Вы находитесь на странице: 1из 248

ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß

ÀÊÀÄÅÌÈß ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ

Ã. À. Äìèòðåíêî, Å. À. Øàðàïàòîâà,
Ò. Ì. Ìàêñèìåíêî

ÌÎÒÈÂÀÖÈß È ÎÖÅÍÊÀ
ÏÅÐÑÎÍÀËÀ

Ðåêîìåíäîâàíî
Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Óêðàèíû
â êà÷åñòâå ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ
äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé

Êèåâ 2002

1
ÁÁÊ 65.290-6ÿ73
Ä53

Ðåöåíçåíòû: Ä. Ï. Áîãèíÿ, ä-ð ýêîí. íàóê, ïðîô.


Â. È. Êóöåíêî, ä-ð ýêîí. íàóê, ïðîô.
Ý. À. Ïîìûòêèí, êàíä. ïñèõîë. íàóê

Îäîáðåíî Ó÷åíûì ñîâåòîì Ìåæðåãèîíàëüíîé Àêàäåìèè


óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì (ïðîòîêîë ¹ 2 îò 20.02.01)
Ðåêîìåíäîâàíî Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Óêðàèíû
(ïèñüìî ¹ 2/1169 îò 11.07.2000)

Äìèòðåíêî Ã. À., Øàðàïàòîâà Å. À., Ìàêñèìåíêî Ò. Ì.


Ä53 Ìîòèâàöèÿ è îöåíêà ïåðñîíàëà: Ó÷åá. ïîñîáèå. — Ê.: ÌÀÓÏ,
2002. — 248 ñ.: èë. — Áèáëèîãð.: ñ. 240–244.
ISBN 966-608-143-1
 ó÷åáíîì ïîñîáèè ðàññìàòðèâàåòñÿ ôóíäàìåíòàëüíàÿ ôóíêöèÿ ìåíåäæ-
ìåíòà — ìîòèâàöèÿ ïåðñîíàëà, îáóñëîâëèâàþùàÿ ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè
èñïîëüçîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ïîòåíöèàëà ðàáîòíèêîâ â îðãàíèçàöèè èõ öåëåñîîá-
ðàçíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðèâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå òåõíîëîãèè îöåíêè òðó-
äîâîé äåÿòåëüíîñòè è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ ðàáîòíèêîâ, ïðèçâàííûå ñïîñîáñòâî-
âàòü ìîòèâàöèè ïåðñîíàëà íà ñàìîðàçâèòèå è óñèëåíèå åãî öåëåñîîáðàçíîé àê-
òèâíîñòè.
Äëÿ ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé âóçîâ, à òàêæå ïðàêòè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
(â òîì ÷èñëå ðóêîâîäèòåëåé), ðåøàþùèõ ïðîáëåìó ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñ-
òè òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ïåðñîíàëà.
ÁÁÊ 65.290-6ÿ73+88.4ÿ73

© Ã. À. Äìèòðåíêî, Å. À. Øàðàïàòîâà,
Ò. Ì. Ìàêñèìåíêî, 2002
© Ìåæðåãèîíàëüíàÿ Àêàäåìèÿ
ISBN 966-608-143-1 óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì (ÌÀÓÏ), 2002

2
ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Ïðè ïåðåõîäå îò öåíòðàëèçîâàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ýêîíîìèêè ê


ðûíî÷íîé âìåñòî ïðèíóäèòåëüíûõ ìåòîäîâ óïðàâëåíèÿ, ïðèñóùèõ
òîòàëèòàðíîìó îáùåñòâó, íåîáõîäèìî øèðå èñïîëüçîâàòü ïîáóäè-
òåëüíûå ìåòîäû, âûçûâàþùèå çàèíòåðåñîâàííîñòü òðóäèòüñÿ ëó÷øå.
Ýòî ñâÿçàíî ñ îòêàçîì îò òåõíîêðàòè÷åñêèõ âîççðåíèé íà ïðîèñõîäÿ-
ùèå â îáùåñòâå ïðîöåññû, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè èãíîðèðóåòñÿ
ïåðâè÷íîñòü èíòåðåñîâ ÷åëîâåêà, è ïðèíÿòèåì ñîâðåìåííîãî àíòðîïî-
ñîöèàëüíîãî (îò ãðå÷. antropos — ÷åëîâåê è ëàò. socialis — îáùåñòâåí-
íûé) ïîäõîäà, îñíîâàííîãî íà ïðèçíàíèè ïðèîðèòåòà ÷åëîâåêà êàê
ëè÷íîñòè è îñíîâíîé ïðîèçâîäèòåëüíîé ñèëû îáùåñòâà. Ñ ñåðåäèíû
XX â. â ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûõ ñòðàíàõ (îñîáåííî â ßïîíèè) àíòðîïî-
ñîöèàëüíûé ïîäõîä ñòàë äîìèíèðóþùèì.
Ê ñîæàëåíèþ, êâàçèñîöèàëèñòè÷åñêèé ñïîñîá ïðîèçâîäñòâà â
ïåðèîä ñîâåòñêîé âëàñòè ïðåïÿòñòâîâàë ñîçäàíèþ â ÑÑÑÐ ñèñòåìû
ìîòèâàöèè ñîçèäàòåëüíîé àêòèâíîñòè íàñåëåíèÿ â öåëîì è êàæäîãî
÷ëåíà îáùåñòâà â îòäåëüíîñòè èìåííî èç-çà òåõíîêðàòè÷åñêîé èäåî-
ëîãèè, ðåàëèçóþùåé ïðèîðèòåò òåõíè÷åñêèõ, ìàòåðèàëüíûõ è ôè-
íàíñîâûõ ðåñóðñîâ íàä èíòåðåñàìè ÷åëîâåêà ñ ïîçèöèé ðåøåíèÿ äâó-
åäèíîé çàäà÷è — ñîâìåñòèìîñòè èíòåðåñîâ êîíêðåòíîé îðãàíèçàöèè
(êàê îðãàíè÷åñêîé ÷àñòè îáùåñòâà) è ðàáîòàþùåãî â íåé êîíêðåòíî-
ãî èíäèâèäà.
 òî æå âðåìÿ â ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûõ ñòðàíàõ àíòðîïîñîöèàëü-
íûé ïîäõîä ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâîâàëñÿ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ñòàë àê-
òèâíåå ðàçâèâàòüñÿ ìåíåäæìåíò êàê îñíîâíîé èñòî÷íèê ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ ïðè óñèëåíèè äåìîêðàòèçàöèè îáùåñòâåííûõ ïðîöåñ-
ñîâ. Êàê ñ÷èòàåò êëàññèê ñîâðåìåííîãî ìåíåäæìåíòà Ï. Äðóêêåð,
ìåíåäæìåíò — ýòî ñïåöèôè÷åñêèé âèä äåÿòåëüíîñòè, ïðåâðàùàþùèé
íåîðãàíèçîâàííóþ òîëïó â öåëåóñòðåìëåííóþ, ýôôåêòèâíî äåéñòâó-
þùóþ ãðóïïó.

3
Îòå÷åñòâåííîé ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ íå õâàòàåò òàêîãî âîñïðèÿ-
òèÿ ìåíåäæìåíòà; îíà äî ñèõ ïîð íå ó÷èòûâàåò ïñèõîëîãè÷åñêèõ
îñîáåííîñòåé (ìåíòàëüíîñòè) íàñåëåíèÿ ñòðàíû, êîòîðûå îáóñëîâ-
ëåíû íèçêèì óðîâíåì åãî îðãàíèçàöèîííîé êóëüòóðû.
Ìîòèâàöèÿ ïåðñîíàëà — îäíà èç âàæíåéøèõ ôóíêöèé ìåíåäæìåí-
òà â äåìîêðàòè÷åñêîì ãðàæäàíñêîì îáùåñòâå, ïðèçâàííàÿ ñïîñîáñòâî-
âàòü ñâîáîäíîìó ðàçâèòèþ è ñàìîðåàëèçàöèè ëè÷íîñòè â ðàìêàõ îá-
ùå÷åëîâå÷åñêîé ìîðàëè. Èìåííî ïîýòîìó â ñîâðåìåííîì óïðàâëåíèè
âûäåëÿþò åãî àíòðîïîñîöèàëüíûé àñïåêò, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì
âñå ïðîèñõîäÿùèå â îáùåñòâå ïðîöåññû ðàññìàòðèâàþòñÿ ñ ïîçèöèé
ïåðâè÷íîñòè â íèõ ÷åëîâåêà — èíäèâèäà, ëè÷íîñòè.
 ðóñëå àíòðîïîñîöèàëüíîãî ïîäõîäà òåðìèíû “ìîòèâàöèÿ” è
“îöåíêà” ïåðñîíàëà èìåþò íåñêîëüêî íåòðàäèöèîííóþ òðàêòîâêó.
Ðå÷ü èäåò î ìîòèâàöèè è îöåíêå ðàáîòíèêà íå òîëüêî èñõîäÿ èç èí-
òåðåñîâ îðãàíèçàöèè, ñòðåìÿùåéñÿ êàê ìîæíî ïîëíåå èñïîëüçîâàòü
ïîòåíöèàë ðàáîòíèêà äëÿ äîñòèæåíèÿ ñâîèõ öåëåé, íî è ñ ïîçèöèé
åãî ñàìîðåàëèçàöèè. Ðàáîòíèê, ðåàëèçîâàâøèéñÿ â îðãàíèçàöèè,
÷óâñòâóåò ñåáÿ â íåé êîìôîðòíî, ïîñêîëüêó â ýòîì ñëó÷àå ñîçäàíû
óñëîâèÿ êàê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêà,
ðàçâèòèÿ åãî çàäàòêîâ è ñïîñîáíîñòåé ê îïðåäåëåííîìó âèäó äåÿ-
òåëüíîñòè, òàê è äëÿ êîìôîðòíîãî ïðåáûâàíèÿ íà ðàáîòå êàê ñëåä-
ñòâèÿ áëàãîïðèÿòíîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî êëèìàòà â îðãàíèçàöèè â
öåëîì è â ïîäðàçäåëåíèè (ìèêðîñîöèóìå), ãäå òðóäèòñÿ ðàáîòíèê.
 êîíòåêñòå èçëîæåííîãî îöåíêà ïåðñîíàëà äîëæíà íîñèòü äâîéñò-
âåííûé õàðàêòåð: ñ îäíîé ñòîðîíû, áûòü æåñòêîé, äèêòóþùåé ïðàâè-
ëà öèâèëèçîâàííîãî ïîâåäåíèÿ (ñâîåâðåìåííîãî è êà÷åñòâåííîãî âû-
ïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé è òâîð÷åñêîãî ðåøåíèÿ çàäà÷) äëÿ äîñòèæåíèÿ
öåëåé îðãàíèçàöèè, à ñ äðóãîé — äåìîêðàòè÷íîé, ïîìîãàþùåé ÷åëî-
âåêó ðàñêðûòüñÿ è íàèëó÷øèì îáðàçîì ïðîÿâèòü ñåáÿ íå òîëüêî â ïðî-
èçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, íî è êàê ñîöèàëüíàÿ ëè÷íîñòü, âíîñÿùàÿ
îïðåäåëåííûé âêëàä â æèçíåäåÿòåëüíîñòü êîëëåêòèâà ïîäðàçäåëåíèÿ
èëè âñåé îðãàíèçàöèè.
 ïðåäëàãàåìîì ó÷åáíîì ïîñîáèè ïðîáëåìû ôîðìèðîâàíèÿ ìîòè-
âàöèè ïåðñîíàëà, îðèåíòèðîâàííîé íà ðåçóëüòàòèâíóþ è öåëåñîîá-
ðàçíóþ äåÿòåëüíîñòü, ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê â êëàññè÷åñêîì âàðèàíòå
ñ ïîçèöèé òåîðèè ìîòèâàöèè, òàê è âî âçàèìîñâÿçè ñ êîìïëåêñíîé
îöåíêîé ïåðñîíàëà. Ýòó îöåíêó àâòîðû ñ÷èòàþò íå äîïîëíèòåëüíîé
ìåðîé, à îñíîâíûì çâåíîì â óïðàâëåíèè ðàçâèòèåì è èñïîëüçîâàíè-
åì òðóäîâîãî ïîòåíöèàëà ïåðñîíàëà, â òîì ÷èñëå ÷åðåç åãî ìîòèâà-

4
öèþ. Ïîýòîìó â ðàçäåëå, ãäå ðàññìàòðèâàþòñÿ íîâûå îöåíî÷íûå òåõ-
íîëîãèè, ïðèâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå èõ âèäû, ïðåäóñìàòðèâàþùèå îöåí-
êó òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ ðàáîòíèêîâ.
Êðîìå òîãî, îñîáåííîñòü èçëîæåíèÿ ìàòåðèàëà ñîñòîèò â ïðåä-
ñòàâëåíèè ìîòèâàöèè è îöåíêè ïåðñîíàëà êàê îðãàíè÷íîé ÷àñòè
ìåõàíèçìà óïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòüþ âñåé îðãàíèçàöèè ñ ó÷åòîì
íàó÷íûõ îñíîâ òàêîé äåÿòåëüíîñòè, èñõîäÿùèõ èç òåîðèè öåëåñîîá-
ðàçíîãî òðóäà ðàáîòíèêîâ. Èíûìè ñëîâàìè, ìîòèâàöèÿ è îöåíêà
ïåðñîíàëà — ýòî íå îáîñîáëåííûå ÷àñòè ìåíåäæìåíòà, à î÷åíü âàæ-
íàÿ åãî ñîñòàâëÿþùàÿ, îðãàíè÷íî ñîåäèíÿþùàÿ òåîðåòè÷åñêèå è
ïðàêòè÷åñêèå àñïåêòû.
Ëîãèêà èçëîæåíèÿ ìàòåðèàëà çàêëþ÷àåòñÿ â èçó÷åíèè ïðîáëå-
ìû îðãàíèçàöèè ýôôåêòèâíîé (öåëåñîîáðàçíîé) òðóäîâîé äåÿòåëü-
íîñòè ðàáîòíèêîâ â ôèðìàõ, íà ïðåäïðèÿòèÿõ, â ó÷ðåæäåíèÿõ è ò. ä.
Èìåííî â ðàìêàõ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû ðàñêðûâàþòñÿ âîïðîñû
òåîðèè è ïðàêòèêè ìîòèâàöèè è îöåíêè ïåðñîíàëà. Ïîñêîëüêó ñðå-
äè ïåðñîíàëà îñîáîå ïîëîæåíèå çàíèìàþò ðóêîâîäèòåëè, ïîñëåä-
íèé ðàçäåë ïîñîáèÿ ïîñâÿùåí îöåíêå è ôîðìèðîâàíèþ ñòðàòåãèé
ìîòèâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ïîòåíöèàëà ìåíåäæåðà.
Àâòîðû âûðàæàþò áëàãîäàðíîñòü Ï. Þ. Áàðàíîâó, Â. Ì. Êîë-
ïàêîâó, À. Ë. Õàëèíó è Í. Ã. Øâåö çà îêàçàííóþ êîíñóëüòàòèâíóþ
ïîìîùü ïðè íàïèñàíèè ýòîãî ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ.
Ïðè ïîäãîòîâêå ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ îáúåìû ðàáîò ìåæäó àâòîðà-
ìè ðàñïðåäåëèëèñü òàê: Ã. À. Äìèòðåíêî — ââåäåíèå, çàêëþ÷åíèå,
ïîäðàçä. 1.1, 1.3, 4.3; Å. À. Øàðàïàòîâà — ðàçä. 2, 3, 5; Ò. Ì. Ìàê-
ñèìåíêî — ïîäðàçä. 1.2, 4.1, 4.2.

5
Ðàçäåë 1

ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍÛÅ
ÎÑÍÎÂÛ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÉ
(ÖÅËÅÑÎÎÁÐÀÇÍÎÉ)
ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ÏÅÐÑÎÍÀËÀ
ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

1.1. Íàó÷íûå ïîäõîäû ê îðãàíèçàöèè


öåëåñîîáðàçíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè
ðàáîòíèêîâ íà ïðåäïðèÿòèÿõ (â îðãàíèçàöèÿõ,
ôèðìàõ)*

×òîáû ýôôåêòèâíåå èñïîëüçîâàòü ïîòåíöèàë ðàáîòíèêîâ â èíòåðå-


ñàõ êàê ïðåäïðèÿòèÿ (ôèðìû), ãäå îíè òðóäÿòñÿ, òàê è ñàìèõ èíäè-
âèäîâ ñ ïîçèöèé ëó÷øåé èõ ñàìîðåàëèçàöèè íà òðóäîâîì ïîïðèùå,
íåîáõîäèìî èññëåäîâàòü âîïðîñû îðãàíèçàöèè öåëåñîîáðàçíîé
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ïåðñîíàëà ïðåäïðèÿòèÿ. Åñëè ðàáîòíèê ïî-
ëó÷àåò óäîâëåòâîðåíèå îò äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòîâ è ïðîöåññà òðó-
äà, ñòðåìèòñÿ ê ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèþ, òî ýòî ïðèíîñèò ïîëüçó è
åìó, è îðãàíèçàöèè. Íî êàê ýòîãî äîáèòüñÿ?
 ñâîå âðåìÿ Ê. Ìàðêñ ïèñàë, ÷òî “ïðîöåññ òðóäà... åñòü öåëåñî-
îáðàçíàÿ äåÿòåëüíîñòü äëÿ ñîçäàíèÿ ïîòðåáèòåëüñêèõ ñòîèìîñòåé,
ïðèñïîñîáëåíèå äàííîãî ïðèðîäîé äëÿ ÷åëîâå÷åñêèõ ïîòðåáíîñ-
òåé...” [47, ñ. 45]. Èññëåäóÿ öåëåñîîáðàçíóþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü,
òðóä íóæíî ðàññìàòðèâàòü îòíîñèòåëüíî åãî äâîéñòâåííîãî õàðàê-

* Çäåñü òåðìèíû “îðãàíèçàöèÿ”, “ïðåäïðèÿòèå”, “ôèðìà” ÷àùå âñåãî óïîòðåáëÿþòñÿ


êàê ñèíîíèìû.

6
òåðà — êîíêðåòíîãî è àáñòðàêòíîãî. Ïðè ýòîì êîíêðåòíûé òðóä
ñîçäàåò ïîòðåáèòåëüíûå ñòîèìîñòè (ïîëåçíûå äëÿ îáùåñòâà ïðî-
äóêòû ìàòåðèàëüíîãî, äóõîâíîãî è èíôîðìàöèîííîãî ñâîéñòâà), à
àáñòðàêòíûé òðóä åñòü ðàñõîäîâàíèå ÷åëîâå÷åñêîé ðàáî÷åé ñèëû â
ôèçèîëîãè÷åñêîì ñìûñëå. “Êîëè÷åñòâî æå ñàìîãî òðóäà âñåãäà
èçìåðÿåòñÿ åãî ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ, ðàáî÷èì âðåìåíåì, à ðàáî÷åå
âðåìÿ íàõîäèò, â ñâîþ î÷åðåäü, ñâîé ìàñøòàá â îïðåäåëåííûõ äî-
ëÿõ âðåìåíè, êàêîâû: ÷àñ, äåíü è ò. ä.” [47, ñ. 45].
Ïîñêîëüêó ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà îïðåäåëÿåòñÿ êîëè÷åñòâîì
ïðîèçâåäåííûõ ïîòðåáèòåëüíûõ ñòîèìîñòåé â åäèíèöó âðåìåíè, ïî-
ñòîëüêó ïðîáëåìà öåëåñîîáðàçíîãî òðóäà ëþáîãî ðàáîòíèêà ñâîäèòñÿ
ê òîìó, ÷òîáû äåëàòü òîëüêî òî, ÷òî íóæíî (÷òî èìååò ïðàêòè÷åñ-
êóþ öåííîñòü è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî âíóòðè îðãàíèçàöèè èëè
çà åå ïðåäåëàìè, áóäü òî ïðîäóêò â ìàòåðèàëüíîé ôîðìå, êàêîé-
ëèáî äîêóìåíò èëè äðóãàÿ èíôîðìàöèÿ, óñëóãà è ò. ä.) â íàèêðàò-
÷àéøèå ñðîêè, ò. å. çà ìèíèìàëüíûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè.
Ñëåäóÿ ýòîé ëîãèêå, íåîáõîäèìî ðåøèòü äâå çàäà÷è: âî-ïåðâûõ,
êàê ñäåëàòü òðóä êàæäîãî ðàáîòíèêà âñåãäà íóæíûì, âî-âòîðûõ,
êàê äîñòè÷ü òîãî, ÷òîáû ðàáîòíèê ïðè ýòîì ðàöèîíàëüíî ðàñõîäî-
âàë ðàáî÷åå âðåìÿ.
Ðåøåíèå ïåðâîé çàäà÷è ñâÿçàíî ñ ôîðìèðîâàíèåì ñèñòåìû öåëåâî-
ãî óïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèåé (èñõîäÿ èç ìåòîäîëîãèè ïðîöåññà ñòðàòå-
ãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ), êîãäà êàæäîå ïîäðàçäåëåíèå è êàæäûé ðàáîò-
íèê ÷åðåç ïðîìåæóòî÷íûå ïàðàìåòðû äîëæíû áûòü îðèåíòèðîâàíû íà
äîñòèæåíèå êîíå÷íîé öåëè îðãàíèçàöèè. Èíûìè ñëîâàìè, ðàáîòû, âû-
ïîëíÿåìûå êàæäûì ðàáîòíèêîì, äîëæíû âíîñèòü âêëàä â äîñòèæåíèå
îáùåãî ðåçóëüòàòà.  ýòîì ñëó÷àå êîíêðåòíûé òðóä êàæäîãî ðàáîòíè-
êà áóäåò âñåãäà ïîëåçíûì îòíîñèòåëüíî èíòåðåñîâ îðãàíèçàöèè, êîòî-
ðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, äîëæíû ñîâïàäàòü ñ èíòåðåñàìè îáùåñòâà. Êîíê-
ðåòíûé òðóä îáùåñòâåííî ïîëåçåí, åñëè îí îñóùåñòâëÿåòñÿ òàêæå â
ðóñëå ðåàëèçàöèè çàäàòêîâ è ñïîñîáíîñòåé ðàáîòíèêà.
Ðåøåíèå âòîðîé çàäà÷è îáóñëîâëåíî öåëåñîîáðàçíûì òðóäîâûì
ïîâåäåíèåì ðàáîòíèêà îòíîñèòåëüíî ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ èì ðàáî÷åãî âðåìåíè, â òîì ÷èñëå âîïëîùåííîì â îâåùåñòâëåí-
íîì òðóäå (ñðåäñòâàõ ïðîèçâîäñòâà). Îñíîâíîå óñëîâèå ðåøåíèÿ
ýòîé çàäà÷è — çàèíòåðåñîâàòü ðàáîòíèêà áåðå÷ü ðàáî÷åå âðåìÿ ïðè
âûïîëíåíèè ñâîèõ ôóíêöèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé. Îäíàêî ýêîíî-
ìèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè ïðè âûïîëíåíèè êàæäîé ðàáîòû ìîæåò íå
èìåòü ñìûñëà, òàê êàê òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ èçãîòîâëåíèÿ
êîíå÷íîé ïðîäóêöèè èëè îêàçàíèÿ óñëóã ïðåäïîëàãàåò ñèíõðîííîå

7
ñîãëàñîâàíèå ïîñëåäîâàòåëüíûõ äåéñòâèé, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì
êîíêðåòíûõ ðàáîò. Òàêîå ñîãëàñîâàíèå îáåñïå÷èâàåòñÿ óñòàíîâëå-
íèåì êîíêðåòíûõ ñðîêîâ âûïîëíåíèÿ êàæäîé êîíêðåòíîé ðàáîòû,
ïîýòîìó è ïðîöåññ ýêîíîìèè ðàáî÷åãî âðåìåíè äîëæåí ñ ïîìîùüþ
êîíêðåòíîãî ìåõàíèçìà áûòü ïðèâÿçàí ê ýòèì ñðîêàì. Äîñðî÷íî âû-
ïîëíåííàÿ ðàáîòà çà÷àñòóþ íå âñòðàèâàåòñÿ â òåõíîëîãè÷åñêóþ öå-
ïî÷êó, à âûïîëíåííàÿ ñ îïîçäàíèåì íàðóøàåò ýòó öåïî÷êó è ðàñ-
ñîãëàñîâûâàåò ñëàæåííûå äåéñòâèÿ åå ó÷àñòíèêîâ.
Òàêèì îáðàçîì, íàó÷íûå îñíîâû öåëåñîîáðàçíîé äåÿòåëüíîñòè
ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèé (ôèðì) áàçèðóþòñÿ íà ïîíÿòèÿõ êîíêðåòíî-
ãî è àáñòðàêòíîãî òðóäà è çàêîíå ýêîíîìèè âðåìåíè, ðåàëèçóåìîãî â
ðàìêàõ öåëåâîãî óïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèåé ñ âêëþ÷åíèåì ìåõàíèçìà
ýêîíîìèè ðàáî÷åãî âðåìåíè ïðè âûïîëíåíèè êàæäûì ðàáîòíèêîì
ñâîèõ ôóíêöèé. Ýòîò ìåõàíèçì îñíîâàí íà çàèíòåðåñîâàííîñòè ðà-
áîòíèêîâ âûïîëíÿòü ñâîè çàäà÷è â ñðîê, ÷òîáû íå ðàññîãëàñîâûâàòü
öåïî÷êó âçàèìîñâÿçàííûõ äåéñòâèé. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òàêîé çàèí-
òåðåñîâàííîñòè íåîáõîäèìî ïðèìåíÿòü òåõíîëîãèþ ñòèìóëèðîâà-
íèÿ èñïîëíèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ñîòðóäíèêîâ (ñì. ðàçä. 4).
Öåëåâîå óïðàâëåíèå îðãàíèçàöèåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðèíöèïîì öåëåïîëàãàíèÿ è öåëåîðèåíòèðîâàííîé ìîòèâàöèè
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè åå ñîòðóäíèêîâ, êîòîðûé ïðåäïîëàãàåò ñîîò-
âåòñòâóþùåå èõ ñòèìóëèðîâàíèå çà äîñòèæåíèå îïðåäåëåííûõ ïàðà-
ìåòðîâ ðàáîò, ñîãëàñîâàííûõ ñ êîíå÷íûìè öåëÿìè, â òîì ÷èñëå çà
âûïîëíåíèå ðàáîòû òî÷íî â ñðîê.
Îäíàêî ïåðåä ðóêîâîäèòåëåì ôèðìû âîçíèêàåò î÷åíü âàæíàÿ
ïðîáëåìà: êàê îðãàíèçîâàòü öåëåâîå óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì íà îñ-
íîâå çàêîíà ýêîíîìèè âðåìåíè, îñîáåííî â óñëîâèÿõ, êîãäà ïðåä-
ïðèÿòèÿ èëè èõ ôèëèàëû ñðàâíèòåëüíî ìîëîäû, â íèõ åùå íå óñ-
òàíîâèëèñü òðàäèöèè è îíè íå èìåþò åùå äîñòàòî÷íîãî îáúåìà
çíàíèÿìè î ñèñòåìå öåëåâîãî óïðàâëåíèÿ, à òàêæå îá îðãàíèçàöèè ñî-
îòâåòñòâóþùåãî ìîòèâàöèîííîãî ìåõàíèçìà óïðàâëåíèÿ ïåðñîíà-
ëîì, â òîì ÷èñëå îðèåíòèðîâàííîãî íà ýêîíîìèþ ðàáî÷åãî âðåìå-
íè è âûïîëíåíèå ðàáîò òî÷íî â ñðîê.
Áîëüøóþ ðîëü èãðàåò óìåíèå ðóêîâîäèòåëÿ ñôîðìèðîâàòü âíóòðè-
ôèðìåííûå îáùåïðèíÿòûå öåííîñòè, çàòðàãèâàþùèå êîðïîðàòèâíóþ
êóëüòóðó öåëåñîîáðàçíîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðàÿ ìîæåò îáëàäàòü
îãðîìíîé äâèæóùåé ñèëîé, õîòÿ ìíîãèå ðóêîâîäèòåëè îáû÷íî íå-
äîîöåíèâàþò åå.
Êîíå÷íî, íå ñëåäóåò çàáûâàòü, ÷òî âíóòðèôèðìåííûå öåííîñòè
ïðîÿâëÿþòñÿ, êàê ïðàâèëî, áëàãîäàðÿ äåéñòâèþ òðàäèöèé, è èçìå-

8
íèòü èõ î÷åíü áûñòðî íåâîçìîæíî. Ôîðìèðóþùèåñÿ ïðîäîëæèòåëü-
íîå âðåìÿ öåííîñòè ñëóæàò ñòàáèëèçèðóþùåéñÿ ñèëîé, ïîä âëèÿíè-
åì êîòîðîé ôèðìà ïðîäîëæàåò ôóíêöèîíèðîâàòü. Îäíàêî êîãäà
ýòè öåííîñòè âñòóïàþò â ïðîòèâîðå÷èå ñ íîâîé ñòðàòåãèåé ôèðìû,
÷àñòî âîçíèêàþò ïðîáëåìû. Ïîñêîëüêó âî âíîâü ñîçäàâàåìîé îðãà-
íèçàöèè òðàäèöèè åùå íå óñòàíîâèëèñü, îáëåã÷àåòñÿ ðàáîòà ðóêî-
âîäèòåëÿ ôèðìû, íàïðàâëåííàÿ íà ôîðìèðîâàíèå êîðïîðàòèâíîé
êóëüòóðû öåëåñîîáðàçíîé äåÿòåëüíîñòè. Íî â ëþáîì ñëó÷àå äëÿ ýô-
ôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ðóêîâîäèòåëü äîëæåí âûäâèíóòü
â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíîé çàäà÷ó ôîðìèðîâàíèÿ êîðïîðàòèâíîé êóëü-
òóðû, êîòîðàÿ ñîñòîèò êàê ìèíèìóì èç òðåõ îñíîâíûõ ÷àñòåé: âíåäðå-
íèå â ñîçíàíèå ñîòðóäíèêîâ îáùåé êîíöåïöèè öåëåñîîáðàçíîé äåÿ-
òåëüíîñòè; öåëåâàÿ îðèåíòàöèÿ ðàáîòíèêîâ íà êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû
äåÿòåëüíîñòè; èñïîëüçîâàíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòèëåé óïðàâëåíèÿ.
Íî ôîðìèðîâàíèå êîðïîðàòèâíîé êóëüòóðû öåëåñîîáðàçíîé òðóäî-
âîé äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ ëèøü ïåðâûì âàæíûì ýòàïîì ýôôåêòèâíîãî
óïðàâëåíèÿ ôèðìîé, îáåñïå÷èâàþùèì âíóòðåííþþ áëàãîïðèÿòíóþ
ñðåäó (ôîí) äëÿ îðãàíèçàöèè öåëåñîîáðàçíîé äåÿòåëüíîñòè ïåðñîíàëà.
Öåëåñîîáðàçíóþ äåÿòåëüíîñòü ïåðñîíàëà ìîæíî îðãàíèçîâàòü ñ ïî-
ìîùüþ îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ óïðàâëåíèÿ ïåðñîíà-
ëîì íà îñíîâå òðåõ ñîñòàâëÿþùèõ: ðåãëàìåíòàöèè äåÿòåëüíîñòè, îöåí-
êè ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ ôèðìû è ñîîòâåòñòâóþùåé èõ ìî-
òèâàöèè. Ðå÷ü èäåò î ïðèìåíåíèè ìåõàíèçìà æåñòêîé öåëåîðèåíòàöèè
ðàáîòíèêîâ è ïîâûøåíèè èõ çàèíòåðåñîâàííîñòè â äîñòèæåíèè âûñî-
êèõ ðåçóëüòàòîâ, ñîãëàñîâàííûõ ñ êîíå÷íûìè öåëÿìè ôèðìû.
Íàêîíåö, â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíîé çàäà÷è ýôôåêòèâíîãî àíòðî-
ïîñîöèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì (îòíîñèòåëüíî ïîâûøåíèÿ
öåëåñîîáðàçíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêîâ) íóæíî ðàññìàò-
ðèâàòü òàêæå ôîðìèðîâàíèå áëàãîïðèÿòíîãî ìèêðîêëèìàòà â êîë-
ëåêòèâå, èëè áåñêîíôëèêòíîå óïðàâëåíèå. Ýòà çàäà÷à ïðèîáðåòàåò
îñîáóþ àêòóàëüíîñòü â êîëëåêòèâàõ, ñîñòîÿùèõ èç ðàáîòíèêîâ, êî-
òîðûå èìåþò ðàçíûå âçãëÿäû íà ïðîáëåìû ñîöèàëüíîãî óñòðîéñòâà
è ïî-ðàçíîìó âîñïðèíèìàþò îäíè è òå æå ÿâëåíèÿ â ñèëó ðàçëè÷èÿ
èõ ìåíòàëüíîñòè, âîïëîùåííîé â ýòèêå òðóäà.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ëþáûå êîíôëèêòû íàðóøàþò öåëåñîîá-
ðàçíóþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü: îòâëåêàþò îò ñòðåìëåíèÿ äîñòè÷ü
âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ, ïðèâîäÿò ê ïîòåðÿì ðàáî÷åãî âðåìåíè, ñâÿ-
çàííûì ñ âûÿñíåíèåì îòíîøåíèé, èëè ê íåýôôåêòèâíûì çàòðàòàì
ïñèõè÷åñêîé ýíåðãèè, ÷òî îòðàæàåòñÿ íà öåëåñîîáðàçíîñòè òðóäî-

9
âîé äåÿòåëüíîñòè ÷åðåç ñíèæåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà; ïðè
ýòîì óõóäøàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè ÷ëåíîâ êîëëåêòèâà.
Ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíîãî ìèêðîêëèìàòà, èëè áåñêîíôëèêòíî-
ãî óïðàâëåíèÿ, ïðåäïîëàãàåò ïðåæäå âñåãî âûÿâëåíèå óñëîâèé äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ òàêîãî óïðàâëåíèÿ. Ê íèì îòíîñÿòñÿ, âî-ïåðâûõ,
çíàíèå ñëîæèâøèõñÿ â êîëëåêòèâå ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé
(åñëè îí íå âíîâü ñîçäàâàåìûé); âî-âòîðûõ, èçó÷åíèå ëè÷íîñòíûõ
êà÷åñòâ ðàáîòíèêîâ, îáóñëîâëèâàþùèõ èõ áèîñîöèàëüíóþ ñîâìå-
ñòèìîñòü; â-òðåòüèõ, èñïîëüçîâàíèå ïîëó÷åííûõ çíàíèé äëÿ óï-
ðàâëåíèÿ ïðîöåññîì ôîðìèðîâàíèÿ ìèêðîêëèìàòà â êîëëåêòèâå
(ãðóïïå) ñîòðóäíèêîâ.
Òàêèì îáðàçîì, ïðèõîäèì ê âûâîäó, ÷òî èñòî÷íèêîì öåëåñîîá-
ðàçíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêîâ, îáåñïå÷èâàþùèì óñ-
ïåøíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ëþáîé îðãàíèçàöèè, ÿâëÿåòñÿ óñèëåíèå
ìîòèâàöèè êîíêðåòíîãî è àáñòðàêòíîãî òðóäà êàæäîãî ñîòðóäíèêà
â ðàìêàõ öåëåâîãî óïðàâëåíèÿ ôèðìîé è ñáåðåæåíèÿ ðàáî÷åãî âðå-
ìåíè. ×òîáû äîñòè÷ü òàêîãî óñèëåíèÿ, ñëåäóåò ãëóáîêî èññëåäîâàòü
ñòðóêòóðíóþ ìîäåëü ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ôèðìû,
ïîêàçàííóþ íà ðèñ. 1.1.

Ôàêòîðû ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ


ïåðñîíàëîì ôèðìû

Êîðïîðàòèâíàÿ êóëüòóðà öåëåñîîáðàçíîé


òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ñîòðóäíèêîâ
â ðàìêàõ öåëåâîãî óïðàâëåíèÿ ôèðìîé

Îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèå Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû


ôàêòîðû ýôôåêòèâíîãî (öåëåâîãî) ýôôåêòèâíîãî (áåñêîíôëèêòíîãî)
óïðàâëåíèÿ íà îñíîâå ðåãëàìåíòîâ óïðàâëåíèÿ íà îñíîâå áèîñîöèàëü-
è îöåíî÷íûõ òåõíîëîãèé íîé ñîâìåñòèìîñòè ðàáîòíèêîâ

Èíñòðóìåíòàðèé Èíñòðóìåíòàðèé
îöåíî÷íûõ òåõíîëîãèé áåñêîíôëèêòíîãî óïðàâëåíèÿ

Ðèñ. 1.1. Ñòðóêòóðíàÿ ìîäåëü îðãàíèçàöèè ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ


ïåðñîíàëîì ôèðìû

10
Âåäóùèì ôàêòîðîì öåëåñîîáðàçíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ñî-
òðóäíèêîâ ôèðìû íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ êîðïîðàòèâíàÿ êóëüòóðà öå-
ëåñîîáðàçíîãî òðóäà, ôîðìèðóþùàÿñÿ â ôèðìå ÷åðåç “âíåäðåíèå” â
ñîçíàíèå ðàáîòíèêîâ îïðåäåëåííûõ öåííîñòåé. Èìåííî ñïåöèôè-
÷åñêóþ êîðïîðàòèâíóþ êóëüòóðó (íàçîâåì åå, íàïðèìåð, öåëåñîîá-
ðàçíîñòüþ âî âñåì) íåîáõîäèìî ïðèâèâàòü êîëëåêòèâó ôèðìû, ñî-
ñòîÿùåìó èç ðàáîòíèêîâ ñ ðàçëè÷íûìè óáåæäåíèÿìè è ðàçëè÷íîé
ýòèêîé òðóäîâûõ îòíîøåíèé. Áóêâàëüíî ñ ïîðîãà, ñ ïåðâîãî øàãà
ñâîåãî ïðåáûâàíèÿ â ôèðìå ðàáîòíèê äîëæåí ïî÷óâñòâîâàòü àòìî-
ñôåðó ðàöèîíàëüíîñòè, öåëåñîîáðàçíîñòè âî âñåì, íà÷èíàÿ ñ âûáîðà
è ðàññòàíîâêè ìåáåëè, ðàñïîëîæåíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò è çàêàí÷èâàÿ
ðàñïîðÿäêîì äíÿ, âêëþ÷àþùèì â òîì ÷èñëå ñòðîãî ïåðèîäè÷åñêîå
÷àåïèòèå äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ïñèõè÷åñêîé è ôèçè÷åñêîé ýíåðãèè,
çàòðà÷åííîé âî âðåìÿ ðàáîòû.
Îäíàêî îñíîâíîé öåííîñòüþ, êîòîðóþ ñëåäóåò ïðèâèâàòü ðàáîò-
íèêàì îðãàíèçàöèè, ÿâëÿåòñÿ öåííîñòü öåëåâîãî óïðàâëåíèÿ, ò. å.
ïðè÷àñòíîñòü êàæäîãî ñîòðóäíèêà ê ïîëó÷åíèþ êîíå÷íîãî ðåçóëüòà-
òà, îò êîòîðîãî çàâèñÿò áëàãîïîëó÷èå ôèðìû â öåëîì è åãî ëè÷íîå
áëàãîñîñòîÿíèå. Ýòî òåì áîëåå âàæíî, ÷òî áîëüøèíñòâî ðàáîòíè-
êîâ, ïðèâûêøèõ â ãîäû ñîâåòñêîé âëàñòè ðàáîòàòü ïî ïðèíóæäå-
íèþ è ïîä íàäçîðîì, íå èäåíòèôèöèðóþò ñåáÿ ñ ôèðìîé, ãäå ðàáî-
òàþò. ×óâñòâî ïðèíàäëåæíîñòè ê äåëàì ôèðìû è êà÷åñòâó åå ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ ó íèõ åùå íå ðàçâèòî, ïîýòîìó îäíèõ ïðèçûâîâ è
ðàçúÿñíåíèé âàæíîñòè äëÿ íèõ è ôèðìû îðãàíè÷íîãî ñîåäèíåíèÿ
èíòåðåñîâ íå äîñòàòî÷íî. Íåîáõîäèìû ìåõàíèçìû, ñïîñîáñòâóþ-
ùèå áû ïðèâëå÷åíèþ ñîòðóäíèêîâ ê ðàáîòå èìåííî â ýòîé ôèðìå.
Ðå÷ü èäåò ïðåæäå âñåãî î òîì, ÷òîáû ðàáîòíèêè îùóùàëè ñèñòå-
ìàòè÷åñêóþ çàáîòó î ñåáå êàê ó÷àñòíèêàõ îñíîâíîãî ïðîöåññà,
ò. å. ïîëó÷àëè ïðèáûëü çà ñ÷åò óäîâëåòâîðåíèÿ îïðåäåëåííûõ ïî-
òðåáíîñòåé â ïðîäóêöèè èëè óñëóãàõ.
Òàêèì îáðàçîì, îñíîâíîé ôàêòîð ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ
ïåðñîíàëîì ñ ïîçèöèé àíòðîïîñîöèàëüíîãî ïîäõîäà — ýòî êîðïî-
ðàòèâíàÿ êóëüòóðà öåëåñîîáðàçíîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðàÿ ðàçâèâà-
åòñÿ êàê ìèíèìóì ïî òðåì íàïðàâëåíèÿì, ñïîñîáñòâóþùèì ôîð-
ìèðîâàíèþ êóëüòóðû. Ïåðâîå íàïðàâëåíèå — ñîçäàíèå îáùåé
àòìîñôåðû ïðè÷àñòíîñòè ê äåëàì ôèðìû, äîáðîæåëàòåëüíîñòè è
äåëîâèòîñòè, ôîðìèðóåìîé èñêëþ÷èòåëüíî è â ïåðâóþ î÷åðåäü óñè-
ëèÿìè âûñøåé àäìèíèñòðàöèè ôèðìû íà îñíîâå ñïåöèàëüíî êóëü-
òèâèðóåìîãî ñòèëÿ ðóêîâîäñòâà. Âòîðîå íàïðàâëåíèå — ôîðìèðî-

11
âàíèå ñîçíàòåëüíîé ïðè÷àñòíîñòè êàæäîãî ðàáîòíèêà ê êîíå÷íûì
ðåçóëüòàòàì òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, õàðàêòåðèçóþùèì óðîâåíü
äîñòèæåíèÿ öåëåé ôèðìû ïîñðåäñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî îöåíî÷-
íîãî èíñòðóìåíòàðèÿ. Òðåòüå íàïðàâëåíèå — ïðîÿâëåíèå ïîñòîÿí-
íîé çàáîòû î êà÷åñòâå òðóäîâîé æèçíè ñîòðóäíèêîâ ñ ïîìîùüþ
ñîîòâåòñòâóþùåé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè.
Ñõåìàòè÷åñêè òðèàäà êîìïîíåíòîâ ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ
ïåðñîíàëîì ïîêàçàíà íà ðèñ. 1.2.

Êîðïîðàòèâíàÿ êóëüòóðà öåëåñîîáðàçíîé


òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêîâ ôèðìû

Àòìîñôåðà ïðè÷àñòíîñòè Àòìîñôåðà


Îáùàÿ àòìîñôåðà êàæäîãî ðàáîòíèêà ïîñòîÿííîé çàáîòû
äîáðîæåëàòåëüíîñòè ê êîíå÷íûì ðåçóëüòàòàì î êà÷åñòâå òðóäîâîé
è äåëîâèòîñòè äåÿòåëüíîñòè ôèðìû äåÿòåëüíîñòè ñîòðóäíèêîâ

Ðèñ. 1.2. Ôóíêöèîíàëüíî-ñòðóêòóðíàÿ ñõåìà äåêîìïîçèöèè êîðïîðàòèâíîé


êóëüòóðû öåëåñîîáðàçíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêîâ ôèðìû

Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî åñëè ïåðâàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ïðèâåäåííîé


òðèàäû ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ çàâèñèò îò ãîñïîäñòâóþùåãî â ôèð-
ìå ñòèëÿ ðóêîâîäñòâà è äîñòàòî÷íî ïîëíî îñâåùåíà â ëèòåðàòóð-
íûõ èñòî÷íèêàõ, òî îòíîñèòåëüíî âòîðîé è òðåòüåé ñîñòàâëÿþùèõ
èíôîðìàöèè çíà÷èòåëüíî ìåíüøå. Áîëåå òîãî, ó÷èòûâàÿ ìåíòàëü-
íîñòü ðàáîòíèêîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê ñëàâÿíñêîìó ýòíîñó, è ñëàáîñòü
ìåõàíèçìà öåëåâîãî óïðàâëåíèÿ íà ïðåäïðèÿòèÿõ öåíòðàëèçîâàí-
íî-ïëàíîâîé ýêîíîìèêè (ïðååìñòâåííî ïåðåøåäøóþ â äåéñòâóþ-
ùóþ ñåé÷àñ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì), îñîáîå âíèìàíèå ñëå-
äóåò óäåëèòü èìåííî ñîçäàíèþ àòìîñôåðû ïðè÷àñòíîñòè êàæäîãî
ñîòðóäíèêà ê êîíå÷íûì ðåçóëüòàòàì äåÿòåëüíîñòè ôèðìû (âòîðîé
ñîñòàâëÿþùåé êîðïîðàòèâíîé êóëüòóðû öåëåñîîáðàçíîé òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè).
Îáåñïå÷èòü òàêóþ àòìîñôåðó ïðè÷àñòíîñòè, ïî íàøåìó ìíåíèþ,
ìîæíî ïðè èñïîëüçîâàíèè ñïåöèàëüíîãî èíñòðóìåíòà, íàçâàííîãî
â ëèòåðàòóðå öåëåâûì äîëæíîñòíûì ïðîôèëåì [44]. Ýòîò èíñòðó-
ìåíòàðèé ïðèçâàí ïîìî÷ü óïðàâëåí÷åñêîìó ïåðñîíàëó àäàïòèðî-

12
âàòüñÿ ê öåëåâîìó óïðàâëåíèþ, îñîçíàòü ñâîþ ðîëü â îðãàíèçàöèè
ñ òî÷êè çðåíèÿ êàê ó÷àñòèÿ â äîñòèæåíèè åå êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ,
òàê è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äðóãèìè ïîäðàçäåëåíèÿìè è ðàáîòíèêàìè â
ðóñëå öåëåâîãî óïðàâëåíèÿ.
Ñòðóêòóðó öåëåâîãî äîëæíîñòíîãî ïðîôèëÿ ìîæíî ïðåäñòàâèòü
â âèäå áëîêîâ (ðèñ. 1.3). Ïåðâûé áëîê — ìèññèÿ è öåëü äåÿòåëüíîñ-
òè ðàáîòíèêà, çàíèìàþùåãî êîíêðåòíóþ äîëæíîñòü. Ðå÷ü èäåò î
òîì, ÷òî ðàáîòíèê äîëæåí âèäåòü öåëü ñâîåé ðàáîòû, äðóãèìè ñëî-
âàìè, òî÷íî çíàòü, ðàäè ÷åãî îí òðóäèòñÿ â îðãàíèçàöèè (â äàííîì
ñëó÷àå íå èìååòñÿ â âèäó âîçíàãðàæäåíèå).

1 Ìèññèÿ è öåëü äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêà

2 Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè

3 Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû äåéñòâèé

4 Êòî è êàêèå ïðåòåíçèè ìîæåò ïðåäúÿâèòü ê ðàáîòíèêó,


çàíèìàþùåìó îïðåäåëåííóþ äîëæíîñòü

Ê êîìó è êàêèå ïðåòåíçèè ìîæåò ïðåäúÿâèòü ðàáîòíèê,


5
çàíèìàþùèé îïðåäåëåííóþ äîëæíîñòü

6 Êòî ìîæåò çàìåíèòü ðàáîòíèêà íà âðåìÿ åãî îòñóòñòâèÿ


â òå÷åíèå òðåõ íåäåëü

Ðèñ. 1.3. Ñòðóêòóðà öåëåâîãî äîëæíîñòíîãî ïðîôèëÿ


Âòîðîé áëîê — îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè
ðàáîòíèêà, çàíèìàþùåãî êîíêðåòíóþ äîëæíîñòü. Ðàáîòíèê (ðó-
êîâîäèòåëü, ñïåöèàëèñò) äîëæåí ÷åòêî óñâîèòü ïóòè äîñòèæåíèÿ
öåëè, ïîñòàâëåííîé ïåðåä åãî äîëæíîñòüþ.
Òðåòèé áëîê — îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû äåéñòâèé. Ðàáîòíèê äîë-
æåí ÷åòêî ïðåäñòàâëÿòü ñåáå ïîñëåäñòâèÿ ñâîèõ äåéñòâèé è ðåçóëü-
òàòû ñîáñòâåííîé äîëæíîñòíîé äåÿòåëüíîñòè, óâÿçûâàÿ èõ ñ êîíå÷-
íûìè ðåçóëüòàòàìè ðàáîòû âñåãî òðóäîâîãî êîëëåêòèâà, ò. å. ïîíè-

13
ìàòü âëèÿíèå ñâîèõ ðåçóëüòàòîâ íà âñþ öåïî÷êó âçàèìîäåéñòâèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ ïîëó÷åíèå êîíå÷íîãî ðåçóëüòàòà äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèÿ.
×åòâåðòûé è ïÿòûé áëîêè öåëåâîãî äîëæíîñòíîãî ïðîôèëÿ ñî-
äåðæàò èíôîðìàöèþ î ìåõàíèçìå êîíêðåòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ äîëæ-
íîñòè (âåðíåå, çàíèìàþùåãî åå ðàáîòíèêà) ñ äðóãèìè çâåíüÿìè
öåïî÷êè, îðèåíòèðîâàííîé íà èçãîòîâëåíèå êîíå÷íîé ïðîäóêöèè
ïðåäïðèÿòèÿ.  ÷àñòíîñòè, ðàáîòíèê äîëæåí òî÷íî çíàòü, êòî è êà-
êèå ïðåòåíçèè ìîæåò ïðåäúÿâèòü ê íåìó, åñëè îí íåñâîåâðåìåííî
èëè íåêà÷åñòâåííî âûïîëíèò ñâîþ ðàáîòó (÷åòâåðòûé áëîê), èëè ê
êîìó è êàêèå ïðåòåíçèè îí ìîæåò ïðåäúÿâèòü, åñëè åìó ñîçäàëè êà-
êèå-ëèáî ïîìåõè (ïÿòûé áëîê).
Ýêñïåðèìåíò íà îäíîì èç óêðàèíñêèõ ïðåäïðèÿòèé (Ôåîäîñèéñêîì
õëåáîêîìáèíàòå), âî âðåìÿ êîòîðîãî íåîäíîêðàòíî îáñóæäàëîñü
ñôîðìèðîâàííîå ðàáîòíèêàìè ñîäåðæàíèå äîëæíîñòíûõ ïðîôèëåé,
ïîêàçàë äåéñòâåííîñòü èòåðàöèîííîãî ïîäõîäà êàê ê ïîñòåïåííîìó
îñîçíàíèþ ðàáîòíèêàìè ñâîåé ðîëè â äîñòèæåíèè êîíå÷íûõ ðå-
çóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè ôèðìû, òàê è ê ïîñëåäîâàòåëüíîìó ñîâåð-
øåíñòâîâàíèþ öåëåâîãî äîëæíîñòíîãî ïðîôèëÿ. Ñ ïîìîùüþ ïîñ-
ëåäíåãî êàæäûé ðàáîòíèê ìîæåò îñîçíàòü ñâîþ ðîëü â ñîöèàëüíî-
òåõíîëîãè÷åñêîé öåïî÷êå, îðèåíòèðîâàííîé íà äîñòèæåíèè öåëåé
ôèðìû.
 ýòîì ñëó÷àå àòìîñôåðà öåëåñîîáðàçíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñ-
òè â ôèðìå íå ìîæåò íå “ñãóñòèòüñÿ” â ñâÿçè ñ íåêîòîðûì äàâëåíèåì,
îêàçûâàåìûì íà ðàáîòíèêîâ ôèðìû íå ðóêîâîäèòåëåì íåïîñðåäñòâåí-
íî, à öåëåâûì äîëæíîñòíûì ïðîôèëåì. Ýòî ñâîåîáðàçèå ïðèäàåò
äåìîêðàòè÷íîñòü ïðîöåññó ôîðìèðîâàíèÿ òàêîé àòìîñôåðû.
Òåïåðü ðàññìîòðèì òðåòüþ ñîñòàâëÿþùóþ êîðïîðàòèâíîé êóëü-
òóðû — ñîçäàíèå â ôèðìå àòìîñôåðû ïîñòîÿííîé çàáîòû î ñîòðóä-
íèêàõ íå òîëüêî ñ ïîìîùüþ îïðåäåëåííîãî (ñòðîãîãî, íî äîáðîæå-
ëàòåëüíîãî) ñòèëÿ ðóêîâîäñòâà, íî ïðåèìóùåñòâåííî ñ ïîìîùüþ
ñîîòâåòñòâóþùåé ñîöèàëüíîé è êàäðîâîé ïîëèòèêè.
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà íà ôèðìå äîëæíà áûòü íàïðàâëåíà íà
óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé ðàáîòíèêîâ â âûñîêîì êà÷åñòâå òðóäî-
âîé äåÿòåëüíîñòè è ñîçäàíèå ìàêñèìàëüíî áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé
äëÿ åå îñóùåñòâëåíèÿ. Ïðèíöèïèàëüíûì ìîìåíòîì çäåñü ÿâëÿåòñÿ
äåìîêðàòèçàöèÿ ýòîãî ïðîöåññà, à èìåííî ïðèâëå÷åíèå âñåõ ñîòðóä-
íèêîâ ê ðàçðàáîòêå è îöåíêå âûïîëíåíèÿ ïëàíà ñîöèàëüíîãî ðàçâè-

14
òèÿ êîëëåêòèâà ôèðìû. Ïðè ýòîì äîñòèãàåòñÿ äâóåäèíàÿ öåëü ìîòè-
âàöèè ðàáîòíèêîâ: ðåàëèçóåòñÿ èõ ïðè÷àñòíîñòü ê ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêå è âîçðàñòàåò äîâåðèå ê åå ïðîâåäåíèþ âñëåäñòâèå îöåíèâàíèÿ
ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ íåïîñðåäñòâåííî ðàáîòíèêàìè.
Õàðàêòåðíûì ìîìåíòîì òàêîãî îöåíèâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ó÷åò ñòåïå-
íè óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé, ñîñòàâëÿþùèõ êà÷åñòâî òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè, ÷åðåç öåëåâîé ñîöèîëîãè÷åñêèé îïðîñ, êîòîðûé äîë-
æåí äàòü èíôîðìàöèþ äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ðåàëüíîãî ïëàíà ñîöèàëü-
íîãî ðàçâèòèÿ êîëëåêòèâà ôèðìû.
Èíñòðóìåíòîì ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, íàïðàâëåííîé
íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêîâ, ÿâëÿåò-
ñÿ îöåíî÷íûé àïïàðàò, â ÷àñòíîñòè êâaëèìeòpè÷ecêèe ìîäåëè è
ñïåöèàëüíûå äâóñòîðîííèå àíêåòû (ñì. ðàçä. 4). Ïðèìåíåíèå òàêî-
ãî èíñòðóìåíòàðèÿ ïîçâîëÿåò, ñ îäíîé ñòîðîíû, îöåíèòü ñòåïåíü
óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ðàáîòíèêîâ â íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷àÿ ìèêðîêëèìàò â êîëëåêòèâå, ñ äðó-
ãîé — âûÿâèòü ïðè÷èíû íåóäîâëåòâîðåíèÿ ýòèõ ïîòðåáíîñòåé. È
òî, è äðóãîå ìîæíî îïðåäåëèòü èñõîäÿ èç ìíåíèé ðàáîòíèêîâ, òà-
êèì îáðàçîì ïðèâëåêàÿ èõ ê íåïîñðåäñòâåííîìó ó÷àñòèþ â ôîðìè-
ðîâàíèè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè è â îöåíêå ðåçóëüòàòîâ åå ðåàëèçà-
öèè.
Îöåíî÷íûå òåõíîëîãèè, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ìîæíî ïîñëåäîâà-
òåëüíî ôîðìèðîâàòü êîðïîðàòèâíóþ êóëüòóðó öåëåñîîáðàçíîé òðó-
äîâîé äåÿòåëüíîñòè è ñîçäàòü íà ôèðìå àòìîñôåðó, êîãäà êàæäûé
ðàáîòíèê îùóùàåò ïðè÷àñòíîñòü ê êîíå÷íûì ðåçóëüòàòàì äåÿòåëü-
íîñòè ôèðìû, à òàêæå ïñèõîëîãè÷åñêèé êîìôîðò, áëàãîïðèÿòíûé
äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè èíäèâèäà â êîëëåêòèâå ôèðìû, ðàññìîòðèì â
ðàçä. 3 è 4.

1.2. Îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèå
ôàêòîðû ìîòèâàöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
ïåðñîíàëîì ïðåäïðèÿòèÿ

Îñíîâíûì ñðåäñòâîì ðåàëèçàöèè ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ôèð-


ìîé ÿâëÿþòñÿ ëþäè. Ïîýòîìó ñèñòåìà ðàáîòû ñ ïåðñîíàëîì îòíîñè-
òåëüíî åãî àêòèâèçàöèè (óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì) ñ÷èòàåòñÿ ïðèîðè-
òåòíîé äëÿ óñïåøíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ôèðìû. Ëþáîé ðàáîòíèê
èìååò ìîòèâàöèþ àêòèâíîñòè, áàçèðóþùóþñÿ íà ïîòðåáíîñòÿõ.

15
×åëîâåê èñïûòûâàåò ïîòðåáíîñòü, êîãäà îí ôèçèîëîãè÷åñêè èëè
ïñèõîëîãè÷åñêè îùóùàåò íåäîñòàòîê ÷åãî-íèáóäü. Õîòÿ êîíêðåò-
íîå ëèöî â êîíêðåòíîå âðåìÿ ìîæåò è íå îñîçíàâàòü êàêîé-òî ïî-
òðåáíîñòè, ñóùåñòâóþò îïðåäåëåííûå ïîòðåáíîñòè, êîòîðûå ìîæåò
ïî÷óâñòâîâàòü êàæäûé ÷åëîâåê.  ñîäåðæàòåëüíûõ òåîðèÿõ ìîòèâà-
öèè ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà êëàññèôèöèðîâàòü ýòè îáùå÷åëîâå÷åñ-
êèå ïîòðåáíîñòè ïî îïðåäåëåííûì êàòåãîðèÿì. Äî ñèõ ïîð íåò åäè-
íîé ïðèíÿòîé èäåíòèôèêàöèè îïðåäåëåííûõ ïîòðåáíîñòåé, îäíàêî
â ïðèíöèïå èõ ìîæíî ïîäðàçäåëèòü íà ïåðâè÷íûå è âòîðè÷íûå.
Ïåðâè÷íûå ïîòðåáíîñòè ïî ïðèðîäå ôèçèîëîãè÷åñêèå è, êàê ïðà-
âèëî, âðîæäåííûå. Ýòî ïîòðåáíîñòü â ïèùå, âîäå, ñíå, äûõàíèè, à
òàêæå ñåêñóàëüíûå ïîòðåáíîñòè.
Âòîðè÷íûå ïîòðåáíîñòè ïî ïðèðîäå ïñèõîëîãè÷åñêèå. Ýòî ïî-
òðåáíîñòü â óñïåõå, óâàæåíèè, ïðèâÿçàííîñòè, âëàñòè, ñàìîâûðàæå-
íèè èëè ñàìîðåàëèçàöèè. Åñëè ïåðâè÷íûå ïîòðåáíîñòè çàëîæåíû
ãåíåòè÷åñêè, òî âòîðè÷íûå îáû÷íî çàâèñÿò îò ñîöèàëüíîé ñôåðû è
îñîçíàþòñÿ ñ îïûòîì. Ïîñêîëüêó ëþäè èìåþò ðàçëè÷íûé ïðèîá-
ðåòåííûé îïûò, èõ âòîðè÷íûå ïîòðåáíîñòè ðàçëè÷àþòñÿ â áîëü-
øåé ñòåïåíè, ÷åì ïåðâè÷íûå.
Ïîòðåáíîñòè íåâîçìîæíî íåïîñðåäñòâåííî íàáëþäàòü èëè èçìå-
ðÿòü. Îá èõ ñóùåñòâîâàíèè ìîæíî ñóäèòü ëèøü ïî ïîâåäåíèþ
ëþäåé. Ïñèõîëîãè, íàáëþäàÿ çà ëþäüìè, îïðåäåëèëè, ÷òî ïîòðåáíî-
ñòè ñëóæàò ìîòèâîì ê äåéñòâèþ. Êîãäà ÷åëîâåê îùóùàåò ïîòðåá-
íîñòü, îíà ïðîáóæäàåò â íåì ñîñòîÿíèå óñòðåìëåííîñòè.
Ïðîáóæäåíèå — ýòî èìåþùåå îïðåäåëåííóþ íàïðàâëåííîñòü îùó-
ùåíèå íåäîñòàòêà â ÷åì-ëèáî. Îíî ÿâëÿåòñÿ ïîâåäåí÷åñêèì ïðîÿâëå-
íèåì ïîòðåáíîñòè è ñêîíöåíòðèðîâàíî íà äîñòèæåíèè öåëè.
Öåëü â ýòîì ñìûñëå — ýòî íå÷òî, îñîçíàâàåìîå êàê ñðåäñòâî
óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòè. Êîãäà ÷åëîâåê äîñòèãàåò öåëè, åãî
ïîòðåáíîñòü îêàçûâàåòñÿ óäîâëåòâîðåííîé, ÷àñòè÷íî óäîâëåòâî-
ðåííîé èëè íåóäîâëåòâîðåííîé (ðèñ. 1.4).
Ñòåïåíü óäîâëåòâîðåíèÿ, ïîëó÷åííîãî âñëåäñòâèå äîñòèæåíèÿ
ïîñòàâëåííîé öåëè, âëèÿåò íà ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà â ñõîäíûõ îáñòî-
ÿòåëüñòâàõ â áóäóùåì.  îáùåì ñëó÷àå ëþäè ñòðåìÿòñÿ ïîâòîðèòü
òî ïîâåäåíèå, êîòîðîå àññîöèèðóåòñÿ ó íèõ ñ óäîâëåòâîðåíèåì ïî-
òðåáíîñòè, è èçáåãàòü ïîâåäåíèÿ, ñâÿçàííîãî ñ íåäîñòàòî÷íûì
óäîâëåòâîðåíèåì ïîòðåáíîñòè. Ýòîò ôàêò èçâåñòåí êàê çàêîí ðåçóëü-
òàòà. Ó÷åíûå Ï. Ëîóðåíñ è Äæ. Ëîðø îòìå÷àþò, ÷òî â ïðîöåññå
òîãî, êàê ÷åëîâåê ñòàðàåòñÿ ðàçðåøèòü ñâîè ïðîáëåìû, êîíêðåòíûå

16
Ïîòðåáíîñòè
(îùóùåíèå Ïîâåäåíèå Ïîáóæäåíèÿ
íåäîñòàòêà (äåéñòâèå) èëè ìîòèâû Öåëü
â ÷åì-ëèáî)

Ðåçóëüòàò óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòè:


• óäîâëåòâîðåíà;
• ÷àñòè÷íî óäîâëåòâîðåíà;
• íå óäîâëåòâîðåíà

Ðèñ. 1.4. Ìîäåëü ìîòèâàöèè ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà ÷åðåç ïîòðåáíîñòè

òèïû ïîâåäåíèÿ îêàçûâàþòñÿ êàêèì-òî îáðàçîì âîçíàãðàæäåííûìè.


Ïðè ýòîì ÷åëîâåê çàïîìèíàåò, êàê åìó óäàëîñü ñïðàâèòüñÿ ñ òîé
èëè èíîé ïðîáëåìîé. Ñëåäîâàòåëüíî, êîãäà â ñëåäóþùèé ðàç îí
âñòðå÷àåòñÿ ñ êàêîé-òî ïðîáëåìîé, òî ïûòàåòñÿ ðàçðåøèòü åå óæå
îïðîáîâàííûì ñïîñîáîì. Ïî ïðîøåñòâèè âðåìåíè, òàê êàê íåêîòî-
ðûå èç ìîäåëåé ïîâåäåíèÿ îêàçûâàþòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíî âîçíàã-
ðàæäåííûìè, ÷åëîâåê îñîçíàåò, ÷òî ïîëàãàòüñÿ íàäî èìåííî íà íèõ
[63, c. 106].
Ìåíåäæåðû, äåéñòâóþùèå íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå, òàê æå êàê
è èõ êîëëåãè, ðàáîòàþùèå íåïîñðåäñòâåííî â òîé èëè èíîé ñòðàíå,
äîëæíû îáåñïå÷èâàòü âîçìîæíîñòè äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñ-
òåé ñîòðóäíèêîâ. Ïîñêîëüêó â ðàçíûõ ñòðàíàõ îòíîñèòåëüíàÿ âàæ-
íîñòü ïîòðåáíîñòåé îïðåäåëÿåòñÿ ïî-ðàçíîìó, ðóêîâîäèòåëè îðãà-
íèçàöèé, äåéñòâóþùèõ íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå, äîëæíû çíàòü è
ó÷èòûâàòü ýòè ðàçëè÷èÿ.
 îäíîì èññëåäîâàíèè íà îñíîâå èåðàðõèè ïîòðåáíîñòåé À. Ìàñ-
ëîó áûë ïðîâåäåí ñîïîñòàâèòåëüíûé àíàëèç ïÿòè ðàçëè÷íûõ ãðóïï
ðóêîâîäèòåëåé ôèðì, ñôîðìèðîâàííûõ ïî ãåîãðàôè÷åñêîìó ïðèíöè-
ïó [31]:
1) àíãëèéñêèõ è àìåðèêàíñêèõ;
2) ÿïîíñêèõ;
3) ñåâåðíûõ è öåíòðàëüíîåâðîïåéñêèõ ñòðàí (ÔÐÃ, Äàíèè, Øâå-
öèè è Íîðâåãèè);
4) þæíûõ è çàïàäíîåâðîïåéñêèõ ñòðàí (Èñïàíèè, Ôðàíöèè, Áåëü-
ãèè, Èòàëèè);
5) ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí (Àðãåíòèíû, ×èëè, Èíäèè).

17
Îäèí èç ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ ñîñòîÿë â òîì, ÷òî ðóêîâîäè-
òåëè ôèðì èç ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí ïðèäàâàëè áîëüøåå çíà÷åíèå
âñåì ïîòðåáíîñòÿì èåðàðõèè À. Ìàñëîó è ñòåïåíè èõ óäîâëåòâîðå-
íèÿ, íåæåëè ðóêîâîäèòåëè äðóãèõ ñòðàí. Ðóêîâîäèòåëè ôèðì èç ðàç-
âèâàþùèõñÿ è þãî-çàïàäíûõ åâðîïåéñêèõ ñòðàí áîëåå âñåãî ñòðåìÿòñÿ
óäîâëåòâîðèòü ñîöèàëüíûå ïîòðåáíîñòè. Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î âàæ-
íîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ïðè ðàáîòå ñ íèìè òàêèõ âèäîâ âîçíàãðàæäå-
íèé, êàê ïîâûøåíèå ñòàòóñà, ñîöèàëüíîå óâàæåíèå, ïðèçíàíèå
çàñëóã. Â áîëåå ïîçäíåì èññëåäîâàíèè íà ýòó æå òåìó, ïðîâåäåííîì
ïî ðåçóëüòàòàì îïðîñîâ è íàïðàâëåííîì íà îïðåäåëåíèå ïîòðåáíîñ-
òåé ëþäåé èç áîëåå ÷åì 40 ñòðàí, áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî òåîðèè
ìîòèâàöèè, ðàçðàáîòàííûå àìåðèêàíñêèìè ó÷åíûìè, áàçèðóþòñÿ íà
íåÿâíîì äîïóùåíèè î ñóùåñòâîâàíèè àìåðèêàíñêîé ñèñòåìû êóëü-
òóðíûõ öåííîñòåé è èäåàëîâ è â äðóãèõ ñòðàíàõ. Îäíàêî ýòî íå ñîîò-
âåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè.
Êàæäàÿ ñòðàíà èìååò ïðèñóùóþ òîëüêî åé ñèñòåìó êóëüòóðíûõ
öåííîñòåé è èäåàëîâ.  î÷åíü áåäíûõ ñòðàíàõ áîëüøèíñòâî ðàáî÷èõ
íàñòîëüêî áåñïðàâíû, ÷òî ôèðìà ìîæåò ìîòèâèðîâàòü èõ, ïðîñòî
ïðåäîñòàâëÿÿ ïèùó è æèëüå â ìèíèìàëüíî íåîáõîäèìîì îáúåìå. Â
äðóãèõ ñòðàíàõ, ÷òîáû ìîòèâèðîâàòü ðàáîòíèêîâ, ñëåäóåò îáðà-
ùàòü âíèìàíèå è íà äðóãèå ïîòðåáíîñòè. Ëþäè ïî-ðàçíîìó óñòà-
íàâëèâàþò ïðèîðèòåòû íåêîòîðûõ ïîòðåáíîñòåé âûñøåãî ïîðÿäêà.
 îäíîì èç èññëåäîâàíèé áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ðàáîòíèêè â Íè-
äåðëàíäàõ è Ñêàíäèíàâñêèõ ñòðàíàõ áîëüøåå çíà÷åíèå ïðèäàþò ñî-
öèàëüíûì ïîòðåáíîñòÿì è ìåíüøåå — ñàìîðåàëèçàöèè ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ðàáîòíèêàìè â ÑØÀ, Àâñòðèè è Øâåéöàðèè. Äðóãèìè ñëîâà-
ìè, â Ñêàíäèíàâèè è Íèäåðëàíäàõ ìåòîäû ãðóïïîâîé ìîòèâàöèè
ìîãóò ïîçèòèâíåå âëèÿòü íà ðàáîòíèêîâ, íåæåëè ìåòîäû ïîâûøåíèÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ðàçíîîáðàçèÿ ðàáîòû, êîòîðûå èìåþò ñèëüíîå ìî-
òèâàöèîííîå âîçäåéñòâèå â ÑØÀ. Çàìåòèì, ÷òî äëÿ îðãàíèçàöèè äå-
ÿòåëüíîñòè ôèðì îñîáûé èíòåðåñ ñåé÷àñ ïðåäñòàâëÿþò ñòðàíû ÑÍÃ,
â ÷àñòíîñòè Ðîññèÿ, Óêðàèíà è Áåëàðóñü, äî íåäàâíåãî âðåìåíè ïðàê-
òè÷åñêè íå èìåâøèå êîíòàêòîâ ñ òàêèìè êîìïàíèÿìè.  òî æå âðåìÿ
ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî ìåíåäæåðû ìíîãîíàöèîíàëüíûõ ôèðì âðÿä
ëè äîñòèãíóò ýôôåêòèâíîñòè â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, åñëè íå èçó÷àò
ìåíòàëüíîñòü ðîññèéñêèõ, óêðàèíñêèõ è áåëîðóññêèõ ðàáîòíèêîâ â
÷àñòè ýòèêè òðóäîâûõ îòíîøåíèé, ãîñïîäñòâóþùèõ â ýòèõ ñòðàíàõ.
Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî çäåñü ýòó ïðîáëåìó íà÷àëè èçó÷àòü ñðàâíèòåëü-
íî íåäàâíî. Èçó÷åíèå ìåíòàëèòåòà íàñåëåíèÿ Óêðàèíû, Ðîññèè è Áåëà-
ðóñè ïîçâîëèëî óñòàíîâèòü, ÷òî åãî èñòîêè íàõîäÿòñÿ â õîçÿéñòâåííîé
18
äåÿòåëüíîñòè, íà êîòîðóþ âî âñå èñòîðè÷åñêèå âðåìåíà âëèÿëè äâà ðå-
øàþùèõ ôàêòîðà: ñåëüñêàÿ îáùèíà è “äîìàøíèé” (ïî Ì. Âåáåðó) òèï
õîçÿéñòâà. Ýòî îòðàçèëîñü è íà ôîðìèðîâàíèè íàöèîíàëüíîãî õàðàêòå-
ðà, êîòîðûé â öåëîì ìîæíî îïðåäåëèòü êàê “ñëóæåáíî-îáùèííûé”,
“íåðûíî÷íûé” ñ âûðàæåííîñòüþ òàêèõ äóøåâíûõ ÷åðò, êàê òåðïåëè-
âîñòü, ñìèðåíèå, ñïîñîáíîñòü ê ïîâèíîâåíèþ, “äèñöèïëèíèðîâàííûé
ýíòóçèàçì”, ïðèâû÷êà äîñòèãàòü áîãàòñòâà è âëàñòè íåçàêîííûìè èëè
àìîðàëüíûìè ñðåäñòâàìè è ò. ä.
Íàèáîëåå ôóíäàìåíòàëüíàÿ öåííîñòü ðàññìàòðèâàåìûõ íàðîäî⠗
òðåáîâàíèå ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè, ïîíèìàåìîé êàê èçíà÷àëü-
íîå ñîöèàëüíîå ðàâåíñòâî ëþäåé, êîòîðîå îñíîâàíî íà ýêîíîìè÷åñ-
êîì ðàâåíñòâå, ïðåæäå âñåãî îòíîñèòåëüíî çåìëè. Îðèåíòàöèÿ íà ñî-
öèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü ïðåäîïðåäåëèëà â íà÷àëå XX â. äîâîëüíî
áûñòðîå ïðîíèêíîâåíèå â ñîçíàíèå íàðîäîâ ýòèõ ñòðàí ìàðêñèñòñêèõ
èäåé. Êîëëåêòè⠗ ýòî äðóãàÿ, íå ìåíåå äðåâíÿÿ è âàæíàÿ äëÿ ñëà-
âÿíñêîãî ýòíîñà ñîöèàëüíàÿ öåííîñòü. Èçäàâíà íà Ðóñè ñêëàäû-
âàëèñü êîëëåêòèâíûé îáðàç æèçíè è êîëëåêòèâíàÿ ñèñòåìà òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè (äëÿ ñðàâíåíèÿ: â àìåðèêàíñêîé ïñèõîëîãèè íåò ïîíÿ-
òèÿ “êîëëåêòèâ”, îñíîâíàÿ íàãðóçêà ëîæèòñÿ íà ïîíÿòèå “ãðóïïà”).
 ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèé îïðåäåëèëñÿ ñëåäóþùèé ïñèõîëîãè-
÷åñêèé ïîðòðåò óêðàèíñêîãî, ðóññêîãî èëè áåëîðóññêîãî ðàáîòíèêà:
• îðèåíòàöèÿ íà êîëëåêòèâèçì, íà îñíîâå êîòîðîé ôîðìèðóþòñÿ
òàêèå ïîâåäåí÷åñêèå ñòåðåîòèïû è ÷åðòû ëè÷íîñòè, êàê ãîñòå-
ïðèèìñòâî, âçàèìîïîìîùü, ùåäðîñòü, òåðïèìîñòü, äîâåð÷èâîñòü;
• îðèåíòàöèÿ íà äóõîâíûå öåííîñòè, ñ êîòîðîé ñâÿçàíû òàêèå
ñòåðåîòèïû è ëè÷íîñòíûå ÷åðòû, êàê ñòðåìëåíèå ê ñïðàâåäëèâî-
ñòè, ñîâåñòëèâîñòü, àëüòðóèçì, øèðîòà äóøè, ïðàâäèâîñòü, ìóä-
ðîñòü, òàëàíòëèâîñòü, ñêëîííîñòü ê ôèëîñîôñêîìó âîñïðèÿòèþ
æèçíè, ïîèñê àáñîëþòíîé èñòèíû;
• îðèåíòàöèÿ íà âëàñòü, ïîðîæäàþùàÿ ÷èíîïî÷èòàíèå, âåðíî-
ïîääàíè÷åñòâî, ôîðìàëüíîå çàêîíîïîñëóøàíèå, óïðàâëÿåìîñòü,
êîíôîðìèçì;
• îðèåíòàöèÿ íà ëó÷øåå áóäóùåå êàê èñòî÷íèê îïòèìèçìà, íà-
äåæäû íà òî, ÷òî âñå îáðàçóåòñÿ ñàìî ñîáîé, íåîáÿçàòåëüíîñòè,
áåçîòâåòñòâåííîñòè, áåñõîçÿéñòâåííîñòè, íåîðãàíèçîâàííîñòè,
áåñïå÷íîñòè, ëåíè, íåïðàêòè÷íîñòè, âûíîñëèâîñòè, ôàíàòèçìà;
• îðèåíòàöèÿ íà áûñòðîå ðåøåíèå æèçíåííî âàæíûõ ïðîáëåì, ñ
êîòîðîé ñâÿçàíû òàêèå ïîâåäåí÷åñêèå ñòåðåîòèïû, êàê óìåíèå ñî-
áðàòüñÿ è îðãàíèçîâàòüñÿ â ýêñòðåìàëüíîé ñèòóàöèè, òðóäîâîé

19
ãåðîèçì, æåðòâåííîñòü, óäàëüñòâî, òðóäîëþáèå, ïðèâû÷êà ê
àâðàëàì.
Òàêèì îáðàçîì, ïîëó÷åííûé ïñèõîëîãè÷åñêèé ïîðòðåò äîâîëüíî
ïðîòèâîðå÷èâ.  íåì ñî÷åòàþòñÿ äèàìåòðàëüíî ïðîòèâîïîëîæíûå õà-
ðàêòåðèñòèêè, òàêèå êàê ëåíü è òðóäîëþáèå, áåçîòâåòñòâåííîñòü è
óìåíèå ñîáðàòüñÿ, îðãàíèçîâàòüñÿ â òÿæåëûõ, îïàñíûõ ñèòóàöèÿõ.
Ïðè ýòîì îðèåíòàöèÿ íà êîëëåêòèâèçì, êàçàëîñü áû, ïåðåêëèêàþ-
ùèéñÿ ñ ÿïîíñêèì, èìååò ñóùåñòâåííûå îòëè÷èÿ: îí ðåäêî ïåðåõîäèò
îïðåäåëåííûå ãðàíèöû èíäèâèäóàëèçìà, ïðåïÿòñòâóþùåãî âîñïðèÿ-
òèþ êîëëåêòèâà êàê åäèíîé ñåìüè, ãëóáîêîìó âçàèìíîìó óâàæåíèþ
è ò. ä.
Ñîïîñòàâèâ èçëîæåííûå ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ìåíòàëüíîñòè
íàñåëåíèÿ ñëàâÿíñêèõ ñòðàí ÑÍÃ ñ ðåçóëüòàòàìè ýêñïåðòíûõ îïðî-
ñîâ ðàáîòíèêîâ, ïðîâåäåííûõ â ñèñòåìå èíñòèòóòîâ ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè â Óêðàèíå, ïðèõîäèì ê âûâîäó, ÷òî òèïè÷íîìó ðàáîò-
íèêó â ýòèõ ñòðàíàõ ïðèñóùè ñëåäóþùèå òèïè÷íûå ÷åðòû*, îáóñ-
ëîâëèâàþùèå åãî òðóäîâîå ïîâåäåíèå [19]:
• áåçîòâåòñòâåííîñòü;
• ñòðåìëåíèå “áåç òðóäà âûëîâèòü ðûáêó èç ïðóäà”;
• îòñóòñòâèå ñòðåìëåíèÿ áåðå÷ü ðàáî÷åå âðåìÿ;
• ïðåíåáðåæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê èñïîëíåíèþ èíñòðóêöèé, ïðà-
âèë ðàñïîðÿäêà, êàêèõ-ëèáî ñòàíäàðòîâ è äð.;
• íåóâàæåíèå ê ðåçóëüòàòàì äåÿòåëüíîñòè äðóãèõ ðàáîòíèêîâ;
íåñàìîñòîÿòåëüíîñòü, íàäåæäà íà òî, ÷òî êòî-òî ïðèäåò è âåçäå
íàâåäåò ïîðÿäîê;
• èíåðòíîñòü, áåçûíèöèàòèâíîñòü íà ðàáî÷åì ìåñòå;
• ïðåíåáðåæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê ñâîåìó çäîðîâüþ;
• ïðåíåáðåæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê ïðèðîäå;
• ñòðåìëåíèå ðàáîòàòü â êîëëåêòèâå, à íå èíäèâèäóàëüíî.
Ïåðå÷èñëåííûå ÷åðòû äåëàþò äåéñòâèòåëüíî ñâîåîáðàçíûì êàê
òðóäîâîé êîëëåêòèâ, êîòîðûì íóæíî íàó÷èòüñÿ ýôôåêòèâíî óïðàâ-
ëÿòü, òàê è íåîáõîäèìûå äëÿ ýòîãî ìåòîäû. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, î÷åâèä-
íî, ÷òî áîëüøèíñòâî ýòèõ ÷åðò (åñëè íå âñå) ïðèîáðåòåíû ìíîãèìè ïî-
êîëåíèÿìè â ñèëó òîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ, êîòîðàÿ íà ïðîòÿæåíèè âå-
êîâ ãîñïîäñòâîâàëà â ýòèõ ñòðàíàõ è ñîçäàëà óñëîâèÿ äëÿ èõ ðàçâèòèÿ.

* Ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî òàêèå ÷åðòû ïðèñóùè êàæäîìó è ïðîÿâëÿþòñÿ âñåãäà, íî îíè
âñòðå÷àþòñÿ ó ìíîãèõ è ïðîÿâëÿþòñÿ ÷àñòî.

20
Ïî óòâåðæäåíèþ íåêîòîðûõ óêðàèíñêèõ ó÷åíûõ, ñëàâÿíñêèé ýòíîñ
ñôîðìèðîâàë ñëàáî îðãàíèçîâàííûå íàöèè ñ áîëüøîé èíåðöèîííîñ-
òüþ äâèæåíèÿ (íåäèíàìè÷íûå íàöèè)*.
Èíûìè ñëîâàìè, ðå÷ü èäåò î íåâûñîêîé öåëåñîîáðàçíîñòè òðó-
äîâîé äåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ ñëàâÿíñêèõ ñòðàí ÑÍÃ.
Èññëåäîâàíèå òåíäåíöèé ìèðîâîãî ìåíåäæìåíòà ïîêàçàëî, ÷òî
ìèðîâîå ñîîáùåñòâî óæå âûðàáîòàëî “ëåêàðñòâî” îò íåîðãàíèçîâàí-
íîñòè â ñèñòåìå õîçÿéñòâåííûõ îòêëîíåíèé — öåëåâîå óïðàâëåíèå
ñîöèàëüíûìè îáúåêòàìè (ïðåäïðèÿòèåì, ôèðìîé, ó÷ðåæäåíèåì,
çàâåäåíèåì è äð.), çàäà÷à êîòîðîãî — ñêîíöåíòðèðîâàòü óñèëèÿ
ïåðñîíàëà íà äîñòèæåíèè çàðàíåå ïîñòàâëåííûõ öåëåé (â òîì ÷èñëå
ñòðàòåãè÷åñêîãî äîëãîâðåìåííîãî õàðàêòåðà) ïðè ìèíèìàëüíîì
ðàñõîäîâàíèè ðåñóðñîâ. Ê ïîñëåäíèì îòíîñèòñÿ è åäèíñòâåííûé íå-
õðàíèìûé, â ïðèíöèïå, ðåñóðñ — âðåìÿ, ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâà-
íèå êîòîðîãî â ñèñòåìå õîçÿéñòâåííûõ îòíîøåíèé îáóñëîâëèâàåò
äèíàìèçì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íàöèè.
Ïðèâåäåì îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ öåëåâîãî óïðàâëåíèÿ, êàñàþùè-
åñÿ öåëåñîîáðàçíîé äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêîâ â îðãàíèçàöèè ïîñëå
ïîñòàíîâêè öåëåé (îïðåäåëåíèÿ êîíå÷íîãî ðåçóëüòàòà).
1. Êîíêðåòèçàöèÿ öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ è ôóíêöèîíàëüíûõ îáÿ-
çàííîñòåé ïåðñîíàëà:
• âûÿâëåíèå ñîäåðæàíèÿ öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ âñåé îðãàíèçàöèè è
ôóíêöèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé ïîäðàçäåëåíèé è èíäèâèäîâ íà
êàæäîé äîëæíîñòè;
• ïîäãîòîâêà äåêëàðàöèè êàæäûì ðàáîòíèêîì î ñîáñòâåííîì öå-
ëåâîì íàçíà÷åíèè è îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ äåÿòåëüíîñòè;
• ïðîâåðêà ñîîòâåòñòâèÿ ïîäãîòîâëåííîé äåêëàðàöèè ñ îôèöè-
àëüíî ñóùåñòâóþùåé, îáñóæäåíèÿ ñ íà÷àëüíèêîì, âåäóùèìè
ïîä÷èíåííûìè è êîìïåòåíòíûìè êîëëåãàìè.
2. Ïðîãðàììèðîâàíèå, ò. å. ñîçäàíèå ïëàíà äåéñòâèé ïî äîñòè-
æåíèþ öåëåé:
• èçó÷åíèå ñèòóàöèè è âûáîð ìåòîäà äîñòèæåíèÿ öåëåé; îáåñïå÷å-
íèå ñîãëàñèÿ è ïîääåðæêè; ðàçðàáîòêà ïëàíà, àíàëèç åãî ÷àñòåé è

*  ÷àñòíîñòè, åùå â íà÷àëå XX â. À. Áîãäàíîâ ïîëàãàë, ÷òî ñëàâÿíñêîìó ýòíîñó ïðè-


ñóù íèçêèé óðîâåíü îðãàíèçàöèîííîé êóëüòóðû (ðàáîòàòü “íà àâîñü”, “íåáîñü” è
“êàê-íèáóäü”) (ñì.: Áîãäàíîâ À. Òåêòîëîãèÿ. Âñåîáùàÿ îðãàíèçàöèîííàÿ íàóêà. —
Ì.: Ýêîíîìèêà, 1989. — Ñ. 222). Ýòî îáóñëîâèëî ïðîÿâëåíèå öåëîãî ðÿäà ÷åðò ìåí-
òàëüíîñòè, íà÷èíàÿ ñ áåçîòâåòñòâåííîñòè è çàêàí÷èâàÿ èíåðòíîñòüþ è áåçûíèöèà-
òèâíîñòüþ îñíîâíîé ìàññû ðàáîòíèêîâ.

21
óáåæäåíèå â åãî ïðàâèëüíîñòè; âíåäðåíèå ïëàíà è íàáëþäåíèå
çà åãî ðåàëèçàöèåé;
• îáñóæäåíèå ïëàíà äåéñòâèé ñî âñåìè çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöà-
ìè.
3. Ðàçðàáîòêà ãðàôèêà âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû, ñîñòàâëåíèå áþä-
æåòà.
4. Ñîçäàíèå íîðìàòèâîâ, ò. å. îïðåäåëåíèå øêàëû äëÿ èçìåðåíèÿ
ýôôåêòèâíûõ çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ ðàáîò ïî äîñòèæåíèþ öåëåé.
5. Îïðåäåëåíèå ïëàíîâûõ è ôàêòè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ðàáîò.
6. Âûïîëíåíèå êîððåêòèðóþùèõ è ñòèìóëèðóþùèõ äåéñòâèé
äëÿ ïîëó÷åíèÿ æåëàåìûõ ïàðàìåòðîâ ðàáîò ïî äîñòèæåíèþ öåëåé.
7. Îöåíêà êîíå÷íîãî ðåçóëüòàòà, ôèêñèðóþùåãî óðîâåíü äîñòè-
æåíèÿ êîíå÷íîé öåëè.
Òàêèì îáðàçîì, â ðàìêàõ öåëåâîãî óïðàâëåíèÿ ìîòèâàöèÿ òðó-
äîâîé äåÿòåëüíîñòè ïåðñîíàëà îðèåíòèðîâàíà íà äîñòèæåíèå êî-
íå÷íûõ öåëåé îðãàíèçàöèè. Íå èìååò ïðèíöèïèàëüíîãî çíà÷åíèÿ,
÷òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðàáîòíèê, çàíèìàþùèé îïðåäåëåííóþ äîë-
æíîñòü â ôèðìå, — îí äîëæåí ïîä÷èíèòü ñâîå òðóäîâîå ïîâåäåíèå
äîñòèæåíèþ êîíå÷íîé öåëè ïóòåì óëó÷øåíèå ïàðàìåòðîâ ñâîåé ðà-
áîòû.
Äðóãîå äåëî, ÷òî ìåíåå ïðèâû÷íûì ê öåëåâîé äåÿòåëüíîñòè íî-
ñèòåëÿì ñëàâÿíñêîãî ýòíîñà, ðàáîòà â ðàìêàõ ïîñòîÿííîãî öåëåâî-
ãî “ïðåññà” è îòâåòñòâåííîñòè çà äîñòèæåíèå îïðåäåëåííûõ ïàðà-
ìåòðîâ êàêîå-òî âðåìÿ (âîçìîæíî, ïðîäîëæèòåëüíîå) áóäåò äà-
âàòüñÿ ñ áîëüøèì òðóäîì è áîëüøèìè çàòðàòàìè ïñèõîëîãè÷åñêèõ
óñèëèé. Ïîýòîìó òðåáîâàíèå ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëü-
çîâàíèÿ ïåðñîíàëà äîëæíî ïîääåðæèâàòüñÿ æåñòêèì ìåíåäæìåí-
òîì ïðè ó÷åòå îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ óïðàâëå-
íèÿ ëþäüìè, ðàáîòàþùèìè â ôèðìàõ.
Ðàññìîòðåííàÿ â ïîäðàçä. 1.1 ïðîáëåìà îðãàíèçàöèè öåëåñîîá-
ðàçíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêîâ ñâÿçàíà ñ ôîðìèðîâàíè-
åì ñîîòâåòñòâóþùåé “ôèëîñîôèè îðãàíèçàöèè”, êîðïîðàòèâíîé
îðãàíèçàöèîííîé êóëüòóðû, îïèðàþùåéñÿ íà îïðåäåëåííûå âíóò-
ðåííèå öåííîñòè, îáóñëîâëåííûå ìåíòàëüíîñòüþ.
Ýòî òåì áîëåå âàæíî äëÿ îðãàíèçàöèé, ãäå ïðåîáëàäàþò ðàáîò-
íèêè — ïðåäñòàâèòåëè ñëàâÿíñêîãî ýòíîñà; äëÿ íèõ ïåðåõîä ê öåëå-
ñîîáðàçíîé äåÿòåëüíîñòè â ðàìêàõ öåëåâîãî óïðàâëåíèÿ ñîïðÿæåí
ñ òðóäíîñòÿìè, îáóñëîâëåííûìè íåîáõîäèìîñòüþ èçìåíåíèÿ ìåí-
òàëüíîñòè, âîïëîùåííîé â ýòèêå òðóäà (òðóäîâûõ îòíîøåíèé).

22
Ôîðìèðîâàíèå êîðïîðàòèâíîé êóëüòóðû öåëåñîîáðàçíîé òðóäî-
âîé äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, èìïóëüñîì, êîòîðûé äàåò
òîë÷îê ê îðãàíèçàöèè öåëåñîîáðàçíîé äåÿòåëüíîñòè íà êàæäîì ðàáî-
÷åì ìåñòå, à ñ äðóãîé — ôîíîì, íà êîòîðîì òàêàÿ îðãàíèçàöèÿ äîëæíà
ðàñøèðÿòüñÿ è óãëóáëÿòüñÿ. Áîëåå òîãî, ýòà êîðïîðàòèâíàÿ êóëüòóðà
äîëæíà áûòü ïîäêðåïëåíà ñîîòâåòñòâóþùèì ìåõàíèçìîì óïðàâëåíèÿ
ïåðñîíàëîì, áàçèðóþùèìñÿ íà èñïîëüçîâàíèè èíñòðóìåíòîâ, êîòîðûå
ìîãëè áû îáåñïå÷èòü ðàçâèòèå öåëåñîîáðàçíîé òðóäîâîé äåÿòåëü-
íîñòè ðàáîòíèêîâ.
Òàêîé ìåõàíèçì óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì äîëæåí ñîñòàâëÿòü ñóòü
îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ ýôôåêòèâíîãî óïðàâëå-
íèÿ ôèðìîé. Ïîñêîëüêó îí ïðèçâàí îðãàíèçîâûâàòü öåëåñîîáðàç-
íóþ äåÿòåëüíîñòü ëþäåé ñ ðàçëè÷íîé ìåíòàëüíîñòüþ, ïðîÿâëÿþùåé-
ñÿ â òðóäîâûõ îòíîøåíèÿõ, òî îñíîâîé ýòîãî ìåõàíèçìà äîëæíû
ñòàòü ñèñòåìà ðåãëàìåíòîâ è æåñòêèõ îöåíî÷íûõ òåõíîëîãèé, íå-
ïîñðåäñòâåííî âëèÿþùèõ íà ïîâåäåíèå ðàáîòíèêîâ.
Ñèñòåìó æåñòêèõ îöåíî÷íûõ òåõíîëîãèé ìîæíî ðàññìàòðèâàòü â
òðåõ àñïåêòàõ [19]: îöåíêà ðåçóëüòàòîâ òðóäà íà áàçå åãî ñàìîó÷åòà;
êâàëèìåòðè÷åñêàÿ îöåíêà (ïðè àòòåñòàöèè) ïåðñîíàëà; öåëåîðèåí-
òèðîâàííîå ñòèìóëèðîâàíèå òðóäà.
Ñõåìàòè÷åñêè ñîäåðæàíèå îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèõ ôàê-
òîðîâ ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ â ðàìêàõ ðàçâèòèÿ êîðïîðàòèâíîé
êóëüòóðû öåëåñîîáðàçíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ñîòðóäíèêîâ (ôîð-
ìèðóåìîé â ðóñëå ðåàëèçàöèè öåëåâîãî óïðàâëåíèÿ ôèðìîé) ïðåä-
ñòàâëåíî íà ðèñ. 1.5.

Îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèå ôàêòîðû
ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì,
îðèåíòèðîâàííîãî íà äîñòèæåíèå öåëåé ôèðìû

Ñèñòåìà ðåãëàìåíòîâ (ïîëîæåíèé, Ñèñòåìà ñîâðåìåííûõ


äîëæíîñòíûõ èíñòðóêöèé, ïëàíîâ, îöåíî÷íûõ òåõíîëîãèé
ñòàíäàðòîâ è äð.) è èõ èíñòðóìåíòàðèé

Ìîòèâàöèÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé ôèðìû

Ðèñ. 1.5. Ñîäåðæàíèå îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ


öåëåâîãî óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ôèðìû

23
Êðàòêî îïèøåì ñîäåðæàíèå êàæäîãî ôàêòîðà îòíîñèòåëüíî
åãî ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ â óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ñèñòåìà ðåãëàìåíòîâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èçâåñòíûé è äàâíî àï-
ðîáèðîâàííûé íàáîð îñíîâíûõ âçàèìîñâÿçàííûõ ðåãëàìåíòîâ, îáóñ-
ëîâëåííûõ îðèåíòàöèåé äåÿòåëüíîñòè âñåé îðãàíèçàöèè, åå ïîäðàç-
äåëåíèé è êàæäîãî ðàáîòíèêà. Ðå÷ü èäåò î òàêèõ ðåãëàìåíòàõ, êàê
ñòàòóñ îðãàíèçàöèè, ïîëîæåíèÿ î äåÿòåëüíîñòè ïîäðàçäåëåíèé è
äîëæíîñòíûå èíñòðóêöèè, ïîëîæåíèÿ î âíóòðåííåì ðàñïîðÿäêå â
îðãàíèçàöèÿõ è äð. Íàèáîëåå äèíàìè÷íû ðåãëàìåíòû, êàñàþùèåñÿ
îðèåíòàöèè äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêîâ, ò. å. äîëæíîñòíûå èíñòðóêöèè.
Ê íåäîñòàòêàì ýòèõ ðåãëàìåíòîâ îòíîñÿòñÿ íåäîñòàòî÷íàÿ ÷åò-
êîñòü è ïîñòîÿííîå îòñòàâàíèå îò ïðàêòèêè, îùóùàåìîå âñåìè ôóí-
êöèîíèðóþùèìè ñòðóêòóðàìè. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî ïåðèîäè÷åñêè
ïåðåñìàòðèâàòü (êàê ïðàâèëî, îäèí ðàç â ãîä) ðåãëàìåíòû â öåëÿõ
ïðèáëèæåíèÿ ê çàäà÷àì, åæåäíåâíî ðåøàåìûì íà ïðàêòèêå, â òîì
÷èñëå ïîä âëèÿíèåì íåïðåðûâíî èçìåíÿþùèõñÿ âíåøíèõ îáñòîÿ-
òåëüñòâ, êîòîðûõ íåâîçìîæíî èçáåæàòü èç-çà îòêðûòîñòè ëþáîé
ôèðìû êàê ñîöèàëüíîé ñèñòåìû, êîòîðàÿ ôóíêöèîíèðóåò êàê ñî-
ñòàâëÿþùàÿ áîëåå êðóïíîé ñèñòåìû. Â òî æå âðåìÿ äîëæíîñòíûå
èíñòðóêöèè äîëæíû êàê ìîæíî òî÷íåå îòðàæàòü ðåàëüíîå ñîäåðæà-
íèå ôóíêöèé, âîçëàãàåìûõ íà ðàáîòíèêîâ.
×òîáû ðàçðåøèòü ïðîòèâîðå÷èå, âîçíèêàþùåå â ïðîöåññå âû-
ïîëíåíèÿ ñîòðóäíèêàìè ôèðìû èõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé,
ïðåäëàãàåì äâà ìåòîäà. Ïåðâûé — ïðèìåíåíèå öåëåâîãî äîëæíîñò-
íîãî ïðîôèëÿ â êà÷åñòâå èíñòðóìåíòà óñèëåíèÿ öåëåâîé íàïðàâëåí-
íîñòè äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèè. Ïîñëåäíÿÿ äîëæíà çàêàí÷èâàòüñÿ
îïèñàíèåì ðåçóëüòàòîâ, êîòîðûõ îáÿçàí äîñòè÷ü ðàáîòíèê â ðå-
çóëüòàòå âûïîëíåíèÿ ñâîèõ ôóíêöèé. Òàê â äîëæíîñòíîé èíñòðóê-
öèè ïîÿâèòñÿ (â äîñòàòî÷íî ÷åòêîì âèäå) öåëåâàÿ îðèåíòàöèÿ äåÿ-
òåëüíîñòè êàæäîãî ñîòðóäíèêà ôèðìû. Òàêèì îáðàçîì, öåëåâîé
äîëæíîñòíîé ïðîôèëü ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
äîëæíîñòíûõ èíñòðóêöèé.
Âòîðîé ìåòîä — íàëè÷èå ïîñòîÿííîé èíôîðìàöèîííîé îñíîâû
äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ äîëæíîñòíûõ èíñòðóêöèé. Òàêîé îñíîâîé
ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìàòè÷åñêèé ó÷åò âûïîëíÿåìûõ ñîòðóäíèêàìè êîí-
êðåòíûõ ðàáîò, êîòîðûé îñóùåñòâëÿþò ïî ñïåöèàëüíîé ïðèâåäåííîé
äàëåå ìåòîäèêå.
Òåïåðü ðàññìîòðèì îñíîâíûå ýëåìåíòû ñèñòåìû îöåíî÷íûõ òåõ-
íîëîãèé è èíñòðóìåíòàðèé, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ìîæíî ðåàëèçî-
âàòü ýòè òåõíîëîãèè.

24
Ñèñòåìàòè÷åñêèé ñàìîó÷åò âûïîëíåííûõ ðàáîò êàê îäèí èç ïîä-
áëîêîâ îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ ýôôåêòèâíîãî
óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì èãðàåò òðàäèöèîííóþ ðîëü:
• “ïîñòàâùèêà” èíôîðìàöèè äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ äîëæíîñò-
íûõ èíñòðóêöèé;
• èìïóëüñàòîðà ñàìîîñìûñëåíèÿ êàæäûì ðàáîòíèêîì âûïîëíÿå-
ìûõ èì çàäà÷ ñ ïîñòåïåííûì ïåðåõîäîì ðåçóëüòàòîâ ñâîåé äåÿ-
òåëüíîñòè â ðàìêàõ äîñòèæåíèÿ êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ âñåé
ôèðìû (îðãàíèçàöèè).  äàííîì êîíòåêñòå ñàìîó÷åò òðóäà ÿâ-
ëÿåòñÿ ïîäïèòûâàþùåé ñðåäîé è äëÿ ñîçäàíèÿ öåëåâîãî äîëæ-
íîñòíîãî ïðîôèëÿ;
· • áàçèñà êâàëèìåòðè÷åñêîé îöåíêè ðåçóëüòàòîâ òðóäà ïåðñîíà-
ëà íà îñíîâå ïîëåçíîñòè çàòðàò ðàáî÷åãî âðåìåíè (ïîäðîáíåå
ñì. ðàçä. 3).
Èìåííî ðîëü ñàìîó÷åòà ðàáîò ñ îáÿçàòåëüíûì ó÷åòîì ïðîäîë-
æèòåëüíîñòè âûïîëíåíèÿ êàæäîé èç íèõ â åäèíèöàõ ðàáî÷åãî âðå-
ìåíè ìîæåò ñòàòü êàòàëèçàòîðîì “âñòðàèâàíèÿ” çàêîíà ýêîíîìèè
âðåìåíè â ìåõàíèçì óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì. Áëàãîäàðÿ òàêîìó
“âñòðàèâàíèþ” (â òîì ÷èñëå ñòèìóëèðîâàíèþ ïîëåçíîñòè çàòðàò
ðàáî÷åãî âðåìåíè) êàæäûé ñîòðóäíèê îñîçíàåò öåííîñòü âðåìåíè
(â íàøåì ñëó÷àå ðàáî÷åãî âðåìåíè) êàê åäèíñòâåííîãî íåõðàíè-
ìîãî ðåñóðñà, êîòîðûé íóæíî ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü.
Îäíàêî íå òîëüêî ðàìêè öåëåâîãî óïðàâëåíèÿ ìîãóò îáåñïå÷èòü
ýôôåêòèâíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ïåðñîíàëà ìíîãîíàöèîíàëüíûõ
ôèðì. Ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå èìååò âòîðîé, ÷èñòî ÷åëîâå÷åñêèé àñ-
ïåêò ýòîé ïðîáëåìû. Ðå÷ü èäåò áîëüøå î áèîëîãè÷åñêîé (ïðèðîä-
íîé), íåæåëè î ñîöèàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé ÷åëîâåêà, ïðåäîïðåäåëÿþ-
ùåé åãî òèï ïîâåäåíèÿ â ãðóïïå èëè â êîëëåêòèâå. Êàæäûé ÷åëîâåê
ñòðîèò ñâîå ïîâåäåíèå â çàâèñèìîñòè îò ñîáñòâåííûõ ñïîñîáíîñòåé è
çàäàòêîâ. Âûÿâèòü ýòó ñòîðîíó ïîâåäåíèÿ ñîòðóäíèêîâ ðàçíîé ìåí-
òàëüíîñòè è çàòåì èñïîëüçîâàòü åå â öåëÿõ ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ
ïåðñîíàëîì — àêòóàëüíàÿ çàäà÷à ñòðàòåãà-ìåíåäæåðà ôèðìû, ïðåä-
ïîëàãàþùåãî ðàáîòàòü â óñëîâèÿõ äðóãîãî ãîñóäàðñòâà ñ ëþäüìè,
îáëàäàþùèìè ðàçëè÷íûì âîñïðèÿòèåì òðóäîâûõ îòíîøåíèé.
Äëÿ óãëóáëåíèÿ ìîòèâàöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì íåîá-
õîäèìî ñåðüåçíî îòíåñòèñü òàêæå ê ïðîáëåìå ó÷åòà öåííîñòíûõ è
ìîòèâàöèîííûõ óñòàíîâîê ñîòðóäíèêîâ ôèðì äëÿ ñîçäàíèÿ äåé-
ñòâåííîé ñèñòåìû ñòèìóëèðîâàíèÿ èõ äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ
äîñòèæåíèåì öåëåé íàèáîëåå ýêîíîìè÷íûì ïóòåì.
 öåëîì ìîæíî çàêëþ÷èòü: ìîòèâàöèîííîå óïðàâëåíèå ïåðñîíà-
ëîì äîëæíî îñíîâûâàòüñÿ êàê íà ñèñòåìå öåëåâîãî óïðàâëåíèÿ îðãà-

25
íèçàöèåé, êîòîðàÿ ìîæåò îáåñïå÷èòü öåëåñîîáðàçíóþ äåÿòåëüíîñòü
ðàáîòíèêîâ íåçàâèñèìî îò ðàçëè÷èé â èõ ìåíòàëüíîñòè, çàëîæåííîé â
ýòèêå òðóäà, òàê è íà ó÷åòå áèîñîöèàëüíîé ïðèðîäû ëþäåé, ïðåäðàñ-
ïîëîæåííûõ ê îïðåäåëåííîìó ïîâåäåíèþ â ñîöèóìå. Ýòî òåì áîëåå
âàæíî, ÷òî êîìôîðòíîå áåñêîíôëèêòíîå âçàèìîäåéñòâèå ñîòðóäíèêîâ
ôèðìû âî ìíîãîì îáóñëîâëèâàåòñÿ èìåííî âòîðûì ôàêòîðîì — áèî-
ñîöèàëüíîé ñóùíîñòüþ ëþäåé, ðàáîòàþùèõ â îäíîì êîëëåêòèâå (íå
ãîâîðÿ óæå î íåãàòèâíîì âëèÿíèè êîíôëèêòîâ íà ïñèõîëîãè÷åñêèé
êëèìàò â êîëëåêòèâå è ýôôåêòèâíîñòü óïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèåé).

1.3. Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû


ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïîòåíöèàëà
ïåðñîíàëà íà áåñêîíôëèêòíîé îñíîâå

×åëîâåê — ñóùåñòâî ïðèðîäíîå è â òî æå âðåìÿ ñîöèàëüíîå. Ýòî


îçíà÷àåò, ÷òî îí îáëàäàåò êà÷åñòâàìè, äàííûìè îò ðîæäåíèÿ è ïðè-
îáðåòåííûìè â ïðîöåññå æèçíè ïîä âëèÿíèåì ñîöèàëüíûõ óñëîâèé,
êîòîðûå ñîçäàþòñÿ îêðóæàþùèìè ëþäüìè è èíôîðìàöèåé, ñîäåð-
æàùåéñÿ â êíèãàõ, ãàçåòàõ, òåëåâèçèîííûõ ïåðåäà÷àõ è äðóãèõ èñ-
òî÷íèêàõ è îòðàæàþùåé îïûò ìèðà è íàöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ.
Ïîä âëèÿíèåì èçìåíåíèé, ïðîèñõîäÿùèõ â îêðóæåíèè ÷åëîâåêà,
ìîæåò ñóùåñòâåííî èçìåíÿòüñÿ ñîöèàëüíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ åãî ñóù-
íîñòè.  ëþáîì ñëó÷àå êà÷åñòâà ÷åëîâåêà äîëæíû áûòü èçâåñòíû
åìó è îêðóæåíèþ, ÷òîáû ìîæíî áûëî íàëàäèòü ýôôåêòèâíîå âçàè-
ìîäåéñòâèå ëþäåé ðàäè óñïåøíîãî äîñòèæåíèÿ íå òîëüêî öåëåé òîé
îðãàíèçàöèè, ãäå îíè ðàáîòàþò, íî è ñàìîðåàëèçàöèè.
Êàæäûé ÷åëîâåê — ýòî ïñèõîëîãè÷åñêè ñëîæíàÿ ñóùíîñòü, ïî-
çíàòü êîòîðóþ äî êîíöà âðÿä ëè êîãäà-ëèáî óäàñòñÿ, íåñìîòðÿ íà
íåïðåðûâíîå ðàçâèòèå ïñèõîëîãèè, ìèññèÿ êîòîðîé — ïîçíàíèå ÷å-
ëîâåêà (åñòåñòâåííî, íå îòíîñèòåëüíî àíàòîìèè). È òåì íå ìåíåå
óæå ñåé÷àñ ìîæíî ãîâîðèòü îá îïðåäåëåííûõ äîñòèæåíèÿõ ïñèõî-
ëîãîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñîçäàíèÿ ìåõàíèçìà óïðàâëåí÷åñêèõ âîç-
äåéñòâèé è ôîðìèðîâàíèÿ äååñïîñîáíûõ êîëëåêòèâîâ íà îñíîâå
ïîäáîðà è ðàññòàíîâêè êàäðîâ íå òîëüêî ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó
ïðèçíàêó (õîòÿ îí è îñòàåòñÿ îïðåäåëÿþùèì)*.
* Õàðàêòåðíî, ÷òî äëÿ ÿïîíñêèõ ìåíåäæåðîâ ïðîôåññèîíàëüíûé êðèòåðèé íå âñåãäà ÿâ-
ëÿåòñÿ îïðåäåëÿþùèì. ×àñòî îíè áåðóò íà ðàáîòó ñêîðåå “õîðîøåãî” ÷åëîâåêà, ïóñòü
íåäîñòàòî÷íî êâàëèôèöèðîâàííîãî, íåæåëè âûñîêîêëàññíîãî ïîäëåöà èëè ÿðêî âûðà-
æåííîãî ýãîèñòà. Îíè ñ÷èòàþò, ÷òî ëåã÷å îáó÷èòü, ÷åì èñïðàâèòü ÷åëîâåêà.

26
 ñâÿçè ñ èçëîæåííûì ïðîáëåìà ñîçäàíèÿ ñëàæåííî è ýôôåêòèâ-
íî ðàáîòàþùåãî ñîöèàëüíîãî îðãàíèçìà, êàêèì äîëæåí áûòü òðó-
äîâîé êîëëåêòèâ ëþáîé ôèðìû, åñëè îíà õî÷åò äîáèòüñÿ óñïåõà,
ðàññìàòðèâàåòñÿ ñ äâóõ ïîçèöèé. Ïåðâàÿ èç íèõ îáóñëîâëåíà æåñò-
êîé îðèåíòàöèåé ïåðñîíàëà íà óñïåøíîå äîñòèæåíèå ñòðàòåãè÷åñ-
êèõ öåëåé ôèðìû (íà îñíîâå æåñòêèõ îöåíî÷íûõ òåõíîëîãèé). Ðàñ-
êðîåì âòîðóþ ïîçèöèþ îòíîñèòåëüíî êîìôîðòíîñòè âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ëþäåé, “ïîäõîäÿùèõ” äðóã äðóãó ïî ëè÷íûì êà÷åñòâàì.
Ñðàçó æå îãîâîðèìñÿ, ÷òî êîìôîðòíîñòü òàêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
îáóñëîâëåíà ïðåæäå âñåãî áèîñîöèàëüíîé ñîâìåñòèìîñòüþ íàòóð
êîíòàêòèðóþùèõ ðàáîòíèêîâ. Ðàññìîòðèì òàêóþ ñîâìåñòèìîñòü â
òðåõ àñïåêòàõ (ðèñ. 1.6).

Áèîñîöèàëüíàÿ ñîâìåñòèìîñòü ðàáîòíèêîâ

Äóõîâíî- Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ
íðàâñòâåííàÿ Ñîâìåñòèìîñòü
ñîâìåñòèìîñòü
ñîâìåñòèìîñòü ñîöèîòèïîâ
õàðàêòåðîâ

Ðèñ. 1.6. Ìîäåëü ñîâìåñòèìîñòè ðàáîòíèêîâ â ôèðìå

Ðàçóìååòñÿ, òàêîé âûáîð àñïåêòîâ ñîâìåñòèìîñòè íå èñ÷åðïûâàåò


èõ ìíîãîîáðàçèÿ, îäíàêî ïðåçåíòàòèâíîñòü ïðèâåäåííîé òðåõàñïåê-
òíîé ìîäåëè íå âûçûâàåò ñîìíåíèé ïî ïðè÷èíå âàæíîñòè êàæäîãî èç
àñïåêòîâ â ðåàëüíîé ñèñòåìå âçàèìîäåéñòâèÿ ëþäåé â ñîöèàëüíîì
îðãàíèçìå ïðåäïðèÿòèÿ, ôèðìû, ñåìüè èëè äðóãîé îðãàíèçàöèè.
Äóõîâíî-íðàâñòâåííûé àñïåêò ñîâìåñòèìîñòè ðàáîòíèêîâ ñâÿçàí
ñ èõ âçàèìíûì óâàæåíèåì. ×åì îíî áîëüøå, òåì ìåíüøå âåðîÿòíîñòü
âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòîâ è áîëüøå âîçìîæíîñòåé äëÿ ñîçäàíèÿ
çäîðîâîãî ìèêðîêëèìàòà. Ïîýòîìó, ïî íàøåìó ìíåíèþ, íàðÿäó ñ
óïîðÿäî÷åíèåì ðàñïðåäåëåíèÿ ôóíêöèé è îòâåòñòâåííîñòè ìåæäó
ðàáîòíèêàìè âíóòðè îäíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ è ìåæäó ïîäðàçäåëåíè-
ÿìè äëÿ óñòðàíåíèÿ ïðè÷èí êîíôëèêòîâ ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå èìå-
åò óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ñîòðóäíèêîâ äðóã ê äðóãó. Îíî èìååò
áèîñîöèàëüíóþ ïðèðîäó è çàâèñèò îò íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ðà-
áîòíèêîâ. Îñíîâíûì ïðèçíàêîì íðàâñòâåííîñòè ñ÷èòàåòñÿ èìåííî
ñòåïåíü óâàæåíèÿ ÷åëîâåêîì äðóãèõ ëþäåé.

27
Îòíîñèòåëüíî áèîñîöèàëüíîé ñóùíîñòè íðàâñòâåííîñòè ìîãóò
âîçíèêíóòü òàêèå âîïðîñû: íàñêîëüêî îíà âðîæäåííàÿ, à íàñêîëü-
êî ìîæåò áûòü ïðèîáðåòåííîé â ïðîöåññå ñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòè, åå
ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ â ñîöèàëüíîì îêðóæåíèè. Íàñ èíòåðåñó-
åò óïðàâëåí÷åñêàÿ ñòîðîíà ýòîãî âîïðîñà ñ ïîçèöèé ëèêâèäàöèè
ïî÷âû äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòîâ ìåæäó ëþäüìè ðàçëè÷íûõ
âçãëÿäîâ è íàêëîííîñòåé, ïîýòîìó êðàéíå âàæíî âûÿâèòü óðîâåíü
íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ðàáîòíèêîâ â öåëÿõ òàêîãî èõ ïîäáîðà, êî-
òîðûé óìåíüøàë áû âîçìîæíîñòè âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòîâ èç-çà
ÿâíîãî íåñîîòâåòñòâèÿ ýòèõ óðîâíåé.
Ñóùåñòâóåò òðè ìåðèëà íðàâñòâåííîñòè ÷åëîâåêà: åãî íàìåðå-
íèÿ, ñóæäåíèÿ è ïîñòóïêè. Î÷åâèäíî, íàèáîëåå íàäåæíûì èñòî÷íè-
êîì èíôîðìàöèè ÿâëÿþòñÿ ïîñòóïêè, êîòîðûå ìîãóò õàðàêòåðèçî-
âàòü ÷åëîâåêà ñ ðàçíûõ ñòîðîí [19; 72].
Íàïðèìåð, î÷åíü öåííûìè äëÿ êîëëåêòèâà ÿâëÿþòñÿ òàêèå ÷åð-
òû åãî ÷ëåíîâ:
• äîáðîòà, ïðîÿâëÿþùàÿñÿ â ñòðåìëåíèè è ñïîñîáíîñòè ÷åëîâåêà
ïîéòè íàâñòðå÷ó äðóãîìó è ïîìî÷ü åìó â òðóäíûé äëÿ íåãî ìî-
ìåíò;
• íàäåæíîñòü, ïðîÿâëÿþùàÿñÿ â âûïîëíåíèè ÷åëîâåêîì âçÿòûõ
íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâ, â òîì ÷èñëå îáåùàíèé;
• òàêòè÷íîñòü è âåæëèâîñòü â îòíîøåíèÿõ, íåñïîñîáíîñòü îñêîð-
áèòü äîñòîèíñòâî äðóãîãî;
• ñîçíàòåëüíîñòü, âûðàæàþùàÿñÿ â ñïîñîáíîñòè ÷åëîâåêà ïîæåð-
òâîâàòü ëè÷íûìè èíòåðåñàìè âî èìÿ îáùåñòâåííûõ èëè èíòåðå-
ñîâ êîëëåêòèâà, â êîòîðîì îí òðóäèòñÿ.
Äåéñòâèòåëüíî, ïðåäñòàâèì ñåáå êîëëåêòèâ (ãðóïïó) ñîòðóäíèêîâ,
ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè ðåøàþùèõ çàäà÷ó ïî äîñòèæåíèþ ñòðàòåãè-
÷åñêèõ öåëåé ôèðìû. Íî ýòîò êîëëåêòèâ ñîñòîèò èç ëþäåé èñêëþ÷è-
òåëüíî ýãîèñòè÷íûõ, íå æåëàþùèõ èäòè íàâñòðå÷ó äðóã äðóãó, íå
óìåþùèõ òàêòè÷íî âåñòè ñåáÿ ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì èëè íå ñïî-
ñîáíûõ â êàêîé-òî ìîìåíò ïîñòóïèòüñÿ ñâîèìè èíòåðåñàìè âî èìÿ
îáùèõ öåëåé.
 ýòîé ñèòóàöèè âðÿä ëè ðåøàþùèì áóäåò óñèëåíèå öåëåñîîá-
ðàçíîé äåÿòåëüíîñòè ñîòðóäíèêîâ è áåñêîíôëèêòíîñòè â êîëëåê-
òèâå çà ñ÷åò ñèñòåìû æåñòêîé îðèåíòàöèè íà êîíå÷íûé ðåçóëüòàò
(ïðåäïîëàãàþùåé îáúåäèíåíèå ÷ëåíîâ êîëëåêòèâà åäèíñòâîì öå-
ëåé) è ñîîòâåòñòâóþùåãî ÷åòêîãî ðåãëàìåíòíîãî ðàçäåëåíèÿ îáÿçàí-
íîñòåé è îòâåòñòâåííîñòè, èáî âñå ðàâíî âñåãäà íàéäåòñÿ ïîâîä
äëÿ âîçìóùåíèÿ ñïîêîéñòâèÿ è íàðóøåíèÿ áëàãîïðèÿòíîãî ìèêðî-

28
êëèìàòà â êîëëåêòèâå ïðè âçàèìíûõ “òðåíèÿõ” ðàáîòíèêîâ. Èç-
áåæàòü ýòîãî ïðè ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè íåâîçìîæíî, è ïî÷òè
ëþáîé êîíôëèêò ìåøàåò ñëàæåííîé ñèíõðîííîé ðàáîòå êîëëåê-
òèâà ïî äîñòèæåíèþ âûñîêèõ êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ, âíà÷àëå íå-
çàìåòíî, à çàòåì âñå ñóùåñòâåííåå ñíèæàÿ ýôôåêòèâíîñòü óïðàâ-
ëåíèÿ ïåðñîíàëîì.
×òîáû äîáèòüñÿ ñîâìåñòèìîñòè ðàáîòíèêîâ ôèðìû â äóõîâíî-
íðàâñòâåííîì àñïåêòå, ñëåäóåò ôîðìèðîâàòü òàêîé êîëëåêòèâ, â
êîòîðîì èëè âñå ÷ëåíû èìåþò âûñîêèé óðîâåíü íðàâñòâåííîãî ðàç-
âèòèÿ (ýòî èäåàëüíûé ïðàêòè÷åñêè íåäîñòèæèìûé âàðèàíò), èëè
îïòèìàëüíî ñî÷åòàþòñÿ ýãîèñòû è ñîçíàòåëüíûå, äîáðûå ëþäè, íå-
òàêòè÷íûå è òåðïèìûå ê íèì äîáðîäåòåëüíûå è ò. ä. Íî â ëþáîì
ñëó÷àå íóæíî çíàòü óðîâåíü íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ êàæäîãî ÷ëå-
íà êîëëåêòèâà, ñïîñîáû îïðåäåëåíèÿ êîòîðîãî ðàññìîòðèì â ðàçä. 4.
Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ñîâìåñòèìîñòü õàðàêòåðîâ áàçèðóåòñÿ íà âçàè-
ìîäåéñòâèè òðåõ îñíîâíûõ òèïîâ [53]: ëèäåðîâ, òâîð÷åñêè ñîòðóäíè-
÷àþùèõ è âåäîìûõ. Íà ïðàêòèêå òðóäíî êëàññèôèöèðîâàòü ìíîãî-
îáðàçèå òèïîâ õàðàêòåðîâ è äåòàëèçèðîâàòü èõ ïî ïîäòèïàì, âèäàì,
ïîäâèäàì è ò. ä., ïîýòîìó èçó÷åíèå èìåííî ýòèõ òèïîâ õàðàêòåðîâ
âàæíî îòíîñèòåëüíî êà÷åñòâà èõ âçàèìîäåéñòâèÿ â ðàìêàõ áåñêîí-
ôëèêòíîãî óïðàâëåíèÿ êîëëåêòèâîì.
Äåéñòâèòåëüíî, ïðåäñòàâèì ñåáå, ÷òî òåñíî âçàèìîäåéñòâóþò äâà
ÿâíî âûðàæåííûõ ëèäåðà (ïóñòü äàæå îíè îáúåäèíåíû îäíèìè öåëå-
âûìè óñòàíîâêàìè è ïðè ýòîì êàæäûé èç íèõ âûïîëíÿåò ÷åòêî îáî-
çíà÷åííûé êðóã îáÿçàííîñòåé). Îäíàêî îáÿçàííîñòè âðåìÿ îò âðåìå-
íè ïåðåñåêàþòñÿ, íàïðèìåð, êîãäà ðå÷ü èäåò î âûðàáîòêå ñîâìåñòíûõ
ðåøåíèé èëè âûáîðå ñðåäñòâ äîñòèæåíèÿ öåëåé, ñòîÿùèõ ïåðåä ãðóï-
ïîé. Ýòîãî âïîëíå äîñòàòî÷íî äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòíûõ ñè-
òóàöèé, ó÷èòûâàÿ ñâîåîáðàçèå ïîâåäåí÷åñêîé ðåàêöèè ëèäåðîâ.
Êàê èçâåñòíî, ïîâåäåíèå ëèäåðîâ íåðåäêî õàðàêòåðèçóåòñÿ áåçàïåë-
ëÿöèîííîñòüþ è êàòåãîðè÷íîñòüþ ñóæäåíèé, æåñòêèì îòñòàèâàíèåì
ñâîåé ïðàâîòû, èãíîðèðîâàíèåì ìíåíèé îêðóæàþùèõ è ò. ï. Åñëè ê
òîìó æå â ãðóïïå èç ïÿòè èëè ñåìè ñîòðóäíèêîâ òàêèõ ëèäåðîâ áóäåò
òðè èëè ÷åòûðå, òî ïîèñê è âûáîð îïòèìàëüíûõ ðåøåíèé ìîæåò èëè
çàòÿíóòüñÿ, èëè âûçâàòü íåäîâîëüñòâî äðóãèõ ëèäåðîâ, åñëè ôîðìàëü-
íûé ëèäåð (ðóêîâîäèòåëü) çàéìåò ïðè ýòîì æåñòêóþ ïîçèöèþ.
Ðàññìîòðèì ãèïîòåòè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå ïîëíîãî ëèäåðà
è òâîð÷åñêè ñîòðóäíè÷àþùåãî ðàáîòíèêà. Ïîñëåäíèé îáëàäàåò ýì-
ïàòèåé, ñïîñîáåí ñîïåðåæèâàòü è âñòàòü íà òó èëè èíóþ ïîçèöèþ,

29
ïîñìîòðåòü íà ñèòóàöèþ ãëàçàìè äðóãîãî ÷åëîâåêà è ò. ä. Ïðè âçàè-
ìîäåéñòâèè òàêèõ ëþäåé â îäíîì êîëëåêòèâå èìåþòñÿ ïðåäïîñûëêè
áåñêîíôëèêòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, îäíàêî ñóùåñòâóåò è ñêðûòûé ïî-
òåíöèàë êîíôëèêòà. Ýòî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî òâîð÷åñêè ñîòðóäíè-
÷àþùèé ÷åëîâåê ñòðåìèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ðåøàòü ïîñòàâëåííûå
(ëèäåðàìè) çàäà÷è è íå òåðïèò àâòîðèòàðíîãî âìåøàòåëüñòâà â ýòîò
ïðîöåññ. Åñëè ó ëèäåðà õâàòèò òàêòà íå âìåøèâàòüñÿ â ïîâåäåí÷åñ-
êóþ äåÿòåëüíîñòü òâîð÷åñêè ñîòðóäíè÷àþùåãî êîëëåãè, êîíôëèêòîâ
ìîæíî èçáåæàòü.  ïðîòèâíîì ñëó÷àå âîçìîæíî âíóòðåííåå ñîïðî-
òèâëåíèå ëèäåðó ñî ñòîðîíû òâîð÷åñêè ñîòðóäíè÷àþùåãî, êîòîðîå
íå òîëüêî ìåøàåò íàëàæåííîé ðàáîòå êîëëåêòèâà, íî è ìîæåò ïðèâå-
ñòè â êîíå÷íîì èòîãå ê îòêðûòîìó êîíôëèêòó.
Åñëè ïðîàíàëèçèðîâàòü ãèïîòåòè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå ñîòðóäíè-
êîâ, ÿâëÿþùèõñÿ òâîð÷åñêè ñîòðóäíè÷àþùèìè ëè÷íîñòÿìè, ñòàíåò
î÷åâèäíûì, ÷òî â òàêîì êîëëåêòèâå áóäåò ïðåîáëàäàòü àòìîñôåðà
äðóæåëþáèÿ è âçàèìîïîíèìàíèÿ. Îäíàêî ïðè óñòàíîâëåíèè ïðèîðè-
òåòíîñòè òåõ èëè èíûõ ñèòóàöèé ìîãóò âîçíèêàòü ðàçíîãëàñèÿ è íå-
îïðåäåëåííîñòü.
Èäåàëüíîé ñèòóàöèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ äâóõ ñîòðóäíèêîâ, î÷åâèä-
íî, áóäåò òîãäà, êîãäà îäèí èç âçàèìîäåéñòâóþùèõ — ëèäåð, à äðó-
ãîé — âåäîìûé, èáî êàæäîìó èç íèõ òðåáóåòñÿ ðåàëèçîâàòü ñåáÿ ÷å-
ðåç äðóãîãî.
Ïðàêòè÷åñêè áåñêîíôëèêòíîé ñèòóàöèåé (ñî ñòîðîíû) âûãëÿ-
äèò âçàèìîäåéñòâèå òâîð÷åñêè ñîòðóäíè÷àþùåãî è âåäîìîãî, îäíà-
êî ðåøåíèå çàäà÷ ìîæåò òîðìîçèòüñÿ âñëåäñòâèå òîãî, ÷òî ïåðâûé
áóäåò îòâëåêàòüñÿ îò òâîð÷åñêèõ èñêàíèé äëÿ “îïåêè” íàä âåäîìûì
(íàïðèìåð, íåðåäêî îí ïîäñêàçûâàåò ïîñëåäíåìó êîíêðåòíûå øàãè
ïî îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè).
Ïîýòîìó áåñêîíôëèêòíûì è îäíîâðåìåííî ýôôåêòèâíî ôóíê-
öèîíèðóþùèì ÿâëÿåòñÿ êîëëåêòèâ, ãäå îïòèìàëüíî ñî÷åòàþòñÿ
ëèäåð, òâîð÷åñêè ñîòðóäíè÷àþùèå è âåäîìûå (ñ ó÷åòîì íàëè÷èÿ â
êîëëåêòèâå íåôîðìàëüíûõ ëèäåðîâ).  ëþáîì ñëó÷àå óïðàâëåíèå
ïðîöåññîì ïîäáîðà ðàáîòíèêîâ äëÿ áåñêîíôëèêòíîãî è ýôôåê-
òèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ êîëëåêòèâà ïðåäóñìàòðèâàåò îïðå-
äåëåíèå êà÷åñòâ, ïî êîòîðûì ìîæíî óñòàíîâèòü ïðèíàäëåæíîñòü
ñîòðóäíèêà ê îäíîé èç óêàçàííûõ ãðóïï (õîòÿ â îäíîì ÷åëîâåêå
ìîãóò ñî÷åòàòüñÿ ðàçëè÷íûå êà÷åñòâà, ïðîÿâëÿþùèåñÿ â îïðåäå-
ëåííûõ óñëîâèÿõ).
Ðàçóìååòñÿ, ìîæíî ãîâîðèòü î ïðèíàäëåæíîñòè ÷åëîâåêà ê òîìó
èëè èíîìó òèïó õàðàêòåðà ëèøü îòíîñèòåëüíî (ïî ïðåîáëàäàíèþ â

30
ïðîÿâëåíèè îïðåäåëåííîãî ïðèçíàêà). Íî è â ýòîì ñëó÷àå ïîëüçà îò
ïîëó÷åííûõ çíàíèé íåñîìíåííà, èáî ýòè çíàíèÿ ïîçâîëÿþò îòêà-
çàòüñÿ îò íåýôôåêòèâíîãî ìåòîäà ïðîá è îøèáîê è òåçèñà “àâîñü
ïîâåçåò è âñå ñàìî ñîáîé îáðàçóåòñÿ” ïðè êîìïëåêòîâàíèè êîìàí-
äû, îò íåîáõîäèìîñòè â äàëüíåéøåì èñïîëüçîâàòü “õèðóðãè÷åñêîå”
âìåøàòåëüñòâî ïðè óñòðàíåíèè êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé è ò. ä.
Ïî íàøåìó ìíåíèþ (íî ïðè ýòîì îãîâîðèìñÿ, ÷òî ìû íå ïðî-
ôåññèîíàëüíûå ïñèõîëîãè), îñíîâíûì ïðèçíàêîì, ïî êîòîðîìó ëþ-
äåé ìîæíî îòíåñòè ê òîìó èëè èíîìó èç ïåðå÷èñëåííûõ òèïîâ õàðàê-
òåðà, ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ëèäåðñêèõ êà÷åñòâ (íåäàðîì òåîðèÿ ëèäåð-
ñòâà ñòîëü ðàçâèòà â íàóêå ìåíåäæìåíòà).
Ïîýòîìó îñîáîå âíèìàíèå ñëåäóåò óäåëÿòü âûÿâëåíèþ â êàæäîì
ñîòðóäíèêå (è ïðåòåíäåíòå íà îïðåäåëåííóþ äîëæíîñòü) ëèäåðñêèõ
êà÷åñòâ, â òîì ÷èñëå îòûñêàíèþ ñîîòâåòñòâóþùåãî îöåíî÷íîãî
èíñòðóìåíòàðèÿ, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ìîæíî áûëî áû îäíîçíà÷íî
âûðàçèòü óðîâåíü ïðèñóùèõ ÷åëîâåêó ëèäåðñêèõ êà÷åñòâ â âèäå êà-
êîãî-òî ïîêàçàòåëÿ. Î÷åâèäíî, î÷åíü íèçêèé óðîâåíü òàêèõ êà÷åñòâ
õàðàêòåðèçóåò âåäîìîãî, ñðåäíèé óðîâåíü âî ìíîãîì ïðèñóù òâîð-
÷åñêè ñîòðóäíè÷àþùèì, à âûñîêèé — ëèäåðàì. Èíñòðóìåíòàðèé
òàêèõ îöåíîê ðàññìîòðèì â ðàçä. 4.
Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà ïðèðîäîé îáóñëîâëåíî îïðåäåëåííîå âîñ-
ïðèÿòèå ìèðà è äðóãèõ ëþäåé, â ñâÿçè ñ ÷åì â îêðóæåíèè îäíèõ ëþ-
äåé (ïðè îáùåíèè èëè âçàèìîäåéñòâèè) ÷åëîâåê ÷óâñòâóåò ñåáÿ âñå-
ãäà êîìôîðòíî, ðàñêðåïîùåííî è ñâîáîäíî, à â îáùåñòâå äðóãèõ —
íåóþòíî, íàñòîðîæåííî, òðåâîæíî è ò. ä.
Òàêîå íåîäíîçíà÷íîå âîñïðèÿòèå ëþäüìè äðóã äðóãà îïðåäåëÿåò-
ñÿ ðàçëè÷íûìè ñîöèîòèïàìè èõ ïîâåäåíèÿ, êîòîðûõ ïñèõîëîãè÷åñ-
êîé íàóêîé, ïðåæäå âñåãî óñèëèÿìè èçâåñòíîãî øâåéöàðñêîãî ïñèõî-
ëîãà è ôèëîñîôà Ê. Þíãà, âûÿâëåíî 16. Ñîãëàñíî òèïîëîãèè ýòîãî
ó÷åíîãî, ÷åëîâåê ìîæåò èìåòü òàêèå áàçîâûå òèïû (èç êîòîðûõ ïî-
ëó÷àþòñÿ èõ êîìáèíàöèè) (â ñêîáêàõ óêàçàíà òåðìèíîëîãèÿ ñîâðå-
ìåííîé ñîöèîíèêè) [4; 83]: ýêñòðàâåðòíûé (Å) èëè èíòðîâåðòíûé (I),
ñåíñîðíûé (S ) èëè èíòóèòèâíûé (N ), äóìàþùèé (ëîãè÷íûé) (Ò )
èëè ÷óâñòâóþùèé (ýòè÷íûé) (F ), ðàññóäî÷íûé (ðàöèîíàëüíûé) (J )
è èìïóëüñèâíûé (èððàöèîíàëüíûé) (Ð ).
Òàêîå ðàçäåëåíèå íà êîíêðåòíûå òèïû íîñèò óñëîâíûé õàðàêòåð
è ñâèäåòåëüñòâóåò ëèøü î òîì, ÷òî ÷åëîâåêó ïðèñóù â áîëüøåé ñòå-
ïåíè òîò èëè èíîé òèï, ÷åì äðóãîé.
Ïîÿñíèì ïîíÿòèéíóþ ñóùíîñòü ñîöèîòèïîâ, à èìåííî ïðèâå-
äåì êðàòêîå ôðàãìåíòàðíîå îïèñàíèå ñîöèîíèêè êàê íàóêè, ðàç-

31
âèâàþùåé òèïîëîãèþ Ê. Þíãà íà ïñèõîèíôîðìàöèîííîé îñíîâå.
 ñîöèîíèêå òèïû ëþäåé ïîäðàçäåëÿþòñÿ ñ ïîçèöèé íàëè÷èÿ â
÷åëîâåêå äâóõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì, îäíà èç êîòîðûõ ñïåöèàëè-
çèðóåòñÿ íà âîñïðèÿòèè èíôîðìàöèè, âòîðàÿ — íà åå ïðîäóöèðîâà-
íèè. Îò òîãî, êàê âîñïðèíèìàåòñÿ èíôîðìàöèÿ è êàê îíà ïðîäóöè-
ðóåòñÿ ÷åëîâåêîì (íàïðèìåð, ÷åðåç áëîêè òâîð÷åñêîé èëè ðóòèííîé
äåÿòåëüíîñòè), åãî ìîæíî îòíåñòè ê òîìó èëè èíîìó òèïó. Îáà ïî-
òîêà èíôîðìàöèè ïðîÿâëÿþòñÿ â ïîâåäåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ïî-
ñòóïêàõ), íàìåðåíèÿõ è ñóæäåíèÿõ ëþäåé, ïîýòîìó îòíåñåíèå ÷åëî-
âåêà ê òîìó èëè èíîìó ñîöèîòèïó âîçìîæíî íà îñíîâàíèè åãî
ïîâåäåíèÿ èëè ñóæäåíèé, à òàêæå àíàëèçà ñîáñòâåííîãî “ß” (è îò-
âåòîâ íà ñîîòâåòñòâóþùèå âîïðîñû òåñòîâ) [16; 29].
Íàïðèìåð, ýêñòðàâåðò îòëè÷àåòñÿ îò èíòðîâåðòà òåì, ÷òî ïåðâûé
âîñïðèíèìàåò èíôîðìàöèþ èçâíå, ïðîäóöèðóåò åå è ñíîâà “âûäàåò”
âî âíåøíþþ ñðåäó, à âòîðîé ïîëó÷àåò èìïóëüñ èçíóòðè, ïåðåðàáà-
òûâàåò åãî ÷åðåç âíåøíþþ ñðåäó è âíîâü ïîãëîùàåò âíóòðü.
Äëÿ îáúÿñíåíèÿ äðóãèõ áàçîâûõ ñîöèîòèïîâ ìîæíî èñïîëüçîâàòü
ìåõàíèçì ïðèåìà èíôîðìàöèè ïî ðàçëè÷íûì êàíàëàì, êîòîðûå ñâÿçà-
íû ñ îïðåäåëåííûìè ÷àñòÿìè îðãàíèçìà è îðãàíàìè ÷óâñòâ ÷åëîâåêà
[16]. Îðãàíû ÷óâñòâ ñïåöèàëèçèðîâàíû ïî äèñòàíöèè ïðèåìà-ïåðåäà-
÷è, ò. å. îíè íàèáîëåå ýôôåêòèâíî ïåðåðàáàòûâàþò èíôîðìàöèþ,
èñòî÷íèê êîòîðîé íàõîäèòñÿ íà îïðåäåëåííîì ðàññòîÿíèè îò íèõ.
Íà ñàìîé áëèçêîé äèñòàíöèè, ÷òî íàçûâàåòñÿ “ëèöîì ê ëèöó”,
è ïðè äëèòåëüíûõ òåñíûõ êîíòàêòàõ ìåæäó ëþäüìè èíôîðìàöèÿ
òðàíñëèðóåòñÿ ÷åðåç îùóùåíèÿ — ñåíñîðèêó. Ñåíñîðíàÿ èíôîðìàöèÿ
íàãëÿäíà è ôèçè÷åñêè îùóòèìà; îíà çàøèôðîâàíà â îñíîâíîì â òàê-
òèëüíûõ ôîðìàõ (îñÿçàíèè, âêóñå, çàïàõå, òåïëîîùóùåíèÿõ è ò. ä.) è
âêëþ÷àåò â ñåáÿ âñå íàãëÿäíîå, êîíêðåòíîå, ôèçè÷åñêè îôîðìëåííîå.
Ïðè óâåëè÷åíèè äèñòàíöèè êîíòàêòà ñåíñîðíûé êàíàë òåðÿåò
ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü. Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî èíôîðìàöèè
íà÷èíàåò òðàíñëèðîâàòüñÿ ÷åðåç ýìîöèîíàëüíî-ýòè÷åñêèé êàíàë.
Êîëåáàíèÿ ýìîöèîíàëüíîãî ôîíà î÷åíü èíôîðìàòèâíû. Ëþäè ñ ðàç-
âèòûì ýòè÷åñêèì ÷óòüåì óìåþò óëàâëèâàòü è óñïåøíî èñïîëüçî-
âàòü ýòîò âèä èíôîðìàöèè, îíè ÷óâñòâóþò äðóãèõ ëþäåé. Äëÿ ýòîãî
èì íåîáÿçàòåëüíî çíàòü ñîäåðæàíèå ñëîâ, îíè “ñ÷èòûâàþò” èíôîð-
ìàöèþ ïî æåñòàì, áëåñêó ãëàç, èíòîíàöèè. Ýòè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ
èãðàåò îñîáóþ ðîëü â ðàçëè÷íûõ æàíðàõ èñêóññòâà.
Ïðè åùå áîëåå ôîðìàëüíûõ âèäàõ êîììóíèêàöèè — äåëîâîé,
íàó÷íîé, ïðîèçâîäñòâåííîé — ïñèõîëîãè÷åñêàÿ äèñòàíöèÿ ìåæäó

32
ëþäüìè óâåëè÷èâàåòñÿ åùå áîëüøå. Îñíîâíûì êàíàëîì òðàíñëÿ-
öèè ñîîáùåíèé ñòàíîâèòñÿ ðå÷ü. Ðå÷åâîå îáùåíèå — íàèáîëåå
÷åòêî ðàñ÷ëåíåííûé âèä èíôîðìàöèè. Òðàíñëèðóåìàÿ ÷åðåç ýòîò êà-
íàë èíôîðìàöèÿ â ñîöèîíèêå íàçûâàåòñÿ ëîãè÷åñêîé.  ÷èñòîì
âèäå îíà ëèøåíà ñåíñîðíûõ è ýìîöèîíàëüíûõ ñîñòàâëÿþùèõ. Íà
ëîãè÷åñêîé äèñòàíöèè ÷åëîâåê îïåðèðóåò òîëüêî ôîðìàëèçîâàí-
íûìè ïîíÿòèÿìè è ñèìâîëàìè, ïîýòîìó ýòîò âèä èíôîðìàöèè
(ëîãè÷åñêèé) íàèáîëåå îáúåêòèâíûé.
Íà î÷åíü äàëåêîé äèñòàíöèè — êàê â ôèçè÷åñêîì ñìûñëå (íà áîëü-
øîì ðàññòîÿíèè ìåæäó ëþäüìè â ïðîñòðàíñòâå), òàê è â ïñèõîëîãè-
÷åñêîì (ïðè îòñóòñòâèè ÿçûêîâîãî îáùåíèÿ) — ëîãè÷åñêèé êàíàë
íå ñïîñîáåí òðàíñëèðîâàòü èíôîðìàöèþ. Òåì íå ìåíåå êîììóíèêà-
öèÿ âîçìîæíà è ìîæåò áûòü ýôôåêòèâíîé. Ðå÷ü èäåò îá èñïîëüçî-
âàíèè èíòóèòèâíîãî êàíàëà.
×òî òàêîå èíòóèöèÿ? Â îáùåì ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ýòî äîãàäëè-
âîñòü, óìåíèå äîãàäûâàòüñÿ î ÷åì-ëèáî áåç ëîãè÷åñêèõ ðàññóæäåíèé,
ò. å. ïîñìîòðåòü è ñðàçó ïîíÿòü ñóòü. Èíòóèöèÿ — íàèáîëåå èíôîð-
ìàòèâíî ïëîòíûé êàíàë, èáî èíòóèòèâíîå ïðîçðåíèå çàêëþ÷àåò â
ñåáå â ñïðåññîâàííîì âèäå îãðîìíûé îáúåì ëîãè÷åñêîé, ýòè÷åñêîé
èëè ñåíñîðíîé èíôîðìàöèè. Ýòîò êàíàë — åäèíñòâåííûé ñïîñîá
“äîáûâàíèÿ” ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ çíàíèé.
Èòàê, ðàñêðûâ îñíîâíîå ïîíÿòèéíîå ñîäåðæàíèå áàçîâûõ òèïîâ
ëþäåé, ïîëüçóþùèõñÿ èíôîðìàöèîííûìè êàíàëàìè, ìîæíî ãîâî-
ðèòü î ðàçëè÷íûõ èõ ñî÷åòàíèÿõ â òîì èëè èíîì ÷åëîâåêå. Íàïðè-
ìåð, ñóùåñòâóþò ñåíñîðíî-ýòè÷åñêèå ýêñòðàâåðòû, ýòèêî-èíòóèòèâ-
íûå èíòðîâåðòû, èíòóèòèâíî-ëîãè÷åñêèå ýêñòðàâåðòû è ò. ä. — âñå-
ãî 16 òèïîâ. Ýòè òèïû “âûâåäåíû” ýìïèðè÷åñêè óñèëèÿìè ìíîãèõ
ó÷åíûõ-ïñèõîëîãîâ [4; 38] è ïðèâåäåíû â òàáëèöå.
 òàáëèöå òàêæå óñòàíîâëåíû ñîâìåñòèìîñòè ñîöèîòèïîâ ìåæäó
ñîáîé ïî êâàäðàì, êàæäàÿ èç êîòîðûõ ñîäåðæèò ÷åòûðå òèïà ëè÷-
íîñòè. Îíè î÷åíü âàæíû äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ áåñêîíôëèêòíûõ êîë-
ëåêòèâîâ â èíòåðåñàõ íå òîëüêî îðãàíèçàöèè, íî è ðàáîòíèêîâ, êî-
òîðûå ìîãóò òðóäèòüñÿ â óñëîâèÿõ ïñèõîëîãè÷åñêîãî êîìôîðòà,
êîãäà êàæäîìó èç íèõ ëåãêî è ïðèÿòíî îáùàòüñÿ â ãðóïïå, ãäå ñî-
áðàëèñü èíòåðåñíûå è ïîíèìàþùèå äðóã äðóãà ëþäè.
Îñíîâíîå óñëîâèå ñîçäàíèÿ òàêîãî êîëëåêòèâà — çíàíèå ñâîåãî
ñîöèîòèïà è ñîöèîòèïîâ äðóãèõ ñîòðóäíèêîâ. Ýòî ïîçâîëÿåò óïðàâ-
ëÿòü ïðîöåññîì ôîðìèðîâàíèÿ êâàäð.

33
Ñèñòåìà êâàäð è íàçâàíèé ïñèõîëîãè÷åñêèõ òèïîâ
Ñîöèîòèï

Êâàäðà Ñîêðàùåííîå
Êàíîíè÷åñêîå
Ïñåâäîíèì* êàíîíè÷åñêîå
íàçâàíèå
íàçâàíèå
Ïåðâàÿ Äîí-Êèõîò Èíòóèòèâíî-ëîãè÷åñêèé ÈËÝ
(íîâàòîð) ýêñòðàâåðò
Äþìà Ñåíñîðíî-ýòè÷åñêèé ÑÝÈ
(õóäîæíèê) èíòðîâåðò
Ãþãî Ýòèêî-ñåíñîðíûé ÝÑÝ
(ïîïóëÿðèçàòîð) ýêñòðàâåðò
Äåêàðò Ëîãèêî-èíòóèòèâíûé ËÈÈ
(àíàëèòèê) èíòðîâåðò
Âòîðàÿ Ãàìëåò Ýòèêî-èíòóèòèâíûé ÝÈÝ
(äðàìàòóðã) ýêñòðàâåðò
Ìàêñèì Ëîãèêî-ñåíñîðíûé ËÑÈ
(êîíòðîëåð) èíòðîâåðò
Ìàêåäîíñêèé Ñåíñîðíî-ëîãè÷åñêèé ÑËÈ
(ãåíåðàë) èíòðîâåðò
Åñåíèí Èíòóèòèâíî-ëîãè÷åñêèé ÈËÈ
(ëèðèê) èíòðîâåðò
Òðåòüÿ Äæåê Ëîãèêî-èíòóèòèâíûé ËÈÝ
(ïðåäïðèíèìàòåëü) ýêñòðàâåðò
Äðàéçåð Ýòèêî-ñåíñîðíûé ÝÑÈ
(ìîðàëèñò) èíòðîâåðò
Öåçàðü Ñåíñîðíî-ýòè÷åñêèé ÑÝÝ
(ïîêðîâèòåëü) ýêñòðàâåðò
Áàëüçàê Èíòóèòèâíî-ëîãè÷åñêèé ÈËÈ
(êðèòèê) èíòðîâåðò

×åòâåðòàÿ Ãåêñëè Èíòóèòèâíî-ýòè÷åñêèé ÈÝÝ


(ïñèõîëîã) ýêñòðàâåðò
Ãàáåí Ñåíñîðíî-ëîãè÷åñêèé ÑËÈ
(ìàñòåð) èíòðîâåðò
Øåðëîê Õîëìñ Ëîãèêî-ñåíñîðíûé ËÑÝ
(àäìèíèñòðàòîð) ýêñòðàâåðò
Äîêòîð Âàòñîí Ýòèêî-èíòóèòèâíûé ÝÈÈ
(ìèðîòâîðåö) èíòðîâåðò

* Ïñåâäîíèìû ïðèíÿòû ñîãëàñíî òèïîëîãèè, ïðåäëîæåííîé êèåâñêîé øêîëîé ïñèõî-


èíôîðìàòèêè [29].

34
ÐÅÇÞÌÅ
Ýôôåêòèâíîå óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì ëþáîé îðãàíèçàöèè áàçèðóåò-
ñÿ íà ðåàëèçàöèè íàó÷íûõ îñíîâ öåëåñîîáðàçíîãî òðóäà ðàáîòíèêîâ,
ïðàêòè÷åñêîå îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ ïðèâåäåò ê ìîòèâèðîâàííîìó
óïðàâëåíèþ ïåðñîíàëîì, îðèåíòèðîâàííîìó íà äîñòèæåíèå öåëåé
ïðåäïðèÿòèÿ. Ïîýòîìó ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü ñëåäóþùåå.
1. Îñíîâíûìè ôàêòîðàìè ýôôåêòèâíîãî öåëåâîãî óïðàâëåíèÿ
ïåðñîíàëîì ÿâëÿþòñÿ êîðïîðàòèâíàÿ êóëüòóðà öåëåñîîáðàçíîé òðóäî-
âîé äåÿòåëüíîñòè, îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèå ôàêòîðû íà
îñíîâå ðåãëàìåíòîâ è îöåíî÷íûõ òåõíîëîãèé è ñîöèàëüíî-ïñèõîëî-
ãè÷åñêèå ôàêòîðû íà áàçå áèîñîöèàëüíîé ñîâìåñòèìîñòè ðàáîòíè-
êîâ. Îïðåäåëÿþùèì ôàêòîðîì ÿâëÿåòñÿ êîðïîðàòèâíàÿ êóëüòóðà
öåëåñîîáðàçíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, â êîòîðîé âûäåëÿþò òàêèå
êîìïîíåíòû: îáùóþ àòìîñôåðó ïðè÷àñòíîñòè, äîáðîæåëàòåëüñòâà
è äåëîâèòîñòè; àòìîñôåðó ïðè÷àñòíîñòè êàæäîãî ñîòðóäíèêà ê
êîíå÷íûì ðåçóëüòàòàì äåÿòåëüíîñòè ôèðìû; ïîñòîÿííîé çàáîòû î
êà÷åñòâå òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ñîòðóäíèêîâ.
Âûñîêîãî óðîâíÿ êîðïîðàòèâíîé êóëüòóðû ìîæíî äîñòè÷ü òà-
êèìè ìåòîäàìè: îïòèìàëüíûì ñî÷åòàíèåì ñòèëåé ðóêîâîäñòâà (àâòî-
ðèòàðíîãî, äåìîêðàòè÷åñêîãî è ëèáåðàëüíîãî); ïðèìåíåíèåì öåëåâî-
ãî äîëæíîñòíîãî ïðîôèëÿ äëÿ óñèëåíèÿ öåëåâîé îðèåíòàöèè ðàáîò-
íèêîâ íà êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû ÷åðåç îñîçíàíèå èìè ñâîåé ðîëè â
îðãàíèçàöèè (ôèðìå); èñïîëüçîâàíèåì ñîöèîëîãè÷åñêèõ îïðîñîâ äëÿ
îöåíêè êà÷åñòâà òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ñîòðóäíèêîâ.
2. Ñîäåðæàíèå îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ ñîñòàâ-
ëÿþò ñèñòåìû ðåãëàìåíòîâ è ñîâðåìåííûõ îöåíî÷íûõ òåõíîëîãèé,
îïðåäåëÿþùèõ îñíîâíîå çâåíî â óïðàâëåíèè ïåðñîíàëîì. Ñèñòå-
ìà ðåãëàìåíòîâ ñîñòîèò èç êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, êóäà âõîäÿò óñòàâ
îðãàíèçàöèè (ãäå óêàçàíû åå ìèññèÿ è ñòðàòåãè÷åñêèå öåëè), ïîëî-
æåíèÿ î ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ, äîëæíîñòíûå èíñòðóêöèè è
ïð. Ñóùíîñòü ñîâðåìåííûõ îöåíî÷íûõ òåõíîëîãèé çàêëþ÷àåòñÿ ïðåæ-
äå âñåãî â èõ “æåñòêîñòè”, îáóñëîâëåííîé òåì, ÷òî ðåçóëüòàòû òðó-
äà îöåíèâàþòñÿ ñ ïîìîùüþ êâàëèìåòðè÷åñêèõ èçìåðåíèé. Òàêàÿ
îöåíêà áàçèðóåòñÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, íà ñàìîó÷åòå âûïîëíåííûõ
ñîòðóäíèêàìè ðàáîò, ñ äðóãîé — íà ïîëåçíîñòè çàòðàò ðàáî÷åãî
âðåìåíè. Èñïîëüçóþò ýòó îöåíêó äëÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ öåëåîðèåíòè-
ðîâàííîé äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêîâ è æåñòêîãî îïðåäåëåíèÿ “ïðàâèë
èãðû” äëÿ ñîòðóäíèêîâ ôèðìû (ñì. ðàçä. 3).

35
3. Ñîäåðæàíèå ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ ýôôåêòèâ-
íîãî (áåñêîíôëèêòíîãî) óïðàâëåíèÿ îïðåäåëÿåò áèîñîöèàëüíàÿ ñî-
âìåñòèìîñòü ðàáîòíèêîâ, ðàññìàòðèâàåìàÿ â òðåõ àñïåêòàõ: äóõîâíî-
íðàâñòâåííîì, ïñèõîëîãè÷åñêîé ñîâìåñòèìîñòè õàðàêòåðîâ è ñî-
âìåñòèìîñòè ñîöèîòèïîâ.
Äóõîâíî-íðàâñòâåííûé àñïåêò ñîâìåñòèìîñòè ðàáîòíèêîâ ñâÿ-
çàí ñ èõ íðàâñòâåííûì ðàçâèòèåì, äîáðîòîé, íàäåæíîñòüþ (îòâåò-
ñòâåííîñòüþ), òàêòè÷íîñòüþ, âåæëèâîñòüþ è ñîçíàòåëüíîñòüþ.
Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ñîâìåñòèìîñòü õàðàêòåðîâ áàçèðóåòñÿ â îñíîâ-
íîì íà âçàèìîäåéñòâèè òðåõ èõ òèïî⠗ ëèäåðîâ, òâîð÷åñêè ñî-
òðóäíè÷àþùèõ è âåäîìûõ (à òàêæå ïðîìåæóòî÷íûõ òèïîâ).
Èññëåäîâàíèå ñîâìåñòèìîñòè ñîöèîòèïîâ îñíîâûâàåòñÿ íà ïðåä-
ïîñûëêå, ÷òî êàæäîìó ÷åëîâåêó îò ïðèðîäû ïðèñóù îïðåäåëåííûé
òèï ïîâåäåíèÿ, îáóñëîâëåííûé åãî âîñïðèÿòèåì îêðóæàþùåãî; â
åãî îñíîâå ëåæèò ñïåöèôèêà ïðèåìà è ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè. Ñî-
ãëàñíî òèïîëîãèè Ê. Þíãà, ëþäè ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà 16 ñîöèîòè-
ïîâ, ñðåäè êîòîðûõ âûäåëÿþò ÷åòûðå êâàäðû. Âíóòðè ýòèõ êâàäð
ëþäè ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîöèîòèïîâ ÷óâñòâóþò ñåáÿ êîìôîðòíî, áëà-
ãîäàðÿ ÷åìó ðåçêî ñóæàåòñÿ áàçà äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòîâ.

Âîïðîñû äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ


1. Ñóùíîñòü ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ñ ïîçèöèé ýêîíîìè÷åñêîãî è óïðàâëåí÷åñ-
êîãî ïîäõîäîâ.
2. Íàó÷íàÿ òåîðèÿ è ýêîíîìè÷åñêèé çàêîí, ëåæàùèå â îñíîâå öåëåñîîáðàçíîãî òðóäà.
3. Îñíîâíûå ôàêòîðû îðãàíèçàöèè ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ôèðìû
(ïðåäïðèÿòèÿ).
4. Âåäóùèé ôàêòîð îðãàíèçàöèè öåëåñîîáðàçíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ñîòðóä-
íèêîâ ôèðìû è åãî ñîäåðæàíèå.
5. Ïðåäíàçíà÷åíèå è ñîäåðæàíèå öåëåâîãî äîëæíîñòíîãî ïðîôèëÿ.
6. ×òî òàêîå ìåíòàëüíîñòü? Îñíîâíûå âîïëîùåííûå â ýòèêå òðóäà ÷åðòû ìåíòàëü-
íîñòè, êîòîðûå ïðèñóùè òèïè÷íîìó îòå÷åñòâåííîìó ðàáîòíèêó.
7. ×òî îçíà÷àåò òåðìèí “æåñòêèé ìåíåäæìåíò”?
8. Ñòðóêòóðà îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ öåëåâîãî óïðàâëåíèÿ ïåð-
ñîíàëîì ôèðìû.
9. Ñîäåðæàíèå ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ ïîòåíöèàëà ïåðñîíàëà.
10. Êàê ðåàëèçóåòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ñîâìåñòèìîñòü õàðàêòåðîâ ðàáîòíèêîâ â êîë-
ëåêòèâå?
11. Íà ÷åì áàçèðóåòñÿ ñîâìåñòèìîñòü ñîöèîòèïîâ?

36
Âîïðîñû äëÿ îáñóæäåíèÿ
1. Êàê ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàí ïîòåíöèàë ðàáîòíèêà â îðãàíèçàöèè?
2. Êàê ìîæíî ñîçäàòü òâîð÷åñêèé ìèêðîêëèìàò â òðóäîâîì êîëëåêòèâå?

37
Ðàçäåë 2

ÒÅÎÐÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ
ÌÎÒÈÂÀÖÈÈ
ÏÅÐÑÎÍÀËÀ

2.1. Ñîâðåìåííûå òåîðèè ìîòèâàöèè ðàáîòíèêîâ

 ïîâåäåíèè ÷åëîâåêà ìîæíî âûäåëèòü äâå ôóíêöèîíàëüíî âçàèìî-


ñâÿçàííûå ñòîðîíû: ðåãóëÿòèâíóþ è ïîáóäèòåëüíóþ. Ðåãóëÿòèâíàÿ
ñòîðîíà îáåñïå÷èâàåò ãèáêîñòü è óñòîé÷èâîñòü ïîâåäåíèÿ â ðàçëè÷-
íûõ óñëîâèÿõ. Ïîâåäåíèå ðåãóëèðóåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðàçëè÷íûõ ïñè-
õè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé, òàêèõ êàê îùóùåíèÿ, âîñïðèÿòèå, âíèìàíèå,
ìûøëåíèå, ïàìÿòü, ðå÷ü, ñïîñîáíîñòè, òåìïåðàìåíò, õàðàêòåð, ýìî-
öèè. Ïîáóäèòåëüíàÿ ñòîðîíà îáåñïå÷èâàåò àêòèâíîñòü è íàïðàâëåí-
íîñòü ïîâåäåíèÿ. Îïèñàíèå ýòîé ñòîðîíû ïîâåäåíèÿ ñâÿçàíî ñ ïîíÿ-
òèåì ìîòèâàöèè [80].
Ïîíÿòèå ìîòèâàöèè óïîòðåáëÿåòñÿ â äâóõ ñìûñëàõ:
• êàê ñèñòåìà ôàêòîðîâ, âûçûâàþùèõ àêòèâíîñòü îðãàíèçìà è îï-
ðåäåëÿþùèõ íàïðàâëåííîñòü ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà; ê íèì îòíîñÿò-
ñÿ ïîòðåáíîñòè, ìîòèâû, íàìåðåíèÿ, öåëè, èíòåðåñû, ñòðåìëåíèÿ;
• êàê õàðàêòåðèñòèêà ïðîöåññà, îáåñïå÷èâàþùåãî ïîâåäåí÷åñêóþ
àêòèâíîñòü íà îïðåäåëåííîì óðîâíå, äðóãèìè ñëîâàìè — ìîòè-
âèðîâàíèå.
Ðàññìîòðèì áîëåå ïîäðîáíî ïîíÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ ìîòèâàöèåé â
ïåðâîì çíà÷åíèè.
Íàèáîëåå âàæíîå èç íèõ — “ïîòðåáíîñòü”.
Ïîòðåáíîñòü — ýòî ñîñòîÿíèå íóæäû â ÷åì-ëèáî. Ïîòðåáíîñòè
åñòü ó âñåõ æèâûõ ñóùåñòâ; îíè àêòèâèçèðóþò îðãàíèçì, íàïðàâëÿ-
þò åãî íà ïîèñê òîãî, ÷òî â äàííûé ìîìåíò íåîáõîäèìî åìó. Îñíîâ-
íûìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïîòðåáíîñòåé ÿâëÿþòñÿ:

38
• ñèëà;
• ïåðèîäè÷íîñòü âîçíèêíîâåíèÿ;
• ñïîñîáû óäîâëåòâîðåíèÿ;
• ïðåäìåòíîå ñîäåðæàíèå.
Ìîòèâàöèîííóþ ñôåðó ÷åëîâåêà îïèñûâàåò òàêæå ïîíÿòèå “ìî-
òè┠(îò ëàò. movere — ïðèâîäèòü â äâèæåíèå, òîëêàòü). Ìîòè⠗
ýòî ïðåäìåò, ñðåäñòâî óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòè. Ïðè îäíîé è
òîé æå ïîòðåáíîñòè ìîòèâàìè íàáëþäàåìîãî ïîâåäåíèÿ ìîãóò áûòü
ðàçëè÷íûå ïðåäìåòû. Ìîòèâû åñòü òîëüêî ó ÷åëîâåêà. Çàìå÷åíî,
÷òî ïîòðåáíîñòü ñàìà ïî ñåáå íå ìîæåò áûòü ìîòèâîì ïîâåäåíèÿ,
òàê êàê ìîæåò ïîðîäèòü òîëüêî íåíàïðàâëåííóþ àêòèâíîñòü îðãà-
íèçìà. À íàïðàâëåííîñòü è îðãàíèçîâàííîñòü ïîâåäåíèÿ îáåñïå÷è-
âàþòñÿ ëèøü ìîòèâîì — ïðåäìåòîì ýòîé ïîòðåáíîñòè. Ìîòèâû, â
îòëè÷èå îò ïîòðåáíîñòåé, ïîòåíöèàëüíî îñîçíàâàåìû.
Öåëü — ýòî îñîçíàâàåìûé ðåçóëüòàò, íà êîòîðûé íàïðàâëåíî
ïîâåäåíèå, îæèäàåìûé ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà.
Ïîòðåáíîñòè, ìîòèâû, öåëè — îñíîâíûå ñîñòàâëÿþùèå ìîòèâà-
öèîííîé ñôåðû ÷åëîâåêà (ðèñ. 2.1).

Ïîòðåáíîñòè

Îðãàíè÷åñêèå Ìàòåðèàëüíûå Ñîöèàëüíûå Äóõîâíûå

Ìîòèâû
(ïðåäìåòû ïîòðåáíîñòè)

Öåëè
(êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû ñîâåðøàåìûõ äåéñòâèé)

Ðèñ. 2.1. Ìîòèâàöèîííàÿ ñôåðà ÷åëîâåêà

Êàæäàÿ èç ïîòðåáíîñòåé ìîæåò ðåàëèçîâàòüñÿ âî ìíîãèõ ìîòè-


âàõ, à ëþáîé ìîòèâ ìîæåò óäîâëåòâîðÿòüñÿ ðàçëè÷íîé ñîâîêóïíî-
ñòüþ öåëåé.
Ìîòèâàöèîííóþ ñôåðó ÷åëîâåêà õàðàêòåðèçóþò òàêèå ïàðà-
ìåòðû:
• ðàçâèòîñòü (õàðàêòåðèçóåò êà÷åñòâåííîå ðàçíîîáðàçèå ìîòèâà-
öèîííûõ ôàêòîðîâ);

39
ãèáêîñòü (îïèñûâàåò ïîäâèæíîñòü ñâÿçåé ìåæäó ðàçíûìè óðîâ-
íÿìè îðãàíèçàöèè ìîòèâàöèîííîé ñôåðû — ïîòðåáíîñòÿìè è
ìîòèâàìè, ìîòèâàìè è öåëÿìè, ïîòðåáíîñòÿìè è öåëÿìè);
• èåðàðõè÷íîñòü (õàðàêòåðèçóåò ðàíãîâóþ óïîðÿäî÷åííîñòü ìî-
òèâàöèîííîé ñôåðû).
Êðîìå òîãî, â êà÷åñòâå ïîáóäèòåëåé ÷åëîâå÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ èíòåðåñû, æåëàíèÿ è íàìåðåíèÿ, çàäà÷è, îöåíêà äîñòè-
æåíèÿ öåëè.
Èíòåðåñ — ýòî êîãíèòèâíî-ìîòèâàöèîííîå ñîñòîÿíèå ïîçíàâà-
òåëüíîãî õàðàêòåðà, ñâÿçàííîå ñ îäíîé öåíòðàëüíîé ïîòðåáíîñòüþ.
Îí ìîæåò áûòü âûçâàí, íàïðèìåð, ðàçëè÷íûìè ñîáûòèÿìè, ëþáûì
÷àñòíûì ðàçäðàæèòåëåì (ñëóõîâûì, çðèòåëüíûì è ò. ä.). Èíòåðåñó ñî-
îòâåòñòâóåò îñîáûé âèä äåÿòåëüíîñòè — îðèåíòèðîâî÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêàÿ, âûñøèì óðîâíåì êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ íàó÷íûå è õóäîæåñòâåí-
íî-òâîð÷åñêèå èçûñêàíèÿ. Òàêàÿ äåÿòåëüíîñòü ïðèñóùà òîëüêî ÷åëî-
âåêó.
Æåëàíèÿ è íàìåðåíèÿ — ýòî ñèòóàòèâíî âîçíèêàþùèå, áûñòðî
ñìåíÿþùèå äðóã äðóãà ñóáúåêòèâíûå ñîñòîÿíèÿ, îòâå÷àþùèå èçìå-
íÿþùèìñÿ óñëîâèÿì âûïîëíåíèÿ äåéñòâèé.
Çàäà÷à — ýòî ÷àñòíûé ñèòóàòèâíî-ìîòèâàöèîííûé ôàêòîð, âîç-
íèêàþùèé â õîäå âûïîëíåíèÿ íàïðàâëåííûõ íà äîñòèæåíèå îïðå-
äåëåííîé öåëè äåéñòâèé.
Îöåíêà — ýòî ìîòèâàöèîííûé ôàêòîð, ïîçâîëÿþùèé âûÿâèòü,
íàñêîëüêî ïîëíî èíäèâèä âûïîëíÿåò ñâîè çàäà÷è.

Ïîäõîäû ê ìîäåëè îïèñàíèÿ ìîòèâàöèè


 ïëàíå âîçäåéñòâèÿ ñîçäàíèå ìîòèâîâ ìîæíî îáîçíà÷èòü êàê ìîòè-
âèðîâàíèå — ïðîöåññ ïîáóæäåíèÿ ê äåÿòåëüíîñòè è îáùåíèþ äëÿ
äîñòèæåíèÿ ëè÷íûõ öåëåé èëè öåëåé îðãàíèçàöèè. Äðóãèìè ñëîâà-
ìè, ìîòèâèðîâàòü — çíà÷èò ñîçäàâàòü âëå÷åíèå èëè ïîòðåáíîñòü,
ïîáóæäàþùèå äåéñòâîâàòü ñ îïðåäåëåííîé öåëüþ. Ïîòðåáíîñòü
ÿâëÿåòñÿ âíóòðåííèì, à öåëü — âíåøíèì àñïåêòîì ìîòèâàöèè. Â
ýòîì ñëó÷àå ïîä ìîòèâàìè îáû÷íî ïîíèìàþò àêòèâíûå äâèæóùèå
ñèëû, îïðåäåëÿþùèå ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà. Ìîòèâèðîâàòü ÷åëîâåêà —
çíà÷èò çàòðîíóòü åãî âàæíûå èíòåðåñû, ñîçäàòü åìó óñëîâèÿ äëÿ ñà-
ìîðåàëèçàöèè â ïðîöåññå æèçíåäåÿòåëüíîñòè ïðè òàêèõ óñëîâèÿõ:
• ÷åëîâåê äîëæåí îñîçíàâàòü, ÷òî òàêîå óñïåõ (ðåàëèçàöèÿ öåëè).
Íåîáõîäèìî âìåñòå ñ íèì ôîðìóëèðîâàòü öåëè, â äîñòèæåíèè
êîòîðûõ îí ëè÷íî çàèíòåðåñîâàí;

40
• ÷åëîâåê äîëæåí èìåòü âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü ñåáÿ â òðóäå;
• ÷åëîâåê äîëæåí îùóùàòü ñâîþ çíà÷èìîñòü.
Ñèíîíèìîì ìîòèâèðîâàííîñòè â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ìîæåò áûòü
ñòðåìëåíèå äåëàòü òðóä ðàäîñòíûì. Ìîòèâèðîâàíèå — ýòî íå ìàíè-
ïóëèðîâàíèå. Êðèòåðèåì îïòèìàëüíîé ìîòèâàöèè ÿâëÿåòñÿ ñòðåìëå-
íèå ê òîìó, ÷òîáû ðóêîâîäñòâî è ñîòðóäíèêè áûëè óäîâëåòâîðåíû.
Íå ñóùåñòâóåò êàêîãî-òî îäíîãî, íàèëó÷øåãî ñïîñîáà ìîòèâàöèè.
Òî, ÷òî ýôôåêòèâíî ïðè ìîòèâèðîâàíèè îäíèõ ëþäåé, ìîæåò áûòü
íåñóùåñòâåííûì äëÿ äðóãèõ.
Îáùåèçâåñòíî, ÷òî ìîæíî íàìåðåííî âîçäåéñòâîâàòü íà ëþäåé
äëÿ óñïåøíîãî âûïîëíåíèÿ çàäà÷, ñòîÿùèõ ïåðåä îðãàíèçàöèåé. Ñó-
ùåñòâóþùèå êîíöåïöèè ìîòèâàöèè ïðèíÿòî ïîäðàçäåëÿòü íà äâå
ãðóïïû: ñîäåðæàòåëüíûå è ïðîöåññóàëüíûå (ðèñ. 2.2). Ðàññìîòðèì
ïîäðîáíî êàæäóþ ãðóïïó íà ïðèìåðå íàèáîëåå ÿðêèõ èõ ïðåäñòàâè-
òåëåé [7; 10; 11].
Ñîäåðæàòåëüíûå òåîðèè ìîòèâàöèè. Ñîãëàñíî ñîäåðæàòåëüíîé êîí-
öåïöèè íàèáîëåå äåéñòâåííûì ìîòèâîì ïîâåäåíèÿ ëþäåé ÿâëÿåòñÿ

Ïîäõîäû ê ìîäåëè îïèñàíèÿ ìîòèâàöèè

Ñîäåðæàòåëüíûå Ïðîöåññóàëüíûå
òåîðèè ìîòèâàöèè òåîðèè ìîòèâàöèè
Èåðàðõèÿ ïîòðåáíîñòåé

Òåîðèÿ ñïðàâåäëèâîñòè
Ìîäåëü ïðèîáðåòåííûõ

ïðîöåññóàëüíàÿ òåîðèÿ
Êëàññè÷åñêèé âàðèàíò

Äâóõôàêòîðíàÿ ìîäåëü

Ïîðòåðà—Ëîóëåðà
Ä. Ìàê-Êëåëëàíäà

Òåîðèÿ îæèäàíèé
ïî À. Ìàñëîó

ïîòðåáíîñòåé

Ô. Ãåðöáåðãà

Êîìïëåêñíàÿ
Ô. Òåéëîðà

ìîòèâàöèè

Ðèñ. 2.2. Ïîäõîäû ê ìîäåëè îïèñàíèÿ ìîòèâàöèè

41
îñîçíàíèå èìè ñâîèõ ïîòðåáíîñòåé, äëÿ ðåàëèçàöèè êîòîðûõ óïðàâ-
ëÿþùèå äîëæíû ñîçäàâàòü íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ.
Òàê, â íà÷àëå XX â. àìåðèêàíñêèé èíæåíåð Ô. Òåéëîð ïðåäëîæèë
êëàññè÷åñêèé âàðèàíò ñîäåðæàòåëüíîé êîíöåïöèè, îñíîâàííûé
íà ñòèìóëèðîâàíèè áîëåå âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà äî-
ïîëíèòåëüíûìè äåíåæíûìè âûïëàòàìè ïðè äîñòèæåíèè ðàáîòíè-
êàìè áîëåå âûñîêèõ íîðì âûðàáîòêè. Îäíàêî ñàìè “êâîòû” (íîð-
ìû) áûëè ïî ïëå÷ó äàëåêî íå âñåì. Ñèñòåìà Ô. Òåéëîðà çàñòàâëÿëà
ëþäåé ðàáîòàòü àêòèâíî, ïîñêîëüêó íåâûïîëíåíèå çàäàíèÿ âëåêëî
çà ñîáîé îïëàòó òðóäà ïî çàíèæåííûì ðàñöåíêàì.
Èåðàðõèÿ ïîòðåáíîñòåé ïî À. Ìàñëîó. Îäíèì èç ïåðâûõ èññëå-
äîâàòåëåé, ðàáîòû êîòîðîãî ðàñêðûëè ñëîæíîñòü ÷åëîâå÷åñêèõ
ïîòðåáíîñòåé è èõ âëèÿíèå íà ìîòèâàöèþ, áûë À. Ìàñëîó. Ñîçäà-
âàÿ ñâîþ òåîðèþ ìîòèâàöèè â 40-õ ãîäàõ ÕÕ â., ó÷åíûé èñõîäèë èç
òîãî, ÷òî ëþäè èìåþò ìíîæåñòâî ðàçëè÷íûõ ïîòðåáíîñòåé, êîòî-
ðûå ìîæíî ïîäðàçäåëèòü íà ïÿòü îñíîâíûõ êàòåãîðèé:
• ôèçèîëîãè÷åñêèå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå äëÿ âûæèâàíèÿ. Ýòî
ïîòðåáíîñòè â åäå, âîäå, óáåæèùå, îòäûõå, à òàêæå ñåêñóàëüíûå;
• ïîòðåáíîñòè â áåçîïàñíîñòè è óâåðåííîñòè â áóäóùåì, âêëþ÷àþ-
ùèå â ñåáÿ ïîòðåáíîñòè â çàùèòå îò ôèçè÷åñêèõ è ïñèõîëîãè÷åñ-
êèõ îïàñíîñòåé ñî ñòîðîíû îêðóæàþùåãî ìèðà è óâåðåííîñòè â
òîì, ÷òî ôèçèîëîãè÷åñêèå ïîòðåáíîñòè áóäóò óäîâëåòâîðåíû â
áóäóùåì. Ïðîÿâëåíèåì ïîòðåáíîñòè â óâåðåííîñòè â áóäóùåì
ÿâëÿåòñÿ ïîêóïêà ñòðàõîâîãî ïîëèñà èëè ïîèñê íàäåæíîé ðàáî-
òû ñ ïåðñïåêòèâîé íà äîñòîéíóþ ïåíñèþ;
• ñîöèàëüíûå ïîòðåáíîñòè, èíîãäà íàçûâàåìûå ïîòðåáíîñòÿìè â
ïðè÷àñòíîñòè ê ÷åìó èëè êîìó-ëèáî, îùóùåíèå òîãî, ÷òî òåáÿ
ïðèíèìàþò äðóãèå, ÷óâñòâå ñîöèàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ïðè-
âÿçàííîñòè è ïîääåðæêè;
• ïîòðåáíîñòè â óâàæåíèè, âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ ïîòðåáíîñòè â
ñàìîóâàæåíèè, ëè÷íûõ äîñòèæåíèÿõ, êîìïåòåíòíîñòè, óâàæå-
íèè ñî ñòîðîíû îêðóæàþùèõ, ïðèçíàíèè;
• ïîòðåáíîñòè ñàìîâûðàæåíèÿ, âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ ïîòðåáíîñòè
â ðåàëèçàöèè ñâîèõ ïîòåíöèàëüíûõ âîçìîæíîñòåé è ðàçâèòèè
êàê ëè÷íîñòè.
Ñîãëàñíî À. Ìàñëîó, ýòè ïîòðåáíîñòè ìîæíî ðàñïîëîæèòü â âèäå
ñòðîãî èåðàðõè÷åñêîé ñòðóêòóðû (ðèñ. 2.3).
Ïîäðàçóìåâàåòñÿ, ÷òî ïîòðåáíîñòè íèçêèõ óðîâíåé òðåáóþò óäîâ-
ëåòâîðåíèÿ è, ñëåäîâàòåëüíî, âëèÿþò íà ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà ïðåæäå,

42
Ñàìî-
âûðàæåíèÿ

Óâàæåíèÿ

Ñîöèàëüíûå

Áåçîïàñíîñòè è çàùèùåííîñòè

Ôèçèîëîãè÷åñêèå

Ðèñ. 2.3. Èåðàðõèÿ ïîòðåáíîñòåé ïî À. Ìàñëîó

÷åì íà ìîòèâàöèè íà÷íóò ñêàçûâàòüñÿ ïîòðåáíîñòè áîëåå âûñîêèõ


óðîâíåé.  êàæäûé êîíêðåòíûé ìîìåíò âðåìåíè ÷åëîâåê ñòðåìèòñÿ
ê óäîâëåòâîðåíèþ òîé ïîòðåáíîñòè, êîòîðàÿ äëÿ íåãî ÿâëÿåòñÿ áîëåå
âàæíîé èëè ñèëüíîé. Ïðåæäå ÷åì ïîòðåáíîñòü ñëåäóþùåãî óðîâíÿ
ñòàíåò íàèáîëåå ìîùíûì îïðåäåëÿþùèì ôàêòîðîì â ïîâåäåíèè
÷åëîâåêà, äîëæíà áûòü óäîâëåòâîðåíà ïîòðåáíîñòü áîëåå íèçêîãî
óðîâíÿ. Êîãäà ñàìûå ñèëüíûå è ïðèîðèòåòíûå ïîòðåáíîñòè óäîâëåò-
âîðåíû, âîçíèêàþò è òðåáóþò óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòè, ñòîÿùèå
â èåðàðõèè âûøå íèõ. Êîãäà è ýòè ïîòðåáíîñòè óäîâëåòâîðÿþòñÿ,
ïðîèñõîäèò ïåðåõîä íà ñëåäóþùóþ ñòóïåíü ëåñòíèöû ôàêòîðîâ,
îïðåäåëÿþùèõ ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà.
Ïîñêîëüêó ñ ðàçâèòèåì ÷åëîâåêà êàê ëè÷íîñòè ðàñøèðÿþòñÿ åãî
ïîòåíöèàëüíûå âîçìîæíîñòè, ïîòðåáíîñòü â ñàìîâûðàæåíèè íå ìî-
æåò áûòü óäîâëåòâîðåíà ïîëíîñòüþ. Ïîýòîìó è ïðîöåññ ìîòèâàöèè
ïîâåäåíèÿ ÷åðåç ïîòðåáíîñòè áåñêîíå÷åí.
Ñîäåðæàòåëüíîé êîíöåïöèåé ìîòèâàöèè ÿâëÿåòñÿ áëèçêàÿ ê ïðå-
äûäóùåé ìîäåëü ïðèîáðåòåííûõ ïîòðåáíîñòåé Ä. Ìàê-Êëåëëàíäà, â
êîòîðîé òàêæå ïðåäñòàâëåíû âûñøèå óðîâíè ïîòðåáíîñòåé À. Ìàñ-
ëîó, îäíàêî áåç èåðàðõè÷íîñòè. Ä. Ìàê-Êëåëëàíä âûäåëèë òðè âèäà
ïîòðåáíîñòåé: â óñïåõå; âî âëàñòè (êàê ðàäè íåå ñàìîé, òàê è ðàäè äî-
ñòèæåíèÿ îáùèõ öåëåé); â ïðè÷àñòíîñòè. Íî ïîòðåáíîñòè Ä. Ìàê-
Êëåëëàíä òîëêóåò øèðå, ÷åì À. Ìàñëîó. Íàïðèìåð, âëàñòü îí íå ñâî-
äèò òîëüêî ê àäìèíèñòðàòèâíîé, à ðàññìàòðèâàåò åå ñêîðåå êàê ëè-
äåðñòâî, èíèöèàòèâíûå äåéñòâèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ÷ëåíîâ êîëëåêòèâà
âñåì íåîáõîäèìûì äëÿ èõ óñïåøíîé ðàáîòû, ïîìîùü â ôîðìèðîâà-
íèè óâåðåííîñòè â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ è êîìïåòåíöèè.

43
Åñëè íóæíî ìîòèâèðîâàòü ëþäåé ÷åðåç ïîòðåáíîñòü óñïåõà, íå-
îáõîäèìî ñòàâèòü ïåðåä íèìè çàäà÷è ñ óìåðåííîé ñòåïåíüþ ðèñêà
èëè âîçìîæíîñòüþ íåóäà÷è, äåëåãèðîâàòü èì äîñòàòî÷íûå ïîëíîìî-
÷èÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ñòèìóëèðîâàòü èíèöèàòèâó â ðåøåíèè ïîñòàâ-
ëåííûõ çàäà÷, ðåãóëÿðíî è êîíêðåòíî ïîîùðÿòü èõ â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîñòèãíóòûìè ðåçóëüòàòàìè.
Ìîòèâàöèÿ íà îñíîâàíèè ïîòðåáíîñòè â ïðè÷àñòíîñòè ïî Ä. Ìàê-
Êëåëëàíäó ñõîæà ñ òðåòüèì óðîâíåì ìîòèâàöèè ïî À. Ìàñëîó.
Ëþäè ñ ðàçâèòîé ïîòðåáíîñòüþ â ïðè÷àñòíîñòè çàèíòåðåñîâàíû â
êîìïàíèè çíàêîìûõ, íàëàæèâàíèè äðóæåñêèõ îòíîøåíèé, îêàçàíèè
ïîìîùè äðóãèì. Èõ ïðèâëåêàåò ðàáîòà, êîòîðàÿ äàåò øèðîêèå âîç-
ìîæíîñòè äëÿ ñîöèàëüíîãî îáùåíèÿ. Ðóêîâîäèòåëè òàêèõ ðàáîòíè-
êîâ äîëæíû ñîõðàíÿòü àòìîñôåðó, íå îãðàíè÷èâàþùóþ ìåæëè÷íî-
ñòíûå îòíîøåíèÿ è êîíòàêòû, à òàêæå îáåñïå÷èòü óäîâëåòâîðåíèå
èõ ïîòðåáíîñòè â ïðè÷àñòíîñòè, óäåëÿÿ òàêèì ëþäÿì áîëüøå âðå-
ìåíè è ïåðèîäè÷åñêè ñîáèðàÿ èõ îòäåëüíîé ãðóïïîé.
Èç ñîäåðæàòåëüíîé êîíöåïöèè ìîòèâàöèè èñõîäèò òàêæå äâóõ-
ôàêòîðíàÿ ìîäåëü Ô. Ãåðöáåðãà, ðàçðàáîòàííàÿ âî âòîðîé ïîëîâè-
íå 50-õ ãîäîâ ÕÕ â. Â íåé ïîêàçàíî, ÷òî ìîòèâèðóþùèìè ôàêòîðà-
ìè ÿâëÿþòñÿ êàê óäîâëåòâîðåííîñòü, òàê è íåóäîâëåòâîðåííîñòü
òåõ èëè èíûõ ÷åëîâå÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé, ïðè÷åì íàðàñòàíèå îäíî-
ãî ôàêòîðà è óáûâàíèå äðóãîãî — ýòî äâà ñàìîñòîÿòåëüíûõ ïðîöåñ-
ñà, íå çàâèñÿùèõ äðóã îò äðóãà, ïîýòîìó òî, ÷òî âîçäåéñòâóåò íà
îäèí ïðîöåññ, íåîáÿçàòåëüíî äîëæíî âîçäåéñòâîâàòü íà äðóãîé.
Òàêèì îáðàçîì, ñîãëàñíî Ô. Ãåðöáåðãó, “ãèãèåíè÷åñêèå” ôàêòî-
ðû íå ìîòèâèðóþò ðàáîòíèêîâ; îíè òîëüêî ïðåäîòâðàùàþò ó íèõ
âîçíèêíîâåíèå ÷óâñòâà íåóäîâëåòâîðåííîñòè ñâîåé äåÿòåëüíîñòüþ
è åå óñëîâèÿìè. Äëÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ òðóäîâûõ óñèëèé íåîáõîäèìû
åùå è ìîòèâàöèîííûå ôàêòîðû.
Èç èçëîæåííûõ êîíöåïöèé ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî íåò
êàêîãî-ëèáî êàíîíèçèðîâàííîãî ó÷åíèÿ, îáúÿñíÿþùåãî òî, ÷òî ëå-
æèò â îñíîâå ìîòèâàöèè ÷åëîâåêà è ÷åì îíà îïðåäåëÿåòñÿ. Êàæäàÿ
èç óïîìÿíóòûõ òåîðèé èìååò îïðåäåëåííûå îòëè÷èòåëüíûå îñîáåííî-
ñòè. Òàê, â êîíöåïöèè À. Ìàñëîó ïîòðåáíîñòè ðàñïîëîæåíû èåðàðõè-
÷åñêè, îò íèçøèõ ê âûñøèì. Ä. Ìàê-Êëåëëàíä îòñòàèâàåò îòíîñè-
òåëüíî ðàññìàòðèâàåìûõ èì ïîòðåáíîñòåé èäåþ èõ ïðèîáðåòåíèÿ è
ðàçâèòèÿ ïîä âëèÿíèåì îáó÷åíèÿ è æèçíåííîãî îïûòà. Ïðè ýòîì îí
ïðèíèìàåò âî âíèìàíèå ñîîòíîøåíèå îòäåëüíûõ ãðóïï ïîòðåáíîñ-

44
òåé, íå ðàññìàòðèâàÿ èçîëèðîâàííîå âëèÿíèå íåêîòîðûõ èç íèõ íà
ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà.  òåîðèè Ô. Ãåðöáåðãà ïîòðåáíîñòè ïîäðàçäåëÿ-
þòñÿ íà äâå áîëüøèå ãðóïïû: ìîòèâèðóþùèå è “ïîòðåáíîñòè çäîðî-
âüÿ” (ãèãèåíè÷åñêèå). Òåì ñàìûì ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî íå âñå ïîòðåá-
íîñòè ïîñòîÿííî îêàçûâàþò ìîòèâèðóþùåå âëèÿíèå íà ÷åëîâåêà, à
òîëüêî òå èç íèõ, êîòîðûå ïðèâîäÿò ê ðàçâèòèþ ñîñòîÿíèÿ óäîâëåò-
âîðåííîñòè.
Ñðàâíèâàÿ ïðèâåäåííûå êëàññèôèêàöèè òåîðèé, ìîæíî îòìå-
òèòü, ÷òî âûäåëåííûå â ðàçëè÷íûõ òåîðèÿõ ãðóïïû ïîòðåáíîñòåé
äîñòàòî÷íî îïðåäåëåííî ñîîòâåòñòâóþò äðóã äðóãó.
Âî-ïåðâûõ, èçëîæåííûå êîíöåïöèè íàãëÿäíî, ÷åòêî è ÿñíî èçëà-
ãàþò îïðåäåëåííûé âçãëÿä íà ìîòèâàöèþ, ïîäòâåðæäåííûé ýìïèðè-
÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè è óæå äàâíî èñïîëüçîâàâøèéñÿ â ïðàêòèêå
óïðàâëåíèÿ. Â íàèáîëüøåé ìåðå ýòî óòâåðæäåíèå îòíîñèòñÿ ê òåîðè-
ÿì À. Ìàñëîó è Ô. Ãåðöáåðãà. ×òîáû ëó÷øå ïîíèìàòü ìîòèâàöèþ
ðàáîòíèêîâ, ìåíåäæåðû îáÿçàòåëüíî äîëæíû èçó÷èòü ýòè òåîðèè.
Âî-âòîðûõ, â ðàññìîòðåííûõ òåîðèÿõ îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëå-
íî àíàëèçó ôàêòîðîâ, ëåæàùèõ â îñíîâå ìîòèâàöèè, îäíàêî ïðàê-
òè÷åñêè îñòàëñÿ â ñòîðîíå àíàëèç ïðîöåññà ìîòèâàöèè. Èìåííî â
ýòîì çàêëþ÷àåòñÿ îñíîâíîé íåäîñòàòîê ðàññìàòðèâàåìûõ òåîðèé,
ñóùåñòâåííî îãðàíè÷èâàþùèé âîçìîæíîñòè èõ íåïîñðåäñòâåííîãî
ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ. Äàëåå ðàññìîòðèì òåîðèè, â êîòîðûõ
îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ïðîöåññó ìîòèâàöèè.
Ïðîöåññóàëüíûå òåîðèè ìîòèâàöèè. Ñîäåðæàòåëüíûå òåîðèè ìî-
òèâàöèè áàçèðóþòñÿ íà ïîòðåáíîñòÿõ è ñâÿçàííûõ ñ íèìè ôàêòî-
ðàõ, îïðåäåëÿþùèõ ïîâåäåíèå ëþäåé. Ïðîöåññóàëüíûå òåîðèè ðàñ-
ñìàòðèâàþò ìîòèâàöèþ â äðóãîì ïëàíå. Â íèõ àíàëèçèðóåòñÿ òî,
êàê ÷åëîâåê ðàñïðåäåëÿåò óñèëèÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ ðàçëè÷íûõ öåëåé
è âûáèðàåò êîíêðåòíûé òèï ïîâåäåíèÿ. Ïðîöåññóàëüíûå òåîðèè íå
îñïàðèâàþò ñóùåñòâîâàíèÿ ïîòðåáíîñòåé, íî óòâåðæäàþò, ÷òî
ïîâåäåíèå ëþäåé îïðåäåëÿåòñÿ íå òîëüêî èìè. Ñîãëàñíî ïðîöåññó-
àëüíûì òåîðèÿì, ïîâåäåíèå ëè÷íîñòè ÿâëÿåòñÿ òàêæå ôóíêöèåé åãî
âîñïðèÿòèÿ è îæèäàíèé, ñâÿçàííûõ ñ êîíêðåòíîé ñèòóàöèåé, è âîç-
ìîæíûõ ïîñëåäñòâèé âûáðàííîãî èì òèïà ïîâåäåíèÿ.
×åëîâåê, îñîçíàâ çàäà÷è è âîçìîæíîå âîçíàãðàæäåíèå çà èõ ðå-
øåíèå, ñîîòíîñèò ýòó èíôîðìàöèþ ñ ñîáñòâåííûìè ïîòðåáíîñòÿìè,
ìîòèâàöèîííîé ñòðóêòóðîé è âîçìîæíîñòÿìè, íàñòðàèâàåò ñåáÿ íà
îïðåäåëåííîå ïîâåäåíèå, âûðàáàòûâàåò îïðåäåëåííóþ òàêòèêó è îñó-
ùåñòâëÿåò äåéñòâèÿ, ïðèâîäÿùèå ê êîíêðåòíîìó ðåçóëüòàòó ñ îïðåäå-

45
ëåííûìè êà÷åñòâåííûìè è êîëè÷åñòâåííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè. Ýòîò
ïðîöåññ ñõåìàòè÷åñêè ïîêàçàí íà ðèñ. 2.4.

ÂÕÎÄ
Çàäà÷à è âîçìîæíîå âîçíàãðàæäåíèå

ÂÎÇÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ
ÍÎÂÛÅ ÇÀÄÀ×È

ÎÖÅÍÊÀ
Ñðàâíåíèå âõîäà ñ ïîòðåáíîñòÿìè, ìîòèâàìè
è âîçìîæíîñòÿìè

ÐÅØÅÍÈÅ
Âûðàáîòêà ðàñïîëîæåíèÿ è ïîâåäåíèÿ

ÂÛÕÎÄ
Îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé è ïîëó÷åíèå ðåçóëü-
òàòà

Ðèñ. 2.4. Îáùàÿ ñõåìà ìîòèâàöèîííîãî ïðîöåññà

Ñóùåñòâóåò òðè îñíîâíûå ïðîöåññóàëüíûå òåîðèè ìîòèâàöèè: òåî-


ðèÿ îæèäàíèé, òåîðèÿ ñïðàâåäëèâîñòè è ìîäåëü Ïîðòåðà — Ëîóëåðà.
Òåîðèÿ îæèäàíèé Â. Âðóìà áàçèðóåòñÿ íà ïîëîæåíèè î òîì,
÷òî íàëè÷èå àêòèâíîé ïîòðåáíîñòè íå ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì íå-
îáõîäèìûì óñëîâèåì ìîòèâàöèè ÷åëîâåêà íà äîñòèæåíèå îïðåäå-
ëåííîé öåëè. ×åëîâåê äîëæåí íàäåÿòüñÿ íà òî, ÷òî âûáðàííûé
èì òèï ïîâåäåíèÿ äåéñòâèòåëüíî ïðèâåäåò ê óäîâëåòâîðåíèþ èëè
ïîëó÷åíèþ æåëàåìîãî.
Îæèäàíèÿ ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê îöåíêó ëè÷íîñòüþ âåðîÿòíîñ-
òè îïðåäåëåííîãî ñîáûòèÿ. Áîëüøèíñòâî ëþäåé îæèäàþò, íà-
ïðèìåð, ÷òî îêîí÷àíèå êîëëåäæà ïîçâîëèò èì ïîëó÷èòü ëó÷øóþ
ðàáîòó è ÷òî, ðàáîòàÿ ñ ïîëíîé îòäà÷åé, ìîæíî áûñòðåå ïîäíÿòü-
ñÿ ïî ñëóæåáíîé ëåñòíèöå. Ïðè àíàëèçå ìîòèâàöèè ê òðóäó òåîðèÿ
îæèäàíèé ïîä÷åðêèâàåò âàæíîñòü òðåõ âçàèìîñâÿçåé: çàòðàòû
òðóäà — ðåçóëüòàòû; ðåçóëüòàòû — âîçíàãðàæäåíèå è âîçíàãðàæäå-
íèå — âàëåíòíîñòü (óäîâëåòâîðåííîñòü èì).

46
 ìîòèâàöèîííîé ìîäåëè Â. Âðóìà îæèäàíèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ
êàê îöåíêà ëè÷íîñòüþ âåðîÿòíîñòè íàñòóïëåíèÿ òîãî èëè èíîãî ñî-
áûòèÿ. Ïðèñòóïàÿ ê âûïîëíåíèþ ðàáîòû, ÷åëîâåê ñ îïðåäåëåííîé
ñòåïåíüþ âåðîÿòíîñòè îæèäàåò, ÷òî çàòðà÷åííûå èì óñèëèÿ ïðèíåñóò
íåîáõîäèìûé ðåçóëüòàò, êîòîðûé òàêæå ñ òîé èëè èíîé ñòåïåíüþ âå-
ðîÿòíîñòè äîëæåí áûòü çàìå÷åí ðóêîâîäèòåëåì è ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì âîçíàãðàæäåí. Íàêîíåö, ó ðàáîòíèêà ñóùåñòâóåò îïðåäå-
ëåííàÿ, íàçûâàåìàÿ âàëåíòíîñòüþ, ñòåïåíü îæèäàíèÿ òîãî, ÷òî ïî-
ëó÷åííîå âîçíàãðàæäåíèå óäîâëåòâîðèò (èëè íå óäîâëåòâîðèò) åãî.
Îáùàÿ ìîòèâàöèÿ ÷åëîâåêà ê âûïîëíåíèþ ðàáîòû îïðåäåëÿåòñÿ
ñîâìåñòíûì äåéñòâèåì ïåðå÷èñëåííûõ ôàêòîðîâ. Äëÿ âû÷èñëåíèÿ
åå çíà÷åíèÿ ïðåäëàãàåòñÿ ïåðåìíîæèòü âåðîÿòíîñòè òîãî, ÷òî
óñèëèÿ äàäóò æåëàåìûé ðåçóëüòàò; ïîñëåäíèé ïîâëå÷åò çà ñîáîé
ñïðàâåäëèâîå âîçíàãðàæäåíèå, è öåííîñòü åãî áóäåò óäîâëåòâîðÿòü
ñóáúåêòà.
Åñëè çíà÷åíèå ëþáîãî èç ýòèõ òðåõ êðèòè÷åñêè âàæíûõ äëÿ îï-
ðåäåëåíèÿ ìîòèâàöèè ôàêòîðîâ ìàëî, òî ìîòèâàöèÿ áóäåò ñëàáîé,
à ðåçóëüòàòû òðóäà íèçêèìè.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óñïåõà ìîòèâàöèè íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü îáî-
ñíîâàííîå ñîîòíîøåíèå âîçìîæíîñòåé ëþäåé, îæèäàåìûõ ðåçóëü-
òàòîâ è ñòåïåíè öåííîñòè äëÿ íèõ âîçíàãðàæäåíèÿ.
Òåîðèÿ îæèäàíèé ïðåäîñòàâëÿåò øèðîêèå âîçìîæíîñòè ìåíåä-
æåðàì, êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ óñèëèòü ìîòèâàöèþ ðàáîòíèêîâ.
Ïîñêîëüêó ðàçíûå ëþäè èìåþò ðàçëè÷íûå ïîòðåáíîñòè, îíè ïî-
ðàçíîìó îöåíèâàþò âîçíàãðàæäåíèå. Ñëåäîâàòåëüíî, ðóêîâîäñòâî
îðãàíèçàöèè äîëæíî ñîïîñòàâèòü ïðåäëàãàåìîå âîçíàãðàæäåíèå ñ
ïîòðåáíîñòÿìè ñîòðóäíèêîâ è ïðèâåñòè èõ â ñîîòâåòñòâèå. Äîâîëü-
íî ÷àñòî âîçíàãðàæäåíèå ïðåäëàãàåòñÿ äî åãî îöåíêè ðàáîòíèêàìè.
Äëÿ ýôôåêòèâíîé ìîòèâàöèè ìåíåäæåð äîëæåí óñòàíîâèòü òâåðäîå
ñîîòíîøåíèå äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòîâ è âîçíàãðàæäåíèÿ. Â ýòîé
ñâÿçè íåîáõîäèìî âîçíàãðàæäàòü òîëüêî çà ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó.
Ìåíåäæåðû äîëæíû ñôîðìèðîâàòü âûñîêèé, íî ðåàëèñòè÷íûé
óðîâåíü ðåçóëüòàòîâ, îæèäàåìûõ îò ïîä÷èíåííûõ, è âíóøèòü èì,
÷òî îíè ìîãóò äîáèòüñÿ èõ, ïðèëîæèâ óñèëèÿ. Òî, êàê ðàáîòíèêè
îöåíèâàþò ñâîè ñèëû, âî ìíîãîì çàâèñèò îò òîãî, ÷åãî îæèäàåò îò
íèõ ðóêîâîäñòâî.
Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî ðàáîòíèêè ñóìåþò äîñòè÷ü óðîâíÿ ðåçóëü-
òàòèâíîñòè, òðåáóåìîãî äëÿ ïîëó÷åíèÿ öåííîãî âîçíàãðàæäåíèÿ,
åñëè äåëåãèðîâàííûé èì óðîâåíü ïîëíîìî÷èé, èõ ïðîôåññèîíàëü-
íûå íàâûêè äîñòàòî÷íû äëÿ âûïîëíåíèÿ ïîñòàâëåííîé çàäà÷è.

47
Òåîðèÿ ñïðàâåäëèâîñòè ïî-ñâîåìó òîëêóåò, êàê ìîæíî ñòèìóëè-
ðîâàòü ëþäåé íà äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ öåëåé. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
ýòîé òåîðèåé ëþäè ñóáúåêòèâíî îïðåäåëÿþò ñîîòíîøåíèå âîçíàã-
ðàæäåíèÿ è çàòðà÷åííûõ óñèëèé, à çàòåì ñðàâíèâàþò ïîëó÷åííûé
ðåçóëüòàò ñ âîçíàãðàæäåíèåì äðóãèõ, êîòîðûå âûïîëíÿëè àíàëî-
ãè÷íóþ ðàáîòó (êàê âíóòðè ôèðìû, òàê è çà åå ïðåäåëàìè), ñ ïîìî-
ùüþ ïîëîæåíèÿ Äæ. Àäàìñà, ïî ìíåíèþ êîòîðîãî êàæäûé èíäè-
âèä âñåãäà ìûñëåííî îöåíèâàåò ñîîòíîøåíèÿ: “èíäèâèäóàëüíûå
äîõîäû äðóãèõ — ñîáñòâåííûå äîõîäû”, “èíäèâèäóàëüíûå çàòðà-
òû äðóãèõ — ñîáñòâåííûå çàòðàòû”.
Åñëè óêàçàííûå ñîîòíîøåíèÿ íå íàðóøåíû, òî ìîòèâèðóþùèå
ôàêòîðû ðàáîòàþò íîðìàëüíî; åñëè æå ñðàâíåíèå âûÿâëÿåò äèñáà-
ëàíñ, íåñïðàâåäëèâîñòü (òåì áîëåå èìåþùèå õðîíè÷åñêèé õàðàêòåð),
ïðîèñõîäèò äåìîòèâàöèÿ äåÿòåëüíîñòè.
Ó ÷åëîâåêà âîçíèêàåò ïñèõîëîãè÷åñêîå íàïðÿæåíèå, êîòîðîå íå-
ãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà âûïîëíÿåìîé èì ðàáîòå è åå ðåçóëüòàòàõ,
ïîñêîëüêó â öåëÿõ âîññòàíîâëåíèÿ ñïðàâåäëèâîñòè îí íà÷èíàåò òðó-
äèòüñÿ ìåíåå ýôôåêòèâíî. Åñëè æå ðàáîòíèêàì ïëàòÿò áîëüøå, ÷åì
îíè òîãî çàñëóæèâàþò, îíè ìåíåå ñêëîííû ìåíÿòü ñâîå ïîâåäåíèå.
Ïîñêîëüêó ïîäîáíûå îöåíêè ñóáúåêòèâíû, äîëæíû áûòü ÷åòêèå
êðèòåðèè âîçíàãðàæäåíèÿ ñîòðóäíèêîâ, îñíîâàííûå íà òî÷íûõ èñ-
ñëåäîâàíèÿõ è ó÷èòûâàþùèå ïñèõîëîãèþ ëþäåé. Ýòî, ïðàâäà, íå
âñåãäà óñòðàíÿåò êîëëèçèè, âîçíèêàþùèå âñëåäñòâèå íåñîâïàäåíèÿ
îöåíîê, íî ïîìîãàåò ñóùåñòâåííî ñìÿã÷èòü èõ. Êðîìå òîãî, êàê ïî-
êàçûâàåò ïðàêòèêà ïåðåäîâûõ ôèðì, ïîçèòèâíóþ ðîëü ìîæåò ñûã-
ðàòü âîçìîæíîñòü îòêðûòî îáñóäèòü ñïîðíûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ
âîçíàãðàæäåíèåì, è èñêëþ÷åíèå êàêîé áû òî íè áûëî òàéíû â îòíî-
øåíèè åãî ðàçìåðà äëÿ êàæäîãî êîíêðåòíîãî ñîòðóäíèêà.
Êîìïëåêñíàÿ ïðîöåññóàëüíàÿ òåîðèÿ ìîòèâàöèè Ïîðòåðà — Ëîóëå-
ðà ñîäåðæèò ýëåìåíòû òåîðèè îæèäàíèé è òåîðèè ñïðàâåäëèâîñòè.
Îíà îñíîâûâàåòñÿ íà òîì, ÷òî ìîòèâàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ôóíêöèåé ïîòðåá-
íîñòåé ðàáîòíèêîâ, èõ îæèäàíèé è âîñïðèÿòèÿ ñïðàâåäëèâîãî âîç-
íàãðàæäåíèÿ. Ðåçóëüòàòèâíîñòü òðóäà ðàáîòíèêà çàâèñèò îò ïðèëî-
æåííûõ èì óñèëèé, åãî õàðàêòåðíûõ îñîáåííîñòåé è âîçìîæíîñòåé,
à òàêæå îöåíêè èì ñâîåé ðîëè. Ñîãëàñíî òåîðèè Ïîðòåðà — Ëîóëåðà
îáúåì çàòðà÷èâàåìûõ óñèëèé çàâèñèò îò îöåíêè ñàìèì ðàáîòíèêîì
öåííîñòè âîçíàãðàæäåíèÿ è óâåðåííîñòè â òîì, ÷òî îíî ñïðàâåäëè-
âî, à íå íàîáîðîò, êàê ñ÷èòàþò ñòîðîííèêè òåîðèè ÷åëîâå÷åñêèõ îò-
íîøåíèé (ðèñ. 2.5).

48
Âîçíàãðàæäåíèÿ,
Öåííîñòü Ñïîñîáíîñòè
âîñïðèíèìàåìûå
âîçíàãðàæäåíèÿ è õàðàêòåð
êàê ñïðàâåäëèâûå

Âíóòðåííèå Ó
ä
âîçíàãðàæäåíèÿ î
Ðåçóëüòàòû â
Óñèëèÿ (âûïîëíåííàÿ ë
ðàáîòà) å
ò
â
î
ð
Îöåíêà ðîëè å
í
Îöåíêà âåðîÿòíîñòè ðàáîòíèêà è
ñâÿçè “óñèëèÿ → å
→ âîçíàãðàæäåíèÿ”
Âíåøíèå
âîçíàãðàæäåíèÿ

Ðèñ. 2.5. Ìîäåëü Ïîðòåðà — Ëîóëåðà

Îäèí èç íàèáîëåå âàæíûõ âûâîäîâ Ë. Ïîðòåðà è Ý. Ëîóëåðà ñî-


ñòîèò â òîì, ÷òî ðåçóëüòàòèâíûé òðóä âåäåò ê óäîâëåòâîðåíèþ. Ýòî
ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíî ìíåíèþ áîëüøèíñòâà ìåíåäæåðîâ, êîòî-
ðûå, íàõîäÿñü ïîä âëèÿíèåì ðàçëè÷íûõ òåîðèé ÷åëîâå÷åñêèõ îòíî-
øåíèé, ïîëàãàþò, ÷òî óäîâëåòâîðåíèå âåäåò ê äîñòèæåíèþ âûñîêèõ
ðåçóëüòàòîâ â òðóäå èëè, äðóãèìè ñëîâàìè, áîëåå äîâîëüíûå ðàáî-
÷èå òðóäÿòñÿ ëó÷øå. Ë. Ïîðòåð è Ý. Ëîóëåð, íàïðîòèâ, ïîëàãàþò,
÷òî ÷óâñòâî âûïîëíåííîé ðàáîòû ñïîñîáñòâóåò óäîâëåòâîðåíèþ è,
ïî-âèäèìîìó, ïîâûøåíèþ ðåçóëüòàòèâíîñòè.
Èññëåäîâàíèÿ ïîäòâåðæäàþò òåçèñ óïîìÿíóòûõ àâòîðîâ î òîì,
÷òî âûñîêàÿ ðåçóëüòàòèâíîñòü ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé ïîëíîãî óäîâëåò-
âîðåíèÿ, à íå ñëåäñòâèåì åãî. Ìîäåëü Ïîðòåðà — Ëîóëåðà âíåñëà
îãðîìíûé âêëàä â ïîíèìàíèå ìîòèâàöèè.  ÷àñòíîñòè, èç íåå ñëå-
äóåò, ÷òî ìîòèâàöèÿ — ýòî íå ïðîñòî ýëåìåíò â öåïè ïðè÷èííî-
ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé è ÷òî âàæíî îáúåäèíèòü òàêèå ïîíÿòèÿ, êàê
óñèëèÿ, ñïîñîáíîñòè, ðåçóëüòàòû, âîçíàãðàæäåíèÿ, óäîâëåòâîðåíèå
è âîñïðèÿòèå, â ðàìêàõ åäèíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñèñòåìû.

49
Ïðèçíàíèå çàñëóã è îöåíêà òðóäà ëè÷íîñòè
Ïðîöåññ ïðèçíàíèÿ çàñëóã è îöåíêà òðóäà ëè÷íîñòè íà ôèðìå ÿâëÿ-
åòñÿ ýôôåêòèâíûì, åñëè âûïîëíåíû ñëåäóþùèå øåñòü îñíîâíûõ çàäà÷:
1) ïðèçíàíèå òðóäà ñîòðóäíèêîâ, äîáèâøèõñÿ çíà÷èòåëüíûõ ðå-
çóëüòàòîâ, â öåëÿõ äàëüíåéøåãî ñòèìóëèðîâàíèÿ èõ òâîð÷åñêîé
àêòèâíîñòè;
2) äåìîíñòðàöèÿ îòíîøåíèÿ ôèðìû ê âûñîêèì ðåçóëüòàòàì òðóäà;
3) èçâëå÷åíèå èç ïðîöåññà ïðèçíàíèÿ ìàêñèìàëüíîãî ýôôåêòà
ïîñðåäñòâîì ïîïóëÿðèçàöèè ðåçóëüòàòîâ òðóäà îòäåëüíûõ ðàáîòíè-
êîâ, ïîëó÷èâøèõ ïðèçíàíèå;
4) ïðèìåíåíèå ðàçëè÷íûõ ôîðì ïðèçíàíèÿ çàñëóã ñîòðóäíèêîâ.
Ðóêîâîäñòâî äîëæíî ïîíèìàòü, ÷òî ðàçíîîáðàçèå ôîðì ïðèçíàíèÿ
ïîâûøàåò äåéñòâåííîñòü ýòîãî ïðîöåññà;
5) ïîâûøåíèå ìîðàëüíîãî äóõà ÷åðåç ñîîòâåòñòâóþùóþ ôîðìó
ïðèçíàíèÿ;
6) îáåñïå÷åíèå ïîâûøåíèÿ òðóäîâîé àêòèâíîñòè.
Ïî÷åìó ïðèçíàíèå òàê âàæíî äëÿ ëþäåé? Ïî ìíåíèþ Äæ. Áëîì-
ãðåíà, ïðåçèäåíòà ôèðìû “Îðãàíèçåéøíë ñàéêîëîæèñò”, ïðèçíàíèå
ïîçâîëÿåò ëþäÿì óâèäåòü ñåáÿ â ðîëè ïîáåäèòåëåé. Îíî ÿâëÿåòñÿ âñå-
îáùåé ïîòðåáíîñòüþ, è áîëüøèíñòâî ëþäåé íå ïðåäñòàâëÿåò ñåáå
æèçíè áåç ïðèçíàíèÿ.
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé, ïðîâåäåííûõ îðãàíèçàöèåé “Íåéøíåë
ñàèíñ ôàóíäåéøí”, òàêæå ïðèâîäÿò ê âûâîäó, ÷òî ñòèìóëèðîâàíèå
èìååò ðåøàþùåå çíà÷åíèå äëÿ ñîòðóäíèêîâ îòíîñèòåëüíî óäîâëåòâî-
ðåíèÿ èõ âíóòðåííèõ ïîòðåáíîñòåé. Âûñøàÿ ñòåïåíü óäîâëåòâîðåíèÿ
ñîòðóäíèêîâ äîñòèãàåòñÿ â ðåçóëüòàòå ïðèçíàíèÿ è îöåíêè èõ òðóäà,
êîòîðûå ìîãóò áûòü êàê ìàòåðèàëüíûìè, òàê è ìîðàëüíûìè èëè
òåìè è äðóãèìè. Ðàçëè÷àþò ñëåäóþùèå îñíîâíûå ôîðìû ïðèçíàíèÿ
ëè÷íîñòè:
• ìàòåðèàëüíûå êîìïåíñàöèè;
• äåíåæíûå âîçíàãðàæäåíèÿ;
• îáùåñòâåííîå ïðèçíàíèå îòäåëüíîé ëè÷íîñòè;
• îáùåñòâåííîå ïðèçíàíèå äåÿòåëüíîñòè ãðóïïû;
• ëè÷íîå ïðèçíàíèå íà÷àëüñòâà;
• îñîçíàíèå ñàìîýôôåêòèâíîñòè.
Ñàìîýôôåêòèâíîñòü ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìûì êðèòåðèåì ïîâåäåíèÿ
ëè÷íîñòè. Ñðàâíèâàÿ ñâîè äîñòèæåíèÿ ñ äîñòèæåíèÿìè äðóãèõ, ëè÷-
íîñòü ôîðìèðóåò ñâîè öåëè äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå âûðàæàþò öåííîñ-
òíîå îòíîøåíèå ê ïðèçíàíèþ ïîòðåáíîñòåé è èíòåðåñîâ ëè÷íîñòè.

50
Ìîòèâàöèÿ è äåíüãè. Äåíüãè — íàèáîëåå î÷åâèäíûé ñïîñîá âîç-
íàãðàæäåíèÿ ñîòðóäíèêîâ. Ïðîòèâîðå÷èâûå îöåíêè êîëè÷åñòâà äå-
íåã, íåîáõîäèìûõ äëÿ ìîòèâàöèè ýôôåêòèâíûõ äåéñòâèé, âîñõîäÿò
åùå êî âðåìåíè çàðîæäåíèÿ òåîðèè ÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøåíèé. Ñòî-
ðîííèêè ýòîé òåîðèè óòâåðæäàþò, ÷òî íàèáîëüøåå çíà÷åíèå èìåþò
ñîöèàëüíûå ïîòðåáíîñòè ëþäåé, â òî âðåìÿ êàê ñòîðîííèêè òåîðèè
íàó÷íîãî óïðàâëåíèÿ ïîëàãàþò, ÷òî âîçíàãðàæäåíèÿ ìàòåðèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî õàðàêòåðà âåäóò ê óñèëåíèþ ìîòèâàöèè [5].
Õîòÿ Ô. Ãåðöáåðã è ïðèøåë ê âûâîäó î òîì, ÷òî áîëüøèíñòâî ëþ-
äåé ñ÷èòàþò îïëàòó òðóäà òîëüêî ãèãèåíè÷åñêèì ôàêòîðîì, îáåñïå-
÷èâàþùèì îòñóòñòâèå íåóäîâëåòâîðåííîñòè, ìíîãèå áèõåâèîðèñòû
ñ÷èòàþò, ÷òî äåíüãè â îïðåäåëåííûõ ñèòóàöèÿõ ìîãóò áûòü ìîòèâè-
ðóþùèì ôàêòîðîì. Â îäíîé èç ñâîèõ ðàííèõ ðàáîò Ô. Ãåðöáåðã äî-
ïóñêàë, ÷òî çàðàáîòíàÿ ïëàòà, íàäëåæàùèì îáðàçîì ñâÿçàííàÿ ñ ðå-
çóëüòàòàìè òðóäà ñîòðóäíèêà, ìîæåò ñòàíîâèòüñÿ ìîòèâèðóþùèì
ôàêòîðîì ðåçóëüòàòèâíîñòè òðóäà, â òî âðåìÿ êàê îáû÷íî îíà íå
ñâÿçàíà íåïîñðåäñòâåííî ñ ðåçóëüòàòèâíîñòüþ è ÿâëÿåòñÿ ãèãèåíè-
÷åñêèì ôàêòîðîì.
Ýòîò âûâîä ïîääåðæàëè èññëåäîâàòåëè-áèõåâèîðèñòû, èçó÷àâøèå
òåîðèþ îæèäàíèÿ. Îíè óñòàíîâèëè, ÷òî òîëüêî ïðè íàëè÷èè îïðåäå-
ëåííûõ óñëîâèé óâåëè÷åíèå çàðàáîòíîé ïëàòû ñòèìóëèðóåò ïîâûøå-
íèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà: âî-ïåðâûõ, ëþäè äîëæíû ïðèäàâàòü
çàðàáîòíîé ïëàòå áîëüøîå çíà÷åíèå; âî-âòîðûõ, îíè äîëæíû âåðèòü
â ñóùåñòâîâàíèå ÷åòêîé ñâÿçè ìåæäó çàðàáîòíîé ïëàòîé è ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòüþ òðóäà è êîíêðåòíî â òî, ÷òî ïîâûøåíèå ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè òðóäà îáÿçàòåëüíî ïðèâåäåò ê óâåëè÷åíèþ çàðàáîòíîé
ïëàòû. Î÷åâèäíî, ÷òî äëÿ ïåðñîíàëà æåëàòåëüíî íàëè÷èå ñâÿçè ìåæ-
äó çàðàáîòíîé ïëàòîé è äîñòèãàåìûìè ðåçóëüòàòàìè òðóäà. Îäíàêî
èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî õîòÿ áîëüøèíñòâî ìåíåäæåðîâ è ïðîâîç-
ãëàøàþò ñâîþ ïðèâåðæåííîñòü îïëàòå òðóäà ïî êîíå÷íîìó ðåçóëüòà-
òó, íà ïðàêòèêå îíè êîìïåíñèðóþò çàòðà÷åííûå ðàáîòíèêîì óñèëèÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàæåì è ïðîâåäåííûì íà ðàáîòå âðåìåíåì, à íå
ïî äîñòèãíóòûì ðåçóëüòàòàì.
Äëÿ òîãî ÷òîáû óñòàíîâèòü ñâÿçü ìåæäó çàðàáîòíîé ïëàòîé è
äîñòèãàåìûìè â èòîãå òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ðåçóëüòàòàìè, íóæíî
îïðåäåëåííûì îáðàçîì ñòðóêòóðèðîâàòü çàðàáîòíóþ ïëàòó.
Íàïðèìåð, åå ìîæíî ðàçáèòü íà òðè êîìïîíåíòû.  ýòîì ñëó÷àå
îäíà ÷àñòü çàðàáîòíîé ïëàòû âûïëà÷èâàåòñÿ çà âûïîëíåíèå äîëæíî-
ñòíûõ îáÿçàííîñòåé, è âñå, êòî çàíèìàåòñÿ â îðãàíèçàöèè àíàëîãè÷-

51
íûìè îáÿçàííîñòÿìè, ïîëó÷àþò çà ýòî îäèíàêîâîå âîçíàãðàæäåíèå.
Âòîðàÿ ÷àñòü çàðàáîòíîé ïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ âûñëóãîé ëåò è ôàêòî-
ðàìè ñòîèìîñòè æèçíè. Âñå ñîòðóäíèêè ôèðìû ïîëó÷àþò ýòó êîìïî-
íåíòó çàðàáîòíîé ïëàòû, íî åå ðàçìåð àâòîìàòè÷åñêè åæåãîäíî ðå-
ãóëèðóåòñÿ. Íàêîíåö, âûïëàòà òðåòüåé êîìïîíåíòû ðåãóëèðóåòñÿ íå
àâòîìàòè÷åñêè. Îíà âàðüèðóåòñÿ äëÿ êàæäîãî ðàáîòíèêà, è åå ðàçìåð
çàâèñèò îò äîñòèãíóòûõ èì â ïðåäøåñòâóþùèé ïåðèîä ðåçóëüòàòîâ.
Ïëîõîé ðàáîòíèê ñêîðî óâèäèò, ÷òî ýòà êîìïîíåíòà åãî çàðàáîòíîé
ïëàòû ìèíèìàëüíà, à õîðîøèé ïîéìåò, ÷òî ó íåãî îíà ïî êðàéíåé
ìåðå ñòîëü æå âåëèêà, ñêîëü ïåðâûå äâå êîìïîíåíòû âìåñòå âçÿòûå.
Ýòà òðåòüÿ êîìïîíåíòà, îäíàêî, íå íàðàñòàåò àâòîìàòè÷åñêè. Èç ãîäà
â ãîä îíà ìîæåò ìåíÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò ðåçóëüòàòîâ, äîñòèãíó-
òûõ ðàáîòíèêîì â ïðåäøåñòâóþùåì ãîäó. Îêëàä (âòîðàÿ è òðåòüÿ ÷àñ-
òè çàðàáîòíîé ïëàòû) ìîæåò óâåëè÷èâàòüñÿ òîëüêî â ñâÿçè ñ èçìåíå-
íèåì ìàñøòàáîâ âîçëàãàåìîé íà ðàáîòíèêà îòâåòñòâåííîñòè, âûñëó-
ãîé ëåò, à òàêæå âñëåäñòâèå ïîâûøåíèÿ ñòîèìîñòè æèçíè. Ðåàëüíî
çàñëóæåííàÿ è çàðàáîòàííàÿ êîíêðåòíûì ÷åëîâåêîì ÷àñòü çàðàáîò-
íîé ïëàòû ìîæåò ìåíÿòüñÿ, è î÷åíü ðåçêî, òàê ÷òî åñëè ðåçóëüòàòèâ-
íîñòü òðóäà ðàáîòíèêà ñíèæàåòñÿ, òî óìåíüøàåòñÿ è çàðàáîòíàÿ ïëà-
òà èç-çà óðåçàíèÿ åå ïåðåìåííîé ÷àñòè. Ñìûñë ýòîé ñèñòåìû ñîñòîèò
ïðåæäå âñåãî â óâÿçûâàíèè çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêà ñ ðåçóëüòà-
òàìè â òåêóùèé ïåðèîä (èçìåíåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà âëå÷åò
çà ñîáîé áîëüøèå èçìåíåíèÿ â îïëàòå).
Òåîðåòè÷åñêè â ñèñòåìå ÷àñòíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äîëæíà
áûòü îäíîçíà÷íàÿ ñâÿçü ìåæäó òåì, ÷òî è êàê âûïîëíÿåò ðàáîòíèê è
ñêîëüêî çà ýòî ïîëó÷àåò, ò. å. îïëàòà è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü äîëæíû
áûòü âçàèìîñâÿçàíû. Îáùåñòâî îðèåíòèðîâàíî íà êîíå÷íûå ðåçóëü-
òàòû äåÿòåëüíîñòè, è â îñíîâå âñåãî ëåæèò ïðåäïîëîæåíèå î òîì, ÷òî
ïîëíàÿ êîìïåíñàöèÿ çà çàòðà÷åííûå óñèëèÿ, âêëþ÷àÿ çàðàáîòíóþ
ïëàòó, äîëæíà â ðàçóìíîé ñòåïåíè îòðàæàòü âêëàä êàæäîãî ðàáîòíè-
êà (áîëåå êîíêðåòíî — òî, íàñêîëüêî ýôôåêòèâíî îí ðàáîòàë). Íå-
îáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî ìîòèâàöèÿ ðàáîòíèêà ñîïðÿæåíà ñ îáùåé
ñèñòåìîé âîçíàãðàæäåíèé îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ ìîæåò îáåñïå÷èòü
ïî÷òè íåîãðàíè÷åííîå èõ ðàçíîîáðàçèå, áóäó÷è “ïîäêëþ÷åííîé” ê
ñèñòåìå èíòåíñèôèêàöèè òðóäà. Â òî æå âðåìÿ â îðãàíèçàöèè ìîãóò
ïðîèñõîäèòü ðàçëè÷íûå ñîáûòèÿ, “îòêëþ÷àþùèå” ðàáîòíèêîâ (êîí-
òðîëèðóåìûå èëè íå êîíòðîëèðóåìûå îðãàíèçàöèåé). Äëÿ äîñòèæå-
íèÿ âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè íåîáõîäèìî,

52
÷òîáû ñòåïåíü âîçäåéñòâèÿ “ïîäêëþ÷àþùèõ” ñîáûòèé áûëà âûøå,
÷åì “îòêëþ÷àþùèõ”. Îäèí èç íàèáîëåå ìîùíûõ èíñòðóìåíòî⠓ïîä-
êëþ÷åíèÿ”, èìåþùèéñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàöèè, — ýòî ïðî-
ãðàììà îïëàòû è ñòèìóëèðîâàíèÿ òðóäà.
Êàæäûé, êòî ðàáîòàë ñ ëþäüìè, çíàåò, ÷òî ñóùåñòâóåò î÷åíü ìíî-
ãî ôàêòîðîâ è ñïîñîáîâ âîçäåéñòâèÿ íà ìîòèâàöèþ ÷åëîâåêà. Áîëåå
òîãî, òîò ôàêòîð, êîòîðûé ñåãîäíÿ ìîòèâèðóåò êîíêðåòíîãî ÷åëîâå-
êà ê èíòåíñèâíîìó òðóäó, çàâòðà ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü “îòêëþ÷å-
íèþ” òîãî æå ÷åëîâåêà. Íèêòî òî÷íî íå çíàåò, êàê äåéñòâóåò ìåõà-
íèçì ìîòèâàöèè, êàêîé ñèëû äîëæåí áûòü ìîòèâèðóþùèé ôàêòîð è
êîãäà îí ñðàáîòàåò, íå ãîâîðÿ óæå î òîì, ïî÷åìó îí ñðàáàòûâàåò. Èç-
âåñòíî òîëüêî òî, ÷òî ðàáîòíèê òðóäèòñÿ ðàäè äåíåæíîãî âîçíàãðàæ-
äåíèÿ è êîìïëåêñà êîìïåíñàöèîííûõ è ïîîùðèòåëüíûõ ìåð. Äåíåæ-
íîå âîçíàãðàæäåíèå è äðóãèå êîìïîíåíòû êîìïåíñàöèè îáåñïå÷èâàþò
íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ âûæèâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ðàáîòíèêà, ïðîâå-
äåíèÿ èì äîñóãà â íàñòîÿùåì, à òàêæå óâåðåííîñòü â áóäóùåì, ðàç-
âèòèå è âûñîêîå êà÷åñòâî æèçíè íà ïåðñïåêòèâó.
Ýòè êîìïîíåíòû êîìïåíñàöèè, êîíå÷íî, íèêîèì îáðàçîì íå ìî-
ãóò óäîâëåòâîðèòü âñåõ ïîòðåáíîñòåé ðàáîòíèêà. Êðîìå òîãî, îðãà-
íèçàöèÿ ìîæåò ïðåäîñòàâëÿòü ñâîèì ðàáîòíèêàì è äðóãèå âèäû âîç-
íàãðàæäåíèé, ñóùåñòâåííî óñèëèâàþùèõ è äîïîëíÿþùèõ ïðîãðàì-
ìó îïëàòû è ñòèìóëèðîâàíèÿ òðóäà.
Ïðîãðàììà ìåð êîìïåíñàöèé îðãàíèçàöèè õàðàêòåðèçóåò òî, êàê
îíà îöåíèâàåò çíà÷èìîñòü ðàáîòû, ïîðó÷åííîé ðàáîòíèêó, è äîñòèã-
íóòûå èì ðåçóëüòàòû.  ýòîé ñâÿçè ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî öåí-
íîñòü êàêîãî-ëèáî âèäà äåÿòåëüíîñòè è öåííîñòü ÷åëîâåêà, ðàáîòàþ-
ùåãî â ýòîé äîëæíîñòè, ñóùåñòâåííî ðàçëè÷íû.

Ðåêîìåíäàöèè ïî ôîðìèðîâàíèþ ìîòèâàöèè


Ìåòîäû óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé
âûñøèõ óðîâíåé [20; 34]
Ñîöèàëüíûå ïîòðåáíîñòè (ïîòðåáíîñòè îáùåíèÿ)
1. Äàâàéòå ñîòðóäíèêàì òàêóþ ðàáîòó, ÷òîáû îíè ìîãëè îáùàòüñÿ.
2. Ñîçäàâàéòå íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ äóõ åäèíîé êîìàíäû.
3. Ïåðèîäè÷åñêè ïðîâîäèòå ñ ïîä÷èíåííûìè ñîâåùàíèÿ.
4. Íå ñòàðàéòåñü ðàçðóøèòü âîçíèêøèå íåôîðìàëüíûå ãðóïïû,
åñëè îíè íå íàíîñÿò îðãàíèçàöèè ðåàëüíîãî óùåðáà.

53
5. Ñîçäàâàéòå óñëîâèÿ äëÿ ñîöèàëüíîé àêòèâíîñòè ÷ëåíîâ îðãàíè-
çàöèè âíå åå ðàìîê.
Ïîòðåáíîñòè â óâàæåíèè
1. Ïðåäëàãàéòå ïîä÷èíåííûì áîëåå ñîäåðæàòåëüíóþ ðàáîòó.
2. Îáåñïå÷üòå ïîä÷èíåííûì ïîëîæèòåëüíóþ îáðàòíóþ ñâÿçü ñ
äîñòèãíóòûìè ðåçóëüòàòàìè.
3. Âûñîêî îöåíèâàéòå è ïîîùðÿéòå äîñòèãíóòûå ïîä÷èíåííûìè
ðåçóëüòàòû.
4. Ïðèâëåêàéòå ïîä÷èíåííûõ ê ôîðìóëèðîâêå öåëåé è âûðàáîòêå
ðåøåíèé.
5. Äåëåãèðóéòå ïîä÷èíåííûì äîïîëíèòåëüíûå ïðàâà è ïîëíîìî÷èÿ.
6. Ïðîäâèãàéòå ïîä÷èíåííûõ ïî ñëóæåáíîé ëåñòíèöå.
7. Îáåñïå÷èâàéòå ïîä÷èíåííûì îáó÷åíèå è ïåðåïîäãîòîâêó, êîòî-
ðûå ïîâûøàþò óðîâåíü èõ êîìïåòåíòíîñòè.
Ïîòðåáíîñòè â ñàìîâûðàæåíèè
1. Îáåñïå÷èâàéòå ïîä÷èíåííûì âîçìîæíîñòü äëÿ îáó÷åíèÿ è ðàç-
âèòèÿ, ÷òîáû ïîëíîñòüþ èñïîëüçîâàòü èõ ïîòåíöèàë.
2. Äàâàéòå ïîä÷èíåííûì ñëîæíóþ è âàæíóþ ðàáîòó, òðåáóþùóþ
îò íèõ ïîëíîé îòäà÷è.
3. Ïîîùðÿéòå è ðàçâèâàéòå ó ïîä÷èíåííûõ òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè.
Ïðàâèëà ìîòèâèðóþùåé îðãàíèçàöèè òðóäà
1. Ëþáûå äåéñòâèÿ äîëæíû áûòü îñìûñëåííûìè.
2. Ñîòðóäíèêè äîëæíû èñïûòûâàòü ÷óâñòâî ëè÷íîé ïðè÷àñòíîñòè ê
ðåçóëüòàòàì äåÿòåëüíîñòè, óäîâëåòâîðåíèå îò ðàáîòû ñ ëþäüìè.
3. Êàæäûé íà ñâîåì ðàáî÷åì ìåñòå äîëæåí èìåòü âîçìîæíîñòü
ïîêàçàòü, íà ÷òî îí ñïîñîáåí, óòâåðäèòü ñâîþ çíà÷èìîñòü.
4. Ðàáîòà äîëæíà îáåñïå÷èâàòü âîçìîæíîñòü âûðàçèòü ñåáÿ â òðó-
äå, óçíàòü ñåáÿ â êàêèõ-ëèáî ðåçóëüòàòàõ.
5. Êàæäûé ñîòðóäíèê èìååò ñîáñòâåííóþ òî÷êó çðåíèÿ íà òî, êàê
ìîæíî óëó÷øèòü ñâîþ ðàáîòó è åå îðãàíèçàöèþ; åìó äîëæíà áûòü
ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü íåêîòîðûå èç ýòèõ ïîæå-
ëàíèé.
6. Íåîáõîäèìî ñòàâèòü ïåðåä ñîòðóäíèêàìè öåëè, äîñòèæåíèå
êîòîðûõ ñîîòâåòñòâóåò èõ óðîâíþ êîìïåòåíòíîñòè.
7. Êàæäûé õîðîøî ðàáîòàþùèé ñîòðóäíèê äîëæåí ðàññ÷èòûâàòü
íà ïðèçíàíèå è ïîîùðåíèå. Óñïåõ áåç ïðèçíàíèÿ ïðèâîäèò ê
ðàçî÷àðîâàíèþ.

54
8. Íåîáõîäèìî, ÷òîáû èçìåíåíèÿ â ðàáîòå ñîòðóäíèêîâ ïðåäïðèíè-
ìàëèñü ñ ó÷åòîì èõ çíàíèé è îïûòà.
9. Ñëåäóåò ðåãóëÿðíî ñîîáùàòü êàæäîìó ñîòðóäíèêó èíôîðìàöèþ
î êà÷åñòâå åãî òðóäà.
10. Ïî âîçìîæíîñòè íåîáõîäèìî èçáåãàòü ñèòóàöèé êîíòðîëÿ ñî ñòî-
ðîíû è áîëüøå îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ñàìîêîíòðîëü ðàáîòíèêîâ.
11. Ñëåäóåò ðåàëèçîâàòü ïîòðåáíîñòü ëþäåé â ïðèîáðåòåíèè íîâûõ
çíàíèé.
12. Íåîáõîäèìî èçáåãàòü ñèòóàöèé, ïðè êîòîðûõ ñòàðàíèÿ ñîòðóä-
íèêîâ ïðèâîäÿò ê òîìó, ÷òî èõ åùå áîëüøå íàãðóæàþò ðàáîòîé.
13. Æåëàòåëüíî îðãàíèçîâûâàòü ðàáîòó òàê, ÷òîáû êàæäûé áûë ñàì
ñåáå øåôîì, ìîã ïðîäåìîíñòðèðîâàòü èíèöèàòèâó â îðãàíèçàöèè
ïðîèçâîäñòâà, ïðîÿâèòü èíäèâèäóàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü.
14. Ñîòðóäíèêè äîëæíû çíàòü, êàêîâà èõ ðåàëüíàÿ çíà÷èìîñòü â
ãëàçàõ íåïîñðåäñòâåííîãî íà÷àëüñòâà.
Ñïîñîáû ñîçäàíèÿ ïîçèòèâíûõ ïðåäïîñûëîê ìîòèâàöèè
1. Îáåñïå÷èòü íà ðàáîòå âçàèìíîå äîâåðèå, óâàæåíèå è ïîääåðæêó.
2. Ïðåäîñòàâèòü êàæäîìó ñîòðóäíèêó èíòåðåñíóþ ðàáîòó, ïîáóæ-
äàþùóþ åãî ðàçâèâàòü ñâîè çíàíèÿ, óìåíèÿ è íàâûêè.
3. Óñòàíîâèòü ÷åòêèå öåëè, çàäà÷è è ñïðàâåäëèâûå íîðìû âûðà-
áîòêè.
4. Îáúåêòèâíî îöåíèâàòü âêëàä ñîòðóäíèêîâ â äîñòèæåíèÿ îðãàíè-
çàöèè íà îñíîâå ðåãóëÿðíîé îáðàòíîé ñâÿçè.
5. Ñîçäàòü âîçìîæíîñòè äëÿ ðîñòà ñîòðóäíèêîâ è ðàñêðûòèÿ èõ ïî-
òåíöèàëà.
6. Êîìïåíñèðîâàòü çàòðàòû óñèëèé ñîòðóäíèêîâ ïîñðåäñòâîì ïî-
âûøåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû è ïðåìèé ïî ðåçóëüòàòàì îïðåäåëåí-
íîãî ïåðèîäà.
7. Äàâàòü ñîòðóäíèêàì ïðèìåðû ïîâåäåíèÿ, êîòîðûå ïîáóæäàëè
áû èõ ê îáúåäèíåíèþ, èñêðåííîñòè è ÷åñòíîñòè.

2.2. Êîíêðåòíûå ìåòîäû


è êîìïëåêñíàÿ ìîòèâàöèÿ ïåðñîíàëà
Ìåòîäû ìîòèâàöèè óñëîâíî ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà ýêîíîìè÷åñêèå è
íåýêîíîìè÷åñêèå; ïîñëåäíèå, â ñâîþ î÷åðåäü, äåëÿòñÿ íà îðãàíèçà-
öèîííûå è ìîðàëüíûå [10; 76]. Îäíàêî íà ïðàêòèêå âñå îíè òåñíî
âçàèìîñâÿçàíû, âçàèìîîáóñëîâëåíû è çà÷àñòóþ ïëàâíî ïåðåõîäÿò
îäèí â äðóãîé. Ïîðîé ìåòîäû ìîòèâàöèè äàæå òðóäíî ðàçäåëèòü,

55
ïîñêîëüêó, íàïðèìåð, äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå íå òîëüêî ïîçâîëÿ-
åò ïðèîáðåñòè îïðåäåëåííûå áëàãà, íî è ïðèíîñèò èçâåñòíîñòü,
óâàæåíèå, ïî÷åò (ðèñ. 2.6).

Ýêîíîìè÷åñêèå ìåòîäû ìîòèâàöèè


Ýêîíîìè÷åñêèå ìåòîäû ìîòèâàöèè îñíîâûâàþòñÿ íà òîì, ÷òî â ðå-
çóëüòàòå èõ ïðèìåíåíèÿ ðàáîòíèêè ïîëó÷àþò îïðåäåëåííûå âûãîäû,
ïîâûøàþùèå èõ ìàòåðèàëüíîå áëàãîñîñòîÿíèå. Òàêèå âûãîäû ìîãóò
áûòü ïðÿìûìè, íàïðèìåð â âèäå íåêîòîðîé ñóììû äåíåã, èëè êîñâåí-
íûìè, îáëåã÷àþùèìè ïîëó÷åíèå ïðÿìûõ (íàïðèìåð, äîïîëíèòåëü-
íîå ñâîáîäíîå âðåìÿ, ÷òîáû ïîäðàáàòûâàòü â äðóãîì ìåñòå). Îñíîâ-
íîé ôîðìîé ïðÿìîé ýêîíîìè÷åñêîé ìîòèâàöèè ÿâëÿåòñÿ çàðàáîòíàÿ
ïëàòà çà âûïîëíåíèå îñíîâíîé ðàáîòû. Îáû÷íî îíà çàâèñèò îò çàíè-
ìàåìîé äîëæíîñòè, êâàëèôèêàöèè, ñòàæà ðàáîòû, êîëè÷åñòâà è êà-
÷åñòâà çàòðà÷èâàåìîãî òðóäà.
Èñïîëüçîâàíèå òåõ èëè èíûõ ôîðì è ñèñòåì çàðàáîòíîé ïëàòû â
îñíîâíîì çàâèñèò îò ñôåðû äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêîâ, õàðàêòåðà òðó-
äîâûõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, çàäà÷ ñòèìóëèðîâàíèÿ è ò. ï.
Ïîâðåìåííàÿ ôîðìà çàðàáîòíîé ïëàòû ïðèìåíÿåòñÿ â îòíîøåíèè
ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ, ñëóæàùèõ, à òàêæå ðàáî÷èõ, ðåçóëüòà-
òû äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ ëèáî íå ïîääàþòñÿ òî÷íîìó ó÷åòó è èçìå-
ðåíèþ, ëèáî íå òðåáóþò åãî âîâñå, íàïðèìåð íàëàä÷èêîâ îáîðóäîâà-
íèÿ.  çàâèñèìîñòè îò ñïîñîáà íà÷èñëåíèÿ îíà áûâàåò ïî÷àñîâîé,
ïîäåííîé è ïîìåñÿ÷íîé.
Ìîòèâèðóþùèìè ýëåìåíòàìè ïðè ïîâðåìåííîé îïëàòå òðóäà ÿâ-
ëÿþòñÿ åå ðàçìåð è íàëè÷èå â íåîáõîäèìûõ ñëó÷àÿõ ïðåìèé. Äëÿ ýô-
ôåêòèâíîãî åå ïðèìåíåíèÿ íóæíî ñîáëþäàòü îïðåäåëåííûå óñëîâèÿ,
â ÷àñòíîñòè âåñòè òî÷íûé ó÷åò ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàííîãî âðåìåíè;
èñïîëüçîâàòü îáîñíîâàííûå íîðìû è íîðìàòèâû, ðåãëàìåíòèðóþ-
ùèå îáúåì âûðàáîòêè, ÷èñëåííîñòü ïåðñîíàëà, ïðîèçâîäñòâåííûå çà-
äàíèÿ è ò. ï.; ïðàâèëüíî ðàñïðåäåëÿòü ðàáîòó ìåæäó èñïîëíèòåëÿìè
ñ ó÷åòîì èõ êâàëèôèêàöèè, îïûòà è ïðîôåññèè.
Ïîìèìî îñíîâíîé çàðàáîòíîé ïëàòû ñóùåñòâóåò è äîïîëíèòåëü-
íàÿ, íà÷èñëÿåìàÿ çà ïðîôåññèîíàëèçì, êâàëèôèêàöèþ, äåëîâûå íàâû-
êè â ôîðìå ðàçëè÷íûõ äîïëàò, îáû÷íî êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà.
Èíîãäà çàðàáîòíàÿ ïëàòà áûâàåò íåÿâíîé, ò. å. â âèäå ðàçëè÷íûõ
ëüãîò, êîòîðûå íà ïðàêòèêå çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàþò äîõîäû ñó-
áúåêòà [77].

56
Òðóäîâàÿ àêòèâíîñòü ðàáîòíèêà

 ëè÷íîì òðóäå  äåÿòåëüíîñòè ïî óëó÷øåíèþ


íà ðàáî÷åì ìåñòå ðàáîòû êîëëåêòèâà

Âçàèìîñâÿçü âèäîâ, íàïðàâëåíèé è ôîðì òðóäîâîé àêòèâíîñòè ðàáîòíèêà Âèäû

Ïîâûøåíèå Ïîâûøåíèå Ñîòðóäíè÷åñòâî Ñîâåðøåíñòâîâàíèå


ýôôåêòèâíîñòè æèâîãî ýôôåêòèâíîñòè ïðîøëîãî è âçàèìîïîìîùü ðàáîòû
òðóäà òðóäà â êîëëåêòèâå ïðåäïðèÿòèé
Íàïðàâëåíèÿ

Ñáåðåæåíèå Ïîâûøåíèå Áîëåå Ýêîíîìèÿ Ðàöèîíàëè- Ñîâìåùåíèå Âîçäåé- Ïåðåäà÷à Ñîâåðøåí- Ó÷àñòèå
ðàáî÷åãî êâàëèôèêà- ïîëíîå ñûðüÿ, çàöèÿ ïðîôåññèé, ñòâèå îïûòà, ñòâîâàíèå â ïëàíèðî-
âðåìåíè è öèè èñïîëüçî- ìàòåðèà- òåõíèêè è ðàçâèòèå íà êîëëåã, ïåðåäîâûõ òåõíèêè âàíèè,
ïîâûøåíèå è êà÷åñòâà âàíèå ëîâ, òåõíîëîãèè ñîòðóäíè- âçàèìî- ïðèåìîâ è òåõíî- óïðàâëå-
èíòåíñèâíî- ðàáîòû îáðàçîâà- òîïëèâà, ïðîèç- ÷åñòâà êîíòðîëü ðàáîòû ëîãèè íèè,
ñòè òðóäà íèÿ ýíåðãèè âîäñòâà è âçàèìî- êîíòðîëå
ïîìîùè

• Îïëàòà òðóäà ïî ðåçóëüòàòàì äåÿòåëüíîñòè


• Òðóäîâàÿ êàðüåðà, àòòåñòàöèÿ Ôîðìû
• Îöåíêà êà÷åñòâà äåÿòåëüíîñòè, ìîòèâàöèè
• Îöåíêà âçàèìîîòíîøåíèé Ñðåäñòâà
• Ó÷àñòèå â ãðóïïàõ ïî ðåøåíèþ çàäà÷ ïðåäïðèÿòèÿ âîçäåéñòâèÿ
• Îáó÷åíèå è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè
Ìîðàëüíîå ñòèìóëèðîâàíèå.
Ìàòåðèàëüíîå
Èäåéíî-ïîëèòè÷åñêîå
ñòèìóëèðîâàíèå
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè óïðàâëåíèÿ, ïðîèçâîäñòâà è òðóäà âîñïèòàíèå

Ìåòîäû
ìîòèâàöèè
Ýêîíîìè÷åñêèå Îðãàíèçàöèîííûå Ìîðàëüíûå

Ðèñ. 2.6. Âçàèìîñâÿçü âèäîâ, íàïðàâëåíèé è ôîðì òðóäîâîé àêòèâíîñòè ðàáîòíèêà


57
Óðîâåíü îïëàòû òðóäà îòðàæàåò ôîðìàëüíóþ îöåíêó òðóäîâîãî
âêëàäà ðàáîòíèêîâ â êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû, èõ èñïîëíèòåëüíîñòè,
ïðîôåññèîíàëèçìà è êâàëèôèêàöèè, ïîýòîìó îí äîëæåí âîçðàñòàòü
âìåñòå ñ íèìè. Îäíàêî áîëåå äåéñòâåííûì ñòèìóëèðóþùèì ñðåäñòâîì
îí ñòàíîâèòñÿ ïðè äîïîëíåíèè åãî äðóãîé âàæíîé ôîðìîé ýêîíî-
ìè÷åñêîé ìîòèâàöèè — ñèñòåìîé ïðåìèðîâàíèÿ.
Îáû÷íî ðàáî÷èõ ïðåìèðóþò ïî èòîãàì äîñòèæåíèÿ îäíîãî-äâóõ
ïîêàçàòåëåé; ñëóæàùèõ è ñïåöèàëèñòî⠗ äâóõ-òðåõ ïîêàçàòåëåé.
Îñíîâàíèåì äëÿ ïðåìèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ýêîíîìèÿ ðåñóðñîâ, óâåëè-
÷åíèå ïðèáûëè, ïðåæäå âñåãî â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè, íå èìåþùåé
ïðÿìîãî îòíîøåíèÿ ê êîíêðåòíîìó ñîòðóäíèêó, ðàçëè÷íûå íàó÷-
íûå äîñòèæåíèÿ, ðàöèîíàëèçàòîðñêèå ïðåäëîæåíèÿ, óñïåøíîå ïðî-
âåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ïðîáëåì, èñêëþ÷èòåëü-
íûå çàñëóãè. ×òîáû ïðåìèè èãðàëè ðîëü äåéñòâåííîãî ñòèìóëèðóþ-
ùåãî ôàêòîðà, îíè, êàê â ñâîå âðåìÿ ïîêàçàë Ô. Òåéëîð, äîëæíû
ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 30 % îñíîâíîãî çàðàáîòêà.
Ïðåäïîñûëêàìè óñïåøíîãî ïðåìèðîâàíèÿ ìîæíî ñ÷èòàòü:
• ïðàâèëüíûé âûáîð ñèñòåìû ïîêàçàòåëåé, èñõîäÿùèõ èç êîíê-
ðåòíûõ çàäà÷, êîòîðûå ñòîÿò ïåðåä ôèðìîé;
• äèôôåðåíöèàöèþ ïîêàçàòåëåé â çàâèñèìîñòè îò ðîëè è õàðàê-
òåðà ïîäðàçäåëåíèé, óðîâíÿ äîëæíîñòåé;
• îðèåíòàöèþ ïîêàçàòåëåé ïðåìèðîâàíèÿ íà ðåàëüíûé âêëàä â
êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû, ýôôåêòèâíîñòü è êà÷åñòâî ðàáîòû, ó÷åò
îáùåôèðìåííûõ äîñòèæåíèé;
• êîíêðåòíîñòü, ïîíÿòíîñòü, ãèáêîñòü, ñïðàâåäëèâîñòü êðèòåðèåâ
îöåíêè äîñòèæåíèé.
Îáùèé ïðèíöèï ïðåìèðîâàíèÿ — âîçíàãðàæäåíèå çà ëþáûå,
äàæå íåçíà÷èòåëüíûå óñïåõè, à òàêæå ïîòåíöèàëüíàÿ íåîãðàíè÷åí-
íîñòü åãî ðàçìåðà è ñâîåâðåìåííîñòü âûïëàòû.
Êðèòåðèè è íîðìàòèâû, ïî êîòîðûì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåìèðîâà-
íèå, íåîáõîäèìî ðåãóëÿðíî ïåðåñìàòðèâàòü ñ ó÷åòîì èçìåíåíèÿ óñëî-
âèé äåÿòåëüíîñòè ôèðìû, åå öåëåé, ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ è ò. ï.
Äåíåæíûå âûïëàòû â ôîðìå çàðàáîòíîé ïëàòû è ïðåìèé, èñ-
ïîëüçóåìûå â êà÷åñòâå ðû÷àãîâ ñòèìóëèðîâàíèÿ, â çàâèñèìîñòè îò
êîíêðåòíîé ñèòóàöèè ìîãóò áûòü ïðîïîðöèîíàëüíûìè è íåïðîïîðöè-
îíàëüíûìè äîñòèãíóòûì ðåçóëüòàòàì.  ïîñëåäíåì ñëó÷àå ðå÷ü èäåò
îá àêöåíòèðóþùèõ è íèâåëèðóþùèõ âûïëàòàõ; ïðè àêöåíòèðîâàíèè
îíè óâåëè÷èâàþòñÿ áûñòðåå ïî ñðàâíåíèþ ñ ðåçóëüòàòîì, à ïðè íèâå-
ëèðîâàíèè — ìåäëåííåå. Íà ïðàêòèêå ìîæíî èñïîëüçîâàòü ðàçëè÷íûå
èõ êîìáèíàöèè.

58
Òàê, â óñëîâèÿõ îòðèöàòåëüíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ àêöåíòèðóþò-
ñÿ îòñòàþùèå è íèâåëèðóþòñÿ ïåðåäîâèêè, ÷òîáû ïîäòÿíóòü ïåð-
âûõ äî íåîáõîäèìîãî óðîâíÿ. Ïðè ýòîì ïåðåäîâèêè ìàëî çàèíòåðå-
ñîâàíû â ïîâûøåíèè ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà. Çà÷àñòóþ òàêàÿ
ñèñòåìà ìîæåò âêëþ÷àòü è øòðàôû.  îñíîâå ïîëîæèòåëüíîãî ñòè-
ìóëèðîâàíèÿ ëåæàò ïðåìèè çà áîëåå âûñîêèå ðåçóëüòàòû è áåçðàç-
ëè÷íîå îòíîøåíèå ê íèçêèì, ÷òî ïîáóæäàåò ïåðåäîâèêîâ â åùå áîëü-
øåé ñòåïåíè “âûðûâàòüñÿ” âïåðåä ïî ñðàâíåíèþ ñ îñòàëüíûìè.
 öåëîì ñèñòåìà äåíåæíûõ âûïëàò äîëæíà îáåñïå÷èâàòü áîëü-
øèíñòâó ðàáîòíèêîâ æåëàåìûé óðîâåíü äîõîäà ïðè óñëîâèè äîáðî-
ñîâåñòíîãî îòíîøåíèÿ ê ðàáîòå è âûïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàííîñòåé.
Óäîâëåòâîðåííîñòü ìàòåðèàëüíûì âîçíàãðàæäåíèåì, åãî ñïðàâåä-
ëèâûì óðîâíåì ñòèìóëèðóåò èíèöèàòèâíîñòü ëþäåé, ôîðìèðóåò
ïðèâåðæåííîñòü îðãàíèçàöèè, ïðèâëåêàåò íîâûõ ðàáîòíèêîâ.
Ñèñòåìó äîïîëíèòåëüíûõ âûïëàò øèðîêî ïðèìåíÿþò â ßïîíèè.
Ìíîãèå ôèðìû ïðàêòèêóþò òàêèå âûïëàòû ñâîèì ñîòðóäíèêàì äâàæ-
äû â ãîä: îäèí ðàç ïåðåä ëåòíèìè îòïóñêàìè è âòîðîé — â ïåðâîé
ïîëîâèíå äåêàáðÿ. Åñëè ôèðìà èìååò âûñîêèå ïðîèçâîäñòâåííûå
ïîêàçàòåëè, äîïîëíèòåëüíàÿ âûïëàòà ìîæåò áûòü ðàâíîé çàðàáîòíîé
ïëàòå ðàáîòíèêà. Ïðè íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ ïîêàçàòåëÿõ ñîòðóäíèêè
íå ðàññ÷èòûâàþò íà ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé âûïëàòû è íå ðàçî÷à-
ðîâûâàþòñÿ â òîì ñëó÷àå, åñëè íå ïîëó÷àþò åå.
Êðîìå ïðåìèé è çàðàáîòíîé ïëàòû ñóùåñòâóåò åùå îäèí âèä äå-
íåæíûõ âîçíàãðàæäåíèé, èìåþùèé îïðåäåëåííûé ìîòèâàöèîííûé
ýôôåêò, — ó÷àñòèå â ïðèáûëÿõ. Ïðåæäå âñåãî ýòî îòíîñèòñÿ ê äî-
ïîëíèòåëüíîé ïðèáûëè, äî 75 % êîòîðîé ìîãóò ïîëó÷àòü ñîòðóäíèêè.
Îñóùåñòâëÿþò òàêèå âûïëàòû îáû÷íî åæåìåñÿ÷íî, ÷òîáû ëþäè íà-
ãëÿäíî âèäåëè èõ ñâÿçü ñ ðåçóëüòàòàìè ñâîåé ðàáîòû. Äëÿ ðóêîâî-
äèòåëåé æå ðåãóëÿðíî ïðàêòèêóþòñÿ áîíóñû — êðóïíûå åäèíîâðå-
ìåííûå âûïëàòû èç ïðèáûëè îäèí-äâà ðàçà â ãîä.

Êðèòåðèè ïðîåêòèðîâàíèÿ ñèñòåì


ñòèìóëèðîâàíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè
 îñíîâå õîðîøî ñïðîåêòèðîâàííûõ è ðàçðàáîòàííûõ ñèñòåì ïðÿ-
ìîãî ôèíàíñîâîãî ïîîùðåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ âûãîä, êàê ïðàâèëî,
ëåæàò ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïðèíöèïû [5]:
• êîììóíèêàöèÿ, ñîòðóäíè÷åñòâî è ñîãëàñèå ìåæäó ðàáîòíèêàìè
è àäìèíèñòðàöèåé îòíîñèòåëüíî îáùèõ ïðèíöèïîâ ñèñòåìû;

59
• îïîðà íà îáîñíîâàííóþ ñèñòåìó îöåíêè ðàáîò;
• ïðîäóìàííûå, îáîñíîâàííûå è ïðèåìëåìûå êðèòåðèè èçìåðå-
íèÿ è îöåíêè;
• “ðàçóìíûå” íîðìàòèâû;
• ÷åòêàÿ ñâÿçü ïîîùðåíèÿ ñ ðåçóëüòàòèâíîñòüþ;
• èçìåðåíèå è âîçíàãðàæäåíèå âñåõ ðàáîò è îáÿçàííîñòåé;
• ïðîñòîòà;
• óïîð íà êà÷åñòâî;
• ñîãëàñîâàíèå âîçíàãðàæäåíèÿ è ðåçóëüòàòèâíîñòè âî âðåìåíè;
• ñîçäàíèå àòìîñôåðû ñîòðóäíè÷åñòâà â áîëüøåé ñòåïåíè, ÷åì
êîíêóðåíöèè;
• âîçíàãðàæäåíèå â âèäå ñòèìóëèðîâàíèÿ, à íå çà ïðèåìëåìûå
óðîâíè ðåçóëüòàòèâíîñòè;
• äåéñòâåííàÿ è ýêîíîìè÷íàÿ ñòðàòåãèÿ âîâëå÷åíèÿ ðàáîòíèêîâ â
âûäâèæåíèå èäåé îòíîñèòåëüíî ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñ-
òè òðóäà;
• êîíòðîëü çà íîðìàòèâàìè;
• íàëè÷èå ìåõàíèçìà äëÿ ïåðåñìîòðà íîðìàòèâîâ;
• ãàðàíòèðîâàííûå ÷àñîâûå ñòàâêè èëè óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû;
• ñòèìóëèðîâàíèå âñïîìîãàòåëüíûõ ðàáî÷èõ;
• “ãàðàíòèÿ” ðàáîòû;
• ïðîãíîçû îáúåìà ðàáîò.
Îçàáî÷åííîñòü â ñâÿçè ñî ñíèæåíèåì ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà,
ïîñëåäñòâèÿ èíôëÿöèè, îáùèå ïðîáëåìû ïîääåðæàíèÿ ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè è óñèëåíèå êîíêóðåíöèè íà ìèðîâîì ðûíêå — âñå ýòî
ïîáóäèëî ìíîãèõ ìåíåäæåðîâ èçûñêèâàòü è îïðîáîâàòü ðàçëè÷íûå
ìåòîäû ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà. Íàïðèìåð, âîçíèêà-
åò çàèíòåðåñîâàííîñòü â ïðèìåíåíèè ñèñòåì êîëëåêòèâíîãî ðàñïðå-
äåëåíèÿ ïðèáûëè, îáóñëîâëåííîé ïîâûøåíèåì ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
òðóäà, ðàâíî êàê è áîëåå òðàäèöèîííûõ ñèñòåì ñòèìóëèðîâàíèÿ. Â
ñî÷åòàíèè ñ óñèëèÿìè â îáëàñòè àâòîìàòèçàöèè, ïàðòèñèïàòèâíîãî
ðåøåíèÿ ïðîáëåì è êà÷åñòâà òðóäîâîé æèçíè ðàñïðåäåëåíèå ïðèáû-
ëè îáåùàåò áîëüøèå âûãîäû â ïëàíå ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñ-
òè òðóäà, áîëåå ïðîèçâîäèòåëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ìàòåðèàëîâ, ýíåð-
ãèè è êàïèòàëà. Áóäó÷è ýôôåêòèâíî èíòåãðèðîâàíî ñ îáùåé ñèñòå-
ìîé äîëãîñðî÷íîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, îíî ìîæåò
ñóùåñòâåííî âëèÿòü íà ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà è ïðèáûëüíîñòü.
Êîñâåííàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ìîòèâàöèÿ — ýòî ìîòèâàöèÿ ñâîáîäíûì
âðåìåíåì. Åå êîíêðåòíûìè ôîðìàìè ÿâëÿþòñÿ ñîêðàùåííûé ðàáî÷èé
äåíü èëè óâåëè÷åííûé îòïóñê, ïðèçâàííûå êîìïåíñèðîâàòü ïîâûøå-
íèå çàòðàò òðóäà (íàïðèìåð, â ñôåðå íàóêè, îáðàçîâàíèÿ); ñêîëüçÿùèé
60
èëè ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû, äåëàþùèé ðåæèì ðàáîòû áîëåå óäîáíûì
äëÿ ÷åëîâåêà, ÷òîáû áåç óùåðáà äëÿ îñíîâíîé ðàáîòû çàíèìàòüñÿ äðó-
ãèìè äåëàìè; ïðåäîñòàâëåíèå îòãóëîâ çà ÷àñòü ñýêîíîìëåííîãî ïðè
âûïîëíåíèè ðàáîòû âðåìåíè (ïîêà íå ïðèìåíÿåòñÿ â îòå÷åñòâåííîé
ïðàêòèêå).

Íåýêîíîìè÷åñêèå ìåòîäû ìîòèâàöèè


Ýòó ãðóïïó ìåòîäîâ ñîñòàâëÿþò êîíêðåòíûå îðãàíèçàöèîííûå è
ìîðàëüíûå ñïîñîáû ìîòèâàöèè, êîòîðûå çà÷àñòóþ ïåðåïëåòàþòñÿ ñ
êîíêðåòíûìè ýêîíîìè÷åñêèìè ñïîñîáàìè ìîòèâàöèè è îáóñëîâëè-
âàþò äðóã äðóãà.
Ê îðãàíèçàöèîííûì ìåòîäàì ìîòèâàöèè îòíîñèòñÿ ìîòèâàöèÿ öå-
ëÿìè, îáîãàùåíèåì ðàáîòû è ó÷àñòèåì â äåëàõ ôèðìû (òàáë. 2.1) [75].
Äàííûå, ïðèâåäåííûå â òàáë. 2.1, ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî óñ-
ïåõ ìîòèâàöèè ïðåäîïðåäåëÿåòñÿ êîìïëåêñíûì ïîäõîäîì ê íåé, îñ-
íîâàííûì íà ãëóáîêîì âñåñòîðîííåì èçó÷åíèè ñîñòîÿíèÿ â îðãàíè-
çàöèè è ìîòèâàöèîííîé ñòðóêòóðå ïîâåäåíèÿ åå ïåðñîíàëà, ïîíèìà-
íèè è ïîäáîðå èíñòðóìåíòîâ è ìåòîäîâ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ìîæíî
ðåøàòü êîíêðåòíûå çàäà÷è ïðåäïðèÿòèÿ.
Ìîòèâàöèÿ öåëÿìè îñíîâàíà íà òîì, ÷òî áîëüøèå, òðóäíûå è
èíòåðåñíûå öåëè óâëåêàþò ëþäåé, ïðîáóæäàþò â íèõ äóõ áîðüáû,
ñîðåâíîâàíèÿ, ñòðåìëåíèå ê äîñòèæåíèþ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ.
Ìîòèâàöèÿ ó÷àñòèåì â äåëàõ ôèðìû ïðåäïîëàãàåò ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ðàáîòíèêàì ïðàâà ãîëîñà ïðè ðåøåíèè îïðåäåëåííûõ ïðîáëåì
(â îñíîâíîì ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà), âîâëå÷åíèå èõ â ïðîöåññ êîë-
ëåêòèâíîãî òâîð÷åñòâà, êîíñóëüòèðîâàíèå ñ íèìè ïî ñïåöèàëüíûì
âîïðîñàì, ðåàëüíîå äåëåãèðîâàíèå èì ïðàâ è îòâåòñòâåííîñòè.
Ìîòèâàöèÿ îáîãàùåíèåì òðóäà çàêëþ÷àåòñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè
ëþäÿì áîëåå ñîäåðæàòåëüíîé, âàæíîé, èíòåðåñíîé, ðàçíîîáðàçíîé,
ñîöèàëüíî çíà÷èìîé ðàáîòû, ñ øèðîêèìè ïåðñïåêòèâàìè ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî è äîëæíîñòíîãî ðîñòà; îíà ïðåäïîëàãàåò øèðîêèé
êîíòðîëü íàä ðåñóðñàìè è óñëîâèÿìè ñîáñòâåííîãî òðóäà.
Ê ìîðàëüíûì ñïîñîáàì ìîòèâàöèè îòíîñèòñÿ ïðèçíàíèå, êîòî-
ðîå ìîæåò áûòü ëè÷íûì è ïóáëè÷íûì. Ñóòü ëè÷íîãî ïðèçíàíèÿ,
êîòîðîå â Óêðàèíå åùå íå ðàñïðîñòðàíèëîñü, ñîñòîèò â òîì, ÷òî
îñîáî îòëè÷èâøèõñÿ ðàáîòíèêîâ óïîìèíàþò â ñïåöèàëüíûõ äîêëà-
äàõ âûñøåìó ðóêîâîäñòâó ôèðìû èëè ëè÷íî ïðåäñòàâëÿþò åìó, îíè
ïîëó÷àþò ïðàâî ïîäïèñè îòâåòñòâåííûõ äîêóìåíòîâ, â ðàçðàáîòêå
êîòîðûõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå, èõ ïåðñîíàëüíî ïîçäðàâëÿåò äèðåêöèÿ
ïî ñëó÷àþ ïðàçäíèêîâ èëè ñåìåéíûõ äàò.

61
Òàáëèöà 2.1
Ìîòèâàöèîííûå êîìïîíåíòû ôîðì ó÷àñòèÿ ïåðñîíàëà â óïðàâëåíèè

Êîìïîíåíò ìîòèâàöèè Èíñòðóìåíòû Öåëè ìîòèâàöèè

1 2 3

Êóëüòóðà ïðåäïðèÿòèÿ
Ñèñòåìà îáùèõ Êîíñòèòóöèÿ (óñòàâ) Ïîíèìàíèå è ïðèçíàíèå
äëÿ âñåãî ïåðñîíàëà ïðåäïðèÿòèÿ; îñíîâíûå öåëåé äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèÿ öåííîñòíûõ ïðèíöèïû ðóêîâîäñòâà ïðåäïðèÿòèÿ. Îðèåíòàöèÿ
îðèåíòàöèé è íîðì è îðãàíèçàöèè ïðåäïðèÿ- íà ïåðñïåêòèâó. Ñîãëàñî-
òèÿ; ñòèëü ðóêîâîäñòâà âàíèå âçàèìíûõ èíòåðåñîâ

Èäåíòèôèêàöèÿ
ñ êîðïîðàöèåé
Îáðàç ïðåäïðèÿòèÿ Ðàçëè÷íûå ôîðìû Èäåíòèôèêàöèÿ
â ãëàçàõ ïåðñîíàëà èíôîðìàöèè ñ ïðåäïðèÿòèåì.
è âíåøíåãî ìèðà î ïðåäïðèÿòèè Åäèíàÿ îðèåíòàöèÿ
â âîñïðèÿòèè ïðåäïðèÿòèÿ
êàê âíóòðè, òàê è âíåøíå.
×óâñòâî ïðèíàäëåæíîñòè
ê ïðåäïðèÿòèþ

Ñèñòåìà ó÷àñòèÿ
Ó÷àñòèå ðàáîòíèêîâ Ôîðìû è ìåòîäû ðàñïðå- Óñòàíîâêà íà êîîïåðàòèâ-
â ðàñïðåäåëåíèè îáùåãî äåëåíèÿ ðåçóëüòàòà; íîñòü â ïîâåäåíèè.
õîçÿéñòâåííîãî ðåçóëüòà- ó÷àñòèå â êàïèòàëå; Îðèåíòàöèÿ íà ñîîòíåñå-
òà, ó÷àñòèå â êàïèòàëå ðàçâèòèå îòíîøåíèé íèå çàòðàò è ðåçóëüòàòà,
ïðåäïðèÿòèÿ è ðàçâèòèå ïàðòíåðñòâà ãîòîâíîñòü ê ðèñêó.
ñîòðóäíè÷åñòâà Çàèíòåðåñîâàííîñòü
â èíôîðìàöèè, ïîëåçíîé
äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ

Ïðèíöèïû ðóêîâîäñòâà
Ïðåäïèñàíèÿ è íîðìàòèâ- Ïîëîæåíèå ïî îñíîâíûì Ñîâìåñòíîå è êîíñòðóê-
íûå ïîëîæåíèÿ äëÿ ïðèíöèïàì óïðàâëåíèÿ; òèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî.
ðåãóëèðîâàíèÿ îòíîøåíèé óïðàâëåíèå íà îñíîâå Ïîëîæèòåëüíîå îòíîøå-
ìåæäó ðóêîâîäèòåëÿìè è ëè÷íîãî ïðèìåðà; íèå ê ñîòðóäíèêàì.
ïîä÷èíåííûìè óïðàâëåí÷åñêèé òðåíèíã Îòâåòñòâåííîñòü
â ðàìêàõ äåéñòâóþùåé è ñàìîñòîÿòåëüíîñòü
âíóòðè îðãàíèçàöèè ðóêîâîäèòåëåé.
êîíöåïöèè óïðàâëåíèÿ Ñîöèàëüíàÿ çàùèùåí-
íîñòü è èíòåãðàöèÿ
ñ ïðåäïðèÿòèåì

62
Ïðîäîëæåíèå òàáë. 2.1

1 2 3

Îáñëóæèâàíèå
ïåðñîíàëà
Âñå ôîðìû ñîöèàëüíûõ Áåçîïàñíîñòü òðóäà, Ñîöèàëüíàÿ îòâåòñòâåí-
ëüãîò, óñëóã è ïðåèìó- îõðàíà çäîðîâüÿ; ñîçäàíèå íîñòü ïî îòíîøåíèþ
ùåñòâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëîâèé äëÿ îòäûõà è ê äðóãèì.
ðàáîòíèêàì íåçàâèñèìî ðàçãðóçêè; çàíÿòèÿ Ïîâûøåíèå òðóäîâîé
îò èõ ïîëîæåíèÿ ñïîðòîì; çàáîòà î àêòèâíîñòè
íà ïðîèçâîäñòâå ðàáîòíèêàõ, íóæäà-
è ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû þùèõñÿ â ïîìîùè
Ïðèâëå÷åíèå ê ïðèíÿòèþ
ðåøåíèé
Ñîãëàñîâàíèå ñ ðàáîòíè- Äåëåãèðîâàíèå îòâåò- Ó÷àñòèå â ïðèíÿòèè
êîì îïðåäåëåííûõ ñòâåííîñòè; îïðåäåëåíèå ðåøåíèé íà ðàáî÷åì ìåñòå.
ðåøåíèé, ïðèíèìàåìûõ íà ôîðì îòâåòñòâåí- Âîâëå÷åíèå â äåëà ïðåä-
ðàáî÷åì ìåñòå, íîñòè; äîáðîâîëüíîå ïðèÿòèÿ.
â ðàáî÷åé ãðóïïå èëè ó÷àñòèå â ïðèíÿòèè Ïðèíÿòèå íà ñåáÿ îòâåò-
íà ïðîèçâîäñòâåííîì ðåøåíèé ñòâåííîñòè
ó÷àñòêå
Êðóæêè êà÷åñòâà
Îðãàíèçàöèÿ ðàáî÷èõ Ðàáî÷àÿ ãðóïïà; Êà÷åñòâåííàÿ ðàáîòà
ãðóïï èç ðàáîòíèêîâ, ïðîåêòíûé êîëëåêòèâ; è ñàìîêîíòðîëü.
èìåþùèõ îäèíàêîâûå èëè áðèãàäà ïî óïðàâëåíèþ Êîëëåãèàëüíîñòü
àíàëîãè÷íûå ðàáî÷èå è êîîðäèíàöèè â îáðàùåíèè ñ ÷ëåíàìè
çàäàíèÿ, äëÿ ñîâìåñòíîãî ãðóïïû.
ðåøåíèÿ ïðîèçâîäñòâåí- Ãîòîâíîñòü è ñïîñîáíîñòü
íûõ ïðîáëåì ê ðåøåíèþ ïðîáëåì
Àâòîíîìíûå ðàáî÷èå
ãðóïïû
Îðãàíèçàöèîííûå Ðàáî÷èå áðèãàäû; Îòâåòñòâåííîñòü ãðóïïû è
åäèíèöû, ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîåêòíûå êîëëåêòèâû; åå ÷ëåíîâ.
(ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî) ïîñòîÿííûå èëè âðåìåí- Âçàèìîïîíèìàíèå
îðãàíèçóþùèå ñâîþ íûå ãðóïïû, ñîçäàâàåìûå è ñîòðóäíè÷åñòâî.
ðàáîòó äëÿ âûïîëíåíèÿ îïðåäå- Ñàìîñòîÿòåëüíîñòü
ëåííûõ çàäàíèé â ïðèíÿòèè ðåøåíèé
“Job’’-ôàêòîðû
Ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåí- Ñîäåðæàíèå òðóäà, Ãèáêîñòü ïðè âûïîëíåíèè
íûå íà êîëè÷åñòâåííûå è îáîãàùåíèå òðóäà; ðàáî÷åãî çàäàíèÿ.
êà÷åñòâåííûå èçìåíåíèÿ ðàñøèðåíèå çîíû òðóäà; Ïîíèìàíèå ïðîèçâîäñòâåí-
ðàáî÷åãî çàäàíèÿ è ïîëÿ ðîòàöèÿ; íàäîìíàÿ íûõ âçàèìîñâÿçåé.
äåÿòåëüíîñòè ðàáîòà; êîëëåêòèâíàÿ Âçàèìíàÿ îòâåòñòâåííîñòü
îðãàíèçàöèÿ òðóäà è ñàìîñòîÿòåëüíîñòü

63
Ïðîäîëæåíèå òàáë. 2.1

1 2 3

Îðãàíèçàöèÿ ðàáî÷åãî
ìåñòà
Îñíàùåíèå ðàáî÷èõ ìåñò Òåõíè÷åñêèå è îðãàíèçà- Óäîâëåòâîðåííîñòü
òåõíè÷åñêèìè, öèîííûå âñïîìîãàòåëüíûå ñîñòîÿíèåì ðàáî÷åãî
ýðãîíîìè÷åñêèìè, ñðåäñòâà; ôèçèîëîãè÷åñêèå ìåñòà.
îðãàíèçàöèîííûìè è ïñèõîëîãè÷åñêèå Èäåíòèôèêàöèÿ
âñïîìîãàòåëüíûìè ýëåìåíòû òðóäà (ýðãîíî- ñ ðàáî÷åé çàäà÷åé.
ñðåäñòâàìè ìèêà, öâåòîâîå îôîðìëå- Óäîâîëüñòâèå îò ðàáîòû è
ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé íèå è ò. ä.) áîëåå êà÷åñòâåííîå
ðàáîòíèêîâ âûïîëíåíèå çàäàíèÿ
Êàäðîâàÿ ïîëèòèêà
Ïëàíèðîâàíèå è âûáîð Ïîäãîòîâêà è ïîâûøåíèå Âíóòðèïðîèçâîäñòâåííàÿ
ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøå- êâàëèôèêàöèè êàäðîâ; ìîáèëüíîñòü è ãèáêîñòü
íèþ êâàëèôèêàöèè è òðåíèíã è ñåìèíàðû; â ïðèìåíåíèè ïðîôåññèî-
âíóòðèïðîèçâîäñòâåííîé ïëàíèðîâàíèå êàðüåðû; íàëüíîé êâàëèôèêàöèè.
ìîáèëüíîñòè ñ ó÷åòîì ïåðñïåêòèâíûå ïðîãðàì- Ñàìîñòîÿòåëüíîñòü
ïîòðåáíîñòåé, æåëàíèé ìû ôîðìèðîâàíèÿ è èíèöèàòèâíîñòü.
è ïðîôåññèîíàëüíûõ ñòðóêòóðû êàäðîâ Òâîð÷åñêàÿ è èííîâàöèîí-
ñïîñîáíîñòåé íàÿ äåÿòåëüíîñòü
ðàáîòíèêîâ
Ðåãóëèðîâàíèå ðàáî÷åãî
âðåìåíè
Ãèáêîå ïðèñïîñîáëåíèå Ñîêðàùåíèå ðàáî÷åãî Îòâåòñòâåííîå
ðàáî÷åãî âðåìåíè âðåìåíè; ãèáêîå ðàáî÷åå è ñîçíàòåëüíîå
ê ïîòðåáíîñòÿì âðåìÿ; ñêîëüçÿùèé ãðà- èñïîëüçîâàíèå
ðàáîòíèêà è ïðåäïðèÿòèÿ ôèê; íåïîëíîå ðàáî÷åå ðàáî÷åãî âðåìåíè.
âðåìÿ; âûõîäíûå äíè, Ïðèâëåêàòåëüíîñòü òðóäà,
ñâÿçàííûå ñ ðåëèãèîçíûìè ñâÿçàííàÿ ñ ãèáêîñòüþ
ïðàçäíèêàìè; ãèáêîå ðàáî÷åãî âðåìåíè.
ðàñïðåäåëåíèå ãîäîâîãî Ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçî-
ôîíäà ðàáî÷åãî âðåìåíè; âàíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè
óâåëè÷åíèå ïðîäîëæèòåëü-
íîñòè îòïóñêà
ðàáîòíèêàì ñ áîëüøèì
ñòàæåì ðàáîòû
Çàâîäñêèå æóðíàëû; Èíôîðìèðîâàííîñòü
öåõîâûå ëèñòêè; ñïðàâî÷- î äåëàõ ïðåäïðèÿòèÿ.
íèêè ïðåäïðèÿòèÿ; Èíòåðåñ ê èíôîðìàöèè,
ñîáðàíèÿ êîëëåêòèâà; âûõîäÿùåé çà ïðåäåëû
îò÷åòû î ðàáîòå; ñîâåùà- ðàáî÷åãî ìåñòà.
íèÿ ðàáîòíèêîâ Ìûøëåíèå â èíòåðåñàõ
ïðåäïðèÿòèÿ

64
Îêîí÷àíèå òàáë. 2.1

1 2 3

Îöåíêà ïåðñîíàëà
Ñèñòåìà ïëàíîìåðíîé Ìåòîäû îöåíêè ðåçóëüòà- Ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå
è ôîðìàëèçîâàííîé òîâ òðóäà è ïîòåíöèàëü- íà ïîâåäåíèå è ðàçâèòèå
îöåíêè ðàáîòíèêîâ íûõ âîçìîæíîñòåé ëè÷íîñòè.
ïî îïðåäåëåííûì çàðàíåå ðàáîòíèêà; îöåíêà Îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîè
óñòàíîâëåííûì êðèòåðèÿì ïîâåäåíèÿ ðàáîòíèêà äåéñòâèÿ.
Ñàìîêðèòè÷íàÿ îöåíêà
òðóäîâûõ äîñòèæåíèé

Ïóáëè÷íîå ïðèçíàíèå èçâåñòíî ëó÷øå; îíî ïðåäïîëàãàåò èíôîð-


ìèðîâàíèå î äîñòèæåíèÿõ ðàáîòíèêîâ â ìíîãîòèðàæêàõ, íà ñïåöè-
àëüíûõ ñòåíäàõ, “äîñêàõ ïî÷åòà”, íàãðàæäåíèå îñîáî îòëè÷èâøèõ-
ñÿ ïî÷åòíûìè çíàêàìè, ãðàìîòàìè, âíåñåíèå èõ èìåí â ñïåöèàëüíûå
êíèãè ôèðìû. ×àñòî ïóáëè÷íîå ïðèçíàíèå ñîïðîâîæäàåòñÿ òàêèìè
ìåðîïðèÿòèÿìè ýêîíîìè÷åñêîãî õàðàêòåðà, êàê íàãðàæäåíèå, ïðå-
ìèè, òóðèñòè÷åñêèå ïîåçäêè, ñòàæèðîâêè.
Ïðåäñòàâëåíèå î ðîëè ðàçëè÷íûõ ñïîñîáîâ ìîòèâàöèè äëÿ íå-
êîòîðûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ ìîæíî ïîëó÷èòü èç ñîñòàâëåííîé
Ñ. Âèêåðñòàôôîì è Â. Ãåð÷èêîâûì òàáë. 2.2 [10].
Òàáëèöà 2.2
Ñïîñîáû ìîòèâàöèè ïî êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ

Ñïîñîáû ìîòèâàöèè ïî êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ


Ðàíã
Ìåíåäæåðû Ñïåöèàëèñòû Ñëóæàùèå

1-é Îïëàòà è ïðåìèè Ïðîäâèæåíèå Îïëàòà è ïðåìèè


ïî ñëóæáå
2-é Ïðîäâèæåíèå Îïëàòà è ïðåìèè Ïðîäâèæåíèå
ïî ñëóæáå ïî ñëóæáå
3-é Àâòîðèòåò Òðóäíûå çàäà÷è Ñàìîñòîÿòåëüíîñòü
4-é Ãîðäîñòü Íîâàÿ êâàëèôèêàöèÿ Óâàæåíèå
5-é Òðóäíûå çàäà÷è Ñàìîñòîÿòåëüíîñòü Áåçîïàñíîñòü òðóäà

Ñïåöèôè÷åñêèìè ôîðìàìè ìîðàëüíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ


ïîõâàëà è êðèòèêà, èìåþùèå áîëüøîå çíà÷åíèå âî âðåìÿ îöåíî÷íîé

65
áåñåäû. Ïîõâàëà äîëæíà ñëåäîâàòü çà ëþáûìè äîñòîéíûìè äåéñòâè-
ÿìè ïîä÷èíåííûõ, äàæå ñàìûìè íåçíà÷èòåëüíûìè, íî îáÿçàòåëüíî
êîíêðåòíûìè, ñïîñîáñòâóþùèìè äîñòèæåíèþ öåëåé ôèðìû. Ýòî
îáåñïå÷èò åå ðåãóëÿðíîñòü, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü.  òî æå âðåìÿ
ïîõâàëà äîëæíà áûòü äîçèðîâàííîé, îñíîâûâàòüñÿ íà ïðèíöèïå
êîíòðàñòà, ïðåäóñìàòðèâàþùåì îïðåäåëåííûå ïåðåðûâû, èáî ïðè
ñëèøêîì ÷àñòîì åå ïîâòîðåíèè îíà ïåðåñòàåò áûòü äåéñòâåííîé.
Îòñóòñòâèå ïîõâàëû, îñîáåííî çà ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó, äåìîòèâèðó-
åò, êàê è íåçàñëóæåííàÿ ïîõâàëà èëè ïîõâàëà ñ “äâîéíûì äíîì”,
ïîýòîìó äëÿ ïîõâàëû æåëàòåëüíî èìåòü îáúåêòèâíûå, õîòÿ è íå àôè-
øèðóåìûå êðèòåðèè.
Çà íåãàòèâíûå äåéñòâèÿ ïîä÷èíåííûå è ðóêîâîäèòåëè ìîãóò ïîä-
âåðãàòüñÿ êðèòèêå, ò. å. îòðèöàòåëüíîìó ñóæäåíèþ ñî ñòîðîíû îêðó-
æàþùèõ, âñêðûâàþùåìó íåäîñòàòêè è óïóùåíèÿ â ðàáîòå.
Êðèòèêà çàâèñèò îò ñèòóàöèè è ìîæåò ïðîÿâëÿòüñÿ â ðàçëè÷íûõ
ôîðìàõ: áåçëè÷íî (áåç èìåí è ôàìèëèé); ñ óïðåêîì â òîì, ÷òî ÷åëî-
âåê ïîäâåë äðóãèõ; ñ âûñêàçûâàíèåì îçàáî÷åííîñòè ïî ïîâîäó ñîñòî-
ÿíèÿ äåë ó êðèòèêóåìîãî ëèöà; ñ ñîæàëåíèåì, ñîïåðåæèâàíèåì; ñ
óäèâëåíèåì, èðîíèåé, íàìåêîì, ïðåäóïðåæäåíèåì, îïàñåíèåì, òðåáî-
âàíèåì, âûçîâîì. Íî îñíîâíîå òðåáîâàíèå — êîíñòðóêòèâíîñòü.
Êîíñòðóêòèâíàÿ êðèòèêà íàïðàâëåíà íà òî, ÷òîáû íå òîëüêî âûÿ-
âèòü íåäîñòàòêè â ðàáîòå ñîòðóäíèêà è ñòèìóëèðîâàòü åãî ê ðàáîòå
íàä èõ óñòðàíåíèåì, íî è îêàçàòü åìó ïîìîùü. Ïîýòîìó íóæíî ïðè-
äåðæèâàòüñÿ îïðåäåëåííûõ ïðàâèë. Ïðåæäå âñåãî êðèòèêîâàòü
ðàáîòíèêà ñëåäóåò â äîáðîæåëàòåëüíîé ôîðìå, ñîçäàâàåìîé çà ñ÷åò
îñëàáëåíèÿ îáâèíèòåëüíîãî àêöåíòà, âíåñåíèÿ ýëåìåíòîâ ñàìîêðè-
òèêè, ïîõâàëû êðèòèêóåìîãî, óâàæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê åãî ëè÷-
íîñòè (êðèòèêóþòñÿ òîëüêî ïîñòóïêè), âûñêàçûâàíèÿ ïîæåëàíèé â
êîñâåííîé ôîðìå, áåç íàñòàèâàíèÿ íà ñâîåé òî÷êå çðåíèÿ, àðãóìåí-
òèðîâàííîñòè è ò. ï. Íåëüçÿ òðåáîâàòü îò íåãî ïðèçíàíèÿ ñâîèõ îøè-
áîê è ïðàâîòû êðèòèêóþùåãî. Âûñêàçûâàòü êðèòè÷åñêèå çàìå÷àíèÿ
ëó÷øå íàåäèíå, ïîä÷åðêèâàÿ, ÷òî îòìå÷åííûå íåäîñòàòêè ëåãêî óñò-
ðàíèìû. Êðèòèêóåìûå íå äîëæíû îáèæàòüñÿ íà êðèòèêó, íî îäíî-
âðåìåííî ïðè íàëè÷èè íåîáõîäèìûõ àðãóìåíòîâ ìîãóò ïî äåëîâîìó
çàùèùàòüñÿ, îäíàêî ïðèçíàâ ñïðàâåäëèâûå óïðåêè è ïîîáåùàâ
èñïðàâèòü îøèáêè.
 çàêëþ÷åíèå îñòàíîâèìñÿ åùå íà îäíîé ôîðìå ìîòèâàöèè, êîòî-
ðàÿ, ïî ñóùåñòâó, îáúåäèíÿåò ïðåäûäóùèå, — ïðîäâèæåíèè â äîëæ-
íîñòè. Îíî äàåò è áîëåå âûñîêóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó (ýêîíîìè÷åñ-

66
êèé ìîòèâ), è áîëåå èíòåðåñíóþ è ñîäåðæàòåëüíóþ ðàáîòó (îðãàíè-
çàöèîííûé ìîòèâ), à òàêæå îòðàæàåò çàñëóãè è àâòîðèòåò ëè÷íîñòè
(ìîðàëüíûé ìîòèâ). Â òî æå âðåìÿ ýòîò ñïîñîá ìîòèâàöèè ïî ðÿäó
ïðè÷èí îãðàíè÷åí — ïðåæäå âñåãî êîëè÷åñòâîì äîëæíîñòåé. Êðîìå
òîãî, íå âñå ëþäè ñïîñîáíû è æåëàþò ðóêîâîäèòü.

Êîìïëåêñíàÿ ìîòèâàöèÿ ïåðñîíàëà


 òåîðåòè÷åñêîì ïëàíå îáúåêòîì èññëåäîâàíèÿ ìîòèâàöèè ÿâëÿåòñÿ
ïîâåäåíèå (äåÿòåëüíîñòü) ëþäåé è ìåòîäû âîçäåéñòâèÿ íà íåå. Ïðàê-
òè÷åñêèå çàäà÷è ìîòèâàöèè ñîñòîÿò â ïîäáîðå ñïîñîáîâ è ìåòîäîâ
ýôôåêòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ, à òàêæå â ôîðìèðîâàíèè ãèáêèõ ìîäåëåé
è ìåõàíèçìîâ îðèåíòàöèè ïåðñîíàëà íà ðåçóëüòàòèâíóþ äåÿòåëü-
íîñòü. Ðåøåíèå ýòèõ çàäà÷ òðåáóåò êîìïëåêñíîãî ïîëèñèñòåìíîãî
ïîäõîäà, ïîñêîëüêó ïîâåäåíèå ëþäåé îïðåäåëÿåòñÿ ñîâîêóïíîñòüþ
âíóòðåííèõ è âíåøíèõ ôàêòîðîâ. Âñå ýòè ïðîöåññû, ñëîæíî èíòåãðè-
ðóÿñü è ïðåëîìëÿÿñü â ñîçíàíèè ÷åëîâåêà, ïðåâðàùàþòñÿ â åãî ïî-
ñòóïêè, ñëîâà, äåéñòâèÿ, ïîâåäåíèå â öåëîì.
Ïåðå÷èñëèòü âñå ôàêòîðû, äåòåðìèíèðóþùèå ïîâåäåíèå ÷åëîâå-
êà, íåâîçìîæíî, ïîñêîëüêó òðóäíî íàéòè áîëåå ñëîæíîå è ìíîãî-
ãðàííîå ÿâëåíèå, íåæåëè ÷åëîâå÷åñêîå “ß”, êîòîðîå íå òîëüêî íå-
ïîâòîðèìî äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà, íî è âî ìíîãèõ âàæíûõ àñïåêòàõ
ïðàêòè÷åñêè íåîïðåäåëèìî.
 ñîçäàíèè êîìïëåêñíûõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ ñëåäóåò îïèðàòüñÿ
íà ãëóáîêîå ïîçíàíèå è èñïîëüçîâàíèå çàêîíîâ ïîâåäåíèÿ ÷åëîâå-
êà, êîòîðûå ïðîÿâëÿþòñÿ â ñêðûòûõ âíóòðåííèõ ïðîöåññàõ. Ïîýòîìó
îäíèìè ýêîíîìè÷åñêèìè ìåòîäàìè áåç ïîëíîãî ó÷åòà îáùèõ çàêî-
íîâ, à òàêæå ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ è áèîïñèõîëîãè÷åñêèõ
îñîáåííîñòåé ëþäåé óïðàâëÿòü èõ òðóäîâûì ïîâåäåíèåì è îáåñïå-
÷èâàòü ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà íåâîçìîæíî.
Èçó÷åíèå îïûòà ìîòèâàöèè âåäóùèõ êîðïîðàöèé ÑØÀ è äðó-
ãèõ âûñîêîðàçâèòûõ ñòðàí ñòàëî íåîáõîäèìîé ïðåäïîñûëêîé
óñïåøíîé äåÿòåëüíîñòè ñîâðåìåííîãî ìåíåäæåðà è ïðåäïðèíèìà-
òåëÿ. Îñíîâíûå óðîêè íåìíîãî÷èñëåííû, ïðîñòû è ïîíÿòíû. Èõ
ñóòü ñâîäèòñÿ ê ïðåîäîëåíèþ àðõàè÷íîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î âîç-
ìîæíîñòè äåéñòâåííîé ìîòèâàöèè ïðåèìóùåñòâåííî ÷åðåç îïëàòó
òðóäà. Âìåñòî ýòîãî ïîäõîäà ñåé÷àñ øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ êîíöåï-
öèÿ êîìïëåêñíîé (ñèñòåìíîé) ìîòèâàöèè. Îíà ñîäåðæèò òàêèå ñî-
ñòàâëÿþùèå:

67
• ðàçâèòèå êà÷åñòâ ëè÷íîñòè íà îñíîâå îñîçíàíèÿ åþ íåîáõîäè-
ìîñòè ðàçâèòèÿ; ïðèçíàíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî òðóäà, óâàæè-
òåëüíîãî è âíèìàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ êî âñåì áåç èñêëþ÷åíèÿ
â îðãàíèçàöèè; îöåíêè êà÷åñòâ ëè÷íîñòè;
• îðèåíòàöèÿ ìîòèâàöèè ïåðñîíàëà íà ðåçóëüòàòèâíóþ äåÿòåëü-
íîñòü êàê ñî ñòîðîíû îðãàíèçàöèè, òàê è ñî ñòîðîíû ëè÷íîñòè
íà îñíîâå öåëåïîëàãàíèÿ; îöåíêè äåÿòåëüíîñòè; ôîðìèðîâàíèÿ
ìîòèâàöèè äîñòèæåíèé.
Äðóãèìè ñëîâàìè, êîìïëåêñíàÿ ìîòèâàöèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ
âçàèìîñâÿçüþ è âçàèìîîáóñëîâëåííîñòüþ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñ-
êèõ è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ãàðìîíèçèðóÿ èíòåðåñû
ëè÷íîñòè è îðãàíèçàöèè.
Ãðóïïîâîå ó÷àñòèå â òðóäå ïðèíîñèò óäîâëåòâîðåíèå è ïðèçíà-
íèå, îäíàêî íå ñëåäóåò çàáûâàòü î òîì, ÷òî ìèðîâîé ïðîöåññ ÿâëÿåò-
ñÿ ðåçóëüòàòîì äåÿòåëüíîñòè îòäåëüíûõ ëè÷íîñòåé. Ó èñòîêîâ ïî÷òè
êàæäîãî âåëèêîãî îòêðûòèÿ ñòîÿëè ëè÷íîñòü è èíäèâèäóàëüíàÿ, à íå
ãðóïïîâàÿ äåÿòåëüíîñòü. Ëþäè òðåáóþò ê ñåáå èíäèâèäóàëüíîãî ïîä-
õîäà, õîòÿò èìåòü ñîáñòâåííîñòü, ñòðåìÿòñÿ ñîçäàòü ñåìüþ, èõ òðóä
äîëæåí îöåíèâàòüñÿ è ïîëó÷àòü ïðèçíàíèå; îíè õîòÿò, ÷òîáû èì ñî-
ïóòñòâîâàë óñïåõ. Îïûò ìîòèâàöèè ëó÷øèõ êîìïàíèé ÑØÀ ïîêàçû-
âàåò, ÷òî åñëè ðóêîâîäñòâî óïóñêàåò èç ïîëÿ äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà
êàê ëè÷íîñòü, îíî òåðÿåò ÷óâñòâî ðåàëüíîñòè.

Âçàèìîäåéñòâèå ÷åëîâåêà è îðãàíèçàöèè


Êîìïëåêñíàÿ ìîòèâàöèÿ, îñíîâàííàÿ íà ïðèçíàíèè èíäèâèäóàëü-
íîãî òðóäà, âíèìàòåëüíîì îòíîøåíèè ê êàæäîìó ðàáîòíèêó, ïðåä-
ïîëàãàåò âûïîëíåíèå òàêèõ òðåáîâàíèé [5, ñ. 94]:
• óâàæåíèå ê ÷åëîâå÷åñêîìó äîñòîèíñòâó è èäåÿì, âûñêàçûâàå-
ìûì ðàáîòíèêàìè, — âàæíåéøåå òðåáîâàíèå ê ñîâðåìåííîìó
ìåíåäæåðó;
• îáó÷åíèå è ïîäãîòîâêà êàäðî⠗ âàæíûé ýëåìåíò ñèñòåìû ìîòè-
âàöèè, òðåáóþùèé ïîñòîÿííîãî âíèìàíèÿ, öåëåíàïðàâëåííîé
ðàáîòû, çíà÷èòåëüíûõ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé;
• ïåðåä êàæäûì ñîòðóäíèêîì íåîáõîäèìî ñòàâèòü êîíêðåòíûå,
ÿñíûå öåëè è ðàçðàáàòûâàòü ïëàíû èõ äîñòèæåíèÿ, êîòîðûå ñî-
äåðæàò òðåáîâàíèÿ ê ñîòðóäíèêó, îáåñïå÷èâàþùèå âûïîëíå-
íèå ðàáîòû;
• îäèí ðàç â êâàðòàë ðóêîâîäèòåëü è ïîä÷èíåííûé äîëæíû â ñïî-
êîéíîé è êîíôèäåíöèàëüíîé îáñòàíîâêå ðàññìàòðèâàòü âûïîë-

68
íåíèå åæåêâàðòàëüíîãî è ãîäîâîãî ïëàíîâ äëÿ âçàèìîñîãëà-
ñîâàíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ îöåíîê;
• çàðàáîòíàÿ ïëàòà äîëæíà íåïîñðåäñòâåííî çàâèñåòü îò óðîâíÿ
âûïîëíåíèÿ ðàáîò;
• ãîäîâàÿ àòòåñòàöèÿ ñîòðóäíèêîâ ÿâëÿåòñÿ èäåàëüíûì ñðåäñò-
âîì ïðèâåäåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû â ñîîòâåòñòâèå ñ êà÷åñòâîì
ðàáîò;
• ïëàíèðîâàíèå êàðüåðû êàæäîãî ñîòðóäíèêà — âàæíàÿ ÷àñòü ñèñ-
òåìû ìîòèâàöèè. Îíî ïðåäóñìàòðèâàåò ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿ-
òèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ èíäèâèäóàëüíîãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ìàñòåðñòâà è âûÿâëåíèþ îïðåäåëåííûõ íàêëîííîñòåé êàê
íà ïåðñïåêòèâó, òàê è â íàñòîÿùåå âðåìÿ;
• ïðè ïëàíèðîâàíèè êàðüåðû öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàòü ìåòî-
äèêè óòî÷íåíèÿ öåííîñòåé, âûÿâëåíèÿ óäîâëåòâîðåííîñòè îò âû-
ïîëíÿåìîé ðàáîòû, ïåðñîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ è çíà÷èìîñòè ðàáîòû.
Ïëàíèðîâàíèå êàðüåðû äîïîëíÿåòñÿ è êîíêðåòèçèðóåòñÿ åæå-
ãîäíûìè ïëàíàìè èíäèâèäóàëüíîãî ðîñòà ðàáîòíèêîâ;
• ìåíåäæåðû äîëæíû óäåëÿòü âíèìàíèå ïðîãðàììàì âûäâèæåíèÿ
ïðåäëîæåíèé. Ó÷àñòâóÿ â íèõ, ñîòðóäíèêè ïîìèìî äîïîëíèòåëü-
íîãî äîõîäà ïîëó÷àþò âîçìîæíîñòü ñàìîâûðàæåíèÿ, ïðèçíàíèÿ
è îùóùåíèÿ ïðè÷àñòíîñòè ê äåëàì ôèðìû;
• ðàáîòíèêè äîëæíû ó÷àñòâîâàòü â ïðîãðàììå óëó÷øåíèÿ ðàáîò,
â ðàìêàõ êîòîðîé ïëàíèðóþòñÿ è îñóùåñòâëÿþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ,
ñâÿçàííûå ñ âûïîëíåíèåì ðàáîòíèêîì åãî ïðÿìûõ ôóíêöèé è
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;
• íåôîðìàëüíîå îáùåíèå. Ðóêîâîäñòâî äîëæíî ïðèçíàâàòü äîñòè-
æåíèÿ ïåðñîíàëà â ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì âûäâèæåíèÿ ïðåä-
ëîæåíèé è ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ðàáîò. Äëÿ ýòîãî öåëåñîîáðàçíî
ïðîâîäèòü åæåìåñÿ÷íûå è åæåêâàðòàëüíûå êîíêóðñû, âûäàâàòü
ïðåìèè, îðãàíèçîâûâàòü ñîâìåñòíûå îáåäû ñ ðóêîâîäñòâîì ôèð-
ìû, âûäàâàòü àâòîðñêèå ñâèäåòåëüñòâà.
Ñ ðàçâèòèåì íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà òåõíèêà ñòàëà ïîë-
íîâëàñòíûì õîçÿèíîì âî ìíîãèõ òåõíîëîãè÷åñêèõ è óïðàâëåí÷åñ-
êèõ ïðîöåññàõ, îäíàêî ïðè ýòîì âîçðîñëè ðîëü è çíà÷åíèå ÷åëîâå-
êà. ×åëîâåê ñòàë íå òîëüêî íàèáîëåå öåííûì, íî è ñàìûì äîðîãî-
ñòîÿùèì ðåñóðñîì îðãàíèçàöèè. Õîðîøàÿ îðãàíèçàöèÿ ñòðåìèòñÿ
ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü ïîòåíöèàë ñâîèõ ðàáîòíè-
êîâ, ñîçäàâàÿ âñå óñëîâèÿ äëÿ íàèáîëåå ïîëíîé ðåàëèçàöèè ñîòðóä-
íèêîâ íà ðàáîòå è ðàçâèòèÿ èõ ïîòåíöèàëà. Ýòî îäíà ñòîðîíà âçàè-
ìîäåéñòâèÿ ÷åëîâåêà è îðãàíèçàöèè, íî åñòü è äðóãàÿ, îòðàæàþùàÿ

69
òî, êàêóþ ðîëü îðãàíèçàöèÿ èãðàåò â åãî æèçíè, ÷òî îíà äàåò ÷åëî-
âåêó, êàêîé ñìûñë îí âêëàäûâàåò âî âçàèìîäåéñòâèå ñ íåé.
Ñèñòåìíîå ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà ñ ïîçèöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îðãà-
íèçàöèîííûì îêðóæåíèåì èëëþñòðèðóåò ðèñ. 2.7 (â ýòîì ñëó÷àå ÷å-
ëîâåê íàõîäèòñÿ â öåíòðå ìîäåëè).

Îðãàíèçàöèîííîå îêðóæåíèå

Ñòèìóëèðóþùåå âîçäåéñòâèå

×åëîâåê

Ðåàêöèÿ íà ñòèìóëèðóþùåå âîçäåéñòâèå

Äåéñòâèÿ, ïîâåäåíèå

Ðåçóëüòàòû ðàáîòû

Ðèñ. 2.7. Ìîäåëü âêëþ÷åíèÿ ÷åëîâåêà â îðãàíèçàöèîííîå îêðóæåíèå

 ïðèâåäåííîé ìîäåëè îðãàíèçàöèîííîå îêðóæåíèå ñîäåðæèò ýëå-


ìåíòû îðãàíèçàöèîííîé ñðåäû, êîòîðûå âçàèìîäåéñòâóþò ñ ÷åëî-
âåêîì. Ñòèìóëèðóþùèå âîçäåéñòâèÿ îõâàòûâàþò âåñü ñïåêòð âîç-
ìîæíûõ ñòèìóëîâ. ×åëîâåê ïðåäñòàåò êàê áèîëîãè÷åñêîå è ñîöè-
àëüíîå ñóùåñòâî ñ îïðåäåëåííûìè ôèçèîëîãè÷åñêèìè è äðóãèìè
ïîòðåáíîñòÿìè, îïûòîì, çíàíèåì, íàâûêàìè, ìîðàëüþ, öåííîñòÿìè.
Ðåàêöèÿ íà ñòèìóëèðóþùèå âîçäåéñòâèÿ ïðåäïîëàãàåò âîñïðèÿòèå èõ
÷åëîâåêîì, îöåíêó è îñîçíàííîå èëè íåîñîçíàííîå ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ
îá îòâåòíûõ äåéñòâèÿõ. Ýòî ñëîæíûé è ìíîãîïëàíîâûé ïðîöåññ, êðàé-
íå âàæíûé äëÿ îáåèõ ñòîðîí.
 îáùåì âèäå îðãàíèçàöèîííîå îêðóæåíèå — ýòî ÷àñòü îðãàíèçà-
öèè, ñ êîòîðîé ÷åëîâåê ñòàëêèâàåòñÿ, ðàáîòàÿ â íåé. Ýòî ïðåæäå âñå-
ãî ðàáî÷åå ìåñòî è åãî íåïîñðåäñòâåííîå îêðóæåíèå. Îäíàêî äëÿ
áîëüøèíñòâà ëþäåé îðãàíèçàöèîííîå îêðóæåíèå çíà÷èòåëüíî øèðå

70
èõ ðàáî÷åãî ìåñòà è âêëþ÷àåò â ñåáÿ òàêèå õàðàêòåðèñòèêè è ñîñòàâ-
ëÿþùèå îðãàíèçàöèè, êàê ïðîèçâîäñòâåííûé ïðîôèëü, ïîëîæåíèå â
îòðàñëè è íà ðûíêå, ðàçìåð îðãàíèçàöèè, îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòó-
ðà, ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ è âíóòðåííèé ðàñïîðÿäîê, óñëîâèÿ ðàáîòû è
ñèñòåìà îïëàòû, ñèñòåìà ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé, òðóäîâûå îòíîøå-
íèÿ, îáùåíèå, êîëëåãè è äð. Êàæäûé ÷ëåí îðãàíèçàöèè èìååò ñîá-
ñòâåííîå îêðóæåíèå, çàíèìàåò âïîëíå îïðåäåëåííîå ìåñòî â íåì, âû-
ïîëíÿåò îïðåäåëåííûå ôóíêöèè è îïðåäåëåííóþ ðàáîòó.
Âîçìîæíîñòè âêëþ÷åíèÿ ÷åëîâåêà â îðãàíèçàöèîííîå îêðóæåíèå,
íàçûâàåìûå ñîöèàëèçàöèåé, çàâèñÿò íå òîëüêî îò õàðàêòåðèñòèêè
ýòîãî îêðóæåíèÿ, íî è îò õàðàêòåðèñòèê ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà. Êàæ-
äûé ÷åëîâåê èìååò ìíîãîïëàíîâóþ ñòðóêòóðó ëè÷íîñòè, è âî âçàèìî-
äåéñòâèå ñ îðãàíèçàöèåé îí âñòóïàåò íå êàê ìåõàíèçì, âûïîëíÿþ-
ùèé êîíêðåòíûå äåéñòâèÿ è îïåðàöèè, à êàê ðàçóìíîå è ñîçíàòåëü-
íîå ñóùåñòâî, èìåþùåå óñòðåìëåíèÿ, æåëàíèÿ, ýìîöèè, íàñòðîåíèå,
âîîáðàæåíèå, à òàêæå ðàçäåëÿþùåå îïðåäåëåííûå âåðîâàíèÿ è íîð-
ìû ïîâåäåíèÿ.
Âçàèìîäåéñòâèå ÷åëîâåêà è îðãàíèçàöèè íå ñâîäèòñÿ òîëüêî ê âû-
ïîëíåíèþ ÷åëîâåêîì îïðåäåëåííûõ ðàáîò íà îïðåäåëåííîì ðàáî÷åì
ìåñòå. Òàêîå âçàèìîäåéñòâèå øèðå, òàê êàê ÷åëîâåê íå ìîæåò áûòü
íèçâåäåí äî ñîñòîÿíèÿ ìàøèíû, à îðãàíèçàöèîííîå îêðóæåíèå — äî
ðàáî÷åãî ìåñòà. Âàæíî óÿñíèòü äâà îñíîâîïîëàãàþùèõ ìîìåíòà, ëå-
æàùèå â îñíîâå âçàèìîäåéñòâèÿ ÷åëîâåêà è îðãàíèçàöèîííîãî îêðó-
æåíèÿ, — âçàèìîäåéñòâèå è âçàèìîîáóñëîâëåííîñòü ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêèõ (â áîëüøåé ñòåïåíè íà âûõîäå) è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè-
÷åñêèõ (â áîëüøåé ñòåïåíè íà âõîäå) ïðîöåññîâ.
Îðãàíèçàöèÿ îæèäàåò îò ÷åëîâåêà, ÷òî îí ïðîÿâèò ñåáÿ òàê:
• êàê ñïåöèàëèñò â îïðåäåëåííîé îáëàñòè, èìåþùèé îïðåäåëåííûå
çíàíèÿ è êâàëèôèêàöèþ;
• ÷ëåí îðãàíèçàöèè, ñïîñîáñòâóþùèé åå óñïåøíîìó ôóíêöèîíè-
ðîâàíèþ è ðàçâèòèþ;
• ÷åëîâåê, îáëàäàþùèé îïðåäåëåííûìè ëè÷íîñòíûìè è ìîðàëü-
íûìè êà÷åñòâàìè;
• êîììóíèêàáåëüíûé ÷ëåí îðãàíèçàöèè, ïîääåðæèâàþùèé äðó-
æåñêèå îòíîøåíèÿ ñ êîëëåãàìè;
• ÷ëåí îðãàíèçàöèè, ðàçäåëÿþùèé åå öåííîñòè;
• ðàáîòíèê, ñòðåìÿùèéñÿ óëó÷øèòü ñâîè èñïîëíèòåëüñêèå ñïî-
ñîáíîñòè;
• ÷åëîâåê, ïðåäàííûé îðãàíèçàöèè è ãîòîâûé îòñòàèâàòü åå èíòå-
ðåñû;

71
• èñïîëíèòåëü îïðåäåëåííîé ðàáîòû, ãîòîâûé îñóùåñòâëÿòü åå ñ
äîëæíîé îòäà÷åé è íà äîëæíîì êà÷åñòâåííîì óðîâíå;
• ÷ëåí îðãàíèçàöèè, ñïîñîáíûé çàíÿòü â íåé îïðåäåëåííîå ìåñòî è
ãîòîâûé âçÿòü íà ñåáÿ ñîîòâåòñòâóþùèå îáÿçàòåëüñòâà è îò-
âåòñòâåííîñòü;
• ñîòðóäíèê, ñëåäóþùèé ïðèíÿòûì îðãàíèçàöèåé íîðìàì ïîâåäå-
íèÿ è ðàñïîðÿäêà, ðàñïîðÿæåíèÿì ðóêîâîäñòâà, âîñïðèíèìàþ-
ùèé êîðïîðàòèâíóþ êóëüòóðó ýòîé îðãàíèçàöèè.
×òîáû ñîãëàñîâàòü îæèäàíèÿ ÷åëîâåêà è îðãàíèçàöèè è òåì ñà-
ìûì óñòðàíèòü èëè ìèíèìèçèðîâàòü ïðîáëåìû è êîëëèçèè, êîòî-
ðûå âîçíèêàþò ìåæäó ÷åëîâåêîì è îðãàíèçàöèîííûì îêðóæåíèåì,
âàæíî ÷åòêî ïðåäñòàâëÿòü ñåáå, íà êàêîå ìåñòî â îðãàíèçàöèè ïðå-
òåíäóåò ÷åëîâåê, êàêèå ðîëè îí ìîæåò è ãîòîâ âûïîëíÿòü è êàêóþ
ðîëü åìó ïðåäëàãàåò îðãàíèçàöèÿ. ×òîáû ýòè îæèäàíèÿ íå ïðîòè-
âîðå÷èëè äðóã äðóãó, íåîáõîäèìî íàëè÷èå â îðãàíèçàöèè óïðàâëå-
íèÿ âûñîêîãî êëàññà, îðèåíòèðîâàííîãî íà ôîðìèðîâàíèå ìîòèâà-
öèè äîñòèæåíèÿ êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ.

Ôîðìèðîâàíèå êîìïëåêñíîé ìîòèâàöèè ïåðñîíàëà


íà äîñòèæåíèå êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ ôèðìû
Íîâûé ýòàï ðàçâèòèÿ îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé â ëþáîé ñòðàíå
òðåáóåò ïîâûøåíèÿ àêòèâíîñòè è îòâåòñòâåííîñòè ðàáîòíèêîâ âñåõ
ñèñòåì è óðîâíåé ïðîèçâîäñòâà, ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ óñòîé÷èâîãî
èõ ïðîÿâëåíèÿ.
Ïðîáëåìû ìîòèâàöèè ðàáîòíèêîâ óïðàâëåí÷åñêîãî òðóäà, êàê
è äðóãèõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèé ëþáûõ ôîðì ñîá-
ñòâåííîñòè, ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå àêòóàëüíûìè íåçàâèñèìî îò îáùå-
ñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîãî ñòðîÿ â îòäåëüíî âçÿòîé ñòðàíå ìèðîâîãî
ñîîáùåñòâà, òàê êàê îò ÷åòêî ðàçðàáîòàííûõ ñèñòåì ìîòèâàöèè
çàâèñèò íå òîëüêî ñîöèàëüíàÿ è òâîð÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ðàáîòíè-
êîâ óïðàâëåí÷åñêîãî òðóäà, íî è êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû ïðåäïðèÿ-
òèé â èõ ìíîãîãðàííîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè,
îñîáåííî â îáëàñòè âíåäðåíèÿ â ïðîèçâîäñòâî èííîâàöèîííûõ
ïðîöåññîâ è ìåðîïðèÿòèé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà.
Èç âñåõ ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà ýôôåêòèâíîñòü ëþáîé äåÿòåëü-
íîñòè, íàèáîëüøåå çíà÷åíèå èìååò íàëè÷èå ìîòèâàöèè ïåðñîíàëà
íà ðåçóëüòàòèâíîñòü ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Ýòî êàñàåòñÿ ðàçëè÷íûõ
ñôåð äåÿòåëüíîñòè è óðîâíÿ îðãàíèçàöèé — îò áðèãàäû ðàáî÷èõ è

72
ñïåöèàëèñòîâ äî ãîñóäàðñòâà â öåëîì. Àíàëèç ìíîãèõ èññëåäîâàíèé
ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðåäïðèÿòèÿ, ãäå áîëüøàÿ ÷àñòü ïåðñîíàëà ìîòè-
âèðîâàíà íà âûïîëíåíèå áëàãîðîäíîé ìèññèè è äîñòèæåíèå îáùå-
ñòâåííî ïîëåçíûõ êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ, ÷àùå äîñòèãàþò óñïåõà.
Ðàññìîòðèì ïðåäëîæåííûå íàìè ìåòîäû ðåøåíèÿ ïðîáëåì ïðåä-
ïðèÿòèé ïîñðåäñòâîì êîìïëåêñíîé ìîòèâàöèè ïåðñîíàëà íà äîñòè-
æåíèå êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè.
Ïîä êîìïëåêñíîé ìîòèâàöèåé ïîíèìàåòñÿ ñîçäàíèå ó ïåðñîíàëà
ìàòåðèàëüíûõ, îðãàíèçàöèîííûõ, ìîðàëüíûõ è ëèäåðñêèõ ìîòèâîâ,
ñîîòâåòñòâóþùèõ öåëÿì ïðåäïðèÿòèÿ.
 óñëîâèÿõ èíòåíñèôèêàöèè ïðîèçâîäñòâà äëÿ ýôôåêòèâíîãî âîç-
äåéñòâèÿ íà ñîöèàëüíîå ïîâåäåíèå ðàáîòíèêîâ, ïîëó÷åíèÿ ñòàáèëü-
íûõ êîíêóðåíòîñïîñîáíûõ ðåçóëüòàòîâ æèçíåäåÿòåëüíîñòè îðãàíè-
çàöèè íåîáõîäèìî îòêàçàòüñÿ îò ïðÿìûõ, ãðóáûõ ìåòîäîâ, êàê àäìè-
íèñòðàòèâíûõ, òàê è ýêîíîìè÷åñêèõ.
Ìîòèâàöèÿ ðàáîòíèêîâ íà äîñòèæåíèå êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ïðåäíàìåðåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà òå èëè
èíûå ñòîðîíû æèçíåäåÿòåëüíîñòè êîëëåêòèâà, ïðåäïðèÿòèÿ. Êîìï-
ëåêñíàÿ ñèñòåìà ìîòèâàöèè ïðèâîäèò ê èçìåíåíèþ ñîäåðæàíèÿ è
ñòðóêòóðû ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî êëèìàòà â æåëàòåëüíîì
íàïðàâëåíèè (íà ïîâûøåíèå ïðîäóêòèâíîñòè è ïðîèçâîäèòåëüíîñ-
òè òðóäà è ò. ä.). Îíà äîëæíà îòðàæàòü îáúåêòèâíóþ òåíäåíöèþ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ êîëëåêòèâà (ïîâûøåíèå óðîâ-
íÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè, ñòàáèëüíîñòè, íàäåæíîñòè).
Îáùàÿ ñîäåðæàòåëüíàÿ ïîñòàíîâêà çàäà÷è îáåñïå÷åíèÿ æèçíå-
äåÿòåëüíîñòè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû â íîâûõ óñëîâèÿõ
çàêëþ÷àåòñÿ â ïîâûøåíèè ñìûñëîâîé çíà÷èìîñòè ôîðìèðîâàíèÿ
êîìïëåêñíîé ìîòèâàöèè ïåðñîíàëà (ïðåæäå âñåãî ðóêîâîäèòåëåé) íà
äîñòèæåíèå êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè è
êà÷åñòâà óïðàâëÿþùèõ âîçäåéñòâèé.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè íåîáõîäèìî ðåøèòü ñëåäóþ-
ùèå çàäà÷è.
1. Ðàçðàáîòàòü ìîäåëü êîìïëåêñíîé ìîòèâàöèè äëÿ äîñòèæåíèÿ êî-
íå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ (ëþáîãî óðîâíÿ).
2. Êîëè÷åñòâåííî è êà÷åñòâåííî îöåíèòü äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿ-
òèÿ è ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà.
3. Ñîçäàòü ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà ê îöåíêå
ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ (âêëþ÷àþùèé ïîäáîð
ñïîñîáîâ è ìåòîäîâ ìîòèâàöèè è îöåíêè).

73
4. Îïòèìèçèðîâàòü ôóíêöèîíàëüíûå ñâÿçè è ñêîîðäèíèðîâàòü äå-
ÿòåëüíîñòü ïîäðàçäåëåíèé ïðåäïðèÿòèÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ ñòðàòå-
ãè÷åñêèõ öåëåé.
5. Èñïîëüçîâàòü êîíñóëüòàòèâíî-îáó÷àþùèé êîìïëåêñ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî âóçîâñêîãî îáó÷åíèÿ â ñî÷åòàíèè ñ ïðîèçâîäñòâåí-
íûì îáó÷åíèåì ïåðñîíàëà äëÿ íóæä ïðåäïðèÿòèÿ â öåëÿõ ôîð-
ìèðîâàíèÿ ñèñòåìû êîìïëåêñíîé ìîòèâàöèè ó÷åáíî-ïðîôåññèî-
íàëüíîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé.
6. Ðàñøèðèòü âîçìîæíîñòè ïîñòàíîâêè è ðåøåíèÿ èííîâàöèîí-
íûõ çàäà÷ òåîðåòè÷åñêîãî è ïðàêòè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà.
Ðåàëèçàöèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ îòðàæåíà â ìîäåëè ñèñòåìû êîì-
ïëåêñíîé ìîòèâàöèè ïåðñîíàëà íà ðåçóëüòàòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü
(ðèñ. 2.8). Ñ ïîìîùüþ ìîòèâàöèè äåëîâûå îòíîøåíèÿ ïåðåâîäÿòñÿ íà
ìåæëè÷íîñòíûå, ïðîïàãàíäèðóþòñÿ ïàðòíåðñòâî, îòíîøåíèÿ ñîòðóä-
íè÷åñòâà. Ïðåîäîëåíèå òåõíîêðàòè÷åñêèõ ïîäõîäîâ â óïðàâëåíèè
ïðîèçâîäñòâîì, ìîáèëèçàöèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà â ýêîíîìèêå
ñâÿçàíû ñ ðàññìîòðåíèåì ðàáîòíèêîâ êàê ãëàâíîé öåííîñòè íà ïðî-
èçâîäñòâå. Èçó÷åíèå ñïîñîáíîñòåé è óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé
ëþäåé, èñïîëüçîâàíèå èõ ñ ó÷åòîì èíòåðåñîâ êîëëåêòèâà â öåëîì
äîëæíî ñòàòü îáÿçàòåëüíîé ñîñòàâëÿþùåé ìèññèè îðãàíèçàöèè,
îðèåíòèðîâàííîé íà êîíå÷íûé ðåçóëüòàò. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìà ðà-
äèêàëüíàÿ ïåðåñòðîéêà ðàáîòû ñ êàäðàìè. Ñòåïåíü çðåëîñòè êîëëåê-
òèâà â öåëîì è êàæäîé ëè÷íîñòè â èäåàëå ïðèâîäèò ê åäèíñòâó öåí-
íîñòíî-îðèåíòèðîâàííûõ, îðãàíèçàöèîííûõ è ñîöèàëüíî-ïñèõîëî-
ãè÷åñêèõ ñïîñîáîâ óïðàâëåíèÿ.
Ôîðìèðîâàíèå êîìïëåêñíîé ìîòèâàöèè ïåðñîíàëà íà ðåçóëüòà-
òèâíóþ äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî äâóì íàïðàâëåíèÿì:
• ðàçâèòèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, îòðàæàþùèõ ñè-
ñòåìó ìíîãîàñïåêòíîé îöåíêè êà÷åñòâ è ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñ-
òè ïåðñîíàëà;
• ðàçâèòèå ñèñòåìû ó÷åòà è äèíàìèêè ìîòèâàöèîííûõ õàðàêòåðè-
ñòèê ïîâåäåíèÿ ëè÷íîñòè, ãðóïï, êîëëåêòèâà.
Êàê èçâåñòíî, ñóùíîñòü óïðàâëåíèÿ ëþáîé îðãàíèçàöèåé êàê
ñîöèàëüíûì îáúåêòîì çàêëþ÷àåòñÿ â îñóùåñòâëåíèè ñëåäóþùèõ
ôóíêöèé [19]:
• ïëàíèðîâàíèÿ íà÷èíàÿ ñ óñòàíîâëåíèÿ îáùèõ öåëåé, èõ äåêîì-
ïîçèöèè è äîâåäåíèÿ ÷åðåç ïëàíîâûå çàäàíèÿ äî êàæäîãî èñ-
ïîëíèòåëÿ;
• îðãàíèçàöèè òðóäà ðàáîòàþùèõ, ò. å. îáåñïå÷åíèÿ âçàèìîäåé-
ñòâèÿ âñåõ ýëåìåíòîâ è çâåíüåâ ïðè äîñòèæåíèè îáùèõ öåëåé;

74
ÌÎÄÅËÜ ÑÈÑÒÅÌÛ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÉ ÌÎÒÈÂÀÖÈÈ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ
ÍÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍÓÞ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðîöåññû Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû

Ñèñòåìà ìíîãîàñïåêòíîé Ñèñòåìà ìîòèâàöèîííûõ


îöåíêè êà÷åñòâ è ðåçóëüòàòîâ õàðàêòåðèñòèê ïîâåäåíèÿ ëè÷íîñòè,
äåÿòåëüíîñòè ïåðñîíàëà ãðóïïû, êîëëåêòèâà
(ôîðìèðîâàíèå ìîòèâàöèè (ôîðìèðîâàíèå ìîòèâàöèè ïîâåäåíèÿ)
íà ðåçóëüòàòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü)

Çíà÷èìîñòü 1 Àäàïòàöèÿ 2 Çàâèñèìîñòü 3


Ïðèîðèòåòíîñòü Àêòèâèçàöèÿ Âêëþ÷åííîñòü
Ñðàâíèìîñòü Àêòóàëèçàöèÿ Îòâåòñòâåííîñòü

Êîëè÷åñòâåííàÿ • Îöåíêà êà÷åñòâ ëè÷íîñòè


è êà÷åñòâåííàÿ îöåíêè: • Îöåíêà äåÿòåëüíîñòè ëè÷íîñòè
• äåÿòåëüíîñòè • Îöåíêà äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ
• ïåðñîíàëà • Îöåíêà äåÿòåëüíîñòè ãðóïï, êîëëåêòèâà
(ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû • Îöåíêà âçàèìîîòíîøåíèé
ìîòèâàöèè äîñòèæåíèé) • Îöåíêà ìîòèâàöèè ïîâåäåíèÿ

Ìàðêåòèíãîâûé àñïåêò • Èíôîðìàöèÿ äëÿ ïåðñîíàëà î ïîòðåáèòåëÿõ,


(ìîòèâàöèÿ íà îïòèìàëüíûå ïîñòàâùèêàõ, ñìåæíèêàõ
âçàèìîîòíîøåíèÿ • Èíôîðìàöèÿ äëÿ ïîòðåáèòåëåé
ñ êîíòàêòíûìè ãðóïïàìè)

Ýêîíîìè÷åñêèé àñïåêò • Ñèñòåìà îïëàòû íà äîñòèæåíèå êîíå÷íîãî ðåçóëüòàòà


(ìàòåðèàëüíàÿ ìîòèâàöèÿ) • Óðîâåíü ïðèìåíåíèÿ êîìèññèîííûõ è ïðåìèàëüíûõ
• Óðîâåíü ïðèìåíåíèÿ àêöèîíåðíîãî îïöèîíà
• Óðîâåíü ïðèìåíåíèÿ äðóãèõ ïîîùðèòåëüíûõ
è äîïîëíèòåëüíûõ ëüãîò
• Óðîâåíü ïðèìåíåíèÿ êîñâåííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ
ñòèìóëîâ

Îðãàíèçàöèîííûé àñïåêò • Ñèñòåìà êàäðîâîãî ìåíåäæìåíòà


(îðãàíèçàöèîííàÿ ìîòèâà- • Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïëàíèðîâàíèåì
öèÿ) • Ñèñòåìà ïî ðåøåíèþ ïðîáëåì ôèðìû
• Ñèñòåìà êîììóíèêàöèé

Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèé • Óðîâåíü îïòèìàëüíîãî îáùåíèÿ ðóêîâîäèòåëåé


àñïåêò ñ ïåðñîíàëîì
(ìîðàëüíàÿ ìîòèâàöèÿ) • Ìîíèòîðèíã äåéñòâèÿ ñèñòåìû ìîòèâàöèè
• Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè
ôèðìû
• Ïðîôåññèîíàëüíîå è ïðîèçâîäñòâåííîå îáó÷åíèå
• Íåôîðìàëüíîå îáùåíèå

Ðèñ. 2.8. Ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû êîìïëåêñíîé ìîòèâàöèè ïåðñîíàëà


íà äîñòèæåíèå êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè

75
• êîíòðîëÿ (êîëè÷åñòâåííîé è êà÷åñòâåííîé îöåíêè äåÿòåëüíîñòè
ïåðñîíàëà), íåîáõîäèìîãî äëÿ òîãî, ÷òîáû óáåäèòüñÿ â ïðàâèëü-
íîñòè èëè óðîâíå äîñòèæåíèÿ öåëåé êàæäûì ýëåìåíòîì ñîöèàëü-
íîãî îáúåêòà è èõ ñîâîêóïíîñòüþ;
• îöåíêè ôîðìèðîâàíèÿ ìîòèâàöèè ïîâåäåíèÿ ëè÷íîñòè, ãðóïïû,
êîëëåêòèâà êàê ãëàâíîãî ñðåäñòâà äîñòèæåíèÿ öåëåé â ñîöèàëü-
íîé ñðåäå.
Îñíîâíîå ìåñòî â ôîðìèðîâàíèè ìîòèâàöèè ïåðñîíàëà íà ðåçóëü-
òàòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü çàíèìàåò êîìïëåêñíàÿ (êîëè÷åñòâåííàÿ è êà-
÷åñòâåííàÿ) îöåíêà êà÷åñòâ, âçàèìîîòíîøåíèé, òðóäà ðàáîòíèêîâ è
êîëëåêòèâà. Áåç îöåíêè ïîâåäåíèÿ (äåÿòåëüíîñòè) ëþäåé ýôôåêòèâ-
íîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ îáåñïå÷èòü íåâîçìîæíî. Îöåí-
êà ïîâåäåíèÿ (äåÿòåëüíîñòè) âûÿâëÿåò è äåëàåò äîñòîÿíèåì ëè÷íîñ-
òè, êîëëåêòèâà è îáùåñòâà òî, íàñêîëüêî ïîëíî ñîòðóäíèê âûïîëíÿ-
åò ñâîè ôóíêöèè ðàáîòíèêà è ãðàæäàíèíà, ò. å. íàñêîëüêî îí íóæåí
è ïîëåçåí îáùåñòâó, êàêîâ åãî ëè÷íûé òðóäîâîé âêëàä â îáùåå äåëî.
Îáùåñòâåííàÿ è êîëëåêòèâíàÿ îöåíêè òðóäîâîãî ïîâåäåíèÿ ðåàëè-
çóþòñÿ â ôîðìå ïðÿìûõ è êîñâåííûõ îöåíîê, êîòîðûå (â èäåàëüíîì
ñëó÷àå) äîëæíû îáúåêòèâíî, àäåêâàòíî îòðàæàòü öåííîñòü ïîâåäåíèÿ
÷åëîâåêà. Êàæäûé âèä îöåíêè èìååò îïðåäåëåííûå îñîáåííîñòè,
ïàðàìåòðû è êðèòåðèè.
 ìîäåëè ôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû êîìïëåêñíîé ìîòèâàöèè ïåðñî-
íàëà íà äîñòèæåíèå êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå
îáúåêòà êîëè÷åñòâåííîé è êà÷åñòâåííîé îöåíîê ïåðñîíàëà ðàññìàò-
ðèâàþòñÿ:
• êà÷åñòâà ëè÷íîñòè;
• äåÿòåëüíîñòü ñîòðóäíèêà;
• äåÿòåëüíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ;
• äåÿòåëüíîñòü ãðóïï, êîëëåêòèâà;
• âçàèìîîòíîøåíèÿ (ïîòðåáèòåëåé, ñîòðóäíèêîâ, ðóêîâîäèòåëåé);
• ìîòèâàöèÿ ïîâåäåíèÿ.
Êàê ïîêàçûâàþò èññëåäîâàíèÿ, èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ âèäîâ
è ìåòîäîâ îöåíêè è èíôîðìèðîâàíèå ïåðñîíàëà î äîñòèæåíèÿõ (â
ïðîöåíòàõ, áàëëàõ, öâåòîâîé èíôîðìàöèè è ïð.) ñïîñîáñòâóåò ïî-
âûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè òðóäà â êîëëåêòèâå íà 25–30 %.

2.3. Îöåíêà è ôîðìèðîâàíèå


ìîòèâàöèè äåÿòåëüíîñòè ïåðñîíàëà
 óïðàâëåí÷åñêîé íàóêå ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå ñïîñîáû ýêñïåðò-
íûõ èçìåðåíèé êà÷åñòâåííûõ ïðîöåññîâ. Ïîêàæåì, êàê ìåòîäîì

76
êâàëèìåòðè÷åñêîé îöåíêè ñ ó÷åòîì óäåëüíîé çíà÷èìîñòè êàæäîãî
ïàðàìåòðà ìîæíî ïîëó÷èòü êîëè÷åñòâåííîå âûðàæåíèå ôîðìèðîâà-
íèÿ ìîòèâàöèè ïîâåäåíèÿ.
 ÷àñòíîñòè, ðàññìîòðèì ôàêòîðíî-êðèòåðèàëüíûå îöåíêè ìîäå-
ëè óðîâíÿ ôîðìèðîâàíèÿ ìîòèâàöèè ïîâåäåíèÿ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ
ìîæíî îöåíèòü âîçìîæíîñòü îïðåäåëåíèÿ ñèñòåìû ðåçóëüòèðóþùåé
íàïðàâëåííîñòè ëè÷íîñòè, ãðóïïû, êîëëåêòèâà ÷åðåç âûÿâëåíèå óðîâ-
íÿ óäîâëåòâîðåííîñòè ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîòðåáíîñòåé, ÷òî ïîçâîëÿ-
åò îáúåäèíèòü êà÷åñòâåííûå è êîëè÷åñòâåííûå ïðîöåññû ñ ó÷åòîì èõ
óäåëüíîé çíà÷èìîñòè.
Ôàêòîðíî-êðèòåðèàëüíûå êâàëèìåòðè÷åñêèå ìîäåëè îöåíêè
óðîâíÿ ôîðìèðîâàíèÿ ìîòèâàöèè ïðîôåññèîíàëüíîãî ïîâåäåíèÿ è
êîììóíèêàòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïðèâåäåíû â òàáë. 2.3 è 2.4. Ïðåä-
ëîæåííûå ìîäåëè (ðàçðàáîòàííûå Å. Øàðàïàòîâîé) ëè÷íîñòíî-
îðèåíòèðîâàííîãî óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ìîòèâàöèè è îöåíêè
êîììóíèêàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ðåøàþò ðàçíûå çàäà÷è: ïåðâàÿ
îòðàæàåò óðîâíè ïðîôåññèîíàëüíîé ðåôëåêñèè è ñàìîýôôåêòèâíîñòè,
âòîðàÿ õàðàêòåðèçóåò ñïîñîáíîñòü è óìåíèå âûñòðàèâàòü ïîëîæèòåëü-
íûå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îêðóæàþùåé ñðåäîé (êîììóíèêàòèâíóþ êîìïå-
òåíòíîñòü). Êîãäà ñîòðóäíèêè âûñòóïàþò ýêñïåðòàìè, âûðàæàÿ ñâîå
îòíîøåíèå ê ñîñòàâëÿþùèì ïàðàìåòðàì ìîòèâàöèè, ïîâûøàåòñÿ
óðîâåíü äîâåðèÿ è äîñòîâåðíîñòè ïîëó÷àåìûõ ðåçóëüòàòîâ îöåíêè.
Òàêîé ïîäõîä ê îöåíêå íå äîëæåí ïóãàòü, òàê êàê, âî-ïåðâûõ, êàæäûé
ñóáúåêò îöåíèâàåò âîçìîæíîñòü îïðåäåëåíèÿ ñâîéñòâ îòíîøåíèé èëè
ìîòèâîâ, ñîèçìåðÿÿ èõ ñî ñâîèì óðîâíåì äóøåâíîãî êîìôîðòà (ò. å.
óñòðàíÿåòñÿ ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó æåëàåìûì è äåéñòâèòåëüíûì), âî-
âòîðûõ, èñïîëüçóþòñÿ äóáëèðóþùèå ìåòîäû îáúåêòèâèçàöèè ìíåíèé
îïðàøèâàåìûõ (àíêåòû, îïðîñíèêè, òåñòû, íàáëþäåíèÿ è äð.).
 îñíîâó êîíñòðóèðîâàíèÿ ìîäåëåé ïîëîæåíû ñëåäóþùèå îá-
ùèå ïðàâèëà êâàëèìåòðèè:
• ôàêòîðû, ÿâëÿþùèåñÿ îòíîñèòåëüíî ñàìîñòîÿòåëüíûìè ñîñòàâ-
íûìè ÷àñòÿìè ëþáîãî ñëîæíîãî ÿâëåíèÿ, èìåþò âåñîìîñòü â
äîëÿõ åäèíèöû, à èõ ñóììà ðàâíà åäèíèöå; äèàïàçîí çíà÷åíèé —
0,01–0,99;
• êîëè÷åñòâåííàÿ ìåðà âûñøåé ñòåïåíè êðèòåðèÿ (ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé èäåàëó, íîðìå, ñòàíäàðòó èëè êàêîìó-òî äðóãîìó ïîêàçàòåëþ)
óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàâíîé åäèíèöå. Îñòàëüíûå êðèòåðèè íàõîäÿò-
ñÿ â äèàïàçîíå 0–0,99.

77
Òàáëèöà 2.3
Ôàêòîðíî-êðèòåðèàëüíàÿ êâàëèìåòðè÷åñêàÿ ìîäåëü îöåíêè
ëè÷íîñòíî îðèåíòèðîâàííîãî óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ìîòèâàöèè
(íà ïðèìåðå îòäåëà ñáûòà ôèðìû “Ä”)
Âåñî- Ïàðàìåòð êîìïëåêñíîé
ìîñòü îöåíêè óðîâíÿ Çíà÷èìîñòü
Êðèòåðèè ôàêòîðîâ êðèòåðèÿ Xij
ôàêòî- ïðîôåññèîíàëüíîé
ðà ìîòèâàöèè
α1 = 0,1 Óðîâåíü îðèåíòàöèè 1. Ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðåí. 1,0
íà óñïåõ â ïðîôåññèè 2. Áîëåå óäîâëåòâîðåí, 0,8
÷åì íåóäîâëåòâîðåí.
3. Áîëåå íåóäîâëåòâîðåí, 0,4
÷åì óäîâëåòâîðåí.
4. Ïîëíîñòüþ íåóäîâëåòâîðåí 0

α2 = 0,2 Óðîâåíü ïðèòÿçàíèé 1. Ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðåí. 1,0


â ïðîôåññèîíàëüíîé 2. Áîëåå óäîâëåòâîðåí, 0,6
äåÿòåëüíîñòè ÷åì íåóäîâëåòâîðåí.
3. Áîëåå íåóäîâëåòâîðåí, 0,3
÷åì óäîâëåòâîðåí.
4. Ïîëíîñòüþ íåóäîâëåòâîðåí 0

α3 = 0,5 Óðîâåíü ïðèîðèòåòà 1. Ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðåí. 1,0


ìàòåðèàëüíîãî 2. Áîëåå óäîâëåòâîðåí, 0,9
âîçíàãðàæäåíèÿ ÷åì íåóäîâëåòâîðåí.
ïåðåä ìîðàëüíûì 3. Áîëåå íåóäîâëåòâîðåí, 0,4
÷åì óäîâëåòâîðåí.
4. Ïîëíîñòüþ íåóäîâëåòâîðåí 0

α4 = 0,1 Óðîâåíü 1. Ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðåí. 1,0


ïðîôåññèîíàëüíîé 2. Áîëåå óäîâëåòâîðåí, 0,8
îòâåòñòâåííîñòè ÷åì íåóäîâëåòâîðåí.
3. Áîëåå íåóäîâëåòâîðåí, 0,3
÷åì óäîâëåòâîðåí.
4. Ïîëíîñòüþ íåóäîâëåòâîðåí 0

α5 = 0,1 Óðîâåíü 1. Ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðåí. 1,0


ñàìîýôôåêòèâíîñòè 2. Áîëåå óäîâëåòâîðåí, ÷åì íåó- 0,8
äîâëåòâîðåí.
3. Áîëåå íåóäîâëåòâîðåí, 0,3
÷åì óäîâëåòâîðåí.
4. Ïîëíîñòüþ íåóäîâëåòâîðåí 0
5
Ôîðìóëà äëÿ ðàñ÷åòà: ∑ αiX ij , 1 ≤ j ≤ 4
i =1
Õ = 0,04 + 0,12 + 0,45 + 0,03 + 0,03 = 0,67

78
Òàáëèöà 2.4
Ôàêòîðíî-êðèòåðèàëüíàÿ êâàëèìåòðè÷åñêàÿ ìîäåëü îöåíêè óðîâíÿ
ìîòèâàöèè ïîâåäåíèÿ êîììóíèêàòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
Âåñî- Ïàðàìåòð êîìïëåêñíîé
ìîñòü îöåíêè óðîâíÿ Çíà÷èìîñòü
Êðèòåðèè ôàêòîðîâ
ôàêòî- ïðîôåññèîíàëüíîé êðèòåðèÿ Xij
ðà ìîòèâàöèè
α1 = 0,3 Óðîâåíü óñïåõà 1. Ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðåí. 1,0
â ôèðìå 2. Áîëåå óäîâëåòâîðåí, 0,8
÷åì íåóäîâëåòâîðåí.
3. Áîëåå íåóäîâëåòâîðåí,  0,4
÷åì óäîâëåòâîðåí.
4. Ïîëíîñòüþ íåóäîâëåòâîðåí 0

α2 = 0,3 Óðîâåíü 1. Ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðåí. 1,0


îòíîøåíèé 2. Áîëåå óäîâëåòâîðåí, 0,7
ñ ñîòðóäíèêàìè ÷åì íåóäîâëåòâîðåí.
3. Áîëåå íåóäîâëåòâîðåí,  0,3
÷åì óäîâëåòâîðåí.
4. Ïîëíîñòüþ íåóäîâëåòâîðåí 0

α3 = 0,05 Óðîâåíü 1. Ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðåí. 1,0


îðãàíèçàöèè òðóäà 2. Áîëåå óäîâëåòâîðåí, 0,7
÷åì íåóäîâëåòâîðåí.
3. Áîëåå íåóäîâëåòâîðåí,  0,3
÷åì óäîâëåòâîðåí.
4. Ïîëíîñòüþ íåóäîâëåòâîðåí 0

α4 = 0,15 Óðîâåíü 1. Ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðåí. 1,0


êîìïåòåíòíîñòè 2. Áîëåå óäîâëåòâîðåí, 0,6
â îáùåíèè ÷åì íåóäîâëåòâîðåí.
3. Áîëåå íåóäîâëåòâîðåí,  0,3
÷åì óäîâëåòâîðåí.
4. Ïîëíîñòüþ íåóäîâëåòâîðåí 0

α5 = 0,2 Óðîâåíü 1. Ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðåí. 1,0


èíôîðìàòèâíîé 2. Áîëåå óäîâëåòâîðåí, 0,8
îáåñïå÷åííîñòè ÷åì íåóäîâëåòâîðåí.
íà ôèðìå 3. Áîëåå íåóäîâëåòâîðåí,  0,3
÷åì óäîâëåòâîðåí.
4. Ïîëíîñòüþ íåóäîâëåòâîðåí 0
5 5
Ôîðìóëà äëÿ ðàñ÷åòà: ∑ α iX ij , ∑ α i = 1, 1 ≤ j ≤ 4
i =1 i =1

Õ = 0,24 + 0,21 + 0,035 + 0,09 + 0,06 = 0,64

79
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ïåðâè÷íûìè ÿâëÿþòñÿ ïîêàçàòåëè çíà÷èìî-
ñòè êðèòåðèåâ, à âòîðè÷íûìè — èõ âåñîìîñòü, ìîæíî ñäåëàòü òàêîå
çàêëþ÷åíèå ïî äàííûì òàáë. 2.3 íà ïðèìåðå ôèðìû “Ä”:
• áîëüøèíñòâî ñîòðóäíèêîâ óäîâëåòâîðåíû ïðèîðèòåòîì ìàòåðè-
àëüíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ ïåðåä ìîðàëüíûì (0,9 — âûäåëåíî â
ïîñëåäíåé ãðàôå);
• áîëüøèíñòâî ñîòðóäíèêîâ íåäîâîëüíû âûáîðîì ñâîåé ïðîôåñ-
ñèè (0,4);
• ñîòðóäíèêè íå ñòðåìÿòñÿ ïîâûñèòü óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîé
îòâåòñòâåííîñòè (0,3).
Ðàññìàòðèâàÿ ïîêàçàòåëè îöåíêè óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîé
ìîòèâàöèè â ïðèâåäåííîì ïðèìåðå, ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî ðóêîâîä-
ñòâî ôèðìû, èñïîëüçóÿ ñâîè ïîòåíöèàëüíûå âîçìîæíîñòè, ìîæåò
èçìåíèòü ñèòóàöèþ ê ëó÷øåìó ïî êîíêðåòíûì íàïðàâëåíèÿì. Ìíî-
ãèõ âîëíóåò òàêæå ïðîäâèæåíèå ïî ñëóæáå (èíòåðåñ ê äîñòèæåíèþ
ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû çàíèìàåò âòîðîå ìåñòî).
Òàêàÿ îöåíêà ïîëó÷åíà â ðåçóëüòàòå ñàìîàíàëèçà è ñàìîîöåíêè ïàðà-
ìåòðîâ. Ýòó ìåòîäèêó ìîæíî èñïîëüçîâàòü òàêæå äëÿ âûÿâëåíèÿ âîçìîæ-
íîñòåé ëè÷íîñòè ñ òî÷êè çðåíèÿ êîëëåã, ïîä÷èíåííûõ, ðóêîâîäèòåëÿ.
Äðóãèìè ñëîâàìè, îäíó è òó æå ìîäåëü ìîæíî ïðèìåíÿòü êàê äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ èíäèâèäîì èíôîðìàöèè î ñâîåì ïîòåíöèàëå, òàê è äëÿ åãî îöåíêè
äðóãèìè. Â ïðîöåññå îöåíêè óðîâíÿ ìîòèâàöèè ïîâåäåíèÿ íóæíî ïîáó-
äèòü ÷åëîâåêà, ïðîèçâîäÿùåãî îöåíêó, ðàçáèòü ðàññìàòðèâàåìóþ èì
äåÿòåëüíîñòü íà ñîñòàâíûå ÷àñòè è âûíåñòè ñóæäåíèÿ ïî êàæäîìó èç
ïàðàìåòðîâ. Ýòî ïîìîãàåò óñòðàíèòü íåîáúåêòèâíîñòü â ïðîöåññå îöåíè-
âàíèÿ, óïðàâëÿòü ìîòèâàöèåé ïîâåäåíèÿ, èíôîðìèðîâàòü ñîòðóäíèêà è
ðóêîâîäèòåëÿ î ðåçåðâàõ ðàçâèòèÿ (ðîñòà), ïîâûøàòü óðîâåíü ïîëîæè-
òåëüíîãî êîììóíèêàòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îêðóæàþùåé ñðåäîé, ò. å.
öåëåíàïðàâëåííî óïðàâëÿòü ïðîäóêòèâíîé äåÿòåëüíîñòüþ.

Ôîðìèðîâàíèå ìîòèâàöèè
ïîâåäåíèÿ (äåÿòåëüíîñòè) ïåðñîíàëà
Ôîðìèðîâàíèå ìîòèâàöèè äåÿòåëüíîñòè ïåðñîíàëà ðàññìàòðèâàåò-
ñÿ â îïðåäåëåííûõ àñïåêòàõ.
Ìàðêåòèíãîâûé àñïåêò îòðàæàåò óðîâåíü îïòèìèçàöèè îòíîøå-
íèé ïåðñîíàëà îðãàíèçàöèè ñ âíåøíèìè êîíòàêòíûìè ãðóïïàìè,
îðèåíòèðóåò ìîòèâàöèþ ïåðñîíàëà ôèðìû íà óäîâëåòâîðåíèå èíòå-
ðåñîâ è ïîòðåáíîñòåé çàêàç÷èêîâ, ñìåæíèêîâ, ïîñòàâùèêîâ è îñó-
ùåñòâëÿåò îáðàòíóþ ñâÿçü.

80
Ýêîíîìè÷åñêèé àñïåêò ó÷èòûâàåò ñî÷åòàíèå ìàòåðèàëüíûõ èíòåðå-
ñîâ ñîòðóäíèêîâ ñî ñòðàòåãè÷åñêèìè çàäà÷àìè îðãàíèçàöèè, èõ ìàòå-
ðèàëüíîå ñòèìóëèðîâàíèå íà äîñòèæåíèå êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ.
Îðãàíèçàöèîííûé àñïåêò îòðàæàåò ôîðìèðîâàíèå ìîòèâàöèè,
ïîáóæäàþùåé ê êîîðäèíèðîâàíèþ âñåõ ïðîèçâîäñòâåííûõ è óïðàâ-
ëåí÷åñêèõ ôóíêöèé, à òàêæå îòâåòñòâåííîñòè ïåðñîíàëà â îðãàíèçà-
öèè, îðèåíòèðîâàííûõ íà äîñòèæåíèå ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé ôèðìû.
Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèé àñïåêò ðàñêðûâàåò ìåòîäû è ôîðìû
ñòèìóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ íà ôîðìèðîâàíèå ìîðàëüíîé ìîòè-
âàöèè, êîòîðàÿ çàâèñèò îò àâòîðèòåòà ðóêîâîäñòâà, ñîöèàëüíîé
çðåëîñòè ðàáîòíèêîâ, âîçìîæíîñòåé èõ ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà.
Íà îñíîâàíèè âûïîëíåííûõ èññëåäîâàíèé áûëà ñîñòàâëåíà
Êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé ïî ôîðìèðîâàíèþ ìîòèâà-
öèè ïåðñîíàëà âî âçàèìîñâÿçè ñî ñòðàòåãèåé ïðåäïðèÿòèÿ (òàáë. 2.5).
 íåé ñîäåðæàòñÿ ðàçëè÷íûå ñïîñîáû ðåøåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ çà-
äà÷ ïðåäïðèÿòèÿ, ïîêàçàíà âçàèìîñâÿçü ìîòèâàöèè ïåðñîíàëà è êî-
íå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè ôèðìû.

Òàáëèöà 2.5
Êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé
ïî ôîðìèðîâàíèþ ìîòèâàöèè ïåðñîíàëà
Ïðåäïîëàãàåìûé ýôôåêò
¹ Ïðîãðàììíîå Ñïîñîáû (ìàòåðèàëüíûå
ï/ï ìåðîïðèÿòèå îáåñïå÷åíèÿ è ñîöèàëüíûå âûãîäû)
1 2 3 4

1 Îïðåäåëèòü 1. Ñòðóêòóðèðîâàòü À. Ñîçäàíèå êîðïîðàòèâ-


ìèññèþ óïðàâëåíèå ôèðìû â íîé êóëüòóðû ôèðìû.
è ñòðàòåãèþ ñîîòâåòñòâèè ñ ñîâðåìåí- Á. Ôîðìèðîâàíèå íîâîãî
ôèðìû íûìè òðåáîâàíèÿìè êà÷åñòâà îðãàíèçàöèè
ðàçâèòèÿ ìåíåäæìåíòà. òðóäà.
2. Ïîâûñèòü êîîðäèíàöèþ Â. Ïîâûøåíèå ïðîäóêòèâ-
äåÿòåëüíîñòè ìåæäó íîñòè äåÿòåëüíîñòè
ïîäðàçäåëåíèÿìè: ñîòðóäíèêîâ, ñíèæåíèå
• â ðåôîðìèðîâàíèè èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà,
ñîçíàíèÿ îòâåòñòâåííîñ- ïîòåðü ðàáî÷åãî
òè ïî öåëÿì; âðåìåíè
• â êîíêðåòèçàöèè è ìîðàëüíîãî óùåðáà,
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñ-
óâåëè÷åíèå ïðèáûëè
òåé ðóêîâîäÿùèõ
ðàáîòíèêîâ (÷òîáû
èñêëþ÷èòü íåîïðàâäàí-
íóþ äåÿòåëüíîñòü)

81
Ïðîäîëæåíèå òàáë. 2.5
1 2 3 4
2 Îïðåäåëèòü 1. Ôóíêöèîíàëüíûå À. Êîíêðåòíàÿ äåòàëèçàöèÿ
öåëè ôèðìû (ìàðêåòèíã, äåÿòåëüíîñòè ïîäðàçäåëåíèé,
ïðîèçâîäñòâî, ðóêîâîäèòåëåé è ïîä÷èíåííûõ
ôèíàíñû, ïåðñîíàë, îòíîñèòåëüíî öåëåïîëàãàíèÿ
ìåíåäæìåíò). (ò. å. ñòðàòèôèêàöèÿ
2. Âðåìåííûå äåÿòåëüíîñòè ïîä÷èíåííûõ).
Á. “Óïëîòíåíèå” òðóäîâîãî
ïðîöåññà, ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òâîð÷åñêîãî
ïîäõîäà ê ðåøåíèþ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ çàäà÷, âûñâîáîæäåíèå
èíäèâèäóàëüíîãî ïîòåíöèàëà
ñîòðóäíèêîâ, à ñëåäîâà-
òåëüíî, ïîâûøåíèå ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòè òðóäà è ïðèáûëè.
Â. Óëó÷øåíèå èìèäæà ôèðìû,
ôîðìèðîâàíèå êîðïîðàòèâíîãî
ñîçíàíèÿ
3 Ñîçäàòü 1. Èíôîðìèðîâàòü À. Ïîâûøåíèå äîâåðèÿ ê ðóêî-
ñèñòåìó ñîòðóäíèêîâ î âîäñòâó ôèðìû, ñòàáèëèçàöèÿ
èíôîðìà- ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëü- äåÿòåëüíîñòè ñîòðóäíèêîâ.
öèîííîãî íîñòè ôèðìû, Á. Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà àíàëèçà
îáåñïå÷åíèÿ åå öåëÿõ è çàäà÷àõ. è êîíòðîëÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî
ôèðìû 2. Ñîçäàòü ñèñòåìó ïðîöåññà è ôèíàíñîâîé
èíôîðìàöèîííîãî äåÿòåëüíîñòè, ñíèæåíèå
îáåñïå÷åíèÿ öåëåâîé èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà
ïðîãðàììû ôèðìû.
3. Ñîçäàòü èíäèâèäó-
àëüíóþ ïðîãðàììó
äëÿ ðóêîâîäèòåëÿ
ïî èíôîðìàöèîííîìó
îáåñïå÷åíèþ àíàëèçà
è êîíòðîëÿ
4 Ñîçäàòü 1. Âíåäðèòü ñèñòåìó À. Ñòèìóëèðîâàíèå ñîòðóäíèêîâ
ñèñòåìó îïëàòû ïî öåëÿì íà ïîâûøåíèå ïðîèçâîäèòåëü-
ìîòèâàöèè è ðåçóëüòàòàì íîñòè òðóäà.
ïåðñîíàëà íà ñ ó÷åòîì ñòåïåíè Á. Îáåñïå÷åíèå ñòàáèëüíîñòè
äîñòèæåíèå ïðèëîæåííûõ óñèëèé. â íàêîïëåíèè ïîòåíöèàëà
êîíå÷íûõ 2. Ñîçäàòü ñèñòåìó ðàáî÷åé ñèëû è ñíèæåíèè
ðåçóëüòàòîâ ýêñïåðòíîé îöåíêè òåêó÷åñòè êàäðîâ.
òðóäà ðàáîòíèêîâ Â. Îáåñïå÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé
è ïîäðàçäåëåíèé. ïðèáûëè, óâåëè÷åíèå îáúåìîâ
ïðîäàæ

82
Îêîí÷àíèå òàáë. 2.5
1 2 3 4
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ.
 íàñòîÿùåå âðåìÿ òðóäíî
âíåäðÿòü ñèñòåìó îïëàòû
ïî öåëÿì è ðåçóëüòàòàì.
 êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû
ìîæíî ïðåäëîæèòü
ãèáêóþ êîñâåííóþ
ñèñòåìó ìîòèâàöèè òðóäà

5 Âíåäðèòü 1. Îñóùåñòâëÿòü À. Îáîñíîâàííîå èñïîëüçîâàíèå


ñèñòåìó îáó÷åíèå âîçìîæíîñòåé ñîòðóäíèêîâ
íåïðåðûâíîãî ïî êîíêðåòíîé â òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè.
ïîâûøåíèÿ ñïåöèàëèçàöèè: Á. Íàêîïëåíèå ñîáñòâåííîãî
êâàëèôèêàöèè â èíñòèòóòàõ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííîãî
ñîòðóäíèêîâ îò ôèðìû, êîìïåòåíòíîãî ïåðñîíàëà
äèôôåðåíöèðîâàííî
ïî ðàçðàáîòêàì
ôèðìû íà íàó÷íîé
îñíîâå.
2. Îñóùåñòâëÿòü ýêñïåðò-
íîå èññëåäîâàíèå
ïîòåíöèàëà
ñîòðóäíèêîâ
â äðóãèõ
ïîäðàçäåëåíèÿõ
6 Ñîçäàòü 1. Îñóùåñòâëÿòü ðàáîòó À. Çàêðåïëåíèå èìåþùèõñÿ
è âíåäðèòü ïî îòêëîíåíèÿì, ïîòðåáèòåëåé ôèðìû.
ñèñòåìó êðèòè÷åñêèì Á. Ïîâûøåíèå êîíêóðåíòî-
ðàáîòû ôàêòîðàì óñïåõà. ñïîñîáíîñòè.
ñ çàêàç÷èêîì 2. Èçó÷àòü ïñèõîëîãèþ Ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíûõ
ïî ïðèíöèïó ïîâåäåíèÿ çàêàç÷èêà. âûãîä ïðè îñâîåíèè
îáðàòíîé 3. Óãëóáëÿòü ñòðàòåãèþ íîâûõ ðûíêîâ
ñâÿçè ñåðâèñà óñëóã
ïî ãîðèçîíòàëè
è âåðòèêàëè

7 Îðãàíèçîâàòü Îðãàíèçîâûâàòü À. Ñáëèæåíèå èíòåðåñîâ ñîòðóä-


íåôîðìàëüíûå íåôîðìàëüíûå íèêîâ è ôèðìû.
êîíòàêòû âñòðå÷è ðóêîâîäñòâà Á. Ïîâûøåíèå äîâåðèÿ
ðóêîâîäñòâà ñ ñîòðóäíèêàìè, ê ðóêîâîäñòâó.
ñ ïåðñîíàëîì, çàêàç÷èêàìè Â. Óëó÷øåíèå èìèäæà ôèðìû.
çàêàç÷èêàìè, è ïîñòàâùèêàìè Ã. Ñîçäàíèå “àòìîñôåðû óñïåõà”
ïîñòàâùèêàìè

83
Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèé àíàëèç ìîòèâàöèîííûõ õàðàêòåðè-
ñòèê ôèêñèðóåò ñóáúåêòèâíûå âðåìåííûå ïðîÿâëåíèÿ ñîñòîÿíèé è
îòíîøåíèÿ ê äîñòèãíóòûì ðåçóëüòàòàì äåéñòâèé. Ñòðóêòóðà ñîñòî-
ÿíèé è îòíîøåíèé îïðåäåëÿåòñÿ öåííîñòíûìè óñòàíîâêàìè, óñëî-
âèÿìè âêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ, îñíîâàííûìè íà îöåíêàõ çíà÷è-
ìîñòè, ïðèîðèòåòíîñòè, ñðàâíèìîñòè. Ñ ïîìîùüþ ìîòèâàöèîííûõ
õàðàêòåðèñòèê ïîâåäåíèÿ îáùåñòâî ìîæåò ïðîãíîçèðîâàòü è öåëå-
íàïðàâëåííî ôîðìèðîâàòü ìûøëåíèå è ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà ÷åðåç
óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, îáó÷åíèå è ïðåäîñòàâëåíèå âîçìîæíî-
ñòåé äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè [30].
Ñòèìóëèðóþùèå ïðîãðàììû, ñîäåðæàùèå ÷åòêî îïðåäåëåííûå
öåëè è ïóòè èõ äîñòèæåíèÿ, ïîìîãàþò ðóêîâîäèòåëþ èñïîëüçîâàòü
ìåõàíèçì ïñèõîëîãè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ íà ëþäåé äëÿ ïîâûøåíèÿ
àêòèâíîñòè èõ äåÿòåëüíîñòè è îòâåòñòâåííîñòè ñ ó÷åòîì èíòåðåñîâ
ïðîèçâîäñòâà. Ìîíèòîðèíã ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ
ðàñêðûâàåò îñîáåííîñòè ñîöèàëüíûõ óìåíèé è íàâûêîâ, òåíäåíöèþ
ïðèñïîñîáëåíèÿ ÷åëîâåêà, ãðóïïû, êîëëåêòèâà ê èçìåíåíèþ âíåøíèõ
è âíóòðåííèõ óñëîâèé â ïåðèîä èíòåíñèôèêàöèè ïðîèçâîäñòâà.
Êðîìå òîãî, ñèñòåìà ìîòèâàöèîííûõ õàðàêòåðèñòèê ïîâåäåíèÿ ëè÷-
íîñòè, ãðóïïû, êîëëåêòèâà (ñì. ðèñ. 2.8) ðàñêðûâàåò âñþ ñëîæíîñòü
ñêðûòûõ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ñòðóêòóðû ðåãóëÿöèè
ëè÷íîñòè è îðãàíèçàöèè èëè ëè÷íîñòè ñ ñîáîé. Âî-ïåðâûõ, âêëþ÷àþùà-
ÿñÿ â ñåòü îòíîøåíèé ñ îðãàíèçàöèåé (îáùíîñòüþ) ëè÷íîñòü, êîòîðàÿ íå
ñîáëþäàåò åå íîðìû è ïðàâèëà, íå ñîîòâåòñòâóåò óðîâíþ åå èíòåðåñîâ,
ìîæåò áûòü îòâåðãíóòà ýòîé îðãàíèçàöèåé. Âî-âòîðûõ, âûñîêèé óðî-
âåíü ñàìîóïðàâëåíèÿ â îðãàíèçàöèè è ñàìîðåãóëÿöèè ëè÷íîñòè ðàñêðû-
âàåò ñòåïåíü çíà÷èìîñòè ãàðìîíèè â ðåàëèçàöèè èíòåðåñîâ ëè÷íîñòè è
îðãàíèçàöèè â ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ôîðìèðîâàíèè ìîòèâàöèè
ïîâåäåíèÿ è ìîòèâàöèè äîñòèæåíèé (ðåçóëüòàòîâ).
Â-òðåòüèõ, â ìîäåëè ñîáëþäàþòñÿ ïðèíöèïû ñîöèàëüíî-ïñèõîëî-
ãè÷åñêîé öåëîñòíîñòè. Ïðèðîäà ýòèõ ïðîöåññîâ ñâÿçàíà ñ äèíàìèêîé
è ñîäåðæàíèåì ñîöèàëüíûõ óñòàíîâîê, ìîòèâîâ è ïîòðåáíîñòåé ëè÷-
íîñòè. Èíòåðåñû ÷åëîâåêà, âêëþ÷åííîãî â ñîâìåñòíóþ äåÿòåëüíîñòü,
íàõîäÿòñÿ â îïðåäåëåííîé âçàèìîñâÿçè è âçàèìîçàâèñèìîñòè. Ïðî-
öåññû àäàïòàöèè, àêòèâèçàöèè è àêòóàëèçàöèè ëè÷íîñòè âçàèìîñâÿ-
çàíû è çàâèñÿò îò óðîâíÿ åå âêëþ÷åííîñòè â ñîâìåñòíóþ äåÿòåëü-
íîñòü. Ýòî îöåíèâàåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðàíæèðîâàíèÿ öåííîñòåé, èíòå-
ðåñîâ, ìîòèâîâ, ïîòðåáíîñòåé ïî èõ çíà÷èìîñòè è ïðèîðèòåòíîñòè
ïîñðåäñòâîì ñðàâíèâàíèÿ.
Ôîðìèðîâàíèå ìîòèâàöèè ó÷åáíî-ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíî-
ñòè. Ðåçóëüòàòû íàó÷íûõ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé

84
äåÿòåëüíîñòè ôèðì íà ïðàêòèêå ïî÷òè íå èñïîëüçóþòñÿ â îñíîâíîì
èç-çà îòñóòñòâèÿ êîíêðåòíûõ çàêàçîâ ñî ñòîðîíû ïðîèçâîäñòâåííèêà
âñëåäñòâèå íåäîîöåíêè âëèÿíèÿ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ àñïåê-
òîâ óïðàâëåíèÿ íà ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé.
Âîïðîñû ìîòèâàöèè ó÷åáíî-ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè èñ-
ñëåäîâàëèñü â Õàðüêîâñêîì ôèëèàëå ÌÀÓÏ â ðàìêàõ êîíöåïöèè
îïòèìàëüíîãî ñî÷åòàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî è ïðîèçâîäñòâåííîãî
îáó÷åíèÿ ïåðñîíàëà äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ ïðåäïðèÿòèÿ â öåëÿõ ôîð-
ìèðîâàíèÿ ìîòèâàöèè ðåçóëüòàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ñèñòåìà îáó÷åíèÿ äîëæíà ñîäåðæàòü íåîáõîäèìûå ñðåäñòâà äëÿ
òîãî, ÷òîáû èçìåíÿòüñÿ â òðåáóåìîì íàïðàâëåíèè. Ïðè íåîáõîäèìîñ-
òè íà ïðåäïðèÿòèÿõ (â ôèðìàõ) îðãàíèçîâûâàþò êðàòêîñðî÷íîå îáó-
÷åíèå äëÿ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ â
öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èõ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè (â òîì
÷èñëå áåç îòðûâà îò îñíîâíîé ðàáîòû). Ðåêîìåíäóåìàÿ ÷èñëåííîñòü
ãðóïï — íå áîëåå 15 ÷åë. Ó÷åáíûå ïëàíû è ïðîãðàììû ñîñòàâëÿþò
ñïåöèàëèñòû âóçà ïðè ó÷àñòèè ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé ïî çàäà-
÷àì îðãàíèçàöèé ïîñëå ýêñïðåññ-äèàãíîñòèêè ïðîáëåì ïðåäïðèÿòèÿ.
Ðàññìîòðèì ïðèìåðíûé êîìïëåêñ ó÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîï-
ðèÿòèé.
Ïðîãðàììà êîìïëåêñà ó÷åáíî-ïðîôåññèîíàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
ñîäåðæèò:
• áëîê-ñõåìó àëãîðèòìà èññëåäîâàòåëüñêî-îáó÷àþùåãî êîìïëåê-
ñà íà ôèðìå (ðèñ. 2.9);
• ìîäåëü ôîðìèðîâàíèÿ ìîòèâàöèè ó÷åáíî-ïðîôåññèîíàëüíîãî
ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè (ðèñ. 2.10);
• àëãîðèòì êîìïëåêñíîé ñèñòåìû ìîòèâàöèè ïðîôåññèîíàëüíîãî
è ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ è êîíòðîëÿ çíàíèé (ðèñ. 2.11);
• ðåêîìåíäàöèè ïî îïòèìèçàöèè ìîòèâàöèè êîíòðîëÿ çíàíèé;
• ñïîñîáû ñòèìóëèðîâàíèÿ îáó÷åíèÿ.
Îïûò ïîêàçàë, ÷òî ôîðìèðîâàíèå ìîòèâàöèè ïåðñîíàëà íà êîíå÷-
íûé ðåçóëüòàò, ïîëó÷åííûé ïðè âíåäðåíèè êîíñóëüòàòèâíî-îáó÷àþ-
ùåãî êîìïëåêñà, ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëü-
íîñòè ôèðìû äî 15 %.
Çàìåòèì, ÷òî äåÿòåëüíîñòü ðóêîâîäèòåëåé, íàïðàâëåííàÿ íà ôîð-
ìèðîâàíèå ìîòèâàöèè ïåðñîíàëà, çà÷àñòóþ ïðèíîñèò áîëüøèé ýô-
ôåêò, íåæåëè äðóãèå ïðåîáðàçîâàíèÿ (òåõíîëîãè÷åñêèå, òåõíè÷åñêèå,
îðãàíèçàöèîííûå è äð.). Èñïîëüçîâàíèå ñèñòåìû êîìïëåêñíîé ìîòè-
âàöèè íà ïðîèçâîäñòâå — ïðèçíàê ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè
ðóêîâîäèòåëÿ, âàæíàÿ ÷åðòà öèâèëèçîâàííîãî ñòèëÿ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîãî óïðàâëåíèÿ.

85
Ïîñòàíîâêà çàäà÷è ðóêîâîäèòåëåì

Ýêñïðåññ-àíàëèç ñîñòîÿíèÿ ôèðìû

Âûÿâëåíèå (äèàãíîñòèêà) ïðîáëåì ôèðìû

Ðåàëèçàöèÿ ëè÷íîñòíî-îðèåíòèðîâàííîé ïðîãðàììû


ïî ôîðìèðîâàíèþ ìîòèâàöèè ïåðñîíàëà

Âûÿâëåíèå äàííûõ îòíîñèòåëüíî îðèåíòàöèè ëè÷íîñòè


íà ïðîôåññèîíàëèçì

Îáñóæäåíèå è ñîñòàâëåíèå ïðîôåññèîíàëüíî-ìîòèâàöèîííîé


ïðîãðàììû ïî çàäà÷àì ïðåäïðèÿòèÿ ñ ðóêîâîäèòåëåì
è ëèöàìè, ïðèíèìàþùèìè ðåøåíèÿ

Ïðîâåäåíèå öèêëà îáó÷àþùèõ ìåðîïðèÿòèé ïî ôîðìèðîâàíèþ


ìîòèâàöèè ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè

Ñàìîîöåíêà îòäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ êîìïëåêñíîé ìîòèâàöèè ôîðìè-


ðîâàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòèëÿ ñïåöèàëèñòà

Îáðàáîòêà äàííûõ ôàêòîðíî-êðèòåðèàëüíîé ìîäåëè

Âûÿâëåíèå ñðåäíèõ äàííûõ ïî êàæäîìó ïàðàìåòðó


ïðîñòîé ïîòðåáíîñòè

Ðàñ÷åò êîìïëåêñíûõ ïîêàçàòåëåé êâàëèìåòðè÷åñêîé îöåíêè


ïî îòäåëó

Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ è ðàçðàáîòêà ïðîãðàììû ìîíèòîðèíãà

Èìååòñÿ ïîòðåáíîñòü â ðåãóëÿðíîì è ïåðèîäè÷åñêîì àíàëèçå


è ñàìîîöåíêå óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ìîòèâàöèè ïåðñîíàëà

Ïðîâåäåíèå ìîíèòîðèíãà
Ðèñ. 2.9. Áëîê-ñõåìà àëãîðèòìà èññëåäîâàòåëüñêî-îáó÷àþùåãî
êîìïëåêñà íà ôèðìå

86
Ïîíèìàíèå ñîöèàëüíîé ðîëè ÷åëîâåêà
â ïðîöåññå ñîöèàëèçàöèè îáùåíèÿ (ñîöèàëüíàÿ çðåëîñòü)

Îñîçíàíèå äåéñòâèÿ ñîâîêóïíîñòè âíåøíèõ


è âíóòðåííèõ ôàêòîðîâ, ïîáóæäàþùèõ ñóáúåêòà ê àêòèâíîñòè

Îáîñíîâàíèå ðîëè ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ â åãî


ôîðìèðîâàíèè. Ïðåäñòàâëåíèå îá ýòàëîíå ïðîôåññèîíàëà

Ïîíÿòèå íåïðåðûâíîãî ó÷åáíî-ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà

Ðàñøèðåíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé è ñïîñîáíîñòåé


â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ íà áàçå àêàäåìè÷åñêîé ìåòîäîëîãèè

Ôîðìèðîâàíèå íàâûêîâ â îðãàíèçàöèè


ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé è ó÷àñòèÿ â íèõ

Ðåàëèçàöèÿ çíàíèé, ïîëó÷åííûõ â õîäå îáó÷åíèÿ. Äèàãíîñòèêà ïðîáëåì.


Îöåíèâàíèå ïðîôåññèîíàëüíî çíà÷èìûõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè

Ðåçóëüòàòèâíîñòü ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.


Ôîðìèðîâàíèå ðåôëåêñèâíîé ïîçèöèè ñïåöèàëèñòà

Ñàìîàíàëèç ìîòèâîâ ïåðñïåêòèâû ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà.


Ôîðìèðîâàíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòèëÿ ñïåöèàëèñòà

Ðèñ. 2.10. Ìîäåëü ôîðìèðîâàíèÿ ìîòèâàöèè


ó÷åáíî-ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè

87
ÀËÃÎÐÈÒÌ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÌÎÒÈÂÀÖÈÈ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÎÁÓ×ÅÍÈß È ÊÎÍÒÐÎËß ÇÍÀÍÈÉ

Ìåòîäû êîíòðîëÿ Íåñòàíäàðòíûå ìåòîäû Íåñòàíäàðòíûå ìåòîäû Èòîãîâûå ìåòîäû


çíàíèé ïðîôåññèî- êîíòðîëÿ çíàíèé êîíòðîëÿ çíàíèé êîíòðîëÿ çíàíèé
íàëüíîãî îáó÷åíèÿ ïî íà ìàòåðèàëå ïðåäïðèÿ- ïðîôåññèîíàëüíîãî ñëóøàòåëåé âóçà
îáðàçîâàòåëüíûì òèÿ îáó÷åíèÿ ïî ïðîãðàììàì è ïåðñîíàëà
ïðîãðàììàì, ðåøåíèÿ çàäà÷ îðãàíèçàöèé
â òîì ÷èñëå íà (ïðîèçâîäñòâåííîå
ìàòåðèàëå èç îïûòà îáó÷åíèå)
ðàáîòû

Ëåêöèè, êîíñóëüòà- Ó÷àñòèå â ñîçäàíèè Ñîñòàâëåíèå ïðîãðàìì 1. Ïîäãîòîâêà


öèè. ïðîãðàììû íà ôèðìå, ïåðñïåêòèâíîãî îáó÷åíèÿ è çàùèòà
Ïðîáëåìíûå ëåêöèè â ïîäáîð ìåòîäè÷åñêîãî ïî ðåøåíèþ ñòîÿùèõ âûïóñêíîé
ôîðìå áåñåäû. ìàòåðèàëà, ó÷àñòèå ïåðåä îðãàíèçàöèåé ðàáîòû ñëóøàòåëÿ
Ëåêöèè-äèñêóññèè, â îðãàíèçàöèè è ïðî- çàäà÷. Ó÷àñòèå âóçà.
ëåêöèè ñ ïðèìåíåíèåì âåäåíèè êîìïëåêñíîãî ñïåöèàëèñòîâ âóçà, 2. Èíôîðìàöèîííûé
îáðàòíîé ñâÿçè è ò. ï. ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñ- ïåðñîíàëà è äåëîâîé îáìåí
êîãî èññëåäîâàíèÿ è ñïåöèàëèñòîâ ôèðì ïî àíàëèçó
(ÊÑÏÈ) è îáñóæäåíèþ
èòîãîâ ÊÑÏÈ.
3. Ïðîèçâîäñòâåí-
Âûïîëíåíèå Ñòàæèðîâêà. Âûåçäíîå Èíòåðâüþ-îïðîñ íîå îáó÷åíèå
êîíòðîëüíûõ ÊÑÏÈ ñ ó÷àñòèåì ðóêîâîäèòåëåé, íà ôèðìå.
çàäàíèé ðàçëè÷íûõ ñïåöèàëèñ- ñïåöèàëèñòîâ 4. Èíäèâèäóàëüíàÿ
è êóðñîâûõ ðàáîò òîâ, â òîì ÷èñëå è ñîòðóäíèêîâ ôèðìû ðàáîòà.
ïðåïîäàâàòåëåé Ðåêîìåíäàöèè.
è ñëóøàòåëåé âóçà Ïñèõîëîãè÷åñêèé
ïîðòðåò
ñ îðèåíòàöèåé íà
ïðîôåññèîíàëèçì
Èíäèâèäóàëüíûå Ñòàæèðîâêà. Âûåçäíîå Ïîäáîð ìåòîäè÷åñêîãî ïåðñîíàëà
êîíñóëüòàöèè, òåìàòè÷åñêîå íà÷àëüíîå ìàòåðèàëà, ó÷àñòèå ôèðìû.
áåñåäû, êîíñóëüòà- îáó÷åíèå ïåðñîíàëà â îðãàíèçàöèè 5. Îöåíêà çíàíèé
öèè ïî òåëåôîíó ôèðìû íà áàçå ëåêöèé ñ è îáó÷åíèè ïåðñîíàëà ñîòðóäíèêîâ
ïðèìåíåíèåì òåõíèêè ôèðìû ôèðìû: ñäà÷à
îáðàòíîé ñâÿçè. çà÷åòîâ èëè
Ðîëåâûå, ñèòóàöèîííûå âûïîëíåíèå
èãðû, àíàëèç ñèòóàöèé, ïðîôåññèîíàëüíî-
ðåøåíèå ïðîèçâîäñò- ãî çàäàíèÿ.
âåííûõ çàäà÷, â òîì 6. Îöåíî÷íàÿ áåñåäà.
÷èñëå ó÷àñòèå ðóêîâîäè- 7. Ýêñïåðòíàÿ
òåëÿ îöåíêà.
Ðåêîìåíäàöèè
ñïåöèàëèñòîâ
ïðåäïðèÿòèÿ
Àíàëèç ñèòóàöèé. Àíàëèç, îáñóæäåíèå Ó÷àñòèå â îáó÷åíèè íà ïî ñîçäàíèþ
Ðåøåíèå è îáðàáîòêà ôèðìå: îðãàíèçàöèîííî-
ïðîèçâîäñòâåííûõ êîíêðåòíûõ 1) ïîâûøåíèå ãî êëèìàòà
çàäà÷, ðàçáîð ðàáî÷èõ ìàòåðèàëîâ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè- íà áàçå
êîíêðåòíûõ ÷åñêîé ãðàìîòíîñòè ìîòèâàöèè
ìàòåðèàëîâ, íà ôèðìå; ïåðñîíàëà,
ïðîèãðûâàíèå ðîëåé 2) îáùàÿ êëèåíò- ðóêîâîäñòâà
íà áàçå ìàòåðèàëà îðèåíòèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèè
èç îïûòà ðàáîòû ïîäãîòîâêà ïåðñîíàëà
ñ îðãàíèçàöèÿìè ôèðìû. Ñïåöêóðñ
ëåêöèé ñ ïðèìåíåíèåì
îáðàòíîé ñâÿçè

Ðèñ. 2.11. Àëãîðèòì êîìïëåêñíîé ñèñòåìû ìîòèâàöèè ïðîôåññèîíàëüíîãî


è ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ è êîíòðîëÿ çíàíèé

88
ÐÅÇÞÌÅ
Ìîòèâû èãðàþò âàæíóþ ðîëü â òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà. Áåç
íèõ òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü âîîáùå íå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ öåëå-
ñîîáðàçíî. Íî ìîòèâû áûâàþò ðàçíûå è ìîãóò âîçäåéñòâîâàòü ñ
ðàçëè÷íîé ñèëîé, âûçûâàÿ íàïðàâëåííóþ èëè íåíàïðàâëåííóþ àê-
òèâíîñòü ÷åëîâåêà.
Ìîòèâ ÿâëÿåòñÿ ñðåäñòâîì óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòè. Ìîòè-
âàöèÿ — ýòî ñèñòåìà ôàêòîðîâ, âûçûâàþùèõ àêòèâíîñòü îðãàíèç-
ìà è îïðåäåëÿþùèõ íàïðàâëåííîñòü ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà. Ê ôàêòî-
ðàì ìîòèâàöèè îòíîñÿòñÿ ïðåæäå âñåãî ïîòðåáíîñòè, ìîòèâû, öåëè,
à òàêæå èíòåðåñû, ñòðåìëåíèÿ, íàìåðåíèÿ. Ïðè ýòîì ïîòðåáíîñòü
ÿâëÿåòñÿ âíóòðåííèì, à öåëü — âíåøíèì àñïåêòîì ìîòèâàöèè, ñâÿ-
çàííûì ñ ïîáóæäåíèåì ê äåÿòåëüíîñòè è îáùåíèþ äëÿ äîñòèæåíèÿ
ëè÷íûõ öåëåé è öåëåé îðãàíèçàöèè, â êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ òðó-
äîâàÿ äåÿòåëüíîñòü ðàáîòíèêîâ.
Ñóùåñòâóþùèå êîíöåïöèè ìîòèâàöèè âûêðèñòàëèçîâûâàëèñü â
ïðîöåññå ðàçâèòèÿ òåîðèè ìîòèâàöèè â òå÷åíèå XX â. Èõ ïîäðàçäå-
ëÿþò íà äâå ãðóïïû: ñîäåðæàòåëüíûå è ïðîöåññóàëüíûå. Ñîãëàñíî
ñîäåðæàòåëüíîé êîíöåïöèè íàèáîëåå äåéñòâåííûì ìîòèâîì ïîâå-
äåíèÿ ëþäåé ÿâëÿåòñÿ îñîçíàíèå èìè ñâîèõ ïîòðåáíîñòåé, äëÿ ðåàëè-
çàöèè êîòîðûõ óïðàâëÿþùèå äîëæíû ñîçäàâàòü íåîáõîäèìûå óñëî-
âèÿ. Ñîçäàòåëè ýòîé êîíöåïöèè — À. Ìàñëîó, Ä. Ìàê-Êëåëëàí,
Ô. Ãåðöáåðã.
 ñîäåðæàòåëüíûõ êîíöåïöèÿõ ìîòèâàöèè, áàçèðóþùèõñÿ íà
ïîòðåáíîñòÿõ, áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ôàêòîðàì, îïðåäåëÿþ-
ùèì ïîâåäåíèå ëþäåé.  íèõ àíàëèçèðóåòñÿ òî, êàê ÷åëîâåê ðàñ-
ïðåäåëÿåò óñèëèÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ ðàçëè÷íûõ öåëåé è êàê âûáèðà-
åò âèä ïîâåäåíèÿ. Ïðè ýòîì îöåíêà ïåðñîíàëà è åãî äåÿòåëüíîñòè
ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê îñíîâíîé ìîòèâàöèîííûé ôàêòîð, ïîêàçû-
âàþùèé, íàñêîëüêî ïîëíî èíäèâèä èëè ãðóïïà äîñòèãàþò öåëåé è
íàñêîëüêî ïðàâèëüíî îíè âûáðàëè ñîîòâåòñòâóþùèé âèä ïîâåäå-
íèÿ. Íàèáîëüøèé âêëàä â ðàçâèòèå ñîäåðæàòåëüíîé êîíöåïöèè
âíåñëè Â. Âðóì, Ë. Ïîðòåð, Ý. Ëîóëåð, Äæ. Àäàìñ.
Ñóùåñòâóåò äâå ãðóïïû ìåòîäîâ ìîòèâàöèè: ýêîíîìè÷åñêèå, âîç-
äåéñòâèå êîòîðûõ ñâÿçàíî ñ óäîâëåòâîðåíèåì ìàòåðèàëüíûõ èíòåðå-
ñîâ ðàáîòíèêîâ, è íåýêîíîìè÷åñêèå, îáóñëîâëåííûå ïóáëè÷íûì ïðè-
çíàíèåì çàñëóã ðàáîòíèêîâ ñî âñåìè âûòåêàþùèìè îòñþäà ïîñëåä-
ñòâèÿìè, îáîãàùåíèåì ðàáîòû, ó÷àñòèåì â äåëàõ ôèðìû è äð.

89
Ïðè ýòîì çàðàáîòíàÿ ïëàòà, âûïëà÷èâàåìàÿ íåçàâèñèìî îò
ðåçóëüòàòîâ òðóäà, äëÿ ðàáîòíèêîâ ÿâëÿåòñÿ íå ìîòèâèðóþùèì ôàê-
òîðîì, à ëèøü ãèãèåíè÷åñêèì.
Ïðàêòè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ ìîòèâàöèè ñîñòîèò â ïîäáîðå ðàçëè÷íûõ
ñïîñîáîâ è ìåòîäîâ ýôôåêòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà ïåðñîíàë â öåëÿõ
åãî îðèåíòàöèè íà ðåçóëüòàòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü ñ ó÷åòîì ìîòèâà-
öèîííûõ óñòàíîâîê ðàáîòíèêîâ è èõ ïðîôåññèîíàëüíîãî è ëè÷íîñ-
òíîãî ïîòåíöèàëà.
Êîìïëåêñíàÿ ìîòèâàöèÿ ïðèøëà íà ñìåíó “óçêîé”, ñâÿçàííîé
ïðåèìóùåñòâåííî ñ ìàòåðèàëüíûì âîçíàãðàæäåíèåì çà òðóä. Êîìï-
ëåêñíàÿ ìîòèâàöèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ âçàèìîñâÿçüþ è âçàèìîîáóñëîâ-
ëåííîñòüþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ, ãàðìîíèçèðóÿ èíòåðåñû ëè÷íîñòè è îðãàíèçàöèè. Îíà
ïðåäïîëàãàåò, âî-ïåðâûõ, ðàçâèòèå êà÷åñòâ ëè÷íîñòè íà îñíîâå:
• îñîçíàíèÿ ëè÷íîñòüþ íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ;
• ïðèçíàíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî òðóäà, óâàæèòåëüíîãî è âíèìàòåëü-
íîãî îòíîøåíèÿ ê êàæäîìó;
• îöåíêè êà÷åñòâ ëè÷íîñòè;
âî-âòîðûõ — îðèåíòàöèþ ìîòèâàöèè ïåðñîíàëà íà ðåçóëüòàòèâíóþ
äåÿòåëüíîñòü ñî ñòîðîíû êàê îðãàíèçàöèè, òàê è ëè÷íîñòè íà îñíîâå:
• ñêâîçíîãî öåëåïîëàãàíèÿ â îðãàíèçàöèè;
• îöåíêè òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè êàê ðåàëèçàòîðà îáðàòíîé ñâÿçè;
• ôîðìèðîâàíèÿ ìîòèâàöèè ñ ó÷åòîì îöåíêè ðåçóëüòàòîâ òðóäî-
âîãî ïîâåäåíèÿ ðàáîòíèêîâ.
Êàê âèäèì, è â òîì, è â äðóãîì ñëó÷àå îöåíêà ïåðñîíàëà èãðàåò
êëþ÷åâóþ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè ìîòèâàöèè ýôôåêòèâíîãî òðóäà
ðàáîòíèêîâ.

Âîïðîñû äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ


1. Îïðåäåëåíèå ìîòèâàöèè.
2. Ðàçëè÷èå ìåæäó ñîäåðæàòåëüíûìè è ïðîöåññóàëüíûìè òåîðèÿìè ìîòèâàöèè.
3. Ðàçëè÷èå ìåæäó âíåøíèì è âíóòðåííèì âîçíàãðàæäåíèÿìè.
4. Ñòåïåíü ïðèìåíèìîñòè òåîðèè îæèäàíèÿ â ïðàêòèêå óïðàâëåíèÿ.
5. Êàêèå âûâîäû ìîæíî ñäåëàòü èç òåîðèè ñïðàâåäëèâîñòè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â
ïðàêòèêå óïðàâëåíèÿ?
6. Ë. Ïîðòåð è Ý. Ëîóëåð â ñâîåé ìîäåëè ïðèøëè ê âûâîäó î òîì, ÷òî “ðåçóëüòà-
òèâíîñòü òðóäà âûçûâàåò óäîâëåòâîðåíèå ðàáîòîé”. Êàê åãî ìîæíî ïðèìåíèòü
â ïðàêòèêå óïðàâëåíèÿ?
7. Ïîòðåáíîñòè âûçûâàþò â ëþäÿõ ñòðåìëåíèå ê äîñòèæåíèþ öåëè. Ïî÷åìó èç ýòî-
ãî ñëåäóåò, ÷òî ïðè óïðàâëåíèè ëþäüìè íóæíî ñòðåìèòüñÿ ñîçäàâàòü òàêèå ñèòó-

90
àöèè, ïðè êîòîðûõ ëþäè íà÷àëè áû âåðèòü â òî, ÷òî îíè ñìîãóò óäîâëåòâîðÿòü
ïîòðåáíîñòè, åñëè íàïðàâÿò óñèëèÿ íà äîñòèæåíèå öåëåé îðãàíèçàöèè?
8. Ðîëü ñòàíîâëåíèÿ ïîíÿòèÿ ìîòèâàöèè â ðàçâèòèè òåîðèè è ïðàêòèêè óïðàâëå-
íèÿ.
9. Ïî÷åìó ìíåíèå î âîçìîæíîñòè äåéñòâåííîé ìîòèâàöèè ïðåèìóùåñòâåííî ÷åðåç
îïëàòó òðóäà ÿâëÿåòñÿ àðõàè÷íûì?
10. Íà ÷åì îñíîâàíû ñîâðåìåííûå êîíöåïöèè êîìïëåêñíîé (ñèñòåìíîé) ìîòèâàöèè?
11. Ïî÷åìó îáó÷åíèå è ïîäãîòîâêà êàäðîâ ÿâëÿþòñÿ âàæíûì çâåíîì ñîâåðøåííîé
ìîòèâàöèè?
12. Îõàðàêòåðèçóéòå äåéñòâóþùóþ â Âàøåì êîëëåêòèâå ñèñòåìó îáó÷åíèÿ ïåðñîíàëà.
Îïèøèòå åå ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè. Âíåñèòå ïðåäëîæåíèÿ ïî åå óëó÷øåíèþ.
13. Ïî÷åìó ïëàíèðîâàíèå èíäèâèäóàëüíûõ ðàáîò ïðèçíàåòñÿ â ñîâðåìåííîì ìå-
íåäæìåíòå ñóùåñòâåííûì ôàêòîðîì äåéñòâåííîé ìîòèâàöèè?
14. Çà÷åì íåîáõîäèìî ïëàíèðîâàòü êàðüåðó?
15. Ðóêîâîäèòåëè ôèðìû “Ä” îòðèöàþò íåîáõîäèìîñòü ïëàíèðîâàíèÿ êàðüåðû ïåð-
ñîíàëà è èõ ðàáîòû. Ïðàâèëüíà ëè òàêàÿ ïîçèöèÿ? Ïîïûòàéòåñü îáúÿñíèòü åå.
16. Ñ ïîìîùüþ êàêèõ ìåòîäîâ ãðàìîòíûå ìåíåäæåðû ðåàëèçóþò ñòðåìëåíèå ëþäåé
ïîëó÷èòü äîëæíîå ïðèçíàíèå è ñàìîðåàëèçîâàòüñÿ?
17. Êàêèå ìåòîäû ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ðóêîâîäèòåëþ, ÷òîáû óäîâëåòâîðèòü ïî-
òðåáíîñòü ÷åëîâåêà áûòü ëè÷íîñòüþ, à íå ïðîñòî ÷ëåíîì êîëëåêòèâà?
18. Äåéñòâèÿ ïðåçèäåíòà ôèðìû “Ä” ñâèäåòåëüñòâóþò î íåóâàæåíèè ê ëþäÿì, ïðå-
íåáðåæåíèè ê èõ ñòðåìëåíèÿì áûòü ëè÷íîñòüþ è ïîëó÷àòü äîëæíîå ïðèçíàíèå.
Êàêèå ýòè äåéñòâèÿ? Îõàðàêòåðèçóéòå èõ.

Çàäàíèÿ
1. Âûáåðèòå èç âàøåé ïðàêòèêè ñèòóàöèþ, â êîòîðîé òðåáóåòñÿ ìîòèâàöèÿ, è ïî-
êàæèòå ïîñëåäîâàòåëüíî, êàê â íåé áóäåò ðàáîòàòü ìîäåëü Ïîðòåðà — Ëîóëåðà.
2. Ñîñòàâüòå ïëàí ñâîåé êàðüåðû è îöåíèòå âîçìîæíîñòè åãî ðåàëèçàöèè.

91
Ðàçäåë 3

ÒÅÎÐÈß È
ÒÅÎÐÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ
ÏÐÀÊÒÈÊÀ
ÎÖÅÍÊÈ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ
ÎÖÅÍÊÈ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ

3.1. Ñóùíîñòü, âèäû è íàçíà÷åíèå


îöåíêè ïåðñîíàëà â ñôåðå óïðàâëåíèÿ

Ïðè ïîëèñèñòåìíîì ïîäõîäå ê ïðîáëåìå ìîòèâàöèè àêòóàëüíî íå-


êîòîðîå óòî÷íåíèå, êîíêðåòèçàöèÿ ýòîé ôóíêöèè ìåíåäæìåíòà
âû÷ëåíåíèåì îöåíêè ïåðñîíàëà êàê êëþ÷åâîé åãî ñîñòàâëÿþùåé.
Îöåíêà ïîâåäåíèÿ (äåÿòåëüíîñòè) ëþäåé — îäíî èç îñíîâíûõ íà-
ïðàâëåíèé ôîðìèðóþùåãîñÿ íàöèîíàëüíîãî ìåíåäæìåíòà, áåç êî-
òîðûõ íåâîçìîæíî îáåñïå÷èòü ïåðåõîä ê ðûíêó è ýôôåêòèâíîå åãî
ôóíêöèîíèðîâàíèå.
Ïîä îöåíêîé îáû÷íî ïîíèìàþò ìíåíèå î öåííîñòè, óðîâíå èëè
çíà÷åíèè êîãî-íèáóäü èëè ÷åãî-íèáóäü. Ñëåäîâàòåëüíî, îöåíèòü
÷òî-ëèáî îçíà÷àåò îïðåäåëèòü åãî öåíó, óñòàíîâèòü ñòåïåíü ïðîÿâ-
ëåíèÿ, óðîâåíü ðàçâèòèÿ, êà÷åñòâî.
Ïðè ýòîì ðå÷ü ìîæåò èäòè îá îïðåäåëåíèè öåííîñòè, ïîëåçíîñòè
÷åãî-ëèáî êàê äëÿ îòäåëüíîé ëè÷íîñòè, òàê è äëÿ êîëëåêòèâà, îáùå-
ñòâà â öåëîì â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êòî èç íèõ ÿâëÿåòñÿ ñóáúåêòîì
îöåíêè.
Îöåíêà êà÷åñòâ è ïîâåäåíèÿ (äåÿòåëüíîñòè) äîëæíà âûÿâèòü è
ñäåëàòü äîñòîÿíèåì êîëëåêòèâà è îáùåñòâà òî, íàñêîëüêî ïîëíî
èíäèâèä âûïîëíÿåò ñâîè ôóíêöèè, ò. å. íàñêîëüêî îí íóæåí è ïîëå-
çåí îáùåñòâó, à òàêæå êàêîâû åãî âîçìîæíîñòè è ðåçåðâû. Ýòà îöåí-
êà ÿâëÿåòñÿ ýêâèâàëåíòîì öåííîñòè åãî êà÷åñòâ è ïîâåäåíèÿ â ôîðìå
îïðåäåëåííîé êîíêðåòíîé ñóììû ìàòåðèàëüíûõ è äóõîâíûõ áëàã.

92
Êðîìå òîãî, îíà ñêëàäûâàåòñÿ â ñîçíàíèè ëè÷íîñòè êîëëåêòèâà è
îáùåñòâà â ôîðìå ìíåíèé, ñóæäåíèé î êà÷åñòâàõ è ïîâåäåíèè (äåÿ-
òåëüíîñòè) è èõ çíà÷èìîñòè.
Îáùåñòâåííàÿ è êîëëåêòèâíàÿ ñîöèàëüíàÿ îöåíêà ïîâåäåíèÿ
ðåàëèçóåòñÿ â ôîðìå ïðÿìûõ è êîñâåííûõ îöåíîê, êîòîðûå (â èäåàëü-
íîì ñëó÷àå) äîëæíû îáúåêòèâíî, àäåêâàòíî îòðàæàòü öåííîñòü
ïîâåäåíèÿ èíäèâèäà. Ðåàëüíîå êîíêðåòíîå òðóäîâîå ïîâåäåíèå ïðå-
âðàùàåòñÿ â îòíîñèòåëüíî ñàìîñòîÿòåëüíóþ ôîðìó åãî îáùåñòâåí-
íîãî áûòèÿ — ñîöèàëüíóþ îöåíêó.
Íà òàêîå ïðåâðàùåíèå âëèÿþò îáúåêòèâíûå ôàêòîðû — íîðìû,
ïðèíöèïû, êðèòåðèè. Èìè ðóêîâîäñòâóåòñÿ è èõ èñïîëüçóåò â ïðî-
öåññå îöåíêè îöåíèâàþùèé ñóáúåêò, à îíè, â ñâîþ î÷åðåäü, çàâèñÿò
îò åãî öåëåé, èíòåðåñîâ, ïîòðåáíîñòåé, ìèðîâîççðåíèÿ, îïûòà, çíà-
íèé. Èíäèâèä, ïîâåäåíèå êîòîðîãî îöåíèâàþò, äîëæåí îáÿçàòåëüíî
ñîçíàòåëüíî ó÷èòûâàòü âëèÿíèå îáúåêòèâíûõ ôàêòîðîâ, à îáùåñò-
âî — öåëåíàïðàâëåííî ðàçâèâàòü è ñîâåðøåíñòâîâàòü êðèòåðèè,
öåííîñòè, ïðèíöèïû è ò. ä. Ýòè ôàêòîðû ó÷åñòü î÷åíü ñëîæíî. Îä-
íàêî îõàðàêòåðèçîâàòü èõ â ñîâîêóïíîñòè, â îñíîâíûõ ÷åðòàõ è îï-
ðåäåëèòü ñòåïåíü îáúåêòèâíîñòè è àäåêâàòíîñòè îöåíêè ïîâåäåíèÿ
ìîæíî ïî òîìó, èñïîëüçóåòñÿ èëè íåò (à åñëè èñïîëüçóåòñÿ, òî êà-
êàÿ è êàê) ñèñòåìà ôîðìàëèçîâàííîé (êîëè÷åñòâåííîé) îöåíêè êà-
÷åñòâ è ïîâåäåíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî íàëè÷èå
ñîâåðøåííûõ ìåõàíèçìîâ êîëè÷åñòâåííîé îöåíêè ïîâåäåíèÿ ëþäåé —
îäèí èç îïðåäåëÿþùèõ ôàêòîðîâ ñîâåðøåííîé ìîòèâàöèè è åå
íåîòúåìëåìûé ýëåìåíò êàê ôóíêöèÿ ìåíåäæìåíòà [27].

Îöåíêà è ñòèìóëèðîâàíèå òðóäîâîé àêòèâíîñòè


Îöåíêà è àòòåñòàöèÿ êàäðîâ ìîãóò áûòü âàæíûìè îðãàíèçàöèîííûìè
ôàêòîðàìè óäîâëåòâîðåíèÿ íåêîòîðûõ ñîöèàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé ëè÷-
íîñòè è êîëëåêòèâà, âàæíûì óñëîâèåì ñòèìóëèðîâàíèÿ ïîâûøåíèÿ
êà÷åñòâà òðóäà è îñîáåííî ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè. Íî
äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî, ÷òîáû âûïîëíÿëèñü íåêîòîðûå òðåáîâàíèÿ.
Ïðåæäå âñåãî â ýòèõ ïðîöåññàõ äîëæíî âûðàæàòüñÿ îáùåñòâåííîå, êîë-
ëåêòèâíîå îòíîøåíèå ê ðåçóëüòàòàì äåÿòåëüíîñòè, à íå òîëüêî îòíî-
øåíèå àäìèíèñòðàöèè.  ïðîòèâíîì ñëó÷àå ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ
äâîéíîãî ñòàíäàðòà â îöåíêàõ: ñ îäíîé ñòîðîíû, êîëëåêòèâà èëè ðå-
ôåðåíòíîé ãðóïïû, ñ äðóãîé — àäìèíèñòðàöèè. Âñòóïàÿ â ïðîòèâîðå-

93
÷èå, îöåíêè êàæäîé ñòîðîíû âìåñòî óäîâëåòâîðåíèÿ ñîöèàëüíûõ ïî-
òðåáíîñòåé ëè÷íîñòè ïîðîæäàþò êîíôëèêòû. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî
äî ñèõ ïîð â àòòåñòàöèè êàäðîâ êîëëåêòèâû ÷àñòî èãðàþò âòîðîñòå-
ïåííóþ ðîëü, èì íàâÿçûâàþò ñôîðìèðîâàííóþ àäìèíèñòðàòèâíûì
àïïàðàòîì òî÷êó çðåíèÿ íà ðàáîòíèêà.
Àòòåñòàöèÿ è îöåíêà ñïîñîáíû âûçâàòü ïîòðåáíîñòü â ñàìî-
óòâåðæäåíèè è ñïîñîáñòâîâàòü åå óäîâëåòâîðåíèþ ïðè óñëîâèè,
åñëè ñîäåðæàíèåì îöåíêè ÿâëÿåòñÿ íå ðåçóëüòàò ðàáîòû ãðóïïû, â
êîòîðîé íåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿåòñÿ äåÿòåëüíîñòü ëè÷íîñòè, à
äîñòèæåíèå íà íàöèîíàëüíîì, ãîñóäàðñòâåííîì, ìåæäóíàðîäíîì
óðîâíÿõ â êàæäîé êîíêðåòíîé ïðîôåññèè. Âàæíî, íà ÷òî îðèåíòè-
ðîâàíà îöåíêà: íà óðîâåíü íåáîëüøîé ãðóïïû, â êîòîðîé èíîãäà
äåéñòâóþò ïðîòèâîðå÷èâûå ìîòèâû äåÿòåëüíîñòè ïðè îïðåäåëåííûõ
óñëîâèÿõ, ñïîñîáñòâóþùèå íèâåëèðîâàíèþ êà÷åñòâà òðóäà äî ñðåäíå-
ãî (è äàæå íèæå ñðåäíåãî) óðîâíÿ èëè æå íà âûñî÷àéøèå äîñòèæå-
íèÿ â êîíêðåòíîé äåÿòåëüíîñòè.  ïîñëåäíåì ñëó÷àå îöåíêà ñòàíî-
âèòñÿ ôàêòîðîì íå ñòîëüêî ñîãëàñîâàíèÿ èíòåðåñîâ â ãðóïïå,
ñêîëüêî óäîâëåòâîðåíèÿ ñîöèàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé ëè÷íîñòè [76].

Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ çàäà÷à îöåíêè


Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà åñòü íàñòîÿòåëüíàÿ ïîòðåáíîñòü â ïîëîæèòåëüíîé
îöåíêå åãî äåÿòåëüíîñòè ñî ñòîðîíû êîëëåêòèâà, ðóêîâîäèòåëåé,
íåïîñðåäñòâåííûõ ïîòðåáèòåëåé ïðîäóêòîâ òðóäà. Ïðè ýòîì îöåíêà
òîëüêî â òîì ñëó÷àå âûðàæàåò îáùåñòâåííîå îòíîøåíèå ê ðåçóëüòàòàì
äåÿòåëüíîñòè è ñïîñîáñòâóåò óäîâëåòâîðåíèþ ñîöèàëüíûõ ïîòðåáíîñ-
òåé ëè÷íîñòè, åñëè îíà èñõîäèò èç ýòèõ òðåõ èñòî÷íèêîâ.  ïðîòèâíîì
ñëó÷àå îíà ìîæåò äàæå ïîðîæäàòü íåãàòèâíûå ÿâëåíèÿ â òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè. Òàê, îòñóòñòâèå îöåíêè ñî ñòîðîíû ïîòðåáèòåëåé òðóäà
èëè ïðåíåáðåæåíèå åþ ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ êà÷åñòâà òðóäà. Áåç
îöåíêè ñî ñòîðîíû ÷ëåíîâ êîëëåêòèâà óòðà÷èâàåòñÿ îäíà èç äâèæó-
ùèõ ñèë ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ. Â ýòîé îöåíêå àêêóìóëèðîâàí
êîëëåêòèâíûé îïûò, îíà ôîðìèðóåòñÿ çíà÷èìîé äëÿ ëè÷íîñòè ãðóï-
ïîé. Ñëåäóåò, îäíàêî, çàìåòèòü, ÷òî çíà÷èìîñòü îöåíêè êîëëåêòèâà
çàâèñèò îò óðîâíÿ åãî àêòèâíîñòè, ñïîñîáíîñòè ñàìîñòîÿòåëüíî ôîð-
ìèðîâàòü è âûðàæàòü àäåêâàòíóþ íðàâñòâåííî-ïñèõîëîãè÷åñêóþ
îöåíêó ïîòåíöèàëà ðàáîòíèêîâ è èõ îòíîøåíèÿ ê òðóäó. Â îöåíêå
òðóäà ðóêîâîäèòåëåì îòðàæàþòñÿ ñîöèàëüíàÿ çíà÷èìîñòü è ñîîòâåò-
ñòâèå ñëîæèâøèìñÿ ýêîíîìè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì. Òàêèì îáðàçîì,

94
êàæäûé âèä îöåíêè, åñëè êëàññèôèöèðîâàòü èõ ïî èñòî÷íèêàì, íåñåò
îïðåäåëåííóþ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêóþ íàãðóçêó, îïðåäåëåííûé
àêöåíò îöåíèâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè. Íî òîëüêî âìåñòå îíè ìîãóò óäîâ-
ëåòâîðèòü ïîòðåáíîñòü ëè÷íîñòè â îöåíèâàíèè åå òðóäà, ñîïîñòàâëå-
íèè åå äîñòèæåíèé ñ äîñòèæåíèÿìè äðóãèõ ëèö è êîëëåêòèâîâ.
Íåâîçìîæíî îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå íè îäíîé èç óêàçàííûõ îöåíîê.
Íåêîòîðûå èç íèõ èìåþò áîëåå îïåðàòèâíûé õàðàêòåð, à ñëåäîâà-
òåëüíî, èõ ïðèìåíÿþò ÷àùå. Äðóãèå âñëåäñòâèå îðãàíèçàöèîííûõ è
ïðîèçâîäñòâåííûõ ôàêòîðîâ èñïîëüçóþò ñ áîëüøèìè âðåìåííûìè
èíòåðâàëàìè, ÷òî ñíèæàåò èõ âëèÿíèå íà ïðîôåññèîíàëüíîå ðàçâèòèå
ëè÷íîñòè. Ýòè âðåìåííûå ðàçëè÷èÿ ìîãóò ñîçäàòü ó ðàáîòíèêà óñòà-
íîâêó áîëåå îòâåòñòâåííî ðåàãèðîâàòü íà îïåðàòèâíûå îöåíêè. Ñ
ìåíüøåé ýíåðãèåé îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåàãèðîâàíèå íà îöåíèâàíèå ñ
äëèòåëüíûì âðåìåííûì èíòåðâàëîì. ×òîáû çíà÷èìîñòü îöåíèâàíèÿ
îñòàâàëàñü íà âûñîêîì óðîâíå, îíî äîëæíî áûòü îñîáåííî ýôôåêòèâ-
íî ïî ïîñëåäñòâèÿì. Ïðåæäå âñåãî íåîáõîäèìî ïîâûøàòü çíà÷èìîñòü
îöåíèâàíèÿ òðóäà ñî ñòîðîíû êîëëåêòèâà.
Ìåæäó òåì â ïðàêòèêå èñïîëüçîâàíèÿ îöåíîê ýòî íå âñåãäà ïðè-
íèìàåòñÿ âî âíèìàíèå, èç-çà ÷åãî â êîëëåêòèâå, îöåíêè êîòîðîãî íå
ó÷èòûâàþòñÿ, ñêëàäûâàåòñÿ íåáëàãîïðèÿòíûé ïñèõîëîãè÷åñêèé êëè-
ìàò èëè, íàïðîòèâ, ïðîèñõîäèò êîíñîëèäàöèÿ êîëëåêòèâà íà îñíîâå
öåííîñòåé è èíòåðåñîâ, ïðîòèâîðå÷àùèõ ëèíèè ðóêîâîäñòâà.
Ïðè íåñîâïàäåíèè îöåíîê, èñõîäÿùèõ èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ,
íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü åãî ïðè÷èíû. Ñëåäóåò óáåäèòü êîëëåêòèâ â
îøèáî÷íîñòè åãî îöåíêè èëè îòêàçàòüñÿ îò àìáèöèîçíûõ ïðèòÿçà-
íèé è ïðèçíàòü êîëëåêòèâîì íåïðàâèëüíîñòü ñîáñòâåííîé îöåíêè.
Ïðè÷èíîé ðàñõîæäåíèÿ â îöåíêàõ ÷àñòî áûâàåò ðàçëè÷èå â ïðè-
îðèòåòàõ òîãî èëè èíîãî àñïåêòà äåÿòåëüíîñòè. Íåðåäêî îöåíêà
äàåòñÿ ïî âñïîìîãàòåëüíîìó â ïðîôåññèîíàëüíîì îòíîøåíèè àñïåê-
òó äåÿòåëüíîñòè. Äîâîëüíî ÷àñòî åå îñíîâíûìè îáúåêòàìè ÿâëÿåòñÿ
óìåíèå îôîðìèòü ñòåíä íàãëÿäíîé àãèòàöèè, íàïèñàòü çàìåòêó â
ñòåííóþ ãàçåòó, îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè ïðàçäíè÷íûé âå÷åð è ò. ä.
Âîò ïîêàçàòåëüíûé â ýòîì îòíîøåíèè ïðèìåð.
Ó÷èòåëüíèöà àíãëèéñêîãî ÿçûêà ïëîõî âëàäåëà ñâîèì ïðåäìå-
òîì. Ýòî áûëî ÿñíî è ó÷åíèêàì, è ðîäèòåëÿì. Íàêîíåö, ýòî ïîíÿëà
è àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû. Ó÷èòåëüíèöå ïðåäëîæèëè óéòè ñ ïðåïîäàâà-
òåëüñêîé ðàáîòû. Îíà áûëà èñêðåííå óäèâëåíà ýòîìó ïðåäëîæåíèþ.
Âåäü äî ýòîãî îíà ïÿòíàäöàòü ëåò ïðåïîäàâàëà, íå èìåÿ íè îäíîãî

95
çàìå÷àíèÿ. Áîëåå òîãî, îíà ïîëó÷àëà íàãðàäû, áëàãîäàðíîñòè çà
îôîðìëåíèå êàáèíåòà, âûïóñêè ñòåíãàçåò, òóðèñòñêèå ïîõîäû è ò. ä.
Êàê âèäíî, ó÷èòåëüíèöà áûëà àêòèâíîé è ðàáîòàëà óñïåøíî, íî
òîëüêî íå ïî ñïåöèàëüíîñòè. À êîãäà åå îöåíèâàëè êàê ñïåöèàëèñòà,
òî íå ïîä÷åðêèâàëè, ÷òî óñïåõè äîñòèãíóòû âî âñïîìîãàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè. Òîëüêî ñëó÷àé çàñòàâèë àäìèíèñòðàöèþ îáðàòèòüñÿ
ê ýòîìó (íà ñàìîì äåëå ãëàâíîìó) àñïåêòó ðàáîòû ó÷èòåëÿ.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî è îöåíêà êîëëåêòèâà ìîæåò áûòü íåàäåê-
âàòíîé. Òàê, ëþäè îáùèòåëüíûå ïîëó÷àþò áîëåå âûñîêèå îöåíêè,
íåæåëè çàñëóæèâàþò ñ ó÷åòîì èõ ðåàëüíîãî âêëàäà.  ýòîì ñëó÷àå
êîììóíèêàòèâíîñòü, ñïîñîáíîñòü ê êîíòàêòó, ñèíòîííîñòè áîëåå
çíà÷èìû, ÷åì ïðîôåññèîíàëüíûå êà÷åñòâà.
Îöåíêà ïî âñïîìîãàòåëüíîé èëè îáåñïå÷èâàþùåé äåÿòåëüíîñòè,
åå ïåðåíåñåíèå íà ñèñòåìó óìåíèé è íàâûêîâ ïðîèñõîäÿò è ïðè
îöåíèâàíèè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ, êîòîðîå ÷àñòî âûïîëíÿåò-
ñÿ ïî òàêèì ïðèçíàêàì:
• óìåíèå äîñòàòü, ïîëó÷èòü ñòðîãî ôîíäèðóåìûå ñðåäñòâà, ðåñóðñû,
ñûðüå, ìàòåðèàëû è ò. ï.;
• óìåíèå äîêàçàòü, óáåäèòü âûøåñòîÿùåå ðóêîâîäñòâî â íåîáõî-
äèìîñòè ñòðîèòåëüñòâà, çàêóïîê èñõîäÿ èç ÷èñòî âåäîìñòâåííûõ
èëè ìåñòíè÷åñêèõ èíòåðåñîâ;
• óìåíèå îáåñïå÷èòü ïðîâåäåíèå êàêîãî-íèáóäü êðóïíîãî ñîâåùà-
íèÿ, âñòðåòèòü ãîñòåé, ïðîÿâèòü ùåäðîñòü;
• óìåíèå ëàäèòü ñî âñåìè, îñîáåííî íóæíûìè ëþäüìè;
• çíàíèÿ â ñïåöèàëüíîé óçêîé îáëàñòè, êîòîðûå ïðè ýòîì îöå-
íèâàþòñÿ êàê áàçîâûå äëÿ ðåøåíèÿ âñåõ óïðàâëåí÷åñêèõ
ïðîáëåì;
• ñèìïàòèÿ âûøåñòîÿùåãî ðóêîâîäñòâà, ñëîæèâøàÿñÿ íà îñíîâå
ëè÷íûõ íàáëþäåíèé çà äåÿòåëüíîñòüþ ïîä÷èíåííîãî;
• æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ “íå âûíîñèòü ñîð èç èçáû”.
Íåêîòîðûå èç óêàçàííûõ ïðèçíàêîâ íå ÿâëÿþòñÿ äàæå îáåñïå÷è-
âàþùèìè îñíîâíóþ äåÿòåëüíîñòü, ò. å. â ñîöèàëüíîì ïëàíå îíè âî-
îáùå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê îòðèöàòåëüíûå, íî, òåì íå ìåíåå,
ïîðîé âêëþ÷àþòñÿ â îñíîâíûå îöåíèâàåìûå ïàðàìåòðû è ïðè íåãà-
òèâíîé îöåíêå ñîáñòâåííî ïðîôåññèîíàëüíûõ êà÷åñòâ ìîãóò óðàâ-
íîâåñèòü îöåíêó äåÿòåëüíîñòè â öåëîì.
Íàáëþäåíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî íàèìåíåå îáúåêòèâíóþ îöåíêó
äàþò ïîòðåáèòåëè ðåçóëüòàòîâ òðóäà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îíà çàíè-

96
ìàåò ïîñëåäíåå ìåñòî â ñèñòåìå îöåíîê, ïîñêîëüêó åå òðóäíî ñôîðìó-
ëèðîâàòü, ïðåäñòàâèòü â çàâåðøåííîì âèäå. Íî ýòî íå ãëàâíîå. Çíà-
÷èìîñòü ýòîé îöåíêè óìåíüøàåò ïðåæäå âñåãî îïðåäåëåííàÿ îðãàíè-
çàöèîííàÿ èëè âåäîìñòâåííàÿ ïñèõîëîãèÿ, âûðàæàþùàÿñÿ â ñòðåìëå-
íèè ñîõðàíèòü ïðàâà íà îöåíêó òîëüêî çà ñâîåé ãðóïïîé (ýòî
ñòðåìëåíèå îáû÷íî ìàñêèðóåòñÿ çàáîòîé î òîì, ÷òîáû ðåçóëüòàòû
äåÿòåëüíîñòè îöåíèâàëè ïðîôåññèîíàëû), à òàêæå ñòðåìëåíèå “íà-
ãðóçèòü” îöåíêó ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèì ñîäåðæàíèåì, âûðàæà-
þùèìñÿ â òîì, ÷òî áîëåå îñâåäîìëåííûå ëþäè ñïîñîáíû îòðàçèòü â
îöåíêå íå òîëüêî àíàëèç ðåçóëüòàòà òðóäà, íî è íåêîòîðûå, ïîðîé
ñëîæíûå óñëîâèÿ, â êîòîðûõ áûë äîñòèãíóò ðåçóëüòàò.  ýòîì ñëó÷àå
÷àñòî ñêàçûâàåòñÿ âëèÿíèå ýôôåêòà íåïîñðåäñòâåííîãî ó÷àñòíèêà,
âûðàæàþùåãîñÿ â òîì, ÷òî ëþäè, íåïîñðåäñòâåííî âêëþ÷åííûå â
òðóäîâóþ ãðóïïó (íå òîëüêî ñîâìåñòíî ðàáîòàþùèå, íî è ïåðåæèâà-
þùèå âñå îòíîøåíèÿ, ñèòóàöèè, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé ðàáîòû,
ò. å. âîñïðèíèìàþùèå åå ñî çíà÷èòåëüíîé ýìîöèîíàëüíîé íàãðóç-
êîé), ñêëîííû ïåðåîöåíèâàòü äîñòèãíóòûé ðåçóëüòàò, ëè÷íûé âêëàä
è âêëàä êîëëåêòèâà.
Òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îöåíêà áûëà äåéñòâåííîé, à ñìûñë åå áûë
ïîíÿòåí êàê îöåíèâàþùèì, òàê è ïîëó÷àþùåìó îöåíêó, ïðîöåññ îöåíè-
âàíèÿ äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî îñíîâíîìó ñîäåðæàíèþ äåÿòåëüíîñ-
òè, ïî òåì åå àñïåêòàì, êîòîðûå ïðÿìî ñâÿçàíû ñ ïðîôåññèîíàëüíîé
êâàëèôèêàöèåé.
Ïî÷åìó àêöåíòû îöåíêè ñìåùàþòñÿ íà âòîðîñòåïåííûå â ïðî-
ôåññèîíàëüíîì îòíîøåíèè êà÷åñòâà?
×àñòî ýòî ñëåäñòâèå ðàçìûòîñòè ôóíêöèé ñïåöèàëèñòà è ðóêîâî-
äèòåëÿ. Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ îáðàòèìñÿ ê äîëæíîñòíûì èíñòðóêöè-
ÿì. Êàê ïðàâèëî, â íèõ ðåäêî äèôôåðåíöèðîâàíû îáÿçàííîñòè äîë-
æíîñòíûõ ëèö ïî ïðîôåññèîíàëüíîé çíà÷èìîñòè. Íåò, íàïðèìåð,
ôîðìóëèðîâîê òèïà “îñíîâíîé îáÿçàííîñòüþ”, “â ïåðâóþ î÷åðåäü”
è ò. ï. Ïîýòîìó ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå î ðàâíîçíà÷íîñòè âñåõ
ôóíêöèé. Âñëåäñòâèå òàêîãî ïîíèìàíèÿ è ïîëó÷àåòñÿ îöåíêà, íå
ôèêñèðóþùàÿ ïðîôåññèîíàëüíîé óñïåøíîñòè, à íàïðîòèâ, äàæå
ìàñêèðóþùàÿ ñîáñòâåííî òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ëè÷íîñòè. Ïñèõî-
ëîãè÷åñêàÿ ïðè÷èíà òàêîãî ñìåùåíèÿ àêöåíòîâ îöåíêè — îòñóò-
ñòâèå ñèñòåìíîãî, èåðàðõè÷åñêè ñêîíñòðóèðîâàííîãî îáðàçà äîëæ-
íîñòíîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûé, ïî ñóòè, ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì
ñïîñîáíûì îáåñïå÷èòü äèôôåðåíöèàöèþ ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè
íà îñíîâíûå è îáåñïå÷èâàþùèå.

97
Âòîðàÿ ïðè÷èíà ñìåùåíèÿ àêöåíòîâ ñâÿçàíà ñ ôàêòîðàìè ñèòóà-
òèâíîãî õàðàêòåðà, ò. å. ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè îöåíèâàåòñÿ íå
îáúåêòèâíî, íå â ñâÿçè ñ îñíîâíûìè åå çàäà÷àìè è öåííîñòÿìè, à ñ
ó÷åòîì ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè. Íàïðèìåð, ïðè îöåíèâàíèè äåÿòåëü-
íîñòè òðåõ ðàáîòíèêîâ ñ îäíîòèïíûìè íåäîñòàòêàìè â ðàáîòå äëÿ
ïîëîæèòåëüíîé îöåíêè íà îñíîâàíèè êàêèõ-ëèáî íþàíñîâ èçáèðàåò-
ñÿ îäèí èç ðàáîòíèêîâ. Åãî äåÿòåëüíîñòü ïðàêòè÷åñêè îöåíèâàåòñÿ
êàê ïîëîæèòåëüíàÿ. Ìîãóò âîçíèêàòü òàêæå ñèòóàöèè, ñâÿçàííûå ñ
îáúåêòèâíî ñëîæèâøèìèñÿ óñëîâèÿìè, êîãäà ïðè÷èíû íåäîñòàòêîâ â
ðàáîòå ñêëîííû îáúÿñíÿòü ïðåèìóùåñòâåííî èìè, à íå ëè÷íîñòíûìè
êà÷åñòâàìè, ïðîÿâëåííûìè â ýòîé îáñòàíîâêå.
Íàêîíåö, ïðè÷èíàìè ñìåùåíèÿ àêöåíòîâ ìîãóò áûòü è ÷èñòî
ñóáúåêòèâíûå îñîáåííîñòè îöåíèâàþùèõ [76]: êîìïåòåíòíîñòü, öåí-
íîñòíûå îðèåíòàöèè, óñòàíîâêà íà äðóãîãî ÷åëîâåêà, ýìîöèîíàëüíîå
ñîñòîÿíèå è äðóãèå ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðè÷èíû.

Îöåíêà ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè


 ïðîöåññå îöåíèâàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ìåíåäæåðû
ïðåäïðèÿòèÿ ïðîâîäÿò ðåãóëÿðíûå ñîâåùàíèÿ ñ ñîòðóäíèêàìè, îá-
ñóæäàÿ è îöåíèâàÿ èõ ïëàíû è âîçìîæíîñòè â áóäóùåì. Ïîäîáíûé
ïðîöåññ î÷åíü âàæåí, òàê êàê âíèìàíèå ê êàæäîìó ñîòðóäíèêó â åãî
êîíêðåòíîé ðàáî÷åé ñèòóàöèè àêòèâèçèðóåò è ìîòèâèðóåò ïåðñîíàë,
ïîìîãàåò îñóùåñòâëÿòü êàäðîâîå ïëàíèðîâàíèå. Ýòîò ïîäõîä ìîæíî
èñïîëüçîâàòü êàê ñàìîñòîÿòåëüíûé, òàê è â ñî÷åòàíèè ñ ìàòåðèàëü-
íûì ñòèìóëèðîâàíèåì.
Âàæíåéøåé îòïðàâíîé òî÷êîé ïðè ðåøåíèè ýòîé çàäà÷è ñòàëà
ìûñëü î òîì, ÷òî êà÷åñòâî óñëóã îïðåäåëÿåòñÿ êà÷åñòâîì ïåðñîíàëà.
Âàæíî èìåòü íà ïðåäïðèÿòèè âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñîòðóäíè-
êîâ è óìåòü óäåðæèâàòü èõ.

Ñòðàòåãè÷åñêèå è òàêòè÷åñêèå çàäà÷è îöåíêè


Íà óðîâíå ñòðàòåãèè îöåíêà ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè âû-
ïîëíÿåò ÷åòûðå îñíîâíûå çàäà÷è:
• ïîâûøàåò ýôôåêòèâíîñòü îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà, îïòèìàëü-
íî èñïîëüçóÿ èìåþùèåñÿ ÷åëîâå÷åñêèå ðåñóðñû;
• âûÿâëÿåò ñîòðóäíèêîâ, ñïîñîáíûõ âûïîëíÿòü áîëåå îòâåòñòâåí-
íóþ ðàáîòó, è ïîçâîëÿåò èì ðåàëèçîâàòü ñâîé ïîòåíöèàë;

98
• ïîìîãàåò ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñîòðóäíèêîâ ñ ó÷åòîì èõ ïîòðåá-
íîñòåé, ïîáóäèòåëüíûõ ìîòèâîâ è äàðîâàíèé, ïîîùðÿåò ñòðåì-
ëåíèå ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ðîñòó;
• ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ çàðàáîòíîé ïëàòû ñ òåì, ÷òîáû ïðèâå-
ñòè åå â ñîîòâåòñòâèå ñ âîçðîñøèì ïðîôåññèîíàëüíûì óðîâíåì.
Íà óðîâíå òàêòèêè îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê îöåíêå ïðîôåññèî-
íàëüíîé äåÿòåëüíîñòè òàêîâû:
• ïîâûñèòü çàèíòåðåñîâàííîñòü â òðóäå è ìîòèâèðîâàííîñòü
ñîòðóäíèêîâ;
• ñëóøàÿ, âíèêàÿ, îáñóæäàÿ, äîáèâàòüñÿ ëó÷øåãî âçàèìîïîíèìà-
íèÿ íà÷àëüíèêà è ïîä÷èíåííûõ;
• ïîâûñèòü óäîâëåòâîðåíèå îò ðàáîòû, âûÿâëÿÿ ïðåïÿòñòâèÿ è
èçûñêèâàÿ ïóòè èõ ëèêâèäàöèè;
• ÷åòêî è íåäâóñìûñëåííî äîâîäèòü äî ñâåäåíèÿ ïîä÷èíåííûõ
îöåíêó èõ äåÿòåëüíîñòè;
• íàêàïëèâàòü ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò è ïðè íåîáõîäèìîñòè óñî-
âåðøåíñòâîâàòü è âûðàáàòûâàòü êîíêðåòíûé ïëàí äåéñòâèé;
• ñòàâèòü ðåàëèñòè÷íûå è äîñòèæèìûå öåëè íà áëèæàéøåå áó-
äóùåå;
• ðàññìàòðèâàòü âñå âîçìîæíûå âàðèàíòû êàäðîâûõ ïåðåñòàíî-
âîê âíóòðè îðãàíèçàöèè.

Ãëàâíàÿ ôóíêöèÿ îöåíêè — ìîòèâàöèîííàÿ


Ñèñòåìà îöåíîê îðèåíòèðîâàíà íà òî, ÷òîáû îçíàêîìèòü ðàáîòíè-
êîâ ñ ñîäåðæàíèåì è ñìûñëîì âûïîëíÿåìûõ èìè ôóíêöèé â öåëîì
è îáãîâîðèòü âîçìîæíûå ïåðñïåêòèâû ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà è
ïðîäâèæåíèÿ ïî ñëóæáå. Ýòî ïîçâîëÿåò îöåíèâàþùåìó è ñîòðóäíè-
êó, êà÷åñòâà êîòîðîãî îöåíèâàþòñÿ, ðåøèòü âîïðîñ îá óãëóáëåíèè
çíàíèé è ðàñøèðåíèè îïûòà, íåîáõîäèìûõ äëÿ ýôôåêòèâíîãî ðåøå-
íèÿ çàäà÷ â íàñòîÿùåå âðåìÿ è â áóäóùåì.

Ñóùíîñòü è íàçíà÷åíèå îöåíêè


Äëÿ òîãî ÷òîáû îïðåäåëèòü, êàêèìè äåëîâûìè êà÷åñòâàìè îáëàäà-
åò òîò èëè èíîé ðàáîòíèê, íåîáõîäèìî êîëè÷åñòâåííî èçìåðèòü
óðîâåíü ýòèõ êà÷åñòâ, ïîëó÷èòü ïîêàçàòåëè èõ îöåíêè. Ê. Ìàðêñ
óêàçûâàë, ÷òî «ðàçëè÷íûå âåùè ñòàíîâÿòñÿ êà÷åñòâåííî ñðàâíèìû-
ìè ëèøü ïîñëå òîãî, êàê îíè ñâåäåíû ê èçâåñòíîìó åäèíñòâó. Òîëü-
êî êàê âûðàæåíèÿ èçâåñòíîãî åäèíñòâà îíè ÿâëÿþòñÿ îäíîèìåííû-
ìè, à ñëåäîâàòåëüíî, “ñîèçìåðèìûìè âåëè÷èíàì蔻 [47, c. 45].

99
Êîëè÷åñòâåííûå ìåòîäû äåëîâîé îöåíêè ðàáîòíèêîâ íåîáõî-
äèìû äëÿ äîñòèæåíèÿ åå îñíîâíûõ öåëåé. Òîëüêî íà èõ îñíîâå
ìîæíî ïðàâèëüíî ïîäáèðàòü è ðàññòàâëÿòü êàäðû, ðàöèîíàëüíî
ñòèìóëèðîâàòü èõ òðóä è ïðèìåíÿòü ñàíêöèè, à òàêæå óñòàíàâëè-
âàòü íåîáõîäèìîñòü ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè.
Ïîýòîìó ðåøàþùåå çíà÷åíèå èìåþò ÷åòêîñòü, òî÷íîñòü è ïðîñòîòà
òàêèõ ìåòîäîâ, à òàêæå îáúåêòèâíîñòü âûâîäîâ, ïîëó÷åííûõ â
ðåçóëüòàòå èõ ïðèìåíåíèÿ.
 òî æå âðåìÿ áîëüøèíñòâî èçâåñòíûõ ìåòîäîâ îöåíêè íå íîñÿò
êîëè÷åñòâåííîãî õàðàêòåðà, à ïîýòîìó íå ãàðàíòèðóþò òî÷íîñòè
ðåçóëüòàòîâ. Îíè ÿâëÿþòñÿ îïèñàòåëüíûìè, ò. å. íå äàþò êîíêðåò-
íûå çíà÷åíèÿ óðîâíåé äåëîâûõ êà÷åñòâ ðàáîòíèêîâ, à ëèøü óñòà-
íàâëèâàþò íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå ó ðàáîòíèêîâ òåõ èëè èíûõ
êà÷åñòâ.
Óñïåøíîå ðåøåíèå ïðîáëåìû äåëîâîé îöåíêè âî ìíîãîì çàâèñèò
îò ïðàâèëüíîãî âûáîðà ìåòîäà ïîëó÷åíèÿ åå ïîêàçàòåëåé. Òàêîé
âûáîð ìîæíî îñóùåñòâèòü òîëüêî íà îñíîâå àíàëèçà ñóùåñòâóþ-
ùèõ ìåòîäîâ îöåíêè è óñòàíîâëåíèÿ èõ ïðåèìóùåñòâ è íåäîñòàòêîâ.
Îöåíêà ïî îñíîâíûì ïàðàìåòðàì äåÿòåëüíîñòè ìîæåò áûòü êîì-
ïëåêñíîé, ëîêàëüíîé, ïðîëîíãèðîâàííîé è ýêñïðåññèâíîé [49].
Êîìïëåêñíàÿ îöåíêà îõâàòûâàåò äåÿòåëüíîñòü â öåëîì, âî âñåì
îáúåìå åå ôóíêöèé. Ýòî íàèáîëåå ñëîæíûé è îòâåòñòâåííûé âèä
îöåíêè. Íàèáîëüøàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ñëîæíîñòü òàêîãî îöåíèâàíèÿ
ñîñòîèò â ïîëó÷åíèè îáùåãî âïå÷àòëåíèÿ î äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíè-
êà. Îáû÷íî êîìïëåêñíàÿ îöåíêà ñêëàäûâàåòñÿ ïîñëå èññëåäîâàíèÿ
âûïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ ôóíêöèé; ñïåöèàëèñòû è ðóêîâîäèòåëè, êàê
ïðàâèëî, îñóùåñòâëÿþò ýòî óñïåøíî. Íà ñòàäèè ôîðìèðîâàíèÿ
êîìïëåêñíîé îöåíêè ìîãóò ïðîÿâëÿòüñÿ ñëåäóþùèå òåíäåíöèè:
• îöåíèâàíèå äåéñòâèé è ïîñòóïêîâ íà îñíîâå ëè÷íîãî îïûòà;
• îðèåíòàöèÿ íà ñîîòíîøåíèå ïîëîæèòåëüíî è îòðèöàòåëüíî îöå-
íèâàåìûõ äåéñòâèé è ïîñòóïêîâ;
• îöåíèâàíèå íà îñíîâå ÷àñòè÷íî ðåêîíñòðóèðîâàííîé ñèòóàöèè,
â êîòîðîé îñóùåñòâëÿëàñü äåÿòåëüíîñòü;
• îöåíèâàíèå ýëåìåíòîâ ïðîøëîé äåÿòåëüíîñòè íà îñíîâå ñîâðå-
ìåííûõ ñòàíäàðòîâ;
• îöåíèâàíèå ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ, âûçûâàþùèõ ñèìïàòèþ èëè
àíòèïàòèþ ê ÷åëîâåêó, à íå ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè.
Î÷åâèäíî, ýòè îñîáåííîñòè îöåíêè ÿâëÿþòñÿ ñëåäñòâèåì õàðàê-
òåðèñòèê ïñèõîëîãèè îöåíèâàþùèõ.

100
Òàêèì îáðàçîì, âçâåøåííàÿ êîìïëåêñíàÿ îöåíêà òðóäà äðóãîãî
÷åëîâåêà â çíà÷èòåëüíîé ìåðå çàâèñèò îò çíàíèÿ ñîáñòâåííûõ èíäè-
âèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé, óìåíèÿ óïðàâëÿòü ñîáñòâåííûìè ïðîöåñ-
ñàìè ïîçíàíèÿ è îòíîøåíèÿìè.
Ëîêàëüíàÿ îöåíêà ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ âûïîë-
íåíèÿ êàêîé-ëèáî îäíîé ôóíêöèè èëè äàæå åå ÷àñòè. Ïðè ýòîì ÷àñòî
îãðàíè÷èâàþòñÿ êîíñòàòàöèåé ôàêòà âûïîëíåíèÿ èëè íåâûïîëíåíèÿ
ôóíêöèè. Êîíå÷íî, ýòî íåîáõîäèìî, íî îãðàíè÷èòüñÿ òîëüêî ôèêñà-
öèåé ôàêòà — çíà÷èò íå âñêðûòü ïðè÷èíû íåâûïîëíåíèÿ ôóíêöèé.
Ïðèâåäåì õàðàêòåðíûé ïðèìåð. Â îðãàíèçàöèè ïðîâåðÿåòñÿ
ðàáîòà ñ ïèñüìàìè è çàÿâëåíèÿìè ðàáîòíèêî⠗ ïî ýòîé ôóíêöèè
îöåíèâàåòñÿ ðàáîòà ðóêîâîäèòåëÿ.  êà÷åñòâå ïàðàìåòðîâ îöåíèâàíèÿ
âûáðàíû ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ ïèñåì è æàëîá, ïîâòîðíûå îáðàùåíèÿ ñ
àíàëîãè÷íûìè æàëîáàìè â âûøåñòîÿùèå îðãàíèçàöèè, êîëè÷åñòâî
ïîëîæèòåëüíûõ è îòðèöàòåëüíûõ ðåøåíèé, óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà
æàëîá â òå÷åíèå äâóõ ëåò. Íåñîìíåííî, âñå ïàðàìåòðû ÷ðåçâû÷àéíî
âàæíû. Ïðè îöåíèâàíèè ïî ïåðâîìó ïóíêòó ïðîâåðÿþùèé îáðàùàåò
âíèìàíèå íà òàêóþ äåòàëü: ïèñüìà è æàëîáû ðàññìàòðèâàþòñÿ äîëãî,
ïîýòîìó îöåíêà äåÿòåëüíîñòè îòðèöàòåëüíàÿ. Íî ïðè îçíàêîìëåíèè ñ
ñîäåðæàíèåì ïèñåì è æàëîá âûÿñíÿåòñÿ òàêàÿ îñîáåííîñòü: æàëîáû,
òðåáóþùèå ýêñòðåííîãî âìåøàòåëüñòâà, èëè òå, äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ
êîòîðûõ èçâåñòíû ñðåäñòâà è àäìèíèñòðàöèÿ ðàñïîëàãàåò èìè, óäîâ-
ëåòâîðÿþòñÿ äîâîëüíî áûñòðî. Ñëîæíûå æå ñëó÷àè òùàòåëüíî èññëå-
äóþòñÿ. Ïî íèì èëè âûíîñÿòñÿ ðåàëüíûå ïîëîæèòåëüíûå ðåøåíèÿ,
èëè äàþòñÿ îáîñíîâàííûå îòêàçû. Òàêèì îáðàçîì, åñëè ïðîàíàëèçè-
ðîâàòü ïðè÷èíû óâåëè÷åíèÿ ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ æàëîá, òî îöåíêà ðà-
áîòû, íåñîìíåííî, äîëæíà áûòü ïîëîæèòåëüíîé. Ýòî ìíåíèå ïîäêðåï-
ëÿåòñÿ è äàëüíåéøèì àíàëèçîì òàêèõ ïàðàìåòðîâ, êàê ñîêðàùåíèå êî-
ëè÷åñòâà ïîâòîðíûõ îáðàùåíèé.
Ëîêàëüíàÿ îöåíêà òîëüêî â òîì ñëó÷àå áóäåò äåéñòâåííîé, åñëè
áóäóò âñêðûòû ïðè÷èíû, îáóñëîâèâøèå òîò èëè èíîé ôàêò. Ýòè
ïðè÷èíû äîëæíû áûòü âêëþ÷åíû â îöåíèâàåìûå àñïåêòû äåÿòåëü-
íîñòè, òàê êàê èìåííî îíè íàèáîëåå ñóùåñòâåííû. Â ýòîì ñóòü ðàç-
ëè÷èÿ ôîðìàëüíîãî è íåôîðìàëüíîãî ïîäõîäîâ ê àíàëèçó ðàáîòû.
Êðîìå òîãî, âûÿâëåíèå ïðè÷èííûõ ñâÿçåé ïîçâîëÿåò îáíàðó-
æèòü òèïè÷íûå îñîáåííîñòè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííûå ñ îïðåäåëåíè-
åì ëè÷íîñòíîãî âëèÿíèÿ (öåííîñòíûå îðèåíòàöèè, ñòèëü ðàáîòû,
ñîöèàëüíûå óñòàíîâêè è ò. ï.), äðóãèìè ñëîâàìè, ïîëó÷èòü õàðàêòå-
ðèñòèêó ëè÷íîñòè â öåëîì.

101
Êàê êîìïëåêñíàÿ, òàê è ëîêàëüíàÿ îöåíêè ìîãóò áûòü ïðîëîíãèðî-
âàííûìè è ýêñïðåññèâíûìè. Ïðîëîíãèðîâàííàÿ îöåíêà îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà îñíîâå èçó÷åíèÿ äëèòåëüíîãî ïåðèîäà òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè. Íàè-
áîëåå ïðîäóêòèâíûé ïîäõîä ïðè òàêîé îöåíêå ñîñòîèò â ïðîåêöèè
ïðîøëîé äåÿòåëüíîñòè íà íàñòîÿùóþ, îïðåäåëåíèè ñîâïàäàþùèõ è
ðàçëè÷àþùèõñÿ êîìïîíåíòîâ. Î÷åâèäíî, òî÷êè ñîâïàäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ
òåì èíôîðìàòèâíûì ìàòåðèàëîì, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî ìîæíî ñî-
ñòàâèòü ìíåíèå î ñòàáèëüíûõ è äèíàìè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ äåÿ-
òåëüíîñòè.
Ýêñïðåññèâíàÿ îöåíêà îòíîñèòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ê äåÿòåëüíîñòè
òåêóùåé, ò. å. åùå íåäîñòàòî÷íî “îâåùåñòâëåííîé”. Àíàëèç “æèâîé”
äåÿòåëüíîñòè âûçûâàåò íåñêîëüêî èíûå ïñèõîëîãè÷åñêèå òðóäíîñòè,
ñâÿçàííûå ñ íåîáõîäèìîñòüþ ïðåîäîëåâàòü ýôôåêòû íåïîñðåäñòâåí-
íîãî íàáëþäåíèÿ, à ïîðîé è âêëþ÷åíèÿ â ñàìó äåÿòåëüíîñòü. Íà ïî-
äîáíûå îöåíêè ñóùåñòâåííî âëèÿþò ýìîöèîíàëüíî îêðàøåííûå îò-
íîøåíèÿ, êàòåãîðè÷åñêèå ñóæäåíèÿ è ïðèñòðàñòíûé àíàëèç.
Ñíÿòü âëèÿíèå ýìîöèîíàëüíîãî äàâëåíèÿ ìîãóò ïðåæäå âñåãî êîë-
ëåêòèâíûå ôîðìû îöåíêè. Îöåíêè, äàâàåìûå ãðóïïîé, áîëåå âçâåøåí-
íûå, à àñïåêòû îöåíèâàíèÿ, ïîïàäàþùèå â ïîëå çðåíèÿ ãðóïïû, ðàç-
íîîáðàçíåå. Äðóãèìè ñëîâàìè, êîëëåêòèâíîå îöåíèâàíèå ïîìîãàåò
èçáåæàòü îäíîñòîðîííîñòè è ïðèñòðàñòíîñòè â îöåíêå äåÿòåëüíîñòè
ëè÷íîñòè.
Ñðåäè ôàêòîðîâ, îïðåäåëÿþùèõ ñîîòâåòñòâèå îöåíîê äåéñòâè-
òåëüíîìó êà÷åñòâó òðóäà è ýôôåêòèâíîñòü âëèÿíèÿ îöåíêè íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîå ðàçâèòèå ëè÷íîñòè, âèäíîå ìåñòî çàíèìàåò ñèñòåìà-
òè÷íîñòü èçó÷åíèÿ è îöåíèâàíèÿ ëè÷íîñòè. Îöåíèâàíèå äîëæíî
îñóùåñòâëÿòüñÿ ðåãóëÿðíî; íåðåãóëÿðíîñòü îöåíèâàíèÿ, êàê ïðàâè-
ëî, îòðèöàòåëüíî âëèÿåò íà äåÿòåëüíîñòü è íàñòðîåíèå ðàáîòíèêîâ.
Ïîðîé ïðè îöåíèâàíèè ðàáîòû èñïîëüçóþò ïðåèìóùåñòâåííî
îò÷åò ðóêîâîäèòåëÿ è âûâîäû ñïåöèàëüíîé êîìèññèè èëè ëèöà, èçó-
÷àþùåãî ðàáîòó ðóêîâîäèòåëÿ. Êîíå÷íî, íóæíà è òàêàÿ ôîðìà, íî
ñ ïîçèöèé ïñèõîëîãèè îíà óñòóïàåò îöåíèâàíèþ ïðè íåïîñðåä-
ñòâåííîì ó÷àñòèè â ïîäãîòîâêå àíàëèòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ îò÷åòà
ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî îöåíêó.

Îöåíêà óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ


Îäíèì èç îáÿçàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ ñèñòåìû ôîðìèðîâàíèÿ óïðàâ-
ëåí÷åñêèõ êàäðîâ ÿâëÿåòñÿ èõ îöåíêà. Îöåíèâàþòñÿ ðåçóëüòàòû
òðóäà, äåÿòåëüíîñòü, ëè÷íîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè, ïîâåäåíèå ðóêî-

102
âîäèòåëåé. Ïðîáëåìû îöåíêè óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ ïîäðîáíî
ðàññìîòðåíû â ðàáîòàõ Ë. Ìåíüøèêîâà, Ã. Ïîïîâà è äð. [50; 60].
Ðàçíîîáðàçíûå îöåíêè èñïîëüçóþòñÿ â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿ îòáîðà, ïîäáîðà è ðàññòàíîâêè ðóêîâîäèòåëåé, à òàêæå óñòà-
íîâëåíèÿ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ è ïðåìèðîâàíèÿ. Îñîáîå çíà÷åíèå
ïðèîáðåòàåò îöåíêà äåÿòåëüíîñòè, ëè÷íîñòíûõ õàðàêòåðèñòèê è ïî-
âåäåíèÿ ðóêîâîäèòåëåé äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ èõ ôîðìèðîâàíèÿ, îñóùå-
ñòâëåíèÿ öåëåíàïðàâëåííîãî âîçäåéñòâèÿ.
Ñ ýòèõ ïîçèöèé âûäåëÿþò øåñòü âèäîâ îöåíêè: èíäèâèäóàëüíûå,
êîëëåêòèâíûå, êàäðîâûå, ýêñïåðòíûå, ïñèõîäèàãíîñòè÷åñêèå è êîì-
ïëåêñíûå. Îñòàíîâèìñÿ íà íèõ ïîäðîáíåå [51].
Èíäèâèäóàëüíûå îöåíêè. Â îñíîâíîì ýòî îöåíêè íåïîñðåäñòâåí-
íîãî ðóêîâîäèòåëÿ, îäíîãî èç êîëëåã, ðóêîâîäèòåëÿ-íàñòàâíèêà äëÿ
íàèáîëåå àâòîðèòåòíîãî ïîä÷èíåííîãî. Ïðàâî íà îöåíêó â ïîñëåäíåì
ñëó÷àå ïîëó÷àåò òîò, êòî èìååò âûñîêèé óðîâåíü êîìïåòåíòíîñòè,
áîëüøîé îïûò, óçêóþ ñïåöèàëèçàöèþ è ò. ä.
Îãðàíè÷åíèÿìè ýòîãî âèäà îöåíêè ìîãóò áûòü ïðåäâçÿòîñòü,
íåöåëåíàïðàâëåííîñòü, ðàñïëûâ÷àòîñòü ôîðìóëèðîâîê, ñêîðîïàëè-
òåëüíîñòü (îòñóòñòâèå òùàòåëüíîãî àíàëèçà). Çíà÷èìîñòü îöåíî÷íîé
èíôîðìàöèè îïðåäåëÿåòñÿ àâòîðèòåòíîñòüþ èñòî÷íèêà äëÿ îöåíèâàå-
ìîãî. Ýòîò âèä îöåíêè â íàèáîëüøåé ñòåïåíè ïîäâåðæåí áëîêèðîâà-
íèþ çàùèòíûìè ìåõàíèçìàìè â ñëó÷àå ðàñõîæäåíèÿ îöåíêè ñ ñàìî-
îöåíêîé ðóêîâîäèòåëÿ.
Êîëëåêòèâíûå îöåíêè â óñëîâèÿõ äåìîêðàòèçàöèè óïðàâëåíèÿ
ïðîèçâîäñòâîì è âîçðàñòàíèÿ àêòèâíîñòè òðóäÿùèõñÿ îñóùåñòâëÿ-
þòñÿ íå òîëüêî óïðàâëåí÷åñêèì êîëëåêòèâîì, íî è òðóäîâûì. Îöåíêà
äåÿòåëüíîñòè è ëè÷íîñòíûõ õàðàêòåðèñòèê ðóêîâîäèòåëÿ òðóäîâûì
êîëëåêòèâîì â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñèò îò óðîâíÿ ðàçâèòèÿ
ïîñëåäíåãî. Íèçêèé óðîâåíü ðàçâèòèÿ ïðèâîäèò ê äåôîðìàöèè êðè-
òåðèåâ îöåíêè.
Êîëëåêòèâíàÿ îöåíêà óïðàâëåí÷åñêîãî êîëëåêòèâà èìååò ñïåöè-
ôè÷åñêóþ ôîðìó ðåàëèçàöèè — ñîáåñåäîâàíèå.
Êàäðîâûå îöåíêè. Óñëîâíî ê íèì îòíîñÿòñÿ ñèòóàöèîííî-äåìî-
êðàòè÷åñêèå, êâàëèôèêàöèîííûå è îöåíêà îðãàíèçàöèè òðóäà. Äëÿ
îöåíêè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ àíàëèçèðóþò ïðîäóêòû åãî òðóäà
(ïðèêàçû, ðàñïîðÿæåíèÿ, ðåøåíèÿ) ñ ïîìîùüþ ìåòîäà íàáëþäåíèÿ,
ôîòîãðàôèè ðàáî÷åãî âðåìåíè. Êàäðîâûå îöåíêè ïðåäïîëàãàþò ñîïî-
ñòàâëåíèå îñîáåííîñòåé îðãàíèçàöèè òðóäà ðóêîâîäèòåëÿ ñ ðåçóëüòà-
òàìè ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè âîçãëàâëÿåìîé èì îðãàíèçàöèè.

103
Ýêñïåðòíûå îöåíêè ïðèìåíÿþòñÿ î÷åíü øèðîêî. Ðàññìîòðèì îá-
ùèå ïðèíöèïû ýêñïåðòèçû.
Ýêñïåðòíîå îöåíèâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî çàðàíåå îïðåäåëåí-
íûì êðèòåðèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ âûäåëåííûì ïåðå÷íåì êà÷åñòâ (õà-
ðàêòåðèñòèê). Ýêñïåðòàìè òðàäèöèîííî âûñòóïàþò ðàáîòíèêè òðåõ
äîëæíîñòíûõ óðîâíåé:
• íà óðîâåíü íèæå îöåíèâàåìîãî ðóêîâîäèòåëÿ (ïîä÷èíåííûå);
• ðàâíûå ïî äîëæíîñòè;
• íà óðîâåíü âûøå îöåíèâàåìîãî.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîñòîâåðíîñòè îöåíêè äîëæíî áûòü íå ìåíåå
ïÿòè ýêñïåðòîâ. Îöåíêà ìîæåò áûòü êàê êà÷åñòâåííîé, òàê è êî-
ëè÷åñòâåííîé. Ïðè êîëè÷åñòâåííîé îöåíêå â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ
îïòèìàëüíîé ÿâëÿåòñÿ ñåìèáàëëüíàÿ øêàëà. Äîñòîâåðíîñòü ðå-
çóëüòàòîâ îïðåäåëÿåòñÿ ïðîöåäóðîé îöåíèâàíèÿ. Ìåòîäèêè ýêñ-
ïåðòíîé îöåíêè èìåþò îïðåäåëåííûå îãðàíè÷åíèÿ. Ïðåæäå âñåãî
îáúåêòîì ýêñïåðòèçû ìîæåò ñòàòü ðóêîâîäèòåëü, îòðàáîòàâøèé
âìåñòå ñ ýêñïåðòàìè íå ìåíåå ãîäà, ïîýòîìó ïðè âûñîêîì óðîâíå
òåêó÷åñòè óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ â äàííûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè
çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ðóêîâîäèòåëåé íå ìîæåò áûòü îöåíåíà ïî ýòî-
ìó ìåòîäó. Îïðåäåëåííóþ òðóäíîñòü ïðåäñòàâëÿåò ïîëó÷åíèå èíòåã-
ðàëüíûõ ïîêàçàòåëåé íà îñíîâå îöåíîê îòäåëüíûõ êà÷åñòâ. Ïðè-
ìåðîì ýêñïåðòíûõ ìåòîäèê ïåðâîãî ïîêîëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ìåòîäèêà,
ãäå â îäíîì ïåðå÷íå îáúåäèíåíû ñïîñîáíîñòè è çíàíèÿ, óìåíèÿ,
ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà. Îáðàáîòêà ðåçóëüòàòîâ ñâîäèòñÿ ê îïðåäå-
ëåíèþ ñðåäíèõ îöåíîê îäíîãî ðóêîâîäèòåëÿ ïî îòäåëüíûì êà÷å-
ñòâàì è ïî èõ ãðóïïå. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ñðåäíåàðèôìåòè÷åñêàÿ
îöåíêà êà÷åñòâ ÿâëÿåòñÿ îáùåé îöåíêîé ëè÷íîñòè.
Îïðåäåëåííûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îöåíêà äåÿòåëüíî-
ñòè, îñíîâàííàÿ íà âûÿâëåíèè îñíîâíûõ öåëåé è îöåíêå ñòåïåíè
èõ äîñòèæåíèÿ ðóêîâîäèòåëåì. Ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîé ìàòðè-
öû ýêñïåðòû îöåíèâàþò, íàñêîëüêî äîñòèãíóòû ÷àñòíûå öåëè,
ðàçäåëåííûå íà äâå ãðóïïû: ïðîèçâîäñòâåííûå è ñîöèàëüíî-ïñè-
õîëîãè÷åñêèå. Îáùàÿ îöåíêà äåÿòåëüíîñòè ñêëàäûâàåòñÿ èç ÷àñ-
òíûõ ñ ó÷åòîì èõ âåñà. Ðàññìàòðèâàþòñÿ êà÷åñòâåííûå õàðàêòå-
ðèñòèêè — ïðîôèëü äîñòèæåíèé ðóêîâîäèòåëÿ, ò. å. êàêèå èç öå-
ëåé (èëè èõ ãðóïïà) äîìèíèðóþò.
Íàèáîëåå ïîêàçàòåëüíîé èç ìåòîäèê âòîðîãî ïîêîëåíèÿ ÿâëÿåò-
ñÿ ìåòîäèêà ñèòóàöèîííî-êîìïëåêñíîé îöåíêè ïåðñîíàëà, ðàçðàáî-

104
òàííàÿ À. Ôèëèïïîâûì è îñíîâàííàÿ íà ñèòóàöèîííîì àíàëèçå ýô-
ôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè [77].
Îáùèå ïðèíöèïû ýêñïåðòíîé ìåòîäèêè òàêîâû:
• ýêñïåðòû îöåíèâàþò õàðàêòåðèñòèêè ðóêîâîäèòåëåé, ïðîÿâëÿ-
þùèåñÿ â êîíêðåòíîé äåÿòåëüíîñòè, è õàðàêòåðèñòèêè èõ äåÿ-
òåëüíîñòè;
• îöåíèâàþòñÿ øåñòü áëîêîâ õàðàêòåðèñòèê:
– èíòåëëåêòóàëüíûé (ñâîåâðåìåííîå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ
óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé ïî âñåì âàæíûì âîïðîñàì);
– âîëåâîé (äîâåäåíèå ðåøåíèé äî èñïîëíåíèÿ);
– ýìîöèîíàëüíûé (âëèÿíèå ýìîöèé íà ïðèíÿòèå è ðåàëèçàöèþ
óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé è ôîðìó îòíîøåíèé ñ ëþäüìè);
– îòíîøåíèå ê òðóäó (ãîòîâíîñòü ê òðóäó, ÿâëÿþùàÿñÿ ðåçóëü-
òàòîì îñîçíàíèÿ åãî îáùåñòâåííîé è ëè÷íîé çíà÷èìîñòè);
– îáîáùåííîå îòíîøåíèå ê ëþäÿì;
– ñàìîîöåíêà (óìåíèå àäåêâàòíî îöåíèâàòü ñîáñòâåííóþ äåÿ-
òåëüíîñòü, ëè÷íîñòíûå îñîáåííîñòè, ïîâåäåíèå);
• èñïîëüçóþòñÿ îáùèå, ïðèñóùèå ëþáîé óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè õàðàêòåðèñòèêè, ïî-ðàçíîìó ïðîÿâëÿþùèåñÿ íà îïðåäå-
ëåííûõ óðîâíÿõ èåðàðõèè ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ.
Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ îöåíêà. Äëÿ îöåíêè ëè÷íîñòíûõ õàðàêòåðèñ-
òèê ðóêîâîäèòåëåé èñïîëüçóþò ðàçëè÷íûå ïñèõîäèàãíîñòè÷åñêèå
ìåòîäû, èìåþùèå îïðåäåëåííûå ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè.
Íàïðèìåð, íàáëþäåíèå êàê ñîñòàâíàÿ ÷àñòü ïñèõîëîãè÷åñêîé
îöåíêè ïðåäïîëàãàåò åãî ñòàíäàðòíîñòü, íàó÷íóþ îáîñíîâàííîñòü
ñõåìû ïðîâåäåíèÿ è îáðàáîòêè äàííûõ, ñîîòíåñåíèå ðåçóëüòàòîâ ñ
íîðìàòèâíîé áàçîé. Ïðåèìóùåñòâî íàáëþäåíèÿ ñîñòîèò â åãî îò-
íîñèòåëüíîé íåïðåðûâíîñòè (âîçìîæíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ â ðàç-
ëè÷íûõ ñèòóàöèÿõ).
Íà ïðàêòèêå øèðîêî èñïîëüçóþò ëè÷íîñòíûå ìåòîäû èññëåäîâà-
íèÿ. Òåñò — ñòàíäàðòèçèðîâàííîå èññëåäîâàíèå ðàçëè÷íûõ, ïðåæäå
âñåãî ëè÷íîñòíûõ, õàðàêòåðèñòèê ÷åëîâåêà, ïðåäïîëàãàþùåå âûïîë-
íåíèå èì îïðåäåëåííûõ çàäàíèé (îòâåòû íà âîïðîñû, ðåøåíèå çàäà÷,
âûïîëíåíèå êàêèõ-ëèáî äâèæåíèé, äåéñòâèé). Òåñòû ïîçâîëÿþò ñ íå-
êîòîðîé âåðîÿòíîñòüþ îïðåäåëèòü àêòóàëüíûé óðîâåíü ðàçâèòèÿ ó
ðóêîâîäèòåëÿ íåîáõîäèìûõ íàâûêîâ, ñïîñîáíîñòåé, ëè÷íîñòíûõ õà-
ðàêòåðèñòèê. Â ðàáîòå ïñèõîëîãè èñïîëüçóþò òåñòû, íàïðàâëåííûå
íà äèàãíîñòèêó ýìîöèîíàëüíîé óñòîé÷èâîñòè, ñâîéñòâ òåìïåðàìåíòà,
óðîâíÿ ïðèòÿçàíèé è ò. ä. ×àñòî èñïîëüçóþò òàêæå øåñòíàäöàòè-

105
ôàêòîðíûé ëè÷íîñòíûé îïðîñíèê Êåòòåëëà äëÿ äèàãíîñòèêè ýìîöè-
îíàëüíîé ñòàáèëüíîñòè, ðàäèêàëèçìà, ñêëîííîñòè ê ðèñêó è ò. ï. Ó
èññëåäîâàòåëåé îòñóòñòâóåò åäèíîå ìíåíèå ïî ïîâîäó âêëàäà êàæäî-
ãî èç ëè÷íîñòíûõ ôàêòîðîâ â óñïåøíîñòü óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè. Îòìå÷àåòñÿ óñòîé÷èâîå ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå íà ðåçóëüòàòû
äåÿòåëüíîñòè ëèøü òðåõ ôàêòîðîâ: îáùèòåëüíîñòè, àáñòðàêòíîãî
ìûøëåíèÿ è ðàäèêàëèçìà.
Äëÿ äèàãíîñòèêè îñîáåííîñòåé îòíîøåíèé ëè÷íîñòè ñ äðóãèìè
ëþäüìè (ëèäåðñòâà, àâòîðèòàðíîñòè), âåäóùèõ ìîòèâîâ è ïóòåé èõ
ðåàëèçàöèè, ñðåäñòâ ðàçðåøåíèÿ âíóòðåííèõ è âíåøíèõ êîíôëèê-
òîâ è ò. ï. èñïîëüçóþò ïðîåêòèâíûå ìåòîäèêè, õàðàêòåðèçóþùèåñÿ
íåñòðóêòóðèðîâàííîñòüþ è íåîïðåäåëåííîñòüþ òåñòîâîãî ìàòåðèà-
ëà (ÒÀÒ, òåñò ÷åðíèëüíûõ ïÿòåí Ã. Ðîðøàõà è äð.).
Îäíèì èç âèäîâ ïñèõîëîãè÷åñêîé îöåíêè óïðàâëåí÷åñêèõ êàä-
ðîâ â ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòå ÿâëÿåòñÿ ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíàÿ
ìîäåëü óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðóþ èñïîëüçóþò äëÿ
äèàãíîñòèêè óïðàâëåí÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé è êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ
îäíîâðåìåííî èìèòàöèîííîé ìîäåëüþ äåÿòåëüíîñòè è áàòàðååé
òåñòîâûõ ìåòîäèê. Ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíàÿ ìîäåëü ñîñòîèò èç
øåñòè çàäàíèé.  çàäàíèè “Èíôîðìàöèîííûé ïîèñê” ðóêîâîäèòå-
ëè îçíàêàìëèâàþòñÿ ñî ñòàíäàðòíûìè èíñòðóêöèÿìè, ñîäåðæàùèìè
ýëåìåíò íåîïðåäåëåííîñòè, è âûíóæäåíû ñîáèðàòü äîïîëíèòåëü-
íóþ èíôîðìàöèþ. Ðåãèñòðèðóåòñÿ âðåìÿ, êîòîðîå ïîòðåáîâàëîñü
èñïûòóåìûì äëÿ ïîëíîãî óÿñíåíèÿ èíñòðóêöèè.
Ñ ïîìîùüþ êîíòðîëüíûõ âîïðîñîâ ïñèõîëîã ïðîâåðÿåò ïîíèìà-
íèå çàäà÷è è ãîòîâíîñòü äåéñòâîâàòü.

Ñàìîîöåíêà
Òðàäèöèîííî â ïñèõîëîãèè àíàëèçèðóþòñÿ îáûäåííûå ñàìîîöåíêè,
êîòîðûå ðàáîòíèêè äàþò ñàìè ñåáå äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ñâîåãî ìåñòà
â ñèñòåìå îòíîøåíèé ñ äðóãèìè ëþäüìè (“ß âûøå”, “ß êàê äðó-
ãèå”, “ß íèæå”). Òàêàÿ ñàìîîöåíêà íîñèò ýìîöèîíàëüíûé õàðàêòåð
è áàçèðóåòñÿ ÷àùå âñåãî íà èíòóèòèâíîì ïðåäñòàâëåíèè ÷åëîâåêà î
ñâîèõ äîñòîèíñòâàõ è íåäîñòàòêàõ, à òàêæå î ïîëîæèòåëüíûõ è
îòðèöàòåëüíûõ êà÷åñòâàõ äðóãèõ ëþäåé.
Ðàññìîòðèì ñàìîîöåíêó, â êîòîðîé ãëàâíîå — ðàöèîíàëüíîå
ñîïîñòàâëåíèå ñåáÿ ñ îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòüþ è âûÿâëåíèå ñâî-
èõ âîçìîæíîñòåé åå îñóùåñòâëåíèÿ. Ðàöèîíàëüíàÿ ñàìîîöåíêà ÿâëÿåò-
ñÿ îðãàíèçóþùèì ôàêòîðîì äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ, îñîáåííî â

106
ñèòóàöèÿõ, êîãäà åìó ïðèõîäèòñÿ ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ áåç ïðÿìûõ
óêàçàíèé èëè áåç ïîìîùè âûøåñòîÿùåãî ðóêîâîäñòâà, â óñëîâèÿõ
äåôèöèòà ðåñóðñîâ, âðåìåíè èëè èíôîðìàöèè [25].
Ðóêîâîäèòåëü âûñîêîãî ðàíãà óïðàâëÿåò íåïîñðåäñòâåííûìè
ïðîèçâîäèòåëÿìè ÷åðåç äðóãèõ ðóêîâîäèòåëåé. Îí äîëæåí óïðàâ-
ëÿòü ðóêîâîäèòåëÿìè ñðåäíåãî çâåíà êàê ïîä÷èíåííûìè-èñïîëíè-
òåëÿìè. Ðóêîâîäèòåëü íå ìîæåò âûðàáîòàòü ýôôåêòèâíîå ðåøåíèå
îòíîñèòåëüíî êàêîãî-ëèáî ïðîöåññà èëè ïîä÷èíåííûõ ðàáîòíèêîâ,
åñëè íå ó÷èòûâàåò ñâîèõ âîçìîæíîñòåé âîçäåéñòâèÿ íà íèõ. Ðàñ-
êðûòèå òàêèõ âîçìîæíîñòåé — îñíîâíàÿ ôóíêöèÿ ñàìîîöåíêè. ×åì
ñàìîñòîÿòåëüíåå ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëÿ â îðãàíèçàöèè êàêîãî-ëèáî
äåëà è ÷åì ìåíüøå îí ðàññ÷èòûâàåò íà ïîääåðæêó äðóãèõ, òåì áîëü-
øå îí áóäåò íóæäàòüñÿ â îáúåêòèâíîé ñàìîîöåíêå ñâîèõ âîçìîæíî-
ñòåé è ñëàáîñòåé.
 ñèëó ñâîåãî ñëóæåáíîãî ïîëîæåíèÿ è ìåñòà â ñèñòåìå ïðîèç-
âîäñòâà ðóêîâîäèòåëü ñêëîíåí ïîñòîÿííî îöåíèâàòü ïîä÷èíåííûõ,
êîíòðîëèðîâàòü èõ, ñïðàøèâàòü ñ íèõ çà ïðîäåëàííóþ ðàáîòó, îæè-
äàòü èçìåíåíèé ñïîñîáîâ èõ äåÿòåëüíîñòè. Áåç ýòîãî íåâîçìîæåí
óïðàâëåí÷åñêèé ïðîöåññ. Íî ïðè ýòîì ðóêîâîäèòåëü ÷àñòî çàáûâàåò
î íåîáõîäèìîñòè îöåíèâàòü ñåáÿ, ñïðàøèâàòü ñ ñåáÿ, èçìåíÿòü ñïî-
ñîáû ñâîåé äåÿòåëüíîñòè è èçìåíÿòüñÿ ñàìîìó. À ìåæäó òåì èìåí-
íî îò ýòîãî ÷àñòî çàâèñèò ýôôåêòèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè.
Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî äëÿ ñàìîîöåíêè ìîæíî èñïîëüçîâàòü
ïî÷òè âñå ìåòîäû, ïðèìåíÿåìûå â íàñòîÿùåå âðåìÿ äëÿ îöåíêè
ðóêîâîäèòåëåé. Ïðèâåäåì ìåòîäèêè ñàìîîöåíêè ëè÷íîñòíîãî ðàçâè-
òèÿ (ðîñòà) Å. Øàðàïàòîâîé è êàñêàäíîé ñàìîîöåíêè äèôôåðåíöè-
ðîâàííîãî êîíòðîëÿ ïîòåíöèàëà ðóêîâîäèòåëÿ Å. Æàðèêîâà [25;
79]. Îíè äàþò ðàáîòíèêó óïðàâëåíèÿ îïðåäåëåííóþ èíôîðìàöèþ,
êîòîðóþ îí ñìîæåò èñïîëüçîâàòü â äàëüíåéøåé ðàáîòå.
Ïîëåçíîñòü ìåòîäèêè ñàìîîöåíêè â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îïðå-
äåëÿåòñÿ òåì, íàñêîëüêî ñèëüíûå ñðåäñòâà îãðàíè÷åíèÿ ñóáúåêòèâíî-
ñòè îíà ñîäåðæèò. Ïîëíîñòüþ èçáåæàòü ñóáúåêòèâèçìà â ñàìîîöåí-
êàõ íåâîçìîæíî, íî ìîæíî ñóùåñòâåííî îãðàíè÷èòü åãî. Ñàìîîöåíêè
íà îñíîâå ìåòîäèê, ñîäåðæàùèõ îñîáûé ìåõàíèçì óìåíüøåíèÿ
ñóáúåêòèâíîñòè, ïîçâîëÿþò ÷åëîâåêó ïðèíèìàòü îáîñíîâàííûå ðå-
øåíèÿ îòíîñèòåëüíî ñåáÿ.
Êîãäà ÷åëîâåê èìååò çäîðîâóþ ïñèõèêó è ñòðåìèòñÿ ðàçîáðàòüñÿ
â ñåáå, òðóäíîñòè îãðàíè÷åíèÿ ñóáúåêòèâíîñòè ñàìîîöåíîê çíà÷è-
òåëüíî óìåíüøàþòñÿ, õîòÿ ïîëíîñòüþ íå óñòðàíÿþòñÿ. Îãðàíè÷èòü

107
ñóáúåêòèâíîñòü íàìíîãî ñëîæíåå, êîãäà ïñèõèêà îñóùåñòâëÿþùåãî
ñàìîîöåíêó ÷åëîâåêà íàõîäèòñÿ ⠓ïîãðàíè÷íîé çîíå”, ò. å. â îáëàñ-
òè, ãäå âîçìîæíû ïñèõè÷åñêèå îòêëîíåíèÿ. Òàêîå ñîñòîÿíèå ÷àñòî
ïðèâîäèò ÷åëîâåêà ê òîìó, ÷òî îí ìîæåò äóìàòü î ñåáå, ñâîèõ âîç-
ìîæíîñòÿõ ëèáî èñêëþ÷èòåëüíî â ïîëîæèòåëüíîì êëþ÷å, ëèáî ïðå-
èìóùåñòâåííî â îòðèöàòåëüíîì.  ýòîì ñëó÷àå èñõîäíûì óñëîâèåì
ïîñëåäóþùèõ ñàìîîöåíîê ÷åëîâåêà ìîãóò ñòàòü âíåøíèå îöåíêè ñ
ïîìîùüþ ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ ìåòîäîâ ðàçíîñòîðîííåãî èçó÷åíèÿ
ëè÷íîñòè.
Ìåòîäèêè ñàìîîöåíêè ðàññ÷èòàíû íà çäîðîâûõ ïñèõè÷åñêè ëþ-
äåé, èñêðåííå çàèíòåðåñîâàííûõ â óâåëè÷åíèè îáúåêòèâíîãî çíàíèÿ
î ñåáå. Îäíàêî îäíîãî ñòðåìëåíèÿ ñíèçèòü ñóáúåêòèâíîñòü ñàìî-
îöåíêè íåäîñòàòî÷íî.
Ïåðå÷èñëèì îñíîâíûå óñëîâèÿ ñíèæåíèÿ ñóáúåêòèâèçìà ñàìî-
îöåíêè ðóêîâîäèòåëÿ:
• ïðåäâàðèòåëüíàÿ âûðàáîòêà ó ñåáÿ óñòàíîâîê î áåçîïàñíîñòè
îáúåêòèâíûõ ñàìîîöåíîê (èõ ìàòåðèàë îñòàåòñÿ â åãî ðóêàõ) è èõ
ïîëåçíîñòè äëÿ óñïåøíîé äåÿòåëüíîñòè;
• áîëüøîå êîëè÷åñòâî êðèòåðèåâ ñàìîàíàëèçà, ðàçíîñòîðîííîñòü
è ïåðåêðåùèâàíèå êîòîðûõ ïîçâîëÿþò ñóäèòü î ñåáå áîëåå êðèòè÷-
íî è ïîëíî;
• çàêðûòûé (íå ÿâíûé) õàðàêòåð ñâÿçåé ìåæäó êðèòåðèÿìè ñàìî-
îöåíêè íà ðàçíûõ óðîâíÿõ èõ äåòàëèçàöèè;
• íåçàâèñèìîå (áåç îáðàùåíèÿ ê ðàíåå ñäåëàííûì ñàìîîöåíêàì)
ïîâòîðåíèå ðóêîâîäèòåëåì ÷åðåç îïðåäåëåííûå èíòåðâàëû âðå-
ìåíè ñàìîîöåíîê è óòî÷íåíèå ñâîèõ êà÷åñòâ;
• èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ èçó÷åíèÿ ëè÷íîñòè, êîãäà
ñðàâíåíèå ðåçóëüòàòîâ ïîâûøàåò ñïîñîáíîñòü ê îáúåêòèâíîé
ñàìîîöåíêå.

Êòî äîëæåí ïðîâîäèòü îöåíèâàíèå


Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ìíåíèé î òîì, êòî äîëæåí ðàíæèðîâàòü
èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé ðàáîòàþùèìè.
Îöåíêà íåïîñðåäñòâåííîãî íà÷àëüíèêà. Ðåéòèíãè, ïîñòàâëåííûå
íà÷àëüíèêàìè, — ÿäðî ìíîãèõ ñèñòåì îöåíêè. Ýòî åñòåñòâåííî,
ïîñêîëüêó íà÷àëüíèê íåïîñðåäñòâåííî íàáëþäàåò è îöåíèâàåò
èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé ïîä÷èíåííûìè.
Èñïîëüçîâàíèå îöåíîê äðóãèõ ðàáîòíèêîâ. Îöåíêà ðàáîòíèêà
äðóãèìè ÷ëåíàìè êîëëåêòèâà ìîæåò áûòü ýôôåêòèâíîé â ïðåäñêà-

108
çàíèè áóäóùåãî óïðàâëåí÷åñêîãî óñïåõà. Íàïðèìåð, â ñðåäå âîåí-
íûõ îôèöåðîâ ðåéòèíãè î÷åíü òî÷íî ïðåäñêàçûâàëè, êàêèå îôèöå-
ðû ïîëó÷àò ïîâûøåíèå. Îäíà èç ïîòåíöèàëüíûõ ïðîáëåì òàêèõ îöå-
íîê — “âçàèìíîå âîñõâàëåíèå”, êîãäà âñå ðàáîòíèêè ðàíæèðóþò
äðóã äðóãà âûñîêî.
Âñå áîëåå ïîïóëÿðíûì ñòàíîâèòñÿ òàêæå èñïîëüçîâàíèå íà ôèð-
ìàõ ñàìîóïðàâëÿåìûõ êîìàíä è êîìàíäíûõ îöåíîê.
Èñïîëüçîâàíèå ðåéòèíãîâûõ êîìèòåòîâ. Ìíîãèå ðàáîòîäàòåëè
äëÿ îöåíêè ñîòðóäíèêîâ ñîçäàþò ðåéòèíãîâûå êîìèòåòû, â ñîñòàâ
êîòîðûõ âõîäÿò íåïîñðåäñòâåííûå íà÷àëüíèêè ðàáîòíèêà è òðè-÷å-
òûðå ñîòðóäíèêà.
Èñïîëüçîâàíèå íåñêîëüêèõ ðàíæèðóþùèõ, ò. å. ñîñòàâëåíèå êîë-
ëåêòèâíîãî ðåéòèíãà, èìååò ðÿä ïðåèìóùåñòâ. Ñîñòàâíûå ðåéòèíãè
íàäåæíåå, ñïðàâåäëèâåå è îáîñíîâàííåå, íåæåëè èíäèâèäóàëüíûå.
Ó÷àñòèå íåñêîëüêèõ ðàíæèðóþùèõ ïîçâîëÿåò èñêëþ÷èòü ïðîáëåìû,
ñâÿçàííûå ñ ïðåäóáåæäåííîñòüþ èëè ýôôåêòîì “îðåîëà”. Áîëåå òîãî,
ðàíæèðóþùèå íàáëþäàþò ðàçëè÷íûå àñïåêòû èñïîëíåíèÿ îáÿçàí-
íîñòåé, è èõ îöåíêà îòðàæàåò âñå ýòè ðàçëè÷èÿ. Åñëè êîìèòåòû íå
èñïîëüçóþòñÿ, ïðèíÿòî ïåðåñìàòðèâàòü îöåíêó òåñòèðóþùåãî âûñ-
øèì ìåíåäæåðîì. Òàêîé ïîäõîä ïðàêòèêóåòñÿ âî ìíîãèõ êîìïàíèÿõ.
Ñàìîîöåíêè è îöåíêè ïîä÷èíåííûìè. Íåêîòîðûå ðàáîòîäàòåëè
è ñïåöèàëèñòû-êîíñóëüòàíòû èñïîëüçóþò ñàìîîöåíêè èñïîëíåíèÿ
îáÿçàííîñòåé ðàáîòíèêàìè (îáû÷íî â ñî÷åòàíèè ñ ðåéòèíãàìè
òåñòèðóþùèõ). Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà ïðè òàêîì ïîäõîäå ñîñòîèò â
òîì, ÷òî ìíîãèå ñàìîîöåíêè áûâàþò çàâûøåííûìè.
Ìíîãèå ôèðìû ñåé÷àñ ïîçâîëÿþò ïîä÷èíåííûì àíîíèìíî îöåíè-
âàòü èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé èõ íà÷àëüíèêàìè. Ýòîò ïðîöåññ ìíîãèå
íàçûâàþò íàïðàâëåííîé îáðàòíîé ñâÿçüþ. Òàêîé ïîäõîä ïîìîãàåò
âûñøåìó ðóêîâîäñòâó èçó÷àòü ñòèëè óïðàâëåíèÿ, âûÿâëÿòü ïîòåíöè-
àëüíûå ïðîáëåìû ëþäåé è ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðèíèìàòü äåéñòâåí-
íûå ìåðû ê îòäåëüíûì ìåíåäæåðàì. Òàêèå ðåéòèíãè âàæíû íå
ñòîëüêî äëÿ îöåíêè, ñêîëüêî äëÿ öåëåé ðàçâèòèÿ.
Ïðîãðàììà êîìïàíèè “Ôåäåðàë Ýêñïðåññ” (ÑØÀ) òèïè÷íà è
íàçûâàåòñÿ “Ïëàí îáçîðà ñ îáðàòíîé ñâÿçüþ”. Îí ñîñòîèò èç òðåõ
ôàç. Ïåðâàÿ — îáçîð, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé ñòàíäàðòíóþ àíîíèì-
íóþ àíêåòó, âûäàâàåìóþ êàæäûé ãîä êàæäîìó ðàáîòíèêó. Åå ïóíê-
òû äîëæíû âûÿâèòü àñïåêòû, êîòîðûå ïîìîãàþò è ìåøàþò ñîòðóä-
íèêàì â èõ ðàáîòå. Îáðàçöàìè ìîãóò áûòü ñëåäóþùèå óòâåðæäåíèÿ:
“ß ìîãó ñêàçàòü ìåíåäæåðó âñå, ÷òî äóìàþ”; “Ìîé ìåíåäæåð ñîîá-

109
ùàåò ìíå, ÷òî îæèäàåòñÿ”; “Ìîé ìåíåäæåð èíòåðåñóåòñÿ ìîèìè
ïðîáëåìàìè”; “Ìîé ìåíåäæåð äåðæèò ìåíÿ â êóðñå äåë”; “Ôèðìà
äåëàåò õîðîøóþ ðàáîòó äëÿ íàøèõ ïîòðåáèòåëåé”; “Íà ìîåì ðàáî-
÷åì ìåñòå îáåñïå÷åíà áåçîïàñíîñòü òðóäà”; “Ìîé òðóä ñïðàâåäëèâî
îïëà÷èâàåòñÿ”. Ðåçóëüòàòû îáçîðà äëÿ ðàáî÷èõ ãðóïï çàòåì ñîáè-
ðàþò è âîçâðàùàþò ìåíåäæåðó. Äëÿ ãàðàíòèè àíîíèìíîñòè ðåçóëü-
òàòû íåáîëüøèõ ïîäðàçäåëåíèé ñêëàäûâàþò ñ ðåçóëüòàòàìè äðóãèõ
ïîäîáíûõ ïîäðàçäåëåíèé.
Âòîðàÿ ôàçà — ïðîâåäåíèå ñîáðàíèÿ ñ îáðàòíîé ñâÿçüþ ìåæäó
ìåíåäæåðîì è åãî ðàáî÷åé ãðóïïîé. Öåëü ñîáðàíèÿ — îïðåäåëèòü
ñïåöèôè÷åñêèå ïðîáëåìû, èçó÷èòü èõ ïðè÷èíû è ðàçðàáîòàòü ïëàí
äåéñòâèé äëÿ èõ ðåøåíèÿ. Ïðè ýòîì ìåíåäæåðû ó÷àòñÿ çàäàâàòü
ïðîáíûå âîïðîñû. Íàïðèìåð, ïðåäïîëîæèì, ÷òî íèçêèìè áàëëàìè
áûë îöåíåí ïóíêò “ß ìîãó ñêàçàòü ìåíåäæåðó âñå, ÷òî äóìàþ”. Ìå-
íåäæåðû îáó÷àþòñÿ çàäàâàòü âîïðîñû â ñâîèõ ãðóïïàõ, íàïðèìåð:
“×òî ñäåðæèâàåò Âàñ?” (âðåìÿ, îïðåäåëåííîå ïîâåäåíèå); “Êàêèå
ìîè äåéñòâèÿ çàñòàâëÿþò Âàñ äóìàòü, ÷òî ÿ íå çàèíòåðåñîâàí?”
Òðåòüÿ ôàçà — ðåàëèçàöèÿ ïëàíà äåéñòâèé. Ïëàí — ýòî ïåðå-
÷åíü äåéñòâèé, êîòîðûå ïðåäïðèìåò ìåíåäæåð, ÷òîáû ðåøèòü ïðî-
áëåìû ðàáîòíèêà è, âîçìîæíî, ïîâûñèòü ðåçóëüòàòû ðàáîòû. Òà-
êèì îáðàçîì, ìåíåäæåðû ïîëó÷àþò òàáëèöó ïëàíà äåéñòâèé èç ÷å-
òûðåõ ãðàô: Êàêîâà ïðîáëåìà? Êàêîâ Âàø àíàëèç ïðîáëåìû?  ÷åì
ïðè÷èíà ïðîáëåìû? ×òî íåîáõîäèìî ñäåëàòü?
Ïîäâîäÿ èòîãè àíàëèòè÷åñêèõ ïðîðàáîòîê, êàñàþùèõñÿ ñóùíî-
ñòíûõ õàðàêòåðèñòèê îöåíêè ïåðñîíàëà, ðåçóëüòàòû ìîæíî ñâåñòè
â îïðåäåëåííûå êëàññèôèêàöèîííûå ãðóïïû (òàáë. 3.1).

Íàçíà÷åíèå è ñèñòåìàòèçàöèÿ
êîìïëåêñíîé îöåíêè [25]
Ðóêîâîäèòåëþ ëþáîãî ðàíãà íåîáõîäèìî çíàòü òåõ, ñ êåì åìó ïðè-
õîäèòñÿ ðåøàòü çàäà÷è, äèêòóåìûå îñîáåííîñòÿìè èíòåíñèâíîé
ýêîíîìèêè.
×òî æå îçíà÷àåò — çíàòü ðàáîòíèêà?
Äàííûå ëè÷íîãî ëèñòêà, àâòîáèîãðàôèÿ, õàðàêòåðèñòèêà ñ
ïðåæíåãî ìåñòà ðàáîòû, òðóäîâàÿ êíèæêà äàþò îáùåå ïðåäñòàâëå-
íèå î ÷åëîâåêå, íåäîñòàòî÷íîå äëÿ òîãî, ÷òîáû ìîæíî áûëî ñäåëàòü
âûâîä î äåéñòâèòåëüíîì èíòåëëåêòóàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîì ïîòåí-
öèàëå ðàáîòíèêà, åãî ñïîñîáíîñòÿõ âûïîëíÿòü êîíêðåòíûå ôóíêöèè
â íàñòîÿùåå âðåìÿ.

110
Òàáëèöà 3.1
Ñèñòåìàòèçàöèÿ ôàêòîðîâ è êðèòåðèåâ îöåíêè ïåðñîíàëà
¹ Ïðèçíàêè ôàêòîðîâ Ôàêòîðû, êðèòåðèè, ïîêàçàòåëè
ï/ï è êðèòåðèåâ
1 Íàçíà÷åíèå îöåíêè Îòáîð ïåðñîíàëà
(öåëü) Îïëàòà òðóäà
Ñòèìóëèðîâàíèå
Àòòåñòàöèÿ
Ïîäáîð íà äîëæíîñòü
Îáó÷åíèå è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè
2 Ñîäåðæàíèå îöåíêè Ýêîíîìè÷åñêèå
(íà êàêèå çàêîíîìåðíîñòè Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå
îïèðàåòñÿ îöåíêà) Êâàëèìåòðè÷åñêèå
3 Îáúåêòû îöåíêè Ëè÷íîñòü
(êîãî îöåíèâàþò) Ãðóïïà
Êîëëåêòèâ

4 Ïðåäìåò îöåíêè Êà÷åñòâà


(÷òî îöåíèâàþò) Òðóä
Äåÿòåëüíîñòü
Ìîòèâàöèÿ
Âçàèìîäåéñòâèÿ

5 Îöåíêà ïî îñíîâíûì Êîìïëåêñíûå


ïàðàìåòðàì äåÿòåëüíîñòè Ëîêàëüíûå
Ïðîëîíãèðîâàííûå
Ýêñïðåññèâíûå

6 Ìåòîäû îöåíêè Êà÷åñòâåííûå


Êîìáèíèðîâàííûå
Êîëè÷åñòâåííûå
Ïðîãíîñòè÷åñêèå
Ïðàêòè÷åñêèå

7 Âðåìåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà Åäèíîâðåìåííàÿ


îöåíêè (ðèòì, ïåðèîäè÷íîñòü) Ïåðèîäè÷åñêàÿ
8 Ïîêàçàòåëè îöåíêè Ðàíãè
(åäèíèöû èçìåðåíèÿ, Äåíåæíàÿ åäèíèöà
âûðàæåíèÿ) Áàëëû
Îïèñàòåëüíûå
Öâåòîâûå
Ãðàôè÷åñêèå
Êîýôôèöèåíòíûå
9 Ñóáúåêò îöåíêè Ðóêîâîäèòåëü
(êòî îöåíèâàåò) Êîëëåãè
Ïîä÷èíåííûå
Ýêñïåðòû (êîíñóëüòàíòû)
Ñàìîîöåíêà

111
Òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò íà êàêîå-íèáóäü óñòðîéñòâî ïîçâîëÿåò óç-
íàòü ðåæèìû, ïðè êîòîðûõ îíî áóäåò ðàáîòàòü íîðìàëüíî. Òîëüêî
äëÿ ÷åëîâåêà — ñàìîé ñëîæíîé èç èçâåñòíûõ ñîöèàëüíî-áèîëîãè-
÷åñêèõ ñèñòåì — â îôèöèàëüíûõ êàäðîâûõ äîêóìåíòàõ íå îïèñàíû
óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ îí ñìîæåò ïðîÿâèòü ñâîè êà÷åñòâà, è òå ãðà-
íèöû, çà êîòîðûìè îòìå÷åííûå â åãî õàðàêòåðèñòèêå äîñòîèíñòâà
íå áóäóò ðåàëèçîâàíû.  äîïîëíåíèå ê äîêóìåíòàì ëè÷íîãî äåëà
ðàáîòíèêà íóæíû èíûå èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè î íåì, ÷òîáû çíàòü
åãî òàê, êàê òîãî òðåáóþò óñëîâèÿ íîâîé ðàáîòû.
Êîíå÷íî, ìîæíî íàáëþäàòü çà ÷åëîâåêîì â äåëå.  òå÷åíèå ïîëó-
ãîäà, à òî è ðàíüøå îí ïðîÿâèò ñåáÿ íà òîé ðàáîòå, êóäà ðåêîìåíäî-
âàí, è ñòàíåò ÿñíî, “òÿíåò” îí èëè “íå òÿíåò”.
Îäíàêî ïîñòàâèì âîïðîñ òàê: äåéñòâèòåëüíî ëè òî ìåñòî, êóäà ìû
íàïðàâëÿëè ÷åëîâåêà, îïòèìàëüíî äëÿ íåãî? Èíà÷å ãîâîðÿ, ìîæåò ëè
îí ïî èíòåëëåêòóàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèì äàííûì âûïîëíÿòü ýòó ðàáî-
òó íàèáîëåå ýôôåêòèâíî, îðèåíòèðîâàí ëè íà íåå, ñêëîíåí ëè ê íåé.
Èíîãäà äóìàþò, ÷òî ñêëîííîñòü ëåãêî âûÿâèòü ïðîñòûì âîïðîñîì: “À
÷òî òû õî÷åøü äåëàòü?”  íàøå âðåìÿ òàêîé ñïîñîá ÷àùå âñåãî íå
ñðàáàòûâàåò èìåííî ïîòîìó, ÷òî âîçðîñëè êîëè÷åñòâî ðàçíîâèäíîñ-
òåé è ñëîæíîñòü ðàáîò, èíòåíñèâíîñòü ïðîèçâîäñòâà. Êîãäà ãîâîðÿò î
ñêëîííîñòè ê êàêîìó-ëèáî äåëó, ÷åëîâåê ÷àñòî íå çíàåò, î ÷åì èäåò
ðå÷ü, ëèáî çíàåò, íî èìååò â âèäó ëèøü òó ñòîðîíó ïðîôåññèè, êîòîðàÿ
÷åì-íèáóäü åìó èìïîíèðóåò. Íå çíàåò ýòîãî îáû÷íî è òîò, êòî íàçíà-
÷àåò ðàáîòíèêà, èáî â ðóêàõ ó íåãî õîðîøî èçâåñòíûé ïðåæäå, íî íå-
ýôôåêòèâíûé â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ñïîñîá îöåíêè ðàáîòíèêà ïî
åãî ïðîøëûì äîñòèæåíèÿì è äîáðîñîâåñòíîñòè. Äîáðîñîâåñòíîñòü,
íåñîìíåííî, íóæíà íà âñåõ ðàáîòàõ, íî îíà íè â êîåé ìåðå íå ãàðàíòè-
ðóåò óìåíèÿ ðàáîòàòü â ëþáîì ìåñòå.
×òî æå íàäî çíàòü î ÷åëîâåêå, ÷òîáû óñïåøíî ñîòðóäíè÷àòü ñ íèì
äëÿ äîñòèæåíèÿ îáùèõ öåëåé â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ õîçÿéñòâî-
âàíèÿ?
1. Óðîâåíü ñîöèàëüíîé çðåëîñòè ëè÷íîñòè (ñîöèàëüíûå óñòàíîâ-
êè, ñîöèàëüíóþ àêòèâíîñòü, ñïîñîáíîñòü îöåíèâàòü õîçÿéñòâåí-
íûå ðåøåíèÿ è ñâîè äåéñòâèÿ ñ ó÷åòîì èíòåðåñîâ ëþäåé).
2. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ îðèåíòàöèÿ íà âûïîëíåíèå îïðåäåëåííîãî
âèäà ðàáîòû, “ìîùíîñòü” ïîáóäèòåëåé èìåííî ê ýòîé äåÿòåëüíî-
ñòè, óðîâåíü åãî ïðèòÿçàíèé.
3. Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêóþ îðèåíòàöèþ ëè÷íîñòè, â ÷àñòíî-
ñòè ñêëîííîñòè ê îïðåäåëåííîìó ñïîñîáó óñòðîéñòâà ëè÷íîé
æèçíè è ê îïðåäåëåííîé ìàíåðå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ëþäüìè.

112
4. Äåëîâûå êà÷åñòâà ÷åëîâåêà, ò. å. åãî ñïîñîáíîñòü áåç ñóåòëèâîñ-
òè è ëèøíèõ óñèëèé äîñòèãàòü îïðåäåëåííûõ ïðàêòè÷åñêèõ ðå-
çóëüòàòîâ çà êîðîòêîå âðåìÿ.
5. Èíòåëëåêòóàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå âîçìîæíîñòè ðàáîòíèêà
(ãèáêîñòü åãî ìûøëåíèÿ è ñèëà âîëè, òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë è
ñïîñîáíîñòü ê ðèñêó, èíèöèàòèâíîñòü è òðåçâûé ðàñ÷åò).
6. Êîììóíèêàòèâíûå ñâîéñòâà ÷åëîâåêà, ò. å. ñïîñîáíîñòü ê ïðî-
äóêòèâíîìó îáùåíèþ ñ ëþäüìè è åãî îòíîøåíèÿ ñ íèìè.
7. Ýòè÷åñêèå óñòàíîâêè ðàáîòíèêà, îáóñëîâëèâàþùèå åãî îòíîøå-
íèå ê ëþäÿì è ôîðìû åãî ïîâåäåíèÿ â ñëóæåáíîé îáñòàíîâêå.
8. Ñïîñîáíîñòè ïåðåñòðàèâàòüñÿ ïñèõîëîãè÷åñêè â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿ-
ìè âíåøíèõ óñëîâèé äåÿòåëüíîñòè è òðåáîâàíèÿìè ïðîèçâîäñòâà.
9. Óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ ïðîÿâëÿþòñÿ âñå ïåðå÷èñëåííûå ãðóïïû êà-
÷åñòâ, è ïðåäåëû, çà êîòîðûìè îíè íå ìîãóò áûòü ðåàëèçîâàíû.
Èòàê, íàäî çíàòü è óìåòü ìíîãîå, ÷òî ìîæåò âëèÿòü íà ïðîöåññ
ðàáîòû ÷åëîâåêà è ðåçóëüòàòû ýòîãî ïðîöåññà. Ê òîìó æå íàäî íà-
ó÷èòüñÿ îïåðèðîâàòü ýòèì óìåíèåì òàê, ÷òîáû ïîëó÷èòü íàäåæíûé
ïðîãíîç äåëîâîãî (à èíîãäà è áûòîâîãî) ïîâåäåíèÿ ðàáîòíèêà è
“òðàåêòîðèþ” ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà. Ðóêîâîäèòåëü, ñòðåìÿùèéñÿ îáúå-
äèíèòü ëþäåé íà äîñòèæåíèå îáùèõ öåëåé, äîëæåí óìåòü â ëþáîé
ìîìåíò ðàñïîçíàâàòü èõ ôèçè÷åñêîå è ïñèõîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå. Â
ïðîòèâíîì ñëó÷àå åãî óñèëèÿ ìîãóò áûòü íå ïîíÿòû ïîä÷èíåííûìè,
è îðãàíèçàöèîííàÿ ðàáîòà íå ïðèâåäåò ê îæèäàåìûì ðåçóëüòàòàì.
Ìîæåò ëè ðóêîâîäèòåëü ðàññ÷èòûâàòü íà òî, ÷òî ñîâðåìåííàÿ
íàóêà äàñò åìó ìåòîäû îòáîðà è èçìåðåíèÿ â ëþäÿõ íåîáõîäèìûõ
äëÿ âûïîëíåíèÿ îïðåäåëåííûõ ðàáîò êà÷åñòâ, ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïî-
âåäåíèÿ è ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà?
Îòâåò ïîëîæèòåëüíûé, õîòÿ è òðåáóåò ñóùåñòâåííîé îãîâîðêè.
×òîáû ïðèìåíÿòü ñîâðåìåííûå ìåòîäû ïñèõîäèàãíîñòèêè, íóæíà
âûñîêàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ âûó÷êà, èáî ýòî èíñòðóìåíòû âûñî÷àé-
øåé ñëîæíîñòè. Èñïîëüçîâàíèå ïîëó÷åííîé ñ ïîìîùüþ ýòèõ ìåòî-
äî⠓èíòèìíîé” èíôîðìàöèè î ëþäÿõ òðåáóåò íå ìåíüøåé ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèè è ìîðàëüíîé ÷èñòîòû, íåæåëè, íàïðè-
ìåð, ó âðà÷à, ñòàâÿùåãî äèàãíîç è âûïèñûâàþùåãî ðåöåïò.
Âûõîä ïðîñòîé — ðóêîâîäèòåëü ëèáî äîëæåí ñòàòü ïðîôåññèî-
íàëîì â îáëàñòè ïñèõîäèàãíîñòèêè, ëèáî, åñëè ýòî ñäåëàòü òðóäíî,
íàéòè âîçìîæíîñòü âêëþ÷èòü â ñâîé øòàò òàêîãî ïðîôåññèîíàëà, à
åùå ëó÷øå — îðãàíèçîâàòü ñïåöèàëüíóþ ïñèõîëîãè÷åñêóþ ñëóæáó,
îäíîé èç âàæíåéøèõ ôóíêöèé êîòîðîé ñòàëî áû ïñèõîëîãè÷åñêè
ãðàìîòíîå èçó÷åíèå ðàáîòíèêîâ.

113
 íàñòîÿùåå âðåìÿ ñðåäñòâàìè ïñèõîäèàãíîñòèêè ìîæíî îïðåäå-
ëÿòü áîëåå òûñÿ÷è èíòåëëåêòóàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ êà÷åñòâ ðà-
áîòíèêîâ.
Ïîòåíöèàë ïñèõîäèàãíîñòèêè âåëèê, îäíàêî íóæíî óìåòü èñ-
ïîëüçîâàòü åãî â ïðàêòèêå êàäðîâîé ðàáîòû, à íå èãíîðèðîâàòü,
êàê ìíîãèå äîñòèæåíèÿ íàóêè è òåõíèêè. À ýòî îçíà÷àåò, ÷òî íóæ-
íî èçìåíèòü ñòðóêòóðó îòäåëîâ ïî ðàáîòå ñ ïåðñîíàëîì. Êàäðîâûå
ñëóæáû äîëæíû èìåòü òðè óðîâíÿ: íàó÷íûé — äëÿ èçó÷åíèÿ èíòåëëåê-
òóàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ïðåòåíäåíòîâ íà çàíÿòèå
îïðåäåëåííûõ äîëæíîñòåé; ïîèñêîâû頗 äëÿ îïðåäåëåíèÿ êðóãà ëèö,
ñïîñîáíûõ çàíèìàòü îïðåäåëåííûå äîëæíîñòè; ðåãèñòðàöèîííûé —
äëÿ ðåøåíèÿ òðàäèöèîííûõ çàäà÷ (äîêóìåíòàëüíîãî îôîðìëåíèÿ
çàÿâëåíèé, ó÷åòà äèíàìèêè êàäðîâ, ïðåäîñòàâëåíèÿ ñïðàâîê).
Êàäðîâàÿ ðàáîòà, êîòîðàÿ ðàçâåðòûâàåòñÿ â Óêðàèíå â ñâÿçè ñ ïå-
ðåñòðîéêîé âñåõ ñòîðîí æèçíè îáùåñòâà ñ ó÷åòîì ìîòèâàöèîííîãî
ïîòåíöèàëà ëè÷íîñòè è êîëëåêòèâà â öåëîì, íåñîìíåííî, áóäåò ñïî-
ñîáñòâîâàòü ñóùåñòâåííîìó ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ.
×òîáû óñïåøíî âêëþ÷èòüñÿ â äîëæíîñòü è áûñòðî àäàïòèðî-
âàòüñÿ ê íîâûì óñëîâèÿì, âñòóïàþùèé â äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëü
äîëæåí õîðîøî çíàòü ñâîè âîçìîæíîñòè è ñëàáîñòè. Áåç ýòîãî íå-
âîçìîæíî íè ñôîðìèðîâàòü ðàáîòîñïîñîáíûé óïðàâëåí÷åñêèé êîë-
ëåêòèâ, íè îðãàíèçîâàòü ïðîèçâîäñòâåííûé ïðîöåññ.

3.2. Ìåòîäû è ïðîáëåìû îöåíêè ïåðñîíàëà

 íàñòîÿùåå âðåìÿ òåîðèÿ è ïðàêòèêà ðàñïîëàãàþò áîëåå ÷åì äâó-


ìÿ äåñÿòêàìè ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ îöåíêè ðàáîòíèêîâ àïïàðàòà óï-
ðàâëåíèÿ. Ýòè ìåòîäû óñëîâíî ïîäðàçäåëÿþò íà òðè ãðóïïû. Ê ïåð-
âîé ãðóïïå îòíîñÿò îïèñàòåëüíûå ìåòîäû, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷å-
ñòâà ðàáîòíèêîâ áåç êîëè÷åñòâåííîãî èõ âûðàæåíèÿ. Èõ íàçûâàþò
êà÷åñòâåííûìè. Âòîðàÿ ãðóïïà ÿâëÿåòñÿ ïðîìåæóòî÷íîé; â îñíîâó
âõîäÿùèõ â íåå ìåòîäîâ ïîëîæåí êàê îïèñàòåëüíûé ïðèíöèï, òàê è
êîëè÷åñòâåííûå ïàðàìåòðû, îïðåäåëÿåìûå íà îñíîâàíèè ïåðâîíà-
÷àëüíûõ êà÷åñòâåííûõ îïèñàíèé. Ïîýòîìó ýòè ìåòîäû íàçûâàþò
êîìáèíèðîâàííûìè. Â òðåòüþ ãðóïïó âõîäÿò ìåòîäû, â ðåçóëüòàòå
ïðèìåíåíèÿ êîòîðûõ ìîæíî íåïîñðåäñòâåííî ïîëó÷èòü äîñòàòî÷íî
îáúåêòèâíóþ ÷èñëîâóþ îöåíêó óðîâíÿ äåëîâûõ êà÷åñòâ ðàáîòíè-
êîâ, ò. å. êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè îöåíêè [49].

114
Ìåòîäû, âêëþ÷åííûå â ïåðâóþ ãðóïïó, êàê ïðàâèëî, íîñÿò âîëå-
âîé, ñóáúåêòèâíûé õàðàêòåð. Ê íèì îòíîñÿòñÿ:
• áèîãðàôè÷åñêèé ìåòîä, çàêëþ÷àþùèéñÿ â îöåíêå ðàáîòíèêîâ
ïî äàííûì èõ áèîãðàôèé è òàê íàçûâàåìûì ìàíäàòíûì äàí-
íûì;
• ñèñòåìà ïðîèçâîëüíûõ óñòíûõ è ïèñüìåííûõ õàðàêòåðèñòèê;
• ìåòîä êðèòè÷åñêèõ ñîáûòèé, ñóùíîñòü êîòîðîãî ñâîäèòñÿ ê îïè-
ñàíèþ ðóêîâîäèòåëåì (èëè ãðóïïîé ðóêîâîäèòåëåé) íàèáîëåå âû-
äàþùèõñÿ óñïåõîâ èëè óïóùåíèé â ðàáîòå ïîä÷èíåííûõ çà îïðå-
äåëåííûé ïåðèîä èõ äåÿòåëüíîñòè è â ïðèñâîåíèè èì â ýòîé ñâÿ-
çè îïðåäåëåííîé îöåíêè;
• îöåíêà âûïîëíåíèÿ, ñîñòîÿùàÿ â îïèñàíèè è îöåíêå òîãî, ÷òî
ñäåëàë ðàáîòíèê çà îïðåäåëåííûé ïåðèîä åãî äåÿòåëüíîñòè;
• ìåòîä ãðóïïîâîé äèñêóññèè, çàêëþ÷àþùèéñÿ â ñâîáîäíîé áå-
ñåäå ãðóïïû ðóêîâîäèòåëåé (èëè ýêñïåðòîâ) ñ ðàáîòíèêàìè ïî
òåìå èõ äåÿòåëüíîñòè è â âûáîðå ïî îïðåäåëåííûì êðèòåðèÿì
íàèáîëåå àêòèâíûõ, ñàìîñòîÿòåëüíûõ, èíôîðìèðîâàííûõ, ëî-
ãè÷íî ðàññóæäàþùèõ ëþäåé;
• ìåòîä ýòàëîíà, ñîñòîÿùèé â âûáîðå ïî îïðåäåëåííûì êðèòå-
ðèÿì íàèëó÷øèõ ðàáîòíèêîâ, ïðèíèìàåìûõ çà ýòàëîí, è â ñðàâ-
íåíèè ñ íèìè îñòàëüíûõ;
• ìàòðè÷íûé ìåòîä, ïðåäóñìàòðèâàþùèé ñðàâíåíèå ôàêòè÷åñêèõ
êà÷åñòâ ðàáîòíèêîâ ñ íàáîðîì êà÷åñòâ, òðåáóåìûõ äëÿ çàíÿòèÿ
îïðåäåëåííûõ äîëæíîñòåé;
• ñèñòåìû ñâîáîäíîãî è âûíóæäåííîãî âûáîðà îöåíî÷íûõ õàðàê-
òåðèñòèê ïî ãîòîâûì ôîðìàì, ñóùíîñòü êîòîðûõ ñâîäèòñÿ ê
ñðàâíåíèþ ðåàëüíûõ êà÷åñòâ ðàáîòíèêà ñ çàðàíåå ïîäãîòîâëåí-
íûìè õàðàêòåðèñòèêàìè.
Âî âòîðóþ ãðóïïó ìåòîäîâ âõîäÿò:
• ìåòîä ñóììèðóåìûõ îöåíîê, çàêëþ÷àþùèéñÿ â îïðåäåëåíèè ýê-
ñïåðòàìè ÷àñòîòû ïðîÿâëåíèÿ (“ïîñòîÿííî”, “÷àñòî”, “èíîãäà”,
“ðåäêî”, “íèêîãäà”) ó ðàáîòíèêîâ òåõ èëè èíûõ êà÷åñòâ è ïðè-
ñâîåíèè îïðåäåëåííûõ áàëëüíûõ îöåíîê çà òîò èëè èíîé óðî-
âåíü ÷àñòîòû;
• ñèñòåìà çàäàííîé ãðóïïèðîâêè ðàáîòíèêîâ, ïðåäóñìàòðèâàþ-
ùàÿ âûáîð îãðàíè÷åííîãî êîëè÷åñòâà ôàêòîðîâ îöåíêè, ðàñ-
ïðåäåëåíèå ðàáîòíèêîâ ïî ýòèì ôàêòîðàì íà ÷åòûðå ãðóïïû
(êàê ïðàâèëî, “îòëè÷íûé ðàáîòíèê”, “õîðîøèé”, “óäîâëåòâî-
ðèòåëüíûé”, “ïëîõîé”) è ïîñëåäóþùóþ òàê íàçûâàåìóþ ïóëüñà-
öèþ, ò. å. çàìåíó ïëîõèõ ðàáîòíèêîâ îòëè÷íûìè;
115
• òåñòèðîâàíèå, ò. å. îöåíêà ðàáîòíèêîâ ïî ñòåïåíè ðåøåíèÿ èìè
çàðàíåå ïîäãîòîâëåííûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ çàäà÷ (òåñòîâ) è
óñòàíîâëåíèå íà ýòîé îñíîâå êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé, îï-
ðåäåëÿþùèõ óðîâåíü èõ êà÷åñòâ (èõ îáû÷íî íàçûâàþò êîýô-
ôèöèåíòàìè èíòåëëåêòóàëüíîñòè).
Ê òðåòüåé ãðóïïå ìåòîäîâ îòíîñÿòñÿ:
• ñèñòåìà êëàññèôèêàöèè ïî ïîðÿäêó (ìåòîä ðàíãîâîãî ïîðÿäêà),
êîãäà ðóêîâîäèòåëü (èëè ãðóïïà ðóêîâîäèòåëåé) èñõîäÿ èç îï-
ðåäåëåííûõ êðèòåðèåâ îöåíêè ðàñïîëàãàåò îöåíèâàåìûõ ðàáîò-
íèêîâ ïî ïîðÿäêó îò íàèëó÷øåãî äî íàèõóäøåãî; â ýòîì ñëó÷àå
èòîãîâàÿ îöåíêà îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñóììà ïîëó÷åííûõ ðàáîòíè-
êàìè ïîðÿäêîâûõ íîìåðîâ;
• ìåòîä ïàðíûõ ñðàâíåíèé ðàáîòíèêîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèé èõ
ïîñëåäîâàòåëüíîå ïîïàðíîå ñðàâíåíèå ïî ñîâîêóïíîñòè ôàêòîðîâ
îöåíêè ñ ïîçèöèé îáùåé îòíîñèòåëüíîé öåííîñòè äëÿ ïðåäïðèÿ-
òèÿ;
• ìåòîä çàäàííîé áàëëüíîé îöåíêè (ïðèñâîåíèÿ î÷êîâ), çàêëþ÷à-
þùèéñÿ â ïðèñâîåíèè çàðàíåå îáóñëîâëåííîãî êîëè÷åñòâà áàë-
ëîâ (î÷êîâ) çà êàæäîå äîñòèæåíèå ðàáîòíèêà ñ ïîñëåäóþùèì
îïðåäåëåíèåì åãî îáùåãî äåëîâîãî óðîâíÿ â âèäå ñóììû íà-
áðàííûõ áàëëîâ;
• ìåòîä ñâîáîäíîé áàëëüíîé îöåíêè, ñîñòîÿùèé â ïðèñâîåíèè ðó-
êîâîäèòåëåì (èëè ýêñïåðòîì) îïðåäåëåííîãî êîëè÷åñòâà áàëëîâ
ïî óñòàíîâëåííîé øêàëå êàæäîìó êà÷åñòâó ðàáîòíèêà è îáùåé
åãî îöåíêè â âèäå ñóììû áàëëîâ èëè ñðåäíåãî áàëëà;
• ñèñòåìà ãðàôè÷åñêîãî ïðîôèëÿ ðàáîòíèêîâ, îòðàæàþùàÿ óðî-
âåíü êàæäîãî èç èõ äåëîâûõ êà÷åñòâ, îöåíåííûõ â áàëëàõ, â âèäå
òî÷åê íà ãðàôè÷åñêîé øêàëå, êîòîðûå ñîåäèíåííû ïðÿìûìè ëè-
íèÿìè;
• êîýôôèöèåíòíàÿ îöåíêà óðîâíÿ äåëîâûõ êà÷åñòâ, îñíîâàííàÿ
íà ñèñòåìå êîýôôèöèåíòîâ, èçìåðÿþùèõ êàê îòäåëüíûå êà÷å-
ñòâà ðàáîòíèêîâ, òàê è èõ ñîâîêóïíîñòü.
Ïîìèìî ïåðå÷èñëåííûõ ìåòîäîâ îöåíêè ñóùåñòâóåò åùå íåñêîëüêî
âñïîìîãàòåëüíûõ. Òàê, ê áèîãðàôè÷åñêîìó ìåòîäó áëèçîê àíàìíåñòè-
÷åñêèé, çàêëþ÷àþùèéñÿ â àíàëèçå ðàáîòíèêîì ñâîèõ äåéñòâèé â
êîíêðåòíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ è â ñàìîîöåíêå ïî ðåçóëüòàòàì ýòî-
ãî àíàëèçà. Ê ñèñòåìå ïðîèçâîëüíûõ ïèñüìåííûõ õàðàêòåðèñòèê áëè-
çîê ìåòîä îáîáùåíèÿ íåçàâèñèìûõ õàðàêòåðèñòèê, ïðåäóñìàòðèâàþ-
ùèé ñðàâíåíèå íåñêîëüêèõ õàðàêòåðèñòèê îöåíèâàåìîãî ðàáîòíèêà,
ïîëó÷åííûõ îò íåñêîëüêèõ ëèö. Ê îöåíêå âûïîëíåíèÿ ïðèìûêàþò ìå-

116
òîä ñèñòåìàòè÷åñêèõ íàáëþäåíèé çà ïîâåäåíèåì è äåÿòåëüíîñòüþ
îöåíèâàåìîãî ðàáîòíèêà ñ ïåðèîäè÷åñêèì ôèêñèðîâàíèåì ðåçóëü-
òàòîâ íàáëþäåíèé; ÿïîíñêàÿ ñèñòåìà “Rotation” (ìåëüíèöà), ïðåäóñ-
ìàòðèâàþùàÿ ïåðèîäè÷åñêîå ïåðåìåùåíèå ðàáîòíèêà ïî ðàçëè÷íûì
äîëæíîñòÿì ñ ñèñòåìàòè÷åñêîé îöåíêîé åãî äåÿòåëüíîñòè íà êàæäîé
äîëæíîñòè; ìåòîä Äåññëåðà. Ê ìåòîäó ãðóïïîâîé äèñêóññèè áëèçîê
ìåòîä îöåíî÷íîãî èíòåðâüþ, ïðîâîäèìîãî ñïåöèàëüíûì ýêñïåðòîì
(íàáëþäàòåëåì) â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ ñèëüíûõ è ñëàáûõ ñòîðîí ðàáîòíè-
êîâ. Ïðîìåæóòî÷íûì ìåæäó ïîñëåäíèìè äâóìÿ ìåòîäàìè ÿâëÿåòñÿ ïî-
ïóëÿðíûé â íàñòîÿùåå âðåìÿ çà ðóáåæîì ìåòîä óïðàâëåíèÿ ñ ïîìî-
ùüþ öåëåé. Îí çàêëþ÷àåòñÿ â óñòàíîâëåíèè îïðåäåëåííûõ öåëåé äåÿ-
òåëüíîñòè ðàáîòíèêà, îáñóæäåíèè ñ íèì ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ è
îïðåäåëåíèè íà ýòîé îñíîâå åãî ïîòåíöèàëüíûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ
ïðèíÿòèÿ èì áîëåå âûñîêîé îòâåòñòâåííîñòè. Ê òåñòîâîé îöåíêå ïðè-
ìûêàþò òàê íàçûâàåìûå èãðîâûå òåõíîëîãèè, â òîì ÷èñëå îöåíêà
ïî ñòåïåíè âûáîðà îöåíèâàåìûì ðàáîòíèêîì (èëè êàíäèäàòîì íà
äîëæíîñòü) íàèëó÷øåãî ñïîñîáà äåéñòâèÿ (ïîñòóïêà) çà êàêîãî-ëèáî
ó÷àñòíèêà èãðîâîé êîíêðåòíîé ïðîèçâîäñòâåííîé ñèòóàöèè; îöåíêà
ïî ñòåïåíè ðåøåíèÿ îöåíèâàåìûì ðàáîòíèêîì (èëè êàíäèäàòîì íà
äîëæíîñòü) óñëîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ çàäà÷ è ñèòóàöèé.
Èçâåñòíû âñïîìîãàòåëüíûå ìåòîäû è ñðåäè êîëè÷åñòâåííûõ, íà-
ïðèìåð ìåòîä ðàíæèðîâàííîé áàëëüíîé îöåíêè ïî òèïîâûì ïðèìå-
ðàì è ìåòîä ñàìîîöåíêè ñîáñòâåííûõ ñâîéñòâ è êà÷åñòâ, ïðèìû-
êàþùèå ê áàëëüíîé îöåíêå, ìåòîä ñïåêòðà, ïðèìûêàþùèé ê ìåòî-
äó ãðàôè÷åñêîãî ïðîôèëÿ, è ò. ä. Êðîìå òîãî, ñóùåñòâóþò è äðóãèå
âñïîìîãàòåëüíûå ìåòîäû (çàïëàíèðîâàííîå ïðîãðàììèðîâàíèå èñ-
ïîëíåíèÿ, ìåòîä ýêñïåðèìåíòà è äð.), êîòîðûå î÷åíü áëèçêè ê íà-
çâàííûì è ïîòîìó çäåñü îòäåëüíî íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.
Èç ïåðå÷èñëåííûõ ê ïðîãíîñòè÷åñêèì îòíîñÿòñÿ ìåòîäû ýòàëî-
íà, ìàòðè÷íûé è ãðóïïîâîé äèñêóññèè, ê ïðàêòè÷åñêèì — îñòàëüíûå.
Èíûìè ñëîâàìè, ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ìåòîäîâ îöåíêè, â òîì
÷èñëå âñå êîëè÷åñòâåííûå, ïîçâîëÿþò ïðàêòè÷åñêè ïîäòâåðäèòü èëè
îïðîâåðãíóòü ìîäåëü-ãèïîòåçó î äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêà, ò. å. îöå-
íèâàþò åãî ïî äîñòèãíóòûì ðåçóëüòàòàì ðàáîòû. Òàêèì îáðàçîì, äå-
ëîâàÿ îöåíêà ëþäåé áàçèðóåòñÿ íà äîñòèãíóòûõ èìè ðåçóëüòàòàõ.
Âàæíîå óñëîâèå äëÿ âûáîðà îïòèìàëüíîãî ìåòîäà îöåíêè — íà-
äåæíîñòü. Â çàðóáåæíûõ ìåòîäèêàõ íàäåæíîñòü ìåòîäà ïðåäëàãàåòñÿ
îïðåäåëÿòü ñ ïîìîùüþ êîððåëÿöèè. Íå âîçðàæàÿ ïðîòèâ òàêîãî ìå-
òîäà, ñëåäóåò îòìåòèòü íåêîòîðóþ åãî ñóáúåêòèâíîñòü, èáî òðóäíî

117
àáñîëþòíî òî÷íî îïðåäåëèòü äîñòîâåðíîñòü ðåçóëüòàòîâ: âåäü èìåííî
íà èõ îñíîâå äîëæíà êîððåëèðîâàòüñÿ íàäåæíîñòü ìåòîäà. Ïîýòîìó
ìû ïðåäëàãàåì äðóãîé ïóòü óñòàíîâëåíèÿ íàäåæíîñòè — ÷åðåç âûÿâ-
ëåíèå ñòåïåíè ñîîòâåòñòâèÿ òîãî èëè èíîãî ìåòîäà íåñêîëüêèì ïîêà-
çàòåëÿì íàäåæíîñòè.
Ê òàêèì ïîêàçàòåëÿì îòíîñÿòñÿ ÷åòêîñòü ó÷åòà ïðè èñïîëüçîâàíèè
ìåòîäà êðèòåðèåâ è ôàêòîðîâ îöåíêè, âîçìîæíîñòü ó÷åòà âñåõ ôàêòî-
ðîâ, ñòåïåíü îáúåêòèâíîñòè ðåçóëüòàòîâ îöåíêè â ñëó÷àå ïðèìåíåíèÿ
ìåòîäà, âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé îöåíêè.
Ýòè õàðàêòåðèñòèêè â âèäå ïåðå÷íåé ïðåèìóùåñòâ è íåäîñòàòêîâ ðàç-
ëè÷íûõ ìåòîäîâ îöåíêè ðàáîòíèêîâ ïðèâåäåíû â òàáë. 3.2. Ñòåïåíü
íàäåæíîñòè ìåòîäîâ îöåíåíà ñ ïîìîùüþ êîýôôèöèåíòîâ, âûðàæàþ-
ùèõ îòíîøåíèå êîëè÷åñòâà ôàêòè÷åñêèõ äîñòîèíñòâ ìåòîäà ê èõ ìàê-
ñèìàëüíî âîçìîæíîìó êîëè÷åñòâó. Èç äàííûõ òàáë. 3.2 âèäíî, ÷òî
ïîêàçàòåëü íàäåæíîñòè áîëüøèíñòâà ìåòîäîâ êîëåáëåòñÿ â ïðåäåëàõ
0,2–0,7. Äîñòîâåðíîñòü ýòèõ ðåçóëüòàòîâ ïîäòâåðæäàåòñÿ îòå÷åñòâåí-
íûìè è çàðóáåæíûìè äàííûìè î ñòåïåíè íàäåæíîñòè òåõ èëè èíûõ
ìåòîäîâ îöåíêè.
Ïðèìåíèìîñòü ìåòîäîâ â çàâèñèìîñòè îò öåëåé îöåíêè ñâèäå-
òåëüñòâóåò î òîì, ÷òî äîñòèæåíèå âñåõ öåëåé äåëîâîé îöåíêè ìîãóò
îáåñïå÷èòü ëèøü òåõíîëîãèè ñâîáîäíîé áàëëüíîé îöåíêè, ãðàôè-
÷åñêîãî ïðîôèëÿ è êîýôôèöèåíòíîé îöåíêè. Ìû ðàññìîòðèì âñå
ýòè òåõíîëîãèè.
Íàèáîëåå âûñîêèå êà÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè èìååò ìåòîä êîýô-
ôèöèåíòíîé îöåíêè. Åãî âûñîêóþ òðóäîåìêîñòü ëåãêî óñòðàíèòü
ïîñðåäñòâîì ôîðìàëèçàöèè è àâòîìàòèçàöèè ïðîöåäóðû îöåíêè
(ñì. òàáë. 3.2).

Ïðîöåäóðà îöåíêè
Ïðîöåäóðà äåëîâîé îöåíêè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îïðåäåëåííûé ïî-
ðÿäîê ñîïîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ, ëè÷íûõ è äðóãèõ êà÷åñòâ ðàáîòíè-
êîâ ñ óñòàíîâëåííûìè êðèòåðèÿìè îöåíêè ïðè ðåøåíèè âîïðîñà îá
èõ íàçíà÷åíèè íà òó èëè èíóþ äîëæíîñòü, ïåðåìåùåíèè èëè óâîëü-
íåíèè, ñòèìóëèðîâàíèè èëè íàêàçàíèè, à òàêæå ïðè îöåíêå ðåçóëü-
òàòîâ ñîðåâíîâàíèÿ èëè ðåøåíèè âîïðîñà î ïåðåïîäãîòîâêå ðàáîò-
íèêîâ.
 ïîñëåäíèå ãîäû ïðîöåäóðà îöåíêè ñóùåñòâåííî óñîâåðøåíñòâîâà-
íà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îíà, êàê ïðàâèëî, âûðàæàåòñÿ â ôîðìå ïåðèîäè-
÷åñêèõ àòòåñòàöèé, ïðîâîäèìûõ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ, ïðîåêò-
íî-êîíñòðóêòîðñêèõ, òåõíîëîãè÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ, íà ïðåäïðèÿòèÿõ

118
Òàáëèöà 3.2
Ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè îñíîâíûõ ìåòîäîâ îöåíêè ðàáîòíèêîâ â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì
Êðèòåðèè, õàðàêòåðèçóþùèå ïðåèìóùåñòâà ìåòîäà îöåíêè

íîãî ðåøåíèÿ âñåõ çàäà÷

ñòâó ïðèíöèïîâ äåëîâîé


Âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ

Âîçìîæíîñòü àâòîìàòè-
Âîçìîæíîñòü êîìïëåêñ-

Ñîîòâåòñòâèå áîëüøèí-
êðèòåðèåâ è ôàêòîðîâ

Âîçìîæíîñòü ôîðìà-
Ìàëàÿ òðóäîåìêîñòü

Ñòåïåíü íàäåæíîñòè
ïîêàçàòåëåé îöåíêè

ïîêàçàòåëåé îöåíêè
ðåçóëüòàòîâ îöåíêè
Âîçìîæíîñòü ó÷åòà

è ôàêòîðîâ îöåíêè
×åòêîñòü ñèñòåìû

ëèçàöèè ðàñ÷åòîâ
¹ Ìåòîä îöåíêè

êîëè÷åñòâåííûõ

Îòíîñèòåëüíàÿ
âñåõ êðèòåðèåâ

îáúåêòèâíîñòü
ï/ï

çàöèè îöåíêè
Ïðîñòîòà

îöåíêè

îöåíêè

îöåíêè

ìåòîäà
1 Áèîãðàôè÷åñêèé ìåòîä îöåíêè × × 0,2
2 Ñèñòåìà ïðîèçâîëüíûõ ïèñüìåííûõ × × 0,2
õàðàêòåðèñòèê
3 Ìåòîä êðèòè÷åñêèõ ñîáûòèé × × 0,2
4 Îöåíêà âûïîëíåíèÿ × × 0,2
5 Ìåòîä ãðóïïîâîé äèñêóññèè × × × 0,3
6 Ìåòîä ýòàëîíà × × × 0,3
7 Ìàòðè÷íûé ìåòîä × × × × × 0,5
8 Ñèñòåìû ñâîáîäíîãî è âûíóæäåííîãî âûáîðà × × × × 0,4
ïî ãîòîâûì ôîðìàì
9 Ìåòîä ñóììèðóåìûõ îöåíîê × × × × × × × 0,7
10 Ñèñòåìà çàäàííîé ãðóïïèðîâêè ðàáîòíèêîâ × × × × × × × 0,7
11 Òåñòèðîâàíèå × × × × × × × 0,7
12 Ñèñòåìà êëàññèôèêàöèè ïî ïîðÿäêó × × × × × × × 0,7
(ìåòîä ðàíãîâîãî ïîðÿäêà)
13 Ìåòîä ïàðíûõ ñðàâíåíèé × × × × × 0,5
14 Ìåòîä çàäàííîé áàëëüíîé îöåíêè × × × × × × × × 0,8
15 Ìåòîä ñâîáîäíîé áàëëüíîé îöåíêè × × × × × × 0,6
16 Ñèñòåìà ãðàôè÷åñêîãî ïðîôèëÿ × × × × × × ×
119

0,7
17 Êîýôôèöèåíòíàÿ îöåíêà × × × × × × × × 0,9
×
ïðîìûøëåííîñòè, ñòðîèòåëüñòâà, òðàíñïîðòà è ñâÿçè. Ïîðÿäîê ïðîâå-
äåíèÿ òàêèõ àòòåñòàöèé ðåãëàìåíòèðîâàí ñïåöèàëüíûìè ïîëîæåíèÿìè.

Ðîëü íàáëþäàòåëÿ ïðè îöåíèâàíèè [18]


Îáû÷íî íàáëþäàòåëü îñóùåñòâëÿåò ôàêòè÷åñêóþ îöåíêó. Äëÿ ýòî-
ãî îí äîëæåí çíàòü ìåòîäû îöåíèâàíèÿ, ïîíèìàòü ïðîáëåìû, êîòî-
ðûå ìîãóò íåãàòèâíî ïîâëèÿòü íà îöåíêó, è èçáåãàòü èõ, îöåíèâàòü
áåñïðèñòðàñòíî.
Îòäåë êàäðîâ â ýòîì ïðîöåññå âûïîëíÿåò êîíñóëüòàòèâíûå
ôóíêöèè è ðàçðàáàòûâàåò ïîëèòèêó îöåíèâàíèÿ. Íàïðèìåð, â îäíîì
èññëåäîâàíèè 80 % îïðîøåííûõ ôèðì çàÿâèëè, ÷òî îòäåë êàäðîâ
ïîìîãàåò îïðåäåëèòü, êàêèì èíñòðóìåíòîì îöåíêè ëó÷øå âîñïîëü-
çîâàòüñÿ, íî îñòàâëÿåò ïðèíÿòèå îêîí÷àòåëüíîãî ðåøåíèÿ çà íà-
÷àëüíèêàìè îòäåëîâ.  íåêîòîðûõ ôèðìàõ îòäåë êàäðîâ ðàçðàáà-
òûâàåò ïðîöåäóðû, ãîòîâèò äåòàëüíûå ôîðìû äëÿ îöåíèâàíèÿ è
çàñòàâëÿåò îñòàëüíûå îòäåëû èñïîëüçîâàòü èõ.
Îòäåë êàäðîâ îòâå÷àåò òàêæå çà îáó÷åíèå òåñòèðóþùèõ è ïðè-
ìåíåíèå ñèñòåìû îöåíêè, îñîáåííî îòíîñèòåëüíî ñîîòâåòñòâèÿ
èñïîëüçóåìûõ ôîðì è êðèòåðèåâ òðóäîâîìó çàêîíîäàòåëüñòâó,
ãðàæäàíñêèì ïðàâàì ÷åëîâåêà.

Ýòàïû îöåíêè
Ïðîöåññ îöåíèâàíèÿ ñîñòîèò èç òðåõ ýòàïîâ: îïðåäåëåíèÿ ðàáîòû, îöå-
íèâàíèÿ èñïîëíåíèÿ è îñóùåñòâëåíèÿ îáðàòíîé ñâÿçè. Îïðåäåëèòü ðà-
áîòó îçíà÷àåò ñîãëàñîâàòü ñ ïîä÷èíåííûì åãî îáÿçàííîñòè è íîðìû
ðàáîòû. Ïðè îöåíèâàíèè èñïîëíåíèÿ ñðàâíèâàþò èñïîëíåíèå îáÿçàí-
íîñòåé ïîä÷èíåííûì ñ íîðìàìè, óñòàíîâëåííûìè íà ïåðâîì ýòàïå.
Çàâåðøàåòñÿ ïðîöåäóðà íåñêîëüêèìè çàñåäàíèÿìè ñ îáðàòíîé ñâÿçüþ,
âî âðåìÿ êîòîðûõ îáñóæäàþòñÿ âîïðîñû èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé
ïîä÷èíåííûì, åãî äîñòèæåíèÿ è ïëàíèðóåòñÿ äàëüíåéøåå ðàçâèòèå.

Ïðîáëåìû, âîçíèêàþùèå ïðè îöåíèâàíèè èñïîëíåíèÿ


Íåêîòîðûå îöåíêè íå óäàþòñÿ, ïîñêîëüêó ïîä÷èíåííûå íå áûëè ñâîå-
âðåìåííî îñâåäîìëåíû î êðèòåðèÿõ íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ îáÿçàí-
íîñòåé. Äðóãèå íå äîñòèãëè óñïåõà èç-çà íåñîâåðøåííûõ ôîðì èëè
ïðîöåäóð è ñóáúåêòèâíîé ôàêòè÷åñêîé îöåíêè èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñ-
òåé; íàïðèìåð, ñíèñõîäèòåëüíûé òåñòèðóþùèé ìîæåò ïîñòàâèòü âñåì
ïîä÷èíåííûì ðåéòèí㠓îòëè÷íî”, õîòÿ íà ñàìîì äåëå ýòî íå ñîîòâåò-

120
ñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè. Íåêîòîðûå ïðîáëåìû ìîãóò âîçíèêíóòü âî
âðåìÿ çàñåäàíèé-èíòåðâüþ ñ îáðàòíîé ñâÿçüþ, íàïðèìåð, èç-çà ïëîõîé
êîììóíèêàöèè. Ýòè è äðóãèå ïðîáëåìû ðàññìîòðèì äàëåå.

Êàê èçáåæàòü ïðîáëåì îöåíèâàíèÿ


Ñóùåñòâóåò êàê ìèíèìóì òðè ñïîñîáà óìåíüøèòü âëèÿíèå ïðîáëåì
îöåíèâàíèÿ. Âî-ïåðâûõ, ñëåäóåò óÿñíèòü ïðîáëåìó, è ýòî ïîìîæåò
èçáåæàòü åå.
Âî-âòîðûõ, íåîáõîäèìî âûáðàòü ïðàâèëüíûé ìåòîä îöåíêè ñ
ó÷åòîì èõ ïðåèìóùåñòâ è íåäîñòàòêîâ.
Â-òðåòüèõ, íóæíî îáó÷èòü òåñòèðóþùåãî.  òèïè÷íîé ïðîãðàììå
îáó÷åíèÿ òåñòèðóþùèì ïîêàçûâàþò âèäåîçàïèñü ïðåäñòàâëåííûõ
ðàáîò è ïðîñÿò èõ ïðîðàíæèðîâàòü ðàáîòíèêîâ. Ðåéòèíãè, ïðîñòàâ-
ëåííûå êàæäûì ó÷àñòíèêîì, çàíîñÿò â òàáëèöó è çàòåì àíàëèçèðóþò
îøèáêè. Íàïðèìåð, åñëè îáó÷àåìûé ïðîðàíæèðîâàë ðàáîòíèêà ïî
âñåì êðèòåðèÿì (íàïðèìåð, êà÷åñòâî, êîëè÷åñòâî è. ò. ä.) îäèíàêîâî,
îáó÷àþùèé äîëæåí ïîÿñíèòü, ÷òî ïðîèçîøåë ýôôåêò “îðåîëà”.
Îáû÷íî îáó÷àþùèé ñíà÷àëà ïðîñòàâëÿåò ïðàâèëüíûå ðåéòèíãè, à
çàòåì èëëþñòðèðóåò äîïóùåííûå ó÷àñòíèêàìè ðåéòèíãîâûå îøèáêè.
 ñîîòâåòñòâèè ñ îäíèì èññëåäîâàíèåì îáó÷åíèå ñ ïîìîùüþ êîìïü-
þòåðà óëó÷øèëî ñïîñîáíîñòü ìåíåäæåðîâ ïðîâîäèòü ñî ñâîèìè ïîä-
÷èíåííûìè äèñêóññèþ ïî îöåíêå èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé.
Íî îáó÷åíèå òåñòèðóþùåãî — íå ïàíàöåÿ îò íåîáúåêòèâíîñòè
îöåíêè. Îíî, íàïðèìåð, íå ïîìîãàåò ñíèçèòü ðåéòèíãîâûå îøèáêè
èëè óâåëè÷èòü òî÷íîñòü îöåíîê, òàê êàê îòíîñèòåëüíî ïðàêòèêè íå-
êîòîðûå ôàêòîðû, âêëþ÷àÿ äàâëåíèå ïðîôñîþçà, òåêó÷åñòü êàäðîâ,
âðåìåííûå îãðàíè÷åíèÿ è ò. ä., ìîãóò áûòü áîëåå âàæíû, ÷åì îáó-
÷åíèå. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî îáúåêòèâàöèÿ îöåíîê è ïîñëåäñòâèé èõ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ íå òîëüêî â îáó÷åíèè, íî è â ñíèæåíèè
âëèÿíèÿ âíåøíèõ ôàêòîðîâ è âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèé.

Îáúÿñíèòå, êàêîãî èñïîëíåíèÿ âû îæèäàåòå


Îïèñàíèå ðàáîòû ÷àñòî íå äàåò ïîëíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, ÷åãî
ìåíåäæåð îæèäàåò îò ïîä÷èíåííîãî. Ýòî ïðîèñõîäèò èç-çà òîãî,
÷òî ìíîãèå ìîãóò âûïîëíÿòü íåñêîëüêî ðàáîò, à íå îäíó ñïåöèôè-
÷åñêóþ. Íàïðèìåð, âñå ìåíåäæåðû ïî ïðîäàæàì íà ôèðìå ìîãóò
èìåòü îäèíàêîâîå îïèñàíèå ðàáîòû, õîòÿ ó èõ ðóêîâîäèòåëÿ ìîãóò
áûòü ñïåöèôè÷åñêèå èäåè, îòíîñÿùèåñÿ ê êàæäîìó èç íèõ. Íàïðè-
ìåð, îïèñàíèå ðàáîòû ìåíåäæåðà ìîæåò ñîäåðæàòü òàêèå îáÿçàí-

121
íîñòè: íàáëþäàòü çà ñáûòîì, îòâå÷àòü çà âñå ôàçû ìàðêåòèíãà òîâà-
ðà ïîäðàçäåëåíèÿ è ò. ä. Îäíàêî, âîçìîæíî, ðóêîâîäèòåëü õî÷åò,
÷òîáû ìåíåäæåð ïî ïðîäàæàì åæåãîäíî ïðîäàâàë òîâàðà íà ñóììó
íå ìåíåå 600 òûñ. ãðí, óïðàâëÿÿ äâóìÿ îãðîìíûìè ñ÷åòàìè ïîäðàç-
äåëåíèé; ïîääåðæèâàë ñáûò íà âûñîêîì óðîâíå; íå äîïóñêàë ïîêó-
ïàòåëåé ê âûñøåìó ðóêîâîäñòâó.
 ýòîì ñëó÷àå ïîëåçíî óñòàíîâèòü èçìåðÿåìûå íîðìû äëÿ êàæäîé
îáÿçàííîñòè. Äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàííàÿ ñ ëè÷íûìè ïðîäàæàìè, ìîæåò
èçìåðÿòüñÿ êîëè÷åñòâîì ïðîäàæ (â ãðèâíÿõ), êîòîðûå ìåíåäæåð îñó-
ùåñòâëÿåò ëè÷íî; ïîääåðæàíèå ñáûòà íà âûñîêîì óðîâíå — îòíîñè-
òåëüíî òîâàðîîáîðîòà, à ïîêàçàòåëü “íå ïîäïóñêàòü ïîêóïàòåëåé ê
âûñøåìó ðóêîâîäñòâó” — íà îñíîâàíèè æàëîá ïîêóïàòåëåé, äîñòèã-
øèõ âûñøåãî ðóêîâîäñòâà, ñ åæåãîäíîé íîðìîé íå áîëåå 10 æàëîá.
Ïðîáëåìû ìîãóò âîçíèêíóòü íà ëþáîé ñòàäèè ïðîöåññà îöåíè-
âàíèÿ. Ïðèâåäåì îñíîâíûå èç íèõ, êîòîðûõ ñëåäóåò èçáåãàòü ïðè
îöåíèâàíèè.
1. Íåäîñòàòî÷íîñòü íîðì. Áåç íîðì íåâîçìîæíî îáúåêòèâíî îöå-
íèòü ðåçóëüòàòû, âîçìîæíû òîëüêî ñóáúåêòèâíûå ïðåäïîëîæå-
íèÿ è äîãàäêè.
2. Íåóìåñòíîñòü èëè ñóáúåêòèâíîñòü íîðì. Íîðìû óñòàíàâëèâàþò
íà îñíîâå àíàëèçà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, ÷òîáû îòñëåæèâàòü îò-
íîøåíèå ê ðàáîòå.
3. Íåðåàëüíîñòü íîðì. Íîðìû — ýòî öåëè ñ ìîòèâàöèîííûì ïîòåí-
öèàëîì. Òîò, êòî ðàçóìåí è òðåáîâàòåëåí, èìååò íàèáîëüøèé
ìîòèâàöèîííûé ïîòåíöèàë.
4. Ïëîõîå èçìåðåíèå îáÿçàííîñòåé. Äëÿ îáúåêòèâíîãî ñðàâíåíèÿ ðå-
çóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè òðåáóþòñÿ èçìåðèìûå íîðìû, ñ ïîìîùüþ
êîòîðûõ ìîæíî êîëè÷åñòâåííî îöåíèòü èíòåíñèâíîñòü òðóäà
(íàïðèìåð, 10 îòêàçîâ èç 1000, èëè 10 ïðîäàæ íà 100 òåëåôîííûõ
çâîíêîâ, èëè â ïðîöåíòàõ ïðè èçìåðåíèè ñòåïåíè çàêîí÷åííîñòè
ïðîåêòà).
5. Îøèáêè â ðåéòèíãàõ. Âêëþ÷àþò ïðèñòðàñòèå èëè ïðåäóáåæäå-
íèå â îöåíêå, ýôôåêò “îðåîëà”, ïîñòîÿííóþ îøèáêó, îáùóþ òåí-
äåíöèþ è ñòðàõ êîíôðîíòàöèè.
6. Ïëîõàÿ îáðàòíàÿ ñâÿçü ñ ðàáîòàþùèì. Íîðìû è ðåéòèíãè äîëæ-
íû áûòü äîâåäåíû äî ñâåäåíèÿ ðàáîòíèêà äëÿ òîãî, ÷òîáû îöåí-
êà èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé áûëà ýôôåêòèâíîé.
7. Íåãàòèâíàÿ êîììóíèêàöèÿ. Ïðîöåññó îöåíèâàíèÿ ìåøàåò íåãà-
òèâíàÿ êîììóíèêàöèÿ, íàïðèìåð íåãèáêîñòü, îáîðîíèòåëüíàÿ
ïîçèöèÿ è íåðàçâèâàþùèéñÿ ïîäõîä.

122
8. Íåèñïîëüçîâàíèå îöåíîê. Åñëè â ïðîöåññå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî
ïåðñîíàëó è åãî ðàçâèòèþ îöåíêè íå èñïîëüçóþòñÿ, ýòî ñâîäèò íà
íåò ïåðâè÷íóþ öåëü îöåíèâàíèÿ. Ïðèìåíåíèå êîìïëåêñíîãî âçâå-
øåííîãî êðèòåðèÿ è ÷àñòûå îöåíêè òàêæå ïîðîæäàþò ïðîáëåìû.

Ïðîöåäóðà çàùèòû ðàáîòíèêîâ îò íåàäåêâàòíîé îöåíêè


Íåêîòîðûå ýêñïåðòû ñ÷èòàþò, ÷òî ïðîöåññ ðàçðàáîòêè ìåòîäèê îöå-
íèâàíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé äîëæåí ñòðîãî ñîîòâåòñòâîâàòü
äèðåêòèâàì îòíîñèòåëüíî ðàçðàáîòêè ëþáûõ òåñòîâ; îäíàêî ñåé÷àñ
ìíîãèå âûñòóïàþò ïðîòèâ ýòîãî. Íàäëåæàùàÿ çàùèòà ðàáîòíèêîâ îò
íåàäåêâàòíîé îöåíêè ìîæåò áûòü îáåñïå÷åíà òàêèìè ïðîöåäóðàìè.
1. Ïðîàíàëèçèðóéòå ðàáîòó äëÿ âûÿñíåíèÿ õàðàêòåðèñòèê, íåîáõî-
äèìûõ äëÿ óñïåøíîãî èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé (íàïðèìåð, ñâî-
åâðåìåííîå çàâåðøåíèå ïðîåêòà). Ãðàôè÷åñêè ýòî âûãëÿäèò òàê:
Àíàëèç Íîðìû èñïîëíåíèÿ Îöåíêà èñïîëíåíèÿ
ðàáîòû îáÿçàííîñòåé îáÿçàííîñòåé

2. Îáúåäèíèòå ýòè õàðàêòåðèñòèêè â ðåéòèíãîâûé èíñòðóìåíò. (Çà-


ìåòèì, ÷òî òîãäà êàê â ïðîôåññèîíàëüíîé ëèòåðàòóðå ðåêîìåí-
äóþòñÿ ðåéòèíãîâûå èíñòðóìåíòû, ïðèâÿçàííûå ê ñïåöèôèêå ïî-
âåäåíèÿ íà ðàáîòå, ñóäû ïðèíèìàþò ìåíåå ñëîæíûå ìåòîäû, òà-
êèå êàê ãðàôè÷åñêàÿ øêàëà îöåíèâàíèÿ.)
3. Óáåäèòåñü, ÷òî îïðåäåëåííûå íîðìû èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé
äîâåäåíû äî âñåõ òåñòèðóþùèõ è òåñòèðóåìûõ.
4. Èñïîëüçóéòå ÷åòêî îïðåäåëåííûå èíäèâèäóàëüíûå ìíîæåñòâà
èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé (íàïðèìåð, êîëè÷åñòâî èëè êà÷åñòâî).
5. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ãðàôè÷åñêèõ øêàë îöåíèâàíèÿ èçáåãàéòå àá-
ñòðàêòíûõ õàðàêòåðèñòèê (íàïðèìåð, ëîÿëüíîñòü, ÷åñòíîñòü),
åñëè îíè íå áûëè îïðåäåëåíû â òåðìèíàõ ïîâåäåíèÿ, ïîääàþùå-
ãîñÿ íàáëþäåíèþ.
6. Èñïîëüçóéòå ñóáúåêòèâíûå ðåéòèíãè òåñòèðóþùèõ òîëüêî êàê
îäèí èç êîìïîíåíòîâ îáùåãî ïðîöåññà îöåíêè.
7. Îáó÷àéòå òåñòèðóþùèõ àêêóðàòíî ïîëüçîâàòüñÿ ðåéòèíãîâûìè
èíñòðóìåíòàìè.  ýòîì ñëó÷àå ïîìîãóò èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíå-
íèþ íîðì îöåíêè èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé (“âûäàþùååñÿ” è
ò. ä.) ïðè âûñêàçûâàíèè ñóæäåíèé.
8. Ïðåäîñòàâüòå òåñòèðóþùèì âîçìîæíîñòü åæåäíåâíî ðåàëüíî
êîíòàêòèðîâàòü ñ îöåíèâàåìûìè ðàáîòíèêàìè.

123
9. Åñëè âîçìîæíî, äîëæíî áûòü áîëåå îäíîãî òåñòèðóþùåãî äëÿ
íåçàâèñèìîãî îöåíèâàíèÿ. Ýòî ïîìîæåò èçáåæàòü èíäèâèäóàëü-
íûõ îøèáîê è ýôôåêòà “îðåîëà”.
10. Ïðèìåíÿéòå ôîðìàëüíûå àïåëëÿöèîííûå ìåõàíèçìû è ïåðåñìàò-
ðèâàéòå ðåéòèíãè íà âûñøåì óðîâíå ðóêîâîäñòâà.
11. Äîêóìåíòèðóéòå îöåíêè è ðåçóëüòàòû èõ îáñóæäåíèÿ.
Ïîñëåäíèé ïóíêò íàèáîëåå èíòåðåñåí â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ðåäêî
âûïîëíÿåòñÿ. Ïðèâåäåì ïðèìåð.
Íàèáîëåå òèïè÷íîé è ÷àñòî ïðèìåíÿåìîé ÿâëÿåòñÿ îöåíêà èñ-
ïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé. Îäíàêî, êàê ïðàâèëî, äîêóìåíòàëüíî ýòî
íèêàê íå ôèêñèðóåòñÿ. Åäèíñòâåííûì äîêóìåíòîì, îòðàæàþùèì
ôàêòè÷åñêîå èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé ïîä÷èíåííûìè, ÿâëÿåòñÿ
õàðàêòåðèñòèêà ñîòðóäíèêà ðóêîâîäèòåëåì, ïðåäîñòàâëÿåìàÿ äëÿ
àòòåñòàöèè. Îäíàêî ïðèâåäåííûå â íåé àáñòðàêòíûå ôîðìóëèðîâêè
îòðàæàþò ëèøü îáùåå (âèçóàëüíîå) ìíåíèå ðóêîâîäèòåëÿ î ïîä÷è-
íåííîì, ê òîìó æå ñ ýëåìåíòàìè ñóáúåêòèâèçìà.
Ìåòîäèêà äîêóìåíòèðîâàíèÿ îöåíêè èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé
è ïëàí èõ óëó÷øåíèÿ êàê ðåàêöèÿ íà ïîëó÷åííóþ îöåíêó ïîñëå åå
îáñóæäåíèÿ ïðèâåäåíû â ôîðìàõ 3.1 è 3.2.
Îöåíêà ðóêîâîäÿùèõ êàäðîâ ïðîèçâîäèòñÿ ïî äâóì íàïðàâëåíè-
ÿ젗 îòíîñèòåëüíî ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèìûõ èìè
êîëëåêòèâîâ è êà÷åñòâ, ïðèñóùèõ ðóêîâîäèòåëÿì.
Àíàëèç ïóáëèêàöèé îòíîñèòåëüíî íàëè÷èÿ, êîëè÷åñòâà, âàæíîñ-
òè è ãðóïïèðîâàíèÿ íåîáõîäèìûõ ðóêîâîäèòåëþ êà÷åñòâ ïîçâîëÿåò
ñäåëàòü ñëåäóþùèå âûâîäû.
1. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå ñóùåñòâóåò åäèíîé îáùåïðèçíàííîé ìåòî-
äèêè îöåíêè ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ è åäèíîãî ìíåíèÿ î ãðóï-
ïèðîâàíèè êà÷åñòâ, èõ íàçâàíèÿõ è ñîäåðæàíèè.
2. Ñóùåñòâóþò êà÷åñòâà, âàæíîñòü êîòîðûõ îòìå÷àåòñÿ âî ìíîãèõ
ðàáîòàõ (êîìïåòåíòíîñòü, îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè, óìåíèå
ñîçäàòü òâîð÷åñêèé êëèìàò è àòìîñôåðó öåëåóñòðåìëåííîñòè â
êîëëåêòèâå, óìåíèå ðàáîòàòü ñ ëþäüìè è äð.).
3. Êîëè÷åñòâî òðåáîâàíèé (êðèòåðèåâ îöåíêè) ê ðàáîòíèêàì, êîòî-
ðûå âûðàæàþòñÿ ÷åðåç êà÷åñòâà èëè èõ ãðóïïû, äîëæíî áûòü îã-
ðàíè÷åíî, òàê êàê èç-çà ïñèõè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé ýêñïåðòîâ
óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà êà÷åñòâ íå ïðèâîäèò ê áîëüøåé äîñòî-
âåðíîñòè.
Íåëüçÿ ìåõàíè÷åñêè èñïîëüçîâàòü ôàêòîðû è êà÷åñòâà, óñòàíîâ-
ëåííûå äëÿ ðàáîòíèêîâ îäíîé êàêîé-ëèáî îòðàñëè, äîëæíîñòè èëè ðå-
ãèîíà ñòðàíû, ïðè îöåíèâàíèè ðàáîòíèêîâ äðóãîé îòðàñëè.

124
Ôîðìà 3.1*
Îöåíêà èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé

Ô. È. Î.
Äîëæíîñòü
Äàòà
ÖÅËÈ

ÝÒÀÏÛ ÏÐÎÖÅÑÑÀ
À. Ôàêòîðû èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé è óìåíèÿ.
Íàâûêè, êîòîðûå òðåáóþòñÿ îò áîëüøèíñòâà ðàáîòíèêîâ äëÿ èñïîëíåíèÿ èõ
îáÿçàííîñòåé, îïðåäåëèòå ñ ïîìîùüþ òàêèõ ðåéòèíãîâ:
Ñ — ñèëüíûé;
Ó — óäîâëåòâîðèòåëüíûé;
ÍÓ — íåîáõîäèìî óëó÷øåíèå;
Í — íåïðèåìëåìûé.
 êîíöå ýòîé ôîðìû îñòàâëåíî ìåñòî äëÿ çàïèñè ôàêòîðîâ èñïîëíåíèÿ îáÿçàííî-
ñòåé è óìåíèé, êîòîðûå Âû ñ÷èòàåòå âàæíûìè è êîòîðûõ íåò â ýòîé ôîðìå. Îäíà-
êî íå ñëåäóåò äîáàâëÿòü ïåðñîíàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè, íå âëèÿþùèå íà èñïîëíå-
íèå îáÿçàííîñòåé.
Á. Àíàëèç èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé è ïðèìåðû.
Ýòîò ðàçäåë íåîáõîäèì äëÿ ïîäêðåïëåíèÿ Âàøèõ ñóæäåíèé ñïåöèôè÷åñêèìè ïðè-
ìåðàìè èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé (÷òî ðàáîòíèê ñäåëàë èëè ñêàçàë ïîñëå çàâåð-
øåíèÿ çàäà÷è èëè ïðîåêòà, åñëè ýòî îòíîñèòñÿ ê ôàêòîðàì èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñ-
òåé).
Â. Ïëàí óëó÷øåíèÿ îáÿçàííîñòåé.
Íåîáõîäèìî ïåðå÷èñëèòü äåéñòâèÿ, ïîìîãàþùèå ðàáîòíèêó óëó÷øèòü èñïîëíåíèå
îáÿçàííîñòåé. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî òåñòèðóþùèé è ïîä÷èíåííûé ðàçðàáàòûâàþò
ýòîò ïëàí ñîâìåñòíî âî âðåìÿ äèñêóññèè. Ýòè äåéñòâèÿ äîëæíû êàñàòüñÿ äåÿòåëüíî-
ñòè, çàäà÷, îáó÷åíèÿ, ðàñøèðåíèÿ îáÿçàííîñòåé è ò. ä., ÷òîáû ðàáîòíèê ìîã ðàçâèòü
íåîáõîäèìûå óìåíèÿ. Â ïëàíå óëó÷øåíèÿ íåîáõîäèìî òàêæå óêàçàòü îòâåòñòâåííî-
ãî çà êàæäûé øàã, ðàñïèñàíèå è ïðîöåññ îáðàòíîé ñâÿçè.
Ã. Îáñóæäåíèå ñ ðàáîòíèêîì.
Ðåéòèíã èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé è àíàëèç êàæäîãî ôàêòîðà èëè óìåíèÿ íóæíî îá-
ñóäèòü ñ ðàáîòíèêîì. Ïðèíöèïèàëüíûì àñïåêòîì ýòîé âñòðå÷è äîëæíî áûòü ðåøå-
íèå ïðîáëåì, ò. å. ïîáóæäåíèå ðàáîòíèêà ïîäóìàòü î âîçìîæíûõ ïðè÷èíàõ íåäî-
ñòàòêà â çíàíèÿõ è íàâûêàõ è ãåíåðèðîâàíèå èäåé î òîì, êàê óëó÷øèòü èñïîëíåíèå
îáÿçàííîñòåé. Òåñòèðóþùèé è ðàáîòíèê äîëæíû îïðåäåëèòü ïðè÷èíû êàæäîãî íå-
äîñòàòêà, à çàòåì ñîâìåñòíî ðàçðàáîòàòü è ñîãëàñîâàòü ëîãè÷åñêèé ñïîñîá èõ óñò-
ðàíåíèÿ. Ïëàí óëó÷øåíèÿ äîëæåí áûòü ðåàëèñòè÷íûì

* Ýòà ôîðìà è ïðîöåññ ðàçðàáîòàíû â ïîìîùü òåñòèðóþùåìó, êîòîðûé àíàëèçèðóåò


èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé ïîä÷èíåííûì, ò. å. èíäèâèäóàëüíûå íàâûêè è çíàíèÿ, èñ-
ïîëüçóåìûå ïðè âûïîëíåíèè ðàáîòû. Ïåðâè÷íàÿ öåëü ýòîãî àíàëèçà è ïîñëåäóþ-
ùèõ äèñêóññèé ñ ðàáîòàþùèìè — ïîìî÷ü ïîä÷èíåííûì ïîâûñèòü èõ ïðîôåññèî-
íàëüíûé óðîâåíü.

125
Ôîðìà 3.2
Ïëàí óëó÷øåíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé
Àíàëèç Ïëàí
Ôàêòîð èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé èñïîëíåíèÿ óëó÷øåíèÿ
è íàâûêè îáÿçàííîñòåé îáÿçàííîñòåé èñïîëíåíèÿ
è ïðèìåðû îáÿçàííîñòåé
ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ — ïðîãíîçèðîâàíèå, ïîñòàíîâêà öå-
ëåé, ðàçðàáîòêà ñòðàòåãèé è ñïîñîáîâ äåéñòâèÿ, ñîñòàâëåíèå
áþäæåòà, ðàñïèñàíèé, ïðîãðàìì è îáùèõ ïðîöåäóð
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß — ãðóïïèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè äëÿ äîñ-
òèæåíèÿ ðåçóëüòàòîâ, äåëåãèðîâàíèå ïîëíîìî÷èé, óêîìï-
ëåêòîâêà øòàòà è èñïîëüçîâàíèå äîñòóïíûõ ðåñóðñîâ
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ — ñïîñîáíîñòü ðóêîâîäèòü è íàáëþ-
äàòü, óñèëèâàòü ïðîöåññ ìîòèâàöèè, êîììóíèêàöèè
è ëèäåðñòâà
ÊÎÍÒÐÎËÜ — ðàçðàáîòêà íîðì èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñ-
òåé. Èçìåðåíèå ðåçóëüòàòîâ è ïðèìåíåíèå êîððåêòèðóþ-
ùèõ äåéñòâèé
ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ — îöåíêà èñïîëíåíèÿ îáÿçàí-
íîñòåé è ïîòåíöèàëà, îáåñïå÷åíèå îáó÷åíèÿ è ðàçâèòèÿ,
èíñòðóêòèðîâàíèå, ðåêîìåíäàöèè è ðåøåíèå ïðîáëåì ïåð-
ñîíàëà
ÀÍÀËÈÇ ÏÐÎÁËÅÌ — îïðåäåëåíèå ïîäõîäÿùèõ äàííûõ,
ðàçãðàíè÷åíèå âàæíûõ è ìåíåå âàæíûõ ôàêòîðîâ, îïðåäå-
ëåíèå âçàèìîîòíîøåíèé è íàõîæäåíèå ïðàêòè÷åñêèõ ðå-
øåíèé
ÏÐÈÍßÒÈÅ ÐÅØÅÍÈÉ — îöåíêà è áûñòðûé, ïðàâèëü-
íûé âûáîð èç àëüòåðíàòèâíûõ ñïîñîáîâ äåéñòâèé
ÎÒÍÎØÅÍÈÅ Ê ÏÅÐÑÎÍÀËÓ — ýôôåêòèâíîñòü â îò-
íîøåíèè ñ äðóãèìè íà âñåõ îðãàíèçàöèîííûõ óðîâíÿõ,
÷óòêîñòü ê íóæäàì äðóãèõ
ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈß — ñïîñîáíîñòü âûðàçèòü èäåè â ÿñ-
íîé è óáåäèòåëüíîé ôîðìå, óìåíèå âûñëóøàòü, íàéòè
îáúÿñíåíèå äðóãîé òî÷êå çðåíèÿ
ÐÀÂÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ — ïîääåðæêà è îñóùåñòâëå-
íèå öåëåé óòâåðæäåííîãî ïëàíà äåéñòâèé äëÿ ìåíüøèíñòâ
è æåíùèí
ÇÍÀÍÈÅ ÐÀÁÎÒÛ — ïîíèìàíèå ôóíêöèîíàëüíûõ êîì-
ïîíåíòîâ ñîáñòâåííîé ðàáîòû, à òàêæå çíàíèå ñâÿçåé ðà-
áîòû ñ äðóãèìè îáëàñòÿìè; çíàíèå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ è
òåõíè÷åñêèõ ñòîðîí ðàáîòû
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ È ÇÄÎÐÎÂÜÅ — àêòèâíàÿ ïîääåðæêà
è ïîîùðåíèå ïðèíöèïî⠓áåçîïàñíîñòè è çäîðîâüÿ êîðïî-
ðàöèè”, ðàçðàáîòêà ðåàëèñòè÷íûõ öåëåé

126
Íà êàôåäðå ñòðîèòåëüñòâà Èíñòèòóòà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
ñïåöèàëèñòîâ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà (ã. Õàðüêîâ) èññëåäîâàëè êîíòèí-
ãåíò ëèíåéíûõ ðóêîâîäèòåëåé ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé. Â ðåçóëüòà-
òå áûëè âûäåëåíû è ñãðóïïèðîâàíû âàæíåéøèå êà÷åñòâà ëèíåéíûõ
ðóêîâîäèòåëåé, îïðåäåëåíà ïðèîðèòåòíîñòü êà÷åñòâ, ñòåïåíü èõ ïðî-
ÿâëåíèé ó ýòàëîííîãî (èäåàëüíîãî) ðàáîòíèêà. Ýòè êà÷åñòâà ñðàâíè-
âàëèñü ñ êà÷åñòâàìè êîíêðåòíîãî ñðåäíåãî ðàáîòíèêà, çàíèìàþùåãî
ýòó äîëæíîñòü. Àíêåòèðîâàíèåì áûëî îõâà÷åíî 20 % ëèíåéíûõ
ðóêîâîäèòåëåé, èñïîëüçóåìûõ â êà÷åñòâå ýêñïåðòîâ, ÷òî óêàçûâàåò
íà ðåïðåçåíòàòèâíîñòü ïîëó÷åííûõ äàííûõ.
Çàäà÷ó ïîäáîðà êà÷åñòâ, õàðàêòåðíûõ äëÿ ðóêîâîäèòåëåé îò-
äåëüíûõ äîëæíîñòåé, óïðîñòèëè äàííûå àíàëèçà äîëæíîñòíûõ
èíñòðóêöèé, ïðîôåññèîíàëüíî-êâàëèôèêàöèîííûõ ìîäåëåé, âûïîë-
íÿåìûõ íåôîðìàëüíûõ îáÿçàííîñòåé:
• äëÿ âñåõ ñòóïåíåé ëèíåéíûõ ðóêîâîäèòåëåé ñòðîèòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé (ìàñòåðîâ, ïðîðàáîâ) îñíîâíûå çàäà÷è îäèíàêîâû (âû-
ïîëíåíèå ïëàíîâûõ çàäàíèé è ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ);
• äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè ðàçëè÷àþòñÿ íå ñòîëüêî ñîäåðæàíè-
åì, ñêîëüêî ñôåðîé äåéñòâèÿ;
• ëèíåéíûì ðóêîâîäèòåëÿì íåîáõîäèìû áîëåå ðàçíîîáðàçíûå, íî
ìåíåå ãëóáîêèå çíàíèÿ, íåæåëè ôóíêöèîíàëüíûì ðàáîòíèêàì,
êîòîðûå äîëæíû èìåòü ãëóáîêèå çíàíèÿ â óçêîé îáëàñòè. Ëèíåé-
íûå ðóêîâîäèòåëè âûñøåé ñòóïåíè óïðàâëåíèÿ äîëæíû èìåòü
áîëüøèé îáúåì çíàíèé â îáëàñòè ýêîíîìèêè, óïðàâëåíèÿ, ñîöèî-
ëîãèè, ïñèõîëîãèè, ïåäàãîãèêè, ïðàâà; ðóêîâîäèòåëè íèçøåé ñòó-
ïåíè — â ñôåðå òåõíèêè è òåõíîëîãèè êîíêðåòíîé ñïåöèàëüíîñ-
òè, â ÷àñòíîñòè îòíîñèòåëüíî ñòðîéìàòåðèàëîâ, íîðìàòèâîâ
îïëàòû òðóäà è ðàñõîäîâàíèÿ ðåñóðñîâ, òåõíèêè áåçîïàñíîñòè,
ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è ò. ï. (ýòîò âûâîä ñîâïàäàåò ñ
äàííûìè ôðàíöóçñêîãî òåîðåòèêà óïðàâëåíèÿ À. Ôàéîëÿ);
• ëèíåéíûå ðóêîâîäèòåëè ðàçëè÷àþòñÿ êëàññîì ñëîæíîñòè ðåøà-
åìûõ çàäà÷.
Ýòè âûâîäû óêàçûâàþò íà òî, ÷òî äëÿ ïîäáîðà è ãðóïïèðîâàíèÿ
êà÷åñòâ, õàðàêòåðíûõ äëÿ ðóêîâîäèòåëåé ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèé ðàçíûõ ñòóïåíåé óïðàâëåíèÿ, ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ åäèíûé ñïè-
ñîê, õîòÿ îíè ðàçëè÷àþòñÿ ïî ïðèîðèòåòíîñòè.
Ó÷èòûâàÿ èçëîæåííîå, êà÷åñòâà ëèíåéíûõ ðóêîâîäèòåëåé ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ ãðóïïèðîâàòü ïî ñëåäóþùèì ïîêàçàòåëÿì: êîìïåòåíò-
íîñòè, î êîòîðîé ñâèäåòåëüñòâóþò îáðàçîâàíèå (íàëè÷èå íåîáõîäè-
ìûõ çíàíèé); ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè (îáùèé è â êîíêðåò-

127
íîé îðãàíèçàöèè); íðàâñòâåííîñòè; òâîð÷åñêèì ñïîñîáíîñòÿì (àê-
òèâíîñòè); îðãàíèçàòîðñêèì ñïîñîáíîñòÿì; äèñöèïëèíèðîâàííîñ-
òè; óìåíèþ ðàáîòàòü ñ ëþäüìè; ïðèíöèïèàëüíîñòè; ñîñòîÿíèþ
çäîðîâüÿ, êîòîðîå, ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå
ïðè ðàáîòå ïîä îòêðûòûì íåáîì, â ëþáóþ ïîãîäó, â ëþáîå âðåìÿ
ãîäà è ñóòîê. Äðóãèå ãðóïïû êà÷åñòâ, ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, èìåþò
ìåíüøåå çíà÷åíèå.
Äëÿ òîãî ÷òîáû ìîæíî áûëî èñïîëüçîâàòü ïðèâåäåííóþ ãðóïïè-
ðîâêó, ïðåäâàðèòåëüíî ðàññìîòðèì êà÷åñòâà, ñîñòàâëÿþùèå ãðóïïó.
Îáðàçîâàíèå. Äëÿ âûïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ðà-
áîòíèêó íåîáõîäèìû ðàçëè÷íûå çíàíèÿ: îáùèå è ñïåöèàëüíûå (òåõ-
íè÷åñêèå, òåõíîëîãè÷åñêèå, ýêîíîìè÷åñêèå, ïîëèòè÷åñêèå, óïðàâ-
ëåí÷åñêèå, îðãàíèçàòîðñêèå, ïðàâîâûå è äð.). Êðîìå òîãî, ëèíåé-
íûé ðóêîâîäèòåëü äîëæåí èìåòü çíàíèÿ â îáëàñòè ñîöèîëîãèè è
ïñèõîëîãèè, ðàçáèðàòüñÿ â êîììåð÷åñêèõ âîïðîñàõ, èìåòü âûñîêèé
êóëüòóðíûé óðîâåíü, øèðîêèé êðóãîçîð è ò. ï. Äîñòèãàåòñÿ ýòî
ñïåöèàëüíîé è îáùåé ïîäãîòîâêîé, ñàìîïîäãîòîâêîé è àêòèâíûì
ó÷àñòèåì â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ îáùåñòâåííîé æèçíè.
Ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè õàðàêòåðèçóåò ñòåïåíü ïðàêòè÷åñ-
êîãî ïðèìåíåíèÿ çíàíèé. Ëèíåéíûé ðóêîâîäèòåëü íà ïðàêòèêå ðå-
øàåò ðàçëè÷íûå âîïðîñû, ó÷èòñÿ íà îøèáêàõ, óñâàèâàåò îïûò äðó-
ãèõ. Â ïðîöåññå òðóäà ïðîÿâëÿþòñÿ åãî ñïîñîáíîñòè, çàêàëèâàåòñÿ
õàðàêòåð. Âûïîëíÿÿ ñëóæåáíûå îáÿçàííîñòè, îí ñòàíîâèòñÿ ôîð-
ìàëüíûì ëèäåðîì êîëëåêòèâà ðàáîòíèêîâ. Íà ïðàêòèêå îí óñâàèâà-
åò ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè, ñôåðû ðåøàåìûõ âîïðîñîâ, îïðåäåëÿåò
ñâîå ìåñòî â îáùåé ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ. Ïðè ýòîì ïðîÿâëÿþòñÿ ïðî-
áåëû â çíàíèÿõ, âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü â èõ ïîïîëíåíèè. Êðîìå
òîãî, ëèíåéíûé ðóêîâîäèòåëü óñâàèâàåò ôîðìû è ñðîêè îò÷åòíîñòè,
ó÷èòñÿ ïèñàòü ñëóæåáíûå ïèñüìà è äîêóìåíòû, âûñòóïàòü ïåðåä ðà-
áî÷èìè è äðóãèìè ðóêîâîäèòåëÿìè.
Ñòàæ ðàáîòû â îðãàíèçàöèè. Êàæäûé ðàáîòíèê äîëæåí “âîéòè â
êîëëåêòèâ”, ò. å. àäàïòèðîâàòüñÿ, ïðèñïîñîáèòüñÿ ê ìåñòíûì óñëî-
âèÿì. Îí äîëæåí çíàòü ïîä÷èíåííûõ è ðóêîâîäèòåëåé, îñíîâíûå
÷åðòû èõ õàðàêòåðà è óðîâåíü òðóäîâîé êâàëèôèêàöèè, à òàêæå ïî-
ëîæåíèå äåë íà ìåñòå, óðîâåíü ïðèíÿòûõ òðåáîâàíèé, ïðàêòè÷åñ-
êóþ ñèñòåìó îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïðè ðåøåíèè âîïðîñîâ ìåñòíîãî
õàðàêòåðà, âîçìîæíîñòè îðãàíèçàöèè, åå îñíîâíûå ôîíäû è èõ ñî-
ñòîÿíèå, ðàéîííûå óñëîâèÿ, òðàäèöèè è ò. ä. Óñïåøíàÿ ðàáîòà â
îðãàíèçàöèè ñîçäàåò ïðåäïîñûëêè äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ïî ñëóæáå.
Îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè ëèíåéíîãî ðóêîâîäèòåëÿ ïðîÿâ-
ëÿþòñÿ ÷åðåç îðãàíèçàöèîííûé òðóä, áåç êîòîðîãî íå ìîæåò ôóíêöèî-
128
íèðîâàòü ïðîèçâîäñòâî. Ýòî îòíîñèòñÿ ê àäìèíèñòðàòèâíî-îðãà-
íèçàöèîííîé è èíæåíåðíî-îðãàíèçàòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè. Òàêèå
ñïîñîáíîñòè ïðîÿâëÿþòñÿ, âî-ïåðâûõ, â îðãàíèçàöèè è ïëàíèðîâà-
íèè ëè÷íîé ðàáîòû; âî-âòîðûõ, â îðãàíèçàöèè ïîä÷èíåííûõ, ýôôåê-
òèâíîì èñïîëüçîâàíèè èõ òðóäà, èõ ìàòåðèàëüíîé è ìîðàëüíîé çà-
èíòåðåñîâàííîñòè â åãî ðåçóëüòàòàõ. Ðóêîâîäèòåëü äîëæåí íå òå-
ðÿòü ñïîñîáíîñòè óïðàâëÿòü è ïðàêòè÷åñêè îðãàíèçîâûâàòü ðàáîòó
â íåïðåäâèäåííûõ ñèòóàöèÿõ, óìåòü îðãàíèçîâàòü íàïðÿæåííóþ
ðàáîòó ïîä÷èíåííûõ è îáåñïå÷èòü åå, êîãäà ïî íåïðåäâèäåííûì
ïðè÷èíàì ðóøàòñÿ íàìå÷åííûå ïëàíû.
Äëÿ ðåøåíèÿ âòîðîé ïðîáëåìû — âûáîðà ñïîñîáà îöåíêè êà÷åñòâ
è îïðåäåëåíèÿ èõ îòíîñèòåëüíîé âàæíîñòè — ìîæíî èñïîëüçîâàòü
áëàíê îöåíî÷íûõ õàðàêòåðèñòèê ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòü ðóêîâî-
äèòåëÿ (ôîðìà 3.3).
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ñðàâíèìûõ ðå-
çóëüòàòîâ êðèòåðèè îöåíêè áûëè ÷àñòè÷íî ôîðìàëèçîâàíû. Ýòî îò-
íîñèòñÿ ê îáðàçîâàíèþ, ãäå àòòåñòóåìîãî ìîæíî îöåíèâàòü êàê ïî
îáðàçîâàíèþ (îòñóòñòâèå ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ — 1 áàëë, íå-
çàêîí÷åííîå ñðåäíåå — 2 áàëëà, ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå — 3 áàëëà, íå-
çàêîí÷åííîå âûñøåå — 4 áàëëà, âûñøåå — 5 áàëëîâ), òàê è ïî íàëè-
÷èþ ñïåöèàëüíûõ çíàíèé; ñòàæó ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè (äî îäíî-
ãî ãîäà — 1 áàëë, 1–3 ãîäà — 2 áàëëà, 3–5 ëåò — 3 áàëëà, 5–10 ëåò —
4 áàëëà, áîëåå 10 ëåò — 5 áàëëîâ); ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ (ñòðàäàåò
õðîíè÷åñêèì çàáîëåâàíèåì, ìåøàþùèì âûïîëíÿòü äîëæíîñòíûå
îáÿçàííîñòè — 1 áàëë, ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ óäîâëåòâîðèòåëüíîå,
èíîãäà áîëååò ïðîñòóäíûìè çàáîëåâàíèÿìè — 3 áàëëà, ïðàêòè÷åñêè
íå áîëååò — 5 áàëëîâ).
Äðóãèå êà÷åñòâà ìîæíî îöåíèâàòü äâóìÿ ñïîñîáàìè: ñ ïîìîùüþ
îöåíêè âñåõ ãðóïï êà÷åñòâ ñ èñïîëüçîâàíèåì çíàíèé è îïûòà ýêñ-
ïåðòîâ, èõ ìíåíèÿ î ðàçâèòîñòè ýòèõ êà÷åñòâ ó àòòåñòóåìîãî èëè
îöåíêè êàæäîãî êà÷åñòâà (ñïîñîáíîñòè), âõîäÿùåãî â îáîáùåííóþ
ãðóïïó, è îïðåäåëåíèÿ ñðåäíèõ àðèôìåòè÷åñêèõ çíà÷åíèé äëÿ ãðóï-
ïû. Äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ýòîãî ñïîñîáà ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìå-
íÿòü ôîðìóëû, ïðèâåäåííûå â ñïåöèàëüíîé ëèòåðàòóðå. Èñïîëüçî-
âàíèå èíòåãðàëüíîãî êîýôôèöèåíòà äëÿ àòòåñòàöèè ðàáîòíèêîâ
(ïðàêòèêóåìîå â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ) âûçûâàåò ñîìíåíèå èç-çà íå-
îäíîçíà÷íîñòè íåêîòîðûõ ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà ðåçóëüòàòû, ÷òî
ìîæåò ïðèâåñòè ê èñêàæåíèþ îêîí÷àòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ.  äàííîì
ñëó÷àå èç-çà òðóäîåìêîñòè ðàñ÷åòîâ íåîáõîäèìî ïðèìåíÿòü ÝÂÌ ñ
ñîîòâåòñòâóþùèìè ïðîãðàììàìè.
129
Ôîðìà 3.3
Áëàíê îöåíî÷íûõ õàðàêòåðèñòèê ïðåòåíäåíòîâ
íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ
Ýêñïåðò: _________________
Îöåíêè
Ïðèîðèòåò
ïðåòåíäåíòà
Êà÷åñòâà Ïðèìå÷à-
Óäåëü- íèå
Ðàíã 1 2 3
íûé âåñ
1 2 3 4 5 6 7
Ïðîôåññèîíàëüíûå
Îïûò (ñòàæ ðàáîòû)
Óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ
Ýêîíîìè÷åñêèå çíàíèÿ
Þðèäè÷åñêèå çíàíèÿ
Ïñèõîëîãè÷åñêèå çíàíèÿ
Ìàðêåòèíã-çíàíèÿ
Óðîâåíü ñïåöèàëüíûõ çíàíèé

Îðãàíèçàöèîííûå
Óìåíèå ïîäáèðàòü ïåðñîíàë
è ðàáîòàòü ñ ëþäüìè
Óìåíèå ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ
Óìåíèå äîâîäèòü äåëî äî êîíöà
Ïðåäïðèèì÷èâîñòü

Ëè÷íîñòíûå
Ïðèíöèïèàëüíîñòü
Ñàìîêðèòèêà è îáúåêòèâíîñòü
Ëè÷íîå îáàÿíèå
Àêêóðàòíîñòü
Òðóäîëþáèå
Îòâåòñòâåííîñòü

Îáùèå
Óðîâåíü ìûøëåíèÿ
Ïîëèòè÷åñêèé êðóãîçîð
Âîçðàñò
Îáùàÿ êóëüòóðà è ýðóäèöèÿ
Ñòðåìëåíèå ê èííîâàöèÿì

130
Îêîí÷àíèå ôîðìû 3.3
1 2 3 4 5 6 7
Ïñèõîôèçè÷åñêèå
Ïñèõè÷åñêàÿ óñòîé÷èâîñòü
Óðîâåíü ôèçè÷åñêîãî çäîðîâüÿ
×óâñòâî þìîðà
Èíòóèöèÿ

Ïðèìå÷àíèå. Ñèñòåìà îöåíêè — ïÿòèáàëëüíàÿ:


“îòëè÷íî” (5 áàëëîâ) — îáëàäàåò êà÷åñòâîì âñåãäà, â òîì ÷èñëå
â ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ;
“õîðîøî” (4 áàëëà) — îáëàäàåò êà÷åñòâîì â íîðìàëüíûõ
óñëîâèÿõ;
“óäîâëåòâîðèòåëüíî” (3 áàëëà) — â íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ ìîæåò ðåàëèçîâàòü-
ñÿ ñî ñáîÿìè (îòêëîíåíèÿìè);
“íåóäîâëåòâîðèòåëüíî” (2 áàëëà) — â íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ ðåàëèçóåòñÿ
ðåäêî;
“ïëîõî” (1 áàëë) — íå ðåàëèçóåòñÿ.

Äëÿ îöåíèâàíèÿ êà÷åñòâ ðàáîòíèêà äîëæíî ïðèâëåêàòüñÿ íå ìå-


íåå øåñòè ýêñïåðòîâ: ïî äâà ñ êàæäîé ñòóïåíè óïðàâëåíèÿ (íà ñòó-
ïåíü âûøå, íèæå è òîãî æå óðîâíÿ).
Ïðåäëàãàåìûé ìåòîä ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ëèíåéíûõ ðóêîâî-
äèòåëåé ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ñðàâíèòåëüíî ïðîñò è íå òðóäî-
åìîê. Ñ åãî ïîìîùüþ ìîæíî ïîëó÷èòü îáîñíîâàííûå äàííûå î êàä-
ðàõ óïðàâëåíèÿ è âåñòè ñ íèìè öåëåíàïðàâëåííóþ ðàáîòó.

Ðåçóëüòàòû îöåíêè ðàáîòíèêîâ [49]


Ðåçóëüòàòîì îöåíêè ÿâëÿþòñÿ âûâîäû î âîçìîæíîñòè íàçíà÷åíèÿ ðà-
áîòíèêîâ íà äîëæíîñòü, î ñîîòâåòñòâèè èõ çàíèìàåìûì äîëæíîñòÿì,
î íåîáõîäèìîñòè èõ ïåðåìåùåíèÿ, îá óðîâíå îïëàòû òðóäà, î ñòèìó-
ëèðîâàíèè, î íàëîæåíèè ñàíêöèé, î íåîáõîäèìîñòè ïåðåïîäãîòîâêè
ëèáî ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè. Êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè îöåíêè
ïîçâîëÿþò óñòàíîâèòü îïðåäåëåííûå ïàðàìåòðû äëÿ ðåøåíèÿ òàêèõ
âîïðîñîâ: óðîâåíü çàíèìàåìûõ äîëæíîñòåé è îïëàòû òðóäà äîëæåí
ñîîòâåòñòâîâàòü óðîâíþ ïîêàçàòåëåé äåëîâîé îöåíêè ðàáîòíèêîâ;
ïðè ñòèìóëèðîâàíèè äîëæåí ó÷èòûâàòüñÿ äåëîâîé óðîâåíü ðàáîòíè-
êîâ; ñíèæåíèå ïîêàçàòåëåé îöåíêè äîëæíî áûòü ñèãíàëîì î íåîáõî-
äèìîñòè ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè èëè ïåðåïîäãîòîâêè ðàáîòíèêîâ,
èëè (â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ) íàëîæåíèÿ íà íèõ ñàíêöèé.

131
Ïî ìåðå óâåëè÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé îöåíêè ðàáîòíèêîâ ìîæåò ñòà-
âèòüñÿ âîïðîñ î ïðîäâèæåíèè èõ â äîëæíîñòè, ïîâûøåíèè èõ äîëæ-
íîñòíûõ îêëàäîâ, óñòàíîâëåíèè êâàëèôèêàöèè è ïåðñîíàëüíûõ íàäáà-
âîê ê îêëàäàì. Ðàáîòíèêè, èìåþùèå íèçêèé óðîâåíü äåëîâûõ êà÷åñòâ,
ìîãóò òàêæå ïîíèæàòüñÿ â äîëæíîñòè äî ñëåäóþùåé àòòåñòàöèè.
Ïîäáîð è ðàññòàíîâêà êàäðî⠗ íå ëè÷íîå äåëî ðóêîâîäèòåëåé.
Ñâîåâðåìåííîå ïðîäâèæåíèå êàäðîâ èìååò èñêëþ÷èòåëüíî áîëüøîå
çíà÷åíèå íå òîëüêî äëÿ óêîìïëåêòîâàíèÿ âñåõ ó÷àñòêîâ óïðàâëåíèÿ
ïðîèçâîäñòâîì, íî è äëÿ óäîâëåòâîðåííîñòè óïðàâëåí÷åñêîãî ïåð-
ñîíàëà ñâîèì òðóäîì, à ñîîòâåòñòâåííî è óëó÷øåíèÿ èì ñâîåé ðà-
áîòû. Åñëè îòñóòñòâóåò ðîñò, âîçíèêàåò îùóùåíèå íåóäîâëåòâîðåí-
íîñòè, ïîÿâëÿþòñÿ çàñòîé, êîñíîñòü, à òî è ïîïÿòíîå äâèæåíèå.
Íî ëè÷íûå âïå÷àòëåíèÿ ðàáîòíèêîâ îòäåëîâ ïåðñîíàëà, êàê è
ìíîãèõ ðóêîâîäèòåëåé, íå âñåãäà ìîãóò ñëóæèòü ãàðàíòèåé òî÷íîãî
îïðåäåëåíèÿ ìîìåíòà “ñîçðåâàíèÿ”, à çíà÷èò, è ïðàâèëüíîãî ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ ðàáîòíèêîâ ïî äîëæíîñòÿì. Ïðèìåíåíèå êîëè÷åñòâåí-
íûõ ìåòîäîâ îöåíèâàíèÿ ïîçâîëÿåò óñòàíîâèòü íîðìàòèâíûå ïîêà-
çàòåëè îöåíêè ïî êàæäîìó óðîâíþ äîëæíîñòåé.
Ïåðåõîä ê ÷åòêèì ïîêàçàòåëÿì îöåíêè ñïîñîáñòâóåò òàêæå ðàöè-
îíàëüíîé îðãàíèçàöèè ñèñòåì îïëàòû òðóäà, ìàòåðèàëüíîãî è ìî-
ðàëüíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ ðàáîòíèêîâ.
Êàæäîìó óðîâíþ äîëæíîñòåé äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü îïðåäå-
ëåííûé íîðìàòèâíûé óðîâåíü äåëîâûõ êà÷åñòâ ðàáîòíèêîâ, âûðà-
æåííûé â âèäå êàêèõ-òî êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé è îãðàíè÷åí-
íûé ìèíèìàëüíûì è ìàêñèìàëüíûì ïåðåäåëàìè, ò. å. “âèëêàì”
óðîâíåé êà÷åñòâ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü “âèëêè” äîëæíîñòíûõ
îêëàäîâ. Òîëüêî òàêîé ïîäõîä ìîæåò îáåñïå÷èòü îáúåêòèâíóþ
îñíîâó äëÿ ïîäáîðà, ðàññòàíîâêè è îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ, çà-
íÿòûõ â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì.

Ðàíãîâûå îöåíêè ïåðñîíàëà è îöåíèâàþùèå èíòåðâüþ


Êàê ðàáîòîäàòåëè îöåíèâàþò èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé? Êàêèå ìå-
òîäû îíè äëÿ ýòîãî èñïîëüçóþò? Îáçîð òåêóùåé ïðàêòèêè ïîçâîëèë
âûÿâèòü ñëåäóþùåå.
Ïî÷òè âñå êîìïàíèè, ãäå ïðîâîäèëèñü èññëåäîâàíèÿ, èñïîëüçóþò
ôîðìàëüíûå ïðîãðàììû îöåíèâàíèÿ. Òàêèå ïðîãðàììû èìåþò îêî-
ëî 93 % ìàëûõ ôèðì (äî 500 ðàáîòíèêîâ) è 97 % áîëüøèõ êîìïàíèé.
Ðåéòèíãîâûå øêàëû — íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûé ìåòîä îöå-
íèâàíèÿ. Îêîëî 62 % ìàëûõ ôèðì èñïîëüçóþò ðåéòèíãîâûå øêàëû,

132
20 — îáçîðû è 19 % — ÌÂÎ*. Ñðåäè áîëüøèõ êîìïàíèé 51 % èñ-
ïîëüçóþò ðåéòèíãîâûå øêàëû, íåìíîãèì áîëåå 23 — îáçîðû è îêî-
ëî 17 % — ÌÂÎ.
Îäíàêî òåì, êòî îáû÷íî ïðîâîäèò îöåíèâàíèå ñ ïîìîùüþ ðåéòèí-
ãîâ, òðåáóþòñÿ ïîâåñòâîâàòåëüíûå êîììåíòàðèè îòíîñèòåëüíî îöåíêè
ñïðàâåäëèâîñòè ðåéòèíãîâ, îïèñàíèÿ ñèëüíûõ è ñëàáûõ ñòîðîí ðà-
áîòíèêîâ è äîêóìåíòàöèè ïëàíîâ ðàçâèòèÿ. Òåì, êòî îáû÷íî èñ-
ïîëüçóåò â êà÷åñòâå îñíîâíîãî ìåòîäà îöåíêè îáçîðû (ýññå), íåîá-
õîäèì îáùèé êîëè÷åñòâåííûé ðåéòèíã èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé,
÷òîáû îáëåã÷èòü ñðàâíåíèå êà÷åñòâ ðàáîòíèêîâ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèé ïî êîìïåíñàöèÿì. Îòìåòèì, ÷òî íåïîñðåäñòâåííûé íà÷àëü-
íèê îñóùåñòâëÿåò 92 % îöåíîê òåñòèðóþùåãî â 74 % ïðîàíàëèçèðî-
âàííûõ îðãàíèçàöèé [41]. Òîëüêî îêîëî 7 % îðãàíèçàöèé èñïîëüçó-
þò ñàìîîöåíêè íà âñåõ ñòàäèÿõ îáùåãî ïðîöåññà îöåíèâàíèÿ.
Ôàêòè÷åñêè 99 % ðàáîòíèêîâ èíôîðìèðóþò î ðåçóëüòàòàõ îöåíîê.
Îêîëî 77 % èìåþò øàíñ ïðîêîììåíòèðîâàòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
ñâîè îöåíêè. Â 69 % êîìïàíèé îöåíèâàíèå ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî;
82 % ðàáîòîäàòåëåé ñíàáæàþò òåñòèðóþùèõ èíñòðóêöèÿìè è 60 %
îáåñïå÷èâàþò îáó÷åíèå ïåðåä òåñòèðîâàíèåì.
Åùå äî ïðîâåäåíèÿ îöåíèâàíèÿ ñëåäóåò óáåäèòüñÿ, ÷òî ðàáîòíèê
çíàë, ÷åãî îò íåãî òðåáóþò. Äðóãèìè ñëîâàìè, ðóêîâîäèòåëü äîë-
æåí ñïðîñèòü ñåáÿ: “×åãî ÿ äåéñòâèòåëüíî îæèäàþ îò ýòîãî ÷åëîâå-
êà?”, — à òîò äîëæåí çíàòü êðèòåðèè, ïî êîòîðûì åãî îöåíèâàþò.
Ðàññìîòðèì íåñêîëüêî ìåòîäîâ îöåíêè èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé,
âêëþ÷àÿ ãðàôè÷åñêèå øêàëû îöåíèâàíèÿ, ìåòîä àëüòåðíàòèâíîãî
ðàíæèðîâàíèÿ, ìåòîä ïðèíóäèòåëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ, ÌÂÎ (îöåíêó
ïî óðîâíþ äîñòèæåíèÿ öåëåé), ÂÀRS (ðåéòèíãîâóþ îöåíêó, ïðèâÿçàí-
íóþ ê ïîâåäåíèþ) è ìåòîä êðèòè÷åñêèõ ñëó÷àåâ. Êàæäûé èç ýòèõ ìå-
òîäîâ èìååò ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè. Ïðîáëåì ïðè îöåíèâàíèè
ìîæíî èçáåæàòü, íå âêëþ÷àÿ íåÿñíûå íîðìû, ýôôåêò “îðåîëà”, öåíò-
ðàëüíóþ òåíäåíöèþ, ìÿãêîñòü, ñòðîãîñòü èëè ïðåäóáåæäåííîñòü.
Ìíîãèå ïîä÷èíåííûå, âîçìîæíî, õîòÿò çíàòü êîíêðåòíûå ïðè-
ìåðû è îïðåäåëåíèÿ, ïîêàçûâàþùèå, ïî÷åìó îíè áûëè ïðîðàíæè-
ðîâàíû âûñîêî èëè íèçêî, è ïîýòîìó ìîæåò áûòü ïîëåçíà çàïèñü
êðèòè÷åñêèõ ñëó÷àåâ. Ýòîò ïîäõîä óñïåøíî ïðèìåíÿþò äëÿ îïðåäå-
ëåíèÿ ñïåöèôè÷åñêèõ ïðèìåðîâ õîðîøåãî èëè ïëîõîãî èñïîëíåíèÿ
îáÿçàííîñòåé â òåðìèíàõ îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòè, îæèäàåìîé
îò ïîä÷èíåííîãî. Äàæå åñëè ôèðìà òðåáóåò ðåçþìèðîâàòü îöåíêó â

* ÌÂÎ — îöåíêà ïî óðîâíþ äîñòèæåíèÿ öåëåé.

133
ôîðìå, ïîäîáíîé ãðàôè÷åñêîé øêàëå îöåíèâàíèÿ, êîòîðàÿ ñîäåð-
æèò ïåðå÷åíü êðèòè÷åñêèõ ñëó÷àåâ, ýòî ìîæåò áûòü ïîëåçíî ïðè îá-
ñóæäåíèè îöåíêè ñ ïîä÷èíåííûì.
Âàæíî, ÷òîáû ïîä÷èíåííûé ñ÷èòàë îöåíêó ñïðàâåäëèâîé. Ïîýòî-
ìó ðóêîâîäèòåëü äîëæåí îöåíèâàòü òî, êàê ïîä÷èíåííûé èñïîëíÿåò
ñâîè îáÿçàííîñòè. Ïðè ýòîì ñëåäóåò óáåäèòüñÿ, ÷òî îáÿçàííîñòè ïîä-
÷èíåííîãî çíàþò è ðóêîâîäèòåëü è ïîä÷èíåííûé. Íàêîíåö, ðóêîâî-
äèòåëü äîëæåí ïîïðîñèòü ïîä÷èíåííîãî ïîìî÷ü ñôîðìóëèðîâàòü
ïëàí óñòðàíåíèÿ ñëàáûõ ìåñò â èñïîëíåíèè åãî îáÿçàííîñòåé.
Îöåíèâàíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé èãðàåò âàæíóþ ðîëü â
óñèëåíèè ìîòèâàöèè íà ðàáîòå. Ëþäÿì íóæíà îáðàòíàÿ ñâÿçü,
îòðàæàþùàÿ èõ ðàáîòó. Åñëè èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé íå ñîîòâåò-
ñòâóåò íîðìå, îáñóæäåíèå ïî ýòîé îöåíêå ïîêàæåò íåäîñòàòêè â äå-
ÿòåëüíîñòè ïîä÷èíåííîãî, ïîñëå ÷åãî ìîæíî ñîñòàâèòü ïëàí äëÿ èñ-
ïðàâëåíèÿ íåäîñòàòêîâ â èñïîëíåíèè åãî îáÿçàííîñòåé.
Ãðàôè÷åñêàÿ øêàëà îöåíèâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïðîñòûì è ïî-
ïóëÿðíûì ìåòîäîì àòòåñòàöèè. Òèïè÷íàÿ ðåéòèíãîâàÿ øêàëà îöåíè-
âàíèÿ ïðèâåäåíà â ôîðìå 3.4. Îíà îòîáðàæàåò õàðàêòåðèñòèêè (êî-
ëè÷åñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå), êàæäîé èç êîòîðûõ ñîîòâåòñòâóåò
óðîâåíü èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé (îò íåóäîâëåòâîðèòåëüíîãî äî îò-
ëè÷íîãî).  ñâîþ î÷åðåäü, êàæäûé ðåéòèíã âûðàæåí â óêàçàííûõ íà
øêàëå ÷èñëîâûõ çíà÷åíèÿõ, êîòîðûå çàòåì ñóììèðóþòñÿ.
Âìåñòî òîãî ÷òîáû îöåíèâàòü âñå îáùèå õàðàêòåðèñòèêè èëè ôàê-
òîðû (íàïðèìåð, êà÷åñòâî è êîëè÷åñòâî), ìíîãèå ôèðìû âûäåëÿþò
ëèøü íåêîòîðûå èç íèõ (ñàìûå ãëàâíûå). Ïðèìåð îöåíêè äîëæíîñòè
ñåêðåòàðÿ óïðàâëÿþùåãî, â êîòîðîé îòäàíî ïðåäïî÷òåíèå ïÿòè îáÿ-
çàííîñòÿì èç îïèñàíèÿ ðàáîòû, ïðèâåäåí â ôîðìå 3.5. Ðåéòèíã êàæ-
äîé èç îáÿçàííîñòåé âûðàæåí â ïðîöåíòàõ. Ïðåäóñìîòðåíî òàêæå ìå-
ñòî äëÿ êîììåíòàðèåâ è îöåíêè îáùåãî èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé,
òàêèõ êàê ñâîåâðåìåííûé äîêëàä î ïðîäåëàííîé ðàáîòå è ñîáëþäå-
íèå ïðàâèë ðàáîòû.
Ìåòîä àëüòåðíàòèâíîãî ðàíæèðîâàíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò ðàíæè-
ðîâàíèå îò ëó÷øåãî ê õóäøåìó ïî íåêîòîðûì õàðàêòåðèñòèêàì.
Ïîñêîëüêó ëåã÷å ðàçëè÷èòü ëó÷øèõ è õóäøèõ ðàáîòíèêîâ, íåæåëè
ïðîðàíæèðîâàòü èõ, ýòîò ìåòîä î÷åíü ïîïóëÿðåí. Ñíà÷àëà âûïèñû-
âàþò ôàìèëèè âñåõ ïîä÷èíåííûõ, êîòîðûõ íåîáõîäèìî îöåíèòü,
âû÷åðêèâàþò òåõ, êîòîðûõ íåäîñòàòî÷íî õîðîøî çíàåòå, à çàòåì ïî
ôîðìå 3.6 îáîçíà÷àþò íàèëó÷øåãî è íàèõóäøåãî ðàáîòíèêà ïî èç-
ìåðåííûì õàðàêòåðèñòèêàì. Äàëåå âûáèðàþò ñëåäóþùåãî íàèëó÷-
øåãî è íàèõóäøåãî äî òåõ ïîð, ïîêà íå áóäóò ïðîðàíæèðîâàíû âñå.

134
Ìåòîä ïîïàðíîãî ñðàâíåíèÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâåí ïðè àòòåñòà-
öèè. Ïî êàæäîé õàðàêòåðèñòèêå (êîëè÷åñòâî âûïîëíåííîé ðàáîòû,
åå êà÷åñòâî è ò. ä.) ñîòðóäíèêà ñðàâíèâàþò ñ äðóãèì, ðàáîòàþùèì
ñ íèì â ïàðå.
Ïðåäïîëîæèì, íåîáõîäèìî îöåíèòü ïÿòü ñëóæàùèõ ìåòîäîì ïî-
ïàðíîãî ñðàâíåíèÿ. Äëÿ ýòîãî ñîñòàâëÿþò òàáëèöó âîçìîæíûõ ïàð
ðàáîòíèêîâ ïî êàæäîé õàðàêòåðèñòèêå (ôîðìà 3.7). Çàòåì óêàçûâà-
þò (ñ ïîìîùüþ “ + ” è “ – ”), êàêîé èç ðàáîòíèêîâ ëó÷øå èëè
õóæå ðàáîòàåò. Äàëåå ñóììèðóþò êîëè÷åñòâî ïëþñîâ äëÿ êàæäîãî
ñîòðóäíèêà. Íàïðèìåð, èç ôîðìû 3.7 âèäíî, ÷òî ó Ìàðèè íàèâûñ-
øèé ðåéòèíã çà êà÷åñòâî ðàáîòû, à ó Àðòà — çà òâîð÷åñòâî.
Ôîðìà 3.4
Ðåéòèíãîâàÿ øêàëà îöåíèâàíèÿ
Àòòåñòàöèÿ
Ô. È. Î. ðàáîòíèêà Äîëæíîñòü
Îòäåë Íîìåð ïëàòåæíîé âåäîìîñòè

Ïðè÷èíà àòòåñòàöèè:
Ãîäîâàÿ Íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé
Ïðîäâèæåíèå Çàñëóãè Êîíåö èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà
Äðóãîå

Äàòà âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü


Äàòà ïîñëåäíåé àòòåñòàöèè
Äàòà òåêóùåé àòòåñòàöèè
Èíñòðóêöèÿ: Òùàòåëüíî îöåíèòå èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé ðàáîòíèêîì îòíîñèòåëüíî
òåêóùèõ òðåáîâàíèé ðàáîòû. Ïðîñòàâüòå ðåéòèíã, óêàçàâ îöåíêè îáÿçàííîñòåé. Îáî-
çíà÷üòå ÍÄ, åñëè íåò äàííûõ. Îïðåäåëèòå çíà÷åíèÿ ïî øêàëå è óêàæèòå èõ â ñîîòâåò-
ñòâóþùåì êâàäðàòèêå. Çíà÷åíèÿ áóäóò ñóììèðîâàòüñÿ è óñðåäíÿòüñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
îáùåãî áàëëà.
Îïðåäåëåíèå ðåéòèíãà
Î (îòëè÷íî) — îòëè÷íîå èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé âî âñåõ îáëàñòÿõ. Íàìíîãî
ëó÷øå äðóãèõ.
ÎÕ (î÷åíü õîðîøî) — ðåçóëüòàòû ÿâíî ïðåâûøàþò ìíîãèå òðåáîâàíèÿ, îòíîñÿùè-
åñÿ ê äîëæíîñòè. Èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé íà âûñøåì óðîâíå è ïîñòîÿííî.
Õ (õîðîøî) — äîñòàòî÷íûé è íàäåæíûé óðîâåíü èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé.
ÍÓ (íåîáõîäèìî óëó÷øåíèå) — íåïîëíîå èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé â íåêîòîðûõ
îáëàñòÿõ. Íåîáõîäèìî óëó÷øåíèå.
Í (íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå) — â öåëîì ðåçóëüòàòû íåóäîâëåòâîðèòåëüíûå. Íåîáõî-
äèìî ñðî÷íîå óëó÷øåíèå. Íåâîçìîæíî íèêàêîå ïîâûøåíèå ïî çàñëóãàì.
ÍÄ (íå àòòåñòîâàí) — íåò äàííûõ. Îòâå÷àåò íîðìàì èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé.

135
Îêîí÷àíèå ôîðìû 3.4

Ðåé- Øêàëà Âûáðàííûé Êîììåí-


Îáùèé ôàêòîð
òèíã áàëëîâ ïîêàçàòåëü òàðèè

1. Êà÷åñòâî — àêêóðàòíîñòü, òùàòåëü- Î 100–90 Çíà÷åíèå


íîñòü è ïðèåìëåìîñòü âûïîëíåííîé ÎÕ 90–80
ðàáîòû
Õ 80–70
ÍÓ 70–60
Í Ìåíåå 60

2. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü — îáúåì Î 100–90 Çíà÷åíèå


è ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû, âûïîëíåí- ÎÕ 90–80
íîé â íåêîòîðûé ïåðèîä âðåìåíè
Õ 80–70
ÍÓ 70–60
Í Ìåíåå 60

3. Çíàíèå ðàáîòû — ïðàêòè÷åñêèå Î 100–90 Çíà÷åíèå


íàâûêè, çíàíèÿ è èíôîðìàöèÿ, ÎÕ 90–80
èñïîëüçóåìàÿ â ðàáîòå
Õ 80–70
ÍÓ 70–60
Í Ìåíåå 60

4. Íàäåæíîñòü — íàñêîëüêî ìîæíî Î 100–90 Çíà÷åíèå


ïîëîæèòüñÿ íà ýòîãî ðàáîòíèêà ïîñëå ÎÕ 90–80
çàâåðøåíèÿ çàäà÷è
Õ 80–70
ÍÓ 70–60
Í Ìåíåå 60

5. Ïðèãîäíîñòü — ñòåïåíü ïóíêòóàëü- Î 100–90 Çíà÷åíèå


íîñòè, ñîáëþäåíèÿ ïðåäïèñàííîãî ÎÕ 90–80
ðåæèìà ðàáîòû, ïåðåðûâîâ
íà îáåä è ïåðåêóðîâ; îáùàÿ ïîñåùàå- Õ 80–70
ìîñòü ÍÓ 70–60
Í Ìåíåå 60

6. Íåçàâèñèìîñòü — ÷àñòü ðàáîòû, Î 100–90 Çíà÷åíèå


âûïîëíåííîé ñ ïîâåðõíîñòíûì ÎÕ 90–80
êîíòðîëåì èëè áåç êîíòðîëÿ
Õ 80–70
ÍÓ 70–60
Í Ìåíåå 60

136
Ôîðìà 3.5
Àòòåñòàöèîííàÿ ôîðìà
×àñòü I

Ô. È. Î. Êëþ÷ ê ðåéòèíãîâîé øêàëå


Äîëæíîñòü 1. Íå îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì ðàáîòû.
2.  öåëîì îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì
Ïåðèîä àòòåñòàöèè ñ _____ ïî ______ ðàáîòû.
Òåñòèðóþùèé 3. Ïîëíîñòüþ îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì
Äîëæíîñòü òåñòèðóþùåãî ðàáîòû.
4. Îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì ðàáîòû
Îòäåë ñ îòëè÷èåì.
5. Ïðåâûøàåò òðåáîâàíèÿ ê ðàáîòå

×àñòü II. Øêàëû ðåéòèíãîâ äëÿ ñïåêòðà çàäà÷

Äîëæíîñòü: Ñåêðåòàðü óïðàâëÿþùåãî


Îáÿçàííîñòè è îòâåòñòâåííîñòü
À. Ìàøèíîïèñü è ñòåíîãðàôèÿ 30 % Ðåéòèíã 1 2 3 4 5

Àêêóðàòíîå ïå÷àòàíèå â ñîîòâåòñòâóþùåì ôîðìàòå ñî ñêîðî- Êîììåíòàðèè


ñòüþ 60 ñëîâ â ìèíóòó èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ, âêëþ÷àÿ íà-
áîð ïîä äèêòîâêó, ñ äèêòîôîíà, ñòåíîãðàôèðîâàííûõ çàïèñåé
èëè çàïèñåé îáû÷íîãî ôîðìàòà; ðàñøèôðîâêà ñòåíîãðàôèðî-
âàííûõ çàïèñåé äëÿ ãåíåðàëüíîãî ìåíåäæåðà; ðàñøèôðîâêà
ñòåíîãðàôèðîâàííûõ ïðîòîêîëîâ çàñåäàíèé; íàáîð çàïèñîê,
ïîâåñòîê äíÿ, ðàñïèñàíèé è äðóãîãî âíóòðåííåãî ìàòåðèàëà; ïå-
÷àòàíèå îáçîðîâ äëÿ òîðãîâûõ àññîöèàöèé; ñîñòàâëåíèå è íà-
áîð äåéñòâóþùèõ îò÷åòîâ è äðóãèõ îò÷åòîâ, âêëþ÷àÿ òåêñòû è
òàáëèöû; íàáîð êîïèé äëÿ æóðíàëîâ è ãàçåò ïî òîðãîâëå; ñî-
ñòàâëåíèå è íàáîð ïèñåì, ìåìîðàíäóìîâ, êîïèé è äðóãèõ äî-
êóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàííîñòÿìè èëè ïî òðåáîâàíèþ

Á. Ïðèåì 25 % Ðåéòèíã 1 2 3 4 5

Ó÷åò ïåðâîíà÷àëüíûõ êîíòàêòîâ (ïåðñîíàëüíî èëè ïî òåëå- Êîììåíòàðèè


ôîíó) è ïîìîùü çâîíÿùèì è ïîñåòèòåëÿì: îòâåòû íà òåëå-
ôîííûå çâîíêè, ïðèåì ñîîáùåíèé. Îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöè-
åé è ïåðåðàñïðåäåëåíèå çâîíêîâ ñîîòâåòñòâóþùèì ëèöàì;
ïðèâåòñòâèå ïîñåòèòåëåé, îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèåé èëè íà-
ïðàâëåíèå â ñîîòâåòñòâóþùèé îòäåë èëè ê îòäåëüíûì ëèöàì;
âûïîëíåíèå ðîëè õîçÿéêè; óìåíèå îáðàùàòüñÿ ñ àâòîìàòèçè-
ðîâàííîé ñëóæáîé îòâåòîâ; ïîääåðæàíèå ñâÿçè ñî çâîíÿùè-
ìè è ïîñåòèòåëÿìè

137
Ïðîäîëæåíèå ôîðìû 3.5
Â. Ñîñòàâëåíèå ðàñïèñàíèé 20 % Ðåéòèíã 1 2 3 4 5

Ýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà ñ êàëåíäàðåì, âêëþ÷àÿ îðãàíèçàöèþ Êîììåíòàðèè


âñòðå÷, ñîâåùàíèé, ïîåçäîê è ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèé; âåäåíèå
êàëåíäàðÿ è íàçíà÷åíèå âñòðå÷ äëÿ ãåíåðàëüíîãî ìåíåäæåðà,
÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ è ñîòðóäíèêîâ øòàòà; ïîäãîòîâêà
ïðîñüá î âîçìåùåíèè ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ äåëîâûìè ïîåçäêà-
ìè; ïîìîùü â îðãàíèçàöèè åæåãîäíûõ ñîáðàíèé; îðãàíèçàöèÿ
îáó÷àþùèõ ñîáðàíèé äëÿ ðàáîòíèêîâ ôèðìû, âêëþ÷àÿ âûáîð
ïîìåùåíèé, ïåðåðûâû íà êîôå è íåîáõîäèìîå ïèòàíèå; ñîñòàâ-
ëåíèå ãðàôèêà èñïîëüçîâàíèÿ îðãàíèçàöèîííûõ ñðåäñòâ; ðàñ-
ñåëåíèå, îðãàíèçàöèÿ ïîåçäîê è îïëàòû äëÿ êîíñóëüòàíòîâ è
ïðèåçæèõ

Ã. Óïðàâëåíèå ôàéëàìè è çàïèñÿìè 15 % Ðåéòèíã 1 2 3 4 5

Ñîçäàíèå è ïîääåðæàíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ôàéëîâûõ ñèñòåì, Êîììåíòàðèè


ïðàâèëüíîå ðàñïîëîæåíèå è ïîèñê íåîáõîäèìîãî ìàòåðèàëà ïî
òðåáîâàíèþ; ðàçðàáîòêà ïëàíà ôàéëîâûõ ñèñòåì ñâîáîäíûõ
ìåñò è äëÿ êîððåñïîíäåíöèè, ïðîòîêîëîâ, îò÷åòîâ, èíñòðóêöèé
è îòíîñÿùåãîñÿ ê íèì ìàòåðèàëà; ïîìåùåíèå ìàòåðèàëà â ñîîò-
âåòñòâóþùåå ìåñòî â ôàéëå; ïîèñê è èçâëå÷åíèå ìàòåðèàëà èç
ôàéëîâ; îòáîð, çàïèñü â ôàéëû è ïåðåìåùåíèå ìàòåðèàëà â
íóæíûé “îòñåê” èëè ïðè íåîáõîäèìîñòè åãî óíè÷òîæåíèå; âå-
äåíèå è õðàíåíèå íåîáõîäèìûõ çàïèñåé; îðãàíèçàöèÿ óäîáíîãî
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ôîðìàòà äàííûõ èç ôàéëà ïîèñêà

Ä. Îáùèå îôèñíûå óñëóãè 10 % Ðåéòèíã 1 2 3 4 5

Âûïîëíåíèå íåîáõîäèìûõ îáÿçàííîñòåé â îôèñå â ñîîòâåò- Êîììåíòàðèè


ñòâèè ñ ñóùåñòâóþùåé ïðàêòèêîé è ïðåäïèñàííûìè ïðîöåäó-
ðàìè; ïåðåäà÷à ïî÷òû, ÷òåíèå è îòïðàâëåíèå ïî÷òû; ïðèåì è
ðàñïðåäåëåíèå âõîäÿùåé ïî÷òû; êîïèðîâàíèå äîêóìåíòîâ; ïîä-
äåðæàíèå íåáîëüøîãî ôîíäà íàëè÷íûõ äåíåã; ïîäáîðêà èç ãà-
çåò è æóðíàëîâ ñòàòåé, îòíîñÿùèõñÿ ê îðãàíèçàöèè, ñîñòàâëå-
íèå áþëëåòåíåé ñîâåòà äèðåêòîðîâ; âûïîëíåíèå äðóãèõ îáÿçàí-
íîñòåé

×àñòü III. Àòòåñòàöèîííàÿ ôîðìà

ßâëÿåòñÿ ëè ñëóæàùèé íà ðàáîòó âîâðåìÿ, îñòàåòñÿ ëè íà ðàáî÷åì ìåñòå â ñîîòâåò-


ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ê ðàáîòå?
— Äà — Íåò Åñëè íåò, ïîæàëóéñòà, îáúÿñíèòå
Ñëåäóåò ëè ñëóæàùèé èíñòðóêöèÿì è ñîáëþäàåò ëè ïðàâèëà ðàáîòû?
— Äà — Íåò Åñëè íåò, ïîæàëóéñòà, îáúÿñíèòå

138
Îêîí÷àíèå ôîðìû 3.5
Ñîòðóäíèê äåéñòâóåò ñàìîñòîÿòåëüíî èëè ñîòðóäíè÷àåò ñ êîëëåãàìè?
— Äà — Íåò Åñëè íåò, ïîæàëóéñòà, îáúÿñíèòå

Îïèøèòå âñå íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ, êîòîðûå ìîãóò óëó÷øèòü ïðîöåññ èñïîëíåíèÿ


îáÿçàííîñòåé ðàáîòíèêîì

Ðåçþìèðóéòå îáùåå èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé ðàáîòíèêîì

×àñòü IV. Ïîäïèñè

Ýòîò îò÷åò îñíîâàí íà ìîåì èçó÷åíèè è Ìîÿ ïîäïèñü îçíà÷àåò, ÷òî ÿ îçíàêî-
çíàíèè ñîòðóäíèêà è åãî ðàáîòû ìèëñÿ ñ ýòîé îöåíêîé. Ýòî íå îçíà÷àåò,
÷òî ÿ ñîãëàñåí ñ ðåçóëüòàòàìè

Òåñòèðóþùèé
Äàòà

Ðåöåíçåíò Ðàáîòíèê
Äàòà Äàòà

Ôîðìà 3.6
Àëüòåðíàòèâíàÿ øêàëà ðàíæèðîâàíèÿ
Õàðàêòåðèñòèêà
Äëÿ èçìåðÿåìîé õàðàêòåðèñòèêè âûïèøèòå ôàìèëèè âñåõ ïîä÷èíåííûõ, êîòîðûõ âû
õîòèòå ïðîðàíæèðîâàòü. Óêàæèòå Ô. È. Î. ðàáîòíèêà ñ íàèâûñøèì ðåéòèíãîì â ñòðî-
êå 1, à ñ íàèíèçøèì ðåéòèíãîì — â ñòðîêå 20. Çàòåì çàïèøèòå Ô. È. Î. ñëåäóþùåãî
íàèëó÷øåãî ðàáîòíèêà â ñòðîêó 2, íàèõóäøåãî — â ñòðîêó 19 è ò. ä. Ïðîäîëæàéòå,
ïîêà íå áóäóò çàïîëíåíû âñå ñòðîêè.
Ðàáîòíèê ñ íàèâûñøèì ðåéòèíãîì
11. 11.
12. 12.
13. 13.
14. 14.
15. 15.
16. 16.
17. 17.
18. 18.
19. 19.
10. 20.
Ðàáîòíèê ñ íàèíèçøèì ðåéòèíãîì

139
Ôîðìà 3.7
Ðàíæèðîâàíèå ìåòîäîì ïîïàðíîãî ñðàâíåíèÿ
Õàðàêòåðèñòèêà
“Êà÷åñòâî ðàáîòû” “Òâîð÷åñòâî”
Ðàíæèðóåìûé ðàáîòíèê
 ñðàâ- À Â Ñ Ä Å Â ñðàâ- À Â Ñ Ä Å
íåíèè ñ Àðò Ìàðèÿ ×àê Äèàíà Õîñå íåíèè ñ Àðò Ìàðèÿ ×àê Äèàíà Õîñå
À À
+ + – – – – – –
Àðò Àðò

 Â
– – – – + – + +
Ìàðèÿ Ìàðèÿ
Ñ Ñ
– + + – + + – +
×àê ×àê
Ä Ä
+ + – + + – + –
Äèàíà Äèàíà
Å Å
+ + + – + – – +
Õîñå Õîñå

Íàèâûñøèé ðåéòèí㠗 ó Ìàðèè Íàèâûñøèé ðåéòèí㠗 ó Àðòà

Ìåòîä ïðèíóäèòåëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ïîäîáåí ñîðòèðîâêå ïî


êðèâîé. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì ìåòîäîì óñòàíàâëèâàþò ïðîöåíòû
ðàíæèðóåìûõ äëÿ êàæäîé êàòåãîðèè èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé. Íà-
ïðèìåð, ìîæíî òàê ðàñïðåäåëèòü ðàáîòíèêîâ ïî êà÷åñòâó èñïîëíå-
íèÿ èìè îáÿçàííîñòåé:
15 % — îòëè÷íîå;
20 % — âûøå ñðåäíåãî;
30 % — ñðåäíåå;
20 % — íèæå ñðåäíåãî;
15 % — ïëîõîå.
Íà ïðàêòèêå ýòî îçíà÷àåò âûïèñàòü ôàìèëèè êàæäîãî ðàáîòíè-
êà íà îòäåëüíîé èíäåêñíîé êàðòî÷êå. Çàòåì äëÿ êàæäîé îöåíèâàå-
ìîé õàðàêòåðèñòèêè (êà÷åñòâî ðàáîòû, òâîð÷åñòâî è ò. ä.) íåîáõî-
äèìî îòìåòèòü â êàðòî÷êå îäíó èç ñîîòâåòñòâóþùèõ êàòåãîðèé èñ-
ïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé.
Ìåòîä êðèòè÷åñêèõ ñëó÷àåâ. Ñóòü ýòîãî ìåòîäà ñîñòîèò â òîì,
÷òî òåñòèðóþùèé ïîñòîÿííî çàïèñûâàåò óäà÷íûå èëè íåæåëàòåëü-
íûå ïðèìåðû (ñëó÷àè) èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé êàæäûì ïîä÷èíåí-
íûì, çàòåì êàæäûå 6 ìåñÿöåâ îáñóæäàåò èõ ñ íèìè.
Ýòîò ìåòîä ÷àñòî èñïîëüçóþò â äîïîëíåíèå ê ìåòîäó ðàíæèðî-
âàíèÿ, ïîñêîëüêó îí ïðåäîñòàâëÿåò íåîïðîâåðæèìûå ôàêòû, íåîá-

140
Òàáëèöà 3.3
Ïðèìåðû êðèòè÷åñêèõ ñëó÷àåâ äëÿ ìåíåäæåðà öåõà çàâîäà
Îáÿçàííîñòü Öåëè Êðèòè÷åñêèå ñëó÷àè

Ïëàíèðîâàíèå Ïîëíîå èñïîëüçîâà- Ââåë íîâóþ ñèñòåìó ïëàíèðîâàíèÿ


ïðîèçâîäñòâà íèå ïåðñîíàëà ïðîèçâîäñòâà; â ïðîøëîì ìåñÿöå
çàâîäà è îáîðóäîâàíèÿ óìåíüøèë êîëè÷åñòâî âûïîëíåí-
íà çàâîäå; çàêàçû íûõ ñ îïîçäàíèåì çàêàçîâ íà 10 %;
äîëæíû áûòü ïîëó÷å- â ïðîøëîì ìåñÿöå óâåëè÷èë
íû âîâðåìÿ èñïîëüçîâàíèå ìàøèí íà çàâîäå
íà 20 %
Íàáëþäåíèå Ìèíèìèçàöèÿ çàòðàò Â ïðîøëîì ìåñÿöå äîïóñòèë
çà ïðèîáðåòåíèåì íà òîâàðíî-ìàòåðè- óâåëè÷åíèå çàòðàò íà õðàíåíèå
ñûðüÿ è ìàòåðèàëîâ àëüíûå öåííîñòè, òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé
è óïðàâëåíèå ïîääåðæàíèå àäåêâàò- íà 15 %; çàêàçàë ëèøíèå ÷àñòè
èíâåíòàðåì íîãî óðîâíÿ ïîñòà- “À” è “Â” íà 20 %; íåäîçàêàçàë
âîê, íàõîäÿùèõñÿ ÷àñòåé “Ñ” íà 30 %
â åãî ðàñïîðÿæåíèè

Íàáëþäåíèå Ðàáîòà áåç ñáîåâ Ââåë íîâóþ ïðîôèëàêòè÷åñêóþ


çà ñîäåðæàíèåì íåñìîòðÿ íà ïîëîìêè ñèñòåìó ñîäåðæàíèÿ è ýêñïëóàòà-
è ýêñïëóàòàöèåé îáîðóäîâàíèÿ öèè îáîðóäîâàíèÿ íà çàâîäå;
îáîðóäîâàíèÿ ïðåäîòâðàòèë ïîëîìêó ìàøèíû,
îáíàðóæèâ íåèñïðàâíóþ ÷àñòü

õîäèìûå äëÿ îáúÿñíåíèÿ îöåíêè. Âåäåíèå òåêóùåãî ïåðå÷íÿ êðèòè-


÷åñêèõ ñëó÷àåâ ïîìîãàåò óñòðàíèòü ëþáûå íåäîñòàòêè â èñïîëíå-
íèè îáÿçàííîñòåé ïîä÷èíåííûìè.
Ìîæíî ïðèñïîñîáèòü ìåòîä êðèòè÷åñêèõ ñëó÷àåâ ê ñïåöèôè÷åñ-
êèì òðåáîâàíèÿì ê ðàáîòå, çàïëàíèðîâàííûì äëÿ ïîä÷èíåííûõ â
íà÷àëå ãîäà. Òàê, â ïðèìåðå, ïðèâåäåííîì â òàáë. 3.3, îäíà èç îáÿ-
çàííîñòåé ìåíåäæåðà — íàáëþäàòü çà ïðîèçâîäñòâîì è ìèíèìè-
çèðîâàòü çàòðàòû íà õðàíåíèå òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé.
Êàê êðèòè÷åñêèé ðàññìàòðèâàåòñÿ ñëó÷àé, êîãäà ìåíåäæåð äîïóñ-
òèë óâåëè÷åíèå çàòðàò íà õðàíåíèå òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûõ öåííîñ-
òåé íà 15 %. Ýòîò ôàêò ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì äëÿ ðàçãîâîðà îá óëó÷-
øåíèè èñïîëíåíèÿ èì îáÿçàííîñòåé â áóäóùåì.
Ïîâåñòâîâàòåëüíûå ôîðìû. Íåêîòîðûå ôèðìû äëÿ îöåíêè ïåðñî-
íàëà èñïîëüçóþò ïîâåñòâîâàòåëüíûå ôîðìû, íàïðèìåð Ïëàí óëó÷-
øåíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé äëÿ îöåíêè ïðîãðåññèâíîñòè è ðàç-
âèòèÿ åå âíåøòàòíûõ ñîòðóäíèêîâ. Òåñòèðóþùåãî ìîãóò ïîïðîñèòü
ïðîðàíæèðîâàòü èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé ðàáîòíèêîâ â ðàìêàõ
íîðì è ïðåäñòàâèòü êðèòè÷åñêèå ïðèìåðû è ïëàí óëó÷øåíèÿ, ïîçâî-

141
ëÿþùèé âûïîëíÿòü èëè ïåðåâûïîëíÿòü óñòàíîâëåííûå íîðìû. Ïîñ-
ëå ýòîãî îðãàíèçîâûâàþò äèñêóññèþ ïî îöåíêå èñïîëíåíèÿ îáÿçàí-
íîñòåé è ðàññìàòðèâàþò ñïîñîáû ðåøåíèÿ ïðîáëåì.
Ðåéòèíãîâûå øêàëû, ïðèâÿçàííûå ê ïîâåäåíèþ (BARS). Îáëàäàþò
ïðåèìóùåñòâàìè ìåòîäîâ êðèòè÷åñêèõ ñëó÷àåâ è ðåéòèíãîâ. Ñòîðîí-
íèêè ïðèìåíåíèÿ ýòîãî ìåòîäà óòâåðæäàþò, ÷òî îí îáåñïå÷èâàåò áî-
ëåå ñïðàâåäëèâóþ îöåíêó, íåæåëè äðóãèå óïîìÿíóòûå íàìè ìåòîäû.
Ðàçðàáîòêà øêàë ÂÀRS ïðåäïîëàãàåò ïÿòü ýòàïîâ.
1. Ôîðìèðîâàíèå êðèòè÷åñêèõ ñëó÷àåâ. Ãðóïïó ëþäåé, çíàþùèõ ðàáî-
òó, êîòîðóþ íåîáõîäèìî îöåíèòü (ðàáîòîäàòåëåé èëè òåñòèðóþ-
ùèõ), ïðîñÿò îïèñàòü ñïåöèôè÷åñêèå ñèòóàöèè (êðèòè÷åñêèå ñëó-
÷àè) ýôôåêòèâíîãî è íåýôôåêòèâíîãî èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé.
2. Îïðåäåëåíèå îáúåìà èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé. Êðèòè÷åñêèå ñëó-
÷àè îáúåäèíÿþò â íåáîëüøèå ãðóïïû, íàïðèìåð ïî 5 èëè 10 èç-
ìåðåíèé. Êàæäîé ãðóïïå äàåòñÿ îïðåäåëåíèå.
3. Ïåðåðàñïðåäåëåíèå ñëó÷àåâ. Âòîðàÿ ãðóïïà ëþäåé, êîòîðûå òàêæå
çíàþò ðàáîòó, ïåðåðàñïðåäåëÿåò ïåðâè÷íûå êðèòè÷åñêèå ñëó÷àè.
Èì ïðåäëàãàþò îïðåäåëèòü êëàñòåðû è êðèòè÷åñêèå ñëó÷àè è ïðî-
ñÿò îòíåñòè êàæäûé ñëó÷àé ê îïðåäåëåííîìó êëàñòåðó, êîòîðûé,
ïî èõ ìíåíèþ, ëó÷øå ïîäõîäèò. Îáû÷íî êðèòè÷åñêèé ñëó÷àé ñî-
õðàíÿåòñÿ â ñïèñêå, åñëè íåêîòîðàÿ ÷àñòü ëþäåé (50–80 %) èç âòî-
ðîé ãðóïïû îòíîñèò åãî ê òîìó æå êëàñòåðó, ÷òî è ïåðâàÿ ãðóïïà.
4. Øêàëà ñëó÷àåâ. Âòîðóþ ãðóïïó ëþäåé ïðîñÿò ïðîðàíæèðîâàòü
(îáû÷íî ñ ïîìîùüþ ñåìè- è äåâÿòèóðîâíåâûõ øêàë) ïîâåäåíèå,
îïèñàííîå â êàæäîì êðèòè÷åñêîì ñëó÷àå, ò. å. óñòàíîâèòü, íàñêîëü-
êî ýôôåêòèâíî îí îòðàæàåò èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåò-
ñòâóþùåì êëàñòåðíîì ìíîæåñòâå (ãðóïïå).
5. Ðàçðàáîòêà îêîí÷àòåëüíîãî èíñòðóìåíòà. Ïîäìíîæåñòâî ñëó÷à-
åâ (îáû÷íî 6 èëè 7 íà êëàñòåð) èñïîëüçóþò â êà÷åñòâå “ïîâåäåí-
÷åñêèõ ÿêîðåé” äëÿ êàæäîãî ìíîæåñòâà.
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ðàçðàáîòêà ÂÀRS ìîæåò çàíèìàòü áîëüøå
âðåìåíè ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ìåòîäàìè, îíà èìååò âàæíûå
ïðåèìóùåñòâà.
1. Áîëåå òî÷íûé ñïîñîá îöåíêè. Ëþäè, çíàþùèå ðàáîòó è òðåáîâàíèÿ
ê íåé, ëó÷øå äðóãèõ ðàçðàáàòûâàþò ÂÀRS. Ðåçóëüòèðóþùàÿ
ÂÀRS — õîðîøèé ñïîñîá îöåíêè èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé íà ðà-
áîòå.
2. Áîëåå ÷åòêèå íîðìû. Êðèòè÷åñêèå ñëó÷àè íà øêàëå ïîìîãàþò
âûÿñíèòü, ÷òî ïîíèìàåòñÿ ïîä “î÷åíü õîðîøèì”, “ñðåäíèì” èñ-
ïîëíåíèåì îáÿçàííîñòåé íà ðàáîòå è ò. ä.
142
3. Îáðàòíàÿ ñâÿçü. Êðèòè÷åñêèå ñëó÷àè öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçî-
âàòü ïðè îáåñïå÷åíèè îáðàòíîé ñâÿçè ñ îöåíèâàåìûìè ëþäüìè.
4. Íåçàâèñèìûå ìíîæåñòâà. Îáúåäèíåíèå êðèòè÷åñêèõ ñëó÷àåâ â
ïÿòü èëè øåñòü ãðóïï èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé (òàêèõ êàê “çíà-
íèÿ è óìåíèå ïðàâèëüíî ñóäèòü”) ïîìîãàåò ñäåëàòü âûâîäû áî-
ëåå íåçàâèñèìûìè äðóã îò äðóãà. Íàïðèìåð, ó òåñòèðóþùåãî íå
áóäåò æåëàíèÿ îöåíèòü îäíîãî ðàáîòíèêà îäèíàêîâî ïî âñåì
ìíîæåñòâàì ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî îí áûë âûñîêî îöåíåí íà “áåñ-
ïðèñòðàñòíîñòü”.
5. Ïîñòîÿíñòâî. Îöåíêè ïî ÂÀRS îòíîñèòåëüíî ïîñòîÿííû è íà-
äåæíû.

Óïðàâëåíèå ïî öåëÿì
Ìåòîä óïðàâëåíèÿ ïî öåëÿì (ÌÂÎ). Ýòîò ìåòîä ïðîñòîé è çàêëþ-
÷àåòñÿ â ïîñòàíîâêå ñïåöèôè÷åñêèõ èçìåðÿåìûõ öåëåé äëÿ êàæäîãî
èç ðàáîòíèêîâ è ïåðèîäè÷åñêîå îáñóæäåíèå ïðîãðåññà â äîñòèæå-
íèè ýòèõ öåëåé. Ìîæíî çàíÿòü â ïðîãðàììå ÌÂÎ ïîä÷èíåííûõ,
ñòàâÿ äëÿ íèõ îòäåëüíûå öåëè è ïåðèîäè÷åñêè îáåñïå÷èâàÿ îáðàò-
íóþ ñâÿçü. Îäíàêî ÌÂÎ ïî÷òè âñåãäà ïîäðàçóìåâàåò âñåîáúåìëþ-
ùóþ ïðîãðàììó îöåíêè è ïîñòàíîâêè öåëåé, êîòîðàÿ ñîñòîèò èç
øåñòè âàæíåéøèõ øàãîâ.
1. Óñòàíîâëåíèå öåëåé îðãàíèçàöèè. Ðàçðàáîòêà ïëàíà íà ñëåäó-
þùèé ãîä è ïîñòàíîâêà öåëåé â ìàñøòàáàõ îðãàíèçàöèè.
2. Óñòàíîâëåíèå öåëåé îòäåëà. Íà÷àëüíèêè îòäåëîâ è èõ ïîä÷èíåí-
íûå ñîâìåñòíî îïðåäåëÿþò öåëè îòäåëîâ.
3. Îáñóæäåíèå öåëåé îòäåëîâ. Íà÷àëüíèêè îòäåëîâ îáñóæäàþò öåëè
ââåðåííûõ èì ïîäðàçäåëåíèé ñ ïîä÷èíåííûìè (÷àñòî íà ñîáðàíèè
îòäåëà) è ïðîñÿò èõ ðàçðàáîòàòü ñîáñòâåííûå èíäèâèäóàëüíûå
öåëè, äðóãèìè ñëîâàìè, îïðåäåëèòü, êàêîé âêëàä ìîæåò âíåñòè
êàæäûé ðàáîòíèê â äîñòèæåíèå öåëåé îòäåëà.
4. Îïðåäåëåíèå îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòîâ (ôîðìóëèðîâàíèå èíäèâè-
äóàëüíûõ öåëåé). Íà÷àëüíèêè îòäåëîâ è èõ ïîä÷èíåííûå óñòà-
íàâëèâàþò êðàòêîñðî÷íûå öåëè èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé.
5. Ïðîâåðêà èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé: èçìåðåíèå ðåçóëüòàòîâ. Íà-
÷àëüíèêè îòäåëîâ ñðàâíèâàþò ôàêòè÷åñêîå èñïîëíåíèå îáÿçàí-
íîñòåé êàæäûì ðàáîòíèêîì ñ îæèäàåìûìè ðåçóëüòàòàìè.
6. Îáåñïå÷åíèå îáðàòíîé ñâÿçè. Íà÷àëüíèêè îòäåëîâ ïðîâîäÿò ïå-
ðèîäè÷åñêèå ñîáðàíèÿ ñ ïîä÷èíåííûìè, íà êîòîðûõ îáñóæäàåò-
ñÿ èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé è îöåíèâàåòñÿ ïðîãðåññ â äîñòèæå-
íèè îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòîâ.
143
Êîìáèíèðîâàííûå ìåòîäû
Íà ïðàêòèêå ìíîãèå ôèðìû êîìáèíèðóþò íåñêîëüêî ìåòîäîâ îöåí-
êè, ïðèìåíÿÿ îáû÷íóþ ãðàôè÷åñêóþ øêàëó îöåíèâàíèÿ ñ îïèñà-
òåëüíûìè ôðàçàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ îïðåäåëåíèÿ èçìåðÿåìûõ
õàðàêòåðèñòèê. Ýòà ìåòîäèêà ïðåäïîëàãàåò êîììåíòàðèè ïî êàæ-
äîé õàðàêòåðèñòèêå, ò. å. òåñòèðóþùèé ìîæåò âêðàòöå îïèñàòü íå-
êîòîðûå êðèòè÷åñêèå ñëó÷àè. Êîëè÷åñòâåííûé ðåéòèíãîâûé ìåòîä
îáåñïå÷èâàåò ñðàâíåíèå ðàáîòíèêîâ, ïîýòîìó îí ïîëåçåí äëÿ ïðè-
íÿòèÿ ðåøåíèé ïî çàðàáîòíîé ïëàòå, ïåðåâîäàì è ïðîäâèæåíèþ ïî
ñëóæáå. Êðèòè÷åñêèå ñëó÷àè îòðàæàþò ñïåöèôè÷åñêèå ïðèìåðû õî-
ðîøåãî èëè ïëîõîãî èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé.
Ðåçóëüòàòû êðèòè÷åñêîãî àíàëèçà ìåòîäîâ îöåíêè ïî ðàíãîâûì
øêàëàì ïðèâåäåíû â òàáë. 3.4.

Îñíîâíûå ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè


ìåòîäèêè îöåíèâàíèÿ ïî ðåéòèíãîâûì øêàëàì
Ñóùåñòâóåò ïÿòü îñíîâíûõ ïðîáëåì, êîòîðûå âîçíèêàþò ïðè îöåíè-
âàíèè ïî ðåéòèíãîâîé øêàëå: íåÿñíûå íîðìû, ýôôåêò “îðåîëà”, öåí-
òðàëüíàÿ òåíäåíöèÿ, ìÿãêîñòü èëè ñòðîãîñòü, ïðåäóáåæäåííîñòü.
Íåÿñíûå íîðìû èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé. Íàïðèìåð, ðàññìîòðèì
ãðàôè÷åñêóþ ðåéòèíãîâóþ øêàëó (òàáë. 3.5). Îíà êàæåòñÿ äîâîëüíî
îáúåêòèâíîé, íî ìîæåò ïðèâåñòè ê íåñïðàâåäëèâûì îöåíêàì èç-çà
òîãî, ÷òî õàðàêòåðèñòèêè è ñòåïåíè çàñëóã èìåþò øèðîêóþ èíòåð-
ïðåòàöèþ. Íàïðèìåð, ðàçëè÷íûå òåñòèðóþùèå, âîçìîæíî, ïî-ðàçíî-
ìó îïðåäåëÿþò “õîðîøåå” ëèáî “ïëîõîå” èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé
è ò. ä. Êðîìå òîãî, òàêèå õàðàêòåðèñòèêè, êàê “êà÷åñòâî ðàáîòû” èëè
“òâîð÷åñòâî”, ìîãóò òðàêòîâàòüñÿ î÷åíü øèðîêî. Ñóùåñòâóåò íå-
ñêîëüêî ñïîñîáîâ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû. Öåëåñîîáðàçíî ðàçðàáî-
òàòü è âêëþ÷èòü êðèòåðèè, êîòîðûå ïîäðîáíî îïèñûâàþò êàæäóþ
õàðàêòåðèñòèêó.  ýòîì ñëó÷àå ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíûì òî, ÷òî ïîíè-
ìàåòñÿ ïîä “âåëèêîëåïíûì”, “ïðåâîñõîäíûì” è “õîðîøèì” êà÷å-
ñòâîì ðàáîòû.
Ýôôåêò “îðåîëà” îçíà÷àåò, ÷òî ðåéòèíã ïîä÷èíåííîãî, ïîñòàâ-
ëåííûé ïî îäíîé õàðàêòåðèñòèêå (íàïðèìåð, “ëàäèò ñ äðóãèìè”),
âëèÿåò íà îöåíêè ïî äðóãèì õàðàêòåðèñòèêàì. Ýòà ïðîáëåìà ÷àñ-
òî âîçíèêàåò ñ ðàáîòíèêàìè, êîòîðûå ñëèøêîì äðóæåëþáíû (èëè
íåäðóæåëþáíû) ê òåñòèðóþùèì. Íàïðèìåð, íåäðóæåëþáíûé ÷å-
ëîâåê ìîæåò áûòü ïðîðàíæèðîâàí íåóäîâëåòâîðèòåëüíî ïî âñåì

144
Òàáëèöà 3.4
Âàæíåéøèå ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè ìåòîäîâ îöåíêè
ïî ðàíãîâûì øêàëàì

Ìåòîä Ïðåèìóùåñòâà Íåäîñòàòêè

Ãðàôè÷åñêàÿ Ïðîñò â ïðèìåíåíèè; îáåñïå÷è- Íîðìû ìîãóò áûòü íåÿñíû-


øêàëà âàåò êîëè÷åñòâåííûé ðåéòèíã ìè; âîçìîæíû ïðîáëåìû
îöåíèâàíèÿ äëÿ êàæäîãî ðàáîòíèêà èç-çà ýôôåêòà “îðåîëà”,
öåíòðàëüíîé òåíäåíöèè,
ìÿãêîñòè è ïðåäóáåæäåí-
íîñòè
Àëüòåðíàòèâ- Ïðîñò â ïðèìåíåíèè (ìåíåå Ìîæåò âûçâàòü íåñîãëàñèå
íîå ðàíæèðî- ïðîñò, ÷åì ãðàôè÷åñêàÿ øêàëà ðàáîòàþùèõ è íåäîñòàòî÷íî
âàíèå îöåíèâàíèÿ). Íå èìååò öåíòðàëü- îáúåêòèâåí â ñëó÷àå, åñëè âñå
íîé òåíäåíöèè è äðóãèõ ïðîáëåì ðàáîòíèêè äåéñòâèòåëüíî
ðåéòèíãîâûõ øêàë îòëè÷íî èñïîëíÿëè ñâîè
îáÿçàííîñòè
Ìåòîä Íåèçìåííîå îïðåäåëåííîå Ðåçóëüòàòû îöåíèâàíèÿ
ïðèíóäèòåëü- êîëè÷åñòâî ïîä÷èíåííûõ â çàâèñÿò îò àäåêâàòíîñòè
íîãî ðàñïðåäå- êàæäîé ãðóïïå ïåðâîíà÷àëüíîãî âûáîðà
ëåíèÿ òî÷åê îòñëåæèâàíèÿ
Ìåòîä Ïîìîãàåò îáúÿñíèòü ðàáîòíè- Òðóäíî ñòàâèòü ðàíãè
êðèòè÷åñêèõ êàì, ÷òî çíà÷èò “õîðîøåå” è ðàáîòíèêàì, îòëè÷àÿ èõ äðóã
ñëó÷àå⠓ïëîõîå” èñïîëíåíèå îáÿçàííîñ- îò äðóãà
òåé; çàñòàâëÿåò òåñòèðóþùåãî
îöåíèâàòü ïîä÷èíåííûõ íà
îñíîâå ïîâåäåíèÿ

Ðåéòèíãîâûå Îáåñïå÷èâàþò ïîâåäåí÷åñêèå Òðóäíî ðàçðàáîòàòü


øêàëû, “ïðèâÿçêè”. ÂÀRS î÷åíü òî÷íû
ïðèâÿçàííûå ê
ïîâåäåíèþ

õàðàêòåðèñòèêàì, à íå òîëüêî ïî ïàðàìåòðó “õîðîøî ëàäèò ñ äðó-


ãèìè”. Çíàíèå ýòîé ïðîáëåìû — âàæíûé øàã íà ïóòè åå ðåøåíèÿ.
Öåíòðàëüíàÿ òåíäåíöèÿ ñóùåñòâóåò ó ìíîãèõ òåñòèðóþùèõ ïðè
çàïîëíåíèè ðåéòèíãîâûõ øêàë. Íàïðèìåð, åñëè øêàëà èçìåíÿåòñÿ îò
1 äî 7, îíè ñòàðàþòñÿ èçáåãàòü âûñîêèõ (6 è 7) è íèçêèõ (1 è 2) ðåé-
òèíãîâ è ðàíæèðîâàòü áîëüøèíñòâî ïîä÷èíåííûõ îò 3 äî 5. Ïðè èñ-
ïîëüçîâàíèè ãðàôè÷åñêîé øêàëû îöåíèâàíèÿ öåíòðàëüíàÿ òåíäåí-
öèÿ îçíà÷àåò, ÷òî âñå ðàáîòíèêè îöåíèâàþòñÿ “ñðåäíå”. Òàêîå óñ-
ðåäíåíèå èñêàæàåò îöåíêè, äåëàÿ èõ ìåíåå ïîëåçíûìè äëÿ ïëàíîâ,

145
Òàáëèöà 3.5
Ãðàôè÷åñêàÿ øêàëà îöåíèâàíèÿ ñ íå÷åòêèìè íîðìàìè
Îöåíêà
Ïàðàìåòð îöåíêè
Îòëè÷íî — 5 Õîðîøî — 4 Ñðåäíå — 3 Ïëîõî — 2

Êà÷åñòâî ðàáîòû
Êîëè÷åñòâî ðàáîòû
Òâîð÷åñòâî
×åñòíîñòü

ñâÿçàííûõ ñ ïðîäâèæåíèåì ñîòðóäíèêîâ è ïîâûøåíèåì èõ çàðàáîò-


íîé ïëàòû. Ðàíæèðîâàíèå (âìåñòî èñïîëüçîâàíèÿ øêàë ãðàôè÷åñ-
êîãî îöåíèâàíèÿ) ëèøåíî ýòèõ ïðîáëåì öåíòðàëüíîé òåíäåíöèè,
ïîñêîëüêó âñå ðàáîòíèêè äîëæíû áûòü ïðîðàíæèðîâàíû è, òàêèì
îáðàçîì, íå ìîãóò áûòü ïðîðàíæèðîâàíû “ñðåäíå”. Ýòî îñíîâíîå ïðå-
èìóùåñòâî ðàíãîâîãî ìåòîäà îöåíêè.
Ìÿãêîñòü èëè ñòðîãîñòü. Íåêîòîðûå òåñòèðóþùèå ñòðåìÿòñÿ ðàí-
æèðîâàòü âñåõ ïîä÷èíåííûõ âûñîêî (èëè íèçêî). Ýòà ïðîáëåìà îñî-
áåííî ñåðüåçíà ïðè èñïîëüçîâàíèè ãðàôè÷åñêèõ øêàë îöåíèâàíèÿ.
Ðàíæèðóÿ ïîä÷èíåííûõ, íóæíî äåëàòü ðàçëè÷èÿ ìåæäó “õîðîøèì” è
“ïëîõèì” èñïîëíåíèåì îáÿçàííîñòåé. Òàêèì îáðàçîì, ñòðîãîñòü èëè
ìÿãêîñòü íå ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìîé ïðè ðàíãîâîì ìåòîäå èëè ïðèíóäè-
òåëüíîì ðàñïðåäåëåíèè.
Åñëè íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ãðàôè÷åñêóþ øêàëó îöåíèâàíèÿ,
öåëåñîîáðàçíî ïðåäïîëîæèòü ðàñïðåäåëåíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñ-
òåé, ñêàæåì, òàê, ÷òî òîëüêî 10 % ïîä÷èíåííûõ ìîãóò áûòü ïðîðàí-
æèðîâàíû “îòëè÷íî”, 20 % — “õîðîøî” è ò. ä. Äðóãèìè ñëîâàìè,
íóæíî ñòàðàòüñÿ ïðîâåñòè ðàçëè÷èÿ (êîíå÷íî, åñëè íåò óâåðåííîñòè
â òîì, ÷òî âñå ïîä÷èíåííûå ïîïàäàþò òîëüêî â îäíó èëè äâå êàòåãî-
ðèè).
Ïðåäóáåæäåííîñòü. Èíäèâèäóàëüíûå ðàçëè÷èÿ ñðåäè ðàíæèðóå-
ìûõ (ïî òàêèì õàðàêòåðèñòèêàì, êàê âîçðàñò, ðàñà èëè ïîë) ìîãóò
ïîâëèÿòü íà èõ ðåéòèíã, êîòîðûé ÷àñòî íå ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâè-
òåëüíîìó èñïîëíåíèþ èìè îáÿçàííîñòåé. Íàïðèìåð, èññëåäîâàòåëè
îáíàðóæèëè òåíäåíöèþ îöåíèâàòü ïîæèëûõ ðàíæèðóåìûõ (ñòàðøå
60 ëåò) íèæå ïî “ñïîñîáíîñòÿì èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé” è ïî “ïî-
òåíöèàëó äëÿ ðàçâèòèÿ”, íåæåëè ìîëîäûõ. Ðàñà è ïîë ðàíæèðóåìûõ
òàêæå ìîãóò îòðèöàòåëüíî ïîâëèÿòü íà ðåéòèíã. Îäíàêî ïðåäóáåæ-
äåííîñòü íå îáÿçàòåëüíî ñâÿçàíà ñ ðàñîé, ïîëîì èëè âîçðàñòîì.
146
Òî, êàê ðàáîòíèê ïðåæäå èñïîëíÿë îáÿçàííîñòè, ìîæåò òàêæå
ïîâëèÿòü íà òåêóùóþ îöåíêó. Íàïðèìåð, èíîãäà ðàíæèðóþùèé ìî-
æåò ñèñòåìàòè÷åñêè íåäîîöåíèâàòü óëó÷øåíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàí-
íîñòåé ïëîõèì ðàáîòíèêîì è ïåðåîöåíèâàòü õîðîøåãî ðàáîòíè-
êà. Â íåêîòîðûõ ñèòóàöèÿõ, îñîáåííî êîãäà èçìåíåíèå â ïîâåäå-
íèè ïðîèñõîäèò ïîñëåäîâàòåëüíî, òåñòèðóþùèé ìîæåò ïðîñòî íå
çàìåòèòü ýòîãî.  ëþáîì ñëó÷àå íàäî ñòàðàòüñÿ, ÷òîáû ïðåæíåå èñ-
ïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé, âîçðàñò èëè ðàñà íå âëèÿëè íà ðåøåíèå.

Îñíîâíûå òèïû îöåíèâàþùèõ èíòåðâüþ [18]


Åñëè ìåíåäæåð èñêðåííå çàèíòåðåñîâàí â èñïîëüçîâàíèè îöåíèâà-
þùåãî èíòåðâüþ äëÿ óëó÷øåíèÿ ïîñëåäóþùåãî èñïîëíåíèÿ îáÿçàí-
íîñòåé ïîä÷èíåííûì, íóæíî âûÿñíèòü ïðîáëåìû, îòíîñÿùèåñÿ ê
ðàáîòå, óñòàíîâèòü öåëè è ñîñòàâèòü ãðàôèê èõ äîñòèæåíèÿ.
Öåëÿìè îöåíèâàþùåãî èíòåðâüþ ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå:
• ðàçðàáîòêà ïëàíà;
• ïîääåðæàíèå îáÿçàííîñòåé;
• êîððåêöèÿ ïëàíà.
Îñíîâíûå òèïû îöåíèâàþùèõ èíòåðâüþ:
• óäîâëåòâîðèòåëüíîå ñ ïðîäâèæåíèåì;
• óäîâëåòâîðèòåëüíîå áåç ïðîäâèæåíèÿ;
• íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå êîððåêòèðóåìîå.
Èíîãäà èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé ÿâëÿåòñÿ íåóäîâëåòâîðèòåëü-
íûì è íå êîððåêòèðóåìûì.  ýòîì ñëó÷àå îáû÷íî íåò íåîáõîäèìîñ-
òè â îöåíèâàþùåì èíòåðâüþ.
Óäîâëåòâîðèòåëüíîå èíòåðâüþ ñ ïðîäâèæåíèåì. Ýòî èíòåðâüþ
ïðîâîäÿò ñ ðàáîòíèêàìè, óäîâëåòâîðèòåëüíî èñïîëíÿþùèì îáÿçàí-
íîñòè è èìåþùèì ïåðñïåêòèâó ïðîäâèæåíèÿ ïî ñëóæáå. Ïðîâåñòè
åãî ëåã÷å, ÷åì äðóãèå âèäû îöåíèâàþùèõ èíòåðâüþ. Öåëü — îáñó-
äèòü ïåðñïåêòèâû êàðüåðû ïîä÷èíåííîãî è ðàçðàáîòàòü êîíêðåòíûé
ïëàí äåéñòâèé äëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ,
íåîáõîäèìîãî äëÿ ïåðåõîäà ïîä÷èíåííîãî íà äðóãóþ ðàáîòó.
Óäîâëåòâîðèòåëüíîå èíòåðâüþ áåç ïðîäâèæåíèÿ. Ýòî èíòåðâüþ
ïðîâîäÿò ñ ðàáîòíèêàìè, óäîâëåòâîðèòåëüíî èñïîëíÿþùèìè îáÿçàí-
íîñòè, íî áåç ïåðñïåêòèâû ïîâûøåíèÿ. Âîçìîæíî, ïîä÷èíåííûé óæå
äîñòèã ñâîåãî óðîâíÿ êîìïåòåíòíîñòè èëè â êîìïàíèè íåò ðàáî÷èõ
ìåñò ëèáî ïîä÷èíåííûé äîâîëåí ñâîèì ïîëîæåíèåì è íå ñòðåìèòñÿ ê
ïðîäâèæåíèþ. Öåëü — íå óëó÷øèòü èëè ðàçâèòü ïðîôåññèîíàëüíûé
óðîâåíü ðàáîòíèêà, à ïîääåðæàòü óäîâëåòâîðèòåëüíîå èñïîëíåíèå

147
èì îáÿçàííîñòåé. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî íàéòè ñòèìóëû, âàæíûå äëÿ
ðàáîòíèêà è äîñòàòî÷íûå äëÿ ïîääåðæàíèÿ óäîâëåòâîðèòåëüíîãî èñ-
ïîëíåíèÿ èì îáÿçàííîñòåé: îïëàòà ñâåðõóðî÷íûõ, íåçíà÷èòåëüíîå
ðàñøèðåíèå ïîëíîìî÷èé, ñëîâåñíîå ïîîùðåíèå.
Íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå èíòåðâüþ êîððåêòèðóåìîå. Åñëè èñïîëíå-
íèå îáÿçàííîñòåé ðàáîòíèêîì íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå, íî êîððåêòè-
ðóåìîå, öåëüþ èíòåðâüþ ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà ïëàíà äëÿ óëó÷øåíèÿ
èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé.

Êàê ïîäãîòîâèòüñÿ ê îöåíèâàþùåìó èíòåðâüþ


Âî-ïåðâûõ, íåîáõîäèìî ñîáðàòü äàííûå î ïîä÷èíåííîì: èçó÷èòü îïè-
ñàíèå ðàáîòû ïîä÷èíåííîãî, ñðàâíèòü èñïîëíåíèå èì îáÿçàííîñòåé ñ
íîðìàìè è ïðîñìîòðåòü èíôîðìàöèþ î åãî ïðåæíèõ îöåíêàõ. Âî-âòî-
ðûõ, ñëåäóåò ïîäãîòîâèòü ðàáîòíèêà: ïðåäóïðåäèòü åãî ïî êðàéíåé
ìåðå çà íåäåëþ, ÷òîáû îí ïåðåñìîòðåë ñâîþ ðàáîòó, ïðî÷èòàë åå îïè-
ñàíèå, ïðîàíàëèçèðîâàë ïðîáëåìû è ïîäãîòîâèë âîïðîñû è êîììåí-
òàðèè. Íàêîíåö, íàäî âûáðàòü âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ èíòåðâüþ, ñî-
ãëàñîâàòü èõ ñ ïîä÷èíåííûì. Íóæíî îòâåñòè äîñòàòî÷íî âðåìåíè íà
ýòó ïðîöåäóðó. Èíòåðâüþ ñ ðàáîòíèêàìè íèæíåãî óðîâíÿ, íàïðèìåð ñ
ðàáîòíèêàìè êàíöåëÿðèè è âñïîìîãàòåëüíûì ïåðñîíàëîì, äëèòñÿ
îêîëî ÷àñà. Îöåíêà óïðàâëÿþùèõ ÷àñòî çàíèìàåò äâà-òðè ÷àñà. Íåîá-
õîäèìî óäîñòîâåðèòüñÿ, ÷òî èíòåðâüþ ïðîõîäèò â óåäèíåííîì ìåñòå.

Êàê ïðîâîäèòü èíòåðâüþ


Íåîáõîäèìî çíàòü ïÿòü ïðàâèë:
1. Áóäüòå ïðÿìû è îïðåäåëåííû. Ãîâîðèòå â òåðìèíàõ öåëåé ðàáî-
òû. Èñïîëüçóéòå ïðèìåðû (îòñóòñòâèÿ, îïîçäàíèÿ, çàïèñè î êà-
÷åñòâå, ññîðû èëè óáûòêè, âûïîëíåííûå çàêàçû, çàïèñè î ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòè, èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ, ñâîåâðåìåííîñòü âû-
ïîëíåíèÿ çàäà÷ èëè ïðîåêòîâ, óïðàâëåíèå çàòðàòàìè è ñíèæåíèå
ñåáåñòîèìîñòè, êîëè÷åñòâî îøèáîê, ñåáåñòîèìîñòü ïî ñðàâíå-
íèþ ñ áþäæåòîì, êîððåñïîíäåíöèþ ïîêóïàòåëåé, âîçâðàò òîâà-
ðà, âðåìÿ âûïîëíåíèÿ çàêàçà, àêêóðàòíîñòü, îò÷åòû î ïðîèñøå-
ñòâèÿõ è ò. ä.).
2. Íå ñòàâüòå ïåðñîíàë â òóïèê. Íå ãîâîðèòå: “Âû ñëèøêîì ìåäëè-
òåëüíû ïðè ïîäãîòîâêå îò÷åòîâ”. Âìåñòî ýòîãî ïîñòàðàéòåñü
ñðàâíèòü èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé ðàáîòíèêà ñ íîðìàìè (“Ýòè

148
îò÷åòû îáû÷íî ãîòîâÿò çà 10 äíåé”). Íå ñðàâíèâàéòå ðàáîòíèêîâ
ïî òîìó, êàê îíè èñïîëíÿþò îáÿçàííîñòè (“Îí áûñòðåå Âàñ”).
Ïðîâîäÿ èíòåðâüþ, ïîìíèòå: îïðåäåëèòå òîí èíòåðâüþ â ñàìîì
íà÷àëå, ïî âîçìîæíîñòè, ðåçþìèðóéòå ñîáñòâåííûå âçãëÿäû è
âçãëÿäû ïîä÷èíåííîãî, à çàòåì ðàçðàáîòàéòå ïëàí äåéñòâèé.
3. Ïîáóæäàéòå ïîä÷èíåííîãî ê ðàçãîâîðó. Äëÿ âíåñåíèÿ â ïîâåäåíèå
ïîä÷èíåííîãî íåêîòîðûõ êîíñòðóêòèâíûõ èçìåíåíèé âàæíî çà-
ñòàâèòü åãî ãîâîðèòü âî âðåìÿ èíòåðâüþ. Äëÿ ïîáóæäåíèÿ ðàáîò-
íèêà ê ðàçãîâîðó ïûòàéòåñü ìîë÷àòü, çàäàâàéòå îòêðûòûå âîïðî-
ñû, ñòàâüòå èõ â âèäå ïðîáëåìû, èñïîëüçóéòå êîìàíäíûå âîïðî-
ñû, âîïðîñû ñ âûáîðîì; ÷òîáû ïîíÿòü ÷óâñòâà ïîä÷èíåííîãî,
ïîâòîðÿéòå åãî ïîñëåäíþþ ôðàçó â âèäå âîïðîñà. Ïðè ýòîì íå äà-
âàéòå ñîâåòîâ, íå íàçûâàéòå èìåí, íå îòâëåêàéòåñü, íå èñïîëüçóéòå
ñàðêàçì è íàñìåøêè.
4. Âíèìàòåëüíî ñëóøàéòå, ÷òî ãîâîðèò ðàáîòíèê; çàäàâàéòå îòêðû-
òûå âîïðîñû òèïà: “Êàê Âû äóìàåòå, ÷òî ìû ñìîæåì ñäåëàòü äëÿ
óëó÷øåíèÿ ñèòóàöèè?” Èñïîëüçóéòå ôðàçû: “ïðîäîëæàéòå” è
“ðàññêàæèòå ïîäðîáíåå”. Ïîâòîðèòå ïîñëåäíþþ ôðàçó.
5. Íå õîäèòå âîêðóã äà îêîëî. Íå âåäèòå ïóñòûõ ðàçãîâîðîâ. Óáå-
äèòåñü, ÷òî ðàáîòíèê ïîíÿë, ÷òî îí äåëàåò õîðîøî, à ÷òî ïëîõî.
Ïðèâåäèòå óáåäèòåëüíûå ïðèìåðû; ïîñòàðàéòåñü ñäåëàòü òàê,
÷òîáû ñîòðóäíèê ñîãëàñèëñÿ óëó÷øèòü ñâîþ ðàáîòó. Ðàçðàáî-
òàéòå ïëàí äåéñòâèé.

Êàê óïðàâëÿòü îáîðîíÿþùèìñÿ ïîä÷èíåííûì


Çàùèòà — îäíà èç åñòåñòâåííûõ è ïðèâû÷íûõ ôîðì ïîâåäåíèÿ ÷å-
ëîâåêà. Åñëè ïîä÷èíåííîãî îáâèíèëè â ïëîõîì èñïîëíåíèè îáÿçàí-
íîñòåé, ïåðâîé åãî ðåàêöèåé áóäåò îïðîâåðæåíèå. Îòðèöàÿ íåäî-
ñòàòêè, ðàáîòíèê ñòàðàåòñÿ èçáåãàòü âîïðîñîâ î ñâîåé êîìïåòåíò-
íîñòè. Íåêîòîðûå ðåàãèðóþò íà êðèòèêó ñî çëîñòüþ è àãðåññèåé.
Ýòî ïîìîãàåò èì “âûïóñòèòü ïàð”. Äðóãèå æå çàìûêàþòñÿ â ñåáå.
Ëó÷øèé ñïîñîá óïðàâëÿòü îáîðîíÿþùèìñÿ ïîä÷èíåííûì — äåé-
ñòâîâàòü îñòîðîæíî. Ïðèçíàéòå îáîðîíèòåëüíîå ïîâåäåíèå íîð-
ìàëüíûì, íèêîãäà íå àòàêóéòå îáîðîíó ïîä÷èíåííîãî, îòëîæèòå
äåéñòâèÿ è ïðèçíàéòå ñîáñòâåííóþ îãðàíè÷åííîñòü.
 ëþáîì ñëó÷àå ïîíèìàíèå ïñèõîëîãèè çàùèòû î÷åíü âàæíî
ïðè îöåíèâàíèè. Ïîýòîìó ðóêîâîäèòåëþ ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèäåðæè-
âàòüñÿ ñëåäóþùèõ ñîâåòîâ.

149
1. Óÿñíèòå, ÷òî îáîðîíèòåëüíîå ïîâåäåíèå íîðìàëüíî.
2. Íèêîãäà “íå àòàêóéòå” îáîðîíó ïîä÷èíåííîãî. Íå ïûòàéòåñü
îáúÿñíèòü ÷åëîâåêó ïðè÷èíó åãî ïîâåäåíèÿ, ãîâîðÿ: “Âû çíàåòå,
÷òî äåéñòâèòåëüíàÿ ïðè÷èíà Âàøåé ðåàêöèè â òîì, ÷òî Âû íå âû-
íîñèòå, êîãäà Âàñ ïîðèöàþò çà ÷òî-ëèáî”. Âìåñòî ýòîãî ïîïûòàé-
òåñü ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà äåéñòâèè (“ïðîäàæè ïàäàþò”), à íå
íà ÷åëîâåêå (“Âû ïðîäàåòå íåäîñòàòî÷íî”).
3. Îòëîæèòå äåéñòâèÿ. Èíîãäà ëó÷øå íè÷åãî íå ïðåäïðèíèìàòü.
Ëþäè ÷àñòî ðåàãèðóþò íà âíåçàïíûå óãðîçû, èíñòèíêòèâíî ïðÿ-
÷àñü çà ñâîè “ìàñêè”. Íî åñëè èì äàòü äîñòàòî÷íî âðåìåíè, òî
âîçìîæåí íîðìàëüíûé ÷åëîâå÷åñêèé êîíòàêò.
4. Ðàñïîçíàéòå ñîáñòâåííóþ îãðàíè÷åííîñòü. Íå äóìàéòå, ÷òî Âû
â ñîñòîÿíèè ðåøèòü ëþáóþ âîçíèêøóþ ïðîáëåìó, îñîáåííî åñëè
îíà ñâÿçàíà ñ ëþäüìè. Âàæíåå ïîìíèòü, ÷òî òåñòèðóþùèé íå
äîëæåí ïûòàòüñÿ áûòü ïñèõîëîãîì. Îäíî äåëî — äåìîíñòðèðî-
âàòü ëþäÿì ïîíèìàíèå è ñîâñåì äðóãîå — ïûòàòüñÿ ðåøèòü ãëó-
áîêèå ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû.

Êàê êðèòèêîâàòü ïîä÷èíåííîãî


Êðèòèêà íå äîëæíà óíèæàòü ÷åëîâåêà è óíèæàòü åãî äîñòîèíñòâî.
Êðèòè÷åñêèå çàìå÷àíèÿ ëó÷øå äåëàòü íàåäèíå â êîíñòðóêòèâíîé
ôîðìå (íàïðèìåð, íàïîìíèòü êîíêðåòíûå ñëó÷àè è ñïåöèôè÷åñêèå
ðåøåíèÿ). Èçáåãàéòå “êðèòè÷åñêèõ óïðåêîâ ðàç â ãîäó” — îñóùå-
ñòâëÿéòå åæåäíåâíóþ îáðàòíóþ ñâÿçü ñ ïîä÷èíåííûì, ÷òîáû äàæå
ïðè ôîðìàëüíîì ïîäâåäåíèè èòîãîâ íå âîçíèêàëî íèêàêèõ ñþðïðè-
çîâ. Íèêîãäà íå ãîâîðèòå ïîä÷èíåííîìó, ÷òî îí âñåãäà íå ïðàâ (òàê
êàê íèêòî íå ìîæåò áûòü âñåãäà ïëîõèì èëè õîðîøèì). Íàêîíåö,
êðèòèêà äîëæíà áûòü îáúåêòèâíîé è ñâîáîäíîé îò ïðåäóáåæäåíèé.

Êàê ãàðàíòèðîâàòü, ÷òî îöåíèâàþùåå èíòåðâüþ


âåäåò ê óëó÷øåíèþ èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé
Âû äîëæíû ïîÿñíèòü ïðîáëåìû, îòíîñÿùèåñÿ ê ðàáîòå, ïîñòàâèòü
öåëè äëÿ åå óëó÷øåíèÿ è ñîñòàâèòü ãðàôèê èõ äîñòèæåíèÿ. Èññëå-
äîâàòåëè îáíàðóæèëè, ÷òî ïîä÷èíåííûå íåçàâèñèìî îò èõ îöåíîê
áûâàþò óäîâëåòâîðåíû èíòåðâüþ òîãäà, êîãäà îíè íå ÷óâñòâîâàëè
óãðîçû è èìåëè âîçìîæíîñòü âûñêàçûâàòü ñâîè èäåè è ïîæåëàíèÿ,
âëèÿòü íà õîä èíòåðâüþ è åñëè èíòåðâüþ ïðîâîäèë êîíñòðóêòèâ-
íûé òåñòèðóþùèé.

150
Îäíàêî ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî êîíå÷íàÿ öåëü èíòåðâüþ — óëó÷-
øèòü èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé ïîä÷èíåííûì. Èññëåäîâàòåëè óò-
âåðæäàþò, ÷òî âûÿñíåíèå ïðîáëåì, èìåþùèõ îòíîøåíèå ê ðàáîòå,
ïîñòàíîâêà èçìåðÿåìûõ öåëåé èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé è ñîñòàâëå-
íèå ãðàôèêà èõ äîñòèæåíèÿ — ýòî äåéñòâèÿ, êîòîðûå ïðèâîäÿò ê
óëó÷øåíèþ èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé.

Ôîðìàëüíûå ïèñüìåííûå ïðåäóïðåæäåíèÿ


Ìîæåò âîçíèêíóòü ñèòóàöèÿ, êîãäà íåîáõîäèìî ôîðìàëüíîå ïèñü-
ìåííîå ïðåäóïðåæäåíèå ðàáîòíèêà, íåóäîâëåòâîðèòåëüíî èñïîëíÿ-
þùåãî îáÿçàííîñòè. Òàêèå ïðåäóïðåæäåíèÿ ïðåñëåäóþò äâå öåëè:
âî-ïåðâûõ, ïîìîãàþò ðàáîòíèêó èçáàâèòüñÿ îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê;
âî-âòîðûõ, ïîìîãàþò çàùèòèòü ðåøåíèå â ñëó÷àå, íàïðèìåð, óâîëü-
íåíèÿ ñîòðóäíèêà ïåðåä âûñøèì íà÷àëüñòâîì, à åñëè íåîáõîäèìî —
è ïåðåä ñóäîì. Òàêèì îáðàçîì, ïèñüìåííûå ïðåäóïðåæäåíèÿ äîëæíû
îïðåäåëÿòü íîðìû, ïî êîòîðûì âû ñóäèòå î ðàáîòíèêå; óáåäèòåñü,
÷òî îí çíàë î íîðìå, îïðåäåëèòå ëþáîå åå íàðóøåíèå è ïîêàæèòå,
÷òî ó ïîä÷èíåííîãî áûëà âîçìîæíîñòü èñïðàâèòü ïîëîæåíèå.

ÐÅÇÞÌÅ

Îöåíêà ïåðñîíàëà ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâûì ðû÷àãîì ýôôåêòèâíîãî óï-


ðàâëåíèÿ ðàáîòíèêàìè â ëþáîé îðãàíèçàöèè ïðè óñëîâèè îáúåê-
òèâíîñòè èíñòðóìåíòàðèÿ ñî ñòîðîíû îöåíèâàåìûõ è àäåêâàòíîñòè
ïàðàìåòðîâ îöåíêè öåëÿì îðãàíèçàöèè, â êîòîðîé îíè òðóäÿòñÿ.
Ïðàêòè÷åñêè êàæäûé ÷åëîâåê õî÷åò, ÷òîáû åãî ðàáîòó ïîëîæè-
òåëüíî îöåíèëè è ðóêîâîäèòåëè, è êîëëåêòèâ, ïîýòîìó îöåíêà ìî-
æåò ñòàòü ôàêòîðîì óäîâëåòâîðåíèÿ ñîöèàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé ëè÷-
íîñòè.
Ñòðàòåãè÷åñêèå çàäà÷è îöåíèâàíèÿ:
• ïîâûøàòü ýôôåêòèâíîñòü îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà ïóòåì îï-
òèìàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ èìåþùèõñÿ ÷åëîâå÷åñêèõ ðåñóðñîâ;
• ñïîñîáñòâîâàòü óâåëè÷åíèþ çàðàáîòíîé ïëàòû, ñâÿçûâàÿ åå ñ
ïîâûøåíèåì ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ;
• ïîáóæäàòü ñîòðóäíèêîâ ê ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèþ, ïîîùðÿòü
èõ ñòðåìëåíèå ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ðîñòó è ðàçíîñòîðîííåìó
ðàçâèòèþ â òâîð÷åñêîì, íðàâñòâåííîì è ôèçè÷åñêîì íàïðàâëå-
íèÿõ.

151
Ãëàâíàÿ ôóíêöèÿ îöåíêè — ìîòèâàöèîííàÿ. Ñðåäè âñåõ âèäîâ
îöåíîê ñëåäóåò âûäåëèòü îöåíêè òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè è êà÷åñòâ
ðàáîòíèêîâ.  ïåðâîì ñëó÷àå ðå÷ü èäåò îá îöåíêå ðåçóëüòàòîâ òðó-
äà, âûïîëíÿåìûõ ôóíêöèé, ñëîæíîñòè âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, èíòåí-
ñèâíîñòè òðóäà è ò. ä., âî âòîðîì — îá îöåíêå äåëîâûõ, ïðîôåññèî-
íàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ. Ïåðâûå îöåíêè áàçèðóþòñÿ áîëüøå
íà íîðìàòèâíûõ ìåòîäàõ, âòîðûå — íà ýêñïåðòíûõ. Êàê â ïåðâîì,
òàê è âî âòîðîì ñëó÷àå íàèáîëåå ñîâðåìåííûì ÿâëÿåòñÿ êîëè÷å-
ñòâåííûé ïîäõîä: áàëëüíûå, ãðàôè÷åñêèå, êîýôôèöèåíòíûå, ðàíãî-
âûå (ðåéòèíãîâûå) èçìåðåíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå óðîâåíü äîñòèæå-
íèÿ íîðì èëè íåîáõîäèìîãî (èäåàëüíîãî) ñîñòîÿíèÿ òîãî èëè èíî-
ãî ïàðàìåòðà ëèáî êà÷åñòâà.
Êàê ïîêàçàë àíàëèç çàðóáåæíîãî îïûòà, íàèáîëåå òèïè÷íûìè
øèðîêî ïðèìåíÿåìûìè îöåíêàìè ïåðñîíàëà ñòàëè îöåíêà èñïîëíå-
íèÿ îáÿçàííîñòåé ïî îïðåäåëåííîé ôîðìå, ñëåäñòâèåì êîòîðîé ÿâ-
ëÿåòñÿ ïëàí óëó÷øåíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé; îöåíêà õàðàêòåðè-
ñòèê ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ; ðåéòèíãîâûå øêàëû
îöåíèâàíèÿ; îöåíèâàþùåå èíòåðâüþ.

Âîïðîñû äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ


1. Ðîëü è çíà÷åíèå îöåíêè â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì.
2. Ñòðàòåãè÷åñêèå è òàêòè÷åñêèå çàäà÷è îöåíèâàíèÿ ïåðñîíàëà.
3. Ãëàâíàÿ ôóíêöèÿ îöåíêè ïåðñîíàëà.
4. Ïî÷åìó òàê âàæíà îöåíêà óïðàâëåí÷åñêîãî ïåðñîíàëà â îðãàíèçàöèè?
5. ×åì ðàçëè÷àþòñÿ êîëè÷åñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå ñèñòåìû îöåíèâàíèÿ ïåðñîíàëà?
6. Íà êàêèõ ïðèíöèïàõ áàçèðóþòñÿ ýêñïåðòíûå îöåíêè?
7. Ðåéòèíãîâûå ìåòîäèêè îöåíèâàíèÿ: èõ ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè.
8. Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî îöåíèâàþùåãî èíòåðâüþ.

Çàäàíèÿ
1. Ïðîâåäèòå îöåíèâàþùåå èíòåðâüþ ñî ñâîèì êîëëåãîé.
2. Ñîñòàâüòå ïëàí óëó÷øåíèÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàííîñòåé.

152
Ðàçäåë 4

ÊÂÀËÈÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ
ÊÂÀËÈÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ
ÎÖÅÍÊÈ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ
ÎÖÅÍÊÈ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ

4.1. Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ è ñëîæíîñòè


òðóäà ñïåöèàëèñòîâ

Íåîáõîäèìîñòü îáúåêòèâèçàöèè îöåíêè ïåðñîíàëà îáóñëîâëèâàåò


îáðàùåíèå ê êâàëèìåòðèè* êàê ñïåöèôè÷åñêîé îáëàñòè çíàíèé,
ïîçâîëÿþùåé â êîíêðåòíûõ ÷èñëîâûõ ïîêàçàòåëÿõ âûðàçèòü êà÷å-
ñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè, êîòîðûå, êàçàëîñü áû, íå ïîääàþòñÿ êîëè-
÷åñòâåííîé îöåíêå. Ðå÷ü èäåò îá èçìåðåíèè ðåçóëüòàòîâ òðóäà ñïåöè-
àëèñòîâ è åãî ñëîæíîñòè, áàçèðóþùèõñÿ íà ïîëåçíîñòè çàòðàò ðàáî-
÷åãî âðåìåíè.
Åñëè ðåçóëüòàòû òðóäà ðóêîâîäèòåëÿ ôèðìû èëè ïðåäïðèÿòèÿ
îïðåäåëÿþòñÿ ðåçóëüòàòàìè òðóäà âñåãî êîëëåêòèâà è âûðàæàþòñÿ
â êîíêðåòíîé êîíå÷íîé ïðîäóêöèè è êîíêðåòíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ
ïîêàçàòåëÿõ, òî ðåçóëüòàòû òðóäà ñïåöèàëèñòà óïðàâëåí÷åñêîãî àï-
ïàðàòà êðàéíå ðåäêî ìîæíî âûðàçèòü âåëè÷èíàìè. Ïîýòîìó è ñó-
ùåñòâóåò ìíåíèå, ÷òî íåâîçìîæíî èçìåðèòü ðåçóëüòàòû òðóäà îñ-
íîâíîé ìàññû ñïåöèàëèñòîâ, à òåì áîëåå ñòåïåíü ñëîæíîñòè óï-
ðàâëåí÷åñêîãî òðóäà, ïðåäìåòîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ.
Äîñòèæåíèÿ îòå÷åñòâåííîé óïðàâëåí÷åñêîé íàóêè âî ìíîãîì áàçè-
ðóþòñÿ íà óñïåõàõ èìåííî â îáëàñòè êîëè÷åñòâåííîé îöåíêè ïåðñîíà-

* Êâàëèìåòðèÿ (îò ëàò. quails — êàêîé ïî êà÷åñòâó è ãðå÷. metreo — èçìåðÿþ) — íà-
ó÷íàÿ îáëàñòü, îáúåäèíÿþùàÿ êîëè÷åñòâåííûå ìåòîäû îöåíêè êà÷åñòâà ïðîäóêöèè
(Ýêîíîìè÷åñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. Ïîëèòè÷åñêàÿ ýêîíîìèÿ. — Ì.: Ñîâ. ýíöèêë., 1975. —
Ñ. 129).

153
ëà, â ÷àñòíîñòè íà èñïîëüçîâàíèè êâàëèìåòðè÷åñêèõ ôàêòîðíî-êðèòå-
ðèàëüíûõ ìîäåëåé è êâàëèìåòðè÷åñêèõ ìîäóëåé, â òîì ÷èñëå ïðèìå-
íÿåìûõ äëÿ îöåíèâàíèÿ ñëîæíîñòè ðåçóëüòàòîâ òðóäà. Òàêèå êâàëè-
ìåòðè÷åñêèå ìîäóëè îïðåäåëÿþò ìåðó áåñïîëåçíî çàòðà÷åííîãî ñïå-
öèàëèñòàìè òðóäà (ïðè âûïîëíåíèè èìè ðàáîò, êîòîðûå âìåíÿþòñÿ â
îáÿçàííîñòè) ÷åðåç ó÷åò ïîëåçíûõ çàòðàò ðàáî÷åãî âðåìåíè. Ðàáî÷åå
âðåìÿ, êîòîðîå îáóñëîâëåíî çàïàçäûâàíèåì ïî ñðîêàì âûïîëíåííûõ
ðàáîò èëè íåêà÷åñòâåííîé èõ ïîäãîòîâêîé (è ñîîòâåòñòâåííî äîïîëíè-
òåëüíûìè çàòðàòàìè âðåìåíè íà èñïðàâëåíèå îøèáîê èëè áðàêà),
“óëàâëèâàåòñÿ” óêàçàííûìè ìîäóëÿìè êàê áåñïîëåçíî çàòðà÷åííîå
âðåìÿ è âûðàæàåòñÿ êîýôôèöèåíòíûìè ïîêàçàòåëÿìè.
Ïîñêîëüêó â îñíîâå òàêèõ èçìåðåíèé ëåæèò ðàáî÷åå âðåìÿ, ó÷åò
åãî çàòðàò ïðèîáðåòàåò îñîáîå çíà÷åíèå. ×òîáû ñäåëàòü ýòî “ðóêà-
ìè” ñïåöèàëèñòîâ, ââîäèòñÿ ñàìîó÷åò òðóäà, áóêâàëüíî çàñòàâëÿþ-
ùèé ðàáîòíèêîâ îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå íà ýòîò åäèíñòâåííûé
íåõðàíèìûé ðåñóðñ — âðåìÿ.
Ðàññìîòðèì òåõíîëîãèþ ñàìîó÷åòà òðóäà. Êàæäûé ðàáîòíèê
ôèðìû ðåãóëÿðíî â òå÷åíèå ìåñÿöà çàïèñûâàåò íà ëèñòêå áóìàãè ïî
ñïåöèàëüíîé ôîðìå (êîòîðûé ìîæíî íàçâàòü îöåíî÷íûì ëèñòîì)
âûïîëíÿåìûå èì ðàáîòû êàê çàêîí÷åííûå (çàâåðøåííûå) çàäàíèÿ.
Ïåðâàÿ òðóäíîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ðàáîòíèê íå âñåãäà ìîæåò
îñìûñëèâàòü ñâîå òðóäîâîå ïîâåäåíèå êàê ñîñòîÿùåå èç çàêîí÷åí-
íûõ èëè íåçàêîí÷åííûõ äåéñòâèé. Äåéñòâèòåëüíî, åñëè ðàáîòíèê â
òå÷åíèå ó÷åòíîãî ìåñÿöà ÷àñòî çâîíèë ïî òåëåôîíó, òî îí, êàçàëîñü
áû, ìîæåò âíåñòè â îöåíî÷íûé ëèñò òàêóþ çàïèñü: “Çâîíèë ïî òåëå-
ôîíó 20 ÷àñîâ”. Íî ýòî áóäåò îøèáî÷íàÿ çàïèñü, êîòîðàÿ ñâèäå-
òåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ðàáîòíèê íå îñìûñëèë ñóòè âûïîëíÿåìîé èì
ðàáîòû. Ïðåæäå ÷åì ñôîðìóëèðîâàòü çàïèñü, îí äîëæåí çàäàòü ñåáå
âîïðîñ: “Ñ êàêîé öåëüþ ÿ çâîíèë?” Åñëè îí, íàïðèìåð, åæåäíåâíî
ñîáèðàë èíôîðìàöèþ îá îáúåìàõ ïðîäàæ ïðîäóêòà ôèðìû ðàçëè÷-
íûìè òîðãîâûìè àãåíòàìè, òî öåëü òàêèõ çâîíêî⠗ ïîëó÷èòü èí-
ôîðìàöèþ äëÿ îò÷åòà î ïðîäàæàõ ïðîäóêòà, êîíå÷íûé ðåçóëüòàò
åãî ðàáîòû — ñîñòàâèòü òàêîé îò÷åò çà ó÷åòíûé ìåñÿö. Ïîýòîìó
èìåííî òàêîé îò÷åò è äîëæåí áûòü îòðàæåí â îöåíî÷íîì ëèñòå, à
òåëåôîííûå çâîíêè, âûïîëíÿåìûå ðàáîòíèêîì, èãðàþò ðîëü ëèøü
ñðåäñòâà âûïîëíåíèÿ çàäàíèÿ, íàïðàâëåííîãî íà äîñòèæåíèå öåëè
è ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåçóëüòàòà.
Òàêèì îáðàçîì, ñàìîó÷åò òðóäà ðàáîòíèêà — ýòî ôîðìóëèðîâà-
íèå ïåðå÷íÿ âûïîëíåííûõ çà ó÷åòíûé ïåðèîä (íàïðèìåð, ìåñÿö) ðà-
áîò, à òàêæå óêàçàíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè âûïîëíåíèÿ êàæäîé èç

154
íèõ â åäèíèöàõ (÷àñàõ) ðàáî÷åãî âðåìåíè. Î÷åâèäíî, ñóììà òàêèõ
ïðîäîëæèòåëüíîñòåé ñîñòàâëÿåò âñå îòðàáîòàííîå çà ó÷åòíûé ïåðè-
îä ðàáî÷åå âðåìÿ (Òô), ðàâíîå òàáåëüíîìó. Ïîñëåäíåå ñîîòâåòñòâóåò
íîðìàì òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Òàêàÿ ñóììà ÿâëÿåòñÿ ïðîâå-
ðî÷íîé äëÿ îïðåäåëåíèÿ “ïðàâèëüíîñòè”* ñîñòàâëåíèÿ îöåíî÷íîãî
ëèñòà êàæäûì ñîòðóäíèêîì. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò ñïåöèàëèñòû,
ðåçóëüòàòû òðóäà êîòîðûõ íåïîñðåäñòâåííî îòðàæàþò ïîëåçíûé ýô-
ôåêò èõ äåÿòåëüíîñòè (íåïîñðåäñòâåííî âëèÿþùèé íà êîíå÷íûå ðå-
çóëüòàòû ôèðìû), èáî èì âåñòè ñàìîó÷åò òðóäà íåòðóäíî. Íàïðèìåð,
åñëè ñïåöèàëèñòó ïî çàêëþ÷åíèþ êîíòðàêòîâ íà ïîñòàâêó ïðîäóêòà
óäàñòñÿ âûïîëíèòü íàìå÷åííûé ìèíèìàëüíûé îáúåì ðàáîòû, ýòî è
åñòü ïîëåçíûé ýôôåêò åãî äåÿòåëüíîñòè, à âñå åãî ðàáî÷åå âðåìÿ ñ÷è-
òàåòñÿ ïîëåçíî çàòðà÷åííûì (äàæå åñëè ÷àñòü åãî îí ïðîñòî “ïðîãó-
ëÿë”).  òàêîì ñëó÷àå âåñü ñàìîó÷åò åãî òðóäà ìîæåò áûòü ïðåäñòàâ-
ëåí îäíîé ñòðîêîé áåç ôîðìóëèðîâàíèÿ ïðîìåæóòî÷íûõ ðàáîò è ñî-
îòâåòñòâóþùèõ çàòðàò âðåìåíè (íà òåëåôîííûå ïåðåãîâîðû, ëè÷íûå
âñòðå÷è, ïîäãîòîâêó è îôîðìëåíèå êîíòðàêòîâ è äð.).
Èç ñêàçàííîãî ñëåäóåò, ÷òî ïðîöåññ ñàìîó÷åòà òðóäà íå äîëæåí
áûòü çàôîðìàëèçîâàííûì, îäíàêî ïðè åãî âåäåíèè ñëåäóåò ó÷èòû-
âàòü òðè ïðèíöèïà.
1. Ñîòðóäíèê ñàìîñòîÿòåëüíî çàïîëíÿåò îöåíî÷íûé ëèñò ðàáîòû çà
ó÷åòíûé ïåðèîä (îáû÷íî ýòî ìåñÿö èëè íåäåëÿ, åñëè îïëàòà òðó-
äà ïîíåäåëüíàÿ).
2. Îöåíî÷íûé ëèñò äîëæåí ñîäåðæàòü ïåðå÷åíü âûïîëíåííûõ ðàáîò
è èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü â åäèíèöàõ ðàáî÷åãî âðåìåíè (îáû÷íî
÷àñàõ).
3. Ñóììà ïðîäîëæèòåëüíîñòåé âûïîëíåííûõ ðàáîò â åäèíèöàõ ðà-
áî÷åãî âðåìåíè (÷àñàõ) äîëæíà ðàâíÿòüñÿ òàáåëüíîìó ðàáî÷åìó
âðåìåíè çà òîò æå ó÷åòíûé ïåðèîä òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ðà-
áîòíèêà (íåäåëþ, ìåñÿö).
Òàêèì îáðàçîì, â îöåíî÷íîì ëèñòå îòðàæàåòñÿ ñîäåðæàíèå òà-
áåëüíîãî âðåìåíè, êîòîðîå ðàñêðûâàåò äåéñòâèòåëüíóþ ôóíêöèî-
íàëüíóþ êàðòèíó òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêà, çàíèìàþùåãî

* Îáúåêòèâíîñòü òàêîãî ñàìîó÷åòà òðóäà íå èñ÷åðïûâàåòñÿ ïðîâåðêîé ñóììû ïðîäîë-


æèòåëüíîñòåé âûïîëíåííûõ ðàáîò — âåäü ïðîäîëæèòåëüíîñòü ìîæåò áûòü ñóáúåê-
òèâíî íàçíà÷åííîé, à â ïåðå÷åíü âûïîëíåííûõ ðàáîò “ñëó÷àéíî” ìîãóò ïîïàñòü ðà-
áîòû, êîòîðûå ôàêòè÷åñêè íå âûïîëíÿëèñü. Íî âñå ýòè ñóáúåêòèâíûå “îøèáêè” ñî
âðåìåíåì óñòðàíÿþòñÿ ïîä âëèÿíèåì äîëåâîãî ìåòîäà ðàñïðåäåëåíèÿ êîëëåêòèâíî-
ãî ôîíäà, ñêàæåì, ïðåìèðîâàíèÿ.

155
òó èëè èíóþ äîëæíîñòü, â îòëè÷èå îò äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèè, îïðå-
äåëÿþùåé ëèøü íàïðàâëåíèÿ ýòîé äåÿòåëüíîñòè. “Íàëîæåíèå” îöå-
íî÷íûõ ëèñòîâ íà äîëæíîñòíûå èíñòðóêöèè ïîçâîëèò âûÿâèòü ëèáî
íåêîòîðîå îòñòàâàíèå ïîñëåäíèõ îò æèçíè, ëèáî îïðåäåëåííîå îò-
êëîíåíèå òîãî èëè èíîãî ðàáîòíèêà îò öåëåâîé îðèåíòàöèè íà îï-
ðåäåëåííûå ðåçóëüòàòû, ëèáî ïàðàëëåëèçì â âûïîëíåíèè îïðåäå-
ëåííûõ çàäà÷ è ò. ä.
Äëÿ âåäåíèÿ ñàìîó÷åòà òðóäà êàæäûì ñîòðóäíèêîì ôèðìû ïðåä-
ëàãàåì èñïîëüçîâàòü ïðèâåäåííóþ äàëåå ôîðìó îöåíî÷íîãî ëèñòà.
Ýòà ôîðìà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìîäåðíèçèðîâàííûé âàðèàíò îöå-
íî÷íîãî ëèñòà, ïðèâåäåííîãî â [19, ñ. 52]. Ïðè ýòîì â ãðàôå “Íàèìå-
íîâàíèå âûïîëíåííûõ ðàáîò” ðàáîòû ìîæíî ðàçäåëèòü íà ïëàíîâûå,
ò. å. çàðàíåå èçâåñòíûå â ðàìêàõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, è îïå-
ðàòèâíûå, âîçíèêàþùèå â ïðîöåññå òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïîëó÷åííàÿ â îöåíî÷íîì ëèñòå èíôîðìàöèÿ èìååò ìíîãîöåëå-
âîå íàçíà÷åíèå. Âî-ïåðâûõ, îíà ÿâëÿåòñÿ íà÷àëüíûì ýòàïîì îöåíêè
ðåçóëüòàòîâ òðóäà, åå ïåðâè÷íûì àíàëèòè÷åñêèì áàçèñîì; âî-âòî-
ðûõ, ñòàíîâèòñÿ ìîùíîé îñíîâîé äëÿ àíàëèçà ôàêòè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè ðàáîòíèêîâ, âûÿâëåíèÿ ïàðàëëåëèçìà ôóíêöèè; â-òðåòü-
èõ, ñëóæèò ñðàâíèòåëüíîé áàçîé ïðè ïåðåñìîòðå äîëæíîñòíûõ èí-
ñòðóêöèé.
Ñàìîó÷åò òðóäà íà ôèðìå ìîæåò íà÷èíàòüñÿ ïîñëå ðàñïîðÿæå-
íèÿ ìåíåäæåðà, îòäàííîãî áóõãàëòåðèè: “Íå ïðèíèìàòü ê îïëàòå
òàáåëè áåç ïðèëîæåíèÿ ê íèì îöåíî÷íûõ ëèñòîâ”. Îíî âïîëíå ïðà-
âîìåðíî, òàê êàê îöåíî÷íûé ëèñò ðàñêðûâàåò ñîäåðæàíèå ôàêòè-
÷åñêèõ çàòðàò ðàáî÷åãî âðåìåíè, óêàçàííîãî â òàáåëÿõ. Òàêîé ïðè-
íóäèòåëüíûé ïîäõîä ê ðåàëèçàöèè ñèñòåìû îöåíî÷íûõ òåõíîëîãèé
ÿâëÿåòñÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðîÿâëåíèåì îïðåäåëåííîé æåñòêîñòè
ñî ñòîðîíû àäìèíèñòðàöèè, à ñ äðóãîé — óêàçûâàåò íà äâèæåíèå ê
äåìîêðàòèçàöèè òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, âåäü ñàì ïî ñåáå ñàìîó÷åò
òðóäà ñòàíîâèòñÿ àêòîì ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Êâàëèìåòðè÷åñêàÿ îöåíêà ðåçóëüòàòîâ òðóäà ïåðñîíàëà ñòðîèò-
ñÿ íà ó÷åòå ïîëåçíîñòè çàòðàò ðàáî÷åãî âðåìåíè.  îñíîâå òàêîãî
ó÷åòà ëåæèò ôèëîñîôèÿ “ñîöèàëüíîé öåïî÷êè”, êîòîðóþ ÷àñòî èñ-
ïîëüçóþò íà ÿïîíñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ. Ñóòü åå ñâîäèòñÿ ê òîìó, ÷òî
âåñü ïðîöåññ äîñòèæåíèÿ êîíå÷íîé öåëè îðãàíèçàöèè ðàññìàòðè-
âàåòñÿ êàê òåõíîëîãè÷åñêè âçàèìîñâÿçàííîå âçàèìîäåéñòâèå ñî-
òðóäíèêîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ âûïîëíÿåò ñâîþ ðàáîòó, ïîëó÷àÿ

156
Îöåíî÷íûé ëèñò
ÑÀÌÎÓ×ÅÒ ÒÐÓÄÀ
çà
äîëæíîñòü, Ô. È. Î. ñîòðóäíèêà óêàçàòü ïåðèîä

Íàèìåíîâàíèå Çàòðàòû ðàáî÷åãî âðåìåíè ïî äíÿì ìåñÿöà, ÷ Èòîãî çàòðàò


âûïîëíåííûõ ðàáî÷åãî
ðàáîò 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 âðåìåíè, ÷
Ïëàíîâûå
ðàáîòû
11.
12.
.
.
.
19.
10.

Îïåðàòèâíûå
ðàáîòû
11.
12.
.
.
.
19.
10.
157

Èòîãî
åå îò äðóãèõ è ïåðåäàâàÿ åå ñëåäóþùåìó ðàáîòíèêó — çâåíó â òåõ-
íîëîãè÷åñêîé öåïî÷êå. Ïîýòîìó ëþáàÿ çàäåðæêà ñ âûïîëíåíèåì
êàêîé-ëèáî ðàáîòû â ïîëíîì îáúåìå è ëþáîå îòêëîíåíèå îò ñòàí-
äàðòà êà÷åñòâà “ðàçðûâàåò” ñèíõðîííîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ýòîé
öåïî÷êè, ÷òî ìîæåò íåãàòèâíî ïîâëèÿòü íà êîíå÷íûé ðåçóëüòàò
(åñëè ñâîåâðåìåííî íå ñðàáîòàåò ðåçåðâíûé ìåõàíèçì).
Èìåííî â ðóñëå ôèëîñîôèè “ñîöèàëüíîé öåïî÷êè” àäìèíèñò-
ðàöèÿ ÿïîíñêèõ ïðåäïðèÿòèé ïðèçûâàåò ñâîèõ ðàáîòíèêîâ âèäåòü â
êàæäîì ïîñëåäóþùåì çâåíå ñâîèõ ïîòðåáèòåëåé è êîíòðîëåðîâ, ÷òî
îáåñïå÷èâàåò ïîâûøåííóþ îòâåòñòâåííîñòü êàæäîãî çà ðåçóëüòàòèâ-
íîñòü òðóäà.
Ôèëîñîôèþ “ñîöèàëüíîé öåïî÷êè” ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ôîð-
ìèðîâàíèÿ îáúåêòèâíîé îöåíêè ðåçóëüòàòîâ òðóäà ëþáîãî ñîòðóä-
íèêà, ÷åé òðóä ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ òðóäà êîëëåêòèâà ôèðìû (ýòîò òðóä
íå âñåãäà íåïîñðåäñòâåííî äàåò ïîëåçíûé ýôôåêò).
Íàïðèìåð, åñëè ðàáîòíèê íåñâîåâðåìåííî âûïîëíèë ñâîþ ðàáî-
òó, êòî-òî ñëåäóþùèé â òàêîé “ñîöèàëüíîé öåïî÷êå” âûíóæäåí ïðî-
ñòàèâàòü, òåðÿÿ ðàáî÷åå âðåìÿ èëè, äðóãèìè ñëîâàìè, òðàòÿ åãî áåñ-
ïîëåçíî (íåöåëåñîîáðàçíî).
Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ âîçíèêàåò, êîãäà ðàáîòà âûïîëíÿåòñÿ
íåêà÷åñòâåííî, ñ äîïóùåíèåì îøèáîê è êîíñòàòàöèåé ôàêòà íåïðè-
ãîäíîñòè òàêîé ðàáîòû (ïðîäóêöèè, èíôîðìàöèè, äîêóìåíòà è
äð.) óäîâëåòâîðÿòü ñîîòâåòñòâóþùóþ ïîòðåáíîñòü.  ýòîì ñëó÷àå
òàêæå íàðóøàåòñÿ ñèíõðîííîå âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó çâåíüÿìè
“ñîöèàëüíîé öåïî÷êè”, òàê êàê íà èñïðàâëåíèå îøèáîê (äåôåê-
òîâ) íåîáõîäèìû äîïîëíèòåëüíûå çàòðàòû ðàáî÷åãî âðåìåíè. Åñëè
èñïðàâëåíèå îøèáîê è äîâåäåíèå âûïîëíåííîé ðàáîòû äî êîíäè-
öèè, îòâå÷àþùåé ñòàíäàðòó êà÷åñòâà, îñóùåñòâëÿåò “âèíîâíèê”, òî
îí ðàçðûâàåò öåïî÷êó âçàèìîäåéñòâèé èç-çà íàðóøåíèÿ ñðîêîâ âû-
ïîëíåíèÿ ýòîé ðàáîòû, êîòîðàÿ óæå íå ïîñòóïèò â òåõíîëîãè÷åñêóþ
öåïî÷êó ñâîåâðåìåííî. Åñëè æå äåôåêò èëè áðàê èñïðàâëÿåò äðóãîé
ðàáîòíèê (ïîäðàçäåëåíèå), òî äëÿ íåãî ðàáî÷åå âðåìÿ, ïîòðà÷åííîå
íà èñïðàâëåíèå, áóäåò ïîòåðÿííûì èëè áåñïîëåçíî çàòðà÷åííûì.
Òàêîé ïîäõîä, àíàëèçèðóþùèé òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ðàáîò-
íèêîâ ñ ïîçèöèé ïîëåçíîñòè èëè áåñïîëåçíîñòè çàòðàò ðàáî÷åãî
âðåìåíè, îòêðûâàåò óíèêàëüíûå âîçìîæíîñòè äëÿ æåñòêîé îöåí-
êè ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêîâ êàê óìñòâåííîãî, òàê è
ôèçè÷åñêîãî òðóäà.

158
Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ òðóäà
Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ òðóäà ñîñòîèò èç äâóõ êîìïîíåíòîâ: îöåíêè ñâî-
åâðåìåííî âûïîëíåííîãî êîëè÷åñòâà (îáúåìà) è îöåíêè êà÷åñòâà âû-
ïîëíåííûõ ðàáîò. Òåõíîëîãèÿ “ñîöèàëüíîé öåïî÷êè” ðàñêðûâàåò ñî-
äåðæàíèå êîëè÷åñòâà è êà÷åñòâà òðóäà ñ ïîçèöèé ïîëåçíîñòè (áåñïî-
ëåçíîñòè) çàòðàò ðàáî÷åãî âðåìåíè. Ïðè ýòîì çàäàíèÿ, âûïîëíåííûå
ñâîåâðåìåííî, íî íå â ïîëíîì îáúåìå èëè íåêà÷åñòâåííî, ïðåïÿò-
ñòâóþò ýôôåêòèâíîé ðàáîòå äðóãèõ çâåíüåâ öåïî÷êè (ïðåæäå âñåãî
ðóêîâîäèòåëåé). Ïîýòîìó íà ïðàêòèêå ïîäõîä, áàçèðóþùèéñÿ íà ïî-
ëåçíîñòè çàòðàò ðàáî÷åãî âðåìåíè, ðåàëèçóåòñÿ ïîñðåäñòâîì ïðåòåí-
çèé (â ÷àñàõ ðàáî÷åãî âðåìåíè) îò òåõ, êòî ⠓ñîöèàëüíîé öåïî÷êå”
ÿâëÿåòñÿ ïîòðåáèòåëåì âûïîëíåííîé â ïîëíîì îáúåìå, íî íåñâîåâðå-
ìåííî ïðåäúÿâëåííîé èëè íåêà÷åñòâåííîé ðàáîòû.
È â òîì, è â äðóãîì ñëó÷àå âåëè÷èíà ïðåòåíçèé îïðåäåëÿåòñÿ ïî-
òåðÿííûì âðåìåíåì. Òîëüêî â ïåðâîì ñëó÷àå ýòî áóäåò âðåìÿ îæèäà-
íèÿ çàïîçäàâøåé ðàáîòû, à âî âòîðîì — âðåìÿ, çàòðà÷åííîå êåì-òî
(íå “âèíîâíèêîì”) íà óñòðàíåíèå îøèáîê, áðàêà, äåôåêòîâ è ò. ä.
 ïåðâîì ñëó÷àå çàïàçäûâàíèå â âûïîëíåíèè êàêîé-ëèáî ðàáî-
òû íà îïðåäåëåííîå âðåìÿ (ñêàæåì, îäèí äåíü èëè 8 ÷) ìîæåò “ïî-
òÿíóòü” çà ñîáîé öåëûé ðÿä ïðîñòîåâ ðàáîòíèêîâ ïî öåïî÷êå. Òîã-
äà âñÿ ïðåòåíçèÿ (áåñïîëåçíî çàòðà÷åííîå âðåìÿ) âûðàçèòñÿ íå â
çàòðàòàõ âðåìåíè — 8 ÷, à â ãîðàçäî áîëüøåé âåëè÷èíå. Ýòà âåëè-
÷èíà äîëæíà îòðàçèòüñÿ â îöåíêå ðåçóëüòàòîâ òðóäà “âèíîâíîãî”.
Ó÷åò â îöåíêå òðóäà ïðåòåíçèé îò òåõ, êòî ⠓ñîöèàëüíîé öå-
ïî÷êå” “ïîñòðàäàë” îò íåñâîåâðåìåííî è íåêà÷åñòâåííî âûïîë-
íåííîé ðàáîòû, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ñïåöèàëüíîãî êâàëè-
ìåòðè÷åñêîãî ìîäóëÿ:
Êpeç = 1 – tïðåò / Òô,
ãäå 1 — ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü ïîëåçíîñòè çàòðàò ðàáî÷åãî âðåìå-
íè, êîãäà âñå ôàêòè÷åñêè çàòðà÷åííîå ðàáî÷åå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ ïî-
ëåçíûì (ò. å. Òïîë = Òô); tïðåò — âåëè÷èíà ïðåòåíçèé â ÷àñàõ ðàáî-
÷åãî âðåìåíè; Òô — ôàêòè÷åñêè çàòðà÷åííîå ðàáî÷åå âðåìÿ íà âû-
ïîëíåíèå âñåõ ðàáîò â ó÷åòíîì ïåðèîäå (òàáåëüíîå âðåìÿ).
Åñëè ïðåòåíçèÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ ïî ïîâîäó íåñâîåâðåìåííîãî âû-
ïîëíåíèÿ êàêîé-ëèáî îäíîé èëè íåñêîëüêèõ ðàáîò, òî tïðåò ìîæåò
áûòü îáîçíà÷åíî êàê tçàï (çàïàçäûâàíèÿ ê ñðîêó), à åñëè ïî ïîâîäó
êà÷åñòâà — tïîò (ïîòåðü ðàáî÷åãî âðåìåíè).

159
Ðàññìîòðèì ïðèìåð. Ñîòðóäíèê À â òå÷åíèå ìåñÿöà âûïîëíÿë ñâîè
ôóíêöèè. Âñå îòðàáîòàííîå çà ýòîò ïåðèîä ðàáî÷åå âðåìÿ Òô, îòðà-
æåííîå â åãî òàáåëå, ñîñòàâèëî 168 ÷. Èç-çà íåñâîåâðåìåííîãî âûïîë-
íåíèÿ â ïîëíîì îáúåìå îäíîé èç ðàáîò ñîòðóäíèêó À ïðåäúÿâëåíà
ïðåòåíçèÿ íà 8 ÷, ò. å. tçàï = 8 ÷. Ê òîìó æå îäíà èç äðóãèõ ðàáîò áûëà
âûïîëíåíà íåêà÷åñòâåííî, â ñâÿçè ñ ÷åì åìó áûëà ïðåäúÿâëåíà åùå
îäíà ïðåòåíçèÿ íà 6 ÷ (tïîò = 6 ÷).
Ìîäåëü îöåíêè ðåçóëüòàòîâ òðóäà íà áàçå ïîëåçíîñòè çàòðàò
ðàáî÷åãî âðåìåíè âûðàçèòñÿ òàê:
Îðåç = Òô Êðåç,
ãäå Êðåç — ìåðà ïîëåçíîñòè òðóäà, ñîñòîÿùàÿ èç äâóõ ïàðàìåòðîâ:
ìîäóëÿ îöåíêè êîëè÷åñòâà òðóäà (Êêîë) è ìîäóëÿ îöåíêè åãî êà÷åñòâà
(Êêà÷).
Ñ ó÷åòîì äàííûõ èç ïðèâåäåííîãî ïðèìåðà ïîëó÷èì ñëåäóþùèå
ðåçóëüòàòû òðóäà:
Êêîë = 1 – 8 : 168 ≈ 0,952;

Êêà÷ = 1 – 6 : 168 ≈ 0,964;


Îðåç ≈ 168 . 0,952 . 0,964 ≈ 154 ÷.
Òàêèì îáðàçîì, èç 168 ÷ ðàáî÷åãî âðåìåíè ïîëåçíûìè îêàçàëèñü
154 ÷. Èìåííî ýòî âðåìÿ è äîëæíî ëå÷ü â îñíîâó îïëàòû òðóäà,
ïîñêîëüêó áåñïîëåçíî çàòðà÷åííîå âðåìÿ íå äîëæíî âõîäèòü â
ñòîèìîñòü êîíå÷íîé ïðîäóêöèè èëè óñëóã. Ýòîò ìîìåíò îáóñëîâëè-
âàåò îïðåäåëåííóþ æåñòêîñòü ðàññìîòðåííîé îöåíî÷íîé òåõíîëî-
ãèè, êîòîðàÿ åùå áîëåå óñèëèâàåòñÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè äîëåâîãî
ìåòîäà.
Öåëåîðèåíòèðîâàííîå ñòèìóëèðîâàíèå òðóäà íà îñíîâå äîëåâîãî
ìåòîäà ïðåäïîëàãàåò íàðÿäó ñ ìàòåðèàëüíûì èíòåðåñîì (îáóñëîâëåí-
íûì óâåëè÷åíèåì èëè óìåíüøåíèåì âîçíàãðàæäåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò
ðåçóëüòàòîâ òðóäà) âêëþ÷åíèå ýëåìåíòîâ ñîïåðíè÷åñòâà ìåæäó
ñîòðóäíèêàìè ïîäðàçäåëåíèé êàê ôàêòîðà ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè òðóäà. Äåëî â òîì, ÷òî äîëåâîé ìåòîä âûíóæäàåò ðàáîòíè-
êîâ ïîëüçîâàòüñÿ îáùèì “ïèðîãîì”, îòðåçàÿ îò íåãî ñòðîãî îïðåäå-
ëåííûé êóñîê íà ãëàçàõ ó îñòàëüíûõ ÷ëåíîâ êîëëåêòèâà. Ýòîò êóñîê
äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü òðóäîâîìó âêëàäó êàæäîãî ó÷àñòíèêà.
Òàêîé äåëåæ ïðåäúÿâëÿåò îñîáûå òðåáîâàíèÿ ê îáúåêòèâíîñòè
îöåíêè òðóäà. Ýòî ñóùåñòâåííî âëèÿåò íà îòíîøåíèå ñîòðóäíèêîâ ê

160
âûïîëíÿåìîé ðàáîòå, òàê êàê â ýòîé ñèòóàöèè îíè ïîñòîÿííî êîíò-
ðîëèðóþò äðóã äðóãà.  ýòîì ñëó÷àå è ñàìîó÷åò òðóäà îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ áîëåå ñòðîãî êàê îòíîñèòåëüíî ñîñòàâëåíèÿ ïåðå÷íÿ âûïîëíÿå-
ìûõ ðàáîò (êóäà óæå íå ìîãóò ïîïàñòü ôàêòè÷åñêè íåâûïîëíåííûå
ðàáîòû), òàê è ñ ïîçèöèé îáúåêòèâèçàöèè ïðîäîëæèòåëüíîñòè çàò-
ðà÷åííîãî íà èõ âûïîëíåíèå ðàáî÷åãî âðåìåíè.
Òåõíîëîãèÿ äîëåâîãî ìåòîäà ðàñïðåäåëåíèÿ çàðàáîòàííîé êîë-
ëåêòèâîì ïîäðàçäåëåíèÿ îáùåé ñóììû âîçíàãðàæäåíèÿ (ýòî ìîæåò
áûòü ïðåìèàëüíûé ôîíä, îáùèé ïðèðàáîòîê èëè îïðåäåëåííàÿ ÷àñòü
ôîíäà îïëàòû òðóäà, âûäåëåííàÿ ñïåöèàëüíî äëÿ äîëåâîãî ðàñïðåäå-
ëåíèÿ ïî òðóäîâîìó âêëàäó â ñîîòâåòñòâèè ñ îöåíêîé ðåçóëüòàòîâ
òðóäà) äîñòàòî÷íî ïðîñòà. Ðàññìîòðèì åå íà êîíêðåòíîì ïðèìåðå.
 ïîäðàçäåëåíèè 5 ñîòðóäíèêîâ. Êàæäûé èç íèõ ïîëíîñòüþ îò-
ðàáîòàë ó÷åòíûé ìåñÿö, ò. å. 168 ÷ ñîãëàñíî êàëåíäàðþ ðàáî÷åãî
âðåìåíè. Ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè ñîòðóäíèêîâ ïîëó÷å-
íû ñëåäóþùèå îöåíêè òðóäà: ñîòðóäíèê À — 154 ÷; Á — 168 ÷;  —
168 ÷; à — 142 ÷; Ä — 160 ÷.
Äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ äîëåâûì ìåòîäîì ðóêîâîäñòâîì ôèðìû íà
ýòî ïîäðàçäåëåíèå áûëî âûäåëåíî 792 ãðí. Ñóììèðóåì âñå îöåíêè
ïîëåçíîãî òðóäà (154 + 168 + 168 + 142 + 160 = 792 ÷) è îïðåäåëÿåì
ñòîèìîñòü îäíîãî ïîëåçíîãî ÷àñà ðàáî÷åãî âðåìåíè; â íàøåì ïðè-
ìåðå ýòî 1 ãðí. Óìíîæèâ 1 ãðí íà êîëè÷åñòâî îòðàáîòàííûõ êàæ-
äûì ñîòðóäíèêîì ïîëåçíûõ ÷àñîâ, ìû óçíàåì ðàçìåð âîçíàãðàæäå-
íèÿ êàæäîãî èç ñîòðóäíèêîâ ïîäðàçäåëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî
òðóäîâûì âêëàäîì. Ñîòðóäíèê À ïîëó÷èò 154 ãðí, Á — 168 ãðí,
 — 168 ãðí, à — 142 ãðí, Ä — 160 ãðí.
×åì õóäøóþ îöåíêó ïîëó÷èò ðàáîòíèê, òåì áîëüøåé áóäåò ñòî-
èìîñòü îäíîãî ïîëåçíîãî ÷àñà è òåì áîëüøå ïîëó÷àò òå, êòî âûïîëíèë
çàäàíèÿ â ñðîê è êà÷åñòâåííî â ðàìêàõ ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåí-
öèè. Èíà÷å ãîâîðÿ, íàðóøèòåëè ñâîèìè äåéñòâèÿìè îãðàíè÷èâàþò
ñîáñòâåííûå âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ áîëüøåãî âîçíàãðàæäåíèÿ*.
Çàìåòèì, ÷òî îáùèé ôîíä ìàòåðèàëüíîãî ïîîùðåíèÿ èëè îïëà-
òû òðóäà äîëæåí áûòü îðãàíè÷íî ñâÿçàí ñ ðåçóëüòàòàìè äåÿòåëüíî-
ñòè âñåãî ïîäðàçäåëåíèÿ, ò. å. îí äîëæåí óâåëè÷èâàòüñÿ, åñëè ïîâû-
øàþòñÿ ðåçóëüòàòû ðàáîòû ïîäðàçäåëåíèÿ, èëè óìåíüøàòüñÿ, åñëè

* Ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî ýòîò ìåòîä äàåò èìïóëüñ äàëüíåéøåé îáúåêòèâèçàöèè
îöåíêè òðóäà çà ñ÷åò ïðèìåíåíèÿ îöåíêè ñëîæíîñòè âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, ó÷åòà èí-
òåíñèâíîñòè æèâîãî òðóäà, ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ îâåùåñòâëåííîãî òðóäà
è ïîëåçíîãî ýôôåêòà (ïîäðîáíåå ñì. äàëåå).

161
ýòè ðåçóëüòàòû ñíèæàþòñÿ. Òàêàÿ ñâÿçü äîëæíà ïîääåðæèâàòüñÿ çà
ñ÷åò ñïåöèàëüíîãî ðåçåðâíîãî ôîíäà, åñëè óëó÷øåíèå ðåçóëüòàòîâ
ðàáîòû ïîäðàçäåëåíèÿ íå ïîâëèÿëî íà óâåëè÷åíèå ïðèáûëè ôèðìû.
Òàêèì îáðàçîì, äîëåâîé ìåòîä ðàñïðåäåëåíèÿ äàæå íåáîëüøîãî êî-
ëè÷åñòâà êîëëåêòèâíî çàðàáîòàííûõ ñðåäñòâ óæåñòî÷àåò ñèñòåìó
îöåíêè òðóäà ñîòðóäíèêîâ ôèðìû, âûçûâàÿ ñîïåðíè÷åñòâî ìåæäó
÷ëåíàìè ïîäðàçäåëåíèÿ îòíîñèòåëüíî óëó÷øåíèÿ ñâîèõ ðåçóëüòà-
òîâ. Ïðè ýòîì èíñòðóìåíò îöåíêè äîëæåí áûòü îáúåêòèâíûì ñ òî÷-
êè çðåíèÿ îöåíèâàåìûõ.

Îöåíêà ñëîæíîñòè òðóäà ñïåöèàëèñòîâ


Ðàññìîòðèì ïðåäëîæåííûé íàìè óíèâåðñàëüíûé ìåòîäè÷åñêèé ïîä-
õîä ê îöåíèâàíèþ ñëîæíîñòè òðóäà ñïåöèàëèñòîâ ðàçëè÷íûõ êâàëè-
ôèêàöèîííûõ êàòåãîðèé, êîòîðûé â ïðèíöèïå ìîæíî ïðèìåíÿòü äëÿ
îöåíèâàíèÿ ñëîæíîñòè òðóäà è ðóêîâîäèòåëåé, è ðàáî÷èõ (â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ äëÿ ðàáî÷èõ ñëîæíîñòü âûïîëíÿåìûõ ðàáîò îïðåäåëåíà òà-
ðèôèêàöèîííûì ñïðàâî÷íèêîì — ðàçðÿäíîé ñåòêîé — íîðìàìè âðå-
ìåíè íà âûïîëíåíèå ðàáîò, ïðàâäà, ïîñòîÿííî îòñòàþùèìè îò æèçíè).
Òàêîé ïîäõîä ñòðîèòñÿ íà êâàëèìåòðè÷åñêîé îñíîâå ðàçëîæåíè-
åì ëþáîãî ñëîæíîãî ÿâëåíèÿ íà îñíîâíûå ñîñòàâëÿþùèå åãî ôàê-
òîðû (÷àñòè). Êàæäûé èç íèõ èìååò âåñîìîñòü èëè âàæíîñòü, âûðà-
æåííóþ â äîëÿõ îò öåëîãî òàê, ÷òîáû ñóììà äîëåé áûëà ðàâíà ýòî-
ìó öåëîìó. Ïðè ýòîì êîëè÷åñòâî ôàêòîðîâ íå èìååò çíà÷åíèÿ, âàæíà
ëèøü èõ ñóììà.
Íàèáîëåå óäîáíîé ôîðìîé ðåàëèçàöèè ýòîãî ïðèíöèïà ÿâëÿåòñÿ
ñèòóàöèÿ, êîãäà öåëîå ïðèíèìàåòñÿ çà åäèíèöó, à ñëàãàåìûå ôàêòî-
ðû (÷àñòè) âûðàæàþòñÿ â äîëÿõ åäèíèöû. Âåñîìîñòü êàæäîãî ôàê-
òîðà â ñîöèîëîãî-ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëÿõ îïðåäåëÿåòñÿ, êàê ïðà-
âèëî, ýêñïåðòíûì ïóòåì ñ ïðèìåíåíèåì ñîöèàëüíîãî ìåòîäà ïîïàð-
íîãî ñðàâíåíèÿ, äîñòàòî÷íî äåòàëüíî îñâåùåííîãî â [19].
Äëÿ ðàçëîæåíèÿ òàêîãî öåëîñòíîãî ÿâëåíèÿ êà÷åñòâåííîãî õàðàê-
òåðà, êàê ñëîæíîñòü òðóäà, íà ñîñòàâíûå ÷àñòè, àíàëèçèðóåòñÿ ñîäåð-
æàíèå âûïîëíÿåìûõ ðàáîò è âûäåëÿþòñÿ îáùèå ôàêòîðû, â òîé èëè
èíîé ìåðå ïðèñóùèå ëþáîìó âèäó òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè. Ïîýòîìó
ïðåäëîæåííûå äàëåå ìîäåëè îöåíêè ñëîæíîñòè òðóäà ìîæíî èñïîëü-
çîâàòü íà ïðåäïðèÿòèÿõ, â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ ðàçëè÷íîãî
ïðîôèëÿ.

162
Âûäåëåíèåì ôàêòîðîâ è óñòàíîâëåíèåì èõ âåñîìîñòåé çàâåðøà-
åòñÿ ïåðâûé ýòàï ôîðìèðîâàíèÿ êâàëèìåòðè÷åñêîé ìîäåëè îöåíêè
ñëîæíîñòè òðóäà ëþáîãî ñïåöèàëèñòà.
Èññëåäîâàíèÿ ñîäåðæàíèÿ òðóäà, ïðîâîäèìûå â òå÷åíèå ïîñëåä-
íèõ äâóõ äåñÿòèëåòèé â ðàçëè÷íûõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ èí-
ñòèòóòàõ, ïîçâîëÿþò îñòàíîâèòüñÿ íà ñëåäóþùèõ äîñòàòî÷íî óíè-
âåðñàëüíûõ ôàêòîðàõ ñëîæíîñòè òðóäà ñïåöèàëèñòîâ ðàçëè÷íûõ êà-
òåãîðèé (äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé):
• õàðàêòåð ðàáîò, ñîñòàâëÿþùèõ ñîäåðæàíèå òðóäà;
• ðàçíîîáðàçèå (êîìïëåêñíîñòü) ðàáîò;
• ñàìîñòîÿòåëüíîñòü âûïîëíåíèÿ ðàáîò;
• ìàñøòàá è ñëîæíîñòü ðóêîâîäñòâà;
• äîïîëíèòåëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü.
Ïðè ýòîì ïåðâûé ôàêòîð õàðàêòåðèçóåò òåõíîëîãèþ òðóäîâîãî
ïðîöåññà, à ÷åòûðå ïîñëåäóþùèå â áîëüøåé ñòåïåíè îáóñëîâëåíû
îðãàíèçàöèåé òðóäà. Ñîâîêóïíîñòü ýòèõ ôàêòîðîâ ïðèìåíèòåëüíî êî
âñåì âèäàì ðàáîò, ïî ìíåíèþ ðàçðàáîò÷èêîâ, îáåñïå÷èâàåò äîñòà-
òî÷íî ïîëíóþ è âñåñòîðîííþþ õàðàêòåðèñòèêó èõ ñëîæíîñòè.
 ÍÈÈÒðóäà ñ ó÷àñòèåì îòðàñëåâûõ îðãàíèçàöèé-ñîèñïîëíèòå-
ëåé ýêñïåðòíûì ïóòåì áûëè ïîëó÷åíû âåñîìîñòè ýòèõ ôàêòîðîâ,
íàçâàííûå óäåëüíîé çíà÷èìîñòüþ ïðèçíàêà â îáùåé îöåíêå ñëîæ-
íîñòè ðàáîò (òàáë. 4.1).
Òàáëèöà 4.1
Ôàêòîðû ñëîæíîñòè ðàáîò è èõ âåñîìîñòè

¹ Âåñîìîñòü (óäåëüíûé âåñ)


Ôàêòîð ñëîæíîñòè ðàáîò
ï/ï ôàêòîðà

1 Ñòåïåíü ñïåöèàëèçàöèè (Ô1) 0,10


2 Ñòåïåíü ñàìîñòîÿòåëüíîñòè âûïîëíåíèÿ (Ô2) 0,20
3 Ñòåïåíü îòâåòñòâåííîñòè (Ô3) 0,15
4 Ñòåïåíü íîâèçíû ðàáîòû (Ô4) 0,25
5 Ñòåïåíü òâîð÷åñòâà (Ô5) 0,30
Èòîãî 1,00

 ïðèâåäåííîé â òàáë. 4.2 êâàëèìåòðè÷åñêîé ìîäåëè îöåíêè ñëîæ-


íîñòè ðàáîò èñïîëüçîâàíû óêàçàííûå â òàáë. 4.1 ïàðàìåòðû â òîé
èíòåðïðåòàöèè, êîòîðàÿ áûëà àïðîáèðîâàíà â ðàçëè÷íûõ îðãàíèçà-
öèÿõ è íà ïðåäïðèÿòèÿõ ðàçëè÷íîãî ïðîôèëÿ.

163
Òàáëèöà 4.2
Êâàëèìåòðè÷åñêàÿ ôàêòîðíî-êðèòåðèàëüíàÿ ìîäåëü îöåíêè ñëîæíîñòè
ðàáîò, âûïîëíÿåìûõ ñïåöèàëèñòàìè
¹ Ôàêòîð Çíà÷èìîñòü
Âåñîìîñòü Êðèòåðèè îöåíêè ôàêòîðîâ
ï/ï ñëîæíîñòè êðèòåðèåâ
ôàêòîðà αi j = 1, 2, 3, …
ðàáîò i Xij

1 Ñòåïåíü 0,30 Ðàáîòà:


òâîð÷åñòâà • òâîð÷åñêàÿ (X11) 1,0
• ôîðìàëüíî-ëîãè÷åñêàÿ (X12) 0,6
• òåõíè÷åñêàÿ (X13) 0,2

2 Ñòåïåíü 0,25 Ðàáîòà:


íîâèçíû • âíîâü íà÷èíàåìàÿ (Õ21) 1,0
• ñèñòåìàòè÷åñêè ïîâòîðÿåìàÿ
(Õ22) 0,5
• ðåãóëÿðíî (â òå÷åíèå
êâàðòàëà) ïîâòîðÿåìàÿ (Õ23) 0,2
3 Ñòåïåíü 0,20 Âûïîëíåíèå ðàáîòû:
ñàìîñòîÿ- • ïîëíîñòüþ ñàìîñòîÿòåëüíî
òåëüíîñòè (Õ31) 1,0
âûïîëíåíèÿ • ïîä îáùèì ðóêîâîäñòâîì
íà÷àëüíèêà èëè â ñîîòâåòñò-
âèè ñ èíñòðóêöèåé (Õ32) 0,6
• ïîä íåïîñðåäñòâåííûì ðóêî-
âîäñòâîì íà÷àëüíèêà (Õ33) 0,2

4 Ñòåïåíü 0,15 Îòâåòñòâåííûé:


îòâåòñòâåí- • çà êîëëåêòèâ (Õ41) 1,0
íîñòè (÷åðåç • çà ðàáîòó ãðóïïû
ìàñøòàá (äâà è áîëåå ðàáîòíèêîâ)
ðóêîâîäñòâà) (Õ42) 0,6
• òîëüêî çà ñåáÿ (Õ43) 0,3

5 Ñòåïåíü 0,10 Ðàáîòà:


ñïåöèàëèçà- • ðàçíîðîäíàÿ ïî âñåìó êðóãó
öèè çàäà÷ ïîäðàçäåëåíèÿ (Õ51) 1,0
• ðàçíîðîäíàÿ ïî ðàçäåëàì
îïðåäåëåííîé ñôåðû (Õ52) 0,6
• îäíîðîäíàÿ óçêîñïåöèàëèçè-
ðîâàííàÿ (Õ53) 1,0

Èòîãî 1,00
5
Ïðèìåð ðàñ÷åòà êîìïëåêñíîé
îöåíêè ñëîæíîñòè êàæäîé Êñë = ∑α X
i =1
i ij = 0,30 . 0,6 + 0,25 . 1,0 +
ðàáîòû:
+ 0,20 . 1,0 + 0,15 . 0,3 + 0,1 . 0,6 = 0,735

164
4.2. Îöåíêà ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ (ñîöèîòèïà)
ðàáîòíèêîâ è èõ ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ
Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ æèçíåñïîñîáíûõ êîëëåêòèâîâ, ñïîñîáíûõ ôóíê-
öèîíèðîâàòü áåñêîíôëèêòíî, íåäîñòàòî÷íî ëèøü ÷åòêî ðàñïðåäåëèòü
âíóòðè êîëëåêòèâà ôóíêöèè è îòâåòñòâåííîñòü. Íóæíî åùå îáðàòèòü
âíèìàíèå íà ñîâìåñòèìîñòü ñîòðóäíèêîâ. Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè
ïñèõîëîãè÷åñêîé íàóêîé ïðîâåäåíî ìíîãî èññëåäîâàíèé â îáëàñòè
ñîöèîíèêè, è ðàçðàáîòàííóþ èíôîðìàöèîííóþ áàçó ñëåäóåò èñïîëü-
çîâàòü â ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïî óïðàâëåíèþ ïåðñîíàëîì. Â
÷àñòíîñòè, ïðåäñòîèò áîëåå ÷åòêî èäåíòèôèöèðîâàòü ÷åëîâåêà äëÿ
âûÿâëåíèÿ åãî ïðèíàäëåæíîñòè ê òîìó èëè èíîìó ñîöèîòèïó, ÷òîáû
çàòåì áîëåå óâåðåííî îòíåñòè åãî ê îïðåäåëåííîé êâàäðå â öåëÿõ ôîð-
ìèðîâàíèÿ ñîöèóìà êîìôîðòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.
 ðåçóëüòàòå ìíîãîëåòíèõ íàáëþäåíèé çà ïîâåäåíèåì ëþäåé ìîæ-
íî îïðåäåëèòü ïðèíàäëåæíîñòü ÷åëîâåêà ê òîìó èëè èíîìó ñîöèî-
òèïó, ñðàâíèâàÿ åãî ïîâåäåíèå ñ îïðåäåëåííûìè ñòàíäàðòàìè — ïðè-
çíàêàìè, õàðàêòåðíûìè äëÿ îïðåäåëåííîãî ñîöèîòèïà.
Íàïðèìåð, èððàöèîíàëüíûé ÷åëîâåê îòëè÷àåòñÿ îò ðàöèîíàëü-
íîãî òåì, ÷òî âî ìíîãîì íàäååòñÿ íà ñëó÷àé, ÷òî âñå îáðàçóåòñÿ
ñàìî ñîáîé; îí ÷àñòî íå ïðîñ÷èòûâàåò íàïåðåä ñâîè äåéñòâèÿ,
ìîæåò âñå îòêëàäûâàòü íà ïîñëåäíåé ìîìåíò (÷òîáû ïîòîì â ñóìà-
òîõå êîå-êàê èõ çàâåðøèòü) è ò. ä. Ðàöèîíàëüíûé ÷åëîâåê ìíîãîå
ïðîäóìûâàåò íàïåðåä, ïðîñ÷èòûâàåò âàðèàíòû, íà÷èíàåò íîâóþ ðà-
áîòó, êàê ïðàâèëî, òîëüêî ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïðåäûäóùåé è ò. ä.
Ïîñêîëüêó àâòîðû íå ÿâëÿþòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûìè ïñèõîëîãà-
ìè, èìè ñäåëàíû ëèøü âûáîðêè èç ïðèâåäåííûõ â ëèòåðàòóðå ïðè-
çíàêîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ òîò èëè èíîé ñîöèîòèï [4; 16; 29; 60].
Íîâèçíà àâòîðñêèõ ðàçðàáîòîê ñîñòîèò â ôîðìèðîâàíèè íà îñíîâå
ýòèõ ïðèçíàêîâ ôàêòîðíî-êðèòåðèàëüíûõ êâàëèìåòðè÷åñêèõ ìîäå-
ëåé, ïîçâîëÿþùèõ â îäíîìåðíîì âèäå ñ ïîìîùüþ êîëè÷åñòâåííîãî
ïîêàçàòåëÿ îïðåäåëèòü ñòåïåíü ïðèíàäëåæíîñòè ÷åëîâåêà ê òîìó
èëè èíîìó òèïó (ëèøü â ðåäêèõ ñëó÷àÿõ ÷åëîâåê ñîâåðøåííî îäíî-
çíà÷íî ìîæåò ïðèíàäëåæàòü ê îäíîìó èç 16 ñîöèîòèïîâ).
Ïðè ôîðìèðîâàíèè ôàêòîðíî-êðèòåðèàëüíûõ ìîäåëåé ñëåäóåò
ïðèäåðæèâàòüñÿ ñëåäóþùåãî àëãîðèòìà [19; 22]:
1. Âûÿâèòü ôàêòîðû (ïðèçíàêè), õàðàêòåðèçóþùèå öåëîñòíîå êà÷å-
ñòâåííîå ÿâëåíèå ñî ñòîðîíû åãî ÷àñòåé.
2. Îïðåäåëèòü âåñîìîñòü êàæäîé ÷àñòè (ôàêòîðà-ïðèçíàêà) ïðè
èõ ðàçíîçíà÷èìîñòè. Åñëè ðàçíîçíà÷èìîñòü íå èìååò îñîáîãî

165
çíà÷åíèÿ, äëÿ óïðîùåíèÿ ðàñ÷åòîâ âñå ôàêòîðû ïðèíèìàþòñÿ
êàê ðàâíîâåñîìûå è ïîêàçàòåëè ðàññ÷èòûâàþòñÿ ïî ñðåäíåé
àðèôìåòè÷åñêîé.
3. Óñòàíîâèòü êðèòåðèè ôàêòîðîâ-ïðèçíàêîâ, õàðàêòåðèçóþùèå èõ
ïîëíîòó, ò. å. ÷àñòîòó ïðîÿâëåíèÿ èëè ñîîòâåòñòâèå èäåàëó (íîð-
ìå, ñòàíäàðòó).
4. Ïðèäàòü êàæäîìó êðèòåðèþ êîëè÷åñòâåííîå çíà÷åíèå — îò åäè-
íèöû, ñîîòâåòñòâóþùåé èäåàëüíîé ïîëíîòå ïðèçíàêà èëè íîðìå
(ñòàíäàðòó), äî íóëÿ ïî ìåðå óäàëåíèÿ îò èäåàëà.
Ñ ïîìîùüþ ýòîãî àëãîðèòìà è êðèòåðèåâ èç óïîìÿíóòûõ ìîäåëåé
(ïðèçíàêîâ ïðîÿâëåíèÿ “âñåãäà”; “÷àùå äà, ÷åì íåò”; “÷òî-òî ñðåä-
íåå”; “÷àùå íåò, ÷åì äà”; “ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà”) ðàçðàáîòàí êîìï-
ëåêò ôàêòîðíî-êðèòåðèàëüíûõ ýêñïðåññ-ìîäåëåé äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñ
äîñòàòî÷íîé ñòåïåíüþ äîñòîâåðíîñòè ïðèíàäëåæíîñòè ÷åëîâåêà ê
òîìó èëè èíîìó ñîöèîòèïó. Ïîäîáíûé ìåòîä èçìåðåíèÿ ñòåïåíè
òàêîé ïðèíàäëåæíîñòè òåì áîëåå îáúåêòèâåí, ÷åì áîëüøå êàæäûé
ðåïðåçåíòàíò âûÿâèë óñòîé÷èâûå çàêîíîìåðíîñòè â ñâîåé ïîâåäåí-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (èíûìè ñëîâàìè, ÷åì áîëüøå ÷åëîâåê íàáëþäà-
åò çà ñîáîé è çíàåò ñåáÿ, òåì òî÷íåå ïîëó÷åííûé ïîêàçàòåëü ñîîòâåò-
ñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè).
 òàáë. 4.3–4.10 [29] ïðèâåäåíû ýêñïðåññ-ìîäåëè îöåíêè ñòåïåíè
ñîîòâåòñòâèÿ èíäèâèäà òîìó èëè èíîìó ñîöèîòèïó ïî ðÿäó ïðèçíà-
êîâ: ðàöèîíàë—èððàöèîíàë, ñåíñîðèê—èíòóèò, ëîãèê—ýòèê, ýêñòðà-
âåðò—èíòðîâåðò. Ðåçóëüòàòîì êâàëèìåòðè÷åñêîé îöåíêè ñòåïåíè
íàëè÷èÿ ó èíäèâèäà òîãî èëè èíîãî ïðèçíàêà ÿâëÿåòñÿ êâàëèìåòðè-
÷åñêèé ïîêàçàòåëü îò 1,0 äî 0,0 (íàïðèìåð, 0,85; 0,68; 0,35), ðàññ÷è-
òàííûé êàê ñðåäíåàðèôìåòè÷åñêàÿ âåëè÷èíà ïî âñåì êðèòåðèÿì êàæ-
äîãî ïðèçíàêà.
Ñîöèîòèï è êâàäðó ñîâìåñòèìîñòè îïðåäåëÿþò ïîñëåäîâàòåëü-
íûì ñðàâíåíèåì êâàëèìåòðè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, êîëè÷åñòâåííî õà-
ðàêòåðèçóþùèõ ñòåïåíü íàëè÷èÿ â èíäèâèäå òîãî èëè èíîãî ïðè-
çíàêà. Ïðåâàëèðóþùèì ñ÷èòàåòñÿ òîò ïðåäñòàâëåííûé êîëè÷å-
ñòâåííî ïàðíûé ïðèçíàê, êîòîðûé âûðàæåí â áîëüøåé ñòåïåíè.
Ýòà èíôîðìàöèÿ ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëÿþùåé äëÿ îòíåñåíèÿ èíäèâè-
äà ê êàêîìó-ëèáî ñîöèîòèïó ïî òåõíîëîãèè, êîòîðàÿ ïðèâåäåíà â
òàáë. 4.11 [29]. Åñëè ïîêàçàòåëü ñòåïåíè ðàöèîíàëüíîñòè ïðåâûøà-
åò ïîêàçàòåëü ñòåïåíè èððàöèîíàëüíîñòè, òî èíäèâèä îòíîñèò ñåáÿ
ê âåðõíåé ÷àñòè òàáëèöû (1). Åñëè â ðåçóëüòàòå ñðàâíåíèÿ ïîêàçàòå-
ëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ ëîãèêó è ýòèêó, îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ëîãèêà,
ïðåäïîëîæèì, ïðèñóùà èíäèâèäó â áîëüøåé ìåðå, íåæåëè ýòèêà, îí

166
Òàáëèöà 4.3
Ìîäåëü êâàëèìåòðè÷åñêîé îöåíêè ñòåïåíè ðàöèîíàëüíîñòè èíäèâèäà
¹ Ôàêòîð (ïðèçíàê) Êðèòåðèè ôàêòîðîâ Çíà÷èìîñòü
ï/ï ðàöèîíàëà (ïðèçíàêîâ) êðèòåðèÿ
1 2 3 4
1 Ïðîñíóâøèñü óòðîì, ÷åòêî 1. Âñåãäà. 1,0
ïðåäñòàâëÿåòå ñåáå, ÷òî áóäåòå 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
äåëàòü â òå÷åíèå äíÿ
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0
2 Åñëè íàðóøàåòñÿ Âàø ïëàí, òî 1. Âñåãäà. 1,0
ýòî âûáèâàåò Âàñ èç êîëåè 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

3 Ëþáèòå íà÷èíàòü íîâóþ ðàáîòó 1. Âñåãäà. 1,0


òîëüêî ïîñëå çàâåðøåíèÿ 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
ïðåäûäóùåé
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

4 Çíàêîìûå ñ÷èòàþò Âàñ 1. Âñåãäà. 1,0


ïðèíöèïèàëüíûì ÷åëîâåêîì 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

5 Ñêëîííû äóìàòü è äåëàòü 1. Âñåãäà. 1,0


â ñîîòâåòñòâèè ñ çàðàíåå 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
ñîñòàâëåííûì ïëàíîì, äàæå
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
åñëè âíåøíèå îáñòîÿòåëüñòâà íå
ñïîñîáñòâóþò ýòîìó 4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

6 Ñêëîííû ãîòîâèòüñÿ çàðàíåå, 1. Âñåãäà. 1,0


ïðèõîäèòü íà âñòðå÷ó ðàíüøå, 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
÷òîáû íå îïîçäàòü
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

167
Îêîí÷àíèå òàáë. 4.3
1 2 3 4
7 Âàøè äâèæåíèÿ â îñíîâíîì 1. Âñåãäà. 1,0
÷åòêî ôèêñèðîâàíû, áåç 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
ïëàâíûõ ïåðåõîäîâ
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0
Ñðåäíèé ïîêàçàòåëü çíà÷èìîñòè êðèòåðèåâ

Òàáëèöà 4.4
Ìîäåëü êâàëèìåòðè÷åñêîé îöåíêè ñòåïåíè èððàöèîíàëüíîñòè èíäèâèäà
¹ Ôàêòîð (ïðèçíàê) Êðèòåðèè ôàêòîðîâ Çíà÷èìîñòü
ï/ï èððàöèîíàëà (ïðèçíàêîâ) êðèòåðèÿ
1 2 3 4
1 Ïîëàãàåòå, ÷òî ðàçâèòèå 1. Âñåãäà. 1,0
ñîáûòèé ñàìî ïî ñåáå âñå 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
ðàññòàâèò ïî ìåñòàì
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0
2 Ëåãêî çàìåíÿåòå îäíè ïëàíû 1. Âñåãäà. 1,0
äðóãèìè 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

3 Ìîæåòå îäíîâðåìåííî íà÷àòü 1. Âñåãäà. 1,0


íåñêîëüêî äåë è ïîòîì ïðèëà- 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
ãàòü ìíîãî óñèëèé, ÷òîáû
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
çàâåðøèòü èõ
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

4 Çíàêîìûå ñ÷èòàþò Âàñ 1. Âñåãäà. 1,0


÷åëîâåêîì èìïóëüñèâíûì 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
è ãèáêèì
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

168
Îêîí÷àíèå òàáë. 4.4
1 2 3 4
5 Ñêëîííû äåéñòâîâàòü 1. Âñåãäà. 1,0
ïî ñèòóàöèè, íå ñâÿçûâàÿ ñåáÿ 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
èçëèøíèìè ïëàíàìè
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
è ñðîêàìè
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0
6 Ìîæåòå çàòÿãèâàòü ñ äåëàìè äî 1. Âñåãäà. 1,0
ïîñëåäíåé ìèíóòû, ðàññ÷èòûâàÿ 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
íà ñâîå óìåíèå èìïðîâèçèðî-
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
âàòü, âäîõíîâåíèå è ñ÷àñòëèâûé
ñëó÷àé 4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

7 Âàøè äâèæåíèÿ êàê áû 1. Âñåãäà. 1,0


çàêðóãëåíûå, ïëàâíûå, ðàñêðå- 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
ïîùåííûå, ìÿãêèå, “êîøà÷üè”
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0
Ñðåäíèé ïîêàçàòåëü çíà÷èìîñòè êðèòåðèåâ

Òàáëèöà 4.5
Ìîäåëü êâàëèìåòðè÷åñêîé îöåíêè ñòåïåíè ñåíñîðíîñòè èíäèâèäà
¹ Ôàêòîð (ïðèçíàê) Êðèòåðèè ôàêòîðîâ Çíà÷èìîñòü
ï/ï ñåíñîðèêà (ïðèçíàêîâ) êðèòåðèÿ
1 2 3 4
1 Ëþáèòå èìåòü äåëî ñ ôàêòàìè è 1. Âñåãäà. 1,0
öèôðàìè, à íå ñ èäåÿìè 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
è òåîðèÿìè
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0
2 Ëþáèòå ÷èòàòü òåêñòû 1. Âñåãäà. 1,0
ñ íà÷àëà äî êîíöà, 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
íå ïåðåñêàêèâàÿ â ïîèñêàõ
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
èíòåðåñíûõ ìåñò
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

169
Îêîí÷àíèå òàáë. 4.5
1 2 3 4
3 Äëÿ ïîíèìàíèÿ ñèòóàöèè 1. Âñåãäà. 1,0
ñòàðàåòåñü ñîáðàòü âñþ 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0
4 Âîñïðèíèìàåòå ìèð “çäåñü è 1. Âñåãäà. 1,0
ñåé÷àñ”, óìååòå æèòü 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
ñåãîäíÿøíèì äíåì
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

5 Ëþáèòå êîíêðåòíî 1. Âñåãäà. 1,0


îòâå÷àòü íà âîïðîñû 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

6 Îñòîðîæíî îòíîñèòåñü 1. Âñåãäà. 1,0


ê øóòêàì, 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
ïðè ìàëåéøèõ ñîìíåíèÿõ
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
ñòàðàåòåñü èõ ïîÿñíÿòü
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

7 Âîñïðèíèìàåòå ìèð ÷åðåç 1. Âñåãäà. 1,0


îùóùåíèÿ (çâóêîâ, öâåòà, 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
çàïàõîâ), ýñòåòè÷åñêîå è
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
÷óâñòâåííîå íàñëàæäåíèå
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

Ñðåäíèé ïîêàçàòåëü çíà÷èìîñòè êðèòåðèåâ

170
Òàáëèöà 4.6
Ìîäåëü êâàëèìåòðè÷åñêîé îöåíêè ñòåïåíè èíòóèòèâíîñòè èíäèâèäà
¹ Ôàêòîð (ïðèçíàê) Êðèòåðèè ôàêòîðîâ Çíà÷èìîñòü
ï/ï èíòóèòà (ïðèçíàêîâ) êðèòåðèÿ
1 2 3 4
1 Íå ëþáèòå òðàòèòü âðåìÿ 1. Âñåãäà. 1,0
íà óòî÷íåíèå äåòàëåé, åñëè åñòü 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
êðàñèâàÿ êîíöåïöèÿ
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0
2 Ñîâåðøåííî ñïîêîéíî ìîæåòå 1. Âñåãäà. 1,0
÷èòàòü êíèãó ñðàçó 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
â íåñêîëüêèõ ìåñòàõ,
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
îò êîíöà ê íà÷àëó è ò. ä.
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

3 Âàì äîñòàòî÷íî íåñêîëüêèõ 1. Âñåãäà. 1,0


ôàêòîâ èëè íàìåêîâ, ÷òîáû 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
ïîíÿòü ñóòü äåëà
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

4 Ïðèäàåòå áîëüøîå çíà÷åíèå 1. Âñåãäà. 1,0


ïåðñïåêòèâàì è âîçìîæíîñòÿì 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

5 Ñòðåìèòåñü îáîáùàòü, ÷òîáû 1. Âñåãäà. 1,0


îòâåò îõâàòûâàë êàê ìîæíî 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
áîëåå øèðîêèé êðóã âîçìîæ-
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
íûõ ñèòóàöèé
4. ×àùå íåò, ÷åì äà 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

6 Âàì íðàâÿòñÿ ïàðàäîêñû 1. Âñåãäà. 1,0


è êàëàìáóðû, ëþáèòå 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
äåëèêàòíî ïîäøóòèòü
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
íàä çíàêîìûìè
4. ×àùå íåò, ÷åì äà 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

171
Îêîí÷àíèå òàáë. 4.6
1 2 3 4
7 ×óâñòâóåòå íåâèäèìûå, 1. Âñåãäà. 1,0
ñêðûòûå ïðîöåññû, êîòîðûå íà 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
ñàìîì äåëå äâèæóò æèçíüþ
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

Ñðåäíèé ïîêàçàòåëü çíà÷èìîñòè êðèòåðèåâ

Òàáëèöà 4.7
Ìîäåëü êâàëèìåòðè÷åñêîé îöåíêè ñòåïåíè ëîãè÷íîñòè èíäèâèäà
¹ Ôàêòîð (ïðèçíàê) Êðèòåðèè ôàêòîðîâ Çíà÷èìîñòü
ï/ï ëîãèêà (ïðèçíàêîâ) êðèòåðèÿ
1 2 3 4
1 Ïûòàåòåñü áûòü îáúåêòèâíûì, 1. Âñåãäà. 1,0
äàæå åñëè Âàñ îáâèíÿþò â 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
õîëîäíîñòè è áåçäóøèè
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0
2 Åñëè âèäèòå, ÷òî ÷åëîâåê 1. Âñåãäà. 1,0
îøèáàåòñÿ, òî ñòðåìèòåñü 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
ïîêàçàòü åìó èñòèííîå
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
ïîëîæåíèå
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

3 Â æèçíè ïîëàãàåòåñü 1. Âñåãäà. 1,0


íà ëîãè÷íî è íàó÷íî 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
îáîñíîâàííûå òåîðèè
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
è èäåè
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

4 Ïîëàãàåòå, ÷òî âàæíåå ïðàâèëü- 1. Âñåãäà. 1,0


íî ïîñòóïèòü, ÷åì êîìó-òî 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
ïîíðàâèòüñÿ
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

172
Îêîí÷àíèå òàáë. 4.7
1 2 3 4
5 Ñêëîííû îöåíèâàòü ëþäåé 1. Âñåãäà. 1,0
è ìèð â êàòåãîðèÿõ “ëîãèêà”, 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
“àíàëèç”, “çàêîí”, “öåëåñîîá-
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
ðàçíîñòü”
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0
6 Íå ñêëîííû äåëàòü êîìïëèìåí- 1. Âñåãäà. 1,0
òû, íå âñåãäà óâåðåíû 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
â òîì, êàê ê Âàì îòíîñÿòñÿ
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
äðóãèå
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

7 Íå ëþáèòå óãîâàðèâàòü ëþäåé, 1. Âñåãäà. 1,0


ñòàðàåòåñü àðãóìåíòèðîâàííî 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
äîêàçûâàòü èì, ÷òî èìåííî
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
Âû ïîñòóïàåòå ïðàâèëüíî
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

Ñðåäíèé ïîêàçàòåëü çíà÷èìîñòè êðèòåðèåâ

Òàáëèöà 4.8
Ìîäåëü êâàëèìåòðè÷åñêîé îöåíêè ñòåïåíè ýòè÷íîñòè èíäèâèäà

¹ Ôàêòîð (ïðèçíàê) Êðèòåðèè ôàêòîðîâ Çíà÷èìîñòü


ï/ï ýòèêà (ïðèçíàêîâ) êðèòåðèÿ
1 2 3 4
1 Ïðè ðåøåíèè âîïðîñîâ 1. Âñåãäà. 1,0
îáÿçàòåëüíî ó÷èòûâàåòå ìíåíèå 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
äðóãèõ ëþäåé
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0
2 Íå óêàçûâàåòå íà îøèáêè, åñëè 1. Âñåãäà. 1,0
ýòî ìîæåò ñìóòèòü êîãî-òî èëè 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
óõóäøèòü îòíîøåíèÿ
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

173
Îêîí÷àíèå òàáë. 4.8
1 2 3 4
3 Áîëüøå äîâåðÿåòå ñâîèì 1. Âñåãäà. 1,0
÷óâñòâàì è ñèìïàòèÿì, ÷åì 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
ëîãèêå è àíàëèòè÷åñêèì
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
âûâîäàì
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0
4 Áåç êîëåáàíèé áåðåòå ñâîè 1. Âñåãäà. 1,0
ñëîâà íàçàä, åñëè îíè êîãî-òî 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
îáèäåëè
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

5 Ñêëîííû îöåíèâàòü ëþäåé 1. Âñåãäà. 1,0


è ìèð â êàòåãîðèÿõ 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
“äîáðûé — ïëîõîé”,
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
“ëþáèò — íå ëþáèò”
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

6 Õîðîøî ÷óâñòâóåòå îòíîøåíèÿ 1. Âñåãäà. 1,0


ìåæäó ëþäüìè è óìååòå âëèÿòü 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
íà íèõ â íóæíîì íàïðàâëåíèè
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

7 Óìååòå óãîâàðèâàòü ëþäåé, 1. Âñåãäà. 1,0


ïîäíèìàòü èì íàñòðîåíèå, 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
óñïîêàèâàòü
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

Ñðåäíèé ïîêàçàòåëü çíà÷èìîñòè êðèòåðèåâ

174
Òàáëèöà 4.9
Ìîäåëü êâàëèìåòðè÷åñêîé îöåíêè ñòåïåíè ýêñòðàâåðòíîñòè èíäèâèäà
¹ Ôàêòîð (ïðèçíàê) Êðèòåðèè ôàêòîðîâ Çíà÷èìîñòü
ï/ï ýêñòðàâåðòà (ïðèçíàêîâ) êðèòåðèÿ
1 2 3 4
1 Â íîâîé êîìïàíèè ëåãêî 1. Âñåãäà. 1,0
çíàêîìèòåñü ñ íîâûìè ëþäüìè. 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
Îáùàåòåñü ñ áîëüøèì
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
êîëè÷åñòâîì ëþäåé,
çíàêîìûõ è íåçíàêîìûõ 4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0
2 Â êðóãó çíàêîìûõ âñåãäà â 1. Âñåãäà. 1,0
êóðñå ïîñëåäíèõ ñîáûòèé 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

3 Ïðè çíàêîìñòâå ñêëîííû 1. Âñåãäà. 1,0


ïåðâûìè íà÷èíàòü áåñåäó 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

4 Èìååòå ìíîãî äðóçåé 1. Âñåãäà. 1,0


è çíàêîìûõ, ÷àñòî 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
íå íà äëèòåëüíûé ïåðèîä
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

5 Àêòèâíî ïåðåäâèãàåòåñü 1. Âñåãäà. 1,0


â ïðîñòðàíñòâå, íå ëþáèòå 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
äîëãî ðàáîòàòü íà îäíîì ìåñòå
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

6 Ñêëîííû çàíèìàòüñÿ äåÿòåëüíî- 1. Âñåãäà. 1,0


ñòüþ, íàïðàâëåííîé 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
íà ïîçíàíèå âíåøíåãî ìèðà
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
è ðàçâèòèå àáñòðàêòíûõ
ìîäåëåé 4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

175
Îêîí÷àíèå òàáë. 4.9
1 2 3 4
7 Îðèåíòèðîâàíû íà íåïîñðåä- 1. Âñåãäà. 1,0
ñòâåííîå è áûñòðîå âîñïðèÿòèå 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
îêðóæàþùåé ñðåäû
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

8 Âíåøíÿÿ ñðåäà ïîáóæäàåò Âàñ 1. Âñåãäà. 1,0


ê àêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
è çàðÿæàåò ýíåðãèåé
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

Ñðåäíèé ïîêàçàòåëü çíà÷èìîñòè êðèòåðèåâ

Òàáëèöà 4.10
Ìîäåëü êâàëèìåòðè÷åñêîé îöåíêè ñòåïåíè èíòðîâåðòíîñòè èíäèâèäà
¹ Ôàêòîð (ïðèçíàê) Êðèòåðèè ôàêòîðîâ Çíà÷èìîñòü
ï/ï èíòðîâåðòà (ïðèçíàêîâ) êðèòåðèÿ
1 2 3 4
1 Ïðåäïî÷èòàåòå îáùåíèå 1. Âñåãäà. 1,0
â óçêîì êðóãó çíàêîìûõ 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

2 Íåðåäêî íîâîñòè óçíàåòå 1. Âñåãäà. 1,0


ïîñëåäíèì 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0
3 ×óâñòâóåòå ñåáÿ êîìôîðòíåå, 1. Âñåãäà. 1,0
êîãäà ñîáåñåäíèê ïåðâûì 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
íà÷èíàåò ðàçãîâîð 3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

176
Îêîí÷àíèå òàáë. 4.10
1 2 3 4
4 Îãðàíè÷èâàåòåñü êðóãîì 1. Âñåãäà. 1,0
ñòàðûõ äðóçåé 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0
5 Áîëüøå ñêëîííû ê íàáëþäåíè- 1. Âñåãäà. 1,0
ÿì, ÷åì ê âûïîëíåíèþ íåïîñ- 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
ðåäñòâåííûõ äåë, ëåãêî
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
âûäåðæèâàåòå óåäèíåíèå
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

6 Ñêëîííû ê äåÿòåëüíîñòè 1. Âñåãäà. 1,0


ïî óãëóáëåíèþ, èçó÷åíèþ 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
è óñîâåðøåíñòâîâàíèþ
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

7 Âîñïðèíèìàåòå ìèð ÷åðåç ñâîå 1. Âñåãäà. 1,0


âîñïðèÿòèå, ñðàâíèâàÿ ðåàëü- 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
íûå îáúåêòû ñ âîñïðèíèìàåìû-
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
ìè îáðàçàìè
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

8 Áîëüøå ñêëîííû ÷åðïàòü 1. Âñåãäà. 1,0


ýíåðãèþ èç ñâîåãî 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
âíóòðåííåãî ìèðà
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà 0,0

Ñðåäíèé ïîêàçàòåëü çíà÷èìîñòè êðèòåðèåâ

177
Òàáëèöà 4.11
178

Âûáîð ñîöèîòèïà ïî îñíîâíûì ïðèçíàêàì â ïðåäåëàõ êâàäð ñîâìåñòèìîñòè


Ñîêðàùåííîå Íîìåð
Ïðèçíàê íàçâàíèå Ïñåâäîíèì è îáîçíà÷åíèå
ïðèçíàêà êâàäðû

7 Ýêñòðàâåðñèÿ ËÑÝ Õîëìñ 4 Äåëüòà


Ëîãèêà Ñåíñîðèêà Èíòðîâåðñèÿ ËÑÈ Ìàêñèì 2 Áåòà
3 8 Ýêñòðàâåðñèÿ ËÈÝ Äæåê 3 Ãàììà
Ðàöèîíàëüíîñòü Èíòóèöèÿ Èíòðîâåðñèÿ ËÈÈ Äåêàðò 1 Àëüôà
1 9 Ýêñòðàâåðñèÿ ÝÑÝ Ãþãî 1 Àëüôà
Ýòèêà Ñåíñîðèêà Èíòðîâåðñèÿ ÝÑÈ Äðàéçåð 3 Ãàììà
4 10 Ýêñòðàâåðñèÿ ÝÈÝ Ãàìëåò 2 Áåòà
Èíòóèöèÿ Èíòðîâåðñèÿ ÝÈÈ Âàòñîí 4 Äåëüòà
11 Ýêñòðàâåðñèÿ ÑËÝ Ìàêåäîíñêèé 2 Áåòà
Ñåíñîðèêà Ëîãèêà Èíòðîâåðñèÿ ÑËÈ Ãàáåí 4 Äåëüòà
5 12 Ýêñòðàâåðñèÿ ÑÝÝ Öåçàðü 3 Ãàììà
Èððàöèîíàëüíîñòü Ýòèêà Èíòðîâåðñèÿ ÑÝÈ Äþìà 1 Àëüôà
2
13 Ýêñòðàâåðñèÿ ÈËÝ Äîí-Êèõîò 1 Àëüôà
Èíòóèöèÿ Ëîãèêà Èíòðîâåðñèÿ ÈËÈ Áàëüçàê 3 Ãàììà
6 14 Ýêñòðàâåðñèÿ ÈÝÝ Ãåêñëè 4 Äåëüòà
Ýòèêà Èíòðîâåðñèÿ ÈÝÈ Åñåíèí 2 Áåòà
îòíîñèò ñåáÿ ê âåðõíåé ÷åòâåðòè òàáëèöû (3) è ò. ä. Ýòîò èíäèâèä
ìîæåò îêàçàòüñÿ, íàïðèìåð, ëîãèêî-èíòóèòèâíûì ýêñòðàâåðòîì
(ËÈÝ), êîòîðûé ïîïàäàåò â òðåòüþ êâàäðó “Ãàììà”.
Ê ñèñòåìå æåñòêèõ îöåíî÷íûõ òåõíîëîãèé, ïðèçâàííûõ íå òîëüêî
îáúåäèíèòü óñèëèÿ ñîòðóäíèêîâ äëÿ äîñòèæåíèÿ êîíå÷íûõ (ñòðàòå-
ãè÷åñêèõ) öåëåé ôèðìû, íî è èçìåíèòü ê ëó÷øåìó ýòèêó òðóäà îò-
äåëüíûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ, ìîæíî îòíåñòè òàêæå òåõíîëîãèþ
êâàëèìåòðè÷åñêîé îöåíêè ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ ïåðñîíàëà.
Ñðåäè òàêèõ êà÷åñòâ ìû âûäåëèëè, íàïðèìåð, ôèçè÷åñêîå ðàçâè-
òèå è çäîðîâüå, ïîòîìó ÷òî äëÿ Óêðàèíû è äðóãèõ ñòðàí ÑÍÃ îíè
äî ñèõ ïîð îñòàþòñÿ íåìîòèâèðîâàííûìè, íåñìîòðÿ íà èõ îãðîìíîå
çíà÷åíèå äëÿ âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà. Ìíîãèå ãîäû â
ñòðàíàõ ÑÍÃ ëèøü äåêëàðèðîâàëè íåîáõîäèìîñòü óëó÷øåíèÿ ôèçè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è çäîðîâüÿ ëþäåé (óñèëèÿìè ñàìèõ ëþäåé) ïðè
ïîääåðæêå ãîñóäàðñòâà, íî äàëüøå ïðèçûâîâ è íåóäà÷íûõ ïîïûòîê
îðãàíèçîâàòü ïî âñåìó ÑÑÑÐ ñîðåâíîâàíèÿ ÃÒÎ è ÁÃÒÎ äåëî íå
øëî. Ñèñòåìàòè÷åñêàÿ ðàáîòà, íàïðàâëåííàÿ íà ïðîáóæäåíèå ó
ëþäåé èíòåðåñà óëó÷øàòü ñâîå çäîðîâüå, òàê è íå áûëà íàëàæåíà,
÷òî íàðÿäó ñ äðóãèìè ôàêòîðàìè ñêàçàëîñü íà íûíåøíåì ñîñòîÿíèè
çäîðîâüÿ ëþäåé, ïðîæèâàþùèõ â ñòðàíàõ ÑÍÃ.
Ëþáàÿ îðãàíèçàöèÿ ìîæåò ðåøàòü ýòó ïðîáëåìó òàê:
• ðàçðàáîòàòü èíñòðóìåíòû, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ìîæíî èçìåðèòü
óðîâåíü ôèçè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ñîòðóäíèêà ñ ìèíèìàëüíûìè çàò-
ðàòàìè âðåìåíè è ñëîæíîñòüþ;
• îñóùåñòâëÿòü òàêèå èçìåðåíèÿ îäèí ðàç â ãîä (èëè â ïîëãîäà)
ïðè àòòåñòàöèè ñîòðóäíèêîâ è èñïîëüçîâàòü ïîëó÷åííóþ îöåí-
êó â êà÷åñòâå ìîòèâàòîðà ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ èõ çäîðîâüÿ, ò. å.
âûçâàòü ó ðàáîòíèêîâ èíòåðåñ çàíèìàòüñÿ ñâîèì çäîðîâüåì.
Ïðè ðàçðàáîòêå òàêîãî èíñòðóìåíòà îöåíêè ìû èñïîëüçîâàëè
êâàëèìåòðè÷åñêèé ïîäõîä, íîñÿùèé óíèâåðñàëüíûé õàðàêòåð è
ïîçâîëÿþùèé ó÷åñòü äâà îðèãèíàëüíûõ ôàêòîðà çäîðîâüÿ:
• âíåøíèé âèä, ïî êîòîðîìó ìîæíî ñóäèòü î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ
ñîòðóäíèêà âèçóàëüíî. Èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè ïðè ýòîì ÿâëÿ-
åòñÿ ìíåíèå îêðóæàþùèõ — ðóêîâîäèòåëåé, êîëëåã, ïîä÷èíåí-
íûõ. Ýòîò ôàêòîð ÷àñòî èñïîëüçóþò íà ÿïîíñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ;
• ñîñòîÿíèå ôèçè÷åñêîãî çäîðîâüÿ, êîòîðîå îïðåäåëÿåòñÿ ïî êî-
ëè÷åñòâó äíåé áîëåçíè, ïîäòâåðæäåííîìó äîêóìåíòàëüíî áîëü-
íè÷íûìè ëèñòàìè.
Îáà ôàêòîðà îòðàæàþò â îïðåäåëåííîé ìåðå ñîñòîÿíèå ôèçè÷åñêî-
ãî çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ, â ñâÿçè ñ ÷åì ÿâëÿþòñÿ, ïî íàøåìó ìíåíèþ,

179
äîñòàòî÷íûìè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â êâàëèìåòðè÷åñêèõ èçìåðåíèÿõ â
êà÷åñòâå óïðàâëåí÷åñêîãî èíñòðóìåíòà ïîâûøåíèÿ àêòèâíîñòè òðóäà.
Ñîãëàñíî ïðàâèëàì ôîðìèðîâàíèÿ ôàêòîðíî-êðèòåðèàëüíûõ êâà-
ëèìåòðè÷åñêèõ ìîäåëåé ðàçðàáîòàíà ìîäåëü îöåíêè ôèçè÷åñêîãî ñî-
ñòîÿíèÿ ðàáîòíèêîâ (òàáë. 4.12).  êà÷åñòâå ýêñïåðòîâ äëÿ ðàçðàáîò-
êè âåñîìîñòåé è çíà÷èìîñòè êðèòåðèåâ áûëî ïðèâëå÷åíî áîëåå 100
ñîòðóäíèêîâ ðàçëè÷íûõ ôèðì è îðãàíèçàöèé.
Òàêèì îáðàçîì, óðîâåíü ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðàáîòíèêîâ ëåãêî
ìîæíî èçìåðèòü, èñïîëüçóÿ ìíåíèÿ êîëëåã (ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå
ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà îêðóæàþùèõ) è äàííûå êàäðîâûõ ñëóæá,

Òàáëèöà 4.12
Êâàëèìåòðè÷åñêàÿ ìîäåëü îöåíêè óðîâíÿ ôèçè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ
Íàèìåíîâàíèå Âåñîìîñòü Êðèòåðèè ôàêòîðà Çíà÷èìîñòü
ôàêòîðà ôàêòîðà (ïðèçíàêà) êðèòåðèÿ

Âíåøíèé âèä 0,50 1. Îáû÷íî âûãëÿäèò áîäðûì è 1,0


çäîðîâûì â òå÷åíèå âñåãî
ðàáî÷åãî äíÿ.
2. Âûãëÿäèò áîäðûì 0,8
è çäîðîâûì, ëèøü èíîãäà
ê êîíöó ðàáî÷åãî äíÿ
çàìåòíà óñòàëîñòü.
3. ×àñòî óñòàåò 0,6
ê êîíöó ðàáî÷åãî äíÿ.
4. Óñòàåò ê ïîñëåîáåäåííîìó 0,3
âðåìåíè.
5. Âñåãäà âûãëÿäèò óñòàëûì ñ 0,0
íà÷àëà ðàáî÷åãî äíÿ

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü 0,50 Êîëè÷åñòâî äíåé â ãîäó


áîëåçíåé (ïðåáûâàíèå íà áîëüíè÷íîì:
íà áîëüíè÷íîì) äî 3 1,0
4 —10 0,8
11—17 0,6
18—24 0,4
25—30 0,2
Áîëåå 30 0,1
Ïðèìåð ðàñ÷åòà óðîâíÿ ôèçè÷åñêîãî
çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ: Êçä = 0,50 . 0,8 + 0,5 . 0,6 = 0,70

180
ôèêñèðóþùèõ ëèñòû íåòðóäîñïîñîáíîñòè*. Òàêèå îöåíî÷íûå ïîêàçà-
òåëè (Êçä) ïî êàæäîìó ñîòðóäíèêó ôèðìû ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ
ïîñòðîåíèÿ ðåéòèíãîâîãî ðÿäà, ÷òî ìîæåò âûçâàòü ñîïåðíè÷åñòâî
ìåæäó êîëëåãàìè è ñòðåìëåíèå êàæäîãî ïîâûñèòü ñâîé ðåéòèíã.
 öåëîì ïðèõîäèì ê âûâîäó, ÷òî ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ðåãëàìåí-
òîâ è îöåíî÷íûõ òåõíîëîãèé ìîæíî ñîçäàòü äîñòàòî÷íî æåñòêèå
ïðàâèëà “èãðû” äëÿ ðàáîòíèêîâ, çàñòàâëÿþùèå èõ àêòèâèçèðîâàòü
ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé ôèðìû ïîñðåä-
ñòâîì âîçäåéñòâèÿ íà èõ èíòåðåñû. Ýòî ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ
öåëåñîîáðàçíîñòè òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ïåðñîíàëà ôèðìû.

4.3. Îöåíêà ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé


â êîëëåêòèâå è îñîáî çíà÷èìûõ
êà÷åñòâ ñîòðóäíèêîâ

Ïðîáëåìó ýôôåêòèâíîãî òðóäà â êîëëåêòèâå ôèðìû ìîæíî ðåøèòü,


ïî íàøåìó ìíåíèþ, â òðåõ àñïåêòàõ: âî-ïåðâûõ, èññëåäîâàâ ðåàëèçà-
öèþ îðèåíòèðîâàííîé íà êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû òðóäîâîé äåÿòåëüíî-
ñòè ðàáîòíèêîâ, äîñòèãàåìîé ïîñðåäñòâîì ÷åòêî äåéñòâóþùåãî ðåã-
ëàìåíòà — îðãàíèçàöèîííîé ñèñòåìû, áàçèðóþùåéñÿ ïðåæäå âñåãî
íà îáúåêòèâíûõ îöåíî÷íûõ òåõíîëîãèÿõ è ïðàâèëüíîì ôîðìèðîâà-
íèè êîðïîðàòèâíîãî “äóõà” öåëåñîîáðàçíîé äåÿòåëüíîñòè ôèðìû;
âî-âòîðûõ, îñóùåñòâèâ ìîòèâèðîâàííóþ íà ðåçóëüòàòû òðóäîâóþ äå-
ÿòåëüíîñòü ðàáîòíèêîâ; â-òðåòüèõ, ñîçäàâ ñèñòåìó áåñêîíôëèêòíîãî
óïðàâëåíèÿ êîëëåêòèâîì ôèðìû.
Òàêàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ äîëæíà îðèåíòèðîâàòüñÿ ïðåæäå âñå-
ãî íà ïðåäîòâðàùåíèå êîíôëèêòîâ, à íå íà èõ ðàçðåøåíèå ïîñëå
òîãî, êàê îíè âîçíèêëè (íåñìîòðÿ íà âîçìîæíîñòè ïîëîæèòåëüíîãî
ýôôåêòà êîíôëèêòîâ, áîëüøàÿ èõ ÷àñòü èìååò íåãàòèâíûå ïîñëåä-
ñòâèÿ: â ÷àñòíîñòè, óõóäøàåòñÿ çäîðîâüå ðàáîòíèêîâ è ñíèæàåòñÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà).

* Ïðè áîëåå ãëóáîêîì ïîäõîäå, èñïîëüçóåìîì â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ, ó÷èòûâàþòñÿ


êàê ôàêòîðû çäîðîâüÿ (õàðàêòåðèçóþùèå àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå, áðîíõèàëüíóþ
ïðîõîäèìîñòü, îòíîøåíèå ðîñòà ê âåñó è äð.), òàê è ôàêòîðû ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
(âûíîñëèâîñòü, ðàáîòîñïîñîáíîñòü, ôèçè÷åñêóþ òðåíèðîâàííîñòü è äð.).

181
Ïîñêîëüêó íàñ èíòåðåñóåò àñïåêò áåñêîíôëèêòíîãî óïðàâëåíèÿ,
îñòàíîâèìñÿ íà íåì ïîäðîáíåå, âíà÷àëå ðàñêðûâ ïñèõîëîãè÷åñêèå
îñîáåííîñòè êîëëåêòèâà, â êîòîðîì ðàáîòíèê ñòðåìèòñÿ ðåàëèçîâàòü
ñâîé ïîòåíöèàë (÷òî çà÷àñòóþ åìó íå óäàåòñÿ, â òîì ÷èñëå èç-çà
íåêîìôîðòíîñòè âçàèìîîòíîøåíèé).
 ñîâðåìåííîì ìåíåäæìåíòå âñå áîëüøåå çíà÷åíèå ïðèîáðåòàþò
ýòè÷åñêèå ôóíêöèè, ðåãóëèðóþùèå âçàèìîîòíîøåíèÿ ðóêîâîäèòåëåé,
ïîä÷èíåííûõ, êîëëåã, âçàèìîñâÿçàííûõ ãîðèçîíòàëüíûìè ñâÿçÿìè, è
âçàèìîäåéñòâèå ôèðì ñ âíåøíåé ñðåäîé ðàáîòíèêîâ ïî òðåì íàïðàâ-
ëåíèÿì: äóõîâíî-íðàâñòâåííîìó, õàðàêòåðíîìó è ñîöèîòèïíîìó.
×òîáû ðàçðàáîòàòü êîíöåïöèþ óñïåøíîãî óïðàâëåíèÿ ïðîöåñ-
ñîì ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿòíîãî ìèêðîêëèìàòà â êîëëåêòèâå íà óêà-
çàííîé îñíîâå, ñëåäóåò çíàòü ñèòóàöèþ, çàâèñÿùóþ îò óñëîâèé
ôîðìèðîâàíèÿ êîëëåêòèâà. Ðå÷ü èäåò, ñ îäíîé ñòîðîíû, î ñîâåð-
øåíñòâîâàíèè óïðàâëåíèÿ ïðîöåññîì ôîðìèðîâàíèÿ óæå äåéñòâóþ-
ùåãî êîëëåêòèâà, ñ äðóãîé — î ôîðìèðîâàíèè íîâîãî êîëëåêòèâà,
êîòîðîìó ïðåäñòîèò ðåøàòü ïðåäóñìîòðåííûå âûñøèì ðóêîâîä-
ñòâîì çàäà÷è è äîñòèãàòü ïîñòàâëåííûõ öåëåé.
 ïåðâîì ñëó÷àå, êîãäà ôèðìà óæå ôóíêöèîíèðóåò è ñóùåñòâóåò
îïðåäåëåííûé êîëëåêòèâ, ïðåäñòîèò ñäåëàòü ïåðâûé øà㠗 âûÿñíèòü
êàðòèíó ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé â ãðóïïàõ (ïîäðàçäåëåíèÿõ).
Íåñìîòðÿ íà ñëîæíîñòü ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé â ëþáîé ãðóï-
ïå, ñîñòîÿíèå ýòèõ îòíîøåíèé ìîæíî ÷àñòè÷íî îïðåäåëèòü ñ ïîìîùüþ
ìåòîäà ñîöèîìåòðèè [16; 17].
Ðàññìîòðèì îáùóþ õàðàêòåðèñòèêó ïàðàìåòðîâ, èññëåäóåìûõ
ñîöèîìåòðèåé. Îíà èçó÷àåò ïëàñò ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé,
êîòîðûé ïðîíèçàí ýìîöèîíàëüíî-ñóáúåêòèâíûìè ïðåäïî÷òåíèÿ-
ìè, ò. å. ñèìïàòèÿìè è àíòèïàòèÿìè, â îñíîâå êîòîðûõ (÷àñòî íà
ïîäñîçíàòåëüíîì óðîâíå) ëåæèò ñîâìåñòèìîñòü ëþäåé, âûíóæäåí-
íûõ âçàèìîäåéñòâîâàòü â ñèëó îáñòîÿòåëüñòâ. Â ýòîì êîíòåêñòå
ñîöèîìåòðèÿ îïðåäåëÿåò òàê íàçûâàåìûé ñîöèîìåòðè÷åñêèé ñòàòóñ
ëè÷íîñòè â êîíêðåòíîé ãðóïïå (òîëüêî òîé, êîòîðàÿ èññëåäóåòñÿ ñ
ïîìîùüþ åå èíñòðóìåíòàðèÿ).
Ñîöèîìåòðè÷åñêèé ñòàòóñ ðàáîòíèêà îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç êîëè-
÷åñòâà âàðèàíòîâ âûáîðà, ïðåäîñòàâëÿåìûõ òîìó èëè èíîìó èíäèâè-
äó ñî ñòîðîíû êîëëåã, ò. å. äðóãèõ ÷ëåíîâ ãðóïïû, ïî ïðåäëîæåííîìó
êðèòåðèþ.  êà÷åñòâå êðèòåðèÿ âûáîðà èñïîëüçóþò îïðåäåëåííûå
âîïðîñû, ïîáóæäàþùèå ñäåëàòü îïðåäåëåííûå ïðåäïî÷òåíèÿ ñðåäè
÷ëåíîâ ñâîåé ãðóïïû ïî çàäàííîìó ïðèçíàêó. Êðèòåðèè âûáîðà ìîãóò

182
áûòü óñëîâíî “ñèëüíûìè” (êàñàòüñÿ æèçíåííî âàæíûõ ñòîðîí áûòèÿ)
è “ñëàáûìè” (îòíîñèòüñÿ ê âòîðîñòåïåííûì èëè ýïèçîäè÷åñêèì, ìàëî-
çíà÷èìûì ñôåðàì æèçíåäåÿòåëüíîñòè ãðóïïû). Íàïðèìåð: “Ñ êåì â
ñâîåì îòäåëå âû ñîãëàñèëèñü áû æèòü â äâóõìåñòíîì íîìåðå ãîñòèíè-
öû âî âðåìÿ êîìàíäèðîâêè?” èëè: “Ñ êåì áû âû õîòåëè îñòàòüñÿ âìåñ-
òå â îäíîì ïîäðàçäåëåíèè, åñëè áû íûíåøíèé îòäåë ïðèøëîñü ïåðå-
ôîðìèðîâûâàòü â äâà ñìåæíûõ ïîäðàçäåëåíèÿ?” Êðèòåðèè ìîãóò
âàðüèðîâàòüñÿ ïî çíà÷èìîñòè è çàõâàòûâàòü ðàçëè÷íûå ñòîðîíû æèç-
íåäåÿòåëüíîñòè ãðóïïû è åå îôèöèàëüíîãî ëèäåðà. Íà îñíîâàíèè íå-
ñêîëüêèõ âàðèàíòîâ âûáîðà ñîñòàâëÿþò ìàòðèöó, â êîòîðóþ çàíîñÿò
âñå ïîëó÷åííûå è ñäåëàííûå âûáîðû, ëèáî òàáëèöó.  ïåðâîì ñëó÷àå
ìàòðèöà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òàáëèöó, ãäå ïî âåðòèêàëè ðàñïîëàãàþò-
ñÿ ôàìèëèè òåõ, êòî âûáèðàåò, à ïî ãîðèçîíòàëè — êîãî âûáèðàþò
(èíûìè ñëîâàìè, ïåðå÷èñëÿþòñÿ ôàìèëèè âñåõ ðàáîòíèêîâ ñîöèîèçìå-
ðåíèé). Òàêàÿ òàáëèöà íàïîìèíàåò òàáëèöó ÷åìïèîíàòà ïî ôóòáîëó, â
êîòîðóþ âïèñûâàþò ðåçóëüòàòû ìàò÷åé.
Âî âòîðîì ñëó÷àå ïî âåðòèêàëè âïèñûâàþò âàðèàíòû âûáîðà —
êðèòåðèè â âèäå âîïðîñîâ, à ïî ãîðèçîíòàëè — ôàìèëèè òåõ, êîãî
âûáðàëè. Ïðè ýòîì îñòàþòñÿ íåèçâåñòíûìè òå (â îòëè÷èå îò ïåðâî-
ãî ñëó÷àÿ), êòî âûáèðàë. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ñî-
öèîãðàììû èññëåäóåìîãî ñîöèóìà (îòäåëüíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ èëè
ôèðìû â öåëîì) íå èìååò çíà÷åíèÿ, êòî êîãî âûáèðàë, à âàæåí ðå-
çóëüòàò âûáîðà ïî ïðè÷èíàì, çàêàìóôëèðîâàííûì â âîïðîñàõ. Ïî-
ýòîìó ïðèíöèïèàëüíûì ìîìåíòîì ñîöèîìåòðè÷åñêèõ èçìåðåíèé
ÿâëÿåòñÿ èìåííî ïîäáîð êðèòåðèåâ-âîïðîñîâ, àíàëèçèðóÿ êîòîðûå
ìîæíî òî÷íî îïðåäåëèòü, êàêèìè êà÷åñòâàìè îáëàäàþò òå, êîãî
âûáèðàþò (îá ýòîì ðå÷ü ïîéäåò äàëåå).
Íà îñíîâàíèè îáùåãî êîëè÷åñòâà âîïðîñîâ, ïîëó÷åííûõ êàæ-
äûì èç ÷ëåíîâ ãðóïïû è çàôèêñèðîâàííûõ â ìàòðèöå èëè â òàáëèöå
â ñòðîêå “Èòîãî”, ñîñòàâëÿþò ñâîåîáðàçíóþ ãåîìåòðè÷åñêóþ ìî-
äåëü ýìîöèîíàëüíî-ëè÷íîñòíûõ ïðåäïî÷òåíèé â ãðóïïå (ïîäðàçäå-
ëåíèè). Ýòà ìîäåëü ñîäåðæèò ÷àñòî (òùàòåëüíî âóàëèðóåìûå) îòðè-
öàòåëüíûå è ïîëîæèòåëüíûå ñòîðîíû îòíîøåíèé è îòðàæàåò ìîçà-
è÷íóþ ñìåñü ïîëîæèòåëüíûõ è îòðèöàòåëüíûõ íàïðÿæåíèé.
Ýòà ãåîìåòðè÷åñêàÿ ìîäåëü (ñîöèîãðàììà) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
÷åòûðå êðóãà ðàçíîãî äèàìåòðà ñ îáùèì öåíòðîì.  ýòè êðóãè (îò
ìàëîãî äî áîëüøîãî) çàíîñÿò êîëè÷åñòâî âûáîðîâ: íàèáîëüøåå — â
íàèìåíüøèé êðóã, íàèìåíüøåå — â íàèáîëüøèé êðóã, à îñòàëüíûå
ðàçìåùàþò ïðîïîðöèîíàëüíî âî âòîðîì è òðåòüåì êðóãàõ. Ïðè âû-

183
ÿñíåíèè âîïðîñà “êòî êîãî âûáðàë” íóæíî ñîåäèíèòü ñòðåëêàìè
íàíåñåííûå íîìåðà ÷ëåíîâ ãðóïïû ñïëîøíûìè (ïî ïîëîæèòåëüíûì
êðèòåðèÿì) ëèáî ïóíêòèðíûìè ëèíèÿìè ïðè îòðèöàòåëüíîì âûáî-
ðå. Åñëè æå ðå÷ü èäåò ïðîñòî î âûáîðå, òî â êðóãè íàíîñÿòñÿ íîìåðà
÷ëåíîâ ãðóïïû (ðèñóíîê).

5 n
2 n
1
8 5 2 1 8 9 4 7
9
3 4
6 7 3
6
à á
Ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå ðåçóëüòàòîâ ñîöèîìåòðè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé â êîíêðåòíîì êîëëåêòèâå:
à — â âèäå êîíöåíòðè÷åñêèõ êðóãîâ; á — â âèäå êîíöåíòðè÷åñêèõ êâàäðàòîâ
Ïîëó÷åííàÿ êàðòèíà êîíöåíòðè÷åñêèõ êðóãîâ ñ óêàçàííûìè íî-
ìåðàìè ÷ëåíîâ ãðóïïû (ïîäðàçäåëåíèÿ, êîëëåêòèâà íåáîëüøîé
ôèðìû è ò. ä.) ñîäåðæèò âàæíûå ñâåäåíèÿ äëÿ ðóêîâîäèòåëÿ. Åå
àíàëèç ïîìîãàåò îñìûñëèòü àñïåêòû âíóòðèêîëëåêòèâíîé æèçíè,
óñêîëüçàþùèå ïðè âíåøíåì íàáëþäåíèè äàæå îïûòíûì âçãëÿäîì.
Ïî ñîöèîãðàììå ìîæíî îïðåäåëèòü ÷åòûðå òèïà ïîçèöèé â íå-
ôîðìàëüíîé ãðóïïå, êîòîðûå îòðàæàþò ïîäâèæíîå ïîëå ñèìïàòèé
èëè àíòèïàòèé ÷ëåíîâ ëþáîé îáùíîñòè äðóã ê äðóãó. Ýòè ïîçèöèè ñî-
îòâåòñòâóþò ñòàòóñó â äàííîé ãðóïïå (åãî íàçûâàþò ñîöèîìåòðè÷åñ-
êèì èëè ìåæëè÷íîñòíûì). Âû÷ëåíÿþò ÷åòûðå òèïà òàêèõ ñòàòóñîâ,
êàæäûé èç êîòîðûõ èìååò îáðàçíîå íàçâàíèå [16]. Ïåðâûé ñòàòóñ —
“çâåçäû”, êîòîðûõ èíîãäà íàçûâàþò “ëèäåðàìè”. Ýòî ÷ëåíû ãðóïïû,
ïîëó÷èâøèå íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî âûáîðîâ ïî ðÿäó êðèòåðèåâ. Ñðå-
äè íèõ ìîæåò âûäåëÿòüñÿ îäèí, êîòîðûé êàê áû “îòîðâàëñÿ” îò îñ-
òàëüíûõ. Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî ýòî äåéñòâèòåëüíî íåôîðìàëüíûé ëè-
äåð (âïðî÷åì, ýòî çàâèñèò îò êðèòåðèåâ, èñïîëüçîâàííûõ äëÿ ñîöèî-
ìåòðè÷åñêèõ èçìåðåíèé).
Âòîðîé ñòàòóñ — “ïîïóëÿðíûå”, èëè ïðåäïî÷òèòåëüíûå. Ýòî ÷ëå-
íû ãðóïïû, ïîëó÷èâøèå íåñêîëüêî ìåíüøåå êîëè÷åñòâî âûáîðîâ.

184
Òðåòèé ñòàòóñ — “îòâåðãàåìûå”, èëè ìåíåå ïîïóëÿðíûå, ÷åòâåðòûé —
“èçãîè”, èëè “èçîëèðîâàííûå”. Ïîñëåäíèå ïîëó÷àþò ïî îäíîìó-äâà
âûáîðà èëè íå ïîëó÷àþò íè îäíîãî. Î÷åâèäåí îñëîæíåííûé äðàìà-
òèçì èõ ïîëîæåíèÿ â ãðóïïå. Ðóêîâîäèòåëü è àäìèíèñòðàöèÿ â ëèöå
êàäðîâîé ñëóæáû ôèðìû (ïðåäïðèÿòèÿ) äîëæíû óäåëÿòü “îòâåðãàå-
ìûì” è “èçîëèðîâàííûì” ïîâûøåííîå âíèìàíèå.
Ïðèõîäèòñÿ êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî åñëè â êîëëåêòèâå îêàæåòñÿ äâà-
òðè íåôîðìàëüíûõ ëèäåðà èëè íåñêîëüêî “îòâåðãàåìûõ” è “èçîëèðî-
âàííûõ”, òî è â òîì, è â äðóãîì ñëó÷àå ìèêðîêëèìàò áóäåò íàõîäèòü-
ñÿ ïîä óãðîçîé “âçðûâà” êîíôëèêòîâ. Ïðè ýòîì äâå ïîñëåäíèå
êàòåãîðèè ëþäåé ïåðåæèâàþò óñòîé÷èâûé ýìîöèîíàëüíî-ïñèõîëîãè-
÷åñêèé äèñêîìôîðò ñâîåãî âíóòðåííåãî ñîñòîÿíèÿ, ïîñêîëüêó ó íèõ
îñòàåòñÿ íåóäîâëåòâîðåííîé îäíà èç ñóùåñòâåííûõ ïîòðåáíîñòåé
÷åëîâåêà — â ïðèçíàíèè.
Êàê ïîêàçûâàþò èññëåäîâàíèÿ, íèçêàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è
áîëüøàÿ òåêó÷åñòü êàäðîâ íàáëþäàþòñÿ ÷àùå âñåãî èìåííî ó ýòèõ
äâóõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ. Âìåñòå ñ òåì êàæäûé ðóêîâîäèòåëü
äîëæåí çíàòü, ÷òî íåôîðìàëüíûå ãðóïïèðîâêè, îáúåäèíåííûå íà
îñíîâå ñîöèàëüíî-ïîëîæèòåëüíîãî âçàèìíîãî òÿãîòåíèÿ (ïîëîæè-
òåëüíûõ îðèåíòàöèé â îöåíêå äðóã äðóãà), ñîñòàâëÿþò çàðîäûø
ôîðìèðóþùåãîñÿ ìåõàíèçìà îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ â ãðóïïå. Îïè-
ðàÿñü íà ýòè ïîçèòèâíûå ÿâëåíèÿ â æèçíè ãðóïïû, ðóêîâîäèòåëü ìî-
æåò ýôôåêòèâíî ñïîñîáñòâîâàòü óêðåïëåíèþ òåíäåíöèé ñòàíîâëå-
íèÿ êîìàíäû âûñîêîãî óðîâíÿ îðãàíèçàöèè.
Î÷åâèäíî, ÷òî ñòðóêòóðà íåôîðìàëüíûõ îòíîøåíèé ñ îòêðûòûìè
è ñêðûòûìè ïðåäïî÷òåíèÿìè ïðèäàåò íîâûå èìïóëüñû ôîðìàëüíî-
ðîëåâûì âçàèìîîòíîøåíèÿì â êîëëåêòèâå. Ñïîñîáíîñòü òîíêî ÷óâ-
ñòâîâàòü è ïîíèìàòü ýòè ïðîöåññû, íàïðàâëÿòü èõ â ïîçèòèâíîå
ðóñëî îáùèõ èíòåðåñîâ ñîñòàâëÿåò âàæíóþ ñòîðîíó èñêóññòâà ðóêî-
âîäñòâà ôèðìîé.
Ó÷èòûâàÿ èçëîæåííîå, îñîáîå âíèìàíèå ñëåäóåò îáðàòèòü íå òîëü-
êî íà “îòâåðãàåìûõ” è “èçîëèðîâàííûõ”, íî ïðåæäå âñåãî íà ëèäåðîâ.
Íóæíî íàó÷èòüñÿ âûäåëÿòü çíà÷èìûå (ñóùåñòâåííûå) êà÷åñòâà, êî-
òîðûå çàñòàâëÿþò ëþäåé ïîëîæèòåëüíî îöåíèâàòü äîñòîèíñòâà
“çâåçä”, òàê êàê ýòî êðàéíå íåîáõîäèìî äëÿ öåëåé îðèåíòèðîâàííî-
ãî ôîðìèðîâàíèÿ êîìàíä, âíóòðåííèé ìèêðîêëèìàò êîòîðûõ ìîæ-
íî íàïðàâèòü â ïîçèòèâíîå ðóñëî îáùèõ èíòåðåñîâ.
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, òàêèõ êà÷åñòâ êàê ìèíèìóì äâà âèäà — ëè-
äåðñêèå è ìîðàëüíûå. Áóäó÷è ñîåäèíåíû â îäíîì ÷åëîâåêå, îíè äå-

185
ëàþò åãî ïðèâëåêàòåëüíûì äëÿ îñòàëüíûõ ÷ëåíîâ êîëëåêòèâà, íå-
âîëüíî “òÿíóùèõñÿ” ê òàêîìó ÷åëîâåêó.
 êîíòåêñòå èçëîæåííîãî êðèòåðèè âûáîðà íóæíî îïðåäåëÿòü äëÿ
âûÿâëåíèÿ â ÷ëåíàõ ñîöèóìà èìåííî ýòèõ êà÷åñòâ, â çíà÷èòåëüíîé
ñòåïåíè ïðèñóùèõ “çâåçäàì”. Èõ ñîäåðæàíèå èçëîæåíî â [42].
Âûäåëÿþò òàêèå ëèäåðñêèå êà÷åñòâà:
• ñïîñîáíîñòü óâëåêàòü ëþäåé è áðàòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü;
• ñïîñîáíîñòü îðãàíèçîâûâàòü ïðîöåññû, ñâÿçàííûå ñ äåÿòåëüíî-
ñòüþ ëþäåé;
• öåëåóñòðåìëåííîñòü è âîëåâîé íàñòðîé;
• ïîíÿòëèâîñòü è ñîîáðàçèòåëüíîñòü;
• ñïîñîáíîñòü ê ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèþ.
Ìîðàëüíûå (íðàâñòâåííûå) êà÷åñòâà:
• äîáðîòà, ñïîñîáíîñòü îõîòíî îêàçûâàòü ïîìîùü, íóæäàþùèìñÿ
â íåé;
• íàäåæíîñòü;
• âåæëèâîñòü, òàêòè÷íîñòü â îòíîøåíèÿõ;
• òðóäîâàÿ ýòèêà, îòíîøåíèå ê òðóäó;
• ñîçíàòåëüíîñòü, ñïîñîáíîñòü æåðòâîâàòü ñâîèìè èíòåðåñàìè ðà-
äè èíòåðåñîâ êîëëåêòèâà è ôèðìû â öåëîì.
Ðàññìîòðèì àíêåòó, â êîòîðîé ïðèâåäåí ïåðå÷åíü âîïðîñîâ-êðè-
òåðèåâ, ðàçðàáîòàííûõ äëÿ âûÿâëåíèÿ ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé
ñ ïîìîùüþ ñîöèîìåòðè÷åñêèõ èçìåðåíèé.
Àíêåòà
1. Êòî èç ãðóïïû (êîëëåêòèâà) ìîæåò ïåðåóáåäèòü âàñ â ÷åì-òî è
äîêàçàòü âàì, íàïðèìåð, âàøó íåïðàâîòó?
2. Åñëè âàøåé ãðóïïå (ïîäðàçäåëåíèþ) ïðåäñòîèò âûïîëíèòü ñëîæ-
íóþ, îòâåòñòâåííóþ è ìàñøòàáíóþ ðàáîòó, êîãî èç êîëëåêòèâà
âû õîòåëè áû âèäåòü â êà÷åñòâå åå îðãàíèçàòîðà è ðóêîâîäèòåëÿ?
3. Êîãî èç êîëëåã âû ñ÷èòàåòå íàèáîëåå öåëåóñòðåìëåííûì è âîëåâûì?
4. Ñ êåì èç ñîòðóäíèêîâ âû ïðåäïî÷ëè áû îêàçàòüñÿ â òðóäíîé ñè-
òóàöèè, èç êîòîðîé íóæíî ñðî÷íî íàéòè âûõîä?
5. Êòî èç âàøèõ ñîòðóäíèêîâ íåïðåðûâíî çàíèìàåòñÿ ñàìîðàçâè-
òèåì è ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèåì?
6. Êòî èç âàøèõ ñîòðóäíèêîâ ìîã áû ïîäåëèòüñÿ ñ âàìè ïîñëåäíèì
áóòåðáðîäîì?
7. Åñëè âàì ïðèäåòñÿ èäòè â ðàçâåäêó â òûë âðàãà, êîãî èç êîëëåã
âû áû âçÿëè ñ ñîáîé?
8. Êòî èç âàøèõ ñîòðóäíèêîâ íàèáîëåå òàêòè÷åí â îòíîøåíèÿõ, ðåä-
êî ïîçâîëÿåò ñåáå íåâåæëèâîñòü ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì?

186
9. Êîãî èç ñîòðóäíèêîâ âû ïðèãëàñèëè áû âûïîëíÿòü ñîâìåñòíî
êîíêðåòíóþ âàæíóþ ðàáîòó, ñðîê âûïîëíåíèÿ êîòîðîé ñòðîãî
îáóñëîâëåí?
10. Åñëè âîçíèêàåò ñèòóàöèÿ, ïðè êîòîðîé êòî-òî äîëæåí ïîæåðò-
âîâàòü ñâîèì âðåìåíåì è òðóäîì äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âñåé ãðóïïû
(êîëëåêòèâà) êàêèìè-òî çàïàñàìè, êòî èç ñîòðóäíèêîâ ìîã áû
ýòî ñäåëàòü?
Èíäèâèäóàëüíûå îòâåòû âñåõ ÷ëåíîâ ãðóïïû (êîëëåêòèâà) íà
ýòè âîïðîñû äàþò âàæíóþ èíôîðìàöèþ î ïðåäïî÷òåíèÿõ âíóòðè
ãðóïïû, âûðàæåííûõ â àíîíèìíîé ôîðìå èëè îòêðûòî. Â ïåðâîì
ñëó÷àå â ëåâóþ ÷àñòü òàáëèöû ïî âåðòèêàëè çàíîñÿò âîïðîñû-êðè-
òåðèè, à ïî ãîðèçîíòàëè — ôàìèëèè ÷ëåíîâ ãðóïïû. Íà ïåðåñå÷å-
íèè âåðòèêàëåé è ãîðèçîíòàëåé óêàçûâàþò êîëè÷åñòâî âûáîðîâ.
Âî âòîðîì ñëó÷àå (ïðè îòêðûòîì âûñêàçûâàíèè) ñòðîÿò ìàòðèöó
ïî ïðèìåðó êàëåíäàðÿ ôóòáîëüíîãî ïåðâåíñòâà, ãäå óêàçûâàþò, êòî
êîãî âûáèðàë.  ýòîé ìàòðèöå íå îòðàæàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î ïðè÷èíàõ,
ïî êîòîðûì âûáðàí òîò èëè èíîé ÷ëåí ãðóïïû, âàæíàÿ äëÿ êà÷åñòâåí-
íîãî àíàëèçà ïîëó÷åííûõ ñîöèîìåòðè÷åñêèõ èçìåðåíèé. Ïîýòîìó öå-
ëåñîîáðàçíåå ïðîâîäèòü àíîíèìíûé îïðîñ (êñòàòè, áîëåå îáúåêòèâ-
íûé), à ïîëó÷åííûå äàííûå îôîðìèòü â âèäå òàáëèöû. Êàê ïðèìåð ñì.
òàáë. 4.13.
 ãðàôè÷åñêîé èíòåðïðåòàöèè ðåçóëüòàòû ñîöèîìåòðè÷åñêèõ èç-
ìåðåíèé ìîæíî ïðåäñòàâèòü â âèäå êîíöåíòðè÷åñêèõ êðóãîâ èëè
êâàäðàòîâ (ñì. ðèñóíîê), ãäå 1, 2, ..., n — çàêîäèðîâàííûå ôàìèëèè
÷ëåíîâ êîëëåêòèâà (èç òàáë. 4.13).
Ðåçóëüòàòû ïîëó÷åííûõ èññëåäîâàíèé ìèêðîêëèìàòà â êîëëåêòè-
âå îòðàæàþò èíôîðìàöèþ î ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè â êîëëåêòèâå
(ãðóïïå, ïîäðàçäåëåíèè), çíàíèå êîòîðîé ïîçâîëÿåò ðóêîâîäèòåëþ
îðãàíèçîâàòü âûñîêîýôôåêòèâíóþ êîìàíäó, ñïîñîáíóþ ðåøàòü ñå-
ðüåçíûå çàäà÷è ïî îáåñïå÷åíèþ óñïåõà ôèðìû. Íàïðèìåð, îí ïðî-
ñòî îáÿçàí íàéòè îáùèé ÿçûê ñ ÿâíûì ëèäåðîì êîëëåêòèâà — ñî-
òðóäíèêîì “8”, ÷åðåç íåãî îñóùåñòâëÿòü ñîáñòâåííóþ ïîëèòèêó è
“çàðàæàòü” êîëëåêòèâ ñâîèìè èäåÿìè.  ïðîòèâíîì ñëó÷àå ðóêîâî-
äèòåëü ñòîëêíåòñÿ ñ “òèõèì” ñîïðîòèâëåíèåì ëþáûì íîâàöèÿì.
Ñ ïîìîùüþ ñîöèîìåòðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ìîæíî òàêæå ïîëó-
÷èòü áàçèñíûé âàðèàíò äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñîâìåñòèìîãî êîëëåêòè-
âà â ìàëûõ ãðóïïàõ èëè ñîöèóìàõ (ïîäðàçäåëåíèÿõ), èç êîòîðûõ,
ñîáñòâåííî, ñêëàäûâàåòñÿ êîëëåêòèâ ôèðìû. Ýòî âàæíî ïðè äàëü-
íåéøåì ñîâåðøåíñòâîâàíèè êîëëåêòèâà èëè ïðè åãî ðàñøèðåíèè. Â

187
Òàáëèöà 4.13
Ïðèìåð çàïîëíåíèÿ òàáëèöû ñîöèîìåòðè÷åñêèõ èçìåðåíèé
Èâà- Ïåò- Ñèäî-
íîâ À. ðîâ Ñ. ðîâ Ê. .... .... .... .... .... .... ....
Âîïðîñ-êðèòåðèé

1 2 3 4 5 6 7 8 9 n

1. Êòî èç ãðóïïû 5 2 3 4 0 0 0 6 3 n
(êîëëåêòèâà) ìîæåò
ïåðåóáåäèòü âàñ
â ÷åì-òî è äîêàçàòü
âàì, íàïðèìåð, âàøó
íåïðàâîòó?
2. Åñëè âàøåé ãðóïïå 4 1 0 1 0 0 0 8 2 n
(ïîäðàçäåëåíèþ)
ïðåäñòîèò âûïîëíèòü
ñëîæíóþ, îòâåòñòâåí-
íóþ è ìàñøòàáíóþ
ðàáîòó, êîãî
èç êîëëåêòèâà âû
õîòåëè áû âèäåòü â
êà÷åñòâå
åå îðãàíèçàòîðà
è ðóêîâîäèòåëÿ? 2 2 1 0 0 0 1 6 2 n
3. Êîãî èç ñâîèõ êîëëåã
âû ñ÷èòàåòå íàèáîëåå
öåëåóñòðåìëåííûì
è âîëåâûì?
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Èòîãî 11 5 4 5 0 0 1 20 7 n

ïîñëåäíåì ñëó÷àå ðå÷ü èäåò î ïîäáîðå êàäðîâ, êîòîðûé ñëåäóåò îñó-


ùåñòâëÿòü íå òîëüêî ñ ïîçèöèé ïðîôåññèîíàëèçìà êàíäèäàòà íà
äîëæíîñòü, íî è îòíîñèòåëüíî åãî çíà÷èìûõ ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ.
Êàê áûëî îòìå÷åíî, òàêèõ çíà÷èìûõ ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ êàê
ìèíèìóì äâà âèäà — êà÷åñòâî ëèäåðà è “õîðîøåãî” (íðàâñòâåííî-
ãî, ò. å. äîáðîãî, îòçûâ÷èâîãî, íàäåæíîãî è ò. ä.) ÷åëîâåêà. Äåé-
ñòâèòåëüíî, äîïóñòèì, ÷òî â ãðóïïó, ãäå óæå åñòü ÿâíî âûðàæåííûé
íåôîðìàëüíûé ëèäåð, ïðèøåë äðóãîé òàêîé æå ëèäåð, ïóñòü äàæå
ïðîôåññèîíàë âûñøåãî êëàññà.  òàêîì ñëó÷àå âñåãäà ñóùåñòâóåò

188
îïàñíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòà ñ íåïðåäñêàçóåìûìè ïîñëåä-
ñòâèÿìè, “ëå÷èòü” êîòîðûé, ñêîðåå âñåãî, ïðèäåòñÿ ðàäèêàëüíûì
ìåòîäîì — óâîëüíåíèåì îäíîãî èç ëèäåðîâ.
Îäíàêî âûäåëåíèå äâóõ ãðóïï çíà÷èìûõ ëè÷íîñòíûõ êà÷åñò⠗
ýòî ëèøü ïåðâûé øàã â ðåøåíèè ïðîáëåìû ðàöèîíàëüíîãî ïîäáîðà
êàäðîâ äëÿ ïîäðàçäåëåíèÿ, ãäå óæå âûÿñíåíà êàðòèíà ìåæëè÷íîñò-
íûõ îòíîøåíèé. Ñëåäóþùèé øà㠗 ýòî âûáîð èíñòðóìåíòàðèÿ, ñ
ïîìîùüþ êîòîðîãî ìîæíî âûÿâèòü â êàíäèäàòå íà äîëæíîñòü ýòè
çíà÷èìûå êà÷åñòâà åùå íà ñòàäèè ïîäáîðà êàäðîâ.
Òàêîé èíñòðóìåíòàðèé äëÿ âûÿñíåíèÿ ëèäåðñêèõ êà÷åñòâ â âèäå
òåñòîâ è ïîñëåäóþùåé áàëëüíîé èíòåðïðåòàöèè îïèñàí â [44; 64].
Îäíàêî äëÿ ýêñïðåññ-âàðèàíòà îöåíêè ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ è êâàëè-
ìåòðè÷åñêèõ èçìåðåíèé ïîäîáíûé èíñòðóìåíòàðèé åùå íå ðàçðàáî-
òàí, â ñâÿçè ñ ÷åì â òàáë. 4.14 ïðåäñòàâëåíà ýêñïðåññ-ìîäåëü îöåíêè
ëèäåðñêèõ êà÷åñòâ ðàáîòíèêîâ. Åå ìîæíî èñïîëüçîâàòü íà ñòàäèè
êîìïëåêñíîé îöåíêè êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü, ïàðàìåòðû êîòîðîé
ó÷èòûâàþò óðîâåíü íå òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè êàí-
äèäàòà è åãî ñîîòâåòñòâèÿ âàêàíòíîé äîëæíîñòè, íî è ëè÷íîñòíûõ
êà÷åñòâ, ñóùåñòâåííûõ â ðàìêàõ áåñêîíôëèêòíîãî óïðàâëåíèÿ ïåð-
ñîíàëîì ôèðìû.
Äëÿ ðàçðàáîòêè ýêñïðåññ-ìîäåëè îöåíêè ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ ïðå-
òåíäåíòîâ íà äîëæíîñòü èñïîëüçóþò ìåòîä ôîðìèðîâàíèÿ ôàêòîðíî-
êðèòåðèàëüíûõ êâàëèìåòðè÷åñêèõ ìîäåëåé, êîãäà ëþáîå êà÷åñòâåííîå
ÿâëåíèå íåîáõîäèìî ðàçëîæèòü íà ñîñòàâëÿþùèå (ôàêòîðû), èìåþ-
ùèå îïðåäåëåííóþ âåñîìîñòü â ýòîì ÿâëåíèè (äëÿ óïðîùåíèÿ ÷àñòî
âåñîìîñòè ïðèíèìàþò ðàâíûìè) â äîëÿõ åäèíèöû. Çàòåì êàæäûé
ôàêòîð îöåíèâàþò ïî îïðåäåëåííûì êðèòåðèÿì. Êðèòåðèé, õàðàêòå-
ðèçóþùèé àáñîëþòíóþ ïîëíîòó ôàêòîðà èëè ñîîòâåòñòâèå åãî èäåàëó
(íîðìå, ñòàíäàðòó), ïðèíèìàþò çà åäèíèöó. Çíà÷èìîñòü îñòàëüíûõ
êðèòåðèåâ ñíèæàåòñÿ îò åäèíèöû äî íóëÿ ïî ìåðå “óäàëåíèÿ” îò èäåà-
ëà (íîðìû, ñòàíäàðòà).
Äëÿ ðàçðàáîòêè ýêñïðåññ-ìîäåëè êâàëèìåòðè÷åñêîé îöåíêè ëè-
äåðñêèõ êà÷åñòâ ðàáîòíèêîâ ìû âûäåëèëè äåñÿòü îñíîâíûõ ôàêòî-
ðîâ èç 50, ðàññìîòðåííûõ â [44], è ïðåäëàãàåì ñèñòåìó êðèòåðèåâ ñ
ñîîòâåòñòâóþùèìè çíà÷èìîñòÿìè, êîòîðûå ïðèâåäåíû â òàáë. 4.14.
Ëåâàÿ ÷àñòü ïðåäëàãàåìîé ìîäåëè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé àíêåòó, ñî-
äåðæàùóþ 10 âîïðîñîâ, íà êîòîðûå êàíäèäàòó íà äîëæíîñòü ïðåäñòî-
èò îòâåòèòü ïî îïðåäåëåííîé “ïîäñêàçêå”, ïîä÷åðêíóâ íîìåð êðèòå-
ðèÿ, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàôå 4. Ïîýòîìó íà ïðàêòèêå íåò ñìûñëà

189
ðàñêðûâàòü ïåðåä àíêåòèðóåìûì êâàëèìåòðè÷åñêóþ ñóùíîñòü ýòîé
ìîäåëè, è äëÿ àíêåòû äîñòàòî÷íî îñòàâèòü ãðàôû 1, 2 è 4. Ïîñëå êî-
ëè÷åñòâåííîé îáðàáîòêè àíêåòû ìîæíî îöåíèòü óðîâåíü ëèäåðñòâà
Òàáëèöà 4.14
Ýêñïðåññ-ìîäåëü êâàëèìåòðè÷åñêîé îöåíêè ëèäåðñêèõ êà÷åñòâ ðàáîòíèêîâ

¹ Ôàêòîð (ïðèçíàê), Âåñîìîñòü


Êðèòåðèè ôàêòîðà Çíà÷èìîñòü
ï/ï õàðàêòåðèçóþùèé ôàêòîðà*
(ïðèçíàêà) êðèòåðèÿ
ëèäåðñêèå êà÷åñòâà (ïðèçíàêà)

1 2 3 4 5
1 Äîñòàâëÿåò ëè âàì 0,10 1. Âñåãäà. 1,0
óäîâîëüñòâèå áûòü 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
â öåíòðå âíèìàíèÿ?
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Íèêîãäà 0,0
2 Êîãäà âû áûëè 0,10 1. Âñåãäà. 1,0
ðåáåíêîì, íðàâèëîñü 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
ëè âàì ðóêîâîäèòü
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
â èãðå?
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Íèêîãäà 0,0

3 Íðàâèòñÿ ëè âàì áûòü 0,10 1. Âñåãäà. 1,0


“òàìàäîé” 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
íà íåäåëîâûõ
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
âñòðå÷àõ?
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Íèêîãäà 0,0
4 Óäàåòñÿ ëè âàì 0,10 1. Âñåãäà. 1,0
ñïëîòèòü âîêðóã ñåáÿ 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
ëþäåé äëÿ ðåøåíèÿ
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
êàêîé-ëèáî çàäà÷è?
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Íèêîãäà 0,0

5 Áåðåòå ëè âû íà ñåáÿ 0,10 1. Âñåãäà. 1,0


îòâåòñòâåííîñòü ïðè 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
ðåøåíèè êàêîé-ëèáî
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
çàäà÷è?
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Íèêîãäà 0,0

* Âñå ôàêòîðû ïðèíèìàþòñÿ ðàâíîçíà÷íûìè.

190
Îêîí÷àíèå òàáë. 4.14

1 2 3 4 5
6 Óìååòå ëè âû óáåäèòü 0,10 1. Âñåãäà. 1,0
ëþäåé, â ÷åì-òî 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
ñîìíåâàþùèõñÿ?
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Íèêîãäà 0,0

7 Áóäåòå ëè âû 0,10 1. Âñåãäà. 1,0


óáåæäàòü â ñâîåé 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
ïðàâîòå, äîêàçûâàòü åå
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
â óñëîâèÿõ ïðîòèâî-
ñòîÿíèÿ áîëüøèíñòâà? 4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Íèêîãäà 0,0

8 Äîâîäèòå ëè âû 0,10 1. Âñåãäà. 1,0


íà÷àòîå äåëî 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
äî êîíöà?
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Íèêîãäà 0,0

9 Åñëè âàì íå õî÷åòñÿ 0,10 1. Âñåãäà. 1,0


÷òî-òî äåëàòü, íî ýòî 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
î÷åíü íóæíî äëÿ äåëà
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
(èëè äðóçåé), áóäåòå ëè
âû ýòî äåëàòü? 4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Íèêîãäà 0,0

10 Èñïûòûâàåòå ëè âû 0,10 1. Âñåãäà. 1,0


â ÷åì-ëèáî ñâîå 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
ïðåâîñõîäñòâî äàæå
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
ïðè âñòðå÷àõ
ñ âàæíûìè ëþäüìè? 4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Íèêîãäà 0,0

Èòîãî 1,00

êàæäîãî ïðåòåíäåíòà íà äîëæíîñòü (â çàâèñèìîñòè îò îáúåêòèâíîñòè


èíôîðìàöèè, èñõîäÿùåé îò ðåñïîíäåíòîâ). Ïîëó÷åííàÿ ýêñïðåññ-ìå-
òîäîì èíôîðìàöèÿ ìîæåò ñëóæèòü ñèãíàëüíûì “ôëàæêîì” äëÿ ïðè-
íÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ ïðè íàáîðå êàäðîâ.
Ïðè ðàçðàáîòêå ýêñïðåññ-ìîäåëè êâàëèìåòðè÷åñêîé îöåíêè óðîâíÿ
“õîðîøåãî ÷åëîâåêà” — íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè — èñïîëü-

191
çóþò ìåòîä ôàêòîðíî-êðèòåðèàëüíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ, îïèñàííûé â
[19; 20].  êà÷åñòâå ôàêòîðîâ-ïðèçíàêîâ íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ïðè-
íÿòû óæå èçâåñòíûå ïàðàìåòðû [44], èíòåðïðåòèðîâàííûå â âèäå âîï-
ðîñîâ, à òàêæå äðóãèå [22]. Ýêñïðåññ-ìîäåëü êâàëèìåòðè÷åñêîé îöåíêè
íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâ ðàáîòíèêîâ ïðèâåäåíà â òàáë. 4.15.

Òàáëèöà 4.15
Ýêñïðåññ-ìîäåëü êâàëèìåòðè÷åñêîé îöåíêè
íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâ ðàáîòíèêîâ
Ôàêòîð (ïðèçíàê), Çíà÷è-
¹ Âåñîìîñòü
õàðàêòåðèçóþùèé Êðèòåðèè ôàêòîðà ìîñòü
ï/ï ôàêòîðà*
íðàâñòâåííûå (ïðèçíàêà) êðèòåðèÿ
(ïðèçíàêà)
êà÷åñòâà
1 2 3 4 5
1 Ñïîñîáíû ëè âû 0,10 1. Âñåãäà. 1,0
îïåðàòèâíî ïîìî÷ü 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
ëþäÿì, ïîïàâøèì â
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
çàòðóäíèòåëüíîå
ïîëîæåíèå? 4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Íèêîãäà 0,0

2 Âûïîëíÿåòå ëè âû 0,10 1. Âñåãäà. 1,0


äàííûå ñîòðóäíèêàì 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
è äðóçüÿì îáåùàíèÿ?
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Íèêîãäà 0,0

3 Âåæëèâû ëè âû 0,10 1. Âñåãäà. 1,0


ñ ëþäüìè? 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Íèêîãäà 0,0

4 Óáèðàåòå ëè âû 0,10 1. Âñåãäà. 1,0


ïîñëå ñåáÿ ìóñîð, 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
êîãäà áûâàåòå
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
íà ïðèðîäå?
4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Íèêîãäà 0,0

* Âñå ôàêòîðû ïðèíèìàþòñÿ ðàâíîçíà÷íûìè.

192
Îêîí÷àíèå òàáë. 4.15
1 2 3 4 5
5 Ïîÿâëÿåòñÿ ëè ó âàñ 0,10 1. Âñåãäà. 1,0
æåëàíèå ïîñàäèòü 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
ñàæåíöû äåðåâüåâ èëè
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
êóñòàðíèêà, åñëè âû
âèäèòå íåóõîæåííûå 4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
ïóñòûðè? 5. Íèêîãäà 0,0
6 Åñëè âàì íàñòóïèëè 0,10 1. Âñåãäà. 1,0
íà íîãó â òðàíñïîðòå, 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
ïðåîäîëåâàåòå ëè âû
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
íåïðèÿçíü ê “âèíîâíèêó”,
äîáðîäóøíî èëè ìîë÷à 4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
ñîçíàâàÿ ñèòóàöèþ 5. Íèêîãäà 0,0
òîë÷åè?
7 Ìîæåòå ëè âû ïîòðàòèòü 0,10 1. Âñåãäà. 1,0
ñîáñòâåííîå âðåìÿ 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
è òðóä, åñëè íóæíî
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
÷òî-òî ñäåëàòü äëÿ
âñåãî êîëëåêòèâà âàøåãî 4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
ïîäðàçäåëåíèÿ? 5. Íèêîãäà 0,0

8 Áóäåòå ëè âû ïðîäîëæàòü 0,10 1. Âñåãäà. 1,0


ðàáîòàòü, åñëè 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
ïðè âûïîëíåíèè îáùå-
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
ñòâåííî ïîëåçíîé çàäà÷è
âàøè êîëëåãè ÿâíî 4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
“âîëûíÿò” èëè ñòðåìÿòñÿ 5. Íèêîãäà 0,0
óâèëüíóòü îò ðàáîòû?

9 Åñëè âû âèäèòå, 0,10 1. Âñåãäà. 1,0


÷òî êîëëåãà î÷åíü 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
ñòàðàåòñÿ, íî íå ñïðàâëÿ-
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
åòñÿ ñ ðàáîòîé, ïîìîæåòå
ëè âû åìó ? 4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Íèêîãäà 0,0

10 Ïðåêðàùàåòå 0,10 1. Âñåãäà. 1,0


ëè âû ñïîð, åñëè 2. ×àùå äà, ÷åì íåò. 0,8
âèäèòå, ÷òî îïïîíåíò
3. ×òî-òî ñðåäíåå. 0,5
“çàâåëñÿ” è âîò-âîò
“âçîðâåòñÿ”? 4. ×àùå íåò, ÷åì äà. 0,3
5. Íèêîãäà 0,0
Èòîãî 1,00

193
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ýòîé ìîäåëè íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü îäíî ïðà-
âèëî: äî çàïîëíåíèÿ àíêåòû (èç ýòîé ìîäåëè) ñëåäóåò ïðåäóïðåäèòü
ïðåòåíäåíòà íà äîëæíîñòü, ÷òî èñêðåííîñòü îòâåòîâ áóäåò ïðîâåðåíà
÷åðåç ãîä ïîñðåäñòâîì îïðîñà åãî êîëëåã êàê “ïîòðåáèòåëåé” åãî
ïîâåäåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Òàêîå óñëîâèå ïîçâîëèò îáúåêòèâèçèðî-
âàòü îòâåòû íà ïîñòàâëåííûå â àíêåòå âîïðîñû.

ÐÅÇÞÌÅ
Îäíîé èç ôóíäàìåíòàëüíûõ îöåíîê òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíè-
êîâ, èìåþùåé óíèâåðñàëüíûé õàðàêòåð, ÿâëÿåòñÿ êâàëèìåòðè÷åñêàÿ
îöåíêà ðåçóëüòàòîâ òðóäà. Îíà áàçèðóåòñÿ íà ó÷åòå ïîëåçíîñòè çàò-
ðàò ðàáî÷åãî âðåìåíè, ÷òî îáóñëîâëèâàåò åå “óíèâåðñàëüíîñòü” ò. å.
ïðèìåíèìîñòü êî âñåì êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ, êàê óìñòâåííîãî, òàê
è ôèçè÷åñêîãî òðóäà.
Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ òðóäà ñïåöèàëèñòîâ ôèêñèðóåò ñâîåâðåìåí-
íîñòü âûïîëíåíèÿ ðàáîò è èõ êà÷åñòâî, îïðåäåëÿåìûå ÷åðåç áåñïîëåç-
íûå çàòðàòû âðåìåíè ïîòðåáèòåëÿ íà îæèäàíèå çàâåðøåíèÿ íå âûïîë-
íåííîé ê ñðîêó ðàáîòû èëè ïîòåðè âðåìåíè ïîòðåáèòåëåì (êîãäà ðå÷ü
èäåò î êà÷åñòâå), ñâÿçàííûå ñ äîâåäåíèåì íåêà÷åñòâåííîé ðàáîòû äî
ñòàíäàðòà êà÷åñòâà. Îöåíêà òðóäà ðóêîâîäèòåëÿ îõâàòûâàåò ðåçóëüòà-
òû òðóäà ðóêîâîäèìîãî èì ïîäðàçäåëåíèÿ, à òàêæå ïîëåçíûé ýôôåêò,
âûðàæàåìûé óðîâíåì äîñòèæåíèÿ öåëåé, ñòîÿùèõ ïåðåä ïîäðàçäåëå-
íèåì. Ïîêàçàòåëè, êîëè÷åñòâåííî õàðàêòåðèçóþùèå ðåçóëüòàòû òðó-
äà, ïðåäñòàâëÿþòñÿ (êàê è ëþáûå êâàëèìåòðè÷åñêèå ïîêàçàòåëè) â
âèäå êîýôôèöèåíòîâ.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñëîæíîñòè âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, â êîíå÷íîì
ñ÷åòå õàðàêòåðèçóþùåé êâàëèôèêàöèþ ñïåöèàëèñòîâ, èñïîëüçóþò
ôàêòîðíî-êðèòåðèàëüíûå ìîäåëè.
 ïîñëåäíèå ãîäû âñå ÷àùå ïðèìåíÿþò îöåíêè ëè÷íîñòíûõ êà-
÷åñòâ ðàáîòíèêîâ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ áåñêîíôëèêòíûõ êîëëåêòèâîâ
ïîñðåäñòâîì âûÿâëåíèÿ ñîâìåñòèìîñòè ðàáîòíèêîâ. Åñëè ñîöèîíèêà
êàê íàóêà íàñ÷èòûâàåò íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò, òî ìîäåëè êâàëèìåò-
ðè÷åñêîé îöåíêè ñîöèîòèïîâ ðàáîòíèêîâ ïðåäñòàâëåíû çäåñü âïåð-
âûå. Ñ ïîìîùüþ ýòèõ ìîäåëåé ìîæíî îïåðàòèâíî (ýêñïðåññ-ìåòî-
äîì) îïðåäåëèòü ñîöèîòèï êàæäîãî ðàáîòíèêà è êâàäðó ñîöèîòèïîâ,
âçàèìîäåéñòâèå êîòîðûõ âíóòðè ýòîé êâàäðû áóäåò ïðèáëèæàòüñÿ ê
êîìôîðòíîìó.
Ñðåäè îöåíîê ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ ðàáîòíèêîâ ìû âûäåëÿåì ôè-
çè÷åñêîå ðàçâèòèå è çäîðîâüå, ïðåäëàãàÿ èçìåðÿòü èõ êâàëèìåòðè-

194
÷åñêèì ìåòîäîì íà îñíîâå ó÷åòà äâóõ ôàêòîðîâ: âíåøíåãî âèäà (èç
îïûòà ÿïîíñêèõ ïðåäïðèÿòèé) è ïðîäîëæèòåëüíîñòè áîëåçíåé (ïðå-
áûâàíèÿ íà áîëüíè÷íîì) â òå÷åíèå ãîäà. Çíà÷åíèå òàêîé îöåíêè
òðóäíî ïåðåîöåíèòü îòíîñèòåëüíî ôîðìèðîâàíèÿ ìîòèâàöèè ó ðà-
áîòíèêîâ ïîâûøàòü èëè ïîääåðæèâàòü óðîâåíü ñâîåãî ôèçè÷åñêî-
ãî è ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ.
Îñîáîå ìåñòî ñðåäè îöåíîê, îïðåäåëÿåìûõ íà îñíîâå êâàëèìåòðè-
÷åñêèõ è ñîöèîìåòðè÷åñêèõ èçìåðåíèé, çàíèìàþò îöåíêè íðàâñòâåí-
íûõ è ëèäåðñêèõ êà÷åñòâ ðàáîòíèêîâ, òàêæå èìåþùèõ áîëüøîå çíà-
÷åíèå äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ áåñêîíôëèêòíûõ òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ.
Ïðè ýòîì ïðåäëàãàþòñÿ ýêñïðåññ-ìîäåëè îöåíêè ýòèõ êà÷åñòâ íåïî-
ñðåäñòâåííî ðàáîòíèêàìè.
Îäíàêî ïðåäâàðèòåëüíî â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ áåñêîíôëèêòíûõ
(â èäåàëå) òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ ïðåäëàãàåòñÿ îïðåäåëÿòü ñèñòåìó
ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé â êîëëåêòèâàõ íà îñíîâå ñîöèîëîãè÷åñ-
êîãî îïðîñà ñîòðóäíèêîâ ñ ïîìîùüþ àíêåòû è ìåòîäèêè èíòåðïðå-
òàöèè ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ.

Âîïðîñû äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ


1. ×òî îáåñïå÷èâàåò ñîïîñòàâèìîñòü îöåíîê êîëè÷åñòâà è êà÷åñòâà òðóäà ðà-
áîòíèêîâ?
2. Îïèøèòå êâàëèìåòðè÷åñêèé ìîäóëü, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ìîæíî îïðåäåëèòü
ïîêàçàòåëü êîëè÷åñòâà è êà÷åñòâà òðóäà.
3. Îïèøèòå ñîöèàëüíóþ òåõíîëîãèþ, ïîëîæåííóþ â îñíîâó ïðåòåíçèîííîé ðàáî-
òû ïðè îöåíèâàíèè ðåçóëüòàòîâ òðóäà.
4. Ôàêòîðû, èñïîëüçóåìûå â êâàëèìåòðè÷åñêîé ìîäåëè îöåíêè ñëîæíîñòè òðóäà.
5. Òåõíîëîãèÿ îöåíèâàíèÿ ñîöèîòèïà ëè÷íîñòè è âûáîðà êâàäðû ñîâìåñòèìîñòè.
6. Êàê êîíñòðóèðóåòñÿ ìîäåëü îöåíèâàíèÿ ôèçè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ðàáîòíèêà?
7. Íà ÷åì îñíîâàíà îöåíêà ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé â êîëëåêòèâå?
8. Êàêèå îñíîâíûå ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà íàèáîëåå öåíÿòñÿ â êîëëåêòèâå è âûäå-
ëÿþòñÿ â ñèñòåìå ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé â ñîöèóìå?
9. Ýêñïðåññ-ìîäåëü îöåíêè ëèäåðñêèõ êà÷åñòâ ðàáîòíèêîâ.
10. Ýêñïðåññ-ìîäåëü îöåíêè íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâ ðàáîòíèêîâ.

Çàäàíèÿ
1. Îïðåäåëèòå ñâîé ñîöèîòèï è óñòàíîâèòå êâàäðó ñîâìåñòèìîñòè, ê êîòîðîé âû
ïðèíàäëåæèòå.
2. Îïðåäåëèòå óðîâåíü ôèçè÷åñêîãî çäîðîâüÿ îäíîãî èç êîëëåã.
3. Ñ ïîìîùüþ ïðèâåäåííûõ ýêñïðåññ-ìîäåëåé âûÿâèòå ó ñåáÿ óðîâåíü ëèäåðñêèõ è
íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâ.

195
Ðàçäåë 5

ÎÖÅÍÊÀ È ÑÒÐÀÒÅÃÈß
ÐÀÇÂÈÒÈß ÏÎÒÅÍÖÈÀËÀ
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß

5.1. Êàñêàäíàÿ îöåíêà


è ñàìîîöåíêà ðóêîâîäèòåëÿ

Ñóùåñòâóþùèå ìåòîäèêè ñàìîîöåíêè íåçàâèñèìî îò èõ ñïåöèôèêè è


ðàçíîâèäíîñòåé ïðåäîñòàâëÿþò ÷åëîâåêó íîâóþ èíôîðìàöèþ î ñåáå.
Åñòåñòâåííî ïîñòàâèòü âîïðîñ: çà ñ÷åò ÷åãî âîçíèêàåò íîâàÿ
èíôîðìàöèÿ, åñëè ñâåäåíèÿ î ñåáå äàåò òîò, êîãî îöåíèâàþò? Íà
ïåðâûé âçãëÿä êàæåòñÿ, ÷òî ÷åëîâåê íå ìîæåò ñîîáùèòü î ñåáå áîëü-
øå, ÷åì îí çíàåò.
Íî ÷åëîâåê — ñòîëü ñëîæíàÿ ñèñòåìà, ÷òî, îöåíèâàÿ ñåáÿ ñîçíà-
òåëüíî, îí ìîæåò ïðîÿâèòü êà÷åñòâà, î ñóùåñòâîâàíèè êîòîðûõ èìåë
ëèøü ñìóòíîå ïðåäñòàâëåíèå. Íàó÷íàÿ ìåòîäèêà îòêðûâàåò äëÿ íåãî
ýòî “ñìóòíîå”, ïðåâðàùàåò åãî â ÷åòêî îïðåäåëåííîå. Íîâóþ èíôîð-
ìàöèþ î ñåáå ðóêîâîäèòåëü ïîëó÷àåò â ïðîöåññå ñàìîîöåíêè çà ñ÷åò
òàêèõ ôàêòîðîâ:
• ñèñòåìû êðèòåðèåâ, áîëüøàÿ ÷àñòü êîòîðûõ íàöåëèâàåò íà
ñàìîîöåíêó òàêèõ ñòîðîí â ïñèõèêå è äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòå-
ëÿ, êîòîðûå ðàíåå ëèáî ñîâñåì íå îöåíèâàëèñü, ëèáî ñ÷èòàëèñü
âòîðîñòåïåííûìè;
• êîëè÷åñòâåííîãî ïðèíöèïà ñàìîîöåíêè è îáðàáîòêè ïåðâè÷íûõ
äàííûõ ìàòåìàòè÷åñêè;
• ìíîãîàñïåêòíîñòè ñàìîîöåíèâàíèÿ, ïîçâîëÿþùåé âñåñòîðîííå è
âî âçàèìîñâÿçè îòîáðàçèòü ðàçëè÷íûå ñâîéñòâà èñïûòóåìîãî. Ïî-

196
ïðîñòó ãîâîðÿ, ÷åì â áîëüøåì êîëè÷åñòâå îòíîøåíèé ÷åëîâåê
âûíóæäåí ïðîâåðÿòü è îöåíèâàòü ñâîè ñâîéñòâà, òåì áîëüøå ñòî-
ðîí ñîáñòâåííîãî “ß” îêàæåòñÿ â ôîêóñå ñàìîîöåíêè ñðàâíèâà-
åìûõ ðåçóëüòàòîâ ðàçëè÷íûìè ñóáúåêòàìè è ïî ðàçëè÷íûì ìå-
òîäàì ñ èñïîëüçîâàíèåì áîëüøîãî êîëè÷åñòâà êðèòåðèåâ;
• êàñêàäíîãî ïðèíöèïà ïîñòðîåíèÿ íåêîòîðûõ ìåòîäèê ñàìîîöåí-
êè, êîòîðûé ïîçâîëÿåò êîíòðîëèðîâàòü ñàìîîöåíêè âûñîêîãî
óðîâíÿ áîëåå ÷àñòíûìè äåòàëÿìè.
Òèïè÷íûìè çàäà÷àìè ñàìîîöåíêè ðóêîâîäèòåëåé â öåëÿõ ñàìî-
îðãàíèçàöèè ÿâëÿþòñÿ òàêèå:
1) óñòàíîâëåíèå ñâîåãî ñîîòâåòñòâèÿ âûïîëíÿåìîé ðàáîòå;
2) âûÿâëåíèå ñòåïåíè ñâîåé ïðèãîäíîñòè äëÿ èíîé, ðàíåå íå
âûïîëíÿåìîé ðàáîòû;
3) îïðåäåëåíèå âíóòðåííèõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ è îðãàíèçàöèîí-
íûõ ïðè÷èí ÷àñòî ïîâòîðÿþùèõñÿ íåóäà÷ è ñáîåâ â ñâîåé
ðàáîòå;
4) âûÿâëåíèå òåíäåíöèé âîçìîæíîãî íåêîíòðîëèðóåìîãî èçìå-
íåíèÿ ñâîåãî ñòèëÿ ðàáîòû ïî ìåðå íàêîïëåíèÿ æèçíåííîãî
îïûòà;
5) âûáîð íàèáîëåå àäåêâàòíîãî ñâîèì âîçìîæíîñòÿì óðîâíÿ ïðè-
òÿçàíèé. Äåéñòâèòåëüíî, íåàäåêâàòíîå ïðåäñòàâëåíèå î ñåáå
÷àñòî ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì âûáîðà ëîæíûõ ïóòåé ê ñàìîóòâåð-
æäåíèþ, íåïîìåðíûõ ïðåòåíçèé è â êîíå÷íîì ñ÷åòå ñåðüåçíûõ
ñðûâîâ, áîëåçíåé è òðàãè÷åñêèõ èñõîäîâ. Ïîðîé äàæå òàëàíò-
ëèâûå ëþäè ñòðàäàþò îò ñëåïîé ïåðåîöåíêè ñîáñòâåííîé ïåð-
ñîíû;
6) âûðàáîòêà ëè÷íûõ ðàöèîíàëüíûõ ïðèåìîâ ðàáîòû; óìåíèå
âûðàáîòàòü ðàöèîíàëüíûå ïðèåìû äëÿ ñåáÿ ëè÷íî, ïî-âèäè-
ìîìó, ïðèíîñèò áîëüøå ïîëüçû, ÷åì âûñëóøèâàíèå îáùèõ
ñîâåòîâ, ÿêîáû ïîëåçíûõ äëÿ âñåõ;
7) ðàçðàáîòêà ïðîãðàììû ñîáñòâåííîé ïåðåïîäãîòîâêè è ñà-
ìîïîäãîòîâêè ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé â ïîâûøåíèè óðîâíÿ
óïðàâëåí÷åñêîé ðàáîòû èëè îáëåã÷åíèÿ ëè÷íîãî òðóäà.

Ìåòîäèêà Å. Æàðèêîâà êàñêàäíîé ñàìîîöåíêè ðóêîâîäèòåëÿ


íà äèôôåðåíöèàëüíîì óðîâíå [25]
Íà îòäåëüíûõ ëèñòàõ áóìàãè ñëåäóåò îòìåòèòü ïî îäèííàäöàòèáàë-
ëüíîé øêàëå ñèëó æåëàíèÿ çàíèìàòüñÿ ðàáîòàìè, ïåðå÷èñëåííûìè â
ïðèëàãàåìûõ òðåõ áëàíêàõ.
197
Áëàíê 1

Ñèëà æåëàíèÿ

ß õîòåë áû áûòü ðóêîâîäèòåëåì 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Óìíîæèâ ðåçóëüòàò íà 10, ïîëó÷àþò ïðîöåíòíîå âûðàæåíèå ñè-


ëû æåëàíèÿ çàíèìàòüñÿ ðóêîâîäÿùåé ðàáîòîé.

Áëàíê 2

Ñèëà æåëàíèÿ
ß õîòåë áû
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ðåøàòü óïðàâëåí÷åñêèå ïðîáëåìû


Ðàáîòàòü ñ óïðàâëåí÷åñêîé
äîêóìåíòàöèåé
Îðãàíèçîâûâàòü ïîä÷èíåííûõ
íà âûïîëíåíèå çàäàíèé
Ðàáîòàòü ñ ëþäüìè (êàäðàìè)
Îáó÷àòü ðàáîòíèêîâ
Çàíèìàòüñÿ ñíàáæåí÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ
Áûòü âåäóùèì íà çàñåäàíèÿõ
è ñîâåùàíèÿõ
Âíåäðÿòü íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå äîñòèæå-
íèÿ â ïðîèçâîäñòâî
Îñóùåñòâëÿòü
îáåñïå÷åíèå âûïóñêà ïðîäóêöèè
âûñîêîãî êà÷åñòâà
Îðãàíèçîâûâàòü ñâÿçè
ñ äðóãèìè ïðåäïðèÿòèÿìè
è ó÷ðåæäåíèÿìè

Âñåãî

Òåïåðü ñëåäóåò ïðîñóììèðîâàòü áàëëû è çàïèñàòü ðåçóëüòàò â


ñòðîêå “Âñåãî”. Ïîëó÷åííàÿ ñóììà îòðàæàåò (â ïðîöåíòàõ) ñòåïåíü
æåëàíèÿ ÷åëîâåêà îñóùåñòâëÿòü âñå ïåðå÷èñëåííûå â áëàíêå âèäû óï-
ðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

198
Áëàíê 3

Ñèëà æåëàíèÿ
ß õîòåë áû
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Âûÿâëÿòü è ôîðìóëèðîâàòü óïðàâëåí-
÷åñêèå ïðîáëåìû (ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó
çàäàíèÿìè è âîçìîæíîñòÿìè)
Ñîñòàâëÿòü ïðèîðèòåòíûå ñïèñêè
ïðîáëåì
Èñêàòü ýôôåêòèâíûå ìåòîäû
ðåøåíèÿ ïðîáëåì
Ó÷àñòâîâàòü â îáñóæäåíèè è ðåøåíèè
óïðàâëåí÷åñêèõ ïðîáëåì
Ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ïî ïðîáëåìàì

Èòîãî

Çàíèìàòüñÿ ïëàíèðîâàíèåì
Ãîòîâèòü ïðèêàçû
Ðàçðàáàòûâàòü èíñòðóêöèè
Ñîñòàâëÿòü îò÷åòû
Âåñòè ñëóæåáíóþ ïåðåïèñêó

Èòîãî
Ñòàâèòü çàäà÷è ïåðåä ïîä÷èíåííûìè
Îòäàâàòü êîìàíäû è ðàñïîðÿæåíèÿ
Êîíòðîëèðîâàòü âûïîëíåíèå çàäàíèé
Ñòèìóëèðîâàòü ðàáîòíèêîâ
Íàêàçûâàòü ðàáîòíèêîâ çà íåðàäèâîñòü

Èòîãî
Çàíèìàòüñÿ ïîäáîðîì êàäðîâ
Ó÷àñòâîâàòü â ðåøåíèè ñîöèàëüíî-
áûòîâûõ ïðîáëåì ðàáîòíèêîâ
Îñóùåñòâëÿòü ñîöèàëüíîå ïëàíèðîâà-
íèå ðàçâèòèÿ òðóäîâîãî êîëëåêòèâà
Ðàññìàòðèâàòü (ðàçðåøàòü) êîíôëèêòû
Ïðèâëåêàòü ðÿäîâûõ ðàáîòíèêîâ
ê óïðàâëåíèþ

Èòîãî

199
Ïðîäîëæåíèå áëàíêà 3
Ñèëà æåëàíèÿ
ß õîòåë áû
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Èíñòðóêòèðîâàòü èñïîëíèòåëåé
Ðàçúÿñíÿòü ðàáîòíèêàì ñìûñë
è çíà÷åíèå äèðåêòèâíûõ äîêóìåíòîâ
Äàâàòü ñîâåòû ïîä÷èíåííûì
×èòàòü ëåêöèè è âûñòóïàòü
ñ äîêëàäàìè
Ïðîâîäèòü âîñïèòàòåëüíóþ ðàáîòó
ñðåäè ÷ëåíîâ êîëëåêòèâà
Èòîãî
Îðãàíèçîâûâàòü ðàáîòó ñëóæáû
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ñíàáæåíèÿ
“Äîñòàâàòü” íåîáõîäèìîå äëÿ âûïîëíå-
íèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ çàäà÷
Óñòàíàâëèâàòü óñòîé÷èâûå ñâÿçè
ñ ïîñòàâùèêàìè
Ðàñïðåäåëÿòü ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèå
ðåñóðñû
Ðàçðàáàòûâàòü ðàöèîíàëüíûå ñïîñîáû
ðàñõîäîâàíèÿ ðåñóðñîâ
Èòîãî

Îðãàíèçîâûâàòü ñîâåùàíèÿ
è çàñåäàíèÿ
Ïðîâîäèòü ñîâåùàíèÿ è çàñåäàíèÿ
Ïðîèçíîñèòü ðå÷è íà ñîáðàíèÿõ,
ñîâåùàíèÿõ è çàñåäàíèÿõ
Ïðåäñòàâëÿòü ñâîþ îðãàíèçàöèþ
íà ñîâåùàíèÿõ â äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ è
ó÷ðåæäåíèÿõ
Ðàáîòàòü â ïðåçèäèóìàõ çàñåäàíèé
Èòîãî
Çàíèìàòüñÿ ïîèñêîì íàó÷íî-òåõíè÷åñ-
êèõ íîâèíîê äëÿ âíåäðåíèÿ
Íåïîñðåäñòâåííî ðåøàòü âîïðîñû
“ïðèâÿçêè” íîâèíîê ê óñëîâèÿì
ïðîèçâîäñòâà
Ðàçðàáàòûâàòü òåìû íåîáõîäèìûõ
èçîáðåòåíèé è ðàöèîíàëèçàòîðñêèõ
ïðåäëîæåíèé

200
Îêîí÷àíèå áëàíêà 3
Ñèëà æåëàíèÿ
ß õîòåë áû
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ïðîïàãàíäèðîâàòü ïîëåçíîñòü íîâîââå-


äåíèé
Ðàáîòàòü íàä òåì, ÷òîáû ÷ëåíû
òðóäîâîãî êîëëåêòèâà ñòàíîâèëèñü
ñòîðîííèêàìè íîâîââåäåíèé

Èòîãî

Âûÿâëÿòü ôàêòîðû, ñïîñîáñòâóþùèå


ïðîèçâîäñòâó ïðîäóêöèè âûñîêîãî
êà÷åñòâà
Ñîçäàâàòü èëè ñîâåðøåíñòâîâàòü
ñèñòåìó êîíòðîëÿ çà êà÷åñòâîì
ïðîäóêöèè
Îðãàíèçîâûâàòü ïîâûøåíèå êâàëèôè-
êàöèè ðàáîòíèêîâ â öåëÿõ ïðèîáðåòå-
íèÿ íàâûêîâ áåçäåôåêòíîé ðàáîòû
Ðàçâèâàòü çàèíòåðåñîâàííîñòü ðàáîòíè-
êîâ â ïîâûøåíèè êà÷åñòâà ïðîäóêöèè
Çàíèìàòüñÿ ïîèñêîì è íåéòðàëèçàöèåé
ôàêòîðîâ, ìåøàþùèõ ïðîèçâîäñòâó
ïðîäóêöèè âûñîêîãî êà÷åñòâà

Èòîãî

Ïðèíèìàòü ïðåäñòàâèòåëåé äðóãèõ


îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé
Åçäèòü â ñëóæåáíûå êîìàíäèðîâêè
Èìåòü “ñâîèõ” ëþäåé â äðóãèõ îðãàíè-
çàöèÿõ
Âñòóïàòü â äåëîâûå êîíòàêòû
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè äðóãèõ
ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé
Óñòàíàâëèâàòü ïîñòîÿííûå ñâÿçè
ñ ðàáîòíèêàìè äðóãèõ îðãàíèçàöèé

Èòîãî

Âñåãî

201
Çàòåì ïîäñ÷èòûâàþò ñóììó áàëëîâ ïî êàæäîé ãðóïïå è ïåðåâî-
äÿò èõ â ïðîöåíòíîå âûðàæåíèå ñèëû æåëàíèÿ çàíèìàòüñÿ îïðåäå-
ëåííûìè âèäàìè óïðàâëåí÷åñêîé ðàáîòû, óìíîæèâ íà 2. Ðåçóëüòà-
òû ïðîñòàâëÿþò â ñòðîêàõ “Èòîãî”. Ïîñëå ýòîãî ïîäñ÷èòûâàþò îá-
ùóþ ñóììó áàëëîâ è ïåðåâîäÿò åå â ïðîöåíòíîå âûðàæåíèå, ðàçäåëèâ
íà 5. Ðåçóëüòàò çàïèñûâàþò â ñòðîêå “Âñåãî”.
Òåïåðü ñëåäóåò ñðàâíèòü èòîãè ñàìîîöåíîê ïî âñåì òðåì áëàí-
êàì. Íå èçâåñòíî, êàêîé áóäåò ðåçóëüòàò. Ïîýòîìó ïðèâåäåì äëÿ
ïðèìåðà ñàìîîöåíêó, êîòîðóþ íàì ïðåäîñòàâèë ñî ñâîèìè êîììåí-
òàðèÿìè è âûâîäàìè áûâøèé ñòóäåíò Ìåæðåãèîíàëüíîé Àêàäåìèè
óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ìàãèñòåðñêîé ïðîãðàì-
ìû àêàäåìèè îí áûë íàçíà÷åí äèðåêòîðîì ïðåäïðèÿòèÿ.
Èñïûòóåìûé íà ïåðâîì áëàíêå ïîñòàâèë ìàêñèìàëüíóþ ñòåïåíü
æåëàíèÿ áûòü ðóêîâîäèòåëåì — 10, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò 100 %. Íà
âòîðîì áëàíêå ñóììàðíàÿ ñòåïåíü æåëàíèÿ ñîñòàâèëà 62 áàëëà, ò. å.
62 %. Ýòî ïîó÷èòåëüíûé ðåçóëüòàò. Ïîëó÷èëîñü, ÷òî íà äèôôåðåí-
öèàëüíîì óðîâíå ñèëà æåëàíèÿ çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííûìè âèäàìè
óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íàìíîãî íèæå 100 %. Òàê, èñïûòóåìûé
áîëåå âñåãî õîòåë áû îðãàíèçîâûâàòü ïîä÷èíåííûõ íà âûïîëíåíèå
çàäàíèé è ðàáîòàòü ñ ëþäüìè. Îáà ýòèõ æåëàíèÿ ïîëó÷èëè îöåíêó
10 áàëëîâ. Ðÿäîì îêàçàëèñü ïóíêòû “Îáó÷àòü ðàáîòíèêîâ” è “Áûòü
âåäóùèì íà çàñåäàíèÿõ è ñîâåùàíèÿõ” — 9 áàëëîâ (90 %). Ìåíåå
âñåãî “ïîâåçëî” â ýòîì ñïèñêå ïóíêòàì “Ðàáîòàòü ñ óïðàâëåí÷åñêîé
äîêóìåíòàöèåé” è “Âíåäðÿòü íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå äîñòèæåíèÿ â ïðî-
èçâîäñòâî” (ïî 2 áàëëà, ò. å. 20 % êàæäûé).
×òî æå âñå ýòî îçíà÷àåò?
Ïðåæäå âñåãî ïðè ñàìîîöåíêå ñâîåãî æåëàíèÿ áûòü ðóêîâîäèòå-
ëåì èñïûòóåìûé íåïðàâîìåðíî (ïî ñîáñòâåííîìó ïðèçíàíèþ)
îòîæäåñòâëÿë ñêëîííîñòü çàíèìàòüñÿ óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñ-
òüþ âîîáùå ñ îðãàíèçàòîðñêîé ðàáîòîé, îáó÷åíèåì ëþäåé è ó÷àñòè-
åì â ìàññîâûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Ýòî ðàññîãëàñîâàíèå
õàðàêòåðíî äëÿ ìíîãèõ, êòî âïåðâûå îöåíèâàåò ñåáÿ ïî ìåòîäèêå
êàñêàäíîé ñàìîîöåíêè ðóêîâîäèòåëÿ.
Íî åùå áîëåå èíòåðåñíûì îêàçàëñÿ àíàëèç ðåçóëüòàòîâ, ïîëó-
÷åííûõ èñïûòóåìûì ïî âñåì òðåì áëàíêàì. Îáùàÿ ñóììà áàëëîâ
ïî áëàíêó 3 ó íåãî ñîñòàâèëà 180, ò. å. 36 %. Èòàê, òðè ðåçóëüòàòà:
100, 62 è 36 %. À âåäü ýòî ñàìîîöåíêà æåëàíèÿ îäíîãî è òîãî æå ÷å-
ëîâåêà çàíèìàòüñÿ îäíèì è òåì æå äåëîì. Òîëüêî ïðåäñòàâëåí ýòîò
îáúåêò æåëàíèÿ íà ðàçíûõ óðîâíÿõ äåòàëèçàöèè.

202
 îáùåì, èñïûòóåìûé õîòåë áû çàíèìàòüñÿ ðóêîâîäÿùåé ðàáî-
òîé (æåëàíèå ìàêñèìàëüíîå — 100 %). Äèôôåðåíöèðîâàííàÿ îöåí-
êà (áëàíê 2) ïîêàçûâàåò, ÷òî îí íå òàê óæ æàæäåò îñóùåñòâëÿòü âñå
îñíîâíûå âèäû óïðàâëåí÷åñêîé ðàáîòû â ðàâíîé ìåðå. Åùå áîëü-
øàÿ äåòàëèçàöèÿ (áëàíê 3) âûÿâëÿåò, ÷òî äàæå òó ÷àñòü ðàáîòû, êî-
òîðóþ èñïûòóåìûé õîòåë áû âûïîëíÿòü ñ ìàêñèìàëüíûì æåëàíè-
åì, îí âîâñå íå íàìåðåí äåëàòü ïîëíîñòüþ. Òàê, çàÿâèâ (íà áëàíêå
2), ÷òî îí õîòåë áû ìàêñèìóì óñèëèé îòäàâàòü îðãàíèçàòîðñêîé ðà-
áîòå, íà áëàíêå 3 ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå èñïûòóåìûé äàåò åäèí-
ñòâåííîìó ïóíêòó ýòîé ãðóïïû ïðèçíàêîâ îðãàíèçàòîðñêîé ðàáîòû,
à èìåííî “îòäàâàòü êîìàíäû è ðàñïîðÿæåíèÿ”.
Òàêèå èçìåíåíèÿ â ñàìîîöåíêàõ íà ðàçíûõ óðîâíÿõ äåòàëèçàöèè
íå ñëó÷àéíû. Ðàñêðûòèå èõ ñìûñëà èìååò ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå
äëÿ ðóêîâîäèòåëÿ.
 ÷åì æå îíî çàêëþ÷àåòñÿ?
Ïðåäîñòàâèì ñëîâî èñïûòóåìîìó: “Ïîñëå ñàìîîöåíêè ÿ, ïîæà-
ëóé, âïåðâûå âñåðüåç çàäóìàëñÿ î åå çíà÷åíèè. Âûõîäèò, ÷òî, ãîâî-
ðÿ î ñâîèõ æåëàíèÿõ çàíèìàòüñÿ êàêèì-ëèáî äåëîì, ìû îòîæäåñòâ-
ëÿåì åãî ñ òåì, ÷òî íàì â ýòîì äåëå áîëåå âñåãî íðàâèòñÿ. Ïîýòîìó
îáùèå ñàìîîöåíêè è îöåíêè ìàëî ïðàêòè÷íû. Íàñ ïîäâîäèò íàø
íåñîâåðøåííûé ñïîñîá îöåíèâàíèÿ ñåáÿ è íåòî÷íûé ÿçûê. Äëÿ ìåíÿ
êîíñòðóêòèâíûìè îêàçàëèñü ñàìîîöåíêè íà äèôôåðåíöèàëüíîì
óðîâíå. ß ïîíÿë, ÷òî âðÿä ëè áóäó äåëàòü íå èíòåðåñíóþ ìíå ðàáî-
òó òàê æå òùàòåëüíî, êàê òî, ÷òî ìíå íðàâèòñÿ. À äåëàòü íàäî âñå.
Çíà÷èò, íåîáõîäèìî ïîäîáðàòü â àïïàðàò óïðàâëåíèÿ ëþäåé,
ñêëîííûõ âûïîëíÿòü ïðåæäå âñåãî òå ðàáîòû, êîòîðûå ìíå íå î÷åíü
èìïîíèðóþò. Òîãäà âñå íåîáõîäèìîå áóäåò îõâà÷åíî, è êàæäûé áó-
äåò çàíèìàòüñÿ òåì, ÷åì õîòåë áû, â ìàêñèìàëüíîé ñòåïåíè”.
Äîáàâèì ê ýòèì ñëîâàì ñîâñåì íåìíîãî. Íàãëÿäíî âèäíî, ÷òî
ìåòîäèêà êàñêàäíîé ñàìîîöåíêè ïîñòðîåíà íà äèôôåðåíöèàëüíîì
óðîâíå òàê, ÷òî ðåçóëüòàòû ñàìîîöåíêè ïîçâîëÿþò âûÿâëÿòü ïðåä-
ïî÷òåíèå ÷åëîâåêîì îäíèõ âèäîâ óïðàâëåí÷åñêèõ ðàáîò äðóãèì.
Äëÿ óäîáñòâà ïîñòàâèì â ñîîòâåòñòâèå ðàçíîâèäíîñòÿì óïðàâëåí-
÷åñêîé ðàáîòû îïðåäåëåííûé òèï ðóêîâîäèòåëÿ. Òîãäà êàðòèíà áó-
äåò âûãëÿäåòü òàê: êàæäîìó ïóíêòó áëàíêà 2 è êàæäîé ãðóïïå áëàí-
êà 3 ñîîòâåòñòâóþò ñëåäóþùèå òèïû: “ìûñëèòåëü”, “øòàáíîé ðà-
áîòíèê”, “îðãàíèçàòîð”, “êàäðîâèê”, “âîñïèòàòåëü”, “ñíàáæåíåö”,
“îáùåñòâåííèê”, “íîâàòîð”, “êîíòðîëåð”, “äèïëîìàò”.
Òàêèå îáîçíà÷åíèÿ, ðàçóìååòñÿ, óñëîâíû è èçëèøíå îáðàçíû, íî
óäîáíû. Ñ èõ ïîìîùüþ ëåãêî ïîñòðîèòü íàãëÿäíóþ ïðèîðèòåòíóþ

203
ìîäåëü ñâîèõ ñêëîííîñòåé ê ðàçíûì âèäàì ðàáîòû. Äëÿ ïðèìåðà
ïðèâåäåì òàêóþ ìîäåëü, ïîñòðîåííóþ ïî äàííûì èñïûòóåìîãî.

Áàëëû 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Âèäû ðàáîò 3 5 1 10 6 9 2
4 7 8

5.2. Îöåíêà ðóêîâîäèòåëÿ è êàíäèäàòà


íà ðóêîâîäÿùóþ äîëæíîñòü

Ðàññìîòðèì ìåòîäèêó îöåíêè ðóêîâîäèòåëÿ è äåëîâóþ èãðó ïî ïîä-


áîðó êàíäèäàòà íà ðóêîâîäÿùóþ äîëæíîñòü, îñíîâàííóþ íà ðàçðà-
áîòêàõ À. Êèáàíîâà [33].
Îöåíêà äåëîâûõ êà÷åñòâ ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ îñíîâàíà íà
ôàêòîðàõ, õàðàêòåðèçóþùèõ ðàáîòíèêà, îáëàäàþùåãî îïðåäåëåííû-
ìè çíàíèÿìè, íàâûêàìè, ñïîñîáíîñòÿìè; âèä è ñîäåðæàíèå òðóäîâûõ
ôóíêöèé, êîòîðûå îí ôàêòè÷åñêè âûïîëíÿåò; êîíêðåòíûå ðåçóëüòàòû
åãî äåÿòåëüíîñòè. Îöåíêà ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâå êîìïëåêñíîãî (èí-
òåãðàëüíîãî) ïîêàçàòåëÿ, êîòîðûé ìîæíî ïîëó÷èòü îáúåäèíåíèåì
äâóõ ÷àñòíûõ îöåíîê. Ïåðâàÿ îïðåäåëÿåò ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþ-
ùèå ðàáîòíèêà, ò. å. ñòåïåíü ðàçâèòèÿ åãî ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íûõ
êà÷åñòâ (Ï) è óðîâåíü êâàëèôèêàöèè (Ê), âòîðàÿ — ïîêàçàòåëè, õàðàê-
òåðèçóþùèå âûïîëíÿåìóþ ðàáîòó, ò. å. ðåçóëüòàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ
(Ð) ñ ó÷åòîì óðîâíÿ ñëîæíîñòè âûïîëíÿåìûõ èìè ôóíêöèé (Ñ).
Êîìïëåêñíàÿ îöåíêà
Ä = ÏÊ + PC.
Êàæäûé ýëåìåíò êîìïëåêñíîé îöåíêè èìååò îïðåäåëåííûé íà-
áîð ïðèçíàêîâ è ñîîòâåòñòâóþùóþ øêàëó äëÿ èõ êîëè÷åñòâåííîãî
èçìåðåíèÿ. Ïðè ðàñ÷åòå êîìïëåêñíîé îöåíêè çíà÷åíèå êàæäîãî ýëå-
ìåíòà âûðàæàåòñÿ â äîëÿõ åäèíèöû.
1. Ðàñ÷åò îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íûõ êà÷åñòâ
ðàáîòíèêà (Ï)
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîêàçàòåëÿ Ï îöåíèâàþò ñòåïåíü ïðîÿâëåíèÿ
êàæäîãî èç ïðèçíàêîâ ñ ó÷åòîì èõ óäåëüíîé çíà÷èìîñòè, îïðåäå-
ëÿåìîé ýêñïåðòíî, îòäåëüíî äëÿ ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ
(òàáë. 5.1, 5.2).

204
Òàáëèöà 5.1
Îöåíêà ïðèçíàêîâ, îïðåäåëÿþùèõ ïðîôåññèîíàëüíûå
è ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà ðóêîâîäèòåëÿ
Óäåëüíàÿ Îöåíêà ïðèçíàêîâ
çíà÷èìîñòü ñ ó÷åòîì óäåëüíîé
ïðèçíàêîâ çíà÷èìîñòè*
¹ Ïðèçíàêè ïðîôåññèîíàëüíûõ
â îáùåé
ï/ï è ëè÷íûõ êà÷åñòâ
îöåíêå
äåëîâûõ 0,75 1,00 1,25
êà÷åñòâ
1 2 3 4 5 6
1 Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìïåòåíòíîñòü — 0,27 0,203 0,27 0,338
çíàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ, ðóêîâîäÿ-
ùèõ è íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ, øèðîòà
ïðîôåññèîíàëüíîãî êðóãîçîðà

2 Ñïîñîáíîñòü îïåðàòèâíî è ñàìîñòîÿòåëü- 0,23 0,173 0,23 0,288


íî ïðèíèìàòü îáîñíîâàííûå ðåøåíèÿ è
îòâå÷àòü çà íèõ, óìåíèå áûñòðî è
ïðàâèëüíî ðåàãèðîâàòü
íà âîçíèêàþùèå ñèòóàöèè, àðãóìåíòèðî-
âàííî îòñòàèâàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ,
îïåðàòèâíî ïðèíèìàòü ìåðû, íàïðàâëåí-
íûå íà ëèêâèäàöèþ èëè ïðåäóïðåæäåíèå
íàìåòèâøèõñÿ îòêëîíåíèé

3 Ñïîñîáíîñòü ïðàêòè÷åñêè îðãàíèçîâû- 0,13 0,098 0,13 0,163


âàòü ðàáîòó êîëëåêòèâà è íàïðàâëÿòü
äåÿòåëüíîñòü ðàáîòíèêîâ íà ðåøåíèå
ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ (óìåíèå ïëàíèðîâàòü
è ðàñïðåäåëÿòü)

4 Ñïîñîáíîñòü âîñïèòûâàòü ó ðàáîòíèêîâ 0,12 0,090 0,12 0,15


÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè çà ïîðó÷åííîå
äåëî, ñòèìóëèðîâàòü òâîð÷åñêóþ
èíèöèàòèâó, íàïðàâëåííóþ
íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè òðóäà
è êâàëèôèêàöèè, îñâîåíèå íîâûõ
òåõíîëîãèé, óìåíèå ñîçäàòü â êîëëåêòèâå
áëàãîïðèÿòíûé ìîðàëüíî-ïñèõî-
ëîãè÷åñêèé êëèìàò, ñïîñîáíîñòü íà-
ïðàâëÿòü äåÿòåëüíîñòü ïîä÷èíåííûõ,
ïîääåðæèâàòü äèñöèïëèíó, ïðîÿâëÿòü
ñèñòåìàòè÷åñêóþ çàáîòó î íèõ

* ãð. 4 = ãð. 3 . 0,75; ãð. 5 = ãð. 3 . 1; ãð. 6 = ãð. 3 . 1,25.

205
Îêîí÷àíèå òàáë. 5.1
1 2 3 4 5 6

5 Ñïîñîáíîñòü ðàáîòàòü â ýêñòðåìàëüíûõ 0,25 0,188 0,25 0,313


óñëîâèÿõ, âûïîëíÿòü ðàáîòû, òðåáóþùèå
àíàëèòè÷åñêîé îöåíêè
â ïðîöåññå âûðàáîòêè è ïðèíÿòèÿ
íåñòàíäàðòíûõ ðåøåíèé

Êàæäûé ïðèçíàê ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íûõ êà÷åñòâ (äëÿ ðó-


êîâîäèòåëåé — 5, äëÿ ñïåöèàëèñòî⠗ 6) èìååò òðè óðîâíÿ (ñòåïå-
íè) ïðîÿâëåíèÿ è îöåíèâàåòñÿ ïî ïðèíöèïó îòêëîíåíèÿ îò ñðåäíåãî
çíà÷åíèÿ. Ïðè ñîîòâåòñòâèè êîíêðåòíîãî ïðèçíàêà ñðåäíåìó óðîâ-
íþ åãî êîëè÷åñòâåííóþ îöåíêó ïîëàãàþò ðàâíîé 1, âûøå ñðåäíåãî —
1,25, íèæå ñðåäíåãî — 0,75.
Îöåíêà ïî ñîâîêóïíîñòè ïðèçíàêîâ, îïðåäåëÿþùèõ ïðîôåññèî-
íàëüíûå è ëè÷íûå êà÷åñòâà ðàáîòíèêîâ (Ï), ïðîèçâîäèòñÿ ñóììèðî-
âàíèåì îöåíîê ïðèçíàêîâ, óìíîæåííûõ íà èõ óäåëüíóþ çíà÷èìîñòü:
n
Ï = ∑ aij Xi ,
i =1

ãäå i — ïîðÿäêîâûé íîìåð ïðèçíàêà, i = 1, 2, ..., n (äëÿ ðóêîâîäèòåëåé


n = 5, äëÿ ñïåöèàëèñòîâ n = 6); aij — êîëè÷åñòâåííàÿ ìåðà ïðèçíàêà
ó ðàáîòíèêà; j — óðîâåíü (ñòåïåíü) ïðîÿâëåíèÿ ïðèçíàêà, j =1, 2, 3; Õ
— óäåëüíàÿ çíà÷èìîñòü ïðèçíàêà â îáùåé îöåíêå, äîëåé åäèíèöû.
Ïðèìåð 1. Ïðîôåññèîíàëüíûå è ëè÷íûå êà÷åñòâà ýêîíîìèñòà I êàòåãîðèè Ðîìà-
íåíêî õàðàêòåðèçóþò ñëåäóþùèå óðîâíè ïðèçíàêîâ: 1-é ïðèçíàê — 1,25; 2-é — 1,0;
3-é — 1,25; 4-é —1,0; 5-é — 1,0; 6-é — 0,75. Ïî òàáë. 5.2 îïðåäåëèì îöåíêè, ñîîòâåò-
ñòâóþùèå óðîâíÿì ïðîÿâëåíèÿ ïðèçíàêîâ è ó÷èòûâàþùèå èõ óäåëüíóþ çíà÷èìîñòü.
Ñóììà ýòèõ îöåíîê ñîñòàâèò îáùóþ îöåíêó ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íûõ êà÷åñòâ
îöåíèâàåìîãî ðàáîòíèêà:

Ï ≈ 0,425 + 0,17 + 0,15 + 0,10 + 0,10 + 0,128 ≈ 1,073.

2. Ðàñ÷åò îöåíêè óðîâíÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ (Ê)


Äëÿ îöåíêè Ê ïðèíèìàåòñÿ åäèíûé íàáîð ïðèçíàêîâ, îòíîñÿ-
ùèõñÿ êî âñåì êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ: óðîâåíü ñïåöèàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ è ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.

206
Òàáëèöà 5.2
Îöåíêà ïðèçíàêîâ, îïðåäåëÿþùèõ ïðîôåññèîíàëüíûå
è ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà ñïåöèàëèñòîâ

Óäåëüíàÿ Îöåíêà ïðèçíàêîâ


çíà÷èìîñòü ñ ó÷åòîì óäåëüíîé
ïðèçíàêîâ çíà÷èìîñòè*
¹ Ïðèçíàêè ïðîôåññèîíàëüíûõ â îáùåé
ï/ï è ëè÷íûõ êà÷åñòâ îöåíêå
äåëîâûõ 0,75 1,0 1,25
êà÷åñòâ
1 2 3 4 5 6

1 Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìïåòåíòíîñòü — 0,34 0,255 0,34 0,425


çíàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ, ðóêîâî-
äÿùèõ è íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ,
øèðîòà ïðîôåññèîíàëüíîãî êðóãîçîðà,
óìåíèå ðàáîòàòü ñ äîêóìåíòàìè

2 Ñîçíàíèå îòâåòñòâåííîñòè 0,17 0,128 0,17 0,213


çà ïîñëåäñòâèÿ ñâîèõ äåéñòâèé

3 Ñïîñîáíîñòü ÷åòêî îðãàíèçîâûâàòü 0,12 0,09 0,12 0,15


è ïëàíèðîâàòü âûïîëíåíèå ïîðó÷åííûõ
çàäàíèé, óìåíèå ðàöèîíàëüíî èñïîëüçî-
âàòü ðàáî÷åå âðåìÿ,
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ãëàâíîì

4 Ñïîñîáíîñòü âûïîëíÿòü äîëæíîñòíûå 0,10 0,075 0,10 0,125


ôóíêöèè ñàìîñòîÿòåëüíî, áåç ïîìîùè
ðóêîâîäèòåëÿ

5 Òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê ðåøåíèþ ïîñòàâ- 0,10 0,075 0,10 0,125


ëåííûõ çàäà÷, àêòèâíîñòü
è èíèöèàòèâà â îñâîåíèè íîâûõ
êîìïüþòåðíûõ è èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé, ñïîñîáíîñòü áûñòðî
àäàïòèðîâàòüñÿ ê íîâûì óñëîâèÿì
è òðåáîâàíèÿì

6 Ñïîñîáíîñòü ñîõðàíÿòü âûñîêóþ 0,17 0,128 0,17 0,213


ðàáîòîñïîñîáíîñòü â ýêñòðåìàëüíûõ
óñëîâèÿõ

* ãð. 4 = ãð. 3 . 0,75; ãð. 5 = ãð. 3 . 1; ãð. 6 = ãð. 3 . 1,25.

207
Ïî óðîâíþ îáðàçîâàíèÿ ðàáîòíèêîâ ïîäðàçäåëÿþò íà äâå ãðóï-
ïû: èìåþùèå ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå (I ãðóïïà); èìåþ-
ùèå âûñøåå èëè íåçàêîí÷åííîå âûñøåå (IV–V êóðñ âóçà) îáðàçîâà-
íèå (II ãðóïïà).
 ñîîòâåòñòâèè ñ òåì, â êàêóþ èç óêàçàííûõ ãðóïï ïîïàäàåò ðà-
áîòíèê, åìó ïðèñâàèâàåòñÿ êîëè÷åñòâåííàÿ îöåíêà ïî ýòîìó ïðè-
çíàêó — 1 èëè 2.
 çàâèñèìîñòè îò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè ðàáîòíèêîâ
ïîäðàçäåëÿþò íà ÷åòûðå ãðóïïû ïî êàæäîìó óðîâíþ îáðàçîâàíèÿ
(òàáë. 5.3).
Òàáëèöà 5.3
Îöåíêà óðîâíÿ êâàëèôèêàöèè

Íîìåð Îöåíêà Ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè, ëåò, ïî ãðóïïàì


ãðóïïû ñòàæà I II
1 0,25 0–9 0–9
2 0,50 10–13, áîëåå 29 10–17, áîëåå 29
3 0,75 14–17, 22–29 18–25
4 1,00 18–21 26–29

Îöåíêà óðîâíÿ êâàëèôèêàöèè


Ê = (Î + Ñò) / 3,
ãäå Î — îöåíêà îáðàçîâàíèÿ, Î = 1 èëè Î = 2; Ñò — îöåíêà ñòàæà
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè, Ñò = 0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 3 — ïîñòîÿííàÿ
âåëè÷èíà, ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñóììå ìàêñèìàëüíûõ îöåíîê ïî îáðà-
çîâàíèþ è ñòàæó ðàáîòû.
Ïðèìåð 2. Ýêîíîìèñò I êàòåãîðèè Ðîìàíåíêî èìååò âûñøåå îáðàçîâàíèå; åãî
ñòàæ ðàáîòû â äîëæíîñòè ýêîíîìèñòà —12 ëåò.
Ïî îáðàçîâàíèþ è ñòàæó ðàáîòû äëÿ ðàáîòíèêîâ ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì îí îò-
íîñèòñÿ êî II ãðóïïå, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò çíà÷åíèþ 0,50. Òîãäà óðîâåíü êâàëèôèêà-
öèè Ðîìàíåíêî

Ê = (2 + 0,50)/ 3 ≈ 0,833.

3. Ðàñ÷åò îöåíêè ñëîæíîñòè âûïîëíÿåìûõ ðàáîò ( Ñ )


Äëÿ îöåíêè Ñ ïî êàæäîìó ïðèçíàêó (õàðàêòåðó ðàáîò, èõ ðàçíî-
îáðàçèþ, ñòåïåíè ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ïðè èõ âûïîëíåíèè, ìàñøòà-
áó è ñëîæíîñòè ðóêîâîäñòâà, äîïîëíèòåëüíîé îòâåòñòâåííîñòè) óñ-
òàíîâëåíû çíà÷åíèÿ, îáóñëîâëåííûå ïîñòåïåííûì óñëîæíåíèåì ðà-
áîò (îò ìåíåå ñëîæíûõ ê áîëåå ñëîæíûì).

208
Ñðåäíèå çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòîâ ñëîæíîñòè âûïîëíÿåìûõ ðàáîò
äëÿ êàæäîé äîëæíîñòíîé ãðóïïû ðàáîòíèêîâ ïðèâåäåíû â òàáë. 5.4.

Òàáëèöà 5.4
Ñðåäíèå çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòîâ ñëîæíîñòè ðàáîò
¹
Äîëæíîñòü Êîýôôèöèåíò ñëîæíîñòè
ï/ï
1 Íà÷àëüíèê îòäåëà 1,0
2 Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 0,89
3 Âåäóùèé ñïåöèàëèñò 0,8
4 Ñïåöèàëèñò I êàòåãîðèè 0,68
5 Ñïåöèàëèñò II êàòåãîðèè 0,57

4. Ðàñ÷åò îöåíêè ðåçóëüòàòîâ òðóäà (Ð)


Äëÿ îïðåäåëåíèÿ çíà÷åíèÿ Ð îöåíèâàþò óðîâåíü (ñòåïåíü) ïðî-
ÿâëåíèÿ êàæäîãî èç ñëåäóþùèõ ïðèçíàêîâ:
• êîëè÷åñòâà âûïîëíåííûõ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ðàáîò (çàäà-
íèé);
• êà÷åñòâà âûïîëíåííûõ ðàáîò (çàäàíèé);
• ñîáëþäåíèÿ ñðîêîâ âûïîëíåíèÿ ðàáîò (çàäàíèé).
Êîëè÷åñòâåííûå îöåíêè ïî êàæäîìó èç ïðèçíàêîâ îïðåäåëÿþò
ñîïîñòàâëåíèåì ôàêòè÷åñêè äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòîâ ñ êðèòåðèÿìè
îöåíêè â âèäå ïîëó÷åííûõ çàäàíèé, óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ, ñðåäíåãî
óðîâíÿ äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòîâ ïî ãðóïïå ðàáîòíèêîâ è äð.
Êàæäûé ïðèçíàê èìååò òðè óðîâíÿ (ñòåïåíè) ïðîÿâëåíèÿ è îöå-
íèâàåòñÿ ïî ïðèíöèïó îòêëîíåíèÿ îò ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ ïî êàæäîé
äîëæíîñòíîé ãðóïïå. Ïðè ñîîòâåòñòâèè êîíêðåòíîãî ïðèçíàêà
ñðåäíåìó óðîâíþ åãî êîëè÷åñòâåííóþ îöåíêó ïîëàãàþò ðàâíîé 1,
âûøå ñðåäíåãî — 1,25, íèæå ñðåäíåãî — 0,75.
Îöåíêà Ð îïðåäåëÿåòñÿ òàê æå, êàê è Ï (ñì. ïðèìåð 1 è òàáë. 5.5).
Ïðèìåð 3. Ïðè îöåíêå ýêîíîìèñòà I êàòåãîðèè Ðîìàíåíêî âûÿâëåíû ïðèçíàêè
ðåçóëüòàòîâ òðóäà ñëåäóþùèõ óðîâíåé:
• êîëè÷åñòâî âûïîëíåííûõ ðàáîò — 1,25;
• êà÷åñòâî âûïîëíåííûõ ðàáîò — 1,0;
• ñîáëþäåíèå ñðîêîâ âûïîëíåíèÿ ðàáîò — 1,0.
Ïî òàáë. 5.5 îïðåäåëèì îöåíêó ðåçóëüòàòîâ òðóäà ýêîíîìèñòà I êàòåãîðèè Ðî-
ìàíåíêî:
Ð = 0,375 + 0,40 + 0,30 = 1,075.

209
Òàáëèöà 5.5
Îöåíêà ïðèçíàêîâ, îïðåäåëÿþùèõ ðåçóëüòàòû òðóäà ðàáîòíèêà

Ïðèçíàê Îöåíêà ïðèçíàêà ñ ó÷åòîì


¹ Óäåëüíàÿ óäåëüíîé çíà÷èìîñòè*
ðåçóëüòàòîâ òðóäà
ï/ï çíà÷èìîñòü
ðàáîòíèêîâ 0,75 1,0 1,25

1 Êîëè÷åñòâî
âûïîëíåííûõ ðàáîò 0,30 0,225 0,30 0,375
2 Êà÷åñòâî
âûïîëíåííûõ ðàáîò 0,40 0,30 0,40 0,50
3 Ñîáëþäåíèå ñðîêîâ
âûïîëíåíèÿ ðàáîò 0,30 0,225 0,30 0,375

* ãð. 4 = ãð. 3 . 0,75; ãð. 5 = ãð. 3 . 1; ãð. 6 = ãð. 3 . 1,25.

5. Ðàñ÷åò êîìïëåêñíîé îöåíêè ðåçóëüòàòîâ òðóäà


è äåëîâûõ êà÷åñòâ ðàáîòíèêîâ ( Ä )
Êîìïëåêñíàÿ îöåíêà Ä ïîëó÷àåòñÿ íà îñíîâå ó÷åòà âñåõ ðàññìîò-
ðåííûõ ïîêàçàòåëåé îöåíêè — ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íûõ êà÷åñòâ,
óðîâíÿ êâàëèôèêàöèè, ñëîæíîñòè ðàáîò è ðåçóëüòàòîâ òðóäà:
Ä = ÏÊ + PC.
Ïðèìåð 4. Êîìïëåêñíóþ îöåíêó ýêîíîìèñòà I êàòåãîðèè Ðîìàíåíêî îïðåäåëÿåì
íà îñíîâå ðàñ÷åòîâ, ïðèâåäåííûõ â ïðèìåðàõ 1–3: Ï ≈ 1,073; Ê ≈ 0,833; Ñ = 0,68;
Ð = 1,075.
Òîãäà

Ä ≈ 1,073 . 0,833 + 1,075 . 0,68 ≈ 1,625.

Äåëîâàÿ èãðà “Îöåíêà êàíäèäàòà äëÿ âûäâèæåíèÿ


íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ”

Îïèñàíèå äåëîâîé èãðû [33]


 êðóïíîé ïðîèçâîäñòâåííîé îðãàíèçàöèè çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíî-
ãî äèðåêòîðà ïî ïåðñîíàëó â áëèæàéøèå ìåñÿöû óõîäèò íà ïåíñèþ.
Íà åãî ìåñòî ïðåòåíäóþò äâà êàíäèäàòà: íà÷àëüíèê îòäåëà êàäðîâ
è íà÷àëüíèê ñáîðî÷íîãî öåõà ýòîé æå îðãàíèçàöèè.

210
Ïîñòàíîâêà çàäà÷è
Èç äâóõ êàíäèäàòîâ íåîáõîäèìî âûáðàòü îäíîãî íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà.

Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ
Ïðè îöåíêå êàíäèäàòîâ äëÿ âûäâèæåíèÿ íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü
ðóêîâîäèòåëÿ èëè ñïåöèàëèñòà ïðèìåíÿþò ñïåöèàëüíóþ ìåòîäèêó,
êîòîðàÿ ó÷èòûâàåò ñèñòåìó äåëîâûõ è ëè÷íîñòíûõ õàðàêòåðèñòèê,
îõâàòûâàþùèõ ñëåäóþùèå ãðóïïû êà÷åñòâ:
• îáùåñòâåííî-ãðàæäàíñêóþ çðåëîñòü;
• îòíîøåíèå ê òðóäó;
• óðîâåíü çíàíèé è îïûò ðàáîòû;
• îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè;
• óìåíèå ðàáîòàòü ñ ëþäüìè;
• óìåíèå ðàáîòàòü ñ äîêóìåíòàìè è èíôîðìàöèåé;
• óìåíèå ñâîåâðåìåííî ïðèíèìàòü è ðåàëèçîâûâàòü ðåøåíèÿ;
• ñïîñîáíîñòü óâèäåòü è ïîääåðæàòü ïåðåäîâîå;
• ìîðàëüíî-ýòè÷åñêèå ÷åðòû õàðàêòåðà.
Ïåðâàÿ ãðóïïà âêëþ÷àåò òàêèå êà÷åñòâà: ñïîñîáíîñòü ïîä÷èíÿòü
ëè÷íûå èíòåðåñû îáùåñòâåííûì; óìåíèå ïðèñëóøèâàòüñÿ ê êðèòè-
êå, áûòü ñàìîêðèòè÷íûì, àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â îáùåñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, èìåòü âûñîêèé óðîâåíü ïîëèòè÷åñêîé ãðàìîòíîñòè.
Âòîðàÿ ãðóïïà: ÷óâñòâî ëè÷íîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïîðó÷åííîå
äåëî; ÷óòêîå è âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê ëþäÿì; òðóäîëþáèå; ëè÷-
íàÿ äèñöèïëèíèðîâàííîñòü è òðåáîâàòåëüíîñòü ê ñîáëþäåíèþ äèñ-
öèïëèíû äðóãèìè; óðîâåíü ýñòåòèêè ðàáîòû.
Òðåòüÿ ãðóïïà: íàëè÷èå êâàëèôèêàöèè, ñîîòâåòñòâóþùåé çàíè-
ìàåìîé äîëæíîñòè; çíàíèå îáúåêòèâíûõ îñíîâ óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîä-
ñòâîì; çíàíèå ïåðåäîâûõ ìåòîäîâ ðóêîâîäñòâà; ñòàæ ðàáîòû â îðãà-
íèçàöèè (â òîì ÷èñëå íà ðóêîâîäÿùåé äîëæíîñòè).
×åòâåðòàÿ ãðóïïà: óìåíèå îðãàíèçîâûâàòü ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ;
óìåíèå îðãàíèçîâûâàòü ñâîé òðóä; âëàäåíèå ïåðåäîâûìè ìåòîäàìè
ðóêîâîäñòâà; óìåíèå ïðîâîäèòü äåëîâûå ñîâåùàíèÿ; ñïîñîáíîñòü ê
ñàìîîöåíêå ñâîèõ âîçìîæíîñòåé è ñâîåãî òðóäà; ñïîñîáíîñòü ê
îöåíêå âîçìîæíîñòåé è òðóäà äðóãèõ.
Ïÿòàÿ ãðóïïà: óìåíèå ðàáîòàòü ñ ïîä÷èíåííûìè è ðóêîâîäèòå-
ëÿìè ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèé, ñîçäàòü ñïëî÷åííûé êîëëåêòèâ, à
òàêæå ïîäîáðàòü, ðàññòàâèòü è çàêðåïèòü êàäðû.

211
Øåñòàÿ ãðóïïà: óìåíèå êîðîòêî è ÿñíî ôîðìóëèðîâàòü öåëè; à
òàêæå ñîñòàâëÿòü äåëîâûå ïèñüìà, ïðèêàçû, ðàñïîðÿæåíèÿ; ñïîñîá-
íîñòü ÷åòêî ôîðìóëèðîâàòü ïîðó÷åíèÿ, è äàâàòü çàäàíèÿ; çíàíèå
âîçìîæíîñòåé ñîâðåìåííîé òåõíèêè óïðàâëåíèÿ è óìåíèå èñïîëüçî-
âàòü åå â ñâîåì òðóäå; óìåíèå ÷èòàòü äîêóìåíòû.
Ñåäüìàÿ ãðóïïà: óìåíèå ñâîåâðåìåííî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, ñïî-
ñîáíîñòü îáåñïå÷èâàòü êîíòðîëü çà èõ èñïîëíåíèåì; óìåíèå áûñò-
ðî îðèåíòèðîâàòüñÿ â ñëîæíîé îáñòàíîâêå; óìåíèå ðàçðåøàòü êîí-
ôëèêòíûå ñèòóàöèè; ñïîñîáíîñòü ñîáëþäàòü ïñèõîãèãèåíó; óìåíèå
âëàäåòü ñîáîé; óâåðåííîñòü â ñåáå.
Âîñüìàÿ ãðóïïà: óìåíèå óâèäåòü íîâîå; ñïîñîáíîñòü ðàñïîçíàòü
è ïîääåðæàòü íîâàòîðîâ, ýíòóçèàñòîâ è ðàöèîíàëèçàòîðîâ; óìåíèå
ðàñïîçíàòü è íåéòðàëèçîâàòü ñêåïòèêîâ, êîíñåðâàòîðîâ, ðåòðîãðà-
äîâ è àâàíòþðèñòîâ; èíèöèàòèâíîñòü; ñìåëîñòü è ðåøèòåëüíîñòü â
ïîääåðæàíèè è âíåäðåíèè íîâîââåäåíèé; ìóæåñòâî è ñïîñîáíîñòü
èäòè íà îáîñíîâàííûé ðèñê.
Äåâÿòàÿ ãðóïïà: ÷åñòíîñòü, äîáðîñîâåñòíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü, ïðèí-
öèïèàëüíîñòü; óðàâíîâåøåííîñòü, âûäåðæàííîñòü, âåæëèâîñòü, íà-
ñòîé÷èâîñòü; îáùèòåëüíîñòü, îáàÿòåëüíîñòü; ñêðîìíîñòü, îïðÿòíîñòü
è àêêóðàòíîñòü âíåøíåãî âèäà; õîðîøåå çäîðîâüå.
 êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå èç ýòîãî ïåðå÷íÿ âûáèðàþò (ïðè ïî-
ìîùè ýêñïåðòîâ) òå ïîçèöèè, êîòîðûå íàèáîëåå âàæíû äëÿ êîíêðåò-
íîé äîëæíîñòè è îðãàíèçàöèè, è ê íèì äîáàâëÿþò ñïåöèôè÷åñêèå êà-
÷åñòâà, êîòîðûìè äîëæåí îáëàäàòü ïðåòåíäåíò íà êîíêðåòíóþ äîëæ-
íîñòü. Îòáèðàÿ âàæíåéøèå êà÷åñòâà äëÿ îïðåäåëåíèÿ òðåáîâàíèé ê
êàíäèäàòàì íà òó èëè èíóþ äîëæíîñòü, ñëåäóåò îòëè÷àòü êà÷åñòâà,
íåîáõîäèìûå ïðè ïîñòóïëåíèè íà ðàáîòó, îò òåõ, êîòîðûå ìîæíî
ïðèîáðåñòè äîñòàòî÷íî áûñòðî, îñâîèâøèñü ñ ðàáîòîé ïîñëå íàçíà-
÷åíèÿ íà äîëæíîñòü.
Ïîñëå âûïîëíåíèÿ òàêîé ðàáîòû ìû áóäåì ðàñïîëàãàòü äåñÿòêà-
ìè êà÷åñòâ, ñôîðìèðîâàííûõ â äåâÿòü ïðèâåäåííûõ ãðóïï.
Äëÿ ýòîãî ñîçäàåòñÿ ãðóïïà ýêñïåðòîâ èç 5–10 ÷åëîâåê.  íåå öåëå-
ñîîáðàçíî âêëþ÷èòü ðóêîâîäèòåëÿ ïîäðàçäåëåíèÿ îðãàíèçàöèè, ãäå
ïîÿâèëàñü âàêàíñèÿ, îäíîãî-äâóõ îïûòíûõ ðàáîòíèêîâ ýòîãî ïîäðàç-
äåëåíèÿ, ðóêîâîäèòåëåé è ðàáîòíèêîâ ïîäðàçäåëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ
ýòèì ïîäðàçäåëåíèåì ïî ðàáîòå, ðàáîòíèêà êàäðîâîé ñëóæáû, ñïåöè-
àëèñòà ïî óïðàâëåíèþ ïåðñîíàëîì.
Êàæäûé ýêñïåðò ñòðîèò ìàòðèöû ïîïàðíûõ ñðàâíåíèé è ðàíæè-
ðóåò ïîäîáðàííûå êà÷åñòâà. Çàòåì ñîñòàâëÿþò ñâîäíóþ ìàòðèöó ïî-
ïàðíûõ ñðàâíåíèé ýòèõ êà÷åñòâ, â êîòîðóþ âêëþ÷àþò ìíåíèÿ âñåõ ýê-

212
ñïåðòîâ.  ðåçóëüòàòå ñïåöèàëüíîé îáðàáîòêè êà÷åñòâ ñ ïîìîùüþ
ýòîé ìàòðèöû îñòàþòñÿ òå êà÷åñòâà, êîòîðûå èìåþò ïåðâîñòåïåí-
íóþ âàæíîñòü äëÿ êîíêðåòíîé âàêàíòíîé äîëæíîñòè (èäåàëüíûå
êà÷åñòâà).
Ïîñëå ýòîãî ýêñïåðòû îïðåäåëÿþò íàëè÷èå íåîáõîäèìûõ êà÷åñòâ
ó êàíäèäàòîâ íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü è ñòåïåíü îáëàäàíèÿ èìè
êàæäûì èç íèõ (â áàëëàõ).
Êàæäûé êàíäèäàò çàïîëíÿåò ìàòðèöó ïîïàðíûõ ñðàâíåíèé ïðèñó-
ùèõ åìó êà÷åñòâ.  ìàòðèöó âêëþ÷àþò òîëüêî òå êà÷åñòâà, êîòîðûìè
îí (ñ åãî òî÷êè çðåíèÿ) îáëàäàåò íà 50 % è áîëüøå. Òî æå äåëàþò
ýêñïåðòû, çíàþùèå ïðåòåíäåíòà. Èõ êîëè÷åñòâî íå îãðàíè÷èâàåò-
ñÿ.  êà÷åñòâå ýêñïåðòà âûñòóïàåò òàêæå ðàáîòíèê êàäðîâîé ñëóæáû,
ïðîâîäèâøèé ñîáåñåäîâàíèå ñ êàíäèäàòîì, îäíà èç öåëåé êîòîðîãî —
îïðåäåëèòü ñòåïåíü îáëàäàíèÿ ïðåòåíäåíòîì êà÷åñòâàìè, íåîáõîäè-
ìûìè äëÿ ðàáîòû íà âàêàíòíîé äîëæíîñòè. Äàëåå ñîñòàâëÿþò ñâîä-
íóþ ìàòðèöó ïîïàðíûõ ñðàâíåíèé, â êîòîðóþ âêëþ÷àþò ìíåíèÿ âñåõ
ýêñïåðòîâ (â òîì ÷èñëå è ïðåòåíäåíòà). Ïîñëå îáðàáîòêè äàííûõ ñâîä-
íîé ìàòðèöû îñòàþòñÿ òå êà÷åñòâà, êîòîðûìè êàíäèäàò îáëàäàåò â
íàèáîëüøåé ñòåïåíè.
Êàíäèäàò, â íàèáîëüøåé ñòåïåíè îáëàäàþùèé âñåìè íåîáõîäè-
ìûìè äëÿ âàêàíòíîé äîëæíîñòè êà÷åñòâàìè, çàíèìàåò ýòó äîëæ-
íîñòü.
Íàëîæåíèå ðåàëüíûõ êà÷åñòâ ïðåòåíäåíòà íà èäåàëüíûå êà÷å-
ñòâà îñóùåñòâëÿþò ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîé òàáëèöû, â êîòîðîé
ñòåïåíü îáëàäàíèÿ êàíäèäàòàìè òåìè èëè èíûìè êà÷åñòâàìè è èäå-
àëüíûå êà÷åñòâà ïðåäñòàâëåíû â áàëëàõ.
Îïèñàíèå ïðîöåññà äåëîâîé èãðû
Ïðåïîäàâàòåëü ïðåäëàãàåò ó÷àñòíèêàì èãðû îòîáðàòü 10 êà÷åñòâ,
êîòîðûìè â íàèáîëüøåé ñòåïåíè äîëæåí îáëàäàòü êàíäèäàò íà äîë-
æíîñòü çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ïåðñîíàëó. Ýòè
êà÷åñòâà äîëæíû îõâàòûâàòü âñå äåâÿòü ãðóïï. Çíà÷èò, èç êàæäîé
ãðóïïû ñëåäóåò îòîáðàòü ïî îäíîìó êà÷åñòâó è åùå äîïîëíèòåëüíî
îäíî êà÷åñòâî èç êàêîé-ëèáî ãðóïïû.
Êà÷åñòâà îòáèðàþò ïðîñòûì ãîëîñîâàíèåì âñåõ ó÷àñòíèêîâ. Çà-
òåì êàæäûé èç íèõ ñòðîèò ìàòðèöó ïîïàðíûõ ñðàâíåíèé îòîáðàí-
íûõ êà÷åñòâ. Ïðèìåð òàêîé ìàòðèöû ïðèâåäåí â òàáë. 5.6.
Äîïóñòèì, â äåëîâîé èãðå çàíÿòû 7 ó÷àñòíèêîâ. Ñâîäíàÿ ìàòðè-
öà ïîïàðíûõ ñðàâíåíèé êà÷åñòâ çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòî-
ðà ïî ïåðñîíàëó ïðèâåäåíà â òàáë. 5.7.

213
Òàáëèöà 5.6
Ìàòðèöà ïîïàðíûõ ñðàâíåíèé êà÷åñòâ
çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ïåðñîíàëó îðãàíèçàöèè
¹ Áàëëû Ñóììà
ï/ï Êà÷åñòâî áàëëîâ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 Ñïîñîáíîñòü ïîä÷èíÿòü
ëè÷íûå èíòåðåñû îáùå-
ñòâåííûì – 1 0 0 0 2 1 2 1 2 9
12 ×óòêîå è âíèìàòåëüíîå
îòíîøåíèå ê ëþäÿì 1 – 2 0 0 2 1 1 2 1 10

13 Íàëè÷èå êâàëèôèêàöèè,
ñîîòâåòñòâóþùåé
çàíèìàåìîé äîëæíîñòè 2 0 – 0 1 2 0 1 1 1 8
14 Âëàäåíèå ïåðåäîâûìè
ìåòîäàìè ðóêîâîäñòâà 2 2 2 – 1 2 1 1 2 2 15
15 Óìåíèå ïîäîáðàòü,
ðàññòàâèòü è çàêðåïèòü
êàäðû 2 2 1 1 – 2 1 2 1 2 14
16 Óìåíèå ñîñòàâëÿòü
äåëîâûå ïèñüìà, ïðèêàçû,
ðàñïîðÿæåíèÿ 0 0 0 0 0 – 1 0 1 1 3
17 Óìåíèå ðàçðåøàòü
êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè 1 1 2 1 1 1 – 1 1 2 11
18 Óìåíèå óâèäåòü íîâîå 0 1 1 1 0 2 1 – 0 2 8
19 Îáùèòåëüíîñòü 1 0 1 0 1 1 1 2 – 2 9
10 Îïðÿòíîñòü è àêêóðàò-
íîñòü âíåøíåãî âèäà 0 1 1 0 0 1 0 0 0 – 3

Èç òàáë. 5.7 âèäíî, ÷òî êà÷åñòâà 6 (óìåíèå ñîñòàâëÿòü äåëîâûå ïèñü-


ìà, ïðèêàçû, ðàñïîðÿæåíèÿ) è 10 (îïðÿòíîñòü è àêêóðàòíîñòü âíåøíå-
ãî âèäà) íå èìåþò ñóùåñòâåííîãî çíà÷åíèÿ äëÿ óêàçàííîé âàêàíòíîé
äîëæíîñòè, òàê êàê îòíîøåíèÿ 13,9/4,7 è 13,9/4,2 > 2. Çàòî îñòàâøèåñÿ
âîñåìü êà÷åñòâ ÿâëÿþòñÿ èäåàëüíûìè äëÿ ýòîé äîëæíîñòè.
Äàëåå îïðåäåëÿþò ñòåïåíü îáëàäàíèÿ êàíäèäàòàìè íà âàêàíòíóþ
äîëæíîñòü ýòèìè èäåàëüíûìè êà÷åñòâàìè. Äëÿ ýòîãî ñòðîÿò òàêèå æå
ìàòðèöû äëÿ êàæäîãî èç êàíäèäàòîâ è ðåçóëüòàòû çàíîñÿò â òàáë. 5.8,
ãäå â ñêîáêàõ óêàçàíû îòêëîíåíèÿ ðåàëüíûõ êà÷åñòâ ïðåòåíäåíòîâ îò
èäåàëüíûõ. Ñóììà îòêëîíåíèé ó íà÷àëüíèêà îòäåëà êàäðîâ ñîñòàâëÿåò

214
Òàáëèöà 5.7
Ñâîäíàÿ ìàòðèöà ïîïàðíûõ ñðàâíåíèé êà÷åñòâ
çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ïåðñîíàëó îðãàíèçàöèè
Îöåíêà, Ñðåäíå-
îïðåäåëåííàÿ êàæäûì àðèôìåòè- Ðàíã
¹
Êà÷åñòâî ýêñïåðòîì, áàëëîâ ÷åñêîå êà÷åñòâà
ï/ï
çíà÷åíèå,
1 2 3 4 5 6 7 áàëëîâ
11 Ñïîñîáíîñòü ïîä÷èíÿòü
ëè÷íûå èíòåðåñû îáùå-
ñòâåííûì 9 10 8 11 12 13 7 10,0 4
12 ×óòêîå è âíèìàòåëüíîå
îòíîøåíèå ê ëþäÿì 10 9 11 8 7 6 12 9,0 6
13 Íàëè÷èå êâàëèôèêàöèè,
ñîîòâåòñòâóþùåé
çàíèìàåìîé äîëæíîñòè 8 10 9 11 8 6 12 9,1 5
14 Âëàäåíèå ïåðåäîâûìè
ìåòîäàìè ðóêîâîäñòâà 15 13 14 12 15 17 11 13,9 1
15 Óìåíèå ïîäîáðàòü,
ðàññòàâèòü è çàêðåïèòü
êàäðû 14 12 13 11 13 11 16 12,9 2
16 Óìåíèå ñîñòàâëÿòü
äåëîâûå ïèñüìà, ïðèêàçû,
ðàñïîðÿæåíèÿ 3 5 4 6 4 6 – 4,7 9
17 Óìåíèå ðàçðåøàòü
êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè 11 10 9 12 13 14 8 11,0 3
18 Óìåíèå óâèäåòü íîâîå 8 8 10 7 6 5 – 7,3 8
19 Îáùèòåëüíîñòü 9 7 8 9 11 6 12 8,9 7
10 Îïðÿòíîñòü è àêêóðàò-
íîñòü âíåøíåãî âèäà 3 5 4 3 – 6 – 4,2 10

0,7 áàëëà, à ó íà÷àëüíèêà ñáîðî÷íîãî öåõà — 1,1 áàëëà. Íà÷àëüíèê


îòäåëà êàäðîâ â áîëüøåé ñòåïåíè îáëàäàåò èäåàëüíûìè êà÷åñòâàìè,
è ïîýòîìó îí ðåêîìåíäóåòñÿ ýêñïåðòíîé êîìèññèåé íà äîëæíîñòü çà-
ìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ïåðñîíàëó îðãàíèçàöèè.

215
Òàáëèöà 5.8
Ñðàâíåíèå ðåàëüíûõ êà÷åñòâ ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ïåðñîíàëó îðãàíèçàöèè
ñ èäåàëüíûìè êà÷åñòâàìè
Çíà÷åíèå êà÷åñòâ
Çíà÷åíèå ïðåòåíäåíòîâ, áàëëîâ
¹ èäåàëüíûõ
Êà÷åñòâî Íà÷àëüíèê Íà÷àëüíèê
ï/ï êà÷åñòâ, áàëëîâ
îòäåëà ñáîðî÷íîãî
êàäðîâ öåõà

1 Ñïîñîáíîñòü ïîä÷èíÿòü
ëè÷íûå èíòåðåñû îáùå-
ñòâåííûì 10,0 9,9 (–0,1) 9,7 (–0,3)
2 ×óòêîå è âíèìàòåëüíîå
îòíîøåíèå ê ëþäÿì 9,0 9,1 (+0,1) 8,9 (–0,1)
3 Íàëè÷èå êâàëèôèêàöèè,
ñîîòâåòñòâóþùåé
çàíèìàåìîé äîëæíîñòè 9,1 9,0 (–0,1) 9,0 (–0,1)
4 Âëàäåíèå ïåðåäîâûìè
ìåòîäàìè ðóêîâîäñòâà 13,9 13,0 (–0,9) 13,2 (–0,7)
5 Óìåíèå ïîäîáðàòü,
ðàññòàâèòü è çàêðåïèòü
êàäðû 12,9 12,2 (–0,7) 12,3 (–0,6)
6 Óìåíèå ðàçðåøàòü
êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè 11,0 11,2 (+0,2) 11,1 (+0,1)
7 Óìåíèå óâèäåòü íîâîå 7,3 7,7 (+0,4) 7,6 (+0,3)
8 Îáùèòåëüíîñòü 8,9 9,3 (+0,4) 9,2 (+0,3)
(–0,7) (–1,1)

5.3. Ôîðìèðîâàíèå ñòðàòåãèè


ðàçâèòèÿ ïîòåíöèàëà ìåíåäæåðà

Ñ ÿâëåíèåì ïåðåñòðîéêè ïñèõîëîãèè ëþäåé ìû ñòàëêèâàåìñÿ íàìíî-


ãî ÷àùå, ÷åì çàäóìûâàåìñÿ íàä ýòèì. Ëþáîå ñóùåñòâåííîå èçìåíå-
íèå æèçíåííûõ óñëîâèé ÷åëîâåêà, ëþáîé ïåðåõîä ñ îäíîé ñòóïåíè ñî-
öèàëüíîé ñòðóêòóðû íà äðóãóþ, ëþáîå ïåðåõîäíîå âîçðàñòíîå ñîñòî-
ÿíèå òðåáóþò ïåðåñòðîéêè àäàïòàöèîííûõ âîçìîæíîñòåé ÷åëîâåêà,
÷òî íåìûñëèìî áåç ñîîòâåòñòâóþùåé ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè.
Ñêàæåì, ïîñòóïëåíèå ðåáåíêà â øêîëó, íà÷àëî îáó÷åíèÿ ìîëîäîãî

216
÷åëîâåêà â âûñøåì ó÷åáíîì çàâåäåíèè, âñòóïëåíèå â áðàê, ñìåíà
ïðîôåññèè, çàíÿòèå (ñìåíà) ðóêîâîäÿùåé äîëæíîñòè èëè óõîä íà
ïåíñèþ òðåáóþò áîëüøîé âíóòðåííåé ïîäãîòîâêè, áåç êîòîðîé ïåðå-
õîä ÷åëîâåêà â íîâûå óñëîâèÿ ìîæåò äàòü âìåñòî îæèäàåìîãî ðåçóëü-
òàòà ëèáî ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíûé, ëèáî ñóùåñòâåííî îòêëîíÿþ-
ùèéñÿ îò æåëàåìîãî [25].
Ñóùåñòâóþò äâà äèàëåêòè÷åñêè âçàèìîñâÿçàííûõ ïðîöåññà ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ ïñèõèêè: êà÷åñòâåííûé è êîëè÷åñòâåííûé. Ïîä êîëè-
÷åñòâåííûì ñîâåðøåíñòâîâàíèåì îáû÷íî ïîíèìàþò ïîñòåïåííîå
íàðàùèâàíèå ïñèõîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé ÷åëîâåêà. Ñëåäñòâèåì
êà÷åñòâåííîãî èçìåíåíèÿ ïñèõèêè ëþäåé ÿâëÿåòñÿ èçìåíåíèå ñîäåð-
æàíèÿ è ðåçóëüòàòèâíîñòè èõ äåÿòåëüíîñòè, ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïî-
òåíöèàëüíûõ ðåçåðâîâ. Ïåðåñòðîéêà êàê ïðåîáðàçîâàíèå ïñèõèêè
îñóùåñòâëÿåòñÿ â äâóõ ôîðìàõ: åñòåñòâåííîãî íåîñîçíàâàåìîãî ïåðå-
õîäà ïñèõèêè â íîâîå êà÷åñòâî è ñîçíàòåëüíîãî öåëåíàïðàâëåííîãî
âîëåâîãî äåéñòâèÿ.
Ïñèõîëîãè÷åñêèå ïåðåñòðîéêè ìîæíî êëàññèôèöèðîâàòü òàê:
• ìîòèâàöèîííûå — êà÷åñòâåííûå èçìåíåíèÿ ñèñòåìû ïîáóäèòå-
ëåé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà;
• ñîäåðæàòåëüíûå — èçìåíåíèÿ â ïîíèìàíèè ÷åëîâåêîì íîâûõ óñ-
ëîâèé è íåîáõîäèìîñòè äåéñòâîâàòü â ýòèõ óñëîâèÿõ (îñîçíàíèå
íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ, ðîñòà);
• ìåòîäîëîãè÷åñêèå — çàìåíà ñòàðûõ ìåòîäîâ íîâûìè èëè ïðåîá-
ðàçîâàíèå ïðåæíèõ òàê, ÷òîáû îíè “ðàáîòàëè” â íîâûõ óñëî-
âèÿõ;
• ïåðåñòðîéêè ñòèëÿ ðàáîòû, ò. å. êà÷åñòâåííûå èçìåíåíèÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî ñïîñîáà êîìáèíàöèè ïðèåìîâ äåÿòåëüíîñòè ïîâåäå-
íèÿ, îáùåíèÿ;
• îáðàçîâàòåëüíûå — çàìåíà óñòàðåâøèõ çíàíèé íîâûìè, ñîîò-
âåòñòâóþùèìè ïðàâèëàì ðàáîòû â íîâûõ óñëîâèÿõ (ðå÷ü èäåò î
ïåðåñòðîéêå ñèñòåìû çíàíèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ÷å-
ëîâåêà);
• îðèåíòàöèîííûå — êà÷åñòâåííûå èçìåíåíèÿ öåëåâûõ óñòàíîâîê
÷åëîâåêà.
Êîíå÷íî, âîçìîæíà è áîëåå äåòàëüíàÿ êëàññèôèêàöèÿ ïî îáúåêò-
íîìó ïðèçíàêó. Âàæíî óñâîèòü ñèñòåìó êëàññèôèêàöèè (ïî îáúåê-
òèâíîìó êðèòåðèþ) äëÿ òîãî, ÷òîáû â ïðîöåññàõ ïåðåñòðîåê ðàçëè-
÷àòü òå îáúåêòû â ïñèõèêå ëþäåé, êîòîðûå íåîáõîäèìî êà÷åñòâåííî
ìåíÿòü. Ýòî èìååò ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ óñïåõà ïñèõîëîãè÷åñ-
êîé ïåðåñòðîéêè ïî öåëåíàïðàâëåííîìó ïðèçíàêó.

217
Î ïñèõîëîãè÷åñêîé ïåðåñòðîéêå ðóêîâîäèòåëåé. Êàê ýòè îáùèå òå-
îðåòè÷åñêèå ïîëîæåíèÿ ïðèìåíèòü äëÿ ïåðåñòðîéêè ïñèõîëîãèè òåõ,
îò êîãî â îãðîìíîé ìåðå çàâèñèò èñõîä ýêîíîìè÷åñêîé ðåôîðìû è
ñîöèàëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèé? Íåïîñðåäñòâåííûì ïîíÿòèéíûì
ìåõàíèçìîì, çàêðåïëÿþùèì îïðåäåëåííûå óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíî-
ñòè ëþäåé, ÿâëÿþòñÿ òàêèå ïñèõîëîãè÷åñêèå ïîëÿðíîñòè: “âûãîäíî–
íåâûãîäíî”, “óäîâëåòâîðåí–íåóäîâëåòâîðåí”, “óäîáíî–íåóäîáíî”,
“èíòåðåñíî–íåèíòåðåñíî”, “óìåþ äåëàòü–íå óìåþ”, “êîìôîðòíî–
äèñêîìôîðòíî”, “ëåãêî–òðóäíî”, “áåçîïàñíî–îïàñíî”, “ïðåñòèæíî–
íåïðåñòèæíî”, “íðàâèòñÿ–íå íðàâèòñÿ”, “ëþáëþ–íå ëþáëþ” è ò. ï.
Ïðè âîçíèêíîâåíèè íîâûõ óñëîâèé èëè óãðîçå ñìåíû äàííûõ óñëî-
âèé íîâûìè ñðàçó æå àâòîìàòè÷åñêè âêëþ÷àåòñÿ ìåõàíèçì îöåíêè
óñëîâèé ÷åðåç ïðèçìó óêàçàííûõ ïîëÿðíîñòåé, ÷òî áû ñàì ÷åëîâåê íè
ãîâîðèë îá îòíîøåíèè ê íîâîé îáñòàíîâêå è íîâûì çàäà÷àì. Ïî-
òðåáíîñòè ðàçâèòèÿ çàñòàâëÿþò ðàçðûâàòü êðóã êîíñåðâàòèâíîãî
îòíîøåíèÿ ê âîñïðèÿòèþ ðåàëüíîñòè.
Ê ñ÷àñòüþ, îáùåñòâî íåîäíîðîäíî â ïñèõîëîãè÷åñêîì îòíîøå-
íèè. Â íåì âñåãäà åñòü ëþäè, ïñèõèêà êîòîðûõ íàñòðîåíà íà óëàâëè-
âàíèå “ñëàáûõ ñèãíàëîâ èç áóäóùåãî”. Îíè ñïîñîáíû îòðàæàòü íå
òîëüêî òðåáîâàíèÿ ñîâðåìåííîé æèçíè, íî è ïîòðåáíîñòè áóäóùåãî
ðàçâèòèÿ, æåðòâîâàòü ñåãîäíÿøíèì áëàãîïîëó÷èåì ðàäè áóäóùèõ
ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ äîñòèæåíèé. Èìåííî ýòè ëþäè äàþò ïðèìåðû
ïîâåäåíèÿ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îáðàçöàìè ñëóæåíèÿ îáùåñòâó âî èìÿ
åãî ïðîãðåññà.
 êîíå÷íîì ñ÷åòå ñîäåðæàíèå ïðîöåññà ïñèõîëîãè÷åñêîé ïåðå-
ñòðîéêè ñîñòîèò â êà÷åñòâåííîì èçìåíåíèè âñåõ îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ
ïñèõèêè ðóêîâîäèòåëÿ, à èìåííî: îñîçíàíèÿ íåîáõîäèìîñòè è ñóòè
ïðîèñõîäÿùèõ ïðîöåññîâ, à òàêæå ìåðû ñâîåãî ó÷àñòèÿ â ñòàíîâëåíèè
íîâûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ; îðèåíòàöèé (óñòàíîâîê) íà äåÿòåëüíîñòü
â íîâûõ óñëîâèÿõ, â ÷àñòíîñòè øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé
è ðåçåðâîâ ÷åëîâåêà; ìûøëåíèÿ êàê èíñòðóìåíòà ðåøåíèÿ áîëåå ñëîæ-
íûõ õîçÿéñòâåííûõ ïðîáëåì ñ áîëåå íåîïðåäåëåííûìè ïîñëåäñòâèÿìè;
ýìîöèîíàëüíî-âîëåâîé ñôåðû; ñïîñîáíîñòåé ê ïðîäóêòèâíîìó îáùåíèþ
ïðè ñóùåñòâåííîì ðàñøèðåíèè äåìîêðàòè÷åñêèõ íà÷àë â óïðàâëåíèè;
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ðóêîâîäèòåëåé â ñèòóàöèÿõ, êîãäà óâåëè÷èâàþòñÿ
íàãðóçêè íà èõ íåðâíóþ ñèñòåìó.
Ñòåðæíåì ïñèõîëîãè÷åñêîé ïåðåñòðîéêè ðóêîâîäèòåëåé äîëæåí
ñòàòü ïîâîðîò èõ ñîçíàíèÿ ê èñïîëüçîâàíèþ ýêîíîìè÷åñêèõ ìåòîäîâ
óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ëþäåé,
èñêëþ÷åíèå óñòàíîâîê òèïà “ïðîèçâîäñòâî ðàäè ïðîèçâîäñòâà”.

218
Ïåðåñòðîéêà ïñèõîëîãèè ðóêîâîäèòåëåé — ÷àñòíûé ñëó÷àé áî-
ëåå øèðîêîãî ïî ìàñøòàáàì è ãëóáîêîãî ïî ñîäåðæàíèþ ïðîöåññà
ïðåîáðàçîâàíèÿ â îáùåñòâå. Áëàãîäàðÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ðåâî-
ëþöèè îáùåñòâî ïðèîáðåëî íåâèäàííóþ ïî òåõíèêî-òåõíîëîãè÷åñ-
êèì âîçìîæíîñòÿì áàçó. Íî ïîëó÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî ýôôåêòà îò
ýòèõ äîñòèæåíèé âñå áîëåå çàâèñèò îò âñåõ ëþäåé, èõ ñïîñîáíîñòè
ðàáîòàòü ïî-íîâîìó.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû. Ê êàêèì æå ðåçóëüòàòàì äîëæíà ïðèâå-
ñòè ðàáîòà ïî ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêå ðóêîâîäèòåëåé ê äåÿ-
òåëüíîñòè â íîâûõ óñëîâèÿõ?
1. Ðóêîâîäèòåëè äîëæíû ñóìåòü ïåðåñòðîèòü ñâîþ ïñèõîëîãèþ
òàê, ÷òîáû îíà èç òîðìîçà ïðåâðàòèëàñü â ïðåäïîñûëêó óñêî-
ðåííîãî ðàçâèòèÿ âñåõ ñòîðîí îáùåñòâà.
2. Ðóêîâîäèòåëè äîëæíû âûðàáîòàòü â ñåáå ñïîñîáíîñòü ê ãèáêîé
ïåðåñòðîéêå ñâîåé ïñèõîëîãèè â óñëîâèÿõ äèíàìè÷íî èçìåíÿþ-
ùèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâ. Ýòî îñîáåííî âàæíî, ïîñêîëüêó áóäóùåå
íå ñóëèò íàì ñïîêîéíîé æèçíè. Êà÷åñòâåííûå èçìåíåíèÿ â ïðî-
èçâîäñòâå è óïðàâëåíèè áóäóò ñîâåðøàòüñÿ âñå ÷àùå è ÷àùå è ñî-
îòâåòñòâåííî òðåáîâàòü àäàïòèâíîé ïñèõîëîãèè ðóêîâîäèòåëåé.
3. Ðóêîâîäèòåëü, íå áóäó÷è ïðîôåññèîíàëîì â îáëàñòè ïñèõîëî-
ãèè, òåì íå ìåíåå äîëæåí óìåòü ïåðåñòðàèâàòü ïñèõîëîãèþ ïîä-
÷èíåííûõ åìó ðàáîòíèêîâ.  ïðîòèâíîì ñëó÷àå åãî ñàìûå
ïðîãðåññèâíûå íà÷èíàíèÿ ðàçîáüþòñÿ î ñòåíó íåïîíèìàíèÿ
è íåïðèÿòèÿ, î ïñèõîëîãè÷åñêèé áàðüåð òåõ, êòî íå ãîòîâ ê ýòèì
íà÷èíàíèÿì.
Ïåðåñòðîéêà ïñèõîëîãèè ðóêîâîäèòåëåé ìîæåò áûòü óñïåøíîé,
åñëè ê ýòîìó áóäóò ïðèëàãàòü ìàêñèìóì óñèëèé íå òîëüêî îíè. Èì
äîëæíû îêàçûâàòü ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîìîùü òå, êòî çàíÿò ïîäãî-
òîâêîé è ïåðåïîäãîòîâêîé ðóêîâîäÿùèõ êàäðîâ: ïðåïîäàâàòåëè, âåäó-
ùèå ðàáîòó ñ óïðàâëåíöàìè, íàó÷íûå ðàáîòíèêè, èññëåäóþùèå ýêîíî-
ìè÷åñêèå, ñîöèàëüíûå, òåõíîëîãè÷åñêèå, îðãàíèçàöèîííûå ïðîáëåìû.
Íåîáõîäèìî èñêàòü íîâûå ïóòè ðàçâèòèÿ ïîòåíöèàëà ìåíåäæå-
ðà (ðóêîâîäèòåëÿ), ïîòîìó ÷òî öåíà åãî îøèáîê è íåóäà÷ âûñîêà è
âåñîìà äëÿ ïðîèçâîäñòâà. Íîâûå ðåñóðñû ìîæíî íàõîäèòü â òâîð-
÷åñêèõ íåñòàíäàðòíûõ ðåøåíèÿõ è â ëè÷íîñòíîì ïîòåíöèàëå. Åãî
âûñîêèé óðîâåíü — ïðåäïîñûëêà ñòàáèëüíîñòè ýìîöèîíàëüíî-âî-
ëåâîé ñôåðû, îïîðû íà ñåáÿ, à íå íà äðóãèõ â ïðèíÿòèè âàæíûõ ðå-
øåíèé, âûñîêîãî êà÷åñòâà ïðèíÿòûõ ðåøåíèé, óâåðåííîñòè â ñâîèõ
ñïîñîáíîñòÿõ è îñîçíàíèÿ ëè÷íîñòíîé îòâåòñòâåííîñòè.

219
 ñîâðåìåííûõ òåîðèÿõ è òåõíîëîãèÿõ ìåíåäæìåíòà îñîáîå âíè-
ìàíèå óäåëÿåòñÿ âîïðîñàì óïðàâëåíèÿ ñîáñòâåííûìè ðåñóðñàìè ðó-
êîâîäèòåëÿ.  ó÷åáíûå êóðñû ïî ïîäãîòîâêå ìåíåäæåðîâ ââåäåí
íîâûé ïðåäìåò “Ñàìîìåíåäæìåíò”, â ðàìêàõ êîòîðîãî áóäóùèå ðó-
êîâîäèòåëè îáó÷àþòñÿ ðàáîòå ñ âíóòðåííèìè ðåñóðñàìè äëÿ ïîâûøå-
íèÿ ðåçóëüòàòèâíîñòè ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è ïîâûøåíèÿ
êà÷åñòâà æèçíè. Òàê, â Øêîëå áèçíåñà Îòêðûòîãî óíèâåðñèòåòà Âå-
ëèêîáðèòàíèè êóðñ îáó÷åíèÿ íà÷èíàåòñÿ èìåííî ñ ó÷åáíûõ ïðåäìå-
òîâ, êîòîðûå íàïðàâëåíû íà îñâîåíèå ìåòîäîâ óïðàâëåíèÿ ñîáñòâåí-
íûìè ðåñóðñàìè. Íàïðèìåð, â êóðñå “Óïðàâëåíèå ðàçâèòèåì è èçìå-
íåíèåì” ðàññìàòðèâàþòñÿ ñëåäóþùèå âîïðîñû:
• ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìïåòåíòíîñòü ìåíåäæåðà è åå ðàçâèòèå;
• îáó÷åíèå â îðãàíèçàöèè;
• ñîçäàíèå ýôôåêòèâíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ êîìàíä;
• ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé;
• ïðîáëåìû îðãàíèçàöèîííûõ èçìåíåíèé;
• ñèñòåìíûé ïîäõîä â äåÿòåëüíîñòè ìåíåäæåðà;
• îðãàíèçàöèîííîå ðàçâèòèå.
 ðàçðàáîòêàõ ïî ñàìîìåíåäæìåíòó îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ
ãàðìîíèçàöèè ïðîôåññèîíàëüíûõ è æèçíåííûõ öåëåé, öåëîñòíîìó
ïîäõîäó ê ñàìîîðãàíèçàöèè æèçíè ìåíåäæåðà.
Òàêèì îáðàçîì, ïðàâîìåðíà ïîñòàíîâêà çàäà÷è ðàçâèòèÿ ëè÷íîñ-
òíîãî ïîòåíöèàëà ðóêîâîäèòåëÿ êàê ôàêòîðà, ñèñòåìíî îïðåäåëÿþ-
ùåãî ýôôåêòèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè è êà÷åñòâî æèçíè åå
ñîòðóäíèêîâ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå èñ-
ñëåäîâàíèÿ öåííîñòíûõ îðèåíòàöèé ó ìîëîäåæè ïîäòâåðæäàþò àêòó-
àëüíîñòü ýòîé çàäà÷è. Áîëüøàÿ ÷àñòü ìîëîäåæè îòäàåò ïðåäïî÷òåíèå
öåííîñòè “Ñòàòü ëè÷íîñòüþ, íàéòè ñâîå ìåñòî â æèçíè”, äðóãàÿ
÷àñòü — “Äîáèòüñÿ ìàòåðèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ”, “Ïðåñòèæ â
îáùåñòâå” è ò. ä.  óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåííîé â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ñâîáîäû âûáîðà æèçíåííîãî ïóòè çàäà÷à ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòíîãî ïî-
òåíöèàëà íàèáîëåå àêòóàëüíà èìåííî äëÿ ìîëîäûõ ðóêîâîäèòåëåé.
Ðàññìîòðèì äâà âîïðîñà.
1. Àíàëèç ôàêòîðîâ ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ëè÷-
íîñòíîãî ïîòåíöèàëà ðóêîâîäèòåëÿ è èõ ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå.
2. Ïîâûøåíèå óðîâíÿ êîìïåòåíòíîñòè â ñàìîäèàãíîñòèêå íà îñíî-
âàíèè ïðîöåññà îñîçíàíèÿ íåîáõîäèìîñòè ïðîôåññèîíàëüíîãî
ðàçâèòèÿ (ðîñòà).
Ñîâðåìåííûé ïîäõîä ê ïðîáëåìå ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòíîãî ïîòåí-
öèàëà âçðîñëûõ ëþäåé ñîñòîèò â èññëåäîâàíèè ýòîãî ïðîöåññà ñ

220
ïîçèöèé ñàìîðàçâèòèÿ è ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íà îñíîâå ñîá-
ñòâåííûõ äåéñòâèé, à äèàãíîñòèêà êîìïåòåíòíîñòè â ýòîé îáëàñòè
ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ñàìîäèàãíîñòèêà. Òàêàÿ òî÷êà çðåíèÿ â êîðíå
îòëè÷àåòñÿ îò òîé, êîòîðàÿ ãîñïîäñòâîâàëà äëèòeëüíûé ïepèoä â
ïcèxoäèaãíocòèêe. Òo÷íee ãîâîðÿ, ïpoáëeìa cyáúeêòa äèaãíocòèêè â
íeäaâíeì ïpoøëoì âoâce íe còaâèëacü — ïpeäïoëaãaëocü caìo coáoé
paçyìeþùèìcÿ, ÷òo aíaëèç è oöeíêa ðåçóëüòàòîâ òecòèpoâaíèÿ ecòü
ïpåpoãaòèâa ïcèxoëoãa, a òecòèpyeìûx ìoæío è íe ñòaâèòü â èçâecò-
íoñòü o ñäåëàííûõ âûâoäax. Ïîäîáíûé ïoäxoä ìoæeò áûòü â êàêîé
òî ìåðå îïðàâäàí, êîãäà ïñèõîäèàãíîñòè÷åñêèå ñðåäñòâà èñïîëüçó-
þòñÿ äëÿ ïðîôîòáîðà, íî íà íåãî íèêàê íåëüçÿ îðèåíòèðîâàòüñÿ,
åñëè ðå÷ü èäåò î ðàçâèòèè êîìïåòåíòíîñòè. Ïpoáëeìa êîìïåòåíòíîñ-
òè â äèàãíîñòèêå íå ðåøàåòñÿ îäíèì ëèøü èíôîðìèðîâàíèåì ó÷àñò-
íèêîâ î ðåçóëüòàòàõ òåñòèðîâàíèÿ. Ñóòü åå ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû åãî
ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè äåéñòâåííóþ èíôîðìàöèþ, ò. å. òàêóþ, íà îñíî-
âå êîòîðîé ëþäè ñìîãëè áû ñàìè îòêîððåêòèðîâàòü ñâîå ïîâåäåíèå.
Ìû ïðåäëàãàåì èñïîëüçîâàòü ïàêåò ìåòîäèê ãîòîâíîñòè ê ëè÷-
íîñòíîìó ðîñòó (ÃËÐî), êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ èíñòðóìåíòîì ôîðìèðî-
âàíèÿ êîìïåòåíòíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ (ìåíåäæåðà) â îáëàñòè ëè÷íîñò-
íîãî ðàçâèòèÿ. Îíè îáåñïå÷èâàþò ðóêîâîäèòåëÿ ïñèõîëîãè÷åñêèìè
çíàíèÿìè î åãî ëè÷íîñòíîì ïîòåíöèàëå. Ïîâûøåíèå ïîòåíöèàëà
âîçìîæíî ïîñëå îñìûñëåíèÿ ñâîåé ïîçèöèè è ïîëó÷åíèÿ îáðàòíîé
ñâÿçè. Íàãëÿäíî ýòîò ïñèõîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ ìîæíî ïðåäñòàâèòü
íà ðèñóíêå.

ÑÎÇÍÀÒÅËÜÍÎÅ
ÏÎÈÑÊ ÎÁÐÀÒÍÀß
ÎÑÎÇÍÀÍÈÅ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ÏÓÒÅÉ ÑÂßÇÜ
ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ

Íåîáõîäèìîñòü Àíàëèç ðåàëü- Îöåíêà Ñàìîêîððåêöèÿ,


ïîâûøåíèÿ íîé ñòðàòåãèè âîçìîæíîñòåé ñàìîêðèòè÷-
ëè÷íîñòíîãî è ðåñóðñîâ íîñòü
ïîòåíöèàëà

Ñõåìà ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòíîãî ïîòåíöèàëà ìåíåäæåðà


Ýòîò ïàêåò ìåòîäèê ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ ñëåäóþùèìè ëèöàìè:
• ìåíåäæåðîì â ðàçâèòèè ëè÷íîñòíîãî ïîòåíöèàëà;
• ñïåöèàëèñòàìè ïî ðàáîòå ñ ïåðñîíàëîì;

221
• ñïåöèàëèñòàìè ñîöèàëüíûõ ñëóæá ãîñóäàðñòâåííûõ è íåãîñó-
äàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé (îáùåñòâåííûõ, áëàãîòâîðèòåëüíûõ);
• ñïåöèàëèñòàìè êîììåð÷åñêèõ ôèðì;
• ïðàêòè÷åñêèìè ïñèõîëîãàìè ïðè êîíñóëüòèðîâàíèè, ýêñïðåññ-
äèàãíîñòèêå;
• ïðåïîäàâàòåëÿìè ðàçëè÷íûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé â ó÷åáíîì ïðî-
öåññå.
Ñîâðåìåííûå ïîäõîäû â ïñèõîëîãèè ìåíåäæìåíòà óêàçûâàþò
íà íåîáõîäèìîñòü ïîèñêà íîâûõ ðåñóðñîâ â ðàçâèòèè ëè÷íîñòíîãî
ïîòåíöèàëà äëÿ ðåøåíèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ïðîáëåì íåñòàíäàðòíûìè
ìåòîäàìè â óñëîâèÿõ íåîïðåäåëåííîñòè è âûñîêîé êîíêóðåíöèè.
Ïðåäëîæåííàÿ òåõíîëîãèÿ îïðåäåëåíèÿ ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ëè÷-
íîñòíîãî ïîòåíöèàëà ðóêîâîäèòåëÿ ðàñøèðÿåò âîçìîæíîñòè ðóêî-
âîäèòåëÿ â ôîðìèðîâàíèè ñîçíàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ñàìîðàçâè-
òèþ è ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèþ.

Èññëåäîâàíèå ãîòîâíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ


ê ôîðìèðîâàíèþ ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ
ëè÷íîñòíîãî ïîòåíöèàëà
Ïðåäëàãàþòñÿ äâà ïàêåòà ìåòîäèê äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòðàòåãèè ðàç-
âèòèÿ ëè÷íîñòíîãî ïîòåíöèàëà ðóêîâîäèòåëÿ:
• äëÿ ðàáîòû ïñèõîëîãà ñ ðóêîâîäèòåëåì â öåëÿõ âûðàáîòêè ñïî-
ñîáíîñòè ê ïðîäóêòèâíîìó âçàèìîäåéñòâèþ;
• äëÿ ñàìîäèàãíîñòèêè ìåíåäæåðà.
Àëãîðèòì îïðåäåëåíèÿ ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ
ëè÷íîñòíîãî ïîòåíöèàëà ðóêîâîäèòåëÿ
1. ÏÐÎÖÅÑÑÓÀËÜÍÛÉ ÁËÎÊ

Îñîçíàíèå íåîáõîäèìîñòè ïîâûøåíèÿ ëè÷íîñòíîãî ïîòåíöèàëà (ËÏ)

Ïîèñê ïóòåé ðàçâèòèÿ ËÏ

Ñîçíàòåëüíîå îïðåäåëåíèå ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ËÏ (ïîñòàíîâêà öåëåé)

Ðàçðàáîòêà ïëàíà ðàçâèòèÿ ËÏ

Îöåíêà ðåçóëüòàòèâíîñòè

Êîððåêöèÿ öåëåé, ïëàíîâ ðàçâèòèÿ ËÏ


2. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
Àíàëèç ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè
Îáíîâëåíèå èíôîðìàöèè

222
3. ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁËÎÊ
Îöåíêà èíäèâèäóàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé
Îïðåäåëåíèå ëè÷íîñòíûõ ðåñóðñîâ
Îöåíêà îðãàíèçàöèîííûõ âîçìîæíîñòåé
4. ÌÎÒÈÂÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
Öåííîñòíûé àíàëèç
Îïðåäåëåíèå óðîâíÿ àêòóàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé
5. ÖÅËÅÂÎÉ ÁËÎÊ
Ôîðìèðîâàíèå ñòðàòåãèè ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ

Ôîðìèðîâàíèå èíäèâèäóàëüíîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ


ëè÷íîñòíîãî ïîòåíöèàëà ðóêîâîäèòåëÿ
â ñîäðóæåñòâå ñ ïñèõîëîãîì
Ïñèõîëîã, ñîòðóäíè÷àÿ ñ ðóêîâîäèòåëåì ïî ôîðìèðîâàíèþ èíäè-
âèäóàëüíîé ñòðàòåãèè ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ, èñïîëüçóåò ñëåäóþ-
ùóþ ìîäåëü.
Ìîäåëü ðàáîòû ïñèõîëîãà ñ ìåíåäæåðîì
1. Êîíñóëüòàöèÿ
À. Ïåðâè÷íàÿ áåñåäà ïî âûÿâëåíèþ ïðîáëåìû, íàä êîòîðîé â äàëü-
íåéøåì áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ðàáîòà. Çàêëþ÷åíèå óñòíîãî èëè ïèñüìåí-
íîãî ñîãëàøåíèÿ ìåæäó ïñèõîëîãîì è êëèåíòîì.
Á. Óòî÷íÿþùåå ïñèõîäèàãíîñòè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ïî âûÿâ-
ëåííîé ïðîáëåìå.
Â. Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ è îïðåäåëåíèå ïóòåé è
ìåòîäîâ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû. Çàêëþ÷åíèå äîïîëíèòåëüíîãî óñòíîãî
èëè ïèñüìåííîãî ñîãëàøåíèÿ ïî êîððåêöèîííîé ðàáîòå.
Ã. Êîððåêöèîííàÿ ðàáîòà ñ êëèåíòîì. Îáó÷åíèå êëèåíòà ñàìî-
ñòîÿòåëüíîé ðàáîòå íàä ïðîáëåìîé.
Ä. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ðàáîòû ïî ðåøåíèþ ïðîáëåìû.
2. Îáó÷åíèå
À. Îçíàêîìëåíèå â ëåêöèîííîé ôîðìå ñ ñîâðåìåííûìè ïîäõîäà-
ìè ïñèõîëîãèè óïðàâëåíèÿ â ðàìêàõ êóðñî⠓Ñîöèàëüíî-ïñèõîëî-
ãè÷åñêèå îñíîâû óïðàâëåíèÿ”, “Ñàìîìåíåäæìåíò” è äð.
Á. Ïðîâåäåíèå ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé â ôîðìå ñàìîäèàãíîñòèêè,
ïñèõîëîãè÷åñêîãî ïðàêòèêóìà.
Â. Ïñèõîëîãè÷åñêèé òðåíèíã ïî ïðîãðàììàì “Òðåíèíã ñåíçèòèâ-
íîñòè”, “Òðåíèíã ïàðòíåðñêîãî îáùåíèÿ”, “Òðåíèíã ëè÷íîñòíîãî
ðîñòà”.
223
Ñóùåñòâóþùèå ïðîãðàììû îáó÷åíèÿ ìåíåäæåðîâ â îñíîâíîì
îðèåíòèðîâàíû íà ïîâûøåíèå ïñèõîëîãè÷åñêîé êîìïåòåíòíîñòè. Â
òî æå âðåìÿ íåîáõîäèìî ðàçâèâàòü ñâîè ñïîñîáíîñòè è ïîâûøàòü
óðîâåíü óäîâëåòâîðåííîñòè ñâîåé ðàáîòîé è æèçíüþ. Òàêèì îáðà-
çîì, âîçíèêàåò ðåàëüíàÿ ïîòðåáíîñòü è âîçìîæíîñòü äëÿ ðàçâèòèÿ
ëè÷íîñòíîãî ïîòåíöèàëà ðóêîâîäèòåëÿ, óäîâëåòâîðèòü êîòîðóþ
ìîæíî, ðàáîòàÿ íàä ñîáîé, ïîçíàâàÿ ñåáÿ. Êàê ãîâîðèëè äðåâíèå,
“ïîçíàé ñåáÿ, è òû ïîçíàåøü ìèð”.  ýòîì çàêëþ÷àåòñÿ öåëîå íà-
ïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè.

Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòíîãî ïîòåíöèàëà


Èññëåäîâàíèÿ ïñèõîëîãîâ ïîêàçàëè, ÷òî áîëüøèíñòâî íà÷èíàþùèõ
ìåíåäæåðîâ îðèåíòèðîâàíû íà ïîëó÷åíèå ïñèõîëîãè÷åñêèõ çíàíèé
äëÿ èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ äðóãèõ ëþäåé â ñâîèõ èíòåðåñàõ. Ïðèîðè-
òåòû íà÷èíàþùèõ ìåíåäæåðîâ ïî ðåçóëüòàòàì ïñèõîëîãè÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèé, ïðîâåäåííûõ îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèåé “Ïñèõîêóëü-
òóðà”, èëëþñòðèðóåò òàáë. 5.9. Òàáëèöà 5.9
Ïðèîðèòåòû íà÷èíàþùèõ ìåíåäæåðîâ

Ïðèîðèòåòû Ïîçíàíèå Âëèÿíèå

Ñàì (ñåáÿ) 4 2

Äðóãîé (äðóãîãî) 3 1

Ïðèîðèòåòû ðàñïðåäåëèëèñü òàê:


1 — âëèÿíèå íà äðóãîãî;
2 — âëèÿíèå íà ñåáÿ;
3 — ïîçíàíèå äðóãîãî;
4 — ïîçíàíèå ñåáÿ.
 ìåíåäæìåíòå è ïñèõîëîãè÷åñêîé íàóêå íàêîïëåíî ìíîãî çíà-
íèé ïî ñïîñîáàì âëèÿíèÿ íà äðóãîãî. Íî â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàèáî-
ëåå àêòóàëüíû òåõíîëîãèè ñàìîäèàãíîñòèêè.

Ïàêåò ìåòîäèê äëÿ ðàáîòû ïñèõîëîãà ñ ðóêîâîäèòåëåì


ïî ôîðìèðîâàíèþ ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ
ëè÷íîñòíîãî ïîòåíöèàëà
1. Ìåòîäèêà ÓÑÊ (óðîâåíü ñóáúåêòèâíîãî êîíòðîëÿ) âûÿâëÿåò âíóò-
ðåííþþ (èíòåðíàëüíóþ) íàïðàâëåííîñòü èëè âíåøíþþ (ýêñòåð-
íàëüíóþ) îòâåòñòâåííîñòü çà ïðîèñõîäÿùèå â æèçíè ñîáûòèÿ.

224
2. Ìåòîäèêà ÒÖÎ (òåñò öâåòîâûõ îòíîøåíèé) âûÿâëÿåò îòíîøåíèå
÷åëîâåêà ê ñåáå, ê äðóãèì, ê îêðóæàþùåìó ìèðó.
3. Ìåòîäèêà öåííîñòíûõ îðèåíòàöèé Ðîêè÷à îïðåäåëÿåò òåðìè-
íàëüíûå è èíñòðóìåíòàëûå öåííîñòè êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà.
4. Ìåòîäèêà ñàìîàêòóàëèçàöèè (ïî À. Ìàñëîó) îïðåäåëÿåò óðîâíè
àêòóàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé ëè÷íîñòè.
5. Òåñò Ëèðè îïðåäåëÿåò òèïû ëè÷íîñòíîãî ïîâåäåíèÿ è îòíîøåíèÿ
ê îêðóæàþùèì.
Ðåçóëüòàòû ýòèõ ìåòîäèê â ðàáîòå ïñèõîëîãà ñ ðóêîâîäèòåëåì
ñðàâíèâàþò ñ ðåçóëüòàòàìè ñàìîîöåíêè ðóêîâîäèòåëÿ ïî ìåòîäèêå,
îïèñàííîé ðàíåå.

Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà ðóêîâîäèòåëÿ


ïî ôîðìèðîâàíèþ èíäèâèäóàëüíîé ñòðàòåãèè
ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòíîãî ïîòåíöèàëà
Öåëü ñîçäàíèÿ ïàêåòà ìåòîäèê ãîòîâíîñòè ê ëè÷íîñòíîìó ðîñòó —
ñôîðìèðîâàòü êîìïåòåíòíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ (ìåíåäæåðà) â îáëàñ-
òè ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ, îáåñïå÷èòü ïñèõîëîãè÷åñêèå çíàíèÿ î åãî
ëè÷íîñòíîì ïîòåíöèàëå, ñîðèåíòèðîâàòü åãî íà ôîðìèðîâàíèå ñî-
çíàòåëüíîé ñòðàòåãèè ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ. Ïàêåò ÃËÐî ñîäåðæèò
ñëåäóþùèå ìåòîäèêè:
• àíêåòó ëè÷íîñòíîé íàïðàâëåííîñòè ìåíåäæåðà;
• ìåòîäèêó ñàìîîöåíêè;
• ìåòîäèêó ñàìîîöåíêè öåííîñòíûõ îðèåíòàöèé;
• ìåòîäèêó ñàìîîöåíêè óðîâíÿ àêòóàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé;
• ìåòîäèêó îïðåäåëåíèÿ ñòèëÿ ëè÷íîñòíîãî îáùåíèÿ.
Ïðåäëîæåííûå ìåòîäèêè àïðîáèðîâàíû âî âðåìÿ èññëåäîâàíèé,
ïðîâîäèìûõ îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèåé “Ïñèõîêóëüòóðà”.

Ïàêåò ìåòîäèê äëÿ ìåíåäæåðà (ÃËÐî)


“Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòíîãî ïîòåíöèàëà”
Ýòîò ïàêåò ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñàìîîöåíêè ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ëè÷-
íîñòíîãî ïîòåíöèàëà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäëîæåííûìè èíñòðóêöè-
ÿìè åãî ïîëüçîâàòåëü ìîæåò îïðåäåëèòü ôîðìóëó èìåþùåéñÿ ó
íåãî ñòðàòåãèè è ïîñòàâèòü ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó ñôîðìèðîâàòü íî-
âóþ, áîëåå ýôôåêòèâíóþ ñòðàòåãèþ ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ.

225
1. Àíêåòà ëè÷íîñòíîé íàïðàâëåííîñòè ìåíåäæåðà
Èíñòðóêöèÿ
Ïðî÷èòàâ âíèìàòåëüíî ïðèâåäåííûå äàëåå âîïðîñû, âûáåðèòå
îäèí èç âàðèàíòîâ îòâåòà è ïîñòàâüòå “+” â òàáëèöó îòâåòîâ ïî
êàæäîìó èç âîïðîñîâ.

ÂÎÏÐÎÑÛ (ôðàãìåíò àíêåòû)


1. Õîðîøèé ðóêîâîäèòåëü, ïî ìîåìó ìíåíèþ, ïðåæäå âñåãî äîë-
æåí:
a) âíèìàòåëüíî îòíîñèòüñÿ ê ïîä÷èíåííûì;
á) ïîääåðæèâàòü ñåáÿ â ðàáî÷åé ôîðìå;
â) ïîñòîÿííî èñêàòü âíóòðåííèå ðåçåðâû;
ã) ñîâåðøåíñòâîâàòü ñòèëü ðóêîâîäñòâà ïåðñîíàëîì.
2. Â äåëîâûõ ïåðåãîâîðàõ ÿ ñòàðàþñü çàíÿòü ïîçèöèþ:
a) ÷åëîâåêà, êîòîðûé óáåæäàåò äðóãîãî;
á) ïîíèìàþùåãî ñîáåñåäíèêà;
â) ïðîôåññèîíàëà, àíàëèçèðóþùåãî ñâîè äåéñòâèÿ;
ã) ñïåöèàëèñòà, ñîâåðøåíñòâóþùåãî ñâîè ñïîñîáíîñòè.
3. Êîãäà ó ìåíÿ âîçíèêàþò òðóäíîñòè â ïåðåãîâîðàõ ñ ïàðòíåðàìè,
òî ÿ ïðåæäå âñåãî:
a) ñîáèðàþ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î íåì;
á) ìåíÿþ ñâîþ òàêòèêó âî âðåìÿ ïåðåãîâîðîâ;
â) çàäóìûâàþñü íàä ïðàâèëüíîñòüþ ñâîèõ äåéñòâèé;
ã) èùó íîâûå ðû÷àãè âëèÿíèÿ íà ïàðòíåðà.
4.  ñëó÷àå íåóäà÷è ÿ îáû÷íî:
a) àíàëèçèðóþ åå ïðè÷èíû;
á) ïûòàþñü èçìåíèòü ñâîå îòíîøåíèå ê ñëó÷èâøåìóñÿ;
â) ñòàðàþñü íàéòè ëþäåé, êîòîðûå ïîìîãóò ìíå;
ã) èçó÷àþ ïîçèòèâíûé îïûò äðóãèõ.
5. Â áèçíåñå ãëàâíîå:
a) óìåòü çàèíòåðåñîâàòü äðóãîãî;
á) ïîíÿòü èíòåðåñû ëþäåé;
â) ðàñêðûòü ñâîè ñïîñîáíîñòè;
ã) íå ïîòåðÿòü ñåáÿ.

Ïîäñ÷èòàéòå êîëè÷åñòâî áàëëîâ ïî êàæäîìó âîïðîñó, èñïîëüçóÿ


ïðèâåäåííûé äàëåå “êëþ÷”.

226
Îáðàáîòêà àíêåòû

Òàáëèöà îòâåòîâ Êëþ÷


Íîìåð Âàðèàíò îòâåòà Íîìåð Âàðèàíò îòâåòà
âîïðîñà à á â ã âîïðîñà à á â ã
11 + 11 ÏÄ Âß Ïß ÂÄ
12 + 12 ÂÄ ÏÄ Ïß Âß
13 + 13 ÏÄ Âß Ïß ÂÄ
14 + 14 Ïß Âß ÂÄ ÏÄ
15 + 15 ÂÄ ÏÄ Âß Ïß
16 + 16 ÏÄ Âß Ïß ÂÄ
17 + 17 ÂÄ ÏÄ Ïß Âß
18 + 18 ÏÄ Âß Ïß ÂÄ
19 + 19 Ïß Âß ÂÄ ÏÄ
10 + 10 ÂÄ ÏÄ Âß Ïß

Ðåçóëüòàò îáðàáîòêè àíêåòû:


1. Âëèÿíèå íà äðóãîãî (ÂÄ) — 5 áàëëîâ.
2. Ïîçíàíèå äðóãîãî (ÏÄ) — 2 áàëëà.
3. Âëèÿíèå íà ñâîå ß (Âß) — 0 áàëëîâ.
4. Ïîçíàíèå ñâîåãî ß (Ïß) — 3 áàëëà.

 ñîîòâåòñòâèè ñ ìàêñèìàëüíûì áàëëîì îïðåäåëèòå ñâîþ âåäó-


ùóþ íàïðàâëåííîñòü.

Íàïðàâëåííîñòü Ïîçíàíèå Âëèÿíèå Ñóììà áàëëîâ

Íà ñåáÿ 3 0 3

Íà äðóãîãî 2 5 7

Σ 5 5 10

Âûâîäû:
1. Âåäóùàÿ íàïðàâëåííîñòü — íà èçìåíåíèå äðóãîãî (5 áàëëîâ).
2. Íàïðàâëåííîñòè íà âëèÿíèå è ïîçíàíèå îäèíàêîâû (5 áàëëîâ).
3. Ïðåîáëàäàåò îðèåíòàöèÿ íà äðóãîãî (7 áàëëîâ).

227
2. Ìåòîäèêà ñàìîîöåíêè
Çàïèøèòå 10 ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ, êîòîðûå â òîé èëè èíîé ìåðå
ñâîéñòâåííû êàæäîìó ÷åëîâåêó. Ïðîðàíæèðóéòå èõ îò 1 äî 10 ïî
ñòåïåíè áëèçîñòè ê âàøåìó èäåàëó (êàêèì áû âû õîòåëè áûòü) â
ãðàôå «Ðàí㠓Èäåà딻. Çàòåì ïðîðàíæèðóéòå ýòè æå êà÷åñòâà â òîé
ìåðå, â êàêîé îíè ñâîéñòâåííû âàì â íàñòîÿùèé ìîìåíò âðåìåíè,
îò 1 äî 10.

Ðàíã Ðàí㠓Ôàêò”


Ëè÷íîñòíîå êà÷åñòâî d = ÐÈ – ÐÔ d2
“Èäåàë” (ÐÈ) (ÐÔ)

Ýíåðãè÷íîñòü 8 6 2 4
Ðàñ÷åòëèâîñòü 7 8 1 1
Óïîðñòâî 1 3 2 4
Êðèòè÷íîñòü 6 4 2 4
Óñòóï÷èâîñòü 9 10 1 1
Äîâåð÷èâîñòü 10 9 1 1
Îáùèòåëüíîñòü 3 2 1 1
Îòâåòñòâåííîñòü 2 5 3 9
Îðãàíèçîâàííîñòü 4 7 3 9
Ñîîáðàçèòåëüíîñòü 5 1 4 16
Σ d 2 = 50

Ðåçóëüòàò ðàññ÷èòàéòå ïî ôîðìóëå ðàíãîâîé êîððåëÿöèè:


6∑ d 2 6 ⋅ 50
K =1− = 1− ≈ 0,70.
2 10 ⋅ (100 − 1)
n ( n − 1)
Ïîëó÷åííûé ðåçóëüòàò ìîæíî îöåíèòü ñ ïîìîùüþ ñëåäóþùèõ
èíòåðâàëîâ óðîâíåé ñàìîîöåíêè è ïðèñâîèòü îïðåäåëåííûé èíäåêñ
(â íàøåì ïðèìåðå — 0,70 ÑÀ):
1) çàíèæåííûé (ÑÇ) — Ê ≤ 0,25;
2) àäåêâàòíûé (ÑÀ) — 0,25 < Ê ≤ 0,75.
Áîëåå òî÷íàÿ îöåíêà äëÿ àäåêâàòíîãî óðîâíÿ:
• íèæå ñðåäíåãî — 0,25 < Ê ≤ 0,45;
• ñðåäíèé — 0,45 < Ê ≤ 0,55;
• âûøå ñðåäíåãî — 0,55 < Ê ≤ 0,753;
• âûñîêèé (ÑÂ) — 0,75 < Ê ≤ 1,00.

228
3. Ìåòîäèêà ñàìîîöåíêè öåííîñòíûõ îðèåíòàöèé
Âûïîëíèòå òàêèå æå äåéñòâèÿ, êàê â ìåòîäèêå ñàìîîöåíêè.

Ðàíã Ðàíã
Öåííîñòíàÿ îðèåíòàöèÿ “Èäåàë” “Ôàêò” d = ÐÈ – ÐÔ d2
(ÐÈ) (ÐÔ)
Çäîðîâüå (ôèçè÷åñêîå, ïñèõè÷åñêîå) 1 1 0 0
Óäîâîëüñòâèÿ (æèçíü ïîëíà
óäîâîëüñòâèé, ðàçâëå÷åíèé,
ïðèÿòíîãî âðåìÿïðîâîæäåíèÿ) 9 9 0 0
Ìàòåðèàëüíî îáåñïå÷åííàÿ æèçíü 3 2 1 1
Ñ÷àñòëèâàÿ ñåìåéíàÿ æèçíü 7 4 3 9
Ëþáîâü 6 5 1 1
Íàëè÷èå õîðîøèõ è âåðíûõ äðóçåé 5 6 1 1
Îáùåñòâåííîå ïðèçíàíèå (óâàæåíèå
îêðóæàþùèõ) 10 10 0 0
Àêòèâíàÿ äåÿòåëüíàÿ æèçíü 8 3 5 25
Èíòåðåñíàÿ ðàáîòà 2 8 6 36
Òâîð÷åñòâî (âîçìîæíîñòü òâîð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè) 4 7 3 9

Σ d 2 = 82

Ðåçóëüòàò ðàññ÷èòàéòå ïî ôîðìóëå ðàíãîâîé êîððåëÿöèè:

6∑ d 2 6 ⋅ 82
K = 1− =1− ≈ 0,50 (ñðåäíèé óðîâåíü ÖÀ).
2 10 ⋅ (100 − 1)
n ( n − 1)
Ïî ðåçóëüòàòàì îáðàáîòêè ïðèñâàèâàåòñÿ èíäåêñ öåííîñòíûõ
îðèåíòàöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëó÷åííûì óðîâíåì ñàìîîöåíêè (çà-
íèæåííûé (ÖÇ), àäåêâàòíûé (ÖÀ), âûñîêèé (ÖÂ).

4. Ìåòîäèêà ñàìîîöåíêè óðîâíÿ àêòóàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé

Íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ â õîäå ðàíæèðîâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ ìîæíî


âûÿâèòü ñâîé óðîâåíü àêòóàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé ïî À. Ìàñëîó. Äëÿ
ýòîãî ðàíæèðóþò ñðåäíèå ðàíãè ïàð öåííîñòåé, ñîîòâåòñòâóþùèå
óðîâíþ ïîòðåáíîñòåé ïî èäåàëó è ïî ôàêòó.

229
Ðàíã Ðàíã Óðîâåíü
Öåííîñòíàÿ îðèåíòàöèÿ “Èäåàë” “Ôàêò” ïîòðåá- Σ ÐÈ Σ ÐÔ
(ÐÈ) (ÐÔ) íîñòåé
Çäîðîâüå (ôèçè÷åñêîå, ïñèõè÷åñêîå) 1 1 1 10 (II) 10 (II)
Óäîâîëüñòâèÿ (æèçíü ïîëíà óäîâîëü- 9 9
ñòâèé, ðàçâëå÷åíèé, ïðèÿòíîãî âðåìÿ-
ïðîâîæäåíèÿ)
Ìàòåðèàëüíî îáåñïå÷åííàÿ æèçíü 3 2 2 10 (I) 6 (I)
Ñ÷àñòëèâàÿ ñåìåéíàÿ æèçíü 7 4
Ëþáîâü 6 5
11 11
Íàëè÷èå âåðíûõ äðóçåé 5 6 3 (III) (III)
Îáùåñòâåííîå ïðèçíàíèå (óâàæåíèå 10 10
îêðóæàþùèõ)
Àêòèâíàÿ äåÿòåëüíàÿ æèçíü 8 3 4 18 (IV) 13 (IV)
Èíòåðåñíàÿ ðàáîòà 2 8
Òâîð÷åñòâî (âîçìîæíîñòü òâîð÷åñêîé 4 7
äåÿòåëüíîñòè) 5 6 (V) 15 (V)

Çàòåì àêòóàëüíîìó óðîâíþ ïîòðåáíîñòåé ïðèñâàèâàåòñÿ èíäåêñ


â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèâåäåííûìè äàëåå ñîêðàùåíèÿìè:
1. Ïîòðåáíîñòè â ôèçèîëîãè÷åñêîì êîìôîðòå — ÏÔ.
2. Ïîòðåáíîñòè â áåçîïàñíîñòè, çàùèùåííîñòè — ÏÁ.
3. Ïîòðåáíîñòè â ñîöèàëüíûõ ñâÿçÿõ, ëþáâè, ïðèíàäëåæíîñòè —
ÏÏ.
4. Ïîòðåáíîñòè â ñàìîóâàæåíèè, ïðåñòèæå, îäîáðåíèè — ÏÎ.
5. Ïîòðåáíîñòè ñàìîâûðàæåíèÿ, ñàìîðåàëèçàöèè — ÏÑ.
Òàêèì îáðàçîì, â ïðèâåäåííîì ïðèìåðå íàèáîëåå àêòóàëüíûå
ïîòðåáíîñòè íàõîäÿòñÿ íà âòîðîì óðîâíå, ñîãëàñíî À. Ìàñëîó: ïî-
òðåáíîñòè â áåçîïàñíîñòè, çàùèùåííîñòè. Ïîòðåáíîñòè â ñàìîðåà-
ëèçàöèè íàõîäÿòñÿ íà ïîñëåäíåì, ïÿòîì ìåñòå.
5. Ìåòîäèêà îïðåäåëåíèÿ ñòèëÿ ëè÷íîñòíîãî îáùåíèÿ
(òåñò íåçàêîí÷åííûõ ïðåäëîæåíèé äëÿ ìåíåäæåðîâ)
Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ òåñòà íåçàêîí÷åííûõ ïðåäëîæåíèé
Êàæäîìó îòâåòó ïðèñâàèâàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé èíäåêñ íàèáî-
ëåå ïîäõîäÿùåé èíòåðïðåòàöèè èç ïåðå÷èñëåííûõ äàëåå 8 âàðèàí-
òîâ.

230
Ñòèëü
Òåñòîâûå çàäàíèÿ Ð-Â-Ä
îáùåíèÿ
1. ß ñîáîé îáû÷íî… Ð Àâ
íå ñîâñåì äîâîëåí
2. Â äåëîâûõ ïåðåãîâîðàõ ÿ ñòàðàþñü çàíÿòü Â Äè
ïîçèöèþ…
êîíñòðóêòèâíóþ
3. Äëÿ ïàðòíåðà âàæíî, ÷òîáû ÿ… Ð Àâ
åãî ïîíÿë ïðàâèëüíî
4. Ìîÿ ðîëü â æèçíè îáùåñòâà… Ä Êî
íåâåëèêà
5. Ãðóïïà îáû÷íî ïî îòíîøåíèþ êî ìíå… Â Êî
ëîÿëüíà è íå ïðîÿâëÿåò âðàæäåáíîñòè
6. Ìîè ñïîñîáíîñòè… Â Êî
ñðåäíèå
7. Êîãäà ó ìåíÿ âîçíèêàþò òðóäíîñòè â ïåðåãîâîðàõ Â Èí
ñ ïàðòíåðàìè, òî ÿ…
ñîáèðàþ ñâîé îïûò
8. Ñïîñîáíîñòè äðóãèõ ÿ…  Àë
öåíþ è îòìå÷àþ
9.  æèçíè îáùåñòâà ìîÿ ðîëü… Ä Çà
íåçíà÷èòåëüíà
10. Â äåëîâûõ ïåðåãîâîðàõ ìîé ïàðòíåð ñòàðàåòñÿ çàíÿòü Â Äè
ïîçèöèþ…
âçâåøåííóþ, êîíñòðóêòèâíóþ
11. Äëÿ ìåíÿ âàæíî, ÷òîáû ïàðòíåð… Ð Àë
áûë ÷åñòåí
12. Îáû÷íî â ãðóïïå ÿ… Ä Êî
âíóòðè
13.  ñëó÷àå óñïåõà ÿ îáû÷íî… Ä Êî
äîâîëåí
14.  ãðóïïå ÿ îáû÷íî çàíèìàþ ïîçèöèþ… Ð Àâ
àðáèòðà
15. Êîãäà ó ïàðòíåðà âîçíèêàþò òðóäíîñòè Ä Êî
â ïåðåãîâîðàõ ñî ìíîé, òî îí…
íàñòàèâàåò, à ÿ óñòóïàþ
16. Ãðóïïà îáû÷íî çàíèìàåò ïîçèöèþ  Äè
ïî îòíîøåíèþ êî ìíå...
ëîÿëüíóþ, òåðïèìóþ
17.  ñëó÷àå íåóäà÷è ÿ îáû÷íî… Ä Àë
íåñïîêîåí, ïåðåæèâàþ
18.  ìîåé æèçíè ðîëü îáùåñòâà… Ä Àë
âåëèêà

231
¹
ï/ï Ñòèëü îáùåíèÿ Èíäåêñ Ð Â Ä Ñóììà

1 Àâòîðèòàðíûé Àâ 3 — — 3
2 Ìàíèïóëÿòèâíûé Ìà — — — —
3 Àãðåññèâíûé À㠗 — — —
4 Èíäèôôåðåíòíûé Èí — 1 — 1
5 Çàâèñèìûé Çà — — 1 1
6 Êîíôîðìíûé Êî — 2 4 6
7 Äèàëîãè÷åñêèé Äè — 3 — 3
8 Àëüòðóèñòè÷åñêèé Àë 1 1 2 4

Σ 4 7 7 18

Ïîëó÷åííûé ðåçóëüòàò ìîæíî ñîîòíåñòè ñ ñàìîîöåíêîé òèïîâ


îòíîøåíèÿ ê îêðóæàþùèì (Ò. Ëèðè).
1. Àâòîðèòàðíûé:
• äèêòàòîðñêèé, âëàñòíûé, äåñïîòè÷íûé õàðàêòåð;
• äîìèíàíòíûé, ýíåðãè÷íûé, êîìïåòåíòíûé;
• óâåðåííûé â ñåáå ÷åëîâåê, óïîðíûé, íàñòîé÷èâûé.
2. Ìàíèïóëÿòèâíûé (ýãîèñòè÷íûé):
• ñàìîâëþáëåííûé, ðàñ÷åòëèâûé;
• îðèåíòèðîâàííûé íà ñåáÿ, ñêëîííûé ê ñîïåðíè÷åñòâó;
• õâàñòëèâûé è ñàìîäîâîëüíûé.
3. Àãðåññèâíûé:
• æåñòêèé è âðàæäåáíûé ê îêðóæàþùèì;
• òðåáîâàòåëüíûé, ïðÿìîëèíåéíûé, îòêðîâåííûé;
• óïðÿìûé, óïîðíûé, ýíåðãè÷íûé.
4. Èíäèôôåðåíòíûé (ïîäîçðèòåëüíûé):
• îò÷óæäåííûé ê âíåøíåìó âðàæäåáíîìó ìèðó;
• êðèòè÷íûé, èñïûòûâàþùèé òðóäíîñòè â êîíòàêòàõ;
• êðèòè÷íûé ê ñîöèàëüíûì ÿâëåíèÿì.
5. Çàâèñèìûé (ïîä÷èíÿåìûé):
• ïîêîðíûé, ñêëîííûé ê ñàìîóíè÷èæåíèþ;
• çàñòåí÷èâûé, êðîòêèé, ëåãêî ñìóùàåòñÿ;
• ñêðîìíûé, ðîáêèé, óñòóï÷èâûé.
6. Êîíôîðìíûé:
• íåóâåðåííûé â ñåáå, èìååò íàâÿç÷èâûå ñòðàõè;

232
• ïîñëóøíûé, áîÿçëèâûé, áåñïîìîùíûé;
• äîâåð÷èâûé, îæèäàåò ïîìîùè è ñîâåòîâ.
7. Äèàëîãè÷åñêèé (äðóæåëþáíûé):
• äðóæåëþáíûé ñî âñåìè, îðèåíòèðîâàí íà ïðèíÿòèå è ñîöèàëü-
íîå îäîáðåíèå;
• ñêëîííûé ê ñîòðóäíè÷åñòâó, êîîïåðàöèè;
• îáùèòåëüíûé, òåðïèìûé ê ðàçëè÷íûì òî÷êàì çðåíèÿ.
8. Àëüòðóèñòè÷åñêèé:
• ãèïåðîòâåòñòâåííûé, âñåãäà ïðèíîñèò â æåðòâó ñâîè èíòåðåñû;
• îòâåòñòâåííûé ïî îòíîøåíèþ ê ëþäÿì, äåëèêàòíûé;
• îïåêàþùèé, îòçûâ÷èâûé.
 çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà ïîëó÷åííûõ áàëëîâ âûáèðàåòñÿ
ñòåïåíü âûðàæåííîñòè êîíêðåòíîãî ñòèëÿ.

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ãîòîâíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ


ê ôîðìèðîâàíèþ ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòíîãî ïîòåíöèàëà
I. Èòàê, âû îïðåäåëèëè ñâîþ âåäóùóþ íàïðàâëåííîñòü â îáëàñòè
ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòíîãî ïîòåíöèàëà:
• âëèÿíèå íà äðóãîãî (ÂÄ);
• ïîçíàíèå äðóãîãî (ÏÄ);
• âëèÿíèå íà ñâîå ß (Âß);
• ïîçíàíèå ñâîåãî ß (Ïß).
II. Óðîâåíü ñàìîîöåíêè:
• çàíèæåííûé (ÑÇ);
• àäåêâàòíûé (ÑÀ);
• íèæå ñðåäíåãî;
• ñðåäíèé;
• âûøå ñðåäíåãî;
• âûñîêèé (ÑÂ).
III. Óðîâåíü öåííîñòíîé ñàìîîöåíêè:
• çàíèæåííûé (ÖÇ);
• àäåêâàòíûé (ÖÀ);
• íèæå ñðåäíåãî;
• ñðåäíèé;
• âûøå ñðåäíåãî;
• âûñîêèé (ÖÂ).
IV. Âåäóùèé àêòóàëüíûé óðîâåíü ïîòðåáíîñòåé ïî À. Ìàñëîó:

233
• â ôèçèîëîãè÷åñêîì êîìôîðòå (ÏÔ);
• áåçîïàñíîñòè, çàùèùåííîñòè (ÏÁ);
• ñîöèàëüíûõ ñâÿçÿõ, ëþáâè, ïðèíàäëåæíîñòè (ÏÏ);
• ñàìîóâàæåíèè, ïðåñòèæå, îäîáðåíèè (ÏÎ);
• ñàìîâûðàæåíèÿ, ñàìîðåàëèçàöèè (ÏÑ).
V. Âåäóùèé ñòèëü ëè÷íîñòíîãî îáùåíèÿ:
• àâòîðèòàðíûé (Àâ);
• ìàíèïóëÿòèâíûé (Ìà);
• àãðåññèâíûé (Àã);
• èíäèôôåðåíòíûé (Èí);
• çàâèñèìûé (Çà);
• êîíôîðìíûé (Êî);
• äèàëîãè÷åñêèé (Äè);
• àëüòðóèñòè÷åñêèé (Àë).
Íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííûõ äàííûõ î ñåáå âû ìîæåòå îöåíèòü
âàøó ðåàëüíóþ ñòðàòåãèþ è çàïèñàòü åå â âèäå ôîðìóëû (íàïðèìåð,
â íàøåì âàðèàíòå — ÂÄ – ÑÀ – ÖÀ – ÏÁ – Ä(Â)Ð – Êî).
ÂÄ (âëèÿíèå íà äðóãîãî) îçíà÷àåò, ÷òî ìåíåäæåð îðèåíòèðîâàí
íà ïðèñïîñîáëåíèå äðóãîãî ê ñåáå.
ÑÀ (ñàìîîöåíêà àäåêâàòíàÿ, óðîâåíü âûøå ñðåäíåãî) ñâèäåòåëü-
ñòâóåò îá îòêðûòûõ âîçìîæíîñòÿõ ìåíåäæåðà â ïðèîáðåòåíèè ñîöè-
àëüíîãî îïûòà ñ ýëåìåíòàìè àìáèöèîçíûõ ïðîÿâëåíèé.
ÖÀ (öåííîñòíàÿ îöåíêà àäåêâàòíàÿ, óðîâåíü ñðåäíèé) îçíà÷àåò
îïòèìàëüíóþ ãîòîâíîñòü ìåíåäæåðà ê öåííîñòíîìó ðàçâèòèþ.
ÏÁ (àêòóàëüíûå ïîòðåáíîñòè â áåçîïàñíîñòè) ôèêñèðóåò íàïðàâ-
ëåííîñòü ìåíåäæåðà íà ïîòðåáèòåëüñêîå (ìàòåðèàëüíîå) îòíîøåíèå
ê îêðóæàþùåìó ìèðó.
Ä(Â)Ð (âåäóùèå ðîëåâûå ïîçèöèè ÄÈÒߖÂÇÐÎÑËÛÉ) ñâèäå-
òåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ìåíåäæåð íàõîäèòñÿ â ïîèñêå (íå ìîæåò îï-
ðåäåëèòüñÿ).
Êî (âåäóùèé ñòèëü ëè÷íîñòíîãî îáùåíèÿ — êîíôîðìíûé) — íå-
óâåðåííûé â ñåáå, îæèäàåò ïîìîùè è ñîâåòîâ.
Îñìûñëèâ ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû, âû ìîæåòå ñîçíàòåëüíî ïîñò-
ðîèòü ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ ñâîåãî ëè÷íîñòíîãî ïîòåíöèàëà.
Ðàññìîòðåâ ðåàëüíûå ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ïî ïðåäëîæåí-
íûì ìåòîäèêàì, ìîæíî ïîñòðîèòü ìîäåëü ñòðàòåãèè ëè÷íîñòíîãî
ðîñòà, ôîðìóëà êîòîðîé ìîæåò áûòü òàêîé:
Âß – ÑÀ – ÖÀ – ÏÑ – Â(Ä,Ð) – Äè.

234
Âûâîäû. Ïðîàíàëèçèðîâàâ ñóùåñòâóþùèå êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ
ëè÷íîñòíîãî ïîòåíöèàëà, êîíñòàòèðóåì, ÷òî ãëàâíûì íàïðàâëåíèåì
ðàçâèòèÿ â ýòîé îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ ïðîäâèæåíèå ïî èåðàðõèè óðîâíåé
ëè÷íîñòíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ.  îñíîâå òàêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ëåæàò
âçãëÿäû èçâåñòíîãî ïñèõîëîãà À. Ìàñëîó îá èåðàðõèè ïîòðåáíîñòåé
÷åëîâåêà. Ïðè òàêîì ïîäõîäå ïðîöåññ ëè÷íîñòíîãî ðîñòà ðàññìàòðè-
âàåòñÿ êàê âîñõîæäåíèå, ïðîðûâ íà íîâûé óðîâåíü ëè÷íîñòíîãî áû-
òèÿ, êàê ïðàâèëî, ñîïðîâîæäàåìûé ïåðåñòðîéêîé ñèñòåìû öåííîñ-
òåé, ïåðåñìîòðîì öåëåé, à òàêæå ïåðåñòðóêòóðèðîâàíèåì âðåìåíè è
èçìåíåíèåì ïðîñòðàíñòâà ñóùåñòâîâàíèÿ.
Íà ïðàêòèêå ýòîò ïðîöåññ ïðîòåêàåò ñòèõèéíî, îäíàêî â ñàìîìå-
íåäæìåíòå èì ïûòàþòñÿ íàó÷èòü óïðàâëÿòü. Ìû ïðåäëàãàåì ìåíåä-
æåðó ïàêåò ìåòîäèê ÃËÐî (ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòíîãî ïîòåíöè-
àëà), êîòîðûé, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ïîìîæåò åìó âûáðàòü ýôôåêòèâ-
íóþ ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ.

ÐÅÇÞÌÅ
Ðóêîâîäèòåëü íà ïðåäïðèÿòèè — êëþ÷åâàÿ “ôèãóðà” ýôôåêòèâíîãî
óïðàâëåíèÿ, âûñòóïàþùàÿ â äâóõ èïîñòàñÿõ: êàê ñóáúåêò ïðèíÿòèÿ
ñòðàòåãè÷åñêèõ è òàêòè÷åñêèõ ðåøåíèé; îðãàíèçàòîð ýôôåêòèâíîé
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ïåðñîíàëà ïî âûïîëíåíèþ ïðèíÿòûõ ðåøå-
íèé. Ïîýòîìó îñîáîå âíèìàíèå ñëåäóåò óäåëÿòü îöåíêå è ñàìîîöåíêå
ðóêîâîäèòåëåé, ïîäáîðó ðàáîòíèêîâ íà ðóêîâîäÿùóþ äîëæíîñòü,
ðàçâèòèþ ïîòåíöèàëà ðóêîâîäèòåëÿ.
Ñ ïîìîùüþ ìåòîäèêè êàñêàäíîé ñàìîîöåíêè ðóêîâîäèòåëÿ Å. Æà-
ðèêîâà ðóêîâîäèòåëü ìîæåò âûÿñíèòü ñîîòâåòñòâèå åãî óñòðåìëåíèé
äåéñòâèòåëüíîé ñóùíîñòè óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íà äèôôå-
ðåíöèàëüíîì óðîâíå, äåòàëèçèðóþùåì ðàáîòó ðóêîâîäèòåëÿ. Ïðåä-
ëîæåííàÿ Å.  Øàðàïàòîâîé ìîäèôèöèðîâàííàÿ êàñêàäíàÿ îöåíêà
ó÷èòûâàåò íåðàâíîçíà÷íóþ âåñîìîñòü ïàðàìåòðîâ îöåíêè êà÷åñòâ è
êîíöåíòðèðóåò âíèìàíèå íà ïîèñêå ïðåòåíäåíòà, óæå “çàïðîãðàììè-
ðîâàííîãî” ïñèõîëîãè÷åñêè íà âûïîëíåíèå ñëîæíîé óïðàâëåí÷åñêîé
ðàáîòû.
Ïðè ïîäáîðå ðóêîâîäèòåëÿ áîëüøîå çíà÷åíèå èìåþò íå òîëüêî
óñòðåìëåíèÿ ïðåòåíäåíòà, íî è åãî ïðîôåññèîíàëüíûå è ëè÷íûå
êà÷åñòâà, à òàêæå ðåçóëüòàòû òðóäà, êîòîðûå îöåíèâàþòñÿ êîëè÷å-
ñòâåííûìè ìåòîäàìè. Äëÿ ëó÷øåãî óñâîåíèÿ îöåíî÷íûõ òåõíîëîãèé

235
ïðè ïîäáîðå ðóêîâîäèòåëåé ïðåäëîæåíà ñîîòâåòñòâóþùàÿ äåëîâàÿ
èãðà ïî îöåíêå êàíäèäàòîâ íà âàêàíòíûå äîëæíîñòè ñ ó÷àñòèåì ó÷à-
ùèõñÿ.
Êà÷åñòâà ðóêîâîäèòåëÿ íå òîëüêî äàíû ïðèðîäîé, íî ìíîãèå
èç íèõ ðàçâèâàþòñÿ, ïîýòîìó íåîáõîäèìà ñåðüåçíàÿ ïñèõîëîãè÷åñ-
êàÿ ïåðåñòðîéêà ðóêîâîäèòåëÿ è íàñòðîéêà åãî íà èñïîëüçîâàíèå
ìåòîäîâ óïðàâëåíèÿ âî èìÿ èíòåðåñîâ ëþäåé, à íå òîëüêî ðàäè ïðî-
èçâîäñòâà. Ïîýòîìó âïîëíå ïðàâîìåðíà ïîñòàíîâêà çàäà÷è ðàçâè-
òèÿ ëè÷íîñòíîãî ïîòåíöèàëà ðóêîâîäèòåëÿ êàê ôàêòîðà, ñèñòåìíî
îïðåäåëÿþùåãî ýôôåêòèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè ïåðñîíàëà ïðåäïðèÿ-
òèé è ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè ðàáîòíèêîâ.  ýòîì ñëó÷àå ïðåä-
ëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ìåòîäèêó ôîðìèðîâàíèÿ èíäèâèäóàëüíîé
ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòíîãî ïîòåíöèàëà ðóêîâîäèòåëÿ â ñîäðó-
æåñòâå ñ ïñèõîëîãîì, à òàêæå ìåòîäèêó ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû
ðóêîâîäèòåëÿ â ýòîì íàïðàâëåíèè, âêëþ÷àþùóþ àíêåòû ëè÷íîñò-
íîé íàïðàâëåííîñòè ìåíåäæåðà, ñàìîîöåíêè 10 ëè÷íîñòíûõ êà-
÷åñòâ, öåííîñòíûõ îðèåíòàöèé, àêòóàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé, ëè÷íîñ-
òíîãî îáùåíèÿ, à òàêæå ìåòîäèêó èíòåðïðåòàöèè ðåçóëüòàòîâ èñ-
ñëåäîâàíèÿ ãîòîâíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ê ôîðìèðîâàíèþ ñòðàòåãèè
ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòíîãî ïîòåíöèàëà.

Âîïðîñû äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ


1. Òèïè÷íûå çàäà÷è ñàìîîöåíêè ðóêîâîäèòåëåé â öåëÿõ ñàìîîðãàíèçàöèè.
2. Ñóùíîñòü êàñêàäíîé ñàìîîöåíêè ðóêîâîäèòåëÿ, ïðåäëîæåííîé Å. Æàðèêîâûì.
3. Ðàçëè÷èÿ â êàñêàäíûõ îöåíêàõ Å. Øàðàïàòîâîé è Å. Æàðèêîâà.
4. Îöåíêà ïðèçíàêîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ ïðîôåññèîíàëüíûå ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà
ðóêîâîäèòåëÿ è ñïåöèàëèñòà. Ïðèâåäèòå ïðèìåðû ðàñ÷åòà.
5. Ïî êàêèì ïðèçíàêàì îöåíèâàþò ðåçóëüòàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ?
6. Ïðè ïðîâåäåíèè äåëîâîé èãðû “Îöåíêà êàíäèäàòà äëÿ âûäâèæåíèÿ íà âàêàíò-
íóþ äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ” íà êàêèå êà÷åñòâà ðóêîâîäèòåëÿ ñëåäóåò îáðà-
òèòü âíèìàíèå?
7. Êà÷åñòâà, íåîáõîäèìûå ðóêîâîäèòåëþ.
8. Êàê ñîñòàâèòü ìàòðèöó ïîïàðíûõ ñðàâíåíèé ïðè âûáîðå êàíäèäàòîâ íà äîëæ-
íîñòü?
9. Êàê âûÿâèòü ïîáåäèâøåãî ïðåòåíäåíòà?
10. ×òî ñîñòàâëÿåò ñòåðæåíü ïñèõîëîãè÷åñêîé ïåðåñòðîéêè äåéñòâóþùåãî ðóêîâî-
äèòåëÿ, êàê ïðàâèëî, ïîäãîòîâëåííîãî â ñîâåòñêîå âðåìÿ?
11. Ñóùíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ èíäèâèäóàëüíîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòíîãî ïî-
òåíöèàëà ðóêîâîäèòåëÿ â ñîäðóæåñòâå ñ ïñèõîëîãîì è ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû
ðóêîâîäèòåëÿ â ýòîì íàïðàâëåíèè.

236
Çàäàíèå
Îïðåäåëèòå ôîðìóëó èìåþùåéñÿ ó âàñ ñòðàòåãèè è ïîñòàâüòå ïåðåä ñîáîé çàäà-
÷ó ñôîðìèðîâàòü íîâóþ, áîëåå ýôôåêòèâíóþ ñòðàòåãèþ ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ, èñ-
ïîëüçóÿ ïÿòü ïðåäëîæåííûõ ìåòîäèê.

237
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

 Óêðàèíå ðåøåíèå ïðîáëåìû ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ


ïåðñîíàëîì ëþáûõ îðãàíèçàöèé (íåçàâèñèìî îò ïðîôèëÿ è ìàñøòàáà
äåÿòåëüíîñòè) ïðèîáðåòàåò îñîáóþ îñòðîòó â ïåðèîä ïåðåõîäà ê äå-
ìîêðàòè÷åñêîé ñèñòåìå îáùåñòâåííûõ (â òîì ÷èñëå ðûíî÷íûõ) îòíî-
øåíèé, ïðåäïîëàãàþùèõ ìîùíîå ðàçâèòèå ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë íà
åå òåððèòîðèè. Îñíîâó ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë ñîñòàâëÿþò ïðåæäå âñå-
ãî ÷åëîâå÷åñêèå (òðóäîâûå) ðåñóðñû, öåëåñîîáðàçíîìó èñïîëüçîâàíèþ
êîòîðûõ ñ ïîçèöèé èíòåðåñîâ êàê îðãàíèçàöèè, òàê è ðàáîòíèêîâ ñëå-
äóåò óäåëèòü îñíîâíîå âíèìàíèå ïðè ôîðìèðîâàíèè ñòðàòåãèè ïðå-
âðàùåíèÿ ïîñòòîòàëèòàðíîãî ïîñòñîâåòñêîãî îáùåñòâà â ñîöèàëüíîå
ãðàæäàíñêîå ãîñóäàðñòâî ñ âûñîêîýôôåêòèâíîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîé
ýêîíîìèêîé.
Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü îòå÷åñòâåííîé ýêîíîìèêè ïðåäîïðåäåëÿò
íå îãðîìíûå èíâåñòèöèè, î êîòîðûõ ìå÷òàþò ìíîãèå ýêîíîìèñòû è
ïðàâèòåëüñòâåííûå ÷èíîâíèêè è êîòîðûõ ïðîñòî íå ìîæåò áûòü, à
ïîñëåäîâàòåëüíûå è íåóêëîííûå øàãè íà ïóòè ïîâûøåíèÿ îòäà÷è è
ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêèõ ðåñóðñîâ, êîòîðûå íå ñìîãëà çàäåéñòâîâàòü
òåõíîêðàòè÷åñêàÿ àäìèíèñòðàòèâíàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ â ðàìêàõ
êâàçèñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñïîñîáà ïðîèçâîäñòâà.
Ê ñîæàëåíèþ, òàêîé àíòðîïîñîöèàëüíûé ïîäõîä ê ñòðàòåãèè
òðàíñôîðìàöèè ýêîíîìèêè Óêðàèíû î÷åâèäåí äàëåêî íå âñåì â ñèëó
îñîáîé ìåíòàëüíîñòè âîñòî÷íîñëàâÿíñêîãî ýòíîñà ñ ïðèñóùèì åìó
íèçêèì óðîâíåì îðãàíèçàöèîííîé êóëüòóðû. Ïîâûñèòü ýòîò óðîâåíü
âîçìîæíî ñ ïîìîùüþ ìåõàíèçìà öåëåâîãî óïðàâëåíèÿ ëþáîé îðãà-
íèçàöèåé, â ðàìêàõ êîòîðîãî ðåçêî ïîâûøàåòñÿ öåëåñîîáðàçíîñòü
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêîâ, ðàçóìååòñÿ, ïðè èñïîëüçîâàíèè
ñîâðåìåííûõ îöåíî÷íûõ òåõíîëîãèé è ñîîòâåòñòâóþùåé ìîòèâàöèè
òðóäà ïåðñîíàëà, ñïîñîáñòâóþùèõ ïîâûøåíèþ îòäà÷è ðàáîòíèêîâ è
ñàìîðåãóëÿöèè ëè÷íîñòè â òîì ñîöèóìå, ãäå îñóùåñòâëÿåòñÿ òðóäî-
âàÿ äåÿòåëüíîñòü èíäèâèäà.

238
 êîíòåêñòå èçëîæåííîãî â ó÷åáíîì ïîñîáèè ìíîãî âíèìàíèÿ
óäåëåíî ìîòèâàöèè è îöåíêå ïåðñîíàëà, èãðàþùèõ ðîëü íå òîëüêî
ðû÷àãîâ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ïî-
òåíöèàëà ðàáîòíèêîâ, íî è ïðóæèíû íîâîãî ìîòèâàöèîííîãî ìåõà-
íèçìà èõ öåëåñîîáðàçíîãî òðóäà, ñòðîãî îðèåíòèðóþùåãî ýòîò
òðóä íà êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè âñåé îðãàíèçàöèè ñ ó÷å-
òîì îöåíêè ïîòåíöèàëà ëè÷íîñòè äëÿ åå ñàìîðåàëèçàöèè â ýòîé
îðãàíèçàöèè.
Ïðåäëàãàåìîå ó÷åáíîå ïîñîáèå ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ äëÿ ðóêîâî-
äèòåëåé è ðàáîòíèêîâ ñëóæá óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì òàêæå ïîòîìó,
÷òî îïèñàííûé â íåì ìåòîäè÷åñêèé èíñòðóìåíòàðèé ìîæíî èñïîëü-
çîâàòü äëÿ ðàöèîíàëüíîãî ïîäáîðà ïåðñîíàëà, ôîðìèðîâàíèÿ áåñ-
êîíôëèêòíûõ êîëëåêòèâîâ, ñïîñîáñòâóþùèõ ñàìîðåàëèçàöèè êàæ-
äîãî ñîòðóäíèêà â íèõ, îðãàíèçàöèè ñèñòåì ñàìîðàçâèòèÿ ðàáîòíè-
êîâ è äð.

239
ÑÏÈÑÎÊ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÍÎÉ
È ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÌÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

11. Àáðàìîâ Â. Í., Äàíþê Â. Ì., Êîëîò À. Ì. Ìîòèâàö³ÿ ³ ñòèìóëþâàííÿ


ïðàö³ â óìîâàõ ïåðåõîäó äî ðèíêó. — Îäåñà: Âèä-âî ÎÊÔÀ, 1995.
12. Àíäðååâ Â. È. Ñàìîðàçâèòèå ìåíåäæåðà. — Ì.: Ýêîíîìèêà, 1994.
13. Àíñîôô È. Ñòðàòåãè÷åñêîå óïðàâëåíèå: Ïåð. ñ àíãë. — Ì.: Ýêîíîìè-
êà, 1989.
14. Àóãóñòèíàâè÷óòå À. Äóàëüíàÿ ïðèðîäà ÷åëîâåêà. — Ê.: Ñîöèîíè÷åñ-
êèå òåõíîëîãèè, 1992.
15. Àôîíèí À. À. Îñíîâû ìîòèâàöèè òðóäà: îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñ-
êèé àñïåêò. — Ê.: ÌÇÓÓÏ, 1994.
16. Àõìåäæàíîâ Ý. Ð. Ïñèõîëîãè÷åñêèå òåñòû “Ëèñò”. — Ì.: Âÿòêà, 1996.
17. Áðóêåð Äæ. Ïñèõîëîãèÿ ïîçíàíèÿ. Çà ïðåäåëîì íåïîñðåäñòâåííîé èí-
ôîðìàöèè. — Ì.: Ïðîãðåññ, 1997.
18. Áóåâà Ë. Ï. Îòíîøåíèå â ñîöèóìå. — Ì.: Íàóêà, 1995.
19. Áóêåëîâ À. Â., Áîéêî À. Ã. Ñîöèîíèêà: òàéíà ÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøåíèé
è áèîýíåðãåòèêà. — Ê.: Ñîáîðíàÿ Óêðàèíà, 1992.
10. Âåñíèí Â. Ð. Îñíîâû ìåíåäæìåíòà: Ó÷åá. ïîñîáèå â ñõåìàõ. — 2-å èçä. —
Ì.: ÒÐÈÀÄÀ, 1996.
11. Âèõàíñêèé Î. Ñ., Íàóìîâ À. È. Ïðàêòèêóì ïî êóðñó “Ìåíåäæìåíò”. —
Ì.: Ãàðäàðèêà, 1999.
12. Âóäêîê Ì., Ôðýíñèñ Ä. Ðàñêðåïîùåííûé ìåíåäæåð: Ïåð. ñ àíãë. — Ì.:
Äåëî, 1994.
13. Ãîí÷àðîâ Â. Â. Âàæíåéøèå ïîíÿòèÿ è êîíöåïöèè â ñîâðåìåííîì óïðàâ-
ëåíèè. — Ì.: ÈÍÔÐÀ-Ì, 1998.
14. Ãîøêî À. Îöåíêà äåÿòåëüíîñòè ìåñòíûõ îðãàíîâ ñàìîóïðàâëåíèÿ. —
Ê.: Èçä-âî ÓÀÔÓ, 1998.

240
15. Ãðîóâ Ý. Âûñîêîýôôåêòèâíûé ìåíåäæìåíò: Ïåð. ñ àíãë. — Ì.:
ÞÍÈÒÈ, 1997.
16. Ãóëåíêî Â. Â., Ìîëîäöåâ À. Â. Ââåäåíèå â ñîöèîíèêó: Ìåòîä. ðåêîìåí-
äàöèè. — Ê.: ÂÇÓÓÏ, 1991.
17. Ãóëåíêî Â. Â., Ìîëîäöåâ À. Â. Ñîöèîíèêà äëÿ ðóêîâîäèòåëÿ. — Ê.:
ÂÇÓÓÏ, 1991.
18. Äåññëåð Ã. Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì. — Ì.: Áèíîì, 1997.
19. Äìèòðåíêî Ã. À. Ñòðàòåãè÷åñêèé ìåíåäæìåíò: öåëåâîå óïðàâëåíèå ïåð-
ñîíàëîì îðãàíèçàöèé: Ó÷åá. ïîñîáèå. — Ê.: ÌÀÓÏ, 1998.
20. Äìèòðåíêî Ã. À. Öåëåâîé ïîäõîä ê óïðàâëåíèþ ïðîöåññîì ôîðìèðî-
âàíèÿ, ðàçâèòèÿ è ðåàëèçàöèè ÷åëîâå÷åñêèõ ðåñóðñîâ â óñëîâèÿõ ïåðå-
õîäíîãî ïåðèîäà. — Ê.: ÌÀÓÏ, 1995.
21. Äðóêêåð Ï. Óïðàâëåíèå, íàöåëåííîå íà ðåçóëüòàòû: Ïåð. ñ àíãë. — Ì.:
Òåõí. øê. áèçíåñà, 1994.
22. Åãîðøèí À. Ï. Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì. — Í. Íîâãîðîä: Èçä-âî ÍÈÌÁ,
1997.
23. Åìåëüÿíîâ Þ. Í. Àêòèâíîå ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîå îáó÷åíèå. —
Ë., 1985.
24. Åðîïêèí À. Ì. Îðãàíèçàöèîííîå ïîâåäåíèå. — Ì.: Ýêîíîìèêà, 1998.
25. Æàðèêîâ Å. Ñ. Óðîêè ïñèõîëîãà äëÿ ðóêîâîäèòåëÿ. — Ì.: Çíàíèå,
1990. — Âûï. 1, 2.
26. Æóðàâëåâ Ï. Â., Êóëàêîâ Ì. Í., Ñóõàðåâ Ñ. Ô. Ìèðîâîé îïûò â óïðàâ-
ëåíèè ïåðñîíàëîì. — Ì.: ÞÍÈÒÈ, 1998.
27. Çäóòîâ À. À. Ìîòèâàöèÿ è îöåíêà ïåðñîíàëà â ñèñòåìå ñîâðåìåííîãî
ìåíåäæìåíòà // Ïðîáëåìû óïðàâëåíèÿ â ïåðåõîäíîì îáùåñòâå íà ïî-
ðîãå ÕÕI âåêà: Ñá. íàó÷. òð. / Ïðèë. ê æóðí. “Ïåðñîíàë”. — 1999. —
¹ 4. — Ñ. 156–158.
28. Çèãåðò Â., Ëàíã Ë. Ðóêîâîäèòü áåç êîíôëèêòîâ. — Ì.: Ïðîãðåññ, 1990.
29. Êàãàíåöü ². Ïñèõîëîã³÷í³ àñïåêòè â ìåíåäæìåíò³: òèïîëîã³ÿ Þíãà, ñîö³î-
í³êà, ïñèõî³íôîðìàòèêà. — Ê.; Òåðíîï³ëü: Ìàíäð³âåöü, 1997.
30. Êàçìèðåíêî Â. Ï. Ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ îðãàíèçàöèé. — Ê.: ÌÇÓÓÏ,
1993.
31. Êàðëîô Á., Ñåäåðáåðã Ñ. Âûçîâ ëèäåðîâ: Ïåð. ñî øâåä. — Ì.: Äåëî, 1996.
32. Êèáàíîâ À. ß. Ìîòèâû ïîâåäåíèÿ è äåÿòåëüíîñòè. — Ì.: Íàóêà, 1988.
33. Êèáàíîâ À. ß. Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì îðãàíèçàöèé: Ïðàêòèêóì. —
Ì.: ÈÍÔÐÀ-Ì, 1999.
34. Êíîððèíã Â. È. Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ. — Ì.: Ýêîíîìèêà, 1997.
35. Êîâàëåâ Â. È. Ìîòèâû ïîâåäåíèÿ è äåÿòåëüíîñòè. — Ì.: Íàóêà, 1988.
36. Êîëîò À. Ì. Ìîòèâàö³ÿ, ñòèìóëþâàííÿ ³ îö³íêà ïåðñîíàëó: Íàâ÷.
ïîñ³á. — Ê.: Âèä-âî ÊÍÅÓ, 1998.

241
37. Êðàñîâñêèé Þ. Ä. Óïðàâëåíèå ïîâåäåíèåì â ôèðìå: Ýôôåêòû è ïàðà-
äîêñû. — Ì., 1997.
38. Êðåãåð Î., Òüþñîí Äæ. Òèïû ëþäåé è áèçíåñ: êàê 16 òèïîâ ëè÷íîñòè îï-
ðåäåëÿþò âàøè óñïåõè íà ðàáîòå: Ïåð. ñ àíãë. — Ì.: Ïåðñåé-âå÷å ÀÑÒ,
1995.
39. Êðè÷åâñêèé Ð. Ï., Äóáðàâñêèé Å. Ì. Ïñèõîëîãèÿ ìàëîé ãðóïïû. — Ì.:
Èçä-âî ÌÃÓ, 1991.
40. Êóêîëåâà Å. Ì. Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì. — Äîíåöê: Èçä-âî ÄÃÓ, 1997.
41. Ëåíä Ï. Ìåíåäæìåíò — èñêóññòâî óïðàâëÿòü: ñåêðåòû è îïûò ïðàêòè-
÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà: Ïåð. ñ àíãë. — Ì.: Äåëî, 1995.
42. Ëåîíîâ È. Ã. Ïîçíàé ñåáÿ è äðóãèõ. — Ì.: ÈÂÖ “Ìàðêåòèíã”, 1998.
43. Ëóêàøåâè÷ Í. Ï. Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ñàìîìåíåäæìåíòà: Ó÷åá. ïîñîáèå. —
Ê.: ÌÀÓÏ, 1999.
44. Ìàêñèìåíêî Ò. Ì. Öåëåâîé äîëæíîñòíîé ïðîôèëü êàê èíñòðóìåíò
àäàïòàöèè óïðàâëåí÷åñêîãî ïåðñîíàëà ïðåäïðèÿòèé ê ðåçóëüòèðóþ-
ùåé äåÿòåëüíîñòè â ðûíî÷íîé ñðåäå // Òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå
ïðîáëåìû ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè ìåíåäæå-
ðîâ: Ñá. íàó÷. òð. / Ïðèë. ê æóðí. “Ïåðñîíàë”. — 2000. — ¹ 3(8). —
Ñ. 166–168.
45. Ìàêñèìåíêî Ò. Ì. Êâàëèìåòðè÷åñêèé ìåòîä îöåíêè êà÷åñòâà òðóäà êàê
îïðåäåëÿþùàÿ ñèñòåìà ìîòèâàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ // Ïðî-
áëåìû óïðàâëåíèÿ â ïåðåõîäíîì îáùåñòâå íà ïîðîãå ÕÕI âåêà: Ñá.
íàó÷. òð. / Ïðèë. ê æóðí. “Ïåðñîíàë”. — 1999. — ¹ 4. — Ñ. 163–165.
46. Ìàðêîâà À. Ê., Ìàòèñ Ò. À., Îðëîâ À. Á. Ôîðìèðîâàíèå ìîòèâàöèè
ó÷åíèÿ. — Ì.: Ïðîñâåùåíèå, 1990.
47. Ìàðêñ Ê. Êàïèòàë. — Ì.: Ïîëèò. ëèò., 1969. — Ò. 1: Êðèòèêà ïîëèòè-
÷åñêîé ýêîíîìèè; Êí. 1: Ïðîöåññ ïðîèçâîäñòâà êàïèòàëà.
48. Ìàðòûíîâ Ñ. Ä. Ïðîôåññèîíàëû â óïðàâëåíèè. — Ë.: Ëåíèçäàò, 1991.
49. Ìàñëîâ Å. Â. Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì ïðåäïðèÿòèÿ. — Ì.: ÞÍÈÒÈ,
1999.
50. Ìåíüøèêîâ Ë. È. Îöåíêà äåëîâûõ êà÷åñòâ óïðàâëåí÷åñêîãî ïåðñîíàëà. —
Ì.: Çíàíèå, 1975.
51 . Ìåñêîí Ì., Àëüáåðò Ì., Õåäîóðè Ô. Îñíîâû ìåíåäæìåíòà: Ïåð. ñ
àíãë. — Ì.: Äåëî, 1992.
52. Ìîëë Å. Ã. Ðóêîâîäèòåëü ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. — Ì.: Ñòðîé-
èçäàò, 1991.
53. Ìîððèññåé Äæ. Öåëåâîå óïðàâëåíèå îðãàíèçàöèåé. — Ì.: Ñîâ. ðàäèî,
1979.
54. Îáîçîâ Í. Í. Ïñèõîëîãèÿ ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé. — Ê.: Ëûáèäü,
1990.
55. Îáîçîâ Í. Í., Ù¸êèí Ã. Â. Ïñèõîëîãèÿ ðàáîòû ñ ëþäüìè. — 5-å èçä. —
Ê.: ÌÀÓÏ, 1999.

242
56. Îâ÷èííèêîâ Á. Â., Ïàâëîâ Ê. Â., Âëàäèìèðîâà È. Ì. Âàø ïñèõîëîãè÷åñ-
êèé òèï. — ÑÏá., 1994.
57. Îäåð³é Ë. Ï. Êâàë³ìåòð³ÿ âèùî¿ îñâ³òè. — Ê.: ÌÀÓÏ, 1996.
58. Îëêëîê Ä. Óïðàâëåíèå âðåìåíåì è ðàáî÷åé íàãðóçêîé: Ïåð. ñ àíãë. —
Ì.: Äåëî, 1998.
59. Ïàðêèíñîí Ñ. Í., Ðóñòîìäæè Ì. Ê. Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ. — Ì.: Äåëî,
1997.
60. Ïîïîâ Ã. Õ. Îöåíêà ðàáîòíèêîâ óïðàâëåíèÿ. — Ì.: Ìîñê. ðàáî÷èé,
1980.
61. Ïðàêòè÷åñêàÿ ïñèõîëîãèÿ äëÿ ìåíåäæåðîâ / Ïîä ðåä. Ì. Ê. Òóòóøêè-
íîé. — Ì.: ÈÍÔÐÀ-Ì, 1996.
62. Ïðîííèêîâ Â. À., Ëàäàíîâ È. Ä. Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì â ßïîíèè. —
Ì.: Íàóêà, 1989.
63. Ïñèõîëîãèÿ óïðàâëåíèÿ / Ë. Ê. Àâåð÷åíêî, Ã. Í. Çàëåñîâ è äð. — Ì.:
ÞÍÈÒÈ, 1977.
64. Ðàä÷åíêî ß. Â. Ðóêîâîäèòåëü â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì. —
Ì.: Çíàíèå, 1973.
65. Ðåääèí Â. Òåñòû äëÿ ìåíåäæåðà: Ïåð. ñ ôð. — Ì.: Äåëî, 1997.
66. Ðåíüãå Â. Ý., Âàëäîâñêàÿ Ý. Ë. Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû
ôîðìèðîâàíèÿ êîëëåêòèâà áðèãàä íà ïðåäïðèÿòèÿõ Ëàòâèéñêîé ÑÑÐ. —
Ðèãà, 1988.
67. Ðóñèêîâà Ô. Ì., Àíòîíþê Â. È. Ïñèõîëîãè÷åñêèå àñïåêòû óïðàâëåíèÿ. —
Ì.: Ýêîíîìèêà, 1984.
68. Ñàìûãèí Ñ. È., Ñòîëÿðåíêî Ë. Ä. Ìåíåäæìåíò ïåðñîíàëà. — Ì.: Äåëî,
1997.
69. Ñèðîòà Î. Í., Ïîíîìàðåíêî Â. À. Ìîòèâàöèÿ òðóäà íà ïðåäïðèÿòèÿõ:
ñîñòîÿíèå è ïóòè ðàçâèòèÿ. — Ëóãàíñê: Èçä-âî ÍÈÈÒðóäà, 1996.
70. Ñìîëêèí À. Ì. Ìåòîäû àêòèâíîãî îáó÷åíèÿ. — Ì.: Âûñø. øê., 1991.
71. Ñîáîëåâà Â. Ì., Øåäÿêîâ Â. Å. Ìåíåäæìåíò â îáëàñòè èíâåñòèöèé è
ïåðñîíàëà. — Ì.: Äåëî, 1996.
72. Ñòàðîáèíñêèé Ý. Å. Êàê óïðàâëÿòü ïåðñîíàëîì. — Ì.: ÀÐÈÝË, 1995.
73. Òàðàñîâ Â. Ê. Ïåðñîíàë-òåõíîëîãèÿ: îòáîð è ïîäãîòîâêà ìåíåäæåðîâ. —
Ë., 1989.
74. Òèäîð Ñ. Í. Ïñèõîëîãèÿ óïðàâëåíèÿ îò ëè÷íîñòè — ê êîìàíäå. — Ïåò-
ðîçàâîäñê: Ïåðèîäèêà, 1997.
75. Òðàâèí Â. Â., Äÿòëîâ Â. À. Îñíîâû êàäðîâîãî ìåíåäæìåíòà. — Ì.:
Äåëî, 1997.
76. Óïðàâëåíèå ïî ðåçóëüòàòàì: Ïåð. ñ ôèíñê. / Ò. Ñàíòàëàéíåí, Ý. Âîóòè-
ëàéíåí è äð. — Ì.: Ýêîíîìèêà, 1998.
77. Ôèëèïïîâ À. Â. Ðàáîòà ñ êàäðàìè. — Ì.: Ýêîíîìèêà, 1990.
78. Õåêõàóçåí Äæ. Ìîòèâàöèÿ è äåÿòåëüíîñòü. — Ì.: Ïåäàãîãèêà, 1986.

243
79. Øàðàïàòîâà Å. À. Ôîðìèðîâàíèå êîìïëåêñíîé ìîòèâàöèè ïåðñîíàëà
íà äîñòèæåíèå êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ ôèðìû // Ïðîáëåìû óïðàâëåíèÿ
â ïåðåõîäíîì îáùåñòâå íà ïîðîãå ÕÕI âåêà: Ñá. íàó÷. òð. / Ïðèë. ê
æóðí. “Ïåðñîíàë”. — 1999. — ¹ 4. — Ñ. 172–175.
80. Øàðê Ä. Òèïû ëè÷íîñòè. Þíãîâñêàÿ ìîäåëü òèïîëîãèè: Ïåð. ñ àíãë. —
Âîðîíåæ: Ìîäåê, 1994.
81. Øåâàíäðèí Í. È. Ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ â îáðàçîâàíèè. — Ì.: Âëà-
äîñ, 1995.
82. Øåêøíÿ Ñ. Â. Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì ñîâðåìåííîé îðãàíèçàöèè. —
Ì.: Âëàäîñ, 1997.
83. Ù¸êèí Ã. Â. Ïðàêòè÷åñêàÿ ïñèõîëîãèÿ ìåíåäæìåíòà. — Ê.: ÌÇÓÓÏ,
1994.
84. Þíã Ê. Ýìîöèîíàëüíûå ïñèõîëîãè÷åñêèå òèïû // Ïñèõîëîãèÿ ýìîöèé /
Ïîä ðåä. Â. Ê. Âèëþíåëÿ, Þ. Á. Ãèïïåíðåéòåðà. — Ì.: Èçä-âî ÌÃÓ,
1984.

244
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Ââåäåíèå .............................................................................................................. 3
Ðàçäåë 1
Êîíöåïòóàëüíûå îñíîâû ýôôåêòèâíîé (öåëåñîîáðàçíîé)
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ïåðñîíàëà íà ïðåäïðèÿòèÿõ ......................................... 6
1.1. Íàó÷íûå ïîäõîäû ê îðãàíèçàöèè öåëåñîîáðàçíîé òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêîâ íà ïðåäïðèÿòèÿõ (â îðãàíèçàöèÿõ,
ôèðìàõ) ........................................................................................................ 6
1.2. Îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèå ôàêòîðû ìîòèâàöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ïðåäïðèÿòèÿ ...................................................... 15
1.3. Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû ýôôåêòèâíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ïîòåíöèàëà ïåðñîíàëà íà áåñêîíôëèêòíîé îñíîâå ....... 26
Ðåçþìå .............................................................................................................. 35
Âîïðîñû äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ ............................................................................ 36
Âîïðîñû äëÿ îáñóæäåíèÿ ................................................................................ 37
Ðàçäåë 2
Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ìîòèâàöèè ïåðñîíàëà ....................................................... 38
2.1. Ñîâðåìåííûå òåîðèè ìîòèâàöèè ðàáîòíèêîâ ........................................ 38
2.2. Êîíêðåòíûå ìåòîäû è êîìïëåêñíàÿ ìîòèâàöèÿ ïåðñîíàëà ................... 55
2.3. Îöåíêà è ôîðìèðîâàíèå ìîòèâàöèè äåÿòåëüíîñòè ïåðñîíàëà .............. 76
Ðåçþìå .............................................................................................................. 89
Âîïðîñû äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ ............................................................................ 90
Çàäàíèÿ ............................................................................................................. 91
Ðàçäåë 3
Òåîðèÿ è ïðàêòèêà îöåíêè ïåðñîíàëà ............................................................. 92
3.1. Ñóùíîñòü, âèäû è íàçíà÷åíèå îöåíêè ïåðñîíàëà â ñôåðå
óïðàâëåíèÿ ................................................................................................. 92
3.2. Ìåòîäû è ïðîáëåìû îöåíêè ïåðñîíàëà ................................................ 114
Ðåçþìå ............................................................................................................ 151
Âîïðîñû äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ .......................................................................... 152
Çàäàíèÿ ........................................................................................................... 152

245
Ðàçäåë 4
Êâàëèìåòðè÷åñêèå îöåíêè ïåðñîíàëà ........................................................... 153
4.1. Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ è ñëîæíîñòè òðóäà ñïåöèàëèñòîâ ......................... 153
4.2. Îöåíêà ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ (ñîöèîòèïà) ðàáîòíèêîâ
è èõ ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ................................................................... 165
4.3. Îöåíêà ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé â êîëëåêòèâå
è îñîáî çíà÷èìûõ êà÷åñòâ ñîòðóäíèêîâ ............................................... 181
Ðåçþìå ............................................................................................................ 194
Âîïðîñû äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ .......................................................................... 195
Çàäàíèÿ ........................................................................................................... 195
Ðàçäåë 5
Îöåíêà è ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ïîòåíöèàëà ðóêîâîäèòåëÿ ............................. 196
5.1. Êàñêàäíàÿ îöåíêà è ñàìîîöåíêà ðóêîâîäèòåëÿ .................................... 196
5.2. Îöåíêà ðóêîâîäèòåëÿ è êàíäèäàòà íà ðóêîâîäÿùóþ äîëæíîñòü ........ 204
5.3. Ôîðìèðîâàíèå ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ïîòåíöèàëà ìåíåäæåðà ................ 216
Ðåçþìå ............................................................................................................ 235
Âîïðîñû äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ .......................................................................... 236
Çàäàíèå ........................................................................................................... 237
Çàêëþ÷åíèå ...................................................................................................... 238
Ñïèñîê èñïîëüçîâàííîé è ðåêîìåíäóåìîé ëèòåðàòóðû ................................. 240

246
Ó íàâ÷àëüíîìó ïîñ³áíèêó ðîçãëÿäàºòüñÿ ôóíäàìåíòàëüíà ôóíêö³ÿ ìåíåäæìåí-
òó — ìîòèâàö³ÿ ïåðñîíàëó, ùî çóìîâëþº ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ ³
ðîçâèòêó ïîòåíö³àëó ïðàö³âíèê³â â îðãàí³çàö³¿ ¿õíüî¿ äîö³ëüíî¿ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Íàâîäÿòüñÿ ð³çíîìàí³òí³ òåõíîëî㳿 îö³íþâàííÿ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà îñîáèñò³ñíèõ
ÿêîñòåé ïðàö³âíèê³â, ïîêëèêàí³ ñïðèÿòè ìîòèâàö³¿ ïåðñîíàëó íà ñàìîðîçâèòîê ³ ïî-
ñèëåííÿ éîãî äîö³ëüíî¿ àêòèâíîñò³.
Äëÿ ñòóäåíò³â ³ âèêëàäà÷³â âèùèõ çàêëàä³â îñâ³òè, à òàêîæ ïðàêòè÷íèõ ïðàö³â-
íèê³â (ó òîìó ÷èñë³ êåð³âíèê³â), ÿê³ ðîçâ’ÿçóþòü ïðîáëåìó ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³
òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåðñîíàëó.

Íàâ÷àëüíå âèäàííÿ

Äìèòðåíêî Ãåííàä³é Àíàòîë³éîâè÷


Øàðàïàòîâà Êàòåðèíà Îíèñèì³âíà
Ìàêñèìåíêî Òàìàðà Ìèõàéë³âíà
ÌÎÒÈÂÀÖ²ß ² ÎÖ²ÍÊÀ
ÏÅÐÑÎÍÀËÓ
Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê
(Ðîñ. ìîâîþ)

³äïîâ³äàëüíèé ðåäàêòîð Â. Ì. ×èðêîâ


Ðåäàêòîð Ë. Â. Ëîãâèíåíêî
Êîðåêòîðè Ò. Ê. Âàëèöüêà, Ñ. Ã. Àòäàºâà
Êîìï’þòåðíà âåðñòêà Ë. Î. Êóëàã³íà
Îôîðìëåííÿ îáêëàäèíêè Ì. Â. Êóë³êîâ

Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî ÄÊ ¹ 8 â³ä 23.02.2000

ϳäï. äî äðóêó 25.01.02. Ôîðìàò 60 × 84/16. Ïàï³ð îôñåòíèé. Äðóê îôñåòíèé.


Óì. äðóê. àðê. 14,4. Îáë.-âèä. àðê. 15,0. Òèðàæ 3000 ïð. Çàì. ¹ 5
̳æðåã³îíàëüíà Àêàäåì³ÿ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì (ÌÀÓÏ)
03039 Êè¿â-39, âóë. Ôðîìåò³âñüêà, 2, ÌÀÓÏ
Ïîë³ãðàô³÷íèé öåíòð ÓÒÎÃ
Êè¿â, âóë. Íîâîâîêçàëüíà, 8

247
248