Вы находитесь на странице: 1из 212

ЯÃÓБ МÀÕМÓÄËÓ, ÕÀÔИÇ ÄÆÀББÀÐÎÂ,

ËЕÉËÀ ÃÓСЕÉÍÎÂÀ

5
Ó×ÅÁÍÈÊ
ïî ïðåäìåòó

ИСТОРИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНА
äëÿ -ãî êëàññà
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë

Замечания и предложения, связанные


с этим изданием, просим отправлять на
электронные адреса:
tahsil_az@yahoo.com и dеrslik@edu.gov.az
Заранее благодарим за сотрудничество!
Содержание
Âñòóïëеíèе .......................................................................6
1. Êàê èçó÷àеòñя ïðеäìеò «Иñòîðèя Àçеðáàйäæàíà»? ............9
АЗЕРБАЙДЖАН В ДРЕВНОСТИ
2. Äðеâíейøее ïîñеëеíèе ëþäей â Àçеðáàйäæàíе —
Êàðàáàõ ......................................................................11
3. Иñòîðèя íà ñêàëàõ .......................................................14
4. Êàê ïîяâèëèñü îðóäèя òðóäà?........................................17
5. Äðеâíейøее ãîñóäàðñòâî Àçеðáàйäæàíà ..........................21
6. Ïðàâèòеëüíèцà Тîìèðèñ ...............................................25
7. Êàê îáðàçîâàëîñü íàçâàíèе «Àçеðáàйäæàí»? ...................29
8. Äðеâíее àçеðáàйäæàíñêîе ãîñóäàðñòâî – Àëáàíèя ...........33
9. Ðеëèãèîçíûе âеðîâàíèя â Àçеðáàйäæàíе.........................37

АЗЕРБАЙДЖАН В СРЕДНИЕ ВЕКА


10. Äæàâàíøèð ...............................................................40
11. «...Ëó÷øе îäèí äеíü ïðîæèòü ñâîáîäíûì,
÷еì ñîðîê ëеò â íеâîëе!» ..............................................44
12. «Êèòàáè—Äеäе Ãîðãóä» – èñòîðè÷еñêàя ëеòîïèñü
íàøеãî Îòе÷еñòâà........................................................48
13. «Æеëеçíûе âîðîòà» Àçеðáàйäæàíà – Äеðáеíò...............52
14. Ãîñóäàðñòâî Øèðâàíøàõîâ ..........................................55
15. «Мàòü Àððàíà» – Бàðäà ...............................................59
16. Теáðèç è Àðäеáèëü......................................................62
17. Êàê Øàìñàääèí Эëüäеíèç ñòàë âëàñòèòеëеì
Àçеðáàйäæàíà? ...........................................................67
18. Âîçðîæäеíèе àçеðáàйäæàíñêîй êóëüòóðû......................69
19. Âëàñòèòеëü íàó÷íîãî ìèðà...........................................73
20. «Ðàøèäèйе» – çíàìеíèòûй àçеðáàйäæàíñêèй
óíèâеðñèòеò ...............................................................76
21. Ãàñàí ïàäèøàõ ...........................................................78
22. «... Ãþëèñòàíñêàя êðеïîñòü èëè Àçеðáàйäæàí?» ............81
23. Сóëòàí ïîýòîâ ............................................................85

4
СОДЕРЖАНИЕ

АЗЕРБАЙДЖАН В НОВОЕ ВРЕМЯ

24. Ïîñëеäíèй ïîêîðèòеëü Âîñòîêà....................................89


25. Ïеðâîе íеçàâèñèìîе àçеðáàйäæàíñêîе õàíñòâî ...............93
26. «Âîðîòà Àçеðáàйäæàíà» – Êàðàáàõñêîе õàíñòâî ...........97
27. Иðеâàíñêîе õàíñòâî...................................................101
28. Ïî÷еìó Ãяíäæà áûëà ïеðеèìеíîâàíà â Еëèçàâеòïîëü? ..104
29. Ðàçäеëеíèе Àçеðáàйäæàíà .........................................107
30. Иñòîðèêè-ëеòîïèñцû .................................................111
31. Мèðçà Ôàòàëè Àõóíäçàäе ..........................................115
32. Îñíîâîïîëîæíèê íàцèîíàëüíîй ïе÷àòè .......................119
33. Âеëèêèй àçеðáàйäæàíñêèй áëàãîòâîðèòеëü ..................122
34. Äæàëèë Мàìеäãóëóçàäе — «Мîëëà Íàñðеääèí».............126
35. Мèðçà Àëеêïеð Сàáèð ...............................................129
36. Сàòòàð õàí ...............................................................132
37. Сóëòàí áеê Сóëòàíîâ .................................................134
38. Мàðòîâñêèй ãеíîцèä .................................................138

АЗЕРБАЙДЖАН В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ

39. «Îäíàæäû ïîäíяòîе çíàìя...» ....................................142


40. Сîçäàòеëè Àçеðáàйäæàíñêîй Àðìèè............................147
41. Ðеâîëþцèя èëè îêêóïàцèя?.......................................150
42. Бðàòñêàя ïîìîùü......................................................153
43. Æеðòâû 1937-ãî ãîäà.................................................157
44. Êòî íàïèñàë ïеðâóþ îïеðó íà ìóñóëüìàíñêîì
Âîñòîêе? ..................................................................161
45. Âòîðàя ìèðîâàя âîйíà è Àçеðáàйäæàí ........................165
46. Мàñòеð ñëîâà Øàõðèяð..............................................169
47. Ëþòôè Çàäе..........................................................172
48. Âîçðîæäеíèе ........................................................175
49. Êðîâàâûй яíâàðü .................................................179
50. Âîññòàíîâëеíèе íàøей íеçàâèñèìîñòè .....................183
51. Õîäæàëèíñêèй ãеíîцèä .........................................186
52. Ãеðîè Êàðàáàõñêîй âîйíû ......................................190
53. Сòðîèòеëü íеçàâèñèìîãî Àçеðáàйäæàíà ...................195
54. Ïî ïóòè âеëèêîãî ëèäеðà .......................................200
55. Àïðеëüñêèе áîè — íà÷àëî áîëüøîй ïîáеäû ...............205

5
Вступление

Дорогие школьники! Ïðè ïîìîùè ýòîãî ïðеäìеòà âû áóäеòе èçó-


÷àòü ñëàâíóþ èñòîðèþ ñâîей Ðîäèíû.
Êàæäîìó ÷еëîâеêó, êàæäîìó íàðîäó äîðîãà ñâîя ñòðàíà, ñâîя
Ðîäèíà. Âû òîæе âñеì ñеðäцеì ïðèâяçàíû ê ñâîей Ðîäèíе — Стра-
не огней — Азербайджану, æèâёòе еãî ÷àяíèяìè, ðàäîñòяìè è ïе-
÷àëяìè! Âû îáяçàíû ëþáèòü ñâîþ ðîäíóþ çеìëþ, ñâîё Îòе÷еñòâî —
ðîäíîй Àçеðáàйäæàí áîëüøе ñîáñòâеííîй æèçíè! Âеäü ýòî íе ïðîñòî
êóñîê çеìëè, òеððèòîðèя, ýòî — âàøà Ðîäèíà. Íàøе Îòе÷еñòâî —
Àçеðáàйäæàí яâëяеòñя îäíèì èç äðеâíейøèõ î÷àãîâ êóëüòóðû íà
Çеìëе! Âîçðàñò Азыхского человека, æèâøеãî íà íàøей çеìëе, íà-
ñ÷èòûâàеò ñîòíè òûñя÷ ëеò!
Теððèòîðèя Àçеðáàйäæàíà ñ её áëàãîïðèяòíûìè ïðèðîäíûìè óñ-
ëîâèяìè áûëà çàñеëеíà ëþäüìè ñ ãëóáîêîй äðеâíîñòè.
Âèäíûе ó÷ёíûе ìèðà ïîñëе äëèòеëüíûõ ïîèñêîâ ïðèøëè ê еäè-
íîìó çàêëþ÷еíèþ: îíè ñîçäàëè êàðòó ïîä íàçâàíèеì «Древнейшие
жители Европы». Õîòя íà ñâеòе ñóùеñòâóеò ìíîãî ñòðàí è íàðîäîâ,
íî íà ýòó êàðòó çàíеñеíû íàçâàíèя ëèøü íеìíîãèõ ñòðàí, îáëàäàþ-
ùèõ äðеâíейøей èñòîðèей, ñëàâíûì ïðîøëûì. Îäíîй èç òàêèõ
ñòðàí яâëяеòñя íàø ðîäíîй Àçеðáàйäæàí! Íàø íàðîä — îäèí èç ñà-
ìûõ äðеâíèõ æèòеëей Еâðîïû, îäèí èç äðеâíèõ íàðîäîâ ìèðà — âе-
ëèêèй àçеðáàйäæàíñêèй íàðîä!
Àçеðáàйäæàí — ýòî äîñòîяíèе, äîñòàâøееñя íàì îò íàøеãî íà-
ðîäíîãî ìóäðецà Деде Горгуда! Ðîäèíà — ýòî ïàìяòü î гениальном
Низами, ïîêîðèâøеì âеðøèíó ìèðîâîй êóëüòóðû! Ðîäèíà — ýòî
áеñцеííîе ñîêðîâèùе, ïеðеäàííîе íàì äëя áеðеæíîãî õðàíеíèя âе-
ëèêèì Физули, ñîçäàâøèì íà ðîäíîì яçûêе óíèêàëüíûе ïðîèçâеäе-
íèя ìèðîâîй ïîýçèè! Ðîäèíà — ýòî çеìëя, ãäе æèëè è òâîðèëè Туси,
Насими, Мирза Фатали, Мирза Джалил, Сабир, Джавид, Самед
Вургун, Узеир Гаджибейли, Расул Рза, Шахрияр...!
Ðîäèíà — ýòî äîñòîяíèе, äîñòàâøееñя íàì îò îãóçñêîãî õðàáðецà
Уруза, ïî÷èòàâøеãî ïðàâà ìàòеðè íàðàâíе ñ áîæеñòâеííûìè, îò Бабека,
êîòîðûй ïðеäïî÷ёë æèòü îäèí äеíü ñâîáîäíûì, ÷еì ñîðîê ëеò ðàáîì!
Ðîäèíà — ýòî ïàìяòü î íàøеì ïðеäêе Гасан падишахе, îòïðàâ-
ëяâøеì è ïðèíèìàâøеì ïîñëîâ ñî âñеãî ñâеòà: ñ Âîñòîêà, Çàïàäà,
Юãà è Сеâеðà. Эòî ïàìяòü î Шахе Исмаиле Хатаи, ñîçäàâøеì

6
ìîãóùеñòâеííîе Àçеðáàйäæàíñêîе ãîñóäàðñòâî è ïðèäàâøеì íà-
øеìó яçûêó ñòàòóñ ãîñóäàðñòâеííîãî.
Ðîäèíà — ýòî ïàìяòü î ñëàâíîй íàøей ïðàâèòеëüíèце — матери
Томирис, ðàçãðîìèâøей âîйñêà âðàãà. Эòî ïàìяòü î Бурла хатун,
äëя êîòîðîй ÷еñòü ìàòеðè, ÷еñòü Ðîäèíû áûëè äîðîæе æèçíè ñûíà.
Эòî ñëàâíàя ïàìяòü î íàøей ìóäðîй Саре Хатун! Âîò ïî÷еìó Ðî-
äèíà — ýòî íе ïðîñòî ïàìяòü, äîñòîяíèе, îíà ñâяùеííà — íàøà ðî-
äèíà Àçеðáàйäæàí!
Íеëüçя ðàññìàòðèâàòü èñòîðèþ ðîäèíû òîëüêî êàê ïðîøëîе. Иñ-
òîðèя — ýòî òàêæе è ôóíäàìеíò íàøеãî íàñòîяùеãî è áóäóùеãî.
Ïîäîáíî çäàíèþ, âîçâûøàþùеìóñя íà ñâîеì ôóíäàìеíòе, â îñ-
íîâе íàñòîяùеãî è áóäóùеãî âñеõ íàðîäîâ ëеæèò èõ èñòîðèя.
Íеäàðîì ãîâîðяò: «Беç ïðîøëîãî íеò íàñòîяùеãî è áóäóùеãî».
Иçó÷àя èñòîðè÷еñêîе ïðîøëîе ñâîей ñòðàíû, ìû òеì ñàìûì ñìî-
æеì îïðеäеëèòü ìеñòî è ðîëü íàøеãî íàðîäà, äðеâíèõ íàøèõ ãîñó-
äàðñòâ â ìèðîâîй èñòîðèè.
Теïеðü çàêîííûì íàñëеäíèêîì íàøей ñëàâíîй èñòîðèè яâëяеòñя
наше независимое государство — Азербайджанская Республика!
Êàê ñêàçàë Мухаммед Эмин Расулзаде: «Îäíàæäû ïîäíяòîе çíàìя
íèêîãäà íе ïàäёò!». Ó íàñ еñòü òðёõцâеòíîе çíàìя! Еñòü ãеðá! Еñòü

7
ãèìí! Еñòü Êîíñòèòóцèя Àçеðáàйäæàíñêîй Ðеñïóáëèêè — Îñíîâíîй
çàêîí íàøеãî ãîñóäàðñòâà! Àçеðáàйäæàí óâеðеííî øàãàеò âïеðёä.
Íà ýòîì ïóòè íàø Ïðеçèäеíò Ильхам Алиев, âеäóùèй ñâîй íàðîä
îò ïîáеäû ê ïîáеäе, яâëяеòñя îäíèì èç âûäàþùèõñя ïîëèòè÷еñêèõ
ëèäеðîâ — ãëàâ ãîñóäàðñòâ. «Íеçàâèñèìîñòü Àçеðáàйäæàíñêîãî
ãîñóäàðñòâà áóäеò ñóùеñòâîâàòü âе÷íî, áóäеò íеçûáëеìà, áеñïîâî-
ðîòíà...» — ýòè ìóäðûе ïðîðî÷еñêèе ñëîâà ãеíèàëüíîãî ïîëèòèêà
Гейдара Алиева, ïîäíяâøеãî íà ñàìóþ âеðøèíó çíàìя íàøеãî íе-
çàâèñèìîãî ãîñóäàðñòâà ñî çâеçäîй è ïîëóìеñяцеì, ñеãîäíя óæе ñòà-
ëè ðеàëüíîñòüþ!
Дорогие школьники! Бóäüòе äîñòîйíû ýòèõ ìóäðûõ ñëîâ, ñî-
çâó÷íûõ íàøеìó ñâяùеííîìó ãèìíó! Бóäüòе ãîòîâû îõðàíяòü è çà-
ùèùàòü íàøó ÷еñòü è ñëàâó, ñâîáîäó íàøеãî Àçеðáàйäæàíà âî âеêè
âеêîâ!

8
Как изучается предмет «История Азербайджана»?

1. Как изучается предмет «История Азербайджана»?


Как мы изучаем историю? Чàñòü ïðеäìеòîâ, êîòîðûìè ïîëüçî-
âàëèñü äðеâíèе ëþäè, ñîõðàíèëèñü ïîä òîëñòûì ñëîеì çеìëè. Ó÷ё-
íûе, ðàñêàïûâàя ýòè ïðеäìеòû, óçíàþò, êàê æèëè äðеâíèе ëþäè,
÷еì îíè çàíèìàëèñü, ÷òî óìеëè äеëàòü. Сðàâíèâàя ïðеäìеòû äðеâ-
íèõ âðеìёí ñ ïðеäìеòàìè áîëее ïîçäíеãî ïеðèîäà, îíè îïðеäеëяþò,
êàêèе èçìеíеíèя ñî âðеìеíеì ïðîèçîøëè â îáðàçе æèçíè ëþäей.
Иñòîðè÷еñêèе èñòî÷íèêè äеëяòñя íà ÷еòûðе ãðóïïû.
Эòî, â îñíîâíîì, ñëеäóþùèе:
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

Материальные оружие, орудия труда,


строения
Письменные каменные летописи, документы,
указы, деньги, газеты и журналы
дастаны, легенды,
Устные
сказки
телевизионные передачи,
Визуальные
фильмы, фотоснимки
Ïîñеëеíèя äðеâíèõ ëþäей, íàäãðîáíûе ïàìяòíèêè, îðóæèе,
îñòàòêè êðеïîñòíûõ ñòеí è äðóãèе äðеâíèе ïàìяòíèêè îòíîñяòñя
ê материальным источникам.
С íàêîïëеíèеì ó ëþäей îïûòà, çíàíèй, ïеðеäàâàòü èõ èç ïîêî-
ëеíèя â ïîêîëеíèе â óñòíîì âèäе ñòàíîâèëîñü âñё òðóäíее. Ïîñòеïеííî
ëþäè èçîáðеëè ïèñüìеííîñòü. Чèòàòü äðеâíèе ïèñüìеíà î÷еíü òðóä-
íî. Äëя òîãî, ÷òîáû ïðî÷èòàòü èõ, ñïецèàëèñòû çàòðà÷èâàþò ìíîãî
òðóäà. Письменные источники ñëóæàò äëя èçó÷еíèя íàøей
èñòîðèè.
Îäíèì èç âàæíейøèõ èñòî÷-
íèêîâ äëя èçó÷еíèя èñòîðèè яâ-
ëяþòñя òàêæе устные источни-
ки. Сðеäè ýòèõ èñòî÷íèêîâ
ñàìûì цеííûì яâëяеòñя äàñòàí
«Êèòàáè—Äеäе Ãîðãóä». Эòîò äà-
ñòàí äàёò âîçìîæíîñòü äëя èç-
ó÷еíèя äðеâíей, áîãàòîй ñîáû-
òèяìè èñòîðèè íàøеãî íàðîäà.
 ïîñëеäíее âðеìя ê ÷èñëó
èñòîðè÷еñêèõ èñòî÷íèêîâ äîáà-
âèëèñü òàêæе телевизионные
Наскальные рисунки
передачи, ðеïîðòàæè è ò.ä.
9
Как изучается предмет «История Азербайджана»?

Как исчисляется дата?

С ãëóáîêîй äðеâíîñòè ëþäè íàáëþäàëè çà ñìеíîй äíя è íî÷è. Ïðеæäе


äëя òîãî, ÷òîáû çàïîìíèòü êîëè÷еñòâî äíей, îíè äеëàëè íà ñòâîëàõ äе-
ðеâüеâ íàñе÷êè èëè çàâяçûâàëè óçеëêè íà íèòяõ. Äеíü è íî÷ü áûëè ïеð-
âûì èçìеðеíèеì âðеìеíè, èñïîëüçóеìûì äðеâíèìè ëþäüìè. Ïîçæе, ñ
ðàçâèòèеì õîçяйñòâà, áûëè ñîçäàíû ðàçëè÷íûе êàëеíäàðè.  íàñòîяùее
âðеìя ìû ïîëüçóеìñя õðèñòèàíñêèì êàëеíäàðёì. Â ýòîì êàëеíäàðе ëе-
òîèñ÷èñëеíèе ñòàëî âеñòèñü ñî âðеìеíè ïîяâëеíèя íà ñâеò ïðîðîêà
Иèñóñà Õðèñòà, ò.е. îò Ðîæäеñòâà Õðèñòîâà. Â èñòîðèè ýòî íàçûâàеòñя
эрой. Âðеìя, ïðеäøеñòâîâàâøее ýòîìó ñîáûòèþ, íàçûâàеòñя äî Ðîæ-
äеñòâà Õðèñòîâà èëè до нашей эры (до н.э.), ïîñëеäóþùèй çà ýòèì
ïеðèîä — наша эра (н.э.). Иñòîðèя äеëèòñя íà тысячелетия (1000 ëеò),
века (100 ëеò) è четвертьвека (25 ëеò).
Êàê æе âû÷èñëяеòñя âðеìя, ïðîøеäøее ìеæäó ñîáûòèяìè, ïðî-
èñõîäèâøèìè äî íàøей ýðû è â íàøó ýðó? Íàïðèìеð, ñîçäàííîе
íàøèìè ïðеäêàìè Мàííейñêîе ãîñóäàðñòâî îáðàçîâàëîñü â 1-îì òû-
ñя÷еëеòèè äî íàøей ýðû. À îò íà÷àëà íàøей ýðû ïðîøëî óæе
áîëее äâóõ òûñя÷ ëеò. Äëя îïðеäеëеíèя âðеìеíè, ïðîøеäøеãî
ïîñëе îáðàçîâàíèя Мàííейñêîãî ãîñóäàðñòâà, ìû ñêëàäûâàеì äâе
òûñя÷è ëеò è îäíó òûñя÷ó ëеò. Сëеäîâàòеëüíî, ñî âðеìеíè îáðàçî-
âàíèя Мàííейñêîãî ãîñóäàðñòâà ïðîøëî ïðèìеðíî òðè òûñя÷è ëеò.

год  200 ... 101 100 ... 1 1 ... 100 101 ... 200

век  2-ой век до н.э. 1-ый век до н.э. 1-ый век 2-ой век

век  До нашей эры (до Рождества) Наша эра

1. Êàêèе ïàìяòíèêè ìàòеðèàëüíîй êóëüòóðû â âàøей ìеñòíîñ-


òè âàì èçâеñòíû?
2. Ïîяñíèòе ðàçíèцó ìеæäó ìàòеðèàëüíûìè è ïèñüìеííûìè
èñòî÷íèêàìè.
3. Ãîñóäàðñòâî Àòðîïàòеíà îáðàçîâàëîñü â 4-îì âеêе äî í.ý.
Сêîëüêî âеêîâ ïðîøëî ñî âðеìеíè îáðàçîâàíèя ýòîãî ãîñó-
äàðñòâà?
4. Ïеðе÷еðòèòе òàáëèцó â òеòðàäü è çàïîëíèòе:
Исторические источники
Материальные Письменные Устные Визуальные

10
АЗЕРБАЙДЖАН В ДРЕВНОСТИ

2. Древнейшее поселение людей


в Азербайджане – Карабах

Бîãàòàя ïðèðîäà íàøей Ðîäèíû, её æèâîòíûй è О чём


ðàñòèòеëüíûй ìèð, îçеðà, ðîäíèêè è ïеùеðû áûëè сообщает
÷ðеçâû÷àйíî áëàãîïðèяòíû äëя æèçíè äðеâíèõ ëþ- Азыхская
äей. Â íàøей ñòðàíе ñóùеñòâóеò ìíîãî ïеùеð ñ ñî- пещера?
õðàíèâøèìèñя ñëеäàìè äðеâíèõ ëþäей.
Ïеùеðà — ýòî íàõîäяùееñя âíóòðè ãîð ïîëîе
ïðîñòðàíñòâî ñ âûõîäîì íàðóæó, îáðàçîâàâøееñя â ðеçóëüòàòе ðàç-
ëè÷íûõ ïðèðîäíûõ яâëеíèй. Тàêèе ìеñòà ñòàíîâèëèñü êàê óêðû-
òèеì, òàê è ìеñòîì äëя ïîñеëеíèя ëþäей. Ïеùеðû îáеðеãàëè ëþäей
îò äîæäя, âеòðà, õîëîäà, íàïàäеíèя õèùíûõ çâеðей. Ëþäè ãîòîâèëè
è еëè â ïеùеðàõ ïðèíеñёííóþ ñ îõîòû äîáû÷ó — äèêèõ æèâîòíûõ,
ïèòàëèñü ñîáðàííûìè ðàñòеíèяìè.
 Àçеðáàйäæàíе ñàìîй äðеâíей ïеùеðîй, ãäе æèëè ëþäè, яâ-
ëяеòñя Àçûõñêàя ïеùеðà. Эòà ïеùеðà яâëяеòñя îäíèì èç äðеâíей-
øèõ ñòîяíîê ëþäей â ìèðе.
Àçûõñêàя ïеùеðà íàõîäèòñя íà òеððèòîðèè îêêóïèðîâàííîãî àð-
ìяíñêèìè âîîðóæёííûìè ñèëàìè Õîäæàâеíäñêîãî ðàйîíà, íеäà-

Вид Азыхской пещеры

11
Азербайджан в древности

ëеêî îò ãîðîäà Ôèçóëè. Ó÷еíûе îáíàðóæèëè çäеñü


О чём свиде-
ìíîæеñòâî èíòеðеñíûõ íàõîäîê, ïîêàçûâàþùèõ,
тельствуют эти
находки?
êàê æèëè äðеâíèе ëþäè.
 Àçûõñêîй ïеùеðе áûëè íàйäеíû êîñòè ìíîãèõ
äèêèõ æèâîòíûõ: ïеùеðíîãî ìеäâеäя è íîñîðîãà,
ëîøàäè, îëеíя, êàáàíà è äð. Íà íèõ îõîòèëèñü äðеâíèе ëþäè. Êîñ-
òè è çóáû ýòèõ æèâîòíûõ ñâèäеòеëüñòâóþò î òîì, ÷òî â äðеâíîñòè ñó-
ùеñòâîâàëè çíà÷èòеëüíî áîëее êðóïíûе æèâîòíûе ïî ñðàâíеíèþ ñ
íûíеøíèìè.
À êàìеííûе îðóäèя òðóäà, èñïîëüçîâàííûе ëþäüìè, ïðîæèâàâ-
øèìè â Àçûõñêîй ïеùеðе, äàþò âîçìîæíîñòü ãîâîðèòü îá èõ òðó-
äîâîй äеяòеëüíîñòè. Эòè îðóäèя áûëè èçãîòîâëеíû èç îáû÷íûõ
áóëûæíèêîâ. Äðеâíèе ëþäè ïîëüçîâàëèñü èìè ïðè ðàçäеëêе òóøè
æèâîòíûõ, íà êîòîðûõ îíè îõîòèëèñü.
 Àçûõñêîй ïеùеðе òàêæе áûëè îáíàðóæеíû ñëеäû î÷àãà. Äðеâ-
íèе ëþäè ïеðâîíà÷àëüíî èñïîëüçîâàëè îãîíü äëя òîãî, ÷òîáû ñî-
ãðеòüñя, ãîòîâèòü ïèùó, çàùèùàòüñя îò õèùíûõ æèâîòíûõ.
Äîáûâàòü îãîíü áûëî î÷еíü òðóäíî, è ïîýòîìó ëþäè íе äàâàëè еìó
ïîãàñíóòü. Äðеâíèе ëþäè ïîíèìàëè, ÷òî íàäî áеðе÷ü îãîíü. Âеäü îãîíü
èçáàâëяë èõ îò òðóäíîñòей. Сî âðеìеíеì ëþäè íàó÷èëèñü äîáûâàòü
îãîíü. Îíè ðàçæèãàëè î÷àã ïóòёì òðеíèя êóñêîâ ñóõîãî äеðеâà èëè èñ-
êîðêàìè, ïîëó÷еííûìè óäàðàìè êóñêîâ êðеìíя.

Каменные орудия труда, найденные в Азыхской пещере

12
Древнейшее поселение людей в Азербайджане – Карабах

Фрагмент кости нижней


челюсти древнего человека
Îáíàðóæеííàя â Àçûõñêîй ïеùеðе
êîñòü íèæíей ÷еëþñòè ïеðâîáûòíîãî
÷еëîâеêà яâëяеòñя ñàìîй цеííîй íà-
õîäêîй. Êîñòü íèæíей ÷еëþñòè áûëà
îáíàðóæеíà â 1968 ãîäó àçеðáàйäæàí-
ñêèìè археологами* ïîä ðóêîâîäñò-
âîì Мамедали Гусейнова. Ïî ìíеíèþ Азыхская пещера была
открыта азербайджанскими
ó÷ёíûõ, ýòà ÷еëþñòíàя êîñòü ïðèíàä-
археологами под руковод-
ëеæèò 18—22-ëеòíей æеíùèíе. Эòîãî ством М.Гусейнова
ïеðâîáûòíîãî ÷еëîâеêà ïî íàçâàíèþ
ïеùеðû íàçâàëè «Àçûõñêèì ÷еëîâе-
êîì». «Àçûõñêèй ÷еëîâеê» äîêàçûâàеò, ÷òî Àçеðáàйäæàí яâëяеòñя
ìеñòîì ïîñеëеíèя ñàìûõ äðеâíèõ ëþäей.
Бëàãîäàðя ýòîй íàõîäêе, Àçеðáàйäæàí áûë çàíеñёí íà êàðòó
«Äðеâíейøèе æèòеëè Еâðîïû». Â íàñòîяùее âðеìя ýòà êîñòü íèæ-
íей ÷еëþñòè õðàíèòñя êàê цеííûй экспонат* â ñïецèàëüíîì ôîíäе â
Íàцèîíàëüíîì Мóçее Иñòîðèè Àçеðáàйäæàíà.

1. Êàê ïî-âàøеìó, ÷еì îáúяñíяеòñя òî, ÷òî òеððèòîðèя Àçеðáàй-


äæàíà áûëà áëàãîïðèяòíà äëя æèçíè ïеðâîáûòíûõ ëþäей?
2. Сðàâíèòе îáðàç æèçíè ïеðâîáûòíûõ ëþäей ñ îáðàçîì æèçíè
ñîâðеìеííûõ ëþäей.
3. Ïîäãîòîâüòе íеáîëüøîй òеêñò, îïèñûâàþùèй ñцеíó îõîòû
äðеâíèõ ëþäей.
4. Íàйäèòе íà êàðòе Àçеðáàйäæàíñêîй Ðеñïóáëèêè ìеñòî ðàñïî-
ëîæеíèя Àçûõñêîй ïеùеðû.

*Археолог — ó÷еíûй, èçó÷àþùèй îáðàçцû äðеâíей ìàòеðèàëüíîй êóëüòóðû


*Экспонат — îáðàçец, êîòîðûй äеìîíñòðèðóеòñя â ìóçее

13
Азербайджан в древности

3. История на скалах

Íеäàëеêî îò ãîðîäà Бàêó еñòü îäíî èñòîðè÷еñêîе ìеñòî ïîä íàç-


âàíèеì Ãîáóñòàí. Çäеñü ðàñïîëîæеí Гобустанский Государственный
Историко-Художественный Заповедник. Êàê âèäíî èç íàçâàíèя,
ýòî ìеñòî яâëяеòñя î÷àãîì èñòîðèè è èñêóññòâà. Ðàñïîëîæеííûй â
Ãîáóñòàíñêîì çàïîâеäíèêе ìóçей — îäèí èç ëó÷øèõ â ìèðе.
 çàïîâеäíèêе îõðàíяþòñя íàñêàëüíûе ðèñóíêè, âûïîëíеííûе
äðеâíèìè ëþäüìè, à òàêæе äðóãèе ìàòеðèàëüíûе èñòî÷íèêè, ñâяçàí-
íûе ñ èõ æèçíüþ è áûòîì. Îõðàíяеìûе â Ãîáóñòàíñêîì çàïîâеäíèêе
íàñêàëüíûе èçîáðàæеíèя æèâîòíûõ, ëþäей, ñцеí îõîòû, ñðàæеíèй è
òàíцà äàþò èíòеðеñíûе ñâеäеíèя î æèçíè ñàìûõ äðеâíèõ ëþäей. Ðàç-
íîîáðàçíûе èçîáðàæеíèя æèâîòíûõ è ñцеí îõîòû ïîêàçûâàþò íàì,
êàê äðеâíèе ëþäè îõîòèëèñü íà òеõ èëè èíûõ æèâîòíûõ. Ïеðеä òеì,
êàê îòïðàâèòüñя íà îõîòó, îõîòíèêè ñîâеðøàëè ðèòóàë заклинаний*
íà èçîáðàæёííûõ íà ñêàëàõ æèâîòíûõ. Îíè âеðèëè, ÷òî òàêèì îá-
ðàçîì îõîòà áóäеò óäà÷íîй. Тàêèе äейñòâèя ïðеäñòàâëяëè ñîáîй ðеëè-
ãèîçíûй ритуал* ïеðâîáûòíûõ ëþäей.

Первобытные люди во время охоты

*Заклинание — êîëäîâñòâî, âîëøеáñòâî


*Ритуал — óñòàíîâëеííûй ïîðяäîê îáðяäîâûõ äейñòâèй

14
История на скалах

Сðеäè íàñêàëüíûõ ðèñóíêîâ Ãîáóñòàíà еñòü è èçîáðàæеíèя ëîäîê.


Эòè èçîáðàæеíèя äîêàçûâàþò, ÷òî Àçеðáàйäæàí яâëяеòñя îäíèì èç
ïеðâûõ цеíòðîâ çàðîæäеíèя êîðàáëеñòðîеíèя. Эòî ñâèäеòеëüñòâóеò î
òîì, ÷òî Àçеðáàйäæàí яâëяеòñя ïðàðîäèíîй êîðàáëеñòðîеíèя.
 Ãîáóñòàíе äðеâíèе ëþäè æèëè родовыми общинами*. Âïî-
ñëеäñòâèè, ñ óâеëè÷еíèеì ÷èñëà ëþäей, íеñêîëüêî ðîäîâ, îáúеäèíèâ-
øèñü, ñîçäàâàëè племена. Íàñêàëüíûе ðèñóíêè
æеíùèí, ìóæ÷èí è äеòей, èçîáðàæёííûõ âìеñòе,
О чём свиде-
äàþò ïðеäñòàâëеíèе î äðеâíèõ ñеìüяõ. тельствуют эти
Íàñêàëüíûе èçîáðàæеíèя âîèíà è ñцеí ñðàæе- рисунки?
íèя ïîäòâеðæäàþò, ÷òî ìеæäó ïëеìеíàìè ïðîèñõî-
äèëè ñòîëêíîâеíèя. Эòè ñòîëêíîâеíèя â îñíîâíîì
ïðîèñõîäèëè èç-çà òеððèòîðèй ñ áëàãîïðèяòíûìè óñëîâèяìè.
Сцеíû яëëû, яâëяþùеãîñя íàðîäíûì òàíцеì àçеðáàйäæàíñêèõ
òþðêîâ — îäíî èç ñàìûõ èíòеðеñíûõ èçîáðàæеíèй Ãîáóñòàíñêîãî
çàïîâеäíèêà. Çäеñü èçîáðàæеíû ëþäè, âеñеëяùèеñя âîêðóã êîñòðà
ïîñëе óäà÷íîй îõîòû.
Еñëè äðеâíèе ëþäè èñïîëíяëè òàíцû, çíà÷èò, ó íèõ áûëè è ìóçû-
êàëüíûе èíñòðóìеíòû. Â Ãîáóñòàíñêîì çàïîâеäíèêе îõðàíяеòñя
äðеâíèй ìóçûêàëüíûй èíñòðóìеíò ïîä íàçâàíèеì «Ãàâàëäàø». Çäеñü
íà äâóõ êðóïíûõ êàìíяõ óñòàíîâëеí òðеòèй êàìеíü. Эòîò êàìеíü, ïî
ñðàâíеíèþ ñ íèæíèìè, çíà÷èòеëüíî áîëее ïëîñêèй. Еñëè óäàðèòü
ìеëêèì êàìеøêîì ïî ýòîй êàìеííîй ãëûáе, òî ìû óñëûøèì çâîíêèй

Изображение танца яллы в Гобустане

*Родовая община — ãðóïïà ëþäей, èìеþùèõ êðîâíîе ðîäñòâî

15
Азербайджан в древности

«Гавалдаш» (Гобустан)

çâóê. Эòîò óäàðíûй ìóçûêàëüíûй èíñòðóìеíò яâëяеòñя èçîáðеòеíèеì


íàøèõ äðеâíèõ ïðеäêîâ. «Ãàâàëäàø» èñïîëüçîâàëñя äëя èñïîëíеíèя
ðèòóàëüíûõ òàíцеâ è ïеñеí. Äðеâíèе ëþäè ïîä çâóêè ýòîй ìóçûêè ñ
âîîäóøеâëеíèеì òàíцеâàëè, äеðæàñü çà ðóêè, èñïîëíяëè ðèòìè÷еñêèй
яëëû.
Мóçûêàëüíûй èíñòðóìеíò «Ãàâàëäàø» ñâîèì óñòðîйñòâîì, íеî-
áû÷íûìè çâóêàìè è ñеãîäíя âûçûâàеò âîñòîðã è âîñõèùеíèе ó ïî-
ñеòèòеëей çàïîâеäíèêà.
Ãîáóñòàíñêèй çàïîâеäíèê ñ еãî íàñêàëüíûìè ðèñóíêàìè ïîä îò-
êðûòûì íеáîì, «Ãàâàëäàøеì» è äðóãèìè ìàòеðèàëüíûìè íàõîäêà-
ìè çàíеñёí â ñïèñîê Âñеìèðíîãî êóëüòóðíîãî íàñëеäèя UNESCO*.

1. Ïî÷еìó ãîáóñòàíñêèе ñêàëû áûëè îáúяâëеíû çàïîâеäíèêîì?


2. Êàêèе ñâеäеíèя îá îáðàçе æèçíè äðеâíèõ ëþäей ñîîáùàþò
íàñêàëüíûе ðèñóíêè Ãîáóñòàíà?
3. Êàêèе ðàçëè÷èя âû âèäèòе â îáðàçàõ æèçíè Àçûõñêîãî ÷е-
ëîâеêà è äðеâíèõ ëþäей Ãîáóñòàíà?
4. Íàïèøèòе ýññе íà òеìó èñòîðè÷еñêîãî çíà÷еíèя íàñêàëüíûõ
ðèñóíêîâ Ãîáóñòàíà.

*ÓÍÅÑÚÎ (ЮНЕСКО) — ìеæäóíàðîäíàя îðãàíèçàцèя, ñïецèàëèçèðóþùàяñя


â îáëàñòè íàóêè, îáðàçîâàíèя è êóëüòóðû

16
Как появились орудия труда?

4. Как появились орудия труда?

Ïеðâîáûòíûе ëþäè èçãîòàâëèâàëè îðóäèя òðóäà Как называется


â îñíîâíîì èç êàìíя. Иìеííî ïîýòîìó íà÷àëüíûй ïе- начальный
ðèîä èñòîðèè ÷еëîâе÷еñòâà íàçâàí êàìеííûì ïе- период истории
ðèîäîì (âеêîì). Êàìеííûй ïеðèîä äеëèòñя íà òðè человечества?
ñòàäèè: äðеâíèй êàìеííûй ïеðèîä, ñðеäíèй êà-
ìеííûй ïеðèîä, íîâûй êàìеííûй
ïеðèîä. Каменный период
Ëþäè ïеðâîе âðеìя èçãîòàâëè-
âàëè îðóäèя òðóäà èç ãðóáûõ, íе-
îòёñàííûõ êàìíей. Â äàëüíейøеì
îíè íà÷àëè èçãîòàâëèâàòü îðóäèя древний средний новый
òðóäà èç ëеãêî ðàñêàëûâàþùеãîñя период период период
êðеìíя è âóëêàíè÷еñêîãî ñòеêëà.
Иç ýòèõ ìàòеðèàëîâ ëþäè èçãîòîâëяëè êîïüеâèäíîе îðóæèе, ðеæó-
ùèе èíñòðóìеíòû.
Óäàðîì êàìíя î êàìеíü îíè äðîáèëè еãî íà ÷àñòè. Îñòðûì êîí-
цîì îòêîëîòîãî îò êàìíя îñêîëêà ìîæíî áûëî ðеçàòü íà êóñêè
ìяñî, ðàçëîìàòü êîñòè, çàîñòðèòü êîíцû ïàëîê. Ïðè ïîìîùè èç-
ãîòîâëеííûõ èç òàêèõ îñòðûõ êàìíей ðó÷íûõ ðóáèë è äеðеâяííûõ
äóáèíîê ëþäè äîáûâàëè ñеáе ïèùó.

Вид с трёх сторон ручных рубил древнего каменного периода

17
Азербайджан в древности

 ñðеäíèй êàìеííûй ïе-


ðèîä îðóäèя òðóäà çíà÷èòеëüíî
óñîâеðøеíñòâîâàëèñü. Ëþäè
èçîáðеëè ëóê è ñòðеëó. Îõîòà
çàíяëà âàæíîе ìеñòî â æèçíè
ëþäей. Ëóê è ñòðеëû äàâàëè
âîçìîæíîñòü ñ ëеãêîñòüþ îõî-
òèòüñя íà êðóïíûõ, îïàñíûõ
æèâîòíûõ ñ äàëüíеãî ðàññòîя-
íèя. Иçîáðеòеíèе ãàðïóíà èç
êîñòè ñïîñîáñòâîâàëî äàëüíей-
øеìó ðàçâèòèþ ðûáîëîâñòâà.
Äðеâíèе ëþäè ïðè ïîìî-
ùè êîïüя, ëóêà ñî ñòðеëàìè
îõîòèëèñü íà æèâîòíûõ.
Ãàðïóíàìè îíè ëîâèëè ðû-
Человек среднего каменного века áó. Иç êîñòей ðûá èçãîòàâëèâà-
при изготовлении орудия труда ëè øèëüя, íàêîíе÷íèêè ñòðеë.
 ïеðèîä ñðеäíеãî êàìеí-
íîãî âеêà ëþäè íà÷àëè òàêæе çàíèìàòüñя çеìëеäеëèеì è ñêîòîâîä-
ñòâîì. Â ïеðèîä íîâîãî êàìеííîãî âеêà äðеâíèе ëþäè ïîñòеïеííî
óñîâеðøеíñòâîâàëè îðóäèя òðóäà. Ïðè ïîìîùè èçãîòîâëеííîãî èìè
èç äеðеâà îñòðîêîíе÷íîãî îðóäèя, мотыги, îíè ðàçðûõëяëè çеìëþ,
ñеяëè çеðíî; èçãîòîâëеííûìè èç êîñòей æèâîòíûõ ñеðïàìè æàëè
óðîæàй.

Мотыга Орудия труда нового каменного периода

Какой металл был


первым, известным Тûñя÷è ëеò íàçàä ëþäè îòêðûëè ìеòàëë.
человеку? Почему Ïеðâûì ìеòàëëîì, èçâеñòíûì äðеâíеìó ÷еëîâе-
он был невыгоден êó, áûëà медь. Îñâîеíèе òеõíèêè ìеòàëëîîáðà-
для изготовления
орудий труда? áîòêè ñïîñîáñòâîâàëî ïîяâëеíèþ áîëее óñîâеð-

18
Как появились орудия труда?

øеíñòâîâàííûõ îðóäèй òðóäà è îõîòû. Æèçíü ëþäей çíà÷èòеëüíî


èçìеíèëàñü. Íî òàê êàê ìеäü — ìяãêèй ìеòàëë, îðóäèя, èçãîòîâ-
ëеííûе èç íеё, áûñòðî ïðèõîäèëè â íеãîäíîñòü. Âîò ïî÷еìó äðеâíèе
ëþäè ïîñòîяííî âеëè ïîèñêè ïî èçãîòîâëеíèþ áîëее ïðî÷íûõ îðó-
äèй òðóäà. Сî âðеìеíеì ëþäè íàó÷èëèñü ïëàâèòü ìеäü è ïóòёì äîáàâ-
ëеíèя â её ñîñòàâ ðàçëè÷íûõ âеùеñòâ ïîëó÷àòü бронзу.
Бðîíçà, ïî ñðàâíеíèþ ñ ìеäüþ, áîëее ïðî÷íûй ìеòàëë. Иñïîëü-
çîâàíèе îðóäèй òðóäà èç áðîíçû çàìеòíî îáëеã÷èëî æèçíü ëþäей.
Ðàñøèðяëèñü ïîñеâíûе ïëîùàäè, ïîâûøàëàñü óðîæàйíîñòü.

Орудия труда и предметы украшения эпохи бронзы

 ýïîõó áðîíçû äðеâíèе ëþäè çàíèìàëèñü ñàäîâîäñòâîì, áàõ÷е-


âîäñòâîì, âèíîãðàäàðñòâîì è âèíîäеëèеì. Âî âðеìя ðàñêîïîê, ïðî-
âîäèìûõ àðõеîëîãàìè â ðàçëè÷íûõ óãîëêàõ íàøей ñòðàíû, èìè
áûëè îáíàðóæеíû îðóäèя òðóäà, ïðеäìеòû óêðàøеíèя, îðóæèе, ïî-
ñóäà è äðóãèе ïðеäìеòû, èçãîòîâëеííûе èç äеðеâà, ìеäè è áðîíçû.
Сðеäè îðóäèй òðóäà áîëüøóþ çíà÷èìîñòü ïðеäñòàâëяëà соха*. Тà-
êèì îáðàçîì, ïðè ïîìîùè îðóäèй òðóäà ëþäè ñòàëè ëó÷øе îáеñïе-
÷èâàòü ñеáя ïðîäóêòàìè ïèòàíèя.
 äàëüíейøеì ëþäè îòêðûëè áîëее ïðî÷íûй è êà÷еñòâеííûй,
ïî ñðàâíеíèþ ñ áðîíçîй, íîâûй ìеòàëë — железо. Иç æеëеçà íà÷àëè
èçãîòàâëèâàòü áîëее óñîâеðøеíñòâîâàííûе îðóäèя. Ïðè ïîìîùè

*Соха — îðóäèе òðóäà äëя âñïàõèâàíèя çеìëè

19
Азербайджан в древности

òàêèõ îðóäèй òðóäà áûëî ãîðàçäî ëеã÷е ðàñïàõèâàòü òâёðäóþ çеìëþ,


ðûòü êàíàëû è àðûêè, ïðîèçâîäèòü äðóãèе ðàáîòû. Бûñòðûìè òеì-
ïàìè óâеëè÷èâàëîñü êîëè÷еñòâî ïðîèçâîäèìîй ïðîäóêцèè. Бîëее
âëèяòеëüíûе ëþäè — âîæäè ïëеìёí, жрецы* ïðèñâàèâàëè ñеáе èç-
ëèøêè ïðîäóêцèè è áîãàòеëè. Меæäó ëþäüìè âîçíèêëî неравен-
ство. Тàêèì îáðàçîì, â îáùеñòâе ïîяâèëèñü áîãàòûе è áеäíûе. С
ðàçâèòèеì îáùеñòâà íеðàâеíñòâî âñё áîëüøе óãëóáëяëîñü. Â ðе-
çóëüòàòе ýòîãî âïîñëеäñòâèè îáðàçîâàëèñü ãîñóäàðñòâà. Î òîì, ïî-
÷еìó íеðàâеíñòâî áûëî âàæíûì äëя îáðàçîâàíèя ãîñóäàðñòâà, âû
óçíàеòе íà ïîñëеäóþùèõ çàíяòèяõ.

1. Îïðеäеëèòе ñîâðеìеííûе âàðèàíòû íеñêîëüêèõ äðеâíèõ îðó-


äèй òðóäà.
2. Ê êàêîìó èñòîðè÷еñêîìó èñòî÷íèêó ìîæíî îòíеñòè îðóäèя
òðóäà?
3. Ïîäãîòîâüòе èëëþñòðèðîâàííóþ ïðеçеíòàцèþ î ðîëè îðóäèй
òðóäà â îáùеñòâе.
4. Âûяñíèòе, èç êàêèõ ìàòеðèàëîâ èçãîòàâëèâàþòñя ñîâðеìеí-
íûе îðóäèя òðóäà.
5. Îòìеòüòе â òàáëèце îñîáеííîñòè, ïðèñóùèе êàìеííîìó âеêó.

Периоды Особенности
Древний каменный период
Средний каменный период
Новый каменный период

*Жрец — ðеëèãèîçíûй ñëóæèòеëü â èäîëîïîêëîíñòâе

20
Древнейшее государство Азербайджана

5. Древнейшее государство Азербайджана

Иñòîðè÷еñêèе çеìëè Àçеðáàйäæàíà îõâàòûâàëè Как образо-


òеððèòîðèè îò ãîð Бîëüøîãî Êàâêàçà íà ñеâеðе äî вались
Çеíäæàíà è Õàìàäàíà íà þãе, îò Êàñïèйñêîãî ìî- племенные
ðя íà âîñòîêе äî Âîñòî÷íîй Àíàòîëèè, âêëþ÷àя è союзы?
áàññейí îçеðà Ãёй÷е, íà çàïàäе.
 äðеâíîñòè ïðîæèâàâøèе íà òеððèòîðèè Àçеðáàйäæàíà ïëеìеíà
ïîäâеðãàëèñü áеñïðеðûâíûì íàïàäеíèяì ñîñеäей. Ïîñòеïеííî ïëе-
ìеíà îáúеäèíяëèñü, âîçíèêàëè ïëеìеííûе ñîþçû. Иíîãäà áîëее ñèëü-
íûе ïëеìеíà ïîä÷èíяëè ñеáе ñëàáûе ïëеìеíà, à ïîðîй íеñêîëüêî
ðîäñòâеííûõ ïëеìёí îáúеäèíяëèñü, ÷òîáû çàùèòèòüñя îò íàïàäеíèя
âðàãîâ. С îáúеäèíеíèеì ïëеìёí èçìеíèëàñü è ôîðìà óïðàâëеíèя
èìè. Âеäü ýòè îáúеäèíеíèя óæе îõâàòûâàëè ãîðàçäî áîëüøее êîëè-
÷еñòâî ëþäей. Âîò ïî÷еìó äëя óïðàâëеíèя ïëеìеííûìè ñîþçàìè áû-
ëè ñîçäàíû íîâûе ïîðяäêè. Эòè ïîðяäêè íе áûëè еùё ñòîëü ñîâеðøеí-
íû. Иìеííî ïîýòîìó ýòè ïëеìеííûе ñîþçû íàçûâàþò
íе ãîñóäàðñòâàìè, à ðàííèìè ãîñóäàðñòâеííûìè îáðà- Как появились
çîâàíèяìè. Íà òеððèòîðèè Àçеðáàйäæàíà ïеðâûе ãî- древние госу-
ñóäàðñòâеííûе îáðàçîâàíèя áûëè ñîçäàíû ïðèìеðíî дарственные
5000 ëеò íàçàä. Сïîñîáû óïðàâëеíèя ãîñóäàðñòâеí- об разования?
íûìè îáðàçîâàíèяìè ïîñòеïеííî ñîâеðøеíñòâîâà-

Древняя азербайджанская территория, на которой образовалось


Маннейское государство

21
Азербайджан в древности

ëèñü. Сîçäàëàñü ïî÷âà äëя âîçíèêíîâеíèя ãîñóäàðñòâà. Тàêèì îá-


ðàçîì, ïðèìеðíî â 9-îì âеêе äî í.ý. âîêðóã îçеðà Óðìèя îáðàçîâàëîñü
ãîñóäàðñòâî ïîä íàçâàíèеì Мàííà. Мàííà — ñàìîе äðеâíее ãîñóäàðñòâî
Àçеðáàйäæàíà.
Íàçâàíèе Мàííейñêîãî ãîñóäàðñòâà áûëî ñâяçàíî ñ íàçâàíèеì ñà-
ìîãî ìîãóùеñòâеííîãî ïëеìеíè, ïðîæèâàâøеãî â òî âðеìя â íàøей
ñòðàíе. Сòîëèцей ãîñóäàðñòâà áûë ãîðîä Иçèðòó. Çà êðàñîòó è âе-
ëè÷еñòâеííîñòü Иçèðòó áûë íàçâàí «цàðñòâеííûì
Чего добился
ãîðîäîì».
царь Иранзу
благодаря Сàìûì ìîãóùеñòâеííûì цàðёì Мàííû áûë
своей дально- Иðàíçó. Îí áûë î÷еíü ìóäðûì è äàëüíîâèäíûì
видности? ïðàâèòеëеì. Â ýòî âðеìя óæе ñóùеñòâîâàëè ãîñó-
äàðñòâà è ïî ñîñеäñòâó. Эòè ãîñóäàðñòâà çàðèëèñü íà
çеìëè Мàííû è ïðè âîçìîæíîñòè çàõâàòûâàëè èõ. Иðàíçó èñêàë
ïóòè âîçâðàùеíèя çàõâà÷еííûõ ñîñеäíèìè ãîñóäàðñòâàìè çеìеëü.
Äëя îõðàíû òеððèòîðèàëüíîй цеëîñòíîñòè è îáеñïе÷еíèя áеç-
îïàñíîñòè íàñеëеíèя Иðàíçó îáúеäèíèë îáëàñòè. Óêðеïëеíèеì
цеíòðàëüíîй âëàñòè îí äîáèëñя óñèëеíèя ìîùè ãîñóäàðñòâà. Тàêèì
îáðàçîì îí îñâîáîäèë çàõâà÷еííûе çеìëè è âеðíóë îáðàòíî áеæеí-
цеâ-ìàííейцеâ.
Ãîäû цàðñòâîâàíèя Иðàíçó áûëè ïеðèîäîì ïðîцâеòàíèя Мàííû.
Мàííà ïðеâðàòèëàñü â îäíî èç ñàìûõ ìîãóùеñòâеííûõ ãîñóäàðñòâ

Остатки жилого квартала, существовавшего в Манне

22
Древнейшее государство Азербайджана

ñâîеãî âðеìеíè. Бûë ïîëîæеí êîíец


áеñ÷èíñòâàì è âñеäîçâîëеííîñòè îáëàñò-
íûõ наместников* è ïðàâèòеëей ãîðîäîâ.
Îñíîâíûìè çàíяòèяìè ìàííейцеâ áûëè
çеìëеäеëèе, ñêîòîâîäñòâî è ðеìеñëî. Ïî
óêàçó Иðàíçó â ãîäû çàñóõè è íеóðîæàя
èç ãîñóäàðñòâеííûõ çеðíîõðàíèëèù íàñе-
ëеíèþ ðàçäàâàëè çеðíî.
Тàê êàê Мàííà ðàñïîëàãàëàñü íà òîðãî-
âûõ ïóòяõ, çäеñü âîçíèêëî ìíîãî ãîðîäîâ.
Иç ñîñеäíèõ ñòðàí â Мàííó ïðèеçæàëî
ìíîãî êóïцîâ. Бîëüøèíñòâî ãîðîäîâ áûëè
îêðóæеíû ñî âñеõ ñòîðîí îáîðîíèòеëüíû-
ìè êðеïîñòíûìè ñòеíàìè. Тàêèе ãîðîäà íà-
çûâàëèñü городами-крепостями. Â ãîðîäàõ
áóðíî ðàçâèâàëèñü ðеìеñëî è òîðãîâëя.
Мàííейцû, îáëàäàâøèе âûñîêîй êóëüòó- Царь Манны Иранзу
ðîй, áûëè çíàêîìû ñ (древний рисунок)

Какова
ïèñüìеííîñòüþ.
роль торговли Теððèòîðèя Мàííû áûëà áîãàòà ïðèðîäíûìè ðе-
в появлении ñóðñàìè. Ïî ýòîй ïðè÷èíе ñîñеäíèе ãîñóäàðñòâà ñî-
городов? âеðøàëè íàïàäеíèя íà ýòó ñòðàíó. Íî ìàííейцû
âеëè áîðüáó çà ñâîáîäó è íеçàâèñèìîñòü ñâîей ðî-

Золотая посуда, изготовленная в Манне

*Наместник — ëèцî, óïðàâëяþùее îáëàñòüþ

23
Азербайджан в древности

Штурм врагами крепости Манны (древний рисунок)

äèíû. Чòîáû äîáèòüñя ñâîей цеëè, âðàãè ñòàðàëèñü îñëàáèòü ñòðà-


íó èçíóòðè. Îíè ïîäñòðеêàëè îáëàñòíûõ ïðàâèòеëей, íе æеëàâøèõ
ïîä÷èíяòüñя цеíòðàëüíîй âëàñòè, ê âîññòàíèяì. Эòî, â ñâîþ î÷еðеäü,
ïðèâîäèëî ê îñëàáëеíèþ ãîñóäàðñòâà, çàòðóäíяëî еãî îáîðîíó. Â ðе-
çóëüòàòе âñеãî ýòîãî Мàííейñêîе ãîñóäàðñòâî, ïðîñóùеñòâîâàâøее
îêîëî òðёõ âеêîâ, ïîñòеïеííî îñëàáëî è ïðèøëî â óïàäîê.
Признаки государства

территория столица

закон Государство правитель

казна армия

1. Êàêèе ìеðû áûëè ïðèíяòû Иðàíçó äëя óêðеïëеíèя ãîñóäàð-


ñòâà?
2. Íà îñíîâе ïðеäñòàâëеííûõ êàðòèí ïîäãîòîâüòе ïðеçеíòàцèþ
íà òеìó «Иñòîðè÷еñêèе èñòî÷íèêè íà òеððèòîðèè Мàííû».
3. Чеì îòëè÷àëàñü æèçíü ìàííейцеâ îò æèçíè äðеâíейøèõ
ëþäей?
4. Âû÷èñëèòе äàòó ïàäеíèя Мàííейñêîãî ãîñóäàðñòâà.
5. Êàêîâû ïðè÷èíû îñëàáëеíèя è ïàäеíèя Мàííû?

24
Правительница Томирис

6. Правительница Томирис

 äðеâíèе âðеìеíà íà çеìëяõ Àçеðáàйäæàíà, ñе-


âеðíее ðеêè Àðàç, ïðîæèâàëè ïëеìеíà òþðêñêîãî Где жили
ïðîèñõîæäеíèя ìàññàãеòîâ (ñàêîâ). Õðàáðûе è îò- племена
âàæíûе ìàññàãеòû áеççàâеòíî ëþáèëè ñâîþ ðîäèíó. массагетов?
Ðàäè ñâîáîäû è çàùèòû ðîäíîй çеìëè îíè ãîòîâû
áûëè èäòè íà ñìеðòü.
Îñíîâíûì çàíяòèеì ìàññàãеòîâ áûëî ñêîòîâîäñòâî. Ëеòîì îíè
æèëè íà ëеòíèõ ïàñòáèùàõ, à çèìîй ïеðеáèðàëèñü â çèìîâüя.
Мàññàãеòû îñòàâèëè ãëóáîêèй ñëеä â èñòîðèè Àçеðáàйäæàíà.
Îäíî çíàìеíàòеëüíîе ñîáûòèе ïîðîäèëî ëеãеíäû è ïðеäàíèя î ìàñ-
ñàãеòàõ. Эòî ñîáûòèе ïðîèçîøëî â 530 ãîäó äî í.ý. Â òî âðеìя ïðà-
âèòеëüíèцей ìàññàãеòîâ áûëà æеíùèíà ïî èìеíè Тîìèðèñ.

Одежда и вооружение массагетов

25
Азербайджан в древности

Тîìèðèñ, èìя êîòîðîй íà íàøеì яçûêе îçíà÷àеò «æеëеçî», áûëà


ìóäðûì ãîñóäàðñòâеííûì äеяòеëеì. Öàðü ñîñеäíей Ïеðñèè Êèð II,
çàõâàòèâøèй àçеðáàйäæàíñêèе çеìëè þæíее ðеêè Àðàç, ìе÷òàë
ïîä÷èíèòü ñеáе ïëеìеíà ìàññàãеòîâ è çàâëàäеòü èõ çеìëяìè. Чòîáû
äîáèòüñя ñâîей цеëè, Êèð ïðèáеãíóë ê õèòðîñòè. Îòïðàâèâ ê Тîìè-
ðèñ ïîñëîâ, îí ïðеäëîæèë ей âûйòè çà íеãî çàìóæ. Сâîей æеíèòü-
áîй íà Тîìèðèñ Êèð II íà ñàìîì äеëе õîòеë ïîä÷èíèòü ñеáе
ìàññàãеòîâ, çàâëàäеòü èõ çеìëяìè. Тîìèðèñ îòâеðãëà ïðеäëîæеíèе
æеñòîêîãî цàðя. Ðàçãíеâàííûй îòêàçîì, Êèð II ðеøèë íà÷àòü âîйíó
ïðîòèâ ìàññàãеòîâ.
Тîìèðèñ áûëà íе òîëüêî ïðàâèòеëüíèцей, íî òàêæе è áëàãîðîä-
íîй àçеðáàйäæàíñêîй æеíùèíîй, ìèëîñеðäíîй
С какой целью
ìàòеðüþ. Îíà íе õîòеëà êðîâîïðîëèòèя. Âíà÷àëе
Томирис предло-
жила Киру II
Тîìèðèñ îáðàòèëàñü ê Êèðó II ñ ïðеäëîæеíèеì
мир? îòêàçàòüñя îò âîйíû, âеðíóòüñя îáðàòíî. Íî âðàã
íе ïðèíяë её ïðеäëîæеíèя. Мíîãî÷èñëеííîе âîй-
ñêî Êèðà II, ïеðеáðàâøèñü ÷еðеç ðеêó Àðàç, âñòóïèëî íà ñеâеðíûе
çеìëè Àçеðáàйäæàíà. Íî çíàя î õðàáðîñòè ìàññàãеòîâ, Êèð II íе ðе-
øèëñя âñòóïàòü ñ íèìè â îòêðûòîе ñðàæеíèе. Ïîýòîìó îí ïðèáеãíóë
ê õèòðîñòè.
Îñòàâèâ â âîеííîì ëàãеðе íеáîëüøîй îòðяä âîèíîâ, îí îòñòóïèë.
Мàññàãеòû ðеøèëè, ÷òî Êèð II âеðíóëñя íàçàä. Îíè ðеøèëè, ÷òî íе-
áîëüøèìè ñèëàìè ñìîãóò îäîëеòü âðàæеñêîе âîйñêî. Íеìíîãî÷èñ-
ëеííûй âîеííûй îòðяä ìàññàãеòîâ, íàïàâ íà âðàæеñêèй ëàãеðü,
ðàçãðîìèë еãî.
Âîйñêî ìàññàãеòîâ âîçãëàâëяë ñûí Тîìèðèñ. Мàññàãеòû, íе ïî-
íяâ õèòðîñòè âðàãà, áûëè óâеðеíû â ñâîей ïîáеäе. Íàñòóïèë âе÷еð.
Îíè çàõîòеëè íеìíîãî ïðèëе÷ü è îòäîõíóòü. Âîñïîëüçîâàâøèñü
ýòèì, Êèð II íàïàë íà íèõ íî÷üþ è çàõâàòèë âñеõ â ïëеí. Сûí Тî-
ìèðèñ òîæе îêàçàëñя â ïëеíó. Ãîðäûй ñûí ïðàâèòеëüíèцû, äëя êî-
òîðîãî ñâîáîäà áûëà ñâяùеííà, íе ñìèðèâøèñü ñ íеâîëей, ïîêîí÷èë
ñ ñîáîй.
Êîãäà ýòà âеñòü äîøëà äî Тîìèðèñ, îíà äâèíóëà ñâîè âîйñêà ïðî-
òèâ âðàãà. Сðàæàâøèеñя çà ñâîþ ðîäèíó îòâàæíûе ìàññàãеòû îäеð-
æàëè ïîáеäó. Ïîêîðèòеëü ñòðàí Êèð II, ïîëó÷èâøèй ïðîçâèùе
«Íеïîáеäèìûй Êèð», áûë óáèò íà ïîëе áîя.
Тàê Тîìèðèñ ñïàñëà ñâîþ ðîäèíó îò óãðîçû îêêóïàцèè è îòî-
ìñòèëà çà ñûíà. Çàõâàò÷èê Êèð II íе ñìîã çàâëàäеòü íàøèìè çеì-
ëяìè.

26
Правительница Томирис

«Томирис» (художник Алтай Гаджиев)


Кем была Томирис:

мудрая пра- милосердная


вительница мать

Томирис

благородная
героический азербайджан-
полководец ская женщина

27
Азербайджан в древности

1. Êàê âû äóìàеòе, ðàäè ÷еãî âîеâàëà Тîìèðèñ — çà ñâîáîäó ðî-


äèíû, èëè ÷òîáû îòîìñòèòü çà ñûíà? Îáîñíóйòе ñâîè ìûñëè.
2. Ïîëüçóяñü èíôîðìàцèей èç òеêñòà, âû÷èñëèòе, çà ñêîëüêî
ëеò äî íàñòîяùеãî âðеìеíè ïðîèçîøëî ýòî ñîáûòèе.
3. Êàê áû âû ïîñòóïèëè íà ìеñòе Тîìèðèñ?
4. Êàêîе çíà÷еíèе èìеþò ëеãеíäû è ïðеäàíèя â èçó÷еíèè èñòî-
ðè÷еñêèõ ñîáûòèй?
5. Îòìеòüòе â òàáëèце îñîáеííîñòè, ïðèñóùèе èñòîðèè ìàññàãе-
òîâ.
Территория проживания
Занятия
Важное событие

28
Как образовалось название «Азербайджан»?

7. Как образовалось название «Азербайджан»?

Мíîãî ïîçæе, ïîñëе ïàäеíèя äðеâíеãî


Мàííейñêîãî ãîñóäàðñòâà, íà òеððèòîðèè Àçеð-
áàйäæàíà âîçíèêëè íîâûе ãîñóäàðñòâà. Îäíî
èç òàêèõ ãîñóäàðñòâ îáðàçîâàëîñü íà çеìëяõ
Àçеðáàйäæàíà ê þãó îò ðеêè Àðàç. Îíî íà-
çûâàëîñü Àòðîïàòеíîй.
Íàçâàíèе ãîñóäàðñòâà Àòðîïàòеíû ñâяçàíî
ñ èìеíеì еãî ïеðâîãî ïðàâèòеëя Àòðîïàòà.
Àòðîïàò áûë õðàáðûì è îòâàæíûì ïîëêî-
âîäцеì. Ïîëîæèâ êîíец ãîñïîäñòâó èíîçеìцеâ
Атропат
â ñâîей ñòðàíе, â 4-îì
âеêе äî í.ý. îí çàëîæèë
îñíîâû íеçàâèñèìîãî ãî-
ñóäàðñòâà. Эòî ãîñóäàðñò-
âî ñûãðàëî áîëüøóþ ðîëü
â ôîðìèðîâàíèè íàøеãî
íàðîäà, â ðàçâèòèè íà-
øей ãîñóäàðñòâеííîñòè.
Ó÷ёíûе ñâяçûâàþò îá-
ðàçîâàíèе íàçâàíèя «Àçеð-
áàйäæàí» òàêæе ñî ñëîâîì
«Àòðîïàòеíà». Îíè îáúяñ-
íяþò ýòî òеì, ÷òî ñî âðе-
ìеíеì íàçâàíèе «Àòðîïà-
òеíà», ïðеòеðïеâ èçìеíе-
íèя, ñòàëî ïðîèçíîñèòüñя
êàê «Àçеðáàйäæàí».
Àòðîïàòеíà èìеëà ïðе-
êðàñíóþ ïðèðîäó. Сêëî-
íû ãîð áûëè ïîêðûòû
èçóìðóäíî-çеëёíûìè ëó-
ãàìè è ãóñòûìè ëеñàìè. Государство Атропатена

29
Азербайджан в древности

Церемония присяги правителя Атропатены

Íà òеððèòîðèè ñòðàíû áûëî ðàñïîëîæеíî ÷óäеñíîе ïî ñâîей êðàñîòе


îçеðî Óðìèя. Îçеðî áûëî òàêîе áîëüøîе, ÷òî íà îñòðîâàõ, ðàñïîëî-
æеííûõ íà íёì, ðîñëè ãóñòûе ëеñà.
 ëеñàõ îáèòàëè õèùíûе çâеðè.
Àòðîïàòеíцû íà ëîäêàõ õîäèëè
íà îñòðîâà îõîòèòüñя.
Ïëîäîðîäèе ïî÷â ñîçäàâàëî óñ-
ëîâèя äëя ðàçâèòèя çеìëеäеëèя è
ñàäîâîäñòâà. Ïøеíè÷íûе ïîëя
ïðîñòèðàëèñü íàñêîëüêî õâàòàеò
ãëàç. Â ñàäàõ âûðàùèâàëè áîãà-
òûй óðîæàй ïëîäîâ. Îáøèðíûе
ïàñòáèùà è ëóãà ñïîñîáñòâîâàëè
ðàçâèòèþ ñêîòîâîäñòâà. Âîò ïî-
÷еìó â Àòðîïàòеíе èìеëèñü áîëü-
Серебряный поднос, найденный øèе ñòàäà ñêîòà è òàáóíû ëî-
на территории Атропатены øàäей.

30
Как образовалось название «Азербайджан»?

 ðеêàõ è îçёðàõ ñòðàíû âîäè-


ëîñü ìíîãî ðûáû, ïîýòîìó çäеñü òàê-
æе áûëî ðàçâèòî ðûáîëîâñòâî.
Àòðîïàòеíà áûëà ðàñïîëîæеíà íà
òîðãîâûõ ïóòяõ. Тàêîе âûãîäíîе
ðàñïîëîæеíèе ñïîñîáñòâîâàëî áóðíî-
ìó ðàçâèòèþ ñòðàíû. Êóïцû èç ðàç-
íûõ ñòðàí ïðèеçæàëè â Àòðîïàòеíó
è òîðãîâàëè çäеñü.
 òе âðеìеíà Иíäèя è Êèòàй áû-
ëè èçâеñòíû êàê áîãàòûе ñòðàíû.
Íà ðûíêàõ ýòèõ ñòðàí ïðîäàâàëèñü
âñеâîçìîæíûе òîâàðû. Êóïцû èç Иí-
äèè è Êèòàя, ÷òîáû ïîïàñòü â äðóãèе Древние монеты, найденные
ñòðàíû, ïðîеçæàëè ÷еðеç òеððèòîðèþ на территории Атропатены
Àòðîïàòеíû. Бîãàòàя ïðèðîäà,
ïîëя è ñàäû, ñòàäà æèâîòíûõ ýòîй
ñòðàíû âûçûâàëè ó íèõ áîëüøîй
èíòеðеñ. Îíè ðàññêàçûâàëè îá óâè-
äеííîì â äðóãèõ ñòðàíàõ. Тàêèì
ïóòеì ñîïðеäеëüíûе ñòðàíû óçíà-
âàëè, êàêèìè íеñìеòíûìè áîãàò-
ñòâàìè è ïëîäîðîäíûìè çеìëяìè
îáëàäàеò Àòðîïàòеíà. Ïðàâèòеëè
ñîñеäíèõ ñòðàí çàðèëèñü íà ýòè
áîãàòñòâà, æàæäàëè çàâëàäеòü èìè.
И ïîýòîìó îíè ÷àñòî íàïàäàëè íà
Àòðîïàòеíó. Âîèíû Àòðîïàòеíû
ñòîйêî îòðàæàëè ýòè íàïàäеíèя.
Íàø íàðîä âî âñе âðеìеíà âёë
ãеðîè÷еñêóþ áîðüáó çà òеððèòîðè-
àëüíóþ цеëîñòíîñòü è íеçàâèñè-
ìîñòü ñâîей ñòðàíû.
Âî âòîðîй ïîëîâèíе 1-ãî âеêà
äî í.ý. ìîãóùеñòâеííîе â òî âðеìя Атропатенский воин

31
Азербайджан в древности

Ðèìñêîе ãîñóäàðñòâî ñîâеðøèëî íàïàäеíèе íà Àò-


Каково
значение ðîïàòеíó. Îäíàêî âîйñêà Àòðîïàòеíû, îäеðæàâ
образования ïîáеäó íàä âðàãîì, çàõâàòèëè áîеâûе çíàìеíà
Атропатен- Ðèìà.
ского госу- Сòîëèцей Àòðîïàòеíû áûë ãîðîä Ãàçàêà. Êðà-
дарства?
ñîòà è áëàãîóñòðîйñòâî ñòîëè÷íîãî ãîðîäà ýòîй
ìîãóùеñòâеííîй è áîãàòîй ñòðàíû òàêæе ðàäî-
âàëè ãëàç.

1. Íà÷еðòèòе â òеòðàäè äèàãðàììó Âеííà è ñðàâíèòе â íей


Иðàíçó è Àòðîïàòà.
Иранзу Атропат

oтличия cходства oтличия

2. Ïеðе÷еðòèòе òàáëèцó ïî Àòðîïàòеíе è Мàííе â òеòðàäü è çà-


ïîëíèòе её.

Государство Территория Столица Хозяйство


Мàííà
Àòðîïàòеíà

3. Êàêèе îòðàñëè õîçяйñòâà áûëè ðàçâèòû â Àòðîïàòеíе?


4. С ÷еì áûëè ñâяçàíû íàïàäеíèя ñîñеäíèõ ãîñóäàðñòâ íà Àò-
ðîïàòеíó?
5. Сîáеðèòе èíôîðìàцèþ î ñîâðеìеííîì ñîñòîяíèè îçеðà Óð-
ìèя.

32
Древнее азербайджанское государство – Албания

8. Древнее азербайджанское государство – Албания

Îäíàæäû àðõеîëîãè âî âðеìя ðàñêîïîê â îäíîì èç äðеâíèõ ãîðî-


äîâ Àçеðáàйäæàíà — Ãàáàëе íàøëè áîëüøîй êóâøèí, íàïîëíеííûй
ïî÷еðíеâøèìè çёðíàìè. Эòè ïî÷еðíеâøèе çёðíà âíóòðè êóâøèíà íà-
ïîìèíàëè ñеìеíà êàêîãî-òî ðàñòеíèя. Íàõîäêà âûçâàëà áîëüøîй èí-
òеðеñ. Àðõеîëîãè îòïðàâèëè ýòè çёðíà â Бàêó äëя èññëеäîâàíèя.
Âñêîðе ñòàëî èçâеñòíî, ÷òî ýòî îáóãëèâøèеñя îò âðеìеíè çёðíà ïøе-
íèцû.
Íà ñàìîì äеëе, ýòà íàõîäêà äàâàëà íеìàëî èíôîð- Какую инфор-
ìàцèè î òеððèòîðèè è её íàñеëеíèè. Çíà÷èò, íà ýòîй мацию сооб-
щает эта
òеððèòîðèè Àçеðáàйäæàíà íàñеëеíèе èìеëî áîëü- находка
øîй îïûò çàíяòèя çеìëеäеëèеì. Çäеñü âîçäеëûâà- о Габале?
ëèñü çеðíîâûе êóëüòóðû. Õðàíеíèе ïøеíèцû â
êóâøèíàõ ãîâîðèò î òîì, ÷òî её îòêëàäûâàëè ïðî çàïàñ.

Территория Албанского государства

33
Азербайджан в древности

Остатки строения в Албании (Габала)

Êðóïíûе æе ðàçìеðû êóâøèíà ñâèäеòеëüñòâîâàëè î òîì, ÷òî


æèâøèе çäеñü ìàñòеðà óìеëè èçãîòàâëèâàòü ïîñóäó èç ãëèíû.
Íàйäеííûе â Ãàáàëе àðõеîëîãè÷еñêèе íàõîäêè èìеþò îãðîìíîе
çíà÷еíèе äëя èçó÷еíèя èñòîðèè äðеâíеãî Àçеðáàйäæàíñêîãî ãîñóäàð-
ñòâà Àëáàíèè, ðàñïîëîæеííîãî ê ñеâеðó îò ðеêè Àðàç. Эòà íàõîäêà
äîêàçûâàеò, ÷òî первая столица Азербайджанского Албанского го-
сударства Габала èìееò äðеâíþþ èñòîðèþ. Иññëеäîâàòеëè îáíàðó-
æèëè çäеñü è äðеâíèе ìîíеòû, ñâèäеòеëüñòâóþùèе î ðàçâèòèè â Ãà-
áàëе òîðãîâëè.
Каким образом и
Íà ýòèõ ìîíеòàõ, íеñìîòðя íà íеêîòîðûе
какие сведения ïîâ ðеæäеíèя, яñíî áûëè âèäíû çàïèñè è èçîá-
можно получить об ðà æеíèя. Бëàãîäàðя ýòèì ìîíеòàì, ñòàëî
образе жизни и âîçìîæ íûì ïîëó÷èòü áîëüøе èíôîðìàцèè î
занятиях древних ïðîø ëîì Ãàáàëû. Мîíеòû îòíîñяòñя ê 4—3 ве-
людей? кам до н.э. Эòè íàõîäêè ñâèäеòеëüñòâóþò î òîì,
÷òî â òîò ïеðèîä íà ñеâеðíûõ çеìëяõ Àçеðáàй-
äæàíà òàêæе ñóùеñòâîâàëî íеçàâèñèìîе ãîñóäàðñòâî.
Àëáàíñêîе ãîñóäàðñòâî, îáðàçîâàâøееñя îäíîâðеìеííî ñ Àòðîïà-
òеíñêèì ãîñóäàðñòâîì, áûëî ðàñïîëîæеíî ê ñеâеðó îò ðеêè Àðàç è
îáëàäàëî îáøèðíîй òеððèòîðèей. Îíî îõâàòûâàëî âñе çеìëè Сеâеð-
íîãî Àçеðáàйäæàíà, íà÷èíàя îò ãðàíèц äðеâíеãðóçèíñêîãî ãîñó-
äàðñòâà Иáеðèè äî Êàñïèйñêîãî ìîðя.
Íàñеëеíèе Àëáàíèè áûëî îòâàæíûì è âîèíñòâеííûì. Çäеñü
æèëî 26 ïëеìёí. Сàìûìè âëèяòеëüíûìè ñðеäè íèõ áûëè àëáàíû.

34
Древнее азербайджанское государство – Албания

Êîãäà íàä ðîäèíîй íàâè-


ñàëà îïàñíîñòü, âñе, óìеþ-
ùèе äеðæàòü â ðóêàõ îðó-
æèе, ïîäíèìàëèñü íà её
çàùèòó.
 ïеðâîй ïîëîâèíе
I âеêà äî í.ý. Ðèìñêîе ãî-
ñóäàðñòâî ñîâеðøèëî íà-
ïàäеíèе íà Àëáàíèþ. Íàø
íàðîä îêàçàë óïîðíîе ñî-
ïðîòèâëеíèе çàõâàò÷èêàì.
Ó÷àñòèе æеíùèí â ýòîй
áîðüáе çà íеçàâèñèìîñòü
браслет металлические монеты
ñâîей ðîäèíû âûçâàëî ó
ðèìëяí ñèëüíîе èçóìëе-
íèе. Ðèìñêèй ïîëêîâîäец
áûë âûíóæäеí çàêëþ÷èòü
ìèð è îòñòóïèòü íàçàä.
Àëáàíû äеðæàëè áîëü-
øèе ñòàäà êðóïíîãî è
ìеëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà. Â
ñòðàíе áûëè áëàãîïðè-
яòíûе óñëîâèя äëя ðàçâè-
òèя ñêîòîâîäñòâà.
 Àëáàíèè áûëè ðàç- каменная статуя шлем
âèòû ðеìеñëî è òîðãîâëя.
Образцы материальной
Àëáàíñêèе ìàñòеðà èçãî-
культуры Албании
òîâëяëè ðàçëè÷íûе âèäû
îðóæèя, îðóäèй òðóäà,
ïðеäìеòû óêðàøеíèя, ãëèíяíóþ ïîñóäó è äð. Какие факты свиде-
Çäеñü äàæе èçãîòîâëяëàñü ïîñóäà èç ñòеêëà. тельствуют о разви-
 ðеìеñëеííûе цеíòðû Àëáàíèè, ðàñ- тии ремесла в
ïîëîæеííûе âäîëü ïîáеðеæüя Êàñïèйñêîãî Албании?
ìîðя, ïðèáûâàëè òàêæе è òîðãîâûе ñóäà. Тîð-
ãîâëя îêàçûâàëà áîëüøîе âëèяíèе íà ðàçâèòèе ýêîíîìèêè è
êóëüòóðû ãîðîäîâ Àëáàíèè.
 Àëáàíèè áûëî ìíîãî ãîðîäîâ. Ðàçâèòèе ðеìеñëà è òîðãîâëè
ñòàëî ïðè÷èíîй ïîяâëеíèя íîâûõ ãîðîäîâ.
 ãîðîäàõ äîìà è çäàíèя âîçâîäèëèñü èç êèðïè÷à è òёñàíîãî
êàìíя. Äîìà êðûëè ÷еðеïèцей. Тàêèе äîìà ñ÷èòàëèñü áîãàòûìè,
ïîìïеçíûìè.  íèõ æèëè áîãà÷è. Æèëèùà æе áеäíяêîâ ñòðîèëèñü

35
Азербайджан в древности

èç ñûðцîâîãî êèðïè÷à, êðîâëè íàñòè-


ëàëè òðîñòíèêîì èëè îáñûïàëè ãðóí-
òîì.
Сîãëàñíî èñòîðè÷еñêèì èñòî÷íè-
êàì, àëáàíû èìеëè ñâîй àëôàâèò. Эòî
ñâèäеòеëüñòâóеò î ñóùеñòâîâàíèè â
äðеâíеì Àçеðáàйäæàíе ïèñüìеííîй
êóëüòóðû.
 3-еì âеêе íàøей ýðû íàøà ðîäèíà
âíîâü ïîäâеðãëàñü íàïàäеíèþ çàõâàò÷è-
êîâ. Îáðàçîâàâøееñя â Иðàíе Сàñà-
íèäñêîе ãîñóäàðñòâî çàõâàòèëî Àòðî-
ïàòеíó. Àëáàíèя æе ñìîãëà ñîõðàíèòü
ñâîþ âíóòðеííþþ íеçàâèñèìîñòü.
Посуда и утварь, изготов-
ленные албанскими масте-
рами

1. Êàê âû äóìàеòе, ãäе è â êàêèõ цеëяõ äðеâíèе àëáàíû õðà-


íèëè çеðíî?
2. Íà îñíîâàíèè êàêèõ íàõîäîê àðõеîëîãè ïîäòâеðæäàþò ñóùе-
ñòâîâàíèе Àëáàíñêîãî ãîñóäàðñòâà?
3. Íàйäèòе íà êàðòе ñîâðеìеííîãî Àçеðáàйäæàíà ãîðîä Ãàáàëó
è ðеêó Àðàç.
4. Î ÷ёì ñâèäеòеëüñòâóеò ñóùеñòâîâàíèе ïèñüìеííîй êóëüòóðû
â Àëáàíèè?
5. Îòìеòüòе â äèàãðàììе Âеííà â ñâîей òеòðàäè ñõîæèе è îòëè-
÷èòеëüíûе ÷еðòû ìеæäó ãîñóäàðñòâàìè Àòðîïàòеíà è Àë-
áàíèя.
Атропатена Албания

oтличия cходства oтличия

36
Религиозные верования в Азербайджане

9. Религиозные верования в Азербайджане

Àçеðáàйäæàíñêèй íàðîä âñеãäà ñ óâàæеíèеì îòíîñèëñя ê òðàäè-


цèяì è îáû÷àяì, ðеëèãèîçíûì âеðîâàíèяì äðóãèõ íàðîäîâ. Ïî-
ýòîìó â íàøей ñòðàíе ìèðíî ñîñóùеñòâîâàëè ëþäè, èñïîâеäóþùèе
ðàçëè÷íûе ðеëèãèè. Ëþäè, ïðеñëеäóеìûе â äðóãèõ ñòðàíàõ çà ñâîè
ðеëèãèîçíûе óáеæäеíèя, íàõîäèëè ïðèþò â íàøей ñòðàíе.
Äðеâíèе ëþäè ìîëèëèñü è ïðèíîñèëè æеðòâû îòäеëüíûì идо-
лам*, ïðèðîäíûì òеëàì è яâëеíèяì (áîãàì Сîëíцà, Ëóíû, çеìëè,
äîæäя è ò.ä.). Тàêèе âеðîâàíèя íàçûâàëèñü ðеëèãèяìè ìíîãîáîæèя.
Иõ òàêæе íàçûâàþò èäîëîïîêëîíñòâîì.
 ïðîøëûе âðеìеíà â íеêîòîðûõ îáëàñòяõ Àçеðáàйäæàíà, â îñî-
áеííîñòè íà þæíûõ òеððèòîðèяõ, áûëà ðàñïðîñòðàíеíà ðеëèãèя ïîä
íàçâàíèеì «îãíеïîêëîíñòâî». Â îñíîâе ðеëèãèè îãíеïîêëîíñòâà ëе-
æàëî ïîêëîíеíèе îãíþ. Â õðàìàõ îãíеïîêëîíñòâà îãîíü ãîðеë âñеãäà.
 äðеâíеì Àçеðáàйäæàíе îäíîй èç ðàñïðîñòðàíёííûõ ðеëèãèй
áûëî òеíãðèàíñòâî — ïîêëîíеíèе Теíãðè (Тàíðû). Сîçäàííîе òþðêàìè
òеíãðèàíñòâî áûëî îäíîй èç ïеðâûõ ðеëèãèй еäèíîáîæèя. Â ýòîй
ðеëèãèè ïîêëîíяëèñü áîãó
Íеáà — Тàíðû, ïðèíяòîìó
òâîðцîì âñеëеííîй. Сеãîäíя
òîæе ñðеäè âеðîâàíèй íàøеãî
íàðîäà ñîõðàíèëèñü ïðèçíàêè
ýòîй ðеëèãèè.

Как вы думаете, какие


признаки религии тенгри-
анства сохранились в ве-
рованиях нашего народа?

 íà÷àëе íàøей ýðû çàðî-


äèëàñü ðеëèãèя õðèñòèàíñòâà.
Сîçäàíèе ýòîй ðеëèãèè ñâя-
çàíî ñ ïðîðîêîì Иèñóñîì
Õðèñòîì. Храм огнепоклонников — Атешгях.
Баку, Сураханский район

*Идол — ñòàòóя, ñèìâîëèçèðóþùàя ðàçëè÷íûе ñóùеñòâà è яâëяþùàяñя


ïðеäìеòîì ïîêëîíеíèя

37
Азербайджан в древности

Õðèñòèàíñêàя ðеëèãèя áûëà ðàñïðîñ-


òðàíеíà òàêæе ñðеäè àçеðáàйäæàíñêîãî
íàñеëеíèя. Äàæе â îïðеäеëеííûй ïеðèîä
õðèñòèàíñòâî яâëяëîñü îôèцèàëüíîй ðе-
ëèãèей Àëáàíñêîãî ãîñóäàðñòâà.
Íàõîäяùàяñя â Øеêè, â ñеëеíèè
Êèø, îäíà èç ïеðâûõ цеðêâей íà Âîñ-
òîêе — àëáàíñêèй õðèñòèàíñêèй õðàì
яâëяеòñя ïàìяòíèêîì äîèñëàìñêîй êóëü-
òóðû íàøеãî íàðîäà.
 Àçеðáàйäæàíе еùё ñ äðеâíèõ âðе-
ìёí òàêæе æèëè ëþäè, èñïîâеäóþùèе
Албанский христианский ðеëèãèþ èóäàèçì. Íàø íàðîä ñ óâàæе-
храм в селении Киш в Шеки íèеì îòíîñèëñя òàêæе ê èõ ðеëèãèè,
òðàäèцèяì è îáû÷àяì. Теíãðèàíñòâî,
Как вы оцениваете õðèñòèàíñòâî è äðóãèе ðеëèãèè èñïîâеäîâàëè
уважительное отно- íе âñе, à ëèøü ÷àñòü íàñеëеíèя. Эòî, â ñâîþ
шение в нашей стра- î÷еðеäü, ïðеïяòñòâîâàëî еäèíñòâó íàøеãî íà-
не к народам, испо- ðîäà è ðàçâèòèþ êóëüòóðû.
ведующим различ- Îäíîй èç ðеëèãèй еäèíîáîæèя яâëяеòñя
ные религии? èñëàì. Îñíîâó ýòîй ðеëèãèè çàëîæèë â 7-îì
âеêе ïðîðîê Мóõàììеä. Îí ðîäèëñя â Àðàâèè, â
ãîðîäе Меêêе. Âíà÷àëе îí çàíèìàëñя òîðãîâëей. Îí ÷àñòî óõîäèë â
ïеùеðó íà ãîðе Õèðà, ãäе ïîãðóæàëñя â äóìû è ìîëèëñя. Îäíàæ-
äû îí ïðîâеë â ìîëèòâàõ âñþ íî÷ü. Ïîä óòðî еìó ïîñëûøàëñя ãëàñ
Бîæèй — «Чèòàй!» Тàêèì îáðàçîì, çàðîäèëàñü íîâàя ðеëèãèя, íà-
÷àëî êîòîðîй áûëî çàëîæеíî ñëîâîì «Чèòàй!».
Сëеäóя ýòîìó âеëеíèþ, Мóõàììеä, êàê ïîñëàííèê Àëëàõà íà÷àë
ðàñïðîñòðàíяòü íîâóþ ðеëèãèþ — èñëàì. Бûëà ñîçäàíà ñâяùеííàя
êíèãà «Êîðàí». Êîðàí, яâëяâ-
øèйñя ñáîðíèêîì ñâяùеííûõ
èçðе÷еíèй — ïîñëàíèй Àëëàõà,
ïеðâîíà÷àëüíî çàïèñûâàëñя íà
øêóðе æèâîòíûõ, ïîâеðõíîñòè
ïëîñêèõ áеëûõ êàìíей è êîðе
ôèíèêîâîãî äеðеâà. Âïîñëеäñòâèè
îí áûë îôîðìëеí â âèäе êíèãè.
Ïðîðîê Мóõàììеä ïîäâеðãñя ïðе-
ñëеäîâàíèяì èäîëîïîêëîííèêîâ.
Íî ÷èñëî еãî ñòîðîííèêîâ ñ êàæ-
Кааба (Мекка) äûì äíёì ðîñëî. Ëþäè ïеðеñòà-

38
Религиозные верования в Азербайджане

ëè ïîêëîíяòüñя èäîëàì, îíè íà÷àëè èñïîâеäîâàòü èñëàìñêóþ ðе-


ëèãèþ. Иñëàì íе òîëüêî ïðèçûâàë ëþäей âеðèòü â еäèíîãî Àëëàõà,
áûòü ñïðàâеäëèâûìè, ìèëîñеðäíûìè, èçó÷àòü íàóêè. Иñëàìñêàя
ðеëèãèя, яâëяяñü ãëàøàòàеì ñïëî÷ёííîñòè è áðàòñòâà, òàêæе ïðî-
ïîâеäîâàëà ÷еñòíîñòü è ïîðяäî÷íîñòü. Âñêîðе èñëàìñêàя ðеëèãèя
ðàñïðîñòðàíèëàñü âî ìíîãèõ ñòðàíàõ, â òîì ÷èñëе â Àçеðáàйäæàíе.
Ïîñëе ïðèíяòèя èñëàìñêîй ðеëèãèè ïðîèçîøëî ñëèяíèе ïðî-
æèâàþùèõ íà òеððèòîðèè íàøей ñòðàíû ìíîãî÷èñëеííûõ ïëеìеí.
Óñêîðèëñя ïðîцеññ ôîðìèðîâàíèя еäèíîãî àçеðáàйäæàíñêîãî íà-
ðîäà. Íàø íàðîä, ïðèíяâ èñëàìñêèе цеííîñòè, ïîñòðîèë ñâîþ æèçíü
íà èõ îñíîâе. Íàøè íàцèîíàëüíûе цеííîñòè еùё áîëее îáîãàòèëèñü
èñëàìñêèìè цеííîñòяìè. Ïîä âëèяíèеì èñëàìñêîй ðеëèãèè â Àçеð-
áàйäæàíе ñôîðìèðîâàëàñü íîâàя êóëüòóðà. Àçеðáàйäæàíñêèе ïîýòû,
çîä÷èе, êàëëèãðàôû ïîä âëèяíèеì èñëàìñêîй ðеëèãèè ñîçäàëè ïðе-
êðàñíûе îáðàçцû èñêóññòâà.
Иñëàìñêîй ðеëèãèей è îñíîâàòеëеì ýòîй ðеëèãèè ïðîðîêîì Мó-
õàììеäîì äàёòñя âûñîêàя îцеíêà íàóêе è îáðàçîâàíèþ. Ïðîðîê Мó-
õàììеä ãîâîðèë: «Îäèí äеíü çàíяòèй íàóêîй âàæíее, ÷еì ñîðîê ëеò
ñîâеðøеíèй ìîëèòâ».
Последствия принятия исламской религии в Азербайджане
сформировались
общие ценности люди стали совершать
сформировалась
одинаковые религиоз-
единая культура
ные обряды и ритуалы

получили развитие
Единая религия сформировались
наука и общие понятия о
образование возникновении мира

1. Îáñóäèòе îñîáеííîñòè ðеëèãèй òеíãðèàíñòâà è èñëàìà.


2. Êàêèе ðеëèãèè äî èñëàìà áûëè ðàñïðîñòðàíеíû â Àçеðáàйäæàíе?
3. Êàêîе âëèяíèе îêàçàëà íà àçеðáàйäæàíñêóþ êóëüòóðó èñ-
ëàìñêàя ðеëèãèя?
4. Êàêîâà ñèòóàцèя ñеãîäíя â íàøей ñòðàíе â îáëàñòè ðеëèãèè?
5. Ïеðе÷еðòèòе ñõеìó â òеòðàäü è íàïèøèòе îñíîâíûе îñîáеí-
íîñòè èñëàìñêîй ðеëèãèè. Êîëè÷еñòâî êëеòîê ìîæíî óâеëè-
÷èòü ïî æеëàíèþ.

Исламская религия \

39
АЗЕРБАЙДЖАН В СРЕДНИЕ ВЕКА

10. Джаваншир

Íеñìîòðя íà âñе ïîïûòêè, Сàñàíèäàì


íе óäàëîñü ïîëíîñòüþ ïîä÷èíèòü ñеáе ñе-
âеðíóþ ÷àñòü Àçеðáàйäæàíà — Àëáàíèþ.
Àëáàíñêèе цàðè óïðàâëяëè ñòðàíîй
ïî ñâîèì çàêîíàì, ñîõðàíяя ñâîþ íеçàâè-
ñèìîñòü. Íî еæеãîäíî îíè ïëàòèëè Сà-
ñàíèäàì äàíü. Еñëè Сàñàíèäû íàïàäàëè
íà êàêóþ-òî ñòðàíó, àëáàíñêîе âîйñêî
òàêæе ïîìîãàëî ñàñàíèäñêîй àðìèè. Êîã-
äà íà÷àëèñü ñàñàíèäî-àðàáñêèе âîйíû, àë-
áàíñêèй цàðü ïîñëàë ñ âîйñêîì ñâîеãî
ñûíà ñðàæàòüñя. Эòî áûë îòâàæíûй àçеð-
áàйäæàíñêèй ïîëêîâîäец Äæàâàíøèð.
Сàñàíèäñêîìó øàõó ñîîáùèëè î õðàá-
ðîñòè è îòâàãе àëáàíñêîãî цàðеâè÷à è
еãî òяæёëîì ðàíеíèè. Сàñàíèäñêèй øàõ
ïðèãëàñèë ìîëîäîãî ïðèíцà ê ñеáе âî
äâîðец, ïðèíяâ еãî ñî âñеìè ïî÷еñòяìè.
Джаваншир (художник Îí âеëеë, ÷òîáû äëя èçëе÷еíèя ðàí
Камиль Ханларов) Äæàâàíøèðà ê íеìó ïîñëàëè øàõñêèõ
цеëèòеëей. Â ñêîðîì âðеìеíè цàðеâè÷
Как по-вашему, что âûçäîðîâеë. Øàõ íàãðàäèë еãî â ïðèñóò-
было причиной того,
ñòâèè âñей ïðèäâîðíîй çíàòè.
что Сасанидское
государство не
Ïî âîçâðàùеíèè íà ðîäèíó îòец îáúяâèë
смогло полностью еãî цàðёì Àëáàíèè.
подчинить себе Äæàâàíøèð äàðèë çеìëè âîеííûì, ñëóæà-
Албанию? ùèì â еãî ñîáñòâеííîì âîйñêе, цеëîìó ðяäó
ãîñóäàðñòâеííûõ ðàáîòíèêîâ, èçâеñòíûì ëþäяì,
èìеþùèì îñîáûе çàñëóãè.
Тþðêè-õàçàðû, æèâøèе íà ñеâеðе ñòðàíû, ñîçäàëè ñèëüíîе ãî-
ñóäàðñòâî. Îíè ñîâеðøàëè ÷àñòûе íàáеãè íà Àëáàíèþ. Äæàâàíøèð
çàêëþ÷èë ñ õàçàðàìè ìèð è, òàêèì îáðàçîì, ñìîã çàùèòèòü ñòðàíó
îò íàïàäеíèй ñ ñеâеðà.

40
Джаваншир

 7-îì âеêе Àðàáñêèй õàëèôàò ïðеâðàòèëñя â ñèëüíîе ãîñóäàð-


ñòâî. Мíîãèе ãîñóäàðñòâà, íе âûäеðæèâàя íàòèñêà àðàáîâ, ïîä÷è-
íяëèñü èì.
Чòîáû çàùèòèòü Àëáàíèþ îò íàøеñòâèй àðàáîâ, Äæàâàíøèð çà-
êëþ÷èë ñîþç ñ Âèçàíòèей, îäíàêî ýòîò ñîþç äëèëñя íеäîëãî. С
цеëüþ ñîõðàíеíèя íеçàâèñèìîñòè ñâîей ðîäèíû àëáàíñêèй ïðàâèòеëü
ðеøèë âñòðеòèòüñя ñ халифом*. Îí îòïðàâèëñя â ñòîëèцó Õàëèôàòà
— ãîðîä Äàìàñê.
Эòî áûëè 60-е ãîäû 7-ãî âеêà. Âî äâîðце õàëèôà ñîñòîяëàñü çíà-
ìеíàòеëüíàя âñòðе÷à. Âñòðе÷à àëáàíñêîãî цàðя, çíàìеíèòîãî àçеð-
áàйäæàíñêîãî ïîëêîâîäцà Äæàâàíøèðà, ñ õàëèôîì. Меæäó íèìè
ïðîèçîøëè ñеðüёçíûе è âàæíûе ïеðеãîâîðû. Â ïеðеãîâîðàõ îáñóæ-

Джаваншир во время сражения

*Хaлиф — âëàñòèòеëü Àðàáñêîãî ãîñóäàðñòâà

41
Азербайджан в средние века

äàëèñü ðîëü Àçеðáàйäæàíà äëя Õàëèôàòà, âîïðîñû î íàëîãàõ è


ïîäàòяõ, âçèìàеìûõ ñ Àëáàíèè, è äðóãèе âàæíûе ïðîáëеìû. Äæà-
âàíøèð îòïðàâèëñя íà ýòó âñòðе÷ó ðàäè çàùèòû íеçàâèñèìîñòè
ñâîей ðîäèíû. Õàëèô âíèìàòеëüíî ñëóøàë ñëîâà Äæàâàíøèðà,
óáеæäàяñü â ñïðàâеäëèâîñòè âñеõ õâàëеáíûõ ñëîâ â еãî àäðеñ. Äæà-
âàíøèð ïðîñëàâèëñя êàê óìíûй è äàëüíîâèäíûй ãîñóäàðü, îïûò-
íûй è ñèëüíûй ïîëêîâîäец. Õàëèô óñòðîèë â ÷еñòü àëáàíñêîãî цàðя
ïèð. Îí ïðеïîäíёñ еìó ìíîãî ïîäàðêîâ. Îíè ïðèøëè ê ñîãëàñèþ,
÷òî è âïðеäü Àëáàíèей áóäеò óïðàâëяòü Äæàâàíøèð. Õàëèô çàяâèë
Äæàâàíøèðó, ÷òî íе áóäеò âìеøèâàòüñя â äеëà óïðàâëеíèя èì
ñâîей ñòðàíîй è âî âíóòðеííèе ïîðяäêè ýòîй ñòðàíû. Àëáàíèя
äîëæíà áûëà ïëàòèòü Àðàáñêîìó õàëèôàòó ëèøü îïðеäеëёííóþ ïî-
äàòü. Äæàâàíøèð ïîïðîñèë íеñêîëüêî îáëеã÷èòü íàëîæеííûе íà еãî
ñòðàíó ïîäàòè. Â ðеçóëüòàòе õàëèô ñîêðàòèë íàëîãè íà îäíó òðеòü.
Тàêèì îáðàçîì, Äæàâàíøèð ñóìеë ñîõðàíèòü íеçàâèñèìîñòü
ñâîей ñòðàíû. Îäíîâðеìеííî Äæàâàíøèð çàíяëñя ñîçèäàòеëüíûìè
ðàáîòàìè â ñòðàíе. Бûëè âîññòàíîâëеíû ðàçðóøеííûе ãîðîäà.

Остатки крепости Гирдиман в Албании.


Исмаиллинский район, селение Лагич

42
Джаваншир

 ðеçóëüòàòе ðàáîò ïî áëàãîóñòðîйñòâó ñòðàíû Àëáàíèя áûëà


î÷èùеíà îò ðóèí, â ñòðàíе áûëè âîçâеäеíû íîâûе ìîñòû, äîìà.
Бëàãîäàðя ñâîей âíóòðеííей è âíеøíей ïîëèòèêе, Äæàâàíøèð
âîøёë â èñòîðèþ Àçеðáàйäæàíà êàê âûäàþùèйñя ãîñóäàðñòâеííûй
äеяòеëü. Íàø íàðîä ÷òèò ïàìяòü î Äæàâàíøèðе, íàçûâàя еãî
èìеíеì ñâîèõ äеòей, ìе÷òàя âûðàñòèòü èõ òàêèìè æе îòâàæíûìè
ãеðîяìè, êàê è îí.

Направления и цели внешней


политики Джаваншира

Византийское Хазарский Арабский


государство каганат халифат

Борьба Предотвра- Предотвра-


против тить тить
Арабского нападение нападение
халифата с севера с юга

1. Êàêîâû áûëè àëáàíî-ñàñàíèäñêèе îòíîøеíèя?


2. Ïî÷еìó ñàñàíèäñêèй øàõ íàãðàäèë Äæàâàíøèðà?
3. Âûðàçèòе ñâîё ìíеíèе îá àëáàíî-õàçàðñêèõ è àëáàíî-âèçàí-
òèйñêèõ îòíîøеíèяõ.
4. Êàêîâû ðеçóëüòàòû âñòðе÷è Äæàâàíøèðà ñ õàëèôîì?
5. Сðàâíèòе âñòðе÷è Äæàâàíøèðà ñ ñàñàíèäñêèì øàõîì è õàëè-
ôîì.
6. Ïîëüçóяñü äèàãðàììîй Âеííà, ñðàâíèòе Äæàâàíøèðà è Тîìèðèñ.

Джаваншир Томирис

oтличия cходства oтличия

43
Азербайджан в средние века

11. «...Лучше один день прожить свободным,


чем сорок лет в неволе!»
Íà âеðøèíе îòâеñíîй ãîðû ïеðеä ñîæ-
æеííîй êðеïîñòüþ ñòîяë îäèí ìóæеñò-
âеííûй ÷еëîâеê. Îí ãîðäûì âçãëяäîì
îêèíóë êðеïîñòü, íе óòðàòèâøóþ ñâîей
âеëè÷еñòâеííîñòè äàæе ïîñëе ñîææеíèя.
Эòî áûëè ïîñëеäíèе ìãíîâеíèя ïðîùà-
íèя ñ ðîäèíîй íàðîäíîãî ãеðîя. Эòèì ãе-
ðîеì áûë ïîëêîâîäец Бàáеê, áîëüøóþ
÷àñòü ñâîей æèçíè ïîñâяòèâøèй îñâîáî-
äèòеëüíîй áîðüáе. Бàáеê áûë îäíèì èç
ñàìûõ ìîãó÷èõ âîæäей îñâîáîäèòеëüíîй
áîðüáû ïðîòèâ èíîçеìцеâ â Àçеðáàйäæà-
íе. Íà÷èíàя ñ 816 ãîäà, Бàáеê âîçãëàâ-
ëяë áîðüáó ïðîòèâ ãíёòà èíîçеìцеâ.
Ïîñëе êîí÷èíû ïðîðîêà Мóõàììеäà
Àðàáñêèì ãîñóäàðñòâîì íà÷àëè ïðàâèòü Бабeк (художник Садыг
ãîñóäàðè, êîòîðûе íàçûâàëèñü õàëèôàìè. Шарифзаде)
Âîò ïî÷еìó Àðàáñêîе
Почему ãîñóäàðñòâî â äàëüíейøеì ñòàëî íàçûâàòüñя Àðàá-
Арабское ñêèì õàëèôàòîì. Àðàáû, ïîêîðèâøèе â ñêîðîì
государство âðеìеíè ñîñеäíèе ãîñóäàðñòâà, ïеðâîе âðеìя ñîáëþ-
называлось äàëè çàêîíû è ïîëîæеíèя èñëàìñêîй ðеëèãèè. Сòðà-
Халифатом?
íà óïðàâëяëàñü ïî çàêîíàì ñïðàâеäëèâîñòè. Íî ñî
âðеìеíеì ðàçìеðû ïîäàòей, âçèìàеìûõ ó íàñеëеíèя,
ñòàëè óâеëè÷èâàòüñя.  ñòðàíе ñòàëè цàðèòü áеççàêîíèе è íеñïðà-
âеäëèâîñòü. Ó ìеñòíîãî íàñеëеíèя îòáèðàëèñü çеìëè, â ñòðàíó íà-

Причины восстания хуррамитов

Переселение Захват
Увеличение
Арабский в Азербайджан земель у
размеров
гнёт арабских местного
податей
семей населения

44
«...Лучше один день прожить свободным...

÷àëè ïеðеñеëяòüñя àðàáñêèе ñеìüè. Âñё ýòî âûçâàëî


íеäîâîëüñòâî íàðîäà â Àçеðáàйäæàíе. Против
Тàêèì îáðàçîì, íà÷àëèñü âîññòàíèя ïðîòèâ чего вели
борьбу
àðàáñêîãî èãà. Âïîñëеäñòâèè ýòè âîññòàíèя, âñё
хуррамиты?
áîëее óñèëèâàяñü, âûëèëèñü â ìîùíîе îñâîáîäè-
òеëüíîе äâèæеíèе. Эòî äâèæеíèе ïîëó÷èëî íàç-
âàíèе äâèæеíèя õóððàìèòîâ. Õóððàìèòû áîðîëèñü çà ñâîáîäó
Ðîäèíû. Îíè øëè ñðàæàòüñя ñî çíàìеíеì êðàñíîãî цâеòà — ñèìâîëà
ñâîáîäû. Ãëàâíûì цеíòðîì äâèæеíèя áûëà êðеïîñòü Бàçç, ðàñïîëî-
æеííàя íà þãе Àçеðáàйäæàíà.
Ê äâèæеíèþ õóððàìèòîâ ïðèìêíóëè íе òîëüêî áеäíяêè, íî è áî-
ãàòûе ëþäè. Бàáеê ñîáðàë âîêðóã ñеáя òàëàíòëèâûõ ïîëêîâîäцеâ.
Бàáеê, óñòàíîâèâøèй â ñâîей àðìèè ñòðîãóþ äèñцèïëèíó, óíè÷òîæèë
øеñòü àðìèй Àðàáñêîãî õàëèôàòà. Îäíîй èç ïðè÷èí ýòèõ ïîáеä
áûëà ñïëî÷ёííîñòü íàøеãî íàðîäà, цеíèâøеãî ñâîþ ñâîáîäó ïðе-

Бабек во время сражения с захватчиками

45
Азербайджан в средние века

âûøе âñеãî. Âèäя ðеøèìîñòü è óïîðñòâî áîðцîâ, õàëèô ïîñëàë ïðî-


òèâ Бàáеêà ñâîеãî ñàìîãî ñïîñîáíîãî ïîëêîâîäцà òþðêñêîãî ïðî-
èñõîæäеíèя — Àôøèíà. Тàêèì îáðàçîì õàëèô õîòеë ïðè ïîìîùè
îäíîãî òþðêà îäîëеòü äðóãîãî òþðêà. Âíà÷àëе Àôøèí íе õîòеë âñòó-
ïàòü â îòêðûòîе ñðàæеíèе. Îí âîññòàíîâèë äîðîãè, óñèëèë ðàçâе-
äûâàòеëüíóþ ðàáîòó. Âñêîðе àðàáñêàя àðìèя ïîä ïðеäâîäèòеëüñòâîì
Àôøèíà îñàäèëà êðеïîñòü Бàçç. Õàëèôàò íàïðàâèë âñе ñâîè ñèëû
ïðîòèâ õóððàìèòîâ. Íеñìîòðя íà äëèòеëüíîñòü îñàäû, õóððàìèòû
ñòîйêî ñðàæàëèñü. Îäíàêî ìíîãî÷èñëеííàя àðìèя âðàãà ñìîãëà ñëî-
ìèòü ñîïðîòèâëеíèе ïîâñòàíцеâ. Êðеïîñòü Бàçç áûëà çàõâà÷еíà.
Бàáеê ïîêèíóë êðеïîñòü Бàçç. Îí õîòеë âíîâü ñîáðàòü ñèëû è
ïðîäîëæèòü áîðüáó. Чàñòü ïîâñòàíцеâ ïîãèáëà. Äðóãèе ïîïàëè â
ïëеí. Сðеäè ïëеííèêîâ áûë è ñûí Бàáеêà. Õàëèô áûë âîñõèùёí
ìóæеñòâîì Бàáеêà. Îí õîòеë, ÷òîáû Бàáеê ñëóæèë â âîйñêе Õàëè-
ôàòà êàê ïîëêîâîäец. Îí óáеäèë ñûíà Бàáеêà â òîì, ÷òî âûñîêî
цеíèò ìóæеñòâî è ïîëêîâîä÷еñêèй òàëàíò еãî îòцà è õî÷еò âèäеòü
еãî âî ãëàâе ñâîей àðìèè. Õàëèô âìеñòе ñ ñûíîì Бàáеêà íàïèñàëè
еìó ïîñëàíèе ñ ïðеäëîæеíèеì ñäàòüñя. Â îòâеòíîì ïèñüìе ñâîеìó
ñûíó Бàáеê íàïèñàë: «... Ëó÷øе îäèí äеíü ïðîæèòü ñâîáîäíûì, ÷еì
ñîðîê ëеò â íеâîëе!».
Îòâеðãíóâ ïðеäëîæеíèе õàëèôà î ñäà÷е, Бàáеê õîòеë ñîáðàòü
íîâûе ñèëû è ïðîäîëæèòü áîðüáó. Íî â ðеçóëüòàòе ïðеäàòеëüñòâà
îäíîãî èç ìеñòíûõ ïðàâèòеëей Бàáеê áûë âçяò â ïëеí.
Îñâîáîäèòеëüíîе äâèæеíèе õóððàìèòîâ, ïðîäîëæàâøееñя áîëее
21 ãîäà ïîä ïðеäâîäèòеëüñòâîì Бàáеêà, áûëî áеñïîùàäíî ïîäàâëеíî.
Бàáеê è еãî âîеíà÷àëüíèêè áûëè êàçíеíû, íî äàæе ïеðеä ëèцîì
ñìеðòè îíè íе ñêëîíèëè ãîëîâû ïеðеä âðàãîì. Îñâîáîäèòеëüíàя
áîðüáà íàðîäà ïðîäîëæàëàñü. Â ðеçóëüòàòе Õàëèôàò áûë îñëàáëеí,
è Àçеðáàйäæàí âûøеë èç-ïîä еãî ïîä÷èíеíèя. Íàøè ãîñóäàðñòâеí-
íîñòü è íеçàâèñèìîñòü áûëè âîññòàíîâëеíû. Â Àçеðáàйäæàíе îáðà-
çîâàëèñü íîâûе ãîñóäàðñòâà.
Íàø íàðîä âñеãäà ÷òèò ïàìяòü î Бàáеêе. Бàáеê ïðеâðàòèëñя â
ñèìâîë ñâîáîäû, îòâàãè è ãîðäîñòè íàøеãî íàðîäà. Î íёì íàïèñàíû
ðîìàíû, ñíяò ôèëüì. Â íàøей ðеñïóáëèêе еñòü ðàйîí, íàçâàííûй
еãî èìеíеì.

46
«...Лучше один день прожить свободным...

1. Ðàñêðîйòе ïðè÷èíû âîññòàíèй ïðîòèâ àðàáñêîãî ãíёòà.


2. Êàêèе êà÷еñòâà áûëè ïðèñóùè Бàáеêó êàê ãеðîþ?
3. Íà îñíîâе äèàãðàììû Âеííà ñðàâíèòе Бàáеêà ñ Äæàâàíøè-
ðîì.
Бабек Джаваншир

oтличия cходства oтличия

4. Äàйòе îцеíêó îòâеòíîìó ïèñüìó Бàáеêà ñâîеìó ñûíó. Êàê áû


âû íà ìеñòе Бàáеêà îòâеòèëè íà ïîñëàíèе õàëèôà?
5. Çàïîëíèòе òàáëèцó ïî ïðè÷èííî-ñëеäñòâеííîй ñâяçè äâèæе-
íèя õóððàìèòîâ.

Причины
Следствия

47
Азербайджан в средние века

12. «Китаби-Деде Горгуд» – историческая летопись


нашего Отечества
Родина — это доставшееся вам
в наследство достояние от народного
мудреца нашего Деде Горгуда.
Кто такие
огузы? Îãóçû яâëяþòñя äðеâíèìè ïðеäêàìè àçеðáàйäæàí-
цеâ è äðóãèõ òþðêñêèõ íàðîäîâ, íûíе æèâóùèõ âî
ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà.
Ïðîèñõîäèâøèе â æèçíè îãóçîâ ïîäëèííûе ñîáûòèя, ïеðеäàâà-
яñü èç óñò â óñòà, îáîãàòèëèñü è ïðеâðàòèëèñü â äàñòàíû. Â ýòèõ
äàñòàíàõ îòðàæеíà äðеâíяя èñòîðèя íàøеãî íàðîäà. «Êèòàáè—Äеäе
Ãîðãóä» — ýòî æèçíеîïèñàíèе îãóçñêèõ òþðêîâ. Ïеðâûì «бой»àì*
ýòîãî äàñòàíà ñâûøе 1300 ëеò!
Ïðеäïîëàãàеòñя, ÷òî äàñòàí áûë çàïèñàí â 11-îì âеêе.
Íеêîòîðûе èñòîðèêè ïèøóò, ÷òî Äеäе Ãîðãóä, ñ÷èòàþùèйñя àâ-
òîðîì äàñòàíà, æèë âî âðеìеíà ïðîðîêà Мóõàììеäà. Âî âñòóïèòеëü-
íîй ÷àñòè äàñòàíà òàêæе äàёòñя ýòà èíôîðìàцèя.
 êíèãе Äеäе Ãîðãóäà îòðàæеíû îáðàç æèçíè, îáû÷àè è òðàäè-
цèè, ìíîãèе ñîáûòèя èñòîðèè è äеяíèя îãóçñêèõ òþðêîâ.
«Êèòàáè—Äеäе Ãîðãóä» îáùèй äàñòàí îãóçñêèõ òþðêîâ. Îäíàêî
èñòîðèêàìè óòâеðæäàеòñя, ÷òî ýòîò äàñòàí áûë ñîçäàí â Àçеðáàйäæà-
íе. Яçûêîâûе îñîáеííîñòè äàñòàíà è ìеñòî ïðîèñõîäèâøèõ ñîáûòèй
áîëüøе âñеãî ñâяçàíû ñ Àçеðáàйäæàíîì.
 äàñòàíе «Êèòàáè—Äеäе Ãîðãóä» òàêæе ïîâеñòâóеòñя î áîðüáе
íàøеãî íàðîäà ïðîòèâ àðìяíñêèõ è ãðóçèíñêèõ ôеîäàëîâ è èõ ïî-
êðîâèòеëей. Â äàñòàíе îíè íàçâàíû «ãяóðàìè-èíîâеðцàìè â ÷ёðíûõ
îäеяíèяõ».
Иç äàñòàíà «Êèòàáè—Äеäе Ãîðãóä» ñòàíî-
Чего хотели âèòñя яñíî, ÷òî еùё ñ äðеâíèõ âðеìёí âðàãè ñòà-
добиться враги, ðàëèñü íàñòðîèòü òþðêîâ äðóã ïðîòèâ äðóãà. Â
натравливая тюр- îäíîì èç äàñòàíîâ-ñêàçàíèй «ãяóðû â ÷ёðíûõ
ков друг на друга? îäеяíèяõ» ïóòёì êîâàðñòâà è õèòðîñòè áеðóò â
ïëеí îãóçà ïî èìеíè Îйðеê. Îíè ñòàðàþòñя íàòðà-
âèòü еãî íà áðàòà Сейðеêà. Íî ìóäðец Äеäе Ãîðãóä ïðеïяòñòâóеò
ýòîìó. Îí ìèðèò áðàòüеâ. Ïîñëе ýòîãî áðàòüя âеäóò ñîâìеñòíóþ
áîðüáó ïðîòèâ âðàãà.

*Бой — ÷àñòü ïîâеñòâîâàíèя, ïîñâяùёííàя îïðеäеëеííîìó ñîáûòèþ

48
«Китаби-Деде Горгуд» – историческая летопись нашего Отечества

Иллюстрации к дастану «Китаби-Деде Горгуд»


(художник Микаил Абдуллаев)

Ðàññêàçûâàя ýòî ïðîèñøеñòâèе â âèäе äàñòàíà, Äеäе Ãîðãóä ïðе-


ñëеäîâàë äâе цеëè:
âî-ïеðâûõ, îí õîòеë, ÷òîáû òþðêè, ïðèñëóøàâ-
øèñü ê еãî ñîâеòàì, íе âðàæäîâàëè äðóã ñ äðóãîì Что хотел со-
ïî íàóùеíèþ âðàãîâ; общить Деде
âî-âòîðûõ, îí õîòеë ïðеäóïðеäèòü áóäóùèе Горгуд будущим
ïîêîëеíèя òþðêîâ î çëûõ óìûñëàõ è íàìеðеíèяõ тюркским
âðàãîâ è ïðèçûâàë èõ íе ïîääàâàòüñя èõ óëîâêàì. поколениям
Ïî îòíîøеíèþ ê ñâîèì ñîñеäяì îãóçû âеëè посредством
ñеáя ÷еñòíî. Îíè íе íàïàäàëè íà íèõ âíеçàïíî, этого дастана?
íе íàðóøàëè èõ ãðàíèцû.
Íî еñëè âðàã âеðîëîìíî ñîâеðøàë íàáеãè íà àçеðáàйäæàíñêèе
çеìëè, îãóçñêèе õðàáðецû âñе êàê îäèí ïîäíèìàëèñü íà çàùèòó
Îòе÷еñòâà è ãðîìèëè âðàãîâ. Ó îãóçîâ ñóùеñòâîâàëà ñòðîãàя âîèí-
ñêàя äèñцèïëèíà. Ëþáîâü ê ðîäèíе çàñòàâëяëà îãóçîâ â òяæёëûе
ìîìеíòû çàáûòü î âçàèìíûõ îáèäàõ. Îíè íеìеäëеííî ñïëà÷èâàëèñü
ïðîòèâ âðàãà.

49
Азербайджан в средние века

Îäèí èç ãеðîеâ äàñòàíà Беêèëü îáèäеëñя íà Ãàçàí õàíà, êîòîðûй


óñîìíèëñя â еãî õðàáðîñòè. «Бðîñèâ ê еãî íîãàì ïîäàðêè Бàяíäóð
õàíà», îáèæеííûй Беêèëü óäàëяеòñя â ñâîè âëàäеíèя — îãóçñêèе
çеìëè ó ñàìîй ãðàíèцû ñ Ãðóçèей. Чòîáû ðàçâеяòüñя, îí îòïðàâëяеòñя
íà îõîòó. Íà îõîòе îí ïîëó÷àеò òяæёëîе ðàíеíèе. Ïðîçíàâ îá ýòîì,
âðàãè ãîòîâяòñя íàïàñòü íà àçеðáàйäæàíñêèе çеìëè. Ëþáîâü ê ðîäèíе
çàñòàâëяеò Беêèëя çàáûòü î ñâîèõ îáèäàõ. Îí èçâеùàеò Ãàçàí õàíà,
÷òîáû òîò «ïîñïеøèë ê íеìó íà ïîìîùü».
Тþðêè-îãóçû îòíîñèëèü ê æеíùèíе ñ ïî÷òеíèеì, îíè ïðèðàâíè-
âàëè ïðàâî æеíùèíû ñ ïðàâîì Âñеâûøíеãî.
 äàñòàíе «Äеäе Ãîðãóäà» îòðàæёí è îáðàç æèçíè íàøеãî íàðî-
äà. Иç äàñòàíîâ âèäíî, ÷òî ó îãóçîâ áûëè âûñîêî ðàçâèòû çеìëеäе-
ëèе, ñêîòîâîäñòâî, ðеìёñëà è äðóãèе îòðàñëè õîçяйñòâà.
Õëеáîïàøеñòâî áûëî îäíèì èç îñíîâíûõ çàíяòèй îãóçîâ. Îãóçû
ïîëüçîâàëèñü âîäяíûìè ìеëüíèцàìè.
Иç äàñòàíîâ âèäíî, ÷òî â òе âðеìеíà â Àçеðáàйäæàíе òàêæе áûëà
ðàçâèòà òîðãîâëя. Àçеðáàйäæàíñêèе êóïцû âеëè òîðãîâëþ ñ äàëü-
íèìè ñòðàíàìè. Äëя òîðãîâëè îãóçû ïîëüçîâàëèñü çîëîòûìè ìîíе-
òàìè — алтун ахча.
Êîãäà îãóçû îêàçûâàëèñü â çà-
òðóäíèòеëüíîì ïîëîæеíèè, îíè èñ-
êàëè çàùèòû ó Тàíðû—Àëëàõà—
«ñîçäàòеëя âñеãî ñóùеãî íà Çеì-
ëе», ñâяçûâàя ñ Íèì âñе ñâîè íà-
äеæäû. Â ìèíóòû òяæёëûõ èñïû-
òàíèй îãóçû âûíîñèëè ñâяùеííóþ
êíèãó Êîðàí è, ïðèëîæèâ ê íеìó
ðóêó, ïðîèçíîñèëè êëяòâó. Âñё ýòî
ñâèäеòеëüñòâóеò î òîì, ÷òî îãóçû,
ðàíüøе ïîêëîíяâøèеñя еäèíîìó
áîãó Тàíðû, â òе âðеìеíà óæе ïðè-
íяëè èñëàìñêóþ ðеëèãèþ.
Иñëàìñêàя ðеëèãèя еùё òеñíее
ñïëîòèëà àçеðáàйäæàíñêèе òþðê-
ñêèе ïëеìеíà, êîòîðûе ñðàæàëèñü
äî ñèõ ïîð ïðîòèâ ÷óæеçеìцеâ ïîä
òþðêî-îãóçñêèì çíàìеíеì.
Иñëàìñêóþ ðеëèãèþ ïðèíяëè è
äðóãèе íеòþðêñêèе ïëеìеíà, æèâ-
Памятник Деде Горгуду. øèе â Àçеðáàйäæàíе. Îíè ñìеøà-
Нахчыван ëèñü ñ òþðêñêèìè ïëеìеíàìè.

50
«Китаби-Деде Горгуд» – историческая летопись нашего Отечества

Тàêèì îáðàçîì, â íàøей ñòðàíе îáðàçîâàëàñü религиозная общность.


Сèëà è ìîùü Àçеðáàйäæàíà еùе áîëее âîçðîñëè. Иáî ê ñóùеñòâîâàâ-
øеìó çäеñü тюркскому единству äîáàâèëàñü è ðеëèãèîçíàя îáùíîñòü:
òеïеðü ïðîòèâ ÷óæеçеìцеâ âеëè áîðüáó íе òîëüêî òþðêè, íî è íе-
òþðêñêèе ïëеìеíà, èñïîâеäîâàâøèе еäèíóþ ñ íèìè ðеëèãèþ.
Îãóçñêèе õðàáðецû êëяëèñü îòîìñòèòü çà êðîâü ïîãèáøеãî øе-
õèäà. Эòîò îáû÷àй îãóçîâ ñî âðеìеíеì ðàñïðîñòðàíèëñя ñðеäè âñеãî
àçеðáàйäæàíñêîãî íàñеëеíèя. Сей÷àñ òàêæе âеñü àçеðáàйäæàíñêèй
íàðîä êëяíёòñя, ÷òî íе îñòàâèò êðîâü øеõèäîâ áеç âîçìеçäèя. Эòî
еùё ðàç äîêàçûâàеò, ÷òî íàø íàðîä è ñеãîäíя õðàíèò îáû÷àè îãóç-
ñêèõ õðàáðецîâ.
Äàñòàí «Êèòàáè—Äеäе Ãîðãóä» — ýòî áеñцеííûй âêëàä, âíеñёí-
íûй â ñîêðîâèùíèцó ìèðîâîй êóëüòóðû àçеðáàйäæàíñêèìè è äðóãè-
ìè òþðêñêèìè íàðîäàìè. Ïîýòîìó ýòîò äàñòàí áûë âíеñёí â Сïèñîê
íеìàòеðèàëüíîãî êóëüòóðíîãî íàñëеäèя UNESCO.
Дастан «Китаби—Деде Горгуд» повествует:

об истории
о борьбе против огузов о героических
«гяуров в чёр- подвигах
ных одеяниях» огузов

о хозяйствен- «Китаби— об укладе


ной жизни Деде Горгуд» жизни огузов
огузов

о традициях о соседских
и обычаях о наставле- взаимоотно-
огузов ниях шениях огузов
Деде Горгуда

1. Ê êàêîìó âèäó èñòî÷íèêîâ îòíîñèòñя äàñòàí «Êèòàáè—Äеäе


Ãîðãóä»?
2. Âû÷èñëèòе, â êàêîì âеêе áûë ñîçäàí äàñòàí «Êèòàáè—Äеäе Ãîðãóä».
3. Ïî÷еìó «ãяóðû â ÷ёðíûõ îäеяíèяõ» íе ñìîãëè íàòðàâèòü
òþðêñêèõ õðàáðецîâ äðóã íà äðóãà?
4. Êàê â äàñòàíе «Êèòàáè-Äеäе Ãîðãóä» îòðàæеí îáðàç æèçíè íà-
øеãî íàðîäà?
5. Íàïèøèòе ýññе ïîä íàçâàíèеì «Íàøà èñòîðèя â äàñòàíе «Êè-
òàáè—Äеäе Ãîðãóä».

51
Азербайджан в средние века

13. «Железные ворота» Азербайджана – Дербент

Как по-вашему, Меæäó Êàâêàçñêèìè ãîðàìè è Êàñïèйñêèì


почему наши ìîðеì еñòü óçêèй ïðîõîä. Íàøè äðеâíèе ïðеäêè
предки могли ïðеâðàòèëè еãî â íеïðèñòóïíóþ êðеïîñòü. Ïî-
закрыть ýòîìó ýòîò ïðîõîä ïðîñëàâèëñя êàê «Æеëеçíûе
Дербентский âîðîòà». Âïîñëеäñòâèè еãî ñòàëè íàçûâàòü Äеð-
проход? áеíòñêèì ïðîõîäîì. Ïî íеìó ïîñòîяííî ïðîõîäèëè
òîðãîâûе êàðàâàíû, íàïðàâëяяñü ñ ñеâеðà íà þã è
ñ þãà íà ñеâеð. Íàøèìè ïðеäêàìè, æèâøèìè â äðеâíеì Äеðáеíòе è
íà çеìëяõ âäîëü Äеðáеíòñêîãî ïðîõîäà, â 5—6 âеêàõ áûëè âîçâеäеíû
ìîùíûе êðеïîñòíûе ñòеíû, íàäёæíî еãî çàùèùàâøèе.
Îäèí àðàáñêèй ïóòеøеñòâеííèê, îïèñûâàя Äеðáеíò, ïèñàë, ÷òî
ïîäõîä ê ïðè÷àëó çàêðûâàëñя цеïüþ. Öеïü äеðæàëè íà çàìêе, à
êëþ÷ õðàíèëñя ó ïîðòîâîãî ñìîòðèòеëя. Беç ðàçðеøеíèя ïîðòîâîãî
ñìîòðèòеëя íè îäíî ñóäíî íе ìîãëî âîйòè èëè ïîêèíóòü ïîðò.

Дербентская крепость

52
«Железные ворота» Азербайджана – Дербент

Äеðáеíò áûë ïîðòîâûì ãîðîäîì. Ïî Êàñïèйñêîìó ìîðþ â ýòîò


âеëè÷еñòâеííûй ãîðîä ïðèáûâàëè òîðãîâûе ñóäà èç äðóãèõ ñòðàí.
Êóïцû ïðèâîçèëè ñþäà ìíîãî òîâàðîâ. Чàñòü òîâàðîâ ïðîäàâàëàñü
â ñàìîì Äеðáеíòе, à äðóãàя ÷àñòü äîñòàâëяëàñü ïî ìîðþ èëè ñóõî-
ïóòíûì ïóòёì â äðóãèе ñòðàíû.
Äеðáеíòñêèй ïðîõîä è êðеïîñòü èìеëè î÷еíü áîëüøîе âîеííîе
çíà÷еíèе. Äëя îòðàæеíèя óäàðîâ ïëеìёí, íàïàäàâøèõ ñ ñеâеðà íà
Àçеðáàйäæàí è äðóãèе þæíûе ñòðàíû, ìеñòíûе ïðàâèòеëè ïîñòðîè-
ëè ïî âñеìó ïðîõîäó ñòîðîæеâûе áàøíè è äðóãèе îáîðîíèòеëüíûе
ñîîðóæеíèя.
 8-îì âеêе àðàáû, çàõâàòèâ àçеðáàйäæàíñêèе ãîðîäà, äîáðàëèñü
è äî Äеðáеíòà. Íî, íàïàâ íà ãîðîä, îíè íе ñìîãëè çàâëàäеòü êðеïîñòüþ
ñèëîй îðóæèя. Îíè îñàäèëè ãîðîä è ïðè ïîìîùè ìеòàòеëüíûõ âîеí-
íûõ ìеõàíèçìîâ çàáðîñàëè êðеïîñòü êàìíяìè è æеëеçíûìè яäðà-
ìè. Íî âñе ýòè ïîïûòêè íе óâеí÷àëèñü óñïеõîì, òàê êàê êðеïîñòíûе
ñòеíû Äеðáеíòà áûëè î÷еíü ïðî÷íûìè. Íе ñóìеâ çàâëàäеòü êðе-
ïîñòüþ øòóðìîì, àðàáû ïðèáеãëè ê äðóãèì ìеðàì. Îíè çàãðяçíèëè
ðîäíèê, яâëяâøèйñя îñíîâíûì èñòî÷íèêîì âîäû ãîðîäà Äеðáеíòà.
 Äеðáеíòе íà÷àëè ðàñïðîñòðàíяòüñя áîëеçíè, îäíàêî äеðáеíòцû íе
ñäàëèñü. Тàêèì îáðàçîì àðàáàì óäàëîñü çàõâàòèòü êðеïîñòü, ëèøü
ñ òðóäîì ñëîìèâ óïîðíîе ñîïðîòèâëеíèе æèòеëей. Äеðáеíò èìеë äëя
àðàáîâ áîëüøîе çíà÷еíèе. Àðàáñêîе âîйñêî ðàçìеñòèëîñü â Äеð-
áеíòе. Ïî ïðèêàçó õàëèôà âîêðóã ãîðîäà áûëè ïðîðûòû àðûêè äëя
âîäû. Çäеñü áûëè òàêæе ïîñòðîеíû ìеëüíèцû, çеðíîõðàíèëèùà,
ñêëàäû îðóæèя. Âñе ðàçðóøеíèя â ãîðîäе áûëè âîññòàíîâëеíû.
Àðàáû íàçâàëè Äеðáеíò «Âðàòàìè âîðîò».
Íà ïëîäîðîäíûõ çеìëяõ âîêðóã Äеðáеíòà âûðàùèâàëè çеðíî,
øàôðàí, ìàðеíó êðàñèëüíóþ. Сðеäè çàíяòèй íàñеëеíèя îñîáîе ìеñ-
òî çàíèìàëè âèíîãðàäàðñòâî è ñàäîâîäñòâî.
Äеðáеíò òàêæе ñëàâèëñя êàê ðеìеñëеííûй цеíòð. Çäеñü áûëè âû-
ñîêî ðàçâèòû òàêèе îòðàñëè ðеìеñëà, êàê òêà÷еñòâî, ãîí÷àðíîе,
þâеëèðíîе äеëî, îáðàáîòêà ìеäè è äðóãèе. Иçãîòîâëеííûе â Äеð-
áеíòе ëüíяíûе òêàíè î÷еíü ïðèâëеêàëè èíîñòðàííûõ êóïцîâ.
Äеðáеíòñêèй ðûíîê áûë øèðîêî èçâеñòеí â ñîïðеäеëüíûõ ñòðà-
íàõ. Çäеñü çàíèìàëèñü òàêæе òîðãîâëей íеâîëüíèêàìè. Иç ñîñеä-
íèõ ñòðàí êóïцû ïðèеçæàëè ñþäà ïîêóïàòü íеâîëüíèêîâ.
Ãîðîä Äеðáеíò î÷еíü äîðîã íàøеìó íàðîäó. Çíàìеíèòûе ïóòе-
øеñòâеííèêè, ïîáûâàâøèе â ýòîì ãîðîäе ìíîãî ñòîëеòèй íàçàä, ïè-
ñàëè î òîì, ÷òî èìеííî çäеñü ïîõîðîíеí Äеäе Ãîðãóä.

53
Азербайджан в средние века

Дербентские крепостные стены, Нарынгала (современный вид)

 äàñòàíе «Êèòàáè—Äеäе Ãîðãóä» òàêæе ñîäеðæèòñя ìíîãî цеí-


íîй èíôîðìàцèè î «Æеëеçíûõ âîðîòàõ» — Äеðáеíòе. Эòîò èñòî÷íèê
äîêàçûâàеò, ÷òî Äеðáеíò яâëяеòñя ðîäèíîй äðеâíèõ òþðêñêèõ ïëе-
ìёí.
Ïîçæе, â 19-îì âеêе, Äеðáеíò áûë çàõâà÷еí царской* Ðîññèей. С
òîãî âðеìеíè Äеðáеíò áûë îòäеëеí îò Àçеðáàйäæàíà.

1. Îïðеäеëèòе ïî êàðòе (ñòð.55) ìеñòî, ãäе ðàñïîëîæеí ãîðîä


Äеðáеíò.
2. Ïî÷еìó Äеðáеíò íàçûâàëè «Æеëеçíûìè âîðîòàìè»?
3. Ïî÷еìó àçеðáàйäæàíñêèе ïðàâèòеëè ïðèäàâàëè îñîáîе çíà-
÷еíèе óêðеïëеíèþ Äеðáеíòà?
4. Ïî÷еìó ãîðîä Äеðáеíò äîðîã íàøеìó íàðîäó?
5. Ïîäãîòîâüòе èëëþñòðèðîâàííóþ ïðеçеíòàцèþ ïîä íàçâàíèеì
«Äðеâíèй è ñîâðеìеííûй Äеðáеíò».

*Царь — ãîñóäàðü Ðîññèйñêîй èìïеðèè

54
Государство Ширваншахов

14. Государство Ширваншахов


Ðàñïîëîæеííûй â Бàêó äâîðцîâûй êîìïëеêñ Øèðâàíøàõîâ
яâëяеòñя îäíèì èç ñàìûõ óíèêàëüíûõ èñòîðè÷еñêèõ ïàìяòíèêîâ.
Эòîò äðеâíèй äâîðцîâûй êîìïëеêñ, óêðàøàþùèй И÷еðè-øеõеð,
âûçûâàеò íеìàëûй èíòеðеñ êàê ìеñòíûõ æèòеëей, òàê è èíî-
ñòðàíцеâ. Äâîðец Øèðâàíøàõîâ — áîëüøîй êîìïëеêñ. Â äàííûй
êîìïëеêñ âõîäяò âеëè÷еñòâеííûй äâîðец, äèâàíõàíà (ïîìеùеíèе
ñóäà), àìáàð, áàíя, äâе ìе÷еòè, äâà ìàâçîëея, овдан* (âîäîõðàíèëè-
ùе) è äðóãèе àðõèòеêòóðíûе ïàìяòíèêè.

Карта государства Ширваншахов

*Овдан — êàìеííûй êîëîäец èëè áàññейí äëя õðàíеíèя âîäû

55
Азербайджан в средние века

Äèâàíõàíà øàõñêîãî äâîðцà — ýòî ìеñòî, ãäе ïðîõîäèëè çàñеäà-


íèя ãîñóäàðñòâеííîй çíà÷èìîñòè, èçäàâàëèñü óêàçû, âûíîñèëèñü
ïðèãîâîðû. Øàõ ñîáèðàë âîêðóã ñеáя ïðèäâîðíóþ çíàòü, âèçèðей è
âеêèëей è âûñëóøèâàë èõ ìíеíèя î âàæíûõ âîïðîñàõ. Âçèìàеìûе
ó íàñеëеíèя íàëîãè è ïîäàòè ñîáèðàëè â êàçíó è àìáàðû. Äâîðцî-
âûй êîìïëеêñ òàêæе ïðеäñòàâëяеò ñîáîй ïðеêðàñíûй îáðàçец àðõè-
òеêòóðû. Íеñëó÷àйíî, äâîðцîâûй êîìïëеêñ âìеñòе ñ íàõîäяùейñя
ðяäîì Äеâè÷üей áàøíей áûëè âíеñеíû UNESСÎ â ñïèñîê Âñеìèð-
íîãî íàñëеäèя.
Êàê âèäíî èç íàçâàíèя, ýòîò äâîðцîâûй êîìïëеêñ áûë ïîñòðîеí
øèðâàíøàõàìè.
Вспомните, что
Сîãëàñíî èñòîðè÷еñêèì èñòî÷íèêàì, ïîñëе ðàñ-
было причиной
ïàäà Õàëèôàòà â Àçеðáàйäæàíе âíîâü âîçðîäèëèñü
ослабления
Арабского òðàäèцèè ãîñóäàðñòâеííîñòè. Íà òеððèòîðèè íàøей
халифата? ñòðàíû îáðàçîâàëèñü íîâûе àçеðáàйäæàíñêèе ãîñó-
äàðñòâà. Сðеäè íèõ ãîñóäàðñòâî Øèðâàíøàõîâ, îá-
ðàçîâàâøееñя â 9-îì âеêе, çàíèìàеò îñîáîе ìеñòî. Сðеäè îáðàçîâàâ-
øèõñя â òîò ïеðèîä ãîñóäàðñòâ ãîñóäàðñòâî Øèðâàíøàõîâ
ïðîñóùеñòâîâàëî íàèáîëее äëèòеëüíîе âðеìя. Â ñêîðîì âðеìеíè ê ãî-
ñóäàðñòâó Øèðâàíøàõîâ áûë ïðèñîеäèíеí äðеâíèй àçеðáàйäæàíñêèй
ãîðîä — «Æеëеçíûе âîðîòà» — Äеðáеíò. Êðеïîñòíûе ñòеíû Äеðáеíòà

Дворец Ширваншахов в Баку

56
Государство Ширваншахов

áûëè îòðеñòàâðèðîâàíû è óêðеïëеíû


øèðâàíøàõàìè. Îáðàçîâàíèе ãîñóäàðñòâà
Øèðâàíøàõîâ íà àçеðáàйäæàíñêèõ çеì-
ëяõ ñеâеðíее ðеêè Êóðû áûëî âàæíûì
ñîáûòèеì, òàê êàê îáëеã÷àëî áîðüáó ïðî-
òèâ èíîçеìцеâ, ïðеäñòàâëяâøèõ óãðîçó ñ
ñеâеðà, îêàçûâàëî ïîëîæèòеëüíîе âëèя-
íèе íà ðàçâèòèе êóëüòóðû.
Сòîëèцей ãîñóäàðñòâà Øèðâàíøàõîâ
âíà÷àëе áûë ãîðîä Øàìàõû. Øàìàõû
áûëà ãîðîäîì-êðеïîñòüþ. Ïî ìеðе óñèëе-
íèя ìîùè ãîñóäàðñòâà Øèðâàíøàõîâ
еãî ñòîëèцà âñё áîëüøе ðîñëà è ïðîцâе-
òàëà. Ðîñòó ãîðîäà ñïîñîáñòâîâàëî ðàñïî-
ëîæеíèе еãî íà êàðàâàííûõ ïóòяõ.
Êàðàâàííûе ïóòè, âеäóùèе â äðóãèе ãî-
ðîäà íàøей ñòðàíû è çàìîðñêèе ñòðàíû, Хагани Ширвани
ïðîëеãàëè ÷еðеç Øàìàõó. (художник Назим Бабаев)
Øàìàõû áûëà îäíèì èç цеíòðîâ øеë-
êîâîäñòâà â Àçеðáàйäæàíе. Æèòеëè Øèðâàíà, еùё ñ
Каковы сходства
äðеâíèõ âðеìёí ðàçâîäèâøèе øеëêîïðяä, ñ÷èòàëèñü
между азербай-
ìàñòеðàìè ïî èçãîòîâëеíèþ øёëêà-ñûðцà è ðàçëè÷- джанскими госу-
íûõ òîíêèõ øёëêîâûõ òêàíей. Âîò ïî÷еìó ñëàâà î дарствами Алба-
øèðâàíñêîì øёëêе ðàñïðîñòðàíèëàñü âî ìíîãèе нией и Ширван-
äàëüíèе ñòðàíû. Øèðâàíñêèе êîâðû òàêæе цеíè- шахов?
ëèñü íà ìèðîâîì ðûíêе. Â íàñòîяùее âðеìя ýòè
êîâðû õðàíяòñя â ñàìûõ çíàìеíèòûõ ìóçеяõ ìèðà.
 12-îì âеêе âî äâîðце Øèðâàíøàõîâ äейñòâîâàë ìеäæëèñ ïîý-
òîâ. Íà ýòîì ìеäæëèñе ñîáèðàëèñü èçâеñòíûе ïîýòû ñâîеãî âðеìеíè,
îíè ñëóøàëè ïðîèçâеäеíèя äðóã äðóãà, äеëèëèñü ñâîèìè ìûñëяìè.
Âûäàþùèйñя àçеðáàйäæàíñêèй ïîýò Àôçàëàääèí Õàãàíè Øèðâàíè,
æèâøèй è òâîðèâøèй â ýòîò ïеðèîä, яâëяëñя îäíèì èç àâòîðèòеò-
íûõ ÷ëеíîâ ýòîãî ìеäæëèñà.
Ãîðîä Øàìàõû áûë íеñêîëüêî ðàç ðàçðóøеí â ðеçóëüòàòе çеì-
ëеòðяñеíèй è âíîâü âîññòàíîâëеí. Ïîñëе ñòðàøíîãî çеìëеòðяñеíèя
1192 ãîäà ñòîëèцà áûëà ïеðеíеñеíà â ãîðîä Бàêó.
Бëàãîäàðя ñâîей ðîëè â ìîðñêîй òîðãîâëе, Бàêó çàíèìàë âòîðîе
ìеñòî ñðеäè àçеðáàйäæàíñêèõ ãîðîäîâ ïîñëе Äеðáеíòà. Âûáîð Бàêó
â êà÷еñòâе ñòîëèцû îêàçàë áîëüøîе âëèяíèе íà ðàçâèòèе ãîðîäà è
óñèëèë еãî çíà÷èìîñòü.

57
Азербайджан в средние века

Шамахинский рынок
Çà âðеìя ñâîеãî ñóùеñòâîâàíèя ãîñóäàðñòâî Øèðâàíøàõîâ ñûã-
ðàëî îãðîìíóþ ðîëü â æèçíè Àçеðáàйäæàíà. Âî âðеìя ïîõîäîâ è
íàøеñòâèй èíîçеìцеâ øèðâàíøàõè ðàäè ñîõðàíеíèя íеçàâèñèìîñòè
è ãîñóäàðñòâеííîñòè ïðîяâëяëè ìóäðîñòü è äàëüíîâèäíîñòü. Иìеííî
ïîýòîìó ãîñóäàðñòâó Øèðâàíøàõîâ óäàëîñü ïðîñóùеñòâîâàòü â òе÷е-
íèе äëèòеëüíîãî âðеìеíè. Â 16-îì âеêе ãîñóäàðñòâî Øèðâàíøàõîâ
áûëî âêëþ÷еíî â ñîñòàâ ìîãóùеñòâеííîãî Сеôеâèäñêîãî ãîñóäàð-
ñòâà, îõâàòûâàâøеãî âñе àçеðáàйäæàíñêèе çеìëè.

1. Â êàêîй ïеðèîä èñòîðèè Àçеðáàйäæàíà îáðàçîâàëîñü


ãîñóäàðñòâî Øèðâàíøàõîâ?
2. Сêîëüêî âеêîâ ïðîñóùеñòâîâàëî ãîñóäàðñòâî Øèðâàíøàõîâ?
3. Ïî÷еìó ïîñëе Øàìàõè ñòîëèцà áûëà ïеðеíеñеíà â ãîðîä Бàêó?
4. Сîñòàâüòе ðàññêàç ïîä íàçâàíèеì «Îäèí äеíü íà øàìàõèíñêîì
ðûíêе».
5. Îïðеäеëèòе ñîáûòèя ïî äàòàì, ïðеäñòàâëеííûì íà ëèíèè
âðеìеíè.
9-ый Конец 16-ый
век 12-го века век

58
«Мать Аррана» – Барда

15. «Мать Аррана» – Барда

Oäíèì èç äðеâíейøèõ ïîñеëеíèй Àçеðáàйäæàíà яâëяеòñя òàêæе


ãîðîä Бàðäà. Íà÷èíàя ñ 5-ãî âеêà ýòîò ãîðîä яâëяëñя ñòîëèцей Àçеð-
áàйäæàíñêîãî Àëáàíñêîãî ãîñóäàðñòâà. Â ñðеäíèе âеêà ãîðîä Бàðäà,
ðàñïîëîæеííûй íà êàðàâàííûõ ïóòяõ, яâëяëñя îäíèì èç ñàìûõ
ðàçâèòûõ ãîðîäîâ.
Êàê è âñяêèй äðóãîй äðеâíèй àçеðáàйäæàíñêèй ãîðîä, Бàðäà áû-
ëà îêðóæеíà êðеïîñòíûìè ñòеíàìè. Âíóòðè êðеïîñòè ñîäеðæàëîñü
âîйñêî. Çäеñü ðàñïîëàãàëèñü äâîðец, êàçíà, ìе÷еòü, êàðàâàí-ñàðàй,
òþðüìà è äðóãèе âàæíûе ãîñóäàðñòâеííûе ó÷ðеæäеíèя. Âîðîòà êðе-
ïîñòè îõðàíяëà ñòðàæà.
 Бàðäе êèïеëà áóðíàя ãîðîäñêàя æèçíü. Сðеäè
Какие отрасли
íàñеëеíèя îñîáîе ìеñòî çàíèìàëè ðеìеñëеííèêè. ремесла
Çäеñü áûëî ìíîãî ðеìеñëеííûõ êâàðòàëîâ. Êàæ- существовали
äûй êâàðòàë èìеë ñâîё íàçâàíèе. Íàïðèìеð, в Барде?
êâàðòàë ãîí÷àðîâ, êâàðòàë òêà÷ей, êâàðòàë þâе-
ëèðîâ, êâàðòàë êàìеíîòёñîâ è äð.

Бардинский рынок

59
Азербайджан в средние века

Êóïцû, ïðèеçæàâøèе â Бàðäó èç äàëüíèõ ñòðàí, ïðîяâëяëè


áîëüøîй èíòеðеñ ê èçäеëèяì çäеøíèõ ðеìеñëеííèêîâ. Îíè îáìе-
íèâàëè ñâîè òîâàðû íà èçäеëèя áàðäèíñêèõ ìàñòеðîâ. Бîëüøе âñеãî
îíè ïîêóïàëè øёëêîâóþ îäеæäó, êîâðû, êðàñèòеëè è äð.
Âî âðеìеíà àðàáñêîãî ãîñïîäñòâà äâîðец íàìеñòíèêà, íàçíà÷еí-
íîãî õàëèôîì, ðàçìеùàëñя â Бàðäе. Âîò ïî÷еìó ãîðîä Бàðäà ïðè-
îáðеë еùё áîëüøóþ çíà÷èìîñòü êàê êðóïíûй ðеìеñëеííûй è
òîðãîâûй цеíòð. Àðàáñêèе ïóòеøеñòâеííèêè íàçûâàëè Бàðäó «Мà-
òеðüþ Аррана*», «Ãëàâíûì ãîðîäîì Àððàíà».
Бëàãîäàðя ðàçâèòèþ çеìëеäеëèя è ñêîòîâîäñòâà Бàðäà ïðеâðàòè-
ëàñü â îäèí èç áîãàòейøèõ ãîðîäîâ Âîñòîêà. Чеðеç ïðèáûâøèõ â ãîðîä
êóïцîâ è ïóòеøеñòâеííèêîâ äðóãèõ ñòðàí ñëàâà ãîðîäà Бàðäû ðàñïðî-
ñòðàíèëàñü ïî âñеìó ìèðó.

Нападение славян на Барду. Художник Н. Кочергин

*Арран — òàê íàçûâàëè àðàáû Àëáàíèþ

60
«Мать Аррана» – Барда

 944-ì ãîäó ñëàâяíñêèе ïëеìеíà, íàñëûøàííûе î áîãàòñòâàõ


Бàðäû, ðеøèëè çàõâàòèòü ýòîò ãîðîä. Иõ цеëüþ áûëî óêðеïèòüñя
çäеñü, çàâëàäеòü íàøèìè çеìëяìè. Ïëûâя íà ñóäàõ ïî Êàñïèйñêîìó
ìîðþ è äàëее ïî ðеêе Êóðе, îíè äîáðàëèñü äî Бàðäû. Íàïàâ âíе-
çàïíî íà Бàðäó, îíè çàõâàòèëè ãîðîä. Äеñяòêè òûñя÷ ëþäей áûëè
óáèòû. Ó÷èíèâ ðàçáîè è ïîãðîìû, ñëàâяíе âçяëè â ïëеí íàñеëеíèе
ãîðîäà. Îíè ïîòðеáîâàëè îò íèõ äеíüãè çà êàæäîãî ÷еëîâеêà. Те,
êòî ñóìеë óïëàòèòü, áûëè îñâîáîæäеíû, îñòàëüíûе — ïðеäàíû ìе÷ó.
Сëàâяíе îñòàâàëèñü â ãîðîäе цеëûõ 6 ìеñяцеâ. Â ñêîðîì âðеìеíè
ñðеäè ñëàâяí íà÷àëè ðàñïðîñòðàíяòüñя çàðàçíûе áîëеçíè. Êîãäà
àçеðáàйäæàíñêèе âîйñêà ñòàëè ïðèáëèæàòüñя ê Бàðäе, ÷òîáû îñâî-
áîäèòü ðîäíîй ãîðîä, ñëàâяíе, ïðèõâàòèâ ñ ñîáîй íàãðàáëеííûе òðî-
ôеè, ñîæãëè îñòàâøееñя èìóùеñòâî è â ïîëíî÷ü áеæàëè èç
êðеïîñòè.
Ãîðîä Бàðäà ïîñëе ýòîãî ñîáûòèя óòðàòèëà ñâîþ áûëóþ çíà÷è-
ìîñòü.

1. Êàêèе ôàêòû ñâèäеòеëüñòâóþò î òîì, ÷òî Бàðäà â ñðеäíèе


âеêà áûëà îäíèì èç âûñîêîðàçâèòûõ ãîðîäîâ?
2. Сðàâíèòе ãîðîäà Ãàáàëó è Бàðäó.

Габала Барда

oтличия cходства oтличия

3. Êàê íàçûâàëè Бàðäó àðàáñêèе ïóòеøеñòâеííèêè? Êàê âû


îáúяñíèòе ïðè÷èíû ýòîãî?
4. Ïðèâеäèòе ïðèìеðû îòíîñèòеëüíî Бàðäû êàê âàæíîãî òîð-
ãîâîãî цеíòðà.
5. Сêîëüêî ëеò ïðîøëî ñî âðеìеíè íàáеãà ñëàâяí íà Бàðäó?

61
Азербайджан в средние века

16. Тебриз и Ардебиль

Ïðеêðàñíûй äðеâíèй ãîðîä Теáðèç ìíîãèе ñòîëеòèя яâëяëñя ñòî-


ëèцей ìîãóùеñòâеííûõ àçеðáàйäæàíñêèõ ãîñóäàðñòâ. Â ñðеäíèе
âеêà ãîðîä áûë îäíèì èç цеíòðîâ íàóêè è êóëüòóðû íе òîëüêî Àçеð-
áàйäæàíà, íî è âñеãî Âîñòîêà.
Ãîðîä Теáðèç ðàñïîëàãàëñя íà ñòûêе ìеæäóíàðîäíûõ òîðãîâûõ
ïóòей, ñîеäèíяþùèõ ðàçëè÷íûе ñòðàíû. Êàðàâàííûе ïóòè, âеäóùèе
èç Äеðáеíòà ê áеðеãàì Ïеðñèäñêîãî çàëèâà è ñ Âîñòîêà â Еâðîïó,
ïеðеñеêàëèñü â Теáðèçе. Âîò ïî÷еìó â òе âðеìеíà Теáðèç, êàê
âàæíейøèй òîðãîâûй ãîðîä ìеæäó Àçèей è Еâðîïîй, áûë õîðîøî
èçâеñòеí âî âñеõ ñòðàíàõ ìèðà.
Êàðàâàííûе ïóòè, âеäóùèе â äðóãèе ãîðîäà Àçеðáàйäæàíà è
çàðóáеæíûе ñòðàíû, ïðîõîäèëè ÷еðеç Теáðèç. Теáðèçñêèй ðûíîê
áûë èçâеñòеí âî âñёì ìèðе. Эòîò ðûíîê äëèíîй â íеñêîëüêî êèëî-
ìеòðîâ, ïîñòðîеííûй, â îñíîâíîì, â ñðеäíèе âеêà, è ñеãîäíя íе óòðà-
òèë ñâîей ýêîíîìè÷еñêîй çíà÷èìîñòè.
 1258-îì ãîäó, ïîñëе çàõâàòà ãîðîäà Бàãäàäà ìîíãîëàìè, Теáðèç
ïðеâðàòèëñя â ñàìûй êðóïíûй ïîëèòè÷еñêèй, ýêîíîìè÷еñêèй è
êóëüòóðíûй цеíòð ìóñóëüìàíñêîãî Âîñòîêà. Â 14-îì âеêе îäèí èç
еâðîïейñêèõ ïóòеøеñòâеííèêîâ ïèñàë, ÷òî ýêîíîìè÷еñêèе äîõîäû

Тебризский рынок. Расположенный в центре Тебриза этот рынок,


являющийся одним из крупнейших рынков в мире, был включен
в список Всемирного наследия UNESCO

62
Тебриз и Ардебиль

îäíîãî èç ñàìûõ êðóïíûõ è áîãàòейøèõ ãîðîäîâ ìèðà — Теáðèçà


ïðеâîñõîäяò äîõîäû âñей Ôðàíцèè.
 ñðеäíèе âеêà Теáðèç áûë òàêæе îäíèì èç íàó÷íûõ è êóëüòóðíûõ
цеíòðîâ ìèðà. Âûäàþùèеñя ó÷ёíûе è àðõèòеêòîðû ñâîеãî âðеìеíè
æèëè è òâîðèëè â Теáðèçе. Теáðèçñêèй ñòèëü ìèíèàòþðíîй æèâîïèñè
áûë çíàìеíèò âî âñёì ìèðе. Âîçâеäеííûе â 15-îì âеêе Голубая
мечеть è äâîðец Хашт бехишт яâëяëèñü âеëè÷еñòâеííûìè ïàìяòíèêàìè
àðõèòеêòóðû. Иçâеñòíûй èñòîðèê òîãî âðеìеíè íà-
çûâàë äâîðец Õàøò áеõèøò îäíèì èç âеëè÷àйøèõ О чём свидетель-
äâîðцîâ ìèðà. ствовало выра-
жение тебриз-
Теáðèç èãðàë âàæíóþ ðîëü â ïîëèòè÷еñêîй è ским населением
êóëüòóðíîй æèçíè ñòðàíû. Æèòеëè Теáðèçà îò- протеста против
ëè÷àëèñü áеññòðàøèеì, îíè âûðàæàëè ïðîòеñò указа шаха?
äàæе ïðîòèâ íеñïðàâеäëèâûõ óêàçîâ ïðàâèòеëей,
øàõîâ. Â êîíце 13-ãî âеêà íàñеëеíèе Теáðèçà âûñòóïèëî ñ ïðîòеñòîì
ïðîòèâ óêàçà ãîñóäàðя î âûïóñêе áóìàæíûõ äеíеã.
Иñòîðèя áûëà òàêàя: â òе âðеìеíà â Àçеðáàйäæàíе èñïîëüçîâàëèñü
çîëîòûе, ñеðеáðяíûе è ìеäíûе ìîíеòû. Â êóïëе-ïðîäàæе îñíîâíóþ
ðîëü èãðàëè çîëîòûе è ñеðеáðяíûе ìîíеòû. Меäíûе ìîíеòû èñ-

Голубая мечеть. Тебриз

63
Азербайджан в средние века

ïîëüçîâàëèñü ëèøü ïðè ìеëêîй òîð-


ãîâëе. Ðàñõîäû äâîðцà óâеëè÷è-
ëèñü.  ðеçóëüòàòе ðàñòî÷èòеëüñòâà
ãîñóäàðñòâеííûõ ÷èíîâíèêîâ êàç-
íà îïóñòîøèëàñü. Â ñâяçè ñ ýòèì
ïðèîñòàíîâèëàñü òîðãîâëя çîëîòû-
ìè è ñеðеáðяíûìè ìîíеòàìè. Ãî-
ñóäàðü èçäàë óêàç î çàìеíе çîëîòûõ
è ñеðеáðяíûõ ìîíеò áóìàæíûìè
äеíüãàìè.
Ïîñëе âûðàæеííîãî íàñеëеíèеì
íеäîâîëüñòâà ãîñóäàðü âûíóæäеí
áûë îòìеíèòü ñâîй óêàç î áóìàæ-
íûõ äеíüãàõ. Â Теáðèçе âíîâü îæè-
âèëàñü òîðãîâëя.
Ãîðîä Теáðèç ñûãðàë âàæíóþ
ðîëü â ðàçâèòèè áîãàòûõ òðàäèцèй
ðеìеñëà. Эòîò ãîðîä òàêæе яâ-
ëяеòñя ñàìûì çíàìеíèòûì è êðóï-
íûì цеíòðîì êîâðîäеëèя ìèðîâîãî
ìàñøòàáà â Юæíîì Àçеðáàйäæàíе.
Сîòêàííûе òеáðèçñêèìè ìàñòеðàìè
«Четыре времени года». ïðеêðàñíûе êîâðû â íàñòîяùее
Тебризский ковёр âðеìя õðàíяòñя â êðóïíейøèõ ìó-
çеяõ ìèðà.
Государства, столицей которых являлся Тебриз:

Государство
Джалаиридов
Тебризское Государство
ханство Раввадидов

Государство
Государство Тебриз Эльденизов
Сефевидов
(Атабеков)

Государство Государство
Баяндурлу Хулагуидов
(Аггоюнлу) Государство (Ильханов)
Бахарлы
(Гарагоюнлу)

64
Тебриз и Ардебиль

Îäíèì èç äðеâíейøèõ è ñòîëè÷íûõ ãîðîäîâ Àçеðáàйäæàíà


òàêæе áûë ãîðîä Àðäеáèëü. Â îêðеñòíîñòяõ Àðäеáèëя èìеëèñü çà-
ëеæè ìеäè, çîëîòà, îëîâà, ñеðû è íеôòè. Чеðеç Àðäеáèëü ïðîõîäèëè
áîëüøèе êàðàâàííûе ïóòè. Ïî ýòèì ïóòяì, íе ïеðе-
ñòàâàя, äâèãàëèñü òîðãîâûе êàðàâàíû. Бëàãîäàðя С чем были
ýòîìó â Àðäеáèëе áûëè âûñîêî ðàçâèòû ðеìеñëî è связаны
òîðãîâëя. богатства
Бîãàòñòâà Àðäеáèëя ñòàëè ïðè÷èíîй ðàçîðè- Ардебиля?
òеëüíûõ ãðàáèòеëüñêèõ íàáеãîâ ñî ñòîðîíû èíî-
çеìíûõ âðàãîâ. Ãîðîä íеîäíîêðàòíî ïîäâеðãàëñя ãðàáеæàì è
ïîãðîìàì ñî ñòîðîíû çàõâàò÷èêîâ. Îäèí èç òàêèõ ãðàáèòеëüñêèõ
íàáеãîâ ïðîèçîøёë â íà÷àëе 13-ãî âеêà.  òî âðеìя â ðеçóëüòàòе
ôеîäàëüíûõ ìеæäîóñîáèц ãîñóäàðñòâî â Àçеðáàйäæàíе îñëàáëî.
Âîñïîëüçîâàâøèñü ýòèì, ãðóçèíñêèе âîйñêà çàõâàòèëè è ðàçãðàáèëè
ãîðîä.
Íе óñïеë ãîðîä îïðàâèòüñя îò ýòîй áеäû, êàê âíîâü ïîäâеðãñя
ãðàáеæó. Íà ýòîò ðàç íà ãîðîä íàïàëè ìîíãîëû. Îíè îñàäèëè ãîðîä.
Çàõâàòèâ è ðàçãðàáèâ ãîðîä, îíè ïîêèíóëè еãî.
 15-îì âеêе Àðäеáèëеì ïðàâèëè ìеñòíûе àçеðáàйäæàíñêèе
ïðàâèòеëè èç ðîäà Øейõà Сеôè — ñеôеâèäñêèе øейõè. Сеôеâèäû
òàêæе óïðàâëяëè çеìëяìè âîêðóã Àðäеáèëя. Îíè âëàäеëè êðóïíûìè

Город Ардебиль

65
Азербайджан в средние века

çеìеëüíûìè óãîäüяìè.
Âñе ïðàâèòеëè èç ýòîãî
ðîäà âïîñëеäñòâèè ñòà-
ëè íàçûâàòüñя Сеôе-
âèäàìè. Ïðеäñòàâèòе-
ëей ýòîãî ðîäà õîðîíè-
ëè â ìàâçîëее Øейõà
Сеôè â Àðäеáèëе. Âû-
äàþùèйñя ïîëêîâîäец
è ãîñóäàðñòâеííûй äея-
òеëü Øàõ Иñìàèë Õà-
òàè òàêæе áûë ïîãðеáёí
Мавзолей* Шейха Сефи
çäеñü.
Сàìûй áîëüøîй çàë
ìàâçîëея Øейõà Сеôè áûë îòâеäёí ïîä áèáëèîòеêó. Îñíîâàòеëеì
ýòîй áèáëèîòеêè áûë ïðеäîê Сеôеâèäîâ — Øейõ Сеôè. Çäеñü
áûëî ñîáðàíî îãðîìíîе êîëè÷еñòâî цеííûõ, óíèêàëüíûõ ýêçеì-
ïëяðîâ êíèã. Â 1828 ãîäó ýòà áèáëèîòеêà áûëà ðàçãðàáëеíà цàð-
ñêîй Ðîññèей.

1. Êàêèе ñõîäñòâà ñóùеñòâóþò ìеæäó Теáðèçîì è Àðäеáèëеì?


2. Îïèøèòе îáùèй îáëèê äðеâíеãî àçеðáàйäæàíñêîãî ãîðîäà.
3. Êàêèе еùё ñòîëè÷íûе ãîðîäà áûëè â Àçеðáàйäæàíе?
4. Íàйäèòе íà êàðòе ãîðîäà Теáðèç è Àðäеáèëü.
5. Êàêèе ôàêòîðû îêàçûâàëè âëèяíèе íà ðàçâèòèе Теáðèçà?
6. Çàïîëíèòе òàáëèцó ïî ïðè÷èííî-ñëеäñòâеííîй ñâяçè.
Причина Следствие
Недовольство населения Тебри-
за в конце 13-го века
Отсутствие в начале 13-го века
единого государства в Азербай-
джане

*Мавзолей – специальное строение над могилой

66
Как Шамсаддин Эльдениз стал властителем Азербайджана?

17. Как Шамсаддин Эльдениз стал властителем


Азербайджана?
Ïî ïðеäàíèþ, îäíàæäû íеêèй àçеðáàйäæàíñêèй êóïец êóïèë íà
çíàìеíèòîì íеâîëüíè÷üеì ðûíêе â Äеðáеíòе ñîðîê ðàáîâ.  ðàáîòîð-
ãîâëе ñóùеñòâîâàëî ñâîё íеïèñàíîе ïðàâèëî: еñëè êòî-òî ïîêóïàë
ñðàçó 40 ðàáîâ, òî 40-ãî ðàáà îáû÷íî îòäàâàëè äàðîì, òî еñòü áеñïëàò-
íî. Ïîäàðеííûй êóïцó ðàá áûë õèëûì, èñòîùёííûì ìàëü÷èêîì.
Мàëеíüêèй íеâîëüíèê, çàñíóâ ïî äîðîãе, òðèæäû ïàäàë ñ
ïîâîçêè êóïцîâ. Êîãäà îí â òðеòèй ðàç óïàë è îòîðâàëñя îò
êàðàâàíà, êóïец ðеøèë îñòàâèòü еãî íà äîðîãе. Íî íàóòðî,
äîáðàâøèñü äî ñòîëèцû, îí áûë íеìàëî óäèâëёí,
óâèäеâ òàì ìàëеíüíîãî íеâîëüíèêà, ïеøêîì äîáðàâ- Какими каче-
øеãîñя äî ãîðîäà. ствами дол-
Êóïец ïðîäàë ðàáà ïî èìеíè Эëüäеíèç âèçèðþ жен обладать
ñóëòàíà. Эëüäеíèç íà÷àë ïðèñëóæèâàòü âî äâîðце государствен-
ñóëòàíà. Çàìеòèâ ñìеêàëêó, ñïîñîáíîñòè è óñеðäèе ный деятель?
Эëüäеíèçà, еãî íà÷àëè îáó÷àòü âîеííîìó äеëó,
àðàáñêîìó è ïеðñèäñêîìó яçûêàì, ðàçëè÷íûì íàóêàì. Чеðеç íеêî-
òîðîе âðеìя Эëüäеíèç áûë çà÷èñëеí â ëè÷íóþ ãâàðäèþ ñóëòàíà. Â
ñêîðîì âðеìеíè ìîëîäîй Эëüäеíèç çà ñâîè ñïîñîáíîñòè áûë íàçíà÷еí
ïîëêîâîäцеì îäíîãî èç âîйñê ñóëòàíà, ò.е. ýìèðîì, à çàòеì è
àòàáеêîì ñûíà ñóëòàíà. «Àòàáеêîì» íàçûâàëè âîñïèòàòеëя ñòàðøеãî
ñûíà, ò.е. áóäóùеãî наследника* ñóëòàíà.
Сâîей ïðеäàííîñòüþ Эëüäеíèç çàâîеâàë áëàãîñêëîííîñòü ñóëòà-
íà è еãî ñеìüè.
 1136 году Эëüäеíèç áûë íàçíà÷еí ïðàâèòеëеì ÷àñòè ñеâеðíûõ
çеìеëü Àçеðáàйäæàíà–Àððàíà. Таким образом, была заложена ос-
нова Азербайджанского государства Атабеков. Эòî ãîñóäàðñòâî íà-
çûâàþò òàêæе ãîñóäàðñòâîì Эëüäеíèçîâ, ïî èìеíè Эëüäеíèçà.
 ãîäû ïðàâëеíèя Эëüäеíèçà áûë ïîëîæеí êîíец íàïàäеíèяì
èíîçеìíûõ çàõâàò÷èêîâ, îáеñïе÷еíà òеððèòîðèàëüíàя цеëîñòíîñòü
íàøей ñòðàíû. Ïîñëе òîãî êàê ãîñóäàðñòâî Øèðâàíøàõîâ ïîïàëî â
çàâèñèìîе ïîëîæеíèе, íеêîòîðîе âðеìя áîëüøàя ÷àñòü àçеðáàй-
äæàíñêèõ çеìеëü áûëà îáúеäèíеíà â еäèíîе ãîñóäàðñòâî. Â ðеçóëüòàòе
ïðîèçîøëî ýêîíîìè÷еñêîе è êóëüòóðíîе ðàçâèòèе ñòðàíû. Çà ñâîè
áëèñòàòеëüíûе ïîáеäû è ñïðàâеäëèâîñòü Эëüäеíèç ïîëó÷èë ïðîçâèùе
«Øàìñàääèí», ò.е. «Сîëíце ðеëèãèè». Øàìñàääèí Эëüäеíèç ñîçäàë

*Наследник – тот, кому после смерти какого-то лица передаются его власть
и имущество

67
Азербайджан в средние века

ìîãóùеñòâеííîе Àçеðáàйäæàíñêîе ãîñóäàðñò-


âî, îõâàòûâàâøее îáøèðíûе òеððèòîðèè.
Ãðàíèцû ãîñóäàðñòâà Эëüäеíèçîâ (Àòàáеêîâ)
îõâàòûâàëè îáøèðíûе òеððèòîðèè îò Äеð-
áеíòà äî Ïеðñèäñêîãî çàëèâà. Âîçâûøеíèе
îáû÷íîãî ðàáà äî ðàíãà ãîñóäàðя ñâèäеòеëü-
ñòâóеò î òîì, ÷òî íà Âîñòîêе ÷еëîâеêà цеíèëè
çà еãî çàñëóãè è ñïîñîáíîñòè.
Âî âðеìеíà ãîñóäàðñòâà Àòàáеêîâ àçеð-
áàйäæàíñêàя êóëüòóðà äîñòèãëà âеðøèíû ïе-
ðèîäà Âîçðîæäеíèя. Â ýòîò ïеðèîä æèëè è
òâîðèëè çíàìеíèòûе ó÷ёíûе, ïîýòû è çîä÷èе.
Çíà÷èòеëüíî ðàçðîñëèñü è áëàãîóñòðîèëèñü
Шамсаддин Эльдениз ãîðîäà. Ïеðâàя ñòîëèцà ýòîãî ãîñóäàðñòâà —
(художник Алтай ãîðîä Нахчыван áûë îäíèì èç äðеâíейøèõ
Гаджиев) ãîðîäîâ Àçеðáàйäæàíà. Ðàñïîëîæеíèе еãî íà
êàðàâàííîì ïóòè ñîçäàëî áëàãîïðèяòíûе óñëî-
âèя äëя ðàçâèòèя çäеñü ðеìеñëà è òîðãîâëè.
Ïîñëе ñìеðòè Эëüäеíèçà, âî âðеìеíà ïðàâëеíèя еãî ñûíîâей
Мóõàììеä Äæàõàí Ïеõëеâàíà è Ãûçûë Àðñëàíà, ìîùü ãîñóäàðñòâà
еùе áîëüøе óñèëèëàñü. Â ýòî âðеìя Àçеðáàйäæàíñêîе ãîñóäàðñòâî
Àòàáеêîâ ñ÷èòàëîñü îäíèì èç ñàìûõ ìîãóùеñòâеííûõ ãîñóäàðñòâ
íà Âîñòîêе. Íе ñëó÷àйíî, Ãûçûë Àðñëàí ïðèíяë титул* «ñóëòàíà».

1. Íàïèøèòе ýññе ñ îïèñàíèеì ëè÷íîñòè, âûñîêèõ íðàâñòâеííûõ


êà÷еñòâ Àòàáеêà Эëüäеíèçà.
2. Êàê âû äóìàеòе, êàêèì îáðàçîì Эëüäеíèç, áûâøèй ðàá, ñòàë
ãîñóäàðеì? С÷èòàеòе ëè âû ýòî âîçìîæíûì?
3. Ïðî÷èòàйòе òеêñò, ïîäóìàйòе è ñêàæèòе: êàê áû âû îçàãëà-
âèëè ýòó òеìó?
4. Íà îñíîâе ó÷еáíèêà è äîïîëíèòеëüíîй èíôîðìàцèè ñðàâíèòе
Øàìñàääèíà Эëüäеíèçà è Ãûçûë Àðñëàíà:
Шамсаддин Эльдениз Гызыл Арслан
oтличия cходства oтличия

*Титул — ïî÷еòíîе çâàíèе

68
Возрождение азербайджанской культуры

18. Возрождение азербайджанской культуры

 9-îì âеêе ñ âîññòàíîâëеíèеì íеçàâèñèìîй ãî-


ñóäàðñòâеííîñòè â Àçеðáàйäæàíе íà÷àëè ðàçâè- Как вы думаете,
âàòüñя ðàçëè÷íûе ñôеðû êóëüòóðû â íàøей ñòðàíе. почему незави-
 ýòîò ïеðèîä àçеðáàйäæàíñêèй яçûê ïðеâðàòèëñя симая государст-
венность спо-
â еäèíîе ñðеäñòâî îáùеíèя ñðеäè íàðîäà.
собствует разви-
 12-îì âеêе ýêîíîìè÷еñêîе è êóëüòóðíîе ðàç-
тию культуры?
âèòèе äîñòèãëî ñâîей íàèâûñøей ñòàäèè â èñòî-
ðèè Àçеðáàйäæàíà. Êóëüòóðó ýòîãî ïеðèîäà
íàçûâàþò êóëüòóðîй ýïîõè Ренессанса. Ðеíеññàíñ îçíà÷àеò âîçðîæ-
äеíèе.
 äàííûй ïеðèîä æèëè è òâîðèëè ãеíèàëüíûе ïîýòû ñ ìèðîâûì
èìеíеì. Ïðîèçâеäеíèя Õàãàíè Øèðâàíè, Íèçàìè Ãяíäæеâè, Меõ-
ñеòè Ãяíäæеâè è äðóãèõ ïîýòîâ è ñеãîäíя ïî ïðàâó ñ÷èòàþòñя æеì-

Низами Гянджеви Мехсети Гянджеви


(художник Газанфар Халыгов) (художник Рафаэль Аббасов)

69
Азербайджан в средние века

÷óæèíàìè ìèðîâîй ëèòеðàòóðû. Ïîýòû è ôèëîñîôû â ñâîèõ ïðî-


èçâеäеíèяõ âûðàæàëè ìе÷òó íàðîäà î ñïðàâеäëèâîì îáùеñòâе, äîá-
ðîì ïðàâèòеëе.  ëèòеðàòóðе íàøëè îòðàæеíèе ÷àяíèя ïðîñòûõ
ëþäей, èõ ÷óâñòâà è ïеðеæèâàíèя.
Àçеðáàйäæàíñêàя ëèòеðàòóðà Âîçðîæäеíèя äîñòèãëà ñâîей âеð-
øèíû â òâîð÷еñòâе Íèçàìè Ãяíäæеâè. Еãî ïяòü ïîýì ïîä îáùèì
íàçâàíèеì «Хамсе»* яâëяþòñя áеñцеííûìè òâîðеíèяìè ìèðîâîй
ëèòеðàòóðû. Ïðîèçâеäеíèя Íèçàìè Ãяíäæеâè ìîãóò ñ÷èòàòüñя èñ-
òîðè÷еñêèì èñòî÷íèêîì.  еãî ïîýìàõ äàþòñя цеííûе ñâеäеíèя î
äàëёêîì ïðîøëîì íàøеãî íàðîäà. Â ïîýòè÷еñêèõ ñòðîêàõ Íèçàìè,
ïîñâяùёííûõ Äеðáеíòó, Бàðäе è äðóãèì ãîðîäàì, îòðàæеíû ðеàëü-
íûе èñòîðè÷еñêèе ñîáûòèя. Îòìе÷àя ïðî÷íîñòü è çíà÷еíèе Äеðáеíò-
ñêîй êðеïîñòè, îí ïèñàë, ÷òî ñòеíû êðеïîñòè áûëè âîçâеäеíû èç
ñêàëèñòûõ ãëûá, ïðèêðеïëёííûõ äðóã ê äðóãó ïðè ïîìîùè æеëеçà
è ñâèíцà.
Еùё îäíèì èñòîðè÷еñêèì ñîáûòèеì, îïèñàííûì Íèçàìè Ãяí-
äæеâè, яâëяеòñя Бàðäèíñêàя òðàãеäèя. Îïèñûâàя ãðàáеæè è ïî-
ãðîìû, ó÷èíёííûе ñëàâяíàìè â Бàðäе, îí ïèñàë:

Но Барда ниспровергнута, ветра рука


Унесла из неё и парчу, и шелка.
В ней осыпались розы, пылавшие ало,
В ней не стало нарциссов, гранатов не стало.
Устремясь к её рощам, войдя в её дол,
Ты бы только щепу да потоки нашёл.

 ýïîõó Âîçðîæäеíèя èíòеíñèâíî ðàçâèâàëîñü è çîä÷еñòâî, áûëè


âîçâеäеíû ïðеêðàñíûе äâîðцû, êðеïîñòè, ìе÷еòè, ìàâçîëеè. Õóäà-
ôеðèíñêèй ìîñò, ïîñòðîеííûй â 11-îì âеêе íàä ðеêîй Àðàç, еùё
áîëее óêðеïèë ýêîíîìè÷еñêèе è êóëüòóðíûе ñâяçè ìеæäó ñеâеð-
íûìè è þæíûìè òеððèòîðèяìè Àçеðáàйäæàíà. Êðеïîñòü Ãþëèñòàí,
Мàðäàêяíñêàя êðеïîñòü è äðóãèе ïàìяòíèêè 12-ãî âеêà яâëяþòñя
îáîðîíèòеëüíûìè ñîîðóæеíèяìè. Îäíèì èç ñàìûõ çíàìеíèòûõ ïà-
ìяòíèêîâ ýòîãî ïеðèîäà òàêæе яâëяеòñя Äеâè÷üя áàøíя â Бàêó.
Аджеми Абубекр оглы Нахчывани áûë ñàìûì âûäàþùèìñя çîä-
÷èì ñâîеãî âðеìеíè. Îí æèë è òâîðèë â Íàõ÷ûâàíе. Âîçäâèãíóòûе
èì óñûïàëüíèцà Мîìèíе Õàòóí, óñûïàëüíèцà Юñèôà èáí Êóñей-
ðà, Ïяòíè÷íàя ìе÷еòü, Ãîøàìèíàðе ñ÷èòàþòñя ðеäêèìè æеì÷ó-

*Хамсе — ïяòеðèцà

70
Возрождение азербайджанской культуры

Девичья башня Усыпальница Юсифа ибн Кусейра

Усыпальница Момине Хатун

71
Азербайджан в средние века

æèíàìè àçеðáàйäæàíñêîãî è ìèðîâîãî


çîä÷еñòâà. Óñûïàëüíèцà Мîìèíе Õàòóí,
ñ÷èòàþùàяñя âеðøèíîй òâîð÷еñòâà çîä-
÷еãî Àäæеìè, äî ñèõ ïîð âîñõèùàеò âñеõ
ñâîей êðàñîòîй è âеëè÷еñòâеííîñòüþ. Ïà-
ìяòíèêè, âîçäâèãíóòûе çîä÷èì Àäæеìè,
îêàçàëè ñèëüíîе âëèяíèе íà ðàçâèòèе
çîä÷еñòâà è â ñîñеäíèõ ñòðàíàõ.
 Àçеðáàйäæàíе âûñîêîãî ðàçâèòèя
äîñòèãëî òàêæе èñêóññòâî. Öеííûе êîâðû
ñ òîí÷àйøèìè óçîðàìè, èçяùíûе ïðеä-
ìеòû óêðàøеíèя, ðàñïèñíàя ãëèíяíàя
ïîñóäà, èçäеëèя ñ âûãðàâèðîâàííûìè îð-
íàìеíòàìè, îðóæèе, óêðàøеííîе äðàãî-
цеííûìè êàìíяìè, — âñё ýòî äîñòàëîñü
Остатки Гянджинских
íàì â íàñëеäñòâî îò ýïîõè Âîçðîæäе-
ворот
íèя. Иçãîòîâëеííûе àçеðáàйäæàíñêèìè
ìàñòеðàìè â ýòîò ïеðèîä îáðàçцû èñêóññòâà â íàñòîяùее âðеìя
äеìîíñòðèðóþòñя â ìóçеяõ ìèðà.
Çíàìеíèòûе Ãяíäæèíñêèе âîðîòà òàêæе áû-
О чём свидетель- ëè èçãîòîâëеíû â 11-îì âеêе èçâеñòíûì ìàñòе-
ствуют Гянджин- ðîì Иáðàãèìîì Îñìàíîãëû. Эòè âîðîòà яâ-
ские ворота? ëяþòñя ñâèäеòеëüñòâîì âûñîêîãî ðàçâèòèя â
Àçеðáàйäæàíе èñêóññòâà ìеòàëëîîáðàáîòêè.

1. Êàê ïî-âàøеìó, ÷òî ìîæеò áûòü ïðè÷èíîй êóëüòóðíîãî âîç-


ðîæäеíèя â ñòðàíе?
2. Â ÷ёì ïðîяâëяëîñü âîçðîæäеíèе êóëüòóðû?
3. Ïîäãîòîâüòе ïðеçеíòàцèþ îá èñòîðè÷еñêèõ ôàêòàõ, îòðàæёí-
íûõ â ïðîèçâеäеíèяõ Íèçàìè Ãяíäæеâè.
4. Íà îñíîâе òеêñòà îïðеäеëèòе, êàêèе îáðàçцû èñêóññòâà, îòíî-
ñяùèеñя ê ýïîõе Âîçðîæäеíèя, ñîõðàíèëèñü äî íàøèõ äíей?
5. Çàïîëíèòе òàáëèцó ïî êóëüòóðе Âîçðîæäеíèя.
Причина
Достижения

72
Властитель научного мира

19. Властитель научного мира

 ïðîøëûе âðеìеíà ëþäè ïðîяâëяëè áîëüøîй èíòеðеñ ê èçó÷е-


íèþ íеáеñíûõ òеë. Íàáëþäàя çà íеáеñíûìè òеëàìè, îíè ñîñòàâëяëè
êàëеíäàðü è âеëè ãîäîâûе âû÷èñëеíèя. Äëя ýòîãî îíè ïîëüçîâàëèñü
îáñеðâàòîðèей. Îáñеðâàòîðèя — ýòî ñïецèàëüíîе ìеñòî äëя íàáëþ-
äеíèя çà çâёçäàìè è äðóãèìè íеáеñíûìè òеëàìè. Астрологи* —
звездочёты ïðè ïîìîùè ñïецèàëüíûõ ïðèáîðîâ íàáëþäàëè îòñþäà
çà çâёçäàìè. Эòè íàáëþäеíèя ïîìîãàëè èçó÷еíèþ ìíîãèõ ïðèðîä-
íûõ яâëеíèй è èõ ïðè÷èí.
Îäíà èç òàêèõ îáñеðâàòîðèй áûëà ïîñòðîеíà íà þãе Àçеðáàйäæà-
íà, â ãîðîäе Мàðàãе, ïî èíèцèàòèâе âûäàþùеãîñя ó÷ёíîãî Íàñèðеä-
äèíà Тóñè. Еãî òðóäû îêàçàëè ñèëüíîе âëèяíèе íà ðàçâèòèе
ìàòеìàòèêè è àñòðîíîìèè íà Âîñòîêе è â Еâðîïе. Сîâðеìеííèêè íà-
çûâàëè еãî «âëàñòèòеëеì íàó÷íîãî ìèðà». Âïîñëеäñòâèè Íàñèðеä-
äèí Тóñè áûë íàçíà÷еí ãëàâíûì âèçèðеì â ãîñóäàðñòâе Иëüõàíîâ.
 ñêîðîì âðеìеíè Íàñèðеääèí
Тóñè, áëàãîäàðя ñâîеìó óìó, çíàíèяì
è îïûòó, ñòàë îäíèì èç óâàæàеìûõ
ëèц âî äâîðце. Ãîñóäàðü ñîâеòîâàë-
ñя ñ íèì ïî âñеì òðóäíûì âîïðîñàì,
ñ÷èòàяñü ñ еãî ìíеíèеì. Í.Тóñè óæе
äàâíî ìе÷òàë î ñòðîèòеëüñòâе îá-
ñеðâàòîðèè. Îäíàæäû îí çàâёë ñ ãî-
ñóäàðеì ðàçãîâîð íà ýòó òеìó.
Óçíàâ î òîì, ÷òî ñòðîèòеëüñòâî ïî-
òðеáóеò îãðîìíûõ äеíеæíûõ çàòðàò,
ãîñóäàðü ñïðîñèë:
— Íеóæеëè ýòà íàóêà î çâёçäàõ
ñòîëü ïîëеçíà, ÷òîáû òðàòèòü òàê
ìíîãî äеíеã íà îáñеðâàòîðèþ?
 îòâеò íà ýòî Íàñèðеääèí Тóñè
ñêàçàë:
— Î, ãîñóäàðü, òâîè âîèíû ðàñïî- Насиреддин Туси (художник
ëîæèëèñü ëàãеðеì ó ïîäíîæèя ãîðû. Наджафгулу Исмаилов)

*Астролог — ëèцî, ïðеäñêàçûâàþùее áóäóùее ïî ðàñïîëîæеíèþ è äâè-


æеíèþ íеáеñíûõ òеë

73
Азербайджан в средние века

Ïóñòü êòî-íèáóäü òàйêîì ïîäíèìеò íà âеðøèíó ãîðû ïóñòîй òàç è


ñáðîñèò îòòóäà âíèç. Тîëüêî íèêòî îá ýòîì çàðàíее íе äîëæеí çíàòü.
Тàê è ñäеëàëè. Êîãäà òàç êàòèëñя ñ ãîðû âíèç, îí ïðîèçâîäèë
óñòðàøàþùèй ãðîõîò. Îò ýòîãî ãðîõîòà ñðеäè âîèíîâ íà÷àëàñü ïà-
íèêà, ïîäíяëñя ïеðеïîëîõ. Ëèøü îäèí ãîñóäàðü âìеñòе ñ Í.Тóñè
ñïîêîйíî íàáëþäàëè çà ïðîèñõîäяùèì. И òîãäà Íàñèðеääèí Тóñè
ñêàçàë ãîñóäàðþ:
— Î, ãîñóäàðü, êàê âèäèøü, ìû ñïîêîйíî ñèäèì è ñìîòðèì íà
ïðîèñõîäяùее, òàê êàê çíàеì ïðè÷èíó øóìà. À òâîè âîèíû íе çíà-
ëè îá ýòîì è ïîýòîìó îõâà÷еíû ñìяòеíèеì. Еñëè ìû çàðàíее áóäеì
çíàòü ïðè÷èíó ïðîèñõîäяùèõ íà íеáе яâëеíèй, òî íà Çеìëе âîцà-
ðèòñя ñïîêîйñòâèе.
Тàêèì îáðàçîì, ãîñóäàðü äàë ðàçðеøеíèе íà ñòðîèòеëüñòâî Мàðà-
ãèíñêîй îáñеðâàòîðèè è âûäеëèë äëя ýòîãî èç êàçíû äеíüãè. Сòðîè-
òеëüñòâî îáñеðâàòîðèè áûëî íà÷àòî â 1259 ãîäó. Чеðеç 12 ëеò, ïîñëе
çàâеðøеíèя ñòðîèòеëüñòâà, îáñеðâàòîðèя áûëà îáîðóäîâàíà ìíîæеñòâîì
ïðèáîðîâ äëя íàáëþäеíèя çà
íеáеñíûìè òеëàìè. Çäеñü ðàáî-
òàëè ìíîãèе çíàìеíèòûе ó÷ёíûе,
íàó÷íûе äеяòеëè.  Мàðàãèíñêîй
îáñеðâàòîðèè áûë èçãîòîâëеí
çâёçäíûй ãëîáóñ èç çîëîòà, ñе-
ðеáðà, áðîíçû. Íà îñíîâе íàáëþ-
äеíèй áûëè ñîñòàâëеíû òàáëèцû,
ïî êîòîðûì ìîæíî áûëî çàðàíее
îïðеäеëèòü âðеìя çàòìеíèй Сîëí-
цà è Ëóíû.
 Мàðàãèíñêîй îáñеðâàòîðèè
Íàñèðеääèí Тóñè íàïèñàë ñâîè
ñàìûе цеííûе òðóäû, çäеñü èì
áûëè ñäеëàíû âûäàþùèеñя
íàó÷íûе îòêðûòèя. Ïî еãî èíè-
цèàòèâе â Мàðàãèíñêîй îáñеð-
âàòîðèè áûëà ñîçäàíà áîãàòей-
øàя áèáëèîòеêà. Â áèáëèîòеêе
õðàíèëèñü ñîòíè ðóêîïèñей.
Макет Марагинской обсерватории
(изготовлен академиком Ó÷еíûе èç Êèòàя, Иíäèè è еâ-
Мидхатом Булатовым) ðîïейñêèõ ñòðàí ïðîâîäèëè

74
Властитель научного мира

çäеñü íàó÷íûе èññëеäîâàíèя. Тàêèì îáðàçîì, Мà- Как бы вы объ-


ðàãèíñêàя áèáëèîòеêà ñòàëà ïеðâûì ìíîãîîòðàñ- яснили государю
ëеâûì íàó÷íûì цеíòðîì íà Âîñòîêе. необходимость
 íà÷àëе 16-ãî âеêà àçеðáàйäæàíñêèì ïðàâè- строительства
òеëеì Øàõîì Иñìàèëîì I ðàçðóøеííàя Мàðà- обсерватории?
ãèíñêàя îáñеðâàòîðèя áûëà âíîâü âîññòàíîâëеíà.
Мàðàãèíñêàя îáñеðâàòîðèя ñâèäеòеëüñòâóеò î ãëóáîêèõ äðеâíèõ
êîðíяõ àçеðáàйäæàíñêîй íàóêè. И ñеãîäíя â Àçеðáàйäæàíе ñóùеñò-
âóеò íàó÷íûй цеíòð, èññëеäóþùèй íеáеñíûе òеëà. Эòî — Шамахин-
ская обсерватория. Ïðè ïîìîùè ñîâðеìеííûõ ïðèáîðîâ ó÷ёíûе
âеäóò çäеñü íàáëþäеíèя çà çâёçäàìè, ïëàíеòàìè, ïðîâîäяò èññëеäî-
âàíèя. Эòîй îáñеðâàòîðèè, íà÷àâøей
ñâîþ äеяòеëüíîñòü ñ 1959 ãîäà, áûëî
ïðèñâîеíî èìя Íàñèðеääèíà Тóñè.
 2001 ãîäó áûëî îòìе÷еíî 800-ëе-
òèе ñî äíя ðîæäеíèя Íàñèðеääèíà Тóñè.
 ñâяçè ñ ýòèì ñîáûòèеì áûëà âûïóùеíà
è ïî÷òîâàя ìàðêà ñ õóäîæеñòâеííûì
îôîðìëеíèеì. Тðóäû ãеíèàëüíîãî àçеð-
áàйäæàíñêîãî ó÷ёíîãî Íàñèðеääèíà Тó-
ñè îêàçàëè ñèëüíîе âëèяíèе íà ðàçâèòèе Почтовая марка, посвя-
ìèðîâîй íàóêè. щённая 800-летию Н.Туси

1. Чеðеç ñêîëüêî ñòîëеòèй ïîñëе Мàðàãèíñêîй îáñеðâàòîðèè


áûëà ïîñòðîеíà Øàìàõèíñêàя îáñеðâàòîðèя?
2. Ïîäãîòîâüòе ïðеçеíòàцèþ î íеáеñíûõ òеëàõ.
3. Êàêèе ïðèðîäíûе яâëеíèя ìîæíî ïðеäñêàçàòü çàðàíее, èçó-
÷àя íеáеñíûе òеëà? Íà îñíîâе èìеþùèõñя çíàíèй ïðîâеäèòе
äèñêóññèþ íà ýòó òеìó.
4. Êàêóþ ïîëüçó ìîãëà ïðèíеñòè ãîñóäàðñòâó äеяòеëüíîñòü îá-
ñеðâàòîðèè? Îáîñíóйòе ñâîè ìûñëè.
5. Îïðеäеëèòе ñîáûòèя ïî äàòàì, ïðеäñòàâëеííûì íà ëèíèè
âðеìеíè.
Середина 12-го Начало 16-го
века века

75
Азербайджан в средние века

20. «Рашидийе» – знаменитый азербайджанский


университет

Что такое Îäíàæäû ïî îäíîй èç цеíòðàëüíûõ óëèц Теáðèçà


медресе? øёë íеêèй þíîøà. Îí òî è äеëî ïîäõîäèë ê ëþäяì,
÷òî-òî ñïðàøèâàë, ÷òî-òî èñêàë. Ïî ëèцó è îäеæäе
áûëî âèäíî, ÷òî îí íе èç ìеñòíûõ, èíîñòðàíец. Íе-
ñìîòðя íà ñâîþ óñòàëîñòü ïîñëе äàëüíеãî ïóòè ñ êàðàâàíîì, îí âû-
ãëяäеë äîâîëüíûì îò ïðеáûâàíèя â Теáðèçе. Ïîäîйäя ê ïðîäàâцó
ñëàäîñòей, îí ñïðîñèë: «Ãäе íàõîäèòñя ìеäðеñе Ðàøèäèйе?» Ïðîäàâец
îáúяñíèë еìó ìеñòî ìеäðеñе. Юíîøà ïîñïеøèë â óêàçàííîì íà-
ïðàâëеíèè. Îí ïðèáûë â Теáðèç èç äàëёêîй ñòðàíû äëя ïîëó÷еíèя
îáðàçîâàíèя.
 ïðîøëûе âðеìеíà â âîñòî÷íûõ ñòðàíàõ ó÷àùèеñя ïîëó÷àëè
âûñøее îáðàçîâàíèе â ìеäðеñе. Â Еâðîïе òàêèе ó÷еáíûе çàâеäеíèя
íàçûâàëèñü óíèâеðñèòеòàìè. Â Àçеðáàйäæàíе òîæе äейñòâîâàëî
ìíîæеñòâî ìеäðеñе. Юíîøей, ïîëó÷àâøèõ îáðàçîâàíèе â ìеäðеñе,
îáó÷àëè Êîðàíó, èñòîðèè, àñòðîíîìèè, ìàòеìàòèêе, ôèëîñîôèè,
еñòеñòâеííûì íàóêàì, àðàáñêîìó, ïеðñèäñêîìó яçûêàì è äðóãèì
íàóêàì. Çäеñü ðàáîòàëè èçâеñòíûе ó÷ёíûе, îáðàçîâàííûе ëþäè
òîãî âðеìеíè. Ó÷еáíûе çàâеäеíèя íîñèëè èìя еãî îñíîâàòеëя, íà-
çâàíèе ìеñòà, ãäе íàõîäèëîñü ýòî çàâеäеíèе, èëè æе èçâеñòíîãî
ó÷ёíîãî, êîòîðûй ðàáîòàë òàì.
Îäíèì èç òàêèõ ó÷еáíûõ çàâеäеíèй áûëî ìеäðеñе «Ðàøèäèйе»
â Теáðèçе. Эòî ìеäðеñе áûëî îñíîâàíî îäíèì èç âûäàþùèõñя àçеð-
áàйäæàíñêèõ ó÷ёíûõ 14-ãî âеêà Ôàçëóëëàõîì Ðàøèäàääèíîì. Иì
áûëî íàïèñàíî ìíîãî òðóäîâ ïî èñòîðèè, ìеäèцèíе, еñòеñòâîçíàíèþ
è äðóãèì îòðàñëяì íàóêè. Ô.Ðàøèäàääèí, îòëè÷àâøèйñя ãëóáîêèìè
ïîçíàíèяìè è äàëüíîâèäíîñòüþ, â ãîñóäàðñòâе Иëüõàíîâ âîçâûñèëñя
äî äîëæíîñòè ãëàâíîãî âèçèðя. Тàêèì îáðàçîì, Ô.Ðàøèäàääèí ñó-
ìеë îñóùеñòâèòü â ñòðàíе ìíîãî äîáðûõ äеë è
Как развитие êàê âûäàþùèйñя ó÷ёíûй, è êàê ãîñóäàðñòâеííûй
образования äеяòеëü. Îäíèì èç ñàìûõ çíà÷èòеëüíûõ ìеðî-
может оказать ïðèяòèй áûëî îòêðûòèе ìеäðеñе.
влияние на
Эòî áûë ñëîâíî ãîðîä âíóòðè ãîðîäà. Еãî îê-
жизнь страны?
ðóæàëè êðеïîñòíûе ñòеíû. Çäеñü áûëè ïîñòðîеíû
ìеäðеñе, äîì ó÷èòеëей, ìе÷еòü, ãîñòеâîй äîì, äîì
âðà÷ей, îáñеðâàòîðèя, áèáëèîòеêà, 30 òûñя÷ æèëûõ äîìîâ è äðóãèе

76
«Рашидийе» – знаменитый азербайджанский университет

çíà÷èìûе çäàíèя. Ãîðîäîê áûë íàó÷íûì, êóëüòóðíûì è îçäîðîâè-


òеëüíûì цеíòðîì.
 «Ðàøèäèйе» ïîëó÷àëè îáðàçîâàíèе òûñя÷è ñòóäеíòîâ. Äëя
ïîëó÷еíèя îáðàçîâàíèя â Теáðèç ïðèеçæàëî ìíîãî ìîëîäёæè èç
ðàçíûõ óãîëêîâ Àçеðáàйäæàíà è äðóãèõ ñòðàí. Сòóäеíòû, ïîëó÷àâøèе
áеñïëàòíîе îáðàçîâàíèе, îáó÷àëèñü çäеñü èñòîðèè, ôèëîñîôèè, еñ-
òеñòâîçíàíèþ, ìеäèцèíе, àñòðîíîìèè è äðóãèì íàóêàì. Сðîêè îá-
ó÷еíèя çàâèñеëè îò óìñòâеííûõ ñïîñîáíîñòей ñòóäеíòà. Сòóäеíòû,
çàâеðøèâøèе ïîëíûй êóðñ îáó÷еíèя,
ïîëó÷àëè äîêóìеíò, ïîäòâеðæäàþùèй
îêîí÷àíèе îáðàçîâàíèя, è âîçâðà-
ùàëèñü ê ñеáе íà ðîäèíó.
 ìеäðеñе «Ðàøèäèйе» èìеëàñü áî-
ãàòейøàя áèáëèîòеêà. Сþäà áûëî äî-
ñòàâëеíî ìíîæеñòâî цеííûõ êíèã èç
Еãèïòà, Иíäèè, Êèòàя è äðóãèõ ñòðàí.
Медресе «Рашидийе»
 áèáëèîòеêе òðóäèëèñü ó÷ёíûе,
õóäîæíèêè, ïеðеïëёò÷èêè, каллиграфы è äðóãèе ñïецèàëèñòû.
*

Ïî ñâîей âеëè÷èíе áèáëèîòеêà «Ðàøèäèйе» çàíèìàëà âòîðîе ìеñòî


ïîñëе ñîçäàííîй Íàñèðеääèíîì Тóñè áèáëèîòеêè. Çäеñü õðàíèëîñü
ñâûøе 60 òûñя÷ êíèã. Бèáëèîòеêîй ïîëüçîâàëèñü êàê ó÷èòеëя, òàê è
ñòóäеíòû.
 «Ðàøèäèйе» òàêæе äейñòâîâàëè áîëüíèцà è àïòеêà, íàçâàí-
íûе «Ëе÷еáíèцей».
Êàê âèäíî, â 14-îì âеêе Àçеðáàйäæàí áûë ñàìûì çíàìеíèòûì
цеíòðîì íàóêè è îáðàçîâàíèя â ìèðе.

1. Сðàâíèòе ìеäðеñе ñ óíèâеðñèòеòîì. Îïðеäеëèòе èõ ñõîäñòâà è îò-


ëè÷èя.
2. Ïî÷еìó îòêðûòîе â 14-îì âеêе â Теáðèçе ìеäðеñе áûëî íàç-
âàíî «Ðàøèäèйе»?
3. Êàêîе âëèяíèе îêàçàëî ìеäðеñе «Ðàøèäèйе» íà ðàçâèòèе
íàóêè è êóëüòóðû â ñîñеäíèõ ñòðàíàõ?
4. Êàêîâû ñõîæèе ÷еðòû â äеяòеëüíîñòè Íàñèðеääèíà Тóñè è
Ôàçëóëëàõà Ðàøèäàääèíà?

*Каллиграф — ìàñòеð, ïèøóùèй êðàñèâûì ïî÷еðêîì

77
Азербайджан в средние века

21. Гасан падишах

Еùё çàäîëãî äî âðеìеí ïðîðîêà Мóõàììеäà íà àçеðáàйäæàíñêèõ


çеìëяõ æèëè îãóçñêèе òþðêè. Â òе âðеìеíà, äî ïðèíяòèя èñëàìñêîй
ðеëèãèè íà îäíîì èç áîеâûõ çíàìёí ó îäíîй ÷àñòè îãóçñêèõ òþðêîâ
è íà íàäãðîáíûõ ïàìяòíèêàõ áûë èçîáðàæёí áàðàí. Âîò ïî÷еìó èõ
òàêæе íàçûâàëè Гарагоюнлу и Аггоюнлу. Íà òеððèòîðèяõ Çàïàäíîãî
Àçеðáàйäæàíà (íûíеøíей Àðìеíèè), яâëяâøèõñя äðеâíèìè èñ-
êîííûìè çеìëяìè ïëеìёí Àããîþíëó è Ãàðàãîþíëó, äî ïîñëеäíîãî
âðеìеíè ñîõðàíяëèñü íàäãðîáèя ñ èçîáðàæеíèяìè áàðàíà, îäíàêî
àðìяíе, ñ цеëüþ èñêàæеíèя èñòîðèè è óíè÷òîæеíèя äðеâíèõ
ñëеäîâ ïîäëèííûõ õîçяеâ ýòèõ çеìеëü, ðàçðóøèëè ýòè ïàìяòíèêè.
Âî âòîðîй ïîëîâèíе 15-ãî âеêà Гасан бек, ïðèíàäëеæàâøèй ê
îãóçñêîìó òþðêñêîìó ðîäó Бàяíäóð, ïðèøёë ê âëàñòè â Àçеðáàй-
äæàíе. Иç-çà âûñîêîãî ðîñòà еãî òàêæе íàçûâàëè Óçóí Ãàñàí.
Ïðèíяâ òèòóë ñóëòàíà, Ãàñàí áеê óñòàíîâèë âëàñòü äèíàñòèè Бà-
яíäóðëó â áîëüøей ÷àñòè Àçеðáàйäæàíà. Тàê êàê ðîä Бàяíäóðëó
âîçãëàâëяë ïëеìеííîе îáúеäèíеíèе Àããîþíëó, ñîçäàííîе èìè ãîñó-
äàðñòâî â èñòîðè÷еñêèõ èñòî÷íèêàõ òàêæе íàçûâàеòñя ãîñóäàðñòâîì
Àããîþíëó. Еùё ñ äðеâíèõ âðеìёí íàøà ñòðàíà áûëà ðàñïîëîæеíà
íà ñòûêе ìеæäóíàðîäíûõ òîðãîâûõ ïóòей, ñîеäèíяþùèõ ñòðàíû
Âîñòîêà ñ Еâðîïîй. Àçеðáàйäæàíñêèй øёëê
è äðóãèе ïðеêðàñíûе ðеìеñëеííûе èçäеëèя
âûñîêî цеíèëèñü âî âñёì ìèðе. Â ïеðèîä
âëàñòè Ãàñàí ïàäèøàõà Àçеðáàйäæàí ñòàë
îäíèì èç ñèëüíейøèõ â âîеííîì è ýêîíî-
ìè÷еñêîì îòíîøеíèè ãîñóäàðñòâ ìèðà.
Âîò ïî÷еìó еâðîïейñêèе ãîñóäàðñòâà ñòðе-
ìèëèñü ðàñøèðèòü ïîëèòè÷еñêèе è ýêî-
íîìè÷еñêèе ñâяçè ñ Àçеðáàйäæàíîì. Ãàñàí
ïàäèøàõ îáúеäèíèë âñе àçеðáàйäæàíñêèе
çеìëè, ðàñïîëîæеííûе ê þãó îò ðеêè
Êóðû, è ïîä÷èíèë ñîñеäíèе ñòðàíû. С
äðóãèì àçеðáàйäæàíñêèì ãîñóäàðñòâîì —
Øèðâàíøàõîâ îí ïðîâîäèë äðóæеñòâеííóþ
è ñîþçíè÷еñêóþ ïîëèòèêó. Ãàñàí ïàäèøàõ
Гасан падишах (худож- íе õîòеë äîïóñòèòü ðàñêîëà â èñëàìñêîй
ник Алтай Гаджиев)

78
Гасан падишах

ðеëèãèè. Ïî ýòîй ïðè÷èíе îí ïîðîäíèëñя ñ àðäеáèëüñêèìè ïðàâè-


òеëяìè — Сеôеâèäñêèìè øейõàìè.
Ãàñàí ïàäèøàõ áûë äàëüíîâèäíûì ãîñóäàðñòâеííûì äеяòеëеì.
Îí õîðîøî çíàë, ÷òî ñòðàíà ìîæеò çàùèòèòüñя
òîëüêî áëàãîäàðя ñèëüíîй àðìèè, îíà äîáúёòñя ïðî- Какие цели пре-
ãðеññà â ðеçóëüòàòе ïðîâеäеíèя ñïðàâеäëèâîй âíóò- следовал Гасан
ðеííей ïîëèòèêè. Âîò ïî÷еìó êàæäóþ ñðеäó îí падишах
ïðèíèìàë ïðîñòûõ ëþäей; â ýòîò äеíü яâèâøèеñя проведением
ñî âñеõ óãîëêîâ ñòðàíû æàëîáùèêè ñîîáùàëè реформ?
еìó î ñâîèõ íóæäàõ, è òàêèì îáðàçîì îíè äîñòè-
ãàëè ñâîèõ цеëей è æеëàíèй. Äëя ïðеäîòâðàùеíèя âíеøíей óãðîçû,
â ïеðâóþ î÷еðеäü, íàäî áûëî ñîçäàòü ñèëüíîе цеíòðàëèçîâàííîе ãî-
ñóäàðñòâî. С ýòîй цеëüþ Ãàñàí ïàäèøàõ íà÷àë ïðîâîäèòü ðеôîðìû.
Äëя óëó÷øеíèя áëàãîñîñòîяíèя íàñеëеíèя, áëàãîóñòðîйñòâà è
ïðîцâеòàíèя ñòðàíû Ãàñàí ïàäèøàõ èçäàë ñïецèàëüíûй ñâîä çàêî-
íîâ «Гануннаме».  ýòèõ çàêîíàõ òî÷íî óêàçûâàëèñü âèäû âçèìàе-
ìûõ ñ êðеñòüяí ïîäàòей è èõ ðàçìеðû. Тàêèì îáðàçîì, Ãàñàí ïàäè-
øàõ óïîðяäî÷èë ñáîð ïîäàòей. Çíà÷èòеëüíî óëó÷øèëîñü çеìëеäеëèе.
Бûëî îáеñïе÷еíî ïðяìîе ïîñòóïëеíèе â êàçíó ïîäàòей, âçèìàеìûõ
ñ êðеñòüяí è ðеìеñëеííèêîâ. Эòè çàêîíû, èçâеñòíûе êàê «Законы
Гасан падишаха», äëèòеëüíîе âðеìя îñòàâàëèñü â ñèëе.
Сèëà è ìîùü ëþáîãî ãîñóäàðñòâà ñâяçàíû ñ ñèëüíîй àðìèей, êî-
òîðîй îíî îáëàäàеò. Âîò ïî÷еìó Ãàñàí ïàäèøàõ äëя çàêóïêè îãíе-
ñòðеëüíîãî îðóæèя èç еâðîïейñêèõ ñòðàí âёë ñ íèìè äèïëîìàòè-
÷еñêèе ïеðеãîâîðû, ñòðеìèëñя ðàçâèâàòü â ñòðàíе àðòèëëеðèйñêîе
äеëî.
Ãàñàí ïàäèøàõ áûë íе òîëüêî íеïîáеäèìûì âîеííûì ïîëêîâîäцеì,
èñêóñíûì äèïëîìàòîì, íî òàêæе è ãîñóäàðñòâеííûì äеяòеëеì, çà-
áîòяùèìñя î ðàçâèòèè êóëüòóðû. Â ñòðàíе îñîáîе âíèìàíèе
óäеëяëîñü ðàçâèòèþ íàóêè è áëàãîóñòðîйñòâó. Îí ñîáèðàë âî äâîðце
óìíûõ, îáðàçîâàííûõ ëþäей è ïîêðîâèòеëüñòâîâàë èì. Â äâîðцîâîй
áèáëèîòеêе ðàáîòàëî ìíîãî ó÷ёíûõ. Ãàñàí ïàäèøàõ è ñàì ëþáèë
êíèãè. Ïî еãî ðàñïîðяæеíèþ ñâяùеííàя êíèãà èñëàìà Êîðàí áûëà
ïеðеâеäеíà íà òþðêñêèй яçûê.
Îäíîìó èç âûäàþùèõñя ó÷еíûõ òîãî âðеìеíè Какие созида-
Ãàñàí ïàäèøàõ ïîðó÷èë íàïèñàòü èñòîðèþ íàøèõ тельные работы
äàëёêèõ ïðеäêîâ — îãóçîâ. Эòî áûë цеííûй äàð, проводил Гасан
îñòàâëеííûй âеëèêèì ïîâеëèòеëеì áóäóùèì ïî- падишах?
êîëеíèяì.

79
Азербайджан в средние века

Ãàñàí ïàäèøàõ áûë òàêæе ãîñóäàðеì-


ñîçèäàòеëеì. Ïî еãî âеëеíèþ â Теáðèçе
áûëè ïîñòðîеíû êðûòûй ðûíîê «Ãейñà-
ðèйе» è ìе÷еòü «Íàñðèйе». Эòà ìе÷еòü
òðè ðàçà â äеíü ìеíяëà ñâîй цâеò. Ïðè
ìе÷еòè äейñòâîâàëî òàêæе è ìеäðеñе.
Мàòü Ãàñàí ïàäèøàõà Сара Хатун*
áûëà ñàìûì áëèçêèì ñîâеòíèêîì ñâîеãî
ñûíà â ãîñóäàðñòâеííûõ äеëàõ.
Её õîðîøî çíàëè è óâàæàëè íе òîëüêî
â ñîñеäíèõ ñòðàíàõ, íî è â Еâðîïе.
Ïîñëû èç çàðóáеæíûõ ñòðàí, â ïеðâóþ
î÷еðеäü, âеëè ïеðеãîâîðû ñ Сàðîй Õàòóí.
Îíà âеëà ïеðеãîâîðû ñ ñóëòàíîì Меõìе-
òîì II, âëàñòèòеëеì îäíîãî èç ñàìûõ ìî-
Сара Хатун (художник ãóùеñòâеííûõ ãîñóäàðñòâ òîãî âðеìеíè
Алтай Гаджиев) — Îñìàíñêîãî ãîñóäàðñòâà. Â ýòèõ ïеðе-
ãîâîðàõ Сàðà Õàòóí ïðеñëеäîâàëà цеëü — ïðеäîòâðàòèòü âîйíó
ìеæäó äâóìя áðàòñêèìè íàðîäàìè.
Äèíàñòèè Бàяíäóðëó íе óäàëîñü óñòàíîâèòü цеíòðàëèçîâàííóþ
âëàñòü, îõâàòûâàþùóþ âеñü Àçеðáàйäæàí. Â êîíце 15-ãî âеêà
áîðüáà çà âëàñòü è ìеæäîóñîáíûе âîйíû îñëàáèëè ãîñóäàðñòâî.

1. Êàêóþ еùё æеíùèíó — ãîñóäàðñòâеííîãî äеяòеëя âû çíàеòе


èç èñòîðèè?
2. Íà îñíîâе èñòî÷íèêîâ ñîñòàâüòе ðàññêàç íà òеìó î äèïëîìàòè-
÷еñêîй äеяòеëüíîñòè Сàðû Õàòóí.
3. Êàêîâà ïðè÷èíà ñòðеìëеíèя еâðîïейñêèõ ãîñóäàðñòâ ðàñøè-
ðèòü ïîëèòè÷еñêèе è ýêîíîìè÷еñêèе ñâяçè ñ Àçеðáàйäæàíîì?
4. Çàïîëíèòе òàáëèцó ïî ïðè÷èííî-ñëеäñòâеííîй ñâяçè.
Причина Следствие
Принятие Гасан падишахом «Гануннаме»
Борьба за власть и междоусобные войны в
конце 15-го века

*Сара Хатун – в некоторых исторических источниках даётся как Сарай Хатун

80
«... Гюлистанская крепость или Азербайджан?»

22. «... Гюлистанская крепость или Азербайджан?»

 êîíце 15-ãî âеêà âëàñòü äèíàñòèè Бàяíäóðëó îñëàáëà.  ñòðàíе


øëà áîðüáà çà âëàñòü.  ðеçóëüòàòе ïðîèçâîëà è áеñ÷èíñòâ îòäеëü-
íûõ ôеîäàëüíûõ ïðàâèòеëей ñòðàíà íàõîäèëàñü â ñîñòîяíèè ðàñ-
ïàäà. Беñïðеðûâíûе âîйíû ïðеïяòñòâîâàëè ðàçâèòèþ çеìëеäеëèя,
ðеìеñëà è òîðãîâëè. Îòñóòñòâèе ñèëüíîãî è еäèíîãî ãîñóäàðñòâà
óñëîæíяëî çàùèòó ñòðàíû îò íàïàäеíèй âðàãîâ. Â òàêèõ óñëîâèяõ
âëèяíèе Сеôеâèäîâ ñðеäè íàðîäà âñё áîëüøе ðîñëî. Бîëüøàя ÷àñòü
íàñеëеíèя çàùèùàëà Сеôеâèäîâ, âеðèëà, ÷òî îíè ñïàñóò ðîäèíó.
Сеôеâèäû è èõ ñòîðîííèêè â ÷еñòü 12 èìàìîâ íî-
ñèëè íà ãîëîâе ÷àëìó ñ 12-þ êðàñíûìè ïîëîñêàìè.  Кем были
ñâяçè ñ ýòèì èõ íàçûâàëè ãûçûëáàøàìè (ãûçûë — гызылбаши?
êðàñíûй, çîëîòîй, áàø — ãîëîâà).
Мíîãèе ñеôеâèäñêèе ïðàâèòеëè ïîãèáëè â áîðüáе
çà âëàñòü. Иõ íàñëеäíèê Иñìàèë áûë еùё ñëèøêîì ìàë. И ïîýòîìó
íеêîòîðîе âðеìя ãûçûëáàøè ïðяòàëè Иñìàèëà. Îí ïîëó÷èë ïðеâîñ-
õîäíîе âñеñòîðîííее îáðàçîâàíèе. Бûë îáó÷еí âîеííîìó èñêóññòâó.
Êîãäà Иñìàèëó èñïîëíèëîñü 14 ëеò, îí ïðèñòóïèë ê áîðüáе çà îáú-
еäèíеíèе Àçеðáàйäæàíà.  ýòî âðеìя þæíîй ÷àñòüþ Àçеðáàйäæàíà

14-летний Исмаил

81
Азербайджан в средние века

ïðàâèëà äèíàñòèя Бàяíäóðëó, à ñеâеðíîй


÷àñòüþ øèðâàíøàõè. Ïеðâûй óäàð áûë
íàíеñёí ïî ãîñóäàðñòâó Øèðâàíøàõîâ.
Сòîëèцà ãîñóäàðñòâà ãîðîä Бàêó áûë
çàõâà÷еí. Êðеïîñòü Ãþëèñòàí îêàçàëàñü
â îñàäе. Êîãäà Иñìàèë óñëûøàë î íàïà-
äеíèè âîйñêà áàяíäóðëèíцеâ, îí ñïðîñèë
ó ñâîèõ ïîëêîâîäцеâ: «Âàì ÷òî âàæíее,
êðеïîñòü Ãþ ëèñ òàí èëè âеñü Àçеð -
áàйäæàí?» «Êîíе÷íî, Àçеðáàйäæàí», —
îòâеòèëè ïîëêîâîäцû. Îòâеò ïîëêîâîäцеâ
ñâèäеòеëüñòâóеò î òîì, ÷òî Иñìàèë è
еãî ñòîðîííèêè âîеâàëè âî èìя ðîäèíû
— Àçеðáàйäæàíà.
Шах Исмаил Хатаи (ху- Âîйñêà ãûçûëáàøей, ðàçãðîìèâøèе
дожник Абдулла Алекперов) àðìèþ áàяíäóðëèíцеâ, â 1501 ãîäó òîð-
æеñòâеííî âñòóïèëè â Теáðèç. Иñìàèë
ïðîâîçãëàñèë ñеáя øàõîì. Тàêèì îáðàçîì,
â Àçеðáàйäæàíе îáðàçîâàëîñü ìîãóùеñòâеííîе ãî-
В каких целях
ñóäàðñòâî Сеôеâèäîâ. Сòîëèцей ãîñóäàðñòâà ñòàë
Шах Исмаил I
ãîðîä Теáðèç.
вёл войны?
Øàõ Иñìàèë I, âîçãëàâèâ ñâîё âîйñêî, íе òîëü-
êî îáúеäèíèë áîëüøóþ ÷àñòü àçеðáàйäæàíñêèõ çе-
ìеëü, íî è ïîêîðèë ìíîãèе ñòðàíû Âîñòîêà. Îí ñîçäàë âеëèêóþ è
ìîãóùеñòâеííóþ империю*.
 ïеðèîä еãî ïðàâëеíèя Àçеðáàйäæàí ïðеâðàòèëñя â ñàìîе ìî-
ãóùеñòâеííîе ãîñóäàðñòâî íà Âîñòîêе. Бûë ïîëîæеí êîíец âíóò-
ðеííèì ðàçäîðàì è ìеæäîóñîáèцàì â ñòðàíе. Øàõ
Что такое Иñìàèë I âёë âîйíû ðàäè ñîçäàíèя еäèíîãî Àçеð-
единое госу- áàйäæàíñêîãî ãîñóäàðñòâà. Îí îñóùеñòâëяë ìеðû ïî
дарство? ïîëèòè÷еñêîìó, ýêîíîìè÷еñêîìó è êóëüòóðíîìó ðàç-
âèòèþ ñòðàíû. Êàê è еãî äеä Ãàñàí ïàäèøàõ, Øàõ
Иñìàèë I òàêæе ñòðеìèëñя íàëàäèòü ýêîíîìè÷еñêèе è ïîëèòè÷еñêèе
ñâяçè ñ еâðîïейñêèìè ñòðàíàìè.
 ïеðèîä еãî ïðàâëеíèя àçеðáàйäæàíñêèй яçûê ïðеâðàòèëñя â
ãîñóäàðñòâеííûй яçûê. Â àðìèè, âî äâîðце è â ïеðеïèñêàõ ñ èíî-
ñòðàííûìè ãîñóäàðñòâàìè èñïîëüçîâàëñя àçеðáàйäæàíñêèй яçûê.
Øàõ Иñìàèë I áûë íе òîëüêî ãîñóäàðñòâеííûì äеяòеëеì è ãе-
ðîè÷еñêèì ïîëêîâîäцеì, íî è ïîýòîì ñ òîíêîй äóøîй. Îí ïèñàë

*Империя — ìîãóùеñòâеííîе ãîñóäàðñòâî, îáúеäèíяþùее â ñâîёì ñîñòàâе


ðàçëè÷íûе ñòðàíû è íàðîäû

82
«... Гюлистанская крепость или Азербайджан?»

ñòèõè íà àçеðáàйäæàíñêîì яçûêе ïîä ïñеâäîíèìîì «Õàòàè». Îá-


ðàçîâàíèе Сеôеâèäñêîãî ãîñóäàðñòâà áûëî âàæíûì ñîáûòèеì. Â ðе-
çóëüòàòе ýòîãî íà÷àëè ðàçâèâàòüñя çеìëеäеëèе è ðеìёñëà, ðàñøè-
ðèëèñü òîðãîâûе ñâяçè, ïðîãðеññèðîâàëè íàóêà è êóëüòóðà.
Мîëîäîй ãîñóäàðü еùё áîëее îáîãàòèë ñîçäàííóþ еãî äеäîì Ãàñàí
ïàäèøàõîì áèáëèîòеêó â Теáðèçе. Эòîй áèáëèîòеêîй ïîëüçîâàëèñü
íе òîëüêî ìеñòíûе ó÷ёíûе, íî è ó÷ёíûе èç äðóãèõ ñòðàí.
Øàõ Иñìàèë I âñеãäà çàáîòèëñя î áëàãîñîñòîяíèè ñâîеãî íàðîäà,
î ïðîцâеòàíèè ïîñòðîеííîãî èì ìîãóùеñòâеííîãî ãîñóäàðñòâà. Сîã-
ëàñíî ïðеäàíèþ, Øàõ Иñìàèë I, îáëà÷èâøèñü â îäеæäó äеðâèøà,
õîäèë ïî ñòðàíе, èíòеðеñóяñü íóæäàìè è çàáîòàìè ñâîеãî íàðîäà.
Øàõ Иñìàèë I âñеãäà ïðèñëóøèâàëñя ê óìíûì ñîâеòàì, âçâеøèâàë
êàæäûй ñâîй øàã, ñòàðàяñü ïðèíяòü ïðàâèëüíîе ðеøеíèе.
Еâðîïейñêèе ãîñóäàðñòâà ñòðеìèëèñü âîñïîëüçîâàòüñя óñèëеíèеì
ìîùè Сеôеâèäñêîãî ãîñóäàðñòâà. Îíè ïðîâîäèëè ïîëèòèêó íàòðàâ-
ëèâàíèя äðóã íà äðóãà äâóõ âеëèêèõ òþðêñêèõ ãîñóäàðñòâ — Îñìàí-
ñêîãî è Сеôеâèäñêîãî. Îíè ïðеñëеäîâàëè цеëü îñëàáèòü ýòè äâà
ìîãóùеñòâеííûõ òþðêî-ìóñóëüìàíñêèõ ãîñóäàðñòâà. Ê ñîæàëеíèþ,
èõ ïîëèòèêà óäàëàñü. Äâà âеëèêèõ ãîñóäàðя òþðêñêîãî ìèðà — Øàõ

Азербайджанское Сефевидское государство в XVI веке

83
Азербайджан в средние века

Иñìàèë I è îñìàíñêèй Сóëòàí Сеëèì ñòîëêíóëèñü ëèцîì ê ëèцó.


Íеæеëàíèе óñòóïàòü äðóã äðóãó ïðèâеëî ê ñàìîìó êðóïíîìó â èñ-
òîðèè áðàòñêîìó êðîâîïðîëèòèþ.
 àâãóñòе 1514 ãîäà íà Чàëäûðàíñêîй ðàâíèíе ïðîèçîøëî êðî-
âîïðîëèòíîе ñðàæеíèе. Â ýòîì ñðàæеíèè ïîðàæеíèе ïîòеðïеë òþðê-
ñêèй ìèð, à ïîáеäó îäеðæàëà еâðîïейñêàя äèïëîìàòèя.
Сóùеñòâóеò ïðеäàíèе, ñâяçàííîе ñ ýòèì ñðàæеíèеì. Ïî ïðеäà-
íèþ, â õîäе ñðàæеíèя Øàõ Иñìàèë I óäàðîì ìе÷à ñðûâàеò цеïè ñ
îñìàíñêèõ ïóøеê. Ïîçæе Сóëòàí Сеëèì â ñâîёì ïèñüìе ïðîñèò
Øàõà Иñìàèëà I ïîäàðèòü еìó ýòîò ìе÷. Øàõ Иñìàèë I èñïîëíяеò
еãî ïðîñüáó è äàðèò ñóëòàíó ñâîй ìе÷. Сóëòàí Сеëèì íàíîñèò ýòèì
ìе÷îì óäàð ïî ïóøе÷íîй цеïè. Íî цеïü íе ðàçðóáàеòñя.  ñâîёì
î÷еðеäíîì ïèñüìе Øàõó Иñìàèëó I Сóëòàí Сеëèì ïèøеò, ÷òî ýòî —
íе òîò ñàìûй ìе÷. Â îòâеòíîì ïèñüìе Øàõ Иñìàèë I ïèøеò еìó:
«Ме÷ — òîò ñàìûй, íî âîò ðóêà, íàíîñяùàя óäàð, íе òà!» Ïðèìе÷à-
òеëüíî, ÷òî íà ïèñüìà Сóëòàí Сеëèìà, íàïèñàííûе íà ïеðñèäñêîì
яçûêе, Øàõ Иñìàèë I âñеãäà îòâе÷àë íà àçеðáàйäæàíñêîì яçûêе.
Чàëäûðàíñêîе ñðàæеíèе ñòàëî ïеðâûì è ïîñëеäíèì ïîðàæеíèеì
Øàõà Иñìàèëà I. Øàõ Иñìàèë I, òàê è íе ñóìеâøèй ïðèìèðèòüñя ñ
ýòèì ïîðàæеíèеì, íèêîãäà áîëüøе íе âñòóïàë â áîй. Øàõ Иñìàèë I,
âñþ æèçíü ñòðàäàâøèй îò òîãî, ÷òî íе ñìîã ïðеäîòâðàòèòü áðàòñêîе
êðîâîïðîëèòèе, óìеð â 1524-îì ãîäó îò áîëеçíè. Тàêèì áûëî еãî çà-
âеùàíèе: «Íàøè ïðеäêè îñòàâèëè íàì òðè äîñòîяíèя: язык, честь
и Родину. Ïðîäîëæàйòе âñе ìîè äîáðûе íà÷èíàíèя. Íе ïîâòîðяйòе
íàøè îøèáêè».
Øàõ Иñìàèë I îñòàâèë ñâîй ñëеä â èñòîðèè Àçеðáàйäæàíà êàê
ìîãóùеñòâеííûй ïîâеëèòеëü, âûäàþùèйñя ãîñóäàðñòâеííûй äея-
òеëü, óòîí÷ёííûй ïîýò.

1. Ïî÷еìó Сеôеâèäîâ íàçûâàëè «ãûçûëáàøàìè»?


2. Îïðеäеëèòе ñõîæèе ÷еðòû Ãàñàí ïàäèøàõà è Øàõà Иñìàèëà I.
3. Êàêîâî çíà÷еíèе îáðàçîâàíèя ãîñóäàðñòâà Сеôеâèäîâ?
4. Íàïèøèòе íеáîëüøîй ðàññêàç íà òеìó «Ïîýò-ïîâеëèòеëü».
5. Ïеðе÷еðòèòе òàáëèцó î äеяòеëüíîñòè Øàõà Иñìàèëà I â òеòðàäü
è çàïîëíèòе её.
Ãîñóäàðñòâеííîе ñòðîèòеëüñòâî Êóëüòóðà

84
Султан поэтов

23. Султан поэтов


Мóõàììеä Ôèçóëè — îäèí èç âеëè-
÷àйøèõ ïîýòîâ, ïîäàðеííûõ àçеðáàй-
äæàíñêèì íàðîäîì ìèðîâîй êóëüòóðе.
Îí æèë â 1494–1556 ãîäàõ. Îáðàçîâà-
íèе ïîëó÷èë â Êеðáеëе è Бàãäàäе. Ãî-
ðîäà Бàãäàä è Êеðáеëà, â ñâîё âðеìя
âõîäèâøèе â ñîñòàâ àçеðáàйäæàíñêîãî
ãîñóäàðñòâà Сеôеâèäîâ, ñ÷èòàëèñü íàó÷-
íûìè цеíòðàìè ìóñóëüìàíñêîãî ìèðà.
Сâîþ ïîýìó «Бàíãþ-áàäе» («Ãàøèø è
âèíî») Ôèçóëè ïîñâяòèë Øàõó Иñ-
ìàèëó Õàòàè. Îí ñîçäàë íà àçеðáàй-
äæàíñêîì яçûêе ïðеêðàñíûе îáðàçцû
ïîýçèè.
Ôèçóëè òàêæе áûë êðóïíûì ó÷ё-
íûì. Îí ãëóáîêî èçó÷èë òî÷íûе íàóêè, Мухаммед Физули (худож-
ник Садыг Шарифзаде)
áîãîñëîâèе è ôèëîñîôèþ. Îäèí àíãëèй-
ñêèй ó÷ёíûй óïîäîáèë еãî «âîñõîäяùеìó Сîëíцó
Âîñòîêà». Как по-вашему,
Ôèçóëè ïèñàë ñâîè ïðîèçâеäеíèя íà òðёõ яçû- почему англий-
êàõ — àçеðáàйäæàíñêîì, àðàáñêîì è ïеðñèäñêîì. ский учёный
Еãî ïðîèçâеäеíèя ñ÷èòàþòñя æеì÷óæèíàìè íе сравнивал
òîëüêî àçеðáàйäæàíñêîй, íî è âñей âîñòî÷íîй ëè- Физули с восхо-
òеðàòóðû. дящим Солн цем
Тâîð÷еñòâî ïîýòà îêàçàëî îãðîìíîе âëèяíèе Востока?
è íà ëèòеðàòóðó äðóãèõ òþðêñêèõ íàðîäîâ, ñîç-
äàâ литературную школу. Сîâðеìеííèêè íàçûâàëè
еãî «ñóëòàíîì ïîýòîâ». Еãî ïðîèçâеäеíèя áûëè ïе-
Почему
ðеâеäеíû íà яçûêè ìíîãèõ íàðîäîâ ìèðà.
М.Физули
Îñìàíñêèй ïðàâèòеëü Сóëòàí Сóëейìàí â õîäе написал
ïîõîäîâ íà Âîñòîê çàõâàòèë è Бàãäàä. Âî âðеìя произведение
еãî âñòðе÷è ñ ïîýòîì Ôèçóëè ïðеïîäíёñ еìó ñâîþ «Шикаетнаме»?
ïîýìó «Ëейëè è Меäæíóí». Сóëòàí Сóëейìàí,
яâëяâøèйñя îäíèì èç âеëèêèõ ïîâеëèòеëей òîãî
âðеìеíè, íàçíà÷èë ïîýòó еæеìеñя÷íîе ñîäеðæàíèе â 9 àõ÷à (ñеðеá-
ðяíûе äеíüãè). Ïîýò, íе ñóìеâøèй ïîëó÷èòü ýòó ñóììó, ïèøеò ïðî-

85
Азербайджан в средние века

Встреча Физули с Султан Сулейманом


èçâеäеíèе «Øèêàеòíàìе». Â ïðîèçâеäеíèè îí, ïîäâеðãàя êðèòèêе
âçяòî÷íè÷еñòâî è íеäîáðîñîâеñòíîñòü ÷èíîâíèêîâ æàëóеòñя: «ïî-
çäîðîâàëñя, íî òàê êàê ýòî áûëà íе âçяòêà, íе îòâеòèëè».
 ïîýìе «Ðàçãîâîð ïëîäîâ» ïîýò áè÷óеò âûñîêîìеðèе è ÷âàíñòâî
ïðèäâîðíûõ, èõ ðàñïðè, êîòîðûе ïðèâîäяò ê ðàñïàäó ãîñóäàðñòâà.
 ñâîèõ ïðîèçâеäеíèяõ Ôèçóëè òàêæе âûñêàçûâàеò цеííûе ìûñ-
ëè î âîñïèòàíèè è ïîëó÷еíèè îáðàçîâàíèя: «Íеëüçя áûòü ñ÷àñòëèâûì,
áóäó÷è íеó÷еì. Ó÷ёíûй, îáðàçîâàííûй ÷еëîâеê ìîæеò ïðèíеñòè
îáùеñòâó áîëüøóþ ïîëüçó». Ôèçóëè òðеáîâàë îñîáîãî âíèìàíèя ê
îáðàçîâàíèþ. Îí ñ÷èòàë, ÷òî íà ñòàäèè íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèя ó÷à-
ùèеñя äîëæíû îáó÷èòüñя ãðàìîòíîìó ïèñüìó, óñâîèòü êóëüòóðó ðе-
÷è è ñîîòâеòñòâóþùèе íàâûêè.
Ïî ìíеíèþ Ôèçóëè, ïóòü íàóêè òеðíèñòûй è äëя òîãî, ÷òîáû
óñâîèòü её, íàäî ïðèëîæèòü ìíîãî óñèëèй. Íàóêà íе äîëæíà ïîïà-
äàòü â ðóêè íеâеæеñòâеííûõ ëþäей. Её ðеçóëüòàòàìè äîëæíû ïîëü-
çîâàòüñя âñе.
 ïðîèçâеäеíèè «Çäîðîâüе è áîëеçíü» Ôèçóëè ðàññìàòðèâàеò çà-
áîòó î çäîðîâüе êàê çàùèòó, îõðàíó ìèðà è ñïîêîйñòâèя. Îïèñûâàя
áîðüáó çäîðîâüя ñ áîëеçíüþ, ïîýò îцеíèâàеò ïîáеäó çäîðîâüя íàä áî-
ëеçíüþ êàê ïîáеäó äîáðà, ÷еëîâе÷íîñòè è ñàìîй æèçíè. И äейñòâè-

86
Султан поэтов

òеëüíî, îäíèì èç îñíîâíûõ óñëîâèй çäîðîâüя ÷еëîâеêà яâëяеòñя еãî


äîáðîæеëàòеëüíîñòü.
Ôèçóëè ïîñâяùàë ñâîè ñòèõè îòäеëüíûì ïðàâèòеëяì, ïîëêîâîä-
цàì. Â ýòèõ ïðîèçâеäеíèяõ ïîýò ïðèçûâàë èõ áûòü ñïðàâеäëèâûìè,
÷еñòíûìè, ñìîòðеòü íà ñîáûòèя îòêðûòûìè ãëàçàìè. Îí ñâяçûâàë
íеãàòèâíûе яâëеíèя æèçíè ñ õàðàêòеðîì ïðàâèòеëей òîãî âðеìеíè.
Ôèçóëè æèë ìе÷òîй î «ñïðàâеäëèâîì ïðàâèòеëе».
Ïðîèçâеäеíèя Ôèçóëè îêàçàëè îãðîìíîе âëèяíèе è íà ðàçâèòèе
íàøей ìóçûêè. Еãî ãàçеëè äàëè ñèëüíûй òîë÷îê ðàçâèòèþ ìóãàì-
íîãî èñêóññòâà. Íàøè çíàìеíèòûе êîìïîçèòîðû íàïèñàëè ìóçûêó
ê ïðîèçâеäеíèяì ïîýòà.

Памятник Физули (Баку)

87
Азербайджан в средние века

О чем свидетельствует тот


факт, что по инициативе Гей-
дара Алиева мероприятия по
500-летнему юбилею Физули
были проведены в Азер-
байджане и во многих тюрк-
ских государствах?

Ãеíèàëüíûй ïîýò ïîõîðî-


íеí â Иðàêе, â ãîðîäе Êеðáе-
ëà. Â íàøей ñòðàíе еãî èìеíеì
íàçâàíû ãîðîä, ïëîùàäè, óëè-
цû, ñàäû è ò.ä. Â цеíòðе Бàêó
âîçäâèãíóò âеëè÷еñòâеííûй
ïàìяòíèê Ôèçóëè.
500-ëеòèе ïîýòà áûëî îò-
ìе÷еíî ñ áîëüøîй ëþáîâüþ ê
еãî òâîð÷еñòâó â Àçеðáàйäæà-
íе, âî ìíîãèõ òþðêñêèõ ãîñó-
äàðñòâàõ, â цеëîì, íà ìèðî-
âîì óðîâíе.
Мóõàììеä Ôèçóëè — ãе-
Президент Азербайджанской Респуб-
íèàëüíûй àçеðáàйäæàíñêèй
лики Гейдар Алиев во время выступле-
ïîýò, ïðîñëàâèâøèй íàøó
ния на торжественном вечере,
посвященном 500-летнему юбилею со Ðîäèíó è íàðîä. Еãî òâîð÷е-
дня рождения М.Физули. Дворец ñòâî îêàçàëî ñèëüíîе âëèя-
Республики, 8 ноября 1996 года íèе íà ðàçâèòèе ìèðîâîй
ëèòеðàòóðû.

1. Íà êàêèõ яçûêàõ Ôèçóëè ïèñàë ñâîè ïðîèçâеäеíèя?


2. Сîâðеìеííèêîì êàêèõ çíàìеíèòûõ ïîâеëèòеëей áûë Ôèçóëè?
3. Чòî ðеêîìеíäîâàë Ôèçóëè ïðàâèòеëяì â ñâîèõ ïðîèçâеäеíèяõ?
4. Êàêîе çíàìеíèòîе ìóçûêàëüíîе ïðîèçâеäеíèе, ïîñâяùеííîе
Ôèçóëè, âû çíàеòе?
5. Î ÷ёì ñâèäеòеëüñòâóеò ïðîâеäеíèе 500-ëеòíеãî þáèëея Ôè-
çóëè íà ìèðîâîì óðîâíе?

88
АЗЕРБАЙДЖАН В НОВОЕ ВРЕМЯ

24. Последний покоритель Востока

Õîòя áеñêðàйíяя Мóãàíñêàя ñòеïü


áûëà ïîêðûòà çеëеíüþ, ïðîíèçûâàþ-
ùèй õîëîä âñё еùё äàâàë î ñеáе çíàòü.
Íà ìеñòе ñëèяíèя ðеê Àðàçà è Êóðû
áûëè ðàçáèòû øàòðû. Âîçâеäёííûе
èç äеðеâà è òðîñòíèêà äîìà, ìе÷еòè,
áàíè è êàðàâàíñàðàè ïðèäàâàëè êðà-
ñîòó ýòèì çеëёíûì ñòеïяì, ñëîâíî
âûòêàííûе íà êîâðе óçîðû. Âî âñе
ìàãàëû (îáëàñòè, êðàя) ñòðàíû áûëè
îòïðàâëеíû ãîíцû. Â Мóãàíü áûëè
ïðèãëàøеíû ïîëêîâîäцû, ðеëèãèîç-
íûе ñëóæèòеëè, ïðеäâîäèòеëè ïëеìёí.
Ïðеäñòîяëî ïðèíяòü âàæíîе ðеøеíèе
âî èìя áóäóùеãî ñòðàíû. Â ýòîй ñâяçè
áûë ñîçâàí áîëüøîй курултай*.
Меæäó øàòðàìè è â îêðеñòíîñòяõ
ðàñïîëîæèëîñü ìíîãî÷èñëеííîе âîйñêî.
 áîëüøîì êðàñèâîì øàòðе âîññеäàëè
ïîëêîâîäцû, ðеëèãèîçíûе ñëóæèòеëè
Надир шах Афшар.
è âîæäè ïëеìёí. Â цеíòðе, íà âîçâû- Произведение неизвестного
øеíèè, âîññеäàë êðóïíûй ÷еëîâеê ñ художника. Музей Виктории-
ïðîíèцàòеëüíûìè, çîðêèìè ãëàçàìè. Альберта, Лондон
Âíóòðè цàðèëà òèøèíà. Íеîæèäàííî
òèøèíó íàðóøèë ÷ей-òî ãîëîñ. Êàçàëîñü, áóäòî ãðîì çàãðеìеë. Ãîëîñ
ïðèíàäëеæàë ÷еëîâеêó, âîññеäàâøеìó â цеíòðе øàòðà.
«Мíе èçâеñòíî, ÷òî ìíîãèе íеäîâîëüíû ìíîй, — Почему налоги
ïðîèçíёñ îí. — И îíè ïðàâû. Íî âñе çíàþò, ÷òî были увели-
ìíîãèе ãîäû íàøà ñòðàíà íàõîäèëàñü ïîä îêêóïà- чены?
цèей. Äëя îñâîáîæäеíèя çеìеëü íóæíà áûëà ñèëü-
íàя àðìèя. À äëя ñîçäàíèя ñèëüíîй àðìèè â êàçíе äîëæíû áûòü
äеíüãè. Âîò ïî÷еìó ìû âûíóæäеíû áûëè óâеëè÷èòü íàëîãè. Мû

*Курултай — ó òþðêñêèõ íàðîäîâ — ñúеçä, ãäе ðеøàëèñü âàæíûе âîïðîñû

89
Азербайджан в новое время

Империя Надир шаха Афшара

ïîäâеðãëè íàðîä ëèøеíèяì. Íî ñëàâà Àëëàõó, ìû äîáèëèñü ñâîей


цеëè. Ïðè ïîìîùè Àëëàõà è âàøèõ îñòðûõ ìе÷ей ìû îñâîáîäèëè
íàøè çеìëè. Âîññòàíîâèëè ñâîè ãðàíèцû. Óñòàíîâèëè ìèð â ñòðàíе.
Íî âïеðеäè еùё ìíîãî äеë. Íàäî ïðеâðàòèòü Àçеðáàйäæàí â ìîãó-
ùеñòâеííîе ãîñóäàðñòâî. À íàø øàõ еùё ñëèøêîì ìàë. Îí íе ñïî-
ñîáеí óïðàâëяòü ñòðàíîй. Íеëüçя äîïóñòèòü îñëàáëеíèя ñòðàíû.
Ïðеäëàãàþ âàì èçáðàòü íîâîãî øàõà.»
Íеñêîëüêî äíей øëî îáñóæäеíèе. Ïîñëе îáñóæäеíèй áûëî ðе-
øеíî èçáðàòü øàõîì Íàäèðà. Тàêèì îáðàçîì, â 1736 ãîäó íà ñîçâàí-
íîì íà Мóãàíè ñúеçäе Íàäèð õàí Àôøàð áûë
Когда обра-
ïðîâîçãëàøёí øàõîì. Ïðàâëеíèþ äèíàñòèè Сеôе-
зовалось
государство
âèäîâ áûë ïîëîæеí êîíец.
Сефевидов? Íàäèð ðîäèëñя â áеäíîй ñеìüе. Îí áûë âûõîäцеì
èç òþðêñêîãî ïëеìеíè Àôøàðîâ — íàøèõ äðеâíèõ

90
Последний покоритель Востока

ïðеäêîâ. Îí îáëàäàë ïðèðîäíûì òàëàíòîì. Тðóäíàя æèçíü è ïðîй-


äеííûй èì áîеâîй ïóòü ïðеïîäàëè еìó áîëüøîй æèçíеííûй óðîê.
Íàäèð âíà÷àëе áûë îäíèì èç ïîëêîâîäцеâ Се-
ôеâèäñêîãî ãîñóäàðñòâà. Бëèñòàòеëüíûе ïîáеäû, Как Надир
îäеðæàííûе èì íàä âðàãîì, îñâîáîæäеíèе èì îê- шах собирался
восстановить
êóïèðîâàííûõ çеìеëü ïîâûñèëè еãî àâòîðèòеò è
экономику?
âëèяíèе ñðеäè íàðîäà. Îí áûë íе òîëüêî âûäàþ-
ùèìñя âîеííûì ïîëêîâîäцеì, îòâàæíûì âîè-
íîì, íî è òàëàíòëèâûì äèïëîìàòîì. Иìеííî áëàãîäàðя еãî
äèïëîìàòè÷еñêîìó òàëàíòó, ðóññêèе âîйñêà ïîêèíóëè Ïðèêàñïèй-
ñêèе îáëàñòè áеç áîя. Çíà÷èòеëüíàя ÷àñòü íàøèõ çеìеëü áûëà îñâî-
áîæäеíà áеç êðîâîïðîëèòèя.
Íàäèð øàõ õîòеë еùё áîëüøе óêðеïèòü ñâîþ âëàñòü âîеííûìè
ïîáеäàìè. Ïîýòîìó îí ñîâеðøàë âîеííûе ïîõîäû íà ñîñеäíèе
ñòðàíû, â ñâîё âðеìя ñîâеðøàâøèе íàáеãè íà íàøó ñòðàíó. Îí õîòеë
âîññòàíîâèòü ýêîíîìèêó ñòðàíû çà ñ÷ёò çàõâà÷еííûõ âîеííûõ тро-
феев*. Îäíèì èç çíàìеíèòûõ ïîõîäîâ Íàäèð øàõà яâëяеòñя еãî
ïîõîä â Иíäèþ. Иíäèя, ñòàâøàя íеñáûòî÷íîй ìе÷òîй äëя ìíîãèõ
ïîêîðèòеëей ìèðà, áûëà ïîêîðеíà àçеðáàйäæàíñêèì ïîëêîâîäцеì
Íàäèð øàõîì.
Íàäèð øàõ õîòеë îðãàíèçîâàòü îõðàíó ìîðñêèõ ãðàíèц ñòðàíû.
И ïîýòîìó îí ñòðеìèëñя ñîçäàòü ñèëüíûй âîеííûй ôëîò íà Êàñïèй-
ñêîì ìîðе. С ýòîй цеëüþ áûëè ïðèãëàøеíû ñïецèàëèñòû èç Еâ-
ðîïû.
Íàäèð øàõ õîòеë ïîëîæèòü êîíец âðàæäе, ðàñêîëó â ìóñóëüìàí-
ñêîì ìèðе. С ýòîй цеëüþ îí ïèñàë ïèñüìî ñóëòàíó äðóãîãî ìîãóùе-
ñòâеííîãî òþðêñêîãî ìóñóëüìàíñêîãî Îñìàíñêîãî ãîñóäàðñòâà.
Íàäèð øàõ ñ óâàæеíèеì îòíîñèëñя ê яçûêó, ðеëèãèè, îáû÷àяì
è òðàäèцèяì ïîêîðёííûõ íàðîäîâ. Îí ïèòàë íеíàâèñòü ê ïðеäàòе-
ëяì, ñóðîâî íàêàçûâàë èõ.
Õîòя Íàäèð è áûë îáúяâëеí øàõîì, íî íеêîòîðûе ïðàâèòеëè,
ïðеäâîäèòеëè ïëеìёí íе õîòеëè еãî ïðèçíàâàòü. Îíè õîòеëè âîññòà-
íîâèòü âëàñòü Сеôеâèäîâ. Îäíèì èç íèõ áûë è êàðàáàõñêèй áеãëяðáеê.
Äëя íàêàçàíèя Êàðàáàõñêîãî áеãëяðáеêà Íàäèð øàõ îòîáðàë ó íеãî
Ãàçàõ è Бîð÷àëû è îòäàë â ïîä÷èíеíèе ãðóçèíñêîìó ïðàâèòеëþ, êî-
òîðûй â òî âðеìя íàõîäèëñя â çàâèñèìîñòè îò Íàäèð øàõà.

*Трофей — îðóæèе è äðóãàя äîáû÷à, çàõâà÷еííàя ïðè ïîáеäе íàä


íеïðèяòеëеì

91
Азербайджан в новое время

Поход Надир шаха в Индию (миниатюра)

Íàäèð øàõ Àôøàð îñòàâèë ãëóáîêèй ñëеä â èñòîðèè âîеííîãî


èñêóññòâà àçеðáàйäæàíñêîãî íàðîäà. Íеñìîòðя íà òî, ÷òî Íàäèð
øàõ ðîäèëñя â áеäíîй ñеìüе, áëàãîäàðя ñâîèì ïðèðîäíûì ñïîñîá-
íîñòяì è îòâàãе, îí ñìîã âîçâûñèòüñя äî ðàíãà ïîâеëèòеëя. Еãî íà-
çûâàëè «ïîñëеäíèì âеëèêèì фатехом* — ïîêîðèòеëеì Âîñòîêà».
 òî âðеìя ìíîãèе ãîñóäàðè ìèðà îñòеðеãàëèñü Íàäèð øàõà Àô-
øàðà, ñ÷èòàëèñü ñ íèì.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Ïî÷еìó áûë ñîçâàí Мóãàíñêèй ñúеçä è êàêîâû áûëè еãî ïî-
ñëеäñòâèя?
2. Ïîäãîòîâüòе ïðеçеíòàцèþ íà òеìó «Íàäèð øàõ êàê âûäàþ-
ùèйñя ãîñóäàðñòâеííûй äеяòеëü è ïîëêîâîäец».
3. Сðàâíèòе Øàìñàääèíà Эëüäеíèçà è Íàäèð øàõà ïî äèà-
ãðàììе Âеííà.
4. Íàйäèòе íà êàðòе îáëàñòè, îñâîáîæäёííûе Íàäèð õàíîì îò
ðóññêèõ âîйñê.
5. Êàêîâû ðеçóëüòàòû ïîõîäà Íàäèð øàõà â Иíäèþ?

*Фатех — òîò, êòî ïîêîðяеò, ïîä÷èíяеò ñеáе äðóãèе ñòðàíû

92
Первое независимое азербайджанское ханство

25. Первое независимое азербайджанское ханство

Øëî 18-îе ñòîëеòèе. Â ýòî âðеìя Àçеðáàйäæàí è ñîñеäíèе


ñòðàíû íàõîäèëèñü ïîä âëàñòüþ Íàäèð øàõà Àôøàðà. Îí îñâîáîäèë
àçеðáàйäæàíñêèе çеìëè îò èíîçеìíûõ
çàõâàò÷èêîâ è ñîçäàë ìîãóùеñòâеííîе
ãîñóäàðñòâî. Íî íàçíà÷еííûе Íàäèð
øàõîì â îòäеëüíûе îáëàñòè íеêîòî-
ðûе ïðàâèòеëè ÷èíèëè ñàìîóïðàâñòâî
è ïðîèçâîë. Íàñеëеíèе áûëî îáëîæе-
íî íеïîñèëüíî òяæёëûìè ïîäàòяìè.
Îäíèì èç òàêèõ ÷èíîâíèêîâ áûë øе-
êèíñêèй ïðàâèòеëü Меëèê Íàäæàô.
Íàñеëеíèе Øеêè, äîâеäёííîе äî îò-
÷àяíèя îò еãî ãíёòà, íеîäíîêðàòíî
æàëîâàëîñü Íàäèð øàõó. Íî íèêàêèõ
ðеçóëüòàòîâ íе áûëî. Ïеðеäàòü èõ
æàëîáó è íеäîâîëüñòâî øàõó áûëî Знамя Шекинского ханства
ïîðó÷еíî Ãàäæè Чеëеáè. Ãàäæè Че-
ëеáè, ïðеäñòàâ ïеðеä Íàäèð øàõîì, ñìеëî ðàññêàçàë еìó î íеäî-
âîëüñòâе íàñеëеíèя è ñàìîóïðàâñòâе Меëèê Íàäæàôà. Íàäèð øàõ,
ïîðàæёííûй ñìеëîñòüþ Ãàä-
æè Чеëеáè, íàçíà÷èë еãî
ñâîèì âеêèëеì (óïîëíîìî-
÷еííûì) ïî Øеêè. Íеäî-
âîëüíûй ýòèì êîâàðíûй
Меëèê Íàäæàô âûæèäàë
ñëó÷àя äëя íàêàçàíèя Ãàä-
æè Чеëеáè. Íàêîíец, Ме-
ëèê Íàäæàôó óäàëîñü óáе-
äèòü øàõà â òîì, ÷òî Ãàäæè
Чеëеáè ïðеïяòñòâóеò èñ-
ïîëíеíèþ óêàçîâ øàõà. Ðàç-
ãíеâàííûй Íàäèð øàõ âû-
çâàë Ãàäæè Чеëеáè ê ñеáе
è ïðèêàçàë êàçíèòü еãî.
Íî Ãàäæè Чеëеáè ïеðеä
êàç íüþ ðеøèòеëüíî ñî-
Гаджи Челеби хан

93
Азербайджан в новое время

Как образо- îáùèë øàõó î íеñïðàâеäëèâîñòяõ è áеñ÷èíñòâàõ


валось первое Меëèê Íàäæàôà. Бëàãîäàðя ìóæеñòâó è ñìеëîñòè
независимое Ãàäæè Чеëеáè è ïî ñîâеòó âèçèðя, Íàäèð øàõ îòêà-
ханство? çàëñя îò ñâîèõ íàìеðеíèй. Îí ïðîñòèë Ãàäæè Чеëе-
áè è ïîâûñèë еãî ïîëíîìî÷èя.
Ïîçæе Ãàäæè Чеëеáè, âèäя êàê íàðîä èçíûâàеò îò ïðîèçâîëà
Меëèê Íàäæàôà, ïîäíяë âîññòàíèе è íàêàçàë еãî. Óñëûøàâ îá
ýòîì, Íàäèð øàõ ïðеäïðèíяë ïîõîä íà Øеêè. Еãî âîйñêî îñàäèëî
ãîðîä. Øеêèíцû, âîçãëàâëяеìûе Ãàäæè Чеëеáè, ñêðûëèñü â çíà-
ìеíèòîй êðеïîñòè «Ãяëяñяí-ãёðàñàí» («Ïðèäёøü-óâèäèøü»). Ïîñëе
òðёõëеòíей áîðüáû Íàäèð øàõ âûíóæäеí áûë ïðèйòè ê ñîãëàñèþ è
çàêëþ÷èòü ìèð ñ Ãàäæè Чеëеáè. Íà ñàìîì äеëе, ýòî îçíà÷àëî îáðà-
çîâàíèе íеçàâèñèìîãî Øеêèíñêîãî õàíñòâà. Øеêèíñêîе õàíñòâî,
îáðàçîâàííîе â ðеçóëüòàòе áóíòà ïðîòèâ Íàäèð øàõà, áûëî первым
независимым азербайджанским ханством.
Сïóñòя íеêîòîðîе âðеìя Íàäèð øàõ Àôøàð áûë óáèò â ðеçóëüòàòе
ïîêóøеíèя. Ãîñóäàðñòâî, ñîçäàííîе èì, ðàñïàëîñü. Àçеðáàйäæàí-
ñêèе çеìëè áûëè ïîäеëеíû íà ìеëêèе ãîñóäàðñòâà — õàíñòâà. Эòî, â
ñâîþ î÷еðеäü, ñòàëî ïðè÷èíîй íàïàäеíèй íà íàøè çеìëè ñîñеäíèõ
ãîñóäàðñòâ. Äëя ïðеäîòâðàùеíèя âðàæеñêèõ íàïàäеíèй Ãàäæè
Чеëеáè õàí ïðîâîäèë ïîëèòèêó îáúеäèíеíèя àçеðáàйäæàíñêèõ

Остатки крепости «Гялясян-гёрасан»

94
Первое независимое азербайджанское ханство

Дворец шекинских ханов

çеìеëü. С ýòîй цеëüþ îí äëя ïîëó÷еíèя ïîìîùè íà÷àë ïеðеãîâîðû


ñ Îñìàíñêîй èìïеðèей. Âðàãè ñòðеìèëèñü íàíеñòè ïîðàæеíèе
Ãàäæè Чеëеáè õàíó. Äëя ýòîãî ãðóçèíñêèй цàðü, ñòðеìèâøèйñя çà-
õâàòèòü íàøè çеìëè, äëя çàêëþ÷еíèя ñîþçà ñ íеêîòîðûìè àçеð-
áàйäæàíñêèìè õàíàìè ïðîòèâ Ãàäæè Чеëеáè õàíà, ïðèãëàñèë èõ â
ñâîй ëàãеðü. Îäíàêî àçеðáàйäæàíñêèе õàíû, яâèâøèеñя â ëàãеðü
ãðóçèíñêîãî цàðя, áûëè çàõâà÷еíû â ïëеí. Óñëûøàâ îá ýòîì,
Ãàäæè Чеëеáè õàí ïîñîâеùàëñя ñî ñâîèìè ïðèáëèæеííûìè. Îí
ïîïðîñèë ó íèõ ñîâеòà. Âñе â îäèí ãîëîñ òâеðäèëè, ÷òî õàíû
ïîëó÷èëè çàñëóæеííîе íàêàçàíèе, íî Ãàäæè
Чеëеáè õàí íе ñîãëàñèëñя ñ èõ ìíеíèеì. Íî Какое решение при-
Ãàäæè Чеëеáè õàí íе ñîãëàñèëñя ñ èõ ìíеíèеì. няли бы вы на месте
Âеäü, íеñìîòðя íà ïðеäàòеëüñòâî õàíîâ, îí íе Гаджи Челеби хана?
õîòеë, ÷òîáû еãî ñîîòе÷еñòâеííèêè íàõîäèëèñü
â ïëеíó ó âðàãà. И ïîýòîìó îí ðеøèë âî ÷òî áû òî íè ñòàëî
îñâîáîäèòü õàíîâ. Âîйñêî Ãàäæè Чеëеáè õàíà, ïеðеïðàâèâøèñü
÷еðеç ðеêó Êóðó, íàïàëî íà âðàãà. Îòâàæíûй õàí è еãî âîйñêî
îäеðæàëè ïîáеäó. Îí âеðíóë îáðàòíî ïîäàðеííóþ ãðóçèíñêîìó цàðþ
äðеâíþþ àçеðáàйäæàíñêóþ çеìëþ — Бîð÷àëû. Íî, ê ñîæàëеíèþ,
÷еðеç íеêîòîðîе âðеìя Бîð÷àëû âíîâü áûë çàõâà÷еí.
Íàðяäó ñ æèâîïèñíîй ïðèðîäîй, Øеêè òàêæе áîãàò ñâîèìè ïà-
ìяòíèêàìè êóëüòóðû. Эòîò êðàй яâëяеòñя îäíèì èç äðеâíейøèõ è

95
Азербайджан в новое время

Внутренние настенные росписи Дворца шекинских ханов

áîãàòûõ êóëüòóðíûõ цеíòðîâ Àçеðáàйäæàíà. Дворец


Какими осо-
шекинских ханов ñ÷èòàеòñя îäíîй èç æеì÷óæèí
бенностями
отличается àçеðáàйäæàíñêîãî çîä÷еñòâà. Ïî õóäîæеñòâеííîй
Дворец шекин- ðеçüáе ïî äеðеâó, êðàñî÷íûì íàñòеííûì èçîáðàæе-
ских ханов? íèяì ñцеí îõîòû è ñðàæеíèй ýòîò äâîðец яâëяеòñя
óíèêàëüíûì ïàìяòíèêîì. Сеêðеò ýòèõ êðàñîê äî
ñèõ ïîð íе ðàñêðûò.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Íàйäèòе è óêàæèòе íà êàðòе ãîðîä Øеêè.
2. Сîñòàâüòе íеáîëüøîй ðàññêàç íà òеìó «Ãàäæè Чеëеáè õàí íà
ïðèёìе ó Íàäèð øàõà».
3. Ïîñëе êàêîãî ñîáûòèя Àçеðáàйäæàí áûë ðàçäеëёí íà õàíñòâà?
4. Ïî÷еìó àçеðáàйäæàíñêèе õàíû çàêëþ÷èëè ñîþç ñ ãðóçèíñêèì
цàðёì ïðîòèâ Ãàäæè Чеëеáè õàíà?
5. Êàê âû ðàñцеíèâàеòе ðеøеíèе Ãàäæè Чеëеáè õàíà îá îñâî-
áîæäеíèè àçеðáàйäæàíñêèõ õàíîâ?

96
«Ворота Азербайджана» – Карабахское ханство

26. «Ворота Азербайджана» – Карабахское ханство

Øóøà ðàñïîëîæеíà â ãîðíîй ÷àñòè Êàðàáàõà, êðàñèâейøеãî


óãîëêà íàøей Ðîäèíû, â îêðóæеíèè ãóñòûõ ëеñîâ, ÷èñòûõ, ïðîçðà÷-
íûõ êàê õðóñòàëü, ðîäíèêîâ. Иñòîðèя Øóøè óõîäèò ñâîèìè
êîðíяìè â ãëóáîêóþ äðеâíîñòü. Ó÷ёíûе îáíàðóæèëè â Øóøе è её
îêðеñòíîñòяõ цеííейøèе ìàòеðèàëüíûе íàõîäêè, îòíîñяùèеñя ê
äðеâíейøèì âðеìеíàì. Меñòà äðеâíейøèõ ïîñеëеíèй â îêðеñòíîñòяõ
Øóøè, Øóøèíñêàя ïеùеðà áëèç Äæûäûð äþçþ ñâèäеòеëüñòâóþò
î òîì, ÷òî çäеñü ëþäè æèëè ñ íеçàïàìяòíûõ âðеìёí.
В середине 18-го века â Êàðàáàõе îáðàçîâàëîñü Как
íеçàâèñèìîе ãîñóäàðñòâî. Эòî áûëî Êàðàáàõñêîе õàí- образовалось
ñòâî. Îñíîâó Êàðàáàõñêîãî õàíñòâà çàëîæèë Ïàíàõàëè Карабахское
õàí. Îí áûë îäíèì èç ãеðîè÷еñêèõ ñûíîâ äðеâíеãî ханство?
êàðàáàõñêîãî ïëеìеíè Äæàâàíøèð. Ïàíàõàëè õàí
ïðèíèìàë àêòèâíîе ó÷àñòèе â áîðüáе âûäàþùеãîñя àçеðáàйäæàíñêîãî
ïîëêîâîäцà Íàäèð õàíà Àôøàðà çà îñâîáîæäеíèе àçеðáàйäæàíñêèõ
çеìеëü. Â ýòîй âîйíе îí ñâîей õðàáðîñòüþ çàâîеâàë ñëàâó. Ïîñëе

Замок Шахбулаг Панахали хана. Село Шахбулаг. 18-ый век (Агдам)

97
Азербайджан в новое время

ñìеðòè Íàäèð øàõà îí îáúяâèë Êàðàáàõ


íеçàâèñèìûì õàíñòâîì. Äëя çàùèòû õàí-
ñòâà âíà÷àëе îí ïîñòðîèë êðеïîñòè Бàяò
è Øàõáóëàã, à ïîçæе ðàñïîðяäèëñя ïî-
ñòðîèòü â Øóøе áîëее ìîùíóþ êðеïîñòü.
В 1757 году цеíòð õàíñòâà áûë ïеðеíеñёí
â Øóøèíñêóþ êðеïîñòü.
 ÷еñòü õàíà ýòà êðеïîñòü áûëà íà-
çâàíà «Панахабадом». Ïîçæе îíà ñòàëà
èçâеñòíà êàê Øóøèíñêàя êðеïîñòü.
Íàçâàíèе ãîðîäà Øóøè ñâяçàíî ñ ðàñ-
ïîëîæеíèеì ýòîй ìеñòíîñòè íà âеðøèíе
âûñîêèõ ãîð. Îäèí èç êðàñèâейøèõ ãî-
ðîäîâ íàøей ñòðàíû — Øóøà çíàìеíèòà
ñâîèìè êðèñòàëüíî ÷èñòûì âîçäóõîì,
êðàñîòîй è óíèêàëüíûìè ðîäíèêàìè.
Панахали хан Â ãîðîäе Øóøе íàõîäèëèñü äîìà-ìó-
çеè ïîýòеññû Õóðøèäáàíó Íàòàâàí, ãеíе-
ðàëà Сàìеä áеêà Меõìàíäàðîâà, ãеíèàëüíîãî êîìïîçèòîðà Óçеèðà
Ãàäæèáейëè, âûäàþùеãîñя ïеâцà Бþëüáþëя, Êðеïîñòíàя ñòеíà è
äð. èñòîðè÷еñêèе è êóëüòóðíûе ïàìяòíèêè.
Øóøèíñêàя êðеïîñòü яâëяеòñя îäíîй èç êðàñèâейøèõ æеì÷óæèí
àçеðáàйäæàíñêîãî çîä÷е-
ñòâà. Â ñòðîèòеëüñòâе
êðеïîñòè èñïîëüçîâàëèñü
áóëûæíèêè è ðàñòâîð èç
èçâеñòè è яè÷íîãî æеëò-
êà. Êðеïîñòü èìееò òðîе
âîðîò. Íеñìîòðя íà íе-
îäíîêðàòíóþ îñàäó êðе-
ïîñòè âðàãàìè, çàõâàòèòü
её áûëî î÷еíü òðóäíî.
Øóøèíñêàя êðеïîñòü
ïðеâðàòèëàñü â ýêîíîìè-
÷еñêèй è ïîëèòè÷еñêèй
цеíòð Êàðàáàõñêîãî õàíñò-
âà. Îñíîâíûìè çàíяòèя-
ìè íàñеëеíèя áûëè çеì-
ëеäеëèе, ñêîòîâîäñòâî è
ðеìеñëî. Çäеñü áûëè ðàç-
Карабахское ханство
âèòû òàêèе ðеìёñëà, êàê

98
«Ворота Азербайджана» – Карабахское ханство

êîâðîòêà÷еñòâî, òеêñòèëüíîе ïðîèçâîäñòâî, ãîí÷àðíîе äеëî, îðóæейíîе


ìàñòеðñòâî, ðеìеñëî ìеäíèêà è äð. Êàðàáàõñêèе êîâðû áûëè øèðîêî
èçâеñòíû ñâîèìè ïðеêðàñíûìè òîíêèìè óçîðàìè. Âî âðеìеíà ïðàâ-
ëеíèя Ïàíàõàëè õàíà â Êàðàáàõñêîì õàíñòâе òàêæе ÷еêàíèëè
äеíüãè â монетном дворе*. Эòè äеíüãè íàçûâàëèñü «Ïàíàõàáàäè».
 íà÷àëе 19-ãî âеêà Ðîññèя, ïðèñòóïèâøàя ê çàâîеâàíèþ àçеð-
áàйäæàíñêèõ çеìеëü, ïðîяâëяëà ê Êàðàáàõó îñîáûй èíòеðеñ. Öàðñêèе
ãеíеðàëû íàçûâàëè Êàðàáàõ «Âîðîòàìè Àçеðáàйäæàíà». Çàêëþ÷е-
íèеì Êþðеê÷àйñêîãî äîãîâîðà â 1805 ãîäó Êàðàáàõñêîе õàíñòâî áûëî
îêêóïèðîâàíî Ðîññèей. Â ýòîì äîãîâîðе íе áûëî
íè îäíîãî óñëîâèя, ñâяçàííîãî ñ àðìяíàìè.
Иìеííî ýòîò ôàêòîð яâëяеòñя ñâèäеòеëüñòâîì почему царские
òîãî, ÷òî â òî âðеìя â Êàðàáàõе àðìяí íе генералы называли
áûëî. Эòî äîêàçûâàеò, ÷òî Êàðàáàõ ïðèíàäëе-
æàë àçеðáàйäæàíñêîìó íàðîäó. Азербайджана»?
С äðеâíейøèõ âðеìёí íàñеëеíèе Êàðàáàõà
ñîñòàâëяëè äðеâíèе ïðеäêè íàøеãî íàðîäà — òþðêñêèе ïëеìеíà.
Îäíàêî â ðеçóëüòàòе çàõâàòà цàðñêîй Ðîññèей Êàðàáàõñêîãî õàíñòâà
ýòíè÷еñêèй ñîñòàâ еãî íàñеëеíèя èçìеíèëñя. Ïîñëе çàêëþ÷еíèя
Тóðêìеí÷àйñêîãî äîãîâîðà àðìяíñêèе ñеìüè, æèâøèе â Иðàíе è íà
òеððèòîðèяõ Îñìàíñêîãî ãîñóäàðñòâà, áûëè ïеðеñеëеíû â Àçеðáàй-
äæàí. Çеìëè êîðеííîãî íàñеëеíèя, àçеðáàйäæàíñêèõ òþðêîâ, íà-

Карабахский ковёр
*Монетный двор — ìеñòî, ãäе ÷еêàíèëè ìîíеòû

99
Азербайджан в новое время

Переселение армян на азербайджанские земли


(русский художник Владимир Машков)

Когда армян- ñèëüñòâеííî îòáèðàëèñü è ïеðеäàâàëèñü ïеðеñе-


ские семьи ëёííûì ñþäà àðìяíàì. Мíîãî àðìяíñêèõ ñеìей
были пересе- áûëî ïеðеñеëеíî íе òîëüêî â Êàðàáàõ, íî è íà òеð-
лены в Азер- ðèòîðèè Иревана, Нахчывана è Борчалы. Âñё ýòî
байджан? ñòàëî íà÷àëîì îñóùеñòâëяеìûõ àðìяíàìè â áóäóùеì
àêòîâ ãеíîцèäà ïðîòèâ íàøеãî íàðîäà.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Ïî÷еìó Øóøèíñêàя êðеïîñòü íàçûâàëàñü «Ïàíàõàáàäîì»?
2. Íàйäèòе íà êàðòе õàíñòâà, ðàñïîëîæеííûе ïî ñîñеäñòâó ñ Êà-
ðàáàõñêèì õàíñòâîì.
3. Êàêîй äîêóìеíò ñâèäеòеëüñòâóеò î òîì, ÷òî Êàðàáàõ яâëяеòñя
èñêîííî àçеðáàйäæàíñêîй çеìëёй?
4. Êîãäà àðìяíе áûëè ïеðеñеëеíû â Êàðàáàõ è íà äðóãèе àçеðáàй-
äæàíñêèе çеìëè? Îáîñíóйòе ñâîè ìûñëè íà îñíîâе ïðеäñòàâ-
ëеííîй âûøе èëëþñòðàцèè.

100
Иреванское ханство

27. Иреванское ханство

Îäíèì èç íеçàâèñèìûõ ãîñóäàðñòâ, îáðàçîâàâøèõñя íà àçеðáàй-


äæàíñêèõ çеìëяõ â 18-îì âеêе, áûëî Иреванское ханство. Õàíñòâî
áûëî îáðàçîâàíî íà òеððèòîðèè íûíеøíей Àðìеíèè — çеìëяõ Çà-
ïàäíîãî Àçеðáàйäæàíà. Õàíñòâî áûëî ïîäеëеíî íà ìàãàëû Ãûðõáó-
ëàã, Çяíãèáàñàð, Âеäèáàñàð, Сàðäàðàáàä, Ãёй÷е, Äеðе÷è÷еê è äð.
Àçеðáàйäæàíñêèе òþðêè ïðè ïðîèçíîøеíèè ñëîâ, íà÷èíàþùèõñя
íà áóêâó «ð», ê íà÷àëó ñëîâà äîáàâëяëè çâóê «è». Íà-
Когда было
ïðèìеð, Ðàìàçàí — Иðàìàçàí, Ðàãèì — Иðàãèì, Ðçà–
образовано
Иðçà. Тàê êàê ñòîëè÷íûй ãîðîä õàíñòâà íàçûâàëñя
Иреванское
Ðеâàí, â íàðîäе ýòî íàçâàíèе ñòàëî çâó÷àòü êàê ханство?
Иðеâàí, à ñàìî õàíñòâî — êàê Иðеâàíñêîе õàíñòâî.
Íàñеëеíèе Иðеâàíñêîãî õàíñòâà ñîñòàâëяëè àçеðáàйäæàíñêèе
òþðêè. Íàøè äàëёêèе ïðеäêè æèëè íà ýòèõ çеìëяõ ñ ãëóáîêîй
äðеâíîñòè.
Àðìяíе áûëè ìàññîâî ïîñеëеíû íà ýòèõ çеìëяõ â 19-ом веке цàð-
ñêîй Ðîññèей. Еùё äî ýòîãî, â 15-îì âеêе, ñ ðàçðеøеíèя àçеðáàй-
äæàíñêîãî ïðàâèòеëя íеçíà÷èòеëüíàя ÷àñòü àðìяí ïîñеëèëàñü â
îêðеñòíîñòяõ ìеñòíîñòè «Ó÷ êèëñе». Äàæе àðìяíñêèе èñòî÷íèêè
òîãî âðеìеíè òîæе ñîîáùàëè î ðàñïîëîæеíèè ìеñòíîñòè «Ó÷ êèëñе»
â Àçеðáàйäæàíе.
Сòîëèцей õàíñòâà áûë ãîðîä Иðеâàí. Ãîðîäñêîе íàñеëеíèе ñî-
ñòîяëî èç àçеðáàйäæàíñêèõ òþðêîâ. Îñíîâíûìè çàíяòèяìè íàñеëе-
íèя õàíñòâà áûëè ñêîòîâîäñòâî è çеìëеäеëèе. Сêîòîâîäû çàíèìà-
ëèñü îòãîííûì ñêîòîâîäñòâîì. Îíè äеðæàëè êðóïíûй è ìеëêèй
ðîãàòûй ñêîò. Çеìëеäеëüцû, â îñíîâíîì,
âîçäеëûâàëè çеðíîâûе êóëüòóðû.
Êðеñòüяíе, íе âëàäеâøèе çеìëёй è îðó-
äèяìè òðóäà, îáðàáàòûâàëè çеìеëüíûе
óãîäüя õàíîâ è áеêîâ; èç ñîáðàííîãî óðî-
æàя èì äîñòàâàëàñü ëèøü òðеòüя ÷àñòü.
Ðеìеñëî è òîðãîâëя òàêæе çàíèìàëè
âàæíîе ìеñòî â æèçíè õàíñòâà. Бîëüøèí-
ñòâî ðеìеñëеííèêîâ áûëè òêà÷àìè. Îíè, â
îñíîâíîì, çàíèìàëèñü êîâðîòêà÷еñòâîì.
Ãîðîä Иðеâàí áûë îäíèì èç âàæíûõ ðе-
ìеñëеííûõ, òîðãîâûõ è êóëüòóðíûõ цеíò- Знамя Иреванского
ðîâ Àçеðáàйäæàíà. ханства

101
Азербайджан в новое время

Ãðóçèíñêèй цàðü íеîäíîêðàòíî ñîâеðøàë íàáеãè íà òеððèòîðèþ


õàíñòâà.
Âî âðеìя ýòèõ íàáеãîâ ãðóçèíû ãðàáèëè è ðàçîðяëè òеððèòîðèþ
õàíñòâà, ìíîãèе ñеìüè áûëè óãíàíû â ïëеí.
 íà÷àëе 19-ãî ñòîëеòèя, âî âðеìя ïеðâîй âîйíû ìеæäó Ðîññèей
è ãîñóäàðñòâîì Ãàäæàðîâ ðóññêèе äâàæäû ñîâеðøàëè ïîõîä íà Иðе-

Карта Иреванского ханства


âàí. Â õîäе êàæäîãî ïîõîäà àðìяíе, ñòðеìèâøèеñя ñîçäàòü ñеáе ãî-
ñóäàðñòâî íà òеððèòîðèè õàíñòâà, ïðîяâëяëè îñîáóþ àêòèâíîñòü.
Àðìяíе âíîâü ñîâеðøèëè ïðеäàòеëüñòâî ïðîòèâ ãîñóäàðñòâà, ïîä-
äàííûìè êîòîðîãî яâëяëèñü, âñеãäà ïîëó÷àя îò íеãî âíèìàíèе è çà-
áîòó. Îíè ïеðеäàâàëè ðóññêèì âîйñêàì èíôîðìàцèþ î âîйñêàõ è ïî-
çèцèяõ èðеâàíñêîãî õàíà. Àðìяíе òàêæе îáеñïе÷èâàëè ðóññêóþ
àðìèþ ïðîäîâîëüñòâèеì. Îäíàêî â ýòîй âîйíе Иðеâàíñêîе õàíñòâî
ñìîãëî îòñòîяòü ñâîþ íеçàâèñèìîñòü. Âеñíîй 1827 года ðóññêèе
âíà÷àëе îñàäèëè Иðеâàíñêóþ êðеïîñòü. Íà ïðеäëîæеíèе цàðñêîãî ãе-
íеðàëà ñäàòüñя âûäàþùèйñя àçеðáàйäæàíñêèй ïîëêîâîäец Гасан хан
îòâеòèë îòêàçîì. Îí ïîêëяëñя ñðàæàòüñя äî ïîñëеäíей êàïëè êðîâè.
Çàùèòíèêè êðеïîñòè ãеðîè÷еñêè ñðàæàëèñü. Ïîýòîìó îñàäà ïðîäîë-
æàëàñü äëèòеëüíîе âðеìя. Íî ê ðóññêîй àðìèè ïîäîøëî ïîäêðеïëе-
íèе. Ãîðîä âíîâü áûë àòàêîâàí, ðàçðóøеí è ñîææёí. Ïðеâðàòèâ ãîðîä
â ðóèíû, ðóññêèе âíîâü, óæе âî âòîðîй ðàç, ïеðеøëè â àòàêó. Ïîñëе
çàõâàòà ÷àñòè êðеïîñòè ðóññêèì óäàëîñü çàâëàäеòü âñеì ãîðîäîì.

102
Иреванское ханство

Тàêèì îáðàçîì, Иðеâàí-


ñêîе õàíñòâî áûëî çàõâà÷еíî
Ðîññèей. Öàðñêîе ïðàâè-
òеëüñòâî íà÷àëî â ìàññîâîì
ïîðяäêе ïеðеñеëяòü àðìяí
â Иðеâàí è еãî îêðеñòíîñòè.
Сàìûе ëó÷øèе çеìëè è äîìà
àçеðáàйäæàíñêèõ òþðêîâ
áûëè îòäàíû àðìяíàì. Öе-
ëüþ òàêîй ïîëèòèêè áûëî
ðàçúеäèíèòü, âáèòü êëèí Мечеть в Иреване, принадлежащая
ìеæäó àçеðáàйäæàíñêèìè азербайджанскому народу
è îñìàíñêèìè òþðêàìè. Àð- (художник Дюбуа де Монпере)
ìяíе, õàðàêòеðíîй ÷еðòîй
êîòîðûõ яâëяеòñя ëèцеìеðèе è àðìеíèçàцèя òþðêî-àçеðáàйäæàíñêèõ
òîïîíèìîâ (ãеîãðàôè÷еñêèõ íàçâàíèй ìеñòíîñòè), èçìеíèëè íàçâà-
íèе è ýòîãî äðеâíеãî àçеðáàйäæàíñêîãî ãîðîäà. Îíè íàçâàëè еãî
«Еðеâàí» èëè «Эðèâàíü». Óêàçîì ðóññêîãî цàðя íà äðеâíеòþðêñêèõ
çеìëяõ áûëî ñîçäàíî ÷óæäîе îáðàçîâàíèе — «àðìяíñêàя îáëàñòü».
Тàêèì îáðàçîì, íàøè äðеâíеàçеðáàйäæàíñêèе çеìëè — Иðеâàíñêîе
õàíñòâî — áûëè îòäàíû цàðñêîй Ðîññèей àðìяíàì.
Ïîñëе ïàäеíèя цàðñêîãî ïðàâèòеëüñòâà, â 1918 ãîäó, íà ýòèõ çеìëяõ
áûëî îáðàçîâàíî àðìяíñêîе ãîñóäàðñòâî. Íà÷àëîñü ìàññîâîе ïеðе-
èìеíîâàíèе âñеõ àçеðáàйäæàíñêî-òþðêñêèõ òîïîíèìîâ íà òеððèòî-
ðèè õàíñòâà íà àðìяíñêèе íàçâàíèя. Â íàñòîяùее âðеìя íà òеððè-
òîðèè áûâøеãî Иðеâàíñêîãî õàíñòâà íе îñòàëîñü íè îäíîãî
àçеðáàйäæàíцà è òîïîíèìà íà àçеðáàйäæàíñêîì яçûêе.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.  ÷ёì çàêëþ÷àëàñü цеëü ïеðеñеëеí÷еñêîй ïîëèòèêè цàðñêîãî
ïðàâèòеëüñòâà?
2. Êîãäà âïеðâûе àðìяíе áûëè ïеðеñеëеíû íà àçеðáàйäæàíñêèе
çеìëè? Íà îñíîâе äîïîëíèòеëüíîй èíôîðìàцèè ïîäãîòîâüòе
ïðеçеíòàцèþ.
3. Íà êàêèõ еùё àçеðáàйäæàíñêèõ çеìëяõ áûëè ïîñеëеíû àð-
ìяíе?
4. Î ÷ёì ñâèäеòеëüñòâóеò òîò ôàêò, ÷òî íàñеëеíèе Иðеâàíñêîãî
õàíñòâà ñîñòàâëяëè àçеðáàйäæàíñêèе òþðêè?
5. Êàêîâà ó÷àñòü íàøèõ ïàìяòíèêîâ êóëüòóðû â Иðеâàíе?

103
Азербайджан в новое время

28. Почему Гянджа была переименована


в Елизаветполь?
Бûëî íà÷àëî 19-го века.  òî âðеìя â
Àçеðáàйäæàíе íе áûëî еäèíîãî цеíòðà-
ëèçîâàííîãî ãîñóäàðñòâà. Íàøà ñòðàíà
áûëà ðàçäеëеíà íà ìеëêèе ãîñóäàðñòâà —
ханства. Тàêîе ïîëîæеíèе óñëîæíяëî çà-
ùèòó ñòðàíû îò íàïàäеíèй èíîçеìцеâ.
Ïîëüçóяñü ýòèì, цàðñêàя Ðîññèя ñòðе-
ìèëàñü çàõâàòèòü àçеðáàйäæàíñêèе çеìëè.
Ðîññèйñêèе âîйñêà âíà÷àëе çàõâàòèëè
äðеâíеàçеðáàйäæàíñêèе çеìëè — Газах,
Шамшадиль, Борчалы è Джаро-Бала-
кен, Лори и Памбек. Сëеäóþùей ìèøе-
íüþ ñòàëî Гянджинское ханство, ïîòîìó
÷òî îò Ãяíäæè íà÷èíàëñя ïóòü, âеäóùèй
â äðóãèе àçеðáàйäæàíñêèе õàíñòâà. Â òî
Джавад хан
(художник Назим Бабаев) âðеìя Ãяíäæîй ïðàâèë Джавад хан. Îí
áûë áеññòðàøíûì, îòâàæíûì ïîëêîâîä-
цеì è ìóäðûì ãîñóäàðñòâеííûì äеяòеëеì. Âñе ñâîè óñèëèя Äæàâàä
õàí íàïðàâèë íà äîñòèæеíèе цеëîñòíîñòè è íеçàâèñèìîñòè àçеðáàй-
äæàíñêèõ çеìеëü.
Ðîññèйñêàя èìïеðèя îáëàäàëà ìîùíîй àðìèей. Âîеâàòü â îäè-
íî÷êó ñ òàêîй ñèëîй ìàëеíüêîìó õàíñòâó áûëî íеïðîñòî. Чòîáû ïðе-
äîòâðàòèòü çàõâàò ñòðàíû, íàäî áûëî îáúеäèíèòüñя. Íî â ýòîì íеðàâ-
íîì ñðàæеíèè ñ ñèëüíûì âðàãîì Äæàâàä õàí è íàñеëеíèе Ãяíäæè
îñòàëèñü îäíè. Íеñìîòðя íà ýòî, цàðñêèì âîйñêàì áûëî îêàçàíî
óïîðíîе ñîïðîòèâëеíèе. Ïðеäëîæеíèе ãëàâíîêîìàíäóþùеãî цàðñêèìè
âîйñêàìè î ñäà÷е áûëî îòâеðãíóòî. Äæàâàä õàí â îòâеò íà ýòî ïðеä-
ëîæеíèе ðóññêîãî ãеíеðàëà ãðóçèíñêîãî ïðîèñõîæäеíèя íàïèñàë:
«Õî÷еøü âîеâàòü, äàâàй âîеâàòü. Ãðîçèøüñя, ÷òî еñëè íе ïðèìó òâîё
ïðеäëîæеíèе, íàâëеêó íà ñеáя áеäó. Íà ñàìîì äеëе, íеñ÷àñòüе òеáя
ïðèâеëî ñþäà èç Петербурга*...». Бûëî ðеøеíî îêàçàòü ñîïðîòèâëеíèе
âðàãó, ãðîçèâøеìó ïðеäàòü Ãяíäæó îãíþ è ìе÷ó. Äëя Äæàâàä õàíà
ñâîáîäà ðîäíîй çеìëè áûëà äîðîæе ñîáñòâеííîй æèçíè è âëàñòè.

*Санкт-Петербург — ñòîëèцà цàðñêîй Ðîññèè

104
Почему Гянджа была переименована в Елизаветполь?

 яíâàðе 1804 года цàð-


ñêàя àðìèя ïеðеøëà ê ðе-
øàþùей àòàêе Ãяíäæè. Ãяíä-
æèíцû ãеðîè÷еñêè ñðàæà-
ëèñü. Íà çàùèòó ðîäèíû íà-
ðàâíе ñ ìóæ÷èíàìè âñòàëè è
æеíùèíû. Äæàâàä õàí, âî-
îðóæёííûй ñàáëей, ãеðîè÷еñ-
êè ñðàæàëñя ñ цàðñêèìè ñîë-
äàòàìè íà êðеïîñòíûõ ñòеíàõ.
Ïîòîì ðóññêèй ãеíеðàë è
Äæàâàä õàí íà÷àëè áèòüñя
îäèí íà îäèí. Íî âñêîðе
ãеíеðàë ïîíяë, ÷òî îí íе ñïðà-
âèòñя ñ óäàðàìè õðàáðîãî
Äæàâàä õàíà. Îí ïîçâàë íà
ïîìîùü ñîëäàò, à ñàì ñïàññя
áеãñòâîì. Âîйñêà цàðñêîй Ðîñ-
ñèè, ïîíеñя áîëüøèе ïîòеðè,
âûíóæäеíû áûëè îòñòóïèòü.
Îòñòóïèâøèе цàðñêèе âîй-
ñêà äëя ðеøèòеëüíîй àòàêè
âûáðàëè äеíü ïðàçäíèêà Ðà-
ìàçàí. Сèëû áûëè íеðàâíûе.
Âîйñêà цàðñêîй Ðîññèè ìíî-
ãîêðàòíî ïðеâîñõîäèëè êàê
ïî ÷èñëеííîñòè, òàê è ñ òî÷êè
Штурм крепости Гянджи, 1804.
çðеíèя âîеííîй òеõíèêè. Ðóñ-
(Художник Адольф Шарлемань)
ñêèе âîйñêà âîøëè â ãîðîä.
Âñêîðе íà óëèцàõ ãîðîäà íà÷àëèñü áîè. Êàæäûй äîì, êàæäàя
óëèцà ïðеâðàòèëèñü â îêîïû. Âðàãó áûëî îêàçàíî óïîðíîе, ãеðîè-
÷еñêîе ñîïðîòèâëеíèе. Äæàâàä õàí è еãî ñûí ïàëè ñìеðòüþ õðàáðûõ
íà ïîëе áîя. Ïîñëе ýòîãî ãîðîä áûë çàõâà÷еí. Ðîñ-
ñèйñêèе âîйñêà, îáúеäèíèâøèñü ñ àðìяíàìè, ó÷èíèëè Сколько лет
ïðîòèâ àçеðáàйäæàíñêîãî íàñеëеíèя Ãяíäæè êðî- тому назад про-
âàâóþ ðеçíþ. изошёл захват
Сóïðóãà Äæàâàä õàíà Бейèì õàíûì âñòðеòèëà Гянджи?
еãî ñìеðòü ñ áîëüøîй ñòîйêîñòüþ. Её ñòîйêîñòü è

105
Азербайджан в новое время

äîñòîèíñòâî ïðèâеëè â èçóìëеíèе äàæе áеçæàëîñòíîãî ðóññêîãî ãе-


íеðàëà. Ïîñëе çàõâàòà Ãяíäæè цàðñêèй ãеíеðàë яâèëñя â õàíñêèй
äâîðец. Ïðè еãî ïîяâëеíèè Бейèì õàíûì, îáíàæèâ ñàáëþ, íàáðî-
ñèëàñü íà ãеíеðàëà. Еñëè áû íе ïîäîñïеâøèе ñîëäàòû, òî âðяä ëè
ãеíеðàë óцеëеë. Óäàð ñàáëè ïðèøёëñя íà ñîëäàòà, çàñëîíèâøеãî
ñîáîй ãеíеðàëà. Ïîáëеäíеâøèй îò ñòðàõà ãеíеðàë ïîêèíóë äâîðец.
Беññòðàøíàя æеíà õàíà íе ñêëîíèëà ãîëîâû ïеðеä âðàãîì. Îíà äеð-
æàëà â äóøе òðàóð ïî ïîãèáøèì ìóæó, ñûíó è âñей Ãяíäæе. Îäèí
èç ðóññêèõ ãеíеðàëîâ ïðèçíàâàëñя: «Я îïðàâäûâàþ Äæàâàä õàíà,
òàê êàê óâàæàþ ëþäей, äîñòîйíî ñëóæàùèõ ñâîей
Как вы
ðîäèíе. Îí ïîãèá ãеðîè÷еñêîй ñìеðòüþ, çàùèùàя
оцениваете
признание
ãîðîä ñ îðóæèеì â ðóêе».
русского Íàçâàíèе ãеðîè÷еñêîй Ãяíäæè ïóãàëî çàõâàò÷è-
генерала? êîâ. Сîõðàíеíèе ýòîãî íàçâàíèя â èñòîðèè ìîãëî
óêðеïèòü âîëþ, áîеâîй äóõ íàðîäà. Âîò ïî÷еìó
Ãяíäæà áûëà ïеðеèìеíîâàíà. Ãîðîä ñòàë íàçûâàòüñя â ÷еñòü ñóï-
ðóãè ðóññêîãî цàðя Еëèçàâеòïîëеì. Íà êàæäîãî, êòî ïðîèçíîñèë
ñëîâî «Ãяíäæà», íàëàãàëè øòðàô â îäíó ñеðеáðяíóþ ìîíеòó.
Çàõâàò Ãяíäæè îòêðûë äîðîãó äëя çàõâàòà äðóãèõ àçеðáàйäæàí-
ñêèõ çеìеëü. Ïîñëе ýòîãî àçеðáàйäæàíñêèе õàíñòâà îäíî çà äðóãèì
áûëè çàõâà÷еíû цàðñêîй Ðîññèей.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Êàê âû äóìàеòе, ïî÷еìó Ãяíäæà áûëà çàõâà÷еíà?
2. Ïî÷еìó Ãяíäæà áûëà ïеðеèìеíîâàíà?
3. Îïðеäеëèòе ñõîæèе è îòëè÷èòеëüíûе ÷еðòû Ãàäæè Чеëеáè
õàíà è Äæàâàä õàíà.
Гаджи Челеби хан Джавад хан
отличия сходства отличия

4. Сîñòàâüòе íеáîëüøîй ðàññêàç íà òеìó «Ãеðîèçì Äæàâàä


õàíà».
5. Ïîäãîòîâüòе ïðеçеíòàцèþ îá èñòîðèè ãîðîäà Ãяíäæè.

106
Разделение Азербайджана

29. Разделение Азербайджана

Меæäó àçеðáàйäæàíñêèìè õàíñòâàìè ÷àñòî ïðîèñõîäèëè ðàñïðè,


âîйíû. Эòî ñîçäàâàëî áëàãîïðèяòíûе óñëîâèя äëя èíîçеìíûõ âðà-
ãîâ, ñòðеìèâøèõñя çàõâàòèòü íàøó ñòðàíó. Íеêîòîðûе äàëüíîâèä-
íûе õàíû ñòàðàëèñü îáúеäèíèòü àçеðáàйäæàíñêèе çеìëè â еäèíîе
ãîñóäàðñòâî. Ïîëèòèêà îáúеäèíеíèя àçеðáàйäæàí-
ñêèõ çеìеëü, ïðîâîäèìàя Øеêèíñêèì, Óðìèйcêèì, Возможна ли
Êàðàáàõñêèì è Ãóáèíñêèì õàíñòâàìè, ïîòеðïеëà была оккупа-
ция, если бы
êðàõ. Âðàæäà ìеæäó õàíñòâàìè è âìеøàòеëüñòâî
было единое
ñîñеäíèõ ãîñóäàðñòâ ïðеïяòñòâîâàëè îáðàçîâàíèþ государство?
еäèíîãî ãîñóäàðñòâà. Âîñïîëüçîâàâøèñü ýòèì, цàð-
ñêàя Ðîññèя íà÷àëà ïðîâîäèòü â æèçíü ïëàí çàõâàòà àçеðáàйäæàí-
ñêèõ çеìеëü. Эòîò ïëàí áûë ïîäãîòîâëеí еùё â íà÷àëе 18-го века
ðîññèйñêèì цàðёì Ïеòðîì I. Íî â òî âðеìя íàø íàðîä, âîçãëàâëяе-
ìûй Íàäèð õàíîì Àôøàðîì, èçãíàë èç ñòðàíû çàõâàò÷èêîâ. Ïëàí
çàõâàò÷èêîâ íе îñóùеñòâèëñя. Эòî îáúяñíяеòñя ñïëî÷ёííîñòüþ íà-
ðîäà, íàëè÷èеì â òî âðеìя еäèíîãî ãîñóäàðñòâà.

Захватнический поход армии царской России

107
Азербайджан в новое время

 íà÷àëе 19-го века â Àçеðáàйäæàíе óæе íе


Каковы
причины ñóùеñòâîâàëî еäèíîãî ãîñóäàðñòâà. Эòî ñîçäàâàëî
поражения ïî÷âó äëя çàõâàòà àçеðáàйäæàíñêèõ çеìеëü Ðîñ-
государства ñèей. Меëêèе àçеðáàйäæàíñêèе õàíñòâà, îñòàâøèñü
Гаджаров? îäèí íà îäèí ñ ìîùíîй àðìèей âеëèêîй èìïеðèè,
áûëè çàõâà÷еíû îäíî çà äðóãèì. Чòîáû ïðеäîòâðà-
òèòü îêêóïàцèþ, Ãàäæàðñêîе ãîñóäàðñòâî íà þãе Àçеðáàйäæàíà îáú-
яâèëî âîйíó Ðîññèйñêîй èìïеðèè. Íî, áëàãîäàðя ÷èñëеííîìó
ïðеâîñõîäñòâó âîеííûõ ñèë è îðóæèя, Ðîññèя îäеðæàëà ïîáеäó.
12 октября 1813 года â ñеëеíèè Гюлистан, â Êàðàáàõе, ìеæäó
ãîñóäàðñòâîì Ãàäæàðîâ è Ðîññèйñêîй èìïеðèей áûë ïîäïèñàí ìèð-
íûй äîãîâîð. Теì ñàìûì áûëî ïîëîæеíî íà÷àëî ðàçäеëó àçеðáàй-
äæàíñêèõ çеìеëü. Гянджинское, Карабахское, Шекинское, Шама-
хинское, Бакинское, Губинское, Дербентское è Лянкяранское
ханства Àçеðáàйäæàíà áûëè çàõâà÷еíû Ðîññèйñêîй èìïеðèей. Íàø
íàðîä è ñòðàíà îêàçàëèñü ðàçäеëёííûìè. Ãþëèñòàíñêèй äîãîâîð áûë
ñàìûì íеñïðàâеäëèâûì, æеñòîêèì ïî ñâîей ñóòè. Ðàçäеëеíèе íàøеãî
íàðîäà è íàøèõ çеìеëü îçíà÷àëî ðàçäеëеíèе âñей íàøей èñòîðèè,
ðàäîñòей è ïе÷àëей, ñóäüáû è äðеâíейøей êóëüòóðû цеëîãî íàðîäà.

Как вы отделили мясо от костей,


Сердце от тела, душу от мощей,
Кто дал вам такое право?
Кто пригласил вас на нашу землю?

(Бахтияр Вагабзаде.
Из поэмы «Гюлистан»)

Ïîñëе Ãþëèñòàíñêîãî ìèðà Ðîññèйñêàя èìïе-


Как по-вашему, ðèя ñîáèðàëàñü çàõâàòèòü íîâûе çеìëè. Â äей-
можно ли было ñòâèòеëüíîñòè, её цеëüþ áûëî çàâîеâàíèе âñеõ
предотвратить äðеâíèõ àçеðáàйäæàíñêèõ çеìеëü, âêëþ÷àя Íàõ-
захват земель?
÷ûâàí è Иðеâàí, â òîì ÷èñëе è çàâîеâàíèе çеìеëü
Юæíîãî Àçеðáàйäæàíà. Ãîñóäàðñòâî Ãàäæàðîâ è
ðяä àçеðáàйäæàíñêèõ õàíîâ õîòеëè îñâîáîäèòü çàõâà÷еííûе Ðîñ-
ñèей çеìëè. Íàðîä íе õîòеë ìèðèòüñя ñ èíîçеìíîй îêêóïàцèей,
îêàçûâàë ñîïðîòèâëеíèе.
 ðеçóëüòàòе âñеãî ýòîãî â 1826 году íà÷àëàñü íîâàя âîйíà ìеæäó
Ðîññèей è ãîñóäàðñòâîì Ãàäæàðîâ. Ïеðâûй ïеðèîä âîйíû áûë óñ-

108
Разделение Азербайджана

ïеøíûì äëя ãîñóäàðñòâà Ãàäæàðîâ. Ãяíäæà è ÷àñòü äðóãèõ òеððè-


òîðèй áûëè îñâîáîæäеíû. Îäíàêî ïðеâîñõîäñòâî â âîеííîì ñíàðя-
æеíèè è ÷èñëеííîñòè âîйñê äàëî âîçìîæíîñòü ðóññêèì äîáèòüñя
ïеðеëîìà â õîäе âîйíû. Â 1827 году ðóññêèе âîйñêà çàõâàòèëè На-
хчыван è Иреван. Âîйñêà Ãàäæàðîâ îòñòóïèëè íàçàä. Ðóññêèе âîй-
ñêà, âîñïîëüçîâàâøèñü ýòèì, ïеðеøëè Àðàç è çàõâàòèëè Теáðèç,
Óðìèþ è Àðäеáèëü. Îäíîìó èç ðóññêèõ ãеíеðàëîâ áûë äàí ïðèêàç
çàõâàòèòü áèáëèîòеêó èç ãðîáíèцû Øейõà Сеôè â Àðäеáèëе. Â áèá-
ëèîòеêе õðàíèëèñü áеñцеííûе ðеä÷àйøèе ðóêîïèñè. Ãеíеðàë ïîíè-
ìàë, ÷òî âûâîç ðóêîïèñей âûçîâеò ãíеâ íàðîäà. Ïîýòîìó îí
ïðèáеãíóë ê õèòðîñòè. Сíà÷àëà ãеíеðàë ðеøèë âûêàçàòü ñâîё óâà-
æеíèе ê ìóñóëüìàíàì è èõ ñâяòûì ìеñòàì. Îí ïîäàðèë ãðîáíèце
áîëüøîй êðàñèâûй êîâёð. Еãî òóò æе ðàçîñòëàëè íà ïîëó â ãðîá-
íèце. Ïîòîì îí ïðèãëàñèë ê ñеáе âëèяòеëüíûõ ðеëèãèîçíûõ ñëó-
æèòеëей. Îí ñîîáùèë èì, ÷òî äëя âîñïèòàíèя ñâîèõ ìóñóëüìàíñêèõ
ïîääàííûõ цàðñêîе ïðàâèòеëüñòâî íóæäàеòñя â êíèãàõ çíàìеíèòûõ
ó÷ёíûõ Âîñòîêà. Ïîýòîìó îí ïîïðîñèë ðàçðеøеíèя íà îòïðàâêó â
Ïеòеðáóðã ÷àñòè áèáëèîòеêè Øейõà Сеôè. Ãеíеðàë îáеùàë, ÷òî
ïîñëе ñíяòèя êîïèй ýòè êíèãè áóäóò íеïðеìеííî âîçâðàùеíû íà-
çàä. Êíèãè ïîä îõðàíîй ðóññêèõ ñîëäàò ñíà÷àëà áûëè ïеðеâеçеíû â
Тèôëèñ, à îòòóäà â Ðîññèþ. Те, êòî îòäàë ýòè êíèãè, à òàêæе ïðî-
ñòûе ëþäè, ñëûøàâøèе îá ýòîì, èñêðеííе âеðèëè, ÷òî ïîñëе ñíяòèя
êîïèй êíèãè áóäóò âîçâðàùеíû. Äîëãîе âðеìя îíè íе ïîíèìàëè,
÷òî ýòî áûëî ïðîñòî óëîâêîй, ãðàáеæîì.
10 февраля 1828 года â ñеëеíèè Туркменчай, â Юæíîì Àçеð-
áàйäæàíе, áûë ïîäïèñàí ìèðíûй äîãîâîð. Ïî äîãîâîðó, Íàõ÷ûâàí-
ñêîе è Иðеâàíñêîе õàíñòâà òîæе ïîïàëè ïîä ãíеò Ðîññèè. Ðàçäеëе-
íèе íàøей ñòðàíû è íàðîäà áûëî îôèцèàëüíî óçàêîíеíî. Âñе çеìëè
Àçеðáàйäæàíà ñеâеðíее ðеêè Àðàç áûëè çàõâà÷еíû Ðîññèей. Íàøà
ðîäèíà ïîòеðяëà ñâîþ íеçàâèñèìîñòü. Тóðêìеí÷àйñêèй äîãîâîð ðàç-
äеëèë íе òîëüêî íàøó ðîäèíó è íàðîä. Îí ïîëîæèë íà÷àëî äàëü-
íейøèì íàøèì òðàãеäèяì.
Ðîññèйñêîе ïðàâèòеëüñòâî äëя ñîçäàíèя ñеáе îïîðû íà÷àëî
ïеðеñеëяòü íà àçеðáàйäæàíñêèе çеìëè àðìяí. 21 ìàðòà 1828 ãîäà,
â äеíü Íîâðóç áàйðàìà, óêàçîì цàðя íà çеìëяõ Íàõ÷ûâàíà è Иðе-
âàíà áûëà ñîçäàíà âûìûøëеííàя «àðìяíñêàя îáëàñòü». Тàêèì îá-
ðàçîì áûëî âîçíàãðàæäеíî ïðеäàòеëüñòâî àðìяí ïðîòèâ íàøеãî
íàðîäà. Íà äðеâíеàçеðáàйäæàíñêèõ çеìëяõ — òеððèòîðèè Иðеâàí-
ñêîãî õàíñòâà áûëà çàëîæеíà îñíîâà «Àðìяíñêîãî ãîñóäàðñòâà».

109
Азербайджан в новое время

Заключение Туркменчайского договора


(художник Владимир Машков)

Ãëàâíîй ïðè÷èíîй ðàçäеëеíèя íàøей Ðîäèíû â íà÷àëе 19-ãî


âеêà áûëî òî, ÷òî â òî âðеìя ó íàñ íе áûëî еäèíîãî ãîñóäàðñòâà.
Íàø íàðîä íе ìîã ñïëîòèòü ñâîè ñèëû.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Êàêèе àçеðáàйäæàíñêèе çеìëè áûëè îêêóïèðîâàíû çàêëþ÷е-
íèеì Тóðêìеí÷àйñêîãî äîãîâîðà?
2. Êàê ïî-âàøеìó, äейñòâèòеëüíî ëè цàðñêîе ïðàâèòеëüñòâî õî-
òеëî ïîëó÷еíèя ìóñóëüìàíñêèì íàñеëеíèеì îáðàçîâàíèя?
3. Иçëîæèòе ôàêòîðû, ïðеïяòñòâîâàâøèе îáðàçîâàíèþ еäèíîãî
ãîñóäàðñòâà.
4. Ïîяñíèòе íеñïðàâеäëèâîñòü Ãþëèñòàíñêîãî è Тóðêìеí÷àй-
ñêîãî äîãîâîðîâ.
5. Сðàâíèòе Ãþëèñòàíñêèй è Тóðêìеí÷àйñêèй äîãîâîðû.

Гюлистанский договор Туркменчайский договор


oтличительные черты cхожие черты oтличительные черты

110
Историки-летописцы

30. Историки-летописцы

Ïèñàòü èñòîðèþ òàê æе òðóäíî è ïî-


÷еòíî, êàê è ñîçäàâàòü ñàìó èñòîðèþ. Иñ-
òîðèþ íàäî ïèñàòü òàêîй, êàêàя îíà еñòü
â ðеàëüíîñòè. Âû óæе èçó÷èëè äеяòеëü-
íîñòü íàðîäíûõ ãеðîеâ, ãîñóäàðей è ïîë-
êîâîäцеâ, ñîçäàâàâøèõ ïîëíóþ ãеðîèçìà
èñòîðèþ íàøеãî íàðîäà. Теïеðü æе áóäеì
çíàêîìèòüñя ñ èñòîðèêàìè-ëеòîïèñцàìè,
íàïèñàâøèìè íàøó ñëàâíóþ èñòîðèþ,
êàæäàя ñòðàíèцà êîòîðîй ïîëíà íàçèäà-
òеëüíîñòè, âûçûâàеò ÷óâñòâî ãîðäîñòè çà
íàøèõ ãеðîè÷еñêèõ ïðеäêîâ.
Аббасгулу ага Бакиханов ðîäèëñя â
1794 ãîäó â ñеëеíèè Õèëя (íûíе Àìèðàä-
æàíû) áëèç Бàêó. Îí áûë ñûíîì îäíîãî
èç áàêèíñêèõ õàíîâ. Аббасгулу ага Бакиханов
 þíîøеñêèе ãîäû îí ïîëó÷èë ïðе-
âîñõîäíîе îáðàçîâàíèе, â ñîâеðøеíñòâе èçó÷èâ àðàáñêèй, ïеðñèä-
ñêèй яçûêè, ëèòеðàòóðó, áîãîñëîâèе.
Ïîçæе Àááàñãóëó àãà Бàêèõàíîâ ïеðееçæàеò â Тèôëèñ. Â òî
âðеìя çäеñü ðàñïîëàãàëîñü ãëàâíîе óïðàâëеíèе Ðîññèè ïî Êàâêàçó.
Àááàñãóëó àãà ïîñòóïàеò ñþäà íà âîеííóþ ñëóæáó. Îí ñеðüёçíî èçó-
÷àеò ðóññêèй яçûê, ïîñëе ÷еãî еãî íàçíà÷àþò ïеðеâîä÷èêîì ïî âîñ-
òî÷íûì яçûêàì â êàíцеëяðèè ãëàâíîêîìàíäóþùеãî Ðîññèè. Сëóæà
â ðóññêîй àðìèè, îí âîçâûñèëñя äî ÷èíà ïîëêîâíèêà. Óäîñòîèòüñя
òàêîãî âûñîêîãî âîеííîãî ÷èíà â òе âðеìеíà äëя ìóñóëüìàíèíà áû-
ëî ÷ðеçâû÷àйíî ñëîæíûì äеëîì.
Àááàñãóëó àãà Бàêèõàíîâ ïðèñóòñòâîâàë ïðè ïеðеãîâîðàõ ìеæ-
äó Ðîññèей è Ãàäæàðàìè â Тóðêìеí÷àе, ñòàâ ñâèäеòеëеì ðàçäеëе-
íèя ðîäèíû íà äâе ÷àñòè. Âî âðеìя ñëóæáû â Тèôëèñе îí äðóæèë
ñî ìíîãèìè ðóññêèìè, ãðóçèíñêèìè ïèñàòеëяìè, à
òàêæе ïèñàòеëяìè äðóãèõ ñòðàí. À.Бàêèõàíîâ áûë О чём пове-
áëèçêèì äðóãîì ñеìüè ãеíèàëüíîãî ðóññêîãî ïîýòà ствуется в произ-
Àëеêñàíäðà Сеðãееâè÷à Ïóøêèíà. ве дении
Àááàñãóëó àãà Бàêèõàíîâ яâëяеòñя âûäàþùèì- «Гюлистани-
ñя àçеðáàйäæàíñêèì èñòîðèêîì. Íàïèñàííîе èì Ирем»?

111
Азербайджан в новое время

Аббасгулу ага Бакиханов в гостях


у Александра Сергеевича Пушкина

â 1841 ãîäó ïðîèçâеäеíèе «Гюлистани-Ирем» («Ðàйñêèй цâеòíèê»)


ñûãðàëî îãðîìíóþ ðîëü â ðàçâèòèè èñòîðè÷еñêîй íàóêè â Àçеð-
áàйäæàíе.
Ïðîèçâеäеíèе îõâàòûâàеò ïеðèîä èñòîðèè Àçеðáàйäæàíà è Äà-
ãеñòàíà, íà÷èíàя ñ äðеâíейøèõ âðеìёí äî 1813 ãîäà. Ïðè íàïèñàíèè
ïðîèçâеäеíèя «Ãþëèñòàíè-Иðеì» Àááàñãóëó àãà Бàêèõàíîâ èñïîëü-
çîâàë áîëее ñòà èñòî÷íèêîâ. Бàêèõàíîâ ïèñàë, ÷òî èñòîðè÷еñêàя
íàóêà äàёò ÷еëîâеêó âûñîêîíðàâñòâеííîе âîñïèòàíèе è ïîëíîцеííûе
çíàíèя, ïîêàçûâàеò áóäóùèì ïîêîëеíèяì ïóòè ïðîãðеññà è óïàäêà.
Тàêæе îí îòìе÷àë, ÷òî ýòà íàóêà èçó÷àеò ìèðîâîй îïûò.
Бàêèõàíîâ òàêæе çàíèìàëñя àñòðîíîìèей,
Какой посло- ãеîãðàôèей è äðóãèìè íàóêàìè. Îí ïèñàë: «Äîá-
вицей вы бы ðî è áîãàòñòâî ïðеâðàòяòñя â ïðàõ, ñèëà è âëàñòü
подтвердили
áóäóò óòðà÷еíû... Еäèíñòâеííûì íàäёæíûì áîãàò-
эти мысли
Бакиханова?
ñòâîì, íà êîòîðîе ìîæíî áûëî áû ïîëîæèòüñя, яâ-
ëяþòñя íàóêà è ýòèêà».

112
Историки-летописцы

Сðеäè àçеðáàйäæàíñêèõ ó÷ёíûõ îñî-


áîе ìеñòî ïðèíàäëеæèò è Мирзе Кязим
беку.
Îí яâëяеòñя îäíèì èç âñеìèðíî èç-
âеñòíûõ ó÷ёíûõ 19-ãî âеêà.
Мèðçà Êяçèì áеê ñ äеòñòâà ïîëó÷èë
âñеñòîðîííее îáðàçîâàíèе. Îí èçó÷èë
àðàáñêèй яçûê, Êîðàí. Еùё â ñеìíàäцà-
òèëеòíеì âîçðàñòе îí íàïèñàë êíèãó ïî
ãðàììàòèêе àðàáñêîãî яçûêà.
Мèðçà Êяçèì áеê, ñ þíûõ ëеò ïðî-
яâëяâøèй äеяòеëüíîñòü â ðàçëè÷íûõ
óíèâеðñèòеòàõ Ðîññèè, íàïèñàë íàó÷íûе
òðóäû îá èñòîðèè, ëèòеðàòóðе àçеðáàй-
äæàíñêîãî è äðóãèõ âîñòî÷íûõ íàðîäîâ.
Ïеðâûй íàó÷íûй òðóä î çàêîíîìеðíî- Мирза Кязим бек
ñòяõ яçûêîâ âîñòî÷íûõ íàðîäîâ â Ðîññèè
íàïèñàë Мèðçà Êяçèì áеê. Тàêèì îáðàçîì, îí çàëîæèë îñíîâó
íîâîй îòðàñëè íàóêè â Ðîññèè — востоковедения*.
Мèðçà Êяçèì áеê òàêæе íàïèñàë ïðîèçâеäеíèе, ïîñâяùеííîе èñ-
ëàìñêîй ðеëèãèè. Â ðîññèйñêîй ïðеññе òîãî âðеìеíè ýòîìó ïðîèçâеäе-
íèþ äàâàëàñü òàêàя îцеíêà: «Çà ýòî ïðîèçâеäеíèе êàê èñëàìñêèй ìèð,
òàê è èçó÷àþùèе ýòîò ìèð âîñòîêîâеäû âñеõ ñòðàí äîëæíû áûòü â âûñ-
øей ñòеïеíè áëàãîäàðíû Êяçèì áеêó».
Ïî÷òè âñе òðóäû Мèðçû Êяçèì áеêà áûëè ïеðеâеäеíû íà àíã-
ëèйñêèй, ôðàíцóçñêèй яçûêè è èçäàíû â Ëîíäîíе è Ïàðèæе. Îí
áûë èçáðàí â ÷ëеíû àêàäеìèй íàóê è íàó÷íûõ îáùеñòâ ìíîãèõ äðó-
ãèõ ñòðàí. Мèðçà Êяçèì áеê áûë òðèæäû óäîñòîеí âûñîêîй íàãðàäû
Ðîññèйñêîй Àêàäеìèè íàóê. Êîðîëеâà Àíãëèè íàãðàäèëà Мèðçó
Êяçèì áеêà çîëîòîй ìеäàëüþ.
Äеяòеëüíîñòü Мèðçû Êяçèì áеêà êàê èñòîðèêà òàêæе çàñëóæè-
âàеò âíèìàíèя. Иì áûëè íàïèñàíû òðóäû ïî èñòîðèè äðеâíèõ âðеìёí
è ñðеäíèõ âеêîâ àðàáîâ, ïеðñîâ, íàðîäîâ Àçеðáàйäæàíà, Êàâêàçà,
Öеíòðàëüíîй Àçèè. Âеëèêèй ó÷ёíûй ñâîèìè ïðîèçâеäеíèяìè âíёñ
âàæíûй âêëàä â ðàçâèòèе èñòîðè÷еñêîй íàóêè â Ðîññèè.
Íеñìîòðя íà òî, ÷òî âûäàþùèйñя ó÷ёíûй âñþ æèçíü æèë âäàëè
îò ðîäèíû, îí íèêîãäà íе ïðеðûâàë ñâяçей ñ Àçеðáàйäæàíîì.

*Востоковедение — íàóêà, èçó÷àþùàя èñòîðèþ, яçûê, êóëüòóðó è ò.ä.


âîñòî÷íûõ ñòðàí

113
Азербайджан в новое время

Мèðçà Êяçèì áеê äàë âûñîêóþ îцеíêó òâîð÷е-


В каком вопросе
Мирза Кязим
ñòâó Íèçàìè, Àááàñãóëó àãà Бàêèõàíîâà, Мèð-
бек был едино- çû Ôàòàëè Àõóíäçàäе. Â âîïðîñе èçìеíеíèя
мышленником àðàáñêîãî àëôàâèòà îí áûë еäèíîìûøëеííèêîì
Мирзы Фатали М.Ô.Àõóíäçàäе è çàùèùàë еãî. Êðîìе òîãî, Мèð-
Ахундзаде? çà Êяçèì áеêîì áûëà íàïèñàíà ïеðâàя íàó÷íàя
ãðàììàòèêà íàøеãî яçûêà.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Иñòîðèè êàêèõ ñòðàí ïîñâяùеíî ïðîèçâеäеíèе Àááàñãóëó Бà-
êèõàíîâà «Ãþëèñòàíè-Иðеì»?
2. Äàйòе îцеíêó âûñêàçûâàíèяì Àááàñãóëó àãà Бàêèõàíîâà îá
èñòîðè÷еñêîй íàóêе.
3. Чòî ñâèäеòеëüñòâóеò î âûñîêîй îцеíêе Àááàñãóëó àãà Бàêè-
õàíîâûì íàóêè?
4. Îñíîâîïîëîæíèêîì êàêîй íàóêè â Ðîññèè áûë Мèðçà Êяçèì áеê?
5. С êеì Мèðçà Êяçèì áеê áûë îäíîãî ìíеíèя ïî âîïðîñó èç-
ìеíеíèя àðàáñêîãî àëôàâèòà?
6. Сðàâíèòе äеяòеëüíîñòü Àááàñãóëó àãà Бàêèõàíîâà è Мèðçû
Êяçèì áеêà.

Аббасгулу ага Бакиханов Мирза Кязим бек

oтличия cходства oтличия

114
Мирза Фатали Ахундзаде

31. Мирза Фатали Ахундзаде

Еñòü òàêîй àçеðáàйäæàíñêèй ôèëüì —


«Äеðâèø âçðûâàеò Ïàðèæ». Â ýòîì êîìе-
äèйíîì ôèëüìе ðàññêàçûâàеòñя î ôðàí-
цóçñêîì ó÷ёíîì Мóñüе Æîðäàíе, ïðè-
áûâøеì èç Ïàðèæà â Êàðàáàõ, è еãî èí-
òеðеñе ê Àçеðáàйäæàíó. Эòîò ó÷ёíûй, çà-
íяòûй ñáîðîì ëеêàðñòâеííûõ òðàâ,
î÷àðîâàí áîãàòîй ïðèðîäîй Àçеðáàйäæà-
íà. Мóñüе Æîðäàí, ãîñòèâøèй â Êàðàáàõе
â ïîìеñòüе îäíîãî áеêà, çíàêîìèòñя ñ
îáû÷àяìè è òðàäèцèяìè àçеðáàйäæàí-
ñêîãî íàðîäà. Ïî õîäó ñîáûòèй Мóñüе
Æîðäàí ïðеäëàãàеò ïëеìяííèêó áеêà îò-
ïðàâèòüñя âìеñòе ñ íèì âî Ôðàíцèþ äëя
ïîëó÷еíèя îáðàçîâàíèя. Îäíàêî ðîäñò-
âеííèêè þíîøè ïðîòèâяòñя ýòîìó. Âèäя, Мирза Фатали Ахундзаде
÷òî þíîøà íе îòêàçûâàеòñя îò ñâîеãî æе-
ëàíèя ó÷èòüñя âî Ôðàíцèè, íеâеæеñòâеííûе ðîäñòâеííèêè îáðà-
ùàþòñя çà ïîìîùüþ ê êîëäóíó.
Íеêèй êîëäóí ïî èìеíè Äеðâèø Мàñòàëèøàõ, çà êðóïíóþ ñóììó
äеíеã яêîáû «âçðûâàеò» Ïàðèæ. Êàê ðàç â ýòî âðеìя Мóñüе Æîðäàí
ïîëó÷àеò èç Ïàðèæà ïèñüìî î òîì, ÷òî â Ïàðèæе ïðîèçîøëà ре-
волюция*. Ïî ñëó÷àйíîñòè «âçðûâ» äеðâèøеì Ïàðèæà ñîâïàäàеò ïî
âðеìеíè ñ ýòîй ðеâîëþцèей. Тàêèì îáðàçîì, ðàññòðîеííûй ó÷еíûй
âîçâðàùàеòñя â ñâîþ ñòðàíó. À ìе÷òà þíîøè îá ó÷ёáе íе ñáûâàеòñя.
Эòîò ôèëüì áûë ñíяò íà îñíîâе ïðîèçâеäеíèя Мèðçû Ôàòàëè
Àõóíäçàäе «Мóñüе Æîðäàí, áîòàíèê è äеðâèø Мàñòàëèøàõ, çíàìе-
íèòûй êîëäóí». Â ïðîèçâеäеíèè àâòîð яçûêîì þìîðà âûñìеèâàеò
íеâеæеñòâî Âîñòîêà, ïðîòèâîïîñòàâëяя еãî èíòеðеñó Çàïàäà ê íàóêàì,
îáðàçîâàíèþ. М.Ô.Àõóíäçàäе яâëяеòñя îñíîâîïîëîæíèêîì êîìеäèйíûõ
ïðîèçâеäеíèй â Àçеðáàйäæàíе, ñîеäèíяþùèõ â ñеáе êðèòèêó è ñìеõ.
Мèðçà Ôàòàëè Àõóíäçàäе ðîäèëñя â 1812 году â Øеêè. Â äеòñêèе
ãîäû Ôàòàëè áûë ó÷еíèêîì ìóëëû â Ãяíäæе. Ôàòàëè, â ñîâеðøеñòâе

*Революция — êîðеííîе èçìеíеíèе ãîñóäàðñòâеííîãî ñòðîя, ïеðеâîðîò

115
Азербайджан в новое время

âëàäеâøèй àðàáñêèì яçûêîì, â цеëяõ èçó÷е-


Как вы думаете,
какова роль Мирзы íèя ïеðñèäñêîãî яçûêà ñòàíîâèòñя ó÷еíèêîì
Фатали Ахундзаде âûäàþùеãîñя àçеðáàйäæàíñêîãî ïîýòà Мирзы
в азербайджанской Шафи Вазеха. М.Ø. Âàçеõ, íàðяäó ñ îáó÷е-
литературе? íèеì еãî ïеðñèäñêîìó яçûêó, îäíîâðеìеííî
äàâàë еìó óðîêè ïî àçеðáàйäæàíñêîй è âîñòî÷-
íîй ëèòеðàòóðе. Ïîñëе ýòîãî Ôàòàëè îáó÷àеòñя â Íóõèíñêîй (Øеêèí-
ñêîй) уездной школе*.  óеçäíîй øêîëе Ôàòàëè èçó÷àеò ðóññêèй
яçûê è ñïóñòя âñеãî ãîä äеëàеò ïеðеâîñõîäíûе ïеðеâîäû ñ ðóññêîãî
íà àçеðáàйäæàíñêèй, ïеðñèäñêèй è àðàáñêèй яçûêè.
Ïîçæе Ôàòàëè ïеðеâîäяò â ãîðîä Тèôëèñ. Çäеñü îí ïðèñòóïàеò
ê ñëóæáе â ãëàâíîì óïðàâëеíèè Ðîññèè ïî Êàâêàçó â êà÷еñòâе ïе-
ðеâîä÷èêà. Âñêîðе еìó ïðèñâàèâàеòñя âîеííîе çâàíèе.
 Тèôëèñе М.Ô.Àõóíäçàäе òàêæе çàíèìàëñя ó÷èòеëüñòâîì. Â
Тèôëèññêîй óеçäíîй øêîëе îí ïðеïîäàёò àçеðáàйäæàíñêèй è ïеð-
ñèäñêèй яçûêè. Îí áûë îäíèì èç îáðàçîâàííейøèõ ëþäей ñâîеãî
âðеìеíè, ïîýòîìó ê íеìó íà÷èíàþò îáðàùàòüñя, íàçûâàя еãî «Мèðçà».
Мèðçà Ôàòàëè Àõóíäçàäе âïеðâûе íà Âîñòîêе ñîçäàë ïðîèçâеäе-
íèя â æàíðе äðàìû.
Сâîèìè êîìеäèяìè Мèðçà Ôàòàëè Àõóíäçàäе ïîëîæèë íà÷àëî
íîâîìó ïеðèîäó àçеðáàйäæàíñêîй ëèòеðàòóðû. Öàðяùèе â îáùеñòâе
îòðèцàòеëüíûе яâëеíèя ïîïàäàëè ïîä îáñòðеë êðèòèêè Мèðçû Ôàòà-
ëè. Еãî ïðîèçâеäеíèя íе òîëüêî âûçûâàëè ñìеõ, íî è çàñòàâëяëè
çàäóìàòüñя. Иìеííî êîìеäèей М.Ô.Àõóíäçàäе
Какие ещё про- «Приключения визиря Лянкяранского ханства»
изведения в 1873-ом ãîäó áû ëà çàëîæеíà îñíîâà íàцèîíàëü-
М.Ф.Ахундзаде íîãî òеàòðà â Àçеðáàйäæàíе.
вам известны? Мèðçà Ôàòàëè òàêæе яâëяеòñя ïеðâûì â èñ-
ëàìñêîì ìèðе ðеôîðìàòîðîì àëôàâèòà. М.Ô.Àõóíä-
çàäе ñ÷èòàë, ÷òî òðóäíîñòè àðàáñêîãî àëôàâèòà
Почему òîðìîçяò ïðîñâеùеíèе íàðîäà. Íà îñíîâе ëà-
М.Ф.Ахундзаде òèíñêîãî àëôàâèòà Мèðçà Ôàòàëè ñîñòàâèë íîâûй
хотел замены àçеðáàйäæàíñêèй àëôàâèò. Óñâîèòü ýòîò àëôàâèò
арабского алфа- áûëî íеòðóäíî. Сòîðîííèêè àðàáñêîãî àëôàâèòà
вита? íе äîïóñòèëè ïðèíяòèя àëôàâèòà, ñîñòàâëеííîãî
Мèðçîй Ôàòàëè.

*Уездная школа — íà÷àëüíàя øêîëà, ñîçäàííàя â 19-îì âеêе â óеçäàõ,


яâëяâøèõñя àäìèíèñòðàòèâíî-òеððèòîðèàëüíûìè äеëеíèяìè

116
Мирза Фатали Ахундзаде

Сцена из произведения М.Ф. Ахундзаде «Гаджи Гара»

М.Ô.Àõóíäçàäе ïîñòîяííî èñêàë ïóòè äëя òîãî, ÷òîáû âûâеñòè


ñâîй íàðîä íà ñâîáîäó. Эòîò ïóòü, âеäóùèй ê ñâîáîäе, îí âèäеë â
ïðîñâеùеíèè ñâîеãî íàðîäà, ò.е. â ïîëó÷еíèè îáðàçîâàíèя. Äëя
ýòîãî М.Ô.Àõóíäçàäе еùе â òе âðеìеíà ñòàâèë ïеðеä ñûíàìè ñâîеãî
íàðîäà ñëеäóþùèе çàäà÷è:
— дети народа должны быть образованными, среди них должно
быть много просвещённых людей, учёных;
— надо воспитать таких граждан, которые готовы будут по-
жертвовать своей жизнью и имуществом во имя свободы на-
рода;
— для достижения свободы народ должен объединиться, быть
солидарным и сплочённым;
— после достижения свободы народ должен быть в состоянии
защитить и сохранить её.

117
Азербайджан в новое время

Памятник Мирзе Фатали Ахундзаде в Баку

Ãеíèàëüíûй ñûí íàøеãî íàðîäà Мèðçà Ôàòàëè Àõóíäçàäе óìеð


è áûë ïîõîðîíеí â Тèôëèñе (íûíе Тáèëèñè). Иìя Мèðçû Ôàòàëè
Àõóíäçàäе áûëî óâеêîâе÷еíî, â Øеêè è Тáèëèñè îòêðûòû еãî äîìà-
ìóçеè.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Êàêîâà ðîëü îáðàçîâàíèя, ïîëó÷еííîãî Мèðçîй Ôàòàëè Àõóíä-
çàäе, â еãî òâîð÷еñòâе?
2. Ïî÷еìó М.Ô.Àõóíäçàäе íàçûâàëè «Мèðçîй»?
3. Âûïèøèòе ïðîáëеìû, êðèòèêóеìûе М.Ô.Àõóíäçàäе, è ðàñ-
ñêàæèòе î íèõ.
4. Â ÷ёì âèäеë М.Ô.Àõóíäçàäе ïóòü äîñòèæеíèя ñâîáîäû íàøèì
íàðîäîì?
5. Îòìеòüòе â ñõеìе îñîáеííîñòè, ïðèñóùèе М.Ô.Àõóíäçàäе.

М.Ô.Àõóíäçàäе

118
Основоположник национальной печати

32. Основоположник национальной печати

Âî âòîðîй ïîëîâèíе 19-го века â êóëü-


òóðíîй æèçíè Àçеðáàйäæàíà ïðîèçîøëî
çàìеòíîе îæèâëеíèе. Â Сеâеðíîì Àçеð-
áàйäæàíе îòêðûëèñü øêîëû íîâîãî òèïà.
Бûëè çàëîæеíû îñíîâû национального
театра è печати. Эòî îæèâëеíèе áûëî
òеñíî ñâяçàíî ñ ðàçâèòèеì ýêîíîìèêè. Â
Бàêó, Íóõе (Øеêè), Ãяíäæе, Íàõ÷ûâàíе
è äðóãèõ ãîðîäàõ îòêðûâàëèñü çàâîäû è
ôàáðèêè, â çеìëеäеëèè ïðèìеíяëàñü íî-
âàя òеõíèêà. Ãîðîäà ïðеâðàùàëèñü â ýêî-
íîìè÷еñêèе цеíòðû, ðîñëà ïîòðеáíîñòü â
îáðàçîâàííûõ ëþäяõ. Íî цàðñêàя Ðîññèя
âñя÷еñêè ïðеïяòñòâîâàëà òàêîìó îæèâ-
ëеíèþ, ðàçâèòèþ êóëüòóðû è îáðàçîâàíèя
â Àçеðáàйäæàíе. Öàðñêîе ïðàâèòеëüñòâî, Гасан бек Зардаби
ïðîâîäèâøее â Сеâеðíîì Àçеðáàйäæàíе
ïîëèòèêó ðóñèôèêàцèè, ïðèòеñíяëî àçеðáàйäæàíñêèй яçûê, ÷èíèëî
ïðеïяòñòâèя îòêðûòèþ øêîë, îðãàíîâ ïе÷àòè íà ðîäíîì яçûêе.
Âñе ýòè ïðеïяòñòâèя áеñïîêîèëè àçеðáàйäæàíñêóþ èíòеëëèãеíцèþ.
Îíà èñêàëà ïóòè äëя ïðîñâеùеíèя íàðîäà. Ïðеäñòàâèòеëè èíòеëëè-
ãеíцèè âèäеëè ãëàâíûй ïóòü äîñòèæеíèя ñâîáîäû ðîäèíû â ïðîñâе-
ùеíèè è îáðàçîâàííîñòè íàðîäà, ðàñøèðеíèè еãî êðóãîçîðà. Îäíèì èç
òàêèõ ïðеäñòàâèòеëей èíòеëëèãеíцèè áûë Гасан бек Зардаби. Îí áûë
äàëüíîâèäíûì, ïðîñâеùёííûì ÷еëîâеêîì ñâîеãî âðеìеíè.
Ãàñàí áеê ðîäèëñя â Çàðäàáе, íà÷àëüíîе îáðàçîâàíèе ïîëó÷èë â
Тèôëèññêîй óеçäíîй ãèìíàçèè. Ïîñëе çàâеðøеíèя ó÷еáû â Мîñêîâ-
ñêîì óíèâеðñèòеòе Ãàñàí áеê âîçâðàùàеòñя íà ðîäèíó è íà÷èíàеò
ó÷èòеëüñòâîâàòü. Îí ïðеïîäàёò еñòеñòâеííûе íàóêè è çà ñâîè ñâîáî-
äîëþáèâûе ìûñëè ïîäâеðãàеòñя äàâëеíèþ. Âñêîðе еìó ïðèõîäèòñя
óâîëèòüñя ñ ðàáîòû.
Ãàñàí áеê Çàðäàáè, ñûãðàâøèй îãðîìíóþ ðîëü â êóëüòóðíîй
æèçíè Àçеðáàйäæàíà, âñё âðеìя ðàçìûøëяë î ïóòяõ ïðîñâеùеíèя
íàðîäà. Тàê êàê ïе÷àòàâøèеñя íà ðóññêîì яçûêе ãàçеòû è æóðíàëû
íе ïðèíîñèëè íе çíàâøеìó ýòîò яçûê ïðîñòîìó íàðîäó íèêàêîй
ïîëüçû, Ãàñàí áеê Çàðäàáè íàïðàâèë âñе ñâîè óñèëèя íà ñîçäàíèе

119
Азербайджан в новое время

ïе÷àòè на родном языке.  òî âðеìя


ïîïûòêà èçäàíèя ãàçеòû íà àçеð-
áàйäæàíñêîì яçûêе áûëà î÷еíü ñìе-
ëûì øàãîì.
Ïðеîäîëеâ âñе ïðеïяòñòâèя ñî
ñòîðîíû цàðñêîãî ïðàâèòеëüñòâà,
Ãàñàí áеê Çàðäàáè äîáèâàеòñя èçäà-
íèя 22 июля 1875 года националь-
ной газеты «Экинчи» («Ïàõàðü»).
Тàêèì îáðàçîì, áûëà çàëîæеíà îñíî-
âà àçеðáàйäæàíñêîй íàцèîíàëüíîй
ïе÷àòè.
Íàçâàíèе ãàçеòû «Эêèí÷è» áûëî
íеñëó÷àйíûì. Íà ñòðàíèцàõ ãàçеòû
ïóáëèêîâàëèñü ñòàòüè ïî ñеëüñêîìó
õîçяйñòâó, äàâàëèñü ïîëеçíûе äëя
õîçяйñòâеííîй æèçíè êðеñòüяí ñâе-
Газета «Экинчи» äеíèя. Îäíîâðеìеííî Ãàñàí áеê ñòà-
ðàëñя ïîñðеäñòâîì ïе÷àòè ïðèçâàòü
íàø íàðîä ê ñîõðàíеíèþ íàцèîíàëüíûõ òðàäèцèй, ê íàцèîíàëü-
íîìó еäèíñòâó è íàцèîíàëüíîìó ïðîáóæäеíèþ. Иçäàíèе «Эêèí÷è»
íà ðîäíîì яçûêе òàêæе ñëóæèëî ñîõðàíеíèþ íàøеãî яçûêà.
Иçäàíèе ãàçеòû íà àçеðáàйäæàíñêîì яçûêе ñеðüеçíî òðеâîæèëî
цàðñêîе ïðàâèòеëüñòâî, òàê êàê ýòî îêàçûâàëî âëèяíèе íà ïðîáóæ-
äеíèе íàцèîíàëüíîãî ñàìîñîçíàíèя àçеðáàйäæàíñêîãî íàðîäà. Ïóá-
ëèêàцèя ñòàòей ïî ïîëèòè÷еñêèì âîïðîñàì è íà÷àëî ðîññèйñêî-îñ-
ìàíñêîй âîйíû â 1877 ãîäó ñòàëè ïðè÷èíîй çàêðûòèя ãàçеòû
«Эêèí÷è». Íеñìîòðя íà âñе ïðеñëеäîâàíèя, Ãàñàí áеê Çàðäàáè íе
ïðеêðàòèë ñâîей äеяòеëüíîñòè âî èìя ïðîñâеùеíèя íàøеãî íàðîäà.
Îí íà÷àë ïе÷àòàòü ñâîè ñòàòüè íà ñòðàíèцàõ äðóãèõ ãàçеò, èçëàãàя
ñâîè ìûñëè î ïóòяõ ðàçâèòèя íàóêè, îáðàçîâàíèя. Ïîçæе íà àçеð-
áàйäæàíñêîì яçûêе íà÷àëè èçäàâàòüñя è äðóãèе ãàçеòû è æóðíàëû.
Сеãîäíя еñòü ñîòíè ãàçеò è æóðíàëîâ, èçäàþùèõñя íà ðîäíîì яçû-
êе. Íî èñòîðèя àçеðáàйäæàíñêîй ïе÷àòè íà÷èíàеò-
Почему имен-
ñя èìеííî ñ ãàçеòû «Эêèí÷è», ñ 1875 ãîäà.
но 22 июля
отмечается Еæеãîäíî 22 èþëя íàøà íàцèîíàëüíàя ïе÷àòü îò-
как День ìе÷àеò ñâîй äеíü ðîæäеíèя. Иìеííî â ýòîò äеíü ìíîãî
национальной ëеò íàçàä âûøеë â ñâеò ïеðâûй íîìеð íàøей ãàçеòû
печати? «Эêèí÷è». Çà÷àòêè ãàçеòû «Эêèí÷è» яâèëèñü íà÷àëîì

120
Основоположник национальной печати

Гаджи Зейналабдин Тагиев и Гасан бек Зардаби


среди учащихся женской школы

íàцèîíàëüíî-îñâîáîäèòеëüíîãî äâèæеíèя. Иìеííî ýòî äâèæеíèе âïî-


ñëеäñòâèè ïðèâеëî ê âîññòàíîâëеíèþ íеçàâèñèìîй ãîñóäàðñòâеííîñòè
Àçеðáàйäæàíà.
Ãàñàí áеê Çàðäàáè â ñâîèõ ïèñüìàõ ê единомышленникам*, â
îñîáеííîñòè íàïèñàííûõ Мèðçе Ôàòàëè Àõóíäçàäе, ñ÷èòàë ïðîñâе-
ùеíèе, îáðàçîâàíèе ãëàâíûìè óñëîâèяìè ïðîãðеññà, ðàçâèòèя
íàцèè. Â 1896 ãîäó îí â ïèñüìе ê áàêèíñêîìó ãóáеðíàòîðó ïðîñèë
âûäеëèòü ñðеäñòâà äëя îòêðûòèя øêîëû äëя äеâî÷еê. Íî ãóáеðíàòîð
îòâеòèë íà еãî ïðîñüáó îòêàçîì. Ïîçæе âеëèêèй áëàãîòâîðèòеëü
Ãàäæè Çейíàëàáäèí Тàãèеâ îñóùеñòâèë еãî ìе÷òó.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Íà îñíîâе òеêñòà ðàçúяñíèòе ïîëèòèêó, ïðîâîäèìóþ цàðñêîй
Ðîññèей â Àçеðáàйäæàíе.
2. Êàê èçäàíèе ãàçеòû «Эêèí÷è» íà àçеðáàйäæàíñêîì яçûêе
ñëóæèëî ñîõðàíеíèþ íàøеãî яçûêà?
3. Ïî÷еìó èçäàíèе ãàçеòû «Эêèí÷è» òðеâîæèëî цàðñêîе ïðà-
âèòеëüñòâî?
4. Íàïèøèòе íеáîëüøîй èñòîðè÷еñêèй ðàññêàç íà òеìó «Ãàçеòà
«Эêèí÷è» è её èñòîðè÷еñêîе çíà÷еíèе».
5. Сîñòàâüòе ñõеìó äеяòеëüíîñòè Ãàñàí áеêà Çàðäàáè.

*Единомышленник — ÷еëîâеê îäèíàêîâûõ ñ êеì-ëèáî ìûñëей, âçãëяäîâ,


óáеæäеíèй

121
Азербайджан в новое время

33. Великий азербайджанский благотворитель

 íà÷àëе 20-ãî âеêà â Бàêó ñ ðîñ-


òîì äîáû÷è íеôòè óâеëè÷èâàëîñü è
êîëè÷еñòâî çàâîäîâ è ôàáðèê. Эòî,
â ñâîþ î÷еðеäü, ïðèâеëî ê óâеëè÷е-
íèþ ÷èñëеííîñòè ãîðîäñêîãî íàñе-
ëеíèя. Ãîðîä çíà÷èòеëüíî âûðîñ.
Иìеâøèеñя çäеñü 3 кяриза* è âîäя-
íûе êîëîäцû íе óäîâëеòâîðяëè
ïîòðеáíîñòü íàñеëеíèя â âîäе. Íà
óëèцàõ è ïëîùàäяõ, ðûíêàõ ïðîäà-
âàëè îáû÷íóþ ïèòüеâóþ âîäó. Иç-çà
ïëîõîй î÷èñòêè âîäû â ãîðîäе ÷àñòî
âîçíèêàëè ýïèäеìèè èíôеêцèîí-
íûõ áîëеçíей. Íеõâàòêà âîäû áûëà
îäíîй èç îñíîâíûõ ïðîáëеì ãîðîäà
Бàêó. Ãàäæè Çейíàëàáäèí, âñеãäà
çàáîòèâøèйñя î ñâîёì íàðîäе, íе
Гаджи Зейналабдин Тагиев ìîã îñòàâàòüñя ðàâíîäóøíûì ê òà-
(художник Исаак Бродский) êîй ïðîáëеìе. Îí áûë îäíèì èç òеõ,
êòî ïîäíяë âîïðîñ î ïðîâеäеíèè â
Почему Гаджи Бàêó âîäîïðîâîäà. Íеêîòîðûе ïðеäëàãàëè ïðîâе-
Зейналабдин ñòè âîäó â Бàêó ïî ñàëüяíñêîìó íàïðàâëеíèþ —
Тагиев выступил èç Êóðû.  òî âðеìя êóðèíñêàя âîäà áûëà ÷èñ-
против прове- òîй: îíà еùё íе áûëà çàãðяçíеíà çàâîäñêèìè è
дения в Баку ôàáðè÷íûìè ñòî÷íûìè îòõîäàìè. Íî, íеñìîòðя íà
куринской воды? ýòî, Ãàäæè Çейíàëàáäèí, ïðеäâèäеâøèй áóäóùее,
êàòеãîðè÷еñêè âûñòóïèë ïðîòèâ ïðîâеäеíèя â Бàêó
êóðèíñêîй âîäû. Îí ðеøèë ïðîâеñòè â Бàêó ÷èñòóþ ðîäíèêîâóþ
âîäó. С ýòîй цеëüþ Ãàäæè ïðèãëàñèë â Àçеðáàйäæàí çà ñâîй ñ÷ёò
èíæеíеðîâ è îïûòíûõ ñïецèàëèñòîâ èç çàðóáеæíûõ ñòðàí. Тàêèì
îáðàçîì, áûëî ðеøеíî ïðîâеñòè âîäó èç ïîäíîæèй Øàõäàãà — Øîë-
ëàðà. Î÷еíü ñëîæíàя äëя òîãî âðеìеíè ðàáîòà áûëà çàâеðøеíà ëèøü
ê íà÷àëó 1917 года.  Бàêó áûëà ïðîâеäеíà øîëëàðñêàя âîäà.

*Кяриз — ñîîðóæеíèе äëя ñáîðà ïîäçеìíûõ âîä è âûâîäà èõ íà ïîâеðõ-


íîñòü

122
Великий азербайджанский благотворитель

Ãàäæè Çейíàëàáäèí Тàãèеâ áûë èçâеñòíûì íеôòяíûì ìèëëèî-


íеðîì. Îí ðîäèëñя â Бàêó. Еãî îòец Тàãè êèøè áûë î÷еíü áеäеí.
Îí ðàáîòàë ñàïîæíèêîì â И÷еðè øеõеð.
Тàãè êèøè ïðèñòðîèë Çейíàëàáäèíà ó÷еíèêîì ê êàìеíùèêó.
Çейíàëàáäèí, îâëàäеâ ïðîôеññèей êàìеíùèêà, íà÷àë çàòеì ðà-
áîòàòü êàê ìàñòеð ñàìîñòîяòеëüíî.
Íàêîïèâ íеìíîãî äеíеã, Ãàäæè Çейíàëàáäèí Тàãèеâ îòêðûë ëàâ-
êó è íà÷àë çàíèìàòüñя òîðãîâëей. Ïîòîì îí êóïèë íеáîëüøîй çàâîä,
ïðîèçâîäяùèй êеðîñèí. Óñïеøíîñòü â äеëàõ еùё áîëüøе óñèëèëè
еãî èíòеðеñ ê íеôòяíîìó äеëó. Îí íà÷àë áóðèòü íеôòяíóþ ñêâàæè-
íó íà êóïëеííîì èì ó÷àñòêе â Бèáè-Эйáàòе.
Еãî óñèëèя, íàêîíец-òî, äàëè ïëîäû: çàáèë äîëãîæäàííûй íеô-
òяíîй ôîíòàí. Âñêîðе Тàãèеâ ñòàë îäíèì èç ñàìûõ áîãàòûõ ëþäей
Бàêó. С óâеëè÷еíèеì äîáû÷è íеôòè íà ïðîáóðеííûõ èì ñêâàæèíàõ
ðîñëî è еãî áîãàòñòâî. Тàãèеâ âëàäеë íеôòеíîñíûìè çеìëяìè â
Бèáè-Эйáàòе è Бàëàõàíàõ, òàíêеðàìè äëя ïеðеâîçêè íеôòè, ñêëà-
äàìè â ðяäе ãîðîäîâ Ðîññèè, çàâîäàìè, êðóïíûìè рыбными
промыслами* íà ïîáеðеæüяõ Êàñïèйñêîãî ìîðя è Êóðû.

Дом Гаджи Зейналабдина Тагиева в Баку


(нынешний Национальный Музей Истории Азербайджана)

*Рыбные промыслы — õîçяйñòâà, ïðеäïðèяòèя äëя ëîâëè, ñîäеðæàíèя


è ðàçâеäеíèя ðе÷íûõ, îçеðíûõ è ìîðñêèõ ðûá

123
Азербайджан в новое время

Гаджи Зейналабдин Тагиев вместе с супругой Сона ханым и детьми

Кого называют Ãàäæè Çейíàëàáäèí Тàãèеâ íе ñ÷èòàë, ÷òî еãî


«благотвори- îáяçàííîñòè çàêëþ÷àþòñя ëèøü â çàðàáàòûâàíèè
телем»? äеíеã. Сâîè äеíüãè, íàæèòîе áîãàòñòâî îí ðàçóìíî
è áеñêîðûñòíî òðàòèë íà ïîëüçó ñâîеãî íàðîäà. Çà
ñâîè äîáðûе äеяíèя âî áëàãî ñâîеãî íàðîäà еãî íàçâàëè «áëàãîòâî-
ðèòеëеì». Сâîей áëàãîòâîðèòеëüíîñòüþ îí áûë èçâеñòеí íе òîëüêî
â Àçеðáàйäæàíе, íî è ïî÷òè âî âñёì ìèðе.
Ãàäæè Çейíàëàáäèí Тàãèеâ äеëàë âñё îò íеãî çàâèñяùее äëя òî-
ãî, ÷òîáû àçеðáàйäæàíñêèе äеòè, òàëàíòëèâàя ìîëîäёæü ïîëó÷àëè
îáðàçîâàíèе. Îí ïîñòîяííî çàáîòèëñя î òàëàíòëèâûõ ñèðîòàõ è
áеäíûõ äеòяõ. Ãàäæè Çейíàëàáäèí Тàãèеâ ïîñòðîèë â ïîñёëêе
Мàðäàêяí øêîëó-èíòеðíàò äëя áеäíûõ äеòей. Îí ñ÷èòàë ñâîèì ìî-
ðàëüíûì äîëãîì îêàçûâàòü ïîìîùü àçеðáàйäæàíñêîй ìîëîäёæè ñ
îãðàíè÷еííûìè ìàòеðèàëüíûìè âîçìîæíîñòяìè â ïîëó÷еíèè îá-
ðàçîâàíèя. Сðеäè òеõ, êòî ïîëó÷èë îáðàçîâàíèе áëàãîäàðя еãî ìà-
òеðèàëüíîй ïîìîùè, áûëî ìíîãî âèäíûõ ïðеäñòàâèòеëей àçеð-
áàйäæàíñêîй èíòеëëèãеíцèè.

Ãàäæè Çейíàëàáäèí Тàãèеâ, íеñìîòðя íà âñе ïðеïяòñòâèя цàð-


ñêîãî ïðàâèòеëüñòâà, ïîñòðîèë â Бàêó êðóïíóþ текстильную фаб-
рику. Â èòîãе ìíîãèе ëþäè áûëè îáеñïе÷еíû ðàáîòîй. Â òî âðеìя

124
Великий азербайджанский благотворитель

ýòî áûëà еäèíñòâеííàя ôàáðèêà â Àçеðáàй-


Как вы думаете, к каким
äæàíе. положительным послед-
В 1901 году â Бàêó îòêðûëàñü æеíñêàя ствиям привело откры-
øêîëà, ïîñòðîеííàя íà äеíüãè Тàãèеâà. Эòî тие в этот период
çäàíèе è ñеãîäíя íàõîäèòñя íà íûíеøíей женских школ?
óëèце Иñòèãëàëèяò. Äëя îòêðûòèя øêîëû
еìó ïðèøëîñü ïðеîäîëеòü ìíîæеñòâî ïðе-
ïяòñòâèй.
Ãàäæè Çейíàëàáäèí Тàãèеâ â îòêðûòîй èì øêîëе îñîáîе âíèìà-
íèе óäеëяë ïîëó÷еíèþ àçеðáàйäæàíñêèìè äеâî÷êàìè îáðàçîâàíèя,
èçó÷еíèþ èìè, íàðяäó ñî ñâеòñêèìè íàóêàìè, èíîñòðàííûìè яçû-
êàìè, è àçеðáàйäæàíñêîãî яçûêà.
Ïîçæе Тàãèеâ îêàçàë ïîìîùü â îòêðûòèè òàêîй øêîëû è â Тèô-
ëèñе. Ïîä âëèяíèеì ýòèõ øêîë â äàëüíейøеì ïîäîáíûе øêîëû äëя
ìóñóëüìàíñêèõ äеâî÷еê áûëè îòêðûòû òàêæе â Ãàçàõе, Ãóáе, Ëяí-
êяðàíе, Äеðáеíòе, Íàõ÷ûâàíе.
 19-ом веке â Àçеðáàйäæàíе áûë ñîçäàí театр. Íî â ðàçâèòèè
òеàòðà áûëè ñâîè òðóäíîñòè. Îñíîâíàя ïðîáëеìà çäеñü çàêëþ÷àëàñü
â îòñóòñòâèè çäàíèя òеàòðà. Ãàäæè Çейíàëàáäèí Тàãèеâ íà ñâîёì
çеìеëüíîì ó÷àñòêе â цеíòðе Бàêó ïîñòðîèë ïðеêðàñíîе çäàíèе äëя
òеàòðà. Ïîçæе èìеííî â ýòîì òеàòðе áûëà ïîñòàâëеíà первая азер-
байджанская опера «Лейли и Меджнун».

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Ïîñòàíîâêîй êàêîãî ïðîèçâеäеíèя â Àçеðáàйäæàíе áûë ñîç-
äàí òеàòð?
2. Êàê âû îцеíèâàеòе áëàãèе äеëà Тàãèеâà, êîòîðûе îí ñîâеð-
øàë äëя áеäíûõ ñëîеâ íàñеëеíèя?
3. Íàïèøèòе ýññе íà òеìó «Еñëè áû я áûë áëàãîòâîðèòеëеì...»
4. Ðàñêðîйòе âûðàæеíèе: «Ïðè ïîëó÷еíèè îáðàçîâàíèя îäíèì
ìàëü÷èêîì îáðàçîâàííûì ñòàíîâèòñя îäèí ÷еëîâеê, à ïðè
ïîëó÷еíèè îáðàçîâàíèя îäíîй äеâî÷êîй — îáðàçîâàííîй ñòà-
íîâèòñя цеëàя ñеìüя».
5. Çàïîëíèòе òàáëèцó î áëàãîòâîðèòеëüíûõ ìеðîïðèяòèяõ
Ã.Ç.Тàãèеâà è еãî ïðеäïðèíèìàòеëüñêîй äеяòеëüíîñòè.

Благотворительность Предпринимательство

125
Азербайджан в новое время

34. Джалил Мамедгулузаде – «Молла Насреддин»

Бûëî òёïëîе âеñеííее óòðî. Àêêóðàòíî îäе-


òûй ìóæ÷èíà â øëяïе è ñ òðîñòüþ â ðóêе
äâèãàëñя â íàïðàâëеíèè ê ïëîùàäè.
Мóæ÷èíà çàøàãàë ê цеíòðó ïëîùàäè. Íе
óñïеë îí ïðîйòè íеñêîëüêî øàãîâ, êàê óñëû-
øàë êðèêè ìàëü÷èêà: «Мîëëà Íàñðеääèí»,
«Мîëëà Íàñðеääèí», íîâûй æóðíàë, ïîêóïàйòе,
ìàëî îñòaëîñü!». Îí ïîñìîòðеë â òó ñòîðîíó.
Мàëü÷èê, ðàçìàõèâàя íàä ãîëîâîй æóðíàëîì
ñ èëëþñòðàцèяìè, æèâî îáõîäèë ïëîùàäü.
Ïîäîйäя ê ìàëü÷èêó, îí äîñòàë èç êàð-
ìàíà äеíüãè è êóïèë îäèí èç æóðíàëîâ.
Бîëüøе âñеãî еãî âíèìàíèе ïðèâëёê ðèñóíîê
Джалил íà îáëîæêе. Íà ðèñóíêе áûëî èçîáðàæеíî
Мамедгулузаде ìíîãî ñïяùèõ ëþäей. Íеêîòîðûе èç íèõ, ïðî-
ñíóâøèñü îòî ñíà, ïîòяãèâàëèñü.
Бîëüøèíñòâî íàõîäèëèñü â ãëó-
áîêîй ñïя÷êе. Îäèí ìóëëà, ñòîя,
îáðàùàëñя ê ýòèì ëþäяì: «О,
мои братья-мусульмане, я к
вам пришёл!».
Эòî áûë çíàìеíèòûй æóðíàë
«Мîëëà Íàñðеääèí». Ïеðâûй íî-
ìеð ýòîãî æóðíàëà âûøеë â ñâеò
7 апреля 1906 года. Редакто-
ром* журнала áûë âеëèêèй àçеð-
áàйäæàíñêèй ïèñàòеëü Джалил
Мамедгулузаде.
Äæàëèë Мàìеäãóëóçàäе ðî-
äèëñя â 1869-îì ãîäó â Íàõ÷û-
âàíе, çäеñü æе îí ïîëó÷èë íà÷àëü-
íîе îáðàçîâàíèе. Ïîñëе îêîí÷àíèя

Журнал «Молла Насреддин»

*Редактор — ðóêîâîäèòеëü ãàçеòû è æóðíàëà

126
Джалил Мамедгулузаде – «Молла Насреддин»

Ó÷èòеëüñêîй ñеìèíàðèè â Гори* îí íеêîòîðîе âðеìя ó÷èòеëüñòâîâàë


â ñеëеíèяõ Бàø Íîðàøеí è Íеõðàì â Íàõ÷ûâàíе. Äæàëèë Мàìеäãó-
ëóçàäе, õîðîøî çíàâøèй æèçíü, çàáîòû è ÷àяíèя ñâîеãî íàðîäà,
î÷еíü ïеðеæèâàë çà еãî ñóäüáó, ïîëîæеíèе. Îí èñêàë ïóòè è ñðеäñòâà
äëя îêàçàíèя ïîìîùè ñâîеìó íàðîäó. Â ïîâеñòè «Сîáûòèя â ñеëеíèè
Äàíàáàø», ðàññêàçàõ «Ïî÷òîâûй яùèê», «Óñòà Çейíàë», äðàìàòè÷еñêèõ
ïðîèçâеäеíèяõ «Меðòâецû», «Êíèãà ìàòеðè», «Сáîðèùе ñóìàñøеäøèõ»
àâòîðà íàøëè îòðàæеíèе âîïðîñû íàцèîíàëüíî-äóõîâíîãî ïðîáóæäеíèя
è âîçðîæäеíèя àçеðáàйäæàíñêîãî íàðîäà.
Êðîìе òîãî, îí ðеøèë ñîáðàòü âîêðóã ñеáя òàêèõ æе, êàê îí ñàì,
ïðîñâеòèòеëей èç ñðеäû èíòеëëèãеíцèè è èçäàâàòü æóðíàë. Эòî áûë
æóðíàë «Мîëëà Íàñðеääèí», ïðèçûâàâøèй àçеðáàйäæàíñêèй íàðîä
ê ïðîáóæäеíèþ, ïðîñâеùеíèþ, çíàíèяì. Æóðíàë èçäàâàëñя â Тèô-
ëèñе, Теáðèçе è Бàêó. Эòî áûë æóðíàë, êîòîðûй, ñìеøà ëþäей, çà-
ñòàâëяë èõ ñеðüёçíî çàäóìàòüñя.
Äæàëèë Мàìеäãóëóçàäе âûñòóïàë ïîä ïñеâäîíèìîì «Мîëëà Íàñ-
ðеääèí». Сàìî ýòî èìя èìеëî ãëóáîêèй ñìûñë è çíà÷еíèе. С äàâíèõ
âðеìёí Мîëëà Íàñðеääèí áûë ïðèçíàí íà Âîñòîêе ñèìâîëîì ìóäðîñ-
òè, îáðàçцîì îñòðîóìèя, þìîðà.
Æóðíàë «Мîëëà Íàñðеääèí» îñîáîе âíèìàíèе óäеëяë âîïðîñàì
æеíñêîй ñâîáîäû, âûñòóïàя â ðîëè çàñòóïíèêà æеíùèí. Мíîãî

Æóðíàë «Мîëëà Íàñðеääèí» ïîä-


âеðãàë ðеçêîй êðèòèêе òеõ, êòî íе
óâàæàë ðîäíîй яçûê, çàñîðяë еãî
÷óæäûìè, èíîñòðàííûìè ñëîâàìè.
Íàïðèìеð, â îäíîì èç íîìеðîâ æóð-
íàëà áûë ïîìеùёí ðèñóíîê, èçîá-
ðàæàþùèй, êàê íеñêîëüêî ÷еëîâеê,
ïîâàëèâ íà çеìëþ îäíîãî àçеðáàй-
äæàíцà, îòðеçàþò еãî яçûê è ñòà-
ðàþòñя íàñèëüíî çàñóíóòü еìó â ðîò
÷óæèе яçûêè. Ïîä ðèñóíêîì áûëî
íàïèñàíî: «Бðàòüя, я íе ðîæäёí áеç
яçûêà. Ó ìеíя еñòü ñâîй яçûê. Ïî-
÷еìó âû ìíе ñóёòе ÷óæèе яçûêè,
êîãäà ó ìеíя еñòü ñâîй яçûê?»

*Гори — ãîðîä â Ãðóçèè

127
Азербайджан в новое время

Каким прес- ìеñòà â æóðíàëе îòâîäèëîñü âîïðîñó îáðàçîâà-


ледованиям íèя äеâî÷еê, îáó÷еíèя èõ ãðàìîòе.
подвергался «Мîëëà Íàñðеääèí» áûë первым сатириче-
наш язык ским журналом, èçäàâàâøèìñя íе òîëüêî â Àçеð-
после россий- áàйäæàíе, íî è âî âñёì ìóñóëüìàíñêîì ìèðе è
ской оккупа- Бëèæíеì Âîñòîêе. Âñêîðе ïîä еãî âëèяíèеì ïîäîá-
ции? íûе ñàòèðè÷еñêèе æóðíàëû, êðèòèêóþùèе îòñòà-
ëîñòü è íеâеæеñòâî, íà÷àëè èçäàâàòüñя è â ðяäе
äðóãèõ òþðêî-ìóñóëüìàíñêèõ ñòðàí.
Äæàëèë Мàìеäãóëóçàäе óìеð â 1932-îì ãîäó â ãîðîäе Бàêó.

Из журнала
«Молла Насреддин»

Íà èçîáðàæёííîì íà ðè-
ñóíêе ïîеçäе íàïèñàíî: «Øêîëà
íîâîãî òèïà», à íà ïðеãðàæäàþ-
ùèõ еìó ïóòü äâóõ ëèцàõ —
«Сòàðûй ìеòîä, ñòàðàя íàóêà,
ñòàðûе îáû÷àè». Ïîä ñàìèì ðè-
ñóíêîì íàïèñàíû ñëîâà: «Íе
äàäèì òеáе äâèãàòüñя âïеðёä».
Иäея êàðèêàòóðû çàêëþ÷àеòñя
â òîì, ÷òî óñòðеìëеíèя ê íîâ-
øеñòâàì íàñòîëüêî ñèëüíû, ÷òî
ñòàðûе ïîðяäêè íе â ñèëàõ ïðе-
ãðàäèòü èì ïóòü.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Чòî òàêîе êðèòèêà? Îáîñíóйòе ñâîё ìíеíèе.
2. Êàêèе ïðîáëеìû ïîäíèìàë æóðíàë «Мîëëà Íàñðеääèí»?
3. Чеðеç ñêîëüêî ëеò ïîñëе ãàçеòû «Эêèí÷è» áûë èçäàí æóðíàë
«Мîëëà Íàñðеääèí»?
4. Êàê âû ïîíèìàеòе âûðàæеíèе «Сìеøà, çàñòàâëяòü çàäóìàòüñя»?
5. Âûñêàæèòе ñâîè ñóæäеíèя â ñâяçè ñ íàçâàíèеì æóðíàëà
«Мîëëà Íàñðеääèí».

128
Мирза Алекпер Сабир

35. Мирза Алекпер Сабир

 æóðíàëе «Мîëëà Íàñðеääèí» ðàáî-


òàëè, ïèñàëè ñòàòüè âèäíûе ïðеäñòàâèòе-
ëè àçеðáàйäæàíñêîй èíòеëëèãеíцèè —
ïîýòû, ïèñàòеëè, æóðíàëèñòû. Îäíèì èç
íèõ áûë Мирза Алекпер Сабир.
Мèðçà Àëеêïеð Сàáèð — îäèí èç ãеíèàëü-
íûõ ïîýòîâ Àçеðáàйäæàíà. Îí ðîäèëñя â
1862 ãîäó â ãîðîäе Øàìàõе.
...Тîëüêî ÷òî íà÷àë èçäàâàòüñя æóð-
íàë «Мîëëà Íàñðеääèí». Â ðеäàêцèþ
æóðíàëà ïîñòóïàëî ìíîãî ïèñеì. Сòèõè â
îäíîì èç òàêèõ ïèñеì î÷еíü ïîíðàâèëèñü
Äæàëèëó Мàìеäãóëóçàäе. Эòî áûëî çíà-
ìеíèòîе ñòèõîòâîðеíèе Сàáèðà «Чòî ìíе
çà äеëî?!» Сâîèìè ñòèõàìè, îïóáëèêî-
âàííûìè â æóðíàëе «Мîëëà Íàñðеääèí»,
Сàáèð ïðèâëеê âíèìàíèе ÷èòàòеëей êàê Мирза Алекпер Сабир
âûäàþùèйñя ïîýò. С êàæäûì íîâûì ñòè-
õîòâîðеíèеì èíòеðеñ ê еãî òâîð÷еñòâó âñё áîëüøе óñèëèâàëñя. И ýòî
áûëî íе áеç ïðè÷èíû. Âеäü Сàáèð ïîäâеðãàë óáèйñòâеííîй êðèòèêе
âñеõ òеõ, êòî äóìàë ëèøü î ñâîёì áëàãе, êòî áûë ãîòîâ ðàäè ñîáñò-
âеííîй âûãîäû ïîæеðòâîâàòü ñâîèì íàðîäîì, âñеì ìèðîì.
Мèðçà Àëеêïеð Сàáèð ñâîèìè ñòèõàìè ïðеä-
Что критиковал
óïðеæäàë âñеõ î òîì, ÷òî ïîäîáíûе ìûñëè íàíîñяò Мирза Алекпер
óäàð, ìеøàþò ðàçâèòèþ íàðîäà. Îí ïðèçûâàë Сабир в своих
íàðîä äеëàòü âûâîäû, èçâëеêàòü óðîêè èç èñòî- стихах?
ðè÷еñêèõ ñîáûòèй.
 ñòèõîòâîðеíèè «Íе ïóùó!» ïîýò îáëè÷àеò íеâеæеñòâеííîãî îò-
цà еãî æе ñëîâàìè. Îòец, íе ïîíèìàþùèй ïîëüçû îáðàçîâàíèя,
íàóêè, íе ïóñêàеò â øêîëó ñïîñîáíîãî è ïðèëеæíîãî â ó÷ёáе ñûíà.
Îí îáúяñíяеò ýòî òеì, ÷òî ó÷еíèе âðеäèò ðеëèãèè.

В школу? Сына? Ерунда!


Отвяжитесь! Не пущу!
Ни за что и никогда!
Отвяжитесь! Не пущу!

129
Азербайджан в новое время

«Не пущу!»
Хоть над книгами сидит мой сынок по целым дням,
Хоть несчастный мальчуган так и рвётся в школу сам,
Но безбожники одни тянут нас к таким делам.

 ñâîèõ ñòèõàõ Сàáèð òàê êëейìèò ãîñóäàðñòâеííûõ ÷èíîâíè-


êîâ, ïðеäàþùèõ ñâîй íàðîä, Ðîäèíó, ÷òî è ñïóñòя ãîäû ýòî íе çà-
áûâàеòñя è íе çàáóäеòñя. Íàïðèìеð, ïîýò òàê áè÷óеò ïðеäà-
òеëüñòâî ãàäæàðñêîãî øàõà Мóõàììеäà Àëè ïðîòèâ ñòðàíû, íà-
ðîäà:

Открыв распродажу по сходной цене,


Я множество всяких вещей продаю!
Ко мне, покупатели! Рей* продаю!

Сàìîй áîëüøîй ìе÷òîй Сàáèðà áûëî âîñïèòàíèе è îáðàçîâàíèе


ìîëîäîãî ïîêîëеíèя. Âеäü îí áûë òàêæе è ó÷èòеëеì. Ïîýò íе ìîã
ñìèðèòüñя ñ òеì, ÷òî àçеðáàйäæàíñêèе äеòè îòñòàâàëè â ðàçâèòèè

*Рей — ãîðîä â Иðàíе

130
Мирза Алекпер Сабир

îò äеòей äðóãèõ ñòðàí ìèðà. Âеëèêèй


ïîýò îòêðûë â Øàìàõе øêîëó. Îí
íàçâàë øêîëó «Íàäеæäà» («Öìèä»).
Эòî áûëà îäíà èç ëó÷øèõ øêîë òîãî
âðеìеíè. Óðîêè çäеñü âеëè ïî íîâîй
ìеòîäèêе. Ó÷àùèеñя ïîëó÷àëè ïðàâ-
äèâûе ñâеäеíèя î ìèðе, æèçíè. Øêîëü-
íèêè îâëàäеâàëè çäеñü ïîäëèííûìè
çíàíèяìè. Íî èç-çà ïðîèñêîâ íеâе-
æеñòâеííûõ ëþäей øêîëà áûëà çà-
êðûòà.
Сàáèð, ïðеñëеäóеìûй íеâеæеñò-
âеííûìè ëþäüìè, ïðèеçæàеò â Бàêó.
Çäеñü îí íà÷èíàеò ðàáîòàòü ó÷èòеëеì
â áàëàõàíñêîй øêîëе. Çíàìеíèòûе
ñòèõè ïîýòà «Âеñеííèе äíè», «Äèòя
è ëёä», «Ïàõàðü» è äð. яâëяþòñя ïëî-
äîì òеõ ëеò. Мèðçà Àëеêïеð Сàáèð
óìеð â 1911-îì ãîäó â Øàìàõе.
Сàáèð è ñеãîäíя яâëяеòñя îäíèì
èç ñàìûõ ëþáèìûõ íàøèì íàðîäîì, Ко мне, покупатели!
â òîì ÷èñëе è äеòüìè, ïîýòîâ. Рей продаю!

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Íàïèøèòе íеáîëüøîе ýññе î æèçíè Мèðçû Àëеêïеðà Сàáèðà.
2. Îáñóäèòе ïðîáëеìû, êîòîðûе êðèòèêîâàë Мèðçà Àëеêïеð Сà-
áèð.
3. Сîñòàâüòе òàáëèцó îòíîñèòеëüíî ñõîæèõ ÷еðò â äеяòеëüíîñòè
Мèðçû Àëеêïеðà Сàáèðà è Äæàëèëà Мàìеäãóëóçàäе.
4. Êàêèе èñòîðè÷еñêèе ñîáûòèя íàøëè îòðàæеíèе â ñòèõàõ
Мèðçû Àëеêïеðà Сàáèðà?
5. Íàðèñóйòе èëëþñòðàцèþ ê îäíîìó èç ñòèõîòâîðеíèй Мèðçû
Àëеêïеðà Сàáèðà.

131
Азербайджан в новое время

36. Саттар хан

 íà÷àëе 20-ãî âеêà â Теáðèçе ïîäíяëîñü âîññòàíèе. Íàðîä òðеáî-


âàë ïðèíяòèя конституции*. Ãîñóäàðñòâî Ãàäæàðîâ, â ñîñòàâ êî-
òîðîãî âõîäèë è Юæíûй Àçеðáàйäæàí, íàõîäèëîñü â ïîëóçàâèñèìîì
ïîëîæеíèè îò èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ. Íà òеððèòîðèè ñòðàíû íà-
õîäèëèñü âîйñêà èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ. Âîîðóæёííàя äî çóáîâ
ãîñóäàðñòâеííàя àðìèя äâèíóëàñü íà Теáðèç. Теáðèçñêèе õðàáðецû,
федаины* ïîäíяëèñü íà ñìеðòеëüíóþ áîðüáó ïðîòèâ 40-òûñя÷íîй
øàõñêîй àðìèè. Эòî áûëà îñâîáîäèòеëüíàя áîðüáà íàðîäà.
Õîðîøî âîîðóæёííûì øàõñêèì âîйñêàì âíà÷àëе óäàëîñü äî-
áèòüñя ïеðеâеñà. Ïî âñеìó ãîðîäó íà÷àëè ïîäíèìàòü áеëûе ôëàãè.
Ëèøü â îäíîì òеáðèçñêîì êâàðòàëе Àìèðàãûç ïðîäîëæàëèñü
óïîðíûе áîè. Эòèìè áîяìè ðóêîâîäèë Саттар хан. Âîññòàâøèе ãе-
ðîè÷еñêè ñðàæàëèñü ïðîòèâ âîîðóæёííîй äî çóáîâ øàõñêîй àðìèè,
íе ñîáèðàяñü ñäàâàòüñя.
Æèòеëè ãîðîäà áûëè â èçóìëеíèè: îãðîìíîе âîйñêî íе ìîãëî
îäîëеòü îòðяä ôеäàèíîâ èç 50—60 ÷еëîâеê. Ôеäàèíû íе òîëüêî çà-
ùèòèëè ñеáя. Íеáîëüøîй îòðяä âî ãëàâе ñ Сàòòàð õàíîì ñîâеðøèë
еùё îäèí ãеðîè÷еñêèй ïîñòóïîê: íà÷èíàя îò êâàðòàëà Àìèðàãûç äî
ñàìîãî цеíòðà ãîðîäà îíè âûñòðеëàìè ñáèëè âñе áеëûе ôëàãè, âû-
âеøеííûе íà êðûøàõ äîìîâ è âîðîòàõ. Эòî íеîæèäàííîе ñîáûòèе
ïðèâеëî â âîñòîðã è âîîäóøеâèëî íàñеëеíèе. Âìеñ-
Вспомните:
в каком ещё
òî ñáèòûõ îòðяäîì Сàòòàð õàíà áеëûõ ôëàãîâ áûëè
освободитель- âûâеøеíû êðàñíûе ôëàãè. Óâèäеâ êðàñíûе ôëàãè,
ном движении âîîäóøеâëёííûе ëþäè ñîáðàëèñü íà ïëîùàäè. Бûëî
были подняты ðеøеíî èçãíàòü øàõñêèе âîйñêà èç ãîðîäà.
красные Сàòòàð õàí, Бàãèð õàí è äðóãèе, ïðîяâèâøèе îò-
âàãó â ýòèõ áîяõ, ñòàëè ðóêîâîäèòеëяìè âîññòàíèя.
Сàòòàð õàíà ñòàëè íàçûâàòü «Сардари милли» («íàðîäíûй âîæäü»),
à Бàãèð õàíà — «Салари милли» («íàðîäíûй ïîëêîâîäец»). Äëя îð-
ãàíèçàцèè è óêðеïëеíèя âîîðóæёííûõ ñèë ïîâñòàíцеâ áûë ñîçäàí
Âîеííûй ñîâеò. Ðóêîâîäèëè Сîâеòîì Сàòòàð õàí è Бàãèð õàí.
Теáðèç ïðеâðàòèëñя â íеïðèñòóïíóþ êðеïîñòü. Øàõ íàïðàâèë íà
Теáðèç ÷óòü ëè íе âñе ñâîè âîеííûе ñèëû.

*Конституция — îñíîâíîй çàêîí ãîñóäàðñòâà


*Федаин — ÷еëîâеê, ãîòîâûй ïîæеðòâîâàòü ñîáîй ðàäè èäеè

132
Саттар хан

Øàõñêèе âîйñêà îêðóæèëè Теáðèç.


Теáðèçцû ãеðîè÷еñêè ñðàæàëèñü. Æеí-
ùèíû âîеâàëè íàðàâíе ñ ìóæ÷èíà-
ìè.
Сïóñòя ãîä Сàòòàð õàí è Бàãèð
õàí ñ îòðяäîì ôеäàèíîâ èç 100 ÷е-
ëîâеê ïî ïðèãëàøеíèþ øàõñêîãî
ïðàâèòеëüñòâà ïðèáûëè â Тегеран*.
Ïðàâèòеëüñòâî, îñòеðеãàяñü íàðîäíîãî
ãíеâà, íе ðеøèëîñü îáеçîðóæèòü èõ â
îòêðûòîì áîþ. И ïîýòîìó ðеøèëî
ïðèáеãíóòü ê õèòðîñòè.  ïîëíî÷ü
ñîëäàòû íàïàëè íà ñïяùèõ Сàòòàð
õàíà è ôеäàèíîâ. Âî âðеìя áîя Сàòòàð
õàí áûë òяæеëî ðàíеí.
 ðяäó ñëàâíûõ ãеðîеâ, áîðîâøèõ-
Саттар хан
ñя çà ñâîáîäó è íеçàâèñèìîñòü íàøеãî
íàðîäà, Сàòòàð õàí çàíèìàеò îñîáîе ìеñòî. Íàø íàðîä ñëîæèë â
÷еñòü Сàòòàð õàíà äàñòàíû è ïеñíè. Еìó áûëè ïîñâяùеíû òàêæе
õóäîæеñòâеííûе ïðîèçâеäеíèя — ðîìàíû è ñòèõè. Â Теáðèçе âîç-
äâèãíóò ïàìяòíèê Сàòòàð õàíó. Îäíà èç óëèц ãîðîäà íàçâàíà еãî
èìеíеì.
Äîáðàя ïàìяòü î Сàòòàð õàíе, еãî íеñãèáàеìîì áîеâîì äóõе íà-
âñеãäà ñîõðàíèòñя â ñеðäцàõ ëþäей.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Чòî яâèëîñü ïðè÷èíîй âîññòàíèя â Теáðèçе â íà÷àëе 20-ãî
âеêà?
2. Êàêóþ ðîëü ñûãðàë Сàòòàð õàí â áîðüáе íàñеëеíèя Теáðèçà?
3. Çàïèøèòе â òеòðàäè ñõîæèе è îòëè÷èòеëüíûе ÷еðòû Сàòòàð
õàíà è Бàáеêà.
4. Îáîñíóйòе ìûñëü î òîì, ÷òî Теáðèçñêîе âîññòàíèе яâëяëîñü
îñâîáîäèòеëüíîй áîðüáîй.

*Тегеран — ñòîëèцà Иðàíà

133
Азербайджан в новое время

37. Султан бек Султанов

Íà÷àëî 20-ãî âеêà îçíàìеíîâàëîñü â èñòîðèè íàøеãî íàðîäà óñè-


ëеíèеì îñâîáîäèòеëüíîãî äâèæеíèя. Îäíàêî цàðñêàя Ðîññèя, ñòðе-
ìяñü âñя÷еñêè âîñïðеïяòñòâîâàòü ýòîìó, èñïîëüçîâàëà â ýòèõ цеëяõ
àðìяí, â ñâîе âðеìя ïеðеñеëёííûõ еþ íà íàøè çеìëè. Àðìяíе, ïðè
ïîääеðæêе ñâîèõ ïîêðîâèòеëей, ó÷èíèëè ñòðàø-
Как вы думае- íóþ ðеçíþ, ðàñïðàâó íàä íàøèì íàðîäîì â ðàçíûõ
те, кто были óãîëêàõ íàøей ðîäèíû.
покровителями
Âî âðеìя ðеçíè, ó÷èíёííîй íà òеððèòîðèяõ Иðе-
армян?
âàíà, Íàõ÷ûâàíà, Çàíãеçóðà, Ãёй÷è, ñîòíè, òûñя÷è
àçеðáàйäæàíцеâ áûëè óáèòû, ïîäâеðãíóòû ïûòêàì,
èñòяçàíèяì. Âî ãëàâе ýòèõ çâеðñêèõ óáèйñòâ ñòîяë àðìяíñêèй ïàëà÷
ïî èìеíè Àíäðàíèê. Îí ó÷èíèë ðеçíþ ïðîòèâ ìèðíîãî íàñеëеíèя
Àíàòîëèè (íûíеøíяя Тóðцèя) è Àçеðáàйäæàíà. Àíäðàíèê, яâëяâ-
øèйñя ãëàâíûì ïðîâîäíèêîì êîâàðíîй ïîëèòèêè àðìяíñêèõ íà-
цèîíàëèñòîâ è èõ террористических* ãðóïïèðîâîê, ñîáðàâ çà
êîðîòêîе âðеìя áàíäèòñêèй îòðяä, íà÷àë âûïîë-
С какой целью íяòü çàäàíèя, êîòîðûе ïîëó÷àë îò äðóãèõ ãëàâà-
Андраник и ðей, îñóùеñòâëяâøèõ àðìяíñêóþ ïîëèòèêó
другие армян- ãеíîцèäà.
ские бандиты Бàíäèòñêèе ôîðìèðîâàíèя Àíäðàíèêà çàõâà-
совершали
òèëè çàïàäíûе çеìëè Çàíãеçóðà. Еãî áàíäà áûëà õî-
зверства?
ðîøî âîîðóæеíà. À àçеðáàйäæàíñêèе êðеñòüяíе
çàùèùàëèñü ëèøü òîïîðàìè, âèëàìè, äóáèíêàìè è
êàìíяìè. Àðìяíñêèе áàíäèòû, âòîðãàяñü â àçеðáàйäæàíñêèе ñеëе-
íèя, èñòяçàëè è ïûòàëè ëþäей, ñîáðàâ èõ â ìе÷еòяõ, ñæèãàëè. Îíè
âеøàëè óáèòûõ äеòей, æеíùèí è ñòàðèêîâ íà äеðеâüяõ, ÷òîáû
óñòðàøèòü âñеõ. Çâеðñòâàì, ñîâеðøàеìûì àðìяíàìè, íе âèäíî áûëî
êîíцà.
 âîйíе ïðîòèâ àðìяí áîëüøóþ ðîëü ñûãðàëè ïеðеäîâûе ëè÷íî-
ñòè íàøеãî íàðîäà. Îäíèì èç íèõ áûë Султан бек Султанов. Â
áîðüáе ïðîòèâ àðìяí Сóëòàí áеê ïðîяâèë ÷óäеñà õðàáðîñòè è îò-
âàãè. Îí ïîäíяë íà íîãè âñё ìóñóëüìàíñêîе íàñеëеíèе Çàíãе-

*Террорист — ïðеñòóïíèê, íàâîäяùèй ñòðàõ, óæàñ

134
Султан бек Султанов

çóðñêîãî óеçäà, è, ïðèîáðеòя îðó-


æèе, ðàçäàë еãî ëþäяì. Ïî еãî
èíèцèàòèâе áûëî çàêóïëеíî îðó-
æèе íà äеíüãè áîãàòûõ ëþäей. Сî-
áðàâ âîйñêî èç ìеñòíûõ æèòеëей,
îí îáó÷èë èõ áîеâîìó èñêóññòâó. Â
цеëяõ îõðàíû áеçîïàñíîñòè íàøèõ
ãðàíèц, îí è â ìèíóòû çàòèøüя
óñòàíàâëèâàë îõðàííûе ïóíêòû
äëя çàùèòû îò íàïàäеíèя àðìяí.
Бëàãîäàðя ñîçäàííîй èì â âîйñêе
êðеïêîй äèñцèïëèíе, Сóëòàí áеê
îäеðæàë ìíîãî ïîáеä.
Иç-çà ñòðàõà ïеðеä Сóëòàí
áеêîì, Àíäðàíèê íе ìîã ïðîíèê-
íóòü â Êàðàáàõ. Íеñìîòðя íà íе-
îäíîêðàòíî ïðеäïðèíяòûе óëîâêè,
еãî êîâàðíûе ïëàíû íе óâеí÷àëèñü
óñïеõîì. Îí äàæе îáðàùàëñя ñ
ïèñüìîì, â êîòîðîì ïðîñèë ðàçðе-
øеíèя îòïðàâèòüñя ÷еðеç Êàðàáàõ â
Äеðáеíò, яêîáû äëя òîãî, ÷òîáû íе
ïóñòèòü ðóññêèе âîйñêà íà Êàâêàç. Султан бек Султанов
Âçàìеí îí îáеùàë çîëîòî. Сóëòàí
áеê òàê îòâеòèë âðàãó: «Âû íе äîñòîйíû òóðецêîãî âîеííîãî çâàíèя
«ïàøà». Эòî çâàíèе ïðèíàäëеæèò òóðêàì. À âû, êàê я ñëûøàë, àð-
ìяíèí. Âàì òàêæе ñëеäóеò çíàòü, ÷òî ñûíû ýòîй çеìëè íе ïðîäàþò
ñâîþ ÷еñòü çà äеíüãè».
Сóëòàí áеê ïîëó÷èë îáðàçîâàíèе â Âîеííîй àêàäеìèè â Ðîññèè.
Îí â ñîâеðøеíñòâе çíàë âîеííîе äеëî. Ïðè ðàçãðîìе àðìяíñêèõ ôîð-
ìèðîâàíèй â Çàíãеçóðе Сóëòàí áеê ñ áîëüøèì ìàñòеðñòâîì èñïîëü-
çîâàë òàêòèêè «Бóðя â ãîðàõ», «Óäàð çà óäàðîì», «Âíеçàïíîе
íàïàäеíèе», «Ïîäêîâîîáðàçíîе îêðóæеíèе» è äð.
Îäíàæäû íàïðàâëяâøèйñя â Øóøó àðìяíñêèй êàðàâàí ñ îðó-
æèеì áûë çàõâà÷еí àçеðáàйäæàíñêèìè äîáðîâîëüцàìè.  ïîëíî÷ü
Àíäðàíèêó ñîîáùàþò, ÷òî îòïðàâëеííûй â Êàðàáàõ êàðàâàí ñ îðó-
æèеì çàõâà÷еí îòðяäîì Сóëòàí áеêà. Îí ïðèêàçûâàеò ñâîеìó âîйñêó

135
Азербайджан в новое время

Бандитский отряд Андраника был разгромлен в этих горах. (Лачин)

îòñòóïèòü íàçàä. Íî áûëî óæе ïîçäíî. Êîãäà àðìяíñêîе âîйñêî,


îòñòóïàя, õîòеëî ïðîáðàòüñя ÷еðеç Çàáûõñêîе óùеëüе, îòðяäû Сóë-
òàí áеêà, îêðóæèâ àðìяíñêîе âîйñêî, îòðеçàëè èì ïóòü êàê âïеðёä,
òàê è íàçàä. Íеîæèäàííî âðàã áûë àòàêîâàí ñî âñеõ ñòîðîí. Â ýòîì
îäíîäíеâíîì êðîâàâîì áîþ áûëî óíè÷òîæеíî ïðèìеðíî 5-òûñя÷íîе
âîйñêî Àíäðàíèêà. Дашнаки*, çâеðñêè óíè÷òîæàâøèе áеçîðóæíûõ
ëþäей — ñòàðèêîâ, æеíùèí è äеòей, áûëè íàêàçàíû. С òîãî äíя Çà-
áûõñêîе óùеëüе â íàðîäе ñòàëî íàçûâàòüñя «Êðîâàâûì óùеëüеì».
 ýòîì áîþ Àíäðàíèê ïîòеðяë ïî÷òè âñё ñâîё âîйñêî. Îêàçàâøèñü
â áеçâûõîäíîì ïîëîæеíèè, îí óáèâàеò îäíîãî ñâяùеííèêà è îáëà-
÷àеòñя â еãî îäеæäó. Âçяâ ñ ñîáîй äâóõ ìàëîëеòíèõ äеòей, îí ïðè-
êèäûâàеòñя, áóäòî âûâîäèò äеòей ñ ïîëя áîя, è òàêèì îáðàçîì еìó
óäàёòñя áеæàòü. Îí õîðîøî çíàë, ÷òî àçеðáàйäæàíцû íе áóäóò òðî-
ãàòü äеòей, ñòàðèêîâ è æеíùèí.
Âеñòü î ïîáеäе â Çàáûõñêîì óùеëüе âûçâàëà áîëüøîе âîîäóøеâ-
ëеíèе âî âñеõ ñеëеíèяõ, ãäе æèëè àçеðáàйäæàíцû. Чèñëî ïðèìêíóâ-
øèõ ê îòðяäó Сóëòàí áеêà еùё áîëüøе óâеëè÷èëîñü.

*Дашнаки — ÷ëеíû àðìяíñêîй òеððîðèñòè÷еñêîй îðãàíèçàцèè

136
Султан бек Султанов

Àíäðàíèê è еãî ïðèñïеøíèêè, еùё áîëüøе îçâеðеâøèе ïîñëе Çà-


áûõñêîãî ñðàæеíèя, ïðîäîëæàëè íàðóøàòü ñïîêîйñòâèе, ÷èíèòü
êðîâàâûе ïðеñòóïëеíèя â Çàíãеçóðñêîì ðàйîíе Àçеðáàйäæàíà.
Çàäóìàííûй èìè ïëàí ïî çàõâàòó Êàðàáàõà è Ãяíäæè, ñîçäàíèþ
ïîñëе ñîеäèíеíèя ñ äàøíàêñêèìè âîèí-
ñêèìè ÷àñòяìè â Бàêó àðìяíñêîãî ãîñó-
äàðñòâà â Сеâеðíîì Àçеðáàйäæàíе íе
ñîñòîяëñя áëàãîäàðя ãеðîèçìó Сóëòàí áеêà
è еãî ñïîäâèæíèêîâ.
Бðàò Сóëòàí áеêà — Õîñðîâ áеê яâëяëñя
ïðеäñòàâèòеëеì Àçеðáàйäæàíñêîãî ïðàâè-
òеëüñòâà â Êàðàáàõе. Â яíâàðе 1919 ãîäà îí
áûë íàçíà÷еí ãеíеðàë-ãóáеðíàòîðîì Êàðà-
áàõà.
 ðеçóëüòàòе ïðèíяòûõ Õîñðîâ áеêîì
ìеð àðìяíе, â ñâîё âðеìя ïеðеñеëёííûе
цàðñêîй Ðîññèей â Êàðàáàõ, ïðèçíàëè
âëàñòü Àçеðáàйäæàíà.
Хосров бек Султанов

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Сðàâíèòе àðìяíñêèе çâеðñòâà, ó÷èíёííûе â íà÷àëе è â êîíце
20-ãî âеêà.
2. Êòî áûë Àíäðàíèê? Êàêóþ цеëü îí ïðеñëеäîâàë?
3. Ïеðе÷èñëèòе âîеííûе çàñëóãè Сóëòàí áеêà.
4. Îáñóäèòе âûðàæеíèе «áîеâàя òàêòèêà».
5. Êîãî еùё èç ãеðîè÷еñêèõ ñûíîâ íàøеãî íàðîäà, ñðàæàâøèõ-
ñя ïðîòèâ àðìяí, âû çíàеòе?

137
Азербайджан в новое время

38. Мартовский геноцид

Бûë март 1918 года. Íà óëèцàõ Бàêó цàðèëî áеñïîêîйñòâî.


Âñòðеâîæеííûе ëþäè, ãðóïïàìè ñîáðàâøèñü íà óëèцàõ, ïеðеä çäà-
íèяìè, îçàáî÷еííî îáñóæäàëè ïîëîæеíèе. Âñе áûëè îáеñïîêîеíû è
ïе÷àëüíû, ñëîâíî ïðеä÷óâñòâîâàëè ñòðàøíûе ñîáûòèя. Сеäîâîëî-
ñûй áëàãîîáðàçíûй ìóæ÷èíà èç òîëïû ãîâîðèë:
— Â ãîðîäе ñòàëî îïàñíî. Â ðàäîñòè íàçûâàþùèе íàñ äðóçяìè, à
â áеäе âñеãäà ïðеäàþùèе íàñ àðìяíе, ïüþùèе íàøó âîäó è еäяùèе
íàø õëеá, ñíîâà àêòèâèçèðîâàëèñü. Âî ãëàâе ïðàâèòеëüñòâà ãîðîäà,
Бакинского Совета*, òîæе àðìяíèí — Øàóìяí.
Äðóãîй ÷еëîâеê, ïðèñîеäèíèâøèñü ê ðàçãîâîðó, îçàáî÷еííî ñêà-
çàë:
— Ïî óêàçàíèþ Øàóìяíà Бàêèíñêèй Сîâеò íà÷àë ðàçîðóæàòü
âñеõ ñîëäàò è îôèцеðîâ-ìóñóëüìàí. À àðìяíе âîîðóæàþòñя. Âеð-
íóâøèõñя ñ ôðîíòà ðóññêèõ ñîëäàò îñòàâèëè çäеñü. Â ãîðîäе ñ êàæ-
äûì äíеì ðàñòёò ÷èñëî âîîðóæёííûõ äàøíàêñêèõ îòðяäîâ. Àðìяíе
ðàñïóñòèëè òàêîй ñëóõ, áóäòî áû ìóñóëüìàíе ñîáèðàþòñя âîеâàòü
ïðîòèâ ðóññêèõ. Íàñ îæèäàеò ÷òî-òî íеõîðîøее. Êàæеòñя, ýòè íе-
ãîäяè õîòяò óíè÷òîæèòü íàñ. Еñëè íе áóäеò ñâîеãî íàцèîíàëüíîãî
ïðàâèòеëüñòâà, ãîñóäàðñòâà, íàñ íèêòî íе çàùèòèò.
 ýòî âðеìя èçäàëè ïîñëûøàëñя çâóê âûñòðеëà. Сëîâíî ýòî áûëî
ñèãíàëîì. Âî âñёì ãîðîäе íà÷àëàñü ñòðеëüáà. Мíîãî÷èñëеííûе âîî-
ðóæёííûе àðìяíñêèе äàøíàêè íà÷àëè àòàêîâàòü ìóñóëüìàíñêèе
êâàðòàëû. Ãîðîä Бàêó ïîäâеðãñя îáñòðеëó è ñ êîðàáëей íà ìîðе.
Ðóññêèе ìàòðîñû íà êîðàáëяõ ïîâеðèëè ëæèâûì çàâеðеíèяì àðìяí,
áóäòî áû â И÷еðè øеõеð ìóñóëüìàíе ó÷èíèëè ðеçíþ ðóññêèõ. Íî â
ñêîðîì âðеìеíè, óçíàâ, ÷òî ýòî î÷еðеäíàя «àðìяíñêàя ëîæü», îíè
ïðеêðàòèëè ñòðеëüáó.
Îçâеðеâøèе àðìяíе ïðîäîëæàëè ðеçíþ. С êðèêàìè «Óíè÷òî-
æàйòе ìóñóëüìàí, íèêîãî íе îñòàâëяйòе â æèâûõ!» îíè íèêîãî íе
ùàäèëè. Âîðâàâøèñü â äîìà, îíè ðàññòðеëèâàëè ìèðíûõ áеçâèí-
íûõ ëþäей. Çàæèâî ñæèãàëè ìóæ÷èí, æеíùèí, ñòàðèêîâ. Äеòей
ïðîòûêàëè øòûêàìè. Çàêëяòûе âðàãè-àðìяíе, ñîáðàâ â êó÷ó ñâя-
ùеííûе êíèãè ìóñóëüìàí — «Êîðàí», ðàçæèãàëè èç íèõ êîñòðû, à

*Бакинский Совет — îðãàí âëàñòè

138
Мартовский геноцид

Вид здания Мусульманского благотворительного общества — «Исмаи-


лийе» (ныне здание Президиума НАНА) после мартовского геноцида

çàòеì, ñâяçàâ ìóñóëüìàí ïî ðóêàì è íîãàì, çàæèâî


áðîñàëè èõ â îãîíü. Â цеíòðе ãîðîäà ãîðеëè ïî- Почему армяне
ñòðîеííîе Çейíàëàáäèíîì Тàãèеâûì çäàíèе òе- обманули
àòðà, àðõèòеêòóðíûй ïàìяòíèê «Исмаилийе», матросов?
ãäе ÷àñòî ñîáèðàëàñü èíòеëëèãеíцèя. Мèíàðеò Какова была
их цель?
ìе÷еòè «Тезепир» áûë ñíеñёí ïóøе÷íûì çàë-
ïîì.
Геноцид* ïðîòèâ àçеðáàйäæàíñêèõ òþðêîâ è âñеõ ìóñóëüìàí â
Бàêó ïðîäîëæàëñя ñ 30 ìàðòà ïî 2 àïðеëя. Бûëî óíè÷òîæеíî ñâûøе
12 òûñя÷ áеçâèííûõ ìèðíûõ ìóñóëüìàí, â òîì ÷èñëе äеòей, æеí-
ùèí, ñòàðèêîâ.
Мàðòîâñêàя ðеçíя 1918 ãîäà ïðîèçîøëà íе òîëüêî â Бàêó. Â Ша-
махе, Губе, Лянкяране, Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Кюрда-
мире, Гёйчае è äðóãèõ ðàйîíàõ íàøей ðîäèíû òàêæе áûëè
îðãàíèçîâàíû ìàññîâûе óáèйñòâà ìóñóëüìàí è äàæе èóäееâ.
... Â îäèí èç ìîðîçíûõ çèìíèõ äíей â Ãóáе âäîëü áеðеãà ðеêè
Ãóäèàë÷àй, ââеðõ ïî òе÷еíèþ, øëè äâîе. Îíè íàïðàâëяëèñü ê ìеñòó
ìàññîâîãî çàõîðîíеíèя. Эòî áûëè ïîæèëàя æеíùèíà ñ ìîëîäûì
âíóêîì. Ïîæèëàя æеíùèíà ñ òðóäîì ïеðеäâèãàëàñü, äеðæàñü çà ðó-
êó âíóêà. Чòîáû óáеðе÷üñя îò ïðîíèçûâàþùеãî ìîðîçíîãî âеòðà,
îíà ïûòàëàñü ïðèêðûòü ëèцî êîñûíêîй. Ïî ìеðе ïðèáëèæеíèя ê
ìеñòó çàõîðîíеíèя ñòàðóõà íеñêîëüêî ðàç îñòàíàâëèâàëàñü, ÷òîáû

*Геноцид — óíè÷òîæеíèе îäíîй íàцèè, íàðîäà

139
Азербайджан в новое время

ïеðеâеñòè äóõ. Îíà ïîãðó-


çèëàñü â âîñïîìèíàíèя. Тî-
ãäà ей áûëî 6 ëеò. Бûëà
âеñíà. Âíеçàïíî ïîäíяëàñü
ñóìàòîõà, ïîñëûøàëèñü
êðèêè è âîïëè. Сêàçàëè,
÷òî ïðèøëè àðìяíе, îíè
óáèâàþò ëþäей, ïîäæèãàþò
äîìà. Âäðóã êòî-òî ñ ñèëîй
òîëêíóë äâеðü. Её áеçîðóæ-
íîãî îòцà âîîðóæёííûе
ðóæüяìè àðìяíе îòâеëè âî
äâîð. Êîãäà àðìяíе âеðíó-
ëèñü â äîì äëя ãðàáеæà,
îòец, óëó÷èâ ìîìеíò, ñïðя-
òàë äî÷ü â ïîìеùеíèè, ãäе
ïеêëè õëеá. Ïîòîì àðìяíе
ðàññòðеëяëè îòцà. Îíè âû-
âеëè èç äîìà ìàòü ñ äеâî÷-
êîй-ìëàäеíцеì íà ðóêàõ.
Îäèí èç àðìяí, çàìеòèâ íà
Мечеть Тезепир, подвергшаяся армянскому
ãðóäè äеâî÷êè ìеäàëüîí,
вандализму
ñïðîñèë: «Иç çîëîòà?» Çà-
òеì ïðîáîðìîòàë ïðî ñеáя: «Íеò, àðà, ýòî æе ìеäü». Àðìяíе
ïîäîæãëè äîì, à ìàòü è äеâî÷êó óâеëè ñ ñîáîй ñ ïîáîяìè. 6-ëеòíяя
äеâî÷êà áîëüøе ñâîþ ìàòü è ìàëеíüêóþ ñеñòðó íèêîãäà íе âèäеëà.
Сòàðóõà îòîðâàëàñü îò ñâîèõ ïе÷àëüíûõ âîñïîìèíàíèй. Îíè
äîøëè äî ìеñòà çàõîðîíеíèя. Îíî áûëî ñïëîøü óñеяíî ÷еëîâе÷е-
ñêèìè ñêеëеòàìè. Ïî êîñòяì áûëî âèäíî, ÷òî ëþäей óáèâàëè, ïîä-
âеðãàя èõ ñòðàøíûì ïûòêàì. Ó îäíîãî ñêеëеòà ìеæäó ðóêàìè áûë
ïðèæàò ìàëеíüêèй ñêеëеòèê. Âîçìîæíî, ýòî áûëè ñêеëеòû ìàòеðè
è ìëàäеíцà. Сòàðóõà ïîäîøëà ê ýòèì ñêеëеòàì. Íà øее ìàëеíüêîãî
ñêеëеòèêà áûë ìеäàëüîí. Сòàðóõà âçãëяíóëà íà ìеäàëüîí. Ïîòîì
îíà íà÷àëà ïëàêàòü, ïðîøеïòàâ: «Эòî ìеäàëüîí ìîей ñеñòðû». Æеí-
ùèíà íàøëà ìîãèëó ìàòеðè è ñеñòðû, êîòîðûõ îíà ïîòеðяëà 90 ëеò
íàçàä è áîëüøе íèêîãäà íе âèäеëà. Сòàðàя æеíùèíà, íе âûíеñя
ýòîãî óæàñà, íà ñëеäóþùèй äеíü ñêîí÷àëàñü. Эòî ïе÷àëüíàя èñòîðèя
îá îäíîй èç æеðòâ ãóáèíñêîãî ãеíîцèäà.

140
Мартовский геноцид

Мемориальный комплекс Губинского геноцида

Мàðòîâñêàя ðеçíя 1918 ãîäà áûëà ãеíîцèäîì ïðîòèâ íàøеãî íà-


ðîäà. Íèêòî íе èìееò ïðàâà çàáûâàòü îá ýòîì!
26 марта 1998 года общенациональный лидер
Какова была
Гейдар Алиев èçäàë ñïецèàëüíûй óêàç ñ цеëüþ цель специального
ñîõðàíеíèя â ïàìяòè èñòîðèè âñеõ ñîâеðøёí- указа общенацио-
íûõ ïðîòèâ àçеðáàйäæàíñêîãî íàðîäà àêòîâ ãе- нального лидера
íîцèäà. Эòèì óêàçîì 31 марта îáúяâëеí Днём Гейдара Алиева?
геноцида азербайджанцев.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Мîã ëè ïðîèçîйòè ìàðòîâñêèй ãеíîцèä, еñëè áû ó íàñ áûëî
íеçàâèñèìîе ãîñóäàðñòâî?
2. Î ÷ёì ñâèäеòеëüñòâóþò ÷еëîâе÷еñêèе ñêеëеòû íà ìàññîâîì
ãóáèíñêîì çàõîðîíеíèè?
3. Сîñòàâüòе íеáîëüøîй èñòîðè÷еñêèй ðàññêàç î ìàðòîâñêîì
ãеíîцèäе 1918 ãîäà.
4. Íà îñíîâе äîïîëíèòеëüíîй èíôîðìàцèè ïîäãîòîâüòе ïðеçеíòà-
цèþ î çâеðñòâàõ àðìяí ïðîòèâ ïàìяòíèêîâ êóëüòóðû è ðе-
ëèãèè.

141
АЗЕРБАЙДЖАН В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ

39. «Однажды поднятое знамя...»

Как вы думаете, Сàìûì áîëüøèì áîãàòñòâîì êàæäîãî íàðîäà,


почему независи- êàæäîй íàцèè яâëяþòñя еãî íеçàâèñèìîñòü,
мость считается ñâîáîäà, îáëàäàíèе íеçàâèñèìûì ãîñóäàðñòâîì.
самым большим Íеçàâèñèìîñòü íе äàðèòñя è êòî-òî íе ïðеïîä-
достоянием íîñèò её â âèäе ïîäàðêà. Ïóòü, âеäóùèй ê íеçà-
народа? âèñèìîñòè, ïðîõîäèò ÷еðеç âеëèêóþ áîðüáó. Äëя
её îáðеòеíèя è ñîõðàíеíèя òðеáóþòñя æеðòâû.
Íàø íàðîä, óòðàòèâ ñâîþ íеçàâèñèìóþ ãîñóäàðñòâеííîñòü ïîñëе Ãþ-
ëèñòàíñêîãî è Тóðêìеí÷àйñêîãî äîãîâîðîâ, áîëüøе ñòà ëеò ïðîæèë
â óñëîâèяõ êîëîíèàëüíîй çàâèñèìîñòè, ëèøёííûй íеçàâèñèìîãî
ãîñóäàðñòâà. Íàøè êóëüòóðà, яçûê è ðеëèãèя ïîäâеðãëèñü ïðèòеñ-
íеíèяì. Íàä íèìè áûë óñòàíîâëеí íàäçîð. Íàøà Ðîäèíà áûëà ðàç-
äеëеíà, ðàñ÷ëеíеíà. Íà íàøè çеìëè áûëè ïеðеñеëеíû àðìяíе è
äðóãèе ÷óæеçеìцû.
 феврале 1917 года â Ðîññèè áûëî ñâеðãíóòî цàðñêîе ïðàâèòеëü-
ñòâî. Âñêîðе çäеñü îáðàçîâàëîñü Сîâеòñêîе ãîñóäàðñòâî. Большеви-
ки* õîòеëè âíîâü îñòàâèòü íàøó ðîäèíó ïîä âëàñòüþ Ðîññèè. Îíè
æàæäàëè çàâëàäеòü íàøèìè çеìëяìè è áîãàòñòâàìè. Äëя ïîñòðîе-
íèя ñèëüíîãî ãîñóäàðñòâà íóæíû áûëè áîëüøèе çàïàñû íеôòè. Âîò
ïî÷еìó íàøе «÷ёðíîе çîëîòî» ãðàáèëè è ïеðеâîçèëè â Ðîññèþ. Â
ýòèõ цеëяõ áîëüøеâèêè èñïîëüçîâàëè çàêëяòûõ âðàãîâ íàøеãî íà-
ðîäà — àðìяí. Ïðîòèâ íàøеãî íàðîäà áûë îðãàíèçîâàí ãеíîцèä.
Сòàëî яñíî, ÷òî íеçàâèñèìîñòü — ýòî íе òîëüêî áîãàòñòâî è цеííîñòü.
Íеçàâèñèìîе ãîñóäàðñòâî — ýòî ãàðàíòèя çàùèòû,
Какое значение áеçîïàñíîñòè íàðîäà.
для азербайджан-
28 мая 1918 года íàø íàðîä âîññòàíîâèë ñâîþ
ского народа
íеçàâèñèìóþ ãîñóäàðñòâеííîñòü. Â Тèôëèñе áûëà
имела «Деклара-
ция независимо- ïðîâîçãëàøеíà «Декларация независимости». Â
сти»? ýòîì äîêóìеíòе, ïðèíяòîì Àçеðáàйäæàíñêèì Íà-
цèîíàëüíûì Сîâеòîì, áûëà îáúяâëеíà íеçàâèñè-
ìîñòü, ò.е. ñâîáîäà Àçеðáàйäæàíà. Эòà ñâîáîäà áûëà äîñòèãíóòà
цеíîй äëèòеëüíîй áîðüáû íàøеãî íàðîäà, äеяòеëüíîñòè âûäàþùèõñя
ïðеäñòàâèòеëей èíòеëëèãеíцèè è ïîëèòè÷еñêèõ äеяòеëей íàøеãî

*Большевики — ÷ëеíû ïîëèòè÷еñêîй ïàðòèè, ïðèøеäøèе ê âëàñòè ïîñëе


ñâеðæеíèя цàðñêîãî ïðàâèòеëüñòâà â Ðîññèè

142
«Однажды поднятое знамя...»

íàðîäà Мухаммед Эмина Расулзаде, Алимар-


дан бека Топчибашева, Фатали хана Хойского,
Насиб бека Юсифбейли è äð.
 «Äеêëàðàцèè íеçàâèñèìîñòè» Àçеðáàй-
äæàí áûë ïðîâîçãëàøёí íеçàâèñèìûì ãîñó-
äàðñòâîì.  íей îòìе÷àëîñü, ÷òî íàøà ðîäèíà
áóäеò Íàðîäíîй Ðеñïóáëèêîй, ò.е. â íей áóäеò ðеñ-
ïóáëèêàíñêàя ôîðìà ïðàâëеíèя. Эòî îçíà÷àëî,
÷òî íàøè ãîñóäàðñòâî è ïðàâèòеëüñòâî áóäóò
óïðàâëяòüñя èçáðàííûìè íàðîäîì ïðеäñòàâè-
òеëяìè. Иìеííî ïîýòîìó íеçàâèñèìîе Àçеðáàй- Мухаммед Эмин
äæàíñêîе ãîñóäàðñòâî áûëî íàçâàíî Азербай- Расулзаде
джанской Демократической Республикой. Àçеð-
áàйäæàíñêàя Äеìîêðàòè÷еñêàя Ðеñïóáëèêà áûëà
ïеðâîй äеìîêðàòè÷еñêîй ðеñïóáëèêîй âî âñеì
òþðêî-èñëàìñêîì ìèðе.
Àçеðáàйäæàíîì óïðàâëяëè Национальный
Совет* (Милли Шура) è Âðеìеííîе ïðàâèòеëü-
ñòâî. Ïеðâûì ãëàâîй ïðàâèòеëüñòâà Àçеðáàй-
äæàíñêîй Íàðîäíîй Ðеñïóáëèêè ñòàë Фатали
хан Хойский. Ïðàâèòеëüñòâî îáúяâèëî âñеì
ñòðàíàì ìèðà î ïðîâîçãëàøеíèè íàøей íеçàâèñè-
ìîñòè. Ãîðîä Ãяíäæà ñòàë ïеðâîй ñòîëèцей Àçеð-
Фатали хан Хойский
áàйäæàíñêîй Íàðîäíîй Ðеñïóáëèêè. Ïîòîìó ÷òî
ñàìûй êðóïíûй ïîëèòè÷еñêèй è êóëüòóðíûй
цеíòð íàøей ñòðàíû, ãîðîä Бàêó, íàõîäèëñя â
ýòî âðеìя â ðóêàõ áîëüøеâèñòñêî-äàøíàêñêîãî
ïðàâèòеëüñòâà, âîçãëàâëяеìîãî Сòеïàíîì Øàó-
ìяíîì. Ó Àçеðáàйäæàíñêîй Íàðîäíîй Ðеñïóáëèêè
еùё íе áûëî àðìèè. À áеç àðìèè áûëî òðóäíî
çàùèòèòü íеçàâèñèìîñòü ñòðàíû è ñâîáîäó ñâîеãî
íàðîäà. Âîò ïî÷еìó Àçеðáàйäæàíñêàя Íàðîäíàя
Ðеñïóáëèêà çàêëþ÷èëà ñ Османским государ-
ством äîãîâîð î ìèðе è äðóæáе. Сîãëàñíî ýòîìó
äîãîâîðó, áðàòñêîе Îñìàíñêîе ãîñóäàðñòâî äîëæ- Алимардан бек
íî áûëî îêàçàòü íàì âîеííóþ ïîìîùü. Топчибашев

*Республика — ôîðìà ãîñóäàðñòâеííîãî ïðàâëеíèя, óñòàíîâëеííàя íàðî-


äîì íà îïðеäеëёííûй ñðîê
*Национальный Совет — îðãàí çàêîíîäàòеëüíîй âëàñòè

143
Азербайджан в современную эпоху

Памятник, воздвигнутый в Баку в честь турецких воинов

Îáðàçîâàíèе íеçàâèñèìîãî Àçеðáàйäæàíñêîãî ãîñóäàðñòâà ñèëüíî


îáеñïîêîèëî ñîâеòñêî-äàøíàêñêîе ïðàâèòеëüñòâî, çàõâàòèâøее âëàñòü â
Бàêó. Эòî ïðàâèòеëüñòâî, âîçãëàâëяеìîе Сòеïàíîì Øàóìяíîì, îðãà-
íèçàòîðîì ìàðòîâñêîãî ãеíîцèäà ïðîòèâ íàøеãî íàðîäà, â äейñòâè-
òеëüíîñòè áûëî àðìяíî-äàøíàêñêèì ïðàâèòеëüñòâîì. Çàìàñêèðîâàâøèñü
ñëîâîì «ñîâеòñêèй», îíî òеì ñàìûì ñêðûâàëî ñâîþ èñòèííóþ ñóùíîñòü.
Бîëüøеâèñòñêî-äàøíàêñêèе âîеííûе ôîðìèðîâàíèя, ïðîäîë-
æàâøèе ïîëèòèêó ãеíîцèäà, ÷òîáû ïîêîí÷èòü ñ íеçàâèñèìûì
Àçеðáàйäæàíñêèì ãîñóäàðñòâîì — Àçеðáàйäæàíñêîй Íàðîäíîй Ðеñïóá-
ëèêîй, íà÷àëè íàñòóïëеíèе íà Ãяíäæó. Çàõâàòûâàëèñü ãîðîäà è ñе-
ëеíèя, íàðîä ïîäâеðãàëñя ãðàáеæó è óáèйñòâàì. Ëеòîì 1918 ãîäà
áëèç Гёйчая ïðîèçîøëî ðеøàþùее ñðàæеíèе. Тóðецêèе âîйñêà âî
ãëàâе ñ Íóðó Ïàøîй è àçеðáàйäæàíñêèе äîáðî-
Каковы âîëü÷еñêèе îòðяäû â ýòîì ñðàæеíèè ðàçãðîìèëè
последствия
äàøíàêñêî-áîëüøеâèñòêèõ çàõâàò÷èêîâ. Ïîáеäî-
освобождения
íîñíûй ïîõîä çà îñâîáîæäеíèе Бàêó áûë ïðîäîëæеí.
Баку?
 ðеçóëüòàòе ýòîãî ïîáеäîíîñíîãî ïîõîäà, ñîñòàâ-

144
«Однажды поднятое знамя...»

ëяþùеãî ñëàâíóþ ñòðàíèцó èñòîðèè íàøеãî íàðîäà, 15 сентября


1918 года Баку был освобождён. Àçеðáàйäæàíñêîе ïðàâèòеëüñòâî
ïеðееõàëî в столицу, в Баку.
Àçеðáàйäæàíñêàя Íàðîäíàя Ðеñïóáëèêà, íеñìîòðя íà âñе òðóä-
íîñòè, ïðèíяëà âàæíûе ðеøеíèя.
Àçеðáàйäæàíñêèй (òþðêñêèй) яçûê
áûë îáúяâëеí ãîñóäàðñòâеííûì яçû-
êîì. Бûëà ñîçäàíà Íàцèîíàëüíàя
Àðìèя. 9 ноября 1918 года íàø
òðёõцâеòíûй ôëàã ñ ãîëóáîй, êðàñ-
íîй è çеëёíîй ïîëîñàìè áûë ïðèíяò
â êà÷еñòâе Ãîñóäàðñòâеííîãî ôëàãà. Флаг Азербайджанской
Сеãîäíя ìû îòìе÷àеì ýòó äàòó êàê Народной Республики
Äеíü Ãîñóäàðñòâеííîãî ôëàãà.
7 äеêàáðя 1918 ãîäà íà÷àë ñâîþ äеяòеëüíîñòü â øèðîêîì ñîñòàâе
Àçеðáàйäæàíñêèй парламент*. Ïеðâîе çàñеäàíèе ïàðëàìеíòà îòêðûë

Открытие парламента Азербайджанской Народной Республики

145
Азербайджан в современную эпоху

ïàòðèîòè÷еñêèй ñûí íàøеãî íàðîäà Мóõàììеä Эìèí Ðàñóëçàäе. Â


ñâîей ðе÷è îí, óêàçûâàя íà òðёõцâеòíûй ôëàã, ñêàçàë: «С÷àñòüе
æèçíè çàêëþ÷àеòñя â ñâîáîäе. Эòîò ôëàã ñâîáîäû âе÷íî áóäеò ðеяòü
íàä íàøèìè ãîëîâàìè. Îäíàæäû ïîäíяòîе çíàìя íèêîãäà íе ïàäёò!»
Îäíèì èç êóëüòóðíûõ äîñòèæеíèй Àçеðáàйäæàíñêîй Íàðîäíîй
Ðеñïóáëèêè ñòàëî îòêðûòèе Бàêèíñêîãî Ãîñóäàðñòâеííîãî Óíèâеð-
ñèòеòà. Эòîò óíèâеðñèòеò, яâëяâøèйñя ïеðâûì âóçîì íîâîãî òèïà â
ðеñïóáëèêе, áûë îòêðûò в 1919 году. Мíîãèе âóçû, â òîì ÷èñëе è
Íàцèîíàëüíàя Àêàäеìèя íàóê Àçеðáàйäæàíà, áûëè ñîçäàíû íà îñ-
íîâе Бàêèíñêîãî Ãîñóäàðñòâеííîãî Óíèâеðñèòеòà. Âûïóñêíèêàìè
óíèâеðñèòеòà áûëè ó÷ёíûе, ñïецèàëèñòû ñ ìèðîâûì èìеíеì. Ãе-
íèàëüíûй ñûí íàøеãî íàðîäà Ãейäàð Àëèеâ — âñеìèðíî çíàìеíèòûй
âûïóñêíèê ýòîãî óíèâеðñèòеòà.  óíèâеðñèòеòе ïîëó÷àþò îáðàçîâàíèе
íе òîëüêî íàøè ãðàæäàíе, íî è èíîñòðàíцû. Бàêèíñêèй Ãîñóäàðñò-
âеííûй Óíèâеðñèòеò, êàê ïàìяòü îá Àçеðáàйäæàíñêîй Íàðîäíîй
Ðеñïóáëèêе, яâëяеòñя ãîðäîñòüþ íàøеãî íàðîäà.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Êîãî èç îñíîâàòеëей Àçеðáàйäæàíñêîй Íàðîäíîй Ðеñïóáëè-
êè âû çíàеòе?
2. Êàêîй ãîðîä ñòàë ïеðâîй ñòîëèцей Àçеðáàйäæàíñêîй Íàðîä-
íîй Ðеñïóáëèêè?
3. Сîñòàâüòе ðàññêàç íà òеìó «Îñâîáîæäеíèе Бàêó».
4. Ðàññêàæèòе î çíà÷еíèè îòêðûòèя Бàêèíñêîãî Ãîñóäàðñòâеí-
íîãî Óíèâеðñèòеòà. Îáîñíóйòе ñâîè ìûñëè ïðèìеðàìè.
5. Îáñóäèòе â êëàññе âûðàæеíèе «Îäíàæäû ïîäíяòîе çíàìя íè-
êîãäà íе ïàäёò!»
6. Çàïîëíèòе òàáëèцó ïî ïðè÷èííî-ñëеäñòâеííîй ñâяçè.
Причина Следствие
Заключение договора о мире и дружбе
между Азербайджанской Народной Рес-
публикой и Османским государством
Освобождение Баку

*Парламент — îðãàí çàêîíîäàòеëüíîй âëàñòè

146
Создатели Азербайджанской Армии

40. Создатели Азербайджанской Армии

Ëеòîì 1914 ãîäà íà÷àëàñü Ïеðâàя ìèðîâàя âîйíà, êîòîðàя äëè-


ëàñü ÷еòûðе ãîäà.  ýòîй âîйíе ó÷àñòâîâàëî áîëее 30 ñòðàí ìèðà.
Âïеðâûе â èñòîðèè òàê ìíîãî ñòðàí âîеâàëî äðóã ñ äðóãîì. Ïîýòîìó
îíà ïîëó÷èëà íàçâàíèе Первой мировой войны.
Íàø ñîîòе÷еñòâеííèê Сàìеä áеê Меõìàíäàðîâ çà ïðîяâëеííûе â
õîäе Ïеðâîй ìèðîâîй âîйíû êîìàíäèðñêèе ñïîñîáíîñòè, áеññòðàøèе
è ìóæеñòâî áûë íеñêîëüêî ðàç íàãðàæäёí çîëîòûì îðóæèеì, ðàç-
ëè÷íûìè îðäеíàìè. Îí òàêæе áûë óäîñòîеí âûñîêèõ âîеííûõ íàã-
ðàä ðяäà çàðóáеæíûõ ãîñóäàðñòâ — Àíãëèè, Ôðàíцèè, Ðóìûíèè.

Самед бек Мехмандаров ðîäèëñя â


1855 году â Ëяíêяðàíе. Îí îêîí÷èë â Бà-
êó гимназию* ñ îòëè÷èеì. Иìея áîëüøîй
èíòеðеñ ê âîеííîìó äеëó, îí îòïðàâèëñя â
Ïеòеðáóðã è ïîñòóïèë â àðòèëëеðèйñêóþ
øêîëó. Çà âðеìя ñëóæáû â àðìèè îí çà-
âîеâàë áîëüøîй àâòîðèòеò ñâîей ðеøè-
ìîñòüþ, îòâàãîй è äîáðîòîй.
Самед бек Мехмандаров
(художник Абдулла Алекперов)

С 1918 ãîäà â æèçíè ãеíеðàëà С.Меõìàíäàðîâà íà÷àëñя íîâûй


ïеðèîä. Îí âеðíóëñя íà ðîäèíó, íà÷àë ñëóæèòü ðîäíîìó íàðîäó,
ñâîеìó íеçàâèñèìîìó íàцèîíàëüíîìó ãîñóäàðñòâó.
Îí áûë íàçíà÷еí âîеííûì ìèíèñòðîì Àçеðáàй- За какие качества
Самед бек
äæàíñêîй Íàðîäíîй Ðеñïóáëèêè.
Мехмандаров за-
Îäíèì èç ñîçäàòеëей Íàцèîíàëüíîй Àðìèè â воевал большой
ïеðèîä Àçеðáàйäæàíñêîй Íàðîäíîй Ðеñïóáëèêè авторитет?
áûë è ãеíеðàë Али ага Шихлинский. Âî âðеìя
Ïеðâîй ìèðîâîй âîйíû àðòèëëеðèйñêàя çàùèòà ñòîëèцû Ðîññèè —
Ïеòеðáóðãà áûëà ïîðó÷еíà Àëè àãà Øèõëèíñêîìó. Àëè àãà Øèõëèí-
ñêèй ñ ÷еñòüþ âûïîëíèë ïîðó÷еííîе еìó äеëî. Îí áûë óäîñòîеí âûñ-
øèõ âîеííûõ íàãðàä êàê Ðîññèè, òàê è Ôðàíцèè.

*Гимназия — ñðеäíяя øêîëà

147
Азербайджан в современную эпоху

Àëè àãà Øèõëèíñêèй ðîäèëñя в 1863 году â Ãàçàõñêîì ðàйîíе.


Ðîä Øèõëèíñêèõ áûë øèðîêî èçâеñòíûì â Àçеðáàйäæàíе. Àëè
àãà îêîí÷èë Тèôëèññêóþ âîеííóþ ãèìíàçèþ
ñ îòëè÷èеì. Ïîçæе, ó÷àñü â Ïеòеðáóðãñêîй
àðòèëëеðèйñêîй øêîëе, Àëè àãà Øèõëèí-
ñêèй òîæе áûë îòëè÷íèêîì. Êàê â ó÷еíèè,
òàê è íà ïеðеäîâîй ëèíèè ôðîíòà, íà ïîëе áîя
îí òàêæе áûë îäíèì èç îòëè÷èâøèõñя. Ïî-
ýòîìó ñðеäè êîìàíäèðîâ è ñîëäàò îí çàâîеâàë
áîëüøîй àâòîðèòеò è ëþáîâü.
Али ага Шихлинский
(художник Абдулла Алекперов)

 íà÷àëе àïðеëя 1919 ãîäà ñðеäè íàñеëеíèя Бàêó ðàçíеñëàñü òà-


êàя âеñòü: «Íàøà àðìèя çàâòðà âñòóïèò â Бàêó». Â ñâяçè ñ ïðèáûòèеì
àðìèè ãîðîä íà÷àëè óêðàøàòü. Íà äîìàõ, ñòеíàõ, âîðîòàõ, äâеðяõ —
ïîâñþäó ðàçâеâàëñя òðеõцâеòíûй ôëàã. Íà êðàñíûõ è áеëûõ ïîëîò-
íèùàõ êðóïíûìè áóêâàìè áûëè íàïèñàíû ëîçóíãè: «Äà çäðàâñòâóеò
Àçеðáàйäæàí!», «Äà çäðàâñòâóеò ñâîáîäà!», «Сëàâà
Мог ли про-
изойти мартов- íàðîäó!»
ский геноцид, Íàêîíец, ïîêàçàëèñü ñîëäàòû. Чёòêèе çâóêè
если бы у нас øàãîâ ðàçäàâàëèñü ïîâñþäó. Сëеäîì çà ïеõîòîй
была армия? äâèãàëèñü äðóãèе âîеííûе ÷àñòè, à çà íèìè — êîí-
íèцà. Ïî äðеâíей àçеð-
áàйäæàíñêîй òðàäèцèè,
êîííèцó ñîïðîâîæäàëè
ìóçûêàíòû-èñïîëíèòе-
ëè íà çóðíе è áàëàáàíе.
Ïîä çâóêè Ãîñóäàðñò-
âеííîãî ãèìíà ñòðîйíûе
øеðеíãè ñîëäàò ãîðäî
ñëеäîâàëè äðóã çà äðó-
ãîì ïî óëèцàì ãîðîäà.
Ôëàã, ãèìí, íàцèîíàëü-
íàя àðìèя — âñё ýòî ñâè-
äеòеëüñòâîâàëî î íеçà-
âèñèìîñòè, ñâîáîäе íà-
Прибытие Азербайджан-
ской армии в Баку

148
Создатели Азербайджанской Армии

øей Ðîäèíû. Сеðäцà ëþäей áûëè ïеðеïîëíеíû ðàäîñòüþ è ãîðäîñòüþ.


Âñе ïîçäðàâëяëè äðóã äðóãà. Ó íàñ óæе áûëà àðìèя, ãîòîâàя âñòàòü
íà çàùèòó íàðîäà, Ðîäèíû.
Ê яíâàðþ 1920 ãîäà óæе áûëà ñîçäàíà 40-òûñя÷íàя ðеãóëяðíàя
àðìèя. Îíà ñîñòîяëà èç 30 òûñя÷ ïеõîòèíцеâ è 10-òûñя÷íîй êîííèцû.
Àçеðáàйäæàíñêàя Àðìèя ïîêàçàëà ñâîþ áîеâóþ ìîùü è íà ïîëяõ
ñðàæеíèй.  íî÷ü ïðàçäíîâàíèя Íîâðóç-áàйðàì 1920 ãîäà àðìяíе,
ïîäíяâ áóíò â Êàðàáàõе, çàõâàòèëè Àñêеðàíñêèй ïðîõîä. Íà ïîìîùü
áóíòîâùèêàì èç Àðìеíèè áûëà ïîñëàíà ðеãóëяðíàя àðìèя.
Эòîò áóíò îñóùеñòâëяëñя â ðеçóëüòàòе ñãîâîðà ìеæäó Сîâеòñêîй
Ðîññèей è àðìяíî-äàøíàêñêèìè ñèëàìè â цеëяõ îêêóïàцèè è ðàç-
äеëеíèя Àçеðáàйäæàíà. Àðìяíî-äàøíàêñêèе
ñèëû, ïðеäïðèíяâ ïîïûòêó çàõâàòà âñеãî Êàðà-
áàõà, òеì ñàìûì òàêæе ïëàíèðîâàëè ïîëíîñòüþ
îñëàáèòü çàùèòó ñеâеðíûõ ãðàíèц Àçеðáàй-
äæàíà, ñîçäàâàя áëàãîïðèяòíûе óñëîâèя äëя
áîëüøеâèñòñêîй îêêóïàцèè.
Àçеðáàйäæàíñêàя àðìèя, âîçãëàâëяеìàя ãе-
íеðàëîì Ãàáèá áеêîì Сàëèìîâûì, â êîíце
àïðеëя íàíеñëà ïîðàæеíèе àðìяíñêèì âîеííûì
ñèëàì â Àñêеðàíе, Õàíêеíäè è Çàíãеçóðе. Бûëà
îáеñïе÷еíà òеððèòîðèàëüíàя цеëîñòíîñòü íàøей Габиб бек Салимов
ñòðàíû.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Íàçîâèòе ïеðâûе ïîáеäû Àçеðáàйäæàíñêîй Àðìèè.
2. Ðàññêàæèòе î çíà÷еíèè ñîçäàíèя Íàцèîíàëüíîй Àðìèè.
3. Сðàâíèòе äеяòеëüíîñòü Сàìеä áеêà Меõìàíäàðîâà è Àëè àãà
Øèõëèíñêîãî.
Самед бек Мехмандаров Али ага Шихлинский
Отличительные черты Схожие черты Отличительные черты

4. Сîáеðèòе äîïîëíèòеëüíóþ èíôîðìàцèþ î ïîáеäàõ íàøей


àðìèè â ïеðèîä Àçеðáàйäæàíñêîй Íàðîäíîй (Äеìîêðàòè÷е-
ñêîй) Ðеñïóáëèêè.

149
Азербайджан в современную эпоху

41. Революция или оккупация?

Что такое террито- Íеñìîòðя íà êîðîòêèй ñðîê ñóùеñòâîâàíèя,


рия и возможно ли Íàцèîíàëüíîе ïðàâèòеëüñòâî Àçеðáàйäæàíñêîй
государство без Íàðîäíîй Ðеñïóáëèêè çà âðеìя ñâîей äеяòеëü-
территории? íîñòè â òе÷еíèе 1918—1920 ãîäîâ ïðîâеëî â
æèçíü ìíîãî âàæíûõ ìеðîïðèяòèй. Бûëè âîñ-
ñòàíîâëеíû äðеâíèе òðàäèцèè ãîñóäàðñòâеííîñòè. Íàçâàíèе «Àçеð-
áàйäæàí» âíîâü îò ïîíяòèя òеððèòîðèè ïеðеðîñëî â ïîíяòèе íеçà-
âèñèìîãî ãîñóäàðñòâà. Íàøеìó íàðîäó ïîñ÷àñòëèâèëîñü âêóñèòü
ñëàäêèй ïëîä ïîä íàçâàíèеì «íеçàâèñèìîñòü». Âïеðâûе íà Âîñ-
òîêе, ðàíüøе íеêîòîðûõ еâðîïейñêèõ ñòðàí, æеíùèíàì áûëî ïðе-
äîñòàâëеíî èçáèðàòеëüíîе ïðàâî. Бûëà îáеñïе÷еíà òеððèòîðèàëüíàя
цеëîñòíîñòü íàøей ñòðàíû. Íàøè çеìëè, îêêóïèðîâàííûе àðìяíî-
äàøíàêñêèìè áàíäàìè, áûëè îñâîáîæäеíû.
Çà êîðîòêîе âðеìя цеëûй ðяä ñòðàí ïðèçíàë íеçàâèñèìîñòü
Àçеðáàйäæàíà. Íàðяäó ñ ïîäïèñяìè äðóãèõ íàðîäîâ, ñòîяëà ïîä-
ïèñü è íàøеãî íàðîäà. Ðяäîì ñ ôëàãàìè äðóãèõ ãîñóäàðñòâ ðàçâе-
âàëñя è íàø íàцèîíàëüíûй ôëàã. Íàø íàðîä æèë âеðîй è íàäеæäîй
íà áóäóùее.
Бîëüøеâèñòñêî-ñîâеòñêîе ïðàâèòеëüñòâî Ðîññèè, ñìеíèâøее цàð-
ñêîе ïðàâèòеëüñòâî, íèêàê íе õîòеëî ïðèìèðèòüñя ñ íеçàâèñèìîñòüþ
Àçеðáàйäæàíà, â ïеðâóþ î÷еðеäü, íе õîòеëî òеðяòü áàêèíñêóþ
íеôòü. Бîëüøеâèñòñêàя Ðîññèя ïîäãîòîâèëà
Почему армяне по- ïëàí çàõâàòà Àçеðáàйäæàíà. Àðìяíе, ïîëó-
могли советской ÷èâ îò ñîâеòñêîй Ðîññèè îáеùàíèе íà ïеðеäà÷ó
России в оккупации èì Íàãîðíîãî Êàðàáàõà, ñûãðàëè âàæíóþ ðîëü
азербайджанских зе- â ýòîì ïëàíе çàõâàòà. Â ìàðòе 1920-ãî ãîäà îíè
мель? ïîäíяëè â Êàðàáàõе áóíò. Äëя ïîäàâëеíèя áóíòà
Àçеðáàйäæàíñêàя Àðìèя áûëà íàïðàâëеíà â Êà-
ðàáàõ. Âñëеäñòâèе ýòîãî ñеâеðíûе ãðàíèцû ñòðàíû îñòàëèñü áеç çà-
ùèòû. Âîñïîëüçîâàâøèñü ýòèì, 11-àя Àðìèя ñîâеòñêîй Ðîññèè 27
апреля 1920 года, íàðóøèâ ãðàíèцû Àçеðáàйäæàíà, âòîðãëàñü íà
íàøó òеððèòîðèþ. Ðóêîâîäèòеëè ñîâеòñêîй Ðîññèè ïîòðеáîâàëè îò
ïàðëàìеíòà Àçеðáàйäæàíñêîй Íàðîäíîй Ðеñïóáëèêè ñäàòü âëàñòü.
Íà ñеâеðíîй ãðàíèце Àçеðáàйäæàíà ïðîèçîøëî îäíî èç ðеäêèõ â
ìèðîâîй âîеííîй èñòîðèè ñðàæеíèй. Íà ñòàíцèè Яëàìà 350 àçеð-
áàйäæàíñêèõ âîèíîâ îêàçàëè ñîïðîòèâëеíèе 70-òûñя÷íîй ñîâеòñêîй

150
Революция или оккупация?

àðìèè. Â ýòîì íеðàâíîì áîþ àçеðáàйäæàíñêèе


âîèíû ïîãèáëè ñìеðòüþ õðàáðûõ, ñòàâ øеõèäàìè. В чём состояло сход-
Сâîèì ãеðîèçìîì îíè äîêàçàëè ñïîñîáíîñòü ñðà- ство в целях совет-
æàòüñя äî ïîñëеäíеãî âçäîõà çà ñâîáîäó íàðîäà ской и царской
è òеððèòîðèàëüíóþ цеëîñòíîñòü ñâîей ðîäèíû. России?
Àçеðáàйäæàíñêîе ïðàâèòеëüñòâî, ðàäè íе-
äîïóùеíèя çàõâàòà Êàðàáàõà àðìяíñêèìè îê-
êóïàíòàìè, íе ââеëî Íàцèîíàëüíóþ Àðìèþ
â Бàêó. Îíî âûíóæäеíî áûëî ñäàòü âëàñòü
àçеðáàйäæàíñêèì áîëüøеâèêàì ïðè óñëîâèè
ñîõðàíеíèя ãîñóäàðñòâеííîй íеçàâèñèìîñòè,
Íàцèîíàëüíîй àðìèè Àçеðáàйäæàíà è äðóãèõ
ñîãëàøеíèй. Тàêèì îáðàçîì, íàøà ñòðàíà
áûëà âíîâü îêêóïèðîâàíà.
 ðàçíûõ ìеñòàõ Àçеðáàйäæàíà íàцèî-
íàëüíûе ñèëû íе õîòеëè ïðèìèðèòüñя ñ çàõ-
âàòîì ñòðàíû. Îíè îðãàíèçîâûâàëè âîîðó-
æёííûе âîññòàíèя âî èìя ñâîáîäû. Сàìûе
ìîùíûе âîññòàíèя ïðîèçîøëè â Ãяíäæе,
Êàðàáàõе, Çàãàòàëе è Ëяíêяðàíе. Ãяíäæèí-
ñêîе âîññòàíèе áûëî îðãàíèçîâàíî в мае
1920 года îôèцеðàìè Íàцèîíàëüíîй àðìèè. Руководитель гянд-
 ýòîй áîðüáе çà ñâîáîäó ðîäèíû ó÷àñòâîâàëè жинского восстания
òàêæе ñòàðèêè, æеíùèíû è äàæе äеòè. Джахангир бек
Çà êîðîòêîе âðеìя ïîâñòàíцû âçяëè ïîä Кязимбеков
êîíòðîëü ñîâеòñêèе âîèíñêèе ÷àñòè. Бûëè çà-
õâà÷еíû âîеííûй ñêëàä,

Что стало причиной


восстания в Гяндже?

ãîðîäñêàя òþðüìà, æе-


ëеçíîäîðîæíàя ñòàíцèя,
çäàíèе ÷ðеçâû÷àйíîãî êî-
ìèññàðèàòà. Àòàêà áîëü-
øеâèêàìè ïîâñòàíцеâ íе
óâеí÷àëàñü óñïеõîì.  ðе-
çóëüòàòе êîíòðàòàêè
áîëüøеâèñòñêèе ñèëû Гянджинское восстание 1920-го года

151
Азербайджан в современную эпоху

îêàçàëèñü â òяæёëîì ïîëîæеíèè. Êîìàíäîâàíèе 11-îй Àðìèè ââеëî


â Ãяíäæó äîïîëíèòеëüíûе ñèëû. Бîëüøàя ÷àñòü ýòèõ ñèë áûëà
ðàçìеùеíà â ñеâеðíîй ÷àñòè ãîðîäà è ãëàâíàя àòàêà íà÷àëàñü
îòñþäà. Ïîâñòàíцû, íе èìеâøèе âîçìîæíîñòè ïîêèíóòü ãîðîä, à
òàêæе ìèðíîе íàñеëеíèе áûëè âçяòû â îêðóæеíèе è èñòðеáëеíû â
ìàññîâîì ïîðяäêе.
Ïîñëе ïîäàâëеíèя âîññòàíèя áîëüøеâèêàìè, íàðяäó ñî ìíîãèìè
ãеíеðàëàìè è äðóãèìè âîеííûìè, èìеþùèе ðàçëè÷íûе çâàíèя
Àçеðáàйäæàíñêîй Íàцèîíàëüíîй àðìèè, áûëè òàêæе ðàññòðеëяíû
âûäàþùèеñя ãîñóäàðñòâеííûе äеяòеëè, ïðеäñòàâèòеëè èíòеëëèãеí-
цèè íàøеãî íàðîäà.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Íà îñíîâàíèè êàêèõ îáеùàíèй àðìяíе ïîìîãëè ñîâеòñêîй
Ðîññèè?
2. Íà îñíîâе òеêñòà è èëëþñòðàцèè ïîäãîòîâüòе ðàññêàç íà òеìó
«Îêêóïàцèя Àçеðáàйäæàíà».
3. Ïî÷еìó ïàðëàìеíò ïðèíяë ðеøеíèе ñäàòü âëàñòü áîëüøеâè-
êàì?
4. Чеðеç ñêîëüêî ëеò ïîñëе çàâîеâàíèя Ãяíäæèíñêîãî õàíñòâà
çäеñü áûëî ïîäíяòî âîññòàíèе?
5. Ïî÷еìó Ãяíäæèíñêîе âîññòàíèе ïîòеðïеëî ïîðàæеíèе?
6. Чòî áû âû ïðеäëîæèëè, еñëè áû áûëè ÷ëеíîì ïàðëàìеíòà?
Çàïîëíèòе òàáëèцó ïî ïðè÷èííî-ñëеäñòâеííîй ñâяçè.
Причина Следствие
Нападение 11-ой Советской
Армии
Произошедшее в мае 1920-го года вос-
стание в Гяндже

152
Братская помощь

42. Братская помощь


«Брат брату не дает в долг, брат всегда
протянет руку помощи своему брату.»

Íàðèìàí Íàðèìàíîâ — îäèí èç âûäàþ-


ùèõñя ëè÷íîñòей àçеðáàйäæàíñêîãî íàðîäà.
Îí áûë ãîñóäàðñòâеííûì äеяòеëеì, ïèñàòеëеì,
âðà÷îì.
Íàðèìàí Íàðèìàíîâ ðîäèëñя â 1870 ãîäó
â Тèôëèñе. Мîëîäîãî Íàðèìàíà, îêîí÷èâøеãî
Ó÷èòеëüñêóþ ñеìèíàðèþ è ïîëó÷èâøеãî ïðè
ïîääеðæêе Ãàäæè Çейíàëàáäèíà Тàãèеâà ìе-
äèцèíñêîе îáðàçîâàíèе, âñеãäà âîëíîâàëè èäеè
ïðîñâеòèòеëüñòâà è ãóìàíèçìà, ÷еëîâеêîëþáèя.
Îí ïîñòîяííî èñêàë ïóòè âûõîäà èç òяæёëî-
ãî ïîëîæеíèя, â êîòîðîì îêàçàëñя еãî íàðîä.
Еùё â ìîëîäîñòè îí îòêðûë â Бàêó áèáëèîòеêó.
Нариман Нариманов
Еãî ìе÷òîй áûëî ïðîñâеùеíèе àçеðáàйäæàí-
ñêîãî íàðîäà. Еùё â ïеðèîä Àçеðáàйäæàíñêîй
Äеìîêðàòè÷еñêîй Ðеñïóáëèêè îí îêàçûâàë ìàòеðèàëüíóþ è ìî-
ðàëüíóþ ïîìîùü áðàòñêîìó òóðецêîìó íàðîäó. Àçеðáàйäæàíцû
äîáðîâîëüцàìè ó÷àñòâîâàëè â äâèæеíèè íеçàâèñèìîñòè
С какой целью
Тóðцèè. Íàðèìàí Íàðèìàíîâ ïðîяâëяë øèðîêóþ
Нариман
äеяòеëüíîñòü â ýòîì íàïðàâëеíèè. Нариманов от-
В 1920 году Íàðèìàí Íàðèìàíîâ, ïðèíяâøèй крыл
àêòèâíîе ó÷àñòèе â ôîðìèðîâàíèè ñîâеòñêîãî ïðà- библиотеку?
âèòеëüñòâà â Àçеðáàйäæàíе, ñòàë îäíèì èç еãî ðó-
êîâîäèòеëей. Какие мероприя-
 ýòîò ïеðèîä áðàòñêèй òóðецêèй íàðîä ïеðе- тия были осу-
æèâàë ñàìûе òяæеëûе âðеìеíà. Àðìèя áûëà ðàç- ществлены
ãðîìëеíà, îáеçîðóæеíà, ñòðàíà áûëà ñëîâíî Нариманом Нари-
ñâяçàíà ïî ðóêàì è íîãàì. мановым после
Ðóêîâîäèòеëü òóðецêîãî îñâîáîäèòеëüíîãî возвращения
äâèæеíèя Мустафа Кемаль Ататюрк èñêàë на родину?
ïóòè âûõîäà èç ñëîæèâøейñя ñèòóàцèè. Âûõîä
èç ïîëîæеíèя îí âèäеë â îáðàùеíèè çà ïîìîùüþ ê áðàòñêîìó
Àçеðáàйäæàíó. Ïî ïðîñüáе Àòàòþðêà Àçеðáàйäæàíñêîе ãîñóäàðñòâî
îêàçàëî ïîìîùü Тóðцèè. Теì ñàìûì áûëè óñòàíîâëеíû ïеðâûе

153
Азербайджан в современную эпоху

îôèцèàëüíûе îòíîøеíèя ìеæäó Àçеðáàй-


äæàíñêèì ñîâеòñêèì ïðàâèòеëüñòâîì è
Тóðецêèì ïðàâèòеëüñòâîì. Â îòâеòíîì
ïèñüìе Íàðèìàí Íàðèìàíîâ ïèñàë: «Äðó-
ãîãî âûõîäà íеò... Äëя äîñòèæеíèя âàøей
цеëè ìû âñеìè ñèëàìè áóäеì ðяäîì ñ
âàìè».
Иìеííî ñ ýòîãî âðеìеíè ìеæäó Íàðè-
ìàíîì Íàðèìàíîâûì è Àòàòþðêîì óñòàíî-
âèëèñü äðóæеñêèе, áðàòñêèе îòíîøеíèя,
äóõîâíàя áëèçîñòü. Иç Àçеðáàйäæàíà â
Тóðцèþ áûëè îòïðàâëеíû òîííû áеíçèíà
è äðóãîãî òîïëèâà, 500 êã çîëîòà. Чàñòü
ýòîãî çîëîòà áûëà èñïîëüçîâàíà íà çàêóï-
êó îðóæèя. À äðóãàя ÷àñòü õðàíèëàñü â
Мустафа Кемаль ãîñóäàðñòâеííîй êàçíе.
Ататюрк Íàðèìàí Íàðèìàíîâ ðàäîâàëñя êàæäîй
ïîáеäе Тóðцèè, îí ïèñàë Àòàòþðêó ïî-
çäðàâèòеëüíûе ïèñüìà, çàâеðяя еãî â òîì, ÷òî âñеãäà áóäеò ãîòîâ
îêàçàòü ïîìîùü: «Мîй ïàøà, ó òþðêîâ áðàò áðàòó íе äàёò â äîëã.
Бðàò âñеãäà ïðîòяíеò ðóêó ïîìîùè ñâîеìó áðàòó. Мû áðàòüя è ïî-
ýòîìó âñеãäà áóäеì îêàçûâàòü âàì ïîìîùü».
Ê òîìó âðеìеíè, êîãäà Íàðèìàí Íàðèìàíîâ íà÷àë ñâîþ äея-
òеëüíîñòü, Àçеðáàйäæàí óæе ïîòеðяë òеððèòîðèè Иðеâàíà è Äеð-
áеíòà. Сóäüáà Çàãàòàëû, Çàíãеçóðà, Íàõ÷ûâàíà, Êàðàáàõà è Бàêó
ïðîäîëæàëà íàõîäèòüñя ïîä óãðîçîй. В 1921 году âðàãè àçеðáàй-
äæàíñêîãî íàðîäà, â îñîáеííîñòè àðìяíе, äîáèëèñü ïðèíяòèя ðе-
øеíèя î ïðèñîеäèíеíèè Íàãîðíîãî Êàðàáàõà ê Àðìеíèè. Íî â ðе-
çóëüòàòе яðîñòíîãî ñîïðîòèâëеíèя Íàðèìàíà Íàðèìàíîâà è ïî еãî
òðеáîâàíèþ ýòî ðеøеíèе áûëî àííóëèðîâàíî. Íàãîðíûй Êàðàáàõ
îñòàëñя â ñîñòàâе Àçеðáàйäæàíà.
Бëàãîäàðя ðеøèòеëüíîñòè Íàðèìàíà Íàðèìàíîâà, Íàõ÷ûâàí,
Êàðàáàõ, Çàãàòàëà îñòàëèñü â ñîñòàâе Àçеðáàйäæàíà. Бàêó áûë
ïðèçíàí ñòîëèцей Àçеðáàйäæàíà. Íî еìó íе óäàëîñü ïðеäîòâðàòèòü
îòäеëеíèе Çàíãеçóðà îò Àçеðáàйäæàíà è ïеðеäà÷ó еãî Àðìеíèè.
Íàðèìàí Íàðèìàíîâ âûñîêî цеíèë íàцèîíàëüíî-äóõîâíûе цеí-
íîñòè è ñòàðàëñя áеðе÷ü èõ. Îí ïðеïяòñòâîâàë ðàçðóøеíèþ ìе-
÷еòей, ïðеñëеäîâàíèþ ðеëèãèîçíûõ ñëóæèòеëей.

154
Братская помощь

Ïî èíèцèàòèâе Íàðèìàíà Íàðèìàíîâà âïеðâûе


Что свиде-
íà Âîñòîêе â Àçеðáàйäæàíе, áûëà îòêðûòà консер- тельствовало
ватория*. Эòî áûëî áîëüøèì âêëàäîì â àçеðáàй- об уважении
äæàíñêóþ êóëüòóðó. Нариманом
Íàðèìàí Íàðèìàíîâ áûë ïðеêðàñíûì ïèñàòе- Наримановым
ëеì. Îí яâëяеòñя àâòîðîì ïðîèçâеäеíèя «Íàäèð исламской ре-
øàõ» è äð. Íàðèìàí Íàðèìàíîâ ïеðеâёë íà àçеð- лигии?
áàйäæàíñêèй яçûê ðяä èíîñòðàííûõ ïðîèçâеäе-
íèй, îí òàêæе ïèñàë ó÷еáíèêè. Мíîãîãðàííàя äеяòеëüíîñòü
Íàðèìàíà Íàðèìàíîâà âî èìя ñâîеãî íàðîäà íе íðàâèëàñü ïðîáðàâ-
øèìñя â ðóêîâîäñòâî Àçеðáàйäæàíà àðìяíñêèì íàцèîíàëèñòàì è
äðóãèì âðàãàì. Îíè õîòеëè óñòðàíèòü Íàðèìàíà Íàðèìàíîâà, îêëе-
âеòàâ è ñêîìïðîìеòèðîâàâ еãî. Íàðèìàíà Íàðèìàíîâà, ãîðя÷î ëþ-
áèâøеãî ñâîй íàðîä, îíè çàêëейìèëè êàê «íàцèîíàëèñòà» è
äîáèëèñü óäàëеíèя еãî èç Àçеðáàйäæàíà. Ïîñòеïеííî Íàðèìàí Íà-
ðèìàíîâ íà÷àë ïîíèìàòü, ÷òî ñîâеòñêîе ïðàâèòеëüñòâî â äейñòâè-
òеëüíîñòè яâëяеòñя ïðееìíèêîì цàðñêîй Ðîññèè.

Прощание с Нариманом Наримановым

*Консерватория — âûñøее ìóçûêàëüíîе ó÷еáíîе çàâеäеíèе

155
Азербайджан в современную эпоху

Âîò ïî÷еìó â 1925 году, ÷еðеç íеñêîëüêî ÷àñîâ ïîñëе âñòðе÷è ñ


ïðеäñòàâèòеëяìè ïðàâèòеëüñòâà â Мîñêâе, Íàðèìàí Íàðèìàíîâ
ñêîí÷àëñя ïðè çàãàäî÷íûõ îáñòîяòеëüñòâàõ.
Àðìяíе ïðîäîëæàëè ñâîþ êëеâеòíè÷еñêóþ êàìïàíèþ ïðîòèâ
Íàðèìàíà Íàðèìàíîâà äàæе ïîñëе еãî ñìеðòè. Îíè ïðеïяòñòâîâàëè
ïðîâеäеíèþ еãî þáèëея. Íàêîíец, ðóêîâîäèâøèй Àçеðáàйäæàíîì
Ãейäàð Àëèеâ, ïðеîäîëеâ âñе ýòè ïðеïяòñòâèя, äîáèëñя òîðæеñò-
âеííîãî ïðîâеäеíèя 100-ëеòíеãî þáèëея Íàðèìàíà Íàðèìàíîâà.
Îáùеíàцèîíàëüíûй ëèäеð Ãейäàð Àëèеâ â îäíîì èç ñâîèõ èí-
òеðâüþ òàê âñïîìèíàë òе ãîäû: «Õîòя 100-ëеòèе Íàðèìàíà Íàðè-
ìàíîâà èñïîëíèëîñü â 1970 ãîäó, ìû ïðîâеëè еãî þáèëей â 1972
ãîäó. Äëя ïðîâеäеíèя ýòîãî þáèëея ïðèøëîñü äâà ãîäà âеñòè
áîðüáó, ïîòîìó ÷òî Íàðèìàí Íàðèìàíîâ áûë çàêëейìёí êàê «íà-
цèîíàëèñò». Àðìяíñêèе íàцèîíàëèñòû ñîçäàëè ìíеíèе, áóäòî еãî
ëè÷íîñòü íеäîñòîйíà ïðîâеäеíèя þáèëея».
Àçеðáàйäæàíñêèй íàðîä óâеêîâе÷èë ïàìяòü î Íàðèìàíе Íàðè-
ìàíîâе. Îäèí èç ðàйîíîâ ãîðîäà Бàêó íîñèò еãî èìя. Â Бàêó âîç-
äâèãíóò âеëè÷еñòâеííûй ïàìяòíèê Íàðèìàíó Íàðèìàíîâó. Îäèí èç
ñàìûõ áîëüøèõ ïðîñïеêòîâ íàøей ñòîëèцû íàçâàí еãî èìеíеì.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Êàêèе çеìëè, áëàãîäàðя çàñëóãàì Íàðèìàíà Íàðèìàíîâà,
îñòàëèñü â ñîñòàâе Àçеðáàйäæàíà?
2. Ïî÷еìó Íàðèìàíà Íàðèìàíîâà çàêëейìèëè êàê «íàцèîíà-
ëèñòà»?
3. Êàêèì îáðàçîì Íàðèìàí Íàðèìàíîâ ðàçðóøèë íàìеðеíèя
àðìяí îòíîñèòеëüíî Êàðàáàõà?
4. Ïðîêîììеíòèðóйòе îòíîøеíèя ìеæäó Íàðèìàíîì Íàðèìà-
íîâûì è Мóñòàôîй Êеìàëеì.
5. Ïеðе÷еðòèòе ñõеìó â òеòðàäü è çàïèøèòе ÷еðòû õàðàêòеðà,
ñâîйñòâеííûе Íàðèìàíó Íàðèìàíîâó.

Нариман
Нариманов

156
Жертвы 1937-го года

43. Жертвы 1937-го года

26 îêòяáðя 1982 ãîäà. Â Бàêèíñêîì àýðîïîðòó


цàðèëè íеîáû÷íîе âîëíеíèе è áеçìîëâèе. Сðеäè Какова была
причина волне-
ñîáðàâøèõñя çäеñü ïðеäñòàâèòеëей ïðàâèòеëüñòâà,
ния и безмолвия
äеяòеëей íàóêè è êóëüòóðû, ïðîñòûõ ãîðîæàí
в аэропорту?
îäèí ëèòеðàòîð áûë ïîãðóæёí â ãëóáîêîе ìîë÷à-
íèе. Эòî áûëà äî÷ü îæèäàеìîãî «ãîñòя» — Тóðàí
Äæàâèä. Âçîðû âñеõ áûëè óñòðеìëеíû ê òîëüêî ÷òî ïðèçеìëèâøе-
ìóñя ñàìîëёòó. Эòîò ñàìîëёò äîñòàâèë íà ðîäèíó èç Иðêóòñêîй
îáëàñòè äàëёêîй Сèáèðè îñòàíêè òеëà âûäàþùеãîñя ïîýòà Àçеðáàй-
äæàíà Гусейна Джавида. Ãóñейí Äæàâèä, îäíà èç æеðòâ 37-ãî ãîäà,
áûë ðеàáèëèòèðîâàí çàäîëãî äî ýòîãî ìîìеíòà. Тûñя÷è òàêèõ æе
êàê è îí, íеñïðàâеäëèâî îñóæäёííûõ æеðòâ áûëè îáúяâëеíû íеâè-
íîâíûìè. Çà äâà äíя äî ýòîãî âûäàþùеìóñя ïîýòó èñïîëíèëîñü 100
ëеò. Сîáðàâøèеñя â àýðîïîðòó âñòðе÷àëè ïîýòà êàê ñ ÷óâñòâîì ãëó-
áîêîй ñêîðáè, òàê è ãîðäîñòè.
Öеðеìîíèя ïðîùàíèя ïðîõîäèëà âî Äâîðце Øèðâàíøàõîâ. Ãейäàð
Àëèеâ, âûñòóïàя íà ýòîй цеðеìîíèè, äàë âûñîêóþ îцеíêó, íàðяäó
ñ Ãóñейíîì Äæàâèäîì, âñеì æеðòâàì 37-ãî ãîäà. Иäея è èíèцèà-
òèâà äîñòàâêè îñòàíêîâ òеëà ïîýòà â Àçеðáàйäæàí, â äейñòâèòеëü-

Поезд, доставлявший жертв 1937-го года в места ссылки

157
Азербайджан в современную эпоху

íîñòè, áûëè àêòîì ïàòðèîòèçìà, ïðîяâëеí-


íîãî Ãейäàðîì Àëèеâûì.
30-е ãîäû 20-ãî âеêà яâëяþòñя ñàìûìè òя-
æёëûìè ãîäàìè â æèçíè àçеðáàйäæàíñêîãî íà-
ðîäà. Бûëà óñòàíîâëеíà Сîâеòñêàя âëàñòü. Â
ñòðàíе ïîяâèëèñü íîâûе çàêîíû, ïîëîæеíèя. Â
ðеçóëüòàòе ïðîâîäèìîй ñîâеòñêîй Ðîññèей ïî-
ëèòèêè âñе çàâîёâàííûе ñòðàíû áûëè îáúеäè-
íеíû ïîä îáùèì íàçâàíèеì «ñîâеòñêèе ðеñ-
ïóáëèêè». Öеíòð ñòàðàëñя ïðеäàòü çàáâеíèþ
яçûê, ðеëèãèþ, êóëüòóðó, îáû÷àè è òðàäèцèè,
èñòîðèþ íàøеãî íàðîäà, ïîòеðяâøеãî ñâîþ íе-
Гусейн Джавид
çàâèñèìîñòü. Ðóññêèй яçûê áûë îáúяâëеí ãîñó-
äàðñòâеííûì яçûêîì. Äëя òîãî, ÷òîáû îòîð-
âàòü íàø íàðîä îò ñâîèõ êîðíей, ñâîей èñòîðèè,
áûëî èçìеíеíî íàçâàíèе «òþðêñêèй» â îòíîøе-
íèè íàøеãî íàðîäà è еãî яçûêà, à еùё ÷еðеç íе-
êîòîðîе âðеìя — еãî àëôàâèò. Íеñìîòðя íà ïðî-
âîäèìûе ïîñëе ñîâеòñêîй îêêóïàцèè ðеïðеññèè,
èíòеëëèãеíцèя íàøеãî íàðîäà âñё еùё æèëà
ìе÷òàìè î ñâîáîäе. Âûäàþùèеñя ïðеäñòàâèòе-
ëè íàøей èíòеëëèãеíцèè, íе ïðèíяâøèе îêêó-
ïàцèîííûй ðеæèì, áûëè óíè÷òîæеíû â ìàññî-
âîì ïîðяäêе. Â 1937 ãîäó ìàññîâûе ðеïðеññèè
äîñòèãëè íеâèäàííûõ, ñòðàøíûõ ìàñøòàáîâ.
Юсиф Везир
Íе áûëî òàêîãî äíя, ÷òîáû ÷ей-òî áëèçêèй,
Чеменземинли
ðîäñòâеííèê, äðóã èëè ñîñеä, çíàêîìûй íе áûë
àðеñòîâàí êàê «âðàã íàðîäà». Сîâеòñêîе ïðà-
âèòеëüñòâî ñòðеìèëîñü äеðæàòü ëþäей â ñòðàõе,
çàðîíèòü â èõ äóøè ïîäîçðеíèя, óæàñ è äîáè-
ëîñü ýòîãî.
Ãàçеòû еæеäíеâíî ñîîáùàëè îá îáíàðóæе-
íèè íîâûõ «òеððîðèñòè÷еñêèõ», «êîíòððеâî-
ëþцèîííûõ» îðãàíèçàцèй, âðàãîâ ñîâеòñêîй
âëàñòè. Ëþäè æèëè â ñòðàõе, ÷òî â ëþáóþ ìè-
íóòó ïðàâèòеëüñòâеííûе ÷èíîâíèêè ìîãóò ïî-
ñòó÷àòüñя â äâеðü. Сòðàõ è óæàñ ïîðîæäàëè â
ëþäяõ íеäîâеðèе äðóã ê äðóãó.
Ахмед Джавад

158
Жертвы 1937-го года

Äëя àðеñòà è íàêàçàíèя ëþäей ïðèäóìûâàëèñü


ðàçëè÷íûе ïðеäëîãè. Äëя ýòîãî ñóùеñòâîâàëè ñïе-
цèàëüíî ïðîäóìàííûе яðëûêè: «âðàã íàðîäà»,
«íàцèîíàëèñò», «êîíòððеâîëþцèîíеð» è äð.
Óïîòðеáëеíèе ñëîâ «òþðîê», «èñëàì», âû-
ñêàçûâàíèе ñóæäеíèй î íàцèîíàëüíûõ òðàäè-
цèяõ ñ÷èòàëèñü ïðеäàòеëüñòâîì, èçìеíîй. Â
îñóùеñòâëеíèè êàçíей ïеðеäîâûõ ñûíîâ íà-
øеãî íàðîäà áîëüøóþ ðîëü èãðàëè è àðìяíе,
çàíèìàâøèе âûñîêèе ãîñóäàðñòâеííûе ïîñòû.
Ïîëüçóяñü ñëó÷àеì, îíè ïîä ëþáûì ïðеäëî-
ãîì äîáèâàëèñü àðеñòà è ðàññòðеëà ïðеäñòàâè-
òеëей àçеðáàйäæàíñêîй èíòеëëèãеíцèè. Тà- Микаил Мушвиг
êèì îáðàçîì îíè ïðîäîëæàëè ñâîþ êîâàðíóþ
ïîëèòèêó ãеíîцèäà.
Бûëî àðеñòîâàíî è ðàññòðеëяíî 29 òûñя÷ íе-
âèííûõ ëþäей. Сðеäè óíè÷òîæеííûõ ïîýòîâ è
ïèñàòеëей áûëè Микаил
Как вы думаете, Мушвиг, Таги Шахбази, Гу-
почему армяне
сейн Джавид, Ахмед Джа-
больше всего
вад, Юсиф Везир Чемен-
стремились до-
биться ареста земинли, Салман Мумтаз è
представителей äð. Ïðеñëеäîâàíèяì ïîäâеð-
интеллигенции? ãàëèñü òàêæе è ÷ëеíû ñеìей,
ðîäñòâеííèêè è áëèçêèе äðóçüя
êàçíёííûõ æеðòâ. Иõ àðеñòîâûâàëè èëè ññû- Таги Шахбази
ëàëè â îòäàëёííûе ïðîâèíцèè.
Ðóêîâîäèòеëè Сîâеòñêîãî ïðàâèòеëüñòâà
òîãî âðеìеíè è íàõîäèâøèеñя â èõ îêðóæе-
íèè àðìяíе яâëяþòñя âèíîâíèêàìè èñòðеá-
ëеíèя è ññûëêè òûñя÷ àçеðáàйäæàíцеâ.
Ïðîøëè ãîäû. Âñе âèíîâíûе â òðàãеäèè íà-
ðîäà áûëè ðàçîáëà÷еíû. Мíîãèе íеâèííûе æеðò-
âû ðеïðеññèй áûëè ðеàáèëèòèðîâàíû ïîñìеðòíî,
ò.е. áûëà ïîäòâеðæäеíà èõ íеâèíîâíîñòü. Õîòя
ýòè ðеàáèëèòàцèè è ñòàëè íеêîòîðûì óòеøе-
íèеì äëя èõ ðîäíûõ è áëèçêèõ, íî 1937-îй
ãîä îñòàëñя â èñòîðèè Àçеðáàйäæàíà è â ïàìяòè
íàðîäà êàê îäíà èç ñàìûõ êðóïíûõ òðàãеäèй. Салман Мумтаз

159
Азербайджан в современную эпоху

Мавзолей Гусейна Джавида в Нахчыване

Сеãîäíя èìеíà æеðòâ 1937-ãî ãîäà óâеêîâе÷еíû. Иì âîçäâèãíóòû


ïàìяòíèêè, îòêðûòû äîìà-ìóçеè, èõ èìеíàìè íàçâàíû øêîëû,
óëèцû, êóëüòóðíûе ó÷ðеæäеíèя.
Бëàãîäàðя çàáîòе îáùеíàцèîíàëüíîãî ëèäеðà Ãейäàðà Àëèеâà,
Ãóñейí Äæàâèä áûë ïîãðеáеí ðяäîì ñ еãî Äîìîì-ìóçееì â Íàõ÷û-
âàíе.
Сей÷àñ òàì âîçâûøàеòñя âеëè÷еñòâеííûй ìàâçîëей — ãðîáíèцà
Ãóñейíà Äæàâèäà. Â Бàêó еãî èìеíеì íàçâàíû øêîëà, óëèцà è ïàðê.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Íà îñíîâе èíôîðìàцèè èç òеêñòà îïðеäеëèòе äàòó ðîæäеíèя
Ãóñейíà Äæàâèäà.
2. Êàêèе ïîêóøеíèя ïðîòèâ íàøеãî íàðîäà áûëè ñîâеðøеíû äî
1937-ãî ãîäà â ðеçóëüòàòе ïðîâîäèìîй ñîâеòñêîй Ðîññèей ïîëè-
òèêè?
3. Êàê âû äóìàеòе, ñ êàêîй цеëüþ ñîâеòñêîе ïðàâèòеëüñòâî ïðî-
âîäèëî ðеïðеññèè 37-ãî ãîäà?
4. Êàêîй äðóãîй çàãîëîâîê âû áû äàëè ýòîй òеìе?
5. Еùё êàêèì ñîáûòèяì â èñòîðèè Àçеðáàйäæàíà äàë îцеíêó
âеëèêèй ëèäеð Ãейäàð Àëèеâ?

160
Кто написал первую оперу на мусульманском Востоке?

44. Кто написал первую оперу на мусульманском


Востоке?
Âñе ñ áîëüøèì èíòеðеñîì ñëеäèëè çà
èãðîй íà ñцеíе. Эòî áûëà èíñцеíèðîâêà
ïîýìû «Ëейëè è Меäæíóí» Мóõàììеäà
Ôèçóëè. Íî ýòî áûë íе îáû÷íûй ñïеê-
òàêëü. Íà ñцеíе àêòёðû ñëîâíî ðàçãîâàðè-
âàëè ïîñðеäñòâîì êëàññè÷еñêîй ìóçûêè
è ìóãàìà. Эòî ïðîèçâеäеíèе, ïîñòàâëеí-
íîе íà ñцеíе ïîñðеäñòâîì âîëøеáíîãî
яçûêà ìóçûêè, íàçûâàëîñü оперой. Çðè-
òеëè âïеðâûе ñìîòðеëè îïеðó.
 ñîçäàíèè è ðàçâèòèè ïðîôеññèî-
íàëüíîãî ìóçûêàëüíîãî èñêóññòâà, â
âîçðîæäеíèè íàцèîíàëüíîй êóëüòóðû
íеîцеíèìû çàñëóãè âеëèêîãî ñûíà íà-
øеãî íàðîäà Óçеèðà Ãàäæèáейëè.
Óçеèð Ãàäæèáейëè ðîäèëñя â Àãäæà- Узеир Гаджибейли
áеäè. Êîãäà îí еùё áûë ìàëеíüêèì, еãî
ðîäèòеëè ïеðееõàëè â Øóøó. Мàëеíüêèй Óçеèð ïî-
Ещё в какой
ëó÷èë ñâîё íà÷àëüíîе îáðàçîâàíèе â Øóøе.
области
Юíûй Óçеèð îáëàäàë êðàñèâûì, ìеëîäè÷íûì Азербайджан
ãîëîñîì. Еãî ãîëîñ íðàâèëñя ëó÷øèì ïеâцàì-õà- был первым
íеíäе Øóøè. Îíè ñëóøàëè ïеíèе Óçеèðà è îáó- на Востоке?
÷àëè еãî. Мíîãèе äóìàëè, ÷òî Óçеèð, êîãäà
âûðàñòеò, ñòàíеò çíàìеíèòûì õàíеíäе.
Бûë îäèí èç ëеòíèõ äíей. Øóøèíцû ñîáðàëèñü â òеàòðе. Çäеñü
íà ñцеíе èñïîëíяëè òеàòðàëüíîе ïðеäñòàâëеíèе. Сцеíêà íàçûâàëàñü
«Меäæíóí ó ìîãèëû Ëейëè». Â õîðе ïеë è 12-ëеòíèй Óçеèð. Ïðеä-
ñòàâëеíèе ïðîèçâеëî íà âñеõ ñèëüíîе âïе÷àòëеíèе.
Âñе áûëè ãëóáîêî îïе÷àëеíû. Что стало при-
Ïîçæе Óçеèð áеê ïèñàë, ÷òî ýòà ñцеíà òàê ñèëü- чиной расши-
íî íà íеãî ïîäейñòâîâàëà, ÷òî ÷еðеç íеñêîëüêî ëеò рения познаний
îí ðеøèë ïîеõàòü â Бàêó è íàïèñàòü ÷òî-ëèáî íà- Узеира в облас-
ïîäîáèе îïеðû. ти музыки?
Сïóñòя äâà ãîäà Óçеèðó ïðèøëîñü еõàòü â
Ãðóçèþ, â ãîðîä Ãîðè. Îí ïîеõàë òóäà ó÷èòüñя â Ó÷èòеëüñêîй ñе-

161
Азербайджан в современную эпоху

Узеир Гаджибейли среди учащихся Горийской


Учительской семинарии (в 1-ом ряду первый слева)

ìèíàðèè. Â òî âðеìя ìíîãèе ïеðеäîâûе ëþäè Àçеðáàйäæàíà ïîëó-


÷àëè îáðàçîâàíèе â ýòîй ñеìèíàðèè.
Ãîðèйñêàя Ó÷èòеëüñêàя ñеìèíàðèя еùё áîëее ðàñøèðèëà ïîçíà-
íèя Óçеèðà â ìóçûêàëüíîй îáëàñòè. Îí еùё áîëüøе ïîëþáèë ìó-
çûêó. Âеäü â ñеìèíàðèè ïðеïîäàâàëè è ìóçûêó.
Сïóñòя íеñêîëüêî ëеò ïîñëе îêîí÷àíèя ñеìèíàðèè þíûй Óçеèð
óæе íà÷àë ïðèîáðеòàòü èçâеñòíîñòü êàê êîìïîçèòîð. Çà êîðîòêîе
âðеìя îí çàâîеâàë øèðîêóþ ñëàâó è ñîçäàë ñâîþ ïеðâóþ îïеðó.
Эòî áûëà îïеðà «Ëейëè è Меäæíóí», ïîñòàâëеííàя âеëèêèì
êîìïîçèòîðîì íà ñцеíе â 1908 году. Бëàãîäàðя Óçеèðó Ãàäæèáейëè
è еãî îïеðе «Ëейëè è Меäæíóí» Àçеðáàйäæàí ñòàë ïеðâîй ñòðàíîй
íà âñёì ìóñóëüìàíñêîì Âîñòîêе, ãäе áûëà íàïèñàíà îïеðà.
Îïеðà áûëà ïîñòàâëеíà â Бàêó íà ñцеíе òеàòðà âеëèêîãî áëàãî-
òâîðèòеëя Ãàäæè Çейíàëàáäèíà Тàãèеâà. Âìеñòе ñî ñëàâîй, êîòîðóþ
ïðèíеñëî ýòî ïðîèçâеäеíèе íàøей ðîäèíе, ñòàë çíàìеíèòûì è ñàì
Óçеèð Ãàäæèáейëè.
Óçеèð Ãàäæèáейëè яâëяëñя îñíîâîïîëîæíèêîì àçеðáàйäæàí-
ñêîй îïеðû, ðîìàíñà, à òàêæе ìóçûêàëüíîй êîìеäèè. Мóçûêàëüíàя
êîìеäèя «Íе òà, òàê ýòà» («Меøàäè Иáàä») еùё áîëüøе ïðîñëàâèëà

162
Кто написал первую оперу на мусульманском Востоке?

Óçеèðà Ãàäæèáейëè. Óçеèð áеê íàïèñàë íе òîëüêî ìóçûêó, íî è


òеêñò ýòîãî ïðîèçâеäеíèя.
Ó÷àñü â Ïеòеðáóðãñêîй êîíñеðâàòîðèè, Óçеèð Ãàäæèáейëè íàïè-
ñàë ìóçûêàëüíóþ êîìеäèþ «Àðøèí ìàë àëàí». «Àðøèí ìàë àëàí»
ïðîñëàâèë Óçеèðà Ãàäæèáейëè íà âеñü ìèð. Иìеííî «Àðøèí ìàë
àëàí» ñòàë âïîñëеäñòâèè ïеðâûì àçеðáàйäæàíñêèì ôèëüìîì, âû-
øеäøèì íà ýêðàíû ìèðà.
«Àðøèí ìàë àëàí» áûë ïеðеâеäёí íà ìíîãèе äðóãèе яçûêè. Êî-
ìеäèя áûëà ñ áîëüøèì óñïеõîì ïîñòàâëеíà íà ñцеíàõ òеàòðîâ ìíî-
ãèõ çíàìеíèòûõ ãîðîäîâ ìèðà.
... Óçеèð Ãàäæèáейëè ñ áîëüøîй ðàäîñòüþ âîñïðèíяë ñîçäàíèе
Àçеðáàйäæàíñêîй Íàðîäíîй Ðеñïóáëèêè, îáðеòеíèе ñòðàíîй è íàðî-
äîì íеçàâèñèìîñòè è ñâîáîäû. Îí íà÷àë èçäàâàòü ãàçеòó íîâîãî ïðà-
âèòеëüñòâà «Àçеðáàйäæàí». Óçеèð Ãàäæèáейëè òàêæе íàïèñàë
ìóçûêó äëя ãèìíà íàøеãî íеçàâèñèìîãî ãîñóäàðñòâà.
Óçеèð Ãàäæèáейëè ñûãðàë âàæíóþ ðîëü â ñîçäàíèè â 1921 ãîäó
ïеðâîй íà Âîñòîêе Àçеðáàйäæàíñêîй Ãîñóäàðñòâеííîй êîíñеðâàòî-
ðèè. Îí îðãàíèçîâàë â Бàêó ïеðâóþ ìóçûêàëüíóþ øêîëó.

Сцена из оперы «Кёроглу»

163
Азербайджан в современную эпоху

 1937 ãîäó áûëà çàâеðøеíà îïеðà ãеíèàëüíîãî êîìïîçèòîðà


«Êёðîãëó», èìеâøàя áîëüøîй óñïеõ. Îïеðà «Êёðîãëó» ïðîøëà ñ
òðèóìôîì è â ñòîëèце îãðîìíîй èìïеðèè — â Мîñêâе. Ïîñëе ýòîãî
ñïеêòàêëя ãеíèàëüíûй êîìïîçèòîð èçáàâèëñя îò
Каким образом íàâèñ øей íàä еãî ãîëîâîй óãðîçû ðеïðеññèè.
гениального Àçеðáàйäæàíñêèй Ãîñóäàðñòâеííûй Сèìôîíè-
композитора ÷еñêèй Îðêеñòð íàçâàí èìеíеì Óçеèðà Ãàäæèáей-
миновала ëè. Ó÷ðеæäеíà Ãîñóäàðñòâеííàя ïðеìèя èìеíè
угроза репрес- Óçеèðà Ãàäæèáейëè. Еãî èìеíеì íàçâàíû ìóçей,
сии 1937 года? óëèцà.
Ïеðеä çäàíèеì Бàêèíñêîй Мóçûêàëüíîй Àêàäе-
ìèè âîçäâèãíóò ïàìяòíèê ãеíèàëüíîìó êîìïîçèòîðó. Еìó ïîñâяùеíû
ïðîèçâеäеíèя, î íёì ñíяò òеëеâèçèîííûй õóäîæеñòâеííûй ôèëüì.
Великий композитор всегда будет жить в душе и памяти
народа своими бессмертными музыкальными произведениями,
неоценимыми заслугами. Именно это и есть самый величест-
венный памятник гениям, посвятившим весь свой талант, свою
жизнь процветанию родной страны, своего народа!

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Чòî âû çíàеòе îá îïеðе?
2. Чòî ñòàëî ïðè÷èíîй ðîñòà èíòеðеñà Óçеèð áеêà ê ìóçûêе?
3. Чòî ñâяçûâàëî Óçеèð áеêà ñ Мóõàììеäîì Ôèçóëè?
4. Êòî îêàçàë ïîìîùü Óçеèð áеêó â ïîñòàíîâêе îïеðû «Ëейëè
è Меäæíóí»?
5. Íà îñíîâе èíôîðìàцèè èç òеêñòà îïðеäеëèòе, â êàêîì âîç-
ðàñòе Óçеèð Ãàäæèáейëè íà÷àë ó÷èòüñя â Ãîðèйñêîй ó÷è-
òеëüñêîй ñеìèíàðèè?

164
Вторая мировая война и Азербайджан

45. Вторая мировая война и Азербайджан

 1939 ãîäó íà÷àëàñü îäíà èç ñàìûõ ìàñøòàáíûõ â ìèðîâîй èñ-


òîðèè âîйí.  èñòîðèè ýòà âîйíà ïîëó÷èëà íàçâàíèе Âòîðîй ìèðî-
âîй âîйíû. Ïî ñðàâíеíèþ ñ ïðеæíèìè âîйíàìè, ýòà âîйíà áûëà
ñàìàя êðîâàâàя è ñòðàøíàя, òàê êàê â íей ó÷àñòâî-
âàëî áîëüøèíñòâî ãîñóäàðñòâ ìèðà. Как вы думаете,
Êàê è äðóãèе íàðîäû, íàø íàðîä òîæе âёë áîðü- почему эта война
áó ïðîòèâ ôàøèçìà, ïðеäñòàâëяâøеãî óãðîçó äëя так названа?
áóäóùеãî ÷еëîâе÷еñòâà. Бîðüáà øëà êàê íà ïеðе-
äîâîй ëèíèè ôðîíòà, òàê è â òûëó. Â ýòîй âîйíе
íà ïеðеäîâîй âîеâàëî îêîëî 700 òûñя÷ ñûíîâ íàøеãî íàðîäà. Сâûøе
400 òûñя÷ àçеðáàйäæàíцеâ áûëè íàãðàæäеíû âîеííûìè îðäеíàìè
è ìеäàëяìè. Â òûëó âñþ ðàáîòó âûïîëíяëè, â îñíîâíîì, æеíùèíû,
ñòàðèêè è ïîäðîñòêè. Îíè çàìеíяëè óøеäøèõ íà ôðîíò ñâîèõ
ìóæей, ñûíîâей è îòцîâ.
Бàêó ïðеâðàòèëñя â âàæíейøèй òûë ñîâеòñêîй àðìèè. Çäеñü
ïðîèçâîäèëîñü ìíîãî îðóæèя, áîеïðèïàñîâ è ñíàðяäîâ, êîòîðûе îò-
ïðàâëяëèñü íà ôðîíò. Îäíèì èç ãëàâíûõ ôàêòîðîâ, îáеñïе÷èâøèõ
ïîáеäó íàä ôàøèçìîì, áûëà áàêèíñêàя íеôòü. Еñëè áû íе áûëî áà-
êèíñêîй íеôòè, òî ñîâеòñêèе ñàìîëёòû, òàíêè è ìàøèíû îñòàëèñü
áû áеç ãîðþ÷еãî. Âçяòèе Бàêó îçíà÷àëî ïîáеäó íà âîйíе. Äëя çà-
õâàòà Бàêó ôàøèñòàìè áûë ðàçðàáîòàí ñïецèàëüíûй âîеííûй ïëàí.
Ôðîíò íóæäàëñя â áîëüøîì êîëè÷еñòâе àâèàцèîííîãî áеíçèíà.
Àçеðáàйäæàíñêèе ó÷ёíûе ïîä ðóêîâîäñòâîì âû-
Какова была при-
äàþùеãîñя ó÷ёíîãî-õèìèêà Юñèôà Мàìеäàëèеâà
чина увеличения
íàøëè íîâûе ñïîñîáû еãî ïîëó÷еíèя. Ïðîèçâîäñòâî производства
àâèàцèîííîãî áеíçèíà óâеëè÷èëîñü â òðè ðàçà. авиационного
Бûëè îðãàíèçîâàíû ñïецèàëüíûе âîеííûе бензина?
îòðяäû è äèâèçèè èç àçеðáàйäæàíцеâ. Эòè äèâè-
çèè àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè â îñâîáîæäеíèè îêêóïèðîâàííûõ ãîðîäîâ
è ñеëеíèй Сîâеòñêîãî Сîþçà.
Îíè ïðîøëè áîеâîй ïóòü îò Êàâêàçà äî Беðëèíà. 416-я Àçеðáàй-
äæàíñêàя äèâèçèя áûëà îäíîй èç ïеðâûõ âîèíñêèõ ÷àñòей, âñòóïèâøèõ
â Беðëèí. Сûíû Àçеðáàйäæàíà ãеðîè÷еñêè ñðàæàëèñü íà ïеðеäîâîй
ëèíèè ôðîíòà. Первым азербайджанцем — Героем Советского Сою-

165
Азербайджан в современную эпоху

за стал Исрафил Мамедов. Âîçãëàâëяе-


ìûй èì íеáîëüøîй îòðяä, îòðàæàя óäà-
ðû âðàãà, óäеðæàë ñâîè ïîçèцèè. Â ýòîì
ñðàæеíèè Иñðàôèë óíè÷òîæèë áîëее ñе-
ìèäеñяòè ôàøèñòñêèõ ñîëäàò è îôèце-
ðîâ.
Ази Асланов дважды был удостоен
звания Героя Советского Союза. Бîеâîй
ïóòü Àçè Àñëàíîâà, âîçâûñèâøеãîñя äî
çâàíèя ãеíеðàë-ìàйîðà òàíêîâûõ âîйñê,
íà÷àëñя ñ áèòâû ïîä Мîñêâîй. Еãî òàíêî-
âîе ïîäðàçäеëеíèе ñ áîëüøèì ìàñòеðñò-
âîì âûâеëî èç âðàæеñêîãî îêðóæеíèя
îòðяä ñîâеòñêèõ áîйцîâ è 50 àâòîìîáè-
Исрафил Мамедов ëей ñ áîеïðèïàñàìè.
Тàíêîâûй ïîëê Àçè Àñëàíîâà îñîáî
îòëè÷èëñя â Сòàëèíãðàäñêîй áèòâе — îä-
íîì èç ðеøàþùèõ ñðàæеíèй Âòîðîй ìè-
ðîâîй âîйíû. Эòîò ïîëê, ñðàæàяñü íà ðе-
øàþùèõ ïîçèцèяõ Сòàëèíãðàäñêîãî ôðîí-
òà, óñïеøíî âûïîëíяë áîеâûе çàäàíèя.
Îí óíè÷òîæèë áîëüøîе êîëè÷еñòâî òàí-
êîâ, ïóøеê, àâòîìîáèëей, ñîëäàò è îôèце-
ðîâ. Бûëî çàõâà÷еíî ìíîãî ïëеííûõ.
Çà ïðîяâëеííûе â Сòàëèíãðàäñêîй
áèòâе áеñïðèìеðíóþ õðàáðîñòü è îòâàãó
Àçè Àñëàíîâ áûë óäîñòîеí çâàíèя Ãеðîя
Сîâеòñêîãî Сîþçà. Тàíêîâûй ïîëê Àçè
Àñëàíîâà è ïîñëе ýòîãî ó÷àñòâîâàë â îñ-
âîáîæäеíèè ìíîãèõ ãîðîäîâ, ïîñёëêîâ è
Ази Асланов ñеëеíèй.
Îòâàæíûй ñûí àçеðáàйäæàíñêîãî íàðîäà ïîãèá ñìеðòüþ õðàá-
ðûõ â яíâàðе 1945 ãîäà.
Çà ïðîяâëеííûй ãеðîèçì Àçè Àñëàíîâó еùё ïðè æèçíè âî âòîðîй
ðàç áûëî ïðèñâîеíî çâàíèе Ãеðîя Сîâеòñêîãî Сîþçà. Îäíàêî ïðеä-
ñòàâëеíèе ýòîãî ïî÷ёòíîãî çâàíèя ïðîèçîøëî ëèøü в 1991 году.
Íàø íàðîä ñâяòî ÷òèò ïàìяòü î ñâîёì ñûíе Àçè Àñëàíîâе. Еìó âîç-
äâèãíóòû ïàìяòíèêè â Бàêó è â ðîäíîì Ëяíêяðàíе. Иìеíеì Àçè Àñëà-

166
Вторая мировая война и Азербайджан

íîâà íàçâàíû Äîì îôèцеðîâ, óëèцà, ïàðê,


Äîì êóëüòóðû, êîðàáëü è ò.ä. Àçè Àñëàíîâó
ïîñâяùеíû ðîìàíû, ïîýìû, ðàññêàçû, ñòèõè,
î íёì ñíяò õóäîæеñòâеííûй ôèëüì.
 çàõâà÷еííûõ ôàøèñòàìè ñòðàíàõ ïðî-
òèâ íèõ äейñòâîâàëî ìíîãî партизанских*
îòðяäîâ.  ýòèõ îòðяäàõ âîеâàëè òûñя÷è
àçеðáàйäæàíñêèõ áîйцîâ.
Îòâàæíûй ïàðòèçàí Àõìеäèя Äæàáðàè-
ëîâ ïðîяâèë ãеðîèçì â áîðüáе çà îñâîáîæ-
äеíèе Ôðàíцèè. Îí áûë íàãðàæäёí ñàìûìè
âûñîêèìè âîèíñêèìè îðäеíàìè è ìеäà-
ëяìè Ôðàíцèè, â òîì ÷èñëе ìеäàëüþ çà Ахмедия Джабраилов
ëè÷íóþ îòâàãó. Âîèíû, íàãðàæäёííûе
ýòîй ìеäàëüþ, âî âðеìя âîеííîãî ïàðàäà øàãàþò âïеðеäè ãеíеðà-
ëîâ.
Иìя «Мèõàйëî» áûëî øèðîêî èçâеñòíî ñðеäè ïàðòèçàí. Эòî èìя
áûëî ïñеâäîíèìîì Меõòè Ãóñейíçàäе. Îí áûë òàëàíòëèâûì ðàçâеä-

416-я Азербайджанская дивизия

*Партизан — ó÷àñòíèê âîîðóæёííîãî îòðяäà, áîðþùеãîñя â òûëó ïðîòèâíè-


êà

167
Азербайджан в современную эпоху

÷èêîì. Õîðîøî âëàäеë íеìецêèì яçûêîì. Îí


ïîяâëяëñя â ãîðîäàõ è ñеëеíèяõ òî â ôîðìе
ôàøèñòñêîãî îôèцеðà, òî â îäеæäе ïðîñòîãî
êðеñòüяíèíà. Сîáèðàë íеîáõîäèìóþ äëя ïàð-
òèçàí èíôîðìàцèþ, óñòðàèâàë âçðûâû. Ôà-
øèñòû íàçíà÷èëè âîçíàãðàæäеíèе çà ãîëîâó
Меõòè.
Îäíàæäû Меõòè âìеñòе ñ íеáîëüøèì îòðя-
äîì ñîâеðøèë íàïàäеíèе íà ôàøèñòñêóþ òþðü-
ìó è îñâîáîäèë ìíîãî ïëеííûõ.
Меõòè ïîãèá ñìеðòüþ õðàáðûõ â îäíîì èç
íеðàâíûõ áîёâ ñ ôàøèñòàìè. Еìó ïîñìеðòíî
Мехти Гусейнзаде
áûëî ïðèñâîеíî ñàìîе âûñîêîе çâàíèе — Ãеðîя
Сîâеòñêîãî Сîþçà.
Î Меõòè Ãóñейíçàäе íàïèñàíî ìíîãî êíèã. Бûë ñíяò ôèëüì «Íà
äàëüíèõ áеðеãàõ», ïîñâяùеííûй еãî ãеðîè÷еñêîй áîðüáе ñ ôàøèñòà-
ìè. Еìó ïîñòàâëеí ïàìяòíèê íà îäíîй èç цеíòðàëüíûõ ïëîùàäей
Бàêó. Иìеíеì Меõòè Ãóñейíçàäе íàçâàíû ïîñёëêè, óëèцû, øêîëû
è ò.ä.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Êòî áûë ïеðâûì àçеðáàйäæàíцеì — Ãеðîеì Сîâеòñêîãî Сîþçà?


2. Íà îñíîâе òеêñòà ïîäãîòîâüòе íеáîëüøóþ ïðеçеíòàцèþ íà
òеìó «Ãеíеðàë Àçè Àñëàíîâ».
3. Чеðеç ñêîëüêî ëеò ïîñëе ãèáеëè Àçè Àñëàíîâà áûëî ïðîâеäе-
íî еãî ïðеäñòàâëеíèе ê çâàíèþ Ãеðîя Сîâеòñêîãî Сîþçà âî
âòîðîй ðàç?
4. Îïðеäеëèòе ñõîæèе è îòëè÷èòеëüíûе ÷еðòû â áîеâîй äеяòеëü-
íîñòè Àõìеäèè Äæàáðàèëîâà è Меõòè Ãóñейíçàäе.
Мехти Гусейнзаде Ахмедия Джабраилов
oтличия cходства oтличия

5. Íà îñíîâе òеêñòà ïîäãîòîâüòе ðàññêàç íà òеìó «Â òûëó».

168
Мастер слова Шахрияр

46. Мастер слова Шахрияр


Îäíèì èç âûäàþùèõñя ïîýòîâ
àçеðáàйäæàíñêîãî íàðîäà яâ-
ëяеòñя Мухаммедгусейн Шах-
рияр. Îí ðîäèëñя â 1906 ãîäó â
Юæíîì Àçеðáàйäæàíе, â ãîðîäе
Теáðèçе. Тàê êàê â Иðàíе íе
áûëî øêîë ñ îáó÷еíèеì íà àçеð-
áàйäæàíñêîì яçûêе, Øàõðèяð,
êàê è âñе æèâóùèе òàì íàøè ñî-
îòе÷еñòâеííèêè, ïîëó÷èë îáðàçî-
âàíèе íà ïеðñèäñêîì яçûêе.
Øàõðèяð áûë î÷еíü òàëàíòëè-
âûì þíîøей. Îí î÷еíü ëþáèë
ëèòеðàòóðó.
Ïеðâàя êíèãà ñòèõîâ ïîýòà âû-
øëà â ñâеò â 1931 ãîäó â Теãе-
ðàíе. Êíèãà çàâîеâàëà âñеíàðîäíóþ
ëþáîâü. Øàõðèяð è ñàì ïðîøёë
òяæёëóþ æèçíü, ïîëíóþ ãîðеñòей Мухаммедгусейн Шахрияр
è ëèøеíèй. Ïîñëе ñìеðòè îòцà
âñе çàáîòû î ñîäеðæàíèè áîëüøîй ñеìüè èç äеñяòè
÷еëîâеê ëеãëè íà еãî ïëе÷è. Ïîýò âûíóæäеí áûë Почему Шахрияр
òðóäèòüñя ñ þíûõ ëеò, ïеðеíîñèòü âñе òðóäíîñòè, писал свои про-
òеðïеòü íóæäó. И ïîýòîìó îí õîðîøî áûë çíàêîì изведения на пер-
ñ íóæäàìè è çàáîòàìè ïðîñòîãî íàðîäà. Еãî ñòèõè сидском языке?
âûðàæàëè ìе÷òû è ÷àяíèя ïðîñòîãî íàðîäà.
С þíûõ ëеò îí ïèñàë ïðеêðàñíûе ñòèõè íà ïеðñèäñêîì яçûêе.
Îäíàæäû еãî ìàòü ñêàçàëà: «Сûíîê, ìàòеðè ïîíèìàþò äàæе
яçûê ñâîèõ íеìûõ äеòей. Íà êàêîì æе яçûêе òû ïèøеøü ñâîè
ñòèõè, ÷òî я â íèõ íè÷еãî íе ïîíèìàþ?» Сëîâà ðîäíîй ìàòеðè ñèëü-
íî òðîíóëè еãî, îí ñëîâíî ïðîáóäèëñя îò ñíà. Âñêîðе Øàõðèяð íà-
ïèñàë ñâîþ çíàìеíèòóþ ïîýìó «Гейдарбабая салам» («Привет
Гейдарбабе»), ïеðеäàâàâøóþñя èç óñò â óñòà. Ïîýò ïðèçíàâàëñя,
÷òî, ïîêà íе çàâеðøèë ïîýìó «Ãейäàðáàáàя ñàëàì», íà äóøе ñëîâíî
êîøêè ñêðеáëè. Î ÷ёì áû íè ïèñàë, êàê áû íè ïèñàë, áеñïîêîйñòâî
íе ïðîõîäèëî.

169
Азербайджан в современную эпоху

Ïîýìà «Ãейäàðáàáàя ñàëàì» ñòàëà ïîâîðîòíûì ïóíêòîì â òâîð-


÷еñòâе ìàñòеðà ñëîâà. Ãейäàðáàáà — íàçâàíèе ãîðû. Äеòñòâî Øàõ-
ðèяðà ïðîøëî â ðîäíûõ êðàяõ ó ïîäíîæüя ýòîй ãîðû.
Ïîýìà «Ãейäàðáàáàя ñàëàì» ïðèíеñëà Øàõðèяðó ãðîìêóþ ñëà-
âó. Ïîýìà áûëà ïеðеâеäеíà íà ìíîãèе яçûêè ìèðà. Îíà ïîêîðèëà
âеðøèíó ìèðîâîãî ïîýòè÷еñêîãî òâîð÷еñòâà. Эòî ïðîèçâеäеíèе â òî
æе âðеìя îòêðûëî øèðîêóþ äîðîãó äëя ðàçâèòèя ëèòеðàòóðû, è â
îñîáеííîñòè ïîýçèè, íà ðîäíîì яçûêе â Юæíîì Àçеðáàйäæàíе.

Бîëüøе âñеãî ïðè÷èíяëî òðеâîãó è áîëü Øàõ-


О чём повеству- ðèяðó òî, ÷òî еãî Ðîäèíà, ðîäíîй íàðîä áûëè ðàç-
ется в поэме
äеëеíû íà äâе ÷àñòè. Øàõðèяð ñðàâíèâàë ðеêó
поэта «Гейдарба-
бая салам»?
Àðàç ñ çàâеñîй, ïðîâеäеííîй ìеæäó äâóìя áðàòü-
яìè.
Øàõðèяð ãëóáîêî ëþáèë ñâîþ ðîäèíó Àçеðáàй-
äæàí. Еãî ñòèõîòâîðеíèе «Àçеðáàйäæàí» ïðèçûâàеò íàðîä ê ñâî-
áîäе, íеçàâèñèìîñòè, ñïëî÷еíèþ. Äëя íàøèõ ñîîòе÷еñòâеííèêîâ â
Юæíîì Àçеðáàйäæàíе îíî çâó÷èò êàê ãèìí áîðüáû.

Без тебя птице сердца не взмыть в синеву из тумана, Азербайджан,


Твои светлые дни будут в памяти жить осиянно*, Азербайджан!
Я — вдали от тебя, но живу лишь любовью твоею,
Ты — как сердце мое, ты как в сердце глубокая рана, Азербайджан.

Сколько детям твоим на чужбине скитаться?.. Опомнись!


Взявшись за руки, встань, пробудись, как порыв урагана, Азербайджан!
Жгучим пеплом разлуки главу посыпаешь… Довольно!
Или волю добудь, иль сгори, полыхая багряно, Азербайджан!

Словно сердце твое, стонет сердце в груди Шахрияра,


Мой бальзам – твоя воля! Лекарство твое долгожданно,
Азербайджан!

(Ïеðеâîä÷èê М.Сèíеëüíèêîâ)

*Осиянно — ñâеòëî

170
Мастер слова Шахрияр

 1979 году â Теãеðàíе íà÷àë èçäàâàòüñя Почему Мухаммедгусейн


íà àçеðáàйäæàíñêîì яçûêе æóðíàë «Âàð- Шахрияр с радостью
ëûã», îêðûëèâøèй è âîîäóøеâèâøèй ìàñ- воспринял издание жур-
òеðà ñëîâà Øàõðèяðà. Иçäàòеëеì è ãëàâ- нала «Варлыг»?
íûì ðеäàêòîðîì æóðíàëà áûë õèðóðã ñ
ìèðîâûì èìеíеì, ó÷ёíûй-èñòîðèê äîêòîð Äæàâàä Õейàò. Ïîýò, ñ
áîëüøîй ðàäîñòüþ âîñïðèíяâøèй âûõîä ïеðâîãî íîìеðà æóðíàëà,
âñêîðе è ñàì ñòàë еãî ñîòðóäíèêîì.
Мóõàììеäãóñейí Øàõðèяð óìеð â ñеíòяáðе 1988 ãîäà â Теãеðàíе
ïîñëе ïðîäîëæèòеëüíîй áîëеçíè. Еãî ìîãèëà íàõîäèòñя â Теáðèçе,
â «Мàâçîëее ïîýòîâ».
 íàøей ñòðàíе èìеíеì Мóõàììеäãóñейíà Øàõðèяðà íàçâàíû
ïàðê, êóëüòóðíûй цеíòð, òеàòð, áèáëèîòеêà è äð. Îäíà èç цеíòðàëü-
íûõ óëèц íàøей ñòîëèцû òàêæе íàçâàíà èìеíеì ïîýòà.

Еùё ïðè æèçíè ãеíèàëüíîãî ïîýòà â Юæíîì Àçеðáàйäæàíе 7


ìàðòà áûë îáúяâëеí «Äíёì Øàõðèяðà». Иìеíеì ïîýòà íàçâàíû
îäíà èç òеáðèçñêèõ øêîë, áîëüøîй çàë ôàêóëüòеòà ëèòеðàòóðû Теá-
ðèçñêîãî óíèâеðñèòеòà.
Äàòà ñìеðòè Мóõàììеäãóñейíà Øàõðèяðà — 18 ñеíòяáðя â
Иðàíе îòìе÷àеòñя êàê äеíü íàцèîíàëüíîй ïîýçèè è ëèòеðàòóðû.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Ïîñëе êàêîãî ñëó÷àя Øàõðèяð íà÷àë ïèñàòü íà ðîäíîì
яçûêе?
2. Êàêîе âëèяíèе îêàçàëî ïðîèçâеäеíèе «Ãейäàðáàáàя ñàëàì»
íà ëèòеðàòóðó Юæíîãî Àçеðáàйäæàíà?
3. Ê ÷еìó ïðèçûâàеò Øàõðèяð íàðîä â ñòèõîòâîðеíèè «Àçеð-
áàйäæàí»?
4. Ïîñòàðàйòеñü äàòü îцеíêó çàñëóãàì äîêòîðà Äæàâàäà Õейàòà
â äеëе ñëóæеíèя ñâîеìó íàðîäó, èçäàíèя æóðíàëà «Âàðëûã».

171
Азербайджан в современную эпоху

47. Лютфи Заде

Íàø íàðîä âî âñе âðеìеíà äàðèë ìèðîâîй


íàóêе, ëèòеðàòóðе è èñêóññòâó âûäàþùèõñя ó÷ё-
íûõ, ïîýòîâ, äеяòеëей èñêóññòâà. Лютфи Заде яâ-
ëяеòñя îäíèì èç òàêèõ ó÷ёíûõ.
Ëþòôè Àëеñêеðçàäе ðîäèëñя â 1921 ãîäó â Бà-
êó. Çäеñü îí ïîëó÷èë ñâîё íà÷àëüíîе îáðàçîâàíèе.
 1931 ãîäó ñеìüя Ëþòôè ïеðееõàëà â Иðàí. Ïîñëе
îêîí÷àíèя ôàêóëüòеòà ýëеêòðîèíæеíеðîâ Теãе-
ðàíñêîãî óíèâеðñèòеòà îí îòïðàâëяеòñя â Сîеäè-
íёííûе Øòàòû Àìеðèêè.
Лютфи Заде
Êîìïüþòеð ñòðеìèòеëüíî âîøёë âî âñе ñôеðû
íàøей æèçíè — îáðàçîâàíèе, íàóêó, õîçяйñòâî...
Где получил Ëþòôè Çàäе — ýòî ó÷ёíûй, êîòîðûй ãîòîâèë
начальное íîâûе ïîêîëеíèя êîìïüþòеðîâ, ïðеâðàùàя èõ â
образование èñêóññòâеííîãî ÷еëîâеêà.
Лютфи Äî Ëþòôè Çàäе â íàóêе ãîñïîäñòâîâàëà òàêàя
Алескерзаде? òî÷êà çðеíèя: áеëîе — ýòî áеëîе, à ÷ёðíîе — ýòî ÷ёð-
íîе. Иñòèíà еñòü èñòèíà, à ëîæíîе ýòî ëîæíîе. Âñё
èñòèííîе íеîñïîðèìî âеðíî. Ëþòôè Çàäе æе äîêàçàë, ÷òî íàøè
âçãëяäû, ìûñëè íе ñîâñеì òî÷íû.  ïðèðîäе íеò àáñîëþòíî áеëîãî è
÷ёðíîãî цâеòà. Сóùеñòâóþò ðàçëè÷íûе îòòеíêè ýòèõ цâеòîâ. Тî÷íî
òàê æе íеò ïîëíîй ïðàâäû èëè àáñîëþòíîй ëæè. Íàïðèìеð, âîçüìёì
íеñêîëüêî ïøеíè÷íûõ çёðеí è àìáàð ñ ïøеíèцей. Êàæäûй èç íèõ,
ò.е. è íеñêîëüêî çёðеí è цеëûй àìáàð ñ çеðíîì, â ÷èñëеííîì îòíîøеíèè
áîëüøе îäíîãî çёðíûøêà. Íî ìеæäó äâóìя ìíîæеñòâàìè íеò ðàâеíñòâà.
Мû òàêæе íе çíàеì, íàñêîëüêî êàæäûй èç íèõ áîëüøе èëè ìеíüøе
äðóãîãî. Íà îñíîâе ýòîãî Ëþòôè Çàäе âûäâèíóë èäеþ «íе÷ёòêîñòè».
Äî Ëþòôè Çàäе ïðàâäà è ëîæü îцеíèâàëèñü ïðè ðàçãîâîðе òàê:
«ïðàâäà», «ïîëíàя ïðàâäà», «ñîâеðøеííàя ïðàâäà», «íе ñîâñеì âеðíî»,
«íеïðàâäà», «àáñîëþòíàя ëîæü, îøèáêà», «âûäóìêà» è ò.ä. Íî ïî-
äîáíàя îцеíêà íе èñïîëüçîâàëàñü â íàóêе. Тàêàя îцеíêà яâëеíèй
âïеðâûе áûëà èñïîëüçîâàíà â íàóêе íàøèì ñîîòе÷еñòâеííèêîì
Ëþòôè Çàäе. Тàêîе îцеíèâàíèе ïîçâîëяëî áîëее ïðàâèëüíî, áîëее
òî÷íî (êàê è еñòü â äейñòâèòеëüíîñòè) âîñïðèíèìàòü æèçíü, ìèð.

172
Лютфи Заде

Тàêèì îáðàçîì, îí óêàçàë, îòêðûë íîâûй ïóòü Каковы от-


ïîçíàíèя è âîñïðèяòèя æèçíè, ìèðà, âñеëеííîй. личительные
Эòî íàçûâàеòñя íîâûì íàó÷íûì âçãëяäîì íà ìèð. черты нового
Теì ñàìûì Ëþòôè Çàäе ñîâеðøèë ïеðеâîðîò â научного взгляда
íàóêе. Лютфи Заде?
Íàó÷íûе îòêðûòèя Ëþòôè Çàäе âïеðâûе áû-
ëè ïðèìеíеíû íà ïðàêòèêе яïîíñêèìè ôèðìàìè, ïðîìûøëеííûìè
êîìïàíèяìè. Íà îñíîâе еãî îòêðûòèя â Яïîíèè áûëè ñîçäàíû ñòè-
ðàëüíûе ìàøèíû, ôîòîàïïàðàòû, цâеòíûе òеëеâèçîðû è ò.ä. Чòî-
áû ïîëüçîâàòüñя ýòèìè àïïàðàòàìè, ïðèáîðàìè, äîñ-
òàòî÷íî íàæàòü íà íèõ ñîîòâеòñòâóþùóþ êíîïêó. В какой стране
Íàïðèìеð, íàæàòèеì êíîïêè ñòèðàëüíîй ìàøèíû впервые были
ïðîèñõîäèò ïîèñê ïяòíà íà îäеæäе, íеîáõîäèìàя применены
еãî îáðàáîòêà, ïîñëе ÷еãî çàâеðøàеòñя ïðîцеññ научные
ñòèðêè áеëüя. Тàêèì îáðàçîì, çà êîðîòêîе âðеìя откры тия
«óìíàя» ìàøèíà ïðîèçâîäèò ðàáîòó, íà êîòîðóþ Лютфи Заде?
ó ÷еëîâеêà îáû÷íî óõîäèò ìíîãî âðеìеíè.
Бëàãîäàðя îãðîìíîй íàó÷íîй çíà÷èìîñòè îòêðûòèй Ëþòôè Çà-
äе, еìó âðó÷èëè ñàìóþ âûñîêóþ íàãðàäó Яïîíèè â îáëàñòè íàóêè.
Ïðîãðàììû Сîеäèíёííûõ Øòàòîâ Àìеðèêè ïî èññëеäîâàíèþ
êîñìîñà òàêæе ðàçðàáàòûâàþòñя íà îñíîâе íîâûõ íàó÷íûõ îòêðû-
òèй Ëþòôè Çàäе. Эòî ïîçâîëèò еùё ëó÷øе, ãëóáæе èçó÷èòü ìèð,
âñеëеííóþ. Â 21-îì âеêе áóäóò ñîçäàíû òàêèе óìíûе ìàøèíû, êîòî-
ðûе ñìîãóò «ìûñëèòü» íà óðîâíе, áëèçêîì ê ÷еëîâе÷еñêîìó ìûøëе-
íèþ. Àïïàðàòû, èññëеäóþùèе êîñìîñ, òàêæе â íеäàëёêîì áóäóùеì
áóäóò óïðàâëяòüñя ìûñëüþ. Äëя óïðàâëеíèя êîñìè÷еñêèì êîðàá-
ëёì óæе íе áóäеò íеîáõîäèìîñòè ïðеáûâàíèя íà íёì ÷еëîâеêà.
Ëþòôè Çàäе âíёñ îãðîìíûй âêëàä â ìèðîâóþ íàóêó ñèñòеì óïðàâ-
ëеíèя. Â íàñòîяùее âðеìя ïеðеäîâûе ñòðàíû ìèðà ïîëüçóþòñя ýòèì
îòêðûòèеì ó÷ёíîãî. Êîìïüþòеðû, ðàáîòàþùèе íà îñíîâе îòêðûòèй
Ëþòôè Çàäе, óïðàâëяþòñя íе цèôðàìè è êîäàìè, à ñëîâàìè è ïðеä-
ëîæеíèяìè. Тî еñòü ïîеçäà, àâòîìîáèëè óïðàâëяþòñя àâòîìàòè÷е-
ñêè. Îíè óïðàâëяþòñя ýëеêòðîííûìè ðîáîòàìè, ê òîìó æе ãîðàçäî
ëó÷øе, ÷еì âîäèòеëяìè.
Íà íеáîëüøîì êîìïüþòеðе, ïðèêðеïëёííîì ðяäîì ñ ðóëёì âî-
äèòеëя, ïîêàçûâàеòñя âñя ìàðøðóòíàя êàðòà. Íà ýòîй êàðòе î÷еíü
ïîäðîáíî óêàçàíû âñе ïîâîðîòû, ìîñòû, ïеðеõîäû, ñîñòîяíèе äî-
ðîãè. Тàêèì îáðàçîì, äàæе íîâè÷îê-âîäèòеëü, âïеðâûе ðàáîòàþùèй
ïî ýòîй ìàðøðóòíîй êàðòе, ìîæеò ñïîêîйíî óïðàâëяòü ìàøèíîй.

173
Азербайджан в современную эпоху

Ïðè ìàëейøей îøèáêе âîäèòеëя êîìïüþòеð òóò æе еãî ïîïðàâèò.


Îòêðûòèя Ëþòôè Çàäе â áëèæàйøèе ñòîëеòèя íе ïîòеðяþò ñâîей
çíà÷èìîñòè. Âîò ïî÷еìó Ëþòôè Çàäе è â áóäóùеì îñòàíеòñя îäíèì
èç ñàìûõ çíàìеíèòûõ ó÷ёíûõ ìèðà.
Ëþòôè Çàäе яâëяеòñя îäíèì èç êðóïíейøèõ ó÷ёíûõ, ïîäàðеí-
íûõ íàøèì íàðîäîì ìèðîâîй íàóêе. Îí яâëяеòñя ãеíèàëüíûì
ñûíîì íàøей ðàçäеëёííîй íà äâе ÷àñòè Ðîäèíû, íàøеãî íàðîäà,
æèâóùеãî êàê ïî òó, òàê è ïî ýòó ñòîðîíó ðеêè Àðàç.
Ëþòôè Çàäе — ó÷ёíûй ñ ìèðîâûì èìеíеì. Сàìûì çíàìеíèòûì ó÷ё-
íûì ìèðà óäàëîñü ñäеëàòü âñеãî îäíî èëè äâà îòêðûòèя, óâеêîâе÷èâøèõ
èõ èìеíà. Ëþòôè Çàäе æе ïðèíàäëеæèò цеëûõ ïяòü îòêðûòèй. Îí
яâëяеòñя îäíèì èç ó÷ёíûõ, èìеíà êîòîðûõ íàâе÷íî âïèñàíû â èñòî-
ðèþ.
Ëþòôè Çàäе áûëî ïðèñâîеíî çâàíèе ïîæèçíеííîãî ïî÷ёòíîãî
ïðîôеññîðà Êàëèôîðíèйñêîãî óíèâеðñèòеòà СØÀ. Эòîй ÷еñòè áûëè
óäîñòîеíû ëèøü äâîе-òðîе ó÷ёíûõ ìèðà. Àçеðáàйäæàíñêèе ó÷ёíûе
ñîçäàëè Меæäóíàðîäíóþ Àêàäеìèþ Сîâðеìеííûõ Íàóê èìеíè
Ëþòôè Çàäе.
Âûäàþùèйñя ó÷ёíûй ñîâðеìеííîñòè, óøеäøèй èç æèçíè â 2017
ãîäó â СØÀ, ñîãëàñíî еãî çàâеùàíèþ, áûë ïîõîðîíеí ó ñеáя íà ðî-
äèíе — â Бàêó.
Íàó÷íûì îòêðûòèяì Ëþòôè Çàäе áûëî ïîñâяùеíî ìíîãî ìеæ-
äóíàðîäíûõ êîíôеðеíцèй. Íà âñеõ êîíôеðеíцèяõ Ëþòôè Çàäе ïðè-
ãëàøàë âûñòóïàòü àçеðáàйäæàíñêîãî èëè äðóãîãî òþðêñêîãî ó÷ёíîãî.
Эòî ñâèäеòеëüñòâóеò î òîì, êàê âûñîêî îí цеíèë è äîðîæèë
òþðêñêèìè ó÷ёíûìè, ñïîñîáñòâóя èõ ïðèçíàíèþ âî âñёì ìèðе.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Êàêèì îáðàçîì Ëþòôè Çàäе îòêðûë íîâûй ïóòü âîñïðèяòèя
ìèðà?
2. Êàêîй êðóïíûй âêëàä âíёñ Ëþòôè Çàäе â ìèðîâóþ íàóêó
ñèñòеì óïðàâëеíèя?
3. Ïî÷еìó Ëþòôè Çàäе è â áóäóùèõ ñòîëеòèяõ îñòàíеòñя îäíèì
èç ñàìûõ çíàìеíèòûõ ó÷ёíûõ ìèðà?
4. Íà îñíîâе ôàêòîâ èç òеêñòà ïîêàæèòе òеñíóþ ñâяçü Ëþòôè
Çàäе ñ íàøей ñòðàíîй, òþðêñêèì ìèðîì.

174
Возрождение

48. Возрождение

Àðìяíе, ïîñеëèâøèеñя â íà÷àëе 19-ãî âеêà íà


èñêîííûõ èñòîðè÷еñêèõ çеìëяõ Àçеðáàйäæàíà, â Когда армяне
íà÷àëе 20-ãî âеêà ñîçäàëè çäеñü ñеáе ãîñóäàðñòâî. были пересе-
лены в
Ïîñëе ýòîãî îíè ïîäâеðãëè êîðеííûõ æèòеëей
Азербайджан?
ýòèõ çеìеëü — àçеðáàйäæàíцеâ ãеíîцèäó è äеïîð-
òàцèè. Â êîíце 20-ãî âеêà, âîñïîëüçîâàâøèñü
îñëàáëеíèеì Сîâеòñêîãî Сîþçà, îíè ïðèñòóïèëè ê î÷еðеäíîй êîâàð-
íîй äеяòеëüíîñòè ñ цеëüþ îêêóïàцèè Íàãîðíîãî Êàðàáàõà. Äëя îñó-
ùеñòâëеíèя ýòîãî êîâàðíîãî ïëàíà îíè, êàê è ïðеæäе, ó÷èíèëè
êàçíè è ïîãðîìû äàæе ïðîòèâ ñâîèõ ìèðíûõ àðìяí è ïîñëе ñòàëè
ðàñïðîñòðàíяòü ëîæíóþ èíôîðìàцèþ, áóäòî âñе ýòè çëîäеяíèя
áûëè ñîâеðøеíû àçеðáàйäæàíцàìè.
 1988-îì ãîäó àçеðáàйäæàíцû, ïðîæèâàâøèе â Àðìеíèè, òî
еñòü â áûâøеì Çàïàäíîì Àçеðáàйäæàíе, áûëè èçãíàíû ñ èñêîííûõ
çеìеëü ñâîèõ ïðеäêîâ.
Àðìяíе, â ñâîё âðеìя ïеðеñеëёííûе цàðñêîй Ðîññèей â Êàðàáàõ,
è ïîääеðæèâàþùèе èõ âî âñёì ìèðе àðìяíñêèе íàцèîíàëèñòû òàê-
æе íà÷àëè âðàæäеáíûе äейñòâèя ïðîòèâ Àçеðáàйäæàíà.  ýòî âðеìя
â Àçеðáàйäæàíе ñëîæèëàñü î÷еíü òяæёëàя ñèòóàцèя. С êàæäûì
äíёì ðîñëî ÷èñëî ïðèáûâøèõ â ñòðàíó áеæеíцеâ, íàñèëüñòâеííî

Изгнание азербайджанцев из Армении. 1988 год

175
Азербайджан в современную эпоху

èçãíàííûõ èç Àðìеíèè — Çàïàäíîãî Àçеðáàй-


Кому, в действи-
тельности, при- äæàíà. Â Íàãîðíîì Êàðàáàõе àðìяíе âîîðóæà-
надлежат земли ëèñü. Ó àçеðáàйäæàíцеâ æе íàñèëüíî îòáèðàëè
на территории äàæе îáû÷íûе îõîòíè÷üè ðóæüя. Тàêèì îáðàçîì,
Армении? áеçîðóæíûй íàðîä îêàçàëñя ëèцîì ê ëèцó ñ
âîîðóæеííûìè äî çóáîâ è ïîêðîâèòеëüñòâóеìûìè
Мîñêâîй àðìяíàìè.
Íеäîâîëüñòâî ñðеäè àçеðáàйäæàíñêîãî íàðîäà âñё áîëüøе ðîñëî.
Âðàæäеáíàя ïîçèцèя ïðàâèòеëüñòâà СССÐ ïðîòèâ íàøеãî íàðîäà
ñòàíîâèëàñü âñё áîëее î÷еâèäíîй. Тяæеëîе ïîëîæеíèе íàøèõ ñîîòе-
÷еñòâеííèêîâ, èçãíàííûõ èç Çàïàäíîãî Àçеðáàйäæàíà — Àðìеíèè,
ïеðеïîëíèëî ÷àøó òеðïеíèя íàøеãî íàðîäà. Êðîìе òîãî, âðàæäеáíûе
âûñòóïëеíèя ïðîòèâ íàøеãî íàðîäà íàãîðíîêàðàáàõñêèõ àðìяí,
ïîääеðæèâàеìûõ Àðìеíèей è Мîñêâîй, ñ êàæäûì äíёì ñòàíîâèëèñü
âñё áîëее óãðîæàþùèìè. Ïîñëеäíей êàïëей, ïеðеïîëíèâøей ÷àøó
òеðïеíèя íàøеãî íàðîäà, ñòàëî î÷еðеäíîе ñàìîóïðàâñòâî àðìяí â
Íàãîðíîì Êàðàáàõе — óíè÷òîæеíèе èìè èñòîðè÷еñêè цеííûõ ëеñîâ
Тîïõàíû. Àçеðáàйäæàíñêèй íàðîä, ñïëîòèâøèñü êàê еäèíàя ìîùíàя
ñèëà, âíîâü ïîäíяëñя íà áîðüáó.

Какое событие стало толч-


ком, поднявшим азербай-
джанский народ на борьбу?

...17 ноября 1988 года.


С óòðà â îòäеëüíûõ óãîëêàõ
ñòîëèцû íà÷àëè ñîáèðàòüñя
îòðяäû ìà íèôеñòàíòîâ.
Äеðæà â ðóêàõ ôëàã Àçеð-
áàйäæàíñêîй ССÐ ñ èçîá-
ðàæеíèеì ñеðïà è ìîëîòà,
ìàíèôеñòàíòû íàïðàâëя-
ëèñü ê íûíеøíей ïëîùàäè
Àçàäëûã.
Âîò ãðóïïà øêîëüíè-
êîâ, âûñòðîèâøèñü â êî-
ëîííó, øàãàеò â ñòîðîíó Митинг на площади Азадлыг
ïëîùàäè Àçàäëûã.

176
Возрождение

Îíè ãðîìêî ñêàíäèðóþò «À-çеð-áàй-äæàí! «À-çеð-áàй-äæàí! Êà-


ðàáàõ íàø!!!» Иõ òîâàðèùè èç äðóãèõ êîëîíí ìàíèôеñòàíòîâ âòîðяò
èì, ïðèñîеäèíяя ê íèì ñâîè ãîëîñà. Â òàêîì ïîðяäêе êîëîííû ñî-
áèðàëèñü íà ïëîùàäè. Íà ïëîùàäè áûëî òàê ìíîãî ëþäей, ÷òî îíà
íàïîìèíàëà îãðîìíîе ëþäñêîе ìîðе.
Âñе âûñòóïàâøèе òðеáîâàëè ïðеêðàùеíèя âðàæäеáíûõ äейñòâèй
Àðìеíèè ïðîòèâ Àçеðáàйäæàíà. Â âûñòóïëеíèяõ ðàçäàâàëèñü
òàêæе ïðèçûâû «Íеçàâèñèìîñòü!», «Сâîáîäà!». Âî âðеìя ìèòèíãà â
îòäеëüíûõ ìеñòàõ ïëîùàäè ïîêàçàëèñü òðёõцâеòíûе ôëàãè ñ èçîá-
ðàæеíèяìè ïîëóìеñяцà è âîñüìèêîíе÷íîй çâеçäû.
Âèäíûе ïðеäñòàâèòеëè èíòеëëèãеíцèè Àçеðáàйäæàíà — Бàõòèяð
Âàãàáçàäе, Õàëèë Ðçà Óëóòþðê, Õóäó Мàìеäîâ è äðóãèе ïðèçûâàëè
íàðîä ê áîðüáе.

Бахтияр Вагабзаде Халил Рза Улутюрк Худу Мамедов

Ïîýò ñâîáîäû Õàëèë Ðçà Óëóòþðê â ñâîёì ñòèõîòâîðеíèè «Ïëî-


ùàäü» («Meydan») ïèñàë:

Бîðüáà — еùё òîëüêî â íà÷àëе,


Бîðüáà òîëüêî-òîëüêî â ðàçãàðе,
Эòó ïëîùàäü ìû íе ïîêèíеì,
Õîòü èçðеæüòе íà êóñêè, ìû íе сгинем*!
(Подстрочный перевод)

Тàêèì îáðàçîì, äâèæеíèе, íà÷àâøееñя â çíàê ïðîòеñòà ïðîòèâ


ñàìî÷èíñòâà àðìяí â Íàãîðíîì Êàðàáàõе è êîçíей, êîòîðûе ñòðîè-
ëèñü ñ цеëüþ ïеðеäà÷è àðìяíàì îäíîãî èç ðîäíûõ óãîëêîâ íàøей
ñòðàíû, âûëèëîñü âî âñеíàðîäíîе äâèæеíèе çà íеçàâèñèìîñòü Àçеð-

*Сгинуть — èñ÷еçíóòü

177
Азербайджан в современную эпоху

Почему День возрож-


áàйäæàíà. Теì âðеìеíеì ìèòèíãè íà ïëîùàäè
дения считается Àçàäëûã íе ïðеêðàùàëèñü. Чèñëî ìè-
одной из славных òèíãóþùèõ çà÷àñòóþ ïðеâûøàëî ìèëëèîí ÷е-
страниц истории ëîâеê. Íàðîä óæе îñîçíàë, ÷òî áеç îáðеòеíèя
Азербайджана? ñâîáîäû, áеç ñîçäàíèя ñâîеãî íеçàâèñèìîãî ãî-
ñóäàðñòâà ðàçâяçàòü Êàðàáàõñêèй óçеë íе óäàñòñя.
Бîðüáà àçеðáàйäæàíñêîãî íàðîäà âî èìя Êà-
ðàáàõà ïðеâðàòèëàñü â áîðüáó çà ñâîáîäó âñеãî Àçеðáàйäæàíà.
Àçеðáàйäæàíñêèй íàðîä ïîäíяëñя íà áîðüáó çà ñâîþ ñâîáîäó, çà
ñîçäàíèе íеçàâèñèìîãî ãîñóäàðñòâà. Сîòíè òûñя÷ ãðàæäàí ñîáðàëèñü
íà ïëîùàäè Àçàäëûã. Мíîãîëþäíàя ïëîùàäü áóðëèëà è âîëíîâàëàñü,
ñëîâíî ìîðñêàя ñòèõèя. Âíèìàíèе âñеãî ìèðà áûëî ïðèêîâàíî ê
Àçеðáàйäæàíó.
С êàæäûì íîâûì äíёì îñâîáîäèòеëüíîе äâèæеíèе âñё áîëüøе
íàáèðàëî ñèëû. Â 1989 ãîäó â цеëяõ îáúеäèíеíèя, ñïëî÷еíèя
íàðîäà â áîðüáе çà ñâîáîäó, òеððèòîðèàëüíóþ цеëîñòíîñòü, áûë
ñîçäàí Íàðîäíûй Ôðîíò Àçеðáàйäæàíà (ÍÔÀ).
Абульфаз Алиев (Эльчибей) áûë èçáðàí еãî ïðеäñеäàòеëеì.
Бîðüáà çà ðîäèíó è ñâîáîäó îáúеäèíèëà âеñü íàðîä.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Êàê àðìяíñêèе íàцèîíàëèñòû âîñïîëüçîâàëèñü ñëîæèâøейñя
ñèòóàцèей â ñеðеäèíе 1980-ûõ ãîäîâ?
2. Ïî÷еìó 17 íîяáðя 1988-ãî ãîäà àçеðáàйäæàíñêèй íàðîä ïîä-
íяëñя íà áîðüáó?
3. Чòî îçíà÷àë ïеðеõîä ìèòèíãóþùèõ íà ïëîùàäè Àçàäëûã îò
ëîçóíãà «Êàðàáàõ íàø!» ê ëîçóíãàì «Сâîáîäà!», «Íеçàâèñè-
ìîñòü!»? Î ÷ёì ýòî ñâèäеòеëüñòâîâàëî?
4. Ïî÷еìó äеíü 17 íîяáðя â íàøей ñòðàíе îòìе÷àеòñя êàê çíà-
ìеíàòеëüíûй äеíü?

178
Кровавый январь

49. Кровавый январь

 èñòîðèè êàæäîãî íàðîäà áûâàþò òàêèе ñîáûòèя, êîòîðûе


îñòàâëяþò ñëеä íе òîëüêî â èñòîðèè, íî â еãî äóøе, ïàìяòè. Îäíèì
èç òàêèõ ñîáûòèй â ñîâðеìеííîй èñòîðèè íàøей ñòðàíû ñòàëà òðà-
ãеäèя 20 яíâàðя.  íî÷ü ñ 19 íà 20 яíâàðя 1990 ãîäà ñîâеòñêàя
àðìèя ñ îñîáîй æеñòîêîñòüþ ñîâеðøèëà êðîâàâóþ ðàñïðàâó íàä
ìèðíûìè, áеçîðóæíûìè æèòеëяìè Бàêó, ïîäíяâøèìèñя íà áîðüáó
âî èìя çàùèòû ñâîèõ ãðàæäàíñêèõ ïðàâ è ñâîáîä. Êàêèì æе îáðà-
çîì è ïî÷еìó ïðîèçîøëî ýòî ñîáûòèе?
Ðóêîâîäèòеëè Сîâеòñêîй èìïеðèè ñòðеìèëèñü ïðеäîòâðàòèòü
ðàñïàä СССÐ, óñòðàøèòü è ñëîìèòü äóõ íàøеãî íàðîäà, òðеáóþùеãî
ñâîáîäó. Âîò ïî÷еìó áûëî ðеøеíî ïîòîïèòü â êðîâè Бàêó — ãëàâíûй
цеíòð îñâîáîäèòеëüíîãî äâèæеíèя â ñòðàíе. Â ïðеäìеñòüя Бàêó áû-
ëî íàïðàâëеíî áîëüøîе êîëè÷еñòâî âîèíñêèõ ÷àñòей. Ãîðîä ïеðеæè-
âàë òðеâîæíûе äíè. Â äîìàõ, íà óëèцàõ, íà ðàáîòе ðàçãîâîð áûë
îäèí: «Íà Бàêó èäёò âîйñêî!»
Íî ëþäè íе áîяëèñü. Îíè ñòеêàëèñü íà ïëîùàäè è óëèцû íà ïîä-
ñòóïàõ ê ãîðîäó. Бîðцû çà ñâîáîäó áûëè ïîëíû ðеøèìîñòè çàùè-
òèòü ðîäíîй ãîðîä. Íà äîðîãàõ, ïî êîòîðûì äîëæíû áûëè ïðîйòè
òàíêè è âîйñêà, áûëè ñîçäàíû áàððèêàäû. Õîòя ýòè ëþäè è áûëè
áеçîðóæíû, èõ ñеðäцà ãîðеëè ïëàìеííîй ëþáîâüþ ê ðîäèíе. Эòà
ëþáîâü äеëàëà èõ íеñîêðóøèìûìè, íеïîáеäèìûìè.

20 января – советская армия не смогла сломить дух свободы нашего народа

179
Азербайджан в современную эпоху

Из жертв 20 января

Мамедова Лариса Ибрагимов Ильгар 19-летний Ульви


Фарман гызы. Рашид оглу. Буниятзаде. Был
Училась в 7-ом классе. Учился в 7-ом классе. поэтом-публицистом.

19 января 1990 года. Âе÷еðîì âíеçàïíî ïðеðâàëèñü òеëеâèçèîí-


íûе ïеðеäà÷è. Сîâеòñêèìè âîеííûìè, ãîòîâяùèìèñя ê ìàññîâîìó
èñòðеáëеíèþ àçеðáàйäæàíñêîãî íàðîäà, â ïеðâóþ î÷еðеäü, áûë âçîð-
âàí ýíеðãîáëîê òеëеâèäеíèя. Иõ цеëüþ áûëî ñêðûòü ñîäеяííîе ïðî-
òèâ ìèðíîãî íàñеëеíèя ïðеñòóïëеíèе. Äàëеêî çà ïîëíî÷ü â ãîðîäе
ñòàëè ðàçäàâàòüñя âûñòðеëû. Бàêèíñêîе íеáî áûëî ñïëîøü îçàðеíî
ñâеòяùèìèñя òðàññèðóþùèìè ïóëяìè. Âñе áîëüøе íàðàñòàë óñòðà-
øàþùèй ãóë áðîíèðîâàííûõ áîеâûõ ìàøèí è òàíêîâ. Ðàññòðеëèâàëè
âñеõ áеçîðóæíûõ ëþäей — ñòàðèêîâ, æеíùèí, äеòей, ìîëîäûõ ëþ-
äей. Сòðеëяëè â ìàøèíû ñêîðîй ïîìîùè, óáèâàëè âðà÷ей, êîòîðûе
äàæе âî âðеìя âîйíû íе ïîäâеðãàëèñü îáñòðеëó. Эòî áûëî íе ïðîñòî
ïðеñòóïëеíèеì, à íеâèäàííûì êîùóíñòâîì. Óëèцû ãîðîäà áûëè çà-
ëèòû êðîâüþ íеâèííûõ ëþäей — ñòàðèêîâ, æеíùèí, äеòей. Îíè áûëè
æеðòâàìè, ìó÷еíèêàìè îñâîáîäèòеëüíîй áîðüáû. Íî ñîâеòñêàя àðìèя
íе ñìîãëà ñëîìèòü, óáèòü èõ ñâîáîäîëþáèâûй äóõ, âîëþ ê áîðüáе.
22 яíâàðя ñîñòîяëèñü ïîõîðîíû øеõèäîâ. Â ñòðàíе áûë îáúяâëеí
òðёõäíеâíûй òðàóð. Îäèí èç îôèцеðîâ ñîâеòñêîй àðìèè, ïîðàæёííûй
êàðòèíîй ëþäñêèõ ïîòîêîâ è ïîêðûòûõ ãâîç-
Как вы думаете, äèêàìè ãðîáîâ, òàê ðàñцеíèâàë ñòîйêîñòü íàøеãî
почему советский íàðîäà: «Эòîò íàðîä, ãîòîâûй ðàäè ñâîей ñâîáîäû
офицер назвал азер- ïîæеðòâîâàòü ñâîей æèçíüþ è èìóùеñòâîì, íе-
байджанский народ ñîêðóøèì!» Øеõèäû èñòðеáèëè ýòîò ñòðàõ ñâîей
«несокрушимым»? ñìеðòüþ. Â äеíü ïîõîðîí øеõèäîâ áûëî «ïîõîðî-
íеíî» è ìîãóùеñòâî ñîâеòñêîй àðìèè.

180
Кровавый январь

Многолюдные похороны шехидов

Ïîýò Бàõòèяð Âàãàáçàäе, êîòîðûй, íе óñòðàøèâøèñü íàцеëеííîãî


íà íеãî îðóæèя, êðèêíóë â ëèцî ñîâеòñêîãî ãеíеðàëà: «Âû ôàøèñ-
òû!», ïèñàë:

Сëàâà âàì, ìîëîäûì!


Бðîñàяñü íà òàíêè ãîëûìè ðóêàìè,
Âû äîêàçàëè òеì ñàìûì,
Íàðîä äîñòîèí áûòü ñâîáîäíûì!

(Подстрочный перевод)

Ãеðîèçì àçеðáàйäæàíñêîãî íàðîäà áûë òàê îïèñàí â îäíîй èç àâ-


òîðèòеòíûõ ãàçеò ìèðà: «Эòó ñòðàøíóþ âîеííóþ îïеðàцèþ ìîæíî
îáúяñíèòü êàê ðеçóëüòàò ñòðàõà âíóòðè èìïеðèè, âûçâàííîãî íеñî-
êðóøèìûì áîеâûì äóõîì àçеðáàйäæàíñêîãî íàðîäà, ïîäíяâøеãîñя
íà áîðüáó ðàäè èçáàâëеíèя îò 70-ëеòíеãî èìïеðñêîãî ãíёòà».
Øеõèäû 20 Яíâàðя áûëè ïîõîðîíеíû íà êëàäáèùе, ãäе ïîêîяòñя
æеðòâû ìàðòîâñêîãî ãеíîцèäà 1918 ãîäà. Â íàñòîяùее âðеìя ýòî
ìеñòî íàçûâàеòñя Аллеей шехидов. Ïî ðàñïîðяæеíèþ îáùеíàцèî-
íàëüíîãî ëèäеðà Ãейäàðà Àëèеâà â Àëëее øеõèäîâ áûë âîçäâèãíóò
âеëè÷еñòâеííûй ïàìяòíèê, ïðîèçâеäеíû ðàáîòû ïî её áëàãîóñ-
òðîйñòâó. Àëëея øеõèäîâ ñòàëà ñâяùеííûì ìеñòîì ïàëîìíè÷еñòâà.

181
Азербайджан в современную эпоху

Аллея шехидов

Ïî èíèцèàòèâе îáùеíàцèîíàëüíîãî ëèäеðà Ãейäàðà Àëèеâà ýòî


ñîáûòèе áûëî ðàñцеíеíî êàê âîеííîе âìеøàòеëüñòâî è ïðеñòóïëеíèе,
ñîäеяííîе ñîâеòñêèì ðóêîâîäñòâîì ïðîòèâ àçеðáàйäæàíñêîãî íàðîäà.
Íàø áëàãîäàðíûй íàðîä óâеêîâе÷èë ïàìяòü î øеõèäàõ 20 Яí-
âàðя. Ïëîùàäü, ãäе áîëüøе âñеãî áûëî ïàâøèõ âî èìя ñâîáîäû
ñâîей ðîäèíû, íàçâàíà ïëîùàäüþ «20 Яíâàðя». Çäеñü, íà ýòîй ïëî-
ùàäè, îòâàæíûе ñûíû àçеðáàйäæàíñêîãî íàðîäà ñâîèìè òеëàìè
ïðеãðàæäàëè ïóòü òàíêàì. Óëèцà, ïðèëеãàþùàя ê ýòîй ïëîùàäè,
ãäе áîëüøе âñеãî ñîáèðàëèñü áîðцû çà ñâîáîäó, è ñòàíцèя ìеòðî,
âûõîäяùàя íà ýòó ïëîùàäü, òàêæе íàçâàíû «20 Яíâàðя». Â ãîðîäе
Бàêó è äðóãèõ ðàйîíàõ íàøей ðеñïóáëèêè еñòü ìíîãî ïàìяòíèêîâ
è ïàìяòíûõ ìеñò, óâеêîâе÷èâøèõ ïàìяòü øеõèäîâ 20 Яíâàðя. Íî
ñàìûй âеëè÷еñòâеííûй ïàìяòíèê íàøèì øеõèäàì âîçäâèãíóò â
ñеðäцàõ è ïàìяòè íàøеãî áëàãîäàðíîãî íàðîäà.
Еæеãîäíî 20 яíâàðя â Àçеðáàйäæàíе îòìе÷àеòñя êàê Äеíü Âñе-
íàðîäíîй Сêîðáè.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Ïî÷еìó áîðüáà çà Êàðàáàõ ïðеâðàòèëàñü â áîðüáó çà ñâîáîäó
âñеãî Àçеðáàйäæàíà?
2. Ïî÷еìó æеðòâ òðàãеäèè 20 Яíâàðя íàçûâàþò øеõèäàìè?
3. Ïðèâеäèòе ïðèìеðû, ñâèäеòеëüñòâóþùèе î òîì, ÷òî íàø
íàðîä óâеêîâе÷èë ïàìяòü î øеõèäàõ.
4. Êàêèе õóäîæеñòâеííûе ïðîèçâеäеíèя, ïîñâяùеííûе øеõè-
äàì 20 Яíâàðя, âû ÷èòàëè?
5. Äàйòе îцеíêó ýòîìó âûðàæеíèþ: «...20 Яíâàðя 1990 ãîäà
ñòàë ïîâîðîòíûì ïóíêòîì â æèçíè àçеðáàйäæàíñêîãî íà-
ðîäà».

182
Восстановление нашей независимости

50. Восстановление нашей независимости

Сàìûì áîëüøèì áîãàòñòâîì äëя êàæäîãî íàðîäà яâëяеòñя еãî


íеçàâèñèìîе ãîñóäàðñòâî. Íеçàâèñèìîе ãîñóäàðñòâî — ãàðàíòèя áеç-
îïàñíîñòè êàæäîãî íàðîäà. Ïëîäîðîäíûе çеìëè è ïðèðîäíûе áîãàò-
ñòâà Àçеðáàйäæàíà íà ïðîòяæеíèè âñей èñòîðèè ïðèâëеêàëè
âíèìàíèе âðàãîâ. Íàøà ñòðàíà ïîäâеðãàëàñü íàøеñòâèяì èíîçеì-
íûõ çàõâàò÷èêîâ. Ïîðîй ýòî ïðèâîäèëî ê ïîòеðе íàøей íеçàâèñè-
ìîñòè. Íàø íàðîä íèêîãäà íе ìîã ïðèìèðèòüñя ñ ýòèì, îí âёë
áîðüáó çà ñâîþ íеçàâèñèìîñòü. Àçеðáàйäæàíñêàя
Íàðîäíàя Ðеñïóáëèêà ïðîñóùеñòâîâàëà âñеãî 23
Почему в начале
ìеñяцà. Ïîñëе её ïàäеíèя íà÷àëñя ïеðèîä 70-ëеò-
XX столетия мы
íеãî ãíёòà Сîâеòñêîй èìïеðèè. Íî íàø íàðîä
потеряли свою
ïðîäîëæàë áîðüáó çà ñâîþ íеçàâèñèìîñòü. Â ýòîй
независимость?
áîðüáе áûëî îòäàíî ìíîãî æèçíей øеõèäîâ.
Ãеðîèçì øеõèäîâ 20 Яíâàðя еùё áîëее óñè-
ëèë âîëþ è ñòðеìëеíèе íàøеãî íàðîäà ê íеçàâèñèìîñòè. Ïîïûòêè
ñîõðàíеíèя Сîâеòñêîй èìïеðèè ïîòеðïеëè êðàõ.
30 августа 1991 года ïî òðеáîâàíèþ íàðîäà áûëà ïðèíяòà «Äеê-
ëàðàцèя î âîññòàíîâëеíèè ãîñóäàðñòâеííîй íеçàâèñèìîñòè Àçеð-
áàйäæàíñêîй Ðеñïóáëèêè». Â «Äеêëàðàцèè» îáúяâëяëîñü, ÷òî êàê
òþðêè, òàê è ïðеäñòàâèòеëè âñеõ äðóãèõ íàðîäîâ, íàñеëяþùèõ
Àçеðáàйäæàí, яâëяþòñя еãî ãðàæäàíàìè; âîññòàíîâëеííîе íеçàâè-
ñèìîе Àçеðáàйäæàíñêîе ãîñóäàðñòâî ãàðàíòèðóеò èõ ñâîáîäû è ðàâ-
íîïðàâèе. Çàùèòà òеððèòîðèàëüíîй цеëîñòíîñòè è íеïðèêîñíîâеí-
íîñòè ãîñóäàðñòâеííûõ ãðàíèц Àçеðáàйäæàíñêîй Ðеñïóáëèêè яâ-
ëяеòñя ñâяùеííîй îáяçàííîñòüþ ãîñóäàðñòâà.
 «Äеêëàðàцèè» òàêæе îòìе÷àëàñü ãîòîâíîñòü íеçàâèñèìîй
Àçеðáàйäæàíñêîй Ðеñïóáëèêè óñòàíîâèòü ìеæãîñóäàðñòâеííûе
ñâяçè ñî âñеìè íеçàâèñèìûìè ãîñóäàðñòâàìè ìèðà.
Ðîññèя ñòðеìèëàñü âñя÷еñêè âîñïðеïяòñòâîâàòü îáðеòеíèþ íеçà-
âèñèìîñòè Àçеðáàйäæàíñêîй Ðеñïóáëèêîй. Ïîýòîìó ñèòóàцèя â
Íàãîðíîì Êàðàáàõе âñё áîëüøе îáîñòðяëàñü. Иìеííî ñ ýòîй цеëüþ
â ñâîё âðеìя ñþäà áûëè ïеðеñеëеíû àðìяíе. С ïîìîùüþ Ðîññèè
áûëà ñîçäàíà âûìûøëеííàя «Íàãîðíî-Êàðàáàõñêàя Ðеñïóáëèêà»,
îõâàòûâàþùàя òеððèòîðèè Âеðõíеãî Êàðàáàõà è ÷àñòü Ãеðàíáîй-
ñêîãî ðàйîíà. Тàêèì îáðàçîì, íà òеððèòîðèè íеçàâèñèìîãî Àçеð-
áàйäæàíà áûëî ñîçäàíî íèêеì íе ïðèçíàííîе âòîðîе ìàðèîíеòî÷íîе
àðìяíñêîе «ãîñóäàðñòâî».

183
Азербайджан в современную эпоху

Флаг независимого Азербайджанского государства

Ïîäîáíûе êîâàðíûе êîçíè íе ìîãëè çàñòàâèòü àçеðáàйäæàíñêèй


íàðîä ïðеêðàòèòü áîðüáó çà ñâîþ íеçàâèñèìîñòü.
18 октября 1991 года áûëà ïðîâîçãëàøеíà ãîñóäàðñòâеííàя íе-
çàâèñèìîñòü Àçеðáàйäæàíñêîй Ðеñïóáëèêè. Íî СССÐ êàê ãîñóäàð-
ñòâî еùё ïðîäîëæàë ñóùеñòâîâàòü. Äî òеõ ïîð, ïîêà íе ðàñïàëñя
СССÐ, Àçеðáàйäæàí íе ìîã áûòü ïîëíîñòüþ íеçàâèñèìûì ãîñóäàð-
ñòâîì.
 äеêàáðе 1991 ãîäà СССÐ ðàñïàëñя.
29 äеêàáðя 1991 ãîäà â Àçеðáàйäæàíñêîй Ðеñïóáëèêе áûë ïðîâе-
äёí Âñеíàðîäíûй ðеôеðеíäóì. Ïîäàâëяþùее áîëüøèíñòâî ó÷àñòíè-
êîâ ãîëîñîâàíèя âûñòóïèëè çà íеçàâèñèìîñòü Àçеðáàйäæàíñêîй
Ðеñïóáëèêè.
Эòà íеçàâèñèìîñòü áûëà èòîãîì 70-ëеòíей áîðüáû íàøеãî íàðîäà
ïðîòèâ ñîâеòñêîãî îêêóïàцèîííîãî ðеæèìà. Íàø íàðîä âîññòàíî-
âèë ñâîþ íеçàâèñèìîñòü è ñâîáîäó.

184
Восстановление нашей независимости

Значение независимого государства

Защита терри- Гарантия


ториальной безопасности
целостности народа

Независимое
государство
Развитие эконо- Развитие куль-
мики. Владение туры. Охрана
собственными родного языка
природными и национальных
богатствами ценностей

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Чòî îçíà÷àеò íеçàâèñèìîе ãîñóäàðñòâî? Âûñêàæèòе ñâîё ìíе-
íèе î еãî çíà÷еíèè.
2. Êàêèе ïðеäëîæеíèя âû áû âûäâèíóëè äëя çàùèòû è óêðеï-
ëеíèя íàøей íеçàâèñèìîñòè?
3. Ïðèâеäèòе íеñêîëüêî ïðèìеðîâ, ñâèäеòеëüñòâóþùèõ îá
óêðеïëеíèè íàøей íеçàâèñèìîñòè. Иñïîëüçóйòе äëя ýòîãî
äîïîëíèòеëüíóþ èíôîðìàцèþ.
4. Чеðеç ñêîëüêî ëеò ïîñëе ïàäеíèя Àçеðáàйäæàíñêîй Íàðîä-
íîй Ðеñïóáëèêè áûëà âîññòàíîâëеíà íàøà ãîñóäàðñòâеííàя
íеçàâèñèìîñòü?
5. Êàêîâà áûëà ïðè÷èíà îáîñòðеíèя ïîëîæеíèя â Íàãîðíîì Êà-
ðàáàõе?

185
Азербайджан в современную эпоху

51. Ходжалинский геноцид

 ìèðîâîй èñòîðèè áûëî ïеðеæèòî ìíîãî òðàãеäèй, áеäñòâèй.


Сðеäè ýòèõ òðàãеäèй è áеäñòâèй Õîäæàëèíñêàя òðàãеäèя яâëяеòñя
îäíîй èç ñàìûõ óæàñíûõ, ñòðàøíûõ. Â äейñòâèòеëüíîñòè, áûëî áû
íеïðàâèëüíî íàçûâàòü ñîáûòèя â Õîäæàëû òîëüêî òðàãеäèей. Âеäü
òðàãеäèè, áеäñòâèя ïðîèñõîäяò íеçàâèñèìî îò âîëè ëþäей. Тàê ÷òî
æе ïðеäñòàâëяþò ñîáîй Õîäæàëèíñêèе ñîáûòèя? Чòî ïðîèçîøëî 26
ôеâðàëя 1992 ãîäà?
Õîäæàëèíñêèе ñîáûòèя — ýòî ïðеñòóïëеíèе, ñîâеðøеííîе íе
òîëüêî ïðîòèâ Àçеðáàйäæàíà, àçеðáàйäæàíñêîãî íàðîäà, íî è ñàìîе
òяæêîе, ÷óäîâèùíîе ïðеñòóïëеíèе ïðîòèâ ÷еëîâе÷еñòâà. Тàê êàê â
Õîäæàëû áûëè óíè÷òîæеíû íе òîëüêî ëþäè, íî è ñàìà ÷еëîâе÷íîñòü.
Àðìяíе, çàяâëяþùèе âñеìó ìèðó î íеñóùеñòâóþùеì ãеíîцèäе, ñàìè
â äейñòâèòеëüíîñòè ñîâеðøèëè íàñòîяùèй ãеíîцèä ïðîòèâ àçеðáàй-
äæàíñêîãî íàðîäà. В ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года íà÷à-
ëîñü ìàññîâîе èñòðеáëеíèе ìèðíûõ æèòеëей. Àðìяíе, íàïàâøèе íà

Чингиз Мустафаев в зоне боевых действий

186
Ходжалинский геноцид

Õîäæàëû ñ ïîìîùüþ âîîðóæеííîãî ñîâðеìеííûì îðóæèеì 366-ãî


ïîëêà ðîññèйñêîй àðìèè, îòáðîñèâ ìàñêó «íеñ÷àñòíûõ» è «æàëêèõ»
æеðòâ, îáíàæèëè ñâîё èñòèííîе ëèцî. Íàçâàíèе ýòîãî èñòèííîãî
ëèцà «àðìяíñòâî» — ñòîяøее âûøе âñяêîãî çâеðñòâà è æеñòîêîñòè.
«Àðìяíñòâî», óáèâàþùее еùё íе ïîяâèâøèõñя íà ñâеò ìëàäеíцеâ.
Õîäæàëû áûë îäíèì èç âàæíейøèõ ãîðîäîâ Íà-
ãîðíîãî Êàðàáàõà. Îí èìеë áîëüøîе ñòðàòеãè÷е- Какое значение
имел город Ход-
ñêîе çíà÷еíèе. Çäеñü íàõîäèëñя еäèíñòâеííûй â
жалы для Азер-
Êàðàáàõе àýðîïîðò. Õîäæàëû òàêæе áûë îäíèì байджана?
èç äðеâíейøèõ ïîñеëеíèй è êóëüòóðíûõ цеíòðîâ
íàøеãî íàðîäà.
Чòîáû ðàñêðûòü è ïîêàçàòü ìèðîâîй îáùеñòâеííîñòè ó÷èíёííîе
àðìяíñêèìè ïàëà÷àìè â Õîäæàëû êðîâàâîе ïðеñòóïëеíèе, îòâàæ-
íûй ñûí íàøеãî íàðîäà Чингиз Мустафаев ïðîяâèë áеñïðèìеðíîе
ìóæеñòâî è ãеðîèçì. Чèíãèç Мóñòàôàеâ, ïîñìеðòíî óäîñòîеííûй
çâàíèя Íàцèîíàëüíîãî Ãеðîя Àçеðáàйäæàíà, â òî âðеìя áûë ñïецèàëü-
íûì êîððеñïîíäеíòîì Àçеðáàйäæàíñêîãî òеëеâèäеíèя. Îí áûë â
÷èñëе ïеðâûõ, ïîáûâàâøèõ íà ìеñòе ñîáûòèй. Îí ðàññêàçûâàë, êàê
28 ôеâðàëя îíè âîеííûì âеðòîëёòîì ïðèáûëè íà ìеñòî òðàãеäèè.
Óæе ñ âîçäóõà óâèäеëè îãðîìíóþ ïëîùàäü, ñïëîøü óñеяííóþ òðó-
ïàìè. Êîãäà ïðèçеìëèëèñü, ïðèáûâøèе ñ íèìè ðàáîòíèêè ïîëèцèè
äîëæíû áûëè ïîãðóçèòü òðóïû â âеðòîëёò. Ïðè âèäе òàêîãî êîëè-
÷еñòâà òðóïîâ è îò èõ æóòêîãî âèäà äâîе ïîëèцейñêèõ îò óæàñà ïîòе-
ðяëè ñîçíàíèе. Мëàäеíцû, äеòè, æеíùèíû è ñòàðèêè áûëè æеñòîêî
óáèòû. Мíîãèõ óáèâàëè âñеì ñеìейñòâîì — âñеõ âìеñòе.
Êàìеðà Чèíãèçà Мóñòàôàеâà çàñíяëà äеòей è âçðîñëûõ, óáèòûõ
ñ îñîáîй æеñòîêîñòüþ, ñ ïðèìеíеíèеì ïûòîê. Âñêîðе íà ìеñòе ñî-
âеðøёííîãî ãеíîцèäà ïîáûâàëè è èíîñòðàííûе æóðíàëèñòû, êîòîðûе
ñâîèìè ãëàçàìè óâèäеëè ñîäеяííûе àðìяíàìè
çâеðñòâà. Îäèí èç íèõ, ôðàíцóçñêèй æóðíàëèñò, Что взволновало
ãîâîðèë, ÷òî îí âèäеë è ñëûøàë ìíîãî èñòîðèй î французского
âîйíàõ, æеñòîêîñòяõ ôàøèñòîâ. Íî àðìяíе, ñ îñî- журналиста?
áîй æеñòîêîñòüþ óíè÷òîæàâøèе ìëàäеíцеâ, äеòей
è ìèðíîе íàñеëеíèе, ïðеâçîøëè èõ âñеõ.
 òîò äеíü áûëî óáèòî 613 азербайджанцев. Îíè áûëè óáèòû àð-
ìяíñêèìè ôàøèñòàìè ëèøü èç-çà òîãî, ÷òî áûëè àçеðáàйäæàíцàìè.
1275 õîäæàëèíцеâ áûëè âçяòû â çàëîæíèêè. Эòî ïðеñòóïëеíèе, â
äейñòâèòеëüíîñòè, íеëüçя ïðèïèñàòü òîëüêî àðìяíñêèì ïàëà÷àì.

187
Азербайджан в современную эпоху

Алиф Гаджиев Тофик Гусейнов


Сîó÷àñòíèêàìè ýòîãî âàíäàëèçìà òàêæе яâëяþòñя êðóïíûе äеðæàâû,
çàяâëяþùèе î ïðàâàõ ÷еëîâеêà è íе æеëàþùèе âèäеòü ýòî ïðеñòóï-
ëеíèе. Тàê êàê íàðяäó ñ ñóäîì ñïðàâеäëèâîñòè ñóùеñòâóеò è ñóä ñî-
âеñòè, äî òеõ ïîð, ïîêà ýòè êðóïíûе ãîñóäàðñòâà áóäóò çàêðûâàòü
ãëàçà íà ýòî ïðеñòóïëеíèе, ýòî îñòàíеòñя íà èõ ñîâеñòè. Сëеïîòà
ãëàç íе ëèøàеò ÷еëîâеêà ÷óâñòâ, íðàâñòâеííîñòè. À ñëеïîòà è ãëó-
õîòà ñîâеñòè äеëàеò ÷еëîâеêà ìîðàëüíî óâе÷íûì, êàëеêîй, óáèâàеò
â íёì ÷óâñòâî ÷еëîâе÷íîñòè. Ðóêîâîäñòâî Àðìеíèè — îðãàíèçàòîðû
è ó÷àñòíèêè çâеðñêîй ðàñïðàâû íàä ìèðíûì íàñеëеíèеì Õîäæàëû,
òàêæе ïðèçíàëî ñîâеðøёííûе òàì ïðеñòóïëеíèя. Мîë÷àíèе ìèðî-
âîãî ñîîáùеñòâà ïеðеä ýòèì ôàêòîì æеñòîêîãî ïðèçíàíèя âûçûâàеò
ëèøü ÷óâñòâî óäèâëеíèя è ñîæàëеíèя.
Сîáûòèя â Õîäæàëû âîøëè â íàøó èñòîðèþ íе òîëüêî êàê òðà-
ãеäèя è ãеíîцèä. Õîäæàëû — ýòî è ëеòîïèñü ãеðîèçìà. Íеìíîãî÷èñ-
ëеííûе çàùèòíèêè Õîäæàëû îêàçûâàëè ãеðîè÷еñêîе ñîïðîòèâëеíèе
âîîðóæёííîìó äî çóáîâ ïðîòèâíèêó. Êîìàíäèð îòðяäà, çàùèùàâ-
øеãî Õîäæàëèíñêèй àýðîïîðò, Алиф Гаджиев è êîìàíäèð Íàцèî-
íàëüíîй Àðìèè Тофик Гусейнов ïàëè ñìеðòüþ õðàáðûõ â áîяõ çà
Õîäæàëû. Îíè Íàцèîíàëüíûе Ãеðîè Àçеðáàйäæàíà.
Ãîðîä Õîäæàëû ñîõðàíèòñя â ïàìяòè àçеðáàйäæàíñêîãî íàðîäà
è ìèðîâîй èñòîðèè êàê ñèìâîë ñêîðáè è ïе÷àëè. Îí áóäеò óïîìè-
íàòüñя â èñòîðèè êàê «Ãîðîä-øеõèä».

188
Ходжалинский геноцид

Ðàñïîðяæеíèеì Ïðеçèäеíòà
Ãейäàðà Àëèеâà îò 25 ôеâðàëя 1997
ãîäà еæеãîäíî 26 ôеâðàëя â 1700
÷àñîâ íà òеððèòîðèè Àçеðáàйäæàí-
ñêîй Ðеñïóáëèêè â ïàìяòü î æеðò-
âàõ Õîäæàëèíñêîãî ãеíîцèäà áûëà
îáúяâëеíà ìèíóòà ìîë÷àíèя.

 цеíòðе Бàêó, íà ïðîñïеêòе Õîä-


æàëû, âîçäâèãíóò ïàìяòíèê õîäæà-
ëèíñêèì øеõèäàì. Эòîò ïàìяòíèê
ñ÷èòàеòñя îäíèì èç ñâяùеííûõ ìеñò
íàøеãî íàðîäà. Мû ñêëîíяеì ãîëîâû
ïеðеä ïàìяòüþ æеñòîêî óáèòûõ íà-
øèõ ñîîòе÷еñòâеííèêîâ, ïîäâеðãàâ-
øèõñя íе÷еëîâе÷еñêèì ïûòêàì è
èñòяçàíèяì. Мû íèêîãäà íе çàáóäеì
Õîäæàëèíñêèй ãеíîцèä, ñîâеðøёí-
íûй àðìяíñêèìè áàíäèòàìè ïðîòèâ
íàøеãî íàðîäà! Иñòîðèя íе ïðîñòèò Памятник «Материнский вопль»,
ýòîãî çâеðñòâà, ñîäеяííîãî ïðîòèâ íà- посвящённый памяти жертв
øеãî íàðîäà! Ходжалинского геноцида

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Ïî÷еìó íеâîçìîæíî áûëî ïðеäîòâðàòèòü îêêóïàцèþ Õîäæàëû?
2. Сðàâíèòе ìàðòîâñêèй ãеíîцèä 1918 ãîäà è Õîäæàëèíñêèй ãе-
íîцèä.
3. Íàïèøèòе ýññе íà òеìó «Ïèñüìî ìàëеíüêîãî õîäæàëèíцà
âñеìó ìèðó».
4. Ïîяñíèòе çíà÷еíèе ðàáîòû, ïðîäеëàííîй Íàцèîíàëüíûì Ãе-
ðîеì Àçеðáàйäæàíà Чèíãèçîì Мóñòàôàеâûì.
5. Ïîяñíèòе ñëîâà ôðàíцóçñêîãî æóðíàëèñòà.
6. Êàêèе ìеðîïðèяòèя ïðîâîäèò â æèçíü íàøе ãîñóäàðñòâî äëя
ïðèçíàíèя Õîäæàëèíñêîãî ãеíîцèäà âî âñёì ìèðе?

189
Азербайджан в современную эпоху

52. Герои Карабахской войны

I. «Один из 7 солдат…»

Эòî ñîáûòèе ïðîèçîøëî â марте 1992 года. Íеáîëüøîй îòðяä


àçеðáàйäæàíñêèõ áîйцîâ ïîëó÷èë ïðèêàç âçяòü îäíó âûñîòó â Êà-
ðàáàõе, èìеþùóþ áîëüøîе çíà÷еíèе. Çàäàíèе áûëî âûïîëíеíî, è
âûñîòà áûëà âçяòà. Â áîþ ïîãèáëè êîìàíäèð è íеñêîëüêî ñîëäàò.
Îñòàâøèеñя â æèâûõ 7 ñîëäàò âîäðóçèëè íà âûñîòе Àçеðáàйäæàí-
ñêèй ôëàã. Íàøè îòâàæíûе áîйцû çàíяëè ïîçèцèþ â äðеâíей àë-
áàíñêîй цеðêâè.
Ïîäêðеïëеííûе äîïîëíèòеëüíûìè ñèëàìè âðàãè íеïðеðûâíûìè
àòàêàìè õîòеëè âеðíóòü âûñîòó îáðàòíî. Àðìяíе íà ïðîòяæеíèè äâóõ
äíей ïûòàëèñü çàõâàòèòü âûñîòó. Íî èõ ïîïûòêè íе óâеí÷àëèñü óñ-
ïеõîì. Êàæäûй ðàç âðàã âûíóæäеí áûë îòñòóïàòü ñ ïîòеðяìè.
Àðìяíе, ïðеäïîëîæèâ, ÷òî â цеðêâè ðàçìеùеí êðóïíûй âîеí-
íûй îòðяä, ðеøèëè îòïðàâèòü â àëáàíñêèй õðàì
С какой целью îäíîãî èç âçяòûõ â ïëеí ìèðíûõ æèòеëей. Îò-
армяне отпра- ïðàâëяя ïëеííîãî â õðàì, îíè ïîðó÷èëè еìó:
вили в храм «Сêàæè àçеðáàйäæàíñêèì áîйцàì, еñëè îíè íе
азербайджан- ñäàäóòñя, òî ìû ðàññòðеëяеì âñеõ ïëеííûõ».
ского пленного?
Àçеðáàйäæàíñêèй ïëеííûй ìеäëеííî ïîäíяëñя
íà âûñîòó. Иç цеðêâè øёë äûì. Îòäûøàâøèñü,
ìóæ÷èíà ïðèñëîíèëñя ê õîëîäíîй ñòеíе. Ïðîìîêøèй îò íî÷íîãî
äîæäя òðеõцâеòíûй ôëàã ìеäëеííî è ñ òðóäîì ðàçâеâàëñя. Ïðè âèäе
òàêîй êàðòèíû, ïëеííûй íе âûäеðæàë è ðàñïëàêàëñя. Äîáðàâøèñü
äî цеðêâè, ñêàçàë íà ðîäíîì яçûêе: «Êòî òàì, я ïëеííûй èç Õîä-
æàëû, ìеíя ïîñëàëè ê âàì». Âíóòðè êòî-òî çàêàøëяëñя è ÷óòü
ñëûøíûì ãîëîñîì ïîçâàë еãî âîйòè âíóòðü. Ïëеííûй, äеðæàñü çà
ñòеíó, íàïðàâèëñя â ñòîðîíó ãîëîñà. Ïðè ñâеòе, ïàäàþùеì èç äû-
ìîõîäà, îí óâèäеë îäèí àâòîìàò, îäèí ðó÷íîй ïóëеìеò, ìíîæеñòâî
ïóñòûõ ïàòðîíîâ. Çäеñü íàõîäèëñя âñеãî îäèí ñîëäàò. Îí ëеæàë íà
çеìëе.
Ïëеííûй, ïîäîйäя ïîáëèæе, ñïðîñèë ó ñîëäàòà, íе ðàíеí ëè îí.
Îòâеòèâ ñëàáûì ãîëîñîì, ÷òî íе ðàíеí, òîò ïîïðîñèë âîäû. Ïëеí-
íûй óçíàë îò íеãî, ÷òî, îêàçûâàеòñя, øеñòеðî èç ñеìè îòâàæíûõ
áîйцîâ ïîãèáëè ïяòü äíей íàçàä âî âðеìя ìîùíîй îãíеâîй àòàêè, è
â õðàìе îñòàëñя òîëüêî îí. Âñе ýòè 5 äíей îí îäèí äàâàë îòïîð àòà-

190
Герои Карабахской войны

êàì âðàãà. Íеïðеðûâíî îáñòðеëè-


âàþùèì è àòàêóþùèì õðàì àðìя-
íàì è â ãîëîâó íе ìîãëî ïðèйòè,
÷òî âñе ýòî âðеìя îíè âîеâàëè íе ñ
âîеííûì îòðяäîì, ñîñòîяâøèì èç
ìíîãî÷èñëеííûõ ñîëäàò, à ñ àçеð-
áàйäæàíñêèì þíîøей â âîçðàñòе
21-ãî ãîäà.
Ïëеííûй, ïеðеäàâ ñîëäàòó ñëîâà
àðìяí, ñîîáùèë, ÷òî êðîìе íеãî
â ïëеíó ó àðìяí íàõîäèòñя еùё
22 àçеðáàйäæàíцà. Ïîòîì îí ñïðî-
ñèë ó ñîëäàòà, ïî÷еìó îí, èìея
âîçìîæíîñòü îòñòóïèòü, íе ñäеëàë
ýòîãî. Натик Гасымов
— Я îáеùàë êîìàíäèðó, íе ìîãó
Почему
óйòè, áðîñèâ ôëàã è ïîñò. Äóìàë, áóäó ñðàæàòüñя äî Натик Гасымов
êîíцà. Ïîñëеäíþþ ïóëþ îñòàâèë äëя ñеáя, — îò- изменил свое
âеòèë ñîëäàò. решение?
Ïëеííûй ïîïðîñèë ñîëäàòà ïðèñòðеëèòü еãî:
еñëè óæ ñóæäеíî óìеðеòü, òî ïóñòü ýòî áóäеò îò ïóëè ñâîèõ ëþäей.
Сîëäàò ïîíяë, ÷òî ýòèìè ñëîâàìè ïëеííûй ïðеäëàãàеò еìó íе ñäà-
âàòüñя, ñðàæàòüñя äî êîíцà.
Íà ìèã îí çàäóìàëñя. Ïîòîì ïе÷àëüíûì ãîëîñîì ïðîèçíеñ:
— Я íе ìîãó ñîãëàñèòüñя ñ ðàññòðеëîì 23 ïëеííûõ.
Сêàçàâ ýòî, îí âûñòðеëèë â âîçäóõ, ïîäíяâøèñü íà íîãè, ñíяë
Àçеðáàйäæàíñêèй ôëàã ñ êðûøè цеðêâè. Ïðèæàâ ôëàã ê ãðóäè, íà-
ïðàâèëñя â ñòîðîíó ñêàë, ãäе îêîïàëèñü âðàãè. Äîáðàâøèñü äî ýòèõ
îêîïîâ, îí îñòàíîâèëñя. Àðìяíе îò ñòðàõà íе ðеøàëèñü ïîêàçû-
âàòüñя èç-çà ñêàë. Ïîòîì íеñêîëüêî àðìяí, ïîäîйäя ê íеìó, íà÷àëè
îáûñêèâàòü еãî. Îíè íèêàê íе ìîãëè ïîâеðèòü, ÷òî ýòîò þíîøà íà
ïðîòяæеíèè 5 äíей â îäèíî÷êó îêàçûâàë èì ñîïðîòèâëеíèе. Чòîáû
óáеäèòüñя â ýòîì, îíè íà÷àëè îáñòðеëèâàòü цеðêîâü èç àâòîìàòîâ.
Íî îòâеòíîãî âûñòðеëà íе ïðîçâó÷àëî. Óáеäèâøèñü, ÷òî â цеðêâè
íèêîãî íеò, îíè еùе áîëее îçëîáèëèñü.
Ïðèæàâ òðеõцâеòíûй ôëàã ê ãðóäè, ñîëäàò ãîðäî ñòîяë ïеðеä àð-
ìяíñêèìè áîеâèêàìè. Эòèì þíûì ãеðîеì áûë àçеðáàйäæàíñêèй
âîèí Натик Салим оглу Гасымов.

191
Азербайджан в современную эпоху

II. «Ищите его на передовой!»

Àãàêеðèì äàйû ïëîõî ñïàë íî÷üþ. Îí


áеñïîêîèëñя çà ñûíà Мóáàðèçà. Мóáà-
ðèç ñëóæèë íà ïîçèцèè ëèцîì ê ëèцó
ñ âðàãîì, íà ïеðеäîâîй ëèíèè. Íà ñëóæ-
áó â àðìèè òîæе ïîøеë äîáðîâîëüцеì.
Óæе èìеë çâàíèе ïðàïîðùèêà. Ê òîìó
æе áûë ðàçâеä÷èêîì. Íеîäíîêðàòíî
ïðîáèðàëñя â òûë âðàãà è ñ äîñòîâеð-
íûìè äàííûìè âîçâðàùàëñя íàçàä це-
ëûì è íеâðеäèìûì. Îí õîðîøî èçó÷èë
òеððèòîðèþ, ãäе ðàçìеùàëñя âðàã. Äëя
ñеáя îí ïîëíîñòüþ óòî÷íèë, ñ êàêîй
ñòîðîíû ïðîáðàòüñя ê âðàãó è âеñòè
ðàçâеäêó, ãäе, çà êàêèì ñêëîíîì, óòе-
ñîì îêîïàòüñя è çàíяòü ïîçèцèþ. Эòà
íî÷ü, 19 èþíя, äîëæíà áûëà áûòü еãî
íî÷üþ. Îí äîëæеí áûë îòîìñòèòü âðàãó
çà øеõèäîâ, çà òеõ, êòî ëèøèëñя ñâîèõ
çеìеëü. Îí îáяçàòеëüíî îòîìñòèò!
Ðàííèì óòðîì Àãàêеðèì äàйû ïðî-
ñíóëñя îò òеëеôîííîãî çâîíêà. С òðе-
Мубариз Ибрагимов âîãîй â äóøе îí ïîäíяë òðóáêó:
— Сëóøàþ!
 òðóáêе ïîñëûøàëñя ïîâеëèòеëüíûй ãîëîñ:
— Сàëàì, àêñàêàë!
— Сàëàì. Сëóøàþ âàñ.
— Âàñ áеñïîêîèò êîìàíäèð âîèíñêîй ÷àñòè. Эòîй íî÷üþ âàø ñûí,
çàáðàâ èç âîèíñêîй ÷àñòè îðóæèе, ïîêèíóë ïîñò. Мîæеò, îí ïðèøеë
äîìîй?
Àãàêеðèì äàйû íà ìèã îïеøèë. Ïîòîì ñïî-
Почему êîйíûì ãîëîñîì îòâеòèë:
Агакерим дайы — Êîìàíäèð, я õîðîøî çíàþ ñâîеãî ñûíà. Îí
посоветовал íèêîãäà íе ñòàíеò äеçеðòèðîâàòü. Иùèòе еãî íе
командиру ис- çäеñü, à íà ïеðеäîâîй.
кать Мубариза Ïîñëе ýòîãî òеëеôîííàя ñâяçü ïðеðâàëàñü.
на передовой?  íî÷ü íà 19 èþíя 2010 ãîäà Мóáàðèç íеîæèäàí-
íî âñêî÷èë ñ ìеñòà. Сëîâíî еìó áûëî òеñíî â îêîïе.

192
Герои Карабахской войны

Бîëüøе òеðïеòü íе áûëî ñèë. Îí íèêàê íе ìîã çàáûòü êàðòèíó, íеîä-


íîêðàòíî ïîêàçàííóþ ïî òеëеâèçîðó, òîãî îêî÷еíеâøеãî îò ìîðîçà ðе-
áеíêà — õîäæàëèíêó íà ðóêàõ æóðíàëèñòà Чèíãèçà Мóñòàôàеâà. С
òîãî äíя êàê óâèäеë ýòó äеâî÷êó, ÷óâñòâî ìеñòè æãëî еãî èçíóòðè.
Âðàã óíè÷òîæèë æèçíü ýòîй äеâî÷êè. Еñëè áû îíà áûëà æèâà, òî
ñей÷àñ ñòàëà áû âçðîñëîй äеâóøêîй, ó÷èëàñü áû â îäíîì èç óíèâеð-
ñèòеòîâ. Âîò òàê ðàçìûøëяя ïðî ñеáя, Мóáàðèç â ïîëíî÷ü, êîãäà
âñе âîêðóã ïîãðóçèëîñü â òèøèíó, âçяë îðóæèе è âûøеë èç îêîïà.
Óæе áîëüøе ãîäà îí, íè ñ êеì íе äеëяñü ñâîèì çàìûñëîì, ãîòîâèëñя
ê ýòîй íî÷è. Тî÷íî ïðèцеëèâàòüñя èç îðóæèя, óäàðèòü íîæîì,
áèòüñя âðóêîïàøíóþ... — îäíèì ñëîâîì, âñеìó îáó÷èëñя. Еæеäíеâíî
çàíèìàëñя ñïîðòîì. Ïîýòîìó îòëè÷àëñя õîðîøей ôèçè÷еñêîй ïîä-
ãîòîâêîй. Иíà÷е, êàêîй ñìûñë áûë áû ïðîáèðàòüñя íà ïîçèцèþ
âðàãà?
Мóáàðèç óæе ïеðеøеë ëèíèþ ñîïðèêîñíîâеíèя.
Ïî îáе ñòîðîíû áûëî ñïîêîйíî. Äеðæàñü çà êóðîê Как готовился
àâòîìàòà, îí êàæäîе ìãíîâеíèе ãîòîâ áûë îòêðûòü Мубариз
îãîíü. Îí òàêæе õîðîøî çíàë, ãäе âñòðеòèòñя ñ к этой ночи?
âðàãîì. Íàäî еùё íеìíîãî ïðîäâèíóòüñя âïеðеä.
Íî ñäеëàòü ýòî áûëî íе òàê-òî ëеãêî. Âîêðóã íе áûëî íè îäíîãî äе-
ðеâцà, ãäе áû ìîæíî áûëî óêðûòüñя. Îí ïðîäâèãàëñя, ïðèïàäàя ê
ìеëêèì õîëìèêàì, êàìеííûì ãëûáàì, ñêðûâàяñü çà íèçêîðîñëûìè
èç-çà çàñóõè çàðîñëяìè еæеâè÷íûõ êóñòîâ, çà îõàïêàìè òðàâû ëе-
áеäû... Îí íе óñòàë, íî âеñü âçìîê îò ïîòà...
Ïðîõëàäíûй âеòеðîê, äóþùèй ñî ñòîðîíû Мóðîâäàãà, ïðîíèêàë
÷еðеç îòêðûòûй âîðîò â ðàçãîðя÷еííîе òеëî.
Íà ìèã îí ïðèîñòàíîâèë øàã è îãëяíóëñя íàçàä, â ñòîðîíó îñòàâ-
ëеííîãî èì îêîïà. Ïîäóìàë, íе çàìеòèëè ëè îíè еãî îòñóòñòâèя,
íà÷àâ ïîèñêè? Íе ïîäóìàþò ëè î íеì ïëîõî? «Ïóñòü äóìàþò ÷òî
õîòяò, êîãäà íàñòóïèò óòðî, óçíàþò âñþ ïðàâäó».
Мóáàðèç âíîâü íà÷àë äâèãàòüñя â ñòîðîíó âðàæеñêîãî îêîïà.
Ïðîйäя еùё íеìíîãî, îí, íàêîíец, çàìеòèë âðàæеñêîãî ñîëäàòà. Âðà-
æеñêèй ñîëäàò òîæе çàìеòèë еãî. Îäíèì âûñòðеëîì Мóáàðèç óëîæèë
òîãî íà ìеñòе. Îò âíеçàïíî ïðîãðеìеâøеãî âûñòðеëà âðàæеñêèе ñîëäàòû,
âûñêî÷èâ èç îêîïîâ, íà÷àëè áеñïîðяäî÷íî ðàçáеãàòüñя â ðàçíûе ñòî-
ðîíû, ñòðеëяя êóäà ïîïàëî. Мóáàðèç õîðîøî èõ âèäеë â íî÷íîì ïîëóìðà-
êе. Бîëüøе íеëüçя áûëî ìеøêàòü, íàñòàëî âðеìя âîçìеçäèя. Ïðèæàâ
àâòîìàò ê ãðóäè, îí íе ïеðеñòàâàя ñòðеëяë. Âðàã ïîíёñ áîëüøèе ïîòеðè.

193
Азербайджан в современную эпоху

Ïîäíяâøèñü íà íîãè, Мóáàðèç çàøàãàë íàçàä, â ñòîðîíó ñâîеãî


îêîïà. Îí ñïеøèë, ñêîðî íàñòóïèò óòðî. Âîò óæе ñêîëüêî ÷àñîâ îí
ñòðеëяë. Îò âûñòðеëîâ àâòîìàò òàê ðàçîãðеëñя, ÷òî îáæеã ëàäîíü.
Íî ñей÷àñ еãî áеñïîêîèëà íе áîëü â ëàäîíè. Îí äóìàë î òîì, ÷òî
еñëè еìó îäíîìó óäàëîñü íàíеñòè âðàãó òàêîй óäàð, ñ ìíîãî÷èñëеí-
íûìè ïîòеðяìè, òî ÷òî áû ïðîèçîøëî, еñëè áû Àçеðáàйäæàíñêàя
àðìèя ïеðеøëà â íàñòóïëеíèе...
 òó íî÷ü Мóáàðèç è ñàì ñòàë øеõèäîì. Óòðî ñëеäóþùеãî äíя
ïîñëе íî÷è 19 èþíя íàñòóïèëî ñ èìеíеì Мóáàðèçà Иáðàãèìîâà. Âñе
ãîâîðèëè î Мóáàðèçе, î еãî áеñïðèìеðíîì ïîäâèãе.
Ðàñïîðяæеíèеì Ïðеçèäеíòà Àçеðáàйäæàíñêîй Ðеñïóáëèêè Иëü-
õàìà Àëèеâà Мóáàðèçó Иáðàãèìîâó ïîñìеðòíî áûëî ïðèñâîеíî çâà-
íèе Íàцèîíàëüíîãî Ãеðîя Àçеðáàйäæàíñêîй Ðеñïóáëèêè. Â ãîðîäе
Бèëяñóâàðе, ãäе îí ðîäèëñя, еãî èìеíеì áûëè íàçâàíû óëèцà, øêîëà.
Âðàã äîëãîе âðеìя íе õîòеë âîçâðàùàòü òеëî Мóáàðèçà Иáðàãè-
ìîâà. Ïîñëе íàñòîй÷èâûõ òðеáîâàíèй ãëàâû íàøеãî ãîñóäàðñòâà
òеëî Мóáàðèçà Иáðàãèìîâà áûëî äîñòàâëеíî â Бàêó è ïîõîðîíеíî â
Àëëее Ïî÷еòíîãî çàõîðîíеíèя.

(Текст о Мубаризе Ибрагимове был подготовлен на основе


документальной повести «Мубариз»
писателя-публициста Мустафы Чеменли.)

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Ïî÷еìó Íàòèê Ãàñûìîâ íе îòñòóïèë íàçàä?
2. Êàêîй óëîâêîй âîñïîëüçîâàëñя âðàã äëя òîãî, ÷òîáû çàâëà-
äеòü âûñîòîй?
3. Сðàâíèòе ãеðîè÷еñêèе ïîñòóïêè Íàòèêà Ãàñûìîâà è Мóáà-
ðèçà Иáðàãèìîâà. Óêàæèòе èõ ñõîæèе è îòëè÷èòеëüíûе
÷еðòû.
4. Сêîëüêî ëеò îòäеëяþò ñîáûòèя, îïèñàííûе â òеêñòе?
5. Êàêèõ еùё íàøèõ ãеðîеâ âû çíàеòе? Чòî âàì èçâеñòíî î íèõ?
6. Ïîäãîòîâüòе ïðеçеíòàцèþ î Íàцèîíàëüíûõ ãеðîяõ Àçеðáàй-
äæàíà.

194
Строитель независимого Азербайджана

53. Строитель независимого Азербайджана

Âеëèêèй ñûí Àçеðáàйäæàíà Ãейäàð Àëèеâ âñþ ñâîþ æèçíü è


äеяòеëüíîñòü ïîñâяòèë ñîçäàíèþ è ðàçâèòèþ íеçàâèñèìîãî Àçеðáàй-
äæàíà. Íàø âеëèêèй ëèäеð, еùё áóäó÷è ðóêîâîäèòеëеì Сîâеòñêîãî
Àçеðáàйäæàíà, íеóñòàííî òðóäèëñя âî èìя âîçðîæäеíèя ýêîíîìèêè
íàøей ðîäèíû. Îí óäеëяë áîëüøîе âíèìàíèе óëó÷øеíèþ áëàãîñîñ-
òîяíèя, óñëîâèй æèçíè íàñеëеíèя, ðàçâèòèþ íàóêè è êóëüòóðû.
 íàøей ñòðàíе áûëè îòêðûòû íîâûе çàâîäû è ôàáðèêè. Âеëèñü
ðàáîòû ïî ñòðîèòеëüñòâó, áëàãîóñòðîйñòâó. Тàêèì îáðàçîì, îáеñïе-
÷èâàëèñü ïîòðеáíîñòè â íîâûõ ðàáî÷èõ ìеñòàõ.
Ãейäàð Àëèеâ áûë âûäàþùèìñя ãîñóäàðñòâеííûì äеяòеëеì, ñïî-
ñîáíûì ïðàâèëüíî îцеíèâàòü ñîáûòèя. Îí ìîã çàðàíее îïðеäеëèòü
õîä èñòîðè÷еñêèõ ñîáûòèй. Иìеííî ïîýòîìó, óæе íà÷èíàя ñ 70-õ
ãîäîâ ïðîøëîãî ñòîëеòèя, îí çàêëàäûâàë îñíîâû áóäóùеãî íеçàâè-
ñèìîãî Àçеðáàйäæàíà.
Âеëèêèй ëèäеð óæе â òе ãîäû, çàáîòяñü î áóäó- В каких целях
ùеì íàøей ðîäèíû, ïðîâîäèë íàцèîíàëüíóþ ïî- азербайджанская
ëèòèêó. Îõðàíà àçеðáàйäæàíñêîãî яçûêà, íà- молодежь направ-
цèîíàëüíûõ îáû÷àеâ è òðàäèцèй, ïîäãîòîâêà лялась на учёбу за
íàцèîíàëüíûõ êàäðîâ âñеãäà áûëè â цеíòðе еãî рубежом?
âíèìàíèя.
Ãейäàð Àëèеâ îòïðàâëяë íàøó ìîëîäёæü ó÷èòüñя çà ðóáеæîì, â
ñàìûõ àâòîðèòеòíûõ ó÷еáíûõ çàâеäеíèяõ Сîâеòñêîãî Сîþçà.
Îäíîй èç ïðîáëеì, áеñïîêîèâøèõ Ãейäàðà Àëèеâà, áûëî î÷еíü
ìàëîе êîëè÷еñòâî àçеðáàйäæàíñêèõ âîеííûõ êàäðîâ. Еùё âî âðе-
ìеíà цàðñêîй Ðîññèè, â цеëяõ óíè÷òîæеíèя áîеñïîñîáíîñòè àçеð-
áàйäæàíцеâ, íàøó ìîëîäёæü íе ïðèçûâàëè íà ñëóæáó â àðìèè,
ñòðеìяñü ñëîìèòü â íèõ âîëþ ê áîðüáе. Эòà ïîëèòèêà ïðîäîëæàëàñü
è â ãîäû ñîâеòñêîй âëàñòè. Îí ïîíèìàë ýòî è, ïðеä÷óâñòâóя áóäó-
ùèе áеäû, ïðèíèìàë цеëеíàïðàâëеííûе ìеðû.
Бëàãîäàðя ñòàðàíèяì Ãейäàðà Àëèеâà, áûë íà-
Почему Гейдар
íеñёí óäàð ïî òàêîй êîëîíèçàòîðñêîй ïîëèòèêе.
Алиев был заин-
Ïðеîäîëеâ ñеðüёçíûе ïðеïяòñòâèя, îí äîáèëñя тересован в учёбе
îòêðûòèя âîеííîй øêîëû èìеíè ãеíеðàëà азербайджанской
Äæàìøèäà Íàõ÷ûâàíñêîãî. Îäíîâðеìеííî îí молодёжи в воен-
ïðèíяë ìеðû äëя ó÷ёáû àçеðáàйäæàíñêîй ìî- ных школах?
ëîäеæè òàêæе â äðóãèõ âîеííûõ øêîëàõ Сî-
âеòñêîãî Сîþçà.

195
Азербайджан в современную эпоху

Во время встречи первого секретаря ЦК КП Азербайджана


Гейдара Алиева с юными курсантами военной школы

Ó÷ёíûй-èñòîðèê Яãóá Мàõìóäëó â ñâîèõ âîñïîìèíàíèяõ ïèøеò:


«Õîðîøî ïîìíþ. Бûë êîíец 70-õ ãîäîâ. Â ñâяçè ñ ïðèёìîì ñòóäеí-
òîâ â âóçû я òîæе áûë ïðèãëàøёí íà ïðîâîäèìîе â Öеíòðàëüíîì
Êîìèòеòе òðàäèцèîííîе ñîâеùàíèе. Ãейäàð Àëèеâ, âûñëóøàâ ðе÷è
ìèíèñòðà îáðàçîâàíèя è íеñêîëüêèõ ðеêòîðîâ âóçîâ, ïðèãëàñèë âû-
ñòóïèòü íà÷àëüíèêà Øêîëû Îáùеâîйñêîâûõ Êîìàíäèðîâ. Îí òóò
æе çàäàë еìó âîïðîñ: «Сêîëüêî àçеðáàйäæàíцеâ ñðеäè ñòóäеíòîâ?»
Îñòàâøèñü íеäîâîëеí ïîëó÷еííûì îòâеòîì, ò.е. î÷еíü ñëàáûì ïðè-
âëе÷еíèеì àçеðáàйäæàíцеâ ê âîеííîìó îáðàçîâàíèþ, Ãейäàð Àëèеâ
ðеçêî îò÷èòàë ýòîãî íà÷àëüíèêà è äàë еìó êîíêðеòíûе ïîðó÷еíèя.
Íà ñëеäóþùèй ãîä я âíîâü ó÷àñòâîâàë â ñîâеùàíèè. Ãейäàð Àëèеâ
ñíîâà ïðèãëàñèë âûñòóïèòü íà÷àëüíèêà Øêîëû Îáùеâîйñêîâûõ Êî-
ìàíäèðîâ. Êàê è ðàíüøе, îí ïîèíòеðеñîâàëñя õîäîì ýòîãî âàæíîãî
äеëà, â îñîáеííîñòè, ïðîцеíòîì àçеðáàйäæàíцеâ. Íеñìîòðя íà îïðе-
äеëёííûе ñäâèãè, îí âíîâü âûðàçèë ñâîё íеäîâîëüñòâî. Сëîâà âеëè-
êîãî ïîëèòèêà я ïîìíþ äî ñèõ ïîð:
«Íàäî íàïðàâëяòü ïðеäñòàâèòеëей ìеñòíîãî íàñеëеíèя â àâèà-
цèîííóþ øêîëó. Íàäî ãîòîâèòü ëёò÷èêîâ-àâèàòîðîâ. Íà äíяõ я
ïîèíòеðеñîâàëñя ñîñòàâîì îòðяäà êîñìîíàâòîâ. Я âûðàçèë íеäî-

196
Строитель независимого Азербайджана

âîëüñòâî òеì, ÷òî íè îäèí àçеðáàйäæàíец íе áûë ïðèâëе÷ёí â îòðяä.


Мíе ñîîáùèëè, ÷òî â îòðяä êîñìîíàâòîâ áеðóò òîëüêî âûïóñêíèêîâ
àâèàøêîëû. Я ïîèíòеðеñîâàëñя è ýòèì âîïðîñîì. Âûяñíèëîñü, ÷òî
íè îäèí ÷еëîâеê èç ìеñòíîãî íàñеëеíèя Àçеðáàйäæàíà íе ïîëó÷àеò
îáðàçîâàíèя â àâèàøêîëàõ СССÐ. Тàê êóäà æе âû ñìîòðèòе?!»

Ïðîøëè ãîäû... Â èñòîðèè Àçеðáàйäæàíà ïðîèçîøëî ìíîãî òðà-


ãè÷еñêèõ ñîáûòèй: òðàãеäèя 20 Яíâàðя, Õîäæàëèíñêèй ãеíîцèä,
îêêóïàцèя îäíîй ÷àñòè íàøèõ çеìеëü, ðàçâàë ýêîíîìèêè Àçеðáàй-
äæàíà, çàñòîй â íàóêе è êóëüòóðе.
Øёë èþíü 1993 ãîäà. Àçеðáàйäæàí ïеðеæèâàë îäèí èç òяæеëей-
øèõ ïеðèîäîâ ñâîей èñòîðèè. Íàøè çеìëè áûëè îêêóïèðîâàíû.
Сòðàíà îêàçàëàñü ëèцîì ê ëèцó ïеðеä óãðîçîй ãðàæäàíñêîй âîйíû.
Âíóòðеííèе ðàñïðè ìеæäó ðàçëè÷íûìè ïîëèòè÷еñêèìè è âîеííûìè
ãðóïïèðîâêàìè âеëè ðеñïóáëèêó ê ðàñïàäó. Â ýòîò êðèòè÷еñêèй ìî-
ìеíò íà ñцеíó èñòîðèè âíîâü âñòóïèë ãеíèàëüíûй ëèäеð Ãейäàð
Àëèеâ. Ãейäàð Àëèеâ âî âòîðîй ðàç âеðíóëñя ê âëàñòè â Àçеðáàй-
äæàíе. Тàêèì îáðàçîì, äàòà 15 èþíя 1993 ãîäà âîøëà â íàøó èñ-
òîðèþ êàê День Национального Спасения. Îãðîìíûй îïûò Ãейäàðà
Àëèеâà êàê ãîñóäàðñòâеííîãî äеяòеëя èçáàâèë íàðîä îò íîâûõ áеä.
Ïîñëе ýòîãî íà÷àëîñü ñòðîèòеëüñòâî íîâîãî Àçеðáàйäæàíà.
 ðеçóëüòàòе ìóäðîй âíóòðеííей è âíеøíей ïîëèòèêè, ïðîâîäè-
ìîй íàøèì âеëèêèì ëèäеðîì, íàøà ñòðàíà ïðеâðàòèëàñü â ñòðàòе-
ãè÷еñêîãî ïàðòíеðà êðóïíûõ äеðæàâ. Сâèäеòеëüñòâîì ýòîìó
яâëяеòñя «Контракт века» — îäèí èç êðóïíейøèõ ýêîíîìè÷еñêèõ
ïðîеêòîâ âñеõ âðеìёí. Â ñеíòяáðе 1994 ãîäà ìеæäó
Àçеðáàйäæàíñêîй Ðеñïóáëèêîй è êðóïíейøèìè Почему этот кон-
íеôòяíûìè êîìïàíèяìè ñàìûõ àâòîðèòеòíûõ тракт назван
ñòðàí ìèðà áûë ïîäïèñàí êîíòðàêò. Теì ñàìûì «Контрактом
áûë çàëîæеí ôóíäàìеíò «íеôòяíîй ñòðàòеãèè». века»?
Эòî áûë íе îáû÷íûй êîíòðàêò. Îí ïðеäñòàâëяë
ñîáîй îñíîâó ýêîíîìè÷еñêîãî ðàçâèòèя, яâëяëñя ãàðàíòîì íàøей
íеçàâèñèìîñòè.
Ãейäàð Àëèеâ óêðеïèë ñâяçè ñ áðàòñêèìè òþðêî-èñëàìñêèìè ãî-
ñóäàðñòâàìè. Бûëî íàëàæеíî ñîòðóäíè÷еñòâî ñî âñеìè ñòðàíàìè
ìèðà.
Бûëè óïîðяäî÷еíû âçàèìîîòíîøеíèя ñ íàøèìè èñòîðè÷еñêèìè
ñîñеäяìè — Ðîññèей è Иðàíîì. Óêðеïèëèñü äîáðîñîñеäñêèе îòíîøе-
íèя ñ Ãðóçèей.

197
Азербайджан в современную эпоху

Подписание «Контракта века»


Бëàãîäàðя äèïëîìàòè÷еñêîй äеяòеëüíîñòè âеëèêîãî ëèäеðà, ìè-
ðîâîе ñîîáùеñòâî ïðèçíàëî Íàãîðíûй Êàðàáàõ êàê èñêîííî àçеðáàй-
äæàíñêóþ çеìëþ, à òàêæе òеððèòîðèàëüíóþ цеëîñòíîñòü Àçеðáàйäæàíà.
Óñïеõè âî âíеøíей è âíóòðеííей ïîëèòèêе ñîçäàëè óñëîâèя äëя
çàùèòû íàцèîíàëüíûõ ïðàâ àçеðáàйäæàíцеâ âî âñёì ìèðе. Ãеíèàëü-
íûй ëèäеð ñòàë ñèìâîëîì íàцèîíàëüíîãî еäèíñòâà àçеðáàйäæàíцеâ
âî âñёì ìèðе. Иìеííî ïî еãî èíèцèàòèâе â íîяáðе 2001 ãîäà áûë
ïðîâеäёí I съезд азербайджанцев мира. Эòî áûëî íà÷àëîì íîâîãî
ýòàïà íàøей èñòîðèè íàцèîíàëüíîãî еäèíñòâà. Âïеðâûе àçеðáàй-
äæàíцû ñî âñеãî ìèðà îêàçàëèñü âìеñòе. Сòàëî î÷еâèäíûì, ÷òî ïóòü,
âеäóùèй ê ñîçäàíèþ ìîãóùеñòâеííîãî Àçеðáàйäæàíà, ïðîõîäèò
÷еðеç íàцèîíàëüíîе еäèíñòâî âñеõ àçеðáàйäæàíцеâ.
Ãеíèàëüíàя ëè÷íîñòü ïîäîáíà âûñîêîй ãîðе. Чеì áîëüøе îòäà-
ëяеøüñя îò íеё, òеì îò÷ёòëèâее âèäíû её âеëè÷еñòâеííîñòü è ìîãó-
ùеñòâî. Тàêîâû æèçíü è äеяòеëüíîñòü âеëèêîãî ëèäеðà Ãейäàðà
Àëèеâà. Êàæäûй äеíü, êàæäûй ïðîøеäøèй ãîä äîêàçûâàþò, íà-
ñêîëüêî âеëèêè áûëè ñèëà è ìîùü еãî òàëàíòà. Íе ñëó÷àйíî Ãей-
äàðà Àëèеâà îцеíèâàëè êàê «âеëèêîãî ïîëèòè÷еñêîãî äеяòеëя âñеõ
âðеìёí».
 ìîëîäîñòè ó âеëèêîãî âîæäя áûëà îäíà ìе÷òà. Îí ìе÷òàë ñòàòü
àðõèòеêòîðîì. Íî еìó íе äîâеëîñü ñòàòü ïðîôеññèîíàëüíûì àðõè-

198
Строитель независимого Азербайджана

òеêòîðîì. Îí ñòàë ïîëèòè÷еñêèì àðõèòеêòîðîì. Øеäеâðîì еãî ïî-


ëèòè÷еñêîãî òâîð÷еñòâà ñòàë íеçàâèñèìûй Àçеðáàйäæàí. Мîãóùе-
ñòâеííûй Àçеðáàйäæàí. Íеçàâèñèìîе Àçеðáàйäæàíñêîе ãîñóäàðñòâî
— èñòî÷íèê íàøей ñèëû è ìîãóùеñòâà — âûñòîяëî è óêðеïèëîñü.
Âеëèêèй ëèäеð ëþáèë íàøе Îòе÷еñòâî, ñâîй ðîäíîй íàðîä áîëüøе
ñîáñòâеííîй æèçíè. Îí âñеãäà ãîâîðèë: «Горжусь, что я азербай-
джанец!»
Ãеíèàëüíûй ðóêîâîäèòеëü, íе æàëея ñèë, òðóäèëñя âî èìя ñâеò-
ëîãî áóäóùеãî ðîäíîãî íàðîäà, íеóñòàííî áîðîëñя ñ еãî êîâàðíûìè
âðàãàìè, æеðòâóя ñâîей æèçíüþ íà áëàãî Ðîäèíû, íàðîäà.
Íà ïðеçèäеíòñêèõ âûáîðàõ 2003 ãîäà Ильхам Алиев îäеðæàë
ïîáеäó. 12 декабря òîãî æе ãîäà íàø âеëèêèй ëèäеð óøёë èç æèçíè,
îáðеòя áеññìеðòèе. Ðàññеяííûй ïî âñеìó ìèðó ìíîãîìèëëèîííûй
àçеðáàйäæàíñêèй íàðîä ïîñòèãëà òяæёëàя óòðàòà.
Сеãîäíя ìîãèëà Ãейäàðà Àëèеâà â Бàêó, â Àëëее Ïî÷еòíîãî çàõî-
ðîíеíèя ïðеâðàòèëàñü â ìеñòî ïàëîìíè÷еñòâà, ïîêëîíеíèя íàøеãî
íàðîäà è âñеõ ïðèáûâøèõ â íàøó ñòðàíó ãîñòей.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Ïðèâеäèòе ïðèìеðû, ñâèäеòеëüñòâóþùèе î òяæёëîì ïîëîæе-
íèè Àçеðáàйäæàíà äî Äíя Íàцèîíàëüíîãî Сïàñеíèя.
2. Êàêèе ìеðîïðèяòèя îñóùеñòâèë Ãейäàð Àëèеâ ïîñëе âîçâðà-
ùеíèя ê ðóêîâîäñòâó Àçеðáàйäæàíîì?
3. Êàê âû äóìàеòе, êàêàя ñóùеñòâóеò ñâяçü ìеæäó âíóòðеííèì
ïîëîæеíèеì Àçеðáàйäæàíà è еãî ïîçèцèей â ìèðе?
4. Íàïèøèòе ýññе íà òеìó «Ãîðæóñü, ÷òî я àçеðáàйäæàíец!»
5. Îïðеäеëèòе âàæíûе ñîáûòèя íà îñíîâе ïðеäñòàâëеííûõ íà
ëèíèè âðеìеíè äàò.

15 èþíя 1993 ã. ñеíòяáðü 1994 ã. íîяáðü 2001 ã.

199
Азербайджан в современную эпоху

54. По пути великого лидера

 Àçеðáàйäæàíñêîй Ðеñïóáëèêе ïðîø-


ëè ïðеçèäеíòñêèе âûáîðû. Â îêòяáðе
2003 ãîäà íàø íàðîä, ñ ÷еñòüþ âûäеð-
æàâøèй âñе ñóðîâûе èñïûòàíèя âðеìеíè,
èçáðàë Иëüõàìà Àëèеâà ïðеçèäеíòîì.
Íàðîä õîðîøî çíàë, ÷òî çàíèìàòüñя
ïîëèòèêîй, çàùèùàòü èíòеðеñû Îòе÷еñò-
âà, ðîäíîãî íàðîäà íе êàæäîìó ïî ñè-
ëàì. Мèð ñòðеìèòеëüíî ìеíяеòñя. Меæäó
ñòðàíàìè, íàðîäàìè ñêëàäûâàþòñя íîâûе
îòíîøеíèя, ñâяçè. Â ìèðе ïðîèñõîäяò
î÷еíü ñëîæíûе èçìеíеíèя. Íîâûй ëèäеð
äîëæеí ðàçáèðàòüñя âî âñёì ýòîì, íе ñâî-
ðà÷èâàя ñ ïóòè, ñ êóðñà Ãейäàðà Àëèеâà.
Îí äîëæеí óìеòü, êàê è Ãейäàð Àëèеâ,
âеñòè áîðüáó çà îñâîáîæäеíèе âñеõ íà-
Президент øèõ îêêóïèðîâàííûõ çеìеëü, ðîäíîãî
Азербайджанской Рес- Êàðàáàõà îò àðìяíñêèõ çàõâàò÷èêîâ.
публики Ильхам Алиев Сïðàâèòüñя ñ ýòîй òðóäíîй çàäà÷ей ìîã
ëèøü Иëüõàì Àëèеâ. Îí àêòèâíî ó÷à-
ñòâîâàë â çàùèòе íеçàâèñèìîñòè íàøей Ðîäèíû
è ñòðîèòеëüñòâе íîâîãî Àçеðáàйäæàíà. Иëüõàì
Как вы думаете, в Àëèеâ ïîòðàòèë ìíîãî ñèë íà ñîçèäàòеëüíûе
чём была причина ðàáîòû âíóòðè ñòðàíû. Сàìûе ñëîæíûе, òðóä-
становления Иль-
íûе çàäà÷è, ñâяçàííûе ñ âíеøíей ïîëèòèêîй, â
хама Алиева ус-
пешным госу- îñîáеííîñòè, ñ ýêñïîðòîì íеôòè, Ãейäàð Àëèеâ
дарственным âñеãäà ïîðó÷àë еìó. Иëüõàì Àëèеâ ñ ÷еñòüþ
деятелем? ñïðàâëяëñя ñî âñеìè ýòèìè çàäà÷àìè, ñûãðàâ âàæ-
íóþ ðîëü â îñóùеñòâëеíèè íеôòяíîй ïîëèòèêè íе-
çàâèñèìîãî Àçеðáàйäæàíà.
Êàê äеïóòàò Мèëëè Меäæëèñà, Иëüõàì Àëèеâ î÷еíü ÷àñòî
ñìеëûìè âûñòóïëеíèяìè ðàçîáëà÷àë â Ïàðëàìеíòñêîй Àññàì-
áëее Сîâеòà Еâðîïû àðìяíñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Îí çàâîеâàë
áîëüøîй àâòîðèòеò â Сîâеòе Еâðîïû, ñòàâ â ñêîðîì âðеìеíè
îäíèì èç еãî ñîïðеäñеäàòеëей.

200
По пути великого лидера

Ðàçâèòèе êàæäîй ñòðàíû ñâяçàíî ñ её îáðàçîâàíèеì. Îò îáðàçî-


âàòеëüíîй ïîëèòèêè çàâèñèò ôóíäàìеíò áóäóùèõ óñïеõîâ. Âîò ïî-
÷еìó Иëüõàì Àëèеâ óäеëяеò îñîáîе âíèìàíèе ñôеðе îáðàçîâàíèя. Â
ýòîй ñôеðе ïðîâîäяòñя ðеôîðìû, ãîòîâяòñя ðàçëè÷íûе ïðîãðàììû
è äîêóìеíòû. Îñíîâíîе íàïðàâëеíèе äеяòеëüíîñòè Ïðеçèäеíòà
ñòðàíû ñîñòàâëяþò çàùèòà íеçàâèñèìîñòè ñòðàíû è îñâîáîæäеíèе
çàõâà÷еííûõ çеìеëü. Â ýòèõ цеëяõ îí óäеëяеò îñîáîе âíèìàíèе
óñèëеíèþ ìîùè Âîîðóæеííûõ Сèë Àçеðáàйäæàíà. Àðìèя îñíà-
ùàеòñя ñîâðеìеííûì âîîðóæеíèеì. Иëüõàì Àëèеâ òàêæе яâëяеòñя
Âеðõîâíûì Ãëàâíîêîìàíäóþùèì Âîîðóæеííûõ Сèë Àçеðáàйäæàíà.
Сеãîäíя Àçеðáàйäæàí ñ÷èòàеòñя îäíîй èç ñòðеìèòеëüíî ðàçâè-
âàþùèõñя ñòðàí ìèðà. Íàø íàðîä ñ áîëüøèì îäîáðеíèеì îòìе÷àеò
êàæäûй øàã, ïðеäïðèíяòûй Иëüõàìîì Àëèеâûì. Âеäü îí ïîñòîяííî
íàõîäèòñя ñðеäè íàðîäà, èíòеðеñóеòñя еãî ÷àяíèяìè, ðàçðеøàеò
ïðîáëеìû ëþäей – ïîâûøàеò çàðïëàòó, îòêðûâàеò íîâûе ðàáî÷èе
ìеñòà. Ãëóáîêî çíàя æèçíü è ïðîáëеìû ñâîеãî íàðîäà, Ïðеçèäеíò
Иëüõàì Àëèеâ ìе÷òàеò î ðàçâèòèè âñеãî Àçеðáàйäæàíà, õî÷еò âèäеòü
êàæäûй óãîëîê Îòе÷еñòâà ïðîцâеòàþùèì, áëàãîóñòðîеííûì. Еùё
äî ïðеçèäеíòñêèõ âûáîðîâ îí îáеùàë ñâîеìó íàðîäó: «Я стану
президентом каждого гражданина Азербайджана!». Êàæäûй øàã
Ïðеçèäеíòà äîêàçûâàеò, ÷òî îí âеðеí äàííîìó ñëîâó. Îí îäèíàêîâî
ëþáèò êàæäóþ ïяäü ñâîей çеìëè – ãîðîäà, ïîñёëêè, ñеëеíèя Àçеð-
áàйäæàíà, âñеõ ãðàæäàí ñâîей ñòðàíû. Иëüõàì Àëèеâ яâëяеòñя âû-
äàþùèìñя ãîñóäàðñòâеííûì äеяòеëеì ñîâðеìеííîãî
Какими делами
ìèðà. Îí èìееò áîëüøîй àâòîðèòеò âî âñёì ìèðе. Ильхам Алиев
Íàðîä еãî ëþáèò è ïîääеðæèâàеò, ïîòîìó ÷òî Иëü- выполняет обе-
õàì Àëèеâ — äîñòîйíûй ïðîäîëæàòеëü êóðñà âе- щание, данное
ëèêîãî ëèäеðà Ãейäàðà Àëèеâà. Îí èäёò ïî ïóòè своему народу?
Ãейäàðà Àëèеâà, âеäя íàðîä çà ñîáîй!
Еùё îäíèì ïðîäîëæàòеëеì íàñëеäèя Ãейäàðà Àëèеâà яâëяеòñя
Ïеðâàя âèце-ïðеçèäеíò Àçеðáàйäæàíñêîй Ðеñïóáëèêè Меõðèáàí
õàíûì Àëèеâà. Иìеííî Фонд Гейдара Алиева, êîòîðûì ðóêîâîäèò
Меõðèáàí õàíûì Àëèеâà, яâëяеòñя îäíèì èç àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ
ñòðîèòеëüñòâà ñîâðеìеííîãî Àçеðáàйäæàíà. Îäíà èç îñíîâíûõ ôóíê-
цèй Ôîíäà Ãейäàðà Àëèеâà – ïðîяâëеíèе çàáîòû è âíèìàíèя ê
êàæäîìó, êòî íóæäàеòñя â ïîìîùè.
Ôîíä Ãейäàðà Àëèеâà è еãî ðóêîâîäèòеëü Меõðèáàí Àëèеâà ïðî-
âîäяò äеяòеëüíîñòü, íàïðàâëеííóþ íà ïðîцâеòàíèе Àçеðáàйäæàíà,
áëàãîñîñòîяíèе è ñ÷àñòëèâîе áóäóùее àçеðáàйäæàíñêîãî íàðîäà.

201
Азербайджан в современную эпоху

Азербайджанская Армия

Îäíîй èç îñíîâíûõ цеëей â äеяòеëüíîñòè Ôîíäà Ãейäàðà Àëèеâà


яâëяеòñя âûяâëеíèе òàëàíòëèâîй ìîëîäёæè, её ðàçâèòèе, ïðîäâè-
æеíèе íà ìèðîâóþ àðеíó, îðãàíèçàцèя âûñòà-
Что вы знаете о âîê, êîíцеðòîâ è ò.ä. Ôîíä, çàíяòûй ïîäãîòîâêîй
деятельности è îñóùеñòâëеíèеì ðàçëè÷íûõ ïðîеêòîâ, ïðîïà-
Фонда Гейдара ãàíäîй ìîëîäûõ òàëàíòîâ â íàøей ñòðàíе è çà ðó-
Алиева? áеæîì, òеì ñàìûì çíàêîìèò âеñü ìèð ñ àçеðáàй-
äæàíñêîй êóëüòóðîй.
 2011 ãîäó Àçеðáàйäæàí ñòàë ïîáеäèòеëеì ñàìîãî àâòîðèòеò-
íîãî ìóçûêàëüíîãî êîíêóðñà â Еâðîïе — «Евровидение». Эòà ïîáеäà
ñòàëà âîçìîæíîй áëàãîäàðя ïðîеêòàì, îñóùеñòâëяеìûì Ôîíäîì
Ãейäàðà Àëèеâà ïîä ðóêîâîäñòâîì Меõðèáàí Àëèеâîй, â ðеçóëüòàòе
ïðîâîäèìîãî ñðеäè ìîëîäеæè îáúеêòèâíîãî îòáîðà.
Ïðîâîäèìûе â 2015 ãîäó â Бàêó Первые Европейские игры òàêæе
ñòàëè ïðîяâëеíèеì çàáîòû î ñïîðòе è ìîëîäеæè â Àçеðáàйäæàíе.
Ðóêîâîäñòâóяñü äîáðûìè äеëàìè, èäеяìè àçеðáàйäæàíèçìà íà-
øеãî âеëèêîãî ëèäеðà, Меõðèáàí Àëèеâà яâëяеòñя ñàìûì áëèçêèì
ñîðàòíèêîì Ïðеçèäеíòà Иëüõàìà Àëèеâà â îáùеñòâеííî-ïîëèòè÷еñ-
êîй æèçíè íàøей ñòðàíû, â ïðîïàãàíäе Àçеðáàйäæàíà âî âñёì ìè-
ðе, çàùèòе íàцèîíàëüíî-äóõîâíûõ цеííîñòей, à òàêæе â ðеøеíèè
äðóãèõ ñóäüáîíîñíûõ âîïðîñîâ.

202
По пути великого лидера

Торжественное открытие «Европейских игр 2015»

Ïеðâàя âèце-ïðеçèäеíò ñòðàíû Меõðèáàí Àëèеâà, ïëе÷îì ê


ïëе÷ó øàãàþùàя âìеñòе ñ Ïðеçèäеíòîì Иëüõàìîì Àëèеâûì âî èìя
ñ÷àñòëèâîãî áóäóùеãî Àçеðáàйäæàíà, íеóñòàííî ïðîäîëæàеò ñâîþ
áëàãîòâîðèòеëüíóþ äеяòеëüíîñòü.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Ïî÷еìó íàðîä âîçëàãàë áîëüøèе íàäеæäû íà Иëüõàìà Àëèеâà?
2. Îáîñíóйòе ïðèìеðàìè îïðàâäàíèе Иëüõàìîì Àëèеâûì îæè-
äàíèй è íàäеæä íàðîäà.
3. Ïеðе÷еðòèòе òàáëèцó â òеòðàäü è çàïîëíèòе.
Успехи, достигнутые нашей страной за последние годы
Экономика Культура Внешняя политика

4. Íàïèøèòе ýññе íà òеìó «Âîñòî÷íàя æеíùèíà, ïîêîðèâøàя


Çàïàä».
5. Чòî âû çíàеòе î äеяòеëüíîñòè Ôîíäà Ãейäàðà Àëèеâà? Ðàñ-
ñêàæèòе íà îñíîâе òеêñòà è äîïîëíèòеëüíîй èíôîðìàцèè.

203
Азербайджан в современную эпоху

55. Апрельские бои – начало большой победы

1-ãî àïðеëя 2016 ãîäà îêêóïàцèîííàя Àðìеíèя, â î÷еðеäíîй ðàç


ïðèáеãíóâ ê âîîðóæеííîй ïðîâîêàцèè, àòàêîâàëà íàøè íàñеëёííûе
ïóíêòû. Â ðеçóëüòàòе ýòîй ïðîâîêàцèè áûëè óáèòû è ðàíеíû íàøè
âîеííûе, ãðàæäàíñêèе ëèцà, â òîì ÷èñëе îäíà ìàëîëеòíяя äеâî÷êà.
Àçеðáàйäæàíñêàя Àðìèя, çàùèùàя ñâîè ðîäíûе çеìëè, ñîâеðøèëà
óñïеøíîе êîíòðíàñòóïëеíèе, íàíеñя âðàãó ñîêðóøèòеëüíûе óäàðû.
 ýòîì áîþ ãеðîè÷еñêèе àçеðáàйäæàíñêèе
Какое áîйцû — Мóðàä Мèðçîеâ, Сàìèä Иìàíîâ, Ïеíä-
значение æеëè Тейìóðîâ è äðóãèе, ïðîðâàâøèñü â òûë
имело взятие âðàãà, âçяëè îáðàòíî ñòðàòеãè÷еñêè î÷еíü âàæíóþ
высот?
âûñîòó. Àçеðáàйäæàíñêèе âîèíû, âîçãëàâëяеìûе
Мóðàäîì Мèðçîеâûì, ïеðейäя â íàñòóïëеíèе ñ ëе-
âîãî фланга*, çà êîðîòêîе âðеìя çàõâàòèëè Тàëûøñêóþ âûñîòó.
2-ãî àïðеëя ïîñëе ïîëóäíя âðàã íà÷àë íàñòóïëеíèе ñ ìíîãî÷èñ-
ëеííîй âîеííîй ñèëîй è áðîíеòеõíèêîй. Äâèãàâøèйñя âïеðеäè
Сàìèä Иìàíîâ ñâîèìè òî÷íûìè âûñòðеëàìè óíè÷òîæèë èõ âîеííóþ
òеõíèêó. Ãеðîè÷еñêèе àçеðáàйäæàíñêèе áîйцû, çàõâàòèâ ïîçèцèè
âðàãà, âñòóïèëè â îêîïе â ðóêîïàøíûй áîй. Êàæäûй èç íèõ áûë
íеïîáеäèì. Íà ïðàâîì ôëàíãе æе ïðîäâèãàëèñü âïеðёä îòâàæíûе
êîìàíäèðû Ðàãóô Îðóäæеâ, Âþãàð Юñèôîâ è èõ áîйцû. Óñòðàøёí-
íûе âðàæеñêèе ñîëäàòû áеæàëè, îñòàâèâ ñâîè ïîçèцèè, òàê êàê îê-
êóïèðîâàííûе èìè çеìëè íе áûëè èõ ðîäèíîй.
Почему вра-
Иíà÷е, îíè áû òîæе, êàê è àçеðáàйäæàíñêèе
жеские солдаты
не проявили âîèíû, ïîñ÷èòàëè áû ÷еñòüþ ñòàòü øеõèäîì,
стойкости, как ïàâøèì âî èìя ðîäíûõ çеìеëü.
азербайджанские Ãеðîèçì àçеðáàйäæàíñêèõ âîèíîâ íàâîäèë
воины? óæàñ íà àðìяíñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Óæе òðеòèй äеíü
øëè áеñïðеðûâíûе áîè. Çà èñêëþ÷еíèеì ðàíеíûõ
ñîëäàò, íè îäèí èç íàøèõ áîйцîâ íе æеëàë, õîòü íà ìèã ñîìêíóâ
ãëàçà, îòäîõíóòü. Àðìяíñêàя àðìèя ïîíеñëà áîëüøèе ïîòеðè. Сàìèä
Иìàíîâ, Мóðàä Мèðçîеâ, Мþõèò Îðóäæеâ è äðóãèе àçеðáàйäæàí-
ñêèе âîèíû ãеðîè÷еñêè ñðàæàëèñü äî ïîñëеäíеãî âçäîõà, êàê ïîä-
ëèííûе ïàòðèîòû. Îíè ñëîâíî ïîëó÷àëè ñèëó îò îñâîáîæäёííûõ
èìè ïяäü çà ïяäüþ ñâяùеííûõ çеìеëü ñâîей îò÷èçíû.

*Фланг — ëеâàя èëè ïðàâàя ñòîðîíà øеðеíãè, ñòðîя, ðàñïîëîæеíèя âîйñê

204
Апрельские бои – начало большой победы

Мурад Рагуф Самид Пенджели


Мирзоев Оруджев Иманов Теймуров
Мóðàä Мèðçîеâ äî ïîñëеäíеãî ìãíîâеíèя íе îòñòóïèë îò îñâî-
áîæäёííîй èì ïîçèцèè. Îí áûë âîеííûì, îáëàäàâøèì îáøèðíûìè
çíàíèяìè. Â ñîâеðøеíñòâе âëàäеë òóðецêèì, àíãëèйñêèì, ðóññêèì
яçûêàìè, ñ áîëüøèì óâëе÷еíèеì ÷èòàë êíèãè ïî âîеííîìó äеëó.
Âûñòóïèâ âïеðёä, îí ïðèêàçàë íàõîäèâøèìñя â çàñàäе îôèцеðàì è
ñîëäàòàì âûíеñòè ñ ïîëя áîя ðàíеíûõ. Сàì îí, íеñìîòðя íà ðàíеíèе
â íîãó, íе ïîêèíóë ïîëе áîя. Â ýòîì áîþ îòðяä Мóðàäà óíè÷òîæèë
14 òàíêîâ âðàãà. Сî ñëîâàìè «Äà çäðàâñòâóеò Ðîäèíà!» Мóðàä, âçяâ
ïóëеìёò, áðîñèëñя â áîй. Сàìèä Иìàíîâ èñïîëüçîâàë äî êîíцà âñё
èìеþùееñя ïîä ðóêîй îðóæèе. Îí îñòàâèë ïðè ñеáе ãðàíàòó, ÷òîáû
âçîðâàòü ñеáя, еñëè âäðóã ïîïàäёò â ïëеí. Ïðàïîðùèê Сàðõàí Бàй-
ðàìîâ òîæе, íеñìîòðя íà ïîëó÷еííûе ðàíеíèя, íе ïîêèíóë ïîëе
áîя, ñðàæàяñü äî ïîñëеäíеãî âçäîõà.
Ïеíäæеëè Тейìóðîâ áûë íàñòîяùèì ãеðîеì. Почему Самид
Ïðè âçяòèè Тàëûøñêîй âûñîòû îí ïðîяâèë îñîáóþ Иманов хранил
ñàìîîòâеðæеííîñòü. Â áîþ îí øёë âïеðеäè âñеõ. при себе
Îí â ñîâеðøеíñòâе âëàäеë ñîâðеìеííîй áîеâîй гранату?
òеõíèêîй. Ëþáèë ñâîèõ áîеâûõ òîâàðèùей
áîëüøе ñîáñòâеííîй æèçíè. Â òîò äеíü îí ñðàæàëñя è çà Ðîäèíó, è
çà ñâîèõ òîâàðèùей. Äî ïîñëеäíеãî âçäîõà îí ñðàæàëñя êàê ãеðîй.
Âî âðеìя ýòèõ áîёâ Эëüìèäàð Сàôàðîâ, áóäó÷è ðàíеíûì, íеñìîòðя
íà íàñòàèâàíèя áîеâûõ òîâàðèùей, íе ïîêèíóë ïîëе áîя. Ïðè ýòîì
Эëüìèäàð ãîâîðèë òîâàðèùàì: «Сêîëüêî ëеò я æäàë ýòîãî äíя, è
âû ãîâîðèòе, ÷òîáû я óøёë è óìеð òàì â òûëó?» Îí ãеðîè÷еñêè ñðà-
æàëñя äî ïîñëеäíеãî âçäîõà. Íî íе îòñòóïèë.
Âî âðеìя àïðеëüñêèõ áîёâ êàæäûй àçеðáàйäæàíñêèй âîèí ïðî-
яâèë ñеáя êàê ãеðîй. Сðеäè íèõ Мóðàä Мèðçîеâ, Сàìèä Иìàíîâ è

205
Азербайджан в современную эпоху

Высота Лелетепе

Øþêþð Ãàìèäîâ Óêàçîì Ïðеçèäеíòà Àçеðáàйäæàíñêîй Ðеñïóáëèêè,


Âеðõîâíîãî Ãëàâíîêîìàíäóþùеãî Иëüõàìà Àëèеâà áûëè óäîñòîеíû
çâàíèя Íàцèîíàëüíîãî Ãеðîя Àçеðáàйäæàíà. Íàðяäó ñ âîеííûìè,
ãðàæäàíñêîе íàñеëеíèе òîæе äеëàëî âñё âîçìîæíîе çà îñâîáîæäеíèе
ðîäíûõ çеìеëü. Чеñòü çà ðîäèíó íе äàâàëà èì ïîêîя. Îäíèì èç òà-
êèõ äîñòîйíûõ ñûíîâ áûë Ôàðìàí Àñàäëè. Îí áûë óáèò è ñòàë øе-
õèäîì, ïîïàâ ïîä àðòèëëеðèйñêèй îãîíü âðàãà, êîãäà ïî ñîáñòâеííîй
èíèцèàòèâе äîñòàâëяë ïîìîùü èç Сàìóõñêîãî ðàйîíà â çîíó áîеâûõ
äейñòâèй â Теðòеðе.
Тàêèì îáðàçîì, óòðî ïеðâîãî àïðеëя áûëî âïèñàíî â ãеðîè÷еñêóþ
ñòðàíèцó àçеðáàйäæàíñêîй èñòîðèè. Эòî áûëî íà÷àëîì áîëüøîй
ïîáеäû. Â ðеçóëüòàòе àïðеëüñêèõ áîёâ, â цеëяõ çàùèòû ñòðà-
òеãè÷еñêè âàæíîй âûñîòû â Теðòеðñêîì ðàйîíе, ãîðîäà Ãîðàäèç è
íеêîòîðûõ ñеëеíèй Äæеáðàèëüñêîãî ðàйîíà îò âðàæеñêîй óãðîçû,
áûëè îñâîáîæäеíû âûñîòà Ëеëеòеïе è îêðеñòíûе òеððèòîðèè. Îäíî
èç ýòèõ ñеëеíèй — Äæîäæóã Мàðäæàíëû áûëî âîññòàíîâëеíî è
ìеñòíîе íàñеëеíèе âеðíóëîñü â ñâîè äîìà. Эòî ñ÷èòàеòñя íà÷àëîì
îñâîáîæäеíèя âñеõ îêêóïèðîâàííûõ íàøèõ çеìеëü.
Ïðеçèäеíò Àçеðáàйäæàíñêîй Ðеñïóáëèêè, Âеðõîâíûй Ãëàâíîêî-
ìàíäóþùèй Иëüõàì Àëèеâ â ñâîей ðе÷è ïî ñëó÷àþ ãîäîâùèíû Àïðеëü-
ñêîй ïîáеäû îòìеòèë:
«Мû íèêîãäà íе ïîçâîëèì ñîçäàíèþ íà íàøèõ çеìëяõ âòîðîãî
âûìûøëеííîãî àðìяíñêîãî ãîñóäàðñòâà!»

206
Апрельские бои – начало большой победы

 ìàе 2018-ãî ãîäà â ðеçóëüòàòе еùё îäíîй óñïеøíîй îïеðàцèè


Àçеðáàйäæàíñêîй Àðìèей áûëè îñâîáîæäеíû îò âðàãà òеððèòîðèя
Íàõ÷ûâàíñêîй Àâòîíîìíîй Ðеñïóáëèêè ïëîùàäüþ ñâûøе 11 òûñя÷
ãеêòàðîâ è ñеëеíèе Ãþííèò Øàðóðñêîãî ðàйîíà. Àçеðáàйäæàíñêàя
Àðìèя âçяëà ïîä ñâîй êîíòðîëü âàæíóþ ÷àñòü ãëàâíîй ìàãèñòðàëè,
ñîеäèíяþùей ñòîëèцó Àðìеíèè ñ þãîì ñòðàíû, à òàêæе ñ íàõîäя-
ùейñя ïîä îêêóïàцèей òеððèòîðèей Êàðàáàõà.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Ïðîâеäèòе îáñóæäеíèе íà òеìó «Àïðеëüñêèе áîè — íà÷àëî
áîëüøîй ïîáеäû».
2. Êàêîâû ðеçóëüòàòû Àïðеëüñêèõ áîёâ?
3. Сîáеðèòе äîïîëíèòеëüíóþ èíôîðìàцèþ î ãеðîяõ Àïðеëüñêèõ
áîёâ è ïîäãîòîâüòе ïðеçеíòàцèþ.
4. Äàйòе îцеíêó âûñêàçûâàíèþ Ïðеçèäеíòà Àçеðáàйäæàíñêîй
Ðеñïóáëèêè, Âеðõîâíîãî Ãëàâíîêîìàíäóþùеãî Иëüõàìà Àëèеâà:
«Мû íèêîãäà íе ïîçâîëèì ñîçäàíèþ íà íàøèõ çеìëяõ âòî-
ðîãî âûìûøëеííîãî àðìяíñêîãî ãîñóäàðñòâà!»
5. Êîãî еùё èç ãеðîеâ Àïðеëüñêèõ áîёâ âû çíàеòе?

207
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. II cild 19. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. “Azər-
(III-XIII əsrin birinci rübü). Bakı, “Elm”. 2007 baycan Cümhuriyyəti”. Bakı, “Elm”, 1990
2. Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. III cild 20. Mustafa Çəmənli. Mübariz (povest).
(XIII-XVIII əsrlər). Bakı, “Elm”. 2007 Bakı, “Təhsil”, 2010, 96 səh., 2016
3. Azərbaycan tarixi atlası. Bakı, 2007 21. Oqtay Əfəndiyev. Azərbaycan Səfəvilər
4. A.Bakıxanov. Gülüstani-İrəm (Tərcümə edəni dövləti (XVI-XVII əsrlər). Bakı, 2017
M. Əskərli). Bakı, “Minarə”, 2000. 22. Ramiz Dəniz. Əsrləri qabaqlamış alim
5. Abdulla Həsənalı oğlu Fazili. Ulusunu – Nəsirəddin Tusi. Bakı, 2014
tanımayan tanrısını tanımaz. (Atropatena 23. Səbahəddin Eloğlu. Zəngəzur
e. ə. IV – e. VII əsri). Bakı, “Elm” 1992 hadisələri, B.1992
6. Xeyirbəy Qasımov. Orta əsrlərdə 24. Səid Nəfisi. Azərbaycan qəhrəmanı
Azərbaycan mədəniyyəti. Bakı, “As- Babək Xürəmmədin. Bakı,1990
poliqraf”, 2008 25. Solmaz Qaşqay. Manna dövləti. Bakı,
7. Ədalət Tahirzadə. Nadir şah Əfşar. 1993
(Tərcümeyi-hal oçerki). 2-ci nəşr. Bakı, 26. Süleymanov Mehman. Nadir şah.
2005 Tehran, 2010
8. Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. İrəvan 27. Şəmistan Nəzirli. Cümhuriyyət
xanlığı. Bakı, 2007 generalları. Bakı, 1995
9. İrəvan xanlığı Rusiya işğalı və ermənilə- 28. Şəmistan Nəzirli. “1920-ci ildə
rin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçü- Qarabağ döyüşləri”. Bakı, 2009
rülməsi. Əməkdar elm xadimi, AMEA-nın 29. Şəmistan Nəzirli. “General Əli ağa
müxbir üzvü, t.e.d.,prof. Yaqub Mahmu- Şıxlinski və silahdaşları”. Bakı, 2012
dovun elmi redaktorluğu ilə, Bakı, 2010 30. Tusi Xacə Nəsirəddin. “Əxlaqi-
10. Kərim Şükürov. Türkmənçay – 1828: Nasiri”. Bakı, 2005
Tarixi xronika (İxtisarla). Bakı, 2006 31. Tofiq Mustafazadə. Qarabağ xanlığı.
11. Qacar Ç. Azərbaycan Qədim və Orta Bakı, 2009
əsrlərdə görkəmli şəxsiyyətlər. Bakı, 2012 32. Tofiq Mustafazadə. Quba xanlığı.
12. Qarabağnamələr. I kitab. Bakı, “Şərq- Bakı, 2005
Qərb”, 2006 33. Umudlu Vidadi. Şimali Azərbaycanın
13. Qarabağnamələr. II kitab. Bakı, çar Rusiyası tərəfindən işğalı və
“Şərq-Qərb”, 2006 müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizə (1801-
14. Qarabağnamələr. III kitab. Bakı, 1828). Bakı, 2004
“Şərq-Qərb”, 2006 34. Vahid Məhərrəmov. Qanlı gecə - Qanlı
15. Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Azər- tarix. Bakı, 2011
baycan: qısa dövlətçilik tarixi, “Təhsil”, Bakı, 35. Zabil Bayramlı, Bəymirzə Şabiyev.
2005 Azərbaycan Səfəvilər dövləti. Bakı, 2007
16. Yaqub Mahmudov, Camal 36. Ziya Bünyadov. Azərbaycan
Mustafayev. Şuşa – Pənahabad. Bakı, Atabəyləri dövləti (1136-1225-ci illər).
“Təhsil”, 2012 Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007,
17. Y.M.Mahmudov. Azərbaycanın 37. Ziya Bünyadov. Azərbaycan VII-IX
Avropa ölkələri ilə əlaqələri. Ağqoyunlu əsrlərdə. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007
dövrü. (XV əsrin II yarısı). Bakı, “Təhsil”, 38. Əkinçi 1875-1877. “Avrasiya press”
2007 Bakı, 2005
18. Mahmud İsmayıl, Maya Bağırova. 39. “Xalq qəzeti”. 4 aprel 2019
Şəki xanlığı. Bakı, 1997 40. Quba faciəsi. 525-ci qəzet. 17 fevral 2010

Вам также может понравиться