Вы находитесь на странице: 1из 3

ÑÚÞÇ ÍÀ ÌÀÒÅÌÀÒÈÖÈÒÅ Â ÁÚË ÀÈß

ÑÅÊÖÈß ”ÈÂÀÍ ÑÀËÀÁÀØÅ“  ÑÒÀÀ ÇÀ ÎÀ


Ìàòåìàòè÷åñêè òóðíèð Èâàí Ñàëàáàøåâ“
” ã.
3 äåêåìâðè 2016
Òåìà çà 1 êëàñ
(âðåìå çà ðàáîòà 60 ìèíóòè)
Ñëåä âñÿêà çàäà÷a èìà 4 îòãîâîðà, ñàìî åäèí îò êîèòî å âåðåí. Çà âåðåí îòãîâîð ñå ïðè-
ñúæäàò ïî 6 òî÷êè. Çà íåâåðåí èëè íåïîñî÷åí îòãîâîð íå ñå ïðèñúæäàò òî÷êè.

Æóðèòî Âè ïîæåëàâà ïðèÿòíà ðàáîòà.

1 >=?

9 6 8 1 4 3 2
7 >

À) 5 Á) 1 Â) 10 ) 0

2 = ?

À) 4 Á) 5 Â) 6 ) 8

3 +1 −2 −3
6 ?

À) 1 Á) 2 Â) 3 ) 4

4 ∆=? 1
+
2 2
= +
7 − =
=

À) 5 Á) 6 Â) 7 ) 8

Свалено от Klasirane.com
5 7− ? =1+2
À) 2 Á) 3 Â) 4 ) 5

6 ⊛=?
6−1> ⊛>2+1
À) 5 Á) 4 Â) 3 ) 2

♥+♥=6
7 z=?
♥+z=7
À) 2 Á) 3 Â) 4 ) 5

8 ♦−♥ = ?

2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, ♥, 6, 5, 7, ♦

À) 1 Á) 2 Â) 3 ) 4

=3 =1 =2

= ?

À) 7 Á) 8 Â) 9 ) 10

10

1 1 3
4 5 ?
1 2 2 2 3 1

À) 5 Á) 6 Â) 7 ) 8

Свалено от Klasirane.com
Математически турнир Иван Салабашев“
” г.
3 декември 2016
Отговори на задачите от Турнира

Клас/задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 А В Б Б В Б В Б Г В
2 А Г В А Б В В Б Б Г 19 6 54 5 69
3 Б Г Г Г А В А В Б Б 16 9 19 13 14
4 В В А Г А Г А А В А 11 1221212 1101 86 37
5 В А Г В В Б Г А А В 1531 5 3 100 2
6 Б Г А А В Б Б Г А А 16 5 1616 32 25
7 Б Г Г В Б В Г А Г В 4 2 5 14 3
8-9 А В А В Б А Б Г А Б 2 0 −12 16 1

Свалено от Klasirane.com

Вам также может понравиться