Вы находитесь на странице: 1из 3
; LC nr.01/03-44 a 07.04.2022 Parlamentul Republicii Moldova Deputat in Parlamentul Republicii Moldova AMENDAMENT icarea Codului la proiectul de lege nr.15 din 20.01.2022 privind mo contraventional al Republicii Moldova nr.218/2008 in conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 797/1997 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului se inainteaz& cu titlu de amendament la proiectului de Lege nr.1 5 din 20.01.2022 privind modificare a Codul Contravengional al Republicii Moldova (publicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 17.03.2016, Nr. 78-84, art. 100), cu modificarile ulterioare, urmatoarele propuneri: 1. Se propune completarea Codului contraventional al Republicii Moldova nr. 218/2008 cu articolul 365° cu urmatorul cuprins: ,Articolul 3655. Incdlcarea drepturilor cetdjenilor prin raspdndirea atributelor si simbolurilor general cunoscute ce sunt utilizate in contextul unor acfiuni de agresiune militard, crime de rézboi si crime impotriva umanitéii, precum si a propagandei sau glorificirii acestor cactiuni Confectionarea, vanzarea, rdspandirea, definerea in vederea raspandirii si utilizarea in public a atributelor $i simbolurilor general cunoscute ce sunt utilizate in contextul unor actiuni de agresiune militard, crime de rdzboi si crinte impotriva umanitafii, precum si a propagandei sau glorificarii acestor acfiuni, se sancfioneazd cu amendd de la 90 la 180 de uniteyi conventionale sau cu muncti neremuneratd in folosul comunitdyii de la 30 la 60 de ore aplicatit persoanei fizice, cu amendd de la 180 la 360 aplicata persoanei cu functie de raspundere, cu amend de la’ 360 la 600 unitapi conventionale aplicatd persoanei juridice.”. 2. in calitate de agent constatator pentru contraventia de la acest articol se propune a fi Ministerul Afacerilor Interne, prin organele de politic, motiv pentru care se propune completarea art, 400 alin. (1) cu referinta la art. 365°. 3. in contextul unei eventuale acceptiri a propunerii date, pentru a se asigura eficienta aplicarii acesteia, se propune completarea proiectului de lege cu 0 prevedere noua, ce ar viza 0 in cuprinsul Legit nr. 54/2003 privind contracararea activitayii extremiste, dupa cum Republica Moldova, MD-2004, Chisinau info@parlament.md Bad. Stefan cel Mare si Sfant 105 ‘www parlament.md , Articolul I din Legea nr. 54/2003 privind contracararea activitdpii extremiste (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 56-58, art. 245) se modified dupa cum wrmeazi: 1. Nofiunea de ,, activitate extremista” se modified dupa cum urmeaza. primul alineat va avea urmétorul cuprins: »b) etalarea, confectionarea, réspdndirea, precum si detinerea in vederea difuztirii publice a: - atributelor ori simbolurilor fasciste; + atributelor ori simbolurilor nafional-socialiste (naziste); - atributelor ori simbolurilor unei organizafii extremiste; - atributelor ori simbolurilor general cunoscute ce sunt utilizate tn contextul unor acfiuni de agresiune militard, crime de rdzboi si crime impotriva umanitajii, precum si a propagandei sau glorificarii acestor acfiuni; - atributelor ori simbolurilor create prin stilizarea atributelor ori simbolurilor fasciste, national-socialiste (naziste), ale unei organizafii extremist sau a atributelor ori simbolurilor general cunoscute ce sunt utilizate in contextul unor acfiuni de agresiune militard, crime de ‘razboi gi crime impotriva umanitajit, precum si a propagandei sau glorificarii acestor acfiuni, ce ‘pot fi confundate cu acestea.”; al doilea alineat va avea urmétorul cuprins: »Nu se considera etalare, confecfionare, raspandire sau definere in vederea difuztirii publice a atributelor ori simbolurilor fasciste, national-socialiste (naziste), ale unei organizafit exiremiste, precum si a atributelor ori simbolurilor general cunoscute ce sunt utilizate in contextul unor actiuni de agresiune militara, crime de réizboi $i crime impotriva umanitafii, precum sia propagandei sau glorificarii acestor acfiuni, reprezentarea acestora in manuale/earti ori pe un alt suport avand caracter stiintific/educational, nici expunerea acestora in cadrul unor expozifii cu caracter stiinjific/educational, nici confectionarea, definerea sau utilizarea acestora in cadrul reprezentatiilor de teatru/film ori in cadrul activitdjilor de reconstituire istoricd in care participanfii desfaisoara un program dupa un plan prestabilil pentru a recrea diverse aspecte ale unui eveniment sau ale unei perioade istorice. se completeazd cu un alineat now cu urmétorul cuprins: »Prin atribute si simboluri general cunoseute ce sunt wtilizate in contextul unor actiuni de agresiune militard, crime de rizboi $i crime impotriva umanitatii, precum si a propagandei sau glorificarii acestor actiuni, se infeleg drapelele, benzile $i panglicile colorate/de constientizare (banda bicolord negru-portocaliu), emblemele (elemente grafice, litere sau cifre si combinatii ale lor), insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum gi orice alte asemenea insemne utilizate de cditre participantii la acfiunile de agresiune militard, crime de razboi si crime impotriva umaniteyii, precum si de cdtre persoane care, fard a fi participanti la actiunile respective, contribuie la mediatizarea si propagarea in societate a unor idei de instigare, justificare, glorificare sau de absolvire de raspundere pentru acfiunile de agresiune militaré, crime de razboi $i crime impotriva umanitafii, Caracterul general cunoscut al unor asemenea atribute si simboluri se refine doar in cazurile cand atributele si simbolurile respective, precum si conoteyiile specifice ale acestora, sunt cunoscute in mod obiectiv publicului larg la nivel internafional si local. Nu constituie atribute si simboluri general cunoscute ce sunt utilizate tn contextul unor acfiuni de agresiune militar, crime de rdzboi si crime impotriva umanitatii, precum si a propagandei sau glorificarii acestor acjiuni benaile si panglicile care sunt parte componentii a insemnelor, medaliilor si ordinilor acordate persoanelor”; 2, Nofiunea de ,, materiale cu caracter extremist” va avea urmatorul cuprins: materiale cu caracter extremist—documente ori informayii pe suport de hdrtie sau pe un alt suport, inclusiv anonime; atribute ori simboluri fasciste, national-socialiste (naziste), ale unor 2 organizafti exiremiste, precum $i atribute ori simboluri general cunoscute ce sunt utilizate in contextul unor acfiuni de agresiune militara, crime de ritzboi $i crime impotriva umanitafii, precum si a propagandei sau glorificarii acestor acfiuni; atribute ori simboluri create prin stilizarea atributelor ori simbolurilor fasciste, nafional-socialiste (naziste), ale unei organizafil extremiste, precum si a atributelor ori simbolurilor general cunoscute ce sunt utilizate in contextul unor actiuni de agresiune militard, crime de rdézboi $i crime impotriva umanitdjii, precum si a propagandei sau glorificdrii acestor acfiuni; ce sunt destinate difuzdirii publice, avand drept scop indemnarea ia activitéyi extremiste, argumentarea sau justificarea necesitait unor astfel de activitayi ori justificarea practicii de comitere a unor crime de réizboi sau a unor alte crime in vederea nimicirit totale sau parfiale a vreunui grup etnic, social, rasial, nafional sau religios.”."; Argumentare {in contextul razboiului din Ucraina, se atest sporirea cazurilor de utilizare pe teritoriul Republicii Moldova a simbolurilor folosite in acest rzboi care susfin agresiunea, o justifica si slorificd. Utilizarea unei astfel de simbolici, pe léngé faptul c& promoveazi indirect rizboiul, duce la aparitia unor tensiuni sociale si creeaza premise pentru afafarea urei interetnice. Analizénd practica legislativa internafionala recenté cu referire la acest aspect, s-a constatat c& un sir de state au inifiat incriminarea wtilizirii simbolurilor razboiului, In acest context, se considerd oportun modificarea legislafici nationale prin introducerea in Codul contraventional a normelor ce interzic utilizarea atributelor gi simbolurilor respective. Deputati in Parlament: Cano oy 1a ye Nonbe Darou 9, MS Ducks fifo

Вам также может понравиться