Вы находитесь на странице: 1из 3

Chestionarul şi indicaţiile metodologice pot fi descărcate de pe site-ul BNS: www.statistica.

md/formulare și clasificări
Вопросник и методологические указания по его заполнению можно скачать с сайта Национального бюро статистики: www.statistica.md/формы и классификаторы
Denumirea: Наименование: BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 93 din 26.05.2017 «Cu
____________________________________________ privire la statistica oficială», producătorii de statistici oficiale:
- au dreptul să obțină și să colecteze datele necesare producerii de
____________________________________________________________ informație statistică de la toate persoanele fizice și juridice (art.13);
_ - asigură protecţia datelor confidenţiale şi neadmiterea divulgării
Adresa: Адрес: acestora (art.19).
Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date eronate
Raionul (municipiul) sau în volum incomplet constituie contravenţie şi se sancţionează
____________________________________ conform art.330 al Codului contravențional al Republicii Moldova.
Район (муниципий) RAPORT STATISTIC
В соответствии с Законом Республики Молдова № 93 oт
Satul (comuna)_________________________________________ (anual) 26.05.2017 года «Об официальной статистике», органы
Село (коммуна) Cheltuieli curente pentru protecţia официальной статистики:
- имеют право получать и собирать данные, необходимые для
Strada _____________________________________nr. _______ mediului și plăți ecologice производства статистической информации, от всех физических и
Улица
în a. 20___ юридических лиц (cт.13);
- гарантируют конфиденциальность данных и недопущение их
Cod CUIÎO
разглашения (cт.19).
Код ОКПО
Непредставление в установленный срок статистических данных,
Cod IDNO представление недостоверных данных или в неполном объеме
Код Nr. 1-cheltuieli является правонарушением и санкционируется в соответствии сo
ст.330 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова.
Forma de proprietate
Форма собственности ____________________________
(Cod CFP) Aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Koд КФС
Activitatea principală
CTATИCTИЧEСКИЙ ОТЧET Regionale și Mediului şi Biroului Naţional de Statistică
nr. 244 / 70 din 30 octombrie 2018
Основной вид деятельности ___________________________________ (годовой)
Утвержден Совместным приказом Министерства сельского
Текущие затраты на охрану хозяйства, регионального развития и окружающей среды и
________________________________________
окружающей среды и экологические Национального бюро статистики
№ 244/ 70 от 30 октября 2018 г.
2005)
(Cod CAEM, ediţia платежи
Koд КЭДМ в 201___ г.
Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului
Conducătorul _________________________________________ teritorial de statistică pînă la data de 25 februarie de către agenţii
Руководитель economici, care desfăşoară activitate economică însoţită de evacuarea
substanţelor poluante şi efectuează cheltuieli pentru protecţia mediului,
„______”___________________201____
precum și plăți pentru impactul negativ asupra mediului
Numele şi coordonatele executorului Этот вопросник представляется на бумажном носителе до 25
Фамилия и координаты исполнителя февраля в адрес территориального статистического органа
экономическими агентами, которые осуществляют
Dl (dna) _____________________________________________ экономическую деятельность, сопровождающуюся выбросами
загрязняющих веществ и производят затраты на
природоохранные мероприятия, а так же выплаты за негативное
Tel. воздействие на окружающую среду
_________________________________________________

e-mail _______________________________________________

1
Cap. I. Cheltuieli curente și cheltuieli pentru reparaţia capitală a fondurilor fixe
Раздел I. Текущие затраты и затраты на капитальный ремонт основных фондов
lei / лей
Cod. din care: Cheltuieli pentru
rînd. Denumirea indicatorului Cheltuieli из них: reparaţia capitală a
Код Наименование показателя curente-total interne externe fondurilor fixe
стр. внутренние внешние Затраты на
Текущие капитальный
затраты-всего ремонт основных
фондов
A B 1 2 3 4
100 Total
Всего
101 din care: в том числе:
pentru protecţia aerului atmosferic
și prevenirea schimbării climei
на охрану атмосферного воздуха
и предотвращение изменения
климата
102 pentru colectarea și epurarea apelor
uzate
на сбор и очистку сточных вод
103 pentru gestionarea deşeurilor
на обращение с отходами
104 pentru protecția și reabilitarea
solului
на защиту и реабилитацию
почвы
105 pentru protecția și reabilitarea
apelor subterane și de suprafață
на защиту и реабилитацию
подземных и поверхностных вод
106 pentru conservarea biodiversității
și ariilor naturale
на сохранение биоразнообразия
и природных территорий
107 pentru alte domenii
на другие направления
108 din total (rîndul 100) cheltuieli pentru
remunerarea personalului
Х
из всего (строка 100)затраты на
оплату персонала
999 Suma de control
Контрольная сумма
Cap. II. Plăți pentru impactul negativ asupra mediului
Раздел II. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду

Cod. Denumirea indicatorului Calculat, lei Plătit, lei


rînd.
Код Наименование показателя Начислено, Выплачено,
стр. лей лей
A B 1 2
200 Plata pentru evacuările în limitele admisibile a substanţelor poluante – total
Плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ – всего
201 din care: в том числе:
în aerul atmosferic
в атмосферный воздух
202 în corpurile de apă
в водные объекты
203 pentru gestionarea deşeurilor
на обращение с отходами
300 Plata pentru emiterea supranormă a substanţelor poluante – total
Плата за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ – всего
301 din care: в том числе:
în aerul atmosferic
в атмосферный воздух
302 în corpurile de apă
в водные объекты
303 pentru gestionarea deşeurilor
на обращение с отходами
999 Suma de control
Контрольная сумма

Explicație la raport
Пояснение к отчету ________________________________________________________________________________

Вам также может понравиться