Вы находитесь на странице: 1из 10

Bibliografia

I. Źródła archiwalne
1. Biblioteka Akademii Nauk Litwy — dział rękopisów
f.43 — 27036 Р езолюции Съезда Белорусов воинов Западного Фронта
f. 21 — 2225 Витебский Комитет Народного Союза
f. 21 — 2224 Велікая Беларуская Р ада
f. 12 — 596 Беларуская нацыянальная палітычная нарада ў Празе
f. 163 — 1023 З’ езд пад імем І Усебеларускага З’ езду
f. 21 — 2172 У. Глыбінны, Жыве Беларусь
BF — 854, F9—2854 Rzeczpospolita Radziecka Litwy i Białorusi 1919
f. 255 — 551 Міністэрство Беларускіх Дзел
f. 21 — 3585 P artja Komunistyczna Litwy i Białorusi
2. Biblioteka Akademii Nauk Białorusi — dział rękopisów
f. 29 „ C” Referat białoruski 1924-1929
3. Цэнтральны Дзяржаўны Архіў — Музей Літаратуры і Мастацтва Р эспублікі Беларусь
(Centralne Archiwum P aństwowe — Muzeum Literatury i Sztuki Republiki Białoruś)
f. 126 Белорусский Государственный Театр
f. 225 Цэнтральное Бюро Всебеларусского объединения поэтов и писателей „ Маладняк”
4. Нацыянальны Архіў Р эспублікі Беларусь (Narodowe Archiwum Republiki Biaіoruњ)
f. 4 ЦБ КПБ (Цэнтральное Бюро Коммунистической Партии Белоруссии)
f. 62 БНР (Беларуская Народная Р эспубліка)
5. Дзяржаўны Архіў Р эспублікі Беларусь (P aсstwowe Archiwum Republiki Biaіoruњ)
f. 4 Beіnackom (Белорусский Национальный Комитет)
f. 6 ЦИК БССР (Центральный Исполнительный Комитет БССР )
f. 7 Совнарком (Совет Народных Комиссаров БССР )
f. 15 Полпредство БССР при Правительстве СССР
f. 42 Наркомпрос (Народный Комиссариат Просвещения)
f. 31 Госплан БССР (Государственный плановый комитет Совета Министров БССР )
f. 93 Наркомфин БССР (Народный Комиссариат Финансов БССР )
f. 101 НК Р К БССР (Народный Комиссариат Р абоче-Крестьянской Инспекции БССР )
f. 44 Наркомтруд БССР (Народный Комиссариат Труда БССР )
f. 249 ЦАУ (Центральное Архивное Управление)
f. 205 БГУ (Белорусский Государственный Университет)

II. Dokumenty i materiały drukowane


L.A. Litwa podczas wojny, Zbiór dokumentów, uchwał, odezw itp., Warszawa 1918
Агл яд в ыкл аданьня на факул ьтэце прав а і гаспадаркі БДУ ў 1926/1927 акадэм ічным
годзе, Менск 1920
Агл яд в ыкл аданьня на м едыцынскім факул ьтэце БДУ ў 1927/1928 в учэбным годзе,
Менск 1927

194
БССР. СНК. 1928. Дзейнасьць ураду БССР за 1926-27 гады, Менск 1928
Бел арускі пэрыядычны друк 1917-1927, Менск 1928
Бюл етэнь Пл енум у Цэнтрал ьнага Бюро „Мал адняка”, Менск 1925
Борьба за сов етскую в л асть в Бел оруссии 1918-1920, т. І-ІІ, Мінск 1968
Да першага ўсебел арускага З’езду 1917 г., „ Запісы Беларускага Інстытуту Навукі
і Мастацтва”, 1966, сш. 4, с. 217-246
Дв а гады нацынал ьнай работы ў БССР, Менск 1929
Идеол огическая деятел ьность Ком партии Бел оруссии, ч. І, Мінск 1990
Е. Карскі, Бел оруссы, т. І-ІІІ, Варшава—С.-Петербург 1904
І. Касяк, За дзяржаўную незал ежнасьць Бел арусі. Дакум анты і м атар’ял ы, London
1960
В. Кнорин, Избранные статьи и речи, Минск 1990
Ком м унистическая Партия Бел оруссии в резол юциях и решениях съездов и пл енум ов
ЦК, т. І, Минск 1973
Кул ьтурное строител ьств о в СССР 1917-1927, Москва 1989
Мастацтв а Сав ецкай Бел арусі, т. І, Мінск 1976; т. ІІ, Мінск 1986
Нацыянал ьнае пытаньне і ком уністычная партыя, Менск 1924
Polsko-radzieckie stosunki kulturalne. Dokumenty i materiały, 1918-1939, Warszawa 1977
Працы Акадэм ічнае конфэрэнцыі па рэформ е бел арускага прав апісу і азбукі, Менск
1927
Праграм ы Бел арускае Ніжэйшае Школ ы, Менск 1920
Практическое разрешение национал ьного в опроса в БССР. Бел орусизация, ч. І, Менск
1927
Сов етская Бел оруссия 1 ХІІ 1920 — 10 ХІІ 1921, Минск 1921
Справ аздача Ураду Бел арускай Сав ецкай Сацыял істычнай Рэспубл ікі к VII Усебел ару-
скам у Зьезду Сав етаў, Менск 1925
Статут Бел арускага тав арыств а дапам огі ахв ярам в айны, Вільня 1921
Стэнаграм а пасяджэньня Сав етаў Народных Кам ісараў БССР за 27 сьнежня 1927 г.
па пытаньні аб сыстэм е народнай асьв еты ў БССР, Менск 1928
Тайны национал ьной пол итики ЦК РКП. Стенографический отчет Секретного IV
Сов ещания ЦК РКП, 1923, Москва 1992
Восьм ы ўсебел арускі зьезд сав етаў, Менск 1927
І. Замоцін, Тв оры, Мінск 1991
Зборнік чынных законаў БССР за 1921-1924 гады, Менск 1927

III. Wspomnienia i dzienniki


И. Анненков, Днев ник м оих в стреч, т. І, Москва 1991
З. Азгур, Тое, што пом ніцца, Мінск 1994
Я. Багдановіч, На жыцьцёв ым шл яху, Мінск 1992
T. Kossak, W spomnienia wojenne ( 1918-1920), Kraków 1925
К. Ландер, Отрыв ки из в оспом инаний, „ Вперед”, 1922, н-р 1
А. Р аткевіч, Пачаткі бел арускага школ ьніцтв а ў Менску, „ Запісы Беларускага Інстытуту
Навукі і Мастацтва”, 1978, сш. 10, с. 84-91.
З. Верас, Менск. З дзённікав ых запісаў, [w:] Бацькаўшчына. Зборнік гістарычнай
л ітаратуры, Мінск 1922, с. 127-140

195
IV. Wydawnictwa periodyczne
„ Абвесьнік Народнага Камісарыята Асветы Беларускай Савецкай Сацыялістычнай
Р эспублікі”, 1925
„ Адраджэньне”, 1922
„ Аршанскі Маладняк”, 1925-1928
„ Асьвета”, 1924-1929
„ Бальшавік Беларусі” 1928-1929
„ Беларускае Жыцьце”, 1919-1920
„ Беларуская Культура”, 1927
„ Беларуская Крыніца”, 1925-1937
„ Беларуская Мінуўшчына”, 1993-1995
„ Беларускі Гістарычны Часопіс”, 1993-1995
„ Белорускі Звон”, 1921-1923
„ Беларускія Ведамасьці”, 1921
„ Беларусь”, 1919-1920
„ Белорусская Р ада”, 1917-1918
„ Бюлетэнь афіцыяльных загадаў і паведамленьняў Віцебскага Аддзела Народнай
Асьветы”, 1923-1924
„ Бюлетэнь Інстытуту Беларускай Культуры”, 1927-1928
„ Бюлетэнь Народных Камісарыятаў”, 1926
„ Бюлетэнь СНК БССР ”, 1925-1930
„ Бюлетэнь загранічнай групы Беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў”, 1928
„ Божым Шляхам”, 1947-1980
„ Часопісь”, 1919-1920
„ Дзяньніца”, 1916
„ Гадавік Беларускага Навуковага Таварыства”, 1933
„ Голас Р адзімы”, 1897-1995
„ Гоман”, 1917
„ Конадні”, 1954-1963
„ Крыніца”, 1916-1924
„ Крывіч”, 1923-1927
„ Крывічанін”, 1918
„ Litwa i Ruњ”, 1913
„ Летапіс беларускага друку БССР ”, 1924-1929
„ Маладняк Калініншчыны”, 1924
„ Наш Край”, 1925-1930
„ Маладняк”, 1923-1930
„ Мінская Газэта”, 1941
„ Natio”, 1922-1930
„ Полымя”, 1922-1930
„ Працы Беларускага Дзяржаўнага Унівэрсытэту”, 1922-1930
„ Працы Навуковага Таварыства па вывучэньню Беларусі”, 1926-1930
„ Р адавая Р унь”, 1924
„ Р одныя Гоні”, 1927
„ Р осквіт”, 1927
„ Р унь”, 1920
„ Савецкая Беларусь”, 1921-1930
„ Саветы Беларусі”, 1928-1931

196
„ Собрание законов БССР ”, 1922-1930
„ Спадчына”, 1990-1995
„ Sprawy Narodowoњciowe”, 1927-1939
„ Школа и культура Советской Белоруссии”, 1919-1921
„ Szkoіa P olska”, 1920
„ Труды Белорусского Государственного Университета”, 1922-1925
„ Трыбуна Мастацтва”, 1925-1930
„ Узвышша”, 1927-1931
„ Варта”, 1918
„ Весткі ЦК КП(б)Б, 1927
„ Вестник Народного Комиссариата Просвещения”, 1921-1922
„ Вольная Беларусь”, 1918
„ Вольны Сьцяг”, 1921
„ Вперед”, 1922
„ Замежная Беларусь”, 1926
„ Запіскі Аддзелу Гуманітарных Навук БАН”, 1928-1930
„ Запіскі Беларускага Дзяржаўнага Інстытуту Сельскай Гаспадаркі”, 1923-1925
„ Запісы Беларускага Інстытуту Навукі і Мастацтва”, 1952-1989
„ Збор Законаў БССР ”, 1922-1925
„ Зьвязда”, 1920-1930
„ Їycie Teatru”, 1926

V. Encyklopedie, przewodniki, słowniki


Археал огія і нум ізм атыка Бел арусі. Энцыкл апедыя, Мінск 1993
Архітэктура Бел арусі. Энцыкл апедычны дав еднік, Мінск 1993
Бел аруская Сав ецкая Энцыкл апедыя, т. І-ХІ, Мінск 1969-1975
Бел арускія пісьм еннікі ( 1917-1990), Мінск 1994
Бел арускія пісьм еннікі. Бібл іяграфічны сл оўнік, т. І, Мінск 1992
Бол ьшая Сов етская Энцикл опедия, т. V, Москва 1927
Хранал огія гісторыі Бел арусі, Мінск 1992
Энцикл опедический Сл ов арь, т. V, С.-Петербург 1892
Энцыкл апедыя гісторыі Бел арусі, т. І-ІІ, Мінск 1993-1994
Энцыкл апедыя л ітаратуры і м астацтв а Бел арусі, т. I-V, Мінск 1984-1987
Encyklopedia Powszechna z ilustracjami i mapkami, t. II, Warszawa 1898
Encyklopedia Rewolucji Październikowej, Warszawa 1977
Этнаграфія Бел арусі, Мінск 1989
Гісторыя Бел арусі. Дав едча-інфарм ацыйны дапам ожнік, Мінск 1994
W. Spława-Neyman, Białoruś Sowiecka. Szkic wojskowo-geograficzny i statystyczny, Warsza-
wa 1930
W ielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana, t. VIII, Warszawa 1892

VI. Artykuły
Ф. А., Першае Т-в о Бел арускай Драм ы і Кам эдыі, „ Р унь”, н-р 2 ад 9.05.1920 г., с. 6
А. Адамовіч, Да пабудов ы нав уков ае гісторыі бел арускае л ітаратуры, „ Запісы
Беларускага Інстытуту Навукі і Мастацтва”, 1963, сш. 2, с. 74-94
А. Бабарэка, Узв ышэнская паэзія, „ Узвышша”, 1929, н-р 6, с. 75-95
М. Байкоў, Посьпехі бел арускай школ ы за час рэв ал юцыі, „ Асьвета”, 1924, н-р 2

197
А. Баліцкі, Бел арусізацыя кул ьтурна-асьв етных устаноў, „ Полымя”, 1925, н-р 5, с. 187-
207
T. Bird, Ortodoxy in Byelorussia: 1917-1980, „ Запісы Беларускага Інстытуту Навукі
і Мастацтва”, 1983, сш. 17, с. 144-205
B. BreŜgo, Instytut Archeologiczny na Białorusi, „ Ateneum Wileńskie”, 1929, nr 3-4, s. 640-
649
П. Харламповіч, Пяцігодзьдзе Бел арускага Дзяржаўнага Музэю, „ Наш Край”, 1927,
н-р 1, с. 10-16
А. Цьвікевіч, Бэрл інская Конфэрэнцыя, „ Полымя”, н-р 4, с. 93-95
І. Цьвікевіч, Трэцяя ўсебел аруская м астацкая в ыстаўка, „ Полымя”, 1929, н-р 2, с. 197-
214
З. Даўгяла, Цыганы на Бел арусі, „ Наш Край”, 1926, н-р 12, с. 25-34
A. Deruga, Z dziejów sprawy białoruskiej w latach 1917-1918, „ P rzegląd Historyczny”,
t. LIX, 1968, z. 4
H. Głogowska, Białoruskie wydawnictwa religijne w II Rzeczypospolitej a białoruski ruch
narodowy, [w:] Naród i religia. Materiały z sesji naukowej pod red. prof. T. Stegnera,
Gdańsk 1994, s. 137-151
J. Gołąbek, Teatr na Białorusi Radzieckiej, „ śycie Teatru”, 1926, nr 45, s. 327-329
K. Gomółka, Rozmowy polsko-białoruskie ( marzec 1920), „ Dzieje Najnowsze”, 1988, nr 1,
s. 3-13
Г. Гарэцкі, Нацыянал ьныя асабл ів асьці насел ьніцтв а БССР і бел арускага насел ьні-
цтв а СССР пав одл е перапісу 1926 году, „ Полымя”, 1929, н-р 5
М. Гарэцкі, Тв орчасьць м ал аднякоўцаў, „ Полымя”, 1928, н-р 9, с. 187-197
Л. Гарошка, Старонкі з крыжов ае дарогі катал іцкае царкв ы на Бел арусі, „ Божым
Шляхам”, 1953, н-р 56, с. 4-12; н-р 57, с. 5-10
У. Ігнатоўскі, Ад Бел арускай Тэрм інол ёгічнай Кам ісіі да Бел арускай Акадэм іі Нав ук,
„ Наш Край”, 1928, н-р 12, с. 6-17
М. Іваноў, Нацыянал ьная пал ітыка ў БССР і бел арускае зм енав ехаўств а 20-х гадоў
[w:] Studia polsko-litewsko-biaіoruskie, Warszawa 1988, s. 127-156
Э. Йофе, Бацька бел арусізацыі, „ Беларуская мінуўшчына”, 1995, н-р 2, с. 59-62
Э. Йофе, Гуртав аў усе бел арускія сіл ы, „ Літаратура і мастацтва”, н-р 6 ад 14.02.1992 г.,
с. 6-7
С. Каценбоген, Бел орусский Государств енный Унив ерситет за 1921/1922 академ . год,
„ Труды Белорусского Государственного Университета”, 1922, н-р 2-3, с. 326-364
І. Каранеўскі, Пасьл я-кастрычнікаўскі перыяд, [w:] Бел арусь. Нарысы гісторыі,
эканом ікі, кул ьтурнага і рэв ал юцыйнага руху, Менск 1924, с. 244
М. Каспяровіч, Бел аруская нав ука к дзесяцігодзьдзю абв яшчэньня БССР, „ Наш Край”,
н-р 12, с. 17-27
А. Касталянскі, Шл яхі в ыяўл енчага м астацтв а БССР, „ Узвышша”, 1929, н-р 3, с. 72-81
М. Куліковіч, Бел арускае м астацтв а 20-х гадоў і ягоныя карэньні ў сав ецкай сучас-
насьці, „ Беларускі Зборнік”, 1956, сш. 5, с. 124-143
М. Куліковіч, Да пытаньня дэградацыі в ядучага тэатру БССР, „ Беларускі Зборнік”,
1956, сш. 6, с. 120-153
У. Ляхоўскі, Бел аруская справ а падчас пол ьскай акупацыі 1919-1920 гг., „ Спадчына”,
1994, н-р 6, с. 50-87
A. Leinwand, U początków kultury sterowanej. Rosja 1917-1922, „ Kwartalnik Historycz-
ny”, 1993, nr 3, s. 59-77
В. Ластоўскі, Бел арускі Дзяржаўны Музэй, „ Наш Край”, 1927, н-р 10, с. 47-52

198
І. Луцэвіч, Выдав ецкая справ а ў Сав ецкай Бел арусі за 1922 год, „ Полымя”, 1923, н-р 2,
с. 86-91
E. Maliszewski, Białoruś Sowiecka i jej stosunki narodowościowe, „ Sprawy Narodowościo-
we”, 1927, nr 5-6, s. 509-519
М. Мялешка, Архів ы БССР за год 10 кастрычніка, „ Наш Край”, 1927, н-р 10, с. 61
С. Мялешка, Адчот аб м аёй працы ў Менскім пав еце, „ Спадчына”, 1994, н-р 6, с. 76
У. Міхнюк, Я. Паўлаў, Як знішчал і генафонд бел арускай нацыі, „ Полацак”, 1994, н-р 7-8,
с. 13-18; н-р 9, с. 9-16
А. Мікалаевіч, Бежанцы, „ Беларуская мінуўшчына”, 1994, н-р 3, с. 60-61
Г. Няміга, Школ ьніцтв а БССР да разгром у нацдэм аўшчыны ( 1917-1930), „ Беларускі
Зборнік”, 1955, сш. 2, с. 111-170
Г. Няміга, Школ ьніцтв а БССР у няв ол і бал ьшав іцка-кам уністычнай дактрыны,
„ Беларускі Зборнік”, 1956, сш. 5, с. 7-66
J. Ochota, Z historii państwowotwórczych poczynań Białorusinów, „ Sprawy narodowościo-
we”, 1928, nr 1, s. 1-21
Паказаньні арыштаў А. См ол іча, „ Полацак”, 1994, н-р 7-8, с. 19-25
Г. Парэчын, Ідэя бел арускай дзяржаўнасьці перад утв арэньнем Сав ецкай Бел арусі,
„ Запіскі Аддзела Гуманітарных Навук. Працы Катэдры Сучаснага Права”, 1929, т. 1
У. Пічэта, Пытаньне аб в ышэйшай школ е на Бел арусі ў м інул ым , „ Працы Беларускага
Дзяржаўнага Унівэрсытэту ў Менску”, 1928, н-р 19, с. 13-18
Р . Платонаў, Пал ітычная чыстка Зм іцера Жыл унов іча, „ Беларусь”, 1994, н-р 7, с. 14-16
Р . Платонаў, М. Сташкевіч, Так в ырашаўся л ёс Бел арусі, „ Маладосць”, 1993, н-р 4, с. 194-
214; н-р 5, с. 199-214
Р . Платонов, Цел ь — республ ика, идеал — образцов ая, „ Беларуская Думка”, 1993, н-р 9,
с. 73-77
А. Платун, Нацыянал ьна-кул ьтурнае будаўніцтв а ў БССР, „ Узвышша”, 1930, н-р 2,
с. 101-111
Я. Пушча, Лісты да сабакі, „ Узвышша”, 1927, н-р 5, с. 92-96
А. Саковіч, Да гісторыі Бел арускага Дзяржаўнага Унів эрсытэту, „ Запісы Беларускага
Інстытуту Навукі і Мастацтва”, 1954, сш. 1 (5), с. 1-9
А. Сянкевіч, За л енінскую л інію ў нацпал ітыцы, „ Полымя”, 1930, н-р 11-12, с. 158-175
Я. Станкевіч, Моўная пал ітыка бал ьшав ікоў у Бел арускай ССР, „ Беларускі Зборнік”,
1955, сш. 2, с. 49-111
J. Stankiewicz, Czas powstawania narodów białoruskiego i ukraińskiego, „ Sprawy narodo-
wościowe”, 1931, nr 4-5, s. 444-453; nr 6, s. 601-612
М. Сташкевіч, На зл ом е часу. Да пытання аб бел арускай дзяржаўнасці, „ Маладосць”,
1989, н-р 8, с. 150-163
М. Шчакаціхін, На шл яхах да нов ага бел арускага м астацтв а, „ Полымя”, 1927, н-р 2,
с. 163-179
М. Шчакаціхін, Сучаснае м астацтв а Бел арусі, „ Полымя”, 1926, н-р 6, с. 130-148
З. Шыбека, Гісторыя Бел арусі ў ХІХ-ХХ стагоддзях, „ Голас Р адзімы”, н-р 41 ад
13.10.1994 г.; н-р 49 ад 8.12.1994 г.; 1995, н-р 5
Ю. Туронак, Нежаданая рэспубл іка, „ Кантакт”, 1989, н-р 2, с. 26-35; 1990, н-р 1, с. 14-22
J. Turonak, Działalność białoruskiego wydawnictwa „Zahlanie sonca i u nasza akonca”
w Petersburgu ( 1906-1914), „ Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria”, 1992,
t. XIII, s. 41-66
Н. Вакар, Лікв ідацыя бел арускага нацыянал ізм у, „ Спадчына”, 1992, н-р 6, с. 12-20
К. Вітан, Бел аруская дзейнасьць пад ням ецкай акупацыяй, „ Запісы Беларускага
Інстытуту Навукі і Мастацтва”, 1974, сш. 12, с. 59-61

199
К. Вітан, Газэта „Гом ан”, „ Запісы Беларускага Інстытуту Навукі і Мастацтва”, 1975, сш.
13, с. 67
Власт, Уражанні ад паездкі ў Бел арускую Радав ую Сацыял істычную Рэспубл іку,
„ Маладосць”, 1991, н-р 1, с. 89-107
R. Wegnerowicz, Młoda Białoruś, „ Świat Słowiański”, 1912, t. I
Ж.Х.З., Організацыя сіл , „ Полымя”, 1924, н-р 2, с. 163-178
З. Жылуновіч, Бел арускія сэкцыі РКП( б) і ств арэньне Бел арускай Сав ецкай Рэспубл ікі,
„ Полымя”, 1928, н-р 10, с. 73-93
З. Жылуновіч, Эпізод з жыцьця бел арускай часопісі, „ Полымя”, 1923, н-р 7-8, с. 11-117
З. Жылуновіч, Шкоднае ў бел арускай л ітаратуры, „ Полымя”, 1927, н-р 6, с. 191-204

VII. Opracowania
A. Adamovich, Opposition to sovietization in Belorussian Literature ( 1917-1957), New
York 1958
У. Адамушка, Пал ітычныя рэпрэсіі 20-50-ых гадоў на Бел арусі, Мінск 1994
Адраджэньне. Гістарычны ал ьм анах, Мінск 1955
Акадэм ік У. М. Ігнатоўскі. Матэрыял ы чытанняў, прысв ечаных 110-годдзю з дня
нараджэння, Мінск 1993
Ф. Аляхновіч, Бел арускі тэатр, Вільня 1924
Ф. Аляхновіч, У кіпцюрах ГПУ, Мінск 1994
Асноўныя в ынікі работы ўраду БССР. Да перав ыбараў сав етаў 1928-1929 г., Менск
1928
БДУ. Першы в ыпуск, Віцебск 1925
БССР, Менск 1927
М. Байкоў, На л ітаратурныя тэм ы, Менск 1929
М. Байкоў, Наша сіл а — сав еты, Менск 1928
А. Баліцкі, Аб сыстэм е народнай асьв еты, Менск 1928
П. Батюшков, Бел оруссия и Литв а, С.-Петербург 1890
A. Bergman, Rzecz o Bronisławie Taraszkiewiczu, Warszawa 1974
A. Bergman, Sprawy białoruskie w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1984
З. Бядуля, Жыды на Бел арусі, Менск 1918
Бел аруская л ітаратура ХІХ стагоддзя, Мінск 1988
Бел арусь. Нарысы гісторыі, эконом ікі, кул ьтурнага і рэв ал юцыйнага руху, Менск 1924
Бел оруссия, Москва—Ленинград 1928
Бел орусская кул ьтура, Минск 1928
Бел орусская ССР в цифрах. К 10-л етию существ ов ания, Минск 1929
J. Bieliński, Uniwersytet W ileński, t. I-III, Kraków 1899-1900
Biełaruski Kalendar Swajak, Wilnia 1919
B. BreŜgo, Muzea witebskie, Warszawa 1926
Byelorussian Statehood, [ed.] V. Kipel, Z. Kipel, New York 1988
А. Чарвякоў, Бел арусь да Х-й гадав іны кастрычніка, Менск 1927
А. Чарвякоў, За сав ецкую Бел арусь, Менск 1927
Чатырохсотл ецьце бел арускага друку ( 1525-1925), Менск 1926
І. Чыгрын, Крокі: проза „Узв ышша”, Мінск 1989
А. Цвикевич, Бел арусь. Пол итический очерк, Берлин 1919
А. Цьвікевіч, „Западно-руссизм ”. Нарысы з гісторыі грам адзкай м ысьл і на Бел арусі
ў ХІХ і пачатку ХХ в .в ., Менск 1929
М. Доўнар-Запольскі, Аснов ы дзяржаўнасьці Бел арусі, Вільня 1919

200
М. Доўнар-Запольскі, Гісторыя Бел арусі, Мінск 1994
Дв а гады нацыянал ьнай работы ў БССР, Менск 1929
У. Дзяржынскі, Выпісы з бел арускае л ітаратуры ХІХ — ХХ ст., Менск 1926
Этнаграфія бел арусаў, Мінск 1985
J. Gołąbek, Początki dramatu białoruskiego, Warszawa 1925
М. Гарэцкі, Хрэстам атыя бел арускае л ітаратуры ХІ в ек — 1905, Вільня 1923
М. Гарэцкі, Гісторыя бел арускае л ітаратуры, Вільня 1921
М. Гарэцкі, Гісторыя бел арускае л ітаратуры, Менск 1926
М. Гарэцкі, Мал адняк за пяць гадоў ( 1923-1928), Менск 1928
S. Heltman, Robotnik polski w Rewolucji Październikowej na Białorusi, Mińsk 1927
Гісторыя бел арускага м астацтв а, т. IV, Мінск 1990
Гісторыя Бел арускай ССР, т. ІІ-ІІІ, Мінск 1972-1973
Гісторыя бел арускай сав ецкай л ітаратуры 1917-1940, Мінск 1981
У. Глыбінны, Дол я бел арускае кул ьтуры пад сав етам і, Мюнхэн 1958
В. Игнатовский, Бел оруссия: территория, насел ение, эконом ика, Минск 1925
У. Ігнатоўскі, Гісторыя Бел арусі ў ХІХ і пачатку ХХ стал ецьця, Мінск 1926
У. Ігнатоўскі, Кароткі нарыс гісторыі Бел арусі, Вільня 1927
У. Ігнатоўскі, Кароткі нарыс нацыянал ьна-кул ьтурнага адраджэньня Бел арусі, Менск
1926
І. Ільюшын, С. Умрэйка, Народная асв ета ў Бел арускай ССР, Мінск 1957
Ім я тв ае Бел ая Русь, пад рэд. Г. Сагановіча, Мінск 1991
Иностранная в оенная интерв енция в Бел оруссии 1917-1920, Мінск 1990
Інстытут Бел арускай Кул ьтуры, Менск 1926
Інстытут Бел арускай Кул ьтуры, Мінск 1993
История бел орусского кино, Минск 1969
История Бел орусской ССР, Минск 1977
M. Iwanow, Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921-1939, Warszawa
— Wrocław 1991
J. Jaroszewicz, Obraz Litwy, Wilno 1845
Jerusalem of Lithuania, New York 1974
А. Калубовіч, „Айцы” БССР і іхны л ёс, Кліўленд 1985
А. Калубовіч, Крокі гісторыі, Беласток—Вільня—Менск 1993
А. Калубовіч, На крыжов ай дарозе, Менск 1994
Е. Канчер, Бел орусский в опрос, Петербург 1919
Я. Карскі, Бел арускі народ і яго м ов а, Менск 1925
Е. Карский, Бел оруссы, С.-Петербург 1905
Карта БССР, Менск 1926
І. Касяк, З гісторыі прав асл аўнай царкв ы бел арускага народу, Ню-Ёрк 1956
М. Каспяровіч, Бел аруская нав ука да кастрычніка і пасьл я яго, Менск 1927
Л. Казлоў, А. Цітоў, Бел арусь на сям і рубяжах, Мінск 1993
Л. Клейнборт, Мол одая Бел оруссия, Менск 1928
В. Кнорын, За кул ьтурную рэв ал юцыю, Менск 1928
М. Коялович, Чтения по истории Западной России, С.-Петербург 1884
M. Kosman, Historia Białorusi, Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk 1979
T. Kossak, W spomnienia wojenne ( 1918-1920), Kraków 1925
Krótki zarys zagadnienia białoruskiego. Sztab Generalny, II Oddział, Warszawa 1928
Крыжов ы шл ях, Мінск 1993
Кул ьтурное строител ьств о БССР, Минск 1940

201
Курсы бел оруссов едения. Лекции читанные в Бел орусском народном унив ерситете
в Москв е л етом 1918 года, Москва 1918-1920
Я. Лёсік, Тв оры, Мінск 1994
I. Lubachko, Byelorussia under Soviet Rule, 1917-1957, Lexington 1972
В. Ластоўскі, Гісторыя бел арускай ( крыўскай) кнігі, Коўня 1926
А. Лойка, Гісторыя бел арускай л ітаратуры. Дакастрычніцкі перыяд, т. І-ІІ, Мінск 1989
А. Луцкевіч, Пол ьская акупацыя ў Бел арусі, Вільня 1920
А. Луцкевіч, За дав аццаць пяць гадоў, Вільня 1928
Ю. Майзэль, М. Шапавалаў, Кароткі нарыс гісторыі КП( б)Б, Менск 1929
E. Maliszewski, Białoruś w cyfrach i faktach, P iotrków 1918
E. Maliszewski, Polacy i polskość na Litwie i Rusi, Warszawa 1916
Мал адая Бел арусь. Нав уков а-л ітаратурны зборнік, Менск 1922
А. Мартос, Бел арусь в исторической государств енной и церков ной жизни, Buenos Aires
1966
Мастацтв а Сав ецкай Бел арусі, Мінск 1955
Матар’ял ы да гэаграфіі і статыстыкі Бел арусі, Менск 1928
В. Михнюк, Станов л ение и разв итие исторической науки Сов етской Бел оруссии
( 1919-1941), Минск 1975
М. Мішчанчук, Бел аруская сав ецкая паэзія 20-х гадоў, Мінск 1988
А. Мрый, Тв оры, Мінск 1994
M. Murawiow, W spomnienia, Warszawa 1990
Нацыянал ьнае пытаньне і ком уністычная партыя, пад рэд. У. Ігнатоўскага, Менск 1924
Нацыянал ьная м ов а ў сацыял істычнай дзяржав е, London 1988
T. Narbutt, Dzieje staroŜytne narodu litewskiego, t. I-IX, Wilno 1835-1841
Нарысы гісторыі Бел арусі, т. І-ІІ, Мінск 1994
Нав ука на сл ужбе нацдэм аўскай контррэв ал юцыі, Менск 1931
Нав ука ў БССР за 40 год, Мінск 1958
У. Няфёд, Бел арускі тэатр, Мінск 1959
Г. Няміга, Інстытут Бел арускай Кул ьтуры, Мюнхэн 1957
А. Некрашевіч, Бел арускі нацыянал -фашызм і нацыянал -дэм акратызм , Менск 1930
А. Некрашэвіч, Бел арускі першы дзяржаўны тэатр, Менск 1930
С. Некрашэвіч, Бел арускі л ям антар, Бэрлін 1922
С. Некрашэвіч, Да пытаньня аб укл аданьні сл оўніка жыв ой бел арускай м ов ы. Менск
1925
Октябрь 1917 и судьбы пол итической оппозиции, ч. ІІ, Гомель 1993
M. Olechnowicz, Polscy badacze folkloru i jкzyka biaіoruskiego w XIX w., Јуdџ 1986
Пад суд гісторыі, пад рэд. Б. Сачанкі, Мінск 1994
Я. Пятровіч, Адноўл еная Бел арусь, Мінск 1926
Перв ая в сеобщая перепись насел ения Российской им перии 1897 г., С.-Петербург 1905
Працы Першаго Зьезду Дасьл едчыкаў Бел арускае Архэол ёгіі і Архэографіі, Менск 1926
Практическое разрешение национал ьного в опроса в БССР. Бел орусизация, ч. І, Менск
1927
M. Rudzińska-Froelichowa, Uwagi nad literaturą białoruską, Warszawa 1936
V. Seduro, The Byelorussian Theater and Drama, New York 1955
П. Силиванчик, Деятел ьность Ком м унистической партии Бел оруссии по осуществ л е-
нию кул ьтурной рев ол юции в республ ике ( 1919-1937), Минск 1961
Н. Слободчиков, Сов ет Народных Ком иссаров БССР 1920-1936, Минск 1972
А. Смоліч, Географія Бел арусі, Менск 1993
K. Srokowski, Sprawa narodowościowa na Kresach wschodnich, Kraków 1924

202
А. Станкевіч, Да гісторыі бел арускага пал ітычнага в ызв ал еньня, Вільня 1935
А. Станкевіч, Хрысьціянств а і бел арускі народ, Вільня 1940
A. Stankievič, Biełaruski chryścijanski ruch ( Histaryčny narys), Vilnia 1939
Я. Станкевіч, Бел арускія м усул ьм ане і бел аруская л ітаратура арабскім пісьм ом ,
Вільня 1933
Я. Станкевіч, Гісторыя бел арускага языка, Вільня 1939
Я. Станкевіч, Крыўя ( Бел арусь) у м інул асьці, Менск 1942
Я. Станкевіч, З гісторыі русыфікацыі Вел ікал ітв ы, New York 1967
Старонкі гісторыі Бел арусі, Мінск 1992
Н. Сташкевич, Пригов ор рев ол юции. Крушение антисов етского дв ижения в Бел орус-
сии 1917-1925, Мінск 1985
Ф. Шантыр, Патрэбнасьць нацыянал ьнага жыцьця дл я бел арусаў, Слуцк 1918
А. Широков, ЦИК БССР в 1919-1936 г., Минск 1979
J. Turonek, Białoruś pod okupacją niemiecką, Warszawa — Wrocław 1989
J. Turonek, W acław Iwanowski i odrodzenie Białorusi, Warszawa 1992
Ф. Турук, Бел орусское дв ижение, Москва 1921
E. Tyszkiewicz, Opisanie powiatu borysowskiego, Wilno 1847
Усходняя Бел арусь, Менск 1918
Важнейшыя пытаньні кул ьтуры, Мінск 1931
B. Waligóra, W alka o W ilno. Okupacja Litwy i Białorusi w 1918 i 1919 r., Wilno 1938
Я. Варонко, Бел арускі рух од 1917 до 1920 году. Кароткі агл яд, Ковно 1920
L. Wasilewski, Litwa i Biaіoruњ, Krakуw 1912
L. Wasilewski, Sprawy narodowościowe w teorji i w Ŝyciu, Warszawa — Kraków 1929
C. Васілёнак, Бел аруская сав ецкая л ітаратура, Менск 1935
Власт, Кароткая гісторыя Бел арусі, Вільня 1910
С. Вольфсан, Ідэол ёгія і м этодол ёгія нацдэм ократызм у, Менск 1931
С. Вольфсон, Кул ьтурная рэв ал юцыя ў дзеяньні, Менск 1931
С. Вольфсон, Сучасная рэл ігійнасьць, Менск 1930
А. Волк, А. Р акович, Книгоиздател ьское дел о в Бел оруссии, Исторический очерк, Минск
1977
S. Wołłosowicz, Litwa i Białoruś, cz. I, Warszawa 1920
Вся Бел оруссия. Справ очная книга, Минск 1926
Всесоюзная перепись насел ения, т. Х, ХХVІІ, Москва 1928
Z dziejów stosunków polsko-radzieckich, t. III, Warszawa 1968
В. Захарка, Гал оўныя м ам энты Бел арускага народа, (maszynopis), P raga 1926
А. Зюзькоў, Крыв ав ы шл ях бел арускай нацдэм ократыі, Мінск 1931
B. śyranik, Zarys literatury białoruskiej, Warszawa 1921

203

Вам также может понравиться