Вы находитесь на странице: 1из 10
PROCES-VERBAL nr. | al sedinfei ordinare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Sud 23 martie 2022 or. Cimislia ora 14.00 Prezideaza sedinta: DI Nicolae Gorban, presedinte al Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud Total membri ai CRD Sud - 31 persoane Membri ai CRD Sud prezenti - 26 persoane Membri ai CRD Sud absenti - 5 persoane Invi Igor MALAI, sef Directie politici de dezvoltare regional’, Ministerul Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale (in continuare MIDR): Sergiu TABACARU, sef Sectie relatii cu institutiile de dezvoltare regionala, MIDR; Rodica GHERCIU, consultant superior, Directia politic’ de dezvoltare regional’, MIDR. Modul de desfisurare: Sedinta a fost desfagurata in format online, pe platforma ZOOM Meeteng. Date de acces: https://us02web.zoom.us/j/853911716472pwd=cnBkSOFDenN2TCt! VOx4SlpSNGRTQT09#success Meeting ID853 9117 1647, Passcode DUy3Xg Mersul sedintei Dna Luminita Netedu, specialista in comunicare si relatii cu APL/CRD din cadrul Agentiei de Dezvoltare Regional Sud, a anunfat cd la sedinta sunt prezenti 26 membri ai CRD Sud si cd sedinfa este deliberativa. Prezideazi sedinta: DI Nicolae Gorban, presedintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare (in continuare CRD) Sud. ORDINEA DE ZI: 1. Cu privire la alegerea presedintelui si vicepresedintelui Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud. 2. Cu privire la Planul anual de finantare a proiectelor prioritare de dezvoltare regional din Documentul Unie de Program (DUP) 2022-2024. 3. Cu privire la Programul Operational Regional (POR) Sud 2022-2024, 4. Cu privire la Planul anual de actiuni privind implementarea Programului Operational Regional (POR) Sud 2022-2024, in anul 2022. 5. Cu privire la Planul de activitate al Agenti pentru anul 2022. de Dezvoltare Regional Sud 6. Cu privire la Concursul pentru identificarea, evaluarea si aprobarea proiectelor de dezvoltare locali propuse spre finantare din Fondul National pentru Dezvoltare Regionalii $i Locali. DI Nicolae Gorban, presedintele CRD Sud, a declarat sedinta deschisa si a adus la cunostin{a propunerile incluse in ordinea de zi. Alte propuneri la ordinea de zi nu au fost receptionate, ordinea de zi fiind supusa votului S-avotat: Pro~26 Contra -0 Abtinut - 0 Ordinea de zi a fost aprobata. Presedintele sedinfei a demarat procesul de examinare a propunerilor incluse in ordinea de zi, oferind cuvantul raportorilor pentru prezentarea proiectelor de decizii. 1, S-a examinat: Cu privire Ia alegerea presedintelui si vicepresedintelui Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud. D1 Igor Malai, sef al Directiei Politici de dezvoltare regional din cadrul MIDR, a mentionat ca, in conformitate cu prevederile Legii 438/ 2006 si cu pet. 11din Hotararea Guvernului Nr. 227 din 2008 Cu privire la Regulamentul-cadru al Consiliului Regional pentru Dezvoltare, este necesar de a purcede la procedura de realegere a presedintelui CRD Sud care, conform Regulamentului-cadru, se aproba pentru 0 perioada de un an si dupa o consultare prealabila cu MIDR. DI Malai a specificat c& aceasta procedura a fost tate, MIDR a fost consultat si, ca urmare, pentru functia de pregedinte al Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud a fost propusa, prin coordonare cu MIDR, candidatura dlui Mihail Olarescu, pregedinte al Consiliului Raional Cimislia. Respectiv. Igor Malai a inaintat membrilor CRD Sud candidatura Dlui Mihail Olarescu pentru a fi upusa votului membrilor CRD Sud. examinata Presedintele CRD Sud, Nicolae Gorban, i-a oferit cuvant Dui Mihail Olarescu, care a declarat cf, intr-adevar, a avut consultiri cu MIDR si a fost intrebat daca nu este impotriva si dacd ar accepta si preia mandatul de presedinte al CDR Sud pentru urmatorul an. Raspunsul dlui Mihail Oldrescu a fost ci alegerea sa in functia propusi riméne la decizia membrilor CRD Sud, care va fi adoptata in cadrul sedinfei de astiizi. in ceea ce il priveste, DI Olarescu a mentionat cA, daca membrii Consiliului ti vor acorda votul lor de incredere, va depune toati straduinta pentru indeplinirea atributiilor functiei de preyedinte al CRD Sud in care va. si obiectivelor propuse. Cuvant a luat DI Nicolae Gorban, care a {inut si mentioneze ed candidatura Dlui Mihail Olarescu este profesionista, care poate si onoreze $i si reprezinte Regiunea de Dezvoltare Sud si CRD Sud la nivel regional si central, Potrivit lui, DI Olarescu este 0 persoana profesionista, deschisa, care colaboreazai cu fiecare administratie publica locald. Astfel, DI Nicolae Gorban, a propus membrilor CRD Sud s& sustina candidatura lui Mihail Oldrescu inaintata pentru funetia de presedinte al CRD Sud. Alte propuneri nu au fost receptionate. in cele ce urmeaza, DI Nicolae Gorban a supus votului candidatura Dlui Mihail Oldrescu, inaintata la functia de presedinte al CRD Sud. S-a voti Pro~24 Contra - 0 Abtinut ~ Cu majoritatea membrilor CRD Sud prezenti la sedinti, DI Mihail Olarescu a fost ales in functia de presedinte al CRD Sud pentru o perioada de un an de zile. in cele ce urmeaza, Nicolae Gorban a multumit membrilor CRD Sud si MIDR pentru colaborare si a declarat c& a fost onorat sa reprezinte Regiunea de Dezvoltare Sud si ci fi transmite mai departe mandatul colegului sau, Dlui Mihail Olarescu. in continunare, DI Mihail Olarescu, noul pregedinte al CRD Sud, a preluat conducerea sedintei. DI Igor Malai, in numele MIDR, |-a felicitat pe DI Mihail Olarescu urdndu-i mult succes, colaborare benefica, noi initiative si o conluerare edt mai fructuoas’ in cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud, si a Consiliului National de Coordonare a Dezvoltirii Regionale si Locale (in continuare CNCDRL). in cele ce urmeaza, DI Igor Malai a informat c4, dupa o consultare gi in coordonare prealabili cu MIDR, pentru funcfia de vicepresedinte al CRD Sud a fost propusd candidatura Dlui Marcel Cenusa, presedinte al raionului Cahul. Candidatura Dlui Marcel Cenusa a fost supusa dezbaterilor. Presedintele CRD Sud, Mihail Okireseu s-a expus asupra candidaturii propuse § menfionat cdi DI Cenusa are o experienta vasta, fiind implicat si activénd in functia de preyedinte al raionului Cahul. Tindnd cont de acest fapt, DI Olarescu a mentionat despre sustinerea acestei candidaturi gi cd este gata si conlucreze cu DI Marcel Cenuga pentru a indeplinirea obiectiveloor de dezvoltare a Regiunii. DI Vasile Maxim, presedintele raionului Stefan Voda, a declarat ca sustine candidatura Dlui Marcel Cenusa la funetia de vicepresedinte al CRD Sud si a transmis mesajul presedintelui raionului Cahul, Dlui Cenusa, care din motive pertinente nu a putut participa la sedinta, prin care acesta a declarat cA nu este impotriva si accept si fie ales in functia data in dependenta de decizia pe care o vor adopta membrii CRD Sud. Nicolae Prifean, presedinte al raionului Leova, a lat cuvéntul si a mentionat cé sustine cadidatura Dlui Marcel Cenusa inaintata pentru functia de vicepregedinte al CRD Sud, punctind asupra faptului cd dumnealui a mai detinut aceasta functie intr-o perioada complicata, fAcdnd fafa cu brio constrangerilor si provocarilor. Tinand cont de acest fapt. dar si ludnd in consideratie ci DI Marcel Cenusa este presedinte al unui raion foarte mare, cum este raionul Cahul, DI Nicolae Prifean a propus ca, daca este posibil si daca e coordonat cu MIDR, ca si existe 0 conlucrare pe vitor in cadrul CRD Sud, si fie ales in functia de vicepresedinte al CRD Sud DI Marcel Cenusa. Alte propuneri in ceea ce priveste inaintarea candidaturilor pentru functia de vicepresedinte al CRD Sud nu au fos receptionate, in cele ce urmeaza, presedintele sedinjei a supus votului candidatura Dlui Marcel Cenusa, inaintata la functia de vicepresedinte al CRD Sud, in coordonare cu MIDR, S-avotat: Pro-24 Contra -0 Abtinut — Presedintele sedintei a supus votului proiectul deciziei in intregime. S-a votat: Pro-24 Contra -0 Abtinut - 0 S-a decis: Se adopta Decizia nr. 01/01 din 23.03.2022 Cu privire la alegerea presedintelui si vicepresedintelui Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud). 2. S-a examinat: Cu privire la Planul anual de finantare a proiectelor prioritare de dezyoltare regionala din Documentul Unic de Program (DUP) 2022-2024. DI Ion Pinzari, director interimar al Agentiei de Dezvoltare Regional Sud (in continuare ADR Sud), a finut, mai intai de toate, si-i adreseze Dlui Mihail Olirescu sincere felicitari cu alegerea sa in functia de presedinte al Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, si Dlui Marcel Cenusa, care a fost ales vicepresedinte al CRD Sud, si a declarat ca este sigur gi sper cl ADR Sud si CRD Sud vor face impreuna o echipa bund pentru prosperarea Regiunii de Dezvoltare Sud. in cele ce urmeaza, DI Ion Pinzari a adus la cunostinta membrilor CRD Sud “Planul anual de finanfare a proiectelor prioritare de dezvoltare regionala din Documentul Unic de Program (DUP) 2022-2024”, enumerdnd proiectele care urmeazai a fi implementate in Regiunea de Dezvoltare Sud si sumele alocate pentru anul curent per proiect. Directorul interimar al ADR Sud a anunfat membrii CRD Sud ca, prin Hotardrea de Guvern Nr. 23/ 2022 a fost aprobat Documentul Unic de Program pentru perioada 2022- 2024. Din cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud in acest document sunt incluse 10 proiecte prioritare de dezvoltare regional, ce urmeaza a fi finantate. Ion Pinzari a mentionat ca pentru anul in curs, 2022, ADR Sud si-a propus sa initieze implementarea a 9 proiecte din cele 10 incluse in DUP 2022-2024. Cel de-al zecelea proiect DUP 2022-2024, si anume cel care vizeazi “Modernizarea serviciului de alimentare cu api potabila raionul Cabul prin extindere si regionalizare continua”, la aceasta etapa nu se propune spre finantare avand in vedere ci acolo se poart& negocieri cu donatorii straini. Si atata timp cat nu exist o claritate din partea noastra, acest proiect este in lista de asteptare. DI Jon Pinzari a informat membrii CRD Sud ca costurile totale ale celor 9 proiecte incluse in Planul anual de finanfare a proiectelor prioritare din Regiunea de Dezvoltare Sud (in continuare RD Sud), care se regasese in Documentul Unic de Program (DUP) 2022-2024, se cifreazt la 358,3 mln. de lei, dintre care 301,0 min. lei sunt solicitati din cadrul Fondului National pentru Dezvoltare Regional si Locali, iar celelalte resurse financiare ~ 56.4 mln, lei, reprezinta contributia din partea beneficiarilor. Pentru a aduce © claritate membrilor CRD Sud, Directorul interimar al ADR Sud a facut o scurti incursiune in lista si prezentarea proiectelor din RDS propuse spre finantare. Astfel, DI Ton Pinzari, a dat ci a proiectelor care se regdsesc in Planul anual de finanfare a proiectelor prioritare de dezvoltare regional din Documentul Unie de Program (DUP) 2022-2024, se refer la Regiunea de Dezvoltare Sud si beneficiazi deja de finantare: 1. Racordarea la utilititi a subzonei nr. 18 (Cahul) din cadrul Zonei Economice Libere . Balti”. 2. Consolidarea revitalizarii urbane prin dezvoltarea infrastructurii spatiilor publice in sectorul Caugenii Vechi din orasul Causeni; 3. Constructia apeductelor magistrale largara- Borogani, Iargara- Tigheci si a retelelor de apeduct intetioare in localitaile Baius, Cociulia Nowa, Tigheci si Cuporani din raionul Leova; 4. Constructia apeductelor interioare in satele Tomai si Sarata- Razesi, raionul Leova: 5. Construcia apeductului magistral Sarata Noua - Sarateni cu conectarea localitatilor Seliste, Cazangic, Bestemac, Troian, Troita, Vozniseni, Sarateni, —_ Orac, Ceadir, Colibabovea si Cneazevea, raionul Leova: 6. Apeduct magistral $tefan Voda - Caugeni — Cainari; 7. Extinderea sistemului de canalizare in orasul Cimislia; 8. Modernizarea statiei de epurare a apelor uzate din or. Causeni, etapa I si constructia sistemului de canalizare in sectorul ..Causenii Vechi”; 9. Asigurarea bunei functionalitati a stajiei de epurare prin extinderea retelelor de canalizare si regionalizarea serviciului. Directorul interimar al ADR Sud, DI Ton Pinzari a reiterat ca, la aceasta etapa, majoritatea proiectelor aprobate spre finantare se afl in derulare, de cdtre ADR Sud fiind demarate procedurile de achizitii publice. Presedintele sedintei a propus de a lua act de informatia prezentati a supus votului proiectul deciziei. S-avotat: Pro-24 Contra -0 S-a decis: Se adopta Decizia nr. 01/02 din 23.03.2022 cu privire la Planul anual de finantare_a_proiectelor prioritare de dezvoltare_regionala din Documentul Unic_de Program (DUP) pentru anii 2022-2024 (se anexea: 3. S-a examinat: Cu pri pentru anii 2022-2024. ire la Programul Operational Regional (POR) Sud Irina Coroian, Sectia Planificare si cooperare regionali, ADR Sud, a adus la cunostinfa membrilor CRD Sud confinutul si prevederile Programului Operational Regional Sud pentru 2022-2024, elaborat de citre subdiviziunea cu atribuii de planificare si cooperare din cadrul ADR Sud in conformitate cu atributiile setate prin Regulamentul de activitate al ADR elaborat in baza prevederilor HG nr, 127/2008 cu privire la masurile de realizare a Legii nr, 438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regionala, De asemenea, dna Coroian a mentionat ca in procesul de elaborare a POR Sud 2022- 2024 au fost implicati membrii grupului de lucru, reprezentanti ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Sud, precum si ai orasului pol de crestere ~ municipiul Cahul, fiind asigurati reprezentativitatea tuturor structurilor membre, atét autoritatile publice locale, cat si reprezentanti ai societatii civile gi ai sectorului privat, care au contribuit prin furnizarea de date, informatii si opinii in procesul de validare a profilului Regiunii de Dezvoltare Sud, precum gi in procesele de formulare a obiectivelor si de prioritizare a interventiilor. Ulterior, proiectul POR Sud 2022-2024 a fost supus consultarilor publice, dupa care acesta a fost avizat de MIDR. Raportoarea s-a referit, mai intai de toate, la contextul strategic al elaborarii POR Sud 2022-2024 si corelarea acestuia la SNDR 2022-2028, la modul in care POR va contribui la implementarea obiectivelor SNDR si principiile care au stat la baza procesului de planificare, actorii implicai si perioada de implementare a principalului document strategic. Dup care a prezentat profilul socio-economic al RD Sud, provocarile si oportunitatile de relansare economicd a RD Sud discrepantele intra~ regionale. Dna Irina Coroian a punctat asupra obiectivelor generale si viziunii strategice ale POR Sud 2022-2024, care rezida in sprijinirea cresterii competitivitatii si dezvol durabile a Regiunii de Dezvoltare Sud, ajustarea disparitailor gi cresterea calita cetifenilor, Totodata, responsabila din cadrul ADR Sud s-a referit la institutiile responsabile de implementarea POR Sud 2022-2024, a mentionat care sunt riscurile de implementare si impactul scontat. v Membrii CRD Sud au purces la procedura de dezbateri pe marginea POR Sud pentru anii 2022-2024, Vladislav Cociu, primarul or. Stefan Voda. a luct cuvantul si a mentionat ca proiectele incluse in DUP 2022-2024 sunt deja cunoscute, dar cele care se regasese in POR 2022-2024 mai putin. in aceasta ordine de idei, DI Cociu a solicitat si se fact publica informatia si lista proiectelor care sunt incluse in POR Sud 2022-2024, astfel incét membrii CRD Sud sa poata vedea inslusiv informatia cu referire la proiectele pentru care ADR Sud urmeaza sa ident ‘in urmatorii trei ani, surse de finantare. Dna Coroian a mentionat ci procesul de elaborare a POR Sud a fost unul participativ si transparent. Astfel, proiectul POR Sud 2022-2024 a fost dezbatut in cadrul grupului de lucru specializat, a fost plasat pe pagina web a ADR Sud; de asemenea acesta a fost supus consultirilor publice. La solicitarea membrului CRD Sud, Vladislav Cociu, Dna Coroian a dat citirii lista proiectelor propuse spre finantare din FNDR si din alte fonduti nationale si externe, care se regiiseste in Planul de implementare POR Sud 2022- 2024, aducdnd la cunostinfa tuturor membrilor CRD Sud proiectele cu. acoperire financiara din FNDR, proiectele care se afla in cautarea surselor de finantare. Jon Oboroceanu, Directorul AO “Centrul de Drept Causeni”, a adresat intrebarea daca au fost luate in considerare toate propunerile care au parvenit in cadul sedin{elor Grupului de lucru pentru elaborarea POR 2022-2024 in special in ceea ce tine de prevenirea excluziunii. Ca rispuns, dna Coroian a conformat ci, la elaborarea POR Sud 2022-2024, s-a tinut cont de prineipiu! ineluziunii sociale. Alte intrebari pe marginea proiectului POR Sud 2022-2024 nu au fost. Presedintele sedintei a propus de a lua act de informatia prezentata gi a supus votului proiectul deci S-avotat: Pro—24 Contra -0 Abtinut - 0 S-a decis: Se adoptii Decizia nr. 01/03 din 23.03.2022 cu privire la Programul Operational Regional (POR) Sud pentru anii 2022-2024 (se anexeazi 4, S-a examinat: Cu privire la Planul anual de actiuni privind implementarea Programul Operational Regional (POR) Sud pentru anii 2022-2024, in anul 2022. Principalele prevederi ale Planului anual de actiuni privind implementarea Programul Operational Regional (POR) Sud pentru anii 2022-2024, in anul 2022, au fost prezentate membrilor CRD Sud de catre Irina Coroian, Sectia Planificare si cooperare regionala, ADR Sud. Astfel, raportoarea a adus la cunostinfa membrilor CRD Sud principalele obiective si actiuni in vederea realizarii acestora pe care si le propune sa le realizeze ADR Sud in scopul implementarii POR Sud 2022-2024, in decursul anului 2022. Dna Coroian a trecut in revisti. proiectele care au fost incluse in DUP 2022-2024 si pentru care a fot alocate surse financiare din FNDRL. Totodatd, a specificat care sunt proiectele pentru care ADR Sud urmeaza sa identifice surse de finantare. De asemenea, responsabila din cadrul ADR Sud a informat membrii CRD Sud despre actiunile care se planificd de a fi realizate de catre institutie in 2022 in vederea implementarii POR Sud 2022-2024 $i atingerii obiectivelor de dezvoltare regional intrebari pe marginea informatiei prezentate de raportor nu au fost receptionate. Presedintele sedinfei a propus de a lua act de informafia prezentata si supus votului proiectul deciziei. S-avotat: Pro 24 Contra - 0 Abfinut-0 S-a decis: Se adopté Decizia nr. 01/04 din 23.03.2022 cu privire la Planul anual de actiuni_privind implementarea Programul Operational Regional (POR) Sud pentru anii 2022-2024, in anul 2022 (se anexeaza). 5. S-a examinat: Cu privire la Planul de acti Regionali Sud pentru anul 2022. itate al Agentiei de Dezyoltare Pe marginea propunerii date, in calitate de raportoare a evoluat Irina Coroian, Sectia Planificare si cooperare regionali, ADR Sud, care a adus la cunostinta membrilor CRD Sud prineipalele obiective si actiuni care se regasese in Planul de actiuni al ADR Sud pentru anul 2022. Dna Coroian a mentionat cA toate activitatile pe care ADR Sud si le propune si le realizeze in anul 2022 vor fi orientate spre atingerea urmatoarelor obiective: asigurarea i de planificare si cooperare regional, asigurarea managementului integrat al proiectelor de dezvoltare regionala, asigurarea managementului administrativ si financiar al institutiei, consolidarea capacitailor angajatilor ADR Sud si a actorilor de dezvoltare regions re si evaluare a implementarii proiectelor si politicii de dezvoltare regionala la nivelul regiunii de dezvoltare. igurarea procesului de monitor in cele ce urmeaz, raportoarea s-a referit la activitatile concrete, termenii de realizare gi indicatorii de monitorizare a rezultatelor pe care Agentia urmeaza si le ating’ in anul 2022, declarand ca echipa ADR Sud va depune toate eforturile pentru realizarea cu succes a prevederilor Planului de activitate pentru anul 2022, precum si a obiectivelor de dezvoltare regionala, trasate in POR Sud 2022-2024 si SNDR 2022-2028. intrebari si propuneri pe marginea proiectului POR Sud 2022-2024 nu au fost. Presedintele sedintei a propus de a lua act de informatia prezentata si a supus votului proiectul deciziei S-a votat: Pro—24 Contra - 0 Abfinut —0 S-a decis: Se adopttt Decizia nr. 01/05 din 23.03.2022 cu privire la Planul de activitate al Agentiei de Dezvoltare Regionald Sud pentru anul 2022 (se anexeaza). 6. S-a examinat: Cu privire la Concursul pentru identificarea, evaluarea si aprobarea proiectelor de dezvoltare locali propuse spre finantare din Fondul National pentru Dezvoltare Regionali si Local. Igor Malai, sef al Directiei Politici de dezvoltare regional din cadrul MIDR, a informat membrii CRD Sud ca, la Decizia CNCDRL, care a avut loc in data de 18 martie 2022, Ministerul Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale, in comun cu Agentiile de Dezvoltare Regionala, au dat startul unui nou Concurs de propuneri de proiecte pentru dezvoltare local, desfasurat in cadrul Programului National de Dezvoltare Localei ,.Satul European". Sefill Directiei Politici de dezvoltare regionala din cadrul MIDR a mentionat ci proiectele vor fi finanfate din mijloacele Fondului National pentru Dezvoltare Regional si Locala. in aceasta ordine de idei, el a punctate ca, pentru anul 2022, circa 770 milioane de lei au fost alocate pentru dezvoltarea regional si local, iar 0 bund parte din acesti bani - 470 de milioane lei, sunt orientafi pentru imbundtifirea infrastructurii tehnico- edilitare la nivel de localitati, pentru constructia si renovarea scolilor si gradinifelor, a caselor de cultura, terenurilor de joacd pentru copii, a salilor sportive, dar si pentru miasuri de eficientizare energetica a cladirilor publice. DI Igor Malai a punctat asupra faptului ca toate aceste fonduri alocate pot fi folosite prin aplicarea la Concursul de propuneri de proiecte, anunfat in cadrul Programului National de Dezvoltare Local ..Satul European" sia venit cu un indemn catre membrii CRD Sud de a incuraja primarii si nu rateze aceasta oportunitate care le va permite si imbunatajeasca aspectul si viata cetitenilor din localititile pe care le administreaza. Responsabilul a adus la cunostinta membrilor CRD Sud ca primériile pot depune propuneri de proiecte pentru constructia sau modemizarea sistemelor de aprovizionare cu apa si canalizare, pentru renovarea gradinitelor, scolilor, caselor de cultura si a altor obiecte de infrastructura locala. De asemenea, pot fi depuse si propuneri de proiecte pentru dezvoltarea afacerilor locale sau de eficienta energetic’. DI Igor Malai a specificat ca solicitirile de finantare pot fi depuse in perioada 22 martie - 20 aprilie a.c. si cd dosarele cu cererile de finantare, impreuna cu documentele- suport, vor fi prezentate personal de catre aplicanti la sediul Agentiei de Dezvoltare Regional Sud. Concomitent, responsabilul a mentionat ca, pe tot parcursul anului 2022 (fara termen limita), la Ministerul Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale pot fi depuse inclusiv dosarele cu Cererile de finantare pentru obtinerea cofinantarii proiectelor implementate din sursele de asistent& externa. in cele ce urmeazi, Ion Pinzari, director interimar al ADR Sud, a informat membrii CRD Sud despre faptul c& ADR Sud este responsabila de desfasurarea apelului si receptionarea dosarelor si cererilor de finantare. in aceasta ordine de idei, lon Pinzari a adus la cunostinta membrilor CRD Sud c& Agentia organizeaza sesiuni de informare si instruire pentru APL I sialte persoane interesate privind modul si conditiile de parti la Concursul de propuneri de proiecte pentru dezvoltare locala, desfaisurat in cadrul Programului national de dezvoltare locala ..Satul European", De asemenea, lon Pinzari a punctat ca, in eventualitatea aparitiei unor intrebari sau clarificari din partea solicitantilor, Agentia de Dezvoltare Regionala Sud le sta la dispozisia acestora gi este gata si ofere tot suportul si sprijinul necesar. intrebari pe marginea chestiunii examinate nu au fost receptionate. Presedintele sedinfei a supus votului proiectul deciziei. S-avotat: Pro~24 Contra - 0 Abtinut - 0 S-a_decis: Se adopti Decizia nr. 01/06 din 23.03.2022 cu privire la Concursul pentru identificarea, evaluarea si aprobarea proiectelor de dezvoltare localit propuse Spre finantare din Fondul National pentru Dezvoltare Regional anexea: Presedintele sedinfei a anuntat sedinfa inchisa. l pene r Presedintele CRD Sud (offre Mihail OLARESCU Secretarul Consiliului Je Luminita NETEDU

Вам также может понравиться