Вы находитесь на странице: 1из 37

.

Mövzu № 1
Ади диференсиал тянликляр. Ясас анлайышлар вя тярифляр.
Дяйишянляриня айрыла билян тянликляр

Тутаг ки, x -сярбяст дяйишян, y - ися бу дяйишянин


функсийасыдыр.
Т я р и ф 1. Сярбяст x дяйишянин, мяъщул y  y(x) функсийа-
сынын вя бу функсийанын биринъи тяртиб тюрямясинин дахил олдуьу
тянлийя бир тяртибли ади диференсиал тянлик дейилир.
Гейд едяк ки, биртяртибли ади диференсиал тянлийя сярбяст
x дяйишяни вя мяъщул y  y(x) функсийасы ашкар шякилдя дахил

олmayа биляр. Лакин бу тянликдя мяъщул y  y(x) функсийасынын


тюрямяси мцтляг иштирак етмялидир.
Цмуми шякилдя биртяртибли ади диференсиал тянлик
F ( x, y, y)  0 (1)

шяклиндя йазылыр. Бурада F  x, y , y  дяйишянляринin мялум


функсийасыдыр.
(1) тянлийи тюрямяйя нязярян щялл олунмамыш биртяртибли ади
диференсиал тянлик адланыр. Яэяр бу тянлийи тюрямяйя нязярян щялл
етмяк мцмкцн оларса, онда ону
dy
 f ( x, y ) (2)
dx
шяклиндя йазмаг олар. Бу тянлик тюрямяйя нязярян щялл олунмуш
биртяртибли ади диференсиал тянлик адланыр.

3
Törəməyə nəzərən həll olunan diferensial tənliyi daha
ümumi (və simmetrik) şəkildə
A( x, y)dx  B( x, y)dy  0
kimi də yazmaq olar. Bu yazılışın üstünlüyü ondan ibarətdir ki,
tənlikdə iştirak edən x və y dəyişənlərinə eyni hüquqlu
dəyişənlər kimi baxmaq olar.
Гейд едяк ки, диференсиал тянликдя мяъщул функсийа ики вя йа
даща чох сайда сярбяст дяйишянлярин функсийасы оларса, онда беля
тянликдя мяъщул функсийанын хцсуси тюрямяляри иштирак едяр. Бу
щалда тянлик хцсуси тюрямяли диференсиал тянлик адланыр. Bиз əsasən
ади диференсиал тянликляри юйряняъяйик вя бу тянликляри садяъя
олараг диференсиал тянликляр адландыраъаьыг.
Т я р и ф 2 . (1) вя йа (2) диференсиал тянлийинин щялли еля диферен-
сиалланан y   (x) функсийасына дейилир ки, бу функсийаны вя онун
тюрямясини (1) вя йа (2) тянлийиндя йериня йаздыгда тянлик ейнилик
кими доьру бярабярлийя чеврилмиш олсун.

Мисал 1. y  ce x  x  1 функсийасы y  x  y тянлийинин


щяллидир. Бурада c -ихтийари сабитдир. Доьрuдан да, яэяр бу
функсийаны вя онун тюрямясини тянликдя йериня йазсаг, тянлик
ейнилик кими доьру бярабярлийя чевриляр.
Диференсиал тянлийин щяллинин тапылмасы просесиня тянлийин
интегралланмасы, щяллиня ися онун интегралы дейилир. Həllin müstəvi
üzərində təyin etdiyi əyri inteqral əyrisi adlanır.
Диференсиал тянликлярин интегралланмасы заманы щялл, бязи

4
щалларда, гейри-ашкар  ( x, y)  0 функсийасы шяклиндя тапылыр.
Яэяр бу бярабярликдян гейри-ашкар функсийа kimi тапылмыш
y   (x) функсийасы (1) вя йа (2) тянлийини юдяйярся, онда
 ( x, y)  0 - бу тянликлярин гейри-ашкар шякилли щялли адланыр.
Мисал 2. Гейри-ашкар y 2  x 2  1  0 функсийасы yy  x  0
тянлийинин щяллидир. Доьрудан да, яэяр y 2  x 2 1  0

бярабярлийиндян y -и тапсаг, аларыг: y   1  x 2 . Асанлыгла


йохламаг олар ки, бу функсийа бахылан тянлийи юдяйир.
Т я р и ф 3. Яэяр t параметрinдян асылы
x  x(t ), y  y(t ),   t   , (3)
функсийасыны (2) тянлийиндя нязяря алдыгда, бу тянлик ейнилик кими
доьру бярабярлийя чеврилярся, йяни
y (t )
 f [ x(t ), y (t )],   t  
x(t )
оларса, онда (3) функсийасы (2) тянлийинин параметрик шякилли щялли
адланыр.
Мисал 3. x   ln t , y  ct  ln t 1, t  (0, ), функсийасы

y  x  y тянлийинин параметрик şəkilli щяллидир. Бурада c -


ихтийари сабитдир.
Доьрuдан да,
1 1 y(t )
y(t )  c  , x(t )   ,  1  ct , x  y  1  ct .
t t x(t )
Демяли

5
y(t )
 x(t )  y (t ) .
x(t )
Бахылан мисаллар эюстярир ки, диференсиал тянликлярин сонсуз
сайда щялляри ола биляр ( c sabitinin müxtəlif ədədi qiymətlərində
alınan həllər).
Ашаьыдакы мисала бахаг:
Мисал 4.
dy
 2x .
dx

Асанлыгла йохламаг олар ки, y  x 2  c функсийасы бу


диференсиал тянлийин щяллидир. Бурада c  ихтийари сабитдир. Dемяли
бахылан диференсиал тянлийин доьрuдан да сонсуз сайда щялли вар.
Бязи нязяри вя практики мясялялярин щялли заманы диференсиал
тянлийин бцтцн щяллярини дейил, онун мцяййян ялавя шяртляри юдяйян
щяллини тапмаг тяляб олунур. Беля мясялялярдян бири Коши мясяляси
адланан мясялядир. (2) тянлийи цчцн бу мясяля ашаьыдакындан
ибарятдир:
(2) тянлийинин еля щяллини тапмалы ки, бу щялл
y( x0 )  y0 (4)

шяртини юдясин. Бурада x0 вя y0 - гейд олунмуш ядядлярдир. (4)


шяртиня башланьыъ шярт, (2) тянлийинин (4) башланьыъ шяртини юдяйян
щяллинин тапылмасы мясялясиня ися Коши мясяляси (вя йа башланьыъ
şərtli мясяля) дейилир.
Ахырынъы мисалда бахылан тянлийин y(1)  2 башланьыъ шяртини

юдяйян щяллини тапаг. Бу мягсядля y  x 2  c щяллиниn y(1)  2

6
шяртини юдямясини тяляб едяк: y(1)  1  c  2 . Бурадан тапарыг ки,
c  1 . Тапдыьымыз бу гиймяти щяллдя йериня йазсаг тянлийин гейд

олунан шярти юдяйян щяллини алмыш олараг: y  x 2  1 .

Tutaq ki, (2) tənliyinin sağ tərəfi, yəni f ( x, y) funksiyası


müəyyən D oblastında kəsilməzdir. Növbəti fəsillərdə görəcəyik
ki, bu halda (2) tənliyinin inteqral əyriləri D oblastını doldurur.
Fərz edək ki, D oblastına daxil olan G oblastının hər bir
nöqtəsindən (2) tənliyinin yeganə inteqral əyrisi keçir və bu oblast
D -yə daxil olan maksimal oblastdır.
İxtiyari c sabitindən asılı y   ( x, c) funksiyalar ailəsinə
baxaq. Fərz edək ki,
a ) hər bir ( x, y)  G nöqtəsi üçün y   ( x, c) tənliyi c -yə
nəzərən həll olunandır:
c   ( x, y) ; (5)

b ) ( x, y) nöqtəsi G oblastında dəyişdikdə, c sabitinin (5)


düsturu ilə təyin olunan hər bir qiymətində y   ( x, c)
funksiyası (2) tənliyinin həllidir. Onda y   ( x, c) ailəsinə (2)

tənliyinin G oblastında ü m u m i h ə l l i deyilir.


Tutaq ki, y   (x) funksiyası (a , b) intervalında (2)
tənliyinin həllidir. Əgər hər bir x  (a , b) üçün (2) tənliyinin

( x ,  ( x)) nöqtəsindən keçən inteqral əyrisi yeganə isə, onda


y   (x) həllinə (2) tənliyinin x ü s u s i h ə l l i deyilir.

7
Tutaq ki, y   (x) funksiyası (2) tənliyinin (a , b)
intervalında təyin olunan həllidir. Əgər hər bir x  (a , b) üçün

( x , ( x)) nöqtəsindən (2) tənliyinin y   (x) həllindən fərqli


ən azı bir inteqral əyrisi keçirsə, onda y   (x) həllinə (2)
tənliyinin m ə x s u s i h ə l l i deyilir.
Яэяр диференсиал тянлийин интегралланмасы заманы онун цмуми
щялли гейри-ашкар функсийа шяклиндя тяйин олунарса, онда цмуми
интеграл терmининдян истифадя олунур. Башга сюзля десяк, яэяр
 ( x, y, c)  0 мцнасибяти (2) тянлийинин цмуми y   ( x, c) щяллини
тяйин едирся, онда бу мцнасибят (2) тянлийинин цмуми интегралы
адланыр.

Дяйишянляриня айрыла билян тянликляр

A( x)dx  B( y)dy  0 (1)


тянлийиня бахаг. Бу тянликдя dx -ин ямсалы йалныз x -дан, dy -ин
ямсалы ися йалныз y -дян асылыдыр. Беля тянлик дяйишянляриня айрылмыш
тянлик адланыр.
Тутаг ки, A(x) вя B(y) функсийалары x вя y -ин бцтцн бахылан
гиймятляриндя кясилмяз функсийалардыр. Онда (1) тянлийини
x y 
d   A( x)dx   B( y )dy   0
 x0 y0 

шяклиндя йазмаг олар. Бу бярабярликдян ися

8
x y

 A( x)dx   B( y)dy  c (2)


x0 y0

бярабярлийинин доьрулуьу алыныр. Бурада x0 вя y0 -уйьун олараг


x вя y -ин гейд олунмуш гиймятляри, c -ихтийари сабитдир. (2)
бярабярлийи (1) тянлийинин цмуми интегралыны тяйин едир.
(2) бярабярлийиндя интегралын сярщядлярини йазмамаг да олар.
Çцнки ибтидаи функсийаларын интегралларын ашаьы сярщядляриндяки
гиймятлярини c -ихтийари сабитиня ялавя едя билярик. Бу заман (1)
тянлийинин цмуми интегралы

 A( x)dx   B( y)dy c (3)

Бярабярлийи иля тяйин олунар.


2x 1
Мисал 1. dx  dy  0 тянлийинин цмуми интегралыны
x 1
2
y
тапмалы.
(3) бярабярлийиня ясасян йаза билярик:
2x 1
x 2
1
dx   dy  ln c
y
Бурадан алырыг:
ln( x 2  1)  ln y  ln c
вя йа
y( x 2  1)  c . (4)
Бу бярабярлик бахылан тянлийин цмуми интегралыны тяйин едир.
Бурадан тапылан

9
c
y
x 1
2

функсийасы тянлийин цмуми щяллидир.


Дяйишянляриня айрылмыш тянлийя
a1 ( x)b1 ( y)dx  a2 ( x)b2 ( y)dy  0 (5)

шякилли тянликляр асанлыгла эятирилир. Бурада a1 ( x), b1 ( y), a2 ( x) вя

b2 ( y) функсийалары мялум, юз аргументляринин кясилмяз


функсийаларыдыр.
Тутаг ки, (5) тянлийиндя b1 ( y)  0, a2 ( x)  0 . Бу тянлийин щяр
ики тяряфини
1
a2 ( x)b1 ( y )
ифадясиня вурсаг, дяйишянляриня айрылмыш
a1 ( x) b ( y)
dx  2 dy  0
a 2 ( x) b1 ( y )
тянлийини аларыг. Бу тянлийин вя демяли (5) тянлийинин цмуми
интегралы
a1 ( x) b ( y)
a 2 ( x)
dx   2 dy  c
b1 ( y )
бярабярлийи иля тяйин олунар.
Тутаг ки, b1 ( y) функсийасы y дяйишянинин мцяййян y  y1

гиймятинdя сыфра чеврилир: b1 ( y1 )  0 . Бу щалда dy1  0


олдуьундан, асанлыгла йохламаг олар ки, y  y1 функсийасы да
(5) тянлийинин щяллидир.

10
Фярз едяк ки, a2 ( x1 )  0 . Яэяр x вя y дяйишянляриня
ейнищцгуглу дяйишянляр кими бахсаг, онда x  x1 дя тянлийин щялли
олар.
Мисал 2. x(1  y 2 )dx  y(1  x 2 )dy  0 тянлийинин цмуми
интегралыны тапмалы.
1
Бу тянлийин щяр ики тяряфини ифадясиня вураг.
(1  x )(1  y 2 )
2

Бу заман ашаьыдакы тянлийи аларыг:


x y
dx  dy  0 .
1 x 2
1 y2
Бу тянлик дяйишянляриня айрылмыш тянлик олдуьундан, онун
цмуми интегралы
x y
1 x 2
dx  
1 y2
dy  c

бярабярлийи иля тяйин олунур. Burada c - ixtiyari sabitdir. c -

ixtiyari sabit olduqda hər bir k ədədi üçün k  c , ln c , k  ln c

və bu kimi ifadələrə də ixtiyari sabit kimi baxmaq olar. Əgər


1
axırıncı bərabərliyin sağ tərəfində c sabitini ln c ilə əvəz
2
etsək, alarıq

(1  x 2 )(1  y 2 )  c
Бу бахылан тянлийин цмуми интегралыдыр.
Qeyd edək ki, gələcəkdə də c sabitini , lazım gələrsə , bu kimi
ifadələrlə əvəz edəcəyik.

11
Mövzu № 2.
Биръинс тянликляр. Биръинс тянлийя эятирилян тянликляр

Т я р и ф 1. Яэяр f ( x, y) функсийасы цчцн

f (tx, ty)  t n f ( x, y ) (6)

шярти юдянярся, онда f ( x, y) функсийасы n дяряъяли биръинс


функсийа адланыр.
Хцсуси щалда, яэяр (6) бярабярлийиндя n  0 оларса, йяни
f ( x, y) функсийасы цчцн
f (tx, ty)  f ( x, y) (7)
шярти юдянярся, онда f ( x, y) функсийасы сыфыр дяряъяли биръинс
функсийа адланыр.
dy
 f ( x, y ) (8)
dx
диференсиал тянлийиня бахаг.
Т я р и ф. 2 Яэяр f ( x, y) функсийасы сыфыр дяряъяли биръинс
функсийа оларса, онда (8) тянлийи биръинс диференсиал тянлик адланыр.
1
Тутаг ки, (8) тянлийи биръинс тянликдир. Яэяр t  эютцрсяк,
x
онда (7) бярabərлийиня ясасян аларыг:

 y
f ( x, y )  f (tx, ty)  f 1,  .
 x
Бу щалда, айдындыр ки, (8) тянлийи

12
dy  y
 f 1,  (9)
dx  x
шяклиня дцшяр.
y
Бу tяnliкдя u явязлямясини едяк. Бу щалда
x
dy du
ux олар. Бу ифадяляри (9) тянлийиндя нязяря алсаг
dx dx
du
ux  f (1, u )
dx
вя йа
du
x  f (1, u )  u (10)
dx
тянлийини аларыг.
Ашаьыдакы щаллара бахаг.
а) Тутаг ки, f (1, u)  u  0 . Бу щалда (10) тянлийини
dəyişənlərinə ayıraraq
du dx

f (1, u )  u x
шяклиндя йазыб, интегралладыгдан сонра аларыг
du
 f (1, u)  u  ln x  c . (11)

Sol tərəfdəki inteqralı hesabladıqdan sonra u дяйишянини


y
иля явяз етсяк биръинс (8) тянлийинин цмуми интегралыны алмыш
x
оларыг.

13
 y y
б) Тутаг ки, f (1, u)  u . Бу щалда f ( x, y )  f 1, 
 x x
dy y
олар вя (9) тянлийи  шяклиня дцшяр ки, бу тянлийин дя цмуми
dx x
щялли y  cx бярабярлийи ilə тяйин олунур.

ъ) Тутаг ки, f (1, u)  u ифадяси u дяйишянинин u  u 0


гиймятиндя сыфыра чеврилир: f (1, u0 )  u0 . Бу щалда (10) тянлийиня

ясасян аларыг ки, u  u 0 вя йа y  u 0 x функсийасы да биръинс


тянлийин щяллидир.
dy x 2  y 2
Мисал 1.  тянлийини щялл етмяли.
dx 2 xy
Бу тянлик биръинс тянликдир. Доьрудан да, яэяр
x2  y2
f ( x, y )  эютцрсяк, онда асанлыгла йохлайа билярик ки, бу
2 xy
функсийа цчцн f (tx, ty)  f ( x, y) бярабярлийи юдянир. Тянлийи щялл

y
етмяк цчцн u явязлямясини едяк. Bu zaman
x
dy du
y  xu,  u  x . olar və bунлары тянликдя нязяря алсаг
dx dx
du 1  3u 2
x  (12)
dx 2u
тянлийини алмыш оларыг.
Бу тянлийи дяйишянляриня айырыб интегралласаг

14
2udu
 1  3u 2
 ln x  ln c вя йа ln 1  3u 2  3 ln cx

y
бярабярлийини алмыш оларыг. u  олдуьуну нязяря алсаг, ахырынъы
x
бярабярлик аşağıdakı şəklə düşər:

(x2  3y2 )x  c . (13)


Бу бярабярлик бахылан тянлийин цмуми интегралыны тяйин едир.
1
(12) тянлийинин саь тяряфи u   олдугда сыфра чеврилир.
3
1
Она эюря тянлийин (13) щялли иля йанашы y   x щялляри дя вар.
3

Биръинс тянлийя эятирилян тянликляр


Биръинс олмайан
dy ax  by  c
 (14)
dx a1 x  b1 y  c1
тянлийиня бахаг. Бурада a, b, c, a1 , b1 , c1 -щягиги ядядлярдир. Яэяр

c  c1  0 оларса, онда бу тянлик биръинс тянликдир. Якс щалда, йяни


c вя c1 ядядляриндян щеч олмазса бири сыфра бярабяр олмадыгда,
(14) тянлийи биръинс тянлик дейил. Бу щалда (14) тянлийини биръинс
тянлийя эятирмяйя чалышаг. Бу мягсядля
x   , y    (15)

явязлямясини едяк. Бурада  вя  -йени дяйишянляр,  вя  иsя


щялялик мялум олмайан ядядлярдир.

15
(15) явязлямясини вя dx  d , dy  d бярабярликлярини (14)
тянлийиндя нязяря алаг:
d a  b  a  b  c
 (16)
d a1  b1  a1  b1   c1
 вя  ядядлярини ашаьыдакы хятти ъябри тянликляр системинин
щялли кими тяйин едяк:

a  b  c  0,
 (17)
a1  b1   c1  0.
İki hala baxaq:
a ) ab1  a1b  0 . Бу щалда (17) системинин йеэаня щялли вар.
Яэяр (15) явязлямясиндя иштирак едян  вя  ядядлярини бу
системин щяллиндян тяйин етсяк, онда (16) тянлийи
d a  b
 (18)
d a1  b1
шяклиня дцшяр. Бу тянлик ися биръинс тянликдир. Яэяр бу тянлийи щялл
етсяк вя алынан щялдя   x   ,   y   эютцрсяк, онда
бахылан щалда (14) тянлийинин цмуми интегралыны алмыш оларыг.
a1 b1
б) ab1  a1b  0 . Бу щалда   k олдуьуну нязяря алсаг
a b
(14) тянлийини
dy ax  by  c
 (19)
dx k (ax  by)  c1

16
шяклиндя йаза билярик. Бу тянликдя ax  by  z явязлямяси етсяк вя

dy dz
бу заман a  b  олдуьуну нязяря алсаг (19) тянлийи
dx dx
dz b( z  c)
  a шяклиня дцшяр. Бу тянлик ися дяйишянляриня
dx kz  c1
айрылан тянликдир.
Г е й д. Йухарыда изащ олунан цсулу даща цмуми олан

dy  ax  by  c 
 f  
dx  a1 x  b1 y  c1 
шякилли тянликлярин щяллиня тятбиг етмяк олар. Бурада f -юз
аргументинин мялум кясилмяз функсийасыдыр.
dy 3 x  y  1
Мисал 2.  тянлийини щялл етмяли.
dx x  y  3
x   , y     явязлямясини едяк. Бу явязлямядян
сонра тянлик
d 3    3    1
 шяклиня дцшяр.
d        3
Tələb edək ki,  вя  ядядляри

3    1  0

    3  0
системини ödəsin. Asanlıqla yoxlamaq olar ki,   1;   2 - bu
sistemin həllidir.
Бу заман явязлямя x    1, y    2 , ахырынъы тянлик ися

17
d 3  

d  

шяклиня дцшяр. Бу тянлик биръинс тянликдир.  u явязлямясиндян

du 3  2u  u 2
сонра ахырынъы тянлик   шяклиня дцшяр. Бу тянлик
d 1 u
дяйишянляриня айрыла билян тянлик олдуьундан ону
(1  u )du d
 шяклиндя йазыб интегралласаг аларыг:
(u  1)(u  3) 
c
(u  1)(u  3)  2 .

 y2
Бу бярабярликдя u   олдуьуну нязяря алмагла
 x 1
бахылан тянлийин цмуми интегралыны ( y  x 1)( y  3x  5)  c
шяклиндя тапарыг.

Mövzu № 3.
Birtərtibli xətti tənliklər. Bernulli tənliyi
Ахтарылан функсийа вя онун тюрямясиня нязярян хятти олан
тянлийя биртяртибли хятти диференсиал тянлик дейилир. Цмуми щалда bир
-тяртибли хяти диференсиал тянлийi ашаьыдакы шякилдя йазмаг олар:
dy
A( x)  B( x) y  C ( x)  0 .
dx
Бурада A( x), B( x), C( x) -мялум кясилмяз функсийалардыр.
Тутаг ки, A( x)  0 . Бу щалда тянлийин щяр ики тяряфини A(x)
ямсалына бюлсяк, алынан тянлийи ашаьыдакы шякилдя йаза билярик:

18
dy
 p( x) y  q( x). (20)
dx
Бу тянликля йанашы
dy
 p( x) y  0 (21)
dx
tянлийиня бахаг. (21) тянлийи биръинс, (20) тянлийи ися гейри-биръинс
хятти диференсиал тянлик адланыр. Bу тянликляриn сол тяряфляри ейни
олдуьундан, (21) тянлийиня (20) тянлийиня уйьун биръинс тянлик
дейилир.
Хятти биръинс (21) тянлийи дяйишянляриня айрыла билян тянлик
олдуьундан, ону асанлыгла интегралламаг олар:
dy dy
y
  p( x)dx,  y
   p( x)dx  ln c ,
(22)
  p ( x ) dx
y  ce .
Бу (21) тянлийинин цмуми щяллидир.
(20) тянлийинин цмуми щяллини тапмаг цчцн сабитин вариасийасы
адланан цсулдан истифадя едяк:
Bу тянлийин щяллини

y  c( x)e   p ( x ) dx (23)

шяклиндя ахтараг. Бурада c(x) - ixtiyari diferensiallanan


функсийадыр. (23) функсийасы вя онун
dy
 c ( x)e   p ( x ) dx  c( x) p( x)e   p ( x ) dx
dx
тюрямясини (20) тянлийиндя нязяря алсаг

19
c ( x)e   p ( x ) dx  c( x) p( x)e   p ( x) dx 
 p( x)c( x)e   p ( x) dx  q( x)
вя йа

c ( x)  q ( x)e  p ( x ) dx
бярабярлийини аларыг. Ахырынъы бярабярликдян c(x) функсийасыны
тапаг:

c( x)   q ( x)e  p ( x ) dx dx  c .

Гейд едяк ки, саь тяряфдя иштирак едян c топлананы- ихтийари


сабитдир.
c(x) -ин бу ифадясини (23) бярабярлийинин саь тяряфиндя йериня
йазсаг (20) гейри-биръинс хятти диференсиал тянлийинин цмуми щяллини


y ( x)  e   p ( x ) dx c   q( x)e  p ( x ) dx dx  (24)

бярабярлийи иля тяйин етмиш оларыг.


   
Мисал 1. x 2  1 y  2 xy  x 2 x 2  1 тянлийини щялл етмяли.

Бу тянлийин щяр ики тяряфини x 2  1 -я бюляк:


2x
y  y  x2 .
x 12

2x
Айдындыр ки, бу тянликдя p( x)  , q( x)  x 2 .
x 1
2

2x d ( x 2  1)
 p( x)dx     x 2  1  ln( x  1) олдуьуну нязяря
2
dx
x2 1
алсаг (24) дцстуруна ясасян йаза билярик:

20
1) 
dx 
2 2
y ( x)  e ln( x c   x 2 e ln( x 1)
 

 2
1
x 1

c   x 2 ( x 2  1)dx  2
1 
x  1 
c
5

x 5 x 3 

3 
.

Беляликля алырыг:

1  x5 x3 
y ( x)   c   .
x 2  1  5 3
Бу бахылан тянлийин цмуми щяллидир.

Бернулли тянлийи
dy
 p( x) y  q ( x) y n (25)
dx
тянлийи Бернулли тянлийи адланыр. Бурада p(x) вя q(x) - мялум

кясилмяз функсийалар, n- ихтийари щягиги ядяддир. n  0 олдугда


Бернулли тянлийи хятти гейри-биръинс диференсиал тянлийя,
n  1олдугда ися хятти биръинс диференсиал тянлийя чеврилир. Она эюря
фярз едяъяйик ки, Бернулли тянлийиндя n  0, n  1.

(25) тянлийинин щяр ики тяряфини y  n -я вураг:


dy
y n  p( x) y1n  q( x) .
dx

Бу тянликдя y1 n  z явязлямясини етсяк,

21
dz dy
 (1  n) y n олар. Бунлары ахырынъы тянликдя нязяря алсаг
dx dx
z  z (x) функсийасына нязярян ашаьыдакы тянлийи аларыг:
dz
 (1  n) p( x) z  (1  n)q( x) . (26)
dx
Бу тянлик бир тяртибли хятти гейри-биръинс диференсиал тянликдир.
Яэяр (26) тянлийинин цмуми щяллиндя z -и y1n иля явяз етсяк, онда
Бернулли тянлийинин цмуми интегралыны алмыш оларыг.
dy 2x
Мисал 1.  y  (1  x 2 ) y 2 тянлийини щялл етмяли.
dx 1  x 2

Бу тянлийин щяр ики тяряфини y 2 -йя вураг:


dy 2 x 1
y 2  y  1 x2 .
dx 1  x 2
dz dy
y 1  z явязлямяси етсяк   y 2 олар. Бунлары ахырынъы
dx dx
тянликдя нязяря алсаг, z дяйишяниня нязярян
dz 2x
 z  (1  x 2 ) (27)
dx 1  x 2

хятти гейри-биръинс диференсиал тянлийини аларыг. Бу тянлийин цмуми


щяллини тапаг:

dx  
2x 2x
  dx
c  (1  x 2 )e dx  e ln(1 x ) 
2

 
ze 1 x 2 1 x 2

 

 c   (1  x 2 )e ln(1 x ) dx  (1  x 2 )(c  x) .


2
 

22
Демяли z  (1  x 2 )(c  x) - (27) тянлийинин цмуми щяллидир.

Яэяр бу бярабярликдя z  y 1 эютцрсяк, alarıq:

1
y .
(1  x )(c  x)
2

Бу бахылан тянлийин цмуми щялидир.

Mövzu № 4.
Риккати тянлийи

dy
 p ( x) y 2  q ( x) y  r ( x) (28)
dx
тянлийи Риккати тянлийи адланыр. Бурада p( x), q( x), r ( x) - мялум

кясилмяз функсийалардыр. Айдындыр ки, p( x)  0 олдугда Риккати

тянлийи хятти диференсиал тянлийя, r ( x)  0 олдугда ися Бернулли


тянлийиня чеврилир.
Риккати тянлийинин садя шякля малик олмасына бахмайараг, бу
тянлийи цмуми щалда интегралламаг мцмкцн олмур.
Эюстяряк ки, Риккати тянлийинин щяр щансы бир хцсуси щялли
мялум оларса, онда онун цмуми щяллини тапмаг мцмкцндцр.
Тутаг ки, y  y1 ( x) -хцсуси щяллдир. Риккати тянлийиндя

y  z  y1 ( x) явязлямясини едяк. бурада z  z (x) -йени мяъщул


функсийадыр. Бу заман z мяъщул функсийасына нязярян
dz
 (2 p( x) y1 ( x)  q( x)) z  p( x) z 2 (29)
dx
23
тянлийини аларыг. Бу тянлик Бернулли тянлийидир. Ону щялл етмяк цчцн
йухарыда гейд олунан цсулдан истифадя едяк. Bу тянлийин щяр ики
тяряфини z 2 -йя вураг:
dz
z 2  (2 p( x) y1 ( x)  q( x)) z 1  p( x) .
dx
z 1  u явязлямясиндян сонра ахырынъы тянлик
du
 (2 p( x) y1 ( x)  q( x)) u   p( x)
dx
шяклиня дцшяр. Бу тянлик хятти тянлик олдуьундан онун цмуми щялли
 p ( x ) dx   p1 ( x ) dx dx 
ue  1  c   p ( x )e  (30)
 
бярабярлийи иля тяйин олунур. Бурада
p1 ( x)  2 p( x) y1 ( x)  q( x) .
Айдындыр ки, (30) бярабярлийи иля тяйин олунан u функсийасы
u  c1 ( x)  2 ( x)
шякилли функсийадыр. z 1  u олдуьундан аларыг:
1
z .
c1 ( x)   2 ( x)
Яэяр z -ин бу ифадясини y  z  y1 ( x) бярабярлийиндя нязяря
алсаг Риккати тянлийинин цмуми щяллини тапарыг:
c 1 ( x)  2 ( x)
y . (31)
c1 ( x)   2 ( x)
Бурада  1 ( x)  y1 ( x)1 ( x),  2 ( x)  1  y1 ( x)2 ( x) .
(31) бярабярлийиндян эюрцнцр ки, Риккаты тянлийинин цмуми

24
щялли c сабитиня нязярян кяср- хятти функсийадыр.
Бу фактын тярси дя доьрудур. Йяни, яэяр диференсиал тянлийин
цмуми щялли c сабитиня нязярян кяср-хятти функсийадырса, онда бу
тянлик Риккати тянлийидир (İsbat edin).

 3
Мисал 1. y   5 xy 2   20 x 2   y  (20 x 3  4) тянлийини
 x
щялл етмяли.
Асанлыгла йохламаг олар ки, y  2 x бу тянлийин хцсуси
щяллидир. Она эюря бу тянликдя y  z  2 x явязлямясини едяк. Бу
заман z -я нязярян
3
z   z  5 xz 2
x
тянлийини аларыг. Бу тянлик Бернулли тянлийи олдуьундан онун щяр

ики тяряфини z 2 -йя вураг. Бу заман тянлик


3
z 2 z   z 1  5 x
x
шяклиня дцшяр.
z 1  u явязлямясини етсяк  z 2 z  u олар вя u дяйишяниня
нязярян ашаьыдакы тянлийи аларыг
3
u   u  5x .
x
Бу тянлик хятти тянлик олдуьундан, мялум дцстурдан истифадя
едяряк онун цмуми щяллини тапа билярик:

c x3
u  3  x . Бу заман z 
2
олар вя y  z  2 x
x c  x5
25
олдуьундан, бахылан тянлийин цмуми щялли ашаьыдакы бярабярлик
васитясиля тяйин олунар:

2cx  x 3 (1  2 x 3 )
y .
x5  c

Mövzu № 5
Там диференсиаллы тянликляр. İnteqrallayıcı vuruq
M ( x, y)dx  N ( x, y)dy  0 (32)

диференсиал тянлийиня бахаг. Бурада M ( x, y) вя N ( x, y) мялум


функсийалардыр.
Т я р и ф. Яэяр (32) тянлийинин сол тяряфи мцяййян u  u( x, y)
функсийасынын там диференсиалына бярабяр оларса, онда бу тянлик
там диференсиаллы тянлик адланыр.
Тутаг ки, (32) тянлийи там диференсиаллы тянликдир вя онун сол
тяряфи мцяййян u  u( x, y) функсийасынын там диференсиалына
бярабярдир:
u u
M ( x, y )dx  N ( x, y )dy  dx  dy  du (33)
x y
Бу заман (32) тянлийи du( x, y)  0 шяклиня дцшяр вя бу
тянлийин цмуми интегралы
u( x, y)  c (34)
бярабярлийи иля тяйин олунар.
Диэяр тяряфдян (33) бярабярлийиндян аларыг:

26
u u
 M ( x, y ),  N ( x, y ) (35)
x y
Бу бярабярликлярдян биринъисинин щяр ики тяряфини y дяйишяниня,
икинъисинин ися щяр ики тяряфини x дяйишяниня эюря диференсиалласаг
(fərz olunur ki, bu törəmələr var və kəsilməzdirlər) ашаьыдакы
бярабярликляри аларыг:
 2 u M  2 u N
 ,  .
yx y xy x
Бу ики бярабярилийин мцгайисясиндян аларыг:
M N
 . (36)
y x
Бу, (32) тянлийинин там диференсиаллы тянлик олмасы цчцн зярури
шяртдир.
Эюстяряк ки, бу шярт ейни заманда щям дя кафи шяртдир. Йяни,
(36) шярти юдяндикдя (35) бярабярликлярини юдяйян u  u( x, y)
функсийасы вар.
Тутаг ки, (36) шярти юдянир. Яввялъя (35)-дяки биринъи
бярабярлийи юдяйян u  u( x, y) функсийасыны тапаг. Асанлыгла
йохламаг олар ки,
x
u ( x, y )   M ( x, y )dx   ( y ) (37)
x0

функсийасы беля бир функсийадыр. Бурада  ( y) - ихтийари


диференсиалланан функсийадыр. Тяляб едяк ки, бу функсийа (35)-дяки
икинъи шярти дя юдясин:

27
u M
x
 dx   ( y )
y x0 y
олдуьундан (35)-дяки икинъи шяртдян аларыг

M
x
N ( x, y )   dx   ( y ) .
x0
y
(36) шярти юдяндийиндян, бу бярабярлиyi aşağıdakı şəkildə yaza
bilərik:

N
x
N ( x, y )   dx   ( y )
x0
x
вя йа
 ( y)  N ( x0 , y) .
Бурадан ися тапырыг ки,
y

 ( y )   N ( x0 , y )dy .
y0

Бу ифадяни (37) бярабярлийинин саь тяряфиндя нязяря алсаг (35)


бярабярликлярини юдяйян u( x, y) функсийасыны тапмыш оларыг:
x y

u ( x, y )   M ( x, y )dx   N ( x0 , y )dy . (38)


x0 y0

Беляликля ашаьыдакы теорем исбат олунду.


M N
Т е о р е м . Əgər və törəmələri varsa və
y x
kəsilməzdirlərsə, onda (32) тянлийинин там диференсиаллы тянлик
олмасы цчцн зярури вя кафи шярт (36) бярабярлийинин юдянмясидир.

28
(32) тянлийи там диференсиаллы тянлик оларса, онда (34) вя (38)
бярабярликляриня ясасян бу тянлийин цмуми inteqralı
x y

 M ( x, y)dx   N ( x , y)dy  c
x0 y0
0 (39)

бярабярлийи иля тяйин олунар.


Мисал 1. ( xy  2 x  1) ydx  ( xy  x  1) xdy  0 тянлийини щялл
етмяли.
Бу тянликдя
M ( x, y)  ( xy  2 x  1) y, N ( x, y)  ( xy  x  1) x ,
M N
 2 xy  2 x  1,  2 xy  2 x  1 олдуьундан
y x
M N
 шярти юдянир. Демяли, бахылан тянлик там диференсиаллы
y x
тянликдир. (38) бярабярлийиня ясасян бу тянлийин цмуми inteqralı
x y

 ( xy  2 x  1) ydx   ( x0 y  x0  1) x0 dy  c бярабярлийи иля


x0 y0

тяйин олунур. Яэяр сол тяряфдяки интеграллары щесабласаг, онда


бахылан тянлийин цмуми интегралыны ашаьыдакы бярабярлик васитясиля
тяйин етмиш оларыг:

x2 y2
 x 2 y  xy  c .
2

29
Интеграллайыъы вуруг
Там диференсиаллы тянликляри юйряняркян мялум олду ки, онлары
щямишя интегралламаг мцмкцндцр. Она эюря беля бир суал
мейдана чыхыр: там диференсиаллы олмайан тянликляри там
диференсиаллы тянликляря эятирмяк олармы ?
Бир чох щалларда буну етмяк мцмкцндцр. Даща дягиг десяк,
еля    ( x, y) функсийасыны тапмаг олур ки, там диференсиаллы
олмайан
M ( x, y)dx  N ( x, y)dy  0 (40)
тянлийинин щяр ики тяряфини бу функсийайа вурдугда алынан тянлик
там диференсиаллы тянлийя чеврилир. Беля    ( x, y) функсийасы (40)
тянлийи цчцн интеграллайыъы вуруг адланыр.
Əgər elə  ( x , y) diferensiallanan funksiyası varsa ki,

M N

y x
 H ( ) ,
 
N M
x y
yəni sol tərəfdəki nisbət yalnız  dəyişəninin funksiyası olsun,
onda bu dəyişəndən asılı inteqrallayıcı vuruq var və

 ( )  e 
H ( ) d

düsturu ilə tapılır. Aydındır ki, xüsusi halda, yalnız x -dən asılı
inteqrallayıcı vuruğun ( ( x , y)  x) ) varlığı üçün

1 M N
(  )  H ( x) ,
N y x

30
yalnız y -dən asılı inteqrallayıcı vuruğun ( ( x , y)  y) ) varlığı
üçün
1 M N
(  )  H ( y)
M y x
olmalıdır.
Misal 1. ( xy 2  1)dx  ydy  0 tənliyini həll etməli.
Bu tənlik tam diferensiallı deyil. Doğrudan da
M N M N
M ( x , y )  xy 2  1, N ( x , y )  y,  2 xy,  0,  .
y x y x
Lakin
1 M N
(  )  2x
N y x
və deməli

 ( x)  e 
2 xdx 2
 ex
inteqrallayıcı vuruqdur. Tənliyi bu vuruğa vuraraq tam
diferensiallı tənlik alındığını yoxlamaq və onu həll etmək olar.
Misal 2. y(1  xy)dx  x(1  xy)dy  0 tənliyini həll etməli.

M N
 2
y x
olduğu üçün tənlik tam diferensiallı deyil və
2 2 2 2
 , 
N  x(1  xy) M y (1  xy)
ifadələrindən görünür ki, yalnız x -dən və yalnız y -dən asılı

inteqrallayıcı vuruq yoxdur. Lakin  ( x , y)  xy funksiyası üçün

31
M N

y x 1 1
 
  xy 
N M
x y
olduğundan    ()   ( xy) inteqrallayıcı vuruğu var və
1
  d  ln  1 1
 ( )  e e  
 xy
şəklindədir. Tənliyin hər iki tərəfini bu vuruğa vursaq
1 1
(  y )dx  (  x)dy  0
x y
tam diferensiallı tənliyini alarıq. Ona görə
x y

u ( x, y )   M ( x, y )dx   N ( x0 , y )dy 
x0 y0

y0
 ln x  xy  ln y  ln  x0 y 0
x0
və tənliyin ümumi inteqralı

x
ln  xy  c
y
şəklində olar.
Misal 3. ( x 2  y 2  2 x)dx  2 ydy  0 tənliyini həll etməli.
Bu tənlik üçün
M N
 2 y, 0
y x

32
Olduğundan o tam diferensiallı tənlik deyil. Amma   x 2  y 2
funksiyası üçün
M N

y x 1 1
 2 
  x y 2

N M
x y
olduğundan
1
   d 1 1
 ( )  e  
 x  y2
2

şəklində inteqrallayıcı vuruq var. Tənliyin hər iki tərəfini


1
-a vursaq
x  y2
2

d (x2  y 2 )
dx   0,
x2  y2
buradan isə
x  ln( x 2  y 2 )  c
ümumi inteqralını tapırıq.
Qeyd edək ki, inteqrallayıcı vuruğu tapmaq həmişə
mümkün olmur. Amma isbat etmək olar ki, əgər (40)
tənliyinin diferensiallanan u( x, y) inteqralı varsa, onda mütləq
bu tənliyin inteqrallayıcı vuruğu var (Isbat edin).
Bəzi hallarda inteqrallayıcı vuruğu tənliyə daxil olan tam
diferensialları ayırmaqla təyin etmək mümkün olur. Bu zaman

33
 x  ydx  xdy
d ( xy)  ydx  xdy, d    ,
 y y2
dx
d ( x 2 )  2 xdx, d (ln x)  вя с.
x
düsturlarından istifadə etmək lazımdır.
1 1
Мисал 4. ( y  )dx  dy  0 тянлийини щялл етмяли.
x y
Асанлыгла йохламаг олар ки, бу тянлик там диференсиаллы тянлик
дейил. Доьрuдан да,
1 1
M ( x, y )  y  , N ( x, y ) 
x y
олдуьундан
M N M N
 1,  0 вя  .
y x y x
Тянлийи щялл етмяк цчцн, ону ашаьыдакы шякилдя йазаг:
dx dy ydx  xdy
ydx    0 və ya ydx   0.
x y xy
x
Бу тянлийин щяр ики тяряфини -я вураг:
y
ydx  xdy
xdx  0
y2
Алынан ахырынъы тянлийи

x2 x
d( )  d( )  0
2 y

34
вя йа

 x2 x 
d  0
 2 y 

шяклиндя йазаг. Бурадан ися аларыг:

x2 x
 c.
2 y
x
Бу бахылан тянлийин цмуми интегралыдыр. Демяли тянлийи -я
y
вурмагла, ону там диференсиаллы тянлийя эятирдик.

Мисал 5. y 2 dx  ( xy  x 3 )dy  0 тянлийини щялл етмяли.


Бу тянлик дя, асанлыгла йохламаг олар ки, там диференсиаллы
тянлик дейил. Ону

y 2 dx  xydy  x 3dy  0
шяклиндя йазаг. Бурадан аларыг:

y ( ydx  xdy )  x 3 dy  0 .
1
Бу тянлийин щяр ики тяряфини  -на вураг. Бу заман
x3
y  ydx  xdy y y
 dy  0 və ya d ( )  dy  0 вя йа
x x2 x x
1 y
d [ ( ) 2  y ]  0 тянлийини аларыг ки, бу тянлийин дя цмуми
2 x
интегралы

35
1 y 2
( ) yc
2 x
бярабярлийи иля тяйин олунур.

MİSALLAR
Tənlikləri həll edin.

1. x( y 2  1)dx  y( x 2  1)dy  0 .

2. x y 2  1 dx  y x 2  1 dy  0.

3. ( x 2  1) y   2 xy  0.

4. sin y dx  cos x dy  0.
5. y   ( y  2)ctg x.

y 1
6.  x 2  2 x  1, y (0)  .
2 y 9

7. y   5 5
y4 .

8. y   e x  y .

9. xy   y  y 2 .

10. y   x 2 y 2  x 2 y .

11. y   1  tg ( y  x) .
12. y  2 y  3x  5 , y(2)  1 .
13. (2 x  y) y   1, y(1)  2 .

14. y   1  x y2

36
15. ( xy 2  x)dx  2( y  xy)dy  0 .

16. ( x  y)dx  xdy  0 .

17. ( x  y)dx  ( x  y)dy  0 .

y y y y
18. sin dx  cos dy  cos dx .
x x x x
y

19. xy   2 x e x  y .

20. xydy  ( x  y) 2 dx  0 .

21. (2 x  xy )dy  2 ydx  0 .

22. xy   x2  y2  y .

23. 2 xyy   2 x 2  y 2 .

24. ( x  2 y  1)dx  ( y  2 x  3)dy  0 .

25. ( x  y  2)dx  ( x  3 y  1)dy  0 .

26. (4 x  8 y  2)dy  (2 x  4 y  1)dx  0 .

27. (2 x  2 y  1)dx  (2 x  2 y  1)dy  0 .

x y2
28. y   .
yx

29. y   3 x  5 y .

30. x(2 xy  1) y   y  0 .

31. xy   y  2x 3 .
32. ( x  2) y   y  2 x .

33. cos x y   y sin x  1 .

37
34. xe x ( y   y)  3  0 .

35. y  x( y   x sin x) .

36. (3e 2 y  x)dy  dx .

dy
37.  y tg x  cos 2 x .
dx
38. y   2 y  y 2 e 2 x .

39. 3 y 2 y   x  y 3 .

40. x 2 y   2 xy  y.

x x
41. 2 y   y .
x 1
2
y
42. 2 xy   y  y 3 cos x .

x3
43. xy   xy 2  y  .
4
44. y   y 2  4e x y  2e x  4e 2 x .

45. y   y 2  2 y sin x  cos x  sin 2 x .

46. ( x 2  y 2 )dx  2 xydy  0.

x2
47. x ln y dx  dy  0.
2y
48. ( x 2 y 3  2 x)dx  ( x 3 y 2  2 y)dy  0.

49. ( x  y  y 2 )dx  x(2 y  1)dy  0.

50. (3x 2  y 4 sin 2 x)dx  2(2 y 3 sin 2 x  1)dy  0.

38
51. ( x  y) 2 dx  ( x 2  y 2 )dy  0.

52. ( x 2  y 2  x)dx  ydy  0.

53. 2 xdx  ( xdy  ydx )e .


2
x

y
54. ydx  xdy  2 x 2 cos 2 dx.
x
55. y( x  y)dx  ( xy  1)dy  0.

39

Вам также может понравиться