Вы находитесь на странице: 1из 17

Rancangan Tahunan 2020 PM SJKT PKPP COVID 19

SUBJEK : PENDIDIKAN MORAL (SEMAKAN) PKPP COVID 19


TAHUN : 4

«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢

1.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷ À¢ýÀüÈìÜÊ ºÁ ¦¿È¢:


«ñ¨¼ «ÂÄ¡Ã 1 ÅÆì¸õ «øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Çì þ¨ÈÅý Á£Ð ¿õÀ¢ì¨¸ ¨Åò¾ø.
¢¨¼§Â ¯È¨Å 1.1 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷ À ÜÚÅ÷.
ÅÖôÀÎò¾ì ÜÊ ¢ýÀüÈìÜÊ ºÁ ÅÆì¸õ «ñ¨¼ அÂġ⨼§Â ¯È¨Å ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
ºÁ ÅÆì¸õ «øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Ç 2  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡Ã
ÅÖôÀÎò¾ì ÜÊ ºÁ ÅÆì¸õ
«øÄÐ ¿õÀ ±ÎòÐ측ðθټý ÜÚÅ÷. ¢ý ÌÎõÀò¾¡÷ À¢ýÀüÚõ ºÁÂ
«øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Ç Å¢ÇìÌÅ÷.
¢ì¨¸¸û. ÅÆì¸õ «øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸û
«ñ¨¼ «Âġâý ºÁ ÅÆì¸õ
1.2 «ñ¨¼ «Âġ⨼§Â ¦¾¡¼÷À¡É Å¢ÀÃô ÀðÊÂø
«øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Ç Á¾¢ôÀ¨¾Ôõ
¯È¨Å ÅÖôÀÎò¾ìÜÊ ºÁ 3 «øÄÐ §¿÷측½ø ¦ºö¾ø.
«ÅüÈ¢ý Ó츢ÂòÐÅò¨¾Ôõ
ÅÆì¸õ «øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Ç  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡Ã
¦¾¡¼÷ÒôÀÎòÐÅ÷.
Å¢ÅâôÀ÷. ¢ý ÌÎõÀò¾¡÷ À¢ýÀüÚõ ºÁÂ
«ñ¨¼ «Âġâý ºÁ ÅÆì¸õ
SEBELUM «øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸Â¡ø ²üÀÎõ ÅÆì¸õ «øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸û
PKP
1.3 «ñ¨¼ «Âġâý ºÁ 4 ¦¾¡¼÷À¡¸ô Àø§ÅÚ ãÄí¸Ç
ÅÆì¸õ «øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Ç ÁÉவு½÷¨Å «¨¼Â¡¸ñÎ ¦ÅÇ
¢Ä¢ÕóÐ ¾¸Åø¸¨Çò ¾
Á¾¢ôÀ¾ý Ó츢ÂòÐÅò¨¾ Å ¢ôÀÎòÐÅ÷. ¢Ãðξø.
¢ÇìÌÅ÷. «ñ¨¼ «Âġâý ºÁ ÅÆì¸õ  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡Ã
«øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Ç Á¾¢ìÌõ
5 ¢ý ºÁ ÅÆì¸õ «øÄÐ
1.4 «ñ¨¼ «Â§Ä¡Ã¢ý ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â ¯öòн÷óÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Ç Á¾¢ôÀ¾ý Óì¸
ºÁ ÅÆì¸õ «øÄÐ ¿õÀ «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷. ¢ÂòÐÅòÐÅõ ¦¾¡¼÷À¡É
¢ì¨¸¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø «ñ¨¼ «Âġâý ºÁ ÅÆì¸õ ‘ºí¸¢Ä¢ò ¦¾¡¼÷’; Chains Link’
²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å ¦ÅÇ «øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Ç Á¾¢ìÌõ ¿¼ÅÊ쨸 §Áü¦¸¡ûÇø.
¢ôÀÎòÐÅ÷. ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â ¿¢¨Ä¡öî
 Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡Ã
¦ºÂøÀÎòÐÅ÷; ±Îòи¡ð¼¡¸ò ¾
6 ¢ý ºÁ ÅÆì¸õ «øÄÐ
1.5 «ñ¨¼ «Âġâý ºÁ ¢¸úÅ÷.
¿õÀ¢ì¨¸¸¨Ç Á¾¢ìÌõ
ÅÆì¸õ «øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Ç
Өȸ¨Çô §À¡Äî ¦ºö¾ø.
Á¾¢ìÌõ ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Âî
¦ºÂøÀÎòÐÅ÷.
«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢
SEBELUM 2.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: 1 «ñ¨¼ «Âġâý §¾¨Å¸û, ¦¿È¢:

‘¸øÅ¢§Â ¸ñ’
‘À½¢ÅýÒ ¿ÁÐ ÀñÀ¡Î’
Rancangan Tahunan 2020 PM SJKT PKPP COVID 19

«ñ¨¼ «ÂÄ¡Ã ¿Äý¸û Á£Ð «ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ ¿ýÁÉõ


¢ý §¾¨Å¸û, 2.1 «ñ¨¼ «Âġâý ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â
¿Äý¸û Á£Ð §¾¨Å¸û, ¿Äý¸û Á£Ð ±ÎòÐ측ட்டு¸Ù¼ý ÜÚÅ÷. ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
«ì¸¨È «ì¸¨È ¦¸¡ûÇø ÀüÈ¢Â
«ñ¨¼ «Âġâý §¾¨Å¸û,
¦¸¡ûÇø. ±ÎòÐ측ட்டு¨Çì ÜÚÅ÷.  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡Ã
2 ¿Äý¸û Á£Ð «ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ
ÅƢӨø¨Ç Å¢ÇìÌÅ÷. ¢ý §¾¨Å¸û, ¿Äý¸û Á£Ð
2.2 «ñ¨¼ «Âġâý «ñ¨¼ «Âġâý §¾¨Å¸û, «ì¸¨È ¦¸¡ûÇø ÀüÈ¢
§¾¨Å¸û, ¿Äý¸û Á£Ð ¿Äý¸û Á£Ð «ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ Áɧšð¼Å¨Ã உருÅ¡ì̾ø.
3
«ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ ÅÆ¢¸¨Ç Å ÁÉôÀ¡ý¨ÁÔõ «¾ý Óì¸
¢ÇìÌÅ÷. ¢ÂòÐÅò¨¾Ôõ ¦¾¡¼÷ÒÀÎòÐÅ÷.  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡Ã
«ñ¨¼ «Âġâý §¾¨Å¸û, ¢ý §¾¨Å¸û, ¿Äý¸û Á£Ð
2.3 «ñ¨¼ «Âġâý ¿Äý¸û Á£Ð «ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ «ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ ÅÆ¢¸û
PKP
§¾¨Å¸û, ¿Äý¸û Á£Ð 4 ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Âî ¦ºôÂøÀÎШ¸Â ¦¾¡¼÷À¡¸ ‘¾¸Åø ¯Ä¡’ ‘gallery
«ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ ¢ø ²üÀÎõ ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â walk’ ¿¼ÅÊ쨸 §Áü¦¸¡ûÇø.
ÁÉôÀ¡ý¨Á¢ý Óì¸ «¨¼Â¡¸ñÎ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷.
¢ÂòÐÅò¨¾ Å¢ÅâôÀ÷. «ñ¨¼ «Âġâý §¾¨Å¸û,  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡Ã
¿Äý¸û Á£Ð «ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ ¢ý §¾¨Å¸û, ¿Äý¸û Á£Ð
2.4 «ñ¨¼ «Âġâý 5
ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â ¯öòн÷óÐ «ì¸¨È ¦¸¡ûžý Óì¸
§¾¨Å¸û, ¿Äý¸û Á£Ð «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷. ¢ÂòÐÅò¨¾ «È¢Â
«ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ ÁÉôÀ¡ýÀ «ñ¨¼ «Âġâý §¾¨Å¸û, ¸ÕòàüÚӨȨÁ ¿¼ÅÊ쨸
¢¨Éî ¦ºÂøÀÎòШ¸Â¢ø ¿Äý¸û Á£Ð «ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ §Áü¦¸¡ûÇø.
²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å ¦ÅÇ ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â ¯öòн÷óÐ
¢ôÀÎòÐÅ÷. ¿¢¨Ä¡öî ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷;  Á¡½Å÷¸û ¾í¸û ź¢ôÀ¢¼ò¾
6 ±Îòи¡ð¼¡¸ò ¾¢¸úÅ÷. ¢ÖûÇ «ñ¨¼ «Âġâý
2.5 «ñ¨¼ «Âġâý
§¾¨Å¸û, ¿Äý¸û ÀüÈ¢ ¯üÈÈ
§¾¨Å¸û, ¿Äý¸û Á£Ð
¢óÐ «ò¾¸Åø¸¨Ç ÅÌôÀ¨ÈÂ
«ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ
¢ø À¨¼ò¾ø.
ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Âî
¦ºÂøÀÎòÐÅ÷.

«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢

‘¸øÅ¢§Â ¸ñ’
‘À½¢ÅýÒ ¿ÁÐ ÀñÀ¡Î’
Rancangan Tahunan 2020 PM SJKT PKPP COVID 19

3.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: அñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ºÂøÀÎò¾ì ¦¿È¢:


«ñ¨¼ ¸¼¨ÁÔ½÷×.
«ÂÄ¡÷À¡ø 1 ÜÊ ¸¼¨ÁÔ½÷Å¢ý ±Îòи¡ðÎக்
3.1 அñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø
¸¼¨ÁÔ½÷×. கூறுவர். ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
¦ºÂøÀÎò¾ìÜÊÂ
¸¼¨ÁÔ½÷Å¢ý ±Îòи¡ðÎî அñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ºÂøÀÎò¾ì
ÝÆø¸¨Ç ÅÆíÌÅ÷. 2 ÜÊ ¸¼¨ÁÔ½÷Å¢ý ÅÆ  Á¡½Å÷¸û அñ¨¼
¢Ó¨È¸¨Ç Å¢ÇìÌÅ÷. «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ºÂøÀÎò¾ì ÜÊÂ
3.2 அñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø அñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ºÂøÀÎò¾ì ¸¼¨ÁÔ½÷Å¢ý
¦ºÂøÀÎò¾ìÜÊ ±ÎòÐ측ðÎî சூÆø¸û «È
¸¼¨ÁÔ½÷Å¢ý ÅƢӨȸ¨Ç 3 ÜÊ ¸¼¨ÁÔ½÷¨Åயும் அ¾ன் ¢§Å¡ð¼ Ũ芿¢¨È×
Å¢ÅâôÀ÷. ` Ó츢ÂòÐÅò¨¾Ôõ
¦ºö¾ø.
¦¾¡¼÷ÒÀÎòÐÅ÷.
3.3 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø அñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø
 Á¡½Å÷¸û அñ¨¼
¦ºÂøÀÎò¾ìÜÊ 4 ¸¼¨ÁÔ½÷¨Å ¦ºÂøÀÎòО¡ø
SEBELUM «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ºÂøÀÎò¾ì ÜÊÂ
PKP ¸¼¨ÁÔ½÷Å¢ý Óì¸ ²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å «¨¼Â¡¸ñÎ
¸¼¨ÁÔ½÷Å¢ý ÅƢӨȸ¨Çô
¢ÂòÐÅò¨¾ ¬öÅ÷. ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷.
À¡¸§Á÷Ú ¿Êò¾ø.
அñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ºÂøÀÎò¾ì
3.4 «ñ¨¼ «ÂÄ¡À¡ø 5 ÜÊ ¸¼¨ÁÔ½÷¨Å ¯öòн÷óÐ  Á¡½Å÷¸û அñ¨¼
¦ºÂøÀÎò¾ìÜÊÂ
«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷.
¸¼¨ÁÔ½÷¨Åî «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ºÂøÀÎò¾ì ÜÊÂ
¦ºÂøÀÎòО¡ø ²üÀÎõ அñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ºÂøÀÎò¾ì ¸¼¨ÁÔ½÷Å¢ýÓ츢ÂòÐÅõ
ÁÉ×½÷¨Å ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷. ÜÊ ¸¼¨ÁÔ½÷¨Å ¦¾¡¼÷À¡É ¦¾¡í¸¡Ê¨Â
¯öòÐத்து½÷óÐ ¿¢¨Ä¡öî (mobail) ¯ÕÅ¡ì̾ø.
3.5 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷; ±Îòи¡ð¼¡¸ò ¾
¸¼¨ÁÔ½÷¨Åî 6 ¢¸úÅ÷.  Á¡½Å÷¸û அñ¨¼
¦ºÂøÀÎòÐÅ÷. «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ºÂøÀÎò¾ì ÜÊÂ
¸¼¨ÁÔ½÷× ÝÆø¸ÙìÌ
²üÈÅ¡Ú ¿Êò¾ø.

‘¸øÅ¢§Â ¸ñ’
‘À½¢ÅýÒ ¿ÁÐ ÀñÀ¡Î’
Rancangan Tahunan 2020 PM SJKT PKPP COVID 19

«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢
4.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ ¿Å¢Öõ ¦¿È¢:
1 ÅÆ¢¸¨Çì ÜÚÅ÷.
«ñ¨¼ ¿ýÈ¢ ¿Å¢ø¾ø.
«ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ 4.1 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ ¿Å
¢Ô½÷×. ¿Å¢Öõ ÅÆ¢¸¨Çô ÀðÊÂÄ¢ÎÅ÷.
2
¢øžý Ó츢ÂòÐÅò¨¾ Å¢ÇìÌÅ÷. ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
«ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ ¿Å
4.2 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ 3 ¢Ä¡¨ÁÔõ «¾ý Å¢¨Ç׸¨ÇÔõ  Á¡½Å÷¸û அñ¨¼
¿Å¢øžý Ó츢ÂòÐÅò¨¾ Å ¦¾¡¼÷ÒÀÎòÐÅ÷. «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ ¿Å¢Öõ ÅÆ
¢ÅâôÀ÷. . «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ ¿Å ¢¸¨Çì ¸¡¦½¡Ç¢Â¢ø ¸ñÎ
4 ¢ø¨¸Â¢ø ²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å Á£ðν÷× ¦ºö¾ø.
4.3 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ «¨¼Â¡Çí¸ñÎ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷.
¿Å¢Ä¡¨Á¢ý Å¢¨Ç¨Å °¸ «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ ¿Å¢Öõ  Á¡½Å÷¸û அñ¨¼
M27- ¢ôÀ÷. 5 Àñ¨À ¯öòн÷óÐ «ýÈ¡¼
28- Å¡úÅ¢ø ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷. «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ ¿Å¢Öõ ÀñÀ
4.4 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ ¿Å¢Öõ ¢ý Ó츢ÂòÐõ ÀüÈ¢î º¢Ú
¿Å¢ø¨¸Â¢ø ²üÀÎõ Àñ¨À ¯öòн÷óÐ ¿¢¨Ä¡öî ¸ðΨà ±ØÐÅ÷.
19-30-
ÁÉ×½÷¨Å ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷. ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷; ±Îòи¡ð¼¡¸ò ¾
JULAI
¢¸úÅ÷.  Á¡½Å÷¸û அñ¨¼
2020
4.5 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ ¿Å¢Ä¡¨Á¢ý
¿Å¢øÅ÷. Å¢¨Ç׸¨Çô ÀüÈ¢ ó¾¢÷¸¡ÄÅ
¢Âø «ÊÀ¨¼Â¢ø µ÷ «È
6 ¢ì¨¸¨Âò ¾Â¡Ã¢ò¾ø.

 Á¡½Å÷¸û அñ¨¼
«ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ ¿Å¢Öõ
¦À¡ÚðÎ, ÀÆìÜðÎ «øÄÐ
âí¦¸¡òÐ ¾Â¡÷ ¦ºöÐ
¦¸¡Îò¾ø.

‘¸øÅ¢§Â ¸ñ’
‘À½¢ÅýÒ ¿ÁÐ ÀñÀ¡Î’
Rancangan Tahunan 2020 PM SJKT PKPP COVID 19

«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢
5.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½¢Åý¨ÀÔõ ¦¿È¢:
«ñ¨¼ 1 ¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ ¯Â÷¦Åñ½õ
«ÂÄ¡÷À¡ø À½ 5.1 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½ ±ÎòÐ측ðÎî ¦ºÂø¸¨Çô ÜÚÅ÷.
¢ÅýÒõ ¢Åý¨ÀÔõ ¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½¢Åý¨ÀÔõ ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
¿ýɨ¼ò¾¢Ôõ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ ±ÎòÐ측ðÎî 2 ¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ
¦¸¡ûÇø. ¦ºÂø¸¨Çô ÀðÊÂÄ¢ÎÅ÷. ÅÆ¢¸¨Ç Å¢ÇìÌÅ÷.  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
«ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½¢Åý¨ÀÔõ «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ À½
5.2 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½ ¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ ¢ÅýÒ ¿ýɼò¨¾î ¦ºÂø¸¨Ç
¢Åý¨ÀÔõ ¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ 3
¦ºÂø¸¨ÇÔõ «¾ý Óì¸ «È¢Â ¸ÕòàüÚ Ó¨È¨Á
¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ Å¢ÅâôÀ÷. ¢ÂòÐŨ¾Ôõ ¦¾¡¼÷ÒÀÎòÐÅ÷. §Áü¦¸¡ûÇø.
M29-
«ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½¢Åý¨ÀÔõ  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
30 5.3 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½ ¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ ¦ÅÇ «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ ÅÆ
¢Åý¨ÀÔõ ¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ 4
¢ôÀÎòШ¸Â¢ø ²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å ¢Ó¨È¸¨Çô À¡¼Ä¡¸
3-13 ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ ¦¸¡ûÙõ Óì¸ «¨¼Â¡Çí¸ñÎ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷. ¯ÕÅ¡ì̾ø.
0GOS ¢ÂòÐÅò¨¾î º£÷à츢 Å «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½¢Åý¨ÀÔõ  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
2020 ¢ÇìÌÅ÷. ¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ À½
5
Àñ¨À ¯öòн÷óÐ «ýÈ¡¼ ¢ÅýÒ ¿ýɼò¨¾ ¦¾¡¼÷À¡É
5.4 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½ Å¡úÅ¢ø ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷. «È¢×ô§À¡ðÊ¢ø ÌØÅ¡¸ô
¢Åý¨ÀÔõ ¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½¢Åý¨ÀÔõ Àí¦¸Îò¾ø.
¦ºÂøÀÎòШ¸Â¢ø ²üÀÎõ ¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
ÁÉ×½÷¨Å ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷. Àñ¨À ¯öòн÷óÐ ¿¢¨Ä¡öî «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ÅÇ¢ôÀÎòШ¸Â¢ø
6 ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷; ±Îòи¡ð¼¡¸ò ¾ ²üÀÎõ Áý×½÷¨Å èƨÄ
5.5 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½ ¢¸úÅ÷. «ÊÀÊ¡¸ì¦¸¡ñ¼ ÌÚ¿ÊôÀ
¢Åý¨ÀÔõ ¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ
¢ý (sketsa) ÅÆ¢
¦ºÂøÀÎòÐÅ÷.
¿ÊòÐ측𦼪¾ø.

«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢

‘¸øÅ¢§Â ¸ñ’
‘À½¢ÅýÒ ¿ÁÐ ÀñÀ¡Î’
Rancangan Tahunan 2020 PM SJKT PKPP COVID 19

6.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ìÌõ ¦¿È¢:


«ñ¨¼ 1 ¦ºÂø¸¨Ç ±ÎòÐì ¸¡ðθټý Á⡨¾
«ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ò¾ø. ÜÚÅ÷.
6.1 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ìÌõ «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ìÌõ ÅÆ ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
2
¦ºÂø¸¨Ç ±ÎòÐì ¢¸¨Ç Å¢ÇìÌÅ÷.
¸¡ðθټý ¦Á¡Æ¢Å÷. «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ìÌõ  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã
3 Àñ¨ÀÔõ «¾ý ¿ý¨Á¸¨ÇÔõ Á¾¢ìÌõ ¸¡¦½¡Ç¢¨Âì ¸¡ðº
6.2 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ìÌõ ¦¾¡¼÷ÒôÀÎòÐÅ÷. ¢¨Âô À¡÷ò¾À¢ý «¾ý
ÅÆ¢¸¨Ç Å¢ÅâôÀ÷. «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ì¨¸Â¢ø ¦¾¡¼÷À¡É ¸Õòи¨Ç
4 ²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å Á£ðν÷¾ø.
M31-32 6.3 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ìÌõ «Ê¡Çí¸ñÎ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷.  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã
¿ý¨Á¸¨Ç ¬öÅ÷. «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ìÌõ ÀñÀ Á¾¢ôÀ¨¾ Å¢Ç츒¦Åõ¨Á
16-27
5 ¢¨É ¯öòн÷óÐ «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø «ÁÃø’ (hot seat) ¿¼ÅÊ쨸¨Â
OGOS 6.4 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾ ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷. §Áü¦¸¡ûÇø.
20202 ¢ì¨¸Â¢ø ²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ìÌõ ÀñÀ  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã
¦ÅÇ¢ôÀÊòÐÅ÷. ¢¨É ¯öòн÷óÐ ¿¢¨Ä¡öî Á¾¢ôÀ¾¡ø ²üÀÎõ ¿ý¨Á¸¨Ç
. ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷; ±Îòи¡ð¼¡¸ò ¾ Á¾¢ôÀ¢¼’º¢ó¾¢-þ¨½-À¸¢÷’ (think,
6.5 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ìÌõ ¢¸úÅ÷. pair &share) ±Ûõ
ÀñÀ¢¨Éî ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷. ¿¼ÅÊ쨸¨Â §Áü¦¸¡ûÇø.
6
 Á¡½Å÷¸û À¡¸õ ²üÈø
¿¼ÅÊ쨸¢ý ÅÆ¢ «ñ¨¼
«ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ìÌõ ÁÉ×½÷¨Å
¦ÅÇ¢ôÀÎòоø.

«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢

‘¸øÅ¢§Â ¸ñ’
‘À½¢ÅýÒ ¿ÁÐ ÀñÀ¡Î’
Rancangan Tahunan 2020 PM SJKT PKPP COVID 19

7.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º¢ìÌõ ¦¿È¢:


«ñ¨¼ 1 ¦ºÂø¸¨Ç ±ÎòÐì ¸¡ðθټý «ýÒ¨¼¨Á
«ÂÄ¡÷À¡ø «ýÒ ÜÚÅ÷.
¦¸¡ûÇø. 7.1 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º¢ìÌõ ÅÆ ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
2
¢ìÌõ ¦ºÂø¸¨Ç ±ÎòÐì ¢¸¨Ç Å¢ÇìÌÅ÷.
¸¡ðθټý ÜÚÅ÷. «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º¢ìÌõ ÀñÀ  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã
3 ¢¨ÉÔõ «¾ý ¿ý¨Á¸¨ÇÔõ §¿º¢ìÌõ ±ÎòÐì
7.2 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º ¦¾¡¼÷ÒÀÎòÐÅ÷. ¸¡ðÎÂø¸¨Ç Áɧšð¼
M33-34
¢ìÌõ ÅÆ¢¸¨Ç Å¢ÅâôÀ÷. «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º¢ì¨¸Â¢ø ÅâŢø ¯ÕÅ¡ìÌÅ÷.
30
OGOS 4 ²üÀÎõ Áý×½÷¨Å  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã
7.3 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º «¨¼Â¡Çí¸ñÎ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷. §¿º¢ìÌõ Өȸ¨ÇÅð¼ §Á¨º
-10
¢ìÌõ ¿ý¨Á¸¨Çò ¦¾¡ÌôÀ÷. «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º¢ìÌõ ÀñÀ ¸ÄóШá¼ø ÅÆ¢ «È¢óÐ
SEPTE
MBER 5 ¢¨É ¯öòн÷óÐ «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø ¦¸¡ûÙ¾ø.
7.4 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷.  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã
2020
¢ì¨¸Â¢ø ²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º¢ìÌõ ÀñÀ §¿º¢ôÀ¾¡ø ²üÀÎõ
¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷. ¢¨É ¯öòн÷Ð ¿¢¨Ä¡öî ¿ý¨Á¸¨Çì ¸ÕòàüÚ
¦ºÂøÀÎòÐÅ÷; ±Îòи¡ð¼¡¸ò ¾ ӨȨÁ š¢ġ¸ «È¢¾ø.
7.5 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º ¢¸úÅ÷.
6  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã
¢ìÌõ ÀñÀ¢¨Éî
§¿º¢ìÌõ ÁÉ×½÷¨Å þ¨ºÀ¼
¦ºÂøÀÎòÐÅ÷.
¿Êò¾ø (pantomim) ¿¼ÅÊ쨸Â
¢ý ÅÆ¢ ¦ÅÇ¢ôÀÎòоø.

«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢
‘¸øÅ¢§Â ¸ñ’
‘À½¢ÅýÒ ¿ÁÐ ÀñÀ¡Î’
Rancangan Tahunan 2020 PM SJKT PKPP COVID 19

«ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã ¿Î׿¢¨Ä¨Áî ¦¿È¢:


8.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: 1 ¦ºÂø¸¨Ç ±ÎòÐì ¸¡ðθټý ¿Î׿¢¨Ä¨Á
«ñ¨¼ ÜÚÅ÷.
«ÂÄ¡÷À¡ø 8.1 «ñ¨¼ «Âġ⨼¢ø «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã ¿Î׿¢¨Ä¨Áî ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
¿Î׿¢¨Ä¨Áî ¦ºÂø¸¨Ç 2
¿Î׿¢¨Ä¨Á ¦ºÂø¸Ç¢ý ¿ý¨Á¸¨Ç Å¢ÇìÌÅ÷.
¦¸¡ûÇø. ±ÎòÐì ¸¡ðθټý ÜÚÅ÷. «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã ¿Î׿¢¨Ä¨Áô  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã
3 §À½¡¨ÁÔõ «¾ý Å¢¨Ç¨ÅÔõ ¿Î׿¢¨Ä¨Á¨Âô §ÀÏžý
8.2 «ñ¨¼ «Âġ⨼¢ø ¦¾¡¼÷ÒÀÎòÐÅ÷. ¦¾¡¼÷À¡¸ì ¸ÄóШá¼ø.
¿Î׿¢¨Ä¨Áî ¦ºÂø¸Ç¢ý «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º¢ì¨¸Â¢ø  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã
M35-36 ¿ý¨Á¸¨Çò Å¢ÅâôÀ÷. 4 ²üÀÎõ Áý×½÷¨Å ¿Î׿¢¨Ä¨Á¨Âì ¸ÎôÀ
«¨¼Â¡Çí¸ñÎ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷. ¢ÊôÀ¾¡ø ²üÀÎõ ¿ý¨Á¸¨Ç
13-24 8.3 «ñ¨¼ «Âġ⨼¢ø «ñ¨¼ «Âġ⨼¢ø §À½ Å¢Ç츢 Òò¾¸ þÎ츢 ¾Â¡Ã¢ò¾ø.
SEPTE ¿Î׿¢¨Ä¨Á¨Âô §À½¡Å¢Êø §ÅñÊ ¿Î׿¢¨Ä¨Áî ÀñÀ¢¨É
5  Á¡½Å÷¸û ÝÆø «ð¨¼¸û
MBER ²üÀÎõ Å¢¨Ç׸¨Ç Å¢ÅâôÀ÷. ¯öòн÷óÐ «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø ÅÆ¢ «ñ¨¼ «Âġ⨼§Â
2020 ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷. ¿Î׿¢¨Ä¨Á¨Âô §À½¡Å¢Êø
8.4 «ñ¨¼ «Âġ⨼¢ø «ñ¨¼ «Âġ⨼¢ø §À½ ²üÀÎõ Å¢¨Ç׸û ¦¾¡¼÷À¡¸
¿Î׿¢¨Ä¨Á¨Âô §ÀϨ¸Â¢ø §ÅñÊ ¿Î׿¢¨Ä¨Áî ÀñÀ¢¨É ’§ÀÕóÐ ¿¢Úò¾õ’ (bus Stop)
²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å ¦ÅÇ ¯öòн÷óÐ ¿¢¨Ä¡öî ¿¼ÅÊ쨸¨Â §Áü¦¸¡ûÅ÷.
¢ôÀÎòÐÅ÷. ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷; ±Îòи¡ð¼¡¸ò ¾ Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
6 ¢¸úÅ÷. «Âġ⨼§Â ¸ÊôÀ¢Êì¸ì
8.5 «ñ¨¼ «Âġ⨼¢ø
ÜÊ ¿Î׿¢¨Ä¨Áî
¿Î׿¢¨Ä¨Á¨Âô ÀñÀ¢¨É
¦ºÂø¸¨Çô §À¡Äî ¦ºö¾ø.
¦ºÂøÀÎòÐÅ÷.

Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ « «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ

‘¸øÅ¢§Â ¸ñ’
‘À½¢ÅýÒ ¿ÁÐ ÀñÀ¡Î’
Rancangan Tahunan 2020 PM SJKT PKPP COVID 19

¿¢
M37-38 அனைவரின் வளப்பத்திற்¸¡¸ ¦¿È¢:
9.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: ¿Î׿¢¨Ä¨Á
1 அண்¨¼ அயைோரி¼ம் துணிவு
«¨ÉÅâý
27 ÅÇôÀò¾¢ü¸¡¸ 8.1 «¨ÉÅâý ÅÇôÀò¾¢ü¸¡¸ ¦¸¡ûÙõ ¦ºÂø¸¨Ç ±ÎòÐì ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
SEPTE «ñ¨¼ «ÂÄ¡Ã «ñ¨¼ «Âġâ¼õ н¢× ¸¡ðθټý ÜÚÅ÷.
MBER ¢¼õ н¢× ¦¸¡ûÙõ ¦ºÂø¸¨Ç ±ÎòÐì அனைவரின் வளப்பத்திற்¸¡¸  Á¡½Å÷¸û அனைவரின்
- ¦¸¡ûÇø. ¸¡ðθټý ÜÚÅ÷.
அண்¨¼ அÂġâ¼õ துணிவு வளப்பத்திற்¸¡¸ அண்¨¼
8 2
OKTOB 8.2 «¨ÉÅâý ÅÇôÀò¾¢ü¸¡¸ ¦¸¡ûளும் போது ஏற்படும் அÂġâ¼õ துணிவு
ER «ñ¨¼ «Âġâ¼õ н¢× சÅ¡ல்¸¨Ç விளக்குவர். ¦¸¡ள்ளும் நைவடிக்¨¸¸û
2020 ¦¸¡ûÙõ §À¡Ð ²üÀÎõ
ºÅ¡ø¸¨Ç Å¢ÅâôÀ÷. அனைவரின் வளப்பத்திற்¸¡¸ பற்றிய விபரப்பட்டியல்
அண்¨¼ அÂġâ¼õ துணிவு ¾Â¡÷ ¦ºய்¾ø.
8.3 «¨ÉÅâý ÅÇôÀò¾¢ü¸¡¸
3 ¦¸¡ûவ¨¾Ôõ «¾ý  Á¡½Å÷¸û அனைவரின்
«ñ¨¼ «Âġâ¼õ н¢×
¦¸¡ûž¡ø ²üÀÎõ முக்கியத்துவத்¨¾Ôõ வளப்பத்திற்¸¡¸ அண்¨¼
¿ý¨Á¸¨Çî º£òà츢 Å ¦¾¡¼÷ÒÀடுத்துவர். அÂġâ¼õ துணிவு
¢ÇìÌÅ÷.
அனைவரின் வளப்பத்திற்¸¡¸ ¦¸¡ள்ளும் போது ²üÀð¼
8.4 «¨ÉÅâý ÅÇôÀò¾¢ü¸¡¸ அண்¨¼ அÂġâ¼õ துணிவு சÅ¡ø¸¨Çத் ¾ன்
«ñ¨¼ «Âġâ¼õ н¢× н¢× ¦¸¡ûÙ¨¸Â¢ø ஏற்படும்
4 பட்¼றிவின் மூÄம்
¦¸¡ûÙ¨¸Â¢ø ²üÀÎõ
ÁÉ×½÷¨Å ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷. ÁÉவு½ர்¨Å அ¨¼Â¡Çí¸ñÎ பகிர்ù¾ல்.
¦Åளிப்படுத்துவர்.  Á¡½Å÷¸û அனைவரின்
8.5 «¨ÉÅâý ÅÇôÀò¾¢ü¸¡¸
அனைவரின் வளப்பத்திற்¸¡¸ வளப்பத்திற்¸¡¸ அண்¨¼
«ñ¨¼ «Âġâ¼õ н¢×
¦¸¡ûÙõ ÀñÀ¢¨É அண்¨¼ அÂġâ¼õ துணிவு அÂġâ¼õ துணிவு
¦ºÂøÀÎòÐÅ÷. 5 ¦¸¡ள்ளும் ÁÉப்À¡ன்¨Á¨Â ¦¸¡ள்ளுž¡ø ஏற்படும்
உய்த்து½ர்ந்து அன்È¡¼ நன்¨Á¸û குறித்து ‘¾¸Åø
Å¡ழ்வில் ¦ºயல்படுத்துவர். ¯Ä¡’ (gallery walk)
6 அனைவரின் வளப்பத்திற்¸¡¸ ந¼வடிக்¨¸¨Â

அண்¨¼ அÂġâ¼õ துணிவு §Áü¦¸¡ûளல்.

¦¸¡ள்ளும் பண்பினை  Á¡½Å÷¸û அனைவரின்

உய்த்து½ர்ந்து நி¨Ä¡ச் வளப்பத்திற்¸¡¸ அண்¨¼

‘¸øÅ¢§Â ¸ñ’
‘À½¢ÅýÒ ¿ÁÐ ÀñÀ¡Î’
Rancangan Tahunan 2020 PM SJKT PKPP COVID 19

¦ºயல்படுத்துவர்; அÂġâ¼õ துணிவு


எடுத்துக்¸¡ட்¼¡¸ò ¦¸¡ள்ளுŨ¾
தி¸ழ்வர். ¦Åளிப்படுத்தும்
சூÆல்¸னளக் ¦¸¡ண்டு
நடித்¾ல்.

«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢
M39-40 §¿ர்¨Á¢ý ¾ý¨Á¸¨Çக் கூறுவர். ¦¿È¢:
¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: 1
10.0 §¿÷¨Á
11 «ñ¨¼ அண்¨¼ அÂġ⨼§Â
OKT - «ÂÄ¡÷À¡ø ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
10.1 §¿÷¨Á¢ý ¿ý¨Á¸¨Çô 2 ¦ºயல்படுத்¾க்கூடிய §¿ர்¨Áî
22 §¿÷¨Á ¦¸¡ûÇø.
OKT ÀðÊÂÄ¢ÎÅ÷. சூÆல்¸¨Ç விளக்குவர்.  Á¡½Å÷¸û §¿ர்¨Á¢ý
அண்¨¼ அÂġ⨼§Â ¾ý¨Á¸ள் ¦¾¡¼ர்À¡¸ போ
10.2 அண்¨¼ அÂġ⨼§Â
§¿ர்¨Áயு¼ன் ¿¼ப்ப¨¾Ôõ «¾ý சிந்¾¨É வ¨ÃôÀ¼ம்
¦ºயல்படுத்¾க் கூடிய 3
நன்¨Á¸¨Çயும் உருவோக்கு¾ல்.
§¿ர்¨Áச் சூÆல்¸¨Ç
¦¾¡¼ர்புப்படுத்துவர்.  Á¡½Å÷¸û அண்¨¼ அÂÄ¡Ã
அ¨¼Â¡Çí¸¡ண்பர்.
அண்¨¼ அÂġ⨼§Â ¢¨¼§Â ¦ºயல்படுத்¾க்
10.3 அண்¨¼ அÂġ⨼§Â §¿ர்¨Áயு¼ன் ¿¼ì¨¸Â¢ø கூடிய §¿ர்¨Áச் சூÆல்¸¨Çக்
§¿ர்¨Á¼ன் ¿¼ப்À¾¡ல் 4 ஏற்படும் ÁÉவு½ர்¨Å ¸¡¦½¡Ç¢ வழி ¸ண்டு
ஏற்படும் நன்¨Á¸¨Ç அ¨¼Â¡Çங்¸ண்டு மீ ட்டு½ர்வு ¦ºய்¾ல்.
விவரிப்பர். ¦Åளிப்படுத்துவர்.  Á¡½Å÷¸û அண்¨¼
5 அண்¨¼ அÂġ⨼§Â அÂÄ¡ரி¨¼§Â §¿ர்¨Áயு¼ன்
10.4 அண்¨¼ அÂġ⨼§Â ¦ºயல்படுத்¾ §Åண்டிய §¿ர்¨Áப்

‘¸øÅ¢§Â ¸ñ’
‘À½¢ÅýÒ ¿ÁÐ ÀñÀ¡Î’
Rancangan Tahunan 2020 PM SJKT PKPP COVID 19

§¿ர்¨Áனையு¼ன் பண்பினை உய்த்து½ர்ந்து ¿¼ப்À¾¡ல் ஏற்படும்


¿¼ì¨¸யில் ஏற்படும் அன்È¡¼ Å¡ழ்வில் நன்¨Á¸¨Çக் ¸Äந்து¨Ã¡Ê
ÁÉவு½ைர்¨Å ¦ºயல்படுத்துவர். ‘¾¸வல் ¯Ä¡’ (gallery walk)
¦Åளிப்படுத்துவர். அண்¨¼ அÂġ⨼§Â ¿¼வடிக்¨¸¨Â
¦ºயல்படுத்¾ §Åண்டிய §¿ர்¨Áப் §Áü¦¸¡ள்ளல்.
10.5 அண்¨¼ அÂġ⨼§Â  Á¡½Å÷¸û அண்¨¼
பண்பினை உய்த்து½ர்ந்து
§¿ர்¨Áô பண்பினைச் அÂÄ¡ரி¨¼§Â §¿ர்¨Áயு¼ன்
6 நி¨Ä¡öî ¦ºயல்படுத்துவர்;
¦ºயல்படுத்துவர். ¿¼க்கும் வழி¸Çச் சூÆல்
எடுத்துக்¸¡ð¼¡¸ò தி¸ழ்வர்.
Å¡யிÄ¡¸ ¦Åளிக்¸¡ட்டு¾ல்.

«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢
அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து ¦¿È¢:
11.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: °ì¸Ó¨¼¨Á
Å¡ழ்쨸யில் ¸¡½க்கூடிய
«ñ¨¼ 1
M «ÂÄ¡Õ¼ý 11.1 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு ஊக்¸Ó¨¼¨Áî ¦ºயல்¸¨Ç ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
41-42 þ¨½óÐ இ¨½ந்து Å¡ழ்쨸யில் எடுத்துக் ¸¡ட்டு¸Ù¼ý கூறுவர்.
25 Å¡ú¨¸Â¢ø  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
OKT- °ì¸Ó¨¼¨Á ¸¡½க்கூடிய ஊக்¸Ó¨¼¨Áî அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து
«ÂÄ¡§Ã¡Î Å¡ú¨¸Â¢ø
5 ¦¸¡ûÇø. ¦ºயல்¸¨Ç எடுத்துக் Å¡ழ்쨸யில் §Åண்டிய ¸¡½ìÜÊ கூடிய
NOVE 2
¸¡ட்டு¸Ù¼ý கூறுவர். ஊக்¸Ó¨¼¨Áî ¦ºயல்¸¨Ç ஊக்¸Ó¨¼¨Áî சூÆல்¸¨Çப்
MBER
விளக்குவர். படித்¾ நன்¦ÉÈ¢ì ¸¨¾¸ளின்
11.2 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து
3 வழி மீ ட்டு½ர்வு ¦ºய்¾ல்.

‘¸øÅ¢§Â ¸ñ’
‘À½¢ÅýÒ ¿ÁÐ ÀñÀ¡Î’
Rancangan Tahunan 2020 PM SJKT PKPP COVID 19

இ¨½ந்து Å¡ழ்쨸யில் Å¡ழ்쨸யில் §Åண்டிய  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼


§Åண்டிய ஊக்¸Ó¨¼¨Áî ¦ºயல்¸னளயும் «ÂÄ¡§Ã¡Î Å¡ú¨¸Â¢ø
ஊக்¸Ó¨¼¨Á வளர்க்கும்
ஊக்¸மு¨¼¨Áì¸¡É «¾ன் முக்கியத்துவத்¨¾யும்
வழி¸ள் ¦¾¡¼÷À¡¸î
வழி¸¨Ç விவரிப்பர். ¦¾¡¼÷Òôபடுத்துவர்.
சுவÃரோட்டி ¾Â¡Ã¢த்¾ல்.
அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு
11.3 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
ஊக்¸மு¨¼¨ÁÔ¼ý இ¨½ந்து «ÂÄ¡§Ã¡Î Å¡ú¨¸Â¢ø
இ¨½ந்து Å¡Æ ஊக்¸ÓʨÁÂ
4 ¦ºயல்படு¨¸Â¢ø ஏற்படும் ஊக்¸Ó¨¼¨Á¢ý
¢ý முக்கியத்துவத்¨¾
ÁÉவு½ர்¨Å அ¨¼Â¡Çí¸ண்டு முக்கியத்துவத்¨¾ அறிய
அ¨¼Â¡Çí¸¡ñபர். ¦Åளிப்படுத்துவர். ‘ஊக் முனைனைச் சக்¸ரம்’
அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து (roda kerajinan) எனும்
11.4 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு
Å¡ழ்쨸¢ø ஊக்¸Ó¨¼¨Áô வினளயோட்டினை
ஊக்¸ ÓʨÁÔ¼ý இ¨½ந்து
5 பண்பினை உய்த்து½ர்ந்து வினளயோடு¾ல்.
¦ºயல்படு¨¸Â¢ø ஏற்படும்
அன்È¡¼Å¡ழ்வில்  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
ÁÉவு½ர்¨Å
¦ºயல்படுத்துவர். ¦ºÂøÀÎò¾ ¦ºயல்படுத்¾
¦ºளிப்படுத்துவர்.
அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து §Åண்டிய ஊக்¸முʨÁப்

Å¡ழ்쨸¢ø ஊக்¸Ó¨¼¨Áô பண்பு¸¨Ç¦Â¡ðடி


11.5 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு
பண்பினை உய்த்து½ர்ந்து விபரப்பட்டிய¨Ä நி¨Èவு
இ¨½ந்து வோழ்쨸யில்
6
நி¨Ä¡öî ¦ºயல்படுத்துவர்; ¦ºய்¾ல்.
ஊக்¸மு¨¼¨Á பண்பினைச்
¦ºயல்படுத்துவர். எடுத்துக்¸¡ð¼¡¸ò தி¸ழ்வர்.

«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢

‘¸øÅ¢§Â ¸ñ’
‘À½¢ÅýÒ ¿ÁÐ ÀñÀ¡Î’
Rancangan Tahunan 2020 PM SJKT PKPP COVID 19

M43-44 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து ¦¿È¢:


8 NOV 12.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: ´òШÆôÒ
Å¡ழ்¨¸யில்
-17 «ñ¨¼
NOV «ÂÄ¡Õ¼ý 12.1 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு 1 ¦ºயல்படுத்¾க்கூடிய ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
þ¨½óÐ இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில் ஒத்து¨Æப்புச் ¦ºயல்¸¨Ç  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
Å¡ú¨¸Â¢ø «ÂÄ¡§Ã¡Î Å¡ú¨¸Â¢ø
´òШÆôÒ. ¦ºயல்படுத்¾க்கூடிய எடுத்துக் ¸¡ðθټன் கூறுவர்.
ஒத்து¨Æப்புî ¦ºயல்¸¨Ç
ஒத்து¨Æப்புச் ¦ºயல்¸¨Ç அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து
வி¨Ãவுக்கூற்று
எடுத்துக் ¸¡ðθټன் Å¡ழ்¨¸யில் ஒத்து¨Æப்¨À
2 ¿¼வடிக்¨¸யின் வழி அÈ
கூறுவர். நி¨Äநிறுத்தும் ÅÆ¢¸¨Ç
¢¾ல்.
விளக்குவர்.
 Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
12.2 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து «ÂÄ¡§Ã¡Î இ¨½ந்து
இ¨½ந்து Å¡ழ்Å¢ல் Å¡ழ்žü¸¡É ஒத்து¨Æப்புச் Å¡ú¨¸Â¢ø ஒத்து¨Æப்¨À
ஒத்து¨Æப்¨À 3 ¦ºயல்¸¨ÇÔõ «¾ý நி¨Ä¿¡ட்டும் வழி¸¨Çச்
நி¨Äநிறுத்தும் வழி¸¨Ç ¿ý¨Á¸¨ÇÔõ சுய ¦ºயல்திட்¼ம் மூÄம்
விளக்குவர். ¦¾¡¼÷Òôபடுத்துவர்.
உருவோக்கு¾ல்.
அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு
12.3 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
ஊக்¸மு¨¼¨ÁÔ¼ý இ¨½ந்து «ÂÄ¡§Ã¡Î இ¨½ந்து
இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில்
ஒத்து¨Æத்து Å¡ழ்¨¸யில் Å¡ú¨¸Â¢ø ஒத்து¨Æப்À¾¡ø
ஒத்து¨Æப்பின் நன்¨Á¸¨Ç 4
²üÀÎõ ÁÉவு½ர்¨Å ஏற்படும் நன்¨Á¸¨Ç
விவரிப்பர்.
அ¨¼Â¡Çí¸ண்டு விவரிக்¸ப் பல்வ¨¸
¦Åளிப்படுத்துவர். °¼¸ங்¸ ளின் வழி ¾¸வல்
12.4 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு
அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து தேடு¾ல்.
இ¨½ந்து ஒத்து¨Æத்து
Å¡ழ்¨¸Â¢ø ஒத்து¨Æப்புô  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
Å¡ழ்¨¸Â¢ø ஏற்படும்
5 பண்பினை உய்த்து½ர்ந்து «ÂÄ¡§Ã¡Î ஒத்து¨ÆòÐî
ÁÉவு½ர்¨Å
அன்È¡¼Å¡ழ்வில் ¦ºö¾ ¿¼Åடிக்கைைகைச்
¦Åளிப்படுத்துவர்.
¦ºயல்படுத்துவர். சம்Àவப் Àதிவுக்குறிப்பு
12.5 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு 6 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து (rekod anekdot) வழி எழுதிப்
இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸Â¢ø Å¡ழ்¨¸Â¢ø ஒத்து¨Æப்புô ப¨¼த்¾ல்.

‘¸øÅ¢§Â ¸ñ’
‘À½¢ÅýÒ ¿ÁÐ ÀñÀ¡Î’
Rancangan Tahunan 2020 PM SJKT PKPP COVID 19

ஒத்து¨Æப்புப் பண்பினைச் பண்பினை உய்த்து½ர்ந்து


¦ºயல்படுத்துவர். நி¨Ä¡öî ¦ºயல்படுத்துவர்;
எடுத்துக்¸¡ð¼¡¸ò தி¸ழ்வர்.

«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢
அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து ¦¿È¢:
13.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: ´òШÆôÒ
Å¡ழ்¨¸யில் §À½க்கூடிய Á
«ñ¨¼ 1
«ÂÄ¡Õ¼ý 13.1 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு ¢¾Á¡É ¦ºயல்¸¨Ç எடுத்துக் ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
M45-46 þ¨½óÐ இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில் ¸¡ðθټன் கூறுவர்.
22 Å¡ú¨¸Â¢ø Á  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
NOV-3 ¢¾Á¡É §À¡ìÌ §À½ìகூடிய மி¾Á¡É அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து
«ÂÄ¡§Ã¡Î இ¨½ந்து
DIS ¦¸¡ûÇø ¦ºÂø¸¨Ç எடுத்துக் 2 Å¡ழ்¨¸யில் Á¢¾Á¡É §À¡ì¸¢ü¸¡É
Å¡ú¨¸Â¢ø §À½ìகூடிய
¸¡ðθټன் கூறுவர். ÅÆ¢¸¨Ç விளக்குவர்.
மி¾Á¡É ÁÉôÀ¡ன்¨Áயின்
அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து
எடுத்துக்¸¡ட்டு¸ள்
13.2 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு Å¡ழ்¨¸Â¢ø §À½க்கூடிய Á¢¾Á¡É
¦¾¡¼÷À¡É ‘சிந்தி-இ¨½-
இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில் 3 ¦ºயல்¸¨ÇÔõ «¾ý
பகிர்’ (Think-Pair-Share)
மி¾Á¡É போக்கிற்¸¡É ÅÆ ¿ý¨Á¸¨ÇÔõ
¿¼வடிக்¨¸யினை
¢¸¨Ç விவரிப்பர். ¦¾¡¼÷Òôபடுத்துவர்.
§Áற்¦¸¡ûளல்.
4 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு
13.3 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
ஊக்¸மு¨¼¨ÁÔ¼ý இ¨½ந்து
இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில் «ÂÄ¡§Ã¡Î இ¨½ந்து
ஒத்து¨Æத்து Å¡ழ்¨¸யில்
மி¾Á¡¸ ¿¼ந்து ¦¸¡ள்žன் Å¡ú¨¸Â¢ø §À½ìகூடிய
²üÀÎõ ÁÉவு½ர்¨Å
நன்¨Á¸¨Ç அ¨¼Â¡Çங் மி¾Á¡É ÁÉôÀ¡ன்¨Á
அ¨¼Â¡Çí¸ண்டு

‘¸øÅ¢§Â ¸ñ’
‘À½¢ÅýÒ ¿ÁÐ ÀñÀ¡Î’
Rancangan Tahunan 2020 PM SJKT PKPP COVID 19

¸¡ண்பர். ¦Åளிப்படுத்துவர். ¦¾¡¼÷À¡¸î சிறு¸¨¾


அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு Á¢¾Á¡¸ எழுது¾ல்.
13.4 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
¿¼óÐ ¦¸¡ûÙõ பண்பினை
இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில் «ÂÄ¡§Ã¡Î இ¨½ந்து
5 உய்த்து½ர்ந்து
மி¾Á¡¸ ¿¼ந்து Å¡ú¨¸Â¢ø §À½ìகூடிய
அன்È¡¼Å¡ழ்வில்
¦¸¡ள்Ù¨¸யில் ஏற்படும் மி¾Á¡É ÁÉôÀ¡ன்¨Áயின்
¦ºயல்படுத்துவர்.
ÁÉவு½ர்¨Å பண்பின் சிÈப்பு¸ள்
அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு Á¢¾Á¡¸
¦Åளிப்படுத்துவர். ¦¾¡¼÷À¡¸ô
¿¼óÐ ¦¸¡ûÙõ பண்பினை
§Àச்சுப் போட்டினய
உய்த்து½ர்ந்து நி¨Ä¡öî
13.5 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு ¿¼த்து¾ல்.
¦ºயல்படுத்துவர்;
இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில்  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
எடுத்துக்¸¡ð¼¡¸ò தி¸ழ்வர். «ÂÄ¡§Ã¡Î இ¨½ந்து
மி¾Á¡É பண்பினைச் 6
¦ºயல்படுத்துவர். Å¡ú¨¸Â¢ø §À½ìகூடிய
மி¾Á¡É பண்பு ¦¾¡¼÷À¡¸ô
போÄச் ¦ºய்¾ல் ¿¼வடிக்¨¸
§Áü¦¸¡ள்ளல்.

«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢
M47-48 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து ¦¿È¢:
6 DIS- 14.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: ´òШÆôÒ
Å¡ழ்¨¸யில் விட்டுக்
17 «ñ¨¼ 1
DISEM «ÂÄ¡Õ¼ý 14.1 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு ¦¸¡டுக்கும் ¦ºயல்¸¨Ç ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
BER þ¨½óÐ இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில் எடுத்துக் ¸¡ðθټன் கூறுவர்.
Å¡ú¨¸Â¢ø Å  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
விட்டுக் ¦¸¡டுக்கும் 2 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து
¢ðÎì ¦¸¡ÎìÌõ «ÂÄ¡§Ã¡Î இ¨½ந்து
ÀñÒ. Å¡ழ்¨¸யில் விட்டுக்

‘¸øÅ¢§Â ¸ñ’
‘À½¢ÅýÒ ¿ÁÐ ÀñÀ¡Î’
Rancangan Tahunan 2020 PM SJKT PKPP COVID 19

¦ºயல்¸¨Ç எடுத்துக் ¦¸¡டுக்கும் ÀñÀ¢¨É ÅÇ÷ìÌõ Å¡ú¨¸Â¢ø விட்டுக்


¸¡ðθټன் கூறுவர்.. ÅÆ¢¸¨Ç விளக்குவர். ¦¸¡டுக்கும் ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â
அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து ¸¡¦½¡Ç¢¨Âì ¸ñÎ
14.2 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு Á£ðν÷¾ø.
Å¡ழ்¨¸Â¢ø விட்டுக் ¦¸¡டுக்கும்
இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில் 3  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
¦ºயல்¸¨ÇÔõ «¾ý Óì¸ «ÂÄ¡§Ã¡Î இ¨½ந்து
விட்டுக் ¦¸¡டுக்கும்
¢ÂòÐÅò¾¢Ôõ ¦¾¡¼÷Òôபடுத்துவர். Å¡ú¨¸Â¢ø விட்டுக்
பண்பினை வளர்க்கும்
அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு ¦¸¡டுக்கும் ÀñÀ¢¨É
வழி¸¨Ç விவரிப்பர்.
ஊக்¸மு¨¼¨ÁÔ¼ý இ¨½ந்து ÅÇ÷ìÌõ ÅÆ¢¸û ¦¾¡¼÷À¡É
Å¡ழ்¨¸யில் விட்டுக் ¦¸¡டுòÐ ¨¸§ÂÎ ¾Â¡Ã¢ò¾ø.
14.3 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு 4  Á¡½Å÷¸û ’§Á¨ºÅ¢Ã¢ôÒ’
¿¼óÐ ¦¸¡û¨¸Â¢ø ²üÀÎõ
இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில் ¿¼ÅÊ쨸¢ý ÅÆ¢ «ñ¨¼
ÁÉவு½ர்¨Å அ¨¼Â¡Çí¸ண்டு
விட்டுக் ¦¸¡டுத்து ¿¼ந்து «ÂÄ¡§Ã¡Î இ¨½ந்து
¦Åளிப்படுத்துவர்.
¦¸¡ûžன் Å¡ú¨¸Â¢ø விட்டுக்
அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு Á¢¾Á¡¸
முக்கியத்துவத்¨¾ ¦¸¡டுôÀ¾ý Ó츢ÂòÐÅò¨¾
¿¼óÐ ¦¸¡ûÙõ பண்பினை
±Øоø.
ஆáய்வர்.
5 உய்த்து½ர்ந்து  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
அன்È¡¼Å¡ழ்வில் «ÂÄ¡§Ã¡Î இ¨½ந்து
14.4 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு
¦ºயல்படுத்துவர். Å¡ú¨¸Â¢ø விட்டுக்
இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில்
அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு விட்டுக் ¦¸¡டுக்கும் ¦ºÂø¸û
விட்டுக் ¦¸¡டுத்து ¿¼ந்து
¦¸¡டுக்கும் பண்பினை ¦¾¡¼÷À¡¸ «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã
¦¸¡û¨¸Â¢ø ஏற்படும் §¿÷측½ø ¦ºöÐ «È¢ì¨¸
உய்த்து½ர்ந்து நி¨Ä¡öî ±Øоø.
ÁÉவு½ர்¨Å
¦ºயல்படுத்துவர்;
±ளிப்படுத்துவர்.
எடுத்துக்¸¡ð¼¡¸ò தி¸ழ்வர்.
14.5 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு 6 `
இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில்
விட்டுக் ¦¸¡டுìÌõ
பண்பினைச்
¦ºயல்படுத்துவர்.

‘¸øÅ¢§Â ¸ñ’
‘À½¢ÅýÒ ¿ÁÐ ÀñÀ¡Î’
Rancangan Tahunan 2020 PM SJKT PKPP COVID 19

‘¸øÅ¢§Â ¸ñ’
‘À½¢ÅýÒ ¿ÁÐ ÀñÀ¡Î’

Вам также может понравиться