Вы находитесь на странице: 1из 87

ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß

ÀÊÀÄÅÌÈß ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ

Â. Ã. Òêà÷óê, Â. Å. Õàïêî

ÏÑÈÕÎÔÈÇÈÎËÎÃÈß
ÒÐÓÄÀ

Êîíñïåêò ëåêöèé

Êèåâ 1999

1
ÁÁÊ 28.707.3ÿ73
Ò48

Ðåöåíçåíòû: À. Í. Ëàïóòèí, ä-ð áèîë. íàóê, ïðîô.


È. Ñ. Êó÷åðîâ, ä-ð áèîë. íàóê, ïðîô.
Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð È. Â. Õðîíþê

Òêà÷óê Â. Ã., Õàïêî Â. Å.


Ò48 Ïñèõîôèçèîëîãèÿ òðóäà: Êîíñïåêò ëåêöèé. — Ê.: ÌÀÓÏ, 1999. —
88 ñ. — Áèáëèîãð.: ñ. 85.
ISBN 966-7312-79-8
 êîíñïåêòå ëåêöèé êðàòêî èçëîæåí ìàòåðèàë ïî ïñèõîôèçèîëîãèè òðóäà —
âîïðîñû ýôôåêòèâíîñòè ðàáî÷åé ïîçû è ïðîôåññèîíàëüíûõ äåéñòâèé, âëèÿíèå
îòðèöàòåëüíûõ ôàêòîðîâ íà ñîñòîÿíèå ðàáîòîñïîñîáíîñòè ÷åëîâåêà, îñîáåííîñòè
îáó÷åíèÿ, ïðîôåññèîíàëüíîãî îòáîðà è äðóãèå îñîáåííîñòè ïñèõîôèçèîëîãèè
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè.
Äëÿ ñòóäåíòîâ, àñïèðàíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé ñïåöèàëüíîñòè “Ïñèõîëîãèÿ
è ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ”.
ÁÁÊ 28.707.3ÿ73
Ó êîíñïåêò³ ëåêö³é êîðîòêî âèêëàäåíî ìàòåð³àë ³ç ïñèõîô³ç³îëî㳿 ïðàö³ —
ïèòàííÿ åôåêòèâíîñò³ ðîáî÷î¿ ïîçè òà ïðîôåñ³éíèõ ä³é, âïëèâ íåãàòèâíèõ
÷èííèê³â íà ñòàí ïðàöåçäàòíîñò³ ëþäèíè, îñîáëèâîñò³ íàâ÷àííÿ, ôàõîâîãî
â³äáîðó òà ³íø³ îñîáëèâîñò³ ïñèõîô³ç³îëî㳿 òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Äëÿ ñòóäåíò³â, àñï³ðàíò³â òà âèêëàäà÷³â ñïåö³àëüíîñò³ “Ïñèõîëîã³ÿ
òà ñîö³àëüíà ïñèõîëîã³ÿ”.

© Â. Ã. Òêà÷óê, Â. Å. Õàïêî, 1999


© ß. Ñ. Óëàñèê, À. Â. Îâ÷èííèêîâ
(äèçàéí îáëîæêè), 1999
© Ìåæðåãèîíàëüíàÿ Àêàäåìèÿ
ISBN 966-7312-79-8 óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì (ÌÀÓÏ), 1999

2
ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ, îáóñëîâèâøèé ðåçêîå ïîâû-


øåíèå ñêîðîñòè óïðàâëÿåìûõ ïðîöåññîâ, ïðåäúÿâëÿåò ïîâû-
øåííûå òðåáîâàíèÿ ê ñêîðîñòè è òî÷íîñòè äåéñòâèé ðàáîòíè-
êà, êîòîðûå íåðåäêî ïðåâîñõîäÿò âîçìîæíîñòè âîñïðèíèìàþ-
ùèõ àïïàðàòîâ ÷åëîâåêà. Âìåñòå ñ òåì òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ
èñêëþ÷àåò áîëüøèå ýíåðãåòè÷åñêèå çàòðàòû ñî ñòîðîíû ðàáîò-
íèêà, óïðàâëÿþùåãî ïðîèçâîäñòâåííûì ïðîöåññîì. Â ýòîé ñâÿ-
çè ïîêàçàòåëè ìåõàíè÷åñêîé ðàáîòû è ýíåðãåòèêè äâèãàòåëü-
íîãî àïïàðàòà ÷åëîâåêà âñå áîëüøå óòðà÷èâàþò ñâîå çíà÷åíèå
ïðè îöåíêå òÿæåñòè âûïîëíÿåìîé èì ðàáîòû. Óâåëè÷åíèå íà-
ãðóçêè íà ïñèõè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü ñòàâèò çàäà÷ó óñòàíîâ-
ëåíèÿ ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ êðèòåðèåâ äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà
î ñòåïåíè òÿæåñòè òðóäà â óñëîâèÿõ óïðàâëåíèÿ ñëîæíûìè ñè-
ñòåìàìè.
Êàê áû íè áûëè ìîãóùåñòâåííû ïðîèçâîäèòåëüíûå ñèëû, ÷å-
ëîâåê îñòàåòñÿ öåíòðàëüíûì çâåíîì â ëþáîé ñèñòåìå óïðàâëå-
íèÿ ïðîèçâîäñòâåííûìè ïðîöåññàìè. Îäíàêî òðóäîâàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü ÷åëîâåêà â ñâÿçè ñ íàó÷íî-òåõíè÷åñêèì ïðîãðåññîì,
êàê ìû âèäèì, çíà÷èòåëüíî èçìåíèëàñü è ïðåäúÿâëÿåò òåïåðü
áîëåå âûñîêèå òðåáîâàíèÿ ê ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèì ôóíêöèÿì
è ïðîöåññàì. Ïîýòîìó ðîëü òàêèõ ñîâðåìåííûõ íàó÷íûõ äèñ-
öèïëèí, êàê ïñèõîëîãèÿ è ôèçèîëîãèÿ òðóäà â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ çíà÷èòåëüíî âîçðîñëà. Çíàíèå èõ îñíî⠗ íåîáõîäèìîå
óñëîâèå íàó÷íîãî ðåøåíèÿ âàæíåéøèõ âîïðîñîâ â îáëàñòè îð-
ãàíèçàöèè òðóäà è óïðàâëåíèÿ. Êàê ôèçèîëîãèÿ, òàê è ïñèõî-
ëîãèÿ òðóäà ñîñòàâëÿþò ôóíäàìåíò ñèñòåìû íàó÷íîé îðãàíè-
çàöèè òðóäà, êîòîðàÿ ïðèçâàíà íàèëó÷øèì îáðàçîì ñîåäèíèòü
òåõíèêó è ëþäåé â åäèíûé ïðîèçâîäñòâåííûé ïðîöåññ. Ñèñòåìà

3
“÷åëîâåê — òåõíèêà — ñðåäà” òîëüêî òîãäà íàèáîëåå ýôôåê-
òèâíà, êîãäà îñíîâûâàåòñÿ íà ïñèõîëîãè÷åñêèõ è ôèçèîëîãè-
÷åñêèõ çíàíèÿõ.
Öåëü íàó÷íîé îðãàíèçàöèè òðóäà — ñîçäàòü íàèáîëåå áëàãî-
ïðèÿòíûå ïðîèçâîäñòâåííûå óñëîâèÿ, êîòîðûå îáåñïå÷èâàëè áû
îïòèìàëüíûé óðîâåíü ðàáîòîñïîñîáíîñòè è ñîõðàííîñòè çäîðî-
âüÿ ÷åëîâåêà, çàíÿòîãî òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ.  óñïåøíîì
ðåøåíèè ýòîé çàäà÷è âàæíîå ìåñòî çàíèìàþò òàêæå òðåáîâàíèÿ
ïñèõîëîãèè è ôèçèîëîãèè òðóäà.
 äåÿòåëüíîñòè äåëîâûõ ëþäåé çíàíèå îñíîâíûõ çàêîíîìåð-
íîñòåé âëèÿíèÿ óñëîâèé ïðîèçâîäñòâåííîé îáñòàíîâêè, îáîðó-
äîâàíèÿ, ðàáî÷èõ ïîç è äåéñòâèé, òèïîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé
âûñøåé íåðâíîé äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêîâ, ïðè÷èí ïîÿâëåíèÿ
è ñïåöèôèêè ïðîÿâëåíèÿ òåõ èëè èíûõ ïñèõè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé
è èõ ôèçèîëîãè÷åñêîé áàçû î÷åíü âàæíî äëÿ êà÷åñòâåííîãî âû-
ïîëíåíèÿ èìè ôóíêöèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé.

4
Òåìà 1. ÔÈÇÈÎËÎÃÈß ÍÅÐÂÍÎ-
ÌÛØÅ×ÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ

Ñêåëåòíûå ìûøöû ñîñòîÿò èç ìûøå÷íûõ êëåòîê, íàçûâàå-


ìûõ âîëîêíàìè. Âîëîêíà ñîåäèíåíû â ïó÷îê è ïîêðûòû îáî-
ëî÷êîé èç ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè.  ñîñòàâ êàæäîé ìûøöû âõî-
äèò îò ñòà äî äåñÿòêîâ òûñÿ÷ âîëîêîí.
Äèàìåòð ìûøå÷íîãî âîëîêíà êîëåáëåòñÿ îò 12 äî 70 ìêì, à
åãî äëèíà â çàâèñèìîñòè îò ôîðìû è ðàçìåðà ìûøöû ìîæåò äî-
ñòèãàòü 10—12 ñì. Êàæäîå ìûøå÷íîå âîëîêíî îêðóæåíî òîí-
êîé ýëàñòè÷íîé îáîëî÷êîé — ñàðêîëåììîé. Âíóòðè âîëîêíà
íàõîäèòñÿ ñàðêîïëàçìà, âêëþ÷àþùàÿ ñïåöèôè÷åñêèå ñòðóêòó-
ðû. Äëèííûå íèòåâèäíûå îáðàçîâàíèÿ, òÿíóùèåñÿ îò îäíîãî
êîíöà âîëîêíà ê äðóãîìó, íàçûâàþòñÿ ìèîôèáðèëëàìè. Êàæ-
äàÿ ìèîôèáðèëëà ñîñòîèò èç åùå áîëåå òîíêèõ íèòåé ðàçëè÷íî-
ãî äèàìåòðà — ïðîòîôèáðèëë. Òîëñòûå ïðîòîôèáðèëëû ñîñòî-
ÿò èç áåëêà ìèîçèíà, à òîíêèå — èç áåëêà àêòèíà. Îíè ðàñïî-
ëîæåíû â ñòðîãîì ïîðÿäêå ïî âñåé äëèíå ìèîôèáðèëëû, ÷òî
ïðèäàåò âîëîêíó ïîïåðå÷íî-ïîëîñàòóþ èñ÷åð÷åííîñòü. Ïîýòîìó
ñêåëåòíûå ìûøöû è íàçûâàþòñÿ ïîïåðå÷íî-ïîëîñàòûìè. Íèòè
àêòèíà è ìèîçèíà ÿâëÿþòñÿ ñîêðàòèòåëüíûì àïïàðàòîì ìûøå÷-
íîãî âîëîêíà. Êîíöû íèòåé àêòèíà âõîäÿò â ïðîìåæóòêè ìåæ-
äó íèòÿìè ìèîçèíà.
 ñîñòàâ ìûøå÷íîé êëåòêè âõîäÿò ìèòîõîíäðèè. Îíè èãðà-
þò âàæíóþ ðîëü â îêèñëèòåëüíûõ ïðîöåññàõ è ýíåðãåòè÷åñêîì
îáìåíå.  ìûøå÷íîì âîëîêíå ìíîãî ÿäåð.
Ìûøå÷íîå âîëîêíî õàðàêòåðèçóåòñÿ òàêèìè ôèçèîëîãè÷åñêè-
ìè ñâîéñòâàìè: âîçáóäèìîñòüþ, ò. å. ñïîñîáíîñòüþ îòâå÷àòü âîç-
áóæäåíèåì íà ðàçäðàæåíèå; ïðîâîäèìîñòüþ, ò. å. ñïîñîáíîñòüþ
ïðîâîäèòü âîçáóæäåíèå â îáå ñòîðîíû îò ìåñòà ðàçäðàæåíèÿ ïî
âñåé äëèíå; ñîêðàòèìîñòüþ, ò. å. ñïîñîáíîñòüþ ñîêðàùàòüñÿ
èëè èçìåíÿòü ñòåïåíü íàïðÿæåíèÿ ïðè âîçáóæäåíèè.
Ñêåëåòíûå ìûøöû — àêòèâíàÿ ÷àñòü äâèãàòåëüíîãî àïïàðà-
òà. Îíè âûïîëíÿþò òàêèå ôóíêöèè: ïåðåìåùàþò òåëî â ïðî-
ñòðàíñòâå (õîäüáà, áåã, ïðûæêè, ïëàâàíèå); ïåðåìåùàþò ÷àñòè

5
òåëà îòíîñèòåëüíî äðóã äðóãà (äâèæåíèÿ êîíå÷íîñòåé, ãîëîâû,
òóëîâèùà è ò. ä.); ïîääåðæèâàþò ïîëîæåíèå òåëà â îïðåäåëåí-
íîé ïîçå (ñèäÿ÷åé, ñòîÿ÷åé è ò. ä.).
Ôóíêöèÿ íåðâíîãî âîëîêíà ñîñòîèò â ïðîâåäåíèè èìïóëüñîâ,
÷òî ïîä÷èíåíî îïðåäåëåííûì çàêîíîìåðíîñòÿì.
1. Çàêîí äâóñòîðîííåãî ïðîâåäåíèÿ âîçáóæäåíèÿ: âîçáóæäå-
íèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî íåðâíîìó âîëîêíó â îáå ñòîðîíû îò
ìåñòà íàíåñåíèÿ ðàçäðàæåíèÿ.
2. Çàêîí èçîëèðîâàííîãî ïðîâåäåíèÿ âîçáóæäåíèÿ: âîçáóæ-
äåíèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ òîëüêî ïî îäíîìó íåðâíîìó âîëîêíó,
íå ïåðåõîäÿ íà äðóãèå.
3. Çàêîí ôèçèîëîãè÷åñêîé íåïðåðûâíîñòè: äëÿ ïðîâåäåíèÿ
âîçáóæäåíèÿ íåîáõîäèìà ñòðóêòóðíàÿ è ôóíêöèîíàëüíàÿ öå-
ëîñòíîñòü íåðâíîãî âîëîêíà. Íåðâíîå âîëîêíî ïðàêòè÷åñêè íå-
óòîìëÿåìî; åãî ðàáîòîñïîñîáíîñòü ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè âîç-
áóäèìûìè òêàíÿìè çíà÷èòåëüíî âûøå.
Îñíîâíàÿ ôóíêöèÿ ìûøöû — ñîêðàùåíèå, ò. å. èçìåíåíèå
íàïðÿæåíèÿ. Äëÿ ðåàëèçàöèè ýòîé ôóíêöèè íåîáõîäèìî, ÷òî-
áû âîçáóæäåíèå ïåðåøëî ñ íåðâà íà ìûøöó. Ýòî ïðîèñõîäèò â
ìåñòå êîíòàêòà îêîí÷àíèÿ äâèãàòåëüíîãî íåðâà ñ ìûøå÷íûìè
âîëîêíàìè, êîòîðûé íàçûâàåòñÿ íåðâíî-ìûøå÷íûì ñîåäèíåíè-
åì. Êàæäîå íåðâíî-ìûøå÷íîå ñîåäèíåíèå ñîñòîèò èç ìåìáðàí
íåðâíîãî îêîí÷àíèÿ (ïðåñèíàïòè÷åñêîé ìåìáðàíû) è ìûøå÷íî-
ãî âîëîêíà (ïîñòñèíàïòè÷åñêîé ìåìáðàíû), à òàêæå ðàñïîëî-
æåííîé ìåæäó íèìè ñèíàïòè÷åñêîé ùåëè.
Âîçáóæäåíèå ñ íåðâà íà ìûøöó ïåðåäàåòñÿ ñ ïîìîùüþ îñîáî-
ãî õèìè÷åñêîãî âåùåñòâà, íàçûâàåìîãî ìåäèàòîðîì.  íåðâíî-
ìûøå÷íîì ñîåäèíåíèè ìåäèàòîðîì ñëóæèò àöåòèëõîëèí. Îí
îáðàçóåòñÿ â îðãàíèçìå èç âèòàìèíà õîëèíà, îòíîñÿùåãîñÿ ê
âèòàìèíàì ãðóïïû Â. Àöåòèëõîëèí íàõîäèòñÿ â ïóçûðüêàõ,
ðàñïîëîæåííûõ â îêîí÷àíèè äâèãàòåëüíîãî íåðâà. Ìåõàíèçì
ïåðåäà÷è âîçáóæäåíèÿ ñîñòîèò â ñëåäóþùåì. Âîëíà âîçáóæäå-
íèÿ ïî äâèãàòåëüíîìó íåðâó ïîñòóïàåò â åãî îêîí÷àíèå è âûñ-
âîáîæäàåò àöåòèëõîëèí èç ïóçûðüêîâ. Àöåòèëõîëèí ÷åðåç ïðå-
ñèíàïòè÷åñêóþ ìåìáðàíó âõîäèò â ñèíàïòè÷åñêóþ ùåëü è äåé-
ñòâóåò íà ïîñòñèíàïòè÷åñêóþ ìåìáðàíó ìûøå÷íîãî âîëîêíà.
Ïîä âëèÿíèåì àöåòèëõîëèíà èçìåíÿåòñÿ åå ýëåêòðè÷åñêèé çà-
ðÿä, ÷òî âûçûâàåò âîçáóæäåíèå ìûøå÷íîãî âîëîêíà.

6
Âëèÿíèå àöåòèëõîëèíà óñèëèâàåòñÿ áëàãîäàðÿ âçàèìîäåéñò-
âèþ ñ îñîáûì âåùåñòâîì, íàõîäÿùèìñÿ â ìûøå÷íîé ìåìáðà-
íå, — õîëèíîðåöåïòîðîì.
Âîçáóæäåíèå, ïåðåäàþùååñÿ ñ íåðâà íà ìûøöó, õàðàêòåðè-
çóåòñÿ, âî-ïåðâûõ, íèçêîé ñêîðîñòüþ ïðîâåäåíèÿ, êîòîðàÿ â
òûñÿ÷è ðàç ìåíüøå, ÷åì â íåðâíîì âîëîêíå (çàìåäëåíèå ïðîâå-
äåíèÿ âîçáóæäåíèÿ â íåðâíî-ìûøå÷íîì ñîåäèíåíèè âûçâàíî
íåîáõîäèìîñòüþ íàêîïëåíèÿ àöåòèëõîëèíà â íåðâíîì îêîí÷à-
íèè), âî-âòîðûõ, ïðîâåäåíèåì âîçáóæäåíèÿ òîëüêî â íàïðàâëå-
íèè íåðâ—ìûøöà, ÷òî îáóñëîâëåíî ñòðîåíèåì ïðåñèíàïòè÷åñ-
êèõ è ïîñòñèíàïòè÷åñêèõ ìåìáðàí (â íåðâå è ìûøöå âîçáóæäå-
íèå ïðîâîäèòñÿ â îáå ñòîðîíû îò ìåñòà ðàçäðàæåíèÿ).
 íàñòîÿùåå âðåìÿ ìåõàíèçì ìûøå÷íîãî ñîêðàùåíèÿ ïðèíÿ-
òî îáúÿñíÿòü ñ ïîçèöèé òåîðèè ñêîëüæåíèÿ.
Íàïîìíèì, ÷òî ñîêðàòèìîñòü — ýòî ñïîñîáíîñòü ìûøå÷íîé
òêàíè ñîêðàùàòüñÿ èëè èçìåíÿòü íàïðÿæåíèå ïðè âîçáóæäåíèè.
 îñíîâå ìûøå÷íîãî ñîêðàùåíèÿ ëåæèò äâèæåíèå íèòåé àêòèíà
îòíîñèòåëüíî íèòåé ìèîçèíà. Â ñîñòîÿíèè ïîêîÿ äëèííûå òîí-
êèå íèòè àêòèíà âõîäÿò ñâîèìè êîíöàìè â ïðîìåæóòêè ìåæäó
òîëñòûìè è êîðîòêèìè íèòÿìè ìèîçèíà. Ïðè ñîêðàùåíèè ìûø-
öû íèòè àêòèíà íà÷èíàþò ñáëèæàòüñÿ, ñêîëüçÿ ìåæäó ìèîçèíî-
âûõ íèòåé, è âäâèãàþòñÿ â ïðîìåæóòêè ìåæäó íèìè. Â ðåçóëü-
òàòå ìûøöà ñîêðàùàåòñÿ. Ñàìè íèòè àêòèíà íå óêîðà÷èâàþòñÿ.
Èçìåíÿåòñÿ ëèøü ðàññòîÿíèå ìåæäó èõ êîíöàìè: ïðè ñîêðàùå-
íèè îíî óìåíüøàåòñÿ, ïðè ðàñòÿæåíèè — óâåëè÷èâàåòñÿ.
Ñîêðàùåíèå ìûøå÷íîãî âîëîêíà ïðîèñõîäèò çà ñ÷åò ýíåðãèè,
îáðàçóþùåéñÿ â ðåçóëüòàòå ñëîæíûõ õèìè÷åñêèõ ïðåâðàùåíèé.
Èñòî÷íèêîì ýíåðãèè äëÿ ñêîëüæåíèÿ íèòåé àêòèíà, à ñëåäîâà-
òåëüíî, è äëÿ ìûøå÷íîãî ñîêðàùåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ àäåíîçèíòðè-
ôîñôîðíàÿ êèñëîòà (ÀÒÔ).
Îäèíî÷íîå ðàçäðàæåíèå ìûøöû âûçûâàåò åå îäèíî÷íîå ñî-
êðàùåíèå.  íåì ðàçëè÷àþò ôàçó ñîêðàùåíèÿ è ôàçó ðàññëàá-
ëåíèÿ. Ñîêðàùåíèå ìûøöû íà÷èíàåòñÿ íåñêîëüêî ïîçæå ðàç-
äðàæåíèÿ. Èíòåðâàë ìåæäó ðàçäðàæåíèåì è íà÷àëîì ñîêðàùå-
íèÿ íàçûâàåòñÿ ëàòåíòíûì ïåðèîäîì. Â ýòî âðåìÿ â ìûøöå
ïðîèñõîäÿò ïðîöåññû, ïîäãîòàâëèâàþùèå åå ê ñîêðàùåíèþ.
Ñèëà îäèíî÷íîãî ñîêðàùåíèÿ çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà ìûøå÷íûõ
âîëîêîí, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ äâèãàòåëüíîé åäèíèöû: ÷åì áîëüøå

7
âîëîêîí, òåì áîëüøå ñèëà ñîêðàùåíèÿ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñî-
êðàùåíèÿ çàâèñèò îò ñâîéñòâ äâèãàòåëüíîé åäèíèöû, è ìåäëåí-
íûå äâèãàòåëüíûå åäèíèöû ñîêðàùàþòñÿ ïðèìåðíî â ÷åòûðå
ðàçà äîëüøå, ÷åì áûñòðûå.
Ïîêà ÷àñòîòà ðàçäðàæåíèé ìûøöû íå ïðåâûøàåò îïðåäåëåí-
íîé âåëè÷èíû, ìûøöà îòâå÷àåò íà êàæäîå ðàçäðàæåíèå îäèíî÷-
íûì ñîêðàùåíèåì. Ïðè ïîâûøåíèè ÷àñòîòû èìïóëüñàöèè äâè-
ãàòåëüíàÿ åäèíèöà íà÷èíàåò îòâå÷àòü òåòàíè÷åñêèì ñîêðàùåíè-
åì, ïðè êîòîðîì êàæäîå íîâîå ñîêðàùåíèå íà÷èíàåòñÿ åùå äî
îêîí÷àíèÿ ïðåäûäóùåãî, è â ðåçóëüòàòå öåëàÿ ñåðèÿ ñîêðàùå-
íèé êàê áû ñëèâàåòñÿ â îäíî. Ïðè òåòàíè÷åñêîì ñîêðàùåíèè
íàïðÿæåíèå ìûøå÷íûõ âîëîêîí áîëüøå, ÷åì ïðè îäèíî÷íîì.
Ïîñëå òåòàíè÷åñêîãî ñîêðàùåíèÿ äëèíà ìûøå÷íûõ âîëîêîí
âîññòàíàâëèâàåòñÿ íå ñðàçó. Ýòî ÿâëåíèå ïîëó÷èëî íàçâàíèå
ïîñëåòåòàíè÷åñêîé êîíòðàêòóðû.
Ïðè ðàáîòå â ðåæèìå îäèíî÷íûõ ñîêðàùåíèé ìûøöà óñïåâà-
åò âîññòàíîâèòü ðàáîòîñïîñîáíîñòü, òàê êàê êàæäîå ïîñëåäóþ-
ùåå ñîêðàùåíèå íàñòóïàåò ïîñëå ôàçû ðàññëàáëåíèÿ. Ïðè òà-
êîì ðåæèìå ðàáîòà ìûøöû ìîæåò ïðîäîëæàòüñÿ äîëãî. Ïðè
ðàáîòå â ðåæèìå òåòàíè÷åñêèõ ñîêðàùåíèé êàæäîå ïîñëåäóþ-
ùåå ñîêðàùåíèå íà÷èíàåòñÿ äî îêîí÷àíèÿ ïðåäûäóùåãî, ïîýòî-
ìó âîññòàíîâèòåëüíûå ïðîöåññû â ìûøöå íå óñïåâàþò ïðîèçîé-
òè. Òàêàÿ ðàáîòà äîëãî ïðîäîëæàòüñÿ íå ìîæåò.
Ìåõàíè÷åñêàÿ ðåàêöèÿ ìûøöû íà âîçáóæäåíèå ñâîäèòñÿ ê
åå óêîðî÷åíèþ (ñîêðàùåíèþ) èëè íàïðÿæåíèþ. Òà èëè èíàÿ
ôîðìà âíåøíåãî ïðîÿâëåíèÿ âîçáóæäåíèÿ ìûøöû çàâèñèò îò
ðåæèìà åå äåÿòåëüíîñòè. Ðàçëè÷àþò òðè ðåæèìà ìûøå÷íîé äå-
ÿòåëüíîñòè.
Ïðè îòñóòñòâèè ïðåïÿòñòâèé äëÿ óêîðî÷åíèÿ ìûøöû ïðîèñ-
õîäèò åå ñîêðàùåíèå. Íàïðÿæåíèå ìûøöû îñòàåòñÿ ïîñòîÿí-
íûì, à äëèíà óìåíüøàåòñÿ. Òàêîé ðåæèì ìûøå÷íîé äåÿòåëü-
íîñòè íàçûâàåòñÿ èçîòîíè÷åñêèì. Ïðèìåðîì èçîòîíè÷åñêîãî
ñîêðàùåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñâîáîäíîå ïîäíÿòèå ìûøöåé ãðóçà.
Ïðè íåâîçìîæíîñòè óêîðî÷åíèÿ ìûøöû â íåé èçìåíÿåòñÿ íà-
ïðÿæåíèå. Äëèíà ìûøöû îñòàåòñÿ ïîñòîÿííîé, à íàïðÿæåíèå
âîçðàñòàåò. Ýòî èçîìåòðè÷åñêèé ðåæèì ìûøå÷íîé äåÿòåëüíîñòè.
Ðåæèì, ïðè êîòîðîì ìûøöà èçìåíÿåò íàïðÿæåíèå è óêîðà-
÷èâàåòñÿ, íàçûâàåòñÿ àóêñîòîíè÷åñêèì.

8
Èçîòîíè÷åñêèé ðåæèì äåÿòåëüíîñòè ìûøö â ÷èñòîì âèäå
ïðàêòè÷åñêè íå âñòðå÷àåòñÿ. Èçîìåòðè÷åñêèé ðåæèì èìååò ìåñ-
òî ïðè ñòàòè÷åñêîé ðàáîòå. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåí àóêñîòîíè-
÷åñêèé ðåæèì äåÿòåëüíîñòè ìûøö.
Òðóäîâûå ïðîöåññû òðåáóþò ÷ðåçâû÷àéíî òîíêîé ðåãóëÿöèè
ìûøå÷íîãî íàïðÿæåíèÿ.
Âî-ïåðâûõ, ìûøå÷íîå íàïðÿæåíèå çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà
àêòèâíûõ, ò. å. ðàáîòàþùèõ, äâèãàòåëüíûõ åäèíèö. Â ñîñòàâ
äâèãàòåëüíîé åäèíèöû âõîäÿò íåðâíàÿ êëåòêà (ìîòîíåéðîí),
íåðâ (àêñîí), íåðâíî-ìûøå÷íîå ñîåäèíåíèå (ñèíàæ), ìûøå÷íîå
âîëîêíî (ìèîôèáðèëëà). Â ñîñòàâ îäíîé ìûøöû âõîäèò íå-
ñêîëüêî òûñÿ÷ äâèãàòåëüíûõ åäèíèö. Îáû÷íî òîëüêî ÷àñòü èç
íèõ íàõîäèòñÿ â àêòèâíîì ñîñòîÿíèè. Êàê ïðàâèëî, â îáû÷íûõ
óñëîâèÿõ íàïðÿæåíèå ìûøöû îáåñïå÷èâàþò ìàëûå äâèãàòåëü-
íûå åäèíèöû, èìåþùèå áîëåå íèçêèé ïîðîã âîçáóæäåíèÿ. ×åì
áîëüøå àêòèâíûõ äâèãàòåëüíûõ åäèíèö (ìàëûõ è áîëüøèõ),
òåì áîëüøå íàïðÿæåíèå ìûøöû.
Ïðè ýòîì ìîæåò èìåòü çíà÷åíèå è ðåãóëÿöèÿ âûáîðà àêòèâè-
çèðóåìûõ äâèãàòåëüíûõ åäèíèö, ó÷àñòèå êîòîðûõ â îáåñïå÷å-
íèè íàïðÿæåíèÿ áóäåò íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì. Âñå äâèãàòåëü-
íûå åäèíèöû, âõîäÿùèå â ñîñòàâ îäíîé ìûøöû, ðàçëè÷àþòñÿ
ïî ñêîðîñòè è ñèëå ñîêðàùåíèÿ, ìåñòîïîëîæåíèþ â ìûøöå,
ìåñòàì ïðèêðåïëåíèÿ èõ ìûøå÷íûõ âîëîêîí. Âûáîð òåõ èëè
èíûõ äâèãàòåëüíûõ åäèíèö â êîíêðåòíîé ñèòóàöèè èìååò áîëü-
øîå çíà÷åíèå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìûøå÷íîãî íàïðÿæåíèÿ.
Âî-âòîðûõ, ìûøå÷íîå íàïðÿæåíèå îïðåäåëÿåòñÿ ðåæèìîì
àêòèâíîñòè äâèãàòåëüíûõ åäèíèö, êîòîðîå, â ñâîþ î÷åðåäü, çà-
âèñèò îò ÷àñòîòû èìïóëüñàöèè óïðàâëÿþùåãî åþ ìîòîíåéðîíà:
÷åì âûøå ÷àñòîòà èìïóëüñà, òåì áîëüøå àêòèâíîñòü äâèãàòåëü-
íîé åäèíèöû è òåì áîëüøåå íàïðÿæåíèå âîçíèêàåò â åå ìûøå÷-
íûõ âîëîêíàõ.
Â-òðåòüèõ, â ðåãóëÿöèè ìûøå÷íîãî íàïðÿæåíèÿ èãðàåò ðîëü
ñîãëàñîâàíèå àêòèâíîñòè ðàçíûõ äâèãàòåëüíûõ åäèíèö âî âðå-
ìåíè. Äâèãàòåëüíûå åäèíèöû ìîãóò ñîêðàùàòüñÿ îäíîâðåìåííî
(ñèíõðîííî) è ïîî÷åðåäíî (àñèíõðîííî). Ñèíõðîííîå ñîêðàùå-
íèå ãðóïïû äâèãàòåëüíûõ åäèíèö îáåñïå÷èâàåò áîëüøåå íàïðÿ-
æåíèå, ÷åì àñèíõðîííîå. Ïðè àñèíõðîííîé ðàáîòå äâèãàòåëü-
íûõ ìûøö äîëüøå ïîääåðæèâàåòñÿ ïîñòîÿíñòâî íàïðÿæåíèÿ,

9
äâèæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ áîëåå ïëàâíî.  îáû÷íûõ óñëîâèÿõ
áîëüøèíñòâî äâèãàòåëüíûõ åäèíèö ðàáîòàåò àñèíõðîííî. Ïðè
óòîìëåíèè îíè íà÷èíàþò ðàáîòàòü ñèíõðîííî. Âíåøíå ýòî âû-
ðàæàåòñÿ â íàðóøåíèè ïëàâíîñòè è òî÷íîñòè äâèæåíèé, â âîç-
íèêíîâåíèè äðîæàíèÿ (òðåìîðà).
Ìûøöû êàê ôèçè÷åñêèå òåëà îáëàäàþò ðÿäîì ìåõàíè÷åñêèõ
ñâîéñò⠗ óïðóãîñòüþ, âÿçêîñòüþ, ïîëçó÷åñòüþ, ðåëàêñàöèåé.
Êàê áèîëîãè÷åñêèå îáúåêòû ìûøöû ïðîÿâëÿþò ñâîéñòâà âîçáó-
äèìîñòè è ñîêðàòèìîñòè. Âñå íàçâàííûå ñâîéñòâà òåñíî âçàèìî-
ñâÿçàíû.
Óïðóãîñòü ïðîÿâëÿåòñÿ â âîçíèêíîâåíèè íàïðÿæåíèÿ â ìû-
øöå ïðè åå äåôîðìàöèè ïîä äåéñòâèåì íàãðóçêè, âÿçêîñòü —
â çàìåäëåíèè äåôîðìàöèè âíóòðåííèìè ñèëàìè. Ïîëçó÷åñòü —
ýòî ñâîéñòâî ìûøöû èçìåíÿòü ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ñîîòíîøåíèå
“äëèíà — íàïðÿæåíèå”: íàãðóæåííàÿ (íàïðÿæåííàÿ) ìûøöà
èìååò ñîîòâåòñòâóþùóþ äëèíó; ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ïðè òîé
æå íàãðóçêå è íàïðÿæåíèè ýòà äëèíà óâåëè÷èâàåòñÿ. Ðåëàêñà-
öèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ðàñòÿíóòàÿ ìûøöà, ñîõðàíÿÿ äëè-
íó, ïîñòåïåííî ñ òå÷åíèåì âðåìåíè óìåíüøàåò ñâîå íàïðÿæåíèå,
ðàññëàáëÿåòñÿ.
Ñîâîêóïíîñòü ýòèõ ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ âî âñåâîçìîæíûõ
ñî÷åòàíèÿõ â ðàçëè÷íûõ óñëîâèÿõ, â ñóùíîñòè, è åñòü òî, ÷òî
íàçûâàåòñÿ ýëàñòè÷íîñòüþ ìûøöû. Âûñîêîýëàñòè÷íîé ìûø-
öå ñâîéñòâåííû çíà÷èòåëüíàÿ ðàñòÿæèìîñòü, áîëüøàÿ æåñò-
êîñòü ïðè ñèëüíîì ðàñòÿãèâàíèè è ìàëûå ïîòåðè ýíåðãèè ïðè
äåôîðìàöèÿõ.
Ìûøöû, âëèÿþùèå íà äâèæåíèÿ, êàê ïðàâèëî, ôóíêöèî-
íèðóþò íå èçîëèðîâàííî, à ãðóïïàìè. Âçàèìîäåéñòâèå ìûøö
îñóùåñòâëÿåòñÿ âíóòðè ãðóïï, à òàêæå ìåæäó ãðóïïàìè ìûøö.
Ìûøöû, îêðóæàþùèå ñóñòàâ, ïðè äâèæåíèè ðàçäåëÿþòñÿ íà
ôóíêöèîíàëüíûå ãðóïïû: ñèíåðãèñòû (ñîâìåñòíîãî äåéñòâèÿ),
âûïîëíÿþùèå ïðåîäîëåâàþùóþ ðàáîòó, è èõ àíòàãîíèñòû
(ïðîòèâîïîëîæíîãî äåéñòâèÿ), âûïîëíÿþùèå óñòóïàþùóþ ðà-
áîòó.
Ñîâìåñòíàÿ òÿãà ãðóïïû ìûøö è äåéñòâèå äðóãèõ âíåøíèõ
ñèë äëÿ çâåíà ñèë îïðåäåëÿþò â ëþáîì ñóñòàâå âåëè÷èíó ñêî-
ðîñòè, à â ñóñòàâàõ ñî ìíîãèìè ñòåïåíÿìè ïîäâèæíîñòè — åùå
è íàïðàâëåíèå äâèæåíèÿ.

10
Íàïðÿæåíèå ñèíåðãèñòîâ ïðè ðàçíûõ ñîïðîòèâëåíèÿõ èçìå-
íÿåòñÿ ñîîòâåòñòâåííî èçìåíåíèþ ñîïðîòèâëåíèÿ, àíòàãîíèñòû
æå íàïðÿãàþòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî ïðè óìåíüøàþùåìñÿ ñîïðî-
òèâëåíèè (ñèëû èíåðöèè), à òàêæå ïðè îáùèõ áîëüøèõ íàãðóç-
êàõ íà ñóñòàâ.
Âñå ñîïðîòèâëåíèÿ äâèæåíèþ ïî âåëè÷èíå ðàçäåëÿþòñÿ íà
ïîñòîÿííûå, óâåëè÷èâàþùèåñÿ è óìåíüøàþùèåñÿ. Ïðèìåðàìè
ïîñòîÿííûõ ñîïðîòèâëåíèé ñëóæàò âåñ, ñèëà òðåíèÿ. Ïðèìåð
óâåëè÷èâàþùèõñÿ ñîïðîòèâëåíèé — íàðàñòàþùèå ñèëû óïðó-
ãîé äåôîðìàöèè.  îáîèõ ñëó÷àÿõ ïðîòèâîäåéñòâèå àíòàãîíèñ-
òîâ ïðè ðåãóëèðîâàíèè ñêîðîñòè íå ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì.
Äåéñòâèòåëüíî, àíòàãîíèñòû ïðè ïîñòîÿííûõ è íàðàñòàþùèõ
ñîïðîòèâëåíèÿõ íå âêëþ÷àòñÿ â ðàáîòó (ïîêà èõ ñèëüíî íå ðàñ-
òÿíóò). Ïðè óìåíüøàþùèõñÿ æå ñîïðîòèâëåíèÿõ àíòàãîíèñòû
áûñòðåå âñòóïàþò â ðàáîòó — ïðèòîðìàæèâàþò çâåíî è ýòèì
îáåñïå÷èâàþò òî÷íîñòü äâèæåíèÿ, ïðåäóïðåæäàÿ òðàâìó â ñëó-
÷àå ïðåäåëüíî áûñòðîãî îêîí÷àíèÿ äâèæåíèÿ.
Íàïðÿæåíèÿ ñèíåðãèñòîâ â ýòèõ òðåõ ñëó÷àÿõ ñîîòâåòñòâóþò
ñîïðîòèâëåíèÿì (ïîñòîÿííûå, íàðàñòàþùèå, óáûâàþùèå). Âðå-
ìÿ âêëþ÷åíèÿ ìûøö â ðàáîòó è âûêëþ÷åíèÿ èç íåå çàâèñèò îò
êîíêðåòíûõ óñëîâèé äâèæåíèÿ.
Ðîëü èíåðöèîííûõ è óïðóãèõ ñèë ïðè ìåäëåííûõ è áûñòðûõ
äâèæåíèÿõ íå îäèíàêîâà. Ñîãëàñîâàíèå ðàáîòû ñèíåðãèñòîâ è
àíòàãîíèñòîâ â çàâèñèìîñòè îò ñêîðîñòè äâèæåíèÿ ñóùåñòâåííî
ðàçëè÷àåòñÿ. Ïîýòîìó ó÷àñòèå ìûøö â ìåäëåííûõ è áûñòðûõ
äâèæåíèÿõ, äàæå îäèíàêîâûõ ïî ôîðìå, ðàçëè÷íî.
Ìîìåíòû âêëþ÷åíèÿ ìûøöû â ðàáîòó è âûêëþ÷åíèÿ èç íåå
îïðåäåëÿþòñÿ çîíîé åå àêòèâíîñòè è îïòèìàëüíîé çîíîé, ÷òî
ïðèâîäèò ïî õîäó äâèæåíèÿ ê ïîñòîÿííîìó èçìåíåíèþ òÿãè
ìûøö — ïåðåðàñïðåäåëåíèþ íàïðÿæåíèé.
Êàæäàÿ ìûøöà èìååò â îïðåäåëåííîì äâèæåíèè ñâîþ çîíó
àêòèâíîñòè, â ïðåäåëàõ êîòîðîé îíà ìîæåò âûïîëíÿòü íåîáõî-
äèìóþ äëÿ ýòîãî äâèæåíèÿ ôóíêöèþ. Ãðàíèöû ýòîé çîíû ìî-
ãóò ñîñòàâëÿòü ïðåäåëû âîçìîæíîãî ðàçìàõà äâèæåíèÿ èëè
ïîçû, ïî äîñòèæåíèè êîòîðûõ ìûøöà óæå íå â ñîñòîÿíèè îñó-
ùåñòâëÿòü òðåáóåìóþ äëÿ äàííîãî äâèæåíèÿ ôóíêöèþ, õîòÿ
çâåíî åùå ñïîñîáíî ïðîäîëæàòü äâèæåíèå â ýòîì íàïðàâëåíèè.
Ãðàíèöû çîíû àêòèâíîñòè â ìíîãîîñíîì ñóñòàâå îïðåäåëÿþòñÿ

11
ñìåíîé ôóíêöèè ìûøö â ìîìåíò èõ íàèìåíüøåé äëèíû. Åñëè
äâèæåíèå çâåíà ïðîäîëæàåòñÿ äàëåå ýòîé ãðàíèöû, òî è ðåæèì
ìûøöû ìåíÿåòñÿ (ñ ïðåîäîëåâàþùåé ðàáîòû íà óñòóïàþùóþ
èëè íàîáîðîò).
Êðîìå òîãî, ó êàæäîé ìûøöû åñòü îïòèìàëüíàÿ çîíà äåé-
ñòâèÿ ïðè îïðåäåëåííîì ðåæèìå ðàáîòû. Â ýòîé çîíå åå òÿãà â
äàííîì äâèæåíèè íàèáîëåå ýôôåêòèâíà. Ãðàíèöû îïòèìàëüíîé
çîíû çàâèñÿò îò óñëîâèé ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ìûøöû: îò
òîãî, êàê îíà ðàñòÿíóòà, ïîä êàêèì óãëîì òÿíåò (êàêîâî åå ïëå-
÷î ñèëû).
 ïðåäåëàõ îïòèìàëüíîé çîíû ðàçëè÷àþò åùå àêöåíòèðóå-
ìûé ó÷àñòîê, ãäå ìîìåíò ñèëû òÿãè ìûøöû íàèáîëüøèé. Ìåñ-
òîïîëîæåíèå ýòîãî ó÷àñòêà çàâèñèò çà÷àñòóþ îò ñîãëàñîâàíèÿ
îäíèõ äâèæåíèé ñ äâèæåíèÿìè äðóãèõ çâåíüåâ.
Ïðè âõîäå â ñîîòâåòñòâóþùóþ çîíó ìûøöà îáû÷íî âîçáóæ-
äàåòñÿ, à âûõîäÿ èç íåå — âûêëþ÷àåòñÿ èç àêòèâíîé äåÿòåëü-
íîñòè; ïðè ýòîì åå íàïðÿæåíèå èçìåíÿåòñÿ. Ñëåäîâàòåëüíî,
ðàñïðåäåëåíèå íàïðÿæåíèé â ãðóïïå ìûøö îïðåäåëåííîãî ñóñ-
òàâà ïî õîäó äâèæåíèÿ òàêæå èçìåíÿåòñÿ. Íåðâíîé ñèñòåìîé
âíîñÿòñÿ íåîáõîäèìûå óòî÷íåíèÿ êàê ìîìåíòîâ âêëþ÷åíèÿ
ìûøö â ðàáîòó è âûêëþ÷åíèÿ èç íåå, òàê è âåëè÷èíû íàïðÿæå-
íèÿ (âûçâàííûå êîîðäèíàöèîííûì íåñîîòâåòñòâèåì òÿãå äðó-
ãèõ ìûøö ñóñòàâà).

Òåìà 2. ÐÀÁÎ×ÈÅ ÏÎÇÛ


È ÄÂÈÆÅÍÈß

Ðàáî÷åå ìåñòî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïåðâè÷íîå çâåíî â îáùåé


ñèñòåìå îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà. Îíî èìååò
ïðîñòðàíñòâåííóþ îãðàíè÷åííîñòü â âèäå ó÷àñòêà ïðîèçâîä-
ñòâåííîé ïëîùàäè, íà êîòîðîé òðóäèòñÿ ðàáîòíèê. Íà ýòîì
ó÷àñòêå íàõîäÿòñÿ íåîáõîäèìûå äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáî÷èõ îïå-
ðàöèé ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà.

12
Íà ðàáî÷åì ìåñòå ìåæäó ÷åëîâåêîì è îêðóæàþùåé ñðåäîé
ïðîèñõîäèò íåïîñðåäñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, êîòîðîå ïðåäïî-
ëàãàåò ðàñõîäîâàíèå ðàáî÷åé ñèëû, çàòðàòó òðóäà â êîíêðåòíîé
åãî ôîðìå. Ïîýòîìó èçìåíåíèÿ ôèçèîëîãè÷åñêèõ è ïñèõè÷åñêèõ
ôóíêöèé ïðÿìî è íåïîñðåäñòâåííî çàâèñÿò êàê îò õàðàêòåðà
âûïîëíÿåìîé îïåðàöèè, òàê è îò óñëîâèé òðóäà íà ðàáî÷åì ìå-
ñòå, îò òîãî, íàñêîëüêî îíî ðàöèîíàëüíî îðãàíèçîâàíî.
Ïëàíèðóåòñÿ ðàáî÷åå ìåñòî ñ ó÷åòîì äâóõ ïðèíöèïèàëüíûõ
ïîëîæåíèé: îíî äîëæíî ñîçäàâàòü ìàêñèìóì óäîáñòâ äëÿ ðà-
áîòíèêà ïðè âûïîëíåíèè èì ïðîèçâîäñòâåííîãî çàäàíèÿ; ïðè
ýòîì íóæíî èñõîäèòü èç òîãî, ÷òî ðàáî÷åå ìåñòî èìååò îðãàíè-
÷åñêóþ ñâÿçü ñ äðóãèìè ðàáî÷èìè ó÷àñòêàìè. Êðîìå òîãî, íå-
îáõîäèìû äàííûå àíòðîïîìåòðèè: ñâåäåíèÿ î ðàçìåðàõ ÷åëîâå-
÷åñêîãî òåëà, äëèíå ãîëîâû, êîðïóñà, òóëîâèùà, ðóê, íîã, èõ
ñîñòàâíûõ. Âñå ýòè ñâåäåíèÿ ñãðóïïèðîâàíû ïî ðàçëè÷íûì ïðèç-
íàêàì: ðîñòó, ïîëó è ýòíîãðàôè÷åñêîìó êðèòåðèþ.
Ïðè ðåøåíèè âîïðîñà î ðàáî÷åé ïîçå è ñåíñîìîòîðíîì ïîëå
ó÷èòûâàþòñÿ äàííûå î âîçìîæíîñòÿõ ÷åëîâåêà âîçäåéñòâîâàòü
íà êîìïîíåíòû ðàáî÷åãî ìåñòà, èñïîëüçóÿ ñâîé äâèãàòåëüíûé
àïïàðàò.
Íîðìàëüíàÿ ðàáî÷àÿ çîíà ïðè âûïîëíåíèè ðàáîòû â ïîçå
ñèäÿ îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâå àíòðîïîìåòðè÷åñêèõ äàííûõ. Ïðè
ýòîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ íîã ðàáîòíèêà ïîä ðàáî÷åé ïëîñêîñòüþ, à òàêæå ñîîòâåò-
ñòâóþùàÿ âûñîòà ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè.
Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìû äàííûå áèîìåõàíèêè: ñâåäåíèÿ î
ñòåïåíÿõ ñâîáîäû îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, òðàåêòîðè-
ÿõ äâèæåíèÿ êîíå÷íîñòåé, îñÿõ è âåëè÷èíå óãëîâ ïðè äâèæå-
íèÿõ ãëàçíûõ ÿáëîê, ðû÷àãàõ, äåéñòâóþùèõ ñ ïîìîùüþ êîñò-
íî-ìûøå÷íîãî àïïàðàòà è ñóñòàâîâ, ñèëå ðàçëè÷íûõ ìûøå÷-
íûõ ãðóïï è ò. ï. Âñå ýòè ñâåäåíèÿ â êîìïëåêñå ñ òåõíè÷åñêèìè
íàóêàìè ïîçâîëÿþò ðàçðàáîòàòü íàó÷íî îáîñíîâàííûå ðåêî-
ìåíäàöèè, êàñàþùèåñÿ îðãàíèçàöèè ðàáî÷åãî ìåñòà, è òðåáî-
âàíèÿ ê ðàáî÷åìó îáîðóäîâàíèþ è ðàáî÷åé ìåáåëè.
Ëþáàÿ ðàáî÷àÿ ïîçà ÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ òàêîé ôîðìîé ôè-
çèîëîãè÷åñêîé àêòèâíîñòè, êîòîðóþ À. Óõòîìñêèé íàçâàë îïå-
ðàòèâíûì ïîêîåì. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïîñòîÿíñòâî è óñòîé÷è-
âîñòü ïîçû ñâÿçàíû íå ñ íóëåâîé àêòèâíîñòüþ îðãàíèçìà, à ñ

13
ãîòîâíîñòüþ ê íåìåäëåííîìó, ýôôåêòèâíîìó, çàðàíåå çàïëà-
íèðîâàííîìó ðàáî÷åìó äåéñòâèþ.
 ïðàêòèêå ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè áûëè ýìïèðè÷åñ-
êè íàéäåíû òàêèå ðàáî÷èå ïîçû, êîòîðûå íàèëó÷øèì îáðàçîì
ñîîòâåòñòâóþò ìîáèëèçàöèè âíèìàíèÿ è ìûøå÷íîé ñèëû äëÿ
ðåøåíèÿ îïðåäåëåííûõ òðóäîâûõ çàäà÷. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ öå-
ëåñîîáðàçíîñòü ðàáî÷åé ïîçû îïðåäåëÿåòñÿ ñïåöèôèêîé ïðîèç-
âîäñòâåííîãî ïðîöåññà è ïðèìåíÿåìîé íà ïðîèçâîäñòâå òåõíè-
êîé, à ôèçèîëîãè÷åñêàÿ ðàöèîíàëüíîñòü — ôèçèîëîãè÷åñêèìè
óñëîâèÿìè. Ïåðå÷èñëèì âàæíåéøèå èç íèõ:
§ óäîáñòâî äëÿ ðàçâèòèÿ íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàáîòû ìûøå÷-
íûõ óñèëèé;
§ óäîáñòâî äëÿ âûïîëíåíèÿ òî÷íûõ è äîñòàòî÷íî áûñòðûõ
äåéñòâèé ðóêàìè;
§ ìèíèìàëüíûé ðàñõîä ýíåðãèè;
§ ìàêñèìàëüíàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ðåçóëüòàòèâíîñòü äâèæåíèé.
Çíà÷èòåëüíûå ìûøå÷íûå óñèëèÿ (10–20 êã) ïðè ïîäíÿòèè
òÿæåñòè, ïðåîäîëåíèè ñîïðîòèâëåíèé è ò. ï. óäîáíåå ïðîèçâî-
äèòü â ïîçå ñòîÿ. Óñèëèÿ äî 10 êã ñ ðàâíûì óñïåõîì ìîæíî
ïðîèçâîäèòü êàê ñòîÿ, òàê è ñèäÿ. Ïðè óñèëèÿõ äî 5 êã ðåêî-
ìåíäóåòñÿ ðàáîòàòü ñèäÿ, òàê êàê ýòà ïîçà ñïîñîáñòâóåò ïîâû-
øåíèþ êà÷åñòâà ðàáîòû. Ïîçà ñèäÿ òðåáóåò ìåíüøåãî ìûøå÷-
íîãî íàïðÿæåíèÿ, òàê êàê â ýòîì ñëó÷àå öåíòð òÿæåñòè âåðõ-
íåé ÷àñòè òóëîâèùà íàõîäèòñÿ íèçêî íàä ïëîùàäüþ îïîðû
(ïîâåðõíîñòü ñèäåíèÿ), à ïëîùàäü îïîðû (îãðàíè÷åííàÿ áóãðà-
ìè ñåäàëèùíûõ êîñòåé) ñðàâíèòåëüíî áîëüøàÿ. Íî ïðè ïîçå
ñèäÿ ðåçêî óìåíüøàåòñÿ âîçìîæíîñòü èçìåíåíèÿ ðàçìåðîâ è
êîíôèãóðàöèè ïëîùàäè îïîðû, ðåàêöèÿ êîòîðîé â çíà÷èòåëü-
íîé ìåðå îáåñïå÷èâàåò âîçìîæíîñòü ðó÷íîãî âîçäåéñòâèÿ íà
ïðåäìåò òðóäà.
Äëÿ âûïîëíåíèÿ òî÷íûõ è áûñòðûõ äâèæåíèé áîëåå óäîáíà
ïîçà ñèäÿ ñ âîçìîæíî áîëåå ïîëíûì èñêëþ÷åíèåì ìûøå÷íûõ
óñèëèé, íåïîñðåäñòâåííî íå ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì ðàáî÷èõ
äâèæåíèé. Ïîñêîëüêó ïðè ïîçå ñèäÿ îáëåã÷àåòñÿ ñîáëþäåíèå
ðàâíîâåñèÿ è îòïàäàåò íåîáõîäèìîñòü íàïðÿæåíèÿ ìûøö äëÿ
ôèêñàöèè ñóñòàâîâ íîã, òî ýòà ïîçà òðåáóåò äëÿ ñâîåãî ïîä-
äåðæàíèÿ ìåíüøåãî ðàñõîäà ýíåðãèè. Îäíàêî ðåçóëüòàòèâíîñòü
ïîçû ñòîÿ â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ, êàê, íàïðèìåð, ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè ðàçâèâàòü çíà÷èòåëüíûå óñèëèÿ, ìîæåò áûòü âûøå.

14
Òî÷íûå è ýôôåêòèâíûå äâèæåíèÿ ðóê äîñòèãàþòñÿ ïðè èõ
ïåðåäâèæåíèè â ïðåäåëàõ ïîëóñôåðû, îïèñàííîé ïîëóñîãíóòîé
â ëîêòåâîì ñóñòàâå ðóêîé. Ïðè ïðèíÿòèè ñèäÿ÷åé ïîçû íå òîëü-
êî ïîâûøàåòñÿ òî÷íîñòü ðàáî÷èõ äâèæåíèé, ñíèæàþòñÿ ðàñõîä
ýíåðãèè è óòîìëåíèå, íî è ïðåäîòâðàùàåòñÿ îïàñíîñòü ðàçâè-
òèÿ òàêèõ ïàòîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, êàê ïëîñêîñòîïèå è âàðè-
êîçíîå ðàñøèðåíèå âåí. Òåì íå ìåíåå, ñèäÿ÷àÿ ïîçà íå äîëæíà
áûòü ñâÿçàíà ñ âûíóæäåííûì ïîëîæåíèåì òåëà è äîïîëíèòåëü-
íûìè íàïðÿæåíèÿìè ìûøö è ñâÿçî÷íîãî àïïàðàòà. Ñîãíóòîå
ïîëîæåíèå òåëà òðåáóåò çíà÷èòåëüíîãî íàïðÿæåíèÿ ìûøö ñïè-
íû è øåè äëÿ ïîääåðæàíèÿ ãîëîâû è âåðõíåé ÷àñòè òóëîâèùà
â íàêëîííîì ïîëîæåíèè. Êðîìå òîãî, óõóäøàåòñÿ êðîâîîáðà-
ùåíèå âî âíóòðåííèõ îðãàíàõ, ñæèìàåòñÿ ãðóäíàÿ êëåòêà è
çàòðóäíÿþòñÿ äûõàòåëüíûå äâèæåíèÿ. Ïðè ðàáîòå ñèäÿ ñëåäó-
åò ñîõðàíÿòü ïðÿìîå ïîëîæåíèå òåëà, òàê êàê â ýòîì ñëó÷àå
ñðàâíèòåëüíî ìåíüøå çàãðóæåíû è íàïðÿæåíû ïàññèâíûå òêà-
íè äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, ðàñòÿæåíèå êîòîðûõ ìîæåò ñòàòü
íåîáðàòèìûì è âûçâàòü èñêðèâëåíèå ïîçâîíî÷íèêà è äåôîð-
ìàöèþ ïîçâîíêîâ. Îäíàêî ïîääåðæàíèå ðàáî÷åé ïîçû ñèäÿ â
âûïðÿìëåííîì ïîëîæåíèè ñâÿçàíî ñ ðàçâèòèåì ïîâûøåííîé
ìûøå÷íîé àêòèâíîñòè è, ñëåäîâàòåëüíî, ñî çíà÷èòåëüíûì óòîì-
ëåíèåì.
Ðàöèîíàëüíîå ðàçðåøåíèå ýòîãî ïðîòèâîðå÷èÿ íà ïðàêòèêå
äîñòèãàåòñÿ ÷åðåäîâàíèåì ðàáî÷èõ ïîç. Äëÿ ðàáîòíèêîâ óì-
ñòâåííîãî òðóäà ìîæíî ðåêîìåíäîâàòü ðàáîòàòü áîëåå ïðîäîë-
æèòåëüíîå âðåìÿ ñòîÿ, ïåðèîäè÷åñêè èñïîëüçóÿ ñòóë äëÿ îòäû-
õà. Äëÿ ðàáîòíèêîâ, âûïîëíÿþùèõ ëåãêèå ðó÷íûå îïåðàöèè,
æåëàòåëüíî îðãàíèçîâàòü ðàáîòó â îñíîâíîì ñèäÿ, ÷åðåäóÿ åå
ñ êðàòêîâðåìåííûìè ïåðèîäàìè ðàáîòû ñòîÿ.
×òîáû ñîõðàíèòü ïîëîæåíèå òåëà, ÷åëîâåê äîëæåí íàõîäèòü-
ñÿ â ðàâíîâåñèè. Ïîëîæåíèå òåëà îïðåäåëÿåòñÿ åãî ïîçîé, îðè-
åíòàöèåé è ìåñòîïîëîæåíèåì â ïðîñòðàíñòâå, à òàêæå îòíîøå-
íèåì ê îïîðå. Ñëåäîâàòåëüíî, äëÿ ñîõðàíåíèÿ ïîëîæåíèÿ òåëà
÷åëîâåêó íóæíî ôèêñèðîâàòü ïîçó è íå äîïóñêàòü, ÷òîáû ïðè-
ëîæåííûå ñèëû èçìåíèëè ïîçó è ïåðåìåñòèëè åãî òåëî ñ äàííî-
ãî ìåñòà â êàêîì-ëèáî íàïðàâëåíèè èëè âûçâàëè åãî ïîâîðîò
îòíîñèòåëüíî îïîðû.
Ïðè ñîõðàíåíèè ïîëîæåíèÿ ê òåëó ÷åëîâåêà ÷àùå âñåãî ïðè-
ëîæåíû ñèëû òÿæåñòè åãî òåëà è âåñà äðóãèõ òåë, à òàêæå ñèëû

15
ðåàêöèè îïîðû, ïðåïÿòñòâóþùèå ïàäåíèþ. Áåç ó÷àñòèÿ ìûøå÷-
íûõ òÿã ñîõðàíÿþòñÿ òîëüêî ïàññèâíûå ïîëîæåíèÿ. Ïðè àêòèâ-
íûõ ïîëîæåíèÿõ ñèñòåìà âçàèìîïîäâèæíûõ òåë (çâåíüåâ òåëà)
áëàãîäàðÿ íàïðÿæåíèÿì ìûøö êàê áû îòâåðäåâàåò. Ìûøöû
÷åëîâåêà ñâîåé ñòàòè÷åñêîé ðàáîòîé îáåñïå÷èâàþò ñîõðàíåíèå è
ïîçû, è ïîëîæåíèÿ â ïðîñòðàíñòâå.
Âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà ÷å-
ëîâåêà èìååò ðàöèîíàëèçàöèÿ ðàáî÷åãî ìåñòà. Ïîä ðàáî÷èì ìå-
ñòîì ïîíèìàþò ÷àñòü ïðîèçâîäñòâåííîé ïëîùàäè, îñíàùåííîé
âñåì íåîáõîäèìûì äëÿ âûïîëíåíèÿ îïðåäåëåííîãî çàäàíèÿ. Â
ïðîåêòèðîâàíèè è îðãàíèçàöèè ðàáî÷åãî ìåñòà äîëæíû ïðèíè-
ìàòü ó÷àñòèå ôèçèîëîãè òðóäà, òåõíîëîãè, ïñèõîëîãè, ãèãèåíè-
ñòû òðóäà è äðóãèå âñïîìîãàòåëüíûå ñëóæáû.
Íà òåððèòîðèè ðàáî÷åãî ìåñòà äîëæíû ðàçìåùàòüñÿ ñëåäóþ-
ùèå ýëåìåíòû.
1. Îáîðóäîâàíèå è îñíîâíûå óñòðîéñòâà:
§ ñòàíêè, àãðåãàòû, ñòåíäû, ñòîëû è ïð.;
§ âñïîìîãàòåëüíîå îáîðóäîâàíèå (ïîäúåìíûå ìåõàíèçìû,
çàùèòíûå óñòðîéñòâà è ïð.).
2. Âñïîìîãàòåëüíûå óñòðîéñòâà è ïðèíàäëåæíîñòè:
§ øêàô÷èêè è ïîëêè äëÿ èíñòðóìåíòîâ è ïðèñïîñîáëåíèé;
§ ñòîëèêè è ÿùèêè äëÿ ïðåäìåòîâ òðóäà.
3. Ïðèñïîñîáëåíèÿ è èíñòðóìåíòû:
§ ïðèñïîñîáëåíèÿ äëÿ êðåïëåíèÿ äåòàëåé, èíñòðóìåíò äëÿ
íàëàäêè ñòàíêîâ è ïð.;
§ èíñòðóìåíò îñíîâíîé, ìåðèòåëüíûé, êîíòðîëüíûé;
§ ðàçëè÷íûå âñïîìîãàòåëüíûå ìàòåðèàëû.
Íàèáîëåå âàæíûå îáùåïðèíÿòûå òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè
ðàáî÷åãî ìåñòà:
• íà ðàáî÷åì ìåñòå â êàæäûé äàííûé ìîìåíò äîëæíî áûòü
âñå íåîáõîäèìîå äëÿ íåïðåðûâíîé è âûñîêîïðîèçâîäè-
òåëüíîé ðàáîòû;
• òåððèòîðèÿ ðàáî÷åãî ìåñòà äîëæíà áûòü òàêîé, ÷òîáû ðà-
áîòàþùèé ïðè íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ ïðîèçâîäñòâåííîãî
ïðîöåññà íå äåëàë íè îäíîãî ëèøíåãî äâèæåíèÿ è â òî æå
âðåìÿ íå áûë ñòåñíåí íè â îäíîì ïðîèçâîäñòâåííî íåîáõî-
äèìîì äâèæåíèè;
• äëÿ ýêîíîìèè âðåìåíè è óñèëèé ðàáîòíèêà êàæäûé ýëåìåíò
ðàáî÷åãî ìåñòà äîëæåí áûòü ðàñïîëîæåí òåì áëèæå ê òî÷êå

16
åãî íåïîñðåäñòâåííîãî ïðèìåíåíèÿ, ÷åì áîëüøå åãî âåñ,
íèæå òðàíñïîðòàáåëüíîñòü è áîëüøå ÷àñòîòà ïðèìåíåíèÿ;
• êàæäûé ýëåìåíò ðàáî÷åãî ìåñòà äîëæåí ðàöèîíàëüíî ðàñ-
ïîëàãàòüñÿ ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì ýëåìåíòàì è ê ðàáîòà-
þùåìó, ÷òîáû îí ìîã â ëþáîé ìîìåíò ëåãêî äîñòàòü ëþáîé
èíñòðóìåíò èëè îðãàí óïðàâëåíèÿ ìàøèíîé;
• òî÷êà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ëèíèè äâèæåíèÿ ðàáîòàþùåãî
äîëæíû óñòàíàâëèâàòüñÿ òùàòåëüíî, ñ ó÷åòîì óñëîâèé
ýêîíîìèè âðåìåíè, óñèëèé è òðåáîâàíèé ôèçèîëîãèè òðóäà.
Ê îñíîâíûì ìåòîäàì ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ðàáî÷åãî ìåñòà ñëå-
äóåò îòíåñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèå íà îñíîâå àíòðîïîìåòðè÷åñêèõ
äàííûõ, äàííûõ áèîìåõàíèêè è äàííûõ î ïðîòåêàíèè ïñèõî-
ôèçèîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ íà îñíîâå îùóùåíèÿ êîìôîðòà.

Òåìà 3. ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÒÐÀÒÛ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ÏÐÈ ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÂÈÄÀÕ
ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

×åëîâåê îáëàäàåò ôèçè÷åñêèìè è äóõîâíûìè ñïîñîáíîñòÿìè,


êîòîðûå îí ðåàëèçóåò â ïðîöåññå òðóäà. Ïîñòîÿííîå ïîääåðæà-
íèå è âîññòàíîâëåíèå ýòèõ ñïîñîáíîñòåé ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ñî-
ñòàâíîé ÷àñòüþ âîñïðîèçâîäñòâà ðàáî÷åé ñèëû.  ñâîþ î÷åðåäü,
ýòî ñâÿçàíî ñ óäîâëåòâîðåíèåì ìàòåðèàëüíûõ è äóõîâíûõ ïî-
òðåáíîñòåé ëþäåé, ÷òî ÿâëÿåòñÿ öåëüþ ëþáîãî ïðîèçâîäñòâà.
 ñèëó îáúåêòèâíûõ ïðè÷èí, îáóñëîâëåííûõ ïðåæäå âñåãî
óðîâíåì ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë, èìåþòñÿ ðàçëè÷èÿ â
òÿæåñòè ðàáîò (â ñòåïåíè ñîâîêóïíîãî âëèÿíèÿ íà îðãàíèçì ÷å-
ëîâåêà âñåõ ôàêòîðîâ, ñîñòàâëÿþùèõ óñëîâèÿ òðóäà). Äëÿ ïðà-
âèëüíîãî èõ ðåøåíèÿ áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò îïðåäåëåíèå îñ-
íîâíûõ ïðèíöèïîâ, êîòîðûå äîëæíû áûòü ïîëîæåíû â îñíîâó
èçìåðåíèÿ òÿæåñòè ðàáîòû.

17
Äëÿ èçìåðåíèÿ òÿæåñòè ðàáîòû íåðåäêî èñïîëüçóþò ýíåðãå-
òè÷åñêèé êðèòåðèé. Òàê, òÿæåñòü ðàáîòû îöåíèâàþò ïî âåëè÷è-
íå ãðóçîïåðåðàáîòêè èëè ïî êîëè÷åñòâó ðàñõîäóåìîé ÷åëîâåêîì
ýíåðãèè (êàëîðèìåòðè÷åñêèé ìåòîä). Ïåðâûé ñïîñîá îñíîâàí íà
ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî ìåæäó âåëè÷èíîé ìûøå÷íûõ óñèëèé, òðå-
áóþùèõ çàòðàò îïðåäåëåííîãî êîëè÷åñòâà ýíåðãèè, è ñòåïåíüþ
óòîìëåíèÿ ðàáî÷åãî ñóùåñòâóåò ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíàÿ çàâè-
ñèìîñòü. Òàê, íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè äëÿ êëàññèôèêàöèè
ðàáîò ïî òÿæåñòè ïûòàëèñü èñïîëüçîâàòü çàêîíû ìåõàíèêè.
Ïðè ýòîì êàê ìåðà òÿæåñòè ïðèíèìàëàñü ðàáîòà, ñîâåðøàåìàÿ
ïî ïåðåìåùåíèþ ãðóçà íà îïðåäåëåííîå ðàññòîÿíèå è âûðàæåí-
íàÿ â êèëîãðàìì-ìåòðàõ.
Òàêîé ðàñ÷åò âûïîëíÿåìîé ÷åëîâåêîì âíåøíåé ìåõàíè÷åñêîé
ðàáîòû ïðèíöèïèàëüíî íåâåðåí, òàê êàê ïðîöåññû, ïðîòåêàþ-
ùèå â îðãàíèçìå, î÷åíü ñëîæíû, è ðàáîòà ÷åëîâåêà íå ìîæåò
áûòü ïðèðàâíåíà ê ðàáîòå ìåõàíè÷åñêîãî óñòðîéñòâà.
×òîáû ó÷åñòü ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ÷åëîâåêà,
ïîçæå áûëè äîïîëíèòåëüíî ðàçðàáîòàíû ñïåöèàëüíûå ôîðìó-
ëû ìåõàíè÷åñêîé ðàáîòû, ó÷èòûâàþùèå âåñ òåëà ðàáîòàþùåãî,
ïîäúåì è ñïóñê ñ ãðóçîì èëè áåç íåãî, ïîâîðîòû è íàêëîíû
êîðïóñà òåëà, òÿãó, òîëêàíèå ãðóçà è ò. ä.
Êàëîðèìåòðè÷åñêèé ìåòîä îïðåäåëåíèÿ òÿæåñòè ðàáîòû îñíî-
âàí íà òîì, ÷òî âûïîëíÿåìàÿ ÷åëîâåêîì ðàáîòà ñîïðîâîæäàåòñÿ
ðàñõîäîâàíèåì òåïëîâîé ýíåðãèè, èñòî÷íèêîì êîòîðîé ÿâëÿåò-
ñÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ïèùà.
Ñîãëàñíî ýíåðãåòè÷åñêîé êëàññèôèêàöèè ëåãêèìè ñ÷èòàþòñÿ
ðàáîòû, òðåáóþùèå çàòðàò ýíåðãèè äî 150 êêàë/÷. Ê ðàáîòàì
ñðåäíåé òÿæåñòè îòíîñÿòñÿ òàêèå, ïðè êîòîðûõ ýíåðãîçàòðàòû
íàõîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ 150–250 êêàë/÷. Ê êàòåãîðèè òÿæåëûõ îò-
íîñÿòñÿ ðàáîòû, ýíåðãîåìêîñòü êîòîðûõ ïðåâûøàåò 250 êêàë/÷.
Ðàçäåëåíèå ðàáîò ïî ýíåðãîåìêîñòè íà ïåðâûé âçãëÿä î÷åíü
ïðèâëåêàòåëüíî ÷åòêîñòüþ è ñðàâíèòåëüíîé ïðîñòîòîé. Íåäî-
ñòàòîê ýòîãî ïîäõîäà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïî çàòðàòàì ýíåð-
ãèè ìîæíî â êàêîé-òî ìåðå ñóäèòü î òÿæåñòè ðàáîòû òîëüêî
òîãäà, êîãäà îñíîâíûì êîìïîíåíòîì òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè
ÿâëÿåòñÿ äèíàìè÷åñêàÿ ðàáîòà, âûïîëíÿåìàÿ êðóïíûìè ìû-
øå÷íûìè ãðóïïàìè. Íî äàæå è â ýòèõ ñëó÷àÿõ ýíåðãåòè÷åñêàÿ
ñòîèìîñòü ðàáîòû ñàìà ïî ñåáå è òîëüêî îíà îäíà íå õàðàêòå-
ðèçóåò åå òÿæåñòè.

18
Ñâåäåíèé î ïåðåðàáàòûâàåìîì ãðóçå è ýíåðãîåìêîñòè ôèçè-
÷åñêèõ óñèëèé íåäîñòàòî÷íî äëÿ îöåíêè òÿæåñòè ðàáîòû. Ýòè
ñâåäåíèÿ ëèøü õàðàêòåðèçóþò òðåáîâàíèÿ, êîòîðûå ïðåäúÿâëÿ-
þòñÿ îðãàíèçìó ÷åëîâåêà äàííîé äèíàìè÷åñêîé ôèçè÷åñêîé íà-
ãðóçêîé. Ìîæåò áûòü òàê, ÷òî äîâîëüíî áîëüøàÿ ôèçè÷åñêàÿ
íàãðóçêà, âûïîëíÿåìàÿ â áëàãîïðèÿòíûõ ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñ-
êèõ óñëîâèÿõ, îêàçûâàåòñÿ íîðìàëüíîé ïî ñòåïåíè âëèÿíèÿ íà
îðãàíèçì. È, íàîáîðîò, íåáîëüøàÿ ôèçè÷åñêàÿ íàãðóçêà, êîòî-
ðàÿ ïî ýíåðãåòè÷åñêîìó êðèòåðèþ ðàñöåíèâàåòñÿ êàê ëåãêàÿ èëè
ñðåäíÿÿ, ìîæåò îêàçàòüñÿ òÿæåëîé äëÿ îðãàíèçìà, åñëè îíà âû-
ïîëíÿåòñÿ â íåáëàãîïðèÿòíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ óñëîâèÿõ.
Ïðè ñòàòè÷åñêîé ðàáîòå è ôèçè÷åñêîé íàãðóçêå íà ìåëêèå
ìûøå÷íûå ãðóïïû, è îñîáåííî ïðè ðàáîòàõ, ñâÿçàííûõ ñ íåðâ-
íûì íàïðÿæåíèåì, êîëè÷åñòâî ðàñõîäóåìîé ýíåðãèè òåì áîëåå
íå ìîæåò ñëóæèòü åäèíñòâåííûì è äîñòàòî÷íûì êðèòåðèåì
îöåíêè òÿæåñòè òðóäà.
Òàêèì îáðàçîì, èçìåðåíèå îäíèõ ëèøü ýíåðãåòè÷åñêèõ çàò-
ðàò ó ÷åëîâåêà íåäîñòàòî÷íî äëÿ äèôôåðåíöèàöèè ðàáîò ïî èõ
òÿæåñòè. Âîçìîæíû îøèáêè, êîãäà ðàáîòó â íåáëàãîïðèÿòíûõ
óñëîâèÿõ îòíîñÿò ê ëåãêîé, è íàîáîðîò.
Íåäîñòàòîê ñóùåñòâóþùåãî ýíåðãåòè÷åñêîãî êðèòåðèÿ ñîñòîèò
òàêæå â òîì, ÷òî îí íå ïîçâîëÿåò ñóäèòü, êàêîå êîëè÷åñòâî ðàñ-
õîäóåìîé ýíåðãèè ÿâëÿåòñÿ íîðìàëüíûì, îïòèìàëüíûì è ìàêñè-
ìàëüíûì äëÿ ÷åëîâåêà. Ýíåðãåòè÷åñêèé êðèòåðèé áûë ëèøü ïåð-
âûì ýòàïîì â íàó÷íîì ïîäõîäå ê èçìåðåíèþ òÿæåñòè ðàáîòû.
Íîâûì íàïðàâëåíèåì â ðåøåíèè ïðîáëåìû îöåíêè òÿæåñòè
ðàáîòû ÿâëÿþòñÿ èññëåäîâàíèÿ Ì. Ëåéíèêà. Ïî åãî ìíåíèþ [6],
ôèçèîëîãè÷åñêèì êðèòåðèåì òÿæåñòè ðàáîòû ìîæåò áûòü ðàç-
íîñòü ìåæäó äâóìÿ âåëè÷èíàìè, ïîçâîëÿþùàÿ îïðåäåëèòü íà-
ïðÿæåíèå ôóíêöèé, âûçâàííîå âûïîëíåíèåì äàííîé êîíêðåòíîé
ðàáîòû. Äëÿ èçìåðåíèÿ ýòîãî íàïðÿæåíèÿ íóæíî îïðåäåëèòü
ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå ôóíêöèè (ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé, íåðâíîé
è ìûøå÷íîé ñèñòåì) ïðè ïîêîå, ñ îäíîé ñòîðîíû, è åå ìàêñè-
ìàëüíîå çíà÷åíèå ïðè âûïîëíåíèè ðàáîòû — ñ äðóãîé. Äëÿ
îöåíêè òÿæåñòè ðàáîòû íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ãëàâíûì îáðàçîì
ñòåïåíü íàïðÿæåíèÿ íàèáîëåå íàãðóæåííîé ôèçèîëîãè÷åñêîé
ñèñòåìû. Ñâåäåíèÿ î ñîñòîÿíèè îñòàëüíûõ ôèçèîëîãè÷åñêèõ ñè-
ñòåì ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ äîïîëíèòåëüíûõ õàðàêòåðèñòèê.
Ì. Ëåéíèê ïîëàãàë, ÷òî ñîñòîÿíèå íàãðóæåííîé (“âåäóùåé”)

19
ôèçèîëîãè÷åñêîé ñèñòåìû õàðàêòåðèçóåò íàïðÿæåííîñòü íå
òîëüêî åå ñàìîé, íî è îðãàíèçìà â öåëîì.
Îäíàêî ïðåäïîëîæåíèå î òîì, ÷òî íàïðÿæåíèå îäíîé ôóíê-
öèè äàåò äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî èíôîðìàöèè, ïîçâîëÿþùåé
ñóäèòü î ñóùíîñòè òÿæåñòè ðàáîòû, îêàçàëîñü îøèáî÷íûì.
Äèñêóññèîííûì ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå îá èñïîëíèòåëüíûõ
ôóíêöèÿõ êàê “âåäóùèõ”, òàê êàê ýòè ôóíêöèè ÿâëÿþòñÿ “âå-
äîìûìè” ïî îòíîøåíèþ ê ðåãóëèðóþùåé äåÿòåëüíîñòè öåíò-
ðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû. Êðîìå òîãî, äëÿ áîëüøèíñòâà ôè-
çèîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé íå óñòàíîâëåíû èõ ìàêñèìàëüíî
âîçìîæíûå ñäâèãè.
Êàê èçâåñòíî, ìîáèëèçàöèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû
ïðîèñõîäèò è ïðè ôèçè÷åñêèõ óñèëèÿõ, è ïðè íåðâíî-ýìîöèî-
íàëüíîì íàïðÿæåíèè. Íà ýòîì îñíîâàíèè Â. Ðîçåíáëàò ïðåäëî-
æèë èñïîëüçîâàòü óäàðû ïóëüñà â êà÷åñòâå ôèçèîëîãè÷åñêîãî
êðèòåðèÿ òÿæåñòè ðàáîòû. Îäíàêî íàäåæíîñòü ýòîãî êðèòåðèÿ
íåâåëèêà. Ó áîëåå òðåíèðîâàííûõ ðàáî÷èõ ïðîèñõîäèò ýêîíîì-
íîå âîâëå÷åíèå ôóíêöèé æèçíåîáåñïå÷åíèÿ.
Èññëåäîâàíèÿ ìíîãèõ ãèãèåíèñòîâ è ôèçèîëîãîâ ïîêàçûâà-
þò òàêæå, ÷òî âëèÿíèå êîìïëåêñà ïðîèçâîäñòâåííûõ ôàêòîðîâ
îòíþäü íå ðàâíîçíà÷íî ñóììå âëèÿíèÿ êàæäîãî èç íèõ â îò-
äåëüíîñòè. Áîëåå òîãî, óêàçûâàåòñÿ, ÷òî ïðè îäíîâðåìåííîì
êîìïëåêñíîì ïðèìåíåíèè íåñêîëüêèõ âðåäíûõ ôàêòîðîâ (ñî-
äåðæàíèå êàæäîãî èç êîòîðûõ â ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäå ìîæåò
áûòü äàæå ìåíüøå äîïóñòèìûõ ñàíèòàðíûõ íîðì) ïðîèñõîäèò
áîëåå ñèëüíîå íåáëàãîïðèÿòíîå âëèÿíèå íà îðãàíèçì, ÷åì ïðè
èõ èçîëèðîâàííîì äåéñòâèè.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî îäíîâðåìåííîå âîçäåéñòâèå øóìà è íåðâíî-
ïñèõè÷åñêîãî íàïðÿæåíèÿ ïåðåíîñèòñÿ îðãàíèçìîì òÿæåëåå,
÷åì êàæäîãî èç ýòèõ ôàêòîðîâ â îòäåëüíîñòè (â ÷àñòíîñòè, èçî-
ëèðîâàííîå âîçäåéñòâèå çíà÷èòåëüíîãî øóìà ïåðåíîñèòñÿ îðãà-
íèçìîì ëåã÷å, ñ ìåíåå âðåäíûìè ïîñëåäñòâèÿìè äëÿ çäîðîâüÿ,
÷åì ñîâìåñòíîå äåéñòâèå ìåíüøåãî øóìà, íî â ñî÷åòàíèè ñ âèá-
ðàöèÿìè).
Ñóùåñòâóþùèå àíàëèòè÷åñêèå îöåíêè òÿæåñòè ðàáîòû èìåþò
îáùèé íåäîñòàòîê: îíè íå ó÷èòûâàþò îáúåêòèâíûõ äàííûõ î
òîì, êàê èìåííî ðàçëè÷íûå ôàêòîðû óñëîâèé òðóäà â îòäåëü-
íîñòè è â êîìïëåêñå âëèÿþò íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà. Ïîýòîìó
êëàññèôèêàöèè ðàáîò ïî óñëîâèÿì âûïîëíåíèÿ, ïîñòðîåííûå ñ

20
ïîìîùüþ àíàëèòè÷åñêîãî êðèòåðèÿ, ïîêà íå ïîçâîëÿþò îáúåê-
òèâíî ó÷åñòü âëèÿíèå óñëîâèé òðóäà íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà.
 íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëüøèíñòâî ôèçèîëîãîâ òðóäà âïîëíå
ñïðàâåäëèâî ñâÿçûâàþò òÿæåñòü ðàáîòû ñ óòîìëåíèåì. Íóæíî
îòìåòèòü, ÷òî ïîíÿòèå òÿæåñòè ðàáîòû íåðåäêî ðàñïðîñòðàíÿþò
òîëüêî íà òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ñ ïðåîáëàäàíèåì íàãðóçêè íà
ìûøå÷íóþ ñèñòåìó. À òðóä ñ ïðåèìóùåñòâåííûì íàïðÿæåíèåì
âûñøèõ îòäåëîâ öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû õàðàêòåðèçóþò
ïîíÿòèåì íàïðÿæåííîñòè ðàáîòû. Òàêèì îáðàçîì, ïðåäëàãàåò-
ñÿ ãîâîðèòü î òÿæåñòè ôèçè÷åñêîãî è íàïðÿæåííîñòè óì-
ñòâåííîãî òðóäà.
Òàêîå ðàçäåëåíèå óñëîâíî. È äåéñòâèòåëüíî, â òðóäîâîé äå-
ÿòåëüíîñòè êîìïîíåíòû ôèçè÷åñêîé è óìñòâåííîé íàãðóçêè íå
îòäåëèìû äðóã îò äðóãà è ïðèñóòñòâóþò ïðè ëþáîé ðàáîòå.
Íóæíî èìåòü â âèäó, ÷òî òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà âñå-
ãäà ñîâåðøàåòñÿ ïðè ó÷àñòèè ñîçíàíèÿ äàæå ïðè ñàìîé ïðîñòîé
ðàáîòå è ñàìîé âûñîêîé àâòîìàòèçàöèè ðàáî÷èõ àêòîâ. Ýòî
îáúÿñíÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî ñîöèàëüíûì ñîäåðæàíèåì òðóäà è
êîíñòðóêòèâíûìè îñîáåííîñòÿìè öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû
÷åëîâåêà. Íàêîíåö, ïðè ëþáîì âèäå êàê ôèçè÷åñêîãî, òàê è
óìñòâåííîãî òðóäà óòîìëåíèå âñåãäà ñîñòîèò â ôóíêöèîíàëü-
íûõ èçìåíåíèÿõ â îáùåì çâåíå — â äåÿòåëüíîñòè öåíòðàëüíîé
íåðâíîé ñèñòåìû, è ïðåæäå âñåãî â âûñøåé íåðâíîé äåÿòåëüíî-
ñòè ÷åëîâåêà.
Èòàê, åñòü ìíîãî ïðè÷èí, âûçûâàþùèõ â îðãàíèçìå èñïîë-
íèòåëÿ ôóíêöèîíàëüíûå èçìåíåíèÿ.  èõ ÷èñëî âõîäÿò âðåä-
íûå ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå óñëîâèÿ, áîëüøàÿ ôèçè÷åñêàÿ
èëè óìñòâåííàÿ íàãðóçêà, ïîâûøåííîå íåðâíî-ýìîöèîíàëüíîå
íàïðÿæåíèå (ñâÿçàííîå ñ èçáûòêîì èëè äåôèöèòîì èíôîðìà-
öèè, ïîâûøåííîé îòâåòñòâåííîñòüþ, ïëîõèì ïñèõîëîãè÷åñêèì
êëèìàòîì èëè íàëè÷èåì ðåàëüíîé îïàñíîñòè), î÷åíü âûñîêàÿ
èëè î÷åíü íèçêàÿ òåìïåðàòóðà, äåôèöèò äâèæåíèé ïðè ïîâû-
øåííîì íåðâíî-ýìîöèîíàëüíîì íàïðÿæåíèè, çíà÷èòåëüíàÿ ôè-
çè÷åñêàÿ íàãðóçêà ïðè “èíôîðìàöèîííîì ãîëîäå” è äð. Âñå
ýòè ïðè÷èíû âçàèìîäåéñòâóþò â ðàçëè÷íûõ ñî÷åòàíèÿõ è êîì-
áèíàöèÿõ, ïåðå÷èñëèòü è ó÷åñòü êîòîðûå íà ñîâðåìåííîì óðîâ-
íå íàøèõ çíàíèé íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì. Îäíàêî âñåõ èõ
îáúåäèíÿåò îäíî — íàëè÷èå îáùåãî ñëåäñòâèÿ: ðåàêöèè îðãà-
íèçìà ÷åëîâåêà íà âîçäåéñòâèå ñîâîêóïíîñòè ôàêòîðîâ óñëîâèé

21
òðóäà. Ýòà îáùàÿ ðåàêöèÿ ñîñòîèò â ôîðìèðîâàíèè êà÷åñòâåí-
íî îïðåäåëåííîãî ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ — íîðìàëüíîãî,
ïîãðàíè÷íîãî èëè ïàòîëîãè÷åñêîãî. Îò÷åòëèâàÿ âûðàæåííîñòü,
óíèâåðñàëüíîñòü è ñòåðåîòèïíîñòü ýòèõ ñîñòîÿíèé ñëóæàò îñíî-
âàíèåì äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ èõ â êà÷åñòâå îáúåêòèâíîãî êðèòå-
ðèÿ ñòåïåíè êîìïëåêñíîãî âëèÿíèÿ âñåõ ôàêòîðîâ óñëîâèé òðó-
äà íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âðåäíûå, òÿæåëûå,
íàïðÿæåííûå, ãîðÿ÷èå, îïàñíûå óñëîâèÿ òðóäà, ôèçè÷åñêàÿ è
ïñèõîëîãè÷åñêàÿ íàãðóçêà ìîãóò áûòü ïðèâåäåíû ê “îáùåìó
çíàìåíàòåëþ” è îöåíåíû îáúåêòèâíî ÷åðåç íåïîñðåäñòâåííûå
(òåêóùèå) è îòäàëåííûå ðåàêöèè îðãàíèçìà íà êîíêðåòíóþ ðà-
áîòó â êîíêðåòíûõ óñëîâèÿõ. Èìåííî ýòè ðåàêöèè è ñîñòàâëÿ-
þò ñîäåðæàíèå ïîíÿòèÿ òÿæåñòè òðóäà.
Ëþáûå âîçäåéñòâèÿ â ïðîöåññå òðóäà (ôèçè÷åñêàÿ íàãðóçêà,
âðåäíûå óñëîâèÿ, îïàñíîñòü, ïñèõè÷åñêàÿ íàãðóçêà, ïîâûøåí-
íîå íåðâíî-ýìîöèîíàëüíîå íàïðÿæåíèå è ò. ä.) âûçûâàþò îäíî
è òî æå ôèçèîëîãè÷åñêîå ÿâëåíèå — êà÷åñòâåííî îïðåäåëåííîå
ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà. Ïîýòîìó ðå-
àëüíî ìîæåò ñóùåñòâîâàòü òîëüêî îäíà ìåäèêî-ôèçèîëîãè÷åñ-
êàÿ êëàññèôèêàöèÿ ðàáîò — ïî èõ òÿæåñòè.
Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ ñîçäàåò ïðàêòè÷åñêè íåîãðàíè-
÷åííûå âîçìîæíîñòè äëÿ äàëüíåéøåãî óëó÷øåíèÿ è îçäîðîâëå-
íèÿ óñëîâèé òðóäà. Âìåñòå ñ òåì ðàçëè÷èÿ â óñëîâèÿõ òðóäà íå
ìîãóò áûòü ïîëíîñòüþ èñêëþ÷åíû. Ýòî äåëàåò íåîáõîäèìûì
îïðåäåëåíèå òÿæåñòè ðàáîò äëÿ ïðàâèëüíîãî ðåøåíèÿ ðÿäà
âàæíûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷. Íàïðèìåð, ðàçëè÷èÿ
â óñëîâèÿõ òðóäà äîëæíû áûòü ó÷òåíû ïðè ðàñïðåäåëåíèè ìà-
òåðèàëüíûõ áëàã.  ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî êàñàåòñÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ëüãîò è êîìïåíñàöèé çà ðàáîòó â íåáëàãîïðèÿòíûõ óñëî-
âèÿõ òðóäà.
Îïðåäåëåíèå òÿæåñòè — íàó÷íàÿ îñíîâà äëÿ ñîïîñòàâèìîãî
ñðàâíåíèÿ ðàçëè÷íûõ ðàáîò è èõ ãðóïïèðîâêè. Äëÿ ýòîãî íóæ-
íî èìåòü èíòåãðàëüíûé êðèòåðèé, îòðàæàþùèé ñóùíîñòü ïî-
íÿòèÿ òÿæåñòè ðàáîò, ïîçâîëÿþùèé âûÿâèòü ñòåïåíü âëèÿíèÿ
âñåõ ôàêòîðîâ óñëîâèé òðóäà íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà. Ôèçèîëî-
ãè÷åñêîå ïîíÿòèå òÿæåñòè ðàáîò îäèíàêîâî ïðèìåíèìî êàê ê
ôèçè÷åñêîìó, òàê è ê óìñòâåííîìó òðóäó, â òîì ÷èñëå è ê ðà-
áîòàì, êîòîðûå âûïîëíÿþòñÿ âî âðåäíûõ èëè îïàñíûõ óñëîâèÿõ.

22
Èíòåãðàëüíûé èçìåðèòåëü òÿæåñòè ðàáîòû êàê êðèòåðèé
êîìïëåêñíîãî âëèÿíèÿ ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôàêòîðîâ
íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà ïîêàçûâàåò, êàê ïîä âëèÿíèåì âûïîëíåí-
íîé ðàáîòû â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà ôîðìèðóåòñÿ êà÷åñòâåííî
îïðåäåëåííîå ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå — íîðìàëüíîå, ïî-
ãðàíè÷íîå (ìåæäó íîðìîé è ïàòîëîãèåé) èëè ïàòîëîãè÷åñêîå.
Ïåðå÷èñëåííûå ñîñòîÿíèÿ ìîãóò âûïîëíÿòü èçìåðèòåëüíóþ
ôóíêöèþ è ïîýòîìó ñëóæàò èíòåãðàëüíûì êðèòåðèåì (ìåðè-
ëîì) êîìïëåêñíîãî âîçäåéñòâèÿ ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ
ôàêòîðîâ íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà.
×åëîâå÷åñêîìó îðãàíèçìó íàèáîëåå àäåêâàòíà ìåäèêî-ôèçè-
îëîãè÷åñêàÿ êëàññèôèêàöèÿ ðàáîò, îñíîâàííàÿ íà áèîíè÷åñêîì
ïðèíöèïå.
Êàê èçâåñòíî, áèîíèêà ñòàâèò ñâîåé öåëüþ èçó÷èòü è èñïîëü-
çîâàòü íà ïðàêòèêå ïðèíöèïû è îñîáåííîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
æèâûõ îðãàíèçìîâ. Òàêîé íàó÷íûé ïîäõîä âïåðâûå ïðèìåíèë
È. Ñå÷åíîâ äëÿ îáîñíîâàíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî äíÿ,
îïèðàÿñü ïðè ýòîì íà ñîîòíîøåíèå ïåðèîäîâ àêòèâíîñòè è îò-
äûõà â äåÿòåëüíîñòè ñåðäöà. Ïóòü, óêàçàííûé È. Ñå÷åíîâûì,
ÿâëÿåòñÿ ïðàâèëüíûì è äëÿ ïîèñêà ôèçèîëîãè÷åñêîãî êðèòå-
ðèÿ, ïîçâîëÿþùåãî èíòåãðàëüíî îöåíèâàòü òå ìíîãèå âîçäåé-
ñòâèÿ íà ÷åëîâå÷åñêèé îðãàíèçì, êîòîðûå íà íåãî îêàçûâàþò âñå
ôàêòîðû, ñîñòàâëÿþùèå óñëîâèÿ òðóäà. Áèîíè÷åñêèé ïîäõîä
îáîñíîâûâàåò ïðàâîìåðíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ íîðìàëüíîãî, ïî-
ãðàíè÷íîãî è ïàòîëîãè÷åñêîãî ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèé äëÿ
ìåäèêî-ôèçèîëîãè÷åñêîé êëàññèôèêàöèè ðàáîò ïî èõ âëèÿíèþ
íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà.
Ìåäèêî-ôèçèîëîãè÷åñêàÿ êëàññèôèêàöèÿ ðàáîò ñîçäàíà ñ
ïîìîùüþ èíòåãðàëüíîãî êðèòåðèÿ èõ òÿæåñòè è àïðîáèðîâàíà
â ÍÈÈÒðóäà. Ýòà êëàññèôèêàöèÿ ðàáîò îòâå÷àåò íà âàæíåéøèå
âîïðîñû ïðàêòèêè: ïîçâîëÿåò íà åäèíîé ôèçèîëîãè÷åñêîé îñ-
íîâå ïîäîéòè ê ñîïîñòàâèìîé îöåíêå ðàáîò, ðàçëè÷àþùèõñÿ âå-
ëè÷èíîé ãðóçîïåðåðàáîòêè, íåðâíî-ïñèõè÷åñêîãî íàïðÿæåíèÿ,
âðåäíîñòè, îïàñíîñòè è ò. ä.
Îñíîâó ìåäèêî-ôèçèîëîãè÷åñêîé êëàññèôèêàöèè ñîñòàâëÿ-
þò òðè êëàññà òÿæåñòè ðàáîò, ðàçëè÷àþùèåñÿ êîëè÷åñòâîì
âîçìîæíûõ êà÷åñòâåííûõ ñîñòîÿíèé îðãàíèçìà. Çäåñü êëàññ —
ýòî îïðåäåëåííàÿ ñòåïåíü ìîáèëèçàöèè ðàáîòîñïîñîáíîñòè,

23
èçìåðèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ íîðìàëüíîå, ïîãðàíè÷íîå èëè
ïàòîëîãè÷åñêîå ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ÷åëîâå÷åñêîãî îðãà-
íèçìà. Ñ òåõ æå íàó÷íûõ ïîçèöèé êàæäûé òàêîé êëàññ ìîæíî
ðàñ÷ëåíèòü íà êàòåãîðèè òÿæåñòè ðàáîò.  ÍÈÈÒðóäà êàæ-
äûé êëàññ ðàñ÷ëåíÿþò íà äâà ïîäêëàññà è èñïîëüçóþò êëàñ-
ñèôèêàöèþ, ñîñòîÿùóþ èç øåñòè êàòåãîðèé òÿæåñòè ðàáîò.
Ê ïåðâîé êàòåãîðèè òÿæåñòè îòíîñÿòñÿ ëþáûå âèäû ðàáîò,
êîòîðûå âûïîëíÿþòñÿ â îïòèìàëüíûõ óñëîâèÿõ âíåøíåé ñðå-
äû. Çäåñü òðóäîâàÿ íàãðóçêà ñîðàçìåðíà ñ ôèçèîëîãè÷åñêèìè
âîçìîæíîñòÿìè ÷åëîâåêà è ñîîòâåòñòâóåò åãî ñïîñîáíîñòÿì è
ñêëîííîñòÿì. Ïðè ýòîì íàáëþäàåòñÿ íîðìàëüíîå ôóíêöèîíàëü-
íîå ñîñòîÿíèå îðãàíèçìà. Ðàáîòû, îòíîñÿùèåñÿ ê ïåðâîé êàòå-
ãîðèè òÿæåñòè, íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíû â ôèçèîëîãè÷åñêîì îò-
íîøåíèè è íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíû ýêîíîìè÷åñêè. Ïðè òàêîé
ìîáèëèçàöèè ðàáîòîñïîñîáíîñòè âîçìîæíû âûñîêàÿ ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòü è ýôôåêòèâíîñòü âñåõ âèäîâ òðóäà.
Êî âòîðîé êàòåãîðèè òÿæåñòè îòíîñÿòñÿ ðàáîòû, â ðåçóëü-
òàòå âûïîëíåíèÿ êîòîðûõ íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå îðãàíèçìà
ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíÿåòñÿ.  êîíöå ðàáîòû ïðè ïåðåêëþ÷åíèè
äåÿòåëüíîñòè (ôóíêöèîíàëüíûõ ïðîáàõ) ó áîëüøèíñòâà èñïîë-
íèòåëåé íå îòìå÷àåòñÿ óõóäøåíèå èññëåäóåìûõ ïîêàçàòåëåé ïî
ñðàâíåíèþ ñ èñõîäíûì óðîâíåì.
Îáû÷íîãî îòäûõà ïîñëå ðàáîòû âïîëíå äîñòàòî÷íî äëÿ âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ èñõîäíîãî óðîâíÿ ôóíêöèé. Ó ëþäåé, âûïîëíÿþ-
ùèõ ðàáîòû, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê äàííîé êàòåãîðèè, ñîñòîÿíèå
çäîðîâüÿ áëàãîïîëó÷íîå, ïðîôåññèîíàëüíûå è ïðîèçâîäñòâåí-
íî îáóñëîâëåííûå çàáîëåâàíèÿ, êàê ïðàâèëî, íå îòìå÷àþòñÿ.
Ýòà êàòåãîðèÿ òÿæåñòè ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî îòíåñåííûå
ê íåé ðàáîòû âûïîëíÿþòñÿ â íîðìàëüíûõ èëè áëàãîïðèÿòíûõ
óñëîâèÿõ òðóäà.  ÷àñòíîñòè, ðàáî÷àÿ íàãðóçêà íå ïðåâûøàåò
ôèçèîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé îðãàíèçìà.
Ê òðåòüåé êàòåãîðèè òÿæåñòè îòíîñÿòñÿ ðàáîòû, ïðè âû-
ïîëíåíèè êîòîðûõ â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà èç-çà ïîâûøåííîé íà-
ãðóçêè èëè æå íå âïîëíå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé òðóäà, èëè
ïðè ñî÷åòàíèè òîãî è äðóãîãî ôîðìèðóåòñÿ íà÷àëüíàÿ ñòàäèÿ
ïîãðàíè÷íîãî ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ. Îñíîâíûì ïðèçíà-
êîì òðåòüåé êàòåãîðèè òÿæåñòè ÿâëÿåòñÿ çàìåäëåíèå ôèçèîëî-
ãè÷åñêèõ ôóíêöèé. Çàìåäëÿåòñÿ âûïîëíåíèå îáû÷íûõ ðàáî÷èõ

24
îïåðàöèé (çàäàíèé), à òàêæå óõóäøàþòñÿ ôóíêöèîíàëüíûå
ïðîáû. Ñíèæàåòñÿ èíäèâèäóàëüíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà,
óõóäøàþòñÿ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè.
Ê ÷åòâåðòîé êàòåãîðèè òÿæåñòè îòíîñÿòñÿ ðàáîòû, ïðè
âûïîëíåíèè êîòîðûõ â îðãàíèçìå èñïîëíèòåëÿ ôîðìèðóåòñÿ
ãëóáîêîå ïîãðàíè÷íîå ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå. Îñíîâíîé
ïðèçíàê ýòîãî ñîñòîÿíèÿ — ðàñòîðìàæèâàíèå äèôôåðåíöèðî-
âîê è íàðóøåíèå â ýòîé ñâÿçè äèíàìè÷åñêîãî ñòåðåîòèïà. Äëÿ
÷åòâåðòîé êàòåãîðèè õàðàêòåðíû óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà è
óõóäøåíèå êà÷åñòâà âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè, à òàêæå ïîâû-
øåííàÿ âàðèàáåëüíîñòü ôóíêöèé â òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ, èõ
íåóñòîé÷èâîñòü.  ðåçóëüòàòå ðàñòîðìàæèâàíèÿ äèôôåðåíöè-
ðîâîê â ñåíñîðíîé (÷óâñòâóþùåé) ñôåðå èíîãäà íàáëþäàåòñÿ
ïîâûøåíèå óðîâíÿ íåêîòîðûõ ôóíêöèé. Ïîâûøàþòñÿ òàêæå
çàáîëåâàåìîñòü ñ âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòüþ è ïðîèçâîä-
ñòâåííûé òðàâìàòèçì. Âñòðå÷àþòñÿ õðîíè÷åñêèå ïðîèçâîäñòâåí-
íî îáóñëîâëåííûå çàáîëåâàíèÿ, à ïðè íàëè÷èè ïðîìûøëåííûõ
âðåäíîñòåé — è ïðîôåññèîíàëüíûå áîëåçíè.
Ê ïÿòîé êàòåãîðèè òÿæåñòè îòíîñÿòñÿ ðàáîòû, ïðè âûïîë-
íåíèè êîòîðûõ â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà ôîðìèðóåòñÿ ïàòîëîãè-
÷åñêîå ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå. Ýòî ñîñòîÿíèå âîçíèêàåò â
ðåçóëüòàòå ÷ðåçìåðíîé íàãðóçêè, â îñîáåííîñòè êîãäà îíà âû-
ïîëíÿåòñÿ â íåáëàãîïðèÿòíûõ ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ óñëî-
âèÿõ. Îòëè÷èòåëüíûì ïðèçíàêîì äëÿ îòíåñåíèÿ ðàáîòû ê ïÿ-
òîé êàòåãîðèè òÿæåñòè ñëóæèò ïîÿâëåíèå ïàðàäîêñàëüíûõ è
óëüòðàïàðàäîêñàëüíûõ ðåàêöèé. Ñóòü èõ ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïî-
ëîæèòåëüíûå ñèãíàëû íå âîñïðèíèìàþòñÿ, òåðÿþò ñòèìóëèðó-
þùåå âëèÿíèå, à îòðèöàòåëüíûå, ò. å. çàïðåùàþùèå, îøèáî÷-
íûå èëè îïàñíûå äåéñòâèÿ ïîáóæäàþò ê íèì, ÷òî ìîæåò âûç-
âàòü íåïðàâèëüíûå, íåàäåêâàòíûå ïîâåäåí÷åñêèå ðåàêöèè: â
îäíèõ ñëó÷àÿõ — àïàòèþ, â äðóãèõ — íåìîòèâèðîâàííûé ãíåâ,
àãðåññèâíîñòü. Ìîæåò âîçíèêíóòü òàêæå íåîïðàâäàííîå, íå ñî-
îòâåòñòâóþùåå äåéñòâèòåëüíîñòè îùóùåíèå áåçîïàñíîñòè è áëà-
ãîïîëó÷èÿ.  ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ ëåãêî ìîæåò áûòü ïðîïóùåí
ñèãíàë, ïðåäóïðåæäàþùèé îá îïàñíîñòè, ÷òî âåäåò ê àâàðèÿì è
íåñ÷àñòíûì ñëó÷àÿì. Ó ëþäåé, äëèòåëüíî âûïîëíÿþùèõ ðàáî-
òó ïÿòîé êàòåãîðèè òÿæåñòè, ñî âðåìåíåì ðàçâèâàþòñÿ õðîíè-
÷åñêèå ïðîèçâîäñòâåííî îáóñëîâëåííûå çàáîëåâàíèÿ, à ïðè

25
íàëè÷èè ïðîìûøëåííûõ âðåäíîñòåé — è ïðîôåññèîíàëüíûå
áîëåçíè.
Ê øåñòîé êàòåãîðèè òÿæåñòè îòíîñÿòñÿ ðàáîòû, ïðè âû-
ïîëíåíèè êîòîðûõ ïðèçíàêè ïàòîëîãè÷åñêîãî ôóíêöèîíàëüíîãî
ñîñòîÿíèÿ â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà îò÷åòëèâî ïðîÿâëÿþòñÿ ñðàâ-
íèòåëüíî ðàíî, íåðåäêî óæå â ïåðâîé ïîëîâèíå ðàáî÷åãî äíÿ.
Äëÿ ýòîé êàòåãîðèè òÿæåñòè õàðàêòåðíî íàèáîëüøåå êîëè÷å-
ñòâî ïðîèçâîäñòâåííî îáóñëîâëåííûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ çà-
áîëåâàíèé, êîòîðûå îáíàðóæèâàþòñÿ ðàíî è ïðèîáðåòàþò òÿ-
æåëîå òå÷åíèå.
Ñî÷åòàíèå èíòåãðàëüíîãî è àíàëèòè÷åñêèõ êðèòåðèåâ ïðè óñ-
òàíîâëåíèè è ðàñïðåäåëåíèè âñåõ âèäîâ ðàáîò ïî êàòåãîðèÿì
òÿæåñòè áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ðåøåíèþ âàæíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ
è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷. Ýòè êðèòåðèè, êàê íåñïåöè-
ôè÷åñêèå, èíòåãðàëüíûå, îáùèå äëÿ âñåõ âèäîâ ðàáîò, òàê è
ñïåöèôè÷åñêèå, ñâîéñòâåííûå òîëüêî äàííîé êîíêðåòíîé ðàáî-
òå, õàðàêòåðèçóþò íàèáîëåå ïîëíî îäíî è òî æå óíèâåðñàëüíîå
ôèçèîëîãè÷åñêîå ÿâëåíèå — êà÷åñòâåííî îïðåäåëåííîå ôóíê-
öèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå îðãàíèçìà.
Íóæíî òàêæå èìåòü â âèäó, ÷òî èíòåãðàëüíûé êðèòåðèé ïî-
çâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé, ïîëó÷åííûå ñ
ïîìîùüþ ðàçëè÷íûõ ìåòîäèê. Äðóãèìè ñëîâàìè, êàòåãîðèþ òÿ-
æåñòè ðàáîòû ìîæíî óñòàíîâèòü íåçàâèñèìî îò òîãî, êàêèìè
ìåòîäàìè è ñ ïîìîùüþ êàêîé àïïàðàòóðû áûëè ïîëó÷åíû êîí-
êðåòíûå ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ. Âàæíî, ÷òîáû îíè âñêðûâà-
ëè íàëè÷èå ñîîòâåòñòâóþùèõ ôèçèîëîãè÷åñêèõ ÿâëåíèé, êîòî-
ðûå ñëóæàò ïðèçíàêàìè òîãî èëè èíîãî ôóíêöèîíàëüíîãî ñî-
ñòîÿíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà. Ïðè òàêîì ïîäõîäå ê îöåíêå
ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ òðóäîâûõ ïðîöåññîâ ïîëó÷åííûå
äàííûå îêàçûâàþòñÿ ñîïîñòàâèìûìè è èõ ìîæíî èñïîëüçîâàòü
äëÿ îöåíêè òÿæåñòè ëþáîãî âèäà ôèçè÷åñêîãî è óìñòâåííîãî
òðóäà.

26
Òåìà 4. ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÀÄÀÏÒÀÖÈÈ
ÑÈÑÒÅÌ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ
Ê ÌÛØÅ×ÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Òðàíñïîðòèðîâêà ýíåðãåòè÷åñêèõ âåùåñòâ è êèñëîðîäà ÿâëÿ-


åòñÿ âàæíåéøåé ôóíêöèåé æèçíåîáåñïå÷åíèÿ, ïðèíàäëåæàùåé
âåãåòàòèâíûì îðãàíàì. Îñîáåííîñòè ýòîé ôóíêöèè ñâÿçàíû ñ
äâóìÿ ðàçëè÷íûìè ìåõàíèçìàìè âûðàáîòêè ýíåðãèè â ìûø-
öàõ — êèñëîðîäíûì è áåçêèñëîðîäíûì. Ýòè ìåõàíèçìû íàçû-
âàþòñÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ ýíåðãèè ñîîòâåòñòâåííî àýðîáíîé
è àíàýðîáíîé.
Àýðîáíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ýíåðãèè çàêëþ÷àåòñÿ â ñïî-
ñîáíîñòè ìûøöû âûðàáàòûâàòü ýíåðãèþ, êîãäà îðãàíèçì è ìû-
øå÷íàÿ ñèñòåìà íå èñïûòûâàþò íåäîñòàòêà â êèñëîðîäå. Âåëè-
÷èíà ýòîé ñïîñîáíîñòè îïðåäåëÿåòñÿ åìêîñòüþ ñèñòåì äûõàíèÿ,
êðîâîîáðàùåíèÿ è êðîâè ïî îòíîøåíèþ ê êèñëîðîäó. ×åì áîëü-
øå ýòà åìêîñòü, òåì ïðîäîëæèòåëüíåå îðãàíèçì ñïîñîáåí èñ-
ïîëüçîâàòü âî âðåìÿ ìûøå÷íîé ðàáîòû áîëüøîå êîëè÷åñòâî
êèñëîðîäà, ò. å. òåì áîëüøå åãî àýðîáíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
ýíåðãèè.
Íàïðèìåð, ðàññòîÿíèå 400 ìåòðîâ ìîæíî ïðîáåæàòü çà 44,5 ñå-
êóíäû, íî äëÿ òàêîãî áåãà íåîáõîäèìî 28 ëèòðîâ êèñëîðîäà.
Îäíàêî ïîäñ÷èòàíî, ÷òî çà 44,5 ñåêóíäû îðãàíèçì ñïîðòñìåíà-
áåãóíà, èìåÿ ñîâåðøåííóþ ñèñòåìó äûõàíèÿ, êðîâîîáðàùåíèÿ
è êðîâè, ìîæåò çàèìñòâîâàòü èç àòìîñôåðíîãî âîçäóõà, ïîãëî-
òèòü è äîñòàâèòü ìûøöàì íå áîëåå 3 ë êèñëîðîäà. Ñëåäîâà-
òåëüíî, äëÿ âûðàáîòêè ýíåðãèè â ìûøöàõ íå õâàòàåò 25 ë êèñ-
ëîðîäà. Âìåñòå ñ òåì, íåñìîòðÿ íà íåäîñòàòîê 25 ë êèñëîðîäà,
ýíåðãèÿ ïðè áåãå ïîñòîÿííî ïðîèçâîäèòñÿ. Îíà âûðàáàòûâàåò-
ñÿ ñ ïîìîùüþ äðóãîãî ìåõàíèçìà — àíàýðîáíîé ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè.
Àíàýðîáíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ ýíåðãèè íàçûâàåòñÿ ñïî-
ñîáíîñòü ìûøö âûðàáàòûâàòü ýíåðãèþ ïðè îòñóòñòâèè â íèõ
êèñëîðîäà. Áèîõèìè÷åñêèå ðåàêöèè, ëåæàùèå â îñíîâå ýòîãî
ìåõàíèçìà âûðàáîòêè ýíåðãèè, èìåþò îïðåäåëåííûå îñîáåííîñòè.

27
Ïðè îòñóòñòâèè êèñëîðîäà ýíåðãåòè÷åñêèå âåùåñòâà (ÀÒÔ —
àäåíîçèíòðèôîñôîðíàÿ êèñëîòà, ãëèêîãåí), ñîäåðæàùèå î÷åíü
áîëüøèå çàïàñû ýíåðãèè, ðàñùåïëÿþòñÿ íå ïîëíîñòüþ. Ïðè
ýòîì îáðàçóþòñÿ ýíåðãåòè÷åñêè áîãàòûå ïðîìåæóòî÷íûå âåùå-
ñòâà (àäåíîçèíäèôîñôàò, ìîëî÷íàÿ êèñëîòà), êîòîðûå â ïîñëå-
äóþùåì ïîäâåðãàþòñÿ îáðàòíîìó ñèíòåçó. Ýíåðãèÿ äëÿ íåãî
äîñòàâëÿåòñÿ â ïðîöåññå îêèñëåíèÿ ÷àñòè ïðîìåæóòî÷íûõ ïðî-
äóêòîâ àíàýðîáíîãî ðàñïàäà. Êîíå÷íûìè ïðîäóêòàìè òàêîãî
îêèñëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ óãëåêèñëûé ãàç è âîäà.
Íî äëÿ îáðàòíîãî ñèíòåçà ïðîìåæóòî÷íûõ ïðîäóêòîâ íóæåí
êèñëîðîä, êîòîðîãî íå õâàòàåò âî âðåìÿ ñîâåðøåíèÿ ðàáîòû.
Íåäîñòàþùåå êîëè÷åñòâî êèñëîðîäà, íàçâàííîå êèñëîðîäíûì
äîëãîì, îðãàíèçì ïîòðåáëÿåò ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîòû. Ýòî äî-
ïîëíèòåëüíîå êîëè÷åñòâî êèñëîðîäà çàòðà÷èâàåòñÿ îðãàíèçìîì
íà îêèñëåíèå ïðîìåæóòî÷íûõ ïðîäóêòîâ áèîõèìè÷åñêèõ ðåàê-
öèé, ïðîèñõîäÿùèõ â ìûøöå. Àíàýðîáíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
ýíåðãèè èçìåðÿåòñÿ âåëè÷èíîé êèñëîðîäíîãî äîëãà. ×åì áîëü-
øå ýòîò äîëã, òåì áîëüøå àíàýðîáíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ýíåð-
ãèè, ò. å. âûøå ñïîñîáíîñòü îðãàíèçìà âûïîëíÿòü èíòåíñèâíóþ
ìûøå÷íóþ äåÿòåëüíîñòü â óñëîâèÿõ íåäîñòàòêà êèñëîðîäà.
Çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå ïîòðåáíîñòè â êèñëîðîäå è ýíåðãå-
òè÷åñêèõ âåùåñòâàõ, âûçâàííîå ïåðåõîäîì îò ñîñòîÿíèÿ îò-
íîñèòåëüíîãî ïîêîÿ ê âûïîëíåíèþ òðóäîâûõ ïðèåìîâ è îïåðà-
öèé, ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé ìîáèëèçàöèè ôóíêöèé ëåãêèõ, ñåðäöà,
ñîñóäîâ è ìíîãèõ äðóãèõ îðãàíîâ è ñèñòåì îðãàíèçìà. Â ñïî-
êîéíîì è äåÿòåëüíîì ñîñòîÿíèè ðîëü îðãàíîâ äûõàíèÿ çàêëþ-
÷àåòñÿ â ëåãî÷íîé âåíòèëÿöèè, ò. å. â äîñòàâêå ê ìåëêèì ëåãî÷-
íûì ñîñóäàì âîçäóõà, áîãàòîãî êèñëîðîäîì, è óäàëåíèè èç íèõ
âîçäóõà ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì óãëåêèñëîãî ãàçà.
Ôóíêöèÿ äûõàíèÿ îöåíèâàåòñÿ ðÿäîì ïîêàçàòåëåé. ×àñòîòà
äûõàíèÿ, ò. å. êîëè÷åñòâî äûõàòåëüíûõ äâèæåíèé â îäíó ìè-
íóòó, â ïîêîå ðàâíÿåòñÿ 16–20, à ïðè ôèçè÷åñêîé ðàáîòå ìîæåò
óâåëè÷èòüñÿ äî 100. Îáúåì îäíîãî äûõàòåëüíîãî äâèæåíèÿ, ò. å.
îáúåì âîçäóõà âî âðåìÿ îäíîãî âäîõà èëè âûäîõà, â ïîêîå ðàâ-
íÿåòñÿ 300-600 ìë, à ïðè ìûøå÷íîé ðàáîòå ìîæåò óâåëè÷èâàòü-
ñÿ äî 1200 ìë.
Ìèíóòíûé îáúåì äûõàíèÿ (âåëè÷èíà ëåãî÷íîé âåíòèëÿöèè)
îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå ÷àñòîòû äûõàíèÿ íà îáúåì îä-
íîãî äûõàòåëüíîãî äâèæåíèÿ. Â ïîêîå ìèíóòíûé îáúåì äûõà-

28
íèÿ ðàâíÿåòñÿ 6–10 ë, à ïðè ìûøå÷íîé ðàáîòå ìîæåò óâåëè÷è-
âàòüñÿ äî 100 ë.
Ðåãóëÿöèÿ äûõàíèÿ è â ïîêîå, è âî âðåìÿ ðàáîòû îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìîé ïóòåì áåçóñëîâíîðåô-
ëåêòîðíîé ðåãóëÿöèè ñ ïîìîùüþ óñëîâíûõ ðåôëåêñîâ.
Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ ñèñòåìà ïåðåäâèãàåò êðîâü è òåì ñà-
ìûì òðàíñïîðòèðóåò êèñëîðîä, ýíåðãåòè÷åñêèå, ïèòàòåëüíûå è
ïðîìåæóòî÷íûå âåùåñòâà ê ñîîòâåòñòâóþùèì îðãàíàì è òêà-
íÿì. Äâèæóùåé ñèëîé, çàñòàâëÿþùåé êðîâü òå÷ü ïî ðàçëè÷-
íûì ñîñóäàì, ÿâëÿåòñÿ êðîâÿíîå äàâëåíèå, òî÷íåå, ðàçíèöà â
äàâëåíèè, êîòîðàÿ ñóùåñòâóåò â íà÷àëå (àîðòà) è â êîíöå âñåõ
ñîñóäîâ (êðóïíûå âåíû). Êðîâÿíîå äàâëåíèå ñîçäàåòñÿ äåÿ-
òåëüíîñòüþ ñåðäöà, íàãíåòàþùåãî êðîâü â àîðòó, ñîïðîòèâëå-
íèåì êðîâîòîêó â ìåëêèõ àðòåðèÿõ è äðóãèìè ôàêòîðàìè.
Ôóíêöèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, òàê æå êàê è ôóíê-
öèÿ äûõàíèÿ, îöåíèâàåòñÿ ðÿäîì ïîêàçàòåëåé. ×àñòîòà ñåðäå÷-
íûõ ñîêðàùåíèé, ò. å. êîëè÷åñòâî ñîêðàùåíèé ñåðäöà â îäíó
ìèíóòó, îïðåäåëÿåòñÿ ïîäñ÷åòîì óäàðîâ ïóëüñà, òîë÷êîâ ñåðä-
öà èëè ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîêàðäèîãðàììû.  ïîêîå ÷àñòîòà ñåð-
äå÷íûõ ñîêðàùåíèé ðàâíÿåòñÿ 60–80, à ïðè ðàáîòå ìîæåò óâå-
ëè÷èâàòüñÿ äî 170. Óäàðíûé îáúåì ñåðäöà — ýòî îáúåì êðîâè,
âûáðàñûâàåìîé ñåðäöåì â àîðòó âî âðåìÿ îäíîãî ñîêðàùåíèÿ.
 ïîêîå óäàðíûé îáúåì ñåðäöà ðàâíÿåòñÿ 65–70 ìë, à ïðè ðà-
áîòå ìîæåò óâåëè÷èâàòüñÿ äî 150 ìë. Ìèíóòíûé îáúåì ñåðäöà,
èëè êðîâîòîê, îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå ÷àñòîòû ñåðäå÷-
íûõ ñîêðàùåíèé íà óäàðíûé îáúåì ñåðäöà. Â ïîêîå ìèíóòíûé
îáúåì ñåðäöà ðàâåí 4–5 ë, à ïðè ðàáîòå ìîæåò óâåëè÷èâàòüñÿ
äî 125 ë.
Óïðàâëåíèå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìîé â ïîêîå è âî âðåìÿ
ðàáîòû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷àñòèåì áåçóñëîâíîðåôëåêòîðíîé
ðåãóëÿöèè è óñëîâíûõ ðåôëåêñîâ. Èìåííî áëàãîäàðÿ òàêîìó
ñî÷åòàíèþ áåçóñëîâíîðåôëåêòîðíûõ ìåõàíèçìîâ è âðåìåííûõ
ñâÿçåé, îáðàçóþùèõñÿ ñ ó÷àñòèåì êîðû áîëüøèõ ïîëóøàðèé,
äîñòèãàåòñÿ âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ðåãóëÿöèè ñåðäå÷íî-ñîñó-
äèñòîé ñèñòåìû.
Ìûøå÷íàÿ ðàáîòà ñîïðîâîæäàåòñÿ èçìåíåíèÿìè â îáìåíå âå-
ùåñòâ, êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, îòðàæàþòñÿ íà ñîñòàâå êðîâè.
Òàê, ñîñòàâ êðîâè ñóùåñòâåííî èçìåíÿåòñÿ, êîãäà íàðóøàåòñÿ
âîäíûé è âîäíî-ñîëåâîé áàëàíñû. Â ýòîé ñâÿçè ïîâûøàåòñÿ

29
êîíöåíòðàöèÿ ñîëåé â æèäêîé ÷àñòè (ïëàçìå) êðîâè. Êðîìå
òîãî, âûðàáîòêà ýíåðãèè â îðãàíèçìå â ïðîöåññå òðóäà ñâÿçà-
íà ñ ðàñïàäîì (äèññèìèëÿöèåé) âåùåñòâ è ïîñòóïëåíèåì â
êðîâü ðàçëè÷íûõ ïðîäóêòîâ ýòîãî ðàñïàäà (ìîëî÷íîé, ïèðî-
âèíîãðàäíîé, óãîëüíîé êèñëîò), ÷òî ïðèâîäèò ê èçìåíåíèþ
îáû÷íî ñëàáîùåëî÷íîé ðåàêöèè êðîâè. Íàïðÿæåííàÿ ôèçè-
÷åñêàÿ ðàáîòà ñîïðîâîæäàåòñÿ óâåëè÷åíèåì ôîðìåííûõ ýëå-
ìåíòîâ êðîâè (êðàñíûõ è áåëûõ êðîâÿíûõ òåëåö).
Ñêîðîñòü âîññòàíîâëåíèÿ ôóíêöèé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñ-
òåìû è äðóãèõ âíóòðåííèõ îðãàíîâ çàâèñèò îò ìíîãèõ ôàêòî-
ðîâ. Âàæíîå çíà÷åíèå çäåñü èìåþò âåëè÷èíà è ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü íåïðåðûâíûõ ôèçè÷åñêèõ óñèëèé, íàëè÷èå è ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü ìèêðîïàóç è ïåðåðûâîâ â ðàáîòå è ò. ä. Êðîìå òîãî,
ñóùåñòâåííóþ ðîëü èãðàåò òðåíèðîâàííîñòü èñïîëíèòåëÿ ðàáîòû.
Èçìåðåíèå ìîáèëèçàöèè ðàáîòîñïîñîáíîñòè ÿâëÿåòñÿ âàæ-
íåéøèì íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèì âîïðîñîì. Ðåøåíèå ýòîãî âîïðî-
ñà âîçìîæíî òîëüêî íà îñíîâå çíàíèé ôèçèîëîãè÷åñêîé ñóùíî-
ñòè ðàáîòîñïîñîáíîñòè, åå äâèæóùèõ ñèë è îñíîâíûõ çàêîíîâ,
ðåãóëèðóþùèõ äåÿòåëüíîñòü îðãàíèçìà.
Ñîâðåìåííûé óðîâåíü ôèçèîëîãè÷åñêèõ çíàíèé ïîçâîëÿåò
ïðèìåíèòü èíòåãðàëüíûé ïîäõîä äëÿ îïðåäåëåíèÿ òîãî, â êà-
êîé ìåðå ìîáèëèçîâàíà ðàáîòîñïîñîáíîñòü îðãàíèçìà ïðè âû-
ïîëíåíèè òîé èëè èíîé ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Íà-
ïîìíèì, ÷òî íà íåéðîôèçèîëîãè÷åñêîì óðîâíå äâèæóùåé ñèëîé
ðàáîòîñïîñîáíîñòè êàê ñïîñîáíîñòè ê äåéñòâèþ ÿâëÿåòñÿ ïðî-
öåññ âîçáóæäåíèÿ. Îí èìååò óíèâåðñàëüíîå çíà÷åíèå, òàê êàê
ñëóæèò äâèæóùåé ñèëîé äëÿ âñåõ ôóíêöèîíàëüíûõ åäèíèö —
âîñïðèíèìàþùèõ, èñïîëíèòåëüíûõ è ðåãóëèðóþùèõ îðãàíîâ.
Òàêèì îáðàçîì, èçìåðèòü ìîáèëèçàöèþ ðàáîòîñïîñîáíîñòè èí-
òåãðàëüíûì ñïîñîáîì îçíà÷àåò óñòàíîâèòü ñòåïåíü ïðèâëå÷åíèÿ
è èñïîëüçîâàíèÿ ïðîöåññà âîçáóæäåíèÿ äëÿ âñåõ äåéñòâèé, ñî-
âåðøàåìûõ îðãàíèçìîì.
Îáû÷íî íà ÷åëîâåêà îäíîâðåìåííî äåéñòâóþò ôèçèîëîãè÷åñ-
êè ðàçíîíàïðàâëåííûå ñòèìóëû. Îíè ïðèäàþò àêòóàëüíîå çíà-
÷åíèå ìíîãèì ôóíêöèîíàëüíûì ñèñòåìàì è ïîáóæäàþò ðàçëè÷-
íûå ðåôëåêòîðíûå àêòû. Â ïðîèçâîäñòâåííîé îáñòàíîâêå, ãäå
òðóäèòñÿ ÷åëîâåê, âñåãäà ïðèñóòñòâóþò è â òîé èëè èíîé ñòåïå-
íè äåéñòâóþò íà íåãî ðàçäðàæèòåëè òðåõ âèäîâ ðåôëåêòîðíûõ
àêòîâ.

30
Ïåðâûé âèä — ðåôëåêòîðíûå àêòû, ñîñòàâëÿþùèå îñíîâ-
íóþ ôóíêöèîíàëüíóþ ñèñòåìó. Ðå÷ü èäåò î äåéñòâèÿõ è àê-
òàõ, èç êîòîðûõ ñêëàäûâàåòñÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
èñïîëíèòåëÿ ðàáîòû. Ýòè äåéñòâèÿ ÷åëîâåêà îïðåäåëÿþòñÿ
îðãàíèçàöèåé òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà è ðàáî÷åãî ìåñòà, à
òàêæå óðîâíåì ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ó èñïîëíèòåëÿ
ðàáîòû.
Âòîðîé âèä — ïîñòîðîííèå ðåôëåêòîðíûå àêòû, ñîñòàâ-
ëÿþùèå ïîáî÷íóþ ôóíêöèîíàëüíóþ ñèñòåìó. Ê äàííîìó âèäó
îòíîñÿòñÿ ðàçëè÷íûå äåéñòâèÿ è ðåàêöèè, ÿâëÿþùèåñÿ ïîñòî-
ðîííèìè îòíîñèòåëüíî îñíîâíîé ôóíêöèîíàëüíîé ñèñòåìû. Ïî-
áî÷íûìè ðåôëåêòîðíûìè äåéñòâèÿìè ÿâëÿþòñÿ ëèøíèå äâèæå-
íèÿ, à òàêæå ïåðåæèâàíèÿ è ìûñëè, ñâÿçàííûå, íàïðèìåð, ñ
ëè÷íûì ðèñêîì, è ò. ä. Ñþäà òàêæå âõîäÿò ôèçèîëîãè÷åñêèå
ðåàêöèè, êîòîðûå ñòèìóëèðóþòñÿ, íàïðèìåð, øóìîì, âðåäíî-
ñòÿìè è äðóãèìè ôàêòîðàìè.
Òðåòèé âèä — ôèçèîëîãè÷åñêèå ðåàêöèè, âûçâàííûå óòîì-
ëåíèåì. Îíè ñîñòàâëÿþò âîññòàíîâèòåëüíóþ ôóíêöèîíàëüíóþ
ñèñòåìó.
Òðè óêàçàííûå ñèñòåìû âñòóïàþò ìåæäó ñîáîé â íåéðîôèçèî-
ëîãè÷åñêèé êîíôëèêò, ïîòîìó ÷òî îòíîñèòåëüíî äðóã äðóãà ÿâ-
ëÿþòñÿ ôèçèîëîãè÷åñêèì ïðåïÿòñòâèåì, ìåøàþùèì èõ ðåàëè-
çàöèè.
Êîãäà â ïðîòèâîáîðñòâî âñòóïàþò îñíîâíàÿ è âîññòàíîâè-
òåëüíàÿ ôóíêöèîíàëüíûå ñèñòåìû, òî èìåííî ïðè òàêîì ñîñòà-
âå êîíêóðèðóþùèõ ðåôëåêòîðíûõ àêòîâ ñîñòîÿíèå îñíîâíûõ
ôóíêöèé íåðâíîé ñèñòåìû è óðîâåíü ðàáîòîñïîñîáíîñòè ÷åëî-
âå÷åñêîãî îðãàíèçìà â êàæäîé ñòàäèè íåéðîôèçèîëîãè÷åñêîãî
êîíôëèêòà ïðåòåðïåâàþò âîçðàñòàþùèå íåáëàãîïðèÿòíûå èç-
ìåíåíèÿ, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò ñòåïåíè åãî îáîñòðåíèÿ. Ýòè
èçìåíåíèÿ ïðèäàþò ôóíêöèîíàëüíîìó ñîñòîÿíèþ îðãàíèçìà âî
âðåìÿ êàæäîé ñòàäèè íåéðîôèçèîëîãè÷åñêîãî êîíôëèêòà õà-
ðàêòåð êà÷åñòâåííî îïðåäåëåííîãî ñîñòîÿíèÿ.
Äåëî â òîì, ÷òî â êàæäîé òàêîé ñòàäèè, êàê áóäåò ïîêàçàíî
äàëåå, ìîæíî îáíàðóæèòü õàðàêòåðíîå ôèçèîëîãè÷åñêîå ÿâëå-
íèå, îòðàæàþùåå ñòåïåíü íåéðîôèçèîëîãè÷åñêîãî êîíôëèêòà è
âìåñòå ñ òåì ïðèäàþùåå ñïåöèôèêó ñîîòâåòñòâóþùåìó êà÷å-
ñòâåííî îïðåäåëåííîìó ñîñòîÿíèþ.

31
Èòàê, êà÷åñòâåííî îïðåäåëåííîå ñîñòîÿíèå ñëóæèò èíòå-
ãðàëüíûì ôèçèîëîãè÷åñêèì èçìåðèòåëåì ìîáèëèçàöèè ðàáîòî-
ñïîñîáíîñòè. Âî âðåìÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè â îðãàíèçìå ÷å-
ëîâåêà ìîæíî îáíàðóæèòü òðè êà÷åñòâåííî îïðåäåëåííûõ ñî-
ñòîÿíèÿ — íîðìàëüíîå, ïîãðàíè÷íîå è ïàòîëîãè÷åñêîå.
 íîðìàëüíîì ñîñòîÿíèè îðãàíèçìà íåéðîôèçèîëîãè÷åñêèé
êîíôëèêò îñíîâíîé è ïîáî÷íîé ôóíêöèîíàëüíûõ ñèñòåì â çíà-
÷èòåëüíîé ñòåïåíè ñãëàæåí èëè ïîëíîñòüþ ïðåîäîëåí. Õîòÿ
ðàçäðàæèòåëè ïîáî÷íîé ôóíêöèîíàëüíîé ñèñòåìû ïðèñóòñòâóþò
è âîçäåéñòâóåò íà îðãàíèçì, îäíàêî â äàííîì ñëó÷àå îñíîâíàÿ
ôóíêöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà ñòàíîâèòñÿ óñòîé÷èâîé äîìèíàíòîé è
îêàçûâàåò ñèëüíîå òîðìîçÿùåå âëèÿíèå íà êîíêóðèðóþùèå ðå-
ôëåêòîðíûå àêòû. Òåì ñàìûì îíà èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü èõ
ôîðìèðîâàíèÿ.
Îñîáåííîñòü íîðìàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî ïðè ýòîì ðàñõîä ôóíêöèîíàëüíûõ ðåñóðñîâ â îðãàíèçìå
íå âûõîäèò çà ïðåäåëû åãî ðàáîòîñïîñîáíîñòè. Íî ïîñêîëüêó
ýòè ðåñóðñû ïîñòîÿííî èñïîëüçóþòñÿ, òî è âîññòàíîâèòåëüíàÿ
ôóíêöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà íàõîäèòñÿ ïîä íåïðåðûâíîé ñòèìó-
ëÿöèåé.
Íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå — ýòî ñîñòîÿíèå ñëîæèâøåéñÿ êîîð-
äèíàöèè, êîãäà ïðîöåññ âîçáóæäåíèÿ ñëóæèò äâèæóùåé ñèëîé
òîëüêî äëÿ îñíîâíîé ôóíêöèîíàëüíîé ñèñòåìû. Â òî æå âðåìÿ
äðóãèå ôóíêöèîíàëüíûå ñèñòåìû åùå íå ñôîðìèðîâàëèñü èëè
çàáëîêèðîâàíû òîðìîæåíèåì è íå âëèÿþò îòðèöàòåëüíî íà îñ-
íîâíóþ ñèñòåìó.
Ïîãðàíè÷íîå è ïàòîëîãè÷åñêîå ôóíêöèîíàëüíûå ñîñòîÿíèÿ
îðãàíèçìà òàêæå èìåþò ñïåöèôè÷åñêèå ïðèçíàêè. Ñóùåñòâåí-
íàÿ èõ îñîáåííîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â îáîñòðåíèè ïðîòèâîáîðñòâà
âîâëå÷åííûõ â íåéðîôèçèîëîãè÷åñêèé êîíôëèêò ôóíêöèîíàëü-
íûõ ñèñòåì. Ýòî îáîñòðåíèå âûðàæàåòñÿ â ñîïåðíè÷åñòâå ïðîòè-
âîáîðñòâóþùèõ ðåôëåêòîðíûõ àêòîâ çà ãëàâåíñòâóþùåå çíà÷å-
íèå â îðãàíèçìå.
Ïî-äðóãîìó ñêëàäûâàþòñÿ îòíîøåíèÿ ïðè îáîñòðåíèè íåéðî-
ôèçèîëîãè÷åñêîãî êîíôëèêòà.  ýòîì ñîñòîÿíèè ïðîöåññ âîç-
áóæäåíèÿ íàõîäèòñÿ íå òîëüêî â îñíîâíîé, íî è â ïîñòîðîííèõ
ôóíêöèîíàëüíûõ ñèñòåìàõ. Ïîýòîìó ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü õàðàêòåðèçóåòñÿ íåêîòîðûìè îñîáåííîñòÿìè: ìîæíî
îáíàðóæèòü â äåéñòâèÿõ íåîïðåäåëåííîñòü, ìíîæåñòâåííîñòü

32
àëüòåðíàòèâ â ñôåðå âîñïðèÿòèÿ, â äâèãàòåëüíîé è óìñòâåííîé
ñôåðàõ, íåóñòîé÷èâîñòü âíèìàíèÿ, óâåëè÷åíèå âðåìåíè ðåô-
ëåêñîâ, íåðåøèòåëüíîñòü, ëèøíèå äâèæåíèÿ ïðè ñîâåðøåíèè
ðàáî÷èõ äåéñòâèé. Âñå ýòè îñîáåííîñòè çíà÷èòåëüíî óõóäøàþò
ôóíêöèîíàëüíóþ ñïîñîáíîñòü îðãàíèçìà, åãî äååñïîñîáíîñòü è
ðàáîòîñïîñîáíîñòü, ñíèæàþò êà÷åñòâåííûé è êîëè÷åñòâåííûé
óðîâíè âûïîëíåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ðàññìîòðèì ïîãðàíè÷íîå ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå îðãà-
íèçìà. Ýòîìó ñîñòîÿíèþ ñâîéñòâåííû îïðåäåëåííûå îñîáåííî-
ñòè. Âñëåäñòâèå çíà÷èòåëüíîãî ðàñõîäà ôóíêöèîíàëüíûõ ðå-
ñóðñîâ, âûøåäøåãî çà ïðåäåëû ðàáîòîñïîñîáíîñòè îðãàíèçìà,
âîññòàíîâèòåëüíàÿ ôóíêöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà ïðèîáðåòàåò çíà-
÷èòåëüíóþ ñèëó. Òåïåðü ýòà ñèñòåìà ñ ïîìîùüþ çàäåðæèâàþ-
ùåãî ïðîöåññà â ñåò÷àòîì îáðàçîâàíèè ìîçãà óìåíüøàåò ïðè-
òîê òîíèçèðóþùåé íåðâíîé èìïóëüñàöèè ê íåðâíûì öåíòðàì,
ôóíêöèîíèðóþùèì âî âðåìÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðè äå-
ôèöèòå âîçáóæäåíèÿ âîçìîæíîñòè îðãàíèçìà ïðèâîäèòü â äåé-
ñòâèå ðåôëåêòîðíûå àêòû, ñîñòàâëÿþùèå òðóä, ïîäâåðãàþòñÿ
îãðàíè÷åíèþ, ÷òî íàðóøàåò åãî íîðìàëüíîå îñóùåñòâëåíèå.
Ñíèæåíèå ðàáîòîñïîñîáíîñòè çäåñü îáíàðóæèâàåòñÿ â âèäå ÿâ-
ëåíèé äèñêîîðäèíàöèè. Ýòè ÿâëåíèÿ ñëóæàò îáúåêòèâíûìè
ïðèçíàêàìè ïîãðàíè÷íîãî ñîñòîÿíèÿ. Îñòàíîâèìñÿ íà íåêîòî-
ðûõ èç íèõ.
Óìåíüøåíèå ïðèòîêà íåðâíûõ èìïóëüñîâ ê ôóíêöèîíèðóþ-
ùèì íåðâíûì öåíòðàì ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé çàìåäëåíèÿ äåÿòåëü-
íîñòè çâåíüåâ, èç êîòîðûõ ñîñòîèò ðåôëåêòîðíûé àêò. Âñëåä-
ñòâèå ýòîãî òåïåðü òðåáóåòñÿ áîëüøå âðåìåíè äëÿ âûïîëíåíèÿ
ðàáî÷åé îïåðàöèè. Èñïîëíèòåëü âûíóæäåí äåëàòü â ðàáî÷åì
ïðîöåññå êðàòêîâðåìåííûå ïàóçû. Êðîìå òîãî, îñëàáëåíèå âîç-
áóæäåíèÿ â äåéñòâóþùåì ðåôëåêòîðíîì àêòå ñëóæèò ïðè÷èíîé
äðóãîãî ñóùåñòâåííîãî íàðóøåíèÿ, êîòîðîå ôèçèîëîãè íàçâà-
ëè ðàñòîðìàæèâàíèåì.
Èçâåñòíî, ÷òî ðàáî÷èé (äâèãàòåëüíûé, ñåíñîðíûé è óìñòâåí-
íûé) íàâûê, ò. å. ñïîñîá âûïîëíåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé çàäà-
÷è, ÿâëÿåòñÿ ïðèîáðåòåííîé ñèñòåìîé ðåôëåêòîðíûõ àêòîâ. Âî
âðåìÿ âûðàáîòêè è ñòàíîâëåíèÿ â ýòîò íàâûê âêëþ÷àåòñÿ èç-
áûòî÷íîå êîëè÷åñòâî îòäåëüíûõ ðåôëåêñîâ. Íî â ïðîöåññå òðå-
íèðîâêè ìíîãèå èç íèõ îêàçûâàþòñÿ ëèøíèìè è èñêëþ÷àþòñÿ
ìîçãîì ñ öåëüþ ýêîíîìíîé äåÿòåëüíîñòè.  êîíå÷íîì èòîãå

33
òîëüêî íåîáõîäèìûå ýëåìåíòû îáúåäèíÿþòñÿ öåíòðàëüíîé íå-
ðâíîé ñèñòåìîé â åäèíûé ðåôëåêòîðíûé àêò. Âî âðåìÿ òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè ïîñëåäíèé ñòàíîâèòñÿ ãîñïîäñòâóþùèì áëàãîäà-
ðÿ ìîáèëèçàöèè â åãî íåðâíûõ öåíòðàõ ïðîöåññà âîçáóæäåíèÿ.
Ýòè öåíòðû íå òîëüêî îáåñïå÷èâàþò ðåàëèçàöèþ ãîñïîäñòâóþ-
ùåãî ðåôëåêòîðíîãî àêòà, íî è ÿâëÿþòñÿ èñòî÷íèêîì òîðìîçÿ-
ùèõ íåðâíûõ èìïóëüñîâ, êîòîðûå çàäåðæèâàþò âñå ëèøíèå
ðåôëåêñû.
Êîãäà ïðèòîê íåðâíûõ èìïóëüñîâ ê íåðâíûì öåíòðàì ãîñ-
ïîäñòâóþùåãî ðåôëåêòîðíîãî àêòà óìåíüøàåòñÿ, âîçáóæäåíèå
â íèõ îñëàáåâàåò. Îíî ñòàíîâèòñÿ íåäîñòàòî÷íûì ïî ñèëå, ÷òî-
áû çàäåðæèâàòü ëèøíèå ðåôëåêñû. Òîðìîæåíèå ýòèõ ðåôëåê-
ñîâ òåïåðü îòìåíÿåòñÿ, ò. å. ïðîèñõîäèò èõ ðàñòîðìàæèâàíèå.
Ïîýòîìó îíè íà÷èíàþò îáíàðóæèâàòüñÿ âî âðåìÿ òðóäîâîé äå-
ÿòåëüíîñòè.
Ðàñòîðìàæèâàíèå ìîæåò áûòü íå òîëüêî â äâèãàòåëüíîé ñôå-
ðå (ëèøíèå äâèæåíèÿ), íî è â äðóãèõ îáëàñòÿõ äåÿòåëüíîñòè
÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà. Íàïðèìåð, ó ðàáîòíèêà óìñòâåííîãî
òðóäà ðàñòîðìàæèâàíèå îáíàðóæèâàåòñÿ â òîì, ÷òî åìó ñòàíî-
âèòñÿ òðóäíî îòëè÷èòü ãëàâíîå îò âòîðîñòåïåííîãî, âíèìàíèå
ðàññåèâàåòñÿ, è îí “òîíåò” â ìåëî÷àõ.
 ñåíñîðíîé ñôåðå ðàñòîðìàæèâàíèå ïðîÿâëÿåòñÿ â îáîñòðå-
íèè ÷óâñòâèòåëüíîñòè îòíîñèòåëüíî ïîñòîðîííèõ ðàçäðàæèòå-
ëåé, ìåøàþùèõ âîñïðèÿòèþ ïîëåçíûõ ñòèìóëîâ. Íàïðèìåð,
åñëè èñïîëíèòåëü ïîñòîÿííî âûïîëíÿåò ðàáîòó íà ôîíå øóìà,
òî ó íåãî íàáëþäàåòñÿ ïðèâûêàíèå ê ýòîìó âîçäåéñòâèþ ñ ïî-
ìîùüþ òîðìîæåíèÿ. Ïîñëåäíåå èçáèðàòåëüíî ñíèæàåò ÷óâñòâè-
òåëüíîñòü òîëüêî ê “øóìîâîé” ÷àñòè çâóêîâîãî ñïåêòðà. À ïðè
ðàñòîðìàæèâàíèè ÷óâñòâèòåëüíîñòü â ýòîé ÷àñòè çâóêîâîãî
ñïåêòðà âîññòàíàâëèâàåòñÿ è äàæå îáîñòðÿåòñÿ.
Íàõîäÿñü â ïîãðàíè÷íîì ôóíêöèîíàëüíîì ñîñòîÿíèè, èñïîë-
íèòåëü âûíóæäåí âîëåâûì óñèëèåì ïîäàâëÿòü ïîòðåáíîñòü â
îòäûõå. Ïîýòîìó ó íåãî íàðàñòàåò íåðâíî-ýìîöèîíàëüíîå íà-
ïðÿæåíèå, âûðàæàþùååñÿ â óñòàëîñòè, ðàçäðàæèòåëüíîñòè,
÷òî ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé ðàçëè÷íûõ îòðèöàòåëüíûõ ýìîöèé.
Êîãäà èñïîëíèòåëü äîëãîå âðåìÿ ðàáîòàåò â íåáëàãîïðèÿòíûõ
óñëîâèÿõ òðóäà, âûçûâàþùèõ â åãî îðãàíèçìå ïîãðàíè÷íîå ñî-
ñòîÿíèå, òî äëèòåëüíîå íåðâíî-ýìîöèîíàëüíîå íàïðÿæåíèå ìî-
æåò âûçâàòü ó íåãî òå èëè èíûå çàáîëåâàíèÿ.

34
Ïîãðàíè÷íîå ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå â ÷åëîâå÷åñêîì îð-
ãàíèçìå íåðåäêî ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé ïîòåðü ðàáî÷åãî âðåìåíè
çà ñ÷åò âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè èç-çà ïðîèçâîäñòâåííûõ
òðàâì è ðàçëè÷íûõ áîëåçíåé.  ýòîì ñîñòîÿíèè ñíèæàåòñÿ âû-
ðàáîòêà, óâåëè÷èâàåòñÿ ïðîöåíò áðàêà è ò. ä.
Ïàòîëîãè÷åñêîå ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå îðãàíèçìà —
ýòî êðàéíåå îáîñòðåíèå íåéðîôèçèîëîãè÷åñêîãî êîíôëèêòà.
Îíî ïðîÿâëÿåòñÿ â âèäå ðàçëè÷íûõ ôóíêöèîíàëüíûõ íàðóøå-
íèé. Èç-çà ÷ðåçâû÷àéíîé ïîòðåáíîñòè â îòäûõå âîññòàíîâè-
òåëüíàÿ ôóíêöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà äîñòèãàåò áîëüøîé ñèëû. Ïî
ýòîé ïðè÷èíå âêëþ÷àåòñÿ áîëåå ñèëüíîå ñðåäñòâî ïðèíóæäåíèÿ
ê îòäûõó. Òåïåðü ýòà ñèñòåìà ñòðåìèòñÿ âûêëþ÷èòü ñ ïîìîùüþ
òîðìîæåíèÿ áîäðñòâóþùåå ñîñòîÿíèå ìîçãà è ïåðåâåñòè îðãà-
íèçì â ñîí.  ýòîì ñëó÷àå ñî ñòîðîíû èñïîëíèòåëÿ ðàáîòû òðå-
áóåòñÿ î÷åíü íàïðÿæåííîå âîëåâîå óñèëèå, ÷òîáû çàñòàâèòü
ñåáÿ ïðîäîëæàòü òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü.
Ïðèçíàêè ïàòîëîãè÷åñêîãî ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ —
ýòî ÿâëåíèÿ äèñêîîðäèíàöèè êðàéíèõ ñòåïåíåé. Â äàííîì ñëó-
÷àå íàèáîëåå òèïè÷íûì ïðèçíàêîì ñëóæèò óëüòðàïàðàäîêñàëü-
íàÿ ðåàêöèÿ. Ïðè íåãëóáîêèõ ïàòîëîãè÷åñêèõ ôóíêöèîíàëü-
íûõ íàðóøåíèÿõ îíà íîñèò âðåìåííûé õàðàêòåð.
 êàæäîé ïðîôåññèè, êàê ïðàâèëî, åñòü òàê íàçûâàåìûå
êðèòè÷åñêèå îñîáåííîñòè îïåðàöèé, êîãäà èñïîëíèòåëü ðàáîòû
èñïûòûâàåò â áîëüøåé èëè ìåíüøåé ìåðå íåîïðåäåëåííîñòü â
âûáîðå äåéñòâèé. ×òîáû ïðèíÿòü ïðàâèëüíîå ðåøåíèå, îí äîë-
æåí, â îñîáåííîñòè ïðè äåôèöèòå âðåìåíè, áûñòðî îðèåíòèðî-
âàòüñÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ïîëîæèòåëüíûì è îòðèöàòåëüíûì
ñèãíàëàì.  îäíèõ ñëó÷àÿõ ýòà ñèãíàëèçàöèÿ ñâÿçàíà ñ îïàñ-
íîñòüþ òðàâì, à â äðóãèõ — ñ ïðåäóïðåæäåíèåì áðàêà, ïîëîì-
êè îáîðóäîâàíèÿ èëè àâàðèé. Èìåííî çäåñü, ñòàëêèâàÿñü ñ
êðèòè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè îïåðàöèè, èñïîëíèòåëü, óòîìëåí-
íûé äî ñòàäèè ïàòîëîãè÷åñêîãî ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ,
ðåàãèðóåò óëüòðàïàðàäîêñàëüíî. Íà îòðèöàòåëüíûå ñèãíàëû
îí îòâå÷àåò äåéñòâèåì, à íà ïîëîæèòåëüíûå — íå ðåàãèðóåò.
Êàê âèäíî, â ðåçóëüòàòå âìåøàòåëüñòâà â õîä òðóäîâîãî ïðî-
öåññà óëüòðàïàðàäîêñàëüíîé ðåàêöèè ìîãóò ïðîÿâèòüñÿ íåãà-
òèâíûå ïîñëåäñòâèÿ êàê äëÿ ñàìîãî èñïîëíèòåëÿ ðàáîòû, òàê
è äëÿ ïðîèçâîäñòâà â öåëîì.
Êðîìå óëüòðàïàðàäîêñàëüíîé ðåàêöèè îáíàðóæèâàþòñÿ òàêæå
äðóãèå ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ â ôóíêöèîíàëüíîì ñîñòîÿíèè

35
îðãàíèçìà. Òàê, íàáëþäàþòñÿ çíà÷èòåëüíûå ñäâèãè â ïîêàçà-
òåëÿõ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, ãàçîîáìåíà è äåÿòåëüíîñòè
äðóãèõ âíóòðåííèõ îðãàíîâ. ×ðåçìåðíàÿ ðàáî÷àÿ íàãðóçêà íà
÷åëîâå÷åñêèé îðãàíèçì, ñâÿçàííûé ñ íåé ðàñõîä “çàïðåòíûõ”
ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, à òàêæå çíà÷èòåëüíîå íåðâíî-ýìîöè-
îíàëüíîå íàïðÿæåíèå — âñå ýòî ïðè÷èíû âûñîêîãî óðîâíÿ
ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé. Ðàáîòà èñïîëíèòåëÿ, îðãàíèçì êîòî-
ðîãî íàõîäèòñÿ â ïàòîëîãè÷åñêîì ôóíêöèîíàëüíîì ñîñòîÿíèè,
èìååò î÷åíü íèçêèé êîýôôèöèåíò ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ è ìàëî-
ýôôåêòèâíà.
Ðàáîòîñïîñîáíîñòü ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà íå ÿâëÿåòñÿ âå-
ëè÷èíîé ïîñòîÿííîé, îíà èçìåíÿåòñÿ âî âðåìåíè. Åå èçìåíåíèÿ
íà ïðîòÿæåíèè ðàáî÷åãî äíÿ, ñóòîê è íåäåëè íàçûâàþò äèíà-
ìèêîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè. Äèíàìèêà ðàáîòîñïîñîáíîñòè èìååò
íåñêîëüêî ñòàäèé, èëè ôàç.
×òîáû îáíàðóæèòü è îöåíèòü ñòàäèè ðàáîòîñïîñîáíîñòè, ïðè-
ìåíÿþò ñïåöèàëüíûé ìåòîä — ïîñòðîåíèå êðèâîé ðàáîòîñïî-
ñîáíîñòè. Ýòîò ìåòîä ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ìåòîäîì ôèçèîëîãèè
è ïñèõîëîãèè òðóäà è øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ â ïðàêòèêå íàó÷-
íîé îðãàíèçàöèè òðóäà. Äåëî â òîì, ÷òî ïî îñîáåííîñòÿì êðè-
âîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè ìîæíî îáúåêòèâíî óñòàíîâèòü ñîñòîÿíèå
óñëîâèé òðóäà, îöåíèòü ðåæèì òðóäà è îòäûõà è ò. ä.
Êðèâîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè íàçûâàþò ãðàôèê èçìåíåíèé
òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ è ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé,
ïî êîòîðûì ìîæíî ñóäèòü î êîëè÷åñòâåííîì è êà÷åñòâåííîì
óðîâíÿõ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è ôóíêöèîíàëüíîì
ñîñòîÿíèè èñïîëíèòåëÿ ðàáîò. Ýòà êðèâàÿ ñòðîèòñÿ òàê. ×åðåç
îïðåäåëåííûå îòðåçêè âðåìåíè (1 ÷àñ, 30 ìèíóò) ó èñïîëíèòåëÿ
ðàáîòû çàìåðÿþò òå èëè èíûå ïîêàçàòåëè åãî ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè èëè ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ åãî îðãàíèçìà.
Äëÿ ýòîãî èñïîëüçóþò òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè —
îáúåì ïåðåðàáîòêè ãðóçà èëè âûðàáîòêè, âðåìÿ, çàòðà÷åííîå íà
îïåðàöèþ, äåòàëü (øòó÷íîå âðåìÿ), ïðîöåíò áðàêà, à òàêæå
ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèå ïîêàçàòåëè — ÷àñòîòó óäàðîâ ïóëüñà,
êðîâÿíîå äàâëåíèå, ìûøå÷íóþ ñèëó, òðåìîð, ÷àñòîòó äûõàíèÿ,
ïîêàçàòåëè âíèìàíèÿ, êîëè÷åñòâî äîïóùåííûõ â ðàáîòå îøè-
áîê, âðåìÿ ïñèõè÷åñêîé ðåàêöèè (çðèòåëüíî- èëè ñëóõîìîòîð-
íîé). Íàèáîëåå ïîëíûì è òî÷íûì ÿâëÿåòñÿ èññëåäîâàíèå, êîãäà
êðèâóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñòðîÿò ñ èñïîëüçîâàíèåì êàê òåõíè-
êî-ýêîíîìè÷åñêèõ, òàê è ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé.

36
Ïîëó÷èâ ýòè äàííûå, ñòðîÿò ãðàôèê, ïðè÷åì íà îñè àáñöèññ
îòêëàäûâàþò âðåìÿ, ÷åðåç êîòîðîå ïðîâîäèëèñü çàìåðû, à íà
îñè îðäèíàò — òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå è ïñèõîôèçèîëîãè÷åñ-
êèå ïîêàçàòåëè.  êîíå÷íîì èòîãå ïîëó÷àþò êðèâóþ ðàáîòî-
ñïîñîáíîñòè.
Ïåðâàÿ ñòàäèÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè — âðàáàòûâàíèå, èëè
íàðàñòàþùàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü. Âðàáàòûâàíèåì íàçûâà-
þò âõîæäåíèå â ðàáîòó, âî âðåìÿ êîòîðîãî ðàáîòîñïîñîáíîñòü
ïîñòåïåííî ïîâûøàåòñÿ è â êîíå÷íîì èòîãå äîñòèãàåò ìàêñè-
ìàëüíîãî óðîâíÿ. Íî â ñàìîì íà÷àëå âðàáàòûâàíèÿ íàáëþäà-
þòñÿ ñðàâíèòåëüíî íèçêèé óðîâåíü òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ
ïîêàçàòåëåé è îïðåäåëåííàÿ íàïðÿæåííîñòü ôèçèîëîãè÷åñ-
êèõ ôóíêöèé.
Âòîðàÿ ñòàäèÿ — óñòîé÷èâàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü íà âû-
ñîêîì óðîâíå. Õàðàêòåðíûì ïðèçíàêîì ýòîé ñòàäèè ÿâëÿþòñÿ
âûñîêèå òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè. Âìåñòå ñ òåì ñíè-
æàåòñÿ íàïðÿæåííîñòü ôèçèîëîãè÷åñêèõ ôóíêöèé.
Òðåòüÿ ñòàäèÿ — ðàçâèâàþùååñÿ óòîìëåíèå. Íà ýòîé ñòà-
äèè óðîâåíü òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé íà÷èíàåò
ñíèæàòüñÿ: óìåíüøàåòñÿ âûðàáîòêà è óõóäøàåòñÿ êà÷åñòâî
ïðîäóêöèè. Âìåñòå ñ òåì ñîîòâåòñòâåííî óâåëè÷èâàåòñÿ íà-
ïðÿæåííîñòü ôèçèîëîãè÷åñêèõ ôóíêöèé. Äðóãèìè ñëîâàìè,
õàðàêòåðíîé ÷åðòîé òðåòüåé ñòàäèè ÿâëÿåòñÿ óòîìëåíèå.
Òàêèì îáðàçîì, â ãðàôè÷åñêîì èçîáðàæåíèè äèíàìèêà ðà-
áîòîñïîñîáíîñòè â òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
êðèâóþ ñ çàêîíîìåðíûìè èçìåíåíèÿìè. Òàê, íà ñòàäèè âðà-
áàòûâàíèÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü ïîâûøàåòñÿ â äèàïàçîíå îò íå-
ñêîëüêèõ ìèíóò äî 1,5-2 ÷àñîâ. Äàëåå, íà ñòàäèè óñòîé÷èâîé
ðàáîòîñïîñîáíîñòè îíà óñòàíàâëèâàåòñÿ íà âûñîêîì óðîâíå è
ìîæåò áûòü ñòàáèëüíîé â äèàïàçîíå îò íåñêîëüêèõ ìèíóò äî
íåñêîëüêèõ ÷àñîâ. Íàêîíåö, íà ñòàäèè ðàçâèâàþùåãîñÿ óòîì-
ëåíèÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñíèæàåòñÿ. Ýòà ñòàäèÿ ìîæåò ïðî-
äîëæàòüñÿ îò íåñêîëüêèõ ìèíóò äî íåñêîëüêèõ ÷àñîâ.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå ðàáî÷åãî äíÿ, ò. å. ïîñëå îáåäåííîãî ïåðå-
ðûâà, âñå òðè ñòàäèè ïîâòîðÿþòñÿ. Íî îíè çäåñü èìåþò îïðåäå-
ëåííûå îñîáåííîñòè. Òàê, ñòàäèÿ âðàáàòûâàíèÿ ïî ïðîäîëæè-
òåëüíîñòè êîðî÷å, à óðîâåíü ñòàäèè óñòîé÷èâîé ðàáîòîñïîñîá-
íîñòè íèæå, ÷åì â ïåðâîé ïîëîâèíå ðàáî÷åãî äíÿ. Ñòàäèÿ
ðàçâèâàþùåãîñÿ óòîìëåíèÿ íà÷èíàåòñÿ ðàíüøå, à óðîâåíü

37
ðàáîòîñïîñîáíîñòè íà ýòîé ñòàäèè ñíèæàåòñÿ çíà÷èòåëüíåå ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïåðâîé ïîëîâèíîé ðàáî÷åãî äíÿ.  íåêîòîðûõ ñëó-
÷àÿõ â êîíöå ðàáî÷åãî äíÿ íàáëþäàåòñÿ íå ñíèæåíèå, à ïîâû-
øåíèå ðàáîòîñïîñîáíîñòè. Íà êðèâîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè îòìå-
÷àåòñÿ ïîäúåì, êîòîðûé ïîëó÷èë íàçâàíèå êîíå÷íîãî ïîðûâà.
 äàííîì ñëó÷àå ïîâûøåíèå ðàáîòîñïîñîáíîñòè, âîçìîæíî, ÿâ-
ëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì ýìîöèîíàëüíîãî âîçäåéñòâèÿ â ïðåäâèäåíèè
îêîí÷àíèÿ ðàáî÷åãî äíÿ.
Êðèâàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè, çàïèñàííàÿ â òå÷åíèå ðàáî÷åãî
äíÿ, ñëóæèò îáúåêòèâíîé îñíîâîé äëÿ îöåíêè ñîñòîÿíèÿ âíóò-
ðèñìåííîãî ðåæèìà òðóäà è îòäûõà è ïëàíèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿ-
òèé ïî åãî ðàöèîíàëèçàöèè.
Ðàáîòîñïîñîáíîñòü íå îñòàåòñÿ ïîñòîÿííîé ïî äíÿì íåäåëè.
Íà êðèâîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè, çàïèñàííîé â òå÷åíèå íåäåëè,
îáíàðóæèâàþòñÿ òðè ñòàäèè: âðàáàòûâàíèå, âûñîêàÿ ðàáîòî-
ñïîñîáíîñòü è ðàçâèâàþùååñÿ óòîìëåíèå. Òàê, âðàáàòûâàíèå
ïðèõîäèòñÿ íà ïîíåäåëüíèê, âûñîêàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü — íà
âòîðíèê, ñðåäó è ÷åòâåðã, à ðàçâèâàþùååñÿ óòîìëåíèå — íà
ïÿòíèöó è ñóááîòó. Êðèâàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïî äíÿì íåäåëè
ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðè ïÿòèäíåâíîé ðàáî÷åé íåäåëå ñïàðåííûå
âûõîäíûå äíè (ñóááîòà è âîñêðåñåíüå) áîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíû.
Êðîìå òîãî, çíàíèå ýòîé êðèâîé ïîçâîëÿåò ïëàíèðîâàòü ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòü òðóäà ñ ó÷åòîì ðàáîòîñïîñîáíîñòè ÷åëîâåêà ïî
äíÿì íåäåëè.
 òå÷åíèå ñóòîê ðàáîòîñïîñîáíîñòü òàêæå èçìåíÿåòñÿ õàðàê-
òåðíûì îáðàçîì. Íà êðèâîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè, çàïèñàííîé â
òå÷åíèå ñóòîê, îáíàðóæèâàþòñÿ òðè ïåðèîäà, îòðàæàþùèå êî-
ëåáàíèÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè. Ñ 6 ÷àñîâ óòðà äî 15 ÷àñîâ îáíàðó-
æèâàåòñÿ ïåðâûé ïåðèîä, âî âðåìÿ êîòîðîãî ðàáîòîñïîñîáíîñòü
ïîñòîÿííî ïîâûøàåòñÿ. Îíà äîñòèãàåò ìàêñèìóìà ê 10-12 ÷à-
ñàì äíÿ, à çàòåì íà÷èíàåò ñíèæàòüñÿ. Âî âòîðîì ïåðèîäå îíà
ñíîâà ïîâûøàåòñÿ íà÷èíàÿ ñ 15 ÷àñîâ.  òðåòüåì ïåðèîäå êîëå-
áàíèå ðàáîòîñïîñîáíîñòè èìååò îòðèöàòåëüíûé çíàê: íà÷èíàÿ ñ
22 ÷àñîâ ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñíèæàåòñÿ, ïðè÷åì ìàêñèìóì åå
ñíèæåíèÿ ïðèõîäèòñÿ íà 3 ÷àñà íî÷è.
Çíàíèÿ î êîëåáàíèÿõ ðàáîòîñïîñîáíîñòè â òå÷åíèå ñóòîê íå-
îáõîäèìû äëÿ ðåøåíèÿ ðÿäà íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ âîïðîñîâ.
Îíè ñëóæàò íàó÷íîé îñíîâîé äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ ãðàôèêîâ
ñìåííîñòè, íà÷àëà ðàáîòû, îáåäåííûõ ïåðåðûâîâ è ïð.

38
Òåìà 5. ÄËÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÐÀÁÎÒÛ
È ÏÈÙÅÂÎÉ ÐÅÆÈÌ

Ïðîáëåìà óòîìëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñëîæíåéøèõ íàó÷íî-


ïðàêòè÷åñêèõ ïðîáëåì, êîòîðûå èññëåäóþòñÿ è èçó÷àþòñÿ ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè ðàçëè÷íûõ íàóê — ýêîíîìèñòàìè, ôèçèîëîãàìè,
ïñèõîëîãàìè è äð.
Óòîìëåíèå êàê âðåìåííûé óïàäîê ôèçè÷åñêèõ è äóõîâíûõ
ñèë â îðãàíèçìå âîçíèêàåò â ðåçóëüòàòå âûïîëíåíèÿ òîé èëè
èíîé ðàáîòû. Ïðîèçâîäñòâåííîå óòîìëåíèå — ýòî óòîìëåíèå,
âîçíèêàþùåå ó èñïîëíèòåëÿ â ðåçóëüòàòå âûïîëíåíèÿ ðàáîòû â
ïðîèçâîäñòâåííûõ óñëîâèÿõ. Óòîìëåíèå ïðîÿâëÿåòñÿ â ðàçëè÷-
íûõ ñôåðàõ. Ïîýòîìó ðàçëè÷àþò òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå, ôè-
çèîëîãè÷åñêèå, ïñèõîëîãè÷åñêèå è ìåäèöèíñêèå ïðèçíàêè óòîì-
ëåíèÿ.
Ê òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèì ïðèçíàêàì óòîìëåíèÿ îòíîñÿòñÿ
ñíèæåíèå âûðàáîòêè, óäëèíåíèå “øòó÷íîãî” âðåìåíè, óâåëè-
÷åíèå êîëè÷åñòâà äîïóùåííîãî áðàêà è äð. Ê ôèçèîëîãè÷åñêèì
ïðèçíàêàì ýòîãî ÿâëåíèÿ îòíîñÿòñÿ ëèøíèå äâèæåíèÿ, ñíèæå-
íèå âûíîñëèâîñòè, íàëè÷èå òðåìîðà (äðîæàíèÿ) â ïàëüöàõ,
óäëèíåíèå âðåìåíè çðèòåëüíî-ìîòîðíîé ðåàêöèè, ïîâûøåíèå
òåìïåðàòóðû êîæè ãîëîâû è ðóê è äð. Ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðè-
çíàêè óòîìëåíèÿ — ÷óâñòâî óñòàëîñòè, çàìåäëåíèå ïñèõè÷åñ-
êèõ ïðîöåññîâ è îøèáî÷íûå äåéñòâèÿ ïðè ñïåöèàëüíûõ, òàê
íàçûâàåìûõ êîððåêòóðíûõ, ïðîáàõ è äð. Íàêîíåö, ìåäèöèí-
ñêèìè ïîêàçàòåëÿìè óòîìëåíèÿ ñëóæàò òðàâìàòèçì è ïðîèç-
âîäñòâåííî îáóñëîâëåííûå çàáîëåâàíèÿ.
Ôèçèîëîãè÷åñêóþ ïðèðîäó óòîìëåíèÿ ñâÿçûâàþò ñ êîðêî-
âîé òåîðèåé óòîìëåíèÿ. Íà ðàçëè÷íûõ ýòàïàõ ðàçâèòèÿ êîð-
êîâîé òåîðèè åå ñîçäàòåëè è ñòîðîííèêè ïðåäñòàâèëè óáåäè-
òåëüíûå äîêàçàòåëüñòâà, ÷òî óòîìëåíèå â ÷åëîâå÷åñêîì îðãà-
íèçìå — î÷åíü ñëîæíîå ÿâëåíèå. Âîçíèêíîâåíèå óòîìëåíèÿ è
åãî îñîáåííîñòè ìîæíî ïîíÿòü íà îñíîâå çíàíèé î ðåãóëèðó-
þùåé äåÿòåëüíîñòè öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû è åå âûñ-
øåãî óðîâíÿ — êîðû áîëüøèõ ïîëóøàðèé.

39
Ó÷åíûå êîíêðåòèçèðîâàëè ñâÿçàííûå ñ óòîìëåíèåì ðàçëè÷-
íûå ñòîðîíû ðàáîòû ìîçãà: èñòîùåíèå íåðâíûõ êëåòîê â õîäå
èõ äåÿòåëüíîñòè, íåðâíûå âëèÿíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå ïîñòóïëå-
íèå â ðàáîòàþùèå îðãàíû ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ, íàðóøåíèå
êîîðäèíàöèè, ó÷àñòèå ïðîöåññà òîðìîæåíèÿ â óòîìëåíèè è ò. ä.
 ïîñëåäíèå ãîäû äîñòèãíóòû çíà÷èòåëüíûå óñïåõè â ôèçèî-
ëîãè÷åñêîì àíàëèçå äåÿòåëüíîñòè ìîçãà. Ñîâðåìåííàÿ ôèçèî-
ëîãè÷åñêàÿ òåîðèÿ àêàäåìèêà Ï. Àíîõèíà [1] çíà÷èòåëüíî óã-
ëóáëÿåò ïîíèìàíèå óòîìëåíèÿ. ×åëîâåê íàäåëåí äåÿòåëüíî-
ñòüþ, ò. å. îáëàäàåò îïðåäåëåííûì ñïîñîáîì îòíîøåíèÿ ê ìèðó.
 øèðîêîì íàó÷íîì ñìûñëå äåÿòåëüíîñòüþ â ôèçèîëîãèè è
ïñèõîëîãèè íàçûâàþò ñïåöèôè÷åñêóþ äëÿ æèâîé ñèñòåìû ñâÿçü
ñ îêðóæàþùèì ìèðîì. Ñ ïîìîùüþ ýòîé ñâÿçè îïîñðåäóþòñÿ,
ðåãóëèðóþòñÿ è êîíòðîëèðóþòñÿ âçàèìîîòíîøåíèÿ ÷åëîâå÷åñ-
êîãî îðãàíèçìà è ñðåäû. Äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ áëàãî-
äàðÿ äâóì òåñíî ñâÿçàííûì ñïîñîáíîñòÿì ÷åëîâå÷åñêîãî îðãà-
íèçìà — äååñïîñîáíîñòè è ðàáîòîñïîñîáíîñòè.
Äååñïîñîáíîñòü îðãàíèçìà êàê ñïîñîáíîñòü ê öåëåñîîáðàç-
íîé äåÿòåëüíîñòè ñîçäàåò êà÷åñòâåííóþ ñòîðîíó òðóäîâîé äåÿ-
òåëüíîñòè ÷åëîâåêà. Ýòà ñïîñîáíîñòü îïðåäåëÿåò íàëè÷èå öåëè,
òî åäèíè÷íîå, ÷òî ñïåöèôè÷íî èìåííî äëÿ äàííîé ôóíêöèî-
íàëüíîé ñèñòåìû, à íå äëÿ êàêîé-ëèáî äðóãîé.
Îäíàêî ÷åëîâåê íå ìîæåò âûïîëíèòü íè îäíîé êà÷åñòâåííî
îïðåäåëåííîé öåëåñîîáðàçíîé äåÿòåëüíîñòè, íå ìîæåò äîñ-
òè÷ü íè îäíîé íàìå÷åííîé öåëè, åñëè ïðè ýòîì íå âêëþ÷àåòñÿ
åãî ðàáîòîñïîñîáíîñòü. Áåç íåå íåâîçìîæíî äåéñòâèå íèêàêîé
ôóíêöèîíàëüíîé åäèíèöû — ðåöåïòîðà, íåðâíîé êëåòêè, íå-
ðâà, ìûøöû è ò. ä. Åñëè áû îðãàíèçì íå îáëàäàë ñïîñîáíî-
ñòüþ ñîâåðøàòü äåéñòâèå (ðàáîòó), òî âñå åãî òâîð÷åñêèå è èñ-
ïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè îñòàëèñü áû íåïðåòâîðåííûìè. Áåç
àêòèâèçàöèè ðàáîòîñïîñîáíîñòè ëþáàÿ ôîðìà öåëåñîîáðàçíîé
äåÿòåëüíîñòè îñòàåòñÿ íåäåéñòâóþùèì ñëîæíûì êîìïëåêñîì
íåðâíûõ êëåòîê, ðàáî÷èõ îðãàíîâ è ñâÿçûâàþùèõ èõ â ìîçãå
ñîåäèíåíèé.
Ðàáîòîñïîñîáíîñòü îðãàíèçìà — ýòî ñïîñîáíîñòü ê ïñèõî-
ôèçèîëîãè÷åñêîìó äåéñòâèþ. Íà ðàçëè÷íûõ óðîâíÿõ îðãàíèç-
ìà äåéñòâèå ïðîÿâëÿåòñÿ ïî-ðàçíîìó. Îíî ìîæåò ñîñòîÿòü â
ïðåâðàùåíèè îäíîãî âèäà ýíåðãèè â äðóãîé, êîòîðîå ñîâåðøàåò
òà èëè èíàÿ ôóíêöèîíàëüíàÿ åäèíèöà (íåðâíàÿ êëåòêà, ìûøöà

40
è ò. ä.). Äåéñòâèå ìîæåò îáíàðóæèâàòüñÿ êàê ïðåîáðàçîâàíèå
îáúåêòà èç îäíîãî âèäà â äðóãîé, êàê ïåðåôîðìóëèðîâàíèå
ñëîâåñíîãî ìàòåðèàëà è ò. ä. Ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñîçäàåòñÿ äâè-
æóùèìè ñèëàìè îðãàíèçìà — ïðîöåññîì âîçáóæäåíèÿ è ýíåð-
ãåòè÷åñêèìè âåùåñòâàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè ýòîò ïðîöåññ.  êî-
íå÷íîì èòîãå ðàáîòîñïîñîáíîñòü îïðåäåëÿåò êîëè÷åñòâåííóþ
ñòîðîíó ïðåîáðàçîâàíèé, êîòîðûå ñîâåðøàåò ÷åëîâåê íàä ïðåä-
ìåòàìè, ÿâëåíèÿìè, ïîíÿòèÿìè è ò. ä., ò. å. îïðåäåëÿåò êîëè÷å-
ñòâî ñïåöèôè÷åñêîãî, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì åãî ïðîôåññèî-
íàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
×åëîâå÷åñêèé îðãàíèçì óñòðîåí òàê, ÷òî íà ðàçëè÷íûõ óðîâ-
íÿõ åãî îðãàíèçàöèè äâèæóùèå ñèëû èìåþò ðàçëè÷íîå ìàòåðè-
àëüíîå âîïëîùåíèå. Òàêèå ôóíêöèè, êàê ïóñê, ñâÿçü è âçàèìî-
äåéñòâèå ðåöåïòîðîâ, íåðâíûõ öåíòðîâ, íåðâíûõ ïðîâîäíèêîâ
è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ (ìûøö, æåëåç è ò. ä.), îñóùåñòâëÿ-
þòñÿ íà íåéðîôèçèîëîãè÷åñêîì óðîâíå, ò. å. îòíîñÿòñÿ ê óðîâ-
íþ ðåôëåêòîðíîé äóãè. Íà ýòîì óðîâíå äâèæóùåé ñèëîé ÿâëÿ-
åòñÿ ïðîöåññ âîçáóæäåíèÿ.
Ïîìèìî íåéðîôèçèîëîãè÷åñêîãî â îðãàíèçìå åñòü åùå ìîëå-
êóëÿðíûé, âíóòðèêëåòî÷íûé óðîâåíü. Íà ýòîì óðîâíå äâèæó-
ùåé ñèëîé ÿâëÿåòñÿ ýíåðãèÿ õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ, èñïîëüçóåìàÿ
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðîöåññà âîçáóæäåíèÿ, èìåþùåãî áèîýëåêòðè-
÷åñêóþ ïðèðîäó. Ïðîöåññ âîçáóæäåíèÿ òåñíî ñâÿçàí ñ ôèçèêî-
õèìè÷åñêèìè ïðåâðàùåíèÿìè, êîòîðûå ñîâåðøàþòñÿ íà ìîëåêó-
ëÿðíîì óðîâíå ðàáîòîñïîñîáíîñòè. Ýòîò ïðîöåññ îáåñïå÷èâàåòñÿ
ýíåðãåòè÷åñêèìè âåùåñòâàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñàìèõ ôóíêöèî-
íàëüíûõ åäèíèöàõ (íåðâíûõ è ìûøå÷íûõ êëåòêàõ è ò. ä.) è â
ðàçëè÷íûõ ìåñòàõ, ãäå ñîñðåäîòî÷åíû ðåçåðâû ýíåðãåòè÷åñêèõ
âåùåñòâ. Òàêèå ìåñòà (äåïî) íàõîäÿòñÿ â ñàìèõ ôóíêöèîíàëüíûõ
åäèíèöàõ: ñîñåäíèõ êëåòêàõ, ìåæòêàíåâîé æèäêîñòè è êðîâè.
 îðãàíèçìå ÷åëîâåêà ýíåðãåòè÷åñêèõ âåùåñòâ î÷åíü ìíîãî.
Íî ñóùåñòâåííàÿ îñîáåííîñòü äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâå÷åñêîãî îðãà-
íèçìà ñîñòîèò â òîì, ÷òî èìåííî íåïðåðûâíîå èñïîëüçîâàíèå
ýíåðãåòè÷åñêèõ âåùåñòâ îãðàíè÷åíî îïðåäåëåííûìè ðàìêàìè.
Ýòî îãðàíè÷åíèå È. Ïàâëîâ íàçâàë ïðåäåëîì ðàáîòîñïîñîáíî-
ñòè. Èçó÷àÿ äåÿòåëüíîñòü áîëüøèõ ïîëóøàðèé ìîçãà, îí óñòà-
íîâèë, ÷òî ïðè íåïðåðûâíîé ðàáîòå îäíè è òå æå êîðêîâûå
êëåòêè ìîãóò áåñïðåïÿòñòâåííî èñïîëüçîâàòü òîëüêî îïðåäå-
ëåííîå êîëè÷åñòâî ýíåðãåòè÷åñêèõ âåùåñòâ. Ýòî êîëè÷åñòâî

41
ýíåðãåòè÷åñêèõ âåùåñòâ ÿâëÿåòñÿ ðàçìåðîì, âåëè÷èíîé ðàáî-
òîñïîñîáíîñòè, ìîáèëèçàöèè êîòîðîé äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåé òðó-
äîâîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçì íå ïðåïÿòñòâóåò.
Ïðåäåë ðàáîòîñïîñîáíîñòè — âåëè÷èíà ïåðåìåííàÿ. Äðóãèìè
ñëîâàìè, ðàáîòîñïîñîáíîñòü ôóíêöèîíàëüíîé åäèíèöû èìååò
âåëè÷èíó, êîòîðàÿ â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíûõ óñëîâèé ìîæåò
èçìåíÿòüñÿ â ñðàâíèòåëüíî øèðîêîì äèàïàçîíå, ò. å. óâåëè÷è-
âàòüñÿ èëè óìåíüøàòüñÿ âñëåäñòâèå ñäâèãà ïðåäåëà ðàáîòîñïî-
ñîáíîñòè â òó èëè èíóþ ñòîðîíó.
Òèïû íåðâíîé ñèñòåìû — äðóãîé âàæíûé ôàêòîð, îïðåäå-
ëÿþùèé âåëè÷èíó ðàáîòîñïîñîáíîñòè êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà.
Ê èíäèâèäóàëüíûì ñâîéñòâàì ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà îòíî-
ñèòñÿ ñèëà íåðâíîé ñèñòåìû, ò. å. âåëè÷èíà ðàáîòîñïîñîáíîñòè.
Ýòî ñâîéñòâî ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøåé ñîñòàâëÿþùåé òèïà íåðâíîé
ñèñòåìû. Ñëàáûé òèï èìååò ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøóþ ðàáîòî-
ñïîñîáíîñòü. Ñèëüíûå òèïû, íàîáîðîò, õàðàêòåðèçóþòñÿ âûñî-
êîé ðàáîòîñïîñîáíîñòüþ.
Íåîáõîäèìî îñòàíîâèòüñÿ íà èñõîäíîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè.
 ñàìîì äåëå, ðàáîòíèêè, ïðèñòóïàÿ ê òðóäó, ìîãóò èìåòü
íåîäèíàêîâóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü. Ïîìèìî çäîðîâüÿ, ðàöèî-
íàëüíîãî ïèòàíèÿ âàæíåéøèì ôàêòîðîì, âëèÿþùèì íà óðî-
âåíü èñõîäíîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè, ÿâëÿåòñÿ ìîòèâàöèÿ. Ðå÷ü
èäåò î ñîâîêóïíîñòè ìàòåðèàëüíûõ è ìîðàëüíûõ ñòèìóëîâ, íà
îñíîâå êîòîðûõ ÷åëîâåê âî âðåìÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ñòà-
âèò ïåðåä ñîáîé êîíêðåòíûå öåëè, ñîîòâåòñòâóþùèå äàííîé
ïðîôåññèè. Ïðè ñîáëþäåíèè âñåõ ýòèõ óñëîâèé ó èñïîëíèòå-
ëÿ ðàáîòû ñêëàäûâàåòñÿ âûñîêàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü â îñó-
ùåñòâëåíèè öåëåé åãî ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Êàê
ñëåäñòâèå ýòîãî èñïîëíèòåëü íà÷èíàåò òðóäèòüñÿ, èìåÿ ìàê-
ñèìàëüíûé èñõîäíûé óðîâåíü ðàáîòîñïîñîáíîñòè.
Ïîìèìî ìîòèâàöèè íà èñõîäíóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü âëèÿåò
âîçðàñò, à òàêæå äðóãèå ôàêòîðû. Âàæíîå çíà÷åíèå èìååò ñî-
îòíîøåíèå òðóäà è îòäûõà, ò. å. äëèòåëüíîñòü ðàáîòû, êîòîðîé
â ïðåäøåñòâóþùèé ìîìåíò áûë çàíÿò îðãàíèçì, è ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü åãî ïîñëåäóþùåãî îòäûõà.
Ïðîáëåìà äëèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî äíÿ î÷åíü ñëîæíà. Çäåñü
òåñíî ïåðåïëåòàþòñÿ ýêîíîìè÷åñêèå, ïîëèòè÷åñêèå è ïñèõîôè-
çèîëîãè÷åñêèå âîïðîñû. Ðîëü ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà

42
çíà÷èòåëüíà, òàê êàê äëèòåëüíàÿ ðàáîòà, îñîáåííî â íåáëàãî-
ïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ, âûçûâàåò óòîìëåíèå è ïåðåóòîìëåíèå, êî-
òîðîå ñîïðîâîæäàåòñÿ ñíèæåíèåì ðàáîòîñïîñîáíîñòè, óõóäøå-
íèåì ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ðàáîòàþùåãî è äàæå
ðàçâèòèåì ïàòîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ.
 òàêèõ ñëó÷àÿõ çäîðîâüå âîññòàíàâëèâàåòñÿ î÷åíü ìåäëåí-
íî, à èíîãäà è ñîâñåì íå âîññòàíàâëèâàåòñÿ. Ðàáîòó èñïîëíè-
òåëü âûïîëíÿåò âñåãäà ñ ïåðåðûâàìè. Ïðè ïðîäîëæèòåëüíîì
ðàáî÷åì äíå ïåðåðûâîâ áîëüøå, à â êîíöå ðàáî÷åãî äíÿ ðàáîò-
íèêè ïî÷òè íå ðàáîòàþò. Òàêèì îáðàçîì, ÷åì ïðîäîëæèòåëüíåå
ðàáî÷èé äåíü, òåì áîëüøèé ïðîöåíò íåïðîèçâîäèòåëüíî çàòðà-
÷åííîãî âðåìåíè.
Èíòåíñèâíîñòü ðàáîòû îðãàíîâ è ñèñòåì îðãàíèçìà èçìå-
íÿåòñÿ íà ïðîòÿæåíèè ñóòîê â îïðåäåëåííîì ïîðÿäêå. Äåÿ-
òåëüíîñòü îäíèõ ôèçèîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì — òåìïåðàòóðà
òåëà, íåðâíàÿ ñèñòåìà, ìûøå÷íàÿ àêòèâíîñòü, ëàáèëüíîñòü
çðèòåëüíîãî àíàëèçàòîðà, ðàáîòà ñåðäöà è äð. — â äíåâíîå
âðåìÿ ñóòîê ïîâûøàåòñÿ, à â íî÷íîå — ñíèæàåòñÿ. Äðóãèå
ôèçèîëîãè÷åñêèå ïîêàçàòåëè — ñîäåðæàíèå çàïàñîâ áåëêà è
ãëèêîãåíà â ïå÷åíè è äð. — ïîâûøàþòñÿ íî÷üþ è ñíèæàþò-
ñÿ â äíåâíûå ÷àñû ñóòîê.
Êàëîðè÷åñêèå ïîòðåáíîñòè ïðîôåññèîíàëüíîé ðàáîòû ãëàâ-
íûì îáðàçîì ñâÿçàíû ñ îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè ðàöèîíàëüíîãî
ïèòàíèÿ. Ê òàêèì ïðèíöèïàì îòíîñÿòñÿ:
• ñîîòâåòñòâèå êàëîðèéíîñòè ïèùåâîãî ðàöèîíà ñóòî÷íîìó
ðàñõîäó ýíåðãèè;
• ñîîòâåòñòâèå õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà, êàëîðèéíîñòè è îáúåìà
ðàöèîíà âîçðàñòó, ïîëó, îáúåìó è èíòåíñèâíîñòè, êëèìà-
òè÷åñêèì óñëîâèÿì, èíäèâèäóàëüíûì ïîòðåáíîñòÿì è îñî-
áåííîñòÿì îðãàíèçìà;
• ñáàëàíñèðîâàííîñòü ïèùåâûõ âåùåñòâ, âèòàìèíîâ, ìèíå-
ðàëüíûõ âåùåñòâ è ìèêðîýëåìåíòîâ â ðàöèîíå ïèòàíèÿ
ðàáîòíèêîâ ïðîèçâîäèòåëüíîãî òðóäà;
• èñïîëüçîâàíèå âëèÿíèÿ ïèùåâûõ âåùåñòâ íà ñòèìóëÿöèþ
îáìåííûõ ïðîöåññîâ è ôóíêöèþ îðãàíîâ è ñèñòåì, êîòî-
ðûå â ïåðâóþ î÷åðåäü îáåñïå÷èâàþò âûïîëíåíèå ôèçè÷åñ-
êèõ íàãðóçîê, ñïåöèôè÷åñêèõ äëÿ îïðåäåëåííîãî âèäà
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè;

43
•èñïîëüçîâàíèå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è
ïèùåâûõ äîáàâîê;
• âûáîð ôîðì ïèòàíèÿ, ïðîäóêòîâ è áëþä, ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ ïîòðåáíîñòÿì îðãàíèçìà;
• ââåäåíèå â ðàöèîí ïèòàíèÿ ëåãêîóñâîÿåìûõ ïðîäóêòîâ è
áëþä, êîòîðûå ïðè äîñòàòî÷íîé ýíåðãîîñíàùåííîñòè íå
îáðåìåíÿþò ïèùåâàðèòåëüíóþ ñèñòåìó;
• ðàçíîîáðàçèå ïèùè çà ñ÷åò øèðîêîãî àññîðòèìåíòà ïðî-
äóêòîâ è ïðèìåíåíèÿ ðàçëè÷íûõ ïðèåìîâ èõ êóëèíàðíîé
îáðàáîòêè;
• âûáîð ïðàâèëüíîãî ðåæèìà ïèòàíèÿ (âðåìÿ è ÷àñû ïðè-
åìîâ ïèùè â òå÷åíèå äíÿ, ðàñïðåäåëåíèå ðàöèîíà ïî
ïðèåìàì ïèùè â çàâèñèìîñòè îò ðåæèìà òðóäîâîãî ïðî-
öåññà);
• èíäèâèäóàëèçàöèÿ ïèòàíèÿ ñ ó÷åòîì íàöèîíàëüíûõ òðà-
äèöèé è ïðèâû÷åê, àíòðîïîìåòðè÷åñêèõ, ôèçèîëîãè÷åñ-
êèõ è ìåòàáîëè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê èíäèâèäóóìîâ.
Çàòðàòû ýíåðãèè çàâèñÿò îò âèäà òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè,
îáúåìà è èíòåíñèâíîñòè ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê, õîòÿ âîçìîæíû
çíà÷èòåëüíûå èíäèâèäóàëüíûå îòêëîíåíèÿ. Ñîãëàñíî èìåþ-
ùèìñÿ äàííûì, âçðîñëîå íàñåëåíèå ïî êàëîðèéíûì òðàòàì ëþ-
äåé ðàçëè÷íûõ ïðîôåññèé è êà÷åñòâåííîìó ñîñòàâó ñóòî÷íîãî
ðàöèîíà ðàñïðåäåëÿåòñÿ íà ÷åòûðå ãðóïïû. Ê ïåðâîé ãðóïïå
îòíîñÿòñÿ ëþäè óìñòâåííîãî òðóäà è ëèöà, âûïîëíÿþùèå ðàáî-
òó ñèäÿ (ñî ñðåäíåé ïîòðåáíîñòüþ â 3000 êêàë), êî âòîðîé ãðóï-
ïå — ëèöà, çàíÿòûå ôèçè÷åñêèì ìåõàíèçèðîâàííûì òðóäîì
(ñî ñðåäíåé ïîòðåáíîñòüþ â 3500 êêàë), ê òðåòüåé ãðóïïå —
ëèöà, çàíÿòûå íåìåõàíèçèðîâàííûì, óìåðåííî òÿæåëûì ôèçè-
÷åñêèì òðóäîì (ñî ñðåäíåé ïîòðåáíîñòüþ â 4000 êêàë), ê ÷åò-
âåðòîé ãðóïïå — ëèöà, çàíÿòûå òÿæåëûì ôèçè÷åñêèì òðóäîì
(ñ ïîòðåáíîñòüþ â 4500-5000 êêàë).
Äàëåå ïðèâîäÿòñÿ äàííûå ïðèìåðíîãî ñðåäíåñóòî÷íîãî íàáî-
ðà ïðîäóêòîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîòðåáíîñòè â ýíåðãèè 3000±
200 êêàë è 4700±300 êêàë (â ã áðóòòî).

44
Ñðåäíåñóòî÷íûé ðàöèîí, êêàë
Íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà
±200
3000± ±300
4700±

Õëåá ðæàíîé 150 200


Õëåá ïøåíè÷íûé, áóëî÷íûå èçäåëèÿ 150 200
Ìóêà ïøåíè÷íàÿ 115 120
Êðàõìàë 112 112
Ìàêàðîííûå èçäåëèÿ 120 130
Êðóïû 140 150
Áîáîâûå 118 112
Ñàõàð 160 180
Ìåä 120 125
Ñëàäîñòè 130 175
Êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ 130 170
Ìàñëî ñëèâî÷íîå 130 150
Ìàñëî ðàñòèòåëüíîå 115 125
Ìîëîêî, êèñëîìîëî÷íûå íàïèòêè 400 500
Ñìåòàíà 125 135
Òâîðîã 160 180
Ñûð 115 120
Ìÿñî, ïòèöà, ñóáïðîäóêòû 200 330
Ìÿñîïðîäóêòû 140 150
Ðûáà, ðûáîïðîäóêòû 170 100
ßéöî 1 øò. 1 øò.
Êàðòîôåëü 250 400
Îâîùè 300 400
Ôðóêòû, öèòðóñîâûå 300 500
Ñîêè 200 200
Ñóõîôðóêòû 115 120
×àé 111 112
Êàêàî 1111,3 112
Êîôå (÷àñòè÷íî çëàêîâûé) 114 115
Ñïåöèè 111 0,04 111 0,07
Ìèíåðàëüíàÿ âîäà 200 200

45
Òåìà 6. ÄÅÉÑÒÂÈÅ ÍÅÃÀÒÈÂÍÛÕ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÔÀÊÒÎÐΠÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ

Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ñðåäà ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì ðàçëè÷íûõ


âëèÿíèé, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå óñëî-
âèÿ òðóäà. Ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå óñëîâèÿ — ýòî ñîñòîÿíèå
ìèêðîêëèìàòà, óðîâåíü øóìà, âèáðàöèè, îñâåùåííîñòè è äðó-
ãèõ ôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ, à òàêæå çàïûëåííîñòü è çàãàçîâàí-
íîñòü ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû.
Ñîâðåìåííîå òåõíè÷åñêîå âîîðóæåíèå ðåçêî óñêîðÿåò òåõ-
íîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû è çíà÷èòåëüíî îáëåã÷àåò òðóä. Íî
âìåñòå ñ òåì îíî ïðèâíîñèò íåêîòîðîå îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå
íà ÷åëîâåêà êàê èñïîëíèòåëÿ ðàáîòû.  ÷àñòíîñòè, óâåëè÷è-
âàåòñÿ óäåëüíûé âåñ òàêèõ íåáëàãîïðèÿòíûõ ôàêòîðîâ, êàê
øóì è âèáðàöèÿ. Ñåé÷àñ òðóäíî íàéòè îòðàñëü ïðîìûøëåí-
íîñòè, ãäå áû íå áûëî ýòèõ ôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ. Èñòî÷íè-
êîì øóìà ìîãóò áûòü ðàçëè÷íûå ñòàíêè, àãðåãàòû, äâèãàòå-
ëè, ðó÷íîé èíñòðóìåíò è äðóãîå îáîðóäîâàíèå. Øóì ñîñòîèò
èç ìíîãèõ õàîòè÷åñêèõ çâóêîâ ðàçëè÷íîé ÷àñòîòû, áåñïîðÿ-
äî÷íîãî ñî÷åòàíèÿ îòäåëüíûõ òîíîâ, âûçûâàþùèõ íåïðèÿòíîå
ñóáúåêòèâíîå îùóùåíèå.
Âëèÿíèå øóìà íà îðãàíèçì ðàçíîîáðàçíî. Ñóáúåêòèâíî øóì
ðàñöåíèâàþò êàê ìåøàþùèé çâóê: îí îêàçûâàåò ìàñêèðóþùåå
(çàãëóøàþùåå) äåéñòâèå, çàòðóäíÿåò ðàçáîð÷èâîñòü ðå÷è, çâó-
êîâûõ ñèãíàëîâ, íàáëþäåíèå çà ïðàâèëüíîñòüþ ðàáîòû ìàøèí
ñ ïîìîùüþ îðãàíîâ ñëóõà. Ïðè äëèòåëüíîì âîçäåéñòâèè øóìà
è íåäîñòàòî÷íîì îòäûõå ìîãóò ïðîèçîéòè ñòîéêèå ïàòîëîãè÷åñ-
êèå èçìåíåíèÿ â ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìå è ñëóõîâîì àï-
ïàðàòå è êàê ñëåäñòâèå ýòîãî — çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ êðîâîîá-
ðàùåíèÿ (íàïðèìåð, ãèïåðòîíèÿ), à çàòåì è íåîáðàòèìîå ñíè-
æåíèå ñëóõîâîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè — òóãîóõîñòü.
Øóì âûçûâàåò çàìåòíûå íåáëàãîïðèÿòíûå èçìåíåíèÿ ìíîãèõ
äðóãèõ ôèçèîëîãè÷åñêèõ è ïñèõè÷åñêèõ ôóíêöèé îðãàíèçìà.
Íàïðèìåð, øóì îùóòèìî âëèÿåò íà âíèìàíèå, â ÷àñòíîñòè íà
åãî êîíöåíòðàöèþ.

46
Øóì, íåïðåðûâíî äåéñòâóþùèé â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðå-
ìåíè, ïîñòîÿííî ñòèìóëèðóåò âîñïðèíèìàþùèå ïðèáîðû îð-
ãàíîâ ñëóõà è âûçûâàåò íåðâíûå èìïóëüñû, êîòîðûå óñòðåì-
ëÿþòñÿ â ãîëîâíîé ìîçã.  ìîçãå åñòü ñïåöèàëüíûé îðãàí —
ðåòèêóëÿðíàÿ ôîðìàöèÿ, â êîòîðîé óìíîæàåòñÿ êîëè÷åñòâî
íåðâíûõ èìïóëüñîâ, ïîñòóïàþùèõ ê ýòîìó îáðàçîâàíèþ ïî
îòâåòâëåíèÿì îò ìàãèñòðàëüíûõ ÷óâñòâèòåëüíûõ ïóòåé, êîòî-
ðûå íà÷èíàþòñÿ îò îðãàíîâ ñëóõà, âåñòèáóëÿðíîãî àïïàðàòà,
âèáðàöèîííûõ ðåöåïòîðîâ è ò. ä.
Ïðè äåéñòâèè øóìà ê ðåòèêóëÿðíîé ôîðìàöèè îò îðãàíîâ
ñëóõà ïîñòóïàåò ìíîæåñòâî íåðâíûõ èìïóëüñîâ. Äàëåå ïîòîê
íåðâíûõ èìïóëüñîâ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî âñåìó ìîçãó, îõâàòû-
âàÿ ñèëüíûì âîçáóæäåíèåì öåíòðû ñëóõà, çðåíèÿ, äâèãàòåëü-
íûõ ðåàêöèé, à òàêæå öåíòðû, ðåãóëèðóþùèå ñåðäå÷íî-ñîñóäè-
ñòóþ ñèñòåìó è äðóãèå âíóòðåííèå îðãàíû.
Àíàëèç çàáîëåâàåìîñòè ó ëþäåé, ïðîôåññèîíàëüíî ñâÿçàí-
íûõ ñ äåéñòâèåì øóìà, ïîçâîëÿåò óòâåðæäàòü, ÷òî øóì ïðè
îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé âðåìåííîé íå-
òðóäîñïîñîáíîñòè èç-çà ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé, â îñîáåííîñòè
íåâðîçîâ, è äàæå ñïåöèàëüíîé ôîðìû ïðîôåññèîíàëüíîé ïàòî-
ëîãèè — øóìîâîé áîëåçíè.
Âèáðàöèÿ (ñîòðÿñåíèå) îòíîñèòñÿ ê ðàñïðîñòðàíåííûì ôàê-
òîðàì ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû, îòðèöàòåëüíî âëèÿþùèì íà
îðãàíèçì ÷åëîâåêà. Ðàçëè÷àþò âèáðàöèþ ìåñòíóþ è îáùóþ.
Ìåñòíóþ âèáðàöèþ âûçûâàþò ðàçëè÷íûå èíñòðóìåíòû óäàðíî-
ãî, âðàùàòåëüíîãî è óäàðíî-âðàùàòåëüíîãî äåéñòâèÿ, à èìåí-
íî: ðóáèëüíûå, áóðèëüíûå, îòáîéíûå è êëåïàëüíûå ìîëîòêè,
òðàìáîâêè è äð.
Ìåñòíîé âèáðàöèåé íàçûâàþòñÿ ìåõàíè÷åñêèå êîëåáàíèÿ,
âîçäåéñòâóþùèå íà îãðàíè÷åííûå îáëàñòè ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà.
Âî âðåìÿ ìåñòíîé âèáðàöèè êîëåáàíèÿ ðàçäðàæàþò ñïåöèàëü-
íûå âîñïðèíèìàþùèå ïðèáîðû — ðåöåïòîðû âèáðàöèîííîé
÷óâñòâèòåëüíîñòè. Âîçíèêàþùèå ïðè ýòîì íåðâíûå èìïóëüñû,
êàê è ïðè äåéñòâèè ëþáîãî ðàçäðàæèòåëÿ, äâèæóòñÿ ïî íåðâ-
íûì âîëîêíàì ê ìîçãó, à òàì øèðîêî ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ, ñ îä-
íîé ñòîðîíû, ïî ìàãèñòðàëüíûì ïóòÿì ê ñîîòâåòñòâóþùèì öåí-
òðàì ìîçãà, à ñ äðóãîé — çàõîäÿò â ðåòèêóëÿðíóþ ôîðìàöèþ
è óìíîæàþòñÿ.

47
Îáùàÿ âèáðàöèÿ áûâàåò íà ìåõàíèçèðîâàííîì òðàíñïîðòå,
çàâîäàõ æåëåçîáåòîííûõ êîíñòðóêöèé, â òêàöêèõ öåõàõ è íà
äðóãèõ ïðîèçâîäñòâàõ. Îáùåé âèáðàöèåé íàçûâàþòñÿ ìåõàíè-
÷åñêèå êîëåáàíèÿ, êîòîðûå âìåñòå ñ êîëåáëþùèìñÿ îáúåêòîì
ñìåùàþò òåëî è åãî îðãàíû â ðàçëè÷íûõ ïëîñêîñòÿõ — ãîðè-
çîíòàëüíî, âåðòèêàëüíî èëè ïîä óãëîì. Âî âðåìÿ îáùåé âèáðà-
öèè êîëåáàíèÿ âîñïðèíèìàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè ðåöåïòîðà-
ìè. Íåðâíûå èìïóëüñû è â ýòîì ñëó÷àå øèðîêî ðàñïðîñòðàíÿ-
þòñÿ íà ðàçëè÷íûõ óðîâíÿõ ìîçãà.
Îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå âèáðàöèè, êàê ìåñòíîé, òàê è îá-
ùåé, íà ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà
÷ðåçâû÷àéíî ðàçíîîáðàçíî. Ñïåêòð ôóíêöèîíàëüíûõ èçìåíå-
íèé çäåñü î÷åíü øèðîêèé. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî äëèòåëü-
íîå âîçäåéñòâèå âèáðàöèè âûçûâàåò çíà÷èòåëüíûé ðàñõîä íåðâ-
íîé ýíåðãèè, ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé óòîìëåíèÿ è íàðóøåíèÿ íîð-
ìàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ïðîöåññîâ âîçáóæäåíèÿ è òîðìîæåíèÿ,
ïðèâîäèò ê ðàññòðîéñòâó äåÿòåëüíîñòè íåðâíîé ñèñòåìû è âíóò-
ðåííèõ îðãàíîâ.
Ñ ïðèíöèïèàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ ìåõàíèçì îòðèöàòåëüíîãî
âëèÿíèÿ âèáðàöèè è øóìà îäèíàêîâ. Ðàçëè÷èÿ â ïðîÿâëåíèÿõ
äëèòåëüíîãî äåéñòâèÿ øóìà è ðàçëè÷íûõ âèäîâ âèáðàöèè ñâÿ-
çàíû ñ òåì, ÷òî øóì è âèáðàöèÿ äåéñòâóþò íà ðàçëè÷íûå âîñ-
ïðèíèìàþùèå íåðâíûå ïðèáîðû. Âèáðàöèÿ âëèÿåò íà îðãà-
íèçì ðåôëåêòîðíûì ïóòåì. Âìåñòå ñ òåì âèáðàöèîííûå ôàêòî-
ðû íåïîñðåäñòâåííî îêàçûâàþò ìåõàíè÷åñêîå âîçäåéñòâèå è íà
ñàìè âíóòðåííèå îðãàíû. Ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ âèáðà-
öèÿ ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè èç-çà
âèáðàöèîííîé áîëåçíè, ïðè êîòîðîé ïîðàæàþòñÿ îïîðíî-äâè-
ãàòåëüíûé àïïàðàò, ñîñóäû, íåðâíûå ñòâîëû è ò. ä.
×òîáû ïðåäóïðåäèòü âðåäíîå äåéñòâèå øóìà è âèáðàöèè,
íåîáõîäèìî ñòðîãî ñîáëþäàòü ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå óðîâíè
øóìà è âèáðîîáðàçîâàíèÿ íà ïðîèçâîäñòâå. Íàèáîëåå äåéñòâåí-
íûì ñðåäñòâîì çàùèòû ÿâëÿåòñÿ óñòðàíåíèå ïðè÷èí âîçíèêíî-
âåíèÿ øóìà è âèáðàöèè â ñàìîì òåõíè÷åñêîì àãðåãàòå èëè ìå-
õàíèçìå.

48
Òåìà 7. ÄÅÉÑÒÂÈÅ ÂÍÅØÍÅÉ ÑÐÅÄÛ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÜ
×ÅËÎÂÅÊÀ

 ïîíÿòèå ïðîèçâîäñòâåííîãî ìèêðîêëèìàòà âõîäÿò òåì-


ïåðàòóðà âîçäóõà, åãî âëàæíîñòü è ñêîðîñòü äâèæåíèÿ, àòìî-
ñôåðíîå äàâëåíèå è ò. ä.
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé â èç-
âåñòíîé ñòåïåíè çàâèñèò îò òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà. Èñòî÷-
íèêîì âûäåëåíèÿ òåïëà ÿâëÿþòñÿ àãðåãàòû, ïðåäíàçíà÷åííûå
äëÿ òåðìè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ íà ïðåäìåò òðóäà, íàïðèìåð, äî-
ìåííûå, ìàðòåíîâñêèå è äðóãèå ïå÷è, íàãðåòûå ïðåäìåòû, ãîðÿ-
÷èå ãàçû è æèäêîñòè. Íà íåêîòîðûõ ïðîèçâîäñòâàõ, íàïðèìåð
òåêñòèëüíîì, âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà â öåõàõ ïîääåðæè-
âàåòñÿ â ñèëó ñïåöèôèêè òåõíîëîãèè. Èñòî÷íèêîì òåïëà ÿâëÿ-
þòñÿ òàêæå ëþäè. Ïðè òÿæåëîé ôèçè÷åñêîé ðàáîòå ÷åëîâåê âû-
äåëÿåò äî 300 êêàë/÷. Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â öåõàõ çàâèñèò è
îò âðåìåíè ãîäà.
Ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ îáùàÿ ìàññà òåï-
ëîâûäåëåíèé íå ïðåâûøàåò 20 êêàë . ì3/÷, îòíîñÿòñÿ ê òàê íà-
çûâàåìûì õîëîäíûì (íîðìàëüíûì) öåõàì, à ïðîèçâîäñòâåííûå
ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ êîëè÷åñòâî âûäåëÿåìîãî òåïëà ïðåâû-
øàåò ýòî çíà÷åíèå, — ê ãîðÿ÷èì.
Ïðîèçâîäñòâåííûé ìèêðîêëèìàò èìååò ñóùåñòâåííîå çíà÷å-
íèå äëÿ ÷åëîâåêà, ñîâåðøàþùåãî ðàáîòó. Çäåñü íàäî èìåòü â
âèäó äâà èñõîäíûõ íàó÷íûõ ïîëîæåíèÿ: îáìåí âåùåñòâ êàê îñ-
íîâó æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà è ïîñòîÿíñòâî âíóòðåííåé
ñðåäû ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà, ÷åðåç êîòîðóþ ñîâåðøàåòñÿ
îáìåí âåùåñòâ.
Êàê èçâåñòíî, æèçíü õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîñòîÿííî ñîâåðøàþ-
ùèìñÿ îáìåíîì âåùåñòâ.  ñâîþ î÷åðåäü, îáìåí âåùåñòâ ñâÿ-
çàí ñ íåïðåðûâíûì ðàñõîäîì è ïîòðåáëåíèåì ýíåðãèè. Äëÿ
ýíåðãåòè÷åñêèõ ïðåâðàùåíèé ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ â îðãàíèçìå
íåîáõîäèì êèñëîðîä. Âçàèìîäåéñòâóÿ â ñëîæíîé áèîõèìè÷åñêîé
ñðåäå, ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà è êèñëîðîä îáðàçóþò ïëàñòè÷åñêèå

"'
ìàòåðèàëû è ýíåðãèþ, íåîáõîäèìûå äëÿ ðàçíîîáðàçíîé äåÿ-
òåëüíîñòè, ñîâåðøàåìîé ñ öåëüþ óäîâëåòâîðåíèÿ ìíîãî÷èñëåí-
íûõ ïîòðåáíîñòåé îðãàíèçìà. Íî îáìåí âåùåñòâ â ÷åëîâå÷åñêîì
îðãàíèçìå ìîæåò ïðîèñõîäèòü òîëüêî ïðè ñòðîãîì ïîñòîÿíñòâå
åãî âíóòðåííåé ñðåäû. Ýòà îñîáåííîñòü ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ÷åð-
òîé áèîëîãè÷åñêîé îðãàíèçàöèè ÷åëîâåêà.
Ïîñòîÿíñòâîì âíóòðåííåé ñðåäû (ãîìåîñòàçèñîì) íàçûâàåò-
ñÿ ïîñòîÿíñòâî åå ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê, à òàêæå
ïîñòîÿíñòâî ñîñòàâà ýòîé ñðåäû îòíîñèòåëüíî îïðåäåëåííûõ åå
ýëåìåíòîâ. Ýòè ýëåìåíòû è õàðàêòåðèñòèêè âíóòðåííåé ñðåäû
íàçûâàþòñÿ êîíñòàíòàìè. Íàïðèìåð, êîíñòàíòàìè ÿâëÿþòñÿ
ñîñòàâ âîçäóõà âíóòðè ëåãêèõ, ãàçîâ êðîâè, à òàêæå òåìïåðà-
òóðà òåëà, àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå è ò. ä. Ïîñòîÿíñòâî âíóòðåí-
íåé ñðåäû, ò. å. ïîñòîÿíñòâî åå êîíñòàíò, îáåñïå÷èâàåòñÿ ðåãó-
ëèðóþùåé äåÿòåëüíîñòüþ ìîçãà — åãî ðåôëåêòîðíîé, èíòåã-
ðàëüíîé è êîîðäèíàöèîííîé ôóíêöèÿìè. Îðãàíèçì îõðàíÿåò
êîíñòàíòû îò èçìåíåíèé è âîçâðàùàåò èõ ê èñõîäíîìó óðîâíþ
ïîñëå îòêëîíåíèÿ îò íîðìû. Ïîääåðæàíèå òåìïåðàòóðíîé êîí-
ñòàíòû îáåñïå÷èâàåòñÿ ñëîæíîé ôóíêöèîíàëüíîé ñèñòåìîé,
ñóùíîñòü êîòîðîé çàêëþ÷àåòñÿ â òåðìîðåãóëÿöèè.
Åñëè òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû âû-
ñîêàÿ, òî äëÿ ñîõðàíåíèÿ òåìïåðàòóðíîé êîíñòàíòû îðãàíèçì ñ
ïîìîùüþ íåðâíîé ñèñòåìû ìîáèëèçóåò äåÿòåëüíîñòü ïîòîâûõ
æåëåç, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû è îðãàíîâ äûõàíèÿ. Íà-
ïðèìåð, âûäåëåíèå âîäû îðãàíèçìîì â ãîðÿ÷èõ öåõàõ ìîæåò
äîñòèãàòü 5-8 ë çà ñìåíó, ÷òî ñîñòàâëÿåò 7-10% âåñà òåëà. Ïðè
ýòîì ïðîèñõîäèò çíà÷èòåëüíûé ðàñõîä ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ
îðãàíèçìà, ÷òî ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è ýô-
ôåêòèâíîñòè òðóäà.
Èçìåíåíèå òåìïåðàòóðíîé êîíñòàíòû â ïðîòèâîïîëîæíóþ
ñòîðîíó — ñíèæåíèå òåìïåðàòóðû òåëà, âëèÿíèå õîëîäà —
òàêæå ìîáèëèçóåò äåÿòåëüíîñòü ìåõàíèçìîâ òåðìîðåãóëÿöèè.
 ýòîì ñëó÷àå óñèëèâàþòñÿ îêèñëèòåëüíûå ïðîöåññû â ìûø-
öàõ, ãäå íàõîäèòñÿ îñíîâíîé èñòî÷íèê, âûðàáàòûâàþùèé òåï-
ëî.  óñëîâèÿõ õîëîäà çíà÷èòåëüíî ðàñõîäóþòñÿ ýíåðãåòè÷åñ-
êèå ðåñóðñû îðãàíèçìà è ñíèæàåòñÿ ýôôåêòèâíîñòü òðóäà ó
èñïîëíèòåëÿ ðàáîòû.
Äëÿ òåðìîðåãóëÿöèè áîëüøîå çíà÷åíèå èìåþò ôèçè÷åñêèå
îñîáåííîñòè âîçäóõà ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû — âëàæíîñòü è

50
äâèæåíèå âîçäóõà. ×åëîâå÷åñêèé îðãàíèçì, ñîâåðøàÿ òåïëîîá-
ìåí, èñïîëüçóåò äëÿ ýòîãî ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà ñðåäû — êîí-
âåêöèþ, èñïàðåíèå è èçëó÷åíèå. Ïðè ýòîì îêîëî 45% îòäàâàå-
ìîãî òåïëà îðãàíèçì òåðÿåò ïóòåì èçëó÷åíèÿ, 30% — ïóòåì
êîíâåêöèè è 25% — ïóòåì èñïàðåíèÿ. Ýòè ñóùåñòâåííûå äëÿ
òåðìîðåãóëÿöèè ñâîéñòâà çàâèñÿò îò âëàæíîñòè è ñêîðîñòè äâè-
æåíèÿ âîçäóõà.
Òàê, âëàæíûé õîëîäíûé âîçäóõ ñïîñîáñòâóåò èíòåíñèâíîé
îòäà÷å òåïëà îðãàíèçìîì. Äåëî â òîì, ÷òî âîçäóõ, íàñûùåííûé
âëàãîé, îáëàäàåò áîëüøåé òåïëîïðîâîäíîñòüþ, ÷åì ñóõîé. Âëàæ-
íûé âîçäóõ óñèëèâàåò òåïëîîòäà÷ó è ïî äðóãîé ïðè÷èíå. Îí
ïðîíèêàåò ìåæäó îäåæäîé è ïîâåðõíîñòüþ êîæè, íàñûùàåò
âëàãîé ñëîé âîçäóõà, íàõîäÿùèéñÿ ïîä îäåæäîé, è äåëàåò âîç-
äóõ, íåïîñðåäñòâåííî ñîïðèêàñàþùèéñÿ ñ êîæåé, áîëåå òåïëî-
ïðîâîäíûì.
 óñëîâèÿõ ïîâûøåííîé âëàæíîñòè è âûñîêîé òåìïåðàòóðû
âîçäóõà äåéñòâåííûì ÿâëÿåòñÿ äðóãîå ñðåäñòâî. Â äàííîì ñëó-
÷àå íîðìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà òåëà ñîõðàíÿåòñÿ áëàãîäàðÿ îòäà-
÷å òåïëà, èçðàñõîäîâàííîãî ïðè èñïàðåíèè ïîòà. Åñëè òåìïåðà-
òóðà âîçäóõà ïðèáëèæàåòñÿ ê òåìïåðàòóðå òåëà èëè ðàâíÿåòñÿ
åé, òî äëÿ òåðìîðåãóëÿöèè èñïîëüçóåòñÿ èñïàðåíèå. Îäíàêî èñ-
ïàðåíèå ðåçêî çàòðóäíÿåòñÿ, êîãäà âëàæíîñòü âîçäóõà äîñòè-
ãàåò 80-90%.
Ñóùåñòâóåò ìíîãî ïóòåé è ñðåäñòâ ñîçäàíèÿ êîìôîðòíîãî
ïðîèçâîäñòâåííîãî ìèêðîêëèìàòà. Íàèáîëåå äåéñòâåííûìè ÿâ-
ëÿþòñÿ àâòîìàòèçàöèÿ è ìåõàíèçàöèÿ òÿæåëûõ ðàáîò â ãîðÿ-
÷èõ öåõàõ.  ýòîì ñëó÷àå èñïîëíèòåëü îñâîáîæäåí îò íåîáõî-
äèìîñòè íàõîäèòüñÿ äîëãîå âðåìÿ â çîíå âûñîêèõ òåìïåðàòóð
è èçëó÷åíèé. Øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíà óïðàâëÿåìàÿ ñèñòåìà åñ-
òåñòâåííîé âåíòèëÿöèè — àýðàöèÿ. Îíà íàèáîëåå ýôôåêòèâ-
íà, êîãäà åå íåäîñòàòîê âîñïîëíÿåòñÿ èñêóññòâåííîé âåíòèëÿ-
öèåé — ïðèíóäèòåëüíûì óäàëåíèåì òåïëà, ïûëè, äûìà, ïàðîâ
è ãàçîâ èç ìåñò èõ íåïîñðåäñòâåííîãî âûäåëåíèÿ è ïîäà÷åé ê
ðàáî÷èì ìåñòàì ÷èñòîãî (îõëàæäåííîãî) âîçäóõà.
Áîëüøîå çíà÷åíèå èìåþò òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà çàùèòû îò èñ-
òî÷íèêîâ òåïëà: ïîêðûòèå òåïëîèçîëÿöèîííûìè ìàòåðèàëàìè
ïðîèçâîäñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ èñòî÷íèêîì òåï-
ëà, óñòðîéñòâî îêîí îêîëî ïå÷åé, îõëàæäàþùèõ âîäÿíûõ ðàì,
ýêðàíîâ, ùèòîâ, âîäÿíûõ ñèñòåì è ò. ä., à òàêæå àâòîìàòè÷åñêîå
óïðàâëåíèå äâåðöàìè íàãðåâàòåëüíûõ ïå÷åé è áûñòðîå óäàëåíèå

51
çà ïðåäåëû ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîìåùåíèÿ èçäåëèé èç ìåòàëëà,
ïîäâåðãíóòûõ òåðìè÷åñêîé è ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêå.
Åñòü íåìàëî ñðåäñòâ, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò ÷èñòîòó âîçäóõà
íà ïðîèçâîäñòâå. Ãëàâíûì ñðåäñòâîì ÿâëÿåòñÿ ñîâåðøåííàÿ
òåõíîëîãèÿ, èñêëþ÷àþùàÿ ïîëíîñòüþ îáðàçîâàíèå ïûëè è ïî-
ñòóïëåíèå ãàçîâ â ñðåäó èëè îãðàíè÷èâàþùàÿ èõ ïðèñóòñòâèå
â âîçäóõå äî ìèíèìóìà, ò. å. äî ïðåäåëüíî äîïóñòèìûõ êîí-
öåíòðàöèé.
Áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò óñîâåðøåíñòâîâàíèå ðàáî÷èõ èíñò-
ðóìåíòîâ. Íàïðèìåð, åñòü îòáîéíûå ìîëîòêè, îáîðóäîâàííûå
îðîñèòåëüíîé ñèñòåìîé.
Íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì ñðåäñòâîì, îáåñïå÷èâàþùèì ïîñòî-
ÿííóþ ÷èñòîòó âîçäóõà è íîðìàòèâíûé ìèêðîêëèìàò, ÿâëÿåòñÿ
êîíäèöèîíèðîâàíèå, ò. å. ñîçäàíèå èñêóññòâåííîãî êëèìàòà â
ïðîèçâîäñòâåííîì ïîìåùåíèè ñ ïîìîùüþ êîíäèöèîíèðóþùèõ
óñòàíîâîê.
Ýòè óïðàâëÿåìûå óñòàíîâêè ïîçâîëÿþò ïîäàâàòü â ïîìåùå-
íèå î÷èùåííûé è â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíûõ ìåòåîóñëîâèé
óâëàæíåííûé èëè îñóøåííûé, íàãðåòûé èëè îõëàæäåííûé âîç-
äóõ ñ îäíîâðåìåííûì óäàëåíèåì óæå èñïîëüçîâàííîãî âîçäó-
õà. Êîíäèöèîíèðîâàíèå âîçäóõà ÿâëÿåòñÿ ðàäèêàëüíûì è ýêî-
íîìè÷åñêè âûãîäíûì ñðåäñòâîì îçäîðîâëåíèÿ óñëîâèé òðóäà,
îñîáåííî â ãîðÿ÷èõ öåõàõ è íà ïðåäïðèÿòèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ
â æàðêèõ êëèìàòè÷åñêèõ ðàéîíàõ.

Òåìà 8. ÝÐÃÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß
ÔÈÇÈÎËÎÃÈß ÇÐÈÒÅËÜÍÎÉ
ÑÅÍÑÎÐÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ

Ãëàç — ýòî îñíîâíûå âîðîòà, ÷åðåç êîòîðûå â ìîçã ÷åëîâåêà


ïîñòóïàåò ðàñïîëîæåííàÿ íà ðàññòîÿíèè (äèñòàíòíàÿ) èíôîð-
ìàöèÿ. Çðèòåëüíûé àíàëèçàòîð ñîâåðøàåò îòïðàâëåíèÿ áëàãî-

52
äàðÿ íåðâíûì èìïóëüñàì. Îíè âîçíèêàþò â ñåò÷àòêå è ìûøöàõ
ãëàçà, îáåñïå÷èâàþùèõ äâèæåíèå ãëàçíîãî ÿáëîêà è àêêîìîäà-
öèþ çðà÷êà (åãî ñóæåíèå è ðàñøèðåíèå).
Âàæíåéøèì ôàêòîðîì, âëèÿþùèì íà äåÿòåëüíîñòü çðèòåëü-
íîãî àíàëèçàòîðà, ÿâëÿåòñÿ ñòåïåíü îñâåùåíèÿ, ò. å. îñâåùåí-
íîñòü. Ýòîò ôàêòîð èãðàåò ñóùåñòâåííóþ ðîëü â äåÿòåëüíîñòè
çðèòåëüíîãî ïðèáîðà è îðãàíèçìà â öåëîì. Äåëî â òîì, ÷òî ó
÷åëîâåêà ñâåò òåñíî ñâÿçàí ñ èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèìñÿ áèîëî-
ãè÷åñêèì ðèòìîì áîäðñòâîâàíèÿ è ñíà. Ïîýòîìó îãðàíè÷åíèå
çðèòåëüíûõ ðàçäðàæåíèé ñíèæàåò óðîâåíü âîçáóæäåíèÿ â ìîç-
ãå è ìîæåò ïðèâåñòè ê ðàçâèòèþ â íåì òîðìîæåíèÿ — ñîñòîÿ-
íèþ ñîíëèâîñòè è ñíà.
Ñïîñîáíîñòü ãëàçà ðàçäåëüíî âîñïðèíèìàòü äâà îáúåêòà çà-
âèñèò íå òîëüêî îò ðàññòîÿíèÿ ìåæäó íèìè, íî è îò îñâåùåííî-
ñòè âèäèìûõ îáúåêòîâ. Ïðè íåäîñòàòî÷íîé îñâåùåííîñòè ïðî-
èñõîäèò íàïðÿæåíèå ìûøå÷íîãî àïïàðàòà ãëàçà, êîòîðîå òåì
áîëüøå, ÷åì ìåíüøå ñòåïåíü îñâåùåííîñòè.
Çíà÷èòåëüíàÿ ìîáèëèçàöèÿ ìûøå÷íîãî àïïàðàòà ãëàçà, ñâÿ-
çàííàÿ ñ íåäîñòàòî÷íîé îñâåùåííîñòüþ, ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé
ðàçâèòèÿ óòîìëåíèÿ. Îíî èìååò ñóùåñòâåííóþ îñîáåííîñòü:
óòîìëåíèå çðèòåëüíîãî àíàëèçàòîðà òåñíî ñâÿçàíî ñ öåíòðàìè
ìîçãà, êîòîðûå óãíåòàþò, òîðìîçÿò åãî äåÿòåëüíîñòü, à çàòåì
âûçûâàþò ñîí. Ïî ýòîé ïðè÷èíå óòîìëåíèå, âûçâàííîå íàïðÿ-
æåíèåì çðèòåëüíîãî àíàëèçàòîðà, ðàçâèâàåòñÿ êàê îáùåå óòîì-
ëåíèå, ñíèæåíèå ðàáîòîñïîñîáíîñòè âñåãî îðãàíèçìà.
Íà ôóíêöèþ çðåíèÿ âëèÿåò òàêæå êà÷åñòâî îñâåùåíèÿ —
ðàâíîìåðíîñòü îñâåùåíèÿ è îñîáåííîñòè åãî èñòî÷íèêà.
Ðàâíîìåðíîå îñâåùåíèå â ïðîèçâîäñòâåííîì ïîìåùåíèè ñî-
êðàùàåò âðåìÿ, íåîáõîäèìîå äëÿ òîãî, ÷òîáû óâèäåòü è ðàçëè-
÷èòü ïðåäìåò è åãî äåòàëè.
Äåëî â òîì, ÷òî êîãäà ïîëå çðåíèÿ îñâåùàåòñÿ íåðàâíîìåðíî,
èçìåíÿåòñÿ ñâåòî÷óâñòâèòåëüíîñòü ãëàçà. Ïðè ïåðåâîäå âçîðà ñ
îäíèõ òî÷åê ïîëÿ çðåíèÿ íà äðóãèå âêëþ÷àåòñÿ ôèçèîëîãè÷åñ-
êèé ìåõàíèçì ïðèñïîñîáëåíèÿ ñâåòî÷óâñòâèòåëüíîñòè ãëàçà ê
èìåþùåìóñÿ óðîâíþ îñâåùåííîñòè. Òðåáóåòñÿ íåêîòîðîå âðåìÿ,
÷òîáû ñðàáîòàë ýòîò ìåõàíèçì. Ïî ýòîé ïðè÷èíå âåñü çðèòåëü-
íûé ïðîöåññ ðàçëè÷åíèÿ ïðåäìåòîâ è èõ äåòàëåé ñòàíîâèòñÿ
áîëåå äëèòåëüíûì.
×òîáû îáåñïå÷èòü â ïðîèçâîäñòâåííîì ïîìåùåíèè ðàâíîìåð-
íîå îñâåùåíèå, íóæíî íàéòè îïòèìàëüíîå ñîîòíîøåíèå îáùåãî

53
è ìåñòíîãî îñâåùåíèÿ. Äëÿ èçó÷åíèÿ ýòîãî âîïðîñà ñðàâíèâàëè
ýôôåêòèâíîñòü çðèòåëüíî-ìîòîðíîé äåÿòåëüíîñòè ïðè òðåõ âà-
ðèàíòàõ: ïåðâûé âàðèàíò — ñîîòíîøåíèå îáùåãî è ìåñòíîãî
îñâåùåíèÿ 1:10; âòîðîé — 3:7; òðåòèé — òîëüêî îäíî îáùåå
èíòåíñèâíîå îñâåùåíèå. Íàèáîëüøåé ýôôåêòèâíîñòü áûëà ïðè
òðåòüåì âàðèàíòå.
Äëÿ îïòèìàëüíîé ðàáîòû çðèòåëüíîãî àïïàðàòà èìåþò çíà-
÷åíèå èñòî÷íèêè îñâåùåíèÿ è íàïðàâëåíèå îò íèõ ñâåòîâîãî ïî-
òîêà. Áëàãîäàðÿ ðàçëè÷íîé ñïåêòðàëüíîé íàñûùåííîñòè ñâåò
ìîæåò áûòü îäíîöâåòíûì (ìîíîõðîìàòè÷åñêèì) èëè ñìåøàí-
íûì, ò. å. èìåòü òå èëè èíûå îòòåíêè. Äëÿ ôóíêöèè çðåíèÿ ìî-
íîõðîìàòè÷åñêèé ñâåò íàèáîëåå áëàãîïðèÿòåí. È âîò ïî÷åìó.
Ïðè ìîíîõðîìàòè÷åñêîì ñâåòå îñòðîòà çðåíèÿ áîëüøå, ÷åì ïðè
ñìåøàííîì. Êðîìå òîãî, òàêîé ñâåò ñîçäàåò íàèáîëåå áëàãîïðè-
ÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ÷åòêîãî âîñïðèÿòèÿ öâåòà. Ïðè ýòîì ëó÷-
øèì èñòî÷íèêîì ÿâëÿåòñÿ åñòåñòâåííîå îñâåùåíèå, à ñðåäè èñ-
êóññòâåííûõ — ëþìèíåñöåíòíîå. Ãàçîðàçðÿäíûå ëàìïû ïðåä-
ïî÷òèòåëüíåå ëàìï íàêàëèâàíèÿ, òàê êàê îáëàäàþò ëó÷øåé
öâåòíîñòüþ. Ê òîìó æå ÿðêîñòü ãàçîðàçðÿäíûõ ëàìï ïðèìåðíî
â 12 ðàç ìåíüøå ÿðêîñòè ëàìï íàêàëèâàíèÿ. Ïîýòîìó ãàçîðàç-
ðÿäíûå ëàìïû èìåþò ñëàáîå îñëåïëÿþùåå âëèÿíèå íà çðåíèå.
Íàêîíåö, âàæíîå çíà÷åíèå èìååò íàïðàâëåíèå ñâåòîâîãî ïîòî-
êà îò èñòî÷íèêà ñâåòà.  çàâèñèìîñòè îò òîãî, êóäà íàïðàâëåí
ñâåòîâîé ïîòîê, ýôôåêòèâíîñòü çðåíèÿ òàêæå ðàçëè÷íà. Òàê,
áûëî èñïðîáîâàíî òðè âàðèàíòà ðàñïðåäåëåíèÿ îäíîãî è òîãî æå
êîëè÷åñòâà ñâåòà. Ïåðâûé âàðèàíò: âíèç — 70% ñâåòîâîãî ïîòî-
êà, ââåðõ — 30%; âòîðîé âàðèàíò: ïîðîâíó âíèç è ââåðõ; òðåòèé
âàðèàíò: âíèç — 30%, ââåðõ — 70%. Îêàçàëîñü, ÷òî íàèáîëü-
øàÿ ýôôåêòèâíîñòü çðèòåëüíîé ðàáîòû áûëà â ïîñëåäíåì âàðè-
àíòå.  äàííîì ñëó÷àå ñîçäàåòñÿ áîëüøàÿ ðàâíîìåðíîñòü îñâå-
ùåíèÿ çà ñ÷åò îòðàæåííîãî ñâåòà. Ýôôåêòèâíîñòü òðåòüåãî âà-
ðèàíòà íà 15-20% âûøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåðâûì.
Ôèçèîëîãè÷åñêè îáîñíîâàííûå óðîâíè îñâåùåííîñòè — âàæ-
íûé âîïðîñ. Ïî äàííûì ñïåöèàëüíûõ èññëåäîâàíèé, èíòåíñèâ-
íîñòü îñâåùåíèÿ, ðàâíàÿ 20000 ëþêñ, â óñëîâèÿõ âûñîêîãî åãî
êà÷åñòâà (ðàâíîìåðíîñòü, îòñóòñòâèå îñëåïëåíèÿ è ò. ä.) íå âû-
çûâàåò óòîìëåíèÿ çðèòåëüíîãî àïïàðàòà. Îïòèìàëüíûå óðîâíè
îñâåùåííîñòè â çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðà âûïîëíÿåìîé ðàáîòû
íàõîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ 1000-2000 ëþêñ. Íàïðèìåð, â àìåðèêàí-

54
ñêîé ìàøèíîñòðîèòåëüíîé ïðîìûøëåííîñòè â ñáîðî÷íûõ öåõàõ
èñïîëüçóþò îñâåùåííîñòü â 1000 ëþêñ è áîëåå. Äîêàçàíà âîç-
ìîæíîñòü ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà ïðè óëó÷øå-
íèè îñâåùåíèÿ. Óñòàíîâëåíî, ÷òî çà ñ÷åò ëó÷øåãî îñâåùåíèÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà ïîâûøàåòñÿ íà 5-6% ïðè âûïîëíå-
íèè ðàáîò ìàëîé òî÷íîñòè, äî 15% — ïðè âûïîëíåíèè òî÷íûõ
ðàáîò è äî 40% — ïðè âûïîëíåíèè ñâåðõòî÷íûõ ðàáîò.
Ñîñòîÿíèå îñâåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé èãðàåò
âàæíóþ ðîëü äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ òðàâì.
×åì ðàöèîíàëüíåå îñâåùåíèå, òåì áåçîïàñíåå ðàáîòà. Ãðóïïîé
àìåðèêàíñêèõ ñïåöèàëèñòîâ óñòàíîâëåíî, ÷òî îêîëî 20% íåñ÷àñò-
íûõ ñëó÷àåâ â ïðîìûøëåííîñòè è íà òðàíñïîðòå ïðîèñõîäèò èç-
çà ïëîõîãî îñâåùåíèÿ. Ïî èõ ïîäñ÷åòàì, ñðåäíåãîäîâûå ïîòåðè
îò ýòèõ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ ñîñòàâëÿþò 2 ìëðä. äîë., òîãäà êàê
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óäîâëåòâîðèòåëüíîãî îñâåùåíèÿ äîñòàòî÷íî
áûëî áû ñóììû, ðàâíîé 20% ýòèõ ïîòåðü.
Ðàöèîíàëüíîå îñâåùåíèå ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ôàêòîðîì îáùåé
êóëüòóðû òðóäà. Íåëüçÿ îáåñïå÷èòü ÷èñòîòó è ïîðÿäîê â ïîìå-
ùåíèè, ãäå ïîëóìðàê, à îñâåòèòåëüíûå ïðèáîðû íàõîäÿòñÿ â
çàïóùåííîì ñîñòîÿíèè.
Ðàçëè÷àþò çðåíèå öåíòðàëüíîå è ïåðèôåðè÷åñêîå. Öåíò-
ðàëüíîå (èëè ïðÿìîå) çðåíèå õàðàêòåðèçóåòñÿ çíà÷èòåëüíîé
îñòðîòîé è ðàçëè÷åíèåì öâåòîâ. Ýòî äàåò âîçìîæíîñòü çðèòåëü-
íî îöåíèòü ïðåäìåòû âíåøíåãî ìèðà.  óñëîâèÿõ äîñòàòî÷íîé
îñâåùåííîñòè ÷åëîâåê ïîëüçóåòñÿ öåíòðàëüíûì çðåíèåì. Îíî
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ êîëáî÷åê.
Ïåðèôåðè÷åñêîå çðåíèå îáåñïå÷èâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ïàëî÷åê.
Åãî õàðàêòåðèçóþò ìàëàÿ îñòðîòà è áåñöâåòíîñòü çðèòåëüíûõ
âîñïðèÿòèé. Ïåðèôåðè÷åñêîå çðåíèå èñïîëüçóåòñÿ â óñëîâèÿõ
íåäîñòàòî÷íîé îñâåùåííîñòè è îáåñïå÷èâàåò îáùóþ çðèòåëüíóþ
îðèåíòèðîâêó â ïðîñòðàíñòâå.
Ãëàç íå òîëüêî ðåàãèðóåò íà ñâåò, íî è ðàçëè÷àåò ñòåïåíü åãî
ÿðêîñòè. Ïîêàçàòåëåì àáñîëþòíîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ñëóæèò
ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ñâåòîâîé ýíåðãèè, êîòîðîå íåîáõîäè-
ìî äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ çðèòåëüíîãî îùóùåíèÿ.
×óâñòâèòåëüíîñòü ãëàçà ê ñâåòó íåïîñòîÿííà. Îíà çàâèñèò
îò ñòåïåíè îñâåùåííîñòè: â òåìíîòå îíà ïîâûøàåòñÿ, à ïðè ÿð-
êîì ñâåòå ïîíèæàåòñÿ. Ïðèñïîñîáëåíèå ãëàçà ê âèäåíèþ ïðè
ðàçëè÷íîé îñâåùåííîñòè íàçûâàåòñÿ àäàïòàöèåé. Ðàçëè÷àþò

55
àäàïòàöèþ ãëàçà òåìíîâóþ è ñâåòîâóþ. Ïåðåõîäÿ èç ÿðêî
îñâåùåííîé êîìíàòû â òåìíîå ïîìåùåíèå ÷åëîâåê ïåðåñòàåò
÷òî-ëèáî âèäåòü. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ îí íà÷èíàåò ðàçëè÷àòü
êîíòóðû ïðåäìåòîâ, à ÷óòü ïîçæå — èõ äåòàëè. Ýòî îáóñëîâ-
ëåíî ïîâûøåíèåì ñâåòîâîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ãëàçà, ò. å. ïðî-
ÿâëåíèåì òåìíîâîé àäàïòàöèè. Ïðîòèâîïîëîæíîå ÿâëåíèå ïðî-
èñõîäèò ïðè ðåçêîì ïåðåõîäå îò òåìíîòû ê ÿðêîìó ñâåòó. Â
ïåðâîå ìãíîâåíèå ÷åëîâåê íè÷åãî íå âèäèò; ïðè ñèëüíîì ñâåòå
âîçíèêàþò äàæå áîëåâûå îùóùåíèÿ â ãëàçàõ. Âêëþ÷àþòñÿ çà-
ùèòíûå ïðèñïîñîáëåíèÿ ãëàçà: ñìûêàþòñÿ âåêè (÷åëîâåê æìó-
ðèòñÿ), óâåëè÷èâàåòñÿ ñëåçîîòäåëåíèå. ×åðåç îäíó-äâå ìèíóòû
çðåíèå âîññòàíàâëèâàåòñÿ. Ýòî ñâåòîâàÿ àäàïòàöèÿ. Îíà çàê-
ëþ÷àåòñÿ â ïîíèæåíèè ñâåòîâîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ãëàçà.
×åëîâå÷åñêèé ãëàç ñïîñîáåí ðàçëè÷àòü öâåò. Âîçíèêíîâåíèå
òîãî èëè èíîãî öâåòîâîãî îùóùåíèÿ çàâèñèò îò äëèíû ñâåòî-
âûõ âîëí, äåéñòâóþùèõ íà ãëàç. Äëèííûå âîëíû âûçûâàþò
îùóùåíèå êðàñíîãî öâåòà, êîðîòêèå — ôèîëåòîâîãî. Âîëíû
ïðîìåæóòî÷íîé äëèíû âûçûâàþò îùóùåíèå îñòàëüíûõ ïÿòè
öâåòîâ ñïåêòðà. Åñëè ïðåäìåò îäíîâðåìåííî îòðàæàåò âñå âîë-
íû ñïåêòðà, îí êàæåòñÿ áåëûì, åñëè ïîãëîùàåò — ÷åðíûì.
Åùå Ì. Ëîìîíîñîâ (1756 ã.) âïåðâûå ïðåäïîëîæèë, ÷òî â
ïðèðîäå ñóùåñòâóåò òðè âèäà “ñâåòîíîñíîãî ýôèðà”, êîòîðûå
âûçûâàþò îùóùåíèå òðåõ îñíîâíûõ öâåòî⠗ êðàñíîãî, æåë-
òîãî è ãîëóáîãî. Ãëàç ñîäåðæèò òðè îñîáûõ ýëåìåíòà, êàæäûé
èç êîòîðûõ âîñïðèíèìàåò îäèí èç ýòèõ îñíîâíûõ öâåòîâ. Âñå
äðóãèå öâåòà ïîëó÷àþòñÿ îò ñìåøåíèÿ îñíîâíûõ. Ñîãëàñíî
ñîâðåìåííûì ïðåäñòàâëåíèÿì, â ñåò÷àòêå èìååòñÿ òðè êîëáî÷-
êè, êàæäàÿ èç êîòîðûõ âîñïðèíèìàåò îïðåäåëåííûé öâåò —
êðàñíûé, ñèíèé èëè çåëåíûé. Ïðîèñõîäèò ýòî ïðè ó÷àñòèè
îñîáûõ õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ.  îäíèõ êîëáî÷êàõ ñîäåðæèòñÿ
õèìè÷åñêîå âåùåñòâî, ðàñïàäàþùååñÿ ïðè äåéñòâèè äëèííî-
âîëíîâûõ ëó÷åé, ñîîòâåòñòâóþùèõ êðàñíîìó öâåòó, â äðóãèõ —
ïîä âëèÿíèåì êîðîòêîâîëíîâûõ ëó÷åé, ñîîòâåòñòâóþùèõ ñè-
íåìó öâåòó. Ýòè âåùåñòâà ðàçäðàæàþò íåðâíûå îêîí÷àíèÿ
çðèòåëüíîãî íåðâà è âûçûâàþò â íèõ âîçáóæäåíèå. Âîëíà
âîçáóæäåíèÿ, ïîñòóïàÿ â ìîçãîâîé îòäåë çðèòåëüíîãî àíàëè-
çàòîðà, âûçûâàåò öâåòîâîå îùóùåíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå äëèíå
äåéñòâóþùèõ âîëí. Îùóùåíèå ïðîìåæóòî÷íîãî öâåòà âîçíè-

56
êàåò ïðè îäíîâðåìåííîì, íî íå îäèíàêîâîì ðàçäðàæåíèè êîë-
áî÷åê ðàçíîãî òèïà.
Ñëó÷àåòñÿ, ÷òî öâåòîâîå çðåíèå íàðóøàåòñÿ. Ðàçëè÷àþò òðè
âèäà òàêîãî íàðóøåíèÿ. Íàðóøåíèå âîñïðèÿòèÿ êðàñíîãî öâå-
òà íàçûâàþò ïðîòàíîïèåé. Îíî âðîæäåííîå. Ëþäè, ñòðàäàþ-
ùèå ïðîòàíîïèåé, íå ìîãóò ðàáîòàòü òàì, ãäå íåîáõîäèìî ðàç-
ëè÷àòü êðàñíûé öâåò (íàïðèìåð, âîäèòåëÿìè).
Ïðè íàðóøåíèè âîñïðèÿòèÿ çåëåíîãî öâåòà — äåéòåðàíî-
ïèè — îí êàæåòñÿ ÷åëîâåêó òåìíî-êðàñíûì èëè ãîëóáûì. Íå-
êîòîðûå ëþäè íå âîñïðèíèìàþò ñèíèé è ôèîëåòîâûé öâåòà.
Òàêîå íàðóøåíèå öâåòîâîñïðèÿòèÿ íàçûâàþò òðèòàíîïèåé.
Âñòðå÷àåòñÿ è ïîëíàÿ öâåòîâàÿ ñëåïîòà: ÷åëîâåê âèäèò âñå
ïðåäìåòû â ñåðîì öâåòå.
Ïîëå çðåíèÿ äëÿ ðàçëè÷íûõ öâåòîâ íå îäèíàêîâî: îíî íàè-
ìåíüøåå äëÿ êðàñíîãî è çåëåíîãî, íàèáîëüøåå — äëÿ áåëîãî.
Çðèòåëüíàÿ îðèåíòàöèÿ â ïðîñòðàíñòâå âîçìîæíà òîëüêî ïðè
áèíîêóëÿðíîì çðåíèè. Ïî ñðàâíåíèþ ñ âèäåíèåì îäíèì ãëà-
çîì — ìîíîêóëÿðíûì çðåíèåì — îíî óâåëè÷èâàåò ïîëå çðåíèÿ
è ïîâûøàåò îñòðîòó çðåíèÿ, îáåñïå÷èâàåò áîëüøóþ ÷óâñòâè-
òåëüíîñòü ê ñâåòó â óñëîâèÿõ òåìíîâîé àäàïòàöèè, ïîâûøàåò
òî÷íîñòü îöåíêè ðàçìåðîâ îáúåêòà è ðàññòîÿíèé, óëó÷øàåò âîñ-
ïðèÿòèå îáúåìíîñòè ðàññìàòðèâàåìûõ îáúåêòîâ.

Òåìà 9. ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÎÒÁÎÐ


È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

Ïðîôåññèîíàëüíûì îòáîðîì íàçûâàåòñÿ ñèñòåìà ìåðîïðèÿ-


òèé, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò ðàññòàíîâêó ëþäåé íà ïðîèçâîä-
ñòâå ñ ó÷åòîì èíäèâèäóàëüíûõ ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèõ îñî-
áåííîñòåé, ñêëîííîñòåé è ñïîñîáíîñòåé.
Ïðîáëåìà ïðîôåññèîíàëüíîãî îòáîðà — çàäà÷à áîëüøîé
âàæíîñòè â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî âñå óñëîæíÿþùååñÿ ïðîèçâîäñòâî

57
ïðåäúÿâëÿåò ïîâûøåííûå òðåáîâàíèÿ ê ðàçëè÷íûì ñòîðîíàì
íåðâíî-ïñèõè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè — áûñòðîòå ðåàêöèè, óñòîé-
÷èâîìó âíèìàíèþ, õîðîøåé êîîðäèíàöèè äâèæåíèé, óìåíèþ
áûñòðî îðèåíòèðîâàòüñÿ â ñëîæíîé îáñòàíîâêå, ïðèíèìàòü ïðà-
âèëüíîå ðåøåíèå è ò. ä. Âñå ýòè òðåáîâàíèÿ ñâÿçàíû ñ íàó÷íî-
òåõíè÷åñêèì ïðîãðåññîì, à ïîòîìó îáúåêòèâíî îáóñëîâëåíû è
ïîäëåæàò íàó÷íî îáîñíîâàííîìó ó÷åòó.
Òèïû íåðâíîé ñèñòåìû (âûñøåé íåðâíîé äåÿòåëüíîñòè) èìåþò
íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê èíäèâèäóàëüíîìó ïîäáîðó ïðî-
ôåññèé. Îòäåëüíûå ëþäè îáëàäàþò îáùèìè ïðèçíàêàìè è ñâîé-
ñòâàìè. Âìåñòå ñ òåì îíè ðàçëè÷àþòñÿ ðÿäîì ÷åðò, ïðèñóùèõ
òîëüêî îòäåëüíîìó ÷åëîâåêó èëè êàêîé-òî ãðóïïå ëþäåé.
Èíäèâèäóàëüíûå îñîáåííîñòè íåðâíîé ñèñòåìû ó ÷åëîâåêà
ïðîÿâëÿþòñÿ íà ðàçëè÷íûõ åå óðîâíÿõ. Ïðåæäå âñåãî îíè îá-
íàðóæèâàþòñÿ â îñíîâíûõ ñâîéñòâàõ íåðâíîé ñèñòåìû. Äàëåå,
èíäèâèäóàëüíûå îñîáåííîñòè ïðîÿâëÿþòñÿ â õàðàêòåðå ñîâìåñ-
òíîé äåÿòåëüíîñòè ïåðâîé è âòîðîé ñèãíàëüíûõ ñèñòåì, ò. å. â
ñïåöèôè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðèñóùåé òîëüêî ÷åëîâåêó. Ðàç-
ðàáîòàííûå È. Ïàâëîâûì êëàññèôèêàöèè òèïîâ âûñøåé íå-
ðâíîé äåÿòåëüíîñòè îñíîâàíû íà ó÷åòå ýòèõ ðàçëè÷íûõ óðîâ-
íåé. Êðèòåðèåì îáùèõ òèïîâ íåðâíîé ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ õàðàê-
òåðèñòèêà åå îñíîâíûõ ñâîéñòâ.
Îñíîâíûìè ñâîéñòâàìè íåðâíîé ñèñòåìû ÿâëÿþòñÿ åå ñèëà,
óðàâíîâåøåííîñòü è ïîäâèæíîñòü. Ñèëîé íåðâíîé ñèñòåìû
íàçûâàåòñÿ åå ðàáîòîñïîñîáíîñòü, ò. å. ñïîñîáíîñòü íåðâíûõ
êëåòîê ê çíà÷èòåëüíîìó íàïðÿæåíèþ âîçáóæäåíèÿ è åãî ïðî-
èçâîäíîãî ïðîöåññà — òîðìîæåíèÿ. Ñèëà íåðâíûõ ïðîöåññîâ
ïîêàçûâàåò, êàêîé âûñîêîé ðàáîòîñïîñîáíîñòüþ îáëàäàåò âñÿ
íåðâíàÿ ñèñòåìà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ óðîâíåì ðàáîòîñïîñîáíîñ-
òè ñèëüíàÿ íåðâíàÿ ñèñòåìà ñïîñîáíà âûäåðæèâàòü áîëüøèå
íàãðóçêè â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè è, íàîáîðîò, ñëàáàÿ
íåðâíàÿ ñèñòåìà íå âûäåðæèâàåò áîëüøèõ è äëèòåëüíûõ íà-
ãðóçîê.
Óðàâíîâåøåííîñòü — ýòî ñîîòíîøåíèå ñèë âîçáóæäåíèÿ è
òîðìîæåíèÿ. Îíî íå çàâèñèò îò àáñîëþòíîãî çíà÷åíèÿ ñèëû
îáîèõ ïðîöåññîâ. Óðàâíîâåøåííîñòü è íåóðàâíîâåøåííîñòü íåðâ-
íûõ ïðîöåññîâ ìîãóò íàõîäèòüñÿ íà ðàçíîì êîëè÷åñòâåííîì
óðîâíå (íàïðèìåð, ñðàâíèòåëüíî ñëàáûå íåðâíûå ïðîöåññû ìî-
ãóò áûòü óðàâíîâåøåííûìè, ò. å. ðàâíûìè ïî ñèëå è ò. ï.).

58
Ïîäâèæíîñòü íåðâíîé ñèñòåìû — ýòî ñêîðîñòü ïåðåõîäà îò
îäíîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè ê äðóãîìó. ×åì ëåã÷å è áûñòðåå îäèí
ïðîöåññ — âîçáóæäåíèå êàêîé-òî äåÿòåëüíîñòè — ïåðåõîäèò â
äðóãîé — òîðìîæåíèå ýòîé äåÿòåëüíîñòè, òåì ñ áîëüøåé ïîä-
âèæíîñòüþ ìû èìååì äåëî, òåì áûñòðåå òàêàÿ íåðâíàÿ ñèñòåìà
ñïîñîáíà îñóùåñòâëÿòü ïåðåõîä îò îäíîãî êîíêðåòíîãî âèäà äå-
ÿòåëüíîñòè ê äðóãîìó â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè è èçìåíå-
íèÿìè âíåøíåé ñðåäû.
Ïî âûðàæåííîñòè îñíîâíûå ñâîéñòâà íåðâíîé ñèñòåìû èìå-
þò çíà÷èòåëüíûå èíäèâèäóàëüíûå ðàçëè÷èÿ. È. Ïàâëîâ âû-
äåëèë ÷åòûðå ÷åòêî î÷åð÷åííûõ òèïà âûñøåé íåðâíîé äåÿ-
òåëüíîñòè, ò. å. îïðåäåëåííûõ êîìïëåêñà îñíîâíûõ ñâîéñòâ
íåðâíîé ñèñòåìû. Ïî êðèòåðèþ ñèëû È. Ïàâëîâ ðàçëè÷àë
ñëàáóþ è ñèëüíóþ íåðâíûå ñèñòåìû. Â çàâèñèìîñòè îò óðàâ-
íîâåøåííîñòè íåðâíûõ ïðîöåññîâ íåðâíàÿ ñèñòåìà îöåíèâàåò-
ñÿ êàê óðàâíîâåøåííàÿ ëèáî íåóðàâíîâåøåííàÿ. Óðàâíîâå-
øåííàÿ íåðâíàÿ ñèñòåìà, â ñâîþ î÷åðåäü, â çàâèñèìîñòè îò
ïîäâèæíîñòè èëè èíåðòíîñòè íåðâíûõ ïðîöåññîâ òàêæå ïîä-
ðàçäåëÿåòñÿ íà äâà ñîîòâåòñòâóþùèõ âèäà.
 êëàññèôèêàöèè È. Ïàâëîâà îáùèå òèïû ïðåäñòàâëåíû òàê:
1. Ñëàáûé òèï. Îí õàðàêòåðèçóåòñÿ ñëàáîñòüþ îáîèõ íå-
ðâíûõ ïðîöåññî⠗ âîçáóæäåíèÿ è òîðìîæåíèÿ (ìåëàíõî-
ëèê).
2. Ñèëüíûé íåóðàâíîâåøåííûé òèï. Ó íåãî èìååòñÿ ñèëü-
íûé ïðîöåññ âîçáóæäåíèÿ è îòíîñèòåëüíî ñëàáûé ïðîöåññ
òîðìîæåíèÿ. Áåçóäåðæíûé òèï (õîëåðèê).
3. Ñèëüíûé óðàâíîâåøåííûé ïîäâèæíûé òèï. Æèâîé òèï
(ñàíãâèíèê).
4. Ñèëüíûé óðàâíîâåøåííûé òèï, íî ñ èíåðòíûìè íåðâíû-
ìè ïðîöåññàìè. Ñïîêîéíûé òèï (ôëåãìàòèê).
Êðèòåðèåì äëÿ îöåíêè èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé, êîòî-
ðûå èìåþò ìåñòî â ñïåöèôè÷åñêîé òîëüêî äëÿ ÷åëîâåêà ñòîðî-
íå âûñøåé íåðâíîé äåÿòåëüíîñòè, ÿâëÿåòñÿ ñîîòíîøåíèå â íåé
ïåðâîé è âòîðîé ñèãíàëüíûõ ñèñòåì. Ïî ìíåíèþ È. Ïàâëîâà,
áëàãîäàðÿ äâóì ñèãíàëüíûì ñèñòåìàì è â ñèëó äàâíèõ õðîíè-
÷åñêè äåéñòâîâàâøèõ ðàçíîîáðàçíûõ îáðàçöîâ æèçíè ëþäñêàÿ
ìàññà ðàçäåëèëàñü íà òèïû: õóäîæåñòâåííûé, ìûñëèòåëüíûé
è ñðåäíèé.

59
Ó ëþäåé, îòíîñÿùèõñÿ ê õóäîæåñòâåííîìó òèïó, ïðåîáëà-
äàåò ïåðâàÿ ñèãíàëüíàÿ ñèñòåìà. Îíè çàõâàòûâàþò äåéñòâè-
òåëüíîñòü öåëèêîì, ñïëîøü, ñïîëíà, æèâóþ äåéñòâèòåëüíîñòü,
áåç âñÿêîãî äðîáëåíèÿ è ðàçúåäèíåíèÿ.
Ïðîòèâîïîëîæíîå ñîîòíîøåíèå õàðàêòåðíî äëÿ ìûñëèòåëü-
íîãî òèïà. Çäåñü ïðåîáëàäàåò âòîðàÿ ñèãíàëüíàÿ ñèñòåìà.
Ïðåäñòàâèòåëè ýòîãî òèïà âîñïðèíèìàþò äåéñòâèòåëüíîñòü òàê:
äðîáÿò åå è òåì êàê áû óìåðùâëÿþò, äåëàÿ èç íåå êàêîé-òî âðå-
ìåííûé ñêåëåò, è çàòåì òîëüêî ïîñòåïåííî êàê áû ñíîâà ñîáèðà-
þò ÷àñòè äåéñòâèòåëüíîñòè è ñòàðàþòñÿ èõ òàêèì îáðàçîì îæè-
âèòü, ÷òî ïîëíîñòüþ èì âñå-òàêè òàê è íå óäàåòñÿ.
Íàêîíåö, áûë âûäåëåí åùå ñðåäíèé òèï. Îí õàðàêòåðèçóåò-
ñÿ òåì, ÷òî â ñâîåé âûñøåé íåðâíîé äåÿòåëüíîñòè â äîëæíîé
ìåðå ñîåäèíÿåò ðàáîòó îáåèõ ñèãíàëüíûõ ñèñòåì.
Ñîãëàñíî ó÷åíèþ È. Ïàâëîâà, êîíêðåòíûé ÷åëîâåê ìîæåò
èìåòü ëþáóþ âàðèàöèþ ñèëû, óðàâíîâåøåííîñòè è ïîäâèæíî-
ñòè íåðâíîé ñèñòåìû (îáùèé òèï) è âìåñòå ñ òåì ïðèíàäëå-
æàòü ê ëþáîìó èç ÷àñòíûõ òèïîâ âûñøåé íåðâíîé äåÿòåëüíî-
ñòè (õóäîæåñòâåííîìó, ìûñëèòåëüíîìó èëè ñðåäíåìó).
Òèï íåðâíîé ñèñòåìû íàêëàäûâàåò îïðåäåëåííûé îòïå÷àòîê
íà ðàáîòîñïîñîáíîñòü ÷åëîâåêà, ñïîñîáíîñòü ýêîíîìè÷íî äèô-
ôåðåíöèðîâàòü, ðàçãðàíè÷èâàòü è ðàñ÷ëåíÿòü ÿâëåíèÿ âî âðå-
ìåíè è ïðîñòðàíñòâå, ò. å. íà óðîâåíü ýêîíîìè÷íîñòè àíàëèòè-
êî-ñèíòåòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû.
Êðîìå òîãî, îí îïðåäåëÿåò ñêîðîñòíóþ õàðàêòåðèñòèêó äåÿ-
òåëüíîñòè ÷åëîâåêà.
Íàëè÷èå èíäèâèäóàëüíî-òèïîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé âûñ-
øåé íåðâíîé äåÿòåëüíîñòè íå äàåò îñíîâàíèÿ äëÿ äåëåíèÿ ëþ-
äåé íà ãðóïïû ñ ðàçíîé ñòåïåíüþ ïîëíîöåííîñòè. Íåäîñòàòîê
â îäíîì êàêîì-íèáóäü êà÷åñòâå êîìïåíñèðóåòñÿ áîëåå âûñîêè-
ìè äðóãèìè ñïîñîáíîñòÿìè. Íàïðèìåð, ñëàáûé òèï ïðè íåâû-
ñîêîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè îáëàäàåò òîíêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ è
ðåàãèðóåò íà íåçíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ â îáúåêòå ñâîåé äåÿ-
òåëüíîñòè. Ëþäè èíåðòíîãî òèïà èìåþò õàðàêòåðíûé ñòèëü
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè: îíè ëþáÿò ñèñòåìàòè÷íîñòü è ïëàí.
Íåäîñòàòêè, ñâÿçàííûå ñ ïëîõîé ïîäâèæíîñòüþ íåðâíîé ñèñ-
òåìû, îíè êîìïåíñèðóþò ïëàíèðîâàíèåì. Õîëåðèê ïëîõî ïåðå-
íîñèò ìîíîòîííîñòü, ïîýòîìó ìíîãîîáðàçèò ñâîþ ðàáîòó, ïåðå-
êëþ÷àÿñü ñ îäíîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè íà äðóãîé.

60
Ó÷åíèå î ïñèõè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòÿõ òàêæå ñîñòàâëÿåò íàó÷-
íóþ îñíîâó ïðîôåññèîíàëüíîãî îòáîðà. Ñïîñîáíîñòè — ýòî
ïñèõè÷åñêèå ñâîéñòâà, îáóñëîâëèâàþùèå óñïåõ â òîé èëè èíîé
äåÿòåëüíîñòè. Êàæäûé ÷åëîâåê îáëàäàåò òàêèìè ñïîñîáíîñòÿ-
ìè, êàê âîñïðèÿòèå, ïàìÿòü, ìûøëåíèå è ò. ä., íî îíè ìîãóò
èìåòü èíäèâèäóàëüíûå îòëè÷èÿ. Çàäàòêè ñïîñîáíîñòåé åñòü ó
âñåõ ëþäåé. Íî ýòè çàäàòêè íå ïðåäîïðåäåëÿþò, à ñëóæàò îñíî-
âîé ñïîñîáíîñòè êàê ïðèæèçíåííî ôîðìóëèðóåìîãî ÿâëåíèÿ.
×òîáû ðàçãðàíè÷èòü â ïñèõèêå ÷åëîâåêà âðîæäåííûå ÷åðòû
è ïðèîáðåòåííûå îñîáåííîñòè, èñïîëüçóþò ïîíÿòèÿ ãåíîòèïà è
õàðàêòåðà (ôåíîòèïà). Ãåíîòèïîì íàçûâàþòñÿ ñâîéñòâà ïñèõè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, îáóñëîâëåííûå íàñëåäñòâåííûì ìåõàíèç-
ìîì. Õàðàêòåð — ýòî ñèñòåìà ñòåðæíåâûõ ïñèõè÷åñêèõ ñâîéñòâ,
ïðèîáðåòåííûõ âî âðåìÿ èíäèâèäóàëüíîé æèçíè. Èçó÷åíèå õà-
ðàêòåðà èäåò ïî íåñêîëüêèì íàïðàâëåíèÿì.  õàðàêòåðå ÷åëî-
âåêà èçó÷àþòñÿ îòíîøåíèÿ ê ñàìîìó ñåáå, ñâîåé ëè÷íîñòè. Äà-
ëåå âûÿñíÿåòñÿ îòíîøåíèå ÷åëîâåêà ê ñîáñòâåííîé äåÿòåëüíîñ-
òè, ñâîåìó òðóäó. Íàêîíåö, îïðåäåëÿåòñÿ îòíîøåíèå ÷åëîâåêà
ê îêðóæàþùåé åãî ñîöèàëüíîé ñðåäå, äðóãèì ëþäÿì.
Ïî ñïîñîáíîñòè ê âîñïðèÿòèþ îäíè ëþäè îòíîñÿòñÿ ê àíàëè-
òè÷åñêîìó òèïó, à äðóãèå — ê ñèíòåòè÷åñêîìó. Ïåðâûå ëåãêî
óëàâëèâàþò è ñõâàòûâàþò äåòàëè, íî èñïûòûâàþò çàòðóäíå-
íèÿ, ïûòàÿñü îõâàòèòü ÿâëåíèå â öåëîì. Ëþäè ñ ñèíòåòè÷åñêèì
ñêëàäîì âîñïðèÿòèÿ, íàîáîðîò, ëåãêî è áûñòðî ñõâàòûâàþò
îáúåêò êàê öåëîå ÿâëåíèå, íî èñïûòûâàþò òðóäíîñòè ïðè åãî
äåòàëüíîì ðàññìîòðåíèè.
Êðîìå òîãî, â ñïîñîáíîñòè ê âîñïðèÿòèþ ðàçëè÷àþò ñóáúåê-
òèâíûé è îáúåêòèâíûé òèïû. Ëþäè ïåðâîãî òèïà âíîñÿò â
âîñïðèÿòèå ëè÷íîå îòíîøåíèå, ñîáñòâåííûå ïåðåæèâàíèÿ. Îá-
ëàäàÿ îáúåêòèâíûì òèïîì âîñïðèÿòèÿ, ÷åëîâåê, íàîáîðîò, îò-
ðàæàåò â ñâîåé ïñèõè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè òîò èëè èíîé îáúåêò
èëè ÿâëåíèå ñòðîãî îáúåêòèâíî.
Âíèìàíèå êàê ïñèõè÷åñêàÿ ñïîñîáíîñòü ó ðàçëè÷íûõ ëþäåé
âàðèàáåëüíî ïî îáúåìó, óñòîé÷èâîñòè, ïåðåêëþ÷åíèþ è äðóãèì
ñâîéñòâàì. Òàê, â òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè èìååò çíà÷åíèå êîí-
öåíòðèðîâàííîå è ðàñïðåäåëåííîå âíèìàíèå. Ïåðâûé òèï âíè-
ìàíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â âûðàæåííîé ñïîñîáíîñòè ÷åëîâåêà ëåãêî
è áûñòðî áûòü ïîãëîùåííûì êàêîé-òî îäíîé ðàáîòîé, îäíèì çà-
äàíèåì. Âòîðîé òèï ñîñòîèò â ðàçâèòîé ñïîñîáíîñòè ÷åëîâåêà

61
ðàñïðåäåëÿòü âíèìàíèå íà ðÿäå îáúåêòîâ, íà íåñêîëüêèõ ïðî-
öåññàõ, ïðîòåêàþùèõ ïàðàëëåëüíî.
Èíäèâèäóàëüíûå ðàçëè÷èÿ çíà÷èòåëüíû ïî ñïîñîáíîñòè ê ïà-
ìÿòè. Ëþäè ðàçëè÷àþòñÿ ïî îáúåìó ïàìÿòè, äëèòåëüíîñòè åå
õðàíåíèÿ, òî÷íîñòè âîñïðîèçâåäåíèÿ, à òàêæå ïî ïðåèìóùå-
ñòâåííîìó ðàçâèòèþ òîãî èëè èíîãî âèäà ïàìÿòè — çðèòåëüíîé,
ñëóõîâîé, ìîòîðíîé è ò. ä. Ó îäíèõ ëþäåé âûðàæåíà îáðàçíî-
íàãëÿäíàÿ ïàìÿòü, ó äðóãèõ — ñëîâåñíî-îòâëå÷åííàÿ.
Ìûøëåíèå — ñëîæíàÿ ïñèõè÷åñêàÿ ñïîñîáíîñòü. Íà îñíîâå
ýòîé ñïîñîáíîñòè ÷åëîâåê íå òîëüêî ñòðîèò ãèïîòåçû, íî è îöå-
íèâàåò èõ äîñòîâåðíîñòü, ñòåïåíü ðèñêà. Ïî ýòèì êðèòåðèÿì
âûäåëÿþò ïÿòü òèïîâ ìûøëåíèÿ. Òàê, èìïóëüñèâíûé òèï ÷ðåç-
âû÷àéíî ïðîäóêòèâåí íà ãèïîòåçû, íî íå îöåíèâàåò è íå êîí-
òðîëèðóåò èõ äîñòîâåðíîñòü è ñâÿçàííûé ñ íèìè ðèñê. Àçàðò-
íûé òèï ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ ñ ÿñíûì ïîíèìàíèåì ðèñêà. Óðàâ-
íîâåøåííûé òèï â ðàâíîé ìåðå ñ÷èòàåòñÿ êàê ñ ðåøåíèåì, òàê
è ñ êîíòðîëåì çà åãî èñïîëíåíèåì. Îñòîðîæíûé òèï êàæäîå
ðåøåíèå ñòðîãî îöåíèâàåò ñ òî÷êè çðåíèÿ ðèñêà. Èíåðòíûé
òèï ïðèíèìàåò ðåøåíèå òîëüêî òîãäà, êîãäà àáñîëþòíî óâåðåí
â óñïåõå.
Ïðîôåññèîíàëüíûé îòáîð êà÷åñòâåí òîëüêî òîãäà, êîãäà èç-
âåñòíû âàæíåéøèå ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ïðîôåñ-
ñèè. Ïðîôåññèîãðàôèÿ, ò. å. ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèé àíàëèç,
îïèñàíèå è õàðàêòåðèñòèêà ïðîôåññèîíàëüíî âàæíûõ ïðèçíà-
êîâ ðàçëè÷íûõ ïðîôåññèé, ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîé íàó÷íîé îñ-
íîâîé ïðîôåññèîíàëüíîãî îòáîðà. Ðåçóëüòàòû ïðîôåññèîãðà-
ôèè êîíêðåòíîé ïðîôåññèè íàçûâàþòñÿ ïðîôåññèîãðàììîé.
Ïðîôåññèîãðàôèÿ êîíêðåòíîãî ðàáî÷åãî ìåñòà ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ðàçâåðíóòûé ïåðå÷åíü âñåõ îáùèõ è ñïåöèôè÷åñêèõ îñî-
áåííîñòåé, ñâîéñòâåííûõ äàííîìó âèäó äåÿòåëüíîñòè. Ïðîôåñ-
ñèîãðàôè÷åñêîìó îïèñàíèþ ïîäëåæàò âàæíåéøèå ñòîðîíû ðà-
áî÷åãî ìåñòà. Âî-ïåðâûõ, óêàçûâàþòñÿ çíàíèÿ, êîòîðûìè äîë-
æåí âëàäåòü èñïîëíèòåëü. Âî-âòîðûõ, ïåðå÷èñëÿþòñÿ íàâûêè,
êîòîðûìè äîëæåí îáëàäàòü èñïîëíèòåëü. Â-òðåòüèõ, ïåðå÷èñ-
ëÿþòñÿ ïðåäïî÷òèòåëüíûå ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèå êà÷åñòâà èñ-
ïîëíèòåëÿ â ñåíñîðíîé, èíòåëëåêòóàëüíîé, äâèãàòåëüíîé ñôå-
ðàõ è ò. ä.
Íàêîíåö, íàó÷íóþ îñíîâó ïðîôåññèîíàëüíîãî îòáîðà ñî-
ñòàâëÿåò óìåíèå îáúåêòèâíûì ïóòåì èçìåðÿòü è îöåíèâàòü
ïðîôåññèîíàëüíî âàæíûå êà÷åñòâà. Ýòî óìåíèå íàçûâàåòñÿ

62
ïñèõîäèàãíîñòèêîé. Çà ðóáåæîì îïðåäåëåíèå ïðîôåññèîíàëü-
íî âàæíûõ ïðèçíàêîâ ïîëó÷èëî íàçâàíèå òåñòîëîãèè. Öåëü
ïñèõîäèàãíîñòèêè — ïðåäñêàçàòü ýôôåêòèâíîñòü äåéñòâèé èñ-
ïîëíèòåëÿ â ðåàëüíîé ïðîèçâîäñòâåííîé îáñòàíîâêå, âêëþ÷àÿ
÷ðåçâû÷àéíûå (ýêñòðåìàëüíûå) óñëîâèÿ. Øèðîêî ïðèìåíÿþòñÿ
èñïûòàíèÿ (òåñòû) èñïîëíèòåëÿ íà öâåòîðàçëè÷åíèå, îñòðîòó
çðåíèÿ, ñëóõà è ò. ä.
Ïðîôåññèîíàëüíûé îòáîð ïðîâîäèòñÿ â òðåõ íàïðàâëåíè-
ÿõ, êîòîðûå ïîëó÷èëè íàçâàíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî îòáîðà,
ïðîôåññèîíàëüíîé êîíñóëüòàöèè è ïðîôåññèîíàëüíîé îðè-
åíòàöèè. Ïðîôåññèîíàëüíûé îòáîð — ýòî îòáîð èç ãðóïïû
êàíäèäàòîâ íà îïðåäåëåííóþ äîëæíîñòü ëèö, êîòîðûå ïðè
ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ ñïîñîáíû îáåñïå÷èòü íàèáîëüøóþ
ýôôåêòèâíîñòü â âûïîëíåíèè ñòîÿùèõ ïåðåä íèìè çàäà÷,
ñîõðàííîñòü ñâîåãî çäîðîâüÿ, áåçîïàñíîñòü ïðîèçâîäñòâà.
Ïðîôåññèîíàëüíîé êîíñóëüòàöèåé íàçûâàåòñÿ âûáîð äëÿ
÷åëîâåêà òåõ ïðîôåññèé, êîòîðûå â íàèáîëüøåé ñòåïåíè îòâå-
÷àþò åãî èíòåðåñàì, ñêëîííîñòÿì, çäîðîâüþ è ñïîñîáíîñòÿì.
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ îðèåíòàöèÿ — ïîäûñêàíèå ïðîôåññèé,
êîòîðûå èíòåðåñíû äëÿ äàííîãî àáèòóðèåíòà è ñîîòâåòñòâóþò
ðåêîìåíäàöèÿì ïðîôêîíñóëüòàöèè.
Âñå âèäû ïðîôåññèîíàëüíîãî îòáîðà èìåþò îïðåäåëåííóþ
îáùíîñòü. Âî-ïåðâûõ, îíè ñõîäíû â ýêîíîìè÷åñêîì ïëàíå. Ñëåä-
ñòâèåì âñåõ òðåõ íàïðàâëåíèé ïðîôåññèîíàëüíîãî îòáîðà ÿâëÿ-
åòñÿ ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè èõ îáùåñòâåííî ïîëåçíîé äåÿ-
òåëüíîñòè, ò. å. ýôôåêòèâíîñòè òðóäà. Ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò
çäåñü ñêëàäûâàåòñÿ çà ñ÷åò ñîêðàùåíèÿ ñðîêîâ îáó÷åíèÿ; ñíè-
æåíèÿ òåêó÷åñòè êàäðîâ; óìåíüøåíèÿ àâàðèéíîñòè è òðàâìà-
òèçìà; ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà è êà÷åñòâà ïðî-
äóêöèè.
Âî-âòîðûõ, â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ïëàíå ïðîôåññèî-
íàëüíûé îòáîð (âñå åãî íàïðàâëåíèÿ) ñîäåéñòâóåò ðåøåíèþ
âàæíåéøèõ âîïðîñîâ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ è ðàöèîíàëüíîé ðàñ-
ñòàíîâêå êàäðîâ, ò. å. ìàêñèìàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ âîçìîæ-
íîñòåé è ñïîñîáíîñòåé êàäðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîòðåáíîñòÿìè è
èíòåðåñàìè îáùåñòâà â öåëîì è êàæäîãî ðàáîòíèêà â îòäåëüíî-
ñòè.
Â-òðåòüèõ, òðóä òîëüêî òîãäà ñòàíåò îñíîâíîé æèçíåííîé ïî-
òðåáíîñòüþ, êîãäà áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü ñïîñîáíîñòÿì, èíòåðå-
ñàì è ñêëîííîñòÿì ÷åëîâåêà.

63
 ïðîèçâîäñòâåííîì îáó÷åíèè øèðîêî ïðèìåíÿåòñÿ êîìïëåêñ-
íûé ìåòîä ñ õàðàêòåðíûìè ÷åðòàìè. Âî-ïåðâûõ, âñå, ÷òî îñâàè-
âàåò ó÷åíèê, äîëæíî áûòü ÷àñòüþ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, êîòî-
ðîé îí îáó÷àåòñÿ.
Âî-âòîðûõ, îò ó÷åíèêà òðåáóåòñÿ, ÷òîáû îí ÿñíî ïîíèìàë
ñòðóêòóðó âñåõ òðóäîâûõ äåéñòâèé, êîòîðûì îáó÷àåòñÿ, à èìåí-
íî: öåëü äåéñòâèÿ, ñïîñîá åãî îñóùåñòâëåíèÿ è ðåçóëüòàòû ñî-
âåðøåííîãî äåéñòâèÿ.
Â-òðåòüèõ, ýòèì ìåòîäîì ïîëüçóþòñÿ ñ ó÷åòîì èíäèâèäóàëü-
íûõ îñîáåííîñòåé ó÷åíèêîâ.
Îáó÷åíèå êîìïëåêñíûì ìåòîäîì îñóùåñòâëÿåòñÿ â äâà ýòàïà.
Ïåðâûé ýòàï çàêëþ÷àåòñÿ â óñâîåíèè íàâûêîâ, ñîñòàâëÿþùèõ
òðóä äàííîé ïðîôåññèè. Âòîðîé ýòàï ñîñòîèò â îñâîåíèè êîìï-
ëåêñíîé ðàáîòû âîçðàñòàþùåé ñëîæíîñòè.
 ïîñëåäíèå ãîäû ñòàëè èñïîëüçîâàòü ìåòîä, êîòîðûé ïîëó-
÷èë íàçâàíèå ïðîãðàììèðîâàííîãî (óïðàâëÿåìîãî) îáó÷åíèÿ.
Íóæíî èìåòü â âèäó, ÷òî êàæäûé ìåòîä èìååò ïðîãðàììó îáó-
÷åíèÿ, ò. å. ïåðå÷åíü âîïðîñîâ è çàäàíèé, êîòîðûå íàäëåæèò
óñâîèòü ó÷åíèêó. Ñïåöèôè÷åñêîå îòëè÷èå ïðîãðàììèðîâàííî-
ãî îáó÷åíèÿ îò äðóãèõ âèäîâ îáó÷åíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî â íåãî
âõîäèò íå òîëüêî ïðîãðàììà îáó÷åíèÿ, íî è òåõíîëîãèÿ ñàìîãî
ïðîöåññà îáó÷åíèÿ.
Ïðîãðàììîé ïðîöåññà îáó÷åíèÿ íàçûâàåòñÿ òàêàÿ ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòü îáó÷åíèÿ, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò ïîñòîÿííî êîíòðîëèðî-
âàòü óñâîåíèå ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà êàê ó÷åíèêîì, òàê è ïðåïîäà-
âàòåëåì. Ñëåäîâàòåëüíî, ïðîãðàììèðîâàííîå îáó÷åíèå — ýòî
òàêîé ìåòîä, êîãäà ïåðå÷åíü ó÷åáíûõ âîïðîñîâ èëè ó÷åáíûõ çà-
äàíèé ïðåäúÿâëÿåòñÿ äðîáíî è â çàâèñèìîñòè îò óñïåøíîñòè óñ-
âîåíèÿ ó÷åíèêîì êàæäîãî øàãà îáó÷åíèÿ. Òàêîå îáó÷åíèå èìååò
îïðåäåëåííûå îñîáåííîñòè.
Ïåðâàÿ îñîáåííîñòü ïðîãðàììèðîâàííîãî îáó÷åíèÿ ñîñòîèò â
òîì, ÷òî ó÷åáíûé ìàòåðèàë ðàñ÷ëåíÿåòñÿ íà íåáîëüøèå ÷àñòè —
ïîðöèè, øàãè. Êàæäûé øàã äîëæåí áûòü ëîãè÷åñêè çàâåðøåí,
ò. å. èìåòü ïðîñòåéøóþ öåëü. Äðóãàÿ îñîáåííîñòü ýòîãî ìåòîäà
çàêëþ÷àåòñÿ â íàëè÷èè ïîäêðåïëåíèÿ êàæäîãî øàãà îáó÷åíèÿ.
Ïîäêðåïëåíèå ñèãíàëèçèðóåò ó÷åíèêó, ÷òî îí ïðàâèëüíî ñîâåð-
øèë äåéñòâèå, óñïåøíî äîñòèã íàìå÷åííîé öåëè.
Ïðîãðàììèðîâàííîå îáó÷åíèå öåíèòñÿ çà ðÿä äîñòîèíñòâ.
Ýòîò ìåòîä ýêîíîìè÷åí, ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü ìàññîâîå âûñîêî-

64
êà÷åñòâåííîå îáó÷åíèå, ó÷èòûâàåò èíäèâèäóàëüíûå îñîáåííîñòè
ó÷åíèêîâ.
Âñå ìåòîäû ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ èìåþò îäíó êîíå÷-
íóþ öåëü — ñîçäàòü ó èñïîëíèòåëÿ ðàáîòû íåîáõîäèìûå ïðåä-
ïîñûëêè äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ó íåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñ-
òåðñòâà. Íà÷àëîì ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ ÿâëÿþòñÿ íà-
âûêè — ñïîñîáû äîñòèæåíèÿ öåëè è ðåøåíèÿ çàäà÷è. ×òîáû
îâëàäåòü ïðîôåññèåé, íóæíî ïðèîáðåñòè ìíîãî íàâûêî⠗
äâèãàòåëüíûõ, ñåíñîðíûõ è óìñòâåííûõ. Ïåðâàÿ ïðåäïîñûë-
êà ìàñòåðñòâà — ýòî ïðîèçâîäñòâåííûå íàâûêè, çàêðåïëÿå-
ìûå äî ñòàäèè àâòîìàòèçàöèè.
Âòîðàÿ ïðåäïîñûëêà ìàñòåðñòâà çàêëþ÷àåòñÿ â íàëè÷èè ó
èñïîëíèòåëÿ óìåíèÿ — ñïîñîáíîñòè óñïåøíî ïðèìåíÿòü íàâû-
êè â íîâûõ, íåïðèâû÷íûõ óñëîâèÿõ. Òðåòüåé ïðåäïîñûëêîé
ñëóæàò çíàíèÿ — óñâîåííûå ÷åëîâåêîì ïîíÿòèÿ. Íàêîíåö, ìà-
ñòåðñòâî íåìûñëèìî áåç âûñîêîãî èíòåðåñà è ëþáâè ê òðóäó
äàííîé ïðîôåññèè. Âñå ýòè ïðåäïîñûëêè òåñíî âçàèìîñâÿçàíû
â åäèíîì òâîð÷åñêîì ïðîöåññå îáó÷åíèÿ è óïðàæíåíèÿ.
Ñ ïñèõîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, îñíîâíûìè ýëåìåíòàìè ïðî-
èçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðîé îáó÷àåòñÿ ó÷åíèê, ÿâëÿ-
þòñÿ ôîðìèðîâàíèå öåëè, âûáîð ñðåäñòâà, ñïîñîáà äëÿ åå äî-
ñòèæåíèÿ, à òàêæå âûïîëíåíèå äåéñòâèÿ, â èòîãå êîòîðîãî äîë-
æåí áûòü ïîëó÷åí ðåçóëüòàò, ïîêàçûâàþùèé, ÷òî íàìå÷åííàÿ
öåëü âûïîëíåíà. Ýòè ýëåìåíòû ôîðìèðóþòñÿ è ñòàíîâÿòñÿ àê-
òóàëüíûìè ïðè÷èíàìè ó èñïîëíèòåëÿ ðàáîòû ñîîòâåòñòâóþùåé
ìîòèâàöèè, ò. å. êîãäà îí ÿñíî è êîíêðåòíî ïðåäñòàâëÿåò ñåáå
ïîëåçíîñòü òðóäà è äëÿ ñàìîãî ñåáÿ, è äëÿ îáùåñòâà.
Êàê âèäèì, òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü, êîòîðîé îáó÷àåòñÿ ó÷å-
íèê, òîëüêî òîãäà áóäåò öåëåñîîáðàçíîé, êîãäà äîñòèãàåòñÿ
ïîëíîå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó çàäàíèåì (öåëüþ) è èñïîëíåíèåì
èëè ìåæäó àêöåïòîðîì äåéñòâèÿ è ïîëó÷åííûì ðåçóëüòàòîì.
Íåîáõîäèìîñòü òàêîãî ñîîòâåòñòâèÿ ïðåäúÿâëÿåò îïðåäåëåí-
íûå òðåáîâàíèÿ ê âûñøåé íåðâíîé äåÿòåëüíîñòè. Ïåðâîå òðåáî-
âàíèå: èñïîëíèòåëü äîëæåí äîñòàòî÷íî òî÷íî äèôôåðåíöèðî-
âàòü ïóñêîâîé ñòèìóë è ñîîòâåòñòâóþùóþ îòâåòíóþ ðåàêöèþ
îðãàíèçìà â âèäå êîíêðåòíîãî äâèæåíèÿ, ïðèåìà, ðàáî÷åé îïå-
ðàöèè. Äðóãîå òðåáîâàíèå ñîñòîèò â òîì, ÷òî âûïîëíÿòüñÿ íà-
ìå÷åííàÿ öåëü äîëæíà íå òîëüêî ïðåäåëüíî òî÷íî, íî è ýêîíîì-
íî ñ òî÷êè çðåíèÿ çàòðàò âðåìåíè è ýíåðãèè. Íàêîíåö, íåîáõî-
äèìî, ÷òîáû ñïîñîá äîñòèæåíèÿ íàìå÷åííîé öåëè áûë ïðî÷íî

65
çàêðåïëåííûì êîìïëåêñîì òðóäîâûõ äâèæåíèé è ïðèåìîâ, óñ-
òîé÷èâûì ê ðàçëè÷íûì òîðìîçÿùèì âëèÿíèÿì ñî ñòîðîíû ïðî-
èçâîäñòâåííîé ñðåäû.
Âñå ýòè òðåáîâàíèÿ îáÿçàòåëüíî âûïîëíÿþòñÿ, íî íå ñðàçó, à
â ðåçóëüòàòå ïîâòîðåíèé ó÷åíèêîì ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè. Ñèñòåìàòè÷åñêîå âîçîáíîâëåíèå òðóäîâîé äåÿòåëüíî-
ñòè ïîëó÷èëî íàçâàíèå òðåíèðîâêè, èëè óïðàæíåíèÿ.
Òðåíèðîâêà âëå÷åò çà ñîáîé ìíîãîñòîðîííèå ôèçèîëîãè÷åñ-
êèå ïðåâðàùåíèÿ, â êîòîðûõ ó÷àñòâóþò ðåôëåêòîðíàÿ, êîîðäè-
íàöèîííàÿ è èíòåãðàòèâíàÿ ôóíêöèè ìîçãà.
 êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå òðóäîâîå ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà
ñîñòîèò èç ìíîæåñòâà ðåôëåêñîâ. Íî áëàãîäàðÿ ñèñòåìíîé äåÿ-
òåëüíîñòè ìîçãà âñå ýòè ðåôëåêñû íàõîäÿòñÿ âî âçàèìîäåé-
ñòâèè, îáúåäèíåíû íà îñíîâå äîñòèæåíèÿ íàìå÷åííîé öåëè è
ÿâëÿþòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ôóíêöèîíàëüíîé ñèñòåìû, êîòîðàÿ
íàçûâàåòñÿ ïðîãðàììîé äåéñòâèÿ. Â òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè
ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîé îñíîâîé ïðîãðàììû äåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ
ðàáî÷èé íàâûê — ñïîñîá äîñòèæåíèÿ íàìå÷åííîé öåëè, ðåøå-
íèÿ ïîñòàâëåííîé çàäà÷è.
Êîãäà äåéñòâóåò ïóñêîâîé ðàçäðàæèòåëü, òî âûçâàííîå èì
âîçáóæäåíèå äîñòèãàåò ìîçãà, à çàòåì îäíîâðåìåííî ðàñïðîñò-
ðàíÿåòñÿ ê äâóì ðàçëè÷íûì ïî çíà÷åíèþ ôèçèîëîãè÷åñêèì àï-
ïàðàòàì. Ñ îäíîé ñòîðîíû, âîçáóæäåíèåì îõâàòûâàåòñÿ òàê
íàçûâàåìàÿ ýôôåðåíòíàÿ ÷àñòü ôóíêöèîíàëüíîé ñèñòåìû —
íåéðîíû, êîòîðûå ïîñûëàþò êîìàíäó ðàçëè÷íûì îðãàíàì, â
êàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè è êàêèå äåéñòâèÿ äîëæíû ñîâåðøàòü
ìûøöû. Ýòîò ôèçèîëîãè÷åñêèé àïïàðàò ìîçãà ñîäåðæèò â ñåáå
â çàêîäèðîâàííîì âèäå ïðîãðàììó äåéñòâèÿ.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, âîçáóæäåíèåì îäíîâðåìåííî îõâàòûâàþò-
ñÿ íåéðîíû àêöåïòîðà äåéñòâèÿ, êîòîðûå äîëæíû áóäóò âîñ-
ïðèíèìàòü è ïóòåì ïåðåðàáîòêè îöåíèâàòü îáðàòíóþ àôôåðåí-
òàöèþ, ò. å. íåðâíûå èìïóëüñû, íåñóùèå â ñåáå èíôîðìàöèþ î
ðåçóëüòàòàõ ñîâåðøàåìîãî äåéñòâèÿ. Åñëè îáðàòíàÿ àôôåðåí-
òàöèÿ íå áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü öåëè äåéñòâèÿ, òî ïðîèçîéäåò
ðàññîãëàñîâàíèå íåðâíûõ ïðîöåññîâ. Òîãäà ÷åëîâåê çàìåòèò
ñâîþ îøèáêó è àêòèâíî íà÷íåò åå èñïðàâëÿòü.
 êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå ðàáî÷èé íàâûê ìîæåò ñîñòîÿòü
èç ìíîæåñòâà îñíîâíûõ è ñîïóòñòâóþùèõ ðåôëåêñîâ, êîòîðûå
âêëþ÷àþòñÿ â ðàçëè÷íîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè.

66
Èçâåñòíî, ÷òî íàìå÷åííîé öåëè ìîæíî äîñòè÷ü ðàçëè÷íûìè
ñïîñîáàìè. Çàäà÷à ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû èñïîëíèòåëü ðàáîòû
ïîëüçîâàëñÿ íàèáîëåå ðàöèîíàëüíûì íàâûêîì. Ýòà çàäà÷à ðå-
øàåòñÿ ÷åëîâå÷åñêèì îðãàíèçìîì ñ ïîìîùüþ êîîðäèíàöèîííîé
ôóíêöèè ìîçãà.
Ó èñïîëíèòåëÿ ðàáîòû ïðè åå ïîâòîðåíèè îòìå÷àþòñÿ ðàç-
íûå ïîçû, ïîëîæåíèÿ ðóê, ïàëüöåâ è ò. ä. Áëàãîäàðÿ óñëîâíî-
ðåôëåêòîðíîé äåÿòåëüíîñòè âûðàáàòûâàþòñÿ äåéñòâèÿ è êîì-
áèíàöèè, êàæäàÿ èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ îòäåëüíûì (ðàöèîíàëü-
íûì èëè íåðàöèîíàëüíûì) ñïîñîáîì äîñòèæåíèÿ îäíîé è òîé
æå öåëè, âûïîëíåíèÿ îäíîãî è òîãî æå çàäàíèÿ. Íà ýòîé ñòà-
äèè ôîðìèðîâàíèÿ ðàáî÷åãî íàâûêà èìååò ìåñòî íåéðîôèçèî-
ëîãè÷åñêèé êîíôëèêò ìåæäó ðàçëè÷íûìè ðåôëåêñàìè, êîòî-
ðûé ìîæíî ïðåîäîëåòü ðàçíûìè ïóòÿìè. Íàèáîëåå äåéñòâåí-
íûé ïóòü — ðàöèîíàëüíî îðãàíèçîâàííàÿ òðåíèðîâêà. Îíà
äîëæíà ñòðîèòüñÿ íà îñíîâå ðåêîìåíäàöèé ôèçèîëîãèè. Âàæ-
íåéøèå èç íèõ:
1. Ïðàâèëüíîå èñïîëüçîâàíèå ïðè îñóùåñòâëåíèè äâèæåíèÿ
àêòèâíûõ è ïàññèâíûõ ñèë, êîòîðûå çàëîæåíû â äâèãà-
òåëüíîì àïïàðàòå ÷åëîâåêà. Àêòèâíîé ñèëîé íàçûâàåòñÿ
ñîêðàùåíèå ìûøö, ïàññèâíîé ñèëîé — èíåðöèÿ, ñèëà ðû-
÷àãà è ñöåïëåíèÿ, à òàêæå ýëàñòè÷åñêèå ñèëû.
2. Ïëàâíîñòü äâèæåíèÿ, çàêëþ÷àþùàÿñÿ â îòñóòñòâèè ðåç-
êèõ èçìåíåíèé â åãî íàïðàâëåíèè. Ïëàâíîñòü äâèæåíèé
ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ýêîíîìíîé ôîðìîé äâèæåíèÿ ñ òî÷êè
çðåíèÿ çàòðàò ìûøå÷íîé è íåðâíîé ýíåðãèè.
3. Îêðóãëîñòü èëè îâàëüíîñòü òðàåêòîðèè äâèæóùèõñÿ çâå-
íüåâ. Äåëî â òîì, ÷òî ïðè îêðóãëîì äâèæåíèè âîâëåêàåò-
ñÿ ìåíüøåå êîëè÷åñòâî êèíåòè÷åñêèõ ïàð, ÷åì ïðè ïðÿìî-
ëèíåéíîì. Ïîýòîìó îêðóãëîñòü ÿâëÿåòñÿ ýêîíîìíîé ôîð-
ìîé äâèæåíèÿ.
4. Íåïðåðûâíîñòü äâèæåíèé. Ïðè òàêèõ äâèæåíèÿõ ýêîíî-
ìèòñÿ íåðâíàÿ è ìûøå÷íàÿ ýíåðãèÿ çà ñ÷åò èñêëþ÷åíèÿ
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ðàñ÷ëåíåíèåì äâèæåíèÿ íà ñîñòàâ-
íûå ÷àñòè. Âûïîëíåíèå êàæäîé òàêîé ÷àñòè òðåáóåò äî-
ïîëíèòåëüíûõ ìûøå÷íûõ óñèëèé, ñâÿçàííûõ ñ íà÷àëîì è
çàâåðøåíèåì äâèæåíèÿ.
5. Íàïðàâëåíèå äâèæåíèÿ. Ïðè êîíñòðóèðîâàíèè ñðåäñòâ óï-
ðàâëåíèÿ ìåõàíèçìàìè è ñèñòåìàìè íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü

67
îñîáåííîñòü áåçóñëîâíîðåôëåêòîðíûõ çàùèòíûõ äâèæåíèé:
îíè èìåþò íàïðàâëåíèå ê ñåáå. Êðîìå òîãî, íóæíî ó÷èòû-
âàòü äðóãóþ îñîáåííîñòü áåçóñëîâíîðåôëåêòîðíîé äåÿòåëü-
íîñòè: äâèæåíèå ïðîèñõîäèò â òîì íàïðàâëåíèè, îòêóäà ïî-
ÿâëÿåòñÿ ñòèìóë.
6. Ðàçìàõ äâèæåíèÿ. Öåëåñîîáðàçíûì ÿâëÿåòñÿ óìåðåííûé
äèàïàçîí äâèæåíèÿ.  ýòîì ñëó÷àå ñîõðàíÿåòñÿ ïëàâíîñòü
äâèæåíèÿ.
7. Ñî÷åòàíèå äâèæåíèé ðóê âî âðåìÿ ðàáîòû. Ïðè ýòîì ìû-
øå÷íàÿ íàãðóçêà ðàñïðåäåëÿåòñÿ íà ñèììåòðè÷íûå ìûø-
öû è ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ àêòèâíîãî îòäûõà.
8. Óñòðàíåíèå ëèøíèõ äâèæåíèé. Íàëè÷èå áåñïîëåçíûõ äâè-
æåíèé óñêîðÿåò óòîìëåíèå îðãàíèçìà.
9. Ðèòìè÷íîñòü ðàáîòû. Òàêîé ñïîñîá âûïîëíåíèÿ ðàáîòû
ñîçäàåò áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðåãóëÿöèè ïðîöåññîâ,
ïðîòåêàþùèõ â öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìå è â ñàìîì
äâèãàòåëüíîì àïïàðàòå. Ïîä ðèòìîì äâèæåíèé ñëåäóåò
ïîíèìàòü ïîâòîðÿåìîñòü êîìïëåêñà äâèæåíèé, ïðèåìîâ
èëè ðàáî÷åé îïåðàöèè ÷åðåç ðàâíûå ïðîìåæóòêè âðåìåíè.
Ñ ïîíÿòèåì ðèòìà òåñíî ñâÿçàí òåìï äâèæåíèÿ, êîòîðûé
õàðàêòåðèçóåò ÷àñòîòó ïîâòîðåíèÿ öèêëîâ äâèæåíèÿ.
Ðèòìè÷íàÿ ðàáîòà îòëè÷àåòñÿ ÷åòêîé ñëàæåííîñòüþ,
òðåáóåò íàèìåíüøèõ íåðâíûõ è ôèçè÷åñêèõ çàòðàò ýíåð-
ãèè è áëàãîòâîðíî ñêàçûâàåòñÿ íà ôóíêöèÿõ ÷åëîâå÷åñêî-
ãî îðãàíèçìà, â òîì ÷èñëå âåãåòàòèâíûõ, îáìåííûõ, ñåêðå-
òîðíûõ è äð.
Ïðè âûáîðå òåìïà äëÿ ðèòìè÷íîé ðàáîòû ñëåäóåò ó÷è-
òûâàòü ñîäåðæàíèå îïåðàöèè, åå ñëîæíîñòü, íàëè÷èå ìèê-
ðîïàóç. Áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò óñâîåíèå èñïîëíèòåëåì
ðèòìà. Íåîäíîêðàòíîå ïîâòîðåíèå ÷åðåç îäèíàêîâûå ïðî-
ìåæóòêè âðåìåíè ïóñêîâûõ ðàçäðàæèòåëåé ïðèâîäèò ê
âûðàáîòêå ó èñïîëíèòåëÿ ðåôëåêñà íà âðåìÿ. Ýòîò ðåô-
ëåêñ ñïîñîáñòâóåò ðèòìè÷íîé ðàáîòå.
10. Îãðàíè÷åíèå âî âðåìÿ ðàáîòû ñòàòè÷åñêèõ íàïðÿæåíèé.
Ñòàòè÷åñêèå íàïðÿæåíèÿ íå ñîçäàþò óñëîâèé äëÿ àêòèâ-
íîãî îòäûõà, â äàííîì ñëó÷àå íåäîñòàòî÷íî èñïîëüçóþòñÿ
ïàññèâíûå ñèëû. Îíè ñîçäàþò çàòðóäíåíèÿ äëÿ âåãåòàòèâ-
íûõ ôóíêöèé (äûõàíèå, êðîâîîáðàùåíèå è äð.).
11. Ýêîíîìèÿ ìûøå÷íîé ìàññû, ó÷àñòâóþùåé â äâèæåíèè.

68
12. Ðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå íàãðóçêè íà àíàëèçàòîðû. Èñ-
ïîëüçîâàíèå íåñêîëüêèõ ñåíñîðíûõ êàíàëî⠗ çðèòåëüíî-
ãî, ïðîïðèîöåïòèâíîãî, îñÿçàòåëüíîãî è äð. — ñîçäàåò
áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ êîîðäèíàöèîííîé è ñèñòåìíîé
äåÿòåëüíîñòè ìîçãà, à òàêæå äëÿ àêòèâíîãî îòäûõà.
Ïðîèçâîäñòâåííîå óïðàæíåíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîöåññ
ïðèñïîñîáëåíèÿ è ñîîòâåòñòâóþùåãî èçìåíåíèÿ ôèçèîëîãè÷åñ-
êèõ ôóíêöèé ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà äëÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâ-
íîãî âûïîëíåíèÿ êîíêðåòíîé ðàáîòû.
Èçâåñòíû ðàçëè÷íûå ïîäõîäû ê îáúÿñíåíèþ ôèçèîëîãè÷åñ-
êîé ñóùíîñòè óïðàæíåíèé. Íàèáîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíûì ÿâëÿ-
åòñÿ òàêîå åå ïîíèìàíèå, êîòîðîå âûòåêàåò èç òåîðèè äîìèíàí-
òû, ðàñêðûâàþùåé êîîðäèíàöèîííóþ ôóíêöèþ ìîçãà.
Ïåðâàÿ ñòàäèÿ óïðàæíåíèé (òðåíèðîâêè) — ñòàíîâëåíèå ðà-
áî÷åãî íàâûêà. Äëÿ íà÷àëüíîé ñòàäèè òðåíèðîâêè õàðàêòå-
ðåí ðÿä ÿâëåíèé: ìíîæåñòâåííîñòü è íåîïðåäåëåííîñòü ïîâå-
äåíèÿ, íåðåøèòåëüíîñòü, îáèëèå ëèøíèõ äâèæåíèé è óñèëèé,
çàìåäëåííîñòü ðåàêöèé, ÷àñòûå îøèáêè è íåòî÷íîñòè, ìîáèëè-
çàöèÿ âíèìàíèÿ è íàïðÿæåííûé õàðàêòåð âåãåòàòèâíûõ êîìïî-
íåíòîâ òðóäîâîãî ïðîöåññà.
Âòîðàÿ ñòàäèÿ òðåíèðîâêè — óïðî÷åíèå ðàáî÷åãî íàâûêà.
Óñâîåíèå ïðèåìîâ ðàáîòû, ïðàâèëüíûõ ñïîñîáîâ ðåøåíèÿ ïî-
ñòàâëåííîé çàäà÷è ÷åëîâåê ôèêñèðóåò ñ ïîìîùüþ ñîâïàäåíèÿ
êîíêðåòíî èçãîòîâëåííîãî ïðîäóêòà ñ åãî èäåàëüíûì îáðàçöîì,
ò. å. áëàãîäàðÿ ñîâïàäåíèþ çàãîòîâëåííîãî âîçáóæäåíèÿ â àê-
öåïòîðå äåéñòâèÿ è îáðàòíîé àôôåðåíòàöèè. Âîçáóæäåíèå òå-
ïåðü âñå áîëüøå ñîñðåäîòî÷èâàåòñÿ (êîíöåíòðèðóåòñÿ) â íåìíî-
ãèõ íåðâíûõ öåíòðàõ êîðû ãîëîâíîãî ìîçãà. Âíåøíå ýòà ñòàäèÿ
òðåíèðîâêè ïðîÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåííîñòüþ, îäíîçíà÷íîñòüþ òðó-
äîâîãî ïîâåäåíèÿ, ÷åòêèìè, áûñòðûìè è ýêîíîìíûìè ðàáî÷èìè
äâèæåíèÿìè, õàðàêòåðèçóåòñÿ îòñóòñòâèåì íåðåøèòåëüíîñòè è
îøèáîê. Íàïðÿæåííîñòü âíèìàíèÿ óìåíüøàåòñÿ, à ìîáèëèçàöèÿ
âåãåòàòèâíûõ êîìïîíåíòîâ ñòàíîâèòñÿ óìåðåííîé.
Òðåòüÿ ñòàäèÿ òðåíèðîâêè — àâòîìàòèçàöèÿ ðàáî÷åãî íàâûêà.
Íà ýòîé ñòàäèè ðàáî÷èé íàâûê ñòàíîâèòñÿ äèíàìè÷åñêèì ñòåðåî-
òèïîì. Óñëîâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ îáðàçîâàíèÿ äèíàìè÷åñêîãî
ñòåðåîòèïà, è åãî îñîáåííîñòè áûëè óñòàíîâëåíû È. Ïàâëîâûì â
îïûòàõ íà ñîáàêàõ. Îäíàêî ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïîçâîëÿþò
ïîíÿòü òàêæå ôèçèîëîãè÷åñêóþ îñíîâó ÷åëîâåêà.

69
Óæå ñëîæèâøàÿñÿ êîîðäèíàöèÿ óñëîâíûõ ðåôëåêñîâ íà ñòà-
äèè èõ àâòîìàòèçàöèè ñòàíîâèòñÿ ìàêñèìàëüíî ñòàáèëüíîé, ÷òî
ïðîÿâëÿåòñÿ â ðÿäå ñóùåñòâåííûõ îñîáåííîñòåé. Òàê, ó÷àñòèå
êîðû áîëüøèõ ïîëóøàðèé â ðåàëèçàöèè óñëîâíûõ ðåôëåêñîâ
ðåçêî îãðàíè÷èâàåòñÿ. Çà íåé îñòàåòñÿ òîëüêî ôóíêöèÿ êîíò-
ðîëÿ è îöåíêè. Äàëåå, çðèòåëüíûå è äðóãèå äèñòàíòíûå ðàç-
äðàæèòåëè òåïåðü íå èãðàþò âåäóùåé ðîëè, à ðåøàþùåå çíà÷å-
íèå ïðèîáðåòàþò êèíåñòåçè÷åñêèå ðàçäðàæåíèÿ.
Òåïåðü ïñèõè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ñîñðåäîòî÷èâàåòñÿ íà ðå-
çóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè. Íà ñòàäèè àâòîìàòèçàöèè ðàáî÷èé íà-
âûê ñòàíîâèòñÿ î÷åíü ýêîíîìíîé ôîðìîé äåÿòåëüíîñòè ïðè
çàòðàòàõ íå òîëüêî ìûøå÷íîé, íî è íåðâíîé ýíåðãèè. Çàòåì
ñèñòåìà ðåôëåêñîâ, ñîñòàâëÿþùèõ äèíàìè÷åñêèé ñòåðåîòèï,
ïðèâîäèòñÿ â äåéñòâèå áåç ó÷àñòèÿ ñïåöèàëüíûõ ðàçäðàæèòå-
ëåé, êîòîðûå ðàíåå ÿâëÿëèñü íåîáõîäèìîé ïðåäïîñûëêîé äëÿ
âûðàáîòêè êàæäîãî îòäåëüíîãî ðåôëåêñà. Îíà ñðàçó æå çàïóñ-
êàåòñÿ ïðè íàëè÷èè òîëüêî ëèøü ïåðâîãî ðàçäðàæèòåëÿ äàí-
íîé ñèñòåìû.
Òàêèì îáðàçîì, äèíàìè÷åñêèé ñòåðåîòèï — ýòî âûðàáî-
òàííûé è óïðî÷åííûé òðåíèðîâêîé àâòîìàòèçèðîâàííûé ñïî-
ñîá äîñòèæåíèÿ îïðåäåëåííîé öåëè è ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííîé
çàäà÷è.
 òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè äèíàìè÷åñêèé ñòåðåîòèï ïðîÿâëÿ-
åòñÿ êàê ñèñòåìà äâèãàòåëüíûõ óñëîâíûõ ðåôëåêñîâ, ïîýòîìó
îí ïîëó÷èë íàçâàíèå äâèãàòåëüíîãî äèíàìè÷åñêîãî ñòåðåîòèïà.
Äèíàìè÷åñêèé ñòåðåîòèï åñòü óñòîé÷èâàÿ è ñëàæåííàÿ ñèñòå-
ìà óñëîâíûõ ðåôëåêñîâ, êîòîðàÿ îáðàçóåòñÿ â ðåçóëüòàòå ìíî-
ãîêðàòíîãî ïîâòîðåíèÿ óñëîâíûõ ðàçäðàæåíèé â çàäàííîé ïîñ-
ëåäîâàòåëüíîñòè è ÷åðåç îïðåäåëåííûå ïðîìåæóòêè âðåìåíè.
Äâèãàòåëüíûé äèíàìè÷åñêèé ñòåðåîòèï âûðàáàòûâàåòñÿ â õîäå
îáó÷åíèÿ ðàáî÷åãî è ëåæèò â îñíîâå âñÿêîãî ðàáî÷åãî äåéñòâèÿ,
ïðèåìà èëè ïîçû.
Äâèãàòåëüíàÿ àêòèâíîñòü, ðàçíîîáðàçèå â äâèæåíèÿõ ÿâëÿ-
þòñÿ íîðìàëüíûì ôèçèîëîãè÷åñêèì îòïðàâëåíèåì. Çäîðîâûé
÷åëîâå÷åñêèé îðãàíèçì èñïûòûâàåò âûñîêóþ ïîòðåáíîñòü â
äâèæåíèÿõ. Îòñþäà óäîâëåòâîðåíèå ýòîé ïîòðåáíîñòè, äîñòà-
òî÷íûé îáúåì è ðàçíîîáðàçèå äâèæåíèé — âàæíåéøåå óñëîâèå
æèçíåäåÿòåëüíîñòè îðãàíèçìà ÷åëîâåêà.  âåê òåõíè÷åñêîãî
ïðîãðåññà äâèãàòåëüíàÿ àêòèâíîñòü ìíîãèõ ëþäåé ñòàíîâèòñÿ

70
îãðàíè÷åííîé. Ïîýòîìó èçó÷åíèå ãèïîäèíàìèè ñòàëî àêòóàëü-
íîé ïðîáëåìîé, êîòîðóþ èññëåäóþò ôèçèîëîãè, ïñèõîëîãè è
êëèíèñòû.
Ãèïîäèíàìèåé, èëè ãèïîêèíåçèåé, íàçûâàþòñÿ îãðàíè÷åíèÿ
ôèçè÷åñêèõ óñèëèé è äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè, â ðåçóëüòàòå
êîòîðûõ ìûøå÷íûé àïïàðàò îêàçûâàåòñÿ íåäîãðóæåííûì. Îò-
ðèöàòåëüíîå âëèÿíèå ãèïîäèíàìèè ñêàçûâàåòñÿ íà äåÿòåëüíîñ-
òè îðãàíèçìà â ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèÿõ.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêîíîìèêè òðóäà ðàñ÷ëåíåíèå òðóäîâîãî
ïðîöåññà è ïàðàëëåëüíîå îñóùåñòâëåíèå åãî íà ðàçëè÷íûõ
ðàáî÷èõ ìåñòàõ èìååò ðÿä ïðåèìóùåñòâ. Âìåñòå ñ òåì ïðàêòè-
êà ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé, èìåþùèõ êîíâåéåðíî-ïîòî÷íîå ïðî-
èçâîäñòâî, è äàííûå íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé ïîêàçûâàþò, ÷òî
ñóùåñòâóåò ïðåäåë, ïîñëå êîòîðîãî äàëüíåéøåå äðîáëåíèå òðó-
äîâîãî ïðîöåññà ñòàíîâèòñÿ íåöåëåñîîáðàçíûì. Ýòîò ïðåäåë
îïðåäåëÿåòñÿ îòðèöàòåëüíûì âëèÿíèåì ìîíîòîííîñòè íà ðà-
áîòîñïîñîáíîñòü ÷åëîâåêà.
Ìîíîòîííîé íàçûâàåòñÿ ðàáîòà, îòëè÷èòåëüíûìè ïðèçíàêà-
ìè êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ îäíîîáðàçèå ðàáî÷èõ äåéñòâèé, èõ ìíîãî-
êðàòíîå ïîâòîðåíèå è íåáîëüøàÿ äëèòåëüíîñòü. Íóæíî èìåòü â
âèäó, ÷òî äëèòåëüíàÿ îïåðàöèÿ, ñîñòîÿùàÿ èç îäíîîáðàçíûõ
öèêëîâ äåéñòâèÿ, òàêæå ìîæåò áûòü ìîíîòîííîé. Âñå çàâèñèò
îò ñòðóêòóðû îïåðàöèè: êîëè÷åñòâà, ñîäåðæàíèÿ è õàðàêòåðà
ñîñòàâëÿþùèõ åå ýëåìåíòîâ. Åñëè îïåðàöèÿ ñâîäèòñÿ ê âûïîë-
íåíèþ îãðàíè÷åííîãî êðóãà äåéñòâèé (êîëè÷åñòâî ðàçëè÷íûõ
ýëåìåíòîâ íåâåëèêî), òî îíà ÿâëÿåòñÿ ìîíîòîííîé äàæå ïðè
çíà÷èòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî íà êîíâåéåðíîì ïðîèçâîäñòâå äëèòåëüíîñòü
îïåðàöèè íå äîëæíà áûòü ìåíåå 30 ñåêóíä. Áîëüøîå çíà÷åíèå
èìååò ïðàâèëüíîå ïðîåêòèðîâàíèå ñîäåðæàíèÿ òðóäîâîé îïå-
ðàöèè. Îíà äîëæíà ñîñòîÿòü èç ýëåìåíòîâ, âûïîëíåíèå êîòî-
ðûõ ïðåäïîëàãàåò ÷åðåäîâàíèå íàãðóçîê íà ðàçëè÷íûå îðãàíû
÷óâñòâ è ÷àñòè òåëà ðàáîòíèêà. Êîëè÷åñòâî ðàçëè÷íûõ ýëåìåí-
òîâ îïåðàöèè äîëæíî áûòü íå ìåíåå ïÿòè.
Ìîíîòîííàÿ ðàáîòà íàêëàäûâàåò íà ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿ-
íèå ÷åëîâåêà îïðåäåëåííûé îòïå÷àòîê. Åå îòðèöàòåëüíîå âëèÿ-
íèå ïðîÿâëÿåòñÿ â óòðàòå èíòåðåñà ê âûïîëíÿåìîé ðàáîòå. Ó
èñïîëíèòåëÿ âîçíèêàåò ãíåòóùåå ñîñòîÿíèå, ïîÿâëÿåòñÿ “ïðî-
èçâîäñòâåííàÿ ñêóêà”. Ìîíîòîííàÿ ðàáîòà âûçûâàåò ïåðåîöåíêó

71
ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáîòû: ðàáî÷èé äåíü êàæåòñÿ çíà÷èòåëü-
íî äëèííåå, ðàáîòíèê ñ íåòåðïåíèåì îæèäàåò îêîí÷àíèÿ ñìåíû,
åãî êëîíèò êî ñíó, èíîãäà îí äàæå çàñûïàåò. Îòìå÷åíî, ÷òî îñî-
áåííî ñèëüíî ìîíîòîííîñòü ïåðåæèâàåòñÿ ðàáîòàþùèìè â ñåðå-
äèíå ðàáî÷åãî äíÿ (ñìåíû).
×ðåçìåðíàÿ ìîíîòîííîñòü ìîæåò âûçâàòü íåðâíîå èñòîùåíèå.
Òàêàÿ ðàáîòà â èòîãå îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ è íà ýêîíîìè-
÷åñêèõ ïîêàçàòåëÿõ ðàáîòû, ðåçêî ñíèæàåò òâîð÷åñêóþ àêòèâ-
íîñòü, ïîäðûâàåò èíòåðåñ ê âûïîëíåíèþ ðàáîòû.
Àíàëèç ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîé ñóùíîñòè ìîíîòîííîñòè ïî-
êàçûâàåò, ÷òî åå îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå íà ôóíêöèîíàëüíîå
ñîñòîÿíèå ðàáîòíèêà èìååò îïðåäåëåííûå ïðè÷èíû. Âî-ïåð-
âûõ, ïðè ìîíîòîííîé ðàáîòå îñóùåñòâëÿþòñÿ ïðèìèòèâíûå,
ïðîñòûå èëè íåñëîæíûå äåéñòâèÿ. Îíè íå òðåáóþò òâîð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè ìîçãà, íå âûçûâàþò èíòåðåñà è ïîëîæèòåëüíûõ
ýìîöèé. Ýòè äåéñòâèÿ ðåàëèçóþòñÿ ìàëûì êîëè÷åñòâîì íåðâ-
íûõ ýëåìåíòîâ.
Âî-âòîðûõ, ïîñòîÿííîå ïîâòîðåíèå ïðîñòûõ äåéñòâèé â òå÷å-
íèå ðàáî÷åé ñìåíû ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé íàïðÿæåííîé äåÿòåëü-
íîñòè îãðàíè÷åííîé ãðóïïû íåðâíûõ öåíòðîâ. Ïðè òàêîé ðàáî-
òå âîññòàíîâèòåëüíûå ïðîöåññû íå óñïåâàþò âîñïîëíèòü çàòðà-
÷åííûå ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû â ýòèõ íåðâíûõ öåíòðàõ. Òàêèì
îáðàçîì, ïðè ìîíîòîííîé ðàáîòå ñðàâíèòåëüíî áûñòðî ðàçâèâà-
åòñÿ óòîìëåíèå ñî âñåìè åãî ïðèçíàêàìè.
Â-òðåòüèõ, â óñëîâèÿõ ìîíîòîííîé ðàáîòû âîññòàíîâèòåëü-
íàÿ ôóíêöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà è ñîí êàê äåÿòåëüíîñòü âñòóïàþò
âî âçàèìîäåéñòâèå. Îíè âçàèìíî óñèëèâàþò çàäåðæèâàþùåå
(òîðìîçÿùåå) âëèÿíèå îòíîñèòåëüíî îñíîâíîé ôóíêöèîíàëüíîé
ñèñòåìû, ñîñòàâëÿþùåé òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü.
Äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ îòðèöàòåëüíîãî âëèÿíèÿ ìîíîòîííîé
ðàáîòû ïðèìåíÿþòñÿ ðàçëè÷íûå ìåðû. Ðàöèîíàëüíîå ïðîåêòè-
ðîâàíèå âñåãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà è êàæäîé òðóäîâîé
îïåðàöèè — âàæíåéøåå íàïðàâëåíèå ïðåäóïðåæäåíèÿ ìîíî-
òîííîñòè. Çàäà÷à çäåñü ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ñäåëàòü êàæäóþ
îïåðàöèþ ñîäåðæàòåëüíîé, âûçûâàþùåé èíòåðåñ ó èñïîëíèòå-
ëåé ê ýòîé ðàáîòå, ñïîñîáñòâóþùåé ðàçâèòèþ òâîð÷åñêîãî îòíî-
øåíèÿ ê òðóäó. Ýôôåêòèâíîé ìåðîé óñòðàíåíèÿ îòðèöàòåëüíî-
ãî âëèÿíèÿ ìîíîòîííîñòè ÿâëÿåòñÿ ÷åðåäîâàíèå ðàáîòû íà ðàç-
ëè÷íûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îïåðàöèÿõ, êàæäàÿ èç êîòîðûõ ïðè

72
äëèòåëüíîì åå âûïîëíåíèè îêàçûâàåòñÿ ìîíîòîííîé. Ñóòü ýòîé
ìåðû ñîñòîèò â òîì, ÷òî ðàáî÷èå â òå÷åíèå ñìåíû, à èíîãäà è
ðàáî÷åé íåäåëè, ïåðåõîäÿò ñ îäíîé îïåðàöèè íà äðóãóþ.
×åðåäîâàíèå âûïîëíåíèÿ ïðîñòûõ, íî ðàçíûõ îïåðàöèé äå-
ëàåò òðóä ðàáîòíèêà èíòåðåñíûì è ñîäåðæàòåëüíûì è, êàê
ïðàâèëî, ïðèâîäèò ê ïîâûøåíèþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà è
óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà ïðîäóêöèè.
Ïîëó÷èë ðàñïðîñòðàíåíèå ïåðåìåííûé ðèòì äâèæåíèÿ êîí-
âåéåðíîé ëåíòû. Èçìåíåíèå ðèòìà äâèæåíèÿ ñïîñîáñòâóåò óìåíü-
øåíèþ îäíîîáðàçèÿ è ìîíîòîííîñòè ðàáîòû. Ýòó ìåðó ïðèìå-
íÿþò â êîìïëåêñå ñ äðóãèìè.
Òàêèì îáðàçîì, îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå ìîíîòîííîñòè âïîëíå
óñòðàíèìî. Ïîýòîìó îñóùåñòâëåíèå óêàçàííûõ ìåð ÿâëÿåòñÿ
ñîñòàâíîé ÷àñòüþ íàó÷íîé îðãàíèçàöèè òðóäà.
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîèçâîäñòâà íà îñíîâå íîâåéøèõ äîñòè-
æåíèé íàóêè è òåõíèêè ïîñòåïåííî ñãëàæèâàåò ïñèõîôèçèîëî-
ãè÷åñêèå ðàçëè÷èÿ ìåæäó òðóäîì ôèçè÷åñêèì è óìñòâåííûì.
Äëÿ îáîèõ âèäîâ òðóäà ðàçðàáîòàíû îáùèå ðåêîìåíäàöèè, íà-
ïðàâëåííûå íà âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü óìñòâåííîé äåÿòåëüíî-
ñòè ÷åëîâåêà è îõðàíó åãî çäîðîâüÿ.
Ïåðâàÿ ðåêîìåíäàöèÿ — ïîñòåïåííîå âõîæäåíèå â ðàáîòó.
Óìñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü ñëåäóåò íà÷èíàòü ñ íàèáîëåå ïðîñòûõ
åå ýëåìåíòîâ: ïîäãîòîâêè ðàáî÷åãî ìåñòà è ïëàíèðîâàíèÿ ïðåä-
ñòîÿùåé ðàáîòû. Î÷åíü âàæíî óñòàíîâèòü îïòèìàëüíîå óâåëè-
÷åíèå îáúåìà è óñëîæíåíèÿ óìñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Ýòî ïðà-
âèëî îáÿçàòåëüíî êàê äëÿ óìñòâåííîé, òàê è äëÿ ôèçè÷åñêîé
ðàáîòû.
Ñëåäóþùèì óñëîâèåì ïðîäóêòèâíîñòè óìñòâåííîãî òðóäà ÿâ-
ëÿåòñÿ ñîáëþäåíèå ñòðîãîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè â ïðîâåäåíèè
óìñòâåííîé ðàáîòû.
Âûðàáîòêà è ñîáëþäåíèå îïòèìàëüíîãî òåìïà è ðèòìà ðàáî-
òû èìåþò áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ óìñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Îò-
ñóòñòâèå ðèòìà â ðàáîòå áûñòðî ïðèâîäèò ê óòîìëåíèþ. Îäíà-
êî ïðè îïðåäåëåíèè òåìïà ðàáîòû ñëåäóåò ó÷èòûâàòü äâà âàæ-
íûõ ìîìåíòà: îòðèöàòåëüíî âîçäåéñòâóåò íå òîëüêî ÷ðåçìåðíî
âûñîêèé, íî è ÿâíî çàíèæåííûé òåìï; èíäèâèäóàëüíûå ðàçëè-
÷èÿ â òåìïåðàìåíòå ëþäåé ïðîÿâëÿþòñÿ è â òåìïàõ ðàáîòû: òî,
÷òî äëÿ îäíîãî ÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ íîðìàëüíûì, äëÿ äðóãîãî
ìîæåò áûòü íåïîñèëüíûì.

73
Âàæíîå çíà÷åíèå èìååò óñòàíîâëåíèå íàó÷íî îáîñíîâàííîãî
ðåæèìà òðóäà è îòäûõà. Íóæíî ñîáëþäàòü óñòàíîâëåííûé ðå-
æèì, ïðåâðàùàòü åãî â äèíàìè÷åñêèé ñòåðåîòèï. Ïðè ýòîì çíà-
÷èòåëüíûì ôàêòîðîì âûñîêîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè ÿâëÿåòñÿ ðà-
çóìíîå ñî÷åòàíèå óìñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ñ ôèçè÷åñêîé ðàáî-
òîé, çàíÿòèÿìè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì. Áîëüøîå
çíà÷åíèå èìååò ñîäåðæàíèå åæåãîäíîãî îòïóñêà.
Âåñüìà ñóùåñòâåííûì óñëîâèåì ïðîäóêòèâíîñòè óìñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìàòè÷íîñòü, ðåãóëÿðíîñòü çàíÿòèé
äåëîì, êîòîðîìó ïîñâÿòèë ñåáÿ ðàáîòíèê.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü òàêîå âàæíîå óñëîâèå ýôôåêòèâíîñòè
óìñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, êàê åå îáùåñòâåííîå ïðèçíàíèå. Êî-
ãäà ðàáîòíèê âèäèò, ÷òî åãî ðàáîòà ïîëåçíà îáùåñòâó è îíî âû-
ñîêî åå öåíèò, ýòî çíà÷èòåëüíî ñòèìóëèðóåò äåÿòåëüíîñòü ýòîãî
ðàáîòíèêà. Ïðàêòè÷åñêîå ïðèçíàíèå è îöåíêà óìñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè îñóùåñòâëÿþòñÿ ïóòåì ïðèìåíåíèÿ ñèñòåìû ìàòåðè-
àëüíîãî è ìîðàëüíîãî ïîîùðåíèÿ ðàáîòíèêîâ.
Óêàçàííûå îáùèå óñëîâèÿ ýôôåêòèâíîñòè óìñòâåííîãî òðó-
äà ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê ñîñòàâíóþ ÷àñòü ìåð, íàïðàâëåí-
íûõ íà êîðåííîå ñîâåðøåíñòâîâàíèå âñåõ ýëåìåíòîâ è ïðîöåñ-
ñîâ, îáðàçóþùèõ óìñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü.
 íàñòîÿùåå âðåìÿ øèðîêî ïðèìåíÿþòñÿ óïðàâëÿþùèå ðà-
áî÷èå ïðîôåññèè, ðàáî÷èå ìåñòà ïî óïðàâëåíèþ òåõíè÷åñêèìè
è èíæåíåðíûìè óñòðîéñòâàìè, ïî îáñëóæèâàíèþ àâòîìàòè÷åñ-
êèõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè. Òàêîé
òðóä íàçûâàåòñÿ îïåðàòîðñêèì.
Òðóä îïåðàòîðîâ èìååò îïðåäåëåííóþ ñïåöèôèêó. Â ýòîì òðó-
äå íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ èìåþò ïñèõè÷åñêèå ïðîöåññû —
àêòèâíîå âîñïðèÿòèå, ïàìÿòü, ìûøëåíèå, à äâèãàòåëüíûå îïå-
ðàöèè íåçíà÷èòåëüíû è íå òðåáóþò îñîáîé ëîâêîñòè è çíà÷è-
òåëüíûõ ôèçè÷åñêèõ óñèëèé.
Äåëî â òîì, ÷òî îïåðàòîð íåïîñðåäñòâåííî íå âèäèò òåõíîëî-
ãè÷åñêèå ïðîöåññû è îáúåêòû, êîòîðûìè îí, íàõîäÿñü çà ïóëü-
òîì, óïðàâëÿåò. À ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âñå ñâåäåíèÿ î ñîñòîÿíèè
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà ïîñòóïàþò íà ïóëüò óïðàâëåíèÿ çà-
êîäèðîâàííûìè — â âèäå óñëîâíûõ îáîçíà÷åíèé è ñèãíàëîâ.
Ñîâîêóïíîñòü çàêîäèðîâàííûõ ñâåäåíèé îá îáúåêòå óïðàâëå-
íèÿ è î ñîñòîÿíèè ñàìîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ íàçûâàåòñÿ èí-
ôîðìàöèîííîé ìîäåëüþ.

74
Ïðè àâòîìàòèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííûé ïðîöåññ íåïðåðûâåí è
áûñòðîòå÷åí. Ñëîæíîñòü è íåîáû÷íîñòü èíôîðìàöèè â îïåðà-
òîðñêîì òðóäå òðåáóåò îò îïåðàòîðà ïîèñêà è âûáîðà ïðàâèëü-
íîãî ðåøåíèÿ ñðåäè ìíîæåñòâà àëüòåðíàòèâíûõ.
 ñâÿçè ñ ðàçðàáîòêîé òàê íàçûâàåìûõ áîëüøèõ ñèñòåì óï-
ðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûìè ïðîöåññàìè àêòóàëüíîé ñòàíî-
âèòñÿ ïðîáëåìà èçó÷åíèÿ ãðóïïîâîé äåÿòåëüíîñòè ëþäåé, îá-
ñëóæèâàþùèõ ýòè ñèñòåìû. Âîçíèêàåò òàêæå âîïðîñ î ïñèõîôè-
çèîëîãè÷åñêîé ñîâìåñòèìîñòè îïåðàòîðîâ. Íà îñíîâå àíàëèçà
ãðóïïîâîé äåÿòåëüíîñòè ðåøàþòñÿ çàäà÷è îïòèìàëüíîãî ïðî-
ñòðàíñòâåííîãî ðàñïîëîæåíèÿ ÷ëåíîâ ãðóïïû è îðãàíèçàöèè èõ
ðàáî÷èõ ìåñò, à òàêæå ñìåííîñòè â ðàáîòå.
Äåÿòåëüíîñòü îïåðàòîðîâ â àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìå óï-
ðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîöåññîì ñêëàäûâàåòñÿ èç èíôîð-
ìàöèîííîãî ïîèñêà è îáñëóæèâàíèÿ ïðîöåññà.
Èíôîðìàöèîííûé ïîèñê ñîñòîèò èç äâóõ ýòàïîâ. Ïåðâûé
ýòàï çàêëþ÷àåòñÿ â âîñïðèÿòèè ïîñòóïàþùåé èíôîðìàöèè, îò-
íîñÿùåéñÿ ê îòäåëüíûì îáúåêòàì óïðàâëåíèÿ, à òàêæå ê òåì
ñâîéñòâàì îêðóæàþùåé ñðåäû è ñàìîé ñèñòåìû, êîòîðûå íåîá-
õîäèìû äëÿ ïðèíÿòèÿ òîãî èëè èíîãî ðåøåíèÿ. Ê ýòîìó ýòàïó
îòíîñÿòñÿ îáíàðóæåíèå ñèãíàëîâ, âûäåëåíèå èç èõ ñîâîêóïíîñ-
òè íàèáîëåå ñóùåñòâåííûõ, èõ äåêîäèðîâàíèå. Ó îïåðàòîðà ñî-
çäàåòñÿ ïðåäâàðèòåëüíîå ïðåäñòàâëåíèå î ñîñòîÿíèè îáúåêòîâ.
Âòîðîé ýòàï ñîñòîèò â îöåíêå èíôîðìàöèè, ò. å. ñîïîñòàâëå-
íèè çàäàííûõ ðåæèìîâ ðàáîòû ñ ðåàëüíî ïðîòåêàþùèìè. Íà
ýòîì ýòàïå àíàëèçèðóåòñÿ è îáîáùàåòñÿ èíôîðìàöèÿ, âûäåëÿ-
þòñÿ êðèòè÷åñêèå îáúåêòû è ñèòóàöèè. Êðîìå òîãî, íà îñíîâà-
íèè çàðàíåå îïðåäåëåííûõ êðèòåðèåâ âàæíîñòè è ñðî÷íîñòè óñ-
òàíàâëèâàåòñÿ î÷åðåäíîñòü îáñëóæèâàíèÿ îáúåêòîâ.
Ïåðâûì ýòàïîì îáñëóæèâàíèÿ ïðîöåññà ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î íåîáõîäèìûõ äåéñòâèÿõ. Ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ íà
îñíîâå àíàëèçà èíôîðìàöèè è äðóãèõ èçâåñòíûõ ñâåäåíèé î
öåëÿõ è óñëîâèÿõ ðàáîòû ñèñòåìû, âîçìîæíûõ ñïîñîáàõ äåé-
ñòâèÿ, ïîñëåäñòâèÿõ ïðèíÿòûõ ðåøåíèé è ò. ä. Âòîðûì ýòàïîì
îáñëóæèâàíèÿ ïðîöåññà ÿâëÿåòñÿ ïðèâåäåíèå ïðèíÿòîãî ðåøå-
íèÿ â èñïîëíåíèå.
Ðàçëè÷àþò íåñêîëüêî òèïîâ äåÿòåëüíîñòè îïåðàòîðîâ. Ïåð-
âûé òèï õàðàêòåðèçóåòñÿ òåì, ÷òî äåÿòåëüíîñòü îïåðàòîðà ñâÿ-
çàíà ñ ïîëó÷åíèåì ãëàâíûì îáðàçîì èíôîðìàöèè. Âòîðîé òèï

75
îòëè÷àåòñÿ òåì, ÷òî â äåÿòåëüíîñòè îïåðàòîðà íàèáîëüøåå çíà-
÷åíèå èìåþò èñïîëíèòåëüñêèå ôóíêöèè, òðåáóþùèå îò îïåðàòî-
ðà ñîîòâåòñòâóþùåãî íàâûêà. Îñîáåííîñòü òðåòüåãî òèïà äåÿ-
òåëüíîñòè îïåðàòîðà ñîñòîèò â òîì, ÷òî â åãî ðàáîòå íà ïåðâûé
ïëàí âûñòóïàþò ôóíêöèè àíàëèçà èíôîðìàöèè è ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèé.
Áîëüøîå çíà÷åíèå èìåþò ñòðóêòóðà èíôîðìàöèîííîé ìîäåëè,
çàêîí÷åííîñòü êîìïîíîâêè åå ýëåìåíòîâ. Ïðàâèëüíàÿ ñòðóêòó-
ðà èíôîðìàöèîííîé ìîäåëè äàåò âîçìîæíîñòü îïåðàòîðó âîñ-
ïðèíèìàòü èíôîðìàöèþ áûñòðî è ïðàâèëüíî.

Òåìà 10. ÌÅÒÎÄÛ ÎÖÅÍÊÈ


È ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈÈ
ÐÀÁÎÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ
×ÅËÎÂÅÊÀ

Íàäåæíîñòü èñïîëíèòåëÿ â ñèñòåìå “÷åëîâåê — ìàøèíà”, ðå-


ãóëèðîâàíèå èíòåíñèâíîñòè åãî òðóäà è ïðîôèëàêòèêà ïðîèç-
âîäñòâåííîãî óòîìëåíèÿ — âñå ýòî îáåñïå÷èâàåòñÿ ñîâîêóïíîñ-
òüþ îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ, â òîì ÷èñëå ïóòåì
âíåäðåíèÿ ðàöèîíàëüíûõ ðåæèìîâ òðóäà è îòäûõà.
Íàó÷íî îáîñíîâàííûå ðåæèìû òðóäà è îòäûõà ïðèçâàíû íå
òîëüêî îáåñïå÷èâàòü âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü ïðîèçâîäñòâà,
ïðàâèëüíîå èñïîëüçîâàíèå è ðàçâèòèå ôèçè÷åñêèõ è óìñòâåí-
íûõ ñïîñîáíîñòåé ðàáî÷èõ, íî è ñïîñîáñòâîâàòü ïðåâðàùåíèþ
òðóäà â ïåðâóþ æèçíåííóþ ïîòðåáíîñòü.
×òî æå ñëåäóåò ïîíèìàòü ïîä ðàöèîíàëüíûì ðåæèìîì òðóäà
è îòäûõà? Ðàöèîíàëüíûé ðåæèì òðóäà è îòäûõà — ýòî ðàñïî-
ðÿäîê â òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûé ðåãëàìåíòèðóåò òàêîå
ñîîòíîøåíèå ðàáîòû è îòäûõà, ïðè êîòîðîì âûñîêàÿ ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòü òðóäà ñî÷åòàåòñÿ ñ âûñîêîé è óñòîé÷èâîé ðàáîòî-
ñïîñîáíîñòüþ ÷åëîâåêà êàê ìîæíî áîëåå äëèòåëüíîå âðåìÿ.

76
Íåîáõîäèìîñòü ÷åðåäîâàíèÿ ðàáîòû è îòäûõà ÿâëÿåòñÿ îä-
íîé èç ôèçèîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè
÷åëîâåêà. Ðåæèìû òðóäà è îòäûõà ñòðîÿòñÿ íà íàó÷íîé îñíîâå
ñ ó÷åòîì ôèçèîëîãè÷åñêèõ çàêîíîìåðíîñòåé ïðèñïîñîáëåíèÿ
îðãàíèçìà ÷åëîâåêà ê óñëîâèÿì òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, à òàê-
æå îñîáåííîñòåé êîíêðåòíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà. Ýòè
çàêîíîìåðíîñòè ïðîÿâëÿþòñÿ â èçìåíåíèÿõ ðàáîòîñïîñîáíîñòè.
Èçìåíåíèÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè â òå÷åíèå ðàáî÷åé ñìåíû, ñóòîê,
íåäåëè è ò. ä., îòîáðàæàþùèå âçàèìîñâÿçü îðãàíèçìà ÷åëîâåêà
ñ óñëîâèÿìè è õàðàêòåðîì òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, ÿâëÿþòñÿ
èñõîäíîé áàçîé äëÿ ïîñòðîåíèÿ ðàöèîíàëüíûõ ðåæèìîâ òðóäà
è îòäûõà â ýòè ïðîìåæóòêè âðåìåíè.
Ðåæèì òðóäà è îòäûõà â òå÷åíèå ñìåíû íóæíî ñòðîèòü òàê,
÷òîáû îáåñïå÷èòü ðàöèîíàëüíîå ÷åðåäîâàíèå âðåìåíè ðàáîòû ñ
ìèêðîïàóçàìè, ðåãëàìåíòèðîâàííûìè ïåðåðûâàìè íà îòäûõ è
îáåä. Ðàñïðåäåëåíèå, äëèòåëüíîñòü è ñîäåðæàíèå ýòèõ ýëåìåí-
òîâ âíóòðèñìåííîãî ðåæèìà îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ ó÷åòîì äèíàìè-
êè ðàáîòîñïîñîáíîñòè ÷åëîâåêà â òå÷åíèå ñìåíû. Ñóùåñòâåííàÿ
îñîáåííîñòü ðàáîòîñïîñîáíîñòè â òå÷åíèå ðàáî÷åé ñìåíû õàðàê-
òåðèçóåòñÿ ðàçâèâàþùèìñÿ óòîìëåíèåì. Çàäà÷à ðàöèîíàëèçà-
öèè âíóòðèñìåííîãî ðåæèìà òðóäà è îòäûõà çàêëþ÷àåòñÿ â
òîì, ÷òîáû íàéòè ñðåäñòâî ïîâûøåíèÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè â ïå-
ðèîäû åå ñíèæåíèÿ. Îäíàêî ñðåäñòâà ïðè ýòîì äîëæíû áûòü
ðàçëè÷íûìè. Ñóùåñòâóþò ñïåöèàëüíûå ñðåäñòâà óñêîðåíèÿ
âðàáàòûâàíèÿ — ââîäíàÿ ãèìíàñòèêà, âñòðå÷íàÿ ìóçûêà è ìó-
çûêàëüíûå ïåðåäà÷è â íà÷àëå ðàáîòû.
Âî âðåìÿ ïåðèîäîâ ðàçâèâàþùåãîñÿ óòîìëåíèÿ ââîäÿò ðåã-
ëàìåíòèðîâàííûå ïåðåðûâû â ðàáîòå, ñïîñîáñòâóþùèå âîññòà-
íîâëåíèþ ôèçèîëîãè÷åñêèõ ôóíêöèé îðãàíèçìà. Ñíèæåíèå
ðàáîòîñïîñîáíîñòè, îáóñëîâëåííîå ðàçâèòèåì óòîìëåíèÿ â ñå-
ðåäèíå ðàáî÷åãî äíÿ, ìîæíî ïðåäîòâðàòèòü ââåäåíèåì ïåðåðû-
âà íà îáåä äîñòàòî÷íîé äëèòåëüíîñòè, êîòîðûé äîëæåí áûòü
ïðåäíàçíà÷åí íå òîëüêî äëÿ ïðèåìà ïèùè, íî è äëÿ îòäûõà.
Íàèáîëåå öåëåñîîáðàçíî ïðåäîñòàâëÿòü îáåä â ñåðåäèíå ðàáî-
÷åãî äíÿ è íå ïîçæå ÷åì ÷åðåç 4 ÷àñà (ïðè 8-÷àñîâîì ðàáî÷åì
äíå) ñ îòêëîíåíèÿìè â ïðåäåëàõ 30 ìèíóò. Äëèòåëüíîñòü îáå-
äåííîãî ïåðåðûâà îïðåäåëÿåòñÿ åãî íàçíà÷åíèåì: ñ îäíîé ñòî-
ðîíû, îí ââîäèòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü óñëîâèÿ äëÿ
íîðìàëüíîãî ïðèåìà ïèùè, à ñ äðóãîé — ïðåäíàçíà÷åí òàêæå

77
äëÿ îòäûõà. Ñíÿòèå óòîìëåíèÿ è âîññòàíîâëåíèå ôèçèîëîãè-
÷åñêèõ ôóíêöèé äî íîðìàëüíîãî óðîâíÿ, ÷òî ïðîèñõîäèò âî
âðåìÿ îáåäåííîãî ïåðåðûâà, îáåñïå÷èâàþò áîëåå ýôôåêòèâíóþ
ðàáîòîñïîñîáíîñòü ÷åëîâåêà âî âòîðîé ïîëîâèíå ñìåíû.  ñî-
îòâåòñòâèè ñ ýòèì îïòèìàëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü îáåäåííîãî
ïåðåðûâà äîëæíà áûòü 40–60 ìèíóò. Óñòàíàâëèâàåòñÿ îíà â
çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè òÿæåñòè òðóäà è îðãàíèçàöèîííûõ âîç-
ìîæíîñòåé ïðåäïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ óñëîâèé äëÿ ïðèåìà
ïèùè è îòäûõà ðàáî÷èõ.
Íóæíî èìåòü â âèäó, ÷òî îáåäåííûé ïåðåðûâ íåðåäêî èñ-
ïîëüçóþò äëÿ ïðèíÿòèÿ 40-50% ñóòî÷íîãî ïèùåâîãî ðàöèîíà,
ò. å. îñíîâíîé ìàññû ïèùè.  ýòîì ñëó÷àå ïðîäîëæèòåëüíîñòü
îáåäåííîãî ïåðåðûâà äîëæíà áûòü íå ìåíåå ÷àñà. Äåëî â òîì,
÷òî âî âðåìÿ ïèùåâàðåíèÿ âíåøíÿÿ äåÿòåëüíîñòü äîëæíà áûòü
çàòîðìîæåíà. Ïîýòîìó òðóäîâàÿ àêòèâíîñòü ÷åëîâåêà îòðèöà-
òåëüíî âëèÿåò íà ïèùåâàðèòåëüíûé ïðîöåññ. Íàó÷íî îáîñíîâà-
íî, ÷òî 20-30-ìèíóòíûå ïåðåðûâû íà îáåä äîïóñòèìû òîëüêî
äëÿ ëåãêîãî çàâòðàêà èëè çàêóñêè.
Ñîãëàñíî íàó÷íûì äàííûì, äëÿ íîðìàëüíîãî ïðèåìà ïèùè
âî âðåìÿ îáåäà òðåáóåòñÿ êàê ìèíèìóì 18 ìèíóò. Êðîìå òîãî,
íåîáõîäèìû åùå 10-15 ìèíóò íà ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå ïðî-
öåäóðû, ïðåîäîëåíèå ðàññòîÿíèÿ îò ðàáî÷åãî ìåñòà äî ñòîëî-
âîé è îáðàòíî, à òàêæå íà ïîëó÷åíèå îáåäà. Ïîýòîìó äëèòåëü-
íîñòü îáåäåííîãî ïåðåðûâà äîëæíà óñòàíàâëèâàòüñÿ ñ ó÷åòîì
óäàëåííîñòè îò ðàáî÷èõ ìåñò ñàíèòàðíî-áûòîâûõ ïîìåùåíèé,
ñòîëîâûõ, êîëè÷åñòâà â íèõ ïîñàäî÷íûõ ìåñò, ïðîïóñêíîé ñïî-
ñîáíîñòè ðàçäàòî÷íûõ è ñòåïåíè òÿæåñòè âûïîëíÿåìîé ðàáîòû,
îáóñëîâëèâàþùèõ íåîáõîäèìûé îòäûõ äëÿ ñíÿòèÿ óñòàëîñòè.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íåñîáëþäåíèå íîðìàëüíîé äëèòåëüíî-
ñòè îáåäåííûõ ïåðåðûâîâ ìîæåò ïðèâåñòè ê óìåíüøåíèþ èõ
äåéñòâåííîñòè. Êàê ïîêàçûâàþò èññëåäîâàíèÿ, êðàòêîâðåìåí-
íûå ïåðåðûâû íà îáåä (20 ìèíóò) ïðèâîäÿò ê âíóòðèñìåííûì
ïîòåðÿì 3–5% ðàáî÷åãî âðåìåíè. Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà ïîòåðü ðà-
áî÷åãî âðåìåíè — îïîçäàíèå ñ îáåäà èëè áîëåå ðàííèé óõîä íà
îáåäåííûé ïåðåðûâ.
 íî÷íûå ñìåíû ïðîäîëæèòåëüíîñòü îáåäåííîãî ïåðåðûâà
ìîæåò áûòü 30-40 ìèíóò. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî îáåñïå÷èâàòü íå
òîëüêî ðàáîòó áóôåòîâ ñ õîëîäíûìè çàêóñêàìè, íî è ñîçäàâàòü
óñëîâèÿ äëÿ ïðèåìà ãîðÿ÷åé ïèùè.

78
Ðåãëàìåíòèðîâàííûå ïåðåðûâû íà îòäûõ ÿâëÿþòñÿ äðóãîé
ôîðìîé ïðåäóïðåæäåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî óòîìëåíèÿ. Ïåðå-
ðûâû íà îòäûõ áûâàþò â âèäå ìèêðî- è ìàêðîïàóç.
Ìèêðîïàóçû — î÷åíü êîðîòêèå ïåðåðûâû íà îòäûõ äëèòåëü-
íîñòüþ â íåñêîëüêî ñåêóíä. Îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñâîåîá-
ðàçíûå “ïîðû” ìåæäó òðóäîâûìè îïåðàöèÿìè è âíóòðè íèõ.
Âîçíèêíîâåíèå òàêèõ ìèêðîïàóç îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ïðåêðà-
ùåíèå îäíîãî äåéñòâèÿ è ïåðåõîä ê ñëåäóþùåìó òðåáóþò îò
îðãàíèçìà íåêîòîðîãî âðåìåíè íà êîîðäèíàöèþ ïðîöåññîâ â íå-
ðâíîé ñèñòåìå. Ìèêðîïàóçû ñîñòàâëÿþò îêîëî 9% äëèòåëüíî-
ñòè ñìåíû. Îòñóòñòâèå ìèêðîïàóç ïðè ðàáîòå ïðèâîäèò ê áûñò-
ðîìó ðàçâèòèþ óòîìëåíèÿ è ñíèæåíèþ óðîâíÿ ðàáîòîñïîñîáíî-
ñòè â 2-2,5 ðàçà.
Ìàêðîïàóçû ââîäÿòñÿ â òå÷åíèå ñìåíû äëÿ ñíÿòèÿ óòîìëå-
íèÿ è ïîääåðæàíèÿ âûñîêîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè. Ââåäåíèå ðåã-
ëàìåíòèðîâàííûõ ïåðåðûâîâ íà îòäûõ ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü
êàê çàâåðøàþùèé ýòàï îïòèìèçàöèè ðåæèìà òðóäà è îòäûõà.
Ýòîìó ýòàïó äîëæíû ïðåäøåñòâîâàòü îïðåäåëåííàÿ ðàáîòà ïî
âñåì íàïðàâëåíèÿì íàó÷íîé îðãàíèçàöèè òðóäà è âíåäðåíèå
êîìïëåêñà ìåð, íàïðàâëåííûõ íà îïòèìèçàöèþ òðóäîâîãî ïðî-
öåññà, âêëþ÷àÿ ðåãëàìåíòàöèþ ôèçè÷åñêîé è íåðâíî-ïñèõè÷åñ-
êîé íàãðóçêè, îïòèìèçàöèþ òðóäîâîãî ðåæèìà è ðàáî÷åé ïîçû,
ïðåäóïðåæäåíèå ìîíîòîííîñòè è ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðèåìîâ è
äâèæåíèé. Îäíèì èç óñëîâèé ââåäåíèÿ ðåãëàìåíòèðîâàííûõ
ïåðåðûâîâ íà îòäûõ ÿâëÿåòñÿ ëèêâèäàöèÿ âíóòðèñìåííûõ ïî-
òåðü ðàáî÷åãî âðåìåíè.
Ïåðåðûâû íà îòäûõ ïðîåêòèðóþòñÿ íà îñíîâå àíàëèçà êðè-
âîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè. Îíè óñòàíàâëèâàþòñÿ â ìîìåíòû, ïðåä-
øåñòâóþùèå ñíèæåíèþ ðàáîòîñïîñîáíîñòè, ñ òåì ÷òîáû ïðåäîò-
âðàòèòü äàëüíåéøåå ðàçâèòèå óòîìëåíèÿ. Êðèâàÿ ðàáîòîñïîñîá-
íîñòè îáû÷íî ïîçâîëÿåò óñòàíîâèòü íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî
ðåãëàìåíòèðîâàííûõ ïåðåðûâîâ. Ýòî êîëè÷åñòâî äîëæíî îïðå-
äåëÿòüñÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, êîëè÷åñòâîì ïåðèîäîâ ñíèæåíèÿ ðà-
áîòîñïîñîáíîñòè, à ñ äðóãîé — ãëóáèíîé åå ñíèæåíèÿ. Ïåðåðû-
âû, êàê ïðàâèëî, óñòàíàâëèâàþòñÿ ïåðåä êàæäûì ìîìåíòîì
ñíèæåíèÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè.
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðåãëàìåíòèðîâàííîãî ïåðåðûâà äîëæíà
áûòü òàêîé, ÷òîáû âîññòàíîâèëàñü ðàáîòîñïîñîáíîñòü ðàáîòíè-
êà.  áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ äîñòàòî÷íî 5-10 ìèíóò. Ïåðåðûâ íà

79
îòäûõ òàêîé äëèòåëüíîñòè íå íàðóøàåò ðàáî÷óþ îáñòàíîâêó, íå
ñáèâàåò ðàáî÷èé ðèòì. Èñõîäÿ èç ýòîãî ïðè ðàçðàáîòêå ðåæèìà
ðàöèîíàëüíîãî òðóäà è îòäûõà ñëåäóåò ñòðåìèòüñÿ ê çàìåíå
äëèòåëüíûõ ïåðåðûâîâ áîëåå êîðîòêèìè, íî ÷àñòûìè.
Òàì, ãäå ïðåäúÿâëÿþòñÿ âûñîêèå òðåáîâàíèÿ ê âíèìàíèþ
è òî÷íîé êîîðäèíàöèè äâèæåíèé, ïðåäïî÷òèòåëüíû êîðîòêèå
(5 ìèíóò), íî ÷àñòûå ðåãëàìåíòèðîâàííûå ïåðåðûâû. Åñëè
ðàáîòà ñâÿçàíà ñ áîëüøèìè ìûøå÷íûìè óñèëèÿìè, òî ðåãëà-
ìåíòèðîâàííûå ïåðåðûâû äîëæíû áûòü áîëåå äëèòåëüíûìè
(10 ìèíóò) è ñîîòâåòñòâåííî ìåíåå ÷àñòûìè.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå ðàáî÷åãî äíÿ (â ñâÿçè ñ áîëåå âûðàæåí-
íûì óòîìëåíèåì) âðåìÿ íà îòäûõ è êîëè÷åñòâî ðåãëàìåíòèðî-
âàííûõ ïåðåðûâîâ ñëåäóåò óâåëè÷èâàòü ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåðâîé
ïîëîâèíîé ðàáî÷åãî äíÿ.
Ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòü ñïåöèàëüíûõ
êîìíàò äëÿ îòäûõà.  îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ýòî ÿâëÿåòñÿ ñäåð-
æèâàþùèì ôàêòîðîì ââåäåíèÿ ðåãëàìåíòèðîâàííûõ ïåðåðû-
âîâ. Íóæíî èìåòü â âèäó, ÷òî â ïðîèçâîäñòâåííûõ óñëîâèÿõ
ðàáîòîñïîñîáíîñòü âîññòàíàâëèâàåòñÿ ìåäëåííåå, ÷åì â ñïåöè-
àëüíûõ ïîìåùåíèÿõ ñ êîìôîðòíûìè óñëîâèÿìè. Ïîýòîìó ïðè
íåáëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ òðóäà (ïîâûøåííîé òåìïåðàòóðå è
âëàæíîñòè, çàïûëåííîñòè è çàãàçîâàííîñòè âîçäóõà, ðàçëè÷-
íûõ èçëó÷åíèÿõ, âèáðàöèè è øóìå) ðàáîòíèêè äîëæíû îòäû-
õàòü â ñïåöèàëüíûõ êîìíàòàõ îòäûõà, îáîðóäîâàííûõ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ôèçèîëîãî-ãèãèåíè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè.
Ñîäåðæàíèå ðåãëàìåíòèðîâàííûõ ïåðåðûâî⠗ âàæíåéøèé
âîïðîñ îïòèìèçàöèè ðåæèìà òðóäà è îòäûõà. Òåîðèÿ è ïðàê-
òèêà äîêàçûâàþò, ÷òî ïðîèçâîäñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà â âèäå
ôèçêóëüòóðíûõ ïàóç ÿâëÿåòñÿ äåéñòâåííûì ñðåäñòâîì ïîääåð-
æàíèÿ âûñîêîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè è óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ òðó-
äÿùèõñÿ. Ãèìíàñòè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ îñîáåííî ýôôåêòèâíû
òîãäà, êîãäà òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü ñâÿçàíà ñ îãðàíè÷åíèåì
äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè (ãèïîäèíàìèåé).  ýòèõ ñëó÷àÿõ ôè-
çè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ âî âðåìÿ ðåãëàìåíòèðîâàííûõ ïåðåðû-
âîâ âîñïîëíÿþò ïîòðåáíîñòü ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà â äâèæå-
íèÿõ è âûñòóïàþò êàê áèîëîãè÷åñêèé ñòèìóëÿòîð. Ïðîèçâîä-
ñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà ýôôåêòèâíà êàê ïðè óìñòâåííîì, òàê è
ïðè ôèçè÷åñêîì òðóäå.

80
Åñòü äàííûå, ÷òî íà ìíîãèõ ïðåäïðèÿòèÿõ è â îðãàíèçàöèÿõ
ïîñëå ââåäåíèÿ â ðåæèì ðàáî÷åãî äíÿ ôèçêóëüòóðíûõ ïàóç
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà ïîâûñèëàñü íà 3–14%.
Ýôôåêòèâíîñòü ðåæèìà òðóäà è îòäûõà âî ìíîãîì çàâèñèò
îò òîãî, íàñêîëüêî ïîëíî ó÷èòûâàåòñÿ æèçíåííûé öèêë ÷åëî-
âåêà — ñóòî÷íûå ôóíêöèîíàëüíûå èçìåíåíèÿ, ïðîèñõîäÿùèå
â îðãàíèçìå. Ôóíêöèè ÷åëîâåêà â òå÷åíèå ñóòîê ìåíÿþòñÿ
âïîëíå çàêîíîìåðíî. Áîëüøèíñòâî èç íèõ (òåìïåðàòóðà òåëà,
ôóíêöèè íåðâíîé ñèñòåìû, ìûøå÷íàÿ àêòèâíîñòü, ëàáèëü-
íîñòü çðèòåëüíîãî àíàëèçàòîðà, ðàáîòà ñåðäöà è äð.) â äíåâ-
íîå âðåìÿ ñóòîê íàõîäèòñÿ íà áîëåå âûñîêîì óðîâíå, ÷åì â
íî÷íûå ÷àñû.
 ýòîé ñâÿçè â ðàçëè÷íûå îòðåçêè âðåìåíè îðãàíèçì ÷åëîâå-
êà íå îäèíàêîâî ðåàãèðóåò íà ôèçè÷åñêóþ è íåðâíî-ïñèõè÷åñ-
êóþ íàãðóçêó; åãî ðàáîòîñïîñîáíîñòü è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
òðóäà â òå÷åíèå ñóòîê ïîäâåðæåíû êîëåáàíèÿì.  ñîîòâåòñòâèè
ñ ñóòî÷íûì öèêëîì íàèâûñøèé óðîâåíü ðàáîòîñïîñîáíîñòè îò-
ìå÷àåòñÿ ñ 9 äî 20 ÷àñîâ.  âå÷åðíèå è íî÷íûå ÷àñû ðàáîòîñïî-
ñîáíîñòü ñíèæàåòñÿ, äîñòèãàÿ ìèíèìóìà ê 4 ÷àñàì íî÷è.
Êîãäà òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü ñîâïàäàåò ñ ïåðèîäàìè íàèâûñ-
øåé ðàáîòîñïîñîáíîñòè, ÷åëîâåê âûïîëíÿåò ìàêñèìóì ðàáîòû
ïðè ìèíèìàëüíîì óòîìëåíèè. Ñ ó÷åòîì ñóòî÷íûõ èçìåíåíèé ðà-
áîòîñïîñîáíîñòè ÷åëîâåêà ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü ñìåííîñòü
ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ: íà÷àëî è îêîí÷àíèå ðàáîòû â ñìåíàõ, ïå-
ðåðûâû íà îáåä, îòäûõ è ñîí. Ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ óò-
ðåííÿÿ è äíåâíàÿ ñìåíû ÿâëÿþòñÿ áîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíûìè,
òàê êàê íà÷èíàþòñÿ ïîñëå ïîëíîöåííîãî íî÷íîãî îòäûõà è ñî-
âïàäàþò ñî âðåìåíåì ñóòîê, êîãäà ôèçèîëîãè÷åñêèå ôóíêöèè è
ðàáîòîñïîñîáíîñòü ÷åëîâåêà íàõîäÿòñÿ íà âûñîêîì óðîâíå. Ïî-
ýòîìó ðàáîòà íà ïðåäïðèÿòèÿõ ñ ïðåðûâíûìè è íåïðåðûâíûìè
òåõíîëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè äîëæíà ñòðîèòüñÿ ïðåèìóùå-
ñòâåííî â îäíó èëè äâå ñìåíû.
Ðàáîòà íî÷üþ íàðóøàåò áèîëîãè÷åñêèé ðèòì è ïðîòèâîðå÷èò
ôèçèîëîãè÷åñêèì çàêîíîìåðíîñòÿì. Ïðè ðàáîòå â íî÷íûå ñìåíû
óòîìëåíèå íàñòóïàåò áûñòðåå, òàê êàê èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèé-
ñÿ ðèòì ñíèæàåò â íî÷íûå ÷àñû âîçáóäèìîñòü è ëàáèëüíîñòü
íåðâíûõ ïðîöåññîâ è ïðèíóæäàåò ÷åëîâåêà ñïàòü. Ðåôëåêñû,
ñîñòàâëÿþùèå îñíîâó òðóäîâîãî íàâûêà, îñîáåííî äâèãàòåëü-
íûå, òåðÿþò óñòîé÷èâîñòü; ñíèæàåòñÿ òî÷íîñòü è óäëèíÿåòñÿ

81
âðåìÿ òðóäîâûõ îïåðàöèé, à ÷àñîâàÿ âûðàáîòêà è êà÷åñòâåííûå
ïîêàçàòåëè ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ, êàê ïðàâèëî, ïîíè-
æàþòñÿ.
Íåáëàãîïðèÿòíûå ïîñëåäñòâèÿ ðàáîòû â íî÷íîå âðåìÿ â áîëü-
øåé ñòåïåíè ñêàçûâàþòñÿ íà îðãàíèçìå æåíùèí, ïîäðîñòêîâ,
ëþäåé ïîæèëîãî âîçðàñòà (ñòàðøå 50 ëåò). Ýòè êàòåãîðèè ëþ-
äåé öåëåñîîáðàçíî îñâîáîäèòü îò ðàáîòû â íî÷íîå âðåìÿ.
Ïðè ðàáîòå â íî÷íûå ÷àñû ôèçèîëîãè÷åñêèå ôóíêöèè âîññòà-
íàâëèâàþòñÿ ìåäëåííåå. Ïîýòîìó ïîñëå ðàáîòû òðåáóåòñÿ áîëåå
äëèòåëüíûé îòäûõ. Ñ ôèçèîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ âïîëíå
îïðàâäàíî ñîêðàùåíèå íî÷íîé ðàáîòû ïî ñðàâíåíèþ ñ äíåâíîé
íà îäèí ÷àñ è óâåëè÷åíèå âðåìåíè îòäûõà. Ìíîãèå ïðåäïðèÿ-
òèÿ ñîçäàþò áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ñíà è îòäûõà ïîñëå
íî÷íûõ ñìåí â ñïåöèàëüíûõ ïðîôèëàêòîðèÿõ.
Ïðè ÷àñòîé åæåíåäåëüíîé ïåðåñòðîéêå ðàáî÷åãî äèíàìè÷åñ-
êîãî ñòåðåîòèïà ñîçäàåòñÿ äîïîëíèòåëüíîå íàïðÿæåíèå äëÿ
îðãàíèçìà ÷åëîâåêà.  ýòîé ñâÿçè ïåðåâîä ðàáî÷èõ èç îäíîé
ñìåíû â äðóãóþ ñìåíó ñëåäóåò ïðîâîäèòü íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç
ìåñÿö.
Ðàáîòîñïîñîáíîñòü ÷åëîâåêà íå ÿâëÿåòñÿ ñòàáèëüíîé âåëè÷è-
íîé â òå÷åíèå íåäåëè, îíà ïîäâåðãàåòñÿ îïðåäåëåííûì èçìåíå-
íèÿì. Íàïîìíèì, ÷òî â ïåðâûå äíè íåäåëè ðàáîòîñïîñîáíîñòü
ïîñòåïåííî óâåëè÷èâàåòñÿ. Äîñòèãíóâ íàèâûñøåãî óðîâíÿ â
òðåòèé äåíü, îíà íà÷èíàåò ïîñòåïåííî ñíèæàòüñÿ. Ìèíèìàëü-
íàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü ïðèõîäèòñÿ íà êîíåö íåäåëè.
Îñîáåííîñòè íåäåëüíîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñëóæàò ôèçèîëî-
ãè÷åñêèì îáîñíîâàíèåì ïåðåõîäà íà ïÿòèäíåâíóþ ðàáî÷óþ íå-
äåëþ. Âûñîêàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü âî âòîðíèê, ñðåäó è ÷åòâåðã
ïîçâîëÿåò ðåêîìåíäîâàòü ýòè äíè íåäåëè äëÿ ìàêñèìàëüíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ â èíòåðåñàõ ïðîèçâîäñòâà. Ýòè äíè ìîãóò îáåñ-
ïå÷èòü âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà ïðè íàèìåíüøåì
óòîìëåíèè.
Âûñîêàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü ÷åëîâåêà è ïðîäîëæèòåëüíîñòü
åãî òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè âî ìíîãèì çàâèñÿò îò äëèòåëüíîãî
îòäûõà â âèäå åæåãîäíîãî îòïóñêà. Ôèçèîëîãè÷åñêàÿ íåîáõî-
äèìîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîãî îòäûõà îáóñëîâëèâàåòñÿ íåäî-
ñòàòî÷íîñòüþ åæåäíåâíîãî è íåäåëüíîãî îòäûõà äëÿ ñíÿòèÿ íà-
êàïëèâàþùåãîñÿ óòîìëåíèÿ.

82
Åæåãîäíûé îòïóñê óñòàíàâëèâàåòñÿ â çàêîíîäàòåëüíîì ïî-
ðÿäêå, à åãî ïðîäîëæèòåëüíîñòü çàâèñèò îò òÿæåñòè, ñëîæíîñ-
òè è õàðàêòåðà òðóäà. Ìèíèìàëüíàÿ äëèòåëüíîñòü îòïóñêà îï-
ðåäåëåíà â 15 ðàáî÷èõ äíåé. Ýêîíîìè÷åñêàÿ è ôèçèîëîãè÷åñ-
êàÿ ýôôåêòèâíîñòü î÷åðåäíûõ îòïóñêîâ çàâèñèò íå òîëüêî îò
èõ äëèòåëüíîñòè, íî è îò òîãî, íàñêîëüêî ïðàâèëüíî è ðàöèî-
íàëüíî èñïîëüçóåòñÿ îòïóñêíîå âðåìÿ.
Õàðàêòåð îòäûõà äîëæåí îáåñïå÷èâàòü ïåðåêëþ÷åíèå íà-
ãðóçêè ñ óòîìëåííûõ íåðâíûõ öåíòðîâ íà îðãàíû, áåçäåéñòâó-
þùèå âî âðåìÿ òðóäà. Ïîýòîìó êîíêðåòíàÿ ôîðìà îòäûõà âî
âðåìÿ îòïóñêà äîëæíà óñòàíàâëèâàòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò õà-
ðàêòåðà òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè. Äëÿ ëþäåé ôèçè÷åñêîãî òðó-
äà ïðåäïî÷òèòåëåí ñïîêîéíûé îòäûõ ñ íåáîëüøîé óìñòâåííîé
íàãðóçêîé, à äëÿ ëþäåé óìñòâåííîãî òðóäà îí äîëæåí áûòü
áîëåå àêòèâíûì, âêëþ÷àþùèì ôèçè÷åñêóþ íàãðóçêó.
Îïòèìàëüíàÿ äëèòåëüíîñòü îòïóñêà è ïðàâèëüíàÿ åãî îðãà-
íèçàöèÿ èìåþò âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ ïîëíîãî âîññòàíîâëåíèÿ
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ëþáîãî ðàáîòíèêà. Â îñîáåííîñòè ýòî îòíî-
ñèòñÿ ê êàòåãîðèè ðàáîòíèêîâ, òðóä êîòîðûõ ïðîòåêàåò â íåáëà-
ãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ ïî íàïðÿæåííîñòè, òÿæåñòè, âðåäíîñòè.
Âî âðåìÿ îòäûõà íåîáõîäèìû áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ, îáåñïå-
÷èâàþùèå íåøóìíóþ îáñòàíîâêó, äîñòàòî÷íóþ äâèãàòåëüíóþ
àêòèâíîñòü.
Íåïðàâèëüíî îðãàíèçîâàííûé îòäûõ ìàëîýôôåêòèâåí äàæå
ïðè óâåëè÷åíèè äëèòåëüíîñòè îòïóñêà.
Äëÿ êîððåêöèè ïðèìåíÿþùèõñÿ ðåæèìîâ òðóäà è îòäûõà
íåîáõîäèìî ÷åòêî îïðåäåëèòü äèíàìèêó ðàçâèâàþùåãîñÿ ïðî-
èçâîäñòâåííîãî óòîìëåíèÿ, à òàêæå (åñëè ýòî âîçìîæíî) ñòå-
ïåíü ðàçâèòèÿ åãî â îòäåëüíûå ìîìåíòû ðàáî÷åãî âðåìåíè.
Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ìåòîäîâ, ïîçâîëÿþùèõ èññëåäîâàòü
ñäâèãè ðàáîòîñïîñîáíîñòè è óòîìëåíèÿ ïî ñîñòîÿíèþ ôèçèîëî-
ãè÷åñêèõ ôóíêöèé.
Ê íàèáîëåå ÷àñòî ïðèìåíÿåìûì ìåòîäàì ôèçèîëîãè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé íåïîñðåäñòâåííî â óñëîâèÿõ ïðîèçâîäñòâà îòíî-
ñÿòñÿ:
1. Äèíàìîìåòðèÿ. Èññëåäîâàíèå ìàêñèìàëüíîé ñèëû ñ ïî-
ìîùüþ ïðóæèííûõ èëè ðòóòíûõ äèíàìîìåòðîâ.
2. Âûíîñëèâîñòü ê ñòàòè÷åñêèì óñèëèÿì. Èñïîëüçóåòñÿ
ìåòîäèêà Â. Ðîçåíáëàòà.

83
3. Îäíèì èç âàæíåéøèõ ïîêàçàòåëåé äååñïîñîáíîñòè ñåð-
äå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ ÷àñòîòà óäàðîâ ïóëüñà,
ðåãèñòðèðóåìûõ â óñëîâèÿõ ïðîèçâîäñòâà ëèáî ïàëüïàòîðíî,
ëèáî ñ ïîìîùüþ ïðèáîðîâ (ýëåêòðîêàðäèîãðàôîâ, ïóëüñîòà-
õîìåòðîâ, ñóììàòîðîâ ïóëüñà, ñôèãìîãðàôîâ è äð.).
4. Àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå. Õàðàêòåðèçóÿ ïðåèìóùåñòâåííî
ñîñòîÿíèå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû è ðàáîòó ñåðäöà, àðòå-
ðèàëüíîå äàâëåíèå íàõîäèòñÿ â òåñíîé âçàèìîñâÿçè ñ öåíòðàëü-
íî-íåðâíûì àïïàðàòîì, ÷òî ïîçâîëÿåò ïî åãî äèíàìèêå ñóäèòü
î ñîñòîÿíèè îðãàíèçìà â öåëîì. Ðåãèñòðèðóþò àðòåðèàëüíîå
äàâëåíèå ñ ïîìîùüþ òàêèõ ïðèáîðîâ, êàê àðòåðèàëüíûå îñöèë-
ëîãðàôû, ìåõàíîêàðäèîãðàôû è äð.
Áîëåå òî÷íóþ êàðòèíó äåÿòåëüíîñòè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñè-
ñòåìû ìîæíî ïîëó÷èòü, ïðèìåíÿÿ îäíîâðåìåííî ñ óêàçàííûìè
ìåòîäàìè è ðÿä äðóãèõ: îêñèãåìîìåòðèþ, ñôèãìîãðàôèþ, ïëå-
òèçìîãðàôèþ è ðåîãðàôèþ.
Îêñèãåìîìåòðèÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ äîâîëüíî øèðîêî ïðè-
ìåíÿåòñÿ â èññëåäîâàíèÿõ ïî ôèçèîëîãèè ìûøå÷íîé äåÿòåëü-
íîñòè. Ýòîò ìåòîä äàåò âîçìîæíîñòü îïðåäåëèòü ñòåïåíü íà-
ñûùåíèÿ àðòåðèàëüíîé êðîâè êèñëîðîäîì, ÷òî, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ïîçâîëÿåò âûÿâèòü íàïðÿæåííîñòü Î 2 âî âíóòðåííåé
ñðåäå îðãàíèçìà, ò. å. ïîëó÷èòü îïðåäåëåííóþ êàðòèíó ôóíê-
öèé âíåøíåãî äûõàíèÿ ñ ïîìîùüþ îêñèãåìîìåòðîâ 0-57, 0-36,
“Àòëàñ”, “Öèêëîí”, “Ýëåìà” è äð.
Îäíèì èç îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé îáìåíà âåùåñòâ è ïðîòåêà-
íèÿ òåðìîðåãóëÿöèîííûõ ïðîöåññîâ ÿâëÿåòñÿ òåìïåðàòóðà
òåëà, ðåãèñòðèðóåìàÿ ñ ïîìîùüþ ñàìîïèñöåâ òèïà òåðìîãðàôà
Âàëüäìàíà, ýëåêòðîòåðìîìåòðîâ ÒÝÌÏ-60 è äð.

84
ÑÏÈÑÎÊ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÍÎÉ
È ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÌÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

1. Àíîõèí Ï. Ê. Áèîëîãèÿ è íåéðîôèçèîëîãèÿ óñëîâíîãî ðåôëåê-


ñà. — Ì., 1968. — 547 ñ.
2. Àñòàøèí Â. À. Àäàïòàöèÿ ÷åëîâåêà ê âîçäåéñòâèþ àíòàãîíèñòè÷åñ-
êèõ ôàêòîðîâ ñðåäû // Ôèçèîëîãèÿ ÷åëîâåêà. — 1986. — Ò. 12. —
Ñ. 330.
3. Áåõòåðåâà Í. Ï. Íåéðîôèçèîëîãè÷åñêèå àñïåêòû ïñèõè÷åñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà. — 2-å èçä. — Ë., 1974. — 131 ñ.
4. Âåíäåðîâ Å. Å. Ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû óïðàâëåíèÿ. — Ì.,
1969. — 160 ñ.
5. Äàíèëîâà Í. Í. Ôóíêöèîíàëüíûå ñîñòîÿíèÿ: Ìåõàíèçìû è äèàã-
íîñòèêà. — Ì., 1985. — 269 ñ.
6. Ëåéíèê Ì. Â. Ôèçèîëîãèÿ òðóäîâûõ ïðîöåññîâ. — Ê., 1952. — 184 ñ.
7. Ëîìîâ Á. Ô. ×åëîâåê â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ. — Ì., 1967. — 232 ñ.
8. Ëóðèÿ À. Ð. Ìîçã ÷åëîâåêà è ïñèõè÷åñêèå ïðîöåññû:  2 ò. — Ì.,
1970. — Ò. 2.— 496 ñ.
9. Íåéðîôèçèîëîãè÷åñêèå ìåõàíèçìû ìûøëåíèÿ / Í. Ï. Áåõòåðåâà,
Þ. À. Ãîãîëèöûí, Þ. Ä. Êðîïîòîâ, Ñ. Â. Ìåäâåäåâ. — Ë., 1985. —
272 ñ.
10. Ðóêîâîäñòâî ïî ôèçèîëîãèè òðóäà / Ïîä ðåä. Ì. È. Âèíîãðàäî-
âà. — Ì., 1969. — 408 ñ.
11. Òðèôîíîâ Å. Â. Îïòèìàëüíîå óïðàâëåíèå â ôèçèîëîãè÷åñêèõ ñèñ-
òåìàõ // Ôèçèîëîãèÿ ÷åëîâåêà. — 1980. — Ò. 6. — Ñ. 153-160.
12. Ôèçèîëîãè÷åñêèå è ïñèõîëîãè÷åñêèå îñíîâû òðóäà / Ïîä ðåä.
Í. Ï. Êàëèíèíîé, Â. Ã. Ìàêóøèíà, Å. Ô. Ïîëåæàåâà, Ñ. Ý. Ñëàâè-
íîé. — Ì., 1974. — 232 ñ.
13. Ôèçèîëîãèÿ ÷åëîâåêà:  4 ò. / Äæ. Äóäóë, È. Ðþýãò, Ð. Øìèäò,
Â. ßíèã. — Ì., 1985. — Ò. 1. — 272 ñ.
14. Õàþòèí Â. È., Ñàâèíà Ð. Ñ., Ëóêîøêîâà Å. Â. Öåíòðàëüíàÿ îðãà-
íèçàöèÿ ìîòîðíîãî êîíòðîëÿ. — Ì., 1977. — 352 ñ.
15. ×åðíåöêèé Þ. Ì. Îöåíêà è îïòèìèçàöèÿ ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿ-
íèÿ îðãàíèçìà ÷åëîâåêà â ïðîöåññå òðóäà: Ó÷åá. ïîñîáèå. — ×åëÿ-
áèíñê, 1975. — 91 ñ.
16. Øåððåð Æ. Ôèçèîëîãèÿ òðóäà. — Ì., 1973. — 496 ñ.

85
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Ââåäåíèå ........................................................................... 3
Òåìà 1. Ôèçèîëîãèÿ íåðâíî-ìûøå÷íîé ñèñòåìû ............... 5
Òåìà 2. Ðàáî÷èå ïîçû è äâèæåíèÿ ................................... 12
Òåìà 3. Ýíåðãåòè÷åñêèå òðàòû ÷åëîâåêà ïðè ðàçëè÷íûõ
âèäàõ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè .............................. 17
Òåìà 4. Îñîáåííîñòè àäàïòàöèè ñèñòåì îðãàíèçìà
ê ìûøå÷íîé äåÿòåëüíîñòè .................................... 27
Òåìà 5. Äëèòåëüíîñòü ðàáîòû è ïèùåâîé ðåæèì ............... 39
Òåìà 6. Äåéñòâèå íåãàòèâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ
ôàêòîðîâ íà ÷åëîâåêà .......................................... 46
Òåìà 7. Äåéñòâèå âíåøíåé ñðåäû
íà ðàáîòîñïîñîáíîñòü ÷åëîâåêà ............................ 49
Òåìà 8. Ýðãîíîìè÷åñêàÿ ôèçèîëîãèÿ çðèòåëüíîé
ñåíñîðíîé ñèñòåìû ............................................... 52
Òåìà 9. Ïðîôåññèîíàëüíûé îòáîð
è ïðîèçâîäñòâåííîå îáó÷åíèå ............................... 57
Òåìà 10. Ìåòîäû îöåíêè è îïòèìèçàöèè
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ÷åëîâåêà ................................. 76
Ñïèñîê èñïîëüçîâàííîé
è ðåêîìåíäóåìîé ëèòåðàòóðû ............................................. 85

86
The proposed summary of lectures represents in a brief form theoretical material
on psychophysiology of labour. It examines the questions of physiology of nerve-
muscular system, effieciency of a working pose and professional actions, enegetical
provision of labour activity, peculiarities of processes of adaptation to deverse in
intensity fisical work, influence of negative factors on work capasity of a person,
influence of working environment on work capasity of people, ergonomic criteria,
necessary for management of high work capasity, peculiarities of training and
professional selection, adacvate to speciality, and other peculiarities of psycho-
physiology of labour.

Íàâ÷àëüíå âèäàííÿ
Òêà÷óê Âîëîäèìèð Ãðèãîðîâè÷
Õàïêî ’ÿ÷åñëàâ Þõèìîâè÷
ÏÑÈÕÎÔIÇIÎËÎÃIß ÏÐÀÖI
Êîíñïåêò ëåêö³é
(Ðîñ. ìîâîþ)

Educational edition
Tkachuk, Volodymyr H.
Haðko, Vjacheslav Y.
PSYCHOPHYSIOLOGY OF LABOUR
Summary of lectures
(Rus.)

Ðåäàêòîð Ì. Â. Äðîçäåöüêà
Êîðåêòîðè: ². Â. Òî÷àíåíêî, Â. ². ×óìàê
Êîìï’þòåðíà âåðñòêà Ã. Â. Ïîïîâè÷, À. Á. Íåôåäîâ
Îôîðìëåííÿ îáêëàäèíêè ß. Ñ. Óëàñ³ê, Î. Â. Îâ÷èíí³êîâ

ϳäï. äî äðóêó 07.07.99. Ôîðìàò 60 × 84/16. Ïàï³ð îôñåòíèé.


Äðóê îôñåòíèé. Óì. äðóê. àðê. 5,1. Îáë.-âèä. àðê. 4,9.
Òèðàæ 2000 ïð. Çàì. ¹ 1477
̳æðåã³îíàëüíà Àêàäåì³ÿ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì (ÌÀÓÏ)
252039 Êè¿â-39, âóë. Ôðîìåò³âñüêà, 2, ÌÀÓÏ
Ïðîåêòíî-âèäàâíè÷å êîëåêòèâíå ï³äïðèºìñòâî “Óêðòèïïðîåêò”
252057 Êè¿â-57, âóë. Åæåíà Ïîòüº, 12

87

Вам также может понравиться