Вы находитесь на странице: 1из 17

Ministerul Infrastructurii

și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE


AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD

COORDONAT: ____________________ APROBAT:_____________________


Ana MARDARE Ion PÎNZARI
Secretar de Stat Director interimar ADR Sud

„_____”___________________2022 „_____” ___________________ 2022

Planul de activitate al Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru anul 2022


Nr. Termen de
Acțiuni Indicatori de monitorizare Responsabil Documente de referință
crt. realizare
Obiectiv I: ASIGURAREA ACTIVITĂȚII DE PLANIFICARE ȘI COOPERARE REGIONALĂ
Riscuri externe:
1. Lipsa interesului actorilor regionali (APL și a reprezentanților societății civile) în procesul de planificare strategică
2. Tergiversarea procesului de avizare a documentelor de politici la nivel național, regional și local
3. Lansarea tardivă a apelurilor de propuneri de proiecte cu finanțare din sursele FNDR
4. Insuficiența mijloacelor financiare acordate pentru asistență tehnică (experți)
5. Lipsa mijloacelor financiare oferite de donatori pentru promovarea Regiunii de Dezvoltare Sud
Riscuri interne:
1. Insuficiența mijloacelor financiare pentru promovarea potențialul RD Sud la nivel național și regional

1
1.1.1 Definitivarea și aprobarea Programului 1 proiect POR Sud Trimestrul I Secția Planificare și Strategia Națională de Dezvoltare
Operațional Regional Sud 2022-2024 definitivat și remis MIDR Cooperare Regională Regională 2022-2028
spre consultare (SPCR)/Secția
Monitorizare și Evaluare
(SME)
1 proiect POR Sud 2022- Trimestrul I SPCR/SME Metodologia de elaborare,
2024 supus procedurii de aprobare și implementare a POR
consultare publică
Nr. recomandări recepționate
1 proces-verbal întocmit
1 proiect POR Sud 2022- Trimestrul I SPCR Metodologia de elaborare,
2024 expertizat și avizat de aprobare și implementare a POR
către MIDR
1 POR Sud 2022-2024 Trimestrul I SPCR/SME/Secția Metodologia de elaborare,
aprobat de către CRD Sud Management Integrat al aprobare și implementare a POR
Proiectelor
1 decizie de aprobare a POR
(SMIP)/Secția
Sud 2022-2024 întocmită
Administrativă (SA)
1.1.2 Elaborarea Portofoliului de proiecte 1 portofoliu de proiecte Trimestrul I SPCR Programul Operațional Regional
investiționale al Regiunii de Dezvoltare investiționale elaborat și SME/SMIP Sud 2022-2024
Sud publicat pe pagina
www.adrsud.md
1.1.3 Actualizarea Programului Regional 2 ședințe organizate Trimestrele SPCR/SME/Expert Strategia Națională de Dezvoltare
Sectorial în domeniul Aprovizionare cu III-IV contractat Regională 2022-2028
1 plan de acțiuni actualizat
Apă și Sanitație
Program regional sectorial de
1 PRS AAC actualizat
alimentare cu apă și de canalizare
pentru Regiunea de Dezvoltare
Sud
1.1.4 Oferirea asistenței consultative pentru Nr. documente îmbunătățite Trimestrele SPCR Strategia Națională de Dezvoltare
APL în domeniul planificării strategice I-IV SMIP/SME/SA Regională 2022-2028
locale
1.1.5 Elaborarea Planului anual de 1 plan anual de implementare Trimestrul I SPCR Metodologia de elaborare,
implementare a POR Sud 2022-2024 a POR Sud elaborat și SMIP/SME/SA aprobare și implementare a POR
pentru anul de referință 2022 și aprobat
prezentarea spre aprobare CRD Sud

2
1.1.6 Implementarea politicii de dezvoltare Nr. consultări oferite APL Trimestrul I SPCR Strategia Națională de Dezvoltare
urbană (centrele urbane și orașele poli de aferente elaborării Regională 2022-2028
creștere) Programelor de Revitalizare
Urbană
2 proiecte Programe de
Revitalizare Urbană
dezvoltate și aprobate

Nr. consultări oferite mun. Trimestrul I SPCR Strategia Națională de Dezvoltare


Cahul în crearea și Regională 2022-2028
instituționalizarea Unității de
implementare a proiectelor HG nr. 916/2020, Programul
Nr. consultări oferite mun. național de dezvoltare a orașelor-
Cahul în dezvoltarea poli de creștere în Republica
Planului Operațional Local Moldova pentru anii 2021-2027
Nr. consultări oferite APL în
dezvoltarea notelor
conceptuale
1 concurs de propuneri de Trimestrul I SPCR/SMIP/SME
proiecte aferent dezvoltării
urbane desfășurat
Nr. note conceptuale
recepționate
Nr. acțiuni comune Trimestrele SPCR
desfășurate I-IV SMIP/SME/SA/UIP
Cahul
1.1.7 Organizarea și desfășurarea ședințelor 4 ședințe organizate și Trimestrele SPCR/SMIP/SME/SA Strategia Națională de Dezvoltare
Consiliului Regional de Dezvoltare Sud desfășurate I-IV Regională 2022-2028
4 procese-verbale întocmite
Programul Operațional Regional
4 decizii aprobate
Sud 2022-2024
1.1.8 Identificarea noilor parteneri pentru 1 partener identificat Trimestrele SPCR /jurist/director Strategia Națională de Dezvoltare
ADR Sud și semnarea Acordurilor de 1 acord de colaborare semnat I-IV ADR Sud Regională 2022-2028
colaborare
Programul Operațional Regional
Sud 2022-2024
1.1.9 Cooperarea cu partenerii de dezvoltare în Nr. ședințe desfășurate Trimestrele SPCR Strategia Națională de Dezvoltare
domeniile aferente dezvoltării regionale: I-IV Regională 2022-2028
revitalizare urbană, specializare
inteligentă, etc.
3
Programul Operațional Regional
Sud 2022-2024
1.2.0 Participare în cadrul Grupului național Nr. participări ședințe Trimestrele SPCR Strategia Națională de Dezvoltare
de lucru pentru coordonarea Nr. proiecte de documente I-IV Regională 2022-2028
implementării Programelor de cooperare consultate
HG nr. 576 pentru aprobarea
transfrontalieră și transnațională Nr. propuneri înaintate
Regulamentului cu privire la
implementarea programelor de
cooperare transfrontalieră și
transnațională finanțate de UE
1.2.1 Actualizarea calendarului de lansare a Nr. apeluri incluse și Trimestrele SPCR
apelurilor de propuneri de proiecte cu mediatizate I-IV
finanțare din fonduri naționale și externe
1.2.2 Identificarea și participarea la 1 proiect identificat Trimestrele SPCR /SME/SMIP Strategia Națională de Dezvoltare
dezvoltarea conceptelor de proiecte 1 proiect dezvoltat I-IV Regională 2022-2028
aferente Programelor de finanțare
Programul Operațional Regional
naționale și externe pe domeniile de
Sud 2022-2024
interes ale politicii de dezvoltare
regională
1.2.3 Promovarea conceptelor de proiecte Nr. concepte de proiecte Trimestrele SPCR Programul Operațional Regional
pentru aplicare la apelurile de proiecte promovate I-IV Sud 2022-2024
anunțate de către instituțiile donatoare Nr. concepte de proiecte
din surse externe aplicate/finanțate Manualul Operațional al ADR
aprobat prin Ordinul MDRC nr.
161 din 21.11.2013
1.2.4 Organizarea evenimentelor de 1 eveniment desfășurat Trimestrele SPCR Strategia Națională de Dezvoltare
promovare a regiunii/Promovarea 45 participanți la eveniment III-IV SMIP/SME/SA Regională 2022-2028
potențialului economic și investițional al
Programul Operațional Regional
RDS (Zilele Regiunii Sud)
Sud 2022-2024
1.2.5 Participarea în calitate de partener în Nr. evenimente organizate Trimestrele SPCR/SME Programul Operațional Regional
cadrul evenimentelor (conferințe, I-IV Sud 2022-2024
forumuri, expoziții) desfășurate în
regiune
1.2.6 Elaborarea materialelor promoționale cu Nr. broșuri editate Trimestrele SPCR
privire la potențialul de dezvoltare al I-IV
RDS
1.2.7 Facilitarea realizării la nivel regional a Nr. inițiative facilitate; Trimestrele SPCR/SME Strategia Națională de Dezvoltare
inițiativelor de specializare inteligentă I-IV Regională 2022-2028

4
1 studiu/analiză de
identificare a domeniilor de
specializare inteligentă a
Regiunii
1.2.8 Elaborarea Planului de activitate ADR 1 plan de activitate elaborat Trimestrul IV SPCR Strategia Națională de Dezvoltare
Sud pentru anul de referință 2023 și și aprobat SMIP/SME/SA Regională 2022-2028
prezentarea spre aprobare MIDR
Programul Operațional Regional
Sud 2022-2024
1.2.9 Elaborarea Planului anual de 1 plan de implementare a Trimestrul IV SPCR Metodologia de elaborare,
implementare a POR Sud 2022-2024 POR Sud elaborat și aprobat SMIP/SME aprobare și implementare a POR
pentru anul de referință 2023 și
prezentarea spre aprobare CRD Sud
Obiectiv II: ASIGURAREA MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
Riscuri externe:
1. Tergiversarea procedurilor de achiziții publice în cadrul proiectelor
2. Apariția lucrărilor neprevăzute în cadrul implementării proiectelor aprobate spre finanțare
3. Majorarea costurilor materialelor utilizate la executarea lucrărilor în cadrul proiectelor
4. Tergiversări în procesul de implementare a proiectelor din cauza situației epidemiologice legate de COVID-19
5. Neîndeplinirea de către parteneri a obligațiilor financiare asumate
Riscuri interne:
1. Fluctuația sporită de cadre/lipsa memoriei instituționale în cadrul Agenției
2.1.1 Implementarea proiectului „Construcția 1 eveniment desfășurat Trimestru I SMIP/SME MO al ADR aprobat prin Ordinul
sistemului de canalizare în sectorul Valul 1 act de recepție finală MDRC nr. 161 din 21.11.2013
lui Traian și modernizarea stației de semnat
epurare din orașul Căușeni” HG 285 din 23.05.1996 cu privire
la aprobarea Regulamentului de
recepție a construcțiilor și
instalațiilor aferente
1 raport elaborat și transmis Trimestru II SMIP/Contabilitate/SME MO al ADR aprobat prin Ordinul
în termen MDRC nr. 161 din 21.11.2013

Ordinul MADRM nr. 149 din


23.07.2021 cu privire la aprobarea
„Instrucțiunii privind
monitorizarea și evaluarea
proiectelor de dezvoltare regională
2.1.2 1 eveniment desfășurat Trimestrele SMIP/SME MO al ADR aprobat prin Ordinul
I – II MDRC nr. 161 din 21.11.2013

5
Implementarea proiectului „Dezvoltarea 1 act de recepție finală
durabilă a Parcului Industrial Cahul ca semnat HG 285 din 23.05.1996 cu privire
structură de sprijinire a afacerilor de la aprobarea Regulamentului de
recepție a construcțiilor și
importanță regională”
instalațiilor aferente
1 act de predare-primire Trimestrele SMIP/Contabilitate HG 1235 din 10.11.2016 pentru
semnat II - III /SME aprobarea Regulamentului privind
modul de transmitere a costurilor
investiționale, formate în urma
achiziționării de bunuri, servicii,
construcții, reconstrucții sau
îmbunătățirii acestora din contul
mijloacelor Fondului național
pentru dezvoltare regională și din
alte surse
1 raport elaborat și transmis Trimestru II SMIP/SME MO al ADR aprobat prin Ordinul
în termen MDRC nr. 161 din 21.11.2013

Ordinul MADRM nr. 149 din


23.07.2021 cu privire la aprobarea
„Instrucțiunii privind
monitorizarea și evaluarea
proiectelor de dezvoltare
regională”
2.1.3 Implementarea proiectului 1 act de predare-primire Trimestru I SMIP/Contabilitate/ HG 1235 din 10.11.2016 pentru
„Aprovizionarea cu apă potabilă a semnat SME aprobarea Regulamentului privind
localităților, Sîrma, Tochile-Răducani și modul de transmitere a costurilor
Tomai din raionul Leova” investiționale, formate în urma
achiziționării de bunuri, servicii,
construcții, reconstrucții sau
îmbunătățirii acestora din contul
mijloacelor Fondului național
pentru dezvoltare regională și din
alte surse
1 raport elaborat și transmis Trimestru I - SMIP/SME MO al ADR aprobat prin Ordinul
în termen II MDRC nr. 161 din 21.11.2013

Ordinul MADRM nr. 149 din


23.07.2021 cu privire la aprobarea
6
„Instrucțiunii privind
monitorizarea și evaluarea
proiectelor de dezvoltare
regională”
2.1.4 Implementarea proiectului „Extinderea 1 act de predare-primire Trimestru I SMIP/Contabilitate/ HG 1235 din 10.11.2016 pentru
sistemului de canalizare în orașul Leova; semnat SME aprobarea Regulamentului privind
Construcția stației de pompare a apelor modul de transmitere a costurilor
uzate în orașul Leova” investiționale, formate în urma
achiziționării de bunuri, servicii,
construcții, reconstrucții sau
îmbunătățirii acestora din contul
mijloacelor Fondului național
pentru dezvoltare regională și din
alte surse

Manual de proceduri privind


achizițiile publice, managementul
financiar și al contractelor,
transferul de proprietate în cadrul
proiectelor cu finanțare GIZ
Moldova.
1 raport elaborat și transmis Trimestru I - SMIP/SME MO al ADR aprobat prin Ordinul
în termen II MDRC nr. 161 din 21.11.2013

Ordinul MADRM nr. 149 din


23.07.2021 cu privire la aprobarea
„Instrucțiunii privind
monitorizarea și evaluarea
proiectelor de dezvoltare
regională”

Manual de proceduri privind


achizițiile publice, managementul
financiar și al contractelor,
transferul de proprietate în cadrul
proiectelor cu finanțare GIZ
Moldova
2.1.5 Implementarea proiectului 5 acte de predare-primire Trimestru I SMIP/Contabilitate/ HG 1235 din 10.11.2016 pentru
„Îmbunătățirea serviciilor de alimentare semnate SME aprobarea Regulamentului privind
7
cu apă a localităților Iargara, Filipeni, modul de transmitere a costurilor
Romanovca și Cupcui din raionul investiționale, formate în urma
Leova” achiziționării de bunuri, servicii,
construcții, reconstrucții sau
îmbunătățirii acestora din contul
mijloacelor Fondului național
pentru dezvoltare regională și din
alte surse
1 raport elaborat și transmis Trimestru I - SMIP/SME MO al ADR aprobat prin Ordinul
în termen II MDRC nr. 161 din 21.11.2013;
Ordinul MADRM nr. 149 din
23.07.2021 cu privire la aprobarea
„Instrucțiunii privind
monitorizarea și evaluarea
proiectelor de dezvoltare
regională”

Manual de proceduri privind


achizițiile publice, managementul
financiar și al contractelor,
transferul de proprietate în cadrul
proiectelor cu finanțare GIZ
Moldova.
2.1.6 Implementarea proiectului „Sporirea 1 eveniment desfășurat Trimestru I SMIP/SME MO al ADR aprobat prin Ordinul
eficienței energetice a Liceului Teoretic 1 act de recepție la MDRC nr. 161 din 21.11.2013
„Constantin Spătaru” din orașul Leova” terminarea lucrărilor semnat
HG 285 din 23.05.1996 cu privire
la aprobarea Regulamentului de
recepție a construcțiilor și
instalațiilor aferente

Manual de proceduri privind


achizițiile publice, managementul
financiar și al contractelor,
transferul de proprietate în cadrul
proiectelor cu finanțare GIZ
Moldova
1 eveniment desfășurat Trimestru I - SMIP/SME MO al ADR aprobat prin Ordinul
II MDRC nr. 161 din 21.11.2013
8
1 act de recepție finală
semnat HG 285 din 23.05.1996 cu privire
la aprobarea Regulamentului de
recepție a construcțiilor și
instalațiilor aferente

Manual de proceduri privind


achizițiile publice, managementul
financiar și al contractelor,
transferul de proprietate în cadrul
proiectelor cu finanțare GIZ
Moldova
1 act de predare-primire Trimestru I - SMIP/Contabilitate/ HG 1235 din 10.11.2016 pentru
semnat II SME aprobarea Regulamentului privind
modul de transmitere a costurilor
investiționale, formate în urma
achiziționării de bunuri, servicii,
construcții, reconstrucții sau
îmbunătățirii acestora din contul
mijloacelor Fondului național
pentru dezvoltare regională și din
alte surse

Manual de proceduri privind


achizițiile publice, managementul
financiar și al contractelor,
transferul de proprietate în cadrul
proiectelor cu finanțare GIZ
Moldova
1 raport elaborat și transmis Trimestru II SMIP/SME MO al ADR aprobat prin Ordinul
în termen MDRC nr. 161 din 21.11.2013

Ordinul MADRM nr. 149 din


23.07.2021 cu privire la aprobarea
„Instrucțiunii privind
monitorizarea și evaluarea
proiectelor de dezvoltare
regională”

9
Manual de proceduri privind
achizițiile publice, managementul
financiar și al contractelor,
transferul de proprietate în cadrul
proiectelor cu finanțare GIZ
Moldova
2.1.7 Implementarea proiectului „Sporirea 1 eveniment desfășurat Trimestru I SMIP/SME MO al ADR aprobat prin Ordinul
eficienței energetice a Liceului Teoretic 1 act de recepție la MDRC nr. 161 din 21.11.2013
„Matei Basarab” din orașul terminarea lucrărilor semnat
Basarabeasca” HG 285 din 23.05.1996 cu privire
la aprobarea Regulamentului de
recepție a construcțiilor și
instalațiilor aferente

Manual de proceduri privind


achizițiile publice, managementul
financiar și al contractelor,
transferul de proprietate în cadrul
proiectelor cu finanțare GIZ
Moldova
1 eveniment desfășurat Trimestru I - SMIP/SME MO al ADR aprobat prin Ordinul
1 act de recepție finală II MDRC nr. 161 din 21.11.2013
semnat
HG 285 din 23.05.1996 cu privire
la aprobarea Regulamentului de
recepție a construcțiilor și
instalațiilor aferente

Manual de proceduri privind


achizițiile publice, managementul
financiar și al contractelor,
transferul de proprietate în cadrul
proiectelor cu finanțare GIZ
Moldova
1 act de predare-primire Trimestru I - SMIP/Contabilitate/ HG 1235 din 10.11.2016 pentru
semnat II SME aprobarea Regulamentului privind
modul de transmitere a costurilor
investiționale, formate în urma
achiziționării de bunuri, servicii,
10
construcții, reconstrucții sau
îmbunătățirii acestora din contul
mijloacelor Fondului național
pentru dezvoltare regională și din
alte surse

Manual de proceduri privind


achizițiile publice, managementul
financiar și al contractelor,
transferul de proprietate în cadrul
proiectelor cu finanțare GIZ
Moldova
1 raport elaborat și transmis Trimestru II SMIP/SME MO al ADR aprobat prin Ordinul
în termen MDRC nr. 161 din 21.11.2013

Ordinul MADRM nr. 149 din


23.07.2021 cu privire la aprobarea
„Instrucțiunii privind
monitorizarea și evaluarea
proiectelor de dezvoltare
regională”

Manual de proceduri privind


achizițiile publice, managementul
financiar și al contractelor,
transferul de proprietate în cadrul
proiectelor cu finanțare GIZ
Moldova
2.1.8 Organizarea procedurilor de achiziții 1 plan anual de efectuare a Trimestru I SMIP/SA HG cu privire la DUP pentru anii
publice la proiectele incluse în DUP achizițiilor publice elaborat 2022-2024
2022-2024 aprobate spre finanțare și publicat www.adrsud.md
4 planuri trimestriale de Decizia CNCDR privind aprobarea
efectuare a achizițiilor finanțării pentru anul 2022
publice elaborate și publicate
www.adrsud.md Legea nr. 131 din 03.07.2015
privind achiziţiile publice

HG nr. 1419 din 28.12.2016 pentru


aprobarea Regulamentului cu

11
privire la modul de planificare a
contractelor de achiziţii publice
18 anunțuri de intenții pentru Trimestru I SMIP Legea nr. 131 din 03.07.2015
proiectele incluse în planul privind achiziţiile publice
de achiziții al ADR Sud 2022
elaborate și prezentare spre HG nr. 1419 din 28.12.2016 pentru
publicare AAP aprobarea Regulamentului cu
privire la modul de planificare a
contractelor de achiziţii publice
9 contracte de finanțare Trimestrele SMIP Manualul Operațional privind
încheiate I - II modul de utilizare a mijloacelor
Fondului Național pentru
Dezvoltare Regională
9 decizii privind cofinanțarea Trimestrele SMIP/SA Manualul Operațional privind
obținute I - II modul de utilizare a mijloacelor
9 transferuri a contribuției Fondului Național pentru
primite Dezvoltare Regională
18 documentații de atribuire Trimestrele SMIP Legea nr. 131 din 03.07.2015
elaborate I - II privind achiziţiile publice şi alte
HG aplicabile în cadrul
procedurilor de achiziţie publică
18 proceduri de achiziții Trimestrele SMIP Legea nr. 131 din 03.07.2015
publice desfășurate I - II privind achiziţiile publice şi alte
HG aplicabile în cadrul
procedurilor de achiziţie publică
Nr. răspunsuri la demersuri și Trimestrele SMIP/SA Legea nr. 131 din 03.07.2015
contestații referitor la I - II privind achiziţiile publice şi alte
achiziții publice elaborate HG aplicabile în cadrul
procedurilor de achiziţie publică
18 contracte de lucrări, Trimestrele SMIP/SA Legea nr. 131 din 03.07.2015
bunuri și servicii încheiate I, II, III privind achiziţiile publice şi alte
HG aplicabile în cadrul
procedurilor de achiziţie publică
2 rapoarte de monitorizare a Trimestrele SMIP Legea nr. 131 din 03.07.2015
contractelor încheiate II, IV privind achiziţiile publice şi alte
elaborate și prezentate AAP HG aplicabile în cadrul
procedurilor de achiziţie publică
1 dare de seamă elaborată și Trimestrul IV SMIP Legea nr. 131 din 03.07.2015
prezentată AAP privind achiziţiile publice şi alte
12
HG aplicabile în cadrul
procedurilor de achiziţie publică
2.1.9 Realizarea activităților de implementare 2 evenimente de lansare Trimestrele SMIP/SPCR /SME HG cu privire la DUP pentru anii
la proiectele incluse în DUP 2022-2024 desfășurate I-IV 2022-2024
aprobate spre finanțare 20 vizite de monitorizare Trimestrele SMIP/SME MO al ADR aprobat prin Ordinul
desfășurate II-IV MDRC nr. 161 din 21.11.2013
12 ședințe desfășurate Trimestrele SMIP/SME
II-IV Ordinul MADRM nr. 149 din
23.07.2021 cu privire la aprobarea
„Instrucțiunii privind
monitorizarea și evaluarea
proiectelor de dezvoltare
regională”
2 recepții la terminarea Trimestrul IV SMIP/SME MO al ADR aprobat prin Ordinul
lucrărilor desfășurate MDRC nr. 161 din 21.11.2013
2 recepții finale desfășurate Trimestrul IV SMIP/SME
HG 285 din 23.05.1996 cu privire
la aprobarea Regulamentului de
recepție a construcțiilor și
instalațiilor aferente
2 acte de primire-predare Trimestrul IV SMIP/SA/SME HG 1235 din 10.11.2016 pentru
semnate aprobarea Regulamentului privind
2 decizii cu privire la Trimestrul IV SMIP/SME modul de transmitere a costurilor
preluarea costurilor investiționale, formate în urma
investiționale formate achiziționării de bunuri, servicii,
construcții, reconstrucții sau
îmbunătățirii acestora din contul
mijloacelor Fondului național
pentru dezvoltare regională și din
alte surse
Obiectiv III: ASIGURAREA MANAGEMENTULUI ADMINISTRATIV ȘI FINANCIAR AL INSTITUȚIEI
Riscuri externe:
1. Tergiversarea finanțării activităților operaționale ale ADR
2. Lipsa de cvorum și neefectuarea la timp a ședinței CNCDR privind aprobarea bugetului operațional al ADR
3. Nivel scăzut de implicare a mass-media în evenimente organizate de ADR
Riscuri interne:
1. Nerespectarea cerințelor legislative în domeniul planificării, finanțării și utilizării resurselor financiare
2. Nerespectarea cerințelor și termenilor de prezentare a rapoartelor

13
3.1.1 Actualizarea și evidența Registrului 1 registru al riscurilor Trimestrele SA/SPCR/SMIP/SME
Riscurilor al ADR Sud elaborat I-IV
3.1.2 Întocmirea actelor administrative: ordine Nr. ordine semnate p/s Trimestrele SA Codul Muncii al RM
cu privire la personal scriptic, evidența Nr. corespondență intrare I-IV Resurse Umane
corespondenței de intrare/ieșire /ieșire Regulamentul Intern al ADR
3.1.3 Examinarea sesizărilor, rapoartelor Nr. răspunsuri întocmite Trimestrele SA/SPCR/SMIP/SME Legea nr. 113 a contabilității și
organelor de control, audit intern/extern, I-IV raportări financiare
organelor de drept
Legea nr. 287/2017 a contabilității
raportării financiare

Codul administrativ al RM

Legea nr.982/2000
3.1.4 Planificarea cheltuielilor operaționale ale 1 plan elaborat / aprobat Trimestru IV SA Contabilitate Legea nr. 113 a contabilității și
ADR pentru anul 2023 1 nota explicativă/ prezentată raportări financiare
3.1.5 Asigurarea executării activităților de 1 declarație anuală privind Trimestrele Director ADR Sud Legea nr.229/2010 privind
control intern managerial CIM completată și publicată I-IV Șefii secțiilor ADR Sud controlul financiar public intern
1 raport privind
implementarea planului
anual CIM elaborat și
publicat
3.1.6 Reprezentarea instituției în instanțele de Nr. reprezentări a instituției Trimestrele SA/jurist Legislația RM
judecată, control sau organele de drept în instanțele de judecată, I-IV
control sau organele de drept Acte normative internaționale la
care RM este parte
3.1.7 Acordarea consultanței pe domeniul de Nr. consultări oferite Trimestrele SA/jurist Legislația RM
competență la solicitările cu caracter I-IV
juridic Acte normative internaționale la
care RM este parte
3.1.8 Elaborarea de solicitări, răspunsuri la Nr. scrisori elaborate Trimestrele SA/jurist Legislația RM
interpelări ale autorităților publice I-IV
centrale, locale, a organelor de control Acte normative internaționale la
(CNA, AAP, ANSC, CNPDCP, care RM este parte
Consiliul Concurenţei)
3.1.9 Examinarea primară a proiectelor de acte Nr. acte examinate Trimestrele SA/jurist Legislația RM
juridice civile prezentate spre semnare I-IV
ADR Sud care dau naștere, modifică sau Acte normative internaționale la
încetează raporturile juridice civile dintre care RM este parte
14
părțile contractante în măsura delegării
lor de către ADR Sud pentru consultare
ADR Sud
3.2.0 Elaborarea tuturor proiectelor de Nr. contracte elaborate Trimestrele SA/jurist Legislația RM
contracte aferente activității operaționale I-IV
a ADR Sud, precum și a contractelor Acte normative internaționale la
încheiate în vederea implementării care RM este parte
proiectelor finanțate din FNDR și din
alte surse
3.2.1 Raportarea lunară, trimestrială, 80 rapoarte financiare și Trimestrele SA Contabilitate Instrucțiuni si regulamente de
semestrială, anuală statistice elaborate ( 60 I-IV completare a rapoartelor fiscale,
lunare,10 trimestriale,10 statistice, etc
anuale )
3.2.2 Elaborarea planului anual de finanțare al 1 plan elaborat/aprobat Trimestru IV SA Contabilitate Decizia CNCDR
ADR Sud pentru anual 2023 CNCDR
1 nota explicativă a planului
elaborată
3.2.3 Asigurarea transparenței și vizibilității Nr. articole, comunicate, Trimestrele SPCR
activității ADR Sud rapoarte, note de presă etc. I-IV
publicate
Nr. vizualizări
4 buletine informative
trimestriale
elaborate/distribuite
3.2.4 Actualizarea portalului informațional Nr. materiale plasate pe Trimestrele SPCR -
pentru membrii CRD portalul informațional I-IV
3.2.5 Promovarea politicii de dezvoltare 2 ieșiri în presă Trimestrele SPCR -
regională în mijloacele mass-media la I-IV
nivel regional și local
Obiectiv IV: CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR ANGAJAȚILOR ADR ȘI A ACTORILOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
Riscuri externe:
1. Implicarea pasivă a actorilor regionali (CRD, APL, ONG) în procesele educaționale la nivel regional și național din cauza lipsei de interes
2. Anularea seminarelor de instruire și a altor evenimente din cauza situației epidemiologice legate de COVID-19
Riscuri interne:
1. Insuficiența resurselor financiare pentru organizarea activităților de instruire
2. Nerespectarea termenilor de realizare a programului de formare continuă
4.1.1 Participarea specialiștilor ADR Sud în 10 specialiști ADR Sud cu Trimestrele SPCR/SMIP/SME/SA Planul de acțiuni al MIDR
activități de formare profesională capacități sporite I-IV
continuă
15
4.1.2 Facilitarea participării APL și alți actori Nr. instruiri desfășurate Trimestrele SPCR
regionali la instruiri în domeniile Nr. participanți I-IV
aferente dezvoltării regionale
4.1.3 Participarea la activități de instruire în Nr. activități de instruire Trimestrele SPRC Strategia Națională de Dezvoltare
domeniul dezvoltării urbane organizate desfășurate I-IV Regională 2022-2028
cu suportul „Solidarity Fund” Nr. specialiști instruiți
Linii directoare privind
revitalizarea urbană în R.M.

Programul Operațional Regional


Sud 2022-2024
4.1.4 Organizarea sesiunilor de Nr. reprezentanți APL/actori Trimestrele SPCR/SME/SMIP Programul Operațional Regional
informare/instruire în contextul regionali instruiți I-IV Sud 2022-2024
desfășurării apelurilor competitive
anuale
4.1.5 Facilitarea organizării și participarea în Nr. vizite de studiu efectuate Trimestrele Specialiști ADR
cadrul vizitelor de studiu în vederea Nr. beneficiari I-IV Actori regionali
preluării bunelor practici și transfer de
know-how în domeniul dezvoltării
regionale
4.1.6 Elaborarea Planului anual de instruiri al 1 plan anual de instruiri Trimestru I SPCR
ADR Sud pentru anul 2022 elaborat SMIP/SME/SA
Obiectiv V: ASIGURAREA PROCESULUI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR ȘI POLITICII DE
DEZVOLTARE REGIONALĂ LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE
Riscuri externe:
1. Modificări ale cadrului de reglementare privind termenii și metodele de raportare
2. Lipsa datelor statistice privind dezvoltarea socio-economică a regiunii
3. Reticența autorităților publice locale pentru furnizarea datelor statistice
Riscuri interne:
1. Fluctuația personalului în cadrul Agenției
5.1.1 Colectarea indicatorilor regionali pe 1 tabel generalizator/bază de Trimestrele SME Instrucțiunea privind
domeniile prioritare ale POR Sud date cu indicatorii de I-IV SMIP/SPCR monitorizarea și evaluarea
monitorizare a implementării implementării proiectelor de
POR Sud creat/ă și dezvoltare regională
actualizat/ă
5.1.2 Desfășurarea activităților de 20 vizite în teritoriu efectuate SME Instrucțiunea privind
Trimestrele
monitorizare a proiectelor de dezvoltare monitorizarea și evaluarea
20 fișe de observație
regională în curs de implementare I-IV implementării proiectelor de
elaborate
dezvoltare regională
16
5.1.3 Facilitarea desfășurării monitorizării 12 vizite în teritoriu efectuate SME Instrucțiunea privind
Trimestrele
post implementare a proiectelor de 6 proiecte monitorizate monitorizarea și evaluarea
dezvoltare regională I-IV implementării proiectelor de
dezvoltare regională
5.1.4 Evaluarea impactului proiectelor de 6 rapoarte de evaluare impact SME Instrucțiunea privind
Trimestrele
dezvoltare regională elaborate monitorizarea și evaluarea
I-IV implementării proiectelor de
dezvoltare regională
5.1.5 Elaborarea rapoartelor trimestriale 4 rapoarte elaborate/ SME Instrucțiunea privind
Trimestrele
privind realizarea Planului de activitate prezentate SMIP/SPCR/SA monitorizarea și evaluarea
al ADR Sud I-IV implementării proiectelor de
dezvoltare regională
5.1.6 Elaborarea Raportului semestrial și anual 2 rapoarte elaborate/ SME Instrucțiunea privind
Trimestrele
privind implementarea POR Sud prezentate SMIP/SPCR monitorizarea și evaluarea
II,IV implementării proiectelor de
dezvoltare regională
5.1.7 Monitorizarea asigurării durabilității a 7 rapoarte elaborate Trimestrele SME Instrucțiunea privind
proiectelor de dezvoltare regională I-IV monitorizarea și evaluarea
finalizate implementării proiectelor de
dezvoltare regională

ELABORAT:

Șef SMIP Andrei Popușoi _______________________


Șef SA Olga Diaconu _______________________
Specialist SPCR Irina Coroian _______________________
Specialist SME Ina Slănină _______________________

COORDONAT:

Șef Direcție politici de dezvoltare regională Igor MALAI ______________________


Șef adjunct direcție, Șef secție relații cu instituțiile de dezvoltare regională Sergiu TĂBĂCARU ______________________

17

Вам также может понравиться