Вы находитесь на странице: 1из 190

© [Regd. No. TN/CCN/467/2012-14.

GOVERNMENT OF TAMIL NADU [R. Dis. No. 197/2009.


2021 [Price: Rs. 76.00 Paise.

TAMIL NADU
GOVERNMENT GAZETTE
EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No.122] CHENNAI, THURSDAY, FEBRUARY 25, 2021


Maasi 13, Saarvari, Thiruvalluvar Aandu-2052

Part II—Section 2
Notifications or Orders of interest to a Section of the public
issued by Secretariat Departments.

NOTIFICATIONS BY GOVERNMENT

ðœO‚ è™Mˆ ¶¬ø


î¬ô¬ñ„ ªêòôè‹, 2021 HŠóõK 25
No. II(2)/SE/132(h)/2021.
[Üó²Š ðœOèO™ ãŸð´‹ Þ¬ìG¬ô ÝCKò˜ ñŸÁ‹ ð†ìî£K ÝCKò˜ ðEˆªîKMŸ° H¡ðŸøŠðì «õ‡®ò
ï¬ìº¬øèÀ‚° ÜÂñF ñŸÁ‹ «ð£†®ˆ «î˜MŸè£ù ð£ìˆF†ìˆF¬ù ðŸPò ÜPM‚¬è.]

W›‚è£μ‹ Üóê£¬í ªõOJìŠð´Aø¶:


[Üó꣬í (G¬ô) â‡. 47, ðœO‚ è™M (Ý.«î.õ£)ˆ ¶¬ø, HŠóõK 25, 2021,
ñ£C 13, ꣘õK, F¼õœÀõ˜ ݇´-2052]
ð®‚èŠð†ì¬õ:-

1. Üó꣬í (G¬ô) ⇠181, ðœO‚ è™M (C2)ˆ ¶¬ø,  15-11-2011.

2. Üó꣬í (G¬ô) ⇠252, ðœO‚ è™M (Ý.«î.õ£)ˆ ¶¬ø,  05-10-2012.

3. Üó꣬í (G¬ô) ⇠149, ðœO‚ è™M (Ý.«î.õ£)ˆ ¶¬ø,  20-07-2018.

4. ÝCKò˜ «î˜¾ õ£Kò î¬ôõK¡ è®î ï.è.⇠9555/Þ1/2018,  09-02-2021.

ݬí:-⇠47, ðœO‚ è™M (Ý.«î.õ£)ˆ ¶¬ø, 25 HŠóõK 2021.

«ñ«ô ºîô£õî£èŠ ð®‚èŠð†ì Üó꣬íJ™, å¡ø£‹ õ°Š¹ ºî™ ä‰î£‹ õ°Š¹ õ¬ó èŸH‚°‹ Þ¬ìG¬ô ÝCKò˜
GòñùˆFŸ°‹, Ýø£‹ õ°Š¹ ºî™ ðˆî£‹ õ°Š¹ õ¬ó èŸH‚°‹ ð†ìî£K ÝCKò˜ GòñùˆFŸ°‹ ÝCKò˜ î°Fˆ «î˜¾ å¼
º¡ î°Fò£è è†ì£ò‹ Ý‚èŠð†´ Þˆ«î˜¬õ ï숶õîŸè£ù GÁõùñ£è îI›ï£´ ÝCKò˜ «î˜¾ õ£Kò‹ ÜPM‚èŠð†ì¶.

2. «ñ«ô Þó‡ì£õî£èŠ ð®‚èŠð†ì Üó꣬íJ¡ð® ޶ õ¬óJ™, ÝCKò˜ î°Fˆ «î˜¾ Íô‹ ªðŸø ñFŠªð‡EŸ°
60 M¿‚裴‹, Þ¬ìG¬ô ñŸÁ‹ ð†ìî£K ÝCKò˜èO¡ è™Mˆ î°F‚° 40 M¿‚裴‹ ªõJ†«ìx ñFŠªð‡ èí‚AìŠð†´
Þù„²öŸC Ü®Šð¬ìJ™ ðEï˜èœ ªîK¾ ªêŒòŠð†´ õ‰îù˜.

3. «ñ«ô Í¡ø£õî£èŠ ð®‚èŠð†ì Üó꣬íJ™ îI›ï£´ ªð£¶Š ðœO‚è™M õ£Kò‹ ÜOˆî ðK‰¶¬ó ñŸÁ‹
ñ£‡¹I° ðœO‚ è™Mˆ ¶¬ø ܬñ„ê˜ î¬ô¬ñJô£ù ÆìˆF™ â´‚èŠð†ì º®¾ ÝAòõŸP¡ Ü®Šð¬ìJ™, Üó²Š

II-2 Ex. (122) [ 1 ]


2 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

ðœOèO™ ãŸð´‹ Þ¬ìG¬ô ñŸÁ‹ ð†ìî£K ÝCKò˜èO¡ è£LŠ ðEJìƒèÀ‚° ÝCKò˜è¬÷ˆ ªîK¾ ªêŒõ àKò
è™Mˆ î°F»ì¡, ÝCKò˜ î°Fˆ «î˜M™ «î˜„C ªðŸø ðEï˜èOìI¼‰¶ M‡íŠðƒèœ ªðŸÁ «ð£†®ˆ «î˜M¬ù
(Competitive Examination) îQò£è ÝCKò˜ «î˜¾ õ£Kò‹ õ£Jô£è ïìˆF ðEGòñù‹ °Pˆî àKò ªïPº¬øè¬÷Š H¡ðŸP
è£LŠ ðEJìƒèÀ‚° ÝCKò˜è¬÷ ªîK¾ ªêŒ»‹ º¬øJ¬ù H¡ðŸøô£‹ âù ݬíJìŠð†´œ÷¶.

4. Þî¬ùò´ˆ¶ ÝCKò˜ «î˜¾ õ£Kò î¬ôõ˜, «ñ«ô è£õî£èŠ ð®‚èŠð†ì è®îˆF™, ðœO‚è™M Þò‚°ï˜
ñŸÁ‹ ªî£ì‚è‚è™M Þò‚°ïKìI¼‰¶ «ñŸè‡ì «ð£†®ˆ «î˜MŸ° H¡ðŸøŠðì «õ‡®ò ï¬ìº¬øèœ °Pˆ¶ ªðøŠð†ì
輈¶¼M¬ù ðKYô¬ù ªêŒ¶ Þ¬ìG¬ô ñŸÁ‹ ð†ìî£K ÝCKò˜ ðEˆ ªîKMŸè£ù «ð£†®ˆ «î˜MŸ° H¡ðŸøŠðì
«õ‡®ò ï¬ìº¬øèÀ‚° ÜÂñF»‹, ñ£Gô è™M Ý󣌄C ñŸÁ‹ ðJŸC GÁõùˆî£™ îò£K‚èŠð†ì «ð£†®ˆ «î˜MŸè£ù
ð£ìˆF†ìˆFŸ° åŠ¹î™ ñŸÁ‹ Üî¬ù ÜóCîN™ ªõOJì àKò ݬí õöƒ°ñ£Á Üó¬ê «è£K»œ÷£˜.

5. ÝCKò˜ «î˜¾ õ£Kò î¬ôõK¡ 輈¶¼M¬ù ï¡° ðKYô¬ù ªêŒî Üó², Üî¬ù ãŸÁ, Üó²Š ðœOèO™ ãŸð´‹
Þ¬ìG¬ô ÝCKò˜ ñŸÁ‹ ð†ìî£K ÝCKò˜ è£LŠ ðEJìƒèÀ‚° ðEï˜è¬÷ ªîK¾ ªêŒFì «ð£†®ˆ «î˜MŸ°
H¡ðŸøŠðì «õ‡®ò H¡õ¼‹ ï¬ìº¬øèÀ‚° ÜÂñF»‹ Þšõ£¬íJ¡ ެ특 1 ñŸÁ‹ 2™ è£μ‹ ñ£Gô è™MJò™
Ý󣌄C ñŸÁ‹ ðJŸC GÁõùˆî£™ îò£K‚èŠð†ì «ð£†®ˆ «î˜MŸè£ù ð£ìˆF†ìˆFŸ° åŠ¹î™ ÜOˆ¶‹ Üî¬ù ÜóCîN™
ªõOJ쾋 ݬíJ´Aø¶:-

1. Þ¬ìG¬ô ÝCKò˜ ðEˆªîKMŸè£ù «ð£†®ˆ «î˜¾ ܬñŠ¹:

(Ü) ªñ£ˆî Mù£‚èœ: 150

Mù£ õ¬è: ªè£œ°P Mù£ õ¬è (Objective type)

嚪õ£¼ Mù£MŸ°ñ£ù ñFŠªð‡: 01 ñFŠªð‡

ªñ£ˆî ñFŠªð‡èœ: 150 ñFŠªð‡èœ

«î˜¾ è£ô Ü÷¾: 3 ñE «ïó‹

(Ý) ð£ìˆ F†ì‹:

ñ£Gô‚ è™MJò™ Ý󣌄C ñŸÁ‹ ðJŸC GÁõùˆF¡ õ°Š¹ 1 ºî™ 10 õ¬óJô£ù îI›, ݃Aô‹, èEî‹, ÜPMò™
ñŸÁ‹ êÍè ÜPMò™ ð£ìƒèÀ‚è£ù ð£ìˆF†ì õ¬ó¾ 2017 H¡ðŸøô£‹.

(Þ) «î˜¾ ܬñŠ¹:

ñ£Gô‚ è™MJò™ Ý󣌄C ñŸÁ‹ ðJŸC GÁõùˆF¡ ð£ìˆF†ì õ¬ó¾ 2017-¡ð®, 1 ºî™ 10 õ°Š¹ õ¬óJô£ù îI›,
݃Aô‹, èEî‹, ÜPMò™, êÍè ÜPMò™ ÝAò ð£ìƒèOL¼‰¶ 嚪õ£¼ ð£ìˆF½‹ îô£ 30 Mù£‚èœ iî‹ ªñ£ˆî‹
150 ªè£œ°P õ¬è Mù£‚èœ ªè£‡ì å«ó «î˜¾ Mù£ˆî£œ ܬñŠH¬ù H¡ðŸøô£‹.

(ß) °¬ø‰îð†ê ñFŠªð‡:

ªð£¶ HKMŸ°-40 M¿‚裴 ñFŠªð‡èœ

BC, BCM, MBC/DNC, SC, SCA, ST ÝAò HKMù¼‚° - 30 M¿‚裴 ñFŠªð‡èœ âù °¬ø‰îð†ê ñFŠªð‡èœ
G˜íJ‚èô£‹.

2. ð†ìî£K ÝCKò˜ ðEˆªîKMŸè£ù «ð£†®ˆ «î˜¾ ܬñŠ¹:

(Ü) ªñ£ˆî Mù£‚èœ: 150

Mù£ õ¬è: ªè£œ°P Mù£ õ¬è (Objective type)

嚪õ£¼ Mù£MŸ°ñ£ù ñFŠªð‡: 01 ñFŠªð‡

ªñ£ˆî ñFŠªð‡èœ: 150 ñFŠªð‡èœ

«î˜¾ è£ô Ü÷¾: 3 ñE «ïó‹

(Ý) ð£ìˆ F†ì‹:

îI›, ݃Aô‹, èEî‹, ÜPMò™, êÍè ÜPMò™ ÝAò ð£ìƒèÀ‚° ð†ìî£K ÝCKò˜èœ ªîK¾ ªêŒòŠð´‹ G¬ôJ™
ñ£Gô è™MJò™ Ý󣌄C ñŸÁ‹ ðJŸC GÁõùˆî£™ îò£K‚èŠð†ì Þ¬íŠH™ ¬õ‚èŠð†´œ÷ îI›, ݃Aô‹, èEî‹,
ÞòŸHò™, «õFJò™, î£õóMò™, MôƒAò™, õóô£Á ñŸÁ‹ ¹MJò™ ÝAò ð£ìƒèÀ‚è£ù ð£ìˆ F†ìˆ¬î H¡ðŸøô£‹.
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 3

(Þ) «î˜¾ ܬñŠ¹:

ðEJì‹ ð£ìˆF†ì‹

ð†ìî£K ÝCKò˜ (îI›) îI›

ð†ìî£K ÝCKò˜ (݃Aô‹) ݃Aô‹

ð†ìî£K ÝCKò˜ (èEî‹) èEî‹

ð†ìî£K ÝCKò˜ (ÜPMò™) «î˜õ˜ Þ÷ƒè¬ô ð†ìˆF™ ºî¡¬ñŠ ð£ìñ£è ðJ¡Áœ÷


ÞòŸHò™, «õFJò™, î£õóMò™ ñŸÁ‹ MôƒAò™
ÝAòõŸÁœ ã«î‹ å¼ ð£ì‹.

ð†ìî£K ÝCKò˜ (êÍè ÜPMò™) «î˜õ˜ Þ÷ƒè¬ô ð†ìˆF™ ºî¡¬ñŠ ð£ìñ£è ðJ¡Áœ÷
õóô£Á Ü™ô¶ ¹MJò™ ÝAòõŸÁœ ã«î‹ å¼ ð£ì‹.

(ß) °¬ø‰îð†ê ñFŠªð‡:

ªð£¶Š HKMŸ°-40 M¿‚裴 ñFŠªð‡èœ

BC, BCM, MBC/DNC, SC, SCA, ST ÝAò HKMù¼‚° - 30 M¿‚裴 ñFŠªð‡èœ âù °¬ø‰îŠð†ê ñFŠªð‡èœ
G˜íJ‚èô£‹.

3. «î˜¾‚ è†ìí‹:

SC/ST ñŸÁ‹ ñ£ŸÁˆ Føù£OèÀ‚° «î˜¾ å¡PŸ° Ï. 250/- ñŸÁ‹ Hø Þùˆîõ˜ ñŸÁ‹ ªð£¶Š HKMù¼‚°
Ï. 500/- âù «î˜¾ è†ìí‹ G˜íò‹ ªêŒòô£‹.

4. ꣡Pî› êK𣘊¹:

ÜPM‚¬è ªõOJìŠð†ì è£LŠ ðEJìƒèÀ‚° ï¬ìº¬øJ™ àœ÷ àKò Þù ²öŸC MFè¬÷ H¡ðŸP, «î˜õ˜èœ
«ð£†®ˆ «î˜M™ ªðŸø ñFŠªð‡èœ Ü®Šð¬ìJ™ 1 : 1 â¡ø MAîˆF™ ꣡Pî› êKð£˜HŸ° ܬö‚èô£‹. Þšõ£Á
ïìˆîŠªðÁ‹ ꣡Pî› êK𣘊H™ î°Fò£ù ðEï˜èœ A¬ì‚芪ðø£î G¬ôJ™, «î¬õ‚«èŸð àKò MAîˆF™
ðEï˜è¬÷ ꣡Pî› êK𣘊HŸ° ܬöŠðî¡ Íô‹ ªîK¾Š ðEJ¬ù G¬ø¾ ªêŒò ÝCKò˜ «î˜¾ õ£Kò‹ àKò
ïìõ®‚¬è¬ò «ñŸªè£œ÷ô£‹.

5. è™Mˆ î°F, õò¶ õó‹¹:

è™Mˆî°F, õò¶õó‹¹ àœO†ìõŸ¬ø ªð£Áˆî õ¬óJ™ ªî£ì˜¹¬ìò ¶¬øèO¡ ðEMFèO™ õ¬óòÁ‚èŠð†´œ÷õŸ¬ø


H¡ðŸøô£‹.

6. «ð£†®ˆ «î˜¾ ï숶î™:

«ð£†®ˆ «î˜¾èœ ïìˆî Mù£ˆî£œ ܬñˆî™, M¬ì‚°PŠ¹ îò£Kˆî™ àœO†ì ñ‰îùŠ ðEèÀ‚° ðœO‚è™Mˆ
¶¬øJ™ ðE¹K»‹ Üó²Š ðœO ÝCKò˜èœ ñŸÁ‹ àò˜è™Mˆ ¶¬øJ¡ W› Üó² è™ÖKèO™ ðE¹K»‹ «ðó£CKò˜è¬÷
ðò¡ð´ˆF‚ ªè£œ÷ô£‹. «î˜¾ ï¬ìº¬øJ¬ù ªð£Áˆî õ¬óJ™ OMR M¬ìˆî£œ ðò¡ð´ˆ¶î™ Ü™ô¶ èEQ õN «î˜¾
ïìˆ¶î™ ÝAò Þ¼ º¬øèO™ ã«î‹ å¼ º¬øJ¬ùŠ H¡ðŸøô£‹. «ñ½‹, «î˜¾ ïìˆî ðœO‚è™Mˆ ¶¬øJ¡ ܬùˆ¶
G¬ô ܽõô˜è¬÷»‹ «î¬õ‚«èŸð ÝCKò˜ «î˜¾ õ£Kò‹ ðò¡ð´ˆF‚ ªè£œ÷ô£‹.

(ÝÀïK¡ ݬíŠð®)

bóx °ñ£˜,
Üó² ºî¡¬ñ„ ªêòô£÷˜.
4 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

இைணப் 1
த த நாநா
தமிழ்நா பாட டவைர
பாடத்திட்ட
பாட ட வைர--2017
வைர -2017
2017

த த

ைரைர

‘பைழயன க த யன த
வ வல கால வைக னாேன ’

கால ேதா ஏ ப மா ற க ேக ப ெமா ைமக த பட ேவ . ெமா ஏ ப மா ற க ,


ெமா பாட க வ பைறக எ ெரா க ேவ .

உல வா ஒ ெவா வ தா வா ச க ைன ப பா ைன அ ெகா வா வ
இ யைமயாத . அ வா அ ெகா வா வத க யாக ெமா ள ற . ம த க த கள
எ ண ைத க ைத ெவ ப , ற ட க ெதாட ெகா ள ெமா ைய ஒ க யாக
பய ப றன . ச கவா ெதாட நைடெபற ேவ மானா , க ெதாட க ேதைவயானெதா றா .
ெமா இ ேற , ம க ச கமாக இய க இயலா . எனேவ, அைனவைர ஒ ப வத ெமா ஒ பாலமாக
ள ற .

எ தஒ ெமா ச க தா தா வள .எ தஒ ச க ெமா யா தா ேம ப . ப ேவ வைகயான


ெகா ைகக , சமய க , ெபா ளாதார ஏ றஇற க க , ெதா க ஆ யவ றா ேவ ப , தா ேப
ெமா யா அைனவ ஒ ப ள றன . இ தைகய ற வா த ெமா பாட கைல ட த ட
ெப வ ய யத .

த த ெமா
ெமா

ந த த ெமா , ப லா ரமா பழைம ைடய . இல ய, இல கண வள க ர ப ெப ற . கால ேதா


வள வ , இளைமமாறா த ைம ெகா ட . ைன பழைம பழைமயா , ைன ைம ைமயா
ள வ . பா ெதாைக ெப ள யத ,இ ப க த ழா , ல பய பா ஏ ற த ழா
ற .

ந ேனா த எ ண ற இல ய ெகாைடகைள வழ ளன . இளைம ேத மாணவ க


இ ல ய க ைவைய அ க ப இல ய நய ணர ெச டா அவ க தாமாகேவ ற
இல ய கைள ேத க ஆ வ ைத ெப வ . அ வா க இல ய க வா லாக நம ெமா , இல ய,
ப பா ெச ைமைய ெத வாக அ ெகா வ .

ெமா யா ைம றைன இல ய ைவ ண ஆ றைல வள ப த ெமா பாட ட


இ யைமயா இல கா .

த த இல
இல ய வள
ய வள

றநா தலான ச க இல ய க வா லாக ப ைட த ழ ர , ெகாைட ற , பைடமா ,


வா ைக ைற, ஆ ைற, சமய ைலக , கைலக ஆ யனவ ைற அ ய ற . இல ய ஆ ய க
பைட க யா ’ெதா டைன மண ேக ேபா ’ ப ேதா ெபா கைள ர இ ப
ஊ களா . இவ ைற க க க க, க பைனயா ற ண ெப . இல ய வா ைக க ணா !
ஒ ெமா இல ய எ ப அ ெமா ேப ம க வா ைகேய!
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 5

ெமா
ெமா நைட ைற
நைட ைற பய
பய பா
பா
ெமா நைட ைற பய பா

அ றாட வா ைக ெமா பய படாத ைறகேள இ ைல. ெமா ைய க மாணவ க , ெமா வா லாக எ ய


ெபா ெத வாக ேபச ,ஒ ெபா ைள ப ேக க , ேக ெபா ணர , ெத வான ைற
ப க , ப ெபா ணர , எ த மான ற கைள ெப த ேவ . ெதாட க ைல ேத
இ தைகய ற கைள ைகயா பவ க , ச க ெசய பா க ெவ கா ப . ம களா ல ந நா , ஒ
ற த மகனாக ள வத ெத வான தைன, ெத வான ேப , ெத வான எ ஆ ய ற க
இ யைமயா ேவ ட ப வனவா .

ெமா ெவ தகவ ப மா ற க ம ம . அைம , அழ ய , இல ய , ச க , ப பா , உள ய


கைள ேபா றப க த ைமகைள உ ளட ய . இவ ைற ஆ த ய ேவ ய இ யைமயாத .

தத பாட
பாட டட 2017
- 2017
த பாட ட 2017
ேத ய கைல ட - 2005 வழ ள வ கா ெந ைறகைள , இ ய ெமா க க த கான
ைல பா தா ள ‘ெமா ப மாண ைத ைமயாக ேநா கேவ ’எ றக ைன ேத ய
க ய ஆரா ம ப வன – வைரய ள ெமா பாட க கான க ற
ெவ பா கைள உ ளட யதாக க , இல ைக ேபா ற றநா க த ெமா கான பாட ட க
ேகரளா ேபா றஅ ைட மா ல க த ெமா கான பாட ட க ஒ பா ெச ய ப டத அ பைட
த நா ,த பாட ட - 2017 வ வைம க ப ள .

ேத யய கைல
ேத கைல டட ( (NCF-2005)
NCF-2005)வவ கா
கா ெந
ெந ைறக
ைறக
ேத ய கைல ட ( NCF-2005) வ கா ெந ைறக
y ப ெவ உ ள வா ைக ட அ ைவ ெதாட ப த .
y க ற , மன பாட ெச ைறக மா வ ற எ பைத உ ப த .
y பாட தக ைத ைமய ப தாம , ழ ைதக ஒ ைண த வள ைய ைமய ப த .
y ேத ைறகைள ெந ைடயதா ஒ ைண த வைக வா ேவா இைண த .
y நா சனநாயக ப க த ைம ற த ளாம த வ ைத வள த

ெதாட கக ைல
ெதாட ைல(1 1- 5- 5வவ கக )
ெதாட க ைல 1 - 5 வ க
ழ ைதக , அவரவ வா ைக ழ ப தம தா ெமா ேப த , ற வைத ெகா த .,
ெசா கைள இைண ெதாட அைம த ேபா றஅ பைட அ ட தா ப வ றன . ெமா ைய
ப ய அ பைட த , அவ ைற உ ய இட க ச யாக பய ப றைம அவ க ட உ ளன.
ழ ைதக ட காண ப இ த ெமா ைதயைல க ற கான அ பைடயாக ஏ ெகா வேதா ெதாட க ைல
ெமா ற கைள ப ப யாக ஒ ைண ெச ைம ப வள ெத ெசய பா ைட உ ெச தேல
ெமா க த ப யா .

பாட ெபா
·பாட ெபா
பாட ெபா

த , த ழ வா ய ,ப பா ய க கைள ெமா பாட ைமயமாக அைம த . த , த ழ வா ,த மர ,


த ப பா , த அ ஞ க , த நா ைளயா ர க , த நா ெவ யாள க , உலக த த ழ க ,
நா டா வழ கா க , நா ற பாட க இைவ சா தக க பாடமாக இட ெப . நா ேதா ச ச தாய
க க , ெப ேன ற , த ழக ெப தைல, மக ேன ற ெசய க , பா பா பா கைள
கைளத ப கா யவ க , தைலைமேய றவ க , இவ களா கால ேதா க த மா ற க , ந ண க
க க , வா ைகைய ற ட ெவ ட வாழ ெச க ஆ யைவ பாட ெபா ளாக இட ெப .
ெமா ய வ ேய வள க ப ேதட , ப பா ப மா ற க கான ேவ கைள க டைட ஊ க ைத த .
த ழ த வா ட றெமா ேப ம க வா ைக க கைள , அவ க ட ந ண க ேபண ேவ யத
இ யைமயாைமைய த க க அைம . எ த சா க ம ற த ைம ட பாட ெபா
வ வைம க ப .
6 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

த இல கண பய பா அ பைட அ க ெச ய ப . இல கண ைத ைமயாக யாத ஒ றாக


க மன ைல ழ ைதகைள ,ஆ வ ட க ெசயலாக இல கண க ற மா ற ப .

பட , கைத, பாட , ெச , உைரயாட , ெசா ேபா , க த , நாடக , க ைர ஆ ய வ வ க , ழ ைதக


வைக , அவ க க ைத கவ வைக பாட ெபா உ வா க ப .

ெப ற ெமா ய ைவ நைட ைற வா ைக ட ெதாட ப அ றைன வள வைக , மர சா த


பாட ெபா கைள க ெபா , எ ச , தவ எ அவ ைற அ ய க ேணா ட ட றனா
ேநா ட அ ஆ றைல மாணவ க ட ேம ப வைக பாட ெபா உ வா க ப .

க வா லாக க பத கான வா க ட க த ைழ க வைக பாட ெபா அைம .

ழ ைதக எ ண , ஆ வ , ப , ஆ ைம ஆ யவ ைற வள வைக அர , அர உத ெப
ப க , ப ம (ெம ) ப க , ஆ ேலா-இ ய ப க , ைச (ஓ ய ட ) ப க ஆ யவ
ப அைன வைக ப மாணவ க ஏ ற வைக வய ேக ற, வ ைல ேக ற ெமா ற கைள
ெப ேநா இ ய பாட ட உ வா க ப ள .

இ பாட ட வா லாக, ெதாட க ைல வ கைள ைற ெச மாணவ த தா ெமா (அ) த


ெமா கவன ட ேக ெகா ள , ைழ ேபச ப க எ த எ ண கைள இய பாக
ெவ ப த என உ ய வைக ெமா ைய ஆ ற ெப வ . ப தா வ ைப ைற ெச மாணவ
ெமா இ ைமைய ற ைப உண ைவ க ஆள பைட க ற ெப ப . இ த
ெமா பய பா , தா ெமா க ற க த ட ம டாம ற பாட களான அ ய ,ச கஅ ய ,
கண உ டவ ட இைண க வைக அ பாட கைள க பத கான அ பைட ெமா கைள
ெமா பாட வழ வைக அைம . மா ற ைடேயா , க ற த ேளா ஆ ேயா
ஊ க றைமகைள ெவ ெகாண வைக பாட அைம .

த பாட ட ற க

x தா ேக ெச கைள உ வா ெகா ெசய ப த , ேக ட, ப த ெச க ைமய க ைத


ெகா ள , ேப த , க ெதாட ட எ த ஆ யஅ பைட ற கைள ெபற
பாட ட வ வைக ெச ய ப ள .

x உய ைல ெமா யா ற களான ைமய க த த , னா உ வா த , னா ேக ற ைடய த ,


ெப த , ப த , ெதா த , வைக ப த , வ த , ெவ ப த , இத தயா த ,
நா எ த ஆ யவ ைற வள வைக அைம ள .

x நா ேதா வா ைக எ ெகா க கைள ச வைக ப வ க ர த ,


ண ப க எ த பாட ட வா க உ வா க ப ளன.

x ழ ைதக ெமா வா லாக க பைன றைன ேம ப த தாேம க க நைட ைற


இல கண ைத பய ப த பாட ட வ வ ள .

x பைட ற களான கைத, பாட , க ைர, உைரயாட , நாடக ஆ யவ ைற உ வா ற கைள


வள பதா அைம ள .

x ெமா ேம ெகா ள ேவ ய ெசய ட க பாட ட கா ட ப ளன.


TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 7

ேநா க க

பாட தக க காண ப பாட ெபா ைள அ வாக க தாம , க ற க த வ யாக ய அ பவ


ப களா ஏ ப டக மான ைத அ வாக க த, இ பாட ட வ வைக ெச .

y ழ ைதகைள ைமய ப யதாக அைம க ப ள .

y ழ ைதக இய கைள எ ைலகைள ஏ ம ப வைக வ வைம க ப ள .

y மாணவ கைள ெவ பா ரமாக க ைல த க ப ள ,

y மாணவ உட ற , உண நல , ெசய ற ேபா றவ ைற வள பதாக அைம க ப ள .

y பத பைட க வா ப வைக உ ள .

y இ ைறய நைட ைற ெபா தமாக நாைளய ேதைவக ஈ ெகா வைக


வ வைம க ப ள .

y ெச கைள அ வாக உ மா ற ெச ய வ கா வதாக உ ள .

y ெந த ைம ைடயதாக, சம வ ழ ேக றதாக அைம க ப ள .

y ழ ைதக க ற ைமைய மனஅ த ைத ைற ேநா ெபா ண , தாேம


ெச பா ,க தாட நட ,உ ேநா , உைரயா , ,க ட ெவ ப த வா கைள
வழ வதாக உ வா க ப ள .

y ப ேவ ைறகைள ப அ ெகா ள அ பைடயாக ப ேவ பாட கைள இைண க


வைக அைம க ப ள .

y ழ ைதக ப ட வா லாக ச க , சம வ , சமய சா ைம தலான ம கைள


ெச ைம ப ேநா ற தந ய க ,ச க ப க ,ம தேநய , ச த ைம, வா ய
ற க ஆ யவ ைற வள பத வா லாக இண க ட வா வத சவா கைள
க கைள எ ெகா வத ேதைவயான ஆ றைல வ ெபற ெச வதாக உ ள .

க ற அ ைறக

பாட ட , ழ ைத ைமய அ ைறைய வ ற . ைளயா ைற, கைத ற ைற, ந


கா ட ைற, க ற ைற, ப ேக க ற ைற ேபா றக ற க த ைறகைள பய ப ம ட
க ழ உ வா க பட ேவ .

மாணவ கைள அ ச , ேசா உ ளா வதாக இ லாம அவ க நைட ைற எ ெகா


மனஅ த ைத ைற வைக ஊ க ெப க ெகா ள உத வைக ம
வ வைம க ப ள .

y ெமா ற கைள ம வதாக , ெமா வா லாக க ெகா டவ ைற ம வதாக ,


அைம .

y ஏ ெகனேவ அ த யனவ ைட காண யதாக ம ெசய க


அைம .

y ம ெசய க தைனைய வதாக அைம .


8 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

y தா களாகேவ க ண த ைமைய ெப வைக , யமாக றைன ெப வைக


அைம .

y க ெகா ட ற கைள ேம வள பதாக அைம .

y பாட ெபா அைன ைத ப றாரா எ ேசா பைத ட, ெமா லைம ெப றாரா


எ பைத உ ப வைக ம வ வைம க ப .

y ெதாட க வ க ெமா அ பைட ற கைள உய வ க , ெமா ஆ ைம


ற கைள ெப வைக அைம .

த நா த ேபா ஒ த எ டா வ வைர ெதாட ம ைமயான ம ைற


நைட ைற உ ள . வா ெமா ம ,எ வ ம , ெசய வ ம க ேம ெகா ள ப றன. ெதாட
ம ற த ைம மாணவ க க றைல, ெதாட உ ேநா அ தத அ பைட மாணவ க
க ற ஏ ப ைறகைள ,க ற ேம பா உத வதா .க ெசய க ம அ லா க இைண
ெசய க ைமயாக ம ட ப றன. இ ம ைற ேம ெச ைமயா க ப ெசய ப த பட ள .

ெதாட க ைல

ெமா பாடவ வள க பட ேவ ய ற க

1. ேக ட

2. ேப த

3. ப த

4. எ த

5. நைட ைற இல கணம ேப எ பய ப த

6. க க க ற க ( தாேன க ற )

7. ெசா கள ய ெப க ெசா லா ற க

8. பைட ற க

9. ய கைள உண த ப த

10. வா ய ற கைள உண த ெசய ப த

ேபா றவ ைற உ ளட யதாக அைம க ப ள .


பாட ட

ெதாட க வ க (1–5)

ற த வ இர டா வ றா வ நா கா வ ஐ தா வ

x அ கமான ெசா களைம த, x பட க / ஓ ய க x பாட கைள , x ஓைசநய க க x ண பாட க ,


எ ய, ஓைச நய க கைத பட கைள கைதகைள பாட க , கைதகைள தைனைய
பாட கைள கவன ட ப ட உ ேநா க / கவன ட ேக ெகா த . கைதகைள ேக
ேக ெகா த / ைவ த . க ேக எ ய உைரகைள ேக ெகா த .
ைவ த . x எ ய, ேக ட யாத ெகா த . ெகா த
ெசா களைம த அவ தான
பாட கைள கவன ட க ைன/ ேநா ைன
க ேக ெவ ப த .
ெகா த .

x எ ய பட கைதகைள x எ ய கைதகைள x த ைம நைடெப x ைல தா x நாடக , வசன க


கவன ட பா கவன ட க உைரயாட கைள உ ேக ட ப ேவ உைரக த யவ ைற


ெசா ல ேக ேக வ கைள ேக வர கைள ெகா ேக
ெகா த / ைவ த . ெகா த . ெகா த . ெவ ப த . ெகா த .

1. ேக
x எ ய க டைளக , x வா ெமா ேவ x வா ெமா லான x ெதாட வா ெமா x ெசா ேபா ,
அ ைரகைள ேக ேகா கைள வ ணைனக , க , கைள கல ைரயாட
ெகா அத ேக ப அ ைரகைள ெசா ைளயா கைதகைள ேக ஆ யவ ைற ேக
ெசய ப த . க டைளகைள ைறக ெகா த . ெகா த .
னா கைள ேக ஆ யவ ைற ேக
ெகா த / ெகா த .
எ ைனயா த .

x ஒ த வய ன x ற ேப வைத x வாெனா x ற வைத கவன ட எ ய ெசய ட கைள


உைரயாட கைள எ ய ெபா ட ெதாைல கா ேக ட / னா க எ த ேக
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

தகவ கைள ேக கவன ட ேக ெச கைள ேக அவ தான த க ெசய ப த .


ெகா த . ெகா த . ெகா த . க கைள/ எ
ைனகைள ெவ ப த ,
9
10

ற த வ இர டா வ றா வ நா கா வ ஐ தா வ

x த ெபய , ப ன x ஓைசநய க x அ த, ேக ட கைதக , x த தைட இய பாக x ப ேவ பாட கைள


ெபய , ஊ ெபய , பாட கைள தகவ கைள கலைவ ெதாட ேப த . ெபா ண பா த .
ந ப க ெபய கைள த யாளாக ெதாட ேப த . x எ ய வ ணைன x அ த, எ ய
த . வாக உ ய ெசா கைள கல ேப த . தைல க
ஒ ட பா த . x ெத வாக ெபா ள க இய பாக சரளமாக
ஒ த .
ேப த .

x எ ய, ச தநய ள x பட கைதைய பா x பாட கைள இைச ட x கைதக , பாட கைள த க x ேக ட, ப த ப


பாட கைள உட க ைவ த . உ ய உண ட ெசா த நைட , தா ைமய க ைன
அைச க ட x ெச ர ெபா பா த . வைக த க கைள த .
வாக , த யாக னா எ த . x ேக ண த கைத, இைண ெசா த . x ேக ட, ப த ப ேவ
பா த / ஒ த . x பா த/ ேக டவ ைற கைத பாட க x கைதக ைட இல ய க ப
x பாட , கைத, பட கைத ப ேப த . தைல க , கதாமா த க த . ேப த , வா த ,
ஆ யவ ைற ப னா க ேக ட , ப பா ெச த .


இன கா த . க தாட ெச
க கைள
ெவ ப த .

2 . ேப
x பட ைத பா அ x ேக ட/ ப த பாட , x தம அ கமான, x ப ேவ பைட க x த ைன க
உைரயா த , கைத த .· கைதக ெச கைள தைல க , ழ , ப ேவ க க
ேக க ப எ ய வர கைள ச யான கைதமா த க எ ைன த .
x வர க அ ய னா னா க ஒ ட , ேப த , த ப ட
எ த . ைமயான த தைட க கைள ெவ ப த . x ைலகைள
x ேக ட தவ ைற ேப ெசா ெறாட ைட வ த . க கைள
ெவ ப த . த . வ த .

x த ைடய x ெசா க , ெதாட கைள x ேக / ப கைத, x எ ய வ பைற க தாட , x ப த, ேக ட க க


எ ண கைள ைறயாக ச யாக க ைத/ ெச க கல ைரயாட ப ேக ற . ப க தாட
ேதைவகைள ேப ஒ த . ஆ யவ ைற ெச ய னா க
ெவ ப த / x ேக ட கைத, பாட கைள ெகா த க எ ப த க /
அ பவ கைள ப த க பைன க களா ேநா க
ெகா த . அ பைட த / வள ப த . ஆதரவாக
தன கான நைட ள கம த .
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
ற த வ இர டா வ றா வ நா கா வ ஐ தா வ

ேப த .

x ஒ த வய ன ட , x ேக டவ ட த x ப ட உைரயா த . ேத ய மா ல அள லான, ச க, x நாடக க , ெசா ேபா


ஆ ய க ட த ைன அ பவ கைள உண வமான தலான க க
ளைவ ப ெதாட ப ெபா ெச கைள இன க ப ேக ேப த .
உைரயா த . ள வைக அவ க தாட x ெமா பமான
ெத வாக ெச த . கைள
ெவ ப த / மன ெகா
x னா எ த . த க ேக ய
ெமா நைடைய
க டைம த .

ப பத கான ஆய த x த ெமா அைன x ெத வான ஒ ட x உைர ப கைள x ெச , க


ெசய க உ ச கைள அ – ெந , த க ஏ ப அ க , க
x பட கைள பமாக உ பய ப த . மய ெகா ப த . ர , அைழ த க ,
ேநா த . அள , வ ண , ைழக ப த . ட ைக/
வ வ ெவ கைள ப
ஆ யவ ைடேய ெபா ணத .


உ ள ஒ ைம,
ேவ ைமகைள அ த .

3. ப
x பட கைள இட வல x ெசா க ஒ வ வ, வ x எ ய ெதாட கைள x கைதக , பாட கைள x கைத, உைரயாட , நாடக ,
ேநா பா ெபய வ வ ெதாட கைள த தைட உ ய ஒ ட ெபா க த ஆ யவ ைற உ ய
ெசா த இன காண ப த . ள க ப த . உண ட , ர
x அ ட ப ட ப கைள ஏ ற இற க ட
உ ேநா , அ ப ெபா ள மா
ெவ ப க ைத ப த .
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

அ மான ெச த .
11
12

ற த வ இர டா வ றா வ நா கா வ ஐ தா வ

x த எ கைள x எ ய ெசா க , x , னா x ப ப இட ெப x உைர ப கைள ப


இன க (ஒ வ வ, வ ெதாட கைள உ ய ஆ ய பழெமா க , மர ெசா கைள அ ேக க ப
வ வ ெதாட கைள ஒ ட ப த . த கைள அ த . ப ேவ வைகயான
அ ) ைறயான அ ப த . னா க
ஒ ட ப கஅ த . ைடய த .
(உ எ க , ெம
எ க , உ ெம
எ க , ஆ த எ
எ ற வ ைச
எ க ைடேயயான
ஒ வ வ, வ வ வ
ெதாட கைள அ த )

x ·எ கைள த யாக x எ ய ச த பாட கைள x (அ) நா x ெச தா க , x எ ய பட ள க க ,


ெசா க அைடயாள இைச ட ப த . ெதாட கைள ெகா ட வெரா க , அ க , எ வர அ க ,
கா த · ள பர க ஆ யவ ைற வைரபட க
x வடெமா ஒ க ய உைர ப கைள ப ப ெகா த ஆ யவ ைற ப ,
ர த வ வ வ கைள னா க ெபா உண த .
அ ப த ைடய த .

x நா எ க x எ ைமயான x ழ சா , ய x ப உண தவ ேறா x ெசா க


காத ெசா கைள ேச பட கைதகைள / ெசா க ெபா த க அ பவ கைள ெபா ைமைய
ப த . பாட கைள ப த . ப த . ெதாட ப த . அகர த க
x ெதாட கைள க ட த .
ப த .
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
ற த வ இர டா வ றா வ நா கா வ ஐ தா வ

x - ெந , மய ெகா x ப ப x ப ப x உைர ப கைள ப x ெச தா க , கைத


ைழக ப த . ெபா ண இட ெப ய னா க ைடய த . க ஆ யவ ைற
x ஒ க , ெசா க ெகா னா க ெசா கைள ழ x தா க கைள ப த .
ைளயா ம த . ைடய த . அ பைட ெத ெத ப க ஆ வ
ெகா ற ெகா த .
அவ ச யான
ெபா ைள அ
ெகா ள ய த .

x எ ய x கைள ேத x ப ப x ஒேர ெபா ைம ள x .ப ேவ ைற சா த


ெசா களட ய ப த . இட ெப ெபய ெசா , ப ேவ ெசா க ெசா கைள
பட கைதகைள ப த . x ப த ப ைன ெசா , ப இைட லான பமான ெகா
x எ த ப ட/ அ ச த ேக க ப ெபய ெசா ேபா ற ேவ பா கைள அ ெபா தமான இட க
ப ைய ப த . னா க ப கைள பய ப த . பய ப த .
ைடய த . ெகா ள இய த .

ஆய த ப x பட கைள பா x உ ய வ வ , x உைர ப ைய உ ய x உைரநைட /


x த ப ேபா ெபய க , ைறயான த க ட எ த . ைண பாட க
த . ெதாட க (ெத வாக இைடெவ இட ெப
x ேந ேகா , வைளேகா , வ வ வ ைதயாம ) எ த . இ யைமயா
சா ேகா கைள வைரத எ த . க கைள எ


x கைள இைண வ ெவ ப த .
ேந ேகா க ,
வைளேகா க வைரத .


x x x x x

4.
உ எ , ெம எ , ெசா கைள ெசா ல ெச / உைர ப / கைத எ ய வ ணைன உைர/ உைர ப ைய /
உ ெம எ , ேக எ த . / இத ஆ யவ ைற ெசா கைள பய ப ெசா ல ேக உ ய
வடெமா எ ப ெபா உண உைர ப கைள த க ட
இவ ஒ வ வ, வ , க ெத த , தம கான நைட எ த எ த .
வ வ ெதாட அ த . ேக க ப x ெபா தமான த ெச , பாட கைள
x ெசா ெகா ேட னா க ைட கைள பய ப அ றழாம எ த .
வ ெயா எ த . எ த . எ த
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
13
14
ற த வ இர டா வ றா வ நா கா வ ஐ தா வ

x ெசா கைள x எ ய பாட , கைத, x க , க x ற , ெச x ற நட


ெதாட கைள பா உைர ப ைட எ த . ப கைள அ றழாம க கைள உ
உ ச ெகா ேட ேக க ப எ த . ேநா , அைவசா த தம
எ த . னா க க கைள எ
ைமயான ெதாட க ப ெச த .
ைடய த . நா எ த
 க கைள வ
எ த .

x இர அ ல x ெதாட கைள x அ த ெசா கைள ப ேவ ேநா க க ேக ப / x ப ேவ


எ ெசா கைள த ைடய நைட ெகா , தம கான ழ க ேக ப எ த ழ க ேக ப
ெசா ல ேக , – எ த நைட , த x உற ைற க த எ த . எ ேபா , ெமா
ெந , மய ெகா க , எ ய x க ைர எ த . இல கண கைள
ைழ எ த . x ேக டவ ைற/ வ ணைன ெசா கைள x ய ெபா ைமகைள ெகா ,
ப தவ ைற / பய ப உண த ெசா க ெபா தமான ெசா க ,
உண தவ ைற ெதாட க எ த . (ேப / எ ) ெதாட க , பழெமா க ,
பட களாகேவா, பய ப த . த கைள
ெசா களாகேவா, x க பைனயாக கைத எ த . பய ப , கவனமாக
ெதாட களாகேவா x எ யவ ைற எ த .
ெவ ப த . தாேம ம ெச த .
x க பைன
அ பைட கைதக ,
பாட க , க ைதக ,
க த க எ த .
 ண ப க த
எ த .
 ச டக ைத
பய ப , க ைர
எ த .
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
ற த வ இர டா வ றா வ நா கா வ ஐ தா வ

x ஒ த ஓைச x ஒ இைய ெசா கைள x இன எ கைள அ த x ஐ பா வைகய த – x ெசா ெறாட


ெசா கைள இன காண . உ வா த x வ ன , ெம ன , ஆ பா , ெப பா , பல பா , அைம ைற (எ வா ,
x ஒ ைம, ப ைம இைட ன எ கைள ஒ ற பா , பல பா ெசய ப ெபா ,
(க , க , க ) ேச அ த (ெப ெச ) அ த . பய ைல) அ த .
x x

கண
எ தஅ த ஒ ைம, ப ைம ேவ பா உ ய இைண ெசா கைள
அ த ( அ – அைவ) ெபா தமான இட க
ேச எ த . (ஆனா ,
எனேவ…..)

x x x x x

ைற இல
ெந எ க ெபய ெசா க , ப இ ைண அ த . கால (இற தகால , ட அ த (த ைம,
ஒ யள ேவ பா ெபய ெசா க , (உய ைண, அஃ ைண) க கால , எ கால அ த ைல, பட ைக )
(மா ைர) அ பய ைன ெசா க அ த . எ வா , x உ ய இைண
ப த . பய ைல -அ க ெசா கைள

நைட
x ெபய பய ைல, ெபா தமான இட க
* எ.கா. அவ க தா ேச எ த .

5.
x ைன பய ைல, (ஏென ,
* எ.கா, அவ ப தா அ ப யானா ,
x னா பய ைல. அ ப லா டா )
* எ.கா அவ யா ?

x பட ெதா ைப பா x பட கைதகைள x வக கான x ழ ைதக கான எ ய x எ ய அகர த ைய


உைரயா த . பா த / ப த பட ள க அகர த ைய அகர த கைள பய ப த பய ப த .
x க ர கைத த . பய ப த . அ த . x ெச தா க , கைத
கைதக , பாட க ேக x க எ ய ெமா x க x க உைரக , க ப த .
ம த , ப பா த . ைளயா கைள ழ ைதக கான வசன க , ழ க ெதாட க x க ைய பய ப
ைளயா ம த . க , ெமா ேக ட . நாடக க , ெசா ேபா ,


ைளயா க x தகவ க , ெசா ெபா ேத உைரக ேக ட .


ைளயா ம த . அ த

x வக கான கைத, x ெபய பலைகக , x பட கைதகைள ேத x கைத க ப த . x இைணய ேத


TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

பட கைத, பட ெதா வக கான ெப ய ப த ப த .


கைள பா எ ர கைதக

6. க
ப ம த . ப த .
15
16

ற த வ இர டா வ றா வ நா கா வ ஐ தா வ

கா ெசா கைள கா ெசா கைள கா ெசா கைள கா ெசா கைள கா ெசா கைள
ேக ப அ , க ற ேப க ற ேப க ற ேப க ற ேப
அவ ைற ேப எ பய ப த எ பய ப த எ பய ப த எ பய ப த
x உண ெபா க
எ பய ப த
ெபய க
x ெபய ெசா க x ஆைட வைகக x ெதா லாள , ெதா க
x ல க ெபய க x ைன ெசா க ெபய க ெபய க x பழெமா க மர
x பறைவக ெபய க x எ ெசா க x அ கல க ெபய க x ற வா த நகர க , ெதாட க


x வாகன க ெபய க x இர ைட ெசா க (பள x மர ,ெச , ெகா க ஊக ெபய க x ேந ைண (உய ேதா ய)
x ற க ெபய க பள, மடமட…) ெபய க x இ யைமயா இட க எ ைண (ஏ ற இற க )


x ைவக ெபய க x எ ய வ ணைன x ெபா இட க ெபய க (இ ய மா ல க , ெசா கைள பய ப த

ெப
ெபய க (ப , வ ,
x ழைமக ெபய க ெசா க த நா மாவ ட க ) x ற நா க , உலக
ேப ைலய , ம வ
x x


த மாத க ெபய க ஆ ல மாத க மைன…) பழெமா க தைலவ க , இ யைமயா
x எ ெபய க ெபய க x த ஊ , மாவ ட , மா ல , x மர ெதாட க இட க ெபய க
x உற ைறக ெபய க x , ப க ள நா ஆ யவ ெபய க x க இைணய x ஆ ல ெசா க

லா
x ைசக ெபய க ெபா க ெபய க x இ யைமயா கைல ெசா க இைணயான த ெசா க

கள
x வ வ க ெபய க x பஉ ன ெபய க ஆ ைமக x ெசா கள ய x பல ைற சா த கைல

ெசா
x கா க , பழ க ெபய க (நா ெப க காக ப த ெசா க
ரதம , யர தைலவ ,
ெபய க வக கான கைதக , x அ ய கைல ெசா க
தலைம ச , ஆ ந ,

7. ெசா
x ப ட க க அைம ச …) பாட க ெசா கள ய
ெபய க x பழெமா க ெப க காக ப த
x மர ெதாட க x வக கான
x ெசா கள ய இல ய க
ெப க காக
ப த
x வக கான ெப ய
எ பட கைதக
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
ற த வ இர டா வ றா வ நா கா வ ஐ தா வ

x ஒ த ஓைச ைடய x த எ ைத மா ேவ x ெசா ைளயா க x ள பர க உ வா த x கைள ெகா


ெசா கைள உ வா த ெசா உ வா த ப ேக ற x அ க , க ர கைதகைள உ வா த
x ட எ உ வா த x பா கைதைய ெதாட
x ஒ ைமைய ப ைமயாக ெதாட ப ேவ x ஒேர ெசா ெதாட , x தகவ க , கைதைய
ப ைமைய ஒ ைமயாக ெசா கைள எ த ப ேவ ெசா கைள நைக ைவ க த
மா த x ெகா க ப ட உ வா த உ வா த x பாட அ கைள


ெசா ப ேவ x பாட வ கைள மா ெகா ேட ெச த
x ெகா க ப ட ெசா கைள உ வா த x கைதைய ெதாட பா த x க ைய


எ க x ெசா இ எ த x க பைன க த எ த ெச யா த
ெசா கைள உ வா த ெதாட ெசா ைல (ஒேர ஒ ஊ ேல ஒேர ஒ x தைல ெச ைய
(அ தா ) எ த . ……….. எ த
x பாட வ கைள ………………….. x ள பர க , அ க ,
ெதாட பா த …………………..) ழ க ெதாட க
( காக கா கா உ வா த

8 . ப ைட
, x ட தைல கைத,
, க ைத, உைர எ
…………. …………. தயா த / ப கா ட
………….. ………….
…………… …………. )
x கைத ைவ ப
ேபால மா த
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
17
18

ற த வ இர டா வ றா வ நா கா வ ஐ தா வ

x ேநர தவறாைம x ேநர தவறாைம x ேநர தவறாைம x ேநர தவறாைம x ேநர தவறாைம
x கைள ப த x கைள ப த x கைள ப த x கைள ப த x கைள ப த
x ைம ேப த x ைம ேப த x ைம ேப த x ைம ேப த x ைம ேப த
x ெபா கைள பா கா த x ெபா கைள x ெபா கைள x ெபா கைள பா கா த x ெபா கைள பா கா த


பா கா த பா கா த x ற உத த x ற உத த
x ற உத த x ற உத த x ற உ க ட அ x ற உ க ட அ
x றஉ க ட அ x றஉ க ட அ கா த கா த
கா த கா த x ண x ண


x ண x ண x ந ண x ந ண
x ந ண x உ ைம ேப த x உ ைம ேப த
x உ ைம ேப த x ேச உண x ேச உண
x ேச உண x கன x கன
x ேந ைம x ேந ைம
x ந ண x ந ண
x த ன ைக x த ன ைக

க ைள உ ண
x ஒ ைம
x


ெகா த
x நா ப
x டா ய
x ெமா ப

9.
x உைழ
x
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

அ ய மன பா ைம
x இய ைகைய ேந த
x சேகாதர வ
ற த வ இர டா வ றா வ நா கா வ ஐ தா வ

x த ைன அ ற x த ைன அ ற x த ைன அ ற x த ைன அ ற x த ைன அ ற
x க ற x க ற x க ற x க ற x க ற

க ைள
x ெவ ற x ெவ ற x ெவ ற x ெவ ற x ெவ ற
x x x x x


தைன ற தைன ற தைன ற தைன ற தைன ற
x பைட பா க தைன x பைட பா க தைன x பைட பா க தைன x பைட பா க தைன ற x பைட பா க தைன
ற ற ற x ற த தகவ ெதாட ற ற

கா ன
x ற த தகவ ெதாட x ற த தகவ ெதாட x ற த தகவ ெதாட x இண கமான உற கான x ற த தகவ ெதாட
ற ற ற ற க ற


x இண கமான உற கான x இண கமான உற கான x இண கமான உற கான x றைர அவ ைல x இண கமான உற கான

ேத

ற க ற க ற க ெகா ற ற க
x றைர அவ ைல x றைர அவ x றைர அவ x உண கைள ைகயா x றைர அவ


ெகா ற ைல ைல ற ைல
x உண கைள ைகயா ெகா ற ெகா ற x மன அ த ைத ைகயா ெகா ற
ற x உண கைள ைகயா x உண கைள ற x உண கைள ைகயா
x மன அ த ைத ற ைகயா ற ற

1 0 . . வா
ைகயா ற x மன அ த ைத x மன அ த ைத x மன அ த ைத
ைகயா ற ைகயா ற ைகயா ற
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
19
20 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

உய ெதாட க ைல (6 - 8 வ க )

ெமா பாடவ வள க பட ேவ ய ற க

1. அ பைட ெமா ற க

x ேக ட : ெச ைள உைர வ வ கைள ெசா ல ேக / ப க ேக


ெகா த , ெகா டவ ைற ெவ ப த .

x ேப த : ேக டவ ெபா ண ேப ெவ ப த . அைவ அ ச ச
ேப த . ேக ட / ப த ெச க னா க எ த . னா க எ வத வா லாக
யவ ைற அ , தைல ேம ப ெகா த . அ பவ கைள ெசா த நைட
ேப த ./க தாட .

x ப த : ெச , உைரநைட தலான ப ேவ வ வ கைள ப த . ெபா ண


ஏ றா ேபா உ ய ஒ , ர ஏ ற இற க , த க ட உண ெவ பட,
ப கா த .ப தப ெபா ண ப ல த .ப தப ெமா நைடைய
இன காண . வா ப த – வா ப த ,ஆ ப த , அக ப த .

x எ த : ெச , உைரநைடவ ேக ,ப அ தவ ைற த ெசா த நைட எ த .


ப ேவ ழ க , க க ேபா ற யவ ைற , தா ெப ற அ பவ கைள ெசா த
நைட எ த .

2. ெமா வ தகவல ற க

x ெச , உைர வ வ ைமய க அ ற .

x ெச / உைரநைட ெபா அ ற .

x ெச , உைரநைட ஆ யவ இட ெப அ ெசா க , ய ெசா க ெபா அ


ற .

x ெசா க ய ெபா ள ய அகரா ைய பய ப ற .

x .ப ப ைய பமாக ஆ ற கைள க ட ற .

x ெச நய உண ேபா ற (ஒ நய , ெசா நய , ெபா நய )

x ப ப இட ெப ெசாலவைடக , ெச வான ெசா க / ெதாட கைள க ட


ெபா உண ேபா ற .

x ெச உண அற க க / /ந ென ஆ யவ ைற உண ப ற

x வ ணைன, க பைன ேபா றவ ைற ெகா ற .

x ெதாட ைடய த ெச கைள பா ைவ க , அகர த , கைல கள ய , ேதச பட


தக ம இைணய தள ஆ யவ ைற ெபா தமாக பய ப ெதா த ற .

 ஆ ய வரலா
 வரலா
 ெச ேதா யத கான ல
 பாட ப ட கால , ழ
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 21

 ெச நைட
 அேத லவ ேவ ெச (அ) அேத க தைம த ேவ ெச க , ேவ லவ க
ெச , உைரகைள ேத க ற .
ேக ட / ப த வ யாக ெசா கள ய ெப ற .
3. ெதாட பாட ற க ( Communication skills)

x ெச ைமய க ைத த ,எ த .

x ேக ட, ப தப ைய , ன ட இைண உைரயா ற .

x ேக ட, ப தப ைய , ன ட இைண எ ற .

4. ெசா கள ய ெப க / ெமா யா ைம ற க

x ேப எ ஏ ைடய ெசா கைள ெபா தமாக பய ப த .

x ேப எ ஏ ைடய பழெமா , உவைம, மர ெதாட ஆ யவ ைற ெபா தமாக


பய ப த .

x றெமா கல ேப த / எ த / ற

x ஊடக க பா த, ேக ட, ப த ெச கைள ெசா த நைட ேப /எ ற .

x உ யஒ ட , உ ய உண ெவ பட, ெபா ண ஏ றா ேபா ர ஏ ற இற க ட


இல ய வ வ கைள ப த /ஒ த .

x ெசா கள ய ைத ெப த ,அ த ெசா கைள ேப எ ைகயா த .

x ப த, க ற ப க ெபா ைமைய உைரயாட ,எ ெவ ப த .

x பா தஓ ய , கா க அ பவ ைத ெசா த ெசா க ெவ ப த .

x உ ய ஒ ட , உ ய உண ெவ பட , ெபா ண ஏ றா ேபா ர ஏ ற
இற க ட த தைட , இய பாக, ெசா த நைட ேப த .

x ெபா த , எ வழ ெசா கைள பய ப ச ைழ, மய ெகா ைழ,


/ெந ைழ, ெதாட ைழ ேபா ற ைழக உ ய த க ட , ப பவ
ெத வாக ெபா உண ப ெசா த நைட எ த .

x ெமா ப கைள அ ேப த / எ த .

x ேப / எ ேநா க , ேக பவ / ப பவ ைல ஆ யவ ைற மன ெகா பய
ைள மா த ைன ெவ ப த .

x ெசா த அ பவ கைள நா ,க த ,க ைர… ேபா றவ வ க எ த .

x ப ேவ ழ ேக ட/ ப த பல கைலக /பல ைறக /பல ெதா க சா த கைல ெசா கைள


அ ேப எ பய ப த .

x ச யான ெசா , ெதாட , ெசா ெறாட கைள பய ப ேப த /எ த

x வ பைற, ப வெரா க எ த ெச க ேசக த , ைர ெதாட க உ வா த ,


ெதா த .
22 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

எ ய தைல க ேப ற

எ.கா.

x உைரயா த

x உைரயா த

x கல ைரயா த

x க தாட க த

x அ ைக வா த

x ெதா ைர த

x ெச , உைர நய கைள எ த

x வா ெமா ெத வாக ண த

x க கைள ஒ ைண த

x க வ ணைன த

x ேந காண நட த

x நைக ைவ க த

x இல யநய ேதா ற ேப த .

x ெச க ,க க , க க ைர த .

எ ய தைல க எ ற

எ.கா.

x உைரயாட

x உைர

x கல ைரயாட

x க தாட

x அ ைக

x க ைர

x நைக ைவ க எ த

x ெச , உைர நய கைள வ எ த .

x இல ய நய ேதா றஎ த .

x எ ெமா ெத வாக ண த ( ண ப க ர த /எ த )
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 23

5. வா ய மா ைம கான ற கைள ( ய க ) ேத கான ற கைள (வா ய ற க )


அ ப த
ய க :
x ெச , உைரநைட, ைண பாட , இல கண ப க வ அ தத ெமா இ ைம, ற ,
ெப ைம, ெதா ைம, அ ைம, ச தாய ேநா ,ந ண க ேபா றவ ைற அ ேபா ற
x பலவைக ப ட ம க ெமா , உண ைற, வா ைக ைற, மர , ப பா அ த /ம த .
x ெச , உைரநைட, ைண பாட , இல கண ப க வ ந ென கைள உண த ப த
வா ய ற க
ெமா க ற வ யாக வா ய ேத ற கைள ெப த .
x த ைன அ ற
x ர சைன ற
x ெவ ற
x தைன ற
x பைட பா க தைன ற
x ற த தகவ ெதாட ற
x க உற கான ற க
x றைர அவ ைல ெகா ற
x உண கைள ைகயா ற
x மன அ த ைத ைகயா ற
6. பைட ற க
x பாட , க ைதகைள ெசா த
x தைன / க பைன வா லாக மன உ வ தன ேப எ ெவ ப த
x ெமா பாடவ அ தக க , உைரநைட, கைத, நாடக எ ம வ வ ெகா த .
x பாட , க ைத, கைத ஆ யவ ைற பைட ற .
x ப ேவ ெவ பா உ கைள ைறகைள இன க பைட க பய ப த .
7. றனா ற க
x க ற த பாட ட ஒ தக ள றபாட (அ) இல ய ட ஒ ற
x ெமா பாடவ அ தனவ ைற றனா ெச ற .
x ப தக சா த ைடய ெவ , உட பட , ம த , ேபா றவ ைற பமாக
ஆ ெச ெவ ப ற .
x உண கரமான ெவ ேவ வைக பாட ெபா / க கைள காரணகா ய அ பைட ஆரா
க கைள ெவ ப ற .
x இய ைக சா த (அ) க க ெதாட பாக ஆரா த வ த .
x ேக ட / பா தஉ ,ச க க க ெசய பா க , சட க ப னா எ த /க தாட .
8. ெமா ெபய ற க
x பாட ப / வழ க பய ப றெமா ெசா க யத ெசா கைள அ ,
ேப எ பய ப த .
24 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

x ெசா க , ெதாட க , உைர ப கைள ெசா தமாக ெமா ெபய த .


9. ெசா லா க ற க
x கால ேதைவக ேக ப ய ய ெசா லா க கைள உ வா க ய த .
10. ல கான ற க (இத ய , ஊடக , க , இைணய சா ெமா ற க )
x ெச , ள பர , அ , க ெதா ேபா றவ ைற ற / உ வா ற .
x க வா லாக, ெமா சா வள கைள ேத க ற
x ேநா க க ேக ப ெச க ர த , உ வா த , ெதா த ற க
x ெச , ள பர , அ ேபா றவ ைற த த ட ெச ற .
x ைகெய இத , ஆ மல ேபா றவ த பைட கைள ெவ ற .
x த ைடய பைட கைள இைணய ப ேவ ற ெச ற .
ேம ட ற கைள கா ெபா ைமசா பாட ப க வா லாக, உய ெதாட க
ைல மாணவ க ட வள ெத க ேவ .

உய ெதாட க ைல - பாட அைம ைற

பாட ப - ப வ ைற
ெபா ைமக - ெபா ைமக அ பைட பாட ெபா வ வைம க ப .
மா ெபா ைமக
1. ெமா
2. நா /ச க
3. அர / வாக
4. இய ைக / ேவளா ைம / ழ
5. ெதா /வ க
6. கைல / க
7. நாக க /ப பா
8. அ ய / ெதா ப
9. அற , த வ , தைன
10. ம த / ஆ ைம
11. அைம / அழ ய / வைக

இய -- ஒ ப வ 3 இய என ப வ ெமா த 9 இய க அைம க ப
இய அைம - ஒ ேவா இய ெபா ைம சா த ெச , உைரநைட, ைண பாட ம இல கண ,
ெமா ப க ஆ யன அட .
க ற ெவ பா க - ெச , உைரநைட, ைண பாட ம இல கண , ெமா ப க ஆ யவ
வா லாக, ெப க ற ெவ பா க ெமா ற சா ெவ பா க , ெபா ைமசா ெவ பா க எ இ
வைகக அைம .
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 25

இல கண

ஆறா வ ஏழா வ எ டா வ
1.. எ - வைக, ெதாைக, மா ைர 1.. சா ெப - ய கர 1. சா ெப க
உ எ க 2. ப பத , பகா பத ய கர த
உ , x ஓெர ஒ ெமா ஆ த க வைர வாக
உ ெந 3. வைக ேபா ெப ெச
ெம ெய க 4.. ெதா ெபய – ைனயாலைண (ெதா கா ய ய
x வ ன ெபய சா ெப )
x ெம ன 5. ெதா ெபய ஆ க க 2. ஆ ெபய - அ க
x இைட ன 6. ெசா - இல ய வைக (ெபா , இட , கால , ைன,
உ ெம (இய , , ைச, வட ெசா க ) ண , ெதா )
x உ ெம , 7. ைன – 3. வழ - இய ,த
x உ ெம ெந x , ெத ைல 4. ேவ ைம - ள க ,
2. ெமா த , இைட, x ஏவ - ய ேகா ேவ ைம உ க ,
கைடெய க 8. எ ச ேவ ைம வைகக
3.. மய ெகா எ க x ெபயெர ச ேவ ைம ெதாைக -
4.. இனஎ க x ைனெய ச (ெதாைக ைல, ெதாகா ைல -
5.. ெட க , 9. அ உட ெதா கெதாைக அ க )
x னா எ க x உ வக அ 5. வ ன இட ,
6. சா ெப வைகக
க x ஏகேதச உ வக அ வ ன கா இட - அ க
(உ ெம , ஆ த ம xத ேப ற அ 6. ண -அ க
வாக) இய , கார
7 இல கணவைக ெசா க 7. யா -உ க அ க
(ெபய , ைன, இைட, உ ) (எ , அைச, ,அ ஆ ய
8. ெபய ெசா வைகக நா ம வாக)
(ெபா , இட , கால , ைன, 8. பா வைகக - அ க
ண , ெதா ) 9. அ
xஇ ெபய , x ெமா த அ
x காரண ெபய x இர ற ெமா த அ
9. அ - த ைம அ
x இய ந ய
x உய ந ய
26 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

ெமா ற ப க

ேப த ற எ த ற

(உ ய ஒ ட , உ ய உண ெவ பட, (ெபா த ,எ வழ ெசா கைள


ெபா ண ஏ றா ேபா ர , பய ப , ைழக (ச ைழ, மய ெகா ைழ,
ஏ றஇற க ட த தைட , இய பாக, – ெந ைழ, ெதாட ைழ) உ ய த
தம கான நைட ேப த ) க ட ெத வாக ெபா ள க தம கான நைட
எ த )

ட தைல ேப த ட தைல உைர எ த


x உைரயா த x உைரயாட
x உைரயா த x உைரயா ற
x கல ைரயா த x கல ைரயாட
x க தாட x க தாட
x அ ைக வா த x அ ைக
x ெதா ைர த x க ைர
x ெச , உைர நய கைள எ x ெச , உைரநய கைள எ ற .
ற . x எ ெமா ெத வாக ண த
x வா ெமா ெத வாக ண த ( ண ப க ர த /எ த )

க கைள ஒ ைண த . க ர தயா த .

அ ைக வா த . அ ைக எ த .

க வ ணைன த . க வ ைக தயா த .

ேந காண நட த . ழ க ெதாட க எ த .

ெச க ,க க , கைள றனா ெச க ,க க , கைள றனா ெச எ த .


ெச த .
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 27

உய ெதாட க வ க கான ய க

ஆறா வ ஏழா வ எ டா வ

அ ெமா ண ற உத த

ந நா ப ந ண

ஒ ைம ம த ேநய ண

உைழ சம வ உ ைம ேப த

டா ய சமயசா ைம நா ப

த ன ைக இய ைகைய கா த ச த ைம

ேந ைம பா பா பா ைம த னல ைம

வா ைம ெபா ெசா கைள ந லைம

ெமா ப பா கா த ெமா ப

கைள ப த ேத ய ன கைள ம த

உய ெதாட க வ க கான வா ய ற க

ஆறா வ , ஏழா வ , எ டா வ

x த ைன அ ற

x ர சைன ற

x ெவ ற

x தைன ற

x பைட பா க தைன ற

x ற த தகவ ெதாட ற

x க உற கான ற க

x றைர அவ ைல ெகா ற

x உண கைள ைகயா ற

x மன அ த ைத ைகயா ற
28 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

த ெமா பாட ட - உய ைல (வைர )

ெமா மா ட அைடயாள ; க ப மா ற கான ஆ ற வா த ஊடக . ஒ ச தாய அ ,ப பா ,


வரலா , த வ ஆ யவ ேறா இர டற கல ததாக அவ க லமாக ெமா ள ற . த ம த
க பைட பா க ற ெபற ெமா ேய அ பைடயாக அைம ற .

எ லா ழ ைதக இய க காரணமாக தா வா ழ இ ேத ெமா ய ைவ ெப ெகா றன .


ஆ , அதைன ைறயாக ற பட வள ெத ப க ட க ெப ப வ றன.

உய ைல கான த ெமா க , மாணவ க தா ெவ ப த ைழ க ைத த தைட ேபச ,


அதைன ைழ எ த ேதைவயான ற கைள ெபற ெச யேவ . ச க ேதைவக அைன
ெமா ைய ற பட ைகயா ஆ றைல வள ெத க ேவ . ெச ம உைரநைட அைம த பைட கைள
ந ெகா ள . ெகா டவ ைற ேப எ ெவ ப த மான ற கைள தர ேவ .
த ெமா பட கைள க ேபா , அவ ஊடாக, ெமா ெதா ைம, ற ,த ச க வரலா , ப பா ,
தைனமர , ய க ேபா றவ ைற மாணவ க ெபறேவ . இவ ைற க ெகா , உய க ய
(ஒ ப ம ப தா வ )த ெமா பாட ட கா மா வ வைம க ப ள .

த ெமா பாட க பத ய ேநா க க

9 ெமா ைய இல வாக ைகயாள அ ெமா வ ேய றைம ட க கைள ெவ ப த வ கா த .

9 ெமா ைய க க , ெமா வ ற பாட கைள க க அ தள அைம த த

9 ப ேவ இல ய இல கண லா ய க க வ ெமா க டைம ைப ெகா ள ெச த .

9 த க , தவ ைற த ன ைக ட தய க த ெமா வா லாக ெவ ப த
பழ த .

9 த ெமா எ ப தகவ கான ஊடக ம ம ; அ ப பா , வா ய , நாக க க ட


ைண த உ ைடய வா ய ெமா எ பைத உணர ெச த .

9 இ ைறய தகவ ெதா ப , ஊடக க , அ ய ஆ யவ வள க த ெமா த ைன


ெகா வத ய, கைல ெசா கைள உ வா க உ வா க ப ட ெசா கள ய ைத ெபா த ற
பய ப த ஊ த .

9 த ெமா ைய பய ப ேபாெத லா அத ெதா ைமைய உ ண ெப த உண ட


ெவ ப த ப க வ பைறக வா கைள ஏ ப ெகா த .

உய ைல க வ வள க ப ெமா ற க

க ற , இல ேநா ய . ண க ப ட இல க , ற க என ப றன. ப க ற ெதாட க ைல


1 த 5வ களாக , உய ெதாட க ைல 6 த 8வ களாக , உய ைல 9 ம 10 வ களாக , ேம ைல
11 ம 12 வ களாக ண க ப ளன. அ வைக உய ைல ,

x அ பைட ற க (ேக ட , ேப த , ப த ,எ த )

x உய ைல தைன ற க

x 21 ஆ றா ற க / ெதா ப ற க

x ப ய ற க
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 29

x ெசா லா ற

x அகரா ைய பய ப ற

- ேபா றைவ ைகவர ெபற ேவ .

ற க உ களான,

¾ உைர ப ைய உ ய ஒ ட ப த , ைமய க த த , னா உ வா த , னா ேக ற
ைடய த , ெப த , வ த .

¾ ெமா ஆ ைம ற , வாத , உைரயாட க ப ேக ஏ ற இற க க ட ேப த , எ த .

¾ ப ைய ப க கைள ப ெதா வைக ப ெவ ப தஅ த .

¾ ய ெசா க , றெமா ெசா க , இைண ெசா க ேபா றவ ைற அ த

¾ க ைர, க த , ண ப கைள உ ய வ வ த கைள ெபா தமான இட க பய ப


எ த .

¾ ஆ தப வ பாட ப கைள அக றப வ ைண பாட த ய றப கைள தாேன


க கஅ த .

¾ இல ய க வ யாக ெமா வழ ப க ம சா தப ம க வரலா , ப பா கைள அ த .

¾ ெமா வ யாக தம வ , ைளயா ,இ ைறய அ ய க க ேபா றப ைற அ ைவ


ெப த .

¾ ய ெசா க ெபா ள த , அகர த ைய பய ப த அ த , ெசா கள ய ைத ெப த .

¾ உைரயாட , நாடக அைம எ த , க அ கைள ர பட ைவபட இல ய நய ண


த ,எ த .

¾ ெமா நய அ த ,அ த ெமா நய ைத ெபா த ற பய ப த , நய பாரா த (எ.கா.-உவைமக ,


பழெமா க , மர ெதாட க , ஒ ெசா பலெபா , பலெபா ஒ ெசா )

¾ கைத, க ைத, க ைர, நாடக , க த ேபா ற பைட கைள உ வா ஆ ற ெப த .

¾ தைன ற ைகவர ெப த .

¾ ம ற அ த ,ம த உற பால ைத த க ைவ க ஏ றவா ெமா ைய ெபா த ற ைகயா ற


ெப த , உ க இர க ெகா த , த ைன ேபால றைர எ த ேபா ற வா ய சா த
ப ய கைள ெமா வ ெப த .

இைவ ேபா றத ெமா வ ெப ற க மாணவ கைள ெச றைடய கா மா பாட ட


பாட க ண க ப ளன.

த ெமா – பாட க பாட அைம

1. ெச /க ைத

2. உைரநைட

3. இல கண , ெமா ற

4. ைண பாட
30 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

ெபா ைம கள க அ பைட ெச /பாட க ைத ஆ யவ தப ச வ வ க


ெச ப ைவ க பட ளன.

க ைர, க த , நாடக , உைரயாட , ேந காண , த வரலா , பயண க ைர, உைர, வழ கா ம ற , ம சன ,


தைலய க , றனா ேபா றவ வ க ெபா ைம மாணவ க ற ைல ஏ றவா ெபா த றஐ
ப க க காம உைரநைட ப பாடமாக ைவ க பட ளன.

ைண பாட எ பாட , அக றப ய . உய ைல மாணவ க , த ெமா பைட கைள தாேம


ேத ேத , ட க வ ண பாட ப க இ ப ேத ெத ைவ க ப . கைத, கைத, ன ,
க த , நா ற இல யவ வ க , க ைர வ வ க (பயண க ைர, த வரலா , வ ணைன க ைர, ள க
க ைர, வா ைக வரலா க ைர) ேபா ற ப ேவ ப ட பாடவ வ க ெபா ைம ஏ றவைக
ைண பாட களாக இட ெபற ளன.

எ , ெசா , ெபா , யா ,அ ேபா ற மர ல கண ப க ஆறா வ ப ப யாக வள ைல


ைவ க ப . உய ைல மாணவ த ஏ ப, பாட ப ேயா இைண வ ைற க க த த
இல கண ப க இட ெபற ளன.

இ பாட கைள க பதா ஏ ப க ற ைள க வ மா -

ெச க த ேநா க க ற க

9 க ைத இ ப ைத உண த

9 ஓைச நய ற (எ.கா.) எ ைக, ேமாைன, இைய , ர

9 ெபா ைவய த

9 ெசா ைவய த

9 உவைம நய உண த

9 ேலைட நய அ த

9 க பைன ற ெப த

9 அழ யைல அ இ ற

9 பாட க ண த

9 பைட பா றைல ெப த

9 ெச க பைத த

9 நா ப , ெமா ப ேம ப த

உைரநைட க த ேநா க க ற க

9 ெசா மரைப அ த

9 ெதாட மரைப அ த

9 ப மரைப அ த

9 ெசா கள ய ெப வா ைப ெப த

9 ெசா லா ற ேம பட

9 ெதாட கைள ைழ ற எ த ெச த
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 31

9 நைட ைற உைரநைட அைம ைப அ த , பய ப த

9 ைமய க ண த , அத வ க வள ெப த , ெப ற வள ைன பய ப த

9 வா ப க ப ெப த

9 வா ப த வ ப த ேவக ைத அ க த

9 தைன ற ேம பட

9 ெமா ஆ வ த

இல கண க த ேநா க க ற க

9 இல கண இ யைமயாைமைய அ த

9 ைறயான இல கண அ ெப த

9 தமாக ைழ ேபச எ த அ த

9 ெமா ற ய கைள உண ேபா த

9 இல கண ஈ பா ெப த

9 க ைத, பாட , பா வைகக ைன ற ெப த

9 ெமா யா க ற ேம பட

ைண பாட க த ேநா க க ற க

9 ப ெபா உண த

9 ப ட ப த , ேத க ற

9 அக றப பழ த

9 அக றப ஆ தப உ ள ேவ பா ைன உண த

9 ைற த ெசா கள ய ெப த

9 ப ைய ப ெபா ண த

9 தகவ அ ெப த

9 ஆ வ ட ப த ம ப தைல ப த

9 அகரா ைய பய ப ஆ ற ெப த

9 உய ைல தைன ற க ெப த

9 கைத, க , ெச ேகாைவ, பயண க ைர ேபா ற பைட கைள பைட ற ெப த

ெமா வ வள க ப பய பா ற க

எ கைள, ெசா கைள, ெதாட கைள வ ைச ப வைக ப ற , அகரா ெசா ேதட ,


ெபா அ த , ெசா கைள இல ய, இல கண அ பைட அகரா உ வா க
அகர வ ைச ப ற அ பைடயாக அைமவதா மாணவ வ ைல ேக ப வள ைல அகரா ைய
பய ப ற அ க ப ள .
32 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

த ெமா ெதாட அைம ைப ஆழ அ த ற ெமா ேயா ஒ ெகா வத ெமா ைய


ப உண வத ெமா ெபய ற இ யைமயாத . ெசா ெமா ெபய த ெதாட ெதாட , ப என
ப ப யாக மாணவ க ெமா ெபய றைன ெப வைக ெமா ெபய ெச ற அ க ப ள .

இ ைறய தகவ உல , இத ய ைற த ழ த மாணவ க ேவைலவா கைள ெப வைக


ைழ த ம ெதா த ப கைள ேம ெகா ள ஏ றவா ெம த கான அ தள ைன அைம க
ைழ கைளத ற அ க ப ள .

ெமா பாட வ அ க ப ய க

த ெமா வ ேய ற க ம ம லா , த ழ வா ய , சா தப பா க ெதா ைம இ ைம
ெச ைம ெச மாணவைர ெச றைட றன. த ெமா அறெந ைய அ ைளைவ ந ைப
ேந ைமைய ெகாைடைய ந ைலைமைய ப ென காலமாக இல ய க வா லாக உண வ றன.
ெமா பாட இல ய கைள மாணவ க க ைக அைவ சா த ய கைள உணர ெச வ , இ ைறய
வள ள ப வ தைல ைற ன பாக உய ைல க ெப மாணவ இ யைமயா ேதைவயா .

இல ய க வ வா ய ற க எ ப ய ற க ேநா த உ ளா றன. த ெமா


பாட ைத க பதனா மாணவ , ெமா ைய ற பட ைகயாள த ன ைக ட வா ைவ எ ெகா ள
பய ப ெமா ெப ைமைய, வரலா ெதா ைமைய உண ெப த ட பய ப த மான ற கைள
ெபறேவ எ உய ய ேநா க கைள ெகா கா ெபா ைமக அ பைட உய ைல
த ெமா பாட ட வ வைம க ப ற .

ெபா ைமக

1. ெமா

2. நா /ச க

3. அர / வாக

4. இய ைக, ழ

5. ெதா /வ க

6. கைல / க

7. நாக க / ப பா

8. அ ய / ெதா ப

9. அற / த வ / தைன

10. ம த /ஆ ைம

11. அழ ய / ைமக

இத ப , மாணவ ெத ெகா ள ேவ ய அ பைட ெச க 1 த 5 வ க (ெதாட க ைல)


அ வ ைட ெச க த வைகபா க , ள க க , அவ வா லாக மாணவ ெபற ேவ ய ய க
ேபா றைவ 6 த 8வ க (உய ெதாட க ைல) ெச க ஆழ ஒ ப ம ப வ க (உய ைல)
அ ெகா ட ெச கைள/க கைள அல ஆரா த , றனா த , அைவ வாக த , பைட
றைன ேம ப த , 11 ம 12 - ெபா த வ க (ேம ைல) ெமா ைய பய பா அ பைட
மாணவ க ெகா ெச த , 11 ம 12 - ற த வ க (ேம ைல) க டைம க ப ளன.
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 33

ஒ ெவா ெபா ைம ஓ அலகாக ைவ க ப . அத ெச , உைரநைட, ைண பாட ம இல கண


ப க இட ெப . ெச ப பழ கால, இைட கால இல ய வ வ க சமகால இல ய வ வ க
ெபா ைம ெபா த ற அைம . ெபா ைம ேக ற உைரநைட ப , ேவ ப ட வ வ க ட நா ைக
ப க க காம அைம . ைண பாட ப , ெப பா ைம பைட பா க பைட களாக ஜ த எ
ப க க அைம . வைரய க ப ட மர ல கண ப க பாட ப க ைணெகா மாணவ க
வைக ள க ப . ேம , இ ெபா ைமக அ பைட லான பாட ப க அ த , த , பய ப த ,
ஆ த ஆ யம க ப கா க ற ைள கைள மாணவ க ஏ ப .

பாட ப க க ற ைள க (ஒ பதா வ )

ெபா ைம பாட ெபா (ம


மா ) க ற ெவ பா க

ெச x த ெமா த த ைம, இ ைமைய உண க ப .

த ெமா ெதா ைம ற ைப x ெச அ ெசா க தாேன அகரா பா


உண க ைதக ெபா ள வ .

உைரநைட x க ைதகைள பைட றைன வள ெகா வ .

ரா ட ெமா ப / ெமா x த ெமா த ற கைள ற ரா ட ெமா க ட


ெமா

அைம ப யக ைர ப ஒ அ வ

ைண பாட x ெசா ெபா மா ற ைத அ எ பய ப


ெசா ெபா மா ற த றைன ெப வ
உைரயாட / ேந காண
x ேந காண னா ெதா த ைறைய
உைரயாட அைம ைறைய அ ெகா வ .

ெச x இல ய பாட கைள உ ய ஓைசநய மாறா ப

ப ைடய ம ன க ஆ ைவ ஆ ற ெப வ

ற ைத வ இல ய
x வ ணைனகைள கா ப இல ய பாட கைள
பாட க /ச க ப ய க ைத
ைவ ம வ
உைரநைட
x ப ைடய ம ன க ேபா ற , வ வா ைற,
ப ைட த ழக ைத ஆ த

அய நா க ட ெகா த வ க ெதாட
ேபரர க (அ) கால ஆ க கால ேபா றவ ைற இல ய சா க வ ெத
/ ச

த ச க த உைர ப க ெகா வ ட இ ைறய ச க வா ைக ட ஒ


உண வ
நா

ைண பாட

வ ணைன ப / x ெமா வள ைன இல ய க வ உண க ப

ஓர க நாடக x கைள ேத ப ஆ வ ைத ெப வ

x ெதாட அைம ைறகைள ெகா வத வா லாக


ப ேவ ெமா நைட அைம கைள அ ய
பய ப த ய வ
34 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

ெபா ைம பாட ெபா (மா ) க ற ெவ பா க

ெச x ெச இட ெப ள ெசா க ற ைப
பாட க / சமகால ெபா ைள அ பய ப ஆ ற ெப வ
க ைத வ வ க x பழ கால வாக / ேமலா ைம ைறகைள அ வத
ற - அர ய வா லாக த ழ க த ெப த உண ைவ
ெப வ
வா க

x வாக, ேமலா ைம ஆ ைறகைள ஒ


உைரநைட
உண வ
கா ய க க அட ய உைர ப
x பழ கால ேகா வாக , வாக ,
/

ைள ல கைள வ த ைற த அ ைவ
அர

ைண பாட க ெவ ெச க வ ெப வ
ேமலா ைம / வாக x க ெவ ஆரா க த ஆ க மன பா ைம
த க ெவ க ெப வ
சா றாதார க x த ழ க எ ண ைவ பய பா
ப ைன அ ற ெபறவ
ெச x ம க வா வாதார இய ைகைய சா ளைமைய
ழைல ைமய ப ய ச க உண இய ைக ழைல பா கா க த ப ைன
அ ப

இல ய பாட க / க ைத
உைரநைட x க ைர அைம அ க ைர பைட ற
ெப வ
அைலயா கா க ப ய அ ய
x க ைர ப க எ வா அைம எ பைத ப ேவ
க ைர / அைமயா உல
ைக /

க ைர க த அ ைவ ெப வ
ைண பாட
x இய ைக அழைக, ஆ றைல க ைதக வ உண வ
லா / மைழ / ஞா த கால
இய

x க ைதகைள ப ட தாேம ேத க ப
வா யான பாட க (ெதா ) / வழ கா
x க ைத பைட ற ெப வ
ம ற

ெச x ேவளா ைம ெதா ற ைண இல ய க
வா லாக ெத ெகா இ ைறய ைல அதைன
ேவளா ைம ெதா ைல ைமய ப ய
ேம ப த ேவ ய ய க
நா ற பாட க / ற
றைன வள ெகா வ
உைரநைட
x த ழக நைடெப ய ேவளா ெதா க
ச க இல யவ க த பாட க ப அைவ நைடெப இட க த அ ைன

த ழ ெதா வ ெப வ
/ வ

க ைர ப க / பழ த வ க - x ேவளா ைம த ற க கைள

க ைர எ ைர ற ெப வ
ெதா

ைண பாட x த க ப நைடெப ேவளா ெதா ைல ள


வ பைற ேப கல ைரயா பா ைக ெப வ
உழவ க ப ய றகைத
x ேவளா ைம வழ க ப பழெமா கைள
ெதா ஆ ற ெப வ

x பழ த வ க த அ ைவ ெப வ

x கைதகைள ப ைவ ப
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 35

ெபா ைம பாட ெபா (மா ) க ற ெவ பா க

ெச x த ழக கைலக ப கைள அ

ற / றநா / ஏலா ய ளாவ

ைர ைச பாட (அ) x த ழக கைலகைள த வரலா அ ைவ ெப வ

ஓ ய ைத வ க ைத / x ஓ ய க ல அைவ பைட க ப ட கால ைத அ

பா க ெமா பா ெமா வழ ச க பா
ெப த ெகா வ
உைரநைட
க ைல / க

x எ ைக ேமாைன நய கைள பய ப இ வ
ெப க (அ) நா இைச
க ைதகைள எ வ .
க க (அ) இைச வ
x ெப க ய வ ைத உண வ
ைண பாட
x நா ற இைச க க த அ ைவ ெப வ .
நாடக / வா ைக வரலா
x கைல, க ைற க ெப றவ க க ைர
எ ற ெப வ .

x உைர ப ைய நாடகமாக மா எ ற ைட க
ெப வ .

ெச x இல ய வா லாக த ழ க வ பா , பழ க

ற /ந ைண வழ க க , ச க வா ைக ைற த ெச கைள
அ ய ப .
கா நா ப / க ெதாைக
x த ெமா ச க ேதா ப பா ேடா
உைரநைட
பா

இைண ளைமைய உண க ப .
த ழ ழா க
x த ழ ழா க த அ ைவ ழா க ேதைவ
/ப

ஏ த த / அகழா க ம ச கஒ ைணைவ உண க ப .
த உண -க ைர

x பழ த ழ உண ைறக ப ய அ ைவ
நா க

ைண பாட ெப வ ட ப ஆ றைல ெப வ .

பழ த வ பா மர க / பயண x மர ெதாட ெமா ப ளைமைய உண


இல ய ெமா ைய ப வ

x ெமா எ ப ச க ப பா ப எ பைத அ வ .

x வ பா மர கைள ெமா வ / இல ய க வ அ வ .
36 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

ெபா ைம பாட ெபா (மா ) க ற ெவ பா க

ெச xத ழ ெதா ப ப அ இ ைறய ைல ட
ஒ பா ற ெபறவ
ற / ெதா கா ய பா க /

அ ய சா த பழ கால, சமகால x ற அ ய ெச கைள அ வ


க ைதக
x க ைதக வ அ ய க கைள தாேன
உைரநைட அ ற ெப வ .
/ ெதா

ற அ ய / ச ககால xஅ ய கைல ெசா க அ பய ப ஆ ற


ெதா ப க / த ழ ெதா ெப வ .

பஅ
x ைனகைதகைள ப ைவ ற ெபறவ .
ைண பாட

வா ய த பைட (அ)
அ ய ைனகைத (அ) ேந காண

ெச x ெமா வா லாக த வ ெந ைறகைள அ

ற க ைதக / த பாட க ெகா வ .

உைரநைட x த க பாட வ த வ ப ய அ ைவ ெப வ .

ப ேவ சமய க கா த வ x ற வ அற ப ய ெச ப ெத
மர ெகா வ .
தைன

x ஐ கா ய க கா எ ய த வ ெச க
ப ெத ெகா வ .
ைண பாட
வ /

x மத சா த அற க கைள அ வா
த வ நாடக / ெசா லாட ம ற
ப வ .
அற / த

x சமய க , இல ய க வ ெச த த ெதா ைன
அ ெகா வ .

x இல ய க கா த ழ தைன மர கைள அ
ெகா வ

x எ யத வ க கைள அ ெகா வ .
x நாடக அைம ைறைய அ வ .
x தாேம நாடக அைம ற ெப வ .
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 37

ெபா ைம பாட ெபா (மா ) க ற ெவ பா க

ெச ள x ம தேநய தப நல கைள த இல ய க
வா லாக ெப த வா ப வ .
கா ய /ம தேநய த
க ைத x கா ய கா ஆ ைமகைள அ வ .
ைம

உைரநைட x இட கால க ம த க ம த ைத
அ வ .
ேப ட க ேபா எ த ப ட க
/ ஆ

ெதா / வ க ைர / x ேப ட கால க ெகா க ப ண


தைலய க க ைர அ கைள ப வ கைட க
அ வ இ யைமயாதைவ எ ற அ ைவ

ைண பாட
ெப வ .

கைத / உைரயாட /ஆ ைம -
x ஆ ைமக வா லாக ெப ம த ப க
ேந காண
ெசா லாட ற ெப வ .

x கைதகைள ப ைமய க ைத அ றைன


ெப வ .

ெச x த இல ய ப ைடய தகவ ப மா ற ைறைய


ஆ பைட க / சமகால ஆ பைட க வா லாக அ ெகா வ .
க ைத x ஆ பைட க அழ ய க கைள

உைரநைட உண வ .
x ப வா ப ைடய ச க அைம ைப இல ய க
ைமக

ெமா அைம ய தக ைர
வ அ வ .
x த ெமா அைம ைப ப ெத
/

ைண பாட
அழ ய

பய ப வ .
கைத / ன ஒ ப
x ெமா நைட, ெமா இ ைம த அ ைவ ெப வ .
x ெமா இல கண அைம ைப, எ க அ ய
க டைம ைப அ வ .
x கைதக ல ைம க கைள ெப வ .
x கைதகைள பைட ஆ ற ெப வ .

பாட ப க க ற ைள க (ப தா வ )

ெபா ைம பாட ெபா (ம


மா ) க ற ெவ பா க

ெமா ெச x த ெமா இல ய க வ உண அ வ
ெமா ற ைப உண x மய ெகா ெசா க ெபா ேவ பாட பய ப த
மர க ைதக / அ வ
க ைதக x அகர வ ைச ப றைன பைட ற வா லாக
உைரநைட ெவ ப த ய வ
x ரா ட ெமா க த லெமா எ பைத அ
உைரநைட வரலா / ற த ற ைளெமா க எைவ எ பைத ெத ெகா வ
ைளெமா வரலா த x த ெமா க டைம ைப ற ெமா க ட ஒ
க ைர ப க உண வா ெப வ
ைண பாட x உைர ப ள நய கைள உ வா ெகா நய
ெவ பட எ ற ெப வ
உைரநைட நய உண
இல ய ப க x த ெமா ற உைரயா ஆ ற
உைடயவராவ
38 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

ெபா ைம பாட ெபா (ம


மா ) க ற ெவ பா க

நா / ச க ெச x இல ய பாட ெபா ைள உைரநைட ப ற


உைடயவராவ
த ழக ைத ஆ ட றரச க x றர க ஆ ட ல ப , றர க ேபரர க ட
ப ய கைள ள ெகா தந ற தலான ெச கைள ெத ெகா
ச க இல ய பாட க - நா வா ப எ தைகய ற ைன ெப ளெத பைத
எ ெதாைக / ப பா அ வ
க ைதக / ற
x க ைத ைவபட வ எ றைன ெப வ
உைரநைட x பாட ப ள இைண ெசா கைள அ த ேப
எ பய ப வ
கா ய கா ச தாய / x இல ய கைத மா த கைள ைல ப ந ற
த க ைதக ச க ெப வ
ைண பாட

வரலா நாடக

அர / வாக ெச x ச க இல ய கா ச க ைத பாட க வ
ெகா வ
ச க இல ய பாட க x இல ய ெசா க ெபா ற ைன உண ந
பய ப ஆ ற ெப வ
உைரநைட
x ஆ யாள கடைம, ெபா கைள ெத ெகா வ ட
இல ய பாட க ந ல மக யப நல கைள ப ற
ெவ ப ஆ ைற / ெப வ
வாக ேகா பா க த x வ த ,ஆ ைற த ய வாக ைற த
க ேகாைவ ெச கைள இல ய க வ அ வ
x இல ய க , எ த ப ட கால ைத எ கா
ைண பாட க ணா யாக ள ற ைத க ப
x கைள ெகா ெச ைய வ கைத எ
கைத ற ெப வ
இய ைக / ெச x ம க வா இய ைக ட இைய த எ பைத ஐவைக
ழ ல ட ெபா உண வ
ஐவைக ல அைம ைன x பழ த ழ இய ைகைய இைறவனாக ேபா வண ய
ெச கைள அ வ
ைமய ப ய இல ய
பாட க / க ைதக x இல ய பாட க உண இைண உவைம,
உ வக நல கைள ெகா ேப சா ற றைன
உைரநைட வள ெகா வ
x பாட ப இட ெப வ ணைனகைள ள
இய ைகேயா இைய த வா எ ைர ஆ ற ெப வ
- க ைர x ஐவைக ல அைம ைப இ ைறய ழ ட ஒ ம ற
ெப வ
ைண பாட x உைரநைட வா லாக ெதாட கைள வைக ப ற
ெப வ
கைத / ேந காண x பைட க வ ெவ ப பைட பாள ெமா
ஆ ைமைய உண பைட ைப அ ற ெப வ
ெதா /வ க ெச x ப ைடய த ழ க ப ய ேவளா ெதா த
ெச கைள இல ய வா லாக அ வ
ேவளா ைம த இல ய x ெந வைக, வைக இல ய க கா
பாட க ெச கைள அ வ
உைரநைட x ேவளா வள காக த ழக எ ள ெசய ட க
த அ ைவ ெப வ
ேவளா ைம வ க வா ய க x ேவளா ைம சா த ற ெதா க த அ ைவ ெப வ
த ெச க ெதா - x ேவளா வ க ைத த கால வ க ட ெதாட ப
க ைர அ ைவ ெப வ
x க ைர வா லாக வ க ப ய வைகைமகைள ெத
ைண பாட ெகா வ
ேந காண
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 39

ெபா ைம பாட ெபா (ம


மா ) க ற ெவ பா க

கைல / க ெச x கைலக க இல ய க வா லாக,


றநா (அ) அ நா , இ நா பைட பள க க கைள ெத
ெபா நரா பைட ஔைவயா ெகா வ
த பாட / சமய பாட க x ேம , இத வ பைட எ த ப ட கால கைல ம
க ப யக தா க கைள உண வ
உைரநைட
x ஆ ேலய வ ைக னா த ழக க ஏ ப ட
த ழக க வள ட த க மா ற கைள அ ெகா வ
ப ய க ைர /
க கைலக த x க த க வைகய ப ேவ தைல ண ப க
எ ப ெப வ
க ைர (அ) ம சன
க ைர x க கைலக ல கைல ம க கைள அ
ெகா வ
ைண பாட
x ம சன கைள ேப ,எ அைம ற
த ர ேபாரா ட கால ெப வ
இத ய x ச க மா ற இத க ப க ைன அ ெகா வ
நாக க / ெச x த இல ய பாட க ெவ ேதா ப
ப பா ப கைள ப அ வ
ல ப கார / ற /
நால யா த பாட க x மற அற ேபா பவ ந த ழ க எ பைத அ
அத ப நட ப
உைரநைட
x த ழ ப பா அைடயாள கைள அ ெகா வ
த வரலா / ேதா ப
த உைரநைட ப க x த ழ நாக க , ப பா ஆ யன ப ப ைடய ம
நா ற இல ய க வ அ ெகா வ
ைண பாட x ந க வ பா , ெத வ க வ பா ப ய அ ைவ
ந க வ பா ெப வ
அ ய ெச x த ழக க டட கைல ப கைள ஆரா ற க டட
ெதா ப கைல ட ஒ வ
ச க இல ய / இைட கால
இல ய / சமகால இல ய x த கால த வள ைய கால த ட ஒ
அ ைவ ெப வ
உைரநைட
x பழ த ழ அ ய ெதா ப ற அ வ
க ப க கைல / க
x க த பய ப ைறைய அ ெகா வ

x த வழ யஅ ய ெச ைகள அ ெகா வ
ைண பாட
x கைல ெசா லா க அ வ
அ ய ஆ க ைர /
ைனகைத
அற / த வ / ெச x த ழ க அற தைனைய அ ப ற
தைன
எ ெதாைக / ப பா / x இல ய கா அற / த வ / தைன க கைள
த (அ) மா கவாசக பாட அ ப வ
/ க ைத x க ைதக இட ெப ளத வ தைனகைள அ வ
உைரநைட x த ழ க அ கள யமான இல ய தைன
த ழ அ ேகா பா / த ழ க கைள அ வ
த வ –க ைர x க ெகா உைரயா றைன ெப வ
ைண பாட x ற கா அற , த வ , தைன கைள உைரயாட
ல அ ெகா வ
ற றெமா x றைள உலக இல ய கேளா ஒ ைம ப அ வ
இல ய க -ஒ
வ வ
ம த / ெச x இல ய க வா லாக ம த ேநய / ஆ ைம சா த
ஆ ைம கைள ெத ெகா வ

/ றா ராண /
றா பா ன த x றா பா ன தவ ட உ ள ப கைள அ
ந ன க ைதக ச க ம த மா ைப ப ற
உைரநைட x ம த சா த கைள ம தவள மா ைப
பைட வ அ சா த ய கைள ெப வ
ேதா ட ெதா லாள க ப ய
x ம சன க ைர எ ற ெப வ
க ைர (உைரயாட /
ேந காண ) x ஆவண பட க ேபா கைள உண வ
ைண பாட
ஆவண பட த ம சன
40 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

ெபா ைம பாட ெபா (ம


மா ) க ற ெவ பா க

அழ ய / ெச x பாட ப உ ள ெச வ வ , உ ளட க , உண
ைமக ஆ யனவ ெவ த ைமைய அ வ
த கால க ைதக – அழ ய x இல ய ேகா பா க ப ய அ பைட அ ெப வ
சா தைவ / சமகால க ைத
வ வ க x ர க னா க ைதக ெப அழ ைன ப ைவ ப
அைத ேபா ற க ைதகைள பைட ஆ வ ற
உைரநைட ெப வ
x மர வ க ைர / ந ன வ க ைர ேவ பா கைள
த ழ அழ ய / ந ன வ அ க ைர எ ஆ ற ெப வ
சா த க ைரக x வரேவ மட கைள எ ஆ ற ெப வ
x க ைர பைட வ லைம ெப வ
ைண பாட
x க ைத அழ ய கைள இன க ைவ ப
க ைதக ைதய x இ ைறய க ைத வைகக த ைமைய அ க ைத
க ைதக த உைரயாட பைட க ய வ
கால ேதா -ப ம ற

உய ைல வ க கான இல கண ப

வ.. எ . 9--வ 10-- வ


1. ைன வைகக ெமா வைகக
த ெமா , ெதாட ெமா , ெபா ெமா
த ைன, ற ைன, ெச ைன,
ெசய பா ைன
ைண ைனக

2 ண - (எ டா வ ெதாட ) ைண, பா , எ , இட , கால ஆ யவ வ , வழா ைல,


வ வைம
3 இைட ெசா , உ ெசா ள க ெசா உ க
பத -ப பத உ க ள க ெனா , ெனா
4 ஆ ெபய – எ டா வ ெதாட ெதாட வைகக
ெதாைக ைல, ெதாகா ைல
5 ெதாட இல கண ெபா ேகா
ஆ ெகா ர ைர
எ வா , பய ைல, ெசய ப ெபா ,
ள க
6 வ ன , கா இட க 1 வ ன கா இட க 2
7 ெபா ல கண ெபா ல கண
ற ெபா ெவ பாமாைல ப வைக
அக , ற ற ைணக
த ெபா ,க ெபா ,உ ெபா
அ க
8 ெபா ல கண ெபா ல கண
ெதா கா ய எ வைக ைண இல கண கைள ெச இன கா த
ற ைணக
9 யா ல கண யா ல கண
ெச வைகக
யா க 6 ெவ பா, ஆ ய , ற ெவ பா, அல வா பா த
அல வா பா த
10 அ இல கண அ இல கண
ேவ ைம, ெமா த , ேவ ெபா ைவ , ப ம ,
உ வக , வ ைல, வ ச க , ர
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 41

STATE COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING -CHENNAI – 06

TNCF – 2017 – DRAFT SYLLABUS – ENGLISH LANGUAGE


STANDARD 1 -10

Language proficiency for Class 1:

Learners at this level typically comprehend much more by listening than they are able to demonstrate by speaking
and writing.

Learners will have a basic level of vocabulary and ability to frame 2 or 3- word phrases or sentences that would
enable them to talk about themselves, members of their family and the people in their surroundings. They follow simple
instructions, requests and questions and respond by using appropriate words or phrases. They enjoy doing
simple language activities/playing language games such as singing a rhyme or identifying a person, object or thing.
They recognise longer two/three syllable words or chunks of language and develop basic decoding competency to read
simple words/short sentences. While reading, they recognise small and capital forms of the alphabet both in context
and in isolation and read for understanding with the help of pictures. They write simple words/phrases/short sentences.

Competency Objectives Learning Classroom Evaluation


/Skill outcome procedure
Listening – For Recognise names of Can Flash cards Matching When a name is
Vocabulary common objects, x recognise spoken names to spoken, can choose
building people, animals and /identify things objects and pictures the right picture or
plants when named - Using pictorial charts, object
names of real objects
objects, Using audio visual
vegetables, recordings and Can match spoken
fruits, animals, animations and other names to objects and
flowers, plants, materials pictures
basic parts of
Listening for Recognise names of When a name is
the body, things
comprehension and colours, basic shapes, Using audio visual spoken, can choose
they use at
communication numbers and times of content, colours, the right picture or
home and
day school, games, paints, images of object Can match
birds, toys, basic shapes spoken names to
vehicles match objects and pictures
named objects Using number When shown two
to pictures or rhymes and colours (or shapes),
realia matching can pick out the colour
physical action, loud (Shape) that is being
Recognise when x match named
names and word counting
one’s name is called, Can identify a number
recognises names of x identify colours games, name that is called out
teachers and and shapes Charts, pictures, flash and match it with a
classmates when they cards Pictures, texts figure or the count of
x match
with stories or
are called out colour to objects
Understands simple information
object/picture
instructions like ‘sit Picks out the correct
x match the time Attendance and roll
down’ ‘stand up’, picture to match the
of the day with call, classroom
‘open your book.’ object, animal etc.
corresponding instructions, playing
Understand simple Points to the correct
spoken word games like Simon
classroom language object/ person etc. in a
identify a number name says, etc
andshort, simple 2/3 composite picture
and match it with a - Activities like picture
word sentences for figure or the count of Points to and says
basic interactions. talk or conversation name of objects,
objects about immediate animals, etc. in a
concerns/ Circle Time picture
for simple
42 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

Can conversation or
Listen to others and x Identify sharing ideas and Understands and
take turns to speak in people/point to experiences Games, responds to
class people when their tasks using audio- contributions during
names are called visual media or Circle Time
out teacher talk Activities conversation
like classroom games Understands and
x understand and requiring physical or responds
carry out simple
simple verbal appropriately to
directions and
responses classroom talk and
classroom
activities
instructions like
‘open your book’,
‘join the dots’.
x understand very
simple questions
and responses
about basic
everyday activities
and events. For e.g
shared experience
during circle time

Listen attentively and Responds to stories


enjoy age- Poems, songs and by and enjoys poems
appropriate poems, stories (action songs, Choral and individual
songs and simple chain stories, choral repetition of the
stories with easy to poems or songs
lines in poems and
follow plots and taught in class
stories) appropriate to
dialogue. Repeat a few lines of
age and interest by
teacher as well as stories especially
Listening for through audio- visual frequently occurring
phonemic media for learner to chunks or phrases
awareness repeat with actions. Responds to
Age- appropriate stories and poems by
Can listen attentively, stories with audio- drawing Identify
taking turns to speak visuals/ puppets or characters and
other aids sequence of a story.
Initially hear and Can Enact or role play
highlighting key
recognize letter names sections of story
x follow words /very
words of songs frequently occurring
and poems words and phrases
Hear and recognize
x understand Listening and
letter sounds
sequence of speaking activities
Names the letters of
events in a story based on the stories
the alphabet
x make meaning individually
Learners sing the
through
alphabet song
understandi ng
key words/
frequently Sounds the letters of
occurring/ the alphabet Matches
-Identify the beginning
repeated words cards Claps for
sounds of names
in stories rhymes and syllables
ofobjects in picture
cards
- Recognize
rhyming words
Can recognize the - Clap for syllables in
names of the letters of their own names and
the alphabet identify the sounds
- Activities like oral
games, clapping
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 43

Can games, songs and


x recognize and rhymes to build
distinguish the phonological
sounds awareness
(phonemes- - Alphabet games;
consonant songs and rhymes;
sounds, and audio- visual
short vowel animations
sounds) of
English
identify sounds
at the beginning,
middle and end
of short words

x identify
syllables
x identify
rhyming
words

Speaking – Recognizes Can Role plays or games Says a sentence on


Imitation and pauses between requiring the use of own likes or ability
Repetition words and
x repeat polite expressions like Answers simple
sentences with
sentences in poetry making and questions on self,
appropriate
and stories when responding to home, food, school
pauses
recited requests etc. with 3 or 4 word
x recite rhymes sentences e.g. I like
Recognizes pauses and poems Conversation activities oranges.
between words and like circle time about I can read a book.
sentences and Can people and activities Please, give me that
speaks with x greet and and events at home book.
appropriate respond to and school or
Speaking to intonation. greetings and expressing simple
communicate use polite forms feelings like likes and
of expression dislikes or ability (can
Use simple phrases x identify and call and cannot, do and do
or expressions to most of their not etc.)
talk about immediate classmates by
environment or for name; refer to Conversation
interaction and in their teachers by activities and
response to stories their names; games for turn
know the name taking
of their school,
Take turns speaking their class and
and speaks politely section
x use the golden
words (‘please’,
‘excuse me’,
Takes turns during
‘thank you’ and circle time and
‘sorry’) classroom activities
44 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

x ask for objects or Charts/ flash cards/


make simple audio- visual
requests using- materials; letter Singalong or join in
May or can games and songs poems and rhymes
Recite rhymes or
x talk about
poems
Join in refrains of
current
songs or stories told
activities in
by teacher or audio
class
materials like
x respond with podcasts
words or phrases Stories, songs and
to simple direct games
questions about
immediate
environment
(home/ school,
means of
transport, food
etc.) Sings phonic songs
x respond with
words or phrases
Speaking – to simple direct
Phonemic questions about
awareness stories
Can
x take turns while
participating in
classroom
talk/respond ing
to questions Responds to chart or
Reproduce and flash cards with the
manipulate letter x Ask questions to
correct sound.
sounds clarify meaning
Can
x identify and
sound letters
singly Songs, segmenting
activities, rhyming
x segment short
and other sound
words based word games
x sound the
beginning and
ending sounds
in words
x give
rhyming
words

Reading Print Has basic Can Big Books in class to -Holds book
awareness, understanding of hold book properly demonstrate reading correctly and
alphabetic principle print (spacing, follow text on pag for reading along reads
and phonics directionality, etc.) Teacher models
Can
Understands the reading
identify letters connect
purpose of print, that
sounds with
it conveys meaning
appropriate letter of Basic oral phonic Identifies beginning
Recognizes the the alphabet activities and games sound of objects etc.
alphabet Correlates recognizes letter based on stories in textbook or flash
letter names, with the sounds and connects rhymes and poems to cards
written letters, with written letters recognize and Fill in missing letters
recognize and read manipulate sounds in 3 letter CVC words
beginning or ending and syllables Gives rhyming words
letters of words as part of games
decode simple 3
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 45

both upper case and letter CVCwords using Games and drills: to
lowercase Correlates basic phonics recognize and read
letter sounds with the recognize and read sight words to decode
written letter CVC word families and simple words in class
(grapheme) short rhyming words English text
Uses basic reading read sight words
strategies like appropriate for grade
fusing/blending level
sounds, phonics, sight read common
words to decode word lists (names of
vegetables, animals,
fruits, things, vehicles)
Tasks like matching,
as sight words
sequencing, drawing,
Activities based on the discussing, enacting
Can
class text to support
x follow story on the comprehension of
Reads simple short page in the information/ story
texts with textbook and to work out the
understanding meaning of words and
x read and
sentences from
Reading for comprehend
context
Comprehension grade level text
using knowledge
of phonics and
sight words
x use visual cues to
make meaning
x can recount the
sequence of plot
or action in the
story
x can identify
characters by
names and
actions

Writing Scribbles and draws x Can write Pattern writing/ Writing and copying
as a first step to patterns drawing to develop letters and words
writing Develops fine prewriting skills
motor skills and
x Can write the
Writing letters Colouring pictures
letters of the
hand eye Colouring pictures
alphabet
coordination through Guided writing –
(uppercase and
scribbles, colouring joining the dots and
lowercase)
pictures, drawing, channelling Tracing
pattern writing, x Can colour letters in sand, on Completes words with
tracing and other within the lines sandpaper, making letters Completes
activities as part of x Can create letters out of sentences with words
pre writing skills drawings to playdough and clay. Draws and write a
convey a word or sentence
message or tell Copying words about a person,
a story. animal, object or
activity
46 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

x Can copy
Writes both uppercase words and Writing words and Writes one or two 2-
and lowercase letters. sentences. simple sentences word sentences
about self independently May
Copies three and letter
x Can write own
use invented spelling
Creative dictation
name, parents’
words from the board activities/ Writing own
names, name of
or a book. words to complete
school, class and
section. sentences Drawing
Writes familiar
Can write some pictures
words and sentences and writing independent
words
from class text or other sentences as titles or
independently
inputs text
x Can write some
Writes letters and basic sentences
words independently.
x Can write
alphabet and
familiar words

Vocabulary Build vocabulary of Can Oral games and Names objects in a


simple, frequently activities like I spy as composite picture
x Identify and name
used words well as charts, cards Describes activity in a
common people/
Comprehends, uses and audio-visual picture
objects/ animals/
in speech and can material.
birds/ plants and
read names of Respond to flashcard
simple actions in
colours, numbers, Games and activities based activities to
pictures
days of the week, to practice targeted recognise and read
months, times of x talk about self and vocabulary basic vocabulary
day, objects others on topics Worksheets for
encountered in connected to the meaningful context-
every day life, names immediate based practice
of things in nature etc environment using Oral practice for
and Words related to appropriate words verbalizing ideas and
Maths and EVS x describe in basic recounting
concepts terms (give experience.
Use of basic physical
vocabulary of descriptions like
concrete nouns, size, colour and
verbs, adjectives and shape) of objects,
a few adverbs and places, people,
structure words actions
elaborated in the
grammar section in
speech
Grammar Uses common verbs, Can Games and activities Enacts or
common nouns; to practice targeted participates in role-
adjectives; location x listen and grammar structures plays based on
prepositions (e.g. in comprehend Worksheets for stories heard or read
on at below); simple meaning meaningful structure
conjunctions based practice. Looks at pictures/ realia
accurately in
(e.g. and and to describe
simple
or);determiners: a, instructions, Oral practice for -objects, places, people
an, this that these conversation, verbalizing ideas in -actions Participates
those personal correct sentences in games or activities
or stories.
pronouns: I, you, he, to give simple
she, they; in speech commands/ requests
Uses for simple x give short oral (Sit down, May I
communication and responses to
have, please give
tasks in class verb questions,
me)
tenses such as requests or basic
present and simple information
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 47

past of ‘be’ and other Asks and answers


frequently used verbs, x identify, name and simple wh- questions
present progressive describe objects, Talk about self and
of commonly used places, people, others or on topics
verbs in spoken actions with basic connected to the
language vocabulary and
immediate
structures.
simple grammatical environment during
x respond to and circle time or other
constructions (e.g.
give simple activities.
commands, some
commands/
wh- questions,
requests -Sit down,
statements common
May I have, please Completes worksheet
social and
give me or writing tasks based
instructional patterns
or forms like x respond to and ask on text or other
greetings, thanking, simple wh- classroom inputs
apologizing, questions
requesting x talk about self and
others on topics
While learners will connected to the
be able to use the immediate
environment
above items in
productive skills, x speak to convey
they are not own ideas or
expected to display information in
formal knowledge phrases or short
sentences.
of terminology or
rules.

Extended Reads of own free Looks at books with Teacher/ school


reading will regularly, interest and attempts provide suitable and
choosing books with to read well-chosen books in
interest and appeal classroom or school
from the school or library.
class
Library.

Teacher/ school
Reads independently
provides suitable
or listens to picture picture books of
books with simple text appropriate length for
and profuse group / whole class
illustrations to inculcate and independent
the habit of reading reading.
Develops positive
reading attitudes and
general knowledge
48 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

Language proficiency for Class 2:

Learners are able to use phrases and very simple sentences to respond in English. Learners listen and respond
appropriately to stories and poems, sing songs and recite poems with enjoyment. They understand simple instructions,
requests and questions and respond using appropriate words or phrases. They talk about themselves and their
immediate environment, and express their feelings in simple language. They recognize larger chunks of language
from poems and stories and use English in their personal, social and academic interactions. They read for
understanding by using basic decoding skills and reading grade - appropriate sight words. They read understand
and enjoy grade appropriate picture books. They copy and transcribe letters, spell and write 2-3 syllable words and
may construct simple, patterned sentences independently.

Content /
Area/ Skills Competency/objective Learning outcome classroom Evaluation
procedure

Listening to enjoy Understand age and Can Traditional and Sings songs
grade level words modern, and recites
x follow and learn the culturally
poems chorally
words of songs or appropriate
songs and short or individually.
poems
poems that are
Can complete
x respond to songs easy to
lines of poems
Enjoy listening to, and poems in understand and
follow or songs as
understand and various ways
(clapping/ keeping time/ given or with
responds to stories, drawing, actions) own rhyming
folktales and poems x follow simple words
stories with Simple picture
repetitive refrains books, stories, Can retell all or
animations parts of stories
Can
Stories told
Can take part in
x understand and using props like
enactments with
Understand simple respond to polite puppets a few words of
spoken language. expressions and
appropriate dialogue
Listen carefully to Follows
greetings
others and wait for
Instructions for games/ instructions to
turn to speak
play games
x understand word
requests, questions games to play Oral games.
Listening to and instructions for in class. Games like spotting the
communicate simple games or
on word order correct
classroom activities
and responds with with questions question
appropriate words and answers.
or phrases Question tasks
based on
x follow two- step Giving questions for poems like
simple answers and other tasks ‘What is pink?’
instructions
based on a story or the
x follow instructions text Asks and
and draw answers peers
questions about
x wait for turn, pay Suitable audio-
attention to others them, events or
visual materials a story.
during classroom
activities and for listening to
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 49

respond short bits of


appropriately
conversation or
Listening to information.
x make meaning
Comprehend Understands and through Question and
understanding key answer poems
follows simple stories
words/ frequently
told or read aloud occurring/ repeated Circle time and
words in other
conversations, conversation
narratives or activities
descriptions
Can

Listening for
x follow simple stories
told or read aloud
Phonological
Awareness
x recall events/plot in
stories and identify Story telling
characters. sessions on
Hear and recognise
audio visual
letter sounds x understand the
feelings and media or oral sessions,
motivation of readaloud
characters sessions of age
x Can recognize and appropriate
distinguish the books
sounds (phonemes-
consonant blends,
vowel digraphs, and Recalling from
long vowel sounds) memory
of English characters and
x identify sounds sequence of
(blends and plot, identifying
digraphs) at the main idea of
beginning, middle the text,
and end of short
identifying
words
details like
x identify syllables names of
x identify rhyming characters,
words place, time of
action, main
action etc
Draws
character and
scenes based
on
comprehension

Use word wall,


word cards, flash cards
and aural content to
build phonemic
awareness and
correspondence of
written and spoken word
(graphemes
and phonemes)
50 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

Reading- Developing knowledge Can Basic oral Reads aloud


Phonological of phonics to include x decode one/two phonic activities in groups or
awareness longer vowel sounds syllable words using and games individually
and consonant blends phonic knowledge based on
x connect sounds stories, rhymes and
with blends of poems to recognize and
vowels or
-Increased manipulate sounds and
consonants
vocabulary of appropriate for syllables.
simple, frequently level
used and sight x read beginning or
words appropriate to ending syllables
Games and
class and age x recognize and read
rhyming words drills
x read sight words
appropriate for -to recognize
level
and read sight
Notices the x guess new words
progression of text words
while reading
on the page x read without -to decode
substituting or level-
skipping words appropriate words
Understands the link (one/two syllables)to
between illustrations
x read with
expression comfortably
and text read the English Arranges
Can text pictures/
Understands the link follow text on page
between title and sentences in
as teacher reads
story sequence based
x connect pictures
with the text on the story.
being read
x read with the
teacher, pausing
at appropriate
places
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 51

Reading Reads very simple text Big Books in Enacts parts


comprehension Can
with understanding, class to of the story as
initially with help and x read and
demonstrate role-plays
comprehend
then independently reading
grade level text
using knowledge of using knowledge
phonics and sight of phonics and Teacher models reading
Understands
words sight words.
Students read aloud and responds
x use visual cues appropriately to
and pictures to
classroom talk
make meaning
Uses glossaries to and activities
understand new words
x comprehend main
idea and details
in context such as plot -wh questions
elements, based on the
background and Story cards for
sequencing, story
context and
characters in drawing
stories sequenced
x comprehend main scene from
idea and
developing details story
in poetry
x comprehend the
sequence of
events in a story
x Can comprehend
the role and
motivation of
characters

x Can answer ‘why’


Introduction of
questions based
on the story glossaries to
x Can read with understand
enjoyment stories new words in
and respond to context
humour, suspense
etc. in the story

Activities based
on the class
text to support
and scaffold
comprehension
of information/
story and to
work out the
meaning of
words and
sentences from
context

Stories
/folk tales told
52 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

by teacher or
through audio visual
means Sequencing
activities

Simple
discussion on
characters with
‘Why’ questions

Role-play;
enactments etc.
Take active part
in classroom
activities with
enjoyment.
Speaking Can
x use polite forms of
To communicate Use simple phrases or expression for Oral games and Names
expressions to talk greeting, thanking,
about immediate activities as objects in a
apologizing
environment or for well as charts, composite
x ask for help or
interaction and in cards and picture
make requests
response to stories audio-visual material
x give two-step
directions in clear
simple sentences Talks a few
sentences

x talk about current


Uses appropriate and past activities Word games about
expressions to interact in class in two or and quizzes experience at
or talk about
three sentences home and
immediate
environment
x respond to simple school
statements/
questions using Describes
descriptive Sing-along
sentences songs, poems
x take turns while and stories told
Describes activity
participating in
classroom in a
talk/responding to picture
questions by teacher or through
Develop control over x talk about home, audio- visual media Role plays or
simple sentences school or known plays games
environments in Conversation about the home
Develop increased one or two and school and
Speaking to enjoy activities like
vocabulary of basic sentences
circle time stories told or
frequently used words x ask and answer read in class
simple questions
like what is your -about people Says 2 or 3
name and activities sentences on
and events at own likes or
x respond with
ability
words or phrases home and
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 53

and simple school


sentences to
simple direct
describing using
questions about
simple, single
stories
adjectives like
x Can engage in colour, shape
conversation size etc. Answers
partially in English
simple
x Can narrate -expressing simple
questions on
personal feelings self, home,
experiences in like likes and food, school
Uses familiar words
English dislikes or etc. in
appropriately in x Can ask questions ability (can and
sentences
about things cannot, do and
different contexts
around them do not etc.) giving some
x Can talk about detail.
activities using E.g. I wore a red
appropriate verbs dress yesterday
My friend is
tall and thin.

She can run


fast.

Speaking/Sounding Sing songs and repeat Can Games for listening and Listen Positively
words for poems with enjoyment sing or recite poems responding to peers.
and songs using and without
phonemic awareness
Enjoys singing or reciting correct rhythms and Singalong and interruption to
or telling stories in English rhymes.
readalong activities other while
using poems and songs speaking
retell stories, recite on audio visual media
poems or sing songs in and texts. Takes turns
class reproduce the during circle time
sound patterns of Activities for singing by
and classroom
English letters and oneself, performing
activities
words action songs and poems,
Doing action when a song
is sung or singing when
the action is performed by
others
54 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

Writing Developing Forms letters using the Writing captions for Writing and
handwriting with right order and pictures. copying
correct formation of sequence of strokes sentences
letters and connectors Writing single-
sentence text for
pictures
Develops good Completes
Writes with speed and handwriting by practising Writing words and words with
fluency measured gaps between simple sentences about letters
words self
Creative dictation Completes
Writes sentences activities/ sentences
Can copy words and with words
spacing out words and sentences. Writing own words to
using capital letters complete sentences Draws and
and full stops. Can write sentences write a word or
properly set out on the Drawing pictures and sentence about
page. writing independent a person,
animal, object or
Makes patterned Can write with speed and sentences as titles or
text activity
sentences fluency

Writing a few sentences


Makes original Writes one or two
conveying information or
sentences with given Can write own name, 2-word sentences
story
words name of parents and independently
guardians, name of
May use
school, residential
invented
Writes simple words address and school
spelling
and simple sentences address.
to convey information, Can write some words
story or ideas independently.
Can write some basic
sentences independently.
Can convey simple
information through a
combination of simple
sentences

make a list of words


make rhyming words

Grammar Uses Can Games and activities to Chooses


describe objects, practice targeted correct
places, people (using grammar structures sentence from
x verb tenses such as simple present/ a choice of two
past tense (some adjectives) Worksheets for
x actions (using Completes
irregular), past meaningful
simple verbs, sentences
common adverbs) structure based practice
progressive, simple with own
future (will, going
x respond to and words
give simple Oral practice
to) in basic short commands/ for verbalizing Rearranges
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 55

sentence patterns requests ideas in correct scrambled (3


x Frequently x Sit down, May I sentences or 4 words)
occurring have, please give sentences
prepositions, me correctly
adjectives, x respond to and ask
adverbs, pronouns, yes/ no questions
determiners and and wh- questions Punctuates
conjunction with the correct with full stop
articles a,an the word order or question mark
Understands and uses
x capitalization
in sentences
x full stops and
question marks at
end of sentences

While learners are


expected to use the
above items in
speaking or writing,
they are not expected
to display formal
knowledge of
terminology or rules
Vocabulary Can Oral games and Names
- Increased vocabulary identify and name
of common, frequently common people/ objects in a
used semantic words objects/ animals/ birds/ composite
and sight words plants in pictures or picture
simple texts activities as
appropriate to class
well as charts, Says a few
and age x talk about
cards and
Added words in the activities using sentences
appropriate audio-visual material
domains mentioned in about
verbs
class 1 experiences
x use terms
learnt in other at home and
Words connected with subjects or school
Math and EVS vice versa.
Word games
Concepts
x solve and quizzes
crosswords,
Plays basic vocabulary wordsearches,
games (like jumbles, jumbles
word searches,
crosswords) to express
x sort and Describes
knowledge of words classify words activity in a
based on
Demonstrates picture
themes and
understanding that categories.
some words are used
to express specific
situations or in specific
contexts or domains.
56 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

Literary Reads of own free will Can Teacher/ school Eager to read
appreciation regularly, choosing comprehend text with provide suitable books and
books with interest the help of pictures and well- talk about
and appeal from the chosen books in them
understand the
school or class library classroom or school
organisation of a story.
library
Develops positive
reading attitudes and
increased general
knowledge
read with help and Teacher/ school provides
Reads with help or
using knowledge of suitable picture books of
listens to picture books
with simple text and sight words and appropriate Role-plays
profuse illustrations to phonics length for
inculcate the habit of group / whole Enactments
reading comprehend slightly class and
Drawing to
longer text independent
respond
Develops positive reading
reading attitudes and
increased general
knowledge

Language proficiency for Class 3:

Learners are able to communicate basic and familiar ideas with simple sentences. They can understand and are able to
engage in simple discussions of lesson content.

Learners will be able to mimic the stress and intonation patterns in words and sentences. They listen to and
understand stories and poems. They can understand simple information or instructions given in class.

They express opinions and feelings and describe experiences and events in their everyday lives in simple
sentences. They interact confidently and appropriately while seeking information pertaining to their immediate needs in
class or outside. They speak and write with greater accuracy showing a grasp of basic sentence structure.

They use phonic skills to read aloud and pronounce longer words with complex vowel sounds and consonant
blends. They identify and pronounce longer words by sight. They become more familiar with the conventions of a printed
text and read short illustrated, informational texts for understanding. They develop an interest in reading short stories in
familiar contexts, poems etc. for pleasure. They recognise alphabetical order and consult a simple picture dictionary.
They attempt reading silently for understanding.

They gain knowledge of the basic conventions of writing; take dictation of simple sentences and copy a text from the
blackboard and textbook. They can write short paragraphs of two or three connected sentences on familiar topics
containing previously taught vocabulary and sentence structures, based on a visual input. They frame simple questions
using appropriate sentence pattern/s

Competency Content / classroom


Objective Learning outcome Evaluation
Area/ Skills procedure

Become Can Hear simple English songs, with Sings songs


Listening
more familiar a focus on everyday reproducing the
with the x mimic or repeat the conversational language, and words and tones
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 57

sound language heard learn to sing them fairly accurately


patterns in especially while
English and repeating songs and
poems Can complete lines
can Simple picture books, stories, of poems or songs
understand animations
x respond to songs as given or with own
spoken
and poems in rhyming
English when Stories told using props like
spoken various ways words
puppets
slowly and (clapping/ keeping
Can retell all
clearly time/ drawing,
actions) or parts of stories
Enjoy Can understand and follow Instructions for games/ word
listening to stories, instructions and Can take part in
games to play in class. Games enactments
and conversations by
on word order with questions with a few
understand
x Drawing on and answers. words of dialogue
stories,
folktales and previous
knowledge Follows instructions
poems to play games
x Asking questions Stories with a focus on
to clarify questions and answers Oral games like
meaning and spotting
checking their Suitable audio-visual materials
the correct
understanding for listening to short bits of question
x Discussing the conversation or information.
key elements of Asks and
story or text answers
peers’
Can understand and recall questions
about
x the sequence of Stories /folktales told by teacher themselves,
Listens to
Listening main events in a or through audio- visual means
and events or a
Comprehension story
comprehend Discussion, role-plays, story.
s stories,
x the role and sequencing activities on Giving
motivation of
texts and theme, story being used questions
characters.
other inputs in class. for answers
Waits for turn
x link direct
events and and other
to speak tasks based
cause and
and listens
effect on a story or
carefully to
x some details the text
others
Can Arranges pictures/
before
x listen attentively, sentences in sequence
responding. taking turns to based on the story.
speak Enacts parts
x listen with of the story
enjoyment to as role-plays
stories and Understands
respond to and
humour, responds
suspense etc. in appropriately
the story to
classroom
talk and
activities
58 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

Speaking Follow and Can Oral games and activities Names objects in a
reproduce using charts, cards and audio- composite picture
the sound visual material
patterns of
x sing songs and
recite poems Says a few sentences
English Word games and quizzes about experiences at
x follow refrains in home and school
stories or songs Show and tell using objects or
Can pictures Describes actions or
happenings school
Uses
appropriate
x describe people Role plays or plays
places animals and Conversation activities like
expressions games about the
objects giving 3 or 4 circle time about
about home and
immediate details school and
environment x talk about activities
x People, activities and
stories told
and social events at home and
using verbs in the or read in
interaction school
past or present as class
with some appropriate x Describing,using
degree of simple, single Says 2 or 3
detail x use polite forms of
adjectives like colour, sentences on own
expression for
Develops shape size etc. likes or ability
greeting, thanking,
control over x Expressing simple Answers
apologizing
simple feelings like likes simple
x ask for help or
sentences. make requests and dislikes or questions on
x give two-step ability (can and self, home,
Enjoys
directions in clear cannot, do and do food, school
speaking, not etc.)
simple sentences etc. in
reciting or
x talk about current sentences
telling stories
and past activities in giving some
in English class in two or three
detail.
sentences
E.g. I wore a red
x respond to simple
dress
questions using
yesterday
descriptive sentences
x interact in a
conversation of two My friend is
or three turns or tall and thin.
speak two or three
She can run
continuous
fast.
sentences
Listens
politely and
without
interruption
to others
while
speaking
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 59

Language proficiency for Class 4:


Learners at this level understand language when articulated slowly and clearly in familiar contexts.
They can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g
personal and family information, school activities, local geography). They will be able to recognise stress and intonation
patterns in words and sentences and their significance in understanding spoken language.
They describe feelings and emotions, describe abilities and express likes and dislikes, personal experiences and
observations of events in their surroundings using a wider range of sentence patterns. They speak and write and use a wider
range of grammatical structures and vocabulary mostly accurately. They frame questions using appropriate sentence
pattern/s
They use phonic skills to decode and read unknown words with complex vowel sounds and consonant blends. They use
appropriate stress and intonation while reading aloud/reciting. They use simple strategies while reading silently for
understanding and pleasure. They summarise, recount, and predict based on their understanding. They consult a simple
picture dictionary.
They write in a well-formed hand. They complete guided writing tasks of 2 short paragraphs that require collecting of
ideas, drafting, revising etc. using the concept of paragraph structure for different purposes.

Content /
Competency/
Area/ Skills Learning outcome classroom Evaluation
objective
procedure

Listening Listens to songs, Can Sings songs, Says words and


poems and stories recites poems to sentences with
and perceives the x recognize word stress and internalize word the proper stress
stress in words and the intonation of sentences stress and and intonation
tunes of sentences. intonation Listens with
Understands x follow English enjoyment and
English of grade speech when spoken Appropriate AV discussesin
level when spoken slowly and clearly materials: class or groups.
slowly and clearly movies/
in familiar contexts cartoons/ Responds with
Children’s Drawings and
TV written comments
programmes
/ stories

Listening Listens to and Can understand and follow Instructions for Follows instructions
comprehension comprehends stories, instructions and games/word to play games
stories, texts and conversations by games to play in
other inputs class. Games on Oral games like
appropriate for x Drawing on word order with spotting the
class level previous questions and correct
knowledge answers. question
Waits for turn to
speak and listens x Asking questions to Stories with a focus Asks and answers
carefully to others clarify meaning and on questions and peers’ questions
before responding. checking their answers about
understanding themselves,
Suitable audio- events or a story.
x Discussing the key visual materials
Giving questions
elements of story or for listening to
for answers and
text short bits of
other tasks
conversation or
Can understand and recall based on a story
information.
or the text
x the sequence of main Stories /folk tales Arranges pictures/
events in a story told by teacher or sentences in
through audio- sequence
x the role and visual means
motivation of based on the story.
characters. Discussion, role-
60 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

x link direct events and plays, Enacts parts of the


cause and effect factual sequencing story as role-plays
details from the story activities on
theme, story
Can being used in
Understands and
class.
x listen with enjoyment to responds
stories and respond to Classroom text to appropriately to
humour, suspense etc. practice classroom talk
in the story meaningful and activities
questions and
x listen attentively, taking answers
turns to speak requiring the
use of linking to
details and
cause and
effect.

Speaking Can
Increased vocabulary x describe people places Oral games and Names objects in
of both content and animals and objects activities using a composite
structure words giving a few details charts, cards picture
across domains and audio-
based on the reading x talk about activities visual material Says a few
in class text and using verbs in the past sentences about
other material Word games and
or present as experiences at home
quizzes
appropriate and school
Can Show and tell using
objects or pictures Describes actions or
x use polite forms of happenings in a
Conversation picture Role plays or
expression for greeting,
activities like plays games
thanking, apologizing,
Express opinions circle time
and feelings about making requests or About the home
asking for help -about people and and school and
self, own abilities
x give 2/3 step directions activities and stories told or read
and likes and
clearly events at home in class
dislikes,
x talk about current and and school
experiences and
events in their life past activities in class Says 2 or 3
in two or three describing using sentences on own
using basic sentence
sentences simple, single likes or
patterns with some
adjectives like
elaboration of details. x respond to simple Ability
colour, shape size
questions using
Give instructions, descriptive sentences
etc. Answers simple
make requests and -expressing questions on
ask and answer x interact in a simple feelings self, home, food,
questions with a fair conversation of three like likes and school etc. in
control over or four turns and speak
grammar and dislikes or ability sentences
three or four
vocabulary; being (can and cannot,
continuous sentences giving some
more accurate when do and do not
using short detail. E.g. I
x take turns while etc.)
sentences.
participating in Conversation wore a red
classroom
Listens carefully to activities and dress
others and waits for talk/responding to
games for turn
turn to speak while questions
participating in a
taking
conversation. Games for
listening and yesterday
responding to
My friend is
peers.
tall and thin.
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 61

She can run fast.


Listens politely
and without
interruption to
others while
speaking
Takes turns during
circle time and
classroom
activities

Reading Uses phonic skills to Can Spelling and Reads aloud in


Fluency decode and read phonic activities groups or
unknown words with x decode longer and games individually
complex vowels and words using based on stories,
consonant blends. phonological Practices sight
Reads most word rhymes and
knowledge poems to words through
structures and many
common words by x recognise the different recognize and activities and songs
sight. spelling patterns for
read longer
vowel sounds. Reads stories
words.
x read sight words silently and retells
appropriate for level Games, songs and them in class
x use the reading drills
strategies - Eagle Eye, Running Record
Lips the Fish, Stretchy x to recogni ze Assessments –
Can read texts with Snake, Chunky and read sight Levelled
reasonable Monkey, Skippy Frog, words passages to
accuracy, Trying Lion, Dot the x to decode assess reading
proper intonation Giraffe, Flippy the level- fluency
and self-corrects Dolphin. appropriate
using the reading x read aloud, words to
strategies learnt pausing at comfor tably
appropriate read the
Becomes quite places English text
familiar with printed x read irregular words Word games
texts, develops by sight that practice
greater fluency in reading and
reading. increase
Familiarizes self with exposure to
irregular words irregular words

Posters describing
the reading
strategies

Standardized
word lists and
levelled readers
to hone reading
fluency
62 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

Reading Reads and Can Identify main idea -wh questions to


Comprehension comprehends x identify main idea and the author’s check
different kinds x find details in text purpose comprehendsion
of grade level x make
texts (narrative, inferences Use illustrations Comprehension
informational, to retell story and tasks similar to
x predict
functional)
x sequence explain details ones in the
Further
develops events textbook on
x summarise Opinion questions unseen text
reading
comprehension x draw conclusions
to make x distinguish Use cause –
inferences, between fact and effect diagrams
predict, recount and opinion to examine an
summarise x begin to event in the story
understand how
different texts are Answer why and
structured. why not questions
x Understand the with a strong
structure of a rationale
paragraph
Activities
x interpret small
and simple data based on the
tables, graphs class text to
and charts and support and
decode information scaffold
x infer the meaning comprehension
of unfamiliar words of
by reading them in information/
Makes connection context e.g A story and to
with real life, and veterinary doctor
personal work out the
treat animals
experiences meaning of
words and
Can
sentences
x draw parallels from
Reads beyond from context
personal life or
prescribed textbook surrounding
material environment
x Can give examples
from different sources

x read and at least


partially comprehend
billboards, banners,
captions and subtitles
on television, news
clippings and
advertisements and
newspaper
headlines.
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 63

Writing Writes with Can


increasingly well- Dictation
formed handwriting. x write sentences with activities Takes dictation
Uses punctuation correct use of full stop of different
and correct spelling x For types.
or commas.
appropriate for punctuation
grade level. x spell regular words
Fill in
. and attempts to spell
structure
unknown word by
(sight) words
Begins to learn how segmenting
in a dictate d
writing is structured x write four or five paragraph of
from reading connected sentences 2 or 3
Absorbs the on a topic sentences
process of writing x convey an idea or
by guided writing x Fill in
describe an object, content or Rearranges
tasks that require place or person through semantic sentences to make
collecting of ideas,
a combination of 4 or 5 words in a a meaningful
drafting, revising
simple sentences dictated paragraph
etc. and that
strengthen the organised in a logical paragraph of
concept of paragraph. Draws and writes
2 or 3
paragraph x write a narrative, sentences three or four
structure. Writes descriptive or sentences
short pieces (5 or 6 informational Creative dictation a person,
sentences) for paragraph. animal, object
activities to
different purposes
x Write lists, rules and develop the idea or activity
including imaginative
regulations, short of a paragraph Writes a
or creative pieces.
messages, billboard paragraph of 4
text, completes short Rearranges or 5
dialogues. sentences of a sentences.
x write a friendly or story or everyday Revises and
personal letter. activity to make a rewrites.
paragraph Illustrates final
Drawing a picture draft for
and writing display
sentences to Write a recipe
describe it.
Writing 4 or 5 Write an
informal letter
simple sentences
to a friend
about own
about your
experience or
experiences
conveying
during the
information or
summer
story
holidays.
Revises writing
and makes
corrections/
changes with the
help of peers or
teacher
Grammar Uses verb tenses Can describe using basic Games and Chooses correct
such sentence patterns activities to sentence from a
64 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

as present, present practice choice of two


progressive past x Objects, places,
targeted
tense (some people in greater Completes
detail grammar sentences with own
irregular), past
progressive, simple x Actions (using structures words
future (will, going to) simple verbs,
common adverbs) Worksheets
Common phrases x Events for meaningful Rearranges
and Can respond to and ask structure scrambled (4
basic sentence simple wh- questions and or 5 words)
patterns with a focus yes/no questions based practice
sentences correctly
on word order of
Oral practice
sentences of Displays
different kinds. for verbalizing awareness of
ideas in grammatical use
Build on common correct in speaking and
and writing Corrects
sentences
useful prepositions, obvious errors in
adjectives, adverbs, sentences
pronouns and
determiners and
conjunctions
Knows and uses
different kinds of
sentences in
different contexts
While learners will
be able to use the
above items in
speaking or writing,
they are not
expected to display
formal knowledge of
terminology or rules
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 65

- Increased Can Oral games and Use given sight


vocabulary of activities as well words in the right
Vocabulary common, x identify and name as charts, cards context
frequently used items in word families and audio- visual
semantic words and word groups Names objects in
and sight words material
x talk about activities a composite
appropriate to
class and age using a greater range Word games and picture
Added of vocabulary quizzes
words in the x use terms learnt in Says a few
domains of general other subjects or vice sentences about
exposure versa experiences at
Words x identify meaning of home and
connected with new words from School
Math, Science and
dictionary
Social sciences
concepts x guess/infer the meaning
of unfamiliar words by
reading them in context
Uses dictionary e.g Grocer means the Describes activity in
and knowledge of person who sells a picture
alphabetical order 'rations'
to look up the
word for meaning,
alphabetical order
(upto two initial
letters)
Literary Reads of own free Can Teacher/ school
appreciation will regularly, understand the organisation provide suitable
choosing books of a story, and
with well-chosen
interest and appeal x develop positive books in
from the school or reading attitudes and classroom or
class library increased general school library
knowledge
Reads x look at books with
independently
interest and attempts Teacher/
or listens to picture
to read school
books with simple
provides
text and profuse
suitable
illustrations to
picture books
inculcate the habit of
of appropriate
reading
length for
group / whole
class and
independent
reading
66 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

Language proficiency for Class 5:

Learners at this stage can communicate outside of class with known persons, on familiar matters requiring
a simple and direct exchange of information. They can describe in simple terms, with some details, aspects of
their background, immediate environment and likes and dislikes.
Learners will be able to understand language spoken clearly in familiar contexts. They follow dialogues or
commentary in AV materials, appropriate for their level. They frame questions accurately while seeking
information or for clarification of meaning. They listen and respond confidently and appropriately during pair
and group work in class. They follow instructions, requests and questions and respond appropriately. They
speak with appropriate stress, intonation and correct pronunciation. They express opinions and feelings,
personal abilities; express likes and dislikes and agreement and disagreement. They describe personal
experiences and events in their surroundings with some elaboration of details. They use formulaic expressions
appropriately and speak fluently but with a few mistakes, using a wider range of grammatical structures and
vocabulary.
They use phonic skills to decode and read unknown words aloud. They read informational texts, short
stories and poems for understanding and pleasure. They become aware of text structure and use this
understanding to summarise, recount, predict, link cause and effect and make inferences. They consult a
simple junior dictionary independently
They compose a variety of short pieces by collecting ideas, drafting, revising etc. and apply the concept of
paragraph structure. They write with a well-formed hand.

Content /
Competency/
Area/ Skills Learning outcome classroom Evaluation
objective
procedure

Listening Understands English Can Sings songs, Says words and


spoken clearly in a x follow English recites poems sentences
familiar context speech when spoken to internalise with the proper
Asks for clarification clearly word stress and stress and intonation
of meaning or intonation Listens with
x ask for
misunderstanding. Appropriate AV enjoyment and
clarification of
Understands materials: discusses in class or
English of grade meaning movies/ groups.
level when spoken cartoons/ Responds with
clearly in familiar Children’s TV drawings and written
contexts programmes / comments
stories

Listening Listens to and Can understand and Instructions for Follows


comprehension comprehends stories, follow stories, games/ word instructions to
texts and other instructions and games to play in play games
inputs appropriate conversations by class. Games on Oral games
for class level x Drawing on word order with like spotting
Follows dialogues or previous questions and the correct
commentary in AV knowledge answers. question
materials x Asking questions to
appropriate for their clarify meaning and Follows Asks and
age. checking their dialogues or answers
understanding commentary in peers’
AV materials questions
and responds to about
the information/ themselves,
story events or a story
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 67

Waits for turn to x Discussing the key Listens to Giving


speak and listens elements of story stories with a questions for
carefully to others or text focus on answers and
before responding. Can understand and questions and other tasks
recall answers based on a
x the sequence of story or the
main events in a Suitable audio- text
story visual materials
x the role and for listening to Arranges
short bits of pictures/
motivation of
conversation or sentences in
characters.
information. sequence
x link direct events
based on the
and cause Stories/folktales story.
andeffect told by teacher or
x some details through audio- Enacts parts
visual means of the story as
Can role-plays
x listen with Discussion, role-
enjoyment to plays, Understands
stories and sequencing and responds
respond to activities on appropriately
humour, suspense theme, story to classroom
etc. in the story talk and
being used in
x listen attentively, class. activities
taking turns to
speak Classroom text
to practice
meaningful
questions and
answers
requiring the
use of linking to
details and
cause and
effect.

Speaking- Can be understood Can Oral games and Names objects


Fluency and when they speak x recognize and activities using in a composite
grammatical English to others. attempts to use charts, cards picture
awareness Stresses most words stress and and audio-visual
they know correctly intonation in material Speaks 6 or 7
and attempts to about
English speech
speak with the Word games experiences at
x talk about activities and quizzes home and
correct intonation.
using verbs in the Show and tell school
Speaks English with past or present as using objects or
fair control over appropriate pictures
grammar and x speak using basic
vocabulary being sentence patterns
more accurate when
using familiar types
of sentences.
68 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

Listens carefully to Can Suitable AV Describes


others and waits for express opinions and materials for actions or
feelings using basic
turn to speak while viewing, and happenings in
sentence patterns
participating in a commenting a pictureor
with adequate
conversation. movie and
elaboration of details
discusses
about:
giving own
opinion
themselves, their
abilities and likes
and dislikes,
experiences and
events in their life
follow instructions,
requests and
questions,
use formulaic
expressions
appropriately.
Can

x use polite forms of


expression for
greeting, thanking,
apologizing, making
requests or asking Conversation
for help activities like
x give directions circle time Role plays or
clearly talk about -about people plays games
current and past and activities
and events at About the
activities in class in
home and home and
two or three
school school and
sentences stories told or
describing using
x comment on simple, single read in class
happenings in adjectives like
school, the outside colour, shape Says 2 or 3
world or movies size etc. sentences on
seen own likes or
-expressing ability
x respond to simple feelings
questions using like likes and Answers
descriptive dislikes or simple
sentences ability (can and questions on
cannot, do and self, home,
do not etc.) food, school
Conversation etc. in
activities and sentences
games for turn giving some
Can taking detail.
x interact in a E.g. I
conversation of four Games for
or five turns and listening and wore a red
speak four or five responding to dress
peers. yesterday
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 69

continuous
sentences My friend is
x take turns while tall and thin.
She can run
participating in
Fast
classroom
.
talk/responding to Listens
questions. politely and
without
interruption
to others
while speaking

Takes turns
during
Classroom activities
and discussions

Reading Segments and uses Can Reads class Reads aloud in


Reading fluecy phonic skills to x decode longer words texts and groups or
and decoding decode and read using phonic supplementary individually
skills unknown words. knowledge readers
Reads most structure Practices sight
x recognises the
and many common Revision of words through
different spelling
words by sight. decoding skills activities and
patterns for vowel
Becomes quite and sight words songs
sounds and longer
familiar with printed
texts and develops consonant blends. Reads stories
greater fluency in x read aloud, pausing silently and
reading. at appropriate retells them in
places and with class
Reads silently. expression

Reading Develops Can Use illustrationsOral wh


Comprehension comprehension skills x make inferences to retell story questions to
further to x predict and explain check
summarise, recount, x recount and details comprehension
predict, link cause summarise Comprehensio
Activities based
and effect and make n tasks similar
x understand how on the class text
inferences based on to ones in the
different texts are to support and
what they read. textbook on
structured. scaffold
Understands how unseen text
x Understand the comprehension
different texts are Shows
structure of a of information/
structured. comprehensio
paragraph story and to work
Consults a simple n through
Can read class text or out the meaning
junior dictionary to participation
other books silently of words and
look up meanings of in activities
and comment on sentences from
unknown words. Can consult
context
reading through dictionary
Enactments,
discussions, when needed
role plays,
enactments etc. or by games etc.
completing Dictionary
worksheets focussed based tasks
on comprehension
70 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

Mechanics of Writes with Can Dictation Takes dictation of


writing/ hand increasingly well- x write sentences activities different types.
writing formed handwriting. with correct use of For punctuation
Uses punctuation full stop or x Fill in
accurately for grade x structure
commas.
level
x spell regular words (sight) words
Improves ability to
and attempts to in a dictated
spell through
segmentation and spell unknown paragraph of
knowledge of word by 2 or 3
suffixes and segmenting sentences
prefixes x spell using Fill in content
or semantic
prefixes or
words in a
suffixes
dictated
paragraph of
2 or 3
sentences

Language proficiency for Class 6

Learners at the intermediate language level begin to understand and communicate academic content with more
sophisticated academic vocabulary and varied grammatical forms [eg. verb tenses]. They continue to develop the four
skills through meaningful tasks or activities.

Learners will be able to understand spoken English in a range of familiar contexts, namely, the main points and details
of messages or announcements that are not very long and follow a conversation, commentary, lecture, speech or AV
presentations.

They speak with appropriate pronunciation, intonation and stress. They maintain interaction and communicate what
they want to express in everyday contexts fairly effectively during pair /group work and interacting with their teacher. They
speak with a degree of fluency on matters of personal interest, describe experiences and events, and justify their opinions
by using more complex sentences, with some elaboration of details.

They read most words by sight, only decoding very long and unknown words. They are familiar with the appearance and
organization of printed texts and read informational texts, short stories and poems for understanding and pleasure. They
summarise, recount, predict, link cause and effect and make inferences based on understanding.

They read literary texts and poems in class. They can appreciate concepts of plot, and character through guided tasks.
They understand and appreciate the use of poetic devices such as imagery, rhyme and rhythm. They read longer works
or stories for pleasure
They consult a dictionary independently. They can refer to books and articles.

They compose a variety of short pieces like postcards and messages. They recognise different kinds ofparagraph
structure such as narration, description and process and write three paragraph essays by collecting ideas, drafting,revising
etc. and apply the concept of paragraph structure, on simple topics using familiar sentence patterns. They punctuate
sentences using comma, full stops, question marks, exclamation marks and apostrophes

Area/ Skills Objective Learning Outcome Classroom transactions Evaluation

Listening Understand Can Listen to Listen and mark T/F;


spoken English in x Understand main x Announcements over MCQ; label a
a range of points of messages, radio, TV,telephone, diagram or complete
familiar contexts. announcements, over audio visual sentences, tables or
commentaries, short systems or those mind maps.
conversations, mini made by the teacher
talks /lecture/speech or
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 71

AV presentations on x Conversation or Use


topics of academic discussions in diagrams,
/ general nature pairs/between small mind maps
x Locate specific details groups commentary to recount or
over audio visual
for various purposes summarize.
system and comment,
mark, label, answer,
discuss or respond
appropriately as
required
Speaking Speak with Can participate in teacher Group discussions, pair and Express
appropriate led or peer group share talk opinions and
pronunciation, conversations in class, ideas in
using a range of structures, Short talks to whole class continuous
intonation and
about speech for half a
stress in a range
x matters of personal minute
of familiar interest
contexts.
x feelings/experiences Take turns to speak
and events
on a subject or event
x their opinions or ideas sentences/or
on topics of general
suggest an alternate
interest
end to the story.
Participate effectively in
pair/group work using,
x appropriate
pronunciation
x intonation
x word and sentence
stress.
Reading Reading Read words by x Learners read stories Read various kinds of age Read or recite
Comprehension appropriate texts aloud
Dictionary skills sight and and texts with in class
decoding only appropriate Sequence events or
long and speed and expression Activity
information to
unknown words. Can read stories or types used
show
texts and in class:
chronology
Read texts for x Understand the classify MCQ, true/
flow of plot, link cause and effect false, table filling,
understanding
development of compare or contrast
information, short labeling,
character and
stories for matching etc.
analysis of
Read, discuss and write
pleasure and values/themes.
about plot, character and
poems for x Predict events story in brief.
enjoyment and while reading
appreciation. x Identify with Read information texts,
characters and find discuss in groups and
Refer to a joy in reading complete various
dictionary x Appreciate the use activities like MCQ; mind
independently. of dialogues and maps; tables to
settings transcode information etc.
x Link story to real life
and find relevance
72 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

Can read information texts


and

x Understand general
meaning
x Locate details,
x link cause and
effect
x Extract information
for own purpose
x Make inferences
Understand basic paragraph
organization

Can
understand the
organization of elements in a
dictionary, as words, phrase,
sound, meaning, spelling
and parts of speech.

Writing Write a variety of Can Participate in process writing


short pieces: x write short messages activities of
messages, post and design relevant various kinds to practice
cards and short post cards based on and improve writing skills
essays of not more familiar themes.
than three small
paragraphs
x Plan, gather ideas with
coherent information,
draft, finally write and
revise small coherent
paragraphs using
appropriate linking
devices.
x recognize different
kinds of paragraph
structures such as
narration, description,
and process

x use appropriate
punctuation devices,
as, full stops, comma,
exclamation marks,
and apostrophes.
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 73

Grammar Use a range of Can Editing tasks of various Integrated grammar


grammatical x connect grammar types: correction, deletion, tasks
structures forms with meaning omission, transformation
accurately to and function etc. based on grammar
communicate items highlighted in class
meaning
x use grammatical
or text
structures accurately
appropriately in
Use the
speech and writing
appropriate
structure and x recognize and
form for indicate accurate or
communicative inaccurate use
purposes.
Use the following
Sentence types:
imperative,
statements,
questions,
exclamations,
simple compound
sentences using
and, or, but, yet;
simple complex
sentences e.g.
using who, which,
that, because,
Verb
forms: present
and past (simple
and continuous);
Used to -for
description,
narration
Future time: will &
going to; common
Modals: can, could,
would Articles;
basic determiners
(e.g. any, some, a
lot of); basic
intensifiers: very,
really Comparative
and Superlative
adjectives Simple
adverbs of place,
manner and time
Prepositional
phrases (place,
time and
movement)
Items listed
below will not be
tested in formal
terms but only in
use.
74 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

Vocabulary Gather Can tasks and word games Use of words


ideas/ x Use words presented such as word in context
knowledge through texts in maze/puzzles/crosswords
of passive various classroom etc.
vocabulary while activities including
word maze/puzzles/ pair/group activities that
they use active
crosswords etc. reinforce the use of
vocabulary in
chosen words in
every day
contexts,
x Use words through appropriate contexts
understating and
classroom knowledge of forms language games to
situations.
and families, review knowledge of
Use a range of prefix/suffix, simple word meaning/word
commonly used idioms, figures of
sound and word spelling
words aptly in speech like simile and
speech or writing metaphor, collocation
as well as meaningful
Use dictionary to phrases
enhance the
knowledge of
word meaning x Consult dictionary to
learn and clarify
and
knowledge and use of
pronunciation words
Domains and
themes:
School; home
environment;
Personal:
relationships,
feelings, opinions
Food: eating and
cooking;
likes and
dislikes
Sports and
entertainment
Environment:
local; nature:
landscape,
animals, plants
and biodiversity;
protection,
conservation,
Culture: local,
national, history,
festivals
Technology:
communication,
gadgets
Travel
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 75

Literary
Appreciation Reads magazines Can Take part in book clubs in
and books from x talk about books with school
the school library enjoyment and interest Talk about books in class,
or outside assemblies etc.
x base assembly
programs, skits, plays
etc. based on books read

Supplementary Read Can Group discussions, class Maintain a notebook


supplementary discussions with a variety of
Reader x speak or write about
reader silently and Reviews, wall magazine, responses to the
events, plots and
with an intention articles stories in the reader
characters in stories
to enjoy the theme
read.
x convert stories into
comic strips, plays etc.
x review stories and
books suggested for
extensive reading

Language Proficiency for Class 7

Learners will be able to understand clear, spoken English in everyday conversation, straightforward factual
information in talks on common everyday topics, identifying the gist, main points and some details

They understand clearly organized presentations and information content of recorded material about
familiar subjects.

They can speak in longer turns with pauses to reformulate or self-correct. They speak more accurately
and fluently.

They can give or seek personal views and opinions in informal discussion. They can participate in pair or
group work in class. They can link simple sentences together to communicate short messages or talk about
people and events.
They understand the organization of texts and read silently for understanding,using a range of strategies.
They summarise,predict, link cause and effect,make inferences, and distinguish between fact and opinion
based on their understanding. They recognise different kinds of paragraph structure such as
narration,description,discursive and process. They consult a dictionary and other reference books
independently. They develop academic study and reference skills.
They read literary texts and poems in class can understand concepts like plots or characters.
They understand and appreciate the use of poetic devices such as imagery,rhyme and rhythm. They read
longer texts or stories for pleasure.
They compose and write a variety of short pieces like diary entries, messages and notices and by
collecting ideas, drafting, revising etc. using appropriate paragraph structure.
They write three or four paragraph essays using more complex sentence patterns on familiar topics and
apply the concepts of paragraph structure.
They punctuate sentences using comma, full stops, question marks, exclamation marks and apostrophes.
They use a variety of grammatical structures, sentence patterns and words to express themselves.
76 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

Area/ Materials and


Objective Learning Outcome Evaluation
Skills classroom transactions
Can
x understand
clear spoken English
of everyday
Learners conversation.
understand x Comprehend
spoken English straightforward
in a range of factual information
Listening familiar contexts in talks on common
with fair everyday topics
degree of x identify the gist,
comprehension. main points and
some details of
messages over
radio,TV, telephone
etc.

. x understand clearly
organised
presentations and
information content
of recorded
materials about
familiar subjects
x enjoy mini talks
/lecture/speech or
AV presentations on
topics of academic /
general nature
Speaking Learners speak Can participate in
in longer turns teacher led or peer
with pauses to group informal
discussions in class on ,
reformulate or
self-correct.
x matters of
current/general
They participate
interest
in informal
x feelings/experiences
discussions
and events
fluently and
x several issues
accurately.
using complex
structures (give &
seek personal
views and opinions)
Participate
effectively in x Use appropriate
pair/group work word and sentence
using stress to
appropriate communicate
effectively.
pronunciation,
intonation
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 77

Reading Learners read Can interact with the text Use of different kinds of Predict
texts for to - activities to engage with story end
x understand the a variety of texts. Some midway
understanding examples:
organisation of texts while reading
information x Rearranging and /or
x predict content
using a range of sentences; suggest an
x recount details
strategies paragraphs alternate
x summarize text
x Jigsaw reading end to the
x make inferences story
x link cause and effect x KWL
x Tabulation of content; Use a table
x distinguish between or mind
cause and effect;
fact and opinion map to
comparisons
reconstruct
Read short Can understand and x Mind maps
content
stories for appreciate x Framing questions
pleasure and x the theme/emotions
poems for in poems Age appropriate poems
enjoyment and and stories for
x the poetic devices
responding and retelling
appreciation. used e.g. imagery,
or reciting.
rhyme & rhythm
Can compose /create
short poems on the
same theme/ sentiment
Activities to engage with
Can understand
the poems and stories to
x the flow of plot understand theme, Identifies and
development of attitude, characters, plot gives a
character and analyse etc. personal
value/theme in stories response
x predict events to the
x appreciate the use of emotion
dialogues and settings and
in the story language in the
x derive pleasure from poem
understanding /
associating similarity
of the story to real
life.

Dictionary Skills Uses head words to locate


Can
items
x understand the
organisation of Looks up information
elements in a about words
dictionary - words,
phrase, sound,
meaning, spelling and
parts of speech.
x refer to a dictionary
independently.
78 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

Writing Compose and Can


write a variety of x recognize different
short pieces as kinds of paragraph
diary entries, structures such as
messages and narration, description,
notices. discursive and
Attempt short process.
essays of not x plan, collect ideas,
more than three to draft and finally revise
four paragraphs. short essays of 3-4
paragraphs using
appropriate linking
devices.
x use more complex
sentence patterns and
apply the concept of
paragraph structure to
their writing
x use appropriate
punctuation devices,
as, full stops,
commas, question
marks exclamation
marks, and
apostrophes.
Grammar Learners use Can Editing tasks of various Integrated
simple to x use grammatical types: correction, deletion, grammar tasks
complex structures accurately omission, transformation etc.
grammatical appropriately in based on grammar items
structures speech and writing highlighted in class or text
In addition to
consolidating x connect grammar
the items learnt forms with meaning
earlier, the and function
following will be
introduced and recognize and indicate
recycled. accurate or inaccurate
use
Advanced
determiners
linking words
adverbs (place
and
types) tense forms
• passivation
• adjectives
(comparative
and superlative
forms)
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 79

• reported
speech
grammar items
above are to be
taught for use
and will not be
tested in formal
terms

Vocabulary Gather Can Word forms and families,


ideas/knowledge x use vocabulary and prefix/suffix, simple idioms,
of passive words presented figures of speech like
vocabulary while through texts in simile and metaphor,
using active various classroom collocation as well as
vocabulary in activities
every day meaningful phrases are
x Participate in
contexts and practised and imbibed
classroom pair/group activities through tasks and word
that reinforce the use
situations. games such as word
of chosen words in maze/puzzles/
Use a range of appropriate contexts.
crosswords etc.
commonly used x Use dictionary to
words aptly in enhance the
speech or knowledge of word
writing meaning and
pronunciation

Domains and x Participate in


themes: language games to
School; home review knowledge of
environment; word meaning/word
Personal: sound and word
relationships, spelling.
feelings,
opinions

Food: eating and


cooking; likes
and dislikes
Sports and
Entertainment

Environment:
local; nature:
landscape,
animals, plants
and biodiversity;
protection,
conservation,

Culture: local,
national, history,
festivals
Technology:
communication,
gadgets Travel
80 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

Reading for Reads Can Take part in book clubs in


pleasure magazines and x talk about books with school
books from the enjoyment and
school library or interest Talk about books in class,
outside x base assembly assemblies etc.
programs, skits, plays
etc. based on books
read

Supplementary Read Can Group discussions, class Maintain a


Reader supplementary x review stories and discussions notebook with
reader silently books suggested for a variety of
extensive reading Reviews, wall magazine responses to
articles, the stories in
x speak or write about
the reader
events, plots and
characters in stories
read.
x convert stories into
comic strips, plays etc.

Language Proficiency for Class 8


Learners at this level consolidate their language skills to communicate confidently with fluency and
accuracy, in real-life situations.
Learners will be able to understand spoken language encountered in different contexts, follow clear
speech in everyday conversation. They understand factual information about common topics, identifying the
gist, main points and most details. They understand clearly organized, longer presentations and information
content of recorded material about familiar and some unfamiliar subjects. They join in informal and formal
interactions with spontaneity, expressing themselves fluently. They speak extensively and exploit a wide range
of simple language to express much of what they want to communicate and participate effectively in pair or
group work. They start, maintain, or end a short conversation on familiar themes, with some pauses to
reformulate or self- correct. They link and express a connected, linear sequence of points using common
connectors to link simple sentences in order to tell a story or describe an event or a process.
Learners at this stage engage with the text to extract meaning. They understand factual / informational, in
textbooks on subjects related to their interests/study. They recognize significant points in newspaper articles
on familiar subjects and can understand the description of events, feelings and wishes and distinguish fact
from opinion. They apply higher order thinking skills like analyzing, inferring, and linking ideas through reading
texts of various kinds and understand how texts are structured.
They read literary texts with understanding through the completion of interactive, guided tasks
appreciate the significance of dialogue and setting in stories. They talk or write briefly about characters,
enjoy poems and express their personal response to the theme, emotion and appreciate the use of rhyme,
rhythm and other poetic devices. Theydevelop study and reference skills like collecting and organizing
information by summarizing, recounting, taking/making simple notes while listening or reading.
They write short and longer pieces for a wide range of purposes. They take messages of enquiry or
information, write notes or messages or formal letters giving or asking for information and state reasons for
action or need. They write personal letters describing experiences, feelings and events in detail. They describe
details of anecdotes or events, dreams, hopes and ambitions and write creatively. They describe the plot of a
book or film and describe their reactions to it.They use a variety of grammatical structures, sentence patterns
and words to express themselves in speech or writing.
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 81

Area/ Skills Objective Learning Outcome Materials and Evaluation


classroom
transactions
Listening Understand Can understand Listen and Can respond to
Listening spoken language x Conversation respond to Class discussion
comprehension encountered in within class groups / take notes Messages
different real life x Announcement s and /summarize
contexts. messages on audio- Group discussions Can summarize
visual systems or Audio and take notes
Understand factual made by teacher. announcements
information about x Short interviews Interviews
common topics in a in audio-visual TV/radio news
simple talk or text format.
read aloud. x The English
news on familiar Listen and
TV channels respond in
Understand various ways to
clearly organized, Can identify and short speeches by
longer understand students,
presentations teachers, Audio
x the main idea or
and information materials or
gist
content of presentations
recorded material x the main points
about familiar x details that support
and some main points
unfamiliar
subjects. Can identify and
understand
x general intent and
purpose
x the key points
important details
Speaking Join in informal Can participate in Group discussions Participate
interactions or teacher led or peer Class discussions actively in
conversation with group conversations in Panel discussions discussions in
spontaneity class about activities or Group work class,
events by Pair and share assemblies
x using physical ideas for talks etc.
strategies like Participate in
nodding, showing story telling,
interest debates and other
x contributing own, such activities
thoughts, opinions or
ideas
Participate x agreeing or
actively in formal disagreeing
discussions on
x politely
familiar themes
x taking turns Can
x make a point
clearly

x ask relevant
Participate questions
effectively in pair x intervene, question or
or group work. answer politely
82 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

x take turns without


interrupting
Can
x keep to task in pair
and group work
Can narrate or x give others a
describe hearing
coherently x contribute own
ideas in a group
discussion
Can arrange a
sequence of points of
events logically and
use linkers
appropriately to
x Tell a story
x Describe an event
or a process.

Reading Engage with the Can Comprehension tasks


Reading text on familiar x Understand focusing on extracting
Comprehension subjects to information in texts significant details, text
extract meaning. on subjects of organization,
interest and study
x Understand and Reading texts to
extract significant understand paragraph
points in organization principles
newspaper like classifying,
articles chronological
x Understand arrangements,
description of events, comparing, contrasting
feelings and wishes etc
Distinguish fact from
opinion
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 83

Can Reads and


x Perceive and Some examples of demonstrates
Apply higher activities:
understand the understanding of
order thinking
grouping or x Rearranging gist, details, and
skills like
classification of sentences; organization
analyzing,
information or paragraphs through various
inferring, and
ideas x Jigsaw reading tasks
linking ideas and
x understand x KWL
understand how
texts are the organization x Tabulation of
structured. of ideas or content; cause and
information on the effect;
basis of comparisons
classification, x Mind maps
chronology, contrast Framing questions
and comparison and
cause and effect.

Can
x collect and Read reference Oral or written
organize books like presentations on
information encyclopedias, understanding
Develop study
Reference skills x summarize and material on the and appreciation
and reference
skills recount Internet to collect of the texts or
x make simple notes information for a poems
while reading. project

Can
Read and x Appreciate the
Literature understand significance of Make and use
literary texts dialogue and notes to speak or
setting in stories. write
x Understand
motivation, role
etc. of characters

Can
Read and enjoy x Express personal Read, discuss and
poems response to the write about
theme and literary works of
emotion appropriate level
x Appreciate the
use of rhyme,
rhythm and other
poetic
devices.

Writing Write short pieces x Can take Context based Writes


(40-50 words) messages of activities with messages,
enquiry or inputs for writing notices, emails of
information notes, notices, appropriate
x Can write notes, messages or length and
notices, messages emails content
or emails
84 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

Write longer Can Activities for each Writes


piecesfor a wide x Plan and collect stage of the informatively and
range of purposes information/ ideas writing process. creatively on
keeping purpose, x Select ideas/ Visual or verbal various topics in
audience and information inputs and cues different formats
format in mind relevant to for writing
purpose Special group or
x Write formal letters pair work for
giving or asking for drafting, editing
information and state and writing
reasons for action or Creation of a class
need board magazine
x Write personal letters or other
describing publishing outlets
experiences, feelings for giving genuine
and events in detail. purpose for the
x Write descriptive writing
pieces with details of
anecdotes or events,
dreams, hopes and
ambitions.
x Write reviews
describing their
reactions to the plot
and characters of a
book or film.

Grammar Use a variety of Can Integrated Integrated


grammatical x use the continuous exercise to grammar tasks
structures and and perfect tenses practice acquired like editing,
sentence patterns appropriately in basic grammar transcoding etc.
In addition to sentence patterns Using a range of
consolidating the and in the passive grammar
items learnt earlier, and reported speech. structures
the following will be x use structure words accurately and
introduced and like pronouns, appropriately
recycled through adverbs and linkers while speaking or
the upper primary appropriately in writing
stage. various kinds of
determiners sentences and in
linking words; writing to create
sentence coherence
modifiers adverbs
x use most
(place
sentence patterns
and types) perfect
accurately
tense
forms clauses
• modal auxiliaries
• word order in
sentence types
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 85

Vocabulary Gather Can Vocabulary Integrated or


ideas/knowledge x use words relating extension context based
of passive to familiar topics or activities based tasks for use of
vocabulary while subjects on word roots, words
using active x make out meaning collocation,
vocabulary in in context through prefixes and
every day knowledge of suffixes
contexts and prefixes, suffixes,
classroom roots and word
situations. forms
Use a range of x spell most common
commonly used words accurately
words aptly in
speech or writing
Domains and
themes:

School; home
environment;

Personal:
relationships,
feelings, opinions
Food: eating and
cooking; likes and
dislikes

Sports and
entertainment
Environment:
local; nature:
landscape,
animals, plants
and biodiversity;
protection,
conservation,

Culture: local,
national, history,
festivals

Technology:
communication,
gadgets

Travel
Reading for Reads magazines Can Take part in book
pleasure and books from the x talk about books with clubs in school Talk
school library or enjoyment and about books in class,
outside interest assemblies etc.
x base assembly
programs, skits, plays
etc. based on books
read
86 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

Supplementary Read Can Group discussions, Maintain a


Reader supplementary x review stories and class discussions notebook with a
reader silently books suggested Reviews, wall variety of
for extensive magazine articles, responses to
reading the stories in
x speak or write about the reader
events, plots and
characters in stories
read.
Can convert stories
into comic strips, plays
etc.

DRAFT SYLLABUS FRAMEWORK- CLASS 9

At this level learners understand and communicate academic and general content and comprehend text
of a higher order.They identify the topic and distinguish main points from supporting details for a familiar topic.
They take notes, follow narratives, arguments, in a speech, lecture or from multi- media presentations. They
speak with appropriate pronunciation, stress and voice modulation and interact with confidence in pair, group
or whole class activities like on stage performances. They develop higher order thinking skills like analyzing
and inferring, study and reference skills like summarizing by taking notes while working on texts of various
kinds. They plan, organize and present ideas coherently in writing using formats and genres to suit
communicative purposes. They use a range of grammatical structures to extend, link and develop ideas. They
use vocabulary accurately and appropriately in speech and writing and increase their vocabularythrough
reading and exposure to other inputs like the Internet.
Learning Materials/content and
Area/ Skills Evaluation
Objectives/outcomes classroom procedure
Use voice modulation, gesture, x Use the textbook or other x Listen and make note/ draw
cohesion devices, key words, inputs like talks, messages, or label diagram etc.
Listening contextual references as announcements, classroom Examples:
clues to understand and role-plays, on stage Listen and
interpret messages, performances, films, etc. to Mark Tor F/; mark MC
instructions, advice and organize activities to develop Label diagram, complete a
requests in different kinds of skills to listen for different table, mark route on a
inputs, such as, purposes and listening map
x listen for general information comprehension. x Listen and write different
x main idea x Listen for keywords, specific kinds of dictation focused
x specific details details, spot the words in the on meaning: classifying
x summarize listening passage words, filling a table/grid/
x Guessing games that involve identifying features in a
Listen critically to understand listening to input Listening to map/picture/diagram etc.
content debates, speech, multi- media
x distinguish main points from presentations Understand spoken
supporting details follow the language in a range of
sequence of events in a Using contextual clues to guess accents
narrative meanings of unfamiliar words
x draw inferences, summarize, /expressions
add or expand to the story
x interpret information
x adopt different strategies to suit
the purpose of listening.
x follow narratives, arguments in
speeches, talk, TV programmes
and other audio-visual inputs
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 87

Speaking x Communicate fluently in simple x Activities to be linked with the x Short interaction about self
accurate language and express text or any other familiar
themselves confidently, clearly x Pair work, group work and subject.
and politely in discussions, whole class activities to x One/two minute
group work and presentations practice speaking about presentations / debates for
x Learn the art of ‘soft skills’ and general topics, presenting a informal assessments
etiquette point of view, presenting an x Responding appropriately
x Express and respond to argument, sharing ideas or to queries/questions
personal feelings, opinions and information
arguments politely x participate effectively in group
x Make an oral presentation or discussions
speech clearlywith relevant debate and present point of view
information, explanations and and respond to questions
justifications. politely in a prepared context
x Plan and present information or extempore
and ideas for a variety of x Examples:
purposes x Brainstorming; asking
x Use appropriate questions; discussions; role-
pronunciation,word stress, plays; debates; interviews;
sentence stress, voice press conferences; talk shows;
modulation patterns reviews; one-minute or two-
minute presentations
The above tasks can be based
on the reading text or other
inputs.
x Games like quizzes; who am I;
‘JAM’; problem solving
x Describing events,and activity
like ‘block and tackle’/JAM etc
x Anchoring, formal and informal
announcements
Reading x Read texts of appropriate level x Engage in comprehension x Tasks for reading
from literature and different tasks that scaffold/support and comprehension
subject areas with promote higher order thinking Example:
understanding, using different skills Make own questions on a
approaches to explore ideas text; create a quiz for the
x Tasks based on reading text to
and different kinds of text. class based on text;
achieve learning outcomes-
complete/ choose
x Select, extract information for a skimming, scanning,
statements which require
specific purpose from a range understanding and linking
working out meaning,
of reference materials, using events, stories, information
inferring or analyzing, fill
reading comprehension skills etc.
table,create a diagram
such as skimming, scanning, x understand how text is etc... responding
predicting and connecting. organized for various appropriately to “wh-‘
Connect and identify the links purposes questions
between ideas, events etc. Tasks to develop extrapolation
while reading longer texts. through literary texts
x Predict, analyze, interpret, infer
information and ideas in a text
x Understand relations between
different parts of a text through
lexical and cohesion devices
x Deduce the meaning of
unfamiliar lexical items using
contextual clues
88 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

x Summarize and take notes for


specific purposes in verbal and
diagrammatic form
x Use dictionary to obtain
information on the meaning
and use of words
x Interpret texts by relating them
to other material on the same
theme and to use their own
experience and knowledge
x Develop higher order thinking
skills like analyzing, inferring,
synthesizing
x Develop study and reference
skills.

x Plan and organize and present x Tasks with content support to x Writing task: message,
ideas coherently in different take learners through the personal& formal letter,
Writing kinds of formats and genres notice, commercial/poster
process of writing: collecting
x Organize ideas and facts data, selecting, drafting, advertisement, slogan,
appropriately to suit editing and rewriting. general posters,
communicative purpose and pamphlets, article, report
x Example: Collecting: etc.
audience.
brainstorming; reading a text;
x Use a range of cohesive x Developing hints/clues
discussing; sharing ideas in
devices, grammatical [visual or verbal]
pairs or groups Selecting:
structures and vocabulary discussing; sharing ideas in
accurately and appropriately to class or group; ordering ideas
convey meaning effectively to suit purpose; choosing
x Follow the process of writing relevant format Drafting: in
(collecting, selecting, drafting, groups, pairs or individually
editing)
x Editing: individually, in pairs,
x Write with clarity and or groups
coherence (good text
organization and appropriate x Writing tasks: message, email,
use of linkers). letter, notice, poster
advertisement, slogan, general
x Use own ideas and make
poster, pamphlets, article,
writing interesting
report, blogging etc.

x Read and develop an interest x Guided reading tasks requiring x Personal response to
Literary in and a critical appreciation of response to the various features of the poem or text
appreciation literature. features and aspects of the like character, plot and
literary text or poem read in setting of prose text or
x Respond to literary features in
class. poetic devices, rhyme and
poems, stories or novels
x Be an integrated set of tasks form of poem
x Encouraged to read for comprehension, speaking
independently and extensively and writing.
for pleasure
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 89

x Use most common grammatical Various kinds of editing and x Use based tasks like
forms and structures context based, purposeful editing for mistakes,
Grammar
accurately and appropriately, in tasks to practise the accurate omission, deletion,
speaking and writing, with and appropriate use of the punctuation etc.
sensitivity to meaning, intent following:
x Ability to identify or
and context
x Verbs :- knowledge of grammatical
x Use verb forms, phrases, terms will not be tested
present and past tenses forms;
sentence types and structure though may be used for
future time reference;
words accurately teaching where helpful
modals; voice; subject-verb
x Use structures fairly accurately concord; non-finite verb x Use structures
and appropriately to support forms meaningfully ,in an
the four skills integrated manner
x Sentence structure:
x Edit short passages for connectors, linkers and other
accuracy discourse markers types of
phrases; clauses; types of
link form with function and
sentences; complex and
meaning to use language
compound sentences,
accurately
indirect speech, comparison,
nominalization
x Structure words determiners
pronouns prepositions

They increase their vocabulary x Reading tasks to scaffold x Comprehension and


through reading and exposure understanding meaning from writing activities focused
Vocabulary
to other inputs like the Internet context. on vocabulary.
and use a range of words
x Vocabulary games and other x Speaking and writing
accurately and appropriately
activities to specifically activities.
in speech and writing with
increase word knowledge and
sensitivity to meaning and
awareness
intent.
x Tasks to develop dictionary
x Learn the meaning of new
skills
words and use them when
speaking and writing
x Understand grade-level words
in a variety of contexts from a
variety of roots
x Use context clues to determine
the meanings of unfamiliar
words.
x Determine word meaning by
analyzing the textual content.
x Use print and electronic
vocabulary tools such as
dictionaries
90 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

x Read literary (both Learners will undertake various x Display or performance of


Extended contemporary and classic) tasks after reading the book or classroom task
reading books in English and story like converting into a play, a
understand, interpret, evaluate comic strip, a radio script etc.
and respond to the characters,
plot and setting
x Discuss authors intent/ purpose
or ideas
x Discuss texts using own
knowledge and experience
x Respond to and appreciate the
form, rhyme, rhythm and figures
of speech in poems
x Read for pleasure and general
understanding.
x Review and comment on the
events, characters plot and
language in the book or stories
x Read short stories and
recognized novels and books

DRAFT SYLLABUS FRAMEWORK- CLASS 10


Learners are able to adopt different listening strategies for different purposes using linguistic and non-
linguistic features of the context to understand and interpret what they hear. They follow narratives, arguments
etc. in a speech, lecture or audio-visual presentation and take notes. Learners can interact with confidence
and take active part in pair, group and whole class work like role-plays or discussions. Learners read
informational texts on different subject areas with understanding, using different approaches and strategies to
explore ideas and read independently and develop higher order thinking skills such as analyzing, inferring,
synthesizing through reading texts of various kinds by understanding the ways that words and structures
contribute to meaning. They develop study and reference skills like collecting, organizing, exploring and
discuss literary texts, thereby learn to present ideas coherently in writing in different kinds of formats and
genres to suit communicative purpose and audience. They read for pleasure through guided reading of and
interactions with recognized contemporary and classical writings and thereby develop an interest in and a
critical appreciation of literature.

Learning
Area/ Skills Classroom procedures/experiences Evaluation
Objectives/outcomes

Use the textbook or other suitable Tasks for listening as


x Use linguistic and non- inputs to organize activities to used for teaching.
linguistic features of
enhance develop listening
the context to Example: Listening
Listening comprehension.
understand and and- Speak/ write/
interpret what they x Examples: identify or use
hear. words, phrases
x Listen and etc./ make note/
x use intonation, gesture,
Cohesion devices, key Mark True or False; mark Multiple summarize/draw or
words, features of the Choice label diagram etc.
context as clues to Label diagram, complete a table, mark
understand and route on a map, complete notes
interpret messages,
instructions, strategies x Listen for keywords, specific details,
advice and requests spot the words in the listening
passage, write, sum and add to the
x Can listen critically to story/ information
understand content
x Kinds of dictation focused on
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 91

meaning: classifying words, filling a


x distinguish main points
table/grid/ identifying features in a
from supporting details
map/picture/diagram etc.
x follow the sequence of
events in a narrative x Guessing games that involve
listening to input
x the logical thread in
arguments
x evaluate content
x review
x Adopt different
strategies to suit the
purpose of listening.
x Follow narratives,
arguments in speeches
etc.
x Understand TV
programmes and other
audiovisual inputs

Listen for
x main idea;
x specific details
x summarizing
x take notes
Speaking x Adopt different x Activities and tasks to practice Short interaction
strategies to convey speaking about general topics, about self or other
ideas effectively presenting a point of view, subject.
according to purpose, presenting an argument, sharing One/two minute
topic and audience ideas or information presentations
(including the Debates
Examples:
appropriate use of
polite expressions) and Brainstorming; asking questions;
interact with discussions; role- plays; debates;
confidence. interviews; press conferences; talk
x Use appropriate word shows; reviews; one-minute or two-
stress, sentence stress minute presentations
and intonation patterns The above tasks can be based on the
x Communicate fluently reading text or other inputs.
in simple accurate x Games like quizzes; who am I;
language and express ‘JAM’; problem solving
himself/herself
confidently, clearly and Retelling of stories or other inputs
politely as required by
the situation
x Convey messages,
frame questions to elicit
the desired response,
and respond
appropriately to
questions;
x Express and respond to
92 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

personal feelings,
opinions and attitudes;
x Express agreement or
disagreement, to
summarize ideas, to
present own views and
elicit those of others
x Express and argue a
point of view clearly
and effectively in
presentations of
different kinds.
x Take active part in
discussions on familiar
topics providing
relevant explanations
and arguments and
make oral
presentations on
familiar academic and
non-academic topics.

Reading x Read texts of Activities based on reading text to Similar tasks for
appropriate levels from practice comprehension skills and reading
literature and different achieve learning outcomes- comprehension
subject areas with skimming, scanning, understanding
understanding, using and linking events, stories,
different approaches to information etc.
explore ideas and Activities to understand how a text is
different kinds oftext. organized for various purposes
x Select, extract, and
Activities to develop higher order
synthesize information
thinking skills
for a specific purpose
from a range of x Example:
reference materials,
using comprehension Make own questions on a text; create a
skills quiz for the class based on text;
complete/ choose statements which
x Read and collect, require working out meaning,
collate and organize inferring or analyzing; fill table;
relevant information for create a diagram etc.
a specific purpose from
various text types.
x Understand relations
between different parts
of a text through lexical
and cohesion devices
and deduce the
meaning of unfamiliar
lexical items in a given
context.
x Can collect and
organize information
taking notes while
working through longer
texts and books
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 93

x Engage in
communicative tasks
that promote higher
order thinking skills
like analyzing,
inferring, synthesizing
while reading various
texts
x Use study and
reference & think
independently
x Can use dictionary
and other reference
materials to obtain
information on the
meaning and use of
words
x Can interpret texts by
relating them to other
material on the same
theme and to their
own experience and
knowledge

Writing x Plan and organize and x Tasks with content support to take x Writing activities:
present ideas learners message, ,letter,
coherently in different notice,
through the process of writing:
kinds of formats and advertisement,
collecting data, selecting, drafting,
genres slogan, posters,
editing andrewriting. Example:
pamphlets, article,
x Organize ideas and report etc.
x Collecting: brainstorming ordering
facts appropriately to
ideas to suit purpose; choosing
suit communicative
relevant format
purpose and audience.
x Organize thoughts and x Drafting: in groups, pairs or
individually
ideas to write for
various purposes x Editing: individually, in pairs, or
(inform, and audiences groups
(formal, informal)
x Writing activities: message, email,
x Follow the process of letter, notice, advertisement,
writing (collecting, slogan, posters, pamphlets, article,
selecting, drafting, report etc.
editing)
x Use a range of
grammatical structures
and vocabulary
accurately and
appropriately, to
extend, link and
develop ideas with
sensitivity to meaning
and intent.
94 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

Literary x Read and develop an Guided reading tasks requiring Personal response to
appreciation interest in and a critical response to the various features features of the
appreciation of and aspects of the literary text or poem or text
literature. poem read in class.
Like character, plot
x Read literary (both and setting of
contemporary and prose text or poetic
It can be an integrated set of tasks for
classic) books in devices, rhyme and
comprehension, speaking and
English and form of poem
writing.
understand, interpret,
evaluate and respond
to the characters, plot
and setting
x Discuss authors’ intent/
purpose or ideas
x Discuss texts using
own knowledge and
experience
x Respond to literary
features in poems,
stories, novels& other
texts of literary value
x Read independently
and extensively for
pleasure

Grammar x Use most common Various kinds of editing and context x Use -based tasks
grammatical forms and based, purposeful tasks to like editing for
structures accurately practise the accurate and mistakes,
and appropriately, in appropriate use of the following: omission, deletion,
speaking and writing, punctuation etc.
with sensitivity to
x Verbs :-
meaning, intent and present and past tenses forms; future x Ability to identify or
context . time reference; modals; voice; knowledge of
subject-verb concord; non-finite grammatical terms
x Use verb forms, verb willnot be tested
phrases, sentence though may be
types and structure forms used for teaching
words accurately where helpful
x Sentence structure: connectors,
x Use a range of linkers and other discourse
grammatical structures markers types of phrases;
fairly accurately and clauses; types of sentences;
appropriately to complex and compound
support the four skills sentences,

x Correct and edit short x indirect speech, comparison,


passages for accuracy nominalisation

x Can link form with x Structure words


function and meaning Determiners
to use language
accurately Pronouns
Prepositions
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 95

Vocabulary Reading activities to scaffold Comprehension and


x Learners increase their understanding meaning from writing tasks
vocabulary through
context. focused on
reading and exposure
vocabulary.
to other inputs like the x Vocabulary games and other
internet and use a activities to specifically increase Speaking and writing
range of words word knowledge and awareness activities.
accurately and
appropriately in speech x Activies to develop dictionary skills
and writing with
sensitivity to meaning
and intent.
x Learn the meaning of
new words and use
them when speaking
and writing
x Understand grade-
level words in a variety
of contexts from a
variety of roots
x Use context clues to
determine the
meanings of unfamiliar
words.
x Determine word
meaning by analyzing
the textual content.

x Use print and electronic


vocabulary tools such
as dictionaries

Extended x Reads short stories and x Learners will undertake various Display or
reading other longer, standard tasks after reading the book or story performance of
literary pieces like converting into a play, a comic classroom task
strip, a radio script etc.
x Read for pleasure and
general understanding.
x Review and comment
on the events,
characters plot and
language in the book or
stories.
96 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

STATE COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING -CHENNAI – 06 TNCF – 2017 – DRAFT SYLLABUS –

MATHEMATICS

STANDARD 1 -10

GRADATION OF PRIMARY MATH CONTENT

TOPIC CLASS 1 CLASS 2 CLASS 3 CLASS 4 CLASS 5

GEOMETRY Introduction to spatial Introduction to spatial Creating 2 – D shapes Properties of 2 – D Drawing 3–D shapes
orientation orientation- 3D shaped objects from 2–D Shapes
dimensional x To create shapes
x To build a sense of spatial through paper folding, x To learn names of x To get the feel of
orientation. x To observe objects in paper cutting shapes like triangle, perspective while
the environment and square, rectangle, observing drawings of
x To understand spatial gets an intuitive feel x To identify 2-D shapes. pentagon, circle etc., 3-D objects in 2-D.
relationship. for their geometrical x To describe the various
x To recognize these x Able to explore
attributes 2-D shapes by
x To understand the meaning shapes in the objects intuitively rotations and
of and use appropriate Identification of 2D counting their sides around them. reflections of familiar
spatial vocabulary shapes and 3D ,corners (vertices)and 2-D shapes.
objects in everyday diagonals x Able to draw circles
Eg. Top, Bottom, On, Under, using objects like x Able to explore
life x To make shapes on the
Inside, Outside, Above, bangles , bottle caps etc., intuitively symmetry in
Below, Near, Far, Before, x To identify the basic dot- grid using straight familiar 3-D shapes like
After, Front 3D shapes such as lines and curves. x Able to draw a 2D
in alphabets.
cube, cuboid, shapes free hand and
- Rear , More -Less, Thin - Fat Tangram with geometry tools. x Able to make the
cylinder, cylindrical,
and Big - Small x Create shapes using shapes of cubes,
cone, conical, x To identify centre, radius
sphereand spherical tangram pieces cylinders and cones
and diameter of a circle.
by their names. using nets especially
Introduction to shapes in x Matches the properties x To identify sides, designed for this
real objects and its Introduction to of 2D shapes by diagonal, perimeter for a purpose
attributes properties of observing their sides quadrilateral objects.
shapes and corners (Vertices) Introduction to angles
x To correlate concrete x To measure and find out x To get the feel of an
things to their shapes x To trace the x To tile a given region the differences among
2-D outlines of 3-D using a tile of a given angle through
different quadrilateral observation of objects
x To Learn vocabulary objects. shape objects
related to nature of shapes in their environment
x To Observe and x Distinguishes between x To understand the and paper folding.
identify these 2-D shapes that tile and properties of 2D objects x To learn the names of
Eg. Shapes, round, corner, shapes viz., that do not tile
rectangle, square, Creating shapes by angles like acute,
edge, surface, plain, long & constructing 3 – D obtuse and right angle.
triangle, circle by combining different 2 –
short. objects
their names with 3 D D shapes
x Able to identify right
objects x To be able to draw 3-D x Uses Tangram to create angles in the
x To describe objects. different shapes. environment.
intuitively the x Describe the various x Able to fill space using x Able to classify angles
properties of these 3D shapes by counting tiles of geometrical into right, acute and
2-D shapes. their sides, corners and shapes using one or two obtuse angles.
x To identify objects by diagonals shapes
x To represent right
blind folded and to x Able to choose a tile angle, acute angle and
use the vocabulary among a given number of obtuse angle by
such as curve, tiles that can tile a given drawing through
Introduction to basic straight line, circle, region both intuitively tracing.
shapes (2D) cylinder, sphere, andexperimentally.
cone, square, Area and perimeter
x To know basic names of Properties of (to be given in
rectangle, triangle,
shapes like square, circle, 3 – D objects activities only)
circle , corner etc.
oval, rectangle, triangle
x To create 3D objects
Introduction to draw
x To observe and describe different kind of
using Clay and paper
objects from the folding given nets x to determine area and
lines and figures of
surroundings having 2D and 3D. x To compare and perimeter of simple
different sizes and shapes differentiate 2D and 3D geometrical figures
like pebbles, boxes, balls, x Identifies and makes objects (such as
pipes, bottle caps, pencil straight lines by tangle/square using
and eraser. folding, straight standard units)
edged objects,
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 97

x stretched strings and Introduction to Symmetry Introduction to Fractals


draws free hand and x Able to explore intuitively x Observes and
x To draw the border of with a ruler
objects and represent in 2D the reflections through understands fractals
x To distinguish mirror, ink blots, paper
(Eg. Draw rectangle with cutting and paper folding. Create model of fractals
between straightens
border of eraser/pencil using clay, paper, glue
curved lines x Able to draw top view,
box) and match sticks
front view and side view
x To identify objects by
Introduction to draw of simple objects.
observing their
straight lines x To observes from the
shadows
x To draw horizontal, vertical surrounding and from
and slant lines (free hand) day to day life situations
and identifies
x To draw /represent straight symmetrical objects. Eg:
lines in various orientations Vertical dissection of
(vertical, horizontal, slant) human body (externally),
Differentiating,Sorting and butterfly, petals of
classifying object based flowers, design of a
on shapes, locations and fabric, starfish etc.
space x Collects/ records
symmetrical objects
x To collect objects from the
whenever/ wherever they
surroundings and
see
differentiates, Sorts,
classifies and describes x To draw such
those objects on the basis symmetrical objects and
of shapes and other naming the same.
observable properties Iterative patterns in
Eg .Sound produced by group shapes
of students within outside x Able to draw circles,
the class, same done by spirals, ovals;
one child (within the class x To differentiate and to
and outside the class).
compares the shapes
Observes and describes the drawn.
way shapes affect x To explore visual
movements like rolling and examples of repeating
sliding. patterns.

NUMBERS Numbers from 1 to 9 Numbers from 21 to Numbers sequence up Number Sequence up to Numbers beyond 10000
x To observe objects 99 to 1000 10000
x to know numbers
and make x To learn
x To read and write all 3- x To read and write 4 – beyond 1000 being used
collection of objects numbers by
digit numbers. digit numbers (including in real life situation
x To arrange the rote from 21 to
odd and even numbers)
collection of 99. x To expands a number Place value and
objects in order by Write numerals for with respect to place x To write numbers with comparing numbers
– Matching and Twenty-one to Ninety values respect to place value
nine x To find place value
– One to one expansion.
Counts in different ways – in numbers beyond 10000.
correspondence Counting
starting from any Comparing numbers
x To count the number x Group objects number
of real objects in a in x Able to sequence an
category.(eg: Compare Numbers arbitrary array of
collection.(concrete)
group the numbers in ascending
x To count the names based x To identify odd and
and descending order.
number of on alphabets) even numbers with
objects by x Count the
respect to ones place x Able to form greatest
representing upto 3 digit numbers and smallest numbers
objects in each
them in the form category(eg: usinggiven digits
x To be able to forms
of pictures(semi- count the greatest and smallest Addition and subtraction
concrete) number of numbers using given within 10,000
– number of digits.
students name x To add and subtract up
starting “A”, To be able to sort an to four digit numbers by
number of array of numbers into writing them vertically in
students name ascending and the following two cases:
starting “B”…) descending order without grouping, with
grouping (sum should
not exceed 10,000).
98 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

x To make collection x To group Ordering Multiplication (up to 2 x Able to sequence


of objects objects into digit number by 2 digit an arbitrary array of
x To arrange things in number and 3 digit
corresponding to a ’tens’ and numbers up to five digits
different orders for a number by single digit
specific number ‘ones’ in ascending and
given solution.(eg: number)
x To draw finding out different
descending orders.
x To recognize representation
ways to prove that 3 x Able to do elementary x To form the
and speak for groups of
and 5 make 8, by multiplication of 2-digit greatest and smallest
numbers from 1 tens and ones
arranging numbers in by2- digit and 3- digit by numbers using four and
to 9. x To group a different orders) single digit numbers five digits.
number into using lattice algorithm
x To use numbers tens and ones and the standard Numbers and
x To identify the Addition and operations
from 1 to 9 in (column) algorithm
counting and predecessor Subtraction within x To appreciate the
comparison. (Real and successor 1000 x Able to reason out the role of place value in
up to 99. results of operations
objects and x Able to add and addition, subtraction
repeated events x To identify down on specified and multiplication
numbers” in subtract numbers by
like numbers algorithms.
between” Eg: writing them vertically
clapping/jumpingto in the following two x Able to write tables up to x To multiply 3
24, _ _, 26.
be used for cases: (Sum should not 10 × 10. digits by 2 digits
x To skip count
counting) exceed 1000)
by twos Division: up to 4 digit x to use informal
x To read and write forward to - Without regrouping. number by single digit and standard division
numerals from 1 to 9.
backward up - With regrouping. number. algorithm
x To identify the ordinal to Ninety-nine.
To use the place space x To divide a given number
x To skip count x To divide 4 digits
x To match the value in standard by another number in
by threes by 2 digits
ordinal numbers algorithm of addition various ways.
forward to and subtraction.
with objects in backward up to x To apply the four
order of size Ninety-nine x Able to solve addition operations to life Introduction to square
Concept of “Zero” x To introduce and subtraction of situations. numbers
x To introduce the odd and even simple problems in
x To frame word problems. x to understand the
concept of “no numbers different daily life term square numbers
objects” give the Ordering situations presented x To estimate sums,
symbol zero to x To arrange through pictures and differences and products x to find out square
represent it. numbers till stories. of simple two digit numbers up to 100
x To approach zero hundred in x To frame problems for numbers to nearest tens Factors and multiples.
through real life ascending and addition and or hundreds.
situation (such as descending subtraction facts x Understand the
x meaning of factors and
there are 5 papers order
lying on the floor, x To able to form x To estimate the sum of, multiples
the greatest and and difference
how many To identify least
the smallest 2- between, of two given
remaining? Or there common multiple(LCM)
digit numbers numbers
are 5 waste papers
with and without Mental Arithmetic
lying on the floor,
ask the child to put in repetition of x Able to estimate
given digits.
the garbage bin one sums, differences,
by one. Let the x To arrange products and quotients
things in up to two digits numbers
children count and
sequential order. and verifies using
say eg: 1 in the bin,
(eg: arrange approximation.
4 on the floor, names of the
….finally nothing or classmates, Systematic ordering:
zero on the floor, 5 alphabetically).
in the bin) Logically find out
something based on the
Introduction to condition.(Eg: the child
should be able to
Number 10 To
investigate and find the
know and use the
number of possible
number 10 routes from one location
to another on a
map/maze; find out
different words that can
be made using five
given letters;
meaningful)
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 99

.Counting Place value and Multiplication Mental Arithmetic


comparing the
x To count the x Multiplies a given x Able to add and subtract
numbers
objects.(Eg: count the number by another multiple of 10 and 100,
x To expand a
number of books in the number in various mentally.
number with
bag; the child should be respect to place
ways such as:
Complete multiplication
able to tell the total and values. -by drawing dots facts by adding partial
ensures that the child
x To count and -by re-grouping products, mentally (e.g, 7x6
has counted everything regroup objects = 5x6+2x6)
once) -by repeated addition
into tens and
-by using multiplication
x To estimate, verify and ones
facts
justify the counted value. x To use the
x To be able to count the concept of place x Explains the meaning
value to compare of multiplication
objects, mentally &
numbers
silently; x Identifies
x To be able to relate last Ordinal and x Able to construct the
number counted with the Cardinal multiplication tables of
total number of objects numbers 2, 3, 4, 5 and 10
Numbers from 11 to 20
x To form number x To indicate x To use an appropriate
sequence from 11 to 20 and identify number operation in
the position of the life situation of the
x To count object using
an object in a child / in the child’s
these numbers
line context
x To group objects into a
group of 10s and single To learn ordinal To multiply two digit
and cardinal numbers using
objects
numbers. standard algorithm and
x To develop the
Writing numbers Lattice multiplication
vocabulary of group of
up to 99 algorithm
tens and ones.
x to read and write
x To show the group of numbers upto 99
Division
tens and ones by (eg. if number is x Able to explain the
drawing said, the child meaning of division
x To count the number of should be able to from the context of
tens and ones in a given write the number, equal grouping and
number. not necessarily in sharing.
x To write the numerals for words. i.e., if
eleven to twenty. teacher said 69, x To understand division
the child be able as repeated
Addition (of single digit to write 69 but not subtraction
numbers whose sum is necessarily “sixty
less than 10) and x Able to relate division
– nine” with multiplication.
Subtraction of numbers Reading and
without conversion writing numbers x Completes division
x To write numerals for ten upto 99 in words facts:
and twenty x To read and write -by grouping
numbers in words
x To Compare numbers up to eg: for 69 the -by using multiplication
20 child should be tables.
able to write sixty
x To get introduced to Mental Arithmetic
nine
vocabulary like total,
Addition & x Able to add and
together, altogether etc., to
Subtractions up to subtract single digit
denote addition.
99 numbers and two digit
x To introduce subtraction as x To learn addition numbers mentally.
“taking away” using real and subtraction
Able to double two digit
objects. x To add and numbers mentally
subtract two digit
x To understand subtraction numbers
(result not exceeding
as cancelling using two digits).
beginning from
pictures. concrete
To use vocabulary like representations
difference, take away, less to abstract
etc., to denote subtraction. x To add zero to
a number and
x To add and subtract using subtract zero
real objects and pictures. from a number.
100 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

x To add and subtract the x To understand


numbers using symbols ‘+’ properties of
and ‘-‘. addition
Addition and Subtraction through
(up to 20) patterns.
x To add and subtract To be able to write
numbers up to 20. stories to describe
situations that
-using concrete, tangible corresponds to the
objects
given addition and
-using pictures subtraction facts
-using numbers x To be able to write
x To observe and understand stories to describe
the different orientation in situations that
addition and subtraction corresponds to the
x To reason out the sum given addition and
values subtraction facts.
Familiarizing numbers up to x To estimate and
20 check the
x To group objects into ones, reasonableness of
twos, fives and tens (for answers to
numbers till 20). addition and
subtraction
x To identify the predecessor problems through
and successor up to20. discussion.
x To identify numbers in
between x To be able to write
stories to describe
Numbers from 21 to 49/99
situations that
x To learn numbers from 21 corresponds to the
to 99. given addition and
x Write numerals for Twenty subtraction facts.
- one to Ninety nine.
x To estimate and
x To group objects into ’tens’ check the
and ‘ones’ reasonableness of
x To draw representation for answers to
groups of tens and ones addition and
To represent numbers tens subtraction
and ones through pictures. problems through
discussion.
x To group a number orally
into tens and ones Introduction to
Multiplication and
x To identify the predecessor
division
and successor up to 99.
x To identify numbers” in x To do discussion
between” Eg: 24, _ _, 26. of situations
To skip count by twos involving repeated
forward to backward up to addition and
Ninety-nine. situations involving
equal sharing
x To skip count by threes
forward to backward up to x To learn activities
Ninety-nine [Ensure that of making equal
this part(Numbers from groups (activity
21 to 49/99 is an optional, only)
so as to consider the Mental Arithmetic
pace of the learner]
Mental Arithmetic x To add and
To add two single digits subtract single
digit numbers
numbers up to sum of 10
mentally.
mentally
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 101

PATTERNS Patterns in Sounds Patterns in Sounds Patterns in shapes Patterns in shapes Patterns in shapes
x To identify the patterns in x To observe and extend x Creates patterns x Observes shapes x To create patterns
sounds patterns in sequence of of regular irregular sequence from using different colours
sounds. Eg: Patterns of shapes by kaleidoscope and shapes
x To make pattern through sounds can be extended stamping (eg: by
sounds x Identifies the patterns in Patterns in numbers
by tapping benches, feet, drawing leaves,
a sequence of shapes
clapping etc. ink blot diagrams) x To identify patterns in
x Creates Patterns using square numbers and
Patterns in Colours x To create patterns by x Searches for
shapes sequence triangular numbers
mixing sound and body patterns in
movements different ways of Patterns in numbers x To relate sequences of
x To identify the patterns in Patterns in Colours combining colours
x Able to identify patterns odd numbers between
colours. sounds, 2D and consecutive square
To observe and extend in multiplication and
3D shapes numbers
x To make pattern through patterns in sequence o division: multiples of 9.
colours. colors. Eg: Patterns of x To recognize To cast out nines from a Patterns in Geometry
simple symmetries given number to check if
colors can be extended by Able to make border strip
in shapes and it is a multiple of nine.
mixing different colours. and tiling patterns.
Patterns in Shapes patterns. Able to identify patterns
Patterns in shapes in multiplication and x To make patterns of
To identify the patterns in To create patterns
division by shapes using different
shapes x To create block patterns and designs from
number of angles/ types
by stamping thumbprints, straight lines and 10s, 100s.
x To make pattern through of angles
leaf prints, vegetable other geometrical
shapes. Patterns in Geometry
prints, etc. shapes To get introduced to
Patterns in Numbers x Able to identify symmetry rotation of angles.
Patterns in
x To create patterns of in geometrical patterns
x To identify the patterns in numbers To find patterns by
shapes of
numbers. (using rotating angles
a) Regular (eg: in grid) x Able to identify
elementary examples-
patterns in the To make patterns using
single digit numbers) b) Irregular and numerals for odd rotational angles
Patterns in body and even numbers
c) Combinations of a and b
movements and in adding odd
Patterns in numbers and even Iterative patterns
x To identify the patterns in
numbers.
body movements x To observe patterns in x Able to find patterns in
different ways of splitting x To identify a collection of words
Iterative patterns and patterns in
numbers or combining
processes multiplication with,
numbers.
x To observe and collect and dividing by
Iterative patterns and 10s.
similar objects from
processes
surroundings such as Iterative patterns
flowers, leaves; x Able to draw simple and processes
rangoli(eg:3 by 3 pulli
x To draw similar objects x Able to draw
Kolams)
and to compare them complex rangoli
with
condition.(eg:draw
ing more
pullikolams,
atleast one kolam
which is a single
curve.)
x To explore number
patterns obtained
by adding different
numbers.
x To understand
through patterns
that multiplication
is repeated
addition, division
as repeated
subtraction.
102 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

MEASUREMENTS
MEAS Introduction to Length Introduction to measuring Length (using Length (m., cm., addition, Operations on
UREMEN TS (Length) through Standard standard units - subtraction, conversion Measured distance
x Comparison of Objects units cm., m.,) and estimation of mass and capacity
Using Length through distance)
Non Standard Units. x To estimate and measure x Able to appreciate Able to apply the four
lengths/distances using the need for a x To understand operations in solving
x To distinguish between uniform non-standard standard unit. relationship between meter problems involving length,
near. far,thin, thick, longer/ units like a pen cap and centimeter; weight and volume.
taller ,shorter , high, low, /pencil, eraser, feet etc x To measure
lighter, heavier, bulk length of objects in x Able to Convert Able to relate
x To appreciate the need their environment meter into centimeters and commonly used
x To seriate objects by for standard tool for using simple aids. vice versa. larger and smaller
comparing their measuring length, by units of length,
length and mass. x To express x To solve problems weight and Volume
x To measure short finding differences in appropriate involving length and and converts
lengths in terms of non-standard tools. standard units of distances. one to the other.
non- uniform units( x To Use a ruler to length by choosing
Able to estimate length of To appreciate the volume
in the context of measure between of a solid body:
an objects in their
‘games eg., ‘Kittipil’ lengths of centimeters and surrounding up to 1 qualitatively and also by
‘goligundu’, different objects meters. meter and distance informal measurement.
‘naadupudiaatam’ Introduction to between two given
or by leaping, x To
standard tool for locations in their
understand
jumping, etc.,) measuring (weight) environment up to 100
order of
To estimate distance, x Compare and meters
magnitude
measures length and verifies identifies between cm. ,
using non uniform units relationships Weight (Using
m., and km. as
(e.g. hand span, cubit, etc.,) between two or standard units
units.
more objects by Kg., gm., addition
x To estimate
their weight. subtraction)
the length of
x Appreciates the given object in x Weighs objects
need for a simple standard units using a balance
balance and standard
and verifies by
x Compares measuring. units
weights of given x To use a x Estimates the
objects using ruler to weight of an
simple balance measure object and
Introduction to volume ( length of verifies using a
capacity) items used in balance
compares and orders daily life. Volume (Using
containers as per their x Able to relate standard units
capacities on the basis of centimeter and L.,ml., addition
perception & verifies by meter subtraction)
pouring out,etc., x Able to measure
x Appreciate the
need for volume of given
standard tool liquid using
for measuring containers marked
length, by with standard units
finding
differences in
non-standard
tools
Weight (using
non-standard)
x Able to
weigh
objects using
non-standard
Units.
x To understand
the concept of
conservation
of weight(in gm
and kg) that
applies in a
simple balance
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 103

Volume (capacity - x Able to estimate


(using non- the volume of a
standard) liquid contained in
x Able to measure and a vessel and
compare the verifies by
capacity of different measuring
containers in terms
of non- standard
units.
x Appreciate the need
for standard tool for
measuring volume,
by finding
differences in non-
standard tools
MONEY Notes and coins Notes and coins Relating rupee and Estimating cost Operations on
x To identify x To add and paise x Able to convert money
common currency subtract small x To understand rupees to paise. x To apply four
notes and coins amounts of the relationship To add and subtract operations in
x To put together money between rupee simple amounts of solving
small amounts mentally. and paise money in problems
of money x To identify To add and subtract denominations of involving
currency – amounts involving rupees and money.
notes and coins rupees and paise paise which are
x Puts together amounts of multiples of multiples of ten Comparing cost
amounts of 10 without re- using column
addition and
x to collect bills
money not grouping.
of items bought
exceeding Rs. Making bills subtraction with
and compare costs of
100/- x to collect regrouping.
same items
x To transact an bills for x To learn to use
operations to x to find and
amount using goods/ite
find totals, reasons out for
three to four ms being
notes. bought change, multiple
costs and unit expensive and
x To compare To make rate charts and inexpensive
simple bills cost.
the rate of x to use the
same x Able to
vocabulary
product but estimate
such as
different roughly the total expensive,
prices. cost. costly, cheap,
x To use the affordable,
vocabulary as luxurious,
more amount, inexpensive
less amount, [Textbook
expensive, in- writer has to
expensive note the usage
of these words,
such as when,
where and why
with examples
of using these
words in real
life situations]
TIME Comparison of events Days, seasons & Reading date and time Time manipulation Time manipulation
based months (calendar, hours, x Understands days x To use
on time x Able to draw minutes, am, pm) by week addition
x To Distinguish time- Cyclic x to read a x to use knowledge and
between events events( such particular day and of days of a week subtraction
occurring in time as day – date finds the day in in finding
using term- earlier night; days x to understand the previous or time
and later, old, new, of the week; manufacture and upcoming week intervals in
less time , more events of the expiry date of simple
x Computes
time, shorter period day starting different products the number cases
or longer period, from x To read the time of weeks in
fast, slow, morning, brushing the correct to the a year
evening, day and teeth to hour (both digital
sleep)
x Able to correlate
night and analogue). the number of days
x To observe changes x To get x Tells morning, noon, in a year with the
in the position of sun familiar with afternoon, evening, number of days in
throughout the day the days of night and midnight. each month.
with time intervals the week and x To sequence x To read clock
months of
104 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

Organizes events based the year. the events time to the


on time x To get a chronologically. nearest hours
x Narrates the sequence feel for Iterative patterns and and minutes.
of events in a day sequenc processes–Time based x Able to express
e of To draw time-Cyclic time, using the
seasons. events of a terms, ‘a.m.’ and
x To be able to year(Months, seasons, ‘p.m.’ [Ensure
sequence the festivals) that the children
events learn the
occurring over meaning of prime
longer periods meridian and
in terms of ante- meridian
dates/days. from
Calculating time geography/ear
x By using th science]
different x Relates to 24
containers to hour clock with
measure respect to 12
volume
hour clock
observes and
calculates x Able to
time, by using estimate the
the terms like duration of
quick/fast and familiar
slow. events.
x Able to
x To apply the compute the
knowledge number of
learnt in days between
money and two given
understands dates.
that different x Use Calendar
modes of (interlinking with
transports patterns)
can be used
based on time
and money
INTER - - - - Integrating
CON CEPTS distance, money
and time
x Able to reason
out in solving
problems by
comparing
time, money
and distance
x Able to create
problems
integrating
time, money
and distance
x To use
fractions in the
context of units
of length, time
and money.
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 105

FRACTION - - - Introduction to Compare fractions


natural fractions x Finds a number
x Able to corresponding
observe items to part of a
being a part or collection in
parts of a the form of
whole fractions
x Able to find the To Compare
fractional part of different simple
a collection. fraction (½,
To identify the ¼, ¾ etc)
notation of x To identify the
fractions terms like
x Use the numerator
vocabulary and
as half, denominator.
quarter, x To know types
three- of fractions :
fourths, Proper ,
semi, partial Improper, mixed
and whole , like, unlike,
x Able to Define equivalent
Fractions
x To compare Equivalent
natural fractions
fractions and x Able to
identifies compare like
greater and fractions with
smaller denominators
Symbolic up to 20.
representation of x Able to estimate
simple fractions the degree of
x Relating parts to closeness of a
whole eg: Filling fraction to
up water in a known fractions
measured bottle (½ , ¼, ¾ etc)
partially / fixing
up puzzles
circularly/ Operations of
vertically/ fractions
horizontally in x Able to do
places and addition and
completes the subtraction of
whole. like fraction
x Identifies half, x Able to do
one fourth and multiplication of
three- fourths of fractions by
a whole. single digit
x Identifies the numbers
symbols, ¼ , ½ ,
¾ Relationship
x Explains the between Fractions
meaning of ¼ , and Decimals
½, ¾ x To introduce
to appreciate the concept of
equivalence of decimal
2/4 and ½ and of Able to express a
2/2, 3/3, 4/4 and 1 given fraction in
decimal notation
and vice versa
INFORMATION 1.Systematic Listing 1.Systematic Listing 1.Systematic Listing 1.Systematic Listing 1.Systematic
PROCESSING x To collect simple x Listing down all Listing
data such as Mode of possible things for Listing down all possible x Listing down all x Logically place
transport to School, a given category. things for a given possible things for a numbers in a
Favorite TV program, (eg: listing down category, with multiple given category, given condition.
favourite food items, all possible ways conditions.(eg: listing satisfying for (eg:the child
Numbers ofbrothers of dressing down all possible ways multiple conditions should be able
and sisters etc., oneself; listing of dressing that has conditions to solve 4 by 4
down any pairs of for exclusions. Sudoku)
numbers that sums
to 20)
106 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

2. Organizing simple data x Listing down all x using 2 half- x (eg: finding out 2. Graphical
(shape and numbers) possible things pants, 1 half- all the possible representation
x To represents and for a given sub- shirt and 2 full- ways of dressing of data
interprets Simple categories shirts, if full- using 4 shorts x To collect
data sets(eg: in (Eg: finding out shirts are not to and four shirts, two-
Venn diagram) all the possible be worn with one each of dimensional
ways of half- pants; colours red, quantitative
dressing using listing down the blue, white and data
two shorts and number of black, such that x To represent
3.Modelling three shirts; different four- the colour of the data in
Puzzles: Listing down block-high shorts and shirt the form of a
x To visualize and combination of towers that can is not the same, table To
arrange parts in two numbers be built using building towers draw a bar
order.(Eg: Picture of whose sum is blue and red with blocks of graphs and
a dog torn into equal to 20) blocks(with the multiple colors; to represent
pieces like head, x To collect data condition that with many a data and
legs, tail, body. The through one color for different interprets it
child has to arrange measurement. each block); restrictions on
neatly and form a listing down all how they cannot 3. Modelling
complete picture of Reasoning possible 3-5 be arranged; x Marking art
dog, by placing x To compare, lettered meaning listing down all using
everything intact.) verify and justify full words that possible 3-5 cutouts of
Making Connections: the lists starts with letter lettered circles,
x To form a shape, by prepared and ‘R’) meaningful rectangles
connecting the ensures that the words that starts and
numbers in list is complete. 2. Drawing simple apt with letter ‘R’ triangles of
sequence/colors. (eg: the child graphs and shouldn’t different
(eg: Lot of colored should be able x To collect data end with sizes
dots could be given to answer, how and represent it ‘M’ and ‘T’)
x Create
such that 7 red dots do you know in terms of 2. Drawing inferences
artistic
for one shape, 8 blue that you have pictograph from the represented
chains with
dots for another counted all the data:
different
shape. Now, the child possible ways x Choosing x To collect and coloured
has to connect and ensures appropriate represent data
beads
similar colored dots that it is scale and unit in the form of
to form shape) counted without for display bar graphs and
4. Following
repetition?) through pie-charts
and Devising
4.Following and Devising 2.Drawing inference pictographs x Draws Inferences Algorithms
Algorithms x Represents by discussing
x To enable
data followed by 3.Drawing conclusion with theteacher
them to find
To enable them to follow discussions from the represented out easy
simple and different types of (eg. heights of data 3. Modelling Route and difficult
procedure[example: simple children, x To draw map: ways to
treasure hunt games]
months in which conclusions x Able to locate solve tasks
birthdays of the from the data short and long and justify
by discussing paths; with
children in the
class) with the x Able to find out reasons the
teacher and check for better way
connectivity (eg.
4. Modelling Map between places Arranging
making: 50 books
x Able to make Ordered by
map of known- number on
areas.(Not them in 5
necessarily rows.)
scaled).Eg:
Making map of
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 107

x To record data using school, home, 4. Following and x Able to split


tally marks park, or any Devising bigger tasks
place Algorithms into smaller,
x Draws inferences x Able to mark x Able to break known
from the data at the routes for down a big task tasks(eg.
appropriate level eg. the given to a list of small Multiplying
modes of transport locations. tasks (eg. A two three-
chosen based on table to be digit
time and money can 5.Following and moved to numbers)
be drawn as a graph Devising Algorithms another room)
x Able to
3. Modelling devise x To equip them
Relations:older, instructions to write down a
younger for going sequence of
x Understands from one instructions; (eg:
relationship and location to One group is to
expresses it orally another on a write down the
(Eg: If Shalini map sequence of
daughter of x Able to find the task, one group
Saravanan then quick way of is to carryout
Saravanan father of finding 10 more instruction;
Selvi. Then the child than an less another group is
should be able to than a given to ensure that it
tell what is the number is carried out
relationship x Able to find the correctly
between selvi and quick way of
shalini.) adding and,
subtracting a
Relations: Shapes and number.
nature of objects x Able to
x Correlates nature explore many
of objects with tricks to
shapes of quickly add
containers (eg: for and subtract.
a given pair of
objects, the child
should be able to
tell which container
holds what (through
pictures)

4.Following and Devising


Algorithms
Framing and executing
instructions

x To equip them to
make list of
instructions; To
enable them to
carryout instruction
and toensure thatit is
carried out correctly

x To enable them to
carryout a task in
different
ways(eg.dividing a
pile of biscuits
amongst students)
108 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

UPPER PRIMARY DRAFT SYLLABUS

TOPIC CLASS VI CLASS VII CLASS VIII


Numbers and operations. Arithmetic of Integers Rational Numbers
x Understand the concepts of x Understand addition and Rational Numbers
numbers (up to 8 digits), subtraction of integers using x Understand the necessity
number line. for extending fractions to
number
x Able to add and subtract integers rational numbers.
names and numerals using real life situation. x To represent rational number on
x Understands Indian and x Able to multiply and divide number line.
international representation of integers by whole numbers. x Understand that between any two
large numbers x Understand that division rational numbers there lies another
by zero is meaningless. rational number
x Understands estimation as an
x Able to multiply and divide
important tool for large integers by integers. Arithmetic of Rational Numbers
numbers x Solve word problems usingthe x To learn to perform all four
(5 digits and beyond) four fundamental operations on operations on rational numbers.
x Identify smaller/larger numbers, integers and applies x Able to solve word problems on
compare using <, >, = symbols, appropriate operations in word all operations. .
arrange in ascending/ problems.
descending order. Properties of Rational numbers
Properties of Integers
x Understand the fourproperties of
x Perform the four fundamental x Understand closure, rational numbers, additive identity
NUMBER SYSTEM – I commutative, associative,
operations (answers not to and multiplicative identity.
exceed six digits) and applies distributive properties
Simplify Expression with three
the right operation in word (multiplication over addition),
brackets
problems. additiveand multiplicative
identities, applied to integers. x Able to simplify expressions with
x Perform operations in the right utmost
x Understand which properties hold
order using BODMAS rule three brackets.
for which operations, and illustrate
difference from whole numbers Powers
Whole numbers
(example: closure property for x To express numbers in
x Understand extension of natural
exponential form with integers as
subtraction)
numbers to whole numbers exponents.
x To represent whole numbers on Decimal Numbers
x Understand the laws of exponents
number line. x Recall the notion of decimal point.
with integral powers.
x Understand the four properties x Understand place value in x Able to calculate square and
of numbers with decimals. square roots of integers.
emphasizing terminology x Learn the concept of decimals as - Square roots using factor method
(closure, commutative, fractions with denominators of and division method for numbers
associative, distributive tens and its multiples. containing
properties over addition and x Represent decimal Numbers on o not more than 4 digits
multiplication identity of a Number line. o not more than 2 decimal places (in
numbers). case of imperfect squares)
Arithmetic of Decimals
x Identify and appreciate number To recognize cubes and cube
patterns-ex: triangular numbers x Add and subtract decimal
roots (only factor method for
and square numbers. numbers.
numbers containing at most 3
Test of divisibility x Able to apply the appropriate digits).
x Recall the concepts of factors operation in word problems-
and multiples with the aid of addition and subtraction of x To learn to estimate square roots
multiplication tables up to 10. decimals. and cube roots (Learning the
x Understand the rules of x Multiply and divide decimal process of moving nearer to the
divisibility test and apply it to numbers. required number).
numbers 2, 3, 4, 5 and 10. x Able to solve word problems based x Able to calculate in easy ways
on decimal numbers (all and estimate the answer using all
four fundamental operations
operations).
x Able to approximate numbers up to
three digits.
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 109

Prime numbers
x Recall the classification of even
and odd numbers. PATTERNS AND RELATIONS
x Understand the concept of Playing with numbers
Prime and composite numbers x Understand patterns in Numbers
Factorization ∑n, ∑n2 etc. Magic Squares
x To factorize 2-digit numbers.
x To learn prime factorization of
a given number

NUMBER LCM & HCF


SYSTEM-II x Understand the concepts of
HCF and LCM
x Understand the concept of co-
prime numbers.
x Calculate HCF and LCM by
prime factorization method and
division method.
x Deduce the relationship
between LCM and HCF and the
product of two numbers.
x Able to solve word problems
with HCF and LCM
Introduction of Integers
x Understand the necessity for
extension of whole numbers
to negative integers.
x Understand that the collection
of positive integers, negative
integers and zero forms
integers.
x Represent integers on the
number line.
x Compare integers and
arrange them in ascending /
descending order.
Arithmetic of Fractions
x Revise notion of fractions
and fraction
addition/subtraction
x Understand mixed and
improper fractions and
convert from one to the
other
x Able to multiply and divide
fractions by other fractions
x To find the reciprocal of a
fraction.
x Able to solve word
problems that involve
fractions (with all four
x operations)
110 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

Metric Measures Area and Perimeter Circle


x Recall the conversion of x To revise the concepts of x To introduce the concept of
units of length, weight and Perimeter and Area of segment and chord.
volume restricting to the Square, Rectangle, Right x To find the length of arc, area of
triangle and combined sector.
units mentioned below.
(km, m, cm, mm and shapes.
Area and Perimeter of
similarly units that are in x To determine the area of
combined Plane Figures.
common use in weight Parallelogram, Rhombus, and
II.Measurements Trapezium and regular hexagon x Recall the concepts of area &
and volume). perimeter for various
x Able to understand the Circle quadrilaterals
use of decimal point to x To determine the area and x Calculate the area of simple
convert smaller to larger circumference of Circles and its combined figures (Not more
units parts. than three figures placed in
x Able to add and subtract Area of Pathway juxtaposition)
x To calculate the area of 3-Dimensional Shapes
quantities with different
Pathway inside and outside the x Understand representation of
unit with appropriate
given rectangles and circles 3-dimensional shapes in 2D
conversion
applying the concept of area of x Understand representation of
Measures of Time
rectangle and circle 3D objects with Cubes.
x Able to read time on a clock
(Eg.1:15 min. as quarter pass respectively.
one)
x Use both 12-hour and 24-
hour formats to read time
and convert from one to
another.
x Able to find the duration
between 2 time instances.
x Able to convert from one unit
of time to the other –
seconds to minutes and
hours and vice – versa, days
to weeks, years, leap year
and vice – versa.

Area and Perimeter


x Understand the concept of
area and perimeter of plane
figures.
x To learn to find the area and
perimeter of square, rectangle,
right triangle and combined
shapes.
Conversion of Square units
x To Convert Square units
(Eg. cm2 to m2)
III. ALGEBRA Introduction to Algebra Algebraic Expressions Revision
x Introduction to variable through x Identify constants and variables in x To recall addition and
patterns and through a given term of an algebraic subtraction of expressions.
appropriate word problems and expression and coefficients of the Algebraic Expressions
generalizations. terms. x Able to multiply algebraic
x To generate such patterns with x Identify like and unlike terms. expressions with integer
more examples. x To learn to write the degree of coefficients
x To solve unknowns through expressions like x2y etc. x Able to divide algebraic
examples with simple contexts expressions by monomial
(single operations). x Able to understand and avoid
x Able to add and subtract algebraic
some common errors
expressions, with integer
(e.g.
coefficients

x Able to form simple expressions


with two variables.
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 111

Solving simple linear equations Identities


x To solve simple linear equations (in
contextual problems) (avoid x To recall the identities for
complicated coefficients). (a b)2 , (a b)2 , a 2 b 2
Graphical representation of x Able to apply identities in problems
inequalities in a single variable. x Deduce identities with geometrical
x To represent inequalities of a single proofs,
variable graphically. numerical examples and applies it
in sums
Exponents Factorizations
x Understand the laws of Exponents x Able to recognize (simple cases
(through observing patterns and only)
expressions that are
arrives at generalization.)
factorizable of
x aman = am+n where m,n ϵ N following types
(a+b)3 ,(a-b)3, (x+a)(x+b)(x+c)
x (am)n =amn where m,n ϵ N
Solving linear equations
x Ǧ where m,n ϵ N, m>n.
x Able to solve word problems that
involve
x To find units digits of large numbers linear equations (with simple
represented by exponents (ex: 2350)
coefficients)
by observing patterns
Algebraic identities Graphs:
x To deduce identities with x Able to plot graphs of simple linear
geometrical proofs, numerical functions
examples and apply it in sums (ex: y=5x)
(a+b) 2 =a 2 +2ab+b 2 ,
(a-b) 2= a22abb 2 a2b 2 (a b)
(ab).
Able to recognize (simple cases
only)
expressions that are factorizable
of the following types
a(x y), (x r y)2, a2 b2
IV. MODELLING Ratio and Proportion Recall: Ratio and Proportion Revision
x To recall the concept of ratio and x Profit, Loss and simple interest.
x Understand the concept of Ratio
proportion. Application of percentage, profit &
x Understand that Proportion is Indirect and Direct variation loss,
same as the ratio of two. x Understand the concept of indirect overhead expenses, Discount, tax.
variation x To solveslightly advanced
x Able to calculate the needed problems involving applications
quantity using unitary method x Able to differentiate direct and
indirect variation and calculate the of Percentages, Profit & Loss,
(with only direct variation implied). overhead expenses, Discount,
needed quantity using direct and
indirect variation. tax.
Shopping
Compound Interest
x Able to prepare a bill. Fraction and decimal into percentage x Able to find compound interest
x Understand percentage as a through patterns and use it in
x To verify the bill amount. simple problems. (Compounded
fraction with denominator 100.
Profit and loss yearly up to 3 years or half-
x Able to convert fractions and yearly up to 3 steps only).
x Able to calculate cost price, decimals into percentages and x Able to differentiate between
Selling Price and Profit/Loss. vice-versa simple and compound interest
(The numbers used for calculation
x To solve word problems purpose should be easy - otherwise,
based on percentage. calculator can be used.)
Simple Interest Compound variation
x Able to calculate simple x To do problems on compound
interest. variation
x To solve Time and Work
problems– Simple and
direct word problems.
112 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

V.GEOMETRY Introduction to point , line, ray , Properties of Parallel lines Properties of Triangles
segment and planes x Understand the properties of x To recall the properties of triangles.
x Understand fundamental angles in intersecting lines, x Understand theorems based on
geometrical terms -points, lines, adjacent angles, adjacent angles properties of triangles and apply
rays, segments and planes. on a straight line, parallel lines them to appropriate problems.
x Understand collinear points and transversal lines. x Understand Pythagoras
and concurrent lines, point of Properties of Triangles theorem and solve problems
concurrency x Able to apply angle sum property using it.
x Understand parallel and of a triangle.
perpendicular lines. Congruence triangles properties Concurrent Points of a triangle with
x To know the concept of definition
Angles and their types congruency and similarity of x Understand the concurrency of
x Understand the concept of angles. triangles. medians, altitudes, angle
x Identify vertex, arms and x To know the criteria for similarity bisectors and perpendicular
measure angles. of triangles. (SSS, SAS, ASA, bisectors in a triangle.
x Understand right, acute, obtuse RHS).
and straight angles. PATTERNS AND RELATIONS
x Understand complementary & PATTERNS AND RELATIONS- Playing with numbers
supplementary angles and find Symmetry through transformation x Logical reasoning diagrams
complementary and x To recall the types of Symmetry PRACTICAL GEOMETRY-
supplementary angles for the through diagram Circles
given angles. x To learn Symmetry through x Able to draw the parts of a circle
transformations (Translation, and identify and compare the
Types of Triangles reflection, rotation and their relationship between radius and
x Able to recognize different kinds combination) diameter.
of triangles based on (a) length
of sides PRACTICAL GEOMETRY-
(b) measures of angles. Construction of Quadrilaterals:
Construction using scale and trapezium, parallelogram,
Symmetry compass. rhombus, rectangle and square
x Able to find symmetrical x To construct the x Able to construct quadrilaterals:
objects in Surrounding. perpendicular bisector of the trapezium, parallelogram,
x To learn types of symmetry given line segment. rhombus, rectangle and square.
x To construct the angle bisector
PRACTICAL GEOMETRY of the given angle.
x To identify Geometrical x To construct special
instruments. angles without protractor -
90qqqq
x Able to measure and
draw line segment. x Construction of triangles: given
SSS, SAS, ASA.
x Able to construct
x To construct circles and
parallel and perpendicular lines
concentric circles.
using set square.
x Able to draw given angles
using protractor
VI.STATISTICS Introduction Collection and organization of Formation of frequency table
x Understand the necessity to continuous data x To recall formation of frequency
collect data. x To collect and organize continuous table.
x Organize collected discrete data data.
using tally marks and a table. x Able to form a frequency table. Representation
Pictograph x To draw Histogram, frequency
x Able to interpret a pictograph and Mean, Median, Mode polygon for grouped data
understand the need for scaling. x To calculate Mean, Median, Mode of x To construct simple Pie- charts for
Bar graph ungrouped data and understand what the given data.
x Able to interpret data from bar they represent
Measures of central tendency
graphs.
x Able to calculate mean, median
x Able to construct bar graphs
from the given data. and mode for discrete data.
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 113

VIII. Systematic Listing, Counting, Systematic Listing, Counting, Systematic Listing, Counting,
INFORMATION Reasoning Reasoning Reasoning
PROCESSING x Sudoku; solving sudoku. x Tetraminoes: make all the x Determine the number of possible
x Triangles with numbers shapes. How many up to orderings of an arbitrary number of
on them adding to given rotationsand flips. objects, describe procedures for
sum; listing and counting all such
x Explore how many; how do orderings.
you know you have counted Modelling Modelling
all. x Simple road map of town; roads x Games like SETS:
carry costs; cost of routes; https://en.wikipedia.org/wiki/Set_
Modelling minimal cost paths. game
x Tree diagrams for numerical x Games like Sprouts and x Map colouring using examples.
expressions; what puzzles like 3-cup problem x Making time tables.
regrouping does to the shape (Ref: Wikipedia) x Modelling 100 metre dash,
of the tree. long jump, high jump, javelin
x Representing carrom Iterative patterns and processes throw.
board and "strikes". x Given table, find the function. Iterative patterns and processes
x Pascal's triangle and x Given description of simple
Iterative patterns and processes Fibonacci sequences. physical/biological system, predict
x Euclid's algorithm, Euclid's future behaviour.
game: Following and Devising Algorithms x Model of solar and
(Ref:https://en.wikipedia.org/wi x Making "best" schedules, time- lunar eclipse
ki/ Euclidean_algorithm) tables, deciding order of tasks (imprecise but
under given set of constraints. correct).
Following and Devising x Creating and using flowcharts. x Devising and breaking simple
Algorithms codes.
x Sorting given Following and Devising Algorithms
information on x Use of queues (e.g. at water
different attributes. taps, bus stops)
x Disordering given x Best ways of packing objects into
ordered a bag / box.
information. x Shopping to a budget, with
constraints on money, weight,
volume.
SECONDARY DRAFT SYLLABUS

CLASS IX CLASS X

Topic :Set Language Topic : Relations and Functions


1. Describing and representing sets 1. Defining Relations and Functions
Able to describe a set in Descriptive, Set- builder and roster forms Able to define and perform Cartesian product of two sets.
and through Venn diagram.
To define a relation as a subset of product of two sets. To define
‡ etc. function as a special relation and cite examples.
2. Types of sets 2. Representation of functions.
Able to identify different kinds of sets. (Empty set, Finite set, Identifying a function through an Arrow diagram, a Table, a Rule or a
Infinite set, Equal set, Subset, Power set, and Universal set, graph. (Simple examples) The domain and Range. Vertical Line test.
cardinality of sets) 3. Types of functions.
3. Set Operations. Classifying functions as one-one, many-one, onto, into and bijection);
Describes and illustrates – union, intersection, difference, symmetric (simple examples)
difference and complementation. 4. Composition of functions (two and three)
Understands the commutative, associative and distributive Applying the results of one function on another. Examples for
properties of set operations-(restricted to three sets) Commutative and associative nature of combining functions.
4. Formula for set operations. 5. Identification of some special functions
Formula for n( A ‰B ) and n( A‰B‰C ) ; statement and verification Identifying the graphs of Linear, Quadratic, Cubic and Reciprocal
of De Morgan law using Venn diagram. functions.
114 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

5. Application:
Solving simple word problems.
(Minimum number of problems illustrating the use of each concept in
conformity with the number of periods allotted)

Topic : 2. Real Number System Topic : 2. Numbers and Sequences.


1. Revision: Natural numbers, Whole numbers, Integers and 1. Euclid’s division algorithm
Rational numbers.
Able to write Euclid’s division lemma for a division sum
To recall the representation of natural numbers, whole numbers,
integers, and rational numbers on the number line. To find LCM and HCF using Euclid’s division algorithm

2. Rational numbers. 2. Fundamental theorem of arithmetic

Able to classify rational numbers as recurring / terminating Able to understand the fundamental theorem of arithmetic
decimals. 3. Modular arithmetic
To represent terminating / non terminating recurring decimals, on To understand congruence modulo ‘n’, addition modulo ‘n’, and
the number line through successive magnification. multiplication modulo ‘n'
3. Irrational numbers 4. Sequences
To identify non terminating, non-recurring decimals leading to To define sequence and to visualize a sequence as a function
the existence and representation of irrational numbers such as
5. Progressions
2 , 3 and 5 on the number line. To do elementary basic
operations on irrational numbers. To define an Arithmetic Progression and a Geometric
Progression. (A.P. and G.P)
Able to rationalize given irrational numbers of the type

1 a b x and 1 x y , where x,y are natural Able to find the nth term of an A.P and its sum to n terms.

numbers and a, b are integers. Able to find the nth term of a G.P. and its sum to n terms.

4. Real numbers 6. Series

To identify a one–one correspondence between the real To determine the sum of some finite series such as Σn,Σn2,Σn3
numbers and the points of a directed straight line.
(The ratio of the examples for each concept to that of the
exercise problems is 1:1)
. Scientific notation

x To understand the meaning of Scientific Notation.


x To understand the importance and convenience of
expressing numbers in scientific notation.
x Able to convert larger/smaller numbers to scientific notation
and vice – versa.

Topic : 3. Algebra Topic : 3. Algebra


1. Polynomials 1. Simultaneous linear equations
To define a polynomial in one variable. To recall solving a pair of linear equations in two unknowns.
Classification as monomial, binomial, etc. To solve a pair of linear equations in three variables by method
To Identify the terms, the coefficients and the exponents of a of elimination only.
polynomial and its degree. 2. Synthetic division
Classification of polynomials as linear, quadratic, cubic etc. To determine the remainder and the quotient of the given
Evaluate a polynomial for given values of the variable. Identifies polynomial using Synthetic Division.
zeros of a polynomial. To use Synthetic division in the process of factorising a
Learns to Add, subtract, and multiply polynomials. polynomial.
Understand that polynomials form a system analogous to the 3. Rational expressions
integers, namely, they are closed under the operations of
Able to simplify algebraic rational expressions (Simple Problems),
addition, subtraction, and multiplication.
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 115

2. Remainder theorem 4. Square root


To understand the remainder theorem via examples and analogy To understand and compute the square root of a polynomial.
to integers and use it to find the remainder. Able to correlate relationship between discriminant and nature of
3. Identities roots.
5. Quadratic Equations
To recall/understand the algebraic identities for (a + b)2 ,
Able to form a quadratic equation in the standard form
(a – b)2, a2 – b2, (x + a)(x + b), (a + b + c)2, (a + b)3 and
a x2b x c 0, (az) , when the roots are given.
(a – b)3. (to be supplemented by visual illustration wherever
possible) To solve quadratic equations (only real root) – by

3 (i) factorization, (ii) completing the square and (iii) using formula.
Able to verify identities of the type, (x + a) (x + b) (x+ c) and x
3 3 Able to write and solve a quadratic equation, when given a word
y z 3xyz
problem (related to day-to-day activities).
and use them in problem solving.
To comprehend the relationship between zeros and coefficients of a
4. Factor theorem quadratic expression.
To learn the statement and proof of the factor theorem and use it to 6. Quadratic graphs
find the factors of a given polynomial, in
Able to solve quadratic equations through graphs.
2
particular (i) trinomials of the type a x b x c, D z 0 where a, b, c Able to determine the relationship between the nature of the solutions
are real numbers and (ii) cubic polynomials. and the graph of a quadratic function.

Learn to obtain the GCD and LCM of (at most three) 7. Graphs of variations

algebraic expressions by factor method only. To solve graphically equations5. Linear equations in two variables y vx, yv , xy k x, y!.x

to recall linear equations in one variable 8. Matrices

to identify and solve linear equations in two variables by 1. Types of matrices

(a) Substitution (ii) elimination, (iii) Cross multiplication and To introduce matrices through examples
(iv)Graphical methods to explore the possibilities for (i) unique, To identify the order and formation of matrices To recognize different
(ii) infinite or types of matrices
(iii) no solutions. 2. Matrix operations
Apply linear equations in two variables to solve problems from life Able to add and subtract the given matrices.
situation.
To multiply a matrix by a scalar, and to find the transpose of a matrix.
6. Linear Graphs
To multiply 2×2; 2×3; 3×2 Matrices.
Able to draw straight lines, intersecting and non-intersecting straight
lines. To evaluate the determinant of a 2×2 matrix and find the inverse of the
matrix.
Solving linear equations using their graphs.
3. Matrix equation
To solve the equations of two variables - using matrix method.

Topic : 4. Geometry Topic : 4. Geometry


1. Properties of parallelograms (Theorems without proof) 1. Proportionality theorems
To recall the theorems on linear pair, vertically opposite angles, To discover geometrical facts given by
angle - sum property of a triangle (interior and exterior) and
congruent triangles. for a triangle and its
ii. angle bisector theorem and its converse
To classify quadrilaterals and parallelograms (through hands-on To apply them to solve numerical problems only.
activities) and list their properties to use them in problem solving. 2. Similar triangles

2. Circle theorems To discover properties of similar triangles by practical work.


To understand that there is only one circle that passes through 3 (theorems without proof)
non-collinear points.
Pythagoras theorem
116 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

To learn about equal chords in a circle, the perpendicular from


the centre to any chord, and congruent arcs. 3. Circles and Tangents

To discover the relationships between the angles at the centre of To understand the facts (without formal proof) on lengths of
a circle, angles in Cyclic quadrilaterals, and angles at the tangents to a circle, angle between tangent and radius through
circumference in the same segment. the point of contact and alternate segment theorem.
(All the above through practical work and not by theoretical
proofs) 4. Concurrency theorems
Simple problems based on the above concepts. States Ceva’s theorem and Menelau’s theorem (without proof).

3. Practical Geometry 5. Practical Geometry


Able to identify and understand through practical work, the
centroid, orthocentre, circumcentre and incentre of a triangle. To construct tangents to circles.
To construct triangle, given its base, vertical angle at the opposite
vertex and (a) median or (b) altitude or (c) bisector.
Able to construct a cyclic quadrilateral.

Topic : 5. Coordinate Geometry Topic : 5. Coordinate Geometry


1. Plotting Points on a plane 1. Area of a triangle
To understand the concept of Cartesian plane with its axes.
Able to plot the points on the plane and write the To recall formulae for distance between two points, and the
co – ordinates of a given point, midpoint of two given points and
2. Distance between two points the point of internal division (using section formula) .
To calculate the area of a triangle using formula.
Able to find the distance between two given points and To find area of a quadrilateral given its vertices.
make use of it in problems.
To determine the slope of a line (i) when two of its points
3. Section formula are given, (ii) its equation is given.
To determine the point of division using section formula
(internal division only) 2. Forms of Straight line
To find and use midpoint formula Able to find the equation of a straight line in:
To find the centroid of a triangle by formula. i. slope-intercept form,
4. Graph of a linear equation ii. point -slope form,
iii. two -point form,
To examine linear equations of the type ax+by+c=0,
iv. intercept form.
writing it as y = mx + c and linking with the chapter on
linear in two variables.
Topic : 6. Trigonometry Topic : 6. Trigonometry
1. Trigonometric ratios
1. Identities
To understand the concept of trigonometric ratios using the
relationship between the sides and the angles of the right Able to identify the Trigonometric identities and apply them in simple
angled triangle. problems.
To recognize the values of sine, cosine, tangent and their
reciprocals for specific anglesqqqqq To do 2. Heights and distances
simple problems based on these ratios.
To apply trigonometric ratios to calculate heights and distances. (Not
2. Complementary angles more than two right triangles; (Angles of elevation or depression
To use the concept of complementary angles in simple should beqqRrq)
problems
3. Trigonometric tables
To understand the usage of trigonometric tables.
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 117

Topic : 7.Measurement and Mensuration Topic : 7.Measurement and Mensuration

1. Area of a triangle Surface Area and Volume of Solids


Able to use Heron’s formula (no proof) to find the area of a To determine volume and surface area of cylinder, cone, sphere,
triangle. hemisphere and frustum (hollow solids to be omitted).
To apply the same idea to find the area of a quadrilateral. To compute Volume and surface area of (not more than two
different) combined solids)
2. Surface Area and Volume of Cube and Cuboids Problems involving conversion of solids from one shape to another with
no change in volume.
To recall the 3 D shapes
To find LSA , TSA and Volumes of cubes and cuboids.
Topic : 8. Statistics & Probability Topic : 8. Statistics & Probability

Statistics: Statistics

1. Histograms. 1. Measures of central tendency

To recall Mean for ungrouped and grouped data.


To recall the collection of data, presentation of data in tabular form -
ungrouped and grouped data.
2. Measures of dispersion
To recall histogram and frequency polygon
To construct histograms (with varying base lengths). To understand the concept of Dispersion.
To understand and compute Range, Standard Deviation, Variance
2. Measures of central tendency. and coefficient of variation

To recall Mean, median, Mode of ungrouped data. 3. Probability:


Able to calculate the Mean, Median and Mode for grouped data.
Probability-theoretical approach
3. Probability
To understand Random experiments, Sample space and use of a
Probability: an experimental approach tree diagram.
To define and describe Events – Mutually Exclusive,
To study probability through empirical approach by
considering experiments to be drawn from real-life situations. Complementary, certain and impossible events.
To understand addition Theorem on probability and apply it in solving
Able to calculate the probability of events like tossing coins some simple problems.
and throwing dice.
118 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

STATE COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING -CHENNAI – 06 TNCF – 2017 – DRAFT SYLLABUS –

SCIENCE

STANDARD 1 -10

Draft Syllabus for Classes 1-5 (EVS & Science) Primary Science

Environmental Science Science

Sl.No Topic
Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5

Picture Picture descriptions


descriptions
1.1. Family Tree
1.1. My family
1.2. Neighbourhood
1.2. My (Help, Co-
Relatives operation)
1 My 1.3. Good 1.3. Kinds of Houses ------- ------- -------
Family Manners-
(Greeting, 1.4. Traditional games
Respect, 1.5. Games- Played at
Welcome, home
Discipline)
1.6. Values and social
skills
1.7. Care for elders

Picture Picture descriptions 2.1. Parts of plants 2.1. Flowering plants 2.1. Why do flowers
descriptions and their have bright
2.1. Parts of a plant functions 2.2. Parts of flowers colours and
2.1 Plants and their smell?
around us: 2.2. Different kinds of 2.2. Types of roots - functions
Plants Tap, Fibrous 2.2. Pollination
1. Fruits 2.3. Green and Non-
- Grasses, Herbs, 2.3. Types of Plants green plants 2.3. Life cycle of
2. Flowers Shrubs, Trees based on Flowering Plants
3. Leaves -Climbers and habitat - Land, 2.4. Plants as
Water and Primary 2.4. Dispersal of
creepers Producers(Food seeds
4. Vegetables Desert
2.3. Tree as habitat preparation in
plants) 2.5. Cotyledons
2 Plants 2.4. . Benefits of
plants 2.5. Edible Parts of 2.6. Germination of
plants- Root, seeds
Stem, Leaves, 2.7. Agriculture-
Flowers, Seed Types of soil
2.6. Exotic plants -Sandy soil
-Loamy Soil
-Clayey Soil
2.8. Friends of
farmer
- Honey Bee
- Earthworm
- Dragon fly
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 119

Environmental Science Science

Sl.No Topic
Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5

3 Animals Picture Picture descriptions 3.1. Animals in 3.1. Animal group 3.1. Honey Bee-
descriptions 3.1. Animals and their different behaviour Types, kinds
3.1. Identification homes environment- 3.2. Special senses and its uses,
s of animals Land , Air and in ants and bats Apiculture-
3.2. Types of animals- Water Social Life
around us Domestic and 3.3. Night active
(Birds, wild 3.2. How do animals animals 3.2. Life cycle of
Insects, procure food butterfly
Mammals) 3.3. Animals 3.4. Parental care
associated with 3.3. Food and mouth (Kangaroo, Cow 3.3. Reproduction in
3.2. Protection Human Welfare parts in relation and Human) animals
of animals to food eaten i) Asexual
3.4. Animals and their (Birds and 3.5 Structure of
3.3 My favourite young ones insects (pictorial ,Sexual,
Animal Insects-
Mosquito, descriptions) ii) Oviparous
(Activity) Butterfly) animals
3.4. Herbivores iii) Viviparous
Carnivores animals
Omnivores 3.4 Endangered
Species (Red Boo
3.5 Sanctuaries and
National parks
3.6 Prevention of
cruelty to animals

4 My Food Picture Picture descriptions 4.1 Ingredients of 4.1. Raw and 4.1. Preservation
descriptions 4.1. Why do we need food cooked food and spoilage of
4.1. I need food food? 4.2 Balanced diet (Activity-Salads food
Preparation) 4.2. Kitchen safety
4.2. Our Daily 4.2. Sources of food 4.3 Food Habits in
Food- different places 4.2. Cooking 4.3. Food Pyramid
4.3. Healthy and Practices
Activity Unhealthy foods 4.4 different age (what should we
4.3. Cooking eat)
4.3. Journey of 4.4. Junk foods groups
Utensils
Rice 4.5 Traditional food 4.4. Obesity
(Story) 4.5. Healthy food 4.4. Food hygiene
habits Nutrition garden 4.5. Deficiency
4.5. Food during disease/
illness Malnutrition
4.6. No Wastage of
food

5 My body Picture Picture descriptions 5.1. Cleanliness 5.1. Internal organs 5.1 Organ Systems
descriptions 5.1. Simple Body (Hand wash, (Brain, Heart, - Digestive System
5.1. Parts of my Movements Toilet habit, stomach, Lung,
Bathing) Kidney, Muscles - Respiratory
body 5.2. Role of Sense and Bones) System
(Head, organs 5.2. Precautions to
Face, be taken to 5.2. Importance of - Circulatory System
Cheek, 5.3. Stages of growth Protect the Oral Health - Excretory System
Chin, sense organs 5.3. Good touch,
Teeth, - Nervous System
5.3. Good touch, Bad touch and (Brain-Fore,
Tongue, Bad Touch and Don’t Touch -
Eye, Nose, Mid, Hind Brain)
Don’t Touch Known and
Ear, Skin, (within family) unknown
Hand, Leg) persons
5.4. Helping people
5.2. My Senses with physical or
5.3. Keeping sensory
clean and challenges
healthy 5.5. Importance of
physical
exercises
120 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

Environmental Science Science

Sl.No Topic
Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5

6 Water Picture Picture descriptions 6.1. Water as a 6.1. Change of 6.1. Fresh Water
descriptions 6.1. Sources of prime state in water Management
6.1. Fun with water- Rain source of (Ice, Water and 6.2. Waste water
water Water, Well, life Steam) management
6.2. We need Bore Well, 6.2. Potable Water 6.2. Water cycle 6.3 Water ollution:
water in
Waterfalls, 6.3. Saving Water and Causes and
daily life
River, Stream, 6.4. Conservation of importance Prevention
Pond, Lake, water bodies – 6.3. Rain water
Ponds and lakes 6.4 Water borne
Sea, Ice, harvesting Diseases
Glaciers,
Iceberg
6.2. Journey of rain
(Song)

7 Air 7.1 Our Surrounding 7.1. Science fun- 7.1. Air is a mixture 7.1. Atmospheric
(PanjaBhoodas) wind (air layers
)experiments 7.2. Composition
- Land and Proportions 7.2. Game with wind
of components (air)
- Water in Air
7.2. Breathing 7.3. Air Pollution-
--------- - Fire (Inhale and 7.3. Effects of Causes and
Exhale) breathing prevention
- Air
Unclean Air
7.3. Moving Air, 7.4. Air borne
- Sky Types of wind- diseases
Breeze, Gale
and Storm 7.5. Importance of
air and wind
energy (Wind
mill) in daily life

8 Matter and Picture Picture descriptions 8.1. States of matter Basic concept 8.1 Transformation of
Materials descriptions natural resources
8.1. Natural and Man- 8.2. Introduction - 8.1. Properties of into materials for
8.1Materials made materials Change of Materials (Hard, use (Fibre to
around the states of matter Soft, Shiny, Dull, fabric and Grain
child: (Wood, 8.2. Introduction of Smooth, Rough,
matter 8.3. Properties of to food)
Stone, Sand, Waterproof,
Clay, Metals, matter Transparent, 8.2 List out:- House
8.3. Physical
Cloth) Properties of Flexible, Rigid ) hold things from
matter (Colour, Olden days and
8.2. Transparent, modern days
Odour(Smell), opaque and
Taste and Translucent 8.3 Conduct experi-
Shape) objects mental set up
/Reflection to test floating,
sinking and
mixing
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 121

Environmental Science Science

Sl.No Topic
Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5

9. Force, 9.1 Simple 9.1. Work and 9.1 Energy and


Work, and movements and Energy Different forms
Energy actions of energy
9.2. Simple
9.2 Force - Push and machines - Mechanical
Pull, Friction Energy,
and their
applications - Wind Energy,
- Heat Energy,
---- ---- - Light Energy,
(simple
Explanation with
simple
examples)
9.2 Conservation of

10. Transport Picture Picture descriptions


descriptions
10.1. Mode of
10.1 Transport - Transport ----
Story ---- ----
1. Road ways
2. Water ways
3. Air ways
4. Railways

11. Day and Picture Picture descriptions


Night descriptions
11.1. Sky Observation
11.1. Day sky – (Day and Night)
Sun
11.2. Rhythms of day
11.2. Night sky- and night ---- ---- ----
Moon, (Animals, Plants)
stars
11.3. Directions (East,
11.3. Thunder West, North and
and South) and Time
Lightning

12. Our Picture Picture descriptions 12.1. Abiotic and 12.1 Farms:
Environment descriptions 12.1 Waste
12.1 Environments Biotic factors Management
12.1 Living and -Dairy farm
non- living - - Plains 12.2. Interaction 12.2 3R-Reduce ,
Soil, Reuse, Recycle -Poultry farm
Mountain - Forest between
12.3 Conserve 1.2 Manure
River, Sea, Abiotic and
Pond, Lake, - Hills Environment 12.4 Vermi culture
Sky, Sun, Biotic factors
- Deserts 12.4 Environment
Air, Plants, friendly materials
Animals - Ponds
- River
- Sea
122 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

Environmental Science Science

Sl.No Topic
Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5

13 Science in Picture Picture descriptions 13.1 Kitchen science 13.1. Milk and its uses 13.1. Biography of a
everyday descriptions Tamil Nadu
life Wonders of Science - Boiling w13.2. What happens Scientist -C.V
Wonders of when food Raman- Why
Science 13.1. Flower: - Pressure materials are
Colo cooker the sky is Blue
being cooked?
13.1. Type of ur amd and 13.2. Learning
clothes smell Plants have - Refrigerator 13.3. Baking of bread, scientific
sense 13.2 Activity- Biscuit and principles in
13.2. Clothes for Cake
different 13.2. Touch me not Thermometer - daily life –
Seasons and plant Boiling Reversible and
Reasons temperature of Irreversible
13.3. Activity- Water and Milk Process
calotrophis-
Erukku flower 13.3. Quantity and
quality of waste
materials
generated in
school/home
environment

14 Our Picture Picture descriptions


Society descriptions 14.1 Festivals and fairs
14.1. Local
Festivals 14.2

14.2. Village/ -Religious festivals


Town -National festivals
Specific - - -
Festival - Folk arts and - - -
song (Nativity - - -
- Pongal based) - - -
- Diwali, 14.3 Science fair
--Ramzan, /exhibition
- Christmas
14.4 Our friends:
14.3. Our
Farmer,
Friends:
Electrician,
Teacher,
Driver, Plumber,
Doctor,
Soldier
Police,
Tailor, carpenter
Postman,
and Conductor
Milkman,
Vegetable
vendor,
Nurse, Shop
keeper

15 My home Picture
and my descriptions
neighbor
hood 15.1. My Home
---- ---- ---- ----
15.2. Village
/Town/City
15.3. Neighbour
hood
15.4. Safety
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 123

Environmental Science Science

Sl.No Topic
Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5

16 My beloved Picture descriptions


Motherland
15.1 Village/Town/City

15.2 National days

---- 15.3 National symbols ---- ---- ----


15.4 National Flag

15.5 State symbols

15.6 Father of our Nation

15.7 First President

15.8 First Prime Minister

State Council of Educational Research and Training, Chennai-6 Draft syllabus – Final
CLASS VI to X - Physics

STANDARD STANDARD STANDARD STANDA


Topic STANDARD IX
VI VII VIII RD X

1.Measurement Measurement Measurement Measurement Measurements and ---------

S.I. System of measuring


units – Instruments:
Idea of derived
Temperature - Introduction
quantities and Electric current
Concepts of Units (Area, x Importance of
Measurements Volume, Density Amount of accurate
of solids and substance – measurements
liquids) x S.I. Units
Luminous intensity,
x Scientific
Fundamental Angle & Solid Notation
Explanation and Angle
units (Length, x Measuring
time and Measuring
Length
mass) Astronomical Physical quantities, principle, pitch,
formulae and its least count,
– Definition distance. 1 AU & units; zero error of
1 light Vernier Caliper
year. Quartz clock. Type & Screw
of watch. Gauge.
Methods of Accuracy & Experiments
Measurement Measurement. Measuring
Numerical
of Length, Estimation & Mass& weight
problems
Mass and approximation * Beambalance
Time Numerical problems *Spring balance
Multiples and *Digital balance
sub-multiples
of units.
124 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

STANDARD STANDARD STANDARD STANDA


Topic STANDARD IX
VI VII VIII RD X

Volume of
regular and
irregular
object.

SI system
Beam balance
& Electronic
balance
Numerical
problems
2. Work, Power and Forces and Motion. Motion and rest Forces and Pressure Forces and Motion Kinematics:
Energy Moving things Distance - Types of Motion:
around us Types of displacement Definition Circular motion Introduction
Motion Speed& velocity Action of force and it Newton’s Laws of Motion
Distance- time graph -Uniform circular motion
Linear and Circular effects
Velocity – time graph
Forces(definitions only) -Centripetal force - 1st Law
Uniform and Non- Acceleration – time Pressure
-Centripetal - 2nd Law
uniform motion Centre of gravity and Pressure exerted by acceleration - 3rd Law
Measuring speed three states of liquids and gases
and Units of speed equilibrium -Centrifugal reaction Mass-Weight and
Pressure exerted by air Motion of Falling body Weightlessness
Science today – Plumb line and spirit Atmospheric pressure
Robot level, Pascal’s law, -Free fall. Acceleration due to gravity
application. Surface Graphical Mass of Earth.
Problems related to Science today tension & viscosity.
Speed, Distance representation of Numerical problems
Adventures in sports Friction, applications Motion along straight
and Time – like a bird flies Factors affecting line. Velocity-Time
Numerical problems measure and Friction Friction - graph.
necessary
calculate the speed Equations of Motion.
of moving objects Increasing and work
reducing friction
pulse rate Numerical Numerical problems power
problems
Numerical problems
Simple pendulum

3. Light ----- Light Light Light Optics


Types of
Sources of Light Introduction
mirror(Spherical and Introduction:
Rectilinear Revision of properties of
Parabolic mirror) Speed of light
propagation of Light light
Images of spherical Optical Geometry Laws of Refraction
Pinhole camera
mirrors Scattering of light
Shadows
Parts of curved mirrors
™ Laws of Optical Geometry
Colours in Spectrum (Centre of curvature,
Reflection
principal focus, pole, Image formationof
™ Laws of
Reflection principal axis, focal Concave and Convex
Refraction
length) lens
Plane Mirror (Right ™ Total internal
Application of mirrors reflection and Lens formula Magnification
or left)
Laws of reflection its application Refractive Index Power of
lens
Regular and Irregular
reflections
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 125

STANDARD STANDARD STANDARD STANDA


Topic STANDARD IX
VI VII VIII RD X

Multiple reflections Mirrors.


Sunlight – seven
Multiple images ™ Plane Mirrors-
colours Optical
(periscope, Lateral
– dispersion & inversion Instruements:
kaleidoscope) Human Eye
synthesis of colours
Refraction – Snells’ law ™ Spherical
– Newton’s Disc. mirrors Power of Accommodation
Numerical problems (Qualitative)
™ Image Defects of Eye and
Dispersion – using Formation of Correction
Spherical
prism Numerical Telescope& Types,
Mirrors
problems ™ Sign Convention Microscope- simple,
™ Mirror Formula compound and travelling.
™ Properties of the microscope.
image
™ Distanc
e for full
image.

4. Heat Heat Heat Heat (Qualitative) Heat Thermal Physics:-


Heat – Heat & Effects of Heat Effects of Heat. Introduction
introduction Hot Temperature.
and cold objects Thermodynamic Transfer of Heat Heat-transfer- x Effects of Heat
Expansion in scales: Calculation.
Conduction, Expansion of
solids Cubical Convection and Specific Heat Capacity.
Celsius, Fahrenheit, Matter due to
and linear Uses Radiation
Kelvin and Rankin. Thermal capacity. heat,
of heat
Calorimetry and
Reasoning Measuring Change of State. Real and
temperature: Calorimeter
questions Apparent
Thermostat Specific Latent heat. expansion
based on Clinical and
expansion Laboratory Numerical problems.
Thermos flask application
to be included thermometer.
Gas:
Flow of Heat Thermometric liquids
(Hot to cold)
Boyle’s Law –
Numerical problems. Verification
Thermal
Equilibrium Charles’s Law
Sources of heat
Gas Equation
sun, combustion
or burning, Temperature
friction, electrical Kelvin/ Absolute
heat and Scale of temperature
temperature Numerical problems
Numerical
problems

5. Electricity Electricity Electricity Electricity Electricity Electrical Circuits:


Conductors and 1. Explain the Electric charges at rest Effects of Current 1. Electric Current
Insulators. An classification of Types of charges
electric circuit materials based Transfer of charges - Heating effect 2. Electric Circuit
Symbols of electric on electrical Electroscope - Magnetic effect 3. Electric Potential
components properties.
Gold leaf electroscope - Electric charges 4. Potential difference
sources of electric field
Electricity – Primary 6. Lightning and 5 Circuit diagram
and Secondary cells Thunder - Coulomb’s law
6 Ohm’s Law
126 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

STANDARD STANDARD STANDARD STANDA


Topic STANDARD IX
VI VII VIII RD X

2. Describe simple 7. Earthing - Circuit diagrams: 7 Electrical Resistivity


electric circuit – Series and parallel and Conductivity
Open circuit and 8. Lightning arresters
- Direct and alternating 8 System of Resistors
Closed circuit. 9.Types of circuits -
simple, series, current 9 Heating effect of
parallel - Safety of Electricity electric current
3. Explains heating 10 Electric Power
effect and 10. Effect of electric
magnetic effect of current 11 Domestic Electric
electric current. Chemical effect – Circuits
electro plating 12 Numerical
problems
heating effect- electric
fuse 13. LED Bulb,
14. LED TV

6 Magnetism Magnetism ------ Magnetism 1. Introduction ---------------


2 . Magnetic field
- Discovery of Magnets and its
magnets 3 . Magnetic lines
types – Field of forces
- Magnetic and 4. .Force on a
non magnetic around a bar current
materials carrying
magnet,
conductor in a
- Magnetic magnetic field
Tracing magnetic
poles field using compass 5. Parallel
current
needle.
- Properties of carrying
Magnets conductor
– Types of magnetic
materials 6 .Flemings left
- Science today hand rule
– Flying trains – Magnetic properties
– Earth’s magnetism 7 Electric motor
– Uses of magnets. 8 . Electromagnetic
Induction,
Transformer
9. Fleming ‘s
Right hand rule
10. Electric
Generator
11. Applications of
electromagnets
Numerical problems

7. Sound ----- -------- Sound Sound Acoustics


Introduction: 1. Sound waves
Wave motion Production and
2. Reflection of Sound
Medium of Propagation propagation of sound
waves
Sound produced by waves
Characteristics and 3. Echo
vibrating body
(activities – rubber types of waves: 4. Use of Echoes
band, striking a pan, Amplitude, Time 5. Determination of speed
vibrating dish) Period, Frequency, of sound by the method
Wavelength of Echo Doppler s
&Velocity. effect.
6. Numerical problems
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 127

STANDARD STANDARD STANDARD STANDA


Topic STANDARD IX
VI VII VIII RD X

Human ear and hearing Deduction of


– Larynx, windpipe, Sound waves;
vocal cord Musical Reflection of
instruments Properties Sound waves.
of sound (Pitch ,
frequency and Timbre) Echo; Reverberation
Audibility and range Decibel (db);
Ultrasonic
Noise and noise
pollution SONAR
;Stethoscope and
Numerical problems ECG

8.Universe and Night sky (stars , Basic concepts of History of Chandrayan The Universe
Space Science planets, Universe- milky way & Mangalyan probe
constellation) x Building blocks of
Building blocks of Rocket parts and fuels Universe
Solar system – Universe
geocentric and Launching of rockets x Orbital Velocity
Heliocentric Satellites - Natural and timeperiod
and Artificial NASA
Orbit – light year – x Keplers laws
Astronomical unit ISRO
x ISS
Evolution of
universe of current
theory

9. Fluids ---------- ----- ------ Fluids -------


x Pressure in Fluids
x Relative Density
x Buoyant force or up
thrust-Cartesian
divider
x Atmospheric Pressure
x Equal volume of fluids
equal Buoyant Forces
x Archimedes’s
Principle
Density:
x Density
x Measurement of
density
x Buoyancy &
Floatation
x Hydrometer Common
Hydrometer
¾ Making of
Lactometer
¾ Atmospheric
Pressure
¾ Measuring
Atmospheric
Pressure
¾ Pascal’s Principle
¾ Jockey and
Hydraulic lift
128 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

STANDARD STANDARD STANDARD STANDA


Topic STANDARD IX
VI VII VIII RD X

10. Atomic physics ---------- ---------- ---------- ------ Atomic physics


Radioactivity
Properties of alpha, Beta,
gamma Rays.
Nuclear fission
Chain reactions
Nuclear Fusion
Uses of Radio Activit
safety measures
Nuclear Reactor [out line]

State Council of Educational Research and Training, Chennai-6 Draft syllabus – Final

CLASS VI to X – Chemistry

STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD


Topic
VI VII VIII IX X

1.Matter Matter Matter Matter Matter Solution


around us
1.1 Classification of matter 1.1 Separation of 1.1 Compounds in solid 1.1. Classification of 1.1. Solution - Solvent
substances state matter and Solute -
1.2 Solids, liquids, gases characteristics Types of Solution
Introduction - Evaporation 1.2 Compounds in liquid of matter - Aqueous and
state differences Non - aqueous
1.3 Pure substances and - Condensation
mixed substances 1.3 Compounds in between solution -
Need for Separation - Crystallization. gaseous state mixture and Saturated and
compound unsaturated
1.6 Definition of Separation 1.2 Effect of 1.4 Uses of compounds solution - Diluted
temperature on in day to daylife 1.2. Types of and Concentration
1.7 Separation of mixtures
substances - solid, liquid and 1.5 Metals and non- solution
gases metals 1.3. Homogenous 1.2. Factors affecting
1.7.1 Hand picking mixture and
1.3 Occurrence of 1.6 Symbols of elements Solubility,
1.7.2 Winnowing heterogeneous Solubility of
Elements and
Compounds in 1.7 Formula of common 1.4. Sublimation Compounds -
1.7.3 Sieving compounds
nature Tables
1.7.4 Magnetic Separati on 1.5. Types of
1.4 Elements in 1.8 (5 examples) distillation 1.3. % of Composition
1.7.5 Sedimentation human body 1.9 Valency 1.6. -Definition of
1.7.6 Decantation absorption and
1.5 Elements in air
adsorption
1.7.7 Filtration
1.6 Molecules of
1.7. types of
Elements chromatography
andCompounds
1.8. Centrifugation
1.7 Symbols of some
common
elements

1.8 Atomicity of
elements
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 129

STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD


Topic
VI VII VIII IX X

1.9. solvent extraction 1.4. Mass Percentage


1.10. Solution & 1.5. Volume
Colloids Percentage
1.11. Solute and solvent 1.6 Hydrated Salts
- types of solution - (eg.)CuSO4.5H20,
colloids, true MgSO 4, 5H204
solution and
suspension - types 1.7 Deliquescence
of colloids -tyndal salts
effect Brownian 1.8 Problems based
movement – on Solubility
applications. products and
1.12. Emulsion and its percentage
types

2. Changes Changes around us Changes around us Changes around us ----- ------


around us
2.1 What is change ? 2.1. Physical 2.1. Chemical
change reactions based
2.2 Change of state on
2.1.1. Crystallization
2.2. contact
2.3 Classification of 2.1.2. Melting
changes 2.3. solution of
2.1.3. Evaporation reactants,
2.3.1 slow and fast 2.1.4. Freezing 2.4. Electricity
2.3.2 reversible and 2.1.5. Sublimation 2.5. heat,
irreversible 2.1.6. Chemical 2.6. light,
change
2.3.3 desirable and 2.7. catalyst
undesirable 2.1.7. Rusting of iron
2.8. Effects of
2.1.8. Burning chemical
2.3.4 natural and man
made 2.2. Curdling reactions
2.3. Chemical 2.9. heat, light, sound
2.4 solute, solvent,
reaction of Baking and pressure
solution
Soda
2.4. with lemon juice
2.5. Conditions
needed for a
chemicalchange
2.6. Indicators of a
chemical change
2.7. Periodic and non-
periodic change
2.8. Endothermic and
Exothermic
change
2.9. Fermentation
130 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD


Topic
VI VII VIII IX X

3. Air Air ------ Air --- ------


---
3.1. Atmosphere 3.1. Oxygen,
3.2. Composition of air Carbon dioxide
3.3. Importance of air and Nitrogen
for survival 3.1.1. Occurrence
ofplants and 3.1.2. Physical and
animals chemical
3.4. Burning and properties
combustion 3.2. Nitrogen fixation
3.5. Uses of air 3.3. Global warming
3.6. Experimntal 3.4. Acid rain
verification of
N2,CO2and O2
in Air

Water Water --- ------


4. Water ---
4.1. Availability of water 4.1. Water
4.2. Sources of water 4.1.1. Composition
4.3. Composition of
water 4.1.2. Determination
4.4. Importance of water 4.1.3. Preparation
4.5. Three states of
water and inter 4.1.4. andProperties
conversions 4.2. Universal solvent
4.6. Water vapour
4.7. water cycle 4.3. Potable water
4.4. Water pollution
4.5. Common
pollutants
4.6. Controlling water
pollution
4.7. Water treatment
methods
4.8. Hardness of
water removal of
hardness

5. Atomic -------- 1. Atomic 2. Atomic Structure 3. Atomic Structure 4. Modernatomic


Structure Structure 5.1. Laws of chemical 5.1 Discovery of theory
5.1. Structure of an combination nucleus Rutherford 5.1. Avogadro
atom 5.2. Various views of model of an atom hypothesis and
Atomic structure - experiment, uses
5.2. Sub-atomic bservation,
particles and its 5.2.1. John Dalton 5.2. -Vapor Density
conclusion and
properties 5.2.2. J.J.Thomson limitations. 5.3. -Relation between
5.3. molecules, 5.3. Cathode ray 5.2 Bohr’s model of an Vapordensity and
compounds experiment atom molecular mass
mixture and its 5.4. Limitation of 5.3 Postulates and
types Thomsonmodel 5.4 -Atoms and
limitations molecule
5.4. symbols 5.5. Valence 5.4 Characteristics Difference
5.6. Writing Molecular fundamental
formula (Criss- 5.5 -Relative Atomic
particles
cross method) mass and
- Composition of nucleus molecular mass
5.7. Ions 5.5 Atomic number &
5.6 -Mole Concept,
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 131

STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD


Topic
VI VII VIII IX X

5.8. Types of ions Mass Number problems


5.9. Different valent 5.6 Isotopes, isobar, 5.7 -Average atomic
ions isotones, - Electronic mass
5.10. Information configuration of
conveyed by atoms, valence 5.8 Electronic
Molecular electrons and Configuration:s,
Formula valence laws of p, d, fBlocks
chemical
5.11. Reactants, 5.9 characteristics of
combination,
products and G block
volumes (Gay
balancing simple lussec's) and Iblock
equations elements
5.7 Introduction of
5.12. Simple problems Quantum Numbers

6. Acids, ------ ------- Acids and Bases Acids, Bases and Salts -------
Bases and
Salts 6.1. Definition of 6.1. -Types
acids and 6.2. Identification
bases 6.3. Properties
6.2. Properties 6.4. uses
of Acids & 6.5. Aquaregia
Bases
6.3. Uses of Acids
and Bases in
daily life
6.4. Neutralization
Reaction
(definition
only)
6.5. Natural indicators

7. Wastes and -- Wastes and its ------ ------ -------


its Management
Management 7.1. Synthetic fibers
7.1.1. Types and
uses
7.2. Polymers
7.3. Plastics
7.3.1. Types and
uses
7.3.2. Hazardness of
Plastics
7.4. PLA Plastics
7.5. Various
methods of
disposing
Plastics
7.6. Biodegradable
plastics
7.7. Plastic eating
Bacteria
7.8. Glass
7.9. Types and use
132 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD


Topic
VI VII VIII IX X

8. Chemistry Chemistry in Everyday Chemistry in Chemistry in Everyday Carbon and its Carbon and its
in Everyday life Everyday life life compounds compounds
life
8.1. Fertilizers 8.1. Medicines 8.1. Hydrocarbons 8.1. Introduction of 8.1. Characteristic
8.2. Cements carbon s of organic
8.1.1. Antibiotics 8.2. Natural gas
8.3. Gypsum / Epsum 8.2. Special features of compounds
8.4. Plaster of Paris 8.1.2. Analgesics 8.3. Producer gas carbon 8.2. Classification
8.5. Soaps and 8.4. Coal gas 8.3. Catenation of organic
Detergents 8.1.3. Antipyretic
8.5. Water gas 8.4. Multiple bond Compounds
8.6. Phenol 8.1.4. Antiseptics
8.7. - Adhesives 8.5. Isomerism 8.3. Homologous
8.6. Bio gas
8.1.5. Antihistamine 8.6. Allotropy series
8.7. Coal and its types 8.7. Valency
8.1.6. Antacids / 8.4. Nomenclature
ORS 8.8. Petroleum 8.8. Physical and - rules for
8.2. Combustion and 8.9. Refining of Chemical
8.5. writing IUPAC
its types petroleum properties of name
8.10. Characteristics of carbon
8.3. Flame and its 8.6. Hydrocarbon
structure ideal fuel
8.11. Specific 8.6.1. Alkanes :
8.4. Fire control CnH2n +2
energy/Calorific
8.5. Fire extinguishers value 8.6.2. Alkenes :
8.12. Octane number CnH2n
8.13. Cetane number 8.6.3. Alkyne:CnH2n-2
8.14. Solar energy as a 8.7. Carbonyl
non-depleting fuel Compounds
(Functional
8.15. applications of
groups) Alcohol,
solar energy
Aldehyde,
Ketone,
Carboxylic acid,
Ester, Ether
8.7.1. Preparation
8.7.2. Naming
8.7.3. Properties
8.7.4. Uses
8.8. preparation of
ethanol and
ethanoic acid
8.9. Corrosion
8.10. metallurgical
process
8.11. Organinc
compounds in
Daily life
8.12. Soap
8.13. Detergent
8.14. Comparison
of Soap and
detergent
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 133

STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD


Topic
VI VII VIII IX X

9.Chemical ------ ------- ------ Chemical bonding Types ofChemical


Reaction Reaction
9.1. Bond - Definition
9.1. Combination –
9.1.1. Types of Bond decomposition,
9.1.2. Octet rule double
displacement
9.1.3. Lewis rule Precipitation-
9.1.4. Kossell rule neutralization-
Reversible –
9.2. Formation of Ionic Irreversible
Bond
9.2. - Equilibrium
9.2.1. NaCl, MgCl2, CO2 state
9.3. Formation of 9.2.1. Rate of the
covalent bond chemical
Reaction
9.3.1. Fajan’s rule
9.3. -Factors
9.3.2-H2,O2,N2,F2,Cl2,CH4
influencing -
9.4. Differences between
9.4. pH Scale : pH
Ionic and Covalent
Paper
bonds
9.5. Role of pH in
9.5. Characteristics of
Ever daylife
Ionic and covalent
bonds 9.6. pH-Calculation

9.6 Formation of
coordinate bond 9.7. problems
9.6.1 Lewis concept 9.8. Ionic product of
water
9.6.2 NH3 - BF3
9.7 Oxidation,
Reduction and
Redox reaction,
9.8 Oxidation number
9.9 Problems on
Determination of
Oxidation number

10. Periodic ------ ------- ------ Periodic classification Periodic


classificatio of elements classification of
n of elements
elements 10.1. Early concepts 10.1. Modern periodic
law
10.1.1. Doberinar’s Triads 10.2. Period table
10.1.2. New land law of characteristics
octave of group and
periods
10.1.3. Mendeleev’s 10.3. Periodic trend in
octave table properties -
10.1.4. Modern periodic Atomic radius
table Ionic radii
ionization
10.2 Postulate , energy,
advantages and electron
limitations affinity and
electro
negativity
134 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD


Topic
VI VII VIII IX X

------ ------- ------ 10.3 Classification - 10.4. Metallurgy


Metals non metals 10.4.1. Introduction
and metalloids 10.4.2. terminology
10.4 Alloys and uses 10.4.3. Difference
classification between ores
based on modern and minerals
table s ,p, d, f and 10.4.4. types of
rare gases, separation
10.4.5. Occurrence of
10.1.5. Position of
minerals in
hydrogen in
periodic table Tamilnadu
10.4.6. properties of
metal
10.4.7. Metallurgical
process
10.4.8. Metallurgy of
Al,Cu and Fe,
10.4.9. Alloys - types
and use
10.4.10. Amalgam
10.4.11 Corrosion
10.4.5 method
preventing
corrosion
10.6 (Pamban bridge
painting)

11. Applied ------ ------- ------ 11.1.Introduction of -------


Chemistry applied chemistry
11.2.Nano chemistry
11.3.Pharmaceutical
chemistry
11.4.Electro chemistry
11.5.Radio Chemistry
11.6.Dye chemistry
11.7.Agricultural
chemistry/Food
Chemistry
11.8.Forensic chemistry
11.9. Definition,future
application, Day
today life, uses of
Applied chemistry
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 135

State Council of Educational Research and Training, Chennai-6 Draft syllabus – Final

CLASS VI to X – Biology

Topic STANDARD VI STANDARD VII STANDARD VIII STANDARD IX STANDARD X

1.Living 1.2. The habitat of 1.1. Characteristics Plant Kingdom Movements in plants Plant Anatomy
world of the living of living things Introduction Structure
Plants plants 1.1. Binomial Introduction of root(T.S) Structure
1.2. Habitat – nomenclature of stem(T.S)
1.2.1 Habitat - Types Aquatic and Types of movements in
1.2. Bentham and plants with Experiments Structure of leaf.
aquatic, Terrestrial (T.S) Plant
Terrestrial, plants Hooker. system of
Classification 1.1. Tropic movements Physiology
deserts,
mountains 1.3. Herbs, shrubs 1.2. Phototropism Structure and
and trees 1.3. Algae
1.3. Geotropism function of
1.2.2. Plants
adaptation and 1.4. Parts of plants 1.4. Fungi chloroplast and
- Root, stem, 1.5. Bryophytes 1.4. Hydrotropism mitochondria
modifications
of plants - leaves and 1.5. Nastic
flowers 1.6. Pteridophytes
tendrils, movements –
Climbers, Reproduction 1.7. Gymnosperms types thigmonasty, 1. Photosynthesis
thorns in plants, photonasty,
Pollination, 1.8 Angiosperms 2. Respiration
thermonasty.
1.3. Plants – form Types of 3. Transpiration
1.9 Monocotyledons Photosynthesis in plants
and function Pollination,
Pollinators, 1.10 Dicotyledons Transpiration in Plants
1.3.1. Morphological Fertilization
structure and 1.11 Medicinal plants
function of root, 1.5. Modification of
stem and leaves roots, stems,
leaves
1.6. Kinds of stems

2. Living 1. Bio Diversity Basis of Micro Organisms Diversity in living Type study-
World of Classification organism
Animals 2.1 Unicellular and 2.1 Virus, bacteria, algae, Invertebrata,
multi cellular 2.1. Need for fungi and protozoa. Animalia Vertebrata
organisms classification
2.2. The 5 kingdom 2.2 Uses of roorganisms in Invertebrata
2.1. Variations medicine, agriculture,
classification
between industry and daily life
body and
Binomial - Protozoa
Nomenclature 2.3 Harmful - Porifera
shape e.g.
(Introduction) microorganisms - Coelenterata
Fish, lizard
and birds 2.4 Microbes in food - Platyhelminthes
process. - Nematoda
- Annelida
- Arthropoda
- Mollusca
- Echinodermat
- Prochordata
136 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

2.2. different 2.5 Relationship between Vertebrata


adaptation of man and microbes – - Pisces
Balances, imbalances - Amphibia
Animals E.g.
and uses. - Reptilia
Camel
2.6 Effect of Prions and - Aves
virons on Human - Mammalia
2-3 specific
characters
Table
- Nomenclature
of animals
(Binomial
names)

3.1 Components of Test for Starch, Reaching the Age Food for Living Prevention and
3.Health
Food protein and Fat of Adolescence world protection
and
3.2.1 Nutrients Taking care of our 3.1 sexual and other
Hygiene (carbohydrates, 3.1. Adolescence 3.1. Methods of abuses
body
proteins, fats, and puberty preservation of 3.2 Smoking hazards.
vitamins and 3.1 taking care of food - food and 3.3 Cancer and
3.2. Secondary
minerals) our teeth, our sexual some common Prevention
3.2.2 Health and characters adulteration - ISI, (Smoking, tobacco,
eyes , hair alcohol)
Nutrients, 3.3. Role of AGMARK, FPO,
3.2 hygienic habits FCI (Soft drinks, 3.4 Drugs and De-
Balanced diet, hormones in
3.3 communicable packed foods, addiction
Malnutrition, reproduction
diseases 3.4. Reproductive frozen foods) 3.5 Diseases,
Physical
3.2. Deficiency Disorders and
exercise and rest (Bacteri and phase of life in
diseases preventing
human
Virus Any 3 Diabetes and its
3.2.3 Personal 3.5. Menstrual Cycle 3.3. (Tabular column)
3.4 safety and first types
cleanliness 3.6. Reproductive Deficiency
aid (cuts and 3.6 Heart disease,
Health disorders their
(Introduction for burns) 3.7 Obesity
3.7. Nutritional causes and
Bacteria and 3.8 AIDS – causes
needs for symptoms along
Virus) prevention and
Adolescence with sources
3.2.4. Importance of awareness
3.8. Personal
Balanced diet hygiene for
3.2.5. Deficiency Adolescence
and its diseases
4. Organ systems of Human Body – Movements Organs and their 4.1. Nervous system
4. Organi- Form & 4.1. Movements of 4.2. Introduction-
human body systems in animals
zation in 4.1. Introduction to Function animals Generation of
(Earthworm, impulses
Organis various cockroach, birds, Digestive system in
ms 4.2. The skeletal 4.1. Introduction of fish and snakes) human neurotransmitter -
system human organ 4.2. Human Nerve fiber -
4.3. The muscle systems and body and its Central Nervous
4.1. Organs
system functions movements system (CNS)
4.2. Alimentary canal
4.2. The body and 4.3. Structure of Brain
4.4. The circulatory 4.3. Joints and types of of man
system health as joints and spinal card
4.3. Digestive
4.5. The respiratory understood in 4.4. Skeleton 4.4. Cerebro spinal
enzymes chart
system the Indian 4.5. Muscles fluid (CSF)
Excretory system in
4.6. The digestive system health movement and 4.5. Reflex action
human
system care types 4.6. Peripheral nervous
o Skin
4.7. The nervous o Kidneys system
system o Structure of 4.7. Autonomic
4.8. The excretory Nephron nervous system
system o Urine formation
4.9. The
Reproductive system
sensory system
4.10. The in human
endocrine x Male
system x Female
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 137

Structural Functional Units of Organization of Life Plant tissues Heredity and Evolution
5 . Life Organization of A life
5.1. Organization-- cells Mendel’s experiments
Cell 5.1 Plant and animal 5.1. Meristematic
Process tissues – organs – 5.1. History of mendel
tissues and its
cell comparison organ system. types 5.2. Monohybrid
5.1. The cell 5.2 Cell as a Funda- cross
5.2 Diffusion, osmosis and 5.2. Permanent, simple
5.2. Types of cells mental unit of 5.3. Dihybrid cross
osmoregulation and complex
life – 5.4. Mendelian laws
tissues
5.3 Human cells 5.3 Homeostasis. 5.3 Simple 5.5. Structure and
related to 5.4 Design of the body – Parenchyma, types of
functions. based on function – Collenchyma, chromosomes
5.4 Structure and some examples. Sclerenchyma DNA
function of all
5.5 Cellular respiration. 5.7 Sex determination
cell organelles Types and their in Human beings-
5.6 Metabolism functions
(in brief.) Vriation and
Mutation
x Complex tissue -
5.8 Theories special
Xylem and phloem
creations of
(T.S., L.S)
Evolution -
Types and their
functions Lamarckism
5.9 Darwinism –
- Animal tissues 5.10 Evidences for
o Epithelial Evolution
tissues 5.11 Paleo botany
o Connective 5.12 Ethnobotany
tissues 5.13 Astrobiology
o Muscular 5.14 Exobiology (only
tissues introduction)
o Nervous
tissues
- Cell division -
Types - Amitosis,
mitosis, meiosis
6.Environ- Our Environment Water –A Precious Conservation of Plants Environmental Biology Environmental
mental Resource and Animals management
Science 6.1. Ecosystem 6.1 Biogeochemical
– 6.1. Availability of 6.1. Deforestation and cycle 6.1. Conservation
Resourc - Aquatic, terrestrial water a. -Carbon 6.2. Forest
afforestation &
e use b. -Water 6.3. Wild life
6.2. Sources of reforestation
and - food chain c. -Nitrogen 6.4. Soil (erosion)
Manage water 6.2. Endangered
6.2 Adaptations of plant 6.5. Renewable
ment Recycling of species
6.3. Forms of water a-Xerophytes 6.6. Fossil fuels
6.3. Red data book
6.4. Ground water 6.4. Wildlife sanctuary b-Mesophytes 6.7. Solar energy
waste – c-Hydrophytes
and National parks 6.8. Bio gas/ Shale gas
6.5. Depletion of 6.3 Adaptation of 6.9. Wind, water and
6.2 Bio degradable water 6.5. In-situ, Ex-situ
Animals to tidal energy
and non bio Conservation
6.6. Distribution of temperature, light
6.6. PBR (Peoples Bio 6.10. Rain water
degradable water and habitat – E.g.
diversity Register) Bat, Eathworm harvesting
6.7. Scarcity of 6.7. Bio Magnification 6.11. Coal and Petroleum
6.3 3R cycle water 6.4 Farm ponds
6.8. Blue Cross 6.5 Water Conservation 6.12. Electrical
6.4 Pollution - 6.8. Water 6.6 Recycling of water 6.13. e-waste
6.5 Types of management- 6.7 IUCN management
pollution – Air, 6.8.1. Rain water 6.14. Sewage
water, land and harvesting Management
noise pollution 6.15. Solid waste
6.8.2. Desalination Management
of sea water
(R.O)
138 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

7. Econo- 7.1. Plants as Food 1: Animals in Daily 1.Crop Protection and Applied Biology Breeding in
mic 7.2. Fiber yielding Life Management 7.1. Introduction plants and
plants 7.1. Animal animals
Biology 7.1. Agricultural practices 7.2. Medicinal plants Introduction
7.3. Ornamental products (Food, 7.2. Basic 7.3. Horticulture 7.1. Selection of crop
plants Clothing, ) practices of 7.4. Hydroponics (types with
7.2. Animal crop 7.5. Aquaponics techniques) crop
7.4. Timber yielding Fibers(wool, protection varieties and
plants silk) 7.6. Aeroponics
7.3. Preparation of soil improvement,
7.5. Medicinal plants 7.3. Hazards in silk and sowing 7.7. Manuring (Bio - crop
7.6. Spices and wool 7.4. Irrigation Manuring)
7.2. Polyploidy - Types
7.7. Inter industries 7.5. Weed Management 7.8. Dairy farming 7.2.1. Induced Mutation
relationship (ANTHRAX) 7.6. Harvesting Modern 7.9. Aquaculture 7.2.2. Hybrid -
between 7.4. Sericulture equipments Hybridization plant
7.10. Pisiculture
plants and and (one hybridization
7.7. Storage 7.11. Prawn culture
animals Ahimsha/ Experiment)
7.8. Rotation of crops 7.12. Vermi-technology
Peace silk 7.9. Seed Bank, Seed 7.13. Apiculture 7.3. Animal Breeding
7.5. Poultry farming Balls, Preservation 7.14. Mushroom 7.3.1. Inbreeding
7.6. Animal of Seeds, Heirloom 7.3.2. Outbreeding
7.15. Floriculture
protection and Seed 7.3.3. Heterosis
maintenance 7.10 Bio indicators List 7.16. vegetable 7.4. Biotechnology in
farming Medicine
of Agricultural
7.5. Genetic
Reasearch
Engineering -
Institutions-IARI, Cloning - stem cell -
ICAR,KVK DNA Finger printing
7.11 FOLIAR SPRAYS technology, GMO
(EM, Vermiw ash, (Genetically
panchgavya) modified
7.12 Bio Predators /Bio organisms)
pesticides, Bio
repellants and Bio -
fertilizer
8. World ---- ---- ----- Introduction:
of 8.1. Microbes and their
Microbes types - Prions,
Bacteria, Viruses,
Fungi
8.2. Applications of
Microbes in
agriculture,
industries medicine,
Biological
scavengers.
8.3. Harmful effect of
microbes diseases -
endemic, epidemic
- pandemic
8.4. Water borne
diseases
8.5. Air borne diseases
8.6. Vector borne
diseases
8.7. Chikungunya,
Dengue, Bird flu,
swine flu
8.8. Syphilis, Gonorrhea,
Genital warts,
Genital, herpes,
Hepatitis - B, AIDS
8.9. Immunization
Schedule
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 139

9.Circulati Circulation in animal


on and
Tranpor- 9.1. Heart and blood
vessels
tation
9.2. Types - Arteries -
veins
9.3. Blood composition
and its function
9.4. Cardiac cycle –
9.5. types of ciculation
9.6. Heart beat
9.7. Blood pressure
9.8. Blood groups and
blood donation
9.9. Lymphatic system

Transportation in
plants

9.10. Absorption
9.11. Transport of food,
minerals and water
9.12. Transpiration
9.13. Translocation
9.14. Ascent of sap
10. Introduction
Hormones
10.1. Plant Hormones
& their uses
10.1.1. Auxin
10.1.2. Cytokinin
10.1.3. Gibberellin
10.1.4. Abscisic acid
10.1.5. Ethylene
10.1.6. Vent
experiment
10.2. Endocrine
glands -
Introduction
10.2.1. Pituitary gland
10.2.2. Thyroid gland
10.2.3. Para Thyroid
gland
10.2.4. Pancreas
10.2.5. Adrenal gland
10.2.6. Thymus
10.2.7. Testes
10.2.8. Ovaries
11. Repro- 11.1. Introduction
duction 11.2. Asexual
reproduction
11.2.1. Fragmentation
11.2.2. Fission
11.2.3. Budding
11.2.4. Regeneration
11.2.5. Spore formation
140 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

11.3. Sexual
reproduction
11.4. Sexual
reproduction in a
typical flowering
plant

Parts of flowers

Process of reproduction

- Pollination and
- Fertilization
Sexual reproduction in
human Male
reproductive system
Female reproductive
system

Reproductive health

- Family planning
- Women’s Health
UTI, (Toilet hygiene,
napkin hygiene,
washing
procedure)
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 141

STATE COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING -CHENNAI – 06 TNCF – 2017 – DRAFT SYLLABUS – SOCIAL SCIENCE

STANDARD 1 -10

Class - 3

Themes Learning Objectives

1. Homes and Families – Acknowledging diversity, 1. Learning to observe the world around, starting from home and family.
in terms of homes, families, rural, urban; who
does what in the family; special people, in the 2. Engaging with the immediate neighbourhood:places, people
kin network, and elsewhere (friends, for 3. Understanding the natural world
example, occasional visitors)
4. Putting things together: the home, neighbourhood, the natural world.
2. The neighbourhood: street, place; markets;
school; temple, mosque, church and other 5. Getting children to idea of different types of spaces and how they
places of worship; cinema theatre and similar experience, shape, and relate to them.
spaces; (a mixture of spaces, which children Note: we don’t think this is an age to introduce government, or history
are likely to recognize); learning of who does (freedom fighters) or the notion of rights etc.
what in these places, and who goes where; as
also who is allowed to go where, and who is If any of these ought to come in, perhaps they should be in the
not form of visits to a) the panchayat/corporation office where children
hear of what a panchayat does b) the local PHC/dispensary and c)
3. The idea that wherever we are, whether home, any public memorial, say a statue, or a building, and they listen to a
school or street, there is the world of nature: story about that person or that building.
engaging with water sources, fields, forests; or
alternate water sources, gardens, parks; listing At this stage, what we aim to do is to get children to name what
and identifying flora, fauna, animals, birds. they know, recognize differences/diversity; make connections
between home and the immediate world, and understand how we are
4. Understanding that home is not only where
connected to the natural world.
one lives, but also the larger world of the
settlement, village, town, city and the world of The idea that our wellbeing is connected to the wellbeing of
nature. others.
Ensure that elements of land, air, water are explored and
undertood along with living things (elaborate nature for the teacher)
in a scaled manner in grade 5, it is important class 3 to strengthen
and deepen relationship to the natural world. But Children do not
need abstract concepts now.
Class - 4

Themes Learning Objectives

1. Introducing the idea of landscape, using the 1. Building up on what is learned in class 3, and upscaling one’s
Sangam classification and explain how the understanding of home and neighbourhood; introduction of the
landscape is an integrated world; and also that idea of landscape– (Ainthinnai Nilangal (modified) - whether hill,
landscapes change over time – due to natural coast, river valleys, plateau/grassland, desert, forest etc.
changes, or because of what we do
2. Relating landscape to resources: what is found in nature
2. Landscape and climate- how soil, water, and differs from place to place (building on theme 3 lessons in
climate influence what grows, and what is found class 3)
in any landscape
3. Relating landscape to work, and work to workers
3. Introducing the idea of work as something that (building on theme 2 lessons in class 3)
comes out of what is available around us; and
sometimes we travel for work. Also introducing
the idea of all work as important and of all labour
as valuable and dignified.
142 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

4. A landscape is not only where we live and work, but 4. Understanding a particular landscape in terms of what it is
where we also create – music, art, craft, and learning famous for – festivals and monuments; art and craft,
of local art and craft traditions
5. The idea of Tamil Nadu – as comprising these different
5. Introducing the idea of a Tamil world (tamilakam), landscapes
comprising all these landscapes – through a map.
6. Introducing the idea of similar regions.
6. Pointing to the existence of other regions in India such
as Tamil Nadu. We are not keen on bringing in governmental processes
and rights and duties etc. here.
If we must have it, we would include these in terms of
activities – for example, visit an agricultural extension office, to
learn about soil; or the local forest department to learn about
conservation; or how government supports workers.
At this stage we aim to help children understand how
diversity has to do with landscape, climate, work; and what
does it mean to live in a diverse world; and how we also come
together, because of language, and also because we share
things, travel, intermingle…

Class - 5

Themes Learning Objectives

1. Introducing a larger world to thechild; focusing on the 1. Thinking of landscapes across India (building on theme 6 from
unfamiliar: Himalaya (gujars), the Deccan, Islands class 4);
and the desert regions, with their very distinct
landscapes. Mark similar landscapes like for eg. the 2. From India to the world: the planet earth, as part of the solar
coast (west coast), deltas and differences such as system
desert, Rann of Kutch. 3. Common processes across the world: rain, snow, sunshine
2. The world as comprising likewise a diverse set of 4. Close focus: climate and landscape in India
landscapes; and how we are of a planet that alone
supports human life 5. Major occupations in India –

3. Examining natural processes – close focus on the ocean 6. Tamil Nadu in India
as a context, with winds, tides, currents, rain Here we upscale the child’s understanding of landscapes,
4. India and the monsoons and why they are important introduce her to natural processes, and close-focus on what is
particular to India, and place Tamil Nadu within the context of
5. The importance of agriculture, its diversity India
6. Within India, Tamil Nadu: how it is connected to the Again, we would like to leave out government as a chapter,
rest of India, and also beyond India. and if you must have it, we would bring it in: in terms of the
meteorological department and how it helps to predict rain, helps
fishers; what agricultural extension offices do. If necessary, we
can introduce the idea of how different people in India are
expected to live together and respect each other – and that we
have made these rules and put them into something called the
Constitution.
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 143

NEW DRAFT SYLLABUS FOR CLASS VI- SOCIAL SCIENCE

HISTORY

LESSON HEADING CONTENT

I When, Where And How? - What is History?, Why do we study history?,


- Herodotus,
- Period and periodisation

II Sources Of History - Archological,


- Secular and Non Secular
- Literary,Inscriptions,
- Foreign Accounts

III Early Human Life - Geographical Features of India


- Basics, Evolution of human race (picture),
- Hunters and Gatherers
- Herders and Farmers - Invention of fire and Wheel, Pottery
- Anthropology

IV Indus Valley Civlization - Introduction


- Harappan- burried sites,
- Town planning
- Great bath & Granary
- Harappan culture,
- Decline

- Early Vedic age (Rig Vedic age)


V Vedic Age
- Later Vedic Age(Epic age),
- Political, Social Economic, Cultural
VI Ancient Thamilagam - Script, Lemuria continent
- Sources of Ancient Tamilagam,
- Land forms of Tamils,
- Sangam age
- Sangam literature,
- Life of Sangam people
- Maritime trade and Ports,
- Kalabras

Great Thinkers And New - Rise of Jainism and Buddism, Birth,


VII
Believes - Teachings and spread of Jainism &Buddism
VIII Rise Of Kingdoms - Janpadas,
- Mahajanpadas
- Alexander Invasion,
- Magatha( The first empire),
- Mauryas, Asoka
144 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

LESSON HEADING CONTENT

- Administrative towns
IX Life In Villages And
Towns - Market towns
- Port towns
- Religious centres - Guilds and trade centres.
X India Between BC 5th - Kanishka
And 7th Century
- Gandara Art
- Guptas Empire
- Administration
- Social, Economic, Cultural conditions,
- Huns invasions,
- varthana dynasity

XI South Indian Empire - Pallavas&Chalukyas


- Rastrakudas
GEOGRAPHY

I Our Earth Solar System


Motions of earth
Spheres of earth

II Land and Ocean Major landforms


Oceans and Seas

III Economic Activities Gathering


Hunting
Fishing
Lumbering
Mining
Agriculture

IV Resources Land and Soil


Water
Air
Forest and Wildlife

V Exploring Continents Asia


Europe

VI Map Reading Globe


Latitude, Longitude & Time Wall Maps
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 145

LESSON HEADING CONTENT

CIVICS

I Understanding Diversity What is Diversity


-Diversity in India
-Developing a sense of Unity through diversity
-Diversity in family
-Caste and religion
-Diversity in India

II Prejudice, Causes which give rise to-Prejudice


Discrimination and
Inequality -Discrimination
-Inequality
-Economic Inequality
-Results Of Prejudice & Discrimination
-Remedial Measures For Abolishing The inequality & discrimination

National - History of National symbol


III symbols & -Respecting the National symbols
their
significance -Celebrating National festivals and events

IV Indian Constitution History of Indian Constitution-

Definition-Salient features-fundamental Rights & duties


Meaning of democracy-Types of democracy-Constitution and aims of
V Democracy
democracy

VI Local Government- -Law of Panchayat Raj


Rural & Urban
Administration -Method of election process
-Village council meeting
-Women Participation in local Governments

ECONOMICS

I Economics-An Definition of Economics


Introduction
- Basic divisions of Economics
- National Income
-Per capita income
146 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

Model Thematic Presentation for Social Science


Standard VI
Teme-1
Evaluation of landscape
Major Landforms-Mountains, Hills, valleys, plateaus, Deserts-Coasts and Islands-Plant and Animals Worls.

Theme-2
Locating places Geographically using Maps: Tamil Nadu-Administrative and Political Maps
x Hills, plateaus and plains of Tamil Nadu
x States and Capitals
x Measuring distances and finding out directions
Theme-3
Our Place in the Word
x Continents and Oceans
x Some Important Natins near and far
x Poles, Equator, Tropics
x Latitude, Longitude which helps us in locating a place.
Theme-4
Evolution of Modern man
From hominids to homosapiens-Hunting and Foraging by men and Women together-Rocks Arts of Mesolithic Society
Theme-5
Five Tinals: Social and Cultural life there
x Case Studies of landscape of four sites-Nilagiri, Kanchipuram, Thenkasi and Rameshwaram, Hills, Uplands, Plains and
Coast in Comparative framework-Comparing this place with one's own locality
Theme-6
Transition to Agriculture and hearding
x Early agriculture: cultivation using a Hoe-Jhum Cultivation-Plough Agriculture
x Plants and animal domestication in India and Tamil Country, Survival of early forms of agriculture in our times
x Pastoralism: castle as wealth-castle raids, Wars and Violence
x Transhumance and migration; animal herding communities of our times
x Hero stones of Iron Age in Tamilnadu
x Significance of Iron plough cultivation
x Settled agriculture and its consequences.
Theme-7
Agriculture and Herding in our times
x Green Revolution agriculture-impact on different sections of the rural population big, middle and small farmers, cultivating
tenants and landless agricultural labourers
x Crises of animal herding.
Theme-8
Urbanization and emergence of cities and towns
x Urban centres in India valley and early historical India-Megalithic cultures in the Deccan and the South.
Theme-9
Urbanization in south India
x Craft Specialization and Srenis
x Trade Routes and Sathavahanas & Shreshtis
x Trade with Roman Empire and China-Evidence from Archaeological, sangam literature and Tamil Epics.
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 147

Theme-10
Trade in Agricultural produce in our times
x wholesale and retail markets
x Mandis and regulated markets.
Theme-11
Experience of Migration in our times
x Migration from village to town for livelihood
x Migration between states
x Migrant workers
Theme-12
From chiefdoms to Empires
x Emergence of maajanapada: army, bureaucracy and taxation
x Emergence of Empires-Magadhan and Mauryan
x Governance in ancient India
Theme-13
Governance in our times
x The idea of Democracy-through representatives
x Working of Democracy in Panchayats and Municipalities
Theme 14
Chiefs and Kings in ancient and midieval Thamizhagam
x Ay and Velir chiefs of sangam poetry
x Transition from lineage society or tribal society to stratified state society-Early Cheras and pandias
x Jaina and Buddhist influences; The kalapiras
x Pallavas, Chozhas and Pandias; tempels sculptures and paintings-irrigation and agrarian expansion-Rigidity in caste
siructure
x Local Governance in Chola Kindom.
Theme 15
Women in ancient Midieval Thamizhagam
x Portrayal of women in literature and inscriptions-diverse roles-Women as producers, poets, monks and artists.
148 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

HISTORY

UNIT HEADING CONTENT

I Sources of medieval India - Literary


- Numismatics
- Inscriptions
- Archaeological evidences
- Foreign accounts

II Emergence of new - Raj puts


kingdoms – North India
-Gurjaara
-Prathikaras
- Chauhan
- Palas
- Art & Architecture
-Mohammed Ghazni invasions and Mohammed Ghori invasions

III Emergenceof new - Later Cholas


kingdoms- South India
- Art, Architecture Pandiyas Sources;
- Administration
- social, economic and cultural condition,
- trade

IV Delhi Sultanate - Administration


- Political
- Social
- Economic condition
- Art and Architecture

Vijayanagar and Bhamini - Krishnadevaraya


V Kingdom
- Administration
- Art and Architecture
- Mahmud Gawan

VI The Mughal Empire - India’s condition before Babar invasion


- Administration
- Political, social economic condition and
Architecture

- Later Mughal’s

- The Decline
VII Rise of Marathas and - Administration of Marathas
Peshwas
- battle of Panipet III
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 149

UNIT HEADING CONTENT

- Bhakti movement
VIII New religious ideas and
movements - Nayanmars
- Alwars
- Kabir Das
- Mira Bai
- Guru Nanak
- Ramanujar
- Sufism
- Impact of the religious movements
IX Art and architecture - Rock cut Temple
TamilNadu
- Pallavas
- Cholas
- Pandyas
- Vijayanagar and Nayak

x Jainism,Bhuddhismand - Introduction
Ajivakam– Tamilnadu
- Sources

- Literature

- Jain temple kancheepuram, vellore, Thiruvannamalai and


Madurai

- Contribution towards education


GEOGRAPHY

I Interior of the Earth Layers of the earth


Earthquakes
Volcanoes

II Landforms River
Glacier Desert
Coast

III Population and Settlement Race Religion Language


Rural Settlement
Urban Settlement

IV Resources Classification of resource

V Tourism Attractions (Tamil Nadu, India, World)

VI Exploring Continents North America

South America
VII Map Reading Types of maps, Atlas

CIVICS

I Equality Need of Equality


- Equal right to vote
- Equality in democracy
150 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

UNIT HEADING CONTENT

- Human dignity
- Gender equality
- Struggle for Equality

II State Government - The State of Legislature


- The Governor
- The chief Minister and the Ministers
- Member of Legislative Assembly
- State Judiciary
- Role of State Government

III Political parties - Types of parties


- Roles of Political Parties
- Roles of opposition party
- Coalition Government

IV Media and democracy Media and public opinion


- Ethics and Responsibilities
- Role of Medias in democracy
- Local Medias

V Women empowerment - Social aspects of gender


- women in the community
- women's education
- Roles of women in the economic development
- Movements for women’s rights
- Weaker sections (SC/ST/Minorities)

VI Markets and Consumer - Types of markets and its function


Protection
- Law of consumer Protection Act
- Consumer Court

ECONOMICS

I Production Process - Definition of Production (primary and secondary)


- Factors of production
- Land
- Labour
- Capital
- Organization
- Different sectors

- Importance of tax
II Tax and its importance - Direct tax
- Indirect Tax
- Need for tax and People’s welfare
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 151

HISTORY

UNIT HEADING CONTENT

I Sources of modern India - Portuguese


- Dutch
- British
- French
- Danish
- Governments records
- Monuments- newspapers and magazines

II From trade to territory - Establishments of political power by theEast India company


- battle of plassey ,buxar,
- carnatic wars
- growth of colonial army and civilian administration
- subsidiary alliance
- doctrines of lapse

III Rural life and society - The land revenue policy under the British
- permanent settlements of Bengal
- RYOTWARI system
- MAHALWARI system
- JAMINDHARI system
- advantages for the British
- disadvantages for the farmers
- The impacts of the revenue system on the cultivators
- peasants revolts

IV People’s Revolt - Palayagars Revolt


- South Indian Revolt
- Vellore Revolt
- Revolt of 1857

V Challenging - caste system in the early period


The caste system - practice of untouchably
- Adverse effect of caste system
- History of Reform movement
- Impact of reform movement

VI Education in India - Education in early India


- Education in medieval India
- Modern system of education
- Christian missionaries
152 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

UNIT HEADING CONTENT

- Education in British Rule


- National Education
- Educational development in Tamilnadu

VII Development of Industries - Traditional crafts of India


- Decline of India Industries

- Industrializations in the 19th Century


- Beginning of modern Industries
- Results and growth of modern Industries
- Confederation of Indian Industries

- Industrial growth in growth.

VIII Urbanchanges duringthe - The growth of new Urban centre


British period
- Creation of municipalities and corporation

- Cities as a centre of transport and communication


- Madras
- Bombay
- Calcutta.

IX Status of women through the - position of women in the society


ages
- limited access to education
- Child marriage
- The plight of widows
- Sati
- Female infanticide
- Devadasi system
- Reformers
- Social legislations for women.

GEOGRAPHY

I Rock and Soil Rock Types


Soil Composition
Soil Profile

II Weather and Climate Temperature


Pressure
Humidity
Wind

III Hydrological Cycle Evaporation


Condensation
Precipitation
Runoff
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 153

UNIT HEADING CONTENT

IV Migration and Types


Urbanisation
Causes
Consequences

V Industries Classification

VI Hazards Major Types

Africa

VII Exploring Continents Australia

Antarctica
VIII Map Reading Relief maps

Cadastral Maps

Thematic Maps

CIVICS

I How the State Government States and Union Territories


works
- Union Executive
- Union Legislature
- Judiciary

II Citizen & Citizenship - Definition


- Government & Citizens
- Indian citizenship
- Foreign citizenship

III Understanding Secularism Definition-Importance-Constitution & Secularism Secular Government

IV Human Rights & the UNO - Human Rights


- Resolution 1948
- Protection of Human Rights
- Child Rights
- Human Rights organizations

V Road Safety Rules & - Importance of road safety


Regulations
- Traffic Rules & Signals
- Causes for Road Accidents
- Road safety week

VI Defence & Foreign Policy The Indian Army


- Paramilitary defence forces
– Foreign Policy of India
- India’s relation with neighbouring countries
154 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

UNIT HEADING CONTENT

VII The Judiciary - Functions of judiciary-Independent and impartial functions of


Judiciary

- Formation of Indian Judiciary


- Judiciary &Constitution
- Civil & Criminal Courts

ECONOMICS

I Money, Saving and - Value of Money


Investments
- Nature of money
- Functions of Money
- Importance of Money
- Saving in Banks & Investments-Black Money

II Public Sector & Private History of Public sector


Sector
- Socio-economic development
- -Importance of Public sector Industries
- List of public sector industries
- Private sector-functions
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 155

NEW DRAFT SYLLABUS FOR CLASS - IX - SOCIAL SCIENCE

HISTORY

IX - STANDARD

LESSON HEADING CONTENT

I Pre-History and 1. From Homo Erectus to Homo Sapiens and primitive society
Ancient Civilizations
2. Neolithic Revolution
3. Hunter-gatherers, Pastoral and Sedentary societies:
4. Early state formation.
5. Early Civilizations: Egypt; Mesopotamia; China; Indus Valley Civilization

II Ancient Tamil 1. Tribal chieftains


Civilization
2. Rise of Monarchy – Chera, Chola and Pandya
Social Structure – Polity, literature and Thinaikotpadu
-discuss at length including sources and new evidence: Archaeology;
Inscription (Epigraphy) Literature; Foreign Notices, etc.

III Socio-Political 1. Post-Vedic Society


Changes and 2. Buddhism and Jainism
Intellectual
Awakening 3. Confucianism, Taoism and Zoroastrianism
4. Pre-Mauryan, Mauryan States and Social Changes
a) Urbanization
b) Politics
c) Culture
d) Economy
e) Learning Institutions

IV The Classical 1. The Hellenistic World - Greece & Rome


World and the Middle
Ages 2. The Rise and Spread of Islam
3. Ottoman Empire
4. Empires in China and Japan
5. Feudalism: Relationship between Kings and Nobles; the Church and
theState; Nobles and Peasants

V State and Society in 1. Later Cholas and Pandyas,


Medieval India 2. Sultanate, Mughals, Vijayanagara and Bahmini and Marathas
3. Agricultural Progress, technology, handicrafts, trade, commerce and cities of
4. medieval India
5. Economy
6. Society: Serfdom, Women and Caste in medieval India
Religion and Culture (with special reference in Tamil Nadu)

VI The Beginning of 1. Geographical Discoveries


Modern Age 2. Causes, Course and Results of Renaissance
156 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

3. Reformation
4. Counter Reformation
5. Commercial Revolution

VII The Age of 1. American War of Independence


Revolutions
2. Causes, Course and Results of the French Revolution

VIII Industrial Revolution 1. The First phase: England


and its Impact
2. The Second phase: France, Germany, America
3. Technology and Social Changes accompanying the Industrial Revolution
4. Impact of Industrial revolution in India

IX Colonialism and 1. Colonialization of India


Revolts in Colonial
States 2. Colonization of Asia (with special focus on south east Asia and Africa
3. The economic and social impact of colonialism
4. Indentured labour and Emigration of Indians
5. Decolonization: Indo-China and India
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 157

NEW DRAFT SYLLABUS FOR CLASS - IX - SOCIAL SCIENCE

GEOGRAPHY

S.NO. TOPIC CONTENT

I Lithosphere 1. Internal Structure


2. Internal Processes - Earthquakes and Volcanoes (Plate tectonics)
3. External Processes - Weathering, Mass Movement, and Gradation (river, groundwater, glacier,
wind, waves)
4. Major and Minor Landforms

II Atmosphere 1. Weather and Climate (Importance)


2. Composition and Structure of Atmosphere
3. Temperature
4. Atmospheric Pressure
5. Winds
6. Clouds
7. Precipitation
8. Cyclone

III Hydrosphere 1. Water resources


2. Relief of the Ocean floor
3. Ocean Temperature
4. Salinity
5. Waves, Tides and Currents
6. Marine Resources

IV Biosphere 1. Ecosystem
2. Biodiversity
3. Natural regions (Equatorial, Tropical, Desert, Temperate, Polar)

V Man and 1. Population (growth, distribution, migration)


Environment 2. Settlements (rural and urban)
3. Economic Activities (primary, secondary, tertiary, quaternary and quinary)
4. Environmental issues
5. Sustainable development

VI Mapping Skills 1. Map scale


2. Signs and symbols
3. Topographic and weather maps
4. Survey Techniques
5. Remote sensing
6. Geographical Information System
7. Global Navigation Satellite System
8. Web maps (Bhuvan, Google Earth)
158 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

NEW DRAFT SYLLABUS FOR CLASS IX - SOCIAL SCIENCE

CIVICS

LESSON HEADING CONTENT

I Forms of Governmentand 1. An Introduction to Forms of Government


Democracy 2. Evolution of Democracy
3. Types of Democracy
4. Democracy in India
5. Challenges to Democracy

II Election, Political Parties and 1. Electoral system in India


Pressure Groups 2. Party System
3. National Parties, State Parties
4. Role of opposition parties in Indian democracy and Challenges,
Types and function of Pressure groups in India
5. Mobilization and People’s participation

III Human Rights 1. Meaning of Human Rights


2. UDHR
3. Civil and Political Rights
4. Social, Economic and Cultural Rights
5. National and State Human Rights Commissions
6. Environmental Rights
7. Women Rights
8. SC and ST Rights
9. Tribal Rights
10. Child Rights
11. Minority Rights
12. Rights of Differently-abled Persons
13. Refugee Rights
14. Consumer Rights
15. Contemporary Social Issues

IV State Relations and National 1. Division of Powers: Union, State and Concurrent List
Integration 2. Some Case Studies
3. Diversity, Pluralism and National Integration
4. Problems and Challenges to National Integration
5. Language, Religion and Ethnicity

V Local Self Government 1. Introduction


2. Brief History of Local Self Government in British India
3. Brief History of Local Self Government in Tamil Nadu
4. Local Self Government
™ Rural and Urban
™ Electoral Methods of Local Bodies in Tamil Nadu
™ Panchayat Raj Act 1994

™ 73rd and 74th Amendments


5. Issues in Local Government
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 159

Forms of 1. Historical and Civilizational background


VI Governmentand 2. Pre and Post Independence Period
Politics
3. State reorganization Act, 1956
4. Party system and Political Parties in Tamil Nadu
5. Major issues in Tamil Nadu Politics
6. State Autonomy, Language, Centre-State Relations and
Resources

NEW DRAFT SYLLABUS FOR CLASS IX - SOCIAL SCIENCE– ECONOMICS

ECONOMICS

S.No. HEADINGS CONTENT

1 Understanding Development: 1. Different perspectives about development


Perspectives, Measurement
and Sustainability 2. Indicators for development

x Per capita income


x Human Development
3. Sustainability of development and policies

2 Employment in India and 1. Understanding the Structure of Employment in India


Tamil Nadu
2. Types of employment Organised vs unorganized / private vs public
sector
3. Employment pattern
4. Employment and social transformation at villagelevel
– case study

3 Money and Credit System 1. Barter System


2. Functions of Money
3. Development of Banks in India – Nationalisation of Banks
4. Credit and Insurance
5. Formal and informal and Micro credit

4 Challenges of Agriculture 1. Phases of Agriculture Development and Green


in our times – Tamil Nadu Revolution in TN
2. Changing patterns of agriculture in TN
3. Organic farming and other changing farming practices
4. Role of Government and Non Government Organizations in
Agricultural development –an appraisal

5 Migration 1. Migration of Tamils: A historical account


2. Types of Migration - Rural-Urban Migration
3. Other migration patterns
4. Impact of Migration
5. International Migration
160 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

NEW DRAFT SYLLABUS FOR CLASS -X - SOCIAL SCIENCE

HISTORY

LESSON HEADING CONTENT

I Outbreak Of World War-I And Its 6. Scramble for colonies


Aftermath
7. Rivalry of great powers
8. Causes, Course, Effects of World War I
9. Russian Revolution and its Impact
10. League of Nations

II World Between the Two Wars 6. Great Depression


7. Rise of Fascism and Nazism
8. Anti-colonial movements in Asia and Africa
9. Political Developments in South America

III World War II 16. Causes; Course; Effects


17. Holocaust and its implications
18. New International Orders and world organizations such as UNO,
IMF, WB, etc.
19. Post-War Welfare States in Europe

IV World After The World War II 6. The Chinese Revolution


7. Cold War and Third World countries –Non Aligned Movement
8. Some Major World Events: Korean War; Cuban Missile Crisis; Arab-
Israeli War; Vietnam War
9. Disintegration of USSR
10. Unification of Germany
11. End of Apartheid in South Africa
12. Towards an European Union

V Social And ReligiousReform 6. Brahmo Samaj and other early reform movements
Movements in the 19th Century 7. Hindu Revivalism: Arya Samaj; Ramakrishna and Vivekananda,
8. Anti-castemovements:Jyotiba Phule,Tatvavivesini,Ayotheedasar
and Narayana Guru and Iyyangali
9. Islamic Reforms: Syed Ahmad Khan
10. Social Reform movement in TamilNadu - Ramalinga Adigal;
Vaikunda Swamigal

VI Early Revolts Against British 1. Resistance of Regional Powers against the British
Rule in Madras Presidency
i Palayakkaarars revolt – Nerkkattumseval, Panchalankurichi,
Sivagangai, Madurai and Chennimalai
2. Vellore Revolt (1806)
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 161

VII Anti-Colonial Movementsand 1. Peasant and Tribal Resistance to British Rule - Santal,Kol,
The Birth Of Nationalism Munda;, etc.
2. The Great Rebellion of 1857 and Transfer of Power to British Crown
3. Deccan Riots
4. Foundation of Indian National Congress
5. Partition of Bengal and Swadeshi Movement
6. Home Rule Movement

VIII Nationalism Gandhian Phase 1. Gandhi and Mass Nationalism: Non-Co-operation Movement and
Civil Disobedience Movement
2. Debates on Nationalism
3. Emergence of Socialist movements - Foundation of Communist
party; Bhagat Singh; Congress Socialist Party
4. Separate Electorates and Poona Pact
5. First Congress Ministries
6. Quit India Movement
7. Freedom and Partition

IX Freedom Struggle in Madras 1. Early nationalist stirrings in Tamilnadu (post-1857)


Presidency
2. Social Change and Assertion of Oppressed communities: Christianity
& Neo-Buddhism
3. Swadeshi Movement
4. Non-Cooperation Movement
5. Civil Disobedience Movement
6. First Congress Ministry in Madras Presidency
7. Madras Presidency in the Last decade of the British rule

X Social Transformation in 1. Tamil Renaissance and the rise of Dravidian Movement


Tamil Nadu
i South Indian Liberal Federation and Justice Party - its
programs and activities
i Self-Respect Movement
i Language agitation before Independence
i Women’s movements
162 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

NEW DRAFT SYLLABUS FOR CLASS -X - SOCIAL SCIENCE

GEOGRAPHY

S.NO. TOPIC &ONTENT

I India - Location, 1. India and the World


Relief and Drainage
2. Location and Size
3. Physiography
4. Rivers of India

II Climate and Natural 1. Seasons


Vegetation
2. Monsoon
3. Rainfall
4. Natural vegetation and wildlife
5. Climatic regions

III Soil, Irrigationand 1. Soil


Agriculture
2. Irrigation and Multipurpose Projects
3. Agriculture
4. Major Crops
5. Livestock and Fishing
6. Issues of agriculture

IV Resources and 1. Minerals


Industries
2. Industries
3. Industrial regions of India
4. Issues and Challenges

V Population, 1. Composition, Distribution and Density of population


Transport and
Communication 2. Population Dynamics
4. Urbanization and its impacts
5. Human Development in India
6. Transport, Communication and Trade

VI Physical Geography 1. Location and Physiography


of Tamil Nadu
2. Drainage
3. Climate
4. Soil
5. Natural Vegetation

VII Human Geography of 1. Agriculture


Tamil Nadu
2. Water Resources Management
3. Minerals
4. Industries
5. Population
6. Transport and Trade
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 163

NEW DRAFT SYLLABUS FOR CLASSX - SOCIAL SCIENCE

CIVICS

LESSON HEADING CONTENT

I Indian Constitution 1. Introduction


2. Preamble
3. Making of Indian constitution
4. Salient features of Indian constitution
5. Citizenship
6. Fundamental Rights and Duties
7. Directive Principles of State Policy
8. Centre-State Relations
9. Official Language
10. Amendments
11. Emergency Provisions
12. Constitutional Committees/Commissions

II Central Government 1. Introduction


2. President, Vice-President
3. Prime Minister and council of Ministers
4. Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha
5. Parliamentary Procedures
6. Supreme Court

III Challenges to Democracyin 1. Illiteracy, Poverty


India 2. Unemployment
3. Social Inclusion / Exclusion
4. Corruption

IV State Government 1. Introduction


2. Governor
3. Chief Minister and Council of Ministers
4. Legislative Assembly and Council
5. Tamil Nadu Legislative Assembly procedures
6. High Court

V India and International 1. Introduction


Relationsand India’s Foreign 2. Changing contours of foreign policy of India
Policy
3. India’s relations with developed countries
4. India and it’sneighbours
5. India and West Asia
6. India and International Organizations UNO, NAM, SAARC,
ASEAN, OPEC and BRICS.

VI Political Economy of India 1. Understanding Political Economy


2. Planned economy model
3. Five year plans,
4. Mixed Economy and Socialist model of development
5. Green Revolution
6. Nationalization of banks
7. New Economic Policy – Liberalization,Privatisation and
Globalization
8. MNCs and Global Capital
164 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
NEW DRAFT SYLLABUS FOR CLASS -X - SOCIAL SCIENCE– ECONOMICS

ECONOMICS

S.No. HEADING CONTENT

1 Gross Domestic Product and its growth: 1. Composition of GDP


An Introduction
2. Contribution of different sectors
3. Developmental path based on GDP and Employment
4. Growth of GDP and Economic Policies

2 Globalisation and Trade 1. Meaning and history of globalization


2. Evolution of growth of Multinational Corporations (MNCs)
3. Trade and Traders in South India – historical perspective
4. Fair Trade Practices and World Trade Organisation
(WTO)
5. Impacts and challenges of globalization

3 Food Security, Nutrition and Health 1. food security


2. Availability and Access to Foodgrains
3. Purchasing Power and Markets
4. Multi dimensional nature of poverty
5. Nutrition and Health Status in Tamil Nadu
6. Health and Nutrition Policies in Tamil Nadu – A critical
appraisal

4 Government and Taxes 1. Role of Government in Development Policies


2. Why Taxes?
3. Direct Taxes
4. Indirect Taxes (including Goods and Services Tax, GST)
5. Difference between tax and other payments
6. How Tax is levied?
7. Black money and tax evasion
8. Taxes and Development

5. Industrial Cluster in Tamil Nadu 1. Historical development of Industrial Cluster in Tamil Nadu
2. Government Policies and their impact
3. Role of entrepreneurs
4. Case Studies

DHEERAJ KUMAR,
Principal Secretary to Government
‫‪TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY‬‬ ‫‪165‬‬

‫‪Üó꣬í (G¬ô) ⇠47, ðœO‚è™M (Ý.«îõ£)ˆ ¶¬ø, 25-2-2021‬‬


‫‪ެ특2‬‬

‫῁ܲܦܢ‬

‫‪ᾁ-1‬ܪ܏‬

‫ܠܲܭܱܨܲܢ ‪῀ -‬ܛ‪ᾱ‬ܩ‪ܱι‬ܦ ܭ‪ᾊ‬ܭ ‪ᾨᾷᾐ‬ܕ ῁ܲܦܢ ‪ܱᾠΆ‬ܢܷ‪Ᾰ‬ܪܱܛ ‪ܲᾜΆ -‬ܝ‪᾽ᾲ‬ܫܭ ‪ᾙΆ‬ܩ‪ܱι‬ܢܷ ‪ܲᾹ‬ܧܲܬܱܦܶ ‪ᾲᾆ‬ܥܷ‬
‫‪ܲᾹ‬ܫܛ‪ᾱ‬ܥ‪ܲᾰᾁᾌΆ‬ܬܱܦܶ‬ ‫῀ܛܦܸ‪Ᾱ‬ܢ‪ܲᾷ‬ܤܢ‬ ‫‪Ά,‬ܢ‪ܲᾞ‬ܛܱܨܲܥ ‪ܲ,‬ܦܱܨܲܥ‬ ‫‪ᾨᾷᾐ‬ܠܶ‪᾵‬ܭ‬ ‫ܤܱܪܢ‪ᾙ‬‬ ‫‪ܲᾹ‬ܢ‪ᾨᾷ‬ܕ‬ ‫‪ᾦΆ‬ܛܦܸ‪Ᾱ‬ܢ‬
‫ܤܱܪܢ‪Ᾱ ᾙ‬ܥ‪ᾞ‬ܓ ‪Ᾱ,‬ܧ‪῀ - <ᾢ‬ܛܦܸ‪Ᾱ‬ܢ‪ܲᾷ‬ܬܱܦܶ ܠ‪᾵‬ܭܱܦ ܨܱܠ‪᾵‬ܭ ‪ܲᾜΆ -‬ܬܱܦܶ ‪ᾨᾷᾐ‬ܕ ‪ܲᾜΆ,‬ܬܱܦܶ ‪ᾲᾆ‬ܥܷ‪ܱᾠΆ-‬ܪܨܭ‬
‫῀ܛܲܬܱܦܶ‪ܱᾐ‬ܥܶ ܲܬܱܦܶ᾽ܠܱܢܶ ‪ܲ,‬ܬܱܦܶܲܤܢ ‪῀-‬ܛ‪ᾂᾠ‬‬

‫‪ᾁ-2‬ܪ܏‬

‫‪ᾰᾁ‬ܡܛ‪ܳ῁ᾰ‬ܛ ‪Ά -‬ܛ܏ ᾿ܲܫܛ‪ᾱ‬ܧܲܛ‪ᾰ‬ܪܑ ܛ‪ᾱ‬ܝ‬ ‫᾿ܲܫܛ᾿‪ᾓ‬‬ ‫‪,‬ܛܸܱܢܶ‪, ᾁᾠᾸ‬ܡܸܲܩ‪ι‬ܣ ‪,‬ܛܸܱܢܶ‪᾵ᾌᾷ‬ܕ ‪Ά -‬ܛ܏‬


‫‪.‬ܪܸܱܥ‪Ὰ‬ܤ‪᾵ᾊ‬ܥ ‪ܱ᾵ᾌ,‬ܥ‪ܲᾺ‬ܝ‪ܲᾴ‬ܩ‪ܱ᾵ᾌ, ᾁ‬ܥ‪Ὰ‬ܪܸ᾿‪ܱ᾵ᾌ-ᾙ‬ܥ‪ᾷᾐᾺ‬ܥ ‪,‬ܛܸܱܢܶ‪ᾢᾷ‬ܛ ‪ܱᾕᾠ,‬ܣܛ܏ ‪ᾱᾁᾠᾓᾠ,‬ܗ‬

‫‪῀-‬ܛ᾿‪ᾰᾁ ᾓ‬ܡܛ‪ܳ῁ᾰ‬ܛ‬ ‫ܡܸܲܢ‪Ᾰ‬ܗ‬ ‫‪ᾐ,‬ܥ‪Ά‬ܗ‬ ‫ܡܸܲܢ‪Ᾰ‬ܗ ‪ᾐ,‬ܥ‪Ά‬ܗ ܲܬܱܦܶܡܸܲܢ‬ ‫‪ᾐ,‬ܥ‪ᾨ‬ܕ‬ ‫ܪܸܱܦܡܸܲܢ‬


‫‪ᾐ‬ܥ‪ܱι‬ܣ᾽ܱܛ ‪,‬ܪܸܲܣ‪Ᾰ‬ܛܸ ‪ᾐ,‬ܥ‪Ά‬ܩܸ‪ᾓι‬‬

‫‪ᾁ-3‬ܪ܏‬

‫‪ᾷᾐᾺ‬ܥ ‪ᾙΆ) -‬ܩ‪ᾙΆ ᾗ‬ܛ܏( ᾿ܠܱܥܱܲܥ ‪ܱᾕᾠ,‬ܣܩ‪ᾷᾐ, ᾗ‬ܥ‪ܲιᾠᾺ‬ܢܥ ‪-‬ܛܸܱܢܶ‪᾵ᾌᾷ‬ܕ ‪Ά -‬ܩ‪ܲ᾿ ᾗ‬ܫܛ‪ᾱ‬ܧܲܛ‪ᾰ‬ܪܑ ܛ‪ᾱ‬ܝ‬
‫ܠܸܱܭ᾿ܣ‪ᾌ‬ܣܶ‪ܱ᾵ᾌ-‬ܥ‬ ‫‪ᾙΆ‬ܛ܏(‬ ‫‪ᾙΆ),‬ܩ‪ᾗ‬‬ ‫‪,‬ܠܸܥ‪ܱιᾠᾺ‬ܛ‪ܲᾞᾙᾞ‬ܢ‬ ‫‪,‬ܠܸܥ‪ܱιᾠᾺ‬ܨܣ‪ܱᾞ‬ܥܶ‬ ‫‪ܱιᾠᾺ‬ܡܱܥ‪ܲᾠ‬ܝ‬ ‫‪,‬ܠܸܥ‬
‫‪ᾐ‬ܥ‪ܱι‬ܣ ܲܬܭܫܛ‪῀-‬ܛ᾿‪ᾰᾁ ᾓ‬ܡܛ‪ܳ῁ᾰ‬ܛ ‪ܲ,‬ܝ‪ܱᾴ‬ܛ‪ᾰ‬ܨܸ‪ᾐ‬ܦ ‪ܱΆ,‬ܠܛ‪ᾌ‬ܥܪܸܦ ‪,‬ܠܸܥ‪ܱιᾠᾺ‬ܡܱܥ‪ᾞΆ‬ܥܶ‬

‫‪ᾁ-4‬ܪ܏‬

‫ܭܸܧܲܤܑ ‪ᾐ‬ܥ‪ܱι‬ܣܱܤ‪, ܑᾹ‬ܛܸ‪ᾊ‬ܛ‪ܲᾰ‬ܡܦ‪ܱᾹ‬ܣ ‪ܱ᾽,‬ܧ‪ᾊ‬ܪܱܣ ‪῀,‬ܩ‪ܲᾞᾰᾁ‬ܢ ‪Ά -‬ܩ܏ ᾿ܲܛ‪ᾰ‬ܡܛ‪ܳ῁ᾰ‬ܛ ‪Ά -‬ܧܲܛ‪ᾰ‬ܪܑܩ܏‬


‫‪ܱܱܲᾹ‬ܧܭܸܫܙ ‪ܲ,‬ܝ‪ܱᾴ‬ܛ ‪ܲᾰ‬ܬܱܦܶ‪ܲ, ᾙᾐ‬ܢܱܪܖ ‪Ά,‬ܪ‪ᾚ‬ܝ‪ᾴ‬ܥ‪ܲᾠ‬ܝ ‪ܱᾕᾠ,‬ܣܲܬܱܦܶܬܥ ‪,‬ܭܸܱܛܷ‪ᾰ‬ܨܱܝܐ ‪Ά,‬ܛ‪ᾌ‬ܛܱܲܲܢ ‪ᾐ,‬ܥ‪ܱι‬ܣ‬
‫‪ܲᾲᾇᾊ.‬ܢ‪ᾷ‬ܐ ‪ܱܱܲᾹ‬ܧܲܢܨܱܥ ‪Ά,‬ܛ‪ᾰ‬ܫܲܭ ܲܩܣܶܲܢܳܣ ‪ܱܲᾹ‬ܨܥ‪ᾁᾞ‬ܨܦ‪ܲ, ᾁ‬ܬܭ᾿ܣ ‪,‬ܨܸ‪Ᾱ, ᾚᾐ‬ܢ‪Ᾰ‬ܭܷ ܩܸ‪ܱᾹ‬ܛܶ ‪ܲᾲᾇᾊ,‬ܢ‪ᾷ‬ܐ‬

‫‪ᾁ-5‬ܪ܏‬

‫῀ܛ‪ᾱ‬ܧܲܥ‪ܱᾺ‬ܛ ‪῀,‬ܛ‪ᾱ‬ܧܲܛ‪ᾰ‬ܪܑ ܧܦܝ‬

‫)‪(i‬‬ ‫)‪Ά‬ܧܲܥ‪ܱᾺ‬ܛ‪ܲᾠ‬ܝ( ܲܡܦܱܫ‪῀) ᾇ‬ܛ‪ᾱ‬ܧܲܥ‪ܱᾺ‬ܛ‪ᾞᾱ‬ܥܶ( ܲܡܦܱܢ‪ܲᾸ‬ܝܛܭܳܝ ‪Ά,‬ܨܱܛܲܢܥ‪Ὰ‬ܪܲܝ ‪Ά:‬ܡܦܝ‬


‫)‪(ii‬‬ ‫‪ܲ.‬ܝܛܷܪܳܣ ‪,‬ܪܸܛܦܷܲܡܦ ‪Ά:‬ܢ‪ܽᾷ‬ܥܶ‬
‫)‪(iii‬‬ ‫᾽ܢ‪ܲᾷ‬ܝ ‪῀,‬ܛ‪ᾱ‬ܡܱܨ‪ ᾗ‬ܪܢ ‪Ά,‬ܡܱܨ‪ᾗ‬ܢ‪Ᾰ‬ܛ ‪Ά,‬ܡܱܨ‪ιᾗ‬ܠܱܧܫܸܲܭ‪ܲᾞ‬ܢ ‪῀ -‬ܛܩܸ‪ܲᾞᾙ‬ܢ‪ܲᾞ‬ܤ‪Ᾱ‬ܥ ‪Ά :‬ܭܝܸ‬
‫‪῀,‬ܛ᾿ܠܱܥ ᾽ܭܤܱܦ‪ܱᾜ‬ܢ ‪῀,‬ܛ᾿ܠܱܥ‬
‫)‪(iv‬‬ ‫᾽ܱܨ‪ܲ᾿ᾢᾺᾗᾷᾑ‬ܭ ‪Ά,‬ܡܧܱܦܱܨܥ‪Ά‬ܛ ‪Ά,‬ܢ‪Ᾰ‬ܥܨܲܥ ܧ‪ܲῂ‬ܢ‪ᾷ‬ܨܲܧܱܪܱܣ ῀ܛ᾿ܠܱܥ ᾽ܱܪܫ῀ܭ ‪Ά :‬ܭܡܭܸ‬
‫‪Ά.‬ܢ‪Ᾰ‬ܥܨܲܥ‪Ὰ‬ܠ‪Ά, ܏ῃ‬ܢܨܱܥ‬
‫)‪(v‬‬ ‫‪῀.‬ܛ᾿ܠܱܥ ‪ܲᾗ‬ܛܱܝ ‪ܱᾹ‬ܢ‪ῄ‬ܦ ‪ᾱᾁᾊ‬ܡ‪Ά, ᾁ‬ܡܱܨ‪ܱᾺᾗ‬ܩܳܝ ‪ܱΆ:‬ܪ‪ܑᾆ‬‬
‫)‪(vi‬‬ ‫‪Ά,‬ܨܛܱܤܷܦ ܧ‪ᾶ‬ܝ‪᾵‬ܨܑ ‪Ά,‬ܛܱܳ‪ܱᾷ‬ܧܧ‪ᾶ‬ܝ‪᾵‬ܨܑ ‪ܲ,‬ܡܭܱܥ‪Ά‬ܢܷ ‪Ά:‬ܭܢ‪ܲῄ‬ܩܲܛ‬ ‫‪Ά.‬ܧܲܭܱܛ ‪ᾆ‬ܧܑܷ‬
‫)‪(vii‬‬ ‫‪ܱ᾵ᾊᾲ‬ܥ‪ܱΆ‬ܥ᾽ܢ‪ܲᾷ‬ܝ‪ܲᾲ‬ܫܭܶ‪ᾌ‬ܛ᾽ܢ‪ܲᾷ‬ܝ‪ܱ᾵ᾌᾲ‬ܛ‪ᾰ‬ܠܑܸ᾽ܱܧܨܲܛܨܲܢ‪ᾷ‬ܥ᾽‪ᾷᾑ‬ܤ‪᾵ᾊ‬ܥ‪Ά‬ܧܲܛ‪᾽ܑ᾿ᾰ‬ܢ‪ܲᾷ‬ܝ‬

‫‪Ᾱ‬ܢ‪Ᾰ‬ܥ‪Ά‬ܝܤܱܟ ܝ܏ ῀ܛ‪ᾱ‬ܧܲܥ‪ܱᾺ‬ܛ ‪ᾰ‬ܠܸ‪᾵‬ܨܑ ‪Ά‬ܛ‪ܲᾰ‬ܡܱܦ ܥ‪ᾆ‬ܭ ᾽ܢ‪ܲᾷ‬ܝ ‪ᾲ‬ܥܸ‪Ά‬ܢ‪᾽ ᾁ‬ܢ‪ܲᾷ‬ܝ‬

‫ ‪ܱᾠ‬ܪܨܭܧܦܝ᾽ܬܲܦܢܫܸ῀ܲܥ‪ᾤᾺ‬ܭܷܐ‪ᾼᾫ‬ܐ᾽ܙ‪Ά‬ܡܱܨ‪ᾗ‬ܧܱܲܥܶ‬

‫‪ᾁ -6‬ܪ܏‬

‫῀ܛ‪ᾱ‬ܧܲܛ‪ᾰ‬ܪܲܩ‪ܲι‬ܝ‬

‫‪Ᾱ‬ܦܱܨܧܝܶ‪ᾪ‬ܣ ܲܢܱܢ‪ܲ, ܏Ᾰ‬ܝ‪ᾴ‬ܭܩ‪῀ᾦ, ᾁ‬ܥ ‪Ά,‬ܛܥ‪Ά‬ܪܛ ‪ܱ, ᾑᾐ,‬ܪܓ ‪ܲ῁,‬ܦܢ‪ᾷ‬ܫܸ῀ܲܥ ‪ܲ,‬ܡܨܥ‬

‫ ῀ܛܛܸܭܧܲܛ‪ᾰ‬ܪܲܩ‪ܲι‬ܝܫܸ῀ܲܥ‪Ά‬ܛ‪ᾶᾙ‬ܝ‪Άᾙ‬ܭ᾿ܝܶ‪ᾲ‬ܧܲܛ‪ᾰ‬ܪܲܩ‪ܲι‬ܝ‬

‫‬
‫‪166‬‬ ‫‪TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY‬‬

‫‪ᾁ-7‬ܪ܏‬

‫‪,‬ܛܸܱܱܲܛ‪ᾰ‬ܪܛ‪ᾞᾱ‬ܥ‪ܱᾺ‬ܧ ‪Ᾱᾕ᾿,‬ܣ ‪Ά,‬ܧܲܥ‪ܱᾺ‬ܛ᾿ܱܢܶ‬ ‫‪Ά,‬ܨܱܛ‪ᾱ‬ܪܧ‪ᾶᾊ‬ܢ‬ ‫‪ܱᾞ῀,‬ܥܶ‪Ὰ‬ܛܧܲܥ‪Ά‬ܣ‬ ‫῀‪ܱᾞ‬ܥܶ‪Ὰ‬ܩ‪ᾗ‬‬


‫‪,‬ܪܸܱܦܱܥ‪ᾶ‬ܭܶ‬ ‫‪Ά,‬ܛ‪ᾰ‬ܫܲܭ ᾿‪ܱᾹᾕ‬ܢܶ ‪Ά,‬ܧܲܬܱܝܷܨ‪ᾪ‬‬ ‫ܧܲܛ‪ᾰ‬ܪܑ ῁ܲܦܢ ‪Ᾱ‬ܡܨܱܭܫܸ῀ܭܶ ܛ( ‪᾿.‬ܧ‪ܱ᾵ᾊ‬ܥ‪ܲᾞ‬ܤ‪Ᾱ‬ܥ‬

‫ ‪ܱᾠ‬ܪܨܭܧܲܛ‪ᾰ‬ܪܑ‪Ᾱ‬ܨܦ‪ᾱᾁ‬ܫܑܱܨܑ‪Ά‬ܧܲܥ‪ܱᾺ‬ܛ᾿ܱܢܶ‪ܱᾠ‬ܪܨܭ‬

‫‪ᾁ -8‬ܪ܏‬

‫)‪(i‬‬ ‫‪Ά‬ܧܲܛ‪ᾰ‬ܪܑ ܠܸܣܨܸܓ‬

‫‪῀,‬ܛ‪ᾊ‬ܧܪܸܦܩܸܦ ‪᾽,‬ܧܗ ‪.ᾆ.‬ܭܷ ‪ܱ᾽,‬ܧܲܢܨܱܥ ‪ܱ.,‬ܝ‪.‬ܭܷ‪.‬ܓ ‪᾽,‬ܪܭܱܣ ܛ‪ᾠᾙ‬ܐ ‪ܲᾜΆ,‬ܝ‪᾽ᾲ‬ܫܭ ‪ᾙΆ‬ܩ‪ܱι‬ܢܷ ܠܸܣܨܸܓ‬
‫‪Ᾱ,‬ܢܱܣ‪ᾁ‬ܨܑ‪ܲ.‬ܝ‪ܱ.ᾙ.‬ܢܶ ‪Ά,‬ܛ‪ܲᾰ‬ܡܱܦ‪.‬ܥ‪.ᾆ.‬ܭ ‪.,‬ܭ‪ܳ, ᾙ.‬ܦ‪ܱ.‬ܥܶ‪.‬ܢܶ ‪ܱ᾽,‬ܤܝܨܷܲܢܛ‪ܲ ᾙ.‬ܡܦܢ‪ᾶᾊ‬ܥ ‪,‬ܫܸ῀ܲܥ‪ᾐᾺ‬ܝܷ ‪ܲ.‬ܥ‪ܱ.‬ܨ ‪.‬ܛ‪ܲ.‬ܭ‪ܲᾞ.‬ܢ‬
‫)ܠܸܣܨܸܓܧܲܢ‪Άᾗ‬ܛ‪ᾢᾱ‬ܦܱܨܑܱܦ(‪Ᾱ.‬ܡ‪ܲᾞῃ‬ܛܦܱܨ‪ῄ.‬ܕ ‪ܱ,‬ܢܱܞ‪, YAJ>TÛEå, ᾆ‬ܪܸܦܱܦܤܱܭ‪ܱ.‬ܣ ‪ܱ᾽,‬ܤܨܥ‪Ά‬ܢܲܝܲܦܱܝ‬

‫)‪(ii‬‬ ‫‪.‬ܢܸܛ‪ܲᾠ‬ܝ‬

‫‪Ά‬ܢ᾽ܲܦܱܦܱܨ ܝܱܪ ‪ܲ,‬ܢ‪ᾚ᾽ᾷ‬ܝ‪ܲᾲ‬ܥ‪.‬ܣ ‪ܲ,‬ܤܽܦܶ ‪ܱ.,‬ܨ‪.‬ܥ‪Ᾱ, ᾁ,‬ܢ‪ܲᾷ‬ܥ‪Ὰ‬ܦܸ‪᾽, ᾗᾐ‬ܧܗ‪.ᾆ.‬ܭܷ‪.‬ܭ ‪ܲ -‬ܝ‪᾽ᾲ‬ܫܭ ‪Ά‬ܩ‪ܱι‬ܢܷ‬

‫‪Ᾱ,‬ܪ‪ᾁ‬ܣ ‪Ᾱ,‬ܡܧܱܨܱܣܞܱܨ‪ܲ.‬ܛ ܲܦܱܝܦܱܨ ܨܢ‪Ᾱ ᾆᾸ‬ܦܱܨܲܛܤܱܞ ܲܢ ܲܦܱܝܱܲܲܛܬ܏ ‪ᾁ‬‬ ‫‪Ᾱ,‬ܨ‪ܲᾷ‬ܦܛܱܝܷ܏‬ ‫‪Ᾱ,‬ܢ‪ܱᾸ‬ܛܧܞܶ‬

‫‪Ᾱ,‬ܭ᾿ܝܶ‪ܲ῁ᾲ‬ܦܢ ܲܛ‪ᾱ‬ܡܱܛܷ ‪Ᾱ,‬ܡ‪ᾶ‬ܭܱܥ ‪Ᾱ,‬ܠܱܣ ᾿ܲܝ‪ܱᾴ‬ܣ ܲܡܦ‪ܲ, ᾘ‬ܦܱܝܢ‪Ᾰ‬ܛ‪ܱ.‬ܝ‬ ‫‪Ᾱ,‬ܪܱܦ ‪Ᾱ,‬ܝ‪ᾴ‬ܥܨܲܥ ‪ῃ,‬ܦܷܨ‪Ά‬ܨܷܲܥ‬
‫‪ܲ,‬ܦܱܛܭܲܝ ‪ܲ,‬ܡܦܱܠ‪, ᾇ‬ܥܸ‪Ᾱ, ܏Ά‬ܭ᾽ܢ‪Ᾰ‬ܛ‬ ‫‪Ᾱ,‬ܭܧܱܲܥܶ ܧܲܛܬ܏‬ ‫‪Ᾱ,‬ܭܪܲܣܡ‪ᾶ‬ܭ ‪Ᾱ,‬ܝܱܢܡ‪ᾶ‬ܭ ‪Ᾱ,‬ܛ‪ܱ῀ ᾙᾞ‬ܦ‪ᾞ‬ܥܶ‬
‫ܱܛ ‪.‬ܨܸܭ ῀ܛ᾽ܫܱܥ‪Ὰ‬ܠܸܥ ‪Ὰ‬ܪܱܛ‪ ܑᾰ‬ܠ‪ܲ᾵‬ܫ῀ܓ ܨܸ‪ᾷᾐ‬ܪ᾿ܝܶ ܱܭܥ ‪ܱᾹ‬ܨܳܦ ‪ᾐ‬ܦܛ‪ܲ᾿ ᾙ‬ܥ‪ܱᾺ‬ܢܷ ‪Ᾱ‬ܬܱܝܷܦܢ‪ᾷ‬ܓ‬

‫᾿‪ܲᾢ‬ܬܲܦܢ ‪Ά‬ܨܢ‪ᾆᾸ‬ܢܱܥܭܲܝܱܝܷ ‪Ᾱ‬ܞܱܨܨܢ‪ܱᾆᾸ‬ܛܷܥܶ ‪ܲᾜΆ‬ܝ‪᾽ᾲ‬ܫܭ ‪ᾙΆ‬ܩ‪ܱι‬ܢܷ ‪ܲᾹ‬ܧܢܸܛ‪ܲᾠ‬ܝ ‪ܲ῁ᾲ‬ܦܢ ܲܥ‪Ά‬ܢ‪ᾷ‬ܭܲܝ‬

‫ ‪ܲᾜΆ‬ܝ‪᾽ᾲ‬ܫܭ‪ܱᾠΆ‬ܪܨܭܢܸܛ‪ܲᾠ‬ܝ‬

‫)‪(iii‬‬ ‫‪Ά‬ܤܲܢ‪ᾗ‬‬

‫‪Ά‬ܩ‪ܱι‬ܢܷ‬ ‫‪Ᾱ,‬ܦܱܨܲܛܤܱܞ‪ܲ.‬ܢ ‪Ᾱ,‬ܨܛܝܷܲܡܦ ‪ܲ.‬ܭܱܛܷ ‪ܲ,‬ܢܨܱܝܢ‪ܱ᾽ᾷ‬ܥ ‪ܱ.‬ܣ ‪,‬ܫܸ῀ܲܥ ‪Ά‬ܛܧܱܣܢܭܷ ‪Ά‬ܨ‪ܱᾝ‬ܦ‪ܲ-‬ܝ‪᾽ᾲ‬ܫܭ‬


‫‪ܲ,‬ܦܱܝܦܱܨܨܢ‪Ᾱ, ᾆᾸ‬ܢ‪ܱᾸ‬ܛܧܞܶ‬ ‫‪ܲ,‬ܛ᾿ܛ‬ ‫‪Ᾱ,‬ܨܱܦ‪ᾁ‬ܪܱܥ‬ ‫‪Ά,‬ܨܲܢ‪ᾆ.ᾆᾙᾷ‬‬ ‫῀ܱܦ‪ᾞ‬ܥܶ‬ ‫‪Ᾱ,‬ܛ‪ᾙᾞ‬‬ ‫‪Ᾱ,‬ܭܢܱܦ‬ ‫‪ܱ,‬ܛܲܢ‪ܲᾞᾷ‬ܛ‬
‫‪Ᾱ‬ܡ‪ܲᾞῃ‬ܛ‪Ά‬ܞܱܨ‬ ‫‪ܲ,‬ܢܨܱܝܢ‪ܱ᾽ᾷ‬ܥܱܨܲܢ‪ܑᾸ‬‬ ‫‪Ᾱ,‬ܨ‪ܲᾷ‬ܦܛܱܝܷ܏‬ ‫‪Ᾱ,‬ܦ᾽ܢ‪ܱ.‬ܝܷ‬ ‫‪Ᾱ,‬ܛܱܦܷܧܞܶ‬ ‫‪Ᾱ,‬ܡ‪ܲᾞῃ‬ܛܦܱܨܑ‪ῄ.‬ܕ‬
‫‪ܱᾹ,‬ܨܳܦ ‪ᾐ‬ܦܛ‪ܲ᾿ᾙ‬ܥ‪ܱᾺ‬ܢܷ ‪ᾙᾷᾐ‬ܨܭܸ ‪ܱ,‬ܢܱܞ‪Ᾱ, ᾆ‬ܝ‪ᾴ‬ܥܨܲܥ ‪Ᾱ,‬ܠܱܣ᾿ܲܝ‪ܱᾴ‬ܣ ‪ܲ,‬ܡܦ‪Ᾱ, ᾘ‬ܥܱܣܦ‪ᾷ‬ܥܪܳܣ ‪Ᾱ,‬ܭܪܲܣܡ‪ᾶ‬ܭ‬
‫‪.ᾊ.ᾁᾟῄ,‬ܞܷ ܲܭ᾿ܝܶ‪ܲ῁ᾲ‬ܦܢ ‪Ᾱ,‬ܧܲܡܦ ܲܢܨܱܥܨ‪ܱ, ᾆᾺ‬ܢܲܢܭܷܲܣ ‪ܱᾞ‬ܝ ‪Ᾱ,‬ܭܬܲܦܢ ܲܢ‪Ᾰ‬ܯܱܭ ‪ܲ,‬ܦܱܝ‪ܱᾹᾔ‬ܥܶ ܦܸ‪ܱᾶ‬ܪܦܷ‬
‫‪Ᾱ,‬ܛ‪ܱ῀ ᾙᾞ‬ܦ‪ᾞ‬ܥܶ ‪Ᾱ,‬ܝܠܷܛ‪ᾱ‬ܭܶ ܱܦܱܥ‬ ‫‪Ᾱ‬ܞܱܨܨܢ‪ܱ ᾆᾸ‬ܛܷܥܶ ‪.‬ܨܸܭ ῀ܛ᾽ܫܱܥ‪Ὰ‬ܠܸܥ‪Ὰ‬ܪܱܛ‪ ܑᾰ‬ܠ‪ܲ᾵‬ܫ῀ܓ‬

‫ ‪ܲᾜΆ‬ܝ‪᾽ᾲ‬ܫܭ‪ܱᾠΆ‬ܪܨܭ‪ܱᾶᾌ‬ܩ‪᾿ᾒι‬ܭܱܣ῁ܲܦܢ‪Ά‬ܨܢ‪ᾆᾸ‬ܢܱܥܭܲܝܱܝܷ‬

‫)‪(iv‬‬ ‫‪Ά‬ܛܠܱܣ‬

‫‪ܱ᾽, z,8å.‬ܧ‪ᾢ‬ܢ‪ ᾙ‬ܢ‪Ᾰ‬ܥ‪Ά‬ܝ ᾿ܦ‪Ά‬ܥ ‪῀,‬ܛܲܦܱܭ‪ܱῄ ᾆ‬ܢܨܛ‪ᾱ‬ܝ ‪῀ -‬ܛܛܸܭ ܛܠܱܣ ‪ܲ -‬ܝ‪᾽ᾲ‬ܫܭ ‪Ά‬ܩ‪ܱι‬ܢܷ ‪Ά‬ܛܠܱܣ‬
‫‪Ᾱ,‬ܨܛܱܤܷܦ ‪ܲ,‬ܣܱܟ ‪Ᾱ,‬ܧܫܨܲܥ ‪Ᾱ,‬ܢܱܣܲܦܱܭ‪᾿ ᾆ‬ܦܱܛܷ ‪2ÙDT«[K, F. ¯Ú«@Tƒ, 4ÛKT HTßÚE@TK, Z@. 4KTIT­AÝ,‬‬
‫‪. (1. 3². 2O>ÜHå, Eƒâ FTC>Úå ZETäL¯Ý‬ܨܸܭ ῀ܛ᾽ܧܱܲܲܝܐ ܛܠܱܣ ܪܱܛ‪ ܑᾰ‬ܠ‪ܲ᾵‬ܫ῀ܓ ܲܦܱܝܦܱܨܑ ‪ܱᾺ, ܏.‬ܪ‪ܑᾹᾁ‬‬
‫)‪PNßÖz°Ý 2. ¯. 4KTI@Tƒ, Eƒâ FTC>Ý ZFä² 4å² FT[N‬‬

‫)‪(v‬‬ ‫‪᾽Ὰᾗ‬ܧܥܶܲܬܱܦܶ‬

‫ܲܬܱܦܶ ᾿ܲܬܲܦܢ ‪ -‬ܦܸܠܛ ‪ܱܲᾹ‬ܫܱܥ‪᾽Ὰ‬ܧܥܶ ܲܬܱܦܶ ‪῀ -‬ܛ᾿ܛ‪ܲᾰ‬ܝ ‪᾽Ὰᾗᾲ‬ܧܥܶܲܬܱܦܶ ‪ -‬ܠܸܥ‪ܲᾹ ܏ᾊᾺ‬ܥ‪᾽Ὰ‬ܧܥܶܲܬܱܦܶ‬


‫‪῀ -‬ܛ‪ᾱ‬ܧܲܛ‪ᾰ‬ܪܑ ῁ܲܦܢ ᾿ܲܢ‪ᾷ‬ܪܲܛ‪ᾱ‬ܐ ‪῀ -‬ܛ᾿ܭܱܣ ‪῀,‬ܛܢܸܛ‪ܲᾠ‬ܝ ܠܤ‪Ᾱ‬ܛ ‪Ά,‬ܫܱܧܪܸܦ ‪ᾤᾱᾁ,‬ܢܶ ܫ῀‪᾵ᾌ‬ܥ‪Ὰ‬ܛ‪᾽ᾰ‬ܧܥܶ‬
‫ ‪Ᾱ‬ܧ‪ܱᾶᾊ‬ܥܝܛܷ‪ᾙᾞ‬ܣ᾿ܧܲܥ‪᾽Ὰ‬ܧܥܶܲܬܱܦܶ‪Ά‬ܢ‪ܱᾜ‬ܪܭܷܛ‪ᾶᾙ‬ܝ‪ܱ᾽. ᾆ‬ܧܷ‪ᾢ‬ܢ‪Ᾱ ᾙ‬ܞ‪ܱᾔ‬ܦܱܨܑ‪.‬ܛܷ‪.‬ܖ‬

‫)‪(vi‬‬ ‫‪ܱᾼᾫΆ‬ܤܩܲܢ ‪ᾙΆ‬ܧܲܛ‪ᾰ‬ܪܲܥ‪Ὰ‬ܘ‬

‫‪῀-YET.¯.z., z.¦. Y@àMÜHT, >.‬ܛܪܸܲܣ ܲܝ‪᾽ᾲ‬ܫܭ ‪ܲᾹ‬ܭ‪ܱᾼ‬ܤܩܲܢ ‪ᾔΆ -‬ܧܥ ‪ᾶᾗΆ‬ܥ ‪ܲᾹ‬ܢ‪ᾷ‬ܧܲܛ‪ᾰ‬ܪܲܥ‪Ὰ‬ܘ ᾿ܲܬܲܦܢ‬
‫‪Ᾱ, EƒOPå, 8Ý. 9. ¬܎. ITå,‬ܭܝܛܷ‪ܱ.‬ܛܷ ‪Ᾱ,‬ܢ‪Ᾰ‬ܤܱܢܲܝ‪ᾲ‬ܝ‪.‬ܭܸ ‪᾿,‬ܡ‪ᾶ‬ܬܲܦܢ ‪,‬ܪܸܦܱܦܤܱܭ ‪ܲ,‬ܥ‪Ά‬ܢ‪ᾷ‬ܭܲܝ‪.‬ܛ ‪ܲ,‬ܢܥܝܱܪܛܸ‬
‫‪Ᾱ‬ܝܱܨܠܣ ‪ܲ.ᾆ.‬ܢ‬
‫)‪(1. >. [>MT@H, ;܂Jà 4MÔxJÝ 2. .¦. FCKT@å, LGTÞ¶Ô >[M‬‬
‫‪TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY‬‬ ‫‪167‬‬

‫‪ᾁ-9‬ܪ܏‬

‫)‪(i‬‬ ‫ܢܸܲܭܛ‪ᾗᾰ‬ܨܦ‬

‫‪Ᾱ‬ܝܨܧ‪ܱ - ᾙᾊ‬ܢܨ‪᾽ - ᾆ‬ܟܲܭܛ ᾿ܛ‪ᾰ‬ܦܱܣ ‪Ᾱ -‬ܝܱܢܲܢܨܱܥ ‪Ά -‬ܛܧܱܣܲܭ ܛܲܝܢܷ ܲܡܦܲܭܛ ‪ܱ᾽ -‬ܧܲܢܨܱܥ ‪Ά -‬ܧܲܛ‪ᾰ‬ܪܑ ῀ܛ‪ᾰ‬ܦ‬
‫‪Ᾱ‬ܝܱܢܲܡܱܭ ‪-‬‬ ‫‪Ᾱ‬ܝܱܢܥ‪Ά‬ܛ ‪-‬‬ ‫‪ܱܳᾺ‬ܮܶ ‪ܱ.ᾙ.‬ܛ ‪-‬‬ ‫‪Ᾱ‬ܝܱܢܡ‪ᾶ‬ܛ ‪-‬‬ ‫ܠ‪ܲ᾵‬ܫ῀ܓ ᾽ܱܤܨܲܢ‪ܲᾷ‬ܝ‪ᾞᾴ‬ܥܶ ‪-‬‬ ‫‪ܲᾹ‬ܫܛ᾽ܟܲܭܛ‪ᾗᾰ‬ܨܦ‬
‫‪.‬ܨܸܭ ῀ܛܢܸܲܭܛ‬

‫)‪(ii‬‬ ‫ܢܸܲܭܛ‪ᾗᾐᾰ‬‬

‫‪ܱᾹ -‬ܦ‪ᾁ‬ܨ᾿‪ܱ - ܏Ὰᾐ‬ܢ‪ᾷ‬ܦܷ ‪ܱ -‬ܨܳܦ ‪ܲ῀ - z.I~ -‬ܦܨܲܥ ‪Ᾱ -‬ܡ‪ᾶ‬ܛ‪᾿ᾢᾰ‬ܭ ‪ܲ -‬ܢ‪ᾚ᾽ᾷ‬ܝ‪ܲᾲ‬ܥ‪.‬ܣ ᾿ܢ‪Ά ᾙ‬ܪܱܛ ܛ‪ᾰ‬ܠܱܢܶ‬
‫‪ܱ -‬ܧܱܲܲܥ‪ܱᾺ‬ܪܛ ‪Ᾱ-‬ܧ‪ܲᾷ‬ܢܱܦܨ‪ܲᾰ‬ܭ ‪ᾙᾷᾐ -‬ܨܭܸ ‪ܲ -‬ܢܦ‪ܲᾫ‬ܩ܏ ‪Ᾱ - 3ÚITFTÝ -‬ܧܲܡܦܨܲܥ‪ᾆᾺ‬ܪܱܥ ܲܥ‪ܲι‬ܝ ‪Ᾱ -‬ܥ‪Ᾱ‬ܬܲܦܢ ‪ܱᾌ‬ܨܷܒ‬
‫‪ܲᾹ‬ܫܛ᾽ܟܲܭܛ‪ ᾗᾐᾰ‬ܠ‪ܲ᾵‬ܫ῀ܓ ‪Ᾱ‬ܭܢܷܭܢܷ ‪ᾆ -‬ܨܧܲܭ‪ܲ - ᾗ‬ܢܭܨܷ ‪ܲ - 4KT. ™GTØz – ¦>Û ¦ÜH…I~JÝ - ᾁ᾵ᾊ‬ܞ‪ܱᾶ‬ܧ᾿ܛ‬
‫‪. (1. Pà‡Ô>ÙDå, ®«Ô>Š[E„å ZETäL¯Ý PNßÖz°Ý 2. KTAITßÚETÙCå, ®«Ô>Š[E PKMT²).‬ܨܸܭ ῀ܛܢܸܲܭܛ‬

‫)‪(iii‬‬ ‫῀ܛ᾿ܠܱܥ‪Ὰ‬ܠܥ‪Ὰ‬ܨܸܲܢ‬

‫‪ܲ -‬ܝܱܛܢ‪ᾞ‬ܦ ‪Ά -‬ܧܲܡܦܨܲܥ‪ᾆᾺ‬ܪܱܥ‪ܱ.‬ܦ‪Ᾱ - ᾁ.‬ܭܲܝ ‪Ά‬ܝܱܣܥܱܥ ‪ܲ -‬ܭܛܡܧܱܨܱܣ ܪܸܦ‪ᾌ‬ܓ ᾿ܢ‪Ά ᾙ‬ܪܱܛ ܛ‪ᾰ‬ܠܱܢܶ‬
‫‪ܲ – FT. ¯Ú«¤ITß.‬ܢܦ‪ܲᾫ‬ܩ܏ ‪ܲ -‬ܢܨܱܥܛ‪ - ᾜ‬ܨܸܦܱܢ ‪ᾙᾷᾐ -‬ܨܭܸ ‪ܱᾢ -‬ܭ ‪Ᾱ -‬ܝܱܢܡ‪ᾶ‬ܛ ‪ -‬ܠܸ‪ܱ᾵‬ܛܷ‪᾵ᾌᾰ‬ܥ‬

‫)‪(iv‬‬ ‫῀ܛ᾿ܠܱܥ‪Ὰ‬ܩ‪ܱ᾵ᾌᾺᾗ‬ܣ‬

‫‪῀ -‬ܛ‪ܱᾌ‬ܥ‪ᾶ‬ܥ ‪ܲᾹ‬ܫܛ‪ᾰ‬ܦ ܩ‪ܱ᾵ᾌᾺᾗ‬ܣ ‪῀ -‬ܛ᾿ܠܱܥ ‪Ὰ‬ܩ‪ܱ᾵ᾌᾺᾗ‬ܣ ‪ܲᾜΆ -‬ܝ‪᾽ᾲ‬ܫܭ ‪ᾙΆ‬ܩ‪ܱι‬ܢܷ ‪ᾢᾹ‬ܧܑ ܩ‪ܱ᾵ᾌᾺᾗ‬ܣ‬
‫῀ܛ‪ܱᾁᾺᾗ‬ܢܶ ܧܢܸ‪ܲᾸ‬ܥ ᾿ܢ‪ܱᾁᾺᾗ ᾙ‬ܢܶ ’ܲܭ‪ᾞ‬ܧܪܸܦ‘ ‪ -‬ܢܸܛ ῀ܱܛ‪ᾱ‬ܢܪ᾿ܣ ‪ -‬ܪܸܦܱܦܤܱܭ ‪῀ -‬ܛ᾿ܠܱܥ ‪ܱ᾵ᾌᾺ‬ܣ ᾽ܬܲܦܢ‬
‫‪. (1. ¦. @ÚZPà, FTØ©Ü®LŠJà, 2, @T. ZP. ¦Ü‚KI~Jå, FTØ©Ü®L 4Jà 3Þ¶).‬ܨܸܭ‬

‫‪ᾁ-10‬ܪ܏‬
‫‪4E‰J³Ý >~Ú EƒµÝ‬‬

‫‪ܲᾺᾗ‬ܫܛ‪ᾱ‬ܥ ‪ܲᾹ‬ܫܛ῁ܢܑ ‪ܲᾰᾁ‬ܝ‪᾽ᾲ‬ܫܭ ܲܬܱܦܶ῁ܲܦܢ ‪ᾱᾁ -‬ܥ ‪ܲᾹ‬ܫܛ῁ܢܑ ᾿‪ᾢ‬ܧܲܭ῁ܱܭܢܲܤܦ‬ ‫‪ܲᾹ‬ܫܛ῁ܢܑ ῁ܲܦܢ ‪-‬‬
‫‪ܱܲᾰᾁΆ‬ܛܝܷ ܲܢ‪ᾼ‬ܝܶ ‪Ά - ᾐᾎᾰᾁᾲ‬ܨܥ‪Ά‬ܫܲܭ ‪Ά -‬ܛ‪ᾱ‬ܧܪܸܢ ‪ -‬ܠܸܣܲܬܱܦܶ ‪῀ -‬ܛ῁ܢܑ ‪ܱ῀,‬ܣ ‪,‬ܨܱܭ ῀ܛ‪ܲᾱ‬ܢ ‪ܲ -‬ܝ‪᾽ᾲ‬ܫܭ ‪Ά,‬ܩ‪ܱι‬ܢܷ‬
‫‪ܲᾜΆ -‬ܝ‪᾽ᾲ‬ܫܭ ‪ܱᾠΆ‬ܪܨܭ ῀ܛܪܸܲܣ‪ܱᾰᾁ‬ܥܷ ‪ܲᾹ‬ܫܛ῁ܢܑ ܧܩܸ‪Ὰᾗ - ܑᾹ‬ܪܸܢ ‪ᾫ,‬ܤܸ‪Ὰᾗ‬ܛ‪ᾰ‬ܥ ‪Ά,‬ܛ‪ܱᾰ‬ܭ‪ᾊ‬ܭ ܲܢ‪ᾼ‬ܝܶ ‪῀,‬ܛܩܸ‪ᾙ‬‬
‫‪ܲ῁. (1.‬ܦܢ ᾿ܲܧܲܤܲܡܛ ‪ᾙΆ -‬ܫܢ‪ᾷ‬ܪܸܭ ‪ᾙΆ‬ܧܡܑܸ ‪᾿ -‬ܝ‪ᾴ‬ܤ‪ܲᾹ‬ܦ ‪ܱᾌ -‬ܥ‪ܱᾁ‬ܥ ῀‪ܱᾞ‬ܥܶ‪Ᾱ‬ܦܶ ῀‪ܱᾞ‬ܥܶ‪Ᾱ‬ܭ ‪ܲ῁ -‬ܦܢ ‪ܲᾷ‬ܤܲܡܛ‬
‫‪ܱ.‬ܦ‪῀ 4. ܏.‬ܛܛܸ‪ܱܲܲᾰ‬ܢ‪ᾷ‬ܥ‪ܲ῁Ὰ‬ܦܢ ‪Ᾱ,‬ܢ‪Ᾰ‬ܥ‪Ά‬ܝ ‪ܱ.ᾆ.‬ܦ ‪᾿ 3.‬ܧܲܬܢܑ ‪ܲ,‬ܡܱܥܠ‪ᾶ‬ܢܱܛܷ ‪ܱ.‬ܨܑ ‪ 2.‬ܪܸܛ ᾿ܧܲܬܢܑ ‪ܲ,‬ܦܱܝ‪ܱ. ᾁᾞ‬ܥ‪ܱ.‬ܦ‬
‫‪῀).‬ܛ‪ܱ῀ᾦᾱ‬ܛܶ‪ιᾠᾰ‬ܛ ᾽ܠ‪ΆᾺᾝ᾵‬ܛ ‪᾽,‬ܠ‪ܱ ᾖ᾵‬ܠܷ‪ᾶ‬ܐ ‪ܱ.‬ܦ ‪῀ 5.‬ܛ῁ܢܑ ῁ܲܦܢ ‪ܱᾶᾌᾷ‬ܩ‪ܱΆ ᾓι‬ܢܥ‪ܱᾹ‬ܢܶ‪ᾷ‬ܥ ‪ܲ,‬ܦܱܝ‬
168 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

ENGLISH SYLLABUS
DEGREE STANDARD
UNIT – I
HISTORY OF ENGLISH LITERATURE
1. The Age of Chaucer
2. The Age of Shakespeare
3. The Age of Milton
4. The Age of Dryden
5. The Age of Pope
6. The Age of Johnson
7. The Age of Wordsworth
8. The Age of Tennyson
9. The Age of Hardy
10. The Present Age.
Reference Books:
1. K.R. Ramachandran Nair – History of English Literature
2. W.H. Hudson – History of English Literature.
UNIT – II
BRITISH LITERATURE-I
Prose:
Detailed Study:
1. Francis Bacon – Of Revenge
Of studies
2. Charles Lamb – Dream Children: A Reverie
Non – Detailed Study:
1. Joseph Addison – Sir Roger at the Theatre
2. Richard Steele – The Spectator Club
Poetry:
Detailed Study:
1. Edmund Spenser – Prothalamion
2. William Shakespeare – Sonnet 18
3. John Milton – Paradise Lost (Book IX) lines (795 - 833)
4. William Blake – The Lamb Non
Non Detailed Study:
1. John Donne – The Bait
2. Sir Philip Sidney – Sonnet I (from Astrophil and Stella)
3. John Dryden – A Song for St. Cecilia’s Day
4. Alexander Pope – Ode on Solitude
DRAMA:
Detailed Study:
1. Christopher Marlowe: Dr. Faustus
2. George Bernard Shaw: Pygmalion
Non – Detailed study:
1. Oscar Wilde – The Importance of Being Earnest
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 169

Fiction:
1. Oliver Goldsmith – The Vicar of Wakefield
2. Charles Dickens – David Copperfield
3. H.G. Wells – Time Machine
UNIT – III
SHAKESPEARE
Unit – 1 Introduction
1. Shakespearean Theatre, Audience,
2. Fools and Clowns – Texts: Quortos and Folios
3. Shakespearean Women
4. Shakespearean Comedies, Tragedies,
5. Histories, Romances, Problem plays
II. Plays
Detailed Study:
1. Macbeth
2. Julius Caesar
Non – Detailed
1. A Midsummer Night’s Dream
2. Richard II
UNIT-IV
BRITISH LITERATURE - II
I Poetry
Detailed Study
1. William Wordsworth – The Solitary Reaper
2. S.T. Coleridge – Kubla Khan
3. John Keats – Ode to a Nightingale
4. P.B. Shelley – Ozymandias
Non – Detailed Study
1. Robert Browning – My Last Duchess
2. G.M. Hopkins – God’s Grandeur
Prose
Detailed Study
1. W. Hazlitt – My first Acquaintance with Poets
2. W.R. Inge – Spoon Feeding
Non – Detailed study
1. John Ruskin – Of King’s Treasuries
Drama:
Samuel Beckett – Waiting for Godot

Fiction
Aldous Huxley – Brave New World
170 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

UNIT – V
AMERICAN LITERATURE
I Prose
Detailed Study

R.W. Emerson - Self – Reliance

Martin Luther King -I have a Dream

Abraham Lincoln - Gettysburg Address

Non-Detailed Study

H.D. Thoreau - A Battle of Ants

R.W. Emerson - The American Scholar

II Poetry

Detailed Study

Robert Frost - West Running Brook

Walt Whitman - Out of the Cradle, Endlessly Rocking

Emily Dickinson - I felt a Funeral

H.W. Longfellow - Nature

Non-Detailed Study

Sylvia Plath - Lady Lazarus

Carl Sandburg - Happiness

R.W. Emerson - Brahma

III Drama

Detailed Study

Arthur Miller - Death of a Salesman

Tennessee Williams - The Glass Menagerie


IV. Short Stories

Edgar Allan Poe - The Cask of Amontillado

O. Henry - Let Me Feel Your Pulse

Hans Christian Andersen - The Little Match Girl

T.S. Arthur - An Angel in Disguise

V Fiction

Nathaniel Hawthorne - The Scarlet Letter

Toni Morrison - Beloved

UNIT –VI

INDIAN WRITING IN ENGLISH

I Prose

Detailed Study

M.K. Gandhi - The Gospel of Non-Violence


TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 171

Non-Detailed Study

S. Radhakrishnan - The World Community

A.P.J. Abdul Kalam - The Power of Prayer

II Poetry

Detailed Study

Sir Aurobindo Ghosh - The Tiger and the Deer

Sarojini Naidu - Love and Death

Non-Detailed Study

Vikram Seth - Evening Wheat

Nissim Ezekiel - Good Bye Party

Kamala Das - An Introduction

A.K. Ramanujam - Of Mothers, Among other Things

III Drama

Detailed Study

Girish Karnad - Nagamandala

Mahesh Dattani - Dance Like a Man

Non-Detailed Study

Vijay Tendulkar - Silence! The court is in session

IV Fiction

Mulk Raj Anand -Coolie

R.K.Narayan - Swami and Friends

Chetan Bhagat - The Three Mistakes of My Life

UNIT-VII

TWENTIETH CENTURY LITERATURE

I. PROSE

Detailed Study

Robert Wilson Lynd - The Pleasures of Ignorance

Bertrand Russell - Knowledge and Wisdom

E.M. Forster - Tolerance

Non-Detailed Study

R.L. Stevenson - An Apology for Idlers

E.V. Lucas - On Finding Things


172 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

I POETRY

Detailed Study

T.S. Eliot - Journey of the Magi

Dylan Thomas - The Hunchback in the Park

II DRAMA

Detailed Study

G.B. Shaw - Candida

III. NOVAL

Virginia Woolf - Mrs. Dalloway

R.L. Stevenson - Treasure Island

UNIT-VIII

INTRODUCTION TO THE STUDY OF LANGUAGE AND LINGUISTICS

I. Introduction

Definition of language, spoken and written language -Diachronic & Synchronic approaches of language
study - Linguistics - definition, nature and scope.

II. English Phonetics and Phonology

Speech Organs - Sounds in English (Consonants, Vowels and Diphthongs) - Syllabus, Stress and
Intonation - Transcriptions (exercises).

III. Grammar

Definition of Grammar - Different Approaches to Grammar


-Descriptive, Prescriptive and Functional.
IV Syntax
Structural analysis (I.C. analysis) -Deep and Surface Structure
IV. Morphology and Semantics
Word, Morphemes -Word meaning association (semantics)
UNIT IX
LITERARY CRITICISM AND THEORIES
I. The Contributions of Plato and Aristotle to Literary Criticism
II. The Contributions of Horace, Quintilian, Longinus and Dante to the development of literary criticism.
III. Orientation of Critical Theories
Mimetic Theory - Pragmatic Theories – Sidney - Dryden - Dr. Johnson – Coleridge - Arnold - T.S. Eliot.
IV. Five Approaches
Moralistic Approach - Psychological Approach - Archetypal Approach - Sociological Approach - Formalistic
Approach.
Unit V Recent Trends
1. Feminist Criticism
2. Marxist Criticism
3. New Historicism
4. Eco Criticism
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 173

5. Post Colonial Criticism


UNIT X
WOMEN’S WRITING IN ENGLISH
I. Prose
Detailed Study
Sojourner Truth - Ain’t I a woman?
Non – detailed Study
Mary Wollstonecraft - A Vindication of the Rights of Woman: with
Strictures on Political and Moral Subjects
II. Poetry
Detailed Study
Judith Wright - Request to a Year
Sylvia Plath - Medusa
Kamala Das - The Old Playhouse
Supata Bhattacharya -Draupadi
Non- Detailed Study
Maya Angelou - Still I Rise
Glady Cardiff - Combing
Gwendolyn Brooks - A Sunset of the City
III. Drama
Detailed Study
Susan Glaspell - Trifles
Non- Detailed Study
Caryl Churchill -Top Girls
IV Fiction
Ruth Prawer Jhabvala -Heat and Dust
V. Short Stories
Charlotte Perkins Gilman - The Yellow Wallpaper
Ambai - Forest
174 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

MATHEMATICS

UNIT-1 ALGEBRA and TRIGONOMETRY


Polynomial Equations – Imaginary and Irrational Roots – Relation between Roots and Coefficients symmetric
function of Roots in terms of coefficient- Transformation of equation – Reciprocal equation - Increase or Decrease the
roots of given equation – Removal of terms – Descartes’s rule of signs – Approximate solution of roots of polynomial by
Horner’s Method–Cardan’s method of solution of cubic polynomial – Summation of series using Binomial –
Exponentialand Logarithmic series.

Symmetric – Skew symmetric, Hermitian – Skew Hermitian, Orthogonal Matrices, Unitary Matrices – Eigen
Values – Eigen Vectors – Cayley-Hamilton Theorem – Similar Matrices – Diagonalization of Matrices.

Prime Number, Composite Number, Decomposition of a Composite Number as a Product of primes uniquely –
Divisor of a positive Integer – Euler Function. Congruence Modulo n, Highest power of prime number p Contained in n! –
Application of Maxima and Minima – Prime and Composite numbers – Euler’s function ݊(N) – Congruences – Fermat’s,
Wilson’s and Lagrange’s theorems.

Expansions of Power of sinnX, cosnX, tannx – Summation by C + i S method, Telescopic Summation - Expansion
of sinx, cosx, tanx in terms of x - Sum of Roots of Trigonometric Equation, Formation of Equation With Trigonometric
Roots - Hyperbolic Functions – Relation Between Circular and Hyperbolic Function – Inverse Hyperbolic Function –
Logarithm of a complex number – Principal Value and General Values.

UNIT II DIFFERENTIAL CALCULUS, INTEGRAL CALCULUS and ANALYTICAL GEOMETRY


th
n derivatives –Trigonometrical Transformations –– Leibnitz Theorem – Implicit functions – Partial Differentiation
– Maxima / Minima of a function of two variables – Lagrangian multiplier method - Radius of curvature in Cartesian and
Polar forms – Angle between radius vector and tangent – Slope of tangent of a polar curve – p-r equations – Center of
Curvature – Evolutes, Envelopes –Asymptotes of Algebraic curves - Asymptotes by inspection – Intersection of a curve
with asymptotes.

Evaluation of Double and Triple integrals – Applications of Multiple Integrals in finding volumes, surface areas of
solids – Areas of curved surfaces – Jacobians – Transformation of Integrals using Jacobians – Indefinite integrals - Beta
and Gamma Functions and their properties – Evaluation of Integrals using Beta and Gamma Functions.

Pole and Polar – Conjugate points and Conjugate lines, Conjugate diameters - Polar Coordinates – General Polar
Equation of a Straight line – General Polar Equation of a Conic

UNIT-III DIFFERENTIAL EQUATIONS and LAPLACE TRANSFORMATIONS

Ordinary Differential Equations - Homogeneous Equations - Exact equations - Integrating Factors - Linear
equations - Reduction of order – Second order Linear differential equations – General solution of homogeneous
Equations – Homogeneous equation with constant coefficients – Method of undetermined coefficients – method of
Variation of Parameters - System of first order equations – Linear systems - Homogeneous linear systems with constant
coefficients.

Partial Differential Differential Equations - Formation of Partial Differential Differential Equations by eliminating
arbitrary constants and arbitrary functions. Solving PDEs: Complete integral - Singular integral - general integral -
Lagrange’s equation Pp+Qq=R - Charpit’s method and special types of first order equations.

Laplace transform of elementary functions – Laplace transforms of special functions like unit step function. Dirac
Delta function – Properties of Laplace Transformation and Laplace Transforms of derivatives and integrals – Evaluation
of integrals using Laplace transform - Initial value theorem - Final value theorem – Laplace transform of periodic
functions – Inverse Laplace transforms – Convolution theorem – Application of Laplace transformations in solving first
and second order linear differential equations and simultaneous linear ordinary differential equations.

UNIT –IV VECTOR CALCULUS and FOURIER SERIES, FOURIER TRANSFORMS

Vector Differentiation – Velocity and Acceleration – Vector valued functions and Scalar potentials – Gradient –
Divergence – Curl – Directional Derivative – Unit normal to a surface – Laplacian double operator – Harmonic functions.

Vector Integration – Line Integral – Conservative force field – Determining Scalar Potential from a conservative
force field – Work done by a force – Surface Integral – Volume integral – Theorems of Gauss, Stokes, and Green.
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 175

Fourier Series – Expansions of Periodic functions of period 2ʌ - Expansion of even and odd functions – half range
series – Evaluation of Infinite Series using Fourier Series expansions – Fourier Transforms – Infinite Fourier Transform –
Fourier Sine and Cosine transforms – Simple properties of Fourier Transforms – Convolution Theorem – Parseval’s
identity.

UNIT –V ALGEBRAIC STRUCTURES

Groups – Subgroups, cyclic Groups and properties of cyclic groups, Lagrange’s Theorem – Counting Principles –
Normal subgroups, Quotient groups, Homomorphism, Automorphism, Cayley’s theorem, Permutation groups – Rings –
Some special classes of Rings – Integral domain, Homomorphism of rings – Ideal and Quotient rings – Prime ideal,
Maximum Ideals –the field and quotients of an integral domain – Euclidean rings – Algebra of Linear transformation,
Characteristic roots, matrices, Canonical forms, Triangular Forms – Problems of converting Linear Transformation to
Matrices and vice-versa – Vector Space – Definition and examples – Linear dependence – Independence, Sub spaces
and Dual spaces – Inner product spaces.

UNIT-VI REAL ANALYSIS

Sets – Countable and Uncountable sets – Real Number system R – Functions – Real Valued functions,
Equivalence and Countability – Infremum and Supremum of a subset of R – Bolzano- Weierstrass Theorem –
Sequences of real numbers – Convergent and Divergent Sequences – Monotone Sequences – Cauchy Sequences –
Limit Superior and Limit Inferior of a sequence – Sub Sequences – Infinite series – Alternating Series – Conditional
convergence and Absolute convergence – Tests of Absolute convergence – Continuity and Uniform Continuity of a real
valued function of a real variable – Limit of a function at a point – Coninuity and Differentiability of real valued functions –
Rolle’s Theorem – Mean Value Theorems – Inverse function theorem, Taylor’s Theorem with remainder forms – Power
series expansion – Riemann Integrability – Sequences and Series of Functions.

Metric spaces – Limits of a function at a point in metric spaces – functions continuous on a metric space – various
reformulations of continuity of a function in a metric space - open sets – closed sets – discontinuous functions on the real
line.

UNIT VII COMPLEX ANALYSIS

Algebra of Complex Numbers – Function of Complex Variable – Mappings, Limits – Theorems on Limits,
continuity, differentiability – Cauchy-Riemann Equations – Analytic Functions – Harmonic Function – Conformal mapping
– Mobius Transformations – Elementary Transformation – Bilinear Transformations – Cross ratio – Fixed points of
bilinear transformations – Special Bilinear transformations.

Contours – Contour Integrals – Anti Derivatives – Cauchy-Goursat Theorem- Power Series – Complex Integration
– Cauchy’s theorem, Morera’s theorem, Cauchy’s Integral Formula – Liouville’s Theorem – Maximum Modulus Principle
– Schwarz’s Lemma – Taylor’s series – Laurent’s series – Calculus of Residues – Residue Theorem – Evaluation of
Integrals - Definite integrals of Trigonometric functions – Argument principle and Rouche’s Theorem.

UNIT VIII MECHANICS

Statics: Forces on a rigid body –Moment of a force – General motion of a rigid body – Equivalent system of forces
– Parallel Forces – Forces along the sides of Triangle Couples.

Resultant of several coplanar forces – Equation of line of action of the resultant – Equilibrium of rigid body under
three Coplanar forces – Reduction of Coplanar forces into single force and couples – Laws of friction, angle of friction,
Equilibrium of a body on a rough inclined plane acted on by several forces – Equilibrium of a uniform Homogeneous
string – Catenary – Suspension bridge – Centre of Gravity of uniform rigid bodies.

Dynamics: Velocity and Acceleration – Coplanar motion – Rectilinear motion under constant forces – Acceleration
and retardation thrust on a plane – Motion along a Vertical line under gravity – Motion along an inclined plane – motion of
connected particles – Newton’s Laws of motion.

Work, Energy and power – Work – Conservative field of force – Power –Rectilinear motion under varying force
Simple Harmonic Motion (S.H.M) – S.H.M along a horizontal line – S.H.M along a Vertical line – Motion under gravity in a
resisting medium.

Path of a projectile – Particle projected on an inclined plane – Analysis of forces acting on particles and rigid
bodies on static equilibrium, equivalent systems of forces, friction, centroids and moments of inertia – Elastic Medium,
Impact – Impulsive force – Impact of sphere – Impact of two smooth spheres – Impact of two spheres of two smooth
sphere on a plane – oblique impact of two smooth spheres.

Circular motion – Conical Pendulum motion of a cyclist on circular path – Circular motion on a vertical plane –
relative rest in revolving cone – simple pendulum – Central Orbits – Conic as Centered Orbit – Moment of inertia
176 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

UNIT IX OPERATIONS RESEARCH

Linear Programming – Formulation – Graphical Solution – Simplex Method – Big –M method – Two phase
method – Duality – Primal dual relation – dual simplex method – revised simplex method – Sensitivity analysis –
Transportation Problem – Assignment Problem – Queuing Theory – Basic Concepts – Steady State analysis of M/M/1
and M/M/Systems with infinite and finite capacities.

PERT-and CPM – Project network diagram – Critical path – PERT computations-Inventory Models- Basic
Concept –EOQ Models – uniform Demand rate infinite and finite protection rate with no shortage – Classical newspaper
boy problem with discrete demand – purchase inventory model with one price brake – Game theory – Two person Zero –
Sum game with saddle point – without saddle point – Dominance – Solving 2xn or mx2 game by graphical method –
Integer programming – Branch and bound method

UNIT—X STATISTICS/PROBABILITY

Measures of central tendency – Measures of Dispersion – Moments – Skewness and Kurtosis – Correlation –
Rank Correlation – Regression – Regression line of x on y and y on x – Index Numbers – Consumer Price Index
numbers – Conversion of chain base Index Number into fixed base index numbers – Curve Fitting – Principle of Least
Squares – Fitting a straight line – Fitting a second degree parabola – Fitting of power curves – Theory of Attributes –
Attributes – Consistency of Data – Independence and Associate of data.

Theory of Probability – Sample Space – Axioms of Probability – Probability function – Laws of Addition –
Conditional Probability – Law of multiplication – Independent – Boole’s Inequality – Bayes’ Theorem – Random Variables
– Distribution function – Discrete and continuous random variables – Probability density functions – Mathematical
Expectation – Moment Generating Functions – Cumulates – Characteristic functions – Theoretical distributions –
Binomial, Poisson, Normal distributions – Properties and conditions of a normal curve – Test of significance of sample
and large samples – Z-test – Student’s t-test – F-test – Chi square and contingency coefficient.
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 177

PHYSICS
DEGREE STANDARD
Unit – 1 Mechanics
Newton’s laws – Impulse and impact – laws of impact – direct impact and oblique impact between two smooth
spheres – loss of K.E – motion of two interacting bodies – reduced mass – centre of gravity – centre of gravity of a
solid hemisphere – hollow hemisphere – tetrahedron and solid cone – friction – types of friction – angle of friction –
equilibrium of rigid bodies – moment of inertia – angular momentum and kinetic energy of a revolving body – moment
of inertia of sphere, shell and cylinder – parallel and perpendicular axes theorem – rolling – Kepler’s laws of planetary
motion – Newton’s law of gravitation – determination of G by Boy’s method – gravitational field and potential – variation
of acceleration due to gravity on height, depth and altitude – orbital and escape velocities – earth and geostationary
satellites – limitations of Newton’s laws.
Unit – 2
Thermal Physics

Kinetic theory of gases – postulates – mean free path – ideal gas equation – degrees of freedom – Boltzmann’s
law of equipartition of energy – Maxwell’s law of distribution of molecular speed – atomicity of gases – specific heat
capacity of gases ratio of cp and cv – calculation for monoatomic and diatomic gases – Mayer’s relation – experimental
determination of cp and cv – Joule-Kelvin effect – theory and experiment – liquefactionof gases – hydrogen, oxygen,
air, helium – thermal conductivity of solids – Forbe’s and Lee’s disc method – Stefan’s law – determination of Stefan’s
constant – solar constant – temperature of the Sun – firstlaw of thermodynamics – isothermal, adiabatic, isochoric,
isobaric, cyclic processes– Carnot’s engine – Carnot’s cycle – second law of thermodynamics – Carnot’s theorem –
entropy – reversible and irreversible process – Maxwell’s thermodynamic relations and their applications – thirdlaw of
thermodynamics.
Unit – 3
Properties of Matter and Acoustics

Moduli of elasticity – relations among three moduli of elasticity – bending moment – uniform and non-uniform
bending – couple per unit twist – torsionaloscillation – elasticconstants and their determination – viscosity –
determination of highly viscous liquid by Stokes’ method – streamline and turbulent flow – Reynold’s number –
Poiseuille’s flow – applications of viscosity – surface tension – capillary rise – method of drops – surfacetension of
mercury – Quicnke’s method.
Simple harmonic motion – combination of two SHMs in straight line and right angles – Lissajou’s figures – free,
damped, forced oscillations – laws of transverse vibrations – sonometer, and Melde’s string – resonance – intensity and
loudness of sound – beats– Doppler effect – velocity of sound in solids and gasses – ultrasonic – production, properties
and applications – acousticsof auditoria.
Unit – 4
Electricity and Magnetism

Coulomb’s law – permittivity – relative permittivity – electric field intensity – due to point charge – Guass’ theorem
and its applications – electric potential – relation between potential and intensity – electric dipole moment – potentialand
intensity due to dipole – capacitance – capacity of parallel plates, spherical and cylindrical capacitors – energy stored in
a capacitor – electrometers – measurement of potential and dielectric constant – Ohm’s law – resistivity and conductivity
– Kirchhoff’s laws for a loop and a junction – internal resistance of a cell andemf– thermoelectricity – Peltier, Thomson
coefficients.
Biot-Savarts law – Ampere’ s law – magnetic field around current carrying conductors magnetic force on charge
and current elements – force between two current carrying parallel conductors – Faraday’s laws of electromagnetic
induction – self and mutual induction – induction coil and its uses – eddy currents – transformers – energy losses – skin
effect – advantages of ac over dc – dynamos and motors – magnetic poles – magnetic moments - susceptibility and
permeability – dia, par and ferro magnetism – hysteresis – B-H curve – energy loss due to hysteresis.
Unit – 5
Atomic and Nuclear Physics
Bohr’s atom model –hydrogen atom –spectraof hydrogen and hydrogen like atoms – Rydberg’s constant –special
quantisation – Sommerfeld model –quantum numbers – vector atom model – electronic structures –Pauli’s exclusion
principle –electronic configuration – magnetic moment due to orbital motion and electron spin – Bohr magnetron – Stern
and Gerlachexperimental – fine structure of sodium d line – Zeeman effect –anomalousZeeman effect – theoretical
explanation.
178 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

General properties of nuclei and nuclear models – nuclear size, charge and mass determination – nuclear spin –
magnetic dipole moment – mass defect, binding energy and packing fraction – nuclear forces – shell model – liquid drop
model – fission, fusion and nuclear reactions – induced radioactivity – artificial transmutation – application of radio
isotopes – discovery, production and detection of neutrons –cyclotron, synchrotron and betatron – radiation detectors –
ionisation chamber –G.M. counter – elementary particles – classification –pions, muons, k mesonshyperons –
conservation laws – cosmic rays.

Unit – 6
Quantum Mechanics and Relativity

Wave nature of particles – deBroglie waves – Davison and Germer experiment – waves and particle duality –
photoelectric effect – photo electric multiplier – Einstein’s equation – Compton Effect – experimental verification of
Compton effect – wave nature of electron – Heisenberg’s uncertainty principle – position and momentum, energy and
time uncertainty – Schrodinger’s wave equation – probability amplitude –properties of wave function–normalization –
potential barriers – tunnelling across barriers – particle in a box (one dimension only)
Relativity –– postulate of Special theory of Relativity – Lorentz transformation of equations and its application –
length contraction, time dilation – variation of mass with velocity – Mass energy equivalence - Physical Significance.
Unit – 7
Solid State Physics
Crystalline and amorphous solids – crystal lattice – structure of crystals – periodicity and plane in crystal –
translational and rotational symmetry – crystallography – fundamental types of lattices in two and three dimensions –
Bravais lattice – lattice systems, unit cell – primitive lattice vectors – packing fraction – Miller indices – crystal planes and
directions – reciprocal lattice vectors – xrays – Bragg’s law – crystal diffraction by x rays -x ray spectroscopy –
characteristic x ray spectra – x ray absorption and fluorescence –Mosley’s law – uses of x rays – Laue and Bragg
equations – symmetry elements and symmetry groups – types of crystal – different types of chemical bonds – ionic,
covalent, metallic – vanderWaals bond.
Unit – 8
Optics and Spectroscopy
Defect of images – spherical aberration – methods of minimizing spherical aberration – chromatic aberration
–their rectification – deviation without dispersion and dispersion without deviation – eyepiece – interference – young’s
double slit experiment – colours of thin film – Newton’s rings – air wedge – diffraction – Fresnel and Fraunhoffer
types – zone plate and diffraction grating – prism – Huygens’s explanation – polarisation – double refraction - Nicol
prism – quarter and half wave plates – production and detection of plane, circular and elliptically polarised
light – optical activity – determination of specific rotatory power usingpolarimeter– optic fiber – fiber optic sensors – fibre
optic communication systems and their advantages – laser – stimulated emission – population inversion – ruby and
helium-neon laser and applications – UV and IR spectroscopy and applications – Raman effect – explanation on the
basis of quantum theory – experimental arrangement – applications of Raman effect.
Unit – 9
Electrical circuits and Electronics

AC circuits with R, L and C –complex impedance and phase diagram – R-L and R-C circuits – series and parallel
resonant-LCR circuits – sharpness of resonance Q factor –power in A.C. circuit –choke coil.
Semiconductor – energy band theory of solids and insulators, conductors and semiconductors – intrinsic and
extrinsic semiconductors – electrons and holes as charge carriers – P type and N type semi-conductors – junction
diodes –characteristics curve of diode – diode applications – Light Emitting Diodes, Photodiodes – junction transistors –
characteristics of transistors –rectifier, amplifier and oscillator circuits – AM and FM transmission and reception with
block diagrams – Logic circuits – NOT, AND, OR, NAND, NOR and Ex-OR gates – truth tables – Boolean algebra –
deMorgan’s theorems – Karnaugh map simplification –opamp IC – summing, difference, integrator and differentiator
circuits using opamp – astable and monostable multi vibrators – flip- flop circuits.
Unit – 10 Experimental Physics
Errors and approximations – types of errors – absolute, relative and percentage of errors – significant figures –
advantages of average – leastcount of instruments – calibration techniques – curve plotting – least square refinement –
dimensional analysis and uses – parallax method – Verniercalipers – screw gauge – travelling microscope – optic lever –
Haier’s apparatus – calorimeter – Barton’s radiation correction – focal length of concave lens by contact –
galvanometer – conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter – calibration of low range ammeter and
voltmeter – ballistic galvanometer –figure of merit – Ohm meter – multimeter– tangent galvanometer – magnetometer –
meter bridge – potentiometer– LCR circuits – registers and counters.
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 179

CHEMISTRY
DEGREE STANDARD
INORGANIC CHEMSTRY UNIT – I
A. ATOMIC STRUCTURE AND PERIODIC CLASSIFICATION
I) Atomic models: Rutherford, Bohr and Sommerfield-Origin of hydrogen spectrum-Electromagnetic
radiation- Dualism of light-Black body radiation- Planck’s quantum theory-Phtoelectric effect-Compton
effect-de Broglie equation-Heisenberg uncertainty principle.
II) Periodic properties of elements: Atomic ionic radii, Ionization potential, electron affinity,
electronegativity (Pauling and Mulliken’s scale) of elements along period and groups, -Effective
nuclear charge, screening effect, Slater rule
III) Postulates of quantum mechanics-operators: linear, non-linear, commutator- Schrodinger wave
2
equation and derivation)-6LJQLILFDQFHRIȥDQGȥ , wave mechanical concept of atomic orbitals.
B. CHEMICAL BONDING
I) Ionic bond-Factors influencing the ionic bond-Lattice energy- Inert pair effect-Fajan’s rules-Born-Haber
cycle-Born-Lande equation (derivation not required)
II) Covalent bond-Lewis theory-VSEPR theory-Shapes of BeF2, BCl3,SnCl2, CCl4, PF5, Valence bond
3 2 3 2 2 3
theory- Coordinate bond-Hybridization: sp ,dsp , sp d , d sp
III) Shapes of orbitals,-quantum numbers-Zeeman effect-Pauling’s exclusion principle, Hund, rule, Aufbau
Principle, Electronic configuration of elements- MO theory, MO diagrams of O2, N2
IV) Intermolecular forces: hydrogen bond, van der Waals forces
V) Dipole moment
UNIT II
C. p-Block elements
i) General characteristic of p-block elements- Diborane-borax, borazine,mAlums, alloys of aluminium,
allotropes of carbon
ii) Chemistry of oxides of carbon, silicon
iii) Compound of N and P-NH2-NH2, NH2 OH, Fixation of N2, PH3, P2O5
D. d-BLOCK & f-BLOCK ELEMENTS
i) General characteristics of d-block elements: Melting points, Ionization energies, oxidation states,
magnetic properties
ii) Alloys of iron, copper, Nickel, chromium- Gemstones: Ruby, Emerald, Sapphire

iii) General characteristics of f-block elements

iv) Lanthanide, actinide contraction- consequences- UV spectra

v) Separation and applications of lanthanides and actinides


UNIT III
E. COORDINATION CHEMISTRY

i) Classification of ligands, Complexes- IUPAC nomenclature, Isomerism. Mono and bidentateligands


and their complexes- outer orbital inner orbital complexes

ii) Theories of coordination compounds: Werner’s theory, VB theory, Crystal field theory, EAN rule

iii) Applications of coordination compounds


F. NUCLEAR CHEMISTRY

i) Theory of nuclear reactions- alpha, beta and gamma rays- n/p ratio, isotopes. Isobars, isotones- Laws of
radio activity- Radioactive equilibrium

ii) Types of nuclear reactions: Fission, fusion and spallation-Nuclear reactors

iii) Applications of radio isotopes in industry, medicine and agriculture


180 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

G. ANALYTICAL CHEMISTRY
Principles of volumetric analysis, gravimetric analysis, Separation and purification techniques- Redox
titrations, complexometric titrations and Conductometric titrations.
PHYSICAL CHEMISTRY
UNIT-IV
H. GASEOUS STATE
Gas laws: Boyle’s law, Charles law, Avogadro’s law- kinetic theory- ideal gas equation– deviation from ideal
behaviour- Maxwell distribution of molecular velocities( no derivation)- mean, root mean square and most
probable velocities- Calculation of molecular velocities-collision diameter- mean free path- collision number-
behaviour of real gases-deviation from ideal behaviour--Inversion temperature-Liquefaction of gases
I. SOLID STATE

i) Classification of solids, Isotropic and anisotropic crystals- Crystal systems- Laws of crystallography-
Miller indices, Bravais lattices- Unit cell- Crystal symmetry- X-ray diffraction- Structures of NaCl, CsCl
and ZnS-Bragg’s equation-Radius ratio-Packing in crystals-defects in crystals

ii) Semiconductors: n and p –type, intrinsic and extrinsic semiconductors


UNIT- V
J. THERMODYNAMICS

i) Definitions: System and surrounding, isolated, closed and open systems- state of the system-intensive
and extensive properties-Thermo dynamic processes: reversible and irreversible, isothermal and
adiabatic processes, state and path functions

ii) First law of thermodynamics, Internal energy, enthalpy, heat capacity, Relationship between Cp and Cv
Hess’s law of constant heat summation-Kirchoff’s equation- Second law of thermodynamics-Carnot
theorem, entropy and probability-free energy and chemical equilibrium-Third law-Gibb’s & Helmholtz
functions
K. CHEMICAL KINETICS

i) Rate of reactions, rate law, Rate constant-order and molecularity of reactions- Derivation of first order
rate constant, Zero order reaction, Effect of temperature on reaction rates- Half-life period, Activation
energy- Arrehenius equation

ii) Theory of reaction rates, failure of collision theory-Significance of entropy and free energy of activation
UNIT-VI
L. COLLOIDS AND SURFACE CHEMISTRY

i) Classification of colloids-Preparation and purification of colloids-Properties of colloids-Stability of


colloids-Gold number, gels- emulsion-types, emulsifiers-Application of colloids

ii) Adsorption-Physisorptio, chemisorption, difference between them-Factors influencing


adsorption-Adsorption isotherm, Langmuir isotherm(no derivation)
M. ELECTROCHEMISTRY

i) Galvanic cells- Types of reversible and irreversible elcterodes-conventional representation of


electrochemical cells. Nernst equation- reference electrodes, Computation of cell emf, Calculation of
thermodynamic parameters of cell reactions-Over potential, Hydrogen over voltage.

ii) Arrhenius theory, Debye-Huckel equation- Kohlrausch law, Ostwald’s dilution law – Determination of pH
and pKa of acids by potentiometric methods-Corrosion- Types of corrosion-Prevention of corrosion
UNIT-VII
N. SPECTROSCOPY:

i) Electromagnetic spectrum-Different regions of spectra- Microwave spectra of diatomic molecules,


rotational constants, selection rules-Infrared spectroscopy-Applications-Raman spectroscopy-Principles
and applications

ii) Principles, instrumentation and applications of UV Vis, NMR, ESR and Mass spectrometry.
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 181

ORGANIC CHEMISTRY UNIT-VIII


O. TYPES OF REACTIONS

i) Aliphatic nucleophilic substitution reactions –Aromatic electrophilic substitution reactions-Free radical


reactions-Addition to C=C and C=O compounds – Elimination Reactions.

ii) Reduction and oxidation reactions – Oxidation with osmium tetroxide, ozone- reduction with NaBH4,
LiAlH4
P. ELECTRON DISPLACEMENT METHODS
Inductive effects- Mesomeric effects, Hyper conjugation- Steric effects in substitution, addition and
elimination reactions
Q) NOMENCLATURE OF ORGANIC COMPOUNDS
Classification of organic compounds-IUPAC nomenclature:alkanes, alkenes, alkynes, alcohols,
aldehydes
and ketones.
UNIT- IX
R. NATURE OF BONDING
1) Hybridization and geometry of simple organic compounds- Breaking of bonds- homolytic and heterolytic
cleavage of C – C bonds-Reaction intermediates- free radicals : generation and stability- Carbocation
and carbanion: formation and stability
S. STEREOCHEMISTRY
Stereoisomerism, definition and types- optical activity-asymmetric ccarbons, D and L notations,
Enantiomerism, Diastereomerism- Racemization methods- Resolution methods-Walden inversion-
Fisher, sawhorse and Newman projections-R and S notation of optical isomers: Cahn-Inhold and
Prelog rules- Geometrical isomerism Z and E notations
UNIT X
T. MECHANISM IN AROMATIC SUBSTITUTION

i) Aromatic electrophilic substitution: Arenium ion mechanism: nitration, halogenation, sulphonation,


Friedel Crafts reaction- Orientation and reactivity in monosubstituted benzene rings-Activating and
deactivating groups-

ii) Aromatic nucleophilic substitution: SNAr mechanism, Benzyne mechanism


U. CARBOHYDRATES
Classification of carbohydrates-Monosaccharides-D family sugars-L family sugars-Epimers-
Mutarotation- Interconversion of glucose to fructose and vice versa, Reactions of monosaccharides-
Disaccharides – Lactose, Maltose, Gentiobiose, Sucrose, Manufacture of sucrose, properties and
uses.
V. MATERIAL CHEMISTRY

i) Polymers-Types of polymerization-Homopolymers- copolymers- Thermosetting and thermoplastic


polymers-Vulcanization of rubber

ii) Dyes: Classification and Properties of dyes, Chromophores, auxochromes, Preparation of methyl
orange, cangored, malachite green, fluorescein, indigo.
182 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

BOTANY

UNIT-1 VIRUS, BACTERIA, PHYCOLOGY, MYCOLOGY


VIRUS-
Discovery, Structure, Virus infection in plants, and symptoms, Transmission of plant Viruses, Genome
Organisation, Replication of Bacteriophages, Economic Importance.
BACTERIA-
Discovery, General Characteristic Features, Cell Structure, nutrition, reproduction, Techniques in Sterilization and
Bacterial Culture, Economic importance.
PHYCOLOGY –
General characters, Classification (F.E.Fritsch) Thallus Organisation, Life Cycle Patterns, pigmentation,
Evolutionary Trends in The sexuality of Algae – Economic importance.
Structure and reproduction, life cycle of the following algae: Anabaena, Nostoc, Spirulina, Diatoms,
Chlamydomonas, Oedogonium.
MYCOLOGY-
General Characteristics, Thallus Organisation, Classification (Alexopolus), Nutrition, Reproduction, Economic
importance.
Structure, reproduction and Life cycle of the following: Rhizophus, Agaricus, Puccinia, Cercospora.
UNIT-2 LICHENOLOGY, BRYOLOGY, PTERIDOLOGY
Lichenology-
General characteristics, Thallus Organisation, Reproduction, occurrence, Classification, Ecological importance,
Mycorrhiza (EctomyCorrhiza & Endomycorrhiza)
Bryology-
General characters, Classification, structure and reproduction, Economic importance, structure and Life history of
Marchantia, Riccia and Polytrichum
Pteridology-
General characters – Classification, based on smith, Structure and life history of Psilotum, Lycopodium,
Selaginella, stellar organisation, Heterospory and seed habit, Economic importance.
UNIT-3 GYMNOSPERMS, PALEOBOTANY, EVOLUTION.
Gymnosperms-
General characters, classification (Sporne, 1954), Structure & reproduction, Economic importance, Life history of
cycas, pinus and Gnetum.
Paleobotany-
Geological time scale – era, period, epoch, fossilization methods – fossil types – Radio carbon dating,
contributions of Birbal sahni.
Evolution-
Origin of Life, Theories of Evolution – Darwin, Lamarck and De vries.
UNIT-4 ANGIOSPERM - MORPHOLOGY, TAXONOMY AND ECONOMIC BOTANY
Angiosperm morphology-
Root system – Modifications, shoot system – Modifications, Leaf – simple, Compound- phyllotaxy, Modifications
of leaf.
Inflorescence – types, Flowers – parts, Aestivation, Placentation, fruits – types and classification.
Taxonomy –
Classification of Angiosperms – Artificial, natural, phylogenetic, Herbarium – techniques, Botanical Nomenclature,
Botanical Survey of India.
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 183

Study of the following families based on the natural sytem poaceae, cucurbitaceae, asteraceae, solanaceae
Arecaceae, Euphorbiaceae Leguminosae lamiaceae & Economic importance of the above familes.
Economic Botany-
Source, Cultivation methods and economically important products of rice, sugarcane, cotton, groundnut.
UNIT-5 ANATOMY AND EMBRYOLOGY
ANATOMY-
Meristems and types, simple permanent tissues, complex permanent tissues (xylem, phloem), Tissue systems &
types, Secondary growth, Anomalous Secondary Growth, primary structure of root, stem and leaf of dicots & monocots,
krantz anatomy.
EMBRYOLOGY-
Microsporangium, microsporogenesis and development of male gametophyte, Megasporangium, types,
Megasporogenesis, development of female gametophyte - Monospory, Bispory, tetraspory, Double fertilization, triple
fusion, types of endosperm, Embryo development in dicot & monocots, Apomixis, polyembryony, anther and embryo
culture technique.
UNIT -6 MICROBIOLOGY, PLANT PATHOLOGY
Microbiology-
History and scopes of microbiology, Introduction to microbial world – protozoa, bacteria, viruses, mycoplasma,
economic importance of bacteria, culture methods and techniques, Fermentation and antibiotic production.
PLANT PATHOLOGY-
History of plant pathology, symptomology of Fungal, viral, bacterial pathogens host defence.
Name the causative organisms, etiology and control measure of the following diseases Blast of rice, wilt of cotton,
canker of citrus, powdery mildew disease, Redrot of sugarcane, Tikka of groundnut, Little leaf of brinigal, Bunchy top of
banana.
UNIT -7 PLANT PHYSIOLOGY, BIOCHEMISTRY, BIOPHYSICS
PLANT PHYSIOLOGY: -
Water relations of plants – Imbibition, Diffusion, Osmosis, plasmolysis, Mechanism of Water absorption – Ascent
of sap, Transpiration – Types, Significance, Mechanism, Factors affecting it, Guttation.
Photosynthesis- C3, C4 CAM pathways.
Respiration – Aerobic, Anaerobic, Glycolysis, kreb’s cycle, Electron transport chain, photorespiration Nitrogen
Metabolism – Source of nitrogen, Methods of nitrogen Fixation – Metabolism - Symbiontic, non-symbiontic, Nitrogen
Cycle.
Physiology of flowering - photoperiodism – plant growth substances, chemical nature and physiological functions
of auxins, Gibberellins cytokinins, ethylene, ABA and Brassinosteriods.
BIOCHEMISTRY: -
Biopolymers, carbohydrates, Lipids, proteins, nucleic acids and their monomers.
Enzymes- properties, classification, mode of action-factors affecting enzymes.
BIOPHYSICS: -
Laws of thermodynamics – Concept of free energy, ATP as high energy compound- photo physiology – Light
emission – fluorescence, phosphorescence, Bioluminescence, light absorption
UNIT-8 CYTOLOGY, GENETICS, PLANTBREEDING, HORTICUTURE
CYTOLOGY: -
Cell organisation – prokaryotic & Eukaryotic cells, Cell membrane, Cell cycle, mitosis, Meiosis, Amitosis, Cell
Organelles – Occurrence, Structure, Function and Origin of ER, Golgibody, Lysosomes, Ribosomes, Mitochondria and
chloroplast,
Chromosome- Structure, types, polytene & lampbrush.
GENETICS: -
Mendelism, Monohybrid, Dihybrid crosses, Laws of Mendel, Incomplete dominance, Interaction of factors and
genes, Linkage & crossing over, Multiple alleles, Mutations, sex determination in Plants.
184 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

PLANTBREEDING: -
Principles involved in plant breeding Methods of crop improvement – Selection, hybridisation Introduction,
acclimatization, Heterosis – cause and effects, polyploidy in breeding, Hybridisation technique employed in Cotton,
paddy & sugarcane

HORTICUTURE: -
Scope of Horticulture – Classification of Horticulture plants – fruits, Vegetables, ornamentals, Garden design &
types – Rockery. Bonsai, Kitchen Garden, Lawn making, Floriculture, Cultivation of commercial plants – Jasmine,
Propagation methods, cutting, grafting, Layering, Budding.
UNIT-9 PLANT ECOLOGY, ENVIRONMENT, CONSERVATION BIOLOGY, PHYTOGEOGRAPHY
PLANT ECOLOGY: -
Biotic and Abiotic Factors, plant Succession, Ecological adaptations, Xerophytes, hydrophytes, Epiphytes.
Food chain, Food web, Energy flow- Types of eco system, Ecological pyramids, Nutrient cycles,
ENVIRONMENT: -
Pollution – Air, Water, Soil, Causes and Consequence, Green house effect, Global warming, ozone depletion,
acid rain and their impacts, remedial measures – Green building.
CONSERVATION BIOLOGY: -
Natural resource and its conservation (Insitu, Exsitu), Brief account of National and International agencies of
conservation – Afforestation.
PHYTOGEOGRAPHY: -
Principles – Vegetation types of India, Tropical evergreen forests, Deciduous forest, Mangrove vegetation and
scrub jungle with reference to Tamil Nadu – Raunkiaer’s life form, Remote sensing of vegetation photo interpretation.
UNIT-10 PLANT BIOTECHNOLOGY, BIOINFORMATICS, MOLECULAR BIOLOGY
PLANT BIOTECHNOLOGY: -
History & Scope, Applications of plant biotechnology, Bio fertilizers, Biopesticides, antibiotics, Recombinant
Vaccines, Insulin and Interferons – Bio remediation.
Plant tissue culture – Applications of plant tissue Culture, Vectors – Plasmid, Bacteriophages, viral vectors,
cosmids, Restriction enzymes, rDNA technology, Development of transgenic plants with reference to insect resistance,
edible Vaccines, pros and cons of genetically Modified food (GM food).
BIOINFORMATICS: -
Databases and tools – Biological database ‘NCBI’ model primary & Secondary databases – BLAST - proteomics
and tools, Homology modelling.
MOLECULAR BIOLOGY: -
Nature and function of genetic materials – Nucleic acid – DNA, RNA, Replication of DNA, RNA types,
Transcription, protein synthesis, codons, anticodons, gene regulation in prokaryotes – Lac Operon.
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 185

Zoology
DEGREE STANDARD
Unit I – INVERTEBRATA
Principles of taxonomy - Bionomical nomenclature - Rules of nomenclature - Classification of Animal Kingdom -
General Characters and classification up to orders from protozoa to Echinodermata - Protozontype study -
Paramecium and Plasmodium - Parasite protozoans (Entamoeba, Trypanosoma and Leishmania - Porifera - Type
study Leucosolenia - General Topic - History, Skeleton and canal system in sponges - Coelenterata - Type study -
Obelia and Aurelia - General topic - Coral and coral reefs - Polymorphism, Economic importance - Platyhelminthes -
Type Study - Fasciola and Taenia - General Topic: Parasitic adaptation - Aschelminthes - Type Study - Ascaris -
General Topic - Nematode parasites and diseases (Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale and
Wuchereria bancrofti) - Annelida -Type study - Earthworm and Hirudinaria General Topic - Metamerism - Trochophore larva and
its significance - vermiculture - Nephridia - Econonic importance - Arthropoda - Type study - Penaeus - General topic - Affinities
of Peripatus - Crustacean larvae and their significance - Mouth parts of insects - Economic importance of insects - social life of
insects - Mollusca - Type study - Pila and Lamellidens - General Topics - Foot in Mollusca - Economic importance - Torsion in
Gastropods - Echinodermata - Type study - Asterias - General Topic - Echinoderm larvae and their significance - water vascular
system in Echinoderms.

UNIT II - CHORDATA

Origin of chordates - General characters and outline classification of Phylum chordata with examples - General
characters and classification upto mammalia. Prochordates - Type study - Hemichordata - Balanoglossus - Urochordata
- Ascidian - Cephalochordata - Branchiostoma (Amphioxus). Agnatha - Type study - Petromyzon - General topic -
Affinities of cyclostomata. Pisces - Type study - Scoliodon sorrokowah and Mugil cephalus - General Affinities of Dipnoi -
Types of scales and fins - Accessory respiratory organs - Air bladder - Migration- Parental care - Economic Importance.
Amphibia - Type study Rana hexadactyla - General - Origin of Amphibia - Adaptive features of Anura; Urodela and
Apoda - Neoteny in urodela - Parental care in Amphibia. Reptilia - Type Study - Calotes versicolor - General - Origin of
reptiles - snakes of India - poison apparatus and biting mechanism of snakes. Aves - Type study - Columba livia -
General topics: Origin of birds - Ratitae - Flight adaptation - Migration in birds - Palate in birds - Birds are glorified reptiles.
Mammalia - Type study - Rabbit - General topics - Adaptive radiation in mammals. Egg laying mammals - Marsupials - Aquatic
mammals - flying mammals - Dentition in mammals.

Unit III - CELL AND MOLECULAR BIOLOGY

Compound microscope - Phase contrast microscope – Electron microscope - Light and Dark field microscopes -
Cytological techniques - fixation - staining - centrifugation- sedimentation co-efficient - History of cell biology - Cell
theory - cell as the basic unit of living organism - Prokaryotic and Eukaryotic cell - ultrastructure of an animal cell -
plasma membrane - Lipid bilayer, unit membrane, fluid mosaic and functions of plasma membrane - Cell organelles -
ERC - Ribosomes - Golgi complex - Lysosomes - Centrioles and mitochondria - Nucleus - Nucleolus - structure and
functions of chromosomes - heterochromatin and euchromatin - Giant chromosome - Polytene and Lambrush
chromosome - cell cycle - mitosis and meiosis. Cancer - types - causes - diagnosis - characteristics and treatment -
Gene responsible for aging - stem cells.

Nucleic acids - Molecular structure of DNA and RNA - Types of RNA - DNA replication - Role of RNA and
ribosome in protein synthesis - Regulation of Protein synthesis.

UNIT IV - GENETICS

Mendelian principles - Gene interactions - Multiple alleles - ABO blood group and Rh factor - Multiple factors -
skin colour - Sex determination - Linkage and crossing over - chromosomal aberrations. Extra chromosomes - Allosomal
and Autosomal aberrations - Mendelian traits - Pedigree studies - Eugenics - Genetics and society. Nucleic acids - DNA
and RNA - Chemical basis of hereditary - Gene mutation - Genetics of bacteria - Genetic code - Gene action - Regulation
of gene expression - Insertion elements and transposons - Genetic cloning.

UNIT V - ANIMAL PHYSIOLOGY

Nutrition - Types of nutrition - food - feeding mechanism. Digestive enzymes and their role in digestion -
Respiration - Respiratory organs - Mechanism of respiration - Transport of gases - chloride shifting - Haldane and Bohr’s
effect. Circulation - Structure of human heart - cardiac cycle - origin of heart beat - pace maker regulation of heart beat -
ECG - Blood pressure. Blood - excretion - kidney - nephron - mechanism of urine formation in mammals - hormonal
control of excretion. Osmoregulation and thermoregulation. Muscular system - Types of muscles - structure and chemical
composition of skeletal muscle - mechanism of muscle contraction. Nervous system - Structure of neuron - Types of
neuron - nerve impulse in myelinated and non- myelinated neuron - action potential – synapse - neuromuscular junction
and reflex action - reflex arc. Photoreceptor - phonoreceptor - physiology - equilibrium - chemoreceptors. Endocrine
186 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

system - endocrine glands - hormones of pituitary gland - pineal gland - thyroid gland - parathyroid gland - thymus -
adrenal gland – pancreas. Defects of hormones - Human reproductive hormones - Menstrual cycle in human.

UNIT VI - BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY

Biological properties - Classification - Structure of carbohydrates, proteins and fats. Metabolism of carbohydrates,
proteins and lipids. Glycolysis - Glycogenolysis - Gluconeogenesis - Glycogenesis. Kreb’s cycle - Oxidative
phosphorylation - Electron transport system. Deamination - Transamination - fate of keto acids. Nitrogen metabolism -
Beta oxidation of fatty acids - BMI and BMR - Biotechnology - Scope and importance of Biotechnology - DNA
Recombinant Technology - Application of genetic recombinant technology in human health and agriculture - Genetic
engineering - Restriction enzymes - ligase - polymerase and reverse transcriptase - PCR, Gene cloning - cloning vectors
- plasmids - cDNA library - Gene Bank. Production of biotechnological products - SCP - Biofertilizers - Biofuel -
Biopesticides - Biogas production - Solid and liquid waste management. Enzyme Biotechnology - Sources and
production of commercially important enzymes - cellulase, amylase, pectinase and proteinase.

UNIT VII - DEVELOPMENTAL BIOLOGY

Origin of germ cells - Gametogenesis - Process of spermatogenesis and oogenesis - Types of sperms - Types of
eggs and egg membranes - Structure of sperm and ovum in mammals - Fertilization - Acrosomal reaction - Cortical
reaction, physiological and biochemical changes and significance. Cleavage - Types of cleavage patterns - Controlling
factors and laws in cleavage - Fate maps in frog and chick. Blastulation and gastrulation in amphioxus, frog and chick.
Organogenesis - Development of brain, eye and ear in vertebrate animals - Extra-embryonic membranes - Placentation
in mammals - Mechanism of induction - Human reproduction - Puberty - Menstrual cycle- Menopause - Pregnancy and
related problems - Artificial insemination - Cryopreservation - IVF - Embryo transfer and its advantages - Test tube baby -
Amniocentesis - Super ovulation - Artificial Reproductive Technology (ART) and embryo manipulation - Ethics in ART -
Stem cells.

UNIT VIII - ENVIRONMENTAL BIOLOGY & EVOLUTION

Scope - Concept - Braches in Ecology - Autecology and Synecology - Micro and macro environment. Types of
media and substratum - their influence on animals. Biosphere - Hydrosphere, Lithosphere, Stratosphere - Biocoenosis
and biogeocoenosis - Abiotic factors - Water, soil, light and temperature - Biotic factors. Animal relationships - Symbiosis,
Commensalism, Mutualism, Antagonism, Predation, Parasitism and Competition. Biogeochemical cycles - Nitrogen,
Carbon and Oxygen - Ecosystem - Pond ecosystem - Primary and secondary production - food chain - food web. Trophic
levels - Energy flow - Ecological pyramids - Biomass, number and energy. Terrestrial Ecology - Biomes - Characters -
tundra, grass land, forest and desert biomes - Types of forests in India - Adaptations of animals inhabiting deserts -
Freshwater, Marine and Estuarine Ecology - their characteristics - Biotic communities and their adaptations. Population
Ecology - Community Ecology - Pollution - air, water and land - wild life management. Preservation - laws enforced -
sanctuaries - natural resources management. Renewable and non-renewable resources. Evolution - Theories and trends
- Lamarckism and Neo Lamarckism - Darwinian theory - Geological time Scale - Fossil and Fossilization - Dating of fossil
- living and extinct fossils. Mimicry & coloration - Convergent, Divergent and parallel Evolution - Coevolution - Isolating
Mechanisms - different types - species concept - definition and origin of species - Allopatric and sympatric speciation -
genetic drift - Founder’s principle.

UNIT IX- ECONOMIC ENTOMOLOGY AND PEST CONTROL

Economic importance of honey bees, silkworm and lac insects. Insects damage to the plants, animals and man -
Insects pests of stored grains - Insect vector of plants, animals and man - Insects affecting health of domestic animals
and human - Pest control methods - Physical, mechanical and chemical methods - Classification of pesticides and their
modes of action - Plant protection appliances. Basic principles of insecticide formulations and their application in pest
control - pesticides and environmental pollution - precautions in handling pesticides - integrated post management.

UNIT X- ECONOMIC ZOOLOGY

Poultry Farming: Important breeds of poultry - chick rearing - Role of egg in human nutrition - processing of egg,
meat and by-products of poultry - major diseases of chick.

Dairy Farming: Important breeds of dairy - Nutritive value of milk and meat - dairy by-products.

Aquaculture: Important culturable freshwater, brackish water and marine fishes and shell fishes - Polyculture,
integrated culture - live feed organisms in aquaculture. Nutritive value of fish meat - fishery by-products.

Pearl and edible oyster culture: Culture of pearl - Biology of Pinctada fucata - Preparation of graft, tissue and
nucleus. Techniques of edible oyster culture - induced breading - Harvesting.
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 187

UNIT –XI - MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY

Classification of microbes - structure of bacteria - economic importance of bacteria. Viruses - Types of viruses -
Herpes Virus, TMV, Polyoma viruses, Bacteriophages and virion. Sterilization - Physical and chemical methods. Types of
bacterial culture. Microorganisms of different soils in extreme environments - Thermophilic, Methanogenic and Halophilic.
Food borne infections and intoxications - Clostridium, Salmonella - Staphylococcus - Common bacterial, viral and fungal
diseases of human.

History of immunology - Blood transfusion - Rh factor - Compatibilities - Innate and acquired Immunity. Structure,
composition and functions of cells and organs involved in immune system - virulence and host resistance related
immunity. Antigens - types, properties - haptens - adjuvants - vaccines - types - toxoids - antitoxins. Immunoglobulins-
structure, types and properties - theories of antibody production - complement structure- properties - function and
pathway. Antigen - antibody reaction - in vitro methods - agglutination - precipitation - complement fixation -
Immunofluorescence - ELISA - RIA - Western blot.
188 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

History
DEGREE STANDARD
Unit - I
History of India from Pre – Historic Period to 1206 A.D.
Geographical features, Sources - Archaeological - Literary – Monuments - Numismatics – Foreign - Sources –
Pre Historic Age – Stone Age Culture – Early Civilizations of India – Indus Valley Civilization – Vedic Age – Political –
Economic – Social and Religious life – Literature - Jainism and Buddhism – Mahajanapadas – Rise of Magadha –
Persian and Greek influences - Alexander’s invasions and Effects – The Mauryas – Ashoka - Dharma – It’s nature and
propagation – Mauryan State Administration - Economy – Art and Architecture – Sungas - Satavahanas – Kushanas –
Guptas - Hun’s Invasion – Effects – Harshavardhana – Chalukyas – Foreign Travellers– Hieun Tsang – Fahien – Itsing -
Rashtrakutas – Rajput Age - The Arab conquest of Sind – causes and effects – Mahmud of Ghazni– Mohammed of Ghor
– The first and second Battle of Tarain – Indian Society on the eve of Muslim Conquest of India.
Unit – II
History of India from 1206 A.D. to 1857 A.D.
Delhi Sultanate – Slave Dynasty – Khilji Dynasty – Malik Kafur’s Invasion – Mongolian attack - Effects Tughlug
Dynasty –Timur’s Invasion – Sayyid Dynasty –Lodi Dynasty – Delhi Sultanate Administration – Social Economic and
cultural life - Reforms– Literate - Art and Architecture under the Sultanate – Bhakthi Movement – Origin of Vijayanagar
Kingdom – Krishnadevaraya’s achievements – Administration – Bahmini Kingdom – Outline of the political history of the
Mughals – Administration and Culture –Art and Architecture - Sher Shah’s conquests – Reforms - Akbar – Rajput Policy
– Religious policy – Golden Age of Mughals – Impact of Mughal rule on Hindu society - Marathas – Shivaji –
Achievements and Administration – Peshwas – Third Battle of Panipet – The Advent of Europeans – Portuguese – Dutch
- Battle of Plassey – Robert Clive – Warren Hastings – Lord Cornwallis – Permanent land Revenue settlement – Mysore
War - Wellesley – Lord Hastings – Lord William Bentinck - Ranjit Singh – Lord Dalhousie - Reforms of Lord William
th
Bentinck, Socio – Religious Reform Movements in the 19 Century – Education policy under East India Company –
Administrative structure and policy – Judicial and police reforms.
Unit – III
History of India from 1857 A.D. to 1947 A.D.
The Revolt of 1857 – Nature, causes and Results - India under the Crown – Queen Victoria’s Proclamation – Lord
Canning – Lord Ripon – Lord Curzon – National awakening – Indian National Congress – Moderates – Extremists –
Muslim League - Surat Split – Gandhian Era –Non- Cooperation Movement, Home Rule Movement – Wavell plan - Civil
Disobedience Movement - Round Table Conferences – Poona Pact - Cripps Mission – Quit India Movement – Indian
National Army – Cabinet mission plan Lord Mountbatten plan – Partition of India – Constitutional Development from 1773
to 1935 - Indian Independence Act of 1947.
Unit – IV
History of India since independence
Nehru Era – Main Features of Indian Constitution - Amendments of the Constitution – Integration of Indian states
– Reorganisation of Indian states - Five year plans – Indian Foreign policy - Lal Bahadur Shastri to Dr. Manmohan Singh,
Socio – Cultural Developments in India - Mahatma Gandhi, Dr. B.R. Ambedkar – Depressed class Movements - Jothirao
Phule - EVR - Sri Narayana guru - Globalization – Market Economy and it’s impact on Agriculture and Industries
Development - Science and Technology – Education Policy development - Information Technology – Impact on the
Society – Mandir conflict - Cross Border Terrorism.
Unit – V
History of Tamil Nadu upto 1565 A.D.
Geography of Tamil Nadu – Sources – Ancient Tamil Civilization – Sangam Age – Cheras, Cholas and Pandyas –
Administration – Social, Economic condition – Culture and literature – Post sangam – Kalabhras - Pallavas – Origin –
Political administration – Art & architecture - Cultural development - Literature – Bhakti Movement.
Imperial Cholas – Vijayalaya to Kulothunga I – Cholas Administration - Local self Government - Economic and
Social life - Art and Architecture – Religion, Education and literature.
The Early Pandyan Empire - Later Pandyas – Political Administration – Art and Architecture – Literature – Malik
Kafur’s Invasion – Government under Madurai sultans– Kumarakampana – Expeditions - Marco Polo’s Account -
Sultanate of Madurai - Tamilagam under Vijayanagar rule.
TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY 189

Unit – VI
History of Tamil Nadu from 1565 A.D. to 2000 A.D.
Tamil Nadu under Nayaks and Marathas – Sethupathis of Ramnad - The Advent of Europeans – Anglo French
rivalry – Carnatic Wars - Palayakkarar’s revolt – Pulithevan – Kattabomman, Marudhu brothers – South Indian Rebellion
of 1801 – Vellore Mutiny of 1806 - Tamil Nadu under British rule – The British land Revenue Administration - Role of
Tamil Nadu in freedom struggle – VOC, Subramania Bharathi, Subramania Siva, Tiruppur Kumaran, Rajaji, Kamaraj,
Annie Besant – Socio – Religious Reforms Movements of Tamil Nadu – E.V.Ramasamy – The Self Respect Movement,
Justice Party Reforms Act, Widow Remarriage, Sarada Act, Abolition of Devadasi System –Anti – Hindi Agitations -
Development of Tamil Nadu under Congress rule, DMK & AIADMK.
UNIT VII
HISTORY OF EAST ASIA
Advent of Europeans – Impact on China and Japan – Opium Wars in China – Taiping Rebellion – Open Door
Policy – First Sino - Japanese War – Hundred days reforms - Boxer Rebellion –The Revolution of China, 1911 –
Dr. Sun-Yat- Sen – Yuan - Shi-Kai, China in the First World War and its Impact – Paris peace conference – May Fourth
Movement - Chiang – Kai – Shek - The Nationalist Government - Emergence of Communism – Civil War - China in the
Second World War– Mao Tse Tung – People’s Republic of China – Communist China foreign policy since 1949 - Japan -
Shogunate - Meiji Restoration and Reforms – Anglo – Japanese Alliance 1902 – Russo - Japanese War – Japan in the
first World War – 21 Demands – Japan and Treaty of Versailles, Fo