Вы находитесь на странице: 1из 18

CAIET DE PRACTIC MAI 2009

ADMINISTRAIE PUBLIC

Student : Anul : III ZI

Primaria comunei BOGDANESTI

1. Date generale privind comuna Bogdanesti 2. Organigrama aparatului de specialitate a aparatului de specialitate al primarului comunei BOGDNETI 3. Compartimentul Financiar Contabil 4. Impozite si Taxe 5. Compartimentul Asistenta Sociala 6. Compartimentul Registru Agricol 6. Regulamentul de Organizare si Functionare a comunei Bogdanesti 7. Jurnalul de activitate 8. Concluzii

1. Date generale privind comuna Bogdanesti


Comuna Bogdanesti se afla situata pe Valea Moldovei, in partea de sud-est, la 15 km de orasul Falticeni si la 40 km de orasul Suceava. Comuna Bogdanesti este unitate administrativ - teritoriala cu personalitate juridica, care detine un patrimoniu si are initiativa n ceea ce priveste administrarea intereselor publice locale. Administratia publica a comunei Bogdanesti se ntemeiaza pe principiile descentralizarii, autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor n solutionarea problemelor locale de interes deosebit. Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala la nivelul comunei legii. Consiliul local si primarul functioneaza ca autoritati ale administratiei publice locale si rezolva treburile publice din comun, n conditiile prevazute de lege. Primaria Comunei Bogdanesti este o structura functionala, cu activitate permanenta, constituita din primar, viceprimar, secretarul comunei, mpreuna cu aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdanesti, a carei misiune principala este de a aduce la ndeplinire hotarrile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionnd problemele curente ale colectivitatii locale. Pentru punerea n aplicare a activitatilor date n competenta sa prin actele normative, primarul beneficiaza de un aparat de specialitate, pe care l conduce. Primarul coordoneaza realizarea serviciile publice de interes local, prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local. Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente functionale, n conditiile legii. Compartimentele functionale ale acestuia sunt ncadrate cu functionari publici si personal contractual. Aparatul de specialitate si desfasoara activitatea n baza prevederilor prezentului regulament si n baza prevederilor legale n vigoare. sunt Consiliul Local al comunei Bogdanesti, ca autoritate deliberativa si primarul Comunei Bogdanesti ca autoritate executiva, alesi conform

Structura organizatorica a aparatului de specialitate al primarului cuprinde, n functie de volumul, complexitatea, importanta si specificul activitatii, compartimente de specialitate. Prin compartiment de specialitate, n ntelesul prezentului regulament, se ntelege o structura organizatorica, functionala, organizat ca serviciu, birou sau compartiment, ale carui atributii sunt ndeplinite de catre personalul de specialitate ncadrat n aceasta. Structurile organizate colaboreaza permanent, n vederea ndeplinirii la timp si n mod corespunzator a atributiilor ce le revin din legi, decrete, hotarri, ordine, dispozitii si alte prevederi legale n vigoare precum si a sarcinilor ce le sunt ncredintate de sefii ierarhic superiori. Numirea si eliberarea din functie a personalului din aparatul de specialitate se fac de catre primar, n conditiile legii. n functie de natura atributiilor stabilite n competenta sa, personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului are statutul de functionar public sau personal contractual.

ORGANIGRAMA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BOGDNETI


PRIMRIA COMUNEI BOGDNETI PRIMAR AUDITOR 1

VICEPRIMAR:

COMPARTIMENTUL 13,25 BUGET,FINANE, 4 CONTABILITATE I ADMINISTRATIV 9,25 2 1,5 0,5

SECRETAR COMUN 1

COMPARTIMENTUL CULTURAL

COMPARTIMENTUL STARE 29 CIVIL,AUTORITATE 4 TUTELAR,ASISTEN 25 ASISTENA SOCIALA I AGRICULTURA TOTAL POSTURI Posturi de conducere Posturi de specialitate Posturi de deservire Asisteni personali 23,25 3 10,5 9,75

3. Compartimentul financiar contabil


Activitatea Financiar Contabila :
1. Elaboreaza proiectele bugetului local, bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului creditelor interne si externe, veniturilor si cheltuielilor n afara bugetului local si ale institutiilor finantate din bugetul local n baza propunerilor fundamentate transmise de catre ordonatorul tertiar de credite al bugetului local. 2. Elaboreaza proiectele bugetului local, bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului creditelor interne si externe, veniturilor si cheltuielilor n afara bugetului local si ale institutiilor finantate din bugetul local n cazul rectificarii acestora si a efectuarii unor virari de credite. 3. ntocmeste detalierile la buget pentru capitolele, subcapitolele si paragrafele bugetare. 4. nregistreaza n evidenta contabila operatiunile economico-financiare care se deruleaza direct de catre Primaria Comunei Bogdanesti precum si veniturile bugetului local; 5. ntocmeste fisele conturilor contabile, analitice si sintetice; 6. Verifica exactitatea operatiunilor nscrise n extrasele de cont emise de Trezorerie si existenta disponibilului din cont nainte de fiecare plata; 7. Exercita controlul financiar preventiv al operatiunilor economice, conform legislatiei n vigoare si a dispozitiei emise in acest sens de catre primar; 8. ntocmeste state privind drepturile salariale ale personalului Primariei Comunei Bogdanesti si a indemnizatiilor consilierilor locali; 6. ntocmeste declaratiile fiscale si pe cele privind contributiile asiguratilor si angajatorului la bugetul asigurarilor sociale, asigurarilor de somaj, de sanatate si le depune n termenul stabilit de normele n vigoare; 7. ntocmeste raportarea privind monitorizarea cheltuielilor de personal, conform dispozitiilor legale n vigoare; 8. ntocmeste si urmareste executia bugetara privind activitatea proprie;

9. ntocmeste trimestrial si anual executia bugetara si alte rapoarte financiare privind activitatea proprie; 10. ntocmeste trimestrial si anual bilantul contabil privind activitatea proprie; 11.Urmareste ncadrarea platilor n prevederile bugetare si efectuarea lor cu respectarea prevederilor legale si a destinatiilor aprobate si ntocmeste ordonantarile, dispozitiile de plata pentru avansuri spre decontare si ordinele pentru plata furnizorilor de bunuri, lucrari si servicii; 12. nregistreaza n evidentele contabile cantitativ si valoric, pe gestiuni, intrarile si iesirile de materiale, obiecte de inventar si alte valori; 13. nregistreaza cantitativ si valoric, n evidenta contabila si n registrele de inventar intrarile si iesirile de active fixe din patrimoniul unitatii; 14. Verifica la finele anului soldurile conturilor contabile si nchiderea acestora; 15. ntocmeste balanta lunara de verificare, balanta analitica si pe cea sintetica. 16.Verifica si realizeaza operatiunile de casa, efectueaza viramentele, potrivit legislatiei n vigoare; 17.ndeplinete i alte sarcini prevzute de lege sau delegate de ctre Primar i Secretarul comunei; 18. Prezint lunar primarului extrasele de cont;

4. Impozite si Taxe
1. Stabileste, constata, controleaza, urmareste si ncaseza impozite si taxe locale, majorari si penalitati de ntrziere, precum si amenzi, n cazul persoanelor fizice si juridice; 2. Elibereaza certificate fiscale, verifica si vizeaza fisele de nmatriculare a vehiculelor; 3. Coopereaza cu organele de politie, banci comerciale, institutii ce gestioneaza registre publice, precum si cu alte persoane juridice sau fizice n vederea furnizarii de informatii necesare desfasurarii activitatii de administrare a impozitelor si taxelor locale; 4. Inventariaza materia impozabila generata de aplicarea Codului fiscal, precum si de alte reglementari n materie, n cazul persoanelor fizice; 5. Solutioneaza contestatiile formulate mpotriva actelor de control si de impunere, avnd ca obiect impozitele si taxele locale ; 6. Urmareste derularea nlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale si a altor venituri ale bugetului local, acordate, n conditiile legii, de autoritatile administratiei publice locale ; 7. Aplica sanctiunile prevazute de lege pentru contribuabilii persoane fizice care nu respecta prevederile legale privind impozitele si taxele locale; 8. Tine evidenta obligatiilor fiscale pentru fiecare platitor de impozite si taxe locale, precum si a platilor efectuate de acestia; 9. Efectueaza analize statistice n legatura cu ncasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale si ia masurilor pentru cresterea gradului de ncasare a acestora; 10. Exploateaza aplicatiile informatice specifice compartimentului, pentru ncasarea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor si a penalitatilor de ntrziere; 11. ncaseaza si tine evidenta impozitelor si taxelor locale, a taxelor de timbru pentru activitatea notariala, a taxelor judiciare de timbru si a taxelor extrajudiciare de timbru, precum si a altor sume datorate de contribuabili la bugetul local; 12. Tine evidenta veniturilor bugetului local si realizeaza situatiile financiare privind conturile de venituri ale bugetului local; 13. Asigura integritatea si securitatea numerarului ncasat;

14. Tine evidenta obligatiilor fiscale pentru fiecare platitor de impozite si taxe locale, precum si a platilor efectuate de acestia, pe surse de venit.

10

5. Asistenta Sociala
1. Aplica prevederile referitoare la: - acordarea ajutorului social persoanelor fara venituri sau cu venituri reduse; - acordarea ajutorului pentru ncalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolier; - acordarea alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala persoanelor al caror venit net lunar pe membru de familie nu depaseste plafonul maxim prevazut de lege; - primirea, verificarea si nregistrarea cererilor pentru acordarea alocatiei pentru copilul nou-nascut; - primirea, verificarea si nregistrarea cererilor pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii; primirea, verificarea si nregistrarea cererilor pentru acordarea indemnizatiei/stimulentului pentru cresterea si ngrijirea copilului. - primirea, verificarea si nregistrarea cererilor pentru acordarea ajutorului financiar la constituirea familiei ; 2. ntocmeste proiectele de dispozitii pentru acordarea/modificarea/suspendarea/ ncetarea/indexarea dreptului la ajutorul social si la alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala; 3. ntocmeste si transmite raportarile lunare catre Consiliul Judetean, , Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Social. 4. Controleaza modul de efectuare, de catre beneficiarii de ajutor social, a orelor 5. ntocmeste si tehnoredacteaza anchetele sociale prevazute de lege sau la solicitarea organelor abilitate de lege; 6. ntocmeste si transmite catre Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala borderourile cuprinznd cererile pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii, a indemnizatiei/stimulentului pentru cresterea copilului n vrsta de pna la 2 ani si, n cazul copilului cu handicap, pna la mplinirea vrstei de 3 ani, precum si a modificarilor intervenite n aceste cereri; 7. ntretine si actualizeaza baza de date privind beneficiarii de ajutor social si de alocatie familiala complementara si alocatie de sustinere pentru familia monoparentala;

11

8. Aplica prevederile legale n domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap si a persoanelor vrstnice; 9. Gestioneaza si aplica politicile din domeniul resurselor umane asistentilor personali ai persoanelor cu handicap; 10. Desfasoara activitati specifice privind culegerea si prelucrarea datelor n vederea ntocmirii de anchete sociale pentru ncadrarea ntr-un grad de handicap, respectiv internarea n centre de ngrijire si centre medico- sociale; 11. Acorda consiliere si asistenta persoanelor vrstnice la ncheierea de acte juridice n schimbul ntretinerii; 12. Colaboreaza cu alte institutii, organisme si organizatii care desfasoara activitati n domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap; 13. Stabileste masurile legale privind protectia persoanelor lipsite de discernamnt prin instituirea curatelei si a tutelei; 14. ntocmeste si administreaza baza de date privind evidenta curatelelor si a tutelelor, ia masurile necesare privind verificarea tutorilor si ntocmeste raportul asupra modului n care acestia si ndeplinesc ndatoririle; 15. Colaboreaza cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si desfasoara mpreuna activitati specifice n domeniul protectiei copilului.

12

6.Compartimentului registrul agricol


Compartimentul Agricol, se subordoneaza secretarului comunei i are urmtoarele atribuii: 1. Este responsabil de toate activitile specifice fondului funciar i registrului agricol conform legislaiei specifice n vigoare. 2. ine evidena registrului agricol i centralizatorului; 3. Efectueaz lucrri privind ntocmirea i conducerea registrului agricol; 4. ntocmete referate, informri, note statistice privind organizarea i desfurarea recensmntul animalelor domestice; 5. ntocmete referate, note, avize, diverse lucrri privind activitatea registrului agricol; 6. Elibereaz certificate productor agricol; 7. Particip la constatarea pagubelor cauzate culturilor agricole; 8.Tine evidena terenurilor agricole degradate prin calamiti i face propuneri pentru analizarea acestor catastrofe; 9.Verific toate cazurile de atribuire de terenuri n proprietate prin constituire i reconstituire i face propuneri comisiei locale de aplicare a legii fondului funciar cu privire la soluionarea cererilor adresate de ceteni n acest sens; 10. Tine evidena efectivelor de animale de pe raza comunei ; 11. Elibereaz certificate i adeverine pe baza datelor din registrul agricol, adeverine pentru persoanele care nu dein teren agricol; 12. ntocmete referate, note, avize, diverse lucrri privind activitatea registrului agricol; 13. Culege informatii din teren privind productia vegetala si animala in scopul stabilirii productiei la hectar pe cultura si a celei pe cap de animal; 14. Participa la efectuarea recensamamntului; 15. Elibereaza certficate de producator si tine evidenta lor;

13

6. REGULAMENT DE FUNCTIONARE SI

ORGANIZARE A PRIMARIEI BOGDANESTI


Primarul, viceprimarul i secretarul municipiului mpreun cu aparatul de specialitate al Primarului comunei Bogdanesti. Primria este o structur funcional cu activitate permanent care aduce la ndeplinire hotrrile Consiliului Local i dispoziiile primarului, soluionnd problemele curente ale colectivitii locale. Primarul comunei Bogdanesti este eful administraiei publice locale i al aparatului propriu de specialitate pe care l conduce i controleaz. Exercit atribuiile stipulate n Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, cu modificrile i completrile ulterioare, alte atribuii prevzute de legi sau de alte acte normative, precum i nsrcinrile date de Consiliul comunei Bogdanesti. Primarul poate delega din atributiile sale viceprimarului; viceprimarul este, in conditiile legii, subordonat primarului si inlocuitor de drept al acestuia. Secretarul comunei Bogdanesti este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice si se bucur de stabilitate in functie, in conditiile legii. Atributiile secretarului communei sunt cele prevzute de Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, cu modificrile si completrile ulterioare. Consiliul local aprob, in conditiile legii, la propunerea primarului organigrama, statul de functii, numrul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului. Personalul aparatului de specialitate al primarului este format din functionari publici si personal contractual. Functonarii publici se bucur de stabilitate functie, se supun prevederilor Statutului functionarilor publici. Personalul contractual este format din ocupantii posturilor a cror atributii de serviciu se concretizeaz in activitti de secretariat, administrative, protocol, gospodrie, de atributii care nu implic exercitarea prerogativelor de putere public. Raporturile de munc ale personalului contractual sunt reglementate de prevederile Codului Muncii si completate prin acte normative specifice aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar; se supune normelor de conduit profesional prevzute de Codul de conduit a personalului contractual din autoritti si institutii publice. Principiile care guverneaz conduita profesional a functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al comunei Bogdanesti sunt urmtoarele: -suprematia Constitutiei si a legii; - prioritatea interesului public; - asigurarea egalittii de tratament a cettenilor in fata autorittilor si institutiilor publice; -profesionalismul; -impartialitatea si independenta;

14

- integritatea moral; - libertatea gadirii si a exprimrii; - cinstea si corectitudinea; -deschiderea si transparenta. Numirea si eliberarea din functie, in conditiile legii, a personalului din aparatul de specialitate al primarului se face de ctre primar, prin dispozitie.

15

7. JURNALUL STAGIULUI DE PRACTICA


Nr. Crt.

Data

Compartimentul in care s-a desfasurat activitatea

Activitati desfasurate

1 11.05.2009

12.05.2009

13.05.2009

14.05.200915.05.2009

18.05.200919.05.200920.05.2009

M-i s-a prezentat de catre Seful compartimentului financiar contabil Compartimentul atributiile financiar contabile, am Financiar Contabil studiat registrul intern de organizare al aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Bogdanesti Compartimentul Am urmarit intocmiterea notelor de Financiar Contabil intrare receptie pentru materiale si bonuri de consum. Am urmarit modul de intocmire al ordinelor de plata si ordonantarii de plata. Compartimentul Am urmarit modul de inregistrare in Financiar Contabil registrul de evidenta a ordinelor de plata ,registrul privind angajarile , ordonantarile, lichidarile si plati Am urmarit modul de realizare a controlului financiar preventiv propriu din cadrul primariei Compartimentul Bogdanesti. Financiar Contabil Am urmarit modul de inregistrare in programul informatic de contabilitate a notelor contabile privind incasarea impozitelor si taxelor locale , precum si a cheltuielilor efectuate. Am urmarit modul de intocmire a chitantelor privind incasare de impozite si taxe locale. Biroul de impozite si Am urmarit modul de intocmire a taxe borderourilor de incasari si plati. Am urmarit modul de intocmire a registrului de casa. Am urmarit modul de intocmire a declaratiilor de impunere pentru

16

21.05.2009

Compartimentul de asistenta sociala

22.05.2008

Compartimentul registru agricol

cladiri , terenuri , mijloace auto. Am urmarit modul de lucru in programul informatic privind impozitele si taxele locale. M-i s-a explicat modul de intocmire a bugetului local precum si executia acestuia. Am urmarit modul de intocmire a dosarelor de alocatie , alocatie complementara , dosarelor de ajutor social , dosarul de sprijin financiar la intemeierea familiei si a dosarului privind acordarea trusoului pentru nou-nascuti. Am urmarit modul de completare a registrelor agricole , de intocmire si elaborare a adeverintelor de venit agricol.

17

8. C O N C L U Z I I

In perioda practicii am urmarit sa inteleg si sa imi insusesc modul de inregistrare si completare a documentelor financiare contabile enumerate mai sus. De asemeni in cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala am participat efectiv la modul de intocmire si solutionare a cererilor depuse de cetateni pentru rezolvarea problemelor de ordin social. Pentru mine ca student mi-a fost de un real ajutor intrucat am capatat experienta pentru a putea incepe o activitate in cadrul ADMINISTRATIEI PUBLICE.

18

Оценить