Вы находитесь на странице: 1из 2

L-o-v-e Nat King Cole

Intro
# G
G6 GŒ„Š7 G6 G G6 GŒ„Š7 G6
& V V V V
c V V V V V V V V V V V V

#° ™
G [A] G6 GŒ„Š7 G6 D7 D9 D7 D9
& ¢™V V V V V V V V
5

V V V V V V V V

9 D7 D9 D7 D9 G G6 GŒ„Š7 G6
& V V V V V V V V V V V V V V V V
#

13 G7 G9 G7 G9 C C6 CŒ„Š7 C6
& V V V V V V V V V V V V V V V V
# 1.

™™ ü
17 A7 A7 D7
& V V V V V V V V V V V V V V V V †
# .

2.
21 C©º G/D E7 A‹7 D7 G6 E7 E¨7
& V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
# bbbb
[B] Sax Solo
26 A¨ A¨ B¨‹7 E¨7
& bbbb V V V V V V V V V V V V V V V V

30 B¨‹7 E13 E7(b13) A¨6 A¨6


& b bb V V V V V V V V V V V V V V V V
b

34 A¨7 A¨7 D¨
& b bb V V V V V V V V V V V V
b
2
37 Dº A¨ F7 B¨‹7 E¨7 A¨6 E7
& b bb V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
b ###

[C]
### ° ™
AŒ„Š7 A6 E9 E9
& ¢™V V V V
42

V V V V V V V V V V V V

46 E9 E13 E7(b13) AŒ„Š9 A6


V V V V V V V V V V V V V V V V
###
&

50 A7 A7 DŒ„Š7
V V V V V V V V V V V V
### 1.
&

ü
DŒ„Š7 B7 B7 E7


53

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V †
### .
&
2.
58 DŒ„Š7 D©º A/E F©7(#9) B‹7 E7
V V V V V V V V V V V V V V V V
###
&

62 A F©7(#9) B‹7 E7
V V V V V V V V V V V V V V V V
###
&

66 A% F©7 B‹7 E7
V V V V V V V V V V V V V V V V
###
&

U
A /G /F© /F /E.
+
A
70

V V V V V V V V V V V V
###
&

Вам также может понравиться