Вы находитесь на странице: 1из 17

Олт.

ЭОН5' Раде но.

01 itCLl Pll±e65 •.OeGi

cD=pa55
CLL няр(со)


дюр

-л о

-0 он
Нф(о) Н Ншp(cD)-1

—-э сиж оГБ 6-req (LPF) —-->Оц:)ооет ОББf7eq.( HPF)


0 COL のH

1 ーCDCくく

1 -CDc<Q)くcoc
0・
e)se

H仙 ) ュ
の十 十乙
(G)こ0
( )ニ
0
(Û] pimse FIR Eîlteö öesiffl).• cn]cu
8
Melhcd5 .—

: Reclaıyulaö cSındocJ

0 ; else

ExanFle7D
cuErcÇEÇ3şuenc
ı-îînBca-Als

c- 2TT.
2TT
1; ICDlşy

oc: 7-1

1
[0 else
Sîr(JțȚ)

• OS ț)śG

h SmC 0.075

h(l):O.1S92șh

(3Yoas

= 1.1G9G
en:o

11-

261Îh(G)
QĐn0tucle--s

p ăQSibion Ban

nngîti0Y) Ol

StopbQTcL AŁEenua±ľOYL

Red

20 81466)

10
Ex ple : Design dî3ľt@l FIR hîghpass PÎlŁe6 ŁL6în
app30Ę)3ăe Îneetg folloâ)îno specȚîcaŁîong•.
CÔp: O.3 TȚ Ap:
COS As: -SO dB

COC= Côp+Côg --0


2 2

O ; OSICôlĂ<025

—-9 (n)î-S6nY2ĘSîncC2f

——9 : G.GTȚ G.GTȚ


A GD 0.1
of M

-0 4G cos(nrn
emse—cf о ррдорт;ађе

<0.о1
о. нссо)К 1.0Б
4 тт
ссо <о.ох

СО
о.ББП
2
2
0.G+O.G5 ТТ
2 2
А : 20
10

0' о.2ЗБП
о.62БТТ
4 ясо

- 62ТГ
0.05п
- 325-3
2
ITR
@ p acement MelbaA

Ex:-I)A secolòd fillesl«xfi


locòtxxsxs (lie systeyytsuyoctio
HCz):
(1-cuz-102
Oeeeòmlne suc

025

2 2
-ico 2 2
1

5Q2F2QYY
HCQDI-F-I
(1-0
2CON5)
2+L3
16 1.5
(2-Q1e0)2
12

(1-01)
2 1
1

2
l- Qle

co 95 H z ovao
2

2
e-T71teă-hcu/ÎT3

ISZ
1
1+0.9z-

pol

s-îltey

L-o.g

(iii
1
2

1
1+09 e-JCôc
1
1 1+0.gcosoc-jo.gsmocł
Con)
cos(Q)

Scomp
e

• agr.'" a•

Z+0.9
-1)

- 3TȚ
Nom-m)îze Ibe Szeguency tho±

w
H(Cô): h(l- CJ )


0.9 E J

28:0

i i ) Defemmŕn
e Fîlfex în târne domaîT)
-1
X(z) -1
-1

n-

-joc

H Sin2(oc)
0(1+0.9 (0,9
(coscoo-j6încOo)
19
—I H siY)CÖo
o.3SiT)GJo
K-HcoscJo 1+Q9C05CDo
-ı -1—0.9
1- cos (Y) 1+0.gc05
-i 0.5 -j -0 45
1-0 G

-89.

TT 9.

T)
@OeGi9T1a. 6eco»d öödeo LİR BPF Ihe
centoe of 'it5 cu)zV2zem om
fmequc»cy Tşspcmse chazaclEöîGEic

xef9icienE equation

(1-2 TCOSCD0Z ç.A.b


22-1
H(ı-eay
cı-2öcosa)ödJO+32Ğ2J0)

94
-2jCö
H(l-e

H (1-e¯

-H(1+1)

2Hz17B 2
(D
2
[åeqexxcg

CD

cos —

1-02.

94):

1.98
1.32
1.88 1.99

mug
e cırce

010
1-3 1—0.7 -

CD
0.15(1— ¯ J
-2JGD

Вам также может понравиться