Вы находитесь на странице: 1из 53

Aprobat

prin Decizia Consiliului pentru


Dezvoltare Regională Sud
nr. 01/03 din 23 martie 2022

Program Operațional
Regional Sud

2022-2024

Cimișlia 2022

1
CUPRINS

I. INTRODUCERE ........................................................................................................................... 4

1.1. Contextul strategic al elaborării POR și raportarea la SNDR ...................................................................... 4

1.2. Descrierea modului în care POR va contribui la implementarea obiectivelor SNDR ................................... 4

1.3. Principiile care au stat la baza procesului de planificare ............................................................................ 4

1.4. Actori implicați în elaborare ...................................................................................................................... 5

1.5. Perioada de implementare ........................................................................................................................ 5

II. ANALIZA SITUAȚIEI (PROFILUL REGIUNII)................................................................................... 6

2.1. Dinamica RD Sud în context național......................................................................................................... 6

2.2. Dezvoltarea centrelor urbane.................................................................................................................... 9

2.3. Dezvoltarea provocărilor și oportunităților de relansare economică a RD Sud ........................................ 10

2.4. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare de bază în regiune .............................................................. 15

2.5. Dezvoltarea interacțiunii urban-rural ...................................................................................................... 19

2.6. Discrepanțe intra-regionale ..................................................................................................................... 19

III. OBIECTIVELE PROGRAMULUI ............................................................................................... 22

IV. IMPACT................................................................................................................................ 27

V. AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII RESPONSABILE ............................................................................... 30

VI. RISCURI DE IMPLEMENTARE ................................................................................................ 31

VII. PROCEDURI DE RAPORTARE ................................................................................................ 32

VIII. PLANUL DE IMPLEMENTARE A POR SUD 2022-2024 ............................................................ 33

2
ABREVIERI

AAC Aprovizionare cu apă și canalizare

AAS Aprovizionare cu apă și sanitație

ADR Agenție de Dezvoltare Regională

APL Administrație Publică Locală

BNS Biroul Național de Statistică

CRD Consiliul Regional pentru Dezvoltare

CNCDR Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale

DUP Document Unic de Program

FNDR Fondul Național de Dezvoltare Regională

ÎM Întreprindere Municipală

MIDR Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

MDS Managementul Deșeurilor Solide

PIB Produs Intern Brut

PIBR Produs Intern Brut Regional

POR Program Operațional Regional

RD Regiune de Dezvoltare

SNDR Strategia Națională de Dezvoltare Regională

UAT Unitate Administrativ Teritorială

ZEL Zonă Economică Liberă

ZAL Zonă Antreprenoriat Liber

3
I. Introducere
1.1. Contextul strategic al elaborării POR și raportarea la SNDR
Programul Operațional Regional (în continuare POR) reprezintă principalul document de programare
la nivel regional și asigură corespondența dintre Strategia Națională de Dezvoltare Regionala (în
continuare SNDR) și intervențiile programate la nivel de regiune. SNDR în calitate de document
umbrelă de politică publică de planificare strategică a dezvoltării regionale a țării, având la bază
prevederile Legii nr. 438 din 38.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova,
reprezintă viziunea și prioritățile Guvernului Republicii Moldova de abordare a dimensiunilor
teritoriale a intervențiilor sectoriale, precum și relațiile instituționale care să faciliteze parteneriatul
dintre autoritățile publice centrale și locale.
Abordarea strategică a SNDR, pentru perioada de programare 2022-2028 este fundamentată de noul
concept/paradigmă de dezvoltare regională a țării, aprobat de Consiliul Național de Dezvoltare
Regională a Republicii Moldova la data de 13.02.2020, care reflectă atât tendințele Uniunii Europene
de schimbare a paradigmei de abordare a dezvoltării regionale, cât și concluziile și lecțiile învățate pe
parcursul ultimilor zece ani de implementare a politicii de dezvoltare regională, vizând intensificarea
eforturilor menite să asigure o dezvoltare echilibrată în regiuni și integrând principiile de
competitivitate teritorială.

1.2. Descrierea modului în care POR va contribui la implementarea obiectivelor SNDR


Programul Operațional Regional transpune la nivel regional obiectivele SNDR, specificând mijloacele
de intervenție și prioritățile pe termen mediu în dependență de necesitățile de dezvoltare a fiecărei
regiuni și a problemelor inerente la nivel regional, fiind un instrument de eficientizare a utilizării
potențialului regional. Totodată, măsurile de intervenție vizează atât programele finanțate din Fondul
Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR), precum și din alte fonduri naționale și externe. În acest
sens se urmărește mobilizarea capacităţilor actorilor regionali şi a grupurilor de interes pentru
identificarea problemelor și impedimentelor în dezvoltarea regiunii, crearea de parteneriate pentru
elaborarea şi implementarea proiectelor regionale. Astfel, este încurajat angajamentul acestora de a
contribui la dezvoltarea regională şi locală, de a utiliza cât mai eficient resursele şi de a asigura
durabilitatea proiectelor implementate.

1.3. Principiile care au stat la baza procesului de planificare


La baza procesului de planificare a POR Sud 2022-2024 au stat următoare principii:
 echitatea – drepturi egale de acces la valorile economice, sociale şi culturale pentru toţi cetăţenii
Republicii Moldova, indiferent de locul lor de trai;
 eficienţa - utilizarea eficientă a resurselor naturale, umane, financiare și de producție pe întreg
teritoriul Republicii Moldova;
 coordonarea – concordarea, atât la nivel naţional, cât şi la nivel regional, a măsurilor şi
obiectivelor pentru susţinerea dezvoltării regionale;
 planificarea – dezvoltarea și implementarea măsurilor, programelor și proiectelor de dezvoltare
regională în conformitate cu Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028, care are
obiective, priorități și mecanisme clar definite;

4
 parteneriatul – cooperarea autorităţilor publice centrale şi locale, sectorului public şi privat,
societăţii civile în activitatea de planificare, elaborare şi implementare a măsurilor privind
susţinerea dezvoltării regionale;
 transparenţa - transparența proceselor de alocare, distribuire și utilizare a fondurilor pentru
implementarea programelor și proiectelor de dezvoltare regională.

1.4. Actori implicați în elaborare


POR Sud 2022-2024, ca instrument de implementare a SNDR 2022-2028, este elaborat de către
subdiviziunea cu atribuții de planificare și cooperare din cadrul ADR Sud în conformitate cu atribuțiile
setate prin Regulamentul de activitate al ADR elaborat în baza prevederilor HG nr. 127 din 08.02.2008
cu privire la masurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regionala.
În procesul de elaborare a POR Sud 2022-2024 au fost implicați reprezentanți ai Consiliului Regional
pentru Dezvoltare (CRD) Sud, precum și ai orașului pol de creștere – municipiul Cahul, fiind asigurată
reprezentativitatea tuturor structurilor membre, atât autoritățile publice locale, cât și reprezentanți ai
societății civile și ai sectorului privat, care au contribuit prin furnizarea de date, informații și opinii în
procesul de validare a profilului Regiunii de Dezvoltare Sud, precum și în procesele de formulare a
obiectivelor și de prioritizare a intervențiilor.
Procedura de Consultare Publică a proiectului POR Sud 2022-2024 în conformitate cu HG nr. 967 din
09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional a
oferit posibilitatea ca părțile interesate din RD Sud să contribuie la îmbunătățirea documentului prin
oferirea de recomandări aferente procesului de dezvoltare a regiunii.
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), ca autoritate națională responsabilă de
avizarea proiectului POR Sud 2022-2024 și verificarea conformității acestuia cu SNDR 2022-2028,
dar și cu documentele de politici naționale, a avut rolul esențial, ca în baza expertizării și avizării
proiectului POR Sud 2022-2024 de către instituția dată, acesta să fie supus aprobării de către CRD Sud.

1.5. Perioada de implementare


Programul Operațional Regional Sud este elaborat pentru o perioadă de 3 ani. În baza obiectivelor
stabilite în POR, este elaborat Planul de implementare al POR, care este actualizat anual și care
include toate intervențiile menite să contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare stabilite la
nivelul regiunii Sud. Proiectele selectate în baza Apelurilor de propuneri de proiecte, care sunt
aprobate spre finanțare din FNDR și incluse în Documentul Unic de Program (DUP), cât și acțiunile
care urmează a fi desfășurate de către ADR Sud, sunt incluse în POR și în Planul Anual de Acțiuni al
ADR Sud.

5
II. Analiza situației (profilul regiunii)
2.1. Dinamica RD Sud în context național
Regiunea de Dezvoltare Sud (RD Sud) este situată, după cum indică și denumirea acesteia, în partea
de sud a Republicii Moldova. Râul Prut formează o graniță naturală în partea de vest a regiunii, în timp
ce râul Nistru, în mare parte, marchează hotarul de est. În extremitatea de sud-vest, RD Sud include o
mică porțiune, de aproximativ 400 m, din malul stâng al Dunării. Suprafața totală a regiunii este de
7 379 km2 sau 24,2% din teritoriul țării. RD Sud se învecinează la nord cu Regiunea de Dezvoltare
Centru, la nord-est cu Regiunea Transnistria, la est și sud cu Ucraina și în partea de vest cu România.
Regiunea de Dezvoltare Sud cuprinde opt raioane: Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia,
Leova, Ștefan Vodă și Taraclia. Un specific al amplasării regiunii constă în faptul că din cele opt
raioane ale RD Sud, șase sunt intercalate cu raioanele Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia.
Astfel, în componența regiunii intră 294 de localități. Unsprezece din ele sunt orașe, inclusiv opt centre
raionale, cu denumirea identică cu cea a raionului, și încă trei orașe mai mici: Căinari, Iargara și
Tvardița. Centrul administrativ al regiunii este orașul Cimișlia.
Tabelul 1: Dinamica evoluției principalilor indicatori de dezvoltare al RD Sud și
ponderea RD Sud la nivel național în perioada 2016-2020, %

Rata de creștere,
Ponderea RD Sud la nivel național, %
2020/2016, %
Evoluția pe
Indicatori
perioade
RM RD Sud 2016 2020
(∆ în puncte
procentuale)
Populație prezentă -2,9 -12,2 14,98 14,84 -0,14
Număr de agenți +10,97 +18,2 5,2 5,54 +0,34
economici
Cifra de afaceri a +26,52 +16,32 4,32 3,97 -0,35
agenților economici
Număr de salariați +3,21 +1,94 9,33 9,22 -0,11
Volumul investițiilor în +27,58 +38,27 3,77 4,09 +0,32
active imobilizate
Volumul producției +24,19 +30,05 4,04 4,23 +0,19
industriale (livrate)
Sursa: Calculele autorilor în baza datelor BNS

În RD Sud actualmente locuiesc în jur de 526 mii de persoane, ceea ce constituie 14,84 % din populația
țării. Printre regiunile Republicii Moldova, RD Sud se caracterizează prin cea mai scăzută densitate a
populației – 72 locuitori/km2 având cea mai mare tendință de scădere a numărului populației
comparativ cu celelalte regiuni pe parcursul ultimilor 10 ani, Centru -3,8%, UTA Găgăuzia -3,9%,
Nord -5,1%, Sud -5,6%. Majoritatea locuitorilor regiunii, 73,22%, sunt rezidenți în mediul rural. Astfel,
în ultimii ani se atestă o dinamică în scădere a numărului populației în regiune, atât în mediul rural, cât
și urban, acest proces fiind intensificat în special de către migrația forței de muncă spre vest.
La capitolul dezvoltare echilibrată și durabilă a economiei regiunii, pe parcursul ultimilor 10 ani
RD Sud a înregistrat performanțe relativ modeste în dezvoltare, aceasta urmând a fi asigurată în primul
rând prin susținerea mediului de afaceri. Dacă în 2010, RD Sud era regiunea cu cel mai mic număr de
6
întreprinderi active înregistrate, în ultimii ani, deși sub media națională, RD Sud înregistrează o creștere
cu 30% a numărului de agenți economici, situație relativ mai bună față de regiunea nord – 28%. Potrivit
Biroului Național de Statistică (BNS) în 2020 în RD Sud existau 3220 agenți economici, majoritatea
fiind microîntreprinderi, a căror pondere este de 81,05%. Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă
17,95%, iar întreprinderile mari 0,99%. În perioada 2016-2020, se atestă o creștere a numărului de
întreprinderi cu 19,45%, în special în rândul întreprinderilor micro din RD Sud, deși numărul mediu al
locurilor de muncă în aceeași perioadă a scăzut cu 1,17%. Ponderea numărului mediu de salariați
încadrați în activitatea agenților economici în RD Sud raportat pe țară în anul 2020 este de doar 6,09%,
spre deosebire de 6,41% în anul 2016, fapt ce demonstrează performanțe slabe ale RD Sud la capitolul
creștere economică.
În perioada 2015-2020 în RD Sud se atestă o creștere a numărului cifrei de afaceri cu 16,32%. În plan
național în ultimul deceniu cifra de afaceri a agenților economici (în prețuri curente) a crescut cu 92%
în RD Sud, față de 100% RD Nord, 170% RD UTA Găgăuzia și 193% RD Centru.
Volumul comerțului cu amănuntul în RD Sud atestă o dinamică în creștere în perioada 2010-2020
(+19%, în comparație cu +4% în RD Nord și +83%, +53% în RD Centru și RD UTA Găgăuzia). Deși
dinamica nu este considerabilă, în 2020 cifra de afaceri în comerțul cu amănuntul a atins valoarea de 1
950 206,5 mii MDL, cu 17,0% mai mult decât în 2018.
Volumul investițiilor capitale a crescut cu +146% în 2020 comparativ cu 2010, situație relativ mai
bună față de RD Nord (+102%), deși sub media pe țară (+185,3%). Astfel, în decursul perioadei 2016-
2020, investițiile în active imobilizate pe surse de finanțare s-au majorat cu 38,27%, iar ponderea
regiunii în anul 2020 în volumul total al investițiilor capitale efectuate în Republica Moldova a
constituit 4,09%, cu 0,32% în creștere comparativ cu anul 2016.
Deși, în 2018 volumul investițiilor capitale din Bugetul de Stat înregistra o creștere cu 35,1 mln
MDL față de anul precedent, atingând cifra de 137,0 mil. MDL, în 2020 acesta a scăzut drastic cu 46,4
mln MDL. Prin urmare, ponderea regiunii la capitolul dat în 2020 înregistrează coeficientul de 3,31%.
Ponderea regiunii în volumul total al lucrărilor de construcții a crescut de la 3,24% în 2016 la 4,65%
în 2020.
Ponderea regiunii după volumul investițiilor în construcția locativă din Republica Moldova s-a
majorat de la 1,98% în 2017 la 2,02% în 2019, astfel în această perioadă se atestă o majorare de 24,2%
a acestor investiții în plan regional. Cât privește volumul investițiilor pe cap de locuitor, dacă în anul
2005 în RD Sud cifra era de 6,9 mii MDL, spre deosebire de 9,1 mii MDL în RD Nord, 6,7 mii în RD
UTA Găgăuzia și 3,9 mii în RD Centru, atunci în anul 2019 valoarea acesteia a ajuns la 18,6 mii în RD
Sud, în comparație cu 13,6 mii în RD Nord, 17,7 mii RD UTA Găgăuzia și 66,9 mii RD Centru.
RD Sud continuă să fie cea mai puțin industrializată regiune de dezvoltare din Republica Moldova,
deși pe parcursul ultimului deceniu a înregistrat o dinamică relativ în creștere.
Volumul producției industriale livrate în 2020 este de 2412,9 mln MDL, ceea ce reprezintă 4,23%
din volumul pe țară comparativ cu anul 2016, când acesta înregistra 4,04%, iar în 2010 – 3,69%.
În acest context, în anul 2019, volumul producției industriale (livrate) pe cap de locuitor a constituit
4,7 mii MDL, ceea ce este de peste 3,5 ori mai puțin decât în RD Nord și UTA Găgăuzia, și de peste 4
ori mai puțin decât în RD Centru.

7
În anul 2019, RD Sud se plasează pe penultimul loc după ponderea producției industriale livrate la
export (46%, față de 42% - RD Nord, 47% - RD Centru și 55,9% - RD UTA Găgăuzia).
Dacă pe parcursul ultimilor 10 ani, numărul de salariați în regiune s-a majorat cu 10% (în comparație
cu +27% în RD Centru și UTA Găgăuzia, și +14% în RD Nord), atunci în ultimii 5 ani se atestă o
creștere de 1,94% la nivelul regiunii Sud. Salariul mediu în RD Sud raportat la media pe țară a rămas
neschimbat, 77%. Astfel în 2020, salariul mediu în RD Sud atinge cifra de 6151,3 MDL, în timp ce
media pe țară este 7943,0 MDL.
Este cazul de menționat că RD Sud, de rând cu RD Nord, înregistrează cele mai slabe performanțe la
capitolul dezvoltare economică. Deși Produsul Intern Brut Regional pe activități economice
înregistrează o creștere graduală pe parcursul anilor 2013-2018, de la 10,42 miliarde MDL în 2013 la
13,73 miliarde MDL în 2018 (conform datelor oferite de BNS), ponderea acestuia în plan național a
scăzut în anul 2019 comparativ cu 2013. Respectiv, RD Sud în anul 2019 contribuie la formarea PIB
cu o pondere de 7,0%, RD UTA Găgăuzia - 2,2%, RD Centru - 14,4% și RD Nord - 16,4%, spre
deosebire de anul 2013 când aceasta era de 8,7% - RD Sud, 2,7% - RD UTA Găgăuzia, 15,2% - RD
Centru și 17,6% - RD Nord.
Produsul Intern Brut pe cap de locuitor în anul 2018 în RD Sud este de 25,99 mii MDL, de 2 ori
mai mică decât media națională pe țară (52,26), sub nivelul celui din RD UTA Găgăuzia (26,62) și RD
Centru (26,89) și de peste 5 ori mai mic decât în municipiul Chișinău. PRB/locuitor în RD Nord
continuă să fie cu circa 21% mai mare în comparație cu aceste regiuni de dezvoltare, ceea ce determină
avantajele competitive superioare ale raioanelor din RD Nord, precum și riscurile structurale aferente
dezvoltării durabile a țării.
Structura PIB-ului regional al RD Sud în anul 2019 este dominată de tipuri de activități precum:
agricultură, silvicultură și pescuit (32,7%), construcții (9,4%), învățământ (7,4%), comerț cu ridicata
și cu amănuntul (6,7%), industria prelucrătoare (5,5%), tranzacții imobiliare (5,4%), Rata de creștere
a PIB-ului RD Sud în perioada 2014-2019 (24,1%) este semnificativ mai mică decât rata anuală de
creștere a PIB-ului din țară (35,0%) pentru aceeași perioadă. Conform acestui indicator, RD Sud
rămâne în urma tuturor regiunilor de dezvoltare: UTA Găgăuzia (24,37%), Nord (31,63%), Centru
(32,97%), mun. Chișinău (40,61%).
Ce ține de Valoarea Adăugată Brută Total din PIBR pe activități economice pe RD Sud, dacă în
2013 cifra era de 8945437 mii MDL (echivalentul a 8,70% din total VAB pe țară), atunci în 2019
aceasta a atins valoarea de 12879033 mii MDL (echivalentul a 7,0% din total VAB pe țară), spre
deosebire de mun. Chișinău – 60,0%, RD Nord – 16,4%, RD, RD Centru – 14,4% și RD UTA Găgăuzia
– 2,2%.
Astfel, analiza indicatorilor de evoluție a dezvoltării socio-economice a regiunilor de dezvoltare din
Republica Moldova în decursul ultimilor ani scoate în evidență concluzia că Regiunea de Dezvoltare
Sud atestă o dinamică relativ mai inferioară în dezvoltare față de celelalte regiuni de dezvoltare.
Această situație se datorează în special declinului demografic la nivel de regiune și provocărilor majore
de ordin social și economic, provocări ce nu împiedică valorificarea tuturor oportunităților de
dezvoltare întru asigurarea ascensiunii economice durabile și competitive a regiunii și creșterii calității
vieții tuturor locuitorilor acesteia.

8
2.2. Dezvoltarea centrelor urbane
RD Sud deține cel mai scăzut grad de urbanizare dintre toate regiunile de dezvoltare ale țării, astfel
încât doar 27% din numărul total al populației regiunii sunt rezidenți ai centrelor urbane. Reieșind din
potențialul demografic și economic, cele 11 orașe din regiune pot fi grupate în următoarele categorii:
- municipii de nivelul 2: mun. Cahul;
- orașe – centre raionale relativ mai mari (peste 15 mii locuitori): Căușeni;
- orașe – centre raionale medii (10-15 mii locuitori): Cimișlia, Taraclia, Basarabeasca;
- orașe – centre raionale relativ mai mici (sub 10 mii locuitori): Leova, Ștefan Vodă, Cantemir;
- orașe fără statut de centre raionale: Tvardița, Căinari, Iargara.
În conformitate cu Programul național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova
2021-2027, municipiul Cahul, alături de alte 5 municipii de pe teritoriul celorlalte regiuni de dezvoltare
ale țării, a fost declarat de jure ca pol de creștere cu potențial de a deveni pol de creștere regional,
beneficiind în perspectivă de investiții din programele cu finanțare atât națională, cât și externă.
Tabelul 2: Performanța mun. Cahul, 2019
Indicatori Valoarea, 2019
Nr. populației, mii persoane 39,4
Salariu mediu, MDL 6,975
Nr. de agenți economici activi (care prezintă rapoarte) 573
Nr. locuri de muncă (cu excepția celor cu finanțare din buget), 8,9
mii persoane
Capacitatea fiscală per locuitor, MDL 1,548
% față de mun. Chișinău (3.724 MDL/locuitor) 41,6%
Ponderea drumurilor asfaltate 32%
Ponderea drumurilor locale de calitate nesatisfăcătoare 90%
Sursa: Calculele autorilor în baza datelor BNS, APL și calculele experților și autorilor

Din perspectiva demografică, mun. Cahul este cel mai mare oraș din RD Sud după numărul populației,
deținând, totodată, locul 3 după numărul populației în lista localităților urbane ale RM.
În ceea ce privește nivelul de dezvoltare economică locală, mun. Cahul, de rând cu celelalte 5 orașe-
poli de creștere, înregistrează carențe pe mai multe domenii.
În 2019, nivelul salariului mediu a fost sub media pe țară, ceea ce denotă o predominare a activităților
economice cu productivitate joasă. Totodată, se observă o creștere medie a numărului de întreprinderi
în perioada ultimilor cinci ani de 2,83%, deși numărul de agenți economici activi care prezintă rapoarte
este mult mai scăzut. Cei mai mulți agenți economici sunt cei din sfera comercială și a serviciilor, a
agriculturii, a transporturilor și a construcțiilor. Totuși, numărul existent de locuri de muncă rămâne a
fi limitat, orașul nefiind capabil să asigure o absorbție eficientă a excesului de brațe de muncă din
zonele rurale proxime. În ceea ce privește capacitatea fiscală a bugetului local, aceasta este foarte
scăzută comparativ cu mun. Chișinău (sub 50%).
La compartimentul performanțe economice locale, situația se prezintă relativ mai bună, având în
vedere atragerea unor investitori majori prin intermediul sub-Zonei economice Libere Cahul. Timp de
3 ani compania germană Draxlmaier a generat peste 1000 locuri de muncă noi, nivelul de salarizare
9
a cărora este peste media locală, influențând dezvoltarea unei economii durabile locale. Totuși, se
necesită intervenții suplimentare de sprijinire a sectorului privat și de atragere a investițiilor.
Actualmente, circa 90% din drumurile locale ale municipiului sunt de calitate nesatisfăcătoare. Mai
mult, ponderea drumurilor asfaltate este mult sub nivelul minim de 60%. Totodată, infrastructura de
transport necesită a fi îmbunătățită pentru a îndeplini standardele de siguranță și a spori accesibilitatea
în arealul urban.
Calitatea infrastructurii urbanistice înregistrează deficiențe, aceasta fiind în majoritate dezvoltată în
perioada sovietică, fără să beneficieze ulterior de intervenții sistemice de reabilitare și revitalizare
urbană. O problemă majoră a orașului ține de dotarea acestuia cu zone de recreere de calitate pentru a
acoperi necesitățile de bază (odihnă, agrement, sport).
Regenerarea spațiilor publice urbane va facilita, în ansamblu, creșterea atractivității municipiului și
dezvoltarea economică a acestuia prin stabilirea de noi activități economice și creșterea calității vieții
locuitorilor acestuia, cât și din directa proximitate.
O altă provocare a RD Sud în domeniul dezvoltării urbane ține de fragilitatea orașelor mici, care de-a
lungul anilor s-au confruntat cu o accentuată ruralizare a stilului de viață. Tendințele demografice din
ultimii ani sunt negative, cele mai afectate fiind orașele Ștefan Vodă și Cantemir, care înregistrează
cele mai pronunțate scăderi a numărului populației, spre deosebire de orașul Căușeni, care deși nu are
statut de municipiu, înregistrează cele mai pozitive dinamici de creștere demografică, dar și economică
dintre toate orașele regionale. Păstrând aceeași dinamică, orașul Căușeni, de perspectivă, ar putea
deveni un al șaptelea pol de creștere regională pentru zona de sud-vest a republicii.
Pe această dimensiune, practic toate orașele se confruntă cu probleme de dezvoltare, mizând în mare
parte pe asistența financiară oferită de autoritățile publice centrale, dar și de către partenerii externi de
dezvoltare. Este de menționat, că în perioada 2018-2021, în cadrul proiectului „Suport pentru
administrația Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională
pentru anii 2016-2020 prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă”, a fost pilotată abordarea de
revitalizare urbană în Republica Moldova. Ca rezultat, 2 centre urbane, Cimișlia și Căușeni au elaborat
și dezvoltat Programe de revitalizare urbană ale orașelor, ulterior având posibilitatea să obțină acces
la diferite fonduri de finanțare pentru proiecte din domeniul de revitalizare urbană. La moment, orașul
Cimișlia se află în proces de actualizare a programului, iar orașele Leova și Cahul sunt în proces de
definitivare și aprobare a Programelor de revitalizare urbană.
Prin urmare, orașele din RD Sud necesită investiții majore în ceea ce privește dezvoltarea
infrastructurii urbane, îmbunătățirea accesibilității și a serviciilor sociale, sprijinirea mediului de
afaceri în vederea consolidării rolului acestora în calitate de motoare de creștere a competitivității
regionale.

2.3. Dezvoltarea provocărilor și oportunităților de relansare economică a RD Sud


Instrumentul de bază al prosperității într-o societate îl constituie antreprenoriatul, care asigură creșterea
și dezvoltarea economică, îmbunătățirea condițiilor de trai și generarea de noi locuri de muncă.
Conform datelor BNS, în anul 2020, în RD Sud operau 3220 agenți economici, circa 81% reprezentând
microîntreprinderile. Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă 18%, iar întreprinderile mari 1%. În
perioada 2016-2020, se atestă o creștere a numărului de întreprinderi cu 19,45%, în special în rândul
întreprinderilor micro din RD Sud, această situație fiind determinată de o serie de factori obiectivi, cum
10
ar fi condiții mai lejere de înregistrare și funcționare, inclusiv financiar-fiscale. Creșterea numărului
agenților economici a determinat, bineînțeles, și o creștere a numărului de angajări în activitatea
agenților economici, deși foarte nesemnificativ + 0,32%, fapt ce demonstrează performanțele slabe ale
regiunii la capitolul creștere economică.
Tabelul 3: Nr. de întreprinderi înregistrate pe activități economice în RD Sud, anii 2016-2020
2016 2017 2018 2019 2020
RD Sud, total pe activități 2 724 2 842 2 951 3 107 3 220
A Agricultura, silvicultura si pescuit 536 584 634 642 689
B Industria extractiva 1 2 3 2 3
C Industria prelucrătoare 301 301 305 312 315
D Producția si furnizarea de energie electrica si termica,
gaze, apa calda si aer condiționat 11 11 9 9 11
E Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor,
activități de decontaminare 84 82 85 92 95
F Construcții 119 124 138 157 175
G Comerț cu ridicata si cu amănuntul; întreținerea si
repararea autovehiculelor si a motocicletelor 1 012 1 042 1 040 1 090 1 104
H Transport si depozitare 143 150 165 171 180
I Activități de cazare si alimentație publica 74 76 85 94 86
J Informații si comunicații 36 41 39 41 47
K Activități financiare si asigurări 34 34 39 36 35
L Tranzacții imobiliare 110 115 118 132 135
M Activități profesionale, științifice si tehnice 82 84 92 91 101
N Activități de servicii administrative si activități de
servicii suport 36 38 40 51 54
O Administrație publica si apărare; asigurări sociale
obligatorii 1 1 1 1 1
P Învățământ 13 15 13 25 27
Q Sănătate si asistenta sociala 91 92 93 99 101
R Arta, activități de recreere si de agrement 11 16 11 15 12
S Alte activități de servicii 29 34 41 47 49
Sursa: Calculele autorilor în baza datelor BNS

Analiza detaliată a distribuției întreprinderilor pe sectoare în RD Sud scoate în evidență următoarele:


- Cel mai mare număr de întreprinderi din regiune este concentrat pe activități precum: comerțul cu
ridicata și amănuntul (34,3%), agricultură, silvicultură și pescuit (21,4%), urmat de industria
prelucrătoare (9,8%) și pe final construcții (5,4%);
- Circa 28% din totalul întreprinderilor din RD Sud sunt concentrate în raionul Cahul, urmat de
Căușeni – 19% și Cimișlia 12,8%;
- Aproximativ 63% din numărul total al întreprinderilor din sectorul agricol activează pe teritoriul
raioanelor Căușeni, Cahul, Cimișlia și Ștefan Vodă.
Distribuția populației pe ramuri ale economiei naționale relevă faptul că:
- Cea mai mare parte a populației din RD Sud este încadrată în agricultură, silvicultură și pescuit
(8838), comerțul cu ridicata și amănuntul (5912) și industria prelucrătoare (5690) conform datelor
BNS pentru 2020;
- Dacă numărul angajaților în sectoarele comerț cu ridicata și amănuntul și industrie prelucrătoare
înregistrează ușoare creșteri și descreșteri în ultimii 5 ani, atunci numărul angajaților în activități
precum agricultură, silvicultură și pescuit marchează o scădere graduală anual, fapt determinat în
special de condițiile climaterice nefavorabile din ultima perioadă.
11
În perioada 2016-2020, câștigul mediu salarial din economia RD Sud în anul 2020 a constituit 6151,3
MDL, cu 2269,7 MDL în creștere comparativ cu 2016.
Investițiile în active imobilizate atestă o descreștere considerabilă în 2020 - 1 577,8 milioane MDL,
comparativ cu 2019, când cifra atingea valoarea de 1 896,4 milioane MDL. Volumul producției
industriale livrate atestă o creștere treptată în ultimii 5 ani. Având în vedere că unul din principalii
factori ai impulsionării activităților investiționale este volumul vânzărilor, este necesară promovarea
integrării comerciale internaționale, prin sporirea eficienței managementului la nivel de agenți
economici și prin dezvoltarea accesului populației la creditele de consum. Un alt impediment în
dinamica investițională a regiunii îl constituie volumul vânzărilor și profitabilitatea întreprinderilor,
făcând referire la politica monetară și factorii ce o determină.
Creșterea concurenței de piață impune întreprinderile să-și mărească gradul de competitivitate. Astfel,
acesta trebuie să devină un obiectiv primordial pentru inovare în cadrul firmelor. Deși activitatea
industrială a ZEL-urilor din RD Sud nu are o influență nici statistică, nici economică asupra procesului
investițional, totuși localizarea și extinderea ZEL-urilor a constituit în mare parte un factor cheie în
atragerea investitorilor străini în regiune.
Tabelul 4: Structura numărului de angajați ai rezidenților ZEL, sem I 2020

Sursa: Elaborat în baza datelor Ministerului Economiei și Infrastructurii

La moment, în RD Sud sunt înregistrate:


- 2 Zone ale Antreprenoriatului Liber: ZAL Tvardița și ZAL PP Taraclia;
- 5 sub-ZEL-uri administrate de ZEL Bălți: sub-ZEL Cahul (2 terenuri distincte); sub-ZEL Cimișlia;
sub-ZEL Căușeni și sub-ZEL Ștefan Vodă.
12
Până la moment s-a reușit a atrage investitori străini doar pe teritoriul ZAL Tvardița, ZAL Taraclia,
sub-ZEL Cahul și sub-ZEL Căușeni, celelalte subzone fiind încă nefuncționale, fie datorită că nu s-a
reușit conectarea la toate utilitățile, fie nu s-au identificat investitori până la moment.
Respectiv, din numărul total al angajaților zonelor economice libere înregistrați ZAL Tvardița deține
(1,6% sau 257 persoane), ZAL Taraclia (1,1% sau 178 persoane) și ZEL Bălți (60,0% sau 9878
persoane, dintre care 1917 persoane se atribuie sub-ZEL din RD Sud). Valoarea totală a investițiilor
realizate în cadrul zonelor libere pe parcursul întregii activități a lor, până la data de 30 iunie 2020, a
constituit 453,0 mil. dolari SUA, sporind în sem. I 2020 cu 9,3% sau cu 38,5 mil. dolari SUA. Din
volumul total al investițiilor, 18,6 mil. dolari SUA revin – ZAL PP „Taraclia” (4,1%), 18,4 mil dolari
SUA – ZAL „Tvardița” (4,1%) și 88,5 mil dolari SUA – ZEL „Bălți” (48,8%).
Existența Parcurilor Industriale pe teritoriul regiunii, de asemenea, reprezintă un avantaj: PI Cahul și
PI Cimișlia, cel din urmă reușind să atragă și un investitor local.
O prioritate pentru RD Sud o are și Parcul de Business al Portului Internațional Liber Giurgiulești
destinat întreprinderilor de producere, orientate spre export, care pe lîngă facilitățile vamale și fiscale
vor să beneficieze de proximitatea imediată a infrastructurii portuare din Giurgiulești. Parcul de
business a fost creat și este în prezent administrat de SRL „Danube Logistics” în cadrul portului
Giurgiulești.
Incubatoarele de afaceri din RD Sud au un rol important în sistemul regional de dezvoltare economică
și inovațională.
Incubatorul Gradul de ocupare
IA Leova 2012-2021: au beneficiat de servicii 76 companii rezidente
(56 rezidente, 20 absolvente), 35 locuri noi de muncă
IA Ștefan Vodă 2009-2021: au beneficiat de servicii 75 companii rezidente
(20 rezidente, 55 absolvente), 55 locuri noi de muncă
IA Cimișlia 2015-2021: au beneficiat de servicii 51 companii rezidente
(17 rezidente, 34 absolvente), 120 locuri noi de muncă
IA Cahul 2017-2021: au beneficiat de servicii 41 companii rezidente
(20 rezidente, 21 absolvente), 98 locuri noi de muncă

Specializarea Inteligentă a RD Sud. În conformitate cu Strategia Națională de Dezvoltare Regională


2022-2028, specializarea inteligentă contribuie la creșterea competitivității economice a regiunilor
prin inovarea sectoarelor și nișelor al căror impact economic al intervențiilor va fi cel mai mare.
În acest context a fost elaborat un studiu – cartografiere a potențialului economic, științific și de
inovare al Republicii Moldova, conform căruia au fost identificate următoarele domenii prioritare cu
potențial economic pentru specializarea inteligentă în RD Sud:
1. Agricultura și industria alimentară:
- Agricultura, vânătoarea și serviciile anexe
- Cultivarea plantelor din culturi nepermanente
- Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și a produselor din amidon
- Fabricarea băuturilor
13
- Agricultura, vânătoarea și serviciile anexe
- Cultivarea plantelor din culturi nepermanente
- Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și a produselor din amidon
- Fabricarea băuturilor
2. Energie regenerabilă
- Producția gazelor; distribuția combustibililor gazoși prin conducte
Specializarea este măsurată utilizând coeficienți de localizare (CL), care sunt definiți astfel:
CLi = (ei/e) / (Ei/E)
unde,
CLi = coeficientul de localizare pentru sectorul i în economia regională
ei = mărimea activității în sectorul i în economia regională
e = mărimea totală a activității în regiune
Ei = mărimea activității în industria i în economia națională
E = mărimea totală a activității în economia națională
„Activitatea” poate fi înlocuită cu „angajați”, „forță de muncă” sau „cifră de afaceri”.
Un CL peste 1 arată o concentrație peste medie într-o anumită activitate, de ex. ponderea ocupării
forței de muncă a unei anumite industrii în economia regională este mai mare decât în economia
națională. Un CL mai mic decât 1 indică viceversa.
Pentru Regiunea de Dezvoltare Sud, agricultura și prelucrarea alimentelor sunt principalele sectoare
economice care contribuie la dezvoltarea economică a regiunii. În domeniul agriculturii, cultivarea
culturilor neperene reprezintă o industrie importantă pentru regiune, iar în industria alimentară
ramurile cu potențial sunt: fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon;
fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase și fabricarea băuturilor, aceasta din urmă
incluzând și producția de vin.
Tabelul 5: Cartografierea economică a RD Sud, activitățile economice
cu potențial de specializare inteligentă

Forța de muncă Cifra de afaceri Salarizare


Rata
medie
Ponder Volu Ponde Per Per
NACE Industrie Volum CL anuală CL Volum
e m re angajat angajat
de
creștere
Persoa (mln
ne Lei) (Lei) (000s Lei) (Lei)

Etapa 1 Toate industriile 32,509 1.03% 8,513 261,864 1,059,414 32,588


Agricultură, silvicutură și
A pescuit 9,780 30.08% 3.296 4.20% 2,304 27.07% 6.189 235,626 273,446 27,961

Agricultură, vînătoare și
A01 servicii anexe 9,090 27.96% 3.360 4.13% 2,253 26.47% 6.212 247,866 241,089 26,523

Cultivarea plantelor din


A011 6,483 19.94% 3.408 2.89% 1,810 21.26% 7.369 279,119 176,251 27,185
culturi nepermanente
Fabricarea produselor de
C107 brutărie și a produselor 937 2.88% 1.699 3.88% 316 3.71% 4.441 337,422 43,693 46,648
făinoase

14
C110 Fabricarea băuturilor 1,933 5.95% 3.284 -7.32% 1,155 13.57% 7.187 597,583 60,681 31,398
Producția gazelor; distribuția
D352 combustibililor gazoși prin 833 2.56% 2.715 -0.12% 271 3.19% 1.204 325,672 75,171 90,241
conducte
Comerț cu amănuntul în
G471 2,444 7.52% 1.622 -1.77% 634 7.44% 1.986 259,195 51,852 21,213
magazine nespecializate
Activități de asistență
Q861 spitalicească 2,902 8.93% 1.574 -3.79% 271 3.19% 2.707 93,450 126,874 43,720

Etapa 2 Producere 5,586 17.18% 0.940 -0.32% 1,852 21.76% 1.431 331,607 180,600 32,331
Fabricarea produselor de
C106 morărit, a amidonului și 143 2.56% 3.045 -24.51% 55 2.95% 3.187 382,092 2,709 18,947
produselor din amidon
Fabricarea produselor de
C107 brutărie și a produselor 937 16.77% 1.808 3.88% 316 17.06% 3.103 337,422 43,693 46,648
făinoase
C11 Fabricarea băuturilor 1,933 34.60% 3.495 -7.32% 1,155 62.35% 5.022 597,583 60,681 31,398

Concluzii. Deși la capitolul dezvoltare economică în plan național RD Sud se plasează pe ultimul loc¸
în perioada anilor 2016-2020, relansarea economică a RD Sud a înregistrat ușoare performanțe. Printre
factorii principali care au stagnat dinamica evoluției se enumeră influența negativă a factorilor
climaterici asupra sectorului agricol, gradul redus de cultură antreprenorială, accesul redus la capital,
infrastructura slab dezvoltată în anumite zone ale regiunii, dar și situația politică instabilă. Prin urmare,
în urma analizei efectuate, sunt necesare măsuri suplimentare ce vor permite depășirea comună a
barierelor în dezvoltarea antreprenoriatului și sporirea competitivității întreprinderilor din regiune.
Crearea legăturilor de colaborare între organele statale și entitățile economice, precum și sporirea
nivelului de dezvoltare a instituțiilor de învățământ și a centrelor de cercetare sunt absolut necesare.

2.4. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare de bază în regiune


Alimentare cu apă și canalizare RD Sud se remarcă printre regiunile cu un nivel mediu de conectare
a localităților la serviciul public de alimentare cu apă. Astfel, în profil regional, conform datelor oferite
de BNS pentru anul 2019, localitățile din mun. Chișinău și UTA Găgăuzia dețin cel mai mare nivel de
conectare la sistemul public de alimentare cu apă, (88,6% și 78,1%), RD Sud (60,2%), RD Centru
(57,8%), iar cel mai mic nivel îl are regiunea Nord (35,5%). De remarcat este faptul că media națională
este de 50,7%. Toate cele 11 localități cu statut de oraș din RD Sud sunt conectate la sistemul de
alimentare cu apă, pe când localitățile rurale sunt conectate în proporție de 60,77% în 2020, cu 2,12
puncte procentuale în creștere comparativ cu 2019.
În ceea ce privește ponderea populației conectate la servicii centralizate de alimentare cu apă în 2020,
s-a constatat că 65,51% din populația RD Sud are acces la servicii de alimentare cu apă, cu 3,8% în
creștere comparativ cu 2019, inclusiv 79,92% în mediul urban și 59,71% în zonele rurale (valori pentru
2020), spre deosebire de 2019, când acestea indicau o pondere de 75,43% și 56,35%.

15
Rata de conectare a populației la sistemul de alimentare cu apă în 2019, (%)
120

97,5

93,1
91,1
90,4

88,8

88,4
100

85,9
85,8

85,1
83,1

76,9
75,4

74,8

70,2

68,9
80

67,4
65,8
61,7

56,3

55,9

48,3
60

45,7
43,7

43,7

39,4

32,9
40

15,1
20

0
RDS BS CH CT CS CM LV SV TR

Total populație Populație urbană Populație rurală

Sursa: Conform datelor furnizate de Biroul Național de Statistică

Rata de conectare a populației la sistemul de alimentare cu apă în 2020, (%)


120
100,0
88,9
86,1

100
85,2
82,5

80,3
80,2
79,9

79,7

79,4
78,2

76,6
76,4

76,1
74,0

71,9
70,5

80
65,5

62,0

61,0
59,7

55,3

46.0

60

44,1
38,8

36,9

40
22,2

20

0
RDS BS CH CT CS CM LV SV TR

Total populație Populație urbană Populație rurală

Sursa: Conform datelor furnizate de Biroul Național de Statistică

Conform țintelor stabilite în SND „Moldova 2030”, pentru anul de referință 2022, ponderea populației
care va beneficia de surse gestionate sigur de apă în total populație este de 65%, pe când pentru anul
2026, 75%.
Conform Strategiei de Alimentare cu Apă și Sanitație 2014-2030, ținta pentru perioada 2020-2024
privind acoperirea cu infrastructura de alimentare cu apă și de canalizare/sanitație pentru zona urbană
va constitui 80% și pentru zona rurală 75%. În baza datelor statistice disponibile, s-a stabilit că în RD
Sud, acest obiectiv pentru populația urbană în mare parte este deja atins. Sunt necesare măsuri
suplimentare pentru a asigura acoperirea tuturor zonelor rurale cu servicii de alimentare cu apă.
Nivelul de dezvoltare a sistemelor de canalizare centralizate este mult mai mic comparativ cu sistemele
de alimentare cu apă. Cea mai mare pondere a localităţilor cu acces la sistemul public de canalizare s-
a înregistrat în mun. Chișinău (71,4%) și UTA Găgăuzia (15,6%), iar localităţile din regiunile Sud și

16
Nord au cele mai mici rate de acces (5,4% și respectiv, 4,7%). La nivel național, ponderea este de 7,6%
(valori pentru 2019).
Ponderea populației RD Sud conectată la serviciul public de canalizare a rămas practic la același nivel
în 2020 comparativ cu 2019, 10,5% la nivel regional, dintre care 37,3% în profil urban și 0,5% în profil
rural.

Rata de conectare a populației la serviciul de canalizare în 2019 (%)

67,7

65,7
80

59,7
60
36,2

34,8

24,4
40

30
27

18,8

15,8

11,9
10,5

8,1
20

10
7,9
7,7

7,2
5,9

1,6

0,8
0,6

0,5
0,5

0
0
RDS BS CH CT CS CM LV SV TR

Total populație Populație urbană Populație rurală

Sursa: Conform datelor furnizate de Biroul Național de Statistică

Rata de conectare a populației la serviciul de canalizare în 2020 (%)

56,7
55,1

60
51
37,3

32,9
32,9

40

27,5
25,9
21,8

16,7

13,4
10,5

20
9,7

9,7
9,2
7,1
5,2

8
1,6

1,2
0,7
0,5

0,5
0

0
RDS BS CH CT CS CM LV SV TR

Total populație Populație urbană Populație rurală

Sursa: Conform datelor furnizate de Biroul Național de Statistică

În acest context, se atestă o discrepanță considerabilă dintre sate şi orașe, rețelele publice de canalizare
fiind aproape lipsă în mediul rural. Localitățile rurale din raioanele Basarabeasca, Cantemir, Leova,
Căușeni nu au deloc acces la sistem de canalizare centralizat. Lipsa serviciului public de canalizare în
marea majoritate a localităților rurale, cât și în marea parte a sectorului particular din localitățile urbane,
reprezintă o provocare, care, nefiind soluționată în viitorul apropiat, va continua să aibă efecte negative
atât pentru apele subterane, de suprafață, cât și pentru sol.
Prin urmare, ținând cont de țintele stabilite în SND „Moldova 2030”, unde este specificat că ținta
intermediară pentru anul 2022 la capitolul ponderea locuințelor cu acces la sistem centralizat de
canalizare în total număr de locuințe este în valoare de 75%, atunci sunt necesare măsuri imediate
pentru a acoperi zonele din RD Sud cu serviciul dat. De asemenea, „Strategia de Alimentare cu Apă și
Sanitație 2014-2030” prevede ca sistemele centralizate de canalizare să fie dezvoltate doar pentru
aglomerații mai mari de 5 mii locuitori, ceea ce presupune că majoritatea comunităților rurale din
regiune nu se conformează și ar trebui să colaboreze cu autoritățile publice locale învecinate.
17
Creșterea alocărilor de resurse în proiecte de infrastructură, precum și cooperarea inter-comunitară
dintre APL-uri în corespundere cu politica națională de regionalizare a serviciilor, va contribui în mod
cert la sporirea accesului populației în întregime la elementele de infrastructură ce definesc calitatea
vieții.
Serviciu de evacuare a deșeurilor În conformitate cu datele furnizate de Biroul Național de Statistică,
în RD Sud serviciul de colectare a deșeurilor municipale este prestat integral în mediul urban, pe când
în rândul localităților rurale este administrat de un număr suficient de redus de autorități ale
administrației publice locale. Astfel, în 2020, 40,1% din totalul APL de nivelul I administrează
serviciul dat, înregistrând o creștere cu 13,9% comparativ cu 2019, dintre care APL urbane 100%, iar
în rândul APL rurale cifra s-a majorat cu 14,8% în 2020 comparativ cu anul precedent, atingând
valoarea de 36,4%.

Rata de acces a populației la serviciul de colectare a deșeurilor municipale în 2019, (%)

83
90
80

62,9
70

52,8
54
60
43,4

42,9

41,4
50
33,6

34,6
32,2

27,7
40
21,2

20,6
21,5
19,6

30

15,9
19
11,9
12,9
10,3

20
8,4
7,9

7,1
6,6

0,9
10
0

0
0
RDS BS CH CT CS CM LV SV TR

Total populație Populație urbană Populație rurală

Sursa: Conform datelor furnizate de Biroul Național de Statistică

Rata de acces a populației la serviciul de colectare a deșeurilor municipale în 2020, (%)


100 89,2
90
80
58,1

70
53,8

53,5
49,6

60
46,8
45,1

38,6
37,8

50
33,5

31,9
31,2

29,5

40
25,7
24,8

23,4

22,2
18,5
17,7

30
17,3

15,3
14,4

20
6,52
7,3

6,1

0,87

10
0

0
RDS BS CH CT CS CM LV SV TR

Total populație Populație urbană Populație rurală

Sursa: Conform datelor furnizate de Biroul Național de Statistică

Cea mai înaltă rată de conectare în rândul populației la serviciul de colectare a deșeurilor solide o are
raionul Taraclia (58,1%), urmat de Basarabeasca care înregistrează o creștere cu 24,9% atingând
nivelul de (37,8%). Situația este foarte dificilă în localitățile rurale, îndeosebi în raionul Ștefan Vodă,
unde nici un locuitor nu beneficiază de serviciul dat.
18
Prin urmare, lipsa serviciului de colectare a deșeurilor în localități, precum și gestionarea deficientă a
acestuia, are repercusiuni negative asupra mediului înconjurător și asupra calității vieții. Astfel,
administrațiile publice locale, fiind abilitate cu funcția responsabilă de organizare a sistemelor de
colectare și gestionare a deșeurilor, trebuie să stabilească problema dată ca obiectiv important pentru
perioada următoare.

2.5. Dezvoltarea interacțiunii urban-rural


Cu o pondere de 63% a populației rurale, RD Sud își păstrează în continuare caracterul predominant
rural. Acest fapt reprezintă o provocare majoră în vederea atenuării disparităților între localitățile rurale
și cele urbane și creșterii calității vieții tuturor cetățenilor.
Diferențe semnificative se atestă din punct de vedere al evoluției populației. Pe parcursul ultimilor 10
ani (2009-2019) s-a accentuat un declin demografic pronunțat, atât pentru mediul urban (-0,7%), cât și
rural (-5,2%), ca urmare a migrației, în special externe.
Totuși, o tendință dominantă în ultima perioadă ține de migrarea populației din zonele rurale spre
urbane, fapt determinat de posibilitățile și perspectivele de dezvoltare ale orașelor, în special a celor
mai mari. Populația din localitățile rurale au o rată scăzută de ocupare, având în vedere rata înaltă a
populației în vârstă și, respectiv, un nivel scăzut al veniturilor. Întrucât o parte a populației rurale este
angajată în activități agricole, rata sărăciei a crescut ca urmare a evenimentelor extreme legate de climă.
Pe de altă parte, populația din localitățile rurale, amplasate în directa proximitate cu centrele urbane
tinde tot mai mult de a face naveta zilnică, având în vedere posibilitățile de angajare, studii sau de
consum. În acest sens, dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă un factor cheie, ținând cont de
calitatea drumurilor intra-regionale.
Starea infrastructurii tehnico-edilitare variază considerabil de la zonele urbane la cele rurale, fapt ce
creează impedimente în accesul populației la serviciile centralizate de alimentare cu apă, de canalizare
și de evacuare a deșeurilor solide, dar și limitează posibilitățile de dezvoltare ale zonelor rurale.
Conform datelor oferite de BNS, rata de conectare a populației la rețeaua publică de alimentare cu apă
în zonele rurale constituie 59,7%, comparativ cu 79,9% în localitățile urbane. Discrepanțe dintre
mediul urban și rural se atestă și mai mult ce ține de rata de conectare a populației la rețeaua publică
de canalizare, unde doar 0,5% din populația rurală are acces la sistem public de canalizare, comparativ
cu 37,3% în mediul urban. Aceeași situație se atestă și la capitolul serviciu de evacuare a deșeurilor,
unde 45,1% din populația urbană dispune de acces la salubrizare, spre deosebire de 17,3% în mediul
rural. În acest sens, cooperarea inter-comunitară dintre APL-uri cu scopul regionalizării serviciilor
publice devine un imperativ, fapt ce va contribui în mod elocvent la asigurarea unei sinergii de
dezvoltare între localități.
2.6. Discrepanțe intra-regionale
RD Sud se află pe locul 3 după nivelul de deprivare, clasament de mijloc conform Indicelui de
Deprivare a Ariilor Mici (IDAM) total pentru anul 2019.

19
Deprivarea multiplă a regiunilor de dezvoltare
(localități rurale și urbane), 2019, %
40
34,1
35 30,2
30
25 22
20 15,5
14,7
15
10
5
0
mun. Chișinău RD Nord RD Centru RD Sud RD UTA Gagauzia

Sursa: Conform datelor furnizate de Biroul Național de Statistică

Regiunea se clasează pe locul 1 după nivelul de dezvoltare al agriculturii, în acelaşi timp situându-se
pe ultimul loc după dezvoltarea economică. În regiunea de Sud se evidențiază, în special, dezvoltarea
sectorului zootehnic. Pe locul 2 RD Sud se plasează după deprivarea socială, ceea ce semnifică că
situația în acest domeniu în regiune este relativ bună, comparativ cu alte regiuni. La mijlocul
clasamentului, RD Sud se află în ceea ce priveşte situația demografică. Pe lângă o activitate economică
subdezvoltată, RD Sud are acces relativ limitat la serviciile de educație, medicale, infrastructură (locul
4).
Deprivarea multiplă a raioanelor (localități rurale și urbane), 2019
0 5 10 15 20 25 30 35
Chisinau 34,1
35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ialoveni 31,8
Comrat 30,3
Dubăsari* 30,0
Anenii Noi 29,6
Cahul 28,9
Balti 28,2
Criuleni 26,9
Cantemir 24,3
Cimislia 23,5
Stefan Voda 22,2
Taraclia 22,0
Riscani 21,0
Causeni 20,6
Orhei 19,8
Drochia 19,6
Basarabeasca 18,0
Leova 16,4
Singerei 15,8
Floresti 14,9
Falesti 14,7
Hincesti 14,7
Edinet 14,6
Straseni 14,2
Glodeni 13,4
Soroca 10,5
Donduseni 10,3
Ungheni 9,4
Rezina 7,9
Briceni 7,3
Ocnita 6,4
Calarasi 5,7
Telenesti 5,0
Soldanesti 4,3
Nisporeni 1,5

20
Prin urmare, RD Sud se prezintă ca o regiune suficient de omogenă după indicele de deprivare, cele 8
raioane fiind împărțite convențial în 2 categorii:
1. Deprivare minimă (20-32 puncte) – 6 raioane: Cahul, Cantemir, Cimișlia, Ștefan Vodă, Taraclia,
Căușeni;
2. Deprivare medie (16 puncte) – 2 raioane: Basarabeasca, Leova.
Sub aspectul dezagregării urban-rural, deprivarea păstrează în linii generale aceleași tendințe. Astfel,
conform indicelui de deprivare multiplă, care include atât localitățile urbane, cât și rurale, raionul cel
mai dezvoltat din regiune este Cahul. De asemenea, se remarcă mun. Cahul ca cel mai dezvoltat oraș,
conform indicelui de deprivare multiplă, calculat pentru localitățile urbane. Printre raioanele și
respectiv, orașele ce se mențin pe aceleași poziții, se remarcă: Cantemir, Cimișlia, Ștefan-Vodă.
Conform indicelui de deprivare în agricultură, printre raioanele cu o agricultură dezvoltată și cu cel
mai înalt potențial agricol se enumeră Taraclia și Leova, raionul Taraclia ocupând și locul de top pe
țară la acest capitol. Avantajul pe care îl dețin aceste raioane este datorat în mare parte faptului că au
un sector zootehnic dezvoltat, iar suprafețele agricole cu soluri de calitate permit utilizarea rațională și
eficientă a acestora.
Decalajul între raioane după deprivarea economică este mare, rangul mediu de deprivare variind între
197 și 740. Raioanele Ștefan Vodă, Cahul, Taraclia, Cantemir înregistrează cei mai înalți indicatori din
RD Sud, iar raioanele Leova, Basarabeasca, Cimișlia, Căușeni înregistrează indicatorii minimi pe
regiune. Un nivel limitat de dezvoltare economică este înregistrat în localitățile rurale din raioanele
Cimișlia și Leova. De cealaltă parte a clasamentului se situează localitățile rurale din raioanele Taraclia
și Ștefan Vodă, care înregistrează cea mai dinamică activitate economică. Totodată, s. Ivanovca Nouă,
Cimișlia, este cea mai deprivată localitate rurală din punct de vedere economic din regiune și din țară,
iar s. Giugiulești, Cahul face parte din localitățile de top ca fiind cea mai dezvoltată din punct de vedere
economic. Sub aspect urban, Ștefan Vodă deține cel mai înalt nivel de dezvoltare economică, contrariul
fiind înregistrat în Leova, Basarabeasca, Taraclia ca fiind cele mai puțin dezvoltate din acest punct de
vedere. Orașul Iargara, Leova face parte din categoria celor mai deprivate orașe din țară din punct de
vedere economic (rangul 2).
Sub aspect demografic, raionul Cantemir înregistrează cea mai bună situație, fiind urmat de Leova. Din
categoria celor mai deprivate demografic raioane din regiune face parte raionul Basarabeasca, Taraclia.
Pe clasificarea rural-urban, ies în evidență comunitățile rurale din raionul Cantemir, ca fiind cele mai
puțin deprivate după compoziția demografică. Concomitent, orașele Leova, Basarabeasca, Taraclia fac
parte din lista celor mai deprivate demografic orașe din regiune și din țară, cea mai bună situație
înregistrându-se în orașul Ștefan Vodă.
Sub aspectul infrastructurii, cele mai puțin deprivate raioane sunt Cantemir și Cahul, iar cele mai
deprivate de infrastructură sunt Ștefan Vodă, Căușeni, Cimișlia. Pe clasificarea rural-urban, localitățile
rurale din raioanele Cahul, Cantemir, Basarabeasca sunt cele mai puțin deprivate după accesul la
utilitățile publice, cele mai deprivate fiind din raionul Ștefan Vodă. Conform indicelui de deprivare pe
infrastructură, calculat pentru localitățile urbane, orașele cele mai deprivate sunt Leova, Căușeni,
Basarabeasca, iar mun. Cahul deține cea mai bună infrastructură, locul 2 pe țară.
În concluzie, RD Sud este unica care înregistrează diferențe majore inter-raionale, diferențiindu-se o
situație relativ mai bună în raioanele de graniță cu România (Cantemir și Cahul) și o situație mult mai
nefavorabilă în raioanele centru-estice: Ștefan-Vodă, Căușeni și Cimișlia.

21
III. Obiectivele programului

Întru realizarea viziunii strategice de dezvoltare regională, la nivelul RD Sud au fost identificate trei
obiective generale în corespundere cu direcțiile strategice stabilite în SNDR 2022-2028, adaptate la
necesitățile și specificul regiunii.

Tabelul 5: Prezentarea schematică a viziunii și obiectivelor strategice stabilite la nivelul RD Sud

Viziunea strategică
Sprijinirea creșterii competitivității și dezvoltării durabile a Regiunii de Dezvoltare Sud,
ajustarea disparităților și creșterea calității vieții cetățenilor

Obiectiv General 1 Obiectiv General 2 Obiectiv General 3


Creșterea competitivității și Sporirea coeziunii teritoriale Îmbunătățirea mecanismelor
ocupării forței de muncă a și prevenirea excluziunii și instrumentelor de
Regiunii de Dezvoltare Sud implementare a politicii de
dezvoltare regională

Direcții prioritare Direcții prioritare Direcții prioritare


1.1. Consolidarea rolului și 2.1. Îmbunătățirea 3.1. Eficientizarea
funcțiilor orașelor în sporirea infrastructurii tehnico- operațională a procesului de
competitivității regiunii edilitare de bază din regiune implementare a politicii de
dezvoltare regională
1.2. Îmbunătățirea mediului 2.2. Dezvoltarea
antreprenorial în regiune infrastructurii de suport 3.2. Consolidarea
pentru afaceri mecanismului de finanțare a
1.3. Identificarea și promovarea
proiectelor de dezvoltare
specializării inteligente în 2.3. Sprijinirea procesului
regională
regiune de adaptare a regiunii la
schimbările climatice, 3.3. Dezvoltarea
1.4. Cooperarea regională și
prevenirea riscurilor și capacităților actorilor
transfrontalieră
reziliența în fața dezastrelor regionali în domeniile
relevante politicii de
dezvoltare regională

Obiectiv General 1: Creșterea competitivității și ocupării forței de muncă a Regiunii de


Dezvoltare Sud
Regiunea de Dezvoltare Sud înregistrează pe parcursul ultimilor ani o dinamică relativ modestă la
capitolul creștere economică. În linii generale, printre principalii factori care contribuie la o
competitivitate redusă a RD Sud comparativ cu alte regiuni de dezvoltare se enumeră dinamica

22
investițională și antreprenorială scăzută, îmbătrânirea forței de muncă în raport cu tendințele în creștere
de emigrare a populației active.
Respectiv, creșterea competitivității regiunilor de dezvoltare poate fi asigurată prin stimularea
specializării inteligente în baza avantajelor competitive pe care le are fiecare regiune, precum și
dezvoltarea social-economică a orașelor, locuri în care se produce cea mai mare parte a activităților
economice, înregistrându-se cele mai mari creșteri ale productivității și în care se creează cele mai
multe locuri de muncă.

1.1. Consolidarea rolului și funcțiilor orașelor în sporirea competitivității regiunii


Intervențiile aferente acestei măsuri vor fi axate pe următoarele două direcții prioritare:
- Dezvoltarea municipiului Cahul ca pol de creștere regională;
- Revitalizarea economică și socială a orașelor mici din RD Sud și dezvoltarea infrastructurii
spațiilor publice

Dezvoltarea orașelor-poli de creștere din RD Sud


Odată cu aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor – poli de creștere, menit să susțină
accelerarea dezvoltării socio-economice a celor mai puternice centre urbane regionale, care, ulterior,
vor fi capabile să susțină difuzarea dezvoltării și în zonele rurale proxime, urmează implementarea
acestuia având la bază următoarele direcții de intervenție:
 Îmbunătățirea mobilității și calității infrastructurii de acces și a legăturilor acestora cu zonele
înconjurătoare;
 Dezvoltarea și echiparea infrastructurilor și serviciilor de suport economic pentru a stimula
competitivitatea;
 Sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (infrastructură și servicii de suport,
inovații, digitalizare, specializare inteligentă, etc.);
 Revitalizarea urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice;
 Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și a rețelelor de utilități publice.

În RD Sud, municipiul Cahul a fost identificat ca oraș regional, capabil să acționeze în calitate de pol
de creștere, urmând a fi susținut în procesul de dezvoltare a acestuia.
În vederea acoperirii necesităților financiare neacoperite, reieșind din posibilitățile investiționale
actuale ale bugetelor locale, autoritățile administrației publice centrale, în colaborare cu reprezentanții
APL urmează să depună eforturi suplimentare pentru a identifica resursele necesare din partea
partenerilor de dezvoltare.

Revitalizarea economică și socială a orașelor mici din RD Sud și dezvoltarea infrastructurii


spațiilor publice
Decalajul dintre zonele orașelor din RD Sud poate fi înlăturat prin procesul de revitalizare urbană, un
instrument european ce contribuie la îmbunătățirea zonelor urbane în condiție critică, care au nevoie
de schimbări sociale, economice, arhitecturale.

23
Astfel, procesul de revitalizare urbană este inițiat prin elaborarea Programelor de revitalizare urbană,
documente strategice ce definesc acțiunile și soluțiile asupra unei zone urbane, în funcție de necesitățile
existente, inclusiv:
 Amenajarea zonelor de agrement/parcuri/alei/spații publice;
 Amenajarea stațiilor/parcărilor;
 Construcția/reabilitarea complexelor sportive multifuncționale;
 Renovarea instituțiilor publice preșcolare/școlare etc.

La nivelul RD Sud, la moment, doar trei orașe dețin Programe de revitalizare urbană, astfel fiind
eligibile pentru participare în cadrul apelurilor competitive cu finanțare din FNDRL.

1.2. Îmbunătățirea mediului antreprenorial în regiune


Dezvoltarea economiei regionale reprezintă un factor important în consolidarea competitivității
regiunii, astfel fiind asigurat un nivel crescut al veniturilor populației din surse durabile. Prin urmare,
o prioritate de bază pentru RD Sud rămâne a fi dezvoltarea sectorului privat prin îmbunătățirea culturii
antreprenoriale și, respectiv, valorificarea oportunităților de dezvoltare a antreprenoriatului prin
inovații. În acest context, intervențiile sistemice vor fi orientate spre:
Dezvoltarea mediului antreprenorial
1. Facilitarea dezvoltării de abilități și competențe antreprenoriale în cadrul infrastructurilor de
afaceri: programe de incubare, acceleratoare regionale, dezvoltarea de hub-uri de competențe
în conformitate cu specializarea inteligentă a regiunii;
2. Programe regionale de formare profesională (continuă) și antreprenorială în conformitate cu
specializarea inteligentă a regiunii;
3. Organizarea diverselor activități de promovare a regiunii: forumuri economice, conferințe,
mese rotunde, festivaluri specializate etc.

Sporirea atractivității turistice


1. Crearea, reabilitarea și extinderea infrastructurii de agrement.
2. Reabilitarea și modernizarea drumurilor de acces și a infrastructurii aferente către obiectivele
turistice de importanță regională și națională.
3. Amenajarea obiectivelor turistice naturale și antropice de utilitate publică.

1.3. Identificarea și promovarea specializării inteligente în regiune


Specializarea inteligentă a RD Sud reprezintă o nouă abordare strategică a dezvoltării economice prin
finanțarea cu precădere a cercetării și inovării. Este necesar ca regiunea să-și identifice și prioritizeze
sectoarele și nișele cu cel mai ridicat potențial de dezvoltare, candidate pentru specializare inteligentă.
În acest sens, acțiunile viitoare vor fi îndreptate spre elaborarea unei analize privind specializarea
inteligentă a regiunii și promovarea domeniului respectiv.
1.4. Cooperarea regională și transfrontalieră
Cooperarea la nivel transfrontalier și regional urmărește participarea regiunilor de dezvoltare din
Republica Moldova, de comun cu alte țări și regiuni vizate în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru

24
Regiunea Dunărea, în cadrul programelor transnaționale și transfrontaliere pentru a promova
dezvoltarea socio-economică durabilă și implementarea proiectelor de interes comun.
Prin urmare, întru asigurarea unui proces de dezvoltare compatibil cu politicile europene, având în
vedere angajamentele asumate de Republica Moldova cu referire la Acordul de Asociere RM-UE, la
nivel regional reprezentanți ai ADR Sud participă în cadrul Grupului național de lucru pentru
coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională, precum
Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027, Programul Interreg NEXT România-
Republica Moldova 2021-2027 și Programul Regiunii Dunărea 2021-2027.
De asemenea, participarea în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte în cadrul programelor
transfrontaliere/transnaționale reprezintă o prioritate.

Obiectiv General 2: Sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii


RD Sud, de rând cu celelalte regiuni de dezvoltare de pe teritoriul RM, se confruntă cu probleme de
coeziune teritorială care sunt determinate în special de gradul înalt de ruralitate. În același timp,
localitățile rurale în mare parte sunt caracterizate de o infrastructură veche și o subdezvoltare
economică pronunțată.
De asemenea, o problemă a decalajului în dezvoltare dintre localitățile urbane și cele rurale este
determinată de capacitatea administrativă și financiară scăzută a autorităților publice locale, luând în
considerare necesitățile investiționale enorme și posibilitățile modeste de a acoperi aceste necesități
din Bugetul de Stat.
Respectiv, implementarea acestui obiectiv urmează a fi realizată punându-se accentul pe dezvoltarea
echilibrată a zonelor urbane și rurale și diminuarea disparităților intra-regionale.

2.1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare de bază din regiune


În ultima perioadă, RD Sud a înregistrat progrese majore la capitolul infrastructură de apă, comparativ
cu alte regiuni de dezvoltare (77,8% în 2020, comparativ cu 81% UTAG, 65,5% RD Centru și 54,5%
RD Nord). Totuși, în multe localități calitatea apei din apeduct nu corespunde cerințelor normative față
de apa potabilă. De asemenea, stațiile de epurare sunt în număr limitat, în special în zonele rurale.
Serviciul public de evacuare a deșeurilor este prestat de un număr limitat de APL, iar în multe localități
nu corespunde normelor ecologice în vigoare.
Prin urmare, în vederea creșterii atractivității localităților și a condițiilor de viață a cetățenilor, este
necesar a se depune eforturi considerabile pentru îmbunătățirea infrastructurii de apă, canalizare și de
gestionare a deșeurilor prin:
1. Sprijinirea dezvoltării infrastructurii edilitare de bază (alimentarea cu apă, canalizare și tratarea
apelor uzate, managementul deșeurilor) prin promovarea regionalizării și cooperării
intercomunitare (intervenții pentru arii cu impact de minimum 20 mii locuitori);
2. Sprijinirea transformării graduale a operatorilor de utilități publice din orașele – centre raionale în
operatori regionali care vor acoperi cu servicii și localitățile rurale proxime, aflate într-o rază de
5-30 km.

25
2.2. Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri
Crearea de noi structuri regionale și locale de sprijinire a afacerilor, modernizarea și extinderea celor
existente având ca scop atragerea investițiilor, crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea economiei
regionale în ansamblu reprezintă o prerogativă a RD Sud. Respectiv, un accent sporit se va pune pe
următoarele intervenții:
1. Extinderea și diversificarea infrastructurii existente de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor
(incubatoare și acceleratoare de afaceri, centre de inovare tehnologică, centre de business, etc.);
2. Sprijinirea dotării cu infrastructură tehnico-edilitară a Parcurilor Industriale/sub-Zonelor
Economice Libere pentru valorificarea oportunităților investiționale;
3. Susținerea activității diverselor structuri și rețele de cooperare, precum și a activităților de
promovare economică.

2.3. Sprijinirea procesului de adaptare a regiunii la schimbările climatice, prevenirea


riscurilor și reziliența în fața dezastrelor
Alături de problemele demografice și economice, problemele de mediu reprezintă o prioritate atât la
nivel regional, cât și național. În acest sens, vor fi conjugate eforturi în vederea îmbunătățirii eficienței
energetice a clădirilor publice și creșterii ponderii energiei regenerabile, pentru reducerea emisiilor de
CO2, fapt ce va contribui esențial la dezvoltarea unei regiuni mai prietenoase mediului înconjurător.

Obiectiv General 3: Îmbunătățirea mecanismelor și instrumentelor de implementare a


politicii de dezvoltare regională
Realizarea obiectivului 3 vizează îmbunătățirea managementului procesului de implementare a politicii
de dezvoltare regională.
În acest sens, un imperativ pentru următoarea perioadă ține de:
- Sprijinirea perfecționării mecanismului de finanțare a proiectelor în domeniul dezvoltării
regionale;
- Îmbunătățirea instrumentelor de monitorizare și evaluare a politicii de dezvoltare regională;
- Consolidarea capacităților actorilor regionali în domeniile aferente politicii de dezvoltare
regională.
Este de menționat faptul că realizarea cu succes a obiectivului dat presupune aplicarea practică a
abordării intersectoriale a politicii de dezvoltare regională, inclusiv intensificarea eforturilor și
aprofundarea cooperării dintre toți actorii implicați în procesul de implementare a acesteia.

3.1. Eficientizarea operațională a procesului de implementare a politicii de dezvoltare


regională
Eficientizarea operațională a procesului de implementare a politicii de dezvoltare regională la nivelul
RD Sud urmează a fi asigurată prin:
1. Facilitarea de către ADR Sud a procesului de mobilizare de finanțări adiționale (inclusiv co-
finanțări) și consolidarea parteneriatelor cu partenerii de dezvoltare;
26
2. Eficientizarea procesului de monitorizare și evaluare a politicii și proiectelor de dezvoltare
regională.
Intervențiile abordate vor susține cadrul de implementare a politicii de dezvoltare regională, fiind
asigurate premisele necesare consolidării proceselor de planificare a resurselor.

3.2. Consolidarea mecanismului de finanțare a proiectelor de dezvoltare regională


Realizarea acestei direcții prioritare va fi axată pe:
1. Cartografierea anuală a proiectelor implementate în RD Sud cu suportul partenerilor de dezvoltare;
2. Identificarea oportunităților de finanțare și aplicarea la diferite programe/proiecte
naționale/externe cu excepția FNDR.
3.3. Dezvoltarea capacităților actorilor regionali în domeniile relevante politicii de
dezvoltare regională
Dezvoltarea și consolidarea capacităților actorilor de dezvoltare regională reprezintă o prerogativă în
vederea îmbunătățirii politicii de dezvoltare regională. Prin urmare, intervențiile vor fi axate pe:
1. Facilitarea participării actorilor regionali în activități de instruire aferente politicii de dezvoltare
regională;
2. Acordarea asistenței tehnice actorilor regionali din RD Sud în domenii aferente politicii de
dezvoltare regională.

IV. Impact
Indicatori de impact:
Obiective generale: Indicatori de impact
1: Creșterea competitivității și Prevede intervenții sistemice, menite să sprijine ținta SNDR 2022-2028
ocupării forței de muncă a RD Sud de creștere a PIB regional al RD Sud de la 7,0% până la 7,5% până în
2024
2: Sporirea coeziunii teritoriale și Prevede intervenții sistemice, menite să sprijine ținta SNDR 2022-2028
prevenirea excluziunii de creștere a indicatorilor de ocupare și calitate a vieții în regiune,
inclusiv:
✔ Rata de ocuparea a populației – minim 32,0%
✔ Accesul populației la servicii publice de apeduct din surse sigure de
apă – minim 75,0%
✔ Accesul populației la servicii publice de canalizare – minim 15,0%
✔ Accesul populației la sistemul de colectare a deșeurilor – minim
26,0%
3: Îmbunătățirea mecanismelor și ✔ Creșterea coeficientului de implementare a proiectelor din DUP, în
instrumentelor de implementare a comparație cu ciclul precedent (2016-2020) de la 69,2% la
politicii de dezvoltare regională minimum 75% și creșterea coeficientului de valorificare a resurselor
planificate de la 63,3% la minimum 75%.

27
Indicatori de rezultat:
Obiectiv general 1: Creșterea competitivității și ocupării forței de muncă a RD Sud
Valoarea
Direcții prioritare Indicator Țintă 2024
actuală
1.1. Consolidarea rolului Dezvoltarea mun. Cahul în calitate de oraș-pol de creștere
și funcțiilor orașelor în regional
sporirea competitivității (în baza Programului Național de dezvoltare a orașelor – poli de
regiunii creștere în RM)
Drumuri locale asfaltate 32% - a.2019 Minim 20 km de
drumuri locale
modernizate

Dotarea serviciului local de 56 unități – 12 unități de


transport public urban cu unități de a.2019 transport noi
transport noi
Creșterea salariului mediu 6,975 MDL ≥ media națională
96,4% din
media
națională a.
2019
Existența unei echipări minime cu 0 1 zonă de odihnă
infrastructură edilitară și socială amenajată
(funcționarea de complexe sportive
multifuncționale și zone de recreere
de importanță regională) pentru
asigurarea atractivității pentru forța
de muncă tânără și calificată
Acoperire cu servicii calitative de 60% - a.2019 Până la 75%
iluminare nocturnă
1.2. Îmbunătățirea Creșterea PIB/locuitor în regiune 25,99 mii Minim 32,0 mii
mediului antreprenorial în (prețuri curente) MDL (a.2018) MDL (a.2024)
regiune
Creșterea numărul de întreprinderi 6,12 Minim
la 1000 locuitori în regiune IMM/1000 7 IMM/1000
locuitori – locuitori
a. 2020
Creșterea ponderii producției 44,1% - Până la 47%
industriale livrate la export a. 2020
1.3. Identificarea și Analiza privind specializarea 0 1
promovarea specializării inteligentă în RD Sud elaborată
inteligente în regiune Număr parteneriate create 0 Minim 2
1.4 Cooperarea regională Prevede acordarea atenției sporite pentru colaborarea autorităților în
și transfrontalieră cadrul SUERD și a programelor transfrontaliere și transnaționale, fiind
axate pe:
✔ Nr. proiectelor noi atrase
✔ Nr. populației beneficiare
✔ Cooperarea instituțională între țările participante

28
Obiectiv general 2: Sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii
Valoarea
Direcții prioritare Indicator Țintă 2024
actuală
Accesul populației la servicii publice de 65,5% - a.2020 Minim 75,0%
2.1. Îmbunătățirea apeduct din surse sigure de apă
infrastructurii tehnico- Accesul populației la servicii publice de 10,5% - a.2020 Minim 15,0%
edilitare de bază din canalizare
regiune Accesul populației la sisteme de 24,8% - a.2020 Minim 26,0%
colectare a deșeurilor
✔ Gradul de micro-regionalizare a operatorilor regionali de AAC și
MDS din orașele – centre raionale
Creșterea ratei de ocupare în regiune 30,3% - a.2020 Minim 32,0%
2.2. Dezvoltarea
infrastructurii de suport Creșterea nivelului salariului mediu 6151,3 MDL – ≥ media
în regiuni a.2020 națională
pentru afaceri
Infrastructuri de sprijin a afacerilor 0 Minim 1
modernizate
2.3. Sprijinirea procesului ✔ Numărul clădirilor publice cu eficiență energetică îmbunătățită
de adaptare a regiunii la ✔ Nr. activități privind sporirea nivelului de conștientizare și de
schimbările climatice, promovare a beneficiilor utilizării resurselor de energie
prevenirea riscurilor și regenerabilă și tranziției la o economie circulară
reziliența în fața
dezastrelor

Obiectiv general 3: Îmbunătățirea mecanismelor și instrumentelor de implementare a politicii


de dezvoltare regională
Valoarea
Direcții prioritare Indicator Țintă 2024
actuală
Rata de participare a membrilor CRD 78,55% - Minim 83,0%
3.1. Eficientizarea
Sud la ședințele CRD a.2020
operațională a procesului
✔ Nr. proiecte implementate cu finanțare din FNDR și surse externe
de implementare a politicii
✔ Rata de valorificare a mijloacelor financiare alocate din FNDR și
de dezvoltare regională
din surse externe

3.2. Consolidarea ✔ % de cofinanțare a proiectelor de dezvoltare regională


mecanismului de finanțare ✔ % entităților de drept privat în rândul aplicanților și a partenerilor
a proiectelor de dezvoltare în implementarea proiectelor de dezvoltare regională
regională

✔ Nr. instruiri facilitate/organizate pentru actorii regionali din RD


3.3. Dezvoltarea
capacităților actorilor Sud în domenii relevante politicii de dezvoltare regională
✔ Nr. consultări oferite actorilor regionali din RD Sud în domenii
regionali în domeniile
aferente politicii de dezvoltare regională
relevante politicii de
✔ Nr. persoane instruite în domenii aferente politicii de dezvoltare
dezvoltare regională
regională

29
V. Autorități și instituții responsabile
Cadrul instituțional de implementare a POR Sud 2022-2024 va păstra configurația stabilită de cadrul
normativ existent și va fi constituit din instituții centrale și regionale. Totodată, odată cu aprobarea
modificărilor în cadrul legal, prevăzute de Noua Paradigmă a dezvoltării regionale și Legea privind
dezvoltarea regională, cu modificările ulterioare, în numărul și modul de organizare și funcționare a
instituțiilor responsabile vor surveni modificări, reorganizări și restructurări. Urmează a fi realizate
ajustări la nivel de structură și componență și operare a CNCDR, dar și o revizuire de atribuții a CRD-
urilor și ADR–urilor pentru clarificarea responsabilităților și competențelor.
La nivel central, autoritatea națională de elaborare și implementare a politicii de dezvoltare regională
este Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Pe lângă atribuțiile curente determinate de
Legea dezvoltării regionale și cadrul normativ aferent, MIDR urmează:
- Să îndeplinească rolul de principala instituție responsabilă de realizarea procesului de dezvoltare
regională la nivel național;
- Să determine prioritățile naționale de dezvoltare regională, inclusiv procesul de planificare anuală,
monitorizare și evaluare a implementării prezentei Strategii;
- Să asigure evidența intervențiilor guvernamentale sectoriale de susținere a dezvoltării regiunilor
(în domeniile infrastructurii, mediului, dezvoltării antreprenoriatului, promovării investiționale și
coeziunii sociale);
- Să integreze aceste intervenții într-un cadru politic unic și integrat și sincronizat, să le promoveze
și să asiste în coordonarea implementării lor cu suportul și prin intermediul CNCDR.
Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale va continua să fie organul principal
responsabil de conceptualizarea, avizarea documentelor de politici, coordonarea implementării
politicii de dezvoltare regională și a SNDR 2022-2028 și monitorizarea modului de implementare.
În ceea ce privește Consiliul regional de Dezvoltare, vor interveni modificări la nivelul structurii și
atribuțiilor CRD. În acest sens, vor fi operate modificări în regulamentul cadru al CRD, astfel se va
crește rolul CRD în procesul de coordonare și planificare, în calitate de principala instituție decizională
la nivel regional. CRD va avea un rol decizional la nivel de lista de proiecte, nu la nivel de proiecte
individuale, iar interesul regiunii va fi susținut în ședințele CNCDR de președintele CRD. De
asemenea, va fi reglementat mai clar rolul CRD și modul de interacțiune cu autoritățile publice locale
și partenerii de dezvoltare la nivel regional.
Va fi consolidată și capacitatea ADR–urilor de a se impune la nivel regional ca instituții de suport a
dezvoltării, în special creșterea rolului ADR și posibilitățile acestora de a fi mai implicate în procesul
de atragere a resurselor financiare externe pentru proiectele de dezvoltare regională. Va fi ajustat, de
asemenea, și rolul ADR în implementarea proiectelor de dezvoltare regională. Treptat, implicațiile

30
ADR vor fi direcționate mai mult spre zona de monitorizare și evaluare a procesului de implementare
a acestor proiecte.
Parte integrantă a cadrului instituțional al dezvoltării regionale pentru perioada 2022-2028 sunt și
urmează să aibă un rol mai pronunțat administrațiile publice locale de ambele niveluri, care sunt
antrenate și coordonează procesul de implementare a proiectelor de dezvoltare la nivel local. În această
etapă programatică, APL de nivelul II și I urmează să fie mult mai implicate în elaborarea, promovarea,
crearea de parteneriate cu instituții publice și private, precum și în implementarea proiectelor de
dezvoltare regională.

VI. Riscuri de implementare


Categorii de Probabi Măsuri de
Tipuri de riscuri Impact
riscuri litate diminuare/înlăturare

Riscuri Calitatea slabă a documentației Sporit Sporită Actualizarea soluțiilor


tehnologice tehnice cu omisiuni, necorelări, tehnice și a costurilor
erori care necesită revizuire

Procedurile repetate de achiziții Sporit Medie Elaborarea proiectelor


publice generează întârzieri tehnice de calitate
serioase în implementarea
Elaborarea documentației
proiectelor
de atribuire a contractelor
de calitate

Asigurarea participării în
masă a operatorilor
economici la procedurile
de atribuire

Riscuri de Disponibilitatea și capacitatea Sporit Medie Organizarea activităților de


management / slabă de mobilizare a resurselor informare privind
operaționale pentru cofinanțarea proiectelor necesitatea asigurării
de dezvoltare regională contribuției

Capacitățile limitate ale APL de Medie Medie Organizarea și


a dezvolta și implementa desfășurarea instruirilor în
proiecte rândul aplicanților

Întârzierea implementării Scăzut Sporită -


reformelor (administrativ-
teritorială, de descentralizare)

Calitatea și disponibilitatea Mediu Medie -


redusă a datelor statistice
reprezintă o constrângere în
procesul de monitorizare și
evaluare

Mediu politic volatil Mediu Sporit -

31
Riscuri Impactul pandemiei COVID-19 -
externe asupra dezvoltării economice

Procesele migraționale Mediu Medie Asigurarea unei piețe de


muncă accesibile,
incluzive și eficiente

Schimbări climaterice și dezastre Sporit Medie Ajustarea politicilor


naturale publice în scopul
îmbunătățirii rezilienței în
fața schimbărilor
climaterice

VII. Proceduri de raportare

Monitorizarea și evaluarea POR reprezintă activități care se desfășoară pe parcursul și la finalizarea


implementării planului operațional, urmărindu-se gradul de realizare al obiectivelor propuse.
Agenția de Dezvoltare Regională Sud este responsabilă pentru implementarea Programului Operațional
Regional și dirijează toate activitățile de monitorizare și evaluare reflectate în acest program, în
conformitate cu Instrucțiunea privind monitorizarea politicii de dezvoltare regională, aprobată prin
ordinul nr.164 din 27.06.2019 și Instrucțiunea privind monitorizarea și evaluarea implementării
proiectelor de dezvoltare regională, aprobată prin ordinul ministerului nr.149 din 23.07.2021.
În acest context, ADR Sud va colecta sistematic indicatori din diferite surse informaționale atât de la
beneficiarii proiectelor, cât și de la alte agenții, unități de implementare, datele statistice oficiale puse
la dispoziție de Biroul Național de Statistică și din vizitele de monitorizare.
Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în baza datelor colectate, va elabora și prezenta rapoarte
semestriale și anuale privind implementarea Programelor Operaționale Regionale prezentate către
CRD și MIDR, indicând progresul în implementarea proiectelor, valorificarea mijloacelor financiare
și paritatea cofinanțării.
În același timp, în cadrul rapoartelor elaborate de către ADR Sud, vor fi incluse toate proiectele
implementate la nivel de regiune în domeniile de intervenție aferente politicii de dezvoltare regională.
Rapoartele privind implementarea Programului Operațional Regional vor fi publicate pe pagina web a
agenției www.adrsud.md.

32
VIII. Planul de implementare a POR Sud 2022-2024

Proiecte și acțiuni propuse spre finanțare din FNDR și din alte fonduri naționale și externe

Perioada Sursa Indicatori de monitorizare


Costuri
de de Responsabili/
# Acțiuni/proiecte estimative, Cofinanțare
implemen finanța aplicant Indicatori de produs Indicatori de rezultat
MDL
tare re (Inițial/Țintă) (Inițial/Țintă)

Obiectivul General 1: Creșterea competitivității și ocupării forței de muncă a RD Sud


1.1. Consolidarea rolului și funcțiilor orașelor în sporirea competitivității RD Sud
Proiecte cu acoperire financiară din FNDR
1. Consolidarea 12 luni 8.011.956,00 FNDR 2.599.600,69 Aplicant: - Obiecte publice - Beneficiari direcți –
revitalizării urbane prin Primăria or. reparate și 0/3208 locuitori
dezvoltarea Căușeni eficientizate (locuitorii zonei de
infrastructurii spațiilor energetic – 0/2; revitalizare);
publice în sectorul Parteneri: - Terenuri de joacă - Copii din grădiniță
Căușenii Vechi din CR Căușeni amenajate pe beneficiari de condiții
orașul Căușeni teritoriul Grădiniței sigure și prielnice de
de copii nr. 6 „Lia- educare – 0/119;
Ciocîrlia” – 0/6; - Angajați din grădiniță
- Terenuri de joacă beneficiari de condiții
și agrement sigure și prielnice de
amenajate în curtea muncă – 0/30;
blocurilor – 0/3.
33
- Elevi din gimnaziu
beneficiari de condiții
sigure și prielnice de
învățământ – 0/132;
- Angajați din gimnaziu
beneficiari de condiții
sigure și prielnice de
muncă – 0/21;
Proiecte în căutarea surselor de finanțare
1. Centrul sportiv regional 24 luni 53.000.000,00 - 33.000.000,00 Aplicant: - Centru sportiv - Populație deservită -
Cimișlia Primăria or. construit – 0/1; 0/10000
Cimișlia - Competiții - Localități cu acces
organizate și sporit la centrul
Parteneri: petrecute – 0/10 sportiv – 0/40;
CR Cimișlia - Cercuri sportive - Locuri de muncă
funcționale – 0/10; create – 0/25.
- Traseu turistic
amenajat – 0/1.

Acțiuni planificate
1. Oferirea suportului 2022-2024 - - - ADR Sud - Nr. consultări oferite
necesar municipiului Primăria mun. - Nr. acțiuni comune desfășurate
Cahul în vederea Cahul - 1 UIP funcțional
implementării
Programului Național
de Dezvoltare a
orașelor-poli de creștere
34
2. Consultarea APL-urilor 2022-2024 - - - ADR Sud - Nr. consultări oferite
în vederea elaborării și APL I - Nr. PRU consultate
actualizării Programelor - Nr. proiecte inițiate
de Revitalizare Urbană
a orașelor din RD Sud
1.2. Îmbunătățirea mediului antreprenorial în RD Sud
Proiecte în căutarea surselor de finanțare
1. Crearea complexului 24 luni 19.750.000,00 - 1.970.000,00 Aplicant: - Atracții turistice - Obiective turistice
turistic «Valul lui Primăria or. renovate – 0/2; amenajate – 0/3;
Traian» Leova - Atracții turistice - Obiective turistice
amenajate – 0/1; incluse în circuite
Parteneri: - Teritoriu amenajat turistice în urma
CR Leova; – 0/aprox. 15 ha; proiectelor de
Centul - Drum dezvoltare regională –
Tânărului construit/renovat/ 0/1;
naturalist; reabilitat – - Trasee tematice
CR Cimișlia 0/aprox. 0,475 km; conectate la rețeaua
Primăria or. - Locuri de cazare regională – 0/1.
Cimișlia create – 0/20 case
de lemn (40 locuri
de cazare).
2 Contribuția 36 luni 12.944.216,54 - 1.294.421,65 Aplicant: - Atracții turistice - Traseu regional
comunităților locale în Primăria s. amenajate în 3 tematic conectat la
amenajarea turistică a Popeasca (r- localități angajate rețeaua de obiecte de
traseelor regionale nul Ștefan în a dezvolta patrimoniu
Vodă) turismul din valorificate turistic –
raioanele Ștefan 0/1;
35
Parteneri: Vodă, Căușeni și - Obiective turistice
Primăria or. Cimișlia – 0/3 amenajate (în
Căușeni; - Suprafață (ha) de comunități pregătite
Primăria or. terenuri amenajate pentru turiști) – 0/3.
Cimișlia pentru necesități
turistice – 0/1;
- Drumuri de acces
spre atracții
turistice – 0/3.
3 Crearea unui complex 20 luni 19.169.314,09 - 2.016.931,40 Aplicant: - Atracții turistice - Vizitatori pe an ai
turistic în raionul CR Taraclia amenajate– 0/1; Monumentul
Taraclia - Complex turistic arheologic movilă
Parteneri: construit – 0/1; Gaidabul – vizite
Primăria or. - Locuri de cazare spontane minore/1000
Taraclia; create – 0/120; persoane pe an;
CR Cahul; - Zonă amenajată – - Locuitori din r-nul
CR Cantemir 0/0,2 ha de teren; Taraclia și din
- Drum reparat – 3,2 raioanele învecinate
km de drum de cu acces la facilitățile
pământ/500 m de recreere – 0/43000;
asfalt și 3,3 km - Turiști și oaspeți ai
varianta alba. orașului –
2000/10000.
4 Restaurare 18 luni 14.577.206,00 - 1.670.596,00 Aplicant: - Extinderea clădirii - Obiective turistice
patrimoniului cultural Primăria or. teatrului (m2) – amenajate – 0/3
orașului Taraclia și Taraclia 0/244 ; (teatrul, muzeul,
modernizarea izvorul);
infrastructurilor conexe Parteneri:
36
CR Taraclia; - Extinderea clădirii - Obiective turistice
Teatrul public muzeului (m2) – incluse în circuite
de oraș; 0/175; turistice în urma
Muzeul or. - Rețele inginerești implementării
Taraclia Teatru – 0/4 proiectelor de
(ventilare, dezvoltare regională –
condiționare, apă- 0/2 (teatrul, muzeul);
canalizare, - Trasee tematice
căldură); comune conectate la
- Rețele inginerești rețeaua regională –
Muzeu – 0/4 0/2.
(ventilare,
condiționare, apă-
canalizare,
căldură);
- Parcare amenajată
– 0/1.
Acțiuni planificate
1. Promovarea 2022-2024 - FNDR - ADR Sud - Nr. evenimente de - Nr. participanți la
potențialului economic, Donato promovare a evenimente de
turistic și investițional ri potențialului RD promovare a
al RD Sud externi Sud organizate potențialului RD Sud
anual organizate anual
1.3 Identificarea și promovarea specializării inteligente în RD Sud
Acțiuni planificate

37
1. Facilitarea realizării la 2022-2024 - - - ADR Sud - Nr. inițiative - Nr. beneficiari
nivel regional a facilitate;
inițiativelor centrale de - 1 studiu/analiză de
specializare inteligentă identificare a
domeniilor de
specializare
inteligentă a RD
Sud realizat.
1.4 Cooperarea regională și transfrontalieră
Acțiuni planificate
1. Participare în cadrul 2022-2024 - - - ADR Sud - Nr. ședințe
Grupului Național de - Nr. propuneri/
Lucru pentru consultări oferite
coordonarea
implementării
Programelor de
cooperare
transfrontalieră și
transnațională
2. Participare în cadrul 2022-2024 - - - ADR Sud - Nr. proiecte depuse
Apelurilor de propuneri - Nr. proiecte
de proiecte aferente câștigate
Programelor de
cooperare
transfrontalieră și
transnațională

38
3. Organizarea/facilitarea 2022-2024 - FNDR - ADR Sud - Nr. evenimente - Nr. participanți la
evenimentelor de Donato organizate/facilitat evenimente
promovare a ri e anual organizate/facilitate
potențialului economic, externi anual
turistic și investițional
al RD Sud
4. Promovarea activităților 2022-2024 - - - ADR Sud - Nr. materiale - Nr. vizualizări
din domeniul publicate
dezvoltării regionale pe
pagina oficială a ADR
Sud și pe alte platforme
de comunicare

Obiectiv General 2: Sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii

2.1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare de bază la nivelul RD Sud


Proiecte cu acoperire financiară din FNDR
1. Construcția apeductelor 24 luni 35.369.200,00 FNDR 3.536.920,00 Aplicant: - Rețele de apeduct - Localități cu acces la
magistrale Iargara- Primăria com. magistral sistemul de AAS
Borogani, Iargara- Tigheci, r-nul construite (m)– construit – 0/6;
Tigheci și a rețelelor de Leova 0/16500; - Locuitori cu acces la
apeduct interioare în - Rețele de apeduct sistemul de AAS
localitățile Băiuș, Parteneri: interioare construit – 0/8215.
Cociulia Nouă, Tigheci Primăria com. construite (m) 0/
și Cucorani din raionul Baiuș; 44330;
Leova Primăria com. - Rezervoare de apă
Borogani; potabilă construite

39
CR Leova; (V=150m3X2) –
Primăria or. 0/2;
Iargara - Rezervoare de apă
potabilă construite
(V=50m3X2) –
0/2;
- Turn de apă
construit (V=25
m3)– 0/1;
- Stații de pompare a
apei construite –
0/2.
2. Construcția apeductelor 36 luni 32.480.020,00 FNDR 6.820.795,00 Aplicant: - Rețele de apeduct - Populația conectată la
interioare în satul Primăria s. construite - s. rețeaua de alimentare
Tomai și satul Sărata Tomai, r-nul Tomai și Sărata cu apă, locuitori:
Răzeși, raionul Leova Leova Răzeși, r-nul beneficiari direcți: s.
Leova – 0/44759 Tomai și Sărata
Parteneri: m; Răzeși r-nul Leova –
Primăria s. - Rezervoare de apă 0/4112; beneficiari
Sărata Răzeși potabilă, buc: s. indirecți: s. Mingir și
CR Leova Tomai, r-nul Voinescu, r-nul Leova
Leova, 0/2x150 – 0/7254;
m3, s. Sărata - Localități ce au acces
Răzeși, r-nul la sistemul de
Leova, 0/2x50 m3; alimentare cu apă
- Nr. stații de construite -
dezinfectare a apei: beneficiari direcți: s.
s. Tomai, r-nul Tomai și Sărata
40
Leova 0/1, s. Răzeși, r-nul Leova –
Sărata Răzeși, r- 0/2; beneficiari
nul Leova 0/1; indirecți: s. Mingir și
Voinescu, r-nul Leova
– 0/2;
3. Construcția 24 luni 50.221.107,00 FNDR 5.221.107,00 Aplicant: - Rețele de apeduct - Localități cu acces la
Apeductului magistral ADR Sud magistral sistemul de AAS
Sărata Nouă – Sărăteni construite – construit – 0/14;
cu conectarea Parteneri: 0/54618 m. l.; - Locuitori cu acces la
localităților: Seliște, CR Leova - Rezervoare de apă sistemul de AAS
Cazangic, Beștemac, Primăria com. potabilă construite construit – 0/10341.
Troian, Troița, Cazangic; – 0/1 (V=25m3);
Vozniseni, Covurlui, Primăria com. - Rezervoare de apă
Sărăteni, Orac, Ceadîr, Beștemac; potabilă construite
Colibabovca și Primăria com. – 0/2 (V=50m3);
Cneazevca din raionul Vozniseni; - Stații de pompare a
Leova Primăria com. apei construite –
Sărăteni; 0/4 unități;
Primăria com. - Stații de
Cneazevca; dezinfectare a apei
Primăria s. construite – 0/14
Ceadîr; unități.
Primăria s.
Colibabovca;
Primăria s.
Orac

41
4. Apeduct magistral 36 luni 50.000.000,00 FNDR 5.000.000,00 Aplicant: - Nr. studii de - Nr. localități din r-nul
Ștefan Vodă – Căușeni ADR Sud fezabilitate Ștefan – Vodă și r-nul
- Căinari elaborate – 0/1; Căușeni cu acces la
Parteneri: - Nr. pachete de servicii de alimentare
Primăria s. documentație cu apă potabilă de
Cioburciu, r- tehnică elaborate – calitate asigurat – 0/4;
nul Ștefan 0/1; - Nr. cetățeni cu acces
Vodă; - Nr. stații de la servicii de
Primăria or. captare a apei din alimentare cu apă
Ștefan Vodă; r. Nistru în s. potabilă de calitate
Primăria or. Cioburciu asigurat – 0/34670;
Căușeni; construite – 0/1; - Servicii regionale de
Primăria or. - Nr. stații de tratare, aprovizionare cu apă
Căinari; inclusiv încăperi potabilă dezvoltate și
CR Ștefan auxiliare și drumul cu capacități
Vodă; de acces construite instituționale
CR Căușeni – 0/1; îmbunătățite – 0/1.
- Nr. staţii de
pompare a apei
către punctul final
al proiectului
construite – 0/3;
- Lungimea
conductei
magistrale din s.
Cioburciu spre or.
Căinari, inclusiv
or. Ștefan Vodă și
42
or. Căușeni
construite (km) –
0/90;
- Nr. rezervoare de
apă cu V = 800 m3
construite – 0/2.
5. Extinderea sistemului 24 luni 27.500.000,00 FNDR 3.502.940,00 Aplicant: - Rețele de - Nr. locuitori deserviți
de canalizare în orașul Primăria or. canalizare – 3436/8436;
Cimișlia Cimișlia construite/reabilitat - Nr. întreprinderi
e (km) – 26,6/46,7; deservite – 103/277.
Parteneri: - Nr. stații de
ÎM “Servicii pompare a apelor
Publice reziduale
Cimișlia”; funcționale – 4/5.
CR Cimișlia
6. Modernizarea stației de 24 luni 62.832.400,00 FNDR 13.000.000,00 Aplicant: - km de rețea de - Nr. locuitori ai
epurare a apelor uzate C.R. Căușeni canalizare orașului Căușeni cu
din orașul Căușeni construită în acces direct prin
etapa II și construcția Parteneri: sectorul Căușenii sistemul centralizat de
sistemului de canalizare Primăria or. Vechi din orașul canalizare la stația de
în sectorul Căușenii Căușeni Căușeni – 0/10,4 ; epurare modernizată –
Vechi - Stația de epurare a 0/16000;
apelor uzate din - Nr. locuitori cu acces
orașul Căușeni la serviciul mobil de
reconstruită în deservire, evacuare și
totalitate prin etapa tratare a apelor uzate
II finală și prestate de către ÎM
funcțională la
43
capacitatea „Apă-Canal Căușeni”
maximă – 0/81000;
5000m3/24h – 0/ 1. - Nr. locuitori ai
sectorului „Căușenii
Vechi” din or.
Căușeni cu acces la
sistemul centralizat de
canalizare – 0/3000 ;
- Nr. parteneriate
dezvoltate dintre
autoritățile de nivelul
I și II în domeniul
ecologic și de
prestarea a serviciilor
de calitate de apă și
sanitație – 0/1.
7. Asigurarea bunei 12 luni 50.807.864,00 FNDR 7.450.454,00 Aplicant: - Metri liniari de - Nr. locuitori din
funcționalități a stației Primăria or. rețea de canalizare orașul Căușeni
de epurare prin Căușeni nouă în orașul beneficiari – 0/7654;
extinderea rețelelor de Căușeni – 0/19257; - Nr. operator regional
canalizare și Parteneri: - Stații de pompare a ce prestează servicii
regionalizarea CR Ștefan apei uzate în orașul de canalizare – 0/1;
serviciului Vodă, inclusiv Căușeni – 0/5. - Nr. contracte de
6 primării din delegare a serviciului
raion de alimentare cu apă
și canalizare de către
CR Căușeni, APL-urile Căușeni,
inclusiv 15 Cîrnățeni, Plop-
44
primării din Știubei, Zaim, Opaci
raion la operatorul regional
de servicii AAC din
raioanele Căușeni și
Ștefan Vodă încheiate
– 0/6;
- Nr. locuri noi de
muncă 0/3.

8. Modernizarea 18 luni 62.808.470,00 FNDR 12.808.470,00 Aplicant: - Rețele de apeduct - Populația cu acces la
serviciului de CR Cahul magistral sistemul AAS
alimentare cu apă construite (km) – construit (Nr.
potabilă în raionul 0/52; locuitori) – 0/17000;
Cahul prin extindere și - Stație de - Localități cu acces la
regionalizare continuă (re)pompare a apei sistemul de AAS
(unități) – 0/2; construit (Nr.
- Rezervoare de apă localități) – 0/14.
pentru acumulare
și repompare a apei
(unități) – 0/2.
Proiecte în căutarea surselor de finanțare
1. Modernizarea 24 luni 33.868.356,00 - 4.174.919,00 Aplicant: - km de rețele de - Acces la apă potabilă
sistemului de apeduct și Primăria or. apeduct adaptate la de calitate din sursele
canalizare în sectorul Căinari, r-nul noile condiții de de suprafață și
Căinari Căușeni asigurare cu apă sanitație – 0/4952
potabilă de calitate persoane din orașul

45
Parteneri: din sursele de la Căinari și 6141 de
Primăria s. suprafață în orașul locuitori din
Ciuflești; Căinari, comunele localitățile învecinate;
Primăria com. Cîrnățenii Noi și - Acces la instalațiile
Chircăieștii Pervomaisc – de epurare a apelor
Noi; 0/46,6; uzate – 0/5 instituții
Primăria com. - km de canalizare publice și 568 locatari
Pervomaisc; sub presiune – casnici.
Primăria com. 0/3,8;
Cîrnățenii Noi; - Stație de epurare
Primăria s. de capacitate
Popeasca; 45m3/zi tip Topaz-
Primăria or. 300 – 0/1.
Ștefan Vodă;
Primăria or.
Căușeni;
CR Căușeni
2. Extinderea sistemului 36 luni 61.853.246,00 - 12.053.246,00 Aplicant: - Rețele de - Locuitori cu acces la
de canalizare și Primăria or. canalizare sistemul de canalizare
reconstrucția stației de Ștefan Vodă construite km – centralizat din
epurare 24,6/41,6; sectorul individual a
Parteneri: - Nr. stație de orașului Ștefan Vodă
Primăria pompare – 24,6/41,6;
Ștefănești; automatizată – 0/1; - Numărul locuitorilor
Primăria - Capacitatea stației cu acces la serviciile
Marianca de de epurare – 250 de sanitație din or.
Jos; m3/24h/1250m3/24 Ștefan Vodă
h; 4801/7138;
46
Primăria s. - Cămine de - Localități cu acces la
Slobozia; canalizare – sistemul de canalizare
CR Ștefan 360/790. regional – 0/3.
Vodă
3. Reabilitarea stațiilor de 24 luni 40.364.990,00 - 4.168.499,00 Aplicant: - Rețele de apeduct - Localități ce au acces
epurare a apelor uzate Primaria or. construite/reabilitat la sistemul de AAS
în orașul Taraclia Taraclia e (m) – 0/3779; construit/reabilitat –
- Rețele de 0/5;
Parteneri: canalizare - Localități ce au acces
CR Taraclia; construite/reabilitat la sistemul de
ÎM „Apa Canal e (m) – 0/6012,0; canalizare
Taraclia”; - Stație de epurare construit/reabilitat –
Primaria modernă cu debitul 0/5;
Albota de Sus de 3x400 m3/zi – - Populației cu acces la
0/1; sistemul de AAS
- Stații de pompare construit/reabilitat –
construite/reabilitat 0/21000;
e – 0/4; - Populația cu acces la
- Branșamente sistemul de canalizare
individuale la construit/reabilitat –
rețeaua de 0/21000.
alimentare cu apă –
0/111;
- Conectări
individuale la
rețeaua de
canalizare – 0/338.

47
2.2. Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri
Proiecte cu acoperire financiară din FNDR
1. Racordarea la utilități a 12 luni 10.464.190,00 FNDR 1.063.432,40 Aplicant: - Rețele electrice de - Obiectiv de suport în
subzonei nr. 18 (Cahul) ADR Sud tensiune înaltă afaceri conectat la
din cadrul Zonei construite/reabilitat structura de acces și
Economice Libere Parteneri: e (km) – 0/2,4; utilități publice – 0/1.
„Bălți” ZEL Bălți; - Rețele de apeduct
Prim. mun. construite/reabilitat
Cahul e (km) – 0/1,41;
- Rețele de
canalizare
construite/reabilitat
e (km) – 0/1,58;
- Rețele de gaze
naturale
construite/reabilitat
e (km) – 0/0,87.

Proiecte în căutarea surselor de finanțare


1. Servicii inovative ale 16 luni 17.766.880,00 - 2.176.688,00 Aplicant: - Hală de producere - Investiții capitale în
Incubatorului de CR Cimișlia construită, parcuri industriale,
Afaceri Cimișlia pentru conectată la toate ZEL- uri (în
dezvoltarea noilor Parteneri: utilitățile platforma industrială
afaceri în regiune Consiliul inginerești: multifuncțională, din
orășenesc apeduct, cadrul PI Cimișlia) –
Cimișlia; canalizare, gaze 0/17766880 MDL;
naturale, energie
48
CR electrică cu - Rezidenți ai
Basarabeasca; capacitate structurilor de suport
Consiliul industrială – al afacerilor (ICAM)
sătesc 0/1191 m2; – 16/27;
Taraclia; - Teren amenajat (pe - Rata de ocupare a
Școala lângă hala structurilor de
Profesională industrială sprijinire a afacerilor
Cimișlia; multifuncțională) – (după doi ani de la
Direcția pentru 0/3909 m2 (0,3909 finalizarea
ocuparea forței ha); proiectului) (%) –
de muncă - Spații modulare 75%/100%.
Cimișlia dotate cu utilaj
pentru producere –
0/6;
- Tehnică, utilaj,
instrumente
agricole pentru
întreprinderile nou
înființate din
domeniul agricol,
rezidente ale
IACM, deținătoare
de mici suprafețe
de terenuri – 0/17;
2. Dezvoltarea 24 luni 27.500.000,00 - 2.500.000,00 Aplicant: - Drum de acces - Investiții capitale în
infrastructurii de afaceri Primăria or. construit/reabilitat ZEL - 18,4 mii
în Zona Economică Taraclia (km)– 0/2,1; USD/24,5 mln USD;

49
Liberă „Parcul de Parteneri: - Perimetrul - Rezidenți ai
producție Taraclia” ZEL „Parcul teritoriului ZEL structurilor de suport
de producție iluminat (km) – 0/ al afacerilor – 6/11;
Taraclia” 5,5; - Locuri de muncă
- Stații de create în cadrul
transformare de întreprinderilor ce au
1000 KV beneficiat de
construite/instalate serviciile
– 0/1; infrastructurii de
- Gard construit suport create –
(km) – 1,2/3,3; 205/400;
- Căi de acces la - Întreprinderi mici și
punctele de control mijlocii - +10 nou-
– 0/5; create;
- Obiecte pentru - Rata de ocupare (%) –
punctele de control 45%/+15%;
cu amplasament – - Rata șomajului (%) –
0/2; 35%/-10%.
- Parcare pentru
mașini și vehicule
grele – 0/660 m2;
- Locuri de inspecție
vamală – 0/3;
- Centru de afaceri și
complex
administrativ-
tehnic creat 0/1;

50
- Suprafața clădirilor
obiectivelor de
suport în afaceri
dotate (m2) –
0/3500;
- Rețele de apeduct
construite/reabilitat
e (km)– 0/2;
- Rețele de
canalizare
construite/reabilitat
e (km) – 0/2;
- Teritoriu amenajat
(ha) – 10 /36.
2.3. Sprijinirea procesului de adaptare a regiunii la schimbările climatice, prevenirea riscurilor și reziliența în fața dezastrelor
Acțiuni planificate
1. Implementarea 2022-2024 - - - ADR Sud - Nr. proiecte inițiate;
proiectelor de - Nr. proiecte finalizate.
îmbunătățire a eficienței
energetice
1. Sporirea nivelului de 2022-2024 - - - ADR Sud - Nr. activități de promovare desfășurate;
conștientizare și de - Nr. persoane beneficiare.
promovare a beneficiilor
utilizării resurselor de
energie regenerabilă și
tranziției la o economie
circulară

51
Obiectiv General 3: Îmbunătățirea mecanismelor și instrumentelor de coordonare și implementare a politicii de dezvoltare regională

3.1. Eficientizarea operațională a procesului de implementare a politicii de dezvoltare regională


Acțiuni planificate
1. Facilitarea de către 2022-2024 - - - ADR Sud - Nr. parteneriate stabilite/facilitate;
ADR Sud a procesului - Nr. consultări acordate.
de mobilizare de
finanțări adiționale
(inclusiv co-finanțări) și
consolidarea
parteneriatelor cu
partenerii de dezvoltare
2. Desfășurarea 2022-2024 - - - ADR Sud - Nr. proiecte monitorizate;
activităților de - Nr. proiecte evaluate.
monitorizare și evaluare
a proiectelor de
dezvoltare regională
3.2. Consolidarea mecanismului de finanțare a proiectelor de dezvoltare regională
Acțiuni planificate
1. Cartografierea anuală a 2022-2024 - - - ADR Sud - Nr. proiecte cartografiate.
proiectelor
implementate în RD
Sud cu suportul
partenerilor de
dezvoltare
3.3. Dezvoltarea capacităților actorilor regionali în domeniile relevante politicii de dezvoltare regională

52
Acțiuni planificate
1. Facilitarea organizării 2022-2024 - - - ADR Sud - Nr. instruiri facilitate.
instruirilor pentru APL
și alți actori regionali în
domenii aferente
politicii de dezvoltare
regională
2. Formarea continuă a 2022-2024 - - - ADR Sud - Nr. participanți la instruiri;
specialiștilor ADR Sud - Nr. instruiri organizate.
3. Organizarea instruirilor 2022-2024 - - - ADR Sud - Nr. sesiuni de instruire organizate;
pentru APL aferente - Nr. consultări oferite;
desfășurării apelurilor - Nr. cereri de finanțare recepționate.
competitive anuale și
multi-anuale de
selectare a proiectelor
de dezvoltare regională
cu finanțare din FNDR

53

Вам также может понравиться