Вы находитесь на странице: 1из 57

.

:
::

&@&жжж жж
&вшжж мм &ф фФ @ж ж
ж &жж жжш &жж

гдФжзнж#нжэ

*я9тпн7'' Ёфд{а - ]ь}п€3 -#


ъ<Б
в;л

7? \)7
?
^?
Ф<_)\'' |

ж1ж
1

/, 17
. аы!* -?т
! с) А_ 2
2. -ф'й *1[/:
з
с)А-3
3. -ё,,01 -?т с0А_4
3т'
[ ' -й,?т со А_ 5

ж]2 ж
|. :{|/ <п/ ьп[3 *?т соА_6
2. а? \т1'. ь ?та' с0 А_ 7

3. пФ -?т?5' с0 А_ в
|+. /:)&Ф?т?'. со А- 9

ж3ж
|. :' / <: / Ё>1 :.* -?т о0А_10
2 . 8': ?тф. со А*11
АЁ.* сьь?'а'
1. ф |',ь ,'!\ 1- !
3. Бв/ '.!'|- со
<
.1ъ1Ф А-12
ь . г' ( й ?тф' . :-: о?{ф' ^4!?т/)'
соА_1з

ж4ж
. ,'б]ф?та'
1вь с

! со А-14
|;ь с |',ь с Р' |'ь!э о
2. 'нфф'ь 14ф д??т'). . |+ь[1'|{пЁЁ]?тф' с) А_15

3. -а (- /' / - * €],? !.- /: оэ А_']6


|;ь!-
|+. '|б]вЁн (: ** (- /:ф' с) А_'17
(|

5. €#6й11 ,|{6?тф.
ть ь !!ь:) |'ь|!ь
с0 А_1в
\1
1) 7"г
Ф<_) ^?
' ^7
ж5ж 10в
! [-: ^. {т з * [- /:ф' с0 А_19
.
2. 14" 11ё * тф' со А_20
|!ь

\\

3. у,-э 441з *,. т'' с0 А'21


|! . /:пе 41 ** та' со
/:А[ э ^_22
5. # Ё ь.-э?{ф'
ц (у|

Ё] [* сп А_23

ж6ж 12 10

!. 142 -*та. со
^-24
2' х':?-1{ф' с0А-25
. ? {{ а /:ф' с)
/д {:

з г': [ *. [- А_26

|+ . -*'Ё ь7э, / -1 ( ;' ] со


^_27

ж7ж 14 12

! . ,-? -*. (-/: со А_2в


]]' :' |;ь
2 . ,н?тф.
{:
н со А_29
^Бв? / ььь.* т
3. ьи3'т .?*'а*'т /$ь.*3-... соА_30
|+. ь ) -*,. {*/: / 1|:< т с0 А_з1

ж8ж 16 14

. -.* г] ?т''
! св А_з2
2. -|! €А,*; -?тф' сп А_зз

3. [-&?тф' со А_34

,ж9ж 18 16

т
. -а\ *1з ?т со А_з5
[

2. -л\ д+?т / ь7'' {) * т


с1]з
со А_36
|) ф1

3. ь е9ф)
*ф' со А_з7

4' г)(-(/-ф'й с0А_зв


7? \)7 г
Ф<_:''/)
' \1
$10#
^?
20 19

!. -{: -ф{ ь {) 3'та' со А_39


2. ,[т*' ь |) *'т/]' / ь. *' {ф' со А-40
/., ]:

3. -[1 с': с: ь. *' _!-ф. с0 А_41


|+. *.* х-: с: ь |) !т7', со
^-42

# т'|' щ 22 21

| . ь' ( 'э?{ф' со А-4з


/'ю!\\ /'ь/:\' ё}-!.ь
2. п& / пё /,1{^... со А-44
3. €о <' й ь. **' /:ф. со А_45 1*

|+. €Ф<ь:,т фхфх'*тф' соА-46

ж,12 ж 24 ,а

|. .
-{1 [" ? [- /-ф' со
2 . с ъ ьф{
' ^_47
-?т,' со А_4в
3.
-ф{ ь.6 [{Ё -?т с0 А_49
4.
-ф{ ь. ?э {{! -т1'-э /:?{ / -? |- /- с0 А_50

#тз' щ 2в 26

. -а{ ч'?-{_
.1

| & |- со А-5]
2. -/:ь'?? с0 А-52
/,1'
. |1* т''
! \

3 с: 11з а с0 А_53
,д..
!.-

{- с: д* [- /:ф.
з
ц. 112 оо А_54

ж,1'4 ж 28 2в

| . *( /:'ёг. 6} 3_'|
(
2. -*|-*'а' сов_2
3. -( ь.*{ сов_3
[. #АёЁж с0 в_ 4
?,:,6',:!'
7?\)7"ь
'^?Ф<_)\,1
ж15ж
1

30 31

|. -( 6 \\!\?тф. с0 в_ 5
2. --([1 т..|]1Ёю сов_6
3. ++-э ( ь'*т / ф-| \'а *{."' со в_ 7
{

ц. ##}6[( ь.*'т /|1ь1 \\ат /|Фу,( \\дт... со в-в


|]э:ь { ]![:й

ж16ж 32 3з

!. -(. -(' - с)в_9


2. ['э ф 'э1 441з * тф' со в_10
,'
з. г: ф -э-( Ё \. а тф' со в_11

. -|т1'ь' - со з_12
|+

5. -((/-| с)в_'1з

]ж17ж 34 35

!. -/д1:(' ( /]*ь\ сп в_'14


2.
-/; \.? ( /]'* ц. со в_15
3. -*д|) {-т{{ *д |) 3'+ь со в_16
ь. -*д ( т 6 \\\\?т со в_17

;ж1вж 36 зв

|.-][а{?з1т сов_1в
2. *?-:.Ёф{ ?*1т сов-'19
|4 & |:ь
3. Ёщ"*{] н?тф' с0 в_20

|! . - 3- 1{:. - с0 в-21

ж19# з8 41

1. -[- :8ф{ *т ь|) сов_22


2. *' т
-[:') , -/'' 1.- с0 в_23
'
3. -</*{: /д-') 1[/: сов-24
7?!)/
Ф<-)\\ ь

' ^?
#30,#
1

40 4з

! . (Ё€.)
'!' э'
'.т'ф'!'
*+€1+АЁ3
ь Ё+'/:ъ
с0 в-25
2. ++й'|+А# (*{кс)
']' ?1/.!'''!\ ь ф'<<
со в-26
3. *€'{+А# (,.!. ,+Ё [)
.]. ,' /:!'''!, ъ * .'](!'!,

со
{-

в_27
']' ?.
/!. ++Ф.16[т€,|+ФА#
/.!' т!\а!./:!\ ,'!, ъ
(} а
с }
'
|

[) со в_2в

ж'21 ж |'ь
42 45

!. 1{8 Ёь.* (-/:ф. со в_29


ьь
2. г. Ё.ч.**|ф' с0в_30
3. -?(-д )? с0в_31
<]:' ъ',:'!'
4. #Аёг"1щ сп в-з2

ж'22 ж 44 4в

|. :п[* гх]-"т с) в_3з


2. гх]^|] |:п?т'/'' со в_з4
,;:, г)!

ф("< д'[ с'',


3. - юя / п+ / фг"1ф{ ь |) 3.т с0 в-з5
[. #Аёг"1€
?' ]' ъ',:!'
со в_36

ж23ж 46 50

|. [3.-*та.
{А,;л сов_37
2. -8*. **(-/: сов_зв
3. -:\ - сов_39
|+.
- 8. *ф{ ь |) *.т с) в_40
ж14ж 48 52

! . -2 [/- со в-41 ( {ъ*'


2. -( 66ь:*(-|'/\{ь*[-/- сов_42
3. -( < п*т / ь0 *т с0 в-4з
?':']0',:!,
4. #Аёг"1щ со в-44
\1
1)7 |
? Ф<-: ^?
. 25 ]ж
^?
50 55

|. гъ[]-/-й,- с0в45
2. -[=й. ъ( (/:'*ц' с0в_46
3. -(6. ,- сэв_47

а(э Ё2
Бц ш
72ц) ь 1

ё7 59
ж1ж а ?{ф'. ь ?т*'
аогб
(ё)абЁь
|а |&я- и}, ь.] т|
1. ЁЁЁ!1 а?}0ъ. ао] |-] т-]
ьтта1. ж
а. @. 1тЁ
&г'
р]) 3'"э/:-

:) а' ёо ь. зь
а) а. ттё ь. -э_э 3 €,}
з) а. :с"; ь. :'[ ,

#6
'))

2. Б!* а?ЁЁт. ьтта" (!;

в
?1\. ъф,:'( ,',:
Ф])'2 {@.фв ь.
<

++в} сошп{гу

|)|> в' в*
{а.42|' ь. 4 2 Ё^,7} +4
2) )у2 {а. )э);у ь. ./7/^}
-1 -
3) з*;ь, {а.4уЁ ь. |4'у}
{ -|
*Ф^ |''#
,+ё
\л.о1пап \могк, ]оь
*^ т||
:1ь] о1

4. Ёг#тта1" ж!!ы&8
!ЁЁ*Ё&;а

(ув)
л!'

1',1)

()
/:"

!) Ёш
?\ /д/:* ()
т |)- ()
ж 2 ж
1. г;*ъ.]
а|,
р1)

2. а ?ЁЁъ. ь ттЁ\.
?'1!'

|'ц) @. аф. (- ]'

ь.
Р,,Ё
/дф. 0
+
*.

п) а. ()''э'/> ( -$, ё
}

ь. ь.6 {: ", ё
^,
Ё?Ё ё
'.,:::-1--)
с) 1ф
Р
а) а. !

з)
ь. 1

а. *.-/,^. 7
&,@\
ь. у!_./'\/7|у \щш
3. ?п|* {птта\"
1,))

!) а.

у) ь.
#
41\)7
11а1у
Ф Ё^т|]
о1 €}а о}

з) а. ь.
х<4 >
$ра!п
т\$7*
-,- ч]
"]
-
3

1 . г;;.] !* а ?ЁЁъ. ь тта1" г?ё..: 1*? |6?|.з 1*? ж


п!'

4,!)
*|%] ф
г;}
Б-
1

вп-_-]
п)

1п1
! о п!

п
|+', у -|

ш#8 щ
пц1 3)

##
ж

2. Ё|?}Ёъ. жв
{{1\,
{'|])€;6
ь ь
( ь
-(

! )'ы'€. ( )

а)?'*2 ( )
]
3),]'1^*.ь
|_+'+!'
]]ф
( )

1: 1],: ,;,-.
в+_#*1+{
}арапеве 1ап9оа9е эс1'тоо1
п
'#'тм
о]_цы Ё}'
! :г

._ !+ё
.--+
[-7 | 1 \)7
тлот&' ]об Ашз1га1|а
{{€. яяф /я*тцш
о1 6=

{!, 11 ( {- .':
Аы в
{:

1*ф

г'417 ./!]. +\
??1! ,

Ф]) п|)* 4>


@.
ь. 421"
ё+*.4о {|@. ,*,
ь . *1аФ
|.
,

1) т\)* а.7./|) п а. п#;+: з]'


,\,: [ о
(-

+\аФ
ь. **х|э|)т ь. щЁ* )
2) ,<7 .?7_Ф 47я
ф'ь: < 1'Ё!''
: а. $+в
ь. фв а. з>ёэ-_?-1
ь. ёв'+
| ..|+ \ о
)
АЁ

4. ь\< 5тта!" Ё;оттш"600 п(а )
|}
!) п( )

2) п( )
г/о
3) п./-: |ы",=^

п( а. Ё*
ь0) л./ э .


п(

а. 1>Ё?>7
ж'4', #
!"|:Ё а/м ц'
т. 1 {п|п+тта'. кпи@Ё
$л 6 :2о
;)
?)
3)

*йъ:*
а. Ёг*а'в ЁЁ*тт т!э," ЁЁЁтта'.
&\'
\,\) ,{} с Фэ4'ь
6Ёь>*{&ЁЁ
( !0:00 5:00 )
|1э }, (,
( п ) вЁв

!) 'у {!1]'ь
*дс:ф8!ёЁЁ

(: ;)
.!' 0
( ) вЁн

#* - гтд
|''*{йи
:'Ёю .)
+й(
+1^ ( .)
.|- 0
( ) вЁп
{(еь' {&ёдэ
3. +Ё|* ш}аьЁ!,[сЁ:' лцнь*ЁА.,?1,[сЁт" ж
7'{,{,а*э

ш нь:ЁЁБ707с......х
ш ньЁ1,[с......Ф ^6Ё*5
^ЁЁ*5
,1!,
|'|) ( о ) :.|:у ( х )
(!) '',ь>
!) 2 ( )

(2)+ь ( )

(3)д!." ( )

1ёь&э .}
4. |2ёь1* {цг[ён!; нЁЁ[,/сЁт.
!3[с5

!8/е5 11Ёь
нЁЁьЁ......о н=ЁЁ^,?[,Ё......х
\1э\7 0 ,'-!. (/ .г!'* , 0 6( *, {/ 3ь:'1 1!

*#п
1у,::*1|'::и::: ':,,]:ъ].&:4]]]?я.
янЁЁ1 хвЁ в ,квЁ в ёнё в *,€,,в., .']в,нё,€

ьь1'ь
5. {п[*ттЁ\" ж
1,,!) 03_32ч2_652\

!)
2)
3)
5 ж

1. Ё;п ?тЁ*!.,[сЁъ" ж
, 1#2 - ( а
|'']) )

(|):г!." -( )

(о|)2 +( )

в)*'+ *(! ,1? !,


)

ъь
ж
[\
2. '|<Ё!\
#Ё:* г0т ?тЁ#тЁъ"
\|//
@( ^эсэ
+&
кэ
г)
8п3{
ь.
^[и ь ||<э |-.
.:. ,&т'*0$л
с. с. ,аа
@(
'4аг
]:
'ы!
1-ф 1
{.
{^д
::

+ !д
4
*[т*уБ.

',,'," @( )
0ъ.1
й& о(
3. ь\? ?'ЁЁта\. ж
Ё|? '

771ч

|'ц)

:!эр
[" !', !',
1

|2зд. |:-| ' |' |т


!',
!,' ]'' 1,, !,'
я
}-
,-
!5
| !,'
22 \',

с. йу*' 0.
! . !|1'ь ('|\ ! ] \'| с| с фэл'| :

вёаЁ *||'{аЁ :

10
Ё!,!'$э Ё!,1'\э
4. €7_ё^,о Ён|* ёь|8 ЁЁт9Ёто +!','.
Ё;ъ .'кь
11{е ш1"таг 1с]п0 о|
+-# {г2.[гЁ!. .н+Ёш
^д9 чв
а!.
-.-
|,1)

& 6'\г'

г-_]-1
м
/-!-_/
]) а, Б (|' ь. Б|/: с. й> (/'

2)

3)

5. ЁщЁ н!* ь\?тта\. ж


,|!])кхщ
+1!' <7,3ь ь5ь
3/23 э /! 1ф :
!)'+ш+а+
3) )э2''/2
й зь11!' с
2 ) ,]'х?:1й
6 #

0ау

б}+, 19

,1! '

!,!)) @. !)

@.
# 6.

ы Р

2) а. ь.

,Р"о *ФФ
[/ё фд
с. 6.

@ж }.

фРрй
,#) #
2. Ё;т ['*?Ёъ"
=''уёь!*
(
{г'
? э-|_ь
Ф

1'']) 7,х_ }- ) {а. жь *.т @. 9ь'*1-}"


:) ( ) ? -1}'у л** { а. я*т ь. (-*'т }.

? 2,ь_|2
}
э.) ( ёз *т
ф.
1>+2++1
) {а. о. 67(Ф3- 9 ]о

? с?*ь
ь
( ь. я*т
/!'

3) ) {а. рг:*'{ }.

12
ё еэ ьФьь
5ът в=а Б*[,[с"
7'
3. Ёжё^,Ф !1ь | ь}]|'!]
ЁЁэ т9Ф&. }/л.

Ёжё^,!* Ё;т [т!а ь*0ЁсЁъ"


аЁ
[};е 6геа1 \{а11 о{ €[]па
-Бцкуй
**'**
".}4ъъ€
1',])\ о7/|)
,1! '
-|т ( )
\ йф-]\
|). \фв ( ь )

2). .4#|)х ( )

3). .7->7 ( )

о./*',,э ( )

/('

Ё ж
а!с
4. л|)+ёь1* Ёд5 {пг 0:Ё}Ёъ"
|'ц) ( а ) |)( ) 2)( ) 3)(


1+фёё
#
Ё1

1!ц5еш1! 1оп3 а9о, апс'еп1 11гпе5


1ф'+иж )$*' йк
.*<;;эа1& +Ё+ ц
Бё }:е
ъ\

1.
ся1

1$ияЁ^ ?тЁ*1,[с"
а о0|ь 0.
Б*|,[с0т"ЁФ {пга ь!х[,[сЁъ. ж
11| ' ^!* "ат
1,\) !)

а. :@. ь

1(г
))' : ''

!) 3) ,. ;\
е: , ь" 17' ( у
@ ь.

-з,

е
ж
|&ь
2. в6Ёвт
!с !*&
{пг ?ЁЁч"

в
()
аЁ, 1(с* +'/ёь[-- Ё8аъ {@'*9'ъ![/'"
' !.ь. €т'* [-/:.
Ё,]>

||{ (а. {'йц'1[/:"


|) : +2 ёю['-
'
ъ+ё
'-ё'0* 1, . ь|)* (-/:"

а^ [а. *[/:"
А'

{#')
2) *.+Ё +23А,с:' ф2 1!.ь. Ё[*
€'ф!'

[/:.
ё

* /:'
{^' : '"
[-
3) +> ё ьс* #Ёс: *'А#"ь
!.ь. €3 *. [ /:"

4. .(-ёь!* *Ёъ5 *?Ёъ. ж


ь1:Ё а{с
{ц[Ё (

15
8

ч&5
1. #Ф ЁЁ!* Ё5тЁЁъ.
р]) /- ,о [@. Ёь'{*ц'?3_
а^\ф ...{
[ь. Бь, [- ( /дц'(']_
''|ь2

/: 1'Ф а. ч'?{
Ё ц.' |*
Ф4ф'.. |
!) 1ь. ь!|) Ёт'[ (/дч'?'3_
!а ' #й<т
_г |.'

'-1+- 1ь. +яйс* ьч1+ь

2) 1 |'.'+псь'?*{-
+[\гв./|4''.'1
^
Ё./]
(*дч'?{
\) 2 !.ь. #6 {-

2. 27'ёь!* нЁ^Ф 5Ёц ЁЁ*|,Ёс"


*,
.3 /,
#|_
г0а ь!х['ЁЁъ. {Бга ЁЁь*[.[сЁъ" ж 1а11с

"эЁ3ц+. о1о}7]6*ч4

|'0 ?7", ёЁ{] {а. *ч, ж?


эф Ф

@. ё/:ч'} [
а!' ьэ ъР

*}.4!.[{-.
ьБ 1ь
0) 4>Ёо 7?"'[] {а. *'3ц. ь. [:з'фа'*д} шт?1.
(2) тмс [] {а. ё1*д ь. ч'ь.} АЁ?3_'
ф ) фу, ,'\' {- !

{ а. т( з /д
:. ^
(3) ) Бсз 4фР<т" ь. ';.зЁч.} . ъ< т"
]. !1':' ф'+[, 0(
(4) а^ё€Ф *'*(] {а. Ё6 [-6ь. ь. ;,2+| Агд} А?{"

16
1,1)

!)
щ
щ
щ
щ

э")

з)

|т16".0ы |т?6"рБ]

17
9

Ё ['Ё9Ёч. ж
а!;
1. +дЁА,!* Ёг

А."* ь!') г({ [}'т


|'']) ( ь )о -.---- о Р*!''ю ь |) *+ь}
|]].т [}}'т
!) ( )о ---.- . {}+"т -|*[* ь|) *'+ю}
с}]т с:]-{'
э)( )о . ----. {}+"т |*[* ь|) 1+ю}

ж#
а. ь. с.

5,) (

4) (

18
Ё5!'т?ЁЁч"
&г, аь' 4т А
1'0 ( а ) ф| ь |,) *та'ь' щ@ь {я*т @\"
4

Фо
|) ( ) ф\ ь|) *тф'ь' €-;у,2 {*,ь*т жь*+ь}"
,'
2) ( ) ё\ ь|) !фьп'ь, 1рг.1{ рь.*'.+ь}.'.

3) ( ) п\ь|)!+ьф'ь' та}з*т а?**+ю}"


'?-/_<

н€
с1'ь д' 1] Р'
а. #1*- ь. *.ё с. |+# 6.
] л'{! |::
!
*<а<
е. {. 1^ь
:

в+г"1 ;

4. г21->Ё-] Ф э,+,-ьтт" Ёаь:* Ёэьт **ьг.Ё'"


жжгг*

Р{).. . а. г ?4 -7 с--] с* #а* }ётта. ь.


Ё€с: *|'у | 2
.ь/!ь
|). \ о|. 6 йь'1 [-/:ф'6.
\
2). \ 6. -2с_) о
г? 4 э2+|_ ь [* к[ч.?*{_ф'й.
3). о (. г?4*>с-1 о ?>х0] т(з?та.ь.
. е. г? 4 _7 Р*.] с* 3/ть.?1_Ё'й.

'19
ж10ж
с ь&|[ь [| е
1. ЁЁЁц ?тЁ*[,/с" 8ЁяЁ]с 6ц*9Ёъ' 6ц.!*ЁА;Ёъ. ж
ьд'л^,

6!]Ёт"""о 6ц*Ёь......х

1''1)
,.,: (
44@#о
:"
6+ё (о
6+€
с|}
(х )о
ь------

'4ё€Ф 0' 2рн


,'!,

!) *^Ё
ё?з{'
( )о
Ф ьФ
вкьф ( )о
2) н,* ( )о
с) ( )о ьь'
}&т

2. {ть\ 6о.|*?Ёъ. {пга( ь\=тЁ\" ж#Ряп

Ф])( а ) !)( 2)( 3) (


Бьъ 0ё [|а
3. *,Ф + Ё;!с
а!,
^!*
р,]) ( г ) |)

х-/{-^ ?тЁ*[,[с. Ё|!с 6|!!ЁЁъ" ж


'{я:])4Р( е )

|)Р*;и( ) 2)*ззи_|'( ) 3)+|) ')*з'( )

ёо
00в
с 6 е
е
в @@в {оо-
&

21
#','. ж Ё.*|,19
#
ог{е, ,

1т'
а{с 5оэъь
1. Б]а ь!<? г#.#в,Ё!
+Ё3}ц+.
'**ьЁ!.,[сЁъ.

Ё6 |вь1ь
2. !ЁЁв т {!г&. 8ж*
6; .аЁ!!ь1 а'1,Ё![\ ,}6Ё[1
{пг^. пгв. {пгЁ??Ёъ.
!!ю э!
(п)
!.- ) /:
а^о |) ь/'(ё
}тг '
1я]) Ф, ( !00 ) *
?12у? (200) ё/'[о ') &] ск
Ф; # ( ?\
э! &) .ь
2)
|)

у+^ (300) *Ф Ф) *я (
.
А*р? (600) +г6 ( '.
,)
{,,;;
А*!з?
?) 7./ |) п (-'\
42г (1)
3*п'7.'( (\+/
,г )
,.,:
++в
<

(э) 3) ё/'[Ф ё
<ъ!
(2)
{-, э1
()
.;: <ъ1
А*р? ( г?) *о*
:
1г-6 о ф (/)
<61

{г, .3:

А*|1?

,),)
6ьв 0ё
*Ф Ё;!с
^!*
1+ц7
€) ( |]аь
)|Ё -+

]: 1г 1,|

'* .| ъф';< 1

фв
о (/ )ЁтЁ
г1
1>Ё

а['
0|]) ( &'
8 )в'[ '*. ьФэ'[6
[а] 5 );]вг5

\,1 {''] ]
!]
}!

х. 0.
;1-+}
г--------"!
л]

73ь 6<
4. {пгт Ёь.|*1Ёъ" ЁФ<5|,| Ё!а1ц!*ЁЁъ. ж$ж
.х* у , _), ь. й'$Ё
л!'
'{ :]) {@. 3-т }
(ф)л'ю
5щг{
.ф111,ю
{а. @. !щг{}
.1<1|}ь .\'/!,([ь
!) 4 > |' {а. м'*.к.
|/э
3ф.л ь.
2
'/|:]{
(ф )л'ь
']'' а . !щг{}
(д-''!':'' л'-4.ф 1\/=э
2) ][;Ф€ [ а. €в ь.*€ }

3Ё1 ь. ца
(
ьэ /1, !э ф'

1а. }


ж12ж
1. +^ёьФ тбЁ5:* Ё'эт[,/сЁъ. жьфэ||ь

рц> АйЁп :;*'кясз ( *Ё(-ф'-, ['('{


[!э!) о| |- 0А' ь!ь'
''1!, )"
,'д.
кйЁа '. ?2
.)
( ).
(
п >
{ч''(; а !') ^!3.
у> )кфн : ьё,) [* ).
3)^аЁв:щ'Ф0] (
!(д,: (,{ ,{!''|
).
ц> ьаан
ё'} ] с^
: т*€гз
1- .',
( ).

э-
---4/-
ф'уу
*ъ)вй
-{.ь1-
т\зхБтюя|\\'.ф

/:1:
1,1) 0Р {@. фф'|{7.-,,(- ь. 1 6 Ё7._,(_}
;) ь: {а. фф'|31-;(-
|) ь. 1 6 фх_,(_}
Рх-,**}
(

{а. 4,66:|{1*''*- ь.
1:

у) Ё *,. 6

*' 6 фх-,(-}
зф'{:ф.
з) +'*\ {а. ёф'[!7-;<_ ь.

24
3. ёа!* Ё?ьтЁЁъ. жж*
ж
'17Ф
?1!

|,)) @. ,'Ёж
' 3 8.
ь. ф^
ттз
с. шф
/: {ф'
.- ?4х
цш!а
Ё зф] 16)
|) а. ц+ 1$ ь. +!'уй-
'у с. {в{*
ь]6@' ё'ц
+]з
'!) а. цл
ф1э

ь. 6
п;-

п с- чл
а:э

4. л|*ёь1* ж?1Ф 7>'- |.'Ё (,*1,Ёс"


ёФ 7>т-| 7)7
Ё#ёьФ ё7Ё Ё5т0[сЁъ. ж
ё[с
цшез1!оппа1ге Аз|а
[ь]'6}];!ё
-}41ч 'ш,/ш
Ф}
^|о}
--

7>'-|' ц&с5
гй?].,:

а'ф : цЁп+я)
з!'
(75) й,
|'ц) 8':^.: ( 7'7 )

| ) \. ь!{ь * &ц.. ,д'й: ( )

2 ) \. ь[!ь *, ц,. [- '+{ф : с


'. )

3) \'ь[]ю Б6 [-6ь. ьФ: ( )

')Б
ж13ж
..,._з;,:;

'Ёа$
ьттта\" ж
а!;
. Ё!ьь'ттЁъ" Ё5
!*

г] (-(
/; 37 а].
ъЁп 1"]

.|1!, ] ф1
{я]) ,.!.д ё/,, (1^ь)ф?
( '|Ё [- ь.?3_ ) п'ь
: Р1
| ) ,]'йёЁ (о )

2) ф-\ ю (о )Ё
!.ь :
+.'ь{*, ц''э{, -ъ<
(@ ) ф'ь

3)
с ъ-
,'в[\#
<1-
(о ) (@ 1.'

/!'

$т"т*'тт',ь

2. Ёй*[о ЁЁ€п* 6|&[сФ Ёц #Ё;с *Ёьг."


!,ъэ[.,д[с Ё;^ Ё**та'. ж
д) (


3. :=-ёА,!* Ё;^ Ёа ьпс Ё**та'" ж
ф''*'з](
р]) @. #$|я й
]ь-]
ь. $&.441

11
:) а. ,6(
(1:'
ь. *;Ё

у) а. л ,-Б
1"

ь. "*жЁ

3) а. *7 ),

ь. )4

!*ьЁь <!: а|с


ж
Ё
4. нЁ^!*
1.
6|&7сФ в^ {пга ь!с ,к*[,[сЁъ.
1^)(а) ь. ;

!) ()
2) ()
3) () 8%
о.
\]!/

27
ж14 ж
:в а=1.
!#
<эс5 2ъЁь 0г1уег
1. л ,) 9,'-т *ЁЁъ5 аёФ 5Ёц й}]1' щ9фй
'ёь1* эь тьь!'
с| е Ёт" !э *й+!* {па 0:|?Ёъ.
ь1 а!:
ж
+а71^}

1-1!'

|'ц )

,5е; 0& ъь
2. яФ {ц|Ё ь|*тЁ1" ж .{4[ Ёь.1{ф'
^1* ь. с. \{[а1 4оез (1}те гпап) вау?
р1) @.
\х1у2
!) а. ь. 0. +.]+! Ё.*ч'}?

2) а. ь. с.
3) а. ь. с.


ьт
Ё? а !\:Ё а|с
3. ЁЁ^ё/1,.* + Б|а ь\Ёта\"

|',]) )

!) ( )

2) ( )

9Фэа|<Ёь\ 1'ьЁь а(<Ё!\


4. в+!Ё!* в6^Ф +ЁЁ йБк
1с 11
'дсэ ??Ё*1,[с"
а'а ^ф в -т' ]а (:

тёпе тЁп!]| |ац *]|Бтта\" ж


# #
{оге19п в{ш6еп1 11-те загпе
г.,; \ сл+*
ш 1-т Ё] -+, в++
!а\1\| о 6}^п 7|Ф

\! н-!+/
\цл7
\'у \1 !-
/; !\ (]{
у'й]
д1л ! *кг*
8('Б ! ?:и:
{:п{ ? {оА?
|л|+ь '
{тг' ]
256 дт
{'1 1-/:
( а )

!) 1) > 713 ( ) ( )

( (
| :(4
2) ?,#:, ) |*.* )

3) л|) + ( ) ( ) ( )

29
:ж1 15 '.#

'€ -ёА'!* *#Ё ЁЁ*[,[с"


ё^, !т
1. 1!]т(
е ьФ5 а!с
вфт {цга ь*0[сЁт" ж оп 1[е :пау
]ёф, +в*
0!! (,[с"""9 ьЁЁ^'т [,[с"""
Б+ы
х
-
(2)(
бш

(3)( ) (4)

!,1* ь 1!ь
+ь\5;*,нтт. +Ё|* ьтъ ь\ь\тта\'
/л<Ё!,\
2. .1\'/:']т'
йфф'Ёъ'',
ьт!* ь\!'*Ё^'а\. жж :тоб11е р}:опе
+|[[' {'ыФ1{;
ь\ь1тт......о ь\!'*Ёь......х 6г]]д ыс_9
-

@
--а

ф=

з0
11\'!\,тА, ь

#
йф€;а
ф!/- 1! г@. н[1т.
42 1
ш:о}]1е р}:опе
р]) дш ё /-+-
[ь. ++л"' 19аф1$
1.

1Ё .] *' -л.
+ф€, ФЁ€
:) а. 3дэ 1 |.. :[']:3т'/')'

ь.ЁЁЁЁ11ь $ь3'Бгп
1 .?13 *' {_"
!
э) а.7,(-ь --|..
пх1 )
ь. |.'_+ ,' ., э"
1
] ' 1ь. '1Ё#Ё# \ ь нь,*{"
)
",

4. з=-ё^,!* /{-7,т_!с ЁЁ*1',[с.


ж
ое 6
ттЁа
1'е
*ь1а|,7с" ёБ|& А??Ёъ"
/,^|с5- 2- а/ль:
&1п (}ф, ъ
'п'
{1!' | :- а. 1мс
!,'0 1++
@. т1772с
а. [-т ь.*'3-
о
0-':ь

ь. (-т
#Ё*6
ч.*.+Ё
(: !,

а. Бпё ь
@ яф
з**]/:!'

А7
ь. Ёф ё,
€']+!'
з**]/:!' ]8 а. %ь
@ яфФ
1-
1+#
ь.
ф{( фч'
++
!) .ь
й*я )
')
а.
@ . !1ь{ {
+\ 'ф., {

+)€ ,,.. } ц' *


ь. ',яф )

а. Ф') *
!+ю )'?}
{]!,/.!\?' ь
@ #фФ#
9

ь. ь |)

о4
16:
$*, Ё ц*;э !\
ж
а& ц а!.
1 . 6|,[с н Ёвж?т!с ?тЁ*т" {пг!+Ё {ц[Ё !.,*$Ёъ"

|-;ъ.а
?:30 |а)(в,оо) !!:00 ш1.ве-=,]
,
(].с: г--=-:,-\
г*,Ё5к)| +пф|я
о ', ] ! +,'. '
г --\ \
[*'туу1 ?
:т;А'ь--;|
@( : ) Рь^!-! @( :
Б:'>;Б;ю
)

о
г,\7)'] г

2. Ё5фэ? Ё=*та'" ж
(с)
,1,

()
.1,

()

Ё5фэ? ||'Ёа Ёь\Ёта\. ж ёф!в:*|*


*э**##я!в
с
(е)
с ']'

()
,1.

()
|.оооп

з2
её.ъ
5. Ёь1а |л.
Б.
}1г,

|'!)

оо
17 '.ж

,ь1ё ('ё
2. *,Ф
|ёь
!* {ц[Ё :Ё|[\ ь\*тЁ\" ж
1,0) @.
^ ь. 0. \{|а1 0оез (!}те тпогпап) за]'?
|я|+^
:) а. ь. +]ё}! *6]ц4?
2) а. ь. с.
3) а. ь. с.

34
3. +'>!-7ёь'* Ё5ьт ?]Ё!ЁЁ/тЁъ.
ь\
ж
р])(с)
а!'

!) ( )
2)( )

с.
р

3-о'тт(
'.\!
т**

5ь|^, !,\
йЁц
('д а{с
4. +'2 ьзЁ/р|* ьа|'а!Ё 8ь.!:|ЁА',Ёъ.
?1ёЁ\,7с" {|]ё
&ч. [ф . (-* ?' 12
с а'ф ь. фРаФ ъ7} а €з'' 1т" ж
.эъь ]/:
|'']) {@. 1| -гп *д8Ё,3'/Ё
17
ь. |о 2 у'у]| а лЁ з'*' т.
!/::'
|) {а. тЁ

.ъ ьа' <'' !.ь ,'!. Ф

2) {а. Ёг. ь. '*ь''} *[] ! Ё|: 2@ *кь3'т"


*€ ь. **'-Ё'}.
ь!,|ф.

3) {а. **т
ь. *л} €&1*!ц-#2 #-( **т.
-ю!!э ь\'|1э !)ь.э !1|]ю.&- {, з
{а. +л
ж18 ' А_:<-Ф А,ё /.
1!11е о{ а {1с1111оцв 1! рго9та:т

й+а*1ф1я5аАв
7}+ ч]ц]в!а 'Ё о1Ё

(ь)
|1! '

4'0 ,#+
|) )у'у? ()
()
3) +€ ()

2. тЁ*т0т. ?Ё*Ё/тЁ:. ж 1]!'/:\.{' ь


4 _./
1*фФ'# -;у
тЁЁт"""о тЁ*Ё^,"""х гпоб|1е р}топе е_гпа11
1сг' ьЁ !. ьэ
|',| ( х ) Бо Ёл'ь йф* Ё '.) *'т.
Ё (
+'|п, $$'тлф.\Ё ф,+Ё|51ф_
*4*, Фч+ п'_ы'] о]

|) ( ) в€аЁ" 4а з ['- (- *т. -


|: [!||'ь
-
|1ь

2) ( ) *дэ Б+* я!т"


1ь ь

|ф!'
3) ( ) 4*;_;!"€ 5яъ *{,) 1т.
ь<

ёё ,сэ /сБ6*5 ь'' ?'


#Ё н0) 2уЁ2 ьа б|,*т"
|} 1&ь
3. а. Ё!с шж!* Ё[?ЁЁч"
{ц[ ё 6|)*!!эу" ж
а!с

а,

@ "#
|ф &.

Ёщф 7 |
.|1|, 7
'Р'>
1'0 |ё'* 75, <:8 а

:) :8
"ё,, о. и
2) :8 Ф\в
3)
€Б
\,
сш>
чц)

б0
4. ЁЁ5Ё( #?ЁЁъ. ж *.
а|еа0, {!гз1
/], вц

вх-]
-

з1
19 |)\^оь

7ехрег1епсе
я*^и

Аа
1. нЁт
!; {Ёь
'+9ё

!'!!)

2. сеьФ Ё5т9Ёъ" ж
=ж7'1*
ф*
?''ёь
/:
дв ё,,
8'о( ьц' (@ )
.ф11'ь
щг"1

8":'х (о ) (@ )

(@ )') (@ ),)
г'
(@ )
/'

14* ,,) (@ ) ,,)

[*,.9о (- 1т.


3.
'!т-д:(7+Ё(,^,
Ёэт' Ё*[о ьЁаье ,г-^7?4
5Ёё я*т.
а
Ёэттш"
ьф !,1*
[тэ[,,д[с +!* 1тотпез!ау
(нф++)в-яц)\ж#й
*^ч1о1

:) ь'
!'2


ж 20 чж

Ёэ ж
!{ё
1. #^ёА,.* 0ЁЁЁъ"
+х^*т
?тг' |,/: э|' й| !
1'|]) л./ эФ |*.у,5* {а.
*]

@. *.7'*.+А,}"

(|
ь.
{:ъ-|- !!ь ь !] !\
п) Ё!пЁЁ] }}Ёй-с- 17' 1тз 44тз *' +Ё}"
'(эт '(э[:
]_ ь.
ч}1 ч
21 Ё'|э9* {а. *тйг.* *,/*ч. *'+ь}"
ь{Ё\'
3 ) { а. ф'з * т ь. ;*,) |2/': ат з 1т}.
'ф'я2
с ;{с?Ё
2. |а|&тЁф^'!* нн=аа ЁъЁ*[,[с.
н;а
Ёд5!* Ёь|& 1вт01'сЁч. ж
!.Ё #ё
.+
р1с1цте 6{агу
94щ н1Ё
:* 9:|
ь\э!э
ця ца
л'
(сэ) :ъ 9:00

|'|]) 3д:о
с|]ь[* ( отф'(т1''э/-- )'
|) |]юьрА,[3' 3 д 6 |/'з /:. \ )'? * /-( ё А,
(
' \.-э {.- д с: ) Бо #.< *
)-
( )'
2) 3д)Ф []ю:'0]'[] ( )"
.(6 ( )"
г-ь
3) ндэЁ1 ?цА=-7,,|""'(
ш
\ 1+ у'
|1
):у7[: ф.ь'
|- !\

*эяё А,,[]. 44з < /:&)/]" ,'15


}э )(- ч.
!
&/ \ \-' 92 \ 'о

40
ж
Ё!,\ Ё!,|а|э Ё!\а\?
3. ,!|++Ф !ЁЁ!* Ёь|8 ЁЁ"}0ъ"
04
'ш<
,'}.+Ё
рг|ттагу зс}оо1с1-:110
;1.#&
до
; -+1
- о
'1!


а
/:
+л :'|*/1, ё^. *.3_ф..
|]ь.
\\\\а
(]ф ь
+< *Ёз *т*'.
[]ц.
ь. \\\\2
,{э : ,
(2) €1{я" \\ь[{, *[*ь.
/:Ф с ь,ь
в+г"10* \ \-2?тф'о
ь|'\< (
а. Ё*о '^
фР"1
0 ъРт
ь. Б|^ь
г - сг /'!:
(3) _{вЁ а в. 11? [ * тф."
-[

1 :,
а. .Р+{" ^41-,
м $Ф'т ъ
ь. ;<)э2* [-/:|.)' 1|'у|э_о #яв* (/-|) тъ
пю(ф'

?79ёь1* бЁ (,*?Ёъ.
а!с
4.
Ё0
6еФ *а г}аь}т. о' ха ж
Б;,
<Ёёь1.
,|'|) ( о )
а!' =ь\т
ьеФ *'
!) ( ) 1};е пех| 5еп1епсе

2) ( ) т[ъ{н!'*'а
яЁт

41
ж21 'ж
ёсФ сЁ!Ёт Ё0ъ" ж
18ь ь\
1. {пЁ ['[с0ъ"
т'з
=ь\*
,1['
с. о*/- *т (/:'ёг'.
з
р]) } ф'*.й.[$ч.
\
т) }э'эё(- . \ ь.ь. *.й./]:
!/-Бъ.?[*}ч'о .|А, {*'Ё{].
\

у) ь-' т.
. {*ш
\

о з
\

з) ёэ[]ю \ о$-'о) 1тР о Ё а.}Р 1

..,, .
,. !т / ,$+

]Б]д
\
9
1
. тЁ !й]

у:
:

Ёйз''
. *'Р&

фэа|<Ё!\ |1в
7'у|\1 ь|с ?ь\т #1'*['[с.
}.,

2. *1#Ё]*
..'Ф5'|<Ё[\ !'&
д +ЁФ Ёя!* Ё5??Ёт" Ё5 1'???0ъ.
|1

7'у||1 ь|* ь\ь\......о д< аь\......х


!{1]) |)> ( х ).'\ . а. ч:}т'т 4тд /.'с- ё) :8ф{ ?*
0'е ь
6
|) п|) + ( )о \ ь. ^'з}.
с1'ь т<
п11Ф'Ф фгал{ }'/д ( уд6

+^ ( ).
!: !]':_ [д-{
2) . с . п }*с: !!,. |'-
.}
3):гР (
-'. ^;*ф{ \ +э

). . 4. {й.пъп'ь' м'аф' ?$/дьт

8Ёт 1*ьсь
3. нфёь!* л|)'ёьЁ вЁ^Ф ЁЁ[с ?ь\т
}с 1с'

|аа Ё аа| я'


аЁь!х[,[с" Ёфёье л|)+ёьФ яй1*
7* !т!с .+
т!е:мро!п1
а!*' ж'!*
Ёцтта' 11 ёР'
6ь 6а
!ац"""о Б!;Ёр 6!,т"""х
1я| (о )

!) ( )

2)( )

к-,в

42
Ё!!(,[с" ( ) Ф Ё:. ;е1*а *ь'т <гЁё!,1" жж
т'{,- з г, ъэ г]
(Ёж)
д
#€
{-

{н#
^€


/_ /-/>

:
-ф"-::**.&.''--- "'
[т6 л^?т" у.
!|ь |1ю 1 т] !. 11ь +!\''?
Бл^<тл," ё/'([].
з
а#Ф ЁЁс:
?1)[' \')|:ь,[ Ё'..*{'
/'

[/:ф.й. 3д)[*.
|]!, Ё ь

+н'{|1

1'т}1'' 4*д ? э)ь й.с- 173 *' [/:"

\ у'
сфэё1 ь' [о)|'э |][ фз
''|!'
-[]ц.з-т.* *.-ё?-2.'2::*1т.-*"3.-11_'*-*.€[*^а ф !4- 2 с )
ат'. ц|

'---*--Ё-.\]_*-.ц&9*'Ё--+-.:___|*-}8.н'!__Ё''!*'**)' -"-{'1*6-'Ё"-ф::"|;.з-]***
,.6, 0. ,+,] !\

__"! )"-'1н.ж2?^"7:^2.^]!.-тнж]{_(". _*-'..-)*: -Ё*!*'=4_.*!1-=,

Б6
) г Ёг.*{"
ьр ть
:")'-*ё_]ё"*/-.!;-'!!;..Ёь+1'/]!ц{-'*"2_.*-'9"&-3::..

) [ Ёь.*{'
,э +,

!-д8, с

'-р-)--==#-{**Ё"1)'*.1з-ч":}_*"]]**-*3:2-'-*-зЁ
( ) . к\'1{' * щф'ь ё€ ъ
Ё{, ь!'{-ф] |}у- |][:

*ёф *т "

0*. */:'

43
ж 22 '1#',

6ьц 0ё !,1
Ёптть\" ж
ъФ
1. *,Ф АЁ$ ЁэЁс ци1*
1,1) @.

п)

2) а. ь. с.

<) а. ь. с.

2. 11-7.1-а ьт ь\*т. ЁФ
т)ё
[Ё*[??Ёт. ж
*1!' * 8'
4''])4Ёж(ь) ^ттЁ:.
2),|'д( ) 3)дв(
8]
) 4)й'А(
] 1Р:
|) ёш ( )
/: ]э1 /: !.эьс

44
Бь1& 0ё
3. *,Ф {та [,*9Ёъ"
^!*

|)а.-ш

8] Б

4. &&Ф +Ёъ!с ?ь\т ЁЁьт [\!гт. ]1', с


т5Ё
;Ё!ЁЁ ш+ъ
!\ о' я^ _]_
'....-...'.-ч #
<Ф|ф-
<гЁёь\" пшпега1, {!9шге о{ьег$
@ ^ат *ь.\-
А\ 1'
Ат1
+|ь
1о!

(Ёэьт ёь\Ё& с
й!вФ +Ёъ!* й!Ёаь\?)
6?

ь сл'ь ьь
. (о ) * я-ъ фгап\ ?\\\
:

66%о

.м'1ъ'п\,Ё[!,
{'зд] !\?'{
ж
:

6ц%

*дч: ж (@ )
:
ь2( .:ъ
. {!';: р}1т о/о

ь1
. !\_" [: €';: 19 ) ,, @
:

(- д ч,/д1. 31%о

.(@ ь1
) ф! €'?[*, ь.{//дг:8 Ёэ ж
1

28%

.#от* *ой/;у'
ь? |'[: |
ж
:

п%
-7,*дь, (@
.:Бс* ж
:

) %
|]!1|ь
ж
ь? /:!\{+-) Ё!
€';: : [0] хи|:'г €4э*дч.
:

. й'#** 17о/о
-]
.? о1ф, &
:
1. э'/.

ё
,:\,,' ]( ,ь : ъ|,'-!;] ,\ +-' ''
/э . а#_'у х
.1.

|# а:нз_ 6 Ё-# ;н (*А4Ёт.+ !9чц) |)

|'\\р: / / зоваг. 1]п. 8о. !р / ]арап / у ]е:м,;1 у-0 1 1 2а. |1гп1

45
23 '|#..

1. ш
л!'
ЁБ[с
Ё,|'
ь|аь\аа #а *'т Ё=*т" Ёь|а её' {Ёь\*тЁ!.
2/л

0йь. *
Б/:1 !'/.

\ ,,, а.
<1|)
6$€ж 'ж
'|':]) ??Аф: ]Ау. 8 ё 6в;
Ё&*{ кн€*


@Ёь' * { \. ь. тЁ{т/- [ з

|) ок'"' . . а. ч2
ф !ь
ь1 1)
ЁР<$й
ь4
*( :з
@,.!.ёг'Ё&йо .б. ;\')3>ь |*-. .з
ь!' ь лл\ э{| ]]а

*]Ё 0.' з
А
. с. ж:п+ж<
Ёэ |:\
#.ъ [ з

@^ёь. Ё&й.
йг, ]{'-
) ь' . . а. ,,<-|4_Ф [з
1

2 о,.]. ё ф6*
[ь {1] | ф:ф] ,4
о }. 91 !*ь я|'' 11<
!,
@Ё ч'фЁ$ . Ёз
ьБ ]1] |
@Ёц. фЁ? . . с. фо 8з
БЁэ

[],
7 -<;|Ё
#
\обе1 Рг]ае
й'1.'$#
а!с ьы]^}
2. <+'-= иЁ!* ь\? {п[ а ь*[,[сЁъ" ж
*1ь и!' [@. э - п 'у , (?' **' пг=
!9 !0+ {т!!\
!'!/1
.|

|.ь. 4>|'< *-{,{т/-


)

\2* :

о у:( :4'/
1).
|."'х 11. /:
сч':
1аь Аь
|а. 4г*, #\г:- г-
193\+-1чц8+ Ф
[ь. йгяЁ +е'ьо )ъь
) 0зэт.] : -
11.['-

@
[а. !ч6ч+ ,/-<)'фь $й.[:
|-*'

1ь. 1ч79"4
'7\ #"Ф . з
з
*
/'ф|ё \\о
@{: 72#'Ф [з &;:ф" { 1п |) (- /:
3!' @
14#"о [ 3 {\
1)ю /;
,/+-' ,д -э
|ч97+ {__ \ /:

46
4. Ё;тта\
]:т,
р])( а ) |)(

47
!ж! 24'
/сБЁь5 6
1. тЁёь!* #!Ё вФ 7уЁ, ь!с ?ь\т вЁа€ ЁЁ*!',[с.
{пгЁ ъ5!,ъ*[,[сЁъ. ж
а!с

!0л !5п (АпЁн)


йй\э !.ьз'"[, 0^' {]
23ф &')
< {

(]< з|'
3 д; 1*[* 2!й[: *д.:/:. *[Ё? ,\*7-+_2

[-/:"
п!, : 11<
ьь.*ё А,[] Ёс_ ( ({л./-
{]/'
Ф]) /Ё ) * "
с ']:' э(
|) +д3'0] а^< |1./- ( ) *
у'Б[!А, т(з*с 72ё2 |[!-э/'"
2) :|)'#[] /+/эФ

( ) *
3) т|)_*,*-с'- *_х|э|)7Ф ( ) *


Ё(6 *[ч. _;€Ёп['--/-'
у] /:А,| (|

с
2. Ёд5 в*Ё5Ф 2э711\ кац!гт"
{с !*ь

б[\;<ц6 !с !*6 с а|с


,{''ут47
,*в^|* в#ЁэФ *;227а71с Б|а уо1шп1еет

ьт ъ5ь\*[,[сЁъ. ж 47*1ат|]{вы8Б'*1з$уй
*^|9+

(|) а/.воокзФ{\
ъанн\
\ц ц1
\ез ез\
вм!

0) а. (3) а
'у75

48
3. 1г\э27.(т1* аЁ*,.л:с Ёа ь< 6|]*[.,[сЁъ.
и'Ё- ь€ н ь\т
Ё*
'л < гЁё!,\. *€$нш : ' ,..,:,:.".:...:1

;$}:21у,:'4,;:3.
,1[\ /,/!'о уо1цп1еег
,{л])
ф91ё' ?***й*.!,#*1:,*Б**н !й'',
{1'
,' ]: ' "*}^}*€'.,,..;, .:.'

. й7чР-.
Ё
'1;..':.',,;;

|( !
б[эБ ';' (
ь+ф ч
. *п |- ч'т ]-;('_\ дк а
';.1й9.:ё18егф,
$,,::.,.
,

( €?тт 41.|
.:.,,.,::,..:,
л' э !\

{ьт{: ) :*!
1_ о]

-
$> () /-"
д| /: |Р
| ) Ёшё, в
ь. ь|)
_#
[ ьъ
'Ёо 1.ф{ ,€ь'"
2) ш+{ё/., Ф
? !\/:
.$$Ё* ( ) ь0{-.
о $ф{ фь т"
. ф-[*А,*э (
<-л'
*а (
Б[)/'"
Б|| [:"

4. тё*ъ[$гса!с ь< 6|'*,[,[сЁъ. ьт ъ5ьч!Ё[,[сЁ:"


Ф]) {+2 @@ ё'.] @-) |Ё&} 3ьо
]!ь
2 ё[ * [/:.
4!' : е) _\ 8]

'#-|
|) {+> 5Ёт ёю[3{+2 !]Ёт ёЁс:Ба.т&1) *[/:"
2) {+2 3 ь "й'' \} [! {+2 ё ь "й'. 7| о йБ*
*
+,

*ф6 (* /-"
3) {+2 й#т 3ь[3{+> й#т ё,ос:;\')3>о|' '#ь
{.
|!ь
$ъ.1

+9
ж25ж
еъЁъ
1. €'-ёА,!* ЁЁЁ ЁЁь*ьЁ.
!*в

тьъ
6ет з7_ёА,!* БвЁЁт вь !|
{пгЁ Ё!,ъ:*1Ёъ. ж8
&с'
Ф]) а. @.
!) а. ь.
!) а. ь.
3) а. ь.

т!,1
таа
&
2. 607сФ
а|
<гЁёь\. *Б;зж5
}9д3д!ц&с
=ь1т
} т!'
-у'х-
вс}:е{в1е '
ъё
#Ао А'аЁ
иЁ
ч}а
:ь)-(о -
а!'

0я]

0'г'3
а. 72н'Айь тъ
[ф.ь!' !- э<
ь. * 1*'о А#ь'}) (Ръ
Бэсз'ю
*Ё'х {{1(
< , .' !1

с.
*7 )'\ 41
!\

0. <
(@
е. ',д- ь
.]]
*|1 &с: я+ 6
ь:1 {ь ь

(@) г. #', & с: ф'Ё* ь |]'|} ъ

ь
,ь' 4 }' ё,0.: )-(@
^)-(@
!!ю
ня-[3'ь

50
яЁ}6*
т;е00!п8 сеге1попу
#{$ща|-
аЁ-
2Ё^1

@ '.€,

ь'944 Бф

х| !

*я]в
!6л '' 1 3с.5
|'' {'а ! г' ?''}*

51