Вы находитесь на странице: 1из 232

Ìèíèñòåðóë Åäóêàöèåé àë ÐÌÍ

Èíñòèòóòóë äå Ñòàò äå Äåçâîëòàðå à Ûíâýöýìûíòóëóé

ËÈÌÁÀ ÌÎËÄÎÂÅÍßÑÊÝ
Ìàíóàë ïåíòðó êëàñà à 5-ÿ,
èíñòèòóöèèëå êó ëèìáà äå ñòóäèó ðóñý

Åäèöèÿ à 2-à, ðåâèçóèòý øè êîìïëåòàòý

Àïðîáàò äå êýòðå Êîëåùèóë


Ìèíèñòåðóëóé Åäóêàöèåé àë ÐÌÍ

Òèðàñïîë
2011

1
ÁÁÊ 81.2 Ìîë ÿ 721 (4 Ìîë 5)
Ì 12

Àóòîðü:
Ì.Â. Ìàçóðÿê, Â.Ô. Ïîïîâà, À.È. Êîñòèí, Ñ.Í. Ãîðååâà

Ìàçóðÿê Ì.Â.
Ì 12 Ëèìáà ìîëäîâåíÿñêý: Ìàíóàë ïåíòðó êëàñà à 5-ÿ, èíñòèòóöèèëå êó ëèì-
áà äå ñòóäèó ðóñý / Ì.Â. Ìàçóðÿê ø.à. — Òèðàñïîë: ÈÑÍÄÛ, 2011. —
232 ï. — 2006 åêç.

ÁÁÊ 81.2 Ìîë ÿ 721 (4 Ìîë 5)

© ÈÑÍÄÛ, 2011
© Ìàçóðÿê Ì.Â., 1999, 2011

2
Áèíå-àé âåíèò, êîïèëå, ûí ëóìÿ à÷åñòåé êýðöü!
Åà ûöü âà àæóòà ñý èíòðè ûí ñóôëåòóë ëèìáèé øè ëèòåðàòóðèé
ìîëäîâåíåøòü, ñý ïýòðóíçü ûí óíåëå òàéíå àëå ëèìáèé ìîëäîâå-
íåøòü; òå âà ûíâýöà ñý ãûíäåøòü ëèìïåäå øè ñý âîðáåøòü êîðåêò
øè ôðóìîñ…
Ôèé ïðèåòåí êó åà! Ûíòðÿá-î, àñêóëò-î, ðýñïóíäå-é.
Àóòîðèé

3
ØÊÎÀËÀ

ÁÓÍÝ ÇÈÓÀ, ØÊÎÀËÝ

1. Ïðîíóíöàöü êîðåêò äèôòîíãóë îà ûí óðìýòîàðåëå êóâèíòå:

ëó . ñý
ìè .
í
.. ðóì
ñý ô
øê
..ë
ý
îà
í
ñý ..
. . ñò
è ðý
àö
. ðå

ôë

ñï
.
ýò .


âýö

å
ûí

2. Àëêýòóèöü ûìáèíýðü äå êóâèíòå, ôîëîñèíä àìáåëå êîëîíèöå:


øêîàëý ëóìèíîàñý
êëàñý áóíý
ûíâýöýòîàðå ìàðå
ôëîàðå ñòðýëó÷èòîð
ñîàðå ôðóìîàñý

4
3. Óòèëèçàöü êîðåêò àðòèêîëåëå íåõîòýðûòå óí, î.
... êëàñý, ... ïîðòðåò, ... øêîàëý, ... åòàæ, ... áèáëèîòåêý, ... åëåâ,
... ûíâýöýòîàðå.

4. ×èòèöü òåêñòóë.
Áóíý çèóà. Ìý êÿìý Àíäðåé. Åó ñûíò åëåâ ûí êëàñà à 5-ÿ. Øêîàëà
ûí êàðå ûíâýö åó åñòå ìàðå øè ôðóìîàñý. Åà àðå òðåé åòàæå. Ûí
øêîàëà íîàñòðý ñûíò ìóëòå êàáèíåòå ñïàöèîàñå øè áèíå àìåíàæàòå,
î áèáëèîòåêý, î ñàëý ñïîðòèâý, î êàíòèíý, î ñàëý äå ôåñòèâèòýöü, óí
âåñòèàð. Ûí êóðòÿ øêîëèé êðåñê ìóëòå ôëîðü ôðóìîàñå.
Åó ñûíò ìûíäðó êý ûíâýö ûí à÷àñòý øêîàëý.

Âîêàáóëàð:

áèíå ’
àìåíàæàòå — áèíå àìåíàæàòý — (àè÷): õîðîøî
îáîðóäîâàííûå

ñàëý ’
äå ôåñòèâèòýöü — àêòîâûé çàë

âåñòèàð — ðàçäåâàëêà

ñûíò ìûíäðó — ÿ ãîðæóñü

5. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Ûí ÷å êëàñý ûíâàöý Àíäðåé?
Êóì åñòå øêîàëà ûí êàðå ûíâàöý åë?
Êûòå åòàæå àðå åà?
×å åñòå ûí øêîàëý?
×å êðåñê ûí êóðòÿ øêîëèé?
Àíäðåé ûøü þáåøòå øêîàëà?

6. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå êó êóâèíòåëå à÷åñòà, à÷àñòà, à÷åø-


òÿ, à÷åñòÿ.
1. ... åñòå óí åëåâ. 3. ... ñûíò íèøòå êîïèé.
2. ... åñòå î êëàñý. 4. ... ñûíò ôëîðü.

7. ×å ûíòðåáýðü àó ôîñò ïóñå?


1. …? À÷àñòà åñòå î øêîàëý.
2. …? À÷åñòà åñòå óí áýåöåë.
3. …? À÷åñòÿ ñûíò íèøòå ôåòèöå.
4. …? À÷åøòÿ ñûíò íèøòå åëåâü.

5
8. Òðàäó÷åöü ïðîïîçèöèèëå ûí ëèìáà ðóñý.
1. À÷åñòà åñòå óí êîðèäîð. 2. À÷àñòà åñòå î áèáëèîòåêàðý. 3. À÷åñòà
åñòå óí âåñòèàð. 4. À÷åøòÿ ñûíò íèøòå êîïà÷ü. 5. À÷åñòÿ ñûíò
íèøòå åëåâå.

9. Àëêýòóèöü óí äèàëîã äóïý ûíòðåáýðèëå äàòå.


— Ûí ÷å øêîàëý ûíâåöü?
— ...
— Øêîëà åñòå ìîëäîâåíÿñêý ñàó ðóñý?
— ...
— Åñòå ìàðå, ôðóìîàñý?
— ...

10. Ïîâåñòèöü äåñïðå øêîàëà ûí êàðå ûíâýöàöü.

II
1. ×èòèöü ïîåçèÿ.

ÛÍÒÛß ÇÈ ÏÅÐÂÛÉ
ÄÅ ØÊÎÀËÝ ÄÅÍÜ
Âàðà à òðåêóò… Ëåòî îòøóìåëî...
Ñòîëóðü äå êîêîðü… Ñòàè æóðàâëåé...
Åó ìý äóê ëà øêîàëý, Ïûøíûå áóêåòû
Ñêóìïü ûíâýöýòîðü. Äëÿ ó÷èòåëåé.

Áóíý çèóà, êàðòå — Ñ äîáðûì óòðîì, êíèãà —


Ñîàðå ðýñýðèò. Ñîëíûøêî äåòåé!
Òó, êóâûíò ìàòåðí, Çäðàâñòâóé, ðå÷ü ðîäíàÿ,
Áèíå òå-àì ãýñèò! Òû ìíå âñåõ ìèëåé!

2. Àëêýòóèöü î ìèêý ïîâåñòèðå äåñïðå ïðèìà çè äå øêîàëý,


ôîëîñèíä ûìáèíýðèëå äå êóâèíòå:
âàêàíöý äå âàðý, áóíý çèóà, øêîàëý ëóìèíîàñý, ïðèìà çè, êîïèé
áóêóðîøü, áóêåòå äå ôëîðü, ûìïðåóíý êó ïýðèíöèé, ñóíý êëîïîöå-
ëóë, ôðóíçå ãàëáåíå, õàéíå äå ñýðáýòîàðå.

6
3. Àëêýòóèöü ïðîïîçèöèé.
íå àäóíýì êó êîëåùèé äå êëàñý
Ëà 1 Ñåïòåìáðèå íå ûíòîàð÷åì ûí êóðòÿ øêîëèé
íå ûíòûëíèì ëà øêîàëý

4. ×èòèöü ïðîïîçèöèèëå øè àìèíòèöè-âý ôîðìåëå âåðáóëóé


à ôè.
1. Åó ñûíò åëåâ ûí êëàñà à ÷èí÷ÿ.
2. Òó åøòü óí åëåâ áóí.
3. Åëåíà åñòå åìèíåíòý.
4. Íîé ñûíòåì êîëåùü äå êëàñý.
5. Âîé ñûíòåöü âåñåëü.
6. Êîïèèé ñûíò áóêóðîøü.

5. Ûí ëîêóë ïóíêòåëîð ïóíåöü ôîðìåëå íå÷åñàðå àëå âåðáóëóé


à ôè.
1. Åëåâèé à÷åøòÿ ... àñêóëòýòîðü. 2. Âîé ... àñòýçü äå ñåðâè÷èó.
3. Åë ... óí ñïîðòèâ áóí. Òó ... ôðàòåëå ëóé Èîíåë.

6. Ûí ëîêóë ïóíêòåëîð ñêðèåöü êûòå î ïðåïîçèöèå äèí ïàðàí-


òåçå (äå, ëà, ïå).
1. Ûí ôèåêàðå çè íîé âåíèì … øêîàëý … îðà îïò. 2. Àíèøîàðà
àðå óí áóêåò … ôëîðü. 3. Ëà ëåêöèå íîé ñêðèåì … òàáëý. 4. Êàðòÿ ñå
àôëý … ìàñý. 5. Åó ìý äóê … ìàãàçèí.

7. Ðåñòàáèëèöü îðäèíÿ êóâèíòåëîð ûí ïðîïîçèöèé.


1. ëà, ïëÿêý, øêîàëý, äèìèíÿöà, Âàñèëèêý.
2. îïò, ëà, ûí÷åï, îðà, Ëåêöèèëå.
3. ûé äýðóåñê, ôëîðü, óí áóêåò, Åó, ûíâýöýòîàðåé, äå.

8. Òðàäó÷åöü ûí ëèìáà ìîëäîâåíÿñêý.


1. Ýòî íàøà øêîëà. 2. Îíà áîëüøàÿ è êðàñèâàÿ. 3. Áèáëèîòåêà
ïðîñòîðíàÿ è ñâåòëàÿ. 4. Ìû äåæóðíûå. 5. Â øêîëüíîì äâîðå ðàñòóò
äåðåâüÿ è öâåòû. 6. ß ïîëèâàþ öâåòû.

9. Ìåìîðèçàöü ïîåçèÿ «Ûíòûÿ çè äå øêîàëý».

7
ÊËÀÑÀ ÍÎÀÑÒÐÝ

1. Ïóíåöü àðòèêîëóë íåõîòýðûò î ñàó óí ûíàèíòÿ ñóáñòàíòèâå-


ëîð äå ìàé æîñ.
Ìîäåë: êëàñý — î êëàñý.
Áàíêý, ìàñý, òàáëý, ñêàóí, äóëàï, òàáëîó, òåëåâèçîð, ìàãíåòîôîí,
ïîðòðåò, ôëîàðå, ôåðÿñòðý, óøý, êðåòý.

2. Íóìèöü îáüåêòåëå ðåïðåçåíòàòå ïå äåñåí äóïý ìîäåëóë:


À÷àñòà åñòå î ìàñý ...

3. Ûí ëîêóë ïóíêòåëîð ïóíåöü àäæåêòèâåëå ïîòðèâèòå.


1. Êëàñà åñòå ... .
2. Òàáëîóë åñòå ... .
3. Òàáëà åñòå ... .
4. Ïåðâàçóë åñòå ... .
5. Ôëîàðÿ åñòå ... .
(ñïàöèîàñý, êàôåíèå, ôðóìîñ, ìèðîñèòîàðå, ûíàëò)

Àìèíòèöè-âý!
Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûìè îêîí÷àíèÿìè ñóùåñòâèòåëüíûõ
ìóæñêîãî è ñðåäíåãî ðîäà â åäèíñòâåííîì ÷èñëå — ñîãëàñíûå è
ãëàñíûå å è ó, à äëÿ æåíñêîãî ðîäà — ãëàñíûå ý è å.

ùåíóë ìàñêóëèí ùåíóë ôåìèíèí ôîðìà íåóòðý


êîäðó ëåêöèå ñòèëîó
åëåâ åëåâý äóëàï
ôðàòå ûíâýöýòîàðå

8
Ðåöèíåöü!
Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûìè îêîí÷àíèÿìè ñóùåñòâèòåëüíûõ
ìóæñêîãî ðîäà âî ìíîæåñòâîì ÷èñëå ÿâëÿåòñÿ -ü, -é.
Äå åêçåìïëó:
åëåâ — åëåâü êîïèë — êîïèé
ôðàòå — ôðàöü áóíåë — áóíåé
êîïàê — êîïà÷ü

Ñóùåñòâèòåëüíûå æåíñêîãî ðîäà îáðàçóþò ìíîæåñòâåííîå


÷èñëî ïðè ïîìîùè îêîí÷àíèé -å, -ü.
Äå åêçåìïëó:
åëåâý — åëåâå êëàñý — êëàñå
ôëîàðå — ôëîðü êàðòå — êýðöü
áàíêý — áýí÷ü

Ó ñóùåñòâèòåëüíûõ ñðåäíåãî ðîäà âî ìíîæåñòâîì ÷èñëå ÷àùå


âñåãî âñòðå÷àþòñÿ îêîí÷àíèè -å, -óðü.
Äå åêçåìïëó:
ñêàóí — ñêàóíå ïîðòðåò — ïîðòðåòå
äóëàï — äóëàïóðü ïåðâàç — ïåðâàçóðü
òàáëîó — òàáëîóðü

4. ×èòèöü òåêñòóë, íóìèöü ñóáñòàíòèâåëå ëà íóìýðóë ïëóðàë.

ÊËÀÑÀ ÍÎÀÑÒÐÝ
À÷àñòà åñòå êëàñà íîàñòðý. Åà ñå àôëý ëà åòàæóë ûíòûé. Êëàñà
íîàñòðý åñòå ñïàöèîàñý øè ëóìèíîàñý. Ûí êëàñý ñûíò òðåé ôåðåñòðå
øè î óøý. Ûí ôàöà êëàñåé ñå àôëý òàáëà øè ìàñà ûíâýöýòîàðåé. Ûí
êëàñý ñûíò áýí÷ü, ñêàóíå øè äóëàïóðü ïåíòðó êýðöü. Ïå ïåðåöü
àòûðíý òàáëîóðü øè ïîðòðåòå àëå ñêðèèòîðèëîð ìîëäîâåíü. Ïå ïåð-
âàçóðü ñûíò ôëîðü ôðóìîàñå. Êëàñà íîàñòðý åñòå êóðàòý øè áèíå
àìåíàæàòý.

5. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Óíäå ñå àôëý êëàñà âîàñòðý?
Êûòå ôåðåñòðå àðå êëàñà âîàñòðý?
×å ñå àôëý ûí ôàöà êëàñåé?
×å ìîáèëý åñòå ûí êëàñý?

9
×å àòûðíý ïå ïåðåöü?
×å ñå àôëý ïå ïåðâàçóðü?
Êóì åñòå êëàñà âîàñòðý?

6. Ôîðìàöü ïëóðàëóë óðìýòîàðåëîð ñóáñòàíòèâå:


êàáèíåò, ïðèåòåí, ìàñý, ôåòèöý, âåñòèàð, ïåðåòå, ìàìý, êîëåã,
áóêåò, øêîàëý, ûíâýöýòîð, ïîì.

7. Äåñêðèåöü êëàñà âîàñòðý.

ÐÅÊÈÇÈÒÅËÅ ØÊÎËÀÐÅ
I
1. Íóìèöü îáüåêòåëå ðåïðåçåíòàòå ïå äåñåí.

ï..ñ
ï...ð ê....í
ð...ý

ð.....ý
ã.....í ê..ò
ì....ë

Àìèíòèöè-âý!
Àðòèêîëóë íåõîòýðûò
Íóìýðóë ñèíãóëàð íóìýðóë ïëóðàë
óí íèøòå
î íèøòå
Åêçåìïëå:
óí ïðèåòåí — íèøòå ïðèåòåíü (ùåíóë ìàñêóëèí)
óí ñêàóí — íèøòå ñêàóíå (ôîðìà íåóòðý)
î ôëîàðå — íèøòå ôëîðü (ùåíóë ôåìèíèí)

10
2. Ðåïàðòèçàöü êóâèíòåëå äå ìàé æîñ ûí òðåé êîëîíèöå:
óí î íèøòå
Ìîäåë: ïèêñ ðèãëý êðåéîàíå
Ãüîçäàí, ïåíàð, ðàäèåðý, êàåòå, ìàíóàëå, êàðòå, àùåíäý, êîïèé,
ûíâýöýòîàðå, ïîåçèé, àêóàðåëå, âåñòèàð, ñàëý, êóðòå.

Àìèíòèöè-âý!

ïå — íà äèí — èç
ûí — â êó — ñ
ëûíãý — âîçëå ñóá — ïîä

3. Êîìïëåòàöü ñïàöèèëå ïóíêòàòå êó ïðåïîçèöèèëå íå÷åñàðå.


1. Åó äåñåíåç ... êðåéîíóë ... àëáóì. 2. Òó ñêðèé ... ïèêñóë ...
êàåò. 3. Åëåíà ñêîàòå âîêàáóëàðóë ... ãüîçäàí. 4. Ìàíóàëóë ñå àôëý
... áàíêý ... àùåíäý. 5. Ãüîçäàíóë ñå àôëý ... áàíêý. 6. Êàðòÿ ñå àôëý
... äóëàï.

4. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
×å àé òó ûí ãüîçäàí?
×å àé ïå áàíêý?
Êó ÷å ñêðèé ûí êàåò?
Êó ÷å äåñåíåçü ûí àëáóì?
Êó ÷å ñêðèé ïå òàáëý?

11
Àìèíòèöè-âý!
Íóìåðàëåëå äå ëà 1–10
1 — óíó (óí), óíà (î) 6 — øàñå
2 — äîé, äîóý 7 — øàïòå
3 — òðåé 8 — îïò
4 — ïàòðó 9 — íîóý
5 — ÷èí÷ 10 — çå÷å

5. ×èòèöü åêçåìïëåëå. Ñêðèåöü íóìåðàëåëå äàòå êó ëèòåðå.


9 êîïèé, 5 ôëîðü, 3 êàáèíåòå, 4 åòàæå, 7 åëåâå, 8 êîëåùü,
10 ïîðòðåòå, 6 êýðöü.

6. ×èòèöü øè ðåöèíåöü.
1 áýÿò — óí áýÿò 1 ôàòý — î ôàòý
1 åëåâ — óí åëåâ 1 åëåâý — î åëåâý
1 ôðàòå — óí ôðàòå 1 ñîðý — î ñîðý
1 ûíâýöýòîð — óí ûíâýöýòîð 1 ûíâýöýòîàðå —
î ûíâýöýòîàðå

2 áýåöü — äîé áýåöü 2 ôåòå — äîóý ôåòå


2 åëåâü — äîé åëåâü 2 åëåâå — äîóý åëåâå
2 ôðàöü — äîé ôðàöü 2 ñóðîðü — äîóý ñóðîðü
2 ûíâýöýòîðü — 2 ûíâýöýòîàðå —
äîé ûíâýöýòîðü äîóý ûíâýöýòîàðå

7. Ôîëîñèöü êîðåêò íóìåðàëåëå î—äîóý, óí—äîé.


(1) øêîàëý, (1) êîëåã, (2) øêîëü, (1) êîïàê, (1) êëàñý, (2) êëàñå,
(1) ñàëý, (2) ñýëü, (1) áèáëèîòåêý, (2) ñïîðòèâü, (2) áèáëèîòå÷ü,
(1) ôëîàðå, (2) êîëåùü, (2) ôëîðü, (1) êàðòå, (1) áóíåë, (2) êýðöü,
(1) êîëåãý, (1) ïåðåòå, (2) êîëåùå, (2) êîïà÷ü, (1) ëåêöèå, (1) ñïîðòèâ,
(2) áóíåé, (2) ëåêöèé, (2) ïåðåöü.

II

1. Àòåíöèå! Êó ñóáñòàíòèâåëå íåóòðå íóìåðàëåëå 1 øè 2 ñå ôî-


ëîñåñê àñòôåë:
(1) åòàæ — óí åòàæ; (1) êàáèíåò — óí êàáèíåò
(2) åòàæå — äîóý åòàæå (2) êàáèíåòå — äîóý êàáèíåòå

12
2. Àêîðäàöü êîðåêò ñóáñòâàíòèâåëå íåóòðå êó íóìåðàëåëå 1 øè 2.
(1) âåñòèàð — (2) âåñòèàðå, (1) êîðèäîð — (2) êîðèäîàðå, (1) áóêåò
— (2) áóêåòå, (1) òàáëîó — (2) òàáëîóðü, (1) ñêàóí — (2) ñêàóíå,
(1) äåñåí — (2) äåñåíå, (1) êàåò — (2) êàåòå, (1) ãüîçäàí — (2) ãüîçäà-
íå, (1) àëáóì — (2) àëáóìå, (1) êðåéîí — (2) êðåéîàíå, (1) ìàíóàë —
(2) ìàíóàëå, (1) ïåíàð — (2) ïåíàðå, (1) ïèêñ — (2) ïèêñóðü,
(1) ïîðòðåò — (2) ïîðòðåòå.

3. Àêîðäàöü êîðåêò.
3 (êëàñý, êëàñå), 5 (åëåâý, åëåâå), 7 (êàáèíåò, êàáèíåòå), 9 (ôåðÿ-
ñòðý, ôåðåñòðå), 2 (ïîðòðåò, ïîðòðåòå), 4 (âåñòèàð, âåñòèàðå), 8 (ñàëý,
ñýëü), 10 (ìàñý, ìåñå).

4. Ñêðèåöü íóìåðàëåëå êàðäèíàëå êó ÷èôðå.


Íîóý äåñåíå, øàïòå ïåðâàçóðü, ÷èí÷ äóëàïóðü, òðåé áýí÷ü, çå÷å
áèáëèîòå÷ü, îïò øêîëü, øàñå áóêåòå, ïàòðó ëåêöèé, äîé àñêóëòý-
òîðü.

5. Òðàäó÷åöü. Ñêðèåöü íóìåðàëåëå êó ëèòåðå.


2 äðóãà, 2 ïîäðóãè, 4 îêíà, 6 êàðòèí, 8 óðîêîâ, 10 ó÷åáíèêîâ,
9 òåòðàäåé, 7 ëèíååê, 5 ðó÷åê, 3 ñåñòðû, 1 ó÷èòåëü, 1 äîñêà.

6. Êîìïëåòàöü ñïàöèèëå ïóíêòàòå êó íóìåðàëåëå êàðäèíàëå


(1–10).
Êëàñà íîàñòðý àðå ... ôåðåñòðå øè ... óøý. Ûí êëàñý ñûíò ...
áýí÷ü, ... ñêàóíå, ... ìàñý, ... òàáëý, ... äóëàïóðü. Ïå ïåðåöü àòûðíý
... ïîðòðåòå. Ïå ïåðâàçóðü ñûíò ... ãèâå÷óðü (âàçîíû) êó ôëîðü. Ïå
ìàñý ñûíò ... êàåòå, ... ìàíóàë, ... ðåùèñòðó (æóðíàë). Ïå áýí÷ü
ñûíò ... ìàíóàëå, ... ïèêñóðü, ... êðåéîàíå, ... êàåòå, ... ðèãëå, ...
ðàäèåðå, ... àùåíäå.

7. Ûíâýöàöü äèàëîãóë ïå äå ðîñò.


— Áóíý çèóà.
— Áóíý çèóà. ×å äîðåøòü?
— Äàöè-ìü, âý ðîã, î àùåíäý, çå÷å êàåòå, óí ïåíàð, î ðèãëý, î
ðàäèåðý, äîóý ïèêñóðü, äîóý êðåéîàíå ñèìïëå, óí àëáóì, àêóàðåëå
øè î êóòèå äå êðåéîàíå êîëîðàòå.

13
— Ïëýòåøòå òðåéçå÷ü øè îïò äå ðóáëå.
— Ïîôòèì. Ìóëöóìåñê. Ëà ðåâåäåðå.
— Ëà ðåâåäåðå.

8. Æóæóêý ñå ïðåãýòåøòå äå øêîàëý øè ìý ûíòðÿáý ÷å ñý ïóíý


ûí ãüîçäàí. Àæóòàöè-é.

ËÀ ËÅÊÖÈÉ

1. ×èòèöü øè ðîñòèöü êîðåêò ñóíåòåëå à, å ûí óðìýòîàðåëå


êóâèíòå:
ëåêöèå, ðåêðåàöèå, äåñåí, ìàòåìàòèêý, êóëòóðà ôèçèêý, èñòî-
ðèå, ùåîãðàôèå, ëèòåðàòóðà, ûíâýöýòîàðå.

2. Íóìèöü êûòå òðåé äåòåðìèíàòèâå (àäæåêòèâå) ïåíòðó óðìý-


òîàðåëå êóâèíòå:
ëåêöèå ..., ..., ...;
äåñåí ..., ...;
ðåêðåàöèå ..., ...;
èñòîðèå ..., ....

3. Àëêýòóèöü ïðîïîçèöèé êó ûí÷åïóòóë äàò.


1. Ëåêöèÿ åñòå ... .
2. Äåñåíóë åñòå ... .
3. Ðåêðåàöèÿ åñòå ... .
4. Ëèòåðàòóðà åñòå ... .

14
Ðåöèíåöü!
Ëèìáà ìîëäîâåíÿñêý Ëèòåðàòóðà ìîëäîâåíÿñêý
ðóñý ðóñý
óêðàèíÿíý óêðàèíÿíý
åíãëåçý åíãëåçý
ôðàí÷åçý ôðàí÷åçý
ùåðìàíý ùåðìàíý

Ëåêöèå äå ëèìáý ìîëäîâåíÿñêý


äå ëèìáý ðóñý
äå ëèìáý óêðàèíÿíý
äå ëèìáý åíãëåçý
äå ëèìáý ôðàí÷åçý
äå ëèìáý ùåðìàíý

Ëåêöèå äå ìàòåìàòèêý
àðòý ïëàñòèêý
êóëòóðý ôèçèêý
èñòîðèå
ìóçèêý
òåõíîëîùèå

4. ×èòèöü ïðîïîçèöèèëå øè ðåöèíåöü ôîðìåëå âåðáóëóé à àâÿ.


1. Åó àì óí êàåò øè î êàðòå.
2. Òó àé óí ìàíóàë øè î àùåíäý.
3. Åë àðå óí êðåéîí øè î ðèãëý.
4. Åà àðå óí ãüîçäàí øè î ðàäèåðý.
5. Íîé àâåì íèøòå êàåòå øè íèøòå êýðöü.
6. Âîé àâåöü íèøòå ìàíóàëå øè íèøòå àùåíäå.
7. Åé àó íèøòå êðåéîàíå øè íèøòå ðèãëå.
8. Åëå àó íèøòå ãüîçäàíå øè íèøòå ðàäèåðå.

5. Àìèíòèöè-âý!
1. Ëóíü åó âèí ëà øêîàëý.
2. Ìàðöü òó åøòü àêàñý.
3. Ìåðêóðü åë ÷èòåøòå î êàðòå.
4. Æîé åà äåñåíÿçý î ôëîàðå.
5. Âèíåðü íîé êûíòýì óí êûíòåê.
6. Ñûìáýòý âîé ñûíòåöü ëà òåàòðó.
7. Äóìèíèêý åé æîàêý ôîòáàë.

15
6. Àëêýòóèöü ïðîïîçèöèé ôîëîñèíä êóâèíòåëå äèí êîëîíèöåëå
äå ìàé æîñ.
Åó àðå ëèìáà ìîëäîâåíÿñêý âèíåðü
Íîé àé ìàòåìàòèêà ëóíü
Åëå àâåöü ëèìáà ðóñý ñûìáýòý
Ìàðèÿ àâåì êóëòóðà ôèçèêý æîé
Òó àó ìóçèêà ìàðöü
Åé àðå ëèìáà óêðàèíÿíý ëóíü
Íèêîëàé àì ëèòåðàòóðà ìåðêóðü
Âîé àó èñòîðèÿ æîé

7. ×èòèöü, ðåöèíåöü øè êîìïëåòàöü.

Åëåâóë ÷èòåøòå î êàðòå.


Âàñèëèêý ... áèíå.
Åëåâà ñêðèå ûí êàåò.
Îëãóöà ... ôðóìîñ.
Åë äåñåíÿçý êó êðåéîíóë.
Àíäðåé ... ûí àëáóì.
Åà êûíòý ëà ïèàí.
Ëåíóöà ... óí êûíòåê.
Áýÿòóë ðåçîëâý î ïðîáëåìý.
Ñàíäó ... óí åêçåð÷èöèó.
Ôåòèöà æîàêý âîëåéáàë.
Êàòåðèíà ... áèíå.

8. Ðýñïóíäåöü ëà óðìýòîàðåëå ûíòðåáýðü.


— ×å ôà÷å Âàñèëèêý ëà ëåêöèÿ äå ëèòåðàòóðý ðóñý?
— ... ... .
— ×å ôà÷å Îëãóöà ëà ëåêöèÿ äå ëèìáý ìîëäîâåíÿñêý?
— ... ... .
— ×å ôà÷å Àíäðåé ëà ëåêöèÿ äå àðòý ïëàñòèêý?
— ... ... .
— ×å ôà÷å Ëåíóöà ëà ëåêöèÿ äå ìóçèêý?
— ... ... .

16
— ×å ôà÷å Ñàíäó ëà ëåêöèÿ äå ìàòåìàòèêý?
— ... ... .
— ×å ôà÷å Êàòåðèíà ëà ëåêöèÿ äå êóëòóðý ôèçèêý?
— ... ... .

9. Êîìïëåòàöü ñïàöèèëå ëèáåðå êó âåðáåëå äèí ïàðàíòåçå.


1. Ëà ëåêöèÿ äå ëèìáý ìîëäîâåíÿñêý åó … óí òåêñò.
2. Ëà ëåêöèÿ äå èñòîðèå åó … ëà ûíòðåáýðü.
3. Ëà ëåêöèÿ äå ìàòåìàòèêý åó … ëà òàáëý.
4. Ëà ëåêöèÿ äå àðòý ïëàñòèêý åó … î âàçý.
5. Ëà ëåêöèÿ äå ìóçèêý åó … êó êîëåùèé.
6. Ëà ëåêöèÿ äå êóëòóðý ôèçèêý åó … ôîòáàë.
7. Ëà ëåêöèÿ äå ëèòåðàòóðý ðóñý åó … î ïîåçèå.
8. Ëà ëåêöèÿ äå ëèìáý åíãëåçý åó … êóâèíòå íîé.
(æîê, äåñåíåç, ñêðèó, ðå÷èò, ûíâýö, êûíò, ðýñïóíä, ÷èòåñê)

10. Êîíòèíóàöü ïðîïîçèöèèëå:


1. Íîé ñêðèåì ... . 6. Íîé ÷èòèì ... .
2. Íîé äåñåíýì ... . 7. Íîé êûíòýì ... .
3. Íîé ðå÷èòýì ... . 8. Íîé ðåçîëâýì ... .
4. Íîé ðýñïóíäåì ... . 9. Íîé æóêýì ... .
5. Íîé ûíâýöýì ... .

II
1. Êîíòèíóàöü ïðîïîçèöèèëå êó ûí÷åïóòóë äàò.

Ëà ëåêöèé åó

Ëà ëåêöèé íîé

17
Ëà ëåêöèé Ðàäó

Ëà ëåêöèé Êðèñòèíà

ÍÓÌÅÐÀËÅËÅ ÊÀÐÄÈÍÀËÅ
(11–19)

ÀÒÅÍÖÈÅ!
11 — óí + ñïðå + çå÷å = óíñïðåçå÷å
12 — äîéñïðåçå÷å
12 — äîóýñïðåçå÷å
13 — òðåéñïðåçå÷å ÔÈÖÜ ÀÒÅÍÖÜ!
14 — ïàéñïðåçå÷å Ïàòðóñïðåçå÷å
15 — ÷èí÷ñïðåçå÷å Øàñåñïðåçå÷å
16 — øàéñïðåçå÷å ñûíò ôîðìå ãðåøèòå.
17 — øàïòåñïðåçå÷å
18 — îïòñïðåçå÷å
19 — íîóýñïðåçå÷å

21–29 çå÷èëå ñóòåëå

21 — äîóýçå÷ü øè óíó (óíà) 10 — çå÷å 100 — î ñóòý


22 — äîóýçå÷ü øè äîé (äîóý) 20 — äîóýçå÷ü 200 — äîóý ñóòå
23 — äîóýçå÷ü øè òðåé 30 — òðåéçå÷ü 300 — òðåé ñóòå
24 — äîóýçå÷ü øè ïàòðó 40 — ïàòðóçå÷ü 400 — ïàòðó ñóòå
25 — äîóýçå÷ü øè ÷èí÷ 50 — ÷èí÷çå÷ü 500 — ÷èí÷ ñóòå
26 — äîóýçå÷ü øè øàñå 60 — øàéçå÷ü 600 — øàñå ñóòå
27 — äîóýçå÷ü øè øàïòå 70 — øàïòåçå÷ü 700 — øàïòå ñóòå
28 — äîóýçå÷ü øè îïò 80 — îïòçå÷ü 800 — îïò ñóòå
29 — äîóýçå÷ü øè íîóý 90 — íîóýçå÷ü 900 — íîóý ñóòå

18
Ðåöèíåöü:
Êûòå — ñêîëüêî (ùåíóë ôåìèíèí)
Êûòå ôåòå …?

Êûöü — ñêîëüêî (ùåíóë ìàñêóëèí)


Êûöü áýåöü …?

Êûòå — ñêîëüêî (ôîðìà íåóòðý)


Êûòå êàåòå …?

2. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Ìîäåë:— Êûòå åòàæå àðå øêîàëà íîàñòðý?
— Øêîàëà íîàñòðý àðå 3 åòàæå.

— Êûòå áýí÷ü ñûíò ûí êëàñý?


— Êûöü áýåöü ñûíò ûí êëàñý?
— Êûòå ôåòå ñûíò ûí êëàñý?
— Êûòå ëåêöèé àâåöü æîé?
— Êûòå ìàíóàëå àé ûí ãüîçäàí?
— Êûòå êðåéîàíå êîëîðàòå ñûíò ûí êóòèå?
— Êûöü êîïà÷ü ñûíò ûí êóðòÿ øêîëèé?

3. Àëêýòóèöü ûíòðåáýðü äóïý ìîäåëóë äàò.


Ìîäåë:— Øêîàëà àðå çå÷å êàáèíåòå.
— Êûòå êàáèíåòå àðå øêîàëà?

— Ûí êëàñý ñûíò 18 ñêàóíå.


— Ûí êîðèäîð ñûíò 15 åëåâü.
— Ûí áèáëèîòåêý ñûíò 17 ÷èòèòîðü.
— Ûí ñàëà ñïîðòèâý ñûíò 12 áýåöü.
— Ëà êàíòèíý ñûíò 9 åëåâå øè 11 åëåâü.
— Càëà äå ôåñòèâèòýöü àðå 6 ôåðåñòðå øè 2 óøü.

19
4. Ïðèâèöü øè ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Ëóíü Ìàðöü Ìåðêóðü Æîé Âèíåðü Ñûìáýòý

1. Ëèìáà ðóñý 1. 1. 1. 1. 1.
2. Ìàòåìàòèêà 2. 2. 2. 2. 2.
3. Èñòîðèÿ 3. 3. 3. 3. 3.
4. Ìóçèêà 4. 4. 4. 4. 4.
5. 5. 5. 5. 5. 5.
6. 6. 6. 6. 6. 6.
7. 7. 7. 7. 7. 7.

— Êûòå ëåêöèé àðå Àíäðåé ëóíü?


— ×å ëåêöèé àðå Ëåíóöà æîé?
— Êûòå ëåêöèé àé òó ìàðöü?
— ×å ëåêöèé àâåöü ñûìáýòý?
— Êûòå ëåêöèé àâåì íîé ìåðêóðü?
— Êûòå øè ÷å ëåêöèé àâåöü âèíåðü?

5. Ñêðèåöü íóìåðàëåëå êó ëèòåðå.


22, 23, 45, 56, 67, 78, 89, 102, 301, 999

Ìåæäó ÷èñëèòåëüíûì áîëüøå 20 è ñóùåñòâèòåëüíûì ñòàâèò-


ñÿ ïðåäëîã äå.
Åêçåìïëó: 15 áýí÷ü — 22 äå áýí÷ü

6. Àíóëàöü ôîðìà èíêîðåêòý. Ûí ëîêóë ïóíêòåëîð ñêðèåöü


ïðåïîçèöèÿ äå óíäå åñòå íå÷åñàð.
à)
33 … (ôëîàðå, ôëîðü).
45 … (åëåâ, åëåâü).
56 … (ìàíóàëå, ìàíóàë).
19 … (áýí÷ü, áàíêý).
10 … (ïèêñ, ïèêñóðü).
7 … (êðåéîí, êðåéîàíå).
á)
Åó àì çå÷å/çå÷ü êàåòå.
Íîé ñûíòåì íîóýñïðåçå÷å/íîéñïðåçå÷å åëåâü.
Âîé àâåöü øàéñïðåçå÷å/øàñåñïðåçå÷å êàåòå.
Ûí ãðýäèíý êðåñê äîóýçå÷ü øè ïàòðó/ äîóýçå÷ü ïàòðó êîïà÷ü.
Åó äåñåíåç ÷èí÷/÷èí÷ äå åïóðàøü.

20
7. Àêîðäàöü êîðåêò.
1. Ïå ìàñý ñûíò 22 ... (êðåéîí, êðåéîàíå).
2. Ûí êëàñý ñûíò 25 ... (áýí÷ü, áàíêý).
3. Åó êóìïýð 35 ... (êàåò, êàåòå), 15 ... (àùåíäý, àùåíäå), 5 ...
(ðèãëý, ðèãëå).
4. Ëà øêîàëý âèí 120 ... (åëåâ, åëåâü).
5. Øêîàëà àðå 31 ... (êàáèíåò, êàáèíåòå).
6. Ìàðöü, íîé àâåì 5 ... (ëåêöèå, ëåêöèé).
7. Åó àì 100 ... (ðóáëå, ðóáëý).

8. Àëêýòóèöü ûìáèíýðü äå êóâèíòå.


20 åëåâå
31 áóêåòå
54 äå îàìåíü
25 áýí÷ü
100 êàåòå
89 ìàíóàëå

9. Êîìïëåòàöü ñïàöèèëå ëèáåðå êó íóìåðàëåëå ïîòðèâèòå.


Åó ñûíò åëåâ ûí êëàñà à ... . Ûí êëàñý ñûíò ... äå åëåâü, ... ôåòå
øè ... áýåöü. Åé ñòàó ûí áýí÷ü êûòå ... . Ûí êëàñý ñûíò ... áýí÷ü,
... ñêàóíå, ... òàáëý, ... ôåðåñòðå, ... óøý.

10. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå.


1. Î ëåêöèå äóðÿçý ... äå ìèíóòå.
2. Ëåêöèèëå ñå ûí÷åï ëà îðà ... .
3. Ðåêðåàöèÿ ìèêý äóðÿçý ... ìèíóòå.
4. Ðåêðåàöèÿ ìàðå äóðÿçý ... äå ìèíóòå.

ËÀ ØÊÎÀËÀ ÅÏÓÐÀØÈËÎÐ

1. Êîìïëåòàöü êóâèíòåëå êó äèôòîíùèé îà, éî, üî.


Ðà..í, êðå..í, ã..çäàí, ñ..ðå, í..ñòðý, ëóìèí..ñý, ôðóì..ñý.

2. Ñêðèåöü ûíàèíòÿ ñóáñòàíòèâåëîð àðòèêîëóë íåõîòýðûò (óí,


î, íèøòå).
Áóíèêý, áóíèê, ìàñý, ñîðý, ôðàòå, êàåò, êàðòå, ïýðèíöü, êðåéîà-
íå, ãüîçäàíå, àêóàðåëå, àùåíäý.

21
Àòåíöèå!
Åó ìý äóê ëà øêîàëý. — ß èäó â øêîëó.
Ëåêöèÿ ñå ûí÷åïå ëà îðà 8. — Óðîê íà÷èíàåòñÿ â 8 ÷àñîâ.
Àùåíäà ñå àôëý ûí ãüîçäàí. — Äíåâíèê íàõîäèòñÿ â ðàíöå.

3. ×èòèöü åêñïðåñèâ ïîåçèÿ.

ËÀ ØÊÎÀËÀ ÅÏÓÐÀØÈËÎÐ

Åïóðàøèëîð ëè-é äàòý Çàéêàì çàäàëè çàäà÷ó,


Î ïðîáëåìý êîìïëèêàòý. Âîò êàêàÿ íåçàäà÷à!
Øè ûí áýí÷ü ïåðåêü-ïåðåêü ×èííî ïàðàìè ñèäÿò,
Ñêðèó ïå ôðóíçå äå êóðåêü. Íà êàïóñòíûé ëèñò ãëÿäÿò.

Ñêðèó êó ìîðêîâü ñóáöèðåé, ×èðêàþò áåç îñòàíîâêè


Óí ôåë äå êðåéîí ëà åé. Êàðàíäàøèêè-ìîðêîâêè,
Óíóë äå àòûò ãûíäèò, Ðóñà÷îê ïîïàë âïðîñàê,
Ñòý ûí áàíêý íåêëèíòèò. Íå îïîìíèòñÿ íèêàê.

Êó êðåéîíóë äóñ ëà ãóðý, Ïðèêóñèâøè êàðàíäàø,


Íåêýæèò ïåñòå ìýñóðý, Äóìàë, äóìàë çàéêà íàø,
Øè òîò êàòý ûí ïëàôîí, È óñòàâÿñü â ïîòîëîê,
Øè òîò ðîàäå äèí êðåéîí. Êàðàíäàøèê èñòîëîê.
Èîí Âèåðó

4. Àëêýòóèöü êûòåâà ûíòðåáýðü ëà òåêñòóë ïîåçèåé ûí áàçà


äåñåíóëóé.

5. Íóìèöü ûìáèíýðèëå äå êóâèíòå ïðåïîçèöèé + ñóáñòàíòèâ


äèí ïîåçèå.

22
6. Ìåìîðàöü ïîåçèÿ.

ÏÐÈÅÒÅÍÓË
I
1. Ïðîíóíöàöü êîðåêò ñóíåòåëå åâèäåíöèÿòå.
Ïóòåðíèê ïðèåòåíèå
ëîêóåøòå äèíòðå
òðýåøòå äåøòåïò
íîàïòå äåïàðòå
ñïàòå äåìóëò

2. ×èòèöü ûìáèíýðèëå äå êóâèíòå. Îáñåðâàöü ëîêóë àäæåêòèâå-


ëîð. Ïðèåòåí áóí — õîðîøèé äðóã
ïðèåòåí äåâîòàò — ïðåäàííûé äðóã
ïðèåòåí êðåäèí÷îñ — âåðíûé äðóã

3. Àëêýòóèöü ïðîïîçèöèé äóïý ìîäåë:


Ïðèåòåíóë ìåó åñòå äåøòåïò
õàðíèê
äåâîòàò
ðåñïåêòóîñ
ñèí÷åð
Ïðèåòåíà ìÿ åñòå ____
____
____
____
____

ÀÌÈÍÒÈÖÈ-ÂÝ !

ïýð âåðäå
îêü íåãðó
ôàöý àëáàñòðó
íàñ ðîøó
ãóðý àëá
êàôåíèó

23
1. Ðåöèíåöü!
Ñòàòóðý (ðîñò) ìèêý (ìàëåíêèé)
ìèæëî÷èå (ñðåäíèé)
ûíàëòý (âûñîêèé)
Ôàöý (ëèöî) îâàëý (îâàëüíîå)
ëóíãóÿöý (ïðîäîëãîâàòîå)
äåñêèñý (îòêðûòîå)
Ïýð (âîëîñû) ëóíã (äëèííûé)
ñêóðò (êîðîòêèå)
îíäóëàò (âîëíèñòûå)
Íàñ (íîñ) ìèê
ìàðå
êûðí (êóðíîñûé)
Îêü (ãëàçà) âåðçóé (çåëåíûå)
êýïðóé (êàðèå)
àëáàøòðè (ãîëóáûå)

4. ×èòèöü. Èäåíòèôèêàöü âåðáåëå à àâÿ, à ôè.


Åó àì îêü àëáàøòðè. Åó ñûíò äå ñòàòóðý ìèæëî÷èå.
Òó àé ïýð îíäóëàò. Òó åøòü äå ñòàòóðý ûíàëòý.
Ëåíóöà àðå ãóðý ìèêý. Îëãóöà åñòå çâåëòý.
Èîíåë àðå íàñ êûðí. Ïåòðèêý åñòå ïóòåðíèê.

5. Äåñêðèåöü ïîðòðåòóë ôèçèê àë Ëåíóöåé øè àë ëóé Àíäðèåø.

24
6. Êîìïëåòàöü ñïàöèèëå ëèáåðå êó àäæåêòèâåëå ïîòðèâèòå.
1. Ïðèåòåíóë ìåó åñòå äå ñòàòóðý ... . 2. Åë àðå îêü ... . 3. Âàñèëèêý
àðå ïýð ... . 4. Ïðèåòåíà ìÿ åñòå äå ñòàòóðý ... . 5. Åà àðå ôàöý ... .
6. Íèíà àðå ãóðý ... .

7. Äåñêðèåöü ïîðòðåòóë ôèçèê àë ïðèåòåíóëóé (ïðèåòåíåé)


äóìíÿâîàñòðý.

II

1. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå êó ôîðìåëå äå ïðåçåíò àëå âåð-


áóëóé à ôè.
1. Åó ... åëåâ ûí êëàñà à ÷èí÷ÿ. 2. Òó ... äåâîòàò øè ÷èíñòèò.
3. Ïðèåòåíà ìÿ ... çâåëòý øè ôðóìîàñý. 4. Íîé ... ñèí÷åðü. 5. Âîé ...
äåøòåïöü. 6. Åëåâèé ... àìàáèëü.

Êóëòóðà âîðáèðèé
ûë êÿìý — åãî çîâóò
î êÿìý — åå çîâóò

2. ×èòèöü òåêñòóë, èíòèòóëàöè-ë.


Îìóë íó ïîàòå òðýè ôýðý ïðèåòåíü. Øè åó àì óí ïðèåòåí. Ûë
êÿìý Äóìèòðó. Äóìèòðó àðå 11 àíü. Íîé ûíâýöýì ûí à÷åÿøü êëàñý.
Ïðèåòåíóë ìåó åñòå äå ñòàòóðý ûíàëòý. Åë àðå ôàöý îâàëý, îêü êý-
ïðóé, ïýð ñêóðò, íàñ êûðí øè ãóðý ìèêý. Äóìèòðó åñòå ïóòåðíèê,
åíåðùèê, äåøòåïò, àìàáèë, õàðíèê øè ïóíêòóàë. Åë ûíâàöý áèíå.
Äóìèòðó þáåøòå ñïîðòóë.
Íîé ïåòðå÷åì äåñåîðü òèìïóë ëèáåð ûìïðåóíý. Íå ïëèìáýì, æó-
êýì ôîòáàë, ïðèâèì ôèëìå èíòåðåñàíòå. Óíåîðü íå ïðåãýòèì ëåêöè-
èëå ûìïðåóíý.
Åó ñûíò ôîàðòå áóêóðîñ, êý àì óí àñåìåíÿ ïðèåòåí.

Âîêàáóëàð:

äåñåîðü — ÷àñòî ’
óíåîðü — èíîãäà

ûìïðåóíý — âìåñòå ’
àñåìåíÿ — àè÷: òàêîé

25
3. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Êûöü àíü àðå Äóìèòðó?
Êóì åñòå åë?
×å þáåøòå Äóìèòðó?
Êóì ûøü ïåòðåê ïðèåòåíèé òèìïóë ëèáåð?

Àòåíöèå!
àì — (íó àì) í-àì ñûíò — íó ñûíò
àé — (íó àé) í-àé åøòü — íó åøòü
àðå — (íó àðå) í-àðå åñòå — íó åñòå

4. Ðýñïóíäåöü àôèðìàòèâ ñàó íåãàòèâ.

1. Òó àé óí ïðèåòåí? Äà, ...


Íó, ...
2. Ïðèåòåíà òà åñòå àìàáèëý? Äà, ...
Íó, ...
3. Òó àé ïýð ëóíã? Äà, ...
Íó, ...
4. Ïðèåòåíà òà àðå îêü âåðçóé? Äà, ...
Íó, ...

5. Òó åøòü äå ñòàòóðý ûíàëòý? Äà, ...


Íó, ...
6. Ïðèåòåíóë òýó åñòå ëåíåø? Äà, ...
Íó, ...

5. Êîíòèíóàöü äèàëîãóë.
— Ëåíóöà, òó àé î ïðèåòåíý?
— ...
— Êóì î êÿìý ïå ïðèåòåíà òà?
— ...
— Êûöü àíü àðå ...?
— ...
— Ûí ÷å êëàñý ûíâàöý ...?
— ...

26
— Ïðèåòåíà òà ûíâàöý áèíå?
— ...

6. Ïîâåñòèöü äåñïðå ïðèåòåíóë òýó (ïðèåòåíà òà).

III

1. Ïðîíóíöàöü êîðåêò ñóíåòåëå å øè ý.


Äåìóëò, êûíòýðåö, äåëôèí, íîàïòå, êîðýáèåð, êûíòåê, à ñýðè,
àïý, ñïàòå.

2. Ñêðèåöü óðìýòîàðåëå ñóáñòàíòèâå êó àðòèêîëóë íåõîòýðûò.


Êûíòýðåöü, çè, âàëóðü, ìàðå, î÷åàí, ìàëóðü, êàï, äåëôèí, êîðà-
áèå, áàíü, õîö, ïðèåòåí.

3. ×èòèöü øè èíòèòóëàöü òåêñòóë.


Êûíäâà äåìóëò, åðà óí êûíòýðåö ïå êàðå-ë êåìà Àðèîí. Êûíä
ûí÷åïÿ åë ñý êûíòå, âåíÿó äåëôèíèé ëà ìàë êà ñý-ë àñêóëòå.
Îäàòý Àðèîí êýëýòîðÿ ïå î êîðàáèå. Åðà íîàïòå…
— Õàé, ñý-é ëóýì áàíèé øè ñý-ë îìîðûì, — ñ-àó øîïòèò êîðýáè-
åðèé øè àó íýâýëèò àñóïðà ëóé. Àðèîí é-à ðóãàò ûí ùåíóíêü:
— Ûíàèíòå äå ìîàðòå ëýñàöè-ìý ñý êûíò óí êûíòåê.
Øè à êûíòàò Àðèîí àøà êóì øòèÿ åë äå ôðóìîñ, àïîé à ñýðèò ûí
âàëóðèëå ìýðèé: ëà ÷å áóí ñý-ë îìîàðå õîöèé, ìàé áèíå ñý ñå ûíå÷å.
Äàð Àðèîí íó ñ-à ûíåêàò. Àóçèíä êûíòåêóë ëóé, à ñêîñ êàïóë
äèí àïý óí äåëôèí. Ë-à ëóàò ïå Àðèîí ûí ñïàòå øè ë-à äóñ ëà ìàë.
Äóïý Ñïèðèäîí Âàíãåëè

Âîêàáóëàð:
êûíòýðåö ’ — ïåâåö

êîðýáèåðèé — ìîðÿêè

õîöèé — âîðû
à êýëýòîðè’ — ïóòåøåñòâîâàòü
à ðóãà’ — ïîïðîñèòü
à ñå ûíåêà’ — óòîíóòü
êûíäâà’ — êîãäà-òî
ëà ìàë — íà áåðåã

27
4. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
×èíå åðà Àðèîí?
×å àó õîòýðûò õîöèé?
×å é-à ðóãàò Àðèîí?
×å à ôýêóò Àðèîí äóïý ÷å à êûíòàò?
×èíå ë-à ñàëâàò ïå êûíòýðåö?
×å ïðîâåðá êîðåñïóíäå êîíöèíóòóëóé òåêñòóëóé?

5. ×èòèöü ïðîâåðáåëå. ×å ïðîâåðáå ìàé øòèöü äåñïðå ïðèåòå-


íèå?
Ïðèåòåíóë ëà íåâîå ñå êóíîàøòå.
Ïðèåòåíèÿ óíåøòå îàìåíèé.
Ôý-öü ïðèåòåíü íîé, äàð íó-é óéòà ïå ÷åé âåêü.

6. ×èòèöü ûìáèíýðèëå äå êóâèíòå. Àëêýòóèöü ïðîïîçèöèé.


Êûíòýðåö âåñòèò õîöü ëàêîìü
äå åñòðàäý ïåðèêóëîøü
äå îïåðý äå äðóì ìàðå

Àòåíöèå!
ûí — íà
ëà — íà
ïå — íà

7. Ïóíåöü ûí ëîêóë ïóíêòåëîð ïðåïîçèöèèëå íå÷åñàðå.


1. Àðèîí êýëýòîðÿ ... î êîðàáèå. 2. Õîöèé àó õîòýðûò ñý-ë îìîàðå
... Àðèîí. 3. Äåëôèíóë ë-à ëóàò ... ñïàòå øè ë-à äóñ ... ìàë.

8. Ðåñòàáèëèöü îðäèíÿ êóâèíòåëîð ûí ïðîïîçèöèé.


1. Àðèîí, êîðàáèå, ñå àôëà, ïå.
2. Õîöèé, ñý-ë îìîàðå, àó õîòýðûò, Àðèîí, ïå.
3. ë-à ñêýïàò, äåëôèí, Óí, Àðèîí, ïå.

9. Çûìáèöü.
— ß, ñý-ìü ñïóé, Ðàäóëå, êûò î ñý ôèå, äàêý ëà óí áýåöåë êó óí
ìýð àäóíýì óí áýåöåë ôýðý ìýð?
— Äîé áýåöåé êó êûòå î æóìýòàòå äå ìýð.
— Êóì äå-àé àäóíàò àøà äå ðåïåäå?
— Ïýé, åé ñûíò ïðèåòåíü áóíü.

28
ÛÍÂÝÖÝÒÎÐÓË

Íóìàé åà, ûíâýöýòîàðÿ,


Àðå äàðóë èñòà ñôûíò, —
Ñý äåñêèäý ëóìÿ ìàðå
Ïå àðèïý äå êóâûíò!
Ìèõàèë Ðîìàí

1. Àðýòàöü (íóìèöü) ùåíóë óðìýòîàðåëîð ñóáñòàíòèâå:


óí ûíâýöýòîð — íèøòå ûíâýöýòîðü
î ëåêöèå — íèøòå ëåêöèé
î çè — íèøòå çèëå
óí êóâûíò — íèøòå êóâèíòå
î ëèòåðý — íèøòå ëèòåðå
óí ìàíóàë — íèøòå ìàíóàëå
óí êîïèë — íèøòå êîïèé

2. Àëåùåöü àäæåêòèâåëå ïîòðèâèòå ïåíòðó ñóáñòàíòèâåëå äàòå.


Êó êûòåâà ûìáèíýðü äå êóâèíòå àëêýòóèöü ïðîïîçöèé.
Ôëîàðå äèñ÷èïëèíàòý
ûíâýöýòîð ñïàöèîàñý
ëåêöèå ìàðå
ìàíóàë èíòåðåñàíòý
øêîàëý íîó
åëåâý ìèðîñèòîàðå
êëàñý áóí

3. ×èòèöü øè èíòèòóëàöü òåêñòóë. Ðåäàöü êîíöèíóòóë ëóé ûí


ëèìáà ðóñý.

29
Ëà ôèåêàðå ëåêöèå åà âèíå àøà äå ïàðêý à÷àñòà àð ôè ïðèìà
ëåêöèå.
Êýëäóðà ïðèâèðèëîð åé íå ëóìèíÿçý ûí ôèåêàðå çè, ûí ôèåêàðå
êëèïý. Åà íå àæóòý ñý ûìáëûíçèì ëèòåðåëå ûí êóâèíòå, ÿð ïå
à÷åñòÿ ûí ïðîïîçèöèé. Åà íå äåïðèíäå ñý àñêóëòýì ìåðñóë íîðèëîð
ïå ÷åð, ñý àóçèì êóì êðåøòå ÿðáà. Åà íå ûíâàöý ñý ûíöåëåùåì êóì
ðýñàð, êóì ñå äåñêèä, êóì ñå ñêóòóðý ôëîðèëå. Íå ûíâàöý ñý ôèì
ïóòåðíè÷ü, ñý ôèì ôðóìîøü.
Äåà÷åÿ ûé ñïóíåì — ûíâýöýòîàðÿ íîàñòðý äðàãý.

Âîêàáóëàð:
ôèåêàðå’ — êàæäûé

äå ïàðêý — êàê áóäòî

ïðèâèðå — âçãëÿä

êëèïý — ìãíîâåíüå
ñý ûìáëûíçèì ’ — àè÷: ïðèðó÷àòü (ñåíñ ôèãóðàò)

à äåïðèíäå — ïðèó÷àòü (ê ÷åìó-ëèáî)
à ðýñýðè’ — ïðîðàñòàòü
ñý ôèì — áûòü
ìåðñ — àè÷: äâèæåíèå

4. Àëêýòèöü 5-6 ûíòðåáýðü ëà òåêñò.

5. Ðåñòàáèëèöü îðäèíÿ êóâèíòåëîð ûí ïðîïîçèöèé.


à) íàòàë, íå åäóêý, äå ïëàþë, äðàãîñòÿ, Ûíâýöýòîàðÿ.
á) Ûíâýöýòîðóë, êýðöèé, íå äåñêîïåðý, ëóìÿ.
â) ñåâåðý, øè, áóíý ëà èíèìý, èíòåëèùåíòý, åñòå, ìÿ, Ûíâýöýòîàðÿ.

6. Ôîðìàöü êóâèíòå íîé êó óðìýòîàðåëå ñóôèêñå. Àëêýòóèöü


ïðîïîçèöèé êó óíåëå äèíòðå êóâèíòåëå ôîðìàòå.
-òîð -òîàðå
Ìîäåë: à ÷èòè ÷èòèòîð ÷èòèòîàðå
à êóìïýðà … …
à ûíâýöà … …
à âèíäå … …
à ñêðèå … …

30
7. Êûòå ïðîïîçèöèé ñûíò ûí ïîåçèå?
Êëîïîöåëóë ñóíý,
Ïýøèì àë øêîëèé ïðàã,
Ïå áóíà-íâýöýòîàðå
Î àøòåïòýì êó äðàã.
Äìèòðèé Ñâåòëèí

8. Ïîâåñòèöü ûí 6-7 ïðîïîçèöèé äåñïðå ûíâýöýòîðóë âîñòðó þáèò


(ûíâýöýòîàðÿ âîàñòðý þáèòý).

ÐÅÊÀÏÈÒÓËÀÐÅ

1. Ñêðèåöü ñóáñòàíòèâåëå êó àðòèêîëóë íåõîòýðûò ñèíãóëàð øè


ïëóðàë.
Ìîäåë: î ûíâýöýòîàðå — íèøòå ûíâýöýòîàðå
óí âåñòèàð — íèøòå âåñòèàðå
Øêîàëý, åòàæ, áèáëèîòåêý, êàáèíåò, ñàëý, ëåêöèå, êàíòèíý, âåñ-
òèàð, êóðòå, êîðèäîð, ñïîðòèâ.

2. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå êó êóâèíòåëå à÷åñòà, à÷àñòà, à÷åø-


òÿ, à÷åñòÿ.
1. ... åñòå óí ïåíàð. 2. ... åñòå î ðèãëý. 3. ... ñûíò íèøòå êàåòå.
4. ... ñûíò íèøòå ïðèåòåíü. 5. ... åñòå î ðàäèåðý. 6. ... åñòå óí
ìàíóàë. 7. ... ñûíò êðåéîàíå. 8. ... ñûíò íèøòå åëåâå. 9. ... ñûíò
íèøòå ðåêèçèòå øêîëàðå.

3. Ôîðìàöü ïëóðàëóë óðìýòîàðåëîð ñóáñòàíòèâå:


ïåíàð, ïèêñ, ðàäèåðý, ðèãëý, êðåéîí, ìàíóàë, êàåò, àùåíäý, ãüîç-
äàí, àëáóì, ïðèåòåí, ïðèåòåíý, ëåêöèå, ûíâýöýòîð, åïóðàø, áàíêý.

4. Êîìïëåòàöü ñïàöèèëå ïóíêòàòå êó ïðåïîçèöèèëå íå÷åñàðå.


1. Ãüîçäàíóë ñå àôëý ... ñêàóí. 2. Êàåòóë åñòå ... êàðòå. 3. Ïðèåòå-
íóë ñå àôëý ... ìàãàçèí. 4. Åó âèí ... êëàñý. 5. Íîé ñûíòåì ...
Òèðàñïîë. 6. Îëãà ñå àôëý ... äóëàïóë ... êýðöü. 7. Èîíåë äåñåíÿçý
... êðåéîàíå êîëîðàòå ... àëáóì.

31
5. Ðýñïóíäåöü àôèðìàòèâ ñàó íåãàòèâ.
— Òó àé îêü àëáàøòðè?
— Äà, ...
— Íó, ...
— Ïðèåòåíà òà åñòå ñèí÷åðý?
— Äà, ...
— Íó, ...
— Ìàìà òà åñòå äå ñòàòóðý ìèêý?
— Äà, ...
— Íó, ...
— Òàòýë òýó àðå 50 äå àíü?
— Äà, ...
— Íó, ...
— Òó àé 16 àíü?
— Äà, ...
— Íó, ...
— Ïðèåòåíóë òýó àðå ïýð áîãàò?
— Äà, ...
— Íó, ...

6. Ðåñòàáèëèöü îðäèíÿ êóâèíòåëîð ûí ïðîïîçèöèé.


1. íîé, øàñå, Ëóíü, àâåì, ëåêöèé.
2. àðå, çèëå, Ñýïòýìûíà, øàïòå.
3. äå, ëóêðÿçý, ûí, Ìàãàçèíóë, ðåêèçèòå øêîëàðå, çèëå, øàïòå,
ñýïòýìûíý.
4. íîøòðè, ôîàðòå, Ïðèåòåíèé, øè, ñûíò, àìàáèëü, èíòåëèùåíöü.
5. ìÿ, î êÿìý, Ïå, ûíâýöýòîàðå, ïðèìà, Àíà Èâàíîâíà.
6. ñå àôëý, ëà, Êëàñà, åòàæóë, êàáèíåòóë, íîàñòðý, òðåé, ëûíãý,
äèðåêòîðóëóé.

7. Êîìïëåòàöü ñïàöèèëå ïóíêòàòå êó âåðáóë à ôè — ëà òèìïóë


ïðåçåíò.
1. Äèìèíÿöà, ëà îðà 8 íîé ... ëà øêîàëý. 2. Ñûìáýòà âîé ... ëà
øêîàëý ñàó íó? 3. Åó ... ëà ìàãàçèíóë äå ðåêèçèòå øêîëàðå. 4. Ûí
êëàñý ... 10 ìåñå, 20 äå ñêàóíå. 5. Îëåã øè Îëãóöà ... ïðèåòåíü.
6. Ïðèåòåíà ìÿ ... äå ñòàòóðý ìèæëî÷èå. 7. Àêàñý òó ... êó ïýðèíöèé
øè ñîðà.

32
8. Ñêðèåöü îðàðóë ëåêöèèëîð ïåíòðó ëóíü øè ìåðêóðü.
Ëóíü Ìåðêóðü
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.

9. Êîìïëåòàöü ñïàöèèëå ïóíêòàòå.


Ïå ïðèåòåíà ìÿ ... êÿìý ... . Åà àðå ... àíü. Íîé ... ûí êëàñà à
÷èí÷ÿ. Âèîðèêà ... ñèí÷åðý, äåøòÿïòý, ..., ... . Åà àðå ïýðóë ...,
ôàöà ..., îêèé ..., íàñóë ... . Ûí òèìïóë ëèáåð íîé ..., .., ... .

10. Êîíòèíóàöü äèàëîãóë «Ëà ìàãàçèíóë äå ðåêèçèòå øêîëàðå».


— Áóíý çèóà.
— Áóíý çèóà. ×å äîðèöü?
— ...
— ...
— ...
— Êûò òðåáóå ñý ïëýòåñê?
— ...
— ..

33
ÔÀÌÈËÈß

ÌÅÌÁÐÈÉ ÔÀÌÈËÈÅÉ
I

1. Ïðèâèöü äåñåíóë. Ïîâåñòèöü, ôîëîñèíä ïðîïîçèöèèëå äå ìàé


æîñ.
À÷åñòà ñûíò åó. Åó ñûíò åëåâ.
À÷àñòà åñòå ìàìà ìÿ. Åà åñòå ûíâýöýòîàðå.
À÷åñòà åñòå òàòýë ìåó. Åë åñòå èíùèíåð.
À÷àñòà åñòå ñîðà ìàé ìèêý. Åà óìáëý ëà ãðýäèíèöý.
À÷åñòà åñòå ôðàòåëå ìåó ìàé ìàðå. Åë åñòå ñòóäåíò.
À÷åøòÿ ñûíò áóíè÷èé ìåé. Åé ñûíò ïåíñèîíàðü.

34
2. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
— Òó àé ìàìý? Êóì î êÿìý ïå ìàìà òà?
— Òó àé òàòý? Êóì ûë êÿìý ïå òàòýë òýó?
— Òó àé ñîðý? Êóì î êÿìý ïå ñîðà òà?
— Òó àé ôðàòå? Êóì ûë êÿìý ïå ôðàòåëå òýó?
— Òó àé áóíèê? Êóì ûë êÿìý ïå áóíèêóë òýó?
— Òó àé áóíèêý? Êóì î êÿìý ïå áóíèêà òà?

3. ×èòèöü, èíòèòóëàöü øè òðàäó÷åöü òåêñòóë.


Ôàìèëèÿ íîàñòðý åñòå ìàðå: ìàìà, òàòà, ôðàòåëå ìàé ìàðå, ñîðà
ìàé ìèêý øè åó. Ïå ìýìèêà ìÿ î êÿìý Åëåíà. Ìýìèêà ìÿ ëóêðÿçý
ëà øêîàëý. Åà åñòå ûíâýöýòîàðå. Ïå òýòèêóë ìåó ûë êÿìý Àðòóð.
Òýòèêóë ìåó ëóêðÿçý ëà óçèíý. Åë åñòå èíùèíåð. Ïå ôðàòåëå ìåó
ìàé ìàðå ûë êÿìý Øòåôàí. Ôðàòåëå ìåó ûíâàöý ëà óíèâåðñèòàòå.
Åë åñòå ñòóäåíò. Ïå ñîðà ìÿ ìàé ìèêý î êÿìý Êðèñòèíà. Åà óìáëý ëà
ãðýäèíèöý. Ïå ìèíå ìý êÿìý Äàí. Åó ûíâýö ûí êëàñà à ÷èí÷ÿ.
Áóíèêà øè áóíèêóë ëîêóåñê êó íîé. Åé ñûíò ïåíñèîíàðü.
Ôàìèëèÿ íîàñòðý åñòå óíèòý.

4. Ðå÷èòèöü òåêñòóë. Ñêèìáàöü óíåëå êóâèíòå äèí òåêñò àñòôåë


êà åë ñý ðåïðåçèíòå äåñêðèåðÿ ôàìèëèåé âîàñòðå.

Àìèíòèöè-âý!
Ìåó — ìîé ìÿ — ìîÿ
òýó — òâîé òà — òâîÿ
ëóé — åãî
åé — åå
íîñòðó — íàø íîàñòðý — íàøà
âîñòðó — âàø âîàñòðý — âàøà
ëîð — èõ

5. Òðàäó÷åöü.
1. Ìîÿ ìàìà. 2. Òâîÿ ó÷èòåëüíèöà. 3. Èõ øêîëà. 4. Íàøà ñåìüÿ.
5. Åãî áðàò. 7. Ìîé ïåíàë. 8. Òâîé îòåö. 9. Åå äðóã. 10. Âàø äåäóø-
êà. 11. Âàøà áèáëèîòåêà.

6. Àëêýòóèöü ûìáèíýðü äå êóâèíòå:


... òà, ... ìÿ, ... ëóé, ... ìåó, ... òýó, ... åé.

35
7. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå êó êóâèíòåëå äèí ïàðàíòåçå.
1. Ôðàòåëå ... ïëÿêý ëà áèáëèîòåêý. 2. Ñîðà ... äåñåíÿçý óí ñîàðå.
3. Åëåâèé äèí êëàñà ... ïðåãýòåñê óí ìàòèíåó. 4. Âý ïîôòèì ñý
âèçèòàöü ïëàþë ... . 5. Êàðòÿ ... åñòå èíòåðåñàíòý.
(òà, íîñòðó, ìÿ, ëóé, íîàñòðý)

8. Ïîâåñòèöü äåñïðå ôàìèëèÿ âîàñòðý.

II
1. Îáñåðâàöü!
à) À÷àñòà åñòå î ôàìèëèå.
Ýòî ñåìüÿ.
á) Ôàìèëèÿ åñòå íóìåðîàñý.
Ñåìüÿ áîëüøàÿ.

 ïðåäëîæåíèè à) ñóùåñòâèòåëüíîå î ôàìèëèå èìååò íåî-


ïðåäåëåííóþ ôîðìó. Â ïðåäëîæåíèè á) ñóùåñòâèòåëüíîå ôà-
ìèëèÿ èìååò îïðåäåëåííóþ ôîðìó. Êàê òû äóìàåøü, â ÷åì
ðàçíèöà ìåæäó íèìè?

ÀÐÒÈÊÎËÓË ÕÎÒÝÐÛÒ
(Îïðåäåëåííûé àðòèêëü)

Îïðåäåëåííàÿ ôîðìà ñóùåñòâèòåëüíîãî îáðàçóåòñÿ ñ ïîìî-


ùüþ îïðåäåëåííîãî àðòèêëÿ (àðòèêîëóë õîòýðûò). Îïðåäåëåí-
íûé àðòèêëü óïîòðåáëÿåòñÿ äëÿ óêàçàíèÿ íà èçâåñòíûé ïðåä-
ìåò (åäèíñòâåííûé â ñâîåì ðîäå èëè î êîòîðîì óæå øëà ðå÷ü):
åëåâóë, åëåâà, åëåâèé, åëåâåëå. Îïðåäåëåííûé àðòèêëü ñòàâèò-
ñÿ íà êîíöå ñóùåñòâèòåëüíîãî è ïèøåòñÿ ñëèòíî ñ íèì. Â ìîë-
äàâñêîì ÿçûêå 4 îïðåäåëåííûõ àðòèêëÿ:
+ë èëè +ëå — äëÿ ñóùåñòâèòåëüíûõ ìóæñêîãî è ñðåäíåãî
ðîäà â åäèíñòâåííîì ÷èñë:
áýÿò +ó+ë = áýÿòóë; ôðàòå + ëå = ôðàòåëå;
àëáóì+ó+ë = àëáóìóë; íóìå+ëå = íóìåëå.
+ à èëè +ÿ äëÿ ñóùåñòâèòåëüíûõ æåíñêîãî ðîäà â åäèí-
ñòâåííîì ÷èñëå:
ôàòý — ôàòà, ûíâýöýòîàðå — ûíâýöýòîàðÿ.

36
+é äëÿ ñóùåñòâèòåëüíûõ ìóæñêîãî ðîäà âî ìíîæåñòâåííîì
÷èñëå:
áýåöü — áýåöèé.
+ëå — äëÿ ñóùåñòâèòåëüíûõ æåíñêîãî è ñðåäíåãî ðîäà âî
ìíîæåñòâåííîì ÷èñëå:
ôåòå+ëå =ôåòåëå; àëáóìå+ëå= àëáóìåëå.

Îáñåðâàöü!
Óí ôðàòå — ôðàòåëå;
óí äèíòå — äèíòåëå;
óí åïóðå — åïóðåëå;
óí ïýðèíòå — ïýðèíòåëå.

2. Ñóáëèíÿöü ñóáñòàòèâåëå êó àðòèêîëóë õîòýðûò.


1. À÷åñòà åñòå óí êîïàê. Êîïàêóë åñòå ôîàðòå ûíàëò.
2. À÷àñòà åñòå î êàñý. Êàñà åñòå ôîàðòå ôðóìîàñý.
3. À÷åñòà åñòå óí åïóðå. Åïóðåëå ìýíûíêý âàðçý.
4. À÷åøòÿ ñûíò íèøòå áðàçü. Áðàçèé ñûíò âåðçü ûíòîòäÿóíà.
5. À÷åñòÿ ñûíò íèøòå ïðýñàäå. Ïðýñàäåëå ñûíò ãàëáåíå, äóë÷ü
øè ìóñòîàñå.

3. Ñêðèåöü óðìýòîàðåëå ñóáñòàíòèâå ëà ôîðìà õîòýðûòý.


Î ìàìý óí òàòý
î ñîðý óí ôðàòå
î áóíèêý óí áóíèê
î ôèéêý óí ôå÷îð
î ïðèåòåíý óí ïðèåòåí
íèøòå ìàìå íèøòå òàöü
íèøòå ñóðîðü íèøòå ôðàöü
íèøòå áóíåëå íèøòå áóíè÷ü
íèøòå ôèé÷ü íèøòå ôèé
íèøòå ïðèåòåíå íèøòå ïðèåòåíü

Êó óíåëå äèíòðå åëå àëêýòóèöü ïðîïîçèöèé.

4. Äåñêèäåöü ïàðàíòåçåëå øè ñêðèåöü ñóáñòàíòèâåëå êó àðòèêî-


ëóë ïîòðèâèò. Äå ÷å ûí óíåëå êàçóðü óòèëèçýì àðòèêîëóë íåõîòý-
ðûò, ÿð ûí àëòåëå — àðòèêîëóë õîòýðûò?

37
1. Åó àì (ùÿíòý). (Ùÿíòý) åñòå íîóý.
2. Òó àé (êàðòå). (Êàðòå) åñòå èíòåðåñàíòý.
3. À÷åøòÿ ñûíò (åëåâü). (Åëåâü) ñûíò äåøòåïöü.
4. À÷åñòÿ ñûíò (ôåòå). (Ôåòå) ñûíò õàðíè÷å.
5. À÷åñòà åñòå (áðàä). (Áðàä) åñòå âåðäå.
6. Èîíåë àðå (ìèíùå). (Ìèíùå) ñàðå øè íèìåðåøòå ûí ùÿì.
7. À÷åñòà åñòå (ûíâýöýòîð). (Ûíâýöýòîð) åêñïëèêý òåìà íîóý.

5. Òðàäó÷åöü ûí ëèìáà ìîëäîâåíÿñêý óðìýòîàðåëå ïðîïîçèöèé.


1. Ó ìåíÿ åñòü áðàò. Ìîé áðàò ñòóäåíò.
2. Ó òåáÿ åñòü ñåñòðà. Òâîÿ ñåñòðà ó÷èòåëüíèöà.
3. Ó âàñ åñòü öâåòû. Öâåòû î÷åíü êðàñèâûå.
4. Ýòî äåòè. Äåòè èäóò â øêîëó.
5. Ó Âàñè åñòü äðóã. Åãî äðóã âåñåëûé.

6. Ìåìîðèçàöü ðåãóëà àðòèêîëóëóé õîòýðûò.

7. Ñêðèåöü 10 ñóáñòàíòèâå êó àðòèêîëóë õîòýðûò.

ÐÓÄÅËÅ ÌÅËÅ

1. Ôà÷åöü êóíîøòèíöý.

À÷åñòà åñòå áóíèêóë ìåó. À÷àñòà åñòå âåðèøîàðà ìÿ.


À÷àñòà åñòå áóíèêà ìÿ. À÷åñòà åñòå óí íåïîò.
À÷àñòà åñòå ìýòóøà ìÿ. À÷àñòà åñòå î íåïîàòý.
À÷åñòà åñòå óíêþë ìåó. À÷åñòà åñòå âåðèøîðóë ìåó.
Àòåíöèå!
íåïîò — âíóê, ïëåìÿííèê
íåïîàòý — âíó÷êà, ïëåìÿííèöà

38
2. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Òó àé áóíèê? Êóì ûë êÿìý ïå áóíèêóë òýó?
Òó àé áóíèêý? Êóì î êÿìý ïå áóíèêà òà?
Òó àé óíêü? Êóì ûë êÿìý ïå óíêþë òýó?
Òó àé ìýòóøý? Êóì î êÿìý ïå ìýòóøà òà?
Òó àé âåðèøîð? Êóì ûë êÿìý ïå âåðèøîðóë òýó?
Òó àé âåðèøîàðý? Êóì î êÿìý ïå âåðèøîàðà òà?

3. Ñêðèåöü óðìýòîàðåëå ñóáñòàíòèâå êó àðòèêîëóë õîòýðûò.


Áóíèê — íåïîò —
áóíèêý — íåïîöü —
óíêü — íåïîàòý —
ìýòóøý — íåïîàòå —
âåðèøîð — ðóäý —
âåðèøîàðý — ðóäå —
âåðèøîðü — âåðèøîàðå —
Êó óíåëå äèíòðå åëå àëêýòóèöü ïðîïîçèöèé.

4. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå êó ôîðìåëå íå÷åñàðå àëå âåðáó-


ëóé à àâÿ ëà òèìïóë ïðåçåíò.
1. Áóíèêà ìÿ (à àâÿ) äîóý íåïîàòå øè äîé íåïîöü. 2. Åó (à àâÿ) óí
âåðèøîð øè äîóý âåðèøîàðå. 3. Âîé (à àâÿ) ðóäå ëà öàðý. 4. Ïðèåòå-
íóë ìåó (à íó àâÿ) áóíè÷ü. 5. Åëåíà ( à àâÿ) äîóý ìýòóøü. 6. Òó (à íó
àâÿ) óíêü. 7. Íåïîöåèé (à àâÿ) ìóëòå êàäîóðü äå ëà áóíè÷ü.

5. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå êó ôîðìåëå âåðáóëóé à ôè ëà òèì-


ïóë ïðåçåíò.
1. Áóíè÷èé ìåé (à ôè) ïåíñèîíàðü.
2. Ìýòóøà ìÿ (à ôè) ìåäèê.
3. Óíêþë ìåó (à ôè) óí ñïå÷èàëèñò áóí.
4. Âåðèøîàðà òà (à íó ôè åëåâý), åà (à ôè) ñòóäåíòý.
5. Âåðèøîðèé òýé (à ôè) àãðîíîìü.
6. Òó (à ôè) âåðèøîðóë ìåó.
7. Âîé (à ôè) íåïîöåé êóìèíöü.

6. ×èòèöü äèàëîãóë ïå ðîëóðü.


Ìàìà: Äå ÷å åøòü òðèñòý, Àóðèêà?
Àóðèêà: Ôèèíäêý í-àì áóíèêý.

39
Ìàìà: Êóì í-àé áóíèêý? ßòý áóíèêà å ëûíãý ìèíå.
Àóðèêà: Åó í-àì áóíèêý ëà öàðý. Øè Ìàð÷åë àðå, øè Äèàíà. ßð
åó í-àì. Åé ñå îäèõíåñê òîàòý âàðà ëà öàðý ëà áóíèêà. ßð åó øåä êó
áóíèêà ïå äèâàí øè ïðèâåñê ôèëìå ëà òåëåâèçîð.
Ìàìà: ×å ñý ôà÷åì? Ñûíòåì îðýøåíü.
Òàòà: Íó-é íèìèê, Àóðèêà. Íå äó÷åì ëà öàðý øè ãýñèì íîé î
áóíèêý.
Àóðèêà: Óðà-à-à!

Äàð òó àé áóíèêý ëà öàðý? Ïîâåñòåøòå äåñïðå åà.

7. Òðàäó÷åöü.
1. Ó ìåíÿ åñòü ðîäñòâåííèêè â ñåëå. 2. Òâîÿ äâîþðîäíàÿ ñåñòðà
æèâåò â Ãðèãîðèîïîëå. 3. Îíà ó÷èòåëüíèöà. 4. Ó ìîåé áàáóøêå òðè
âíóêà. 5. Ìîé äÿäÿ õîðîøèé âðà÷. 6. Ìîè äåäóøêà è áàáóøêà ïåí-
ñèîíåðû. 7. Òâîé äâîþðîäíûé áðàò ó÷èòñÿ â ÷åòâåðòîì êëàññå.

8. Ñïóíåöü, ÷å ðóäå àâåöü âîé, êîïèé, øè óíäå ëîêóåñê.

ÎÊÓÏÀÖÈÈËÅ — ÏÐÎÔÅÑÈß ÏÝÐÈÍÖÈËÎÐ

1. ×èòèöü øè ìåìîðèçàöü êóâèíòåëå.


Áðóòàð, êðîèòîð, âûíçýòîð, àâèàòîð, çèäàð, èíùèíåð, ìåäèê,
øîôåð, ôðèçåð, äèðèæîð, èíòåðïðåò, ëåìíàð, ïüåòðàð, ñêóëïòîð,
ïèêòîð, ûíâýöýòîð, ìàøèíèñò.

40
2. Ïðèâèöü äåñåíåëå. Àëêýòóèöü ïðîïîçèöèé äóïý ìîäåëóë äàò:
1. Òàòýë ìåó ëóêðÿçý ëà ñïèòàë. Åë åñòå ... .
2. Ôðàòåëå ìåó ûíâàöý êîïèèé. Åë åñòå ... .
3. ×å òàáëîó ôðóìîñ! Ë-à ïèêòàò ... .
4. Òðåíóë ñîñåøòå ûí ãàðý. Åë åñòå êîíäóñ äå óí ... âåñòèò.
5. Òðàêòîðóë àðý êûìïóë. Åë åñòå êîíäóñ äå óí ... .

3. ×èòèöü òåêñòóë.

ÔÝÐÝ ÄÅ ×Å Í-ÀÌ ÏÓÒß ÒÐÝÈ


— Êîïèé, êûíä âåöü êðåøòå ìàðü, ÷å-î ñý ôèöü? — é-à ûíòðåáàò
ûíâýöýòîàðÿ.
— Êîíñòðóêòîð, áðóòàð, êðîèòîðÿñý, âûíçýòîð, ûíâýöýòîð, — ñ-àó
àóçèò âî÷èëå êîïèèëîð.
— Äà äå ÷å âðåöü ñý âý àëåùåöü à÷åñòå ïðîôåñèé? — é-à ûíòðåáàò
ûíâýöýòîàðÿ. Êîïèèé àó êýçóò ïå ãûíäóðü. À äîóà çè êîïèèé àó

41
ïëåêàò ûí åêñêóðñèå ëà øàíòèåð. Àè÷ ëóêðàó êîíñòðóêòîðèé. Åé
ûíýëöàó êàñå. Äàêý í-àð ôè åé, îàìåíèé í-àð àâÿ óíäå ëîêóè. Êîïèèé
àó âåíèò ëà áðóòýðèå.
— Äå ÷å â-àöü ôýêóò áðóòàðü? — ûíòðÿáý êîïèèé.
— Êà ñý êîà÷åì ïûíÿ, — àó ðýñïóíñ áðóòàðèé. — Êóì ñý òðýåøòü
ôýðý ïûíå?
Ëà ôàáðèêà äå êîíôåêöèé ëå-àó ñïóñ êîïèèëîð, êý ôýðý õàéíå
îàìåíèé í-àð ïóòÿ òðýè.
Ûíòð-î çè êîïèèé àó âåíèò ûí îñïåöèå ëà ãðýíè÷åðü. Àè÷ àó
âýçóò, êý åé íó êîíñòðóåñê êàñå, íó êîê ïûíå, íó êîñ õàéíå. Àòóí÷
÷å ôàê?
— Íîé àïýðýì õîòàðåëå Ïàòðèåé, — ëå-àó ðýñïóíñ ãðýíè÷åðèé.
— Àïýðýì ïà÷ÿ, ïåíòðó êý ôýðý åà íó ñå ïîàòå íè÷ êîíñòðóè êàñå,
íè÷ êîà÷å ïûíå…
Êîïèèé àó ûíöåëåñ, êý òîàòå ïðîôåñèèëå ñûíò íå÷åñàðå. Ôýðý
åëå îàìåíèé í-àð ïóòÿ òðýè.
Èîí Âèêîë

Âîêàáóëàð:
øàíòèåð ’ — ñòðîéêà

ãðýíè÷åð — ïîãðàíè÷íèê

ôàáðèêà ’
äå êîíôåêöèé — øâåéíàÿ ôàáðèêà

õîòàð — ãðàíèöà
áðóòýðèå ’ — ïåêàðíÿ
à ûíýëöà’ — âîçâîäèòü
à àïýðà’ — çàùèùàòü

à êîà÷å — ïå÷ü

4. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Óíäå àó ïëåêàò êîïèèé?
×å ôý÷ÿó êîíñòðóêòîðèé?
×å àó ðýñïóíñ áðóòàðèé?
×å àó ðýñïóíñ ãðýíè÷åðèé?
×å àó ûíöåëåñ êîïèèé?

5. Êîìïëåòàöü ûí ñêðèñ ñàó îðàë ïðîïîçèöèèëå êó äåíóìèðü äå


ïðîôåñèé.
(×èíå?) … êîíäó÷å ìàøèíà.

42
(×èíå?) … ûíâàöý êîïèèé ñý ñêðèå øè ñý ÷èòÿñêý.
(×èíå?) … âèíäå ïûíå.
(×èíå?) … ëåêóåøòå áîëíàâèé.
(×èíå?) … êîíäó÷å àâèîíóë.
(×èíå?) … êîàñå õàéíåëå?

6. ×å âðåé ñý ôèé òó? Äå ÷å?

II
1. Àëåùåöü ïåíòðó ôèåêàðå ïðîâåðá êóâûíòóë ïîòðèâèò äèí
ïàðàíòåçå.
Îìóë ìóí÷èòîð å êà óí ... ðîäèòîð.
×èíå íó ìóí÷åøòå ... .
Îìóë ìóí÷èòîð äå ... íó äó÷å äîð.
Ñïèê ëà ... — Ïàòðèåé óí ñíîï.
(ïûíå, ñïèê, ïîì, íó ìýíûíêý)

2. Ìåìîðèçàöü ïîåçèÿ.
ÏÐÎÔÅÑÈÈËÅ
Òàòýë ìåó å êîìáàéíåð,
Àë Ëåíóöåé å øîôåð,
Àë ëóé Ùèêý — áóêýòàð,
ßð àë Òàíåé å çèäàð…
Äå î âðåìå ìý ãûíäåñê:
«Îàðå ÷å-àø ïóòÿ ñý êðåñê?»

Âîêàáóëàð:

äå î âðåìå — àè÷: ñ íåêîòîðûõ ïîð

3. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå.
1. Ìàìà ìÿ êîíñóëòý áîëíàâèé. Åà åñòå ... .
2. Ôðàòåëå ìåó ûíâàöý êîïèèé. Åë åñòå ... .
3. Ñîðà òà âèíäå áîìáîàíå. Åà åñòå ... .
4. Òàòýë òýó êîíäó÷å òðàêòîðóë. Åë åñòå ... .
5. Áóíèêóë ëóé ñêðèå ïîåçèé. Åë åñòå ... .
6. Áóíèêà åé êîà÷å ïûíå. Åà åñòå ... .

43
4. ×èòèöü êóâèíòåëå ûíðóäèòå. Àëêýòóèöü ïðîïîçèöèé.
Áðóòàð — áðóòýðèå òðàêòîð — òðàêòîðèñò
êîìáàéí — êîìáàéíåð ïýäóðå — ïýäóðàð
ôîòáàë — ôîòáàëèñò çèä — çèäàð
êûíòåê — êûòýðÿöý äàíñ — äàíñàòîàðå
ìèíý — ìèíåð ëèâàäý — ëèâýäàð

5. Òðàäó÷åöü ïðîïîçèöèèëå.
1. Íàø äåäóøêà æèâåò â ëåñó. Îí ëåñíèê.
2. Òâîé áðàò èãðàåò ôóòáîë. Îí ôóòáîëèñò.
3. Ìîé ïàïà ñòðîèò äîìà. Îí ñòðîèòåëü.
4. Åãî ìàìà ïîåò. Îíà ïåâèöà.
5. Åå ñåñòðà òàíöóåò. Îíà òàíöîâùèöà.

6. Êóâèíòå ûíêðó÷èøàòå. Êîìïëåòàöü 7 ðûíäóðü îðèçîíòàëå


øè âåöü îáöèíå äåíóìèðÿ óíåé ïðîôåñèåé ïå âåðòèêàëý.
1. Òàòýë ìåó åñòå … øè ëóêðÿçý ëà ñïèòàë.
2. Ïðèåòåíóë ìåó ûíâàöý êîïèèé, åë åñòå …
3. ×å ïåéñàæ ôðóìîñ! Ë-à ïèêòàò óí …
4. Òðåíóë åñòå êîíäóñ äå …
5. Êýðáóíåëå äèí ìèíý ûë äîáûíäåøòå óí …
6. Ûíãðèæåøòå äå êûìïèé, êðåøòå ìåðå àóðèé (÷èíå?) óí…
7. Êîíñòðóåøòå àâèîàíå óí …

Ù
3

44
Î ÇÈ ÄÅ ÎÄÈÕÍÝ ÛÍ ÔÀÌÈËÈÅ

1. Ïðîíóíöàöü êîðåêò ñóíåòóë î ûí óðìýòîàðåëå êóâèíòå.


Ìýìèêî, ñàëîí, ïîò, ôðóìîñ, êîâîð, àñïèðàòîð, àïîé, âèîëåò,
òîïîðàø, îðý, ãóñòîñ.

2. Àêîðäàöü êîðåêò ñóáñòàíòèâåëå äèí ïðèìà êîëîíèöý êó àä-


æåêòèâåëå äèí êîëîíèöà à äîóà.
Êîâîð äîðèöü
ìûíêàðå ñïàöèîñ
òîïîðàøü áóíý
ïýðèíöü ìîëäîâåíåñê
ôèéêý õàðíè÷ü
ñàëîí âèîëåöü
îàñïåöü ãóñòîàñý

3. Ñêðèåöü ñóáñòàíòèâåëå äèí ïàðàíòåçå êó àðòèêîëóë õîòýðûò.


1. (Êîâîð) åñòå ìàðå.
2. Åó êóðýö (êîâîð) êó (àñïèðàòîð).
3. Ôðàòåëå àðàíæÿçý ôðóìîñ (êýðöü) ïå ïîëèöý.
4. Ìýìèêà óäý (ôëîðü).
5. (Ìûíêàðå) åñòå ãóñòîàñý.
6. (Îàñïåöü) ñûíò àøòåïòàöü êó äðàã.
7. (Çèëå) íîàñòðå äå îäèõíý ñûíò ñûìáýòý øè äóìèíèêý.

4. ×èòèöü äèàëîãóë ïå ðîëóðü.

Ìàìà: Àíà, ÷å ôà÷ü, äðàãà ìÿ?


Àíà: ×èòåñê î êàðòå, ìýìèêî. Òðåáóå ñý-öü àæóò ÷åâà?
Ìàìà: Äà, âðÿó ñý ôàê êóðýöåíèå ûí ñàëîí. Òýòèêóë å ëà ïÿöý,
ÿð Èîíåë ñå ïðåãýòåøòå äå åêçàìåí.
Àíà: Áèíå, ìýìèêî. Ûöü àæóò êó ìàðå ïëý÷åðå.
Ìàìà: Àíà, õàé ñý ôà÷åì ëóêðóë ûìïðåóíý. Ëà ûí÷åïóò àðàíæÿ-
çý ôðóìîñ êýðöèëå ûí äóëàï, ÿð åó êóðýö êîâîðóë êó àñïèðàòîðóë,
àïîé øòåðùåì ïðàôóë.
Àíà: Ãàòà, ìýìèêî. Àêóì åó óä ôëîðèëå. Óéòå, ÷å òîïîðàøü ôðó-
ìîøü àâåì.

45
Ìàìà: Àíèøîàðà, ûí ñàëîí å êóðàò. Àêóì õàé ñý ïðåãýòèì ÷åâà
ãóñòîñ ïåíòðó ÷èíý. Äåãðàáý âèíå øè òýòèêóë äå ëà ïÿöý.
Àíà: Ìýìèêî, õàé ñý ïðåãýòèì íèøòå ñàðìàëå. Òýòèêóëóé ûé
ïëàê ôîàðòå ìóëò. Øè ìèå äå àñåìåíÿ. Åó ûöü àæóò.

Âîêàáóëàð:

ñàðìàëå — ãîëóáöû

äå àñåìåíÿ — òàêæå

à) Ñïóíåöü, äàêý âý ïëàê ðåëàöèèëå äèíòðå Àíà øè ìàìà åé. Äå ÷å?


á) Èíòèòóëàöü äèàëîãóë.

5. ×å ûíòðåáýðü àó ôîñò ïóñå.


…? Çèóà ìÿ äå îäèõíý åñòå èíòåðåñàíòý.
…? Äóìèíèêý íîé ïëåêýì ëà òåàòðó ûìïðåóíý êó ïýðèíöèé.
…? Äóìèíèêý ìýìèêà ïðåãýòåøòå ìóëòå ôåëóðü äå áóêàòå ïåíòðó
ïðûíç.
…? Ûí çèóà äå îäèõíý òýòèêóë ñå æîàêý êó íîé.
…? Ñûìáýòý ñÿðà Èîíåë êó ñîðà ñå äóê ûí îñïåöèå ëà áóíèêà.
…? Ûí òèìïóë ëèáåð òó òå ïëèìáü êó ïðèåòåíèé ïå ìàëóë Íèñòðó-
ëóé.
…? Äóïý ïðûíç áýåöèé äèí êóðòÿ íîàñòðý æîàêý ôîòáàë.

6. Êîíòèíóàöü ïðîïîçèöèèëå.
1. Ñýïòýìûíà àðå 7 çèëå: ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... .
2. Çèëåëå äå ëóêðó ñûíò: ..., ..., ..., ..., ..., ... .
3. Çèóà ìÿ äå îäèõíý åñòå ... .
4. Ûí çèóà äå îäèõíý åó ..., ..., ... .

7. Òðàäó÷åöü ïðîïîçèöèèëå.
1. Â âîñêðåñåíüå ìû îòäûõàåì.
2. Â ïÿòíèöó è ñóááîòó ìû õîäèì â êèíî.
3. Â ñóááîòó ìû èãðàåì ñ äðóçüÿìè â ôóòáîë.
4. ß ïîìîãàþ ìàìå ãîòîâèòü óæèí.
5. ß ëþáëþ ñóááîòó è âîñêðåñåíüå.

8. Ïîâåñòèöü ñóê÷èíò êóì ïåòðå÷åöü î çè äå îäèõíý


ûí ôàìèëèå.

46
ÐÅÊÀÏÈÒÓËÀÐÅ

1. Ñêðèåöü ûí ñïàöèèëå ëèáåðå ñóáñòàíòèâóë ïåðåêå (ùåíóë


îïóñ).
Ìîäåë: ôðàòå — ñîðý, ôðàöü — ñóðîðü.

Ñèíãóëàð Ïëóðàë

ìàñêóëèí ôåìèíèí ìàñêóëèí ôåìèíèí


Ôðàòå ñîðý ñóðîðü
áóíèêý áóíè÷ü
òàòý ìàìå
âåðèøîàðý âåðèøîðü
óíêü ìýòóøå
ôàòý áýåöü
åëåâ åëåâå
ûíâýöýòîàðå ûíâýöýòîðü

2. Êîìïëåòàöü òàáåëóë.
Ìîäåë: Ïå âåðèøîàðà ìÿ î êÿìý Ëàðèñà.

òàòà áóíèêóë ôðàòåëå ôðàòåëå óíêþë âåðèøî-


ìàé ìàðå ìàé ìèê ðóë

Áýðáàöü

ìàìà áóíèêà ñîðà ìàé ñîðà ìàé ìýòóøà âåðèøîà-


ìàðå ìèêý ðà
Ïå âåðè-
Ôåìåé øîàðà ìÿ
î êÿìý
Ëàðèñà

47
3. Êîìïëåòàöü.
1. Ôàìèëèÿ íîàñòðý åñòå ... 6. Ôðàòåëå ìåó åñòå ...
2. Ôðàòåëå òýó åñòå ... 7. Ñîðÿ ìÿ åñòå ...
3. Ñîðà òà åñòå ... 8. Óíêþë ìåó åñòå ...
4. Ìýòóøà ìÿ åñòå ... 9. Âåðèøîðèé íîøòðè ñûíò ...
5. Áóíè÷èé íîøòðè ñûíò ...

4. Ðåñòàáèëèöü ûíòðåáýðèëå. ×èòèöü äèàëîãóë ïå ðîëóðü.


Ìàðèÿ: … ?
Àíà: Äà, ôàìèëèÿ íîàñòðý åñòå ìàðå.
Ìàðèÿ: … ?
Àíà: Ïýðèíöèé ìåé ñûíò èíùèíåðü.
Ìàðèÿ: … ?
Àíà: Äà, åó àì óí áóíèê øè î áóíèêý.
Ìàðèÿ: …?
Àíà: Äà, åé ñûíò ïåíñèîíàðü.
Ìàðèÿ: …?
Àíà: Àì ðóäå ëà Äóáýñàðü
Ìàðèÿ: … ?
Àíà: Ëà Äóáýñàðü àì óí óíêü, î ìýòóøý, óí âåðèøîð øè äîóý
âåðèøîàðå.

5. Äåñêèäåöü ïàðàíòåçåëå øè ñêðèåöü âåðáåëå ëà òèìïóë ïðåçåíò.


Áóíèêóë ìåó (à ôè) áýòðûí. Åë (à àâÿ) 75 äå àíü. Áóíèêóë (à àâÿ)
áàðáý àëáý. (À àâÿ) ïýðóë ñêóðò øè îêèé àëáàøòðè. Ïðèâèðèëå ûé
(à ôè) áëûíäå. Áóíèêóë (à ôè) ÷åë ìàé áóí ïðèåòåí àë ìåó. Òó àé
áóíèê? Ïîâåñòåøòå äåñïðå åë.

6. Àëêýòóèöü î ìèêý ïîâåñòèðå äóïý à÷åñò òàáëîó.

48
Óòèëèçàöü ûìáèíýðèëå äå êóâèíòå:
ïðåãýòåøòå áóêàòå, ïóíå ìàñà, ûé àæóòý ìàìåé, ïðèâåøòå òåëå-
âèçîðóë, âîðáåøòå ëà òåëåôîí, ñå æîàêý.

7. Êîíòèíóàöü ïðîïîçèöèèëå.
Çèóà ìÿ äå íàøòåðå åñòå ëà …
Çèóà äå íàøòåðå à ìàìåé åñòå ëà …
Çèóà äå íàøòåðå à ñóðîðèé åñòå ëà …
Çèóà äå íàøòåðå à òàòýëóé åñòå ëà …
Çèóà äå íàøòåðå à ôðàòåëóé ìåó åñòå ëà …

8. Êóâèíòå ûíêðó÷èøàòå.

ÔÀÌÈËÈß
Îðèçîíòàë:
1. Ûí ôàìèëèå ñûíò äîé áýåöü. Óíóë åñòå ... àëòóÿ.
2. Àïëåêàò ïóöèí êà ñïèêóë
×èíå êðåøòå ôëîðü? ... .
3. Ëåíóöà åñòå ... þáèòý à ïýðèíöèëîð.
4. Àíèøîàðà åñòå ... ëóé Íèêóøîð.
5. ×ÿ ìàé ñêóìïý ïåíòðó íîé å ... .
Âåðòèêàë:
1. Òàòà åñòå ... ëóé áóíåëó.
2. Áýòðûíý, àïëåêàòý ïóöèí å ... .
3. ×åë ìàé ïóòåðíèê, ÷åë ìàé áóí åñòå ... .

4 5

49
ÒÎÀÌÍÀ
I

1. Ðåïåòýì êóâèíòåëå êóíîñêóòå. Ïðîíóíöàöü êîðåêò ñóíåòåëå.


Òîàìíý, êðÿíãý, ôðóíçý, ãàëáåíý, ãðýäèíý, ëèâàäý, ïîàìý, ôðóê-
òå, ëåãóìå, âèå, àóðèå, ðîøèå, âåðäå.

2. ×èòèöü ûìáèíýðèëå äå êóâèíòå. Îáñåðâàöü, êóì ñå ñêèìáý


àäæåêòèâåëå äóïý ùåí øè íóìýð:
óí ìýð ìàðå íèøòå ìåðå ìàðü
î êàñý ìàðå íèøòå êàñå ìàðü
óí ïåðåòå ìàðå íèøòå ïåðåöü ìàðü

óí ìýð âåðäå íèøòå ìåðå âåðçü


î íóêý âåðäå íèøòå íó÷ü âåðçü
óí êîïàê âåðäå íèøòå êîïà÷ü âåðçü

50
óí òðàíäàôèð ôðóìîñ íèøòå òðàíäàôèðü ôðóìîøü
î ôëîàðå ôðóìîàñý íèøòå ôëîðü ôðóìîàñå
óí ìýð ôðóìîñ íèøòå ìåðå ôðóìîàñå

Àòåíöèå!
Ïðèëàãàòåëüíûå (àäæåêòèâåëå) îòâå÷àþò íà âîïðîñû êàðå?
÷å ôåë äå? (êàêîé, êàêàÿ, êàêèå) è ñòîÿò, êàê ïðàâèëî, ïîñëå
îïðåäåëÿåìûõ ñóùåñòâèòåëüíûõ, ñîãëàñóÿñü ñ íèìè â ðîäå (ùåí),
÷èñëå (íóìýð), ïàäåæå (êàç).

3. Ïåíòðó ñóáñòàíòèâåëå äàòå àëåùåöü àäæåêòèâåëå ïîòðèâèòå


äèí ïàðàíòåçå.
Òîàìíý ..., ïýñýðü ..., ôðóíçý ..., ïîàìý..., êîïàê ..., öýðü ...,
ïîì ..., ôðóêòå ... .
(ûíàëò, êàëäå, ðîäèò, êîàïòå, áîãàòý, êýëýòîàðå, ãàëáåíý, äóë÷å)

4. ×èòèöü øè èíòèòóëàöü òåêñòóë.


À âåíèò òîàìíà. Ïýñýðèëå êýëýòîàðå ïëÿêý ûí öýðèëå êàëäå.
Êûìïèÿ øè ëóíêà ñûíò òðèñòå, ïóñòèé. Ôðóíçåëå ñå ûíãýëáåíåñê
øè êàä. ×åðóë å ûííîóðàò. Ñîàðåëå àïàðå òîò ìàé ðàð. Ûí ëèâåçü ñå
êóëåã ìåðåëå, ïðýñàäåëå, ãóòóåëå. Ñå áàò íó÷èëå. Ñå êóëåùå ïîàìà.
Òîàìíà åñòå óí àíîòèìï ôðóìîñ øè áîãàò.

Âîêàáóëàð:

òðèñòå — ãðóñòíûå
ûííîóðàò’ — îáëà÷íîå
ïóñòèé’ — ãîëûå, ïóñòûííûå
ìàé ðàð — âñå ðåæå

à áàòå ’
íó÷èëå — ñîáèðàòü îðåõè

5. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå êó ôîðìåëå äå ïðåçåíò àëå âåðáó-


ëóé à ôè.
1. Å òîàìíý.
2. Ôðóíçåëå ... ãàëáåíå.
3. Ïýäóðÿ ... êà î ìàðå äå êóëîðü.
4. Íîé ... ôåðìåêàöü (çàâîðîæåííûå) äå ôðóìóñåöÿ òîàìíåé.
5. Òîàìíà ... óí àíîòèìï ôîàðòå ôðóìîñ.

51
6. Êàëåíäàðóë íàòóðèé.
ñåíèí ïóòåðíèê ûíñîðèò
ûííîóðàò ðå÷å ïëîéîñ
×åð âûíò òèìï
àëáàñòðó êàëä áóí
ïîñîìîðûò ñëàá óðûò

Ïëîóý. — Èäåò äîæäü.


Å ÷àöý. — Òóìàí.
Êàäå áðóìà. — Çåìëÿ ïîêðûòà èíååì.

7. Êîìïëåòàöü òàáåëà.

òèìïóë âûíòóë ÷åðóë


åðü
àçü
ìûíå

8. Êîìåíòàöü òàáåëà äóïý ìîäåë:


Åðü à ôîñò òèìï ðå÷å.
Àçü âûíòóë å ïóòåðíèê.
Ìûíå ÷åðóë âà ôè ñåíèí.

9. Äåñêðèåöü î çè äå òîàìíý.

II
1. Àëêýòóèöü ûìáèíýðü äå êóâèíòå.

âåðäå
ãàëáåíý
àóðèå
ðîøèå
êîëîðàòý
ðóùèíèå

Ôðóíçý … Ôðóíçå …

52
2. ×èòèöü åêñïðåñèâ ïîåçèÿ. Íóìèöü ñåìíåëå òîàìíåé.

ËÀ ÐÅÂÅÄÅÐÅ

— Ìûíäðå ïýñýðü êýëýòîàðå, — ×òî òû óëåòàåøü, ïòèöà?


Âàé, êó ÷å â-àì ñóïýðàò? Ðàññåðäèëàñü íà ìåíÿ?
— Íè÷ óí ôåë äå ñóïýðàðå, — Íó çà ÷òî æå ìíå ñåðäèòñÿ?
Íîé íå äó÷åì ëà åðíàò. Ïðîñòî óëåòàþ ÿ.

Âåçü êý âûíòó-é òîò ìàé ðå÷å, Âèäèøü âåòåð õîëîäíåå,


Íóìàé íîóðü, íóìàé ïëîé, Ñêîðî âüþãå áóøåâàòü.
ßðíà, ûíñý, êóì âà òðå÷å, Íî ëèøü ñîëíûøêî ïðèãðååò,
Íå ûíòîàð÷åì ûíàïîé. ß âåðíóñü ê òåáå îïÿòü.

— Åó â-àøòåïò ëà ïðèìýâàðý! — Äî ñâèäàíüÿ, äî ñâèäàíüÿ!


Î ñý ìý ãýñèöü óøîð: È ñ÷àñòëèâîãî ïóòè!
Êóì èíòðàöü ëà íîé ûí öàðý, Ïðèëåòèøü âåñíîþ ðàííåé,
Ûíòðåáàöü äå Íèêóøîð! Êðèêíè: «Íèêó, âûõîäè!»
Ïåòðó Êýðàðå

3. Ïóíåöü ûí ëîêóë ïóíêòåëîð êóâèíòåëå äèí ïàðàíòåçå.


Å òîàìíý. Ïå ïýìûíò ñå àøòåðíå óí êîâîð äå ... ãàëáåíå. Êîïà-
÷èé ñûíò ... . Åé âîð ûíìóãóðè ëà ... , êûíä ñå âîð ûíòîàð÷å
ïýñýðèëå ... .
(ãîé, ôðóíçå, êýëýòîàðå, ïðèìýâàðý)

4. Ðåñòàáèëèöü îðäèíÿ êóâèíòåëîð ûí ïðîïîçèöèé.


à) ðå÷ü, òîàìíý, Ïëîèëå, ñûíò, äå.
á) âûíò, Ñóôëý, ïóòåðíèê, óí.
ã) ñòðûíã, ðîàäà, Îàìåíèé, äå, êûìï, ïå.
ä) ïîàìà, äèí, êóëåã, âèé, Âèåðèé.
ã) ëèâåçü, ñòðûíã, Ëèâýäàðèé, äèí, ôðóêòå.

5. Ñêðèåöü àïàðòå ïðîïîçèöèèëå, êàðå äåñêðèó âàðà, ÿðíà, ïðè-


ìýâàðà, òîàìíà.
1. Åñòå ôðèã. 2. Ïëîóý. 3. Å êàëä. 4. Êîïà÷èé ñûíò ãîé. 5. Ûíôëî-
ðåñê êîïà÷èé. 6. Ñóôëý óí âûíò ðå÷å. 7. Ïýìûíòóë åñòå àêîïåðèò êó
çýïàäý. 8. Ñîàðåëå ûíêýëçåøòå ïóòåðíèê. 9. Íèíùå. 10. Ñå ûíòîðê

53
ïýñýðèëå êýëýòîàðå. 11. Íîé íå ñêýëäýì, íå áðîíçýì. 12. Ñ-àó êîïò
ìåðåëå, ïðýñàäåëå. 13. Ûíôëîðåñê ãèî÷åèé. 14. Ôðóíçåëå ñ-àó ûí-
ãýëáåíèò.

6. Îáñåðâàöü:
Êóì åñòå òèìïóë? Êóì åñòå ÷åðóë?
Êóì åñòå âûíòóë? Êóì ñûíò ôðóíçåëå?
Êóì ñûíò êîïà÷èé? Êóì åñòå ÿðáà?
Êóì åñòå êûìïóë? Êóì ñûíò çèëåëå?
Êóì ñûíò íîïöèëå? ×å ôàê ïýñýðèëå êýëýòîàðå?
×å ôàê îàìåíèé?

7. Ïîâåñòèöü äåñïðå àíîòèìïóë òîàìíà.

ËÅÃÓÌÅËÅ ØÈ ÔÐÓÊÒÅËÅ

1. Ðåïàðòèçàöü ûí êîøóëåöå ôðóêòåëå øè ëåãóìåëå.

ÔÐÓÊÒÅ ËÅÃÓÌÅ

Ìýð, êàñòðàâåòå, âûíýòý, ïðóíý, ñôåêëý, ïðýñàäý, âèøèíý, ÷èðÿ-


øý, êàðòîô, ìîðêîâ, ãóòóå, ðîøèå, ãîãîøàð, äîâëå÷åé, àðäåé, ïîàìý,
÷àïý, óñòóðîé, êàèñý, íóêý.

2. Ôîðìàöü ïëóðàëóë óðìýòîàðåëîð ñóáñòàíòèâå.


Ìýð — ïðýñàäý —
íóêý — ïðóíý —
êàèñý — ãóòóå —
õàðáóç — êàðòîô —
ðîøèå —

54
3. Ïóíåöü ûíàèíòÿ ñóáñòàíòèâóëóé àðòèêîëóë íåõîòýðûò. Êó
ñóáñòàíòèâåëå åâèäåíöèÿòå àëêýòóèöü ïðîïîçèöèé.
Ìýð, íóêý, ãóòóå, õàðáóæü, çýìîñ, òîìàòý, êàñòðàâåöü, àðäåé,
÷àïý, êàðòîô, ÷èðåøå, êàèñý, áîñòàí, âèøèíå, óñòóðîé, ñòðóãóðü,
ïðýñàäý.

4. Ãýñèöü ñóáñòàíòèâå ïîòðèâèòå ïåíòðó àäæåêòèâåëå:


… äóë÷å, … àêðó, … þòå, … àìàðý, … ðîøó, … ãàëáåíý, … âåðäå,
… ðîòóíäý, … ìóñòîàñý, … ãóñòîñ.

5. ×èòèöü òåêñòóë. Àëêýòóèöü ûíòðåáýðü ëà òåêñò.

ÛÍ ÃÐÝÄÈÍÀ ÄÅ ËÅÃÓÌÅ
Àñòýçü å î çè ôðóìîàñý äå òîàìíý. Ñîàðåëå ûíêýëçåøòå. Ôàìèëèÿ
íîàñòðý ëóêðÿçý ûí ãðýäèíà äå ëåãóìå. Ìàìà êóëåùå ðîøèé. Ôðà-
òåëå ñòðûíùå êàðòîôü, ìîðêîâü, âàðçý, ÷àïý. Òàòýë ñòðûíùå ãîãî-
øàðü øè àðäåé. Åó ñòðûíã ñôåêëý. Ñîðà ìàé ìèêý íå àæóòý. Àíóë
à÷åñòà ðîàäà å áîãàòý.

Àòåíöèå!
À àäóíà, à ñòðûíùå, à êóëåùå — ñîáèðàòü

6. Êûòå ïðîïîçèöèé ñûíò?


À ñîñèò òîàìíà ûí ëèâàäý ñ-àó êîïò ìåðåëå òîöü ëóêðÿçý ûí
êûìï ñîàðåëå ûíêýëçåøòå ñëàá.

7. ×èòèöü äèàëîãóë ïå ðîëóðü.


— Äîéíèöà, âîé àöü ëóêðàò ûí ëèâàäý?
— Äà, íîé àçü àì ëóêðàò ûí ëèâàäà áóíèêóëóé.
— ×å àöü ôýêóò àêîëî?
— Àì êóëåñ ìåðå, ïðýñàäå, ïðóíå, íó÷ü.
— Êóì ñûíò ôðóêòåëå?
— Ìåðåëå ñûíò ðîøèé, ìèðîñèòîàðå, ÿð ïðýñàäåëå ñûíò ãàëáåíå,
äóë÷ü øè ìóñòîàñå.

Àòåíöèå!
Ìåðå ðîøèé. — Êðàñíûå ÿáëîêè.
Ðîøèé êîàïòå. — Ñïåëûå ïîìèäîðû.

55
8. Ñêðèåöü ûíòð-î êîëîíèöý äåíóìèðèëå ëåãóìåëîð êàðå êðåñê
ûí ïýìûíò, ÿð ûí àëòà — ëåãóìåëå ÷å êðåñê äå àñóïðà ïýìûíòóëóé.
Ðèäèêå, ðîøèé, êàñòðàâåöü, àðäåé, ãîãîøàðü, ìîðêîâü, ìàçýðå,
êàðòîôü, ÷àïý, ôàñîëå, óñòóðîé, ñôåêëý, ìýðàð, ïýòðóíæåë.

II

1. ×èòèöü. Ñïóíåöü, êóì åñòå òîàìíà.


Îðüøèóíäå íó òå-àé äó÷å
Òîàìíà åñòå ÷ÿ ìàé äóë÷å,
×ÿ ìàé áóíý, ìàé ãóñòîàñý,
Øè, äå âðåöü, ÷ÿ ìàé ôðóìîàñý.
Þëèàí Ôèëèï

2. Êîìïëåòàöü óðìýòîàðåëå ïðîïîçèöèé. Ôîëîñèöü êîðåêò àð-


òèêîëóë íåõîòýðûò.
Àè÷ êðåøòå óí ïðýñàä. Åó ìýíûíê î ïðýñàäý.
. . . . . . . . . . . íóê. . . . . . . . . . íóêý
. . . . . . . . . . . ãóòóé. . . . . . . . . . ãóòóå.
. . . . . . . . . . . âèøèí. . . . . . . . . . âèøèíý.

Àòåíöèå!
Íàçâàíèå ôðóêòîâûõ äåðåâüåâ â ìîëäàâñêîì ÿçûêå ìóæñêîãî
ðîäà, à íàçâàíèå ôðóêòîâ — æåíñêîãî ðîäà (èñêëþ÷åíèå óí
ìýð — ñðåäíèé ðîä).

3. Ñêðèåöü ûíòð-î êîëîíèöý äåíóìèðü äå ôðóêòå, ÿð ûí àëòà äå


ïîìü ôðóêòèôåðü.
Ïðýñàä, ìåðå, íóê, ìåðü, âèøèíå, ÷èðåøü, íó÷ü, ïðóíå, ïðóí,
âèøèí, ãóòóé, ïüåðñè÷å, êàèøü, êàèñå, ãóòóå.

4. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå.
— ×å ïîìü ñýäèöü âîé ïðèìýâàðà?
— Ïðèìýâàðà íîé ñýäèì íó÷ü, ..., ..., ..., ... .
— ×å ïîìü óäàöü âîé âàðà?
— Âàðà íîé óäýì ãóòóèé, ..., ..., ..., ... .
— ×å ôðóêòå êóëåùåöü âîé òîàìíà?

56
— Òîàìíà íîé êóëåùåì ìåðå, ..., ..., ..., ..., ..., ... .
— ×å ôðóêòå ìûíêàöü âîé ÿðíà?
— ßðíà íîé ìûíêýì íó÷ü, ..., ..., ..., ..., ..., ... .

Àòåíöèå ëà òðàäó÷åðå!
Àè÷: ïðèìýâàðà — âåñíîé
âàðà — ëåòîì
òîàìíà — îñåíüþ
ÿðíà — çèìîé

5. Àëêýòóèöü ïðîïîçèöèé
êó êóâèíòåëå:
ëèâàäý, ëèâýäàð, âèå, âèåð,
ãðýäèíý, ãðýäèíàð.

Ðåöèíåöü:
(Ìèå) ûìü ïëà÷å (ïëàê) Ìíå íðàâèòñÿ (íðàâÿòñÿ)
(Öèå) ûöü ïëà÷å (ïëàê) Òåáå íðàâèòñÿ (íðàâÿòñÿ)
(Ëóé) ûé ïëà÷å (ïëàê) Åìó íðàâèòñÿ (íðàâÿòñÿ)
(Åé) ûé ïëà÷å (ïëàê) Åé íðàâèòñÿ (íðàâÿòñÿ)

(Íîóý) íå ïëà÷å (ïëàê) Íàì íðàâèòñÿ (íðàâÿòñÿ)


(Âîóý) âý ïëà÷å (ïëàê) Âàì íðàâèòñÿ (íðàâÿòñÿ)
(Ëîð) ëå ïëà÷å (ïëàê) Èì íðàâèòñÿ (íðàâÿòñÿ)

6. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå, ôîëîñèíä ôîðìåëå âåðáóëóé à


ïëý÷ÿ.
1. Ìàìåé ... ôëîðèëå. 2. Ìèå ... õàðáóçóë. 3. Ïðèåòåíóëóé ìåó ...
çýìîñóë. 4. Âîóý ... ëåãóìåëå.5. Ôåòåëîð øè áýåöèëîð äèí êëàñà
íîàñòðý ... ôðóêòåëå. 6. Íîóý ... ãóòóåëå. 7. Öèå ... ïîàìà àëáý.

7. Ñïóíåöü, ÷å ôðóêòå øè ÷å ëåãóìå âý ïëàê. Äå ÷å?

8. Øòèÿöü, êý…
… ôðóêòåëå êóëåñå ûí îðåëå äå äèìèíÿöý ñàó äå ñÿðý ñûíò ìóëò
ìàé ãóñòîàñå äåêûò ÷åëå êóëåñå ëà àìÿçý.

57
III

1. Àëêýòóèöü ûìáèíýðü äå êóâèíòå, àïîé ïðîïîçèöèé.


1. Õàðáóæü êîïöü, ... , ... .
2. Ïðýñàäå ãóñòîàñå, ... , ... .
3. Ìåðå äóë÷ü, ... , ... .

2. ×èòèöü øè òðàäó÷åöü ïðîïîçèöèèëå.


Å òîàìíý òûðçèå. Ñå òåðìèíý êóëåñóë ìåðåëîð, ïðýñàäåëîð. Ñ-àó
êîïò õàðáóæèé, çýìîøèé, ïîàìà. Êûò äå ôðóìîñ åñòå òîàìíà!

3. ×èòèöü òåêñòóë. Ñïóíåöü, êóì åñòå Ôýíåë?

ÕÀÐÁÓÇÓË ËÓÉ ÔÝÍÅË


Òàòà é-à àäóñ ëóé Ôýíåë óí õàðáóç ìàðå øè
êîïò. Ôýíåë øòèå, êý äàêý òàå õàðáóçóë ûí
äîóý, ìýíûíêý åë êó ñóðèîàðà. Äàêý òàå õàðáó-
çóë ûí òðåé, ìýíûíêý åë, ñóðèîàðà øè ìàìà.
Äàêý òàå õàðáóçóë ûí ïàòðó, ìýíûíêý åë, ñóðè-
îàðà, ìàìà øè òàòà. Äàêý òàå õàðáóçóë ûí ÷èí÷,
ìýíûíêý åë, ñóðèîàðà, ìàìà, òàòà øè áóíåëóë…
Øè àòóí÷ à ëóàò êóöèòóë øè à òýÿò õàðáóçóë
ûí ôîàðòå ìóëòå áóêýöåëå.
Íèêîëàå Åñèíåíêó

Âîêàáóëàð:
à òýÿ’ — ðåçàòü ’
äàêý — åñëè

áóêýöü — êóñî÷êè ’
êóöèò — íîæ

4. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
×å é-à àäóñ òàòà ëóé Ôýíåë?
Êó ÷èíå âðîÿ ñý ûìïàðòý Ôýíåë õàðáóçóë?
Äå ÷å à òýÿò åë õàðáóçóë ûí ìàé ìóëòå áóêýöåëå?
Êóì àé ôè ïðî÷åäàò òó?

5. Ñïóíåöü êóì åñòå õàðáóçóë:


âåðäå, äóë÷å, ãàëáåí, ìèðîñèòîð, àêðó, ðîøó, àìàð, íèñèïîñ, ìóñ-
òîñ, äåëè÷îñ.

58
6. Øòèÿöü êý...
... ìýðóë òðýåøòå 30–100 äå àíü, ïðýñàäóë òðýåøòå 60–100 äå àíü,
÷èðåøóë òðýåøòå 40–50 äå àíü.

7. Êîìïëåòàöü ïýòðýöåëåëå êó äåíóìèðü äå ôðóêòå.


Ý

8. Ïîâåñòèöü òåêñòóë.

ÔËÎÐÀ ØÈ ÔÀÓÍÀ

1. ×èòèöü øè ðîñòèöü êîðåêò êóâèíòåëå:


ôëîðý, ãèî÷åë, çàìáèëý, áðûíäóøý, âèîðåëå, ëýêðèìüîàðý, ëàëå-
ëå, ëèëèÿê, íàð÷èñ.

Ðåöèíåöü:
’ — ïîäñíåæíèê
ãèî÷åë ’
âèîðåëå — ôèàëêè

çàìáèëý — ãèàöèíò ’
ëàëåëå — òþëüïàíû

áðûíäóøý — øàôðàí ëèëèÿê ’ — ñèðåíü

ûíôëîðåøòå — öâåòåò ëýêðèìüîàðý’ — ëàíäûø
ûíôëîðåñê’ — öâåòóò

2. Àëêýòóèöü ûìáèíýðü äå êóâèíòå.


Ãèî÷åë ùèíãàø Áðûíäóøý ûíôëîðèòý
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

59
3. Ñêðèåöü ôîðìà õîòýðûòý à óðìýòîàðåëîð ñóáñòàíòèâå.
Ìîäåë: óí ãèî÷åë — ãèî÷åëóë
Ãèî÷åë, çàìáèëý, áðûíäóøý, øîôðýíåë, ëýêðèìüîàðý.

4. Ñêðèåöü ñóáñòàíòèâåëå äàòå ëà íóìýðóë ïëóðàë.


Ìîäåë: íèøòå ãèî÷åé — ãèî÷åèé
Ãèî÷åë, çàìáèëý, áðûíäóøý, øîôðýíåë, ëýêðèìüîàðý.

5. Êîìïëåòàöü òàáåëà êó ñóáñòàíòèâåëå äèí åêçåð÷èöèóë 1.

Ôîðìà íåõîòýðûòý Ôîðìà õîòýðûòý

ñèíãóëàð ïëóðàë ñèíãóëàð ïëóðàë


óí ãèî÷åë íèøòå ãèî÷åé ãèî÷åëóë ãèî÷åèé

6. Äåòåðìèíàöü äåíóìèðÿ ôëîðèëîð äóïý íóìýðóë èíäèêàò.

Ãèî÷åë

Ëýêðèìüîàðý

Áðûíäóøý
2
Çàìáèëý 1
Øîôðýíåë

3 4 5

60
7. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå äóïý èìàùèíèëå äå ìàé ñóñ.
1. Àì âýçóò óí (1) ûí ôëîàðå.
2. Ûí ïýäóðå à ûíôëîðèò î (3).
3. Ìàìåé ûé äýðóé óí (5).
4. Î (2) êðåøòå ëûíãý êàñý.
5. Ñóðèîàðà êóìïýðý î (4).

8. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå êó ôîðìåëå âåðáóëóé à ûíôëîðè


ëà ïðåçåíò.
1. Ãèî÷åëóë ... ïðèìýâàðà äåâðåìå.
2. Áðûíäóøåëå ... ïðèìýâàðà.
3. Ëýêðèìüîàðåëå ... ûí ëóíà ìàé.
4. Øîôðýíåëóë ... ôðóìîñ.
5. Ûí ãðýäèíà íîàñòðý ... ìóëòå ôëîðü ôðóìîàñå øè ìèðîñèòîàðå.

9. ×èòèöü øè òðàäó÷åöü.
Êûíä àïàðå ãèî÷åëóë åñòå óí ñåìí êý ÿðíà å ïå ñôûðøèòå. Åë
åñòå ôîàðòå ðåçèñòåíò ëà ôðèã. Ãèî÷åëóë àðå 2-3 ôðóíçå ëóíùü øè
ñóáöèðü, äå êóëîàðå âåðäå. Ôëîðèëå ëóé ñûíò àëáå øè ïëýïûíäå.

10. Àëêýòóèöü ûíòðåáýðü ëà ïðîïîçèöèèëå äèí åêçåð÷èöèóë 9.

11. ×èòèöü ïîåçèÿ, åêñòðàùåöü ûìáèíýðèëå äå êóâèíòå: ñóá-


ñòàíòèâ + àäæåêòèâ.

Ñûíò ãèî÷åëóë,
Ìèêý øè ïëýïûíäý ôëîàðå
Øè êåì ðàçåëå äå ñîàðå.
Íå àíóíöý ìèòèòåëóë
Ê-à âåíèò ëà íîé ûí öàðý
Ìóëò äîðèòà ïðèìýâàðý.

12. Ìåìîðàöü ïîåçèÿ.

61
II

1. Àëêýòóèöü ûìáèíýðü äå êóâèíòå.


Ëýêðèìüîàðý ùèíãàøý Øîôðýíåë ïëýïûíä
... ...
... ...
... ...

2. ×èòèöü òåêñòóë.
Ôëîðà ïëàþëóé íîñòðó åñòå äèâåðñý øè èíêëóäå ÷èðêà 5000 ñïå-
÷èé äå ïëàíòå: äå ïýäóðå, äå ëóíêý, àêâàòè÷å. Ûí ïýäóðü øè êûì-
ïèé ûíòûëíèì àøà ïëàíòå åðáà÷åå êà: ãèî÷åëóë, çàìáèëà, áðûíäó-
øà, øîôðýíåëóë, ëýêðèìüîàðà... Ìóëòå äèíòðå åëå ñûíò èíêëóñå
ûí Êàðòÿ Ðîøèå øè íå÷åñèòý ñý ôèå îêðîòèòå.

3. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Êóì åñòå ôëîðà ïëàþëóé íîñòðó?
Êûòå ñïå÷èé äå ïëàíòå êðåñê ëà íîé?
Êàðå ïëàíòå åðáà÷åå ñûíò èíêëóñå ûí Êàðòÿ Ðîøèå?
Êóì îêðîòèöü âîé ôëîðà ïëàþëóé íàòàë.
×å ôëîðü äå ïýäóðå âý ïëàê âîóý?

4. Òðàäó÷åöü.
à) 3 ëàíäûøà, 15 ïîäñíåæíèêîâ, 23 øàôðàíà, 19 ãèàöèíòîâ,
11 öâåòîâ, 55 áóêåòîâ.

á) Ëàíäûøè — ëåñíûå öâåòû.


Ïîäñíåæíèêè öâåòóò â êîíöå çèìû.
Ó øàôðàíà öâåòû ôèîëåòîâûå.
Ãèàöèíòû — êðàñèâûå öâåòû.
Ëàíäûøè âêëþ÷åíû â Êðàñíóþ Êíèãó.

5. Ðåöèíåöü.
Åó îêðîòåñê ëýêðèìüîàðà.
Òó îêðîòåøòü ãèî÷åëóë.
Åë, åà îêðîòåøòå ôëîðà.
Íîé îêðîòèì ôàóíà.
Âîé îêðîòèöü ïëàíòåëå.
Åé, åëå îêðîòåñê àíèìàëåëå.

62
6. Ñêðèåöü ûí ëîêóë ïóíêòåëîð ôîðìåëå âåðáóëóé à îêðîòè ëà
ïðåçåíò.
1. Îëåã øè Íèíà ... ôëîðèëå äå ïýäóðå. 2. Ìàðèÿ ... àíèìàëåëå.
3. Âîé ... ôëîðà øè ôàóíà ïëàþëóé íàòàë. 4. Íîé ... ïëàíòåëå ìåäè-
÷èíàëå. 5. Òó ... ãèî÷åèé äèí îãðàäý. 6. Åó ... ëýêðèìüîàðåëå äèí
ïàðêóë íîñòðó.

7. Êîìïëåòàöü êàëåíäàðóë ôëîðèëîð. Ñêðèåöü êûíä ûíôëîðåñê


åëå.
Äåíóìèðÿ ûíôëîðåøòå
ïðèìýâàðà âàðà òîàìíà
Ãèî÷åëóë
Ëýêðèìüîàðà
Øîôðàíóë
Áðûíäóøà
Çàìáèëà

8. Ôà÷åöü óí àëáóì êó äåñåíåëå ôëîðèëîð äå ïýäóðå.

9. Ïîâåñòèöü äåñïðå ôëîðà ïëàþëóé íàòàë.

III

1. Ïðîíóöàöü êîðåêò ñóíåòåëå à, å, ó.


Êîïàê, êàðïåí, àðáîðå, ïëàíòý, ñàë÷èå, òåé, ôàã, ñàëêûì, ñòå-
æàð, áðàä, ìåñòÿêýí, ïàëòèí, àðöàð, ôðàñèí, óëì, àðáóñò êàñòàí,
ïëàòàí.

Âîêàáóëàð:

àðáîðå — äåðåâî ’
àðáóñò — êóñò
ñòåæàð’ — äóá ’
ôðàñèí — ÿñåíü
’ — êëåí
àðöàð ’
ñàë÷èå — èâà
’ — àêàöèÿ
ñàëêûì ïëàòàí ’ — ïëàòàí
òåé — ëèïà ïëîï — òîïîëü

63
áðàä — åëü ’
êàðïåí — ãðàá
’ — êàøòàí
êàñòàí ’
ìåñòÿêýí — áåðåçà
ôàã — áóê ’
ïàëòèí — êëåí ãîðíûé
óëì — âÿç

2. Ôîðìàöü ôîðìà õîòýðûòý à ñóáñòàíòèâåëîð äàòå:


Ìîäåë: óí êîïàê — êîïàêóë
àðáîðå — àðöàð —
àðáóñò — ñàë÷èå —
ñòåæàð — ñàëêûì —
ôðàñèí — ïëàòàí —

3. Àëêýòóèöü ûìáèíýðü äå êóâèíòå äóïý ìîäåëóë äàò.


Òåé ûíôëîðèò ñàëêûì âåðäå
... ...
... ...
... ...

4. Äåòåðìèíàöü äåíóìèðÿ êîïà÷èëîð äóïý íóìýðóë èíäèêàò.

4
2 3
1
Òåé Êàñòàí
Áðàä Ñàëêûì
Ñàë÷èå Ñòåæàð

5 6

64
5. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå äóïý èìàùèíèëå äå ìàé ñóñ.
1. Ûí îãðàäà íîàñòðý êðåøòå óí (1) ûíàëò.
2. Ïå ñòðàäà ÷åíòðàëý êðåñê ìóëöü (3).
3. Ïå ìàëóë Íèñòðóëóé êðåñê (2) âåðçü.
4. Ìýìèêà ìÿ ñýäåøòå óí (6) ëûíãý ïîàðòý.
5. Ìèñòðåöóë ñå àôëý ëûíãý óí (4).
6. Ïå ïÿöà ÷åíòðàëý êðåøòå óí (5) ôðóìîñ.

Ðåöèíåöü!
Åó êðåñê ñýíýòîñ.
Òó êðåøòü âîéíèê.
Åë (åà) êðåøòå ðåïåäå.
Íîé êðåøòåì âåñåëü.
Âîé êðåøòåöü åäóêàöü.
Åé (åëå) êðåñê èíòåëèùåíòå.

6. Àêîðäàöü êîðåêò.
à)
Êàðïåí (ìàðå, ìàðü); ñàë÷èå (ûíàëò, ûíàëòý); òåé (ìèðîñèòîð,
ìèðîñèòîàðå); áðàä (ïóôîñ, ïóôîàñý); ìåñòÿêýí (ãîë, ãîé); ïàëòèí
(áýòðûí, áýòðûíý); àðöàð (ûíôëîðèò, ûíôëîðèòý); ôðàñèí (ûíâåð-
çèò, ûíâåðçèòý); ôàã (ïèòèê, ïèòèêý); ñàëêûì (ðîòàò, ðîòàòý); óëì
(ìóëòèñåêóëàð, ìóëòèñåêóëàðý); êàñòàí (âåðäå, âåðçü); ñòåæàð (óñ-
êàò, óñêàòý).

á)
Ôàùü (ïèòè÷ü, ïèòè÷å); ñàëêûìü (ðîòàöü, ðîòàòå); óëìü (ìóëòèñå-
êóëàðå, ìóëòèñåêóëàðü); êàñòàíü (âåðçü, âåðäå); êàðïåíü (ìàðü, ìàðå);
ñàë÷èé (ûíàëöü, ûíàëòå); òåé (ìèðîñèòîðü, ìèðîñèòîàðå); áðàçü (ïó-
ôîàñå, ïóôîøü); ìåñòå÷åíü (ûíàëöü, ûíàëòå); ïàëòèíü (áýòðûíå,
áýòðûíü); àðöàðü (ûíôëîðèöü, ûíôëîðèòå); ôðàñèíü (ûíâåðçèöü,
ûíâåðçèòå); ñòåæàðü (óñêàòå, óñêàöü).

7. Ñêðèåöü ñóáñòàíòèâåëå äèí åêçåð÷èöèóë 5 äóïý ìîäåëóë äàò:


ñèíãóëàð ïëóðàë
Ìîäåë: óí ñòåæàð — íèøòå ñòåæàðü

8. Ûí ëîêóë ïóíêòåëîð ñêðèåöü âåðáóë à êðåøòå ëà ïåðñîàíà


÷åðóòý äå êîíòåêñò.

65
1. Ûí ïýäóðÿ íîàñòðý ... ìóëöü êîïà÷ü. 2. Áðàçèé ... ûíàëöü.
3. Òåþë ... ðýìóðîñ. 4. Ñàëêûìóë ... ëûíãý ôûíòûíý. 5. Ûí ãðýäèíý
âîé ... ôëîðü. 6. Ïå àëåå ... ñàëêûìü. 7. Ôëîðèëå ... ûí ãðýäèíà
íîàñòðý.

9. ×èòèöü øè òðàäó÷åöü êó àæóòîðóë äèêöèîíàðóëóé.


Ìåñòÿêýíóë ôà÷å î ñóòý äå ìèëèîàíå äå ñåìèíöå. Ñòåæàðóë, áðà-
äóë — ëà ôåë. Ïèíóë — 350 ìèëèîàíå. Ñåìèíöåëå óíóé õåêòàð äå
ïýäóðå êûíòýðåñê 3 ìèé êèëîãðàìå.

10. Àëêýòóèöü ûíòðåáýðü ëà ïðîïîçèöèèëå äàòå.

IV
1. Ïðîíóöàöü êîðåêò ñóíåòåëå å, ó, ý.
Âåâåðèöý, ëóï, êýïðèîàðý, áóðñóê, âóëïå, æäåð, ìèñòðåö.

Ðåöèíåöü:

âåâåðèöý — áåëêà êýïðèîàðý’ — êîñóëÿ

âóëïå — ëèñà ’
âüåöóåñê — æèâóò
ëóï — âîëê ’ — áàðñóê
áóðñóê
æäåð — êóíèöà ìèñòðåö ’ — äèêèé êàáàí
àðè÷ — ¸æ ’åïóðå — çàÿö
óðñ — ìåäâåäü

2. Ñêðèåöü ñóáñòàíòèâåëå äàòå êó àðòèêîëóë õîòýðûò.


Ìîäåë: î âóëïå — âóëïÿ.

Âåâåðèöý, ëóï, êýïðèîàðý, áóðñóê, âóëïå, æäåð, ìèñòðåö.

3. Äåòåðìèíàöü äåíóìèðÿ àíèìàëåëîð äóïý íóìýðóë èíäèêàò.


1

3
2
66
7
6

4 5

Ëóïóë Âåâåðèöà Ìèñòðåöóë


Æäåðóë Êýïðèîàðà Áóðñóêóë
Âóëïÿ

4. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå äóïý èìàùèíèëå äå ìàé ñóñ.


Ûí ïàðê ñûíò ìóëòå (4). (3) âûíÿçý (5).
(6) åñòå óí àíèìàë ïóòåðíèê. (1) òðýåøòå ûí âèçóèíý.
(7) åñòå óí àíèìàë äå ïðàäý.

5. Àêîðäàöü êîðåêò.
à)
Âåâåðèöý (ðîøèåòèê, ðîøèåòèêý); ëóï (ñóð, ñóðý); êýïðèîàðý (ôðó-
ìîñ, ôðóìîàñý); æäåð (áýòðûí, áýòðûíý); áóðñóê (ìèêý, ìèê); âóëïå
(ìàðå, ìàðü); ìèñòðåö (ïóòåðíèê, ïóòåðíèêý); åïóðå (ôðèêîñ, ôðè-
êîàñý).

á)
Âåâåðèöå (ðîøèåòè÷ü, ðîøèåòè÷å); ëóïü (ñóðå, ñóðü); êýïðèîàðå
(ôðóìîøü, ôðóìîàñå); æäåðü (áýòðûíå, áýòðûíü); áóðñó÷ü (ìè÷ü,
ìè÷å); âóëïü (ìàðü, ìàðå); ìèñòðåöü (ïóòåðíè÷å, ïóòåðíè÷ü); åïóðü
(ïóôîñ, ïóôîøü).

6. Àêîðäàöü êîðåêò êóâèíòåëå ûí ïðîïîçèöèèëå äå ìàé æîñ.


Âåâåðèöåëå ïýäóðå.
Ëóïóë ïàðêóë íîñòðó.
Óðñóë âüåöóåøòå ûí ãðýäèíà çîîëîùèêý.
Âóëïÿ âüåöóåñê ûí ïýäóðÿ äå ëà Êèöêàíü.
Ìèñòðåöèé ïýäóðè÷å.
Êýïðèîàðà Ñèáåðèÿ.

67
7. Ñêðèåöü óðìýòîàðåëå êóâèíòå äóïý ìîäåëóë äàò.
Ìîäåë: î âåâåðèöý — íèøòå âåâåðèöå

âåâåðèöý áóðñóê
êýïðèîàðý æäåð
ìèñòðåö àðè÷
åïóðå óðñ
âóëïå ëóï

8. ×èòèöü. Ãè÷èöü äåñïðå ÷å àíèìàëå åñòå âîðáà? Èäåíòèôèêàöü


àäæåêòèâåëå.

à) Å óí àíèìàë ìàðå, ãðåîé. Àðå áëàíý ãðîàñý äå êóëîàðå êàôåíèå.


Åë ñå õðýíåøòå êó ôðàùü, ìåðå, ìóðå øè êó ìüåðå.
á) Å óí àíèìàë ðýó, ëàêîì (æàäíûé). Ñÿìýíý êó óí êûíå ìàðå,
àðå áëàíý ñóðý, îêü ôèîðîøü. Åë àòàêý îèëå, êàïðåëå, åïóðèé.
â) Òðýåøòå ûí êûìï. Àðå êîàäý ñêóðòý, ïè÷îàðå ëóíùü. Åñòå
ôîàðòå ôðèêîñ. Âûíýòîðèé ûë âûíÿçý ïåíòðó êàðíÿ ëóé ãóñòîàñý
øè áëýíèöý ñóðý.
ã) Å óí àíèìàë ôîàðòå ìàðå. Àðå óí êàï ìàðå øè ïå ãûò î êîàìý
(ãðèâà) ìàðå. Å äå êóëîàðå êàôåíèå-ðîøêàòý, ñå õðýíåøòå êó êàðíå.
Å íóìèò ðåùåëå (êîðîëü) àíèìàëåëîð.
ä) Å óí àíèìàë ôîàðòå ìàðå øè ãðåîé. Åë òðýåøòå ûí öýðèëå
êàëäå. Àðå êàï ôîàðòå ìàðå, óðåêü ìàðü øè îêü ìè÷ü. Ìàé àðå î
òðîìïý (õîáîò) ëóíãý, ïóòåðíèêý. Ïè÷îàðåëå ûé ñûíò ãðîàñå, êîàäà
ñêóðòý øè ñóáöèðå. Å äå êóëîàðå ñóðý.
å) Å óí àíèìàë ìèê. Òðýåøòå ûí ïýäóðü, ãðýäèíü. Åñòå àêîïåðèò
êó öåïü (èãîëêè), êàðå ûë àïýðý äå äóøìàíü. ßðíà ñå àñêóíäå ûí
âèçóèíý (íîðà).
æ) Åñòå óí àíèìàë ìèê. Àðå îêü âèîé (æèâûå). Ïè÷îðóøå ñêóðòå.
Êîàäà ûé åñòå ôîàðòå ñòóôîàñý øè ëóíãý. Áëàíà äå êóëîàðå ðîøêàòý.
Òðýåøòå ïå êîïà÷ü, ìýíûíêý àëóíå, ÷óïåð÷ü.

9. Àëêýòóèöü ûíòðåáýðü ëà òåêñòåëå äå ìàé ñóñ.

10. Ãýñèöü èíôîðìàöèé èíòåðåñàíòå äåñïðå àíèìàëåëå


ñýëáàòè÷å ÷å âüåöóåñê ûí ïýäóðèëå íîàñòðå.

68
11. Ãëóìý.
Íèøòå õîöü (âîðû) àó èíòðàò ûíòð-óí êîòåö (êóðÿòíèê). Ãýèíèëå
àó ûí÷åïóò à êîòêîäý÷è. Ñòýïûíóë åñå àôàðý øè ûíòðÿáý:
— Ìýé! Êàðå-é àêîëî?
— Íîé, êóêîøóë øè ãýèíèëå, — àó ðýñïóíñ õîöèé.

12. Øòèÿöü êý…


… ÷ÿ ìàé ëóíãý êîàäý ûíòðå ïýñýðü î àó ãýèíèëå. À÷åñò ñîé äå
ãýèíü òðýåñê íóìàé ûí Æàïîíèÿ. Êîàäà ëîð àæóíùå ïûíý ëà î
ëóíùèìå äå 7 ìåòðè.
… ÷åëå ìàé ðåçèñòåíòå ëà ôðèã ñûíò ðàöåëå øè ãûøòåëå. Åëå ïîò
òðýè ëà òåìïåðàòóðà äå 110 ãðàäå ìèíóñ, ïå êûíä óðøèé àëáü øè
ôî÷èëå (òþëåíè) ñóïîðòý íóìàé 80 äå ãðàäå ìèíóñ.

1. ×èòèöü øè ïðîíóíöàöü êîðåêò ñóíåòóë å.


×îêýíèòîàðå, âðàáèå, ïðèâèãåòîàðå, ñòèêëåòå, ïðåïåëèöý, ÷îêûð-
ëèå.

2. Ðåöèíåöü:
÷îêýíèòîàðå’ — äÿòåë ’
âðàáèå — âîðîáåé

ñòèêëåòå — ùåãîë ’
ìüåðëý — äðîçä
’ — ñèíèöà
ïèöèãîé òóðòóðèêý’ — ãîðëèöý

ïóïýçý — óäîä ôàçàí’ — ôàçàí
ïðèâèãåòîàðå ’ — ñîëîâåé ’ — æàâîðîíîê
÷îêûðëèå

ïðåïåëèöý — ïåðåïåëêà ’
ðûíäóíèêý — ëàñòî÷êà

÷îàðý — âîðîíà ’
óëèó — ÿñòðåá

êîöîôàíý — ñîðîêà êóê — êóêóøêà

áóôíèöý — ñîâà

3.Äåòåðìèíàöü äåíóìèðÿ ïýñýðèëîð äóïý íóìýðóë èíäèêàò.

1 2 4

69
5
8

7 9
6

10 11 12
13
Âðàáèå Êîöîôàíý ×îêýíèòîàðå
Ïèöèãîé Ïðåïåëèöý Ïóïýçý
×îàðý Ôàçàí Ðûíäóíèêý
Êóê Áóôíèöý ×îêûðëèå
Óëèó

4. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå äóïý èìàùèíèëå äå ìàé ñóñ.


1. Ëà íîé åðíÿçý ïýñýðèëå (1), (2), (9), (3), (6).
2. Äèí öýðèëå êàëäå ñå ûíòîðê: (4), (12), (13).
3. Íóìàé (4) ûøü êûíòý íóìåëå.
4. Ñóá ñòðåøèíà êàñåé ûøü ôà÷å êóéá (12).
5. Ìèå ûìü ïëà÷å êóì êûíòý (13).
6. Êàðíÿ äå (8) å ôîàðòå ãóñòîàñý.
7. Äîàð (3) òðýåøòå ïûíý ëà 300 äå àíü.

5. Ñêðèåöü óðìýòîàðåëå ñóáñòàíòèâå äóïý ìîäåëóë äàò.


Ìîäåë: î âðàáèå — âðàáèÿ;
óí êóê — êóêóë.

×îêýíèòîàðå, âðàáèå, ñòèêëåòå, ìüåðëý, ïèöèãîé, òóðòóðèêý, ïó-


ïýçý, ôàçàí, ïðèâèãåòîàðå, ÷îêûðëèå, ïðåïåëèöý, ðûíäóíèêý, ÷îà-
ðý, óëèó, êîöîôàíý, êóê, áóôíèöý.

70
6. Êîìïëåòàöü òàáåëà äå ìàé æîñ.

Ïýñýðü ÷å åðíÿçý ëà íîé Ïýñýðü ÷å çáîàðý ûí öýðèëå êàëäå


Âðàáèÿ Ðûíäóíèêà

7. Ôîðìàöü ïëóðàëóë ñóáñòàíòèâåëîð.


×îêýíèòîàðå, âðàáèå, ñòèêëåòå, ìüåðëý, ïèöèãîé, òóðòóðèêý, ôà-
çàí, ïðèâèãåòîàðå, ÷îêûðëèå, ïðåïåëèöý, ðûíäóíèêý, ÷îàðý, óëèó,
êîöîôàíý, êóê, áóôíèöý.

8. Ðåöèíåöü:
Åó çáîð àñòýçü êó àâèîíóë.
Òó çáîðü ìûíå ëà Ìîñêîâà.
Åë (åà) çáîàðý âèíåðü ëà Îäåñà.
Íîé çáóðýì ëà îðà 14 ëà Âîðîíåæ.
Âîé çáóðàöü ñûìáýòý ëà Ïàðèñ.
Åé (åëå) çáîàðý ëà îðà 18 øè 45 äå ìèíóòå ëà Êèåâ.

9. Àêîðäàöü êîðåêò.
×îêýíèòîàðåëå (çáîð, çáîàðý);
âðýáèèëå (ìýíûíêý, ìýíûíê);
ïðèâèãåòîðèëå (êûíò, êûíòý);
ðûíäóíåëåëå (÷èðèïåñê, ÷èðèïåøòå);
ïèöèãîèé (åðíÿçý, åðíåç);
÷îêûðëèèëå (äîðì, äîàðìå);
òóðòóðåëåëå (÷óãóëåøòå, ÷óãóëåñê);
ïðåïåëèöåëå (ôóùå, ôóã).

10. Êîìïëåòàöü ñïàöèèëå ïóíêòàòå êó ôîðìåëå âåðáóëóé à çáóðà.


1. Åó ... êó ñîðà ëà Ïàðèñ.
2. Òó ... ëóíü êó ïðèåòåíà ìÿ.
3. Ðûíäóíåëå ... ûí öýðèëå êàëäå.
4. Êóêóë ... ûí ïýäóðå.
5. Íîé ... ûí âàêàíöý ëà ïýðèíöü.
6. Âîé ... ûí Àíãëèÿ ìûíå ëà îðà 9.

71
11. ×èòèöü øè òðàäó÷åöü òåêñòóë. Àëêýòóèöü ûíòðåáýðü.
Áóôíèöà å óí âûíýòîð äå íîàïòå. Åà àðå óí àóç àñêóöèò øè óí
âýç ïýòðóíçýòîð. Ëóíùèìÿ åé åñòå äå 53–73 ÷ì, êûíòýðåøòå 1550–
1600 ãð.

Àòåíöèå!
êì — êèëîìåòðó, êèëîìåòðè
÷ì — ÷åíòèìåòðó, ÷åíòèìåòðè
ãð — ãðàì, ãðàìå

ÐÅÊÀÏÈÒÓËÀÐÅ
I
1. Íóìèöü êîïà÷èé äå ïå äåñåí äóïý ìîäåëóë:
À÷åñòà åñòå óí ... .
À÷àñòà åñòå î ... .
Òåé, áðàä, ñàë÷èå, êàñòàí.

2. Íóìèöü àíèìàëåëå äå ïå äåñåí äóïý ìîäåëóë:


À÷åñòà åñòå óí ... .
À÷àñòà åñòå î ... .
Êýïðèîàðý, âóëïå, ëóï, ìèñòðåö.

3. Íóìèöü ïýñýðèëå äå ïå äåñåí äóïý ìîäåëóë:


À÷åñòà åñòå óí ... .
À÷àñòà åñòå î ... .
Ðûíäóíèêý, ÷îàðý, ïèöèãîé, êîöîôàíý, âðàáèå.

4. Ñêðèåöü ëèòåðà îìèñý.


Êýïð_îàðý, âåâ_ðèöý, áóðñ_ê, ë_ï, óð_, ìåñò_êýí, àðö_ð, ò_é,
áð_ä, ñò_æàð, ñàëê_ì, ïàëò_í, êàðï_í, ôðàñ_í, _ëì, â_ëïå, ÷_êýíè-
òîàðå, âðàá_å, ê_ê, êîö_ôàíý, ïðåï_ëèöý.

5. Òðàäó÷åöü ûí ëèìáà ìîëäîâåíÿñêý.


1. Ëèñà æèâåò â ëåñó. 2. Ôàçàí — êðàñèâàÿ ïòèöà. 3. Äóá ðàñòåò
â íàøèõ ëåñàõ. 4. Ëèïà ðàñòåò âî äâîðå. 5. Âîëê áåæèò ñî ñêîðîñòüþ

72
55-65 êì â ÷àñ. 6. Êîñóëÿ æèâåò îêîëî 20 ëåò. 7. Ñîâà âûõîäèò íà
îõîòó íî÷üþ. 8. Ëàñòî÷êè óëåòàþò â òåïëûå ñòðàíû. 9. Ñèíèöû
çèìóþò ó íàñ. 10. Ñîëîâåé ïîåò êðàñèâî.

6. ×èòèöü òåêñòóë øè òðàäó÷åöè-ë ûí ëèìáà ðóñý.


Ëóïóë å óí àíèìàë äå ïðàäý. Åë àëÿðãý êó î âèòåçý äå 55-66 äå êì
ïå îðý. Ëàáåëå àó ãÿðå ïóòåðíè÷å. Ëóïóë íó äèñòèíùå êóëîðèëå. Åë
ñå íàøòå îðá øè ñóðä. Äóïý 9–12 çèëå ûí÷åïå ñý âàäý.

Âîêàáóëàð:

ëàáý — ëàïà

à äèñòèíùå — ðàçëè÷àòü
îðá — ñëåïîé
ñóðä — ãëóõîé

7. Ôà÷åöü óí àëáóì êó àíèìàëå, ïýñýðü ÷å âüåöóåñê ûí


ïýäóðèëå íîàñòðå.

II

1. Àëêýòóèöü ôîðìà õîòýðûòý à óðìýòîàðåëîð êóâèíòå.


Ìîäåë: åïóðü — åïóðèé;
ðûíäóíåëå — ðûíäóíåëåëå.

Êàñòàíü, àðöàðü, ñàëêûìü, ìèñòðåöü, êýïðèîàðå, ëóïü, òóðòóðå-


ëå, êîöîôåíå.

2. Ñêðèåöü ûí ëîêóë ïóíêòåëîð ôîðìåëå êîðåñïóíçýòîàðå àëå


âåðáóëóé à ïëý÷ÿ.
1. Ìèå ... êóì ûíôëîðåøòå òåþë.
2. Öèå ... êóì êûíòý ïðèâèãåòîàðÿ.
3. Ëóé ... êýïðèîàðåëå.
4. Íîóý ... áðàäóë ûìïîäîáèò.
5. Âîóý ... âåâåðèöåëå äèí ïàðêóë íîñòðó.
6. Ëîð ... êàñòàíèé äå ïå àëåå.

73
3. Ñïóíåöü êîíòðàðèóë åêçåìïëåëîð äàòå.
Ìîäåë: Ëóïóë åñòå óí àíèìàë äîìåñòèê.
Íó, ëóïóë íó åñòå àíèìàë äîìåñòèê. Ëóïóë åñòå àíèìàë äå
ïðàäý.
1. ×îàðà çáîàðý ûí öýðèëå êàëäå.
2. Êýïðèîàðà åñòå óí àíèìàë ôîàðòå ìèê.
3. Ñàëêûìóë êðåøòå ïå ìàëóë ðûóëóé.
4. Åïóðåëå åñòå óí àíèìàë âîéíèê.
5. Ðûíäóíåëåëå åðíÿçý ëà íîé.
6. Ñàë÷èÿ êðåøòå ûí ïàðê.

4. Àíóëàöü ôîðìåëå èíêîðåêòå.


1. Ûí ïýäóðå êðåñê ìóëöü/ìóëòå ñòåæàðü.
2. Êýïðèîàðåëå ñûíò ôðóìîøü/ôðóìîàñå.
3. Êóêóë ûøü êûíòý íóìå/íóìåëå.
4. Ëóïóë åñå ëà âûíàò íîàïòå/íîàïòÿ.
5. Áóðñóêóë å óí àíèìàë äå âèçóèíý/ âèçóèíå.
6. ×îêûðëèÿ çáîð/çáîàðý ûí öýðèëå êàëäå.
7. Áðàçèé ñûíò òîò/òîàòý òèìïóë âåðçü.

5. Àëêýòóèöü ûíòðåáýðü ëà ïðîïîçèöèèëå äèí åêçåð÷èöèóë 4.

6. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü êó àæóòîðóë êóâèíòåëîð äîé ñàó


äîóý.
Ìîäåë: Àè÷ åñòå î âóëïå? Íó, àè÷ ñûíò äîóý âóëïü.
Àêîëî åñòå óí ëóï? Íó, àêîëî ñûíò äîé ëóïü.

1. Ïå äåñåí åñòå î êýïðèîàðý? …


2. Ïå àëåå êðåøòå óí ñàëêûì? …
3. Àêîëî ñå àñêóíäå óí ìèñòðåö? …
4. Ûí êóøêý ñå àôëý î ïðåïåëèöý? …
5. Ìèõàé äåñåíÿçý î âåâåðèöý? …
6. Åëåíà àðå óí åïóðàø? …
7. Èîíåë âåäå î ðûíäóíèêý? …

7. Àëêýòóèöü ûíòðåáýðü, óòèëèçûíä êóâèíòåëå êûòå, êûöü øè


ðýñïóíäåöü ëà åëå.
Ìîäåë: Êûòå âðýáèé ñûíò ïå äåñåí?

74
Ïå äåñåí ñûíò 5 âðýáèé.

8. ×èòèöü øè òðàäó÷åöü òåêñòóë.


Òóðòóðèêà åñòå î ïýñýðèêý ìèêý øè ôðóìóøèêý. Åà àðå 31–37 ÷ì
ûí ëóíùèìå. Êûíòýðåøòå ûíòðå 170–250 äå ãðàìå. Åñòå äå êóëîàðå
ãðè.

9. Êîìïëåòàöü êàëåíäàðóë ïýñýðèëîð.

Ïàñýðÿ ïðèìýâàðà âàðà òîàìíà ÿðíà


Âðàáèÿ ûøü ôà÷å ûíâàöý ñå ïðåãýòåø- åðíÿçý ëà
êóéá, ñêîà- ïóèé ñý òå ïåíòðó íîé, êàóòý
òå ïóé, çáîàðå, ñý åðíàò, ñå äå ìûíêà-
õðýíåøòå êàóòå õðàíý. ûìáðàêý êó ðå.
ïóèé. ìóëòå ïåíå.
Ðûíäóíèêà

Êóêóë

Ïèöèãîþë

75
10. Ûí ïðîïîçèöèèëå äàòå åêñêëóäåöü êóâèíòåëå äå ïðèñîñ.
1. Ûí ïýäóðå êðåñê: ñòåæàðü, àðöàðü, ñôåêëý, ïèíü, óëìü, ðî-
øèé, âàðçý, ôðàñèíü.
2. Âóëïÿ, áóðñóêóë, êàïðà, êûíåëå, ëóïóë, ìèñòðåöóë, êàëóë,
âàêà ñûíò àíèìàëå ñýëáàòè÷å.
3. Âðàáèÿ, ÷îàðà, ðûíäóíèêà, ïðèâèãåòîàðÿ, ïèöèãîþë, ÷îêýíè-
òîàðÿ, òóðòóðèêà åðíÿçý ëà íîé.
4. ×îêýíèòîàðÿ, òóðòóðèêà, ïèöèãîþë, ðûíäóíèêà, ïðèâèãåòîà-
ðÿ, âðàáèÿ çáîàðý ûí öýðèëå êàëäå.
5. Ëýêðèìüîàðåëå, ãèî÷åèé, òðàíäàôèðèé, áðûíäóøåëå, êðèçàí-
òåìåëå êðåñê ûí ïýäóðèëå íîàñòðå.

11. ×èòèöü òåêñòóë.


Ïýäóðÿ åñòå óíà äèíòðå ïðèí÷èïàëåëå ðåñóðñå íàòóðàëå êàðå òðå-
áóå ûíãðèæèòý. Ûí ëóíêà ðûóëóé Íèñòðó êðåñê ïëîïü, ñòåæàðü,
óëìü, ñàë÷èé…
Ëóìÿ àíèìàëý ïå ïëàþë íîñòðó êîíñòèòóå ôîàðòå ìóëòå ñïå÷èé.
Ïýñýðèëå êîíñòèòóå 281 ñïå÷èé, èíñåêòåëå — 12000 äå ñïå÷èé.

12. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.


×å êîïà÷ü êðåñê ûí ëóíêà Íèñòðóëóé?
×å àíèìàëå ñýëáàòè÷å âüåöóåñê ûí ïýäóðèëå íîàñòðå?
Êàðå ïýñýðü ûíòûëíèì ûí êûìïèé øè ïýäóðü?
Êàðå å äàòîðèÿ ôèåêýðóé îì ôàöý äå íàòóðà ÷å íå ûíêîíæîàðý?

13. Ïîâåñòèöü äåñïðå ôëîðà øè ôàóíà ïëàþëóé íîñòðó.

76
ßÐÍÀ

ÀÍÎÒÈÌÏÓË ßÐÍÀ

1. ×èòèöü øè ìåìîðàöü ïîåçèÿ.


Âèíå ÿðíà, âèíå ÿðíà —
Óéòå-óí ôóëã äå-àêóì ëà ïðàã,
Âèíå ÿðíà, âèíå ÿðíà —
Àíîòèìïóë ÷åë ìàé äðàã.

2. ×èòèöü òåêñòóë. Àëêýòóèöü ûí áàçà òåêñòóëóé óí äèàëîã.


À âåíèò ÿðíà. Àôàðý å ôðèã. Íèíùå. Ôóëùèé ñûíò ïóôîøü.
Êàñåëå øè êîïà÷èé ñûíò àëáü. Îàìåíèé ûìáðàêý ïàëòîàíå, êý÷óëü,
ìýíóøü, ôóëàðå. Êîïèèé ïàòèíÿçý, æîàêý õîêåé, ñå äàó êó ñàíèÿ.
Å ôðóìîñ øè âåñåë ÿðíà!

3. Ïðèâèöü òàáëîóë.

×å àíîòèìï åñòå?
Íóìèöü êóâèíòåëå êó ñóíåòóë Ù ëà à÷àñý òåìý.
Íóìèöü êóâèíòå ÷å êîíöèí ñóíåòóë Ý ëà à÷àñòý òåìý.
Ïîâåñòèöü äåñïðå ÿðíý äóïý òàáëîó.

77
4. Íóìèöü ñèíîíèìåëå êóâûíòóëóé íÿ. Êó óíóë äèíòðå åëå àë-
êýòóèöü î ïðîïîçèöèå.

5. ×å ûíòðåáýðü àó ôîñò ïóñå?


à) …? Çèëåëå ñûíò ìàé ñêóðòå.
á) …? Ïýìûíòóë å àêîïåðèò êó çýïàäý.
â) …? À âåíèò ÿðíà.
ã) …? Êîïèèé ñûíò âåñåëü øè áóêóðîøü.

6. Òðàäó÷åöü ûí ëèìáà ìîëäîâåíÿñêý.


Ïðèøëà çèìà. Äíè ñòàëè êîðî÷å. Íà óëèöå õîëîäíî. Ïàäàåò ñíåã.
Íåáî ñåðîå. Çåìëÿ ïîêðûòà ïóøèñòûì ñíåãîì. Äåòè îäåâàþò ïàëüòî,
øàïêè, âàðåæêè, øàðôû. Çèìà — êðàñèâîå âðåìÿ ãîäà.

7. Ãè÷èöü.
Íó å îì øè íó ñå ìèøêý,
Äå óðåêü, äå íàñ òå ïèøêý
Øè-öü ðîøåøòå îáðýæåëóë.
×èíå-é ûíäðýçíåöóë?

II

1. ×èòèöü. Îáñåðâàöü êóì ôîðìÿçý ïëóðàëóë óðìýòîàðåëå ñóá-


ñòàíòèâå:
ÿðíý — åðíü
ôóëã — ôóëùü
çýïàäý — çýïåçü
áðàä — áðàçü
ñàíèå — ñýíèé
æîê — æîêóðü
óðñ — óðøü

2. Àêîðäàöü êîðåêò àäæåêòèâåëå äèí ïàðàíòåçå êó ñóáñòàíòèâå-


ëå äåòåðìèíàòå:
ôóëùü (àëá), çýïàäý (ïóôîñ), âûíò (ðå÷å), ÿðíý (ùåðîñ), áðàçü
(âåðäå), æîêóðü (âåñåë), ñàíèå (ìèê), áóëãýðü (ìàðå), óðñ (áðóí).

Êó 2 ûìáèíýðü äå êóâèíòå àëêýòóèöü ïðîïîçèöèé.

78
3. ×èòèöü òåêñòóë.

ßÐÍÀ ÛÍ ÏÝÄÓÐÅ
À âåíèò ÿðíà ùåðîàñý. Ïýäóðÿ èíòðý
øè åà ûí ÿðíý. Àíèìàëåëå ñýëáàòè÷å ñå
ïðåãýòåñê ñý ûíôðóíòå ôîàìÿ øè ôðèãóë.
Óðøèé ñå àñêóíä ûí áûðëîã. Âåâåðèöå-
ëå ûíñý ûøü àäóíý ïðîâèçèé: ûí ñêîðáó-
ðý — àëóíå, ïå êðåíãóöå — ÷óïåð÷ü øè
ïîìóøîàðå…
Íóìàé âðýáèóöåëå øè ïèöèãîèé íó ôàê
íè÷ óí ôåë äå ïðîâèçèé. Ûí çèëåëå ãðåëå
äå ÿðíý åëå âèí ëà ôåðÿñòðà òà øè ÷åð äå
ìûíêàðå. Ïóíå-ëå î ìýñóöý øè äý-ëå ñåìèíöå øè ôýðûìèòóðü äå
ïûíå. Ôý-ëå î îñïýòýðèå!
ßðíà ûé ïóíå ëà ûí÷åðêàðå ïå ÷åé õàðíè÷ü øè íó-é êðóöý ïå ÷åé
ëåíåøü!

Âîêàáóëàð:
à ûíôðóíòà’ — ïðåîäîëåâàòü ’
ïðîâèçèé — çàïàñû

àëóíå — ëåñíûå îðåõè ïîìóøîàðå’ — ÿãîäû
à ûí÷åðêà’ — èñïûòàòü ’
ñêîðáóðý — äóïëî

÷óïåð÷ü — ãðèáû à êðóöà’ — ùàäèòü
ôýðûìèòóðü’ — êðîøêè

4. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü:
×å ôàê àíèìàëåëå ñýëáàòè÷å îäàòý êó âåíèðÿ åðíèé?
Óíäå äîðì óðøèé?
×å ïðîâèçèé ûøü ôà÷å âåâåðèöà?
Êàðå ïýñýðü íó-øü ôàê ïðîâèçèé?
×å òðåáóå ñý ôà÷åì íîé, êà ñý àæóòýì ïýñýðèëå?

5. ×èòèöü äèàëîãóë. Ñïóíåöü, êàðå êîïèé âý ïëàê ìàé ìóëò?


— Ãåîðãèöý, äå ÷å ñòàé ëà î ïàðòå (â ñòîðîíå)?
— Í-àì ñàíèå. Äóìèíèêý òàòà àðå ñý-ìü êóìïåðå.
— Ïûíý äóìèíèêý îìýòóë ñå òîïåøòå! Âèíî êó íîé!
— Íó âðÿó, ê-àïîé øè òó âåé ÷åðå ñàíèÿ ìÿ…

79
6. ×èòèöü ïðîïîçèöèèëå.

Å ÿðíý. Àôàðý . ìàðü äå çýïàäý àêîïåðý , ,

. àó ëóàò øè àó âåíèò

ëà ñýíèóø. Íèøòå àó ôýêóò óí . àðå ûí ëîê

äå íàñ óí , îêèé ëóé ñûíò ôýêóöü äèí , ïå êàï àðå ïóñ

óí , ÿð ûí ìûíý öèíå î . ëå ïëà÷å ÿðíà.

ÎÊÓÏÀÖÈÈËÅ ÊÎÏÈÈËÎÐ ßÐÍÀ

1. ×èòèöü âåðñóðèëå. Ïðîíóíöàöü êîðåêò ñóíåòåëå ù, ò. ×å àíî-


òèìï å äåñêðèñ?
Íèíùå, ÿòý, íèíùå ÿòý,
Íèíùå ïûíý-í çàðå, õýò!
Õàé, êîïèé äèí ëóìÿ òîàòý,
Ñý íå áàòåì êó îìýò!

2. ×èòèöü òåêñòóë ïå ðîëóðü. Ãýñèöü êóâèíòåëå àñåìýíýòîàðå.


Ñïóíåöü, ÷èíå àðå äðåïòàòå.
Íèíùå. Ôóëùü ìàðü øè àëáü ñå æîàêý ïðèí àåð.
— Êàä ôóëùü äå íÿ! — çè÷å Èîíåë.
— Íó! Êàä ôóëùü äå çýïàäý! — çè÷å Êýëèí.
— Íó! Êàä ôóëùü äå îìýò — çè÷å Âèîðèêà.

3. ×èòèöü äèàëîãóë ïå ðîëóðü.


— Èîíåë, êàðå åñòå àíîòèìïóë òýó ïðåôåðàò?
— Àíîòèìïóë ìåó ïðåôåðàò åñòå ÿðíà.
— ßðíà, äå îáè÷åé, å ôîàðòå ôðèã. Äå ÷å ïðåôåðü à÷åñò àíîòèìï?

80
— ßðíà, êûíä å ìóëòý çýïàäý, åó ñêèåç, ïàòèíåç, ìý äàó êó
ñýíèóöà, æîê õîêåé, ìý ïëèìá, ôàê îàìåíü äå çýïàäý. Âàñèëèêý, äàð
êàðå å àíîòèìïóë òýó ïðåôåðàò?
— Ûìü ïëà÷å ìàé ìóëò âàðà.

4. ×èòèöü òåêñòóë. Ñïóíåöü, êàðå ñûíò îêóïàöèèëå êîïèèëîð


ÿðíà?
ßðíà å ûí òîé. Ïýìûíòóë å àêîïåðèò êó î íýôðàìý àëáý. Ðûóë à
ûíãåöàò êà îãëèíäà.
Ûí çèóà à÷àñòà, ïëèíý äå ôàðìåê, íó ïîöü ñòà î êëèïý ûí êàñý.
Ïå ñòðàäý, ëà ïàòèíîàð, ëà ñýíèóø — ïåñòå òîò å çàðâý ìàðå. Àó
åøèò êîïèèé ëà æîàêý: óíèé ïàòèíÿçý, àëöèé ñêèÿçý, ÷åé ìàé ìè÷ü
ñå äàó êó ñýíèóöà. Êîïèèé ìàðü êîíñòðóåñê ÷åòýöü äå çýïàäý, ôàê
îàìåíü äå çýïàäý. Ìèíóíàòå ñûíò îêóïàöèèëå êîïèèëîð ÿðíà!

Âîêàáóëàð:
ûí òîé — â ðàçãàðå ’
óíèé — íåêîòîðûå

íýôðàìý — ïëàòîê ’
àëöèé — äðóãèå

ôàðìåê — î÷àðîâàíèå ’
÷åòýöü — êðåïîñòè

î êëèïý — ìãíîâåíèå ’
îêóïàöèå — çàíèÿòèå

çàðâý — øóì

5.×èòèöü ïðîïîçèöèèëå. Àìèíòèöè-âý êîíæóãàðÿ âåðáóëóé à


ôà÷å ëà òèìïóë ïðåçåíò.
Åó ôàê óí îì äå çýïàäý.
Òó ôà÷ü êàíòèíý ïåíòðó ïýñýðü.
Åëåíà ôà÷å î ïëèìáàðå ûí àåð ëèáåð.
Íîé ôà÷åì êóðýöåíèå ûí ñàëý.
Âîé ôà÷åöü î åêñêóðñèå.
Åëåâèé ôàê æóêýðèé äå Àíóë Íîó.

6. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå êó âåðáóë à ôà÷å ëà òèìïóë ïðåçåíò.


1. Åó ... áóíè÷èé êýðýðü (äîðîæêè) ïðèí êóðòå. 2. Âèêòîð ... î
êàíòèíý ïåíòðó ïýñýðü. 3. Òó ... ìûíêàðå, ïåíòðó êý ìàìà å áîëíà-
âý. 4. Íîé ... ðåïåòèöèå. 5. Âîé ... ãàçåòà äå ïåðåòå. 6. Êîïèèé ...
êóðýöåíèå ûí êóðòÿ âåòåðàíóëóé, êóðýöý îìýòóë, àòûðíý êàíòèíà
ïåíòðó ïýñýðü.

7. Ïîâåñòèöü, êàðå ñûíò îêóïàöèèëå òàëå ÿðíà.

81
II

1. Àëêýòóèöü ûìáèíýðü äå êóâèíòå øè 4 ïðîïîçèöèé êó óíåëå


äèíòðå åëå.
ßðíý ùåðîàñý æîê èíòåðåñàíò
… …
… …
… …
ñàíèå óøîàðý ÷åòàòå ìàðå
… …
… …
… ...

2. Ãýñèöü ëèòåðà ÷å ëèïñåøòå.


Ïàòèí_çý, ñ_íèóöý, ñêè_ðü, í_, ñêè_çý, ïàò_íå, îì_ò, æî_êý,
ç_ïàäý, ÷åò_òå.

3. Àêîðäàöü êîðåêò àäæåêòèâåëå äèí ïàðàíòåçå êó ñóáñòàíòèâå-


ëå äåòåðìèíàòå.
ßðíý (àëá, àëáý), ñàíèå (íîóý, íîó), ïàòèíå (óøîð, óøîàðå), ñêè-
óðü (âåêå, âåêü), æóêýðèå (ôðóìîñ, ôðóìîàñý), ïàòèíîàð (ìàðå, ìàðü),
æîê (âåñåëý, âåñåë), îêóïàöèå (èíòåðåñàíòý, èíòåðåñàíò), ÷åòàòå
(ïóòåðíèê, ïóòåðíèêý), ðûó (ûíãåöàòý, ûíãåöàò).

4. Ñêðèåöü óðìýòîàðåëå ñóáñòàíòèâå äóïý ìîäåëóë äàò.


Ìîäåë: ïàòèíå — ïàòèíåëå.

Ñýíèóöå, ñêèóðü, ïàòèíå, ÷åòýöü, îàìåíü, êîïèé, êàñå.

5. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå.
Åó æîê … . Òó æî÷ü … . Ìàðèÿ æîàêý … . Èîíåë æîàêý … . Íîé
æóêýì … . Âîé æóêàöü … . Èãîðàø øè Âèîðèêà æîàêý … .

6. Àëêýòóèöü ûíòðåáýðü ëà ïðîïîçèöèèëå äàòå ìàé æîñ.


Èëåíóöà ïàòèíÿçý ëà ïàòèíîàð. Åó ïàòèíåç ûí ôèåêàðå çè. Íîé
ïàòèíýì ëà ïàòèíîàð âèíåðÿ øè ñûìáýòà. Òó ïàòèíåçü äóïý ëåê-
öèé. Âîé ïàòèíàöü áèíå. Òóäîðåë ïàòèíÿçý óøîð. Âàëåðèêý øè
Äèàíà ïàòèíÿçý ûí äîé.

82
7. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
×å ôà÷ü ÿðíà ûí òèìïóë ëèáåð?
Äàêý åñòå çýïàäý, òå äàé êó ñýíèóöà?
Òå äó÷ü ëà ïàòèíîàðóë äèí îðàøóë Òèðàñïîë?
Êó ÷èíå ôà÷ü óí îì äå çýïàäý?
Òó òå æî÷ü ÿðíà êó áóëãýðü äå çýïàäý?
Âîé àâåöü ãðèæý äå ïýñýðü ÿðíà?
×å ôà÷ü ïåíòðó ïýñýðü ÿðíà?
Êàðå å îêóïàöèÿ òà ïðåôåðàòý ÿðíà?

8. Êîìïëåòàöü ñïàöèèëå ïóíêòàòå êó âåðáå ëà òèìïóë ïðåçåíò.


1. Íîé ... áèíå õîêåé. 2. Âèîðèêà ... ëà ïàòèíîàð. 3. Êîïèèé ... óí
îì äå çýïàäý. 4. Êýëèí øè Âèîðåë ... î ÷åòàòå äå çýïàäý. 5. Òó ...
ôîòáàë ûí òîàòý çèóà. 6. Åé ... ëà ðåêðåàöèå çàðâý ìàðå. 7. Åó ...
êàíòèíý ïåíòðó ïýñýðü.

9. Ïðèâèöü äåñåíåëå øè ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.

— Îëÿ ôà÷å óí îì äå çýïàäý?


— Íó, …
— Äà, …
— Êîëÿ ñêèÿçý?
— Íó, …
— Äà, …
— Òèìóð øè Ìàðèÿ ôàê óí îì äå çýïàäý?
— Íó, …
— Äà, …
— Êîïèèé ïàòèíÿçý?
— Íó, …

83
— Äà, …
— Êîïèèé ñå æîàêý êó áóëãýðü äå îìýò?
— Íó, …
— Äà, …

10. Ïîâåñòèöü êóì ïåòðå÷åöü òèìïóë ëà ïàòèíîàð.


Ðåöèíåöü âåðáåëå à ïàòèíà, à æóêà ëà òèìïóë ïðåçåíò.

ÐÅÊÀÏÈÒÓËÀÐÅ

I
1. Àêîðäàöü êîðåêò.
Òîàìíý (àóðèó, àóðèå); ôðóíçý (ãàëáåí, ãàëáåíý); ãðýäèíý (ìàðå,
ìàðü); ïîàìý (ãóñòîñ, ãóñòîàñý); ôðóêòå (êîïöü, êîàïòå); ëåãóìå
(ïðîàñïýò, ïðîàñïåòå); êîïà÷ü (ãîé, ãîàëå); ïàñýðå (êýëýòîð, êýëý-
òîàðå); àíîòèìï (ôðóìîàñý, ôðóìîñ); ïýäóðå (âåðçü, âåðäå); áðàä (ïó-
ôîàñý, ïóôîñ); ñàëêûì (ìè÷ü, ìèê); âåâåðèöå (õàðíèêý, õàðíè÷å).

2. Ñêðèåöü àäæåêòèâåëå äå ìàé æîñ ëà ùåíóë ôåìèíèí:


ûíàëò — åäóêàò — áýòðûí —
õàðíèê — ôðóìîñ — âåêü —
âåñåë — ùåðîñ — ùèíãàø —
äåøòåïò — ïóôîñ — ïëýïûíä —
àìàáèë — ûíàëò — ìèðîñèòîð —

3. Àëêýòóèöü ïëóðàëóë óðìýòîàðåëîð ñóáñòàíòèâå:


óí íóê — óí ãóòóé — î íóêý — î ãóòóå —
óí âèøèí — óí ïðýñàä — î âèøèíý — î ïðýñàäý —
óí ìýð — óí ïðóí — óí ìýð — î ïðóíý —
óí êàèñ — óí ÷èðåø — î êàèñý — î ÷èðÿøý —

4. Êîíòèíóàöü ïðîïîçèöèèëå.
1. Òèìïóë åñòå ... . 2. ×åðóë åñòå ... . 3. Âûíòóë åñòå ... . 4. Ìàìà
ëóêðÿçý ûí ... øè ñòðûíùå ..., ..., ..., ... . 5. Òàòà êóëåùå ... äèí
âèå. 6. ×îêûðëèÿ êûíòý ... 7. ×îêýíèòîàðÿ å î ïàñýðå ... . 8. Êàñòà-
íèé ûíôëîðåñê ... . 9. Ñòåæàðóë å óí êîïàê ... .

84
5. Êîìïëåòàöü ñïàöèèëå ïóíêòàòå êó ôîðìåëå âåðáóëóé à çáóðà
ëà ïðåçåíò.
1. Ñîðà ... êó ôðàòåëå ëà Ìîñêîâà.
2. Àóðåë øè Àóðèêà ... ûí Ôðàíöà ëà îðà 15.
3. Åó ... ëà Ðîìà êó àâèîíóë.
4. Òó ... êó ïýðèíöèé ëà îëèìïèàäý.
5. Èîíåë ... ëà êîìïåòèöèé ñïîðòèâå.
6. Ûí âàêàíöà äå ÿðíý íîé ... ëà Îëèìïèàäà Ìîíäèàëý.

6. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå êó êóâèíòåëå äèí ïàðàíòåçå (÷îà-


ðà, áóôíèöà, ðûíäóíèêà, êóêóë, ÷îêûðëèÿ, ãðàóðèé, òóðòóðèêà,
ôàçàíóë, ïðèâèãåòîðèëå)
1. ... åñòå óí âûíýòîð äå íîàïòå.
2. ... ôà÷å êóéáóë ñóá ñòðÿøèíà êàñåé.
3. ... òðýåøòå ïûíý ëà 300 äå àíü.
4. ... ûøü êûíòý íóìåëå.
5. ... êûíòý ôðóìîñ.
6. ... åðíÿçý ëà íîé.
7. ... åñòå î ïýñýðèêý ìèêý.
8. ... çáîàðý ûí öýðèëå êàëäå.

7. Êîìïëåòàöü ñïàöèèëå ïóíêòàòå êó ôîðìåëå âåðáóëóé à êðåø-


òå ëà ïðåçåíò.
1. Ûí ïàðê ... ìóëöü òåé.
2. Êàñòàíóë ... ïå àëåå.
3. Ûí ïýäóðå ... áðàçü ûíàëöü.
4. Åó ... ìóëòå ôëîðü ôðóìîàñå.
5. Òó ... ëåãóìå øè ôðóêòå.
6. Íîé ... ìóëòå ïýñýðü.
7. Âîé ... àíèìàëå.

8. Êîìïëåòàöü ñïàöèèëå ïóíêòàòå êó ôîðìåëå âåðáóëóé à îê-


ðîòè ëà ïðåçåíò.
1. Ôèåêàðå äèíòðå íîé ... íàòóðà.
2. Âîé ... ïëàíòåëå øè àíèìàëåëå.
3. Åó ... ïèñèêóöà ìÿ.
4. Òó ... êûíåëå òýó.
5. Èîíåë øè Èëåíóöà ... ïýäóðè÷ÿ äå ëûíãý ñàò.
6. Íîé ... ôàóíà øè ôëîðà ïëàþëóé íàòàë.

85
9. Êîìïëåòàöü ñïàöèèëå ïóíêòàòå êó ôîðìåëå âåðáóëóé à ïàòè-
íà ëà ïðåçåíò.
1. Æîé íîé ... òðåé îðå.
2. Âîé ... ðåãóëàò.
3. Åó ... êó ïðèåòåíèé òðåé çèëå ûí ñýïòýìûíý.
4. Îëåã ... áèíå.
5. Ìàðèÿ øè Òèìóð ... ûìïðåóíý ïàòðó àíü.
6. Òó ... òîàòý ñýïòýìûíà.

10. Òðàäó÷åöü ïðîïîçèöèèëå äàòå.


1. Èäåò ñíåã. 2. Ñíåæèíêè áåëûå è ïóøèñòûå. 3. Âåòåð õîëîä-
íûé. 4. Åëêà çåëåíàÿ è áîëüøàÿ. 5. Âîëê æèâåò â ëåñó. 6. ß êàòàþñü
íà ñàíêàõ. 7. Íà êàòêå ìíîãî äåòåé. 8. Ìû ëåïèì ñíåãîâèêà. 9. Âû
äåëàåòå êîðìóøêó äëÿ ïòèö. 10. 31 äåêàáðÿ äåòè õîäÿò ïî äîìàì è
ïîçäðàâëÿþò ñ Íîâûì Ãîäîì.

II

1. Ûíëîêóèöü ïóíêòåëå ïðèí ëèòåðåëå îìèñå.


Êýïðèî_ðý, âåâåð_öý, ì_ñòðåö, â_ëïå, ìåñò_êýí, ñò_æàð, àðö_ð,
ò_é, ï_àìý, ïð_ñàäå, ïð_íå, ç_ïàäý, îì_ò, í_, ùåðî_ñý, ð_÷å.

2. Àíóëàöü ôîðìà èíêîðåêòý.


1. Òîàìíà åñòå/ñûíò áîãàòý øè ôðóìîàñý.
2. Ôðóíçåëå ñûíòåì/ñûíò ãàëáåíå, ðîøèé.
3. Ïýñýðèëå êýëýòîàðå çáîð/çáîàðý ûí öýðèëå êàëäå.
4. Ûí âèé ñå êóëåã/ñå êóëåùå ïîàìà.
5. Àñòýçü âûíòóë ñûíò/åñòå ðå÷å.
6. Êîïà÷èé ñûíòåöü/ñûíò ãîé.
7. Îàìåíèé ñòðûíùåì/ñòðûíã ðîàäà áîãàòý.
8. Ûí ëèâàäý ñå êîê /ñå êîà÷å ôðóêòåëå.
9. Ïýìûíòóë ñûíò/åñòå àêîïåðèò êó çýïàäý.

3. Ðåàëèçàöü êîðåêò àêîðäóë àäæåêòèâåëîð äèí ïàðàíòåçå.


1. Íîàïòÿ åñòå (ðå÷å, ðå÷ü);
2. Çèëåëå ñûíò (ñêóðöü, ñêóðòå);
3. Ôðóêòåëå ñûíò (äóë÷å, äóë÷ü);

86
4. Ðîàäà äå ìåðå åñòå (áîãàò, áîãàòý);
5. Íîé êóëåùì ïðýñàäå (ãàëáåíå, ãàëáåí);
6. Öèå ûöü ïëà÷å ïîàìà (àëáý, àëá);
7. Íîóý íå ïëàê ïðýñàäåëå (ãóñòîàñå, ãóñòîñ).

4. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå êó âåðáåëå êîðåñïóíçýòîàðå.


1. Ëýêðèìüîàðåëå ... ïðèìýâàðà.
2. Êðèçàíòåìåëå ... òîàìíà.
3. Ãèî÷åèé ... ûí ïýäóðå.
4. Ñòåæàðóë ... î ñóòý äå àíü
5. Òåþë ... ôðóìîñ.
6. Íîé ... ôëîðà øè ôàóíà.
7. Âåâåðèöåëå ... ûí ïàðêóë íîñòðó.
8. Ëóïóë ... óí àíèìàë äå ïðàäý.
9. ßðíà ... ëà íîé êó ìóëòý çýïàäý.
10. Ôóëùèé äå çýïàäý ... ïóôîøü.
11. Êîïèèé ... óí îì äå çýïàäý.

5. Ñêðèåöü êó ëèòåðå íóìåðàëåëå.


1 âóëïå — 2 âóëïü, 1 ÿðíý — 2 åðíü,
1 ëóï — 2 ëóïü, 1 àíèìàë — 2 àíèìàëå
1 ôóëã — 2 ôóëùü, 1 ïàñýðå — 2 ïýñýðü,
1 ñàíèå — 2 ñýíèé, 1 ñòåæàð — 2 ñòåæàðü,
1 êàñòàí — 2 êàñòàíü, 1 ìýð — 2 ìåðå

6. Ðýñïóíäåöü äà/íó.
1. Ïå òàáëý åñòå äåñåíàò óí ìýð. Íó, …
Äà, …
2. Ïå êàñý åñòå óí ëóï. Íó, …
Äà, …
3. Ûí êóéá ñûíò ðûíäóíåëå. Íó, …
Äà, …
4. Óí êàñòàí êðåøòå ïå êàñà íîàñòðý. Íó, …
Äà, …
5. Ïå ïåðâàç ñûíò ïðýñàäå ãóñòîàñå. Íó, …
Äà, …
6. Ûí ãèâå÷ êðåøòå óí òåé. Íó, …
Äà, …

87
7. Ïå ñêàóí ñòý î êýïðèîàðý. Íó, …
Äà, …
8. Ïå ôëîðü ñòý óí ìèñòðåö. Íó, …
Äà, …

7. Êîíòèíóàöü ïðîïîçèöèèëå.
1. Òîàìíà ñå ñòðûíã ëåãóìåëå: ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... .
2. Ûí ïýäóðå òðýåñê àíèìàëåëå: ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... .
3. Ûí ïàðêóë íîñòðó êðåñê êîïà÷èé: ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... .
4. Òîàìíà çáîàðý ûí öýðèëå êàëäå ïýñýðèëå: ..., ..., ..., ..., ... .
5. Òîàìíà ñå êóëåã ôðóêòåëå: ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... .
6. ßðíà ëà íîé åðíÿçý ïýñýðèëå: ..., ..., ..., ..., ..., ... .
7. Çýïàäà àêîïåðý ..., ..., ..., ... .
8. ßðíà íîé ñýðáýòîðèì: ..., ..., ..., ... .
9. Áðàäóë äå Àíóë Íîó åñòå ... øè ... .

8. Àëêýòóèöü ûíòðåáýðü ëà ïðîïîçèöèèëå äå ìàé æîñ.


… ? Ìèå ûìü ïëà÷å ÿðíà.
… ? Êîïèèé ñêèÿçý, ïàòèíÿçý, ñå äàó êó ñýíèóöà.
… ? Îëåã øè Èëåíóöà ôàê óí îì äå çýïàäý.
… ? Àëåêñàíäðó ôà÷å î ÷åòàòå äå îìýò.
… ? Åé ñå äàó êó ñýíèóöà.
… ? Äóìèíèêý íå äó÷åì ëà ïàòèíîàð.
… ? Âèíåðü ñûíòåì ëà ñýíèóø òîàòý çèóà.

9. Êîìïëåòàöü ñïàöèèëå ïóíêòàòå êó ôîðìåëå âåðáóëóé à æóêà


ëà ïðåçåíò.
1. Íîé ... õîêåé äóìèíèêý ëà îðà 10.
2. Åó ... áèíå òåíèñ.
3. Âîé ... áàñêåò ìûíå êó òèðàñïîëåíèé.
4. Òó ... âîëåéáàë ûí åêèïà ìÿ.
5. Àëåêñàíäðó ... áèíå øàõ.
6. Îëåã øè Îëãóöà ... ôîòáàë ûìïðåóíý.

88
ÁÐÀÄÓË ÄÅ ÀÍÓË ÍÎÓ

1. ×èòèöü êóâèíòåëå êîðåêò.


Áðàä, æóêýðèé, ãèðëàíäå, ìàíäàðèíå, ÷îêîëàòå, áîìáîàíå, êàäî-
óðü, ñýðáýòîàðå.

2. Àëêýòóèöü ûìáèíýðü äå êóâèíòå.


Áðàä ïóôîñ æóêýðèå ôðóìîàñý
… …
……. …
ãèðëàíäý íîóý êàäîó ïëýêóò
… …
... …

3. Íóìèöü æóêýðèèëå êîíôåêöèîíàòå äå Âèîðåë øè Âèîðèêà.

Àëêýòóèöü êó åëå ïðîïîçèöèé.

4. ×èòèöü øè èíòèòóëàöü òåêñòóë.


Àíóë Íîó åñòå î ñýðáýòîàðå ôîàðòå èíòåðåñàíòý øè ìóëòàøòåïòà-
òý àòûò äå ÷åé ìè÷ü, êûò øè äå ìàòóðü. Åñòå óí ôðóìîñ îáè÷åé äå
à ûìïîäîáè áðàäóë äå Àíóë Íîó. Òàòà êóìïýðý áðàäóë, ÿð åó êó ñîðà
ûë ûìïîäîáèì êó æóêýðèé øè ãèðëàíäå. Ïå áðàä àòûðíýì øè
áîìáîàíå, ÷îêîëàòå, ìàíäàðèíå. Åó êó ñîðà äàíñýì ûí æóðóë áðàäó-
ëóé. Äèìèíÿöà ñóá áðàä ãýñèì êàäîóðü äå ëà ìîø Ùåðèëý. Ûìü
ïëà÷å ôîàðòå ìóëò à÷àñòý ñýðáýòîàðå.

Âîêàáóëàð:
à àøòåïòà’ — îæèäàòü
à ûìïîäîáè’ — íàðÿæàòü
à àòûðíà’ — âåøàòü

à ïóíå — ñòàâèòü
’ — ïîäàðîê
êàäîó

89
5. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Êóì åñòå Àíóë Íîó ïåíòðó âîé?
×èíå êóìïýðý áðàäóë ïåíòðó ñýðáýòîàðå?
Òó ûìïîäîáåøòü áðàäóë äå Àíóë Íîó?
Êó ÷å ûìïîäîáåøòü áðàäóë?
Ñèíãóð(ý) ôà÷ü æóêýðèé ïåíòðó áðàä?
Ïýðèíöèé ïóí êàäîóðü ñóá áðàä?
Äàð òó ëå äýðóé ïýðèíöèëîð êàäîóðü?

6. Ñêðèåöü êó ëèòåðå íóìåðàëåëå.


1 áðàä — 2 áðàçü,
1 êàäîó — 2 êàäîóðü,
1 æóêýðèå — 2 æóêýðèé,
1 áîìáîàíý — 2 áîìáîàíå,
1 ÷îêîëàòý — 2 ÷îêîëàòå,
1 ìàíäàðèíý — 2 ìàíäàðèíå,
1 ñýðáýòîàðå — 2 ñýðáýòîðü,
1 îáè÷åé — 2 îáè÷åþðü.

7. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå.
Åó ûìïîäîáåñê áðàäóë êó ... .
Òó ûìïîäîáåøòü ìàñà äå Àíóë Íîó êó ... .
Åë, åà ûìïîäîáåøòå ôðóìîñ ... .
Íîé ûìïîäîáèì êàñà êó ... .
Âîé ûìïîäîáèöü êëàñà ... .
Åé, åëå ûìïîäîáåñê ... .

8. Ïîâåñòèöü êó ÷å ûìïîäîáèöü áðàäóë äå Àíóë Íîó.

90
ÐÅÂÅËÈÎÍÓË

1. ×èòèöü êîðåêò êóâèíòåëå.


Ðåâåëèîí, ïåòàðäå, àðòèôè÷èé, ìàðêÿçý, îñïýö, òðàäèöèîíàëóë.

2. Ôîðìàöü ûìáèíýðü äå êóâèíòå. Àëêýòóèöü 4 ïðîïîçèöèé êó


óíåëå äèíòðå åëå.

Ðåâåëèîí ôåðè÷èò îñïýö âåñåë


... ...
... ...
... ...
àí ûíáåëøóãàò ìüåçóë åðíèé
... ...
... ...
... ...

3. ×èòèöü òåêñòóë.
Àíóë Íîó åñòå çèóà êàðå ìàðêÿçý ûí÷åïóòóë óðìýòîðóëóé àí
êàëåíäàðèñòèê. Àíóë Íîó åñòå ûíòûìïèíàò ûí íîàïòÿ äå 31 äå÷åì-
áðèå ñïðå 1 ÿíóàðèå — íîàïòÿ äå ðåâåëèîí. Êóâûíòóë ðåâåëèîí ñå
òðàäó÷å äèí ôðàí÷åçý — îñïýö ëà ìüåçóë íîïöèé. Àíóë Íîó å ûí-
òûëíèò êó ïåòàðäå øè àðòèôè÷èé. Òîöü ûøü äîðåñê óí àí êó ñýíý-
òàòå, ôåðè÷èðå øè òðàäèöèîíàëóë «Ëà Ìóëöü Àíü».

Âîêàáóëàð:
à ìàðêà’ — îòìå÷àòü
îñïýö’ — ïèð

ìüåçóë ’
íîïöèé — ïîëíî÷ü

ôîê äå àðòèôè÷èé — ôåéåðâåðê

4. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
×å ìàðêÿçý Àíóë Íîó?
Êûíä ûíòûìïèíýì Àíóë Íîó?
×å ûíñÿìíý êóâûíòóë ðåâåëèîí?
×å ëå äîðåøòü òó ïýðèíöèëîð ëà Àíóë Íîó?
Êóì ûíòûìïèíàöü Àíóë Íîó?

91
Àòåíöèå!
Ãðàäåëå äå êîìïàðàöèå
1. Ãðàäóë ïîçèòèâ — ïîëîæèòåëüíàÿ ñòåïåíü, íà÷àëüíàÿ ôîðìà
ïðèëàãàòåëüíîãî.
Åêçåìïëó: ôðóìîñ — êðàñèâûé.
2. Ãðàäóë êîìïàðàòèâ — ñðàâíèòåëüíàÿ ñòåïåíü, îáðàçóåòñÿ
ïðè ïîìîùè ñëîâîì ìàé — ìàé ïóöèí (ìåíüøå), òîò àòûò äå
(òàêîé æå).
Åêçåìïëó: ôðóìîñ — ìàé ôðóìîñ, êðàñèâûé — êðàñèâåå.
3. Ãðàäóë ñóïåðëàòèâ — ïðåâîñõîäíàÿ ñòåïåíü, îáðàçóåòñÿ
ïðè ïîìîùè ñëîâ ÷åë ìàé (ì. ð., åä.÷.):
÷åë ìàé ôðóìîñ — ñàìûé êðàñèâûé;
÷ÿ ìàé (æ.ð.,åä.÷.):
÷ÿ ìàé ôðóìîàñý — ñàìàÿ êðàñèâàÿ;
÷åé ìàé (ì.ð., ìí.÷.):
÷åé ìàé ôðóìîøü — ñàìûå êðàñèâûå;
÷åëå ìàé (æ.ð.åä.÷.):
÷åëå ìàé ôðóìîàñå — ñàìûå êðàñèâûå.
4. Ãðàäóë ñóïåðëàòèâ àáñîëóò — àáñîëþòíàÿ ïðåâîñõîäíàÿ
ñòåïåíü, îáðàçóåòñÿ ïðè ïîìîùè ñëîâ ôîàðòå — î÷åíü, ïðÿ —
ñëèøêîì.
Ôîàðòå ôðóìîñ — î÷åíü êðàñèâûé;
ïðÿ ôðóìîñ — î÷åíü êðàñèâûé.
Åêçåìïëå:
ôðóìîñ — ÷åë ìàé ôðóìîñ (ì.ð.åä.÷.), ôîàðòå ôðóìîñ;
ôðóìîàñý — ÷ÿ ìàé ôðóìîàñý (æ.ð.åä.÷.), ôîàðòå ôðóìîàñý;
ôðóìîøü — ÷åé ìàé ôðóìîøü (ìóæ. ðîä,ìí.÷.), ôîàðòå ôðó-
ìîøü;
ôðóìîàñå — ÷åëå ìàé ôðóìîàñå (æåí.ð.åä.÷.), ôîàðòå ôðó-
ìîàñå.

5. Ôîðìàöü ãðàäåëå äå êîìïàðàöèå àëå àäæåêòèâåëîð.


Ìîäåë: ìàðå — ìàé ìàðå — ÷åë ìàé ìàðå — ôîàðòå ìàðå

Ïóôîñ, èíòåðåñàíòý, âåñåëý, ôåðè÷èöü, áóêóðîàñå.

92
6. Àêîðäàöü êîðåêò.
Ðûóë Íèñòðó åñòå (÷åë, ÷ÿ) ìàé ìàðå ðûó äèí ðåïóáëèêà íîàñòðý.
Îðàøóë Òèðàñïîë åñòå (ôîàðòå, ÷ÿ ìàé) êóðàò. Òåàòðóë íîñòðó åñòå
(÷åë ìàé, ÷ÿ ìàé, ôîàðòå) ôðóìîñ. Óíèâåðñèòàòÿ «Ò.Ã. Øåâ÷åíêî»
àðå (÷åë ìàé, ÷ÿ ìàé, ÷åé ìàé, ÷åëå ìàé) ìóëöü ñòóäåíöü. Ìèå ûìü
ïëàê (÷åë ìàé, ÷ÿ ìàé) ìóëò òðàíäàôèðèé. Íîé äåñåíýì (÷åë ìàé, ÷ÿ
ìàé) ôðóìîñ ïåéñàæ.

7. Ïîâåñòèöü êóì ûíòûìïèíàöü Àíóë Íîó.


Ðåïåòàöü ãðàäåëå äå êîìïàðàöèå àëå àäæåêòèâåëîð.

ÏËÓÃÓØÎÐÓË

1. Íóìèöü ñýðáýòîðèëå äå ÿðíý.

2. ×èòèöü øè òðàäó÷åöü ûí ëèìáà ðóñý.


Óíà äèíòðå ÷åëå ìàé ôðóìîàñå ñýðáýòîðü äå ÿðíý å Àíóë Íîó. Ûí
àæóíóë Àíóëóé Íîó ãðóïóðü äå êîïèé óìáëý ïå ëà êàñå, ðîñòèíä
«ïëóãóøîàðå», ÷å êîíöèí óðýðü äå ñïîð ûí òîàòå: ðîàäý, ñýíýòàòå,
ôåðè÷èðå. Óðýòîðèé ñóíý äèí êëîïîöåé øè ïîêíåñê äèí áè÷å.

Âîêàáóëàð:

ïîêíåñê ’
äèí áè÷å — ùåëêàþò êíóòîì

óðàðå — ïîæåëàíèå
’ — êîëÿäóþùèé, ïîçäðàâëÿþùèé
óðýòîð

ñïîð ûí òîàòå — óñïåõè âî âñåì

3. ×èòèöü åêñïðåñèâ. Íóìèöü ñåìíåëå åðíèé.

ÏËÓÃÓØÎÐÓË
Ìûíå àíóë ñå-ííîåøòå,
Ïëóãóøîðóë ñå ïîðíåøòå
Øè ûí÷åïå à áðýçäà,
Ïå ëà êàñå à óðà.

ßðíà-é ãðÿ, îìýòó-é ìàðå,


Ñåìíå áóíå àíóë àðå,

93
Ñåìíå áóíå äå áåëøóã
Àðå áðàçäà äå ñóá ïëóã…

Äå ñóá ïëóã òðàñ äå òðàêòîàðå


Î ñý êðÿñêý ãðûó äå ñîàðå,
Ñïèêóë ãðåó êûò âðàáèÿ,
ßð áîáóë êûò ìàçýðÿ

4.×å ûíòðåáýðü àó ôîñò ïóñå?


à) …? Ñå àïðîïèå Àíóë Íîó.
á) …? Äà, íîé àâåì ëà øêîàëý óí áðàä ìàðå.
â) …? Ëà ñåðáàðå âèíå Ìîø Êðý÷óí.

5. Ðåñòàáèëèöü îðäèíÿ êóâèíòåëîð ûí ïðîïîçèöèé:


à) ñåðáàðå, Êîïèèé, ëà, ðå÷èòý, ïîåçèé.
á) Ìîø Êðý÷óí, ôðóìîàñå, êîïèèëîð, ëå àäó÷å, êàäîóðü.
â) Áðàäóë, åñòå, íîñòðó, êà, ïîâåñòå, äèí.
ã) Íîé, õàéíå, ûìáðýêýì, äå ñýðáýòîàðå.

6. Ñêðèåöü î ôåëè÷èòàðå äå Àíóë Íîó, ôîëîñèíä ìîäåëóë äàò.

Äðàãý ...
Âý (òå) ôåëè÷èò êó îêàçèÿ ñýðáýòîðèé äå Àíóë Íîó. Âý (ûöü)
äîðåñê ... . Ëà ìóëöü àíü!
Êó ñòèìý, ...

7. Øòèÿöü êý ...
Ûí Âüåòíàì Àíóë Íîó ñå ñýðáýòîðåøòå ïðèìýâàðà, ÿð ûí Ñèðèÿ —
ûí ñåïòåìáðèå. Ûí Ãðå÷èÿ Àíòèêý Àíóë Íîó ñå ñýðáýòîðÿ ëà ïðèìà
ëóíý íîóý äóïý 21 þíèå, ÿð ëà ðîìàíü — ëà 1 ìàðòèå.

8. Ìåìîðèçàöü «Ïëóãóøîðóë».

94
ÐÅÊÀÏÈÒÓËÀÐÅ

1. Ûíëîêóèöü ïóíêòåëå ïðèí ëèòåðåëå îìèñå.


Ãèðë_íäý, ÷îêîë_òý, æóê_ðèé, ìàíä_ðèíå, êàä_óðü, ñýðá_òîàðå,
áð_çü, ðåâ_ëèîí, îñï_ö, ïåò_ðäå, àðòèô_÷èé.

2. Àëêýòóèöü ûíòðåáýðü ëà ïðîïîçèöèèëå äàòå.


…? ßðíà åñòå ùåðîàñý.
…? Çýïàäà àêîïåðý îðàøóë.
…? Ëà 31 äå÷åìáðèå íîé ñýðáýòîðèì Àíóë Íîó.
…? Áðàäóë åñòå ûìïîäîáèò êó ìóëòå æóêýðèé.
…? Åó ûìïîäîáåñê áðàäóë äå Àíóë Íîó.
…? Ëà 1 ÿíóàðèå êîïèèé óìáëý êó ñåìýíàòóë.

3. Êîíòèíóàöü ïðîïîçèöèèëå äàòå.


1. Ëà Àíóë Íîó íîé óìáëýì êó ... .
2. Êîïèèé óðÿçý ãàçäåëîð ... .
3. Ûí äàð åé ïðèìåñê ..., ..., ... .
4. Ïå áðàäóë íîñòðó ñûíò ìóëòå ..., ..., ... .
5. Íîé ûíòûëíèì Àíóë Íîó êó ... øè ... .

4. Ðåñòàáèëèöü îðäèíÿ êóâèíòåëîð ûí ïðîïîçèöèé.


1. î ñýðáýòîàðå, Àíóë Íîó, åñòå, àøòåïòàòý, îàìåíèé, äå òîöü,
äå ïå ãëîáóë ïýìûíòåñê.
2. ûìïîäîáèì, Íîé, êó æóêýðèé, áðàäóë, øè ãèðëàíäå.
3. ñûíò, Ñóá, ìóëòå, áðàä, êàäîóðü.
4. ûí æóðóë, Åó, áðàäóëóé, êó ñîðà, æóêýì.
5. å ûíòûëíèò, Àíóë Íîó, øè àðòèôè÷èé, êó ïåòàðäå.
6. ôåðè÷èðå, ëå äîðåñê, Åó, ïýðèíöèëîð, ñýíýòàòå, øè.

5. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
×èíå êóìïýðý áðàäóë äå Àíóë Íîó ûí ôàìèëèÿ âîàñòðý?
×èíå ûìïîäîáåøòå áðàäóë äå Àíóë Íîó ûí ôàìèëèÿ âîàñòðý?
Êó ÷å ûìïîäîáèöü áðàäóë?
Âîé ôà÷åöü æóêýðèé ïåíòðó áðàä?
Êó ÷èíå ûíòûìïèíàöü Àíóë Íîó?
Âîé ïðåãýòèöü êàäîóðü äå Àíóë Íîó?

95
6. Òðàäó÷åöü òåêñòóë äå ìàé æîñ. Èíòèòóëàöè-ë.
Ëóíèëå äå ÿðíý ñûíò ôîàðòå ôðèãóðîàñå. Ûí ôèåêàðå çè íèíùå
êó ôóëùü ìàðü øè ïóôîøü. Çýïàäà àêîïåðý ñòðýçèëå, êàñåëå, êîïà-
÷èé. Ûí÷åïå àíîòèìïóë ïàòèíàæóëóé øè ñêèóëóé. Êîïèèé ïðîôè-
òý äå ôèåêàðå êëèïý ëèáåðý ïåíòðó à ïàòèíà øè à ñêèÿ. Åé ñûíò ÷åé
ìàé ôåðè÷èöü øè ÷åé ìàé âåñåëü.

7. Åêñòðàùåöü äèí òåêñòóë äå ìàé ñóñ àäæåêòèâåëå øè èíäèêàöü


ãðàäåëå äå êîìïàðàöèå.

— Áèíå-àé àæóíñ, êîïèëå,


Ëà ñôûðøèòóë àíóëóé!
Ëà ìóëöü àíü êó ñýíýòàòå,
Íóìàé ðåóøèòå-í òîàòå,
Äå ÷åé äðàùü øè äå ÷åé ñêóìïü
Øè äå êàðòå ñý íó óéöü!
Ñýðáýòîðü ôåðè÷èòå.
ËÀ ÌÓËÖÜ ÀÍÜ!
Àóòîðèé

96
ÏÀÒÐÈß Ìß

ÖÀÐÀ ÍÎÀÑÒÐÝ

1. ×èòèöü ûìáèíýðèëå äå êóâèíòå. Êó äîóý äèíòðå åëå àëêýòó-


èöü ïðîïîçèöèé. Ïðîíóíöàöü êîðåêò ñóíåòóë ò.
Ìåëÿã íàòàë, ïëàé ûíñîðèò, ïýìûíò íàòàë, áàøòèíà ìÿ, öàðà
ìÿ, êàñà ïýðèíòÿñêý, äîðóë äå êàñý.

2. ×èòèöü åêñïðåñèâ ïîåçèÿ.

ÖÀÐÀ ÍÎÀÑÒÐÝ
Öàðà íîàñòðý-é ìèíóíàòý,
Ìàé ôðóìîàñý êà-í ïîâåøòü,
Êóì î àëòý-í ëóìÿ òîàòý
Íèêýåðü íó ìàé ãýñåøòü.

Åà, êà ìàìà, íå þáåøòå,


Åà äå òîàòå íå-à àäóñ,
Åà íå-íâàöý øè íå êðåøòå —
Øè íè-å äðàãý äå íåñïóñ!
Ëèâèó Äåëåàíó

ÍÀØÀ ÐÎÄÈÍÀ
Ðîäèíà! Âîëøåáíåé êðàÿ
Äàæå â ñòàðûõ ñêàçêàõ íåò,
Õîòü îò êðàÿ è äî êðàÿ
Îáîéäèòå áåëûé ñâåò!

Íà íîãè íàñ ïîäíèìàÿ,


Òû çàáîòëèâà, êàê ìàòü.
Êàê òåáÿ, ñòðàíà ðîäíàÿ,
Íå ëþáèòü, íå ïî÷èòàòü?

97
3. Ðåöèíåöü ñèíîíèìåëå:
áàøòèíý, ïëàé, ìåëÿã, ïýìûíò.

4. Êîïèÿöü ïðîïîçèöèèëå ûí êàåòå, ûí ëîêóë ïóíêòåëîð ñêðè-


åöü êóâèíòåëå äèí ïàðàíòåçå.
Íîé íå ìûíäðèì êó Ïàòðèÿ ... .
×å ïîàòå ôè ìàé ôðóìîñ äåêûò ... .
Åó ûìü þáåñê ... .
Öàðà ìÿ åñòå áîãàòý ûí ... .
(ïëàþë íàòàë, áàøòèíà, ëèâåçü øè âèé, íîàñòðý)

5. Ûíëîêóèöü êóâèíòåëå åâèäåíöèÿòå ïðèí ñèíîíèìå.


Ëîêóë óíäå íå-àì íýñêóò øè òðýèì ñå íóìåøòå ïýìûíò íàòàë.
Áàøòèíà ôèåêýðóÿ åñòå î ïýðòè÷èêý à Ïàòðèåé. Ïëàþë íîñòðó
åñòå ûíôëîðèòîð.

Àòåíöèå!
Åó ì-àì íýñêóò — ÿ ðîäèëñÿ (ðîäèëàñü)
Òó òå-àé íýñêóò — òû ðîäèëñÿ (ðîäèëàñü)
Åë (åà) ñ-à íýñêóò — îí ðîäèëñÿ (îíà ðîäèëàñü)
Íîé íå-àì íýñêóò — ìû ðîäèëèñü
Âîé â-àöü íýñêóò — âû ðîäèëèñü
Åé (åëå) ñ-àó íýñêóò — îíè ðîäèëèñü

6. Êîíòèíóàöü äèàëîãóë.
— Óíäå òå-àé íýñêóò?
— Åó ... .
— Êóì ñå íóìåøòå ëîêóë à÷åñòà?
— Ëîêóë ... .

7. Ðåñòàáèëèöü îðäèíÿ êóâèíòåëîð ûí ïðîïîçèöèé:


à) ìåó, Ëîêóë, áàøòèíý, äå, ÷åë, ôðóìîñ, ìàé, åñòå.
á) ìÿ, Ïàòðèÿ, ìèíóíàòý, åñòå.
â) íîøòðè, Îàìåíèé, õàðíè÷ü, ôîàðòå, ñûíò.
ã) íîñòðó, Ïëàþë, åñòå, ûíôëîðèòîð.

8. Ìåìîðèçàöü ïîåçèÿ äèí åêçåð÷èöèóë 2.

98
ÎÐÀØÓË

1. ×èòèöü ïåðåêèëå äå êóâèíòå. Êó äîóý äèíòðå åëå àëêýòóèöü


ïðîïîçèöèé.
îðàø — îðàøå ñïèòàë — ñïèòàëå
ñòðàäý — ñòðýçü ìàãàçèí — ìàãàçèíå
êàðòèåð — êàðòèåðå ïÿöý — ïüåöå
êëýäèðå — êëýäèðü ìîíóìåíò — ìîíóìåíòå
ïàðê — ïàðêóðü ôàáðèêý — ôàáðè÷ü

2. ×èòèöü øè èíòèòóëàöü òåêñòóë.


Åó ëîêóåñê ûí Òèðàñïîë. Òèðàñïîëóë åñòå ñèòóàò ïå ìàëóë Íèñ-
òðóëóé. Îðàøóë íîñòðó à ôîñò ûíôèèíöàò ûí àíóë 1792. Àñòýçü
Òèðàñïîëóë å óí îðàø ìîäåðí, ôðóìîñ øè âåðäå. Ûí îðàø ñûíò
ìóëòå êàðòèåðå íîé øè îðèùèíàëå, ìóëòå ïàðêóðü øè ñêóàðå ôðó-
ìîàñå. Ñòðýçèëå îðàøóëóé ñûíò ëàðùü øè âåðçü. Îðàøóë å äåçâîë-
òàò äèí ïóíêò äå âåäåðå øòèèíöèôèê øè êóëòóðàë. Ûí åë ñûíò
ìóëòå ãðýäèíèöå äå êîïèé, øêîëü, ùèìíàçèé, ëè÷åå, êîëåùèé, î
óíèâåðñèòàòå, óí òåàòðó, ÷èíåìàòîãðàôå, ìóçåå, ñòàäèîàíå, áèáëèî-
òå÷ü, áàçèíå äå ûíîò.
Òèðàñïîëóë å äåçâîëòàò øè äèí ïóíêò äå âåäåðå èíäóñòðèàë øè
êîìåð÷èàë. Ûí åë ñûíò ìóëòå ôàáðè÷ü, óçèíå, àòåëèåðå, ìàãàçèíå,
ïüåöå, êàñå äå äåñåðâèðå, áýí÷ü.
Åó ìý ìûíäðåñê êó îðàøóë ìåó íàòàë.

Âîêàáóëàð:
å ñèòóàò’ — ðàñïîëîæåí

ûíôèèíöàò — îñíîâàí
êàðòèåð’ — ìèêðîðàéîí
å äåçâîëòàò ’ — ðàçâèò
äèí ïóíêò äå âåäåðå ’ — ñ òî÷êè çðåíèÿ
àòåëèåð’ — ìàñòåðñêàÿ (àòåëüå)

êàñý ’
äå äåñåðâèðå — äîì áûòà

à ñå ìûíäðè — ãîðäèòüñÿ

3. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Óíäå å ñèòóàò Òèðàñïîëóë?
Ûí ÷å àí à ôîñò ûíôèèíöàò îðàøóë?

99
×å ïðåçèíòý îðàøóë Òèðàñïîë àñòýçü?
Êóì ñûíò ñòðýçèëå îðàøóëóé?
×å èíñòèòóöèé ñûíò ûí Òèðàñïîë?

4. Ðåñòàáèëèöü îðäèíÿ êóâèíòåëîð ûí ïðîïîçèöèé.


à) ïå ðûóë, Òèðàñïîëóë, åñòå, ñèòóàò, Íèñòðó.
á) Òèðàñïîë, îðàøóë, åñòå, âåðäÿöý, ïëèí, äå, ôëîðü, øè äå.

5. Êîíâåðñàöü.
— Ûí ÷å îðàø ëîêóåøòü òó? Åó …
— Ïå ÷å ñòðàäý ëîêóåøòü? Åó …
— Êûòå åòàæå àðå êàñà âîàñòðý? Êàñà …
— Ëà ÷å åòàæ ëîêóåøòü òó? Åó …
— Êûòå îäýé àðå àïàðòàìåíòóë âîñòðó? Íóìèöè-ëå. …

6. Ðåöèíåöü àäðåñà:
îð. Òèðàñïîë,
ñòðàäà Òèíåðåöèé, 20,
àïàðòàìåíòóë 116.
Êàðå å àäðåñà òà?

7. Ñêðèåöü êûò ìàé ìóëòå äåòåðìèíàòèâå ïåíòðó ñóáñòàíòèâåëå


öàðý, îðàø, êàñý.

8. Ïîâåñòèöü äåñïðå îðàøóë âîñòðó.

II
1. ×èòèöü åêñïðåñèâ ïåðåêèëå äå êóâèíòå. Êó 4 äèíòðå åëå
àëêýòóèöü ïðîïîçèöèé.
Ìîäåðí — ìîäåðíý ôðóìîñ — ôðóìîàñå
ëàðã — ëàðãý äåçâîëòàò — äåçâîëòàòý
ìóëò — ìóëòý íîó — íîóý

2. Êîìïëåòàöü òàáåëà êó óðìýòîàðåëå àäæåêòèâå:


äåçâîëòàò, ìóëòý, ìîäåðí, íîó, ôðóìîàñý, ëàðãý, âåðäå, äåçâîëòà-
òý, ëàðùü, ìóëò, íîé, ôðóìîøü, ìóëòå, ìîäåðíå, äåçâîëòàöü, ôðó-
ìîñ, ìóëöü, ìîäåðíü, äåçâîëòàòå, íîóý, ôðóìîàñå, ìîäåðíý, ëàðã.

100
Ìàñêóëèí Ôåìèíèí

ñèíãóëàð ïëóðàë ñèíãóëàð ïëóðàë


ìóëò ìóëöü ìóëòý ìóëòå

3. Àëêýòóèöü ãðàäóë êîìïàðàòèâ øè ñóïåðëàòèâ àë óðìýòîàðå-


ëîð àäæåêòèâå:
Ìîäåë: ôðóìîàñý — ìàé ôðóìîàñý — ÷ÿ ìàé ôðóìîàñý.
Ìîäåðí, ìóëòý, ôðóìîøü, ëàðùü, íîóý, äåçâîëòàòå.

4. Êîìïëåòàöü ñïàöèèëå ïóíêòàòå êó àäæåêòèâå ëà ùåíóë ôåìè-


íèí.
Ìîäåë: Àëåêñàíäðó åñòå ìàé òèìèä. Åëåíà åñòå ìàé òèìèäý.

1. Ìàêñèì å ôîàðòå ñèìïàòèê. Íèíà åñòå ... .


2. Àíäðåé å ÷åë ìàé êàïàáèë. Òàòèàíà å ..., ..., ... .
3. Ñåðùèó å ÷åë ìàé àìàáèë. Êðèñòèíà å ..., ..., ... .
4. Íèêîëàå å ôîàðòå õàðíèê. Íèêîëåòà å ..., ... .
5. Òóäîðåë å ÷åë ìàé èíòåëåùåíò. Òóäîðèöà å ..., ... .
6. Ìàíóàëóë ìåó å ÷åë ìàé êóðàò. Êàðòÿ ìÿ å ..., ... .
7. Ñêàóíóë ìåó å ÷åë ìàé íîó. Ìàñà ìÿ å ..., ... .
8. Îðàøóë ìåó å ÷åë ìàé äðàã. Ñòðàäà ìÿ å ..., ... .
9. Åòàæóë ìåó å ôîàðòå äðýãóö. Îäàÿ ìÿ å ..., ... .

5. Êîíòèíóàöü ïðîïîçèöèèëå.
1. Åó ïëåê ûí îðàøóë ..., ... .
2. Íîé ìåðùåì ïå ñòðàäà ..., ... .
3. Òó âèé ëà áèáëèîòåêà ..., ... .
4. Âîé âåäåöü ïå ñòðàäà ÷åíòðàëý ..., ..., ..., ... .
5. Îëãà ëîêóåøòå ïå ñòðàäà ... .
6. Òèðàñïîëóë åñòå óí îðàø ..., ..., ..., ... .
7. Øêîàëà íîàñòðý ñå àôëý ïå ñòðàäà ... .
8. Îðàøóë ìåó íàòàë åñòå ..., ..., ... .
9. Îðàøóë Òèðàñïîë åñòå ñèòóàò ïå ìàëóë ðûóëóé ... .
10. Ñòðýçèëå îðàøóëóé Òèðàñïîë ñûíò ..., ... .

101
6. Àíóëÿçý ôîðìà èíêîðåêòý.
1. Åó ëîêóåñê / ëîêóèì ûí îðàøóë Òèðàñïîë.
2. Òó ìåðùü / ìåðã ïå ñòðàäà ×åíòðàëý.
3. Èîíåë âèíå / âèí ëà áèáëèîòåêý.
4. Ìàðèÿ ñå ïëèìá /ñå ïëèìáý ïðèí ïàðê.
5. Íîé ûíâýö / ûíâýöýì ëà øêîàëý.
6. Òèðàñïîëóë ñûíò / åñòå óí îðàø âåðäå.
7. Ñòðàäà íîàñòðý ñûíò / åñòå ëàðãý.
8. Ûí ïàðêóë ÷åíòðàë êðåøòå / êðåñê ìóëöü êîïà÷ü øè ôëîðü.

7. Êîíòèíóàöü ïðîïîçèöèèëå.
1. Åó ëîêóåñê ûí ... .
2. Òó ëîêóåøòü ëà ... .
3. Åë, åà ëîêóåøòå ëà åòàæóë ... .
4. Íîé ëîêóèì ïå ñòðàäà ... .
5. Âîé ëîêóèöü ëûíãý ... .
6. Åé, åëå ëîêóåñê ïå ìàëóë ðûóëóé ... .

8. Ïîâåñòèöü óíäå ëîêóèöü âîé.

ÑÀÒÓË

1. Àëêýòóèöü îðàë ïðîïîçèöèé êó ïåðåêèëå äå êóâèíòå:


ñïèòàë — ñïèòàëå
ìàãàçèí — ìàãàçèíå
ôûíòûíý — ôûíòûíü
ñòðàäý — ñòðýçü
âå÷èí — âå÷èíü
îàñïåòå — îàñïåöü

2. ×èòèöü òåêñòóë. Ñïóíåöü, âý ïëà÷å ëà ñàò? Äå ÷å?

ÑÀÒÓË ÌÅÓ

Åó ëîêóåñê ûí îðàø. Äàð ì-àì íýñêóò ëà ñàò. Àêîëî øè àêóì


ëîêóåøòå áóíèêà ìÿ. Íîé äåñåîðü íå äó÷åì ûí îñïåöèå ëà áóíèêà.

102
Ñàòóë åñòå ôîàðòå ôðóìîñ. Ñÿìýíý êó óí îðýøåë. Êàñåëå ñûíò ìàðü,
áèíå àìåíàæàòå. Ñòðýçèëå ñûíò àñôàëòàòå, àó òðîòóàðå. Êà øè ëà
îðàø åñòå ïîëèêëèíèêý, óí ñïèòàë, ìóëòå ìàãàçèíå, áèáëèîòåêý,
àòåëèåðå…
Äàð ÷å äå-à âåðäÿöý ïåñòå òîò! Àïðîàïå íó ñå âýä êàñåëå äèí óìáðà
êîïà÷èëîð ûíàëöü. Àåðóë åñòå ôîàðòå êóðàò. Ëûíãý äðóì ñûíò ìóëòå
ôûíòûíü êó àïý ðå÷å.
Åó ûí òîàòý âàêàíöà ìý îäèõíåñê ëà áóíèêà. Âåíèöü øè âîé ûí
îñïåöèå! Áóíèêà âà ôè áóêóðîàñý.
ßð ïåíòðó ìèíå ñàòóë åñòå øè âà ðýìûíå ëîêóë ÷åë ìàé ñêóìï,
÷åë ìàé ôðóìîñ äå ïå ïýìûíò.

Âîêàáóëàð:

äåñåîðü — ÷àñòî
’àåð — âîçäóõ

áèíå ’
àìåíàæàòå — áëàãîóñòðîåíû
ñêóìï — äîðîãî

3. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Óíäå ëîêóåøòå áóíèêà?
Êóì ñûíò êàñåëå ûí ñàò?
Êóì ñûíò ñòðýçèëå?
Êóì åñòå àåðóë?
Äå óíäå ÿó ñýòåíèé àïý?
Äå ÷å ñàòóë à ðýìàñ ÷åë ìàé ôðóìîñ øè ÷åë ìàé ñêóìï?

4. Òðàäó÷åöü.
ß æèâó â ñåëå. Íàøå ñåëî êðàñèâîå è áîëüøîå. Çäåñü ìíîãî çåëå-
íè. Âîçäóõ î÷åíü ÷èñòûé. Ìû ïüåì âîäó èç êîëîäöà. ß î÷åíü ëþáëþ
ñâîå ñåëî.

5. ×å ûíòðåáýðü àó ôîñò ïóñå?


…? Ñàòóë íîñòðó åñòå ôîàðòå ôðóìîñ.
…? Äà, ûí ñàò åñòå ëóìèíý åëåêòðèêý, ðàäèî.
…? Äà, ûí ñàò àâåì î øêîàëý ìàðå, î êàñý äå êóëòóðý.

6. Æîê äèñòðàêòèâ. Àëåùåöü ðèìà ïîòðèâèòý.


à) Ïýðóë ëóíã å ûìïëåòèò ûíòð-î êîñèöý.
Åà àëÿðãý òîàòý çèóà êà î … (àëóíèöý, âåâåðèöý, ðîìàíèöý)

103
á) Ëóé íó-é ïàñý, äàêý âèíå ÿðíà âèôîðîàñý.
Àðå ïûñëå, êîæî÷åë, êý÷óëý … (ñýíýòîàñý, êýëäóðîàñý)
â) Ñå ëàóäý ìåðåó êý-é òàðå þòå äå ïè÷îð.
Øè ñ-àð ëóà ëà ûíòðå÷åðå êó îðü÷å … (îðàòîð, äàíñàòîð, êðî-
èòîð)

II

1. ×èòèöü ïåðåêèëå äå êóâèíòå. Àëêýòóèöü ûìáèíýðü äå êóâèí-


òå êó åëå.
Ñàò — ñàòå êàñý — êàñå
òðîòóàð — òðîòóàðå óìáðý — óìáðå
âàêàíöý — âàêàíöå ïîëèêëèíèêý — ïîëèêëèíè÷ü

2. Ñêðèåöü êûò ìàé ìóëòå äåòåðìèíàòèâå ïåíòðó ñóáñòàíòèâåëå:


ñàò ..., ..., ... .
âàêàíöý ..., ..., ... .
àåð ..., ..., ... .
óìáðý ..., ..., ... .

3. ×èòèöü òåêñòóë. Èíòèòóëàöè-ë.


Áóíèêà ëîêóåøòå ëà ñàò. Êàñà áóíè÷èé å ìèêý. Åà ìèðîàñå à
áóñóéîê, à ìèíòý øè à ãóòóå. Å ïëèíý äå òàéíå. Ñå ïàðå êý óíäåâà,
äóïý ñîáý, ñå àñêóíäå î ïîâåñòå. Ëà ôåðÿñòðà êàñåé êðåøòå óí êî-
ïàê. Å áýòðûí êà øè áóíèêà. Ûíòðå êðåíùèëå ëóé ñå àñêóíä íó
íóìàé ïýñýðèëå ÷è øè ïîâåøòèëå. Ûìü ïëà÷å êàñà áóíè÷èé.

Âîêàáóëàð:

ìèðîàñå — ïàõíåò

áóñóéîê — áàçèëèê

ìèíòý — ìÿòà

ñå àñêóíäå — ïðÿ÷åòñÿ

4. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Óíäå ëîêóåøòå áóíèêà?
Êóì å êàñà áóíè÷èé?
À ÷å ìèðîàñå êàñà áóíè÷èé?

104
×å êðåøòå ëà ôåðÿñòðà êàñåé?
×å ñå àñêóíäå ûíòðå êðåíùèëå êîïàêóëóé?

5. Åêñòðàùåöü äèí òåêñò ñóáñòàíòèâåëå øè êîìïëåòàöü òàáåëà.

Ìàñêóëèí Ôåìèíèí

ñèíãóëàð ïëóðàë ñèíãóëàð ïëóðàë


áóñóéîê ìèíòý êðåíùèëå

6. Ñêðèåöü ñóáñòàíòèâåëå äå ìàé æîñ äóïý ìîäåëóë äàò.


Ìîäåë: î êàñý — íèøòå êàñå; êàñà — êàñåëå.

Ñàò, ôåðÿñòðý, âàêàíöý, êîïàê, ñîáý, òàéíý, ïîâåñòå.

7. Êîìïëåòàöü ñïàöèèëå ïóíêòàòå êó ñóáñòàíòèâåëå êîðåñïóí-


çýòîàðå.
Åó ëîêóåñê ûí (îðàøóë, ñàòóë) ... . Åë åñòå ñèòóàò ïå ìàëóë
ðûóëóé ... . Ëûíãý (ñàò, îðàø) åñòå î ... (ïýäóðå, ïýäóðè÷å). Ûí åà
êðåñê ..., ..., ..., ..., ... (äåíóìèðü äå êîïà÷ü). Ìèå ûìü ïëà÷å (ñà-
òóë, îðàøóë) ìåó íàòàë.

8. Ïîâåñòèöü äåñïðå ñàòóë âîñòðó ñàó àë áóíè÷èé.

ÐÛÓË ÍÈÑÒÐÓ

1. Ïðîíóíöàöü êîðåêò êóâèíòåëå:


ðûó, èçâîðýøòå, ëèìàí, ïåñêóèò, òðàíñïîðò, ïðîäó÷å, åíåðùèå,
ëóíùèìå, àôëóåíò.

105
2. Àêîðäàöü êîðåêò.
Ðûó (ëóíã, ëóíãý);
ëèìàí (ëàò, ëàòý);
àôëóåíò (ìèê, ìèêý);
åíåðùèå (åëåêòðèê, åëåêòðèêý);
òðàíñïîðò (ìàðèòèì, ìàðèòèìý);
ìàë (âåðäå, âåðçü).

3. Àëêýòóèöü ûìáèíýðü äå êóâèíòå.


Àïý ëèìïåäå ðûó êóðàò îðàø âåðäå
… … …
… … …
… … …

4. ×èòèöü òåêñòóë.

ÎÊÈÉ ÍÈÑÒÐÓËÓÉ
Íèñòðóëå, ïðèåòåíå,
Êó àïåëå íåòåäå,
Êó îêèé äèí ìàëóðü âåðçü,
Òå óéöü ëóíã, äàð íó ìý âåçü.
Êý÷ íèøòå òóðèøòü õàèíü
Öü-àó óìïëóò îêèé êó ñïèíü.
Íó òå àìýðû: âèí åó
Ñý ïðèìåíåñê ìàëóë òýó
Øè-àòóí÷ èçâîðàøå âèé
Ñïðå òèíå-îð ïîðíè äèí âýé
Êà ñý-íâèå îêèé òýé.
Ãàëèíà Ãóðñêè

ÃËÀÇÀ ÄÍÅÑÒÐÀ
Äíåñòð, ïå÷àëüíûé ìîé äðóæîê,
Òâîé çåëåíûé áåðåæîê
Ñíîâà â ìóñîðå è â áàíêàõ,
Ýòèêåòêàõ, ñâåðòêàõ, ñêëÿíêàõ.
Óáåðåì ìû áåðåæîê,
Ñòàíåò ÷èñòûì òâîé ïåñîê.
È ïîñìîòðèøü òû íà íàñ
Ðîäíèêàìè ñèíèõ ãëàç.

106
Âîêàáóëàð:

àïå ’
íåòåäå — ñïîêîéíûé âîäû
’ ’
òóðèøòü õàèíü — àè÷: íåñîçíàòåëüíûå òóðèñòû

à ïðèìåíè — àè÷: ÷èñòèòü, óáèðàòü

5. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Äå ÷å îêèé Íèñòðóëóé íó âýä?
×èíå åñòå âèíîâàò?
×èíå òðåáóå ñý ïðèìåíÿñêý ìàëóðèëå Íèñòðóëóé?
Êóì âà äåâåíè Íèñòðóë ûí âèèòîð?

6. Åêñòðàùåöü ñóáñòàíòèâåëå äèí òåêñò äóïý ìîäåë. Àëýêòóèöü


ïðîïîçèöèé.
Ìîäåë: óí ìàë — ìàëóë.

Ðåöèíåöü!
Íóìåëå êàðå ñå äý óíåé ñèíãóðå ôèèíöå ñàó óíóé ñèíãóð
ëóêðó ñïðå à-ë äåîñåáè äå ÷åëåëàëòå ñå íóìåñê ñóáñòàíòèâå
ïðîïðèé (ñîáñòâåííûå).
Ñóáñòàíòèâåëå ïðîïðèé ñûíò:
— íóìå äå ïåðñîàíý: Ìàðèÿ, Àíäðåé, Âèêòîð, Åëåíà, Íàòà-
ëèÿ…
— íóìåëå äå ôàìèëèå: Ìîðàðó, ×èáîòàðó, Íåãóðý…
— íóìå äå àíèìàëå: Òàéôóí, Ìóðêà, Ðåêñ, Òàðêóø…
— íóìå äå ëîêàëèòýöü: Òèðàñïîë, Áåíäåð, Ðûáíèöà, Êà-
ìåíêà…
— íóìå äå ðûóðü øè ìýðü: Íèñòðó, Âîëãà, Ìàðÿ Íÿãðý…
— íóìå äå ìóíöü: Êàðïàöü, Àëòàé, Óðàë, Ïàìèð…
— íóìå äå ñýðáýòîðü: Àíóë Íîó, Ûíòûé Ìàé, Ïàøòåëå…
— íóìå äå ñòðýçü: ñòðàäà Ëèâåçèëîð, Òèíåðåöèé…

107
II

1. ×èòèöü. Ãýñèöü ûí âåðñóðèëå äå ìàé æîñ ñèíîíèìóë êóâûí-


òóëóé Ïàòðèå.
Äðàãó-ìè-é øè ìóëò ìè-é äðàã
Ñý òðýåñê ïå-à÷åñò ìåëÿã.

2. Àëêýòóèöü ïðîïîçèöèé êó ûìáèíýðèëå äàòå.


òðåíóë
Åó êýëýòîðåñê êó âàïîðóë
àâèîíóë

àóòîáóç
Åó êîáîð äèí òðîëåéáóç
ìàøèíý

3. Ñêðèåöü äåíóìèðèëå äå ëóêðóðü ûíòð-î êîëîíèöý, ÿð ÷åëå äå


ïðîôåñèé — ûí àëòà.
Ìàøèíèñò, òðîëåéáóç, àâèîí, ïèëîò, øîôåð, ìàøèíý, âàïîð,
ìàðèíàð, òðåí.

4. Ïðèâèöü äåñåíóë. Ïîâåñòèöü äåñïðå ïåéñàæóë ïðåçåíòàò.

108
5. ×èòèöü òåêñòóë. Ñïóíåöü, êó ÷å êýëýòîðèì ïå ðûó?

ÏÅ ÍÈÑÒÐÓ
Ëèí ûøü äó÷å Íèñòðóë àïåëå ëà âàëå. Åë ûøü ÿ èçâîðóë òîêìàé
äèí ìóíöèé Êàðïàöü øè ñå âàðñý ûí Ìàðÿ Íÿãðý. Ïå àìáåëå ìàëóðü
àëå Íèñòðóëóé ñûíò àøåçàòå îðàøå ìàðü øè ôðóìîàñå: Òèðàñïîëóë
øè Áåíäåðóë. Åëå àó î èñòîðèå ãëîðèîàñý.
Äàêý íå óðêýì ûí òðåí ëà Òèðàñïîë, ïóòåì ïëåêà ëà Ìîñêîâà,
Êèåâ, Îäåñà. Äå íå óðêýì ûí âàïîð ëà Áåíäåð, ïóòåì ïëóòè ûí
æîñóë Íèñòðóëóé ïûíý ëà Ìàðÿ Íÿãðý, àäìèðûíä áîãàòóë ïëàé
ìîëäîâåíåñê øè êûìïèèëå Óêðàèíåé âå÷èíå.
ßð ûí ñóñ ïå Íèñòðó ïóòåì àæóíùå ëà Äóáýñàðü øè Ðûáíèöà, ëà
Êàìåíêà øè Ñîðîêà.
Ôðóìîñ å Íèñòðóë, ôðóìîàñå ñûíò îðàøåëå äå ïå ìàëóðèëå ëóé!
Õàðíè÷ü øè áèíåâîèòîðü ñûíò îàìåíèé íîøòðè.

Âîêàáóëàð:
ëèí — òèõî, ñïîêîéíî ’
ãëîðèîàñý — ñëàâíàÿ

àìáåëå — îáå à àäìèðà’ — âîñõèùàòñÿ

6. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Êóì ûøü äó÷å Íèñòðóë àïåëå ëà âàëå?
Äå óíäå ûøü ÿ èçâîðóë ðûóë Íèñòðó?
×å îðàøå ïóòåì àäìèðà, ïëóòèíä ûí æîñóë Íèñòðóëóé?
Äàð ûí ñóñ?
Êóì åñòå Íèñòðó?
Êóì ñûíò îàìåíèé ëóé?

7. Ïóíåöü ñåìíåëå äå ïóíêòóàöèå ÷åðóòå.


Ðûóë Íèñòðó ûøü ÿ ûí÷åïóòóë äèí ìóíöèé Êàðïàöü Ûöü ïëà÷å
ñý òå ñêàëçü ûí Íèñòðó ×å ôðóìîñ å âàðà ïå ìàëóðèëå Íèñòðóëóé

8. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå êó êóâèíòåëå äèí ïàðàíòåçå.


Øè ìàé ... à äåâåíèò âàëÿ Íèñòðóëóé! Åà å àêîïåðèòý êó ... øè
..., êó ... ûíôëîðèòîàðå. Øè àëýòóðü äå ðóèíèëå âåêü ... ôàáðè÷ü,
óçèíå, øêîëü øè ñòàöèé ... .
(åëåêòðè÷å, ìèíóíàòý, ñ-àó êîíñòðóèò, ãðýäèíü øè âèé, ëèâåçü)

109
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓË

1. Ïðîíóíöàöü êîðåêò ñóíåòóë ç ûí óðìýòîàðåëå êóâèíòå:

òðîëåéáóç, àóòîáóç, ëèìóçèíý, à çáóðà, ìèêðîáóç, ðîç, óçèíý.

2. Ìåìîðèçàöü êóâèíòåëå.

Ìèæëîà÷å äå òðàíñïîðò:
òðåí
àâèîí
åëèêîïòåð
âàïîð
áè÷èêëåòý
êàìèîí
àóòîìîáèë

3. Àëêýòóèöü ûìáèíýðü äå êóâèíòå, àïîé ïðîïîçèöèé.

Åó ìåðã (êó ÷å?) êó áè÷èêëåòà


Åó ìåðã (êó ÷å?) ...
Åó ìåðã (êó ÷å?) ...

Åó êýëýòîðåñê (êó ÷å?) êó òðåíóë


Åó êýëýòîðåñê (êó ÷å?) ...
Åó êýëýòîðåñê (êó ÷å?) ...

Åó çáîð êó àâèîíóë
Åó çáîð (êó ÷å?) ...

4. ×èòèöü øè èíòèòóëàöü äèàëîãóë. Êîìïëåòàöü ñïàöèèëå ëè-


áåðå êó óðìýòîàðåëå êóâèíòå: äóìíÿâîàñòðý, ñïóíåöè-ìü, ïîôòèì.
— …, âý ðîã, êàðå å óðìýòîàðÿ ñòàöèå?
— Ïÿöà ÷åíòðàëý.

110
— … êîáîðûöü.
— Íó êîáîð.
— Äàöè-ìü âîå ñý òðåê.
— … . Òðå÷åöü, âý ðîã.

5. ×å ûíòðåáýðü àó ôîñò ïóñå?


…? Ïå ñòðýçèëå îðàøóëóé ÷èðêóëý àóòîìîáèëå, àóòîáóçå øè òðî-
ëåéáóçå.
…? Íîé ïëåêýì ëà Îäåñà êó òðåíóë.
…? Êîïèèé êýëýòîðåñê êó âàïîðóë ïå ðûóë Íèñòðó.

6. ×èòèöü øè òðàäó÷åöü ïðîïîçèöèèëå.


1. Äå ëà øêîàëý ïûíý àêàñý åó àæóíã ûí 25 äå ìèíóòå. 2. Ìýìèêà
êóìïýðý ïûíå ïðîàñïýòý. 3. Àóòîáóçóë ïëÿêý ëà îðà íîóý. 4. Ìàðèÿ
àðå î êàðòå íîóý. 5. Íîóý íå ïëà÷å ñý êýëýòîðèì.

Êó êóâèíòåëå åâèäåíöèÿòå àëêýòóèöü ïðîïîçèöèé íîé.

7. ×èòèöü. Íóìèöü ñóáñòàíòèâåëå.


— Ìýìèêî, — ïîâåñòåøòå óí êîïèë êàðå òîêìàé à âåíèò äå ëà
ïëèìáàðå, — ñý øòèé, êý áóíèêà å òàðå ôðèêîàñý.
— Äå ÷å?
— Ïåíòðó êý àòóí÷, êûíä òðåáóÿ ñý òðå÷åì ñòðàäà, åà ñå öèíÿ äå
ìûíà ìÿ.

Âîêàáóëàð:
ïëèìáàðå’ — ïðîãóëêà

ôðèêîàñý — òðóñèõà

à ñå öèíå — äåðæàòüñÿ

8. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
×å ìèæëîà÷å äå òðàíñïîðò ÷èðêóëý ïå ñòðýçèëå îðàøóëóé (ñàòó-
ëóé) âîñòðó?
Êàðå å ìèæëîêóë äå òðàíñïîðò ïðåôåðàò äå òèíå?
Äå ÷å ïðåôåðü à÷åñò ìèæëîê äå òðàíñïîðò?
Ñïóíåöü, âîé ðåñïåêòàöü ðåãóëèëå äå ÷èðêóëàöèå?

111
ËÎÊÓÈÍÖÀ

1. Ïðîíóíöàöü êîðåêò ñóíåòóë î.


Îðàø, îäàå, áîëíàâ, íîóòàòå, îãðàäý, îáüåêò, áàëêîí, êîïèë.

2. Àìèíòèöè-âý!

äîðìèòîð ñàëîí
áóêýòýðèå àíòðåó
êàìåðà äå áàå êàìåðà ïåíòðó êîïèé

3. ×èòèöü òåêñòóë øè èíòèòóëàöè-ë.


Ôàìèëèÿ íîàñòðý ëîêóåøòå ûíòð-óí àïàðòàìåíò êó òðåé îäýé, ëà
åòàæóë 7. Àïàðòàìåíòóë íîñòðó åñòå ìîäåðí, ñïàöèîñ øè ëóìèíîñ.
Åë å êîìïóñ äèí ñàëîí, äîðìèòîð, î êàìåðý ïåíòðó êîïèé, àíòðåó,
áóêýòýðèå øè î êàìåðý äå áàå.
Ìèå ûìü ïëà÷å ñý ìý àôëó ûí êàìåðà ïåíòðó êîïèé. Ûí åà ñå
àôëý: óí ïàò, î íîïòèåðý, î ìàñý, óí ñêàóí, óí ôîòîëèó øè äîóý
äóëàïóðü — óíóë ïåíòðó êýðöü øè àëòóë ïåíòðó õàéíå. Ïå ìàñý ñå
àôëý óí êàëêóëàòîð (êîìïüþòåð). Ïå ïîäÿ åñòå óí êîâîð ñèìïëó. Ïå

112
ïåðåöü ñûíò òàáëîóðü, ôîòîãðàôèé. Ûí îäàÿ ìÿ ñûíò ìóëòå ôëîðü
ôðóìîàñå.
Ûìü ïëà÷å àïàðòàìåíòóë íîñòðó, ïåíòðó êý å êîíôîðòàáèë øè
ôðóìîñ.

4. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Ëà ÷å åòàæ ñå àôëý àïàðòàìåíòóë?
Êûòå îäýé àðå åë? Íóìèöè-ëå.
×å ìîáèëý åñòå ûí êàìåðà ïåíòðó êîïèé? Äàð ûí ñàëîí, ûí äîð-
ìèòîð?
×å ñå àôëý ïå ïîäÿ?
×å ñå àôëý ïå ïåðåöü?
Êóì åñòå àïàðòàìåíòóë?

Àòåíöèå!
Ñèíîíèìå:
îäàå — êàìåðý
äóëàï — ãàðäåðîáý, øèôîíèåð
ïîä — òàâàí, ïëàôîí

5. ×èòèöü äèàëîãóë.
Åïóðàøóë à èíòðàò ûí ìàãàçèíóë äå ìîáèëý.
— Óí øèôîíèåð, âý ðîã.
— Øèôî…, øèôðî… Íó ñûíò, — çè÷å íåäóìåðèò âûíçýòîðóë.
— Àòóí÷ î ãàðäåðîáý, âý ðîã.
— Íó àâåì.
— Àòóí÷ óí äóëàï.
— Óí äóëàï, ïîôòèì, — çè÷å áóêóðîñ âûíçýòîðóë. Åïóðàøóë
íåòåçåøòå êó ëýáóöà äóëàïóë.
— Ìèíóíàò øèôîíèåð! Òîêìàé ëà î àøà ãàðäåðîáý âèñàì.
Âûíçýòîðóë à ðîøèò. Äå ÷å?

6. ×å ûíòðåáýðü àó ôîñò ïóñå?


…? Êàñà íîàñòðý àðå ÷èí÷ åòàæå.
…? Àïàðòàìåíòóë íîñòðó àðå äîóý îäýé øè î áóêýòýðèå.
…? Êàìåðà ìÿ àðå äîóý ôåðåñòðå.

113
7. Òðàäó÷åöü ïðîïîçèöèèëå.
1. Ýòî íàø äîì. 2. Â äîìå ïÿòü êîìíàò. 3. Ó íàñ áîëüøàÿ êóõíÿ.
Ýòî ìîÿ êîìíàòà. 4.  çàëå åñòü òåëåâèçîð, äèâàí, øêàô, ÷åòûðå
ñòóëà, îäèí ñòîë, äâå êàðòèíû.

II

1. Ñêðèåöü ñóáñòàíòèâåëå ëà ôîðìà õîòýðûòý.


Ìîäåë: óí òåëåâèçîð — òåëåâèçîðóë.
Óí êàëêóëàòîð, î ìàñý, î íîïòèåðý, óí ïàò, íèøòå îäýé, íèøòå
ñêàóíå, íèøòå êýðöü.

2. Ïëàñàöü ûí ëîêóë ïóíêòåëîð êóâèíòåëå íå÷åñàðå.


… ñå àôëý ûí ñàëîí. Ûí ãðýäèíý êðåñê … øè … . Ïå ïåðåòå
àòûðíý óí … ìîëäîâåíåñê.
(ôëîðü, ëåãóìå, òåëåâèçîðóë, êîâîð).

3. Äåñêðèåöü, ÷å ìîáèëý àâåöü ûí ñàëîí.

4. ×èòèöü äèàëîãóë. Ûí ëîêóë ïóíêòåëîð ñêðèåöü êóâèíòåëå


ïîòðèâèòå.
— Àíäðåé, óíäå ëîêóåøòü òó?
— Åó ëîêóåñê ûí …
— Ïå ÷å ñòðàäý ëîêóåøòü òó?
— Åó ëîêóåñê ïå ñòðàäà …
— Êûòå åòàæå àðå êàñà âîàñòðý?
— Êàñà íîàñòðý àðå …
— Êûòå îäýé àðå àïàðòàìåíòóë âîñòðó?
— Àïàðòàìåíòóë íîñòðó àðå …

5. Ñêðèåöü àíòîíèìåëå êóâèíòåëîð äå ìàé æîñ øè àëêýòóèöü êó


åëå ïðîïîçèöèé:
åñå — ûíêèäå —
ìèêý —

6. Ñêðèåöü êûò ìàé ìóëòå äåòåðìèíàòèâå ïåíòðó óðìýòîàðåëå


ñóáñòàíòèâå:
êàñý — îäàå —
äóëàï — àïàðòàìåíò —

114
ìàñý — êîâîð —
âàçý —

7. Ïîâåñòèöü äåñïðå àïàðòàìåíòóë âîñòðó.

ÌÀÃÀÇÈÍÓË

I
1. Àìèíòèöè-âý!
Èìïåðìåàáèë, ðîêèöý, ïàëòîí, ïàíòàëîíü, êýìàøý,
ïóëîâåð, áëóçý.

Àëêýòóèöü ûìáèíýðü äå êóâèíòå. Êó äîóý äèíòðå åëå àëêýòóèöü


ïðîïîçèöèé.

2. ×èòèöü øè ðåöèíåöü:
êîæîê ’ — òóëóï êîñòóì ’ — êîñòþì
ïàëòîí ’ — ïàëüòî ’
æàêåòý — æàêåò

áëàíý — øóáà ’
ñêóðòý — êóðòêà

ôóñòý — þáêà ’ — ìàéêà
ìàéîó
ïýëýðèå ’ — øëÿïà óìáðåëý’ — çîíòèê

ïóëîâåð — äæåìïåð

3. ×èòèöü òåêñòóë ïå ðîëóðü.

— Ôå÷îðàøóëå, õàé ñý óðêýì ëà åòàæóë òðåé.


— Ëà ÷å ñåêöèå?

115
— Ëà ñåêöèÿ äå ûìáðýêýìèíòå. Âðÿó ñý-öü êóìïýð óí ïóëîâåð.
— Åó âðÿó óí ïóëîâåð äå êóëîàðå àëáàñòðý.
— Äàöè-ìü, âý ðîã, óí ïóëîâåð àëáàñòðó.
— ×å ìýñóðý?
— Ìýñóðà 36.
— Ïóëîâåðóë êàôåíèó êó äóíãý àëáý å ìàé ôðóìîñ.
— Ìýìèêî, ìýòóøà à÷àñòà àðå äðåïòàòå.
— Áèíå, ñý-ë ëóýì ïå à÷åñò êàôåíèó. Ìýñîàðý øè êýìàøà à÷àñòà.
Ûöü âèí áèíå?
— Äà. Ñûíò ïå ìýñóðà ìÿ.
— Ñý ëå ïîðöü êó ïëý÷åðå.
— Ìóëöóìåñê. Ëà ðåâåäåðå.

Âîêàáóëàð:
à óðêà’ — ïîäíèìàòüñÿ

ìýñóðý — ðàçìåð

ñåêöèå — îòäåë

äóíãý — ïîëîñà

4. Àëêýòóèöü ûíòðåáýðü ëà äèàëîãóë äå ìàé ñóñ.

Ðåöèíåöü êóâèíòåëå ûíðóäèòå:


à âèíäå — âûíçýòîð, âûíçýòîàðå;
à êóìïýðà — êóìïýðýòîð, êóìïýðýòóðý.

5. ×èòèöü øè ðåöèíåöü.
à ûìáðýêà — îäåâàòü
à ñå ûìáðýêà — îäåâàòüñÿ
à äåçáðýêà — ðàçäåâàòü
à ñå äåçáðýêà- ðàçäåâàòüñÿ

Åó (ìý) ûìáðàê, (ìý) äåçáðàê


Òó (òå) ûìáðà÷ü, (òå) äåçáðà÷ü
Åë (åà) (ñå) ûìáðàêý, (ñå) äåçáðàêý
Íîé (íå) ûìáðýêýì, (íå) äåçáðýêýì
Âîé (âý) ûìáðýêàöü, (âý) äåçáðýêàöü
Åé (åëå) (ñå) ûìáðàêý, (ñå) äåçáðàêý

116
6. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå êó ôîðìåëå äå ïðåçåíò àëå âåáó-
ëóé à ñå ûìáðýêà.
1. Âåðóöà ... øè ïëÿêý ëà ïðèåòåíà ñà.
2. Âîé âý ... øè åøèöü àôàðý.
3. Åé ... ûí õàéíå ôðóìîàñå.
4. Êàñåëå øè äðóìóðèëå ... ûí àëá.
5. Òó ... ûí ïàëòîí äå ÿðíý.
6. Åó ... ûí õàéíå äå ñýðáýòîàðå.

7. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Ìîäåë:
— ×å ûìáðà÷ü òîàìíà?
— Òîàìíà åó ûìáðàê èìïåðìåàáèëóë.

— ×å ûìáðà÷ü âàðà?
— ×å ûìáðýêýì ÿðíà?
— ×å ûìáðà÷ü ïðèìýâàðà?

II

1. ×èòèöü ûìáèíýðèëå äå êóâèíòå. Òðàäó÷åöè-ëå, êó óíåëå äèí-


òðå åëå àëêýòóèöü ïðîïîçèöèé.

ìýíóøü
÷îðàïü
Î ïåðåêå äå
øîñåòå
ïàíòàëîíü

ïàíòîôü
...
î ïåðåêå äå
...
...

ûìáðýêýìèíòå
à êóìïýðà ...
...
...

117
÷èçìåëå
à êóðýöè ...
...

2. ×èòèöü øè ðåöèíåöü.
à ûíêýëöà — îáóâàòü
à ñå ûíêýëöà — îáóâàòüñÿ
à äåñêýëöà — ðàçóâàòü
à ñå äåñêýëöà — ðàçóâàòüñÿ

Åó (ìý) ûíêàëö, (ìý) äåñêàëö


Òó (òå) ûíêàëöü, (òå) äåñêàëöü
Åë (åà) (ñå) ûíêàëöý, (ñå) äåñêàëöý
Íîé (íå) ûíêýëöýì, (íå) äåñêýëöýì
Âîé (âý) ûíêýëöàöü, (âý) äåñêýëöàöü
Åé (åëå) (ñå) ûíêàëöý, (ñå) äåñêàëöý

3. Ðåöèíåöü:

÷óïè÷ü — òàïî÷êè

ïûñëå — âàëåíêè

÷èçìå — ñàïîãè

ãåòå — áîòèíêè

ñàíäàëåòå — áîñîíîæêè

ðóïòå — ðâàíûå

4. ×å ûíòðåáýðü àó ôîñò ïóñå?


…? Ûí ñåêöèÿ äå ûíêýëöýìèíòå ñå âûíä ïàíòîôü, ÷èçìå, ãåòå.
…? Áóíèêà ìü-à êóìïýðàò î ïåðåêå äå ñàíäàëåòå.
…? Òàòà ìü-à äýðóèò î ïåðåêå äå ÷óïè÷ü.
…? Ìàìà é-à êóìïýðàò ñóðèîàðåé î ïåðåêå äå ïàíòîôü.

5. ×èòèöü äèàëîãóë. Êóì êðåäåöü, íåïîöåèé à÷åøòÿ ñûíò àìà-


áèëü?

ÄÀÐÓË ÁÓÍÈÊÓÖÅÉ

— Äðàùèé ìåé, âðÿó ñý âý êóìïýð êûòå î ïåðåêå äå ãåòå.


— Ìóëöóìèì, áóíèêóöî.

118
— Áóíèêóöî, åó âðÿó ãåòå äå êóëîàðå íÿãðý øè î ïåðåêå äå ÷ó-
ïè÷ü.
— Áèíå. Äàð òó ÷å âðåé, Âèêòîð?
— Åó âðÿó ãåòå êàôåíèé.
— Áèíå. ×å ìýñóðý ïóðòàöü?
— Åó ïîðò ìýñóðà 22, ÿð Âèêòîð — 24.
— Áèíå. Ûíêýëöàöè-âý. Ñûíò áóíå?
— Äà ìóëöóìèì, áóíèêóöî!
— Ñý ëå ïóðòàöü ñýíýòîøü!

Ãýñèöü ûí äèàëîã ïðîïîçèöèÿ ûí êàðå ñå âîðáåøòå äåñïðå ôàï-


òóë êóì ñûíò åäóêàöü íåïîöåèé.

6. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Óíäå à ïëåêàò áóíèêóöà êó íåïîöèé?
×å à õîòýðûò åà?
×èíå âðÿ ãåòå äå êóëîàðå íÿãðý?
Äàð ÷èíå äå êóëîàðå êàôåíèå?

7. ×èòèöü àíòîíèìåëå. Êó òðåé ïåðåêü äå àíòîíèìå àëêýòóèöü


ïðîïîçèöèé.
Ìîäåë: Ïýìûíòóë íåãðó ôà÷å ïûíÿ àëáý.
Ìèê — ìàðå õàðíèê — ëåíåø
ëóíã — ñêóðò ôðóìîñ — óðûò
íåãðó — àëá êàëä — ðå÷å
ïðèåòåí — äóøìàí ïëûíùå — ðûäå

8. ×èòèöü ïðîâåðáåëå. Äåòåðìèíàöü ïåðåêèëå äå àíòîíèìå.


Áóòóðóãà ìèêý ðýñòîàðíý êàðóë ìàðå.
Ìàé áèíå ñý ôèé äóøìàí äåñêèñ, äåêûò ïðèåòåí ôýöàðíèê.
Àïåëå ìè÷ü ôàê ðûóðèëå ìàðü.
Õýðíè÷èÿ òå ðèäèêý, ÿð ëåíÿ òå ñòðèêý.
Ïà÷ÿ-é ìàé ïóòåðíèêý äåêûò ðýçáîþë.

119
ËÀ ÊÀÔÅÍß

1. Ïðîíóíöàöü êîðåêò ñóíåòóë å ûí óðìýòîàðåëå êóâèíòå:


ûíãåöàòý, êåëíåð, êåëíåðèöý, äîðåñê, ëåãóìå, ôðóêòå, äåñåðò.

2. ×èòèöü äèàëîãóë ïå ðîëóðü.


— Áóíý ñÿðà.
— Áóíý ñÿðà. Ïîôòèì, àøåçàöè-âý ëà ìàñà à÷àñòà. ×å âðåöü ñý
êîìàíäàöü?
— Ñàëàòý äå ôðóêòå àâåöü?
— Äà àâåì.
— Ôîàðòå áèíå. Äàöè-ìü, âý ðîã, î ïîðöèå äå ñàëàòý, ûíãåöàòý êó
äóë÷àöý äå âèøèíå øè óí ïàõàð äå ñóê äå ïîðòîêàëå.
— Ïîôòèì ñàëàòà, ûíãåöàòà øè ñóêóë. Ïîôòý áóíý!
— Ìóëöóìåñê.

Âîêàáóëàð:
à êîìàíäà — çàêàçûâàòü

3. Ðåöèíåöü!
Âåðáóë à áÿ — ïèòü
òèìïóë ïðåçåíò
Åó áÿó àïý Íîé áåì ÷àé
Òó áåé àïý Âîé áåöü ÷àé
Åë (åà) áÿ àïý Åé, åëå áÿó ÷àé

Âåðáóë à ìûíêà — êóøàòü


òèìïóë ïðåçåíò
Åó ìýíûíê ïûíå Íîé ìûíêýì ñàëàòý
Òó ìýíûí÷ü ïûíå Âîé ìûíêàöü ñàëàòý
Åë (åà) ìýíûíêý ïûíå Åé (åëå) ìýíûíêý ñàëàòý

4. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå êó ôîðìåëå âåðáóëóé à áÿ.


Íîé ... êàôÿ êó ëàïòå. Áóíèêóöà ... àïý äóë÷å. Âîé ... êó ïîôòý
ëàïòåëå. Åó ... ñóê äå ìåðå. Òó ... óí ÷àé ôüåðáèíòå. Èîíåë øè
Àíèøîàðà ... àïý äèí èçâîð.

120
5. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå êó ôîðìåëå âåðáóëóé à ìûíêà.
Ëà äåæóí åó ... ïûíå êó ñàëàì. Ëà ðåêðåàöèå êîïèèé ... áîìáîàíå
øè ôðóêòå. Ñåðùèó ... î êèôëý êó ìàùþí. Ëà êàôåíÿ íîé ... ûíãå-
öàòý, òîðò øè ïðýæèòóðü. Ëà ÷èíý òó ... ñàëàòý äå ëåãóìå øè êàø-
êàâàë.

6. Àëêýòóèöü î ìèêý ïîâåñòèðå, óòèëèçûíä óðìýòîðóë äèàëîã.


— Ñïóíåöü, âý ðîã, ëîêóë à÷åñòà å îêóïàò?
— Äà, å îêóïàò.
— Äàð à÷åëà?
— À÷åëà å ëèáåð. Àøåçàöè-âý
— Ìóëöóìåñê.

7. Ñïóíå, ÷å ìýíûí÷ü øè ÷å áåé òó, äå îáè÷åé, ëà êàôåíÿ.

II

1. Ãè÷èöü, ÷å å?
Àðå ìüåç, äàð íó å íóêý,
Íèìåíü êîàæà íó-é àðóíêý
Øè ñå êàïýòý ïðèí ìóíêý.
(…)

2. Ôîðìàöü ûìáèíýðü äå êóâèíòå.


Ïûíå êó óíò Ûíãåöàòý êó äóë÷àöý ×àé êó ìüåðå
ïûíå … ûíãåöàòý êó … ÷àé …
ïûíå … ûíãåöàòý êó … ÷àé …
ïûíå … ûíãåöàòý êó … ÷àé …
ïûíå … ûíãåöàòý êó … ÷àé …

3. ×èòèöü øè òðàäó÷åöü òåêñòóë.

ÏÛÍÅ ÊÓ ÐÎÓÝ

Äîðó ìûíêà òàðå ïðîñò øè àëåùÿ ìûíêàðÿ. Ìàìà ûé ïóíÿ äèíà-


èíòå òîàòå áóíýòýöèëå ëóìèé.

121
— Ïûíå êó óíò âðåé?
— Íóóó!
— Êó ìàùþí?
— Âðÿóóóó!
Äîðó à ìóøêàò î ãóðý äèí ïûíÿ êó ìàùþí.
— Íó âðÿó! Íó-ìü ïëà÷å!
— ×ÿ ìàé áóíý å ïûíÿ êó ðîóý, — à çèñ òàòýë.
— Âðÿó ïûíå êó ðîóý. Äý-ìü ïûíå êó ðîóý.
Òàòýë ûé ñïóñå:
— ×ÿ ìàé áóíý å ðîóà äå âèå. Äàêý ìåðùü êó ìèíå, àì ñý-öü äàó
ïûíå êó ðîóý.
Àïîé àäýóùè:
— ×ÿ ìàé ãóñòîàñý å ðîóà äèìèíåöèé. Àøà êý âà òðåáóè ñý òå
ñêîëü ìàé äåâðåìå.

Âîêàáóëàð:’
òàðå’ ïðîñò — àè÷: î÷åíü ïëîõî
à àëåùå ’ — âûáèðàòü

áóíýòýöèëå
’ ëóìèé — âñå ëó÷øåå íà ñâåòå
ìàùþí — ’ ïîâèäëî

à ’ìóøêà î ãóðý — îòêóñèë
ðîóý
’ — ðîñà
âèå —’ âèíîãðàäíèêè
äèíàèíòå — àè÷: ïåðåä

4. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü:
Êóì ìûíêà Äîðó?
×å ûé ïóíÿ ìàìà äèíàèíòå?
×å à çèñ òàòà äåñïðå ïûíå?
×å à çèñ òàòà äåñïðå ðîóý?
Êóì êðåäåöü, äå ÷å ïûíÿ êó ðîóý å ÷ÿ ìàé áóíý?

5. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå êó ôîðìåëå äå ïðåçåíò àëå âåðáó-


ëóé à àâÿ.
— Ñïèêóëå äèí âûðô äå ïàé,
Ñïóíå, êûòå áîàáå ... ?
— Ìóëòå òàðå, ìóëòå òàðå!
Êûòå ñòåëå ÷åðóë ... !
Ãðèãîðå Âèåðó

122
6. Ûíëîêóèöü ôîðìåëå ïëèíå àëå âåðáóëóé à ôè ïðèí ÷åëå
ñêóðòå.
Ãðÿ, äàð ôðóìîàñý åñòå ìóíêà ïëóãàðóëóé. Åë åñòå ûí êûìï øè
âàðà, øè òîàìíà, øè ÿðíà, øè ïðèìýâàðà. Ïûíÿ åñòå äå î ñÿìý êó
ìóíêà. Øè ìóíêà åñòå èçâîðóë åé.

7. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå, ðýñïóíçûíä ëà ûíòðåáýðü.


1. Èðèíà ìýíûíêý (÷å?) …
2. Èîíåë áÿ (÷å?) …
3. Êîñòèêý ÿ (÷å?) …
4. Ëåíóöà ïóíå ïå ìàñý (÷å?) …

8. Ðåñòàáèëèöü îðäèíÿ êóâèíòåëîð ûí ïðîïîçèöèå.


1. Âèîðåë, ìàãàçèí, ëà, äå, êàøêàâàë, ïûíå, çàõýð, øè, à êóìïýðàò.
2. ïóíå, ìàñý, ïå, Ìàìà, êàðòîôü, ñàëàì, ïûíå, øè.
3. Ìàðèÿ, øè, áÿó, Âåðîíèêà, ïûíå, êó, ëàïòå.
4. òàå, Áóêýòàðóë, ïûíÿ, ñïàëý, øè, ëåãóìåëå.

9. Äåñêèäåöü ïàðàíòåçåëå øè ñêðèåöü âåðáåëå ëà òèìïóë ïðå-


çåíò.
1. Ïûíÿ (à ôè) óíóë äèíòðå ÷åëå ìàé ïðåöèîàñå ïðîäóñå àëå
ìóí÷èé îìóëóé.
2. Íîé (à àâÿ) ïûíå ûí öàðý.
3. Ïûíÿ (à ôè) ñôûíòý.
4. Ïå ìàñý (à ôè) òðåé ïûíü ðóìåíå.
5. Âîé (à àâÿ) ïûíå íÿãðý?
6. Ïûíÿ (à àâÿ) íåâîå äå ãðèæý.

10. Êîíòèíóàöü äèàëîãóë.


— Èîíåë, óíäå ïëå÷ü òó?
— Åó ïëåê ëà àëèìåíòàðý.
— ×å âðåé ñý êóìïåðü ëà àëèìåíòàðý?
— Âðÿó ñý êóìïýð ïûíå, áèñêóèöü, óíò øè êàôÿ.
— ×å ñå ìàé âèíäå ëà àëèìåíòàðý?
— …

11. Ñïóíåöü, ÷å ôåë äå ïûíå þáèöü âîé (ïðåôåðàöü âîé) øè


äå ÷å?

123
12. Ïðîâåðáå äåñïðå ïûíå.
Íèìèê íó å ìàé ñêóìï äåêûò ïûíÿ.
Äå êîëàê òå ñàòóðü, äàð äå ïûíå íè÷îäàòý.
×åë ñýòóë (ñûòûé) íó-ë êðåäå ïå ÷åë ôëýìûíä.
Ïûíÿ øè ñàðÿ — òîàòý ìûíêàðÿ.

ÐÅÊÀÏÈÒÓËÀÐÅ

1. ×èòèöü åêñïðåñèâ ïîåçèÿ. Êîïèÿöü ñóáñòàíòèâåëå. Äåòåðìè-


íàöü íóìýðóë øè ùåíóë.
Ûí ëèâåçü ìè-é äîð äå âèå,
ßð ûí êîäðó äå êûìïèå
Øè ìåðåó, ìåðåó, ìåðåó
Ìè-é òîò äîð äå ïëàþë ìåó.
Ãðèãîðå Âèåðó

2. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Êóì ñå íóìåøòå ðåïóáëèêà âîàñòðý?
Êàðå åñòå êàïèòàëà åé?
×å îðàøå ñûíò ûí ðåïóáëèêà âîàñòðý?
Ûí ÷å îðàø (ñàò) ëîêóèöü âîé?
Êóì åñòå îðàøóë (ñàòóë) âîñòðó?
Êàðå åñòå ÷åë ìàé ìàðå ðûó äèí ðåïóáëèêý?
Äå óíäå èçâîðýøòå åë øè óíäå ñå ðåâàðñý?

3. ×èòèöü äèàëîãóë. Èíòèòóëàöè-ë.


— Íèêóøîð, íó øòèé ûí ÷å ðåïóáëèêý òðýèì íîé? Êóì ñå íóìåø-
òå ïýìûíòóë, óíäå íå-àì íýñêóò — åó, òýòèêóë, ìýìèêà, òó øè
ñóðèîàðåëå òàëå?
— Øòèó, áóíåëå! Ñå íóìåøòå ïëàé íàòàë.
— Øè ÷å øòèé òó äåñïðå ïëàþë íîñòðó?
— Øòèó êý ... .

Àæóòàöè-é ëóé Íèêóøîð ñý-é ðýñïóíäý áóíåëóëóé.

124
4. Èìïðîâèçàöü óí äèàëîã äåñïðå ðåïóáëèêà íîàñòðý:
êóì ñå íóìåøòå, êóì åñòå åà, ÷å ôðóêòå øè ëåãóìå êðåñê ëà íîé,
÷å ôàáðè÷ü, óçèíå àâåì, ÷å îàìåíü òðýåñê àè÷ ø.à.

5. Àðàíæàöü ïðîïîçèöèèëå ûí àøà îðäèíå êà ñý îáöèíåöü î


ìèêý ïîâåñòèðå.
1. Ûí ÷åíòðóë ñàòóëóé åñòå î øêîàëý ôðóìîàñý êó òðåé åòàæå.
2. Ïðèåòåíóë ìåó ëîêóåøòå ûí ñàò. 3. Ñàòóë åñòå ìàðå øè ôðóìîñ.
4. Øêîàëà àðå î ëèâàäý. 5. Ëûíãý øêîàëý åñòå î êàñý äå êóëòóðý øè
êûòåâà ìàãàçèíå.

6. Òðàäó÷åöü ïðîïîçèöèèëå ûí ëèìáà ìîëäîâåíÿñêý.


1. Àíäðåé ïðîæèâàåò â ñåëå. 2. Ìû èäåì â êíèæíûé ìàãàçèí.
3. Âîçëå øêîëû åñòü äåòñêèé ñàäèê. 4. Äîì êóëüòóðû áîëüøîé è
êðàñèâûé.

7. Ïåíòðó ñóáñòàíòèâåëå äå ìàé æîñ ãýñèöü àäæåêòèâåëå ïîòðè-


âèòå. Ñêðèåöü ûìáèíýðèëå äå êóâèíòå ûí êàåòå. Êó 2 äèíòðå åëå
àëêýòóèöü ïðîïîçèöèé.
Îðàø, ìîíóìåíò, êàïèòàëý, ïÿöý, ñòðàäý, êëýäèðü, ìàãàçèí, ðûó,
àóòîìîáèë, îäàå, ïàðê, áèáëèîòåêý.

125
ÊÓËÒÓÐÀ ÏËÀÞËÓÉ

ËÎÊÓÐÜ ÌÅÌÎÐÀÁÈËÅ

1. Ðåöèíåöü:
×åòàòÿ Áåíäåð, ÷åòàòÿ Òèðàñïîë, Ñêàðà ëóé Ïîòüîìêèí (Ãðèãîðè-
îïîë), Êóðãàíóë ñêèôèëîð ( ñàòóë Áóòîð, ðàéîíóë Ñëîáîçèÿ), ðåçåð-
âàöèÿ íàòóðàëý ßãîðëûê (Äóáýñàðü), èçâîðóë Ðóêñàíäåé (ñ. Ðàø-
êîâ), ïàðêóë áàðîíóëóé Âèòãåíøòåéí (Êàìåíêà), ìîøèÿ áàðîíóëóé
Âèòãåíøòåéí (Ñòðîåíåö). À÷åñòÿ ñûíò óíåëå äèíòðå ëîêóðèëå ìå-
ìîðàáèëå äèí ðåïóáëèêà íîàñòðý.

2. ×èòèöü òåêñòóë.

ÏÀÐÊÓË ÄÈÍ ÑÀÒÓË ×ÎÁÐÓ×ÈÓ


Ûí àíóë 1958, ïå óí òåðèòîðèó äå 4 õåêòàðå, àðõèòåêòóë Äìèòðèå
Êèðèëîâè÷ Ðîäèí øè àãðîíîìóë Êàñèÿí Èâàíîâè÷ Ñòåïàíîâ àó ïóñ
òåìåëèÿ ïàðêóëóé. Àó ôîñò ñýäèöü ïåñòå 40 äå ñïå÷èé äå êîïà÷ü øè
àðáóøòü. Àó ôîñò àäóøü ïóåöü äå ñòåæàðü, òåé, ñýë÷èé, êàñòàíü,
áðàçü, ñàëêûìü, ìýñëèíü, äå êîðíü, ìý÷èåø...
Ûí ïàðê ñûíò ìóëòå ìîíóìåíòå ñêóëïòàòå äå àðõèòåêòîðóë
Ä.Ê. Ðîäèí: ñêóëïòóðà «Êîëåíîïðåêëîíåííàÿ», «Òûíýðóë-òûíýðà»,
«Àóðèêà». Ñêóëïòóðà «Êðó÷ÿ ñîàðòåé» ûíêåå êàëÿ êðåàöèåé ëóé
Ä.Ê. Ðîäèí, åà ñå àôëý ûí ïàðêóë äå ëûíãý êàñà ëóé. Ëóêðàðÿ äàòý
àðå óí ñåíñ ôèëîçîôèê. Ûí àíóë 2000 à ôîñò äåñêèñ àóòîïîðòðåòóë
ñêóëïòîðóëóé, êàðå ïðèâåøòå ûí äèðåêöèÿ óíäå øü-à ïåòðåêóò
êîïèëýðèÿ øè àäîëåñ÷åíöà, ñïðå åñò.

Âîêàáóëàð:
àó ïóñ òåìåëèÿ’ — îñíîâàëè

ïóåöü — ñàæåíöû
ìý÷èåø ’ — øèïîâíèê

äèðåêöèå — íàïðàâëåíèå

126

àäîëåñ÷åíöý — þíîñòü
åñò — âîñòîê

3. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Êûíä åñòå ïóñý òåìåëèÿ ïàðêóëóé ×îáðó÷èó?
×èíå à ïóñ òåìåëèÿ ïàðêóëóé?
Êûòå ñïå÷èé äå êîïà÷ü øè àðáóøòü ñûíò ûí ïàðê?
×å ñêóëïòóðü ñûíò ûí ïàðê?
×èíå åñòå àóòîðóë ñêóëïòóðèëîð äèí ïàðê?
Óíäå ñå àôëý ñêóëïòóðà «Êðó÷ÿ ñîàðòåé»?
×å à ôîñò äåñêèñ ûí àíóë 2000?
Ãýñèöü èíôîðìàöèå ñóïëèìåíòàðý äåñïðå ïàðêóë äèí ñàòóë ×îá-
ðó÷èó, ðàéîíóë Ñëîáîçèÿ.

4. Àëêýòóèöü ûìáèíýðü äå êóâèíòå, àïîé ïðîïîçèöèé.

Ìîíóìåíò ìýðåö ñêóëïòóðý ìýðÿöý


… …
… …
… …

Àðõèòåêòîð âåñòèò àãðîíîì ðåíóìèò


… …
… …
… …

Êîïèëýðèå âåñåëý àäîëåñ÷åíöý èíòåðåñàíòý


… …
… …
… …

5. Ôîðìàöü ïëóðàëóë óðìýòîàðåëîð ñóáñòàíòèâå äóïý ìîäåëóë


äàò.
Ìîäåë: óí àðõèòåêò — íèøòå àðõèòåêöü.
Àãðîíîì, êîïèëýðèå,àäîëåñ÷åíöý, ìîíóìåíò, ñêóëïòóðý, ñòåæàð,
òåé, àðöàð, ñàë÷èå, êàñòàí, áðàä, ìýñëèí, àóòîð, ïàðê, ñïå÷èå, êî-
ïàê, òåðèòîðèó, êàñý, êàëå, àí, êðåàöèå.

127
6. Ôîðìàöü ñèíãóëàðóë øè ïëóðàëóë ñóáñòàíòèâåëîð êó àðòè-
êîëóë õîòýðûò.
Ìîäåë: êîïèëýðèÿ — êîïèëýðèèëå.
Àãðîíîì, àäîëåñ÷åíöý, ìîíóìåíò, ñêóëïòóðý, ñòåæàð, òåé, àðöàð,
ñàë÷èå, êàñòàí, áðàä, ìýñëèí, àóòîð, ïàðê, ñïå÷èå, êîïàê, òåðèòî-
ðèó, êàñý, êàëå, àí, êðåàöèå.

7. Ôîðìàöü ùåíóë ôåìèíèí äå ëà óìýòîàðåëå àäæåêòèâå. Àëêý-


òóèöü ïðîïîçèöèé.
Ìîäåë: âåñòèò — âåñòèòý.
Ìýðåö, ðåíóìèò, ìåìîðàáèë.

8. Ñóáëèíèÿöü àäæåêòèâåëå øè èíäèêàöü ûí ïàðàíòåçå ãðàäåëå


äå êîìïàðàöèå.
1. Ïàðêóë äèí ×îáðó÷èó å ÷åë ìàé ôðóìîñ äèí ðàéîí.
2. Ûí ìóçåó ñûíò ÷åëå ìàé èíòåðåñàíòå ìàòåðèàëå äåñïðå Ðåïóá-
ëèêà Ìîëäîâåíÿñêý Íèñòðÿíý.
3. Ìàé ìóëòå îáè÷åå ñûíò äåñêðèñå äå àóòîðóë êýðöèé.
4. Ûöü äîðåñê ÷åëå ìàé ôðóìîàñå ðåàëèçýðü.

9. Ïîâåñòèöü äåñïðå ïàðêóë äèí ñàòóë ×îáðó÷èó.

ËÀ ÌÓÇÅÓË ÖÈÍÓÒÓËÓÉ ÍÀÒÀË

Ñòðýìîøåñêóë ìåó ìåëÿã,


Äðàã ûìü åñòå, òàðå äðàã…
Âàñèëå Ðîìàí÷óê

1. Äåòåðìèíàöü (íóìèöü) ùåíóë óðìýòîàðåëîð ñóáñòàíòèâå:


óí ìóçåó — íèøòå ìóçåå
î ñàëý — íèøòå ñýëü
î åêñïîçèöèå — íèøòå åêñïîçèöèé
óí åðîó — íèøòå åðîé
î ôîòîãðàôèå — íèøòå ôîòîãðàôèé
óí îáüåêò — íèøòå îáüåêòå
î ðåïóáëèêý — íèøòå ðåïóáëè÷ü
óí åêñïîíàò — íèøòå åêñïîíàòå

128
2. Àëêýòóèöü ûìáèíýðü äå êóâèíòå, ðýñïóíçûíä ëà ûíòðåáýðè-
ëå: êàðå?, ÷å ôåë äå? (êàêîé, êàêàÿ, êàêîå?).
Ìîäåë: Ïëàé (÷å ôåë äå?) íàòàë, ôðóìîñ.

Ïýäóðå ìóçåó
êàñý îðàø
ñàëý ðåïóáëèêý
ðûó

3. ×èòèöü åêñïðåñèâ òåêñòóë. Èíòèòóëàöè-ë.


Ûí ÷åíòðóë îðàøóëóé Òèðàñïîë ñå àôëý Ìóçåóë äå èñòîðèå øè
ñòóäèåðå à öèíóòóëóé íàòàë. Ìóçåóë à ôîñò ûíôèèíöàò ûí àíóë
1958. Ûí ìóçåó ñûíò 7 ñýëü äå åêñïîçèöèå. Ìóçåóë àðå ïåñòå 50 äå
ìèé äå åêñïîíàòå. Åêñïîíàòåëå ñûíò ïðåçåíòàòå äå äîóý ñåêöèé —
íàòóðà øè èñòîðèÿ Òèðàñïîëóëóé øè à ðåïóáëè÷èé íîàñòðå.
Ûí ïðèìà ñåêöèå ñûíò àíèìàëå øè ïýñýðü ûìïýÿòå. Òîò àè÷
ñûíò ìóëòå îáüåêòå ïàëåîíòîëîùè÷å: ôîñèëå äå ìàìóò, ðèíî÷åð,
áèçîí ø.à.
Åêñïîíàòåëå äèí ñåêöèÿ äå èñòîðèå îãëèíäåñê åòàïåëå äå äåçâîë-
òàðå à òåðèòîðèóëóé ïëàþëóé íîñòðó, äå ëà ñî÷èåòàòÿ ïðèìèòèâý
ïûíý ûí çèëåëå íîàñòðå.
Äðàùü åëåâü, âèçèòàöü à÷åñò ìóçåó ûí çèëåëå âàêàíöåé äå âàðý!

Âîêàáóëàð:
à ôîñò ûíôèèíöàò ’ — áûë îñíîâàí

ïåñòå — áîëåå (àè÷)

ñåêöèå — îòäåë
ûìïýÿò’ — íàáèòûé ñîëîìîé
àíèìàë’ ûìïýÿò ’ — ÷ó÷åëî æèâîòíîãî

ôîñèëå — èñêîïàåìîå
ðèíî÷åð’ — íîñîðîã
à îãëèíäè’ — îòðàæàòü

äå äåçâîëòàðå — ðàçâèòèå

ñî÷èåòàòÿ ’
ïðèìèòèâý — ïåðâîáûòíàÿ îáùèíà

4. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Óíäå ñå àôëý Ìóçåóë äå èñòîðèå øè ñòóäèåðå à öèíóòóëóé íàòàë?
Êûíä à ôîñò ûíôèèíöàò ìóçåóë?

129
Íóìèöü ÷åëå äîóý ñåêöèé ûí êàðå ñûíò ïðåçåíòàòå åêñïîíàòåëå
ìóçåóëóé.
×å ñå àôëý ûí ïðèìà ñåêöèå?
Äàð ÷å ñå àôëý ûí ñåêöèÿ à äîóà?

5. Àëêýòóèöü ûíòðåáýðü ëà òåêñòóë äå ìàé æîñ.


1. Ûí øêîàëà íîàñòðý ñå àôëý óí ìóçåó àë îñòàøèëîð êýçóöü
(ïàâøèõ) ïåíòðó åëèáåðàðÿ (îñâîáîæäåíèå) îðàøóëóé. 2. Åëåâèé
àäóíý ôîòîãðàôèé, äîêóìåíòå ñêðèñîðü, êàðå ïîâåñòåñê äåñïðå åâå-
íèìåíòåëå (ñîáûòèÿ) äèí òðåêóò. 3. Ñïå÷èàëèøòèé íå àæóòý ñý
àðàíæýì åêñïîíàòåëå. 4. Íå àæóòý ôîàðòå ìóëò øè ïýðèíöèé.

6. Äàð âîé, åëåâü, àâåöü ûí øêîàëà âîàñòðý óí ìóçåó? Ñïóíåöü,


÷å ñå àôëý ûí ìóçåóë øêîëèé âîàñòðå.

7. Ïîâåñòèöü äåñïðå Ìóçåóë äå èñòîðèå øè ñòóäèåðå à


öèíóòóëóé äèí Òèðàñïîë.

ÐÅÊÀÏÈÒÓËÀÐÅ

1. Ãýñèöü äåòåðìèíàòèâå ïåíòðó êóâèíòåëå äàòå.


íàòàë ïèòîðåñê
Ìóçåó ... ïàðê ...
... ...

êðåøòèí êóëò
îáè÷åé ... îì ...
... ...

2. Êîíòèíóàöü ïðîïîçèöèèëå.
Ïå ïëàþë íîñòðó ñûíò ìóëòå ëîêóðü ìåìîðàáèëå: ____, ____,
____, ____.
Ûí ìóçåóë öèíóòóëé íàòàë ñå àôëý: ____, ____, ____, ____.

130
3. Àëêýòóèöü ûíòðåáýðü ëà ïðîïîçèöèèëå äå ìàé æîñ.
1. Ìóçåóë àðå ïåñòå 50 äå ìèé äå åêñïîíàòå.
2. Ûí øêîàëà íîàñòðý ñå àôëý óí ìóçåó àë ãëîðèåé ìèëèòàðå.
3. Ûí ñàòóë ×îáðó÷èó ñå àôëý óí ïàðê ïèòîðåñê.
4. Íîé ñýðáýòîðèì òîàòå ñýðáýòîðèëå êàëåíäàðèñòè÷å.

4. Àëêýòóèöü î ðåëàòàðå ûí áàçà äåñåíóëóé.

131
ÏÐÈÌÝÂÀÐÀ

1. Ïðèâèöü äåñåíóë. Àëêýòóèöü ûíòðåáýðü øè ðýñïóíäåöü ëà åëå.

2. ×èòèöü. Ïðîíóíöàöü êîðåêò ñóíåòóë ý, äèôòîíãóë îà.


Ïðèìýâàðý êàëäý, ìýðöèøîàðå ôðóìîàñå, ïýñýðü êýëýòîàðå, ôëîà-
ðå ôðóìîàñý, àöý àëáý, ÿðáý ìóñòîàñý.

Êó ûìáèíýðèëå äàòå àëêýòóèöü ïðîïîçèöèé.

3. ×èòèöü âåðñóðèëå. ×å àíîòèìï åñòå äåñêðèñ? Åêñòðàùåöü


ñóáñòàíòèâåëå êó àðòèêîëóë õîòýðûò.
Äóïý-àòûòà ôðèã øè ÷àöý,
ßð ñ-àðàòý ñîàðåëå,
Àêóì íó íå ìàé ûíãÿöý
Íàñóë øè ïè÷îàðåëå…
Ùåîðùå Òîïûð÷àíó

132
4. Íóìèöü ôëîðèëå äå ïå äåñåíå. Àëêýòóèöü 5 ïðîïîçèöèé.

5. ×èòèöü ïðîïîçèöèèëå. Àëêýòóèöü ûíòðåáýðü.


1. Àôàðý åñòå êàëä. 2. Çýïàäà ñå òîïåøòå. 3. Ûíìóãóðåñê êîïà-
÷èé. 4. Ñå ûíòîðê ïýñýðèëå êýëýòîàðå: ãðàóðèé, êîêîðèé, êîêîñ-
òûð÷èé, ðûíäóíåëåëå. 5. Êðåøòå ÿðáà âåðäå. 6. Àïàð ïðèìèé ãèî-
÷åé. 7. Îàìåíèé ïîàðòý ìýðöèøîàðå.

6. Íóìèöü ïýñýðèëå äå ïå äåñåíå.


Àëêýòóèöü 4 ïðîïîçèöèé.

7. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå êó âåðáåëå ïîòðèâèòå.


1. Åó ... î ãðàóðíèöý. 5. Òó ... ãðàóðíèöå.
2. Òó ... óí êîïý÷åë? 6. Âîé ... êîïý÷åé.
3. Åë ... ëà ïýäóðå. 7. Åé ... ûí åêñêóðñèå.
4. Àóðèêà ... î ôëîàðå. 8. Åëå ... óí êîïý÷åë.

8. Ñêèìáàöü ïðîïîçèöèèëå, ïóíûíä âåðáåëå ëà òèìïóë ïðåçåíò.


1. Ñ-àó òîïèò çýïåçèëå. 2. Àó ûíôëîðèò ÷èðåøèé, àó ûíâåðçèò
êîïà÷èé, àó ûíôëîðèò ãèî÷åèé. 3. Àëáèíèëå àó êóëåñ ìüåðå äóë÷å.

Ìîäåë: Àó ûíâåðçèò ïýäóðèëå. — Ûíâåðçåñê ïýäóðèëå.

133
9. ×èòèöü òåêñòóë. Èíòèòóëàöè-ë àëòôåë.

ÏÐÈÌÝÂÀÐÀ

Ñ-à äóñ çýïàäà, à ðýìàñ ïýìûíòóë íåãðó, àáóðèíä. ßðáà âåðäå êðåøòå
ïðèí ôðóíçåëå óñêàòå, ñå àðàòý ÷åëå äèíòûé ôëîðü: ãèî÷åèé, âèîðå-
ëåëå, òîïîðàøèé, áðûíäóøåëå, êëîïîöåèé. Ñå óìôëý ìóãóðèé ïå
êîïà÷ü. Åé êðåñê äèí çè ûí çè øè ûí÷åï à ñå äåñêèäå ðûíä ïå
ðûíä: ûíòûé ôëîðèëå çàðçýðèëîð, àïîé àëå ÷èðåøèëîð, âèøèíè-
ëîð, ûíôëîðåñê ïðóíèé, ïåðæèé, ìåðèé øè ïðýñàçèé. Àëáèíèëå
ûøü ûí÷åï äóë÷åëå ëîð çóìçåò. Ñîàðåëå ñòðýëó÷åøòå òîò ìàé ïóòåð-
íèê. Çèëåëå äåâèí òîò ìàé ëóíùü øè ìàé áëûíäå.
Àïîé ñå àóäå êóêóë, ÿð ìàé êýòðå ñÿðý — ïðèâèãåòîàðÿ ÷ÿ ôýðý
ïåðåêå.
À âåíèò ïðèìýâàðà!

Âîêàáóëàð:
à àáóðè’ — ïàðèòñÿ ’
çèëå ’
áëûíäå — ëàñêîâûå äíè

ìóãóðèé — ïî÷êè ’
çóìçåò ’
äóë÷å — ñëàäêîå æóææàíèå

óñêàòå — ñóõèå ’ ’
ôýðý ïåðåêå — íå èìååò ðàâíûõ

10. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.


Êóì åñòå ïýìûíòóë?
×å êðåøòå ïðèíòðå ôðóíçåëå óñêàòå?
Êàðå ñûíò ïðèìåëå ôëîðü äå ïðèìýâàðý?
Êóì ñûíò çèëåëå, íîïöèëå?
×å ïýñýðü êýëýòîàðå êûíòý ïðèí ïýäóðü øè ëóí÷ü?

11. Ãýñèöü ðýñïóíñóðèëå ëà óðìýòîàðåëå ûíòðåáýðü:


Êóì åñòå àôàðý? Ûíâåðçåøòå ÿðáà.
×å ôàê îàìåíèé? Åëåâèé ñýäåñê êîïý÷åé.
×å ûíâåðçåøòå? Àôàðý åñòå êàëä.
×å ôàê åëåâèé? Îàìåíèé åñ ûí êûìï.

12. Òðàäó÷åöü ûí ëèìáà ìîëäîâåíÿñêý.


1. Ìàëü÷èêè äåëàþò ñêâîðå÷íèêè. 2. Ìû ñàæàåì äåðåâüÿ è öâå-
òû. 3. Ïåðåëåòíûå ïòèöû âîçâðàùàþòñÿ. 4. Öâåòóò äåðåâüÿ. 5. Çå-
ëåíååò òðàâà.

134
ÌÝÐÖÈØÎÐÓË

Ïå àðèïü äå âûíò ûí çáîð,


Âèíå-í öàðý ìýðöèøîð…
Àíàòîë ×îêàíó

1. Ïðîíóíöàöü êîðåêò ñóíåòóë î ûí óðìýòîàðåëå êóâèíòå. Êó


äîóý êóâèíòå àëêýòóèöü ïðîïîçèöèé.
Ãè.÷åë, ê.ïèë, ìýðöèø.ð, .ðàø, ð.øèå, êàä.ó, ï.ì, ñèìá.ë, ê.íôåê-
öèîíÿçý, ôë.ðü, ê.ïàê, .ìýò, åð.ó, ûíôë.ðåøòå, ð.äåøòå.

2. Ñêðèåöü ûí ëîêóë ïóíêòåëîð êóâèíòåëå ïîòðèâèòå äèí ïà-


ðàíòåçå.
1. Ïðèìýâàðà åñòå óí àíîòèìï ... . 2. Åó êîíôåêöèîíåç óí ìýðöè-
øîð äèí àöý ... øè ... . 3. ßðáà åñòå ... . 4. ×åðóë åñòå ... .
(ôðóìîñ, àëáý, ðîøèå, âåðäå, ñåíèí)

3. ×èòèöü åêñïðåñèâ òåêñòóë øè èíòèòóëàöè-ë.


Âèíå ïðèìýâàðà! Ûíâåðçåøòå ïýìûíòóë.
Ëà 1 Ìàðòèå îàìåíèé ûøü äýðóåñê óíóë àëòóÿ ìýðöèøîàðå, ôý-
êóòå äèí àöý ðîøèå øè àëáý. Îáè÷åþë à÷åñòà ôðóìîñ åêçèñòý ëà íîé
ûí öàðý äèí ÷åëå ìàé âåêü òèìïóðü. Ìýðöèøîðóë å ñèìáîëóë òðåçè-
ðèé íàòóðèé, àë ûíôëîðèðèé ìåëÿãóëóé, àë ïðèìýâåðèé, àë ïðèåòå-
íèåé ûíòðå îàìåíü. Êóëîàðÿ ðîøèå à ìýðöèøîðóëóé ûíñÿìíý ïóòå-
ðå, ñýíýòàòå, äðàãîñòå, åíåðùèå. Àëáóë ûíñÿìíý ôåðè÷èðå, êóðýöå-
íèå ñóôëåòÿñêý. Ìýðöèøîðóë å ìîäåñò, äàð å êó ìóëò ìàé äå ïðåö
äåêûò òîàòå êàäîóðèëå.
Ìýðöèøîð, òó íå àäó÷ü ïðèìýâàðà!

135
Âîêàáóëàð:

óíóë ’
àëòóÿ — äðóã äðóãó

à åêçèñòà — ñóùåñòâîâàòü

÷åëå ’
ìàé âåêü òèìïóðü — ñàìûå äàâíèå âðåìåíà

òðåçèðå — ïðîáóæäåíèå

êóðýöåíèå ’
ñóôëåòÿñêý — äóøåâíàÿ ÷èñòîòà
êó ìóëò ìàé äå ïðåö — íàìíîãî öåíåå

4. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
×å àíîòèìï à âåíèò?
×å îáè÷åé ôðóìîñ åêçèñòý ëà íîé ûí öàðý ëà 1 ìàðòèå?
×å ñèìáîëèçÿçý ìýðöèøîðóë?
×å ûíñÿìíý êóëîàðÿ ðîøèå à ìýðöèøîóëóé? Äàð ÷ÿ àëáý?
×å ôåë äå êàäîó å ìýðöèøîðóë?

5. Àëêýòóèöü ûìáèíýðü äå êóâèíòå.


ìàìåé
ñóðîðèé
Åó ûé äýðóåñê óí ìýðöèøîð áóíè÷èé
òàòýëóé
ûíâýöýòîàðåé
ïðèåòåíåé

áóíè÷èëîð
ûíâýöýòîðèëîð
Íîé ëå äýðóèì ìýðöèøîàðå ïýðèíöèëîð
ïðèåòåíèëîð
ðóäåëîð

6. Ñïóíåöü, êóé äýðóèöü âîé ìýðöèøîàðå ëà 1 Ìàðòèå?

7. Ãè÷èöü:
Ñûíò øè àëá, øè ðîøèîð
Øè ìý êÿìý ... .

8. Ïîâåñòèöü òåêñòóë äèí åêçåð÷èöèóë 3.

9. ×å ëåùåíäå äåñïðå Ìýðöèøîð êóíîàøòåöü?

136
ÌÀÌÀ

1. Ïðèâèöü äåñåíóë. ×å ôà÷å ìàìà? Ïîâåñòèöü äåñïðå ìàìà


âîàñòðý.

2. Ûí ëîêóë ïóíêòåëîð èíêëóäåöü ëèòåðåëå êàðå ëèïñåñê.


Ïðèì . âàðà, ûíê . ëçåøòå, ï . ñýðèëå, ñîàð.åëå, ÷èðèï.ò, ê.íòåê.

3. ×å ûíòðåáýðü àó ôîñò ïóñå?


à) … ? À âåíèò ïðèìýâàðà.
á) … ? Ûíôëîðåñê ãèî÷åèé, ëàëåëåëå, òîïîðàøèé.
â) … ? Êîïèèé ñå áóêóðý äå âåíèðÿ ïðèìýâåðèé.
ã) … ? Àëáèíèëå êóëåã ìüåðå àðîìàòý.

4. ×èòèöü. Àëêýòóèöü ûíòðåáýðü ëà òåêñòóë äàò. Èíòèòóëàöè-ë.


Ûí ôèåêàðå çè àøòåïòýì êó íåðýáäàðå (ñ íåòåðïåíèåì) ñý âèíý
ìàìà àêàñý. Ìûíèëå ìàìåé ñûíò ÷åëå ìàé ùèíãàøå àòóí÷ êûíä íå
ìûíãûå (ëàñêàåò). Îêèé ìàìåé ñûíò ëèìïåçü êà ñåíèíóë ÷åðóëóé.
Áóçåëå ìàìåé ñÿìýíý êó ÷èðåøåëå êîàïòå. Âî÷ÿ ìàìåé åñòå êà øè
êûíòåêóë ÷îêûðëèåé, ìåëîäèîàñý øè ëèíèøòèòîàðå. À÷åñòå êî-
ìîðü ëå ïýñòðýì ûí ìåìîðèå (â ïàìÿòè) êÿð øè àòóí÷ êûíä ìàìà íó
åñòå àëýòóðü äå íîé.

5. Êîíòèíóàöü ïðîïîçèöèèëå.
Ìûíèëå ìàìåé ñûíò …

137
Îêèé ìàìåé ñûíò ….
Áóçåëå ìàìåé ñÿìýíý êó …
Âî÷ÿ ìàìåé åñòå …
Çûìáåòóë ìàìåé åñòå …

6. ×èòèöü øè ðåöèíåöü.
Ìàìà åñòå ÷ÿ ìàé ñêóìïý — Ìàìà ñàìàÿ äîðîãàÿ íà ñâåòå.
ïå ëóìå.

Ïëàþë íàòàë åñòå — Ðîäíîé êðàé ñàìûé êðàñèâûé.


÷åë ìàé ôðóìîñ.

7. ×èòèöü ïîåçèÿ. Ñïóíåöü, âîé àæóòàöü ìàìåé?

ÌÀÌÀ
Äå-àø àâÿ î ñòÿ âðýæèòý,
Ñý-é øîïòåñê ûí÷åòèøîð:
— Àäý-ìü ìàéêà îáîñèòý
Ïå àðèïà òà äå äîð.

Äå-àø àâÿ ìýêàð óí ôëóåð,


É-àø êûíòà ìýéêóöåé áëûíä,
Êûíä î âýä ïå êýðýðóå
Ôðýìûíòàòý äå âðå-óí ãûíä.

Äàð í-àì ôëóåð øè íè÷ ñòåëå,


Íóìàé äðàãîñòÿ äå ôèó,
Ñýðóò îêèé ìàìåé ìåëå,
×å ìèðîàñå-à ñïèê äå ãðûó.
Ìèõàèë Ðîìàí

8. Äåñêðèåöü ïîðòðåòóë ìàìåé âîàñòðå: êóì î êÿìý, ÷å ïðîôå-


ñèå àðå, óíäå ëóêðÿçý, ÷å ûé ïëà÷å, êóì ûé ñûíò îêèé, ïýðóë,
ñòàòóðà.

9. Ñêðèåöü î èëóñòðàòý äå ôåëè÷èòàðå ìàìåé, áóíèêýé, ñóðîðèé.


Ìîäåë:
Äðàãý ñóðèîàðý!

138
Òå ôåëè÷èò êó îêàçèÿ ñýðáýòîðèé äå 8 Ìàðòèå.
Ûöü äîðåñê ìóëòý ñýíýòàòå, ôåðè÷èðå, ñóê÷åñå ëà ûíâýöýòó-
ðý, áóêóðèé øè âîå áóíý.
Êó ðåñïåêò …

10. Ìåìîðèçàöü ïîåçèÿ.

II

1. Àìèíòèöè-âý ÷å ôëîðü ûíôëîðåñê ïðèìýâàðà. Àëêýòóèöü êû-


òåâà ïðîïîçèöèé.
Áðûíäóøåëå, ãèî÷åèé, ëàëåëåëå, ëèëèÿêóë, íàð÷èøèé, âèîðå-
ëåëå, òîïîðàøèé, ëýêðèìüîàðåëå, áóñóéîêóë, êëîïîöåèé.

Îáñåðâàöü.
Âàðà åó âîé ÷èòè ëèòåðàòóðý ôàíòàñòèêý.
Ëåòîì ÿ áóäó ÷èòàòü ôàíòàñòèêó.

Àòåíöèå!
Òèìïóë âèèòîð (ôîðìà I )

I ôîðìà áóäóùåãî âðåìåíè îáðàçóåòñÿ îò êðàòêèõ, íåñêîëüêî


èçìåíåííûõ, ôîðì âñïîìîãàòåëüíîãî ãëàãîëà à âðÿ (õîòåòü)
è èíôèíèòèâà ñïðÿãàåìîãî ãëàãîëà áåç ÷àñòèöû à.

À ÷èòè
(ôîðìà àôèðìàòèâý)
Åó âîé ÷èòè — ÿ áóäó ÷èòàòü
Òó âåé ÷èòè — òû áóäåøü ÷èòàòü
Åë (åà) âà ÷èòè — îí (îíà) áóäåò ÷èòàòü

Íîé âîì ÷èòè — ìû áóäåì ÷èòàòü


Âîé âåöü ÷èòè — âû áóäåòå ÷èòàòü
Åé (åëå) âîð ÷èòè — îíè áóäóò ÷èòàòü

139
À ÷èòè
(ôîðìà íåãàòèâý)
Åó íó âîé ÷èòè — ÿ íå áóäó ÷èòàòü
Òó íó âåé ÷èòè — òû íå áóäåøü ÷èòàòü
Åë (åà) íó âà ÷èòè — îí (îíà) íå áóäåò ÷èòàòü

Íîé íó âîì ÷èòè — ìû íå áóäåì ÷èòàòü


Âîé íó âåöü ÷èòè — âû íå áóäåòå ÷èòàòü
Åé (åëå) íó âîð ÷èòè — îíè íå áóäóò ÷èòàòü

2. Ñêðèåöü âåðáåëå äèí ïàðàíòåçå ëà òèìïóë âèèòîð.


1. Ïðèìýâàðà (à àäó÷å) ôëîðü, êýëäóðý, ÿðáý âåðäå øè ôðóíçå ïå
êîïà÷ü. 2. Åà (à òîïè) çýïàäà øè (à äåçãåöà) ÿçóðèëå. 3. Ïðèìýâàðà (à
êåìà) ïýñýðèëå êýëýòîàðå äèí öýðèëå êàëäå. 4. (À ðåûíâèÿ) íàòóðà.

3. ×èòèöü òåêñòóë. Èíòèòóëàöè-ë.


Ìàìà ôà÷å êóðàò ûí îäàÿ ÷ÿ ìàðå. Äîéíèöà î àæóòý. Àó äåñêèñ
ôåðåñòðåëå, àó ñêóòóðàò êîâîàðåëå, àó ñêèìáàò ôàöà äå ìàñý, àó óäàò
ôëîðèëå…
À îáîñèò ìàìà. Øè Äîéíèöà à îáîñèò. Ìàìà ñå àøàçý ïå óí ñêàóí
ñý ñå îäèõíÿñêý. Äîéíèöà ûé ñïóíå:
— Îäèõíåøòå-òå, ìýìèêî! Åó âîé òåðìèíà ëóêðóë. Îäèõíåøòå-òå,
ñêóìïî…
Ìàìà çûìáåøòå.
Çè êó ñîàðå àôàðý, çè äå ïðèìýâàðý. ×èðåøóë äèí ôàöà êàñåé
êëàòèíý ðàìóðèëå ûíôëîðèòå. Íàòóðà ñå òðåçåøòå ëà âÿöý!

Âîêàáóëàð:
à ñêóòóðà’ — âûòðÿõèâàòü à çûìáè’ — óëûáàòñÿ

ôàöà ’
äå ìàñý — ñêàòåðòü à êëýòèíà’ — êà÷àòü

4. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü:
×å ôà÷å ìàìà?
×èíå î àæóòý?
×å é-à ñïóñ Äîéíèöà ìàìåé?
×å ôåë äå ôåòèöý åñòå Äîéíèöà?
Âîé î àæóòàöü ïå ìàìà?

140
5. Àëêýòóèöü ïðîïîçèöèé êó óðìýòîàðåëå ûìáèíýðü äå êóâèíòå:
çè ôðóìîàñý, ïýäóðå âåðäå, ÷åð ñåíèí, ïîìü ûíôëîðèöü, ïðèìýâà-
ðý êàëäý, ôëîðü ôðóìîàñå.

6. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå êó êóâèíòåëå äèí êîëîíèöà à äîóà.


Ïðèìýâàðà åñòå óí àíîòèìï ïóòåðíèê
Äèí öýðèëå êàëäå ñå ûíòîðê ôðóìîñ
Àåðóë åñòå ðûíäóíåëåëå, ãðàóðèé
Ñîàðåëå ûíêýëçåøòå ìàé êóðàò

7. ×å ûíòðåáýðü àó ôîñò ïóñå?


à) ×èíå … ? Åëåâèé âîð åøè ûí âàêàíöý.
á) Êóé … ? Åé âîð àæóòà ïýðèíöèëîð ëà ñýïàò ãðýäèíà.
â) ×å … ? Ûí ãðýäèíà äå ëåãóìå åé âîð ñåìýíà ðèäèêå, ìýðàð.
ã) ×å … ? Áýåöèé âîð êóðýöè ïîìèé ûí ëèâàäý.

III

1. ×èòèöü. Íóìèöü ëèòåðåëå îìèñå.


— Ãèî÷_ëå, êóì î äó÷ü?
— Á_íå, äàð íó àì ïàïó÷ü.
— Åøòü ê_ðàò øè àðýòîñ.
— Ìý ñï_ë êó îì_ò ôðóì_ñ.

2. ×èòèöü òåêñòóë. Ñïóíåöü, äå ÷å Àíèêóöà ûë íóìÿ ìàìý ïå


íåíÿ Ïåòðÿ?

ÌÀÌÀ ÀÍÈÊÓÖÅÉ
Ãðèãîðàø ñòý êó Ìýðèóöà, ñóðèîàðà ñà, ëà ìàñý êó
íèøòå êýðöü ïîøòàëå èëóñòðàòå ûí ôàöý. Ìûíå å 8
Ìàðòèå øè åé ñêðèó ôåëè÷èòýðü ìàìåé ëîð.
Àëýòóðü ñòý øè âå÷èíà ëîð Àíèêóöà, î êî-
ïèëèöý äå 5 àíèøîðü, îðôàíý, ïå êàðå î êðåø-
òå óíêþë åé, íåíÿ Ïåòðÿ. Ûí ìûíóöå ûé æîà-
êý óí êðåéîí. Íó øòèå êàðòå, äàð î ôà÷å øè åà
ïå åëåâà.

141
— Äàð ïå ÷èíå âðåé ñý ôåëè÷èöü òó, Àíèêóöî? — î ûíòðÿáý
Ãðèãîðàø.
— Ïå Åëåíà Âàñèëåâíà äå ëà ãðýäèíèöý, ïå íåíÿ Ïåòðÿ, — ûé
ðýñïóíäå åà.
— Äå 8 Ìàðòèå áýðáàöèé íó ñå ôåëè÷èòý, — ûé ëýìóðåøòå Ãðè-
ãîðàø.
Ôåòèöà òà÷å î êëèïý, àïîé ûé ðýñïóíäå êó îêü ñêëèïèòîðü:
— Íåíÿ Ïåòðÿ åñòå ìàìà ìÿ!

Âîêàáóëàð:

êàðòå ’
ïîøòàëý — îòêðûòêà ’
ûí ôàöý — âïåðåäè

êîïèëèöý — äåâî÷êà ’
îðôàíý — ñèðîòà

ìûíóöå — ðó÷êè ’
íåíÿ — äÿäÿ

áýðáàöü — ìóæ÷èíû à ëýìóðè’ — îáúÿñíÿòü
à òý÷ÿ’ — ìîë÷àòü ’
ñêëèïèòîðü — ñâåðêàþùèå

î êëèïý — ìèíóòî÷êà, ìãíîâåíèå

3. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü:
×å ôý÷ÿó Ãðèãîðàø øè Ìýðèóöà?
×èíå åðà Àíèêóöà?
Åà àâÿ ìàìý?
×èíå àâÿ ãðèæý äå åà?
Ïå ÷èíå âðîÿ ñý ôåëè÷èòå Àíèêóöà?
Êóì ë-à íóìèò åà ïå íåíÿ Ïåòðÿ?

4. Êîïèÿöü ïðîïîçèöèèëå. Ûí ëîêóë ïóíêòåëîð èíêëóäåöü êó-


âèíòåëå äèí ïàðàíòåçå.
Ëà çèóà ìÿ äå íàøòåðå ïýðèíöèé ìü-àó äýðóèò óí ... . Åë åñòå ... .
Ïàïàãàëóë ìåó íó åñòå ôðèêîñ, ûé ïëà÷å ñý ÿñý äèí ... . Òîòäÿóíà
ñå ûíòîàð÷å ñèíãóð ûí ... .
(ïàïàãàë, êîëèâèå, ìèê, êýñóöà ëóé)

5. ×èòèöü äèàëîãóë ïå ðîëóðü. Ñïóíåöü âîé ûí ÷å ëóíý â-àöü


íýñêóò?
— Þëèÿ, ûí ÷å ëóíý òå-àé íýñêóò?
— Ûí þëèå. Äàð òó?
— Åó ûí ìàðòèå. Äåà÷åÿ ïå òèíå òå êÿìý Þëèÿ?
— Äàð ïå òèíå äåà÷åÿ òå êÿìý Ìàðòèí?

142
— Èíòåðåñàíò. Íó øòèó. Îàðå ñý ôèå âðå-î ëåãýòóðý?
— Äàð ìàìà òà êûíä ñ-à íýñêóò?
— Ûí ôåáðóàðèå.
— Øè êóì î êÿìý?
— Àíà.
— Âåçü. Íó-é íè÷ î ëåãýòóðý. Ïóð øè ñèìïëó àøà à êîèí÷èñ.
(Ïðîñòî òàê ñîâïàëî.)

6. Àëêýòóèöü ïðîïîçèöèé.
1. ôðóìîàñý, À âåíèò, øè, ïðèìýâàðà, êàëäý.
2. Ôåòåëå, ñýäåñê, ãðýäèíà, ôëîðü, øêîëèé, ûí.
3. êîïà÷ü, ðûó, Ëûíãý, êðåñê, ûíàëöü.
4. êûìï, Îàìåíèé, åøèò, àó, ëóêðó, ëà, ûí.

7. Êîïèÿöü ïðîïîçèöèèëå. Ñóáëèíèÿöü àäæåêòèâåëå. Äåòåðìè-


íàöü ñóáñòàíòèâåëå ïå êàðå ëå ûíñîöåñê.
1. Ìàðèÿ àðå ôëîðü àëáå øè ðîøèé. 2. Ðîêèöà ìÿ åñòå ãàëáåíý.
3. ×åðóë åñòå àëáàñòðó øè àçóðèó. 4. ßðáà åñòå âåðäå øè ôðàùåäý.
5. Ñîàðåëå åñòå ëóìèíîñ øè êàëä.

ÐÅÊÀÏÈÒÓËÀÐÅ

1. ×èòèöü. ×å ûíòðåáýðü àó ôîñò ïóñå?


à) … ? Ïå êûìï øè ûí ïýäóðå ñ-àó òîïèò çýïåçèëå.
á) … ? Êîïà÷èé äèí ãðýäèíý àó ûíìóãóðèò.
â) … ? Êîïèèé ñå áóêóðý äå âåíèðÿ ïðèìýâåðèé.
ã) … ? À âåíèò ïðèìýâàðà.

2. ×èòèöü. Ñïóíåöü ÷å àíîòèìï à âåíèò?


À òðåêóò ÿðíà ùåðîàñý,
Êûìïóë ÿòý-ë ûíâåðçèò,
Ðûíäóíèêà ÷ÿ âîéîàñý
Ëà íîé ÿðýøü à ñîñèò.
Âàñèëå Àëåêñàíäðè

143
3. Àëêýòóèöü ïðîïîçèöèé, ôîëîñèíä êóâèíòåëå äàòå:
ïðèìýâàðà, âåðäå, êûìïóë, å êàëä, ûíôëîðåñê, ñîàðåëå, ïîìèé,
ìýðöèøîàðå, ûíâåðçåøòå, íå ïëà÷å, àíîòèìïóë, ïýñýðèëå, êûíòý.

4. Ðåñòàáèëèöü îðäèíÿ êóâèíòåëîð ûí ïðîïîçèöèå.


1. äó÷åì, íå, Äóìèíèêà, ëà, íîé, áóíèêà.
2. ûé àæóòýì, ñàïå, ñý, áóíè÷èé, Íîé, ãðýäèíà.
3. ôðóìîñ, Ïðèìýâàðà, åñòå, ñàò, ûí.

5. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Êûöü àíü àé?
Àé ñýðáýòîðèò çèóà äå íàøòåðå?
Ëà ÷å äàòý?
×å êàäîó öü-à äàò ìàìà? Òàòà? Ôðàòåëå (ñîðà)?
Äàð ïðèåòåíèé?

6. Àëêýòóèöü î ìèêý ïîâåñòèðå, ôîëîñèíä êóâèíòåëå äå ìàé æîñ:


ñîàðå, ïðèìýâàðà, ïýñýðèëå êýëýòîàðå, öýðèëå êàëäå, ãèî÷åé, áðûí-
äóøåëå, ûíôëîðåñê, ÿðáà, âåðäå, ñýäåñê êîïý÷åé, ôëîðü, ïýäóðÿ.

7. Òðàäó÷åöü ûí ëèìáà ìîëäîâåíÿñêý.


1. Âåñíà — êðàñèâîå âðåìÿ ãîäà.
2. Çåëåíåþò ëåñà.
3. Öâåòóò âåñåííèå öâåòû.
4. Îæèâàåò ïðèðîäà.
5. Ñîëíöå âñå áîëüøå áëåñòèò.
6. Ï÷åëû ñîáèðàþò ñëàäêèé ìåä.
7. Ëþäè âûõîäÿò â ïîëå.

II

1. ×èòèöü êóâèíòåëå. Ïðîíóíöàöü êîðåêò ëèòåðåëå: ò, ý.


Àøòÿïòý, êýïðèîàðý, ñòðýâåçèó, äåïàðòå, ïýäóðå, à ûíòûëíè,
äåøòÿïòý, áýåòå, êðÿíãý, àëÿðãý, ïðîàñïýò.

2. ×èòèöü òåêñòóë. Èíòèòóëàöè-ë. Íóìèöü òîàòå ñóáñòàíòèâåëå


äèí òåêñò øè àíàëèçàöè-ëå.
Åðà î çè ôðóìîàñý äå ïðèìýâàðý. Àåðóë ïðîàñïýò äå äèìèíÿöý åðà

144
ñòðýâåçèó, ÿðáà ûíàëòý. Íîé íå-àì àäûí÷èò ûíòð-î ïýäóðè÷å äèí
àïðîïèåðå.
Äåîäàòý àì àóçèò óí ôîøíåò. Äèí òóôèø ñ-à àðýòàò î êýïðèîàðý
øè àïîé ñ-à àñêóíñ äèí íîó. Àì ïîðíèò äóïý åà. Ïðèíòðå ðàìóðü àì
âýçóò êóì êýïðèîàðà ñ-à îïðèò ëûíãý åäóöóë åé, êàðå øü-à ïðèíñ
ïè÷îðóë ûíòð-î êðÿíãý. Ì-àì àïðîïèÿò ñý âýä ÷å ñ-à ûíòûìïëàò.
Êýïðèîàðà àëåðãà ûí æóðóë íîñòðó øè çáüåðà æàëíèê ïàðêý ñïóíÿ:
«Íó-ìü àòèíùåöü ïóèøîðóë!» Ë-àì ñëîáîçèò äèí êðÿíãý øè åë à
ëóàò-î ëà ñýíýòîàñà ûí ïýäóðå.

Âîêàáóëàð:

ïðîàñïýò — ñâåæèé ’ — ïðîçðà÷íûé
ñòðýâåçèó

ôîøíåò — øîðîõ ’
òóôèø — êóñòû

êýïðèîàðý — êîñóëÿ ’
ðàìóðü — âåòêè

åäóö — êîçëåíîê ’
à çáüåðà — áëåÿòü
à ëóà’ ëà ñýíýòîàñà
’ — óáåæàòü à àòèíùå’ — òðîãàòü
Ñèíîíèìå:
êðÿíãý — ðàìóðý

3. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
×å àíîòèìï åðà?
×å à âýçóò áýÿòóë ûí ïýäóðå?
×å ôý÷ÿ êýïðèîàðà?
×å à ôýêóò áýÿòóë?
Êóì êðåäåöü, à ôýêóò áèíå áýÿòóë?
Ïîàòå ôè ñîêîòèòý à÷àñòà î ôàïòý áóíý?
Êóì àöü ôè ïðî÷åäàò âîé ûí àñåìåíÿ êàçóðü?

4. Êîíòèíóàöü ïðîïîçèöèèëå.
1. Ûí âàêàíöà äå ïðèìýâàðý åó ... .
2. Åó àæóò áóíèêà ëà ... .
3. Àì âýçóò ôèëìóë êó äåñåíå àíèìàòå ... .

5. Ïîâåñòèöü êóì âý âåöü îäèõíè ûí âàêàíöà äå ïðèìýâàðý,


ôîëîñèíäó-âý äå óðìýòîàðåëå ûìáèíýðü äå êóâèíòå:
âàêàíöà äå ïðèìýâàðý, âîé ñýäè ïîìü, ëà áóíè÷ü, âîé ñýïà ûí
ãðýäèíý, âîé óäà, ãðàóðíèöå, êûíòàó ïýñýðèëå, àó ûíôëîðèò êîïà-
÷èé, ñÿðà íå-àì îäèõíèò, àíîòèìï ôðóìîñ, áóíåèé ìóëöóìèöü.

145
6. Êîïèÿöü ïðîïîçèöèèëå. Ûí ëîêóë ïóíêòåëîð ñêðèåöü ïðåïî-
çèöèèëå: äå, äèí.
1. Îëãóöà àðå ãðèæý … ôëîðèëå … ãðýäèíý.
2. Åó àì àäóíàò î êîëåêöèå … ôëóòóðü.

7. ×èòèöü ïîåçèÿ. Ñïóíåöü, ÷å àíîòèìï åñòå? ×å ôàê ôëîðèëå?

ÏÛÐÝßØÓË ÐÓ×ÅÅÊ
Äèí ïýäóðå ñïðå èìàø Èç ëåñà ÷åðåç ëóæîê
Êóðùå ëèí óí ïûðýÿø, Ïðîòåêàåò ðó÷ååê.
ßð ïå ìàëóðèëå ëóé À ïî áåðåãàì — öâåòû,
Ôëîðèëå ïýìûíòóëóé, Òàê êðàñèâû è ÷èñòû…
Òîàòå áÿó øè ñå àëèíòý Ïüþò, êà÷àÿñü â ëåãêîì òàíöå,
Øè ñå óéòý ûí îãëèíäý. Â çåðêàëî âåñü äåíü ãëÿäÿòñÿ.
Øòåôàí Ìåëíèê

8. Ûí ëîêóë ïóíêòåëîð ñêðèåöü êóâèíòåëå äèí ïàðàíòåçå.


Ïå äÿëóë ûíâåðçèò ... ìüåèé. Îàìåíèé ... ôîêóðü ïðèí îãðýçü øè
ãðýäèíü. Ñîñåñê ïýñýðèëå ... . Àëáèíèëå ... ìüåðå äóë÷å øè àðîìàòý.
Ïýäóðÿ ... .
... ïðèìýâàðà.
(êýëýòîàðå, êóëåã, ñ-à òðåçèò, àïðèíä, çáóðäý, à âåíèò)

Ïðîâåðáå:
Àïåëå ìè÷ü ôàê ðûóðèëå ìàðü.
Ïðèìýâàðà-é ìàìà íîàñòðý.

ÄÓÌÈÍÈÊÀ ÔËÎÐÈÈËÎÐ

1. ×èòèöü øè ïðîíóíöàöü êîðåêò óðìýòîàðåëå êóâèíòå:


ìýñëèí, ôèíèê, ñàë÷èå, áèñåðèêý, êðåíãóöå, ðàìóðý, êðåäèíöý.

2. Àëêýòóèöü ûìáèíýðü äå êóâèíòå, ôîëîñèíä àìáåëå êîëîíèöå:


êðåíãóöý ëóìèíîàñý
ñýðáýòîàðå âåðäå
ðàìóðý êðåøòèíý
áèñåðèêý äå ôèíèê
èíòðàðå ñïå÷èôèêý
êðåäèíöý òðèóìôàëý

146
3. ×èòèöü òåêñòóë.

ÄÓÌÈÍÈÊÀ ÔËÎÐÈÈËÎÐ
Äóìèíèêà Ôëîðèèëîð ñå ñýðáýòîðåøòå êó î ñýïòýìûíý ûíàèíòå
äå Ïàøòü. Å ñýðáýòîàðÿ ÷å íå àìèíòåøòå äå èíòðàðÿ òðèóìôàëý à
Äîìíóëóé ûí Èåðóñàëèì. Ûí à÷àñòý çè ñå àäóê ûí áèñåðèêý ðàìóðü
äå ñàë÷èå, êàðå ñûíò áèíåêóâûíòàòå øè ûìïýðöèòå òóòóðîð êðåø-
òèíèëîð. À÷åñòå êðåíãóöå ñûíò ûí
àìèíòèðÿ ðàìóðèëîð äå ôèíèê øè
äå ìýñëèí êó êàðå îàìåíèé àó ûí-
òûìïèíàò ïå Äîìíóë ëà èíòðàðÿ
ûí Èåðóñàëèì. Îàìåíèé ïóí êðåí-
ãóöåëå ëà ôåðåñòðå, ëà óøü øè ëà
ïîðöü. Åëå àïýðý äå òîàòå ðåëåëå.
Ñå ñïóíå êý àøà êóì åñòå âðåìÿ
ûí çèóà äå Ôëîðèé, àøà âà ôè øè
ûí çèóà äå Ïàøòü.

Âîêàáóëàð:

ûíàèíòå — àè÷: ïåðåä
íå àìèíòåøòå ’ — íàïîìèíàåò

áèñåðèêý — öåðêîâü
êðåíãóöå ’ — âåòêè
áèíåêóâûíòàòå ’ — áëàãîñëîâåííû
àó ûíòûìïèíàò ’ — âñòðåòèëè

à àïýðà — çàùèùàòü
äå òîàòå ’ ’
ðåëåëå — îò âñåãî ïëîõîãî

ûíêý — åùå

êðåäèíöý — âåðà
ñûíò ûìïýðöèòå ’ — ðîçäàíû

4. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Êûíä ñå ñýðáýòîðåøòå Äóìèíèêà Ôëîðèèëîð?
×å íå àìèíòåøòå à÷àñòý ñýðáýòîàðå?
×å àäóê ëà áèñåðèêý îàìåíèé ûí à÷àñòý çè?
Êóì à ôîñò ûíòûìïèíàò Äîìíóë ûí Èåðóñàëèì?
×å ôàê îàìåíèé êó êðåíãóöåëå äå ñàë÷èå?
Êàðå êðåäèíöå ñûíò ëåãàòå äå à÷àñòý ñýðáýòîàðå?

147
5. Ôîðìàöü ûìáèíýðü äå êóâèíòå. Àëêýòóèöü 4 ïðîïîçèöèé êó
óíåëå äèíòðå åëå.
Ñýðáýòîàðå ëóìèíîàñý êðåíãóöý äå ñàë÷èå
... ...
... ...
... ...
çè ûíñîðèòý òèìï êàëä
... ...
... ...
... ...

6. Óòèëèçàöü êîðåêò àðòèêîëåëå íåõîòýðûòå óí, î.


... ñýðáýòîàðå, ... áèñåðèêý, ... òèìï, ... êðåíãóöý, ... êðåøòèí,
... îì, ... ðàìóðý, ... êðåäèíöý, ... çè.

7. Àëêýòóèöü ïëóðàëóë óðìýòîàðåëîð ñóáñòàíòèâå:


Ìîäåë: ñýðáýòîàðå — ñýðáýòîðü.
Ñýðáýòîàðå, áèñåðèêý, òèìï, êðåíãóöý, êðåøòèí, îì, ðàìóðý,
êðåäèíöý, çè.

8. Ðåöèíåöü.
Åó ñýðáýòîðåñê Ïàøòåëå ûìïðåóíý êó ïýðèíöèé ìåé.
Òó ñýðáýòîðåøòü Äóìèíèêà Ôëîðèèëîð êó òîàòý ôàìèëèÿ.
Åë, åà ñýðáýòîðåøòå âåñåë ñýðáýòîàðÿ.
Íîé ñýðáýòîðèì áóêóðîøü ûíâèåðÿ ëóé Èèñóñ Õðèñòîñ.
Âîé ñýðáýòîðèöü êó ïëý÷åðå ñýðáýòîàðÿ.
Åé, åëå ñýðáýòîðåñê ûìïðåóíý òîàòå ñýðáýòîðèëå.

9. Êîíòèíóàöü ïðîïîçèöèèëå.
1. Íîé âåíèì ûí ôèåêàðå äóìèíèêý ëà …
2. Âîé ñýðáýòîðèöü Äóìèíèêà Ôëîðèèëîð êó … øè …
3. Åó ÿó êðåíãóöå äå ñàë÷èå øè âèí ëà …
4. Äóìèíèêà Ôëîðèèëîð åñòå î ñýðáýòîàðå…
5. Êðåíãóöåëå äå ñàë÷èå íå àïýðý äå …
6. Êóì åñòå òèìïóë ëà Ôëîðèé àøà å øè ëà …

10. Ïîâåñòèöü äåñïðå ñýðáýòîàðÿ Ôëîðèèëîð. Ðåöèíåöü


êîíæóãàðÿ âåðáóëóé à ñýðáýòîðè ëà òèìïóë ïðåçåíò.

148
ÏÀØÒÅËÅ — ÑÝÐÁÝÒÎÀÐÅ ÊÐÅØÒÈÍÝ

1. ×èòèöü ïîåçèÿ, ñïóíåöü ÷å ñûíò (òðàäó÷åöü) êóâèíòåëå åâè-


äåíöèÿòå.
Ûí íîàïòÿ ûíâèåðèé,
Êûíä êëîïîòåëå áàò,
Êó ëóìûíýðü àïðèíñå,
Êó ñóôëåòóë êóðàò,
Ñý ñïóíåì ûìïðåóíý
ÕÐÈÑÒÎÑ À ÛÍÂÈßÒ!

2. ×èòèöü òåêñòóë.
Ïàøòåëå åñòå ÷ÿ ìàé èìïîðòàíòý ñýð-
áýòîàðå êðåøòèíý — ûíâèåðÿ ëóé Èñóñ
Õðèñòîñ, ôèóë ëóé Äóìíåçåó, äóïý ÷å
à÷åñòà à ôîñò ðýñòèãíèò ûí âèíåðÿ ìàðå.
Ïàøòåëå ñå ñýðáýòîðåøòå ûíòîòäÿóíà
ûí ïðèìà äóìèíèêý äå äóïý ëóíà ïëè-
íý äóïý åêèíîêöèóë äå ïðèìýâàðý. Ëà
Ïàøòü ñå âîïñåñê îóý ðîøèé, ñå êîà÷å
êîçîíàê äóë÷å øè ñå ñôèíöåñê ëà áèñåðèêý äóìèíèêý äèìèíÿöà.
Àïîé ñå ïóíå ìàñà øè ñå ñýðáýòîðåøòå ûíâèåðÿ ëóé Èñóñ Õðèñòîñ.

Âîêàáóëàð:

èìïîðòàíòý — àè÷: çíà÷èòåëüíûé

ûíâèåðÿ — âîñêðåøåíèå

ïëèíý — ïîëíàÿ

åêèíîêöèóë — ðàâíîäåíñòâèå
êîçîíàê’ — êóëè÷
à âîïñè’ — êðàñèòü
à ñôèíöè’ — ñâÿòèòü
à ôîñò ðýñòèãíèò ’ — áûë ðàñïÿò

3. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
×å ñýðáýòîàðå åñòå Ïàøòåëå?
Êûíä ñå ñýðáýòîðåøòå à÷àñòý ñýðáýòîàðå?
×å îáè÷åå ñûíò ëà Ïàøòü?
Ñïóíåöü êóì ñýðáýòîðèöü Ïàøòåëå ûí ôàìèëèÿ âîàñòðý?

149
4. Åêñòðàùåöü äèí òåêñò ñóáñòàíòèâåëå øè ñêðèåöè-ëå ûí òàáåëý.

Ñèíãóëàð Ïëóðàë

ôîðìà ôîðìà ôîðìà ôîðìà


íåõîòýðûòý õîòýðûòý íåõîòýðûòý õîòýðûòý
ñýðáýòîàðå ëóíà îóý îóýëå

5. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå.
1. Åó âîïñåñê êó àêóàðåëå ... .
2. Òó âîïñåøòü êó ïåðèóöà ... .
3. Åë, åà âîïñåøòå ûí ðîøó ... .
4. Íîé âîïñèì óøà êó ... .
5. Âîé âîïñèöü îäàÿ êó ... .
6. Åé, åëå âîïñåñê äåñåíóë êó ... .

6. Ôîðìóëàöü ûíòðåáàðÿ.
— ... ?
— Íîé ñýðáýòîðèì Ïàøòåëå êó òîàòý ôàìèëèÿ.
— ... ?
— Ûí ôèåêàðå àí Ïàøòåëå ñå ñýðáýòîðåøòå äóìèíèêà.
— ... ?
— Ëà Ïàøòå âîïñèì îóý ðîøèé.
— ... ?
— Ëà Ûíâèåðÿ Äîìíóëóé êîà÷åì êîçîíà÷ü.

7. Ñêðèåöü ûí ëîêóë ïóíêòåëîð âåðáåëå ïîòðèâèòå.


1. Ïàøòåëå ... òîöü êðåøòèíèé. 2. Îëåã ... Ïàøòåëå êó ïðèåòåíèé
ñýé. 3. Ìýìèêà ìÿ ... êîçîíà÷ü äóë÷ü øè ãóñòîøü. 4. Áóíèêà ... îóý
ûí ðîøó. 5. Ìàðèÿ ... ïëý÷èíòå ãóñòîàñå. 6. Ôàìèëèÿ íîàñòðý ...
òîàòå ñýðáýòîðèëå êðåøòèíå.

8. Ñêðèåöü ûí ñïàöèèëå ïóíêòàòå âåðáåëå êîðåñïóíçýòîàðå.


1. Òó ... îóýëå äå Ïàøòü ñûìáýòý.
2. Âîé ... Ïàøòåëå êó òîàòý ôàìèëèÿ.
3. Ëà Ïàøòå åó ... êîçîíàê äóë÷å.
4. Ïèêòîðóë ... êó àêóàðåëå òàáëîóë.
5. Àíóë à÷åñòà åé ... Äóìèíèêà Ôëîðèèëîð ëà áóíè÷ü.

150
9. Ïîâåñòèöü äåñïðå ñýðáýòîàðÿ Ûíâèåðèé Äîìíóëóé.

ÇÈ ÄÅ ÏÐÈÌÝÂÀÐÝ

1. Ñïóíåöü, óíäå øè êóì ïóòåì ëóêðà êó à÷åñòå îáüåêòå?


Ñòðîïèòîàðå, ãðåáëý, õûðëåö, ñàïý, êýëäàðå.

2. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèèëå.
1. Âèêòîð ñàïý êó ... ûí ãðýäèíý. 2. Äîéíèöà óäý ôëîðèëå êó ... .
3. Àíäðèåø àäó÷å àïý êó ... . 4. Äóìèòðàø øè Àðòüîìêà ñýäåñê ... .
(êýëäàðÿ, ñòðîïèòîàðÿ, õûðëåöóë, êîïý÷åé)

3. ×èòèöü åêñïðåñèâ ïîåçèÿ. ×å åìîöèé âý òðåçåøòå à÷àñòý ïî-


åçèå: äå áóêóðèå, äå âåñåëèå, äå òðèñòåöå, äå óìîð?

ÇÈ ÄÅ ÏÐÈÌÝÂÀÐÝ
Òàòà êàóòý ëîïàòà, Ñìîòðèò ïàïà âèíîâàòî:
Äà ëîïàòà — íèêýåðü. — Ãäå-òî çäåñü áûëà ëîïàòà!
— Óíäå-é îàðå? -íòðÿáý òàòà, — — Ïðàâäà ÿ â÷åðà êîïàë,
Ïàðê-àè÷ àì ïóñ-î åðü. Íî ëîïàòó íå òåðÿë.

Ìàìà êàóòý õûðëåöóë, — Íåò âåäðà! — ñêàçàëà ìàìà, —


Äàð ûí÷àðêý ñý-ë ãýñåøòü! Ïðîñòî íå ìîãó ïîíÿòü…
— À ôýêóò àðèïü èñòåöóë, Ýòî ÷òî-òî ìíîãîâàòî:
Êà åðîóë äèí ïîâåøòü… È âåäåðêî, è ëîïàòà.

Íóìàé óíóë Íèêó øòèå — È ñïðîñèëè áû ó Íèêó:


Åë ñòûðíè à÷åñò áóêëóê: Îí â ñàäó ñàæàë êëóáíèêó
Ëå-à óéòàò ïå òîàòå-í âèå, È çàáûë òàì âñå äîáðî –
Óíäå à ñýäèò óí íóê! È ëîïàòó, è âåäðî.
Òóäîð Øòèðáó

151
4. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
×å êýóòà òàòà? Äàð ìàìà?
Äå ÷å íó ïóòÿó ãýñè åé óíåëòåëå äå ëóêðó?
×èíå åðà âèíîâàòóë?
Êóì ïðî÷åäàöü âîé ûí àñåìåíÿ êàçóðü?
×å ôåë äå áýåöåë åñòå Íèêó?

5. Ïóíåöü âåðáåëå äèí ïàðàíòåçå ëà òèìïóë ïðåçåíò.


1. Åëåâèé (à êóðýöè) ïîìèé. 2. Áýåöèé (à ñýäè) êîïý÷åé. 3. Ôåòåëå
(à àäó÷å) ëà øêîàëý ñåìèíöå äå ôëîðü. 4. Íîé (à ìýòóðà) îãðàäà.
5. Àíäðåé øè Ëåíóöà (à ëóêðà) ûí ëèâàäà áóíè÷èëîð. 6. Âàñèëèêý
(à ñýïà) ûí ãðýäèíý.

6. Äóïý ûíñóøèðèëå äàòå ãýñèöü êóâûíòóë ïîòðèâèò äèí ïàðàí-


òåçå.
1. Àëá, ùèíãàø, âåñòèòîðóë ïðèìýâåðèé.
2. Êàëäý âåñåëý, ôðóìîàñý, âåðäå.
3. Ñåíèí, àëáàñòðó, êóðàò.
4. Ûíìóãóðèò, ûíàëò, ûíôëîðèò.
(êîïàêóë, ÷åðóë, ïðèìýâàðà, ãèî÷åëóë)

Àòåíöèå!
Ñèíîíèìå:
êîïý÷åë — ïîìèøîð — ïóåò

7. Êîïèÿöü ïðîïîçèöèèëå êó âåðáåëå ëà òèìïóë ïðåçåíò, àïîé


ïå ÷åëå êó âåðáåëå ëà òèìïóë âèèòîð.
1. 8 Ìàðòèå åñòå çèóà ôåìåèëîð. 2. Âîé âåöü äýðóè áóíèêóöåé
ãèî÷åé. 3. Òó âåé ðå÷èòà î ïîåçèå äåñïðå ìàìà, ÿð Àóðèêà âà äåñåíà
î ôëîàðå. 4. Àñòýçü íîé ôà÷åì êóðýöåíèå, ïðåãýòèì óí òîðò øè î
ôåëè÷èòýì ïå áóíèêà.

8. Ãè÷èöü:
À-íêýëçèò êûìïèèëå, àïåëå øè âèèëå,
À-íôðóíçèò ãðýäèíèëå, à òðåçèò àëáèíèëå,
À-íâåðçèò îãîàðåëå. Øòèöü âîé ÷èíå-é? ... .

152
9. ×èòèöü ïðîâåðáåëå. ×å ïðîâåðáå äåñïðå ìóíêý øòèöü ûí ëèìáà
ðóñý?
Îìóë ìóí÷èòîð, å êà óí ïîì ðîäèòîð.
Ìóíêà òå ðèäèêý, äàð ëåíÿ òå ñòðèêý.
×èíå ìóí÷åøòå øè-íâàöý îì äåøòåïò äåâèíå-í âÿöý.
Ëåíåøóë ëà òîàòå ñïóíå êý íó ïîàòå.

ÏÝÑÝÐÈËÅ

1. Ñêðèåöü ûíòð-î êîëîíèöý äåíóìèðü äå ïýñýðü êýëýòîàðå, ÿð


ûí àëòà äå ïýñýðü ñåäåíòàðå.
Âðàáèÿ, êóêóë, ðûíäóíèêà, ïèöèãîèé, õóëóáóë, êóêîñòûðêóë,
êîêîðèé, ÷îàðà, ïðèâèãåòîàðÿ, ÷îêûðëèÿ, ãðàóðèé, êîöîôàíà.

2. ×èòèöü ïîåçèÿ. Ñïóíåöü, ÷å àæóòîð íå äàó ïýñýðèëå?

ÏÝÑÝÐÈËÅ
Âðýáèóöå, ðûíäóíåëå,
Øè-àëòå ïýñýðü ìèòèòåëå...
Àó ïîðíèò-î êó ãðýìàäà
Ñý íå êóðåöå ëèâàäà.
Äå îìèçü øè âåðìèøîðü,
Øè ãûíäà÷èé ñòðèêýòîðü.
Êà ñ-àâåì ëà òîàìíý-í êàñý
Ôðóêòå ðóìåíå ãóñòîàñå,
Ìåðå äóë÷ü øè ïåðå ìîé;
Õàé ñý ëå-àæóòýì øè íîé!

Èäåíòèôèêàöü òîàòå ñóáñòàíòèâåëå, íóìýðóë øè ùåíóë ëîð.

3. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå.
1. Ëà íîé åðíÿçý ïýñýðèëå …
2. Ûí öýðèëå êàëäå ïëÿêý …
3. Ïýñýðèëå íèìè÷åñê (óíè÷òîæàþò) …

4. ×å ûíòðåáýðü àó ôîñò ïóñå?


1. … ? Ïðèìýâàðà à âåíèò äåâðåìå.

153
2. … ? Ñîàðåëå ûíêýëçåøòå ïóòåðíèê.
3. … ? Ñå ûíòîðê ïýñýðèëå êýëýòîàðå äèí öýðèëå êàëäå.
4. … ? Ûíâåðçåøòå ÿðáà øè ïýäóðÿ.
5. … ? Ûíôëîðåñê ïðèìåëå ôëîðü äå ïðèìýâàðý.

5. Ïðåñóïóíåì êý òå-àé ûíòûëíèò êó óí ïðèåòåí äèí àëòý öàðý.


Ïîâåñòåøòå-é êóì å òèìïóë ëà íîé, ÷å ôëîðü ûíôëîðåñê, ÷å ïý-
ñýðü êýëýòîàðå ñå ûíòîðê.

6. ×èòèöü ïåíòðó èíôîðìàöèå. Ñïóíåöü äå ÷å êóêóë ûøü äåïóíå


îóýëå ûí êóéáóðü ñòðýèíå?
Íó âý ñóïýðàöü ïå êóê, ïåíòðó êý-øü ëàñý îóýëå ûí êóéáóðü
ñòðýèíå. Åë âèíå ëà íîé ïå ëà ñôûðøèòóë ëóé ìàðòèå. Ôà÷å êàì 20
äå îóý øè ëà ûí÷åïóòóë ëóé þëèå ïëÿêý ûí Àôðèêà. Ûë àøòÿïòý
î êàëå ëóíãý øè ãðÿ. Åë í-àðå òèìï ñý-øü ñêîàòý ïóé øè ñý-é
êðÿñêý. Äåàòûòà êóêóë ûøü ëàñý îóýëå ûí êóéáóðü ñòðýèíå.

ñòðýèí — ÷óæîé êàëå — äîðîãà

Àòåíöèå!
Ñèíîíèìå: êàëå — äðóì — øîñÿ

Øòèÿöü êý …
… êóêóë ûøü äåïóíå îóýëå ûí êóéáóðèëå à ïåñòå 150 äå ïýñýðü.
… ïîàòå êûíòà íóìàé êóêóë ìàñêóë. Ôåìåëà (îíà) íó ñêîàòå äå-
êûò íèøòå ñóíåòå àáÿ àóçèòå: êëè-êëè-êëè!
… ÷îêûðëèÿ øòèå ïåñòå 2000 äå ìåëîäèé.
… êîêîðèé çáîàðý ëà 4 ìèé äå ìåòðè, âóëòóðèé ëà 3 ìèé, êîêîñ-
òûð÷èé ëà 2 ìèé äå ìåòðè ûíýëöèìå. Àó ôîñò îáñåðâàòå ûíñý êûð-
äóðü äå êîêîðü, êàðå çáóðàó ïåñòå ïèñêóë Äæîìîëóíãìà, ëà ûíýëöè-
ìÿ äå 8 ìèé äå ìåòðè (8 êì).

7. Ïîâåñòèöü ïå ñêóðò ÷å øòèöü äåñïðå ïýñýðèëå êýëýòîàðå.

154
ÔËÎÐÈËÅ

1. Ïðèâèöü äåñåíåëå. ×å ôëîðü ñûíò äåñåíàòå. Òîàòå ôëîðèëå


ñûíò äå ïðèìýâàðý? Àëêýòóèöü êûòåâà ïðîïîçèöèé.

2. Äåñïðå ÷å ôëîðü åñòå âîðáà ûí âåðñóðèëå äàòå?


Ïðèìýâàðà êó îêü âåðçü
À åøèò äå ñóá çýïåçü,
Åó àäóí äèí øîðöóë åé
Óí áóêåò äå ... .
Ãåîðãå Áëýíàðó

3. ×èòèöü òåêñòóë. Ñïóíåöü, óíäå êðåñê ëýêðèìüîàðåëå?

ÔËÎÐÈËÅ
Îäàòý, òàðå äåìóëò, ñ-àó ðýòý÷èò ûí ïýäóðå äîé êîïèé. Êûíä ñ-à
ûíòóíåêàò, åé àó ûí÷åïóò à ïëûíùå. Íîàïòÿ åðà ôðèã øè êîïèé
ñ-àó êóëêàò ñóá óí ñòåæàð.
Äèìèíÿöà, êûíä à ðýñýðèò ñîàðåëå, ïå ëîêóë óíäå àó êýçóò ëàê-
ðèìèëå êîïèèëîð êðåøòÿó íèøòå ôëîðè÷åëå ìè÷ü, àëáå øè ôîàðòå
ìèðîñèòîàðå. À÷åñòÿ åðàó ëýêðèìüîàðåëå.

Âîêàáóëàð:
à ðýòý÷è’ — çàáëóäèòñÿ ’ — äóá
ñòåæàð

ëàêðèìü — ñëåçû à ïëûíùå’ — ïëàêàòü
à ìèðîñè’ — ïàõíóòü ’
ëýêðèìüîàðå — ëàíäûøè

4. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Óíäå àó ïëåêàò êîïèèé?
×å ñ-à ûíòûìïëàò êó äûíøèé?

155
Óíäå ñ-àó êóëêàò êîïèèé?
×å à ðýñýðèò äèìèíÿöà ïå ëîêóë ëàêðèìèëîð ëîð?

5. Ðåñòàáèëèöü îðäèíÿ êóâèíòåëîð ûí ïðîïîçèöèå.


1. êîïèé, Äîé, ðýòý÷èò, ñ-àó, ïýäóðå, ûí.
2. ëîêóë, êðåñêóò, Ïå, ëàêðèìèëîð, àó, ëýêðèìüîàðå.
3. ïýäóðå, àì, ñòðûíñ, åó, ëýêðèìüîàðå, Ûí.
4. é-àì äýðóèò, óí áóêåò, Åó, ìàìåé, ëýêðèìüîàðå, äå.

6. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü, ôîëîñèíä êóâèíòåëå äèí ïàðàíòå-


çå.
1. Äå ÷å êóëîàðå åñòå ÷åðóë? (âåðäå, ãàëáåí, àëáàñòðó).
2. ×å êóëîðü àðå ìýðöèøîðóë? (àëá, àëáàñòðó, êàôåíèó, ðîøó).
3. ×å êóëîàðå àó ëýêðèìüîàðåëå? (ðîøèå, àëáàñòðó, âåðäå, àëáý).
4. ×å êóëîàðå àó âèîðåëåëå? (âèøèíèå, àëáàñòðý, íÿãðý).

7. Òðàäó÷åöü ûí ëèìáà ìîëäîâåíÿñêý.


Ìîÿ áàáóøêà æèâåò âîçëå ëåñà. ß áûë íà êàíèêóëàõ ó áàáóøêè.
ß ïîìîã åé ñàæàòü öâåòû, êîïàòü îãîðîä. Â ëåñó ÿ ñîáèðàë ïîäñíåæ-
íèêè è ôèàëêè.

8. ×èòèöü äèàëîãóë ïå ðîëóðü. Êûòå ïåðñîàíå ïàðòè÷èïý ëà


äèàëîã?
— ×å ôà÷åöü, áýåöü?
— Ôà÷åì ãðàóðíèöå, Íèêó.
— Íó-é ïðÿ òûðçèó? Ãðàóðèé àó âåíèò äåàêóì.
— Àì óéòàò. Íå-àì àìèíòèò àòóí÷ êûíä é-àì âýçóò.
— ×å ñý ôà÷ü? Øòèé ïðîâåðáóë: «Ìàé áèíå ìàé òûðçèó, äåêûò
íè÷îäàòý».
— Äà. Àóçü, Íèêóëå? Ìàé áèíå àæóòý-íå. Íå êèíóèì (ìó÷àåìñÿ),
äàð íó íå ðåóøåøòå ôåðåñòðóéêà.
— Áèíå. Àì ñý âý àæóò.

9. ×èòèöü âåðñóðèëå. Èíäèêàöü àäæåêòèâåëå øè êóâèíòåëå êàðå


äåñêðèó êóì ñûíò ëýêðèìüîàðåëå.
Ìóëòå ôëîðü ëó÷åñê ïå ëóìå,
Ìóëòå ôëîðü ìèðîñèòîàðå!
Äàð êà âîé, ìè÷ü ëýêðèìüîàðå,

156
Í-àðå-í ëóìå íè÷ î ôëîàðå
Ìèðîñ äóë÷å, äóë÷å íóìå…
Âàñèëå Àëåêñàíäðè

ÐÅÊÀÏÈÒÓËÀÐÅ

1. Ïðîíóíöàöü êîðåêò äèôòîíãóë îà ûí êóâèíòåëå:

ñîàðå ëýêðèìüîàðå êóêîàðå ïðîàñïåòå


òðàêòîàðå îãîàðå ÷îêýíèòîàðå ôðóìîàñý
ôîàðòå îàñïåòå ôëîàðå ìýðöèøîàðå

2. Ïóíåöü ûí ëîêóë ïóíêòåëîð òåðìèíàöèèëå ëà ïðåçåíò.


Âèí. ïðèìýâàðà. Àíäðèåø ôà÷. ãðàóðíèöå. Ûíôëîð... ôëîðèëå.
Êîïà÷èé ûíìóãóð... . Ïýñýðèëå êûíò. . Ïýäóðÿ ûíâåðç.... .

3. ×èòèöü ïðîïîçèöèèëå. Èíêëóäåöü êóâèíòåëå äèí ïàðàíòåçå


ëà íóìýðóë ÷åðóò äå êîíòåêñò.
Àó ûíìóãóðèò (êîïàêóë). (Ïàñýðÿ) ñ-àó ûíòîðñ äèí (öàðà) êàë-
äå. Ñåðùèó øè Ìàð÷åë ëå-àó ïðåãýòèò (ãðàóðíèöý). Ñîàðåëå ûíêýë-
çåøòå (ïóòåðíèêý).

4. Ñêðèåöü ûí ëîêóë ïóíêòåëîð êóâèíòåëå äèí ïàðàíòåçå.


Íîé íå ïðåãýòèì ñý ïëåêýì ûí ... . Âîé âðåöü ñý âý äó÷åöü ... .
Êûíä âîé êðåøòå ìàðå âîé ôè ... . Ûí ïýäóðå åó àì âýçóò î ... .
Ïýäóðèëå íîàñòðå ñûíò ... .
(ôðóìîàñå, êîñìîíàóò, åêñêóðñèå, ëà ôèëì, î êýïðèîàðý)

5. Àäìèòåì êý àöü ôîñò ûí åêñêóðñèå ûí ïýäóðå. Ïîâåñòèöü ÷å


àöü âýçóò àêîëî. Ôîëîñèöè-âý äå êóâèíòåëå:
ÿðáý âåðäå, ûí åêñêóðñèå, êîïà÷ü ûíôëîðèöü, âèîðåëå, òîïîðàøü,
ëýêðèìüîàðå, àì ñòðûíñ, ïýñýðèëå êûíòý, çáîàðý ôëóòóðèé, àëáèíè-
ëå ñòðûíã ìüåðå, àì âýçóò, âåâåðèöý, åïóðàøü, àðè÷ü, íå-àì îäèõ-
íèò ìèíóíàò.

6. Ïóíåöü âåðáåëå äèí ïàðàíòåçå ëà òèìïóë ïðåçåíò.


Ïýäóðèëå (à ôè) âèèòîðóë íîñòðó.

157
Ðåïóáëèêà íîàñòðý ( à ôè) î öàðý à ïýäóðèëîð øè âèèëîð.
Ûí êîäðè ( à êðåøòå) ñòåæàðü, àðöàðü, òåé.
Àè÷ ( à òðýè) áóðñó÷ü, êýïðèîàðå, ìèñòðåöü, âåâåðèöå.

7. Êîíòèíóàöü ïðîïîçèöèèëå.
Ëóíèëå äå ïðèìýâàðý ñûíò: _____, _____, _____.
Ëà 1 ìàðòèå îàìåíèé ûøü äýðóåñê _____, ôýêóòå äèí _____ _____
øè _____ _____.
Êóëîàðÿ ðîøèå ûíñÿìíý _____, _____, _____, _____.
Êóëîàðÿ àëáý ûíñÿìíý _____, _____. Ëà Äóìèíèêà Ôëîðèèëîð
îàìåíèé ñå äóê ëà _____, êó êðåíãóöå äå _____.
Ïàøòåëå ñå ñýðáýòîðåøòå _____ (çèóà _____).

8. Ïîâåñòèöü äåñïðå ïðèìýâàðý. Ôîëîñèöè-âý äå òåêñòóë äàò.


Ñîàðåëå ûíêýëçåøòå ïýìûíòóë. Íàòóðà ñ-à òðåçèò äèí ñîìíóë äå
ÿðíý. Ñ-àó òðåçèò àëáèíèëå. Åëå çáîàðý äèí ôëîàðå ûí ôëîàðå øè
êóëåã ìüåðå äóë÷å øè àðîìàòý. Òîòóë à ûíâåðçèò. Êîïà÷èé ûíôëî-
ðèöü ïàðêý àó ûíòèíåðèò. Ïå ïëàþë íîñòðó à âåíèò ïðèìýâàðà…

9. ×èòèöü ïðîâåðáåëå. Êîìåíòàöè-ëå ûí ëèìáà ðóñý.


Î çè äå ïðèìýâàðý õðýíåøòå óí àí ûíòðåã.
×å âåé ñåìýíà, à÷åÿ âåé ñå÷åðà.

Ïðåêóì êîïèëýðèÿ å ÷ÿ ìàé ôåðè÷èòý ïåðèîàäý à âüåöèé,


àøà øè ïðèìýâàðà å ÷åë ìàé ôðóìîñ àíîòèìï.

158
ÌÎÄÓË ÑÝÍÝÒÎÑ ÄÅ ÂßÖÝ

1. Ïðîíóíöàöü êîðåêò ñóíåòóë î ûí óðìýòîàðåëå êóâèíòå:


ìîä, îì, ñýíýòîñ, îðàø, ôàêòîð, ñïîðò, ñîìí, îðý, ïðîïðèó, âîëåé,
ôîòáàë, æîê.

Êó óíåëå äèíòðå åëå àëêýòóèöü ûìáèíýðü äå êóâèíòå.

2. Ôîðìàöü ïëóðàëóë óðìýòîàðåëîð àäæåêòèâå:


ñýíýòîñ — áóíý —
ìàðå — âåñåë —
áóíý — êóðàòý —
ïðîàñïýòý — ãóñòîàñý —
äóë÷å —

Àëêýòóèöü äîóý ïðîïîçèöèé êó ôîðìà äå ïëóðàë àë à÷åñòîð


àäæåêòèâå.

3. ×èòèöü åêñïðåñèâ òåêñòóë.

ÓÍ ÌÎÄ ÑÝÍÝÒÎÑ ÄÅ ÂßÖÝ


Ñýíýòàòÿ åñòå ÷ÿ ìàé ìàðå êîìîàðý à îìóëóé. Äàêý åøòü ñýíýòîñ,
òå áóêóðü äå âÿöý, äå ïðèåòåíü. Åøòü áèíå äèñïóñ øè âåñåë. Ñýíý-
òàòÿ äåïèíäå äå ìîäóë íîñòðó äå âÿöý.
Ôàêòîðèé êàðå íå àæóòý ñý ôèì ñýíýòîøü ñûíò: ðåñïåêòàðÿ ðå-
ùèìóëóé çèëåé, ïðàêòèêàðÿ ñïîðòóëóé, ïëèìáýðèëå ûí àåð ëèáåð,
ãûíäóðèëå áóíå øè êóðàòå.
Ñýíýòàòÿ åñòå ûí ìûíèëå íîàñòðå ïðîïðèé.

159
Âîêàáóëàð:
êîìîàðý’ — ñîêðîâèùå

âÿöý — æèçíü
ìîä äå âÿöý ’ — îáðàç æèçíè

áèíå äèñïóñ’ — â õîðîøåì íàñòðîåíèè
à äåïèíäå’ — çàâèñèòü

àåð ’
ëèáåð — àè÷: ñâåæèé âîçäóõ
ïëèìáàðå ’ — ïðîãóëêà
âàðèÿò ’ — ðàçíîîáðàçíûé
ãûíä — ìûñëü

ïðîïðèó — ñîáñòâåííûé

4. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Êàðå åñòå ÷ÿ ìàé ìàðå êîìîàðý à îìóëóé?
Äå ÷å äåïèíäå ñýíýòàòÿ?
Êàðå ñûíò ôàêòîðèé ÷å íå àæóòý ñý ôèì ñýíýòîøü?

5. Óòèëèçàöü ïðåïîçèöèèëå íå÷åñàðå (äå, äèí, ïåíòðó).


Ôðóêòåëå øè ëåãóìåëå àó î ìóëöèìå ... âèòàìèíå. Âèòàìèíåëå
ñûíò íå÷åñàðå ... ñýíýòàòå. Îðãàíèñìóë íîñòðó àðå íåâîå ... âèòàìè-
íå, ïå êàðå ëå ÿ ... ôðóêòå øè ëåãóìå ïðîàñïåòå.

6. ×èòèöü ïîåçèÿ. Ñïóíåöü, ÷èíå î àøòÿïòý ïå ôåòèöý ûí ãðýäèíý?

ÂÈÒÀÌÈÍÅËÅ

Î ôåòèöý àøà ìèêóöý —


Êûíòý êà î àëáèíóöý:
— Âèòàìèíå, âèòàìèíå,
ß äàöü ôóãà ïûí-ëà ìèíå!
Ñý âý óðê ûí ëèíãóðèöý
Ñý âý äóê ïûí-ëà ãóðèöý.
Êý âðÿó òàðå, òàðå, òàðå,
Ñý êðåñê ìàðå, ìàðå, ìàðå.
Øè-é ðýñïóíäå-î âèòàìèíý:
— Òå-àøòåïòýì òîàòå-í ãðýäèíý!
Êîíñòàíòèí Äðàãîìèð

160
7. Øòèöü, êý...

… êîíöèíå âèòàìèíà Ñ?

… êîíöèíå âèòàìèíà Â?

8. Òîàòå ôðóêòåëå øè ëåãóìåëå êîíöèí âèòàìèíå. ×å ôðóêòå øè


ëåãóìå ïðåôåðü òó?

9. Ûí áàçà òåêñòóëóé äèí åêçåð÷èöèóë 3 ðåëàòàöü ÷å ûíñÿìíý


óí ìîä ñýíýòîñ äå âÿöý.

10. ×èòèöü ïðîâåðáåëå. ×å ïðîâåðáå ìàé øòèöü äåñïðå ñýíýòàòå?


Óíäå íó èíòðý ñîàðåëå, èíòðý ìåäèêóë.
Ñýíýòàòÿ å ìàé ñêóìïý äåêûò òîàòå.
×èíå-é ñýíýòîñ å äåñòóë äå áîãàò.

ÐÅÙÈÌÓË ÇÈËÅÉ. ÈÙÈÅÍÀ

1. Ïðîíóíöàöü êîðåêò ñóíåòåëå æ øè ù ûí óðìýòîàðåëå êóâèíòå:


æîê, ùèìíàñòèêý, æîé, ùåð, æóìýòàòå, ðåùèì, èùèåíý, àæóòîð,
ùåíå, äåæóí.

2. Âîêàáóëàð:
à) à ñå ñêóëà’ — âñòàâàòü à ñå ñïýëà’ — óìûâàòüñÿ
à ñå ïüåïòýíà’ — ðàñ÷åñûâàòüñÿ à ñå ûìáðýêà’ — îäåâàòüñÿ
à ñå ûíêýëöà’ — îáóâàòüñÿ ’
à ñå äó÷å — óéòè

à ñå ûíòîàð÷å — âîçâðàùàòüñÿ à ñå îäèõíè’ — îòäûõàòü
à ñå ïëèìáà’ — ãóëÿòü à ñå êóëêà’ — ëîæèòüñÿ ñïàòü
à ñå æóêà’ — èãðàòü

’ — ìûëî
á) ñýïóí

ïåðèóöý äå äèíöü — çóáíàÿ ùåòêà

ïðîñîï — ïîëîòåíöå

161

ïàñòý äå äèíöü — çóáíàÿ ïàñòà

ïüåïòåíå — ðàñ÷åñêà
à ñå ñïýëà’ ïå ìûíü — ìûòü ðóêè
à êóðýöè’ äèíöèé
’ — ÷èñòèòü çóáû
à ñå ñïýëà’ ïå ôàöý
’ — óìûâàòüñÿ
’ — çàâòðàê
â) äåæóí à ëóà äåæóíóë — çàâòðàêàòü
ïðûíç — îáåä à ëóà ïðûíçóë — îáåäàòü

÷èíý — óæèí à ëóà ÷èíà — óæèíàòü

3. Ðåöèíåöü!
Òèìïóë ïðåçåíò

à ñå ñïýëà à ñå äó÷å à ñå îäèõíè


Åó ìý ñïýë Åó ìý äóê Åó ìý îäèõíåñê
Òó òå ñïåëü Òó òå äó÷ü Òó òå îäèõíåøòü
Åë ñå ñïàëý Åë ñå äó÷å Åë ñå îäèõíåøòå
Åà ñå ñïàëý Åà ñå äó÷å Åà ñå îäèõíåøòå
Íîé íå ñïýëýì Íîé íå äó÷åì Íîé íå îäèõíèì
Âîé âý ñïýëàöü Âîé âý äó÷åöü Âîé âý îäèõíèöü
Åé ñå ñïàëý Åé ñå äóê Åé ñå îäèõíåñê
Åëå ñå ñïàëý Åëå ñå äóê Åëå ñå îäèõíåñê

4. Ôîðìàöü ûìáèíýðü äå êóâèíòå.


À ñå ñêóëà ëà áèáëèîòåêý
à ñå ñïýëà ëà îðà 7
à ñå ûíòîàð÷å ëà ìàðå
à ñå äó÷å êó ïüåïòåíåëå
à ñå îäèõíè ïðèí ïàðê
à ñå ïüåïòýíà ëà îðà 21
à ñå ïëèìáà êó ïðèåòåíèé
à ñå êóëêà äå ëà øêîàëý
à ñå æóêà êó ñýïóí

5. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Ìîäåë:
— Åó ìý ñêîë ëà îðà 6. Äàð òó?
— Åó ìý ñêîë ëà îðà 7.

162
— Åó ìý ñïýë êó àïý êàëäý øè ñýïóí. Äàð òó?
— Äèìèíÿöà åó ôàê ùèìíàñòèêý. Äàð òó?
— Åó ìý ïëèìá î æóìýòàòå äå îðý ëà àåð ëèáåð ûí ôèåêàðå çè?
Äàð òó?
— Åó ìý êóëê ëà îðý 22. Äàð òó?

6. Ðåöèíåöü!
Åó ÿó äåæóíóë — ÿ çàâòðàêàþ
Òó åé äåæóíóë — òû çàâòðàêàåøü
Åë (åà) ÿ äåæóíóë — îí (îíà) çàâòðàêàåò
Íîé ëóýì äåæóíóë — ìû çàâòðàêàåì
Âîé ëóàöü äåæóíóë — âû çàâòðàêàåòå
Åé (åëå) ÿó äåæóíóë — îíè çàâòðàêàþò

7. Äåñêèäåöü ïàðàíòåçåëå øè ñêðèåöü âåðáåëå ëà òèìïóë ïðå-


çåíò.
1. Åó (à ñå ñêóëà) ëà îðà 6 ûí ôèåêàðå äèìèíÿöý. 2. Òó (à ñå
ñïýëà) êó àïý ðå÷å. 3. Òàòà (à ñå äó÷å) ëà ñåðâè÷èó ëà îðà 8 øè 15
ìèíóòå. 4. Ìàìà (à ñå ïüåïòýíà) ôðóìîñ. 5. Íîé (à ëóà äåæóíóë) ëà
îðà 7 øè 30 äå ìèíóòå. 6. Åëåâèé (à ëóà ïðûíçóë) ëà êàíòèíà øêî-
ëèé. 7. Åó (à ëóà ÷èíà) ëà îðà 18 øè 20 äå ìèíóòå. 8. Äóïý ÷èíý
ôàìèëèÿ íîàñòðý (à ñå îäèõíè). 9. Âîé (à ñå êóëêà) ëà îðà 22.

8. Ìåìîðèçàöü êîíæóãàðÿ âåðáåëîð äèí åêçåð÷èöèóë 3 øè àë-


êýòóèöü 5 ïðîïîçèöèé êó à÷åñòå âåðáå ëà òèìïóë ïðåçåíò.

II
1. ×èòèöü åêñïðåñèâ ïîåçèÿ. ×å ïýðöü äå âîðáèðå ñûíò êóâèíòå-
ëå åâèäåíöèÿòå? Ëà ÷å ûíòðåáýðü ðýñïóíä åëå?
Òðýÿñêý ñýïóíóë ñïóìîñ,
Òðýÿñêý ïðîñîïóë — ïðîñîïóë ïóôîñ,
Áóðåòåëå, àïà øè ïàñòà äå äèíöü,
Òðýÿñêý êîïèèé êóðàöü øè êóìèíöü.
Êîðíåé ×óêîâñêèé

Âîêàáóëàð:

áóðåòå — ìî÷àëêà

163
2. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå êó êóâèíòåëå ïîòðèâèòå äèí ïà-
ðàíòåçå.
1. Âèîðåë ñå ñïàëý ïå ... êó ïåðèóöà øè ïàñòà äå äèíöü. 2. Âèî-
ðèêà ñå ñïàëý ïå ... êó àïý êàëäý øè ñýïóí. 3. Åó ìý øòåðã êó óí ...
êóðàò. 4. Äèìèíÿöà ôðàòåëå ìåó ñå ñïàëý êó ... ðå÷å. 5. Ñîðà ñå
ïüÿïòýíý êó … .
(ïüåïòåíå, äèíöü, àïý, ôàöý, ïðîñîï).

3. ×èòèöü øè èíòèòóëàöü òåêñòóë.


Ìý êÿìý Âèîðåë. Åó ñûíò åëåâ ûí êëàñà à ÷èí÷ÿ. Åó àì øàñå çèëå
äå ëóêðó: ëóíü, ìàðöü, ìåðêóðü, æîé, âèíåðü øè ñûìáýòý.
Çèóà ìÿ äå ëóêðó ûí÷åïå, äå îáè÷åé, ëà îðà 7 äèìèíÿöà. Äóïý ÷å
ìý ñêîë åó ûìü ôàê ïàòóë, ôàê ùèìíàñòèêý, àïîé ìý äóê ûí êàìåðà
äå áàå øè ûìü êóðýö äèíöèé êó ïåðèóöà øè ïàñòà äå äèíöü, ìý ñïýë
ïå ôàöý øè ïå ìûíü êó àïý ðå÷å, ûìü øòåðã ôàöà êó óí ïðîñîï
êóðàò øè ìý ïüåïòýí. Ëà àðà 7 øè 30 äå ìèíóòå ÿó äåæóíóë. Ëà
äåæóí ìýíûíê, äå îáè÷åé, îìëåòý, ïûíå øè áÿó ÷àé. Äóïý äåæóí ìý
ûìáðàê, ìý ûíêàëö øè ïëåê ëà øêîàëý. Ïûíý ëà øêîàëý ìåðã êó
ìèêðîáóçóë. Ëåêöèèëå ûí øêîàëà íîàñòðý ûí÷åï ëà îðà 8 øè 30 äå
ìèíóòå øè ñå òåðìèíý ëà îðà 13 øè 45 äå ìèíóòå.

4. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Êàðå ñûíò çèëåëå äå ëóêðó àëå ëóé Âèîðåë?
Êûíä ûí÷åïå çèóà ëóé äå ëóêðó?
×å ôà÷å Âèîðåë äóïý ÷å ñå ñêîàëý?
Ëà ÷å îðý ÿ äåæóíóë Âèîðåë?
×å ôà÷å Âèîðåë äóïý äåæóí?
Ëà ÷å îðý ûí÷åï ëåêöèèëå ûí øêîàëà óíäå ûíâàöý Âèîðåë?
Äàð êûíä ñå òåðìèíý ëåêöèèëå?

5. Ëà êóâèíòåëå äèí ïðèìà êîëîíèöý àëåùåöü êóâèíòå êó ñåíñ


îïóñ (àíòîíèìå) äèí êîëîíèöà à äîóà:
ôðóìîñ ëåíåø
êàëäý áîëíàâ
ïóòåðíèê íåãðó
êóðàò ìèê
ìàðå ìóðäàð
àëá ñëàá

164
ñýíýòîñ ðå÷å
õàðíèê óðûò

6. Êûòå ïðîïîçèöèé ñûíò ûí òåêñò? Ñêðèåöè-ëå.


Äèìèíÿöà íîé òîöü ïëåêýì ëà ëóêðó òàòà ñå äó÷å ëà óçèíý ìàìà
ïëÿêý ëà ãðýäèíèöý àêîëî î àøòÿïòý êîïèèé åó øè êó ôðàòåëå íå
äó÷åì ëà øêîàëý.

7. Ôîðìóëàöü ûíòðåáýðü ëà óðìýòîàðåëå ïðîïîçèöèé.


... ? Ìàìà ìÿ ñå ñêîàëý ëà îðà 6 øè 15 ìèíóòå äèìèíÿöà.
... ? Òàòýë ìåó àðå 5 çèëå äå ëóêðó ïå ñýïòýìûíý.
... ? Áóíè÷èé ìåé ÿó ïðûíçóë ëà îðà 13.
... ? Ôðàòåëå ìåó ïëÿêý ëà óíèâåðñèòàòå êó òðîëåéáóçóë.
... ? Ñîðà ìÿ ñå îäèõíåøòå âàðà ëà ìàðå.

8. ×èòèöü øè êîíòèíóàöü äèàëîãóë.


— Ëà ÷å îðý òå ñêîëü?
— Åó ìý ñêîë ëà îðà 7. Äàð òó?
— Øè åó ìý ñêîë ëà îðà 7.
— ×å ôà÷ü äèìèíÿöà?
— Ôàê ùèìíàñòèêý, ìý ñïýë, ..., ..., ... .

9. Ñïóíåöü, ÷å ôà÷åöü âîé ûí ôèåêàðå äèìèíÿöý?

165
III

1. Ïðîíóíöàöü êîðåêò ñóíåòóë î ûí óðìýòîàðåëå êóâèíòå:


îáè÷åé, êîìïîò, îäèõíý, îðý, ïðîñîï, òåëåâèçîð, îðãàíèçàò, æîê,
ñïîðò.

2. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå êó êóâèíòåëå (ïðîíóìåëå) ìý, òå,


ñå, íå, âý, ñå.
1. Âåðèøîàðà ìÿ ... îäèõíåøòå ëà ìàðå. 2. Åó ... ïëèìá ïå ìàëóë
ðûóëóé Íèñòðó. 3. Âîé ... ûìáðýêàöü ôðóìîñ. 4. Òó ... ñêîëü äåâðå-
ìå. 5. Íîé ... ñïýëýì ïå ìûíü êó àïý ðå÷å. 6. Êîïèèé ... æîàêý êó
ìèíùÿ.

3. ×èòèöü øè èíòèòóëàöü òåêñòóë.


Äóïý ëåêöèé åó âèí àêàñý ïå æîñ. Àêàñý åó ÿó ïðûíçóë. Ëà
ïðûíç åó ìýíûíê, äå îáè÷åé, ñóïý, ïûðæîàëå, ïûíå øè áÿó êîìïîò
Äóïý ïðûíç ìý ïëèìá ëà àåð ëèáåð î æóìýòàòå äå îðý, àïîé ûìü
ïðåãýòåñê ëåêöèèëå. Ñÿðà åó ûé àæóò ìýìèêýé ñý ïðåãýòÿñêý ÷èíà.
Ôàìèëèÿ íîàñòðý ÿ ÷èíà ëà îðà 18 øè 30 äå ìèíóòå. Ëà ÷èíý íîé
ìûíêýì ñàëàòý, ïåøòå øè áåì ñóê. Äóïý ÷èíý åó ñïýë âåñåëà, àïîé
ïðèâåñê òåëåâèçîðóë ñàó ÷èòåñê ëèòåðàòóðý àðòèñòèêý. Ëà îðà 21
ôàê óí äóø, ûìü êóðýö äèíöèé, àïîé ëå ñïóí ïýðèíöèëîð «Íîàïòå
áóíý» øè ìý êóëê.

Âîêàáóëàð:
ïå æîñ — ïåøêîì

4. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
×å ôà÷å Âèîðåë äóïý ëåêöèé?
×å ôà÷å åë äóïý ïðûíç?
×å ôà÷å Âèîðåë äóïý ÷èíý?
Ëà ÷å îðý ñå êóëêý Âèîðåë?
×å òðåáóå ñý ëå ñïóíåì ïýðèíöèëîð ûíàèíòå äå êóëêàðå?

5. Êîíòèíóàöü ïðîïîçèöèèëå.
1. Ëà äåæóí åó ìýíûíê …
2. Ëà ïðûíç åó ìýíûíê …
3. Ëà ÷èíý åó ìýíûíê …

166
4. Ëà äåæóí åó áÿó…
5. Ëà ïðûíç åó áÿó …
6. Ëà ÷èíý åó áÿó…

6. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå êó íóìåðàëåëå ïîòðèâèòå. Ñêðè-


åöü íóìåðàëåëå êó ëèòåðå.
1. Åó ïëåê ëà øêîàëý ëà îðà ... . 2. Ëà îðà ... âèí äå ëà øêîàëý.
3. Ûìü ôàê ëåêöèèèëå ... îðå. 4. Ëà îðà ... ïëåê ëà ñåêöèÿ äå
áàñêåò. 5. Åó ìý êóëê ëà îðà ... .

7. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Êûò òèìï ûöü ïðåãýòåøòü ëåêöèèëå ûí ôèåêàðå çè?
Êûò òèìï òå ïëèìáü ëà àåð ëèáåð?
Êûò òèìï ïðèâåøòü òåëåâèçîðóë?
Êó ÷å òå îêóïü ûí òèìïóë ëèáåð?

8. ×èòèöü åêñïðåñèâ ïîåçèÿ. Åêñòðàùåöü ñóáñòàíòèâåëå. Ëà ÷å


ûíòðåáýðü ðýñïóíä åëå?

Ñïýë øè åó î ôàðôóðèå,
Ìóëòå ëèíãóðü, ôóðêóëèöå,
Êý íó-ìü ïëà÷å ìóðäýðèÿ.
Òîòóë òðåáóå ñïýëàò,
Êà ñý ôèå, êà ñý ôèå
Ïåñòå òîò êóðàò, êóðàò.
Ëèâèó Äåëåàíó

Çûìáèöü
— Ïåòðèêý, äå ÷å öè-ñ àòûò äå ìóðäàðå ìûíèëå?
— Ìü-àì ñïýëàò ôàöà, áóíèêî.

9. Ñïóíåöü, ÷å ôà÷åöü âîé äóïý ëåêöèé?

167
ÊÛÒ Å ÎÐÀ?

1. ×èòèöü øè ìåìîðàöü.
Î îðý — 1 ÷àñ
äîóý îðå — 2 ÷àñà
óí ìèíóò — 1 ìèíóòà
äîóý ìèíóòå — 2 ìèíóòû
î ñåêóíäý — 1 ñåêóíäà
äîóý ñåêóíäå — 2 ñåêóíäû
î æóìýòàòå äå îðý — ïîë÷àñà
î îðý øè æóìýòàòå — ïîëòîðà ÷àñà
óí ñôåðò äå îðý — ÷åòâåðòü ÷àñà

Êûò å îðà? (×å îðý å?) — Êîòîðûé ÷àñ?


Å îðà 7 øè 10 ìèíóòå. — 7 ÷àñîâ è 10 ìèíóò.
Å îðà 7 øè æóìýòàòå. — Ïîëîâèíà âîñüìîãî.
Å îðà îïò ôýðý óí ñôåðò. — Áåç ÷åòâåðòè 8.
Ëà ÷å îðý? —  êîòîðîì ÷àñó?
Êûò òèìï? — Ñêîëüêî âðåìåíè?
Ñïóíå-ìü, òå ðîã… — Ñêàæè ìíå, ïîæàëóéñòà …
Ñïóíåöè-ìü, âý ðîã …– Ñêàæèòå ìíå, ïîæàëóéñòà …

2. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáàðå.
Êûò å îðà?

3. Ñïóíåöü ÷å ôà÷åöü âîé ëà îðà à÷àñòà.


Å îðà 7 øè 15 ìèíóòå. — Åó …
Å îðà 7 øè æóìýòàòå. — Åó …
Å îðà 8. — Åó …
Å îðà 8 øè 30 äå ìèíóòå. — Åó …
Å îðà 14 ôýðý óí ñôåðò. — Åó …
Å îðà 15. — Åó …
Å îðà 16 øè 20 äå ìèíóòå. — Åó …

168
Å îðà 18. — Åó …
Å îðà 19 øè óí ñôåðò. — Åó …
Å îðà 21. — Åó …
Å îðà 21 øè æóìýòàòå. — Åó …

4. Êîïèÿöü ïðîïîçèöèèëå. Ñêðèåöü íóìåðàëåëå êó ëèòåðå.


1. Ôðàòåëå ìåó ñå êóëêý ëà îðà 22. 2. Àâèîíóë ïëÿêý ëà îðà 10 øè
35 äå ìèíóòå. 3. Àíäðåé âèíå äå ëà ëóêðó ëà îðà 18 øè 30 äå ìèíóòå.
4. Ëà îðà 16 øè 20 äå ìèíóòå ûí÷åïå î åìèñèóíå èíòåðåñàíòý ëà
ðàäèî. 5. Ëåêöèèëå ìåëå ñå òåðìèíý ëà îðà 13 øè 45 äå ìèíóòå. 6. Î
ëåêöèå äóðÿçý 40 äå ìèíóòå. Î îðý àðå 60 äå ìèíóòå.

5. ×å ûíòðåáýðü àó ôîñò ïóñå?


… ? Ëà ìóçåó âåíèì ëà îðà 15 øè óí ñôåðò.
… ? Àíäðèåø ïëÿêý ëà áèáëèîòåêý ëà îðà 17 øè 20 äå ìèíóòå?
… ? Ìàìà âèíå äå ëà ëóêðó ëà îðà 18.

6. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Êûòå îðå àðå î çè øè î íîàïòå?
Êûòå ìèíóòå àðå î îðý?
Êûòå ñåêóíäå àðå óí ìèíóò?
Êûò òèìï äóðÿçý î ëåêöèå ûí øêîàëà âîàñòðý?
Êûò òèìï ûöü ïðåãýòåøòü ëåêöèèëå (òåìåëå ïåíòðó àêàñý) ûí
ôèåêàðå çè?

7. Òðàäó÷åöü. Ñêðèåöü íóìåðàëåëå êó ëèòåðå.


1. Êîòîðûé ÷àñ?
2. 7 ÷àñîâ 25 ìèíóò.
3. Ïîëîâèíà äåâÿòîãî.
4. Áåç ÷åòâåðòè îäèííàäöàòü.
5. Ïîëîâèíà äåâÿòîãî.
6. Áåç ÷åòâåðòè òðèíàäöàòü.
7. Äâåíàäöàòü ÷àñîâ 40 ìèíóò.
8. 18 ÷àñîâ 5 ìèíóò.
9. 21 ÷àñ 15 ìèíóò.

169
ÑÏÎÐÒÓË

1. Ìåìîðàöü.
ñïîðòèâ ’ — ñïîðòñìåí
ñïîðòèâý ’ — ñïîðòñìåíêà

õîêåé — õîêêåé

ôîòáàë — ôóòáîë

âîëåé — âîëåéáîë

áàñêåò — áàñêåòáîë

õàíäáàë — ãàíäáîë
áîêñ — áîêñ

àòëåòèêà ’
óøîàðý — ëåãêàÿ àòëåòèêà
êàíîòàæ ’ — ãðåáëÿ
áàäìèíòîí ’ — áàäìèíòîí

ëóïòý — áîðüáà
÷èêëèñì ’ — âåëîñïîðò
øàõ — øàõìàòû
ûíîò — ïëàâàíèå
æîê äå äàìå ’ — øàøêè

òåíèñ ’
äå ìàñý — íàñòîëüíûé òåííèñ
ïàòèíàæ ’ ’
àðòèñòèê — ôèãóðíîå êàòàíèå

à æóêà — èãðàòü
à ïðàêòèêà’ ñïîðòóë ’ — çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì
à ñå àíòðåíà’ — òðåíèðîâàòüñÿ

2. Êîìïëåòàöü ñïàöèèëå ëèáåðå êó äåíóìèðèëå äèñ÷èïëèíåëîð


ñïîðòèâå.
Âàðà ñå æîàêý ..., ..., ..., ... .
Ñïîðòóðèëå ïîïóëàðå äå ÿðíý ñûíò ..., ..., ... .

3. Àëêýòóèöü ûíòðåáýðü ëà ïðîïîçèöèèëå äàòå.


Ñïîðòèâèé ñå àíòðåíÿçý ûí ñàëà äå ñïîðò. Åëåâèé ôàê ùèìíàñòè-
êý. Áýåöèé æîàêý ôîòáàë ïå òåðåíóë äå ñïîðò. Àòëåöèé àëÿðãý ïå
ñòàäèîí. Ïîðòàðóë ïðèíäå ìèíùÿ. Åëåíà øè Ìàðèÿ æîàêý òåíèñ.

170
4. Ïðèâèöü èìàùèíèëå. Àëêýòóèöü ïðîïîçèöèé.
Ìåìîðàöü.
à ïðàêòèêà — çàíèìàòüñÿ à æóêà — èãðàòü

Åó ïðàêòèê àëïèíèñìóë. Åó æîê ôîòáàë.


Òó ïðàêòè÷ü áîêñóë. Òó æî÷ü âîëåé.
Åë (åà) ïðàêòèêý ùèìíàñòèêà. Åë (åà) æîàêý áàñêåò.
Íîé ïðàêòèêýì ôîòáàëóë. Íîé æóêýì øàõ.
Âîé ïðàêòèêàöü ÷èêëèñìóë. Âîé æóêàöü õîêåé.
Åé (åëå) ïðàêòèêý õàíäáàëóë. Åé (åëå) æîàêý òåííèñ.

5. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
1. ×å äèñ÷èïëèíå ñïîðòèâå êóíîàøòåöü?
2. ×å ñïîðò ïðàêòè÷ü òó?
3. ×å ñïîðò ïðàêòèêý ïðèåòåíóë òýó (ïðèåòåíà òà)?

6. ×èòèöü øè òðàäó÷åöü äèàëîãóë.


— Óíäå ïëå÷ü, Åëåíà?
— Ëà øêîàëà ñïîðòèâý.
— ×å ñïîðò ñå ïðàêòèêý ûí øêîàëà âîàñòðý?
— Ûí øêîàëà íîàñòðý ñå ïðàêòèêý ôîòáàëóë, âîëåþë, ùèìíàñòè-
êà, àòëåòèêà óøîàðý, õàíäáàëóë øè àëòåëå.

171
7. Òðàäó÷åöü.
ß ñïîðòñìåí. ß çàíèìàþñü ëåãêîé àòëåòèêîé. Ìîÿ ñåñòðà ñïîðò-
ñìåíêà. Óòðîì îíà äåëàåò ãèìíàñòèêó. Ìàëü÷èêè èç íàøåãî êëàññà
èãðàþò â ôóòáîë íà ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå. Âû çàíèìàåòåñü øàøêà-
ìè. Ìîÿ ìàìà ëþáèò ôèãóðíîå êàòàíèå.

II

1. Ïóíåöü àê÷åíòóë ûí óðìýòîàðåëå êóâèíòå.


Ìèíùå, òåíèñ, àòëåòèñì, õîêåé, ôîòáàë, âîëåé, áàñêåò, õàíäáàë,
àëïèíèñì.

2. Àêîðäàöü êîðåêò.
Ïàòèíàæ (àðòèñòèêý) àòëåòèêý (óøîð)
ñåêöèå (ñïîðòèâ) ñïîðòèâü (ïóòåðíèê)
îì (åíåðùèêý) æîê (èíòåðåñàíòý)
êîïèë (ñýíýòîøü)

3. ×èòèöü øè èíòèòóëàöü òåêñòóë.


Îàìåíèé äèí äèôåðèòå öýðü ïðàêòèêý ñïîðòóë. Ñïîðòóë ûíòý-
ðåøòå ñýíýòàòÿ îìóëóé øè êýëåøòå îðãàíèñìóë. Ñûíò ñïîðòóðü äå
âàðý øè ñïîðòóðü äå ÿðíý, ñïîðòóðü èíäèâèäóàëå øè ñïîðòóðü äå
åêèïý.
×åëå ìàé ïîïóëàðå ñïîðòóðü ëà íîé ûí ðåïóáëèêý ñûíò: ôîòáà-
ëóë, áàñêåòóë, âîëåþë, õàíäáàëóë, áîêñóë, àòëåòèêà óøîàðý, êàíîòà-
æóë. Åëåâèé ïîò ôà÷å ñïîðò ëà ëåêöèèëå äå êóëòóðý ôèçèêý, ëà
ñåêöèèëå ñïîðòèâå, ëà ñýðáýòîðèëå ñïîðòèâå. Ïðàêòèêàðÿ ñïîðòó-
ëóé äåçâîëòý ëà åëåâü êóòåçàíöà, ôåðìèòàòÿ, ñïèðèòóë äå èíèöèà-
òèâý, àùåðèìÿ øè ãûíäèðÿ.

Âîêàáóëàð:
à äåçâîëòà’ — ðàçâèâàòü

äûðçåíèå — íàñòîé÷èâîñòü

êóòåçàíöý — ñìåëîñòü

ôåðìèòàòå — ðåøèòåëüíîñòü

ñïèðèò ’
äå èíèöèàòèâý — èíèöèàòèâíîñòü

172
ãûíäèðå — ìûøëåíèå
äå åêèïý — êîìàíäíàÿ

4. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
×å èìïîðòàíöý àðå ñïîðòóë ûí âÿöà îìóëóé?
×å ôåë äå ñïîðòóðü ñûíò?
Êàðå ñûíò ÷åëå ìàé ïîïóëàðå ñïîðòóðü ûí ðåïóáëèêà íîàñòðý?
Óíäå ïîò ôà÷å ñïîðò åëåâèé?
×å äåçâîëòý ëà åëåâü ïðàêòèêàðÿ ñïîðòóëóé?

5. Òðàäó÷åöü.
ß çàíèìàþñü ñïîðòîì. Ñïîðò óêðåïëÿåò çäîðîâüå ÷åëîâåêà. Íà
óðîêàõ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ìû èãðàåì â âîëåéáîë. Ñïîðò ðàçâèâà-
åò ñîîáðàçèòåëüíîñòü è ìûøëåíèå.

6. ×èòèöü øè òðàäó÷åöü äèàëîãóë. Àëêýòóèöü óí äèàëîã ñèìè-


ëàð.
— Äóìèòðàø, ÷å ñïîðò ïðàêòè÷ü?
— Åó ïðàêòèê àòëåòèêà óøîàðý. Åà åñòå ðåùèíà ñïîðòóëóé.
— Äà óíäå òå àíòðåíåçü?
— Ìý àíòðåíåç ïå ñòàäèîíóë ðåïóáëèêàí.
— Äå êûòå îðü ïå ñýïòýìûíý òå àíòðåíåçü?
— Äå ïàòðó îðü ïå ñýïòýìûíý ìý àíòðåíåç ïå ñòàäèîí, ÿð ûí
÷åëýëàëòå çèëå — àêàñý øè ïå òåðåíóë äå ñïîðò àë øêîëèé.

Àòåíöèå!
Òåðåí äå ñïîðò ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà
Òåðåí ñïîðòèâ
Ñàëý äå ñïîðò ñïîðòèâíûé çàë
Ñàëý ñïîðòèâý

7. Ïîâåñòèöü òåêñòóë äèí åêçåð÷èöèóë 3.

173
ËÀ ÌÅÄÈÊ

I
1. Àìèíòèöè-âý!
êàï
ïýð
îêü
íàñ
ïè÷îð
ìûíý
óðåêå
ãûò
ãóðý
äèíòå

2. ×èòèöü øè ðåöèíåöü.
Ïå ÷èíå ûë äîàðå …? Ó êîãî áîëèò …?
Ïå ìèíå ìý Ó ìåíÿ
Ïå òèíå òå Ó òåáÿ
Ïå äûíñóë ûë äîàðå êàïóë. Ó íåãî áîëèò ãîëîâà.
Ïå äûíñà î Ó íåå

×å àâåöü? ×òî ó âàñ?


Åó àì òåìïåðàòóðý. Ó ìåíÿ òåìïåðàòóðà.
Òó àé ãóòóðàé. Ó òåáÿ íàñìîðê.
Åë (åà) àðå ãðèïý. Ó íåãî (íåå) ãðèïï.

3. ×èòèöü øè òðàäó÷åöü äèàëîãóë.


— Âàñèëèêý, åøòü áîëíàâ?
— Äà. Ìý äîàðå ãûòóë øè êàïóë.
— Àé òåìïåðàòóðý?
— Àì 38 äå ãðàäå.
— Äà åó, Âàñèëèêý, ìý ûìáîëíýâåñê ðàð äå òîò.
— Äå ÷å, Ðàäó?
— Åó ôàê ùèìíàñòèêý ûí ôèåêàðå çè, ìý ñïýë êó àïý ðå÷å, ìý
øòåðã êó óí ïðîñîï àñïðó.
— Ìóëöóìåñê, àì ñý ôàê øè åó êà òèíå.

174
4. Êîíæóãàöü âåðáóë à ôè ëà òèìïóë ïðåçåíò ûí êàäðóë óðìý-
òîàðåëîð ïðîïîçèöèé.
Ôîðìà àôèìàòèâý Ôîðìà íåãàòèâý
Åó ñûíò áîëíàâ. Åó íó ñûíò áîëíàâý.
Òó … áîëíàâ. Òó … áîëíàâ.
Åë … áîëíàâ. Åë … áîëíàâ.
Åà … áîëíàâý Åà … áîëíàâý.
Íîé … áîëíàâü. Íîé … áîëíàâü.
Âîé … áîëíàâü. Âîé … áîëíàâü.
Åé … áîëíàâü. Åé … áîëíàâü.
Åëå … áîëíàâå. Åëå …áîëíàâå.

5. Êîíæóãàöü âåðáóë à àâÿ ëà òèìïóë ïðåçåíò ûí êàäðóë óðìý-


òîàðåëîð ïðîïîçèöèé.
Ôîðìà àôèìàòèâý Ôîðìà íåãàòèâý
Åó … ãðèïý. Åó í-àì ãðèïý.
Òó … òåìïåðàòóðý. Òó … òåìïåðàòóðý.
Åë (åà) … ãóòóðàé. Åë (åà) … ãóòóðàé.
Íîé … àíãèíý. Íîé … àíãèíý.
Âîé … ïîôòý äå ìûíêàðå. Âîé … ïîôòý äå ìûíêàðå.
Åé (åëå) … áðîíøèòý. Åé (åëå) … áðîíøèòý.

6. Òðàäó÷åöü.
1. ß áîëåí. 2. Ó ìåíÿ òåìïåðàòóðà. 3. Òû çäîðîâ. 4. Ó òåáÿ õîðî-
øèé àïïåòèò. 5. Ó íåãî áîëèò ãîðëî. 6. Ó íåå áîëèò ðóêà. 7. Ó âàñ
íàñìîðê. 8. Ó íàñ àíãèíà. 9. Àíäðåé, òû áîëåí? 10. Íåò, ÿ çäîðîâ.
11. Ó äåòåé ãðèïï.

7. ×èòèöü ïîåçèÿ. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáàðÿ äèí òèòëóë åé.

ÊÀÐÅ-É ÃÐÅØÀËÀ?
Âàë-âûðòåæ à èíòðàò ûí êëàñý
Áóíà íîàñòðý-íâýöýòîàðå
Øè-à âîðáèò ûí ãðàáà ìàðå:
— Ìûíå å î çè àëÿñý!..
Äðàùèé ìåé, â-àøòåïò ëà øêîàëý
Ê-óíãèóöåëå ñïýëàòå
Øè-óðåêþøèëå òýÿòå…
— À ôýêóò ìàðå ãðåøàëý?
Êîíñòàíòèí Äðàãîìèð

175
Êîðåêòàöü ãðåøàëà ûíâýöýòîàðåé. ×èòèöü àïîé âåðñóðèëå êó
ñêèìáýðèëå ðåñïåêòèâå.

8. Ãè÷èöü.
Àì óí êóïòîðàø
Ïëèí êó åïóðàøü.
(Ãóðà)

Óíà âîðáåøòå, äîé ñå óéòý øè äîóý àñêóëòý.


(Ãóðà, îêèé, óðåêèëå)

II

1. ×èòèöü øè ìåìîðàöü.
×å òå äîàðå? ×òî ó òåáÿ áîëèò?
×å Âý äîàðå? ×òî ó Âàñ áîëèò?
Ìü-å ðýó. Ìíå ïëîõî.
Òóøåñê. Êàøëÿþ.
Àì àìåöåëü. Ó ìåíÿ ãîëîâîêðóæåíèå.
Äåñêèäå ãóðà. Îòêðîé ðîò.
Ûöü âîé ïðåñêðèå ìåäèêàìåíòå. ß ïðîïèøó òåáå ëåêàðñòâà
ßòý ðåöåòà. Âîò ðåöåïò.
Àé ðý÷èò. Òû ïðîñòóäèëñÿ.
Ôèé ñýíýòîñ! Áóäü çäîðîâ!
Ôèé ñýíýòîàñý! Áóäü çäîðîâà!

2. ×èòèöü øè òðàäó÷åöü äèàëîãóë.

ËÀ ÌÅÄÈÊ

— Áóíý çèóà.
— Áóíý çèóà. Àøàçý-òå. ×å òå äîàðå?
— Ìý äîàðå êàïóë øè ãûòóë. Òóøåñê. Àì àìåöåëü. Ìü-å ðýó.
— Äåñêèäå ãóðà. Àøà, àé øè òåìïåðàòóðý.
— Äîêòîðå, ÷å àì åó?
— Àé ðý÷èò. Àé àíãèíý. Ûöü âîé ïðåñêðèå ìåäèêàìåíòå. ß ðåöå-
òà.

176
— Ìóëöóìåñê. Ëà ðåâåäåðå.
— Ëà ðåâåäåðå. Ôèé ñýíýòîñ!

3. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Óíäå ñ-à äóñ Èîíåë?
×å ûë äîàðå ïå Èîíåë?
×å (áîàëý) àðå Èîíåë?
×å ûé äîðåøòå ìåäèêóë ëóé Èîíåë?

4. Òðàäó÷åöü.
1. ×òî ó òåáÿ áîëèò? 2. Ìíå ïëîõî. 3. Ó ìåíÿ àíãèíà. 4. Ó òåáÿ
áîëèò ãîëîâà? 5. À òåìïåðàòóðà åñòü? 6. Áóäü çäîðîâà!

5. ×å ûíòðåáýðü àó ôîñò ïóñå?


... ? Áîëíàâóë êÿìý ìåäèêóë àêàñý.
... ? Ìåäèêóë ûé ïðåñêðèå áîëíàâóëóé ìåäèêàìåíòå.
... ? Ñïîðòóë ûíòýðåøòå ñýíýòàòÿ.
... ? Áîàëà ñå òåìå äå ñîàðå, àïý øè àåð.

6. Àëêýòóèöü óí äèàëîã ñèìèëàð êó ÷åë äèí åêçåð÷èöèóë 2.

7. ×èòèöü ïîåçèÿ. Ñïóíåöü ÷å êóëîðü âåöü ôîëîñè ëà èëóñòðàðÿ


à÷åñòîð âåðñóðü.

ÏÓÐ×ÅËÓË

Ñòý ïóð÷åëóë æîñ ûí ïàå:


«Ñûíò ìóðäàð. Ìóðäàð äå òîò!
Òðåáóå ñý-ìü ôàê î áàå…»
Øè ñ-à äóñ ñ-î ôàêý-í ãëîä.
Ãðèãîðå Âèåðó

177
ÐÅÊÀÏÈÒÓËÀÐÅ

1. ×èòèöü ïîåçèÿ. Íóìèöü ñóáñòàíòèâåëå. Èíäèêàöü ùåíóë ëîð.

ÁÓÍÈÊÓÖÀ ØÈ ÍÅÏÎÀÒÀ
Ñ-àäðåñÿçý î áóíèêý
Äèðèùèíòåëóé äå êëàñý!
— Ðîã, äàöü âîå íåïîöèêýé,
Ñûìáýòý ñý ñòÿ àêàñý,
Êý âà ôè òàðå áîëíàâý.
Àóçèíä, ñêóìïà íåïîàòý
Ñå ûìáîëíýâè ïå äàòý.
Ãåîðãå ×îêîé

2. Êîìïëåòàöü ïîåçèèëå.
Ëóïóë òîò ìûíêà áîìáîàíå,
Í-àñêóëòà íè÷ äå ïýðèíöü
Øè àêóì ñå ïëûíùå ûíòðóíà:
— ×å ìý ôàê åó ôýðý ... ?! (äèíöü)
Êîíñòàíòèí Äðàãîìèð

Ñèíãóð Øòåôýíåë
Øü-à ôýêóò ïýòóêóë,
Ñèíãóð øü-à ñïýëàò
Ôàöà øè ... . (íýñóêóë)
Êîíñòàíòèí Äðàãîìèð
Êóðýöåíèÿ ûé ïëà÷å
Øè ûé ïëà÷å-àòûò äå òàðå,
Êý ÿ ôîèëå äèí çèëíèê
Øè ëå-àøòåðíå ñóá … . (ïè÷îàðå)
Ïåòðó Êýðàðå

Øü-à áýãàò íýñóêó-í ôëîàðå,


×å íåêàç à òðàñ —
Î àëáèíý ìóí÷èòîàðå
Ë-à ïèøêàò äå ... . (íàñ)
Åóùåíèó Áèâîë

3. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå êó íóìåðàëåëå ïîòðèâèòå. Ñêðè-


åöü íóìåðàëåëå êó ëèòåðå.

178
1. Ëà îðà ... ìý äóê ëà ÷èíåìà êó ïðèåòåíà. 2. Íîé àì ôîñò ëà
òåàòðó ëà îðà ... . 3. Ôèëìóë ðóëÿçý ... îðå øè ìèíóòå. 4. Ïåñòå ...
ìèíóòå ûí÷åïå ëåêöèÿ.

4. Ôîðìàöü ïëóðàëóë óðìýòîàðåëîð àäæåêòèâå.


Ìàðå — ìèê —
ôðóìîñ — áóí —
ïóòåðíèê — õàðíèê —
ëåíåø — ñýíýòîñ —
áîëíàâ — ãóñòîñ —

5. ×èòèöü äèàëîãóë ïå ðîëóðü. Ñïóíåöü, ÷å ôà÷åöü ûí òèìïóë


ëèáåð. Ôîëîñèöü ïðîïîçèöèèëå äèí äèàëîã.

Èîíåë: ×å ôà÷ü ûí òèìïóë ëèáåð?


Ðàäó: Ûí òèìïóë ëèáåð ïðàêòèê ñïîðòóë, ìý æîê, ÷èòåñê, ïðè-
âåñê òåëåâèçîðóë.
Èîíåë: ßð åó ûé àæóò ìàìåé ñý ôàêý êóðýöåíèå ûí îäàå, øòåðã
ïðàôóë, óä ôëîðèëå, êóðýö êîâîðóë, ìý æîê êó ñóðèîàðà ìÿ ìàé
ìèêý.
Ðàäó: Äà ìèå ûìü ïëà÷å ñý ëóêðåç ëà áóêýòýðèå. Êóðýö êàðòîôü,
ìîðêîâü, ÷àïý, ñïýë êàðíÿ, ïðýæåñê ÷àïà øè âàðçà. Ìàìà ìý ûíâàöý
ñý ôàê ìûíêàðå ãóñòîàñý.

6. Êîíòèíóàöü ïîâåñòèðÿ.
Ìý êÿìý ... . Ñûíò åëåâ (-ý) ûí êëàñà à ÷èí÷ÿ. Åó äóê óí ìîä äå
âÿöý ñýíýòîñ. Ûí ôèåêàðå äèìèíÿöý åó ... .

7. Ãè÷èòîðü.
Äîóý ìàìå àó êûòå ÷èí÷ ôå÷îðü øè òîöü à÷åëàøü íóìå ïîàðòý.
(Äåùåòåëå)
Äîé ìåðã, äîé äóê øè àë òðåéëÿ âîðáåøòå. (Ïè÷îàðåëå, ìûíèëå
øè ãóðà)
Äîé âîéíè÷ü íåàñòûìïýðàöü çèóà ëóêðÿçý, íîàïòÿ ñå îäèõíåñê.
(Îêèé)

Àì î ïîÿòý êó ãýèíü àëáå,


Íóìàé êóêîøóë — ðîøó. (Äèíöèé øè ëèìáà)
Ïå êàðå äîé ôðàöü ûé äåñïàðòå óí ìóíòå? (Îêèé)
Àì î ãðåáëóöý êó ÷èí÷ äèíöèøîðü,
Ïå çè ûìü òðåáóåøòå äå î ìèå äå îðü. (Ìûíà êó äåùåòåëå)

179
ÂÀÊÀÍÖÀ

ÂÀÐÀ

1. ×èòèöü åêñïðåñèâ ïîåçèÿ. Äåñïðå ÷å àíîòèìï å âîðáà ûí ïî-


åçèå? Êó ÷å ñýðáýòîàðå ûí÷åïå à÷åñò àíîòèìï?

Çè ôðóìîàñý êà à íîàñòðý
Íó øòèó äå ìàé åñòå-í ëóìå,
Åà àðå áðîáîàäý-àëáàñòðý
Øè-é êó îêèé äå êýïøóíå.

Çè äå ûí÷åïóò äå âàðý,
Òó-àäó÷ü ôëîðü ïå îðü÷å êðÿíãý,
Ñý ñå ïðèíäý-í õîðà ìàðå
Êîïèëàøü äèí ëóìÿ-íòðÿãý.
Ãåîðãå ×îêîé

Ðåöèíåöü:
÷èêîàðå — öèêîðèé
áðîáîàäý — ïëàòîê

2. Âàðà ñå êîê ôðóêòåëå, ïîìóøîàðåëå øè ëåãóìåëå. Íóìèöè-ëå.

(À÷åñòà åñòå, à÷àñòà åñòå, à÷åñòÿ ñûíò …)


×å ôðóêòå, ïîìóøîàðå øè ëåãóìå ûöü ïëàê? Äå ÷å?

180
3. ×èòèöü òåêñòóë. Èíòèòóëàöè-ë.
Âàðà å ÷åë ìàé êàëä àíîòèìï. Çèëåëå äå âàðý ñûíò ëóíùü, ÿð
íîïöèëå ñûíò ñêóðòå. Òîòóë ûí æóð å âåðäå. Âàðà ñå êîê ôðóêòåëå,
ïîìóøîàðåëå øè ëåãóìåëå. Ëàíóðèëå êó ãðûó ñÿìýíý êó î ìàðå
àóðèå. Ïåñòå òîò ñå àóäå êûíòåêóë âåñåë àë ïýñýðèëîð. Ûí âýçäóõóë
êàëä çáîàðý àëáèíü, ìóñêóëèöå, ôëóòóðàøü.
Âàðà åëåâèé àó ÷ÿ ìàé ìàðå âàêàíöý. Åé ñå îäèõíåñê ëà ìàðå,
ëà öàðý, ûí òàáåðå, ûí ïýäóðü, ïëÿêý ûí åêñêóðñèé. Êîïèèé þáåñê
øè àøòÿòý êó íåðýáäàðå à÷åñò àíîòèìï.

Âîêàáóëàð:

âàêàíöý — êàíèêóëû

ïåñòå òîò — ïîâñþäó

ìóñêóëèöý — ìîøêà, ìóøêà

òàáýðý — ëàãåðü
ôëóòóðàø ’ — áàáî÷êà

êó íåðýáäàðå — ñ íåòåðïåíèåì
ëàí êó ãðûó — ïøåíè÷íîå ïîëå
÷åë ìàé êàëä àíîòèìï ’ — àè÷: ñàìîå òåïëîå âðåìÿ ãîäà

÷ÿ ìàé ìàðå âàêàíöý — àè÷: ñàìûå äëèííûå êàíèêóëû

4. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Êóì ñûíò çèëåëå äå âàðý? Äàð íîïöèëå?
×å ôðóêòå ñå êîê âàðà?
Êó ÷å ñÿìýíý ëàíóðèëå êó ãðûó?
×èíå çáîàðý ïðèí âýçäóõóë êàëä?
Óíäå ñå îäèõíåñê êîïèèé âàðà?
Öèå ûöü ïëà÷å àíîòèìïóë âàðà? Äå ÷å?

5. Ãè÷ü, ÷å å?
Óíäå êðåñê ñòåæàðèé îàðå,
Àëáå ôëîðü äå ëýêðèìüîàðå?
Óíäå êðåñê êýïøóíü øè ìóðå?
ß, ñý-ìü ñïóíåöü! Ûí … .

6. Äåñêèäåöü ïàðàíòåçåëå øè ñêðèåöü âåðáåëå ëà òèìïóë ïðå-


çåíò.

181
1. Òåþë (à ôè) óí êîïàê ôðóìîñ. 2. Ôðóíçåëå òåþëóé (à ôè) ìîé.
3. Ôëîðèëå òåþëóé (à ôè) ôîëîñèòîàðå. 4. Äèí íåêòàðóë ôëîðèëîð
àëáèíèëå (à ôà÷å) ìüåðå äóë÷å. 5. Ûí ïýäóðü (à ôè) ìóëöü òåé.

7. Ïîâåñòèöü äåñïðå àíîòèìïóë âàðà.

ÎÊÓÏÀÖÈÈËÅ ÛÍ ÒÈÌÏÓË ÂÅÐÈÉ

1. ×èòèöü åêñïðåñèâ ïîåçèÿ. Äåñïðå ÷å âàêàíöý åñòå âîðáà ûí


ïîåçèå?

×Å Å ÂÀÊÀÍÖÀ? ×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ?


Ìý-íòðåáü ÷å-é âàêàíöà? Êàíèêóëû — ýòî
Ðýñïóíä ëà-íòðåáàðå: Ïðèâîëüíîå ëåòî,
Âàêàíöà-é îäèõíý ×óäåñíûå ïåñíè,
Øè ìóíêý, øè ñîàðå. Êîñòðû äî ðàññâåòà.

Âàêàíöà å êîäðó Êàíèêóëû — ýòî


Øè ÿç, øè êûìïèå, Çåë¸íîå ïîëå,
Àðîìý äå ÷èìáðó Äóøèñòûå òðàâû
Øè äå ÿñîìèå. Ñðåäü ìèëîé äóáðàâû.
Âèòàëèå Ôèëèï

2. ×èòèöü øè ðåöèíåöü ïðîïîçèöèèëå.


Àíäðèåø ñå áðîíçÿçý ïå ïëàæý.
Äóìèòðàø ñå ñêàëäý ûí ìàðå.
Âåðóöà ñòðûíùå ÷óïåð÷ü.
Àíäðåé êýëýòîðåøòå êó òðåíóë.

182
Àëêýòóèöü ûíòðåáýðü ëà êóâèíòåëå åâèäåíöèÿòå.

3. Ñêðèåöü ûí ëîêóë ïóíêòåëîð ôîðìåëå êîðåñïóíçýòîàðå àëå


âåðáóëóé àóêçèëèàð à âîè.
1. Ëà ÷å îðý ... ïëåêà ìûíå?
2. Òó ... ìåðùå êó íîé ëà ÷èíåìà?
3. Ñïîðòèâèé ... ïëåêà ìûíå ëà ñòàäèîí.
4. Êûíä ... êðåøòå ìàðå, Èîíåë ... äåâåíè ìåäèê, ÿð åó ìý ... ôà÷å
èíùèíåð.

4. Äåñêèäåöü ïàðàíòåçåëå øè ñêðèåöü âåðáåëå ëà òèìïóë âèè-


òîð.
1. Ìûíå íîé (à ôà÷å) î åêñêóðñèå ûí îðàøóë-åðîó Îäåñà.
2. Ïûíý ëà Îäåñà (à ìåðùå) êó òðåíóë.
3. Íîé (à âèçèòà) ëîêóðèëå ãëîðèåé ìèëèòàðå.
4. Äàêý (à ðåóøè), íîé (à ïðîêóðà) áèëåòå ëà òåàòðóë äå îïåðý.
5. Àêàñý (à âåíè) êó àóòîáóçóë.

Àòåíöèå!
 ìîëäàâñêîì ÿçûêå âîçâðàòíûé ãëàãîë (âåðáóë ðåôëåêñèâ)
ñîïðîâîæäàåòñÿ âîçâðàòíûì ìåñòîèìåíèåì. Âîçâðàòíûå ãëàãî-
ëû (âåðáåëå ðåôëåêñèâå) â áóäóùåì âðåìåíè (Âèèòîðóë I) ñïðÿ-
ãàþòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:

183
À ñå ñêýëäà — êóïàòüñÿ
Ôîðìà àôèðìàòèâý
Åó ìý âîé ñêýëäà ß áóäó êóïàòüñÿ
Òó òå âåé ñêýëäà Òû áóäåøü êóïàòüñÿ
Åë (åà) ñå âà ñêýëäà Îí (îíà) áóäåò êóïàòüñÿ
Íîé íå âîì ñêýëäà Ìû áóäåì êóïàòüñÿ
Âîé âý âåöü ñêýëäà Âû áóäåòå êóïàòüñÿ
Åé (åëå) ñå âîð ñêýëäà Îíè áóäóò êóïàòüñÿ

Ôîðìà íåãàòèâý
Åó íó ìý âîé ñêýëäà ß íå áóäó êóïàòüñÿ
Òå íó òå âåé ñêýëäà Òû íå áóäåøü êóïàòüñÿ
Åë (åà) íó ñå âà ñêýëäà Îí (îíà) íå áóäåò êóïàòüñÿ
Íîé íó íå âîì ñêýëäà Ìû íå áóäåì êóïàòüñÿ
Âîé íó âý âåöü ñêýëäà Âû íå áóäåòå êóïàòüñÿ
Åé (åëå) íó ñå âîð ñêýëäà Îíè íå áóäóò êóïàòüñÿ

5. Êîíæóãàöü ëà òèìïóë Âèèòîðóë I óðìýòîàðåëå âåðáå ðåôëåê-


ñèâå:
à ñå îäèõíè, à ñå äåïëàñà, à ñå ïëèìáà, à ñå áðîíçà, à ñå ïðåãýòè.

Êó ôèåêàðå âåðá àëêýòóèöü êûòå î ïðîïîçèöèå.

6. ×èòèöü äèàëîãóë. Íóìèöü âåðáåëå ëà òèìïóë âèèòîð.

ÓÍÄÅ ÍÅ ÂÎÌ ÎÄÈÕÍÈ ËÀ ÂÀÐÝ

Ðàäó: Àíèøîàðà, Èîíåë, ÷å âåöü ôà÷å ëà âàðý? Âåíèöü ëà íîé, ëà


Ïàðêàíü. Íèñòðó å àïðîàïå. Íå âîì ñêýëäà, íå âîì áðîíçà.
Àíèøîàðà: Åó íó ïîò. Äóïý ÷å ñóñöèí åêçàìåíóë, âîé ïëåêà ëà
áóíèêà ëà öàðý. Åà àðå î ãðýäèíý ìàðå øè åó ûé âîé àæóòà ëà ëóêðó
ûí ãðýäèíý. Âîé êóëåùå ÷èðåøå, âèøèíå, êàèñå. Âîì ïðåãýòè äóë-
÷àöý øè êîìïîò äèí åëå ûìïðåóíý êó áóíèêà. Âîé ûíãðèæè äå
ôëîðèëå äèí ãðýäèíà áóíè÷èé.
Èîíåë: Íè÷ åó íó ïîò âåíè. Ëóíà þëèå î âîé ïåòðå÷å ûí òàáàðà äå
îäèõíý äèí Ìåðåíåøòü. ßð ûí ëóíà þëèå âîì ïëåêà êó òîàòý ôàìè-
ëèÿ ëà Ìàðÿ Íÿãðý.

184
Ñïóíåöü, ÷èíå ïàðòè÷èïý ëà äèàëîã. Ïîâåñòèöü, êó ÷å ñå âîð
îêóïà åé âàðà.

7. Äåñêèäåöü ïàðàíòåçåëå. Ñêðèåöü âåðáåëå ëà òèìïóë âèèòîð.


1. Íîé (à ïëåêà) ûí åêñêóðñèå ëà Ìóçåóë öèíóòóëóé íàòàë äèí
Òèðàñïîë. 2. Ëà Òèðàñïîë (à ïëåêà) êó àóòîáóçóë. 3. Ñÿðà (à ïðèâè)
óí ñïåêòàêîë ëà òåàòðó. 4. Ïåñòå î çè (à ñå ûíòîàð÷å) àêàñý.

8. Ïóíåöü ûíòðåáýðü ëà êóâèíòåëå åâèäåíöèÿòå.


… ? Íîé âîì ïëåêà ûí ëèâàäý.
… ? Âîì êóëåùå ìåðå, ïðýñàäå øè ïðóíå.
… ? Âîì ïóíå ôðóêòåëå ûí êîøóðü øè ëýçü.
… ? Âîì ûíêýðêà ëýçèëå ûí ìàøèíý.

9. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü, óòèëèçûíä ûìáèíýðèëå äå êóâèíòå


äèí äðÿïòà.
ûí òàáýðà äå îäèõíý
ûí åêñêóðñèå
ûí îñïåöèå
Óíäå âåöü ïëåêà ûí âàêàíöý?
ûí ïýäóðå
ëà ìàðå
ëà öàðý

ëà ìóçåó
ëà óçèíà ìåòàëóðùèêý
Óíäå âåöü ïëåêà ûí åêñêóðñèå? ëà ìýíýñòèðå
ëà ïëàíåòàðèó
ûí ïýäóðå

10. ×èòèöü òåêñòóë. Íóìèöü âåðáåëå ëà òèìïóë âèèòîð.


Âàðà å ôîàðòå êàëä. Ðîäèêà øè Äîéíèöà âîð ïëåêà ëà áóíèêà, ëà
öàðý. Ûé âîð àæóòà áóíè÷èé ëà êóëåñ ÷èðåøå. Âîð ñòðûíùå ÷ó-
ïåð÷ü øè ìóðå äèí ïýäóðå. Âîð ÷èòè êýðöü. Ñå âîð ñêýëäà ûí ðûó.
Ôåòåëå ñå âîð îäèõíè áèíå.

11. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.


Êóì å òèìïóë âàðà?
Óíäå âîð ïëåêà Ðîäèêà øè Äîéíèöà?

185
×å âîð ôà÷å ôåòèöåëå ëà áóíèêà?
Êóì ñå âîð îäèõíè åëå?

12. Ïîâåñòèöü äåñïðå âàêàíöà äå âàðý:


Óíäå âåöü ïåòðå÷å âàêàíöà, óíäå âý âåöü îäèõíè, êó ÷å òðàíñïîðò
âåöü ïëåêà, ûí ÷å îðàø (ñàò) âåöü ïëåêà, êó ÷èíå, ÷å-àöü äîðè âîé
ñý ôà÷åöü ûí âàêàíöý, ëà ÷èíå ñý ïëåêàöü…
Âàêàíöý ïëýêóòý!!!

Î ÊÝËÝÒÎÐÈÅ ÛÍ ÊÀÐÏÀÖÜ

1. ×èòèöü øè ïðîíóíöàöü êîðåêò ñóíåòóë à.


Âàêàíöý, âàðý, ôðàòå, ìàìý, òàòý, Êàðïàöü, àåð, êóðàò.

2. Àëêýòóèöü ûìáèíýðü äå êóâèíòå.


Âàêàíöý âåñåëý âàðý êàëäý àåð êóðàò ìóíòå ïèòîðåñê
… … … …
… … … …
… … … …

3. ×èòèöü òåêñòóë. Àëêýòóèöü ûíòðåáýðü.

Î ÊÝËÝÒÎÐÈÅ ÛÍ ÌÓÍÖÈÉ ÊÀÐÏÀÖÜ


Ûí âàêàíöà äå âàðý åó ûìïðåóíý êó ôðàòåëå ìåó Àíäðèåø, ìàìà
øè òàòà âîì ïëåêà ûí ìóíöèé Êàðïàöü. Àêîëî å àåð êóðàò, ìèðîàñå
à ÿðáý øè à ôëîðü.
Ëà ìóíòå ïëîóý äåñ. Äóïý ïëîàå ïýñýðèëå êûíòý ïå ìèé äå âî÷ü.
Ñå àóäå ïóïýçà, ïðèâèãåòîàðÿ, ÷îêûðëèÿ. Àïîé åñå ñîàðåëå. Ïðèí-
òðå êîïà÷ü ïîöü çýðè êýïðèîàðå, ÷åðáü, âåâåðèöå ÷å òå ïðèâåñê óé-
ìèòå.
Ñóñ ïå ìóíòå êðåñê ïîìóøîàðå ìè÷ü øè ðîøèé. Åëå ñûíò äóë÷ü
øè ìèðîàñå ôîàðòå ôðóìîñ. Ëà ìóíòå âîì ïåòðå÷å òèìïóë ôîàðòå
èíòåðåñàíò øè âåñåë.

Âîêàáóëàð:

ìèðîàñå — ïàõíåò äåñ — ÷àñòî

âî÷å — ãîëîñ ’
ñå àóäå — ñëûøíî

óéìèò — óäèâëåííî ïîöü çýðè’ — ìîæíî óâèäåòü

ïîìóøîàðå — ÿãîäêè

186
5. Òðàäó÷åöü.
1. Ìíå íðàâÿòñÿ ëåòíèå êàíèêóëû. 2. Îí ëþáèò ïðîâîäèòü êàíè-
êóëû â ãîðàõ. 3. Íàì íðàâÿòñÿ êðàñíûå ÿãîäû. 4. Âàì íðàâÿòñÿ
ëåñíûå ïòèöû. 5. Åé íðàâèòñÿ äèêèå æèâîòíûå.

6. Óíäå òå âåé îäèõíè âàðà? Åëåíà, Äàí øè Âëàä àó ðýñïóíñ


ïðèí äåñåíå. Ñïóíåöü óíäå ñ-àó îäèõíèò åé ûí âàêàíöý.

7. Ñïóíåöü ÷å âý ïëà÷å øè ÷å íó.


Ûìü ïëà÷å ìóíöèé ñý ÷èòåñê
Íó-ìü ïëà÷å òåàòðóë ñý ïðèâåñê
ìàðÿ ñý êýëýòîðåñê
âàêàíöà ñý âèçèòåç
ìóçåóë ñý ûíîò

8. Ûí ëîêóë ïóíêòåëîð ñêðèåöü ôîðìåëå âåðáóëóé à ïëåêà ëà


òèìïóë âèèòîð.
1. Ûí âàêàíöà äå âàðý åó ... ûí ìóíöèé Êàðïàöü. 2. Âèíåðü, òó ...
ëà ìàðå êó àóòîáóçóë. 3. Ìàðèÿ ... ëà îäèõíý ûí Êðèìåÿ. 4. Àëåê-
ñàíäðó ... ëà öàðý ïåíòðó î ëóíý. 5. Íîé ... ûí êýëýòîðèå ïðèí
îðàøóë ßëòà. 6. Âîé ... ûìïðåóíý êó ïýðèíöèé ëà ñàíàòîðèó. 7.
Âëàä øè Åëåíà ... ûí ëóíà àóãóñò ûí òóðíåó.

9. Ïîâåñòèöü óíäå âåöü ïëåêà ûí êýëýòîðèå ûí âàêàíöà


äå âàðý.

II

1. ×èòèöü øè ïðîíóíöàöü êîðåêò êóâèíòåëå äàòå.


Ìóíòå, õàéíå, âàëèçý, ïåéñàæ, ñîìíóë, àäûíê, ñîàðå, âûðô.

187
2. Àëêýòóèöü ûìáèíýðü äå êóâèíòå.
Âàëèçý ãðÿ ïåéñàæ ìèíóíàò ñîìí ëèíèøòèò
... ... ...
... ... ...

3. ×èòèöü òåêñòóë øè èíòèòóëàöè-ë.


Ôàìèëèÿ íîàñòðý ìûíå ïëÿêý ëà ìóíòå. Ìàìà ôà÷å âàëèçà. Òàòà
êóìïýðý áèëåòå ëà àâèîí. Åó ñûíò ôîàðòå áóêóðîñ êý âîé âåäÿ ìóí-
öèé Êàðïàöü.
Ëà ìóíòå åñòå ôðóìîñ. Àåðóë åñòå ìàé êóðàò äåêûò ûí îðàøóë
íîñòðó. Ïåéñàæóë åñòå ôåðìåêýòîð. Ëà àåð êóðàò øè ñîìíóë åñòå
ìàé àäûíê øè ìàé ëèíèøòèò.

4. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
×èíå ïëÿêý ëà ìóíòå?
Êûíä ïëÿêý åé ëà ìóíòå?
×å ôà÷å ìàìà?
×å êóìïýðý òàòà?
Êóì åñòå ûí ìóíöü?
Êóì åñòå ñîìíóë ëà ìóíòå?

5. ×èòèöü äèàëîãóë øè ðåöèíåöü ôîðìåëå âåðáóëóé à âåäÿ ëà


ïðåçåíò.
— ×å âåçü òó?
— Åó âýä íèøòå ìóíöü.
— Øè åé âýä ìóíöèé?
— Íó, åé íó âýä ìóíöèé, åé âýä íèøòå êîïà÷ü.
— Äàð ÷å âåäåöü âîé?
— Íîé âåäåì óí àóòîìîáèë.
— ×å âýä òóðèøòèé?
— Òóðèøòèé âýä óí ïåéñàæ äå ìóíòå.

6. Ôîðìóëàöü ûíòðåáýðü ëà ïðîïîçèöèèëå äå ìàé æîñ.


... ? Ëà ìóíòå àåðóë åñòå êóðàò.
... ? Ñîàðåëå ûêýëçåøòå ïóòåðíèê.
... ? Åó ìý ïëèìá êó ïëý÷åðå.
... ? Ëóíà äèñïàðå äóïý íîðü.
... ? Åé ñå îäèõíåñê ëà àåð êóðàò.
... ? Ëà ìóíòå êîïèèé ìýíûíêý áèíå.

188
7. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå êó ôîðìåëå âåðáóëóé à âåäÿ ëà
ïðåçåíò.
1. Íîé ... íèøòå ìóíöü ûíàëöü. 2. Åó ... óí êîïàê ñåêóëàð. 3. Âîé
... ìóíöèé ïåíòðó ïðèìà îàðý. 4. Òó ... âûðôóë ìóíöèëîð. 5. Ìàê-
ñèì ... òóðèøòèé. 6. Äàí øè Äàíèåëà ... ðûóë.

ÐÅÊÀÏÈÒÓËÀÐÅ

1. Ðåêóíîàøòåöü àíîòèìïóðèëå äóïý êàðàêòåðèñòè÷åëå ìåíöèî-


íàòå.
* Íàòóðà å ìóëòèêîëîðý; äèìèíÿöà å áðóìý, ÷àöý; âûíò ðå÷å;
ïëîé ìýðóíòå ÷å äóðÿçý êûòåâà çèëå.
* ×åð ñåíèí; ñîàðå ïóòåðíèê; çýïàäà ñå òîïåøòå; íîïöèëå ñå ìèê-
øîðÿçý; äèìèíÿöà å ðå÷å; ëà ïðûíç ñå ûíêýëçåøòå.
* ×åð àêîïåðèò êó íîðü; ÷àöý; ùåð; ñîàðåëå àïàðå ðàð; íèíùå;
ìóëòý çýïàäý; ïîëåé.
* ×åð ñåíèí, àëáàñòðó; ïëîé êó ôóëùåðå øè òóíåòå; ãðèíäèíý;
ìóëòå ëåãóìå øè ôðóêòå; àðøèöý ìàðå; îàìåíèé êàóòý óìáðý.

2. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Êûòå àíîòèìïóðü àðå óí àí?
Êûòå ëóíü àðå óí àí?
Êóì ñå íóìåñê àíîòèìïóðèëå?
Êóì ñå íóìåñê ëóíèëå àíóëóé?
Êûòå ëóíü àðå óí àíîòèìï?
Êàðå ñûíò ëóíèëå äå âàðý?

3. Ôîðìóëàöü ûíòðåáýðü ïåíòðó ðýñïóíñóðèëå äàòå.


—…?
— Àíóë àðå ïàòðó àíîòèìïóðü.
—…?
— Ìèå ûìü ïëà÷å âàðà.
—…?
— Å êàëä. Òîòóë ûí æóð å âåðäå. Ûíôëîðåñê ìóëòå ôëîðü. Ñå êîê
ôðóêòåëå, ëåãóìåëå øè ïîìóøîàðåëå.
—…?
— Ëóíà ìÿ ïðåôåðàòý å ëóíà àóãóñò.

189
4. Ðåñòàáèëèöü îðäèíÿ êóâèíòåëîð ûí ïðîïîçèöèé.
1. íå, ïðåãýòèì, Íîé, äå, äå âàðý, âàêàíöà.
2. íîàñòðý, âà ôà÷å, Êëàñà, Îäåñà, ëà, î åêñêóðñèå.
3. ìåó, ñå âà îäèõíè, ìàðå, ëà, Ïðèåòåíóë, âàðà.

5. Êîìïëåòàöü ïðîïîçèöèèëå êó äåíóìèðü äå òðàíñïîðò.


1. Íîé âîì ïëåêà ûí åêñêóðñèå êó ... .
2. Ïðèåòåíóë ìåó ñå äó÷å ëà ìóçåó êó ... .
3. Áóíè÷èé âîð âåíè ëà íîé êó ... .
4. Ìèå ûìü ïëà÷å ñý êýëýòîðåñê êó ... .

6. ×å ûíòðåáýðü àó ôîñò ïóñå?


… ? Âàðà êîïèèé ñå îäèõíåñê ûí òàáàðà äå îäèõíý, ëà öàðý ëà
áóíè÷ü, ëà ìàðå.
… ? Åëåíà ïëÿêý ûí åêñêóðñèå ëà ìýíýñòèðå.
… ? Àíäðèåø êýëýòîðåøòå ïðèí ìóíöèé Êàðïàöü.
… ? Êîðèíà øè Àíèøîàðà ûé àæóòý áóíèêóöåé ñý ûíãðèæÿñêý äå
ïýñýðü.

7. ×èòèöü äèàëîãóë. Åêñòðàùåöü âåðáåëå ëà Âèèòîðóë I.


— ×å âåé ôà÷å ìûíå?
— Ìûíå âîé ìåðùå ëà ïëàæý.
— Ïå ìûíå àó òðàíñìèñ (ïåðåäàëè) âðåìå ðå÷å.
— Ìûíå âà ôè ðå÷å?
— Íó ñûíò ñèãóðý (óâåðåíà).
— Äàð òó êûíä âåé ôè ëèáåðý?
— Äóïý ÷å âîé ñóñöèíå åêçàìåíóë.
— Ïîàòå ìåðùü êó íîé?
— Ïîàòå âîé ìåðùå ñûìáýòý, äàêý âà ôè êàëä.

8. Êîíòèíóàöü äèàëîãóë.
— Âàðà à÷àñòà âîì ìåðùå ëà Ìàðÿ Íÿãðý.
— Àêîëî âà ôè ìóëòý ëóìå.
— Âîì ôè ôîàðòå àòåíöü.
— Êûíä âåöü ïëåêà?
— ...

190
9. Ïóíåöü âåðáåëå äèí ïàðàíòåçå ëà âèèòîðóë I.
1. Äàêý (à êûøòèãà) ëà ëîòåðèå, åó (à êýëýòîðè) ûí æóðóë ëóìèé
øè (à âåäÿ) ìóëòå ìîíóìåíòå äå àðòý. 2. Êðåä êý (à ôè) ìóëöóìèò äå
êýëýòîðèå. 3. Äàêý (à ïëîóà) øè (à ôè) ôðèã, íó (à ìåðùå) ëà ìàðå.
4. ßð äàêý (à ôè) êàëä øè áèíå, íîé (à ïëåêà) ëà îäèõíý ëà Ìàðÿ
Íÿãðý êó òîàòý ôàìèëèÿ. 5. Êðåä êý âàðà à÷àñòà íó (à ôè) ðå÷å øè
íó (à ïëîóà).

Âîêàáóëàð:

ûí æóðóë ’
ëóìèé — âîêðóã ñâåòà
êðåä êý — àè÷: íàäåþñü ÷òî

10. Èîíåë ñå àôëý ëà ìàðå. Èíäèêàöü òèìïóë ïîòðèâèò ïåíòðó


àêòèâèòýöèëå ðåñïåêòèâå.
Òèìïóë Àêòèâèòýöèëå
… ß äåæóíóë
… Ïëÿêý ëà ïëàæý
… Ðåâèíå ëà áàçà äå îäèõíý
… ß ïðûíçóë
… Ìåðùå ûí åêñêóðñèå
… Ôà÷å ïëàæý
… Ïðèâåøòå òåëåâèçîðóë
… Ïëÿêý ëà êóëêàðå

11. Ôîðìóëàöü ûíòðåáýðü ëà ïðîïîçèöèèëå äå ìàé æîñ.


1. Ëà ìóíòå àåðóë åñòå êóðàò.
2. Ïåéñàæóë åñòå ôåðìåêýòîð.
3. Ñîàðåëå åñòå ôüåðáèíòå.
4. Ñîìíóë åñòå äóë÷å.
5. Òóðèøòèé ïëÿêý ëà ïëèìáàðå.

12. ×èòèöü äèàëîãóë ïå ðîëóðü.


— ×èíå ïëÿêý ëà ìóíòå?
— Ôàìèëèÿ íîàñòðý ïëÿêý ëà ìóíòå.
— ×èíå êóìïýðý áèëåòå?
— Òàòà êóìïýðý áèëåòå.
— Óíäå êóìïýðý åë áèëåòå äå êýëýòîðèå?
— Ëà àùåíöèÿ äå òóðèñì.

191
13. Ðåñòàáèëèöü ðåïëè÷èëå.
— …?
— Êóìïýðýòîðóë èíòðý ûí ìàãàçèí.
— …?
— Åë êóìïýðý äîóý êóòèé äå áîìáîàíå.
— …?
— Î êóòèå äå áîìáîàíå êîñòý òðåéçå÷ü äå ðóáëå.
— …?
— Äà, êóìïýðýòîðóë àðå íåâîå äå ìóëòå ïðîäóñå.

14. Ïóíåöü âåðáåëå ëà âèèòîðóë I.


Íîé (à àæóíùå) ëà àåðîïîðò ïåñòå (÷åðåç) 2 îðå, (à êóìïýðà) áèëå-
òå äå ëà êàñý. Àêîëî ( à àøòåïòà) 30 äå ìèíóòå, àïîé (à óðêà) ûí
àâèîí. (À ïðåçåíòà) áèëåòåëå. Àâèîíóë (à äåêîëà) ëà îðà 16.00. Àâè-
îíóë (à àòåðèçà) ïå àåðîïîðòóë äèí Ïàðèñ ëà îðà 19.00.

À äåêîëà — âçëåòåòü
à àòåðèçà — ïðèçåìëÿòüñÿ.

15. Äåñêèäåöü ïàðàíòåçåëå øè ñêðèåöü âåðáåëå ëà òèìïóë ïðå-


çåíò.
Ïå ìàëóë Íèñòðóëóé (à ôè) î ïýäóðå ìàðå øè äÿñý. Ûí ïýäóðå (à
êðåøòå) àøà êîïà÷ü êà: òåþë, àðöàðóë, ñòåæàðóë øè àëöü êîïà÷ü.
Î êýðýðóøý (à äó÷å) ûí ìèæëîêóë ïýäóðèé. Ûí æóð (à ôè) ëè-
íèøòå. Ïýäóðèëå (à ôè) âèèòîðóë íîñòðó.

192
16. Àëêýòóèöü î ìèêý ïîâåñòèðå ëà òåìà «Ûí ïýäóðå». Ôîëîñè-
öè-âý äå óðìýòîàðåëå ûíòðåáýðü.
Êóì åñòå ïýäóðÿ âàðà?
×å ôëîðü êðåñê ûí ïýäóðå?
×å êîïà÷ü êðåñê ûí ïýäóðå?
×å ñòðûíùåöü âîé ûí ïýäóðå?
Êóì åñòå àåðóë?
×å àíèìåëå, ïýñýðü àé âýçóò ûí ïýäóðå?

Âàêàíöý ôðóìîàñý, êîïèëå!


Ñý íó óéöü ôóùèíä ïðèí ÿðáý, ïðèí ôëîðü, ïðèí ñîàðå, êý ñûíò
ïå ëóìå øè åó, êàðòÿ, ïëèíý äå ñîàðå øè äå âîå áóíý, äå ãëóìå øè
äå ãûíäóðü ûíöåëåïòå.
Ûíêèäå-ìý, äàð íó ìý óéòà!!!

Âàêàíöà å ñîàðå,
Âàêàíöà å ìàðå,
Âàêàíöà å çàðå.
Âàêàíöà å ñýðáýòîàðå.
Å äîð øè å çáîð,
Å ãëàñ äå èçâîð,
Å ïëîàå øè íîð
Øè ðûñ äå èçâîð.
Âàêàíöà-é ïýäóðå
Êó ôðàùü øè êó ìóðå,
Êó åïóðü ôóùèíä,
Êó ïýñýðü êûíòûíä.
Àóòîðèé

193
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ ÍÈÑÒÐÅÍÈÅÉ

Âëàä ßøòûëîâ

ÊÎËÎ-Í ÂÛÐÔÓË ÄßËÓËÓÉ…

Êîëî-í âûðôóë äÿëóëóé, Äèí ëóìèíà ãûíäóëóé


Ëà àïðèíñóë çîðèëîð, Ñå ðåâàðñý ñîàðåëå.
Ûí âåðäÿöà ïëàþëóé
Àðä ûí ðîóý ôëîðèëå. Ïå ûíòèíñ äå ìèðèøòå,
Àóä âî÷ÿ êóêóëóé,
Ïðèí àëáàñòðóë ÷åðóëóé Øè ìàé äóë÷å-é ëèíèøòÿ
Êûíòý ÷îêûðëèèëå, Äå ñóá óìáðà íóêóëóé.
Øè ûí ëàðãóë çýðèëîð
Ûíôëîðåñê êûìïèèëå. ×îáýíåé êó òóðìåëå,
Çâåëöü, êó ôåöå òèíåðå,
Äðàã ìè-é çáîðóë âûíòóëóé, Ðûä ûí ñóôëåò ãëóìåëå
Ìóðìóðóë èçâîàðåëîð, Ûí ôðóìîàñà Âèíåðå.

ÏÐÈÌÝÂÀÐÀ

Àäóíý-öü, ïðèìýâàðý, Êóì ñóíý äåïýðòàðÿ


Êûíòýðèëå ñóá ëóíý, Äå âî÷ÿ ìÿ òðåçèòý.
Êà ãëàñóë òýó ìàé òàðå
Ûí çàðå ñý ðýñóíå. Êóì ìóðìóðý èçâîðóë
Êó àïý êðèñòàëèíý
Ñ-àäóíý ëóíêà-í ôëîàðå Øè ãûíäóë ûøü ÿ çáîðóë
Øè ñêóìïà ìÿ þáèòý, Ñïðå-à ñòåëåëîð ëóìèíý.

194
ßÐÍÀ

ßðíà ïå ãûíäóðü ìý ïóíå, Êûò äå êóìïëèò å ûíãåöóë,


Íèíùå äèí çîðü ïûíý-í çîðü. Ñêîñ äèíòð-óí òðàéíèê èíôåðí.
Óíäå åøòü, êëèïà ìèíóíèé,
Êûíòåêóë ìåó äå àìîð? Ãëèÿ-é êà ìàðìóðà ñóðý,
Ïûíçå, êîìîðü äå àðùèíò,
Ôóëùèé ïðèí ñèòåëå âüåöèé, Ôðèã! Àðìîíèÿ-øü ïðîêóðý
Ëóíåêý, òèìïóë ìè-ë ÷åðí, Ãÿðå øè-î ãóðý êó äèíöü!

Íèêîëàå Öóðêàíó

ÀÓ ÔÎÑÒ ÍÅÏÎÖÅÈÉ

À ðýìàñ áóíèêà Áèñåðèêý êóðàòý


Íóìàé êó ïèñèêà, À ôîñò êàñà òîàòý.
Ïàðêý-àó ôîñò àè÷ Àñòýçü à ðýìàñ
Òðûíòå äå âîéíè÷ü. Óí áàçàð ðåòðàñ.

Àó ôîñò íåïîöåèé, Åà íèìèê í-àòèíùå,


Êà øè êëîïîöåèé, Ûí ÷àóí å-î ìèíùå,
Ïîåçèé àó ñïóñ ßð ûí óíãåðàø
Àó ôîñò øè ñ-àó äóñ. Å óí óðñ ãîëàø.

À ðýìàñ áóíèêà Äóïý óøý-í ïà÷å


Íóìàé êó ïèñèêà. Î ïýïóøý çà÷å,
Ûé àóäå-í ãûíä Ôýð-äå êýïóøîð
Ïðèí îäýé çáóðäûíä. Øè êó óí ïè÷îð.

Ûíñý àìèðîàñå Áàáà çè÷å: «Ëàñý


Ûí ûíòðÿãà êàñý, Ñ-àìèðîàñå-í êàñý,
À íåïîöü ôðóìîøü Ôëîàðÿ äå íåïîöü
Êà øè à çýìîøü. Êý ìè-ñ äðàùü êó òîöü».

Ûíòðåáýðü:
1.×å ûíñÿìíý íåïîöåèé ïåíòðó áóíåé?
2. Êîìåíòàöü âåðñóðèëå äèí óëòèìà ñòðîôý.

195
ÀÂÅÐÒÈÑÌÅÍÒ

À âåíèò äèí êûìï î ÷îàðý,


Ëà ãýèíü ëå ñïóíå êý,
À âýçóò î ñòÿ äå àóð
Øè ûí êîäðó-íòóíåêý.
Âèíå íîàïòÿ. Ìåëêóë ëàñý
Ñý-øü àñêóíäý êîàðíåëå,
«Íó ãëóìåøòü? — êîêîøóë çè÷å, —
Õàé ïå òîàòå òîàðíý-ëå».
Çèëåëå êûò öèí øòèó áèíå,
×èíå âðÿ ûíêóð÷å-ëå,
Ñý íó ûíîïòàöü àôàðý
Êý âý ðûä øè êóð÷èëå…
«Ñý í-î êðåäåöü, — ñïóíå âóëïÿ, —
×îàðà àñòà êðåäå, êý
×å-à âýçóò ïå ëóìå åñòå
Ïåíòðó òîöü î ïðåäèêý…»
ßð êîêîøóë êûíòýðåøòå
Àëå âîðáåé ñóíåòå,
Øè îðäîíý: «Íîàïòÿ-é ëåùå,
Ëåùèé, äå÷, ñóïóíå-òå…»

Ãàëèíà Ãóðñêè

ÊÎÍÊËÓÇÈß ËÓÉ ÄÎÐÅË

Ûíñïðå øêîàëý äèìèíÿöà


Ìåðã åó ôýðý-íòûðçèåðå:
Àåðó-é êóðàò! Âåðäÿöý!
×åðó-àëáàñòðó! Äå-î ïëý÷åðå!
Äà Ñàíäóö, à êûòà îàðý,
Äèí ìàøèíý ÿð êîáîàðý.
Ûë èíâèäèåç îëÿêý,
Äàð ïûí-ìûíå î ñý-ìü òðÿêý,
Êý÷ òîöü øòèó: åó ìåðã ïå æîñ
Øè äåà÷åÿ-ñ ñýíýòîñ!

196
ÔÐÝÖÈÎÐÓË

Ìàðå äîð äå-óí ôðýöèîð


Ë-à ïýëèò ïå Íèêóøîð,
ßòý âèíå åë ôóãóöà
Ûí áðàöå ëà ìýìèêóöà:
— Øè Èëèå, øè Øòåôàí,
Øè Àíêóöà, øè Òðèôàí –
Òîöü àó êûòå-óí ôðýöèîð!
Íóìàé åó ñý-é ïëûíã äå äîð?
— Õàé, ìàé ðàáäý, Íèêóøîð,
Ñý ìàé êðåøòü óí ïèêóøîð.
— Åó ëà òîàìíý ïëåê ëà øêîàëý
Øè ïîôòèì! Êàñà å ãîàëý!
Òðåáóå ñý àì óí ôðàòå,
Ñý-é ÷èòåñê ïîâåøòü äèí êàðòå,
Ñý ìý æîê äå-à õîéíà-í äðóì,
Ñý-ë äåïðèíä êàì ÷å øè êóì,
ßð êûíä âîé ïëåêà äå-àêàñý,
Ñý ì-àøòåïòå ëà ôåðÿñòðý,
Ñý âý ôèå äå-àæóòîð…
Âðÿó ñý àì óí ôðýöèîð!
— Ì-àé êîíâèíñ, ìýé Íèêóøîð!

ÌÎÖÀÒÀ

Ûí õîðáîöåëå äå çýïàäý Âðóðý òîöü ñý-é êûíòå îäå!


Íèìåðèñå ûí îãðàäý Êûíä… ñýðè Òðåçîð ûí ïðàã
Î ôðóìîàñý äå ìîöàòý, Øè êó-í õàó-õàó-õàó äå äðàê
Êóêîøåèé âèí ñ-î âàäý… Ñòðèêý äåìîíñòðàöèÿ äå ìîäå.
Äåìîíñòðÿçý åà êó êåô, Ûíãèöè ìîöàòà-í ñåê —
Àðèïüîàðå äå ãåðãåô! Øè… õóøòþëþê! Ïðèíòðå íóåëå!
Øè êðåñòóöå-í öóðöóðåé Àëå-ëåé! Êý âàé äå åëå!
Âàé, äå áüåöèé êóêîøåé! Ûí÷óäàòý äå åøåê…

197
ÑÓÏÝÐÀÐß

Àóðèêà øè òýòèêóë Áîãýöèèëå ïýäóðèé:


Ûí îãðàäý àó èíòðàò — Êàðå-í ñòðàêèíý, ûí ñàê,
Êîøóëåöåëå-íêýðêàòå, Êàðå-àó íèìåðèò ûí ãóðý.
Ûí ïýäóðå-ìïëóòå òîàòå. Íóìàé êýöåëóøóë Òðèêý
Àó êóëåñ êýïøóíå, ìóðå, Ñòà ûí ïðàã êàì ìûíèîñ:
Ôëîðè÷åëå øè àëóíå. «Àóðèêà…Àóðèêà…
Íåëó øè ìýìèêà-ìïàðò Àé óéòàò ê-àøòåïò óí îñ?»

ÏÎÔÒÝ ÌÀÐÅ

Áîðøèøîð êó ïûíå àëáý Áîðù è õëåá, ïþðå, êîòëåòû,


Øè ïèðåó êó î ïûðæîàëý — Äî ÷åãî æå âêóñíî ýòî!
Ì-à ñåðâèò áóíèêà Òàíÿ. Òåòÿ Òàíÿ, ìàñòåðèöà,
— Äàð ìàé åñòå äå ìûíêàðå? Ïîäàåò êèñåëü è øíèöåëü.
Ïîôòà ìÿ à êðåñêóò ìàðå! Îõ, è âûðîñ àïïåòèò,
×òî æèâîò óæå áîëèò.

ÌÎÔÒÓÐÎÑÓË

— Íó âðÿó ïûíå,
Íó âðÿó êàðíå,
Íó âðÿó áîðø,
Íó âðÿó íè÷ ïåøòå!
Âý ìàé ñïóí ûíêý î äàòý:
Àäó÷åöè-ìü ûíãåöàòý!

ÅÏÓÐÀØÓË

Ìý êóíîñê êó-í åïóðàø, ×å-é ôðóìîàñý øè äðýãóöý!...


Êàðå-é òàðå äðýãýëàø, ßð óðåêèëå — ìèíóíå!
Àðå îêèé ìàðü øè ñóðü, Àíòåíå äå òåëåâèçèóíå!
Áëàíà àëáý, äèíöèé äóðü, Ïðèíä î øîàïòý, óí ñêûðöûèò,
Øè-î êîäèöý ìèòèêóöý, Îðü÷å çãîìîò, öèóèò…

198
ÂÓËÏß ËÈÑÈ×ÊÀ

Ëà ìåíàùåðèå Ëèñè÷êó â êëåòêå ÿ óâèäåë,


Àì âýçóò î âóëïå, Íó êòî æå ðûæóþ îáèäåë?
Ì-à ïðèâèò ïðèí ãðàòèé, ×åðåç ðåøåòêó, ñî ñëåçàìè,
Ìóëò ïðèí äîóý ëóïå. Ñìîòðåëà ëóïàìè-ãëàçàìè.
Øè-àì ÷èòèò ûí îêèé — ß â çîîïàðêå, çà ðåøåòêîé,
×å-àäóíàó òðèñòåöå Ñèæó êîòîðûé ìåñÿö êðîòêî,
Êý àð âðÿ-í ïýäóðå À ìíå íà ñòàðîñòè áû ëåò
Ïå ëà áýòðûíåöå. Ëåñíîé, ðîäíîé óâèäåòü ñâåò.
Øè àì ïëûíñ àëýòóðü Ïîîáåùàë òîãäà õèòðþãå:
Äå ÷ÿ ðîøêîâàíý, Ïîõëîïî÷ó ÿ íà äîñóãå,
É-àì ïðîìèñ êîí÷åäèó È âûáüþ îòïóñê äëÿ êóìû,
Ñý-é ôàê ïûí-ëà ÿðíý. Õîòÿ áû ñ ëåòà äî çèìû.

Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Àöü âýçóò ëà ìåíàùåðèå âóëïÿ?
Êóì åðà åà?
×å êóëîàðå àâÿ?
Åðà âåñåëý ñàó ìûõíèòý?
Äå ÷å?
Êóé ñûíò äåäèêàòå ïîåçèèëå Ãàëèíåé Ãóðñêè?

ÍÅÊÀÇÓË ÂÅ×ÈÍÈËÎÐ

Ìýé, êý ìóëò ìàé ôà÷å êà ñý àé íèøòå âå÷èíü êóìñåêàäå.


Äîêèÿ ëóé Êîðíåë Öàðýëóíãý åðà ñèãóðý êý âå÷èíèé åé ñûíò
àíóìå àøà, àäèêý îàìåíü êóìñåêàäå. Äèí ñòûíãà êàñåé î àâÿ êà
âå÷èíý ïå Ìýðèîàðà ëóé Èîí à Äýñêýëèöåé, ÿð äèí äðÿïòà — ïå
Âàñèëóöà ëóé Íèêèôîð Ïýòðóíæåë. Ûí ôóíäóë õàðìàíóëóé ûé
ëîêóåøòå ñîðà ìàé ìàðå — Ðîäèêà.
Êà áóíý ãîñïîäèíý ÷å åñòå, Äîêèÿ àâÿ øè åà óí êûðäóëåö äå
ãûøòå, ïå êàðå ëå êðåñêóñå êàì ãðåó ûí à÷åñò àí ñå÷åòîñ øè ïëèí
äå ìàé ìóëòå íåâîé ÷å äýäóñå ïåñòå äûíñà. Øè ñý ìàé âåçü óíà, êóì
íóìàé ëå êðåñêóðý ïåíåëå áîáî÷èëîð, ïåñòå òûíýðà âå÷èíý ìàé
äýäóñå óí íåêàç: ïåñòå êûðäèøîðóë åé äå ãûøòå íýïýäèñå ÷óìà
ïýñýðÿñêý øè ìàé êý íó è ëå-à êóëêàò ïå òîàòå ëà ïýìûíò. Àáÿ äå
é-àó ìàé ðýìàñ äîàð êûòåâà. Åé, âîðáà ÷åÿ, íóìàé äå íîðîê ñý íó òå

199
ïëûíùü… Øè äàêý í-àé íîðîê — í-àé øè áàñòà, êý åë íó ñòý ûí
äðóì êà ñý-ë ïðèíçü îðüêûíä àé íåâîå äå åë.
Øè ÿòý êý ûíòð-î áóíý çè äèí ãûøòèëå ÷å-é ðýìýñåñå ñå ìàé
ïðýïýäåøòå ûíêý óíà. Øè ñý òå êðó÷åøòü, ÷ÿ ìàé ãðýñóöý. Ñýðìàíà
ãîñïîäèíý, à êóòðååðàò èìàøóë, à ðýñêîëèò ïðèí õàðìàíå, äàð ãûñ-
êóëèöà… âîðáà ÷åÿ, ÿ-î äå óíäå íó-é! Êà øè êóì ñ-àð ôè äóñ ïå àïà
ñûìáåòåé. Ëåõýìýòèòý äå àòûòà óìáëàò øè ûíòðåáàò, íåêýæèòý êóì
íó ñå ìàé ïóòÿ, Äîêèÿ øü-à ïîìåíèò ãûñêà ïüåðäóòý êó êîëàê øè
ëóìûíàðå ïðåêóì øè ïå ÷åëåëàëòå ïýñýðü, ñå÷åðàòå äå ÷óìý. Áüÿòà
Äîêèå, íè÷ íó ïóòÿ áýíóè ÷èíå é-à ôýêóò ñêûðáà à÷àñòà.
Äå ôàïò ïàñýðÿ äèí ûíòûìïëàðå ñå àìåñòåêàñå ûíòðå ÷åëå à Âàñè-
ëóöåé ëóé Íèêèôîð Ïýòðóíæåë. Øè àêîëî à øè ðýìàñ. Êÿð øè êó
îóàòóë. Ûíòð-î áóíý çè ãûñêà à êýçóò êëîøêý. Øè íîóà åé ñòýïûíý,
ïåíòðó êý àòóí÷ òàìàí íó àâÿ íåâîå äå êëîøêý î äý âå÷èíåé ñàëå
Íèíà. Äàð ãûñêà íó âðîÿ ñý ñòåå ïå îóý íè÷ ûí ðóïòóë êàïóëóé.
Äûíäó-øü ñÿìà êý íó ìàé âåäå åà áîáî÷ü äå ëà ãûñêà àñòà, ñå àïóêý
øè âèíäå ãûñêà ÷ÿ íåàñòûìïýðàòý Ìýðèîàðåé ëóé Èîí à Äàñêýëèöåé,
àäèêý âå÷èíåé Äîêèåé. Ûíñý íàéáà äå êëîøêý íè÷ àè÷ íó âðîÿ ñý
øàäý ïå îóý. Ûíòð-î çè ãûñêà, êóì åðà äå ôèðÿ åé ïýñýðÿñêý, ñ-à
ñêóëàò äå ïå îóý, à åøèò àôàðý, àïîé à çáóãèò-î ñïðå îãðàäà Äîêèåé,
ïàðêý-àð ôè àäåìåíèòý ûíêîà÷å äå óí ìàãíåò. Äîêèÿ åðà òîêìàé ûí
îãðàäý øè, âýçûíäó-øü ãûñêà ïüåðäóòý ìàé êý í-à êýçóò æîñ äå
áóêóðèå.
«Óíäå ìü-àé óìáëàò, óøåðíèêî?» — é-à çèñ, ûíêèçûíä-î ûí îêîë
ûìïðåóíý êó ÷åëåëàëòå ãûøòå.
Ñå áóêóðàñå ãîñïîäèíà, äàð áóêóðèÿ åé íó öèíóñå ìóëò. Ìàé ñïðå
ñÿðý ÿêà âèíå ëà äûíñà Ìýðèîàðà øè-î ûíòðÿáý ûíäàòý:
— Ôà Äîêèå, í-àé çýðèò òó ôà, ûíòûìïëýòîð ïðèí æóðóë êàñåé
âîàñòðå î ãûñêý äå-à ìÿ? Êý äå êûíä î êàóò, ôà, øè íó äàó äå óðìåëå
åé.. ïàðêý-àð ôè èíòðàò ûí ïýìûíò.
— Äà åó , ôà íåâàñòý, àì àçü î áóêóðèå — ìè ñ-à ûíòîðñ àêàñý
ãûñêà ïüåðäóòý äå âðå-î ëóíý øè ÷åâà, — é-à ñïóñ Äîêèÿ, êåìûíä-î
ñý-é àðåòå ïàñýðÿ ðýòý÷èòý.
Èíòðûíä ûí øîïðîí, Ìýðèîàðà à ïëåñíèò óéìèòý äèí ïàëìå.
Íó-é âåíÿ ñý-øü êðÿäý îêèëîð: ïðèíòðå ïýñýðèëå Äîêèåé åðà øè
ãûñêà ïå êàðå î êýóòà.
— Ôà Äîêèå! Ñý íó-öü ôèå êó áýíàò. Äàð ãûñêà ÷åÿ ûíñåìíàòý ëà
àðèïü êó ÷åðíÿëý êèìèêý ûé à ìÿ… Ïå äûíñà î êàóò!
Äîêèåé é-à ñýðèò ïå ëîê öàíäýðà:

200
— Áà-é à ìÿ! Õàé ñý íå óéòýì ìàé áèíå øè àé ñý âåçü êý åà àðå óí
ñåìí êà øè òîàòå ÷åëåëàëòå ãûøòå àëå ìåëå.
Øè òîò àòóí÷ åà ïðèíäå ãûñêà ÷ÿ çýïý÷èòý øè ûé àðàòý ñåìíóë
äå ëà ãûò, äóïý à÷åÿ ëå ïðèíäå øè ïå ÷åëåëàëòå êà ñý-é äåìîíñòðåçå
êý øè à÷åñòå àó óí ñåìí ëà ôåë. Ûíñý Ìýðèîàðà íó ñå ëàñý:
— Áà íó, ûé à ìÿ! Àì êóìïýðàò-î ñýïòýìûíà òðåêóòý äå ëà Íèíà
ëóé Ôýíóö.
Äîêèÿ ñ-à ûíêðûí÷åíàò:
— Íó-ìü ñïóíå òó ìèå! ×å íó-ìü êóíîñê ïàñýðÿ?
Ûí ìîìåíòóë à÷åñòà òðå÷å ïå ëà ïîàðòà ëîð Èîí Àâýäýíèé, áîòåçàò
äå ñýòåíü êà îì øóãóáåö øè êó ñêàóí ëà êàï. Âýçûíäó-ë ôåìåèëå ñå
îïðåñê äèí ÷àðòý øè ûë ðîàãý ñý ëå ôèå æóäåêýòîð. Àñêóëòûíäó-ëå,
óíêÿøóë à ëóàò äèí ìûíèëå íåâåñòåé ãûñêà øè, ñóðûçûíä à çèñ:
— Íîðîêóë å ñêèìáýòîð. Êûíä íó øòèé ñý-ë öèé, åë òå ëàñý. ß
ìàé àâåöü ïóöèíòèêý ðýáäàðå, êý ëýìóðèì íîé òîàòå ëóêðóðèëå.
Àïîé âåíèíä ìàé àïðîàïå äå ïîàðòý à àäýóãàò:
— Ñý âåäåöü êóì ñýðìàíà äå ãûñêý âà òðàùå ëà êàñà ñòýïûíåé
ñàëå.
Àïîé ëàñý ãûñêà ûí ìèæëîêóë äðóìóëóé øè ñå äó÷å ûí òðÿáà
ëóé. Êëàð, êý ãûñêà ôîàðòå ðåïåäå øü-à ãýñèò êàñà åé.
Äîêèÿ äèí íîó ñòýïûíà ãûøòèé ïüåðäóòå, êó èíèìà ëà ëîêóë åé
ñå ãûíäÿ: «Îàðå ñý ôè ôýêóò Âàñèëóöà î ïàêîñòå êà àñòà?» Íó-é
âåíÿ à êðåäå… Äàð ñå öèíå àøà äå ÷èíñòèòý ïàðêý-àð ôè óøý äå
áèñåðèêý.
ßð ñýðìàíà Ìýðèîàðý, äóìåðèíäó-ñå êý íó-øü ìàé âåäå ãûñêà
ûíàïîé, øü-à ëóàò èíèìà ûí äèíöü øè à ïîðíèò ñïðå ÷ÿ êàðå é-à
êýëêàò ïåñòå íîðîêóë ïýñýðåñê, àäèêý ñïðå Íèíà ëóé Ôýíóö, êà ñ-î
ìóëöóìÿñêý àøà êóì øòèå åà ïåíòðó êëîøêà — ãûñêý ïå êàðå é-à
âûíäóò-î ñýïòýìûíà òðåêóòý…
Âàñèëå Êàðàäæîâ
Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü:
Êóì òðýÿó âå÷èíèé ëà ûí÷åïóò?
×å ñ-à ûíòûìïëàò êó ãûñêà Äîêèöåé?
×å-à ôýêóò âå÷èíà êó åà?
×èíå à âûíäóò ãûñêà?
Êóì äå à àæóíñ ãûñêà ûí îãðàäà ñòýïûíåé ñàëå?
×èíå à æóäåêàò âå÷èíåëå? Ûí ÷å ìîä?
×å ïðîâåðá ñ-àð ïîòðèâè ïåíòðó ñèòóàöèÿ êðåàòý ûí à÷àñòý ïîâå-
ñòèðå?

201
ÒÅÊÑÒÅ ÏÅÍÒÐÓ ËÅÊÒÓÐÀ ÏÀÐÒÈÊÓËÀÐÝ

ËÅÙÅÍÄÀ ÐÛÍÄÓÍÈ×ÈÉ

— Ñûíò ìóëòå ïýñýðü ôîëîñèòîàðå, — ûìü ïîâåñòÿ îäàòý áóíå-


ëóë, — ñûíò ìóëòå ïýñýðü êóðàòå øè ôðóìîàñå, êàðå êûíòý ôðóìîñ.
Ïðèâèãåòîàðÿ, äå åêçåìïëó. Äàð êà ðûíäóíèêà íó å íè÷ óíà. Íóìàé
ðûíäóíèêà å ñôûíòý. Íó ïîöü ôè åðòàò äàêý ûé äèñòðóùü êóéáóë
ñàó îóýëå. Äóìíåçåó òå ïåäåïñåøòå.
— Äå ÷å?
— Ïýé íó öü-àì ïîâåñòèò?
— Íó, áóíèêóëå.
— Óéòå ëà ðûíäóíèêà ÷å êûíòý ûí íóê. Âåçü ÷å ãóøý ðîøèå àðå?
— Âýä, áóíèêóëå.
— Ìàé äåìóëò ãóøà ûé åðà àëáý. Øòèé äå êûíä ûé å ðîøèå
ãóøà?
— Íó, áóíèêóëå. Ñïóíå-ìü.
— Êûíä à ôîñò ðýñòèãíèò ïå êðó÷å Èñóñ øè ïå êàï àâÿ î êóíóíý
äå ñïèíü, òîàòå ïýñýðèëå åðàó òðèñòå øè òý÷ÿó àñêóíñå. Èíèìèëå
ëîð åðàó ïëèíå äå äóðåðå. Íóìàé ðûíäóíèêà í-à ïóòóò ñóïîðòà
äóðåðÿ. Çáóðûíä ûí æóðóë êàïóëóé, ûé ôý÷ÿ ðýêîàðå êó àðèïüîà-
ðåëå ñàëå.
Àïîé ðûíäóíèêà à âýçóò êý óí ãèìïå àñêóöèò ûë ûíöåïà äóðåðîñ
ïå Èñóñ äåàñóïðà îêþëóé. Àòóí÷ êóðàæîàñà ïýñýðèêý ñ-à àïðîïèÿò
øè à ñìóëñ ãèìïóë. Ûí òèìïóë ÷åëà ûíñý óí ñòðîï äå ñûíùå à
íèìåðèò ïå ãóøà åé àëáý. Øè ñ-à ôýêóò ãóøà ðîøèå. Àòóí÷ Äîìíóë,
ñèìöèíä î óøóðàðå à ïðèâèò ñïðå ðûíäóíèêý øè à ñïóñ:
— Áèíåêóâûíòàòý ñý ôèé, ñôûíòý ïàñýðå.
Îðü÷å ôàïòý äå þáèðå øè ðåêóíîøòèíöý åñòå ñôûíòý øè áèíå-
êóâûíòàòý.

202
Âîêàáóëàð:

ãóøý — çîá ’
ðýêîàðå — ïðîõëàäà

ðýñòèãíèò — ðàñïÿò ’
ûíöåïà — âïèëñÿ
ñïèíü — êîëþ÷êè à ñìóëñ — âûðâàëà

í-à ïóòóò ñóïîðòà’ — íå ìîãëà âûíåñòè

Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Êàðå ïýñýðü êûíòý ôðóìîñ?
Äå ÷å íó òðåáóå ñý äèñòðóùåì êóéáóðèëå äå ðûíäóíè÷ü?
Äàð àëå àëòîð ïýñýðü?
Êóì ë-à àæóòàò ðûíäóíèêà ïå Èñóñ?
Äå ÷å ãóøà ðûíäóíè÷èé ñå ôýêó ðîøèå?
×å à ñïóñ Äîìíóë?

ÔÀÌÈËÈß

Ëà àóçóë à÷åñòóé êóâûíò ôèåêàðå ûøü ûíêèïóå êàñà ïýðèíòÿñ-


êý, ôðàöèé, ñóðîðèëå, ïýðèíöèé, áóíèêóë øè áóíèêà. Ïåñòå àíü øè
àíü ôèåêàðå îì ûøü àìèíòåøòå äå êîïèëýðèå êà äå î ôðóìîàñý
ñýðáýòîàðå. Êîïèëýðèÿ åñòå öàðà áàñìåëîð, öàðà ìèíóíèëîð. Øè
ôýðý öàðà à÷àñòà íó é-àì ôè àâóò ïå Åìèíåñêó, Êðÿíãý, Ìàòååâè÷,
Àëåêñàíäðè ø.à.
Äàð ôèåêàðå äèíòðå íîé ìàé àðå î ôàìèëèå íåîáèøíóèòý. À÷àñòà
åñòå øêîàëà. Åà êðåøòå, èíñòðóåøòå øè åäóêý, ñêîàòå ëà ìàðåëå
äðóì àë âüåöèé àòûöÿ êîïèé. Ûíñý íè÷ î èíñòèòóöèå äå ñòàò, îðü-
êûò äå áèíå í-àð ôè ûíòîêìèòý, íó ïîàòå ûíëîêóè êýìèíóë ôàìè-
ëèàë.

ÌÀÌÀ

Ñ-à ûìáîëíýâèò ìàìà ëóé Èîíåë. Áýÿòóë ûé àäó÷å àïý äå ëà


èçâîð. Ûé ïóíå ìûíà ïå ôðóíòå ñý-é ìýñîàðå òåìïåðàòóðà. Ñòý ëûíãý
ïàòóë åé ìàé òîàòý çèóà. Íó-é òðåáóå æîàêý, íó-é òðåáóå æóêýðèé.
Ûíòð-î çè ñ-à äóñ ûí àëò ñàò ëà î ìýòóøý äå-à ëîð ñý-é àäóêý
ìàìåé åðáóðü äå ëÿê. Âðîÿ êó îðü÷å ïðåöü ñ-î ôàêý áèíå ïå ìàìà.
Ïåñòå òðåé çèëå ìàìà ñ-à ûíäðåïòàò.

203
— Êûò å äå áèíå ñý êðåøòü óí áýÿò àòûò äå ãðèæóëèó, — ñïóíÿó
âå÷èíèé ëóé Èîíåë.

Âîêàáóëàð:
à ñå ûìáîëíýâè’ — çàáîëåòü
’ — èñòî÷íèê, êëþ÷
èçâîð
’åðáóðü äå ëÿê — ëåêàðñòâåííûå òðàâû

êó îðü÷å ïðåö — ëþáîé öåíîé
à ñå ûíäðåïòà’ — (çäåñü) âûçäîðîâåòü
ãðèæóëèó’ — çàáîòëèâûé

Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
×èíå ñ-à ûìáîëíýâèò?
×èíå àâÿ ãðèæý äå ìàìà?
Óíäå ñ-à äóñ Èîíåë äóïý åðáóðü?
×å ñïóíÿó âå÷èíèé äåñïðå áýÿò?
Êóì åñòå Èîíåë?
Âîé êóì ïðî÷åäàöü ûí àñåìåíÿ êàçóðü?

ÊÎÐÁÓË ØÈ ÂÓËÏß

Óí êîðá ôëýìûíä ôóðý îäàòý î áóêàòý äå êàøêàâàë.


Î ëóý ûí ïëèñê øè çáóðý. Ñå àøåçý ïå ðàìóðà óíóé
êîïàê ûíàëò. Ñå ïðåãýòÿ ñ-î ìýíûí÷å.
Àòóí÷ òðåêó î âóëïå ïå àêîëî. Ûíòûìïëýòîð ûøü
ðèäèêý áîòóë ñïðå êîðîàíåëå êîïà÷èëîð øè ûë âýçó
ïå êîðá. Øè âóëïÿ åðà ôëýìûíäý. Î èñïèòè
áóêàòà äå êàøêàâàë. Ñå ãûíäè ïóöèí.
Àïîé ñïóñå êó ãëàñ ìüåðîñ êýòðå êîðá:
— Áóíý äèìèíÿöà, äîìíóëå Êîðá! ×å
ôðóìîñ àðýöü àñòýçü! ×å ïåíå ñòðýëó÷è-
òîàðå! ×å îêü âèé øè ïýòðóíçýòîðü! Ñûíò
êîíâèíñý êý øè âî÷ÿ âý åñòå ïå ìýñóðý.
Àõ! Äå â-àø àóçè ìýêàð î êëèïý êûí-
òûíä! Óí ñèíãóð êûíòå÷åë! Ñûíò êîí-
âèíñý êý àöü ôè êà óí ðåùå ïåñòå ïý-
ñýðü!

204
Êîðáóë åðà ôîàðòå ûíãûìôàò. Äå à÷åÿ î êðåçó ïå âóëïå. Ñå óìôëý
ûí ïåíå øè äåñêèñå ïëèñêóë. Êÿð àòóí÷ êýçó øè áóêàòà äå êàøêà-
âàë. Âóëïÿ î ûíøôýêý äå ûíäàòý øè íó ìàé àøòåïòý ñý àóäý êûðû-
èòóë êîðáóëóé. Åðà ôëýìûíäý øè ïðÿ ûíêûíòàòý äå ôàïòà ñà.
Àøà ëè ñå ûíòûìïëý ûíòîòäÿóíà ÷åëîð ÷å ñå ëàñý àìýùèöü äå
ëèíãóøèòîðü.

×èòèöü ïîåçèÿ. Ñïóíåöü êóì åðà øîðè÷åëóë?

ØÎÐÈ×ÅËÓË ÅÄÓÊÀÒ
— ×å ôà÷ü, øîðè÷åëå,
Êîëî ñóá äèâàí?
— Î àøòåïò ïå ìàìà,
Äîìíóëå ìîòàí.
— Ìàéêý-òà äå òèíå
Ãðèæý íó ïðÿ àðå…
— Äîìíóëå ìîòàí, åà
Êàóòý ìûíêàðå.
— Òó-àé ìûíêàò äèí áðûíçý?
Íó-í÷åðêà ñý ìèíöü!
— Åó, ñòèìàòå äîìí,
Ûíêý íó àì äèíöü!
— Íó öè-é ôðèêý îàðå
Ê-àì ñý òå ìýíûíê?
— Äîìíóëå ìîòàí,
Ñûíò àøà äå ìèê.
— Ñïóíå-é ìàìåé òàëå,
Âÿöà öü-àé ñàëâàò,
Íóìàé äèí ìîòèâóë
Êý åøòü åäóêàò.
Àðêàäèå Ñó÷åâÿíó

ÄÅËÔÈÍÈÉ

Åðà î äèìèíÿöý ôðóìîàñý äå âàðý. Àíäðåé, óí áýåöåë äå âðå-î


÷èí÷ñïðåçå÷å àíü, à óðêàò ûíòð-î ëóíòðå øè ñ-à äóñ ñý ïðèíäý
ïåøòå.

205
Ìàðÿ åðà ëèíèøòèòý. Íè÷ í-à îáñåðâàò êóì ñ-à äåïýðòàò äå ìàëóë
ìýðèé. Êûíä øü-à àðóíêàò ïðèâèðÿ ûíòð-î ïàðòå à ûíêðåìåíèò. Ëà
âðå-î ÷èí÷ ñóòå äå ìåòðèè ìàðÿ ôîðôîòÿ. Óí êûðä äå äåëôèíü ñå
ûíäðåïòàó ñïðå äûíñóë.
Ïåñòå âðå-î òðåé ìèíóòå äåëôèíèé ë-àó ûíêîíæóðàò äèí òîàòå
ïýðöèëå. ×å ñý ôàêý? Ñý ñòðèùå, íèìåíü í-î ñý-ë àóäý.

ÊÝÑÓÖÀ

Î ïèñèêý øè-óí ðýöîé,


Áóíü ïðèåòåíü àìûíäîé,
Äèí êðåíãóöå øè äèí ëóò
Î êýñóöý àó ôýêóò.

Ãàòà êûíä à ôîñò êýñóöà,


Ïèñèêóöà à ñïýëàò-î êó ëýáóöà,
ßð ðýöîþë à ïîðíèò êó ìýòóðîþë
Øè à ñêîñ äèí åà ãóíîþë.

Ûí êýñóöà ëîð êóðàòý,


Ñå ìóòàðý äåûíäàòý.
ßòý êý-íòð-î áóíý çè,
Óí ïóð÷åë ëà åé âåíè.

Ñ-à ðóãàò ûí êèï øè ôåë


Ñý-ë ïðèìÿñêý øè ïå åë.
— Íîé ïðèìèì ïå îðüøè÷èíå,
Ûíñý íó ìóðäàð êà òèíå.
Äóïý ÷å òå âåé ñïýëà
Ûí êýñóöý ïîöü èíòðà.
Ô. Éîðäýêåñêó

206
×Å ÒÅ ËÅÙÅÍÜ…

— ×å òå ëåùåíü, êîäðóëå, — ×òî òû, ëåñ, âåðøèíû ãíåøü,


Ôýðý ïëîàå, ôýðý âûíò, Çåìëþ ñó÷üÿìè ìåòåøü?
Êó êðåíùèëå ëà ïýìûíò? Âåòðà íåò, ñòèõàåò äîæäü…
— Äå ÷å íó ì-àø ëåãýíà, — Êàê íå õìóðèòü ìíå ÷åëî?
Äàêý òðå÷å âðåìÿ ìÿ! Âðåìÿ êðàñíîå ïðîøëî,
Çèóà ñêàäå, íîàïòÿ êðåøòå Ñîëíöå ñõîäèò, íî÷ü ðàñòåò,
Øè ôðóíçèøóë ìè-ë ðýðåøòå. Ñêîðî ëèñòüå îïàäåò,
Áàòå âûíòóë ôðóíçà-í äóíãý — Çàñâèñòÿò âåòðà â îêðóãå,
Êûíòýðåöèé ìè-é àëóíãý, Ðàçëåòÿòñÿ ïðî÷ü ïè÷óãè,
Áàòå âûíòóë äèíòð-î ïàðòå — Ïîñòó÷èòñÿ âåòåð â äîì -
ßðíà-é è÷, âàðà-é äåïàðòå… Ëåòà íåò, çèìà êðóãîì.
Ìèõàé Åìèíåñêó Ïåð. À. Áðîäñêîãî

Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
×å àíîòèìï åñòå äåñêðèñ ûí ïîåçèå?
Êàðå ñûíò ñåìíåëå òîàìíåé?
Êóì åñòå ïýäóðÿ?
Êàðå êûíòýðåöü ûé àëóíãý òîàìíà?

×èòèöü âåðñóðèëå. ×å à ûíêóðêàò àóòîðóë?


×åðáóë óðëý ïðèí ïýäóðå,
Êîðáóë àðå ïåíå ñóðå,
Ïîðêóë ìîðìýå-í äåñèø,
Ëóïóë ïàøòå-í ëóìèíèø,
Óðñóë ðûìý ñóá ñòåæàð,
Êóêóë êðîíêýíåøòå-àðàð,
Âåâåðèöà å õàèíý,
Êóêóâÿóà-é ãîñïîäèíý.
Âîé, áýåöü, ñûíòåöü èñòåöü,
×å-àì ãðåøèò? Ïîôòèì âåäåöü!
Âèòàëèå Ôèëèï

207
ÌÀÃÀÇÈÍÓË ÄÈÍ ÏÝÄÓÐÅ

Ûí ïýäóðå ñóá óí ïèí,


Ñ-à äåñêèñ óí ìàãàçèí,
Ëà òåæãÿ ñòàó çûìáèòîðü
Íîóýçå÷ü äå âûíçýòîðü.

Ñòðèãý-àðè÷óë: — Õàé ûíêîà÷å,


×èíå âðÿ ñý àéáý à÷å!
Ìîø Ìàðòèí ñå ñèìòå áèíå —
Âèíäå ìüåðå äå àëáèíå.

Ïå óí òðóíêü äå ôðàñèí âåêü


Åïóðèé àó ñêîñ êóðåêü.
Âóëïÿ íó öèí ìèíòå êóé
À ïðîïóñ âðå-î øàïòå ïóé.

Ûíêýëöàòý ûí ïàïó÷ü,
Âåâåðèöà âèíäå íó÷ü,
ßð ïðèâèãåòîàðÿ-í ÷îê
Öèíå-óí ôëóåðàø äå ñîê…
Ôèëèï Ìèðîíîâ

Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
Êûöü âûíçýòîðü ñòàó ëà òåæãÿ?

208
×å âèíäå àðè÷óë?
Äàð Ìîø Ìàðòèí?
×å àó ñêîñ åïóðàøèé ëà âûíçàðå?
Äàð âóëïÿ?
Ûí ÷å åñòå ûíêýëöàòý âåâåðèöà?
×å âèíäå åà?
ßð ïðèâèãåòîàðÿ?

ÌÀÌÀ

Êó ìûíèëå-öü óøîàðå Øè âîðáà òà ôðóìîàñý,


Òó ôàöà-ìü íåòåçåøòü, Øè âîðáà òà ïðÿ áóíý,
Øè ïëîèëå ñîëàðå Ìý êÿìý ÿð àêàñý,
Âèí êàëäå, òèíåðåøòü. Äèí ëóìå ìý-àäóíý.
Èôèì ßêèìîâ

ØÒÈßÖÜ ÊÝ…
… Î èìïîðòàíöý äåîñåáèòý ûí âÿöà ïýñýðèëîð àðå ûíòðåöèíåðÿ
ïåíåëîð, øòèèíä êý î ïàñýðå ìèêý àøà êóì àð ôè âðàáèÿ àðå 2300 —
3000 äå ïåíå, ÿð åëå ïîò ãýçäóè íóìåðîàñå ñïå÷èé äå ïàðàçèöü.
… Áàÿ äå íèñèï ñàó äå öýðûíý å ïðàêòèêàòý îáèøíóèò äå âðàáèå,
êàðå ûøü çáûðëåøòå ïåíåëå øè ûìïðîàøêý íèñèïóë ïåñòå åëå.
… Äåñ óòèëèçàòå, ìàé àëåñ ëà ïýñýðèëå äå òàëèå ìèêý, åñòå øè
«áàÿ äå ôóðíè÷ü». Ïýñýðèëå ûøü àëåã óí ôóðíèêàð óíäå ïåðìèò
èíñåêòåëîð ñý ÷èðêóëå ïå êîðïóë ëîð ñàó ëå èíòðîäóê ñèíãóðå ûí
ïåíàæ, ñòðèâèíäó-ëå êó ÷îêóë, ûíòðóêûò à÷åñòÿ êîíöèí à÷èä ôîð-
ìèê, óí ïðåöèîñ äåçèíôåêòàíò.
… Íè÷ êóðýöåíèÿ êóéáóëóé íó å íåãëèæàòý. Ïýñýðèëå ûøü êóðý-
öý êóéáóðèëå äå ðåñòóðü, ãóíîàå ø.à.ì.ä.

ÂÀÐÀ

×èðåøóëå, ôëîàðÿ òà
Âðåì ñý ôàêý äîàð ÷åð÷åé
Äóë÷ü êóì å äóìèíèêà,
Äàð ìàòàëå, ÷å çè÷ü, âðåé?

209
×èòèöü òåêñòóë. Ñïóíåöü êóì àó ïðî÷åäàò îàìåíèé à÷åøòÿ?

ÂÛÐÑÒÀ ÊÎÏÀÊÓËÓÉ
Ûíòð-î çè Àíäðåé êó òàòýë ñýó òðå÷ÿó ïðèíòð-î ïýäóðå. Áýÿòóë à
çýðèò óí òðóíêü, êàðå åøÿ äèí ôðóíçå êà óí ñêýóíåë íîó.Ôàöà
òðóíêþëóé åðà àêîïåðèòý êó ðóìåãóø ïðîàñïýò. Ûí æóðóë òðóíêþ-
ëóé ñå âåäÿó óðìå à ìàé ìóëòîð îàìåíü. Êîïàêóë, ñå âåäå, ôóñåñå
äîáîðûò øè êýðàò àñòý íîïòå.
Àíäðåé à ìýòóðàò êó ìûíà ðóìåãóøóë äå ïå òðóíêü øè à âðóò ñý
ñå àøåçå êý åðà îáîñèò.
— Òýòèêóëå, òðóíêþë à÷åñòà àðå èíåëå!
— Äóïý åëå ïîöü àôëà âûðñòà êîïàêóëóé, — é-à ëýìóðèò òàòà. –
Êûòå èíåëå ñûíò, àòûöÿ àíü àðå êîïàêóë.
Àíäðåé à ûí÷åïóò à íóìýðà: óíó, äîé, òðåé…äîóýçå÷ü.
— Òýòèêóëå, êîïàêóë àâÿ äîóýçå÷ü äå àíü.
— Óí îì ðýó à ó÷èñ êîïàêóë, ôå÷îðàøóëå. Íó ñå êóâèíå ñý òàé óí
êîïàê àøà äå òûíýð.
— Òýòèêóëå, ìóëöü àíü òðýåñê êîïà÷èé?
— Ìóëöü. Ûí ïýäóðü ñûíò êîïà÷ü êàðå àó âûðñòà ïåñòå ÷èí÷
ñóòå äå àíü. ßð ûí ïýäóðèëå òðîïèêàëå êîïà÷èé òðýåñê øè ìàé
ìóëò, ïûíý ëà î ìèå äå àíü.

1. Ðåöèíåöü.
Òðóíêü — ïåíåê
ðóìåãóø’ — îïèëêè
äîáîðûò’ — ñïèëåí (àè÷)

èíåëå — êîëüöà

à ó÷èäå — óáèâàòü

îáîñèò — óñòàëûé

2. Ðýñïóíäåöü ëà ûíòðåáýðü.
×å à âýçóò Àíäðåé ûí ïýäóðå?
×å àâÿ òðóíêþë?
Êûöü àíü àâÿ êîïàêóë äîáîðûò?
Êûöü àíü òðýåñê êîïà÷èé?
Êóì ñý îêðîòèì íàòóðà íîé, ÷åé äå ðûíä?
Àìèíòèöè-âý, êûöü àíü òðýåøòå ìýðóë? Ïðóíóë? Ïðýñàäóë?

210
ØÒÈßÖÜ ÊÝ...
... Ðåêîðäóë àêòóàë àë âûðñòåé êîïà÷èëîð ûë äåöèíå óí
ãðóï äå àðáîðü äèí ïýäóðèëå òðîïèêàëå, à êýðîð âûðñòý äåïý-
øåøòå 4000 äå àíü.

Ñèíîíèìå: êîïàê — àðáîðå — ïîì

3. ×èòèöü. Ñïóíåöü ÷å àíîòèìï åñòå äåñêðèñ ûí ïîåçèå?

À òðåêóò ÿðíà ùåðîàñý,


Êûìïóë ÿòý-ë ûíâåðçèò,
Ðûíäóíèêà ÷ÿ âîéîàñý
Ëà íîé ÿðýøü à ñîñèò.
Âàñèëå Àëåêñàíäðè

4. Çûìáèöü êó íîé...
Àíäðèåø ñå äó÷å ëà ìàãàçèí.
— Äàöè-ìü, âý ðîã, äîóý øèðåòóðü ïåíòðó ïàíòîôü.
— ×å ôåë äå øèðåòóðü? — ûíòðÿáý âûíçýòîàðÿ.
— Óí øèðåò ïåíòðó ïàíòîôóë äðåïò øè óíóë ïåíòðó ïàíòîôóë
ñòûíã.

ÊÀÈÉ ËÓÉ ÒÛÍÄÀËÝ

Ñ-à äóñ Òûíäàëý ëà âûíýòîàðå. Øè äåîäàòý çýðåøòå óí åïóðå ñóá


óí òóôàð. Ñå óéòý ëà åïóðå øè ûøü ôà÷å ñîêîòÿëý:
— Ûë ûìïóøê, êàðíÿ î ìýíûíê, ïüåëè÷èêà î âûíä; ûìü êóìïýð
óí ïóð÷åë, ûë êðåñê ìàðå, àïîé ûë âûíä øè êóìïýð î âèöèêý. Äèí
âèöèêý êðåñê î âàêý øè î âûíä, ûìü êóìïýð î ÿïý. ßïà âà àâÿ óí
ìûíç, ìûíçóë âà êðåøòå øè, êûíä é-îé ûíõýìà ïå àìûíäîé — õè-
õè-õè-é!! Êýëóöèé òàòåé!!
Äå ìàðå áóêóðèå à òðàñ óí êèîò. Åïóðåëå ñ-à ñïåðèÿò, à ñýðèò äå
ñóá òóôàðü øè — äóñ à ôîñò!

Ïðîâåðá: Íó ûìïýðöè ïüåëÿ óðñóëóé äèí ïýäóðå.

Ãè÷èòîðü:
Âàðà óìáëó äóïý ìüåðå, Âèíå ëåëÿ äå ëà áàëòý
ßðíà äîðì ñý ïðèíä ïóòåðå. Êó êîäèöà ðèäèêàòý.

211
Ñèãóð, äàêý íó-é äàé ïà÷å, Åé ñïóí êý ëè-é ôðèêý ôîàðòå
Ñå ïðåôà÷å-í ãåì êó à÷å, Äå âóëïîàéêà ÷ÿ øèðÿòý,
Äàð äå-ë åé êó áèíèøîðóë, Ïýé, äå ÷å ûí ìüåç äå íîàïòå
Ûöü àðàòý áîòèøîðóë. Ñå ðýñïóíä, êý-ñ ûí ïîÿòý?

Ëà äÿë ðåïåäå øè ôýðý îêîë,


ßð ëà âàëå ðîñòîãîë.

ÊÐÝßÑÀ ÇÝÏÅÇÈÉ

Ôëîðü ñêëèïèòîàðå äå àðùèíò ñå öåñ ïå ùÿìóðü.


— Àó ûí÷åïóò ñý ðîÿñêý âëáèíåëå ÷åëå àëáå, — çèñå áóíèêà.
— Àó øè ðåùèíý? – ûíòðåáý áýåöàøóë.
— Äà, àó. Íîàïòÿ åà ïîðíåøòå ïå ñòðýçü øè ñå óéòý ïå ôåðåñòðå
ûí êàñå. Àòóí÷ ùÿìóðèëå ûíãÿöý.
— Êðýÿñà Çýïåçèé âèíå øè ïå ëà íîé? — ûíòðÿáý ôåòèöà.
— Àòûòà-é òðåáóå, ñý âèå, — à ðýñïóíñ áýåöàøóë, — êý î ïóí ïå
ñîáý øè ûíäàòý ñå òîïåøòå.
Ñÿðà, ûíàèíòå äå êóëêàðå, áýÿòóë ñ-à äóñ ëà ôåðÿñòðý. Íèíùÿ.
Óí ôóëã, ÷åë ìàé ìàðå, ñ-à îïðèò. Ôóëãóë à êðåñêóò ïûíý ñ-à ïðå-
ôýêóò ûíòð-î ôåìåå êó ðîêèå àëáý, êàðå ïýðÿ öåñóòý äèí ìèé øè
ìèé äå ôóëùü äå çýïàäý. Ôåìåÿ åðà òàðå ôðóìîàñý, äàð åðà äèí
ãÿöý. À äàò äèí êàï øè é-à ôýêóò ñåìí êó ìûíà.
Áýåöàøóë ñ-à ñïåðèÿò… «×èíå ñý ôèå?»

Òåìå.
1. ×èòèöü ïå ðîëóðü ïðèìà ïàðòå à òåêñòóëóé.
2. Ïîâåñòèöü êîíöèíóòóë òåêñòóëóé.
3. Äàêý âðåöü ñý àôëàöü ÷èíå å Êðýÿñà Çýïåçèëîð øè êóì ûé êÿìý
ïå êîïèé, ÷å àó ïýöèò åé äèí ïðè÷èíà Êðýåñèé, ÷èòèöü ûí ûíòðå-
ùèìå ïîâåñòèðÿ.

Ïðîâåðáå
Ìóíêà òå ðèäèêý, ÿð ëåíÿ òå ñòðèêý.
Ïå îðü÷å áýòðûí ñý-ë ÷èíñòåøòü êà ïå óí ïýðèíòå.
Ãðåøàëà ðåêóíîñêóòý å ïå æóìýòàòå åðòàòý.
Ìàé áèíå ñý ôèé äóøìàí äåñêèñ, äåêûò ïðèåòåí ôýöàðíèê.

212
Àäåâýðóë å ôðóìîñ êà ïðèìýâàðà.
Ñÿìýíý ëà òèíåðåöå øè âåé êóëåùå ëà áýòðûíåöå.

ßÐÍÀ ÏÅ ÓËÈÖÝ

À-í÷åïóò äå åðü ñý êàäý


Êûòå-óí ôóëã, àêóì à ñòàò,
Íîðèé ñ-àó ìàé ðýçáóíàò
Ñïðå àïóñ, äàð ñòàó ãðýìàäý
Ïåñòå ñàò.

Íó å ñîàðå, äàð å áèíå,


Øè ïå ðûó å íóìàé ôóì.
Âûíòó-é ëèíèøòèò àêóì,
Äàð íýâàëíèê âóåò âèíå
Äå ïå äðóì.

Ñûíò êîïèé. Êó ìóëòå ñýíèé


Äå ïå êîàñòå âèí öèïûíä,
Øè ñå-ìïèíã, øè ñàð ðûçûíä;
Ïðèí çýïàäý ôàê ìýòýíèé
Âðûíä-íåâðûíä…

Òåìå.
1.×èòèöü ïîåçèÿ ïå óí òîí âåñåë, ðåñïåêòàöü ïàóçåëå.
2. Ìåìèîðèçàöü ïîåçèÿ ïå äå ðîñò.

213
Î ÏÐÈÍÖÅÑÝ ÀÄÅÂÝÐÀÒÝ

À ôîñò îäàòý óí ïðèíö. Øè ïðèíöóë ÷åëà äîðÿ ñý ñå ûíñîàðå êó


î ïðèíöåñý àäåâýðàòý. À êóòðååðàò åë òîàòý ëóìÿ, äàð äåùÿáà. Ïðèí-
öåñå åðàó äåñòóëå, äàð åðàó åëå îàðå àäåâýðàòå?
Ûíòð-î ñÿðý à âåíèò ëà ïîàðòà ïàëàòóëóé î ïðèíöåñý.
— Âîì àôëà íîé äàêý åñòå ïðèíöåñý êó àäåâýðàò! — à ñïóñ ðåùè-
íà. Àïîé à ïóñ óí áîá äå ìàçýðå ûí ïàòóë ñòðýèíåé. Ïåñòå áîá à
àøòåðíóò äîóýçå÷ü äå ïåðíå êó ïóô.
— Êóì àé äîðìèò? — àó ûíòðåáàò-î à äîóà çè ïðèíöóë øè ðåùèíà.
— Ãðîàçíèê. Àì øåçóò ïå ÷åâà òàðå øè àì íóìàé âûíýòýé.
Àòóí÷ àó ûíöåëåñ êó òîöèé êý åðà î ïðèíöåñý àäåâýðàòý øè ïðèí-
öóë ñ-à ãðýáèò ñý î åå äå íåâàñòý.
Äóïý Õ.Ê. Àíäåðñåí

Òåìå.
1. Êóì êðåäåöü êý ñ-àð ôè òåðìèíàò ïîâåñòÿ äàêý ñòðýèíà í-àð ôè
ñèìöèò áîáóë äå ìàçýðå?
2. ×å ïýðåðå àâåöü äåñïðå ôåëóë êóì àó æóäåêàò ïðèíöóë øè
ðåùèíà?

214
ÍÈÑÈÏÓË ÛÍÃÈÒÅ ÎÀÌÅÍÜ

Äîé ñòóäåíöü êýëýòîðÿó ïðèíòð-î öàðý ñóáòðîïèêàëý êó ñêîïóë ñý


àäóíå ïëàíòå ðàðå. Ëîêóðèëå à÷åëÿ åðàó íåëîêóèòå. Åé ìåðùÿó
ûí÷åò êó ðóêñàêóðèëå ûí ñïàòå. Ïýìûíòóë åðà íèñèïîñ. ×åë êàðå
ìåðùÿ ïðèìóë à ôýêóò êûöüâà ïàøü ïå íèñèï øè à ñèìöèò êý ñå
ñêóôóíäý. «Àæóòîð! Ìàé ðåïåäå! Ñûíò íèñèïóðü ìèøêýòîàðå!» - à
ñòðèãàò åë ûí÷åðêûíä ñý ñå ñïðèæèíå êó ìûíèëå.
Òîâàðýøóë ñýó é-à ûíòèíñ î ïðýæèíý ëóíãý, äàð à÷åëà í-à ìàé
ðåóøèò ñ-î àïó÷å, êý÷ íèñèïóë ûé öèíÿ ìûíèëå. Ûí êûòåâà ìèíó-
òå åë à äèñïýðóò ûí íèñèï êÿð ñóá îêèé òîâàðýøóëóé ñýó çãóäóèò.

ÏÐÎÌÅÒÅÓ ÀÄÓ×Å ÎÀÌÅÍÈËÎÐ ÔÎÊÓË

Ïðîìåòåó à ÷åðóò øè ìàé ûíàèíòå ôîêóë ïåíòðó îàìåíèé ñýé, äàð


Çåóñ ûë àìûíà äå àçü ïå ìûíå. Ïðîìåòåó íó ûí÷åòà ñý-ë ðîàùå:
— Îàìåíèé òðýåñê ãðåó, ûíäóðý ôðèã, ûíòóíåðèê, òðýåñê íóìàé
ûí ïåøòåðü, ìýíûíêý ôðóêòå, ðýäý÷èíü, êàðíå êðóäý. Åé àó íåâîå
äå ôîêóë òýó, ÷å ñå ãýñåøòå ûíêèñ ûí Îëèìï.
Çåóñ ë-à àëóíãàò ôóðèîñ.
Ïðîìåòåó åðà ïðÿ ûíäðýçíåö ñý ñå ñóïóíý øè ñ-à äóñ íîàïòÿ ëà
ôüåðýðèå, óíäå àðäÿ ôîêóë ëóé Çåóñ. Ôüåðàðóë òîêìàé äîðìÿ.Ïðî-
ìåòåó à ëóàò î ôëàêýðý äèí ôîêóë ÷å àðäÿ øè à åøèò êó åà àôàðý.
Àïîé à ôóùèò ûí íîàïòå, à ôóùèò íåîáîñèò ñïðå îàìåíü.
Øè ÿòý êý à ûí÷åïóò ñý àðäý ôîêóë ïåñòå òîò. Îàìåíèé ñå ûíêýë-
çÿó øè-é ìóëöóìÿó ëóé Ïðîìåòåó êó áóêóðèå.
À àôëàò Çåóñ äå ÷åëå ûíòûìïëàòå øè à çèñ:
— Ûé ïåäåïñåê ìàé ûíòûé ïå îàìåíü, ñý âàäý øè Ïðîìåòåó. Ïå
óðìý ûé âèíå øè ðûíäóë ëóé…
(Ëåùåíäý)

ÏÛÍß Å Î ÊÎÌÎÀÐÝ

Àíäðèåø øè Êîñòåë ëóàó ìàñà ûìïðåóíý. Ëà óðìý ëóé Êîñòåë é-à


ðýìàñ î ôåëèå äå ïûíå.
— Àíäðèåø, âðåé ïûíå? — é-à ûíòèíñ-î ïðèåòåíóëóé.
— Ìóëöóìåñê, íó ìü-å ôîàìå.
Êîñòåë à àðóíêàò ôåëèÿ äå ïûíå.

215
— Äå ÷å àé àðóíêàò-î? – ûë ûíòðåáý Àíäðèåø.
— Ïýé, íó ìü-å ôîàìå íè÷ ìèå…
… Êûöüâà àíü ûí óðìý ûí ñòåïåëå Êàçàõñòàíóëóé Íèêîëàå Ãðè-
áîâ à àðñ, ñòèíãûíä ëàíóðèëå äå ãðûó. Ïåíòðó åë ïûíÿ à ôîñò ìàé
ïðåñóñ äåêûò ïðîïðèÿ âÿöý.
Øòèÿ îàðå Êîñòåë äåñïðå à÷àñòà?

ÈÍÂÈÄÈÅ

Ûí êîïèëýðèå ûé èíâèäèÿì ïå òîöü. Ïå Èîíåë ûë èíâèäèÿì êý


àâÿ ìûíèëå ëóíùü.
«Åõ, äå-àø àâÿ ìûíèëå ëóé Èîíåë! — ìý ãûíäÿì åó. — Êûòå àø
ôà÷å êó åëå! Ûíòð-î ëèâàäý, ñïðå åêçåìïëó, ñûíò íèøòå ìåðå, äà òó,
êó ìûíà ëóíãý, — õàö! Øè ìýðóë å ûí áóçóíàð!.
ßð ïè÷îàðå àø âðÿ ñý ëå àì êà àëå ëóé Êîñòåë. Àëÿðãý êà âûíòóë.
À ðóïò ìåðåëå øè à ôóùèò. Ûí÷àðêý äå-ë ïðèíäå!»
Ìàé âðîÿì ñý àì óðåêü êà àëå ëóé Âèêòîð. Ìàðü, ìóçèêàëå.
«Äå-àø àâÿ óðåêèëå ëóé Âèêòîð, — ìý ãûíäÿì åó, — àø øòè òîò
÷å ñå ôà÷å ûí æóðóë ìåó».
«Í-àð ôè ðýó ñý àì øè êàïóë ëóé Ïåòðèêý, — ìý ãûíäÿì åó. —
Êó ìèíòÿ ëóé àùåðý àø ïóòÿ ñý êîíñòðóåñê âðå-î ìàøèíý ïåíòðó
êóëåñóë ïîìóøîàðåëîð. Ûé äàé äðóìóë ûí çìåóðèøóë êóéâà, åà —
õàï! õàï! õàï! — à êóëåñ òîàòå áîáèöåëå, öè ëå-à àäóñ øè öè ëå-à
òóðíàò ûí áóçóíàðå».
Àøà ûé èíâèäèÿì åó çèëå ûíòðåùü ïå òîöü. Îäàòý, ûíñý, ñå
àïðîïèå äå ìèíå Ïåòðèêý:
— Äà ÷å øåçü òîàòý çèóà äåùÿáà?
— Àøà, — çèê åó. — Ïðèâåñê, ìåäèòåç.
— À-à! — çè÷å Ïåòðèêý øè îôòÿçý. — Åõ, äå-àø àâÿ åó òèìïóë
òýó ëèáåð! Àòûòÿ ëóêðóðü àø ôà÷å!

Êóì ûíöåëåùåöü ñïóñåëå ëóé Ïåòðèêý?

216
ÌÝÐÖÈØÎÀÐÅ

Ûí ïðèìà çè à ïðèìýâåðèé ìýìèêà ûìü ïðèíäå óí ìýðöèøîð ëà


ïüåïò. Äîé êëîïîöåé — óíóë àëá øè óíóë ðîøó.
Åó ûé àðýò ìýðöèøîðóë ñîàðåëåé. Ñîàðåëå ñå ðîàãý ñý è-ë äàó ëóé.
— Íó ïîò, êý å äå ëà ìýìèêà, - ûé ñïóí åó øè ìý äóê ûí êûìïèå.
Ñîàðåëå âèíå äóïý ìèíå.
— Äý-ìü ìýðöèøîðóë ìèê øè-öü äàó î êûìïèå äå ôëîðü.
Êûìïèÿ ñå óìïëå äå ôëîðü äå òîàòå êóëîðèëå.
Åó àëåðã ïðèíòðå ôëîðü. Àæóíã ëà ìàðùèíÿ ëèâåçèé.
— Äý-ìü ìýðöèøîðóë ìèå øè-öü äàó øè î ëèâàäý äå ôëîðü.
Êîïà÷èé äèí æóð ñå ôàê àëáü äå ôëîàðå.
Åó ûìü äåñïðèíä ìýðöèøîðóë äå ëà ïüåïò øè è-ë ïóí ïå î ðýìó-
ðèêý äå ÷èðåø.
Ñîàðåëå ñ-à áóêóðàò ôîàðòå ìóëò øè à ûí÷åïóò ñý ûíêýëçÿñêý øè
ìàé ïóòåðíèê.
Äóïý À. Ñêîáèîàëý

ÏÅØÒÅËÅ-ÑÏÀÄÝ

Äèíòðå âüåöóèòîàðåëå ìýðèëîð øè î÷åàíåëîð ÷åë ìàé ãðîçàâ å


ïåøòåëå-ñïàäý. Ñïàäà ëóé å ìàé òàðå äåêûò îöåëóë. Êîðïóë ïåøòå-
ëóé àðå ìàé áèíå äå 5 ìåòðè ûí ëóíùèìå øè î ãðåóòàòå ûí æóðóë
ëà 600 äå êèëîãðàìå, ñïàäà å äå óí ìåòðó øè æóìýòàòå.
Ïåøòåëå-ñïàäý àòàêý âàïîàðåëå, ûøü ûìïëûíòý ñïàäà ûí áàëåíå.
Ñ-à êîíñòàòàò, êý ûí âðåìÿ àòàêóðèëîð ïåøòåëå-ñïàäý ûíîàòý êó î
âèòåçý äå 70 äå ìèëå ïå îðý.
Ëà ôèíåëå ðýçáîþëóé àë äîéëÿ ìîíäèàë íàâà åíãëåçý «Áàðáàðà» à
ôîñò àòàêàòý ûí Î÷åàíóë Àòëàíòèê äå óí ïåøòå-ñïàäý ùèãàíò. Ïå
íàâý ñ-à äàò àëàðìà: «Î òîðïèëý!» Òèìîíèåðóë à ûíâûðòèò êó ûíô-
ðèãóðàðå êûðìà ñý ñêèìáå äèðåêöèÿ âàñóëóé. Äå ëà áàáîðä ñå âåäÿ
äå àêóì óí êîðï ëóíãóåö ûíòóíåêàò. Ëýñûíä ûí óðìý î äûðý àëáý,
êîðïóë âåíÿ ôóëùåðýòîð ûíñïðå íàâý. Î ñåêóíäý øè âà àâÿ ëîê
åêñïëîçèÿ… Äàð, ñïðå ìèðàðÿ òóòóðîð, íó ñ-à àóçèò äåòóíýòóðà.
Íàâà ñ-à êóòðåìóðàò äå î ëîâèòóðý ûíýáóøèòý. Ñïàäà äå óí ìåòðó
øè æóìýòàòå à èíòðàò ûí ûíâåëèøóë äå îöåë àë âàñóëóé êà ûí óíò.
Ñêîöèíäó-øü ñïàäà øè äåñêðèèíä óí ÷åðê ëàðã, ïåøòåëå ñ-à àðóí-

217
êàò äèí íîó àñóïðà âàñóëóé. Äå äàòà à÷àñòà ñïàäà ëóé à ñòðýïóíñ
áîðäóë ûí àëò ëîê...
Ûí àíóë 1944 ëûíãý öýðìóðèëå Àìåðè÷èé äå Ñóä óí ïåøòå-ñïàäý
óðèàø, ñòðýïóíãûíä àìûíäîóý áîðäóðü, à ðèäèêàò ûí àåð î áàðêý
øè ïåñòå î êëèïý à øè äèñïýðóò ñóá àïý êó òîò êó áàðêý øè äîé
ïåñêàðü.

ÊÀÏÈÒÓËÀÐß ×ÅÒÝÖÈÉ

Ðåùåëå Ìà÷åäîíèåé Ôèëèï ûé ïîâåñòÿ ôèóëóé ñýó Àëåêñàíäðó,


âèèòîðóë êó÷åðèòîð àë Àñèåé, êóì à ëóàò îäàòý î ÷åòàòå äå íåáèðóèò.
— Àé ûíêîíæóðàò-î êó ìàøèíü äå àñåäèó? — à ûíòðåáàò êóðèîñ
Àëåêñàíäðó.
— Íó.
— Àé àäóíàò ïðîåêòèëå èí÷åíäèàðå?
— Íó.
— Àé ôýêóò óí òóíåë?
— Íó.
— Àé ñôýðûìàò ïîðöèëå ïðèí÷èïàëå øè àé èíòðàò ûí ÷åòàòå êó
óí äåòàøàìåíò ïóòåðíèê äå êàâàëåðèå?
— Íó, — à ðýñïóíñ ðåæåëå Ôèëèï. — Òîàòå à÷åñòÿ í-àð ôè
àæóòàò. ×åòàòÿ åðà äå íåûôðûíò. Äàð ûí ïàðòÿ äèí äîñ à ÷åòýöèé
àì çýðèò î ïîðòèöý ûí çèä. Ïðèí ïîðòèöà àñòà é-àì äàò äðóìóë
óíóé ìýãàð ûíêýðêàò êó àóð. Êàëêóëóë íó ì-à ûíøåëàò. Êýðàðÿ
äó÷ÿ ñïðå ïàëàòóë ðåæåëóé øè à ïðåîòóëóé ñóïðåì. Âýçûíä ìýãà-
ðóë êó àóð, åé ñ-àó ëóàò ëà áýòàå… øè ÷åòàòÿ ñ-à ïðåäàò ôýðý íè÷ î
ûìïóøêýòóðý.

ÂÎÐÁÅ ÄÈÍ ÁÝÒÐÛÍÜ...

Íó àëåðãà äóïý òðýñóðà êàðå íó òå àøòÿïòý.


×èíå âîðáåøòå — âèíäå, ÷èíå àñêóëòý — êóìïýðý.
Ûííåãðèíä ïå àëòóë, íó òå àëáåøòü ïå òèíå.
Ôèåêàðå ïóíå áóêóðîñ øàóà ïå êàëóë âå÷èíóëóé.
×èíå ôà÷å ãýëóøêà — òðåáóå ñ-î øè ûíãèòý.
Íó å áóíý êîàäà êàðå à ìàé ñëóæèò ëà óí òîïîð.

218
Ïàøòå ÿðáà êàðå î êóíîøòü.
Êûíåëå ôëîêîñ íóìàé ëóé ûøü öèíå êàëä.
Ïðîñòóëóé íó-é øàäå áèíå äàêý íó-é øè ôóäóë.
Òîöü ñå ïëûíã äå áàíü. Äàð íèìåíü äå ìèíòå.
Íó òå ûíêèíà ïûíý íó øòèé ÷èíå-é ñôûíòóë.

ÃÈ×ÈÒÎÐÜ

Âèí îèöåëå äèí ìóíòå,


Êó ñòåëóöå àëáå-í ôðóíòå.
(Ôóëùèé)

Ôýðý ìûíü, ôýðý ïè÷îàðå,


Ëà äåñåí å ìåøòåð ìàðå.
(Ùåðóë)

Òó ôóùü äå åà,
Øè åà äóïý òèíå.
(Óìáðà)

Êóðåëóøý óíñý,
Ïå ñóá ïýìûíò äóñý.
(Øàðïåëå)

Òîàð÷å, òîàð÷å,
Ãåì íó ôà÷å.
(Ïèñèêà)

Ûìáðýêàòý-é êà î äîàìíý
Øè ñå ïëèìáý ïðèí ïîÿòý.
(Âóëïÿ)

Òðå÷å íåíÿ ïå êýðàðå


Êó ìèé äå ñóëèöü ûí ñïèíàðå.
(Àðè÷óë)

219
ÂÎÊÀÁÓËÀÐ

À ’
áàðáý — áîðîäà
àäæåêòèâ, ’ -å — èìÿ ïðèëàãàòåëüíîå ’
áàòå (à ñå) — äðàòüñÿ
àäóíà’ (à ñå) — ñîáèðàòüñÿ ’
áðóòàð, -ü — ïåêàðü, -è
àäóíà’ (à) — ñîáèðàòü áûðëîã ’ — áåðëîãà

àäó÷å (à) — ïðèíîñèòü ’
áýòðûí, -ü — ñòàðûé, -ûå

àùåðèìå — ëîâêîñòü, ïðîâîðíîñòü ’
áýòðûí, -ý — ñòàðûé, -àÿ
àêîïåðè’ (à) — ïîêðûâàòü

àêðó, -ý — êèñëûé, -àÿ Â
àëêýòóè’ (à) — ñîñòàâëÿòü âåðá, -å — ãëàãîë, -û

àìàáèë, -ý — âåæëèâûé, -àÿ ’
âåñòèò, -öü — èçâåñòíûé, -ûå

àìàð, -ý — ãîðüêèé, -àÿ ’
âèåð, -ü — âèíîãðàäàðü
àíèìàë, ’ -å — æèâîòíîå, -ûå âèçèòà’ (à) — ïîñåùàòü, íàâåùàòü

àíòðåíà (à ñå) — òðåíèðîâàòüñÿ ’
âèçóèíý, -å — ëèñüÿ íîðà
àïðîàïå ’ — ïî÷òè ’
âèíäå (à) — ïðîäàâàòü
àïýðÿ’ (à) — ïîÿâëÿòüñÿ âûíýòîàðå ’ — îõîòà
àðà’ (à) — ïàõàòü âý ïîôòèì ’ — ïðèãëàøàåì âàñ

àðèïý, -ü — êðûëî, -üÿ âýç — çðåíèå

àðòèêîë, -å — àðòèêëü
àðòèôè÷èé ’ — ôåéåðâåðê Ã
àñêóëòà’ (à) — ñëóøàòü ’
ãàðý, -ü — âîêçàë, -û
àñêóëòýòîð, ’ -îàðå — ïîñëóøíûé, -àÿ ’
ãèâå÷, -óðü — öâåòî÷íûé ãîðøîê

àñêóíäå (à ñå) — ïðÿòàòüñÿ ’
ãðåóòàòå, -ýöü — òÿæåñòü, âåñ
àñêóöèò, ’ -ý — îñòðûé, -àÿ ãðýíè÷åð, ’ -ü — ïîãðàíè÷íèê, -è

àñïðó (ïðîñîï) — øåðîõîâàòûé ’
ãóñòîñ, -îàñý — âêóñíûé, -àÿ
àòûðíà’ (à) — âèñåòü ãûíäèðå ’ — ìûøëåíèå
’ — ñëóõ
àóç ’
ãÿðý, -å — êîãîòü
àóçè’ (à) — óñëûøàòü

àöý — íèòêà Ä
àøòåðíå’ (à ñå) — ðàññòèëàòü, ñòëàòü äàíñ, -óðü — òàíåö, -û
äàíñà’ (à) — òàíöåâàòü
Á ’
äàíñàòîð, -ü — òàíöîâùèê, -è
’ äå ûíîò
áàçèí ’ — ïëàâàòåëüíûé áàññåéí äàð — íî

220

äàöè-ìü, âý ðîã — äàéòå ìíå, ïîæà- Ù
ëóéñòà ùåí — ðîä
äå îáè÷åé ’ — îáû÷íî ùåíåðàëèçàðå’ — îáîáùåíèå

äåâîòàò, -ý — ïðåäàííûé, -àÿ ’
ùåíóíêü — êîëåíî
äåæóí ’ — çàâòðàê ’
ùèíãàø, -ý — íåæíûé, -àÿ; õðóï-
äåçâîëòàò, ’ -ý — ðàçâèòûé, -àÿ êèé, -àÿ
äåëè÷èîñ, ’ -îàñý — î÷åíü âêóñíûé, -àÿ ’
ùÿì, ùÿìóðü — îêíî, îêíà (îêîííîå

äåìóëò — äàâíî ñòåêëî)

äåïàðòå — äàëåêî ’
ùÿíý, ’
ùåíå — ðåñíèöà, -û
äåñåíà’ (à) — ðèñîâàòü

äåñåîðü — ÷àñòî Ç

äåñêðèå (à) — îïèñûâàòü çàìáèëý’ — ãèàöèíò
äåñêýëöà’ (à) — ðàçóâàòü ’
çàðçýð, -ü — àáðèêîñ (äåðåâî)
äåøòåïò,’ -ÿïòý — óìíûé, -àÿ çáó÷óìàò, ’ -ý — áåñïîêîéíûé, -àÿ;

äèíòðå — èç òðåâîæíûé, -àÿ
äèñòèíùå’ (à) — ðàçëè÷àòü çâåëò, -ý — ñòðîéíûé, -àÿ

äîð, -óðü — òîñêà çãûð÷èò, ’ -ý — ñêóïîé, -àÿ
äîðè’ (à) — ïîæåëàòü, æåëàòü ’
çèäàð, -ü — êàìåíùèê, -è
äîðìè’ (à) — ñïàòü çèêýòîàðå ’ — ïîãîâîðêà

äó÷å (à) — íåñòè ’ ’
çèëå ãðåëå — òÿæåëûå äíè
äýðóè’ (à) — äàðèòü çóãðàâ’ — ìàëÿð
äýóíýòîð, ’ -îàðå — âðåäíûé, -àÿ (î ’
çÿìý — áóëüîí
ãðûçóíàõ)
È
èìàùèíà’ (à) — âîîáðàæàòü
Å ’
èìåíñ, -ý — áåçìåðíûé, -àÿ; îãðîì-

åêèâàëåíò, -ý — ðàâíîöåííûé, -àÿ íûé, -àÿ

åêñïðåñèå, -é — âûðàæåíèå, îáîðîò ’
èìïðåñèå — âïå÷àòëåíèå
ðå÷è ’
èíâèäèå — çàâèñòü

åìèíåíò, -ý — îòëè÷íèê, -öà èíäèêàöèå’ — óêàçàíèå
åðáà÷åå’ — òðàâÿíèñòûé èíêëóñèâ ’ — âêëþ÷èòåëüíî
èíñóëòà’ (à) — îñêîðáëÿòü
Æ èíòåðïðåò, ’ -öü — èñïîëíèòåëü, -è
æîé — ÷åòâåðã

æóêýóø, -ý — èãðèâûé, -àÿ Ê

æóìýòàòå — ïîëîâèíà ’
êàíòèíý ’
ïåíòðó ’
ïýñýðü — êîðìóøêà
æóêà’ (à) — èãðàòü äëÿ ïòèö
æóñò, -ý — âåðíûé, -àÿ; ïðàâëåíûé, -àÿ ’
êàíòèíý, -å — ñòîëîâàÿ

221
êàøêàâàë ’ — ñûð ëóà’ (à) — âçÿòü, áðàòü, çàáðàòü

êèôëý, -å — áóëî÷êà, -è ’
ëóíùèìå, -ü — äëèíà

êîàäý, -çü — õâîñò, -û ’
ëóíêý, -÷ü — ëóã, -à

êîàñå (à) — øèòü ëýñà’ (à) — îñòàâëÿòü

êîà÷å (à ñå) — ñîçðåâàòü
êîáîðû ’ (à) — ñïóñêàòü, îïóñêàòü Ì
êîëîíèöý, ’ -å — ñòîëáèê, -è ìàùþí’ — ïîâèäëî

êîìïëåòà (à) — äîïîëíÿòü ìàë, -óðü — áåðåã, -à
êîíäó÷å ’ (à) — âîäèòü ìàòèíåó,’ -å — óòðåííèê, -è
êîíñóëòà’ (à) — êîíñóëüòèðîâàòü ’
ìåìîðà (à) — çàïîìèíàòü
êîíôåêöèîíà’ (à) — ïðîèçâîäèòü, äå- ’
ìåðùå (à) — èäòè, õîäèòü, åõàòü
ëàòü ’
ìèíý, -å — øàõòà, -û
êîíöèíå ’ (à) — ñîäåðæàòü, âìåùàòü ìèðîñèòîð, ’ -îàðå — ïàõó÷èé, -àÿ
êîïò, -îàïòý ’ — çðåëûé, -àÿ, ñïåëûé, ìîä, -óðü — îáðàç, ñïîñîá
-àÿ ’
ìîäåðí, -ý — ñîâðåìåííûé, -àÿ

êîðàáèå, -é — êîðàáëü, -è ’
ìîäåñò, -ý — ñêðîìíûé, -àÿ

êîðåêò, -ý — êîððåêòíûé, -àÿ
ìóëòèñåêóëàð, ’ -ü — ìíîãîâåêîâîé, -ûå

êîðï, -óðü — òåëî, -à ’
ìóí÷è (à) — ðàáîòàòü, òðóäèòüñÿ
êðîèòîð, ’ -ü — ïîðòíîé, -ûå ’
ìóñòîñ, -îàñý — ñî÷íûé, -àÿ

êðÿíãý, -ùü — âåòêà, -è
ìûíäðè’ (à ñå) — ãîðäèòüñÿ
êóìïýðà’ (à) — ïîêóïàòü
ìûíêà’ (à) — êóøàòü
êóðýöè’ (à) — ÷èñòèòü

ìýðåö, -ÿöý — âåëè÷åñòâåííûé, -àÿ
êóðýöè’ (à) — ÷èñòèòü, âû÷èùàòü
êûìïèå, ’ -é — ðàâíèíà, ïîëå

êûíòà (à) — ïåòü Í

íàòóðý — ïðèðîäà
êûíòýðè’ (à) — âçâåøèâàòü
íåàæóíñ ’ — íåäîñòàòîê
êýäÿ’ (à) — ïàäàòü
íåàê÷åíòóàò, ’ -ý — áåçóäàðíûé, -àÿ
êýëè’ (à) — çàêàëÿòü, çàêàëèâàòü
êýëýòîðè’ (à) — ïóòåøåñòâîâàòü íåàñêóëòýòîð, ’ -òîàðå — íåïîñëóø-
íûé, -àÿ
Ë ’
íåàòåíò, -ý — íåâíèìàòåëüíûé, -àÿ

ëàáý, -å — ëàïà, ëàïêà ’
íåêîïò — íå(äî)çðåëûé

ëàêîì, -ý — æàäíûé, -àÿ íåïîôòèò, ’ ý — íåçâàíûé, -àÿ

ëàðã, -ùü — øèðîêèé, -èå íå÷åñàð, ’ -ý — íåîáõîäèìûé, -àÿ
ëåêóè’ (à) — ëå÷èòü íèñèïîñ, ’ -îàñý — ïåñ÷àíûé, -àÿ

ëåìíàð, -ü — ïëîòíèê, -è, ñòîëÿð, -û íóìèðå’ — íàçâàíèå, íàèìåíîâàíèå

ëèáåð, -ý — ñâîáîäíûé, -àÿ ’
íóìýð — ÷èñëî
ëèâýäàð,’ -ü — ñàäîâíèê, -è ’
íóôýð — âîäÿíàÿ ëèëèÿ
ëîêóè’ (à) — æèòü, ïðîæèâàòü, îáèòàòü íýâýëè’ (à) — íàïàäàòü

222
Î ïðèâèðå,’ -ü — âçãëÿä
îáñåðâà’ (à) — çàìå÷àòü ’
ïðîâåðá, -å — ïîñëîâèöà, -û

îáüåêò, -å — ïðåäìåò, -û ïðîíóìå ’ — ìåñòîèìåíèå

îäàòý — îäíàæäû ’
ïðîïîçèöèå, -é — ïðåäëîæåíèå, -è
îêóïàò’ — çàíÿò ’
ïðîïðèó, -å — ñîáñòâåííûé, -àÿ
îìîðû’ (à) — óáèâàòü ïðîñîï,’ -îàïå — ïîëîòåíöå (âûøè-
’ — ðàñïèñàíèå
îðàð òîå)
îðá, - ü — ñëåïîé, -ûå ïðûíç — îáåä

îðäèíå — ïîðÿäîê ïðýæèòóðý, ’ -ü — ïèðîæíîå

îñïýòýðèå, -é — ñòîëîâàÿ, -ûå ’
ïóëîâåð, -å — ïóëîâåð, äæåìïåð
’ — ïèð, ïèðøåñòâî
îñïýö ’
ïóíå (à) ëà ûí÷åðêàðå ’ — ïîäâåðãíóòü
èñïûòàíèþ
Ï ’
ïóíå (à) — ëîæèòü, êëàñòü
’ — ñîëîìà
ïàå ’
ïóòåðíèê, -ý — ñèëüíûé, -àÿ
ïàðàíòåçý, ’ -å — ñêîáêà, -è ïüåòðàð, ’ -ü — êàìåíùèê, -è

ïàòèíà (à) — êàòàòüñÿ íà êîíüêàõ ïýðòè÷èêý ’ — ÷àñòèöà
ïåðâàç,’ -óðü — ïîäîêîííèê
ïåðèêóëîñ, ’ -îàñý — îïàñíûé, -àÿ Ð

ïåòàðäý, å — ïåòàðäû ðàð — ðåäêî
ïèêòà’ (à) — ïèñàòü (êðàñêàìè), ïè- ðàð, -ý — ðåäêèé, -àÿ
ñàòü êàðòèíó ðåçèñòåíò,’ -ý — óñòîé÷èâûé, -àÿ

ïèêòîð, -ü — õóäîæíèê, -è ðåçîëâà’ (à) — ðåøàòü

ïèòèê, -÷ü — êàðëèêîâûé, êàëèê ’
ðåêðåàöèå, -é — ïåðåìåíà, -û
ïëåêà’ (à) — óõîäèòü, óåçæàòü ’
ðåïàðòèçà (à) — ðàñïðåäåëÿòü
ïëèìáà’ (à ñå) — ãóëÿòü, ïðîãóëèâàòü- ðåñòàáèëè’ (à) — âîññòàíàâëèâàòü
ñÿ ðå÷èòè’ (à) — ïåðå÷èòûâàòü
ïëèìáà’ (à) — ãóëÿòü ’
ðîäèò, -ý — ïëîäîíîñíûé, -àÿ
ïëýêóò, ’ -ý — ïðèÿòíûé, -àÿ ’
ðîäèòîð — ïëîäîíîñíûé, ïëîäîðîä-
ïëýïûíä, ’ - ý — õðóïêèé, -àÿ íûé
ïîâåñòè’ (à) — ðàññêàçûâàòü ðîçýòîàðå’ — ãðûçóíû
ïîä (òàâàí) — ïîòîëîê ðîñòè’ (à) — ïðîèçíîñèòü
ïîìóøîàðý, ’ -å — ÿãîäà, -û ’
ðîòàò, -ý — êðóãëûé, -àÿ

ïîðòàð-, ü — âðàòàðü ðýìóðîñ,’ -îàñý — âåòâèñòûé, -àÿ
ïîòðèâèò, ’ -ý — ïîäõîäÿùèé, -àÿ ’
ðýìûíå (à) — îñòàâàòüñÿ, îñòàòüñÿ
ïðåãýòè’ (à) — ãîòîâèòü
ïðåïîçèöèå, ’ -é — ïðåäëîã, -è Ñ
ïðåñêðèå ’ (à) — ïðåäïèñûâàòü, ïðî- ’ — êîëáàñà
ñàëàì
ïèñûâàòü ñàëâà’ (à) — ñïàñòè
ïðèâè’ (à) — ñìîòðåòü ’
ñåâåð, -ý — ñòðîãèé, -àÿ

223
ñåìýíà’ (à) — áûòü ïîõîæèì, ïîõî- óìáëà’ (à) ëà ãðýäèíèöý — õîäèòü â
äèòü, ñåÿòü ñàäèê
ñåðáàðå ’ — ïðàçäíèê ’
óìáðý, -å — òåíü

ñèí÷åð, -ý — èñêðåííèé, -àÿ ’
óðàðå — ïîæåëàíèå, ïîçäðàâëåíèå
ñèòóàò ’ — ðàñïîëîæåííûé ’
óñêàò, -ý — ñóõîé, -àÿ
ñêèÿ’ (à) — êàòàòüñÿ íà ëûæàõ óòèëèçà’ (à) — èñïîëüçîâàòü

ñêîàòå (à) — âûíèìàòü, äîñòàâàòü ’
óøîð, - îàðý — ëåãêèé, -àÿ

ñêðèå (à) — ïèñàòü
ñêóàð’ — ñêâåð Ô
ñíîï, -óðü — ñíîï ïøåíèöû ’
ôà÷å ’
(à) óí îì äå çýïàäý — ëåïèòü
ñîìí — ñîí ñíåãîâèêà
ñîñè’ (à) — ïðèáûâàòü ’
ôîàìå — ãîëîä
ñîñè’ (à) — ïðèáûâàòü, ïðèõîäèòü ôîëîñè’ (à) — èñïîëüçîâàòü

ñïàòå — ñïèíà ôðèçåð,’ -ü — ïàðèêìàõåð

ñïàöèó, -é — ïðîñòðàíñòâî ôðèêîñ, ’ -îàñý — òðóñ, òðóñèõà

ñïå÷èå, -é — âèä, ðîä, ñîðò ’
ôóùè (à) — áåãàòü
ñïèê, -÷å — êîëîñ ôûíòûíý, ’ -ü — êîëîäåö

ñïóíåöè-ìü, âý ðîã — ñêàæèòå, ïî- ’
ôýðý — áåç
æàëóéñòà
ñóôëà’ (à) — äóòü Õ
ñýäè’ (à) — ñàæàòü ’
õàéíå — îäåæäà
ñýíýòîñ, ’ -îàñý — çäîðîâûé, -àÿ ’
õàíäáàë — ãàíäáîë
ñýðè’ (à) — ïðûãàòü õàïñûí,’ -ý — æàäíûé, -àÿ

õîö, õîàöý — âîð, âîðîâêà

õðèíêý — êóñîê, ëîìîòü (õëåáà)
Ò ’
õóëóá, -ü — ãîëóáü, -è

òåìå (à ñå) — áîÿòüñÿ
òåðìèíà’ (à ñå) — çàêàí÷èâàòüñÿ ×
òèìï ëèáåð ’ — ñâîáîäíîå âðåìÿ ÷àñîðíèêàð ’ — ÷àñîâùèê

òðàäó÷å (à) — ïåðåâîäèòü ’
÷àôý — çàòûëîê
òðåí, -óðü — ïîåçä, -à ÷åðòà’ (à ñå) — ðóãàòüñÿ, ññîðèòüñÿ
òðèñò, -ý — ãðóñòíûé, -àÿ ’
÷åòàòå — êðåïîñòü
òðýè’ (à) — æèòü ’
÷åòèíý — õâîÿ
òûðçèó,’ -å — ïîçäíèé, -àÿ ’
÷èíý — óæèí
òýÿ’ (à) — ðåçàòü ’
÷èðê — öèðê
÷èðêóëà’ (à) — õîäèòü, èäòè
Ó ÷èòè’ (à) — ÷èòàòü
óäà’ (à) — ïîëèâàòü ’
÷èôðý, -å — öèôðà, -û
óìáëà’ (à) — õîäèòü ’
÷óïåðêý, ’
÷óïåð÷ü — ãðèá, ãðèáû

224
Ø ’
ûíàèíòå — ïåðåä

øàïêà — øàïêà ûíêýëçè’ (à) — ãðåòü

øàðïå — çìåÿ ûíêýëöà’ (à) — îáóâàòü

øîàïòý — øåïîò ûíìóãóðè’ (à) — ïóñêàòü ïî÷êè
øîéì — ñîêîë ’
ûíñÿìíý — îçíà÷àòü, çíàìåíîâàòü
øîïòè’ (à ñå) — øåïòàòüñÿ ’
ûíòîàð÷å (à ñå) — âîçâðàùàòüñÿ

øòàôåòý — ýñòàôåòà ’
ûíòîàð÷å (à) — âîçâðàùàòü
øòè (à) — çíàòü ûíòûëíè’ (à ñå) — âñòðå÷àòüñÿ

øòèèíöèôèê — íàó÷íûé ’
ûíöåëåùå (à) — ïîíèìàòü
øóãóè’ (à) — øóòèòü ’
ûíýëöèìå, -ü — âûñîòà
øóåðà’ (à) — ñâèñòåòü

Û Þ
ûìáèíýðü ’ ’
äå êóâèíòå — ñëîâîñî÷å- ’
þáèðå — ëþáîâü
òàíèå ’
þëèå — èþëü
ûìáðýêà’ (à) — îäåâàòü ’
þíèå — èþíü
ûí àæóí ’ — íàêàíóíå ’
þòå, -öü — áûñòðûé, ñêîðûé

ûí ãàðý — íà âîêçàëå
ûí ùåíóíêü ’ — íà êîëåíè ß

ûí îñïåöèå — â ãîñòè ÿç, -óðü — ïðóä , -û
ûí ñïàòå’ — íà ñïèíå ’
ÿðáý — òðàâà
ûí òîé — â ðàçãàðå ÿðìàðîê’ — ÿðìàðêà

ûí ôàöà ’
êëàñåé — ïåðåä êëàññîì ’
ÿòý — âîò

225
226
ÊÓÏÐÈÍÑÓË

ØÊÎÀËÀ
Áóíý çèóà, øêîàëý! Ëåêöèÿ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Áóíý çèóà, øêîàëý! Ëåêöèÿ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Êëàñà íîàñòðý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ðåêèçèòåëå øêîëàðå. Ëåêöèÿ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ðåêèçèòåëå øêîëàðå. Ëåêöèÿ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ëà ëåêöèé. Ëåêöèÿ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ëà ëåêöèé. Ëåêöèÿ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ëà øêîàëà åïóðàøèëîð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ïðèåòåíóë. Ëåêöèÿ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ïðèåòåíóë. Ëåêöèÿ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ïðèåòåíóë. Ëåêöèÿ 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ûíâýöýòîðóë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ðåêàïèòóëàðå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

ÔÀÌÈËÈß
Ìåìáðèé ôàìèëèåé. Ëåêöèÿ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Ìåìáðèé ôàìèëèåé. Ëåêöèÿ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Ðóäåëå ìåëå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Ïðîôåñèÿ ïýðèíöèëîð. Ëåêöèÿ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ïðîôåñèÿ ïýðèíöèëîð. Ëåêöèÿ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Î çè äå îäèõíý ûí ôàìèëèå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Ðåêàïèòóëàðå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

ÍÀÒÓÐÀ
Òîàìíà. Ëåêöèÿ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Òîàìíà. Ëåêöèÿ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Ëåãóìåëå øè ôðóêòåëå. Ëåêöèÿ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

227
Ëåãóìåëå øè ôðóêòåëå. Ëåêöèÿ 2............... . . . 56
Ëåãóìåëå øè ôðóêòåëå. Ëåêöèÿ 3............... . . . 58
Ôëîðà øè ôàóíà. Ëåêöèÿ 1 . . . ................ . . . 59
Ôëîðà øè ôàóíà. Ëåêöèÿ 2 . . . ................ . . . 62
Ôëîðà øè ôàóíà. Ëåêöèÿ 3 . . . ................ . . . 63
Ôëîðà øè ôàóíà. Ëåêöèÿ 4 . . . ................ . . . 66
Ôëîðà øè ôàóíà. Ëåêöèÿ 5 . . . ................ . . . 69
Ðåêàïèòóëàðå. Ëåêöèÿ 1 . . . . . ................ . . . 72
Ðåêàïèòóëàðå. Ëåêöèÿ 2 . . . . . ................ . . . 73

ßÐÍÀ
Àíîòèìïóë ÿðíà. Ëåêöèÿ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Àíîòèìïóë ÿðíà. Ëåêöèÿ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Îêóïàöèèëå êîïèèëîð ÿðíà. Ëåêöèÿ 1 . . . . . . . . . . . . . . . 80
Îêóïàöèèëå êîïèèëîð ÿðíà. Ëåêöèÿ 2 . . . . . . . . . . . . . . . 81
Ðåêàïèòóëàðå. Ëåêöèÿ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Ðåêàïèòóëàðå. Ëåêöèÿ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Áðàäóë äå Àíóë Íîó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Ðåâåëèîíóë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Ïëóãóøîðóë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Ðåêàïèòóëàðå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

ÏÀÒÐÈß Ìß
Öàðà íîàñòðý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Îðàøóë. Ëåêöèÿ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Îðàøóë. Ëåêöèÿ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Ñàòóë. Ëåêöèÿ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Ñàòóë. Ëåêöèÿ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Ðûóë Íèñòðó. Ëåêöèÿ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Ðûóë Íèñòðó. Ëåêöèÿ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Òðàíñïîðòóë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Ëîêóèíöà. Ëåêöèÿ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Ëîêóèíöà. Ëåêöèÿ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Ìàãàçèíóë. Ëåêöèÿ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

228
Ìàãàçèíóë. Ëåêöèÿ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Ëà êàôåíÿ. Ëåêöèÿ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Ëà êàôåíÿ. Ëåêöèÿ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Ðåêàïèòóëàðå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

ÊÓËÒÓÐÀ ÏËÀÞËÓÉ
Ëîêóðü ìåìîðàáèëå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Ëà ìóçåóë öèíóòóëóé íàòàë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Ðåêàïèòóëàðå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

ÏÐÈÌÝÂÀÐÀ
Ïðèìýâàðà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Ìýðöèøîðóë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Ìàìà. Ëåêöèÿ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Ìàìà. Ëåêöèÿ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Ìàìà Àíèêóöåé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Ðåêàïèòóëàðå. Ëåêöèÿ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
Ðåêàïèòóëàðå. Ëåêöèÿ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Äóìèíèêà ôëîðèèëîð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Ïàøòåëå — ñýðáýòîàðå êðåøòèíý . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Çè äå ïðèìýâàðý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Ïýñýðèëå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Ôëîðèëå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Ðåêàïèòóëàðå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

ÌÎÄÓË ÑÝÍÝÒÎÑ ÄÅ ÂßÖÝ


Óí ìîä ñýíýòîñ äå âÿöý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Ðåùèìóë çèëåé. Èùèåíà. Ëåêöèÿ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Ðåùèìóë çèëåé. Èùèåíà. Ëåêöèÿ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Ðåùèìóë çèëåé. Èùèåíà. Ëåêöèÿ 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Êûò å îðà? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Ñïîðòóë. Ëåêöèÿ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Ñïîðòóë. Ëåêöèÿ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Ëà ìåäèê. Ëåêöèÿ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

229
Ëà ìåäèê. Ëåêöèÿ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Ðåêàïèòóëàðå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

ÂÀÊÀÍÖÀ
Âàðà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Îêóïàöèèëå ûí òèìïóë âåðèé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Î êýëýòîðèå ûí ìóíöèé Êàðïàöü. Ëåêöèÿ 1 . . . . . . . . . . . 186
Î êýëýòîðèå ûí ìóíöèé Êàðïàöü. Ëåêöèÿ 2 . . . . . . . . . . . 187
Ðåêàïèòóëàðå Ëåêöèÿ 1 øè 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ ÍÈÑÒÐÅÍÈÅÉ
Âëàä ßøòûëîâ. Êîëî-í âûðôóë äÿëóëóé . . . . . . . . . . . . . 194
Ïðèìýâàðà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
ßðíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Íèêîëàå Öóðêàíó. Àó ôîñò íåïîöåèé . . . . . . . . . . . . . . . 195
Àâåðòèñìåíò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Ãàëèíà Ãóðñêè. Êîíêëóçèÿ ëóé Äîðåë . . . . . . . . . . . . . . . 196
Ôðýöèîðóë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Ìîöàòà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Ñóïýðàðÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Ïîôòý ìàðå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Ìîôòóðîñóë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Åïóðàøóë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Âóëïÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Âàñèëå Êàðàäæîâ. Íåêàçóë âå÷èíèëîð . . . . . . . . . . . . . . . 199

ËÅÊÒÓÐÀ ÏÀÐÒÈÊÓËÀÐÝ
Ëåùåíäà ðûíäóíè÷èé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Ôàìèëèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Ìàìà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Êîðáóë øè âóëïÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Øîðè÷åëóë åäóêàò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Äåëôèíèé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Êýñóöà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

230
×å òå ëåùåíü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207
Ìàãàçèíóë äèí ïýäóðå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Ìàìà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Âûðñòà êîïàêóëóé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Êàèèé ëóé Òûíäàëý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Êðýÿñà çýïåçèé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
ßðíà ïå óëèöý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Î ïðèíöåñý àäåâýðàòý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Íèñèïóë ûíãèòå îàìåíèé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Ïðîìåòåó àäó÷å îàìåíèëîð ôîêóë . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Ïûíÿ å î êîìîàðý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Èíâèäèå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Ìýðöèøîàðå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Ïåøòåëå-ñïàäý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Êàïèòóëàðÿ ÷åòýöèé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Âîðáå äèí áýòðûíü… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Ãè÷èòîðü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Âîêàáóëàð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

231
Åäèöèå äèäàêòèêý

ËÈÌÁÀ ÌÎËÄÎÂÅÍßÑÊÝ
Ìàíóàë ïåíòðó êëàñà à 5-ÿ,
èíñòèòóöèèëå êó ëèìáà äå ñòóäèó ðóñý

Ìàçóðÿê Ìàðèÿ Âàñèëåâíà


Ïîïîâà Âàëåíòèíà Ôüîäîðîâíà
Êîñòèí Àíæåëà Èâàíîâíà
Ãîðååâà Ñîôèÿ Íèêîëàåâíà

Ðåäàêòîð Ì.Â. Ìàçóðÿê


Êîðåêòîðü Â.Ô. Ïîïîâà, À.È. Êîñòèí
Ïàùèíàðå êîìïóòåðèçàòý À.Ô. Ãåäðàíîâè÷

Áóí äå òèïàð 29.12.2011. Ôîðìàòóë 70õ90 1/16


Õûðòèå äå îôñåò. Òèïàð îôñåò. Êîëü äå òèïàð êîíâ. 16
Òèðàæ 2006 åêç. Ãàðíèòóðà «Times»

ÈÑÍÄÛ, îð.Òèðàñïîë, ñòð.Êàõîâñêàÿ, 17.


Òèïîãðàôèÿ «Ïîëèãðàôèñò», îð. Áåíäåð, ñòð. Ïóøêèí, 52
Ìèíèñòåðóë äå èíôîðìàöèå øè òåëåêîìóíèêàöèé àë ÐÌÍ

232

Вам также может понравиться