Вы находитесь на странице: 1из 57

UNIVERSITATEA PETRE ANDREI din IA I FACULTATEA DE ECONOMIE

REFERAT la disciplina

AVANTAJE

I DEZAVANTAJE DE A FI NTREPRINZ TOR

Ia i , mai iunie 2011

Introducere
n toate lucr rile de specialitate, ct consultan ii n management i n discu iile pe care le au exper ii, i chiar cei care nu au un contact direct cu acest domeniu se

tia c n perioada timpurie de dinaintea evului mediu, ntreprinz torul tipic putea fi g sit n rndurile militarilor i negustorilor. R zboaiele se purtau adeseori din motive economice. Negustorii acelor timpuri aveau spirit aventurier, i riscau averile i chiar viata. De exemplu Marco Polo a fost un aventurier care a c utat rute comerciale spre Extremul Orient. n Evul mediu din pricina restric iilor impuse de biserica asupra ofertei de capital, ntreprinz torul tipic era un cleric, acesta avnd sarcina de a construi castele, fortifica ii, catedrale, cl diri publice, etc. Asemenea proiecte nu presupuneau riscuri foarte mari, resursele fiind asigurate de st pnii vremii, ci doar o conducere a activit ilor spre ob inerea rezultatelor. No iunea de ntreprinz tor are la baza cuvntul francez entreprendre, care nseamn a ntreprinde, a se implica n crearea unui lucru, a se angaja n ceva. n decursul timpului, aceast no iune a avut diferite semnifica ii. n secolul al XVIII-lea este recunoscut pentru prima data rolul ntreprinz torului n teoria economica, fiindu-i asociata de economi ti latura de asumare a riscului. n perioada revolu iei industriale ntreprinz torul a avut un rol important n transformarea resurselor, asumarea riscului fiind permanenta. ntreprinz torii nu puteau s - i pun n aplicare ideile i planurile f r sprijinul persoanelor care de ineau capital. Thomas Edison i-a realizat experimentele n domeniul electricit ii i chimiei folosind diferite surse private de capital. n Anglia secolului al XVIII-lea termenul undertaker a devenit sinonim cu omul de afaceri. n secolul al XIX-lea ntreprinz torul a fost privit mai mult din perspectiva economica. Pentru prima data n literatura economica activitatea antreprenorial managementul, n accep iunea contemporana a cuvntului. n acest secol, n Anglia, ntreprinz torul este cunoscut sub numele de capitalist, cuvntul undertaker c p tnd, nu se tie de ce, n elesul de antreprenor de pompe funebre. n Germania se f cea delimitare intre ntreprinz tor i manager, ntreprinz torul fiind cel inovator i asum tor de riscuri. n S.U.A. ntreprinz torul era considerat agentul principal de produc ie, fiindu-i asociate calit i precum: putere de previziune, aptitudini organizatorice i administrative, energie, tenacitate, calit i de lider, etc. este asociata cu

n secolul al XX-lea ntreprinz torul a devenit sinonim aproape cu ntreprinderea libera i capitalismul. Este un agent al schimb rii, o persoan creativ , cu idei inovatoare de afaceri, care contribuie la cre terea profitabilit ii firmei.

ntreprinz torul, promotorul afacerilor

Conceptul de ntreprinz tor Defini ia ntreprinz torului De i diferi i autori surprind n defini iile lor anumite caracteristici definitorii, privindu-i din perspective diferite, to i subliniaz tr s turi precum: ini iativa, spiritul organizatoric, inovarea, asumarea riscului, crearea de bog ie, etc. O defini ie care scoate n eviden aceste tr s turi esen iale este urm toarea: ntreprinz torul este o persoana care ini iaz i deruleaz o ac iune, asumndu - i riscurile asociate inov rii, n schimbul unor satisfac ii materiale sau personale.
Profilul antreprenorial

Spiritul antreprenorialA fi ntreprinz tor este o experien provocatoare. Pentru a derula o


afacere, ntreprinz torul trebuie s fie n acela i timp proprietar, manager, proiectant, cump r tor, vnz tor, ofer, etc. Majoritatea ntreprinz torilor poart mai multe p l rii n acela i timp. Nimeni nu poate fi expert n toate aceste domenii, dar ntreprinz torul trebuie s aib destule cuno tin e din fiecare, pentru a evalua impactul ac iunilor ntreprinse asupra profitului firmei.nainte de toate ntreprinz torul trebuie sa cumuleze o serie de tr s turi specifice care stau la baza culturii antreprenoriale. Cultura antreprenorial este compus din acele calit i i atitudini precum: creativitatea, ini iativa, ncrederea n sine, lidership-ul, spiritul de echip , orientarea efortului, responsabilitatea, solidaritatea, perseveren a, exprimate voin a de a ntreprinde i de a se angaja din plin ntr-o ac iune. Cultura antreprenorial caracterizeaz o stare de nelini te interioar , de c utare de solu ii, de a face lucrurile altfel. Acest nonconformism este asociat cu specificul naturii umane de a crea cunoa tere, de a descifra taine. Dorin a de a ntreprinde i implicarea ntr-o activitate independenta creeaz perspectiva ob inerii unor recompense suplimentare att materiale, ct i nemateriale care asigur n mai mare m sur satisfacerea nevoilor personale.

Competen e i aptitudini antreprenoriale Cine nu a ntlnit n via a sa o persoan pasionat , care realizeaz lucruri importante, care nu ine seama de timpul s u i care este dotat cu o energie f r limite pentru a realiza proiecte de anvergur ?! Deseori nu trebuie s c ut m prea mult pentru a g si astfel de persoane. n familie, n cercul nostru, n localitate exist persoane care, dup realiz rile lor, sunt ntreprinz toare sau persoane care au un puternic profil antreprenorial. Experien a antreprenorial merit abordat
i valorificat pentru toate caracteristicile care conduc la succes ntr-o ac iune. Caracteristicile antreprenoriale sunt de fapt abilit i, atitudini, atribute pe care le g sim la un ntreprinz tor. Mai mul i cercet tori au ncercat s descrie caracteristicile generale prezente la un ntreprinz tor. Louis Jacques Filion profesor i cercet tor, a ntocmit o list destul de complet de caracteristici care se g sesc de obicei la un ntreprinz tor. Aceste tr s turi sunt prezentate n Tabelul nr.1E mai pu in probabil s g sim toate aceste caracteristici la o singur persoan , dar se tie c un ntreprinz tor care vrea s supravie uiasc concuren ei trebuie s fie inovator i creativ. Mai mult, dac el a investit toat averea ntr-un proiect, trebuie s - i mobilizeze ntreaga energie, n scopul ob inerii de rezultate pozitive. Unii sus in c te na ti ntreprinz tor, al ii - c devii ntreprinz tor. Adev rul este c sunt necesare tr s turi native care trebuie dezvoltate.Tabelul. 1. Caracteristici care se g sesc adesea la ntreprinz tori

Inovatori

Nevoia de realizare

Lideri

Con tiin

de sine

Capabil de a- i asuma riscuri moderate

ncredere n sine

Independen i

Implicare pe termen lung

Creatori

Spirit de ini iativ

Energici

Dorin de nv are

Perseveren i

Utilizarea resurselor

Originali

Agresivitate

Optimi ti

Sensibilitate pentru al ii

Orienta i spre rezultate

Tendin a de a avea ncredere

Flexibili

Banii ca m sur a performan ei

Plini de resurse

Toleran la ambiguitate i incertitudine

Aptitudinile i atitudinile antreprenoriale sunt cele care fac ac iunea eficace, permi nd atingerea scopurilor. ntreprinz torul trebuie s aib capacitatea de a face eforturi mari, prelungite, repetate, pentru a realiza scopul propus.

Denis Pelletier nominalizeaz urm toarele caracteristici antreprenoriale: ncrederea n sine, motivarea, efortul, sensul responsabilit ilor, ini iativa, perseveren a, solidaritatea, spiritul de echip , inventivitatea i determinarea.

Fiecare dintre noi posed o parte din aceste caracteristici, la diferite niveluri. O scurt descriere a fiec reia din aceste caracteristici va pune n evidenta esen a spiritului antreprenorial:

- ncredere n sine: Ne sim im capabili s facem ceva, s ne percepem pozitiv, s fim ncrez tori n capacitatea noastr de a ne exprima opiniile, chiar n adversitate;

- Motivare: Suntem dornici s facem ceva, s r mnem entuzia ti n realizarea unui proiect, s avem gustul provoc rii i s anticip m pl cerea succesului;

- Efort: Suntem dispu i s muncim din greu pentru a ndeplini sarcinile nepl cute cu o atitudine pozitiv , s anticip m satisfac ia pe care am c tigat-o pentru lucrul bine f cut;

- Sensul responsabilit ilor: Ne asum m i realiz m ceea ce a fost convenit n cadrul echipei, grupului, organiza iei sau de c tre noi, ne respect m angajamentele;

- Ini iativ : Trecem la ac iune, transform m o problem ntreprinde, suntem n c utarea ocaziilor bune.

ntr-o ac iune de a

- Perseveren : Suntem consecven i n ceea ce ntreprindem, ne demonstr m capacitatea de a continua un proiect pn ce acesta va fi realizat, trecem peste frustr rile i provoc rile cu care ne confrunt m obstacolelor. i continu m (urm m) obiectivul ini ial n ciuda

- Solidaritate: Repartiz m obiectivele comune i colabor m la realizarea lor, credem c suntem o resurs pentru al ii i c al ii pot s ne aduc ceva.

- Spirit de echip : Hot rm mpreun cu al ii n mod concertat, muncim pentru atingerea obiectivului vizat permanent lund n considera ie punctele de vedere ale diferi ilor membri ai echipei.

- Inventivitatea: Recurgem la cuno tin ele i abilit ile noastre pentru a face fa aspectelor imprevizibile.

- Determinare: Ne autodisciplin m, ne concentr m asupra unui scop.

Se pot face o serie de evalu ri privind determinarea spiritului antreprenorial. n general se procedeaz la elaborarea unor chestionare de ntreb ri potrivite la care sunt invitate s r spund diferite persoane. Prelucrarea rezultatelor eviden iaz nivelul antreprenorial al fiec ruia i se pot face sugestii privind calea de urmat pentru punerea lui n valoare sau pentru mbun t irea caracteristicilor care s-au dovedit deficitare.

Se delimiteaz 6 teme asupra c rora se fac aprecieri n ceea ce prive te m surarea nivelului antreprenorial individual:

1. ncrederea n sine i motivarea;

2. efortul i sensul responsabilit ilor;

3. ini iativa i inventivitatea;

4. perseveren a i determinarea;

5. solidaritatea i spiritul de echip ;

6. experien a antreprenorial .

Atitudinea ntreprinz torului

Drumul parcurs de un ntreprinz tor n implementarea unei idei de afaceri are dou segmente:

- segmentul pn la atingerea pragului de stabilitate a afacerii: pe aceast por iune ntreprinz torul trebuie s entuziasm. investeasc n continuare pe langa resurse multa hot rre i

- segmentul de dup pragul de stabilitate, n care desf urarea afacerii este mai sigur , ndemnnd ntreprinz torul s parcurg noi pa i spre performan i competitivitate.

Exist cteva praguri psihologice pe care trebuie s le treac un ntreprinz tor pe parcursul dezvolt rii afacerii:

- la nceput aproape toate activit ile le face singur, ajutat de c iva colaboratori. ntreprinz torul este elementul central al afacerii.

- cnd volumul activit ilor creste, ntreprinz torul trebuie s angajeze personal care s execute anumite opera ii specializate. Practic, din acest moment el creeaz locuri de munc . Rolul dominant al ntreprinz torului este n controlul afacerii, care este n continuare strict, c ile de comunicare dintre ntreprinz tor i membrii colectivului sunt scurte i cu un feedback rapid.

- la un anumit nivel al afacerii este nevoie de o reevaluare a viziunii asupra afacerii, care sa includa dezvoltarea de perspectiva sub toate aspectele. Din partea ntreprinz torului este necesar o schimbare radical de mentalitate i de atitudine. Posturile ncep s se profesionalizeze. ntreprinz torul nu mai este elementul central al afacerii. Acest loc este ocupat de manager, care la nceput este singur apoi devine un grup de administratori. ntreprinz torul trebuie s tie s construiasc prghiile necesare controlului afacerii. Se trece de la romantismul nceputului la realismul competitivit ii.

- managerii ncep s construiasc organigrame tot mai complexe, birocra ia se adnce te. Dar, numai a a, se construie te n continuare performan a. Pozi ia ntreprinz torului devine tot mai nesemnificativ n miezul afacerii. El devine un aristrocrat care particip la jalonarea evolu iei aprobarea programelor de dezvoltare.

- dac o afacere este att de performant nct ponderea sa pe pia ntreprinz torul aproape iese din joc. Firma se coteaz la burs de ine un pachet de ac iuni.

devine cople itoare,

i ntreprinz torul poate

Femeile-ntreprinz tor

Ce le deosebe te de celelalte femei?

Femeile-ntreprinz tor se deosebesc de celelalte femei prin aceea ca sunt mai nclinate s - i asume riscul, sunt mult mai hot rte i mai ferme i au o dorin controla propriul destin. foarte mare de a- i

Ce le deosebe te de b rba ii ntreprinz tori?

n ceea ce prive te compara ia cu b rba ii-ntreprinz tor, sunt o serie de diferen e care in de: motivare (nevoia de mplinire); motive (de exemplu posibile frustr ri la vechiul loc de munca sau schimbarea situa iei personale); surse de finan are (de regula active personale sau economii sunt mult mai prudente dect b rba ii); preg tire (cele mai multe n administra ie sau servicii); caracteristici de personalitate (sociabilitate, creativitate, realism, mai flexibile i mai tolerante dect b rba ii, adopta stiluri de management diferite de ale b rba ilor); condi ii de mediu (ncep afaceri mai trziu, pe la 35-40 ani) ; grupuri de sprijin (so , familie, prieteni, asocia ii profesionale, grupuri feministe) ; domeniul afacerii (servicii, comer ).

Dificult ile ntmpinate de femeia-ntreprinz tor n lumea afacerilor sunt mai mari dect n cazul b rba ilor-ntreprinz tor, din cauza prejudec ilor care persista n lumea afacerilor, i care se manifesta mai ales n domeniul bancar i al institu iilor financiare.

CONCLUZII

Ini ierea unei afaceri i poate aduce ntreprinz torului satisfac ii deosebite dar asumarea unor riscuri poate avea uneori urm ri nedorite i prin urmare insatisfac ii.

Printre satisfac iile importante ale ntreprinz torului se num ra: independen a

controlul propriului destin, posibilitatea unui c tig nelimitat, angajarea membrilor familiei, folosirea capitalului acumulat pentru dezvoltarea propriei afaceri, posibilitatea aplic rii deprinderilor i a cuno tin elor proprii, eliminarea rutinei i plictiselii, prilejul de a contribui la binele comunit ii, putere i influenta.

Riscurile i dezavantajele pe care le poate determina implicarea intr-o afacere sunt urm toarele: incertitudinea venitului, riscul pierderii ntregului capital investit, povara responsabilit ii totale, riscul de cariera, abaterea de la etica, programul foarte nc rcat, deteriorarea rela iilor familiale, afectarea s n t ii.

Оценить