Вы находитесь на странице: 1из 112

ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß

ÀÊÀÄÅÌÈß ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ

Ì. Ì. Ïîäîðîâñêàÿ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÒÐÓÄÀ
Êîíñïåêò ëåêöèé
2-å èçäàíèå, ñòåðåîòèïíîå

Êèåâ 2004
1
ÁÁÊ 65.242ÿ73
Ï44

Ðåöåíçåíòû: Ë. Ï. Êåðá, êàíä. ýêîí. íàóê, äîö.


Ò. Ï. Ìàêàðîâñêàÿ, êàíä. òåõí. íàóê, äîö.

Îäîáðåíî Ó÷åíûì ñîâåòîì Ìåæðåãèîíàëüíîé Àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ


ïåðñîíàëîì (ïðîòîêîë ¹ 5 îò 25.05.04)

Ïîäîðîâñêàÿ Ì. Ì.
Ï44 Îðãàíèçàöèÿ òðóäà: Êîíñïåêò ëåêöèé. — 2-å èçä., ñòåðåîòèï. —
Ê.: ÌÀÓÏ, 2004. — 112 ñ.: èë. — Áèáëèîãð.: ñ. 108–110.
ISBN 966-608-480-5
 êîíñïåêòå ëåêöèé ðàññìîòðåíû îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ è ôîðìû îð-
ãàíèçàöèè òðóäà íà ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ. Ïîêàçàíû ìåñòî
è ðîëü îðãàíèçàöèè òðóäà â ñîâåðøåíñòâîâàíèè õîçÿéñòâåííîãî ìåõà-
íèçìà â óñëîâèÿõ ðûíêà. Ðàñêðûòà âçàèìîñâÿçü òåõíîëîãèé è ëþäåé â
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññàõ.
Äëÿ ñòóäåíòîâ, ïðåïîäàâàòåëåé, ïðîèçâîäñòâåííèêîâ-ïðàêòèêîâ, à
òàêæå âñåõ, êòî èíòåðåñóåòñÿ ïðîáëåìàìè îðãàíèçàöèè òðóäà.
ÁÁÊ 65.242ÿ73

© Ì. Ì. Ïîäîðîâñêàÿ, 2001
© Ì. Ì. Ïîäîðîâñêàÿ, 2004, ñòåðåîòèï.
© Ìåæðåãèîíàëüíàÿ Àêàäåìèÿ
ISBN 966-608-480-5 óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì (ÌÀÓÏ), 2004
2
ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Ðåôîðìèðîâàíèå ýêîíîìèêè, íà÷àâøååñÿ â Óêðàèíå âî âòîðîé ïî-
ëîâèíå 80-õ ãîäîâ ÕÕ â., îáóñëîâèëî ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ â ýêî-
íîìèêå ñòðàíû: ïåðåõîä ê ðûíî÷íûì óñëîâèÿì âåäåíèÿ õîçÿéñòâà, îñ-
íîâàííûì íà êîíêóðåíöèè; ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå ñâîáîäíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà; ïîäãîòîâêà è ïåðåïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ.
Êàê ñâèäåòåëüñòâóåò îïûò, îäíèì èç ïóòåé ïðèáëèæåíèÿ ê ðûíêó
ÿâëÿåòñÿ îñâîåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ, îðãàíèçàöèîííûõ è óïðàâëåí÷åñ-
êèõ ïðèåìîâ è ìåòîäîâ, ïðèìåíÿåìûõ âûñîêîðàçâèòûìè ñòðàíàìè.
 ðàçâèòèè íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà, ïåðåñòðîéêå è ñîâåð-
øåíñòâîâàíèè õîçÿéñòâåííîãî ìåõàíèçìà âàæíîå çíà÷åíèå â óñëîâè-
ÿõ ðûíêà èìååò îðãàíèçàöèÿ òðóäà.
Ðûíî÷íîå ïðîèçâîäñòâî ïðåäúÿâëÿåò âûñîêèå òðåáîâàíèÿ íå òîëü-
êî ê îðóäèÿì è ïðåäìåòàì òðóäà, íî è ê ðàáîòíèêàì. Ñïåöèàëüíûå çíà-
íèÿ, âûñîêàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà, îáùàÿ êóëüòóðà ÷åëî-
âåêà âñå â áîëüøåé ìåðå ñòàíîâÿòñÿ ãàðàíòîì âûñîêîýôôåêòèâíîãî
òðóäà. Îäíàêî ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïðîöåññû ìåõàíèçàöèè è àâòîìà-
òèçàöèè ïðîèçâîäñòâà, âíåäðåíèå ðîáîòîòåõíè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ è
íîâåéøèõ òåõíîëîãèé âñåãäà îãðàíè÷åíû âî âðåìåíè, òîãäà êàê ïðî-
öåññû îðãàíèçàöèè òðóäà íåïðåðûâíû.
Èíòåíñèâíîå ïðîíèêíîâåíèå íàóêè è ïåðåäîâîãî ïðîìûøëåííîãî
îïûòà â ïðîèçâîäñòâî, íåïðåðûâíîå íàðàùèâàíèå èõ ìàñøòàáîâ, ðàç-
íîîáðàçíîñòü è ñëîæíîñòü óïðàâëåíèÿ èìè ÷ðåçâû÷àéíî àêòóàëèçèðó-
þò ïðîáëåìó ãîòîâíîñòè ñïåöèàëèñòîâ óñïåøíî òðóäèòüñÿ â íîâûõ óñ-
ëîâèÿõ õîçÿéñòâîâàíèÿ. Ðóêîâîäèòåëü äîëæåí íå òîëüêî îáëàäàòü ãëó-
áîêèìè ïðîôåññèîíàëüíûìè çíàíèÿìè, íî è ïîâñåäíåâíî ïðîÿâëÿòü
èíèöèàòèâó è ïðåäïðèèì÷èâîñòü.
 ýòîé ñâÿçè èçó÷åíèå äèñöèïëèíû “Îðãàíèçàöèÿ òðóäà” äîëæíî
îñíîâûâàòüñÿ íà îñîçíàíèè âçàèìîñâÿçè òåõíîëîãèé è ëþäåé â åäèíîì
ïðîèçâîäñòâåííîì ïðîöåññå, íà îáåñïå÷åíèè íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ
ïóòåé èñïîëüçîâàíèÿ ìàòåðèàëüíûõ è òðóäîâûõ ðåñóðñîâ, ñïîñîáñòâó-
þùèõ ñîõðàíåíèþ çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ, ðàçâèòèþ èõ òâîð÷åñêîãî ïî-
òåíöèàëà, ïðåâðàùåíèþ òðóäà â æèçíåííóþ íåîáõîäèìîñòü.
3
 ïðåäëàãàåìîì êîíñïåêòå ëåêöèé êðàòêî èçëîæåíû îñíîâíûå
òåîðåòè÷åñêèå, ìåòîäè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå ïîëîæåíèÿ êóðñà
“Îðãàíèçàöèÿ òðóäà”. Äëÿ áîëåå ãëóáîêîãî èçó÷åíèÿ òåîðåòè÷åñêî-
ãî ìàòåðèàëà ñëåäóåò ïðîðàáîòàòü èñòî÷íèêè, ïðèâåäåííûå â ñïèñêå
èñïîëüçîâàííîé è ðåêîìåíäóåìîé ëèòåðàòóðû.
Îñíîâíàÿ öåëü èçó÷åíèÿ êóðñà “Îðãàíèçàöèÿ òðóäà” — óñâîèòü
òåîðåòè÷åñêèå è ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâû íàóêè îá îðãàíèçàöèè
òðóäà; âûðàáîòàòü è çàêðåïèòü íàâûêè àíàëèçà ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçà-
öèè òðóäà íà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ; íàó÷èòüñÿ âûÿâëÿòü ýêî-
íîìè÷åñêèå çàêîíîìåðíîñòè îðãàíèçàöèè òðóäà ïðè ñîçäàíèè íîâîé
ïðîäóêöèè, îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííûõ è òðóäîâûõ ïðîöåññîâ,
íîðìèðîâàíèè è îïëàòå òðóäà, óïðàâëåíèè ïðåäïðèÿòèåì (ôèðìîé,
êîìïàíèåé, àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì, êîíöåðíîì).
Ñòðóêòóðíî êîíñïåêò ëåêöèé ñîñòàâëåí òàê, ÷òîáû îáó÷àþùèåñÿ
ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ îáùèìè ïîíÿòèÿìè î òðóäå, åãî îðãàíèçàöèè
ïîñòåïåííî ïåðåõîäèëè ê ðàññìîòðåíèþ ÷àñòíûõ ïðîáëåì è ïðàêòè-
÷åñêèõ àñïåêòîâ ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèé â óñëîâèÿõ ðû-
íî÷íûõ îòíîøåíèé.
Äëÿ ïðîâåðêè óñâîåíèÿ ìàòåðèàëà â êîíöå êàæäîé òåìû ïðèâåäå-
íû âîïðîñû äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ.
Ïðè èçó÷åíèè òåì íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ìåòîäû è ïðèåìû
àêòèâíîãî îáó÷åíèÿ, ñïîñîáñòâóþùèå ýôôåêòèâíîìó óñâîåíèþ íàâû-
êîâ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ïåðåõîäó áóäóùèõ îðãàíèçàòî-
ðîâ òðóäà “îò øêîëû ïàìÿòè” ê “øêîëå ìûøëåíèÿ”. Òàêèìè ìåòî-
äàìè è ïðèåìàìè ÿâëÿþòñÿ èãðîâûå çàíÿòèÿ, ïðîèçâîäñòâåííûå ñèòó-
àöèè, çàäà÷è, èìèòàöèîííûå óïðàæíåíèÿ, ñàìîñòîÿòåëüíîå èçó÷åíèå
îòäåëüíûõ òåì êóðñà.
Íåêîòîðûå âîïðîñû ñòóäåíòû äîëæíû èçó÷èòü ñàìîñòîÿòåëüíî.
Òàêîé ìåòîä àêòèâíîãî îáó÷åíèÿ àêòèâèçèðóåò ó÷åáíóþ äåÿòåëü-
íîñòü, ðàñøèðÿåò äèàïàçîíû èçó÷àåìîãî ìàòåðèàëà, ñïîñîáñòâóåò
ðàçâèòèþ èíäèâèäóàëüíûõ íàó÷íûõ íàêëîííîñòåé è èíòåðåñîâ êàæ-
äîãî ñòóäåíòà.

4
Òåìà 1

ÌÅÑÒÎ È ÐÎËÜ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÒÐÓÄÀ
 ÑÈÑÒÅÌÅ ÔÀÊÒÎÐÎÂ
ÐÀÇÂÈÒÈß ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
Îðãàíèçàöèÿ òðóäà — ìíîãîãðàííàÿ ìåæîòðàñëåâàÿ äèñöèïëèíà.
Åå èçó÷åíèå ñëåäóåò íà÷èíàòü ñ îçíàêîìëåíèÿ ñ îñíîâíûìè òåîðåòè-
÷åñêèìè ïîëîæåíèÿìè íàóêè î òðóäå, ïîçâîëÿþùèìè âûÿâèòü îáùèå
çàêîíîìåðíîñòè è ðàçëè÷èÿ åãî îðãàíèçàöèè íå òîëüêî â ðàçíûõ îá-
ùåñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêèõ ôîðìàöèÿõ, íî è â ðàçíûõ îòðàñëÿõ ïðîèç-
âîäñòâà.
Òðóä êàê öåëåñîîáðàçíàÿ äåÿòåëüíîñòü ëþäåé, íàïðàâëåííàÿ íà
óäîâëåòâîðåíèå èõ æèçíåííûõ ïîòðåáíîñòåé, ÿâëÿåòñÿ íåïðåìåííûì
óñëîâèåì ñóùåñòâîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà.  ïðî-
öåññå òðóäà ñ ïîìîùüþ îðóäèé òðóäà ÷åëîâåê âîçäåéñòâóåò íà ïðèðî-
äó, èñïîëüçóÿ åå äëÿ ñîçäàíèÿ ìàòåðèàëüíûõ è äóõîâíûõ öåííîñòåé.
Ìàòåðèàëüíûìè è äóõîâíûìè öåííîñòÿìè, ñîçäàâàåìûìè â ïðîöåñ-
ñå òðóäà, ÿâëÿþòñÿ äîáûòûå ðóäà, óãîëü è äðóãèå ïîëåçíûå èñêîïàå-
ìûå, ïîñòðîåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, èçãîòîâëåííûå ìàøèíû è ìåõàíèçìû,
îäåæäà è ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, ñîçäàííûå ó÷åíûìè ñïóòíèêè çåìëè, êîñ-
ìè÷åñêèå êîðàáëè, êîìïüþòåðû, èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû, ïðîèçâå-
äåíèÿ õóäîæíèêîâ è ïèñàòåëåé, äåÿòåëüíîñòü ó÷èòåëåé è âðà÷åé, ó÷åá-
íûé ïðîöåññ â øêîëàõ, âóçàõ è ò. ä.
Òðóä ñîïðîâîæäàë ÷åëîâåêà íà ïðîòÿæåíèè âñåõ èñòîðè÷åñêèõ
ýïîõ, ñòàíîâÿñü âñå áîëåå ðàçíîîáðàçíûì è ìíîãîñòîðîííèì. Íàóêà î
òðóäå, ó èñòîêîâ êîòîðîé ñòîÿë àìåðèêàíñêèé èíæåíåð Ô. Òåéëîð
[49], íà÷àëà ôîðìèðîâàòüñÿ âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX â. êàê íà îñíîâå
ýìïèðè÷åñêèõ äàííûõ, òàê è â ðåçóëüòàòå èñïîëüçîâàíèÿ íàó÷íûõ äî-
ñòèæåíèé â ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè, ìàòåìàòèêå, ñòàòèñòèêå, ôèçèîëî-
ãèè è ïñèõîëîãèè ÷åëîâåêà, ðÿäå èíæåíåðíûõ è ïðàâîâûõ íàóê, îðãà-
íèçàöèè ïðîèçâîäñòâà è óïðàâëåíèÿ.
Ñîâðåìåííàÿ âñåìèðíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ âñå áîëüøå âíèìà-
íèÿ óäåëÿåò êîìïëåêñíîìó èññëåäîâàíèþ çàòðàò âðåìåíè ÷åëîâåêà.
Òàê, ñîãëàñíî òåîðèè ðàñïðåäåëåíèÿ âðåìåíè Ã. Áåêêåðà, â çàòðàòû
5
âðåìåíè ÷åëîâåêà â ïðîöåññå åãî æèçíè âõîäÿò ðàáîòà, îáåñïå÷èâàþ-
ùàÿ ìàòåðèàëüíûìè áëàãàìè, ó÷åáà, âîñïèòàíèå äåòåé, îáùåíèå, îò-
äûõ, ñîí è ò. ï. Èçâåñòíûé ó÷åíûé À. Ìàðøàëë [17] ïðè îïðåäåëåíèè
ïîíÿòèÿ “òðóä” â êà÷åñòâå îñíîâíûõ ðàññìàòðèâàåò äâà àñïåêòà: ñî-
äåðæàíèå è ìîòèâû. Ñîäåðæàíèå îòðàæàåò óñèëèÿ ÷åëîâåêà (âêëþ÷àÿ
ôèçè÷åñêèå è èíòåëëåêòóàëüíûå ñïîñîáíîñòè ÷åëîâåêà), íàïðàâëåí-
íûå íà ïðåîáðàçîâàíèå ðåñóðñîâ ïðèðîäû â ïîòðåáèòåëüñêèå áëàãà.
Ìîòèâû — ýòî ñèëû, ïîáóæäàþùèå ÷åëîâåêà òðóäèòüñÿ. Èñõîäÿ èç
ñêàçàííîãî òðóä — ýòî ïðîöåññ ïðåîáðàçîâàíèÿ ðåñóðñîâ ïðèðîäû â
ìàòåðèàëüíûå, èíòåëëåêòóàëüíûå è äóõîâíûå áëàãà, îñóùåñòâëÿåìûé
è óïðàâëÿåìûé ÷åëîâåêîì ëèáî ïî ïðèíóæäåíèþ (àäìèíèñòðàòèâíîìó,
ýêîíîìè÷åñêîìó), ëèáî ïî âíóòðåííåìó ïîáóæäåíèþ, ëèáî ïî òîìó è
äðóãîìó [17]. Èññëåäîâàòåëü Â. Èíîçåìöåâ ñ÷èòàåò, ÷òî òðóä — ýòî
äåÿòåëüíîñòü, âûïîëíÿåìàÿ “ïîä ïðÿìûì èëè îïîñðåäñòâîâàííûì âîç-
äåéñòâèåì âíåøíåé ìàòåðèàëüíîé íåîáõîäèìîñòè. ×åì áîëüøå óäîâ-
ëåòâîðåíèÿ ïîëó÷àåò ÷åëîâåê îò ïðîöåññà òðóäà â ìàòåðèàëüíîì ïðî-
èçâîäñòâå, ó÷åáå, íàóêå, äóõîâíîé ñôåðå, ñîöèàëüíûõ óñëîâèÿõ, îðãà-
íèçàöèè ëþáîãî âèäà ïðîèçâîäñòâà (ìîíîïîëèçì, ðûíîê), òåì áîëüøå
îí ó÷àñòâóåò â ýêîíîìè÷åñêîì îáìåíå, ÷òî â ðåçóëüòàòå ïðèíîñèò
ïîëüçó êàê ñàìîìó ÷åëîâåêó, òàê è ïðåäïðèÿòèþ, è îáùåñòâó” [8].
Îáùåñòâåííî ïîëåçíàÿ öåëåñîîáðàçíàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà
ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà ðàçëè÷íûå âèäû, ó÷åò êîòîðûõ ïîçâîëÿåò ÷åòêî
îðèåíòèðîâàòüñÿ â âîïðîñàõ ýêîíîìèêè. Ðàçëè÷àþò òðóä àáñòðàêò-
íûé è êîíêðåòíûé, æèâîé è îâåùåñòâëåííûé, óìñòâåííûé, ôèçè÷åñ-
êèé, îáùåñòâåííûé.
Âîçäåéñòâóÿ íà ïðèðîäó â ïðîöåññå òðóäà, ïðåîáðàçóÿ åå ñîîáðàç-
íî ñâîèì ïîòðåáíîñòÿì è öåëÿì, ÷åëîâåê â òî æå âðåìÿ íàõîäèòñÿ â
îáùåñòâåííûõ óñëîâèÿõ, èìåþùèõ èñòîðè÷åñêè îïðåäåëåííóþ îáùå-
ñòâåííóþ ôîðìó. Ýòî îáóñëîâëèâàåò äâîéñòâåííóþ ïðèðîäó òðóäà.
Ñ îäíîé ñòîðîíû, ýòî êîíêðåòíûé òðóä, îïðåäåëÿþùèé îòíîøåíèå ÷å-
ëîâåêà ê ïðèðîäå è íàïðàâëåííûé íà ñîçäàíèå ìàòåðèàëüíûõ áëàã, à
ñ äðóãîé — õàðàêòåðèçóþùèé îáùåñòâåííûå (èëè ïðîèçâîäñòâåííûå)
îòíîøåíèÿ ëþäåé.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñóùíîñòè ñîäåðæàíèÿ òðóäà ðåøàþùåå çíà÷åíèå
èìåþò äâà àñïåêòà: òåõíèêî-îðãàíèçàöèîííûé è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêèé.
Òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü íåâîçìîæíà áåç îïðåäåëåííîé îðãàíèçà-
öèè. Ô. Òåéëîð âíåäðèë â ýêîíîìè÷åñêóþ íàóêó îñíîâíûå ìåòîäû
ñâÿçè ïðîèçâîäñòâà è òðóäà ñ ïðîöåññàìè èõ îðãàíèçàöèè íà íàó÷-
6
íîé îñíîâå. Ýòèìè ìåòîäàìè ÿâëÿþòñÿ ðàöèîíàëèçàöèÿ òðóäîâûõ
ïðîöåññîâ, ñòðîãîå ïëàíèðîâàíèå ïðè îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà,
òî÷íîñòü, ó÷åò, ðàñ÷åòû, îðãàíèçàöèÿ îòäûõà è ïèòàíèÿ â ïðîöåññå
ðàáîòû, ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå, ïðîôåññèîíàëüíûé îòáîð, äèô-
ôåðåíöèðîâàííàÿ ñèñòåìà îïëàòû òðóäà è äð. Ô. Òåéëîð îáîñíîâàë
òàêæå òðåáîâàíèå íàó÷íîé îðãàíèçàöèè âñåãî ïðîöåññà ïðîèçâîäñòâà
íà ïðåäïðèÿòèè [49].
Âîçíèêøåå â ýêîíîìè÷åñêîé íàóêå ïîíÿòèå “íàó÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ
òðóäà” ïîñòåïåííî òðàíñôîðìèðîâàëîñü â ïîíÿòèå “ðàöèîíàëüíàÿ
îðãàíèçàöèÿ òðóäà”, èëè “îðãàíèçàöèÿ òðóäà”. Îðãàíèçàöèÿ òðóäà —
ýòî ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâà-
íèå ðàáî÷åé ñèëû, à èìåííî: ðàññòàíîâêà ëþäåé â ïðîöåññå ïðîèçâîä-
ñòâà, ðàçäåëåíèå, êîîïåðàöèÿ, íîðìèðîâàíèå è ñòèìóëèðîâàíèå òðó-
äà, îðãàíèçàöèÿ è îáñëóæèâàíèå ðàáî÷èõ ìåñò, ñîçäàíèå áëàãîïðèÿò-
íûõ óñëîâèé òðóäà.
Ïðåäìåòîì îðãàíèçàöèè òðóäà ÿâëÿåòñÿ æèâîé òðóä, ò. å. òðóä
ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèé, ôèðì, àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ, áàíêîâ, êîí-
öåðíîâ è ò. ä. Îðãàíèçàöèÿ òðóäà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äèíàìè÷íóþ
ñèñòåìó. Ïî ìåðå óñêîðåíèÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî
ïðîãðåññà â ñóùåñòâóþùóþ îðãàíèçàöèþ òðóäà íà îñíîâå îáîáùå-
íèÿ ïåðåäîâîãî îïûòà è ðåçóëüòàòîâ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé âíîñÿò-
ñÿ èçìåíåíèÿ, ïîâûøàþùèå ýôôåêòèâíîñòü æèâîãî òðóäà è ïðîèç-
âîäñòâà â öåëîì.
Îðãàíèçàöèÿ òðóäà â ðàìêàõ êîíêðåòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé ñèñòåìó ìåð, íàïðàâëåííûõ íà îáåñïå÷åíèå ðàöèîíàëüíî-
ãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ æèâîãî òðóäà, ðàáî÷åé ñèëû ñ öåëüþ äîñòèæå-
íèÿ ïîëåçíîãî ýôôåêòà îò òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè. Îäíàêî ýôôåêòèâ-
íîñòü ïðîèçâîäñòâà ìîæíî ïîâûñèòü, åñëè ïîñòîÿííî è ñâîåâðåìåííî
óäåëÿòü âíèìàíèå âîïðîñàì ïîäãîòîâêè êâàëèôèöèðîâàííûõ êàä-
ðîâ, ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè ìîëîäåæè, íîðìèðîâàíèÿ è ìî-
òèâàöèè òðóäà, èçó÷åíèÿ è âíåäðåíèÿ ïåðåäîâîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî
îïûòà, óëó÷øåíèÿ óñëîâèé òðóäà. Ýòîìó äîëæåí ïðåäøåñòâîâàòü
òùàòåëüíûé íàó÷íûé àíàëèç òðóäîâûõ ïðîöåññîâ è óñëîâèé èõ îñó-
ùåñòâëåíèÿ.
Õàðàêòåðíûìè îñîáåííîñòÿìè îðãàíèçàöèè òðóäà â ïåðèîä ïåðå-
õîäà ïðåäïðèÿòèé íà ðûíî÷íûå óñëîâèÿ õîçÿéñòâîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ íå-
ïðåðûâíîå âíåäðåíèå â ïðîèçâîäñòâî äîñòèæåíèé íàóêè è ïåðåäîâî-
ãî îïûòà, ïðèíÿòèå íàó÷íî îáîñíîâàííûõ îïòèìàëüíûõ ðåøåíèé íà
7
êàæäîì ýòàïå òðóäîâîãî ïðîöåññà — îò ïðîåêòèðîâàíèÿ íîâûõ ïðåä-
ïðèÿòèé (öåõîâ, îòäåëîâ, ñåêòîðîâ è ò. ä.), ðàçðàáîòêè íîâûõ òåõíî-
ëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, êîíñòðóèðîâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ, ìåõàíèçìîâ
äî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèè òðóäà íà äåéñòâóþùèõ ïðåäïðè-
ÿòèÿõ.
Òàêèì îáðàçîì, ñîäåðæàíèå îðãàíèçàöèè òðóäà îïðåäåëÿþò ñëåäó-
þùèå îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ:
• ñîâåðøåíñòâîâàíèå ôîðì ðàçäåëåíèÿ è êîîïåðàöèè òðóäà;
• óëó÷øåíèå îðãàíèçàöèè è îáñëóæèâàíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò;
• ðàöèîíàëèçàöèÿ ïðèåìîâ è ìåòîäîâ òðóäà;
• ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðàêòèêè íîðìèðîâàíèÿ òðóäà;
• ïîäãîòîâêà è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè êàäðîâ;
• ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé òðóäà, ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå
íàó÷íî îáîñíîâàííûõ ðåæèìîâ òðóäà è îòäûõà;
• óêðåïëåíèå äèñöèïëèíû òðóäà è ðàçâèòèå òâîð÷åñêîé èíèöèàòè-
âû òðóäÿùèõñÿ.
Ýòè íàïðàâëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ îáùèìè äëÿ âñåõ ñôåð ïðèëîæåíèÿ òðó-
äà, à òàêæå äëÿ âñåõ êàòåãîðèé ðàáîòàþùèõ (îñíîâíûõ è âñïîìîãà-
òåëüíûõ ðàáî÷èõ, èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ è ñëóæàùèõ).
Ñóùåñòâåííûé ýêîíîìè÷åñêèé è ñîöèàëüíûé ýôôåêò îò ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèè òðóäà äîñòèãàåòñÿ ïðè êîìïëåêñíîì âíåäðå-
íèè óêàçàííûõ íàïðàâëåíèé.
Ê îñíîâíûì çàäà÷àì îðãàíèçàöèè òðóäà îòíîñÿòñÿ ýêîíîìè÷åñêèå,
ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå.
Ýêîíîìè÷åñêèå çàäà÷è îðãàíèçàöèè òðóäà ñîñòîÿò â îáåñïå÷åíèè
ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà è ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðó-
äà íà îñíîâå ñîêðàùåíèÿ ïîòåðü è íåïðîèçâîäñòâåííûõ çàòðàò ðàáî-
÷åãî âðåìåíè.
Ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèå çàäà÷è îðãàíèçàöèè òðóäà çàêëþ÷àþòñÿ â
ñîçäàíèè íà ïðîèçâîäñòâå îïòèìàëüíûõ óñëîâèé äëÿ íîðìàëüíîãî
âîñïðîèçâîäñòâà ðàáî÷åé ñèëû è ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ òðóäÿùèõñÿ.
Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî óñêîðèòü ìåõàíèçàöèþ è àâòîìàòèçàöèþ ðó÷-
íîãî, òÿæåëîãî ôèçè÷åñêîãî òðóäà, èñêëþ÷èòü (ñâåñòè ê ìèíèìóìó)
âîçäåéñòâèå íà ðàáîòàþùèõ âðåäíûõ âåùåñòâ, ñîçäàòü áëàãîïðèÿòíûé
ïñèõîëîãè÷åñêèé êëèìàò â êîëëåêòèâå, îáåñïå÷èòü íàó÷íî îáîñíî-
âàííûå ðåæèìû òðóäà è îòäûõà.
Ñîöèàëüíûå çàäà÷è îðãàíèçàöèè òðóäà ïðåäïîëàãàþò ôîðìèðîâà-
íèå óñëîâèé äëÿ âñåñòîðîííåãî è ãàðìîíè÷íîãî ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè.
Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî â ïðîöåññ òðóäà âíåñòè ýëåìåíòû òâîð÷åñòâà,
8
óñèëèâàþùèå åãî ïðèâëåêàòåëüíîñòü, ïîñòîÿííî ïîâûøàòü êâàëèôè-
êàöèþ ðàáîòíèêîâ, óêðåïëÿòü òðóäîâóþ äèñöèïëèíó, âîñïèòûâàòü
òâîð÷åñêîå îòíîøåíèå ê òðóäó.
Îñóùåñòâëåíèå çàäà÷ îðãàíèçàöèè òðóäà èìååò âàæíîå çíà÷åíèå.
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè òðóäà íà íàó÷íîé îñíîâå ïîçâîëÿ-
åò ýêîíîìèòü æèâîé, ïðîøëûé è áóäóùèé òðóä, ñïîñîáñòâóåò íîð-
ìàëüíîìó âîñïðîèçâîäñòâó ðàáî÷åé ñèëû, ôîðìèðîâàíèþ âñåñòîðîí-
íå ðàçâèòîé ëè÷íîñòè.
Îðãàíèçàöèÿ òðóäà íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ îðãàíèçàöèåé ïðîèçâîä-
ñòâà è óïðàâëåíèÿ. Ïðåäìåòîì îðãàíèçàöèè òðóäà â ðàìêàõ îïðåäå-
ëåííîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî êîëëåêòèâà ÿâëÿåòñÿ æèâîé òðóä, à íå ïðî-
èçâîäñòâî â öåëîì. Îäíàêî äëÿ òîãî ÷òîáû ïðåäïðèÿòèå ìîãëî ôóíê-
öèîíèðîâàòü íîðìàëüíî, íåîáõîäèìî îðãàíèçîâàòü íå òîëüêî
òðóäîâîé ïðîöåññ, íî è òåõíèêî-òåõíîëîãè÷åñêóþ è ìàòåðèàëüíóþ
ïîäãîòîâêó ïðîèçâîäñòâà, îñíîâíûå è âñïîìîãàòåëüíûå ïðîöåññû,
óïðàâëåíèå. Ñëåäîâàòåëüíî, îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà — áîëåå øè-
ðîêîå ïîíÿòèå. Îíî âêëþ÷àåò â ñåáÿ íå òîëüêî ýëåìåíòû è îðãàíèçà-
öèþ òðóäà, íî è ðàöèîíàëüíóþ îðãàíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâåííûõ è òåõ-
íîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ; ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ñûðüÿ, ìàòåðè-
àëîâ è îáîðóäîâàíèÿ; ñïåöèàëèçàöèþ, êîîïåðèðîâàíèå, êîìïëåêñíóþ
ìåõàíèçàöèþ è àâòîìàòèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà; ïîâûøåíèå êà÷åñòâà,
íàäåæíîñòè, äîëãîâå÷íîñòè, ýêîíîìè÷íîñòè âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè;
ýôôåêòèâíóþ îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïîäðàçäåëåíèé è ò. ä.
Êàæäûé íîâûé ýòàï ðàçâèòèÿ òåõíèêè è òåõíîëîãèè èçìåíÿåò êàê
ñîäåðæàíèå òðóäà, òàê è åãî ýêîíîìè÷åñêèå, îðãàíèçàöèîííûå, ïñè-
õîôèçèîëîãè÷åñêèå è äðóãèå õàðàêòåðèñòèêè.
Òàêèì îáðàçîì, îðãàíèçàöèÿ òðóäà èìååò ñîáñòâåííûå ôóíêöèè,
ãðàíèöû è çàäà÷è. Íàèáîëüøåãî ýôôåêòà îò âíåäðåíèÿ ðàöèîíàëü-
íîé îðãàíèçàöèè òðóäà íà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ìîæíî äîñ-
òè÷ü ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè ïëàíèðîâàíèå è âíåäðåíèå îðãàíèçà-
öèè òðóäà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â êîìïëåêñå ñ íàó÷íî îáîñíîâàííû-
ìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ñïîñîáñòâóþùèìè ñîâåðøåíñòâîâàíèþ òåõíèêè,
îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà è óïðàâëåíèÿ. Äëÿ òîãî ÷òîáû óñïåøíî
ðåøàòü âîïðîñû îðãàíèçàöèè òðóäà, íåîáõîäèìû çíàíèÿ â îáëàñòè
ýêîíîìèêè, ôèçèîëîãèè, ïñèõîëîãèè, ñîöèîëîãèè, ïðîèçâîäñòâåííîé
ýñòåòèêè, îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà, èíæåíåðíûõ äèñöèïëèí, âû÷èñ-
ëèòåëüíîé òåõíèêè, ìàðêåòèíãà, ìåíåäæìåíòà, ýðãîíîìèêè, áåçîïàñ-
íîñòè òðóäà, òðóäîâîãî ïðàâà è óìåíèÿ ñâîåâðåìåííî èñïîëüçîâàòü
ïîëó÷åííûå çíàíèÿ íà ïðàêòèêå.
9
Âîïðîñû äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ
1. Ýêîíîìè÷åñêàÿ è ñîöèàëüíàÿ ñóùíîñòü ïðîöåññà òðóäà.
2. Êàêèå àñïåêòû îòðàæàåò ïîíÿòèå “òðóä”?
3. Ñóùíîñòü îðãàíèçàöèè òðóäà.
4. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèè òðóäà è èõ ñîäåðæàíèå.
5. Ìåñòî îðãàíèçàöèè òðóäà â ïðîöåññå îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà.
6. Çíà÷åíèå ýôôåêòèâíîé îðãàíèçàöèè òðóäà äëÿ ïðåäïðèÿòèé, ðàáîòàþ-
ùèõ â ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ õîçÿéñòâîâàíèÿ.
7. Çíà÷åíèå îðãàíèçàöèè òðóäà ïðè ðåøåíèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ
çàäà÷ ãîñóäàðñòâà, ðåãèîíà, îòðàñëè.
8. Ñâÿçü îðãàíèçàöèè òðóäà ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì òåõíèêè, òåõíîëîãèé,
îðãàíèçàöèåé ïðîèçâîäñòâà è óïðàâëåíèÿ.
9. Ñâÿçü äèñöèïëèíû “Îðãàíèçàöèÿ òðóäà” ñ äðóãèìè äèñöèïëèíàìè.

10
Òåìà 2

ÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ
È ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß ÒÐÓÄÀ
Îáúåêòèâíîé íåîáõîäèìîñòüþ îðãàíèçàöèè êîëëåêòèâíîãî ïðîèç-
âîäñòâà ÿâëÿþòñÿ ðàçäåëåíèå è êîîïåðàöèÿ òðóäà.
Ðàçäåëåíèå è êîîïåðàöèÿ òðóäà ñîñòàâëÿþò òåõíè÷åñêóþ îñíîâó
îðãàíèçàöèè òðóäà, à ðàçðàáîòêà èõ íàèáîëåå ðàöèîíàëüíûõ ôîðì —
îäíî èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ðàáîòû íà ïðåäïðèÿòèÿõ. Ñòåïåíü ðàç-
äåëåíèÿ è êîîïåðàöèè òðóäà â çíà÷èòåëüíîé ìåðå õàðàêòåðèçóåò óðî-
âåíü îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ñëåäóåò ÷åòêî ðàçãðàíè÷èâàòü ïî-
íÿòèÿ îáùåãî (â ìàñøòàáàõ îáùåñòâà), ÷àñòíîãî (â ðàìêàõ îòðàñëè) è
åäèíè÷íîãî (â ðàìêàõ îäíîãî ïðåäïðèÿòèÿ) ðàçäåëåíèÿ òðóäà. Îäíàêî
åñëè íå óñòàíîâèòü îïòèìàëüíûå ôîðìû îáúåäèíåíèÿ òðóäîâûõ óñè-
ëèé, íàðóøèòñÿ ïðîöåññ ïðîèçâîäñòâà. Ñëåäîâàòåëüíî, âàæíûì ýëå-
ìåíòîì ñèñòåìû îðãàíèçàöèè òðóäà ÿâëÿåòñÿ åãî êîîïåðàöèÿ.
Âíóòðè ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ ðàçäåëåíèå òðóäà ïðåä-
ïîëàãàåò îáîñîáëåíèå îòäåëüíûõ âèäîâ ðàáîò â ïðåäåëàõ îïðåäåëåí-
íûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé è ðàñïðåäåëåíèå ýòèõ ðàáîò ìåæäó
èñïîëíèòåëÿìè.
Òàê, â ñîçäàíèè ìàøèí è ìåõàíèçìîâ, âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè, òå-
ëåâèçîðîâ, ýêñêàâàòîðîâ, êðàíîâ, àâòîìîáèëåé îäíîâðåìåííî ó÷à-
ñòâóþò ìíîãèå òûñÿ÷è ðàáî÷èõ ðàçíûõ ïðîôåññèé è êâàëèôèêàöèé.
Îíè òðóäÿòñÿ â ðàçëè÷íûõ öåõàõ, ó÷àñòêàõ, íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ. Ñëå-
äîâàòåëüíî, ðàçäåëåíèå òðóäà âíóòðè ïðåäïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ êàê
â ïðåäåëàõ îïðåäåëåííûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé (öåõ, ó÷àñòîê,
áðèãàäà, ðàáî÷åå ìåñòî), òàê è ìåæäó îòäåëüíûìè èñïîëíèòåëÿìè.
Ãëàâíûìè ôàêòîðàìè, îïðåäåëÿþùèìè ðàçäåëåíèå ðàáîò è èõ ðàñïðå-
äåëåíèå ìåæäó îòäåëüíûìè èñïîëíèòåëÿìè, ÿâëÿþòñÿ îáúåìû ðàáîò,
óðîâåíü ìåõàíèçàöèè è àâòîìàòèçàöèè, òåõíîëîãè÷åñêàÿ îäíîðîä-
íîñòü, ñëîæíîñòü è òî÷íîñòü ðàáîò, à òàêæå âîçìîæíîñòü èõ îáîñîá-
ëåííîãî âûïîëíåíèÿ. Íà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ðàçäåëåíèå
òðóäà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî âèäàì: ôóíêöèîíàëüíîå (ïî õàðàêòåðó âû-
ïîëíÿåìîé ôóíêöèè è ó÷àñòèþ â ïðîèçâîäñòâåííîì ïðîöåññå); òåõ-
íîëîãè÷åñêîå (ïî âèäàì ðàáîò, ïðîôåññèÿì è ñïåöèàëüíîñòÿì); ïîîïå-
ðàöèîííîå (ïî îïåðàöèÿì òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà èëè ðàáî÷èì
ìåñòàì) è êâàëèôèêàöèîííîå (â çàâèñèìîñòè îò ñëîæíîñòè ðàáîò è
òðåáóåìîãî óðîâíÿ êâàëèôèêàöèè) (ñõåìà 1).
11
Ðàçäåëåíèå òðóäà
íà ïðåäïðèÿòèè ïî âèäàì

Ôóíêöèîíàëüíîå Òåõíîëîãè÷åñêîå Ïîîïåðàöèîííîå Êâàëèôèêàöèîííîå

Ñõåìà 1. Ðàçäåëåíèå òðóäà íà ïðåäïðèÿòèè

Ïðîôåññèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ çíàíèÿìè è íàâûêàìè, ïðèîáðåòåííû-


ìè ðàáîòíèêîì äëÿ âûïîëíåíèÿ îïðåäåëåííîãî âèäà ðàáîò. Â ðåçóëü-
òàòå ðàçâèòèÿ òåõíèêè è òåõíîëîãèè, ðàçðàáîòêè íîâåéøèõ ìåòîäîâ
óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûìè è òåõíîëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè íà
ïðåäïðèÿòèÿõ ïîñòîÿííî èçìåíÿþòñÿ ïåðå÷íè è ñîñòàâ ïðîôåññèé. Íà
ýòîò ïðîöåññ îñîáåííî âëèÿåò ïðèìåíåíèå àâòîìàòîâ, êîìïüþòåðíûõ
òåõíîëîãèé, ñïåöèàëüíûõ ñèñòåì ñâÿçè.
Ðàçäåëåíèå òðóäà òðåáóåò îïðåäåëåíèÿ åãî ðàöèîíàëüíûõ ýêîíî-
ìè÷åñêèõ, ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ ãðàíèö. Ðàçäåëåííûé
òðóä êàæäîãî ó÷àñòíèêà ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà ÿâëÿåòñÿ çâå-
íîì îáùåãî, êîîïåðèðîâàííîãî òðóäà. Ïðèâåäåííûå íà ñõåìå 1 âèäû
ðàçäåëåíèÿ òðóäà èñïîëüçóþòñÿ ïðè ôîðìèðîâàíèè ïåðñîíàëà ïðåä-
ïðèÿòèÿ.
Ðàçäåëåíèå òðóäà ïðåäïîëàãàåò òàêæå åãî êîîïåðàöèþ, ò. å. óñ-
òàíîâëåíèå íåîáõîäèìûõ ïðîïîðöèé ìåæäó ðàçëè÷íûìè êàòåãîðèÿ-
ìè ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ, èõ âçàèìîñâÿçü è ñîãëàñîâàííîñòü äåé-
ñòâèé â ïðîöåññå òðóäà.
Ïðåäìåòíî, ïîäåòàëüíî è òåõíîëîãè÷åñêè ñïåöèàëèçèðîâàííûå
îñíîâíûå è âñïîìîãàòåëüíûå öåõè, îòäåëû, ó÷àñòêè, áðèãàäû âçàè-
ìîñâÿçàíû ñëàæåííûì, ðèòìè÷íûì ðàáî÷èì ïðîöåññîì, ñïîñîáñòâó-
þùèì ñâîåâðåìåííîìó âûïîëíåíèþ ïëàíîâûõ çàäàíèé. Ðàáîòó â îò-
äåëàõ, ïðîèçâîäñòâåííûõ ìàñòåðñêèõ, ó÷àñòêàõ è äðóãèõ ñëóæáàõ
âûïîëíÿåò ëèáî êàæäûé îòäåëüíûé ðàáîòíèê ïî èíäèâèäóàëüíîìó çà-
äàíèþ, ëèáî êîëëåêòèâ, îáúåäèíåííûé â áðèãàäó äëÿ ñîâìåñòíîãî è
îäíîâðåìåííîãî âûïîëíåíèÿ çàäàíèÿ.
 ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà ÷àñòî íå óäàåòñÿ ïîëíîñòüþ çàãðóçèòü îò-
äåëüíîãî èñïîëíèòåëÿ òîëüêî îäíèì âèäîì ðàáîòû. Äëÿ òîãî ÷òîáû íå
äîïóñòèòü ïîòåðü âðåìåíè, íà ïðåäïðèÿòèÿõ íåðåäêî ñîâìåùàþò ñïå-
öèàëüíîñòè èëè òðóäîâûå ôóíêöèè. Ýòî ñïîñîáñòâóåò óìåíüøåíèþ ìî-
íîòîííîñòè òðóäà, ÷èñëåííîñòè ïåðñîíàëà, íàèáîëåå ðàöèîíàëüíîìó
èñïîëüçîâàíèþ ôîíäà ðàáî÷åãî âðåìåíè, ñíèæåíèþ ñåáåñòîèìîñòè
12
ïðîäóêöèè. Êðîìå òîãî, ñîâìåùåíèå òðóäîâûõ ôóíêöèé ôîðìèðóåò íî-
âûå, áîëåå èíòåðåñíûå è ìíîãîîáðàçíûå ïðîôåññèè, âñëåäñòâèå ÷åãî
óëó÷øàåòñÿ ñîäåðæàíèå è ïîâûøàåòñÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà (àä-
ìèíèñòðàòîð–ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, ñòàíî÷íèê–íàëàä÷èê–ðåìîíòíèê, âî-
äèòåëü–ãðóç÷èê–ýêñïåäèòîð, áóõãàëòåð–êàññèð è äð.).
Íàðÿäó ñ ñîâìåùåíèåì ïðîôåññèé íà ïðåäïðèÿòèÿõ ïðèìåíÿþò
òàêæå òàêóþ ôîðìó êîîïåðàöèè òðóäà, êàê ìíîãîñòàíî÷íîå (ìíîãî-
àãðåãàòíîå) îáñëóæèâàíèå, ò.å. îäíîâðåìåííîå îáñëóæèâàíèå îäíèì
ðàáî÷èì èëè ãðóïïîé íåñêîëüêèõ ñòàíêîâ (àãðåãàòîâ) ïðè âûïîëíå-
íèè âñåõ íåîáõîäèìûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ è òðóäîâûõ ðó÷íûõ îïåðà-
öèé íà êàæäîì èç íèõ è äåéñòâåííîì êîíòðîëå çà èõ ðàáîòîé.
Ìíîãîñòàíî÷íîå (ìíîãîàãðåãàòíîå) îáñëóæèâàíèå øèðîêî ïðèìå-
íÿåòñÿ íà ïðåäïðèÿòèÿõ Óêðàèíû ïðè èçãîòîâëåíèè óçëîâ, ìåõàíèç-
ìîâ àâòîìîáèëåé, òðàêòîðîâ, ýêñêàâàòîðîâ, ñàìîëåòîâ, ïðîäóêòîâ
ïèòàíèÿ, èçäåëèé òåõíè÷åñêîãî è áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ.
Íàèáîëåå ýôôåêòèâíîé ôîðìîé êîëëåêòèâíîé îðãàíèçàöèè òðóäà
ÿâëÿåòñÿ áðèãàäíàÿ. Îíà ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ñîâðåìåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, íàó÷íîé îðãàíèçàöèè òðóäà, âîçðîñøåìó îáðàçîâà-
òåëüíîìó è êóëüòóðíîìó óðîâíþ òðóäÿùèõñÿ, ïðåäîñòàâëÿåò ìàêñè-
ìàëüíûå âîçìîæíîñòè äëÿ èõ òðóäîâîé è îáùåñòâåííîé àêòèâíîñòè,
ñïîñîáñòâóåò óòâåðæäåíèþ îòíîøåíèé òîâàðèùåñêîãî ñîòðóäíè÷åñ-
òâà, âçàèìîïîìîùè è âçàèìíîé îòâåòñòâåííîñòè.
Ïåðåõîä ïðåäïðèÿòèé Óêðàèíû íà ðûíî÷íûå óñëîâèÿ õîçÿéñòâî-
âàíèÿ íåðàçðûâíî ñâÿçàí ñ âíåäðåíèåì ïðîãðåññèâíûõ ôîðì è ìå-
òîäîâ îðãàíèçàöèè òðóäà. Â ýòîé ñâÿçè ðåøåíèþ ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïðîáëåì íà ïðåäïðèÿòèÿõ áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü òàêèå ôîðìû îðãàíè-
çàöèè òðóäà, êàê ñîâìåùåíèå ïðîôåññèé, ðàñøèðåíèå çîí îáñëóæèâà-
íèÿ, óâåëè÷åíèå îáúåìîâ âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, âíåäðåíèå ìíîãîñòà-
íî÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ, ñîçäàíèå áðèãàä è äð.

Âîïðîñû äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ


1. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ è òåõíè÷åñêàÿ ñóùíîñòü, à òàêæå çíà÷åíèå
ðàçäåëåíèÿ è êîîïåðàöèè òðóäà íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ ýêîíî-
ìèêè Óêðàèíû.
2. Âèäû ðàçäåëåíèÿ òðóäà.
3. Òåõíîëîãè÷åñêèå è îðãàíèçàöèîííûå ãðàíèöû ðàçäåëåíèÿ òðóäà.
4. Ñóùíîñòü è çíà÷åíèå êîîïåðàöèè òðóäà.
5. Âèäû êîîïåðàöèè òðóäà.
6. Âçàèìîñâÿçü ðàçäåëåíèÿ è êîîïåðàöèè òðóäà.

13
Òåìà 3

ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÀß ÔÎÐÌÀ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÒÐÓÄÀ.
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÈÏÛ
ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÊÎËËÅÊÒÈÂÎÂ
Êîëëåêòèâíàÿ ôîðìà îðãàíèçàöèè òðóäà õàðàêòåðèçóåòñÿ îáúåäè-
íåíèåì ðàáîòíèêîâ äëÿ ïëàíîìåðíîãî è ñîâìåñòíîãî ó÷àñòèÿ â îäíîì
èëè ðàçíûõ, íî âçàèìîñâÿçàííûõ ïðîöåññàõ òðóäà. Èñòîðè÷åñêèé îïûò
ðàçâèòèÿ îðãàíèçàöèè òðóäà ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ÷åì â áîëü-
øåé ìåðå äèôôåðåíöèðîâàí ïðîöåññ òðóäà ïî âèäàì è èñïîëíèòåëÿì,
òåì áîëüøå îí íóæäàåòñÿ â êîîïåðàöèè äëÿ âûïîëíåíèÿ îáùåé çàäà÷è
ëþáîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî èëè ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà, íàïðàâ-
ëåííîãî íà èçãîòîâëåíèå òîâàðîâ èëè ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã.
Ðàçäåëåííûé òðóä ïðåäïîëàãàåò ñïåöèàëèçàöèþ îòäåëüíûõ èñïîë-
íèòåëåé äëÿ âûïîëíåíèÿ îïðåäåëåííîé ÷àñòè ñîâìåñòíûõ ðàáîò, êîòî-
ðóþ íåâîçìîæíî îñóùåñòâèòü áåç ÷åòêîé ñîãëàñîâàííîñòè äåéñòâèé îò-
äåëüíûõ ðàáîòíèêîâ èëè ãðóïï, ò. å. áåç êîîïåðàöèè òðóäà.
Òàêèì îáðàçîì, êîëëåêòèâíûé òðóä ìîæíî ñ÷èòàòü âñåîáùåé ôîð-
ìîé îðãàíèçàöèè òðóäà, íàïðàâëåííîé íà óâåëè÷åíèå åãî ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè.
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ áðèãàäà — ïåðâè÷íîå çâåíî â ñèñòåìå óïðàâ-
ëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì. Ýòî ôîðìà íåïîñðåäñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ
(êîîïåðàöèè) òðóäà ãðóïïû ðàáîòíèêîâ, âûïîëíÿþùèõ îäíî ïðîèç-
âîäñòâåííîå çàäàíèå è íåñóùèõ êîëëåêòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ðå-
çóëüòàòû ðàáîòû. Îñíîâîé âîçíèêíîâåíèÿ áðèãàäû ÿâëÿþòñÿ îð-
ãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèå ôàêòîðû ïðîèçâîäñòâà. Ïåðâîíà÷àëüíî
áðèãàäû ñîçäàâàëèñü íà òåõ ïðåäïðèÿòèÿõ è ó÷àñòêàõ, ãäå ïðîèçâîä-
ñòâåííûå óñëîâèÿ òðåáîâàëè ãðóïïîâîé (êîëëåêòèâíîé) ôîðìû îðãà-
íèçàöèè òðóäà è ãäå áðèãàäíàÿ ôîðìà ÿâëÿëàñü åäèíñòâåííî âîçìîæ-
íîé. Íàïðèìåð, ïðè âûïîëíåíèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàáîò, â ãîð-
íîäîáûâàþùåé, ìåòàëëóðãè÷åñêîé, ëåãêîé, ïèùåâîé, õèìè÷åñêîé,
ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòÿõ, â ìàøèíîñòðîåíèè ïðè îðãàíèçàöèè ìåõà-
íèçèðîâàííûõ ïîòî÷íûõ ëèíèé.  áðèãàäû îáúåäèíÿëèñü äî 80 % ðà-
áî÷èõ, ñïåöèàëèñòîâ, óïðàâëåí÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ. Îäíèì èç ãëàâíûõ
ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè áðèãàäíîé ôîðìû îðãàíèçàöèè òðóäà ÿâ-
14
ëÿåòñÿ ïîâûøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà. Ýôôåêòèâíîñòü òðóäà
â áðèãàäàõ õàðàêòåðèçóåòñÿ óðîâíåì êâàëèôèêàöèè è ñïîñîáíîñòÿìè
ðàáîòíèêîâ âûïîëíÿòü ðàçëè÷íûå ïî õàðàêòåðó ðàáîòû, ïîâûøåíè-
åì ñëîæíîñòè òðóäà è ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà âñåõ ñïåöèàëè-
ñòîâ. Îáû÷íî â áðèãàäàõ óêðåïëÿåòñÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ è òðóäîâàÿ
äèñöèïëèíà, ðàöèîíàëüíåå èñïîëüçóåòñÿ ðàáî÷åå âðåìÿ, ñíèæàåòñÿ òå-
êó÷åñòü êàäðîâ, ó ðàáîòíèêîâ ïîÿâëÿåòñÿ æåëàíèå îâëàäåòü íåñêîëü-
êèìè ïðîôåññèÿìè.
Äëÿ òîãî ÷òîáû áðèãàäû ñòàëè ïåðâè÷íûìè çâåíüÿìè â ñèñòåìå
óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì, âàæíî óìåòü ïðàâèëüíî âûáðàòü èõ âèä,
à òàêæå ïðîôåññèîíàëüíî-êâàëèôèêàöèîííûé è ÷èñëåííûé ñîñòàâ.
Áðèãàäû ìîãóò áûòü ñïåöèàëèçèðîâàííûìè, ñîñòîÿùèìè èç ðàáî÷èõ
îäíîé ïðîôåññèè, êîòîðûå âûïîëíÿþò òåõíîëîãè÷åñêè îäíîðîäíûå
ðàáîòû, èëè êîìïëåêñíûìè, ñîñòîÿùèìè èç ðàáî÷èõ ðàçëè÷íûõ ïðî-
ôåññèé, êîòîðûå âûïîëíÿþò òåõíîëîãè÷åñêè ðàçíîðîäíûå, íî âçàè-
ìîñâÿçàííûå ðàáîòû.
Ïðèìåðíàÿ êëàññèôèêàöèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ áðèãàä ïîêàçàíà
íà ñõåìå 2.

Ïðîèçâîäñòâåííûå Ñóòî÷íûå
Ñìåííûå
áðèãàäû (ñêâîçíûå)

Ñïåöèàëèçèðîâàííûå Êîìïëåêñíûå

Îáúåäèíÿ- Îáúåäèíÿ- Âûïîëíÿ- Âûïîëíÿþùèå Âûïîëíÿ- Âûïîëíÿ-


þùèå ðàáî÷èõ þùèå ðàáî÷èõ þùèå ÷àñòü âñå îïåðàöèè þùèå âñïî- þùèå îñíîâíûå
îäíîé ïðîôåñ- îäíîðîäíûõ îñíîâíîãî îñíîâíîãî ìîãàòåëüíûå è âñïîìîãà-
ñèè ïðîôåññèé ïðîöåññà ïðîöåññà ðàáîòû òåëüíûå ðàáîòû

Îáúåäèíÿ- Îáúåäèíÿ-
Ñ ïîëíûì Ñ ÷àñòè÷íûì Ñ ïîëíîé
þùèå ðàáî÷èõ þùèå ðàáî÷èõ
ðàçäåëåíèåì ðàçäåëåíèåì âçàèìîçàìå-
îäíîé êâàëè- ðàçíûõ êâàëè-
òðóäà òðóäà íÿåìîñòüþ
ôèêàöèè ôèêàöèé

Ñõåìà 2. Êëàññèôèêàöèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ áðèãàä


15
Êàê ñëåäóåò èç ñõåìû 2, êîìïëåêñíûå áðèãàäû ìîãóò âûïîëíÿòü
÷àñòü îñíîâíîãî ïðîöåññà, âñå åãî îïåðàöèè, òîëüêî âñïîìîãàòåëüíûå
ðàáîòû èëè îñíîâíûå è âñïîìîãàòåëüíûå.
Êîìïëåêñíûå áðèãàäû ðàçëè÷àþòñÿ ñòåïåíüþ ðàçäåëåíèÿ òðóäà.
Òàê, ñóùåñòâóþò áðèãàäû ñ ÷àñòè÷íûì èëè ïîëíûì ðàçäåëåíèåì òðó-
äà, à òàêæå ñ ïîëíîé âçàèìîçàìåíÿåìîñòüþ ðàáîòíèêîâ. Ñòåïåíü ðàç-
äåëåíèÿ òðóäà â êîìïëåêñíûõ áðèãàäàõ óñòàíàâëèâàþò èñõîäÿ èç íàè-
áîëåå ïîëíîãî è ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè êàæ-
äîãî ÷ëåíà áðèãàäû. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè òðóäà â
áðèãàäå òðåáóåò äîñòèæåíèÿ îïòèìàëüíîãî ñî÷åòàíèÿ ïðèíöèïà ðàçäå-
ëåíèÿ òðóäà ñî âçàèìîçàìåíÿåìîñòüþ ñïåöèàëèñòîâ. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
âîçìîæíîñòè âçàèìîçàìåíÿåìîñòè è ñîâìåùåíèÿ ïðîôåññèé êàæäûé
ðàáîòíèê êîìïëåêñíîé áðèãàäû, êàê ïðàâèëî, äîëæåí óìåòü âûïîë-
íÿòü ðàáîòû ïî îäíîé èëè íåñêîëüêèì ñìåæíûì ïðîôåññèÿì.
Êàê ïðèìåð íà ðèñ. Ï1 ïðåäñòàâëåíà êîìïëåêñíàÿ áðèãàäà ñëåñà-
ðåé-ðåìîíòíèêîâ àâòîìîáèëåé òåõöåíòðà “Ðîëüô”. Òðóä ðåìîíòíèêîâ
çäåñü îðãàíèçîâàí òàê, ÷òî êàæäûé ÷ëåí áðèãàäû ìîæåò âûïîëíÿòü ëþ-
áóþ èç ÷åòûðåõ îïåðàöèé ïðîöåññà ðåìîíòà.
Êîìïëåêñíûå áðèãàäû ðàñïîëàãàþò áîëüøèìè âîçìîæíîñòÿìè äëÿ
îõâàòà ïîëíîãî öèêëà ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè èëè îáåñïå÷åíèÿ âû-
ïóñêà îïðåäåëåííîé ÷àñòè êîíå÷íîãî ïðîäóêòà, ÷òî óñèëèâàåò óäîâ-
ëåòâîðåííîñòü ðàáî÷èõ ðåçóëüòàòàìè ñâîåãî òðóäà è ïîâûøàåò èõ îò-
âåòñòâåííîñòü çà êà÷åñòâî ðàáîòû. Çäåñü âîçìîæíî øèðîêîå ïðèìåíå-
íèå íîðì âûðàáîòêè (íîðìèðîâàííûõ çàäàíèé), ÷òî ïîçâîëÿåò áîëåå
ïîëíî îñóùåñòâèòü ïðèíöèï îïëàòû òðóäà ñ ó÷åòîì êà÷åñòâà âûïîë-
íåíèÿ ðàáîò, ñîêðàòèòü âíóòðèñìåííûå ïîòåðè ðàáî÷åãî âðåìåíè,
ñîçäàòü îáúåêòèâíûå óñëîâèÿ äëÿ îâëàäåíèÿ ñìåæíûìè ïðîôåññèÿìè.
Ýòî â êîíå÷íîì ñ÷åòå äåëàåò òðóä áîëåå ñîäåðæàòåëüíûì è ïðèâëåêà-
òåëüíûì.
Ñïåöèàëèçèðîâàííûå áðèãàäû íàèáîëåå öåëåñîîáðàçíû â ïðîèçâîä-
ñòâàõ ñ ÷àñòè÷íîé ìåõàíèçàöèåé òðóäà, íà ðàáîòàõ, â êîòîðûõ îáåñ-
ïå÷èâàåòñÿ äîñòàòî÷íàÿ çàãðóçêà ðàáîòíèêîâ ïî óçêîé ñïåöèàëèçàöèè,
íàïðèìåð íà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîòàõ, âûïîëíÿåìûõ âðó÷-
íóþ, ïðè îáñëóæèâàíèè ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷. Â ìàøèíîñòðîåíèè
ñïåöèàëèçèðîâàííûìè ÿâëÿþòñÿ áðèãàäû íàëàä÷èêîâ, îáñëóæèâàþ-
ùèå ïîòî÷íûå è àâòîìàòè÷åñêèå ëèíèè, áðèãàäû ðåìîíòíèêîâ è íàëàä-
÷èêîâ êîìïüþòåðîâ, áðèãàäû êîíñòðóêòîðîâ, áðèãàäû ðåêëàìíûõ
àãåíòîâ è äð.
Êàê êîìïëåêñíûå, òàê è ñïåöèàëèçèðîâàííûå áðèãàäû ìîãóò áûòü
ñìåííûìè è ñóòî÷íûìè (ñêâîçíûìè).
16
Ñìåííûå áðèãàäû öåëåñîîáðàçíû, åñëè ïðîèçâîäñòâåííûé öèêë ðà-
âåí ñìåííîìó ðàáî÷åìó âðåìåíè èëè ìåíüøå åãî è åñëè íåò íåîáõîäè-
ìîñòè ñîçäàâàòü îïðåäåëåííûé çàäåë äëÿ ñëåäóþùåé ñìåíû. Îäíàêî
òàêèå óñëîâèÿ ïðîèçâîäñòâà âñòðå÷àþòñÿ ðåäêî, ïîýòîìó öåëåñîîáðàç-
íî ñîçäàâàòü ñóòî÷íûå (ñêâîçíûå) áðèãàäû, ÷ëåíû êîòîðûõ ðàáîòàþò
â ðàçíûõ ñìåíàõ, íî âûïîëíÿþò îáùåå çàäàíèå (áðèãàäû íàëàä÷èêîâ
ÏÊ, ðåìîíòíèêîâ è äð.).
 ñóòî÷íûõ (ñêâîçíûõ) áðèãàäàõ ïîâûøàåòñÿ îòâåòñòâåííîñòü
êàæäîãî ðàáîòíèêà çà êîëëåêòèâíûå ðåçóëüòàòû ðàáîòû, à òàêæå ìà-
òåðèàëüíàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü â äîñòèæåíèè âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé
òðóäà âñåìè ñìåííûìè çâåíüÿìè íà çàäàííîì ó÷àñòêå ïðîèçâîäñòâà.
Îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî â ñóòî÷íûõ áðèãàäàõ ëó÷øå èñïîëüçóþòñÿ ðà-
áî÷åå âðåìÿ è îáîðóäîâàíèå, ñîçäàåòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü â ïåðå-
äà÷å ðàáî÷åãî ìåñòà ñìåíùèêó “íà õîäó”, ñîêðàùàþòñÿ çàòðàòû âðå-
ìåíè íà ïîäãîòîâêó ðàáî÷åãî ìåñòà (íàïðèìåð, áðèãàäû êîíñòðóêòî-
ðîâ, ðåêëàìíûõ àãåíòîâ, ðåìîíòíèêîâ).
Ðàáîòà ïðîèçâîäñòâåííûõ áðèãàä ìîæåò áûòü óñïåøíîé ïðè ñîáëþ-
äåíèè óñòàíîâëåííûõ ïðèíöèïîâ èõ êîìïëåêòîâàíèÿ, ïðè ÷åòêîé ñèñ-
òåìå ïëàíèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ çàäàíèé, ó÷åòå ðåçóëüòàòîâ òðó-
äà áðèãàä è îðãàíèçàöèè åãî îïëàòû.
Ïðè ïîäáîðå ÷ëåíîâ áðèãàäû íåîáõîäèìî ñòðîãî ïðèäåðæèâàòü-
ñÿ ðàñ÷åòíîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, à òàêæå ñîîòâåòñòâèÿ ñðåäíå-
ãî ðàçðÿäà ðàáî÷èõ è êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ ñðåäíåìó ðàçðÿäó
è êâàëèôèêàöèè âûïîëíÿåìûõ ðàáîò. Íà êàæäîì ó÷àñòêå ïðîèçâîä-
ñòâà êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ áðèãàä îïðåäåëÿþò èñõîäÿ èç ñïåöèôè-
êè îðãàíèçàöèè è òèïà ïðîèçâîäñòâà ïðåäïðèÿòèÿ. Îïëàòó òðóäà îñó-
ùåñòâëÿþò â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè òàðèôíûìè ñòàâêàìè, îê-
ëàäàìè, íîðìàìè òðóäà, ñäåëüíûìè ðàñöåíêàìè è ïîëîæåíèÿìè îá
îïëàòå òðóäà è ïðåìèðîâàíèè.
Ïðè îïðåäåëåíèè ñîñòàâà è ÷èñëåííîñòè áðèãàä ïî ïðîôåññèÿì è
êâàëèôèêàöèè ïîëüçóþòñÿ òàðèôíî-êâàëèôèêàöèîííûìè ñïðàâî÷íè-
êàìè, ó÷èòûâàþò ïëàíîâûé îáúåì ðàáîò, êîòîðûé äîëæåí áûòü âû-
ïîëíåí êîëëåêòèâîì çà ñìåíó, ñóòêè, ìåñÿö, à òàêæå ñëîæíîñòü îáîðó-
äîâàíèÿ, õàðàêòåð è ñîäåðæàíèå ïðåäñòîÿùåé ðàáîòû. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ñ ïîÿâëåíèåì ïðåäïðèÿòèé ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà îïëàòà
òðóäà êîëëåêòèâíîãî îáúåäèíåíèÿ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà äîãîâîð-
íûõ óñëîâèÿõ, ÷òî íå âñåãäà îïðàâäàíî.
Ïðàêòèêà ïîêàçàëà, ÷òî ñîçäàíèå áðèãàä â äåéñòâóþùåì ïðîèçâîä-
ñòâå — ïðîöåññ ñëîæíûé, îõâàòûâàþùèé áîëüøîé êðóã âîïðîñîâ:
17
ïîäãîòîâêó ïðîèçâîäñòâà, åãî ñïåöèàëèçàöèþ, ñîâåðøåíñòâîâàíèå
òåõíîëîãèè, ðàçðàáîòêó è ðàñ÷åò íîðì è íîðìàòèâîâ, ïëàíîâ ïðîèç-
âîäñòâà, ó÷åòà è îò÷åòíîñòè. Íåîáõîäèìî òàêæå ó÷èòûâàòü ñîöè-
àëüíûå è ïñèõîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû, çàâèñÿùèå îò ïðîôåññèîíàëüíî-
êâàëèôèêàöèîííîãî è äåìîãðàôè÷åñêîãî (ïîëîâîçðàñòíîãî) ñîñòàâà
ðàáîòíèêîâ, ìåñòîíàõîæäåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ è ò. ï. ×åì îñíîâàòåëü-
íåå âûïîëíåíà ïîäãîòîâèòåëüíàÿ ðàáîòà, ó÷èòûâàþùàÿ ñïåöèôèêó
ïðîèçâîäñòâà, òåì âûøå ýôôåêòèâíîñòü áðèãàäíîãî òðóäà.
Ïëàíîìåðíàÿ ðàáîòà ïðåäïðèÿòèÿ, îáúåäèíåíèå è ñîãëàñîâàíèå ñî-
âìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè åãî ó÷àñòíèêîâ ìîãóò áûòü äîñòèãíóòû ëèøü
íà îñíîâå ðàçðàáîòêè è ïðèìåíåíèÿ ðàöèîíàëüíûõ ôîðì êîîïåðèðî-
âàííûõ ñâÿçåé è êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêîâ, ïðåäñòàâëÿ-
þùèõ òðóäîâîé êîëëåêòèâ.
Òðóäîâîé êîëëåêòè⠗ ýòî îáúåäèíåíèå âñåõ ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå
òðóäÿòñÿ íà îäíîì ïðåäïðèÿòèè. Â ñîñòàâå åäèíîãî òðóäîâîãî êîëëåê-
òèâà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòðóêòóðîé ïðåäïðèÿòèÿ äåéñòâóþò êîëëåêòè-
âû öåõîâ, îòäåëîâ, ñåêòîðîâ, ó÷àñòêîâ, áðèãàä è äðóãèõ ïîäðàçäåëå-
íèé.
Òàêèì îáðàçîì, ïîä îðãàíèçàöèåé òðóäà òðóäîâîãî êîëëåêòèâà
ñëåäóåò ïîíèìàòü òàêóþ îðãàíèçàöèþ, â îñíîâå êîòîðîé ëåæàò ðàçäå-
ëåíèå è êîîïåðàöèÿ òðóäà.
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ïðåäïðèÿòèÿ ïðîåêòèðóåòñÿ òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû îíà ìîãëà îòâå÷àòü íàó÷íûì ïðèíöèïàì ðàöèîíàëü-
íîé îðãàíèçàöèè è óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì, îáåñïå÷èâàòü âûñîêóþ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà è êà÷åñòâî ïðîäóêöèè.
Ðåôîðìèðîâàíèå ýêîíîìèêè Óêðàèíû, ïåðåõîä íà íîâûå ôîðìû õî-
çÿéñòâîâàíèÿ íåâîçìîæíû áåç èñïîëüçîâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ òâîð÷åñêî-
ãî òðóäà ñïåöèàëèñòîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ îðãàíèçàöèé, êîòî-
ðûå îáÿçàíû ñâîåâðåìåííî ó÷èòûâàòü èçìåíÿþùóþñÿ õîçÿéñòâåííóþ
îáñòàíîâêó, ìàíåâðèðîâàòü ðåñóðñàìè, àäàïòèðîâàòü ïðîèçâîäñòâî ê
íîâûì ìåòîäàì è ôîðìàì åãî îðãàíèçàöèè, ò. å. îïåðàòèâíî ðàçðàáà-
òûâàòü ìåòîäèêè è íîðìàòèâû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïðåä-
ïðèÿòèé, ïåðåøåäøèõ íà ðûíî÷íûå óñëîâèÿ õîçÿéñòâîâàíèÿ. Òâîð÷åñ-
êèå êîëëåêòèâû òàêèõ îðãàíèçàöèé íà îñíîâå äîñòèæåíèé ñîâðåìåí-
íîé íàóêè, ïåðåäîâîãî ïðîìûøëåííîãî îïûòà, çíàíèÿ íàöèîíàëüíûõ
îñîáåííîñòåé, ðåçóëüòàòîâ îòå÷åñòâåííûõ èññëåäîâàíèé ðàçðàáàòûâà-
þò äëÿ ïðåäïðèÿòèé (êàê äëÿ îòðàñëè â öåëîì, òàê è äëÿ îòäåëüíûõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ ñòðóêòóð) ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ïîñòðîå-
íèþ ðàöèîíàëüíûõ ñòðóêòóð óïðàâëåíèÿ êîëëåêòèâàìè â ñîîòâåòñòâèè
18
ñ õàðàêòåðîì è òèïîì ïðîèçâîäñòâà, îïðåäåëÿþò ôóíêöèè, ïðàâà, îáÿ-
çàííîñòè è îòâåòñòâåííîñòü öåõîâ, ñëóæá, îòäåëîâ, êàæäîãî ðàáîòíè-
êà ïóòåì ðàçðàáîòêè äîëæíîñòíûõ ïîëîæåíèé è èíñòðóêöèé. Â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ñîçäàíèþ êîëëåêòèâíûõ
ôîðì òðóäà, ñîâìåùåíèþ òðóäîâûõ ôóíêöèé, óëó÷øåíèþ óñëîâèé òðó-
äà, ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äåëîïðîèçâîäñòâà, ïîëó÷åíèÿ, îáðàáîòêè è ïå-
ðåäà÷è èíôîðìàöèè, ïîâñåìåñòíîìó èñïîëüçîâàíèþ âû÷èñëèòåëüíîé
òåõíèêè è ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ ñâÿçè êàê âíóòðè ïðîèçâîäñòâåííûõ
ñòðóêòóð, òàê è âíå èõ âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ äåëîâûìè ïàðòíåðàìè.
Èñïîëüçîâàíèå â ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòå òàêèõ ìåòîäè÷åñêèõ óêà-
çàíèé, òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ ðàñ÷åòîâ îñâîáîæäàåò ïðåäïðèÿòèÿ îò
âûïîëíåíèÿ íåñâîéñòâåííîé èì ðàáîòû. Îïûò ïîêàçàë, ÷òî íà ïðåä-
ïðèÿòèÿõ íåâûãîäíî ñîçäàâàòü ñâîè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ïîä-
ðàçäåëåíèÿ, ïîñêîëüêó ýòî òðåáóåò äîïîëíèòåëüíûõ ìàòåðèàëüíûõ è
òðóäîâûõ çàòðàò. Íàìíîãî ýôôåêòèâíåå ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè ñïå-
öèàëèçèðîâàííûõ ñîâðåìåííûõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ, èíôîðìà-
öèîííûõ, êîíñàëòèíãîâûõ îðãàíèçàöèé, óêîìïëåêòîâàííûõ âûñîêî-
êâàëèôèöèðîâàííûìè ñïåöèàëèñòàìè.
Òàê æå, êàê è íà ïðåäïðèÿòèÿõ, â ýòèõ îðãàíèçàöèÿõ èç ÷èñëà òâîð-
÷åñêèõ ñîòðóäíèêîâ ñîçäàþòñÿ âðåìåííûå èëè ïîñòîÿííûå êîëëåêòè-
âû (áðèãàäû) äëÿ ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèé ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâ-
ëåíèÿì. Îíè ìîãóò áûòü ñïåöèàëèçèðîâàííûìè è êîìïëåêñíûìè. Â èõ
ñîñòàâ âõîäÿò ýêîíîìèñòû, òåõíîëîãè, ìàðêåòîëîãè, ìåíåäæåðû, îá-
ðàáîò÷èêè èíôîðìàöèîííûõ ïîòîêîâ, îïåðàòîðû è íàëàä÷èêè ÏÊ,
ñâÿçèñòû è äð.
Èòàê, êîëëåêòèâíàÿ îðãàíèçàöèÿ òðóäà â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ
âåñüìà àêòóàëüíà è ñïîñîáíà íàèëó÷øèì îáðàçîì ñîåäèíèòü íàóêó,
òåõíèêó è ëþäåé â åäèíîì ïðîèçâîäñòâåííîì ïðîöåññå, îáåñïå÷èòü íå-
ïðåðûâíîå ïîâûøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà. Òàêàÿ îðãàíèçàöèÿ
òðóäà ñîçäàåò áîëüøèå âîçìîæíîñòè äëÿ òðóäîâîé àêòèâíîñòè ðàáîò-
íèêîâ, óòâåðæäàåò â òðóäîâûõ êîëëåêòèâàõ ÷óâñòâî òîâàðèùåñòâà,
âçàèìîïîìîùè, îòâåòñòâåííîñòè, äîáðîñîâåñòíîãî îòíîøåíèÿ ê òðó-
äó è äðóã ê äðóãó.

Âîïðîñû äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ


1. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå çíà÷åíèå êîëëåêòèâíîé ôîðìû îðãàíèçàöèè
òðóäà.
2. Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå àñïåêòû îðãàíèçàöèè êîëëåêòèâíîãî òðóäà.
3. Âçàèìîñâÿçü ðàçäåëåíèÿ è êîîïåðàöèè òðóäà.
19
4. Ñóùíîñòü ïîíÿòèÿ “áðèãàäà”. Ðàçíîâèäíîñòè áðèãàä.
5. Ïðåèìóùåñòâà êîìïëåêñíûõ áðèãàä.
6. Ïðåèìóùåñòâà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ áðèãàä.
7. Ðîëü íàóêè â ðàçâèòèè îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è îáåñïå÷åíèè âû-
ñîêîãî êà÷åñòâà æèçíè.
8. Ñóùíîñòü è çíà÷åíèå ðàáîò, âûïîëíÿåìûõ òâîð÷åñêèìè ðàáîòíèêàìè
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ, èíôîðìàöèîííûõ è êîíñàëòèíãîâûõ îðãà-
íèçàöèé.
9. Ôîðìû êîëëåêòèâíîé îðãàíèçàöèè òâîð÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ.

20
Òåìà 4

ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÏÐÎÖÅÑÑ
ÊÀÊ ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÎÁÚÅÊÒ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÒÐÓÄÀ
Íåçàâèñèìî îò ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû îñíîâîé ëþáîãî
ïðîèçâîäñòâà ÿâëÿåòñÿ òðóäîâîé ïðîöåññ, åãî ñîîòâåòñòâóþùàÿ îðãà-
íèçàöèÿ. Ðàáîòíèê, âûïîëíÿÿ òðóäîâûå äåéñòâèÿ, èçìåíÿåò ôîðìó,
ðàçìåðû, ñâîéñòâà ïðåäìåòîâ òðóäà, óïðàâëÿåò îðóäèÿìè ïðîèçâîä-
ñòâà, êîíòðîëèðóåò õîä ïðîèçâîäñòâà è ò. ï. Ñîâîêóïíîñòü äåéñòâèé
èñïîëíèòåëåé è ñîñòàâëÿåò òðóäîâîé ïðîöåññ. Îðãàíèçàöèÿ òðóäîâûõ
ïðîöåññîâ íàïðàâëåíà íà îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâåííîãî âûïîëíåíèÿ
ïðîèçâîäñòâåííûõ îïåðàöèé ñ ìèíèìàëüíûìè çàòðàòàìè ðàáî÷åãî
âðåìåíè, ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ è áåçîïàñíûõ óñëîâèé òðóäà ðà-
áîòíèêîâ, ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå îáîðóäîâàíèÿ, îðãàíèçàöèîí-
íîé è òåõíîëîãè÷åñêîé îñíàñòêè.
Ïðîöåññ òðóäà âêëþ÷àåò òðè ýëåìåíòà: íåïîñðåäñòâåííî òðóä,
ñðåäñòâà òðóäà è ïðåäìåòû òðóäà. Ñîäåðæàíèå è ñòðóêòóðà òðóäî-
âîãî ïðîöåññà çàâèñÿò îò ïðîèçâîäñòâåííîãî çàäàíèÿ, ïðèìåíÿåìîé
òåõíîëîãèè (öåëåñîîáðàçíîå èçìåíåíèå ôîðìû, ðàçìåðîâ, ñîñòîÿíèÿ,
ñòðóêòóðû ïðåäìåòà òðóäà), èñïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëüíûõ è òåõíè÷åñ-
êèõ ñðåäñòâ. Âñå âèäû òåõíîëîãè÷åñêèõ, îðãàíèçàöèîííûõ è óïðàâ-
ëåí÷åñêèõ ïðîöåññîâ íà ïðåäïðèÿòèè ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì òðóäà åãî
ðàáîòíèêîâ.
 çàâèñèìîñòè îò ñïåöèàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâà, ñîäåðæàíèÿ è îðãà-
íèçàöèè òðóäà òðóäîâûå ïðîöåññû êëàññèôèöèðóþòñÿ ïî ôóíêöèîíàëü-
íîìó ïðèçíàêó (òàáë. 1).
Òàêèì îáðàçîì, õàðàêòåð ïðåäìåòà è ïðîäóêòà òðóäà, âûïîëíÿå-
ìûå ôóíêöèè, à òàêæå ó÷àñòèå ðàáîòíèêîâ â âîçäåéñòâèè íà ïðåäìåò
òðóäà (óðîâåíü ìåõàíèçàöèè òðóäà) ðàñêðûâàþò ñóùíîñòü òðóäîâûõ
ïðîöåññîâ.
Ïî õàðàêòåðó ïðåäìåòà è ïðîäóêòà òðóäà òðóäîâûå ïðîöåññû
ðàçäåëÿþòñÿ íà âåùåñòâåííî-ýíåðãåòè÷åñêèå (õàðàêòåðíû äëÿ ðàáî-
÷èõ) è èíôîðìàöèîííûå (õàðàêòåðíû äëÿ ñïåöèàëèñòîâ).
Ïðåäìåòîì è ïðîäóêòîì òðóäà ðàáî÷èõ ÿâëÿþòñÿ ñûðüå, ìàòåðèà-
ëû, ïîëóôàáðèêàòû, äåòàëè, óçëû, ìåõàíèçìû ìàøèí è ïðî÷åå, à òàêæå
21
âñå âèäû ýíåðãèè. Äëÿ ñïåöèàëèñòîâ è ïðåäìåò, è ïðîäóêò òðóäîâîãî
ïðîöåññà ñîñòàâëÿåò èíôîðìàöèÿ (ýêîíîìè÷åñêàÿ, òåõíîëîãè÷åñêàÿ,
ñïåöèàëüíàÿ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ, èíòåëëåêòóàëüíàÿ è ò. ï.).
Òàáëèöà 1
Êëàññèôèêàöèÿ òðóäîâûõ ïðîöåññîâ ïî ôóíêöèîíàëüíîìó ïðèçíàêó
Ïðèçíàê êëàññèôèêàöèè Ïðîöåññû
Õàðàêòåð ïðåäìåòà è ïðîäóêòà Âåùåñòâåííî-ýíåðãåòè÷åñêèå òðó-
òðóäà äîâûå ïðîöåññû ðàáî÷èõ. Èíôîð-
ìàöèîííûå òðóäîâûå ïðîöåññû ñïå-
öèàëèñòîâ
Âûïîëíÿåìûå ôóíêöèè Òðóäîâûå ïðîöåññû ðàáî÷èõ, çàíÿ-
òûõ âûïóñêîì ïðîäóêöèè îñíîâíûõ
öåõîâ (ïðîèçâîäñòâ); âûïóñêîì ïðî-
äóêöèè âñïîìîãàòåëüíûõ öåõîâ (ïðî-
èçâîäñòâ); îáñëóæèâàíèåì îáîðóäî-
âàíèÿ è ðàáî÷èõ ìåñò â îñíîâíûõ è
âñïîìîãàòåëüíûõ öåõàõ (ïðîèçâîäñò-
âàõ)
Òðóäîâûå ïðîöåññû ñïåöèàëèñòîâ:
• ðóêîâîäèòåëåé;
• ìàðêåòîëîãîâ;
• òåõíè÷åñêèõ èñïîëíèòåëåé è äð.
Ó÷àñòèå ðàáîòíèêîâ â âîçäåéñò- • ðó÷íûå;
âèè íà ïðåäìåò òðóäà (óðîâåíü ìå- • ìàøèííî-ðó÷íûå;
õàíèçàöèè òðóäà) • ìàøèííûå;
• àâòîìàòèçèðîâàííûå

Äèôôåðåíöèàöèÿ òðóäîâûõ ïðîöåññîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåò-


ñòâèè ñ ôóíêöèîíàëüíûìè îáÿçàííîñòÿìè ðàáîòíèêîâ. Òàê, ê ôóíê-
öèÿì ðàáî÷èõ îòíîñÿòñÿ âûïóñê ïðîäóêöèè â îñíîâíûõ è âñïîìîãà-
òåëüíûõ öåõàõ, ó÷àñòêàõ, îáñëóæèâàíèå îáîðóäîâàíèÿ è ðàáî÷èõ
ìåñò.  ôóíêöèè ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ âõîäèò ïîëó÷åíèå, îá-
ðàáîòêà è ïåðåäà÷à èíôîðìàöèè, îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ è
òðóäîâûõ ïðîöåññîâ, íàó÷íî-èíôîðìàöèîííûå ðàçðàáîòêè, ïðèíÿòèå
óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, íàïðàâëåííûõ íà ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó
ïðåäïðèÿòèÿ.
Ïî ñòåïåíè ó÷àñòèÿ ðàáîòíèêîâ â âîçäåéñòâèè íà ïðåäìåò òðó-
äà ðàçëè÷àþò òàêèå òðóäîâûå ïðîöåññû:
• ðó÷íûå — âîçäåéñòâèå íà ïðåäìåò òðóäà îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç äî-
ïîëíèòåëüíûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè èëè ñ ïîìîùüþ ðó÷íîãî èíñòðó-
ìåíòà (ðó÷íàÿ ïèëà, ïîêðàñî÷íûå êèñòè, ìîëîòîê, îòâåðòêà);
22
• ìàøèííî-ðó÷íûå — âîçäåéñòâèå íà ïðåäìåò òðóäà îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîìîùüþ ìåõàíèçìîâ, ñòàíêîâ, ìàøèí è ñ ïðèìå-
íåíèåì ðó÷íûõ ðàáîò (óñòàíîâêà è èçâëå÷åíèå ìàòåðèàëîâ, çàãîòîâîê,
äåòàëåé, èíñòðóìåíòîâ). Íàïðèìåð, ðàáîòà íà óíèâåðñàëüíûõ øòàì-
ïîâî÷íûõ àãðåãàòàõ, òåêñòèëüíûõ, ìåòàëëîðåæóùèõ ñòàíêàõ è ò. ï.;
• ìàøèííûå — èçìåíåíèå ðàçìåðîâ, ôîðìû, ìàññû, ôèçè÷åñêèõ è
õèìè÷åñêèõ ñâîéñòâ ïðåäìåòîâ òðóäà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ìå-
õàíèçìîâ, ìàøèí, ñòàíêîâ, àãðåãàòîâ áåç ôèçè÷åñêîãî âìåøàòåëü-
ñòâà ðàáî÷åãî. Ôóíêöèè ïîñëåäíåãî çàêëþ÷àþòñÿ òîëüêî â óñòàíîâ-
êå è èçâëå÷åíèè ïðåäìåòà òðóäà ïîñëå åãî îáðàáîòêè, à òàêæå â óï-
ðàâëåíèè ðàáîòîé ìàøèí;
• àâòîìàòèçèðîâàííûå — èçìåíåíèå ôîðìû, ðàçìåðîâ, ìàññû è
äðóãèõ õàðàêòåðèñòèê ïðåäìåòîâ òðóäà îñóùåñòâëÿåòñÿ àâòîìàòè-
÷åñêè ìàøèíàìè, àãðåãàòàìè, ñòàíî÷íûìè, àâòîìàòèçèðîâàííûìè
ïîòî÷íûìè ëèíèÿìè, âêëþ÷àÿ óñòàíîâêó ïðåäìåòà òðóäà è åãî èçâëå-
÷åíèå. Ôóíêöèè ðàáîòíèêîâ ñâîäÿòñÿ ê ñîñòàâëåíèþ ïðîãðàìì ðàáî-
òû ìàøèí, êîíòðîëþ çà èõ ôóíêöèîíèðîâàíèåì, íàñòðîéêå è ò. ä.
Îñíîâíûì ýëåìåíòîì òðóäîâîãî ïðîöåññà ÿâëÿåòñÿ îïåðàöèÿ. Îíà
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé çàêîí÷åííûé öèêë äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêà èëè
ãðóïïû ðàáîòíèêîâ íà îïðåäåëåííîì ðàáî÷åì ìåñòå, íàïðàâëåííîé
íà èçìåíåíèå õàðàêòåðèñòèê ïðåäìåòîâ òðóäà (ðàçìåðîâ, ôîðìû, ìàñ-
ñû, ìåõàíè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâ è ò. ï.). Ïðîäîëæèòåëüíîñòü
îïåðàöèè çàâèñèò îò ìíîãèõ ôàêòîðîâ: ïðåäìåòà òðóäà (ñûðüå, çàãî-
òîâêè, ïîëóôàáðèêàòû), îðóäèé òðóäà (îáîðóäîâàíèå, èíñòðóìåíòà-
ðèé), îðãàíèçàöèè òðóäà è ðàáî÷åãî ìåñòà, ïðîôåññèè è êâàëèôèêà-
öèè ðàáîòíèêà, âûïîëíÿþùåãî îïåðàöèþ.
Îäíèì èç ãëàâíûõ íàïðàâëåíèé îðãàíèçàöèè òðóäà íà ïðåäïðèÿ-
òèÿõ ÿâëÿåòñÿ ðàöèîíàëèçàöèÿ òðóäîâûõ ïðîöåññîâ, ò. å. âíåäðåíèå
ïðîãðåññèâíûõ ìåòîäîâ è ïðèåìîâ òðóäà.
Ìåòîä òðóäà — ýòî ñïîñîá îñóùåñòâëåíèÿ ïðîöåññà òðóäà, õà-
ðàêòåðèçóþùèéñÿ êîìïëåêñîì ïðèåìîâ, îïåðàöèé è îïðåäåëåííîé
ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ èõ âûïîëíåíèÿ. Äëÿ òîãî ÷òîáû èçó÷èòü ìåòî-
äû òðóäà, îïåðàöèþ ðàñ÷ëåíÿþò íà áîëåå ìåëêèå ýëåìåíòû: òðóäî-
âûå äâèæåíèÿ, òðóäîâûå äåéñòâèÿ, òðóäîâûå ïðèåìû, êîìïëåêñû
ïðèåìîâ.
Òðóäîâûå äâèæåíèÿ — ýòî îäíîêðàòíûå ïåðåìåùåíèÿ ðóê, íîã,
ïàëüöåâ, êîðïóñà, âûïîëíÿåìûå ðàáî÷èì â ïðîöåññå òðóäà. Íàçíà-
÷åíèå òðóäîâûõ äâèæåíèé — âçÿòü, ïîëîæèòü, ïåðåìåñòèòü ïðåäìåò
òðóäà.
23
Òðóäîâûå äåéñòâèÿ ïðåäïîëàãàþò êîìïëåêñ òðóäîâûõ äâèæåíèé,
êîòîðûå âûïîëíÿþòñÿ íåïðåðûâíî è èìåþò îáùåå öåëåâîå íàçíà÷åíèå
â òå÷åíèå âñåãî âðåìåíè èõ âûïîëíåíèÿ. Íàïðèìåð, òðóäîâîå äåéñòâèå
“âêëþ÷èòü êîìïüþòåð” ñîñòîèò èç ñëåäóþùåãî êîìïëåêñà äâèæåíèé:
ïðîòÿíóòü ðóêó ê êíîïêå âêëþ÷åíèÿ ìîíèòîðà, ïîëîæèòü ïàëåö íà
êíîïêó, íàæàòü åå è ò. ä.
Òðóäîâûå ïðèåìû — ÷àñòü îïåðàöèè, ñîñòîÿùàÿ èç îïðåäåëåííîãî
êîìïëåêñà òðóäîâûõ äåéñòâèé, ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé åäèíûì öåëå-
âûì íàçíà÷åíèåì. Íàïðèìåð, ïðèåì “ïðîèçâåñòè ïîèñê êîíêðåòíîãî
àäðåñàòà â ýëåêòðîííîé çàïèñíîé êíèæêå” ïðåäïîëàãàåò ñëåäóþùèå
òðóäîâûå äåéñòâèÿ: âêëþ÷èòü, âîéòè â äèðåêòîðèþ “çàïèñíàÿ êíèæ-
êà”, âûáðàòü ðåæèì ïîèñêà, íàáðàòü íà êëàâèàòóðå êëþ÷åâîå ñëîâî
(ôàìèëèþ, èìÿ èëè íîìåð òåëåôîíà), íàæàòü êíîïêó ïîèñêà.
Êîìïëåêñû ïðèåìî⠗ ýòî ñîâîêóïíîñòü òðóäîâûõ ïðèåìîâ, ñîîò-
âåòñòâóþùèõ îäíîé îïðåäåëåííîé ÷àñòè îïåðàöèè, âûïîëíÿåìîé ïðè
îäíîì ðåæèìå ðàáîòû îäíèì è òåì æå èíñòðóìåíòîì.
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðèåìîâ òðóäà âî ìíîãîì çàâèñèò îò ïðàâèëü-
íîãî ïîñòðîåíèÿ äâèæåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ýòè ïðèåìû.
Ñóùåñòâóåò îïðåäåëåííàÿ êëàññèôèêàöèÿ ðàáî÷èõ äâèæåíèé. Ðàç-
ëè÷àþò äâèæåíèÿ êîðîòêèå è äëèííûå; ãîðèçîíòàëüíûå è âåðòèêàëü-
íûå; ïðÿìîëèíåéíûå è ðàäèàëüíûå; èíäèâèäóàëüíûå è ñîâìåùåííûå;
ïðåðûâíûå è íåïðåðûâíûå; äâèæåíèÿ ñ ïîñòîÿííûì è ïåðåìåííûì íà-
ïðàâëåíèåì; ïðèíîðîâèòåëüíûå è ðåøèòåëüíûå; ðàáî÷èå è õîëîñòûå.
Ïðåæäå ÷åì ïðîåêòèðîâàòü êàêîå-ëèáî èç ïåðå÷èñëåííûõ ðàáî÷èõ
äâèæåíèé, ñïåöèàëèñòû äîëæíû ïðîàíàëèçèðîâàòü èõ öåëåñîîáðàç-
íîñòü, ñîãëàñîâàòü òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ñ ðàññòàíîâêîé
ðàáîòíèêîâ, óäîáñòâîì ðàáî÷åé ïîçû (ðèñ. Ï2, Ï3, ñõåìà 3), ñòå-
ïåíüþ óòîìëÿåìîñòè è ò. ä. Íàïðèìåð, äâèæåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå òðó-
äîâûå ïðèåìû, äîëæíû, ïî âîçìîæíîñòè, âûïîëíÿòüñÿ â îïòèìàëüíîé
çîíå, íà÷èíàòüñÿ è çàêàí÷èâàòüñÿ îáåèìè ðóêàìè îäíîâðåìåííî; ïîñ-
ëåäíåå äâèæåíèå îäíîãî äåéñòâèÿ äîëæíî ïåðåõîäèòü â íà÷àëî äâèæå-
íèÿ ñëåäóþùåãî; äëÿ ìåíüøåé óòîìëÿåìîñòè ðàáîòíèêà òðóäîâûå ïðè-
åìû äîëæíû îáåñïå÷èâàòü ðèòìè÷íîñòü äâèæåíèé è ò. ä.
Òðóäîâîé ïðîöåññ íàõîäèòñÿ â ïîñòîÿííîì äâèæåíèè è ðàçâèòèè.
Åãî ñîâåðøåíñòâóþò ïîñðåäñòâîì âíåäðåíèÿ ïåðåäîâûõ ìåòîäîâ òðó-
äà, âêëþ÷àþùèõ â ñåáÿ îïòèìàëüíóþ ñîâîêóïíîñòü òðóäîâûõ äåé-
ñòâèé, äâèæåíèé, ïðèåìîâ è ïðåäóñìàòðèâàþùèõ íàèáîëåå ðàöèîíàëü-
íóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èõ âûïîëíåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèõ ìàêñèìàëü-
íî ïîëíîå èñïîëüçîâàíèå ðàáî÷åãî âðåìåíè, íàèâûñøóþ ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòü òðóäà â êîíêðåòíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ óñëîâèÿõ.
24
Ðàáî÷àÿ ïîçà

Óäîáñòâî ïîëîæåíèÿ Ñâîáîäà Îïòèìàëüíûé Óäîáíîå ðàñïîëîæåíèå


òóëîâèùà, ãîëîâû, ìàíèïóëÿöèé îáçîð ðàáî÷åé îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ
êîíå÷íîñòåé çîíû îáîðóäîâàíèåì

îðãàíàì óïðàâëåíèÿ
Âûñîòà ðàñïîëîæå-
Âûñîòà ðàñïîëîæå-

Ðàçìåðû è âûñîòà
Âûñîòà ñòóëà ïðè
íèÿ îáîðóäîâàíèÿ

â ãîðèçîíòàëüíîé
íèÿ îáîðóäîâàíèÿ

ïåðåìåííîé ïîçå

Çîíà íàáëþäåíèÿ

Çîíà íàáëþäåíèÿ
ïðè ðàáîòå ñèäÿ
ïðè ðàáîòå ñòîÿ

â âåðòèêàëüíîé

óïðàâëåíèÿ èëè
çàõâàò îðãàíîâ
Ðàöèîíàëüíûé
òðåáîâàíèÿ ê
ïîâåðõíîñòè
(ñòîÿ, ñèäÿ)

ïëîñêîñòè

ïëîñêîñòè

Îñíîâíûå

íàëàäêè
ðàáî÷åé

Ðàöèîíàëüíîå ïîñòðîåíèå Îáåñïå÷åíèå òðåáîâàíèé


òðóäîâûõ äâèæåíèé ôèçèîëîãèè òðóäà

Ýêîíîìèÿ Èñïîëüçîâàíèå Ñèììåòðè÷-


Ðàöèîíàëüíîå Âîçìîæíîñòü
è èñêëþ÷åíèå îáåèõ ðóê íîñòü è Ïðÿìàÿ
íàïðàâëåíèå ñìåíû ïîçû
ëèøíèõ è ñîâìåùåíèå ðèòìè÷íîñòü îñàíêà
äâèæåíèé (ñòîÿ, ñèäÿ)
äâèæåíèé äâèæåíèé äâèæåíèé

Ñõåìà 3. Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê ðàçðàáîòêå ðàáî÷èõ ïîç

Ïðè ñîâåðøåíñòâîâàíèè òðóäîâîãî ïðîöåññà íåîáõîäèìî àíàëè-


çèðîâàòü ñîäåðæàíèå, ïîðÿäîê è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü åãî îñóùåñòâ-
ëåíèÿ, ïðèåìû òðóäà, ñïîñîáû èõ âûïîëíåíèÿ. Ýòàïû ðàáîòû ïî èçó-
÷åíèþ, ïðîåêòèðîâàíèþ è âíåäðåíèþ ðàöèîíàëüíûõ ïðèåìîâ è ìå-
òîäîâ òðóäà ïîêàçàíû íà ñõåìå 4.
Îñíîâíûì ýòàïîì â èçó÷åíèè, ïðîåêòèðîâàíèè è âíåäðåíèè ðà-
öèîíàëüíûõ ïðèåìîâ è ìåòîäîâ òðóäà ÿâëÿåòñÿ âûáîð îáúåêòà èññëå-
äîâàíèÿ. Èññëåäóþò ïðåæäå âñåãî òðóäîâûå ìåòîäû, ïðèåìû, äâèæå-
íèÿ ïåðåäîâûõ ðàáî÷èõ è ñïåöèàëèñòîâ, îïûò ðàöèîíàëüíîãî è ýô-
ôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñûðüÿ, ìàòåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ.
Íåïîñðåäñòâåííîå èçó÷åíèå ïðèåìîâ òðóäà íà÷èíàåòñÿ ñ âûÿâëå-
íèÿ èõ ñîäåðæàíèÿ è ïîñëåäîâàòåëüíîñòè âûïîëíåíèÿ. Ñ ýòîé öåëüþ
íà ïðåäïðèÿòèè âûáèðàþò ãðóïïó ðàáîòíèêîâ, äîñòèãøèõ íàèâûñ-
øèõ ïîêàçàòåëåé ðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà. Àíàëèçèðóþò ðà-
áî÷èå ïîçû ðàáîòíèêîâ (óäîáñòâî è óñòîé÷èâîñòü ïîëîæåíèÿ ðàáîò-
íèêà, ñòåïåíü íàêëîíà è ïîâîðîòà êîðïóñà, ãîëîâû, ïîëîæåíèå ðóê,
íîã); ñîïðÿæåíèå ðóê ñ ïðåäìåòàìè è ñðåäñòâàìè òðóäà; ñïîñîáû âû-
ïîëíåíèÿ äâèæåíèé (òðàåêòîðèþ, äëèíó ïóòè, ñêîðîñòü, òî÷íîñòü,
ñâîåâðåìåííîñòü, ðàâíîìåðíîñòü, ïðîñòîòó äâèæåíèÿ è ò. ä.) (ðèñ. Ï4).
25
Òðóäîâûå äâèæåíèÿ, ïðèåìû, ìåòîäû.
Âûáîð îáúåêòà
Ïðèåìû è ìåòîäû èñïîëüçîâàíèÿ
Ýòàï I. Ïîäãîòîâêà ê èññëåäîâàíèþ

èññëåäîâàíèÿ
îáîðóäîâàíèÿ è ìàòåðèàëîâ

Íåïîñðåäñòâåííûå íàáëþäåíèÿ:
òðóäîâîãî ïðîöåññà

Âûáîð ñïîñîáà 1. Áåç èçìåðåíèÿ çàòðàò âðåìåíè.


èññëåäîâàíèÿ 2. Íàáëþäåíèÿ ñ ïîìîùüþ
ðåãèñòðèðóþùèõ ïðèáîðîâ

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ Îïðåäåëåíèå ñôåðû ïðèìåíåíèÿ


ýêîíîìè÷åñêàÿ èññëåäóåìûõ ïðèåìîâ è ìåòîäîâ.
îöåíêà Ïðåäâàðèòåëüíûé ðàñ÷åò ýêîíîìèè

Îïðåäåëåíèå èññëåäóåìûõ çâåíüåâ


Îðãàíèçàöèîííàÿ òðóäîâîãî ïðîöåññà.
ïîäãîòîâêà Ïîäáîð èñïîëíèòåëåé, óñòàíîâëåíèå
ïîðÿäêà è ñðîêîâ

Ðàñ÷ëåíåíèå òðóäîâîãî ïðîöåññà.


ðàöèîíàëüíûõ ïðèåìîâ è ìåòîäîâ

Àíàëèç
Ýòàï II. Àíàëèç è ïðîåêòèðîâàíèå

Îöåíêà êàæäîãî äâèæåíèÿ, îòáîð


ñóùåñòâóþùåãî
ëó÷øèõ äâèæåíèé.
òðóäîâîãî
Îáîáùåíèå è îôîðìëåíèå
ïðîöåññà
ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ
òðóäà

Îïðåäåëåíèå ñîäåðæàíèÿ òðóäîâûõ


ìåòîäîâ, ïðèåìîâ
Ïðîåêòèðîâàíèå è ïîñëåäîâàòåëüíîñòè èõ âûïîëíåíèÿ.
ðàöèîíàëüíîãî Îïðåäåëåíèå îïòèìàëüíûõ óñëîâèé
òðóäîâîãî âûïîëíåíèÿ òðóäîâûõ ïðîöåññîâ.
ïðîöåññà Ðàçðàáîòêà îðãàíèçàöèîííûõ
ìåðîïðèÿòèé, ïðîåêòèðîâàíèå
îñíàùåíèÿ

Ðåàëèçàöèÿ îðãàíèçàöèîííî-
òåõíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé.
Ýòàï III. Âíåäðåíèå ðàöèîíàëüíûõ

Ïîäãîòîâêà Îáó÷åíèå èíñòðóêòîðîâ


ðàöèîíàëüíûì ïðèåìàì è ìåòîäàì
ïðèåìîâ è ìåòîäîâ òðóäà

ê âíåäðåíèþ
òðóäà.
Îáó÷åíèå ðàáîòíèêîâ ðàöèîíàëüíûì
ïðèåìàì è ìåòîäàì òðóäà

Âûäà÷à ïðèçâîäñòâåííûõ çàäàíèé


ñ ó÷åòîì ñïðîåêòèðîâàííîãî
òðóäîâîãî ïðîöåññà.
Íåïîñðåäñòâåí-
Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì çàäàíèé.
íîå âíåäðåíèå
Ïðîâåäåíèå èíñòðóêòàæà.
Îïðåäåëåíèå ýêîíîìè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè îò âíåäðåíèÿ
ïåðåäîâûõ ïðèåìîâ è ìåòîäîâ òðóäà

Ñõåìà 4. Ýòàïû ðàáîòû ïî èçó÷åíèþ, ïðîåêòèðîâàíèþ è âíåäðåíèþ


ðàöèîíàëüíûõ ïðèåìîâ è ìåòîäîâ òðóäà
26
Ñ ïîìîùüþ âèçóàëüíûõ íàáëþäåíèé, îïðîñîâ, àíêåòèðîâàíèÿ, òå-
ñòèðîâàíèÿ, ôîòîãðàôèé ðàáî÷åãî äíÿ, õðîíîìåòðàæà, ñïåöèàëüíûõ
òåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ (êèíî-, òåëåîáîðóäîâàíèÿ, îñöèëëîãðàôîâ,
óñòðîéñòâ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñîñòîÿíèÿ âíåøíåé ñðåäû, ïîçâîëÿþùèõ
íàáëþäàòü îäíîâðåìåííî çà áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ðàáîòíèêîâ, íå
îòâëåêàÿ èõ îò ðàáîòû) èññëåäóþò ñóùåñòâóþùèå òðóäîâûå ïðîöåñ-
ñû (ñõåìà 5). Ïðè ýòîì îïðåäåëÿþò èñïîëüçóåìûå ìåòîäû, óñëîâèÿ è
ôîðìû îðãàíèçàöèè òðóäà; çàòðàòû ðàáî÷åãî âðåìåíè; òåõíîëîãè÷åñ-
êèå è îðãàíèçàöèîííûå ðåæèìû ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ.

Èññëåäîâàíèå òðóäîâûõ ïðîöåññîâ

Âûÿâëåíèå
ìåòîäîâ, Èçó÷åíèå Èçó÷åíèå óñëîâèé Èçó÷åíèå
ïðèåìîâ òðóäà, çàòðàò òðóäà è ôèçèîëîãè÷åñ- òåõíîëîãè÷åñêèõ
ôîðì åãî ðàáî÷åãî êèõ ôóíêöèé îðãàíèçìà ðåæèìîâ ðàáîòû
îðãàíèçàöèè âðåìåíè ðàáîòíèêîâ îáîðóäîâàíèÿ

Îïðîñ, Óñòðîéñòâà
Êèíî- Óñòðîéñòâà
àíêåòèðî- äëÿ èçìåðåíèÿ
ñúåìî÷íîå äëÿ îïðåäåëåíèÿ
âàíèå, âðåìåíè ðàáîòû
îáîðóäîâàíèå ñîñòîÿíèÿ
òåñòèðîâà- îáîðóäîâàíèÿ
âíåøíåé ñðåäû
íèå

Óñòðîéñòâà
äëÿ ïðî-
ñìîòðà Óñòðîéñòâà
Óñòðîéñòâà
ïîâòîðÿ- äëÿ èçìåðåíèÿ
Îñöèëëîãðàôû äëÿ èçó÷åíèÿ ñìåíû
åìîñòè çàãðóçêè
è êèíîãðàôû îñíîâíûõ ôóíêöèé
âèäîâ îáîðóäîâàíèÿ
îðãàíèçìà
çàòðàò ïî ìîùíîñòè
âðåìåíè

Óñòðîéñòâà
Àïïàðàòóðà Óñòðîéñòâà
Ïðîìûøëåí- ïîëóàâòî-
äëÿ èçó÷åíèÿ äëÿ èçìåðåíèÿ
íûå òåëåâè- ìàòè÷åñêîé
åñòåñòâåííûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ
çèîííûå ðåãèñòðà-
ôàêòîðîâ òðóäà ðåæèìîâ
óñòàíîâêè öèè

Ñõåìà 5. Ïðèìåðíàÿ êëàññèôèêàöèÿ òåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ


äëÿ èññëåäîâàíèÿ òðóäîâûõ ïðîöåññîâ
27
Âûïîëíåííûå èññëåäîâàíèÿ àíàëèçèðóþò, âûáèðàþò íàèáîëåå ðà-
öèîíàëüíûå äâèæåíèÿ, ïðèåìû è ìåòîäû òðóäà, ÷òî ïîçâîëÿåò ïðîåê-
òèðîâàòü íàèáîëåå ïðîãðåññèâíûé òðóäîâîé ïðîöåññ. Íà îñíîâå ïî-
ëó÷åííûõ äàííûõ ãîòîâèòñÿ ó÷åáíàÿ è èíñòðóêòèâíàÿ äîêóìåíòàöèÿ.
Çàòåì ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåííûå èíñòðóêòîðû (ìàñòåðà ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ó÷àñòêîâ, ðóêîâîäèòåëè îòäåëîâ, ñëóæá, ïîäðàçäåëåíèé)
îáó÷àþò ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ íîâûì, áîëåå ðàöèîíàëüíûì ïðè-
åìàì è ìåòîäàì òðóäà (èçìåíåíèå ôîðì îðãàíèçàöèè òðóäà, ïåðåïëà-
íèðîâêà ðàáî÷èõ ìåñò, èçìåíåíèå íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ ïðåäìåòîâ
òðóäà è ïð.).
Ïðè âíåäðåíèè íîâûõ ìåòîäîâ è ïðèåìîâ òðóäà áîëüøîå âíèìàíèå
äîëæíî óäåëÿòüñÿ îðãàíèçàöèè áëàãîïðèÿòíûõ ñîöèàëüíûõ óñëîâèé
òðóäà, îòäûõó ðàáîòíèêîâ è ñîõðàíåíèþ èõ çäîðîâüÿ.
Äëÿ ðàçðåøåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîáëåì â Óêðàèíå îðãàíèçî-
âûâàþòñÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèå ñåìèíàðû, øêîëû ïåðåäîâîãî îïû-
òà, ãäå îáñóæäàþòñÿ äîñòèæåíèÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà,
ïðîèñõîäèò îáìåí îïûòîì, ïîèñê ïàðòíåðîâ è èíâåñòîðîâ. Â ïîñëå-
äíåå âðåìÿ øèðîêîå ðàçâèòèå ïîëó÷èëî âûñòàâî÷íîå äâèæåíèå. Íà
ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèõ âûñòàâêàõ, ÿðìàðêàõ äåìîíñòðèðóþòñÿ
ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè, îáðàçöû íîâûõ ìàøèí, ïðèáîðîâ, èíñòðó-
ìåíòîâ, ìåäèöèíñêîãî, ïèùåâîãî, àâèàöèîííîãî, ìàøèíîñòðîèòåëü-
íîãî, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ, àâòîìàòèçèðîâàííûå è
êîìïüþòåðèçèðîâàííûå ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà. Ðåêëàìíûå ìàòåðè-
àëû (êîììåð÷åñêèå ïðåäëîæåíèÿ, ïðîñïåêòû, êîìïåíäèóìû, îôåðòû,
àóäèî-âèäåîðîëèêè) ñîäåðæàò òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè
äåìîíñòðàöèîííûõ îáðàçöîâ, îïèñàíèå òåõíîëîãèè èõ èçãîòîâëåíèÿ,
ïåðåäîâûå ïðèåìû è ìåòîäû òðóäà, ñïîñîáñòâóþùèå ñíèæåíèþ ñåáå-
ñòîèìîñòè è ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ïðîäóêöèè.
 óñëîâèÿõ ïåðåõîäà ýêîíîìèêè Óêðàèíû ê ðûíî÷íûì óñëîâèÿì
õîçÿéñòâîâàíèÿ è â ñâÿçè ñ âûçâàííûì èìè øèðîêèì âíåäðåíèåì ãèá-
êèõ àâòîìàòèçèðîâàííûõ ïðîèçâîäñòâ, ðîáîòèçèðîâàííûõ êîìïëåêñîâ
îñîáåííî ïîâûøàþòñÿ òðåáîâàíèÿ ê ïðîåêòèðîâàíèþ è îðãàíèçàöèè
òðóäîâûõ ïðîöåññîâ, òàê êàê èìåííî îò ýòîãî çàâèñÿò ýôôåêòèâíîñòü
è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü æèâîãî, êîíêðåòíîãî, îâåùåñòâëåííîãî îáùå-
ñòâåííîãî òðóäà.

28
Âîïðîñû äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ
1. Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ñóùíîñòü è ñîäåðæàíèå òðóäîâîãî ïðîöåññà.
Âèäû òðóäîâûõ ïðîöåññîâ.
2. Ìåñòî òðóäîâîãî ïðîöåññà â ñîâîêóïíîì ïðîèçâîäñòâåííîì ïðîöåññå.
3. Âçàèìîñâÿçü òðóäîâîãî è ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññîâ.
4. Îáùèå ïðèíöèïû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ òðóäîâûõ ïðîöåññîâ.
5. Ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå ñòåïåíü äèôôåðåíöèàöèè òðóäîâîãî ïðîöåññà.
6. Àñïåêòû, îòðàæàþùèå ïîíÿòèå “òðóäîâàÿ îïåðàöèÿ”.
7. Ñóùíîñòü ïîíÿòèé “ìåòîä òðóäà”, “òðóäîâûå äâèæåíèÿ”, “òðóäîâûå
äåéñòâèÿ”, “òðóäîâûå ïðèåìû”, “êîìïëåêñ ïðèåìîâ”, èõ ïðèìåðû.
8. Êëàññèôèêàöèÿ òðóäîâûõ äâèæåíèé.
9. Îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ “ðàáî÷àÿ ïîçà”.
10. Ñòðóêòóðà ðàáîòû ïî èçó÷åíèþ, ïðîåêòèðîâàíèþ è âíåäðåíèþ ïåðå-
äîâûõ ïðèåìîâ è ìåòîäîâ òðóäà íà ïðåäïðèÿòèè.
11. Ìåòîäû è ñðåäñòâà èññëåäîâàíèÿ òðóäîâûõ ïðîöåññîâ.

29
Òåìà 5

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ÐÀÁÎ×ÈÕ ÌÅÑÒ
 ðàçâèòèè ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè âàæíîå ìåñòî çàíèìàþò âîïðîñû
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèè è îáñëóæèâàíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò. Ðàáî-
÷åå ìåñòî — ïåðâè÷íîå çâåíî ïðîèçâîäñòâà, ãäå ïðîèñõîäèò ñîåäèíå-
íèå ðàáî÷åé ñèëû ñ ïðåäìåòàìè è ñðåäñòâàìè òðóäà. Êðîìå òîãî, ðà-
áî÷åå ìåñòî ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ýëåìåíòîì óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ïðè
ïëàíèðîâàíèè, àíàëèçå ðûíêà òðóäà, à òàêæå îáåñïå÷åíèè çàíÿòîñòè.
Ðàáî÷åå ìåñòî — ýòî çîíà òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè îäíîãî èëè íå-
ñêîëüêèõ èñïîëíèòåëåé, îñíàùåííàÿ íåîáõîäèìûìè ñðåäñòâàìè äëÿ
âûïîëíåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ çàäàíèé. Íà ñõåìå 6 ïðåäñòàâëåíû àñ-
ïåêòû ïîíÿòèÿ “ðàáî÷åå ìåñòî”.

Àñïåêòû ïîíÿòèÿ
“ðàáî÷åå ìåñòî”

Îáåñïå÷åíèå ïðåäïðèÿòèÿ Îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ


ïåðñîíàëîì ðàáîòîé

Îðãàíèçàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîå Óïðàâëåíèå çàíÿòîñòüþ


ïðîåêòèðîâàíèå è êàëåíäàðíîå è îáåñïå÷åíèå ïðåäïðèÿòèé
ïëàíèðîâàíèå ÷åëîâå÷åñêèìè ðåñóðñàìè

Ðàáî÷åå ìåñòî — ÷àñòü Ðàáî÷åå ìåñòî — ñôåðà


ïðîèçâîäñòâåííîãî äåÿòåëüíîñòè îäíîãî ðàáî÷åãî
ïðîñòðàíñòâà öåõà, îòäåëà, (ñîòðóäíèêà) èëè ñîâîêóïíîñòü
îñíàùåííàÿ ñðåäñòâàìè òðóäà ôóíêöèé, çàêðåïëåííûõ
äëÿ âûïîëíåíèÿ ýëåìåíòîâ çà îäíèì ðàáî÷èì
ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà (ñîòðóäíèêîì)
îäíèì ðàáî÷èì (èíäèâèäóàëüíîå
ðàáî÷åå ìåñòî) èëè ãðóïïîé
(êîëëåêòèâíîå)

Ñõåìà 6. Àñïåêòû ïîíÿòèÿ “ðàáî÷åå ìåñòî”


30
 îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîì àñïåêòå ðàáî÷åå ìåñòî ïðåäïîëà-
ãàåò ðàöèîíàëüíûå âûáîð è ðàçìåùåíèå òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ, îáåñïå-
÷èâàþùèå áåçîïàñíóþ è ýôôåêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü ðàáîòíèêîâ â ñî-
îòâåòñòâóþùèõ ïîäðàçäåëåíèÿõ ïðåäïðèÿòèÿ.
Åñëè ñòàâèòñÿ çàäà÷à îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ðàáîòîé, òî ïîä ïîíÿ-
òèåì “ðàáî÷åå ìåñòî” ïîäðàçóìåâàåòñÿ ñôåðà äåÿòåëüíîñòè îäíîãî ðà-
áîòíèêà èëè ñîâîêóïíîñòü çàêðåïëåííûõ çà íèì ôóíêöèé.
Ðàáî÷åå ìåñòî êàê ïåðâè÷íîå çâåíî ïðîèçâîäñòâåííîãî èëè òðóäî-
âîãî ïðîöåññà îáúåäèíÿåò òðè îñíîâíûõ åãî ýëåìåíòà: ñðåäñòâà òðó-
äà, ïðåäìåòû òðóäà è íåïîñðåäñòâåííî òðóä. Â ïðîñòðàíñòâåííîé çîíå
ðàáî÷åãî ìåñòà äîñòèãàåòñÿ ãëàâíàÿ öåëü ïðîèçâîäñòâà — êà÷åñòâåí-
íîå èçìåíåíèå ïðåäìåòà òðóäà. Ñëåäîâàòåëüíî, îò ýôôåêòèâíîñòè òðó-
äà íà êàæäîì ðàáî÷åì ìåñòå çàâèñÿò ðåçóëüòàòû òðóäà êàê íà êîíê-
ðåòíîì ðàáî÷åì ìåñòå, òàê è íà ïðîèçâîäñòâåííîì ó÷àñòêå, â áðèãàäå,
îòäåëå, ñëóæáå, ïðåäïðèÿòèè â öåëîì.  ñâîþ î÷åðåäü, ýôôåêòèâíîñòü
ðàáî÷èõ ìåñò îïðåäåëÿåòñÿ äîñòèãíóòûì óðîâíåì îðãàíèçàöèè è îá-
ñëóæèâàíèÿ.
Îðãàíèçàöèÿ ðàáî÷åãî ìåñòà — ýòî ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâ-
ëåííûõ íà åãî ñïåöèàëèçàöèþ, îñíàùåíèå íåîáõîäèìûìè ñðåäñòâàìè
è ïðåäìåòàìè òðóäà, èõ ðàçìåùåíèå â îïðåäåëåííîì ïîðÿäêå, âíåøíåå
îôîðìëåíèå è ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ è áåçîïàñíûõ óñëîâèé òðóäà.
Îðãàíèçàöèÿ îáñëóæèâàíèÿ ðàáî÷åãî ìåñòà ïðåäïîëàãàåò îáåñïå-
÷åíèå ðàáî÷åãî ìåñòà ñðåäñòâàìè, ïðåäìåòàìè òðóäà è óñëóãàìè, íå-
îáõîäèìûìè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òðóäîâîãî ïðîöåññà ñîãëàñíî óñòà-
íîâëåííîìó ðåãëàìåíòó.
Ñòðóêòóðà ôóíêöèé îáñëóæèâàíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò íà ïðåäïðèÿòèè
ïðåäñòàâëåíà íà ñõåìàõ 7, 8.
Îñíîâíûå è âñïîìîãàòåëüíûå ðàáîòû íà ïðåäïðèÿòèÿõ âçàèìî-
ñâÿçàíû. Ýòî îáóñëîâëèâàåò íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè è âíåäðåíèÿ
êîìïëåêñíîé òåõíîëîãèè ïðîöåññà ïðîèçâîäñòâà: îò ïîëó÷åíèÿ ñû-
ðüÿ, ìàòåðèàëîâ, ïîëóôàáðèêàòîâ äî îòãðóçêè è ðåàëèçàöèè ãîòîâîé
ïðîäóêöèè. Â ýòîé ñâÿçè îðãàíèçàöèÿ òðóäà âñïîìîãàòåëüíûõ ðàáîò
ïðåäóñìàòðèâàåò ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè òðóäà íå òîëüêî
îòäåëüíûõ èñïîëíèòåëåé, íî è âñåé ñèñòåìû îáñëóæèâàíèÿ. Íàïðèìåð,
îðãàíèçàöèÿ è ìåõàíèçàöèÿ ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ, ñêëàäñêèõ,
òðàíñïîðòíûõ îïåðàöèé, ðàáîò ïî êîíòðîëþ êà÷åñòâà ïðîäóêöèè,
ñïåöèàëèçàöèÿ è öåíòðàëèçàöèÿ èíñòðóìåíòàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà è
ðåìîíòíûõ ðàáîò, ìåõàíèçàöèÿ ñáîðà è ïåðåðàáîòêè ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ îòõîäîâ, óáîðêà ðàáî÷åé òåððèòîðèè, îðãàíèçàöèÿ êóëüòóðíî-
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ ðàáîòàþùèõ ÿâëÿþòñÿ âàæíûìè ðåçåðâàìè
31
ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, îáëåã÷àþò òðóä, ñïîñîáñòâó-
þò åãî îõðàíå è ñîõðàíåíèþ çäîðîâüÿ ëþäåé.

Ïîäãîòîâêà ïðîèçâîäñòâà

Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ
Îáñëóæèâàíèå ñðåäñòâ òðóäà

Ýíåðãîîáåñïå÷åíèå

Ïîääåðæàíèå â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè òåõíîëîãè÷åñêîé


îñíàñòêè è èíñòðóìåíòà è îáåñïå÷åíèå èìè
ïðîèçâîäñòâà

Ïîääåðæàíèå â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè îáîðóäîâàíèÿ

Íàëàäêà îáîðóäîâàíèÿ

Ïîääåðæàíèå â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè çäàíèé,


ñîîðóæåíèé è òåððèòîðèè ïðåäïðèÿòèÿ

Ñêëàäñêèå ðàáîòû
ïðåäìåòîâ òðóäà
Îáñëóæèâàíèå

Òðàíñïîðòíûå è ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûå ðàáîòû

Êîíòðîëü êà÷åñòâà

Îõðàíà òðóäà è òåõíèêà áåçîïàñíîñòè

Ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
Îáñëóæèâàíèå ðàáîòíèêîâ

Ïîääåðæàíèå ÷èñòîòû è ïîðÿäêà â ïðîèçâîäñòâåííûõ


ïîìåùåíèÿõ

Îáùåñòâåííîå ïèòàíèå

Ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå

Ïðîèçâîäñòâåííûé èíñòðóêòàæ

Áûòîâîå îáñëóæèâàíèå íà ïðîèçâîäñòâå

Êóëüòóðíîå îáñëóæèâàíèå

Ñõåìà 7. Ñòðóêòóðà ôóíêöèé îáñëóæèâàíèÿ


32
Ïîäãîòîâèòåëüíî-òåõíîëîãè÷åñ- Êîíòðîëüíàÿ — êîíòðîëü êà÷å-
Ýíåðãåòè÷åñêàÿ — îáåñïå÷å-
êàÿ — êîìïëåêòîâàíèå ïðåäìåòîâ ñòâà ïðîäóêöèè, îáñëóæèâàíèå è
íèå ðàáî÷åãî ìåñòà âñåìè âè-
òðóäà, âûäà÷à ïðîèçâîäñòâåííîãî ðåìîíò êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëü-
äàìè ýíåðãèè: ýëåêòðè÷åñòâî,
çàäàíèÿ è äîêóìåíòàöèè, ïðîèç- íîé àïïàðàòóðû è ìåðèòåëüíîãî
ñæàòûé âîçäóõ, ïàð è ò. ä.
âîäñòâåííûé èíñòðóêòàæ èíñòðóìåíòà

Òðàíñïîðòíàÿ — äîñòàâêà ê ðà- Ñêëàäñêàÿ — ñêëàäèðîâàíèå,


áî÷èì ìåñòàì ïðåäìåòîâ è ñðåäñòâ õðàíåíèå, ó÷åò è âûäà÷à ìàòåðè-
òðóäà, âûâîç ãîòîâîé ïðîäóêöèè àëîâ, äåòàëåé è èíñòðóìåíòà

Ôóíêöèè îáñëóæèâàíèÿ
ðàáî÷åãî ìåñòà
Èíñòðóìåíòàëüíàÿ — îáåñïå÷å- Ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíàÿ — òå-
íèå èíñòðóìåíòîì, îñíàñòêîé, çà- êóùèé ðåìîíò ïðîèçâîäñòâåííûõ
òî÷êà è ðåìîíò èíñòðóìåíòà ïîìåùåíèé è îðãîñíàñòêè

Ðåìîíòíàÿ — ïðîôèëàêòè- Õîçÿéñòâåííî-áûòîâàÿ — îáåñ-


Íàëàäî÷íàÿ — íàëàäêà è ïîäíà- ÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðå- ïå÷åíèå ñïåöîäåæäîé, ñðåäñòâàìè
ëàäêà îáîðóäîâàíèÿ è îñíàñòêè ìîíò òåõíîëîãè÷åñêîãî îáî- èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû, ñàíèòàð-
ðóäîâàíèÿ è äðóãîé òåõíèêè íî-ãèãèåíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå

Ñõåìà 8. Ôóíêöèè îáñëóæèâàíèÿ ðàáî÷åãî ìåñòà


33
Ïðè èçó÷åíèè âîïðîñîâ îñíàùåíèÿ è îáñëóæèâàíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò
íåîáõîäèìî ÷åòêî ïðåäñòàâëÿòü, ÷òî ñëåäóåò îòíîñèòü ê îñíîâíîìó è
âñïîìîãàòåëüíîìó îáîðóäîâàíèþ, òåõíîëîãè÷åñêîé è îðãàíèçàöèîí-
íîé îñíàñòêå, ñðåäñòâàì ñâÿçè è ñèãíàëèçàöèè, à òàêæå çíàòü ïðåäúÿâ-
ëÿåìûå ê íèì òðåáîâàíèÿ. Ïðàâèëüíîå îñíàùåíèå ðàáî÷åãî ìåñòà
ïðåäïîëàãàåò íàëè÷èå ïîëíîãî êîìïëåêòà èíñòðóìåíòà, äîêóìåíòàöèè
è ïðèñïîñîáëåíèé, êîòîðûå ïîñòîÿííî èñïîëüçóþòñÿ ïðè âûïîëíåíèè
ðàáîòû.
Ïî ñòåïåíè öåíòðàëèçàöèè âñïîìîãàòåëüíûõ ïðîöåññîâ ðàññìàò-
ðèâàþò òðè ñèñòåìû îáñëóæèâàíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò:
• öåíòðàëèçîâàííóþ — îáñëóæèâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ èç îäíîãî
öåíòðà, ïîä÷èíåííîãî öåõó, îòäåëó, öåíòðàëüíîìó ñêëàäó ïðåä-
ïðèÿòèÿ;
• äåöåíòðàëèçîâàííóþ — ôóíêöèþ îáñëóæèâàíèÿ âûïîëíÿþò
ëèáî íåïîñðåäñòâåííî ðàáîòíèêè, ëèáî âñïîìîãàòåëüíûé ïåðñî-
íàë;
• ñìåøàííóþ (êîìáèíèðîâàííóþ) — ÷àñòü ôóíêöèé îáñëóæèâà-
íèÿ âûïîëíÿåòñÿ öåíòðàëèçîâàííî, ÷àñòü — äåöåíòðàëèçîâàííî.
Ïî ôîðìå îáñëóæèâàíèå ðàáî÷èõ ìåñò ìîæåò áûòü:
• ñòàíäàðòíîå — ïî çàðàíåå ðàçðàáîòàííîìó ïëàíó;
• ïëàíîâî-ïðåäóïðåäèòåëüíîå — íà îñíîâå ðàçðàáîòàííûõ ïëà-
íîâ-ãðàôèêîâ îáñëóæèâàíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò;
• äåæóðíîå — íà îñíîâå ðàçîâûõ çàêàçîâ (ïî âûçîâàì èëè ñìåí-
íî-ñóòî÷íûì çàêàçàì).
 çàâèñèìîñòè îò ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ, ñïåöèàëèçàöèè, ìåõàíè-
çàöèè, êîëè÷åñòâà îáîðóäîâàíèÿ, ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàñïîëîæåíèÿ
ðàáî÷èå ìåñòà êëàññèôèöèðóþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ïðèçíàêàì:
• ïðîôåññèÿì;
• êîëè÷åñòâó èñïîëíèòåëåé — èíäèâèäóàëüíûå, êîëëåêòèâíûå
(áðèãàäíûå);
• òèïó ïðîèçâîäñòâà — åäèíè÷íûå, ñåðèéíûå, ìàññîâûå;
• âèäó ïðîèçâîäñòâà — îñíîâíûå, âñïîìîãàòåëüíûå;
• ñòåïåíè ñïåöèàëèçàöèè — óíèâåðñàëüíûå, ñïåöèàëèçèðîâàííûå,
ñïåöèàëüíûå;
• óðîâíþ ìåõàíèçàöèè — ðó÷íûå, ìåõàíèçèðîâàííûå, ïîëóàâòî-
ìàòèçèðîâàíûå, àâòîìàòèçèðîâàííûå;
• êîëè÷åñòâó îñíîâíîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ — îäíî-
ñòàíî÷íûå, ìíîãîñòàíî÷íûå, àãðåãàòíûå;
• ìåñòó íàõîæäåíèÿ — â ïîìåùåíèè, íà îòêðûòîì âîçäóõå, íà âû-
ñîòå, â ìîðå, ïîä çåìëåé è äð.;
34
• êîëè÷åñòâó ñìåí ðàáîòû — îäíîñìåííûå, ìíîãîñìåííûå;
• îñíîâíîé ðàáî÷åé ïîçå — ñèäÿ, ñòîÿ èëè ïåðåìåííàÿ;
• ñòåïåíè ïîäâèæíîñòè — ñòàöèîíàðíûå, ïåðåäâèæíûå.
Ðàöèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ðàáî÷èõ ìåñò è èõ îáñëóæèâàíèå çà-
âèñÿò îò ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ: îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè è âûïîëíÿ-
åìûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ è òðóäîâûõ ïðîöåññîâ, òèïà ïðîèçâîäñòâà, õà-
ðàêòåðà òðóäà ðàáîòíèêîâ (óìñòâåííûé èëè ôèçè÷åñêèé, ëåãêèé èëè
òÿæåëûé, ðàçíîîáðàçíûé èëè ìîíîòîííûé), òåõíè÷åñêîé, îðãàíèçàöè-
îííîé îñíàùåííîñòè è óñëîâèé òðóäà (áëàãîïðèÿòíûå èëè íåáëàãî-
ïðèÿòíûå), óðîâíÿ êîîïåðàöèè è ðàçäåëåíèÿ òðóäà, ñòåïåíè ïîäâèæ-
íîñòè ðàáî÷èõ ìåñò è äð. Ýòè ôàêòîðû ïðÿìî èëè êîñâåííî âëèÿþò
íà ñïåöèàëèçàöèþ, îñíàùåíèå è ïëàíèðîâêó ðàáî÷èõ ìåñò.
Ïîä ïëàíèðîâêîé ðàáî÷åãî ìåñòà ïîíèìàþò íàèáîëåå óäîáíîå è
ýôôåêòèâíîå ïðîñòðàíñòâåííîå (â ãîðèçîíòàëüíîé è âåðòèêàëüíîé
ïëîñêîñòÿõ) ðàçìåùåíèå ìàòåðèàëüíûõ ýëåìåíòîâ ïðîèçâîäñòâà
(îáîðóäîâàíèÿ, òåõíîëîãè÷åñêîé è îðãàíèçàöèîííîé îñíàñòêè, ïðåä-
ìåòîâ òðóäà è ò. ï.) äëÿ âûïîëíåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ òðóäîâûõ îïå-
ðàöèé. Ïëàíèðîâêà ðàáî÷åãî ìåñòà äîëæíà îáåñïå÷èâàòü íåîáõîäè-
ìûå óäîáñòâà ïðè âûïîëíåíèè òðóäîâûõ îïåðàöèé, ñïîñîáñòâîâàòü
ýêîíîìèè äâèæåíèé ðàáîòíèêà, îáåñïå÷èâàòü áåçîïàñíîñòü òðóäà,
ðàöèîíàëüíóþ ðàáî÷óþ ïîçó, ýêîíîìíîå èñïîëüçîâàíèå ïðîèçâîä-
ñòâåííîé ïëîùàäè. Íà ðèñ. Ï5 è Ï6 ïðåäñòàâëåíû âàðèàíòû ïëàíè-
ðîâêè ðàáî÷èõ ìåñò òîêàðÿ è ìàñòåðà ïðîèçâîäñòâåííîãî ó÷àñòêà, ïî-
êàçàí ÷åòêèé ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ, èíñòðóìåíòîâ, ïðè-
ñïîñîáëåíèé, ìåáåëè, äîêóìåíòàöèè, îðãîñíàñòêè, íåîáõîäèìûé äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ õîðîøåãî òðóäîâîãî íàñòðîåíèÿ ðàáîòíèêîâ, èõ óäîá-
ñòâà, áåçîïàñíîñòè è îõðàíû òðóäà. Ïðîåêòû ïëàíèðîâêè îòäåëüíûõ
ðàáî÷èõ ìåñò ñîãëàñîâûâàþòñÿ ñ îáùåé ïëàíèðîâêîé ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ öåõîâ, ó÷àñòêîâ, îòäåëîâ ïðåäïðèÿòèÿ.
Âàæíî ïðåäóñìîòðåòü ðàöèîíàëüíûå ïðîõîäû è òðàíñïîðòíûå ïðî-
åçäû ìåæäó ðàáî÷èìè ìåñòàìè. Êàæäîå ðàáî÷åå ìåñòî âêëþ÷àåò ðà-
áî÷óþ (îïåðàòèâíóþ) è âñïîìîãàòåëüíóþ çîíû. Ðàáî÷àÿ çîíà — ó÷àñ-
òîê òðåõìåðíîãî ïðîñòðàíñòâà, îãðàíè÷åííûé ïðåäåëàìè äîñÿãàåìîñ-
òè ðóê â ãîðèçîíòàëüíîé è âåðòèêàëüíîé ïëîñêîñòÿõ, ñ ó÷åòîì
ïîâîðîòà ðàáîòíèêà íà 180° è åãî ïåðåìåùåíèé âïðàâî èëè âëåâî íà
îäèí-äâà øàãà. Â ýòîé çîíå ðàçìåùàþòñÿ îðóäèÿ òðóäà, ïîñòîÿííî èñ-
ïîëüçóåìûå â ðàáîòå. Îñòàëüíàÿ ïëîùàäü ðàáî÷åãî ìåñòà ÿâëÿåòñÿ
âñïîìîãàòåëüíîé çîíîé. Çäåñü ðàñïîëàãàþòñÿ ïðåäìåòû, ïðèìåíÿåìûå
ðåæå.

35
Ïîñêîëüêó ãëàâíûì ýëåìåíòîì òðóäîâîãî ïðîöåññà ÿâëÿåòñÿ
÷åëîâåê, ïðè îðãàíèçàöèè ðàáî÷åãî ìåñòà íåîáõîäèìî ñòðåìèòüñÿ
ñîçäàâàòü âñå óäîáñòâà äëÿ âûïîëíåíèÿ èì òðóäîâîãî ïðîöåññà. Ïî-
ýòîìó ïðè ïîäáîðå îáîðóäîâàíèÿ, îñíàñòêè, à òàêæå ïðè ïëàíèðîâêå
ðàáî÷èõ ìåñò íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèå, áèîìå-
õàíè÷åñêèå, àíòðîïîìåòðè÷åñêèå è ýðãîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè.
Îïðåäåëÿþùèì ôàêòîðîì ïðè ïëàíèðîâêå ðàáî÷åãî ìåñòà ÿâëÿåò-
ñÿ ðàáî÷àÿ ïîçà, ò. å. ïîëîæåíèå ðóê è íîã ðàáîòíèêà îòíîñèòåëüíî
îðóäèé è ïðåäìåòîâ òðóäà. Ïîçà ðàáîòíèêà âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ òðó-
äîâûõ äåéñòâèé îêàçûâàåò ðåøàþùåå âëèÿíèå íà åãî òðóäîñïîñîá-
íîñòü. Ïðàâèëüíàÿ ðàáî÷àÿ ïîçà îáåñïå÷èâàåò ñîõðàíåíèå ïðîäîëæè-
òåëüíîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè. Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê
ðàçðàáîòêå ðàáî÷èõ ïîç, óêàçàíû íà ðèñ. Ï2. Ðàáîòàòü ìîæíî ñòîÿ
èëè ñèäÿ (ðèñ. Ï3, Ï4). Èçó÷åíèå ïðîöåññîâ âûïîëíåíèÿ òðóäîâûõ
îïåðàöèé ïîêàçàëî, ÷òî íàèáîëåå óòîìèòåëüíîé ÿâëÿåòñÿ ïîçà ñòîÿ,
òàê êàê ðàáîòàþùåìó ïðèõîäèòñÿ çàòðà÷èâàòü çíà÷èòåëüíóþ ýíåðãèþ
íà ïîääåðæàíèå òåëà â âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè. Èññëåäîâàíèÿìè óñ-
òàíîâëåíî, ÷òî åñëè ïðèíÿòü ìûøå÷íîå íàïðÿæåíèå ïðè ïðÿìîé ïîçå
ñèäÿ çà 100 %, òî ïðè ïðÿìîé ïîçå ñòîÿ óòîìëÿåìîñòü óâåëè÷èâàåòñÿ
íà 15,7 %.
Âûáîð ïîçû, íåîáõîäèìîé äëÿ âûïîëíåíèÿ òðóäîâîé îïåðàöèè,
ñóùåñòâåííî âëèÿåò íà ïðîöåññû ïðîåêòèðîâàíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò.
Çäåñü íåîáõîäèìî ó÷åñòü âñå ïàðàìåòðû, îáåñïå÷èâàþùèå ðàáîòíè-
êó õîðîøèå (áåç çðèòåëüíîãî íàïðÿæåíèÿ) óñëîâèÿ îáçîðà ïîëÿ ïðî-
èçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè êàê â âåðòèêàëüíîé, òàê è ãîðèçîí-
òàëüíîé ïëîñêîñòè. Ïðè ýòîì ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî óãîë ìãíîâåí-
íîãî çðåíèÿ â ðàáî÷åé ïîçå ñîñòàâëÿåò 18°, ýôôåêòèâíîé âèäèìîñòè
â ðàáî÷åé çîíå — 30°, óãîë çîíû îáçîðà (â ïðåäåëàõ êîòîðîãî îò-
÷åòëèâî âîñïðèíèìàþòñÿ ôîðìà ïðåäìåòà è åãî ìåñòîðàñïîëîæå-
íèå) ïðè ôèêñèðîâàííîì ïîëîæåíèè ãîëîâû ïî ãîðèçîíòàëè — 120°
(çà ñ÷åò áîêîâîãî çðåíèÿ), à ïðè ïîâîðîòàõ ãîëîâû — 220°, óãîë
ìàêñèìàëüíîãî âðàùåíèÿ ãëàçà — 92°, óãîë ïîâîðîòà ãîëîâû —
45° (ðèñ. Ï7, Ï8). Ðàçëè÷íû è ãðàíèöû âîñïðèÿòèÿ îòäåëüíûõ öâå-
òîâ. Íàïðèìåð, æåëòûé öâåò ðàçëè÷àåòñÿ â ïðåäåëàõ 120° ïî ãîðè-
çîíòàëè è 95° ïî âåðòèêàëè, ñîîòâåòñòâåííî ñèíèé — 100 è 80°, à
êðàñíûé è çåëåíûé — 60 è 40°.
Èñõîäÿ èç èçëîæåííîãî, à òàêæå ó÷èòûâàÿ äðóãèå ïðè÷èíû íåðà-
öèîíàëüíûõ òðóäîâûõ äâèæåíèé, ìîæíî îïðåäåëèòü ñîñòàâ ðàöèî-
íàëüíîãî èíòåðüåðà ðàáî÷åãî ìåñòà:
36
• ïðåäìåòû, íåîáõîäèìûå ñïåöèàëèñòó äëÿ óäîáíîé ðàáî÷åé ïîçû,
óêëàäêè è õðàíåíèÿ èíñòðóìåíòîâ, äîêóìåíòîâ, ñïðàâî÷íûõ ìà-
òåðèàëîâ è äð.;
• ñðåäñòâà îñâåùåíèÿ, ñèãíàëèçàöèè, ñâÿçè;
• âñïîìîãàòåëüíûå ìåõàíèçìû è ìàòåðèàëû äëÿ óõîäà çà îáîðóäî-
âàíèåì, óáîðêè ðàáî÷åãî ìåñòà, ëè÷íîé ãèãèåíû.
Òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèîííîé îñíàñòêå îïðåäåëÿþòñÿ õàðàêòåðîì
è âèäîì âûïîëíÿåìûõ ðàáîò; ñîñòàâîì, êîëè÷åñòâîì è àññîðòèìåíòîì
ïðåäìåòîâ, íåîáõîäèìûõ íà äàííîì ðàáî÷åì ìåñòå; ôóíêöèîíàëüíûì
íàçíà÷åíèåì, ýêîíîìè÷íîñòüþ èñïîëüçîâàíèÿ ðàáî÷åé ïëîùàäè.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óäîáñòâà ïðè âûïîëíåíèè ðàáîòû, ñíèæåíèÿ
óòîìëÿåìîñòè, ñîçäàíèÿ òâîð÷åñêîé àòìîñôåðû è õîðîøåãî íàñòðîå-
íèÿ áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò ïðàâèëüíûé ïîäáîð ïðîèçâîäñòâåííîé
ìåáåëè. Íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ñïåöèôèêó âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, ðà-
áî÷óþ çîíó, óäîáñòâî ðàáî÷åé ïîçû, íàãðóçêè íà ðàáîòíèêà è ïð.
Íà ðèñ. Ï9–Ï12 ïðåäñòàâëåíû ðàáî÷èå ìåñòà ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ðà-
áîòû â ðåæèìå ÷èòàëüíîãî çàëà, äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîâåùàíèé, êðóãëûõ
ñòîëîâ, ñïåöèàëèñòà ïî àâòîìàòèçèðîâàííîìó ïðîåêòèðîâàíèþ,
îôèñ-ìåíåäæåðà. Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ðàáîò-
íèêîâ â îôèñàõ ðàçìåùàþò ïîëóìÿãêèå êðåñëà, ñòóëüÿ, ñèäåíèÿ ñ ðå-
ãóëèðóåìûìè ïàðàìåòðàìè (ïîäíîæêè, ïîäëîêîòíèêè, âîçìîæíîñòü
âðàùåíèÿ è ïð.). Ïðè ýòîì èñõîäÿò èç ñïåöèôèêè òðóäà è èíäèâèäó-
àëüíûõ àíòðîïîìåòðè÷åñêèõ äàííûõ ðàáîòíèêîâ. Êðîìå òîãî, â êîì-
ïëåêò îôèñíîé ìåáåëè âõîäÿò ñòîëû, ñòåëëàæè äëÿ äîêóìåíòîâ, øêà-
ôû, ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûå ìåñòà äëÿ êîìïüþòåðîâ, ñðåäñòâ ñâÿ-
çè, îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ, ñðåäñòâ ñèãíàëèçàöèè, ìíîæèòåëüíîé
òåõíèêè, àâòîìàòè÷åñêèõ óñòàíîâîê äëÿ ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè ñ ðà-
áî÷åãî ìåñòà äëÿ êîíòðîëÿ çà ðàáîòîé íåîáõîäèìîãî îáîðóäîâàíèÿ
(òèïà “Ñèãíàë”, “Ðèòì”, “Àêðî”, “Äåëüòà” è ïð.). Ïîäîáíûå óñòà-
íîâêè çàïèñûâàþò ïàðàìåòðû ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ; ñóììèðóþò âðå-
ìÿ ïðîñòîåâ; ðåãèñòðèðóþò êîëè÷åñòâî âûïóùåííîé ïðîäóêöèè; îñó-
ùåñòâëÿþò ãðîìêîãîâîðÿùóþ ñâÿçü è äð.
Äëÿ ïîääåðæàíèÿ íîðìàëüíîé òðóäîñïîñîáíîñòè ðàáîòíèêîâ âàæ-
íîå çíà÷åíèå èìååò ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèé àñïåêò îáîðóäîâàíèÿ ðàáî-
÷åãî ìåñòà — óìåëîå ñî÷åòàíèå öâåòà è êà÷åñòâà ìàòåðèàëîâ äëÿ ïî-
êðûòèÿ ïîëîâ, îêðàñêè è îôîðìëåíèÿ ñòåí, ïîòîëêîâ, ïîäîêîííèêîâ
(êàðòèíû, èíôîðìàöèîííûå èñòî÷íèêè, ñâåòèëüíèêè, öâåòû è ò. ä.). Íà
ðàáî÷èõ ìåñòàõ ñëåäóåò ðàçìåùàòü òîëüêî òå ïðåäìåòû òðóäà, êîòî-
ðûå íåîáõîäèìû â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà. ×òîáû ðàáîòíèê íå ñîâåð-
37
38
Ö å õ ___________________________
ÊÀÐÒÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÒÐÓÄÀ
Ïðåäïðèÿòèå Îòäåëåíèå _____________________
ÍÀ ÐÀÁÎ×ÅÌ ÌÅÑÒÅ
(ìåòîäè÷åñêàÿ ñõåìà) Ðàáî÷åå ìåñòî _________________
Ïðåäìåò òðóäà è òåõíîëîãèÿ îáðàáîòêè Ôîðìà îðãàíèçàöèè òðóäà Îïëàòà òðóäà
². Èñõîäíûå äàííûå

Äàííûå î ïðåäìåòå òðóäà è íîìåð ñî- Èíäèâèäóàëüíàÿ, áðèãàäíàÿ. Óêàçûâàåò- Ñèñòåìà è ôîðìà îïëàòû è ìàòå-
îòâåòñòâóþùåãî äîêóìåíòà — ÷åðòå- ñÿ âèä áðèãàäû: ñêâîçíàÿ, ñìåííàÿ, êîì- ðèàëüíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ òðó-
æà, ýñêèçà è ò. ä.; ïëåêñíàÿ, ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ è ò. ä. äà
äàííûå î ñîäåðæàíèè îáðàáîòêè è íî-
ìåð òåõíîëîãè÷åñêîé êàðòû èëè êàðò
êîìïëåêñíîé òåõíîëîãèè;
ìàðøðóò ïåðåìåùåíèÿ äåòàëåé ïî îïå-
ðàöèÿì

Ýëåìåíòû ïðîöåññà òðóäà Âðåìÿ Ìåòîäû òðóäà Ãðàôèê ñèíõðîíèçàöèè ïðîöåññà


²². Òðóäîâîé ïðîöåññ

Êîìïëåêñû ïðèåìîâ: ïðèåìû; Ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå çîíû äâèæå- Ãðàôèê ìíîãîñòàíî÷íîãî îáñëó-
òðóäîâûå äåéñòâèÿ; äâèæåíèÿ; íèé; îïèñàíèå ñïîñîáîâ äåéñòâèé è èë- æèâàíèÿ;
ñòåïåíü ðàñ÷ëåíåíèÿ â çàâèñè- ëþñòðàöèè; “õâàòêè”, òðàåêòîðèè äâè- ãðàôèê áðèãàäíîé ðàáîòû ó îá-
ìîñòè îò ïîâòîðÿåìîñòè æåíèÿ, ïðèåìû òðóäà; ùåãî òåõíîëîãè÷åñêîãî àãðåãà-
ãðàôèê ñîâìåùåíèÿ âî âðåìåíè äâèæå- òà;
íèé ïðàâîé è ëåâîé ðóêè; äåéñòâèÿ ðàç- ãðàôèê ñîâìåùåíèÿ äåéñòâèé
íûõ èñïîëíèòåëåé; ÷åëîâåêà è ðàáîòû ìàøèíû
îñîáûå òðåáîâàíèÿ ê ìåòîäàì òðóäà,
îáóñëîâëåííûå îáåñïå÷åíèåì êà÷åñòâà
ïðîäóêöèè
Ïðîñòðàíñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ ðàáî÷åãî ìåñòà Îðãîñíàñòêà
²²². Ðàáî÷åå ìåñòî

Âíåøíÿÿ ïëàíèðîâêà Ðàñïîëîæåíèå ïðåäìåòîâ â çîíå ðàáîòû Ðîä îñíàùåíèÿ Îáîçíà÷åíèå


Öèêëîâûå Ðàññòîÿíèå Âðåìÿ Ñïîñîáû ðàñêëàäêè è õðàíåíèÿ äå-
ïåðåõîäû òàëåé, èíñòðóìåíòîâ íà ïîäñòàâ-
êàõ, â òàðå è â èíñòðóìåíòàëüíûõ
øêàôàõ
Ôóíêöèè Ñïîñîáû è ðåæèì
Âèäû ñàìîîáñëóæèâàíèÿ Ñðåäñòâà ñâÿçè
²V. Îáñëóæèâàíèå

îáñëóæèâàíèÿ îáñëóæèâàíèÿ
ðàáî÷åãî ìåñòà

Ïåðå÷åíü ôóíêöèé, ïî Èñïîëíèòåëè ôóíêöèé îá- Âèäû âñïîìîãàòåëüíûõ ðà- Ñèãíàëüíûå ëàìïî÷êè, óñ-
êîòîðûì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñëóæèâàíèÿ, ãðàôèê ðàáî- áîò, âûïîëíÿåìûõ îñíîâ- òàíîâêè ïðîèçâîäñòâåí-
ñïåöèàëèçèðîâàííîå îá- òû, òåõíè÷åñêîå îñíàùå- íûìè ðàáî÷èìè; íîé èíôîðìàöèè è äð.
ñëóæèâàíèå íèå, âðåìÿ íà âûïîëíåíèå îáúåì îòâëå÷åíèé çà ñìåíó;
ðàáîòû çàòðàòû âðåìåíè íà êàæ-
äûé âèä ðàáîòû

Ñðåäñòâà çàùèòû îò íå- VI. Íîðìû òðóäà VII. Òðåáîâàíèÿ ê èñïîë-


Ôàêòîðû
áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé íèòåëþ ðàáîòû
V. Óñëîâèÿ è îõðàíà òðóäà

Ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñ- Çàùèòíûå îãðàæäåíèÿ; Íîðìû âûðàáîòêè; Ïðîôåññèÿ _____________


êèå; ïðîòèâîøóìû; ïðîãðåññèâíûå ïîêàçàòåëè
ïñèõîëîãè÷åñêèå; ñïåöîäåæäà; íà àíàëîãè÷íîé ðàáîòå Ðàçðÿä Ñòàæ ______
ýñòåòè÷åñêèå
ñèãíàëüíûå öâåòà è çíàêè Îáðàçîâàíèå ___________
áåçîïàñíîñòè;
Ðåæèì òðóäà è îòäûõà Îáùèå òåõíèêî-ýêîíîìè- Ñïåöèàëüíûå òðåáîâàíèÿ,
ñïåöïèòàíèå è äð.
÷åñêèå ïîêàçàòåëè ñâÿçàííûå ñ âûïîëíÿåìîé
ðàáîòîé
Ðåãëàìåíòèðîâàííûå ïå- Èñïîëüçîâàíèå ôîíäà âðå-
ðåðûâû; ìåíè îáîðóäîâàíèÿ;
ïðîèçâîäñòâåííàÿ ãèìíà- èñïîëüçîâàíèå ñìåííîãî
ñòèêà; ôîíäà ðàáî÷åãî âðåìåíè ïî
ôóíêöèîíàëüíàÿ ìóçûêà
ãðóïïàì è äð.

Êàðòó ñîñòàâèëè: Ñîãëàñîâàíî: Óòâåðäèë: Èçìåíåíèÿ


(äàòà, ïîäïèñè) (ñ êåì, äàòà, ïîäïèñè) (äàòà, ïîäïèñü) (óñëîâíûé êîä)
39
øàë ëèøíèõ äâèæåíèé, êàæäûé ïðåäìåò äîëæåí èìåòü ñâîå ïîñòîÿí-
íîå ìåñòî. Îáúåì ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîìåùåíèÿ íà êàæäîãî ðàáîòíè-
êà (ñîãëàñíî íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàöèè) äîëæåí ñîñòàâëÿòü 15 ì3,
à ïëîùàäü ðàáî÷åãî ìåñòà, îãðàíè÷åííîãî ñòåíàìè, — íå ìåíåå 4,5 ì2.

Òèïîâàÿ ðàöèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ òðóäà


ðàáî÷åãî è ñëóæàùåãî íà ðàáî÷åì ìåñòå

Ñîçäàíèå ãèãèåíè- Îáåñïå÷åíèå ñàíèòàðíî-


Ðàöèîíàëüíàÿ
÷åñêèõ óñëîâèé ãèãèåíè÷åñêèõ óñëîâèé
îðãàíèçàöèÿ
òðóäà, êóëüòóð- â áûòîâîì îáñëóæèâà-
ðàáî÷èõ ìåñò
íîé è ýñòåòè÷åñ- íèè ðàáî÷èõ íà ïðîèç-
è èõ îáñëóæèâàíèÿ
êîé îáñòàíîâêè âîäñòâå

Ðàöèîíàëüíîå Ìîíòàæ ïîëîâ Âíåäðåíèå ñîâðåìåí-


îáñëóæèâàíèå èç ñîâðåìåííûõ íûõ ìîäåëåé ðàáî÷åé
ðàáî÷èõ ìåñò ìàòåðèàëîâ îäåæäû

Îáåñïå÷åíèå Ðàöèîíàëüíîå Îáîðóäîâàíèå


ñîâðåìåííîé è ãèãèåíè÷åñêîå ãàðäåðîáíûõ ïîìåùå-
îðãàíèçàöèîííî- îñâåùåíèå íèé è êîìíàò îòäûõà
òåõíè÷åñêîé
îñíàñòêîé
Ýñòåòè÷åñêîå
îôîðìëåíèå Ñîâðåìåííîå
Ïëàíèðîâêà èíòåðüåðà îáîðóäîâàíèå äóøåâûõ,
ðàáî÷åãî ìåñòà, óìûâàëüíèêîâ
îáåñïå÷èâàþùàÿ è òóàëåòíûõ ïîìåùåíèé
ðàöèîíàëüíûé Îáåñïå÷åíèå
òðóäîâîé ïðîöåññ ãèãèåíè÷åñêîé
âîçäóøíîé ñðåäû
Ðàöèîíàëüíîå Ñîâðåìåííîå
ïîñòðîåíèå îáîðóäîâàíèå áóôåòîâ,
Ñíèæåíèå øóìà
òðóäîâûõ äâèæå- ñòîëîâûõ, ïèòüåâûõ
è âèáðàöèé
íèé ïðè âûïîëíå- êîëîíîê, êîôåâàðîê
íèè ðàáîòû
Ñîçäàíèå
ðàöèîíàëüíîãî Öâåòîâîå îôîðìëåíèå
ìóçûêàëüíîãî èíòåðüåðà
ðåæèìà

Âíåäðåíèå ðåæèìà
÷èñòîòû è ïîðÿäêà

Ñõåìà 9
40
Ïðè ðàçðàáîòêå òèïîâûõ ïðîåêòîâ ñïåöèàëèñòû íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêèõ èíñòèòóòîâ, ïîäðàçäåëåíèé ïðåäïðèÿòèé (ëàáîðàòîðèé, îòäå-
ëîâ) äîëæíû îáåñïå÷èòü ðàöèîíàëüíîå ñî÷åòàíèå èíäèâèäóàëüíûõ
òðåáîâàíèé â îðãàíèçàöèè òðóäà íà ðàáî÷åì ìåñòå è îáùèõ òðåáîâà-
íèé ïðîèçâîäñòâà. Ýòî ïîçâîëèò íàèëó÷øèì îáðàçîì ó÷åñòü òåõíîëî-
ãè÷åñêèå, îðãàíèçàöèîííûå è óïðàâëåí÷åñêèå àñïåêòû ïðè ñîãëàñîâà-
íèè ðàáî÷èõ ìåñò ðàçíûõ ñïåöèàëèñòîâ .
Êàê ïîêàçàëà ïðàêòèêà, íàèáîëåå ðàöèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ðà-
áî÷åãî ìåñòà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ òèïîâûõ êàðò
îðãàíèçàöèè òðóäà (ñì. ñ. 38–39), êîòîðûå ïðèëàãàþòñÿ ê òèïîâûì ïðî-
åêòàì è ó÷èòûâàþò ñïåöèôè÷åñêèå ïðîèçâîäñòâåííûå óñëîâèÿ ïðåä-
ïðèÿòèÿ è ïðèíÿòûé â ïðîèçâîäñòâå òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ.
 êàðòàõ îïðåäåëåíû ïðåäìåò òðóäà è òåõíîëîãèÿ åãî îáðàáîòêè;
ôîðìû îðãàíèçàöèè òðóäà è åãî îïëàòû; îñíîâíûå ýëåìåíòû âûïîë-
íåíèÿ òðóäîâîãî ïðîöåññà, ïðèìåíÿåìûå ìåòîäû è ïðèåìû òðóäà; îñ-
íîâíûå òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè è îáñëóæèâàíèþ ðàáî÷åãî ìåñòà
(âíóòðåííÿÿ è âíåøíÿÿ ïëàíèðîâêà, ðàñïîëîæåíèå ïðåäìåòîâ òðóäà,
òåõíîëîãè÷åñêèå ïåðåðûâû îáîðóäîâàíèÿ, òåêóùèå ðåìîíòû, óáîð-
êà è ïð.); ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèå, ïñèõîëî-
ãè÷åñêèå è ýñòåòè÷åñêèå óñëîâèÿ òðóäà; ðåæèì òðóäà è îòäûõà, ñðåä-
ñòâà çàùèòû îò íåáëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé (çàùèòíûå îãðàæäåíèÿ,
ñïåöîäåæäà).
 öåëîì ïðîåêòèðîâàíèå ðàöèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè òðóäà ðàáî-
÷èõ è ñëóæàùèõ ñ ïîìîùüþ òèïîâûõ êàðò ïðåäóñìàòðèâàåò òðè ýòà-
ïà ðàçðàáîòêè ìåðîïðèÿòèé: ðàöèîíàëüíóþ îðãàíèçàöèþ è îáñëóæè-
âàíèå ðàáî÷åãî ìåñòà; ñîçäàíèå ãèãèåíè÷åñêèõ, êóëüòóðíûõ, ýñòåòè-
÷åñêèõ óñëîâèé íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ; îáåñïå÷åíèå ñàíèòàðíî-ãèãèåíè-
÷åñêèõ óñëîâèé â áûòîâîì îáñëóæèâàíèè ðàáîòíèêîâ (ñõåìà 9).

Âîïðîñû äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ


1. Ñóùíîñòü ïîíÿòèé “ðàáî÷åå ìåñòî”, “ðàáî÷àÿ çîíà”.
2. Çàäà÷è, â êîòîðûõ èñïîëüçóåòñÿ ïîíÿòèå “ðàáî÷åå ìåñòî”.
3. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé àñïåêò çíà÷åíèÿ ðàáî÷åãî ìåñòà.
4. Êëàññèôèêàöèîííûå ïðèçíàêè ðàáî÷åãî ìåñòà.
5. Ñóùíîñòü ïîíÿòèÿ “îðãàíèçàöèÿ ðàáî÷åãî ìåñòà”.
6. Ñóùíîñòü ïîíÿòèÿ “îáñëóæèâàíèå ðàáî÷åãî ìåñòà”.
7. Ôóíêöèè îáñëóæèâàíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò.
8. Ýêîíîìè÷åñêàÿ öåëåñîîáðàçíîñòü è ýôôåêòèâíîñòü âíåäðåíèÿ òèïîâûõ
ïðîåêòîâ îðãàíèçàöèè òðóäà íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ ïðåäïðèÿòèÿ.
9. Ñóùíîñòü è çíà÷åíèå êàðò îðãàíèçàöèè òðóäà íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ.
41
Òåìà 6

ÀÍÀËÈÇ È ÎÖÅÍÊÀ
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÒÐÓÄÀ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ
 óñëîâèÿõ ðûíêà ïðåäïðèÿòèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îáîñîáëåííóþ
õîçÿéñòâåííóþ åäèíèöó, ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ ðåøåíèÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííî-óïðàâëåí÷åñêèõ çàäà÷ (èçãîòîâëåíèå è ðåàëèçàöèÿ ïðîäóêòîâ
è óñëóã) è ïîëó÷åíèÿ ïðèáûëè.  çàâèñèìîñòè îò ïîñòàâëåííûõ öåëåé
ñòðîèòñÿ ìåíåäæìåíò ïðåäïðèÿòèÿ. Íà ñõåìå 10 ïðåäñòàâëåíà òèïîâàÿ
ôóíêöèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà ñîâðåìåííîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ, ïîêàçàíû âçàèìîñâÿçü è ñîïîä÷èíåííîñòü åãî ïîäðàçäåëåíèé.
Äëÿ êàæäîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïîäáèðàþòñÿ è ôîðìè-
ðóþòñÿ òðóäîâûå êîëëåêòèâû, ÷ëåíû êîòîðûõ îáÿçàíû îáåñïå÷èâàòü
âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíóþ ðàáîòó, âûïîëíÿòü ïðîèçâîäñòâåííûå çàäà-
íèÿ êà÷åñòâåííî è â óñòàíîâëåííûå ñðîêè. Îñîáîå ìåñòî íà ïðåäïðèÿ-
òèè çàíèìàþò ñïåöèàëèñòû — ðóêîâîäèòåëè ïîäðàçäåëåíèé, ìàðêåòî-
ëîãè, êîíñòðóêòîðû, òåõíîëîãè, ïðîãðàììèñòû, áóõãàëòåðû, ýêîíî-
ìèñòû è ìåíåäæåðû. Ê ñïåöèàëèñòàì, êîòîðûå îðãàíèçîâûâàþò è
ñîïðîâîæäàþò òðóäîâîé ïðîöåññ îò èäåè äî ðåàëèçàöèè, âëèÿþò íà ðå-
çóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè âñåãî êîëëåêòèâà, â ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ õîçÿé-
ñòâîâàíèÿ ïðåäúÿâëÿþòñÿ îñîáûå òðåáîâàíèÿ. Îíè äîëæíû îáëàäàòü
ãëóáîêèìè çíàíèÿìè, ãèáêîñòüþ, îïåðàòèâíîñòüþ, ñïîñîáíîñòüþ ñâî-
åâðåìåííî ó÷èòûâàòü õîçÿéñòâåííóþ îáñòàíîâêó, óìåòü ìàíåâðèðî-
âàòü ðåñóðñàìè, ñîãëàñîâûâàòü ïðîèçâîäñòâî ñ ñîâðåìåííûìè òðåáî-
âàíèÿìè, èñïîëüçóÿ îòå÷åñòâåííûé è çàðóáåæíûé îïûò, íàõîäèòü îï-
òèìàëüíûå ðåøåíèÿ â êîíêðåòíûõ ñèòóàöèÿõ.
Çíà÷èìîñòü òðóäà ñïåöèàëèñòîâ çàêëþ÷àåòñÿ â îïòèìàëüíîñòè è
îðèãèíàëüíîñòè ðàçðàáîòàííûõ èìè ðåêîìåíäàöèé è ïðèíÿòûõ ðåøå-
íèé. Ê îðãàíèçàöèè òðóäà ðóêîâîäèòåëåé, èíæåíåðîâ, êîíñòðóêòîðîâ,
ìàðêåòîëîãîâ, ìåíåäæåðîâ ïðåäúÿâëÿþòñÿ îñîáûå òðåáîâàíèÿ.
Ê ñîâðåìåííûì íàïðàâëåíèÿì îðãàíèçàöèè òðóäà ñïåöèàëèñòîâ îò-
íîñÿòñÿ:
• ðàçðàáîòêà ðàöèîíàëüíûõ ôîðì ðàçäåëåíèÿ è êîîïåðàöèè òðóäà
(ðàçðàáîòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðûíî÷íûìè òðåáîâàíèÿìè ñòðóêòó-
42
Ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèåì
(ãåíåðàëüíûé ìåíåäæåð)
(ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð)

Îòäåë Îòäåë Îòäåë Îòäåë


Îòäåë Îòäåë Îòäåë Êàäðîâàÿ
ãëàâíîãî êîíñòðóêòîðñêî- ïðîèçâîä- ìåíåäæ-
ìàðêåòèíãà êîíòðîëÿ ñáûòà ñëóæáà
áóõãàëòåðà òåõíîëîãè÷åñêèé ñòâà ìåíòà

Ïðîäóêò, Ïðîäóêò, Ïðîäóêò, Ïðîäóêò, Ïðîäóêò, Ïðîäóêò,


Îòäåë Îòäåë
ïðîåêò, ïðîåêò, ïðîåêò, ïðîåêò, ïðîåêò, ïðîåêò,
ôèíàíñîâ ðåêëàìû
óñëóãè À óñëóãè Á óñëóãè Â óñëóãè À óñëóãè Á óñëóãè Â

Ñõåìà 10. Òèïîâàÿ ôóíêöèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ


43
ðû óïðàâëåíèÿ, ïîëîæåíèé î ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ, êàðò
îðãàíèçàöèè òðóäà, äîëæíîñòíûõ èíñòðóêöèé ñïåöèàëèñòîâ);
• îðãàíèçàöèÿ è îáñëóæèâàíèå ðàáî÷èõ ìåñò (ñîâðåìåííîå ïðîåê-
òèðîâàíèå ïëàíèðîâîê, ïîäáîð è ðàññòàíîâêà îðãàíèçàöèîííî-
òåõíîëîãè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ, âûáîð ìåòîäîâ è ôîðì ðàöèî-
íàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ);
• îðãàíèçàöèÿ òðóäîâîãî ïðîöåññà (ðàçðàáîòêà òåõíîëîãèè âû-
ïîëíåíèÿ ðàáîò, ïðîåêòèðîâàíèå è âíåäðåíèå ïåðåäîâûõ ïðè-
åìîâ è ìåòîäîâ òðóäà, îáåñïå÷åíèå ðàáî÷èõ ìåñò íåîáõîäèìîé
äîêóìåíòàöèåé è ò. ï.);
• ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè è ïåðåïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ (îï-
ðåäåëåíèå ïîòðåáíîñòè â ñïåöèàëèñòàõ (êîëè÷åñòâî, ñòðóêòóðà,
óðîâåíü êâàëèôèêàöèè), îòáîð, ïîäãîòîâêà, ïåðåïîäãîòîâêà,
ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè);
• íîðìèðîâàíèå, îöåíêà è ñòèìóëèðîâàíèå òðóäà (èçó÷åíèå èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè, âûáîð è óñòàíîâëåíèå íîðì
âðåìåíè, îáñëóæèâàíèÿ, ÷èñëåííîñòè, óñòàíîâëåíèå øòàòîâ
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, ðàçìåðîâ îêëàäîâ, ïðåìèðîâàíèÿ,
îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè òðóäà);
• ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ è áåçîïàñíûõ óñëîâèé òðóäà (âíåäðå-
íèå íîâåéøèõ ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ è ýñòåòè÷åñêèõ óñëî-
âèé; óñòðàíåíèå òÿæåëûõ ôèçè÷åñêèõ è âðåäíûõ ðàáî÷èõ äâèæå-
íèé, ñíèæåíèå ìîíîòîííîñòè, íåðâíîãî íàïðÿæåíèÿ);
• ïîâûøåíèå îòâåòñòâåííîñòè, ïðîèçâîäñòâåííîé è òðóäîâîé äèñ-
öèïëèíû.
Íàèáîëüøåé òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ
äîñòèãàþò ïðè êîìïëåêñíîì âíåäðåíèè óêàçàííûõ íàïðàâëåíèé îð-
ãàíèçàöèè òðóäà. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò îïûò êèåâñêèõ ïðåäïðèÿ-
òèé ÀÎ “ÀÒÅʔ, ÀÎ “Âåðêîí”, ÀÎ “Ðåäóêòîðíûé çàâîä”, ÀÎ “Êè-
åâñåëüìàø”, ÇÀÎ “Ãàìàëèÿ”, ÇÀÎ “ÑÀ̔, ñòðàõîâûõ êîìïàíèé
“Ïàí Óêðåéí”, “Ãàðàíò-ÀÂÒΔ è äð. Òùàòåëüíûå, ñîîòâåòñòâóþùèå
ñîâðåìåííûì (ðûíî÷íûì) òåíäåíöèÿì â ðàçâèòèè ñòðàíû, ðàçðàáîòêà
è âíåäðåíèå óêàçàííûõ íàïðàâëåíèé ïîçâîëÿþò ñîâåðøåíñòâîâàòü
ñòðóêòóðó óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì, ðàöèîíàëèçèðîâàòü èñïîëüçî-
âàíèå ðàáî÷åãî âðåìåíè, ìåõàíèçèðîâàòü òðóä, ïðîöåññû îðãàíèçà-
öèè è îñíàùåíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò, ñîâåðøåíñòâîâàòü äåëîïðîèçâîä-
ñòâî, ñèñòåìû èíôîðìàöèè, ÷òî ñïîñîáñòâóåò óëó÷øåíèþ ñàíèòàðíî-
ãèãèåíè÷åñêèõ è ïñèõîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé òðóäà, ïîâûøåíèþ
êóëüòóðíî-òåõíè÷åñêîãî óðîâíÿ ðàáîòíèêîâ.
44
Òðóä ðóêîâîäèòåëåé ðàçíûõ ðàíãîâ, ìàðêåòîëîãîâ, ìåíåäæåðîâ,
ðàáîòíèêîâ ôèíàíñîâûõ ñëóæá, ðóêîâîäèòåëåé ïîäðàçäåëåíèé òðåáó-
åò áîëüøîãî âíèìàíèÿ è íàïðÿæåíèÿ. Ñëîæíîñòü ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ
ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì îðãàíèçàöèè òðóäà, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî óì-
ñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü, âûçûâàÿ óñòàëîñòü, íå ñîïðîâîæäàåòñÿ òàêèì
áîëüøèì ðàñõîäîâàíèåì ýíåðãèè, êîòîðîå íàáëþäàåòñÿ ïðè ôèçè÷åñ-
êîì òðóäå. Âåëè÷èíó óìñòâåííîãî óòîìëåíèÿ òðóäíî îïðåäåëèòü. Ïî
äàííûì ñîöèîëîãîâ è âðà÷åé, ôèçè÷åñêîå èëè ìûøå÷íîå ïåðåóòîìëå-
íèå â êîíå÷íîì ñ÷åòå ïðèâîäèò ê íåâîçìîæíîñòè ïðîäîëæàòü äåÿòåëü-
íîñòü. Îäíàêî ïåðèîä âîññòàíîâëåíèÿ ïîñëå ôèçè÷åñêîé ðàáîòû äîñ-
òàòî÷íî êîðîòîê. Ïðè÷åì ðèòìè÷íàÿ ôèçè÷åñêàÿ íàãðóçêà îïðåäåëåí-
íûì îáðàçîì óêðåïëÿåò çäîðîâüå ÷åëîâåêà è ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ
åãî ðàáîòîñïîñîáíîñòè. Óìñòâåííûé òðóä íå èìååò ïðèñïîñîáèòåëü-
íûõ ðåàêöèé. Íåðâíîå óòîìëåíèå, âûçâàííîå äëèòåëüíûì ñîñðåäîòî-
÷åíèåì, íàïðÿæåíèåì îðãàíîâ ñëóõà, çðåíèÿ, ìûñëèòåëüíîé äåÿòåëüíî-
ñòüþ, ïñèõîëîãè÷åñêèìè êîíôëèêòàìè, íå ïðèâîäèò ê ïîëíîìó ïðåêðà-
ùåíèþ ðàáîòû. Íàïðîòèâ, îíî âûçûâàåò ïåðåâîçáóæäåíèå, àãðåññèþ
è îòðèöàòåëüíûå ýìîöèè. Òàêîå ñîñòîÿíèå íå èñ÷åçàåò ñàìî ïî ñåáå ñ
îêîí÷àíèåì ðàáî÷åãî âðåìåíè, îíî ìîæåò äëèòüñÿ äîëãî, ñîõðàíÿÿñü
äàæå â ïåðèîäû ñíà è îòäûõà.
Îñîáåííîñòüþ òðóäà ñïåöèàëèñòà ÿâëÿåòñÿ îáðàáîòêà ïîòîêà èí-
ôîðìàöèè. Â ýòîé ñâÿçè âàæíåéøèì íàïðàâëåíèåì îðãàíèçàöèè òðóäà
ðàáîòíèêîâ àïïàðàòà óïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå îïòèìàëüíî-
ãî ïîòîêà èíôîðìàöèè è òåõíîëîãèè åå îáðàáîòêè. Ýòè ïðîöåññû
âêëþ÷àþò âîñïðèÿòèå, îáðàáîòêó, ôèêñèðîâàíèå è õðàíåíèå îáðàáî-
òàííîé èíôîðìàöèè.
Îäíèì èç îáÿçàòåëüíûõ è õàðàêòåðíûõ ýëåìåíòîâ òðóäîâîãî ïðî-
öåññà ñïåöèàëèñòîâ ÿâëÿåòñÿ ðàöèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ äåëîïðîèç-
âîäñòâà. Îáúåì äîêóìåíòîîáîðîòà ïîñòîÿííî ðàñòåò. Ñ öåëüþ ñíè-
æåíèÿ çàòðàò ðàáî÷åãî âðåìåíè ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ íà ðà-
áîòó ñ äîêóìåíòàöèåé, èñêëþ÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ íåñâîéñòâåííîé èì
òðóäîåìêîé ðàáîòû íåîáõîäèìî àâòîìàòèçèðîâàòü ïðîöåññû ðàáîòû ñ
èíôîðìàöèåé (ïîëó÷åíèå, îáðàáîòêó, ïåðåäà÷ó) ñ ïîìîùüþ ÝÂÌ. Íå-
îáõîäèìî òàêæå îïòèìèçèðîâàòü îñíàùåíèå ðàáî÷èõ ìåñò ñïå-
öèàëèñòî⠗ îáåñïå÷èòü èõ íåîáõîäèìûìè ñðåäñòâàìè è ïðåäìåòàìè
òðóäà, óäîáíûì èõ ðàçìåùåíèåì. Ýòî ïîçâîëèò ñ íàèìåíüøèì íàïðÿ-
æåíèåì ñèë ÷åëîâåêà ïðè ìàêñèìàëüíîé íàãðóçêå íà ñðåäñòâà òðóäà â
êðàò÷àéøèå ñðîêè ïåðåðàáàòûâàòü èíôîðìàöèþ, ïðèíèìàòü îïòè-
ìàëüíûå ðåøåíèÿ è äàâàòü íåîáõîäèìûå ðàñïîðÿæåíèÿ. Íàïðèìåð, ðà-
45
áî÷åå ìåñòî ðóêîâîäèòåëÿ (ðèñ. Ï13), â îáÿçàííîñòè êîòîðîãî âõîäèò
ïðîâåäåíèå äåëîâûõ ñîâåùàíèé, ïðèåì ðàáîòíèêîâ ïî ñëóæåáíûì è
ëè÷íûì âîïðîñàì, ðàçìåùàåòñÿ, êàê ïðàâèëî, â îòäåëüíîì ïîìåùåíèè.
Åñëè â êîìïåòåíöèþ ðóêîâîäèòåëÿ íå âõîäÿò óêàçàííûå îáÿçàííîñòè,
åãî ðàáî÷åå ìåñòî ìîæåò íàõîäèòüñÿ â îáùåì ïîìåùåíèè, íî îòäåëüíî
îò ðàáî÷èõ ìåñò ïîä÷èíåííûõ (ðèñ. Ï14).  ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ÷à-
ñòè÷íîé èçîëÿöèè öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíûå ïåðåãî-
ðîäêè.
Ðàáî÷èå ìåñòà ñïåöèàëèñòîâ, êàê ïðàâèëî, ðàñïîëàãàþòñÿ â ñëó-
æåáíûõ ïîìåùåíèÿõ, çàêðåïëåííûõ çà ñîîòâåòñòâóþùèìè ñòðóêòóð-
íûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü õàðàêòåð
âûïîëíÿåìîé èìè ðàáîòû. Òàê, äëÿ ñïåöèàëèñòîâ, çàíÿòûõ òâîð÷åñ-
êîé ðàáîòîé, öåëåñîîáðàçíî âûäåëÿòü êîìíàòû ñ ðåæèìîì ÷èòàëüíî-
ãî çàëà (ðèñ. Ï9). Æåëàòåëüíî èìåòü îòäåëüíîå ïîìåùåíèå äëÿ ïåðå-
ãîâîðîâ ïî òåëåôîíó è âñòðå÷ ñ ïîñåòèòåëÿìè.
Ïðèìåíåíèå íàèáîëåå ðàöèîíàëüíîé ìåáåëè ñïîñîáñòâóåò çíà÷è-
òåëüíîìó ïîâûøåíèþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà. Êàê ïîêàçàëè ðå-
çóëüòàòû ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ïðè
óäà÷íî ïîäîáðàííîé è ðàññòàâëåííîé ìåáåëè ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
òðóäà ðàáîòíèêîâ àïïàðàòà óïðàâëåíèÿ ïîâûøàåòñÿ íà 20–30 %.
 íàñòîÿùåå âðåìÿ â Óêðàèíå ñîçäàíû ìíîãî÷èñëåííûå ïðåäïðè-
ÿòèÿ è ñïåöèàëèçèðîâàííûå ñàëîíû, èçãîòàâëèâàþùèå âñå âèäû
îôèñíîé ìåáåëè. Ýòî ÀÎ “Ìàðê”, “Ñïåöìåáëè”, “Ìåðêñ”, ñàëîíû
“Îôèñíàÿ ìåáåëü”, “Ýíðàí-êîìôîðò”, “Àêðîñ” è äð. Ôóíêöèîíèðó-
þò ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèå âûñòàâêè, íà êîòîðûõ ðóêîâîäèòåëè
ïðåäïðèÿòèé, áàíêîâ, èíñòèòóòîâ ìîãóò çàêëþ÷àòü äîãîâîðû íà ðàç-
ðàáîòêó è èçãîòîâëåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ïðîåêòîâ ìåáåëè, èõ êîì-
ïîíîâêó è ðàññòàíîâêó â îôèñàõ.  êîìïëåêò ìåáåëè äëÿ ðàáî÷èõ
ìåñò, êàê ïðàâèëî, âõîäÿò ïèñüìåííûé è âñïîìîãàòåëüíûé ñòîëû,
ñòåëëàæè è òóìáî÷êè äëÿ õðàíåíèÿ ñðåäñòâ òðóäà, ñòóëüÿ, êðåñëî è
ïð. (ðèñ. Ï15). Ñïåöèàëèñòû ðàçðàáàòûâàþò äèçàéí ìåáåëè äëÿ ðà-
áî÷èõ êàáèíåòîâ, çàëîâ çàñåäàíèé, ïðèåìíûõ, êîìíàò îòäûõà ñ ó÷å-
òîì òåõíèêî-òåõíîëîãè÷åñêèõ, ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèõ è îðãàíèçàöè-
îííûõ òðåáîâàíèé çàêàç÷èêà. Íà ðèñ. Ï16 ïîêàçàíî ðàáî÷åå ìåñòî
ðåêëàìíîãî àãåíòà, íàõîäÿùååñÿ â òåìíîì (áåç îêîí) ïîìåùåíèè. Äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ íîðìàëüíîé ðàáîòû äèçàéíåðû âìîíòèðîâàëè â ñòåííóþ
íèøó ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû, çàùèùåííûå äåðåâÿííûìè ðåéêàìè è
äàþùèå äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî ìÿãêîãî ñâåòà.
46
Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ñðåäñòâàì è ïðåäìåòàì òðóäà,
îïðåäåëÿþòñÿ õàðàêòåðîì ðàáîòû è àíòðîïîëîãè÷åñêèìè äàííûìè
÷åëîâåêà. Íàïðèìåð, äëÿ ðàáîòíèêîâ îòäåëà ñáûòà, îòäåëà òðóäà è
çàðàáîòíîé ïëàòû, áóõãàëòåðèè, îòäåëà ìàðêåòèíãà, ïðîèçâîäñòâåí-
íîãî îòäåëà êîìïëåêòû ìåáåëè ïî ìíîãèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðèçíà-
êàì áóäóò ïîõîæèìè. Íà ðèñ. Ï17 ïîêàçàíû òèïîâûå ðàáî÷èå ìåñòà
äëÿ óêàçàííûõ êàòåãîðèé ñïåöèàëèñòîâ. ×òîáû ó÷åñòü èíäèâèäóàëü-
íûå îñîáåííîñòè êàæäîãî ðàáîòíèêà, îñíîâíûå ýëåìåíòû ðàáî÷åãî
ìåñòà (ñòóë, êðåñëî, ñòîë, ïîäñòàâêè è ò. ï.) äåëàþò ïîäâèæíûìè.
Ïîçà ñèäÿùåãî äîëæíà èñêëþ÷àòü íåóäîáñòâà â ðàáîòå. Òàê, äëÿ
óïîðà íîã óñòàíàâëèâàþòñÿ óäîáíûå ïîäñòàâêè ïîä îïðåäåëåííûì
óãëîì, à âðàùàþùèåñÿ êðåñëà ñíàáæåíû ïîäëîêîòíèêàìè è ïîäâèæ-
íîé ñïèíêîé, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ìàêñèìàëüíîìó îñëàáëåíèþ ìûøå÷-
íîãî íàïðÿæåíèÿ.
Áëàãîäàðÿ ðàöèîíàëüíîìó ðàçìåùåíèþ ñðåäñòâ òðóäà íà ðàáî÷åì
ìåñòå óìåíüøàåòñÿ ôèçè÷åñêîå è íåðâíîå íàïðÿæåíèå, èñêëþ÷àþòñÿ
ëèøíèå äâèæåíèÿ, ïîâûøàåòñÿ ýôôåêòèâíîñòü òðóäà. Äëÿ òîãî ÷òî-
áû èñêëþ÷èòü ïðîäîëæèòåëüíûå ïîèñêè íåîáõîäèìûõ ïðåäìåòîâ è
ñðåäñòâ òðóäà, îòðàáîòàíû è àïðîáèðîâàíû íà ïðàêòèêå ïðàâèëà èõ
ðàöèîíàëüíîãî ðàçìåùåíèÿ íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ. Òàê, â ëåâîé ÷àñòè
ñòîëà ðåêîìåíäóåòñÿ ðàñïîëàãàòü âõîäÿùóþ èíôîðìàöèþ, ñïðàâà —
îòðàáîòàííóþ, ñðåäíÿÿ ÷àñòü ñòîëà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ íåïîñðåä-
ñòâåííîé ðàáîòû. Âñå, ÷åì ïîëüçóåòñÿ ñïåöèàëèñò âî âðåìÿ ðàáîòû,
äîëæíî íàõîäèòüñÿ íà ðàññòîÿíèè âûòÿíóòîé ðóêè (äî 50 ñì) è ðàç-
ìåùàòüñÿ íà ïîñòîÿííûõ ôèêñèðîâàííûõ ìåñòàõ, ÷òîáû îí ìîã ðàáî-
òàòü, íå äåëàÿ ëèøíèõ äâèæåíèé (âçÿòü òðóáêó òåëåôîíà, ñïðàâî÷íèê,
íàæàòü ôóíêöèîíàëüíóþ êíîïêó, ïåðåêëþ÷àòåëü ïðèáîðà è ò. ï.).
Óñëîâèÿ òðóäà ñïåöèàëèñòà çàâèñÿò îò ñîñòîÿíèÿ ïîìåùåíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåíèÿ è ïîäãîòîâëåííîñòè åãî ðàáî÷åãî ìåñòà. Ñîñòîÿíèå ïîìå-
ùåíèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ ÷èñòîòîé, îñíàùåííîñòüþ, öâåòîâûì îôîðìëå-
íèåì, çâóêîíåïðîíèöàåìîñòüþ, òåìïåðàòóðíûì ðåæèìîì, çàïàõîì.
Ïðàâèëüíàÿ îñâåùåííîñòü èìååò îñîáîå çíà÷åíèå äëÿ ðàáîòû. Íàïðè-
ìåð, çàìåíà ëàìï íàêàëèâàíèÿ íà ëþìèíåñöåíòíûå ïîâûøàåò ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòü òðóäà íà 17 %, íàëè÷èå ÷èñòûõ îêîííûõ ñòåêîë — íà
5–15 %, à óäîáíîå ðàçìåùåíèå èñòî÷íèêîâ îñâåùåíèÿ íà ñàìîì ðàáî-
÷åì ìåñòå — íà 10–30 %. Âàæíî òàêæå, ÷òîáû ìåæäó öâåòíîñòüþ èñ-
êóññòâåííîãî îñâåùåíèÿ è öâåòîâûì ðåøåíèåì èíòåðüåðà ñîáëþäà-
ëîñü îïðåäåëåííîå íîðìàòèâíîå ñîîòâåòñòâèå.
47
Íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ îïòèìàëüíîé îðãàíèçàöèè òðóäà ÿâëÿåòñÿ
ñîçäàíèå íîðìàëüíûõ ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèõ è ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñ-
êèõ óñëîâèé òðóäà (îòñóòñòâèå øóìà, ðåçêèõ çàïàõîâ, òåìïåðàòóðíûõ
ïåðåïàäîâ è äð.).
Ïðè îðãàíèçàöèè òðóäà ðàáîòíèêîâ àïïàðàòà óïðàâëåíèÿ öåëåñî-
îáðàçíî èñïîëüçîâàòü îïûò ïðèìåíåíèÿ òèïîâûõ ïðîåêòîâ îðãàíèçà-
öèè òðóäà. Îíè íàèáîëåå ýôôåêòèâíû ïðè ñîçäàíèè ðàáî÷èõ ìåñò ðó-
êîâîäèòåëåé ïîäðàçäåëåíèé, ïðîèçâîäñòâåííûõ îòäåëîâ è ñëóæá íà
ïðåäïðèÿòèÿõ.
Êîëè÷åñòâåííóþ îöåíêó óðîâíÿ îðãàíèçàöèè òðóäà ñïåöèàëèñòîâ
ìîæíî îïðåäåëèòü ñ ïîìîùüþ êîýôôèöèåíòîâ:
• ïðèìåíÿåìîñòè ðàöèîíàëüíûõ ìåòîäîâ òðóäà;
• îðãàíèçàöèè ðàáî÷èõ ìåñò;
• ñîâìåùåíèÿ òðóäîâûõ ôóíêöèé;
• íîðìèðîâàíèÿ òðóäà è äð.
Òàê, êîýôôèöèåíò ïðèìåíÿåìîñòè ðàöèîíàëüíûõ ìåòîäîâ òðóäà
ñïåöèàëèñòîâ (Êì.òð) õàðàêòåðèçóåò óäåëüíûé âåñ ðàáîòíèêîâ, âûïîë-
íÿþùèõ òðóäîâûå îïåðàöèè, êîòîðûå ðåãëàìåíòèðóþòñÿ òèïîâûìè
ïðîåêòàìè îðãàíèçàöèè òðóäà. Ðàññ÷èòûâàåòñÿ ýòîò êîýôôèöèåíò ïî
ôîðìóëå
× ñ Vô
Ê ì.òð = ,
× î Vï
ãäå ×ñ — ÷èñëåííîñòü ñïåöèàëèñòîâ, äëÿ êîòîðûõ ðàçðàáîòàíû è óò-
âåðæäåíû ïðîöåäóðà è ïðî÷èå äîêóìåíòû, ðåãëàìåíòèðóþùèå ïîñëå-
äîâàòåëüíîñòü, ìåòîäû è ñðåäñòâà âûïîëíåíèÿ òðóäîâûõ îïåðàöèé,
÷åë.; ×î — ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ñïåöèàëèñòîâ â îòäåëå,
ñëóæáå, ÷åë.; Vô — îáúåì ðàáîòû, ôàêòè÷åñêè âûïîëíÿåìîé â ñîîò-
âåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè ïðîöåäóðàìè, óñë. åä.; Vï — îáúåì ðàáî-
òû, íà êîòîðóþ óòâåðæäåíû ïðîöåäóðû, óñë. åä.
Êîýôôèöèåíò íîðìèðîâàíèÿ òðóäà ñïåöèàëèñòîâ (Êí.òð) ðàññ÷è-
òûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå

× ñ.ï
Ê í.òð = ,
×ô

ãäå ×ñ.ï — ÷èñëåííîñòü ñïåöèàëèñòîâ ïðåäïðèÿòèÿ (ïîäðàçäåëåíèÿ,


ñëóæáû), ðàññ÷èòàííàÿ ïî îòðàñëåâûì íîðìàòèâàì, ÷åë.; ×ô — ôàê-
òè÷åñêàÿ ÷èñëåííîñòü ñïåöèàëèñòîâ ïðåäïðèÿòèÿ, ÷åë.
48
Âîïðîñû äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ
1. Îñîáåííîñòè îðãàíèçàöèè òðóäà ñïåöèàëèñòîâ, èõ ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêàÿ ïðèðîäà, õàðàêòåð è ñîäåðæàíèå.
2. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàöèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè òðóäà ñïåöèàëèñ-
òîâ.
3. Ðàçäåëåíèå è êîîïåðàöèÿ òðóäà ñïåöèàëèñòîâ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó è
êâàëèôèêàöèîííîìó ïðèçíàêàì.
4. Ðàáî÷åå ìåñòî ðóêîâîäèòåëÿ, ìàðêåòîëîãà, ìåíåäæåðà.
5. Ñóùíîñòü ïðîöåññà îðãàíèçàöèè è îáñëóæèâàíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò ñïå-
öèàëèñòîâ ðàçëè÷íûõ óðîâíåé.
6.  ÷åì ñîñòîÿò áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ òðóäà äëÿ ðàáîòíèêîâ àïïàðàòà
óïðàâëåíèÿ?
7. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîé îöåíêè óðîâíÿ îðãàíèçàöèè òðóäà ñïåöè-
àëèñòîâ.
8. Ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ýôôåêòèâíîñòü òðóäà ñïåöèàëèñòîâ.

49
Òåìà 7

ÓÑËÎÂÈß, ÎÕÐÀÍÀ
È ÑÒÈÌÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÒÐÓÄÀ
 ïðîöåññå òðóäà ÷åëîâåê ìîæåò ïîäâåðãàòüñÿ âîçäåéñòâèþ
øóìà, âèáðàöèè, òåìïåðàòóðû, âëàæíîñòè, äâèæåíèÿ âîçäóõà, ñîäåð-
æàùèõñÿ â âîçäóõå ïðèìåñåé è ò. ä. Ôàêòîðû âíåøíåé ñðåäû, íàïðè-
ìåð òàêèå, êàê øóì è âèáðàöèÿ, ÿâëÿþòñÿ ñèëüíûìè ðàçäðàæèòåëÿìè
íåðâíîé ñèñòåìû.
Ïðè íåáëàãîïðèÿòíûõ âíåøíèõ óñëîâèÿõ ðàáîòíèêè ðàñõîäóþò
ìíîãî ýíåðãèè íå íà íåïîñðåäñòâåííîå âûïîëíåíèå ðàáîòû, à íà ïðè-
ñïîñîáëåíèå ê ýòèì óñëîâèÿì è èõ ïðåîäîëåíèå. ×àñòî óòîìëåíèå ïî-
ÿâëÿåòñÿ íå ñòîëüêî îò âûïîëíÿåìîé ðàáîòû, ñêîëüêî îò íåáëàãîïðè-
ÿòíûõ óñëîâèé òðóäà. Íàïðèìåð, óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðîèçâîäñòâåííûé
øóì, ïðåâûøàþùèé ñàíèòàðíûå íîðìû, ðàññåèâàåò è ïðèòóïëÿåò
âíèìàíèå ðàáîòíèêîâ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî íà 10–15 % ñíèæàåòñÿ ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòü òðóäà, ïîâûøàåòñÿ ïðîèçâîäñòâåííûé òðàâìàòèçì.
Óñëîâèÿìè òðóäà íàçûâàþòñÿ ôàêòîðû ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðî-
öåññà è ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû, âîçäåéñòâóþùèå íà ðàáîòíèêà
ïðåäïðèÿòèÿ [4, ñ. 129]. Ïðîèçâîäñòâåííûå óñëîâèÿ òðóäà — ýòî ñî-
âîêóïíîñòü ýëåìåíòîâ ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû, îêàçûâàþùàÿ âëèÿ-
íèå íà ðàáîòîñïîñîáíîñòü è çäîðîâüå ÷åëîâåêà â ïðîöåññå òðóäà
[4, ñ. 235].
Ñëåäîâàòåëüíî, îáëåã÷åíèå òðóäà è îçäîðîâëåíèå ïðîèçâîäñòâåí-
íîé ñðåäû — îäíà èç ãëàâíûõ çàäà÷ îðãàíèçàöèè òðóäà.
Êàê èçâåñòíî, ìàòåðèàëüíûå ôàêòîðû ñîåäèíÿþòñÿ â ïðîöåññå òðó-
äà ñ ðàáî÷åé ñèëîé. Ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå, ïñèõîôèçèîëîãè÷åñ-
êèå, ýñòåòè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå óñëîâèÿ, áëàãîäàðÿ êîòîðûì ïðîèñ-
õîäèò ñèñòåìàòè÷åñêîå, ïîñòîÿííî âîçîáíîâëÿþùååñÿ ñîåäèíåíèå ðà-
áî÷èõ ñ ìàòåðèàëüíûìè ôàêòîðàìè, ñîñòàâëÿþò óñëîâèÿ òðóäà.
Ôàêòîðû, õàðàêòåðèçóþùèå óñëîâèÿ òðóäà è âîçäåéñòâóþùèå íà
èõ ôîðìèðîâàíèå, ðàçäåëÿþò íà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå, òåõíèêî-
îðãàíèçàöèîííûå è åñòåñòâåííî-ïðèðîäíûå (ñõåìà 11).
Óñëîâèÿ òðóäà íåïîñðåäñòâåííî âëèÿþò íà ñòåïåíü åãî òÿæåñòè, íà-
ïðÿæåííîñòè è óòîìèòåëüíîñòè. Òÿæåñòü ôèçè÷åñêîãî òðóäà îïðåäåëÿ-
åòñÿ ïðåæäå âñåãî çàòðàòàìè ôèçè÷åñêîé ýíåðãèè ÷åëîâåêà â ïðîöåññå
ðàáîòû. Óñëîâèÿ òðóäà îöåíèâàþòñÿ ïî øåñòè êàòåãîðèÿì, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðûìè îïðåäåëÿþòñÿ ëüãîòû è êîìïåíñàöèè ðàáîòàþùèì.
50
Ôàêòîðû ôîðìèðîâàíèÿ
óñëîâèé òðóäà

Ñîöèàëüíî- Òåõíèêî- Åñòåñòâåííî-


ýêîíîìè÷åñêèå îðãàíèçàöèîííûå ïðèðîäíûå
Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå

Ïðåäìåòû è ïðîäóêòû òðóäà


Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå

Òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû
Îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà

Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ
Íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå

Îðãàíèçàöèÿ òðóäà

Ãåîãðàôè÷åñêèå
Ñðåäñòâà òðóäà
Ýêîíîìè÷åñêèå

Ãåîëîãè÷åñêèå
Áèîëîãè÷åñêèå
Ñõåìà 11. Óêðóïíåííàÿ êëàññèôèêàöèÿ ôàêòîðîâ
ôîðìèðîâàíèÿ óñëîâèé òðóäà

Òÿæåñòü îïðåäåëÿåòñÿ íå òîëüêî îáùèìè çàòðàòàìè ôèçè÷åñêèõ


óñèëèé ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò, íî è âåëè÷èíîé çàòðàò ýíåðãèè çà åäè-
íèöó âðåìåíè (íàïðèìåð, çà ÷àñ), ò. å. ñòåïåíüþ èíòåíñèâíîñòè (íàïðÿ-
æåííîñòè) òðóäà, à òàêæå äðóãèìè ôàêòîðàìè, íàïðèìåð óðîâíåì
îðãàíèçàöèè ðàáî÷èõ ìåñò, ðàáî÷åé ïîçîé, óðîâíåì ìîíîòîííîñòè òðó-
äà, ñòåïåíüþ ìåõàíèçàöèè ïðîöåññîâ è äð.
Ïðè ñîâåðøåíñòâîâàíèè îðãàíèçàöèè òðóäà âàæíîå çíà÷åíèå èìå-
åò óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà çà ñ÷åò ïîâûøåíèÿ ðàáîòî-
ñïîñîáíîñòè è óëó÷øåíèÿ çäîðîâüÿ òðóäÿùèõñÿ.
Ðàáîòîñïîñîáíîñòü — ýòî ñïîñîáíîñòü îðãàíèçìà ÷åëîâåêà âûäåð-
æèâàòü ýíåðãåòè÷åñêèå, ôèçè÷åñêèå, íåðâíî-ïñèõè÷åñêèå è ýìîöèî-
íàëüíûå íàãðóçêè â òå÷åíèå çàäàííîãî ïåðèîäà âðåìåíè. Ðàáîòîñïî-
ñîáíîñòü ëþäåé çàâèñèò îò ïîëà, âîçðàñòà, ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ, óðîâíÿ
êâàëèôèêàöèè, óñëîâèé ïðîòåêàíèÿ òðóäà. Êðîìå òîãî, ðàáîòîñïîñîá-
íîñòü êàæäîãî ÷åëîâåêà èçìåíÿåòñÿ íà ïðîòÿæåíèè ñóòîê, íåäåëè, ãîäà
è çàâèñèò îò ïðîäîëæèòåëüíîñòè îòðàáîòàííîãî âðåìåíè, èíòåíñèâ-
íîñòè è òÿæåñòè òðóäà, íàëè÷èÿ ïåðåðûâîâ äëÿ îòäûõà, èõ äëèòåëü-
íîñòè è ÷åðåäîâàíèÿ ñ ïåðèîäàìè òðóäà. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà
51
òåì âûøå, ÷åì âûøå óðîâåíü ðàáîòîñïîñîáíîñòè ÷åëîâåêà. Ðàññìîò-
ðèì îáîáùåííóþ êðèâóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòè ÷åëîâåêà â òå÷åíèå ðà-
áî÷åãî äíÿ.
b
6 c
. b
ïîêàçàòåëè, óñë. åä.

5 .
Ôóíêöèîíàëüíûå

a a
. . . . c
4
3 . . . .

2 . . . . .

1 . . . . .

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîòû, ÷

Îáîáùåííàÿ êðèâàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè ÷åëîâåêà â òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ:


à — ñòàäèÿ âðàáàòûâàíèÿ; b — ñòàäèÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè;
ñ — ñòàäèÿ ðàçâèâàþùåãîñÿ óòîìëåíèÿ

Êàê âèäíî èç êðèâîé, ðàáîòîñïîñîáíîñòü ÷åëîâåêà â òå÷åíèå ðà-


áî÷åãî äíÿ íåñòàáèëüíà. Äèíàìèêà ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïðåäñòàâëÿ-
åò ëîìàíóþ êðèâóþ, êîòîðàÿ ïîäíèìàåòñÿ ââåðõ, íàðàñòàåò â òå÷å-
íèå ïåðâûõ ÷àñîâ, çàòåì íà íåêîòîðîå âðåìÿ îñòàåòñÿ íà äîñòèãíó-
òîì óðîâíå è íåñêîëüêî ñíèæàåòñÿ ê îáåäåííîìó ïåðåðûâó. Ýòè ôàçû
ïîâòîðÿþòñÿ è ïîñëå îáåäà. Ïðè÷åì ïîñëå îáåäà ôàçà âðàáàòûâàíèÿ
ïðîòåêàåò áûñòðåå. Ôàçà æå óñòîé÷èâîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïî óðîâ-
íþ íèæå è ìåíåå äëèòåëüíà, ÷åì äî îáåäà. Âî âòîðîé ïîëîâèíå ðàáî-
÷åé ñìåíû ñíèæåíèå ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïðîèñõîäèò áûñòðåå, ÷òî
ñâÿçàíî ñ áîëåå ãëóáîêèì óòîìëåíèåì. Íàëè÷èå òàêèõ ãðàôèêîâ íà
ïðåäïðèÿòèÿõ ïîçâîëÿåò ðàöèîíàëèçèðîâàòü ðåæèìû òðóäà è îòäûõà
ðàáîòíèêîâ, òàê êàê óðîâåíü ðàáîòîñïîñîáíîñòè ÷åëîâåêà õàðàêòå-
ðèçóåòñÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, èçìåíåíèåì ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà,
à ñ äðóãîé — èçìåíåíèÿìè íåðâíîé, ìûøå÷íîé, äûõàòåëüíîé, ñåð-
äå÷íî-ñîñóäèñòîé ôóíêöèé îðãàíèçìà.
Ðåæèìû âíóòðèñìåííîãî îòäûõà ñëåäóåò ïðîàíàëèçèðîâàòü ñ òî÷-
êè çðåíèÿ èõ ñîîòâåòñòâèÿ ôèçèîëîãè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì, à òàêæå
ìåðîïðèÿòèÿì ïî óëó÷øåíèþ ïðîèçâîäñòâåííîé îáñòàíîâêè, îõðàíû
òðóäà è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ òðóäÿùèõñÿ. Íàðÿäó ñ âíóòðèñìåí-
íûìè íåîáõîäèìî ðàññìîòðåòü è äðóãèå ðåæèìû, íàïðèìåð ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü è îðãàíèçàöèþ ìåæäóñìåííîãî, åæåíåäåëüíîãî è ãîäîâîãî
52
îòäûõà. Ïðè ïîñòðîåíèè ãðàôèêîâ ñìåííîñòè (ýòî ïîä÷èíåííàÿ çà-
äà÷à) ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî ãëàâíûì ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ îòäûõà —
çàáîòà î òîì, ÷òîáû êàæäûé òðóäÿùèéñÿ çà âðåìÿ îòäûõà íå òîëüêî
ïîëíîñòüþ âîññòàíàâëèâàë ðàáîòîñïîñîáíîñòü, íî è óêðåïëÿë çäî-
ðîâüå.
Ïðîåêòèðîâàíèå óñëîâèé òðóäà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ðàçëè-
÷èé ìåæäó ðàáîòíèêàìè ïðåäïðèÿòèé ïî ïîëó, âîçðàñòó, ñîñòîÿíèþ
çäîðîâüÿ, êâàëèôèêàöèè, ïñèõîëîãè÷åñêèì, ôèçèîëîãè÷åñêèì è ñîöè-
àëüíûì õàðàêòåðèñòèêàì. Ñ ýòîé öåëüþ èñïîëüçóþòñÿ ðåêîìåíäàöèè
Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè òðóäà, îáùåãîñóäàðñòâåííûå, îòðàñëå-
âûå, ðåãèîíàëüíûå íîðìû, à òàêæå íîðìû, ðàçðàáîòàííûå äëÿ ïðåä-
ïðèÿòèé. Êðîìå òîãî, ñóùåñòâóåò ðÿä äèðåêòèâíûõ äîêóìåíòîâ, ðåã-
ëàìåíòèðóþùèõ óñëîâèÿ òðóäà, — ñàíèòàðíûå íîðìû ïðîåêòèðîâà-
íèÿ ïðåäïðèÿòèé, ñòðîèòåëüíûå íîðìû è ïðàâèëà, ãîñóäàðñòâåííûå
ñòàíäàðòû, òðåáîâàíèÿ è èíñòðóêöèè ïî ìàêñèìàëüíîé ìàññå ïåðåìå-
ùàåìûõ ãðóçîâ (äëÿ ìóæ÷èí è æåíùèí), ïî äîïóñòèìûì óðîâíÿì ðà-
äèàöèè, ðàäèîàêòèâíîñòè, çàïûëåííîñòè, çàãàçîâàííîñòè, âèáðàöèè,
øóìà, òðåáîâàíèÿ îõðàíû òðóäà è òåõíèêè áåçîïàñíîñòè.
Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè è îðãàíèçàöèè íîâîãî ïðåäïðèÿòèÿ èëè
ðåêîíñòðóêöèè ñóùåñòâóþùåãî ïðåäïðèíèìàòåëü äîëæåí èìåòü ìî-
äåëè ïàñïîðòîâ äëÿ îðãàíèçàöèè òðóäà ðàáîòíèêîâ è ñàíèòàðíûé
ïàñïîðò ðàáî÷åãî ìåñòà (äîêóìåíò, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî îöåíèâàþò
òÿæåñòü ðàáîò, âûïîëíÿåìûõ íà ðàáî÷åì ìåñòå, ó÷àñòêå, â öåõå, îò-
äåëå). Îáúåêòèâíîé îñíîâîé äëÿ ðàçðàáîòêè îðãàíèçàöèîííî-òåõíè-
÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è ïðî÷èõ ìåðîïðèÿòèé ïî îöåíêå ñóùåñòâóþ-
ùèõ è óëó÷øåíèþ è ñîçäàíèþ íîâûõ ýôôåêòèâíûõ óñëîâèé òðóäà ÿâ-
ëÿåòñÿ êàðòà óñëîâèé òðóäà.
Ê ðàçðàáîòêå êàðò äîëæíû ïðèâëåêàòüñÿ ñïåöèàëèñòû ñëóæá
îðãàíèçàöèè òðóäà, çàðàáîòíîé ïëàòû, îõðàíû òðóäà è òåõíèêè áåç-
îïàñíîñòè, ïðîìûøëåííî-ñàíèòàðíûõ ëàáîðàòîðèé, âðà÷è, ãèãèåíè-
ñòû è ò. ï.
Ïðèìåðíàÿ òèïîâàÿ êàðòà óñëîâèé òðóäà íà ðàáî÷åì ìåñòå ïðåä-
ñòàâëåíà äàëåå. Åå ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê äëÿ ðàáî÷èõ, òàê è ñïå-
öèàëèñòîâ. Ïðè ðàçðàáîòêå êàðò äëÿ èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ðàáîò-
íèêîâ âûáèðàþò ïóíêòû, õàðàêòåðèçóþùèå âèä äåÿòåëüíîñòè è óñëî-
âèÿ òðóäà ñïåöèàëèñòîâ.
Ðàáîòíèêè ñïåöèàëüíûõ (îòðàñëåâûõ) ëàáîðàòîðèé ïî óòâåðæäåí-
íûì ìåòîäèêàì êîëè÷åñòâåííî îöåíèâàþò òÿæåñòü òðóäà è åå çàâèñè-
ìîñòü îò ôàêòè÷åñêèõ óñëîâèé.  ðåçóëüòàòå àíàëèçà îïðåäåëÿþòñÿ
áëàãîïðèÿòíûå è íåáëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ òðóäà.
53
Ïðèìåðíàÿ òèïîâàÿ êàðòà óñëîâèé òðóäà íà ðàáî÷åì ìåñòå
(ðàáî÷åãî, èíæåíåðà, ñëóæàùåãî)

1. Îòðàñëü________________________________________________
2. Õàðàêòåð ïðåäïðèÿòèÿ____________________________________
3. Íàçâàíèå öåõà, îòäåëåíèÿ, îòäåëà, ëàáîðàòîðèè è ïð.___________
4. Ïðîôåññèÿ_________________________________________________
5. Âèä ðàáîòû_______________________________________________
6. Ñìåííîñòü_______________________________________________
7. Ðàçðÿä ðàáîòû (âûñøèé) ïî òàðèôíîé ñåòêå
8. Òèï îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà: 1) êîíâåéåð; 2) ïîòîê; 3) ñâîáîä-
íàÿ îðãàíèçàöèÿ_________________________________________
9. Êîëè÷åñòâî àíàëîãè÷íûõ ðàáî÷èõ ìåñò______________________
10. Êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ íà ýòèõ ðàáî÷èõ ìåñòàõ__________________
11. Èç íèõ æåíùèí____________________________________________
12. Íàèáîëüøàÿ ìàññà ïîäíèìàåìîãî ãðóçà (çà îäèí ðàç), êã
13. Ãðóçîîáîðîò çà ñìåíó, ò . Ðàññòîÿíèå ïåðåìåùåíèÿ ãðó-
çà, ì___________________________________________________
14. Ðàáî÷àÿ ïîçà____________________________________________
15. Êîëè÷åñòâî äâèæåíèé â ÷àñ (òåìï)___________________________
16. Ìîíîòîííîñòü: êîëè÷åñòâî îïåðàöèé â ÷àñ , ïðèåìîâ
â îïåðàöèè______________________________________________
17. Íàïðÿæåíèå çðåíèÿ (% ê ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñìåíû)____________
18. Øóì (ïî øêàëå äÁÀ) ___. Íà êàêîì ðàññòîÿíèè ñëûø-
íà ðå÷ü ÷åëîâåêà, ì _, % ê ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñìåíû_____
19. Çàòðàòû âðåìåíè íà îñíîâíóþ ðàáîòó, %_____________________
20. Òåìïåðàòóðà íà ðàáî÷åì ìåñòå, °Ñ: ëåòîì , çèìîé
Âëàæíîñòü, %: ëåòîì , çèìîé _. Ñêîðîñòü äâèæåíèÿ
âîçäóõà, ì/ñ: ëåòîì , çèìîé_________________________.
21. Ñîäåðæàíèå õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ, ìã/ì3 (íàçâàíèå, êîíöåíòðàöèÿ,
ïðîäîëæèòåëüíîñòü äåéñòâèÿ, % ê ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñìåíû)____
___________________________________________________________
22. Ñîäåðæàíèå ïðîìûøëåííîé ïûëè, ìã/ì3 (íàçâàíèå, êîíöåíòðàöèÿ,
ïðîäîëæèòåëüíîñòü äåéñòâèÿ, % ê ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñìåíû)____
___________________________________________________________
23. Èíòåëëåêòóàëüíàÿ íàãðóçêà_______________________________
24. Íåðâíî-ýìîöèîíàëüíîå íàïðÿæåíèå_________________________

54
25. Âèáðàöèÿ â ïðîèçâîäñòâåííîì ïîìåùåíèè, äÁ , ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü äåéñòâèÿ, % ê ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñìåíû__________
26. Îñâåùåííîñòü ðàáî÷åé çîíû, ëê: åñòåñòâåííàÿ_________________
èñêóññòâåííàÿ . Íàçâàíèå ñâåòèëüíèêà____________,
âûñîòà , ðàññòîÿíèå_____________________________
27. Ýëåêòðîìàãíèòíûå ïîëÿ ðàäèî÷àñòîò, Âò/ì2, ìêÂò/ñì2, ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü äåéñòâèÿ, % ê ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñìåíû__________
28. Áèîëîãè÷åñêèå àãåíòû (ìèêðîáû, àíòèáèîòèêè è ïð.)___________
29. Èíòåãðàëüíàÿ îöåíêà êàòåãîðèè òÿæåñòè ðàáî÷åãî ìåñòà________

Ïðè îðãàíèçàöèè òðóäîâûõ ïðîöåññîâ áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿ-


åòñÿ ïðîåêòèðîâàíèþ ðàöèîíàëüíûõ ðåæèìîâ òðóäà è îòäûõà. Ïðè
ýòîì íåîáõîäèìî ñîçäàâàòü òàêèå óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ ÷åðåäîâàíèå
ðàáîòû è îòäûõà ïðîèñõîäèëî áû ïî íàó÷íî îáîñíîâàííîìó ðåæèìó,
ïðåäóïðåæäàþùåìó óòîìëåíèå. Èçâåñòíî, ÷òî ðåãëàìåíòèðîâàííûé
îòäûõ ýôôåêòèâíåå, ÷åì áåñïîðÿäî÷íûå ïåðåðûâû â ðàáîòå, óñòàíàâ-
ëèâàåìûå ðàáîòíèêàìè ñàìîñòîÿòåëüíî. Ñëó÷àéíûå ïðîñòîè èç-çà íå-
äîñòàòêîâ â îðãàíèçàöèè òðóäà è ïðîèçâîäñòâà íå ìîãóò ñ÷èòàòüñÿ
ïîëíîöåííûì îòäûõîì, òàê êàê âûçûâàþò íàðóøåíèÿ äèíàìè÷åñêî-
ãî ñòåðåîòèïà è îòðèöàòåëüíûå ýìîöèè.
Ïåðåðûâû â ðàáîòå â îòëè÷èå îò îáåäåííîãî ïåðåðûâà ÿâëÿþòñÿ
÷àñòüþ ðàáî÷åãî âðåìåíè. Îíè ðåãëàìåíòèðóþòñÿ è ó÷èòûâàþòñÿ
ïðè íîðìèðîâàíèè òðóäà. Ðàöèîíàëüíûå ðåæèìû òðóäà è îòäûõà
äîëæíû ðàçðàáàòûâàòüñÿ íà îñíîâå íîðìàòèâîâ äëÿ ðàçëè÷íûõ êà-
òåãîðèé ðàáîòàþùèõ, ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé è äð.
 òàáë. 2 ïðåäñòàâëåíû 14 ðåæèìîâ òðóäà è îòäûõà ðàáîòíèêîâ,
êîòîðûå ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ìíîãèõ âèäîâ ðàáîò. Â êàæäîì êîí-
êðåòíîì ñëó÷àå ñîîòâåòñòâóþùèé òèïîâîé ðåæèì ìîæåò áûòü íàéäåí
ëèáî ïî ïîêàçàòåëþ óòîìëåíèÿ, ëèáî ïî ïîêàçàòåëþ êîëè÷åñòâåííîé
îöåíêè óñëîâèé òðóäà (ïîëó÷åííîìó ðàñ÷åòíûì ñïîñîáîì íà îñíîâå
îöåíêè îòäåëüíûõ ôàêòîðîâ óñëîâèé òðóäà).
Ïðè îðãàíèçàöèè îòäûõà íà ïðåäïðèÿòèÿõ âàæíîå çíà÷åíèå èìå-
þò åãî ñîäåðæàíèå è àêòèâèçàöèÿ. Òàê, äëÿ îòäûõà ðàáî÷èõ, èíæå-
íåðîâ, ñëóæàùèõ îáîðóäóþòñÿ óãîëêè, çîíû îòäûõà, ïðîâîäèòñÿ
ãèìíàñòèêà, îðãàíèçîâûâàåòñÿ ñìåíà ôîðì äåÿòåëüíîñòè, ïðåäëàãà-
åòñÿ ôóíêöèîíàëüíàÿ ìóçûêà.
55
Òàáëèöà 2
56
Òèïîâûå ðåæèìû òðóäà è îòäûõà

Ïîêàçàòåëü Ñóììàðíàÿ
Íîìåð Ïîêàçàòåëü ïñèõîôèçèî- ïðîäîëæèòåëüíîñòü Ðàñïðåäåëåíèå âðåìåíè íà îòäûõ, ìèí, ïî ÷àñàì ñìåíû
ðåæèìà óòîìëåíèÿ, ëîãè÷åñêèõ ðåãëàìåíòèðîâàí-
îòí. åä. óñëîâèé òðóäà, íîãî îòäûõà,
áàëëîâ ìèí 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 15–17 13 10 4 6

2 18–21 14 12 5 7
3 22–24 15 14 6 8
4 25–28 16–17 16 6 10
Îáå-
5 29–31 18 18 7 äåí- 5 6
íûé
6 32–34 19–20 20 7 5 8
ïå-
7 35–38 21 22 8 ðå- 6 8
ðûâ
8 39–41 22–23 24 8 6 10
9 42–45 24 26 10 6 10
10 46–48 25 28 10 8 10
11 49–52 26–27 30 10 10 10
12 53–55 28 32 10 10 12
13 56–59 29–30 34 10 12 12
14 60–62 31 36 12 12 12
 öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ, îáåñïå÷åíèÿ âûñîêîé ðàáîòîñïî-
ñîáíîñòè è òðóäîâîãî äîëãîëåòèÿ ÷åëîâåêà íàðÿäó ñ ñóòî÷íûì è íå-
äåëüíûì íåîáõîäèì ãîäîâîé îòäûõ â âèäå åæåãîäíîãî îòïóñêà.
 êîìïëåêñå ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà îãðàíè÷åíèå óòîìëå-
íèÿ, ñîõðàíåíèå è óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ, âàæíîå ìåñòî çà-
íèìàþò ïñèõîãåííûå ìåòîäû (àóòîãåííàÿ òðåíèðîâêà, ïðèåìû ïñèõî-
ñàìîðåãóëÿöèè), à òàêæå ñîçäàíèå êîìíàò ïñèõîëîãè÷åñêîé ðàçãðóç-
êè. Àâòîð íàñòîÿùåãî êîíñïåêòà ëåêöèé ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñîçäàòåëåé
ïåðâîé â ÑÍà êîìíàòû ïñèõîëîãè÷åñêîé ðàçãðóçêè íà îäåññêîì çà-
âîäå “Ñòðîéãèäðàâëèêà”. Îíà áûëà óñïåøíî àïðîáèðîâàíà è ñòàëà
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ îðãàíèçàöèè òðóäîâûõ ïðîöåññîâ íà ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ó÷àñòêàõ, â öåõàõ è îòäåëàõ. Èñïîëüçîâàíèå óêàçàííîãî
ìåòîäà ïîëó÷èëî ðàçâèòèå ïðè ïîäãîòîâêå êîñìîíàâòîâ, íà òðàíñ-
ïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ Äíåïðîïåòðîâñêà, Ëüâîâà, Çàïîðîæüÿ, ×åð-
íèãîâà, ×åðêàññ [17, ñ. 255–256].  íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ìíîãèõ ñðåä-
íèõ ïðåäïðèÿòèÿõ Óêðàèíû, ïåðåøåäøèõ ê ðûíî÷íûì óñëîâèÿì õî-
çÿéñòâîâàíèÿ, ñîçäàþòñÿ êîìíàòû ïñèõîëîãè÷åñêîé ðàçãðóçêè.
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõíèêè, òåõíîëîãèè, óëó÷øåíèå ñàíèòàðíî-
ãèãèåíè÷åñêèõ, ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèõ, ýñòåòè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ
óñëîâèé òðóäà, ïîâûøåíèå óðîâíÿ êóëüòóðû ïðîèçâîäñòâà — ãëàâ-
íûå ïóòè ñíèæåíèÿ ôèçè÷åñêèõ è íåðâíûõ ïåðåãðóçîê, ÷òî, â ñâîþ
î÷åðåäü, ñïîñîáñòâóåò äîáðîñîâåñòíîìó òâîð÷åñêîìó îòíîøåíèþ ê
òðóäó.
Íà ýòàïå ïåðåõîäà ê ðûíî÷íîé ìîäåëè õîçÿéñòâîâàíèÿ íåîáõîäè-
ìî óäåëÿòü áîëüøîå âíèìàíèå îõðàíå òðóäà.
Îõðàíà òðóäà — ýòî ñèñòåìà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ, îðãàíè-
çàöèîííî-òåõíè÷åñêèõ, ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ è ëå÷åáíî-ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèõ ìåòîäîâ, íàïðàâëåííûõ íà ñîõðàíåíèå çäîðîâüÿ è ðà-
áîòîñïîñîáíîñòè ÷åëîâåêà â ïðîöåññå òðóäà.
Ïðàâèòåëüñòâîì Óêðàèíû áûëè ïðèíÿòû Çàêîí “Îá îõðàíå òðó-
äà”, Êîäåêñ çàêîíîâ î òðóäå è äðóãèå íîðìàòèâíûå àêòû. Çàêîí Óê-
ðàèíû “Îá îõðàíå òðóäà”, ó÷èòûâàþùèé îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ êîí-
âåíöèé è ðåêîìåíäàöèé Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè òðóäà è íàöè-
îíàëüíóþ ñïåöèôèêó, îïðåäåëÿåò îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ðåàëèçàöèè
êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ãðàæäàí Óêðàèíû íà îõðàíó èõ æèçíè è
çäîðîâüÿ â ïðîöåññå òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè. Îñíîâíûå ïðèíöèïû ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè îõðàíû òðóäà:
• ïðèîðèòåò æèçíè è çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ ïî îòíîøåíèþ ê ðåçóëü-
òàòàì ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ;
57
• ïîëíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ðóêîâîäèòåëåé çà îðãàíèçàöèþ è ñîçäà-
íèå áåçîïàñíûõ óñëîâèé òðóäà;
• êîìïëåêñíîå ðåøåíèå ïðîáëåì ïî îõðàíå òðóäà íà îñíîâå íàöèî-
íàëüíûõ ïðîãðàìì ïî ýòèì âîïðîñàì ñ ó÷åòîì äðóãèõ íàïðàâëå-
íèé ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, äîñòèæåíèé â îáëàñ-
òè íàóêè, òåõíèêè è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû;
• ðàçðàáîòêà åäèíûõ íîðìàòèâîâ ïî îõðàíå òðóäà äëÿ âñåõ ïðåä-
ïðèÿòèé íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè è âèäîâ èõ äåÿòåëü-
íîñòè;
• îðãàíèçàöèÿ îáó÷åíèÿ íàñåëåíèÿ, ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè
è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ ïî âîïðîñàì îõðàíû
òðóäà;
• ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíîì ñîòðóäíè÷åñòâå â îáëàñòè îõðàíû òðó-
äà, èñïîëüçîâàíèå ìèðîâîãî îïûòà îðãàíèçàöèè ðàáîòû, êàñàþ-
ùåãîñÿ óëó÷øåíèÿ óñëîâèé è áåçîïàñíîñòè òðóäà.
Çàêîíîì òàêæå îïðåäåëåíû ïðàâà ðàáîòíèêîâ ïðè ïðèåìå íà ðàáî-
òó, óñëîâèÿ èõ òðóäà è ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ â ñëó÷àÿõ çàáîëåâà-
íèÿ èëè íàñòóïëåíèÿ èíâàëèäíîñòè.
Òðóäîâîå ïîâåäåíèå ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ, óêðåïëåíèå äèñ-
öèïëèíû ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç óñëîâèé æèçíåííîãî ïîäúåìà è ïîâûøå-
íèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî óðîâíÿ ðàçâèòèÿ ñòðàíû.
Äèñöèïëèíà òðóäà — ýòî ñòðîãîå ñîáëþäåíèå ïðàâèë âíóòðåííå-
ãî ðàñïîðÿäêà, ñîçíàòåëüíîå òâîð÷åñêîå îòíîøåíèå ê ðàáîòå, îáåñ-
ïå÷åíèå åå âûñîêîãî êà÷åñòâà, ïðîäóêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå ðàáî÷å-
ãî âðåìåíè, ñòðîãîå ñîáëþäåíèå ðåæèìîâ òðóäà è îòäûõà, ïðàâèë
òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è ò. ä.
Äèñöèïëèíà òðóäà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìíîãîñëîæíîå ñèñòåìíîå
ÿâëåíèå è åå âàæíåéøåé ïîäñèñòåìîé ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâîäñòâåííî-òðó-
äîâàÿ äèñöèïëèíà — ñîâîêóïíîñòü îñîçíàííûõ, çàêðåïëåííûõ çàêî-
íàìè, íîðìàìè îòíîøåíèé âçàèìíîé îòâåòñòâåííîñòè ëþäåé â ïðî-
öåññå òðóäà. Òàêèå îòíîøåíèÿ ñòèìóëèðóþòñÿ ñèñòåìîé òåõíèêî-
îðãàíèçàöèîííûõ, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è ìîðàëüíî-ýòè÷åñêèõ
íîðì è ðåàëèçóþòñÿ, êàê ïðàâèëî, äîáðîâîëüíî, à â ñëó÷àå íåîáõî-
äèìîñòè — è ïðèíóäèòåëüíî.
Îñíîâíûå ñòðóêòóðíûå ýëåìåíòû äèñöèïëèíû íà ïðåäïðèÿòèè:
• ïëàíîâàÿ äèñöèïëèíà — ãàðàíòèðóåò íàó÷íóþ îáîñíîâàííîñòü
ïëàíîâ è ÿâëÿåòñÿ èñõîäíûì ïóíêòîì ñîáëþäåíèÿ âñåõ äðóãèõ
âèäîâ äèñöèïëèíû;
• òåõíîëîãè÷åñêàÿ äèñöèïëèíà — ïðåäóñìàòðèâàåò ñîáëþäåíèå ðå-
æèìîâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòè è íàó÷íî îáîñíîâàííûõ ñïîñîáîâ
ïðè èçãîòîâëåíèè ïðîäóêöèè;
58
• ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêàÿ äèñöèïëèíà — ñâÿçàíà ñ ñîáëþäåíèåì
íîðì ðàñõîäîâàíèÿ ìàòåðèàëîâ, ýëåêòðîýíåðãèè, ñî ñíèæåíèåì
òðóäîåìêîñòè ïðîäóêöèè;
• òðóäîâàÿ äèñöèïëèíà — òðåáóåò âûïîëíåíèÿ óñòàíîâëåííîãî
ðàñïîðÿäêà ðàáî÷åãî äíÿ è õàðàêòåðèçóåòñÿ ñòåïåíüþ èñïîëüçî-
âàíèÿ òðóäÿùèìèñÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè;
• äèñöèïëèíà ïîâåäåíèÿ — îïðåäåëÿåò ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà â ðàáî-
÷åå è ñâîáîäíîå âðåìÿ.
Îñíîâíûå ïóòè ñîõðàíåíèÿ è óêðåïëåíèÿ òðóäîâîé äèñöèïëèíû:
• óëó÷øåíèå îðãàíèçàòîðñêîé è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû;
• ðàñïðîñòðàíåíèå îïûòà ïåðåäîâûõ òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ;
• îðãàíèçàöèÿ âûñòàâîê, àóêöèîíîâ, êîìàíäèðîâîê ðàáîòíèêîâ â
äðóãèå ñòðàíû è ðåãèîíû;
• âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ ôîðì îðãàíèçàöèè è îïëàòû òðóäà;
• ÷åòêàÿ ðåãëàìåíòàöèÿ îáÿçàííîñòåé èñïîëíèòåëåé ðàáî÷èõ ïðî-
öåññîâ;
• ñîâåðøåíñòâîâàíèå ôîðì ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè ìîëî-
äåæè;
• ñîêðàùåíèå ñôåðû ïðèìåíåíèÿ ðó÷íîãî òðóäà.
Êðîìå òîãî, ñïåöèàëèñòû â ñâîåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè äîëæíû
ïðèäåðæèâàòüñÿ ïðàâèë ïîâåäåíèÿ, èçëîæåííûõ ⠓Ïàìÿòêå ïî íàó÷-
íîé îðãàíèçàöèè òðóäà äëÿ ñïåöèàëèñòîâ”, çíàíèå êîòîðûõ áóäåò ñïî-
ñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè èõ òðóäà.

Ïàìÿòêà
ïî íàó÷íîé îðãàíèçàöèè òðóäà äëÿ ñïåöèàëèñòîâ [44]
1. Âñåãäà áóäü àêòèâåí, èíèöèàòèâåí, ýíåðãè÷åí.
2. Ðàáîòàé ïî ðàñïèñàíèþ, åæåäíåâíî íîðìèðóÿ, ïëàíèðóÿ è ó÷è-
òûâàÿ ñâîþ ðàáîòó.
Âåäè äåëîâîé áëîêíîò.
3.  ðàáî÷åì ïîìåùåíèè ðàçãîâàðèâàé ìàëî è íåãðîìêî. Ïî òåëå-
ôîíó ðàçãîâàðèâàé âïîëãîëîñà è êðàòêî.
4. Íå êóðè â ðàáî÷åì ïîìåùåíèè, äàæå â ñîáñòâåííîì êàáèíåòå.
5. Âðåìÿ — ìàòåðèàëüíàÿ öåííîñòü. Ïîìíè: ýêîíîìèÿ òâîåãî ðàáî-
÷åãî âðåìåíè — ýôôåêòèâíûé èñòî÷íèê ïðîèçâîäñòâåííûõ óñïå-
õîâ âñåãî êîëëåêòèâà.
6. Íå áîéñÿ ýêñïåðèìåíòà.
7. Óìåé ãîâîðèòü, ðàçãîâàðèâàòü, ñëóøàòü.
8. Áóäü âíèìàòåëåí ê ÷óæîìó ìíåíèþ, äàæå åñëè îíî íåâåðíî.
59
9. Èìåé ÷óâñòâî þìîðà è öåíè åãî ó äðóãèõ.
10. Ó÷åíûìè äîêàçàíî, ÷òî õîðîøåå íàñòðîåíèå ïîëîæèòåëüíî
âëèÿåò íà çäîðîâüå ÷åëîâåêà è ïîâûøàåò ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
òðóäà.
11. ×åòêî âûïîëíÿé ôóíêöèè, îïðåäåëåííûå äîëæíîñòíîé èíñòðóê-
öèåé ïî ïðèíöèïó: “Îïðåäåëåííîå ìåñòî äëÿ êàæäîãî è êàæäûé
íà ñâîåì ìåñòå”.
12. Áóäü êðàòîê!
13. Íèêîãäà íå ðàçäðàæàéñÿ, èìåé áåñêîíå÷íîå òåðïåíèå.
Íèêîãäà íå áðàíèñü.
Ñëåäè çà ñâîèì ëåêñèêîíîì, îñîáåííî â ïðèñóòñòâèè ïîä÷èíåí-
íûõ.
14. Áóäü îïðÿòåí è àêêóðàòåí âî âñåì. Íå ñòûäèñü ýëåãàíòíîñòè!
15.  ðàáîòå èñõîäè èç ôàêòîâ, àíàëèçà äåÿòåëüíîñòè, êðèòè÷åñêè
îöåíèâàÿ óñëîâèÿ, îáñòàíîâêó, âðåìÿ.
Âñåãäà ñòðåìèñü ê òîìó, ÷òîáû ÿñíî âèäåòü öåëü, çàäà÷ó, ïåðñ-
ïåêòèâó.
16. Íèêîãäà, äàæå ïðè ñàìûõ íåáëàãîïðèÿòíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, íå
òåðÿé áîäðîñòè äóõà.
Ïðè ñòîëêíîâåíèè ñ òðóäíîñòÿìè ïðîÿâëÿé áîëüøå ýíåðãèè, íà-
ñòîé÷èâîñòè è äîáèâàéñÿ ïîáåäû!

Âîïðîñû äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ


1. Ñóùíîñòü ïîíÿòèÿ “óñëîâèÿ òðóäà”.
2. Îñíîâíûå ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå óñëîâèÿ òðóäà íà ïðîèçâîäñòâå, èõ
âëèÿíèå íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà.
3. Ôàêòîðû âíåøíåé ñðåäû. Ñïîñîáû èõ èçìåíåíèÿ.
4. Îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ “òÿæåñòü (èíòåíñèâíîñòü) òðóäà”.
5. Ðåæèìû òðóäà è îòäûõà êàê ôàêòîðû ïîâûøåíèÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè.
6. Öåëü ðàçðàáîòêè êàðò óñëîâèé òðóäà íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ.
7. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå çíà÷åíèå ïîíÿòèÿ “îõðàíà òðóäà”.
8. Ðàñêðûòü ñîäåðæàíèå Çàêîíà Óêðàèíû “Îá îõðàíå òðóäà”.
9. Îñíîâíûå ýëåìåíòû òðóäîâîé äèñöèïëèíû íà ïðåäïðèÿòèè.
10. Ïóòè ñîõðàíåíèÿ è óêðåïëåíèÿ òðóäîâîé äèñöèïëèíû.
11. Âëèÿíèå äèñöèïëèíû òðóäà íà ýôôåêòèâíîñòü âûïîëíåíèÿ òðóäîâûõ
îáÿçàííîñòåé ðàáî÷èìè, ìàðêåòîëîãàìè, ìåíåäæåðàìè è äðóãèìè ñïå-
öèàëèñòàìè. Ïðèâåñòè ïðèìåðû.
12. Ôîðìû ìàòåðèàëüíîãî è ìîðàëüíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ òðóäà ðàáîòíè-
êîâ â ñòðàíàõ ñ ðàçâèòîé ðûíî÷íîé ýêîíîìèêîé.

60
Òåìà 8

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß È ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ, ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÛÕ
ÍÀ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ÒÐÓÄÀ
 ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì íà ðûíî÷íûå îòíîøåíèÿ õîçÿéñòâîâàíèÿ íåîá-
õîäèìî ïåðåîñìûñëèòü ïðåäñòàâëåíèÿ î ïðîèçâîäèòåëüíîì è íåïðîèç-
âîäèòåëüíîì òðóäå.
 òðóäàõ ïî èñòîðèè íàóêè ïðèâîäÿòñÿ äåñÿòêè ïðèìåðîâ ðåçêîãî
ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà ïîä âëèÿíèåì íîâûõ òåõíè-
÷åñêèõ è îðãàíèçàöèîííûõ èäåé. Ïðèìåðàìè ìîãóò áûòü èññëåäîâàíèÿ
Ã. Ôîðäà ïî îðãàíèçàöèè ìàññîâîãî âûïóñêà àâòîìîáèëåé è íàó÷íûå
âûâîäû Ô. Òåéëîðà ïî ðàöèîíàëèçàöèè òðóäîâûõ ïðîöåññîâ [49].
Âî âòîðîé ïîëîâèíå ÕÕ â. â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ ñóùåñòâåííî óñêî-
ðèëñÿ ïðîöåññ êà÷åñòâåííûõ èçìåíåíèé íå òîëüêî â ïðîèçâîäñòâå, íî
è â ñòðóêòóðå íàñåëåíèÿ: ðåçêî óìåíüøèëîñü êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ è
êðåñòüÿí, à äîëÿ çàíÿòûõ â íàóêå, îáðàçîâàíèè, çäðàâîîõðàíåíèè, ñôå-
ðå óñëóã âîçðîñëà.
Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ íàáëþäàåòñÿ è â ïðîìûøëåííîñòè. Äîëÿ ðà-
áî÷èõ â îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ìåíüøå, ÷åì ó íàñ, à äîëÿ çàíÿ-
òûõ â ïðîèçâîäñòâå òîâàðîâ è ïðåäîñòàâëåíèè óñëóã áîëüøå, ïðè÷åì
êà÷åñòâî ýòèõ òîâàðîâ è óñëóã â ñðàâíåíèè ñ òàêîâûìè â Óêðàèíå íà
ïîðÿäîê âûøå. Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà — âûñîêèé óðîâåíü èíòåëëåêòóà-
ëèçàöèè òðóäà, ýôôåêò îò âêëàäà ó÷åíûõ è èíæåíåðîâ â ñîçäàíèå ïðî-
äóêöèè. Ïðè ýòîì äîëÿ ðàñõîäîâ íà ëè÷íîå ïîòðåáëåíèå èçîáðåòàòå-
ëåé è ðàöèîíàëèçàòîðîâ íå ïðåâûøàåò 20 % ÷èñòîãî ýêîíîìè÷åñêîãî
ýôôåêòà îò èõ äåÿòåëüíîñòè.
Îñíîâíîé ïðîáëåìîé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè è õîçÿéñòâåííîé ïðàê-
òèêè ÿâëÿåòñÿ àíàëèç ñîîòíîøåíèÿ çàòðàò è ðåçóëüòàòîâ. Çàòðàòû
îïðåäåëÿþòñÿ ïî îòíîøåíèþ ê ýêîíîìè÷åñêèì ðåñóðñàì. Ðåçóëüòàòû
õàðàêòåðèçóþòñÿ îáúåìîì âûïóñêà ïðîäóêöèè, äîáàâëåííîé ñòîèìîñ-
òüþ, ïðèáûëüþ, à òàêæå ïîêàçàòåëÿìè êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè, êà÷å-
ñòâà æèçíè, ýêîëîãèè è äð.
 îáùåì ñëó÷àå ýôôåêòèâíîñòü ìîæíî ïðåäñòàâèòü êàê îòíîøåíèå
ðåçóëüòàòîâ ê çàòðàòàì [3, ãë. 4].
61
Ðåçóëüòàòû ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÷àùå âñåãî âûðàæàþòñÿ
îáúåìîì ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè è âåëè÷èíîé ïðèáûëè. Ñëåäîâàòåëü-
íî, íàèâàæíåéøèìè ïîêàçàòåëÿìè ýôôåêòèâíîñòè ÿâëÿþòñÿ ïðîäóêòèâ-
íîñòü (ïðîäîëæèòåëüíîñòü) òðóäà è ðåíòàáåëüíîñòü ïðîèçâîäñòâà.
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ìîæíî ðàññìàòðèâàòü íå òîëüêî êàê ïåðåðà-
áîòêó ïîñòóïàþùèõ â ñèñòåìó ðåñóðñîâ â êîíå÷íûé ïðîäóêò, íî è
êàê ïðîöåññ, íà êîòîðûé âîçäåéñòâóåò ìíîæåñòâî âíåøíèõ ôàêòîðîâ.
 îáùåì ñëó÷àå ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñèñòåìû (Ï) îïðåäåëÿåòñÿ ïî
ôîðìóëå
V
Ï= ,
i
ãäå V — îáúåì âûïóñêà ïðîäóêöèè (óñëóã) çà îïðåäåëåííûé ïåðèîä âðå-
ìåíè â íàòóðàëüíîì, ñòîèìîñòíîì èëè äðóãîì âûðàæåíèè; i — çàòðàòû
ðåñóðñîâ, ñîîòâåòñòâóþùèå îïðåäåëåííîìó îáúåìó âûïóñêà ïðîäóêöèè.
Òàêèì îáðàçîì, ïðîèçâîäèòåëüíîñòü — ýòî îòíîøåíèå ñòîèìîñòè
âõîäíûõ ðåñóðñîâ ê ñòîèìîñòè âûõîäíîé ïðîäóêöèè (óñëóã).
Íà ïðîèçâîäèòåëüíîñòü âëèÿþò ìíîãèå ôàêòîðû, êîòîðûå äåé-
ñòâóþò êàê âî âíåøíåé ñðåäå, òàê è â ïðîöåññå ïðåîáðàçîâàíèé â ñè-
ñòåìå. È ïîñêîëüêó ýòè ôàêòîðû âëèÿþò äðóã íà äðóãà, òî ìîæíî
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ÿñíûõ, àáñîëþòíûõ ïóòåé ê ïîâûøåíèþ ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòè ïîêà íå ñóùåñòâóåò. Êàæäàÿ ñòðàíà èùåò ïóòè ïîâûøå-
íèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñîáñòâåííûìè ìåòîäàìè. Íàèáîëåå ÷àñòàÿ
îøèáêà ðóêîâîäèòåëåé ïðè îöåíêå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñâîåé îðãà-
íèçàöèè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îíè ðàññìàòðèâàþò ëèøü ïîêàçàòå-
ëè îáúåìà ïðîèçâîäñòâà, çàáûâàÿ, íàïðèìåð, î òàêîì âàæíîì ýêîíî-
ìè÷åñêîì ïîêàçàòåëå, êàê êà÷åñòâî. Âìåñòå ñ òåì îïûò îðãàíèçàöèé,
äîáèâøèõñÿ íàèáîëüøåãî óñïåõà (à îíè íåèçìåííî ÿâëÿþòñÿ è íàè-
áîëåå ïðîèçâîäèòåëüíûìè), ïîêàçûâàåò, ÷òî êà÷åñòâî êàê âàæíûé
ýëåìåíò ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò íà ïîâûøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.
Âûñîêîå êà÷åñòâî ïðÿìî ñíèæàåò èçäåðæêè çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ äîëè
ïðîäóêöèè, êîòîðóþ ìîæíî ïðîäàòü, óìåíüøåíèÿ ñëó÷àåâ âîçâðàòà
òîâàðîâ ïîêóïàòåëÿìè èç-çà îáíàðóæèâøèõñÿ äåôåêòîâ, à òàêæå çà
ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ãàðàíòèéíîãî ñðîêà ýêñïëóàòàöèè.  ðåçóëüòàòå
ïðåäïðèÿòèå ïîëó÷àåò áîëüøå äåíåã, êîòîðûå ìîæíî èçðàñõîäîâàòü
íà ìåðîïðèÿòèÿ, ñïîñîáñòâóþùèå ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíî-
ñòè. Âñå ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î íåîáõîäèìîñòè âûïóñêà òîâàðîâ âû-
ñîêîãî êà÷åñòâà, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîçâîëÿåò óâåëè÷èòü îáúåì
ïðîäàæ, ïîìîãàåò ïîíÿòü ïðåèìóùåñòâà ìàñøòàáíîñòè ïðîèçâîä-
ñòâà, à ñëåäîâàòåëüíî, óâåëè÷èòü äîëþ ïðèáûëè â äîõîäàõ.
62
Ïîëîæèòåëüíûì ïðèìåðîì ÿâëÿåòñÿ ôèðìà “Àé Áè Ýì”, êîòîðàÿ
çà äâà ãîäà, èñïîëüçóÿ óêàçàííûé ìåòîä, âûøëà íà ïåðâîå ìåñòî â
ïðîèçâîäñòâå ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðîâ è çàõâàòèëà áîëåå 30 %
ðûíêà êîìïüþòåðîâ. Áëàãîäàðÿ ñòàáèëüíîìó êà÷åñòâó âûïóñêàåìîé
ïðîäóêöèè â ñîçíàíèè ïîêóïàòåëåé óêðåïëÿëàñü ìûñëü, ÷òî ñèìâîëû
“Àé Áè Ýì” — ýòî êà÷åñòâî, íàäåæíîñòü è îïåðàòèâíîå îáñëóæèâà-
íèå, åñëè îíî íåîáõîäèìî ïîòðåáèòåëþ. Â ðåçóëüòàòå ôèðìà ïîáåäè-
ëà òàêîãî êðóïíîãî êîíêóðåíòà, êàê “Îñáîðí”, è ïîëó÷àåò ñàìûé
âûñîêèé ïðîöåíò ïðèáûëè ñ êàæäîãî ïðîäàííîãî êîìïüþòåðà.
ßïîíñêèå ìåíåäæåðû åùå áîëüøå, íåæåëè àìåðèêàíñêèå, óäåëÿ-
þò âíèìàíèå âîïðîñàì êà÷åñòâà. Ê õàðàêòåðèñòèêàì êà÷åñòâà óñëóã
ÿïîíñêèå ñïåöèàëèñòû ïðè÷èñëÿþò íàäåæíîñòü, âûñîêèå ñòàíäàðòû,
áûñòðîòó îáñëóæèâàíèÿ, äîñòóïíîñòü è íèçêóþ öåíó.
Êà÷åñòâî çàâèñèò è îò ôàêòîðîâ, íàõîäÿùèõñÿ âíå îðãàíèçàöèè.
Áîëüøîå çíà÷åíèå èìåþò íå òåõíè÷åñêèå äàííûå òîâàðà, à òî, â êà-
êîé ñòåïåíè ýòîò òîâàð ñîîòâåòñòâóåò ïîòðåáíîñòÿì ïîòðåáèòåëåé,
êòî ÿâëÿåòñÿ ïîòðåáèòåëåì è êàê áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ ïðîäóêò.
Íàïðèìåð, ñóùåñòâóåò ÿïîíñêàÿ öèôðîâàÿ êîìïüþòåðèçèðîâàííàÿ
ñèñòåìà ìèêøèðîâàíèÿ, êîòîðàÿ èñïîëüçóåòñÿ â ñîâðåìåííûõ ñòóäèÿõ
çâóêîçàïèñè, çà ñ÷åò ÷åãî äîñòèãàåòñÿ âûñîêîå êà÷åñòâî âîñïðîèçâå-
äåíèÿ çâóêà, ïðèáëèæàþùååñÿ ê ñîâåðøåíñòâó. Íî äàæå ñàìûé áîëü-
øîé ýíòóçèàñò — ëþáèòåëü âûñîêîêà÷åñòâåííîé çàïèñè ñðåäè ïîêó-
ïàòåëåé íå ïîäóìàåò ðàñêîøåëèòüñÿ íà ëèøíèé ìèëëèîí äîëëàðîâ, â
êîòîðûé îáîéäåòñÿ òàêîå ñîâåðøåíñòâî, åñëè íåïëîõóþ äîìàøíþþ
ñèñòåìó, äàþùóþ âîñïðîèçâåäåíèå áåç çàìåòíûõ íà ñëóõ èñêàæåíèé,
ìîæíî êóïèòü âñåãî ëèøü çà 150–200 äîë.  òî æå âðåìÿ ôèðìà çâóêî-
çàïèñè äàæå íå áóäåò ðàññìàòðèâàòü âîçìîæíîñòü ýêîíîìèè çà ñ÷åò
ïðèîáðåòåíèÿ äîìàøíåé ñèñòåìû, ïîñêîëüêó â óñëîâèÿõ æåñòîêîé
êîíêóðåíöèè îíà äîëæíà áûòü îëèöåòâîðåíèåì êà÷åñòâà.
Îäíèì èç íàèáîëåå âàæíûõ, íî ÷àñòî èãíîðèðóåìûõ àñïåêòîâ ìî-
äåëè ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ ñâÿçü ìåæäó ïîòðåáëÿåìûìè ðå-
ñóðñàìè è îáúåìàìè âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè. Ïðîäóêöèÿ îäíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ, ïîïàäàÿ âî âíåøíþþ ñðåäó, ìîæåò ñòàòü ïîòðåáëÿåìûì
ðåñóðñîì äëÿ äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé. Íàïðèìåð, íèçêàÿ ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü òðóäà ïðè âûïóñêå êàêîãî-íèáóäü ïðîäóêòà ìîæåò âûçâàòü
ñíèæåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñðàçó âî ìíîãèõ îòðàñëÿõ. Íèçêîå
êà÷åñòâî êîìïëåêòóþùèõ èçäåëèé îäíîé ôèðìû íåïîñðåäñòâåííî
âëèÿåò íà ïðîèçâîäèòåëüíîñòü äðóãîé ôèðìû, âûïóñêàþùåé êîíå÷-
íóþ ïðîäóêöèþ ñ èñïîëüçîâàíèåì ýòèõ èçäåëèé. Òàêàÿ âçàèìîñâÿçü
63
ïðåäïðèÿòèé ïîäòâåðæäàåòñÿ è òåì ôàêòîì, ÷òî ïîòåðè âìåñòî ïðè-
áûëåé îçíà÷àþò óìåíüøåíèå, äàæå ó áëàãîïîëó÷íîãî ïðåäïðèÿòèÿ,
îáúåìîâ êàïèòàëîâëîæåíèé â öåëÿõ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ïðîèçâîä-
ñòâà è ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà.
Ýôôåêòèâíîñòü ðåçóëüòàòîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðåä-
ïðèÿòèé, ðàáîòàþùèõ â óñëîâèÿõ ðûíêà, íåëüçÿ ðàññìàòðèâàòü âíå
òåñíîé âçàèìîñâÿçè ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñ îðãàíèçàöèåé òðóäà.
Îðãàíèçàöèÿ òðóäà, ÿâëÿÿñü îäíèì èç ôàêòîðîâ ðîñòà åãî ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòè, ñóùåñòâåííî âîçäåéñòâóåò íà âñå ôàêòîðû, îïðåäå-
ëÿþùèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà è ýôôåêòèâíîñòü ïðîèçâîäñòâà.
Ïðèìåðíàÿ êëàññèôèêàöèÿ ôàêòîðîâ ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòè òðóäà íà ïðåäïðèÿòèè ïðåäñòàâëåíà íà ñõåìå 12.

Ôàêòîðû ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà

Óñèëåíèå Óâåëè÷åíèå
Ñîâåðøåíñòâî- Óëó÷øåíèå ìàòåðèàëüíîé ïîëåçíîãî
âàíèå ñòðóêòóðû îðãàíèçàöèè çàèíòåðåñî- èñïîëüçîâàíèÿ
óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâà âàííîñòè ôîíäà ðàáî÷åãî
ïðîèçâîäñòâîì è òðóäà â ðåçóëüòàòàõ âðåìåíè îäíîãî
ñâîåãî òðóäà ðàáîòíèêà

Âíåäðåíèå Ðàçâèòèå
Óïðîùåíèå
íàèáîëåå ñîðåâíîâàíèÿ
êîíñòðóêöèé
ñîâåðøåííîé â öåõàõ, îòäåëàõ
è ïîâûøåíèå
òåõíèêè è äðóãèõ
òåõíîëîãè÷íîñòè
è òåõíîëîãèè ïîäðàçäåëåíèÿõ

Óìåíüøåíèå Óìåíüøåíèå Ëèêâèäàöèÿ Óñòðàíåíèå


êîëè÷åñòâà âíóòðèñìåííûõ äîïîëíèòåëüíûõ ïðè÷èí âîçíèêíî-
íåÿâîê íà ðàáîòó ïðîñòîåâ îïåðàöèé âåíèÿ áðàêà

Ñõåìà 12. Ïðèìåðíàÿ êëàññèôèêàöèÿ ôàêòîðîâ ïîâûøåíèÿ


ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà íà ïðåäïðèÿòèè

 ñâÿçè ñ èçëîæåííûì (ïðè ïðîåêòèðîâàíèè îáîðóäîâàíèÿ, òåõíî-


ëîãèé, ïðîöåññîâ óïðàâëåíèÿ äëÿ âûïóñêà íîâûõ òîâàðîâ, ïðåäîñ-
64
òàâëåíèÿ óñëóã) íåîáõîäèìî îöåíèòü âëèÿíèå îðãàíèçàöèè òðóäà íà
òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå ïîêàçàòåëè ðåçóëüòàòîâ ðàáî-
òû ïðåäïðèÿòèÿ.
Êàê óêàçûâàëîñü, ñîäåðæàíèå îðãàíèçàöèè òðóäà îïðåäåëÿåòñÿ åå
îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè (ñì. òåìó 1).
Ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü âíåäðåíèÿ â ïðîèçâîäñòâî êàæäî-
ãî ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííîãî íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè
òðóäà, îïðåäåëÿåòñÿ âåëè÷èíîé ñíèæåíèÿ çàòðàò æèâîãî è îâåùåñòâ-
ëåííîãî òðóäà, ÷òî â èòîãå è ïîêàçûâàåò óðîâåíü ïîâûøåíèÿ ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòè òðóäà.
Ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ñîïî-
ñòàâëåíèÿ íîðìàòèâîâ èëè ôàêòè÷åñêèõ òðóäîâûõ, ìàòåðèàëüíûõ è
ôèíàíñîâûõ çàòðàò íà åäèíèöó ïðîäóêöèè (ðàáîò) äî è ïîñëå âíåäðå-
íèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ îðãàíèçàöèè òðóäà.
Ðàñ÷åò ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè âíåäðåíèÿ ìåðîïðèÿòèé
ïðåñëåäóåò ñëåäóþùèå öåëè:
• îáîñíîâàíèå âûáîðà íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ âàðèàíòîâ âíåäðå-
íèÿ;
• îïðåäåëåíèå ñðîêà îêóïàåìîñòè çàòðàò íà âíåäðåíèå;
• îïðåäåëåíèå ðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà è ñóììû ãîäîâî-
ãî ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåêòà.
Êàæäîå èç ìåðîïðèÿòèé õàðàêòåðèçóåòñÿ îáúåìîì âíåäðåíèÿ, çà-
òðàòàìè, ñíèæåíèåì ñåáåñòîèìîñòè, ñðîêîì îêóïàåìîñòè, óñëîâíûì
âûñâîáîæäåíèåì ÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ, ãîäîâûì ýêîíîìè÷åñêèì
ýôôåêòîì.
Ãîäîâîé ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò (Ýã) îò âíåäðåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ
(ýêîíîìèÿ ïðèâåäåííûõ çàòðàò), ãðí.,
Ýã = (Ñ1 – Ñ2) Â2 – Åí Çåä,
ãäå Ñ1, Ñ2 — ñåáåñòîèìîñòü åäèíèöû ïðîäóêöèè (ðàáîò) ñîîòâåòñòâåí-
íî äî è ïîñëå âíåäðåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ; Â2 — ãîäîâîé îáúåì âûïóñêà
ïðîäóêöèè (ðàáîò) ïîñëå âíåäðåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ â íàòóðàëüíîì âû-
ðàæåíèè; Åí — íîðìàòèâíûé êîýôôèöèåíò ñðàâíèòåëüíîé ýêîíîìè-
÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè; Çåä — åäèíîâðåìåííûå çàòðàòû íà ðàçðàáîò-
êó è âíåäðåíèå ìåðîïðèÿòèÿ.
Ìåðîïðèÿòèå ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ îðãàíèçàöèè òðóäà ýêîíî-
ìè÷åñêè ýôôåêòèâíî, åñëè ñðîê îêóïàåìîñòè åäèíîâðåìåííûõ çàòðàò
íà âíåäðåíèå íå ïðåâûøàåò íîðìàòèâíûé.
Âíåäðåíèå ìåðîïðèÿòèÿ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îáåñïå÷èâàåò ýêî-
íîìèþ (âûñâîáîæäåíèå) ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ.
65
Ïðîöåíòíûé ïðèðîñò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà (Ï) â ðåçóëüòàòå
ýêîíîìèè ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ
Ý÷
Ï= ⋅100,
× ñð − Ý ÷
ãäå Ý÷ — îòíîñèòåëüíàÿ ýêîíîìèÿ (âûñâîáîæäåíèå) ÷èñëåííîñòè ðà-
áîòàþùèõ ïîñëå âíåäðåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ; ×ñð — ðàñ÷åòíàÿ ñðåäíå-
ñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòàþùèõ ïî ïðåäïðèÿòèþ, öåõó, îòäåëó,
ó÷àñòêó (èñ÷èñëÿåòñÿ íà îáúåì ïðîèçâîäñòâà äëÿ ïëàíèðóåìîãî ïåðè-
îäà èñõîäÿ èç áàçèñíîãî ïåðèîäà, ÷åë.).
Ïðè ðàñ÷åòå ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
îðãàíèçàöèè òðóäà ïðåäïðèÿòèÿ äîëæíû èñïîëüçîâàòü îòðàñëåâûå
ìåòîäèêè.

Âîïðîñû äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ


1. Ñóùíîñòü ïîíÿòèÿ “ïðîèçâîäèòåëüíîñòü”.
2. Íà îñíîâå êàêèõ ýêîíîìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ ìîæíî îïðåäåëèòü ýôôåê-
òèâíîñòü õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè òðóäîâîãî êîëëåêòèâà?
3. Íà êàêèõ ïðèìåðàõ ìîæíî äîêàçàòü, ÷òî ðîñò áëàãîñîñòîÿíèÿ â ðàçâè-
òûõ ñòðàíàõ îáåñïå÷èâàåòñÿ çà ñ÷åò ðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè?
4. Ýêîíîìè÷åñêàÿ öåëåñîîáðàçíîñòü îöåíêè âíåäðåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, íà-
ïðàâëåííûõ íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè òðóäà.
5. Ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îðãàíè-
çàöèè òðóäà è èõ õàðàêòåðèñòèêà.

66
Òåìà 9

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÅ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÒÐÓÄÀ
È ÂÍÅÄÐÅÍÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÛÕ
ÍÎÂÎÂÂÅÄÅÍÈÉ
Äåÿòåëüíîñòü îòäåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è îòðàñëåé â
öåëîì îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîñòîÿííî èçìåíÿþùèõñÿ ýêîíîìè÷åñêèõ
ñèòóàöèÿõ. Â çàâèñèìîñòè îò ñïåöèôèêè ðûíêà, ñòåïåíè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ îêàçûâàþòñÿ â óñëîâèÿõ òîé
èëè èíîé ðûíî÷íîé ìîäåëè.  ýòîé ñâÿçè ïåðåä ïðåäïðèíèìàòåëÿìè
âîçíèêàåò ðÿä êîíêðåòíûõ âîïðîñîâ: êàêîé âèä òîâàðà ñëåäóåò ïðî-
èçâîäèòü è â êàêèõ êîëè÷åñòâàõ; ãäå ïðîèçâîäèòü; íà êàêèõ ïëîùà-
äÿõ; êàêèìè ïðîèçâîäñòâåííûìè ñèëàìè; íà êàêóþ ïðèáûëü ìîæíî
ðàññ÷èòûâàòü; êàêèå óáûòêè ïðèäåòñÿ ïîêðûâàòü; íàñêîëüêî ñèëüíû
êîíêóðåíòû è äð.
Íàéäÿ îòâåòû íà ýòè âîïðîñû, à òàêæå ó÷èòûâàÿ, ÷òî óñïåõ ïðåä-
ïðèÿòèÿ îïðåäåëÿåòñÿ âûïóñêîì êîíêóðåíòîñïîñîáíîé ïðîäóêöèè,
÷òî â çíà÷èòåëüíîé ìåðå çàâèñèò îò óðîâíÿ îðãàíèçàöèè òðóäà, îíè
ìîãóò ïðèñòóïàòü ê ïðîåêòèðîâàíèþ ñîáñòâåííîãî áèçíåñà. Ñîñòàâ-
ëÿÿ áèçíåñ-ïëàíû ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü
íîðìàòèâû, ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ, òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ðàñ÷å-
òû, ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè íîìåíêëàòóðû âûïóñêàåìîé ïðîäóê-
öèè, åå êîëè÷åñòâî è êà÷åñòâî, òåõíè÷åñêèå îñîáåííîñòè, ñåáåñòîè-
ìîñòü, êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü è ò. ï.
Íîðìàòèâíûå ìåòîäè÷åñêèå äîêóìåíòû ðàçðàáàòûâàþò íàó÷íî-èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèå èíñòèòóòû, ëàáîðàòîðèè, ñåêòîðû è ò. ä. Ïðåäïðèíè-
ìàòåëè è áèçíåñìåíû äîëæíû èñïîëüçîâàòü â ñâîåé ïðàêòè÷åñêîé ðà-
áîòå ãîòîâûå äîêóìåíòû èëè çàêàçûâàòü íîâûå ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè
ñâîåé ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.
Âîïðîñû îðãàíèçàöèè òðóäà äîëæíû ðàçðàáàòûâàòüñÿ ñèñòåìíûì
ìåòîäîì óæå íà ñòàäèè ïðîåêòèðîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ âìåñòå ñ ðåøåíè-
åì âîïðîñîâ ñòðîèòåëüñòâà, êîíñòðóèðîâàíèÿ èëè ïîêóïêè ìàøèí, ìå-
õàíèçìîâ, òåõíîëîãèé è äð. Ïðîåêòèðîâàíèå îðãàíèçàöèè òðóäà íà íà-
÷àëüíîé ñòàäèè ñîçäàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ïîçâîëÿåò ó÷èòûâàòü ñïåöèôè÷åñ-
êèå òðåáîâàíèÿ ïðè êîíñòðóèðîâàíèè çäàíèé, ñîîðóæåíèé, òåõíîëîãèé
67
èçãîòîâëåíèÿ òîâàðîâ èëè îêàçàíèÿ óñëóã. Íåîáõîäèìî òàêæå ðåøèòü
âîïðîñû ðàöèîíàëüíîãî ðàçäåëåíèÿ è êîîïåðàöèè òðóäà, îðãàíèçàöèè
è îáñëóæèâàíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò, óñòàíîâëåíèÿ òåõíè÷åñêè îáîñíîâàííûõ
íîðì òðóäà, ðàöèîíàëüíûõ óñëîâèé è ðåæèìîâ òðóäà è îòäûõà.
Îïûò ðàáîòû ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî
ïðîåêòèðîâàíèå îðãàíèçàöèè òðóäà äëÿ íîâûõ ïðåäïðèÿòèé ïðè êâàëè-
ôèöèðîâàííîì ïîäõîäå îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ýô-
ôåêòèâíîñòü. Ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, ðàáîòàþ-
ùèìè ïî ñòàðîé ñèñòåìå îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà, òàêèå íîâîââåäåíèÿ
ñïîñîáñòâóþò ïîâûøåíèþ ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â 3–4 ðàçà.
Ïðîåêòû îðãàíèçàöèè òðóäà äëÿ íîâûõ ïðåäïðèÿòèé ñîäåðæàò òðå-
áîâàíèÿ ê àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîìó ïðîåêòèðîâàíèþ, êîòîðûå
çàêðåïëåíû â ðàçëè÷íûõ äåéñòâóþùèõ ñòðîèòåëüíûõ íîðìàõ è ïðàâè-
ëàõ; ýðãîíîìè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ, òåõíè÷åñêóþ äîêóìåíòàöèþ ê ñðåä-
ñòâàì òåõíèêè áåçîïàñíîñòè. Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè òåõíîëîãè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ òðåáîâàíèÿ îðãàíèçàöèè òðóäà íàïðàâëåíû íà óñòàíîâëå-
íèå ðàöèîíàëüíûõ ôîðì ðàçäåëåíèÿ è êîîïåðàöèè òðóäà, ïëàíèðîâêó
ðàáî÷èõ ìåñò, ñèñòåìû èõ îáñëóæèâàíèÿ; ðàçðàáàòûâàþòñÿ ýôôåêòèâ-
íûå ïðèåìû è ìåòîäû òðóäà, îïðåäåëÿåòñÿ ÷èñëåííîñòü è ðàññòàíîâêà
ðàáîòíèêîâ, èõ ïðîôåññèîíàëüíûé è êâàëèôèêàöèîííûé ñîñòàâ.
 ïðîåêòàõ íîâûõ ïðîèçâîäñòâ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ øèðîêîå âíå-
äðåíèå áðèãàäíîé ôîðìû îðãàíèçàöèè òðóäà êàê äëÿ ðàáî÷èõ, òàê è
äëÿ ñïåöèàëèñòîâ. Ïðè ýòîì ïðîôåññèîíàëüíî-êâàëèôèêàöèîííûé
ñîñòàâ áðèãàä äîëæåí ïðåäóñìàòðèâàòü âîçìîæíîñòü ñîâìåùåíèÿ ïðî-
ôåññèé, ðàáîò, ìíîãîñòàíî÷íîå îáñëóæèâàíèå.
Ïîñëå ôîðìèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ îïåðàöèé, ðàçìåùåíèÿ ñõåì
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïîòîêîâ è ñõåìû ìåõàíèçàöèè òðóäà ñîñòàâëÿåòñÿ ìàð-
øðóòíûé êîìïëåêñíûé òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ. Âûáèðàòü ñëåäóåò òà-
êîé åãî âàðèàíò, êîòîðûé íàðÿäó ñ ýêîíîìè÷íîñòüþ, íàäåæíîñòüþ è
âûñîêèì êà÷åñòâîì âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè îáåñïå÷èò íàèáîëüøóþ
òåõíîëîãè÷íîñòü ïðîèçâîäñòâà, ñîäåðæàòåëüíîñòü òðóäà, áóäåò ñîîòâåò-
ñòâîâàòü ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèì, ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèì, ýñòåòè÷åñêèì
òðåáîâàíèÿì è òðåáîâàíèÿì òåõíèêè áåçîïàñíîñòè.
Íàðÿäó ñ îðãàíèçàöèåé òðóäà îñíîâíîãî ïðîèçâîäñòâà ðàçðàáàòû-
âàþòñÿ ñèñòåìû è ôîðìû îðãàíèçàöèè òðóäà äëÿ âñïîìîãàòåëüíûõ ïîä-
ðàçäåëåíèé. Äëÿ íèõ âàæíåéøèì ïðèíöèïîì äåÿòåëüíîñòè äîëæíî áûòü
ïëàíîâî-ïðåäóïðåäèòåëüíîå îáñëóæèâàíèå, ãàðàíòèðóþùåå áåñïåðå-
áîéíîñòü ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà, ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè èñ-
ïîëüçîâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ è ðîñò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà ðàáîòíè-
êîâ îñíîâíîãî ïðîèçâîäñòâà.
68
Ðàçíîâèäíîñòüþ êîìïëåêñíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè òðó-
äà ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà òèïîâûõ ïðîåêòîâ îðãàíèçàöèè òðóäà äëÿ
îáúåêòîâ ðàçíîãî óðîâíÿ (áðèãàä, ïðîèçâîäñòâåííûõ ó÷àñòêîâ, öå-
õîâ, îòäåëîâ, ïðåäïðèÿòèé). Íà îñíîâå ýòèõ íîðìàòèâíûõ äîêóìåí-
òîâ ðåàëèçóåòñÿ îäèí èç íàèáîëåå ïðîãðåññèâíûõ è ïåðñïåêòèâíûõ
ìåòîäîâ ðàñïðîñòðàíåíèÿ è âíåäðåíèÿ ñîâåðøåííûõ ôîðì îðãàíèçà-
öèè òðóäà êàê íà äåéñòâóþùèõ, òàê è ñòðîÿùèõñÿ ïðåäïðèÿòèÿõ.
Ïðîåêòíûå ðåøåíèÿ ïðåäñòàâëåíû â âèäå îïèñàíèÿ ñõåì, òàáëèö,
ãðàôèêîâ, ðàñ÷åòîâ. Íàïðèìåð, òèïîâîé ïðîåêò îðãàíèçàöèè òðóäà
íà ðàáî÷åì ìåñòå îäíîãî ðàáîòíèêà ñîäåðæèò ðÿä ðàçäåëîâ: ââåäå-
íèå; íàçíà÷åíèå è õàðàêòåðèñòèêà ðàáî÷åãî ìåñòà; îñíàùåíèå ðàáî-
÷åãî ìåñòà; ïðîñòðàíñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ ðàáî÷åãî ìåñòà è ïîðÿäîê
ðàçìåùåíèÿ íà íåì òåõíîëîãè÷åñêîé è îðãàíèçàöèîííîé îñíàñòêè,
ïðåäìåòîâ òðóäà (ãîòîâîé ïðîäóêöèè); ôîðìû, ìåòîäû è ïðèåìû òðó-
äà; îðãàíèçàöèÿ îáñëóæèâàíèÿ ðàáî÷åãî ìåñòà; óñëîâèÿ òðóäà íà ðà-
áî÷åì ìåñòå; íîðìû òðóäà; îïëàòà òðóäà; îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê ðà-
áîòíèêó; äîêóìåíòàöèÿ è äð.
Ïî òèïîâîìó ïðîåêòó ðàññ÷èòûâàåòñÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâ-
íîñòü îò åãî âíåäðåíèÿ, ïðåäñòàâëåí ãðàôèê ïðîåêòèðóåìîãî ðîñòà
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà.
Òèïîâûå ïðîåêòû îðãàíèçàöèè òðóäà íà ïðîèçâîäñòâåííîì ó÷àñ-
òêå, â öåõå, îòäåëå, íà ïðåäïðèÿòèè ðàçëè÷àþòñÿ ïî ñîñòàâó è ñîäåð-
æàíèþ. Â ýòèõ ïðîåêòàõ âîïðîñû îðãàíèçàöèè òðóäà ðàññìàòðèâàþò-
ñÿ óêðóïíåííî, â ìàñøòàáå îáúåêòà.
Âíåäðåíèåì òèïîâûõ ïðîåêòîâ ðóêîâîäèò àäìèíèñòðàöèÿ ïðåä-
ïðèÿòèÿ èëè ðóêîâîäèòåëü òîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, ãäå
âíåäðÿþòñÿ ïðîåêòû.
Áîëåå ïîäðîáíî ñòðóêòóðà, ñîäåðæàíèå è ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçî-
âàíèÿ íà ïðåäïðèÿòèÿõ òèïîâûõ ïðîåêòîâ îðãàíèçàöèè òðóäà äëÿ òðó-
äîâûõ êîëëåêòèâîâ ðàçíîãî óðîâíÿ èçëîæåíû â ó÷åáíîì ïîñîáèè [20].
Êîìïëåêñíîå ïðîåêòèðîâàíèå îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé îðãàíèçà-
öèè òðóäà íà îòäåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñòàõ âîçìîæíî ïðè èñïîëüçîâà-
íèè êàðò îðãàíèçàöèè òðóäà, ÿâëÿþùèõñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ òèïîâûõ
ïðîåêòîâ îðãàíèçàöèè òðóäà.
Êàðòà îðãàíèçàöèè òðóäà — ýòî êîíöåíòðèðîâàííîå èçëîæåíèå
ïðîåêòà îðãàíèçàöèè òðóäà, ðàçðàáîòàííîãî äëÿ êîíêðåòíîãî èñïîë-
íèòåëÿ [23; 24].
Êàðòà äîëæíà áûòü îáÿçàòåëüíîé äëÿ èñïîëíåíèÿ, à åå ïðèìåíå-
íèå ñîïðîâîæäàåòñÿ âíåäðåíèåì ïðîãðåññèâíûõ ôîðì â ñîîòâåòñòâèè
69
ñ ôàêòè÷åñêè äîñòèãíóòûì ðåçóëüòàòîì ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòè òðóäà.
Òàêóþ êàðòó ìîæíî ðàçðàáàòûâàòü ëèøü íà îñíîâå ïðåäâàðèòåëü-
íûõ èíæåíåðíûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèõ è ïðî÷èõ
èññëåäîâàíèé, òâîð÷åñêîãî ïîèñêà ýôôåêòèâíûõ ðåøåíèé ïî êàæäî-
ìó åå ðàçäåëó ñ îáùåé îðèåíòàöèåé íà âåñîìîå ïîâûøåíèå ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòè òðóäà.
Íåîáõîäèìî ó÷åñòü, ÷òî êîìïëåêñíûé ñèñòåìíûé ïîäõîä ê ïðîåê-
òèðîâàíèþ ïðîöåññîâ îðãàíèçàöèè òðóäà ïðåäïîëàãàåò ðàññìîòðåíèå
îáúåêòîâ êàê ñëîæíîãî ñî÷åòàíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ ýëåìåí-
òîâ ïðîèçâîäñòâà è ðàáî÷åé ñèëû, íåîáõîäèìîãî äëÿ äîñòèæåíèÿ
âûñîêèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ. Òàê, âçàèìîñâÿçàííûìè
ïîäñèñòåìàìè îðãàíèçàöèè òàêèõ îáúåêòîâ, êàê öåõè, îòäåëû ïðåä-
ïðèÿòèÿ, áóäóò, ñ îäíîé ñòîðîíû, ýëåìåíòû îðãàíèçàöèè òðóäà (ðàç-
äåëåíèå è êîîïåðàöèÿ, ïðèåìû è ìåòîäû òðóäà, îðãàíèçàöèÿ è
îáñëóæèâàíèå ðàáî÷èõ ìåñò, íîðìû è óñëîâèÿ òðóäà è ò. ä.), à ñ äðó-
ãîé — ðàçëè÷íûå èåðàðõè÷åñêèå óðîâíè óïðàâëåíèÿ (öåõ — ó÷àñò-
êè — áðèãàäû — ðàáî÷èå ìåñòà; îòäåë — îòäåëåíèå — ñåêòîð —
áðèãàäà — ðàáî÷èå ìåñòà).
Êðîìå òîãî, â êîìïëåêñíîì ïîäõîäå ê ïðîåêòèðîâàíèþ îðãàíèçà-
öèè òðóäà íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü íàðÿäó ñ ýêîíîìè÷åñêèìè è îðãà-
íèçàöèîííûìè ìåòîäàìè äàííûå, ïðåäîñòàâëÿåìûå äðóãèìè íàóêà-
ìè, â ÷àñòíîñòè ñîöèîëîãèåé, ïñèõîëîãèåé, ôèçèîëîãèåé òðóäà, ïðî-
ìûøëåííîé ýñòåòèêîé, èíæåíåðíîé è ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèåé,
òåõíîëîãèåé ïðîèçâîäñòâà, ìåíåäæìåíòîì è äð.
Ïðèìåðíàÿ êîìïëåêñíàÿ ñèñòåìà ðàáîòû ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
îðãàíèçàöèè òðóäà íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ ïðåäñòàâëåíà íà ñõåìå 13.
Îðãàíèçàöèÿ ðàáîò ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ôîðì ðàçäåëåíèÿ è êî-
îïåðàöèè òðóäà, âíåäðåíèþ ðàöèîíàëüíûõ ïðèåìîâ è ìåòîäîâ, íîðìè-
ðîâàíèþ òðóäà íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ, â áðèãàäàõ, öåõàõ, îòäåëàõ è â öå-
ëîì íà ïðåäïðèÿòèè — ïðîöåññ âåñüìà ìíîãîãðàííûé è òðóäîåìêèé.
Ýôôåêòèâíàÿ îðãàíèçàöèÿ òàêîé ðàáîòû äîëæíà ñîïðîâîæäàòüñÿ
ìíîãî÷èñëåííûìè èññëåäîâàíèÿìè, êîòîðûå îõâàòûâàþò âñå ñòîðîíû
ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Ýòî ïðåäîïðåäåëÿåò íåîáõîäèìîñòü
ñîçäàíèÿ íà ïðåäïðèÿòèÿõ ñïåöèàëüíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëå-
íèé — îòäåëîâ, ëàáîðàòîðèé, áþðî, ñåêöèé è ò. ä. Íà ïðåäïðèÿòèÿõ
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà ýòó ðàáîòó âûïîëíÿåò îäèí ñïåöèàëèñò
ëèáî ðóêîâîäèòåëü îáðàùàåòñÿ çà ïîìîùüþ ê áàçîâûì ïðåäïðèÿ-
òèÿì èëè íåïîñðåäñòâåííî â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå îðãàíèçàöèè.
70
71

Èçó÷åíèå ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçàöèè ðàáî÷èõ ìåñò è òðóäîâîãî ïðîöåññà

Ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû
â ñâåòå ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ öåõà
Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ èçó÷åíèÿ, ðàçðàáîòêà ìåðîïðèÿòèé ïî íàó÷íîé
îðãàíèçàöèè òðóäà íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ è ñîñòàâëåíèå ïëàíà èõ îñóùåñòâëåíèÿ
Ñõåìà 13. Ïðèìåðíàÿ êîìïëåêñíàÿ ñèñòåìà ðàáîòû ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ îðãàíèçàöèè òðóäà

Èíôîðìèðîâàíèå êîëëåêòèâà è ñîçäàíèå òâîð÷åñêèõ áðèãàä ïî âíåäðåíèþ


íàó÷íîé îðãàíèçàöèè òðóäà
Íàâåäåíèå ïîðÿäêà è ÷èñòîòû íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ è â öåõàõ

Ðàöèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ
ïðîöåññà è îáñëóæèâàíèÿ
ðàáî÷èõ ìåñò, òðóäîâîãî
Ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ðàöèîíàëüíîé ñèñòåìû îáñëóæèâàíèÿ
ðàáî÷èõ ìåñò

Ñèñòåìà ðàáîòû ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ îðãàíèçàöèè òðóäà íà ðàáî÷åì ìåñòå


Ïðîåêòèðîâàíèå, èçãîòîâëåíèå è îñíàùåíèå ðàáî÷èõ ìåñò
ñîâðåìåííîé îðãòåõîñíàñòêîé
Ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ðàöèîíàëüíûõ òðóäîâûõ ïðèåìîâ è

Âíåäðåíèå (ñîçäàíèå) ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé îñíîâû


òðóäîâîãî ïðîöåññà íà òèïîâûõ ðàáî÷èõ ìåñòàõ

Ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ðàöèîíàëüíîé ïëàíèðîâêè


è ôèçèîëîãè÷åñêè ïðàâèëüíûõ ðàáî÷èõ ïîç
íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ ïðåäïðèÿòèé

Âíåäðåíèå óëó÷øåííûõ ïîëîâ

ïðîèçâîäñòâåííîé îáñòàíîâêè,
ãèãèåíè÷åñêèå óñëîâèÿ òðóäà
Ñîçäàíèå íåîáõîäèìîãî óðîâíÿ îñâåùåííîñòè íà ðàáî÷èõ
ìåñòàõ, îòâå÷àþùåãî òðåáîâàíèÿì ãèãèåíû òðóäà

Êóëüòóðà è ýñòåòèêà
Ýñòåòè÷åñêîå öâåòîâîå îôîðìëåíèå ïîìåùåíèé è îáîðóäîâàíèÿ
â öåõå
Îáåñïå÷åíèå íåîáõîäèìîé ÷èñòîòû, òåìïåðàòóðû è âëàæíîñòè
âîçäóõà â öåõå
Ñíèæåíèå øóìà íà ïðîèçâîäñòâå äî ãèãèåíè÷åñêè äîïóñòèìîãî
óðîâíÿ
Âíåäðåíèå ðàöèîíàëüíîãî ìóçûêàëüíîãî ðåæèìà íà ðàáîòå

Âíåäðåíèå ðåæèìà ÷èñòîòû è ïîðÿäêà íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ


óñëîâèÿ áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ

Âûáîð è âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ ìîäåëåé ðàáî÷åé îäåæäû


Ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå
ðàáî÷èõ íà ïðîèçâîäñòâå

è îáåñïå÷åíèå åå ðåìîíòà è ñòèðêè


Îáîðóäîâàíèå íåîáõîäèìûõ ñîâðåìåííûõ ãàðäåðîáíûõ
ïîìåùåíèé äëÿ õðàíåíèÿ îäåæäû
Îáîðóäîâàíèå ñîâðåìåííûõ äóøåâûõ, óìûâàëüíèêîâ,
òóàëåòíûõ ïîìåùåíèé è êîìíàò ãèãèåíû æåíùèí
Çàêðåïëåíèå îðãàíèçàöèè òðóäà

Ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå ñòîëîâûõ, áóôåòîâ, êîëîíîê äëÿ


ïèòüÿ
íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ

Îáîðóäîâàíèå è îôîðìëåíèå óãîëêîâ îòäûõà

Ñèñòåìàòè÷åñêèé êîíòðîëü çà ñîñòîÿíèåì ðàáî÷èõ ìåñò è âíåäðåíèåì


íàó÷íîé îðãàíèçàöèè òðóäà

Èíñòðóêòàæ, áåñåäû è ìàññîâî-âîñïèòàòåëüíàÿ ðàáîòà íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ

Îáìåí îïûòîì ïî íàó÷íîé îðãàíèçàöèè òðóäà íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ,


îðãàíèçàöèÿ ñîðåâíîâàíèÿ
Ðàáîòà ñïåöèàëèñòîâ ïîäðàçäåëåíèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ îðãà-
íèçàöèè òðóäà òðåáóåò ãëóáîêèõ çíàíèé â îáëàñòè òåõíèêè, òåõíîëî-
ãèè, ýêîíîìèêè, îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà, óïðàâëåíèÿ, ïñèõîëîãèè,
ôèçèîëîãèè è äðóãèõ íàóê. Ïîýòîìó â òàêèå ïîäðàçäåëåíèÿ ïðèãëàøà-
þòñÿ ðàáîòíèêè ðàçíûõ ñïåöèàëüíîñòåé: ìåõàíèêè, òåõíîëîãè, êîíñò-
ðóêòîðû, ìàðêåòîëîãè, èíæåíåðû ïðîìûøëåííîé ýñòåòèêè, íîðìèðîâ-
ùèêè, õðîíîìåòðàæèñòû, ìåíåäæåðû, âðà÷è-ãèãèåíèñòû, ñîöèîëîãè,
ôèçèîëîãè è äð. Ñïåöèàëèñòû äîëæíû àíàëèçèðîâàòü íîðìàòèâíûå è
ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû, ðàçðàáîòàííûå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèìè
îðãàíèçàöèÿìè, èçó÷àòü ïåðåäîâîé îòå÷åñòâåííûé è çàðóáåæíûé îïûò
â îáëàñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèè òðóäà è èñïîëüçîâàòü ïî-
ëó÷åííûå ðåçóëüòàòû äëÿ óëó÷øåíèÿ óñëîâèé ïðîèçâîäñòâà, òðóäà è
óïðàâëåíèÿ êîíêðåòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ.
Ïðèìåðíàÿ îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà ïîäðàçäåëåíèÿ ïðåäïðèÿ-
òèÿ, ñïåöèàëèñòû êîòîðîãî çàíèìàþòñÿ ðàçðàáîòêîé è âíåäðåíèåì ñî-
âðåìåííûõ ôîðì è ìåòîäîâ îðãàíèçàöèè òðóäà, ïðîèçâîäñòâà è óï-
ðàâëåíèÿ, ïðåäñòàâëåíà íà ñõåìå 14.

Çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî ìåíåäæåðà


(ðóêîâîäèòåëü îòäåëà îðãàíèçàöèè òðóäà è óïðàâëåíèÿ)

Ðóêîâîäèòåëü áþðî, ñåêòîðà, ãðóïïû

Ñòàðøèé Ñòàðøèé Ñïåöèàëèñò Ñïåöèàëèñò


ñïåöèàëèñò ñïåöèàëèñò ïî ñîçäàíèþ ïî ìåõàíèçàöèè
ïî êîìïëåêñíîìó ïî îðãàíèçàöèè áëàãîïðèÿòíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ
ïðîåêòèðîâàíèþ ðàáî÷èõ ìåñò óñëîâèé ðàáîò
îðãàíèçàöèè è ðåæèìîâ òðóäà
òðóäà
è óïðàâëåíèÿ

Ìàðêåòîëîã Ìåíåäæåð Ìàðêåòîëîã Ìåíåäæåð Ìàðêåòîëîã Ìåíåäæåð

Ïðîãðàììèñò ÝÂÌ

Ñõåìà 14. Ïðèìåðíàÿ ñòðóêòóðà îòäåëà îðãàíèçàöèè òðóäà


72
Âîïðîñû äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ
1. Ñóùíîñòü è çíà÷åíèå ñèñòåìíîãî ïîäõîäà ê îðãàíèçàöèè òðóäà ðà-
áîòíèêîâ íà ïðåäïðèÿòèè.
2. Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì îðãàíèçàöèè
òðóäà íà ñòàäèè ïðîåêòèðîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ.
3. Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì îðãàíèçàöèè
òðóäà ïðè ðåêîíñòðóêöèè äåéñòâóþùèõ ïðåäïðèÿòèé.
4. Òðåáîâàíèÿ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü â îñíîâíûõ íàïðàâëå-
íèÿõ îðãàíèçàöèè òðóäà ïðè ñîçäàíèè ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿ-
òèé.
5. Ðîëü è çíà÷åíèå îðãàíèçàöèè ôóíêöèîíàëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé ïî ðà-
öèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè òðóäà íà ïðåäïðèÿòèÿõ.

73
Òåìà 10

ÀÍÀËÈÇ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÒÐÓÄÀ
ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ
 óñëîâèÿõ ïåðåõîäà ïðåäïðèÿòèé Óêðàèíû ê ðûíî÷íûì îòíîøå-
íèÿì çíà÷åíèå îðãàíèçàöèè òðóäà íà ïðîèçâîäñòâå çíà÷èòåëüíî âîç-
ðîñëî, òàê êàê îò êà÷åñòâà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðàáî÷åé ñèëû çàâèñèò
ýôôåêòèâíîñòü ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ.
Íà ýôôåêòèâíîñòü ïðîöåññà òðóäà âëèÿåò íå òîëüêî öåëåñîîáðàç-
íàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà, íî òàêæå ïðåäìåòû è ñðåäñòâà òðóäà.
Ñëåäîâàòåëüíî, êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè çà-
âèñÿò îò ïðàâèëüíîé îðãàíèçàöèè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âñåõ òðåõ óêà-
çàííûõ ýëåìåíòîâ.
Ïðè íàðóøåíèè êà÷åñòâåííûõ òðåáîâàíèé ê îðãàíèçàöèè òðóäà
ìîæåò áûòü íàíåñåí îãðîìíûé óùåðá íå òîëüêî ïðåäïðèÿòèþ — èç-
ãîòîâèòåëþ òîâàðîâ, íî è ðûíêàì, à ñëåäîâàòåëüíî, øèðîêèì ñëîÿì
íàñåëåíèÿ.
Íàïðèìåð, îøèáêè â òåõíîëîãèè è îðãàíèçàöèè èçãîòîâëåíèÿ ìå-
äèêàìåíòîâ ìîãóò ïðèâåñòè ê ìàññîâûì çàáîëåâàíèÿì è äàæå ê ëåòàëü-
íûì èñõîäàì; íåèñïðàâíîñòü íà ðàñïðåäåëèòåëüíîì ùèòå ýëåêòðîñòàí-
öèè ìîæåò ïàðàëèçîâàòü æèçíåäåÿòåëüíîñòü öåëîãî ðàéîíà; äîïóùåí-
íûé âî âðåìÿ ðåìîíòà ñàìîëåòîâ, àâòîìîáèëåé, æåëåçíîäîðîæíûõ
ñîñòàâîâ áðàê ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé ãèáåëè ëþäåé.
Ðàññìàòðèâàÿ ýêîíîìè÷åñêóþ êàòåãîðèþ “êà÷åñòâî îðãàíèçàöèè
òðóäà”, îòìåòèì, ÷òî ýòî êà÷åñòâî îïðåäåëÿåòñÿ ñèñòåìîé ìåð, íà-
ïðàâëåííûõ íà îáåñïå÷åíèå áåñïåðåáîéíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðà-
áî÷åé ñèëû ñ öåëüþ äîñòèæåíèÿ ïîëåçíîãî ýôôåêòà òðóäîâîé äåÿòåëü-
íîñòè.
Àíàëèç êà÷åñòâà îðãàíèçàöèè òðóäà íà ïðåäïðèÿòèè ÿâëÿåòñÿ îä-
íèì èç âàæíåéøèõ ðàçäåëîâ ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà.
Ñóùíîñòü òàêîãî àíàëèçà çàêëþ÷àåòñÿ â êîìïëåêñíîì íàó÷íî îáî-
ñíîâàííîì èññëåäîâàíèè äåéñòâóþùåé íà ïðåäïðèÿòèè îðãàíèçàöèè
òðóäà, â âûÿâëåíèè ïîëîæèòåëüíûõ è îòðèöàòåëüíûõ ñòîðîí òðóäîâî-
ãî ïðîöåññà, îïðåäåëåíèè âëèÿíèÿ óðîâíÿ îðãàíèçàöèè òðóäà íà èñ-
ïîëüçîâàíèå ðàáî÷åãî âðåìåíè è îñíîâíûõ ôîíäîâ, íà ðàáîòîñïîñîá-
74
íîñòü è çäîðîâüå ðàáîòíèêîâ, âîçìîæíîñòü ãàðìîíè÷íîãî ðàçâèòèÿ
êàæäîãî èç ó÷àñòâóþùèõ â ïðîèçâîäñòâå òîâàðîâ è îêàçàíèè óñëóã.
 ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîãî àíàëèçà ìîæíî îöåíèòü ðàöèîíàëüíîñòü
óñòàíîâëåííûõ ôîðì ðàçäåëåíèÿ è êîîïåðàöèè òðóäà è èõ ñîîòâåò-
ñòâèå ñîâðåìåííîìó óðîâíþ íàóêè è òåõíèêè; ïðîâåðèòü ïðàâèëü-
íîñòü ðàññòàíîâêè è èñïîëüçîâàíèÿ ðàáîòíèêîâ, ñîîòâåòñòâèå èõ ïðî-
ôåññèîíàëüíî-êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ òðåáîâàíèÿì ñîâðåìåííîãî
ïðîèçâîäñòâà; óñòàíîâèòü ïðè÷èíû ïîòåðü è íåðàöèîíàëüíûõ çàòðàò
ðàáî÷åãî âðåìåíè; óñòàíîâèòü ñîîòâåòñòâèå ôàêòè÷åñêèõ óñëîâèé
òðóäà íîðìàòèâíûì; âûÿâèòü äåéñòâåííîñòü ôîðì ðàçâèòèÿ òâîð÷åñ-
êîé àêòèâíîñòè ðàáîòíèêîâ; îïðåäåëèòü íàèáîëåå ýôôåêòèâíûå ìåòî-
äû ìàòåðèàëüíîãî è ìîðàëüíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ ðàáîòíèêîâ. Êðîìå
òîãî, ìîæíî òàêæå îïðåäåëèòü íàèáîëåå îïòèìàëüíûå è ýôôåêòèâíûå
íàïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèè òðóäà ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ âëèÿíèÿ íà ðåçóëü-
òàòû êîíêðåòíîãî ïðîèçâîäñòâà; ïîëó÷èòü äàííûå äëÿ ñðàâíèòåëüíî-
ãî ðàñ÷åòà ýôôåêòèâíîñòè ñóùåñòâóþùåãî è ïðîåêòèðóåìîãî óðîâíåé
îðãàíèçàöèè òðóäà.
Êà÷åñòâî àíàëèçà óðîâíÿ îðãàíèçàöèè òðóäà çàâèñèò êàê îò èñ-
õîäíûõ äàííûõ, òàê è îò ïðàâèëüíîé îðãàíèçàöèè àíàëèòè÷åñêîé ðà-
áîòû.
Äëÿ áîëåå ïîëíîé îöåíêè îðãàíèçàöèè òðóäà íà ïðåäïðèÿòèè ñó-
ùåñòâåííîå çíà÷åíèå èìåþò ìàòåðèàëû ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè è
ðåçóëüòàòû ôîòîãðàôèé ðàáî÷åãî âðåìåíè, õðîíîìåòðàæà, ñîöèîëî-
ãè÷åñêèõ îáñëåäîâàíèé. Ýòè ìàòåðèàëû èñïîëüçóþòñÿ ïðè ïðîâåäå-
íèè òåêóùåãî (îïåðàòèâíîãî) è äåòàëüíîãî (èòîãîâîãî) àíàëèçà.
Äëÿ àíàëèçà è èçó÷åíèÿ ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçàöèè òðóäà ïðèìåíÿþò-
ñÿ ðàçëè÷íûå ìåòîäû [25]: ñðàâíåíèÿ, ãðóïïèðîâîê, áàëàíñîâûé, öåï-
íûõ ïîäñòàíîâîê.
Ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ ñóùåñòâóþùåãî óðîâíÿ îðãàíèçàöèè òðóäà
èñïîëüçóþòñÿ òàêèå âèäû èññëåäîâàíèÿ, êàê ëè÷íûå áåñåäû (èíòåð-
âüþ), îïðîñû (àíêåòèðîâàíèå), òåñòû, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ìîæíî
èçó÷èòü ÿâëåíèÿ, òðóäíî ïîääàþùèåñÿ íåïîñðåäñòâåííîìó íàáëþäå-
íèþ è èçìåðåíèþ.
Íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ àíàëèçà îðãàíèçàöèè òðóäà ÿâëÿåòñÿ îöåí-
êà åãî ðåçóëüòàòîâ. Àíàëèç îðãàíèçàöèè òðóäà è îöåíêà åå óðîâíÿ íà
ïðîèçâîäñòâå — ïðîöåññû âçàèìîñâÿçàííûå. Îíè èãðàþò îïðåäåëÿ-
þùóþ ðîëü â ñèñòåìå âñåé ðàáîòû ïî âíåäðåíèþ ðàöèîíàëüíîé îðãà-
íèçàöèè òðóäà.
75
Êà÷åñòâî îðãàíèçàöèè òðóäà íà ïðåäïðèÿòèè ìîæíî îïðåäå-
ëèòü ïîñðåäñòâîì àíàëèçà êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé óðîâíÿ
îðãàíèçàöèè òðóäà. Ïîêàçàòåëÿìè óðîâíÿ îðãàíèçàöèè òðóäà ÿâ-
ëÿþòñÿ êîýôôèöèåíò ðàçäåëåíèÿ òðóäà (Êð.òð); êîýôôèöèåíò ñîâìå-
ùåíèÿ ïðîôåññèé (Êñ.ïð); êîýôôèöèåíò âíåäðåíèÿ áðèãàäíûõ ôîðì
îðãàíèçàöèè òðóäà (Êáð.ô); êîýôôèöèåíò ìíîãîñòàíî÷íîãî (ìíîãî-
àãðåãàòíîãî) îáñëóæèâàíèÿ (Êì.î); êîýôôèöèåíò îðãàíèçàöèè ðà-
áî÷èõ ìåñò (Êð.ì ); êîýôôèöèåíò îáñëóæèâàíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò (Êî);
êîýôôèöèåíò ïðèìåíÿåìîñòè ðàöèîíàëüíûõ ìåòîäîâ òðóäà ðàáî-
÷èõ (ñëóæàùèõ) (Êì.òð); êîýôôèöèåíò íîðìèðîâàíèÿ òðóäà (Êí.òð);
êîýôôèöèåíò óñëîâèé òðóäà (Ê ó.òð); êîýôôèöèåíò òðóäîâîé äèñ-
öèïëèíû (Êòð.ä) è äð. [12].
Íàïðèìåð, êîýôôèöèåíò ñîâìåùåíèÿ ïðîôåññèé (Êñ.ïð) îòðàæàåò
âûïîëíåíèå (â êîíêðåòíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ óñëîâèÿõ) ðàáîòíèêîì
(ðàáî÷èì, ÈÒÐ, ñëóæàùèì) ðàáîò íå òîëüêî ïî åãî îñíîâíîé ïðîôåñ-
ñèè, íî è ïî îäíîé èëè íåñêîëüêèì äîïîëíèòåëüíûì è ðàññ÷èòûâàåò-
ñÿ ïî ôîðìóëå
× ñ.ïð
Ê ñ.ïð = × ñð ,
Ð ñ.ïð
ãäå ×ñ.ïð — ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, ñîâìåùàþùèõ ôóíêöèè ðàç-
ëè÷íûõ ïðîôåññèé â ðàññìàòðèâàåìîì ïåðèîäå, ÷åë.; Ðñ.ïð — óäåëü-
íûé âåñ ðàáîòíèêîâ, ñîâìåùàþùèõ ôóíêöèè ðàçëè÷íûõ ïðîôåññèé
(â îáùåé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ), îïòèìàëüíûé äëÿ êîíêðåòíûõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ óñëîâèé; ×ñð — ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðà-
áîòíèêîâ (ðàáî÷èõ, ÈÒÐ è ñëóæàùèõ) öåõà (ó÷àñòêà, îòäåëà), ÷åë.
Êîýôôèöèåíò îðãàíèçàöèè ðàáî÷èõ ìåñò (Êð.ì) õàðàêòåðèçóåò ñòå-
ïåíü ñîîòâåòñòâèÿ ñóùåñòâóþùåé îðãàíèçàöèè ðàáî÷èõ ìåñò òèïî-
âûì ïðîåêòàì è îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå
× ð.ì.ò
Ê ð.ì = ,
× cp
ãäå ×ð.ì.ò — ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ (ðàáî÷èõ, ÈÒÐ è ñëóæàùèõ)
öåõà, ó÷àñòêà, îòäåëà, çàíÿòûõ íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ, îòâå÷àþùèõ òðå-
áîâàíèÿì òèïîâûõ ïðîåêòîâ, ÷åë.
Îáùèé èíòåãðàëüíûé êîýôôèöèåíò óðîâíÿ îðãàíèçàöèè òðóäà
(Êîð.òð) îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñðåäíÿÿ àðèôìåòè÷åñêàÿ ïîêàçàòåëåé êîëè-
÷åñòâåííîé îöåíêè óðîâíÿ îðãàíèçàöèè òðóäà ïî ôîðìóëå

76
Ê1 + Ê 2 + Ê3 + Ê 4 + ... + Ên
Ê îð.òp = ,
n
ãäå Ê1, ... , Ên — êîýôôèöèåíòû óðîâíÿ îðãàíèçàöèè òðóäà; n — êî-
ëè÷åñòâî êîýôôèöèåíòîâ óðîâíÿ îðãàíèçàöèè òðóäà.
Êà÷åñòâî òðóäà ðàáîòíèêà ìîæíî îïðåäåëèòü ïî ðåçóëüòàòàì åãî
äåÿòåëüíîñòè. Òàêîå îïðåäåëåíèå óïðîùàåòñÿ, åñëè íà ïðîèçâîäñòâå
ñóùåñòâóåò øèðîêîå ðàçäåëåíèå òðóäà, ïðîäóêòû òðóäà ñîçäàþòñÿ
êîëëåêòèâàìè îïûòíûõ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáîòíèêîâ,
îðãàíèçîâàí ÷åòêèé ó÷åò è êîíòðîëü âûïîëíåíèÿ ðàáîò.
Íà êà÷åñòâî îðãàíèçàöèè òðóäà çíà÷èòåëüíî âëèÿþò óðîâåíü êâà-
ëèôèêàöèè, ñòàæ ðàáîòû, âîçðàñò, òâîð÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ðàáîòíè-
êîâ. Íàïðèìåð, ïðè ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè ðàáî÷åãî ìåõàíè÷åñ-
êîãî öåõà íà îäèí ðàçðÿä ïðîöåíò ïðîäóêöèè, ñäàâàåìîé ñ ïåðâîãî
ïðåäúÿâëåíèÿ, óâåëè÷èâàåòñÿ íà 9,2 %; ïðè óâåëè÷åíèè ñòàæà ðàáîòû
òîãî æå ðàáîòíèêà íà îäèí ãîä óêàçàííûé ïðîöåíò óâåëè÷èâàåòñÿ íà
1,62 %. Íàèáîëüøóþ òâîð÷åñêóþ àêòèâíîñòü ïðîÿâëÿþò ðàáî÷èå, îñ-
âîèâøèå 2–3 ñìåæíûõ ïðîôåññèè, ðàáîòàþùèå â ñîñòàâå áðèãàä è
èìåþùèå ñòàæ ðàáîòû â öåõå 5–10 ëåò.
Äëÿ òîãî ÷òîáû îïðåäåëèòü êà÷åñòâî îðãàíèçàöèè òðóäà íà ïðåä-
ïðèÿòèè ïî óêàçàííûì êðèòåðèÿì, íåîáõîäèìî èññëåäîâàòü êà÷åñòâî
òðóäà êàê ðàáî÷èõ, èíæåíåðîâ, ñëóæàùèõ, òàê è ðóêîâîäèòåëåé âñåõ
óðîâíåé. Êðèòåðèåì îöåíêè êà÷åñòâà òðóäà ñëóæèò êîýôôèöèåíò êà-
÷åñòâà (Ê), îïðåäåëÿåìûé òðåìÿ ñïîñîáàìè.
1. Èñõîäíûé êîýôôèöèåíò (ðàâíûé åäèíèöå) ñíèæàþò çà äîïóùåí-
íûå â ðàáîòå äåôåêòû. Êîýôôèöèåíò êà÷åñòâà òðóäà ðàññ÷èòûâàþò
ïî ôîðìóëå
Ê = 1 − ∑ Êñ ,
ãäå ∑ Êñ — ñóììàðíûé êîýôôèöèåíò ñíèæåíèÿ ïî ïîêàçàòåëÿì, âû-
ïîëíåííûì ñ íàðóøåíèåì.
2. Êà÷åñòâî òðóäà îöåíèâàåòñÿ íà îñíîâå èíòåãðàëüíîãî êîýôôè-
öèåíòà, êîòîðûé âêëþ÷àåò â ñåáÿ êîýôôèöèåíòû ïîâûøåíèÿ çà ïîëî-
æèòåëüíûå ïîêàçàòåëè è êîýôôèöèåíòû ñíèæåíèÿ çà äåôåêòû è óïó-
ùåíèÿ â ðàáîòå. Îí îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå
Ê = 1 + ∑ Êï − ∑ Êñ ,
ãäå ∑ Êï — ñóììàðíûé êîýôôèöèåíò ïîâûøåíèÿ ïî ïîêàçàòåëÿì êî-
ëè÷åñòâåííîé îöåíêè óðîâíÿ îðãàíèçàöèè òðóäà êîíêðåòíîãî ïîäðàç-
äåëåíèÿ.
77
3. Äëÿ îöåíêè êà÷åñòâà òðóäà òàêæå ïðèìåíÿþòñÿ èíòåãðàëüíûå
êîýôôèöèåíòû, â êîòîðûõ çà áàçó ïðèíÿòà íå åäèíèöà, à ðàñ÷åòíûé
êîýôôèöèåíò êà÷åñòâà òðóäà, ÿâëÿþùèéñÿ âåëè÷èíîé ïåðåìåííîé,
ñâÿçàííîé ñ êîíå÷íûìè ðåçóëüòàòàìè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ.
Îí îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå
Ê = Ê ð + ∑ Ê ï − ∑ Êñ ,
ãäå Êð — ðàñ÷åòíûé êîýôôèöèåíò, îïðåäåëÿåìûé ïî èòîãàì ðàáîòû
ïðåäïðèÿòèÿ.
Ïðè îïðåäåëåíèè èòîãîâûõ ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ðàáîòû îòäåëü-
íûõ èñïîëíèòåëåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ðàñ÷åòíûé êîýôôè-
öèåíò êà÷åñòâà òðóäà ïðèíèìàþò, êàê ïðàâèëî, çà áàçîâûé, òàê êàê
îí õàðàêòåðèçóåò ñòåïåíü âûïîëíåíèÿ ïðåäïðèÿòèåì îñíîâíûõ îöå-
íî÷íûõ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé. Âûïîëíÿþò ýòó ðàáîòó
ñïåöèàëèñòû îòäåëà èëè áþðî êà÷åñòâà.
Îáùèé êîíòðîëü êà÷åñòâà âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè è ñîáñòâåííî
òðóäà îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäèòåëü ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ.
Îí îáåñïå÷èâàåò åäèíñòâî âñåõ âèäîâ êîíòðîëÿ, ñîãëàñîâàííîå âçà-
èìîäåéñòâèå ïîäðàçäåëåíèé, îò êîòîðûõ çàâèñèò êîíå÷íîå êà÷åñòâî
ïðîäóêöèè.
Ïî òàêîìó ïóòè êîíòðîëÿ êà÷åñòâà îðãàíèçàöèè òðóäà ïîøëè ìíî-
ãèå óêðàèíñêèå ïðåäïðèíèìàòåëè ïðè ðåêîíñòðóêöèè ïðåæíèõ è ñî-
çäàíèè íîâûõ ïðåäïðèÿòèé (íàïðèìåð, ÀÎ “ÀÒÅʔ, ÎÀÎ “Ðåäóêòîð-
íûé çàâîä”, ÀÎ “Êèåâñåëüìàø”, ÎÀÎ ÓÑÊ “Ãàðàíò Àâòî”). Àìåðè-
êàíñêèå è åâðîïåéñêèå êîìïàíèè ââîäÿò â ñâîè ïðîèçâîäñòâåííûå
ñòðóêòóðû ïîäðàçäåëåíèÿ êîíòðîëÿ êà÷åñòâà. Ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ
îïûò ÿïîíñêèõ êîìïàíèé, êîòîðûå âîçëàãàþò êîíòðîëü êà÷åñòâà íà
ñàìèõ ðàáîòíèêî⠗ îò ðàáî÷èõ äî ðóêîâîäèòåëåé ïðîèçâîäñòâà. Íå-
ñìîòðÿ íà òî ÷òî âñå èñïîëíèòåëè òðóäîâûõ ïðîöåññîâ ïðîõîäÿò
ñîîòâåòñòâóþùóþ ïîäãîòîâêó, îíè âêëþ÷àþòñÿ â îñîáóþ îðãàíèçà-
öèþ — êðóæêè êà÷åñòâà, êîòîðûå äåéñòâóþò íà ïðîèçâîäñòâå.
Íà ñõåìå 15 ïðåäñòàâëåíà ñòðóêòóðà êðóæêîâ êà÷åñòâà, êîòîðàÿ
èñïîëüçóåòñÿ íà ôèðìå “Òîéîòà” è øèðîêî ïðèìåíÿåòñÿ â ÿïîíñêîé
ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿìè.
Ãðóïïû ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ, ïîäðàçäåëåíèÿ, öåõà, ó÷àñòêà
èëè áðèãàäû, êîòîðûå ðåãóëÿðíî îáñóæäàþò ïðîáëåìû êà÷åñòâà
ïðîäóêöèè, êà÷åñòâà îðãàíèçàöèè òðóäà, à òàêæå êà÷åñòâà ñàìîãî
òðóäà, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé òàê íàçûâàåìûå êðóæêè êà÷åñòâà. Êðî-
ìå ðóêîâîäèòåëÿ êðóæêà â åãî ñîñòàâ âõîäÿò íàó÷íûå ðàáîòíèêè âî
78
ãëàâå ñ ðóêîâîäèòåëåì òåìû, êîòîðûå èññëåäóþò ïðîèçâîäñòâåííûå
ïðîöåññû è ðàçðàáàòûâàþò èäåè ïî èõ ñîâåðøåíñòâîâàíèþ. Â ñî-
ñòàâ êðóæêîâ âõîäÿò òàêæå ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè, êîòîðûå
ïîìîãàþò îïðåäåëÿòü ïðîáëåìû è ðåøàòü èõ. ×ëåíû êðóæêîâ ïîëó-
÷àþò ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ïîäãîòîâêó, êîòîðàÿ ïîìîãàåò èì íå
òîëüêî àíàëèçèðîâàòü ñîñòîÿíèå ýôôåêòèâíîñòè êà÷åñòâà, íî è ñïî-
ñîáñòâîâàòü âíåäðåíèþ íîâåéøèõ ìåòîäîâ ìèðîâîé íàóêè è ïðàêòèêè.

Îôèöèàëüíàÿ
Êîìèòåò ñîäåéñòâèÿ êðóæêàì
ñòðóêòóðà
êà÷åñòâà íà ôèðìå “Òîéîòà”
çàâîäà èëè
îòäåëåíèÿ
Ãåíåðàëüíûé Êîìèòåò ñîäåéñòâèÿ êðóæêàì
äèðåêòîð çàâîäà êà÷åñòâà íà çàâîäå, â îòäåëåíèè

Êîîðäèíàòîð
Íà÷àëüíèê îòäåëà

Çàìåñòèòåëü êîîðäèíàòîðà

Íà÷àëüíèê öåõà

Êîíñóëüòàíò

Íà÷àëüíèê ó÷àñòêà
Çàìåñòèòåëü êîíñóëüòàíòà

Ìàñòåð Ðóêîâîäèòåëü êðóæêà êà÷åñòâà

Ðóêîâîäèòåëü òåìû
Áðèãàäèð

Ðàáî÷èå ×ëåíû êðóæêà

Ñõåìà 15. Âçàèìîäåéñòâèå êðóæêîâ êà÷åñòâà


ñ äðóãèìè îðãàíèçàöèÿìè âíóòðè ôèðìû

Êà÷åñòâî âûïóñêàåìûõ òîâàðîâ è êà÷åñòâî îêàçàíèÿ óñëó㠗


âàæíåéøèå ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ñîâðåìåííîãî áèçíåñà. Îáåñ-
ïå÷èòü âûñîêèé óðîâåíü ýòèõ ïîêàçàòåëåé ìîæíî ëèøü ïðè ñîçäàíèè
79
íà ïðåäïðèÿòèÿõ óñëîâèé äëÿ ïîñòîÿííîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êà÷å-
ñòâà îðãàíèçàöèè òðóäà è åãî êîíòðîëÿ. Èìåííî ðàöèîíàëüíàÿ ñèñ-
òåìà îðãàíèçàöèè òðóäà äîëæíà ñïîñîáñòâîâàòü âûïóñêó âûñîêîêà-
÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè è ïðåäîñòàâëåíèþ êâàëèôèöèðîâàííûõ óñëóã
â ñîîòâåòñòâèè ñ óâåëè÷èâàþùèìèñÿ òðåáîâàíèÿìè è ðàñòóùåé êîí-
êóðåíöèåé.

Âîïðîñû äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ


1. Ñóùíîñòü ïîíÿòèÿ “êà÷åñòâî òðóäà”.
2. Îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ êà÷åñòâà îðãàíèçàöèè òðóäà.
3. Ñóùíîñòü ïîíÿòèÿ “êà÷åñòâî æèçíè”.
4. Âçàèìîñâÿçü îðãàíèçàöèè òðóäà ñ îöåíêîé åå óðîâíÿ.
5. Êîýôôèöèåíòû, õàðàêòåðèçóþùèå óðîâåíü îðãàíèçàöèè òðóäà.
6. Âëèÿíèå óðîâíÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ íà òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñ-
êèå ïîêàçàòåëè ðàáîòû áðèãàäû, öåõà, îòäåëà, ïðåäïðèÿòèÿ.
7. Êðèòåðèè îöåíêè êà÷åñòâà òðóäà è åãî îðãàíèçàöèè.
8. Ñëóæáû è ïîäðàçäåëåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ïðîáëå-
ìàìè êà÷åñòâà òîâàðîâ è îðãàíèçàöèåé èõ èçãîòîâëåíèÿ.
9. ×òî ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé êðóæêè êà÷åñòâà?

80
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ñèòóàöèÿ
“Ðàñïðåäåëåíèå ðàáîò â áðèãàäå”
ê òåìå 3

Ðàáî÷àÿ ñìåíà óæå íà÷àëàñü, êîãäà ê áðèãàäå òîêàðåé ïîäîøåë


ìàñòåð è ñêàçàë, ÷òî òåõíîëîãè ðàáî÷åé ãðóïïû âíåñëè èçìåíåíèÿ â
ïëàí áðèãàäû íà òåêóùèé ìåñÿö. Â ýòîé ñâÿçè áðèãàäà äîëæíà èçãî-
òîâèòü äîïîëíèòåëüíî áîëüøóþ ïàðòèþ äåòàëåé — ñòàêàíîâ äëÿ
ãåðìåòè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé. Èõ îòñóòñòâèå çàäåðæèâàåò ñáîðî÷íûå
ðàáîòû â ñîñåäíåì öåõå, ïîýòîìó âûïîëíåíèå êîíòðîëèðóåòñÿ äèðåê-
öèåé çàâîäà. Ìàñòåð îáðàòèë âíèìàíèå áðèãàäèðà íà òî, ÷òî ðàáîòà
íîâàÿ, îïåðàöèè ðàçëè÷íû ïî ñëîæíîñòè, ÷àñòü èç íèõ òðåáóåò ïîâû-
øåííîé òî÷íîñòè è ÷èñòîòû îáðàáîòêè. Îí ïåðåäàë áðèãàäèðó ÷åð-
òåæè, íàðÿäû è ïîïðîñèë îðãàíèçîâàòü âûïîëíåíèå çàäàíèÿ êàê ìîæ-
íî áûñòðåå.
Áðèãàäèð ðåøèë, ÷òî îáðàáàòûâàòü äåòàëè ëó÷øå íà ñòàíêàõ Ôå-
äîðîâà è Ñàíèíà. Îáà òîëüêî ÷òî çàêîí÷èëè íàñòðîéêó ñòàíêîâ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïîëó÷åííûìè çàäàíèÿìè. Ó îáîèõ 4-é êâàëèôèêàöèîí-
íûé ðàçðÿä, êàæäûé ìîã óñïåøíî ñïðàâèòüñÿ ñ îáðàáîòêîé äåòàëåé.
Íî áðèãàäèð çíàë, ÷òî íåòîðîïëèâûé è ìåäëèòåëüíûé Ôåäîðîâ âñå-
ãäà íà÷èíàåò ïðåïèðàòüñÿ, åñëè åìó äàþò íîâîþ ðàáîòó. Òîëüêî â÷å-
ðà èç-çà ýòîãî îíè ïîñïîðèëè.
Ôåäîðîâ ïðåäïî÷èòàë âûïîëíÿòü ïðèâû÷íûå ïðîöåññû ðàáîòû.
Äåéñòâîâàë âñåãäà îñòîðîæíî, õîòÿ íîðìû âûïîëíÿë. Íî åñëè áðèãà-
äèð èëè ìàñòåð ïðîñèëè çàêîí÷èòü áûñòðåå êàêóþ-íèáóäü ðàáîòó, íå-
äîâîëüíî ñïðàøèâàë: “×òî, îïÿòü çàãîðåëîñü?” — è ïðîäîëæàë òðó-
äèòüñÿ â ïðåæíåì òåìïå.
Ñàíèí, íåñìîòðÿ íà ìåíüøèé ïðîèçâîäñòâåííûé îïûò, âñåãäà
îõîòíî áðàëñÿ çà íîâóþ ðàáîòó. Ïîäâèæíûé, îáùèòåëüíûé, îí ÷àñ-
òî ñàì ïîäõîäèë ê áðèãàäèðó è ïðîñèë äàòü åìó ÷òî-íèáóäü íîâîå.
Áðèãàäèð çàìå÷àë, ÷òî ìíîãèå, ïðîõîäÿ ìèìî ñòàíêà Ñàíèíà, êèâà-
ëè åìó, è îí â çíàê ïðèâåòñòâèÿ âñåãäà îòâå÷àë óëûáêîé.
Âçâåñèâ âñå, áðèãàäèð ïîäîøåë ê Ñàíèíó è ñêàçàë: “Òåáå ïîðó-
÷àåòñÿ íîâàÿ ðàáîòà: èçãîòîâëåíèå ñòàêàíîâ äëÿ ãåðìåòè÷åñêèõ ñî-
åäèíåíèé”. Ñàíèí ìîë÷à ñîãëàñèëñÿ.
Îêîëî åãî ñòàíêà óñòàíîâèëè ïîëíûé çàãîòîâîê êîíòåéíåð. Ê êîí-
öó ðàáî÷åé ñìåíû Ñàíèí ñäàë êîíòðîëåðó ÎÒÊ ïåðâóþ ïàðòèþ ñòà-
êàíîâ. È âî âòîðîé äåíü äåëà ó íåãî øëè íåïëîõî. Íî ïåðåä îêîí-
÷àíèåì ñìåíû áðèãàäèð çàìåòèë, ÷òî Ñàíèí, ðàçìàõèâàÿ ðóêàìè,
81
÷òî-òî äîêàçûâàåò êîíòðîëåðó. Áðèãàäèð ïîíÿë: ïðîèçîøëî ÷òî-òî
íåïðèÿòíîå. Îêàçàëîñü, çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü äåòàëåé, èçãîòîâëåííûõ
â ýòîò äåíü, êîíòðîëåð çàáðàêîâàë.
Íåîáõîäèìî ïðîàíàëèçèðîâàòü äåéñòâèÿ áðèãàäèðà â ïðåäëîæåí-
íîé ïðîèçâîäñòâåííîé ñèòóàöèè è îòâåòèòü íà ñëåäóþùèå âîïðîñû:
1. Ïðàâèëüíî ëè áðèãàäèð ðàñïðåäåëèë ðàáîòó?
2. Åñëè â åãî äåéñòâèÿõ äîïóùåíû îøèáêè, òî êàêèå?

Ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçáîðó ïðîèçâîäñòâåííîé ñèòóàöèè


Äëÿ òîãî ÷òîáû îïðåäåëèòü, ïðàâèëüíî ëè äåéñòâîâàë áðèãàäèð
ïðè ðàñïðåäåëåíèè ðàáîòû è êàêèå îøèáêè îí äîïóñòèë, íåîáõîäèìî
îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñëåäóþùèå ìîìåíòû â ïðèâåäåííîé ïðîèçâîä-
ñòâåííîé ñèòóàöèè.
1. Ó÷åë ëè áðèãàäèð ïðè âûáîðå èñïîëíèòåëÿ êîìïëåêñíûé õà-
ðàêòåð ðàáîòû, âêëþ÷àþùåé ðàçíûå ïî ñëîæíîñòè îïåðàöèè? Êàê
ñëåäîâàëî áû îðãàíèçîâàòü ðàáîòó ïî îáðàáîòêå äåòàëåé, èñïîëüçóÿ
ïðåèìóùåñòâà áðèãàäíûõ ìåòîäîâ òðóäà?
2. Áûëè ëè ó÷òåíû îñîáåííîñòè õàðàêòåðîâ Ôåäîðîâà è Ñàíèíà?
Èñõîäÿ èç èõ ïîâåäåíèÿ, ïîñòóïêîâ ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ó
Ôåäîðîâà òåìïåðàìåíò ôëåãìàòè÷íûé, à ó Ñàíèíà — õîëåðè÷åñêèé.
Ñîãëàñíî ó÷åíèþ È. Ïàâëîâà î âûñøåé íåðâíîé äåÿòåëüíîñòè,
ëþäè ñ õîëåðè÷åñêèì òåìïåðàìåíòîì íå ñêëîííû ê âûïîëíåíèþ îä-
íîîáðàçíîé è òî÷íîé ðàáîòû, òîãäà êàê îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ
ôëåãìàòèêîâ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îíè íåîõîòíî ïåðåñòðàèâàþòñÿ ñ îäíî-
ãî âèäà ðàáîòû íà äðóãîé. Îäíàêî òàêèå ëþäè áîëåå òðåáîâàòåëüíû
ê êà÷åñòâó è ïðåäðàñïîëîæåíû ê âûïîëíåíèþ îäíîîáðàçíûõ ðàáîò.
3. Íà êàêèå îáñòîÿòåëüñòâà áðèãàäèð ïðè âûäà÷å çàäàíèÿ íå îá-
ðàòèë âíèìàíèå Ñàíèíà?

Àíàëèç ïðîèçâîäñòâåííîé ñèòóàöèè


Îñíîâíàÿ îøèáêà áðèãàäèðà ïðè ðàñïðåäåëåíèè ðàáîò çàêëþ÷à-
ëàñü â òîì, ÷òî îí, ïî ñóòè, ñêîïèðîâàë äåéñòâèÿ ìàñòåðà â óñëîâèÿõ
èíäèâèäóàëüíîé îðãàíèçàöèè òðóäà è íå èñïîëüçîâàë âîçìîæíîñòè
áðèãàäíûõ ôîðì.
Òàê, îí íå ïðèäàë äîëæíîãî çíà÷åíèÿ êîìïëåêñíîìó õàðàêòåðó
ðàáîòû, êîòîðàÿ âêëþ÷àëà ðàçíûå ïî ñëîæíîñòè îïåðàöèè. Ïðè âû-
ïîëíåíèè òàêèõ ðàáîò öåëåñîîáðàçíî ïðîñòûå îïåðàöèè ïîðó÷àòü ðà-
áî÷èì íèçêîé êâàëèôèêàöèè, à ñëîæíûå — áîëåå êâàëèôèöèðî-
âàííûì.
82
Èìåííî áðèãàäíàÿ îðãàíèçàöèÿ òðóäà, ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ ðà-
áîòó íà îáùèé íàðÿä, ïîçâîëÿåò íàèáîëåå ïîëíî èñïîëüçîâàòü ïðå-
èìóùåñòâà ðàçäåëåíèÿ òðóäà. Â ðåçóëüòàòå òàêîãî ðàçäåëåíèÿ, êàê
ïðàâèëî, ïîâûøàåòñÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà âñåõ ÷ëåíîâ áðè-
ãàäû.
Êðîìå òîãî, áðèãàäèð íå ó÷åë ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû —
îñîáåííîñòè òåìïåðàìåíòîâ è õàðàêòåðîâ Ôåäîðîâà è Ñàíèíà. Âå-
ðîÿòíî, îïðåäåëåííóþ ðîëü çäåñü ñûãðàëà ññîðà ñ Ôåäîðîâûì íàêà-
íóíå, è áðèãàäèð íå ñóìåë ïðåîäîëåòü íåïðèÿçíü ê ýòîìó ðàáî÷åìó.
Îäíàêî ïîñòóïêè Ôåäîðîâà ìîæíî îáúÿñíèòü åãî ïðèðîäíûì ôëåã-
ìàòè÷íûì òåìïåðàìåíòîì, à íå åãî íåñîçíàòåëüíîñòüþ èëè íåóæèâ-
÷èâîñòüþ. Ñòàëî áûòü, ïðåäâçÿòîñòü áðèãàäèðà ïîìåøàëà åìó ïî-
íÿòü, ÷òî ñïîêîéíûé, ìåäëèòåëüíûé, îïûòíûé Ôåäîðîâ áîëüøå ïîä-
õîäèò ê âûïîëíåíèþ îäíîîáðàçíîé, íî òðåáóþùåé ïðåäåëüíîé
êîíöåíòðàöèè âíèìàíèÿ ðàáîòû.
Ïðè âûäà÷å çàäàíèÿ Ñàíèíó áðèãàäèð íå îáðàòèë âíèìàíèå ðà-
áî÷åãî íà ïîâûøåííûå òðåáîâàíèÿ ê òî÷íîñòè èçãîòîâëåíèÿ ñòàêà-
íîâ è íå óêàçàë íà âàæíîñòü äàííîé ðàáîòû, õîòÿ ìàñòåð ïðåäóïðåæ-
äàë åãî îá ýòîì.
Ýòè íåäî÷åòû â äåéñòâèÿõ áðèãàäèðà ñòàëè îñíîâíîé ïðè÷èíîé
áðàêà.

83
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ñèòóàöèÿ
“Îðãàíèçàöèÿ òðóäà
è õîðîøåå íàñòðîåíèå â êîëëåêòèâå”
ê òåìå 6 [32]

 ïåðâûå æå äíè ðàáîòû íà àâèàðåìîíòíîì çàâîäå íîâûé äèðåêòîð


Ì. Ðîìàíåíêî èçúÿâèë æåëàíèå áëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ êîëëåêòèâîì:
âíèìàòåëüíî âûñëóøèâàë ïîä÷èíåííûõ, ïûòàëñÿ áîëüøå óçíàòü î íèõ,
çàäàâàë âîïðîñû è ïî ðàáîòå, è îòíîñèòåëüíî èõ æèçíè, çíàêîìèëñÿ ñ
ïëàíàìè êîëëåêòèâà è ò. ï.
Îäíàêî òàêîé ñòèëü ðàáîòû Ì. Ðîìàíåíêî ïîä÷èíåííûå âñòðåòèëè
ñ íåïîíèìàíèåì è äàæå ñîïðîòèâëåíèåì. ×òî äîëæåí â òàêîé ñèòóà-
öèè ïðåäïðèíÿòü äèðåêòîð?

Ïðèíöèïû ïîäõîäà ê ðåøåíèþ


Ðóêîâîäèòåëü — ýòî ÷åëîâåê, îò êîòîðîãî âî ìíîãîì çàâèñèò ôîð-
ìèðîâàíèå ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî êëèìàòà â êîëëåêòèâå.
 ïñèõîëîãè÷åñêîì ïëàíå ëè÷íûé àâòîðèòåò ðóêîâîäèòåëÿ, åãî
ïîïóëÿðíîñòü ñóùåñòâåííî çàâèñÿò îò åãî óìåíèÿ äîâåñòè äî ïîä÷è-
íåííûõ ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, óáåäèòü èõ â ïðàâèëüíîñòè ëèíèè ñâîåãî
ïîâåäåíèÿ. Ðóêîâîäèòåëü äîëæåí óìåòü óáåæäàòü ïîä÷èíåííûõ, ÷òî-
áû ñäåëàòü èõ ñâîèìè ñòîðîííèêàìè, åäèíîìûøëåííèêàìè. Âûñîêî-
ãî àâòîðèòåòà ìîæåò äîáèòüñÿ òîëüêî òîò ðóêîâîäèòåëü, êîòîðûé
íàèáîëåå óäà÷íî âûïîëíÿåò òó îáùåñòâåííóþ ðîëü, êîòîðóþ îí ïî-
ëó÷àåò âìåñòå ñ íàçíà÷åíèåì íà äîëæíîñòü; ïðàâî ðóêîâîäèòü îí
äîëæåí ïîäòâåðäèòü óìåíèåì âåñòè ñåáÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ îæèäàíèÿ-
ìè êîëëåêòèâà è íàïðàâëÿòü ýòè îæèäàíèÿ â ñòîðîíó áîëüøåãî ïðî-
ãðåññà. Ðóêîâîäèòåëü äîëæåí ïðîÿâëÿòü îãðîìíóþ âûäåðæêó, çàèí-
òåðåñîâàííîñòü, ñàìîîáëàäàíèå, ñòàðàòüñÿ äåëàòü òàê, ÷òîáû êîëëåê-
òèâ ïîâåðèë â íåãî, ïîíÿë åãî ïîçèöèþ. Äàæå â ñëó÷àå íåïðàâèëüíîãî
ïîâåäåíèÿ ïîä÷èíåííûõ ðóêîâîäèòåëü äîëæåí ïîíÿòü èõ, ïîñòàâèâ
ñåáÿ íà èõ ìåñòî, òåì ñàìûì âûÿñíèòü ïðè÷èíó íåïîíèìàíèÿ è ïîïû-
òàòüñÿ èçìåíèòü èõ ìíåíèå. Ïîýòîìó ðóêîâîäèòåëþ ñëåäóåò íàñòîé-
÷èâî äîáèâàòüñÿ âçàèìîïîíèìàíèÿ, ïñèõîëîãè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ñîâìåñòèìîñòè ñ ââåðåííûì åìó êîëëåêòèâîì.

Ïðàêòèêà ðåøåíèÿ
Ðóêîâîäèòåëü íå äîëæåí äîëãî îñòàâàòüñÿ â íåâåäåíèè îòíîñèòåëü-
íî òîãî, ïî÷åìó êîëëåêòèâ íå õî÷åò èäòè íà êîíòàêò ñ íèì. Ïîýòîìó
84
äèðåêòîð Ì. Ðîìàíåíêî ïðîâåë ðÿä áåñåä ñ öåëüþ âûÿñíåíèÿ ñëîæèâ-
øåéñÿ ñèòóàöèÿ.
Ïðåäøåñòâåííèê Ì. Ðîìàíåíêî îòëè÷àëñÿ âåñüìà ðåçêèì õàðàêòå-
ðîì, çà÷àñòóþ ïðîÿâëÿë ãðóáîñòü è áåñòàêòíîñòü, ñâîè ðàñïîðÿæåíèÿ
âûðàæàë âñåãäà â êàòåãîðè÷åñêîé ôîðìå. Ïîä÷èíåííûå ïðèâûêëè ê
òàêîìó ñòèëþ îòíîøåíèé è îò íîâîãî äèðåêòîðà ðàíî èëè ïîçäíî æäà-
ëè òàêîãî æå ïîâåäåíèÿ.
Óçíàâ îá ýòîì, Ì. Ðîìàíåíêî ñîçâàë ñîâåùàíèå, èçëîæèë ñâîè
âçãëÿäû íà ñòèëü è ìåòîäû ðàáîòû ñ ïîä÷èíåííûìè, è ñêàçàë, ÷òî
î÷åíü íàäååòñÿ íà ïîìîùü êîëëåêòèâà.
Ñîâåùàíèå ñòàëî ïåðåëîìíûì ìîìåíòîì â îòíîøåíèÿõ ìåæäó íî-
âûì äèðåêòîðîì è ïîä÷èíåííûìè. Ýòî ðåàëüíûé ïóòü ðàçðåøåíèÿ êîí-
ôëèêòîâ.
Åñëè áû Ì. Ðîìàíåíêî, ñòîëêíóâøèñü ñ íåæåëàíèåì ïîä÷èíåííûõ
èäòè íà êîíòàêò ñ íèì, ïðåêðàòèë ïîèñêè ïóòåé íîðìàëèçàöèè îòíî-
øåíèé ñ íèìè, åãî ïîçèöèÿ “íå õîòÿò — íå íàäî” ðàíî èëè ïîçäíî ïðè-
âåëà áû åãî ê òîìó æå ñòèëþ ðóêîâîäñòâà, êîòîðûé èñïîëüçîâàë â ðà-
áîòå åãî ïðåäøåñòâåííèê.

85
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ñèòóàöèÿ
“Ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíîãî êëèìàòà
è åãî âëèÿíèå íà ïîâûøåíèå
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà
è óäîâëåòâîðåííîñòü ðàáîòîé”
ê òåìå 6 [32]

Îäèí èç ñîòðóäíèêîâ ôèðìû, ìîëîäîé ñïåöèàëèñò, çàÿâèë: “ß íå


èñïûòûâàþ óäîâëåòâîðåíèÿ îò ñâîåé ðàáîòû. Îíà ìíå íå ïî äóøå.
Õî÷ó, ÷òîáû ìíå ïîðó÷èëè ÷òî-íèáóäü áîëåå èíòåðåñíîå”.
Ðàáîòà, çà êîòîðóþ îòâå÷àë ýòîò ñîòðóäíèê, çàêëþ÷àëàñü â ñëå-
äóþùåì: îí ïîäáèðàë è ðàññûëàë èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû ïî çà-
ÿâêàì çàêàç÷èêîâ. Ïî åãî ìíåíèþ, òàêàÿ ðàáîòà íå òðåáóåò ñïåöè-
àëüíîé ïîäãîòîâêè. Îäíàêî ïîñêîëüêó çàêàçû íà èíôîðìàöèîííûå
ìàòåðèàëû ïîñòóïàþò èç-çà ðóáåæà, ýòó ðàáîòó ïîðó÷åíî âûïîëíÿòü
ðàáîòíèêó ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì, âëàäåþùåìó àíãëèéñêèì ÿçû-
êîì. Âèäèìî, ìîëîäîé ñïåöèàëèñò õîòåë âûïîëíÿòü ðàáîòó, ñõîäíóþ
ñ äåÿòåëüíîñòüþ áèçíåñìåíà.
Êàêèì îáðàçîì ðóêîâîäèòåëü äîëæåí îòðåàãèðîâàòü íà ïîäîáíîå
çàÿâëåíèå ïîä÷èíåííîãî?
À. Òî÷íî óñòàíîâèòü, êàêàÿ ðàáîòà ïðèíåñëà áû óäîâëåòâîðåíèå
ýòîìó ïîä÷èíåííîìó, è, åñëè âîçìîæíî, ïîñòàðàòüñÿ ïðåäîñòàâèòü
åìó òàêóþ ðàáîòó âçàìåí ïðåæíåé.
Á. Î÷åâèäíî, ëþáîé õîòåë áû èìåòü ðàáîòó ïî äóøå, ò. å. òàêóþ,
êîòîðàÿ ïðèíîñèò óäîâëåòâîðåíèå. Îäíàêî â óñëîâèÿõ ôèðìû ïðåäî-
ñòàâèòü òàêóþ ðàáîòó âñåì åå ñîòðóäíèêàì íåâîçìîæíî. Â ñâÿçè ñ
ýòèì íóæíî óáåäèòåëüíî ðàçúÿñíèòü ðàáîòíèêó, ÷òî â ôèðìå ìíîãèå
ñîòðóäíèêè òåðïåëèâî òðóäÿòñÿ íà ïîðó÷åííûõ èì ó÷àñòêàõ.
Â. Íóæíî ðàçúÿñíèòü ðàáîòíèêó, ÷òî óäîâëåòâîðåííîñòü ðàáîòîé
îïðåäåëÿåòñÿ òåì, êàê ê íåé îòíîñèòüñÿ è êàê åå âûïîëíÿòü. Íàäî ïî-
ñòàðàòüñÿ äîêàçàòü, ÷òî îò ëþáîé âûïîëíÿåìîé ðàáîòû ìîæíî ïîëó-
÷àòü áîëüøîå óäîâëåòâîðåíèå, åñëè âèäåòü â íåé òâîð÷åñêîå íà÷àëî.
Êîììåíòàðèé. Óäîâëåòâîðåííîñòü òðóäîì — ýòî îùóùåíèå òîãî,
÷òî â ïðîöåññå ðàáîòû âû ïîëíîñòüþ îòäàåòå åé ñâîè ñèëû è ðåàëèçó-
åòå ñïîñîáíîñòè è ÷òî âàøà äåÿòåëüíîñòü äîëæíûì îáðàçîì îöåíè-
âàåòñÿ îêðóæàþùèìè. Òàêîå îùóùåíèå óñèëèâàåòñÿ, êîãäà âû ÷óâ-
ñòâóåòå, ÷òî íà âàñ âîçëàãàþò áîëüøèå íàäåæäû è ÷òî âàøà ðàáîòà
èäåò íà áëàãî îáùåñòâà. Èíûìè ñëîâàìè, óäîâëåòâîðåííîñòü ðàáî-
86
òîé ïîÿâëÿåòñÿ òîãäà, êîãäà óäîâëåòâîðÿåòñÿ ïîòðåáíîñòü â ñàìîâû-
ðàæåíèè, óêðåïëÿåòñÿ ÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà.
Îäíà è òà æå ðàáîòà ìîæåò ïîðîæäàòü óäîâëåòâîðåííîñòü èëè ðà-
çî÷àðîâàííîñòü. Âñå çàâèñèò îò âàøåãî îòíîøåíèÿ ê íåé.
Åñëè æå çàÿâèòåëü áóäåò ïåðåâåäåí íà æåëàåìóþ ðàáîòó, à åãî îò-
íîøåíèÿ è íàñòðîé ê âûïîëíÿåìûì îáÿçàííîñòÿì îñòàíóòñÿ íåèçìåí-
íûìè, òî âðåìåííî ïîÿâèâøàÿñÿ óäîâëåòâîðåííîñòü íà íîâîì ìåñòå
âðÿä ëè äîëãî ñîõðàíèòñÿ. Ñàìà ïî ñåáå ïåðåìåíà ðàáîòû íèêîãäà íå
ïðèíîñèò ïîëüçó. Êðîìå òîãî, ñòîèò òîëüêî âûïîëíèòü æåëàíèå îä-
íîãî ñîòðóäíèêà, êàê ñðàçó æå âîçíèêíåò âîïðîñ î íåîáõîäèìîñòè ïå-
ðåâîäà íà íîâûå ìåñòà äðóãèõ. Ñëåäîâàòåëüíî, ðóêîâîäèòåëü ôèðìû
äîëæåí ïðîâîäèòü ðàçúÿñíèòåëüíóþ (âîçìîæíî, ïðîôèëàêòè÷åñêóþ)
ðàáîòó, ÷òîáû åãî ïîä÷èíåííûå ïðàâèëüíî ïîíèìàëè ñóùíîñòü óäîâ-
ëåòâîðåííîñòè ðàáîòîé.

87
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ñèòóàöèÿ
“Òðóäîëþáèå”
ê òåìå 7 [32]

Ñòèìóëèðîâàíèå ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ôàêòîðîì óñèëåíèÿ òðóäîâîé


ìîòèâàöèè. Âûáåðèòå èç ïðèâåäåííûõ âàðèàíòîâ òðè âèäà íàèáîëåå
ýôôåêòèâíûõ ìåð, êîòîðûå ïîðîæäàëè áû èíòåðåñ ê âûïîëíÿåìîé ðà-
áîòå. Ïðè ýòîì îñîáûå ñëó÷àè èñêëþ÷àþòñÿ.
À. Îñóùåñòâëÿòü òàêîå ðóêîâîäñòâî, êîòîðîå îáåñïå÷èâàëî áû
äîñòàòî÷íûå çíàíèÿ î õàðàêòåðå âûïîëíÿåìîé ðàáîòû.
Á. Âðåìÿ îò âðåìåíè ìåíÿòü ðàáîòó, ÷òîáû îäíîîáðàçíûé ïðîöåññ
òðóäà íå íàäîåäàë.
Â. Åñëè òðåáóåòñÿ çàñòàâèòü ëþäåé âûïîëíèòü ðàáîòó, íóæíî
îáúåäèíèòü õîðîøî ïîíèìàþùèõ äðóã äðóãà ðàáîòíèêîâ â îäíó
ãðóïïó.
Ã. Ïîäðîáíî îáúÿñíèòü ðàáîòíèêàì ñóòü ïðîèçâîäñòâåííîãî çàäà-
íèÿ è äîáèòüñÿ òîãî, ÷òîáû îíî áûëî âûïîëíåíî áåç ñðûâîâ.
Ä. Âðåìÿ îò âðåìåíè äîïîëíÿòü âûïîëíÿåìóþ ðàáîòó íîâûìè çà-
äà÷àìè. Áûëî áû íåïëîõî îðãàíèçîâàòü ñâîåãî ðîäà ñîðåâíîâàíèå
çà ëó÷øèé ðåçóëüòàò.
Å. Òî÷íî óêàçàòü íà íåäîñòàòêè è ïîëîæèòåëüíûå ìîìåíòû â âû-
ïîëíÿåìîé ðàáîòå.
Êîììåíòàðèé. Çíàíèå ñóòè ðàáîòû, à òàêæå íàëè÷èå ñîîòâåòñòâó-
þùåãî èíòåðåñà ê íåé ÿâëÿþòñÿ ðåøàþùèìè ôàêòîðàìè óñïåõà. Âåñü-
ìà ñóùåñòâåííî íàëè÷èå ñîáñòâåííîãî âçãëÿäà íà âåùè. Äîïóñòèì, âû
õîðîøî çíàåòå ïðàâèëà èãðû â ãîëüô èëè øàõìàòû. Ñîâåðøåííî ÿñíî,
÷òî èíòåðåñ ê ýòèì èãðàì óñèëèòñÿ, åñëè ïîñòîÿííî óãëóáëÿòü ñâîè çíà-
íèÿ î íèõ. È åùå îäíî îáñòîÿòåëüñòâî: î÷åíü âàæíî ïðåäâîñõèùåíèå
ïîëîæèòåëüíîãî ðåçóëüòàòà äåÿòåëüíîñòè.

88
Èìèòàöèîííîå óïðàæíåíèå
“Èçìåíåíèå ñêó÷íîé ïî ñîäåðæàíèþ
îðãàíèçàöèîííûõ ïðîöåññîâ ðàáîòû”
ê òåìå 7 [32]

Îçàáî÷åííîñòü ðóêîâîäñòâà Ïåðâîãî íàöèîíàëüíîãî áàíêà ×èêà-


ãî âûçâàëà íèçêàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ðàáîòû â îòäåëå ãàðàíòèéíûõ
ïèñåì. Ê òîìó æå îò êëèåíòîâ ÷àñòî ïîñòóïàëè æàëîáû, êàñàþùèåñÿ
îïîçäàíèé ñ îòïðàâêîé ãàðàíòèéíûõ ïèñåì è îøèáîê â ðàáîòå ñî-
òðóäíèêîâ îòäåëà.
Ðóêîâîäñòâî áàíêà ïðèíÿëî ðåøåíèå âûÿñíèòü ïðè÷èíû ñëîæèâ-
øåéñÿ ñèòóàöèè. Äëÿ ýòîãî áûëè ïðèâëå÷åíû ýêñïåðòû, ïî ñîâåòó êî-
òîðûõ ñëóæàùèì îòäåëà ãàðàíòèéíûõ ïèñåì áûëî ïðåäëîæåíî çàïîë-
íèòü àíêåòû ñ öåëüþ âûÿñíåíèÿ ñòåïåíè èõ óäîâëåòâîðåííîñòè ðàáî-
òîé.
Ðåçóëüòàòû àíêåòèðîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî 80 % ñëóæàùèõ íå áûëè
óäîâëåòâîðåíû ñâîåé ðàáîòîé, ÷òî è ïîñëóæèëî ïðè÷èíîé íèçêîé ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòè, îøèáîê â ðàáîòå, îïîçäàíèé ñ îôîðìëåíèåì ïèñåì.
Äëÿ ïîèñêîâ âûõîäà èç ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè ðóêîâîäñòâî áàí-
êà ïðèâëåêëî ñïåöèàëèñòîâ ïî îðãàíèçàöèîííîìó ðàçâèòèþ. Áûëî
âûÿñíåíî, ÷òî ïðè÷èíà íåóäîâëåòâîðåííîñòè çàêëþ÷àåòñÿ â îäíîîá-
ðàçèè ðàáîòû ñ áóìàãàìè, íàïîìèíàþùåé ðàáîòó íà êîíâåéåðå. Ðà-
áîòà áûëà îðãàíèçîâàíà òàê, ÷òî ãàðàíòèéíîå ïèñüìî ãîòîâèëîñü äå-
ñÿòüþ ñîòðóäíèêàìè, äîëè ó÷àñòèÿ êàæäîãî èç êîòîðûõ áûëè ðàçíû-
ìè. Íàïðèìåð, îäíà èç ðàáîòíèö ëèøü çàêëàäûâàëà ëåíòó äëÿ
òåëåòàéïà.
Ðàçäðîáëåííîñòü çàäàíèé ìåøàëà êàæäîìó ñîòðóäíèêó îòäåëà ïî-
íèìàòü îáùèé ñìûñë ðàáîòû. Ïðîöåññ áûë ìåäëåííûì, äîðîãèì,
ïðèâîäèë ê ìíîæåñòâó îøèáîê, îøèáêè íàêàïëèâàëèñü, îòðèöàòåëü-
íî ñêàçûâàÿñü íà êà÷åñòâå âûïîëíÿåìîé ðàáîòû.

Ïðèíöèïû ïîäõîäà ê ðåøåíèþ


Ðóêîâîäñòâî áàíêà ïðèíÿëî ðåøåíèå ðåîðãàíèçîâàòü ðàáîòó ñî-
òðóäíèêîâ îòäåëà ãàðàíòèéíûõ ïèñåì. Ñ ýòîé öåëüþ â òå÷åíèå íå-
ñêîëüêèõ ìåñÿöåâ ïðè ó÷àñòèè âñåõ ñîòðóäíèêîâ îòäåëà ïåðåñìàòðè-
âàëèñü çàäàíèÿ-îïåðàöèè, ìíîãèå èç êîòîðûõ áûëè îáúåäèíåíû, ÷òî
ïîçâîëèëî ñîçäàòü ïîëíûé öèêë ñ áîëåå âûñîêèì óðîâíåì îòâåò-
ñòâåííîñòè êàæäîãî ñëóæàùåãî.
89
Ñîòðóäíèêè áàíêà áûëè íàïðàâëåíû íà ïåðåïîäãîòîâêó ñ öåëüþ
óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íàâûêîâ. Ïîñëåäîâàëî ïîâûøåíèå çàðïëàòû.
×åðåç ãîä ïîñëå ðåîðãàíèçàöèè îòäåëà ãàðàíòèéíûõ ïèñåì áûëà
ïðîâåäåíà êîíòðîëüíàÿ ïðîâåðêà ðåçóëüòàòîâ ðåîðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ
ïîêàçàëà çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå ïðèáûëüíîñòè îòäåëà ãàðàíòèéíûõ
ïèñåì, ñîêðàùåíèå êîëè÷åñòâà æàëîá êëèåíòîâ, ïîâûøåíèå ñòåïåíè
óäîâëåòâîðåííîñòè ñîòðóäíèêîâ îòäåëà ñâîåé ðàáîòîé è óðîâíÿ òðó-
äîâîé ýòèêè ñëóæàùèõ îòäåëà.

90
Èìèòàöèîííîå óïðàæíåíèå
“Àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè êàðò
îðãàíèçàöèè òðóäà”
ê òåìå 9

Êîììåíòàðèé. Íà÷èíàþùèå áèçíåñìåíû è ïðåäïðèíèìàòåëè ïðè


ïðîåêòèðîâàíèè íîâûõ èëè ðåêîíñòðóêöèè äåéñòâóþùèõ ïðåäïðèÿ-
òèé äîëæíû óäåëèòü äîëæíîå âíèìàíèå ðàöèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè
ðàáî÷èõ ìåñò, òàê êàê îò ýòîãî çàâèñèò ýôôåêòèâíîñòü âñåãî ïðîèç-
âîäñòâà.
Ìíîãîëåòíèé îïûò îðãàíèçàöèè òðóäà íà ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèÿõ ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ñîâåðøåíñòâîâàíèå îò-
äåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò, âíåäðåíèå ðàçðîçíåííûõ ìåðîïðèÿòèé íå-
çíà÷èòåëüíî âëèÿþò íà óñòðàíåíèå òàêèõ íåäîñòàòêîâ, êàê ïîòåðè
ðàáî÷åãî âðåìåíè, ïðîñòîè îáîðóäîâàíèÿ, íåðèòìè÷íàÿ ðàáîòà, íà-
ðóøåíèå ðåæèìîâ òðóäà è îòäûõà, òåõíîëîãè÷åñêîé äèñöèïëèíû è
ò. ï. Êðîìå òîãî, îòñóòñòâèå ñâÿçóþùèõ íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ
ìåæäó ðàöèîíàëüíûì ïëàíèðîâàíèåì ðàáî÷åãî ìåñòà è ñðåäñòâàìè
è ïðåäìåòàìè òðóäà, ñâîåâðåìåííûì åãî îñíàùåíèåì è îáñëóæèâà-
íèåì, à òàêæå ñ íåïîñðåäñòâåííûì èñïîëíèòåëåì ðàáîò îòâëåêàåò
ðóêîâîäèòåëåé (ìàñòåðîâ, íà÷àëüíèêîâ ó÷àñòêîâ, öåõîâ è îòäåëîâ)
îò îñíîâíîé ðàáîòû, çàñòàâëÿåò èõ íàáëþäàòü çà êàæäûì ðàáîòíè-
êîì, îïðåäåëÿòü ñîîòâåòñòâèå åãî èñïîëíèòåëüíûõ äåéñòâèé íîð-
ìàì òåõíîëîãè÷åñêîé è îðãàíèçàöèîííîé äèñöèïëèíû, ïðàâèëàì
òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è ïð.
Êàê â òàêèõ îðãàíèçàöèîííûõ óñëîâèÿõ íà÷èíàòü áèçíåñ, ïðèíè-
ìàòü íîâûõ ðàáî÷èõ, îñîáåííî èíîñòðàííûõ ñïåöèàëèñòîâ?
Ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ ê äîêóìåíòàì, êîòîðûå áûëè ðàçðàáîòàíû
êîëëåêòèâàìè íîâîñèáèðñêèõ ïðåäïðèÿòèé â 70-å ãîäû XX â. è óñ-
ïåøíî ïðèìåíÿëèñü íà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ Óêðàèíû. Ïðè
ðàöèîíàëüíîì ïîäõîäå ê èõ ïðèìåíåíèþ ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè íîâûõ
òðåáîâàíèé îíè è ñåãîäíÿ íå ïîòåðÿëè àêòóàëüíîñòè. Òàêèìè äîêó-
ìåíòàìè ÿâëÿþòñÿ “Òèïîâûå ïðîåêòû îðãàíèçàöèè òðóäà íà ïðîèç-
âîäñòâåííûõ ó÷àñòêàõ, öåõàõ, îòäåëàõ, ïðåäïðèÿòèÿõ” è “Êàðòû
îðãàíèçàöèè òðóäà”.
Êàðòû îðãàíèçàöèè òðóäà ÿâëÿþòñÿ îáîáùàþùèìè ïðîåêòíûìè
äîêóìåíòàìè, â êîòîðûõ â êîíöåíòðèðîâàííîì âèäå èçëîæåíû îñíîâ-
íûå âîïðîñû è íàïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèè òðóäà íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ.
91
Îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ìîäåëü îðãàíèçàöèè òðóäà íà ðàáî÷èõ ìåñ-
òàõ âñåõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ (ðàáî÷èõ, èíæåíåðîâ, ìàðêåòîëîãîâ,
ìåíåäæåðîâ, áóõãàëòåðîâ, ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ è äð.).
Èñïîëüçîâàíèå êàðò îðãàíèçàöèè òðóäà ïîçâîëÿåò óñòàíîâèòü
âçàèìîñâÿçü è âçàèìîçàâèñèìîñòü äåéñòâèé ìàøèí, ìåõàíèçìîâ è ðà-
áîòíèêîâ.

Çàäàíèå
1. Âñåñòîðîííå ïðîàíàëèçèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ ñ ó÷å-
òîì âëèÿíèÿ îðãàíèçàöèè òðóäà íà ýôôåêòèâíîñòü ïðîèçâîäñòâà.
2. Ìîæåò ëè ïðåäïðèÿòèå ïðè ñóùåñòâóþùåé îðãàíèçàöèè òðóäà âû-
ïîëíèòü ïîñòàâëåííûå ñòðàòåãè÷åñêèå çàäà÷è?
3. Êàê íà âàøåì ïðåäïðèÿòèè ðåøàþòñÿ âîïðîñû îðãàíèçàöèè òðó-
äà íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ, ïîäáîðà, ðàññòàíîâêè êàäðîâ è ïîâûøå-
íèÿ èõ êâàëèôèêàöèè?
4. Îïðåäåëèòü ñòðóêòóðó êàðò îðãàíèçàöèè òðóäà.
5. Êàê íà ýôôåêòèâíîñòü òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ïðåä-
ïðèÿòèÿ âëèÿåò èñïîëüçîâàíèå êàðò îðãàíèçàöèè òðóäà íà ðàáî-
÷èõ ìåñòàõ?

92
Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ

1. Îðãàíèçàöèÿ è îáñëóæèâàíèå ðàáî÷èõ ìåñò

Ó÷åáíûå öåëè
1. Îïðåäåëèòü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ñóùíîñòü òðóäîâûõ ðå-
ñóðñîâ íà ïðåäïðèÿòèÿõ, ïåðåøåäøèõ íà ðûíî÷íûå óñëîâèÿ õî-
çÿéñòâîâàíèÿ.
2. Ðàñêðûòü ñóùíîñòü ðàáî÷èõ ìåñò ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ. Îïðå-
äåëèòü âëèÿíèå îðãàíèçàöèè ðàáî÷èõ ìåñò íà ýôôåêòèâíîñòü ïðî-
èçâîäñòâà.
3. Âûäåëèòü êëþ÷åâûå ìîìåíòû ðàöèîíàëüíîãî îñíàùåíèÿ è îáñëó-
æèâàíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò.
4. Îïðåäåëèòü çíà÷åíèå òèïîâîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè ðà-
áî÷èõ ìåñò.

Âîïðîñû äëÿ îáñóæäåíèÿ


1. Ðîëü è çíà÷åíèå ðàáî÷åãî ìåñòà â ïðîèçâîäñòâåííîé ñòðóêòóðå
òðóäîâîãî ïðîöåññà íà ïðåäïðèÿòèè.
2. Ñóùíîñòü è çíà÷åíèå ðàáî÷åãî ìåñòà ðàáîòíèêà â öåõå, îòäåëå,
áðèãàäå.
3. Êëàññèôèêàöèÿ ðàáî÷èõ ìåñò.
4. Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê ñïåöèàëèçàöèè ðàáî÷èõ ìåñò íà ïðåäïðèÿ-
òèè.
5. Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê ðàáî÷èì ìåñòàì ðàáî÷èõ è ÈÒÐ.
6. Ðàçëè÷èÿ ìåæäó òðåáîâàíèÿìè, ïðåäúÿâëÿåìûìè ê ðàáî÷èì è ñïå-
öèàëèñòàì ïðè îðãàíèçàöèè ðàáî÷èõ ìåñò.
7. Îñíàùåíèå ðàáî÷åãî ìåñòà ðàáî÷åãî ïðîèçâîäñòâåííîé áðèãàäû,
ó÷àñòêà, öåõà.
8. Îñíàùåíèå ðàáî÷èõ ìåñò èíæåíåðîâ, ðàáîòíèêîâ îòäåëîâ íà ïðåä-
ïðèÿòèÿõ.
9. Ðàöèîíàëüíîñòü ïëàíèðîâàíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò.
10. Îñîáåííîñòè ïëàíèðîâàíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò ïðîèçâîäñòâåííûõ öå-
õîâ è ó÷àñòêîâ.
11. Ðîëü è çíà÷åíèå ïëàíèðîâàíèÿ ðàáî÷åãî ìåñòà ìàñòåðà ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî ó÷àñòêà.
12. Îñíîâíûå ôîðìû îáñëóæèâàíèÿ, ïðèìåíÿåìûå ïðè îðãàíèçàöèè
ðàáî÷èõ ìåñò ðàáî÷èõ.
93
13. Îñíîâíûå ïóòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáñëóæèâàíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò
ðàáîòíèêîâ àïïàðàòà óïðàâëåíèÿ.
14. Ïîòåíöèàëüíûå íåäîñòàòêè â îñíàùåíèè è îáñëóæèâàíèè ðàáî÷èõ
ìåñò ðàáî÷èõ, ÈÒÐ è ñïåöèàëèñòîâ.
15. Îñíîâíûå ïóòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèè ðàáî÷èõ ìåñò ðà-
áîòíèêîâ íà ïðåäïðèÿòèè [10; 17; 18; 20; 23; 24; 30].

2. Ïðîåêòèðîâàíèå ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ ðàáî÷èõ ïðîèçâîä-


ñòâåííûõ öåõîâ
3. Ïðîåêòèðîâàíèå ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ ÈÒÐ è ñëóæàùèõ

Ó÷åáíàÿ öåëü
Ïðèîáðåñòè ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïðîåêòèðîâà-
íèÿ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ ðàáî÷èõ ïðîèçâîäñòâåííûõ öåõîâ, à òàêæå ÈÒÐ
è ñëóæàùèõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ.

Âîïðîñû äëÿ îáñóæäåíèÿ


1. Ðàññìîòðåíèå ñóùåñòâóþùèõ íà ïðîèçâîäñòâå êàðò îðãàíèçàöèè
òðóäà äëÿ ðàáî÷èõ è ðàáîòíèêîâ ðàçëè÷íûõ ñëóæá è îòäåëîâ (èí-
æåíåðîâ, òåõíîëîãîâ, ìàñòåðîâ, ìåíåäæåðîâ è äð.), îçíàêîìëåíèå
ñ èõ ñòðóêòóðîé, íàçíà÷åíèåì, ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿ è âíåäðåíèÿ
â ïðîèçâîäñòâî.
2. Ñîñòàâëåíèå (ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïîëó÷åííûìè ìàòåðèàëàìè)
ïëàíà ïðîåêòà îðãàíèçàöèè òðóäà ðàáî÷åãî (ñïåöèàëèñòà) ïî èç-
áðàííîé ïðîôåññèè.
3. Ïðîåêò îðãàíèçàöèè òðóäà äîëæåí ñîäåðæàòü ðàçäåëû:
• òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà âûïîëíÿåìîé òåõíè÷åñêîé
îïåðàöèè èëè ðàáîò;
• îïðåäåëåíèå ìîäåëè îáîðóäîâàíèÿ, íà êîòîðîì áóäóò âûïîëíÿòü-
ñÿ ðàáîòû;
• ïðîôåññèîíàëüíûå è êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê èñïîëíèòå-
ëþ ðàáîò, ïîâûøåíèå åãî êâàëèôèêàöèè;
• ôîðìà îðãàíèçàöèè òðóäà ðàáîòíèêà;
• ïðåäìåòû, ñðåäñòâà, ïðèåìû è ìåòîäû òðóäà;
• ïëàíèðîâàíèå ðàáî÷åãî ìåñòà;
• îáñëóæèâàíèå ðàáî÷åãî ìåñòà;
• óñëîâèÿ òðóäà;
• ðåæèì òðóäà è îòäûõà;
94
• ñðåäñòâà ñâÿçè ðàáî÷åãî ìåñòà ñ ïðîèçâîäñòâåííûìè çâåíüÿìè
(áðèãàäèðîì, ìàñòåðîì, íà÷àëüíèêîì îòäåëà, ñëóæáàìè îáñëóæè-
âàíèÿ ðàáî÷åãî ìåñòà è ïð.);
• íîðìèðîâàíèå, îïëàòà è ñòèìóëèðîâàíèå òðóäà.
4. Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ âûïîëíåííîé ðàáîòû, âíåñåíèå ïðåäëî-
æåíèé, êàñàþùèõñÿ öåëåñîîáðàçíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè êîìïëåêñ-
íîé îðãàíèçàöèè òðóäà ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ [2; 4; 17; 18; 23;
28; 31].

95
Ïðèëîæåíèå

Ðèñ. Ï1. Êîìïëåêñíàÿ áðèãàäà ñëåñàðåé-ðåìîíòíèêîâ àâòîìîáèëåé


òåõöåíòðà “Ðîëüô”:
1–4 — îïåðàöèè ïðîöåññà ðåìîíòà

Ðèñ. Ï2. Ðàáî÷àÿ ïîçà “ñòîÿ”


96
Ðèñ. Ï3. Ðàáî÷èå ïîçû “ñèäÿ” è “ñòîÿ”

Ðèñ. Ï4. Çîíû äîñÿãàåìîñòè ðóê êîíñòðóêòîðà ïðè ðàáîòå ñòîÿ è ñèäÿ
97
Ðèñ. Ï5. Ðàáî÷åå ìåñòî òîêàðÿ è ïëàíèðîâêà ðàáî÷åãî ìåñòà:
1 — òîêàðíî-âèíòîðåçíûé ñòàíîê ìîäåëè 1Ê62; 2 — ýêðàí çàùèòíûé;
3 — ïëàíøåò äëÿ èíñòðóìåíòà; 4 — ñòóë ðàáî÷èé; 5 — òóìáî÷êà
èíñòðóìåíòàëüíàÿ; 6 — ïþïèòð äëÿ òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè;
7 — ðåøåòêà ïîä íîãè; 8 — ñòîëèê ïðèåìíûé; 9 — ñòåëëàæ; 10 — óðíà;
11 — ñèãíàëèçàöèÿ ñâåòîâàÿ

98
Ðèñ. Ï6. Ðàáî÷åå ìåñòî ìàñòåðà ïðîèçâîäñòâåííîãî ó÷àñòêà:
1 — ìèêðîôîí; 2 — òåëåôîííûå àïïàðàòû; 3 — ñåëåêòîð;
4 — ñòîë ñ ïðèñòàâêîé; 5 — ïîäñòàâêà-ðàçäåëèòåëü äëÿ áóìàã;
6 — ñòóë ïîäúåìíî-ïîâîðîòíûé

99
Ðèñ. Ï7. Ïîëå çðåíèÿ ÷åëîâåêà â ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè:
18° — óãîë ìãíîâåííîãî çðåíèÿ; 30° — óãîë ýôôåêòèâíîé âèäèìîñòè;
120° — óãîë îáçîðà ïðè ôèêñèðîâàííîì ïîëîæåíèè ãîëîâû; 220° — óãîë
îáçîðà ïðè ïîâîðîòàõ ãîëîâû; 92° — óãîë ìàêñèìàëüíîãî âðàùåíèÿ
ãëàçà; 124° — óãîë áèíîêóëÿðíîé çîíû; 45° — óãîë ïîâîðîòà ãîëîâû

Ðèñ. Ï8. Ïîëå çðåíèÿ ÷åëîâåêà â âåðòèêàëüíîé ïëîñêîñòè:


1 — ïðåäåëû îáçîðà ïðàâîãî ãëàçà; 2 — ñâîáîäíîå äâèæåíèå ãîëîâû
100
Ðèñ. Ï9. Ðàáî÷èå ìåñòà ñïåöèàëèñòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàáîòû â
ðåæèìå ÷èòàëüíîãî çàëà
101
Ðèñ. Ï10. Ðàáî÷èå ìåñòà ñïåöèàëèñòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ñîâåùàíèé, êîíôåðåíöèé, êðóãëûõ ñòîëîâ è ò. ä.
102
Ðèñ. Ï11. Ðàáî÷åå ìåñòî ñïåöèàëèñòà ïî àâòîìàòèçèðîâàííîìó
ïðîåêòèðîâàíèþ

Ðèñ. Ï12. Ðàáî÷åå ìåñòî îôèñ-ìåíåäæåðà


103
Ðèñ. Ï13. Ðàáî÷åå ìåñòî ðóêîâîäèòåëÿ ïîäðàçäåëåíèÿ,
ðàáîòàþùåãî â îòäåëüíîì ïîìåùåíèè
104
Ðèñ. Ï14. Ãðóïïîâûå ðàáî÷èå ìåñòà ðóêîâîäèòåëÿ ïîäðàçäåëåíèÿ
è ñïåöèàëèñòîâ
105
Ðèñ. Ï15. Îôèñíàÿ ìåáåëü äëÿ ñïåöèàëèñòîâ

106
Ðèñ. Ï16. Ðàáî÷åå ìåñòî ðåêëàìíîãî àãåíòà

Ðèñ. Ï17. Ðàáî÷åå ìåñòî ñïåöèàëèñòà îòäåëîâ ñáûòà, ìàðêåòèíãà,


ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëà, áóõãàëòåðèè
107
ÑÏÈÑÎÊ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÍÎÉ
È ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÌÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
Îñíîâíàÿ
1. Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè. Ïðèéíÿòà íà ï’ÿò³é ñåñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óê-
ðà¿íè 28 ÷åðâíÿ 1996 ð. (ñò. 42‚ 43‚ 45–49‚ 53‚ 57). — Ê., 1996.
2. Àáðàìîâ Â. Ì., Äàíþê Â. Ì., Êîëîò À. Ì. Ìîòèâàö³ÿ ³ ñòèìóëþâàííÿ
ïðàö³ â óìîâàõ ïåðåõîäó äî ðèíêó. — Îäåñà, 1995.
3. Àí÷èøèí À. È. Íàóêà, òåõíèêà, ýêîíîìèêà. — Ì.: Ýêîíîìèêà, 1998.
4. Ãàëüöîâ À. Ä. Íîðìèðîâàíèå è îñíîâû íàó÷íîé îðãàíèçàöèè òðóäà â
ìàøèíîñòðîåíèè. — Ì.: Ýêîíîìèêà, 1967.
5. Ãåíêèí Á. Ì. Ýêîíîìèêà è ñîöèîëîãèÿ òðóäà: Ó÷åáíèê äëÿ âóçîâ. —
Ì.: ÈÍÔÐÀ-Ì, 1998.
6. Äýíèåëñ Äæ., Ðàáå Ë. Ìåæäóíàðîäíûé áèçíåñ: Âíåøíÿÿ ñðåäà è äåëî-
âûå îïåðàöèè. — Ì.: Äåëî ËÒÄ, 1994.
7. Äþðêãåéì Ý. Î. Î ðàçäåëåíèè îáùåñòâåííîãî òðóäà. — Ì.: Íàóêà,
1991.
8. Èíîçåìöåâ Â. Ë. Ê òåîðèè ïîñòýêîíîìè÷åñêîé îáùåñòâåííîé èíôîðìà-
öèè. — Ì.: Òàóðóñ, 1995.
9. Êàê ðàáîòàþò ÿïîíñêèå ïðåäïðèÿòèÿ. — Ì.: Ýêîíîìèêà, 1989.
10. Êàëèíà À. Â. Îðãàíèçàöèÿ è îïëàòà òðóäà â óñëîâèÿõ ðûíêà (àñïåêò
ýôôåêòèâíîñòè): Ó÷åá. ïîñîáèå. — 3-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. — Ê.:
ÌÀÓÏ, 2001.
11. Êîäåêñ çàêîí³â ïðî ïðàöþ Óêðà¿íè. — Ê.: Ðåïî-ïðåñ, 1992.
12. Êîëè÷åñòâåííàÿ îöåíêà óðîâíÿ îðãàíèçàöèè òðóäà, ïðîèçâîäñòâà è
óïðàâëåíèÿ íà ïðåäïðèÿòèè è â ïðîèçâîäñòâåííîì îáúåäèíåíèè: Ìå-
òîä. ðåêîìåíäàöèè. — Ì., 1998.
13. Êîòëåð Ô. Îñíîâû ìàðêåòèíãà. — Ì.: Ïðîãðåññ, 1991.
14. Êîòëåð Ô., Àìñòðîíã Ã., Ñîíäåðñ Äæ. Îñíîâû ìàðêåòèíãà: Ïåð. ñ
àíãë. — ÑÏá., 2000.
15. Ëàìïåðò Õ. Ñîöèàëüíàÿ ðûíî÷íàÿ ýêîíîìèêà. Ãåðìàíñêèé ïóòü. —
Ì.: Äåëî ËÒÄ, 1994.
16. Ìàëèé á³çíåñ Óêðà¿íè. ϳäïðèºìö³ çäàòí³ â³äðîäèòè Óêðà¿íó. — Ê.‚
1997.
17. Ìàðøàëë À. Ïðèíöèïû ýêîíîìè÷åñêîé íàóêè. — Ì.: Ïðîãðåññ, 1993.
18. Ìåñêîí Ì., Àëüáåðò Ì. Îñíîâû ìåíåäæìåíòà: Ïåð. ñ àíãë. — Ì.:
Äåëî ËÒÄ, 1992.
19. Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî àíàëèçó è ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñ-
òè èñïîëüçîâàíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè. — Ê., 1980.
20. Íîâîæèëîâ Ñ. Ñ., Êîñòèí Ë. Ä., Ñìèðíîâ Å. Ë. Íàó÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ
òðóäà â ïðîìûøëåíîñòè: Ó÷åá.-ìåòîä. ïîñîáèå äëÿ ñèñòåìû ïîâûøå-
íèÿ êâàëèôèêàöèè ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ è ñïåöèàëèñòîâ ïðîì-
ñòè. — Ì.: Ýêîíîìèêà, 1986.
108
21. Íîðìóâàííÿ ïðàö³: ϳäðó÷. / Â. Ì. Àáðàìîâ, Â. Ì. Äàíþê, À. Ì. Ãðè-
íåíêî òà ³í.; Çà ðåä. Â. Ì. Äàíþêà, Â. Ì. Àáðàìîâà. — Ê., 1995.
22. Íüþñòðîì Äæ., Ñêàíåë Ý. Äåëîâûå èãðû è ñîâðåìåííûé áèçíåñ: Ïåð.
ñ àíãë. — Ì.: Áèíîì, 1997.
23. Îáîçîâ Í. Í., Ù¸êèí Ã. Â. Ïñèõîëîãèÿ ðàáîòû ñ ëþäüìè: Ó÷åá. ïîñî-
áèå. — 5-å èçä., ñòåðåîòèï. — Ê.: ÌÀÓÏ, 1999.
24. Îñíîâû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî äåëà: Ó÷åáíèê / Ïîä ðåä. Þ. Ì. Îñè-
ïîâà, Å. Å. Ñìèðíîâîé. — 2-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. — Ì.: ÁÅÊ, 1996.
25. Îñíîâû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî òðóäà íà ïðåäïðèÿòèè: Ó÷åá. ïîñîáèå /
Ïîä îáù. ðåä. È. À. Ïîëÿêîâà. — Ì.: Ïðîôèçäàò, 1989.
26. Îõîðîíà ïðàö³ â Óêðà¿í³ / Çá. îô³ö. íîðì. àêò³â. — Ê.: Þð³íêîì,
²íòåð, 2000.
27. Ïå÷÷åí À. ×åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà. — Ì.: Ïðîãðåññ, 1980.
28. Ïëîòê³í ß. Ä., ßíóøêåâè÷ Î. Ê. Îðãàí³çàö³ÿ ³ ïëàíóâàííÿ âèðîáíèö-
òâà íà ìàøèíîáóä³âíîìó ï³äïðèºìñòâ³. — Ëüâ³â: Ñâ³ò‚ 1996.
29. Ïîäîðîâñêàÿ Ì. Ì. Êàðòû îðãàíèçàöèè òðóäà ôðåçåðîâùèêîâ. — Ê.:
Òýõíèêà‚ 1985.
30. Ïîäîðîâñêàÿ Ì. Ì., Êîæåâèíà Í. Ä. Òèïîâûå êàðòû îðãàíèçàöèè
òðóäà òîêàðåé. — Ê.: Òýõíèêà, 1984.
31. Ïîëîâèíêèí À. È. Îñíîâû èíæåíåðíîãî òâîð÷åñòâà. — Ì.: Ìàøèíî-
ñòðîåíèå, 1988.
32. Ðîä÷åíêî Â. Â., Íîâàê Â. À., Ìàêàðåíêî Ë. Ã. Îñíîâû ìåíåäæìåíòà è
ìåæäóíàðîäíûé ìåíåäæìåíò. — Ê., 1997.
33. Ñèíê Ä. Ñ. Óïðàâëåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ. — Ì.: Ïðîãðåññ, 1989.
34. Ñïðàâî÷íèê ìàñòåðà. — Ì.: Ýêîíîìèêà, 1985.
35. Óíèâåðñàëüíûé ýêîíîìè÷åñêèé ñëîâàðü (Ìåíåäæìåíò, ìàðêåòèíã, ðå-
ñòðóêòóðèçàöèÿ). — Ê.: Êíèãà ïàìÿòè Óêðàèíû, 1999.
36. Óïðàâëåíèå áèçíåñîì: Ýêñïðåññ-êóðñ äëÿ äåëîâûõ ëþäåé / Àâò.-ñîñò.
Ã. Â. Ù¸êèí. — 3-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. — Ê.: ÌÀÓÏ, 1998.
37. Óðîêè îðãàíèçàöèè áèçíåñà / Ïîä ðåä. À. À. Äåìèíà, È. Ñ. Êàòüêàëî. —
ÑÏá.: Ëåíèçäàò, 1994.
38. ×åðíûøåâ Â. Í., Äâèíèí À. Ï. ×åëîâåê è ïåðñîíàë â óïðàâëåíèè. —
ÑÏá.: Ýíåðãîàòîìèçäàò, 1997.
39. Øàïèðî È. È. Íàó÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ òðóäà è ýôôåêòèâíîñòü ïðîèç-
âîäñòâà. — Ì.: Ìàøèíîñòðîåíèå, 1973.
40. Ù¸êèí Ã. Â. Êàê ýôôåêòèâíî óïðàâëÿòü ëþäüìè: ïñèõîëîãèÿ êàäðî-
âîãî ìåíåäæìåíòà: Íàó÷.-ïðàêòè÷. ïîñîáèå. — Ê.: ÌÀÓÏ, 1999.
41. Ù¸êèí Ã. Â. Îñíîâû êàäðîâîãî ìåíåäæìåíòà: Ó÷åáíèê. — 3-å èçä., ïå-
ðåðàá. è äîï. — Ê.: ÌÀÓÏ, 1999.
42. Ýêîíîìèêà òðóäà è ñîöèàëüíî-òðóäîâîå îòíîøåíèå / Ïîä ðåä. Ã. Ã. Ìå-
ëèêüÿíà, Ð. Ï. Êîëîñîâîé. — Ì.: Èçä-âî ÌÃÓ, 1996.
43. Ýðåíáåðã Ð. Ä., Ñìèò Ð. Ñ. Ñîâðåìåííàÿ ýêîíîìèêà òðóäà. — Ì.:
Èçä-âî ÌÃÓ, 1996.

109
Äîïîëíèòåëüíàÿ
44. Ãàñòåâ À. Ê. Êàê íàäî ðàáîòàòü (ïðàêòè÷åñêîå ââåäåíèå â íàóêó îðãà-
íèçàöèè òðóäà). — Ì., 1924.
45. Åðìàíñêèé Î. Íàó÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ òðóäà è ñèñòåìà Òåéëîðà. — Ì.:
Ãîñèçäàò, 1923.
46. Êåðæåíöåâ Ï. Ì. Îðãàíèçóé ñàìîãî ñåáÿ. — Ì.: Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ, 1925.
47. Êåðæåíöåâ Ï. Ì. Ïàìÿòêà îðãàíèçàòîðà. — Ì.: Êðàñíàÿ íîâü, 1923.
48. Êåðæåíöåâ Ï. Ì. Ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè. — Ì.: Ãîñèçäàò, 1923.
49. Òåéëîð Ô. Íàó÷íûå îñíîâû îðãàíèçàöèè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé:
Ïåð. ñ àíãë. — Ì.: Òðàíñïå÷àòü, 1924.
50. Ôàéîëü À. Îáùåå è ïðîìûøëåííîå óïðàâëåíèå: Ïåð. ñ ôð. — Ì., 1923.
51. Ýìåðñîí Ã. Äâåíàäöàòü ïðèíöèïîâ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè: Ïåð. ñ àíãë. —
Ë.; Ì.: Òåõíèêà óïðàâëåíèÿ, 1931.

110
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
Ââåäåíèå ............................................................................................................ 3
Òåìà 1. Ìåñòî è ðîëü îðãàíèçàöèè òðóäà â ñèñòåìå
ôàêòîðîâ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà ................................................ 5
Òåìà 2. Ðàçäåëåíèå è êîîïåðàöèÿ òðóäà ................................................... 11
Òåìà 3. Êîëëåêòèâíàÿ ôîðìà îðãàíèçàöèè òðóäà.
Îñíîâíûå òèïû òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ .................................... 14
Òåìà 4. Òðóäîâîé ïðîöåññ êàê îñíîâíîé îáúåêò
îðãàíèçàöèè òðóäà ....................................................................... 21
Òåìà 5. Îðãàíèçàöèÿ è îáñëóæèâàíèå ðàáî÷èõ ìåñò ............................ 30
Òåìà 6. Àíàëèç è îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè îðãàíèçàöèè òðóäà
ñïåöèàëèñòîâ ................................................................................. 42
Òåìà 7. Óñëîâèÿ, îõðàíà è ñòèìóëèðîâàíèå òðóäà ............................... 50
Òåìà 8. Ñîöèàëüíàÿ è ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå òðóäà ... 61
Òåìà 9. Êîìïëåêñíîå ïðîåêòèðîâàíèå îðãàíèçàöèè òðóäà
è âíåäðåíèå îðãàíèçàöèîííûõ íîâîââåäåíèé .......................... 67
Òåìà 10. Àíàëèç êà÷åñòâà îðãàíèçàöèè òðóäà íà ïðîèçâîäñòâå ............ 74
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ñèòóàöèÿ
“Ðàñïðåäåëåíèå ðàáîò â áðèãàäå” ê òåìå 3 ................................................. 81
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ñèòóàöèÿ
“Îðãàíèçàöèÿ òðóäà è õîðîøåå íàñòðîåíèå â êîëëåêòèâå” ê òåìå 6 ...... 84
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ñèòóàöèÿ
“Ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíîãî êëèìàòà è åãî âëèÿíèå íà ïîâûøåíèå
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà è óäîâëåòâîðåííîñòü ðàáîòîé” ê òåìå 6 .... 86
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ñèòóàöèÿ “Òðóäîëþáèå” ê òåìå 7 ............................... 88
Èìèòàöèîííîå óïðàæíåíèå
“Èçìåíåíèå ñêó÷íîé ïî ñîäåðæàíèþ îðãàíèçàöèîííûõ
ïðîöåññîâ ðàáîòû” ê òåìå 7 ......................................................................... 89
Èìèòàöèîííîå óïðàæíåíèå
“Àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè êàðò îðãàíèçàöèè òðóäà” ê òåìå 9 ................... 91
Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ ................................................................................... 93
Ïðèëîæåíèå .................................................................................................... 96
Ñïèñîê èñïîëüçîâàííîé è ðåêîìåíäóåìîé ëèòåðàòóðû ................................. 108

111
Ó êîíñïåêò³ ëåêö³é ðîçãëÿíóòî îñíîâí³ íàïðÿìêè ³ ôîðìè îðãàí³çàö³¿ ïðàö³
íà âèðîáíè÷èõ ï³äïðèºìñòâàõ. Ïîêàçàíî ì³ñöå ³ ðîëü îðãàí³çàö³¿ ïðàö³ â óäîñêî-
íàëåíí³ ãîñïîäàðñüêîãî ìåõàí³çìó â óìîâàõ ðèíêó. Ðîçêðèòî âçàºìîçâ’ÿçîê
òåõíîëîã³é ³ ëþäåé ó âèðîáíè÷èõ ïðîöåñàõ.
Äëÿ ñòóäåíò³â, âèêëàäà÷³â, âèðîáíè÷íèê³â-ïðàêòèê³â, à òêîæ äëÿ âñ³õ, õòî
ö³êàâèòüñÿ ïðîáëåìàìè îðãàí³çàö³¿ ïðàö³.

Íàâ÷àëüíå âèäàííÿ
Ïîäîðîâñüêà Ìàéÿ Ìèõàéë³âíà
ÎÐÃÀͲÇÀÖ²ß ÏÐÀÖ²
Êîíñïåêò ëåêö³é
2-ãå âèäàííÿ, ñòåðåîòèïíå
(Ðîñ. ìîâîþ)

³äïîâ³äàëüíèé ðåäàêòîð Ì. Â. Äðîçäåöüêà


Ðåäàêòîð Ã. Â. Âî¿íîâà
Êîðåêòîðè Ë. Ì. Ãðèìàëüñüêà, Ã. Â. Ìèñëèâåöü
Êîìï’þòåðíå âåðñòàííÿ À. Á. Íåôåäîâ
Îôîðìëåííÿ îáêëàäèíêè Ì. Â. Êóë³êîâ

ϳäï. äî äðóêó 09.08.04. Ôîðìàò 60×84/ 16. Ïàï³ð îôñåòíèé. Äðóê îôñåòíèé.
Óì. äðóê. àðê. 6,5. Îáë.-âèä. àðê. 6,0. Òèðàæ 5000 ïð. Çàì. ¹ 55
̳æðåã³îíàëüíà Àêàäåì³ÿ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì (ÌÀÓÏ)
03039 Êè¿â-39, âóë. Ôðîìåò³âñüêà, 2, ÌÀÓÏ
Ñâ³äîöòâî ïðî âíåñåííÿ äî Äåðæàâíîãî ðåºñòðó
ñóᒺêò³â âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè ÄÊ ¹ 8 â³ä 23.02.2000
Ïîë³ãðàô³÷íèé öåíòð ÓÒÎÃ
03038 Êè¿â-38, âóë. Íîâîâîêçàëüíà, 8
Ñâ³äîöòâî ʲ ¹ 35 â³ä 02.08.02

112

Вам также может понравиться