Вы находитесь на странице: 1из 129

1 39 40

e. TÊt c¶ c¸c lý do trªn.


A - c©u hái tr¾c nghiÖm
3. Lý thuyÕt trong kinh tÕ:
1.1 Chän c©u tr¶ lêi a. H÷u Ých v× nã kÕt hîp ®îc tÊt c¶ nh÷ng sù phøc
t¹p cña thùc tÕ.
1. Lý do nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ lý do t¹i sao l¹i nghiªn b. H÷u Ých ngay c¶ khi nã ®¬n gi¶n ho¸ thùc tÕ.
cøu kinh tÕ häc?
c. Kh«ng cã gi¸ trÞ v× nã lµ trõu tîng trong khi ®ã
a. §Ó biÕt c¸ch thøc ngêi ta ph©n bæ c¸c tµi nguyªn
thùc tÕ kinh tÕ l¹i lµ cô thÓ.
khan hiÕm ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c hµng ho¸.
d. "§óng trong lý thuyÕt nhng kh«ng ®óng trong thùc
b. §Ó biÕt c¸ch ®¸nh ®æi sè lîng hµng ho¸ lÊy chÊt l-
tÕ".
îng cuéc sèng.
e. TÊt c¶ ®Òu sai
c. §Ó biÕt mét m« h×nh cã hÖ thèng vÒ c¸c nguyªn
lý kinh tÕ vÒ hiÓu biÕt toµn diÖn thùc tÕ. 4. Kinh tÕ häc cã thÓ ®Þnh nghÜa lµ:
d. §Ó tr¸nh nh÷ng nhÇm lÉn trong ph©n tÝch c¸c a. C¸ch làm t¨ng lîng tiÒn cña gia ®×nh.
chÝnh s¸ch c«ng céng. b. C¸ch kiÕm tiÒn ë thÞ trêng chøng kho¸n
e. TÊt c¶ c¸c lý do trªn ®Òu lµ nh÷ng lý do t¹i sao l¹i c. Gi¶i thÝch c¸c sè liÖu khan hiÕm.
nghiªn cøu kinh tÕ häc. d. C¸ch sö dông c¸c tµi nguyªn khan hiÕm ®Ó s¶n
2. Kinh tÕ häc cã thÓ ®Þnh nghÜa lµ:
xuÊt ra c¸c hµng ho¸ dÞch vô vµ ph©n bæ c¸c
a. Nghiªn cøu nh÷ng ho¹t ®éng g¾n víi tiÒn vµ hµng ho¸ dÞch vô nµy cho c¸c c¸ nh©n trong x· héi.
nh÷ng giao dÞch trao ®æi gi÷a mäi ngêi e. T¹i sao tµi nguyªn l¹i khan hiÕm nh thÕ.
b. Nghiªn cøu sù ph©n bæ c¸c tµi nguyªn khan hiÕm 5. Lý thuyÕt trong kinh tÕ häc:
cho s¶n xuÊt vµ viÖc ph©n phèi c¸c hµng ho¸ dÞch a. Cã mét sè ®¬n gi¶n ho¸ hoÆc bãp mÐo thùc tÕ.
vô. b. Cã mèi quan hÖ víi thùc tÕ mµ kh«ng ®îc chøng
c. Nghiªn cøu cña c¶i. minh.
d. Nghiªn cøu con ngêi trong cuéc sèng kinh doanh c. Kh«ng thÓ cã v× kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc thÝ
thêng ngµy, kiÕm tiÒn vµ hëng thô cuéc sèng. nghiÖm.

2 39 40
d. NÕu lµ lý thuyÕt tèt th× kh«ng cã sù ®¬n gi¶n 9. Trong c¸c nÒn kinh tÕ thÞ trêng hµng ho¸ ®îc tiªu dïng
bëi:
ho¸ thùc tÕ.
e. Cã sù bãp mÐo qu¸ nhiÒu nªn kh«ng cã gi¸ trÞ. a. Nh÷ng ngêi xøng ®¸ng.
b. Nh÷ng ngêi lµm viÖc ch¨m chØ nhÊt.
6. Nghiªn cøu kinh tÕ häc trïng víi mét sè chñ ®Ò trong:
c. Nh÷ng ngêi cã quan hÖ chÝnh trÞ tèt.
a. Nh©n chñng häc.
d. Nh÷ng ngêi s½n sµng vµ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n.
b. T©m lý häc.
e. Nh÷ng ngêi s¶n xuÊt ra chóng.
c. X· héi häc.
d. Khoa häc chÝnh trÞ. 10. ThÞ trêng nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ mét trong ba thÞ tr-

e. TÊt c¶ c¸c khoa häc trªn. êng chÝnh?


a. ThÞ trêng hµng ho¸.
7. Chñ ®Ò c¬ b¶n nhÊt mµ kinh tÕ häc vi m« ph¶i gi¶i b. ThÞ trêng lao ®éng.
quyÕt lµ:
c. ThÞ trêng vèn.
a. ThÞ trêng. d. ThÞ trêng chung ch©u ¢u.
b. TiÒn. e. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
c. T×m kiÕm lîi nhuËn.
11. Nghiªn cøu chi tiÕt c¸c h·ng, hé gia ®×nh, c¸c c¸ nh©n vµ
d. C¬ chÕ gi¸.
c¸c thÞ trêng ë ®ã hä giao dÞch víi nhau gäi lµ:
e. Sù khan hiÕm.
a. Kinh tÕ häc vÜ m«.
8. Tµi nguyªn khan hiÕm nªn: b. Kinh tÕ häc vi m«.
a. Ph¶i tr¶ lêi c¸c c©u hái. c. Kinh tÕ häc chuÈn t¾c.
b. Ph¶i thùc hiÖn sù lùa chän. d. Kinh tÕ häc thùc chøng.
c. TÊt c¶ mäi ngêi, trõ ngêi giµu, ®Òu ph¶i thùc hiÖn e. Kinh tÕ häc tæng thÓ.
sù lùa chän. 12. Nghiªn cøu hµnh vi cña c¶ nÒn kinh tÕ , ®Æc biÖt lµ c¸c
yÕu tè nh thÊt nghiÖp vµ l¹m ph¸t gäi lµ:
d. ChÝnh phñ ph¶i ph©n bæ tµi nguyªn.
e. Mét sè c¸ nh©n ph¶i nghÌo. a. Kinh tÕ häc vÜ m«.
b. Kinh tÕ häc vi m«.
c. Kinh tÕ häc chuÈn t¾c.
3 39 40
d. Kinh tÕ häc thùc chøng. d. Ph¶i gi¶m l·i suÊt thÊp ®Ó kÝch thÝch ®Çu t.
e. Kinh tÕ häc thÞ trêng. e. ë c¸c níc t b¶n cã qu¸ nhiÒu sù bÊt b×nh ®¼ng
13. Mét lý thuyÕt hay mét m« h×nh kinh tÕ lµ: kinh tÕ.

a. Ph¬ng tr×nh to¸n häc. 16. Ph¶i thùc hiÖn sù lùa chän v×:

b. Sù dù ®o¸n vÒ t¬ng lai cña mét nÒn kinh tÕ. a. Tµi nguyªn khan hiÕm.
c. C¶i c¸ch kinh tÕ ®îc khuyÕn nghÞ trong chÝnh b. Con ngêi lµ ®éng vËt biÕt thùc hiÖn sù lùa chän.
s¸ch cña chÝnh phñ nhÊn m¹nh ®Õn c¸c quy luËt c. Nh÷ng ®iÒu tiÕt cña chÝnh phñ ®ßi hái ph¶i thùc
kinh tÕ. hiÖn sù lùa chän.
d. TËp hîp c¸c gi¶ ®Þnh vµ c¸c kÕt luËn rót ra tõ c¸c d. C¸c biÕn sè kinh tÕ cã t¬ng quan víi nhau.
gi¶ ®Þnh nµy. e. Kh«ng cã sù lùa chän sÏ kh«ng cã kinh tÕ häc.
e. Mét céng ®ång kinh tÕ nhá ®îc thµnh lËp ®Ó 17. "Sù khan hiÕm" trong kinh tÕ häc ®Ò cËp chñ yÕu ®Õn:
kiÓm nghiÖm tÝnh hiÖu qu¶ cña mét ch¬ng tr×nh
a. Thêi kú cã n¹n ®ãi.
cña chÝnh phñ.
b. §éc quyÒn ho¸ viÖc cung øng hµng ho¸.
14. VÝ dô nµo sau ®©y thuéc kinh tÕ häc chuÈn t¾c? c. §éc quyÒn ho¸ c¸c tµi nguyªn dïng ®Ó cung øng
a. Th©m hôt ng©n s¸ch lín trong nh÷ng n¨m 1980 hµng ho¸.
®· g©y ra th©m hôt c¸n c©n th¬ng m¹i. d. §éc quyÒn ho¸ c¸c kªnh ph©n phèi hµng ho¸.
b. Trong c¸c thêi kú suy tho¸i, s¶n lîng gi¶m vµ thÊt e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
nghiÖp t¨ng.
18. Trong kinh tÕ häc "ph©n phèi" ®Ò cËp ®Õn:
c. L·i suÊt thÊp sÏ kÝch thÝch ®Çu t.
a. B¸n lÎ, b¸n bu«n vµ vËn chuyÓn.
d. Ph¶i gi¶m l·i suÊt ®Ó kÝch thÝch ®Çu t.
b. C©u hái c¸i g×.
e. ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ më réng sÏ lµm gi¶m l·i suÊt. c. C©u hái nh thÕ nµo.
15. VÝ dô nµo sau ®©y thuéc kinh tÕ häc thùc chøng? d. C©u hái cho ai.
a. ThuÕ lµ qu¸ cao. e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
b. TiÕt kiÖm lµ qu¸ thÊp. Sö dông c¸c sè liÖu sau cho c©u hái 10, 11 vµ 12.
c. L·i suÊt thÊp sÏ kÝch thÝch ®Çu t. C¸c sè liÖu ®ã ph¶n ¸nh ba kÕt hîp kh¸c nhau cña

4 39 40
quÇn ¸o vµ thøc ¨n cã thÓ s¶n xuÊt ra tõ c¸c tµi Sö dông c¸c sè liÖu nµy cho c©u 22 vµ23. C¸c sè
nguyªn x¸c ®Þnh. liÖu ®ã ph¶n ¸nh c¸c kÕt hîp kh¸c nhau cña vò
Thøc ¨n 10 5 0 khÝ vµ s÷a:
QuÇn ¸o 0 x 50
Vò khÝ 0 50 x
19. §êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cã d¹ng lâm so víi gèc täa
®é th× x sÏ: S÷a 100 50 0
a. B»ng 25. 22. NÕu ®êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cã d¹ng lâm so víi
b. NhiÒu h¬n 25. gèc täa ®é th× x ph¶i:
c. Ýt h¬n 25. a. B»ng 100 .
d. B»ng 5. b. NhiÒu h¬n 100.
e. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®îc tõ c¸c sè liÖu ®· cho. c. Ýt h¬n 100.
20. NÕu viÖc s¶n xuÊt quÇn ¸o cã hiÖu suÊt t¨ng lµm cho ®- d. B»ng 150.
êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt låi so víi gèc täa ®é th× x e. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®îc tõ sè liÖu ®· cho.
ph¶i:
23. NÕu viÖc s¶n xuÊt vò khÝ cã hiÖu suÊt t¨ng lµm cho ®êng
a. B»ng 25.
giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt låi so víi gèc täa ®é th× x ph¶i:
b. NhiÒu h¬n 25.
a. B»ng 100
c. Ýt h¬n 25.
b. NhiÒu h¬n 100.
d. B»ng 50.
c. Ýt h¬n 100.
e. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®îc tõ c¸c sè liÖu ®· cho.
d. B»ng 150.
21. NÕu viÖc s¶n xuÊt quÇn ¸o vµ thøc ¨n ®Òu sö dông tÊt c¶ e. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®îc tõ sè liÖu ®· cho.
c¸c ®Çu vµo theo mét tû lÖ nh nhau th× x ph¶i:
24. XuÊt ph¸t tõ mét ®iÓm trªn ®êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n
a. B»ng 25 xuÊt cã nghÜa lµ:
b. NhiÒu h¬n 25. a. Kh«ng thÓ s¶n xuÊt nhiÒu h¬n sè lîng vò khÝ.
c. Ýt h¬n 25. b. Kh«ng thÓ s¶n xuÊt nhiÒu h¬n sè lîngs÷a.
d. B»ng 50. c. ChØ cã thÓ s¶n xuÊt nhiÒu vò khÝ h¬n b»ng viÖc
e. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®îc tõ c¸c sè liÖu ®· cho. gi¶m bít s÷a.
d. D©n sè ®ang c©n b»ng.

5 39 40
e. NÕu x· héi cã n¨ng suÊt s¶n xuÊt s÷a cao h¬n th× d. ViÖc s¶n xuÊt c¸c hµng ho¸ gièng nhau vÒ cêng
cã thÓ cã nhiÒu s÷a h¬n chø kh«ng nhiÒu vò khÝ ®é sö dông lao ®éng hoÆc cêng ®é sö dông ®Êt
h¬n. ®ai.
25. §êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt lâm so víi gèc täa ®é v×: e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
a. C¸c yÕu tè s¶n xuÊt khan hiÕm cã thÓ chuyÓn tõ 28. §êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt låi so víi gèc t¹o ®é biÓu
ngµnh nµy sang ngµnh kh¸c. thÞ:

b. Quy luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn a. HiÖu suÊt t¨ng theo quy m«.
c. Nguyªn lý ph©n c«ng lao ®éng. b. HiÖu suÊt gi¶m theo quy m«.
d. VÊn ®Ò Malthus. c. ViÖc s¶n xuÊt c¸c hµng ho¸ kh¸c nhau vÒ cêng ®é
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. sö dông lao ®éng hoÆc cêng ®é sö dông ®Êt ®ai.
26. Quy luËt chi phÝ c¬ héi t¨ng dÇn ®îc gi¶i thÝch tèt nhÊt d. ViÖc s¶n xuÊt c¸c hµng ho¸ gièng nhau vÒ cêng
b»ng: ®é sö dông lao ®éng hoÆc cêng ®é sö dông ®Êt
a. ChØ hiÖu suÊt gi¶m dÇn. ®ai.
b. HiÖu suÊt gi¶m dÇn cïng víi sù kh¸c nhau trong c- e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
êng ®é sö dông lao ®éng hoÆc cêng ®é sö dông
29. Khi vÏ ®êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ph¶i gi÷ nguyªn
®Êt ®ai cña c¸c hµng ho¸. yÕu tè nµo trong c¸c yÕu tè sau:
c. C¸c tr÷ lîng má kho¸ng s¶n bÞ c¹n kiÖt.
a. Tæng tµi nguyªn.
d. L¹m ph¸t.
b. Tæng sè lîng tiÒn.
e. Sù khan hiÕm cña c¸c tµi nguyªn kinh tÕ.
c. C¸c møc gi¸.
27. §êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt tuyÕn tÝnh cho thÊy:
d. Sù ph©n bæ c¸c tµi nguyªn cho c¸c môc ®Ých sö
a. HiÖu suÊt t¨ng theo quy m«. dông kh¸c nhau.
b. HiÖu suÊt gi¶m theo quy m«.
e. Sè lîng mét hµng hãa.
c. ViÖc s¶n xuÊt c¸c hµng ho¸ kh¸c nhau vÒ cêng ®é
sö dông lao ®éng hoÆc cêng ®é sö dông ®Êt ®ai. 30. Quy luËt chi phÝ c¬ héi t¨ng dÇn biÓu thÞ:

a. C«ng ®oµn ®Èy møc tiÒn c«ng danh nghÜa lªn.

6 39 40
b. ChÝnh phñ chi qu¸ nhiÒu g©y ra l¹m ph¸t. d. T×m thÊy c¸c má dÇu míi.
c. X· héi ph¶i hy sinh nh÷ng lîng ngµy cµng t¨ng cña e. Tiªu dïng t¨ng.
hµng ho¸ nµy ®Ó ®¹t ®îc thªm nh÷ng lîng b»ng
33. Sù dÞch chuyÓn cña ®êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt lµ
nhau cña hµng ho¸ kh¸c. do:
d. X· héi kh«ng thÓ ë trªn ®êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n a. ThÊt nghiÖp.
xuÊt. b. L¹m ph¸t.
d. Mçi thËp kû qua ®i c¸c má cÇn ph¶i khai th¸c s©u c. Nh÷ng thay ®æi trong c«ng nghÖ s¶n xuÊt.
h¬n. d. Nh÷ng thay ®æi trong kÕt hîp hµng ho¸ s¶n xuÊt
31. Quy luËt chi phÝ c¬ héi t¨ng dÇn phï hîp víi : ra.

a. §êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ®i tõ t©y b¾c e. Nh÷ng thay ®æi trong thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng.

sang ®«ng nam. 34. Mét nÒn kinh tÕ cã thÓ ho¹t ®éng ë phÝa trong ®êng giíi
h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña nã do c¸c nguyªn nh©n sau.
b. §êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt lâm so víi gèc täa
Nguyªn nh©n nµo lµ kh«ng ®óng?
®é.
a. §éc quyÒn.
c. Quy luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn.
b. ThÊt nghiÖp.
d. §êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cã ®é dèc thay
c. Sù thay ®æi chÝnh trÞ.
®æi.
d. S¶n xuÊt hµng quèc phßng.
e. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
e. Sù thÊt b¹i cña hÖ thèng gi¸.
32. §êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña mét nÒn kinh tÕ dÞch
chuyÓn ra ngoµi do c¸c yÕu tè sau. Sù gi¶i thÝch nµo lµ
sai, nÕu cã?

a. Chi tiªu vµo c¸c nhµ m¸y vµ thiÕt bÞ míi thêng


xuyªn ®îc thùc hiÖn.
b. D©n sè t¨ng.
c. T×m ra c¸c ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt tèt h¬n.

7 39 40
d. C¸c hé gia ®×nh mua dÞch vô lao ®éng cña c¸c
35. Nh©n d©n biÓu quyÕt c¾t gi¶m chi tiªu cña chÝnh phñ nh-
ng hiÖu qu¶ kinh tÕ kh«ng kh¸ h¬n. §iÒu nµy sÏ: h·ng.
a. Lµm dÞch chuyÓn ®êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt e. ViÖc vay vµ cho vay ®îc phèi hîp víi nhau.
ra phÝa ngoµi. 38. C¸c c¸ nh©n vµ c¸c h·ng thùc hiÖn sù lùa chän v×
b. Lµm dÞch chuyÓn ®êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt
a. HiÖu suÊt gi¶m dÇn.
vµo phÝa trong.
b. Sù hîp lý.
c. Lµm cho ®êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt bít cong.
c. Sù khan hiÕm.
d. ChuyÓn x· héi ®Õn mét ®iÓm trªn ®êng giíi h¹n
d. TÊt c¶ c¸c c©u trªn ®Òu ®óng.
kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cã nhiÒu hµng ho¸ c¸ nh©n h¬n
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
vµ Ýt hµng ho¸ c«ng céng h¬n.
39. Kh¸i niÖm hîp lý ®Ò cËp ®Õn:
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
a. Thùc tÕ khan hiÕm.
36. Trong nÒn kinh tÕ nµo sau ®©y chÝnh phñ gi¶I quyÕt vÊn
®Ò c¸i g× ®îc s¶n xuÊt ra, s¶n xuÊt nh thÕ nµo vµ s¶n b. Nguyªn lý hiÖu suÊt gi¶m dÇn.
xuÊt cho ai? c. Gi¶ ®Þnh c¸c c¸ nh©n vµ c¸c h·ng cã nh÷ng môc
a. NÒn kinh tÕ thÞ trêng. ®Ých cña m×nh.
b. NÒn kinh tÕ hçn hîp. d. Gi¶ ®Þnh c¸c c¸ nh©n vµ c¸c h·ng c©n nh¾c chi
c. NÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung. phÝ vµ lîi Ých cña nh÷ng sù lùa chän cña m×nh.
d. NÒn kinh tÕ truyÒn thèng. e. Gi¶ ®Þnh c¸c c¸ nh©n vµ c¸c h·ng biÕt ch¾c c¸c
e. TÊt c¶ c¸c nÒn kinh tÕ trªn. kÕt qu¶ cña c¸c sù lùa chän cña m×nh.

37. Trong thÞ trêng lao ®éng 40. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng thuÇn tuý, ®éng c¬ lµm viÖc
nhiÒu h¬n vµ s¶n xuÊt hiÖu qu¶ ®îc t¹o ra bëi:
a. C¸c hé gia ®×nh mua s¶n phÈm cña c¸c h·ng.
b. C¸c h·ng mua dÞch vô lao ®éng cña c¸c c¸ nh©n. a. §éng c¬ lîi nhuËn.

c. C¸c h·ng gäi vèn ®Ó ®Çu t. b. §iÒu tiÕt cña chÝnh phñ.
c. QuyÒn së h÷u t nh©n.
d. C¶ ®éng c¬ lîi nhuËn vµ quyÒn së h÷u t nh©n.
8 39 40
e. TÊt c¶. 44. Hng bá ra mét giê ®Ó ®i mua s¾m vµ ®· mua mét c¸i ¸o
30$. Chi phÝ c¬ héi cña c¸i ¸o lµ:
41. Sù lùa chän cña c¸c c¸ nh©n vµ c¸c h·ng bÞ giíi h¹n bëi: a. Mét giê.
a. Rµng buéc thêi gian. b. 30$.
b. Kh¶ n¨ng s¶n xuÊt. c. Mét giê céng 30$.
c. Rµng buéc ng©n s¸ch. d. Ph¬ng ¸n sö dông thay thÕ tèt nhÊt mét giê vµ 30$
d. TÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn. ®ã.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
42. T©m cã 10$ ®Ó chi tiªu vµo thÎ ch¬i bãng chuyÒn vµ ¨n 45. Khi thuª mét c¨n hé Thanh ký mét hîp ®ång thuª mét n¨m
®iÓm t©m. Gi¸ cña thÎ ch¬i bãng chuyÒn lµ 0,5$ mét trËn. ph¶i tr¶ 400$ mçi th¸ng. Thanh gi÷ lêi høa nªn sÏ tr¶ 400$
Thøc ¨n ®iÓm t©m cã gi¸ lµ 1$ mét mãn. C¸c kh¶ n¨ng nµo mçi th¸ng dï ë hay kh«ng. 400$ mçi th¸ng biÓu thÞ:
sau ®©y kh«ng n»m trong tËp hîp c¸c c¬ héi cña T©m?
a. Chi phÝ c¬ héi.
a. 10 mãn ¨n ®iÓm t©m vµ 0 trËn bãng chuyÒn.
b. Chi phÝ ch×m.
b. 5 mãn ¨n ®iÓm t©m vµ 10 trËn bãng chuyÒn.
c. Sù ®¸nh ®æi.
c. 2 mãn ¨n ®iÓm t©m vµ 16 trËn bãng chuyÒn.
d. Rµng buéc ng©n s¸ch.
d. 1 mãn ¨n ®iÓm t©m vµ 18 trËn bãng chuyÒn.
e. HiÖu suÊt gi¶m dÇn.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

43. §êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt 46. Mua mét gãi m&m gi¸ 2,55$. Mua hai gãi th× gãi thø hai sÏ
®îc gi¶m 0,5$ so víi gi¸ b×nh thêng. Chi phÝ cËn biªn cña
a. BiÓu thÞ lîng hµng ho¸ mµ mét h·ng hay x· héi cã gãi thø hai lµ:
thÓ s¶n xuÊt ra. a. 2,25$.
b. Kh«ng ph¶i lµ ®êng th¼ng v× quy luËt hiÖu suÊt b. 3,05$.
gi¶m dÇn. c. 2,05$.
c. Minh ho¹ sù ®¸nh ®æi gi÷a c¸c hµng ho¸. d. 1,55$.
d. TÊt c¶ ®Òu ®óng. e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
47. Thùc hiÖn mét sù lùa chän hîp lý bao gåm:

9 39 40
a. X¸c ®Þnh tËp hîp c¸c c¬ héi. 1. M« h×nh c¬ b¶n cña kinh tÕ häc t×m c¸ch gi¶i thÝch
b. X¸c ®Þnh sù ®¸nh ®æi. t¹i sao mäi ngêi muèn c¸i mµ hä muèn.
c. TÝnh c¸c chi phÝ c¬ héi. 2. C¸i g×, nh thÕ nµo vµ cho ai lµ c¸c c©u hái then chèt
d. TÊt c¶ ®Òu ®óng. cña mét hÖ thèng kinh tÕ.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
3. Mét ngêi ra quyÕt ®Þnh hîp lý cã thÓ chän vµ quyÕt
48. Long ®ang c©n nh¾c thuª mét c¨n hé. C¨n hé mét phßng ®Þnh trong nhiÒu ph¬ng ¸n kh¸c nhau mµ kh«ng t×m
ngñ gi¸ 400$, c¨n hé xinh ®Ñp hai phßng ngñ gi¸ 500$.
thªm th«ng tin tèt nÕu ngêi ®ã dù kiÕn r»ng chi phÝ
Chªnh lÖch 100 $ lµ:
®Ó cã thªm th«ng tin lín h¬n lîi Ých thu ®îc.
a. Chi phÝ c¬ héi cña c¨n hé hai phßng ngñ.
4. Mét ngêi ra quyÕt ®Þnh hîp lý lu«n lu«n dù ®o¸n t¬ng
b. Chi phÝ cËn biªn cña phßng ngñ thø hai.
lai mét c¸ch chÝnh x¸c.
c. Chi phÝ ch×m.
d. Chi phÝ cËn biªn cña mét c¨n hé. 5. TËp hîp c¸c c¬ héi bao gåm chØ nh÷ng ph¬ng ¸n tèt
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.. nhÊt.

6. §êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt biÓu thÞ biªn giíi cña
49. NÕu mét h·ng tr¶ tiÒn hoa hång theo lîng b¸n cho mçi thµnh
viªn cña lùc lîng b¸n hµng víi l¬ng th¸ng cè ®Þnh th× nã sÏ: tËp hîp c¸c c¬ héi.
a. B¸n ®îc Ýt h¬n. 7. NÕu mét nÒn kinh tÕ kh«ng sö dông tµi nguyªn cña
b. C«ng b»ng h¬n trong thu nhËp cña nh÷ng ®¹i diÖn m×nh theo c¸ch n¨ng suÊt nhÊt th× c¸c nhµ kinh
b¸n hµng. tÕ nãi r»ng ®ã lµ kh«ng hiÖu qu¶.
c. Kh«ng thÊy g× kh¸c v× thï lao lµ chi phÝ ch×m. 8. Chi phÝ ch×m kh«ng biÓu thÞ chi phÝ c¬ héi.
d. a vµ b. 9. NÕu mét c¸i b¸nh cã thÓ b¸n víi gi¸ 8$ nhng hai c¸i
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. b¸nh th× cã thÓ mua ®îc b»ng 12$, chi phÝ cËn
biªn cña c¸i b¸nh thø hai lµ 6$.
1.2 §óng hay sai

10 39 40
10. HÖ thèng gi¸ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh hµng ®Çu ®èi 19. §êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ®a ra mét danh
víi C¸i g×, nh thÕ nµo vµ cho ai trong nÒn kinh tÕ môc c¸c sù lùa chän c¸c gi¶i ph¸p cho c©u hái cho
t b¶n chñ nghÜa. ai.

11.Sù khan hiÕm lµm cho c¸c hµng ho¸ trë thµnh hµng
hãa kinh tÕ. 1.3 C©u hái th¶o luËn
12.Chñ nghÜa x· héi gÆp c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ kh¸c víi chñ
1. §èi víi nh÷ng ngêi cha häc kinh tÕ häc, tèi ®a ho¸ lîi
nghÜa t b¶n.
nhuËn lµ hµnh vi ®i ngîc l¹i mong muèn cña x· héi.
13.Quy luËt chi phÝ c¬ héi t¨ng dÇn biÓu thÞ mét thùc tÕ H·y bµn luËn mét c¸ch cã phª ph¸n nh÷ng lý do cña
lµ x· héi ph¶i hy sinh nh÷ng lîng ngµy cµng t¨ng quan niÖm nµy.
cña hµng ho¸ nµy ®Ó ®¹t ®îc nh÷ng lîng ngµy cµng
t¨ng cña hµng ho¸ kh¸c. 2. H·y bµn luËn vÒ vai trß cña lý thuyÕt, c¸c sè liÖu thùc
14.NÕu ®êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña mét níc tÕ, nh÷ng ®Þnh híng chÝnh s¸ch vµ x¸c suÊt trong

®ang ®îc më réng th× níc ®ã kh«ng cã mèi lo tõ kinh tÕ häc.

viÖc d©n sè t¨ng.


3. Mét m«n khoa häc bÊt kú cã thÓ lµ “kh¸ch quan” ë
15.§êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt lµ c¸i tªn c¸c nhµ kinh møc ®é nµo? Mét m«n khoa häc x· héi cã thÓ lµ
tÕ ®Æt cho ®êng hiÖu suÊt gi¶m dÇn. “kh¸ch quan” ë møc ®é nµo?
16.BiÕt x· héi ®ang ë ®©u trªn ®êng giíi h¹n kh¶ n¨ng
s¶n xuÊt lµ ®ñ ®Ó tr¶ lêi c©u hái cho ai cña x·
4. T¹i sao kh«ng thÓ lo¹i bá hoµn toµn tÝnh chñ quan
trong nghiªn cøu kinh tÕ häc? Ph¶i ch¨ng ®iÒu
héi nµy.
nµy ñng hé cho sù phª ph¸n ph¬ng ph¸p khoa häc
17.Cã thÊt nghiÖp trµn lan cã nghÜa lµ x· héi ®ang ho¹t
¸p dông trong kinh tÕ häc? H·y bµn luËn.
®éng ë phÝa trong ®êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt.

18.NÕu x· héi kh«ng ë trªn ®êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n 5. H·y sö dông ®êng PPF ®Ó minh ho¹ nh÷ng kh¶ n¨ng
xuÊt cña m×nh cã nghÜa lµ nã sö dông c¸c tµi lùa chän cña x· héi gi÷a tiªu dïng hiÖn t¹i vµ ®Çu t
nguyªn cña m×nh kh«ng hiÖu qu¶.
11 39 40
cho t¬ng lai. B¹n cã thÓ nãi g× vÒ x· héi n»m trªn ®- c. BiÓu thÞ hµng ho¸ hoÆc dÞch vô nµo sÏ ®îc thay
êng PPF víi x· héi kh«ng n¨m trªn ®êng PPF. thÕ theo nguyªn lý thay thÕ.
d. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
6. NÕu mét quèc gia chuyÓn tõ t×nh huèng h÷u nghiÖp e. a vµ c.
toµn phÇn sang thÊt nghiÖp trµn lan th× ba vÊn
3. ý tëng lµ cã c¸c hµng ho¸ hoÆc dÞch vô kh¸c cã thÓ cã chøc
®Ò kinh tÕ c¬ b¶n bÞ ¶nh hëng nh thÕ nµo? n¨ng lµ c¸c ph¬ng ¸n thay thÕ cho mét hµng ho¸ hoÆc
dÞch vô cô thÓ gäi lµ:
7. HÖ thèng gi¸ cung cÊp gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò s¶n xuÊt a. LuËt cÇu.
cho ai trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng nh thÕ nµo. Trong b. Nguyªn lý thay thÕ.
nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay, cã c¸c yÕu tè quan c. §êng cÇu thÞ trêng.
träng nµo kh¸c? d. Nguyªn lý khan hiÕm.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
2. Cung vµ cÇu 4. NÕu biÕt c¸c ®êng cÇu c¸ nh©n cña mçi ngêi tiªu dïng th×
cã thÓ t×m ra ®êng cÇu thÞ trêng b»ng c¸ch:
2.1 Chän c©u tr¶ lêi a. TÝnh lîng cÇu trung b×nh ë mçi møc gi¸.
b. Céng tÊt c¶ c¸c møc gi¸ l¹i.
1. Gi¸ thÞ trêng: c. Céng lîng mua ë mçi møc gi¸ cña c¸c c¸ nh©n l¹i.
a. §o sù khan hiÕm. d. TÝnh møc gi¸ trung b×nh.
b. TruyÒn t¶i th«ng tin.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
c. T¹o ®éng c¬.
d. TÊt c¶ ®Òu ®óng. 5. Khi gi¸ t¨ng lîng cÇu gi¶m däc trªn mét ®êng cÇu c¸ nh©n
v×:
e. a vµ b.
a. C¸c c¸ nh©n thay thÕ c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô kh¸c.
2. §êng cÇu c¸ nh©n vÒ mét hµng ho¸ hoÆc dÞch vô b. Mét sè c¸ nh©n rêi bá thÞ trêng.
a. Cho biÕt sè lîng hµng ho¸ hoÆc dÞch vô mµ mét c¸ c. Mét sè c¸ nh©n gia nhËp thÞ trêng.
nh©n sÏ mua ë mçi møc gi¸. d. Lîng cung t¨ng.
b. Cho biÕt gi¸ c©n b»ng thÞ trêng.
e. a vµ b.
12 39 40
6. Khi gi¸ t¨ng lîng cÇu gi¶m däc theo ®êng cÇu thÞ trêng v×: d. ë gi¸ cao h¬n nhiÒu h·ng thay thÕ c¸c hµng ho¸ vµ
a. C¸c c¸ nh©n thay thÕ c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô kh¸c. dÞch vô kh¸c h¬n.
b. Mét sè c¸ nh©n rêi bá thÞ trêng. e. a vµ b.
c. Mét sè c¸ nh©n gia nhËp thÞ trêng.
9. ViÖc c¾t gi¶m s¶n lîng dÇu cña OPEC lµm t¨ng gi¸ dÇu v×:
d. Lîng cung t¨ng.
e. a vµ b. a. Quy luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn.
b. Quy luËt ®êng cÇu co d·n
7. Khi gi¸ t¨ng lîng cung t¨ng däc theo ®êng cung c¸ nh©n
v×: c. §êng cÇu dèc xuèng.
a. Gi¸ cao h¬n t¹o ®éng c¬ cho c¸c h·ng b¸n nhiÒu d. TÊt c¶ c¸c lý do trªn.
h¬n. e. Kh«ng lý do nµo trong c¸c lý do trªn.
b. Nguyªn lý thay thÕ dÉn ®Õn c¸c h·ng thay thÕ c¸c
10. T¨ng gi¸ sÏ dÉn ®Õn lîng cÇu gi¶m v×:
hµng ho¸ vµ dÞch vô kh¸c.
c. §êng cung thÞ trêng lµ tæng cña tÊt c¶ sè lîng do c¸ a. Ngêi cung sÏ cung sè lîng nhá h¬n
nh©n c¸c h·ng s¶n xuÊt ra ë mçi møc gi¸. b. Mét sè c¸ nh©n kh«ng mua hµng ho¸ nµy n÷a
d. b vµ c. c. Mét sè c¸ nh©n mua hµng ho¸ nµy Ýt ®i
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. d. a vµ b
e. b vµ c
8. Khi gi¸ t¨ng lîng cung t¨ng däc theo ®êng cung thÞ trêng
v×:

a. ë gi¸ cao h¬n nhiÒu h·ng s½n sµng gia nhËp thÞ tr-
êng ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ h¬n.
b. Mçi h·ng ë trong thÞ trêng s½n sµng s¶n xuÊt nhiÒu
h¬n.
c. §êng cung thÞ trêng lµ tæng cña tÊt c¶ sè lîng do c¸
P
nh©n c¸c h·ng s¶n xuÊt ra ë mçi møc gi¸.

13 39 40
12. Sù thay ®æi cña yÕu tè nµo trong c¸c yÕu tè sau ®©y sÏ
kh«ng lµm thay ®æi ®êng cÇu vÒ thuª nhµ?

E’ a. Quy m« gia ®×nh.


b. Gi¸ thuª nhµ.
E c. Thu nhËp cña ngêi tiªu dïng.
d. Gi¸ n¨ng lîng.
e. D©n sè cña céng ®ång t¨ng.

13. HiÖu suÊt gi¶m dÇn hµm ý:


a. §êng cÇu dèc lªn.
b. §êng cÇu dèc xuèng.
c. §êng cung dèc lªn.
0 d. §êng cÇu dèc xuèng.
Q e. BÊt kú ®iÒu nµo trong c¸c ®iÒu trªn ®Òu cã
H×nh 2.1 nghÜa.

14. Khi nãi r»ng gi¸ trong thÞ trêng c¹nh tranh lµ "qu¸ cao so víi
c©n b»ng" nghÜa lµ (®· cho c¸c ®êng cung dèc lªn):
11. NÕu trong h×nh 2.1 E lµ c©n b»ng ban ®Çu trong thÞ
a. Kh«ng ngêi s¶n xuÊt nµo cã thÓ bï ®¾p ®îc chi phÝ
trêng l¬ng thùc vµ E' lµ c©n b»ng míi, yÕu tè cã kh¶
n¨ng g©y ra sù thay ®æi nµy lµ: s¶n xuÊt cña hä ë møc gi¸ ®ã

a. Thêi tiÕt xÊu lµm cho ®êng cÇu dÞch chuyÓn b. Lîng cung vît lîng cÇu ë møc gi¸ ®ã

b. Thêi tiÕt xÊu lµm cho ®êng cung dÞch chuyÓn c. Nh÷ng ngêi s¶n xuÊt rêi bá ngµnh

c. Thu nhËp cña ngêi tiªu dïng t¨ng lµm cho ®êng cÇu d. Ngêi tiªu dïng s½n sµng mua tÊt c¶ nh÷ng ®¬n vÞ

dÞch chuyÓn s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ë møc gi¸ ®ã.

d. C¶ cung vµ cÇu ®Òu dÞch chuyÓn e. Lîng cÇu vît lîng cung ë møc gi¸ ®ã.

e. Kh«ng yÕu tè nµo trong c¸c yÕu tè trªn 15. N¾ng h¹n cã thÓ sÏ:

14 39 40
a. Lµm cho ngêi cung g¹o sÏ dÞch chuyÓn ®êng cung 18. Trong thÞ trêng c¹nh tranh gi¸ ®îc x¸c ®Þnh bëi:
cña hä lªn mét møc gi¸ cao h¬n. a. Chi phÝ s¶n xuÊt hµng ho¸
b.G©y ra cÇu cao h¬n vÒ g¹o dÉn ®Õn mét møc gi¸ b. ThÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng.
cao h¬n. c. Sù s½n sµng thanh to¸n cña ngêi tiªu dïng.
c. Lµm cho ngêi tiªu dïng gi¶m cÇu cña m×nh vÒ g¹o. d. Sè lîng ngêi b¸n vµ ngêi mua.
d. Lµm cho ®êng cung vÒ g¹o dÞch chuyÓn sang tr¸i e. TÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn
vµ lªn trªn. 19. T¨ng cung hµng ho¸ X ë mét møc gi¸ x¸c ®Þnh nµo ®ã
e. Lµm gi¶m gi¸ c¸c hµng ho¸ thay thÕ cho g¹o. cã thÓ do
a. T¨ng gi¸ cña c¸c hµng ho¸ kh¸c.
16. Mét lý do lµm cho lîng cÇu vÒ mét hµng ho¸ t¨ng khi gi¸
b. T¨ng gi¸ cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt.
cña nã gi¶m lµ:
c. Gi¶m gi¸ cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt.
a. Gi¶m gi¸ lµm dÞch chuyÓn ®êng cung lªn trªn.
d. Kh«ng n¾m ®îc c«ng nghÖ.
b. Mäi ngêi c¶m thÊy m×nh giµu thªm mét Ýt vµ t¨ng
e. Kh«ng yÕu tè nµo trong c¸c yÕu tè trªn.
viÖc sö dông hµng ho¸ lªn.
c. CÇu ph¶i t¨ng ®Ó ®¶m b¶o c©n b»ng khi gi¸ gi¶m. 20. §êng cung thÞ trêng :

d. ë c¸c møc gi¸ thÊp h¬n ngêi cung cung nhiÒu h¬n. a. Lµ tæng c¸c ®êng cung cña nh÷ng ngêi s¶n xuÊt lín

e. Gi¶m gi¸ lµm dÞch chuyÓn ®êng cÇu lªn trªn. nhÊt trªn thÞ trêng.
b. Lu«n lu«n dèc lªn.
17. Møc gi¸ mµ ë ®ã sè lîng hµng ho¸ ngêi mua muèn mua
c. Cho thÊy c¸ch thøc mµ nhãm c¸c ngêi b¸n sÏ øng xö
®Ó tiªu dïng cao h¬n sè lîng ngêi b¸n muèn s¶n xuÊt ®Ó
b¸n (®êng cung dèc lªn) trong thÞ trêng c¹nh tranh hoµn h¶o.
a. N»m ë bªn trªn gi¸ c©n b»ng dµi h¹n. d. Lµ ®êng cã thÓ t×m ra chØ khi tÊt c¶ nh÷ng ngêi
b. N»m ë bªn díi gi¸ c©n b»ng dµi h¹n. b¸n hµnh ®éng nh nh÷ng ngêi Ên ®Þnh gi¸.
c. SÏ g©y ra sù dÞch chuyÓn cña ®êng cÇu trong dµi e. Lµ ®êng cã thÓ t×m ra chØ nÕu thÞ trêng lµ thÞ tr-
h¹n. êng quèc gia.
d. Kh«ng thÓ cã ngay c¶ trong ng¾n h¹n. 21. C©u nµo trong c¸c c©u sau lµ sai? Gi¶ ®Þnh r»ng ®êng
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. cung dèc lªn:

15 39 40
a. NÕu ®êng cung dÞch chuyÓn sang tr¸i vµ ®êng cÇu a. P = 60, Q = 10
gi÷ nguyªn gi¸ c©n b»ng sÏ t¨ng. b. P = 10, Q = 6
b. NÕu ®êng cÇu dÞch chuyÓn sang tr¸i vµ cung t¨ng c. P = 40, Q = 6
gi¸ c©n b»ng sÏ t¨ng. d. P = 20, Q = 20
c. NÕu ®êng cÇu dÞch chuyÓn sang tr¸i vµ ®êng cung e. kh«ng c©u nµo ®óng.
dÞch chuyÓn sang ph¶i gi¸ c©n b»ng sÏ gi¶m. 24. Cho cung vÒ thÞt lµ cè ®Þnh, gi¶m gi¸ c¸ sÏ dÉn ®Õn:
d. NÕu ®êng cÇu dÞch chuyÓn sang ph¶i vµ ®êng
a. §êng cÇu vÒ thÞt dÞch chuyÓn sang ph¶i.
cung dÞch chuyÓn sang tr¸i gi¸ sÏ t¨ng.
b. §êng cÇu vÒ c¸ dÞch chuyÓn sang ph¶i.
e. NÕu ®êng cung dÞch chuyÓn sang ph¶i vµ cÇu gi÷
c. §êng cÇu vÒ c¸ dÞch chuyÓn sang tr¸i.
nguyªn gi¸ c©n b»ng sÏ gi¶m.
d. T¨ng gi¸ thÞt.
22. "Gi¸ c©n b»ng" trong thÞ trêng c¹nh tranh: e. Gi¶m gi¸ thÞt.

a. Lµ gi¸ ®îc thiÕt lËp ngay khi ngêi mua vµ ngêi b¸n 25. Bèn trong sè n¨m sù kiÖn m« t¶ díi ®©y cã thÓ lµm
®Õn víi nhau trªn thÞ trêng. dÞch chuyÓn ®êng cÇu vÒ thÞ bß ®Õn mét vÞ trÝ míi. Mét
sù kiÖn sÏ kh«ng lµm dÞch chuyÓn ®êng cÇu vÒ thÞ bß. §ã
b. SÏ æn ®Þnh nÕu nh ®¹t ®îc nhng kh«ng cã ý nghÜa lµ:
quan träng trong ®êi sèng thùc tÕ do thiÕu a. T¨ng gi¸ mét hµng ho¸ nµo ®ã kh¸c mµ ngêi tiªu
nh÷ng lùc lîng cã xu híng ®Èy gi¸ ®Õn møc nµy. dïng coi nh hµng ho¸ thay thÕ cho thÞ bß.
c. Kh«ng cã ý nghÜa trong cuéc sèng thùc tÕ v× sù b. Gi¶m gi¸ thÞt bß.
ph©n tÝch nµy kh«ng tÝnh ®Õn thu nhËp, thÞ hiÕu, c. T¨ng thu nhËp danh nghÜa cña ngêi tiªu dïng thÞt
hoÆc c¸c yÕu tè kh¸c ¶nh hëng ®Õn cÇu. bß.
d. Cã xu híng ®¹t ®îc nhng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®¹t d. ChiÕn dÞch qu¶ng c¸o réng lín cña ngêi s¶n xuÊt
®îc ngay v× cã c¸c lùc lîng c¹nh tranh bÊt cø khi mét hµng ho¸ c¹nh tranh víi thÞt bß (vÝ dô thÞt
nµo gi¸ ë møc kh¸c víi møc c©n b»ng. lîn).
e. Kh«ng cã øng dông g× trõ khi mäi ngêi ®Òu lµ mét e. Thay ®æi trong thÞ hiÕu cña mäi ngêi vÒ thÞt bß.
"con ngêi kinh tÕ"
26. §êng cÇu cña ngµnh dÞch chuyÓn nhanh sang tr¸i khi ®-
23. NÕu ®êng cÇu lµ P = 100 - 4Q vµ cung lµ P = 40 + 2Q êng cung dÞch chuyÓn sang ph¶i, cã thÓ hy väng:
th× gi¸ vµ lîng c©n b»ng sÏ lµ:

16 39 40
a. Gi¸ cò vÉn thÞnh hµnh. a. ViÖc lo¹i trõ ®êng cÇu lao ®éng dèc xuèng.
b. Lîng cò vÉn thÞnh hµnh. b. ViÖc lo¹i trõ ®êng cung lao ®éng dèc lªn.
c. Gi¸ vµ lîng cung t¨ng. c. ViÖc x¸c nhËn ®êng cung lao ®éng dèc xuèng.
d. Gi¸ vµ lîng cung gi¶m. d. ViÖc x¸c nhËn ®êng cung lao ®éng dèc lªn.
e. Gi¸ vµ lîng cÇu t¨ng. e. Kh«ng trêng hîp nµo.
27. Trong m« h×nh chuÈn vÒ cung cÇu ®iÒu g× x¶y ra khi 30. T¨ng gi¸ sÏ dÉn ®Õn lîng cÇu thÊp h¬n v×:
cÇu gi¶m?
a. Gi¸ gi¶m lîng cÇu t¨ng. a. Ngêi cung sÏ cung sè lîng Ýt h¬n
b. Gi¸ t¨ng lîng cÇu gi¶m. b. ChÊt lîng gi¶m
c. Gi¸ vµ lîng cung t¨ng. c. Mäi ngêi sÏ gi¶m bít lîng mua.
d. Gi¸ vµ lîng cung gi¶m. d. TÊt c¶ c¸c lý do trªn.
e. Gi¸ vµ lîng c©n b»ng gi¶m. e. Kh«ng lý do nµo trong c¸c lý do trªn.

28. Lý do kh«ng ®óng gi¶i thÝch cho ®êng cung dèc lªn vµ 31. §êng cung dèc lªn lµ do:
sang ph¶i lµ:
a. HiÖu suÊt t¨ng cña quy m«.
a. HiÖu suÊt gi¶m dÇn b. HiÖu suÊt gi¶m.
b. Mäi ngêi s½n sµng tr¶ gi¸ cao h¬n cho nhiÒu hµng c. TÝnh kinh tÕ híng ngo¹i.
ho¸ h¬n. d. Thay ®æi trong c«ng nghÖ.
c. S¶n phÈm s¶n xuÊt thªm lµ kÐm hiÖu qu¶ h¬n, ngêi e. Kh«ng lý do nµo trong c¸c lý do trªn.
s¶n xuÊt cã chi phÝ cao h¬n.
d. S¶n lîng t¨ng thªm cña ngµnh cã thÓ g©y ra thiÕu
hôt lao ®éng vµ dÉn ®Õn t¨ng l¬ng vµ chi phÝ s¶n
xuÊt
e. S¶n xuÊt nhiÒu h¬n cã thÓ ph¶i sö dông c¶ nh÷ng
tµi nguyªn thø cÊp.

29. NÕu n«ng d©n lµm viÖc ch¨m h¬n ®Ó duy tr× thu
nhËp vµ møc sèng cña m×nh khi tiÒn c«ng gi¶m xuèng,
®iÒu ®ã biÓu thÞ:
17 39 40
32. Mét nguyªn nh©n t¹i sao lîng cÇu hµng ho¸ gi¶m khi khi 35. H·y s¾p xÕp c¸c ®êng cÇu ë h×nh 2.2 theo thø tù tõ
gi¸ cña nã t¨ng lµ: ®é co d·n lín nhÊt (vÒ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi) ®Õn nhá nhÊt ë
®iÓm c¾t.
a. T¨ng gi¸ lµm dÞch chuyÓn ®êng cung lªn trªn.
b. T¨ng gi¸ lµm dÞch chuyÓn ®êng cÇu xuèng díi. a. A, B, C.

c. ë c¸c møc gi¸ cao h¬n ngêi cung s½n sµng cung Ýt
h¬n.
d. Mäi ngêi c¶m thÊy nghÌo h¬n vµ c¾t gi¶m viÖc sö P
dông hµng ho¸ cña m×nh. C
e. CÇu ph¶i gi¶m ®Ó ®¶m bao c©n b»ng sau khi gi¸ B
t¨ng.
33. Thay ®æi trong cung (kh¸c víi thay ®æi trong lîng cung)
A
vÒ mét hµng ho¸ ®· cho cã thÓ do:
a. Thay ®æi trong cÇu vÒ hµng ho¸.
b. Thay ®æi trong së thÝch cña ngêi tiªu dïng.
c. Thay ®æi trong c«ng nghÖ lµm thay ®æi chi phÝ
s¶n xuÊt.
d. Cã nh÷ng ngêi tiªu dïng míi gia nhËp thÞ trêng.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
34. T¹i sao doanh thu cña n«ng d©n l¹i cao h¬n trong
nh÷ng n¨m s¶n lîng thÊp do thêi tiÕt xÊu?
O
a. CÇu co d·n h¬n cung. Q
b. Cung co d·n hoµn toµn. H×nh 2.2
c. CÇu kh«ng co d·n; sù dich chuyÓn sang tr¸i cña cung
sÏ lµm cho doanh thu t¨ng. b. B, C, A
d. Cung kh«ng co d·n; sù dÞch chuyÓn sang tr¸i cña c. B, A, C.
cung sÏ lµm cho tæng doanh thu t¨ng. d. C, A, B.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

18 39 40
36. Sè lîng hµng ho¸ mµ mét ngêi muèn mua kh«ng phô 37. H·y s¨p xÕp c¸c ®iÓm A, B vµ C ë h×nh 2.3 theo thø tù
thuéc vµo yÕu tè nµo trong c¸c yÕu tè sau? tõ ®é co d·n cña cÇu lín nhÊt ®Õn nhá nhÊt (vÒ gi¸ trÞ
tuyÖt ®èi).
a. Gi¸ cña hµng ho¸ ®ã.
a. C, A, B.
b. ThÞ hiÕu cña ngêi ®ã.
b. B, A, C.
c. Gi¸ cña c¸c hµng ho¸ thay thÕ.
c. A, B, C.
P d. Chóng cã ®é co d·n b»ng nhau.
e. CÇn cã thªm th«ng tin.
P A
A

B
B
C

O
Q

H×nh 2.3
0 Q*
Q
d. Thu nhËp cña ngêi ®ã.
H×nh 2.4
e. §é co d·n cña cung.

19 39 40
38. H·y s¾p xÕp c¸c ®êng cÇu ë h×nh 2.4 theo thø tù tõ ®é d. Lîng cÇu chia cho thay ®æi trong gi¸.
co d·n lín nhÊt ®Õn nhá nhÊt ë Q*
e. Thay ®æi phÇn tr¨m trong lîng cÇu chia cho thay
®æi phÇm tr¨m trong gi¸.
a. A, B, C.
41. T¨ng cung sÏ lµm gi¶m gi¸ trõ khi:
b. C, A, B.
a. Cung lµ kh«ng co d·n hoµn toµn.
c. C, B, A.
b. CÇu lµ co d·n hoµn toµn.
d. Chóng cã co d·n b»ng nhau ë Q*
c. Sau ®ã lîng cÇu t¨ng.
e. CÇn cã thªm th«ng tin.
d. CÇu kh«ng co d·n.
39. KiÓm so¸t gi¸ b»ng h¹n chÕ sè lîng: e. C¶ cÇu vµ cung ®Òu kh«ng co d·n.
a. Lµ cè g¾ng gi÷ cho gi¸ kh«ng t¨ng khi ng¨n chÆn 42. §êng cung th¼ng ®øng cã thÓ ®îc m« t¶ lµ:
thiÕu hôt b»ng viÖc lµm dÞch chuyÓn ®êng cÇu. a. T¬ng ®èi co d·n.
b. Lµ mét g¾ng gi÷ cho gi¸ kh«ng t¨ng khi ng¨n chÆn b. Hoµn toµn kh«ng co d·n.
thiÕu hôt b»ng viÖc lµm dÞch chuyÓn ®êng cung. c. T¬ng ®èi kh«ng co d·n.
c. Cã nghÜa lµ cung vµ cÇu kh«ng cã ¶nh hëng g× d. Co d·n hoµn toµn.
®Õn viÖc x¸c ®Þnh gi¸. e. Kh«ng sù m« t¶ nµo lµ chÝnh x¸c c¶.
d. Cã nghÜa lµ thu nhËp danh nghÜa kh«ng ¶nh hëng
43. §êng cÇu lµ ®êng th¼ng cã tÝnh chÊt nµo trong c¸c
®Õn cÇu. tÝnh chÊt sau:
e. Kh«ng ®îc m« t¶ thÝch ®¸ng b»ng mét trong a. Cã ®é dèc kh«ng ®æi vµ ®é co d·n thay ®æi.
nh÷ng c©u trªn.
b. Cã ®é co d·n kh«ng ®æi vµ ®é dèc thay ®æi.
40. Co d·n cña cÇu theo gi¸ lµ: c. Cã ®é dèc vµ ®é co d·n thay ®æi.
a. Thay ®æi trong tæng doanh thu chia cho thay ®æi
d. Nãi chung kh«ng thÓ kh¼ng ®Þnh ®îc nh c¸c c©u
trong gi¸.
trªn.
b. Kh«ng ®æi ®èi víi c¸c ®êng cÇu kh¸c nhau bÊt kÓ
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
h×nh d¹ng cña chóng.
c. Lu«n lu«n lµ co d·n, hoÆc kh«ng co d·n, hoÆc co d·n 44. Lîng cÇu nh¹y c¶m h¬n ®èi víi nh÷ng thay ®æi trong
gi¸ khi:
®¬n vÞ trong suèt ®é dµI cña ®êng cÇu.

20 39 40
a. Cung lµ kh«ng co d·n t¬ng ®èi. d. T¨ng gÊp ®«i.
b. Cã nhiÒu hµng ho¸ thay thÕ ®îc nã ë møc ®é cao. e. c vµ d.
c. Nh÷ng ngêi tiªu dïng lµ ngêi hîp lý. 48. Gi¶ sö r»ng co d·n cña cÇu theo gi¸ lµ 0,7. CÇu vÒ hµng
d. Ngêi tiªu dïng ®îc th«ng tin t¬ng ®èi tèt h¬n vÒ ho¸ nµy lµ:

chÊt lîng cña mét hµng ho¸ nµo ®ã. a. Hoµn toµn kh«ng co d·n.
e. TÊt c¶ ®Òu ®óng. b. Kh«ng co d·n.
c. Co d·n ®¬n vÞ.
45. Gi¶ sö r»ng gi¸ gi¶m 10% vµ lîng cÇu t¨ng 20%. Co d·n
d. Co d·n.
cña cÇu theo gi¸ lµ:
e. Co d·n hoµn toµn.
a. 2.
b. 1. 49. C©u nµo liªn quan ®Õn co d·n cña cÇu theo gi¸ sau
®©y lµ ®óng:
c. 0.
a. Co d·n cña cÇu theo gi¸ lµ kh«ng ®æi ®èi víi bÊt kú
d. 1/2.
®êng cÇu nµo.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. b. CÇu trong ng¾n h¹n co d·n theo gi¸ nhiÒu h¬n so víi
46. Gi¶ sö r»ng co d·n cña cÇu theo gi¸ lµ 1/3. NÕu gi¸ t¨ng trong dµi h¹n.
30% th× lîng cÇu sÏ thay ®æi nh thÕ nµo? c. NÕu tæng doanh thu gi¶m khi gi¸ t¨ng th× khi ®ã
a. Lîng cÇu t¨ng 10%. cÇu lµ t¬ng ®èi kh«ng co d·n.
b. Lîng cÇu gi¶m 10%. d. a vµ c.
c. Lîng cÇu t¨ng 90%. e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
d. Lîng cÇu gi¶m 90%.
50. NÕu ®êng cung lµ th¼ng ®øng th× co d·n cña cung
e. Lîng cÇukh«ng thay ®æi. theo gi¸ lµ:

47. Gi¶ sö r»ng co d·n cña cÇu theo gi¸ lµ 1,5. NÕu gi¸ gi¶m a. 0.
tæng doanh thu sÏ: b. Nhá h¬n 1.
a. Gi÷ nguyªn. c. 1.
b. Gi¶m. d. Lín h¬n 1.
c. T¨ng. e. B»ng v« cïng.

21 39 40
51. Co d·n dµi h¹n cña cung lín h¬n co d·n ng¾n h¹n cña a. Kh«ng thay ®æi v× thuÕ ®¸nh vµo s¶n xuÊt chø
cung v×:
kh«ng ph¶i vµo tiªu dïng.
a. Trong dµi h¹n sè lîng m¸y mãc thiÕt bÞ vµ nhµ xëng b. T¨ng thªm 1$.
cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc. c. T¨ng thªm Ýt h¬n 1$.
b. Trong dµi h¹n c¸c h·ng míi cã thÓ gia nhËp vµ c¸c d. Gi¶m xuèng Ýt h¬n 1$.
h·ng ®ang tån t¹i cã thÓ rêi bá ngµnh. e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
c. Trong dµi h¹n ngêi tiªu dïng cã thÓ t×m ra c¸c hµng
55. Nãi chung ngêi tiªu dïng chÞu phÇn lín trong thuÕ khi
ho¸ thay thÕ. cÇu lµ:
d. a vµ b.
a. T¬ng ®èi kh«ng co d·n.
e. TÊt c¶.
b. Co d·n ®¬n vÞ.
52. Gi¶ sö r»ng cung lµ co d·n hoµn toµn. NÕu ®êng cÇu c. T¬ng ®èi co d·n.
dÞch chuyÓn sang ph¶i th×:
d. Lµ nh thÕ nµo ®ã ®Ó ngêi tiªu dïng lu«n lu«n chÞu
a. Gi¸ vµ lîng sÏ t¨ng.
toµn bé g¸nh nÆng thuÕ.
b. Lîng sÏ t¨ng nhng gi¸ gi÷ nguyªn.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
c. Gi¸ sÏ t¨ng nhng lîng gi÷ nguyªn.
d. C¶ gi¸ vµ lîng ®Òu kh«ng t¨ng. 56. Gi¶ sö cung mét hµng ho¸ lµ hoµn toµn kh«ng co d·n.
e. Gi¸ t¨ng nhng lîng gi¶m. ThuÕ 1$ ®¸nh vµo hµng ho¸ ®ã sÏ lµm cho gi¸ t¨ng thªm:

53. Gi¶ sö r»ng cÇu lµ hoµn toµn kh«ng co d·n vµ cung dÞch a. Ýt h¬n 1$.
chuyÓn sang tr¸i th×:
b. 1$.
a. Gi¸ vµ lîng sÏ t¨ng.
c. NhiÒu h¬n 1$.
b. Lîng sÏ t¨ng nhng gi¸ gi÷ nguyªn.
d. 0,5$.
c. Gi¸ sÏ t¨ng nhng lîng gi÷ nguyªn.
d. C¶ gi¸ vµ lîng ®Òu kh«ng t¨ng. e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
e. Gi¸ t¨ng nhng lîng gi¶m.
54. Co d·n cña cÇu vÒ s¶n phÈm A theo gi¸ lµ 1,3 vµ ®êng
cung dèc lªn. NÕu thuÕ 1$ mét ®¬n vÞ s¶n phÈm b¸n ra
®¸nh vµo ngêi s¶n xuÊt s¶n phÈm A th× gi¸ c©n b»ng sÏ: 0
P Q P0
Q
22 39 40
a. a.
d b.b.
d c. c.
d. d.
e. Kh«ng s¬ ®å nµo.

0 Q 0
Q
(a)
(b)
P P

(c)
(d)
H×nh 2.5
57. ChÝnh phñ tuyªn bè sÏ mua tÊt c¶ vµng do c¸c má néi
®Þa cung øng ë gi¸ 50$ mét chØ. S¬ ®å nµo - nÕu cã -
trong c¸c s¬ ®å ë h× cã thÓ sö dông ®Ó m« t¶ ®êng cÇu
cña chÝnh phñ?

23 39 40
58. NÕu c¶ cung vµ cÇu ®Òu t¨ng th× gi¸ thÞ trêng sÏ: a. CÇu hoµn toµn kh«ng co d·n.
a. T¨ng chØ trong trêng hîp cung kh«ng co d·n hoµn b. CÇu co d·n hoµn toµn.
toµn. c. CÇu co d·n h¬n cung.
b. Kh«ng thÓ dù ®o¸n ®îc chØ víi c¸c ®iÒu kiÖn nµy. d. Cung kh«ng co d·n cÇu co d·n.
c. Gi¶m nÕu cung lµ co d·n hoµn toµn. e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
d. T¨ng chØ nÕu cÇu lµ kh«ng co d·n hoµn toµn.
e. Gi¶m dï cung cã ph¶i lµ kh«ng co d·n hoµn toµn hay
kh«ng.
59. NÕu gi¸ lµ 10$, lîng mua sÏ lµ 400 vµ ë gi¸ 15$, lîng mua
sÏ lµ 500 mét ngµy, khi ®ã co d·n cña cÇu theo gi¸ xÊp xØ
b»ng:
a. 0,1
b. 3,3
c. 0,7
d. 2,5
e. 6,0
60. Co d·n cña cÇu theo gi¸ lîng hãa
a. Sù dÞch chuyÓn cña ®êng cÇu.
b. Sù dÞch chuyÓn cña ®êng cung.
c. Sù vËn ®éng däc theo ®êng cÇu
d. Sù vËn ®éng däc theo ®êng cung.
e. Thay ®æi phÇn tr¨m trong tæng doanh thu g©y do
thay ®æi gi¸ 1% g©y ra.
61. NÕu toµn bé g¸nh nÆng thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt chuyÓn
hÕt sang ngêi tiªu dïng th× cã thÓ nãi r»ng:

24 39 40
c. Gi¸ OC ®i liÒn víi "danh s¸ch chê ®îi" lµ DG.
P d. Kh«ng kh¼ng ®Þnh ®îc sè lîng bá trèng hoÆc danh
s¸ch chê ®îi khi kh«ng cho ®é co d·n.
I e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
S
A 63. ChÝnh phñ ®¸nh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 7$ mét ®¬n
vÞ b¸n ra ®èi víi ngêi b¸n trong mét ngµnh c¹nh tranh. C¶
cung vµ cÇu ®Òu cã mét ®é co d·n nµo ®ã theo gi¸. ThuÕ
E nµy lµm:
a. Toµn bé ®êng cung dÞch chuyÓn s¸ng tr¸i 7$ nhng
B gi¸ sÏ kh«ng t¨ng (trõ khi cÇu co d·n hoµn toµn).
b. Toµn bé ®êng cung dÞch chuyÓn lªn trªn Ýt h¬n 7$
nhng gi¸ sÏ t¨ng kh«ng nhiÒu h¬n 7$ (trõ khi cÇu
H co d·n cao).
C c. Toµn bé ®êng cung dÞch chuyÓn s¸ng tr¸i Ýt h¬n 7$
D nhng gi¸ sÏ t¨ng kh«ng nhiÒu h¬n 7$ (trõ khi cÇu
co d·n cao).
d. Toµn bé ®êng cung dÞch chuyÓn lªn trªn 7$ nhng
gi¸ sÏ t¨ng Ýt h¬n 7$ (trõ khi cung co d·n hoµn
toµn).
0 D F 64. NÕu trî cÊp 2$ cho ngêi cung øng lµm cho gi¸ mµ ngêi
G Q tiªu dïng tr¶ gi¶m ®i 2$, vµ ®êng cÇu dèc xuèng díi sang
ph¶i th× ®©y ph¶i lµ ngµnh ®îc ®Æc trng bëi:
H×nh 2.6
a. T« kinh tÕ thuÇn tuý.
b. Chi phÝ t¨ng.
62. NÕu trÇn gi¸ ®îc ®Æt ra ®èi víi ®¬n gi¸ thuª nhµ th× c. Chi phÝ kh«ng ®æi.
tõ h×nh 2.5 ta thÊy:
d. §êng cung vßng vÒ ph¸i sau.
a. Gi¸ OC ®i liÒn víi sè lîng nhµ bá trèng lµ FG.
e. Chi phÝ gi¶m.
b. Gi¸ OA ®i liÒn víi sè lîng nhµ bá trèng lµ FG.
25 39 40
2.2 §óng hay sai 14. Gi¶m gi¸ hµng ho¸ bæ sung cña mét hµng hãa x¸c
®Þnh nµo ®ã sÏ lµm dÞch chuyÓn ®êng cÇu hµng ho¸
1. ë møc gi¸ P lîng cÇu lín h¬n lîng cung th× P cã xu h- ®ã sang ph¶i.
íng bÞ ®Èy lªn. 15. T¨ng gi¸ dÇu sÏ lµm cho lîng cung dÇu t¨ng vµ lîng
2. §êng cÇu thÞ trêng lµ tæng c¸c sè lîng vµ c¸c møc gi¸ cÇu dÇu gi¶m.
cña c¸c cÇu c¸ nh©n. 16. V× lîng mua ph¶i b»ng lîng b¸n nªn kh«ng thÓ cã
3. §êng cÇu c¸ nh©n lµ vÝ dô vÒ mèi quan hÖ c©n b»ng. mét møc gi¸ mµ ë ®ã l¹i kh«ng cã sù b»ng
4. Khi gi¸ gi¶m lîng cÇu gi¶m. nhau cña lîng cÇu vµ lîng cung.
5. Mét lý do lµm cho ®êng cung dèc lªn lµ ë c¸c møc gi¸ 17. Khi mäi ngêi tr¶ nhiÒu ®ång h¬n cho ®«la th× tû
cao h¬n cã nhiÒu ngêi gia nhËp thÞ trêng h¬n. gi¸ hèi ®o¸i c¹nh tranh ®ång/®«la sÏ t¨ng.
6. ë c©n b»ng kh«ng cã cÇu vît hoÆc cung vît. 18. Gi¸ t¹o ®éng c¬ cho nÒn kinh tÕ sö dông tµi
7. NÕu gi¸ cao h¬n gi¸ c©n b»ng ngêi tiªu dïng cã thÓ nguyªn mét c¸ch hiÖu qu¶.
mua ®îc mét sè lîng mµ hä s½n sµng mua. 19. NÕu ®êng cung lµ dèc lªn th× sù dÞch chuyÓn
8. NÕu gi¸ thÊp h¬n gi¸ c©n b»ng ngêi b¸n kh«ng thÓ sang ph¶i cña ®êng cÇu sÏ lµm cho gi¸ vµ
b¸n ®îc mét sè lîng nhiÒu nh hä s½n sµng b¸n. s¶n lîng c©n b»ng t¨ng.
9. LuËt cung vµ luËt cÇu ph¸t biÓu r»ng gi¸ c©n b»ng sÏ 20. NÕu ®êng cÇu lµ dèc xuèng th× sù dÞch chuyÓn
lµ gi¸ mµ ë ®ã lîng cung b»ng lîng cÇu. sang ph¶i cña ®êng cung sÏ lµm cho gi¸ vµ s¶n
10. Gi¸ kim c¬ng cao h¬n gi¸ níc v× kim c¬ng cã gi¸ lîng c©n b»ng t¨ng.
trÞ sö dông cao h¬n. 21. Khi ®êng cÇu rÊt co d·n th× ngêi s¶n xuÊt sÏ ph¶i
11. Thay ®æi trong thu nhËp cña ngêi tiªu dïng sÏ lµm chÞu mét phÇn lín h¬n trong thuÕ ®¸nh
dÞch chuyÓn ®êng cÇu. vµo ngêi s¶n xuÊt.
12. T¨ng gi¸ hµng ho¸ thay thÕ cña mét hµng hãa x¸c 22. ThuÕ ®¸nh vµo sè lîng hµng ho¸ b¸n ra lµm dÞch
®Þnh nµo ®ã sÏ lµm dÞch chuyÓn ®êng cÇu hµng ho¸ chuyÓn ®êng cung lªn trªn mét lîng ®óng
®ã sang ph¶i. b»ng thuÕ.
13. Thay ®æi gi¸ cña mét hµng ho¸ sÏ lµm dÞch 23. Khi gi¸ cøng nh¾c cã thÓ cã d thõa hoÆc thiÕu hôt
chuyÓn ®êng cÇu thÞ trêng cña nã sang ph¶i. trong ng¾n h¹n.

26 39 40
24. TrÇn gi¸ ®îc ®Æt cao h¬n gi¸ c©n b»ng sÏ kh«ng 35. NÕu cung gi¶m vµ thu nhËp cña gia ®×nh gi¶m
cã ¶nh hëng ®Õn thÞ trêng. th× cã thÓ lµm cho lîng cÇu gi÷ nguyªn.
25. TrÇn gi¸ ®îc ®Æt thÊp h¬n gi¸ c©n b»ng sÏ kh«ng 36. HiÖu suÊt gi¶m dÇn hµm ý ®êng cÇu dèc lªn.
cã ¶nh hëng ®Õn thÞ trêng. 37. Víi cung kh«ng co d·n, t¨ng Q lµm gi¶m tæng doanh
26. Sµn gi¸ ®îc ®Æt bªn trªn gi¸ c©n b»ng trong thÞ thu.
trêng s÷a dÉn ®Õn d thõa s÷a.
38. NÕu 2% t¨ng P lµm Q t¨ng 3% th× cÇu lµ co d·n.
27. Gi¸ t«m hïm cao vµ ®ang t¨ng kh«ng nhÊt thiªt lµ
39. Khi cÇu lµ co d·n ®¬n vÞ th× doanh thu b»ng nhau
chØ dÉn vÒ ®éc quyÒn trong thÞ trêng t«m hïm.
ë mäi gi¸.
28. Sù dÞch chuyÓn sang ph¶i cña ®êng cÇu biÓu thÞ
40. Cho:
mäi ngêi mua Ýt h¬n ë mçi møc gi¸.
29. ë gi¸ trÇn hîp ph¸p lîng cung vµ lîng cÇu kh«ng bao 2005 2006 2007
giê lµ lîng c©n b»ng. Gi¸ hµng ho¸ A 1,29$ 1,59$ 1,79$
30. LuËt cÇu ph¸t biÓu r»ng cã mèi quan hÖ nghÞch Lîng b¸n 400 500 600
biÕn gi÷a gi¸ vµ lîng, khi gi¸ t¨ng th× lîng cÇu gi¶m. Tõ sè liÖu ®· cho kh«ng thÓ kÕt luËn r»ng cÇu vÒ hµng
31. Thay ®æi trong thu nhËp sÏ lµm cho mäi ngêi vËn ho¸ A lµ dèc lªn trªn vÒ phÝa ph¶i.
®éng lªn phÝa trªn däc ®êng cÇu, kh«ng 41. §Æt trÇn cho møc l·i suÊt cã thÓ lµm cho lîng cung
gièng nh thay ®æi trong thÞ hiÕu lµm cho ®êng cÇu vÒ vèn gi¶m so víi lîng cÇu ë møc l·i suÊt hiÖn hµnh.
dÞch chuyÓn. 42. ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi mét hµng ho¸ thêng
32. ViÖc qu¶ng c¸o cho mét s¶n phÈm lµ sù cè g¾ng ®Î ra g¸nh nÆng chØ ®èi víi ngêi cung øng.
cña nh÷ng ngêi qu¶ng c¸o lµm dÞch chuyÓn ®- 43. §èi víi mét sè hµng ho¸ sè tiÒn thu ®îc ë c¸c møc
êng cÇu lªn trªn hoÆc sang ph¶i. gi¸ cao h¬n l¹i thÊp h¬n.
33. Nãi r»ng gi¸ "lµm c©n b»ng thÞ trêng" lµ nãi r»ng 44. Co d·n cña cÇu theo gi¸ däc theo ®êng cÇu lu«n
mäi ngêi muèn hµng ho¸ ®ã ®ang ®¹t ®îc tÊt lu«n kh«ng ®æi.
c¶ nh÷ng g× m×nh muèn. 45. §êng cÇu n»m ngang lµ ®êng cÇu co d·n hoµn
34. Gi¶m cÇu cïng víi gi¶m cung nhÊt thiÕt sÏ lµm gi¶m toµn.
c¶ gi¸ vµ lîng c©n b»ng. 46. §êng cung th¼ng ®øng lµ hoµn toµn kh«ng co d·n.

27 39 40
47. NÕu ®êng cung lµ co d·n ®¬n vÞ th× tæng doanh 56. CÇu vÒ mét hµng ho¸ cµng co d·n th× phÇn trong
thu lµ kh«ng ®æi khi gi¸ thay ®æi. thuÕ tÝnh theo ®¬n vÞ s¶n phÈm r¬i vµo
48. Cã mét møc gi¸ nµo ®ã mµ ë ®ã mét sù thay ®æi ngêi tiªu dïng cµng lín vµ tæng doanh thu thuÕ chÝnh
nhá vÒ gi¸ theo híng nµy hoÆc theo híng kia phñ thu ®îc cµng lín.
thùc tÕ kh«ng cã ¶nh hëng g× ®Õn tæng doanh thu. 57. NÕu mét hµng ho¸ mµ ch¼ng mÊt tÝ chi phÝ nµo
PhÇn ®ã cña ®êng cÇu ®îc gäi lµ cã ®é co d·n b»ng ®Ó s¶n xuÊt vµ b¸n ra th× kh«ng thÓ b¸n cao
v« cïng. h¬n møc gi¸ b»ng 0.
49. §êng cÇu tuyÕn tÝnh, trõ khi lµ ®êng th¼ng ®øng 58. §êng cÇu vÒ mét hµng ho¸ cµng kh«ng co d·n phÇn
hoÆc n»m ngang, cã ®é co d·n kh«ng ®æi ë trong thuÕ tÝnh theo ®¬n vÞ s¶n phÈm
mäi ®iÓm. r¬i vµo ngêi s¶n xuÊt cµng lín.
50. §èi víi mét sù dÞch chuyÓn x¸c ®Þnh cña ®êng 59. NÕu mét ngµnh cã chi phÝ kh«ng ®æi th× thuÕ
cÇu, cã thÓ hy väng sù thay ®æi gi¸ trong ng¾n h¹n sÏ b¸n hµng sÏ r¬i hoµn toµn vµo ngêi b¸n.
lín h¬n trong dµi h¹n.
60. NÕu chÝnh phñ thu thuÕ 3$ mét ®¬n vÞ s¶n phÈm
51. Co d·n cña cÇu theo gi¸ lµ thay ®æi phÇn tr¨m
nµo ®ã tõ ngêi s¶n xuÊt th× cã nghÜa lµ
trong gi¸ chia cho thay ®æi phÇn tr¨m trong
ngêi s¶n xuÊt bÞ buéc ph¶i ®Æt gi¸ cao h¬n tríc ®©y
tæng doanh thu.
3$ ®Ó b¸n hµng ho¸ ®ã.
52. Nãi chung, kho¶ng thêi gian xem xÐt cµng dµi th×
c¸c ®êng cung cµng co d·n nhiÒu h¬n. 61. §Æt trÇn cho l·i suÊt cao h¬n l·i suÊt c©n b»ng trªn
53. CÇu vÒ c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô cã nhiÒu hµng ho¸ thÞ trêng tù do sÏ lµm c¹n kiÖt vèn s½n cã.
thay thÕ ®îc nã ë møc ®é cao h¬n sÏ cã co d·n theo
gi¸ cao h¬n. 2.3 C©u hái th¶o luËn
54. Khi n«ng d©n may m¾n cã vô mïa béi thu th×
tæng doanh thu (tÝnh chung cho tÊt c¶ n«ng 1. “§êng cÇu gi¶ ®Þnh r»ng lîng cÇu mét hµng ho¸ chØ
d©n) cã thÓ gi¶m. §iÒu ®ã cho thÊy cÇu thÞ tr- phÞ thuéc vµo gi¸ hµng ho¸ ®ã”. B¹n cã
êng vÒ n«ng s¶n lµ co d·n. ®ång ý víi nhËn ®Þnh nµy kh«ng? Nh÷ng yÕu
55. §êng cung tuyÕn tÝnh ®i qua gèc to¹ ®é cã ®é co tè nµo ®îc gi¶ ®Þnh lµ gi÷ nguyªn khi vÏ ®êng cÇu.
d·n b»ng 1 ë mäi ®iÓm.

28 39 40
2. NÕu lµm t¨ng cung th× cÇu vµ cung x¸c ®Þnh gi¸ nh
thÕ nµo?

3. H·y sö dông ®å thÞ cung cÇu ®Ó gi¶i thÝch viÖc b·i bá 3.Tiªu dïng
®iÒu tiÕt gi¸ dÇu lµm cho c¬ chÕ gi¸ cã thÓ
®îc sö dông ®Ó thóc ®Èy viÖc b¶o tån vµ h¹n
chÕ viÖc sö dông n¨ng lîng. 3.1 Chän c©u tr¶ lêi
4. H·y b×nh luËn nhËn ®Þnh sau: “Sù dÞch chuyÓn cña 1. Gi¶ ®Þnh r»ng kh«ng cã tiÕt kiÖm hay ®i vay, vµ thu nhËp
cña ngêi tiªu dïng lµ cè ®Þnh, rµng buéc ng©n s¸ch cña ng-
®êng cung chøa ®ùng sù vËn ®éng cña tr¹ng th¸i êi ®ã:
c©n b»ng däc theo ®êng cÇu vµ ngîc l¹i”. Minh ho¹ a. X¸c ®Þnh tËp hîp c¸c c¬ héi cña ngêi ®ã.
b»ng ®å thÞ. b. ChØ ra r»ng tæng chi tiªu kh«ng thÓ vît qu¸ tæng
5. “C©n b»ng thÞ trêng ®îc ®Þnh nghÜa lµ ®iÓm mµ t¹i thu nhËp.
®ã cung b»ng cÇu ë mét møc gi¸ ®· cho. V× l- c. BiÓu thÞ Ých lîi cËn biªn gi¶m dÇn.
îng b¸n lu«n lu«n b»ng lîng mua, nªn thÞ trêng d. TÊt c¶.
lu«n lu«n c©n b»ng. C¸c ®iÓm kh¸c trªn ®êng ®ã lµ e. a vµ b.
2. Gi¶ sö r»ng gi¸ vÐ xem phim lµ 2$ vµ gi¸ mét c¸i b¸nh lµ 4$.
kh«ng liªn quan”. H·y ®¸nh gi¸ nhËn ®Þnh trªn. Sù ®¸nh ®æi gi÷a hai hµng ho¸ nµy lµ:
6. “Níc Ph¸p thùc tÕ kh«ng cã viÖc x©y dùng nhµ ë tõ a. Mét c¸i b¸nh lÊy m«t vÐ xem phim.
1914 ®Õn 1948 v× cã sù kiÓm so¸t gi¸ thuª nhµ”. b. Hai vÐ xem phim lÊy mét c¸i b¸nh.
H·y gi¶i thÝch b»ng ®å thÞ. §iÒu g× sÏ x¶y ra khi lo¹i c. Hai c¸i b¸nh lÊy mét vÐ xem phim.
bá sù kiÓm so¸t gi¸ thuª nhµ. d. 2$ mét vÐ xem phim.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
7. H·y gi¶i thÝch (víi sù hç trî cña ®å thÞ) t¹i sao khi
3. Ých lîi cËn biªn cña mét hµng ho¸ chØ ra
chÝnh phñ muèn t¨ng doanh thu thuÕ tõ thuÕ trªn
a. R»ng tÝnh h÷u Ých cña hµng ho¸ lµ cã h¹n.
®¬n vÞ hµng ho¸ th× chÝnh phñ nªn ®¸nh thuÕ vµo
b. Sù s·n sµng thanh to¸n cho mét ®¬n vÞ bæ
hµng ho¸ cã cÇu kh«ng co d·n.
sung.

29 39 40
c. R»ng hµng ho¸ ®ã lµ khan hiÕm. d. DÞch chuyÓn vµo trong song song víi ®êng
d. R»ng ®é dèc cña ®êng ng©n s¸ch lµ gi¸ t¬ng ng©n s¸ch ban ®Çu.
®èi. e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. 7. Thay ®æi phÇn tr¨m trong lîng cÇu do thay ®æi 1% t¨ng
trong thu nhËp g©y ra lµ:
4. Ých lîi cËn biªn gi¶m dÇn cã nghÜa lµ:
a. 1.
a. TtÝnh h÷u Ých cña hµng ho¸ lµ cã h¹n.
b. Lín h¬n 0.
b. Sù s·n sµng thanh to¸n cho mét ®¬n vÞ bæ sung
c. Co d·n cña cÇu theo thu nhËp.
gi¶m khi tiªu dïng nhiÒu hµng ho¸ ®ã h¬n.
d. Co d·n cña cÇu theo gi¸.
c. Hµng ho¸ ®ã lµ khan hiÕm.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
d. §é dèc cña ®êng ng©n s¸ch nhá h¬n khi tiªu
dïng nhiÒu hµng ho¸ ®ã h¬n. 8. NÕu phÇn thu nhËp mµ mét c¸ nh©n chi vµo mét hµng ho¸
gi¶m khi thu nhËp cña ngêi ®ã t¨ng th× co d·n cña cÇu
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. theo thu nhËp lµ:
5. NÕu Long s½n sµng thanh to¸n 100$ cho m«t c¸i m¸y pha a. Lín h¬n 1.
cµ phª vµ 120$ cho hai c¸i m¸y ®ã th× Ých lîi cËn biªn cña
c¸i m¸y thø hai lµ b. Gi÷a 0 vµ 1.
c. 0.
a. 20$.
d. Nhá h¬n 0.
b. 120$.
e. Kh«ng thÓ nãi g× tõ th«ng tin trªn.
c. 100$.
d. 60$. 9. Trong dµi h¹n,

e. 50$. a. Co d·n cña cÇu theo gi¸ lín h¬n trong ng¾n h¹n.
b. Co d·n cña cÇu theo thu nhËp lín h¬n trong ng¾n
6. Khi thu nhËp cña ngêi tiªu dïng t¨ng, rµng buéc ng©n s¸ch
cña ngêi tiªu dïng h¹n.
a. DÞch chuyÓn ra ngoµi song song víi ®êng ng©n c. Co d·n cña cÇu theo gi¸ nhá h¬n trong ng¾n h¹n.
s¸ch ban ®Çu. d. Co d·n cña cÇu theo thu nhËp h¬n trong ng¾n
b. Quay vµ trë nªn dèc h¬n. h¹n.
c. Quay vµ trë nªn tho¶i h¬n. e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
30 39 40
10. Khi gi¸ cña mét hµng ho¸ (biÓu thÞ trªn trôc hoµnh) gi¶m e. a vµ c.
th× rµng buéc ng©n s¸ch
13. Khi gi¸ mét hµng ho¸ gi¶m, ¶nh hëng thu nhËp
a. Quay vµ trë nªn tho¶i h¬n.
a. KhuyÕn khÝch c¸ nh©n tiªu dïng hµng ho¸ ®ã
b. Quay vµ trë nªn dèc h¬n.
nhiÒu h¬n.
c. DÞch chuyÓn ra ngoµi song song víi rµng buéc
b. KhuyÕn khÝch c¸ nh©n tiªu dïng hµng ho¸ ®ã Ýt
ng©n s¸ch ban ®Çu.
h¬n.
d. DÞch chuyÓn vµo trong song song víi rµng buéc
c. DÉn ®Õn tiªu dïng nhiÒu h¬n nÕu hµng ho¸ ®ã
ng©n s¸ch ban ®Çu.
lµ hµng thø cÊp, Ýt h¬n nÕu hµng ho¸ ®ã lµ hµng
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
ho¸ b×nh thêng.
11. NÕu cÇu vÒ mét hµng ho¸ gi¶m khi thu nhËp gi¶m th×
d. DÉn ®Õn tiªu dïng Ýt h¬n nÕu hµng ho¸ ®ã lµ
a. Hµng ho¸ ®ã lµ hµng ho¸ b×nh thêng.
hµng thø cÊp, nhiÒu h¬n nÕu hµng ho¸ ®ã lµ
b. Hµng ho¸ ®ã lµ hµng ho¸ cÊp thÊp. hµng ho¸ b×nh thêng.
c. Co d·n cña cÇu theo thu nhËp nhá h¬n 0. e. a vµ c.
d. Co d·n cña cÇu theo thu nhËp ë gi÷a 0 vµ 1. 14. NÕu gi¸ cña hµng hãa gi¶m vµ cÇu vÒ mét hµng ho¸ kh¸c
e. b vµ c. t¨ng th× c¸c hµng ho¸ ®ã lµ:

12. Khi gi¸ mét hµng ho¸ gi¶m, ¶nh hëng thay thÕ a. Thø cÊp.
a. KhuyÕn khÝch c¸ nh©n tiªu dïng hµng ho¸ ®ã b. Bæ sung.
nhiÒu h¬n. c. Thay thÕ.
b. KhuyÕn khÝch c¸ nh©n tiªu dïng hµng ho¸ ®ã Ýt d. B×nh thêng.
h¬n. e. b vµ c.
c. DÉn ®Õn tiªu dïng nhiÒu h¬n nÕu hµng ho¸ ®ã 15. NÕu gi¸ cña hµng hãa t¨ng vµ cÇu vÒ mét hµng ho¸ kh¸c
t¨ng th× c¸c hµng ho¸ ®ã lµ:
lµ hµng thø cÊp, Ýt h¬n nÕu hµng ho¸ ®ã lµ hµng
a. Thø cÊp.
ho¸ b×nh thêng.
b. Bæ sung.
d. DÉn ®Õn tiªu dïng Ýt h¬n nÕu hµng ho¸ ®ã lµ
c. Thay thÕ.
hµng thø cÊp, nhiÒu h¬n nÕu hµng ho¸ ®ã lµ
d. B×nh thêng.
hµng ho¸ b×nh thêng.
e. b vµ b.
31 39 40
16. §èi víi hµng ho¸ b×nh thêng khi thu nhËp t¨ng b. Thu nhËp cña ngêi tiªu dïng.
a. §êng ng©n s¸ch dÞch chuyÓn song song ra c. Sù s½n cã cña c¸c hµng ho¸ thay thÕ.
ngoµi. d. Hµng ho¸ ®ã lµ hµng b×nh thêng hay thø cÊp.
b. §êng cÇu dÞch chuyÓn sang ph¶i. e. a. vµ b.
c. Lîng cÇu t¨ng. 20. NÕu nh÷ng ngêi së h÷u kh«ng cho b¸n tµi nguyªn cña hä
d. Chi nhiÒu tiÒn h¬n vµo hµng ho¸ ®ã. th×

e. TÊt c¶ ®Òu ®óng. a. Tµi nguyªn kh«ng thÓ ®Õn ®îc nh÷ng ngêi sö
17. §èi víi hµng ho¸ b×nh thêng khi gi¸ t¨ng dông gi¸ trÞ cao nhÊt.
a. ¶nh hëng thay thÕ khuyÕn khÝch tiªu dïng Ýt b. Nh÷ng ngêi së h÷u sÏ kh«ng hµnh ®éng mét
h¬n. c¸ch hîp lý.
b. ¶nh hëng thu nhËp khuyÕn khÝch tiªu dïng Ýt c. Nh÷ng sù lùa chän cña hä kh«ng bÞ giíi h¹n bëi
h¬n. c¸c tËp hîp c¬ héi.
c. CÇu vÒ c¸c hµng ho¸ thay thÕ t¨ng. d. ThÞ trêng sÏ lµ c¹nh tranh hoµn h¶o.
d. CÇu vÒ c¸c hµng ho¸ bæ sung gi¶m. e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
e. TÊt c¶ ®Òu ®óng. 21. Ph©n bæ hµng ho¸ b»ng xÕp hµng, sæ xè, vµ tem phiÕu lµ
c¸c vÝ dô vÒ:
18. §èi víi hµng ho¸ thø cÊp khi gi¸ t¨ng a. H¹n chÕ tiªu dïng.
a. ¶nh hëng thay thÕ khuyÕn khÝch tiªu dïng Ýt b. Kh«ng b¸n cho ngêi tr¶ gi¸ cao nhÊt.
h¬n. c. Nh÷ng c¸ch ph©n bæ tµi nguyªn hiÖu qu¶.
b. ¶nh hëng thu nhËp khuyÕn khÝch tiªu dïng Ýt d. §éng c¬ lîi nhuËn.
h¬n. e. a, b vµ c.
c. ¶nh hëng thu nhËp khuyÕn khÝch tiªu dïng nhiÒu 22. H¹n chÕ tiªu dïng b»ng xÕp hµng
h¬n. a. DÉn ®Õn ph©n bæ tµi nguyªn kh«ng hiÖu qu¶.
d. Lîng cÇu gi¶m. b. Ph©n bæ tµi nguyªn cho nh÷ng ngêi tr¶ nhiÒu
e. a vµ c. tiÒn nhÊt.
19. §é dèc cña ®êng ng©n s¸ch phô thuéc vµo c. L·ng phÝ thêi gian khi sö dông ®Ó xÕp hµng.
a. Gi¸ t¬ng ®èi cña c¸c hµng ho¸.
32 39 40
d. Lµ c¸ch ph©n bæ tµi nguyªn hiÖu qu¶.
e. a vµ c.
23. Khi c¸c hµng ho¸ bÞ h¹n chÕ tiªu dïng b»ng tem phiÕu vµ
tem phiÕu kh«ng ®îc mua b¸n,
P
a. Hµng ho¸ kh«ng ®Õn víi nh÷ng ngêi ®¸nh gi¸ nã H
cao nhÊt.
b. ThÞ trêng trî ®en sÏ ph¸t sinh.
c. C¸c c¸ nh©n sÏ kh«ng hµnh ®éng mét c¸ch hîp lý.
d. a vµ b.
F G
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. 10$
24. ë cÇu c©n b»ng, sù lùa chän Q1 vµ Q2 lµ:
a. MU1 = MU2
b. MU1/Q1 = MU2/Q2
c. MU1/P1 = MU2/P2 C D E
d. P1 = P2 5$
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
25. NÕu biÕt ®êng cÇu cña c¸c c¸ nh©n ta cã thÓ t×m ra cÇu
thÞ trêng b»ng c¸ch:
a. Céng chiÒu däc c¸c ®êng cÇu c¸ nh©n l¹i.
b. Céng chiÒu ngang tÊt c¶ c¸c ®êng cÇu c¸ nh©n
l¹i. 0 A B
c. LÊy trung b×nh cña c¸c ®êng cÇu c¸ nh©n. Q
d. Kh«ng thÓ lµm ®îc nÕu kh«ng biÕt thu nhËp cña H×nh 3.1
ngêi tiªu dïng.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. 26. Trong h×nh 3.1 t¨ng gi¸ tõ 5 dÕn 10 lµm cho thÆng d tiªu
dïng gi¶m mÊt diÖn tÝch:

33 39 40
a. FGH a. Gi¸ cña nã t¨ng ngêi ta sÏ mua nã Ýt ®i.
b. CEH b. Gi¸ cña nã gi¶m ngêi ta sÏ mua nã nhiÒu h¬n.
c. FGDC c. Khi thu nhËp cña ngêi tiªu dïng t¨ng ngêi ta sÏ
d. CEGF mua hµng ho¸ ®ã Ýt ®i.
e. DEG d. Khi thu nhËp cña ngêi tiªu dïng gi¶m ngêi ta sÏ
27. YÕu tè nµo trong c¸c yÕu tè sau kh«ng ¶nh hëng ®Õn cÇu mua hµng ho¸ ®ã Ýt ®i.
vÒ cµ phª?
e. NÕu gi¸ hoÆc thu nhËp thay ®æi sÏ kh«ng g©y
a. Gi¸ cµ phª.
ra sù thay ®«i trong tiªu dïng hµng hãa ®ã.
b. Gi¸ chÌ.
30. Quy t¾c ph©n bæ ng©n s¸ch tèi u cña ngêi tiªu dïng lµ:
c. Thu nhËp cña gêi tiªu dïng.
a. Ých lîi cËn biªn thu ®îc tõ ®¬n vÞ cuèi cïng cña
d. Thêi tiÕt.
mçi hµng ho¸ chia cho gi¸ cña nã ph¶i b»ng nhau.
e. TÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn.
b. Ých lîi cËn biªn thu ®îc tõ mçi hµng ho¸ nh©n víi
28. Ngêi tiªu dïng ®îc cho lµ ë c©n b»ng trong sù lùa chän cña
m×nh gi÷a hai hµng ho¸ A vµ B khi:
gi¸ cña nã ph¶i b»ng nhau.
a. ViÖc mua hµng ho¸ A ®em l¹i sù tho¶ m·n b»ng c. Ých lîi cËn biªn thu ®îc tõ mçi hµng ho¸ ph¶i b»ng
viÖc mua hµng ho¸ B kh«ng.
b. §¬n vÞ mua cuèi cïng cña hµng ho¸ A ®em l¹i d. Ých lîi cËn biªn thu ®îc tõ mçi hµng ho¸ ph¶i
phÇn t¨ng thªm trong sù tho¶ m·n b»ng ®¬n vÞ b»ng v« cïng.
mua cuèi cïng cña hµng ho¸ B. e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
c. Mçi ®ång chi vµo hµng ho¸ A ®em l¹i sù tho¶ m·n 31. Gi¸ cña hµng ho¸ X gi¶m. ¶nh hëng thu nhËp (nÕu cã) cña
sù thay ®æi gi¸ nµy:
nh mçi ®ång chi vµo hµng ho¸ B.
a. SÏ thêng lµm cho sè hµng ho¸ X ®îc mua t¨ng lªn.
d. §ång cuèi cïng chi vµo hµng ho¸ A ®em l¹i sù
b. SÏ thêng lµm cho sè hµng ho¸ X ®îc mua gi¶m
tho¶ m·n nh ®ång cuèi cïng chi vµo hµng ho¸ B.
xuèng.
e. Nh÷ng ®ång cuèi cïng chi vµo hµng ho¸ A vµ B
c. Cã thÓ lµm cho sè hµng ho¸ X ®îc mua t¨ng
kh«ng lµm t¨ng sù tho¶ m·n.
hoÆc gi¶m, kh«ng cã kÕt qu¶ "thêng".
29. NÕu mét hµng ho¸ ®îc coi lµ "thø cÊp" th×:

34 39 40
d. Theo ®Þnh nghÜa kh«ng lµm t¨ng hoÆc gi¶m sè §Ó tèi ®a ho¸ sù tho¶ m·n ngêi tiªu dïng nµy ph¶i
lîng hµng ho¸ X mua. (gi¶ ®Þnh cã thÓ mua nh÷ng sè lÎ cña A vµ B):
e. SÏ kh«ng ¸p dông ®îc v× ¶nh hëng thu nhËp ®Ò a. Mua Ýt A h¬n, nhiÒu B h¬n n÷a.
cËp ®Õn nh÷ng thay ®æi trong thu nhËp ®îc sö b. Mua sè lîng A vµ B b»ng nhau.
dông chø kh«ng ph¶i ®Õn nh÷ng thay ®æi trong c. Mua nhiÒu A h¬n, Ýt B h¬n n÷a.
gi¸. d. Mua nhiÒu A h¬n n÷a, sè lîng B nh cò.
32. Gi¶ sö r»ng hai hµng ho¸ A vµ B lµ bæ sung hoµn h¶o cho e. Kh«ng lµm g× c¶, ngêi nµy ®ang ë vÞ trÝ tèt
nhau trong tiªu dïng vµ r»ng gi¸ cña hµng ho¸ B t¨ng cao do
cung gi¶m. HiÖn tîng nµo sau ®©y sÏ x¶y ra?
nhÊt.
a. Lîng cÇu hµng ho¸ A sÏ cã xu híng t¨ng. 34. §Ó ë vÞ trÝ c©n b»ng (nghÜa lµ tèi ®a ho¸ sù tho¶ m·n)
ngêi tiªu dïng ph¶i:
b. Gi¸ cña hµng hãa A sÏ cã xu híng gi¶m. a. Kh«ng mua hµng ho¸ thø cÊp.
c. C¶ gi¸ vµ lîng cÇu hµng ho¸ A sÏ cã xu híng t¨ng. b. Lµm cho Ých lîi cËn biªn cña ®¬n vÞ mua cuèi
d. Gi¸ cña hµng ho¸ A sÏ cã xu híng t¨ng lîng cÇu cïng cña c¸c hµng ho¸ b»ng nhau.
hµng ho¸ A sÏ cã xu híng gi¶m. c. §¶m b¶o r»ng gi¸ cña c¸c hµng ho¸ tû lÖ víi tæng
e. Gi¸ cña hµng ho¸ A sÏ cã xu híng gi¶m, vµ lîng Ých lîi cña chóng.
cÇu sÏ cã xu híng t¨ng. d. Ph©n bæ thu nhËp sao cho ®ång chi tiªu cuèi
33. Mét ngêi tiªu dïng cã 20$ mét tuÇn ®Ó chi tiªu theo ý m×nh cïng vµo hµng hãa nµy ®em l¹i phÇn Ých lîi t¨ng
vµo hµng hãa A vµ B. Gi¸ cña c¸c hµng ho¸ nµy, c¸c sè lîng
mµ ngêi ®ã mua vµ sù ®¸nh gi¸ cña ngêi ®ã vÒ Ých lîi thu thªm b»ng ®ång chi tiªu cuèi cïng vµo hµng hãa
®îc tõ c¸c sè lîng ®ã ®îc cho nh sau: kia.
Gi¸ Lîng mua Tæng Ých lîi Ých lîi
e. §¶m b¶o r»ng gi¸ cña hµng ho¸ b»ng Ých lîi cËn
cËn biªn
biªn cña tiÒn.
A 0,7$ 20 500
30
B 0,5$ 12 1000
20 PChÌ PChÌ

35 39 40
d. ¶nh hëng do thay ®æi gi¸ thÞ trêng g©y ra ®èi
víi cÇu vÒ mét hµng ho¸.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
0 QCµ phª 0
QCµ phª F
(a)

1
Hµng hãa
(b)
F
PChÌ PChÌ PChÌ

0 QCµ phª 0 QCµ phª 0


QCµ phª
E1
(c) (d)
(a)
H×nh 3.2
35. ¶nh hëng thu nhËp ®îc m« t¶ lµ: Hµng
a. ¶nh hëng do thay ®æi thu nhËp danh nghÜa
hãa 2
®Õn cÇu vÒ mét hµng ho¸ kh«ng liªn quan ®Õn
E’ H×nh 3.3
sù thay ®æi cña gi¸.
b. ¶nh hëng do thay ®æi trong thu nhËp thùc tÕ
g©y ra ®èi víi cÇu vÒ mét hµng ho¸. 36. NÕu hai hµngE ho¸, ch¼ng h¹n chÌ vµ cafe, cã thÓ lµ thay
thÕ hoµn h¶o cho nhau, th× mèi quan hÖ gi¸ - lîng cña
c. Thay ®æi trong së thÝch cña ngêi tiªu dïng do
chóng cã thÓ m« t¶ nh h×nh 3.2:
¶nh hëng cña ph©n phèi thu nhËp. a. a. G
b. b.

36 39 40
c. c. b. Gi¶m khi gi¸ cña hµng ho¸ xa xØ gi¶m.

Hµng hãa 2
d. d c. T¨ng khi thu nhËp t¨ng.
e. e. d. Gi¶m khi thu nhËp gi¶m.
f. kh«ng h×nh nµo ®óng. e. Gi÷ nguyªn mÆc dï gi¸ vµ thu nhËp thay ®æi.
Hµng hãa 2

38. Trong h×nh 3.3 t¨ng thu nhËp sÏ lµm dich chuyÓn tiªu dïng
tõ:
a. E ®Ðn F
b. E ®Õn G

A
A

Hµng hãa 1
H×nh 3.4 B

CthiÕt yÕu
37. ë c©n b»ng tû lÖ Ých lîi cËn biªn/gi¸ cña hµng ho¸
so víi cña hµng ho¸ xa xØ cã xu híng:
Hµn
a. T¨ng khi gi¸ cña hµng ho¸ thiÕt yÕu t¨ng.
g hãa 1
37 39 40
H×nh 3.5 e. Mua nhiÒu hµng hãa 1 vµ Ýt hµng ho¸ 2 h¬n
n÷a.
c. E ®Õn E’
42. §iÒu kiÖn c©n b»ng ®èi víi ngêi tiªu dïng lµ:
d. G ®Ðn E’
a. §êng ng©n s¸ch lµ tiÕp tuyÕn cña ®êng bµng
e. F ®Õn E’
quan.
39. C¸c ®êng bµng quan cña ngêi tiªu dïng bÞ ¶nh hëng cña tÊt
c¶ c¸c yÕu tè sau trõ: b. Chi tiªu vµo c¸c hµng ho¸ b»ng nhau.
a. Tuæi t¸c. c. Ých lîi cËn biªn cña mçi hµng ho¸ b»ng gi¸ cña nã.
b. Thu nhËp. d. Ých lîi cËn cËn biªn cña c¸c hµng ho¸ b»ng nhau.
c. Quy m« gia ®×nh. e. a vµ c.
d. Nh÷ng ngêi tiªu dïng kh¸c.
43. Môc ®Ých cña ph©n tÝch bµng quan lµ:
e. Kh«ng yÕu tè nµo.
a. Mçi ®iÓm trªn ®êng ng©n s¸ch biÓu thÞ mét kÕt
40. Nh biÓu thÞ trong h×nh 3.4, ®êng ng©n s¸ch chuyÓn tõ AC
®Õn BC biÓu thÞ: hîp hµng ho¸ kh¸c nhau.
a. Thu nhËp gi¶m b. TÊt c¶ c¸c ®iÓm trªn ®êng bµng quan biÓu thÞ
b. Gi¸ cña hµng ho¸ 2 t¨ng cïng mét møc tho¶ m·n.
c. Gi¸ cña hµng ho¸ 1 t¨ng c. TÊt c¶ c¸c ®iÓm trªn ®êng ng©n s¸ch biÓu thÞ
d. Gi¸ cña hµng ho¸ 2 gi¶m cïng mét møc tho¶ m·n.
e. Gi¸ cña hµng ho¸ 1 gi¶m d. §é cong cña ®êng bµng quan biÓu thÞ: cµng tiªu
dïng nhiÒu hµng ho¸ X th× mét c¸ nh©n s½n
41. ë h×nh 3.5 nÕu ngêi tiªu dïng ®ang ë ®iÓm A, víi ®êng
ng©n s¸ch vµ c¸c ®êng bµng quang ®· cho, th× ph¶i: sµng thay thÕ mét sè lîng cµng nhiÒu hµng ho¸ X
a. ChuyÓn ®Õn ®iÓm B. ®Ó ®¹t ®îc thªm mét lîng Y vµ vÉn cã møc ®é
b. Mua Ýt hµng ho¸ 1 vµ nhiÒu hµng ho¸ 2 h¬n tho¶ m·n nh cò.
n÷a. e. c vµ d.
c. Mua Ýt hµng ho¸ 1 vµ Ýt hµng ho¸ 2 h¬n n÷a. 44. C¸c ®êng bµng quan thêng låi so víi gèc to¹ ®é v×:
d. Gi÷ nguyªn ë A.
a. Quy luËt Ých lîi cËn biªn gi¶m dÇn.

38 39 40
b. Quy luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn. 5. Lîng tiÒn mµ ngêi tiªu dïng s½n sµng tr¶ cho mét cèc
c. Nh÷ng h¹n chÕ cña nÒn kinh tÕ trong viÖc cung cµ phª bæ sung lµ Ých lîi cËn biªn cña cèc
cÊp nh÷ng sè lîng ngµy cµng t¨ng c¸c hµng ho¸ cµ phª.
®ang xem xÐt. 6. Mét ngêi tiªu dïng hîp lý sÏ t¨ng tiªu dïng mét hµng ho¸
d. Sù kh«ng æn ®Þnh cña nhu cÇu cña c¸ nh©n cho ®Õn tËn khi Ých lîi cËn biªn cña ®¬n vÞ cuèi cïng
mét ngêi. b»ng gi¸.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. 7. Khi thu nhËp t¨ng, ®êng ng©n s¸ch quay, trë nªn tho¶i
h¬n.
45. Thay ®æi gi¸ c¸c hµng ho¸ vµ thu nhËp cïng mét tû lÖ sÏ:
8. Khi thu nhËp t¨ng ngêi tiªu dïng cÇu nhiÒu hµng thø
a. Lµm cho sè lîng c©n b»ng kh«ng ®æi.
cÊp h¬n.
b. Lµm thay ®æi c¶ gi¸ vµ lîng c©n b»ng.
9. NÕu mét c¸ nh©n cÇu nhiÒu hµng ho¸ h¬n khi thu
c. Lµm thay ®æi tÊt c¶ c¸c gi¸ c©n b»ng nhng lîng
nhËp gi¶m th× hµng ho¸ ®ã gäi lµ hµng ho¸
c©n b»ng kh«ng thay ®æi.
bæ sung.
d. Lµm thay ®æi tÊt c¶ c¸c lîng c©n b»ng nhng gi¸
10. NÕu co d·n cña cÇu theo thu nhËp nhá h¬n 0 th×
c©n b»ng kh«ng thay ®æi.
hµng ho¸ ®ã lµ hµng cÊp thÊp.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
11. Co d·n cña cÇu theo thu nhËp trong dµi h¹n lín h¬n

3.2 §óng hay sai co d·n cña cÇu theo thu nhËp trong ng¾n h¹n.
12. NÕu gi¸ cña mét hµng ho¸ gi¶m cÇu vÒ mét hµng
1. Rµng buéc ng©n s¸ch chØ ra r»ng lîng chi tiªu vµo
ho¸ kh¸c còng gi¶m th× c¸c hµng ho¸ ®ã lµ
hµng ho¸ dÞch vô kh«ng thÓ vît thu nhËp.
hµng ho¸ thay thÕ.
2. §é dèc cña rµng buéc ng©n s¸ch biÓu thÞ sù ®¸nh 13. NÕu gi¸ cña mét hµng ho¸ gi¶m cÇu vÒ mét hµng
®æi gi÷a hai hµng ho¸. ho¸ kh¸c còng gi¶m th× c¸c hµng ho¸ ®ã lµ
3. Thu nhËp x¸c ®Þnh ®é dèc cña rµng buéc ng©n s¸ch. hµng ho¸ bæ sung.
4. Lîng tiÒn mµ ngêi tiªu dïng s½n sµng tr¶ cho cµ phª 14. Khi gi¸ cña mét hµng ho¸ gi¶m, ¶nh hëng thay thÕ
gäi lµ Ých lîi cËn biªn cña cµ phª. khuyÕn khÝch tiªu dïng nhiÒu hµng ho¸ ®ã h¬n.

39 39 40
15. Khi gi¸ cña mét hµng ho¸ b×nh thêng gi¶m, ¶nh h- vÒ nã cã xu híng t¬ng ®èi kh«ng co d·n ë vïng l©n
ëng thu nhËp khuyÕn khÝch tiªu dïng hµng ho¸ cËn møc gi¸ hiÖn hµnh.
®ã nhiÒu h¬n. 24. Khi mét hµng ho¸ ph¶I mua b»ng mét tû lÖ lín trong
16. Ých lîi cËn biªn cã xu híng t¨ng khi møc tiªu dïng ng©n s¸ch cña ngêi tiªu dïng th× ®iÒu
t¨ng ®ã sÏ cã xu híng lµm cho cÇu vÒ hµng ho¸
®ã t¬ng ®èi kh«ng co d·n.
17. Ých lîi cËn biªn cã xu híng t¨ng khi tæng Ých lîi t¨ng.
25. Cã hai yÕu tè gi¶i thÝch cho quy luËt ®êng cÇu dèc
18. §êng cÇu thÞ trêng ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch céng xuèng: ¶nh hëng thay thÕ - hµng ho¸ rÎ h¬n sÏ
tÊt c¶ c¸c ®êng cÇu c¸ nh©n riªng biÖt l¹i. ®îc ngêi ta thay thÕ cho hµng ho¸ ®¾t h¬n, vµ ¶nh
19. Lý thuyÕt "thÆng d tiªu dïng" nãi r»ng khi hµng ho¸ hëng thu nhËp - cÇu cña ngêi tiªu dïng phô thuéc vµo
®îc trao ®æi gi÷a ngêi b¸n vµ ngêi mua th× ngêi mua thu nhËp danh nghÜa cña hä.
®îc cßn ngêi b¸n mÊt. 26. Lîng cÇu vÒ hµng ho¸ cÊp thÊp t¨ng khi thu nhËp
20. Chªnh lÖch gi÷a tæng Ých lîi vµ tæng gi¸ trÞ thÞ tr- t¨ng.
êng lµm lîi cho ngêi tiªu dïng v× ngêi tiªu dïng nhËn ®- 27. Quy t¾c tèi ®a ho¸ Ých lîi trong viÖc chi tiªu lµ:
îc nhiÒu Ých lîi h¬n phÇn hä tr¶. lµm cho Ých lîi cËn biªn cña ®¬n vÞ
21. Thu nhËp cña ngêi tiªu dïng t¨ng lµm dÞch chuyÓn mua cuèi cïng b»ng nhau.
®êng cÇu vÒ trøng lªn trªn nhng kh«ng 28. §é dèc cña ®êng bµng quang ®o Ých lîi cËn biªn t-
lµm thay ®æi lîng cÇu. ¬ng ®èi cña hai hµng ho¸.
22. Víi gi¸ vµ thu nhËp x¸c ®Þnh, ngêi tiªu dïng c©n 29. §êng ng©n s¸ch dÞch chuyÓn song song vµo phÝa
b»ng khi nh÷ng sè lîng mua thªm sÏ lµm trong khi thu nhËp gi¶m xuèng.
gi¶m tæng møc tho¶ m·n.
30. Thu nhËp gi¶m ®i mét nöa ®êng ng©n s¸ch sÏ
23. Khi mét hµng ho¸ ®îc ngêi ta rÊt thÝch nhng kh«ng dÞch chuyÓn song song ra ngoµi (tÝnh tõ gèc to¹ ®é)
cã c¸c hµng ho¸ thay thÕ ë møc ®é cao th× ®êng cÇu xa gÊp hai lÇn so víi ban ®Çu.

40 39 40
31. §é dèc cña ®êng bµng quan biÓu thÞ tû lÖ mµ ngêi 4. ThÆng d tiªu dïng lµ g×? Kh¸i niÖm nµy cã ý nghÜa
tiªu dïng s½n sµng ®¸nh ®æi hai hµng ho¸ g×?
cho nhau. 5. H·y ®Þnh nghÜa hµng ho¸ thay thÕ; hµng hãa bæ
32. Khi gi¸ cña hµng ho¸ X thay ®æi, ®êng kh¶ n¨ng sung, vµ hµng hãa ®éc lËp, mçi lo¹i hµng
tiªu dïng vÒ hµng ho¸ X vµ Y sÏ quay xung quanh hãa cho mét vÝ dô.
®iÓm n»m trªn trôc biÓu thÞ hµng ho¸ Y.

33. ë c©n b»ng, tû lÖ thay thÕ hai hµng ho¸ cho nhau 4. S¶n xuÊt vµ chi phÝ
cña ngêi tiªu dïng b»ng tû sè gi¸ cña hai hµng
ho¸.
34. §é co d·n cña ®êng ng©n s¸ch b»ng tû sè gi¸ cña 4.1 Chän c©u tr¶ lêi
hai hµng ho¸.
1. S¶n phÈm cËn biªn cña mét yÕu tè s¶n xuÊt lµ:
35. Thay ®æi tÊt c¶ c¸c gi¸ cña hai hµng ho¸ vµ thu
nhËp theo cïng mét tû lÖ sÏ lµm cho c¸c l-
a. Chi phÝ cña viÖc s¶n xuÊt thªm mét ®¬n vÞ s¶n
îng cÇu c©n b»ng thay ®æi ®óng tû lÖ nh thÕ. phÈm.
b. S¶n phÈm bæ sung ®îc t¹o ra tõ viÖc thuª thªm
3.3 C©u hái th¶o luËn mét ®¬n vÞ yÕu tè s¶n xuÊt.
c. Chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó thuª thªm mét ®¬n vÞ yÕu
1. H·y ®Þnh nghÜa tæng Ých lîi vµ Ých lîi cËn biªn. Gi¶i
tè s¶n xuÊt.
thÝch quy luËt Ých lîi cËn biªn gi¶m dÇn
d. S¶n lîng chia cho sè yÕu tè sö dông trong qu¸
2. H·y dïng quy luËt Ých lîi cËn biªn gi¶m dÇn ®Ó gi¶i
tr×nh s¶n xuÊt.
thÝch ®êng cÇu dèc xuèng.
e. a vµ c.
3. H·y sö dông ¶nh hëng thu nhËp vµ ¶nh hëng thay thÕ
2. NÕu hµm s¶n xuÊt biÓu thÞ hiÖu suÊt t¨ng theo quy m« th×
®Ó gi¶I thÝch ®êng cÇu dèc xuèng. §êng cÇu cã
lu«n lu«n dèc xuèng kh«ng? H·y gi¶i thÝch theo a. S¶n phÈm cËn biªn cña yÕu tè s¶n xuÊt t¨ng cïng
chiÒu vµ ®é lín t¬ng ®èi cña ¶nh hëng thu víi sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra.
nhËp vµ ¶nh hëng thay thÕ. b. Chi phÝ cËn biªn t¨ng cïng víi s¶n l¬ng.

41 39 40
c. N¨ng suÊt cao h¬n. c. Chi phÝ cËn biªn dèc xuèng khi s¶n phÈm cËn
d. Hµm s¶n xuÊt dèc xuèng. biªn dèc xuèng.
e. a vµ d. d. Chi phÝ cËn biªn kh«ng ®æi nhng s¶n phÈm cËn
biªn th× tu©n theo hiÖu suÊt gi¶m dÇn.
3. C¸c yÕu tè s¶n xuÊt cè ®Þnh lµ:
e. b vµ d.
a. C¸c yÕu tè kh«ng thÓ di chuyÓn ®i ®îc.
6. Khi ®êng chi phÝ cËn biªn n»m trªn ®êng chi phÝ trung
b. C¸c yÕu tè cã thÓ mua chØ ë mét con sè cè b×nh th×
®Þnh. a. §êng chi phÝ trung b×nh ë møc tèi thiÓu cña nã.
c. C¸c yÕu tè cã thÓ mua chØ ë gi¸ cè ®Þnh. b. §êng chi phÝ cËn biªn ë møc cùc ®¹i cña nã.
d. C¸c yÕu tè kh«ng phô thuéc vµo møc s¶n lîng. c. §êng chi phÝ cËn biªn dèc xuèng.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. d. §êng chi phÝ trung b×nh dèc xuèng.
4. Chi phÝ cè ®Þnh e. §êng chi phÝ trung b×nh dèc lªn.
7. Theo nguyªn lý thay thÕ cËn biªn th×
a. Lµ c¸c chi phÝ g¾n víi c¸c yÕu tè cè ®Þnh. a. Chi phÝ cËn biªn b»ng chi phÝ trung b×nh ë møc
b. Kh«ng thay ®æi theo møc s¶n lîng. tèi thiÓu cña chi phÝ trung b×nh.
c. Bao gåm nh÷ng thanh to¸n tr¶ cho mét sè yÕu tè b. T¨ng gi¸ m«t yÕu tè sÏ dÉn ®Õn h·ng thay thÕ nã
kh¶ biÕn. b»ng c¸c yÕu tè kh¸c.
d. TÊt c¶ ®Òu ®óng. c. Gi¶m gi¸ cña mét yÕu tè sÏ dÉn ®Õn h·ng thay
e. a vµ b. thÕ nã b»ng c¸c yÕu tè kh¸c.
5. Mèi quan hÖ gi÷a s¶n phÈm cËn biªn cña lao ®éng vµ chi d. NÕu h·ng kh«ng biÕt ®êng chi phÝ cËn biªn cña
phÝ cËn biªn cña s¶n phÈm lµ:
m×nh th× nã cã thÓ thay thÕ b»ng ®êng chi phÝ
a. Chi phÝ cËn biªn lµ nghÞch ®¶o cña s¶n phÈm trung b×nh cña nã.
cËn biªn. e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
b. Chi phÝ cËn biªn b»ng l¬ng chia cho s¶n phÈm 8. Sù kh¸c nhau gi÷a ng¾n h¹n vµ dµi h¹n lµ
cËn biªn. a. Trong ng¾n h¹n cã hiÖu suÊt kh«ng ®æi nhng
trong dµi h¹n kh«ng cã.

42 39 40
b. Trong dµi h¹n tÊt c¶ c¸c yÕu tè ®Òu cã thÓ thay b. S¶n xuÊt sè lîng lín sÏ ®¾t h¬n s¶n xuÊt sè lîng
®æi ®îc. nhá.
c. Ba th¸ng. c. Chi phÝ s¶n xuÊt trung b×nh thÊp h¬n khi s¶n
d. Trong ng¾n h¹n ®êng chi phÝ trung b×nh gi¶m xuÊt sè lîng lín h¬n.
dÇn, cßn trong dµi h¹n th× nã t¨ng dÇn. d. §êng chi phÝ cËn biªn dèc xuèng.
e. a vµ b. e. c vµ d.
9. §êng chi phÝ trung b×nh dµi h¹n lµ
12. Kh¸i niÖm tÝnh kinh tÕ cña ph¹m vi cã nghÜa lµ
a. Tæng cña tÊt c¶ c¸c ®êng chi phÝ trung b×nh
a. S¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau cïng víi
ng¾n h¹n.
nhau sÏ rÎ h¬n lµ s¶n xuÊt chóng riªng rÏ.
b. §êng biªn phÝa díi cña c¸c ®êng chi phÝ trung
b. S¶n xuÊt sè lîng lín sÏ ®¾t h¬n s¶n xuÊt sè lîng
b×nh ng¾n h¹n.
nhá.
c. §êng biªn phÝa trªn cña c¸c ®êng chi phÝ trung
c. Chi phÝ s¶n xuÊt trung b×nh thÊp h¬n khi s¶n
b×nh ng¾n h¹n.
xuÊt sè lîng lín h¬n.
d. N»m ngang.
d. §êng chi phÝ cËn biªn dèc xuèng.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
e. a vµ b.
10. §êng chi phÝ trung b×nh dµi h¹n
13. Quy luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn cã thÓ ®îc m« t¶ ®óng nhÊt
a. Cã thÓ dèc xuèng. b»ng:
b. Cã thÓ cuèi cïng sÏ dèc lªn v× vÊn ®Ò qu¶n lý. a. Tæng s¶n lîng sÏ gi¶m nÕu sö dông qu¸ nhiÒu
c. Lu«n lu«n biÓu thÞ hiÖu suÊt t¨ng cña quy m«. yÕu tè vµo mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
d. a vµ c. b. S¶n lîng gia t¨ng sÏ gi¶m khi sö dông thªm ngµy
e. a vµ b. cµng nhiÒu mét yÕu tè.
c. Nh÷ng phÇn gia t¨ng cña tæng s¶n lîng sÏ t¨ng
11. Kh¸i niÖm tÝnh kinh tÕ cña quy m« cã nghÜa lµ
khi tÊt c¶ c¸c yÕu tè sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n
a. S¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau cïng víi
xuÊt t¨ng tû lÖ víi nhau.
nhau sÏ rÎ h¬n lµ s¶n xuÊt chóng riªng rÏ.

43 39 40
d. Nh÷ng phÇn gia t¨ng cña tæng s¶n lîng sÏ gi¶m
khi tÊt c¶ c¸c yÕu tè sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt t¨ng tû lÖ víi nhau. q1
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
14. HiÖu suÊt t¨ng theo quy m« cã nghÜa lµ:
a. T¨ng gÊp ®«i tÊt c¶ c¸c yÕu tè sÏ lµm cho s¶n l-
îng t¨ng Ýt h¬n hai lÇn.
b. T¨ng gÊp ®«i tÊt c¶ c¸c yÕu tè trõ mét ®Çu vµo
sÏ lµm cho s¶n lîng t¨ng Ýt h¬n hai lÇn.
c. T¨ng gÊp ®«i tÊt c¶ c¸c yÕu tè sÏ lµm cho s¶n l-
îng t¨ng ®óng gÊp ®«i.
H×nh 4.1
d. T¨ng gÊp ®«i tÊt c¶ c¸c yÕu tè sÏ lµm cho s¶n l- b. Khi mét yÕu tè t¨ng th× s¶n phÈm t¨ng thªm
tÝnh trªn ®¬n vÞ yÕu tè bæ sung gi¶m xuèng.
îng t¨ng nhiÒu h¬n hai lÇn.
c. Khi mét yÕu tè t¨ng gÊp ®«i s¶n lîng t¨ng nhiÒu
e. Quy luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn kh«ng ®óng n÷a. h¬n hai lÇn.
15. C©u nµo hµm ý hiÖu suÊt gi¶m dÇn? d. Khi tÊt c¶ c¸c yÕu tè t¨ng gÊp ®«i s¶n lîng t¨ng
a. Khi tÊt c¶ c¸c yÕu tè t¨ng gÊp ®«i s¶n lîng t¨ng nhiÒu h¬n hai lÇn.
Ýt h¬n hai lÇn. e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
16. HiÖu suÊt gi¶m cña lao ®éng ¸p dông cho ®Êt ®ai cè
®Þnh ®îc gi¶i thÝch ®óng nhÊt bëi:
P a. Tæng s¶n lîng gi¶m.
SAC b. §Êt chua.
LAC
L c. S¶n phÈm gia t¨ng gi¶m v× mçi ®¬n vÞ lao
®éng sö dông thªm cã Ýt ®Êt h¬n ®Ó lµm viÖc.
AC
d. C¸c c«ng nh©n tèt nhÊt ®îc thuª tríc.
e. §Êt tèt nhÊt ®îc gi÷ b¶o tån.

44 O 39 40
q
17. Cho c¸c ®êng ë h×nh 4.1, cã thÓ nãi g× vÒ ®êng chi phÝ d. 0,02$.
cËn biªn ng¾n h¹n (SMC) (kh«ng ®îc biÓu thÞ trong h×nh)?
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
a. SMC b»ng LMC ë q1.
21. NÕu tæng chi phÝ cña viÖc s¶n xuÊt 6 ®¬n vÞ lµ 48$ vµ chi
b. §êng SMC tho¶i h¬n ®êng SAC phÝ cËn biªn cña ®¬n vÞ thø 7 lµ 15$ th× :
c. §êng SMC tho¶i h¬n ®êng LMC a. Tæng chi phÝ trung b×nh cña 7 ®¬n vÞ lµ 9.
d. TÊt c¶ c¸c c©u trªn b. Chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh cña 7 ®¬n vÞ lµ 9.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng c. Chi phÝ cè ®Þnh lµ 8.
18. Chi phÝ cè ®Þnh trung b×nh: d. Chi phÝ cè ®Þnh lµ 33.
a. Lµ cÇn thiÕt ®Ó x¸c ®Þnh ®iÓm ®ãng cöa. e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
b. Lµ tèi thiÓu ë ®iÓm hoµ vèn. 22. BiÕt tæng chi phÝ biÕn ®æi vµ chi phÝ cè ®Þnh th× cã thÓ
x¸c ®Þnh chi phÝ nµo trong c¸c chi phÝ sau?
c. Lu«n lu«n dèc xuèng vÒ phÝa ph¶i.
a. Chi phÝ trung b×nh.
d. Lµ tèi thiÓu ë ®iÓm tèi ®a ho¸ lîi nhuËn.
b. Chi phÝ cè ®Þnh trung b×nh.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
c. Chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh.
19. NÕu q = 1, 2, 3 ®¬n vÞ s¶n phÈm, tæng chi phÝ t¬ng øng
d. Chi phÝ cËn biªn.
lµ 2, 3, 4$ th× MC:
e. TÊt c¶ c¸c chi phÝ trªn.
a. Lµ kh«ng ®æi
b. T¨ng dÇn 23. ë møc s¶n lîng mµ chi phÝ trung b×nh ®¹t gi¸ trÞ tèi
thiÓu:
c. Gi¶m dÇn
a. Chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh sÏ b»ng chi phÝ
d. Lµ 2, 1,5, 1,3$.
trung b×nh.
e. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®îc tõ c¸c sè liÖu ®· cho.
b. Lîi nhuËn ph¶i ë møc tèi ®a.
20. Mét ngêi l¸i xe muèn mua x¨ng vµ röa xe « t«. Ngêi nµy thÊy
r»ng chi phÝ röa xe « t« lµ 0,52$ khi mua 24 lÝt x¨ng víi gi¸
c. Chi phÝ cËn biªn b»ng chi phÝ biÕn ®æi trung
0,52$ mét lÝt, nhng nÕu mua 25 lÝt th× röa xe sÏ kh«ng mÊt b×nh.
tiÒn. Do vËy chi phÝ cËn biªn cña lÝt x¨ng thø 25 lµ:
d. Chi phÝ cËn biªn b»ng chi phÝ trung b×nh.
a. 0,52$.
e. Chi phÝ cËn biªn b»ng chi phÝ cè ®Þnh.
b. 0,52$.
c. 0,50$. 24. C©u nµo trong c¸c c©u sau ®©y kh«ng ®óng?

45 39 40
a. AC ë díi MC hµm ý AC ®ang t¨ng. d. Lµ tæng cña c¸c ®êng tæng chi phÝ cña tÊt c¶
b. AC ë trªn MC hµm ý MC ®ang t¨ng. c¸c h·ng thµnh viªn.
c. MC t¨ng hµm ý AC t¨ng. e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
d. AC gi¶m hµm ý MC ë díi AC.
27. Kh¸i niÖm chi phÝ têng kh¸c chi phÝ Èn ë chç chi phÝ têng:
e. MC = AC ë mäi ®iÓm hµm ý AC lµ ®êng th¼ng.
a. Lµ chi phÝ c¬ héi vµ chi phÝ Èn lµ l·i suÊt vµ t«.
25. Trong kinh tÕ häc vÒ h·ng, ng¾n h¹n ®îc ®Þnh nghÜa lµ b. Lµ l·i suÊt vµ t« cßn chi phÝ Èn lµ chi phÝ c¬ héi.
kho¶ng thêi gian ®ñ ®Ó :
c. Lµ chi phÝ bá ra ®Ó tr¶ cho c¸c yÕu tè s¶n xuÊt
a. Thu thËp sè liÖu vÒ chi phÝ chø kh«ng ph¶i vÒ kh«ng thuéc së h÷u cña h·ng vµ chi phÝ Èn lµ chi
s¶n xuÊt. phÝ c¬ héi cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt thuéc së h÷u
b. Thu thËp sè liÖu vÒ chi phÝ vµ vÒ s¶n xuÊt. cña h·ng.
c. Thay ®æi s¶n lîng chø kh«ng ph¶i c«ng suÊt nhµ d. Lµ chi phÝ bá ra ®Ó tr¶ cho c¸c yÕu tè s¶n xuÊt
m¸y. vµ chi phÝ Èn lµ c¸c ¶nh hëng híng ngo¹i.
d. Thay ®æi s¶n lîng vµ c«ng suÊt nhµ m¸y. e. ChØ cã thÓ biÓu thÞ b»ng c¸c ®êng chi phÝ
e. Thay ®æi c«ng suÊt nhµ m¸y chø kh«ng ph¶i s¶n ng¾n h¹n vµ chi phÝ Èn chØ cã thÓ biÓu thÞ b»ng
lîng. c¸c ®êng chi phÝ dµi h¹n.
26. §êng cung dµi h¹n cña ngµnh: 28. Trong ®iÒu kiÖn chi phÝ gi¶m:
a. Lµ tæng c¸c ®êng chi phÝ trung b×nh dµi h¹n a. ¶nh hëng híng ngo¹i kh«ng cã liªn quan vµ kh«ng
cña tÊt c¸c h·ng thµnh viªn, phÇn n»m díi chi phÝ thÓ øng dông ®îc.
cËn biªn dµi h¹n. b. Mçi h·ng trong ngµnh sÏ tiÕp tôc s¶n xuÊt nhiÒu
b. Lµ tæng c¸c ®êng chi phÝ cËn biªn dµi h¹n cña s¶n phÈm h¬n khi chi phÝ ®¬n vÞ ®ang gi¶m.
tÊt c¶ c¸c h·ng thµnh viªn, phÇn n»m trªn chi phÝ c. CÇn ph¶i x©y dùng thªm c¸c nhµ m¸y ®Ó c¹nh
trung b×nh dµi h¹n. tranh víi mét lo¹i hµnh ®éng tËp thÓ nµo ®ã.
c. §îc t×m ra b»ng c¸ch céng tÊt c¶ c¸c ®êng chi d. Mét sè ngêi b¸n lín cã thÓ khèng chÕ c¶ ngµnh.
phÝ cËn biªn ng¾n h¹n cña tÊt c¶ c¸c h·ng thµnh e. Kh«ng thÓ ®éc quyÒn ho¸ ®îc ngµnh.
viªn.

46 39 40
4.2 §óng hay sai 11. C¸c ®êng chi phÝ trung b×nh ng¾n h¹n ®iÓn h×nh
cã d¹ng ch÷ U.
12. NÕu cã tÝnh kinh tÕ cña quy m« th× c¸c ®êng chi
1. Quy luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn cã nghÜa lµ khi bæ sung
phÝ trung b×nh dµi h¹n dèc xuèng díi.
thªm c¸c yÕu tè s¶n xuÊt th× sau mét ®iÓm nµo ®ã
13. Møc s¶n lîng mµ ë ®ã ®êng chi phÝ trung b×nh
phÇn bæ sung thªm cho s¶n lîng gi¶m xuèng.
®¹t gi¸ trÞ tèi thiÓu phô thuéc vµo quy m« t¬ng ®èi
2. S¶n phÈm cËn biªn lµ ®¬n vÞ s¶n phÈm cuèi cïng. cña chi phÝ cè ®Þnh vµ chi phÝ biÕn ®æi.
3. Nguyªn lý hiÖu suÊt gi¶m dÇn cho thÊy r»ng khi mét 14. Chi phÝ cè ®Þnh t¬ng ®èi cao hµm ý r»ng chi phÝ
yÕu tè ®îc ®a vµo nhiÒu h¬n, c¸c yÕu tè kh¸c gi÷ trung b×nh tèi thiÓu x¶y ra ë møc s¶n lîng t¬ng
nguyªn, th× s¶n phÈm cËn biªn cña yÕu tè ®a thªm ®èi thÊp.
vµo ®ã gi¶m dÇn.
15. Khi s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn hiÖu suÊt gi¶m dÇn
4. Víi hiÖu suÊt kh«ng ®æi theo quy m«, nÕu tÊt c¶ c¸c th× cã thÓ nãi r»ng lîng yÕu tè biÕn ®æi cÇn thiÕt
yÕu tè t¨ng gÊp 1/3 th× s¶n lîng còng t¨ng gÊp ph¶i t¨ng luü tiÕn ®Ó s¶n lîng t¨ng thªm nh÷ng lîng
1/3. b»ng nhau.
5. C¸c chi phÝ g¾n víi c¸c yÕu tè mµ thay ®æi theo sù
16. NÕu ®Êt ®ai mµu mì nh nhau th× ta kh«ng nªn nãi
thay ®æi cña s¶n lîng gäi lµ chi phÝ biÕn ®æi.
vÒ hiÖu suÊt gi¶m dÇn.
6. Tæng chi phÝ lµ tæng cña chi phÝ trung b×nh vµ chi
phÝ cËn biªn. 17. Tæng chi phÝ chia cho s¶n lîng, TC/q,, b»ng MC.
7. NÕu lao ®éng lµ yÕu tè duy nhÊt kh¶ biÕn th× chi phÝ 18. §êng MC dµi h¹n n»m ngang g¾n víi hiÖu suÊt
cËn biªn b»ng møc l¬ng chia cho s¶n phÈm cËn biªn. kh«ng ®æi theo quy m«.
8. §êng chi phÝ biÕn ®æi b×nh qu©n n»m díi ®êng
19. NÕu MC thÊp h¬n AC th× AC ®ang gi¶m.
tæng chi phÝ trung b×nh.
20. AFC kh«ng bao giê t¨ng khi s¶n lîng t¨ng.
9. §êng chi phÝ cËn biªn c¾t ®êng chi phÝ trung b×nh ë
®iÓm tèi thiÓu cña ®êng chi phÝ cËn biªn. 21. Tõ ®êng chi phÝ trung b×nh dµi h¹n cã thÓ t×m ra
10. NÕu gi¸ cña mét yÕu tè t¨ng h·ng sÏ thay thÕ c¸c ®êng chi phÝ cËn biªn dµi h¹n.
yÕu tè kh¸c ë mét møc ®é nµo ®ã nhng c¸c ®êng chi 22. Chi phÝ cËn biªn b»ng thay ®æi theo ®¬n vÞ s¶n
phÝ cña nã vÉn dÞch chuyÓn lªn trªn.
phÈm trong tæng chi phÝ.
47 39 40
23. Chi phÝ cè ®Þnh trung b×nh c¾t chi phÝ biÕn ®æi 2. H·y gi¶i thÝch mèi quan hÖ gi÷a hµm s¶n xuÊt, tæng
trung b×nh ë møc tèi thiÓu cña chi phÝ biÕn s¶n phÈm, vµ s¶n phÈm cËn biªn. Khi d©n sè t¨ng th×
®æi trung b×nh. c¸c ®êng tæng s¶n phÈm vµ s¶n phÈm cËn biªn cña
®Êt ®ai thay ®æi nh thÕ nµo?
24. Khi chi phÝ cËn biªn ®ang t¨ng th× chi phÝ trung
b×nh lu«n lu«n t¨ng. 3. §Ó ®¹t ®îc tæng chi phÝ thÊp nhÊt cho mçi møc s¶n l-
îng, mét h·ng hîp lý ph¶i thuª yÕu tè nh thÕ nµo?
25. Mét sè h·ng lín kiÕm ®îc lîi nhuËn cao trong khi
mét sè h·ng nhá trong ngµnh ®ã bÞ lç, ®iÒu nµy
b¶n th©n nã kh«ng ph¶i lµ chØ dÉn vÒ søc m¹nh 5. C¹nh tranh hoµn h¶o
®éc quyÒn.

26. MC c¾t c¶ ATC vµ AVC ë nh÷ng ®iÓm tèi thiÓu cña 5.1 Chän c©u tr¶ lêi
chóng. 1. Doanh thu cËn biªn

27. NÕu chi phÝ cËn biªn ®ang gi¶m th× tæng chi phÝ a. Nhá h¬n gi¸ ®èi víi h·ng c¹nh tranh v× khi b¸n
®ang gi¶m víi tèc ®é t¨ng dÇn. nhiÒu s¶n phÈm nã ph¶i h¹ gi¸.
28. Trong ng¾n h¹n chØ cã thÓ thay ®æi c«ng suÊt b. B»ng gi¸ ®èi víi h·ng c¹nh tranh.
nhµ m¸y chø kh«ng thÓ thay ®æi s¶n lîng.
c. Lµ doanh thu mµ h·ng nhËn ®îc tõ mét ®¬n vÞ
b¸n thªm.
29. V× t«i thÝch c¶ b¬i vµ ®¸nh tennis nªn kh«ng cã
d. Lµ lîi nhuËn bæ sung mµ h·ng thu ®îc khi b¸n
chi phÝ c¬ héi nÕu t«i chän ®i b¬i vµo ngµy nãng
thªm mét ®¬n vÞ s¶n phÈm sau khi ®· tÝnh tÊt
chø kh«ng ph¶i chän ®i ®¸nh tennis.
c¶ c¸c chi phÝ c¬ héi.
e. b vµ c.
4.3 c©u hái th¶o luËn
2. H·ng cung møc s¶n lîng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn khi
1. Th«ng thêng ph¶i sö dông c¶ lao ®éng vµ t b¶n ®Ó
a. Doanh thu cËn biªn b»ng gi¸.
s¶n xuÊt ra s¶n phÈm. Lµm thÕ nµo ®Ó cã
b. Doanh thu cËn biªn b»ng chi phÝ cËn biªn.
thÓ t¸ch riªng phÇn ®ãng gãp cña mçi yÕu tè cho
c. Lîi nhuËn kinh tÕ b»ng kh«ng.
s¶n lîng

48 39 40
d. Lîi nhuËn kÕ to¸n b»ng kh«ng. d. Lîi nhuËn kinh tÕ lu«n lu«n lín h¬n lîi nhuËn kÕ
e. Chi phÝ ch×m b»ng chi phÝ cè ®Þnh. to¸n.
3. Mét h·ng sÏ gia nhËp thÞ trêng bÊt cø khi nµo e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
a. Gi¸ thÞ trêng lín h¬n chi phÝ trung b×nh tèi 6. C¸c chi phÝ kinh tÕ cña h·ng bao gåm;
thiÓu mµ h·ng cã thÓ s¶n xuÊt. a. Chi phÝ c¬ héi cña thêi gian cña nhµ kinh doanh.
b. H·ng cã thÓ thu ®îc doanh thu lín h¬n c¸c chi b. Doanh thu cã thÓ thu ®îc tõ c¸c tµi s¶n mµ h·ng
phÝ biÕn ®æi. së h÷u khi sö dông theo c¸c ph¬ng ¸n kh¸c.
c. Gi¸ lín h¬n møc tèi thiÓu cña ®êng chi phÝ biÕn c. Thu nhËp tõ vèn cæ phÇn mµ c¸c chñ së h÷u
®æi trung b×nh. ®Çu t vµo h·ng.
d. Gi¸ b»ng chi phÝ cËn biªn. d. KhÊu hao nhµ xëng vµ m¸y mãc mµ h·ng së h÷u.
e. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
e. Doanh thu cËn biªn b»ng chi phÝ cËn biªn.
7. §êng cung dµi h¹n ®èi víi mét ngµnh lµ
4. H·ng nªn rêi bá thÞ trêng khi
a. Co d·n hoµn toµn.
a. Kh«ng thÓ thu ®îc doanh thu Ýt nhÊt lµ b»ng chi
b. Co d·n h¬n ®êng cung ng¾n h¹n.
phÝ biÕn ®æi.
c. Ýt co d·n h¬n ®êng cung ng¾n h¹n.
b. Gi¸ nhá h¬n chi phÝ cËn biªn. d. §êng biªn phÝa díi cña tÊt c¶ c¸c ®êng cung
c. Gi¸ nhá h¬n møc tèi thiÓu cña ®êng chi phÝ ng¾n h¹n.
trung b×nh. e. Tæng cña tÊt c¶ c¸c ®êng cung ng¾n h¹n.
d. Gi¸ nhá h¬n møc tèi thiÓu cña ®êng chi phÝ 8. T« kinh tÕ ®Ò cËp ®Õn
biÕn ®æi trung b×nh.
a. Lîi nhuËn kinh tÕ trõ chi phÝ ch×m.
e. a vµ d. b. Mét kho¶n thanh to¸n nµo ®ã cho mét ®Çu vµo
5. C©u nµo sau ®©y lµ ®óng? cao h¬n møc tèi thiÓu cÇn thiÕt ®Ó gi÷ ®Çu vµo
a. Chi phÝ kÕ to¸n lu«n lu«n lín h¬n chi phÝ kinh tÕ. ®ã trong viÖc sö dông hiÖn thêi cña nã.
b. Chi phÝ kinh tÕ lu«n lu«n lín h¬n chi phÝ kÕ to¸n. c. Nh÷ng kho¶n thanh to¸n cña t¸ ®iÒn cho ®Þa
c. Lîi nhuËn kÕ to¸n lu«n lu«n lín h¬n lîi nhuËn kinh chñ.
tÕ. d. L¬ng cho nh÷ng ngêi cã tay nghÒ ®Æc biÖt.

49 39 40
e. Doanh thu mµ c¸c h·ng cã hiÖu qu¶ nhËn ®îc. b. C¸c h·ng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn ng¾n h¹n cña
9. Trong m« h×nh c¹nh tranh c¬ b¶n lîi nhuËn gi¶m xuèng m×nh nhng bá qua c¸c ¶nh hëng dµi h¹n cña c¸c
b»ng kh«ng. §iÒu nµy cã nghÜa lµ: quyÕt ®Þnh hiÖn thêi.
a. Doanh thu võa ®ñ ®Ó bï ®¾p c¸c chi phÝ biÕn c. C¸c h·ng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn c©n nh¾c c¶ ng¾n
®æi. h¹n vµ dµi h¹n.
b. Doanh thu võa ®ñ ®Ó bï ®¾p tÊt c¶ c¸c chi phÝ, d. C¸c h·ng tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ thÞ trêng cña m×nh.
bao gåm c¶ chi phÝ c¬ héi cña t b¶n tµi chÝnh ®· e. c vµ d.
®Çu t. 12. Khi gi¸ lín h¬n møc tèi thiÓu cña ®êng chi phÝ biÕn ®æi
c. Gi¸ b»ng møc tèi thiÓu cña ®êng chi phÝ biÕn trung b×nh h·ng

®æi trung b×nh. a. Gia nhËp thÞ trêng.


d. Lîi nhuËn kÕ to¸n b»ng kh«ng. b. Rêi bá thÞ trêng.
e. b vµ d. c. Cã thÓ tiÕp tôc hoÆc rêi bá tuú thuéc vµo ®é lín
cña chi phÝ ch×m.
10. Trong m« h×nh c¹nh tranh c¬ b¶n, mét h·ng ®Æt gi¸ cao
h¬n gi¸ hiÖn hµnh d. §ãng cöa s¶n xuÊt nhng kh«ng rêi bá.
a. SÏ mÊt dÇn mét Ýt kh¸ch hµng cña m×nh. e. Gia nhËp chØ nÕu chi phÝ cè ®Þnh b»ng kh«ng.
b. SÏ mÊt tÊt c¶ kh¸ch hµng cña m×nh. 13. §êng cung thÞ trêng
c. Cã thÓ gi÷ ®îc kh¸ch hµng cña m×nh nÕu chÊt l- a. Lµ tæng c¸c sè lîng cña c¸c ®êng cung cña c¸c
îng hµng ho¸ cña m×nh cao h¬n cña nh÷ng ®èi h·ng.
thñ c¹nh tranh klh¸c. b. Lµ Ýt co d·n h¬n so víi c¸c ®êng cung cña tÊt c¶
d. SÏ kh«ng mÊt kh¸ch hµng nÕu gi¸ cña nã b»ng chi c¸c h·ng.
phÝ cËn biªn cña nã. c. Lµ ®êng chi phÝ cËn biªn cña h·ng cuèi cïng gia
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. nhËp thÞ trêng.
d. Lu«n lu«n lµ ®êng n»m ngang.
11. Theo m« h×nh c¹nh tranh c¬ b¶n,
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
a. Nh÷ng ngêi qu¶n lý c¸c c«ng ty lín ®«i khi cã thÓ
øng xö theo c¸ch kh«ng tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ thÞ tr- 14. NÕu tÊt c¶ c¸c chi phÝ cè ®Þnh cña h·ng ®Òu lµ chi phÝ
ch×m th× nã sÏ ®ãng cöa khi:
êng cña h·ng.
a. Gi¸ thÊp h¬n chi phÝ cËn biªn.

50 39 40
b. Gi¸ thÊp h¬n møc tèi thiÓu cña ®êng chi phÝ b. Gi¸ vµ lîi nhuËn sÏ gi¶m.
biÕn ®æi trung b×nh. c. Gi¸ sÏ gi¶m nhng lîi nhuËn sÏ kh«ng thay ®æi.
c. Gi¸ thÊp h¬n møc tèi thiÓu cña ®êng chi phÝ d. Gi¸ sÏ gi¶m nhng lîi nhuËn t¨ng.
trung b×nh. e. Gi¸ vµ lîi nhuËn ®Òu t¨ng.
d. Lîi nhuËn kÕ to¸n gi¶m xuèng díi kh«ng.
18. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, sau khi cÇu t¨ng, ph¶n øng
e. Lîi nhuËn kinh tÕ gi¶m xuèng díi kh«ng. ng¾n h¹n ®èi víi thiÕu hôt lµ:
15. NÕu kh«ng cã chi phÝ cè ®Þnh nµo cña h·ng lµ chi phÝ a. Gi¸ sÏ gi¶m nhng lîi nhuËn t¨ng.
ch×m th× nã sÏ ®ãng cöa khi
b. Gi¸ sÏ t¨ng nhng lîi nhuËn gi¶m.
a. Gi¸ thÊp h¬n chi phÝ cËn biªn. c. Gi¸ sÏ t¨ng nhng lîi nhuËn gi÷ nguyªn.
b. Gi¸ thÊp h¬n møc tèi thiÓu cña ®êng chi phÝ d. Gi¸ vµ lîi nhuËn sÏ t¨ng.
biÕn ®æi trung b×nh. e. S¶n lîng sÏ gi¶m nhng gi¸ t¨ng.
c. Gi¸ thÊp h¬n møc tèi thiÓu cña ®êng chi phÝ 19. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng chøc n¨ng quan träng cña gi¸ lµ
trung b×nh. a. §¶m b¶o sù ph©n phèi hµng ho¸ c«ng b»ng.
d. Lîi nhuËn kinh tÕ gi¶m xuèng díi kh«ng. b. §¶m b¶o tµi nguyªn ®îc sö dông theo c¸ch hiÖu
e. c vµ d. qu¶ nhÊt.
16. NÕu h·ng víi ®êng chi phÝ trung b×nh ng¾n h¹n h×nh ch÷ c. §¶m b¶o tÊt c¶ c¸c ngµnh sÏ lµ c¹nh tranh hoµn h¶o
U t¨ng gÊp ®«i s¶n lîng cña m×nh lªn b»ng c¸ch t¨ng gÊp
®«i sè nhµ m¸y vµ gi÷ nguyªn chi phÝ trung b×nh cña trong dµi h¹n.
m×nh th× ®êng cung dµi h¹n lµ d. Lµm cho Ých lîi cËn biªn cña tÊt c¶ c¸c hµng ho¸
a. Co d·n hoµn toµn. vµ dÞch vô ®¬c tiªu dïng b»ng nhau.
b. Kh«ng co d·n hoµn toµn. e. Lµm cho møc mua b»ng møc nhu cÇu.
c. Dèc lªn. 20. §êng cung cña mét h·ng c¹nh tranh trong dµi h¹n trïng víi
d. Dèc xuèng. a. PhÇn ®i lªn cña ®êng chi phÝ cËn biªn, bªn trªn
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. ®êng chi phÝ trung b×nh.
17. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, sau khi cÇu gi¶m, ph¶n øng b. PhÇn ®i lªn cña ®êng chi phÝ trung b×nh cña
ng¾n h¹n ®èi víi cung qu¸ nhiÒu lµ:
nã.
a. Gi¸ sÏ t¨ng nhng lîi nhuËn gi¶m.

51 39 40
c. Toµn bé ®êng chi phÝ trung b×nh cña nã. c. S¶n xuÊt mét sè d¬ng khèi lîng s¶n phÈm trong
d. Toµn bé phÇn cña ®êng tæng chi phÝ khi mµ ng¾n h¹n nÕu cã thÓ bï ®¾p ®îc c¸c chi phÝ
tæng chi phÝ t¨ng hoÆc gi÷ nguyªn khi s¶n lîng biÕn ®æi.
t¨ng. e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
23. H×nh nµo trong c¸c h×nh ë h×nh 5.1 chØ ra mét c¸ch
21. ThÆng d s¶n xuÊt cã thÓ biÓu thÞ lµ chÝnh x¸c nhÊt møc s¶n lîng mµ ngêi cung trong thÞ trêng
c¹nh tranh hoµn h¶o sÏ s¶n xuÊt, sè lîng s¶n phÈm lµ sè d-
a. Chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ tæng chi phÝ cña ¬ng?
h·ng. a. a.
b. Tæng cña chi phÝ cè ®Þnh vµ chi phÝ biÕn ®æi b. b.
cña h·ng. c. c.
c. DiÖn tÝch n»m gi÷a ®êng chi phÝ biÕn ®æi d. d.
trung b×nh cña h·ng vµ ®êng gi¸ giíi h¹n bëi møc e. e.
s¶n lîng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn vµ møc s¶n lîng
b»ng kh«ng.
d. Chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ tæng chi phÝ biÕn
®æi cña h·ng.
e. c vµ d.
22. Ngêi cung trong mét thÞ trêng c¹nh tranh thuÇn tuý ®îc
®Æc trng bëi tÊt c¶ trõ ®Æc ®iÓm nµo trong c¸c ®Æc
®iÓm sau?
a. Cã thÓ ¶nh hëng ®Õn gi¸ s¶n phÈm cña m×nh.
b. S¶n xuÊt sao cho chi phÝ cËn biªn b»ng gi¸.
c. Nã cã thÓ b¸n bao nhiªu tuú ý ë møc gi¸ ®ang
thÞnh hµnh.

52 39 40
a. Chi phÝ cËn biªn nhÊt ®Þnh gi¶m.
P P P b. Chi phÝ cËn biªn nhÊt ®Þnh t¨ng.
MC MC c. Chi phÝ cËn biªn kh«ng ®æi.
MC
d. CÇu co d·n v« cïng.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
25. NÕu h·ng ph¶i b¸n s¶n phÈm cña m×nh ë møc gi¸ thÞ trêng,
bÊt kÓ gi¸ thÞ trêng ®ã lµ bao nhiªu, vµ muèn thu ®îc lîi
nhuËn cùc ®¹i cã thÓ th× nã ph¶i:
0 q q 0 q q 0 a. Cè g¾ng s¶n xuÊt vµ b¸n møc s¶n lîng ë ®ã chi
q q phÝ cËn biªn t¨ng vµ b»ng gi¸.
(a) (b) b. Cè g¾ng b¸n tÊt c¶ sè lîng mµ nã cã thÓ s¶n
(c) xuÊt.
MC c. Cè g¾ng s¶n xuÊt vµ b¸n møc s¶n lîng ë ®ã chi
P P
MC phÝ cËn biªn ®¹t møc tèi thiÓu.
d. Kh«ng bao giê ®Ó cho chi phÝ cËn biªn b»ng gi¸,
v× ®ã lµ ®iÓm lµm cho lîi nhuËn b»ng kh«ng.
e. Gi÷ cho chi phÝ cËn biªn cao h¬n gi¸.
0 q q 0 q 26. NÕu h·ng ë trong hoµn c¶nh c¹nh tranh thuÇn tuý (hoµn
q h¶o) ho¹t ®éng ë møc tæng doanh thu kh«ng ®ñ ®Ó bï
®¾p tæng chi phÝ biÕn ®æi th× tèt nhÊt lµ ph¶i:
(d) (e)
a. LËp kÕ ho¹ch ®ãng cöa s¶n xuÊt.
b. LËp kÕ ho¹ch tiÕp tôc ho¹t ®éng æn ®Þnh.
H×nh 5.1
c. TiÕp tôc ho¹t ®éng nÕu ë møc s¶n lîng ®ã gi¸
24. YÕu tè nµo trong c¸c yÕu tè sau kh«ng phï hîp víi c¹nh tranh ®ñ ®Ó bï ®¾p chi phÝ trung b×nh.
hoµn h¶o. §èi víi mçi h·ng: d. T¨ng gi¸.

53 39 40
e. Gi¶m gi¸.
27. NÕu bèn h·ng trong ngµnh c¹nh tranh cã biÓu cung sau
®©y th× cung tæng céng cña chóng cã thÓ coi lµ c¸c biÓu
®îc liÖt kª ë díi
Q1S = 16+4P
Q2S = 5+5P
Q3S = 32+8P
Q4S = 60+10P

54 39 40
b. Ngêi tèi ®a ho¸ lîi nhuËn sÏ chän s¶n xuÊt ë B.
P c. C lµ ®iÓm hoµ vèn.
d. A lµ ®iÓm ®ãng cöa s¶n xuÊt.
e. C lµ ®iÓm ®ãng cöa s¶n xuÊt.
MC
AC 29. Lý do t¹i sao ë c©n b»ng P ph¶i b»ng MC ®èi víi tÊt c¶ c¸c
hµng hãa lµ
a. ë ®iÓm nµy mét sè ngêi cã thÓ ®îc lµm cho cã lîi
h¬n mµ kh«ng ph¶i lµm cho ngêi kh¸c bÞ thiÖt
C
d b. ë ®iÓm nµy kh«ng thÓ t¨ng lîi nhuËn tõ mét
hµng ho¸ mµ kh«ng ph¶i gi¶m lîi nhuËn tõ mét
B AVC hµng ho¸ kh¸c.
c. X· héi vÉn cha ®¹t phóc lîi tèi u.
d. X· héi kh«ng thÓ ®¹t ®îc phóc lîi tèi u.
A e. Hµng ho¸ kh«ng ®îc s¶n xuÊt ra mét c¸ch hiÖu
qu¶.
30. §iÓm ®ãng cöa s¶n xuÊt lµ ®iÓm mµ ë ®ã:
0 A B q
a. Gi¸ b»ng chi phÝ cËn biªn.
H×nh 5.2 b. Chi phÝ cè ®Þnh trung b×nh b»ng chi phÝ cËn
a. Q = 113 -27P. biªn.
c. Chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh b»ng chi phÝ cËn
b. Q = 113 + 27P.
biªn.
c. Q = 51 + 4P.
d. Tæng chi phÝ trung b×nh b»ng chi phÝ cËn biªn.
d. CÇn thªm sè liÖu n÷a.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
31. §iÒu g× sÏ x¶y ra khi mét n«ng tr¹i trong c¹nh tranh thuÇn
28. §èi víi h×nh 5.2, c©u nµo sau ®©y lµ ®óng? tuý h¹ gi¸ cña m×nh xuèng thÊp h¬n gi¸ c©n b»ng thÞ tr-
êng c¹nh tranh?
a. B lµ ®iÓm ®ãng cöa s¶n xuÊt
55 39 40
a. TÊt c¶ c¸c n«ng tr¹i kh¸c còng sÏ h¹ gi¸ cña m×nh 34. Khi chØ cã nh÷ng ngêi s¶n xuÊt c¹nh tranh trong nÒn kinh
tÕ (bá qua ¶nh hëng híng ngo¹i) th× cã sù ph©n bæ tµi
xuèng. nguyªn hiÖu qu¶ v×:
b. Nã sÏ kh«ng tèi ®a ho¸ ®îc lîi nhuËn cña m×nh. a. MÆc dï thu ®îc lîi nhuËn kinh tÕ d¬ng ë mét sè
c. Nã sÏ cã thÞ phÇn lín h¬n vµ ®iÒu nµy lµm cho
ngµnh nhng t b¶n còng bÞ ng¨n kh«ng cho
nã cã lîi.
chuyÓn ®Õn c¸c ngµnh nµy.
d. TÊt c¶ c¸c n«ng tr¹i kh¸c sÏ bÞ lo¹i ra khái ngµnh.
b. MÆc dï thu ®îc lîi nhuËn kinh tÕ d¬ng ë mét sè
e. C¸c h·ng kh¸c sÏ ra nhËp ngµnh.
ngµnh nhng mét sè ngµnh kh¸c l¹i bÞ lç.
32. §«i khi ®èi víi h·ng nªn ho¹t ®éng bÞ lç trong thÞ trêng c¹nh
tranh thuÇn tuý khi mµ gi¸ bï ®¾p ®îc: c. Mét sè h·ng sÏ s¶n xuÊt qu¸ Ýt s¶n phÈm cßn c¸c
a. Chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh. h·ng kh¸c l¹i s¶n xuÊt qu¸ nhiÒu s¶n phÈm.
b. Chi phÝ trung b×nh.
d. Gi¸ cña hµng ho¸ sÏ ph¶n ¸nh chi phÝ cËn biªn
c. Chi phÝ cËn biªn.
cña s¶n xuÊt.
d. Chi phÝ cè ®Þnh trung b×nh.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
35. NÕu tÊt c¶ c¸c h·ng trong mét ngµnh ®îc ®Æc trng bëi chi
phÝ gi¶m cïng ®Æt gi¸ b»ng chi phÝ cËn biªn th× sù dÞch
33. §èi víi h·ng, ng¾n h¹n ®îc ®Þnh nghÜa lµ kho¶ng thêi gian chuyÓn lªn phÝa trªn cña ®êng cÇu trong dµi h¹n sÏ
®ñ dµi ®Ó:
a. Lµm t¨ng s¶n lîng cña ngµnh vµ gi¶m gi¸.
a. Thu thËp c¸c sè liÖu vÒ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt chø
b. Lµm gi¶m s¶n lîng cña ngµnh vµ t¨ng gi¸.
kh«ng ph¶i lµ c¸c sè liÖu vÒ s¶n lîng.
c. Kh«ng lµm thay ®æi gi¸ hoÆc lîng cña ngµnh.
b. Thu thËp c¸c sè liÖu vÒ s¶n lîng vµ vÒ c¸c yÕu tè
d. T¹o ra mét cÊu tróc ngµnh c¹nh tranh nhiÒu h¬n.
s¶n xuÊt.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
c. Thay ®æi møc s¶n lîng chø kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c
36. Trong ®iÒu kiÖn chi phÝ gi¶m:
yÕu tè s¶n xuÊt.
a. S¶n lîng cña ngµnh cã thÓ t¨ng mµ kh«ng cÇn
d. Thay ®æi møc s¶n lîng vµ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt.
t¨ng gi¸.
e. Thay ®æi c«ng suÊt nhµ m¸y chø kh«ng ph¶i
møc s¶n lîng.
56 39 40
b. Mçi h·ng trong ngµnh sÏ tiÕp tôc s¶n xuÊt s¶n lîng 7. Lîi nhuËn kÕ to¸n lu«n lu«n nhá h¬n lîi nhuËn kinh tÕ.
lín h¬n víi chi phÝ ®¬n vÞ gi¶m dÇn mµ gi¸ 8. Trong ngµnh c¹nh tranh lîi nhuËn kinh tÕ b»ng kh«ng
kh«ng bÞ gi¶m. ®èi víi bÊt kú ngêi gia nhËp tiÒm tµng nµo.
c. Cã thÓ kh«ng ®¹t ®îc c©n b»ng. 9. C¸c h·ng rêi bá ngµnh khi gi¸ gi¶m xuèng thÊp h¬n
d. Kh«ng thÓ ®¹t ®îc hiÖu qu¶. møc tèi thiÓu cña chi phÝ trung b×nh.
e. ViÖc ®éc quyÒn ho¸ ngµnh lµ kh«ng thÓ thùc 10. Mét h·ng sÏ gia nhËp ngµnh khi gi¸ cao h¬n møc tèi
hiÖn ®îc. thiÓu cña ®êng chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh.

11. T« kinh tÕ lµ mét kho¶n thanh to¸n nµo ®ã cho mét


yÕu tè s¶n xuÊt thÊp h¬n møc cÇn thiÕt ®Ó gi÷
5.2 §óng hay sai ®Çu vµo ®ã ë viÖc sö dông hiÖn thêi cña nã.

1. Theo m« h×nh c¹nh tranh c¬ b¶n, c¸c h·ng tèi ®a ho¸ 12. §Êt ®ai lµ ®Çu vµo duy nhÊt cã thÓ ®em l¹i t« kinh
gi¸ trÞ cña h·ng. tÕ.
2. H·ng chän ®îc møc yÕu tè s¶n xuÊt tèi ®a ho¸ lîi 13. §êng cung dµi h¹n co d·n h¬n ®êng cung ng¾n h¹n
nhuËn khi gi¸ yÕu tè s¶n xuÊt b»ng gi¸ trÞ cña s¶n ®èi víi ngµnh nhng kh«ng ph¶i ®èi víi h·ng.
phÈm cËn biªn.
14. §êng cung dµi h¹n cña ngµnh lµ tæng cña c¸c ®êng
3. H·ng chän ®îc møc s¶n lîng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn khi gi¸ cung cña c¸c h·ng, bao gåm c¶ nh÷ng h·ng gia nhËp ë
b»ng chi phi cËn biªn. c¸c møc gi¸ cao.
4. Gi¸ trÞ cña s¶n phÈm cËn biªn b»ng s¶n phÈm cËn biªn 15. Ngay c¶ khi ®êng cung cña h·ng lµ dèc lªn trong
chia cho møc l¬ng. ng¾n h¹n th× nã cã thÓ lµ co d·n hoµn toµn trong
5. Trong m« h×nh c¹nh tranh doanh thu cËn biªn nhá h¬n dµi h¹n.
gi¸ v× t¨ng s¶n lîng dÉn ®Õn gi¶m gi¸. 16. Tæng chi phÝ, tÝnh ®óng, ph¶i bao gåm tÊt c¶ c¸c
6. TÊt c¶ c¸c chi phÝ cè ®Þnh lµ chi phÝ ch×m nhng chi phÝ c¬ héi cña ho¹t ®éng.
kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c chi phÝ ch×m ®Òu lµ chi
phÝ cè ®Þnh.

57 39 40
17. Chi phÝ cËn biªn b»ng Ých lîi cËn biªn trong mét x· 25. Trong x· héi kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung th× nguyªn lý
héi ®îc ®iÒu hµnh tèt, do ®ã vÒ mÆt b¶n chÊt chi phÝ cËn biªn b»ng nhau cã thÓ ¸p dông cho
chóng gièng nhau. sù lùa chän cña nhµ níc nhng kh«ng ¸p dông
®îc cho sù lùa chän cña ngêi tiªu dïng.
18. HiÖu qu¶ kinh tÕ ®ßi hái tÊt c¶ c¸c hµng ho¸ ph¶i
®îc s¶n xuÊt ë møc chi phÝ cËn biªn tèi thiÓu. 26. H·ng c¹nh tranh nªn s¶n xuÊt ë ®iÓm chi phÝ cËn
biªn thÊp nhÊt.
19. Sù ph©n bæ tµi nguyªn hiÖu qu¶ ®ßi hái c¸c gi¸
linh ho¹t. 27. Trong dµi h¹n ®êng cung cña ngµnh cã thÓ ph¶n
¸nh chi phÝ kh«ng ®æi, t¨ng hoÆc gi¶m.
20. HÖ thèng gi¸ c¹nh tranh ®¹t ®îc hiÖu qu¶ vÒ vÊn
®Ò Nh thÕ nµo nhng kh«ng nhÊt thiÕt c«ng 28. NÕu cã ¶nh hëng híng ngo¹i th× cã thÓ cã sù kh¸c
b»ng vÒ vÊn ®Ò Cho ai. nhau gi÷a chi phÝ x· héi vµ chi phÝ b»ng tiÒn
cña t nh©n.
21. Víi nh÷ng møc gi¸ thÊp chóng ta kh«ng thÓ céng
chiÒu ngang c¸c ®êng cung cña c¸c h·ng ®Ó 29. H·ng sÏ ®ãng cöa nÕu MU cao h¬n MC.
®îc cung thÞ trêng v× ngay c¶ trong ng¾n h¹n 30. HiÖu qu¶ kinh tÕ ®ßi hái tÊt c¶ c¸c hµng ho¸ ph¶i
mét sè h·ng vÉn sÏ ®ãng cöa nÕu chóng kh«ng bï ®¾p s¶n xuÊt ë chi phÝ cËn biªn thÊp nhÊt.
®îc chi phÝ cè ®Þnh cña m×nh.
31. Cã thÓ cã sù ph©n bæ tµi nguyªn hiÖu qu¶ ngay c¶
22. Ngêi b¸n c¹nh tranh hoµn h¶o ®îc ®Þnh nghÜa lµ khi P kh«ng b»ng MC ®èi víi tÊt c¶ c¸c hµng ho¸.
ngêi cã thÓ b¸n bao nhiªu tuú ý ë møc gi¸ thÞnh
32. §êng chi phÝ cËn biªn n»m ngang g¾n víi hiÖu suÊt
hµnh trªn thÞ trêng.
kh«ng ®æi cña quy m«.
23. B¹n cã thÓ t×m ra ®êng cung ng¾n h¹n cña thÞ tr-
33. H·ng c¹nh tranh hoµn h¶o lu«n lu«n muèn s¶n xuÊt
êng b»ng viÖc céng chiÒu ngang c¸c ®êng cung
ë ®iÓm chi phÝ trung b×nh thÊp nhÊt.
ng¾n h¹n cña c¸c h·ng l¹i víi nhau.
34. Mét sè h·ng lín h¬n ®ang thu ®îc lîi nhuËn trong
24. Khi chi phÝ biÕn ®æi cña h·ng nhá h¬n tæng
khi ®ã mét sè h·ng nhá h¬n ®ang bÞ lç th×
doanh thu th× h·ng nªn ®ãng cöa s¶n xuÊt.
®iÒu ®ã kh«ng ph¶i lµ mét chØ dÉn tèt vÒ søc
m¹nh ®éc quyÒn.

58 39 40
35. ViÖc gia nhËp vµ rót khái tù do kh«ng ph¶i lµ mét 5. H·y gi¶i thÝch t¹i sao khi h·ng cã chi phÝ gi¶m th× h·ng
®Æc ®iÓm c¬ b¶n ®èi víi nh÷ng ®iÒu chØnh kh«ng t¬ng thÝch víi m« h×nh c¹nh tranh hoµn
s¶n lîng ngµnh theo nh÷ng thay ®æi gi¸ trong h¶o cña c¸c nhµ kinh tÕ.
thÞ trêng c¹nh tranh hoµn h¶o.
6.§éc quyÒn
5.3 C©u hái th¶o luËn
1. T¹i sao h·ng cung hµng hãa däc theo ®êng chi phÝ cËn 6.1 Chän c©u tr¶ lêi
biªn khi bÞ lç?

2. “C¹nh tranh hoµn h¶o cã thÓ lµ mét c«ng cô h÷u Ých 1. Mét ngµnh ®éc quyÒn tù nhiªn ®Æt P = AC:
t¹o cho mäi ngêi hµng hãa mµ hä muèn ë c¸c ph¬ng a. Lµm cho ngµnh thu ®îc qu¸ nhiÒu lîi nhuËn.
ph¸p s¶n xuÊt hiÖu qu¶ nhÊt vµ víi sè lîng ®óng ë b. Lo¹i trõ lîi nhuËn ®éc quyÒn vµ ®iÒu x· héi
®ã chi phÝ cËn biªn vµ lîi Ých cËn biªn b»ng nhau. Nh- kh«ng muèn vÒ ®éc quyÒn.
ng tÊt nhiªn nÕu nh÷ng l¸ phiÕu b»ng tiÒn kh¸c nhau
c. Cã thÓ vÉn kh«ng ®¹t ®îc P = MC.
qu¸ møc th× hiÖu qu¶ sÏ kh«ng mang l¹i sù c«ng
d. Lµ nh÷ng giíi h¹n hîp lý ®èi víi tù do.
b»ng”. H·y sö dông c¸c c«ng cô cung vµ cÇu ®Ó gi¶i
thÝch møc ®é ®óng sai cña nhËn ®Þnh trªn. e. §¹t ®îc tèi u Pareto.

3. Mét nghµnh cã 1.000 h·ng. H·y m« t¶ ®êng cung dµi 2. §éc quyÒn ®i trÖch khái P = MC cã nghÜa lµ:
h¹n cña h·ng khi: a. Kh«ng ai cã thÓ ®îc lîi mµ l¹i kh«ng cã ngêi nµo
®ã kh¸c bÞ thiÖt.
- ViÖc gia nhËp vµ rót khái thÞ trêng lµ tù do.
b. Hµng ho¸ ®îc s¶n xuÊt ra mét c¸ch hiÖu qu¶.
- C¸c h·ng míi kh«ng thÓ gia nhËp ngµnh.
c. X· héi cã kh¶ n¨ng nhiÒu h¬n ®Ó ®¹t ®îc tèi u
4. Cho ®êng chi phÝ cËn biªn cña h·ng, h·y gi¶i thÝch phóc lîi cña m×nh.
c¸ch x©y dùng ®êng cung cña h·ng. Trong ng¾n d. Cã thÓ lµm cho mét ngêi nµo ®ã ®îc lîi mµ
h¹n, ë ®iÓm nµo h·ng sÏ ®ãng cöa s¶n xuÊt. kh«ng ph¶i lµm cho ngêi kh¸c bÞ thiÖt.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
59 39 40
a. ë B h·ng ®ang tèi thiÓu ho¸ thua lç trong ng¾n

P h¹n; trong dµi h¹n h·ng nªn ®ãng cöa s¶n xuÊt.
AC b. ë C, P = MC , h·ng ®ang tèi ®a ho¸ lîi nhuËn.
c. ë A h·ng ®ang tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, nhng trong
A MC
dµi h¹n h·ng ph¶i bá kinh doanh.
B d. ë B h·ng ph¶i ®ãng cöa ng¾n h¹n
C e. Kh«ng c©u nµo ®óng

D
P
D
O
MR Q
H×nh
6.1 ATC

3. Trong ®éc quyÒn bÞ ®iÒu tiÕt th«ng thêng, gi¸ bÞ ®iÒu


tiÕt ë trong h×nh 6.1 lµ: MC = AVC
a. OA.
b. OB. D
c. OC. A B C Q
d. OD. MR
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
H×nh 6.2
4. Víi c¸c ®êng cÇu vµ ®êng chi phÝ ®· cho ë h×nh 6.2 c©u
nµo sau ®©y lµ ®óng ®èi víi nhµ ®éc quyÒn?

60 39 40
5. Khi c¸c nhµ kinh tÕ thóc giôc chÝnh phñ cè g¾ng lo¹i bá
®éc quyÒn b¸n, hä lµm thÕ chñ yÕu nh»m môc ®Ých:
a. DEF.
a. Ng¨n chÆn sù t¨ng trëng cña doanh nghiÖp lín.
b. ACF.
b. Më réng nh÷ng dÞch vô c«ng céng cã tÝnh kinh tÕ
c. BDFC.
cña quy m«.
d.BCDE.
c. Ng¨n chÆn kh«ng cho gi¶m sè c¸c h·ng nhá.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
d. H¹n chÕ viÖc s¸t nhËp.
e. §¶m b¶o sù c¹nh tranh. 7. Mét h·ng b¸n cïng mét lo¹i s¶n phÈm cho hai nhãm kh¸ch
hµng: A vµ B. H·ng cho r»ng viÖc ph©n biÖt gi¸ cÊp ba lµ
kh¶ thi vµ muèn ®Æt c¸c møc gi¸ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. BiÓu
6. Trong h×nh 6.3 diÖn tÝch nµo biÓu thÞ thÆng d tiªu dïng bÞ thøc nµo trong c¸c biÓu thøc sau ®©y m« t¶ s¸t nhÊt chiÕn
mÊt do ®Æt gi¸ ®éc quyÒn b¸n? lîc gi¸ vµ s¶n lîng tèi ®a ho¸ ®îc lîi nhuËn?

a. PA = PB = MC
P b. MRA = MRB
A c. MRA = MRB = MC
d. MRA – MRB = 1 – MC
B D e. Kh«ng c©u nµo ®óng
8. Trêng hîp nµo trong c¸c trêng hîp sau lµ hµng rµo gia nhËp
ñng hé c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o?
E F
C a. §Æt gi¸ thÊp h¬n gi¸ gia nhËp.
b. B¶o hé ngµnh trong níc khái sù c¹nh tranh thÕ giíi
D
b»ng thuÕ quan.
c. Kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm.
d. S¶n lîng t¨ng th× chi phÝ s¶n xuÊt gi¶m.
H×nh 6.3 MR e. TÊt c¶ c¸c trêng hîp trªn.

61 39 40
9. LËp luËn nµo sau ®©y ñng hé c¹nh tranh? b. §êng cung ®éc quyÒn lµ kÕt qu¶ cña mèi quan
a. C¹nh tranh t¹o ra sè h·ng s¶n xuÊt hiÖu qu¶. hÖ 1:1 gi÷a gi¸ vµ lîng.
b. C¹nh tranh lu«n lu«n lµm cho gi¸ s¶n phÈm thÊp c. Nhµ ®éc quyÒn kh«ng cã ®êng cung v× lîng
h¬n. cung ë mét møc gi¸ cô thÓ phô thuéc vµo ®êng
c. C¹nh tranh lµm cho gi¸ s¶n phÈm ph¶n ¸nh s¸t cÇu cña nhµ ®éc quyÒn.
h¬n chi phi c¬ héi cña viÖc s¶n xuÊt hµng ho¸. d. Nhµ ®éc quyÒn kh«ng cã ®êng cung v× ®êng
d. C¹nh tranh hoµn h¶o lµm cho P = MC. chi phÝ cËn biªn (cña nhµ ®éc quyÒn) thay ®æi
e. TÊt c¶ c¸c lËp luËn trªn ®Òu ñng hé c¹nh tranh. ®¸ng kÓ theo thêi gian.
e. TÊt c¶ ®Òu sai.
10. LËp luËn nµo sau ®©y kh«ng ñng hé c¹nh tranh hoµn h¶o?

a. Trong c¸c ngµnh ®îc ®Æc trng bëi tÝnh kinh tÕ 6.2 §óng hay sai
cña quy m« th× viÖc tËp trung ho¸ sÏ lµm cho gi¸
1. Trong ®éc quyÒn tù nhiªn mét h·ng cã thÓ s¶n xuÊt víi
thÊp h¬n. chi phÝ trung b×nh thÊp h¬n møc cã thÓ nÕu nã
b. §éc quyÒn cã thÓ thùc hiÖn nh÷ng nghiªn cøu vµ ph¶i chia sÎ thÞ trêng cho c¸c h·ng kh¸c.
ph¸t triÓn ®ßi hái nhiÒu kinh phÝ h¬n.
2. ThiÖt h¹i cña ®éc quyÒn mµ x· héi ph¶i chÞu ®îc minh
c. Chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm ho¹ bëi sù kh¸c nhau gi÷a gi¸ vµ chi phÝ cËn biªn.
gi¶m dÇn trong mét chuçi s¶n phÈm tiÒm tµng.
3. NÕu sù gia nhËp vµo mét ngµnh lµm dÞch chuyÓn ®-
d. H·ng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o tèi ®a ho¸ lîi
êng cÇu dèc xuèng cña mçi h·ng sang bªn tr¸i ®ñ
nhuËn b»ng viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm ë MC = MR. ®Ó lo¹i trõ tÊt c¶ lîi nhuËn th× hÇu hÕt c¸i gäi lµ
e. TÊt c¶ c¸c lËp luËn trªn. l·ng phÝ cña c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o sÏ bÞ lo¹i bá.
11. Lêi ph¸t biÓu nµo trong c¸c lêi ph¸t biÓu sau ®©y lµ ®óng?
4. Mét trong nh÷ng lîi Ých cña ®éc quyÒn so víi c¹nh
a. §êng cung ®éc quyÒn lµ phÇn cña ®êng chi phÝ
tranh hoµn h¶o lµ trong nh÷ng trêng hîp cã tÝnh kinh
cËn biªn n»m trªn møc chi phÝ biÕn ®æi trung
tÕ cña quy m« th× chi phÝ s¶n xuÊt sÏ thÊp
b×nh tèi thiÓu. h¬n.

62 39 40
5. Mét lËp luËn m¹nh mÏ ñng hé cho th¬ng m¹i tù do lµ nã 1. Theo b¹n sù tån t¹i cña søc m¹nh ®éc quyÒn g©y ra
sÏ khuyÕn khÝch c¸c ngµnh trong níc tËp trung cao mèi quan t©m x· héi hay mèi quan t©m ph¸t
®Ó s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ h¬n. sinh chØ v× sù l¹m dông søc m¹nh ®ã.

6. Mét khi h·ng ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ tÝch luü cña 2. Gi¶i thÝch t¹i sao viÖc ®Æt gi¸ lý tëng vÒ mÆt x· héi
nghiªn cøu vµ qu¶ng c¸o vµ cã ®îc mét søc m¹nh ®èi víi nhµ ®éc quyÒn lµ P = MC thËm chÝ ®iÒu
®éc quyÒn nµo ®ã ®èi víi gi¸ th× c¸c h·ng nhá nµy dÉn ®Õn thua lç cho nhµ ®éc quyÒn, vµ do
khã mµ ®uæi kÞp vµ c¹nh tranh cã hiÖu qu¶. ®ã ®ßi hái trî cÊp cña chÝnh phñ.

7. Trong mét ngµnh mµ ë ®ã tÝnh kinh tÕ cña quy m« lµ 3. H·y gi¶i thÝch c¸c bíc trong viÖc ®iÒu tiÕt cña chÝnh
lín th× c¸c h·ng c¹nh tranh hoµn h¶o sÏ cã chi phÝ phñ ®èi víi mét ngµnh cô thÓ. Cã thÓ ®iÒu tiÕt
thÊp h¬n c¸c h·ng mang tÝnh chÊt ®éc quyÒn. g× trong ngµnh? B¹n cã nghÜ r»ng cã c¸c hoµn c¶nh

8. NÕu ngµnh ®éc quyÒn tù nhiªn thu ®îc lîi nhuËn b×nh trong ®ã c¸c nhµ kinh tÕ thÝch kÕt qu¶ kh«ng ®iÒu

thêng th× møc s¶n lîng lµ tèi u vÒ mÆt x· héi. tiÕt h¬n kÕt qu¶ bÞ ®iÒu tiÕt tèt nhÊt? Gi¶i
thÝch.
9. Trong nh÷ng ngµnh c¹nh tranh nghiªn cøu vµ triÓn
khai ®îc theo ®uæi tÝch cùc h¬n so víi trong c¸c 4. Gi¶ sö r»ng toµn bé lîi nhuËn cña nhµ ®éc quyÒn bÞ

ngµnh mang tÝnh ®éc quyÒn. ®¸nh thuÕ hÕt, ch¼ng h¹n, b»ng thuÕ ®¹i lý
®éc quyÒn. §iÒu nµy cã dÉn ®Õn viÖc lo¹i bá
10. §¸nh thuÕ thu mét lÇn vµo lîi nhuËn ®éc quyÒn cã
sù bãp mÐo ®éc quyÒn kh«ng? Gi¶i thÝch b»ng lêi vµ
thÓ lµm gi¶m bít sù bãp mÐo vÒ s¶n lîng.
h×nh vÏ.
11. Kh«ng cã c¸c hµng rµo nhËp khÈu th× viÖc c¹nh
tranh nhËp khÈu buéc nh÷ng ngêi s¶n xuÊt
trong níc ®Æt gi¸ cña m×nh b»ng gi¸ thÕ giíi 7. C¹nh tranh ®éc quyÒn
trõ nh÷ng ngµnh trong níc tËp trung cao.
7.1 Chän c©u tr¶ lêi
6.3 C©u hái th¶o luËn 1. Trong m« h×nh c¹nh tranh th×

63 39 40
a. Doanh thu cËn biªn ®èi víi mét h·ng b»ng gi¸ thÞ e. Trong ®éc quyÒn tËp ®oµn gi¸ cao h¬n chi phÝ
trêng. cËn biªn.
b. NÕu h·ng n©ng gi¸ cña m×nh lªn cao h¬n gi¸ mµ 4. NÕu thÞ trêng do mét sè h·ng chi phèi th× cÊu tróc thÞ tr-
c¸c ®èi thñ ®Æt th× nã sÏ mÊt tÊt c¶ kh¸ch hµng. êng cña nã lµ

c. §êng cÇu mµ h·ng gÆp lµ ®êng n»m ngang. a. C¹nh tranh hoµn h¶o.
d. H·ng lµ ngêi chÊp nhËn gi¸. b. §éc quyÒn tËp ®oµn.
e. TÊt c¶ ®Òu ®óng. c. §éc quyÒn.
d. C¹nh tranh ®éc quyÒn.
2. NÕu mét h·ng cung cho toµn bé thÞ trêng th× cÊu tróc thÞ
trêng lµ e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
a. C¹nh tranh hoµn h¶o. 5. Khi cã c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o th×
b. §éc quyÒn tËp ®oµn. a. §êng cÇu mµ h·ng gÆp b»ng ®êng cÇu thÞ trêng.
c. §éc quyÒn. b. §êng cÇu mµ h·ng gÆp lµ ®êng n»m ngang.
d. C¹nh tranh ®éc quyÒn. c. §êng cÇu mµ h·ng gÆp lµ dèc xuèng.
e. kh«ng c©u nµo ®óng. d. §êng cÇu mµ h·ng gÆp lµ dèc lªn.
3. C¹nh tranh ®éc quyÒn kh¸c víi ®éc quyÒn ë chç e. §êng cÇu mµ h·ng gÆp lµ th¼ng ®øng.
a. Trong c¹nh tranh ®éc quyÒn c¸c h·ng kh«ng lo 6. Khi ®êng cÇu h·ng gÆp lµ ®êng dèc xuèng th× doanh thu
cËn biªn nhá h¬n gi¸
l¾ng vÒ c¸c ph¶n øng cña c¸c ®èi thñ cña m×nh.
a. V× nguyªn lý hiÖu suÊt gi¶m dÇn.
b. Trong ®éc quyÒn tËp ®oµn kh«ng cã sù c¹nh
b. Trong ng¾n h¹n chø kh«ng ph¶i trong dµi h¹n.
tranh.
c. V× khi s¶n lîng t¨ng gi¸ ph¶i gi¶m cho tÊt c¶ c¸c
c. §éc quyÒn tËp ®oµn lµ mét h×nh thøc c¹nh
®¬n vÞ s¶n phÈm.
tranh.
d. V× ph¶i tr¶ thuÕ.
d. Trong c¹nh tranh ®éc quyÒn ®êng cÇu mµ h·ng
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
gÆp lµ mét ®êng dèc xuèng.

64 39 40
7. "Chi phÝ cËn biªn b»ng gi¸" lµ quy t¾c tèi ®a ho¸ lîi nhuËn d. Co d·n hoµn toµn
cho cÊu tróc thÞ trêng nµo sau ®©y?
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
a. C¹nh tranh hoµn h¶o.
11. V× hä lµ nh÷ng ngêi b¸n duy nhÊt nªn ®éc quyÒn b¸n cã
b. §éc quyÒn tËp ®oµn. thÓ thu ®îc
c. §éc quyÒn. a. Lîi nhuËn kinh tÕ thÇn tuý.
d. C¹nh tranh ®éc quyÒn. b. Lîi nhuËn kÕ to¸n thuÇn tuý.
e. TÊt c¶ c¸c cÊu tróc thÞ trêng trªn. c. Lîi nhuËn b»ng kh«ng.
8. So víi c¹nh tranh, ®éc quyÒn b¸n d. Tû lÖ lîi nhuËn b×nh thêng tõ vèn ®Çu t.
a. §Æt gi¸ cao h¬n. e. c vµ d.
b. B¸n nhiÒu s¶n lîng h¬n. 12. Thíc ®o søc m¹nh thÞ trêng cña h·ng lµ

c. §Æt gi¸ thÊp h¬n. a. Sè c«ng nh©n h·ng cã.


d. B¸n Ýt s¶n lîng h¬n. b. Quy m« t b¶n.
e. a vµ d. c. Gi¸ thÞ trêng cña c¸c cæ phiÕu cña nã.
d. Møc ®é mµ ®êng cÇu nã gÆp dèc xuèng.
9. §êng cÇu thÞ trêng lµ ®êng cÇu h·ng gÆp khi cÊu tróc thÞ
trêng lµ e. TÊt c¶.
a. C¹nh tranh hoµn h¶o. 13. §êng cÇu mµ h·ng gÆp dèc xuèng nh thÕ nµo ®îc quy
®Þnh bëi
b. §éc quyÒn tËp ®oµn.
a. Sè h·ng trong ngµnh.
c. §éc quyÒn.
b. Møc ®é mµ s¶n phÈm cña nã kh¸c víi cña c¸c ®èi
d. C¹nh tranh ®éc quyÒn.
thñ.
e. TÊt c¶ c¸c cÊu tróc thÞ trêng trªn.
c. Quy m« t b¶n.
10. §éc quyÒn b¸n chªnh lÖch gi÷a gi¸ vµ chi phÝ cËn biªn sÏ lín
h¬n khi ®êng cÇu lµ d. Møc tèi thiÓu cña chi phÝ trung b×nh cña nã.
a. Co d·n h¬n. e. a vµ b.
b. Ýt co d·n h¬n. 14. Sù kh¸c biÖt s¶n phÈm lµ do

c. Co d·n ®¬n vÞ.


65 39 40
a. Nh÷ng sù kh¸c nhau trong ®Æc tÝnh cña c¸c s¶n d. Gi¸ cao h¬n chi phÝ cËn biªn.
phÈm do c¸c h·ng kh¸c nhau s¶n xuÊt ra. e. TÊt c¶.
b. Nh÷ng sù kh¸c nhau trong vÞ trÝ cña c¸c h·ng. 18. §Æt c¸c gi¸ kh¸c nhau cho c¸c kh¸ch hµng kh¸c nhau gäi lµ
c. Nh÷ng sù kh¸c nhau nhËn ®îc do qu¶ng c¸o. a. Ph©n biÖt s¶n phÈm.
d. Th«ng tin kh«ng hoµn h¶o vÒ gi¸ vµ sù s½n cã. b. Ph©n biÖt gi¸.
e. TÊt c¶. c. §Æt gi¸ chiÕm thÞ trêng.
15. Khi c¸c s¶n phÈm b¸n trong mét ngµnh lµ kh¸c nhau th×
d. §Æt gi¸ giíi h¹n.
nÕu mét h·ng n©ng gi¸ cña m×nh lªn
a. SÏ mÊt hÕt kh¸ch hµng. e. §éc quyÒn tù nhiªn.
b. SÏ kh«ng mÊt kh¸ch hµng nµo. 19. TÝnh kinh tÕ cña quy m« ®Ò cËp ®Õn
c. SÏ mÊt mét sè chø kh«ng ph¶i tÊt c¶ kh¸ch hµng. a. Khi s¶n lîng t¨ng chi phÝ trung b×nh gi¶m.
d. SÏ rêi bá kinh doanh. b. §Æt c¸c gi¸ kh¸c nhau cho c¸c kh¸ch hµng kh¸c
e. Lîi nhuËn cña nã sÏ t¨ng. nhau.
16. C¸c hµng rµo gia nhËp c. Mét yÕu tè nµo ®ã dùng lªn c¸c hµng rµo gia
a. Lµ c¸c yÕu tè ng¨n c¶n c¸c h·ng míi gia nhËp nhËp ®èi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh míi.
ngµnh. d. Khi s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau b»ng
b. Lµ bÊt hîp ph¸p. cïng mét nhµ m¸y vµ m¸y mãc thiÕt bÞ th× chi
c. Cho phÐp c¸c h·ng ®ang ë trong ngµnh tiÕp tôc phÝ trung b×nh thÊp h¬n.
thu ®îc lîi nhuËn kinh tÕ. e. §Æt gi¸ thÊp cho trong mét kho¶ng thêi gian ®Ó
d. Hµm ý r»ng doanh thu cËn biªn lín h¬n chi phÝ ®uæi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ra ngoµi thÞ trêng.
cËn biªn. 20. Mét h·ng kh«ng thÓ ¶nh hëng ®Õn gi¸ s¶n phÈm mµ m×nh
e. a vµ c. b¸n ra gäi lµ:

17. ë c©n b»ng trong c¹nh tranh ®éc quyÒn a. Ngêi ®Æt gi¸.
a. C¸c h·ng thu ®îc lîi nhuËn kinh tÕ b»ng kh«ng. b. Ngêi chÊp nhËn gi¸.
b. Gi¸ b»ng chi phÝ trung b×nh. c. Ngêi ra quyÕt ®Þnh hîp lý.
c. Doanh thu cËn biªn b»ng chi phÝ cËn biªn. d. Kh«ng c©u nµo ®óng.
66 39 40
e. TÊt c¶ ®Òu ®óng 24. C©u nµo sau ®©y m« t¶ mét h·ng ë ®iÓm c©n b»ng tèi
®a ho¸ lîi nhuËn cña nã?
21. NÕu D lµ ®êng th¼ng th×
a. Doanh thu cËn biªn lu«n lu«n b»ng doanh thu
a. MR b¾t ®Çu ë cïng mét ®iÓm víi ®êng cÇu vµ lµ
trung b×nh.
®êng dèc xuèng nhng víi ®é dèc lín gÊp ®«i.
b. §é dèc cña ®êng tæng lîi nhuËn b»ng 1.
b. MR cao h¬n P.
c. §é dèc cña ®êng tæng doanh thu vµ ®êng tæng
c. MR d¬ng.
chi phÝ b»ng nhau.
d. MR kh«ng ®æi
d. CÇu lín h¬n cung.
e. MR chÝnh lµ ®êng th¼ng ®ã.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
22. S¶n lîng cña h·ng c¹nh tranh hoµn h¶o trong ng¾n h¹n lµ sè
lîng cã: 25. Trong t×nh huèng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o mèi quan hÖ
gi÷a gi¸ thÞ trêng vµ doanh thu cËn biªn cña h·ng lµ:
a. MC = MR =P.
a. P nhá h¬n MR ë tÊt c¶ hay hÇu hÕt c¸c møc s¶n
b. AVC = P.
lîng.
c. Tèi thiÓu ho¸ ATC.
b. P lín h¬n MR ë hÇu hÕt c¸c møc s¶n lîng.
d. ATC = P.
c. P b»ng MR ë tÊt c¶ c¸c møc s¶n lîng.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
d. P hoÆc nhá h¬n MR ë nh÷ng møc s¶n lîng cô thÓ
23. NÕu ®êng cÇu cña h·ng lµ ®êng n»m ngang th× doanh thu hoÆc b»ng MR.
cËn biªn cña h·ng:
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
a. Nhá h¬n gi¸ cña s¶n phÈm.
26. Trong ng¾n h¹n h·ng muèn tèi ®a ho¸ lîi nhuËn (hoÆc tèi
b. B»ng gi¸ cña s¶n phÈm. thiÓu ho¸ thua lç) ph¶i ®¶m b¶o:
c. Lín h¬n gi¸ cña s¶n phÈm. a. Tæng chi phÝ trung b×nh cao h¬n chi phÝ cËn
d. Lín h¬n, b»ng, hoÆc nhá h¬n gi¸ cña s¶n phÈm biªn.
phô thuéc vµo c¸c hoµn c¶nh cô thÓ. b. Doanh thu trung b×nh cao h¬n tæng chi phÝ
e. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®îc tõ c¸c th«ng tin trªn. trung b×nh.
c. Tæng doanh thu lín h¬n tæng chi phÝ.

67 39 40
d. Gi¸ cao h¬n chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh. b. Chi phÝ trung b×nh ®ang t¨ng.
e. Doanh thu trung b×nh lín h¬n chi phÝ trung c. Chi phÝ cËn biªn ®ang gi¶m.
b×nh. d. Doanh thu cËn biªn ®ang t¨ng.
27. NÕu nhµ ®éc quyÒn muèn tèi ®a ho¸ lîi nhuËn th× nã ph¶i e. Doanh thu cËn biªn ®ang gi¶m.
lµm ®iÒu g× sau ®©y?
30. Mét nhµ ®éc quyÒn thÊy r»ng, ë møc s¶n lîng hiÖn thêi,
a. Tèi ®a ho¸ doanh thu. doanh thu cËn biªn b»ng 4$ vµ chi phÝ cËn biªn b»ng 3,2$,
®iÒu nµo trong c¸c ®iÒu sau sÏ tèi ®a ho¸ ®îc lîi nhuËn?
b. Tèi ®a hãa lîi nhuËn ®¬n vÞ.
c. Chän møc s¶n lîng nµo cã chi phÝ trung b×nh tèi a. Gi÷ gi¸ vµ s¶n lîng kh«ng ®æi.
thiÓu. b. T¨ng gi¸ vµ gi÷ s¶n lîng kh«ng ®æi.
c. Gi¶m gi¸ vµ t¨ng s¶n lîng.
d. Chän møc s¶n lîng nµo cã chi phÝ cè ®Þnh trung
d. Gi¶m gi¸ vµ t¨ng s¶n lîng.
b×nh tèi thiÓu.
e. Gi¶m gi¸ vµ gi÷ nguyªn s¶n lîng.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
31. NÕu c¸c ®iÒu kiÖn cÇu ®ang lµm cho h·ng kh«ng thÓ thu
28. NÕu mét h·ng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o hiÖn ®ang s¶n ®¬c lîi nhuËn ë bÊt kú møc s¶n lîng nµo th× chÝnh s¸ch
xuÊt ë ®iÓm mµ doanh thu trung b×nh cao h¬n chi phÝ ng¾n h¹n tèt nhÊt mµ h·ng nªn thùc hiÖn lµ g×?
cËn biªn th× ban qu¶n lý ph¶i ¸p dông chÝnh s¸ch nµo
trong c¸c chÝnh s¸ch sau ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. a. §ãng cöa.
a. Më réng s¶n lîng vµ h¹ gi¸. b. TiÕp tôc s¶n xuÊt nÕu cã mét møc s¶n lîng nµo
b. Thu hÑp s¶n lîng vµ t¨ng gi¸. ®ã mµ h·ng cã thÓ bï ®¾p ®îc chi phÝ cè ®Þnh
c. Thu hÑp s¶n lîng vµ gi÷ nguyªn gi¸. cña m×nh.
c. TiÕp tôc s¶n xuÊt nÕu cã mét møc s¶n lîng nµo
d. Më réng s¶n lîng vµ gi÷ gi¸ kh«ng ®æi.
®ã mµ h·ng cã thÓ bï ®¾p ®îc chi phÝ biÕn ®æi
e. Kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i lµm mét ®iÒu nµo ®ã
cña m×nh.
trong c¸c ®iÒu trªn v× cã thÓ nã ®ang tèi ®a
d. Lo¹i bá quy t¾c doanh thu cËn biªn b»ng chi phÝ
ho¸ lîi nhuËn.
cËn biªn.
29. §Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn (hoÆc tèi thiÓu ho¸ thua lç) h·ng e. Cho doanh thu cËn biªn b»ng chi phÝ trung b×nh.
ph¶i ®¶m b¶o s¶n xuÊt ë møc s¶n lîng mµ t¹i ®ã:
32. Trong mét t×nh huèng ®éc quyÒn b¸n thuÇn tuý:
a. Doanh thu cËn biªn gi¶m nhanh h¬n chi phÝ cËn
biªn.
68 39 40
a. Gi¸ s¶n phÈm vµ s¶n lîng ph¶i b»ng trong c¹nh 34. NÕu ®êng cÇu mµ mét h·ng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o
gÆp lµ P: ($) 5, 4, 3, 2, 1, vµ q: 8, 12, 17, 22, 27, th× lîng
tranh thuÇn tuý. doanh thu bæ sung do gi¸ gi¶m ®i 1$ lµ:
b. Gi¸ s¶n phÈm vµ s¶n lîng ph¶i cao h¬n trong c¹nh
a. 3, 8, 12($).
tranh thuÇn tuý.
b. 3, 8, 12, -7($).
c. Gi¸ s¶n phÈm vµ s¶n lîng ph¶i thÊp h¬n trong
c. 8, 12 -7, -17($).
c¹nh tranh thuÇn tuý.
d. 8, 3, -7, -17($).
d. Gi¸ s¶n phÈm th«ng thêng lµ cao h¬n vµ s¶n lîng
thÊp h¬n trong c¹nh tranh thuÇn tuý. e. 0, 3, -7($).
e. Gi¸ s¶n phÈm thÊp h¬n vµ s¶n lîng cao h¬n so víi 35. §êng cÇu mµ mét h·ng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o gÆp lµ P:
5, 4, 3, 2, 1($), vµ q: 8, 12, 17, 22, 27. NÕu h·ng kh«ng thÓ
c¹nh tranh thuÇn tuý.
s¶n xuÊt ë møc s¶n lîng bÊt kú nµo kh¸c th× gi¸ vµ s¶n lîng
33. Nguyªn nh©n nµo sau ®©y lµm cho c¹nh tranh hoµn h¶o tèi ®a ho¸ doanh thu lµ:
t¹o ra sù ph©n bæ tµi nguyªn hiÖu qu¶ h¬n lµ ®éc quyÒn?
a. P = 5, q = 8.
a. C¸c h·ng trong c¹nh tranh hoµn h¶o cè g¾ng tèi b. P =4, q = 12.
thiÓu ho¸ chi phÝ trong khi c¸c ®éc quyÒn cè c. P = 3, q = 17.
g¾ng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn.
d. P = 2; q = 22.
b. C¸c h·ng trong c¹nh tranh hoµn h¶o cè g¾ng tèi
e. P = 1, q = 27.
®a ho¸ s¶n lîng trong khi c¸c ®éc quyÒn cè g¾ng
tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. 36. §êng cÇu mµ mét h·ng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o gÆp lµ P:
5, 4, 3, 2, 1($), vµ q: 8, 12, 17, 22, 27. vµ MC kh«ng ®æi ë
c. C¸c h·ng trong c¹nh tranh hoµn h¶o cè g¾ng ®Æt 4,5$. NÕu h·ng kh«ng thÓ s¶n xuÊt ë møc s¶n lîng bÊt kú
gi¸ thÊp h¬n trong khi c¸c ®éc quyÒn cè g¾ng nµo kh¸c th× gi¸ vµ s¶n lîng tèi ®a lîi nhuËn lµ:
®Æt gi¸ cao h¬n. a. P = 5, q = 8.
d. Mét h·ng trong c¹nh tranh hoµn h¶o kh«ng kiÓm b. P = 4 q = 12.
so¸t ®îc gi¸ thÞ trêng cña s¶n phÈm cña m×nh c. P = 3 q = 17.
trong khi ®éc quyÒn cã thÓ ®îc lîi tõ viÖc t¹o ra d. P = 2. q = 22.
sù kh¸c nhau gi÷a P vµ MC.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
37. Mét h·ng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o cã c¸c mèi quan hÖ
gi÷a chi phÝ vµ cÇu ®îc cho ë h×nh 7.1:

69 39 40
a. §ang bÞ lç. e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
b. §ang cã lîi nhuËn thuÇn tuý.
39. §Æc ®iÓm nµo sau ®©y lµ cña ®éc quyÒn b¸n tËp ®oµn?
c. §ang kh«ng cã lîi nhuËn thuÇn tuý.
a. Mét thÞ trêng më v× lîi Ých tèt nhÊt cña ngêi tiªu
d. §ãng cöa s¶n xuÊt.
dïng.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
b. Mét t×nh huèng thÞ trêng trong ®ã kh«ng cã
c¹nh tranh.
c. Mét t×nh huèng thÞ trêng trong ®ã chØ cã mét
P ngêi b¸n.
d. Mét t×nh huèng thÞ trêng trong ®ã cã mét sè
ngêi b¸n c¹nh tranh víi nhau.
MC e. Mét t×nh huèng thÞ trêng trong ®ã cã mét sè
ngêi mua c¹nh tranh víi nhau.
AC
7.2 §óng hay sai
1. Trong c¹nh tranh hoµn h¶o ®êng cÇu mµ h·ng gÆp lµ
mét ®êng dèc xuèng.
D
2. Trong c¹nh tranh ®éc quyÒn ®êng cÇu mµ h·ng gÆp
lµ mét ®êng dèc xuèng.
O
3. Khi h·ng gÆp ®êng cÇu dèc xuèng th× doanh thu cËn
MR Q
biªn nhá h¬n gi¸.
H×nh 7.1
38. §éc quyÒn tËp ®oµn cã nghÜa lµ: 4. Doanh thu cËn biªn nhá h¬n gi¸ b¸n v× gi¸ ph¶i gi¶m
a. Mét ngêi b¸n. ®Ó s¶n lîng t¨ng.
b. Hai ngêi b¸n. 5. Ngµnh cã mét ngêi b¸n lµ ®éc quyÒn b¸n.
c. Mét sè ngêi b¸n.
d. §éc quyÒn tù nhiªn bÞ ®iÒu tiÕt.
70 39 40
6. §êng cÇu mµ nhµ ®éc quyÒn gÆp còng lµ ®êng cÇu 18. H·ng c¹nh tranh hoµn h¶o kh¸c biÖt ë chç nã kh«ng
cña ngµnh. cã ®îc sù kiÓm so¸t ®èi víi gi¸.
7. Trong ®éc quyÒn b¸n gi¸ cao h¬n chi phÝ cËn biªn. 19. S¶n lîng mµ h·ng ph¶i s¶n xuÊt ®Ó tèi ®a ho¸ lîi
8. Trong c¹nh tranh ®éc quyÒn gi¸ cao h¬n chi phÝ cËn nhuËn lµ møc s¶n lîng mµ ë ®ã lîi nhuËn tõ
®¬n vÞ s¶n phÈm cuèi cïng lín h¬n ë bÊt kú
biªn.
møc s¶n lîng nµo ®ã kh¸c.
9. So víi c¹nh tranh hoµn h¶o, ®éc quyÒn s¶n xuÊt nhiÒu
20. NÕu doanh thu cËn biªn ©m cã nghÜa lµ tæng
h¬n nhng ®Æt gi¸ cao h¬n.
doanh thu ®ang gi¶m.
10. NÕu cã hµng rµo gia nhËp th× c¸c h·ng cã thÓ tiÕp
21. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh hoµn h¶o doanh thu
tôc thu ®îc lîi nhuËn rßng.
cËn biªn vµ gi¸ ®èi víi c¸ nh©n h·ng lµ mét.
11. Sù kh¸c biÖt s¶n phÈm do c¸c hµng rµo gia nhËp
22. Mét h·ng lu«n cè g¾ng s¶n xuÊt ë ®iÓm chi phÝ
g©y ra.
trung b×nh tèi thiÓu.
12. ë c©n b»ng trong c¹nh tranh ®éc quyÒn gi¸ cao 23. Mét h·ng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn sÏ lu«n lu«n cè g¾ng
h¬n chi phÝ trung b×nh. ho¹t ®éng ë møc chi phÝ cËn biªn b»ng
13. Møc ®é cña søc m¹nh thÞ trêng cña h·ng ®îc ®o doanh thu cËn biªn nÕu chi phÝ trung b×nh
bëi ®êng cÇu cña ngµnh dèc nh thÕ nµo. kh«ng ®¹t tèi thiÓu ë ®iÓm ®ã.
14. §êng cÇu cµng co d·n th× gi¸ cµng cao h¬n chi phÝ 24. Nhµ ®éc quyÒn b¸n tËp ®oµn ®¹t c©n b»ng khi
cËn biªn trong ®éc quyÒn. doanh thu cËn biªn b»ng chi phÝ cËn biªn.
15. §éc quyÒn b¸n tËp ®oµn cã ®óng hai ngêi b¸n. 25. S¶n xuÊt lóa ®îc m« t¶ tèt nhÊt lµ ®éc quyÒn b¸n
16. ThÐp lµ mét ngµnh ®éc quyÒn b¸n tËp ®oµn. tËp ®oµn.
17. NÕu mét ngµnh lµ ®éc quyÒn b¸n tËp ®oµn th× 26. Tèi ®a ho¸ lîi nhuËn x¶y ra ë ®é co d·n cña cÇu
h·ng sÏ bÞ h¹n chÕ h¬n trong viÖc lµm theo gi¸ b»ng 1.
dÞch chuyÓn ®êng cÇu cña m×nh do c¸c hµnh 27. Mét nhµ c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o kh«ng gia nhËp
®éng cña c¸c h·ng kh¸c so víi khi h·ng lµ c¹nh tranh ngµnh ë møc gi¸ ®ang thÞnh hµnh v× lµm
®éc quyÒn. nh thÕ sÏ lµm gi¶m doanh thu cËn biªn.

71 39 40
28. ThuÕ c¶ gãi (kh«ng phô thuéc vµo s¶n lîng) ®¸nh 35. Trong nh÷ng ngµnh chi phÝ gi¶m m¹nh kh«ng thÓ
vµo h·ng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o sÏ lµm dÞch hy väng cã c¹nh tranh hoµn h¶o.
chuyÓn ®êng doanh thu cËn biªn cña nã lªn trªn vµ do
7.3 C©u hái th¶o luËn
®ã lµm t¨ng gi¸ c©n b»ng vµ lµm gi¶m s¶n lîng c©n
b»ng. 1. §¸nh gi¸ nhËn ®Þnh: “Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh
29. Khi mét h·ng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o ®Æt chi kh«ng hoµn h¶o, gi¸ thÞ trêng kh«ng ®îc x¸c
phÝ cËn biªn b»ng doanh thu cËn biªn sÏ dÉn ®Þnh bëi cung vµ cµu”. C¸c nhµ kinh tÕ nãi
®Õn s¶n lîng nhá h¬n vµ gi¸ cao h¬n so víi “nhµ ®éc quyÒn kh«ng cã ®êng cung” cã nghÜa g×?
chi phÝ cËn biªn b»ng gi¸. 2. Chi phÝ cËn biªn kh«ng bao giê lµ sè ©m, nªn h·ng cã
30. NÕu mét h·ng cã chi phÝ b»ng kh«ng th× s¶n lîng chi phÝ kh«ng b»ng kh«ng chØ cã thÓ tèi ®a
tèi ®a ho¸ lîi nhuËn lµ møc mµ ë ®ã doanh ho¸ ®îc lîi nhuËn khi doanh thu cËn biªn lµ
thu cËn biªn b»ng kh«ng. sè d¬ng. Nãi c¸ch kh¸c: mét h·ng nh thÕ chØ cã thÓ
31. Mét h·ng kh«ng thÓ tèi ®a ho¸ ®îc lîi nhuËn cña tèi ®a ho¸ lîi nhuËn ë møc gi¸ n»m ë phÇn co
m×nh nÕu nã ho¹t ®éng ë miÒn kh«ng co d·n d·n cña ®êng cÇu”. B¹n cã ®ång ý kh«ng? T¹i sao?
cña ®êng cÇu. 3. “NÕu h·ng tèi ®a hãa lîi nhuËn th× mét møc thuÕ
32. §êng tæng doanh thu cña mét h·ng c¹nh tranh hoµn thÊp (50.000 ®ång ch¼ng h¹n) ®¸nh vµo lîi
h¶o lµ mét ®êng th¼ng dèc lªn xuÊt ph¸t nhuËn sÏ kh«ng lµm thay ®æi gi¸ vµ s¶n l-
tõ gèc to¹ ®é. îng c©n b»ng”. B¹n cã ®ång ý kh«ng? T¹i sao?
33. Quy m« tèi thiÓu cã hiÖu qu¶ lµ møc s¶n lîng mµ ë 4. “Kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm kh«ng t¬ng thÝch víi c¹nh
®ã tÝnh kinh tÕ cña quy m« kh«ng cßn n÷a. tranh hoµn h¶o”. H·y bµn luËn.
34. Trong thùc tÕ mét doanh nghiÖp kh«ng ®Æt gi¸ 5. “C¸c ngµnh cã tÝnh kinh tÕ cña quy m« lín h¬n cã xu
cho s¶n phÈm cña m×nh b»ng c¸ch lµm chi híng cã tû lÖ tËp trung lín h¬n”. B¹n cã
phÝ cËn biªn b»ng doanh thu cËn biªn v× nã ®ång ý víi nhËn ®Þnh ®ã kh«ng? Thùc tÕ ë
thÊy r»ng nã cã thÓ t¹o ra nhiÒu lîi nhuËn h¬n b»ng ViÖt Nam nh thÕ nµo?
c¸ch ®Æt gi¸ cao h¬n chi phÝ cËn biªn.
72 39 40
6. H·y ®a ra c¸c vÝ dô vÒ hµnh vi cña c¸c h·ng kinh c. Cartel.
doanh cho thÊy r»ng chóng kh«ng cè g¾ng d. Antitrust.
tèt ®a hãa lîi nhuËn. H·y ®a ra mét sè ngo¹i e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
lÖ. H·y bµn luËn xem lý thuyÕt kinh tÕ dùa trªn gi¶ 3. Mét khã kh¨n mµ c¸c cartel gÆp ph¶i lµ c¸ nh©n c¸c h·ng cã
®Þnh tèi ®a hãa lîi nhuËn cã liªn quan g× thÓ gian lËn vµ

trong trêng hîp c¸c vÝ dô nµy. a. §Æt gi¸ thÊp h¬n møc ®· thèng nhÊt.
b. B¸n nhiÒu h¬n møc s¶n lîng ®· thèng nhÊt.
7. “Mçi kho¶n chi cho ho¹t ®éng tõ thiÖn cña c«ng ty
c. §Æt gi¸ cao h¬n møc ®· thèng nhÊt.
chøng minh r»ng gi¶ ®Þnh h·ng tèi ®a hãa lîi nhuËn
d. a vµ b.
lµ sai”. B¹n cã ®ång ý kh«ng? T¹i sao?
e. b vµ c.

8. §éc quyÒn tËp ®oµn 4. Trong T×nh thÕ lìng nan cña nh÷ng ngêi tï
a. C¶ hai ngêi ®Òu hµnh ®éng v× lîi Ých riªng cña
m×nh, dÉn ®Õn ph¬ng ¸n tèt nhÊt trªn quan
8.1 Chän c©u tr¶ lêi ®iÓm kÕt hîp cña hä.
1. Kh«ng gièng nh c¸c h·ng ho¹t ®éng trong c¸c thÞ trêng c¹nh b. C¶ hai ngêi phèi hîp ®Ó thùc hiÖn ph¬ng ¸n tèt
tranh ®éc quyÒn, c¸c nhµ ®éc quyÒn tËp ®oµn nhÊt.
a. GÆp ®êng cÇu dèc xuèng. c. Hµnh ®éng v× lîi Ých riªng cña m×nh, nh÷ng ng-
b. Lµ nh÷ng ngêi chÊp nhËn gi¸. êi tï thùc hiÖn ph¬ng ¸n xÊu nhÊt.
c. Ph¶i lo l¾ng vÒ c¸ch mµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh d. Kh«ng thÓ nãi ®iÒu g× sÏ x¶y ra v× mçi ngêi tï
ph¶n øng l¹i c¸c quyÕt ®Þnh cña hä. ®Òu ph¶i lo l¾ng vÒ c¸c ph¶n øng cña ngêi kia.
d. §Æt gi¸ cao h¬n chi phÝ cËn biªn. e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
e. a vµ d. 5. CÊu kÕt trong thùc tÕ lµ khã kh¨n v×
2. Mét nhãm c¸c c«ng ty hµnh ®éng phèi hîp vµ ph©n chia
a. LuËt chèng cÊu kÕt lµm cho nh÷ng hiÖp ®Þnh
ngµnh ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn gäi lµ c«ng khai cè ®Þnh gi¸ lµ bÊt hîp ph¸p.
a. §éc quyÒn b¸n. b. C¸ nh©n c¸c h·ng cã ®éng c¬ gian lËn vµ c¾t
b. §éc quyÒn mua. gi¶m gi¸ lÉn nhau.

73 39 40
c. Khi ®iÒu kiÖn cÇu vµ chi phÝ thay ®æi khã mµ e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
®µm ph¸n l¹i nh÷ng hiÖp ®Þnh ngÇm. 9. Mét h·ng ®ang ë trong ngµnh cã thÓ h¹ thÊp gi¸ cña m×nh
®Ó
d. TÊt c¶ ®Òu ®óng. a. ThuyÕt phôc nh÷ng ngêi gia nhËp tiÒm tµng
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. r»ng chi phÝ cËn biªn cña nã cao.
6. Khi c¸c nhµ ®éc quyÒn c«ng bè sÏ lµm theo nh÷ng sù thay b. ThuyÕt phôc nh÷ng ngêi gia nhËp tiÒm tµng
®æi gi¸ do mét h·ng nµo ®ã ®Æt ra, th× sÏ cã
r»ng chi phÝ cËn biªn cña nã thÊp.
a. C¹nh tranh gi¸ nhiÒu h¬n.
c. ThuyÕt phôc nh÷ng ngêi gia nhËp tiÒm tµng
b. Møc ®é c¹nh tranh gi¸ vÉn nh thÕ.
r»ng tæng chi phÝ cña nã cao.
c. C¹nh tranh gi¸ Ýt h¬n.
d. ThuyÕt phôc nh÷ng ngêi gia nhËp tiÒm tµng
d. R¾c rèi v× sù c«ng bè lµm theo lµ bÊt hîp ph¸p. r»ng tæng chi phÝ cña nã thÊp.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. e. b vµ d.
7. Mét h·ng cã thÓ ®Æt gi¸ thÊp h¬n chi phÝ ®Ó ®uæi ®èi 10. C¸c h·ng trong ®éc quyÒn tËp ®oµn cã thÓ ng¨n c¶n viÖc
thñ c¹nh tranh khái lÜnh vùc kinh doanh mµ nã ®ang tiÕn gia nhËp b»ng
hµnh gäi lµ a. §e do¹ ®Æt gi¸ chiÕm thÞ trêng.
a. §Æt gi¸ chiÕm thÞ trêng. b. X©y dùng c«ng suÊt thõa.
b. §Æt gi¸ giíi h¹n. c. §Æt gi¸ giíi h¹n.
c. §Æt gi¸ cã thÓ c¹nh tranh giµnh lÊy thÞ trêng. d. TÊt c¶.
d. §Æt gi¸ cÊu kÕt. e. a vµ b.
e. TÊt c¶ ®Òu ®óng. 11. Trong c¹nh tranh Cournot c¸c h·ng
8. Mét h·ng cã thÓ sö dông c«ng suÊt thõa ®Ó a. C¹nh tranh b»ng viÖc chän s¶n lîng, víi mét dù
a. Lµm cho nh÷ng ngêi gia nhËp tiÒm tµng tin r»ng ®o¸n nµo ®ã vÒ s¶n lîng mµ c¸c ®èi thñ c¹nh
c«ng viÖc kinh doanh ®ã kh«ng tèt. tranh sÏ s¶n xuÊt.
b. §e däa nh÷ng ngêi gia nhËp tiÒm tµng b»ng viÖc b. C¹nh tranh b»ng viÖc chän gi¸, víi mét dù ®o¸n
s¶n lîng t¨ng nÕu hä gia nhËp thÞ trêng. nµo ®ã vÒ gi¸ mµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh sÏ ®Æt.
c. Lµm cho nh÷ng ngêi gia nhËp tiÒm tµng kh«ng c. Lµm theo viÖc gi¶m gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh
ph©n biÖt ®îc chi phÝ s¶n xuÊt. nhng kh«ng lµm theo viÖc t¨ng gi¸.
d. Lµm t¨ng chi phÝ cña ®èi thñ cña m×nh.

74 39 40
d. CÊu kÕt ®Ó cè ®Þnh gi¸ vµ thu lîi nhuËn ®éc b. ThÊp h¬n trong c¹nh tranh hoµn h¶o.
quyÒn. c. Cao h¬n trong ®éc quyÒn b¸n.
e. Ph©n chia thÞ trêng theo mét c¸ch cã trËt tù. d. ThÊp h¬n trong ®éc quyÒn b¸n.
12. Trong c¹nh tranh Bertrand c¸c h·ng
e. b vµ c.
a. C¹nh tranh b»ng viÖc chän s¶n lîng, víi mét dù 15. Doanh thu cËn biªn ®èi víi h·ng cã ®êng cÇu gÉy
®o¸n nµo ®ã vÒ s¶n lîng mµ c¸c ®èi thñ c¹nh a. Lµ cao h¬n trong ®éc quyÒn b¸n.
tranh sÏ s¶n xuÊt. b. Lµ thÊp h¬n trong ®éc quyÒn b¸n.
c. B»ng trong ®éc quyÒn b¸n.
b. C¹nh tranh b»ng viÖc chän gi¸, víi mét dù ®o¸n
d. Cã sù gi¸n ®o¹n ë møc s¶n lîng hiÖn thêi.
nµo ®ã vÒ gi¸ mµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh sÏ ®Æt.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
c. Lµm theo viÖc gi¶m gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh
16. NÕu c¸c hµng ho¸ lµ thay thÕ hoµn h¶o th× gi¸ c©n b»ng
nhng kh«ng lµm theo viÖc t¨ng gi¸. trong m« h×nh Bertrand lµ
d. CÊu kÕt ®Ó cè ®Þnh gi¸ vµ thu lîi nhuËn ®éc a. Cao h¬n chi phÝ cËn biªn.
quyÒn. b. ThÊp h¬n chÝ phÝ cËn biªn.
e. Ph©n chia thÞ trêng theo mét c¸ch cã trËt tù. c. B»ng chi phÝ cËn biªn.
d. ThÊp h¬n trong ®éc quyÒn b¸n.
13. Trong m« h×nh Cournot, hµm ph¶n øng
a. X¸c ®Þnh møc s¶n lîng cña h·ng víi dù kiÕn cña e. a vµ d.
nã vÒ møc s¶n lîng h·ng kia sÏ s¶n xuÊt. 17. NÕu c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lµm theo viÖc gi¶m gi¸ nhng
kh«ng lµm theo viÖc t¨ng gi¸ th× ®êng cÇu h·ng gÆp
b. X¸c ®Þnh møc gi¸ cña h·ng víi dù kiÕn cña nã vÒ
a. GÉy ë møc s¶n lîng hiÖn thêi.
møc gi¸ h·ng kia sÏ ®Æt.
b. Cã sù gi¸n ®o¹n ë møc s¶n lîng hiÖn thêi.
c. BiÓu thÞ c¸ch mµ thÞ trêng sÏ ph¶n øng víi sù
c. N»m ngang ë møc gi¸ hiÖn thêi.
t¨ng lîi nhuËn cña h·ng.
d. Th¼ng ®øng ë møc gi¸ hiÖn thêi.
d. V¹ch ra c¸ch thøc mµ c¸c h·ng trong cartel sÏ
e. HoÆc c hoÆc d.
ph¶n øng víi sù gian lËn cña mét trong c¸c thµnh
18. Lêi ph¸t biÓu nµo trong c¸c lêi ph¸t biÓu sau ®©y lµ ®óng?
viªn.
a. M« h×nh ®êng cÇu gÉy gi¶ ®Þnh r»ng mçi h·ng
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
coi møc s¶n lîng cña c¸c ®èi thñ cña m×nh lµ cè
14. S¶n lîng c©n b»ng trong m« h×nh Cournot lµ ®Þnh.
a. Cao h¬n trong c¹nh tranh hoµn h¶o.
75 39 40
b. M« h×nh ®êng cÇu gÉy gi¶ ®Þnh r»ng mçi h·ng 6. NÕu hµng ho¸ cña c¸c h·ng lµ thay thÕ hoµn h¶o th×
coi møc gi¸ cña c¸c ®èi thñ cña m×nh lµ cè gi¸ trong c¹nh tranh Bertrand lµ gi¸ ®éc
®Þnh. quyÒn b¸n.
c. Trong m« h×nh h·ng tréi c¸c h·ng nhá lµ nh÷ng
7. NÕu h·ng coi ®êng cÇu lµ gÉy th× cã kho¶ng trèng
ngêi chÊp nhËn gi¸.
trong doanh thu cËn biªn ë møc s¶n lîng hiÖn
d. Trong m« h×nh Cournot, hai nhµ ®éc quyÒn c¹nh
thêi
tranh b»ng viÖc chän møc gi¸ cïng mét lóc.
e. TÊt c¶ ®Òu ®óng. 8. Cartel lµ mét nhãm c¸c h·ng c¹nh tranh víi nhau b»ng
gi¸.
8.2 §óng hay sai 9. LuËt chèng cÊu kÕt cho phÐp c¸c cartel ®µm ph¸n
1. Trong ®éc quyÒn tËp ®oµn, c¸c h·ng lo l¾ng vÒ c¸c c«ng khai ®Ó cè ®Þnh gi¸.
ph¶n øng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. 10. ViÖc sÏ ®Æt gi¸ theo gi¸ do c¸c ®èi thñ c¹nh tranh
2. Trong c¹nh tranh Cournot, c¸c nhµ ®éc quyÒn tËp ®Æt ra g©y ra c¹nh tranh gi¸ nhiÒu h¬n.
®oµn chän s¶n lîng cña m×nh dù kiÕn 11. Ngêi chØ ®¹o gi¸ gióp cartel ®iÒu chØnh theo
r»ng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh sÏ s¶n xuÊt møc nh÷ng ®iÒu kiÖn thêng xuyªn thay ®æi.
s¶n lîng ®óng b»ng thÕ.
12. Mét khã kh¨n mµ c¸c cartel gÆp ph¶i lµ khi chóng
3. Trong c¹nh tranh Bertrand, c¸c h·ng chän gi¸ cña m×nh thµnh c«ng trong viÖc n©ng gi¸ th× c¸c
dù kiÕn c¸c ®èi thñ gi÷ nguyªn gi¸. thµnh viªn cartel l¹i cè g¾ng c¾t gi¶m gi¸ cartel.
4. Trong c¹nh tranh Bertrand, c¸c h·ng cho r»ng ®êng cÇu 13. §Æt gi¸ chiÕm thÞ trêng lµ viÖc cè t×nh ®Æt gi¸
co d·n h¬n trong m« h×ng Cournot. thÊp h¬n chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó lo¹i c¸c ®èi
5. Trong c¹nh tranh Cournot, s¶n lîng ®îc chän cao h¬n thñ c¹nh tranh ra khái lÜnh vùc kinh doanh.
møc sÏ ®îc chän trong c¹nh tranh nhng thÊp 14. §Æt gi¸ giíi h¹n lµ ®Æt gi¸ cao ®Ó khuyÕn khÝch sù
h¬n møc sÏ ®îc chän trong ®éc quyÒn gia nhËp.
b¸n.

76 39 40
15. C¸c h·ng cã thÓ ®Ó c«ng suÊt thõa ®Ó ®e do¹ d. 0,10.
nh÷ng ngêi gia nhËp tiÒm tµng lµ sÏ t¨ng s¶n lîng khi e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
chóng gia nhËp thÞ trêng. 2. NÕu thu nhËp kh«ng ph¶i tõ l¬ng t¨ng lªn th× rµng buéc
ng©n s¸ch
a. Quay vµ trë nªn dèc h¬n.
8.3 C©u hái th¶o luËn b. Quay vµ trë nªn tho¶i h¬n.
c. DÞch chuyÓn song song lªn trªn.
1. CÊu kÕt ngÇm lµ g×? Nã kh¸c cÊu kÕt c«ng khai ë chç
d. DÞch chuyÓn song song xuèng díi.
nµo? Theo b¹n ChÝnh phñ cã thÓ h¹n chÕ
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
cÊu ngÇm b»ng c¸c biÖn ph¸p nµo?
3. NÕu thu nhËp kh«ng ph¶i tõ l¬ng gi¶m xuèng th× rµng
2. C¸c ®iÒu kiÖn ph¶i tho¶ m·n ë c©n b»ng tèi ®a ho¸ lîi buéc ng©n s¸ch
nhuËn cña h·ng lµ g×? Gi¶i thÝch t¹i sao a. Quay vµ trë nªn dèc h¬n.
chuyÓn khái c©n b»ng theo bÊt kú híng b. Quay vµ trë nªn tho¶i h¬n.
nµo còng ®Òu lµm gi¶m lîi nhuËn cña h·ng. c. DÞch chuyÓn song song lªn trªn.
d. DÞch chuyÓn song song xuèng díi.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
4. T¨ng thu nhËp kh«ng ph¶i tõ l¬ng thêng dÉn ®Õn
a. Gi¶m lîng cung lao ®éng th«ng qua ¶nh hëng
9. Cung vµ cÇu lao ®éng thay thÕ.
b. Gi¶m lîng cung lao ®éng th«ng qua ¶nh hëng thu
9.1 Chän c©u tr¶ lêi nhËp.
1. NÕu mét ngêi cã thÓ thu ®îc 10$ mét giê th× ®é dèc cña c. T¨ng lîng cung lao ®éng th«ng qua ¶nh hëng
rµng buéc ng©n s¸ch nghØ ng¬i tiªu dïng lµ thay thÕ.
a. 1/10. d. T¨ng lîng cung lao ®éng th«ng qua ¶nh hëngthu
b. 10. nhËp.
c. 0,01. e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
77 39 40
5. ¶nh hëng thay thÕ cña møc l¬ng t¨ng dÉn ®Õn 8. Cña c¶i cã ®îc trong c¶ cuéc ®êi t¨ng lªn dÉn ®Õn
a. Gi¶m lîng cung lao ®éng. a. NghØ viÖc sím h¬n th«ng qua ¶nh hëng thu
b. T¨ng lîng cung lao ®éng. nhËp.
c. Gi¶m nghØ ng¬i. b. NghØ viÖc muén h¬n th«ng qua ¶nh hëng thay
d. Rµng buéc ng©n s¸ch dÞch chuyÓn song song. thÕ.
e. b vµ c. c. NghØ viÖc sím h¬n th«ng qua ¶nh hëng thay
6. §êng cung lao ®éng cña mét c¸ nh©n thÕ.
a. Lµ ®êng lu«n lu«n dèc lªn. d. NghØ viÖc muén h¬n th«ng qua ¶nh hëng thu
b. Lµ ®êng lu«n lu«n dèc xuèng. nhËp.
c. Cã thÓ dèc lªn hoÆc dèc xuèng phô thuéc vµo e. a vµ c.
®é lín cña ¶nh hëng thu nhËp vµ ¶nh hëng thay 9. C¸c ch¬ng tr×nh phóc lîi
thÕ. a. Lµm gi¶m cung lao ®éng cña nh÷ng ngêi nhËn
d. Lµ th¼ng ®øng v× ¶nh hëng thu nhËp vµ ¶nh h- trî cÊp th«ng qua ¶nh hëng thu nhËp.
ëng thay thÕ triÖt tiªu hÕt lÉn nhau. b. Lµm gi¶m cung lao ®éng cña nh÷ng ngêi nhËn
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. trî cÊp th«ng qua ¶nh hëng thay thÕ.
7. Gi¶m møc thuÕ thu nhËp cËn biªn sÏ c. Lµm t¨ng cung lao ®éng cña nh÷ng ngêi nhËn trî
a. Lµm cho lîng cung lao ®éng t¨ng nhiÒu v× ¶nh cÊp th«ng qua ¶nh hëng thu nhËp.
hëng thu nhËp nhá h¬n ¶nh hëng thay thÕ. d. a vµ b.
b. Lµm cho lîng cung lao ®éng gi¶m nhiÒu v× ¶nh e. a vµ c.
hëng thay thÕ nhá h¬n ¶nh hëng thu nhËp. 10. Gi¶ sö ®êng cÇu vÒ s¶n phÈm cña mét h·ng nh sau:
c. DÉn ®Õn thay ®æi nhá trong lîng cung lao S¶n lîng Gi¸
®éng.
d. Kh«ng cã ¶nh hëng g× ®Õn lîng cung lao ®éng 25 9
40 8
v× thuÕ kh«ng ¶nh hëng ®Õn rµng buéc ng©n
54 7
s¸ch. 67 6
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
78 39 40
79 5 12. C©u nµo sau ®©y lµ nhÊt qu¸n víi lý thuyÕt gi¸o dôc t¹o ra
tÝn hiÖu cho ngêi sö dông lao ®éng vÒ n¨ng suÊt bÈm sinh
90 4 cña ngêi ®¨ng ký xin viÖc
Gi¶ sö r»ng tæng s¶n lîng cña lao ®éng yÕu tè
a. ë trêng sinh viªn häc c¸c kü n¨ng ®Ó trë thµnh cã
biÕn ®æi duy nhÊt) lµ:
n¨ng suÊt h¬n ë n¬i lµm viÖc.
Lîng lao ®éng S¶n lîng
b. Sinh viªn häc thuéc lo¹i kiªn tr× ®îc ®¸nh gi¸ cao
2 25 trong thÕ giíi kinh doanh.
3 40 c. Nh÷ng c¸ nh©n vèn th«ng minh h¬n thÊy häc dÔ
4 54 h¬n, dÔ chÞu h¬n vµ tho¶ m·n h¬n.
5 67 d. TÊt c¶.
6 79
e. a vµ b.
7 90
Víi c¸c sè liÖu nµy h·ng ph¶i thuª bao nhiªu lao 13. Chi phÝ c¬ héi cña viÖc ®i häc kh«ng bao gåm

®éng nÕu chi phÝ lao ®éng lµ 30$ mét ®¬n a. Chi phÝ tr¶ häc phÝ.
vÞ? b. Chi phÝ vµo tµi liÖu s¸ch vë.
a. 3 ®¬n vÞ lao ®éng. c. Phßng vµ b¶ng.
b. 4 ®¬n vÞ lao ®éng. d. Thu nhËp bÞ bá mÊt khi tham dù häc trªn líp vµ
c. 5 ®¬n vÞ lao ®éng. nghiªn cøu.
d. 6 ®¬n vÞ lao ®éng. e. TÊt c¶ ®Ò lµ chi phÝ c¬ héi cña viÖc ®i häc.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. 14. Trong h×nh 9.1 ®iÒu g× x¶y ra khi l¬ng tèi thiÓu t¨ng?
11. VÝ dô nµo sau ®©y lµ vÒ ®Çu t vµo vèn con ngêi a. ThÊt nghiÖp gi¶m.
a. §i häc phæ th«ng chÝnh thøc. b. ThÊt nghiÖp t¨ng.
b. Häc th«ng qua lµm viÖc. c. §êng cÇu sÏ dÞch chuyÓn hoÆc sang tr¸i hoÆc
c. §µo t¹o kü thuËt. sang ph¶i.
d. Nhµ m¸y vµ thiÕt bÞ. d. §êng cung sÏ dèc h¬n.
e. TÊt c¶.

79 39 40
e. C¶ ®êng cung vµ ®êng cÇu ®Òu dÞch chuyÓn 0
nhng kh«ng thÓ biÕt chóng dÞch chuyÓn nh thÕ L
nµo .
H×nh 9.1
15. Nãi chung, khi cña c¶i cña mét quèc gia t¨ng lªn
a. Tû lÖ sinh gi¶m.
b. Tû lÖ sinh kh«ng thay ®æi. 16. Gi¸ trÞ cña viÖc thuª thªm mét c«ng nh©n ®èi víi h·ng

c. Tû lÖ sinh t¨ng. a. B»ng chi phÝ cËn biªn.


d. Tû lÖ sinh t¨ng gÊp ®«i. b. B»ng doanh thu cËn biªn.
e. Kh«ng cã mèi quan hÖ ®iÓn h×nh gi÷a cña c¶i c. B»ng s¶n phÈm cËn biªn cña lao ®éng.
vµ tû lÖ sinh. d. B»ng s¶n phÈm cËn biªn nh©n víi gi¸ s¶n phÈm.
e. B»ng s¶n phÈm cËn biªn nh©n víi møc l¬ng.
17. Gi¸ trÞ cña s¶n phÈm cËn biªn cña lao ®éng b»ng
w
a. Doanh thu mµ h·ng thu ®îc ®èi víi ®¬n vÞ s¶n
phÈm cuèi cïng.
S
b. Doanh thu mµ h·ng thu ®îc tõ viÖc gia nhËp thÞ
Min trêng.
c. S¶n phÈm cËn biªn nh©n víi møc l¬ng.
d. S¶n phÈm cËn biªn nh©n víi gi¸ s¶n phÈm.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

18. CÇu lao ®éng cña thÞ trêng b»ng

D a. Cung s¶n phÈm cña thÞ trêng.


b. Tæng c¸c cÇu lao ®éng cña c¸c h·ng.
c. L¬ng.
80 39 40
d. S¶n phÈm cËn biªn cña lao ®éng. 6. T¨ng thu nhËp tõ b¶o hiÓm x· héi sÏ dÉn mäi ngêi, tÝnh
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. trung b×nh, ®Õn nghØ viÖc muén h¬n.
7. C¸c ch¬ng tr×nh phóc lîi lµm gi¶m cung lao ®éng
th«ng qua c¶ ¶nh hëng thu nhËp vµ ¶nh hëng
19. Khi t×m ra ®êng cÇu lao ®éng cña ngµnh tõ ®êng cÇu cña
c¸ nh©n h·ng ta ph¶i tÝnh ®Õn thay thÕ.
8. C¾t gi¶m thuÕ thu nhËp cËn biªn sÏ g©y ra gi¶m cung
a. Nh÷ng thay ®æi trong gi¸ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt
lao ®éng 50%.
kh¸c.
9. Co d·n cña cung lao ®éng n÷ kh«ng kh¸c co d·n cña
b. Nh÷ng thay ®æi trong gi¸ s¶n phÈm.
cung lao ®éng nam.
c. Nh÷ng kh¸c nhau gi÷a n¨ng suÊt lao ®éng cña 10. Khi cña c¶i cña mét ®Êt níc t¨ng lªn th× tû lÖ sinh
c¸c h·ng kh¸c nhau. còng t¨ng lªn.
d. Nh÷ng kh¸c nhau gi÷a n¨ng suÊt t b¶n cña c¸c 11. Sinh con lµ quyÕt ®Þnh cña c¸ nh©n kh«ng bÞ ¶nh
h·ng kh¸c nhau. hëng bëi c¸c ®éng c¬ kinh tÕ.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. 12. N÷ tham gia vµo lùc lîng lao ®éng t¨ng lªn tõ sau
chiÕn tranh thÕ giíi thø hai.
9.2 §óng hay sai 13. Theo lý thuyÕt vèn con ngêi, gi¸o dôc lµm t¨ng
n¨ng suÊt cña sinh viªn lµm cho hä cã thÓ kiÕm
1. Thay ®æi phÇn tr¨m trong cung lao ®éng do 1% thay
®îc nhiÒu thu nhËp h¬n trong thÞ trêng lao
®æi trong møc l¬ng g©y ra lµ co d·n cña
®éng.
cung lao ®éng.
14. Khi cung vµ cÇu lao ®éng co d·n nhiÒu th× l¬ng
2. ¶nh hëng thu nhËp cña møc gi¶m l¬ng lµ lµm t¨ng lîng
tèi thiÓu ®Æt bªn trªn l¬ng c©n b»ng sÏ
cung lao ®éng.
dÉn ®Õn thÊt nghiÖp nhiÒu h¬n.
3. ¶nh hëng thay thÕ cña gi¶m møc l¬ng lµ lµm t¨ng lîng
cung lao ®éng. 15. Møc l¬ng tèi thiÓu cao h¬n sÏ cã Ýt chç lµm viÖc
h¬n cho nh÷ng ngêi kh«ng cã tay nghÒ.
4. §Çu t vµo gi¸o dôc lµ mét vÝ dô vÒ vèn con ngêi.
5. T¨ng thu nhËp kh«ng ph¶i tõ l¬ng lµm cho ®êng ng©n
s¸ch quay. 9.3 C©u hái th¶o luËn
81 39 40
1. T« kinh tÕ lµ g×? ¶nh hëng cña viÖc ®¸nh thuÕ vµo e. TÊt c¶.
nh÷ng yÕu tè ®em l¹i t« kinh tÕ thuÇn tóy lµ g×?
3. ThiÖt h¹i cña « nhiÔm m«i trêng lµ c¸c vÝ dô vÒ
2. CÇu thø ph¸t lµ g×? Cho vÝ dô minh ho¹ a. ¶nh hëng híng ngo¹i tÝch cùc.
3. “CÇu vÒ mçi yÕu tè s¶n xuÊt sÏ phô thuéc vµo gi¸ cña b. Hµng ho¸ c«ng céng.
tÊt c¶ c¸c yÕu tè chø kh«ng chØ vµo gi¸ cña b¶n th©n c. ¶nh hëng híng ngo¹i tiªu cùc.
nã.” Gi¶i thÝch vµ cho vÝ dô minh ho¹ d. Chi phÝ t nh©n.
e. HiÖu suÊt gi¶m dÇn.
4. Chi phÝ x· héi cËn biªn bao gåm
10. Vai trß cña chÝnh phñ a. TÊt c¶ chi phÝ cËn biªn mµ tÊt c¶ c¸c c¸ nh©n
trong nÒn kinh tÕ ph¶i chÞu.
10.1 Chän c©u tr¶ lêi b. ChØ nh÷ng chi phÝ cËn biªn kh«ng n»m trong chi
1. Vai trß cña chÝnh phñ trong nÒn kinh tª bao gåm phÝ t nh©n cËn biªn.
c. ChØ nh÷ng chi phÝ cËn biªn n»m trong chi phÝ t
a. T¹o ra khung ph¸p luËt ®Ó cho c¸c mèi quan hÖ
nh©n cËn biªn.
kinh tÕ diÔn ra.
d. Tæng doanh thu trõ tæng chi phÝ t nh©n.
b. Ph©n bæ hÇu hÕt c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô.
e. Doanh thu cËn biªn trõ chi phÝ cËn biªn.
c. X¸c ®Þnh møc gi¸ vµ møc l¬ng.
5. Hµng ho¸ c«ng céng
d. Tham gia vµo khi thÞ trêng kh«ng t¹o ra ®îc c¸c kÕt a. Lµ nh÷ng hµng hãa mµ tÊt c¶ mäi ngêi cã thÓ ®-
qu¶ hiÖu qu¶. îc hëng thô mét khi chóng ®· ®îc cung.
e. a vµ d. b. Lµ nh÷ng hµng ho¸ mµ khã cã thÓ lo¹i trõ mét
2. C¸c vÝ dô vÒ thÊt b¹i cña thÞ trêng bao gåm ngêi nµo ®ã khái viÖc tiªu dïng.
c. Lµ d¹ng cùc ®oan nhÊt cña ¶nh hëng híng ngo¹i
a. ¶nh hëng híng ngo¹i. tÝch cùc.
b. ThiÕu sù c¹nh tranh ®ñ liÒu lîng. d. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
c. C¸c vÊn ®Ò th«ng tin. e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
d. §æi míi c«ng nghÖ kh«ng ®ñ liÒu lîng.
82 39 40
6. VÝ dô nµo sau ®©y lµ vÒ sù ®iÒu tiÕt mÖnh lÖnh vµ kiÓm e. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
so¸t?
9. HÖ thèng thÞ trêng khuyÕn khÝch b¶o tån v×
a. Trî cÊp cho viÖc s¶n xuÊt nh÷ng hµng ho¸ cã
a. Gi¸ tµi nguyªn thiªn nhiªn, ch¼ng h¹n nh mét
¶nh hëng híng ngo¹i tÝch cùc. giÕng dÇu, b»ng gi¸ trÞ chiÕt khÊu vÒ hiÖn t¹i cña
b. §¸nh thuÕ nh÷ng hµng ho¸ cã ¶nh hëng híng nh÷ng viÖc sö dông tiÒm tµng trong t¬ng lai.
ngo¹i tiªu cùc. b. ViÖc khai th¸c l·ng phÝ bÞ ph¹t b»ng tiÒn hoÆc
c. Nh÷ng quy ®Þnh giíi h¹n møc « nhiÔm ®îc phÐp. ph¹t tï.
d. X¸c ®Þnh quyÒn tµi s¶n cho nh÷ng ngêi bÞ thiÖt c. ThÞ trêng lu«n lu«n ph©n bæ tµi nguyªn hiÖu
h¹i tõ « nhiÔm m«i trêng. qu¶.
e. Tiªu dïng mang tÝnh kh«ng c¹nh tranh. d. Ph¶i cã giÊy phÐp chÝnh phñ cÊp tríc khi b¸n tµi
7. §Ó gi¶m chÊt th¶i g©y « nhiÔm chÝnh phñ cã thÓ nguyªn thiªn nhiªn.
a. §¸nh thuÕ viÖc gi¶m bít « nhiÔm. e. Cã sù thõa th·i vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn.
b. Trî cÊp cho viÖc gi¶m « nhiÔm. 10. Nh÷ng ngêi së h÷u t nh©n cã thÓ ®¸nh gi¸ thÊp cÇu t¬ng
lai vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn nÕu
c. Trî cÊp cho viÖc b¸n nh÷ng hµng ho¸ g©y «
nhiÔm nh s¾t thÐp, ho¸ chÊt. a. Cã ¶nh hëng híng ngo¹i tiªu cùc g¾n víi viÖc sö
d. X¸c ®Þnh l¹i quyÒn tµi s¶n cho nh÷ng ngêi g©y dông tµi nguyªn ®ã.
« nhiÔm. b. Cã ¶nh hëng híng ngo¹i tÝch cùc g¾n víi viÖc sö
e. TÞch thu nh÷ng thiÕt bÞ s¶n xuÊt g©y « nhiÔm dông tµi nguyªn ®ã.
cña c¸c h·ng. c. QuyÒn së h÷u tµi s¶n kh«ng ®îc ®¶m b¶o.
8. Theo ph¬ng ph¸p cÊp giÊy phÐp g©y « nhiÔm cã thÓ mua
d. Nh÷ng ngêi së h÷u cã thÓ cã c¸c c¬ héi ®i vay
b¸n ®îc ®Ó gi¶m « nhiÔm, h÷u h¹n.
a. C¸c h·ng mua giÊy phÐp tõ chÝnh phñ. e. b, c vµ d.
b. GiÊy phÐp cho phÐp c¸c h·ng th¶i mét lîng x¸c
11. ViÖc ®iÒu tiÕt ®éc quyÒn tù nhiªn thêng ®Æt gi¸ b»ng
®Þnh chÊt th¶i « nhiÔm.
c. Tån t¹i thÞ trêng ®Ó mua b¸n giÊy phÐp g©y « a. Doanh thu cËn biªn.
nhiÔm gi÷a c¸c h·ng víi nhau. b. Chi phÝ cËn biªn.
d. C¸c h·ng cã ®éng c¬ m¹nh mÏ lµm gi¶m « nhiÔm. c. Doanh thu trung b×nh.

83 39 40
d. Chi phÝ trung b×nh. b. Kh«ng ai cã thÓ lµm cho ®îc lîi mµ kh«ng ph¶i
e. Chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh. lµm cho ngêi kh¸c bÞ thiÖt.
12. §éc quyÒn tù nhiªn bÞ ®iÒu tiÕt thêng c. Doanh thu cËn biªn b»ng chi phÝ cËn biªn.
a. §Çu t qu¸ nhiÒu. d. Mét sù ph©n phèi thu nhËp thÝch hîp ®îc duy
b. §Çu t qu¸ Ýt. tr×.
c. Thuª qu¸ nhiÒu lao ®éng. e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
d. Thuª qu¸ Ýt lao ®éng. 16. §iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho sù tån t¹i cña mét gi¶i ph¸p c©n
e. B¸n qu¸ nhiÒu s¶n lîng. b»ng tæng thÓ x¸c ®Þnh trong c¹nh tranh hoµn h¶o lµ:

13. C¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¹nh tranh cña chÝnh phñ ®- a. Chi phÝ kh«ng ®æi vµ c¸c ®êng cung n»m
îc gäi lµ ngang ë tÊt c¶ c¸c ngµnh.
a. Chèng cÊu kÕt. b. Sù can thiÖp Ýt nhÊt cña chÝnh phñ.
b. KiÕm chªnh lÖch. c. Cã ®iÒu kiÖn cung vµ cÇu cho mçi yÕu tè s¶n
c. Qu¶n lý láng lÎo. xuÊt vµ mçi hµng hãa.
d. §éc quyÒn tù nhiªn. d. Kh«ng cã sù khan hiÕm ®èi víi bÊt kú yÕu tè s¶n
e. S¸p nhËp ngang. xuÊt nµo.
14. Khi ®¸nh gi¸ xem mét nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng nh thÕ nµo e. Mçi thÞ trêng hµng hãa hoÆc yÕu tè cã thÓ ®îc
chóng ta cÇn xem xÐt: ph©n tÝch trong c¸c ®iÒu kiÖn c©n b»ng bé
a. HiÖu qu¶. phËn.
b. C«ng b»ng.
17. Trong mét x· héi c¹nh tranh hoµn h¶o:
c. Nh÷ng ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ.
d. ViÖc hoµn thµnh nh÷ng nhiÖm vô. a. Sù v©n ®éng ra khái c©n b»ng sÏ kh«ng lµm cho
e. TÊt c¶ c¸c ®iÒu trªn. mét ai lîi h¬n.
b. Thu nhËp ®îc ph©n phèi theo nhu cÇu.
15. C©n b»ng cña mét nÒn kinh tÕ ®îc coi lµ hiÖu qu¶ Pareto
nÕu: c. TÝnh kh«ng c«ng b»ng cña ph©n phèi thu nhËp
lµ tèi thiÓu.
a. M¸y mãc ®îc sö dông tèt.
84 39 40
d. Mét c¸ nh©n b»ng viÖc cè g¾ng lµm viÖc v× lîi 20. Trong mét nÒn kinh tÕ c¹nh tranh hoµn h¶o th× ®iÒu kiÖn
nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ ®iÒu kiÖn cÇn cho hiÖu qu¶
Ých cña b¶n th©n kh«ng nhÊt thiÕt ®i ®Õn thóc kinh tÕ?
®Èy lîi Ých x· héi. a. Ngêi tiªu dïng ®îc tù do chi tiªu thu nhËp cña
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. m×nh theo ý muèn
18. T×nh huèng nµo sau ®©y kh«ng phï hîp víi tèi u kinh tÕ? b. Dù tr÷ vèn t¨ng th«ng qua ®Çu t.
c. S¶n lîng cña mçi s¶n phÈm lµ møc mµ gi¸ b»ng
a. C¹nh tranh hoµn h¶o.
chi phÝ cËn biªn.
b. Kh«ng cã ¶nh hëng híng ngo¹i.
d. Mçi ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®ang sö dông ph¬ng ph¸p
c. §éc quyÒn.
s¶n xuÊt ®em l¹i chi phÝ trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm
d. TÊt c¶ ®Òu kh«ng phï hîp.
thÊp nhÊt.
e. Kh«ng cã t×nh huèng nµo kh«ng phï hîp.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
19. C¸i nµo kh«ng ph¶i lµ trung t©m cña mét qu¸ tr×nh ®Þnh
21. Trong mét nÒn kinh tÕ c¹nh tranh hoµn h¶o:
gi¸ c¹nh tranh ®éc lËp?
a. Mét sù vËn ®éng ®Õn vÞ t rÝ c©n b»ng sÏ kh«ng
a. Nh÷ng ¶nh hëng híng ngo¹i lµm cho hÖ thèng
lµm cho mét ai lîi h¬n.
kh«ng ë c¸c ®iÒu kiÖn hiÖu qu¶ vµ tèi u cña nã.
b. Mét sù vËn ®éng khái vÞ trÝ c©n b»ng cã thÓ
b. Lîi nhuËn cã xu híng b»ng kh«ng trong ®iÒu kiÖn
lµm cho mét ai ®ã lîi h¬n, nhng mét ai ®ã kh¸c
cã sù ch¾c ch¾n vµ kh«ng cã sù thay ®æi c«ng
bÞ thiÖt.
nghÖ.
c. C¸ nh©n kh«ng hµnh ®éng theo c¸ch cã lîi nhÊt
c. S¶n phÈm doanh thu cËn biªn t¹o ra ®êng cÇu
cho b¶n th©n m×nh.
thø ph¸t vÒ c¸c yÕu tè.
d. TÝnh kh«ng c«ng b»ng trong ph©n phèi thu nhËp
d. S¶n phÈm cËn biªn lµ tû lÖ thuËn víi gi¸ c¸c yÕu
lµ tèi ®a.
tè.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
e. TÊt c¶ c¸c tµi s¶n ®îc ®¸nh gi¸ ë gi¸ trÞ hiÖn t¹i
®· chiÕt khÊu cña chóng. 22. C¸i khã ®èi víi c¹nh tranh tù do kinh doanh (laissez-faire) lµ:

85 39 40
a. Gi¸ cña c¸c hµng ho¸ quan träng cã thÓ qu¸ cao e. §iÓm E.
lµm cho mét sè ngêi kh«ng mua ®îc chóng.
25. ChuÈn « nhiÔm tèt nhÊt chÝnh phñ cã thÓ ®Æt ra ng¨n ®îc
b. NghÌo khæ cã thÓ qu¸ cao. « nhiÔm trªn møc chØ ra trong h×nh 10.1 biÓu thÞ b»ng
c. Ph©n phèi thu nhËp cã thÓ lµ kh«ng c«ng b»ng. kho¶ng c¸ch:

d. TÊt c¶ ®ªu cã thÓ ®îc lîi víi nh÷ng sù thay ®æi a. 0B.
gi¸. b. 0F.
e. TÊt c¶ c¸c c©u trªn. c. 0C.
23. §©u kh«ng ph¶i lµ vai trß tiÒm tµng cña chÝnh phñ trong d. 0D.
nÒn kinh tÕ hçn hîp?
e. 0E.
a. §a ra mét khung luËt ph¸p cho hµnh vi kinh tÕ vµ
x· héi.
b. §a ra mét hÖ thèng x¸c ®Þnh quyÒn së h÷u tµi
s¶n.
c. Ph©n bæ l¹i tµi nguyªn ®Ó cã hiÖu qu¶ vµ c«ng
$ Chi phÝ cËn
b»ng h¬n. biªn cña viÖc
lµm gi¶m « ThiÖt h¹i
d. ¶nh hëng ®Õn sù æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« lín nhiÔm x· héi cËn
biªn
h¬n th«ng qua chÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ chÝnh s¸ch ThiÖt h¹i t­
B nh©n cËn
tµi kho¸. biªn
F
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
A
24. Trong h×nh 10.1 møc « nhiÔm do t nh©n g©y ra khi kh«ng E
cã sù can thiÖp cña chÝnh phñ ®îc biÓu thÞ b»ng:

a. §iÓm A.
b. §iÓm B.
c. §iÓm C.
d. §iÓm D. O
86 39 40 D C ¤ nhiÔm
H×nh 10.1 (dïng cho c©u 24
e. KiÓm so¸t b·o lôt.

28. Hµng ho¸ c«ng céng cã xu híng kh«ng ®îc b¸n trªn thÞ tr-
êng v×:

a. ChÝnh hµnh ®éng b¸n chóng theo kiÓu nµy sÏ tù


®éng lµm mÊt lîi Ých cã ®îc tõ chóng vµ sù ®Æc
biÖt cña chóng.
26. Hµng ho¸ c«ng céng lµ:
b. Chóng lµ qu¸ ®¾t mµ chØ nh÷ng ngêi mua giµu
a. Gièng nh ¶nh hëng híng ngo¹i theo nghÜa lµ phóc
nhÊt míi cã thÓ mua ®îc nÕu chóng ®îc b¸n theo
lîi cña nhiÒu h¬n mét ngêi cã thÓ bÞ ¶nh hëng
kiÓu nµy.
®ång thêi do sù cã mÆt cña nã.
c. Ngêi nµy cã nhiÒu h¬n th× ngêi kh¸c sÏ ph¶i cã
b. Tèt nhÊt lµ cã thÓ lÊy vÝ dô b»ng mét hµng ho¸
Ýt h¬n.
mua b¸n ®îc vµ sù ph©n bæ nã ®îc tËp thÓ x¸c
d. NÕu cung cho mét ngêi mua th× chóng trë thµnh
®Þnh.
cã s½n cho nh÷ng ngêi kh¸c kh«ng mua chóng.
c. Lµ mét chñ ®Ò cña mèi quan t©m khoa häc
e. Kh«ng lý do nµo trªn ®©y lµ ®óng.
trong mét x· héi d©n chñ v× quy t¾c ra quyÕt
®Þnh tËp thÓ thêng kh«ng dÉn ®Õn kÕt qu¶. 29. Hµng ho¸ c«ng céng ®îc ®Æc trng bëi:

d. §îc ®Æc chng bëi chi phÝ s¶n xuÊt thÊp vµ chi a. Chi phÝ cung øng nhá h¬n lîi Ých c¸ nh©n vµ
phÝ lo¹i trõ bít mét ngêi tiªu dïng cao. viÖc lo¹i trõ mäi ngêi khái tiªu dïng chung chÞu chi
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. phÝ thÊp.
b. Chi phÝ cung øng lín h¬n lîi Ých c¸ nh©n vµ viÖc
27. Hµng ho¸ nµo sau ®©y vÒ mÆt b¶n chÊt kh«ng ph¶i lµ
hµng ho¸ c«ng céng? lo¹i trõ mäi ngêi khái tiªu dïng chung chÞu chi phÝ
a. Quèc phßng. cao.
b. DÞch vô bu ®iÖn. c. Chi phÝ cung øng lín h¬n lîi Ých c¸ nh©n rÊt
c. Ngän h¶i ®¨ng. nhiÒu vµ viÖc lo¹i trõ mäi ngêi khái tiªu dïng
d. Sù b¶o vÖ cña c¶nh s¸t. chung chÞu chi phÝ thÊp.

87 39 40
d. Chi phÝ cung øng nhá h¬n lîi Ých c¸ nh©n rÊt 32. Khi mét tµi s¶n lµ së h÷u chung th× nh÷ng ngêi sö dông;
nhiÒu vµ viÖc lo¹i trõ mäi ngêi khái tiªu dïng a. Kh«ng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn.
chung chÞu chi phÝ cao. b. Vi ph¹m nguyªn lý hîp lý.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. c. Bá qua nguyªn lý hiÖu suÊt gi¶m dÇn.
d. Cã Ýt ®éng c¬ ®Ó duy tr× vµ b¶o tån tµi s¶n
30. Lêi ph¸t biÓu nµo trong c¸c lêi ph¸t biÓu sau ®©y lµ sai?
a. §èi víi hµng ho¸ c«ng céng th× kh«ng thÓ (hoÆc ®ã.
rÊt tèn kÐm) lo¹i trõ c¸c c¸ nh©n khái viÖc tiªu e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
dïng nã.
b. C¸c hµng ho¸ c«ng céng lµ kh«ng c¹nh tranh 10.2 §óng hay sai
trong tiªu dïng. 1. Khi kh«ng cã sù can thiÖp cña chÝnh phñ, thÞ trêng
c. VÊn ®Ò kÎ ¨n kh«ng tån t¹i ®èi víi c¸c hµng ho¸ lu«n lu«n t¹o ra c¸c kÕt qu¶ hiÖu qu¶.
c«ng céng. 2. Nh÷ng thÊt b¹i cña thÞ trêng giao cho chÝnh phñ
d. Nhãm cµng lín th× vÊn ®Ò kÎ ¨n kh«ng cµng nhiÖm vô c¶i thiÖn khi thÞ trêng ph©n bæ tµi nguyªn
nghiªm träng. kh«ng hiÖu qu¶.
e. Kh«ng cã c©u nµo.
3. ThÞ trêng thÊt b¹i v× qu¸ nhiÒu ngêi bÞ cã ®éng c¬
31. ¤ nhiÔm lµ sù t¬ng ph¶n víi hµng ho¸ c«ng céng (cã nghÜa tham lam.
lµ nã lµ hµng ho¸ c«ng céng tåi) v×:
a. Nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ sè lîng ®ßi hái mét lo¹i 4. ThÞ trêng lu«n lu«n cung qu¸ nhiÒu hµng ho¸ mµ cã
hµnh ®éng tËp thÓ nµo ®ã. ¶nh hëng híng ngo¹i tÝch cùc.
b. ¶nh hëng phóc lîi cña « nhiÔm më réng ra ngoµi 5. Chi phÝ x· héi cËn biªn lín h¬n chi phÝ t nh©n cËn biªn
nh÷ng ngêi t¹o ra « nhiÔm. ®èi víi nh÷ng hµng ho¸ t¹o ra ¶nh hëng híng ngo¹i
c. Chi phÝ c¸ nh©n cña viÖc h¹ thÊp « nhiÔm cao tiªu cùc.
h¬n lîi Ých c¸ nh©n cña viÖc lµm gi¶m « nhiÔm.
6. X¸c ®Þnh l¹i quyÒn së h÷u tµi s¶n ®«i khi cã thÓ söa
d. Chi phÝ c¸ nh©n cña viÖc h¹ thÊp « nhiÔm nhá
ch÷a ®îc thÊt b¹i cña thÞ trêng.
h¬n lîi Ých x· héi cña viÖc lµm gi¶m « nhiÔm.
e. TÊt c¶ c¸c trêng hîp trªn.

88 39 40
7. V× « nhiÔm lµ mét vÝ dô cña ¶nh hëng híng ngo¹i tiªu 15. ¶nh hëng híng ngo¹i cã thÓ lµ mét trêng hîp xa rêi
cùc nªn c¸c nhµ kinh tÕ khuyÕn nghÞ ®¸nh khái tù do kinh doanh.
thuÕ viÖc lµm gi¶m « nhiÔm. 16. NÕu chØ cÇn nhµ níc ®¸nh thuÕ ®Ó lµm gi¶m lîi
8. C¸c hµng ho¸ g©y ra ¶nh hëng híng ngo¹i tiªu cùc ph¶i nhuËn ®éc quyÒn th× thiÖt h¹i cña ®éc
bÞ ®¸nh thuÕ ®Ó cho gi¸ ph¶n ¸nh ®îc quyÒn sÏ bÞ lo¹i bá.
nhiÒu h¬n chi phÝ x· héi. 17. HÖ thèng c¹nh tranh ®¶m b¶o ph©n phèi thu nhËp
9. Hµng ho¸ c«ng céng lµ kh«ng c¹nh tranh trong tiªu c«ng b»ng.
dïng ë chç mét khi nã ®· ®îc cung ra cho 18. NÕu ®óng lµ nh÷ng ngêi nghÌo kh«ng thÓ mua ®îc
mét sè nµo ®ã th× mäi ngêi ®Òu cã thÓ h- s÷a cho con m×nh vµ ngêi giµu th× cho chã
ëng thô chóng. cña hä ¨n s÷a th× mét sè hÖ thèng ®¹o ®øc
10. Chóng ta ®ang sö dông hÕt tµi nguyªn thiªn nhiªn sÏ nghÜ r»ng ®©y lµ khiÕm khuyÕt cña c¬ chÕ thÞ tr-
h÷u h¹n v× chóng ®îc b¸n mµ kh«ng quan t©m ®Õn êng.
nhu cÇu cña nh÷ng ngêi sö dông tiÒm tµng trong t- 19. NÕu thu nhËp ®îc ph©n phèi thÝch hîp th× c©n
¬ng lai. b»ng c¹nh tranh tæng thÓ sÏ ®a c¸c tµi nguyªn ®Õn
11. Th«ng tin kh«ng hoµn h¶o lµ mét lý do cña sù thÊt viÖc sö dông tèt nhÊt ®Ó tho¶ m·n ngêi tiªu dïng.
b¹i cña thÞ trêng chø kh«ng ph¶i sù thÊt b¹i 20. S¶n xuÊt kh«ng hiÖu qu¶ thêng thÊy trong ng¾n
c«ng céng. h¹n nhiÒu h¬n lµ trong dµi h¹n.
12. NghÞch lý cña bá phiÕu hµm ý r»ng c¸c ®¶ng 21. Ngay c¶ hÖ thèng gi¸ c¹nh tranh còng cã thÓ kh«ng
chÝnh trÞ sÏ ph¶n ¸nh së thÝch cña cö tri ph¶n ¸nh ®îc tÊt c¶ c¸c chi phÝ x· héi mét
trung dung. c¸ch thÝch hîp trong ph©n bæ tµi nguyªn.
13. Khi nh÷ng ngêi cã nhµ ®Êt cho thuª qu¶ng c¸o mét 22. TiÒn c«ng, t«, chi phÝ tr¶ l·i, vµ gi¸ ph¶i chøa phÇn
kh«ng gian cho thuª lµ hä ®ang t×m kiÕm t«. thëng ®Ó lµm cho mäi ngêi ®Çu t vèn vµo
14. Gi¸ c©n b»ng cña chÌ cã thÓ phô thuéc vµo gi¸ cµ nh÷ng ngµnh cã hiÖu suÊt biÕn ®æi.
phª vµ ngîc l¹i.

89 39 40
23. NÕu nh nh÷ng l¸ phiÕu b»ng tiÒn mµ ®îc ®iÒu C¸i g× vµ ThÕ nµo mµ trªn thÞ trêng ®îc tr¶
chØnh kh«ng mÊt chi phÝ th× hÖ thèng c¹nh tranh lêi kh«ng ®óng.
hoµn h¶o cã thÓ t¹o ra phóc lîi x· héi lín nhÊt. 31. Sù lùa chän c«ng céng chØ liªn quan ®Õn c¸i chÝnh
24. ë c©n b»ng tæng thÓ sù thay ®æi gi¸ mét yÕu tè phñ ph¶i lµm chø kh«ng liªn quan ®Õn liÖu
s¶n xuÊt cã thÓ ¶nh hëng ®Õn gi¸ cña chÝnh phñ cã thÓ thùc hiÖn c¸c môc ®Ých ®ã
tÊt c¶ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm. nh thÕ nµo.
25. C¸c nhµ kinh tÕ thêng nhÊt trÝ r»ng ph©n phèi thu 32. Lý thuyÕt sù lùa chän c«ng céng bá qua kh¶ n¨ng lµ
nhËp trong hÖ thèng c¹nh tranh hoµn h¶o sÏ chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ cã thÓ thÊt b¹i vµ lµm gi¶m
lu«n lu«n lµ "c«ng b»ng" nhÊt. phóc lîi cña tÊt c¶ c¸c c«ng d©n.
26. Trong c¹nh tranh thuÇn tuý mçi ®¬n vÞ tiÒn ®îc 33. Khi viÖc lµm gi¶m « nhiÔm tèn rÊt nhiÒu chi phÝ
ngêi ta bá phiÕu ®óng b»ng c¸i mµ nã t¹o th× « nhiÔm b»ng kh«ng kh«ng ph¶i lµ møc « nhiÔm
ra. tèi u.
27. C¹nh tranh thuÇn tuý cã thÓ lµ mong muèn nhÊt 34. Hµng ho¸ c«ng céng vµ ¶nh hëng híng ngo¹i kh¸c
trong mäi ngµnh. nhau ®ñ ®Ó mét ph©n tÝch vÒ c¸i nµy cã
28. Sù thay ®æi mang tÝnh chÊt ®æi míi ®éng t¹o ra thÓ kh«ng cho thÊy b¶n chÊt ®Ó ph©n tÝch c¸i
sù kh«ng ch¾c ch¾n kh«ng thÓ gi¶m ®îc kia.
gi÷a hiÖu suÊt c©n b»ng vµ hiÖu suÊt thùc tÕ. 35. X¸c ®Þnh c¬ cÊu ph¸p lý lµ mét trong c¸c chøc
29. Duy tr× sù æn ®Þnh vÜ m«, ph©n bæ tµi nguyªn n¨ng chÝnh cña chÝnh phñ trong nÒn kinh
®Ó c¶i thiÖn hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ c«ng tÕ hçn h¬p.
b»ng, vµ ®a ra khung ph¸p luËt lµ tÊt c¶ c¸c chøc 36. ChÝnh phñ cã thÓ ho¹t ®éng ®Ó ph©n bæ l¹i tµi
n¨ng mµ chÝnh phñ cã thÓ thùc hiÖn trong nÒn kinh nguyªn c«ng b»ng h¬n, nhng kh«ng thÓ ¶nh hëng
tÕ hçn hîp. ®Õn hiÖu qu¶ cao h¬n.
30. Chøc n¨ng hiÖu qu¶ cña chÝnh phñ ®îc h×nh thµnh 37. Hµnh ®éng tËp thÓ cã thÓ kh«ng bao giê c¶i thiÖn
chñ yÕu bëi mèi quan t©m vÒ c¸c c©u hái ®îc phóc lîi cña mäi thµnh viªn cïng mét
lóc.
90 39 40
38. Quy t¾c bá phiÕu theo ®a sè kh«ng nhÊt thiÕt t¹o 2. Ngêi ta cho r»ng môc ®Ých duy nhÊt cña ®¸nh thuÕ lµ
ra sù ®iÒu chØnh hoµn thiÖn Pareto cã tiÒn ®Ó tr¶ cho nh÷ng chi tiªu cña chÝnh
trong ho¹t ®éng kinh tÕ. phñ. Cã ®óng thÕ kh«ng hay lµ cã nh÷ng khÝa
39. C¸c ¶nh hëng híng ngo¹i cã thÓ ®îc "néi ho¸" b»ng c¹nh kh¸c ®èi víi viÖc thiÕt kÕ hÖ thèng thuÕ ë ViÖt
®µm ph¸n, ®Æt ra nh÷ng quy t¾c nghÜa Nam.
vô, kiÓm so¸t trùc tiÕp, vµ/hoÆc ®¸nh thuÕ. 3. H·y liÖt kª nh÷ng vai trß chÝnh cña chÝnh phñ trong
40. C¸c chÝnh s¸ch tù do kinh doanh cho phÐp møc « nÒn kinh tÕ hçn hîp vµ bµn luËn xu híng cña
nhiÔm ®îc t nh©n quyÕt ®Þnh b»ng viÖc tÝnh to¸n mçi vai trß trong thËp kû qua.
chi phÝ vµ thiÖt h¹i cã thÓ dÉn ®Õn viÖc s¶n 4. C¸c hµng hãa c«ng céng ®Þa ph¬ng – trêng häc - ®-
xuÊt qu¸ nhiÒu mét c¸ch kh«ng hiÖu qu¶. êng s¸…, lµ nh÷ng hµng hãa lµm lîi chñ yÕu
cho d©n c ®Þa ph¬ng. C¸c ®Þa ph¬ng cã
c¹nh tranh víi nhau b»ng viÖc thay ®æi hçn hîp hµng
hãa c«ng céng mµ chóng cung cÊp kh«ng? T¹i
10.3 C©u hái th¶o luËn sao?

1. §èi víi mçi mét trong nh÷ng ¶nh hëng híng ngo¹i sau,
h·y chØ ra trêng hîp nµo kh«ng nghiªm träng
®Õn møc cÇn hµnh ®éng tËp thÓ, trêng hîp nµo
nghiªm träng ®Õn møc cÇn hµnh ®éng tËp thÓ, theo
b¹n nªn sö dông biÖn ph¸p kh¾c phôc nµo, t¹i sao?
a) Hót thuèc trong m¸y bay.
b) Hót thuèc ë s©n vËn ®éng.
c) L¸i xe khi ®· say rîu.
d) Khãi axit lµm c¸ ë gÇn ®ã bÞ chÕt.
e) Khãi axit lµm c¸ ë xa ®ã bÞ chÕt.

91 39 40
2. CÇu vÒ s¶n phÈm A lµ P = 190 - 0,01Q. Gi¶ sö
cung vÒ s¶n phÈm nµy lµ cè ®Þnh ë møc 10.000
®¬n vÞ. Trong ®ã P tÝnh b»ng ®«la.
B - Bµi tËp a) TÝnh gi¸ c©n b»ng cña s¶n phÈm A vµ thÆng d
tiªu dïng ë møc gi¸ ®ã.
1. ë Mü thiÕu kü s. §iÒu nµy lµm cho Mü ph¶i lùa b) TÝnh ®é co d·n cña cÇu t¹i møc gi¸ c©n b»ng. ë
chän gi÷a viÖc thuª kü s ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ møc gi¸ vµ s¶n lîng nµo tæng doanh thu lín nhÊt?
quèc phßng vµ thuª hä lµm thµy d¹y cho sinh c) Minh häa c¸c kÕt qu¶ t×m ®îc trªn cïng mét ®å
viªn. Gi¶ sö biÓu sau ®©y m« t¶ sù ®¸nh ®æi thÞ.
gi÷a sè sinh viªn ®îc c¸c nhµ khoa häc ®µo t¹o
mçi n¨m vµ sè c¸c ch¬ng tr×nh quèc phßng ®îc 3. Cung vµ cÇu s¶n phÈm A trªn thÞ trêng ®îc cho
thùc hiÖn. bëi
Sè sinh viªn (triÖu/n¨m) 0 2 4 P = 50 + 8QS
6 8 P = 100 - 2QD
Sè ch¬ng tr×nh quèc phßng 27 24 Trong ®ã P tÝnh b»ng $/mét triÖu ®¬n vÞ vµ Q
18 10 0 tÝnh b»ng triÖu ®¬n vÞ.
a) H·y vÏ ®êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt biÓu thÞ sù a) H·y x¸c ®Þnh gi¸ thÞ trêng tù do vµ s¶n lîng trao
®¸nh ®æi gi÷a sè sinh viªn ®îc ®µo t¹o vµ sè ®æi thùc tÕ trªn thÞ trêng.
ch¬ng tr×nh quèc phßng ®îc thùc hiÖn. b) NÕu chÝnh phñ ®Æt trÇn gi¸ lµ 80$ vµ cung toµn
b) H·y tÝnh vµ minh ho¹ trªn ®êng giíi h¹n kh¶ n¨ng bé phÇn thiÕu hôt th× gi¸ vµ s¶n lîng trao ®æi
s¶n xuÊt chi phÝ c¬ héi cña viÖc ®µo t¹o 2 triÖu, thùc tÕ trªn thÞ trêng lµ bao nhiªu?
4 triÖu, 6 triÖu, vµ 8 triÖu sinh viªn mét n¨m. c) TÝnh thÆng d tiªu dïng ë c©u a vµ b. Trong trêng
c) T¹i sao chi phÝ c¬ héi thay ®æi? hîp nµo ngêi tiªu dïng cã lîi h¬n?
d) Gi¶ sö chÝnh phñ muèn gi¸ vµ s¶n lîng trao ®æi
trªn thÞ trêng gièng nh ë kÕt qu¶ c©u b nh-
ng kh«ng ph¶i b»ng c¸ch ®Æt trÇn gi¸ vµ
92 39 40
hiÖu lùc ho¸ nã mµ b»ng c¸ch trî cÊp cho ngêi s¶n nhiªu? ChÝnh phñ sÏ thu ®îc doanh thu lµ
xuÊt th× kho¶n trî cÊp tÝnh trªn mét triÖu ®¬n bao nhiªu tõ thuÕ quan nµy? MÊt kh«ng trong tr-
vÞ s¶n phÈm ph¶i b»ng bao nhiªu? Ngêi tiªu dïng êng hîp nµy lµ bao nhiªu?
vµ ngêi s¶n xuÊt mçi bªn ®îc lîi bao nhiªu e) H·y minh ho¹ c¸c kÕt qu¶ trªn b»ng ®å thÞ.
tõ ch¬ng tr×nh trî cÊp nµy?
5. Cho c¸c th«ng tin sau vÒ thÞ trêng s¶n phÈm g¹o
4. Mét lo¹i s¶n phÈm A ®îc trao ®æi tù do trªn thÞ ë Nam §Þnh:
trêng quèc tÕ, gi¸ thÕ giíi cña nã lµ 3$ mét ®¬n Gi¸ thÞ trêng tù do cña g¹o lµ 5 ngh×n ®ång mét
vÞ. Cung vµ cÇu trong níc ë mét quèc gia ®îc cho kg; s¶n lîng trao ®æi lµ 10 tÊn; co d·n cña cÇu
díi ®©y: theo gi¸ cña g¹o ë møc gi¸ hiÖn hµnh lµ -0,5; co
d·n cña cung g¹o ë møc gi¸ ®ã lµ 1.
Gi¸ ($/®¬n vÞ) 7 6 5 4 3 2 a) H·y viÕt ph¬ng tr×nh ®êng cung vµ ph¬ng tr×nh
Lîng cung (triÖu 13 11 9 7 5 3
®êng cÇu cña thÞ trêng vÒ g¹o, biÕt r»ng chóng
®¬n vÞ)
Lîng cÇu (triÖu 4 5 6 7 8 lµ nh÷ng ®êng th¼ng.
9
®¬n vÞ) b) NÕu chÝnh phñ trî cÊp cho ngêi s¶n xuÊt 1 ngh×n
®ång mét kg g¹o b¸n ra th× gi¸ vµ s¶n lîng trao
a) H·y viÕt ph¬ng tr×nh ®êng cung vµ ph¬ng tr×nh ®æi sÏ lµ bao nhiªu?
®êng cÇu. c) Ngêi tiªu dïng cã ®îc lîi tõ viÖc trî cÊp nµy kh«ng?
b) §é co d·n cña cÇu vµ cña cung theo gi¸ ë møc gi¸ NÕu cã th× ngêi tiªu dïng (tÝnh theo tæng thÓ)
3$ lµ bao nhiªu? ë møc gi¸ 4$ lµ bao nhiªu? ®îc bao nhiªu tõ tæng trî cÊp chÝnh phñ thanh
c) NÕu kh«ng cã c¸c hµng rµo th¬ng m¹i th× gi¸ to¸n?
trong níc vµ lîng nhËp khÈu s¶n phÈm A lµ bao
nhiªu? 6. Mét c«ng ty s¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö x¸c ®Þnh
d) NÕu chÝnh phñ ®Æt møc thuÕ quan lµ 3$ mét ®îc r»ng ë c¸c møc gi¸ hiÖn thêi cÇu trong ng¾n
®¬n vÞ s¶n phÈm th× lîng nhËp khÈu lµ bao h¹n vÒ ®Ìn h×nh v« tuyÕn nã s¶n xuÊt ra cã co

93 39 40
d·n theo gi¸ lµ -2 vµ cÇu vÒ loa cña v« tuyÕn lµ d) Ai, ngêi s¶n xuÊt hay ngêi tiªu dïng, lµ ngêi nhËn
-1,5. ®îc nhiÒu h¬n tõ tæng sè tiÒn trî cÊp cña chÝnh
a) NÕu c«ng ty nµy quyÕt ®Þnh t¨ng gi¸ cña c¶ hai phñ?
lo¹i s¶n phÈm lªn10% th× ®iÒu g× sÏ x¶y ra víi l-
îng b¸n vµ doanh thu cña nã? 8. ë s©n bay Kennedy cung vÒ diÖn tÝch cho m¸y
b) Tõ nh÷ng th«ng tin trªn b¹n cã thÓ nãi ®îc s¶n bay h¹ c¸nh lµ 60 chç/giê khi thêi tiÕt tèt. Gi¶ sö
phÈm nµo t¹o ra nhiÒu doanh thu nhÊt cho h·ng r»ng nh÷ng chç h¹ c¸nh bÞ h¹n chÕ b»ng gi¸. PhÝ
kh«ng? NÕu cã th× t¹i sao? NÕu kh«ng th× cÇn h¹ c¸nh thÝch hîp
thªm th«ng tin g×? a) Vµo lóc 5 ®Õn 6 giê s¸ng nh÷ng ngµy thø s¸u lµ
bao nhiªu khi cÇu lµ P = 6000 -5QD?
7. ThÞ trêng g¹o ë Hµ néi ®îc cho bëi c¸c ®êng cung b) Vµo lóc 10 ®Õn 11 giê s¸ng nh÷ng ngµy thø hai
cÇu sau: lµ bao nhiªu khi cÇu lµ 100 - 2QD?
cung P = 3Q - 12,8
cÇu P = 8,26 - Q 9. CÇu thÞ trêng vÒ m¸y vi tÝnh ë thÞ trÊn S¬ng Mai
Trong ®ã gi¸ tÝnh b»ng ngh×n ®ång/kg, s¶n lîng
tÝnh b»ng tÊn. lµ P = 1000 - Q. Cung m¸y vi tÝnh cè ®Þnh ë møc
500 ®¬n vÞ. Gi¸ tÝnh b»ng $.
a) H·y tÝnh møc gi¸ vµ s¶n lîng c©n b»ng cña thÞ tr-
a) H·y x¸c ®Þnh gi¸ vµ s¶n lîng c©n b»ng cña m¸y vi
êng tù do.
tÝnh. ë møc gi¸ ®ã co d·n cña cÇu theo gi¸ lµ bao
b) TÝnh thÆng d tiªu dïng vµ co d·n cña cÇu theo gi¸
nhiªu?
ë møc gi¸ thÞ trêng tù do. b) NÕu chÝnh phñ ®Æt trÇn gi¸ lµ 400 th× ®iÒu g×
c) Gi¶ sö chÝnh phñ muèn trî cÊp cho n«ng d©n ®Ó sÏ x¶y ra víi gi¸ vµ s¶n lîng c©n b»ng cña thÞ tr-
gi¸ g¹o gi¶m xuèng cßn 2,5 ngh×n ®ång/kg th× êng? Ai ®îc lîi vµ ai bÞ thiÖt trong trêng hîp nµy?
møc trî cÊp/kg ph¶i lµ bao nhiªu? Kho¶n thiÖt h¹i hay lîi Ých (nÕu cã) ®ã b»ng bao
nhiªu?

94 39 40
c) NÕu chÝnh phñ ®¸nh thuÕ vµo ngêi tiªu dïng 5$
mét m¸y vi tÝnh hä mua th× ai sÏ bÞ thiÖt h¹i? 11.Cho hµm cÇu sau
Kho¶n thiÖt h¹i ®ã b»ng bao nhiªu? Ngêi tiªu dïng QDb = 52 - 1,8Pb + 0,2 Pl + 0,9Pg
cã ®îc lîi kh«ng? trong ®ã QDb lµ lîng cÇu vÒ thÞt bß, Pb lµ gi¸ thÞt
d) NÕu chÝnh phñ muèn tèi ®a ho¸ doanh thu cho bß, Pl lµ gi¸ thÞt lîn, vµ Pg lµ gi¸ thÞt gµ. C¸c gi¸
nh÷ng ngêi s¶n xuÊt th× gi¸ nµo sÏ ®îc chÝnh tÝnh b»ng ngh×n ®ång/kg, c¸c sè lîng tÝnh b»ng
phñ ®Æt ra? kg. H·y x¸c ®Þnh:
a) Co d·n cña cÇu vÒ thÞt bß theo gi¸ cña b¶n th©n
10.Ngµnh s¶n xuÊt xi m¨ng cã thÓ b¸n ë thÞ trêng
nã.
miÒn B¾c hoÆc thÞ trêng miÒn Nam. Hµm cÇu
vÒ xi m¨ng ë thÞ trêng miÒn B¾c lµ b) Co d·n cña cÇu vÒ thÞt bß theo gi¸ thÞt lîn.
P = 20 - 0,01Q
c) Co d·n cña cÇu vÒ thÞt bß theo gi¸ thÞt gµ.
cßn ë thÞ trêng miÒn Nam lµ
P = 15 - 0,005Q d) C¸c gi¸ trÞ chÝnh x¸c cña c¸c co d·n nµy, biÕt Pb =
a) Cung xi m¨ng cho mçi thÞ trêng lµ cè ®Þnh ë møc 30 ngh×n ®ång/kg, P l = 25 ngh×n ®ång/kg,
Q = 1100. H·y x¸c ®Þnh gi¸ cña xi m¨ng b¸n ë thÞ Pg = 20 ngh×n ®ång/ kg.
trêng miÒn B¾c, b¸n ë thÞ trêng miÒn Nam.
b) TÝnh co d·n cña cÇu theo gi¸ ë c¸c møc gi¸ tÝnh
12. Mét ngêi tiªu dïng cã hµm Ých lîi lµ U (X,Y) = (Y-1)X,
®îc trong c¸c trêng hîp trªn.
trong ®ã X vµ Y lµ c¸c sè lîng hµng ho¸ tiªu dïng.
c) H·y dù ®o¸n doanh thu cña nh÷ng ngêi s¶n xuÊt
Gi¸ cña c¸c hµng ho¸ t¬ng øng lµ PX vµ PY.
s¶n phÈm A khi cung t¨ng lªn thµnh Q = 1150.
a) C¸c ®êng bµng quan cña ngêi tiªu dïng nµy cã
d) Gi¶ sö thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng ë thÞ trêng X
d¹ng g×?
thay ®æi lµm dÞch chuyÓn ®êng cÇu ®Õn
P = 25 - 0,01Q b) H·y x¸c ®Þnh tû lÖ thay thÕ cËn biªn ë mét ®iÓm
H·y cho biÕt ¶nh hëng cña sù thay ®æi nµy ®Õn trªn ®êng bµng quan.
gi¸ vµ co d·n cña cÇu theo gi¸.
95 39 40
c) H·y x¸c ®Þnh ®êng thu nhËp - tiªu dïng cho c¸ cña thuÕ b¸n hµng ®¸nh vµo l¬ng thùc thùc
nh©n nµy. phÈm th× tiªu dïng l¬ng thùc thùc phÈm cña c¸
d) NÕu ng©n s¸ch cña ngêi nµy lµ B0 = 1000, PX = nh©n nµy sÏ thay ®æi nh thÕ nµo?
10 vµ PY = 10 th× kÕt hîp hµng ho¸ nµo sÏ tèi ®a c) C¸ nh©n nµy sÏ ®îc lîi hay bÞ thiÖt khi cã thuÕ
ho¸ møc tháa m·n cña ngêi tiªu dïng nµy? b¸n hµng kÕt hîp víi gi¶m thuÕ thu nhËp so víi
ban ®Çu? (Gîi ý: so s¸nh møc ®é tho¶ m·n tríc vµ
e) NÕu ng©n s¸ch cña ngêi nµy t¨ng lªn thµnh B1 =
sau khi cã c¸c sù kiÖn ®· nªu).
1200 th× kÕt hîp tiªu dïng tèi u nµo sÏ ®îc chän?
f) NÕu ng©n s¸ch vÉn nh ban ®Çu nhng gi¸ hµng
14. Mét c¸ nh©n, cã hµm Ých lîi lµ U = W1/2, trong ®ã
ho¸ Y gi¶m xuèng mét nöa th× lîng cÇu hµng ho¸
W lµ cña c¶i. Ngêi nµy ®ang c©n nh¾c mét viÖc
X vµ hµng ho¸ Y thay ®æi nh thÕ nµo?
c¸ cîc mµ x¸c suÊt ®îc 49$ lµ 30%, vµ x¸c suÊt
kh«ng ®îc g× lµ 70%.
13.Gi¶ sö mét c¸ nh©n hµng n¨m chi cho l¬ng thùc
a) Ngêi nµy cã c¸ cîc kh«ng nÕu ph¶i cîc 5$?
thùc phÈm 10.000$ khi gi¸ cña l¬ng thùc thùc
b) Ngêi nµy cã c¸ cîc kh«ng nÕu ph¶i cîc 2$?
phÈm lµ 2$ mét ®¬n vÞ, thu nhËp cña c¸ nh©n
c) Ngêi nµy cã c¸ cîc víi chi phÝ 5$ kh«ng nÕu hµm
nµy lµ 25.000$ mét n¨m, cÇu vÒ l¬ng thùc thùc
Ých lîi cã d¹ng U = W?
phÈm cña c¸ nh©n nµy cã co d·n theo thu nhËp
d) Ngêi nµy cã c¸ cîc víi chi phÝ 20$ kh«ng nÕu hµm
lµ 0,5 vµ co d·n theo gi¸ lµ - 1.
Ých lîi cã d¹ng U = W?
a) NÕu thuÕ b¸n hµng tÝnh theo ®¬n vÞ b¸n ra lµm e) Ngêi nµy cã c¸ cîc víi chi phÝ 20$ kh«ng nÕu hµm
cho gi¸ cña l¬ng thùc thùc phÈm t¨ng lªn gÊp ®«i Ých lîi cã d¹ng U = W2?
th× ®iÒu g× sÏ x¶y ra víi tiªu dïng l¬ng thùc thùc
15. Hµm s¶n xuÊt cña mét h·ng s¶n xuÊt m¸y tÝnh,
phÈm cña c¸ nh©n nµy? (Gîi ý: sö dông co d·n cña
A, ®îc cho bëi Q = 10K0,5L0,5, trong ®ã Q lµ sè
cÇu theo gi¸ trong mét kho¶ng).
m¸y tÝnh ®îc s¶n xuÊt ra/ngµy, K lµ sè giê t
b) Gi¶ sö chÝnh phñ gi¶m thuÕ thu nhËp cho c¸ b¶n/ngµy, vµ L lµ sè giê lao ®éng/ngµy. Mét h·ng
nh©n nµy 5000$ mét n¨m ®Ó gi¶m bít ¶nh hëng kh¸c, B, cã hµm s¶n xuÊt lµ Q = 10K0,6 L0,4.
96 39 40
a) NÕu c¶ hai h·ng sö dông cïng mét sè lîng lao 400 nÕu h·ng s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ h¬n nªn
®éng b»ng sè lîng t b¶n th× h·ng nµo sÏ t¹o ra hµm s¶n xuÊt trë thµnh Q = 11K1/2L1/2?
nhiÒu s¶n phÈm h¬n? d) Khi gi¸ thuª m¸y mãc thiÕt bÞ vµ tiÒn l¬ng t¨ng
10% th× ®iÒu g× x¶y ra víi tæng chi phÝ vµ chi
b) Gi¶ sö sè giê t b¶n bÞ giíi h¹n lµ 9 giê m¸y, nhng
phÝ cËn biªn.
lao ®éng cã cung kh«ng h¹n chÕ. ë h·ng nµo s¶n
phÈm cËn biªn cña lao ®éng lín h¬n? Gi¶i thÝch. 17. Hµm s¶n xuÊt ®èi víi s¶n phÈm A lµ Q = 100KL
c) C¸c hµm s¶n xuÊt nµy biÓu thÞ hiÖu suÊt t¨ng, (®¬n vÞ s¶n phÈm/ngµy). NÕu gi¸ t b¶n lµ 120
gi¶m hay kh«ng ®æi theo quy m«? ngh×n ®ång mét ngµy vµ gi¸ lao ®éng lµ 30
ngh×n ®ång mét ngµy th× chi phÝ tèi thiÓu cña
16.Mét h·ng cã hµm s¶n xuÊt dµi h¹n (s¶n lîng/tuÇn) viÖc s¶n xuÊt 10.000 ®¬n vÞ s¶n phÈm lµ bao
lµ nhiªu?

Q = 10L1/2K1/2 18. Gi¶ sö r»ng hµm s¶n xuÊt ®îc cho bëi f(K,L) =
KL2, vµ r»ng gi¸ cña t b¶n lµ 10 ngh×n ®ång vµ
Gi¸ c¸c yÕu tè lµ: Lao ®éng100$ mét tuÇn;
gi¸ lao ®éng lµ 15 ngh×n ®ång. KÕt hîp lao
M¸y mãc thiÕt bÞ 200$ mét tuÇn. ®éng - t b¶n nµo tèi thiÓu ho¸ chi phÝ cña viÖc
a) NÕu h·ng s¶n xuÊt 200 ®¬n vÞ s¶n phÈm th× sè
s¶n xuÊt mét møc s¶n lîng bÊt kú nµo ®ã lµ g×?
lîng lao ®éng vµ m¸y mãc thiÕt bÞ tèi thiÓu ho¸
chi phÝ lµ bao nhiªu?
19.Cho hµm s¶n xuÊt cña mét h·ng nh sau:
b) NÕu h·ng s¶n xuÊt 400 ®¬n vÞ s¶n phÈm th× sè
lîng lao ®éng vµ m¸y mãc thiÕt bÞ tèi thiÓu ho¸ Sè lîng lao ®éng (ngêi/ngµy) 1 2 3 4 5
chi phÝ lµ bao nhiªu? Chi phÝ cËn biªn vµ chi phÝ 6 7
trung b×nh dµi h¹n trong mçi trêng hîp lµ bao S¶n lîng(®¬n vi s¶n phÈm/ngµy) 21 50 73 82
nhiªu? (nghÜa lµ nÕu s¶n lîng b»ng 200 vµ 400). 92 99 102
a) H·y tÝnh s¶n phÈm cËn biªn cho c¸c c«ng nh©n.
c) §iÒu g× x¶y ra víi tæng chi phÝ, chi phÝ trung
b×nh vµ chi phÝ cËn biªn khi s¶n lîng lµ 200, b) ë lîng lao ®éng nµo quy luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn
b¾t ®Çu thÓ hiÖn?
97 39 40
c) Mèi quan hÖ gi÷a ®é dèc cña ®êng tæng s¶n l- bQ + cQ2 +dQ3. H·y chØ ra r»ng hµm nµy nhÊt
îng vµ ®êng s¶n phÈm cËn biªn lµ g×? qu¸n víi ®êng chi phÝ trung b×nh d¹ng ch÷
U víi Ýt nhÊt lµ mét sè gi¸ trÞ cña c¸c tham sè a,
20.TÝnh s¶n phÈm cËn biªn vµ s¶n phÈm trung b×nh b, c, vµ d.
cña tÊt c¶ c¸c yÕu tè trong c¸c hµm s¶n xuÊt sau:
a) Q = f(L,K,T) = 100L2KT 23.Trong mét thÞ trêng c¹nh tranh hoµn h¶o cã 200
b) Q = f(L,K) = 10L + 5K –L2 - 2K +3KL ngêi b¸n vµ 100 ngêi mua. Nh÷ng ngêi b¸n cã
hµm cung gièng nhau lµ 6q = 10P - 1000. Nh÷ng
c) Q = L0,64K0,36
ngêi b¸n cã hµm cÇu gièng nhau lµ q = -7,5P
d) Q = L0,43K0,58
+ 2250.
e) Q = LaKb
a) H·y x¸c ®Þnh hµm cung vµ hµm cÇu thÞ trêng.
b) H·y x¸c ®Þnh gi¸ vµ s¶n lîng c©n b»ng cña thÞ tr-
21.Mét h·ng cã hµm s¶n xuÊt ng¾n h¹n sau: êng nµy.
Lao ®éng/tuÇn 0 1 2 3 4 5 c) NÕu hµm cÇu thÞ trêng lµ P = -0,003Q + 300 th×
6 gi¸ vµ s¶n lîng c©n b»ng míi sÏ lµ bao nhiªu?

S¶n lîng/tuÇn 0 3 7 11,5 16 19


24.Gi¶ sö r»ng biÓu cÇu thÞ trêng vÒ s¶n phÈm A lµ:
21
Gi¸($) 8 7 6 5 4 3
a) H·y vÏ c¸c ®êng s¶n phÈm trung b×nh vµ s¶n 2 1
phÈm cËn biªn cña lao ®éng trªn mét ®å thÞ. Lîng cÇu 1.000 2.000 4.000 8.000 16.000 32.000
64.000 150.000
b) Gi¶ sö tiÒn l¬ng lµ 5$/tuÇn, h·y vÏ c¸c ®êng chi
phÝ biÕn ®æi vµ chi phÝ cËn biªn ng¾n h¹n. Chi phÝ cËn biªn vµ chi phÝ trung b×nh cña mçi
c) Gi¶ sö chi phÝ cè ®Þnh lµ 10$/tuÇn, h·y vÏ c¸c ®- h·ng c¹nh tranh lµ
êng chi phÝ cËn biªn vµ trung b×nh ng¾n h¹n. Møc s¶n lîng 100 200 300 400
500 600
22. Gi¶ sö r»ng hµm tæng chi phÝ ®èi víi mét ngµnh Chi phÝ cËn biªn ($) 2,0 3,0 4,0 5,0
®îc cho bëi ph¬ng tr×nh bËc ba sau: TC = a + 6,0 7,0

98 39 40
Chi phÝ trung b×nh($) 2,0 2,5 3,0 3,5 d) ë c©n b»ng dµi h¹n nµy lîi nhuËn lµ bao nhiªu?
4,0 4,5
Gi¶ sö r»ng gi¸ c©n b»ng thÞ trêng cña s¶n phÈm e) Gi¶ sö b©y giê h·ng nµy lµ nhµ ®éc quyÒn vµ

A lµ 6$. gÆp ®êng cÇu P = 550 - 10X. Gi¸, s¶n lîng vµ


lîi nhuËn c©n b»ng lµ bao nhiªu?
a) H·y x¸c ®Þnh møc s¶n lîng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn
cña h·ng vµ lîi nhuËn tèi ®a ®ã.
26.§êng chi phÝ trung b×nh ng¾n h¹n cña tÊt c¶ c¸c
b) VÏ ®êng cÇu thÞ trêng vµ x¸c ®Þnh ®iÓm c©n h·ng trong ngµnh lµ
b»ng thÞ trêng. C = 50 + (X - 50)2
C¸c h·ng b¸n cho hai nhãm ngêi tiªu dïng, nhãm 1
c) Lóc ®Çu cã bao nhiªu h·ng (gièng nhau) s¶n xuÊt
vµ nhãm 2. §êng cÇu cña nhãm 1 lµ P1 = 250 -
s¶n phÈm A?
2X1, vµ cña nhãm 2 lµ P 2 = 200 -X2. H·y tÝnh:
d) Trong dµi h¹n lîi nhuËn sÏ b»ng kh«ng. §iÒu ®ã a) S¶n lîng vµ gi¸ nÕu c¶ thÞ trêng ®îc gi¶ ®Þnh lµ
x¶y ra ë møc gi¸ nµo? ë gi¸ ®ã cã bao nhiªu h·ng øng xö theo nh÷ng gi¶ ®Þnh cña c¹nh tranh
s¶n xuÊt s¶n phÈm A? hoµn h¶o.
b) S¶n lîng, gi¸ b¸n vµ lîi nhuËn trong ®éc quyÒn
25.Mét h·ng c¹nh tranh hoµn h¶o cã hµm tæng chi b¸n thuÇn tuý.
phÝ sau: c) S¶n lîng, gi¸ b¸n vµ lîi nhuËn trong ®éc quyÒn
C = 250X - 20X + 2X
2 3
b¸n ph©n biÖt gi¸.
a) Hµm cung cña h·ng lµ g×?
b) S¶n lîng tèi thiÓu ho¸ chi phÝ cËn biªn lµ bao 27.Mét h·ng c¹nh tranh hoµn h¶o cã hµm chi phÝ
biÕn ®æi trung b×nh lµ
nhiªu?
AVC = 2q+ 3
c) S¶n lîng vµ gi¸ c©n b»ng dµi h¹n cña h·ng lµ bao
nhiªu nÕu mäi h·ng ®Òu cã hµm chi phÝ gièng
nhau.
99 39 40
a) ViÕt ph¬ng tr×nh biÓu diÔn ®êng cung cña h·ng c) H·y tÝnh thÆng d s¶n xuÊt cña h·ng ë møc gi¸
vµ x¸c ®Þnh møc gi¸ mµ h·ng ph¶i ®ãng cöa s¶n hiÖn thêi.
xuÊt.
b) Khi gi¸ b¸n s¶n phÈm lµ 19$ th× h·ng bÞ lç 5,5$. 29.Mét h·ng c¹nh tranh hoµn h¶o cã hµm chi phÝ
T×m møc gi¸ vµ s¶n lîng hoµ vèn cña h·ng. biÕn ®æi b×nh qu©n lµ: AVC = 2q + 4 ($)
c) H·ng sÏ s¶n xuÊt bao nhiªu s¶n phÈm ®Ó tèi ®a a) ViÕt ph¬ng tr×nh biÓu diÔn hµm chi phÝ cËn biªn
ho¸ lîi nhuËn nÕu gi¸ b¸n trªn thÞ trêng lµ 30$. cña h·ng vµ x¸c ®Þnh møc gi¸ mµ h·ng ph¶i ®ãng
TÝnh lîi nhuËn cùc ®¹i ®ã. cöa s¶n xuÊt.
d) NÕu chi phÝ cËn biªn cña h·ng gi¶m 1$ th× s¶n l- b) Khi gi¸ b¸n cña s¶n phÈm lµ $24 th× h·ng bÞ lç
îng vµ lîi nhuËn cña h·ng sÏ thay ®æi nh thÕ nµo vèn $150. T×m møc gi¸ vµ s¶n lîng hoµ vèn cña
(gi¸ thÞ trêng vÉn lµ 30$)? h·ng.
c) H·ng sÏ s¶n xuÊt bao nhiªu s¶n phÈm ®Ó tèi ®a
28.Mét h·ng ®· x©y dùng nhµ m¸y vµ mua s¾m m¸y ho¸ lîi nhuËn nÕu gi¸ b¸n trªn thÞ trêng lµ $84.
mãc thiÕt bÞ ®Ó s¶n xuÊt ®Üa ca nh¹c vµ cã thÓ
TÝnh lîi nhuËn cùc ®¹i ®ã.
b¸n mét sè lîng kh«ng h¹n chÕ ë møc gi¸ 21
d) Minh ho¹ c¸c kÕt qu¶ trªn b»ng ®å thÞ.
ngh×n mét ®Üa. C¸c sè liÖu vÒ chi phÝ s¶n xuÊt
cña h·ng lµ:
30.Mét h·ng ®éc quyÒn b¸n cã hµm cÇu vÒ s¶n
S¶n lîng/ngµy (b¨ng) 0 1 2 3 4 5
phÈm cña m×nh lµ: P = 1000 - Q.
6 7 8
Chi phÝ b×nh qu©n cña h·ng lµ kh«ng ®æi vµ
Tæng chi phÝ/ ngµy (ngh×n) 50 55 62 75 96 b»ng 300.
125 162 203 248 a) Chi phÝ cËn biªn cña h·ng lµ bao nhiªu?
a) Møc s¶n lîng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña h·ng lµ bao b) X¸c ®Þnh s¶n lîng, gi¸, doanh thu vµ lîi nhuËn cña
nhiªu? h·ng khi theo ®uæi c¸c môc tiªu: tèi ®a ho¸
b) H·ng cã nªn s¶n xuÊt kh«ng? T¹i sao? doanh thu; tèi ®a ho¸ lîi nhuËn.

10 39 40
0
c) Gi¶ sö h·ng ph¶i chÞu mét møc thuÕ cè ®Þnh c) P = 50 -5Q vµ TC = Q2 + 4Q
(®ãng mét lÇn) T = 1500 th× gi¸ s¶n lîng vµ lîi
nhuËn cùc ®¹i cña h·ng sÏ thay ®æi thÕ nµo? 33.Víi t×nh huèng ë bµi 32, h·y x¸c ®Þnh ¶nh hëng
d) NÕu nhµ ®éc quyÒn nµy cã thÓ ph©n biÖt gi¸ cña viÖc ®¸nh thuÕ m« t¶ díi ®©y:
hoµn h¶o th× lîi nhuËn cña nã sÏ lµ bao nhiªu? a) ThuÕ ®¸nh theo ®¬n vÞ s¶n phÈm t = 2 ®¸nh
vµo 32a, ®iÒu g× x¶y ra víi gi¸ vµ s¶n lîng tèi ®a
31.Mét h·ng ®øng tríc ®êng cÇu P = 50 - 2Q. Chi phÝ ho¸ lîi nhuËn, lîi nhuËn? Doanh thu thuÕ b»ng bao
cËn biªn cña h·ng lµ MC = Q + 5.
nhiªu?
a) §Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn h·ng ph¶i s¶n xuÊt bao
nhiªu s¶n phÈm vµ ®Æt gi¸ nµo? Khi ®ã b) NÕu thuÕ 10% ®¸nh vµo doanh thu ë c©u 32b
tæng doanh thu cña h·ng b»ng bao nhiªu? th× ®iÒu g× sÏ x¶y ra víi víi gi¸ vµ s¶n lîng tèi ®a
ho¸ lîi nhuËn, lîi nhuËn míi lµ bao nhiªu? Doanh
b) Gi¶ sö h·ng ph¶i chÞu thuÕ cè ®Þnh ®ãng mét
lÇn lµ $60 th× lîi nhuËn cña h·ng sÏ thay ®æi thÕ thu thuÕ b»ng bao nhiªu?
nµo? Gi¶i thÝch? c) NÕu thuÕ thu trän gãi T = 3 ®¸nh vµo c©u 32c
c) NÕu ph¶i ®ãng thuÕ $10 trªn mét ®¬n vÞ s¶n th× ®iÒu g× sÏ x¶y ra víi gi¸ vµ s¶n lîng tèi
phÈm th× h·ng sÏ ph¶i s¶n xuÊt s¶n lîng bao nhiªu ®a ho¸ lîi nhuËn, lîi nhuËn míi lµ bao nhiªu?
vµ ®Æt gi¸ nµo ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn?
d) TÝnh kho¶n mÊt kh«ng (thiÖt h¹i cña x· héi) do 34.CÇu thÞ trêng vÒ s¶n phÈm Y lµ
søc m¹nh thÞ trêng ë c©u a g©y ra. P = 100 - Q
ThÞ trêng nµy do mét h·ng ®éc quyÒn khèng
32.Trong mçi trêng hîp ®· cho díi ®©y h·y tÝnh gi¸ chÕ. Chi phÝ cña h·ng ®éc quyÒn nµy lµ
vµ s¶n lîng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn còng nh møc lîi C = 500 + Q2 + 4Q
nhuËn tèi ®a ®ã.
a) H·y x¸c ®Þnh gi¸ vµ s¶n lîng tèi u cho h·ng ®éc
a) P = 50 - 2Q - 4Q2 vµ ATC = Q + 5 quyÒn nµy. H·ng t¹o ra bao nhiªu lîi nhuËn vµ
b) TR = 25Q - 0,8Q2 vµ TC = 2 + 20Q + 0,1Q2
10 39 40
1
thÆng d tiªu dïng? MÊt kh«ng do søc m¹nh ®éc c) Gi¶ sö thuÕ 0,1$/mét ngh×n ®¬n vÞ s¶n phÈm
quyÒn g©y ra lµ bao nhiªu? ®îc ®Æt ra. H·y tÝnh l¹i c¸c c©u tr¶ lêi cho c©u a
b) NÕu h·ng muèn tèi ®a ho¸ doanh thu th× nã ph¶i vµ c©u b.
chän gi¸ vµ s¶n lîng nµo? Khi ®ã lîi nhuËn lµ bao
nhiªu? 36. Mét h·ng ho¹t ®éng trong nh÷ng thÞ trêng c¹nh
tranh hoµn h¶o. Gi¸ s¶n phÈm cña nã lµ 40$, gi¸
c) Gi¶ sö chÝnh phñ ®Æt trÇn gi¸ lµ 60 th× h·ng sÏ
yÕu tè s¶n xuÊt cña nã lµ 300$. H·ng chØ sö
s¶n xuÊt bao nhiªu ®Ó thu ®îc lîi nhuËn cùc ®¹i? dông mét yÕu tè s¶n xuÊt biÕn ®æi lµ K. Hµm
Lóc ®ã thÆng d tiªu dïng vµ mÊt kh«ng bÞ ¶nh h- s¶n xuÊt cña h·ng lµ Q = 200K - K2. H·y x¸c ®Þnh
ëng nh thÕ nµo? c¸c sè lîng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn sau ®©y:
d) H·y minh ho¹ c¸c kÕt qu¶ tÝnh ®îc trªn ®å thÞ. a) Lîng t b¶n sö dông.
b) Tæng s¶n lîng s¶n xuÊt ra.
35.Mét ngµnh c¹nh tranh hoµn h¶o gÆp ®êng cÇu P
c) Tæng doanh thu, tæng chi phÝ vµ tæng lîi nhuËn,
= 20 - 2Q, trong ®ã P lµ gi¸ tÝnh b»ng $/mét biÕt chi phÝ cè ®Þnh lµ 300.000$.
ngh×n ®¬n vÞ, Q lµ ngh×n ®¬n vÞ s¶n phÈm
mét tuÇn, s¶n xuÊt víi gi¸ cung kh«ng ®æi lµ 37.Mét h·ng kiÓm so¸t ®îc toµn bé thÞ trêng gÆp
1$/mét ngh×n ®¬n vÞ. cÇu ®èi víi hai nhãm kh¸ch hµng nh sau:
a) TÝnh thÆng d tiªu dïng mµ nh÷ng ngêi mua s¶n Nhãm 1 P = 40 - 2Q1
phÈm nµy ®îc hëng. Nhãm 2 P = 20 - 2Q2
b) B©y giê gi¶ sö r»ng mét h·ng hîp nhÊt ®îc c¶ Trong ®ã Q lµ ngh×n ®¬n vÞ mét tuÇn, chi phÝ
ngµnh l¹i. Chi phÝ cËn biªn vµ chi phÝ trung b×nh cËn biªn vµ chi phÝ trung b×nh dµi h¹n lµ kh«ng
dµi h¹n cña h·ng tÝnh cho mét ngh×n ®¬n vÞ s¶n ®æi vµ b»ng 2$ (cho mét ngh×n ®¬n vÞ s¶n
phÈm lµ 1$. H·y tÝnh s¶n lîng, gi¸, lîi nhuËn vµ phÈm).
thÆng d tiªu dïng. a) H·y tÝnh s¶n lîng, gi¸ vµ lîi nhuËn cho nhµ ®éc
quyÒn nµy.

10 39 40
2
b) TÝnh kho¶n mÊt kh«ng do søc m¹nh ®éc quyÒn ®îc t¹o ra lµ bao nhiªu? H·y tÝnh lîi nhuËn cña
g©y ra ë c©u a. h·ng vµ thÆng d tiªu dïng ë møc gi¸ ®ã.
c) Gi¶ sö nhµ ®éc quyÒn nµy cã thÓ ph©n biÖt ®èi b) NÕu chÝnh phñ muèn c«ng ty ®iÖn ë ®Þa ph¬ng
xö víi kh¸ch hµng b»ng gi¸. H·y x¸c ®Þnh s¶n lîng ®ã kh«ng bÞ lç th× møc gi¸ thÊp nhÊt chÝnh
vµ gi¸ b¸n cho mçi nhãm kh¸ch hµng. phñ cã thÓ buéc c«ng ty ®iÖn lùc ph¶i ®Æt ra
d) TÝnh lîi nhuËn mµ nhµ ®éc quyÒn cã thÓ thu ®îc lµ bao nhiªu? H·y tÝnh s¶n lîng, lîi nhuËn cña
khi tiÕn hµnh ph©n biÖt gi¸. nhµ ®éc quyÒn vµ thÆng d cña ngêi tiªu dïng
trong trêng hîp nµy. NÕu cã mÊt kh«ng (DL) th×
mÊt kh«ng ®ã b»ng bao nhiªu?
38.§êng cÇu cña mét h·ng ®îc cho bëi P = 500 - 2Q.
Gi¸ hiÖn thêi cña h·ng lµ 300$ vµ h·ng b¸n 100 c) §Ó tr¸nh mÊt kh«ng (DL) chÝnh phñ cã thÓ b¾t
s¶n phÈm mét tuÇn. c¸c hé gia ®×nh ®ãng mét kho¶n tiÒn cè ®Þnh
a) H·y tÝnh doanh thu cËn biªn cho h·ng ë møc gi¸ vµ th× míi ®îc mua ®iÖn. Khi ®ã c«ng ty cã thÓ
s¶n lîng hiÖn thêi dïng biÓu thøc doanh thu cËn ®Æt gi¸ nh ®· tÝnh ®îc ë c©u a. Lîng tiÒn mçi hé
biªn. sÏ tr¶ lµ bao nhiªu? C¸c hé cã s½n sµng ®ãng
b) Gi¶ sö r»ng chi phÝ cËn biªn cña h·ng b»ng kh«ng kho¶n tiÒn ®ã ®Ó ®îc mua ®iÖn kh«ng? T¹i sao?
th× cã ph¶i h·ng hiÖn ®ang tèi ®a ho¸ ®îc lîi d) H·y minh ho¹ c¸c kÕt qu¶ trªn b»ng ®å thÞ.
nhuËn cña m×nh kh«ng?
40.Mét h·ng s¶n xuÊt ®éc quyÒn gÆp ®êng cÇu
39. ë mét ®Þa ph¬ng cã 100 hé gia ®×nh, mçi hé 144
Q=
gia ®×nh cã ®êng cÇu vÒ ®iÖn lµ P = 10 - q. P2
C«ng ty ®iÖn lùc ®éc quyÒn ë ®Þa ph¬ng ®ã Chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh cña h·ng lµ AVC =
cã chi phÝ s¶n xuÊt ®iÖn lµ TC = 1000 + Q. Q1/2 vµ chi phÝ cè ®Þnh lµ 5. (Gi¸ vµ chi phÝ tÝnh
a) NÕu chÝnh phñ muèn kh«ng cã mÊt kh«ng (DL) b»ng $.)
th× chÝnh phñ ph¶i buéc c«ng ty ®iÖn lùc ®Æt a) Gi¸ vµ s¶n lîng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña h·ng lµ
gi¸ b»ng bao nhiªu? Trong trêng hîp nµy s¶n lîng bao nhiªu? TÝnh lîi nhuËn tèi ®a ®ã.
10 39 40
3
b) Gi¶ sö chÝnh phñ ®Æt trÇn gi¸ lµ 4$ mét ®¬n vÞ b) H·y tÝnh gi¸ trÞ cña Q1, Q2 vµ Q, P tèi ®a ho¸ lîi
s¶n phÈm th× nhµ ®éc quyÒn sÏ s¶n xuÊt nhuËn ®ã.
bao nhiªu? Lîi nhuËn cña nã khi ®ã b»ng c) Gi¶ sö chØ cã chi phÝ ë nhµ m¸y 1 t¨ng lªn. H·ng
bao nhiªu? nªn ®iÒu chØnh nh thÕ nµo (nghÜa lµ t¨ng, gi¶m
c) Gi¶ sö chÝnh phñ muèn ®Æt trÇn gi¸ ®Ó sao cho hay gi÷ nguyªn) s¶n lîng ë nhµ m¸y 1? S¶n lîng ë
nhµ ®éc quyÒn s¶n xuÊt ra møc s¶n lîng cao nhÊt nhµ m¸y 2? Tæng s¶n lîng? Gi¸?
cã thÓ (nhµ ®éc quyÒn kh«ng bÞ lç) th× chÝnh
phñ ph¶i chän møc gi¸ nµo? 42. Mét nhµ ®éc quyÒn s¶n xuÊt víi chi phÝ lµ C =
100 - 5Q + Q2,vµ cÇu lµ P = 55 -2Q.
d) H·y minh ho¹ c¸c kÕt qu¶ trªn b»ng ®å thÞ.
a) H·ng ph¶i s¶n xuÊt s¶n lîng b»ng bao nhiªu vµ
®Æt gi¸ nµo ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn? H·ng t¹o
41.Mét h·ng cã hai nhµ m¸y, chi phÝ cña mçi nhµ m¸y
ra lîi nhuËn vµ thÆng d tiªu dïng b»ng bao
lµ: nhiªu?
Nhµ m¸y 1: C1 (Q1 ) = 10 12 b) NÕu h·ng hµnh ®éng nh ngêi chÊp nhËn gi¸ vµ
®Æt MC = P th× s¶n lîng sÏ lµ bao nhiªu? Lóc
Nhµ m¸y 2: C 2 (Q2 ) = 20 22 .
®ã lîi nhuËn vµ thÆng d tiªu dïng sÏ ®îc t¹o
H·ng gÆp ®êng cÇu sau: ra lµ bao nhiªu?
P = 700 - 5Q, trong ®ã Q lµ tæng s¶n lîng, c) MÊt kh«ng tõ søc m¹nh ®éc quyÒn ë c©u a lµ bao
nghÜa lµ Q = Ql + Q2 nhiªu?
a) H·y vÏ c¸c ®êng doanh thu cËn biªn cho hai nhµ d) Gi¶ sö chÝnh phñ ®Æt trÇn gi¸ cho s¶n phÈm cña
m¸y, c¸c ®êng doanh thu trung b×nh, doanh thu nhµ ®éc quyÒn nµy b»ng 27$. §iÒu nµy sÏ ¶nh h-
cËn biªn vµ chi phÝ cËn biªn tæng céng ëng nh thÕ nµo ®Õn s¶n lîng, thÆng d tiªu dïng
(nghÜa lµ chi phÝ cËn biªn cña viÖc s¶n vµ lîi nhu©n cña nhµ ®éc quyÒn? MÊt kh«ng lóc
xuÊt Q = Ql +Q2). H·y chØ ra s¶n lîng tèi ®a ho¸ lîi nµy sÏ lµ bao nhiªu?
nhuËn cho mçi nhµ m¸y, tæng s¶n lîng vµ gi¸.

10 39 40
4
e) NÕu chÝnh phñ ®Æt trÇn gi¸ lµ 23$ th× ®iÒu ®ã b) NÕu nh÷ng ngêi qu¶n lý mçi h·ng lµ nh÷ng ngêi
sÏ ¶nh hëng nh thÕ nµo ®Õn s¶n lîng, thÆng thËn träng vµ ®ång thêi theo chiÕn lîc maximin
d tiªu dïng vµ lîi nhuËn cña nhµ ®éc quyÒn vµ th× kÕt qu¶ sÏ lµ g×?
mÊt kh«ng? c) KÕt qu¶ hîp t¸c lµ g×?
f) H·y xem xÐt trÇn gi¸ b»ng 12$. §iÒu nµy ¶nh h- d) H·ng nµo ®îc lîi nhiÒu nhÊt tõ kÕt qu¶ hîp t¸c
ëng nh thÕ nµo ®Õn s¶n lîng, thÆng d tiªu dïng nµy? H·ng ®ã sÏ tr¶ h·ng kia bao nhiªu ®Ó nã cÊu
vµ lîi nhuËn cña nhµ ®éc quyÒn vµ mÊt kh«ng? kÕt?

43.Hai h·ng ë trong thÞ trêng s«c«la. Mçi h·ng ®Òu 44.B¶ng sau cung cÊp c¸c sè liÖu vÒ sè giá d©u rõng
cã thÓ chän s¶n xuÊt s¶n phÈm chÊt lîng thÊp vµ h¸i ®îc mçi giê b»ng c¸c sè lîng lao ®éng kh¸c
s¶n lîng chÊt lîng cao. Lîi nhuËn ®îc cho ë matrix nhau:
thu nhËp sau:
Sè ngêi h¸i d©u (mét giê) 1 2 3 4 5
6 7 8

H·ng 2. S¶n lîng d©u (giá) 20 38 53 64 71


74 74 70
ChÊt lîng ChÊt lîng
thÊp cao a) H·y x¸c ®Þnh sè ngêi h¸i ®îc thuª nÕu gi¸ d©u
ChÊt lîng rõng lµ 1,25$/giá vµ møc l¬ng giê lµ 10$.
thÊp -20, -30 900, 600 b) NÕu gi¸ d©u rõng gi¶m xuèng cßn 1$/giá th× sè
ngêi h¸i ®îc thuª sÏ lµ bao nhiªu?
H·ng 1

c) Minh ho¹ kÕt qu¶ tÝnh ®îc b»ng ®å thÞ.


ChÊt lîng 100, 800 50, 50
cao
45.Gi¶ sö r»ng biÓu cung cÇu sau ®©y ¸p dông cho
mét thÞ trêng lao ®éng cô thÓ
a) KÕt qu¶ c©n b»ng Nash, nÕu cã, sÏ lµ bao nhiªu?
Møc l¬ng 4 5 6 7 8 9 10
10 39 40
5
($/giê) b) H·y tÝnh phÇn mÊt kh«ng mµ ngµnh nµy g©y ra
Lîng cung lao 2 3 4 5 6 7 8 cho x· héi bëi ¶nh hëng híng ngo¹i cña qu¸ tr×nh
®éng
(sè c«ng s¶n xuÊt.
nh©n/giê) c) H·y x¸c ®Þnh møc thuÕ (thuÕ/®¬n vÞ s¶n phÈm)
Lîng cÇu lao 6 5 4 3 2 1 0 cÇn thiÕt ®Ó lo¹i bá ®îc hoµn toµn ¶nh hëng híng
®éng
(sè c«ng ngo¹i nµy.
nh©n/giê) d) H·y minh ho¹ c¸c kÕt qña ®· tÝnh ®îc trªn ®å thÞ.

a) H·y x¸c ®Þnh møc l¬ng c¹nh tranh.


47. Mét trang tr¹i nu«i ong n»m kÒ bªn mét vên t¸o.
b) H·y x¸c ®Þnh møc l¬ng cña c«ng ®oµn.
Ngêi trång t¸o ®îc lîi v× ong thô phÊn cho t¸o mµ
d) H·y x¸c ®Þnh møc l¬ng cña ngêi mua ®éc quyÒn.
kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn. NÕu kh«ng cã ong th× ngêi
e) H·y minh ho¹ c¸c kÕt qu¶ trªn b»ng ®å thÞ. trång t¸o ph¶i chi 10 ngh×n ®ång ®Ó thô phÊn
46.Ngµnh s¶n xuÊt giÊy c¹nh tranh hoµn h¶o cã chi cho mét ha t¸o. Mçi hßm ong ®em l¹i lîng mËt
phÝ t nh©n cËn biªn lµ ®¸ng gi¸ 50 ngh×n ®ång. Chi phÝ cËn biªn cña
MPC = 60 + Q viÖc nu«i ong lµ MC = 24 + 2Q, trong ®ã Q lµ sè
hßm ong.
Chi phÝ x· héi cËn biªn cña viÖc s¶n xuÊt giÊy lµ
MSC = 70 + Q a) Ngêi nu«i ong sÏ nu«i bao nhiªu hßm?
b) §ã cã ph¶i lµ sè hßm ong hiÖu qu¶ (cho x· héi)
CÇu thÞ trêng vÒ giÊy lµ
kh«ng? Gi¶i thÝch.
P = 100 - Q
c) NÕu ngêi nu«i ong vµ ngêi trång t¸o s¸p nhËp víi
a) H·y x¸c ®Þnh møc s¶n lîng c©n b»ng cña thÞ tr-
nhau th× sè hßm ong sÏ lµ bao nhiªu.
êng tù do vµ møc s¶n lîng tèi u ®èi víi x· héi.
d) H·y minh häa c¸c kÕt qu¶ trªn b»ng ®å thÞ.

10 39 40
6
48.Gi¶ sö r»ng mét nhµ ®éc quyÒn tù nhiªn cã chi 0 5 1 600
phÝ cè ®Þnh lµ 30$ vµ chi phÝ cËn biªn kh«ng 1 7 2 500
2 10 3 400
®æi lµ 2$. CÇu vÒ s¶n phÈm cña nhµ ®éc quyÒn 3 14 4 300
®îc cho bëi biÓu sau 4 19 5 200
5 25 6 100
Gi¸ ($/®¬n vÞ) 10 9 8 7 6 5
6 32 7 50
4 3 2 1
Lîng cÇu(®¬n vÞ/ngµy) 0 2 4 6 8 10
a) Gi¸ vµ s¶n lîng l¬ng thùc c©n b»ng lµ bao nhiªu?
12 14 16 18
b) Mçi h·ng thu ®îc bao nhiªu lîi nhuËn?
a) NÕu nhµ ®éc quyÒn kh«ng bÞ ®iÒu tiÕt th× gi¸
vµ s¶n lîng nµo sÏ thÞnh hµnh? c) NÕu chÝnh phñ trî cÊp cho nh÷ng ngêi s¶n xuÊt l-
¬ng thùc 1$/yÕn th× ®iÒu g× sÏ x¶y ra víi gi¸,
b) NÕu chÝnh phñ muèn nhµ ®éc quyÒn nµy t¹o ra
s¶n lîng c©n b»ng vµ lîi nhuËn cña c¸c h·ng?
kÕt qu¶ c¹nh tranh th× gi¸ vµ s¶n lîng nµo lµ
thÝch hîp? d) §iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu chÝnh phñ cßn ®¶m b¶o
thªm r»ng gi¸ sÏ lµ 5$/yÕn?
c) NÕu chÝnh phñ muèn lo¹i trõ lîi nhuËn kinh tÕ th×
gi¸ vµ s¶n lîng nµo lµ thÝch hîp. e) ChÝnh phñ ph¶i chi bao nhiªu trong trêng hîp c vµ
d?
49.Gi¶ sö cã 100 n«ng tr¹i s¶n xuÊt l¬ng thùc, c¸c
n«ng tr¹i cã c¬ cÊu chi phÝ gièng nhau ®îc biÓu 50.Chi phÝ t nh©n vµ x· héi cña viÖc s¶n xuÊt mét
thÞ ë b¶ng sau: lo¹i ho¸ chÊt ®éc h¹i mçi ngµy ®îc cho ë biÓu
sau:
Chi phÝ s¶n xuÊt (cña mçi h·ng) CÇu S¶n lîng (tÊn) 0 1 2 3 4 5 6
S¶n lîng Tæng chi phÝ Gi¸ Lîng cÇu 7 8
(yÕn/ngµy) ($/ngµy) ($/yÕn) (yÕn/ngµy Tæng chi phÝ t nh©n($) 5 7 13 23 37 55
) 77 103 133
10 39 40
7
Tæng chi phÝ x· héi ($) 7 13 31 61 103 157
223 301 391
Gi¸ b¸n cña lo¹i ho¸ chÊt nµy lµ 18$/tÊn.
a) H·y vÏ c¸c ®êng chi phÝ cËn biªn t nh©n vµ x· héi
cña viÖc s¶n xuÊt lo¹i ho¸ chÊt nµy.
b) H·y x¸c ®Þnh møc s¶n lîng t nh©n tèi ®a ho¸ lîi
nhuËn vµ møc s¶n lîng tèi u cña x· héi.
c) H·y x¸c ®Þnh phÝ « nhiÔm ph¶i ®Æt ra ®Ó buéc
ngêi s¶n xuÊt ph¶i s¶n xuÊt møc s¶n lîng tèi u ®èi
víi x· héi.

PhÇn 2

10 39 40
8
Lêi gi¶i v¾n t¾t

10 39 40
9
11 39 40
0
A – tr¶ lêi c©u hái 9d 22 35 48
c d b
tr¾c nghiÖm 10 23 36 49
d b c d
1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung 11 24 37
b c b
1.1 Chän c©u tr¶ lêi 12 25 38
a b c
1e 14 27 40 13 26 39
d d d d b d
2e 15 28 41 1.2 §óng hay sai
c a d 1s 6 11 16
3b 16 29 42 ® ® s
a a e 2 7 12 17
4d 17 30 43 ® ® s ®
e c d 3 8 13 18
5a 18 31 44 ® ® s ®
d e d 4s 9s 14 19
6e 19 32 45 s s
b e b 5s 10 15
7e 20 33 46 ® s
c c c
8b 21 34 47
2. Cung vµ cÇu
a d d 2.1 Chän c©u tr¶ lêi
11 39 40
1
1d 17 33 49 15 31 47 63
b c c d b c d
2a 18 34 50 16 32 48 64
e c a b d b c
3b 19 35 51
2.2 §óng hay sai
c a d
4c 20 36 52 1 17 33 49
c e b ® ® s s
5a 21 37 53 2s 18 34 50
b c b ® s ®
6e 22 38 54 3s 19 35 51
a a c
® ® s
7a 23 39 55
a a a 4s 20 36 52
8e 24 40 56 s s ®
e e e 5 21 37 53
9c 25 41 57 ® ® s ®
b b a 6 22 38 54
10 26 42 58
® ® ® s
e b b b
11 27 43 59 7 23 39 55
c e a e ® ® ® ®
12 28 44 60 8s 24 40 56
b b b c ® ® s
13 29 45 61
9 25 41 57
c b a a
14 30 46 62 ® s ® s
b c b c 10 26 42 58

11 39 40
2
s ® s s 4b 16 28 40
11 27 43 59 b d b
5a 17 29 41
® ® ® s
e c d
12 28 44 60 6a 18 30 42
® s s s e a a
13 29 45 61 7c 19 31 43
s ® ® s a c e
14 30 46 8d 20 32 44
a b a
s ® ®
9e 21 33 45
15 31 47 e c a
® s s 10 22 34
16 32 48 a e d
s ® s 11 23 35
a a b
12 24 36
a c a

3. Tiªu dïng 3.2 §óng hay sai


3.1 Chän c©u tr¶ lêi 1 10 19 28
® ® s ®
1e 13 25 37 2 11 20 29
d b e ® s ® ®
2b 14 26 38 3s 12 21 30
b d c ® s s
3b 15 27 39 4s 13 22 31
c a b
11 39 40
3
s ® ® 7b 14 21 28
5 14 23 32 d a d
® ® ® ®
6 15 24 33
® ® s ®
7s 16 25 34 4.2 §óng hay sai
s s s
1 9s 17 25
8s 17 26 35
s s s ® s ®
9s 18 27 2s 10 18 26
® s ® ® ®
4. S¶n xuÊt vµ chi phÝ 3 11 19 27
4.1 Chän c©u tr¶ lêi ® s ® s
4 12 20 28
1b 8b 15 22 ® ® ® s
b e 5 13 21 29
2c 9b 16 23 ® ® ® s
c d 6s 14 22
3d 10 17 24 s ®
e a c 7 15 23
4e 11 18 25 ® ® s
e c c 8 16 24
5b 12 19 26 ® s s
a a b
6e 13 20 27
b a c
11 39 40
4
5. C¹nh tranh hoµn h¶o ®
2
s
11
®
20
®
29
® s ® s
5.1 Chän c©u tr¶ lêi 3 12 21 30
® s s s
1e 10 19 28 4s 13 22 31
b b d s ® s
2b 11 20 29 5s 14 23 32
e a b ® ® ®
3a 12 21 30 6s 15 24 33
d e c ® s s
4e 13 22 31 7s 16 25 34
a a b ® s ®
5e 14 23 32 8 17 26 35
b b a ® s s s
6e 15 24 33 9s 18 27
e a d s ®
7b 16 25 34
6. §éc quyÒn
a a d
8b 17 26 35 6.1 Chän c©u tr¶ lêi
b a a 1c 4c 7c 10
9b 18 27 36
d
d b a 2d 5e 8c 11
c
5.2 §óng hay sai 3b 6c 9b
1 10 19 28

11 39 40
5
b e c
6.2 §óng hay sai 9c 19 29 39
a a d
1 4 7s 10 10 20 30
® ® s b b d
2 5 8s 11
® ® s 7.2 §óng hay sai
3s 6 9®
® 1s 10 19 28
7. C¹nh tranh ®éc quyÒn 2
®
11
s
20
s
29
7.1 Chän c©u tr¶ lêi ® s ® ®
3 12 21 30
1e 11 21 31
® s ® ®
a a c
4 13 22 31
2c 12 22 32
® ® s ®
d a d
5 14 23 32
3a 13 23 33
® s ® ®
e b d
6 15 24 33
4b 14 24 34
® s ® ®
c c d
7 16 25 34
5c 15 25 35
® ® s s
c b c
8 17 26 35
6c 16 26 36
® ® s ®
e d d
9s 18 27
7a 17 27 37
® s
e e c
8e 18 28 38
11 39 40
6
® ® ® ®
4 8s 12
® ®

9. Cung cÇu lao ®éng


8. §éc quyÒn tËp ®oµn 9.1 Chän c©u tr¶ lêi
8.1 Chän c©u tr¶ lêi
1b 6c 11 16
1c 6c 11 16 c d
a c 2c 7c 12 17
2c 7a 12 17 c d
b a 3d 8a 13 18
3d 8b 13 18 c b
a c 4b 9d 14 19
4c 9b 14 b b
e 5e 10 15
5c 10 15 b a
c d

8.2 §óng hay sai


9.2 §óng hay sai
1 5s 9s 13
® ® 1 5s 9s 13
2s 6s 10 14 ® ®
s s 2s 6s 10 14
3 7 11 15 s ®
11 39 40
7
3s 7 11 15 ® ® s
® s ® 2® 12 22s 32
4 8s 12 ® s
® ® 3s 13s 23 33
10. Vai trß cña chÝnh phñ 4s 14
®
24
®
34
10.1 Chän c©u tr¶ lêi ® ® s
5® 15 25s 35
1e 10c 19a 28
® ®
e
6® 16s 26s 36
2e 11 20b 29
s
d b
7s 17s 27s 37
3c 12 21e 30
s
a e
8® 18 28s 38
4a 13 22c 31
® ®
a e
9® 19 29 39
5d 14 23e 32
® ® ®
e d
10 20 30 40
6c 15 24a
s ® ® ®
b
7b 16c 25d
8e 17 26e
e
9a 18c 27b

10.2 §óng hay sai


1s 11 21 31
11 39 40
8
Bµi tËp b. T¹i møc gi¸ 3$ EPD = -0,375, EPS = 1,2, t¹i møc
gi¸ 4$ EPD = -0,571, EPS = 1,143;
1. c. NÕu kh«ng cã hµng rµo nhËp khÈu th× gi¸
b. 3, 9, 10, 17, 27; trong níc sÏ b»ng gi¸ thÕ giíi b»ng 3$, lîng nhËp
c. V× kh¶ n¨ng thay ®æi kÕt hîp s¶n lîng phô khÈu sÏ lµ 3 triÖu ®¬n vÞ; Khi cã thuÕ quan
thuéc vµo kh¶ n¨ng chuyÓn c¸c yÕu tè s¶n xuÊt 3$/®¬n vÞ th× lîng nhËp khÈu sÏ b»ng kh«ng,
tõ ngµnh nµy sang ngµnh kh¸c vµ sù s½n cã cña chÝnh phñ sÏ kh«ng ®îc g×, mÊt kh«ng tõ thuÕ
mçi yÕu tè ë nh÷ng tû lÖ thÝch hîp. quan nµy lµ DL = 1,5 triÖu ®«la.
2. 5.
a. P = 90$; a. CÇu lµ P = 15 -Q, cung lµ P = 0,5Q;
b. EP = -0,9, P = 95$, Q = 9500. b. P = 4,33, Q = 10,67;
3. c. Ngêi tiªu dïng ®îc lîi v× ®îc mua víi gi¸ thÊp
a. P = 90$/triÖu ®¬n vÞ, Q = 5 triÖu ®¬n vÞ; h¬n vµ sè lîng nhiÒu h¬n, kho¶n lîi ngêi tiªu
b. P = 80$/triÖu ®¬n vÞ, Q = 10 triÖu ®¬n vÞ; dïng nhËn ®îc tõ trî cÊp lµ 7.148.900 ®ång.
c. CSa = 25, CSb = 100, trong trêng hîp b ngêi tiªu 6.
dïng cã lîi h¬n; a. Lîng b¸n ®Ìn h×nh gi¶m 20%, lîng b¸n loa
d. Trî cÊp lµ 50$/triÖu ®¬n vÞ, ngêi tiªu dïng ®îc gi¶m 15%, tæng doanh thu tõ ®Ìn h×nh vµ tõ
100$, ngêi s¶n xuÊt ®îc 400$. loa ®Òu gi¶m v× cÇu vÒ chóng lµ co d·n;
4. b. Tõ nh÷ng th«ng tin ®· cho kh«ng thÓ x¸c
a. CÇu lµ P = 11 -Q, cung lµ P = 0,5 + 0,5Q; ®Þnh ®îc s¶n phÈm nµo t¹o ra nhiÒu doanh

11 39 40
9
thu nhÊt, cÇn ph¶i biÕt gi¸ vµ lîng b¸n tríc c. Ngêi s¶n xuÊt bÞ thiÖt 2500$ v× gi¸ thÞ trêng
hoÆc sau sù thay ®æi gi¸. gi¶m ®i 5$, ngêi tiªu dïng kh«ng ®îc lîi còng
7. kh«ng bÞ thiÖt;
a. P = 3, Q = 5,265; d. P = 500$.
b. CS = 13860113 ®ång, EP = -0,57; 10.
c. Møc trî cÊp ph¶i lµ 1.980 ®ång/kg; a. PB = 9, PN = 9,5;
d. Nh÷ng ngêi s¶n xuÊt nhËn ®îc nhiÒu h¬n b. EPB = -0,81, EPN = -1,72;
(chÝnh phñ thanh to¸n 11.404.800 ®ång, ngêi c. Khi ®ã doanh thu cña nh÷ng ngêi s¶n xuÊt
s¶n xuÊt nhËn ®îc 8.524.800 ®ång, ngêi tiªu s¶n phÈm A sÏ gi¶m nÕu b¸n ë thÞ trêng X, sÏ
dïng nhËn ®îc 2.880.000 ®ång. t¨ng nÕu b¸n ë thÞ trêng Y; d. PX = 14, EPX =
8. -1,27.
a. 300; 11.
b. -20, nh vËy trong thùc tÕ phÝ b»ng 0 lµ thÝch a. EPb = -1,8.Pb/QDb;
hîp. Khi ®ã QD = 50, QS = 60, ®êng b¨ng ®îc b. EPl = 0,2. Pl/QDb;
sö dông miÔn phÝ. c. EPg =0,9.Pg/QDb;
9. d. EPb = -2,57, EPl = 0,24, EPg = 0,86.
a. P = 500$, Q = 500, EP = -1; 12.
b. P = 400$, Q = 500, ngêi tiªu dïng ®îc lîi a. §êng bµng quan cã d¹ng hyperbole (Y = U/X +
50.000$, ngêi s¶n xuÊt bÞ thiÖt ®óng b»ng 1);
thÕ; b. MRSXY = (Y - 1)/X;

12 39 40
0
c. Y = X + 1 (v× t¹i ®iÓm tèi u ta cã (Y-1)X/X2 = b. Cã, v× Ých lîi cËn biªn cña viÖc ®îc 14,7$ lín
PX/PY hay Y = (PX/PY) .X + 1 h¬n Ých lîi cËn biªn cña viÖc mÊt 2$;
d. X = 49,1 Y = 50,5 (v× ®iÓm tèi u lµ giao c. Ngêi nµy thê ¬ víi trß ch¬i nµy v× Ých lîi cËn
®iÓm gi÷a ®êng ng©n s¸ch vµ ®êng thu biªn cña viÖc ®îc 49$ vµ mÊt 5$ lµ b»ng nhau;
nhËp - tiªu dïng); d. Ngêi nµy thê ¬ víi trß ch¬i nµy v× Ých lîi cËn
e. X = 59,5, Y = 60,5; biªn cña viÖc ®îc 49$ vµ mÊt 20$ lµ b»ng
f. X = 99, Y = 50,5. nhau;
13. e. Kh«ng v× lóc nµy Ých lîi cËn biªn cña viÖc ®îc
a. Tiªu dïng l¬ng thùc thùc phÈm cña c¸ nh©n 49$ nhá h¬n Ých lîi cËn biªn cña viÖc mÊt 20$.
nµy gi¶m tõ 5000 xuèng 2500;
b. Tiªu dïng l¬ng thùc thùc phÈm cña c¸ nh©n 15.
nµy t¨ng tõ 2500 lªn 2738; a. NÕu sè ®¬n vÞ K vµ sè ®¬n vÞ L b»ng nhau
c. C¸ nh©n nµy vÉn bÞ thiÖt so víi ban ®Çu. vµ b»ng X th× s¶n lîng hai h·ng t¹o ra lµ b»ng
14. nhau vµ b»ng 10X;
a. Kh«ng, v× Ých lîi cËn biªn cña viÖc ®îc 49$ b. ë h·ng A s¶n phÈm cËn biªn (MPL = 5.90,5.L-0,5)
nhá h¬n Ých lîi cËn biªn cña viÖc mÊt 5$ (Gi¸ cao h¬n ë h·ng B (MPL = 4.90,6.L-0,4);
trÞ kú väng cña trß c¸ cîc nµy lµ EV = 49$.0,3 c. C¸c hµm s¶n xuÊt nµy biÓu thÞ hiÖu suÊt
+ 0$. 0,7 = 14,7$, do ®ã MU cña nã b»ng 1/2. kh«ng ®æi cña quy m«.
(14,7) , cßn mÊt 5$ c¸ cîc th× ngêi nµy sÏ mÊt
-1/2
16.
MU = 5$.(5) );
-1/2
20 40
a. K = , L= ;
2 2

12 39 40
1
40 80 40 b. MPL = 10 + 5K - 2L -2K + 3K, MPK = 10L + 5 - L2
b. K = , L= , LMC = LAC = v× hµm s¶n
2 2 2
-2 + 3L;
xuÊt nµy cã hiÖu suÊt kh«ng ®æi cña quy m«;
c. MPL = 0,64L-0,36K0,36, MPK =0,36L-0,36K-0,64;
40
c. LMC = LAC = ; d. MPL = 0,43L-0,57 K0,58, MPK =0,58L0,43K-0,42;
2
8800 17600
e. MPL = aLa-1Kb, MPK = bLaKb-1.
d. LTC200 = , LTC400 = , LMC = LAC = S¶n phÈm trung b×nh cña c¸c ®Çu vµo:
2 2

44
a. APL = 100LKT, APK = 100L2T, APT = 100L2K;
nghÜa lµ t¨ng 10% so víi ban ®Çu.
2 5K 2K 2
b. APL = 10 + −L− + 3K ,
17. 1.200.000 ®ång. L L

APK = 10 L + 5 − L2 − 2 K + 3L ;
18. 4K, 3L. c. APL = L-0,36K0,36, APK = L0,64K-0,64;
d. APL = L-0,57K0,58, APK = L0,43K-0,42;
16. e. APL = La-1Kb, APK = LaKb-1.
19. 21.
a. MPL = 21, 29, 23, 9, 7, 3; L 0 1 2 3 4 5 6
b. ë lîng lao ®éng b»ng 3; Q 0 3 7 11,5 16 19 21
APL 3 3,5 3,8 4 3,8 3,5
c. MPL chÝnh lµ gi¸ trÞ cña ®é dèc cña ®êng MPL 3 4 4,5 4,5 3 2
tæng s¶n lîng ë mçi ®iÓm. VC 5 10 15 20 25 30
AC 5 2,86 2,17 1,88 1,84 1,90
MC 1,67 1,25 1,11 1,11 1,67 2,5
20. S¶n phÈm cËn biªn cña c¸c ®Çu vµo:
a. MPL = 200LKT, MPK = 100L2T, MPT = 100L2K; 22. a = 0, b > c2/4 vµ b > 0 c < 0, d > 0.
12 39 40
2
26.
23. a. §êng cÇu tæng céng lµ P = 250 - 2X víi X < 25,
a. Cung: 6Q = 2000P - 200.000, cÇu: Q = 225.000 P = 325/1,5 -1/1,5X víi X >
-750P; 25
b. P = 238,46, Q = 276920; do ®ã X = 106,25, P ≈ 145,84;
c. P = 150, Q = 50000. b. X = 95, P ≈ 153,34, π ≈ 12492,3;
24. c. X1 = 40, P1 = 170, X2 = 55, P2 = 145, π = 12700.
a. q = 500, π = 1.000$;
b. 8 h·ng; 27.
c. Lîi nhuËn b»ng 0 x¶y ra ë møc gi¸ b»ng chi phÝ a. §êng cung chÝnh lµ ®êng chi phÝ cËn biªn,
trung b×nh tèi thiÓu P = 2,0$ (gi¶ sö chi phÝ nghÜa lµ P = 4q + 3 víi q > 0, P ®ãng cöa s¶n xuÊt =
trung b×nh dµi h¹n b»ng chi phÝ trung b×nh AVCmin = 3;
ng¾n h¹n), ë møc gi¸ nµy cã 640 h·ng s¶n b. qhoµ vèn = ≈ 4,33, Phoµ vèn ≈ 20,32;
xuÊt. c. q ≈ 6,75, πmax ≈ 53,61;
25. d. q = 7, πmax = 60,5.
a. Hµm cung cña h·ng lµ P = 250 - 40X + 6X2, (x
> 0); 28.
b. X ≈ 3,33; a. q = 21;
c. X = 5, P = 200; b. H·ng nªn s¶n xuÊt v× khi s¶n xuÊt h·ng chØ lç
d. π = 0; 12$/ngµy, nÕu kh«ng s¶n xuÊt h·ng sÏ lç
e. P = 460, X ≈ 9, π ≈ 1728. 50$/ngµy;

12 39 40
3
c. PS = 38. 32.
29. a. P = 35,04, Q = 1,70, π = 48,178;
a. MC = 4q + 4, P ®ãng cöa s¶n xuÊt = 4; b. P =22,78, Q = 2,78, π =4,95;
b. P =44, q = 10; c. P = 30,85, Q = 3,83, π = 88,166.
c. q = 20, πmax = 600. 33.
30. a. P =35,88 , Q =1,65 , π = 44,93 ,T = 3.3;
a. MC = 300; b. P = 22,72 , Q = 2,72 , π = 53,62, T = 6,18 ;
b. Khi h·ng theo ®uæi môc tiªu πmax th× Q = 350, c. P =32,1, Q = 3,58, π = 77,04.
P = 650, TR = 227.500, π = 122.500, khi h·ng 34.
theo ®uæi môc tiªu TRmax th× Q = 500, P = a. Q =24, P = 76, π = 652, CS =288, DL = 160;
500, TR = 250.000, π = 10.000; b. P = 50, Q = 50, π = -2500;
c. ∆P = 0, ∆Q = 0, ∆π = 1500. c. Q = 10, CS = 350, DL = 330.
d. π = 245.000 35.
31. a. CS = 90.250$;
a. Q = 9, P = 32, TR = 288; b. Q = 4.750$, P = 10,5$/ngh×n ®¬n vÞ, π =
b. ∆π = 60$ v× thuÕ cè ®Þnh kh«ng ¶nh hëng 45.125$, CS = 22.562,5$;
®Õn chi phÝ cËn biªn do ®ã kh«ng ¶nh hëng c. CS = 89.302,5$, Q = 4.725, P = 10,55, π =
®Õn gi¸ vµ s¶n lîng mµ chØ lµm cho tæng chi 44.651,25$, CS = 22.325,625$.
phÝ t¨ng thªm mét kho¶n ®óng b»ng thuÕ ®ã; 36.
c. Q = 7, P = 36; a. K = 96,25;
d. DL = 36.
12 39 40
4
b. Q = 9986; 41.
c. TR = 399.440$, TC = 28.785$, π = 370565$ a. MRT = 700 - 10Q, MC1 = 20 Q1, MC2 = 40Q2, MCT
37. = 40Q/3;
a. Q = 14, P = 16, π = 196; b. Q1 = 20, Q2 = 10, P = 550;
b. DL = 98; c. S¶n lîng tæng céng ph¶i gi¶m do ®ã gi¸ ph¶i

c. Q1 = 9,5, P1 = 21, Q2 = 4,5, P2 = 11; t¨ng, s¶n lîng ë nhµ m¸y 1 ph¶i gi¶m, s¶n lîng
ë nhµ m¸y 2 cã thÓ t¨ng, gi¶m hoÆc gi÷
d. π = 221.
nguyªn tuú thuéc vµo phÇn gi¶m trong tæng
38.
s¶n lîng.
a. MR = 100;
42.
b. Kh«ng v× t¹i ®ã MR > MC.
a. P = 35$, Q = 10, π = 200$, CS = 100$;
39.
b. Q = 15, P = 25$, π = 125$, CS = 225$;
a. P = 1, Q = 900, π = -1000, CS = 405.000;
c. DL = 50$;
b. P = 2,3, P = 770, π = 0, CS =2964,5, DL =
84,4; d. Q = 14, CS = 196$, π = 152, DL = 2$;
c. C¸c hé s½n sµng tr¶ v× lîng tiÒn ph¶i tr¶ (= e. Q = 14, P = 23, π = 196$, CS = 252$, DL = 2;
1.000/100 = 10) nhá h¬n thÆng d tiªu dïng f. Q = 8,5, π = -27,75$, CS = 265,5$, DL = 84,5$.
cña mçi hé thu ®îc (= 810.000/100 = 8.100. 43.
40. a. Gãc trªn bªn ph¶i vµ gãc díi bªn tr¸i;
a. Q = 4, P = 6, π = 11; b. h·ng 1 chän chÊt lîng cao, h·ng 2 chän chÊt lîng
b. Q = 64/9 ≈ 7, π = 4,48; cao;

c. Q1/2 ≈ 3,26, Q ≈ 10,63.


12 39 40
5
c. H·ng 1 chän chÊt lîng thÊp, h·ng 2 chän chÊt l- b. P = 2, Q = 16;
îng cao, lîi nhuËn chung lµ 1500; H·ng 1, tr¶ c. P = 5, Q = 10.
h·ng 2 200. 49.
44. a. P = 4$, Q = 300;
a. 4; b. π = -2$; c. P = 3,5$, Q = 350, π = 6.75;
b. 3. c. D thõa thÞ trêng lµ 500 yÕn;
45. d. Trong trêng hîp c chÝnh phñ ph¶i chi 350$,
a. 6$; trong trêng hîp d chÝnh phñ ph¶i chi 2.000$.
b. 7,33$; 50.
c. 4,67$. c. Qt nh©n = 5 tÊn/ngµy, Qx· héi = 2 tÊn/ngµy;
46. d. PhÝ « nhiÔm ph¶i ®Æt lµ 12$/ngµy.
a. Q cña thÞ trêng tù do = 20, Q tèi u cña x· héi =
15;
b. DL = 25;
c. t = 10/®¬n vÞ s¶n phÈm.
47.
a. Q = 13;
b. Kh«ng. V× cha tÝnh ®Õn ¶nh hëng híng ngo¹i;
c. Q = 18.
48.
a. P = 6, Q = 8;
12 39 40
6
4. S¶n xuÊt vµ chi phÝ
4.1 Chän c©u tr¶ lêi
4.2 §óng hay sai
4.3 C©u hái th¶o luËn

Môc lôc
5. C¹nh tranh hoµn h¶o
A C©u hái tr¾c nghiÖm 3
5.1 Chän c©u tr¶ lêi
1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung 5
5.2 §óng hay sai
1.1 Chän c©u tr¶ lêi
5.3 C©u hái th¶o luËn
1.2 §óng hay sai
1.3 C©u hái th¶o luËn
6. §éc quyÒn
6.1 Chän c©u tr¶ lêi
2. Cung vµ cÇu
6.2 §óng hay sai
2.1 Chän c©u tr¶ lêi
6.3 C©u hái th¶o luËn
2.2 §óng hay sai
3.3 C©u hái th¶o luËn
7. C¹nh tranh ®éc quyÒn
7.1 Chän c©u tr¶ lêi
3. Tiªu dïng
7.2 §óng hay sai
3.1 Chän c©u tr¶ lêi
7.3 C©u hái th¶o luËn
3.2 §óng hay sai
3.3 C©u hái th¶o luËn
12 39 40
7
8. §éc quyÒn tËp ®oµn 1.2 §óng hay sai
8.1 Chän c©u tr¶ lêi
8.2 §óng hay sai 12. Cung vµ cÇu
8.3 C©u hái th¶o luËn 2.1 Chän c©u tr¶ lêi
2.2 §óng hay sai
9. Cung vµ cÇu lao ®éng
9.1 Chän c©u tr¶ lêi 3. Tiªu dïng
9.2 §óng hay sai 3.1 Chän c©u tr¶ lêi
9.3 C©u hái th¶o luËn 3.2 §óng hay sai

10. Vai trß cña chÝnh 4. S¶n xuÊt vµ chi phÝ


phñ 4.1 Chän c©u tr¶ lêi
10.1 Chän c©u tr¶ lêi 4.2 §óng hay sai
10.2 §óng hay sai
10.3 C©u hái th¶o luËn
5. C¹nh tranh hoµn h¶o
B BµI tËp 5.1 Chän c©u tr¶ lêi
PhÇn 2 Lêi gi¶I v¾n t¾t 5.2 §óng hay sai
A Tr¶ lêi c©u hái tr¾c nghiÖm
11. Nh÷ng vÊn ®Ò chung 6. §éc quyÒn
1.1 Chän c©u tr¶ lêi 6.1 Chän c©u tr¶ lêi

12 39 40
8
6.2 §óng hay sai

7. C¹nh tranh ®éc quyÒn


7.1 Chän c©u tr¶ lêi
7.2 §óng hay sai

8. §éc quyÒn tËp ®oµn


8.1 Chän c©u tr¶ lêi
8.2 §óng hay sai

9. Cung vµ cÇu lao ®éng


9.1 Chän c©u tr¶ lêi
9.2 §óng hay sai

10. Vai trß cña chÝnh phñ


10.1 Chän c©u tr¶ lêi
10.2 §óng hay sai
B §¸p sè vµ lêi gi¶I v¾n t¾t bµI
tËp

12 39 40
9

Похожие интересы