Вы находитесь на странице: 1из 2

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ АФФИДАВИТА (статья 47 Указа

Президента № 445/2000) Нижеподписавшийся


___________________________, родившийся в __________________ ()
_____________ г., проживающий по адресу __________________:
___________________________________________________ ИНН
_________________________ в качестве лингвокультурного посредника /
переводчика, назначенного ИТЦ - Interpreti e Traduttori in Cooperativa, -
осознавая уголовную ответственность за ложные заявления и штрафные
санкции, указанные в ст. 76 из Указ президента № 445/2000, за
использование заведомо ложных сведений и ложных заявлений; - в
соответствии со ст. 47 Указа Президента РФ № 445/2000; НАСТОЯЩИМ
ЗАЯВЛЯЕТ что нижеподписавшиеся никогда не привлекались к
уголовной ответственности или другим наказаниям, включая сведения о
судимости, если применяется система «без упоминания»; что нет
условий конфликта интересов в отношении других занимаемых
должностей; что нижеподписавшийся не является членом каких-либо
ассоциаций, движений или групп или принял любые задания,
деятельность или личные интересы, которые могут быть несовместимы с
профессиональными обязанностями в качестве устного / письменного
переводчика / культурного посредника; что нет интереса
экономического, политического, религиозного или иного типа, прямого
или косвенного, относительно результата услуги устного / письменного
перевода / посредничества; что нижеподписавшийся политически не
связан с правительствами или другими политическими группами
страны, из которых прибывают просители международной защиты; что
нижеподписавшийся не имеет никаких отношений с политическими
партиями, активной политической жизнью и участие в социальных или
религиозных группах, деятельность которых представляет собой
конфликт интересов; что нижеподписавшиеся - даже в неофициальном
качестве - правительствам своей страны происхождение, включая
посольства различных стран, присутствующих в стране развития; что
нижеподписавшийся уверен, что услуга может быть выполнена
полностью независимо, а обеспечение полной беспристрастности. При
возникновении обстоятельств, которые могут повлиять на
нижеподписавшееся независимости или создания конфликта интересов,
он / она информирует вовлеченные стороны, прежде чем предпринимать
действия или продолжая свою работу. Ксерокопия действующего
документа, удостоверяющего личность, прилагается. Место и дата В
удостоверение чего,
ZAKONODATEL'NAYA DEKLARATSIYA AFFIDAVITA (stat'ya 47 Ukaza Prezidenta №
445/2000) Nizhepodpisavshiysya ___________________________, rodivshiysya v
__________________ () _____________ g., prozhivayushchiy po adresu
__________________: ___________________________________________________
INN _________________________ v kachestve lingvokul'turnogo posrednika /
perevodchika, naznachennogo ITTS - Interpreti e Traduttori in Cooperativa, - osoznavaya
ugolovnuyu otvetstvennost' za lozhnyye zayavleniya i shtrafnyye sanktsii, ukazannyye v st.
76 iz Ukaz prezidenta № 445/2000, za ispol'zovaniye zavedomo lozhnykh svedeniy i
lozhnykh zayavleniy; - v sootvetstvii so st. 47 Ukaza Prezidenta RF № 445/2000;
NASTOYASHCHIM ZAYAVLYAYET chto nizhepodpisavshiyesya nikogda ne privlekalis' k
ugolovnoy otvetstvennosti ili drugim nakazaniyam, vklyuchaya svedeniya o sudimosti, yesli
primenyayetsya sistema «bez upominaniya»; chto net usloviy konflikta interesov v
otnoshenii drugikh zanimayemykh dolzhnostey; chto nizhepodpisavshiysya ne
yavlyayetsya chlenom kakikh-libo assotsiatsiy, dvizheniy ili grupp ili prinyal lyubyye
zadaniya, deyatel'nost' ili lichnyye interesy, kotoryye mogut byt' nesovmestimy s
professional'nymi obyazannostyami v kachestve ustnogo / pis'mennogo perevodchika /
kul'turnogo posrednika; chto net interesa ekonomicheskogo, politicheskogo, religioznogo ili
inogo tipa, pryamogo ili kosvennogo, otnositel'no rezul'tata uslugi ustnogo / pis'mennogo
perevoda / posrednichestva; chto nizhepodpisavshiysya politicheski ne svyazan s
pravitel'stvami ili drugimi politicheskimi gruppami strany, iz kotorykh pribyvayut prositeli
mezhdunarodnoy zashchity; chto nizhepodpisavshiysya ne imeyet nikakikh otnosheniy s
politicheskimi partiyami, aktivnoy politicheskoy zhizn'yu i uchastiye v sotsial'nykh ili
religioznykh gruppakh, deyatel'nost' kotorykh predstavlyayet soboy konflikt interesov; chto
nizhepodpisavshiyesya - dazhe v neofitsial'nom kachestve - pravitel'stvam svoyey strany
proiskhozhdeniye, vklyuchaya posol'stva razlichnykh stran, prisutstvuyushchikh v strane
razvitiya; chto nizhepodpisavshiysya uveren, chto usluga mozhet byt' vypolnena polnost'yu
nezavisimo, a obespecheniye polnoy bespristrastnosti. Pri vozniknovenii obstoyatel'stv,
kotoryye mogut povliyat' na nizhepodpisavsheyesya nezavisimosti ili sozdaniya konflikta
interesov, on / ona informiruyet vovlechennyye storony, prezhde chem predprinimat'
deystviya ili prodolzhaya svoyu rabotu. Kserokopiya deystvuyushchego dokumenta,
udostoveryayushchego lichnost', prilagayetsya. Mesto i data V udostovereniye chego,

Вам также может понравиться