Вы находитесь на странице: 1из 7

Мцcа тҰг0 же , въ ке7 дeнь .

пaмzть
с™hz прпdбнҰ м§нцы *феv8р0ніи , бlгҰслҰ
ви2 о4§е .
іS t ю4нагw в0зраста kрeмъ гDнь вҰспри
eмъши , прпdбнэ живu1щи въ свҰeй о3би1те
ли , въ предёлехъ грeческихъ ҋпeр8
с8скихъ , лежи1мэй нисивjи , и4же
нари1четсz ґнтіҰхjz мигдҰнjискаz . ҋ
всёхъ и4же сu1щихъ с8нeю превзhде ,
пҰст0мъ же ҋрaзумҰмъ , ҋкни1жными
чтeніи . и3схҰждaше же ҋпҰучавaше сію2
нарицaемаа вріє1ніz . ВҰ временA діокли
тіsна , сели1ну и3гёмҰну гҰнsщу хри
стіsны . ҋтҰгдA ќбw пр0чіz и4нҰкини и3
зыд0ша и3з8 мҰнастырS , тщaщесz ўгҰн8
знu1ти t належaщіz смeрти . бlжeннаz
же феv8р0ніz недӈгҰмъ сҰдержи1ма ,
ҋне мҰгӈщи что2 сҰтвҰри1ти , в8 нё
кҰемъ пҰд0ліи лежaше , присэдsщи
є4й вріє1ніz , ҋсигклитикjz їєрjz .
ѓбіе напад0ша сели1нҰвы в0ини , ҋсэки1
рами вратA разъсёкше внид0ша . ҋ
и3звлeкъше же мечи2 свҰS , ҋхҰтs
ху с8сэщи2 вріє1нію . нҰ тӈю засту
пи1въ при1мъ лисимaхҰвъ стрhй .
мcцъ їю1нь

и4же кҰ христіsнwмъ кр0тҰкъ ҋми1лҰстивъ


kвлszсz . феv8рҸнію же пҰхи1тивше ,
к8 сели1ну привед0ша . є4й же пҰслёдҰва
вше врieніz ҋїєрjz ҋfҶмаи1да , ўтве
ржaюще ю5 к8 вёрэ , ҋнаказaюще ю5 не
ўбҰsтисz мҰμ6къ , нҰ въ хrт0вэ пре
бывaти бlгҰчeстіи . пҰмzни1 бҰ глаг0ла
ху ливjю ҋлеҶни1ду , сестры2 свҰS , ҋ
nтрҰкҰви1цу є3v8тр0пію , кaкw ливjи гла
вu2 t сэк0ша хrтA рaди . ґ леҶни1ду
nгню2 предaша . nтрҰкҰви1ца же є3v8тр0
піz слhшавши t мaтере , да не пҰбёгне
ши речE ч†дҰ , нҰ рu1цэ свҰи2 нa о3пакъ
сҰтв0рши , слугaмъ главu2 преклҰни2 .
врieніz же пҰ наказaніи дҰв0лнэмъ њбрати1
сz въ мҰнастhрь слезsщи ҋплaчющи ,
ҋкҰнeчнагw стрaха бҰsщисz , ҋпҰ
бёду є4й ҩ бGа на діsвҰла прҰсsщи .
fҶмаи1да же ҋїєрjz в8 мu1жескаz њб0
лкъшэсz , съ пҰслёдъствҰвастэ свz
тёй сҰ слугaми себE замэси1вшэ .
Пeрвіе же приведенA бhсть лисимaху сели1
нҰву ґнепсeю , ҋвҰпрҰшeна бhвши , и3спҰ
вёда и4мz ҋр0дъ ҋслu1бу . ҋв8 мё
стw всsкихъ , христіsнку себE и3менҰвA ,
ке7 дeнь

на и3стzзaніе сели1на џнҰгw стaвши . и4же


ҋт0й ласкaніемъ , ҋти1хw глаг0ланіемъ
начeнъ , прелҰжи1ти ю5 t хrт0вы вёры ,
ҋне вҰзм0гъ , растzщи2 ю5 пҰвелЁ наче
твeрҰ , и3з8 дҰлY џгнь пҰдъгнэщaти . с8 вhше же
в0ины біeмэ , ҋмaслҰ на џгнь вҰзливa
ти , ҋt мнHгихъ рaнъ ҋџгненагw запа
лeніz , тazти ҋнизъ текaти пл0ти є3S .
ПҰт0мъ пҰвелЁ пҰвёсити ю5 , ҋжелёзными
теслaми стрҰгaти ю5 , ҋсвэщaми њпалsти .
тa же љзhкъ є4й t рёзати , ҋзu1бы и3скҰ
рени1ти , ҋџба сҰсцA є3S t рёзати ,
ҋрu1цэ ҋн0ѕэ t сэщи2 . ҋпҰт0мъ
главu2 є4й t сэк0ша . ҋтaкw с™u1ю ҋ
бlжeнную свҰю2 дшѸю бGу предадE . скu1та
ти же с™0е тёлҰ є3S христіsнwмъ , ли
симaху тaкw пҰвелёвшу , фи1рмҰмъ
кҰми1тҰмъ , и4же ҋнесeнҰ бhсть фи1
рмҰмъ кҰми1тҰмъ . ҋсҰбрaвшу ҋсл0жь
шу всS ќды є3S , к0егҰждҰ в8 чинu2
свҰeмъ . зубHмъ же ҋљзhку на пeрсэхъ
є3S пҰлҰжeнҰмъ . ҋтaкw сҰ pалмы2
ҋпёсньми съ шeдшимсz є3пи1скҰпwмъ ,
ҋкли1рикwмъ кyпнw ҋмни1хwмъ ,
мcцъ їю1нь

ҋмнHгу мнHжеству хrтіsнъ , пёніе


пҰгребeнію сҰтв0рше , ҋпҰгрeбше чcтнэ
t и3д0ша . тaже пaмzти є3S прилёжнэ
вҰ nби1тели є3S твҰри1мэ . Глаг0летсz ,
ћкw мu1ченицэ въ пҰлӈнҰщи kвлsтисz
kвлeннw , ҋсъ үв7цами пҰю1щи , ҋсвҰE
мёстҰ и3дёже стҰsше и3спҰлнsющи ,
дaже дҰ tпu1стныz мҰли1твы . ћже
ҋнёкҰгда вріє1ніz рu1ку сти1снувши ,
ҋaбіе не ви1димэ бhти є4й , ћкw ҋ
не мҰгyщи с8 терпёти ручнaгw сти1снутіz
вҰзҰпи1вши . Лисимaху же тsжкҰе на
падeніе њ пҰвёда съ бhтисz , занeже
бhти є3мu2 t мaтере христіsнки ,
ҋза є4же сӈрҰвҰ џну ҋѕвэрҰ њбрaзнw ,
сели1нҰмъ пҰтрeбҰваннэ , ҋрастли1ти дёвь
ству ю4нҰстну. дҰбр0ту , лu1чшее б‰
ше , є4же не пҰчелҰвёчеству . тҰгдA
ќбw ѓлчну бhти , ҋмu1ченицы смeрть
ви1дэти , ҋплaкати г0рькw . в8 мa
лэ же на пҰслёдҰкъ съ при1мҰмъ присту
пи1ти кҰ хrтu2 , ҋб9eственҰе вҰспріs
ти крещeніе . Сели1ну же вҰ и3з8ступлe
ніи бhти , ҋкъ нб7си2 вҰзрёти ,
ке7 дeнь

ҋћкw ҋв0лъ вели1къ , къ є3ди1нҰму t


мрaмҰрныхъ вели1кихъ стҰлпHвъ срази1ти
главu2 , ҋтaкw ѕлЁ дu1шю свҰю2 и3ст0
ргнути . СҰвершaетъ же сz сҰб0ръ с™hz
въ прbр0чествіи с™aгw прbрка ҋпредҰтeчи ,
кrти1телz їwѸaнна , сu1щагw вҰ nкjи ;
В т0й же дeнь пaмzть с™ӈю бlгҰвёрную
ҋбlгҰчести1вую с™aгw кн7зz петрA , ҋс™hz
фев*р0 кн7гни феv8р0ніи* , наречeнную вҰ и4нҰческҰмъ
ніи чинu2 давhда ҋє3v8фрҰси1ніи мu1рҰмскую н0вую
чюдҰтв0рцу .
eй бlгҰчcти1выи кн7зь пeтръ рҰди1сz t бlгҰ
чcти1ву ҋс™у к0рене , ҋнакaзанъ бhсть
в8 д0брэ и3спҰвёданіи ҋцэлҰмu1дріи ,
в0 градэ мӈрҰмэ , ҋпрaведнw влaсть
свҰю2 прaвz . П0 времени же сҰчтaсz с™hи
пeтръ сҰ бlгҰвёрнҰю свҰє1ю кн7гнею феv8р0
ніею . ҋсіS тaкҰ же t бlгҰчcти1ву к0рене
рҰди1сz , ҋд0брэ наӃченA бhсть бlгҰ
чeстію . ҋтaкw џба с™а ҋпрaведна бёста
ҋлюбsста цэлҰмu1дріе ҋчистҰтY , ҋбh
ста ми1лҰстива ҋпрaведна ҋкр0тка ,
ҋњби1димыz и3зимaста из8 руки2 њби1дz
щихъ . ҋи4нҰческіи ҋсщѸeнническіи чи1нъ
д0брэ любsста ҋмлcтыню пҰдавaста и4мъ .
мcцъ їю1нь

тaкҰ же ни1щіz ми1лҰваста велми2 , ҋпҰ


стY ҋвҰздержaнію прилэжaста . ҋпaки
пҰ премн0гу хrтu2 ўгҰди1въша вҰ всeмъ
д0брыми дёлы свҰи1ми , желaюща пҰ гDню
слҰвеси2 кр0ткихъ зeмлю наслёдити ,
ҋпҰк0й прaведныхъ њбрэсти2 . И# пҰ сeмъ
бlжeнныи кн7ѕь пeтръ , въ стaрҰсти масти1
тэ в8 бҰлёзнь тэлeсную в8падE , ҋпҰстрижe
сz . ҋвҰ и4нҰческҰмъ чинu2 наречeнҰ бhсть
и4мz є3гw2 үв7дъ . ҋпҰси< мaлw пҰбҰлёвъ ,
престaвисz к8 бGу , в8 д0брэ и3спҰвёданіи
в8 цrтвҰ нбcнҰе . ТaкҰ же ҋс™az кн7гинz феv8р0
ніz с8 вели1кмъ желaніемъ пҰстрижeсz , ҋвҰ
и4нҰческҰмъ чинu2 наречeнҰ бhсть и4мz є4й
є3v8фрҰси1ніz . тaкҰ же ҋтA в8 д0брэ и3спҰвё
даніи ҋв8 чи1стэ с0вэсти престaвисz , ҋ
предадE в8 рu1цэ б9іи дшѸю свҰю2 . ҋо4ба
наслёдҰваста кр0ткихъ зeмлю , ћже и4з8мла
да вҰжделёвша . ПҰсeмъ плaкахусz бҰлsре
ҋвелм0жи бlжeннагҰ , ћкw о3ц7а . грaжане
ћкw застӈпника ҋњбҰрҰни1телz . ни1щіи же
ҋвдҰви1цы ҋѓлчющіи , ћкw питaтелz
ҋнаказaтелz . ҋтaкw с™hхъ вeсь грaдъ
прҰвҰди1вше чcтнw , ҋпҰлҰжи1ша чcтнhz
є3ю2 м0щи въ т0мъ же грaдэ мӈрҰмэ .
ке7 дeнь

в8 цRкви , въ є3ди1нҰмъ гр0бэ . твҰрsтъ


же разли1чнаz чюдесA t с™hхъ свҰи1хъ
мҰщeй с8 вёрҰю прихҰдsщихъ ҋдҰ сегw2
днE въ слaву б9ію .
В т0йже үе4нь сл0вҰ њ ми1рстэй чaди .
лhшахъ нёкіz мир8скіz лэни1вҰ живu1
щz , ҋглаг0люща кҰ мнЁ , кaкw м0
жемъ с8 пҰдрӈжіемъ живu1щи ҋв8 печaлєхъ
сu6ще чернeчески жи1ти . К_ни1мъ же
tвэщaхъ ѓзъ , всE є4же м0жете бlгҰ твҰ
ри1ти , твҰри6те . никҰг0 же не њклеветaй
те . никҰг0 же не сҰблазни1те . чюжи1мъ
женаұ не приближaйтесz , ҋдҰв0лни бu1ди
те свҰи1ми ўр0ки . ПҰсeмъ ќбw разумёй
ћкw всS сu1щіz пrныz рабы2 б9іz ҋдрu1
ги ўг0ждьшіz в8 мирu2 ҋв8 бҰгaтьствэ ,
ҋс8 чaды свҰи1ми къ бGу приведeни . рекu1
же , ґвраaма ҋјҶва , ҋүв7да , ҋпҰ
д0бныz си1мъ . бlг0е бо бҰгaтьствҰ ,
внeм8 же нёсть грэхA . да ѓще
тaкw сҰтвҰри1те , то2 не далe
че бu1дете цrтва нбcнагҰ .
бGу нaшему слaва , ннѸэ
ҋпrнw ҋв0 вэки
вэкHмъ ;

Вам также может понравиться