Вы находитесь на странице: 1из 34

MUNCHKIN

FALLOUT
ʫ̛̭̣ ̼̏ ̛̣̯̖̀̍ ʺ̸̡̛̦̦̌ ̡̯̌ ̙̖, ̡̡̌ ̛̣̯̖̀̍ Fallout , ̨̯ ̯̾̌ ̛̬̐̌ ̣̔́ ̭̏̌. ʺ̼
̨̛̛̛̻̖̦̣̍̔ ̛̯̾ ̛̬̼̐ ̏ ̨̨̦̥̔ ̴̡̨̣̦̖̌.

ˁ̨̡̛̪̭ ˋʤ̵̭̯̼ ʦʽ̨̨̪̬̭̏ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̨̦̖̯̻̖̥̣̖̥̜ ̸̭̯̌̽̀ ̛̪̬̣̌̏. (̭̯̬. 22 )

ʯ̖̭̔̽ ̨̛̪̭̦̼̌ ̨̛̺̖̍ ̛̪̬̣̌̏̌. ʶ̬̯̼̌ ̨̥̱̯̐ ̨̛̯̏̏̔̽ ̶̛̭̪̖̣̦̼̖̌̽


̛̪̬̣̌̏̌, ̨̨̪̯̥̱̾ ̏ ̨̛̣̹̦̭̯̖̍̽̏ ̸̭̣̱̖̌̏ ̨̦̌̔ ̨̭̣̖̯̔̏̌̽ ̨̯̥̱, ̸̨̯ ̨̛̦̪̭̦̌̌
̦̌ ̡̬̯̖̌. ʻ̨ ̡̬̯̼̌ ̦̖ ̨̥̱̯̐ ̡̪̖̬̖̬̼̯̏̌̽ ̪̯́̽ ̵̛̛̦̙̖̭̣̖̱̺̔̀ ̛̪̬̣̌̏, ̛̖̭̣
̨̡̨̯̣̽ ̦̌ ̡̬̯̖̌ ̦̖ ̡̨̭̦̌̌̚ ̨̦́̏, ̸̨̯ ̦̬̱̹̖̯̭̌̌́ ̨̛̥̖̦̦ ̨̯̾ ̨̛̪̬̣̌̏.
1. ʻ̸̨̛̯ ̦̖ ̨̥̙̖̯ ̭̖̣̯̔̌̽ ˄̨̬̖̦̏̽ ̨̡̛̬̐̌ ̥̖̦̹̖̽ 1, ̵̨̯́ ̸̛̬̣̦̼̖̌̚ ̡̬̯̼̌
̨̥̱̯̐ ̛̛̭̦̯̽̚ ʥ̨̖̱̏̀ ˁ̛̣̱ ̨̡̛̬̐̌ ̛̛̣ ʺ̨̦̭̯̬̌ ̨̔ 0 ̛ ̛̦̙̖.
2. ʿ̨̭̣̖ ̨̍́ ̯̼ ̸̨̪̣̱̖̹̌̽ ̨̱̬̖̦̏̽, ̨̡̨̯̣̽ ̛̖̭̣ ̯̼ ̛̱̣̍ ʺ̨̦̭̯̬̌, ̨̯ ̖̭̯̽
̨̪̬̖̹̘̣̏̚ ̨̖̐ ̨̪ ʥ̨̨̖̜̏ ˁ̛̣̖, ̌ ̦̖ ̨̨̪̬̭̯ ̛̛̣̭̍̌̏́̚ ̨̯ ̨̦̖̐ ̡̡̛̥̌-̨̛̣̍
̨̨̨̭̪̭̥̍.
3. ˃̼ ̦̖ ̨̥̙̖̹̽ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̦̬̱̌̐̌̔ (ˁ̨̡̨̛̬̺̏̌, ̨̛̱̬̦̏ ̛ ̯.̪.) ̌̚
̨̨̨̪̖̙̘̦̦̍̔̐ ʺ̨̦̭̯̬̌ ̏ ̛̭̖̬̖̦̖̔ ̨̍́. ʿ̖̬̖̔ ̸̨̛̪̣̱̖̦̖̥ ̨̨̣̀̍̐ ̛̏̔̌
̦̬̼̌̐̌̔ ̨̜̍ ̨̦̱̙̦ ̛̖̬̹̯̌̏̽̚. ʶ̨̬̥̖ ̨̨̯̐, ̛̖̭̣ ̯̼ ̨̛̪̬̬̖̹̐̌̽, ̯̼ ̦̖
̸̨̛̪̣̱̹̽ ̨̨̺̖̏̍ ̸̨̛̦̖̐.
4. ˋ̨̯̼̍ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̨̪̖̦̼̜̍̔ ˄̨̬̖̦̏̽ ̨̦̱̙̦ ̛̱̯̍̽ ʺ̨̦̭̯̬̌.
5. ʻ̡̡̛̛̖̌ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̍, ̛̭̯̣̺̖̌̌̏́̀̚ ̵̛̬̱̔̐ ̸̡̨̛̥̦̦̌̏ ̨̨̪̥̯̐̌̽ ̏ ̨̍̀,
̦̖ ̖̜̭̯̱̯̔̏̀ ̏ ̨̍̀ ̌̚ ̨̪̖̦̼̜̍̔ ˄̨̬̖̦̏̽.

ʦ̭̖ ̨̭̪̬̦̼̖ ̨̥̥̖̦̯̼ ̬̖̹̯̭̌̀́ ̛̪̬ ̨̨̛̪̥̺ ̵̨̡̛̬̥̐ ̡̡̨̛̬̏ ̛ ̨̛̬̖̭̭̦̜̌̐̏


̶̡̛̛̛̙̖̭̯̱̣́, ̨̦ ̨̪̭̣̖̦̖̖̔ ̨̨̭̣̏ ̨̭̯̘̯̭̌́ ̌̚ ̵̨̨̛̦̥́̚ ̡̨̨̣̼̔.
ʰ̨̭̭̣̖̯̔̏̌̽ ʿ̨̛̱̭̯̹ ̨̥̱̯̐ ̨̯ ̵̯̬̘ ̨̔ ̛̹̖̭̯ ̨̡̨̛̬̐̏. ʶ̨̙̥̱̌̔ ̨̨̪̦̯̭̌̔̍́́
̨̪ 10 ̴̡̛̹̖ (̨̥̦̖̯, ̡̡̬̼̹̖, ̨̨̙̖̯̦̏, ̨̨̪̯̬̦̌̏ ̛ ̯.̪., ̏ ̨̺̖̥̍, ̵̣̼̀̍ ̡̹̯̱, ̭
̨̨̪̥̺̽̀ ̵̡̨̨̯̬̼ ̨̨̥̙̦ ̸̛̭̯̯̌̽ ̨̔ 10), ̸̨̯̼̍ ̸̨̯̥̖̯̌̽ ̨̭̜̏ ˄̨̬̖̦̏̽.
ʿ̖̬̖̯̭̱̜̌ ̨̨̯̖̣̦̔̽ ̡̨̨̣̱̔ ʪ̖̬̖̜̏, ̡̨̨̣̱̔ ˁ̨̡̨̛̬̺̏ ̛ ̡̨̨̣̱̔ ʿ̡̨̖̬̏ ̛
̨̨̛̪̣̙ ̵̛ ̦̌ ̨̨̛̬̜̐̏ ̨̭̯̣ ̡̨̬̱̹̜̍̌ ̵̖̬̏̏. ʶ̙̼̜̌̔ ̨̡̛̬̐ ̖̬̘̯̍ ̨̪ 4 ̡̬̯̼̌
ʪ̖̬̖̜̏ ̛ ̨̪ 4 ̡̬̯̼̌ ˁ̨̡̨̛̬̺̏.
ʿ̡̛̖̬ ̨̡̪̌ ̦̖ ̨̯̬̜̯̖̐̌.

ʦ ̛̬̖̐ – ̨̯̾ ̡̬̯̼̌, ̡̨̨̯̬̼̖ ̣̖̙̯̌ ̪̖̬̖̔ ̨̨̯̜̍ ̦̌ ̨̭̯̣̖ ̶̨̛̣̥ ̵̖̬̏̏.
ʽ̸̨̼̦̍ ̨̛̦ ̨̡̪̼̯̌̏̌̀̚ ̵̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌ ̨̨̯̖̏̐ ̨̪̖̬̭̦̙̌̌, ̨̖̐ ̛̭̦̬̙̖̦̖̌́, ̌
̡̯̙̖̌ ̛̖̜̭̯̱̺̖̔̏̀ ̦̌ ̨̦̖̐ ̨̛̛̪̯̦̼̖̏̚ ̛̛̣ ̛̦̖̯̦̼̖̐̌̏ ̴̴̡̖̯̼̾. ʻ̡̨̨̖̯̬̼̖
̛̬̱̖̔̐ ̡̬̯̼̌ ̨̯̙̖ ̨̥̱̯̐ ̣̖̙̯̌̽ ̪̖̬̖̔ ̨̨̯̜̍ ̦̌ ̨̭̯̣̖, ̛̖̭̣ ̯̼ ̵̛ ̭̼̬̖̹̐̌̽.
«ˀ̡̱̌» – ̨̯̾ ̡̬̯̼̌, ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̡̛̬̐ ̛̖̬̙̯̔ ̏ ̵̡̬̱̌. ʽ̛̦ ̨̡̪̌ ̦̖ ̵̨̦̯̭̌̔́́ ̏
̛̬̖̐ ̛ ̯̖̖̍ ̦̖ ̨̨̪̥̯̐̌̀, ̨̯̌̚ ̡̨̛̦̯ ̦̖ ̦̖̯̌̚, ̸̨̯ ̯̥̌ ̱ ̯̖̍́ ̨̛̪̬̪̬̯̦́̌.
ʦ ̶̡̨̦̖ ̨̨̯̖̏̐ ̵̨̔̌ ̱ ̯̖̍́ ̏ «̡̬̱̖» ̨̨̣̙̦̔ ̨̭̯̯̭̌̏̌̽́ ̦̖ ̨̣̖̖̍ ̛̪̯́ ̡̬̯̌. ʻ̖
̪̱̯̜̌ «̡̬̱̱» ̨̡̛̬̐̌ (̏ ̸̵̡̡̼̌̏̌), ̏ ̡̨̨̨̯̬̜ ̯̼ ̛̖̬̙̹̔̽ ̡̬̯̼̌, ̛ ˀ̡̱̱
̨̪̖̬̭̦̙̌̌ (̭ ̨̨̣̹̜̍̽ ̡̱̼̍̏), ̏ ̡̨̨̨̯̬̜ ̨̪̖̬̭̦̙̌ ̛̖̬̙̯̔ ʽ̛̬̱̙̖.
ʶ̬̯̼̌ ̛̚ ̛̬̼̐ ̨̨̬̯̦̍̌ ̏ «̡̬̱̱» ̦̖ ̨̬̺̯̭̏̏̌̌̀́̚ (̛̖̭̣ ̨̡̨̯̣̽ ̨̨̯̾̐ ̦̖
̯̬̖̱̖̯̍ ̡̡̌̌́-̨̛̣̍ ̡̬̯̌̌ ̛̛̣ ̨̛̪̬̣̌̏).
ˁ̨̬̭̍ ̡̬̯̌. ʫ̛̭̣ ̯̼ ̨̣̙̖̦̔ ̨̛̭̬̭̯̍̽ ̡̬̯̱̌ – ̨̨̛̪̣̙ ̖̘ ̏ ̨̭̬̭̍ ̶̨̛̣̥ ̵̖̬̏̏.
ʯ̛̖̯̖̌̏̔ ̨̯̖̣̦̼̜̔̽ ̨̭̬̭̍ ̣̔́ ̡̨̙̜̌̔ ̡̨̨̣̼̔. ʦ̛̖̯̔̽ ̯̼ ̨̥̙̖̹̽ ̨̡̨̯̣̽
̵̖̬̦̏̀̀ ̡̬̯̱̌ ̏ ̨̭̬̭̖̍. ˁ̨̬̭̍ ̨̨̥̙̦ ̨̛̪̬̭̥̯̬̯̌̏̌̽, ̨̡̨̯̣̽ ̛̖̭̣ ̡̡̌̌́-̨̯
̡̬̯̌̌ ̛̛̣ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍̽ ̨̨̪̣̖̯̏́̚ ̯̖̖̍ ̭̖̣̯̔̌̽ ̨̯̾.
ʫ̛̭̣ ̡̨̥̱-̨̯ ̨̦̱̙̦ ̯̏́̽̚ ̡̬̯̱̌, ̌ ̡̨̨̣̔̌ ̨̨̯̾̐ ̛̯̪̌ ̸̡̨̛̦̣̭̌̌̽̚ – ̪̖̬̖̯̭̱̜̌
̨̨̛̭̯̖̯̭̯̱̺̜̏̏̀ ̨̭̬̭̍ ̛ ̴̨̛̭̬̥̬̱̜ ̛̚ ̨̦̖̐ ̨̦̱̏̀ ̡̨̨̣̱̔. ʫ̛̭̣ ̡̨̨̣̔̌
̸̡̨̛̦̣̭̌̌̽̚, ̌ ̏ ̨̭̬̭̖̍ ̸̨̛̦̖̐ ̦̖̯ – ̱̼̏, ̡̬̯̼̌ ̨̨̯̾̐ ̛̯̪̌ ̡̨̛̦̯ ̦̖ ̸̨̛̪̣̱̯!
ʪ̣́ ̶̡̛̛̛̯̌̏̌ ̵̡̨̨̦̖̯̬̼ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̖̜̍ ̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔ ̨̛̭̬̭̯̍̽ ̛̬̱̖̔̐ ̡̬̯̼̌.
ʫ̛̭̣ ̦̖̯ ̵̡̡̛̛̦̌ ̵̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̔̽ ̡̛̱̦̜̌̌̚, ̨̯ ̭̬̭̼̯̍̌̏̌̽
̨̨̥̙̦ ̡̡̌ ̭ «̡̛̬̱», ̡̯̌ ̛ ̛̚ ̛̬̼̐, ̨̦ ̯̼ ̦̖
̨̥̙̖̹̽ ̨̛̭̬̭̯̍̽ ̣̔́ ̶̡̛̛̛̯̌̏̌ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̍
̡̬̯̱̌ ̖̜̭̯̱̺̖̜̔̏̀ ̦̌ ̯̖̍́ ʸ̨̡̛̱̹̏, ˀ̶̛̛̛̌̔̌
̛̛̣ ʺ̨̦̭̯̬̌. ʶ̨̬̥̖ ̨̨̯̐, ̦̖̣̽́̚ ̭̬̭̼̯̍̌̏̌̽ ̣̔́
̶̡̛̛̛̯̌̏̌ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̖̜̍ ʿ̡̛̖̬ ̛ ̭̥̱̌ ̡̬̯̱̌,
̺̱̔̌̀̀ ̯̖̖̍ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍̽, ̯̬̖̱̺̱̍̀̀ ̨̭̬̭̍̌.

ˁ̼̬̯̐̌̽ ̡̬̯̱̌. ˋ̨̯̼̍ ̛̖̭̯̏̏ ̡̬̯̱̌ ̏ ̛̬̱̐,


̯̼ ̨̣̙̖̦̔ ̖̘ ̭̼̬̯̐̌̽ ̭ «̡̛̬̱».
ʰ̨̨̛̭̪̣̦̖̽̏̌̚ ̡̬̯̌. ʦ̭̖ ̡̬̯̼̌ ̭ ̨̨̪̭̯̦̦̼̥́ ʥ̨̨̦̱̭̥ ̛̛̣ ̨̨̭̜̭̯̥̏̏,
̡̨̨̯̬̼̖ ̯̼ ̘̣̏̏ ̏ ̛̬̱̐ (̡̨̬̥̖ ˌ̨̨̡̥̯, ̵̱̬̦̦̼̍̌ ̏ ˀ̡̡̀̌̚), ̯̼ ̨̛̭̪̣̱̖̹̽̽̚.
ʿ̛̬̥̖̬: ̨̣̖̀̍ ʽ̛̬̱̙̖, ˁ̸̡̛̱̪̖̬̥̦̦̌, ˋ̛̯! .
ʿ̛̛̬̥̖̦̖̦̖ ̡̬̯̌. ʪ̣́ ̸̨̛̪̣̱̖̦́ ̨̨̨̬̌̏̐̚ ̴̴̡̖̯̾̌ ̡̬̯̼̌ ̯̼ ̨̣̙̖̦̔
̛̛̪̬̥̖̦̯̽ ̯̱̾ ̡̬̯̱̌. ʿ̛̬̥̖̬: ̣̀̍̌́ ʦ̸̡̬̼̯̏̌̌̚, ̡̨̣̭̭̼̖̌̏ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̍,
ʤ̛̛̦̯̬̦̌̔, ʽ̨̦̣̭̍̌́̚. ˀ̨̼̖̌̏̚ ˌ̨̡̛̥̯ ̨̨̥̙̦ ̛̪̬̥̖̦̯́̽ ̡̡̌ ̭ «̡̛̬̱», ̡̯̌ ̛
̛̚ ˀ̡̡̀̌̌̚.
ʪ̣́ ̵̨̬̼̌̏̚ ̦̖-ˌ̨̨̡̥̯ ̭̼̬̯̐̌̽ ̡̬̯̱̌ ̸̨̦̖̯̌̌̚ ̛̛̪̬̥̖̦̯̽ ̖̘. ʿ̛̬̥̖̬: ̛̖̭̣
̯̼ ̛̬̖̹̐̌̽ ʸ̨̡̱̹̱̏, ̨̯ ̯̼ ̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌ ̖̘ ̛̪̬̥̖̦̖̹́̽ ̦̌ ̡̨̨̐-̨̛̣̍. ʽ̸̨̼̦̍
̨̪̭̣̖ ̛̛̪̬̥̖̦̖̦́ ̡̬̯̌̌ ̭̬̭̼̖̯̭̍̌̏̌́. ʿ̛̛̬̥̖̦̖̦̖ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̖̜̍ ̸̨̨̼̦̍
̯̬̖̱̖̯̍ ̨̭̬̭̍̌ ̵̛̬̱̔̐ ̡̬̯̌ ̣̔́ ̶̡̛̛̛̯̌̏̌.
ʿ̛̛̬̥̖̦̖̦̖ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̖̜̍ ̵̨̨̪̭̯̦̦̼́ ̡̬̯̌. ʫ̛̭̣ ̯̼ ̦̖ ̨̛̭̪̣̱̖̹̽̽̚
̨̨̪̭̯̦̦̱́̀ ̡̬̯̱̌, ̨̯ ̯̼ ̦̖ ̨̥̙̖̹̽ ̛ ̛̪̬̥̖̦̯́̽ ̖̘ ̨̬̼̖̌̏̚ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̍.
ʰ̸̡̛̭̣̖̦̖̀: ʺ̖̯̯̖̣̦̼̜̌̽ ʻ̨̙ ̨̨̥̙̦ ̛̛̪̬̥̖̦̯̽ ̡̡̌ ̨̬̱̌̏̀̚ ˌ̨̡̥̯̱ ̙̖̔̌ ̭
«̡̛̬̱», ̨̦ ̭̖̣̯̔̌̽ ̨̯̾ ̨̥̙̖̯ ̨̡̨̯̣̽ ˀ̶̨̨̨̯̬̖̌̍̐̏.

ʪ̛̖̜̭̯̖̏ ̡̬̯̌ ̨̪̬̖̣̖̯̭̔̌̔́́̚ ̦̌ ̛̯̬ ̛̯̪̌: ̨̛̣̯̖̣̦̖̔̽ (̛̦̪̬̥̖̬̌, ʥ̨̦̱̭


̛̛̣ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍̽ ̨̯ ̨̨̨̪̭̯̦̦̜́ ˌ̨̡̛̥̯), ̨̨̥̦̖̦̦̖̐̏ (̛̦̪̬̥̖̬̌, ̸̨̛̪̣̱̖̦̖
̨̱̬̦̏́ ̛̛̣ ̨̪̯̖̬́ ˌ̨̡̛̥̯) ̛ ̨̔ ̶̡̨̦̌ ̨̍́ (̛̦̪̬̥̖̬̌, ʥ̨̦̱̭ ̨̯ ̬̦̯̼̐̌̌ ̛̛̣
ʺ̴̨̡̨̛̛̯̬̔̌̌ ̨̨̥̦̭̯̬̏).
ʦ̭̖ ̨̨̪̭̯̦̦̼̖́ ̡̬̯̼̌ ̛̥̖̯̀ ̨̛̣̯̖̣̦̖̔̽ ̛̖̜̭̯̖̔̏, ̨̦ ̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ̡̯̙̖̌
̨̥̱̯̐ ̼̯̍̽ ̨̨̛̭̪̣̦̼̽̏̌̚ ̛ ̣̔́ ̨̨̨̥̦̖̦̦̐̏̐ ̛̖̜̭̯̔̏́. ʿ̛̬̥̖̬: ʧ̨̨̛̪̦̯̬̦ ̘̯̔̌
̨̨̪̭̯̦̦̼̜́ ʥ̨̦̱̭ +2, ̨̦, ̡̨̬̥̖ ̨̨̯̐, ̨̣̖̯̍̌̔̌ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍̽̀ ̨̨̨̥̦̖̦̦̐̏̐
̛̖̜̭̯̔̏́, ̨̨̪̣̺̖̜̏́̀̚ ̱̬̯̍̌̽ ʺ̨̦̭̯̬̌ ̛̚ ̨̍́. ˑ̴̴̡̖̯ ̨̨̛̣̯̖̣̦̔̽̐ ̛̖̜̭̯̔̏́
̡̪̬̖̬̺̖̯̭̌̌́, ̡̡̌ ̨̡̨̯̣̽ ̡̬̯̌̌ ̨̭̬̹̖̦̍̌. ʿ̛̬̥̖̬: ̯̼ ̯̖̬̖̹́̽ ʥ̨̦̱̭
ʧ̨̨̛̪̦̯̬̦̌, ̡̡̌ ̨̡̨̯̣̽ ̭̬̭̼̖̹̍̌̏̌̽ ̨̖̐, ̸̨̯̼̍ ̨̨̨̭̪̣̯̭̏̽̏̌̽́̚ ̨̖̐
̨̥̦̖̦̦̼̥̐̏ ̛̖̜̭̯̖̥̔̏.
ˑ̴̴̡̖̯ ̨̨̨̥̦̖̦̦̐̏̐ ̛̖̜̭̯̔̏́ ̨̼̪̣̦̖̯̭̏́́ ̭̬̱̌̚ ̙̖  ̡̡̌ ̨̡̨̯̣̽
̛̪̬̥̖̦̖̦̌ ̡̬̯̌̌ ̛̛̣ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍̽. ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯̾̐ ̡̬̯̌̌ ̭̬̭̼̖̯̭̍̌̏̌́ (̛̖̭̣ ̱ ̦̖̘
̦̖̯ ̵̛̬̱̔̐ ̨̭̜̭̯̏̏). ʽ̛̯̥̖̦̯̽ ̡̨̯̜̌ ̴̴̡̖̯̾ ̨̨̥̙̦ ̨̡̨̯̣̽ ̶̛̛̭̪̖̣̦̼̥̌̽
̡̛̬̯̥̌̌ ̛ ̨̡̨̯̣̽ ̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏ ̏ ̨̥̥̖̦̯ ̛̭̬̯̼̦̌̍̌̏̌́ ̨̨̯̾̐ ̴̴̡̖̯̾̌.
ʿ̛̬̥̖̬: ʺ̖̦̯̯̼̌ ̨̥̱̯̐ ̨̛̯̥̖̦̯̽ ̨̨̥̦̖̦̦̖̐̏ (̛ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽) ̛̖̜̭̯̖̔̏
ʸ̨̡̛̱̹̏, ̸̨̯, ̏ ̨̭̏̀ ̸̨̖̬̖̔̽, ̣̖̯̭́̏́́ ̨̥̦̖̦̦̼̥̐̏ ̛̖̜̭̯̖̥̔̏. ʫ̛̭̣ ̡̨̛̦̯
̦̖ ̨̛̯̥̖̦̣ ̨̥̦̖̦̦̼̜̐̏ ̴̴̡̖̯̾ ̭̬̱̌̚, ̨̯ ̨̪̙̖̚ ̨̯̾ ̭̖̣̯̔̌̽ ̨̨̨̦̖̥̙̦̏̚
̡̡̛̛̛̦̥̌ ̡̛̬̯̥̌̌. ʿ̛̬̥̖̬: ʥ̸̨̬̔́̌́ ˃̬̏̌̽ ̨̨̥̦̖̦̦̐̏ ̨̛̯̏̏̔ ʺ̨̦̭̯̬̌ ̏ ̨̜̍ ̛
̭̬̭̼̖̯̭̍̌̏̌́, ̨̛̯̥̖̦̯̽ ̨̯̯̾ ̴̴̡̖̯̾ ̨̨̥̙̦ ̡̨̬̯̜̌ ʶ̸̨̛̬̭̦̬̖̖̌, ̨̦ ̨̡̨̯̣̽
̭̬̱̌̚ ̙̖ ̨̪̭̣̖ ̛̛̪̬̥̖̦̖̦́ ʥ̸̨̬̖̜̔́ ˃̛̬̏̌, ̨̨̪̯̥ ̨̛̯̥̖̦̯̽ ̨̯̯̾ ̴̴̡̖̯̾
̱̙̖ ̨̨̨̦̖̥̙̦̏̚, ̵̨̯́ ʺ̨̦̭̯̬̌ ̨̨̥̙̦ ̛̱̣̯̔̌̽ ̛̛̬̱̥̔̐ ̛̛̖̜̭̯̥̔̏́.
ʶ̬̯̼̌ ̭ ̴̴̡̨̖̯̥̾ ̨̔ ̶̡̨̦̌ ̨̍́ ̏ ̨̛̣̹̦̭̯̖̍̽̏ ̨̭̘̥̏ ̛̬̯̭̐̌̀́ ̨̏ ̬̖̥̏́ ̨̍́.
ˋ̺̖̌ ̨̭̖̏̐ ̨̯̾ ̡̬̯̼̌, ̛̺̖̔̌̀ ʥ̨̦̱̭ ̡̡̨̜̌-̨̛̣̍ ̨̨̭̯̬̦̖ ̏ ̨̍̀. ʰ̵ ̴̴̡̖̯̾
̸̛̱̯̼̖̯̭̏̌́ ̨̔ ̶̡̨̦̌ ̨̍́, ̌ ̏ ̶̡̨̦̖ ̨̍́ ̡̛̯̖̌ ̡̬̯̼̌ ̭̬̭̼̯̭̍̌̏̌̀́ (̛̖̭̣ ̦̖
̛̥̖̯̀ ̵̛̬̱̔̐ ̨̭̜̭̯̏̏). ʫ̛̭̣ ̡̡̛̥̌-̨̛̣̍ ̨̨̬̥̍̌̚ ̱̬̯̍̌̽ ̯̱̾ ̡̬̯̱̌ ̨̔ ̸̨̡̨̛̦̦̌́
̨̍́, ̨̯ ̖̘ ̴̴̡̖̯̾ ̨̪̬̪̘̯̌̔.
ʿ̛̬̥̖̬: ˌ̴̯̬̌ -5 ̨̯ ˃̨̛̬̖̣̐̌́̚ ̨̪̬̪̘̯̌̔, ̛̖̭̣ ̱̬̯̍̌̽ ̯̱̾ ̡̬̯̱̌ ˀ̶̛̛̛̌̔̌
̛̪̬ ̨̨̛̪̥̺ ʤ̛̛̦̯̬̦̌̔̌. ʿ̛̬̥̖̬: ʺ̨̨̦̭̯̬̏ ̨̨̥̙̦ ̛̬̭̭̥̯̬̯̌̌̏̌̽ ̡̡̌ ̴̴̡̖̯̾
̨̔ ̶̡̨̦̌ ̨̍́, ̛̖̭̣ ̱̬̯̍̌̽ ʺ̨̦̭̯̬̌ ̛̚ ̨̍́, ̨̯ ̨̖̐ ʥ̨̖̏̌́ ˁ̛̣̌ ̛ ̭̖̏ ̨̖̐
̨̨̨̛̭̖̦̦̭̯̍ ̪̖̬̖̭̯̦̱̯̌ ̛̣̯̏́̽ ̦̌ ̨̜̍.
ʺ̨̛̦̖̐ ̡̬̯̼̌ ̸̨̭̖̯̯̌̀ ̏ ̭̖̖̍ ̴̴̡̖̯̼̾ ̸̨̨̛̬̣̦̌̐̚ ̛̖̜̭̯̔̏́. ʻ̛̪̬̥̖̬̌,
̨̛̣̯̖̣̦̖̔̽ ̛̖̜̭̯̖̔̏ ̨̥̙̖̯ ̼̯̏̏̌̽̚ ̨̨̥̦̖̦̦̖̐̏ ̛̖̜̭̯̖̔̏ ̛̪̬ ̛̛̭̬̯̼̦̌̍̌̏̌
̵̡̨̨̦̖̯̬̼ ̨̛̱̭̣̜̏. ʿ̛̬̥̖̬: ʿ̨̨̭̯̖̪̖̦̦̖ ʽ̸̛̣̱̖̦̖̍ ̖̜̭̯̱̖̯̔̏ ̨̛̣̯̖̣̦̔̽ ̛
̘̯̔̌ ̯̖̖̍ ˌ̴̯̬̌ ̡ ʥ̨̨̖̜̏ ˁ̛̣̖. ʦ ̸̦̣̖̌̌ ̡̨̨̙̌̔̐ ̵̨̔̌ ̵̨̨̛̛̪̬̭̯̔ ̨̨̥̦̖̦̦̖̐̏
̛̖̜̭̯̖̔̏ ̨̪ ̸̛̛̱̖̣̖̦̏̀ ̨̨̯̾̐ ̨̨̛̣̯̖̣̦̔̽̐ ˌ̴̯̬̌̌. ʤ ̏ ̶̡̨̦̖ ̵̨̔̌, ̦̌ ̡̨̨̨̯̬̥
ˌ̴̯̬̌ ̨̛̭̯̦̖̯̔̐ ̵̯̬̘, ̵̨̨̛̛̪̬̭̯̔ ̨̨̥̦̖̦̦̖̐̏ ̛̖̜̭̯̖̔̏ ̨̯̖̜̏ ̛̭̥̖̬̯.
ʿ̨̬ ̡̬̯̼̌ ̨̨̛̣̯̖̣̦̔̽̐ ̛̖̜̭̯̔̏́, ̵̨̛̦̺̖̭̌̔́́ ̏ ̛̬̖̐, ̨̨̬̯̐̏́, ̸̨̯ ̯̼ ̵̛
̨̛̭̪̣̱̖̹̽̽̚ (̡̨̬̥̖ ˌ̨̨̡̥̯, ̵̵̨̛̦̺̭̌̔́́ ̏ ˀ̡̡̖̀̌̚). ʿ̨̬ ̨̥̦̖̦̦̼̜̐̏ ̴̴̡̖̯̾
̛̛̣ ̴̴̡̖̯̾ ̨̔ ̶̡̨̦̌ ̨̍́ ̨̨̬̯̐̏́, ̸̨̯ ̯̼ ̨̖̐ ̛̪̬̥̖̦̖̹́̽.
ʿ̨̨̨̭̣̖̯̖̣̦̭̯̔̏̌̽̽ ̨̛̼̪̣̦̖̦̏́ ̵̨̥̦̖̦̦̼̐̏ ̴̴̡̨̖̯̾̏. ʦ̭̖ ̨̥̦̖̦̦̼̖̐̏
̴̴̡̖̯̼̾ ̨̼̪̣̦̯̭̏́̀́ ̏ ̨̯̥ ̨̡̪̬̖́̔, ̏ ̡̡̨̥̌ ̛̼̣̍ ̭̼̬̦̼̐̌ ̡̬̯̼̌, ̛̺̖̔̌̀ ̨̯̯̾
̴̴̡̖̯̾, ̛̛̣ ̛̪̬̥̖̦̖̦̼ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̍. ʰ̸̡̛̭̣̖̦̖̥̀ ̣̯̭́̏́̀́
̴̴̡̖̯̼̾ ̡̬̯̌ ̛ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̖̜̍, ̡̨̨̯̬̼̖ ̦̪̬̥̱̌́̀ (̦̖ ̡̨̨̭̖̦̦̏)
̛̣̯̏́̀ – ̨̯̥̖̦̯́̀ ̛̛̣ ̛̥̖̦̯́̀̚ – ̛̪̬̥̖̦̖̦̦̼̜ ̬̦̖̖̌
̴̴̡̖̯̾. ʿ̛̬̥̖̬: ̴̴̡̖̯̾ ʸ̨̡̛̱̹̏ ʻ̖̌̍̐ ˀ̨̖̜̖̬̔̏ ̨̣̙̖̦̔
̼̯̍̽ ̨̼̪̣̦̖̦̏ ̨̦̖̥̖̣̖̦̦̔, ̡̡̌ ̨̡̨̯̣̽ ̯̾̌ ̡̬̯̌̌ ̨̡̯̬̼̯̌
̨̡̨̛̬̥̐ ̛̚ ̡̨̨̣̼̔ ̛̛̣ ̭̼̬̦̐̌̌ ̦̌ ̨̦̖̐, ̨̦ ̦̖ ̨̥̙̖̯
̭̼̬̯̐̌̽ ˀ̖̜̖̬̔̌ ̛ ̬̯̌̍̌̽̚ ʸ̨̡̱̹̱̏ ̏ «̡̬̱̱». ʻ̨ ̨̡̛̬̐
̨̥̙̖̯ ̛̛̪̬̥̖̦̯̽ ʺ̖̦̯̯̼̌, ̸̨̯̼̍ ̨̛̯̥̖̦̯̽ ̯̱̾
ʸ̨̡̱̹̱̏. ʿ̛̬̥̖̬: ̨̪̭̣̖ ̛̛̪̬̥̖̦̖̦́ ʤ̨̨̯̥̦̜ ʥ̨̥̼̍
̭̖̏ ̨̦̖̥̖̣̖̦̦̔ ̨̣̙̦̼̔ ̱̥̖̬̖̯̽, ̡̨̛̦̯ ̦̖ ̨̥̙̖̯
̦̖̯̌̔̽ ʿ̨̨̛̬̯̯̪ ʺ̶̡̨̛̛̖̦̭̜̔ ʥ̨̛̬̦ ̛̚ ˀ̡̡̀̌̌̚, ̸̨̯̼̍
̨̪̪̼̯̯̭̌̽́ ̛̭̪̭̯̭̌̽ ̨̯ ̛̭̥̖̬̯, ̨̦ ̨̨̥̙̦ ̭̼̬̯̐̌̽
ʶ̸̨̛̬̭̦̬̖̖̌, ̸̨̯̼̍ ̨̛̯̥̖̦̯̽ ʤ̨̯̥̦̱̀ ʥ̨̥̱̍ ̛̛̣ ̛̛̪̬̥̖̦̯̽
̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍̽ ̨̦̖̯̜̌̔ ʺ̶̡̨̛̛̖̦̭̜̔ ʥ̨̛̬̦, ̸̨̯̼̍ ̨̪̪̼̯̯̭̌̽́ ̛̼̙̯̏̽.

ˌ̨̡̥̯̌ – ̨̯̾ ̣̀̍̌́ ̡̬̯̌̌ ̭ ̶̨̖̦̜ ̏ ʶ̵̡̬̼̹̌. ˁ̼̬̯̐̌̽, ̨̯ ̖̭̯̽ ̛̖̭̯̏̏ ̏ ̛̬̱̐,
̣̱̀̍̀ ˌ̨̡̥̯̱ ̨̨̥̙̦ ̭̬̱̌̚ ̙̖ ̛̪̬ ̸̨̛̛̪̣̱̖̦ (̙̖̔̌ ̨̏ ̬̖̥̏́ ̸̨̨̱̙̐ ̵̨̔̌, ̨̦
̨̡̨̯̣̽ ̛̖̭̣ ̯̼ ̭̥̌ ̦̖ ̏ ̨̍̀), ̨̛̣̍ ̨̪̙̖̚ ̨̏ ̬̖̥̏́ ̨̨̭̖̏̐ ̵̨̔̌ ̛ ̦̖ ̏ ̨̍̀.
˃̼ ̦̖ ̨̥̙̖̹̽ ̸̨̪̣̱̯̌̽ ʥ̨̦̱̭ ̛̛̣ ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚ ̨̨̭̜̭̯̏̏ ˌ̨̡̛̥̯, ̛̖̭̣ ̨̦̌
̵̨̛̦̯̭̌̔́ ̱ ̯̖̍́ ̏ «̡̬̱̖» ̛̛̣ ̏ ˀ̡̡̖̀̌̚. ʦ̭̖ ̖̘̦̦̼̖̏̏̔ ̏ ̛̬̱̐ ˌ̨̡̛̥̯, ̡̡̌
̨̛̭̪̣̱̖̥̼̖̽̚, ̡̯̌ ̛ ̯̖, ̸̨̯ ̣̖̙̯̌ ̏ ˀ̡̡̖̀̌̚, ̯̼ ̦̖̭̘̹̽. ˃̼ ̨̥̙̖̹̽ ̛̦̖̭̯
̨̣̖̀̍ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̵̡̛̥̖̣ ˌ̨̨̡̥̯.
ʥ̨̛̣̹̖̽ ˌ̨̡̛̥̯. ʻ̌ ʥ̵̨̛̣̹̽ ˌ̵̨̡̥̯̌ ̛̦̱̏̚ ̭̣̖̏̌ ̖̭̯̽ ̛̦̪̭̌̔̽
«ʥ̨̣̹̽̌́». ʫ̛̭̣ ̦̌ ˌ̨̡̥̯̖ ̦̖ ̨̛̦̪̭̦̌̌, ̸̨̯ ̨̦̌ ʥ̨̣̹̽̌́ – ̸̛̦̯̌̚, ̨̦̌ ̡̥̖̣̌́.
˃̼ ̨̥̙̖̹̽ ̛̦̖̭̯ ̨̡̨̯̣̽ ̨̦̱̔ ʥ̨̣̹̱̽̀ ˌ̨̡̥̯̱, ̨̛̛̦̖̭̥̌̏̚ ̨̯ ̨̨̯̐,
̨̛̭̪̣̱̖̹̽̽̚ ̯̼ ̖̘ ̛̛̣ ̦̖̯.
ʫ̛̭̣ ̸̨̯-̨̯ ̨̨̪̣̖̯̏́̚ ̯̖̖̍ ̛̦̖̭̯ ̨̣̹̖̍̽ ̨̨̦̜̔ ʥ̨̨̣̹̜̽ ˌ̨̡̛̥̯, ̛ ̯̼
̯̖̬̖̹́̽ ̯̱̾ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍̽, ̨̯ ̯̼ ̨̣̙̖̦̔ ̨̛̣̍ ̨̦̖̥̖̣̖̦̦̔ ̖̬̦̱̯̏̽ ̭̖̖̍ ̡̯̱̌̀
̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍̽, ̨̛̣̍ ̛̛̯̭̍̌̏̽́̚ ̨̯ «̵̛̛̣̹̦» ʥ̵̨̛̣̹̽ ˌ̨̨̡̥̯. ʫ̛̭̣ ̯̼ ̦̖ ̏ ̨̍̀,
̯̼ ̨̥̙̖̹̽ ̨̨̨̪̪̬̯̍̏̌̽ ̨̥̖̦̯̍́̽ ʥ̨̛̣̹̖̽ ˌ̨̡̛̥̯ ̦̌ ̡̛̥̖̣̖ ̱ ̵̛̬̱̔̐
̨̡̨̛̬̐̏, ̌ ̛̖̭̣ ̨̯̾ ̨̯̜̏ ̵̨̔, ̨̯ «̛̛̣̹̦̖» ˌ̨̡̛̥̯ ̨̨̥̙̦ ̨̪̬̯̔̌̽ ̌̚ ̨̱̬̖̦̏̽
(̛̖̭̣ ˌ̨̨̡̥̯ ̦̖̬̘̯̭̌̍́ ̦̌ 1000 ʶ̡̬̼̹̖). ʦ ̨̨̛̪̬̯̦̥̏ ̸̭̣̱̖̌ ̛̪̬̘̯̭̔́ ̨̯̯̔̌̽
̵̛ ̨̭̥̥̱̌ ̡̨̨̨̛̦̱̬̦̖̥̱̏̏̚ ̨̡̛̬̱̐ ̛̚ ̵̯̖, ̡̨̯ ̨̥̙̖̯ ̵̛ ̛̦̖̭̯. ʫ̛̭̣ ̙̖̔̌ ̨̯̯̔̌̽
ʥ̨̣̹̱̽̀ ˌ̨̡̥̯̱ ̡̨̦̖̥̱ – ̨̭̬̭̍̽ ̖̘.

ˌ̨̡̥̯̌ ̨̥̙̖̯ ̯̔̌̏̌̽ ̨̨̪̭̯̦̦̼̜́ ʥ̨̦̱̭ ̛̛̣ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍̽, ̌ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽


̨̨̬̜̌̏̚.
ʻ̌ ̵̭̖̏ ̵̨̬̼̌̏̚ ˌ̵̨̡̥̯̌ ̨̛̦̪̭̦̌̌ «ˀ̨̌̏̌́̚ ˌ̨̡̥̯̌». ˀ̨̼̖̌̏̚ ˌ̨̡̛̥̯
̨̨̥̙̦ ̛̪̬̥̖̦̯́̽ ̡̡̌ ̭ «̡̛̬̱», ̡̯̌ ̛ ̛̚ ˀ̡̡̀̌̌̚ ̏ ̨̣̜̀̍ ̨̥̥̖̦̯, ̛̖̭̣ ̨̯̾ ̦̖
̸̨̨̛̛̪̬̯̬̖̯̏ ̡̯̖̭̯̱ ̡̬̯̼̌. ʫ̛̭̣ ̦̌ ˌ̨̡̥̯̖ ̡̨̭̦̌̌̚, ̸̨̯ ̖̘ ̨̨̥̙̦ ̛̛̪̬̥̖̦̯̽
̡̡̌ ̨̬̱̌̏̀̚ ˌ̨̡̥̯̱, ̨̯ ̨̯̾ ̨̨̥̙̦ ̭̖̣̯̔̌̽ ̡̡̌ ̭ «̡̛̬̱», ̡̯̌ ̛ ̛̚ ˀ̡̡̀̌̌̚.
ʽ̸̛̛̬̦̖̦̖̐̌ ̦̌ ̨̨̛̛̭̪̣̦̖̽̏̌̚ ̛ ̛̛̪̬̥̖̦̖̦̖ ˌ̨̨̡̥̯. ʸ̨̜̀̍ ̨̡̛̬̐ ̨̥̙̖̯
̛̦̖̭̯ ̣̼̖̀̍ ˌ̨̡̛̥̯, ̨̦ ̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ˌ̨̡̛̥̯ ̛̥̖̯̀ ̸̨̛̛̬̦̖̦̐̌́ ̏
̨̨̛̛̛̭̪̣̦̽̏̌̚ ̛ ̛̛̛̪̬̥̖̦̖̦. ʿ̛̬̥̖̬: ʿ̡̱̹̱ «˃̖̭̣̌» ̨̥̱̯̐ ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚
̨̡̨̯̣̽ ˄̸̘̦̼̖ ʤ̡̦̣̌̏̌.
ʶ̨̬̥̖ ̨̨̯̾̐, ̯̼ ̨̥̙̖̹̽ ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚ ̨̡̨̯̣̽ ̨̛̦̔ ʧ̨̨̡̣̦̏́, ̨̛̦̔ ʥ̨̡̛̬̦,
̨̦̱̔ ʽ̡̱̱̍̏ ̛ ̨̦̱̔ ʪ̸̱̬̱̦̱̏̀ ̛̛̣ ̖̔̏ ʽ̸̵̨̦̬̱̦̼̔ ˌ̨̡̛̥̯.

ʻ̛̪̬̥̖̬̌, ̯̼ ̨̥̙̖̹̽ ̛̦̖̭̯ ̡̨̡̨̭̣̽ ̨̨̱̦̐̔ ʧ̨̨̡̨̣̦̏́̏, ̨̦ ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚


̨̥̙̖̹̽ ̨̡̨̯̣̽ ̨̛̦̔ ̛̚ ̵̛̦, ̛̖̭̣ ̨̡̨̯̣̽ ̨̨̭̼̖̍ ̡̬̯̼̌ ̦̖ ̨̨̪̣̯̏́̚ ̯̖̖̍
̨̨̛̛̦̬̬̯̐̏̌̽ ̛̯̾ ̸̨̛̛̬̦̖̦̐̌́.
ˌ̨̡̛̥̯, ̦̖̖̥̼̖̌̔̏̌ ̵̨̪̖̬̏ ̬̱̔̐ ̬̱̔̐̌. ʻ̡̨̨̖̯̬̼̖ ˌ̨̡̛̥̯ ̨̥̱̯̐ ̼̯̍̽
̦̖̯̼̌̔ ̵̨̪̖̬̏ ̵̛̬̱̔̐ (̵̛ ̦̖ ̨̨̯̖̣̦̍́̌̽̚ ̦̖̯̌̔̏̌̽ ̵̨̪̖̬̏, ̨̨̥̙̦ ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚
̛ ̨̨̯̖̣̦̔̽). ʿ̛̬̥̖̬: ʤ̶̨̛̛̛̦̯̬̦̦̼̜̌̔̌ ʶ̨̭̯̥̀ ̣̖̯̭́̏́́ ʥ̨̡̨̛̬̦̥, ̨̦ ̨̖̐
̨̨̥̙̦ ̨̨̛̭̪̣̯͕̽̏̌̽̚ ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̱ ̯̖̍́ ̱̙̖ ̦̖̯̌̔ ̨̬̱̜̔̐ ʥ̨̡̛̬̦. ˃̛̪
̵̡̛̯̌ ˌ̨̨̡̥̯ ̡̱̦̌̌̚ ̦̌ ̡̬̯̖̌ ̡̨̛̱̬̭̥̏.
ˀ̡̡̀̌̚. ˃̖ ˌ̨̡̛̥̯, ̡̨̨̯̬̼̖ ̯̼ ̦̖ ̨̥̙̖̹̽ ̛̛̣ ̦̖ ̵̸̨̖̹̽ ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚ ̏
̦̦̼̜̔̌ ̨̥̥̖̦̯, ̨̦̱̙̦ ̨̨̛̪̣̙̯̽ ̏ ˀ̡̡̀̌̚. ˋ̨̯̼̍ ̸̨̛̯̣̯̌̽ ˌ̨̡̛̥̯ ̏ ˀ̡̡̖̀̌̚
̨̯ ̵̨̛̭̪̣̱̖̥̼̽̚, ̨̛̪̖̬̦̏ ̡̬̯̼̌ ̵̨̛̦̖̭̪̣̱̖̥̼̽̚ ˌ̨̨̡̥̯ ̨̨̨̛̬̦̯̣̦̐̌̽̚. ʦ̭̖
̨̬̼̖̌̏̚ ˌ̨̡̛̥̯, ̡̨̨̯̬̼̖ ̯̼ ̵̸̨̖̹̽ ̨̛̼̣̙̯̏̽ ̦̌ ̨̭̯̣, ̨̯̙̖ ̡̛̣̌̔ ̏ ˀ̡̡̀̌̚. ʦ
ˀ̡̡̀̌̚ ̨̨̥̙̦ ̡̭̣̼̯̌̔̏̌̽ ̨̡̨̯̣̽ ˌ̨̡̛̥̯.
˃̼ ʻʫ ʺʽʮʫˌː ̛̱̬̯̍̌̽ ̛̛̣ ̨̭̯̯̔̌̏̌̽ ˌ̨̡̛̥̯ ̛̚ ˀ̡̡̀̌̌̚, ̡̨̐̔̌ ̯̼
̸̱̭̯̱̖̹̌̏̽ ̏ ̨̍̀ ̛̛̣ ̭̥̼̖̹̭̏̌̽́, ̨̦ ̯̼ ̨̥̙̖̹̽ ̛̪̬̥̖̦̯́̽ ̨̬̼̖̌̏̚ ˌ̨̡̛̥̯
̨̪̬̥́ ̛̚ ˀ̡̡̀̌̌̚.
ˁ̨̬̭̍ ˌ̨̨̡̥̯. ʻ̖̣̽́̚ ̭̬̭̼̯̍̌̏̌̽ ˌ̨̡̛̥̯ ̨̨̪̬̭̯ ̡̯̌. ʿ̛̬̥̖̬: ̦̖̣̽́̚
̨̛̭̬̭̯̍̽ ̨̦̱̔ ʥ̨̣̹̱̽̀ ˌ̨̡̥̯̱, ̸̨̯̼̍ ̭̼̬̯̐̌̽ ̬̱̱̔̐̀ ʥ̨̣̹̱̽̀ ˌ̨̡̥̯̱. ˃̼
̨̥̙̖̹̽ ̨̪̬̯̔̌̽ ̵̛ ̌̚ ̨̛̱̬̦̏, ̨̥̖̦̯̍́̽ ̛̛̣ ̨̯̯̔̌̽ ̨̡̛̬̥̐̌, ̡̨̨̯̬̼̖ ̵̨̯̯̌́̚
̨̨̯̾̐, ̨̥̙̖̹̽ ̨̛̭̬̭̯̍̽ ̵̛ ̣̔́ ̶̡̛̛̛̯̌̏̌ ̵̡̡̛̌-̨̛̣̍ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̖̜̍, ̨̛̣̍ ̏
̬̖̱̣̯̯̖̽̌̚ ̛̖̜̭̯̔̏́ ̵̛̬̱̔̐ ̡̬̯̌.
ʫ̛̭̣ ̡̡̨̜̌-̨̯ ̴̴̡̖̯̾ ̯̬̖̱̖̯̍ ̨̛̭̬̭̯̍̽ ˌ̨̡̥̯̱, ̨̯ ̨̯̾ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̨̡̨̯̣̽
ˌ̨̡̥̯̌ ̨̭ ̨̭̯̣̌; ̨̯̾ ̦̖ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ˌ̨̡̥̯̌ ̭ «̡̛̬̱», ̛̖̭̣ ̨̡̨̯̣̽ ̏ ̨̛̛̛̪̭̦̌
̴̴̡̖̯̾̌ ̨̦́̏ ̦̖ ̡̨̭̦̌̌̚ ̨̛̦̖ (̨̡̨̦̔̌, ̛̖̭̣ ̯̬̖̱̖̯̭̍́ ̨̛̭̬̭̯̍̽ ̣̱̀̍̀ ̡̬̯̱̌, ̨̯
̨̯̾ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̣̀̍̌́ ̨̯̏́ ̡̬̯̌̌, ̡̡̌ ̨̭ ̨̭̯̣̌, ̡̯̌ ̛ ̭ «̡̛̬̱).
ʫ̛̭̣ ̱ ̯̖̍́ ̖̭̯̽ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ˌ̨̨̡̥̯, ̵̵̨̨̛̪̺̔̔́ ̨̪̔ ̛̖̜̭̯̖̔̏ ʸ̨̡̛̱̹̏,
ˀ̶̛̛̛̌̔̌ ̛̛̣ ʻ̨̖̪̯̬̖̭̯̍̏̌, ̨̯ ̯̼ ̭̥̌ ̬̖̹̖̹̌̽, ̡̡̨̜̌ ̨̛̥̖̦̦ ˌ̨̡̨̥̯̜
̨̨̪̙̖̬̯̯̏̏̌̽. ʫ̛̭̣ ̏ ̡̯̖̭̯̖ ̡̬̯̼̌ ̦̖ ̡̨̭̦̌̌̚, ̸̨̯ ̨̯̾ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ˌ̨̡̥̯̌ ̭
«̡̛̬̱», ̨̯ ̨̯̾ ̨̣̙̦̔̌ ̼̯̍̽ ˌ̨̡̥̯̌ ̨̭ ̨̭̯̣̌. ʫ̛̭̣ ̏ ̡̯̖̭̯̖
ʸ̨̡̛̱̹̏, ˀ̶̛̛̛̌̔̌ ̛̛̣ ʻ̨̖̪̯̬̖̭̯̍̏̌ ̦̖ ̡̨̭̦̌̌̚, ̸̨̯ ̯̼ ̨̣̙̖̦̔
̨̪̯̖̬̯́̽ ̭̖̏ ̡̬̯̼̌ ̨̨̯̾̐ ̛̯̪̌, ̨̯ ̯̼ ̯̖̬̖̹́̽ ̨̡̨̯̣̽ ̨̦̱̔ ̡̬̯̱̌
̨̨̦̦̔̌̐ ̛̯̪̌ ̨̪ ̨̭̖̥̱̏ ̨̼̬̱̏̍. ʿ̛̬̥̖̬: ̛̖̭̣ ʻ̨̨̖̪̯̬̖̭̯̍̏
̯̬̖̱̖̯̍ ̨̛̭̬̭̯̍̽ ʥ̨̡̛̬̦, ̨̯ ̯̼ ̨̥̙̖̹̽ ̨̛̭̬̭̯̍̽ ̡̡̌
̨̛̭̪̣̱̖̥̼̜̽̚ ʥ̨̡̛̬̦, ̡̯̌ ̛ ʥ̨̡̛̬̦ ̛̚ ˀ̡̡̀̌̌̚ (̨̦ ̦̖ ̭
«̡̛̬̱», ̛̖̭̣ ̏ ʻ̨̖̪̯̬̖̭̯̖̍̏ ̦̖ ̡̨̭̦̌̌̚, ̸̨̯ ̨̨̦
̛̣̖̯̏́ ̛ ̦̌ «̡̬̱̱»).
ʽ̛̬̱̙̖. ʦ̭̘ ʽ̛̬̱̙̖ ̏ ̛̬̖̐ ̸̨̨̪̥̖̖̦ ̡̡̌
ˈ̨̨̨̣̦̖̔, ʸ̡̨̘̖̐, ˃̨̙̘̣̖́, ˑ̸̡̨̛̦̖̬̖̯̖̭̖̐ ̛̛̣
ʶ̭̯̖̯̌. ˃̛̪ ʽ̛̬̱̙́ ̙̖̦̏̌ ̨̡̨̯̣̽ ̣̔́
̨̛̛̥̖̜̭̯̏̌̔̏́̚ ̭ ̛̛̬̱̥̔̐ ̡̛̬̯̥̌̌.
ʶ̨̬̥̖ ̨̨̯̐, ̯̖̖̍ ̨̥̙̖̯ ̨̪̪̭̯̭̌̽́
ʦ̸̡̬̼̯̏̌̌̚ – ̨̯̾ ̨̬̼̖̌̏̚ ˌ̨̡̛̥̯, ̡̨̨̯̬̼̖
̨̨̪̦̼̔̍ ̛̬̱̥̔̐ ̨̬̼̥̌̏̚ ̡̬̯̥̌̌, ̨̦ ̵̛
̛̛̪̬̥̖̦̖̦̖ ̨̨̣̙̦̔ ̨̨̨̭̪̬̙̯̭̏̔̌̽́ ̨̡̛̬̥̥̐ ʥ˄ʺ! ʦ̸̡̬̼̯̏̌̌̚ ̦̖
̸̛̭̯̖̯̭̌́ ʽ̛̬̱̙̖̥.
ˈ̣̥̌. ˃̖̖̍ ̸̡̨̭̯̖̦̌̽ ̱̱̯̍̔ ̨̪̪̯̭̌̔̌̽́ ˌ̨̡̛̥̯, ̸̨̪̥̖̖̦̦̼̖ ̡̡̌ ˈ̣̥̌.
ʽ̸̨̼̦̍ ̛̯̾ ˌ̨̡̛̥̯ ̨̖̭̪̣̖̦̼̍̚, ̨̦ ̨̥̱̯̐ ̨̛̛̪̬̯̭̐̔̽́ ̏ ̵̡̨̨̦̖̯̬̼ ̶̵̛̛̭̯̱̌́.
ˈ̣̥̌ ̛̥̖̖̯ ̶̖̦̱ ̛ ̸̨̛̪̦̖̯̭̔́́ ̭̖̥̏ ̛̪̬̣̥̌̏̌ ̵̨̨̪̭̯̦̦̼́ ˌ̨̨̡̥̯, ̌̚
̸̡̛̛̭̣̖̦̖̥̀ ̨̨̯̐, ̸̨̯ ̸̨̨̼̦̍ ̦̖ ̘̯̔̌ ̛̦ ʥ̨̦̱̭̌, ̛̦ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̖̜̍.
ʦ̡̛̭̜́ ̬̌̚, ̼̯̦̱̏́̏ ̛̚ ̡̨̨̣̼̔ ˈ̣̥̌, ̯̼ ̨̣̙̖̦̔ ̯̏́̽̚ ̖̺̘ ̨̨̦̔ ˁ̨̡̨̛̬̺̖̏ ̏
̛̖̏̔ ̶̡̨̛̛̥̪̖̦̭̌. ʫ̛̭̣ ̯̼ ̣̏́̚ ˈ̣̥̌ ̯̘̥̦̱̏̀, ̯̼ ̨̣̙̖̦̔ ̭̖̥̏ ̨̡̪̯̌̌̽̚ ̡̬̯̱̌
̛ ̯̏́̽̚ ̶̡̨̛̥̪̖̦̭̌̀ ̯̘̥̦̱̏̀. ʫ̛̭̣ ̙̖ ˈ̣̥̌ ̨̭̯̣̭̔̌́ ̯̖̖̍ ̏ ̨̡̯̬̼̯̱̀, ̨̯
̶̡̨̛̥̪̖̦̭̌̀ ̨̯̙̖ ̛̖̬̍ ̏ ̨̡̯̬̼̯̱̀. ʻ̨ ̛̖̭̣ ̨̦̏̌́ ̡̬̯̌̌ ̨̯̙̖ ̨̡̙̖̯̭̌́
ˈ̨̣̥̥̌, ̨̯ ̯̖̖̍ ̛̪̬̘̯̭̔́ ̛̛̭̥̬̯̭̽́ – ̨̣̹̖̍̽ ̶̡̨̛̥̪̖̦̭̜̌ ̯̖̖̍ ̦̖ ̨̨̨̪̣̙̖̦.
ʽ̡̨̦̔̌ ̛̖̭̣ ̯̼̖̏́̚ ˁ̨̡̨̛̬̺̏̌ ̨̣̙̦̼̔ ̼̯̍̽ ̬̖̣̖̦̼̌̔̚ ̭ ʿ̨̨̡̨̛̥̺̦̥, ̨̯
̶̡̨̛̥̪̖̦̭̌́ ̖̬̘̯̭̍́ ̨̡̨̯̣̽ ̨̪̭̣̖ ̡̛̖̣̘̙̔.

˄ ̡̨̨̨̨̦̖̯̬̐ ˈ̣̥̌̌ ̖̭̯̽ ̨̨̨̛̥̙̦̭̯̏̚, ̛̯̬̖̱̺̖̍̀ ̨̛̭̬̭̯̍̽ ̨̯̯̾ ˈ̣̥̌.


ʦ̨̨̨̭̪̣̯̭̽̏̌̽́̚ ̨̯̜̾ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̀̚ ̨̨̥̙̦͕ ̨̡̨̯̣̽ ̛̖̭̣ ˈ̣̥̌ ̛̣̖̙̯ ̏
ˀ̡̡̖̀̌̚, ̖̣̯̔̌̽ ̨̯̾ ̭ «̡̛̬̱» ̦̖̣̽́̚.

ʫ̛̭̣ ̛̛̼̙̦̖̏̏̌ ̦̌ ̵̨̪̱̭̯̹̌ ̘̯̭̔̌́ ̥̏̌ ̡̨̛̭̣̹̥ ̡̨̣̖̐, ̨̥̙̖̯̖ ̨̛̱̭̣̙̦̯̽


̛̪̬̣̌̏̌ ̛ ̦̖ ̬̯̍̌̽ ̶̡̨̛̥̪̖̦̭̌̀ ̌̚ ˈ̣̥̌ ̛̦ ̛̪̬ ̵̡̡̛̌ ̵̨̛̱̭̣̏́.
ʽ̥̖̦̍ ˌ̨̡̛̥̯̥̌. ˃̼ ̨̥̙̖̹̽ ̥̖̦̯̭́̽́ ˌ̨̡̛̥̯̥̌ (̨̦ ̦̖ ̛̛̬̱̥̔̐ ̡̛̬̯̥̌̌)
̭ ̛̛̬̱̥̔̐ ̨̡̛̛̬̥̐̌. ʺ̖̦̯̭́̽́ ̨̨̥̙̦ ̨̡̨̯̣̽ ˌ̨̡̛̥̯̥̌, ̵̨̛̛̦̺̥̭̌̔́́ ̏ ̛̬̖̐
(̦̖ ̏ «̡̬̱̖»). ʺ̖̦̯̭́̽́ ̨̨̥̙̦ ̏ ̨̣̖̀̍ ̬̖̥̏́, ̨̡̪̌ ̯̼ ̦̖ ̏ ̨̍̀, ̛ ̸̣̱̹̖, ̛̖̭̣
̨̯̾ ̱̖̯̍̔ ̦̖ ̨̯̜̏ ̵̨̔. ʦ̭̖ ˌ̨̡̛̥̯, ̡̨̨̯̬̼̖ ̯̼ ̦̥̖̦̣̌́, ̨̭̯̯̭̌̀́ ̏ ̛̬̖̐ ̛
̨̪̪̯̌̔̌̀ ̏ ̨̯̜̏ ˀ̡̡̀̌̚.
ʺ̨̨̙̦ ̨̯̯̔̌̏̌̽ ˌ̨̡̛̥̯ ̛ ̨̨̪̬̭̯ ̡̯̌, ̛̦̪̬̥̖̬̌, ̸̨̯̼̍ ̨̡̛̪̱̪̯̔̽ ̵̛̬̱̔̐
̨̡̨̛̬̐̏: «˔ ̨̯̥̔̌ ̯̖̖̍ ̨̥̜ ʤ̶̨̛̛̛̦̯̬̦̦̼̜̌̔̌ ʶ̨̭̯̥̀, ̛̖̭̣ ̯̼ ̦̖ ̱̖̹̍̔̽
̨̨̪̥̯̐̌̽ ʸ̘̦̖ ̨̛̪̬̯̏ ̵̛̯̾ ˁ̨̱̪̖̬̥̱̯̦̯̌̏!». ˁ̸̛̯̜̯̖̌ ̨̯̾ ̨̨̥̖̦̥̍ ̛̦ ̦̌ ̸̨̯.
ʤ ̖̺̘ ̨̨̥̙̦ ̨̼̥̯̏̐̌̽ ˌ̨̡̛̥̯: «˔ ̭̼̬̐̌̀ ̦̌ ̯̖̍́ ˋ̘̬̦̱̀ ʿ̨̨̣̭̱, ̛̖̭̣ ̯̼
̸̭̖̜̭̌ ̙̖ ̦̖ ̨̯̹̔̌̽ ̥̦̖ ʪ̴̡̛̖̦̖̯̦̯̌̚ ̣̔́ ʿ̛̛̺».
ʿ̨̬̙̔̌̌ ˌ̨̨̡̥̯ ̌̚ ˄̨̛̬̦̏. ʦ̨ ̬̖̥̏́ ̨̨̭̖̏̐ ̵̨̔̌ ̛ ̦̖ ̏ ̨̍̀ ̯̼ ̨̥̙̖̹̽
̨̛̭̬̭̯̍̽ ˌ̨̡̛̥̯ ̦̌ ̭̱̥̥̱ ̦̖ ̥̖̦̖̖ 1000 ʶ̡̬̼̹̖ ̛ ̯̱̯ ̙̖ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̨̱̬̖̦̏̽.
ʫ̛̭̣ ̯̼ ̭̬̭̼̖̹̍̌̏̌̽ ˌ̨̡̛̥̯ ̦̌ ̭̱̥̥̱, ̡̭̙̖̥̌, 1100 ʶ̡̬̼̹̖ – ̸̛̭̔̌ ̦̖
̱̖̯̍̔. ʻ̨ ̛̖̭̣ ̸̨̛̪̣̱̯̭́ ̦̬̯̌̍̌̽ ˌ̨̨̡̥̯ ̦̌ 2000, ̨̯ ̯̼ ̸̨̛̪̣̱̹̽ ̭̬̱̌̚ ̔̏̌
̨̱̬̦̏́ ̛ ̯. ̔. ʺ̨̨̙̦ ̨̪̬̯̔̌̏̌̽ ˌ̨̡̛̥̯ ̡̡̌ ̛̚ «̡̛̬̱», ̡̯̌ ̛ ̛̚ ̛̬̼̐. ʶ̛̱̪̯̽
̨̪̖̦̼̜̍̔ ˄̨̬̖̦̏̽ ̡̛̯̥̌ ̨̨̬̥̍̌̚ ̦̖̣̽́̚. ˃̼ ̦̖ ̨̥̙̖̹̽ ̨̪̬̯̔̌̏̌̽ ˌ̨̡̛̥̯,
̛̖̭̣ ̦̖ ̨̥̙̖̹̽ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̨̱̬̖̦̏̽, ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̵̸̨̖̹̽ ̨̨̪̬̭̯ ̛̛̯̭̍̌̏̽́̚ ̨̯ ̵̛̦.

ʻ̡̨̨̖̯̬̼̖ ̡̬̯̼̌ ̸̨̪̥̖̖̦̼ ̡̡̌ «ʺ̴̨̡̨̛̛̯̬̔̌». ˃̡̛̖̌ ̡̬̯̼̌ ̨̥̱̯̐ ̼̯̍̽


̨̛̛̪̬̭̖̦̖̦̼̔ ̡ ̨̨̨̪̭̯̦̦̜́ ˌ̨̡̥̯̖, ̸̨̯̼̍ ̴̶̨̨̛̛̛̥̬̯̔̏̌̽ ̖̘. ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯̐, ̡̡̌
ʺ̴̨̡̨̛̛̯̬̔̌ ̨̛̛̪̬̭̖̦̘̦̔ ̡ ˌ̨̡̥̯̖, ̨̖̐ ̦̖̣̽́̚ ̭̦̯́̽ ̛̛̣ ̨̛̪̖̬̖̣̙̯̽ ̦̌
̬̱̱̔̐̀ ˌ̨̡̥̯̱. ˁ̨̨̛̯̥̭̯̽ ̴̨̡̨̛̛̥̯̬̔̌̌ ̛̪̬̣̖̯̭̍̌̏́́ ̡ ̨̨̛̛̭̯̥̭̯
̴̶̨̨̨̛̛̛̥̬̦̦̜̔̏̌ ̛̥ ˌ̨̡̛̥̯. ʶ ̨̣̜̀̍ ˌ̨̡̥̯̖ ̨̨̥̙̦ ̨̛̛̛̪̬̭̖̦̯̔̽ ̨̣̖̀̍
̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ʺ̴̨̡̨̨̛̛̯̬̔̌̏.
ʫ̛̭̣ ̴̶̨̨̛̛̛̥̬̦̦̔̏̌̌́ ˌ̨̡̥̯̌ ̥̖̦̖̯́ ̶̣̖̣̏̌̔̽̌, ʺ̴̨̡̨̛̛̯̬̔̌ ̨̭̯̘̯̭̌́
̨̭ ˌ̨̡̨̥̯̜. ʿ̛̬ ̨̭̬̭̖̍ ̴̶̨̨̨̛̛̛̥̬̦̦̜̔̏̌ ˌ̨̡̛̥̯ ʺ̴̨̡̨̛̛̯̬̔̌
̭̬̭̼̖̯̭̍̌̏̌́ ̥̖̭̯̖̏ ̭ ̦̖̜ ̛ ̨̨̛̯̭̖̦̖̯̭̔́́.
ʺ̴̨̡̨̛̛̯̬̼̔̌ ̣̯̭́̏́̀́ ˌ̨̡̛̥̯̥̌ ̛ ̸̨̛̪̦̯̭̔́̀́ ̭̖̥̏ ̛̪̬̣̥̌̏̌ ˌ̨̨̡̥̯.
ʿ̛̬̥̖̬: ̯̼ ̨̥̙̖̹̽ ̨̛̼̣̙̯̏̽ ʺ̴̨̡̨̛̛̯̬̔̌ ˌ̨̨̡̥̯ ̏ ˀ̡̡̀̌̚, ̛̖̭̣ ̦̖ ̵̸̨̖̹̽
̭̬̱̌̚ ̡̛̪̬̬̖̪̣̯́̽ ̨̖̐ ̡ ˌ̨̡̥̯̖. ʻ̨ ̙̖̔̌ ̭ ̡̨̬̯̜̌ ˋ̛̯! ̯̼ ̦̖ ̨̭̥̙̖̹̽
̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚ ʺ̴̨̡̨̛̛̯̬̔̌ ̖̍̚ ˌ̨̡̛̥̯. ʽ̡̨̦̔̌, ̭̼̬̐̌̏ ˋ̛̯! ̦̌ ʺ̴̨̡̨̛̛̯̬̔̌,
̯̼ ̨̭̥̙̖̹̽ ̨̨̛̛̦̬̬̯̐̏̌̽ ̡̱̦̦̼̖̌̌̚ ̦̌ ʺ̴̨̡̨̛̛̯̬̖̔̌ ̸̨̛̛̬̦̖̦̐̌́ ̨̪
ˌ̨̡̥̯̥̌.

ʶ̬̯̱̌ ˋ̛̯! ̨̨̥̙̦ ̭̼̬̯̐̌̽ ̨̡̨̯̣̽ ̦̌ ̨̨̪̭̯̦̦̱́̀ ˌ̨̡̥̯̱. ˋ̛̯! ̨̨̪̣̖̯̏́̚


̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚ ˌ̨̡̥̯̱, ̨̛̛̦̬̬̱̐́ ̖̘ ̸̨̛̛̬̦̖̦̐̌́ «̨̡̨̯̣̽ ̣̔́ …» ̛ «̦̖ ̣̔́ …»,
̌ ̡̯̙̖̌ ̸̨̛̛̬̦̖̦̖̐̌ ̦̌ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̵̨̛̭̪̣̱̖̥̼̽̚ ʧ̨̨̡̨̣̦̏́̏, ʥ̨̡̨̛̬̦̏,
ʽ̡̛̱̍̏ ̛ ˌ̨̨̡̥̯ ̏ ˀ̵̡̱̌. ʶ̨̬̥̖ ̨̨̯̐ ʥ̨̣̹̽̌́ ˌ̨̡̥̯̌ ̭ ˋ̨̛̯̥! ̦̖ ̥̖̹̖̯̌ ̯̖̖̍
̛̥̖̯̽ ̛̬̱̖̔̐ ʥ̨̛̣̹̖̽ ˌ̨̡̛̥̯. ʿ̛̬̥̖̬: ̯̼ ̨̥̙̖̹̽ ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚ ʯ̛̥̦̀̀
ˁ̨̛̣̱̏̀ ʥ̨̬̦̀ T-51b, ̭̼̬̐̌̏ ̦̌ ̦̖̘ ˋ̛̯!, ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̯̼ ̱̣̐̽, ̱ ̯̖̍́ ̱̙̖ ̦̖̯̌̔
ʥ̨̡̛̬̦, ̛ ̨̯̾ ̦̖ ̨̪̥̖̹̖̯̌ ̯̖̖̍ ̛̥̖̯̽ ̬̱̱̔̐̀ ʥ̨̣̹̱̽̀ ˌ̨̡̥̯̱.
ˋ̛̯! ̨̨̪̣̖̯̏́̚ ̨̨̛̛̦̬̬̯̐̏̌̽ ̭̖̏ ̛̯̾ ̸̨̛̛̬̦̖̦̐̌́
̭̬̱̌̚, ̨̦ ̦̖ ̥̖̦̖̯́ ̨̭̜̭̯̏̏̌ ̛ ̛̯̪ ˌ̨̡̛̥̯, ̨̯ ̖̭̯̽
ʥ̨̡̛̬̦ ̨̭̯̘̯̭̌́ ʥ̨̡̨̛̬̦̥, ̌ ʥ̨̣̹̽̌́ ˌ̨̡̥̯̌
̨̭̯̘̯̭̌́ ʥ̨̨̣̹̜̽. ʶ̬̯̱̌ ˋ̛̯! ̦̖̣̽́̚ ̭̦̯́̽ ̨̭
ˌ̨̡̛̥̯, ̨̨̪̯̥̱̾ ˋ̛̯! ̦̖̣̽́̚ ̨̛̪̖̬̖̣̙̯̽ ̦̌
̬̱̱̔̐̀ ˌ̨̡̥̯̱. ʶ̬̯̌̌ ˋ̛̯! ̭̬̭̼̖̯̭̍̌̏̌́, ̛̖̭̣
̸̛̯̖̦̦̌̌́̚ ̨̡̹̥̯̌ ̨̡̛̪̖̯̔̌ ̨̨̭̖̏̐ ̶̣̖̣̏̌̔̽̌, ̨̦ ̏
̸̭̣̱̖̌ ̛̭̥̖̬̯ ̶̣̖̣̏̌̔̽̌ ˋ̛̯! ̨̛̪̣̖̙̯̔
ʺ̨̬̘̬̭̯̱̌̔̏ ̦̬̦̖̌̌̏ ̭ ̸̨̛̛̪̬̥ ̡̛̬̯̥̌̌.

ʶ̬̯̼̌ ʿ̸̨̛̣̱ ˄̨̬̖̦̏̽ ̨̨̥̙̦ ̛̛̪̬̥̖̦̯̽ ̏ ̨̣̜̀̍ ̨̥̥̖̦̯ ̛ ̦̌ ̨̨̣̀̍̐


̨̡̛̬̐̌ (̛̖̭̣ ̦̌ ̡̬̯̖̌ ̦̖ ̡̨̭̦̌̌̚ ̨̛̦̖).
ˁ ̨̨̪̥̺̽̀ ̡̨̯̜̌ ̡̬̯̼̌ ̦̖̣̽́̚ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̨̪̖̦̼̜̍̔ ˄̨̬̖̦̏̽.
ʺ̨̦̭̯̬, ̼̯̦̱̯̼̜̏́ ̏ ̨̡̯̬̼̯̱̀ ̦̌ ̴̖̌̚ ʦ̛̛̼̹̦̍̌́ ʪ̖̬̖̜̏ ̛̛̣ ̭̼̬̦̦̼̜̐̌
̛̪̬ ʿ̨̡̛̭̖ ʻ̨̛̖̪̬̯̦̭̯̖̜́, ̭̬̱̌̚ ̙̖ ̦̪̖̯̌̌̔̌ ̦̌ ̨̡̛̬̐̌.
ʺ̨̦̭̯̬, ̸̨̪̣̱̖̦̦̼̜ ̣̼̥̀̍ ̛̬̱̥̔̐ ̨̨̨̭̪̭̥̍, ̛̘̯̔ ̏ «̡̬̱̱», ̨̡̯̱̔̌ ̨̖̐
̨̨̥̙̦ ̭̼̬̯̐̌̽ ̦̌ ̭̖̍́ ̨̏ ̬̖̥̏́ ̴̼̌̚ ʿ̨̡̛̭̌ ʻ̨̛̖̪̬̯̦̭̯̖̜́ ̛̛̣ ̦̌ ̨̡̛̭̪̖̬̦̌
̛̪̬ ̨̨̛̪̥̺ ̡̬̯̼̌ ʥ̸̨̬̔́̌́ ˃̬̏̌̽ ̛̛̣ ̵̛̬̱̔̐ ̵̨̨̭̼̍ ̨̭̜̭̯̏̏.
ʶ̙̌̔̌́ ̡̬̯̌̌ ʺ̨̦̭̯̬̌ ̸̛̭̯̖̯̭̌́ ̨̛̦̥̔ ʺ̨̨̦̭̯̬̥, ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̏ ̛̛̦̦̌̏̌̚
̨̛̭̯̯ ̨̨̥̦̙̖̭̯̖̦̦̖̏ ̸̨̛̭̣.

ʻ̡̨̨̖̯̬̼̖ ʺ̨̦̭̯̬̼ ̸̨̪̥̖̖̦̼ ̡̡̌ ˀ̨̨̯̼̍. ʻ̵̡̡̛̛̌ ̵̨̨̭̼̍ ̛̪̬̖̥̱̺̖̭̯̏


ˀ̨̨̯̼̍ ̦̖ ̸̨̪̣̱̯̌̀, ̨̯̾ ̨̙̦̏̌ ̨̡̨̯̣̽ ̣̔́ ̨̛̛̥̖̜̭̯̏̌̔̏́̚ ̭ ̛̛̬̱̥̔̐ ̡̛̬̯̥̌̌.

ʻ̡̨̨̖̯̬̼̖ ʺ̨̦̭̯̬̼ ̸̨̪̥̖̖̦̼ ̡̡̌ ̨̡̛̛̬̯̦̼̖̌̔̌̏. ˁ̛̣̌ ̵̛ ̨̡̨̛̛̛̬̯̦̭̯̌̔̌̏


̡̱̦̌̌̌̚ ̦̌ ̡̬̯̖̌ ̨̪̔ ̛̦̦̖̥̌̏̌̚.
ʦ̛̭̯̬̖̯̏ ̡̨̨̯̌̐ ʺ̨̦̭̯̬̌, ̯̼ ̨̣̙̖̦̔ ̭̖̣̯̔̌̽ ̨̨̡̬̭̍ ̦̌
ʯ̛̺̯̱̌ ̨̯ ˀ̶̛̛̛̌̔̌ (̭̥. ̬̖̣̌̔̚ ˀ̶̛̛̌̔̌́! ̭̯̬. 11 ). ʫ̛̭̣ ̯̼
̦̖ ̨̭̥̐ ̛̛̺̯̯̭̌̽́̚, ̨̯ ̏ ̨̯̥̾ ̨̍̀ (̛ ̨̡̨̯̣̽ ̏ ̦̘̥) ̯̼
̸̨̪̣̱̖̹̌̽ ˀ̨̡̛̛̯̦̼̜̌̔̌̏ ˌ̴̯̬̌, ̬̦̼̜̌̏ ̛̭̣̖
̨̡̨̛̛̛̬̯̦̭̯̌̔̌̏ ̨̥̦̭̯̬̌. ʫ̛̭̣ ̨̥̦̭̯̬ ̱̖̯̍̔ ̱̣̘̦̔̌ ̛̚ ̨̍́
̡̡̛̥̌-̨̛̣̍ ̨̨̬̥̍̌̚, ̨̯ ˀ̨̡̛̛̯̦̼̜̌̔̌̏ ˌ̴̯̬̌ ̨̯
̨̨̯̾̐ ̨̥̦̭̯̬̌ ̨̯̙̖ ̨̪̬̪̘̯̌̔.
ʫ̛̭̣ ̏ ̨̍̀ ̭ ̨̡̛̛̬̯̦̼̥̌̔̌̏ ʺ̨̨̦̭̯̬̥ ̖̭̯̽
ʿ̨̨̡̛̥̺̦, ̨̯ ʿ̨̨̡̛̥̺̦ ̨̯̙̖ ̨̣̙̖̦̔ ̭̖̣̯̔̌̽
̨̨̡̬̭̍ ̦̌ ʯ̛̺̯̱̌ ̨̯ ˀ̶̛̛̛̌̔̌ ̛ ̨̯̙̖ ̨̥̙̖̯
̸̨̛̪̣̱̯̽ ˀ̨̡̛̛̯̦̼̜̌̔̌̏ ˌ̴̯̬̌.

ʺ̴̨̡̨̛̛̯̬̼̔̌ ̨̨̥̦̭̯̬̏ ̯̔̌̀ ʺ̨̦̭̯̬̱ ʥ̨̦̱̭ +10, +5 ̛̛̣ ˌ̴̯̬̌ -5.


ʿ̨̨̛̣̙̯̖̣̦̼̖̽ ʺ̴̨̡̨̛̛̯̬̼̔̌, ̡̨̬̥̖ ̨̨̯̐, ̨̣̯̔̍̌̏́̀ ʺ̨̦̭̯̬̱ ˁ̨̡̨̛̬̺̏̌, ̌
̶̨̛̯̬̯̖̣̦̼̖̌̽ ̱̥̖̦̹̯̽̌̀ ̵̛ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ (̨̦ ̦̖ ̨̥̱̯̐ ̨̭̭̖̥̏ ̛̛̣̹̯̽ ʺ̨̦̭̯̬̌
ˁ̨̡̨̛̬̺̏). ʺ̴̨̡̨̛̛̯̬̼̔̌ ̨̨̥̦̭̯̬̏ ̨̥̙̖̯ ̛̬̯̐̌̽ ̨̣̜̀̍ ̨̡̛̬̐ ̨̏
̬̖̥̏́ ̨̨̣̀̍̐ ̨̍́. ʻ̌ ̡̨̨̙̌̔̐ ʺ̨̦̭̯̬̌ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̨̭̼̬̦̐̌ ̨̣̖̀̍
̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ʺ̴̨̡̨̨̛̛̯̬̔̌̏. ʺ̴̨̡̨̛̛̯̬̼̔̌ ̨̥̦̭̯̬̌ ̛̬̯̭̐̌̀́ ̦̌ ̡̨̡̨̨̦̬̖̯̦̐
ʺ̨̦̭̯̬̌ ̛ ̖̜̭̯̱̯̔̏̀ ̨̡̨̯̣̽ ̦̌ ̨̦̖̐. ʫ̛̭̣ ̏ ̨̍̀ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ʺ̨̨̦̭̯̬̏, ̨̯
̨̡̛̬̐ ̨̣̙̖̦̔ ̼̬̯̏̍̌̽, ̦̌ ̡̨̨̐ ̨̛̥̖̦̦ ̨̦ ̛̬̖̯̐̌ ʺ̴̨̡̨̛̛̯̬̔̌. ʦ̭̖
ʺ̴̨̡̨̛̛̯̬̼̔̌, ̭̼̬̦̦̼̖̐̌ ̦̌ ̨̨̨̦̔̐ ʺ̨̦̭̯̬̌, ̛̭̱̥̥̬̱̯̭̀́. ʫ̛̭̣ ʺ̨̦̭̯̬
̵̨̛̼̯̏̔ ̛̚ ̨̍́, ̭̼̬̦̦̼̖̐̌ ̦̌ ̨̦̖̐ ʺ̴̨̡̨̛̛̯̬̼̔̌ ̭̬̭̼̯̭̍̌̏̌̀́ (̛̖̭̣
̨̨̭̪̭̍ ̛̱̭̯̬̦̖̦̌́ ʺ̨̦̭̯̬̌ ̨̪̬̱̥̖̖̯̔̌̏̌̚ ̸̨̛̪̣̱̖̦̖ ̌̚ ̨̦̖̐ ˁ̨̡̨̛̬̺̏
̏ ̸̭̣̱̖̌ ̨̪̖̼̍̔, ̨̛̪̥̦̯̖̌̚, ̡̨̡̨̭̣̽ ̨̛̥̖̦̦ ˁ̨̡̨̛̬̺̏ ̨̼̣̍ ̱ ʺ̨̦̭̯̬̌ ̦̌
̨̥̥̖̦̯ ̛̱̭̯̬̦̖̦̌́).
ʿ̱̯̖̹̖̭̯̱̏́ ̨̪ ʿ̨̱̭̯̹̥̌, ̯̼ ̨̥̙̖̹̽ ̨̛̖̭̯̭̍̌̏̽̚ ʻ̡̨̛̪̬̦̥̌̌, ̡̨̨̯̬̼̜
̱̖̯̍̔ ̨̨̪̥̯̐̌̽ ̯̖̖̍ ̏ ̵̨̍́ ̛ ̨̛̪̖̬̙̯̔̔̏̌̽ ̨̨̥̬̣̦̌̽ ̏ ̯̬̱̦̱̔̀ ̛̥̦̱̯̱.
ʫ̛̭̣ ̯̼ ̛̼̯̺̣̏̌ ʻ̡̛̪̬̦̌̌̌ ̛̚ ̡̨̨̣̼̔, ̨̦̖̙̦̏̌ ̏ ̨̡̯̬̼̯̱̀ ̛̛̣ ̯̘̥̦̱̏̀, ̯̼
̨̥̙̖̹̽ ̭̼̬̯̐̌̽ ̨̖̐ ̨̦̖̥̖̣̖̦̦̔ ̛̛̣ ̛̪̬̖̬̙̯̔̌̽ ̏ «̡̬̱̖» ̦̌ ̨̨̪̯̥. ˃̼
̨̥̙̖̹̽ ̭̼̬̯̐̌̽ ̨̖̐ ̏ ̨̣̜̀̍ ̨̥̥̖̦̯ ̨̨̭̖̏̐ ̵̨̔̌, ̙̖̔̌ ̏ ̨̍̀, ̨̦ ̨̨̨̦̬̖̥̖̦̦̔̏
̏ ̛̬̖̐ ̱ ̯̖̍́ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̨̡̨̯̣̽ ̨̛̦̔ ʻ̡̛̪̬̦̌̌. ʶ̨̬̥̖ ̨̨̯̐, ̱ ̵̡̨̨̦̖̯̬̼
̡̨̛̦̪̬̦̌̌̏ ̖̭̯̽ ̸̨̛̛̬̦̖̦̐̌́ ̨̪ ʶ̣̭̭̱̌. ˃̼ ̦̖ ̨̥̙̖̹̽ ̭̼̬̯̐̌̽ ʻ̡̛̪̬̦̌̌̌, ̛̖̭̣
̦̖ ̨̨̭̯̖̯̭̯̱̖̹̏̏̽ ̛̯̥̾ ̸̨̛̛̬̦̖̦̥̐̌́. ʫ̛̭̣ ̯̼ ̭̼̬̣̐̌ ʻ̡̛̪̬̦̌̌̌, ̡̨̐̔̌
̨̛̯̬̖̦̖̍̏̌ ̨̨̼̪̣̦̣̭̏́̽, ̨̦ ̛̭̥̖̦̣ ʶ̣̭̭̌, ̨̯ ʻ̡̛̪̬̦̌̌ ̭ ̸̨̛̛̬̦̖̦̖̥̐̌ ̱̜̘̯̔
̨̯ ̯̖̍́ – ̨̭̬̭̍̽ ̨̖̐.
˃̼ ̨̥̙̖̹̽ ̨̛̭̬̭̯̍̽ ʻ̡̛̪̬̦̌̌̌ ̏ ̨̣̜̀̍ ̨̥̥̖̦̯, ̛̦̪̬̥̖̬̌, ̸̨̯̼̍ ̭̼̬̯̐̌̽
̨̨̬̱̔̐̐. ʻ̡̛̛̪̬̦̥̌̌̌ ̦̖̣̽́̚ ̥̖̦̯̭́̽́ ̭ ̛̛̬̱̥̔̐ ̨̡̛̛̬̥̐̌.
ʶ̙̼̜̌̔ ʻ̡̛̪̬̦̌̌ ̛̥̖̖̯ ̡̦̖̱̀ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍̽, ̡̨̨̯̬̌́ ̱̖̯̍̔ ̯̖̖̍ ̨̪̣̖̦̌̚.
ʽ̛̦ ̦̖ ̨̥̱̯̐ ̖̣̯̔̌̽ ̸̨̛̦̖̐, ̸̨̯ ̦̖ ̡̨̱̦̌̌̚ ̦̌ ̵̛ ̡̬̯̖̌ ̛̛̣ ̏ ̵̛̪̬̣̌̏̌,
̛̦̪̬̥̖̬̌, ̨̛̦ ̦̖ ̨̥̱̯̐ ̛̦̖̭̯ ˌ̨̡̛̥̯, ̛̖̭̣ ̦̖ ̡̨̭̦̌̌̚, ̸̨̯ ̨̥̱̯̐, ̨̦ ̣̼̥̀̍
ʻ̡̨̛̪̬̦̥̌̌ ̨̨̥̙̦ ̨̨̪̙̖̬̯̯̏̏̌̽ ̛̬̌̔ ˁ̡̛̥̼̏, ̯.̡. ̨̯̾ ̡̨̭̦̌̌̚ ̏ ̵̛̪̬̣̌̏̌.
ʻ̡̛̪̬̦̌̌ ̨̥̙̖̯ ̨̨̪̙̖̬̯̯̏̏̌̽ ̨̨̭̜̍ ̛̬̌̔ ̯̖̍́. ʫ̛̭̣ ̯̼ ̨̛̪̬̬̣̐̌ ̨̜̍, ̨̯
̨̥̖̭̯̏ ̨̡̬̭̍̌ ̦̌ ˁ̡̥̼̱̏ ̯̼ ̨̥̙̖̹̽ ̨̛̭̯̯̌̏̽ ̨̨̨̦̔̐ ʻ̡̛̪̬̦̌̌̌ ̡̛̪̬̬̼̯̏̌̽
̨̛̯̭̯̱̪̣̖̦̖. ˃̼ ̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌ ̭̥̼̖̹̭̏̌̽́ ̨̯ ̨̨̨̦̔̐ ̨̨̣̀̍̐ ʺ̨̦̭̯̬̌. ʻ̖̣̽́̚
̨̨̪̙̖̬̯̯̏̏̌̽ ʻ̡̨̛̪̬̦̥̌̌, ̸̨̯̼̍ ̭̥̼̯̭̽́ ̨̯ ̨̥̦̭̯̬̌, ̨̯ ̡̨̨̨̨̯̬̐
ˁ̡̥̼̏̌ ̨̨̦̖̥̙̦̏̌̚. ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯̾̐ ̨̭̬̭̍̽ ̡̬̯̱̌ ʻ̡̛̪̬̦̌̌̌. ʫ̛̭̣ ̱
ʻ̡̛̪̬̦̌̌̌ ̛̼̣̍ ̡̡̛̖̌-̨̯ ˌ̨̡̛̥̯ – ̨̭̬̭̍̽ ̛ ̵̛ ̨̯̙̖.
ʺ̨̦̭̯̬̼ ̛̬̖̬̱̯̌̐̀ ̦̌ ʻ̡̨̛̪̬̦̌̌̏ ̡̡̌ ̦̌ ̸̵̨̼̦̼̍
̨̪̖̬̭̦̙̖̜̌, ̨̦ ʻ̡̛̪̬̦̌̌ ̦̖ ̸̛̭̯̖̯̭̌́ ʿ̨̨̡̨̛̥̺̦̥ ̏
̨̍̀. ʿ̛̬̥̖̬: ʺ̨̦̭̯̬̼ ̛̬̖̬̱̯̌̐̀ ̦̌ ʦ̨̼̭̹̖̐
ʿ̛̣̦̌̌̔̌ ʶ̨̬̭̭ ̡̡̌ ̦̌ ̸̨̨̨̼̦̍̐ ʿ̛̣̦̌̌̔̌ ʥ̬̯̭̯̌̏̌,
̨̦ ˁ̱̪̖̬̥̱̯̦̯̌ ʿ̨̱̭̯̹̖̜ ̦̖ ̸̨̛̪̣̱̯ ̌̚ ̦̖̘ ʥ̨̦̱̭.
ʫ̛̭̣ ̯̼ ̱̥̬̘̹̽, ̨̯ ʻ̡̛̛̪̬̦̌̌ ̬̏́̔ ̛̣ ̵̨̭̬̦̯̌́ ̨̖̬̦̭̯̏̽
̯̖̖̍ – ̨̛̦ ̭̬̱̌̚ ̙̖ ̨̯̪̬̣̯̭̌̏́̀́ ̨̪ ̨̛̭̥̏ ̖̣̥̔̌. ˁ̨̬̭̍̽
ʻ̡̛̪̬̦̌̌̌ ̛ ˌ̨̡̛̥̯, ̡̨̨̯̬̼̖ ̱ ̨̦̖̐ ̛̼̣̍, ̨̔ ̨̨̯̐, ̡̡̌ ̨̛̯̏
̬̱̔̽́̚ ̸̦̦̱̯̌ ʺ̨̨̬̘̬̭̯̌̔̏.

ʸ̨̡̱̹̏̌, ̯̏́̌́̚ ̏ ̨̡̯̬̼̯̱̀ ̏ ̴̖̌̚ ʦ̛̛̼̹̦̍̌́ ʪ̖̬̖̜̏, ̭̬̱̌̚ ̙̖


̛̪̬̥̖̦̖̯̭́́ ̦̌ ̨̡̛̬̐̌, ̡̨̨̯̬̼̜ ̏ ̦̖̘ ̨̪̪̣̌. ʶ̨̬̥̖ ̨̨̯̐, ̯̖̍́ ̨̥̱̯̐ ̛̥̦̯̌̌̽̚ ̏
ʸ̨̡̱̹̱̏ ̨̛̯̏ ̬̱̔̽́̚, ̭̼̬̐̌̏ ̦̌ ̯̖̍́ ʸ̨̡̱̹̱̏ ̭ «̡̛̬̱».
ʶ̡̌ ̨̡̨̯̣̽ ̯̼ ̨̪̪̣̌ ̏ ʸ̨̡̱̹̱̏, ̯̼ ̦̖ ̨̥̙̖̹̽ ̨̭̖̬̹̯̏̌̽ ̡̡̛̛̦̖̌ ̛̖̜̭̯̔̏́,
̡̨̬̥̖ ̨̨̡̪̪̼̯ ̨̛̯̥̖̦̯̽ ̛̛̣ ̛̪̖̬̖̦̪̬̯̌̌̏̽ ̯̱̾ ʸ̨̡̱̹̱̏, ̨̔ ̵̯̖ ̨̪̬, ̨̡̪̌ ̨̦̌
̦̌ ̯̖̍́ ̦̖ ̨̭̬̯̖̯̌̍̌, ̛̛̣ ̯̼ ̨̯ ̦̖̘ ̦̖ ̛̛̹̭̍̌̏̽́̚.
ʶ̬̯̱̌ ʸ̨̡̛̱̹̏, ̯̱̏́̀̚ ̯̘̥̦̱̏̀ ̛̛̣ ̸̨̪̣̱̖̦̦̱̀ ̛̦̼̥ ̪̱̯̘̥, ̨̡̛̬̐ ̛̬̖̯̌̍̌̚
̦̌ «̡̬̱̱». ˁ̼̬̯̐̌̽ ʸ̨̡̱̹̱̏ ̭ «̡̛̬̱» ̨̨̥̙̦ ̦̌ ʸ˓ʥʽʧʽ ̨̡̛̬̐̌ ̏ ʸ˓ʥʽʱ
̨̥̥̖̦̯ ̛̬̼̐. ˃̼ ̨̥̙̖̹̽ ̭̼̬̯̐̌̽ ʸ̨̡̱̹̱̏ ̙̖̔̌ ̦̌ ̭̖̍́ (̛̖̭̣ ̯̼ ̨̥̙̖̹̽
̨̱̭̥̯̬̖̯̽ ̏ ̨̯̥̾ ̡̡̱̌̀-̨̛̣̍ ̨̼̱̏̐̔, ̸̛̦̯̌̚, ̨̯̾ ̸̨̖̦̽ ̸̡̡̛̛̥̦̦̭̜̌ ̨̨̡̪̭̯̱̪ –
̡̯̌ ̛ ̖̣̜̔̌).
ʽ̸̨̼̦̍ ʸ̨̡̱̹̏̌ ̖̜̭̯̱̖̯̔̏ (̛̖̭̣ ̨̥̙̖̯) ̦̌ ̙̖̬̯̱̏ ̨̦̖̥̖̣̖̦̦̔, ̨̪̭̣̖ ̸̨̖̐
̭̬̭̼̖̯̭̍̌̏̌́. ʻ̨ ̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ʸ̨̡̛̱̹̏ ̨̥̱̯̐ ̨̡̼̯̌̏̌̽̚ ̨̨̛̪̬̣̙̯̖̣̦̼̜̔̽ ̛̛̣
̸̨̨̯̭̬̖̦̦̼̜ ̴̴̡̖̯̾. ʦ ̨̯̥̾ ̸̭̣̱̖̌ ̡̬̯̱̌ ʸ̨̡̛̱̹̏ ̨̦̱̙̦ ̖̬̙̯̔̌̽ ̛̪̬ ̭̖̖̍ ̨̔
̵̯̖ ̨̪̬, ̨̡̪̌ ̯̼ ̨̯ ̦̖̘ ̦̖ ̛̛̹̭̍̌̏̽́̚ ̛̛̣ ̨̡̪̌ ̖̘ ̛̖̜̭̯̖̔̏ ̦̖ ̸̡̨̛̦̯̭̌́̚
(̡̯̱̌̀ ̡̬̯̱̌ ̦̖̣̽́̚ ̨̛̭̬̭̯̍̽, ̸̨̯̼̍ ̡̨̛̛̯̬̯̌̏̏̌̽ ̡̡̱̌̀-̨̛̣̍ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍̽, ̵̨̯́
̨̼̣̍ ̼̍ ̡̨̬̱̯).
ʿ̨̛̥̦, ̸̨̯ ̭̥̖̬̯̽ ̛̭̦̥̖̯̌ ̭ ̯̖̍́ ̴̴̡̖̯̼̾ ̵̭̖̏ ʸ̨̡̱̹̖̏.
ʫ̛̭̣ ʸ̨̡̱̹̏̌ ̛̣̖̯̏́ ̦̌ ̸̨̯-̨̯, ̸̨̖̐ ̱ ̯̖̍́ ̦̖̯, ̨̯ ̸̨̛̦̖̐ ̦̖ ̵̨̨̛̛̪̬̭̯̔.
ʿ̛̬̥̖̬: ̛̖̭̣ ̯̼ ̨̪̪̣̌ ̏ ʸ̨̡̱̹̱̏! ˃̖̬̖̹́̽ ʻ̖̯̼̜̌̔ ʥ̨̡̛̬̦, ̌ ̨̨̦̖̯̌̔̐
ʥ̨̡̛̬̦̌ ̱ ̯̖̍́ ̦̖̯ – ̨̨̪̬̭̯ ̨̭̬̭̍̽ ̯̱̾ ʸ̨̡̱̹̱̏.

ˀ̶̛̛̌̔̌́, ̯̏́̌́̚ ̏ ̨̡̯̬̼̯̱̀ ̏ ̴̖̌̚ ʦ̛̛̼̹̦̍̌́ ʪ̖̬̖̜̏, ̭̬̱̌̚ ̙̖


̛̪̬̥̖̦̖̯̭́́ ̦̌ ̨̡̛̬̐̌, ̡̨̨̯̬̼̜ ̖̘ ̛̼̯̺̣̏̌. ʶ̨̬̥̖ ̨̨̯̐, ˀ̶̛̛̌̔̌̀ ̨̥̱̯̐
̭̼̬̯̐̌̽ ̦̌ ̯̖̍́ ̨̛̯̏ ̬̱̔̽́̚.
ʿ̨̪̌̏ ̨̪̔ ̛̛̣̦̖̏́ ˀ̶̛̛̛̌̔̌, ̯̼ ̨̣̙̖̦̔ ̭̖̣̯̔̌̽ ̨̨̡̬̭̍ ̦̌ ʯ̛̺̯̱̌ ̨̯
ˀ̶̛̛̛̌̔̌. ʫ̛̭̣ ̯̖̖̍ ̨̱̣̭̔̌̽ ̛̛̺̯̯̭̌̽́̚ – ̨̨̪̬̭̯ ̨̭̬̭̍̽ ̡̬̯̱̌ ˀ̶̛̛̛̌̔̌ ̖̍̚
̨̛̪̭̣̖̭̯̜̔̏.
ʯ̛̺̯̌̌ ̨̯ ˀ̶̛̛̛̌̔̌: ʶ̨̐̔̌ ̯̖̖̍ ̨̱̬̙̖̯̐̌ ˀ̶̛̛̌̔̌́ ̛̛̣ ˀ̨̡̛̛̯̦̼̜̌̔̌̏
ʺ̨̦̭̯̬ – ̨̬̭̍̽ ̡̡̛̱̍: ̛̖̭̣ ̨̼̪̣̏̌ ̥̖̦̹̖̽ 6, ̸̛̦̯̌̚, ̯̼ ̦̖ ̨̭̥̐ ̛̛̺̯̯̭̌̽́̚.
ˑ̴̴̡̖̯ ˀ̶̛̛̛̌̔̌ ̛̛̭̯̌̏̚ ̨̯ ̖̘ ̸̨̡̛̛̭̯̦̌: ̡̬̯̼̌ ˀ̶̛̛̌̔̌́! ̖̜̭̯̱̯̔̏̀ ̏
̨̨̛̛̭̯̖̯̭̯̏̏ ̨̭ ̨̛̭̥̏ ̡̨̯̖̭̯̥, ̌ ̨̯ ʺ̨̨̦̭̯̬̏ ̯̼ ̸̨̪̣̱̖̹̌̽ ˀ̨̡̛̛̯̦̼̜̌̔̌̏
ˌ̴̯̬̌ (̭̥. ̬̖̣̌̔̚ ʺ̨̦̭̯̬̼), ̬̦̼̜̌̏ ̨̡̪̯̖̣̌̌̀̚ ˀ̶̛̛̛̌̔̌, ̡̨̱̦̦̥̱̌̌̚ ̦̌
̡̬̯̖̌ ʺ̨̦̭̯̬̌.
ˁ̶̛̪̖̣̦̼̖̌̽ ̡̬̯̼̌ ̨̥̱̯̐ ̸̛̱̣̱̹̯̽ ̨̯̏̀ ʯ̛̺̯̱̌ ̨̯ ˀ̶̛̛̛̌̔̌. ʻ̖ ̱̌̍̔̽̚
̛̛̪̬̯̍̌̏̽ ̛̖̜̭̯̖̔̏ ̵̭̖̏ ̵̡̛̯̌ ̡̬̯̌ ̡ ̬̖̱̣̯̯̱̽̌̚ ̨̡̬̭̍̌. ʿ̛̬̥̖̬: ̛̖̭̣ ̯̼
̨̛̭̪̣̱̖̹̽̽̚ ʪ̴̡̛̖̦̖̯̦̯̌̚ ̣̔́ ʿ̛̛̺, ̨̯ ̣̔́ ̨̱̭̪̖̹̦̜ ̛̺̯̼̌̚ ̯̖̖̍
̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌, ̸̨̯̼̍ ̨̼̪̣̏̌ ̦̖ ̥̖̦̹̖̽ 5, ̡̯̌ ̡̡̌ ̡ ̬̖̱̣̯̯̱̽̌̚ ̨̡̬̭̍̌ ̯̼
̛̪̬̣̖̹̍̌̏́̽ +1.
ʶ̡̌ ̨̡̨̯̣̽ ̯̖̖̍ ̨̱̬̙̖̯̐̌ ˀ̶̛̛̌̔̌́, ̯̼ ̦̖ ̨̥̙̖̹̽ ̨̭̖̬̹̯̏̌̽ ̡̡̛̛̦̖̌
̛̖̜̭̯̔̏́, ̡̨̬̥̖ ̨̨̡̪̪̼̯ ̨̛̯̥̖̦̯̽ ̯̱̾ ˀ̶̛̛̌̔̌̀, ̨̔ ̵̯̖ ̨̪̬, ̨̡̪̌ ̨̦̌ ̦̌ ̯̖̍́
̦̖ ̨̭̬̯̖̯̌̍̌, ̛̛̣ ̯̼ ̨̯ ̦̖̘ ̦̖ ̛̛̺̯̹̭̌̽́̚.
ʶ̬̯̱̌ ˀ̶̛̛̛̌̔̌, ̯̱̏́̀̚ ̯̘̥̦̱̏̀ ̛̛̣ ̸̨̪̣̱̖̦̦̱̀ ̛̦̼̥ ̪̱̯̘̥, ̨̡̛̬̐
̛̬̖̯̌̍̌̚ ̦̌ «̡̬̱̱». ˁ̼̬̯̐̌̽ ˀ̶̛̛̌̔̌̀ ̭ «̡̛̬̱» ̨̨̥̙̦ ̦̌ ʸ˓ʥʽʧʽ ̨̡̛̬̐̌ ̏
ʸ˓ʥʽʱ ̨̥̥̖̦̯ ̛̬̼̐. ˃̼ ̨̥̙̖̹̽ ̭̼̬̯̐̌̽ ˀ̶̛̛̌̔̌̀ ̙̖̔̌ ̦̌ ̭̖̍́ (̨̛̦̭̯̺̜̌́
̸̡̛̥̦̦̌ ̙̖̔̌ ̛̚ ̨̨̬̖̦̏̔̐ ̸̛̛̣̱̖̦́̚ ̨̥̙̖̯ ̸̛̣̖̏̽̚ ̨̪̣̱̽̚).
ʰ̨̦̐̔̌ ˀ̶̛̛̌̔̌́ ̖̜̭̯̱̖̯̔̏ (̛̖̭̣ ̨̥̙̖̯) ̦̌ ̙̖̬̯̱̏
̨̦̖̥̖̣̖̦̦̔, ̨̪̭̣̖ ̸̨̖̐ ̭̬̭̼̖̯̭̍̌̏̌́. ʪ̛̬̱̖̐ ̴̴̡̖̯̼̾
ˀ̶̛̛̛̌̔̌ ̨̥̱̯̐ ̨̖̜̭̯̯̔̏̏̌̽ ̨̨̨̛̪̬̣̙̯̖̣̦̔̽ ̛̛̣
̭̪̱̭̯́ ̡̡̨̖̌-̨̯ ̬̖̥̏́. ʦ ̨̯̥̾ ̸̭̣̱̖̌ ̡̬̯̱̌
ˀ̶̛̛̛̌̔̌ ̨̦̱̙̦ ̖̬̙̯̔̌̽ ̛̪̬ ̭̖̖̍ ̨̔ ̵̯̖ ̨̪̬, ̨̡̪̌
̯̼ ̨̯ ̦̖̘ ̦̖ ̛̛̹̭̍̌̏̽́̚ ̛̛̣ ̨̡̪̌ ̖̘ ̛̖̜̭̯̖̔̏ ̦̖
̸̡̨̛̦̯̭̌́̚ (̡̯̱̌̀ ̡̬̯̱̌ ̦̖̣̽́̚ ̨̛̭̬̭̯̍̽, ̸̨̯̼̍
̡̨̛̛̯̬̯̌̏̏̌̽ ̡̡̱̌̀-̨̛̣̍ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍̽, ̛ ̦̖
̦̖̜̭̌̔́!)
ʿ̨̛̥̦, ̸̨̯ ̭̥̖̬̯̽ ̸̨̛̺̖̯̌ ̯̖̍́ ̨̯ ̵̭̖̏
̴̴̡̨̖̯̾̏ ˀ̶̛̛̛̌̔̌.
ʫ̛̭̣ ˀ̶̛̛̌̔̌́ ̛̣̖̯̏́ ̦̌ ̸̨̯-̨̯, ̸̨̖̐ ̱ ̯̖̍́
̦̖̯, ̨̯ ̸̨̛̦̖̐ ̦̖ ̵̨̨̛̛̪̬̭̯̔. ʿ̛̬̥̖̬: ̛̖̭̣ ̦̌
̯̖̍́ ̖̜̭̯̱̖̯̔̏ ʸ̸̱̖̏̌́ ʥ̨̣̖̦̽̚, ̌ ̯̼ 1
˄̨̬̦̏́ – ̨̨̪̬̭̯ ̨̭̬̭̍̽ ̡̬̯̱̌ ˀ̶̛̛̛̌̔̌.
ʫ̛̭̣ ̡̬̯̌̌ ʸ̨̡̛̱̹̏ ̛̛̣ ˀ̶̛̛̛̌̔̌ ̯̏́̌̚
̨̨̯̜̍ ̏ ̨̡̯̬̼̯̱̀, ̭̼̬̦̐̌̌ ̡̖̥-̨̯ ̦̌ ̯̖̍́ ̛̛̣
̛̪̬̥̖̦̖̦̌ ̏ ̬̖̱̣̯̯̖̽̌̚ ̡̡̨̨̌̐-̨̯ ̴̴̡̖̯̾̌, ̨̯
̨̨̛̬̯̭̐̏́, ̸̨̯ ̯̾̌ ʸ̨̡̱̹̏̌ ̛̛̣ ˀ̶̛̛̌̔̌́ ̛̪̬̥̖̦̖̯̭́́ ̦̌ ̯̖̍́. ʫ̛̭̣ ̯̼ ̨̭̥̐
̛̛̺̯̯̭̌̽́̚, ̨̯ ̡̬̯̌̌ ̦̌ ̯̖̍́ ̦̖ ̨̭̬̯̣̌̍̌̌. ʫ̛̭̣ ̯̼ ̦̖ ̨̭̥̐ ̛̛̺̯̯̭̌̽́̚, ̨̯ ̨̦̌
̨̭̬̯̣̌̍̌̌ ̦̌ ̯̖̍́. ʫ̛̭̣ ̛̪̬ ̨̯̥̾ ʸ̨̡̱̹̏̌ ̛̛̣ ˀ̶̛̛̌̔̌́ ̦̖ ̨̡̼̖̯̌̏̌̚ ̦̌ ̯̖̍́
̡̡̨̨̛̦̌̐ ̴̴̡̖̯̾̌, ̨̯ ̸̛̭̯̖̯̭̌́, ̸̨̯ ̨̦̌ ̦̌ ̯̖̍́ ̦̖ ̨̨̪̖̜̭̯̣̔̏̏̌̌.

ʽ̭̯̣̦̼̖̌̽ ̡̬̯̼̌ ̛̪̬̥̖̦̯̭́̀́ ̏ ̨̨̛̛̭̯̖̯̭̯̏̏ ̭ ̡̨̯̖̭̯̥ ̦̌ ̨̭̥̜̌ ̡̬̯̖̌.

ʶ̙̼̜̌̔ ̸̡̛̥̦̦̌ ̸̛̦̦̖̯̌̌ ̛̬̱̐ ̭ ̨̨̪̖̬̏̐ ˄̨̬̦̏́ ̖̍̚ ʶ̣̭̭̌̌, ̖̍̚ ʿ̡̨̖̬̏ ̛
̖̍̚ ̶̛̥̱̯̜̌.
ʿ̨̨̛̭̥̯̬ ̦̌ ̡̬̯̼̌, ̡̨̨̯̬̼̖ ̯̼ ̸̨̛̪̣̱̣ ̏ ̸̦̣̖̌̌ ̛̬̼̐. ʫ̛̭̣ ̯̥̌ ̖̭̯̽ ̡̬̯̌̌
ʶ̣̭̭̌̌, ̨̥̙̖̹̽ ̯̱̯ ̙̖ ̯̔̌̽ ̨̭̖̥̱̏ ̨̪̖̬̭̦̙̱̌ ̨̯̯̾ ʶ̣̭̭̌ (̛̖̭̣ ̵̸̨̖̹̽,
̸̡̨̨̦̖̦), ̨̛̼̣̙̏̏ ̡̬̯̱̌ ̦̌ ̨̭̯̣. ʫ̛̭̣ ̯̥̌ ̖̭̯̽ ˌ̨̡̛̥̯ – ̨̥̙̖̹̽ ̭̼̬̯̐̌̽ ̛ ̵̛.
ʫ̛̭̣ ̱̥̣̭̌̔̌́̚, ̨̛̭̯̯ ̛̣ ̛̬̯̐̌̽ ̡̬̯̱̌ – ̸̛̪̖̬̖̯̜̌ ̛̪̬̣̌̏̌ ̖̺̘ ̬̌̚ (̛̛̣ ̭̼̬̜̐̌
̖̘, ̦̖ ̱̥̼̭̌̔̏̌́̽̚, ̨̭̌̏̽ ̡̛̬̏̌́ ̼̖̖̯̏̏̔).

ʸ̨̨̀̍̐ ̨̪̖̬̭̦̙̌̌ ̨̨̥̙̦ ̨̛̪̭̯̌̽ ̡̨̡̛̛̦̖̭̣̥̽ ̨̡̛̪̯̖̣̥̌̌́̚: ˄̨̬̖̦̏̽,


ʶ̣̭̭̌ (̛̛̣ ̨̖̐ ̨̛̯̭̱̯̭̯̖̏), ʿ̡̛̖̬ (̛̖̭̣ ̨̛̦ ̖̭̯̽), ̌ ̡̯̙̖̌ ̨̦̬̌̍ ̨̛̬̱̙́, ̨̛̬̦̍ ̛
̸̵̨̛̪̬ ̵̨̪̣̖̦̼̚ ˌ̨̨̡̥̯. ʿ̛̬̥̖̬: ʽ̨̡̛̛̦̜̔ ˁ̡̛̯̬̦̦̌ 4-̨̐ ˄̨̬̦̏́, ̭ ʿ̡̨̖̬̥
ˀ̵̨̨̨̡̛̯̯̖̦̍, ̏ ʿ̸̨̛̯ ʻ̵̨̼̏ ʥ̵̨̡̛̯̦̌ ̛ ʤ̶̨̨̛̛̛̦̯̬̦̦̥̌̔̌ ʶ̨̭̯̥̖̀, ̭
ʪ̨̡̨̨̛̬̯̥̘̯̥.
ʦ ̸̦̣̖̌̌ ̛̬̼̐ ʿ̨̣ ̨̪̖̬̭̦̙̌̌ ̨̭̪̖̯̏̌̔̌ ̭ ̨̛̯̥̏.
˄̨̬̖̦̏̽: ˑ̨̯ ̨̛̥̖̬̣ ̨̯̖̜̏ ̡̨̛̬̱̯̭̯ (̌ ̡̯̙̖̌ ̡̨̛̬̱̯̭̯ ʺ̨̨̦̭̯̬̏). ʶ̨̐̔̌
̛̪̬̣̌̏̌ ̛̛̣ ̡̬̯̼̌ ̭̭̼̣̯̭̌̀́ ̦̌ ˄̨̬̖̦̏̽ (̭ ̨̨̣̹̜̍̽ ̡̱̼̍̏), ̨̛̦ ̛̥̖̯̀ ̏ ̛̱̏̔
̯̱̾ ̶̴̛̬̱. ˄̨̬̖̦̏̽ ̛̥̖̬̖̯̭́́̚ ̏ ̵̨̱̬̦̏́ (̭ ̡̨̥̣̖̦̜̌̽ ̡̱̼̍̏).
˃̼ ̸̨̪̣̱̖̹̌̽ ̨̛̱̬̦̏ ̏ ̨̨̭̯̬̐ ̵̨̪̬̖̖̣̘̦̦̼̔ ̸̵̭̣̱̌́: ̡̨̐̔̌ ̛̱̖̹̍̏̌̽
ʺ̨̦̭̯̬̌, ̡̨̐̔̌ ̨̯̾ ̡̨̭̦̌̌̚ ̦̌ ̡̡̨̜̌-̨̛̣̍ ̡̬̯̖̌, ̛̛̣ ̌̚ ̨̪̬̙̱̔̌ ˌ̨̨̡̥̯.
˃̼ ̯̖̬̖̹́̽ ̨̛̱̬̦̏, ̨̡̨̯̣̽ ̡̨̐̔̌ ̨̯̾ ̡̨̭̦̌̌̚ ̦̌ ̡̬̯̖̌. ʻ̨ ˄̨̬̖̦̏̽ ̡̨̛̦̐̔̌
̦̖ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̛̦̙̖ 1, ̵̨̯́ ʥ̨̖̏̌́ ˁ̛̣̌ ̨̥̙̖̯ ̛̛̪̬̦̥̯̌̽ ̙̖̔̌ ̶̨̛̯̬̯̖̣̦̼̖̌̽
̸̛̦̖̦̌́̚, ̛̖̭̣ ̯̼ ̸̨̛̪̣̱̣ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ˌ̴̨̯̬̌̏.
ʶ̣̭̭̌: ʿ̨̖̬̭̦̙̌ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ʽ̨̡̛̛̦̥̔ ˁ̡̨̛̯̬̦̦̥̌, ˄̸̘̦̼̥ ʤ̡̦̣̌̏̌,
ˀ̨̖̜̖̬̥̔, ʿ̨̛̣̦̥̌̌̔ ʥ̬̯̭̯̌̏̌ ̛̛̣ ˀ̶̨̨̨̯̬̖̥̌̍̐̏. ʫ̛̭̣ ̪̖̬̖̔ ̨̨̯̜̍ ̦̖ ̛̣̖̙̯
̡̬̯̌̌ ʶ̣̭̭̌̌, ̸̛̦̯̌̚, ʶ̣̭̭̌̌ ̱ ̯̖̍́ ̦̖̯.
ʶ̬̯̱̌ ʶ̣̭̭̌̌ ̨̨̥̙̦ ̛̬̯̐̌̽ ̡̡̌ ̏ ̨̥̥̖̦̯ ̸̨̛̪̣̱̖̦́, ̡̯̌ ̛ ̏ ̨̣̜̀̍ ̨̥̥̖̦̯
̨̨̭̖̏̐ ̵̨̔̌. ˑ̨̯ ̙̖ ̨̨̛̯̦̭̯̭́ ̛ ̡ ̡̬̯̖̌ ˁ̸̡̛̱̪̖̬̥̦̦̌, ̨̦ ̸̨̯̼̍ ̖̘ ̭̼̬̯̐̌̽, ̱
̯̖̍́ ̱̙̖ ̨̣̙̖̦̔ ̼̯̍̽ ʶ̣̭̭̌.
ʶ̙̼̜̌̔ ʶ̣̭̭̌ ̨̣̖̯̍̌̔̌ ̸̛̛̬̣̦̼̥̌̚ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̥̍́, ̨̛̛̪̭̦̦̼̥̌ ̦̌ ̡̬̯̖̌
ʶ̣̭̭̌̌. ˃̼ ̸̨̪̣̱̖̹̌̽ ̛̯̾ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̍, ̡̡̌ ̨̡̨̯̣̽ ̛̬̖̹̐̌̽ ̡̬̯̱̌ ʶ̣̭̭̌̌, ̛
̯̖̬̖̹́̽ ̵̛, ̡̨̐̔̌ ̡̬̯̌̌ ̛̘̯̔ ̏ ̨̭̬̭̍.
ˋ̨̯̼̍ ̱̦̯̌̽̚, ̡̨̐̔̌ ̨̨̥̙̦ ̛̪̬̥̖̦̯́̽ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̍ – ̸̨̛̪̬̯̜̌ ̡̬̯̱̌.
ʶ̣̭̭̌ ̨̨̥̙̦ ̨̛̭̬̭̯̍̽ ̏ ̨̣̜̀̍ ̨̥̥̖̦̯, ̙̖̔̌ ̨̏ ̬̖̥̏́ ̨̍́: «ʻ̖ ̵̸̨̱ ̨̣̹̖̍̽
̼̯̍̽ ˀ̨̖̜̖̬̥̔».
˃̼ ̦̖ ̨̥̙̖̹̽ ̛̪̬̦̣̖̙̯̌̔̌̽ ̭̬̱̌̚ ̡ ̡̨̡̛̦̖̭̣̥̽ ʶ̣̭̭̥̌̌, ̛̖̭̣ ̦̖ ̭̼̬̣̐̌
̡̬̯̱̌ ˁ̸̡̛̱̪̖̬̥̦̦̌. ʻ̨ ̙̖̔̌ ̭ ̦̖̜ ̦̖̣̽́̚ ̙̼̔̏̌̔ ̛̪̬̦̣̖̙̯̌̔̌̽ ̡ ̨̨̦̥̱̔
ʶ̣̭̭̱̌. ˄ ̯̖̍́ ̦̖ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̨̣̹̖̍̽ ̨̨̦̜̔ ̡̬̯̼̌ ˁ̸̡̛̱̪̖̬̥̦̦̌ ̏ ̛̬̖̐.
ʿ̡̛̖̬: ̛̪̬ ̸̨̛̛̪̣̱̖̦ ̨̱̬̦̖̜̏ ̱ ̯̖̍́ ̱̖̯̍̔ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̸̨̡̪̬̯̌̌̽ ̨̨̭̖̏̐
̨̪̖̬̭̦̙̌̌ ̏ ̨̨̛̛̭̯̖̯̭̯̏̏ ̭ ̨̛̛̯̥̏ ̸̨̛̛̪̬̖̪̯̖̦̥̔́.
ʶ̙̼̜̌̔ ̬̌̚ ̛̪̬ ̸̨̛̛̪̣̱̖̦ ̸̨̨̘̯̦̐ ˄̨̬̦̏́ ̯̼ ̨̣̙̖̦̔ ̯̏́̽̚ ̛̚ ̡̨̨̣̼̔
ʿ̡̨̖̬̏ ̛̯̬ ̡̬̯̼̌ ̯̘̥̦̱̏̀ ̛ ̼̬̯̏̍̌̽ ̭̖̖̍ ̨̦̱̔. ʽ̭̯̣̦̼̖̌̽ ̨̨̛̪̣̙ ̏ ̨̭̬̭̍
ʿ̡̨̖̬̏. ʶ̬̯̼̌ ʿ̡̨̖̬̏ ̦̖ ̨̥̱̯̐ ̵̨̛̦̯̭̌̔̽́ ̏ «̡̬̱̖» – ̨̨̛̪̣̙ ̼̬̦̦̱̏̍̌̀ ̡̬̯̱̌
̪̖̬̖̔ ̨̨̭̜̍.
ʶ̙̼̜̌̔ ʿ̡̖̬ ̨̣̖̯̍̌̔̌ ̸̛̛̬̣̦̼̥̌̚ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̥̍́, ̨̛̛̪̭̦̦̼̥̌ ̦̌ ̡̬̯̖̌
ʿ̡̖̬̌ (̵̭̖̬̱̏ ̏ ̸̵̡̡̼̌̏̌ ̛̘̯̔ ̵̨̱̙̖̭̯̖̦̦̼̜̔̏ ̡̯̖̭̯, ̨̦ ̦̖ ̘̯̔̌ ̵̡̡̛̛̦̌
̨̨̨̭̪̭̦̭̯̖̜̍). ˃̼ ̸̨̪̣̱̖̹̌̽ ̛̯̾ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̍, ̡̡̌ ̨̡̨̯̣̽ ̡̼̣̼̖̹̏̌̔̏̌̽ ̡̬̯̱̌
ʿ̡̖̬̌, ̛ ̯̖̬̖̹́̽ ̵̛, ̡̨̐̔̌ ̡̬̯̌̌ ̛̘̯̔ ̏ ̨̭̬̭̍.
˃̼ ̨̥̙̖̹̽ ̸̨̪̣̱̯̌̽ ʿ̡̛̖̬ ̙̖̔̌ ̨̏ ̬̖̥̏́ ̨̍́.
ʺ̡̨̛̭̥̣̦̖̌̌̽ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ʿ̡̨̖̬̏ ̱ ̡̨̨̙̌̔̐ ̨̪̖̬̭̦̙̌̌ ̨̬̦̌̏ ̱̥̔̏, ̨̦ ̛̪̬
̨̯̥̾ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̵̨̛̯̏ ʿ̡̨̖̬̏ ̦̖ ̨̥̙̖̯ ̪̬̖̼̹̯̏̌̽ ̨̨̛̪̣̦̼̏ ̨̨̯̖̏̐ ˄̨̬̦̏́.
˃̡̛̥̌ ̨̨̬̥̍̌̚, ̦̌ 1 ˄̨̬̦̖̏ ̱ ̨̪̖̬̭̦̙̌̌ ̦̖ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ʿ̡̨̖̬̏, ̦̌ 2 ̛ 3
˄̨̬̦̖̏ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ 1 ʿ̡̖̬, ̌ ̦̌ 4 ˄̨̬̦̖̏ ̛ ̼̹̖̏ – 2 ʿ̡̖̬̌.
ʶ̬̯̌̌ ʺ̨̖̥̐̌̐̚ ̨̨̪̣̖̯̏́̚ ̛̥̖̯̽ ̦̌ 1 ʿ̡̖̬ ̨̣̹̖̍̽, ̨̯ ̖̭̯̽, ̨̛̭̯̦̱̔̐̏ 6
˄̨̬̦̏́, ̯̼ ̨̭̥̙̖̹̽ ̯̏́̽̚ ̭̖̖̍ ̛̯̬̖̯̜ ʿ̡̖̬. ˃̼ ̨̥̙̖̹̽ ̭̼̬̯̐̌̽ ʺ̨̖̥̐̌̐̚ ̏
̨̣̜̀̍ ̨̥̥̖̦̯ ̨̨̭̖̏̐ ̵̨̔̌, ̨̦ ̸̨̯̼̍ ̖̘ ̭̼̬̯̐̌̽, ̱ ̯̖̍́ ̱̙̖ ̨̣̙̖̦̔ ̼̯̍̽ ̵̨̯́
̼̍ ̨̛̦̔ ʿ̡̖̬.
˄ ̯̖̍́ ̦̖ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̨̣̹̖̍̽ ̨̨̦̜̔ ̡̬̯̼̌ ʺ̨̖̥̐̌̐̚ ̏ ̛̬̖̐.
ʫ̛̭̣ ̏ ̡̡̨̜̌-̨̯ ̨̥̥̖̦̯ ̱ ̯̖̍́ ̦̖ ̨̨̭̯̣̭̌̽ ̛̦ ̨̨̨̦̔̐ ʿ̡̖̬̌, ̯̼ ̨̣̙̖̦̔
̨̛̭̬̭̯̍̽ ̡̬̯̱̌ ʺ̨̖̥̐̌̐̚.

ʫ̛̭̣ ̏ ̬̖̱̣̯̯̖̽̌̚ ̨̛̪̯̖̬ ̨̱̬̦̖̜̏ ̱ ̯̖̍́ ̨̡̼̖̯̭̌̏̌́̚ ̨̣̹̖̍̽ ʿ̡̨̖̬̏, ̸̖̥ ̯̼


̨̥̙̖̹̽ ̛̥̖̯̽, ̯̼ ̨̣̙̖̦̔ ̨̛̭̬̭̯̍̽ ̛̛̣̹̦̖ ʿ̡̛̖̬ ̨̪ ̨̭̖̥̱̏ ̨̼̬̱̏̍. ʫ̛̭̣ ̯̼ ̏
̨̨̛̛̭̭̯̦́ ̨̦̖̥̖̣̖̦̦̔ ̨̨̛̭̭̯̦̯̏̌̏̽ ̨̭̜̏ ˄̨̬̖̦̏̽, ̯̼ ̨̥̙̖̹̽ ̦̖ ̯̖̬̯́̽ ʿ̡̖̬,
̨̦ ̛ ̛̼̬̯̏̍̌̽ ̨̦̼̜̏ ʿ̡̖̬ ̯̼ ̦̖ ̱̖̹̍̔̽.
ʫ̛̭̣ ̛̪̬ ̸̨̛̛̪̣̱̖̦ ̸̨̨̘̯̦̐ ˄̨̬̦̏́ ̱ ̯̖̍́ ̱̙̖ ̖̭̯̽ ̡̨̛̥̭̥̣̦̖̌̌̽
̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ʿ̡̨̖̬̏, ̨̯ ̯̼ ̭̘̏ ̨̬̦̌̏ ̖̬̘̹̍̽ ̡̬̯̼̌ ̛̚ ̡̨̨̣̼̔ ʿ̡̨̖̬̏, ̨̛̭̥̯̬̹̽
̵̛, ̌ ̯̖̥̌̚ ̬̖̹̖̹̌̽, ̵̸̨̖̹̽ ̛̣ ̯̼ ̛̭̥̖̦̯̽ ̨̛̦̔ ̛̚ ̵̭̯̬̼̌ ʿ̡̨̖̬̏ ̦̌ ̨̦̼̜̏.
ʿ̛̬ ̸̨̛̛̪̣̱̖̦ ̸̨̨̘̯̦̐ ˄̨̬̦̏́ ̨̪̭̣̖ ̨̍́ ̯̼ ̨̣̙̖̦̔ ̸̭̦̣̌̌̌ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̭̖̏
̦̬̼̌̐̌̔ ̌̚ ̨̪̖̱̍̔ ̏ ̨̍̀ ̛ ̨̡̨̯̣̽ ̨̪̭̣̖ ̨̨̯̾̐ ̛̪̬̭̯̱̪̯̌̽ ̡ ̨̼̬̱̏̍ ʿ̡̖̬̌.
ˁ̬̭̼̯̍̌̏̌̽ ʿ̡̛̖̬ ̦̖̣̽́̚. ʿ̨̯̖̬̯́̽ ʿ̡̖̬ ̯̼ ̨̥̙̖̹̽ ̨̡̨̯̣̽ ̛̪̬ ̥̖̦̖̌̚ ̦̌
̨̦̼̜̏, ̛̛̣ ̡̨̐̔̌ ̡̡̌̌́-̨̛̣̍ ̡̬̯̌̌ ̯̬̖̱̖̯̍ ̨̪̯̖̬̯́̽ ʿ̡̖̬.

ʺ̨̛̦̖̐ ̡̬̯̼̌ ̛ ̴̴̡̖̯̼̾ ̯̬̖̱̯̍̀ ̨̯ ̯̖̍́ ̨̛̬̭̯̍̽ ̡̡̛̱̍. ʫ̛̭̣ ̦̖̯ ̵̡̡̛̛̦̌
̸̨̛̱̯̦̖̦̜, ̨̯ ̛̥̖̖̯̭́ ̏ ̛̱̏̔ ̸̨̼̦̼̜̍ ̛̹̖̭̯̬̦̦̼̜̐̌ ̡̡̛̱̍. ʫ̛̭̣ ̏ ̬̖̱̣̯̯̖̽̌̚
̛̖̜̭̯̔̏́ ̴̨̡̨̨̛̛̥̯̬̔̌̏ ̨̡̬̭̍̌ ̱ ̯̖̍́ ̸̨̛̪̣̱̣̭́ ̬̖̱̣̯̯̽̌̚ ̨̣̹̖̍̽ 6, ̨̯
̸̛̭̯̖̯̭̌́, ̸̨̯ ̨̼̪̣̏̌ 6; ̛̖̭̣ ̸̨̛̪̣̱̣̭́ ̬̖̱̣̯̯̽̌̚ ̥̖̦̹̖̽ 1, ̨̯ ̸̛̭̯̖̯̭̌́, ̸̨̯
̨̼̪̣̏̌ 1.
ʦ̭̖ ̨̦̱̭̼̍ ̛ ̴̹̯̬̼̌ ̡ ̨̡̬̭̱̍ ̨̣̙̦̼̔ ̼̯̍̽ ̭̼̬̦̼̐̌ ̨̔ ̨̡̬̭̍̌, ̛̖̭̣ ̦̖
̡̨̭̦̌̌̚ ̨̨̬̯̦̖̍̌. ʿ̛̬̥̖̬: ˀ̌̔-ˈ ̨̨̖̭̪̣̖̦̍̚ ̛̬̯̐̌̽ ̨̪̭̣̖ ̸̨̨̦̖̱̦̔̌̐ ̨̡̬̭̍̌,
̦̌ ̨̯̯̾ ̨̨̡̬̭̍ ̴̴̡̖̯̾ ̱̙̖ ̦̖ ̨̪̖̜̭̯̱̖̯̔̏. ʽ̡̨̦̔̌ ̡̬̯̼̌, ̛̥̖̦̺̖́̀ ̬̖̱̣̯̯̽̌̚
̨̡̬̭͕̍̌ ̛̬̯̭̐̌̀́ ̨̡̨̯̣̽ ̨̪̭̣̖ ̨̡̬̭̍̌. ʿ̛̬̥̖̬: ˔̖̬̦̼̜̔ ʶ̡̛̱̍
̛̬̖̯̭̐̌́ ̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏ ̨̪̭̣̖ ̨̡̬̭̍̌ ̛ ̛̣̖̯̏́ ̨̡̨̯̣̽ ̦̌ ̨̯̯̾ ̨̨̡̬̭̍.
ʪ̣́ ̵̡̨̨̦̖̯̬̼ ̡̬̯̌ ̯̬̖̱̖̯̭̍́ ̖̣̯̔̌̽
̸̨̨̪̬̖̬̦̼̖̏ ̨̡̛̬̭̍ ̡̡̛̱̍̌. ʫ̛̭̣ ̨̡̛̬̐ ̼̣̌̍̚
̭̖̣̯̔̌̽ ̡̨̯̜̌ ̨̨̡̬̭̍ ̨̔ ̶̡̨̦̌ ̡̨̯̖̱̺̖̐ ̵̨̔̌, ̨̯
̨̯̯̾ ̨̨̡̬̭̍ ̸̛̭̯̖̯̭̌́ ̸̦̖̱̦̼̥̔̌ ̛ ̨̡̛̬̐ ̨̦̍́̌̚
̛̪̬̦̯́̽ ̨̛̪̭̣̖̭̯̔̏́. ʽ̡̨̦̔̌ ̛̖̭̣ ̨̔ ̸̦̣̌̌̌
̨̭̣̖̱̺̖̔̀̐ ̵̨̔̌ ̨̨̯̾̐ ̨̡̛̬̐̌ ̡̨̛̦̯ ̨̍ ̨̯̥̾ ̦̖
̨̛̭̪̥̦̣̏, ̨̯ ̵̡̡̛̛̦̌ ̨̛̪̭̣̖̭̯̜̔̏ ̼̯̍̽ ̱̙̖ ̦̖
̨̥̙̖̯.
ʿ̨̭̣̖ ̸̨̛̪̣̱̖̦́ ̵̨̭̯̬̯̼̌̏ ̡̬̯̌ ̭̖̏ ̨̡̛̛̬̐ ̨̥̱̯̐ ̭̼̬̯̐̌̽ ̯̖ ̡̬̯̼̌, ̡̨̨̯̬̼̖
̸̛̭̯̯̌̀ ̦̱̙̦̼̥ (̏ ̵̪̬̖̖̣̔̌ ̛̪̬̣̌̏, ̬̱̥̖̖̯̭̌́̚). ʯ̯̖̥̌ ̛̬̖̹̯̖, ̡̨̯ ̱̖̯̍̔
̵̨̛̯̔̽ ̪̖̬̼̥̏, ̣̼̥̀̍ ̛̪̬̖̥̣̖̥̼̥ ̨̨̨̭̪̭̥̍, ̛̦̪̬̥̖̬̌, ̨̡̨̬̭̥̍ ̡̡̛̱̍̌ ̛̛̣,
̛̖̭̣ ̛̭̬̖̔ ̨̡̨̛̬̐̏ ̦̖̯ ̛̙̖̦̺̦, ̛̪̬ ̨̨̛̪̥̺ ̡̛̛̣̦̖̜…
ʰ̬̐̌ ̨̨̛̭̭̯̯ ̛̚ ̵̨̨̔̏, ̡̙̼̜̌̔ ̵̨̔ ̨̨̛̭̭̯̯ ̛̚ ̵̡̨̡̛̦̖̭̣̽ ̴̌̚. ʶ̨̐̔̌ ̪̖̬̼̜̏
̨̡̛̬̐ ̸̡̛̦̖̯̌̌̏̌̚ ̵̨̔, ̸̛̦̦̖̯̌̌ ̵̨̛̯̔̽ ̨̡̛̬̐ ̭̣̖̏̌ ̛ ̯.̔. ̨̪ ̸̨̨̭̜̌̏ ̡̭̯̬̖̣̖
(̛̛̣ ̨̛̪̬̯̏ ̸̨̨̭̜̌̏, ̛̖̭̣ ̼̏ ̛̬̖̯̖̐̌ ̏ ̨̙̦̥̀ ̨̛̛̪̣̱̹̬̌).

ʰ̨̡̬̐, ̪̖̬̼̥̏ ̨̛̛̭̯̹̜̔̐ 10 -̨̐ ˄̨̬̦̏́, ̨̪̖̙̖̯̍̔̌... ̨̦ ̸̨̛̪̣̱̯̽ 10 -̜


˄̨̬̖̦̏̽ ̨̨̥̙̦ ̨̡̨̯̣̽ ̨̛̱̜̭̯̥̍̏ ʺ̨̦̭̯̬̌, ̛̖̭̣ ̨̡̨̯̣̽ ̱ ̭̏̌ ̦̖̯ ̡̬̯̼̌, ̨̦́̏
̨̨̪̣̺̖̜̏́̀̚ ̨̛̪̖̯̍̔̽ ̛̬̱̥̔̐ ̨̨̨̭̪̭̥̍.

ʦ ̸̦̣̖̌̌ ̨̨̭̖̏̐ ̵̨̔̌ ̱ ̯̖̍́ ̖̭̯̽ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̨̨̨̛̪̯̯̭̔̐̏̽́ ̡ ̨̨̪̭̦̭̯̥̌́


̨̛̪̱̭̯̹. ˃̼ ̨̥̙̖̹̽ ̭̼̬̯̐̌̽ ̡̬̯̼̌ ̭ «̡̛̬̱», ̱̬̯̍̌̽ ˌ̨̡̛̥̯ ̏ ˀ̡̡̀̌̚ ̛̛̣
̦̖̯̌̔̽ ˌ̨̡̛̥̯ ̛̚ ˀ̡̡̀̌̌̚, ̨̥̖̦̯̭̍́̽́ ˌ̨̡̛̥̯̥̌ ̭ ̛̛̬̱̥̔̐ ̨̡̛̛̬̥̐̌ ̛̛̣
̨̪̬̯̔̌̽ ˌ̨̡̛̥̯ ̌̚ ̨̛̱̬̦̏. ʶ̨̐̔̌ ̯̖̖̍ ̨̡̪̙̖̯̭̌́, ̸̨̯ ̯̼ ̨̨̯̐̏ – ̛̪̬̭̯̱̪̜̌ ̡
̨̪̖̬̜̏ ̴̖̌̚ ̵̨̔̌.
(1) ʦ̛̼̹̍̌̀ ʪ̖̬̏̽: ʽ̡̨̯̬̜ ̨̦̱̔ ̡̬̯̱̌ ̛̚ ̡̨̨̣̼̔ ʪ̖̬̖̜̏ ̛ ̨̨̛̪̣̙ ̖̘
̪̖̬̖̔ ̨̨̭̜̍.
ʫ̛̭̣ ̨̯̾ ʺ̨̦̭̯̬ – ̨̦̖̥̖̣̖̦̦̔ ̸̛̦̦̖̯̭̌̌́ ̨̜̍. ʯ̸̡̨̛̦̌ ̨̜̍ ̪̖̬̖̔ ̯̖̥, ̡̡̌
̖̣̯̔̌̽ ̸̨̯-̨̯ ̖̺̘.
ʫ̛̭̣ ̨̯̾ ʸ̨̡̱̹̏̌ ̛̛̣ ˀ̶̛̛̌̔̌́, ̨̛̦ ̯̱̯ ̙̖ ̛̪̬̥̖̦̯̭́̀́ ̦̌ ̯̖̍́ (̛̖̭̣
̨̥̱̯̐). ʿ̨̡̌ ̦̖ ̬̖̬̘̹̭̌̍̽́̚ ̭ ̴̴̡̨̖̯̥̾ ʸ̨̡̛̱̹̏ ̛̛̣ ˀ̶̛̛̛̌̔̌, ̯̼ ̦̖ ̨̥̙̖̹̽
̖̣̯̔̌̽ ̸̨̛̦̖̐, ̡̨̬̥̖ ̨̨̡̪̪̼̯ ̵̛ ̨̛̯̥̖̦̯̽.
ʫ̛̭̣ ̨̯̾ ̡̡̌̌́-̨̯ ̬̱̔̐̌́ ̡̬̯̌̌ – ̯̼ ̖̬̘̹̍̽ ̖̘ ̏ «̡̬̱̱», ̛̖̭̣ ̡̯̖̭̯ ̡̬̯̼̌ ̦̖
̯̬̖̱̖̯̍ ̵̛̦̼ ̛̖̜̭̯̜̔̏.
(2) ʰ̺̱ ʻ̨̛̛̖̪̬̯̦̭̯́ ̛̛̣ ˋ̛̺̱ ʻ̸̡̛̼: ʫ̛̭̣ ̯̼ ʻʫ ̛̼̯̺̣̏̌ ʺ̨̦̭̯̬̌, ̡̨̐̔̌
̛̼̹̣̏̍̌ ʪ̖̬̏̽, ̯̼ ̨̥̙̖̹̽ ̨̛̣̍ ʰ̡̭̯̌̽ ʻ̨̛̛̖̪̬̯̦̭̯́, ̨̛̣̍ ˋ̛̛̭̯̯̽ ʻ̸̡̛̼.
ʰ̡̭̯̌̽ ʻ̨̛̛̖̪̬̯̦̭̯́ – ̸̛̦̯̌̚ ̭̼̬̯̐̌̽ ʺ̨̦̭̯̬̌ ̭ «̡̛̬̱» (̛̖̭̣ ̨̦ ̯̥̌ ̖̭̯̽) ̛
̛̭̬̯̭̌̽́̚ ̭ ̛̦̥, ̡̡̌ ̛̖̭̣ ̼̍ ̯̼ ̛̭̯̬̖̯̣̏ ̨̖̐ ̏ ̴̖̌̚ «ʦ̛̼̹̍̌̀ ʪ̖̬̏̽».
ʦ̨̛̦̥̯̖̣̦̌̽ ̸̨̛̪̬̯̜̌ ̡̬̯̱̌ ʺ̨̦̭̯̬̌, ̸̨̯̼̍ ̛̱̖̯̭̍̔̽́, ̸̨̯ ̯̼ ̨̨̭̪̭̖̦̍ ̨̖̐
̨̛̪̖̯̍̔̽!
ˋ̛̛̭̯̯̽ ʻ̸̡̛̼ – ̸̛̦̯̌̚ ̯̏́̽̚ ̡̬̯̱̌ ʪ̖̬̖̜̏ ̯̘̥̦̱̏̀ ̭̖̖̍ ̏ «̡̬̱̱».
ʪ̙̖̌ ̛̖̭̣ ̨̯̾ ʺ̨̦̭̯̬, ̬̯̭̔̌̽́ ̭ ̛̦̥ ̏ ̨̯̯̾ ̵̨̔ ̯̼ ̱̙̖ ̦̖ ̨̥̙̖̹̽. ʿ̛̬̘̯̭̔́
̨̨̪̙̯̔̔̌̽ ̨̬̱̜̔̐ ̨̨̨̛̥̙̦̭̯̏̚.
(3 ) ʥ̨̨̨̛̣̯̬̯̖̣̦̭̯̌̐̏̽̽: ʫ̛̭̣ ̱ ̯̖̍́ ̦̌ «̡̬̱̖» ̨̣̖̖̍ ̛̪̯́ ̡̬̯̌, ̯̼ ̨̣̙̖̦̔
̨̛̣̍ ̭̼̬̯̐̌̽ ̡̛̛̛̣̹̚, ̨̛̣̍ ̨̯̯̔̌̽ ̵̛ ̨̡̛̬̱̐ ̭ ̛̛̦̥̖̦̹̥̌̽ ˄̨̬̦̖̥̏. ʫ̛̭̣
̵̡̛̯̌ ̨̡̨̛̬̐̏ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ – ̛̬̭̪̬̖̖̣̌̔ ̡̬̯̼̌ ̥̖̙̱̔ ̛̛̦̥ ̨̡̨̦̭̯̣̌̽ ̨̨̬̦̏,
̨̡̨̦̭̯̣̌̽ ̨̨̨̥̙̦̏̚, ̸̛̪̬̘̥ ̬̖̹̜̌ ̭̥̌, ̡̨̥̱ ̨̛̥̖̦̦ ̨̭̯̦̖̯̭̔̌́ ̨̣̹̖̍̽. ʫ̛̭̣
̙̖ ̛̦̙̖ ̯̖̍́ ̨̪ ˄̨̬̦̏̀ ̡̨̨̛̦̐ ̦̖̯, ̨̯ ̡̛̛̛̣̹̚ ̨̨̪̬̭̯ ̭̬̭̼̯̭̍̌̏̌̀́.
ʫ̛̭̣ ̯̼ ̸̦̣̌̌ ̬̯̌̔̌̏̌̽̚ ̡̛̛̛̣̹̚, ̨̯ ̯̼ ̦̖ ̨̥̙̖̹̽ ̨̭̖̬̹̯̏̌̽ ̡̡̛̛̦̖̌
̛̖̜̭̯̔̏́, ̨̡̪̌ ̦̖ ̸̡̨̛̦̹̌̽̚ ̸̬̱̌̔̌̚. ʿ̨̭̣̖ ʥ̨̨̨̛̛̣̯̬̯̖̣̦̭̯̌̐̏̽ ̵̨̔
̨̦̖̥̖̣̖̦̦̔ ̵̨̛̪̖̬̖̯̔ ̡ ̭̣̖̱̺̖̥̱̔̀ ̨̡̛̬̱̐.

ʤ̨̛̣̬̯̥̐ ̵̨̔̌ ̯̼ ̦̜̖̹̌̔̽ ̦̌ ̭̯̬. 33

ʥ̨̜ ̸̛̦̦̖̯̭̌̌́, ̡̡̌ ̨̡̨̯̣̽ ̯̼ ̨̡̯̬̼̣ ̡̬̯̱̌ ʺ̨̦̭̯̬̌ ̛̚ ̡̨̨̣̼̔ ̛̛̣ ̭̼̬̣̐̌
ʺ̨̦̭̯̬̌ ̛̪̬ ʿ̨̡̛̭̖ ʻ̨̛̖̪̬̯̦̭̯̖̜́. ʥ̨̜ ̸̛̦̦̖̯̭̌̌́, ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̨̥̦̭̯̬ ̦̖ ̱̖̯̍̔
̭ ̨̨̯̜̍ ̬̯̭̔̌̽́. ʿ̛̬̥̖̬: ʿ̸̨̡̬̌̌ ˀ̨̖̜̖̬̔̏ ̦̖ ̡̯̱̖̯̌̌ ˀ̖̜̖̬̔̌, ̨̦ ̛̬̖̯̌̍̌̚
̡̬̯̱̌ ʺ̨̦̭̯̬̌ ̏ «̡̬̱̱», ̨̦ ̨̜̍ ̱̙̖ ̸̦̣̭̌̌́. ʫ̛̭̣ ̵̛̬̱̔̐ ̨̨̥̦̭̯̬̏ ̦̖ ̨̛̪̯̭́̏́,
̨̯ ̱̖̯̍̔ ̸̛̭̯̯̭̌̽́, ̸̨̯ ̸̡̛̥̦̦̌ ̛̼̬̣̏̐̌ ̨̯̯̾ ̨̜̍.
ʥ̨̜ ̛̣̯̭̔́, ̨̡̪̌ ̦̖ ̛̪̬̦̦̌̌̚ ̨̪̖̍̔̌ ̛̛̣ ̨̛̪̬̙̖̦̖̌. ʪ̙̖̌ ̛̖̭̣ ʺ̨̨̦̭̯̬̏ ̏
̨̍̀ ̦̖ ̨̨̭̯̣̭̌̽, ̨̜̍ ̖̺̖ ̨̨̪̬̣̙̖̯̭͕̔̌́ ̛ ̨̨̥̙̦ ̨̡̛̪̦̱̯̔̽ ̵̨̦̼̏ ̨̨̥̦̭̯̬̏ ̭
̡̨̬̯̜̌ ʥ̸̨̬̔́̌́ ˃̬̏̌̽.
ˋ̨̯̼̍ ̨̪̦̯́̽, ̡̨̯ ̸̡̬̱̖, ̛̭̬̦̌̏ ʥ̨̖̱̏̀ ˁ̛̣̱ ʺ̨̦̭̯̬̌ ̨̭ ̨̭̖̜̏. ʥ̨̖̏̌́ ˁ̛̣̌
– ̨̯̾ ˄̨̬̖̦̏̽ ̪̣̭̀ ̭̱̥̥̌ ̵̭̖̏ ̵̛̖̜̭̯̱̺̔̏̀ ʥ̨̨̦̱̭̏ ̛ ˌ̴̨̯̬̌̏ ̨̯ ˌ̨̨̡̥̯ ̛
̵̛̬̱̔̐ ̡̬̯̌. ˋ̨̯̼̍ ̛̱̯̍̽ ʺ̨̦̭̯̬̌, ̨̯̏́ ʥ̨̖̏̌́ ˁ̛̣̌ ̨̣̙̦̔̌ ̼̯̍̽ ̨̣̹̖̍̽, ̸̖̥ ̱
̨̦̖̐. ʫ̛̭̣ ̙̖ ̨̦̌ ̥̖̦̹̖̽ ̛̛̣ ̬̦̌̏̌ ʥ̨̨̖̜̏ ˁ̛̣̖ ʺ̨̦̭̯̬̌, ̨̯ ̯̖̖̍ ̸̣̱̹̖
̨̡̨̪̭̬̖̖ ̸̨̯-̛̦̱̍̔̽ ̛̪̬̖̪̬̦̯̔́̽, ̸̨̯̼̍ ̛̛̭̪̬̯̌̏̽ ̶̛̛̭̯̱̌̀.
ʻ̡̨̨̖̯̬̼̖ ̡̬̯̼̌ ̛̛̣ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̍ ̨̨̪̣̯̏́̀̚ ̨̛̪̖̯̍̔̽ ʺ̨̦̭̯̬̌, ̦̖ ̛̱̍̏̌́
̨̖̐. ˑ̨̯ ̨̯̙̖ ̸̛̭̯̖̯̭̌́ ̨̨̪̖̜̍̔, ̨̦ ̦̖ ̘̯̔̌ ̨̱̬̦̏́. ʦ̸̨̪̬̖̥, ̏ ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯
̨̨̭̪̭̍̌, ˁ̨̡̨̛̬̺̏̌ ̨̯̙̖ ̱̘̯̭̔̌́ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̦̖ ̭̖̏̐̔̌.
˄ ̵̡̨̨̦̖̯̬̼ ʺ̨̨̦̭̯̬̏ ̖̭̯̽ ̨̨̭̼̖̍ ̨̭̜̭̯̏̏̌, ̛̛̣̺̖̏́̀ ̦̌ ̵̨̛̭̔ ̨̍́ –
̛̦̪̬̥̖̬̌, ʥ̨̦̱̭̼ ̨̛̪̬̯̏ ̡̡̨̨̌̐-̨̛̣̍ ʶ̣̭̭̌̌ ̛̛̣ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚
̨̡̛̪̦̱̯̔̽ ̵̛̬̱̔̐ ʺ̨̨̦̭̯̬̏. ʻ̖ ̡̱̪̱̭̜̌ ̨̯̾ ̛̚ ̛̱̏̔.
ʫ̛̭̣ ̱ ̨̥̦̭̯̬̌ ̖̭̯̽ ʥ̨̦̱̭ ̛̛̣ ̴̹̯̬̌ ̨̛̪̬̯̏
̨̨̨̪̬̖̖̣̘̦̦̔̐ ʶ̣̭̭̌̌ ̛̛̣ ̨̪ ̡̡̛̥̌-̨̯ ̛̬̱̥̔̐
̡̛̪̬̦̥̌̌̚, ̨̯ ̨̯̯̾ ʥ̨̦̱̭ ̨̛̪̬̯̏ ̡̨̨̙̌̔̐ ̡̛̪̬̦̌̌̚
̸̛̱̯̼̖̯̭̏̌́ ̨̡̨̯̣̽ ̨̛̦̔ ̬̌̚, ̛̖̭̣ ̏ ̡̯̖̭̯̖ ̨̦́̏ ̦̖
̨̨̛̬̯̭̐̏́ ̨̛̦̖. ʿ̛̬̥̖̬: ˀ̨̨̨̥̍̐̚ ̸̨̪̣̱̖̯̌ +4
̨̛̪̬̯̏ ˄̸̵̡̦̼ ʤ̡̦̣̌̏̌. ʽ̦ ̸̨̛̪̣̱̯ ̨̯̯̾ ʥ̨̦̱̭
̛̖̭̣ ̏ ̨̍̀ ̖̭̯̽ ̵̨̯́ ̼̍ ̨̛̦̔ ˄̸̘̦̼̜ ʤ̡̦̣̌̏̌, ̨̦
̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̛ ̨̨̨̭̦̦̜̏ ̨̡̛̬̐, ̛ ̨̖̐
ʿ̨̨̡̛̥̺̦ – ˄̸̘̦̼̖, ̨̥̦̭̯̬ ̸̨̛̪̣̱̯ ̨̯̯̾
̨̦̱̭̍ ̨̡̨̯̣̽ ̨̛̦̔ ̬̌̚.
ʿ̛̬̥̖̬: ʻ̖ʺ̡̛̛̬̥̌ ̸̨̪̣̱̖̯̌ +4 ̨̛̪̬̯̏ ʽ̵̨̡̛̛̦̔ ˁ̡̨̛̯̬̦̦̌̏ ̛ ʺ̸̛̱̙̦.
ʫ̛̭̣ ̏ ̨̍̀ ̖̭̯̽ ̵̨̯́ ̨̛̼̦̍̔ ʽ̨̡̛̛̦̜̔ ˁ̡̛̯̬̦̦̌ ̛ ̵̨̯́
̼̍ ̨̛̦̔ ʺ̸̛̱̙̦̌, ̨̯ ̨̦̌ ̸̨̛̪̣̱̯ +8.
ˀ̨̼̖̌̏̚ ˌ̨̡̛̥̯ (̛̦̪̬̥̖̬̌, ̛̥̦̼ ̛ ̬̦̯̼̐̌̌) ̨̥̱̯̐ ̼̯̍̽ ̛̪̬̥̖̦̖̦̼ ̏ ̨̜̍
̨̪̬̥́ ̛̚ «̡̛̬̱». ʺ̨̨̙̦ ̛̪̬̥̖̦̯́̽ ̛ ̨̬̼̖̌̏̚ ˌ̨̡̛̥̯, ̡̨̨̯̬̼̖ ̱̙̖ ̵̨̦̯̭̌̔́́
̏ ̛̬̖̐. ʿ̨̭̣̖ ̨̍́ ̭̖̏ ̨̨̛̭̪̣̦̦̼̖̽̏̌̚ ̨̬̼̖̌̏̚ ˌ̨̡̛̥̯ ̛̱̯̔ ̏ ̨̭̬̭̍ ̦̖̏
̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̵̨̛̭̔̌ ̨̍́. ʻ̵̨̭̌̔́̽ ̏ ̨̍̀, ̯̼ ̦̖ ̨̥̙̖̹̽ ̨̪̬̯̔̌̏̌̽, ̛̭̦̥̯̌̽,
̦̖̯̌̔̏̌̽ ̛̛̣ ̥̖̦̯́̽ ˌ̨̡̛̥̯, ̌ ̡̯̙̖̌ ̛̬̯̐̌̽ ˌ̨̡̛̥̯ ̭ «̡̛̬̱» (̌̚ ̸̡̛̛̭̣̖̦̖̥̀
̵̨̬̼̌̏̚). ˃̼ ̨̣̙̖̦̔ ̸̡̨̛̦̯̌̽̚ ̨̜̍ ̯̖̥ ̛̭̦̬̙̖̦̖̥̌́, ̡̨̨̨̯̬̖ ̨̼̣̍ ̱ ̯̖̍́ ̦̌
̨̥̥̖̦̯ ̸̦̣̌̌̌ ̨̍́ (̪̣̭̀ ̭̼̬̦̦̼̖̐̌ ̨̬̼̖̌̏̚ ˌ̨̡̛̥̯).

˃̼ ̨̥̙̖̹̽ ̥̖̹̯̭̏̌̽́ ̏ ̸̨̱̙̜ ̨̜̍ ̛̛̭̣̖̱̺̥̔̀ ̨̨̛̭̪̭̥̍̌:


- ˀ̨̼̖̌̏̚ ˌ̨̡̛̥̯. ˃̼ ̨̥̙̖̹̽ ̛̛̪̬̥̖̦̯̽ ̬̦̯̱̐̌̌ ̛̛̣ ̛̥̦̱ ̡̡̌ ̏ ̨̨̪̥̺̽
̸̡̛̥̦̦̱̌, ̡̯̌ ̛ ̏ ̨̨̪̥̺̽ ʺ̨̦̭̯̬̱.
- ʺ̴̨̡̨̛̛̯̬̼̔̌ ̨̨̥̦̭̯̬̏. ˑ̛̯ ̡̬̯̼̌, ̡̡̌ ̨̛̪̬̣̌̏, ̖̣̯̔̌̀ ʺ̨̦̭̯̬̌
̛̭̣̦̖̖̽... ̛ ̯̔̌̀ ̖̥̱ ̨̣̹̖̍̽ ˁ̨̡̨̛̬̺̏. ˃̡̛̖̌ ̡̬̯̼̌ ̨̨̥̙̦ ̛̪̬̥̖̦̯́̽ ̡̡̌ ̨̏
̬̖̥̏́ ̨̨̭̖̏̐, ̡̯̌ ̛ ̨̏ ̬̖̥̏́ ̸̨̨̱̙̐ ̨̍́.
- ʥ̸̨̬̔́̌́ ˃̬̏̌̽. ˁ̼̬̜̐̌ ʥ̸̨̬̱̔́̀ ˃̬̏̌̽ ̥̖̭̯̖̏ ̭ ʺ̨̨̦̭̯̬̥ ̭ «̡̛̬̱», ̛ ̨̯̯̾
ʺ̨̦̭̯̬ ̨̛̛̛̪̬̭̖̦̯̭̔́ ̡ ̨̍̀. ˄ ̵̡̨̨̦̖̯̬̼ ʺ̨̨̦̭̯̬̏ ̖̭̯̽ ̨̨̭̼̖̍ ̨̭̜̭̯̏̏̌,
̨̨̛̪̣̺̖̏́̀̚ ̨̣̯̔̍̌̏́̽ ̵̛̬̱̔̐ ʺ̨̨̦̭̯̬̏ ̏ ̨̜̍ ̖̍̚ ̡̬̯̼̌ ʥ̸̨̬̔́̌́ ˃̬̏̌̽, ̦̖
̼̜̌̍̏̌̚ ̨̨̪̣̯̭̽̏̌̽́̚ ̛̯̥̾.
- ʸ̨̡̛̱̹̏ ̛ ˀ̶̛̛̌̔̌́. ʯ̛̥̦̌̌ ̨̡̛̬̐̌ ̏ ʸ̨̡̱̹̱̏ ̛̛̣ ̭̼̬̜̐̌ ̦̌ ̨̦̖̐
ˀ̶̛̛̌̔̌̀, ̛̖̭̣ ̱ ̯̖̍́ ̦̌ «̡̬̱̖» ̖̭̯̽ ̡̯̌̌́ ̡̬̯̌̌.
- ʿ̸̨̛̬̖ ̡̬̯̼̌ ̛ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̍, ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̨̥̙̦ ̛̪̬̥̖̦̯́̽ ̨̏ ̬̖̥̏́ ̨̍́.

ʥ̨̜ ̸̡̛̦̖̯̭̌̌̏̌́̚ ̨̨̪̖̜̍̔, ̛̖̭̣ ̯̼ ̨̪̬̖̹̘̣̏̚ ʺ̨̦̭̯̬̌ ̨̪ ʥ̨̨̖̜̏ ˁ̛̣̖ (̨̯


̖̭̯̽ ̛̱̣̍ ̨̖̐), ̨̛̣̍ ̛̛̣̭̍̌̏́̚ ̨̯ ̨̦̖̐ ̡̡̛̥̌-̨̛̣̍ ̛̦̼̥ ̨̨̨̭̪̭̥̍. ʻ̨ ̨̛̪̥̦:
̨̡̪̌ ̯̼ ̱̥̖̹̔̌̽, ̸̨̯ ̨̪̖̍̔̌ ̱ ̯̖̍́ ̏ ̡̬̥̦̖̌̌, ̡̨̯-̨̯ ̨̥̙̖̯ ̭̼̬̯̐̌̽ ̦̌ ̯̖̍́
̡̡̱̌̀-̛̦̱̍̔̽ ̨̣̦̱̍̀̚ ̡̬̯̱̌ ̛̛̣ ̛̛̪̬̥̖̦̯̽ ̡̡̱̌̀-̛̦̱̍̔̽ ̡̱̐̌̔̀ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍̽.
˃̼ ̨̣̙̖̦̔ ̨̨̪̙̯̔̔̌̽ ̡̨̨̨̦̖̯̬̖ ̨̛̪̬̖̥̣̖̥̖ ̬̖̥̏́, ̸̨̯̼̍ ̯̔̌̽ ̡̼̭̯̭̏̌̌̽́̚
̛̬̱̥̔̐ ̨̡̛̬̥̐̌. ˃̨̡̨̣̽ ̨̪̭̣̖ ̨̨̯̾̐ ̯̼ ̨̥̙̖̹̽ ̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦̔̏̽ ̨̪̬̦̯̌̔̏̌̽̚
̨̪̖̱̍̔, ̌ ̨̡̛̛̭̪̖̬̦ ̨̥̱̯̐ ̨̨̪̬̣̙̯̔̌̽ ̸̡̛̬̯̌̽ ̛ ̨̛̭̪̬̯̽ ̡̨̡̨̭̣̽ ̣̖̖̯̏̚.
ˁ̨̬̭̍̽ ̡̬̯̱̌ ʺ̨̦̭̯̬̌ ̨̭ ̛̭̖̥̏ ̛̭̼̬̦̦̼̥̐̌ ̏ ̨̜̍ ̨̛̬̼̥̌̏̚ ̡̛̬̯̥̌̌.
ʯ̌ ̡̨̨̙̌̔̐ ̨̨̛̱̯̍̐ ̏ ̨̍̀ ʺ̨̦̭̯̬̌ ̯̼ ̸̨̪̣̱̖̹̌̽ ̨̱̬̖̦̏̽ (̛̛̣ ̔̏̌, ̛̖̭̣ ̨̯̾
̡̨̱̦̌̌̚ ̦̌ ̡̬̯̖̌ ʺ̨̦̭̯̬̌).
ʯ̌ ̣̱̀̍̀ ̨̪̖̱̍̔ ̯̼ ̸̨̪̣̱̖̹̌̽ ˁ̨̡̨̛̬̺̏̌ ̨̨̨̪̖̬̙̖̦̦̏̐ ʺ̨̦̭̯̬̌ (̛̖̭̣ ̨̯̾
̦̖ ̸̨̨̛̛̪̬̯̬̖̯̏ ̭̼̬̦̦̼̥̐̌ ̡̬̯̥̌̌). ʶ̸̨̨̛̣̖̭̯̏ ̵̨̨̪̣̙̖̦̦̼ ˁ̨̡̨̛̬̺̏
̡̨̱̦̌̌̚ ̦̌ ̡̬̯̖̌ ʺ̨̦̭̯̬̌. ʻ̖ ̱̌̍̔̽̚ ̛̛̪̬̯̍̌̏̽ ˁ̨̡̨̛̬̺̏̌, ̨̣̖̥̼̖̔̍̌̏́
ʺ̴̨̡̨̛̛̛̯̬̥̔̌̌ ̨̨̥̦̭̯̬̏.
˃̼ ̨̥̙̖̹̽ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̦̬̱̌̐̌̔, ̨̡̨̯̣̽ ̛̖̭̣ ̛̼̬̣̏̐̌ ̖̭̏̽ ̨̜̍. ʫ̛̭̣ ̯̖̖̍
̨̛̪̬̹̣̭̽ ̭̥̼̯̭̏̌̽́, ̨̯ ̯̼ ̦̖ ̸̨̪̣̱̖̹̌̽ ̸̨̛̦̖̐, ̙̖̔̌ ̌̚ ̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌ ̵̛̱̯̼̍
ʺ̨̨̦̭̯̬̏.
ʫ̛̭̣ ̯̼ ̨̛̪̖̣̍̔ ʺ̨̦̭̯̬̌ ̏ ̸̨̨̡̛̦̱̔ – ̛̖̬̍ ̡̬̯̼̌ ˁ̨̡̨̛̬̺̏ ̯̘̥̦̱̏̀, ̛̖̭̣
̙̖ ̱ ̯̖̍́ ̏ ̨̍̀ ̼̣̍ ʿ̨̨̡̛̥̺̦ – ̛̖̬̍ ̵̛ ̏ ̨̡̯̬̼̯̱̀, ̡̯̌, ̸̨̯̼̍ ̭̖̏ ̛̛̖̣̏̔, ̸̨̯
̯̼ ̸̨̪̣̱̖̹̌̽.

ʻ̡̨̨̖̯̬̼̖ ̡̬̯̼̌ (ʥ̸̨̬̔́̌́ ˃̬̏̌̽, ̏ ̸̨̛̭̯̦̭̯̌) ̨̨̪̣̯̏́̀̚ ̨̛̯̥̏


̨̡̛̭̪̖̬̦̥̌ (̔̌ ̛ ̯̖̖̍ ̨̭̥̥̱̌) ̨̣̯̔̍̌̏́̽ ʺ̨̨̦̭̯̬̏ ̏ ̨̯̜̏ ̨̜̍. ʦ ̨̯̥̾ ̸̭̣̱̖̌
ʥ̨̖̏̌́ ˁ̛̣̌ ̵̭̖̏ ʺ̨̨̦̭̯̬̏ ̡̭̣̼̖̯̭̌̔̏̌́, ̌ ̭̖̏ ̨̨̭̼̖̍ ̨̛̱̭̣̏́
̨̬̭̪̬̭̯̬̦̯̭̌̌́̀́ ̦̌ ̖̭̏̽ ̨̜̍. ʿ̛̬̥̖̬: ̏ ̨̍̀ ̭ ˔̨-ʧ̖̥̌ ̯̼ ̦̖ ̨̥̙̖̹̽
̨̨̪̣̯̭̽̏̌̽́̚ ʽ̛̬̱̙̖̥ ̨̛̪̬̯̏ ̵̛̬̱̔̐ ʺ̨̨̦̭̯̬̏, ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̨̛̦ ̦̖ ̛̥̖̯̀
̵̡̡̛̛̦̌ ̨̭̜̭̯̏̏ ̦̌ ̨̯̯̾ ̸̭̘̯.
ʫ̛̭̣ ̱ ̯̖̍́ ̖̭̯̽ ̨̨̛̭̯̖̯̭̯̱̺̖̏̏̀ ̡̬̯̼̌, ̨̨̥̙̦ ̛̼̖̭̯̏̏ ̨̨̨̦̔̐ ʺ̨̦̭̯̬̌ ̛̚
̨̍́ ̛ ̛̯̭̍̽́ ̭ ̨̛̛̭̯̹̥̭̌̏́, ̨̦ ̦̖̣̽́̚ ̬̯̭̔̌̽́ ̭ ̨̛̦̥̔ ̛ ˁ̥̼̯̭̏̌̽́ ̨̯
̵̨̭̯̣̦̼̌̽. ʫ̛̭̣ ̯̖̖̍ ̨̛̪̬̹̣̭̽ ̱̖̯̍̐̌̽ ̵̨̯́ ̼̍ ̨̯ ̨̨̨̦̔̐ ʺ̨̦̭̯̬̌, ̨̯ ̦̬̼̌̐̌̔
̯̖̖̍ ̦̖ ̛̯̏̔̌̽, ̸̨̯ ̼̍ ̯̼ ̛̦ ̭̖̣̣̔̌ ̭ ̨̛̭̯̣̦̼̥̌̽.

ʫ̛̭̣ ̱ ̯̖̍́ ̦̖ ̸̨̪̣̱̖̯̭̌́ ̨̛̪̖̯̍̔̽ ̏ ̨̍̀ ̨̛̛̭̥̏ ̨̛̭̭̯̖̦̦̼̥̍̏ ̛̛̭̣̥̌, ̨̯


̨̨̥̙̦ ̨̨̛̪̪̬̭̯̽ ̨ ̨̨̛̪̥̺ ̨̨̬̱̔̐̐ ̨̡̛̬̐̌. ʺ̨̙̖̹̽ ̨̛̪̬̭̯̽, ̨̡̪̌ ̭̖̏ ̦̖
̨̡̯̙̱̯̭̌́, ̨̛̣̍ ̨̡̪̌ ̡̨̯-̨̯ ̭̘̏-̡̛̯̌ ̦̖ ̨̛̭̣̭̯̭̐̌́.
ʥ̨̖̏̌́ ˁ̛̣̌ ʿ̨̨̡̛̥̺̦̌ ̨̣̖̯̭̔̍̌̏́́ ̡ ̨̯̖̜̏. ʿ̨̨̡̛̥̺̦ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̨̡̨̯̣̽
̨̛̦̔, ̨̦ ̛̬̯̐̌̽ ̡̬̯̼̌, ̛̛̣̺̖̏́̀ ̦̌ ̨̜̍, ̨̥̙̖̯ ̨̣̜̀̍ ̨̡̛̬̐, ̛ ̨̯̾ ̦̖ ̸̛̭̯̖̯̭̌́
̨̨̪̥̺̽̀ ̏ ̨̍̀! ʻ̡̛̛̪̬̦̌̌ ̨̯̙̖ ̦̖ ̸̛̭̯̯̭̌̀́ ʿ̨̨̡̛̛̥̺̦̥̌.
ʦ̛̭̯̱̪̏ ̏ ̨̜̍, ʿ̨̨̡̛̥̺̦ ̦̖ ̨̥̙̖̯ ̨̨̨̭̥̭̯̯̖̣̦̌́̽ ̛̼̜̯̏ ̛̚ ̨̍́. ʻ̨ ̛̖̭̣
̨̛̱̭̣̏́ ̨̍́ ̥̖̦̯̭́̀́ ̛ ̨̪̣̖̯̭́̏́́ ̡̬̯̌̌, ̪̬̖̺̺̌̌̀̌́̚ ̨̨̪̥̯̐̌̽ ̏ ̨̯̥̾ ̨̍̀,
̨̯ ʿ̨̨̡̛̥̺̦ ̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌ ̵̨̛̼̯̏̔ ̛̚ ̨̍́, ̦̖ ̸̨̛̪̣̱̏ ̡̡̨̛̦̜̌ ̦̬̼̌̐̌̔.
ʿ̛̬̥̖̬: ̛̖̭̣ ̏ ̨̜̍ ̭ ʿ̨̨̡̨̛̥̺̦̥ ̨̡̛̪̼̯̔̔̏̌̀ ʻ̡̛̘̥̦̌̌ ʶ̨̛̛̥̪̦̌ ʶ̨̨̯̐̽,
̨̯ ʿ̨̨̡̛̥̺̦ ̵̨̛̼̯̏̔ ̛̚ ̨̍́, ̯.̡. ̏ ̨̯̥̾ ̨̍̀ ̨̨̪̥̯̐̌̽ ̦̖̣̽́̚. ʿ̛̬̥̖̬: ̛̖̭̣ ̦̌
ʿ̨̨̡̛̥̺̦̌ ̨̨̪̖̜̭̯̣̔̏̏̌̌ ̡̬̯̌̌ ˀ̶̛̛̌̔̌́! ˁ̡̛̛̥̭̖̌ ʥ̶̛̣̦̖̼̚, ̛ ̨̦ ̨̭̬̭̭́ ̭
̸̡̨̛̥̦̦̥̌, ̦̖ ̸̛̱̭̯̱̺̥̌̏̀ ̏ ̨̍̀, ̨̯ ̨̦ ̦̖ ̨̥̙̖̯ ̨̣̹̖̍̽ ̼̯̍̽ ʿ̨̨̡̨̛̥̺̦̥ ̏
̨̯̥̾ ̨̍̀, ̯.̡. ʿ̨̨̡̛̥̺̦ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̨̡̨̯̣̽ ̨̛̦̔.
ˋ̨̯̼̍ ̨̨̛̱̬̯̐̏̽ ̡̨̨̐-̛̦̱̍̔̽ ̯̖̖̍ ̸̨̨̪̥̽, ̯̖̖̍, ̡̨̭̬̖̖ ̨̭̖̏̐, ̛̪̬̘̯̭̔́ ̡̡̌-
̨̯ ̨̡̛̪̱̪̯̔̽ ̨̖̐. ˃̼ ̨̥̙̖̹̽ ̪̬̖̣̯̔̌̐̌̽ ˌ̨̡̛̥̯, ̡̨̨̯̬̼̖ ̱̙̖ ̘̣̏̏ ̏ ̛̬̱̐, ̛̛̣
̡̡̨̖̌-̨̯ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ˁ̨̡̨̛̬̺̏, ̡̨̨̛̯̬̼̥ ̣̖̖̯̏̌̔ ʺ̨̦̭̯̬. ʦ ̨̪̭̣̖̦̖̥̔ ̸̭̣̱̖̌
̥̏̌ ̨̦̱̙̦ ̬̦̖̖̌̌̚ ̨̨̨̛̬̯̭̔̐̏̽́, ̡̡̌ ̼̏ ̱̖̯̖̍̔ ̛̖̣̯̔̽ ˁ̨̡̨̛̬̺̏̌.
ʪ̡̖̣̘̙̌ ˁ̨̡̨̛̬̺̏ ̨̪̭̣̖ ̨̍́ ̨̣̙̦̔̌ ̵̨̨̛̛̪̬̭̯̔̽ ̡̨̛̥̭̥̣̦̌̌̽
̨̛̛̪̬̣̙̘̦̦̍ ̡ ̡̱̖̍̏ ̨̨̨̨̛̬̘̦̦̭̯̔̐̏. ʰ̨̡̬̥̐̌ ̭̣̖̱̖̯̔ ̼̯̍̽ ̡̨̛̥̭̥̣̦̌̌̽
̸̨̛̯̦̼̥ ̏ ̴̨̨̡̛̬̥̱̣̬̖̏ ̨̛̱̭̣̜̏ ̨̨̛̪̥̺.
ʽ̨̭̼̖̍ ̨̭̜̭̯̏̏̌ ʺ̨̦̭̯̬̌ ̨̬̭̪̬̭̯̬̦̯̭̌̌́̀́ ̦̌ ̨̨̯̖̏̐ ʿ̨̨̡̛̥̺̦̌ ̛
̨̨̨̦̬̯̌̍. ʿ̛̬̥̖̬: ̨̦̖̦̦̐̌́ ̡̯̌̌̌ ̨̨̯̖̏̐ ʿ̨̨̡̛̥̺̦̌ ̸̨̛̛̱̦̯̙̯ ˀ̨̨̯̍̌ ʿ̡̱̌̌.
ʻ̨ ̛̖̭̣ ̯̼ ̨̡̭̯̣̦̱̣̭́ ̭ ˀ̨̨̨̨̥̥̍̐̚, ̌ ̯̖̖̍ ̨̨̪̥̖̯̐̌ ˄̸̘̦̼̜ ʤ̡̦̣̌̏̌, ̨̯
ʥ̨̖̏̌́ ˁ̛̣̌ ʺ̨̦̭̯̬̌ ̸̛̛̱̖̣̖̯̭̏̏̌́ ̦̌ 4 ( ̛̖̭̣, ̸̡̨̨̦̖̦, ̯̼ ̭̥̌ ̦̖ ˄̸̘̦̼̜
ʤ̡̦̣̌̏̌, ̌ ̸̛̦̯̌̚, ʥ̨̖̏̌́ ˁ̛̣̌ ʺ̨̦̭̯̬̌ ̱̙̖ ̸̛̛̱̖̣̣̭̏̌̽). ʽ̡̨̦̔̌ ̭̘̏, ̸̨̯
̡̭̖̯̭̌̌́ ˁ̡̛̥̼̏ ̛ ʻ̨̖̪̯̬̖̭̯̍̏̌, ̖̜̭̯̱̖̯̔̏ ̦̌ ̡̨̨̙̌̔̐ ̨̡̛̬̐̌ ̏ ̨̨̛̯̖̣̦̭̯̔̽.

ʫ̛̭̣ ̨̛̭̥̖̭̯̦̼̥̏ ̛̛̛̱̭̣̥́ ̥̏̌ ̨̱̣̭̔̌̽ ̨̛̪̖̯̍̔̽, ̨̯ ̭̏̀ ̦̬̱̌̐̌̔ ̌̚


̵̨̪̖̬̙̖̦̦̼̏ ̨̬̏̌̐̏ ̸̨̪̣̱̖̹̌̽ ̯̼, ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̛̖̜̭̯̔̏́ ʿ̨̨̡̛̥̺̦̌ ̸̛̛̛̱̖̣̣̏
̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ˁ̨̡̨̛̬̺̏ ʺ̨̦̭̯̬̌ ̛̛̣ ̛̖̭̣ ʺ̨̦̭̯̬ ̼̣̍ ̨̪̖̙̘̦̍̔ ̌̚ ̸̭̘̯
̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̍ ʿ̨̨̡̛̥̺̦̌. ʿ̛̬̥̖̬: ʿ̨̨̡̛̥̺̦ ̨̥̙̖̯ ̸̛̛̱̖̣̯̏̽ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏
ˁ̨̡̨̛̬̺̏ ʺ̨̦̭̯̬̌, ̭̼̬̐̌̏ ʺ̴̨̡̨̛̛̯̬̔̌ ̨̨̥̦̭̯̬̏. ʿ̛̬̥̖̬: ̛̖̭̣ ʿ̨̨̡̛̥̺̦
̨̖̯̔ ̏ ʥ̨̨̣̹̜̽ ʥ̨̡̛̬̦, ̨̯ ̨̦ ̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌ ̱̘̯̍̽ ʥ̨̨̡̛̣̯̦̌. ʥ̛̖̬ ˁ̨̡̨̛̬̺̏̌
̏ ̨̡̯̬̼̯̱̀, ̸̨̯̼̍ ̭̖̏ ̨̭̯̣̦̼̖̌̽ ̨̡̛̛̬̐ ̛̛̖̣̏̔, ̸̨̯ ̯̖̖̍ ̨̨̭̯̣̭̔̌̽.
ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯̾̐ ̯̼ ̨̣̙̖̦̔ ̨̛̪̖̣̯̭̔̽́ ̸̨̛̪̣̱̖̦̦̼̥ ˁ̨̡̨̛̛̬̺̥̏̌ ̭ ʿ̨̨̡̨̛̥̺̦̥
̨̨̭̣̭̦̐̌ ̨̨̨̨̛̬̘̦̦̭̯̔̐̏. ʶ̶̨̛̥̪̖̦̭̌́ ̌̚ ˈ̣̥̌ (̛̖̭̣ ̼̏ ̦̖ ̛̬̖̯̖̐̌ ̨̪ ̨̭̱̬̼̥̏
̛̪̬̣̥̌̏̌) ̖̬̘̯̭̍́ ̨̪̭̣̖ ̡̛̖̣̘̙̔ ˁ̨̡̨̛̬̺̏.
˄̨̬̦̖̜̏ ʿ̨̨̡̛̥̺̦ ̦̖ ̸̨̪̣̱̖̯̌ ̏ ̨̣̥̀̍ ̸̭̣̱̖̌.
ʫ̛̭̣ ʿ̨̨̡̛̥̺̦ ̨̣̖̯̍̌̔̌ ̡̡̛̛̥̌-̨̛̣̍ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̥̍́, ̨̨̛̛̪̣̺̥̏́̀̚
̸̨̛̪̣̱̯̽ ̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̱̔̽̀ ̦̬̱̌̐̌̔ ̌̚ ̨̨̪̥̺̽, ̦̖ ̭̦̦̱̏́̌̀̚ ̭ ̹̖̜̏̌
̨̨̨̨̬̘̦̦̭̯̔̐̏̽̀ ̛ ̨̛̺̥̍ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̥̏ ˁ̨̡̨̛̬̺̏ ʺ̨̦̭̯̬̌, ̨̯ ̯̱̾ ̦̬̱̌̐̌̔ ̨̦
̸̨̪̣̱̖̯̌ ̨̨̨̭̥̭̯̯̖̣̦̌́̽. ʿ̛̬̥̖̬: ʿ̛̣̦̌̌̔ ʥ̬̯̭̯̌̏̌ ̸̨̪̣̱̖̯̌ ˁ̨̡̨̛̬̺̖̏ ̌̚
̨̨̪̥̺̽ ̭̥̌.

ʫ̛̭̣ ̯̖̖̍ ̡̨̛̦̯ ̦̖ ̨̨̪̥̐... ̛̛̣ ̛̖̭̣ ̙̖̔̌ ̭ ̨̨̨̪̥̜̔̐ ̯̖̖̍ ̦̖ ̵̨̛̯̣̏̌ ̛̭̣,
̸̨̯̼̍ ̨̛̪̖̯̍̔̽ ʺ̨̨̦̭̯̬̏ – ̛̪̬̘̯̭̔́ ˁ̥̼̯̭̏̌̽́.
ʫ̛̭̣ ̯̼ ̭̥̼̖̹̭̏̌̽́ ̛̚ ̨̍́, ̨̯ ̦̖ ̸̨̪̣̱̖̹̌̽ ̛̦ ̨̱̬̦̖̜̏, ̛̦ ˁ̨̡̨̛̬̺̏, ̛̦
̹̦̭̌̌ ˋ̛̛̭̯̯̽ ʻ̸̡̛̼. ˃̖̥ ̨̣̖̖̍ ̸̨̯ ̛ ̱̖̙̯̍̌̽ ̱̘̯̭̔̌́ ̦̖ ̭̖̏̐̔̌...
ʥ̨̬̭̽ ̡̡̛̱̍. ʦ̨̼̪̣̌ 5 ̛̛̣ ̨̣̹̖̍̽ – ̯̼ ̭̥̼̣̭́. ʻ̡̨̨̖̯̬̼̖ ˌ̨̡̛̥̯
̨̱̪̬̺̯̌̀ ̛̛̣ ̯̬̱̦̯̌̔́̀̚ ̨̖̭̯̍̐̏. ʶ ̨̯̥̱ ̙̖ ʺ̨̦̭̯̬̼ ̼̯̍̏̌̀ ̛̼̭̯̬̼̥̍ ̛̛̣
̛̥̖̣̖̦̦̼̥̔, ̦̌ ̡̬̯̖̌ ̵̡̛̯̌ ʺ̨̨̦̭̯̬̏ ̡̱̦̌̌̚ ̴̹̯̬̌ ̛̛̣ ̨̦̱̭̍ ̡ ˁ̡̥̼̖̏.
ʫ̛̭̣ ̯̼ ̭̥̼̣̭́ – ̨̭̬̭̍̽ ̡̬̯̱̌ ʺ̨̦̭̯̬̌. ˁ̨̡̨̛̬̺̏ ̯̼ ̦̖ ̸̨̪̣̱̖̹̌̽. ʶ̡̌
̨̛̪̬̣̌̏, ̨̣̹̖̍̽ ̸̨̛̦̖̐ ̵̨̨̨̪̣̐ ̦̖ ̸̭̣̱̖̯̭̌́... ̨̦ ̡̬̯̱̌ ̭̘̏ ̙̖ ̸̨̛̪̬̯.
ʻ̡̨̨̖̯̬̼̖ ʺ̨̦̭̯̬̼ ̱̥̱̬̯̭̔́̀́ ̨̛̪̯̔̐̌̔̽ ̙̖̔̌ ̨̪̭̣̖ ̸̨̱̦̜̔̌ ˁ̡̛̥̼̏.
ʫ̛̭̣ ʺ̨̦̭̯̬ ̯̖̍́ ̭̘̏ ̙̖ ̨̪̜̥̣̌, ̨̦ ̨̪̖̬̖̯̔̏̐̌ ̯̖̍́ ʻ̨̖̪̯̬̖̭̯̱̍̏,
̨̨̛̪̭̦̦̥̱̌ ̦̌ ̡̬̯̖̌. ˑ̨̯ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̨̪̯̖̬́ ˌ̨̨̡̥̯ ̛̛̣ ̨̱̬̦̖̜̏, ̡̡̨̜̌-̨̛̣̍
̴̹̯̬̌, ̌ ̨̯ ̛ ˁ̥̖̬̯̽. ʪ̌, ʿ̨̛̱̭̯̹ – ̨̡̨̙̖̭̯̖ ̨̥̖̭̯.
ʫ̛̭̣ ̴̴̡̖̯̾ ʻ̨̖̪̯̬̖̭̯̍̏̌ ̨̣̙̖̦̔ ̨̖̜̭̯̯̔̏̏̌̽ ̦̌ ̯̖̍́ ̡̨̨̨̦̖̯̬̖ ̬̖̥̏́ ̛̛̣
̭̪̱̭̯́ ̡̡̨̖̌-̨̯ ̬̖̥̏́ – ̨̭̯̌̏̽ ̡̬̯̱̌ ʺ̨̦̭̯̬̌ ̪̖̬̖̔ ̨̨̭̜̍ ̡̡̌ ̨̛̛̦̪̥̦̦̖̌̌.
ʫ̛̭̣ ̏ ̨̍̀ ̸̨̛̱̭̯̣̌̏̏̌ ̔̏̌ ̨̡̛̬̐̌, ̭̥̼̯̭̏̌̽́ ̨̣̙̦̼̔ ̨̍̌. ʿ̨̨̡̬́̔ ˁ̡̛̥̼̏
̨̛̪̬̖̖̣̯̖̔ ̣̼̥̀̍ ̛̪̬̖̥̣̖̥̼̥ ̨̨̨̭̪̭̥̍, ̛̦̪̬̥̖̬̌, ̨̪̬̖̬̯̖̏̽, ̡̨̯ ̼̭̯̬̖̖̍
̨̛̪̬̖̙̯̍ ̨̨̡̭̯̥̖̯̬̱̏. ʶ̙̼̜̌̔ ̡̛̖̯̔̌ ̡̡̛̱̍ ̌̚ ̭̖̍́ ̭̥̌, ̛, ̔̌,
ʺ̨̦̭̯̬ ʺʽʮʫ˃ ̨̪̜̥̯̌̽ ̵̨̨̛̍.
ʫ̛̭̣ ̯̼ ̭̥̼̖̹̭̏̌̽́ ̨̯ ̵̡̨̡̛̦̖̭̣̽ ʺ̨̨̦̭̯̬̏, ̨̯
̖̣̖̹̔̌̽ ̨̯̖̣̦̼̜̔̽ ̨̨̡̬̭̍ ̣̔́ ̡̨̨̙̌̔̐ ʺ̨̦̭̯̬̌ ̏
̨̼̬̦̦̥̏̍̌ ̨̨̯̜̍ ̨̡̪̬̖́̔ ̛ ̨̪̖̬̖̹̭̔̏̐̌̽́
ʻ̨̖̪̯̬̖̭̯̱̍̏ ̡̨̨̙̌̔̐, ̡̡̌ ̨̡̨̯̣̽ ̨̦ ̯̖̍́
̨̪̜̥̖̯̌. ʰ̸̡̛̭̣̖̦̖̀: ̛̖̭̣ ̯̼ ̱̥̖̬, ̨̯
ʺ̨̦̭̯̬̼ ̪̖̬̖̭̯̯̌̀ ̯̖̍́ ̨̪̬̖̭̣̖̯̔̏̌̽ – ̵̛
̦̖ ̛̦̯̖̬̖̭̱̖̯ ̸̛̥̖̬̯̖̦̏̌.
ʫ̛̭̣ ̱ ̯̖̍́ ̖̭̯̽ ʻ̡̛̪̬̦̌̌, ̯̼ ̨̥̙̖̹̽
̨̨̪̙̖̬̯̯̏̏̌̽ ̛̥, ̸̨̯̼̍ ̸̨̯̣̖̏̽ ʺ̨̨̦̭̯̬̏ ̛
̭̥̼̯̭̽́ ̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌ ̨̯ ̨̨̨̦̔̐ ̨̥̦̭̯̬̌. ˃̼
̨̣̙̖̦̔ ̭̖̣̯̔̌̽ ̨̯̾ ̨̔ ̨̨̯̐, ̡̡̌ ̸̦̦̘̹̌̽
ˁ̡̥̼̱̏.

ˁ̥̖̬̯̽ ̦̭̯̱̪̖̯͕̌̌ ̨̡̨̯̣̽ ̛̖̭̣ ̦̌ ̡̡̨̜̌-̨̛̣̍ ̡̬̯̖̌ ̡̨̭̦̌̌̚, ̸̨̯ ̯̼ ̛̱̥̬̖̹̌̽.


ˁ̥̖̬̯̽ ̸̨̛̺̖̯̌ ̯̖̍́ ̨̯ ̵̭̖̏ ̵̛̣̯̖̣̦̼̔̽ ̴̴̡̨̖̯̾̏, ̵̛̖̜̭̯̱̺̔̏̀ ̦̌ ̯̖̍́,
̱̍̔̽ ̨̯ ʸ̨̡̱̹̏̌, ˀ̶̛̛̌̔̌́, ʻ̨̨̖̪̯̬̖̭̯̍̏ ̛̛̣ ̡̡̌̌́-̨̯ ̛̦̌́ ̡̬̯̌̌, ̛̖̭̣ ̨̡̨̯̣̽
̦̌ ̦̖̜ ̦̖ ̡̨̭̦̌̌̚, ̸̨̯ ̨̦̌ ̖̜̭̯̱̖̯̔̏ ̨̔ ̶̡̨̦̌ ̛̬̼̐.
ʫ̛̭̣ ̯̼ ̱̥̖̬, ̨̯ ̨̯̜̏ ʻ̡̛̪̬̦̌̌ ̦̖ ̱̖̯̍̔ ̨̛̙̯̭̔̔̌̽́, ̨̡̪̌ ̯̼ ̨̡̭̬̖̭̦̖̹̏̽,
̨̦ ̵̨̛̱̯̔ ̨̪ ̨̛̭̥̏ ̖̣̥̔̌ – ̨̭̬̭̍̽ ̨̖̐ ̥̖̭̯̖̏ ̨̭ ˌ̨̡̨̥̯̜, ̛̖̭̣ ̨̦ ̸̨̯-̨̯ ̦̘̭.
˄̥̖̬̖̏, ̯̼ ̯̖̬̖̹́̽ ̭̘̏ ̨̭̘̏ ̨̛̥̱̺̖̭̯̏, ̨̦ ̵̨̭̬̦̖̹̌́̽ ˄̨̬̖̦̏̽, ̡̛̯̖̱̺̜
ʶ̣̭̭̌ ̛ ʿ̡̛̖̬. ʫ̛̭̣ ̱ ̯̖̍́ ̛̼̣̍ ̭̼̬̦̼̐̌ ̡̬̯̼̌ ʺ̨̖̥̐̌̐̚ ̛̛̣ ˁ̸̡̛̱̪̖̬̥̦̦̌ –
̨̛̦ ̨̯̙̖ ̨̭̯̯̭̌̀́ ̭ ̨̨̯̜̍. ˃̨̜̏ ̨̦̼̜̏ ̨̪̖̬̭̦̙̌ ̱̖̯̍̔ ̛̥̖̯̽ ̡̛̯̖̌ ̙̖
̵̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌, ̡̡̌ ̛ ̨̛̛̪̹̜̐̍.
ʺ̨̨̬̘̬̭̯̌̔̏: ʦ̨̛̼̣̙ ̡̬̯̼̌ «̡̛̬̱» ̨̬̥́̔ ̭ ̨̛̛̯̥̏ ̡̛̬̯̥̌̌ ̏ ̛̬̖̐ (̡̨̬̥̖
̵̯̖, ̡̨̨̯̬̼̖ ̡̱̦̼̌̌̚ ̼̹̖̏ ̛ ̨̣̙̦̼̔ ̨̭̯̯̭̌̽́ ̛̪̬ ̯̖̖̍). ʦ̭̖ ̨̛̭̖̦̘̦̦̼̖̔
̡̬̯̼̌ ̛̬̻̖̦̯̭̌̔́̀́̚ ̛ ̸̛̭̯̯̭̌̀́ ̨̛̯̖̣̦̼̥̔̽ ̡̛̬̯̥̌̌. ʶ̙̼̜̌̔ ̨̡̛̬̐ (̡̨̬̥̖
̯̖̍́, ̨̖̭̯̖̭̯̖̦̦̏) ̖̬̘̯̍ ̨̪ ̨̨̦̜̔ ̡̬̯̖̌ ̭̖̖̍ ̦̌ «̡̬̱̱», ̸̛̦̦̌̌́ ̭ ̨̡̛̬̐̌ ̭
̨̛̛̦̣̹̥̌̍̽ ˄̨̬̦̖̥̏ (̨̭̪̬̦̌́ ̶̛̛̭̯̱̌́ ̬̖̹̖̯̭̌́ ̨̡̨̬̭̥̍ ̡̡̛̱̍̌). ʫ̛̭̣ ̡̨̥̱-
̨̯ ̡̬̯̌ ̦̖ ̨̨̭̯̣̭̔̌̽ – ̱̼̏. ʫ̛̭̣ ̨̪̭̣̖ ̨̨̯̐, ̡̡̌ ̭̖̏ ̨̡̛̛̭̪̖̬̦ ̸̨̛̛̪̣̱̣ ̨̭̏̀
̨̣̔̀, ̖̺̘ ̸̨̯-̨̯ ̨̨̭̯̣̭̌̽ – ̨̡̛̭̯̯̌ ̭̬̭̼̯̭̍̌̏̌̀́.
ʫ̛̭̣ ̡̨̯-̨̯ ̨̪ ̡̡̨̜̌-̨̯ ̸̛̛̪̬̦̖ ̖̬̘̯̍ ̛̪̬ ʺ̨̬̘̬̭̯̖̌̔̏ ̨̣̹̖̍̽ ̨̨̦̜̔
̡̬̯̼̌, ̨̯ ̸̭̦̣̌̌̌ ̭̖̏ ̖̬̱̯̍ ̨̪ ̨̨̦̜̔, ̌ ̯̖̥̌̚ ̸̸̡̛̛̛̭̭̯̣̌̏ ̸̛̦̦̯̌̌̀
̛̭̣̖̱̺̜̔̀ ̡̬̱̐ ̏ ̨̯̥ ̙̖ ̨̡̪̬̖́̔.
ʫ̛̭̣ ̏ ̨̍̀ ̸̨̛̱̭̯̣̌̏̏̌ ̔̏̌ ̸̡̛̥̦̦̌̌, ̨̯ ʺ̨̨̬̘̬̭̯̌̔̏ ̸̛̦̦̖̯̭̌̌́ ̨̡̨̯̣̽
̨̪̭̣̖ ̨̨̯̐, ̡̡̌ ̨̨̯̬̜̏ ̸̡̨̛̦̯̌̚ ̡̭̥̼̱̏ ̨̯ ̵̭̖̏ ̨̨̥̦̭̯̬̏. ʫ̛̭̣ ̨̦ ̛̼̙̖̯̏̏, ̨̯
̨̯̙̖ ̸̨̛̪̣̱̯ ̸̭̯̌̽ ̡̬̯̌ ̦̬̦̖̌̌̏ ̭ ̨̛̭̯̣̦̼̥̌̽ ̨̡̛̛̬̥̐̌.
ʺ̶̖̬̯̖̼̏ ̦̖ ̨̥̱̯̐ ̸̨̪̣̱̯̌̽ ̡̬̯̼̌ ̛̦ ̨̪ ̡̡̨̜̌ ̸̛̛̪̬̦̖, ̸̡̣̏̀̌́
ʥ̨̨̨̛̣̯̬̯̖̣̦̭̯̌̐̏̽̽, ̛ ̦̖ ̨̥̱̯̐ ̸̨̪̣̱̯̌̽ ̨̛̱̬̦̏.
ʦ ̸̦̣̖̌̌ ̵̨̔̌ ̨̭̣̖̱̺̖̔̀̐ ̨̡̛̬̐̌ ̯̼ ̨̡̭̬̖̭̖̹̏̌̽ (̱ ̯̖̍́ ̨̪̣̖̯̭́̏́́ ̨̦̼̜̏
̨̪̖̬̭̦̙̌). ˃̼ ̨̥̙̖̹̽ ̨̨̪̥̯̐̌̽ ̛̬̱̥̔̐ ̏ ̨̍̀, ̪̬̌̏̔̌, ̱ ̯̖̍́ ̨̡̪̌ ̦̖̯ ̡̬̯̌,
̛̖̭̣ ̨̡̨̯̣̽ ̨̯̾ ̦̖ ̨̯̜̏ ̵̨̔.
ʦ ̸̦̣̖̌̌ ̨̨̯̖̏̐ ̨̭̣̖̱̺̖̔̀̐ ̵̨̔̌ ̨̛̥̏̽̚ ̯̘̥̦̱̏̀ ̛̯̬ ̡̬̯̼̌ ̛̚ ̡̨̨̣̼̔
ʪ̖̬̖̜̏ ̛ ̛̯̬ ̡̬̯̼̌ ̛̚ ̡̨̨̣̼̔ ˁ̨̡̨̛̬̺̏. ʪ̣̖̖̌ ̛̬̐̌ ̨̨̪̬̣̙̖̯̭̔̌́ ̨̪ ̸̨̼̦̼̥̍
̛̪̬̣̥̌̏̌.
ˁ̥̖̬̯̽ ̨̏ ̬̖̥̏́ ̨̍́: ʫ̛̭̣ ̯̼ ̬̣̭̔̌́ ̨̛̦̔ ̛ ̨̪ ̡̡̨̜̌-̨̯ ̸̛̛̪̬̦̖
̱̥̖̬ ̨̏ ̬̖̥̏́ ̨̍́, ̨̯ ̨̜̍ ̯̱̯ ̙̖ ̡̪̬̖̬̺̖̯̭̌̌́, ̌ ̭̖̏ ̭̼̬̦̦̼̖̐̌ ̏ ̨̜̍
̡̬̯̼̌ ̭̬̭̼̯̭̍̌̏̌̀́. ʻ̨ ̛̖̭̣ ̏ ̨̍̀ ̼̣̍ ʿ̨̨̡̛̥̺̦, ̨̯ ̨̜̍
̨̨̪̬̣̙̖̯̭̔̌́, ̌ ʿ̨̨̡̛̥̺̦ ̨̛̭̯̦̯̭̌̏́ ̨̨̭̦̦̼̥̏ ̨̡̨̛̬̥̐: ̨̦ ̨̥̙̖̯
̯̏̌̽̚ ̦̌ ̨̨̪̥̺̽ ̛ ̸̨̛̪̣̱̯ ̨̛̪̣̺̖̭̌̐̌̀́ ̨̛̱̬̦̏ ̛ ˁ̨̡̨̛̬̺̏̌ ̏
̸̭̣̱̖̌ ̨̪̖̼̍̔, ̨̦ ̵̨̔ ̡ ̦̖̥̱ ̦̖ ̵̨̛̪̖̬̖̯̔. ʿ̛̬ ̨̯̥̾ ̭̖̏
̭̼̬̦̦̼̖̐̌ ̏ ̨̜̍ ̡̬̯̼̌ ̨̭̯̯̭̌̀́, ̼̼̖̯̏̍̏̌ ̛̚ ̛̬̼̐ ̨̡̨̯̣̽
̥̘̬̯̼̜̏ ̨̡̛̬̐ ̨̭ ̛̭̖̥̏ ̨̛̛̭̥̏ ʥ̨̛̦̱̭̥̌ ̛ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̥̍́.
ʺ̨̨̬̘̬̭̯̌̔̏ ̨̨̥̘̬̯̏̐ ̨̡̛̬̐̌ ̵̨̨̛̛̪̬̭̯̔ ̨̪̭̣̖ ̛̖̬̹̖̦̌̏́̚
̨̍́.

ʦ ̨̣̜̀̍* ̨̥̥̖̦̯ ̛̬̼̐ ̨̨̥̙̦:


- ʰ̬̯̐̌̽ ̡̬̯̼̌ ʿ̸̨̛̣̱ ˄̨̬̖̦̏̽ ̦̌ ̨̨̣̀̍̐ ̨̡̛̬̐̌.
- ʰ̬̯̐̌̽ ̡̬̯̼̌ ʸ̨̡̱̹̖̏ ̛ ˀ̶̛̛̛̌̔̌ ̦̌ ̨̨̣̀̍̐ ̨̡̛̬̐̌.
- ˁ̨̛̬̭̯̍̽ ̨̭̜̏ ʶ̣̭̭̌ ̛̛̣ ʻ̡̛̪̬̦̌̌̌.
- ʿ̛̬̥̖̦̯́̽ ̨̬̼̖̌̏̚ ˌ̨̡̛̥̯ ̡̡̌ ̭ «̡̛̬̱», ̡̯̌ ̛ ̛̚ ˀ̡̡̀̌̌̚, ̛̖̭̣ ̨̯̾ ̦̖
̸̨̨̛̛̪̬̯̬̖̯̏ ̡̯̖̭̯̱ ̡̬̯̼̌.
- ʿ̛̬̥̖̦̯́̽ ̨̬̼̖̌̏̚ ̡̬̯̼̌ ̭ «̡̛̬̱», ̛̖̭̣ ̨̯̾ ̦̖ ̸̨̨̛̛̪̬̯̬̖̯̏ ̡̯̖̭̯̱ ̡̬̯̼̌.
- ʿ̛̬̥̖̦̯́̽ ̨̛̭̏ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̍, ̛̖̭̣ ̨̯̾ ̦̖ ̸̨̨̛̛̪̬̯̬̖̯̏ ̡̯̖̭̯̱ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̍.
- ʿ̸̨̛̣̱̯̽ ̛̛̣ ̛̭̥̖̦̯̽ ʿ̡̖̬, ̛̖̭̣ ̯̼ ̸̨̛̪̣̱̣ ̸̘̯̦̼̜ ˄̨̬̖̦̏̽.
- ʦ̨̨̨̭̪̣̯̭̽̏̌̽́̚ ̨̨̭̜̭̯̥̏̏ ˈ̣̥̌̌, ̛̖̭̣ ̖̭̯̽ ̡̯̌̌́ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚.
ʦ ̨̣̜̀̍* ̨̥̥̖̦̯ ̛̬̼̐, ̡̨̐̔̌ ̯̼ ̦̖ ̏ ̨̍̀, ̨̨̥̙̦:
- ʽ̛̥̖̦̯̭̍̏̌̽́ ˌ̨̡̛̥̯̥̌ ̭ ̛̛̬̱̥̔̐ ̨̡̛̛̬̥̐̌.
- ˄̬̯̍̌̽ ˌ̨̡̛̥̯ ̏ ˀ̡̡̀̌̚ ̛̛̣ ̨̭̯̯̔̌̽ ̵̛ ̨̯̯̱̔̌ ̛ ̸̦̯̌̌̽ ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚.
ʦ ̨̣̜̀̍* ̨̥̥̖̦̯ ̨̨̭̖̏̐ ̵̨̔̌ ̨̨̥̙̦:
- ˁ̼̬̯̐̌̽ ʻ̡̛̪̬̦̌̌̌, ʶ̣̭̭̌ ̛̛̣ ̡̬̯̱̌ ˁ̸̡̛̱̪̖̬̥̦̦̌ ̛̛̣ ʺ̨̖̥̐̌̐̚.
- ʿ̛̬̥̖̦̯́̽ ̸̨̛̪̬̖ ̡̬̯̼̌, ̛̖̭̣ ̨̯̾ ̦̖ ̸̨̨̛̛̪̬̯̬̖̯̏ ̡̯̖̭̯̱ ̡̬̯̼̌.
ʦ ̨̣̜̀̍* ̨̥̥̖̦̯ ̨̨̭̖̏̐ ̵̨̔̌, ̡̨̬̥̖ ̨̍́, ̨̨̥̙̦:
- ʦ̛̖̭̯̏ ̏ ̛̬̱̐ ̣̼̖̀̍ ˌ̨̡̛̥̯.
- ʿ̨̬̯̔̌̽ ˌ̨̡̛̥̯ ̌̚ ̨̱̬̖̦̏̽ ̡̡̌ ̭ «̡̛̬̱», ̡̯̌ ̛ ̨̭ ̨̭̯̣̌.

* ʫ̛̭̣ ̨̯̾ ̦̖ ̪̬̖̬̼̖̯̏̌ ̨̬̱̖̔̐ ̛̖̜̭̯̖̔̏.


ˋ̨̯̼̍ ̨̡̛̛̬̐ ̨̣̖̖̍ ̨̭̖̬̘̦̽̚ ̨̨̛̛̯̦̭̣̭̽ ̡ ̨̭̖̜̏ ̡̨̡̛̛̪̬̖̾̏, ̨̥̙̖̯̖
̛̪̬̖̯̯̌̽̚ ̛̱̬̯̍̌̽/̨̭̯̯̔̌̏̌̽ ˌ̨̡̛̥̯ ̛̚ ˀ̡̡̀̌̌̚ ̦̖̏ ̨̨̭̖̏̐ ̵̨̔̌.

ˀ̜̯̖̌̔̌̚ ̡̬̯̼̌, ̡̡̌ ̨̨̛̪̭̦̌ ̏ ̬̖̣̖̌̔̚ ʿʽʪʧʽ˃ʽʦʶʤ ʶ ʰʧˀʫ


(̭̯̬. 2) , ̛ ̨̼̪̣̦̜̯̖̏́ ̵̨̼̔ ̨̪ ̴̥̌̌̚, ̨̛̪̭̦̦̼̥̌ ̏ ̬̖̣̖̌̔̚
ˇʤʯˏ ˈʽʪʤ (̭̯̬. 1 5), ̨̪̣̱̭̽́̽̚ ʤʸʧʽˀʰ˃ʺʽʺ ˈʽʪʤ (̭̯̬.
33), ̨̭̖̬̹̏̌́ ̛̖̜̭̯̔̏́, ̨̛̪̭̦̦̼̖̌ ̏ ̬̖̣̖̌̔̚ ʪʫʱˁ˃ʦʰ˔
ʰʧˀʽʶʽʦ (̭̯̬. 21) .

ʻ̌ ̡̬̯̖̌ ˁ̸̡̛̱̪̖̬̥̦̦̌ ̨̪̔ ̨̡̛̦̖̭̯̯̥̔̌̌ ̨̪̬̱̥̖̖̯̭̔̌̏̌́̚ ̨̨̨̦̖̥̙̦̭̯̏̽̚


̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚ ̨̡̛̹̥̯͕ ̵̨̨̛̦̖̪̺̖̔̔́ ̨̯̥̱̾ ʶ̣̭̭̱̌ (̛̦̪̬̥̖̬͕̌ "ʻ̖ ̣̔́
ˀ̨̖̜̖̬̔̏") ̛ ʥ̨̦̱̭̼ ̨̨̥̦̭̯̬̏ ̨̛̪̬̯̏ ̨̨̯̾̐ ʶ̣̭̭̌̌ (̛̦̪̬̥̖̬͕̌ "+3 ̨̛̪̬̯̏
ʽ̵̨̡̛̛̦̔ ˁ̡̨̛̯̬̦̦̌̏").

ʫ̛̭̣ ̯̼ ʿ̛̣̦̌̌̔ ʥ̬̯̭̯̌̏̌, ̨̯ ̯̼ ̸̨̪̣̱̖̹̌̽ ʥ̨̦̱̭ ̌̚ ʦ̨̼̭̹̖̐ ʿ̛̣̦̌̌̔̌ ʶ̨̬̭̭,


̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̨̯̾ ̨̯̜̏ ʻ̡̛̪̬̦̌̌.

ʿ̛̣̦̌̌̔ ʥ̬̯̭̯̌̏̌ ̌̚ ̨̨̪̥̺̽ ̏ ̨̍̀ ̸̨̪̣̱̖̯̌ ̨̨̦̔ ˁ̨̡̨̛̬̺̖̏ ̨̛̛̦̖̭̥̌̏̚ ̨̯


̸̡̨̛̣̖̭̯̏̌ ̨̨̥̦̭̯̬̏.

ʦ ̸̭̣̱̖̌ ̛̭̥̖̬̯ ̡̬̯̌̌ ˋ̛̯! ̨̨̛̯̭̖̦̖̯̭̔́́ ̛ ̨̛̪̣̖̙̯̔ ʺ̨̬̘̬̭̯̱̌̔̏ ̡̡̌


̨̯̖̣̦̔̽̌́ ̡̬̯̌̌.

ʺ̨̨̙̦ ̨̛̼̣̙̯̏̽ ʺ̱̯̖̦̌̐ ̦̌ ̨̭̯̣ (̏ ˀ̡̡̀̌̚) ̛ ̦̖ ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚ ̨̖̐, ̨̦ ̛̖̭̣ ̯̼


̭̼̬̣̐̌ ʺ̱̯̖̦̌̐, ̨̯ ̯̼ ̦̖ ̨̥̙̖̹̽ ̪̖̬̖̭̯̯̌̽ ̨̖̐ ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚, ̯̼ ̦̖ ̨̥̙̖̹̽ ̛̦
̨̪̬̯̔̌̽, ̛̦ ̨̥̖̦̯̍́̽, ̛̦ ̨̛̭̬̭̯̍̽ ̨̖̐ ̣̔́ ̶̡̛̛̛̯̌̏̌ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̍. ʺ̱̯̖̦̌̐
̨̨̪̬̣̙̖̯̔̌ ̨̬̯̯̌̍̌̽, ̛̖̭̣ ̯̼ ̨̛̭̯̦̹̭̌̏̽́ ˁ̨̱̪̖̬̥̱̯̦̯̥̌.

ʸ̨̡̛̱̹̏, ˀ̶̛̛̌̔̌́ ̛ ʻ̨̖̪̯̬̖̭̯̍̏̌ ̖̜̭̯̱̯̔̏̀ ̦̌ ˁ̵̡̛̛̥̭̌ ʥ̶̨̛̣̦̖̏̚


̨̛̛̛̦̱̣̦̔̏̔̌̽.
ʦ ̸̭̣̱̖̌ ̛̭̥̖̬̯ ̨̨̨̦̔̐ ̛̚ ˁ̵̡̛̛̥̭̌ʥ̶̨̛̣̦̖̏̚, ̡̬̯̌̌ ˁ̡̛̛̥̭̖̌ʥ̶̛̣̦̖̼̚
̭̬̭̼̖̯̭̍̌̏̌́.

ˁ̡̛̛̥̭̖̌ʥ̶̛̣̦̖̼̚ ̦̖ ̨̥̱̯̐ ̨̨̪̥̯̐̌̽ ̡̨̛̦̥̱, ̡̨̬̥̖ ̬̱̔̐ ̬̱̔̐̌. ʻ̨ ̬̱̔̐ ̬̱̱̔̐


̨̛̦ ̨̨̪̥̯̐̌̀ ̙̖̔̌ ̏ ̨̍̀, ̏ ̡̨̨̨̯̬̥ ̦̖̣̽́̚ ̨̨̪̥̯̐̌̽, ̡̨̬̥̖ ̨̍́ ̌̚ ̨̪̖̦̼̜̍̔
̨̱̬̖̦̏̽.

ʫ̛̭̣ ˁ̡̛̛̥̭̖̌ʥ̶̛̣̦̖̼̚ ̖̬̱̯̭̔́ ̭ ʪ̡̛̛̥ʧ̱̣̖̥¥ʿ̨̨̛̯̬̹̯̖̣̖̥, ̨̯ ̦̌ ̡̨̨̙̌̔̐


̛̚ ̵̛̦ ̖̜̭̯̱̖̯̔̏ ̨̪ ̡̬̯̖̌ ˀ̶̛̛̛̌̔̌ ̛̚ ̨̭̬̭̍̌ (̪̖̬̏̌́ ̦̜̖̦̦̌̔̌́ ̦̌ ̨̨̨̨̭̦̦̏̐
̨̡̛̬̐̌, ̨̯̬̏̌́ ̦̌ ̨̨̡̛̪̥̺̦̌).

ʫ̛̭̣ ˁ̡̛̛̥̭̖̌ʥ̶̛̣̦̖̼̚ ̭̥̼̯̭̏̌̀́, ̨̯ ̴̹̯̬̼̌ ̛ ̨̦̱̭̼̍ ̦̌ ̡̭̥̼̱̏ ̨̯ ̡̨̙̜̌̔


̡̬̯̼̌ (̛̦̪̬̥̖̬̌ ˈ̜̖̜̥̖̦̌̏, ʸ̛̛̣, ʶ̨̛̛̬̥̦̌) ̸̛̱̯̼̯̭̏̌̀́ ̨̡̨̯̣̽ ̨̛̦̔ ̬̌̚.

ʦ ̨̍̀ ̭ ʸ̛̛̖̬̯̍ʿ̨̬̜̥̥̌ ˄̸̘̦̼̖ʤ̡̦̣̌̏̌ ̨̦̼̍́̌̚ ̨̨̪̥̯̐̌̽, ̨̡̨̯̣̽ ̛̖̭̣ ̵̛


̨̪̬̭̯́. ʦ ̨̍̀ ̨̪-̪̬̖̙̦̖̥̱ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̨̡̨̯̣̽ ̨̛̦̔ ʿ̨̨̡̛̥̺̦.

ʫ̛̭̣ ̯̼ ̨̛̪̬̣̣̏̌ ̡̭̥̼̱̏ ̨̯ ʰ̨̖̐̏̚ʥ̬̯̭̯̌̏̌ ̛ ̭ ̨̨̯̜̍ ʦ̛̼̭̹̜ʿ̛̣̦̌̌̔ʶ̨̬̭̭,


̨̯ ̖̘ ̨̛̦ ̡̦̯̌́̚ – ̨̭̬̭̍̽ ̖̘ ̨̛̛̦̖̭̥̌̏̚ ̨̯ ̨̨̯͕̐ ʿ̛̣̦̯̼̌̌̔ ̭̥̌ ̛̛̣ ̦̖̯.

ʫ̛̭̣ ̯̼ ̨̪̪̣̌ ̏ ʸ̨̡̱̹̱̏, ̨̦ ̱ ̯̖̍́ ̦̖̯ ̨̨̯̐, ̦̌ ̸̨̯ ̨̦̌ ̖̜̭̯̱̖̯̔̏, ̨̯ ̯̾̌
ʸ̨̡̱̹̏̌ ̦̖ ̸̛̭̯̖̯̭̌́ ̨̨̪̖̜̭̯̹̖̜̔̏̏̌̏. (ʻ̛̪̬̥̖̬̌, ̨̯̾ ̨̙̦̏̌ ̣̔́
ʻ̨̖̪̯̬̖̭̯̍̏̌ ʤ̶̨̛̛̛̥̦̍̌).

ʫ̛̭̣ ̯̼ ̛̼̬̣̏̐̌ ̨̜̍ ̭ ʿ̨̨̡̨̛̥̺̦̥, ̛ ̛̭̬̖̔ ̵̯̼̏́̚ ˁ̨̡̨̛̬̺̏ ̨̡̣̭̌̌́̚ ˈ̣̥̌,


̼̏ ̸̭̦̣̌̌̌ ̛̖̣̯̖̔ ̯̼̖̏́̚ ̡̬̯̼̌, ̌ ̯̖̥̌̚ ̨̯̯, ̡̨̯ ̣̏́̚ ˈ̣̥̌, ̖̬̖̯̍ ̶̡̨̛̥̪̖̦̭̌̀
ˈ̣̥̌̌ (̛̖̭̣ ̼̏ ̦̖ ̛̬̖̯̖̐̌ ̨̪ ̨̭̱̬̼̥̏ ̛̪̬̣̥̌̏̌).

ʫ̛̭̣ ̯̼ ̨̛̪̖̣̍̔ ˁ̨̖̯̺̖̭̏́̐́ʧ̱̣́ ̭ ʿ̨̨̡̨̛̥̺̦̥, ̨̯ ̸̭̦̣̌̌̌ ̯̼ ̭̬̭̼̖̹̍̌̏̌̽


̨̨̦̔ ˁ̨̡̨̛̬̺̖̏, ̌ ̨̨̪̯̥ ̛̖̣̹̭̔̽́ ʿ̨̨̡̨̛̥̺̦̥.

ˋ̖̬̦̌́ʿ̨̨̣̭̌ ̛ ʥ̸̨̡̛̭ʽ̵̨̛̯̥̔̌ ̦̪̬̣̯̌̌̏́̀ ʸ̨̡̛̱̹̏ ̛ ˀ̶̛̛̌̔̌̀ ̦̌ ̨̡̛̬̐̌,


̨̦ ̨̡̛̬̐ ̨̥̙̖̯ ̨̪̪̼̯̯̭̌̽́ ̛̛̺̯̯̭̌̽́̚ ̨̯ ̵̛̦ ̡̡̌ ̨̯ ̨̨̪̬̭̯ ̵̭̼̬̦̦̼̐̌ ʸ̨̡̱̹̖̏
̛ ˀ̶̛̛̛̌̔̌.

ˀ̌̔¥ˈ̨̨̥̙̦ ̛̪̬̥̖̦̯́̽ ̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏ ̪̖̬̖̔ ̨̡̨̬̭̥̍ ̦̌ ̛̺̯̱̌̚ ̨̯


ˀ̶̛̛̛̌̔̌, ̨̦ ̨̡̨̯̣̽ ̨̔ ̨̡̬̭̍̌, ̸̨̯̼̍ ̯̔̌̽ ̨̭̜̏ ̨̦̱̭̍.

ʫ̛̭̣ ̴̹̯̬̌ ̨̯ ʿ̨̨̨̭̯̖̪̖̦̦̐ʽ̸̛̣̱̖̦̍́ ̨̛̭̯̔̐ ̵̯̬̖, ̨̦ ̯̼ ̛̛̣̭̍̌̏́̚ ̨̯ ̨̯̜̾


ˀ̶̛̛̛̌̔̌ ̨̔ ̶̡̨̦̌ ̵̨̔̌, ̨̯ ̯̼ ̦̖ ̛̱̥̬̖̹̌̽.

˃̼ ̦̖ ̨̥̙̖̹̽ ̨̪̬̯̔̌̏̌̽ ̨̡̛̹̥̯ ̌̚ ̨̛̱̬̦̏, ̡̨̐̔̌ ̦̌ ̯̖̖̍ ̛̛̭̯̏ ʿ̨̨̭̯̖̪̖̦̦̖


ʽ̸̛̣̱̖̦̖̍, ̨̦ ̯̼ ̨̥̙̖̹̽ ̛̪̣̯̯̌̌̽̚ ̛̛̯̥̾ ̨̡̛̹̥̯̥̌ ˈ̨̬̦̱̌.

ʤ̛̛̦̯̬̦̌̔ ̨̨̥̙̦ ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚ ̭̬̱̌̚ ̙̖ ̨̪̭̣̖ ̸̨̨̦̖̱̦̔̌̐ ̨̡̬̭̍̌ ̦̌ ʯ̛̺̯̱̌ ̨̯


ˀ̶̛̛̛̌̔̌, ̸̨̯̼̍ ˀ̶̛̛̌̔̌́! ̦̖ ̨̭̬̯̣̌̍̌̌.

ʤ̛̛̦̯̬̦̌̔ ̨̨̥̙̦ ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚, ̸̨̯̼̍ ̦̖ ̯̔̌̽ ʿ̨̨̭̯̖̪̖̦̦̥̱ʽ̸̛̣̱̖̦̍̀


̨̭̬̯̯̌̍̌̽, ̨̦ ̛̖̭̣ ˀ̶̛̛̌̔̌́ ̱̙̖ ̨̨̪̖̜̭̯̣̔̏̏̌̌, ̨̯ ʤ̛̛̦̯̬̦̌̔ ̛̖̭̭̣̖̦̍ (̡̡̌ ̛
̡̨̭̦̌̌̚ ̦̌ ̡̬̯̖̌).

ʺ̨̨̙̦ ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚ ʤ̛̛̦̯̬̦̌̔ ̦̌ ̛̛̱̭̣̯̖̣̽ ˀ̨̡̛̛̯̦̼̜͕̌̔̌̏ ̨̡̨̯̣̽ ̛̖̭̣


̛̺̯̌̌̚ ̨̯ ˀ̶̛̛̛̌̔̌ ̦̖ ̨̨̪̥̣̐̌. ʤ̛̛̛̛̦̯̬̦̭̦̯̌̔̚ ʥ̨̦̱̭ ̛̛̱̭̣̯̖̣́ ̨̔ +5.

ʶ̨̡̛̣̭̯̖̣̦̖̌̔̌̽ ̨̨̪̣̖̯̏́̚ ̬̯̍̌̽ ʿ̡̛̖̬ ̛̚ ̨̭̬̭̍̌, ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ̯̼ ̦̖ ̨̥̙̖̹̽


̯̏́̽̚ ʿ̡̖̬ ̏ °̡̬̱̱±.

ʫ̛̭̣ ̯̼ ̛̪̬̥̖̦̖̹́̽ ̡̬̯̱̌ ʽ̨̨̛̯̬̖̥̦̯̬̣̏̌ʤ̬̭̖̦̣̌ ̦̌ ̨̨̬̱̔̐̐ ̨̡̛̬̐̌, ̨̯


̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌, ̸̨̯̼̍ ʽ̛̬̱̙̖ ̨̼̣̍ ̱ ̨̨̣̀̍̐ ̛̚ ̭̏̌.

ʫ̛̭̣ ̯̼ ̛̪̬̥̖̦̖̹́̽ ̡̬̯̱̌ ʿ̱̪̭°˄̸̔̌̌± ̦̌ ̨̨̬̱̔̐̐ ̨̡̛̬̐̌, ̨̯ ̡̡̛̱̍ ̨̣̙̖̦̔


̨̬̭̯̍̌̽ ̨̦.

ʫ̛̭̣ ̯̼ ̛̪̬̥̖̦̖̹́̽ ̡̬̯̱̌ ˁ̛̣̌ʤ̨̯̥̌ ̦̌ ̨̨̬̱̔̐̐ ̨̡̛̬̐̌, ̨̯ ̨̼̬̏̍ ̖̣̖̯̔̌ ̨̦,


̦̬̱̌̐̌̔ ̌̚ ̛̭̪̭̖̦̖̌ ̨̯̙̖ ̸̨̪̣̱̖̯̌ ̨̦.

ʿ̛̬ ̛̛̛̪̬̥̖̦̖̦ ̡̬̯̼̌ ˁ̛̣̌ʤ̨̨̯̥̦̌̌̔ ̸̭̦̣̌̌̌ ̨̛̪̬̖̖̣̯̔̽ ̨̨̭̥̌̐


̨̡̨̨̨̨̼̭̱̬̦̖̏̏̏̐ ̨̡̛̬̐̌, ̌ ̨̨̪̯̥ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̨̱̬̖̦̏̽. ʫ̛̭̣ ̏ ̛̬̖̐ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽
̨̡̨̛̬̐̏ ̨̨̭̥̌̐ ̨̡̨̨̼̭̏̐ ̨̱̬̦̏́ (̸̛̱̯̼̯̭̏̌̀́ ʦˁʫ ̨̡̛̛̬̐), ̨̯ ̨̼̬̏̍ ̖̣̖̯̔̌ ̨̯̯,
̡̨̯ ̸̨̪̣̱̖̯̌ ̨̱̬̖̦̏̽.

ʪ̨̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̖̽ ̨̡̨̛̭̬̺̖̏ ̌̚ ̡̬̯̱̌ ˄̸̦̼̜̔̌ʦ̨̣̥̚ ̸̨̪̣̱̖̯̌ ̨̯̯ ̙̖ ̨̡̛̬̐,


̡̨̨̯̬̼̜ ̸̨̛̪̣̱̣ ̌̚ ̦̖̘ ̨̱̬̖̦̏̽, ̛ ̨̡̨̯̣̽ ̏ ̨̯̥ ̸̭̣̱̖̌, ̛̖̭̣ ̨̦ ̼̣̍ ̏ ̨̍̀,
̡̨̐̔̌ ̼̣̍̌ ̭̼̬̦̐̌̌ ̡̬̯̌̌.

ʯ̛̪̱̭̯̣̌ʽ̸̛̛̭̯̯̖̣̽ ̭̬̯̼̖̯̌̍̌̏̌ ̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭͕̌̏̌ ̨̡̨̯̣̽ ̛̖̭̣ ̵̨̛̛̪̬̯̔ ̡


ʽ̨̡̨̛̦̥̱̔ ˁ̡̛̯̬̦̦̱̌, ̛̖̭̣ ̙̖ ̡̬̯̌̌ ̱̙̖ ̏ «̡̬̱̖» ̱ ̨̡̛̬̐̌, ̡̨̐̔̌ ̨̦ ̨̛̭̯̦̯̭̌̏́
ˁ̡̨̛̯̬̦̦̥̌, ̨̯ ̨̦̌ ̦̖ ̭̬̯̼̖̯̌̍̌̏̌ ̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌ ̛ ̨̣̙̦̔̌ ̛̪̬̥̖̦̯̭́̽́ ̡̡̌
̸̨̨̼̦̍ (̨̯ ̖̭̯̽ ̦̖ ̨̥̙̖̯ ̯̔̌̽ ̨̪̖̦̼̜̍̔ ̨̱̬̖̦̏̽), ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̨̡̛̬̐ ̭̯̣̌
ˁ̡̨̛̯̬̦̦̥̌.

ʫ̛̭̣ ʯ̛̪̱̭̯̣̌ʽ̸̛̛̭̯̯̖̣̭̬̯̼̖̯̽̌̍̌̏̌ ̱ ʽ̨̡̨̨̛̦̔̐ ˁ̡̛̯̬̦̦̌̌ 9 ˄̨̬̦̏́, ̨̯


̛̬̱̖̔̐ ̨̡̛̛̬̐ ̣̔́ ̨̛̪̬̖̯̬̺̖̦̔̏̌́ ̨̪̖̼̍̔ ̨̥̱̯̐ ̭̼̬̯̐̌̽ ̛̭̣̖̱̺̖̔̀ ̡̬̯̼̌:
¥ ʸ̨̡̱̹̏̌•ʽ̛̯̬̣̖̦̖̌̏
¥ ˀ̶̛̛̌̔̌́•ʸ̸̨̱̖̣̖̦̏̌́̍̽̚
¥ ʸ̨̡̱̹̏̌•ʻ̛̙̥̦̌̌́ʿ̛̣̭̯̦̌̌
¥ ʸ̨̡̱̹̏̌•ʿ̸̨̛̖̬̖̱̖̦̖̍ (̪̖̬̖̭̯̌̏ ̼̯̍̽ ˁ̡̨̛̯̬̦̦̥̌ ̨̡̛̬̐ ̛̬̖̯̌̍̌̚
ʽ̸̛̛̭̯̯̖̣̽ ̏ "̡̬̱̱")
¥ ʸ̨̡̱̹̏̌•ˁ̨̛̯̬̭̖̦̖́
¥ ˀ̶̛̛̌̔̌́•ʦ̨̡̛̬̺̖̦̖̏̌̚ʰ̨̡̭̯̥̌
¥ ˀ̶̛̛̌̔̌́•ʸ̖̯̣̦̼̜̌̽ʰ̵̨̭̔ (̨̡̛̬̐ ̛̱̥̬̖̯̌, ̌ ̸̛̦̯͕̌̚ ̦̖ ̨̥̙̖̯ ̸̨̪̣̱̯̌̽
̨̛̱̬̦̏)
¥ ʤ̨̯̥̦̌́ʥ̨̥̍̌
¥ ʸ̨̡̱̹̏̌•ˁ̯̬̦̦̼̜̌ʮ̘̣̯̼̜ʪ̛̛̦̥̯̌
¥ ʸ̨̡̱̹̏̌•ʺ̨̭̯ˁ̛̥̖̬̯
¥ ʺ̱̯̖̦̦̌̐̌́ˁ̨̨̡̼̬̯̏̌ (̛̖̭̣ ̨̡̛̬̐ ˁ̱̪̖̬̥̱̯̦̯̌)
¥ ʶ̸̨̛̬̭̦̬̖̖̌(̡̬̯̌̌ ̨̨̪̬̭̯ ̨̯̥̖̦̖̯̭́́ ̛ ̦̖ ̭̬̯̼̖̯̌̍̌̏̌ ̨̭̭̖̥̏)

˃̡̙̖̌ ̨̨̥̙̦ ̭̼̬̯̐̌̽ ̡̬̯̼̌ ˋ̘̬̦̌́ʿ̨̨̣̭̌, ʥ̸̨̡̛̭ʽ̵̨̛̯̥̔̌ ̛ ˀ̶̛̛̌̔̌́•


˔̨̛̯̼̖̔̏ʿ̖̺̖̬̼, ̏ ̦̖̙̖̌̔̔, ̸̨̯ ̛̚ ̨̭̬̭̍̌ ̦̌ ˁ̡̛̯̬̦̦̌̌ ̛̪̬̥̖̦̯̭́́
̸̛̼̹̖̪̖̬̖̭̣̖̦̦̼̖̏ ʸ̨̡̛̱̹̏, ˀ̶̛̛̌̔̌́ ̛̛̣ ʻ̨̖̪̯̬̖̭̯̍̏̌ ̨̭ ̵̨̭̦̼̥̔
̴̴̡̨̖̯̥̾. ʶ̬̯̱̌ ˈ̬̥̌ʰ̛̭̪̼̯̦̜̌ ̏ ̨̦̦̜̔̌ ̶̛̛̛̭̯̱̌ ̛̬̯̐̌̽ ̦̖̣̽́̚.

ʫ̛̭̣ ̯̔̌̽ ˇ̨̡̭̱ʥ̣̭̯̖̬̌ˋ̵̛̱̙, ̨̯ ̨̯̾ ̦̖ ̛̛̯̍̌̏̚ ̯̖̍́ ̨̯ ̵̨̨̨̛̛̦̖̥̭̯̍̔


̨̪̬̖̬̯̏́̽ ̨̨̡̭̯̯̌ ̨̨̪̯̬̦̌̏ ̏ ̦̖̥.

ʫ̛̭̣ ̱ ̯̖̍́ ̖̭̯̽ ʿ̡̖̬ ʿ̵̨̨̛̬̭̯̏ ̦̌ ̯̖̖̍ ̛̛̭̯̏ ˀ̶̛̛̌̔̌́ʧ̴̶̡̛̛̛̱̣̌́, ̨̯ ̯̼


̨̥̙̖̹̽ ̛̥̖̯̽ ̨̡̨̯̣̽ ̨̨̨̦̔̐ ʻ̡̛̪̬̦̌̌̌. ʪ̙̖̌ ̛̖̭̣ ̨̯̾ ˈ̨̬̦̌.

ˋ̨̯̼̍ ̨̨̨̭̪̣̯̭̏̽̏̌̽́̚ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍̽̀ ʧ̨̨̛̪̦̯̬̦̌, ̨̦ ̨̣̙̖̦̔ ̼̯̍̽ ̡̨̛̛̪̬̦̾̏̌.


ʻ̖̣̽́̚ ̭̖̣̯̔̌̽ ̨̯̾ ̛̚ ˀ̡̡̀̌̌̚.

ʫ̛̭̣ ̡̛̪̬̣̖̖̦̦̼̜ ˋ̨̱̔¥ʶ̣̖̖̥ʧ̨̨̛̪̦̯̬̦ ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚ ̦̌ ̨̪̣̦̱̀ ̨̨̥̺̦̭̯̽,


̨̯ ̨̦ ̨̭̣̥̖̯̭̌́ ̛ ̪̖̬̖̭̯̦̖̯̌ ̯̔̌̏̌̽ ʥ̨̦̱̭ ̛ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍̽, ̛̪̬ ̨̯̥̾ ̨̦ ̱̖̯̍̔
̛̦̥̯̌̌̽̚ ˀ̡̱̱. ʿ̛̖̬̖̖̬̦̏ ̡̬̯̱̌ ̵̖̬̏̏ ̨̛̦̥̐̌, ̸̨̯̼̍ ̦̖ ̼̯̌̍̽̚ ̨̍ ̨̯̥̾.

ʫ̛̭̣ ̡̨̛̪̬̣̖̖̦̦̥̏ ˋ̨̱̔¥ʶ̣̖̖̥ʥ̣̭̯̖̬̖̌ˋ̵̛̱̙ ̸̡̨̦̯̭̌̌́̚ ̨̪̯̬̦̼̌, ̨̯ ̨̦


̪̖̬̖̭̯̦̖̯̌ ̯̔̌̏̌̽ ʥ̨̦̱̭, ̨̦ ̛̪̬ ̨̯̥̾ ̨̦ ̱̖̯̍̔ ̛̦̥̯̌̌̽̚ ˀ̡̱̱. ʿ̛̖̬̖̖̬̦̏ ̡̬̯̱̌
̵̖̬̏̏ ̨̛̦̥̐̌, ̸̨̯̼̍ ̦̖ ̼̯̌̍̽̚ ̨̍ ̨̯̥̾.

ʫ̛̭̣ ̯̬̖̱̖̯̭̍́ ̨̪̯̖̬̯́̽ ̭̥̱̌̀ ̨̨̬̱̔̐̀ ̨̡̹̥̯̱ (̛̛̣ ̭ ̭̥̼̥̌ ̨̛̣̹̥̍̽


ʥ̨̨̦̱̭̥), ̌ ̨̦̌ ̡̛̪̬̣̖̖̦̌ ˋ̨̱̔¥ʶ̣̖̖̥, ̨̯ ̯̼ ̨̨̪̬̭̯ ̨̛̛̦̬̬̱̖̹̐̽ ̡̛̪̬̣̖̖̦̦̱̀
̨̡̹̥̯̱͕ ̡̡̌ ̨̱̯̍̔ ̖̖ ̦̖̯͕ ̛ ̛̼̬̖̹̏̍̌̽ ̭̥̱̌̀ ̨̨̬̱̔̐̀ ̛̚ ̵̨̭̯̣̦̼̌̽.

ʶ̨̬̏̌̏̌́ʥ̦̌́: ʶ̡̛̱̍ ̡̛̖̯̭̔̌́ ̌̚ ̡̨̨̙̌̔̐ ̨̥̦̭̯̬̌. ʿ̨̭̣̖ ̡̨̨̙̌̔̐ ̸̨̨̱̦̔̌̐


̨̡̬̭̍̌ ʥ̨̦̱̭ ̨̭̥̜̌ ̨̭̣̜̌̍ ˌ̨̡̛̥̯ ̨̱̥̦̙̖̯̭̌́ ̦̌ 3. ʪ̣̖̖̌ ̛̪̬ ̨̼̬̖̏̍ ̨̭̥̜̌
̨̭̣̜̌̍ ˌ̨̡̛̥̯ ̸̛̱̯̼̖̯̭̏̌́ ̱̙̖ ̨̱̯̬̖̦̦̼̜ ʥ̨̦̱̭ ̨̯̜̾ ˌ̨̡̛̥̯, ̡̯̌ ̸̨̯, ̡̨̭̬̖̖
̨̭̖̏̐, ̨̯̾ ̱̖̯̍̔ ̱̙̖ ̬̱̔̐̌́ ˌ̨̡̥̯̌.

ʥ̨̦̱̭ ʯ̡̛̪̣̦̦̖̌̌̽̌ ̛̭̱̥̥̬̱̖̯̭́, ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̏ ̨̍̀ ̨̨̨̦̬̖̥̖̦̦̔̏ ̛̪̬̭̱̯̭̯̱̯̏̀


̛ ˃̨̛̬͕̐ ˋ̣̖̦ˁ̛̖̥̽.

ʶ̸̨̛̦̦̣̪̣̱̖̯̌̍̌̌ ̨̛̱̬̦̏ ̌̚ ̸̱̙̱̀ ̭̥̖̬̯̽, ̨̡̨̯̣̽ ̛̖̭̣ ̭̥̌ ̛̪̬ ̨̯̥̾ ̛̙̏. ˃̨
̖̭̯̽ ̛̖̭̣ ̭̖̏ ̛̱̥̖̬̣ ̏ ̬̖̱̣̯̯̖̽̌̚ ̛̛̪̬̥̖̦̖̦́ ʤ̨̨̯̥̦̜ʥ̨̥̼̍, ̨̯ ʶ̛̦̦̣̦̖̌̍̌
̸̨̛̪̣̱̯ ̨̱̬̦̖̜̏, ̯.̡. ̭̥̌ ̱̥̬̖̯.

˄̨̨̭̯̬̜̭̯̏˄̛̪̬̣̖̦̌̏́ˀ̨̨̛̯̥̍̌ ̨̨̪̣̖̯̏́̚ ̯̏́̽̚ ̛̚ ̨̭̬̭̍̌ ʻ̡̛̪̬̦̌̌̌-ˀ̨̨̯̍̌


(̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ˁ̖̬̙̦̯̌̌ˀʸ¥ƒ).

ˀ̵̸̨̨̨̡̨̛̯̯̖̦̪̣̱̖̯̍̌ ̨̦̱̭̍ ̌̚ ʻ̡̨̛̪̬̦̌̌̏-ˀ̨̨̨̯̍̏ ̏ ̨̍̀


(̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ˁ̖̬̙̦̯̌̌ˀʸ¥ƒ), ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̨̯̾ ʻ̡̛̛̪̬̦̌̌ ʿ̨̨̡̛̥̺̦̌

ˀ̵̨̨̨̡̛̯̯̖̦̦̖̍ ̸̨̪̣̱̖̯̌ ̨̦̱̭̍ ̌̚ ̦̖̯̱̌̔̀ ̡̡̌ ʧ̨̨̡̣̦̏́ ̡̬̯̱̌ ˀ̨̨̯̍¥ˌ̨̛̪̦


ʤ̡̦̣̌̏̌.

ʦ̨̨̬̱̙̘̦̦̼̜ ʻ̣̖̯̌ ˀ̖̜̖̬̦̖̔̌ ̘̯̔̌ ̪̬̌̏̌ ̨̨̪̭̥̯̬̖̯̽ «̡̬̱̱», ̡̯̌ ̸̨̯ ̡̬̯̌̌ ̭
«̡̛̬̱» ̖̬̘̯̭̍́ ̦̖ ̣̐́̔́. ʻ̨ ̡̛̬̱̹̍̌ ̡̬̯̌ ̨̦ ̨̥̙̖̯ ̛̖̯̏̔̽.
ʫ̛̭̣ ̦̌ ̨̨̦̥̔ ̛̚ ˁ̵̡̛̛̥̭̌ʥ̶̨̛̣̦̖̏̚ ̦̖̯̌̔ ˀ̡̛̭̜̌̍ʽ̡̛̹̖̜̦ ̛ ̨̛̦ ̸̭̯̬̖̯̏̌̀
ʧ̨̨̡̛̬̺̍̏̌ʪ̨̙̦̭̌, ̨̯ ̨̛̦ ̭̬̱̌̚ ̙̖ ̨̛̪̬̬̼̯̐̏̌̀ ̨̜̍, ̦̖ ̨̙̦̏̌, ̦̌ ̡̨̥ ̛̚ ̵̛̦
̦̖̯̌̔ ̨̡̛̹̖̜̦. ʫ̛̭̣ ̨̨̥̦̭̯̬̏ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽, ̨̛̦ ̨̥̱̯̐ ̛̬̖̹̯̽ ̸̭̦̣̌̌̌ ̭̥̼̯̭̏̌̽́
̨̯ ̵̛̬̱̔̐ ̨̨̥̦̭̯̬̏, ̏ ̸̭̣̱̖̌ ̸̛̦̖̱̔̌ ̨̡̛̬̐ ̭ ̨̡̨̛̹̖̜̦̥ ̛̯̖̬̪̯ ̨̨̦̖̪̯̬̖̭̯̍̏ ̛
̛̱̥̬̖̯̌. ʿ̛̬ ̸̨̦̖̱̦̜̔̌ ̡̭̥̼̖̏ ̨̯ ʧ̨̨̡̨̡̛̛̬̺̬̍̏̌̐ ̭ ̨̡̨̛̹̖̜̦̥ ̛̯̖̬̪̯
̨̨̦̖̪̯̬̖̭̯̍̏ ̛ ̛̱̥̬̖̯̌, ̌ ̨̨̯̬̜̏ ̨̡̛̬̐ ̛̯̖̬̪̯ ̨̨̦̖̪̯̬̖̭̯̍̏ ̛ ̦̖̖̯̌̔̏̌
ʽ̡̛̹̖̜̦. ʫ̛̭̣ ̖̭̯̽ ̖̺̖ ̨̥̦̭̯̬̼, ̛̛̼̙̹̜̏̏ ̨̡̛̬̐ ̭̥̼̖̯̭̏̌́ ̨̯ ̵̛̦ ̱̙̖ ̭
̨̡̨̛̹̖̜̦̥. ʺ̨̨̬̖̬̭̯̌̔̏ ̵̨̨̛̛̪̬̭̯̔ ̨̪̭̣̖ ̡̛̭̥̼̏ ̨̯ ̵̭̖̏ ̨̨̥̦̭̯̬̏.

ʿ̛̬ ̛̬̖̐ ̨̯̬̘̥̏ ̡̨̬̖̥̖̦̱̖̥̔ ̛̱̣̯̔̌̽ ̛̚ ̡̨̨̣̼̔ ̡̬̯̱̌ ˁ̡̛̛̥̭̖̌ʥ̶̛̣̦̖̼̚.

ʫ̛̭̣ ̏ ̨̥̥̖̦̯, ̡̨̐̔̌ ̯̼ ̨̛̭̯̦̹̭̌̏̽́ ˁ̨̱̪̖̬̥̱̯̦̯̥̌, ̱ ̯̖̍́ ̖̭̯̽ ʥ̨̡̛̬̦


̨̪̔ ˋ̨̛̯̥•, ̨̯ ʥ̨̡̛̬̦ ̬̘̯̭̏́, ̯.̡. ̨̨̯̾̐ ̯̬̖̱̖̯̍ ̡̬̯̌̌ ˁ̱̪̖̬̥̱̯̦̯̌, ̌ ˋ̛̯• ̦̖
̛̺̺̖̯̌̌̚ ̡̬̯̼̌ ̨̯ ̵̨̨̪̦̼̔̍ ̴̴̡̨̖̯̾̏. ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯̾̐ ̯̼ ̨̥̙̖̹̽ ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚
ʥ̨̡̛̬̦ ̭ ˋ̨̛̯̥•

ˋ̨̱̔¥ʶ̣̖̜ ̖̜̭̯̱̖̯̔̏ ̨̡̨̯̣̽ ̦̌ ̭̥̱̌ ̨̡̛̹̥̯̱ ̦̖ ̖̜̭̯̱̖̯̔̏ ̦̌ ̖̖


ʺ̴̨̡̨̛̛̯̬̼̔̌.

ʫ̛̭̣ ̡̛̛̪̬̣̖̯̽ ʥ̨̡̛̬̦ ˋ̨̱̔¥ʶ̣̖̖̥, ̌ ̨̨̪̯̥ ̭̯̯̌̽ ˁ̨̱̪̖̬̥̱̯̦̯̥̌, ̨̯ ʥ̨̡̛̬̦


̨̪̬̘̯̭̏́, ̌ ̡̛̛̪̬̣̖̖̦̦̼̥ ̨̭̯̯̭̌̀́ ̵̨̨̣̥̯̽́ ʥ̨̡̛̬̦̌. ʥ̨̦̱̭ ̛/̛̛̣ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍̽
̨̦ ̨̣̹̖̍̽ ̦̖ ̘̯̔̌, ̛ ̭̦̯́̽ ̨̖̐ ̦̖̣̽́̚. ʫ̛̭̣ ̯̼ ̪̖̬̖̭̯̦̖̹̌̽
̼̯̍̽ ˁ̨̱̪̖̬̥̱̯̦̯̥̌, ʥ̨̡̛̬̦ ̨̪ ̪̬̖̙̦̖̥̱ ̱̖̯̍̔ ̡̛̪̬̣̖̖̦, ̨̦ ̦̖ ̱̖̯̍̔ ̯̔̌̏̌̽
ʥ̨̦̱̭ ̛/̛̛̣ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍̽, ̯.̡. ̨̨̦ ̨̪̬̦̏̌. ʿ̛̖̬̖̖̬̦̏ ̡̬̯̱̌ ̵̖̬̏̏ ̨̛̦̥̐̌, ̸̨̯̼̍
̦̖ ̼̯̌̍̽̚ ̨̍ ̨̯̥̾.

ʫ̛̭̣ ˇ̯̣̦̌̌̽̌́ʿ̨̨̡̣̥̌ ̖̜̭̯̱̖̯̔̏ ̦̌ ̨̡̹̥̯̱, ̡̨̨̯̬̌́ ̡̛̪̬̣̖̖̦̌ ˋ̨̱̔¥ʶ̣̖̖̥,


̨̯ ̨̡̹̥̯̌ ̨̣̥̖̯̭̌́ ̛ ̪̖̬̖̭̯̘̯̌ ̯̔̌̏̌̽ ʥ̨̦̱̭ ̛/̛̛̣ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍̽, ̨̦ ̨̭̯̘̯̭̌́
̡̨̛̪̬̣̖̖̦̦̜. ʿ̛̖̬̖̖̬̦̏ ̡̬̯̱̌ ̵̖̬̏̏ ̨̛̦̥̐̌, ̸̨̯̼̍ ̦̖ ̼̯̌̍̽̚ ̨̍ ̨̯̥̾.

ʫ̛̭̣ ̛̛̪̬̥̖̦̯̽ ʤ̨̯̥̦̱̀ʥ̨̥̱̍ ̨̏ ̬̖̥̏́ ̨̍́, ̨̯ ̨̥̦̭̯̬̼ ̨̯̙̖ ̛̱̥̬̯̌̀, ̨̦


̡̨̛̦̯ ̦̖ ̸̨̛̪̣̱̯ ̌̚ ̵̛̦ ̛̦ ̨̱̬̦̖̜͕̏ ̛̦ ˁ̨̡̨̛̬̺̏, ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̨̡̛̬̐ ̛̼̙̖̯̏̏.

ʿ̛̬ ̬̼̖̏̏̚ ʤ̨̨̯̥̦̜ʥ̨̥̼̍ ̭̖̏ ʻ̡̛̛̪̬̦̌̌ ̛̱̥̬̯̌̀, ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̨̡̛̬̐ ̛̼̙̖̯̏̏.
ʦ ̨̯̥ ̸̛̭̣̖ ̛ ˈ̨̬̦̌. ʻ̖̣̽́̚ ̛̪̬̥̖̦̯́̽ ̡̡̛̦̱̌̀ ̛̺̯̱̌̚ ̨̯ ̛̭̥̖̬̯ ̦̌
ʻ̡̨̛̪̬̦̌̌̏.
ʫ̛̭̣ ̏ ̬̖̱̣̯̯̖̽̌̚ ̡̡̨̨̌̐-̨̛̣̍ ̨̛̭̼̯̍́ ̨̨̨̦̬̖̥̖̦̦̔̏ ̛̱̥̖̬̣ ̭̖̏ ̨̡̛̛̬̐, ̨̯
̨̦̬̌̍ ̡̬̯̌ ̵̨̨̛̛̪̬̭̯̔ ̭̬̱̌̚ ̙̖ ̣̔́ ̵̭̖̏, ̌ ̦̖ ̣̔́ ̡̨̨̙̌̔̐ ̨̡̛̬̐̌ ̏ ̸̦̣̖̌̌ ̨̖̐
̵̨̔̌. ʫ̛̭̣ ̡̨̯-̨̯ ̛̼̙̣̏, ̨̯ ̨̦̬̌̍ ̡̬̯̌ ̵̨̨̛̛̪̬̭̯̔ ̡̡̌ ̸̨̨̼̦̍.

ˈ̸̡̨̛̛̬̱̬̖̭̖̐ʦ̨̥̖̹̯̖̣̭̯̌̽̏ ̦̖ ̛̺̺̖̯̌̌̚ ̨̯ ˀ̶̛̛̛̌̔̌, ̌ ̨̡̨̯̣̽ ̛̭̦̥̖̯̌


̛̖̜̭̯̱̺̖̔̏̀ ̛̣̯̖̣̦̼̖̔̽ ̴̴̡̖̯̼̾ ˀ̶̛̛̛̌̔̌. ˃̨ ̖̭̯̽ ̖̜ ̦̖̣̽́̚ ̛̛̺̯̯̭̌̽́̚ ̨̯
̨̨̨̥̦̖̦̦̐̏̐ ̛̖̜̭̯̔̏́ ˀ̶̛̛̛̌̔̌.

ʶ̨̐̔̌ ̦̌ ̯̖̍́ ̖̜̭̯̱̖̯̔̏ ʸ̨̡̱̹̏̌ʿ̨̛̬̯̼̜̍ˀ̡̡̀̌̚, ̯̼ ̨̡̯̣̼̖̹̌̔̏̌̽


̭̼̬̦̦̼̖̐̌ ʺ̴̨̡̨̛̛̯̬̼̔̌ ˌ̨̨̡̥̯ ̏ ̨̨̭̯̬̦̱ (̛̣̖̙̺̖̌ ̏ ˀ̡̡̖̀̌̚
̛̥̖̹̖̹̌̏̌̽̚). ʫ̛̭̣ ̛̭̬̖̔ ̵̨̭̬̹̖̦̦̼̍ ̡̬̯̌ ̨̡̙̱̯̭̌́ ˌ̨̡̛̥̯, ̡ ̡̨̨̯̬̼̥ ̛̼̣̍
̡̛̪̬̬̖̪̣̖̦̼ ʺ̴̨̡̨̛̛̯̬̼̔̌, ̨̯ ʺ̴̨̡̨̛̛̯̬̼̔̌ ̨̯̙̖ ̭̬̭̼̯̭̍̌̏̌̀́, ̛̖̭̣ ̦̖̯,
ʺ̴̨̡̨̛̛̯̬̼̔̌ ̨̬̺̯̭̏̏̌̌̀́̚ ̦̌ ̨̥̖̭̯.

ʫ̛̭̣ ̱ ̯̖̍́ ̖̭̯̽ ʿ̡̖̬ ˈ̡̛̛̥, ̨̯ ̪̖̬̼̜̏ ̬̌̚ ̛̛̪̬̥̖̦̏ ̪̬̖̪̬̯̌̌, ̨̥̖̭̯̏ ̨̭̬̭̍̌
̯̼ ̡̣̘̹̌̔̽ ̡̬̯̱̌ ̪̬̖̪̬̯̌̌̌ ̨̡̨̥̍ ̦̌ ̡̬̯̱̌ ˈ̡̛̛̥, ̸̛̭̯̖̯̭̌́, ̸̨̯ ̨̦̌ ̛̣̖̙̯ ̱
̯̖̍́ ̏ ˀ̡̡̖̀̌̚. ʫ̘ ̨̨̥̙̦ ̡̱̬̭̯̌̽ ̛ ̨̪̯̖̬̯́̽ ̡̡̌ ̸̨̨̼̦̍. ʿ̛̬ ̨̨̯̬̥̏
̛̛̛̪̬̥̖̦̖̦ ̯̼ ̛̪̬̥̖̦̖̹́̽ ̡̬̯̱̌ ̪̬̖̪̬̯̌̌̌ ̡̡̌ ̸̨̨̼̦̍. ʫ̛̭̣ ̯̼ ̛̪̬̥̖̦̖̹́̽
̪̬̖̪̬̯̌̌, ̛̖̜̭̯̱̺̜̔̏̀ ̦̌ ̨̜̍ (ʥ̴̴̱̯̌̌ ̛̛̣ ʿ̵̨̛̭), ̨̯ ̨̔ ̶̡̨̦̌ ̨̍́ ̡̬̯̌̌
̪̬̖̪̬̯̌̌̌ ̛̣̖̙̯ ̦̌ ̡̬̯̖̌ ˈ̡̛̛̥ ̨̪̬̥́, ̌ ̨̪̭̣̖ ̨̍́ ̨̥̖̭̯̏ ̨̭̬̭̍̌
̸̨̨̛̪̬̖̯̭̏̌̏̌́ ̨̡̨̥̍.

ʫ̛̭̣ ̯̼ ̯̖̬̖̹́̽ ʿ̡̖̬ ˈ̡̛̛̥, ̨̯ ̯̼ ̯̖̬̖̹́̽ ̛ ̭̖̏ ̛̣̖̙̺̖̌ ̦̌ ̦̘̥ ̨̡̨̥̍ (̨̯
̖̭̯̽ ̱̙̖ ̛̪̬̥̖̦̖̦̦̼̖ ̨̛̦̔ ̬̌̚) ̪̬̖̪̬̯̼̌̌.

ʿ̡̖̬ ˈ̡̛̛̥̖̜̭̯̱̖̯̔̏ ̦̌ ̛̭̣̖̱̺̖̔̀ ̡̬̯̼̌: ʤ̛̛̦̯̬̦̌̔, ʥ̴̴̱̯̌̌, ʦ̛̦̯,


ʺ̖̦̯̯̼̌, ˀ̌̔-ˈ, ˁ̨̛̯̥̱̣̯̬́, ʿ̨̨̛̛̬̯̖̏́̔, ʿ̵̨̛̭, ʺ̱̯̖̦̦̌̐̌́ ˁ̨̨̡̼̬̯̏̌,
ˉ̖̣̖̦̼̜̍ ʿ̨̨̨̡̬̹.

ʫ̛̭̣ ̦̌ ̯̖̍́ ̨̨̪̖̜̭̯̣̔̏̏̌̌ ʸ̨̡̱̹̏̌ ʯ̭̯̬̣̌́̏˃̵̡̖̭̯̱̬̌, ̨̯ ̯̼ ̡̡̛̛̦̥̌


̨̨̬̥̍̌̚ ̦̖ ̨̥̙̖̹̽ ̭̖̣̯̔̌̽ ̯̱̾ ̡̭̥̼̱̏ ̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌ ̨̱̭̪̖̹̦̜, ̭̣̖̱̺̔̀̌́
̨̯̏́ ̡̭̥̼̏̌ ̱̖̯̍̔ ̨̪̬̣̖̦̏̌̌ ̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌. ʫ̛̭̣ ̏ ̨̍̀ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ʺ̨̨̦̭̯̬̏,
̨̯ ̯̼ ̨̣̙̖̦̔ ̨̛̪̣̯̏̌̽ ̡̭̥̼̱̏ ̨̯ ̨̨̨̦̔̐ ̨̥̦̭̯̬̌, ̌ ̨̨̪̯̥ ̨̥̙̖̹̽ ̨̛̭̬̭̯̍̽
ʻ̡̛̪̬̦̌̌̌, ̸̨̯̼̍ ̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌ ̭̥̼̯̭̽́ ̨̯ ̵̨̭̯̣̦̼̌̽.

˄ ̨̥̦̭̯̬̌ ʪ̨̙̦ʧ̛̖̦̬ˑ̖̥̔ ̦̖̯ ʻ̨̖̪̯̬̖̭̯̍̏̌, ̨̯ ̨̦̖̐ ̦̖ ̨̦̌̔ ̭̥̼̯̭̏̌̽́.


ʻ̡̡̨̛̜̌ ̴̴̡̖̯̾, ̛̛̺̺̺̜̌̌̀̚ ̨̯ ʻ̨̖̪̯̬̖̭̯̍̏ ̛̛̣ ̛̖̣̺̜̔̌̀ ˁ̡̥̼̱̏
̸̨̡̨̛̯̥̯̖̭̜̌̏̌ (̏ ̯.̸. ̨̭̬̭̍ ʻ̡̛̪̬̦̌̌̌) ̦̖ ̨̥̙̖̯ ̛̛̺̯̯̌̽̚ ̨̯ ̴̴̡̖̯̾̌
̨̛̪̬̬̼̹̐̌ ˑ̖̥̱̔. ʫ̛̭̣ ̨̜̍ ̖̥̱ ̨̛̪̬̬̦̐̌, ̨̯ ̛̱̥̬̯̌̀ ̭̖̏ ̨̡̛̛̬̐, ̡̨̬̥̖
ˁ̨̱̪̖̬̥̱̯̦̯̌̏. ʺ̨̨̙̦ ̨̨̪̣̯̭̽̏̌̽́̚ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̥̍́, ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̪̬̖̯̬̺̯̔̏̌̌̀
̭̥̖̬̯̽.

ʫ̛̭̣ ̭̼̬̦̐̌̌ ̡̬̯̌̌ ˃̡̛̛̛̬̦̣̯̌̏ʸ̖̜̦ ̛ ̨̜̍ ̨̛̪̬̬̦̐̌, ̨̯ ̭̥̼̯̭̏̌̽́ ̨̦̌̔ ̨̡̨̯̣̽


̨̯ ̵̯̖ ̨̨̥̦̭̯̬̏, ̏ ʻ̨̖̪̯̬̖̭̯̖̍̏ ̵̡̨̨̯̬̼ ̖̭̯̽ ̭̥̖̬̯̽ (̛ ̸̛̱̯̼̯̏̌̽ ̨̡̨̯̣̽
̭̥̖̬̯̽, ̛̖̭̣ ̖̭̯̽ ̛̬̱̖̔̐ ̴̴̡̖̯̼̾). ʫ̛̭̣ ̦̌ ̸̡̛̥̦̦̖̌ ˀ̡̛̭̜̌̍ʽ̡̛̹̖̜̦, ̨̯
̭̥̼̯̭̏̌̽́ ̨̦̌̔ ̨̯ ̵̭̖̏ ̨̨̥̦̭̯̬̏, ̛̪̬ ̨̨̪̬̣̖̦̦̜̏̌ ̡̭̥̼̖̏ ̸̡̛̥̦̦̌ ̛̱̥̬̖̯̌
̨̯ ʽ̡̛̹̖̜̦̌.
ʫ̛̭̣ ̨̯̾ ̨̜̍ ̭ ʪ̨̨̙̦̥ʧ̛̖̦̬ˑ̨̖̥̥̔, ̨̯ ̛̱̥̬̖̯̌ ̨̡̨̯̣̽ ̸̡̛̥̦̦̌, ̡̨̨̯̬̼̜ ̭
̛̦̥ ̬̣̭̔̌́ (̛ ʿ̨̨̡̛̥̺̦ ̨̯̙̖), ̦̌ ̵̨̭̯̣̦̼̌̽ ̨̨̛̪̬̹̖̹̖̖̔̚ ̏ ̨̛̛̬̯̱̣̦̭̯̏̌̽ ̦̖
̛̣̖̯̏́.

ʶ̸̨̡̱̭̖ʺ̨̐̌̚ ̨̨̥̙̦ ̛̛̪̬̥̖̦̯̽ ̨̪̭̣̖ ̨̨̯̐, ̡̡̌ ̯̼ ̱̙̖ ̣̏́̚ ̛̯̬ ʿ̡̖̬̌ ̣̔́
̨̼̬̏̍̌, ̸̨̯̼̍ ̯̏́̽̚ ̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̖̔̽ ̡̬̯̼̌.

ˇ̯̣̦̌̌̽̌́ʿ̨̨̡̣̥̌ ̖̜̭̯̱̖̯̔̏ ̦̌ ̨̨̪̭̯̦̦̼̖́ ̨̡̛̹̥̯, ̡̨̨̯̬̼̖ ̯̔̌̀ ̯̖̖̍ ʥ̨̦̱̭


̏ ̦̦̼̜̔̌ ̨̥̥̖̦̯.

ʦ ̸̭̣̱̖̌ ̡̛̭̥̖̬̯̭̣̖̖̦̦̼̖ ˁ̸̡̨̯̖̥ ̨̡̛̹̥̯ ̛̬̻̖̦̯̭̌̔́̀́̚, ̛̼̹̜̍̏ ̶̣̖̣̖̏̌̔


̨̬̭̖̯̍̌ ̡̡̛̱̍, ̦̌ 3 ̛ ̥̖̦̹̖̽ ̸̡̨̭̯ ̸̡̨̛̦̣̭͕̌́̚ ̛ ̨̖̐ ̨̦̌̔ ̨̛̭̬̭̯̍̽ ̨̔
ʺ̨̬̘̬̭̯̌̔̏̌.

ʫ̛̭̣ ̡̡̌̌́-̨̯ ̡̬̯̌̌ ̨̛̱̪̥̦̖̯̌ "̵̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̔̽" ʺ̨̨̦̭̯̬̏, ̨̯ ̛̥̖̯̭̀́ ̛̱̏̏̔


̣̼̖̀̍ ʺ̨̦̭̯̬̼, ̡̨̬̥̖ ̨̨̪̖̬̏̐, ̭ ̡̨̨̯̬̼̥ ̸̦̣̭̌̌́ ̨̜̍.

ʫ̛̭̣ ̨̦̖̦̦̐̌́ ̨̡̹̥̯̌ ̴̶̨̨̛̛̛̥̬̦̔̏̌̌ ʶ̨̛̦̭̯̬̜̌ʥ̛̖̦̦̌̚ ̛ ̱ ̯̖̍́ ̖̭̯̽


ʿ̡̖̬ ʿ̨̛̬̥̦̌, ̨̯ ̸̭̦̣̌̌̌ ̨̦̱̭̍ ̨̡̛̹̥̯ ̛̱̖̯̭̔̏̌̏̌́ ̌̚ ̸̭̖̯ ʶ̛̦̭̯̬̼̌, ̌ ̨̨̪̯̥
̖̯̔̌ ̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̜̔̽ ̨̦̱̭̍ ̌̚ ʿ̨̛̬̥̦̌̌.

ʫ̛̭̣ ʶ̨̛̬̍̐ ̭̖̣̣̔̌ ̭̖̖̍ ̛̚ ʿ̡̛̱̹ˀ̨̨̯̍̌;¥ ̛̥̪̣̦̯̌, ̨̯̾ ̡̡̛̦̌ ̦̖


̛̺̺̖̯̌̌̚ ʿ̡̱̹̱. ʦ̭̖ ʸ̨̡̛̱̹̏ ̛ ʻ̨̖̪̯̬̖̭̯̍̏̌ ̦̌ ̦̖̘ ̱̱̯̍̔ ̨̖̜̭̯̯̔̏̏̌̽ ̡̡̌
̸̨̨̼̦̍. ʫ̘ ̨̨̥̙̦ ̡̱̬̭̯̌̽. ʫ̛̦̭̯̖̦̦̼̜̔̏ ̴̴̡̖̯̾ ̨̛̛̛̥̪̣̦̯̬̦̌̏̌́ –
̨̨̨̛̭̙̖̦̖̏̍̔ ˀ̡̱.
ʶ̬̯̼̌ ʺ̡̛̖̔, ˉ̖̣̖̦̼̜̍ʿ̨̨̨̡̬̹ ̛ ʿ̨̨̛̬̯̯̪ʺ̶̡̨̛̛̖̦̭̜̔ʥ̨̛̬̦ ̯̔̌̀
̨̡̨̯̣̽ ̨̦̱̔ ̨̡̪̪̼̯̱ ̦̌ ̛̭̪̭̖̦̖̌ ̨̯ ̛̭̥̖̬̯ ̡̙̌̔̌́.

ˋ̨̯̼̍ ̭̼̬̯̐̌̽ ˁ̡̜̦̖̯͕̌ ̨̨̥̙̦ ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚ ʻ̡̛̪̬̦̌̌̌ ̡̡̌ ̭ "̡̛̬̱", ̡̯̌ ̛ ̛̚


̛̬̼̐.

ʻ̌ ˄̸̣̱̹̖̦̦̱̀ˁ̨̛̣̱̏̀ʥ̨̬̦̀ʺ̨̔ ̖̜̭̯̱̯̔̏̀ ̣̼̖̀̍ ʸ̨̡̛̱̹̏ ̛


ʻ̨̖̪̯̬̖̭̯̍̏̌, ̡̨̨̯̬̼̖ ̖̜̭̯̱̯̔̏̀ ̦̌ ʧ̨̨̡̣̦̏́, ʥ̨̡̛̬̦, ʽ̡̱̱̍̏ ̛̛̣ ʥ̨̛̣̹̖̽
ˌ̨̡̛̥̯.

ʫ̛̭̣ ˁ̖̬̙̦̯̌ʤ̡̦̣̌̏̌ʪ̨̬̦̦̌ ̨̣̖̯̭̔̍̌̏́́ ̏ ̨̜̍, ̡̨̨̯̬̼̜ ̱̙̖ ̛̖̯̔, ̨̯ ˄̸̘̦̼̜


ʤ̡̦̣̌̏̌ ̛̥̖̖̯ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̛̖̙̯̍̌̽̚ ̨̍́ ̭ ̛̦̥, ̛̪̬ ̨̯̥̾ ˁ̖̬̙̦̯̌
̭̬̭̼̖̯̭̍̌̏̌́ (̨̥̦̭̯̬ ʤ̡̦̣̌̏̌ ̛̚ ̨̭̬̭̍̌ ̦̖ ̨̣̖̯̭̔̍̌̏́́), ̌ ̨̡̛̬̐ ̨̣̙̖̦̔
̨̛̪̬̪̱̭̯̯̽ ̛̭̣̖̱̺̜̔̀ ̨̭̜̏ ̵̨̔. ˑ̨̯̯ ̨̜̍ ̨̨̪̬̣̙̖̯̭̔̌́ ̡̡̌ ̸̨̨̼̦̍. ʰ̖̙̯̍̌̽̚
̨̍́ ̨̨̥̙̦ ̨̡̨̯̣̽ ̛̪̬ ̨̖̏̏̔ ̡̬̯̼̌ ̛̬̱̐, ̛̖̭̣ ̨̦ ̨̹̖̣̏ ̏ ̨̜̍, ̨̯ ̹̦̭̌ ̱̪̱̺̖̦.

ʿ̛̬ ̛̛̭̬̯̼̦̌̍̌̏̌ ˈ̬̥̌̌ʰ̛̭̪̼̯̦̜̌ ̯̼ ̨̡̯̬̼̖̹̏̌̽ 3 ʪ̛̖̬̏ ̛̚ ̡̨̨̣̼̔ ̛


̖̬̖̹̭̔̽́ ̭̬̱̌̚ ̨̭ ̛̭̖̥̏ ̨̛̥̦̭̯̬̥̌, ̡̨̨̯̬̼̖ ̯̥̌ ̭̯̬̖̯̯̭̏́́. ʦ̭̖ ̸̨̛̪̬̖
̨̡̯̬̼̯̼̖ ̡̬̯̼̌ ̨̨̪̬̭̯ ̭̬̭̼̯̭̍̌̏̌̀́ ̖̍̚ ̴̴̡̖̯̾̌.

ʶ̨̐̔̌ ˁ̯̬̦̦̼̜̌ʮ̖̣̯̼̜ʪ̛̛̦̥̯̌ ̨̡̯̬̼̯ ̛̚ ̡̨̨̣̼̔ ̛̛̣ ̭̼̬̦̐̌, ̨̯ ̦̌ 2 ̛


̥̖̦̹̖̽ ̨̛̪̦̖̯̐̍ ̨̡̨̯̣̽ ̪̖̬̼̜̏ ̨̡̛̬̐, ̦̌ ̡̨̨̨̨̯̬̐ ̨̦ ̖̜̭̯̱̖̯̔̏, ̣̔́ ̵̭̖̏
̵̨̭̯̣̦̼̌̽ ̣̔́ ̬̼̏̏̌̚ ̨̦̌̔ ̡̛̼̦̱̯̏̽ 1. ʫ̛̭̣ ʮ̖̣̯̼̜ʪ̛̛̦̥̯̌ ̨̪̬̜̖̯̔ ̶̖̣̼̜
̡̬̱̐ ̛ ̖̬̦̖̯̭̏́ ̡ ̨̯̥̱, ̭ ̡̨̨̐ ̸̛̦̣̌̌, ̣̔́ ̨̦̖̐ ̬̼̏̏̚ ̱̖̯̍̔ ̱̙̖ ̨̡̨̯̣̽ ̦̌ 1.

ˁ̯̬̦̦̼̜̌ʮ̖̣̯̼̜ʪ̛̛̦̥̯̌ ̵̨̛̯̔ ̨̪ ̡̬̱̱͕̐ ̨̡̪̌ ̡̨̯-̨̯ ̦̖ ̨̬̘̯̭̏̏́̚. ʿ̨̭̣̖


̨̨̯̾̐ ʮ̖̣̯̼̜ʪ̛̛̦̥̯̌ ̭̬̭̼̖̯̭̍̌̏̌́.
ˁ̯̬̦̦̼̜̌ʮ̖̣̯̼̜ʪ̨̨̛̛̦̥̯̥̙̦̌ ̨̛̯̥̖̦̯̽ ̨̨̪̣̦̭̯̽̀ ̨̡̨̯̣̽ ̨̔ ̨̨̯̐, ̡̡̌ ̨̦
̨̭̬̯̖̯̌̍̌ ̦̌ ̨̨̪̖̬̏̐ ̨̡̛̬̐̌, ̨̪̭̣̖ ̨̨̯̾̐ ̨̨̥̙̦ ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚ ̣̼̖̀̍ ̴̴̡̖̯̼̾
̨̯̥̖̦̼ ʸ̨̡̛̱̹̏ ̣̔́ ̨̨̯̐, ̸̨̯̼̍ ̨̛̪̬̪̱̭̯̯̽ ̨̭̏̀ ̸̨̖̬̖̔̽ ̸̨̨̨̨̪̬̖̬̦̏̐ ̨̡̬̭̍̌
̛ ̪̖̬̖̯̔̌̽ ʮ̘̣̯̼̜ʪ̛̛̦̥̯̌ ̣̹̖̔̌̽. ˑ̴̴̡̖̯̼ ̛̪̖̬̖̦̪̬̣̖̦̌̌̏́ ʸ̨̡̱̹̖̏
̨̨̥̙̦ ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚, ̸̨̯̼̍ ̪̖̬̖̯̔̌̽ ʮ̘̣̯̼̜ʪ̛̛̦̥̯̌ ̨̬̱̥̱̔̐ ̦̖̏ ̸̨̛̖̬̖̔.

ʶ̬̯̌̌ ʽ̛̖̬̖̣̍̏̔̚ʸ̨̡̱̹̱̏ ̨̨̪̣̖̯̏́̚ ̬̯̌̍̌̽̚ ˁ̯̬̦̦̼̜̌ʮ̖̣̯̼̜ʪ̛̛̦̥̯̌ ̏


"̡̬̱̱" ̨̥̖̭̯̏ ̸̨̨̨̨̪̬̖̬̦̏̐ ̨̡̬̭̍̌.
ʫ̛̭̣ ʸ̨̡̱̹̏̌ ̛̛̣ ˀ̶̛̛̌̔̌́ ̦̖ ̨̭̬̯̣̌̍̌̌ ̦̌ ʿ̸̨̨̨̬̖̦̐, ̨̯ ̦̌ ̨̖̐ ̨̭̭̖̖̜̔ ̨̦̌
̨̯̙̖ ̦̖ ̭̬̯̼̖̯̌̍̌̏̌, ̛̖̭̣ ʸ̨̡̱̹̏̌ ̛̛̣ ˀ̶̛̛̌̔̌́ ̨̭̬̯̣̌̍̌̌ ̦̌ ʿ̸̨̨̨̬̖̦̐, ̨̯ ̦̖
̨̛̛̭̥̌̏̚ ̨̯ ̨̨̯̐, ̨̨̪̖̜̭̯̣̔̏̏̌̌ ̨̦̌ ̦̌ ̨̦̖̐ ̛̛̣ ̦̖̯, ̦̌ ̨̖̐ ̨̭̭̖̖̜̔ ̨̦̌ ̨̯̙̖
̭̬̯̼̖̯̌̍̌̏̌ ̛ ̨̛̦ ̦̖ ̨̥̱̯̐ ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚ ̡̡̛̦̱̌̀ ̛̺̯̱̌̚ (̏ ̨̯̥ ̸̛̭̣̖ ˀ̖̜̖̬̼̔
̦̖ ̨̥̱̯̐ ̬̯̌̍̌̽̚ ʸ̨̡̱̹̱̏ʻ̖̌̍̐ˀ̨̖̜̖̬̔̏, ̌ ˀ̶̨̨̨̯̬̖̌̍̐̏ ̦̖ ̨̥̙̖̯
̬̯̌̍̌̽̚ ʸ̨̡̱̹̱̏ˀ̡̛̭̜̌̍ʽ̡̛̹̖̜̦)

ʫ̛̭̣ ˁ̯̬̦̦̼̜̌ʮ̖̣̯̼̜ʪ̛̛̦̥̯̌ ̖̜̭̯̱̖̯̔̏ ̦̌ ʿ̸̨̨̨̬̖̦̐, ̨̯ ̨̍̌ ̨̖̐ ̨̭̭̖̔̌


̨̣̙̦̼̔ ̨̬̭̯̍̌̽ ̡̡̛̱̍ ̨̨̨̦̬̖̥̖̦̦̔̏ ̭ ̛̦̥. ʫ̛̭̣ ʮ̖̣̯̼̜ʪ̛̛̦̥̯̌ ̨̭̬̯̣̌̍̌
̛̛̣ ̭̼̬̦̐̌ ̦̌ ʿ̸̨̨̨̬̖̦̐, ̨̯ ̨̛̭̭̖̔ ̨̯̙̖ ̨̥̱̯̐ ̨̬̯̭̏̏̌̽́̚ ̦̌ 2 ̛ ̥̖̦̹̖̽. ʫ̛̭̣
̵̨̯̽ ̡̨̯-̨̯ ̛̚ ̵̛̦ ̨̬̘̯̭̏̏́̚, ̨̯ ʮ̖̣̯̼̜ʪ̛̛̦̥̯̌ ̭̬̭̼̖̯̭̍̌̏̌́.

ʫ̛̭̣ ̨̡̛̬̐, ̪̖̬̖̔ ̡̨̨̯̬̼̥ ̛̣̖̙̯ˁ̯̬̦̦̼̜̌ʮ̖̣̯̼̜ʪ̛̛̦̥̯̌‘ ̛̱̥̬̖̯̌ ̨̪


̡̡̨̜̌-̨̯ ̸̛̛̪̬̦̖, ̨̯ ˁ̯̬̦̦̼̜̌ʮ̖̣̯̼̜ʪ̛̛̦̥̯̌ ̭̬̭̼̖̯̭̍̌̏̌́ (̡̡̌ ̛ ̭̖̏
̸̨̛̪̬̖ ̛̣̯̖̣̦̼̖̔̽ ̛ ̨̨̯̣̙̖̦̦̼̖ ʸ̨̡̛̱̹̏).

˄̸̣̱̹̖̦̦̌́ˁ̨̛̣̏̌́ʥ̨̬̦́ʺ̨̔ ̡̭̬̼̖̯̏̌ ̨̯̜̏ ̨̛̦̭̯̺̜̌́ ʶ̣̭̭̌(̼) ̨̯


ʺ̨̨̦̭̯̬̏, ̨̛̦ ̛̬̖̬̱̯̌̐̀ ̦̌ ̯̖̍́ ̡̡̌ ̦̌ ˄̸̨̨̘̦̐ ʤ̡̦̣̌̏̌. ʦ̭̖ ̸̨̛̛̬̦̖̦̐̌́
ˌ̨̨̡̥̯ ̛̛̣ ʻ̡̨̛̪̬̦̌̌̏ ̨̯̙̖ ̖̜̭̯̱̯̔̏̀ ̡̡̌ ̦̌ ˄̸̨̨̘̦̐ ʤ̡̦̣̌̏̌, ̦̖ ̸̛̱̯̼̏̌́
̨̯̜̏ ̨̛̦̭̯̺̜̌́ ʶ̣̭̭̌(̼).

ʶ̨̐̔̌ ˀ̶̨̨̨̯̬̖̌̍̐̏ ̖̣̖̯̔̌ ʻ̡̛̪̬̦̌̌̌ ̛̚ ʺ̨̦̭̯̬̌-̸̨̡̖̣̖̏̌, ̨̯ ˄̨̬̖̦̏̽


̨̥̦̭̯̬̌ ̛ ̨̖̐ ̨̭̜̭̯̏̏̌ ̨̣̹̖̍̽ ̦̖ ̸̛̱̯̼̯̭̏̌̀́, ʻ̡̛̪̬̦̌̌ ̸̨̪̣̱̖̯̌ ʥ̨̦̱̭,
̬̦̼̜̌̏ ̸̛̭̣̱ ˁ̨̡̨̛̬̺̏ ̦̌ ̡̬̯̖̌, ̨̣̹̖̍̽ ̸̨̛̦̖̐.

ʫ̛̭̣ ˀ̶̨̨̨̯̬̖̌̍̐̏ ̭̖̣̣̔̌ ʻ̡̛̪̬̦̌̌̌ ̛̚ ʺ̨̦̭̯̬̌, ̨̯͕ ̪̖̬̖̭̯̌̏ ̼̯̍̽


ˀ̶̨̨̨̯̬̖̥͕̌̍̐̏ ̨̦ ̨̣̙̖̦̔ ̨̛̭̬̭̯̍̽ ̨̨̯̾̐ ʺ̨̦̭̯̬̌. ˄̛̖̭̯̏ ̡̨̨̯̌̐ ʻ̡̛̪̬̦̌̌̌
̨̬̱̜̔̐ ̨̡̛̬̐ ̨̥̙̖̯͕ ̨̡̨̯̣̽ ̛̖̭̣ ̨̦ ̭̥̌ ˀ̶̨̨̨̯̬̖̌̍̐̏.

ˀ̶̨̨̨̨̯̬̖̥̙̖̯̌̍̐̏ ̨̪̬̯̔̌̏̌̽ ʺ̨̨̦̭̯̬̏ ̨̡̨̯̣̽ ̣̔́ ̨̡̡̛̪̱̪ ̨̱̬̦̖̜̏.

ʺ̴̨̡̨̛̛̯̬̔̌ :¥„€ ̦̖̣̽́̚ ̡̪̖̬̖̣̼̯̌̔̏̌̽ ̨̨̪̬̭̯ ̡̯̌, ̨̦ ̨̨̛̯̭̖̦̖̯̭̔́́


̨̡̨̯̣̽ ̛̪̬ ̨̪̯̖̬̖ ̨̡̛̹̥̯, ̡ ̡̨̨̨̯̬̜ ̡̛̪̬̬̖̪̣̘̦. ˄̡̬̭̯̌̽ ̴̨̡̨̛̛̥̯̬̔̌
̨̨̯̖̣̦̔̽ ̨̯̙̖ ̦̖̣̽́̚.

ʫ̛̭̣ˀ̶̛̛̌̔̌́•ˌ̨̖̭̯̜ʿ̶̣̖̌ʻ̨̛̐ ̦̖ ̨̭̬̯̣̌̍̌̌ (̨̭̬̯̣̌̍̌̌ ̛̺̯̌̌̚ ̨̯


ˀ̶̛̛̛̌̔̌), ̨̯ ̨̛̭̯̯̌̏̽ ʿ̶̣̖̭̖̖̌̍ ̦̖̣̽́̚.
ˌ̨̡̛̥̯ ̦̌ ʧ̴̨̨̨̡̣̱̯̣̼̯̭̐̌̔̏̌̀́ ̥̖̭̯̖̏ ̭ ̴̨̡̨̛̛̛̥̯̬̥̔̌̌ (̛̖̭̣ ̨̛̦ ̖̭̯̽).
ʯ̛̬̯̭̌̍̌̀́ ̨̯̙̖ ̥̖̭̯̖̏.

ʿ̨̛̣̯̦̌̏̌́ˇ̡̛̹̌ ̖̜̭̯̱̖̯̔̏ ̦̌ ʻ̡̨̛̪̬̦̌̌̏-ˀ̨̨̨̯̍̏, ̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ˁ̖̬̙̦̯̌̌


ˀʸ¥ƒ ̛ ˁ̡̜̦̖̯̌, ̛ ̦̖ ̖̜̭̯̱̖̯̔̏ ̦̌ ʶ̨̛̬̍̐̌.

ʫ̛̭̣ ̡̨̯-̨̯ ̛̬̖̹̣ ̯̏́̽̚ ˌ̨̡̥̯̱ ̭ ʧ̴̨̨̣̼̐, ̨̯ ̨̭̯̣̦̼̖̌̽ ˌ̨̡̛̥̯ ̭̬̭̼̯̭̍̌̏̌̀́


(̛̖̭̣ ̨̛̦ ̛̼̣̍), ̌ ̭̥̌̌ ʧ̴̨̨̨̣̭̯̘̯̭̐̌̌́ ̡̡̌ ̨̛̛̦̪̥̦̦̖̌̌ ̱ ̨̡̛̬̐̌ ̨̔ ̶̡̨̦̌
̛̬̼͕̐ ̛ ̡̡̨̛̦̜̌ ̴̴̡̖̯̾ ̦̖ ̨̥̙̖̯ ̨̯̾ ̨̛̯̥̖̦̯̽.

ʶ̛̦̭̯̬̌̌ʥ̛̖̦̦̌̚ ̡̡̛̦̌ ̦̖ ̸̱̣̱̹̖̯̌ ʤ̨̛̣̬̯̥̐ˑ̡̛̣̏̔̌, ̯.̡. ̱ ̨̦̖̐ ̦̖̯


̨̨̨̨̪̭̯̦̦́̐ ʥ̨̦̱̭̌, ̵̨̯̽ ̨̯̾ ̛ ̨̦̖̦̦̐̌́ ̡̯̌̌̌.

ʶ̱̣̯̽ʸ̸̨̛̛̦̭̯ ̦̖ ̨̨̪̣̖̯̏́̚ ̯̔̌̽ ˇ̨̡̭̱ˌ̨̡̥̯̱ ̭ ̡̨̣̭̭̼̥̌̏ ̸̨̛̛̬̦̖̦̖̥̐̌.

ʶ̛̖̬̪̘̭̍ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ʻ̡̨̛̪̬̦̥͕̌̌ ̨̡̨̯̣̽ ̨̡̪̌ ̸̡̛̥̦̦̌ ̣̖̯̭́̏́́


ˀ̵̨̨̨̡̨̛̯̯̖̦̥̍ ̛̛̣ ʶ̨̨̛̬̥̍̐, ̛̖̭̣ ̨̡̛̬̐ ̨̣̹̖̍̽ ̛̦ ̨̯ ̛ ̛̦ ̨̬̱̖̔̐, ̨̯
ʶ̛̖̬̪̘̭̍ ̵̨̛̱̯̔ ̏ ̨̭̬̭̍.

ˀ̵̨̨̨̡̛̯̯̖̦̍ ̛̛̣ ʶ̨̛̬̍̐ ̨̥̱̯̐ ̭̖̣̯̔̌̽ ̛̚ ʶ̛̖̬̪̭̍̌ ʻ̡̛̪̬̦̌̌̌ ̏ ̨̣̜̀̍


̨̥̥̖̦̯, ̦̖ ̨̙̦̏̌ ̡̡̛̥̌ ̨̨̬̥̍̌̚ ̨̦ ̨̪̪̣̌ ̡ ̛̦̥ ̏ "̡̬̱̱", ̨̦ ̨̡̨̯̣̽ ̛̖̭̣ ̨̯̾ ̦̖
̛̪̬̖̼̭̯̏ ̛̛̣̥̯ ʻ̡̨̛̪̬̦̌̌̏.

ʿ̛̬ ̨̨̛̛̛̭̪̣̦̽̏̌̚ ʿ̡̖̬̌ ʰ̨̡̬̐, ˔̖̬̦̼̜̔ʶ̡̛̱̍ ̛ ʶ̨̦̯̼̜̏̌̏˔̖̬̦̼̜̔


ʶ̡̛̱̍ ̛̪̬̥̖̦̯̭́̀́ ̨̡̨̯̣̽ ̨̪̭̣̖ ̨̨̯̐, ̡̡̌ ʰ̨̡̬̐ ̼̖̬̖̯̏̍ ̬̖̱̣̯̯̽̌̚ ̛̚
̵̱̔̏. ʰ̨̡̬̐ ̦̖ ̨̥̙̖̯ ̛̛̥̖̦̯̽̚ ̨̭̜̏ ̨̼̬̏̍ ̨̪̭̣̖ ̛̛̪̬̥̖̦̖̦́ ˔̨̨̖̬̦̔̐ ̛̛̣
ʶ̨̨̨̦̯̏̌̏̐˔̨̨̖̬̦̔̐ʶ̡̛̱̍̌.

ʫ̛̭̣ ˁ̨̡̨̛̛̦̬̼̭̥̱̯̬̣̏̏̌, ̨̦ ̦̖ ̸̛̭̯̖̯̭̌́ ˁ̨̱̪̖̬̥̱̯̦̯̥̌, ̛ ̦̌ ̨̦̖̐ ̨̨̥̙̦


̛̛̪̬̥̖̦̯̽ ̡̬̯̱̌ ˁ̱̪̖̬̥̱̯̦̯̌. ˁ̨̡̛̦̬̼̭̏-ˁ̱̪̖̬̥̱̯̦̯̌ ̸̛̭̯̖̯̭̌́
̨̛̛̥̱̯̬̹̥̏̌̏, ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ʯ̛̺̯̌̌ ̨̯ ˀ̶̛̛̛̌̔̌ ̨̭̬̯̣̌̍̌̌.

ˁ̨̡̛̪̭ ̨̨̥̦̭̯̬̏-̣̖̜̀̔ ̣̔́ ̡̣̭̭̌̌ ˀ̶̨̨̨̯̬̖̌̍̐̏: ʧ̨̨̡̛̬̺̍̏ʪ̨̙̦̭, ʪ̡̛̬̌̽,


ʰ̨̛̐̚ʥ̬̯̭̯̌̏̌, ʶ̬̭̦̼̜̌ʪ̬̱̦̌̐, ʺ̨̬̖̬̌̔, ʻ̡̛̖̥̦̌ʶ̨̛̛̥̪̦̌ʶ̨̨̯̐̽,
ʻ̖ʺ̡̛̛̬̥̌, ʽ̵̡̛̬̦̦̌˄̛̖̙̺̍̌, ʿ̸̨̡̬̌̌ˀ̨̖̜̖̬̔̏, ˁ̨̣̯̔̌ʤ̡̦̣̌̏̌, ˋ̣̖̦
ˁ̛̖̥̽, ʦ̛̼̹̣̍̌̌ʶ̨̛̦̌̚, ˁ̖̬̙̦̯̌ʤ̡̦̣̌̏̌ʪ̨̬̦̦̌, ˈ̨̨̣̌̍̐.
- Можешь выложить шмотки и сыграть карты

стр. 15 стр. 16

стр. 10

стр. 18

стр. 15

стр. 15
стр. 19 стр. 17

стр. 15
ʺ̸̡̛̦̦̌ Fallout ̨̡̨̦̭̯̣̌̽ ̡̛̱̦̣̖̦̌, ̸̨̯ ̨̨̭̖̬̹̖̦̦̏ ̨̨̛̦̖̪̱̭̯̥̔ ̨̖̐
̛̛̭̥̖̹̦̖̏̌ ̭ ̛̛̬̱̥̔̐ ̸̡̡̛̛̛̥̦̦̭̥̌ ̛̛̬̥̐̌.

- ʺ̸̡̛̛̦̦̭̯̌, ̛̛̦̥̦̖̏̌! ˑ̛̯ ̨̡̛̭̯̬ ̨̥̱̯̐ ̼̯̍̽ ̛̦̯̖̬̖̭̦̼ ̙̖̔̌ ̨̡̦̯̥̌̌̚


̸̡̛̥̦̦̌̌.

- ˁ̨̯̜, ̸̡̛̛̥̦̦̭̯̌! ˑ̛̯ ̛̪̬̣̌̏̌ ̸̨̨̛̪̬̯̬̖̯̏̌ ̸̨̼̦̼̥̍ ̛̪̬̣̥̌̏̌


̸̡̛̥̦̦̌̌ ̨̛̣̍ ̨̣̯̔̍̌̏́̀ ̸̨̯-̨̯ ̨̨̦̖̏.

ʺ̸̡̛̦̦̌ Fallout - ̸̡̨̡̛̦̖̥̥̖̬̖̭̜ ̨̡̪̬̖̯͕ ̨̭̦̦̼̜̔̌̚ ̴̛̦̯̥̌̌̌ ̣̔́ ̴̨̦̯̌̌̏.


ʤ̨̯̬̼̏ Munchkin Fallout ̡̛̭̬̖̦̦̖ ̨̪̬̭̯́ ̨̨̪̬̣̯̖̣̖̜̌̏̍̌̔̌ ̦̖ ̛̣̹̯̌̽ ̣̖̜̀̔
̨̨̨̛̥̙̦̭̯̏̚ ̛̦̭̣̯̭̌̌̔̽́ ̨̯̜̾ ̨̛̬̜̐͘ ʰ̬̐̌ ̨̬̬̯̦̌̌̍̌̌̚ ʸ̨̨̛̖̦̥̔ ˓̸̡̛̭̖̖̥̏
̦̌ ̨̨̭̦̖̏ ̛̬̐ Mu nchkin ̛ ̨̭̖̣̖̦̦̜̏ Fallout ̛̪̬ ̨̛̛̭̖̜̭̯̔̏ ʪ̛̛̥̯̬́
ʺ̨̨̣̦̽̔̌. ʰ̶̛̛̣̣̭̯̬̀̌ ʸ̨̛̖̦̔̌ ˓̸̡̛̭̖̏̌ ̦̌ ̨̨̭̦̖̏ ̨̛̛̬̙̖̦̜̍̌̚ Fallout .
Munchkin ̛ ̛̦̦̌̏̌́̚ ̵̛̬̱̔̐ ̨̡̨̪̬̱̯̔̏ Steve Jackson Games Incorporated
̣̯̭́̏́̀́ ̨̨̛̯̬̼̥̐̏ ̡̛̥̬̥̌̌ ̛̛̣ ̨̛̛̛̬̖̭̯̬̬̦̦̼̥̌̐̏̌̚ ̨̨̛̯̬̼̥̐̏ ̡̛̦̥̌̌̚
Steve Jackson Games Incorporated. Fallout ̛ ̭̦̦̼̖̏́̌̚ ̨̡̪̬̱̯̼̔ ̣̯̭́̏́̀́
̨̨̛̯̬̼̥̐̏ ̡̛̥̬̥̌̌ ̛̛̣ ̨̛̛̛̬̖̭̯̬̬̦̦̼̥̌̐̏̌̚ ̨̨̛̯̬̼̥̐̏ ̡̛̦̥̌̌̚ Bethesda
Softwork s LLC (̸̨̛̦̣̦̌̌̽̚ Interplay Entertainment / Black Isle Studios) .

ˁ̨̨̨̺̖̭̯̍̏ ̛̬̼̐ ʦʶ̨̡̦̯̯̖̌


hƩƉs://vk.com/munchkin_fallout

Вам также может понравиться