Вы находитесь на странице: 1из 10

!

'
{

Ёп ея[а шп[6а6
[е ргор8[Р|тт85:

|опр!е!аг шп
{огпш1аг!о рага
!п1егсапбпаг !{.] са5а
ооп о1га рег50па еп
уасас1опез

Ё!е9!г шп а!о1аппеп1о у
[тасег шпа ге5егуа р0г
1е!ё{опо

6о!осаг о51е|оз еп шп
ез1ц0!о арготес[ап0о
е! езрас!о а! п;|х!по

|1а0!аг 0е а5рес105
вос!оесопоп!соз у
зос!осш!1шга!ез
ге!ас]опа0оз соп !а
у:у!еп0а
1.а. Ёз!аз воп а!цшпаэ у]у|еп0ав 0е 8агсе|опа чше 5е а1цш!1ап' 16ш6п|аз }:а6!|ас!опе$ сгее$
цше 1|епеп?
;Ёв!;|п еп е| сеп!го 0е |а с!ц0а0 о еп !аз а|шеуаз? ;8ш6| сге1в цше е$ п6з сага? [опёп*а|о соп |шв
сопрабегоз.

&;;эгеваг }:1рб|ев1в
!. Азос1а са0а шпо 0е ез1ов апшпс!ов с0п 1,па 0е !аз сазав ап|ег!огез'
3$$!;5.""..
5ап1 [!сеп9 6е!э ЁоЁз !-е5 соЁ$
6[а|е1 еп шгбап!:ас!оп А1!со ргес!озо.
а 10 п!п. 6е 8агсе!опа. $ап15 '100 п2. !оз
'1 '15
п2. Р!зо 6е 3 [аб!{ас!опеэ' 0огп!1ог!оз' за!6п
3 [аб!{ас!опез, сос!па ех1ег!ог, за16п !цп!поэо,
€о{!с
6е 40 п2, а!ге Ёз|ш0!о сёп1г!со ех1ег|ог 0е
агпцеб!а6а, 5або, бабо,\еггааа' Ёп бшеп асоп6!с!опа6о.
$еш!с!о, агпр!!о за16п у е51а6о. 70 гп2. 8!еп
40 п2. 6ос!па апег!сапа,
йе]ог мег!о. са!е{асс!6п у бабо сопр!е1о'
!аг6|п. 900 €/пеэ сопцп!са0о' 390 €/пез 2.000 €/пеэ йе1го у ац1оьц5е5. 680 €/пеэ

;баё!т |п!отпас!бп с. а0шё оа$а |в 0ш$!а п6$? 4[ш6| ве а0ар!а пв]ог а !ш$ песе5!0а0ез?

***:ат'Ё?|11? '
33'Ра!-ь;тёе1опа
2' $в6!ш9агеь 0е! пшп0о |е 9шэ|аг[а у!з!|аг?;Рог цшё? ;[о!пс10ез соп а!ц:!п
сопрабего?

3. шшш'!п{егуасас!опе$.с0]п !ас!!1|а е! |п!егсап0!о 0е сазав еп!ге регвопаз 0е 1о0о е!


шшп6о. Резроп0е а ез!аз ргецшп!аз у 0евсш!ге сбпо 1шпс!опа.
_ шпа [аб!{ао!6п?
63е рше0е !п1егсапб!аг
- 6Ё! !п1егсапб!о 1!епе шпа 6шгас!6п п[п!па? 1,$е рше6е [.;асег еп сша!чш!ег ёроса 0е!
або? 6Ёз пеоеэаг|о !п1егсапб!аг !аз сазаз з!пш116пеапеп1е?

- 6Фшё [ау чше [.:асег рага раЁ!с!раг еп е! !п1егсапб!о?

: / /ж -!оёе*асас{оцев . соц

ь|!р : //м. 1п[егуасас1опе9 . соп

@га9ь"ьь|а!6оФ{щ|!яа @аор:" @|тфь @9о9о.1еа"дррь @фРь91Фе @гго{шсозраам* @й|ФоФ'{о''|ф @ь:егв*€хр|огаг )

!-оэ 5 !п1егсагпб!ов
гп6э у!э!1а0оэ: 3!епуеп!0оз а !\1ЁР!АсАс!ошЁ5. шп роЁа! рага !п1егоапь!аг
_ Арапапеп1о еп 6а!а са5а5 еп уасас!опе5 у о!5{г0{аг 0е шп а!о;агп!еп1о сопо0о у
й!]!ог !б!:а 5!п 9а5{о5 еп по1е!е5, ге51а0гап{е5'.. еп с!ш0а0ез 6е пАэ 0е
(!з1аз 8а!еагез, Ёзраба) 56 ра[зез ([_оп0гез, Раг[з, Ёз{агпбш!, \шеуа 1ог(, $ей!, Ё! 6а!го,
- Арапапеп1о еп $у0пеу, \цеуа 0е!|! о а!90п рага]е гегпо1о 0е !аз !э!аз
5ап1|а9о 8а!еагез, Р{атма!, е! 6аг!бе...).
(Фп!!е)

- Р:зо еп зе [озре0а еп !а саэа 0е о{га рег5опа у е51а 5е


|.-.]з1е0

Ап0огга [оэре0а еп !а эшуа. 1-.]з{е0ез {!1ап !а 6цгаспоп 0е! !п1егсапб|о у


!аэ {есбаэ рага {еа'17аг!о. $! а!0шпо 0е шз1е6ез 0!зропе 0е цпа
- Фаза еп
5апапё:
5е9шпоа у!у!еп0а е! !п1егсапбпо по 1!епе чше 5ег $!пш!1апео.
(Рерйб!!са Роп!п!сапа) 1апб!ёп зе рше6еп !п1егсапб!аг 5о!апеп1е [аб!1ас!опез.
- 6аэа еп
Рага о{гесег !а у!у!еп0а еп !п{егсапб!о [ау чше сопр[е1аг е!
6!з!!оё
(6п!!е) {огпц!аг!о 0е а!1а. Ре9!з{гагэе ез 9га1ш!1о.

161аа 5ап1!а9о 6е 6Б!!е Ап0огга $агтап6 Фб!!оё

1п
с05А5
в€ сА5А

$*'''з |п!егвва0о еп !п|егсап0!аг |ш у!у|вп0а. 6опр|е|а ез!е !огпц|аг!о


рага рш0!|саг
$!ов 0а!оз 0в !ц у]у!еп{а еп шшш.!п|егуасас!опев.соп

оАто$ оЁ м! сА$А
$!{цас[6п (!пё!са [оса!!ёа0 у ра[в еп е| чше эе епошеп1га):

[!ро ёе саэа:

|] о$ц0!о ! араЁапеп{о ! с[:а!е1 [--] оор:ех

! сава ! р!зо ] ат;со ! м!!!а

\йгпего ёе 6огп!{ог!ов:

\йпего ёе сагпаэ:

Ргеэ1ао!опеэ (гпагса соп цпа | !ав ргеэ1ас!опез чше о{ге:са 1ш саза):

!, р!а:а 6е 9ага!е [ 1е!еу!з16п ! о4е{асс!6п ! а!ге аооп0!о!опа0о

!]аг01п [!ауа0ога Ёазоепзог |]у!э1ав рапог6п!сав

Ё!амар!а1оз !1егга:а ! у|0ео о 9[9 ! п!сгооп0аз

@1гаэ ргеэ{ас!опеэ:

Реэ1г!сс!опеэ (гпагса соп цпа [ [аз гез{г!сс!опев чше ёеэеаз ропег рага
!п1егсапб!аг 1ш оава):

] \о 1цпа0огеэ [ \о пазоо1аз ! \о п!бов (пепогез 0е


.10
абоз)

0. !_ее !оз !огпш!аг!оз цшв [ап сопр!е!а{о !цз с0прапег0$. ;1е 9шв|аг|а !п|егсап0!аг |ш
у!у!еп0а о [а!!!ас!бп с0п а|0шп0 0е е!!ов?

}про$ ов у!у|гш0А Ёхрпвсдп Р0$!в|!-!0А0 Ёхрпв8дн овь:сдс:0ш


цп е91ц6!о цп с|а!е1 ве рше4е + !п{!п![|уо |эау чше + |п{!п!!!уо
цпа са5а цп 6!!со
шп арапаглеп{о шп ё0р!ех - 5ериеёе - Рага о{гесег |а у|у|еп6а еп
|п[егсагпБ!аг сазаз у ]п!егсагпБ|о !тау чше согпр!е1аг
шп р!зо цпа у!'|а !агп Б ! ёп !'лаБ |[ас| 6 п| е| {оггпц|аг!о ёе а!Ф.

оспеп[а ч }гвя 83
5. [ее ез1оз апшпс!оз 0е 0оз саваз гшга!ев рш[!!са0ов еп 1а геу!в!а [цг!впо гшга!'
;8оп цш6 саэа азос1аз оа0а 9гшро 0е |о!ов?

6аэаэ гцга!ез 6е а!чш!!ег еп !аэ з!еггаэ 0е 6ааог!а (!а6п) у са51г!! (6гапа0а)

€аэа 0е !а ме5{а 6аэа 6е !а !-ц:


6аэа 6е! з!9!о {!{ еп р!епо поп1е у го6еа6а 0е 6аза 6е поп1апа 0е пцеуа сопэ1гцсс!6п еп 7опа
€ ва 0е р!е6га, соп сб!гпепеа у сос!па 0е
г[оз. а гез!6епс!а! го0еа0а 6е шпа апр!!а аопа уег6е
!еба. Апб!еп1е г0з1!со. [',]о [ау собеЁшга рага (а 20 п!пш1ов 0е !а р!ауа еп сос|е). [е!ё{опо,
1е!е{оп[а гп6у!!. Р!ап1а ьа]а соп 4 [аб!1ас!опез у 2 са!е1асс!6п сеп1га!, !ш: у а9ша са!!еп1е. Р!ап1а ба!а
бабоэ' 8ш[аг6!!!а соп сос!па у за16п сопе0ог соп оос!па, за16п, оопе0ог, шп бабо у \е"га7а.
ЁаБ!{ас!6п 0об!е 6ез6е 100 ецгоз. 5 согп!1ог!о$ у 2 бабоэ еп !а рг!пега р!ап1а.
Ёаб!1ас!6п 6об!е: '1 '15 ецгоз.
!п{огпас!6п у ге5еша5: 95з 124 133 у 600 625 64в !п{огпас!6п у ге5егуа5: 958 243 177 у 600'134 3з1
с05А5
0с сА5А

6.а. ;0ш:1 !е рагесеп !аэ с!ов саваэ ап!ег!огев? \|а[ога 0е .1 а 5 !оз з!9ш|еп1ез
аврес|оз
{5 еь !а ршп!иас|6п п6з а11а )'

6ава 0е !а [т/]ез1а

ь. 8оп6п!а!о соп |шв сопрабегоз.


;[в!пс!0ев соп е!!оз? ;|!ец!г{ап |а п!впа са$а рага
ра$аг {'п 1]п 0е вепапа?

уа]огаг цпа са9а


Ёз!6 5|еп/па1 э![ша6а'
Бэ!6 Б|еп/па1 ечш|раёа'
вэс6 51еп/па1 ёесотаёа'

[/па регвопа !|апа рог 1е!6{опо а !а [аза с]е !а


|т;'!ез1а рага пасе[
-" . па ге$егуа.
0г0епа !а сопуегзас!бп у, 0еврш*|в, евсшс}:а
у
'.'',р','Ёй;.'
| 3ег[а рага !оз б1ав'.. 15 у 16 0е пауо,0оз |аб]1ас]опез 0об!ез. [п шпа бе е!!ав
песев]1апоз сапа .6с
=
{_.|па зшр!е1ог!а рага шп п!бо,
4рше0е
Ап' в[, з[, !о сопо7оо' Ре;{ес1о. Ршез пе 9шз1аг[а |таоег цпа геБеша.
'А 3[, 1епепо$ оапа$ рага п!Ёоз' 6! а попбге 0е
9о!ёп 1..тасепов !а гезеша?
А 6аза 0е !а йез1а, 6ё[9апе?
А Рцев ез1апов еп р!епа 8!егга 0е ёатог1а, по вё в! !а
сопосе.'' [! ршеб!о п6в оегоапо
ве |]апа Ро:о А!сбп, чше ез16 а шпоз 7 (п'
] А п[ попбге: йаг|а Рапоз.
А йшу б!еп, 4рага сшап0о зег[а у сшап1аэ [аб!1ас!опеэ?
! Бцепов 0[аз, !]апаба рогч{.]е |е у!в1о е! апшпс!о 0е [а
сава, пе ба 9шв1а0о пшс[о
чшег[а забег 06п0е ез1А ехас1апеп{е. у
мчу б!еп, ршев уа ез16'.. {_]па ге$еша, а попбге 0о йаг1а Рапоз,
^ (-.'па соп сапа зшр!е1ог!а, -' 0е 0ов [аб]1ао|опев
0об!ез'
рага е1 15 у о 0е п!уо'
-1

[п рагв|ав' [,|по !!апа.а-!а сава чшв п*э !е |а


9шв!а0 о ра{а !.гасег шпа ге58гуа.
[| о!го.ев е! гесерс|оп!з!а,.чше гезроп0е а. те,е1ойБ
0е |оз 0а!оо.
0езрш6в, $е |п!егсап[!ап !ов
раре!е5.
;!ш6| ев !а сава цше 1тап гевегша0о ш6з регьопаз с!е !а с!азе?
'1й;',{;

гпаэ -г по:пбге/а6}е\1то/аг}тегб1о + чое е| з;а]оп е| !;а/1о ]а с:сэс1па


- [а _6аэа ёе !а |ца еэ|ё гпёз сегса ае !а
р!ауа чце с1 согпе0ог е] с1оггл*1ог|о |а1еггауа
|а €аэа ёе |а йеэ[а, рего
рагесе гпепоё сгап9ь1|/а.
,,71ело5 +. пог) ьге,ас]е1,у сгб: о .:
о / ас1м с1 с: е
- [а 6аза 6е !а [у1ез{а е5 ,пело$ согпоёа чце !а о[га.
г'е]о{/рео{ п-1ауог/гпепог
{ап + а61е\1мо/ас1уегб1о 1- со|по
- |-а €аза 6е !а !'ца е5|ё {пе!ог )1|цааа
- Р^ага гп!, /а €аза 6е ]а !-ца е5 [ап ьоп![а сотпо !а чше !а €аза ае |а ме5|а у ра{есе
€аза 6е !а ме5|а. |пауог.
8. вшзса еп !а рог1а0а 0е |а геу!з|а !1о9агез а!цшпоь 0е ез1оз о0|е|оз. 41е цшз1а а!цшпо
рага |ш саза?

(.,па пе5а ге0оп0а

пл4\ г:1Б-\г3асч
[9Ф,
|,![щ$е)[]
шп 1агг6п 0е сг!в1а!

шпа з!!!а го]а


шпа !!бгег[а 0е па0ега
цпа а!{опбга 0е !апа
шп з!!!6п пе9го 0е р!е!
шпа !Апрага 0е [т!егго
цп эо{А а:ц!

9.а. $шзапа еь16 0есогап0о е! за|бп {е $ш са5а пш8уа. [ьсшс!та ]а сопуегвас!бп цше !!епе
с0п $ш ап|ца [агпеп у зе[а1а, еп е| 0![ш!о' 1оз о[!е|оь цше поп[гап'

ь. Ёзсшс}:а о|га уе: у !опа по|а 0е |ов о0!е!оз цше р|епэа с0пргаг $швапа. 0езршёэ,
с0прага !ов геэш!!а00$ 60п |ш сопра[его.

с. а0ш6 о0!е|оз сопз10егаз |пргезо|п01!!ез рага 0есогаг шп за]оп? 6оп6п!а|о соп |ш


сошра[его'
с05А5
0е сА5А

Ёгпез!о }па сопрга0о а!5шпаз соваэ


рага 5ш пше90 е$!ц0!0. 8опеп!а с0п !ш с0прапег0
0бп0е рше0в со!осаг сайа соьа
рага арг0уесьаг е| е$рас.0 а! пах.п0.

шпа сапа
шп $о{а
шп1агг6п
шп у[0ео соп оуо
0оз в!!!ав
шпа 1е!еу!5!бп
|.-.'па пе$а
шпа пев!1а ба)а
шпа а!{опбга
шпа ев1ап1ег[а
шп е9ш!ро 0е п0з!са

А]':ога с0гп6п|а10 с0п 0!г0$ с0прапег0$ 0е с!азе.


;!в|;1!з 0е асшег0о?

!о7!оэ {.]па !агпрага цп !тагсо се


!а7!аз цпа а!{огпбга 'о1о5
цп аггпаг!о
- Ё| зо{ё |о рше6е ропег а !а !ачш!егёа ае !а цпа гпе5!{а ип езре]о
_ [аэ /оэ эг7/аз /аз
рцепа.
рше4е ропег а! !а6о 6е !а гпеза' цпа е51ап1ег'а цп 3о{а
- А гп! гпе.9шз[а гпцсАо !а гпеза ге4оп6а; цпа согпо6а шп ечш!ро 6е гпйэ!са
!а роп6г!а
еп гп] за16п. цпа 5!!1а шпоз со]!пеэ
- ме епсап|ап !о5 [пагсо3 6е{о|оз; !оз шпа5 гпасе1а5
рше6о ропег еп шп з!!!оп
гпцсАоз з!!!оз' шпа са|та шп
'|аггоп

€агп6!ап 6ёпего !пуаг|аб!е:


9ёпего:
б!апсо/а./оэ/аэ гоза,/э аац!/еэ
пе9го/а/ов/аэ у!о[е{а,/ь паггоп/ез ге6опёо/а/оз/аэ
го1о/а!оз/аз пагап.|а./з 9г!з/ез
уег0е/з сца0га6о/а/о9аз
агпаг!!!о7а./оэ/аэ агпаг!!!о/э
гес{ап9о!аг/ез
|0 А гп[ гпе 9шв|а е! з!!!оп пе9го ёе - А гп[ гпе 9с;з[а гпшс!'то е!
р!е!.
А Риез а гп[ гпе 9.Б[а !а з!!!а го!а. зо{ё аац|.

-
11.а. а0шё ез16п !тас1еп0о ]аз рег$0па$ 0е ]аэ {о!о9га|[аз? ;0бп0е еэ16п? 8опёп|а!о соп
!ш сопра[его рага шег з! ев16!з 0е асшег0о.

в$ваг + 9егг:т:6|о
_аг _ег -1г
ев|6 (п) [а51апёо соп!епёо ёцгп!епёо
1гге9т.:3агев геЁ1ех{тов
1еуепёо зес6пёоэе
ёшгп]еп6о 6цсБ6пёове

0. $еба!а еп !а !!$1а !аз ас1!ц!0а0е$ цше 1тас6]з вп |ш са$а у еп цш6 рапе 08 !а оава !аэ
}тасё!ь. 0еьрш6в, с0пёп|а!0 с0п |ш$ с0прапег0$'

- 6опег р!ап1аз
- 6ц!0аг !ав - []асег 9!ппаз!а
- !ш9аг а а!9о шп
- 1опаг шп са{6 о - !-оег
- Рес!б!г а ап!9ов о арег!1!мо - Ёэоцсбаг п0з!оа
{ап!!!агез - Р!асег 1габа]оэ 0е бг!оо!а]е _ !ег !а 1е1е о ре!1сш!аз
с05А5
0Ё сА5А

12'а' сэ рг00гапа {е га0!о А 0е0а!е0е }:оу |га[а


0е !а у|у]еп0а еп Ёвраба. Ёзсшс[а
ьш[гауа !ав а!!гпас]0пе$ у
чше евсшспев. ое;''аъ;;;;|йга :оз гезц!!а{ов соп [ш
сопрабего.
- Ёп !ав саваз у!уеп пепо5
регзопа8 ч{..]е ап1е3.
- Ёп |ав сазаз у!уеп п6в
регвопав 9ше ап1ев.
- Ёау пшс[аз у!у!еп0ав еп а!чш!!еп
- 11ау рооаз у!у]еп0аз еп а!чш[!ег.
- |а 9еп1е.1омеп зе !п0ереп0!:а ап{ев
|асе 20 абоз.
- |оз ]бмепе5 $е уап 0е оава 0е зцз 9ше
ра0гез с,оа ,е, йав 1аг0е.
- !-ав у!у!еп0а5 5оп саёаует пАв сагав.
- !-ов ргес!оз 0е ]ав у!у]еп0ав 5оп, еп
ргорогс!оп, п6з бага1оз чше ап1ев.

[' [оп |ш сопра[его, р|впза еп сш6!ев


рше0еп вег !аз саш$а$ 0е езов |.:ес1тоз. Ацш1
!!впез а19шпав |0еав.

[ау п6в/пепо5 рег$опаз чше м|меп зо!аз.


А1'тога
|а 9еп1е 1!епе п6в/пепоз }.:!!оз
9ше ап{ез.
Ё! зше!о е$ пшу саго/бага\о.
Ё! п!уе! 0е у!0а у !оз за!аг!оз зоп п6з а|1ов/ба]оз
[-а 9еп1е 1!епе |!1оз пё:в 1аг0е/ргоп1о. 9ше }-:асе шпоз абов'
Ёау пАв/пепоз 9еп1е зо!1ега
9ше аптев.
{-а 9еп{е $е са$а п6в 1агбе/)омеп
9ше ап1ев.
!ау росаз/пшс|ав ауш0аз $а'а |а сопрга 0е шпа у!у!еп0а.
$е сопз1гшуеп росаз/пшсбаз у;у!еп0ав.
!-а 9еп1е по 9ш!еге а|чш!!аг 3|_-! са$а.
!-ов а!чш!|егев зоп 1ап7пАв сагоз сопо/9ше
!а !е1га 0е шпа [!ро|еоа.

с' [в|ов зоп а|цшпов [!!ш|агвэ 0е 0!!егеп!ев^рет!о{!соз


езрабо|еэ. ;€оп
0е| араг!а0о 1 2. !. рше0ев ге|ас!опа г:оза' чшё а{|гпас!бп
аЁз-йй.[{й|й Ё!;-а

соп 25 обоз Б1пт'!тпето ёе эо11его5 е5 тп6э ёе1


Ё\73'/' ёе |оэ Рег5опо5
соп 5ц5 рсёгез ёо}1е чше 1пасе 20 аЁоз
еэ16п эо!1егоз у т!теп
1-а[!росеса 5цропе рага 1аз йгп!1!аз
езрайо|аз !а гп|1а4 6е вшз !п9гезоз
",,"",1;1",33,*"";!1""
п9* ш|[|п0$ 30
а[ов |а п0|||а 0е

п|0пш]0$ ш0] п00а]
п; шБ;йь;ъ. 1аз еорайо[аэ соп гпа0гез,
4 а 3 ше:вопав 0е тпе0!а, а !оэ 30 айос

|а [аза Ёе па[а|!6а0 0евсвпЁ!0о


[та
еп [аз 6оз Ё[[|паз Ёёса0аз цп 57%
"т35ьнз3йьт#ът.'

Вам также может понравиться