Вы находитесь на странице: 1из 37

С П И С О К J 18-а.

с е м е й с п е ц R о н т и н г е н т а:

Ча.цыр-ЛунгсRого района,

погруженных в эшелон № 97164 со станции


Бессара бсRал МССР до станций~
., . - ~. .:.-- Ка ю.опо ----- ~
." ......
и Кособродс~t, в распорлжени~ mpд "R~i:' tj:~':va
ской области. ЗЗ g:;
~1 (/ 4 't."U'\D-.;R
(t) _
К. J' ·····--·-
()"уф._.,., r; '"'·'"··----·· 9'l -·--- 1
~ д t;f.
Э 'ЕЛО~ сп сок
- JI
- ---· - ----
на отправленные се iЬИ эшелоном i..~ 97164 со станции Бессарабскав:, Кишиневской .д.

. р .
- .. Фамилил , им:л и отчество •
п/п: . .
---------- ------------------- - ---- -- - ------ -----
В А Г О Н i.-=- •
------- --
l ТОДОРОВА Алексан.цра Ивановна 1897 гл. семьи с ·. Бежг:1оэ, Ча ·Iр-Лунг-·
СRОГО райоча .

2 то о_ов Иван Ми" а:йлович 1922


...
сын -- 11

3 то о о~ ванов:-н~ 19 певест~ а -- 11

4 о iиxa:JU~oв lЧ 1933 BHJ~· - - 11

..:. О'"' ~ •. ·-19 9 -~


пuta - - 11

,_
6 то;..о O'JA Еа е . . """' .Ja " :1XRhЛO ,Hfi 10'
._&::., .цо·rь -- 11

·- .
7 ТР АСТQ._т ~о А =:кате ·~:га ~1и: R .11~. O'"''-I8 1 9г9 очь - - 11

R п . ито )А едора 9 о гл . се-1ь 1 - - :1

а.,ла~'"" ье_з :t: l 3 сы; - 11 -


l в и ..( а ле .дп . . . ·; r сын -- 1

• .а~:: в~г а а1 ла I :J дочь - - 11

,..., ..........
! .... п
." - ... m
"и l. ...) С'1Л са м
f!"• • 1,...,- ....
.-~Q'Т""I
.а I 92t ::e~eCTEF.i -- 11
'r

~~~~ --------~---~-~

I .. 2 .• з : 5 .• 6
-----....-------- -------.
13 ПАНА IТОВ Ха рла цmй гитриевич 1906 щс~ с . Бежг~оэ , 1:Рдыр-Лунг -
с:ко го ра ·Юна.

1· пл ТОВ Иван Харлаипьев''1Ч 1927 сын -- 11

15 ИВАНОВ 1ван Федорович 1899 гл. семьи с. Н.Валл,Пер а,Чадыр-


-. унгс:кого ра:rона.
16 ИВАНОВ )Iр1итрий Иванович 1923 сын -- 11

17 ИВАНОВА Евдокил Ивановна 1924 невестка -- 11

--18 ИВАНОВ Иван Иванович 1935 вну:к -- lt

·-
19 ffi ОВА Агна Ниголаевна 1942
·-
в ч:ка - 11
-
20 ИВАI.ОВ Иван Николаевич 1946 ВнуЕ - 11
-
21 ИВА ЮВА Мария Ниr~олаевна 1921 невесТЕа - - 11

22 ПЕТРОВ Илья Aq>a .rасьев ; 1ч


--1880- гл. семь и - - 11

23 JJРБРЕ:В Петn Степано:зич l 6 гл. семьи. - 11 -


-
2 О ЕВА а и Степановна 1 6 е на - - 11

19 о сын - - 11

2 с:о.; "о 90 г . С С IЬ .1 - - 11

27 930 сь н - 11
-
шт
з

--------':-3
2 ••'
-,. - - 6
I "
"
- ---- - - - - - - - - - - - ---------------
~ го !&- - 61.
шш

28 м о J1 1 Харла:1пий Харла:нпьевич I 907 гл~ се ,1 ьи с. БеJi\.Г 10~ , ЧаhJ..~1г-1lунг ­


...,. с 1шго раиона •
29 О Л Л А Прас ковь ~едоговна 1908 ена -- 11

-
М О " А Василиса Харла л:пьевна Д{)ЧЬ
11
30 1934
·-
31 МО.:ПЛА Петр Харла[пьевич 1945 сын - 11
-
32 РЫБА.ЛКО Василиса lj2едоропна 1882 теща - 11
-
гл. семьи
11
33 СТОННОВ Т1ван ~осиdювич 1918
" ..
34 СТ~1РО А Екатерина Гр и го гьn на I 918 °на - 11
-
11
35 CTO~iJOB Иван Иванович 1941 сын

36 СТО1НОВ Иосиw Иванович 1943 сын -


.
11

11
-
37 " ПС ~ар · н За с и л ье вна 1883 гл. семьи
1f
38 Сав ··льевнэ g гл се •.t:ь
+~

39 т А. п r _ .г ор '!Й ;мk. J ·е в:1ч 19 6 с -r 11

о О. А . ·;а и:к ла евна 190~ гл. се ьи _•1_


-" -
·~

1 ~ОЛЛА Ез1ена Ивановна 1932 дочь

-
~

42 ОЛЛА Екатерина Ивановна 1938 дочь - 11

11
4 J.A Паnел Ст еr:а .. о :J ч I" 8 гл. се· ьи
, ..
__""'1__._ .• .
1

~ 3 5 6
--·--·-- - -----
'

44 ~ ОСТ !НОВА ._)а~вара ~-.~ 1тр · ев на I 7 на с .Бе ио~ , Ча. -ЛунГ ­


ского ра1'.1она .

45 РОСТО....-~ОВ Степан Па в л о вич 1917 сын -" -


46 POCTO.i ЮВА Елена JI . 19 17 невест:ка

47 .. РОСТО.ШОВЛ t·P ш ша С тепановна 19 I внучка - - 11

lt
48 КАРОСТО1 ОВА Анна С~епанов на 1943 ввуч:ка

49 К А J1 Ы Н Михаил Дмитриевич 1900 гл. се !ЪИ -- 11

50 КАJТ..ЫН Ирина Дмитр 1е вна 1900 жена -


11
-
51 .YiEP f Анна · lиха о: ло вна 1929 дочь - 11
-
--· ·-
2 СЛАЗИОГJЮ А нна Ст епано:ана 1898 гл. семь и
11

-
53 СЛАВИО ГЛО Але:ксан,цра Пет ро rзна 19 очь
fl

4 СЛЛ ..10ГJ!О Иван Петрович 1936 сын "


--
55 У r'I Р ." ~ави Петровr1ч 1929 сын -- 11

6 а ~ и а "1Л о ш: а 9 r-РЧ -- 11
I •• 2 .• 3 4 5·
------------------------------------
В А Г О I -60.
57 ~ СКВИЧЕо.А А1~улина Тарасовна 1903 гл. се4ЪИ с. Ча ).µ>lр-Лунг а , т ого
е ра ио на .

_t,_
58 !· ИЧЕВ Павел Гр чг о ,_ ьевич 1910 -- 11

59 ирилловна 191 1
-
ена -- 11

60 /fЧЕ В Валентин Невлович 1945 сы н - - 11

·-
61
-
ЛАР ., ЮВА Елена Ан.цр еевна 1920 гл. се:мьи -- tt

62 РИПОВ Дr.rитр:1й ·-Jл:-1триев·1ч 1942 сын -- 11

63 К Е n: Е Ш Ангелина --е до , овнг • 1895 свеЕ .1: овь -- 11

64 " JР"~~ов 11тр 1й Афа на сь е вич


-191 гл се ьи - - 11

:КАР АГА ,;.:JI ате ;на Алексан Lов.;а 19 СО '"'ена - 11 -


6 I К "I Ко ::-с ~ ант··п-r Иванович 1905 гл. се. ь·1 -- tt

~7 :К 1 1 .... т~л Г е о гиеiзt а 9 3 е.:а -" -


6 Ou we;o 9 гл С e"lЬJ - - !f

:С ·ате.1.: : ra Але 1:саа , ,о па гл. с емJ.) ~ - tl -


70 ас 1лт1 j, З _аров·1ч сьн - - 11

71 Cm1 •то
--~ ..J r. геп 1 - за· _:а .овн - tl
-
7 п ., ~ т А а ь •
.1. :за ·о на све· ОDЬ -- 11
1 .• 2 .• ..------------------
.. 6
-- - - - -----------------..... ---
73 Конста rт'шович 1900 гл. се ьи с.Ча J_ -. унга, того
е ра она

74 д .А н Мари" Ивановна 1910 гл. се .{ЬИ --


11

75 ДАН Софьл Ивано:ана 1929 дочь --


11

76 А l. Марил ~ВаНОFЧа
·-1934 ДОЧЬ --
11

77 д Н Степанида Ивановна 1937 дочь --


11

78 А Н АндРей Иванович 1940 сын --


11

79 ОНАСТЬIРНЫЙ ~" .А. 1920 гл. семьи - -


11

80 ГЕОРГ В Але ~ссандр ПантелееВ'1Ч 1917 гл. семьи --


11

81 СТI:ПАРОЗА Екатер -,тна Федоро в нз 1932 ена - -


11

,Q{Л Варвар а Константиrовна 1937 дочь - -


11

3 г г L .. Ангел Ач!анасьевич 1907 гл . семьи - -


11

Г РГА '' ~ Татьяга т вазовна 19..,9 дочь - -


11

85 ГАРГАJП л :-а стас-1 ван овна 1932 ДОЧЬ --


11

R6 I3a с ··1лиса ....!едоговна 921 невест:ка - "-


07 Г РГА. 1
. _ ан mеле rтт, ·1 тр·1е вна 19 3 впуЧRа --
11
I •• 2 1•
~ 3 •• 4 5 .
. " . 6
-----------·---------
В А Г О Н 49.

88 БРАТА1" -ТОПЧУ Любовь Cer· еио:зча 1928 гл. семьи с.То1ай,Чады -Лунг ­
ского райо на .

89 БР1 ТАН Але :ксан.цра С е ен о вна 1930 сестрs - tl


-
11
90 БР тм: а.;на С е~ еновЕа 1932 сестра
- 11
91 БРАТА I , ар 1.i С еr.1еновна I 3 сес .ера

92 Ва 1 в а а Пе ~: о Ra 895 гл. с с~ ьи -- 11

93 н 1 Г з 1 1 л Г ав· .ло :ч 19 " сын


11

_!_!._
т
" Илья: Гав~ ·• о:з ~ 19..... СЫ"

на певес~:::r.а -
11
-
9 9 (. Q
• '-" в:~ г - 11
-
11
етrа 3 гл. се ·ь J
11
6 . 't ь

11
9 I 9 .rO
11
о ТО .. У П""ас:::;:овь Гео г 1ев."' - 19 7 гл. се I Ь И

11
10 192 о

·-102 ..
'ш-:олай 194 СЫБ - 11
-
11
1 3 :. Ага ь 191 гл. се iЫ1
---,--- ---------- . 3
------------- -: - - - ---- '.
I :, 2 •• Г-
• б
- --- --·-------- ~----------~~ --·------------------------
104 НА К Елена Иван о вна 1934 , ДОЧЬ с.Томай,Ча.цыр-Лунг­
с:кого района.

105 fl А К Вера Ивановна 1940 дочь - "-


106 НА К ария: i!вановна 1933 ДОЧЬ ·
11

107 .J. А К .штр. И Иван о впч. 1936 сын


lf

108 к Але:ксандр т ванов·1ч 19 5 сын "


--
О В Петр Николаеви ч
11
109 с то 1 19 9 гл. се ъи

·-
ll Cm0s!т 0~ Вас ·1лиса Вас ~jЛ Ь в~·а 1909 ена
11

1 С rтio"' .,,~Ou Геоr1г·1ш Пет1 ов Е ч 1931 сын - 11


-
I 12 БОГf ; : О Пе ':'р ~-r·1тр 1е в rq с . 1 -В ал ." П
Л. Т!;гс··ог

13 g._.3 11

11
с н

11
Б Пе r:i о 'с ,,оч ь

11
I ." БА -~lJ Ильл Ива:тов r . г::" се .•ь 1
11
I З

1 '1ль п: 1 г;!:."\ 91 о ь - - 11

11
1. Oi О 1Ч 19 ""' сы.

-19 дочь
11
• СТО А а ри
1~1 ОСТОВ С 4р1он 19
"_ ",.... "
гл. се·1 ь· -- 11
--------·--
I - 4------ ------- - -------
.. ---
·: 3 • 5 6 /

- -------------·---------------- ------------------------
ВАГОН -59 . .
-----------
122 ГЕН ОВА Ст епанида Адамовна 1900 гл. семьи с:Ча)Щр -Лунга тог о
е раиона . .
123 ГЕНОВ! Азна Ивановна 193 дочь - "-
12 ГЕНО
-1936 дочь
11

·-
125 Г !ОВ Иван Иванович 1939 сын
11

..
126 Г :""ODA Mapт1.rr Ивановна 1941 ДОЧЬ
11

127 ~о:, . . I ~В ~ван Гр игорьек1ч 1906 гл. се~. ь и


-" -
128 r~Ч:ЕВА .uy:;:o с:·:нь. :{0-1, ·r-а~::ьев'-а 19 1 ~r~ej,ra
11

.G9 J ,1хаил Рад . о :;о~ 1ч 933 гл. се--ья 11

13 93 рат
11

I 1 9 .:: ,..,,.,, 11
-
132
- _ ~:С ~едо
•..
1939 р т
11

зз 9 3 с ее':' s 11

1 А гел ."':а ас.1J·Ь:?Е rc::: гл. се IЬ. с • -


rr w
..t
ас~о ·
l " ь , тт с;, ~ .о
oJ гс:·ого _"о а . ..
с 19 сы
rr

т·
19 '"v CLIH 11

о с 19 11
- - 1-- - 2 .
'· 3 1.
--- -------r-. - --------- J -
4 . - --
6
" •
- --------------------- - -- --
138 ГУБОГЛО "tиха ил Г е о г·1е в л ч ;.
1927 гл . с е !Ь И с. Т:1р а споль 1. в ДЩ) -
Лунгского раиона .

139 ГУБОГЛО Ели з авета итр и€вНа 1896


.
мать --11

140 ГУБОГЛО Прасковь Дмитр н евна 1928 ена - -


lt

-141 ГУБОГЛО ...,ван Гео г г ,1ев л ч


·-1932 брат - 11 -
I 4~ ТОТТ У Вла д ! 1 р Ил ьич
·-1917 гл. се и - 11 -
·-
143 Т П IУ Ксени мав ·довна 19' - ена -- 11

14 ТОП · у Евдо 1tи Вла...._I~ :1:'1 о вн а 19' 1


·-
дочь -- 11

I - ТОП _у Ма nи~ Владш~1 иро вза


· ·~
935 дочь -- 11

1 6 · :о с.~ ···а~рт И '\1 ..


т ·1е в 1 1 ч 19 1 гл. се:м ь 1 -- 11

7 С,; " ~ ::1 е. ·тта с


.
е. J -- ·а - 11
-
93 - -
~
11
1 С,.1. Ге
~ --
гт ·й ев. t с н

Г :;; '-*'Ь tiJ S ··:- СЬ е :J ..., g ... Г .1.1 • С е.. Ь .I

а ..
т•
19 сы - 11
-
g -
г\ • о 1:rт:


- -- - - - - - - - - - - - - - ------ --------.-- --- - - - -----
3 .
-- --- . .•
-- I . •
" • 6

А Г О ~- 50.

152 ПА ~ Enl\ Иванна Г ео р гиевна 192 1 гл . с ень и с . · юлта:Ш , Чадь -


Лунг ского раf о на .
153 ПА} ЕВ Петр Се енов1ч 1942 внук - - 11

·-
154 ПА~ "I::B 1ван С енено ви ч 1947 ВН'J:К - - 11

'?ША ОВ Ва си л дй ~и т р-·1евл ч
1
I 55 1886 гл. семьи с . Береаино , . . э-
м а :1л ь ской о бл .

156 МilJТ.АШОЗА онниг~а Пет~овва 1880 :i· ена


-- 11

·157 т .л~ ·о в Ва с:~л ': Васильев 1 ч ·t 9....0 сын - 11


-
158 .,. ~ва.rов.J а 1 .г~ :rев . . стRа - - 11

-
I 9 _ ко л а;.1. 1.Зас ·шь ев.; ч 19 3 BHJK 11

6 1 : о.) ·-·- ·1 т рт1 ~.J. В а с и л ь G:В iIЧ 9 в нук -- tl

-
16 1 ИВ ·:отз В а с и л и.Jti ла миро rз:1 ч
·- 925 '
гл " се ьи П е '"\ ... а , ,.,.а -
" .: г с_: го - :·а .

1
·-10
19 - .~са-а - .1
-
"'""',"3 - тт
...... ь
11

6 1n т 0 ь· ~ т Ва 1r ,{"}':е'IО:В
\;.~ .Ч
·- .
v

1899
'

г. со а .. с. .Пе / 9 Ст ос .

165 9 ..., ::~"а -- 11

·- ·-
1 1• .27 .и,ОЧЬ - - 11

~
____ I ." _..__ 2
--.-.------
1
:
---,--
3 _: ____ 4 ._,._._.._ __
167 ГР r ОРЬЕВА Со~ь Ивановна 19 8 дочь с .з;перJАа Старое .
--
168 ГР.ТОРЬ:ВА ар·х Ивановна 1932 ДОЧЬ - - 11

169 Ч А Б А :... Т 1 лоr;рей Гр"1горьев :1ч 1890 гл. семьи "


--·
17 Ч А Б Евдою1л. Ефи ·.tовна 1893 жена ' "
171 К А Р А Георг.ий Радионович 1923 гл. семьи с. Чадыр-Jlунга

172 КАРА-БАРАН Прасковьл Яковлевна 1926 жена -- 11

173 К А Р А Владимир Георгиевич


v1 ~-9~6 сын - "-
·-
174 ГЕРЦА омr-г 1\а Иль лничка 189 гл. се iЬИ с .Вал Пер ~\а Ста_;_;ое .

173 ГIР",. . К.Jр·1лл Вас 1льевтч 1924


-1935.
CLH - 11
-
11
176 ГЕР,_,А Меланьл .;Р.силь~вна дочь
--· ·-
177 ГЕРUД Улита Се еновна l G.г8 невс:стr~а:
11

178 ГЕ ЦА 11ари _ Кири.пло:а .а 1949 в-" ч:ка


11

79 Г JPЦtl И :-арион Иге- а тов:jч w.,rж. - 11


-
ео ПОПАЗОЗ Пе~ ~ ла~~о~ .ч 18 гл. се :ь 1

81 П ПА т-.А lала Ь~.1. Гсо_ гт ... в ra 9 невес :а - 11


-
'о·._,
11
18 по~А LЗ Иван Петр в:ч сын
- ,_
11
1 ПОПАS"'В П 1 -:папов :ч: 19 •
·- 11
П"'П С епа1:0.,...,-. 189J
1 .. .• 3 · .. - 4
-- .•
--
185 ПЕ ОВТ.Т-1 Ва с1.ли Петр о влч 1 6 гл . се ьи с. ады. - унга , то о
е 1°:v1опа

10 ...,rrро зг
.u_ ~ lелань Спир1доновна 1891 ена - -
11

3 А Г О r .- 53 .
1910 ГЛ . Сеi!ЬИ с . Га йдары, ЧаЛЫР- ..
-Лунгского района.

188
, ...
БЕJВЕНАР Василий Георг и еви ч 1881 отец
-··-
189 БЕжЕНАР Марин Ивановна
-
1881 мать --
11

190 БЕЖЕ.НАР . ар !1л Ивановна 1909 ена --


11

191 Б.:!i1IO.lli.AP Пето пе~ .1.DОВ ИЧ


--19 1 сын
11
J.

""-' ·- 11
192 БЕ НАР : п:ол~й Пет.1."ович 1933 µpIH

93 Б:Z ••.ulIAP Мар 1я Петговна


-1939 дочь - -
11

·-
19 Надеi~да Г еоргиевна 190 1 гл. семьи - -
11

_,
т т а Алекс аа.цро:::"На
--1923- нев ест1\а
11
19
I 9" 19 - 11

-
1 7 ИJ)ан ас л ~в. ч 19 - сы
11

11
9 т е... ':::t!C ,О l"QBI:..,.

т
g 1!


I •

I .. з
.
~
q.
----
.. ---- -------
.... ------
'")о то...,.~
1936 с с -
- г . .111,"
.,,.р
.... ы.
-
01 то А-1хаил 1 иколаевич 1 Qб r. - 11 -
"
1rитри:~. Пет'i?овпч 1° 13 гл " се ьи -- 11

2 3 т:_.'ГС ле ~с а ,'"';nовна 19 13
.
:iieHa -- 11

20 ...
- ,.,"
'j ~с - ,астастл . ('-'\[.':'1 J8BH" 193 ДОЧЬ -" -
. .:05 Ci11AY1I П ас_:овь 1 Д :пт-о-1е на 193 дочь - - 11

·-
20 \ UПС
1
1' I .;J.?едо .L а ... -1тр,лев аа 1936 дочь -- 11

7 БЕ IAP Е1tатерина Васильэn ::а 1882 гл . се л:ьи - - 11

20 ~ АL.Ранасий Пет , ович 19 з сын - 11


-
·-
. 9 Г8Ч-JЬ1 аст.льев.:;а 1924 невестка - - 11

·-
21 а ~1. А 11Р-~ асьев~-rа 194!!- вr.уч1:а -- 11

-- ..
2I I .ва o.u ,ч 19 6 г • се •.!ЬИ - 11 -
т-

2 12 19 7 ена -- 11

. --
2 13 ч 1930 сын - - /!

.2 1
·- , ар ;.J. ~з. о __ ов :а 19 r:те _ '?С ... :ка - -11

21 Г. О Бв,,_,,о .1.r Иль 1.·21 I дот"ь - -11

г.-~ Иль lт; 1ч··а 9.Jб д чь - 11 -


: ynAor. 9ЗА чь - -11

~
.
• 3
--------
.• \

-~- -~~~~---~---------~--~------ -~-- - ------------- -- --------


2 18 •"
·у т
J. Еле1а Се1ено:в""н~ 192- гл сем ь 1 с Гаи,:., аг:.. , Ч 80 . . -
- }"IГС т ОГО ГР lO -ra •
2 19 " llICE.'Y • ~е о
. 1~ ·~е в-;;1ч 19
--
с н - 11
-
220 т л gjeдop 1'1 ~о аевr:ч 190 l .г се .{ЬИ
11

,.,..
11
22 1 тоrт лен а _едо овна 935 очъ
·-
•)')')
....,...,....., БО"_Г АР П:расковь.а: ~едо . . овна IC8 I гл . семьи с :то:май, ЧадьJ. -Лунг ­
с1юго ра rона.

в А г о
т
J
4. 4311
-----
r-
---
223 КР Л..:J:З Иван о ... ·1сов:1 ч 1881 гл се1. ь ~. с . Тва" -:1ца , Чады -
..... -Jlунгс .·ого :r---a .
22 АГ ЛЕJ gг е-·о·
r • "
ЗасI~ J:T ~ЕЧ 19 О з ть
lf

",
1ва :ов ·а
fl
22'3 г .~ 1 п - ас ·овыr 1910 дочь

u 11
:а в ГАЛЕ Вас·1л .J. '::id e дo_ 0Бi1Ч 93 BEJI"
fl
227 "'Р. Г л:::::в ·~ван . едо ~lOB 1L 1937 впу .
...,28 JD г J._ Уd 2 ДО ... ов·rа 1939 В iJ°Ч.'
11

11
~29 ~г в Пет е ов:ч 19
п т,,.., е r С1 lf
с., l Д •r.,..., .111ва. ·овна о е .а

:r
2 о ... ~t 92 гл . есм ь 1

·~
.. -r,B Гео·- • J. .-! О:J.Ч '7 u ~т
rr
-т----- ·- ·---
.. -- ------
- - - - - - -- - - - - -- -· --
- .--- --------- ------------ -------------------------------
33 1вап . . ~ванов.JЧ 9 9 гл. се.1Ы: с. Тва д:'Р а .
23 ла,-,r:rт·ровна 1909 ена - 11
-
11
....,35 Ива r Иванов· ч 19 сы

рпттов ла ,1ми .• l ванов·:1: 1935 сын - 11


-
·~ - 11
237 ванов ra I 37 дочь
~

11
238 fЦ, р у ' J ;;tlIИTp'H1 Дм:1тг· ·е ВИЧ 188 гл. се! ьи
~ 1р
•c -:тr-i·rтi'"' '1о
... ~-

239 Р У М И ~едора Степановна


·-
1888 жена
1 '-" ,.._

1унгс :.. ~ч:о


.... t.' • ...

)
Q '

240 Д Р У М И Иван Дмитриевич 1927 сын - - 11

111 Д Р У М И Василий Дмитриевич 1933 сын -- 11

242 Д Р У М И До мна С епазовна


-1929 невестка .- 11 -
.,..
11
2 3 Р У :. П Лиха лл i.1ТГ Jев·1ч 193 сын

11
2 Гео г·1:1L Ивановr1ч 1897 гл.семьи
-
245 .Лyrte ь .Аг ро ··а
- ""':...;_"с I 97 ена
11

11
246 Ти .ю еи 19 2 сы:r

2 7 ле 'ia Ст епановна 190 гл . се rь.. 1 с. I-CI ;;.е~лунга, адыр ­


л~· гс~ого рам на.
11
2 н е~~ С-~па ·ю...., JЧ 93 с 1
11
93 о ь

'9 -
~ с :т
11

Iд д rит . . ·1 й Схепанович 1938 сын -- 11


-------------·
I
- -- - - ..
'
4

.
~
6
- --------------~·---~----- --- ~~- --------~ ----~-~-· ~--- -------- ~~-- -----
I9 тточь

253 1ГD\
н
т"
-'"о J-сг.~а••г,, т•н
J.: - l1 J.: •JLJ
-·.1m ··е
• J :.!.: .... j
... - I
J гл. с е·· ь т1] -.- 11

ry-
с.Тва д цаJ
11
....,\) ...
л.г;гс-·ого

БОБт il.О Д.;ti. 1тр·11 :lва ювт1~ о


11
255 19 сын

256 БО~т":~О~А Еле:·а вановна 893 - ать -- 11

Т тоТ) Д 1н 1Rв лад:11 ·1г о вна


11
257 !\ 1 гл " се.i ьи

258 СЛС Вас л лий НJколаевич 19 13 гл " семьи ст •• ульr1а , Киnшнев ­


скои .д"

259 С СЕ Пр асковьл Ив~ новна 1918 жена -- 11

260 САСИЙ Федора Васильевиu 1941 ДОЧЬ


11

261 КАРА Петр Дми три евич 1898 гл. семьи с.Тв ардица , Ча. г - .
- у·rгсRого раиона "

262 ~ А ,.,о 1тша Петровна 1930 дочь "


·-
263 Гео_ г·rи Пет 1 , ов 1ч I 9G8 11
С 'I

2· ~-
"n
..)
--~-,..,.
,..., ._
з··
J/J.
Н-т·оттаr:>....,
.1 •.• ·- ~.D.1 Ч Iь 9 "
6 l g епа
11

2" 7' Пет~ !Г а·:ов ч 9~5 гл се··ъи тль ~-, :{ ш нев -


". • f

267 Б "Т .1ать - 11


-
--1.---:-----;;
.
-----------:t- ----::-
.:
.-
-~--------

с
т

2 .о ~ •

~· - t:':')
.......

269 п .....
т т.,-,n
Н шо" а u т
т• r-.-:--,
..... ч l 96 гл се ь с • f""·олт"" u
Jд' ",..
1!;1 ' .1 - "~ t1'4Г-
4 •

с-·ого IJ8 ":'LO та

7 а ~- Г еоргиевна 1 97 е.ва - - 11

-
f..J7 ... ·П .А: та и.~олаевна 1935 дочь - - 11

271 _п:ол тр
06 гл сень и - - 11

27~ ~ .лиr:uовпа . 19 Q e"".tp - - !I

73 т-;.
1
1rr
-
1932 сын - - 11

7 ваr: Irrг:олаевич с.ын - - 11

275 ".АР_
w _,,
- п,.,,.
".i ..... До IH га I.,. 1Iю .... а е на 19.0 дочь -- 11

276 {А 11. J.1.


а тJ. __ 1 Петр Р-1:коJ а евтч
-1932 сын - - 11

277 КАРАЯНИ Еле на Николаевна 194 ДОЧЬ - - !I

-.
278 Аrтт:3 Харланп 1Й Пет :ов1ч 191,... гл. с ем:ьи - - 1!

279 '"" ~ г Т 1!:11")


• 1.;.) Со cpЬJI
. Х 1ПО.uт а с1 9Н9 - - 11

·-
2 г 1Е Д · 1_р1 -~ Харл :1пьев ·1 ! 933 сын - - 1!

2 1 1 гт-ТОТ)
;)_ Г :еа а л ~ъЕ: _ а 1937 очь - - 1!

')
...... ~ . ГI
n.).с-
Зеrа а ·1а ·пье а 93" дочь - - 11
.. .•• 4
- - ---------
'
__
.

·'
....,. ___
--- -- -- - ------- -- - -
~
.
- ------
·~
--------·- ----~ .... --------- ----~--- -
19 ~ '"' .Ji.L.
•.
83 ч ы J с " ".~с

2 -. ~
..,
т
J 9 . "( ь
11

11
28 ла .111 ар а·ст ев·: 9 9 CL

._, б ВА л АЧ!_,."асье :·а I9r гл. се !ЬИ с В л, " Пе .\.~ ,


ЛУПГСI:\ОГО Ja .1.0 :Ia •
2 7 · J t" '3 И а1 а с 1лье 1ч IG3 О 11Н ОЧ "а с . Бо о нто , Iэ .1аи льс т:О Jil
0 6J'"'c~·1 .

ПЕТ О~Т'Ч А е:кса r,~ ~ с 1J т ,,_..., ч с . Чгдыр - нг~ .


11
Пn а~ т А~ .зсий 6.1. ...
б1ат
11
90 П тuо~ .Ч Петр Бас1льев1ч 1930
291 9 г • се·rьи
11

Л _" Со ь : ,_·олаевна 1931 очь


11

293 ЛЛf с· ,р Геrш . те -с. ов ·1ч 1886


- гл. сеrrьи
11

ЛАЙПСКЕР Лина Берковна


11
294 1887 жен а


з г о " ~.;- 3-
- ----- --- -...--
'295 19 12 гл. се11ь1

11
А га ь 192
. о ь
11
-----.......- .. .~~------------~----.------,--
.•'
'.· 3 : ,
------------- - --------- --------
.... 9 о·н 9 8 оч:ь

·~ 9 гл . се~fь C..L: . с '.

u С e:-r Пет овr , . е~ а


:1

11
3 l ь

11
3 ,_., 9 .:_ о ~ь
11
3 3 93 СЬ~. :·
'
11
30 ван Г. " 19 18 гл . семь

11
u .... с wл
0 , , с Гсо Т1 J·п
~- "~...,
t .... 19;G ева

11
3 6 939 чь

11
3 7 Е .. А 19 дочь

3
.. Ст епан 1 едо овrч
--._
1 гл" се ьи с • тв '-'р J д
' цо 1
тт ..... "'il-.''")
J..~ , ,",А.!. -
- у· ГС:::~ОГО Г -:I а .

3 9 1 А ~ В А ~· ар'1л Асранасьевна I87G ·ена - 11 -


Зl В А Ирлна Конста нт[п·ювт а 1910
...
невестка - 11
-
·-· знасьев:~в 1932 внучка
11
31 .. " :::: 3 1
11
1 Конст . .,.тrп:r А "анасьеБ'1Ч 1938
11
31 И:ва~-r 1'42._, :fs сьевлч 19 BHYR
. 19 о
11
31 А ана с .i1 С c.r:a·тoJ. ч
. 11
31 •: ..
А ,тт cJ.. · а с шъевич 96 ;.., 1ноч~:
I .• .. .
1
..
----------- ---
.,., ,...,
3 16 ев.Jа ;о. ·д
1
с .m P.J; "
г 1ев.J~ 9 .,_:,i. .,., гл . се:1ь : 11

:и Т1 n г·.е ви ч 1935
-1889
б рат - lt
-
319
--
КАЛИНКОВА Мар и н Ивановна
·-
гл. сем ьи - fl
-
320 АЛТ\ 1. ·0~ · 1-п_:а Ва ;ть:')~ j 1 9~ 1 ... чь - - 11

11
'!i :;евп

11
Г. • ~ r· Ь

гл . е:.т.ь ·1 - - !1

... . .
.. ' чь
11

11
"'· А. .-:. , с е м-.1. .. ь 1ч 9 С Lн

7 1. 1 • .J..
о :а • •
• ~.1. 90" гл . с .. ·ь .. 11

...
а ь l А ано:ана 19.G • :;на 11

3 g в д- -1~ г··е . ч 90..., гл . се ь 1


11

,,
3 о ар 1 С е rен о :вна 9 . e:ra
__ r "1JQ1'"1 11
ЗЗ I 9 9
11
зз·

о А ри " _ о на 6 ДОЧ{J

• .,., 11
._,33 .1 j С е'1аг l:!) "'та с ье I Ч 193 1 7
3
. .,....,
d 1л ,..... Ai.f!· па съэ св 1Ч I 7 - - 11
~-~~-------------~-----=-=======:=:::::::=:;;:::::;;~~--------~---~~
~~;;;:::;;;;;:;:=-...==-------------------~~~- --~- --
1 . ': ·2 •\
• 3 •
• 4 • 5 : 6
"

. ВАГ 1- - j5.

I89v гл. се ~ьи с. того


<1
....

з 6 ·1 9 ..е- а
11

337 ав u~. О JЧ I 9 гл. семьи


11

-
э о 19 сна - :1 -
3 9 9 10 сес~ а е ь·
. 11

У";1
( 'Ч .се ь , 11

m ·97 . . ".... ~с . . .
11

8;;8 .. л 11

11
3 .: 9" ......~Ба

ч 9 .... -- 1.11 "


"
3 б 19 1 гл" се~ ьт1
11

11
3 7 93" "\очь

3
-19 9 доч ь

3 9 За с::л 1 ·J. ,,.ва · ов 1ч 04 с


т

"
з а гар.JТ тrnaeo :та 1(' ....Q чь
11

nа:юв 1 19 9 сын --11


I .• 2
~- --~---~
.•--=-=======
3
-~
~-=-?=""··--~~~~·~~----:----,__~--~-
• 4
==...:=-~
:
===:'
-1
5 .•
-- "
-----...-- - -- ---~---

I 8'? гл . сень 1
·- -.)
19 •. 'ЧГ а
11

3 -
.. .а ; .1. ев -а
-1° 10 гл . се.1Iы1
11

·- -
5 n т 1на ."'.~!·ала еви 1 29 сын
11

9 - -
11

зт,~u~
т~ •
Jг~
тт
.1.
·о
~-· J
-а') :в
~ 1936 f.. чь
11

(' 11

г о
11
сь··:

11
9

З А Г О Н 1~
-- ----
48 .

361 ПАНЧЕВА Иваннrео ргие виа 1921 гл. сем ьи с.Джолт а й,Чадыр~Лунг­
·- ·- .. ского района.
362 ПАНЧЕВ Петр Сем ~нович 1942 сын _"_
363 ПАНЧЕВ Иван Семенович 1947 сын
·-
364 РАДКОВ Георгий Кирышович 1910 гл. сем ьи -"-
365 РАДКОВА М а рил ихайnов на 1908 ена -"-
366 РАДКО ВА ари.а: Гео рг ие вна 1937 дочь -- tl

367 ИВАНОВ Харлмапий Дмитр·:rеви ч 19 I1 гл . сем ь -и

..... 6 ![3 - ~ т o r-i


... .L)_ ера Федоро вна 19 14 ена
2 .. 4

'
,"9 лампь~ :iЧ l9v сь;.,

370 1 3 сын -- 11

37 1 19.".С ь - 11 -
37~ "а""ла ~пьевна 9 очь -- 11

37· :З ",ОБА~ е•тn ~.1."'~".''1Ь'"':В: 9 о дочь - 11 -


374 13 ":о А Иванна а ... ла -пьс:зт;а 9 С)
w ,,оч ь -- tt

":..., 0'3 Пет,_; \.J!~" а съев 1ч 19 I 7 ГJI" с. е~.~ь "I " -- 11

76 ОБР;:;В l8ЕСИ 1: 19 гл . се iЫ'I с.Боро.цп нg~'т з ia mь -


СЕО И о о: а ст и .
11
377 .ОБР: 1А Мат енР ~е о: ов:Jа 9 <.J д1.е~та

378 О ~ ~JA Ап·:~


1
~ат:с·1 о., "а 939 дочь - 11 -
91 с т -
- - 11

390 1
а·с,rов"щ 1949 оч:.ь - 11
-
-- J...): "з -
01 1· 6 гл с t: ~ы: с
-. е ·ю, а :л-
.....
v • Jli об . ...,_
r:
.
392 П е-го а I .J ·~"":а - - 11

93
. "Л
....,
; С .Л .la. С Ь .... IЗJЧ 9-.::; С Ь~. - 11 -
39 9._, '-' .ь - 11 -
g-- 19 с j • - 11 -
39_ J:3 С'1. ьевич 194 сын
-- 11
____
I .• "~ .........
·- ---------·----
2 .
_;;;;;...._ _ _ _ _.;;;;;;;;:;-_ _ _ _ _ _
•• 3
------~----------------
•• 4 ••
__;;;;:;;;:;:=:;~::::;;

5
----- -

••
- - -· -

-13'- -г- - - - .1..; - -{ .


., .
97
_,.,....,.,..т---~·.-..

..!..iJ ~ ·- л . . ., ~I,... г
• """;/IЬ J • .., , С'ГО

.,.., . ,,
~-,.....,n

.D . ~таль"" .-
m
" I 9.::5
.~
1 tЬ

~
с rc~ 193" с ... - 11

11
~ н

_Q I 19 = - CL~H
11

,_
Od 1930 с тт
н
11

з 7 аmь
11

~
-
"'Тр1:1--
' '-' J а.ю:зна 19 .;:) г .1. • с е·.rь
11

Н 1 ~алей их- ;шо::з 1Ч 19 сы --fl

tl о Гсо:1г1и ' х~ и" ов 1ч. g Cblt


11

- 19 6 11
л 7 u.лена хай..~:rов на ДОЧЬ

4 о
Миха пл ·' пхt") ЙЛОВ J- 1949 сын --11

КОЖОКАР Иван МихаЬJов1ч


11
409 194 с
ц
J.•

~ l 31 гу ЮБЛ п асговь 1 ИваповI-та


"-
19 8 гл. се· ь ·1 с• Т Jа J ц1 , Ча , . .
-Лу.:гс::ог J.• -на .

4 1l 3 \БУI:ОЗА Прас:;:о ья - ЭНОD·;~ Н?- I п·


... J;i --11

~
у" -
.1
-:-, .
l.) • А .иа ....,очь - -
11
-----·------- --~----~--------~~-- - -~-
~ 6
--- ---------- ---- ---- - - -- - ---- --- -r- -~-- - ---~-~- -

с 1 9 9 с н с т
--
i:J 1
Гео г -~в~.ч J9 6 гл" сем ьи --
11

4 15 }J;fИТРОВА Марив: Ивановна 1906 Л~;ена --


tl

.. -.lИТРОВА Анна ~lвановна 1936 очь


11

4 16
11
('
Г"1 ч
11
ч
8
11
J и
.,...,
. 11
l ..., Г.:I . v~·".lЬ 1
- '
19.::.:4 u.eH "
-19 11

4...,3 g 7 с ын
11

голrев а бJ~"Ка
Гэо 'Г 1е в, ~ -·=--0 -~ 1 _i.::..~"'"' · гл . сеыьи с а j_)-Лунга.
"..... .- 11
"'1'1)"' -1 Г,,.....,)
lJ..J.J 11.•Г1 ~:'"' :ю
i}U 19 сы.

27
-• u

т·сm
• .u А
'

• ари . ·г;:::·-,т·е В ·а
-19 9 дочь
11

" 11

. . ~е : ~Т ОГ."" Гео "г ·1 r Степ анов;1ч 1899 гл. сеы. ьи

lt

429 КИРОГЛО Иван Георгиевич 1918 сы

11
зо l'T1
• :.Ji . сг:_I"\ ЛI овь ·: 1:"а й.,овна 192 невестЕ а

., -о 9 3 дочь
11

3 "о· Ива IO 1 а
- -::i
~1 (;j
·--·-----------· '· .6
1
-.- ------------~------------ ----
r-"""

..:li
"П;) ~ai:·c
J..~ J.
а··
" "
т·
"""
с 19 7 гл. се1 . . ь;1 С" а .C:l - .
\ .L
"t"I:"
.:га , ~ого
" .... ~r .1.О ·а .

...о 17
~ •.:е а - 11 -
3 т ·У.11 '171 ::~л
J.-J.t.J 19 чь - - 11

. .
J. "

4 - 19 гл. сс:~ ь т1 - - 11

3 r-,o-:a prд"1T~"'-'JO ВГЕ!


-19 ~етr9 - - 11

.i..)e . . а З аха овна 19.::::9 очь - - 11

- -
-··
... ,.,.,.", 11
43
Т1""1'1

:Jбо"'1Ь З а.э овна 1933 дочь


. -- 11
439 ;::·· иР-"• ai -твано в : ч 192 гл. се t-ьи

440 КОПАН I Але-ксандРа дм:итриевна 1926 ена -" -


·-
I A:-r та 1 :1TJ. 1евна 1 94~ дочь - 11
-
·-
4 ~ лад .г :р -,.1 947 сы :. - - 11

Ал е ·са ТдРа ""': · I~I..., гл. С t;.:ьт: - "-


Бс ..L • с ~ ;1 а .J(iл о :о·1ч
·-
939 с ын - •1
-
•~ rrr:1Г:
l. ~ т• I ван ас 1-:Le ~ч 1 96 гл . се .:ьи - 11
-
ТУ1 ·т Еван Тг чР ··о:втJ I 19.::::. с .
т

- 11
-
7 ГТl"\ТТ~
.L.J .-..
••
_ • ас.:овь
Пn тJ
~i·
r'I т
~ ~
.,.... --~
• I, ..::::9 очь - 11
-
4 Т"Л J . .J·:ате . :JE' ~."' ·що·~о ."а 1 31 дочь - 11
-
КОПАН.ЖИ Иван Иванович
9 1893 гл.семьи
-- 11
.• ------------.
1
# . r:>
v .. '·
-- - ·...----
897 ' . . ; 18

11
45 с ы .-

,.. .?
!.-- .} •

- 19 7 Г • С е.1..iЬ И с. Т . споль, Ч r ,
_.G 1
..... -

-Jу:rгс::ог а v~о на"


4 3 193 очь - 11
-
,
11
. .,
·ттт.о~ t:::~::едо
a
1 .а ...,а :rо вн а 194 дочь

11
1879 гл " се ьи

4::>6 :ст е~ т онст е."т 1нов. 1 Rб г л . сен ь :: - - 11


• 1

. 1\
457 I 90 ена

11
~8 Пе~ " Ан с в ~ч сын

11
9
'П В О • т~ Т"Т g - 11
6' r'1 - .а ""' -• " --
1 "' -;:, • Q
;:-+
11
' "1 l' 7
' 11
62 Г УБ 'П 19'7
63 g а cl. IJ. r 11
- -- -
-., - -- - -- - -- -------- ....-
1

- -------- ----- -----


~

- - 1 -- - --- -
ГУБ г с о гша Ст спа· -о •
т
9 8 .. '""
<"">
. . с:.~.:::в
l.;
т~-
гс··ог
.с о ь

г БОГ~ т т~ о л~евич 19 9 в :н
. -- 11

" ГУБ ,.,


l •·· о ~е дор'"' шо еВНЕ' 19'± Bf.f\j ЧI\a - - 11

67 о "' 0 Jч 1900 Г JI . се: ь i1 - - 11

"1: 1 л е ·с ... ев ·а 9 е:за - 11 -


46 -г--:~ :Jy . . a 967 дочь -- JI

70 т rn ' г:о
.,..,г
" "'
!:)n"le.., ••,. ,
...... ,j. " ....... " ......-
П а т г.~r,л{')
....... :С."а l 18
--
г;r . се· 1:ь 1 -- 11

7 TA'R'rioг - !")
т

·Ео 11. аrзл о в-·: ч 19 48 сын - - 11

72. т 'IМ.r;ог~- о 3 арва_._ а П !=!Р: о :;:; · а


-
938 .;очь - 11 -
т с Г.' - . 1 м~ ·~й "ав. о :з " ч 19 6 - - 11
473 "'11"
СЫ '

7 И Dа п Т ""::::_ ~. о в-- ч 9 г:- . семь . - - 11

т~ -п ·· о ~
-" _)
П Е;Т :го ас~
.
l " ...., гл . се: · ь.: · с.

176 т:~ . J9.._, " е .а - JI -


4r.<r•' 1 се:: 19 6 сын - 11 -
~7,_ тг - ~ о
д "~ л 1 sа вС)та 1е т о'··а 9 ,.....
';"f
- "-
I 2
·--------- ...,.._ _______
.. - - - - - - -.. - - - - 6

ВАГОН

'
479 ПАША.ЛЫ арил пе~ровна 1883 гл.семьи с.ТИрасполь
,_
480 ИВАНЧЕВ Константин Николаевич 1894 11
с.ЧадЩJ-Лунга,того
е района.

481 ИВАНЧЕВА Анна Илъевна 1891 e·ra -" -


8 т·n
ul.
· тт ....,nA
.u ...." !:) -- ..._.:а g доч - - 11

48 ~"
1 ,.;i:)
о .
-
о
"
~ г с')":ь1 - '1 -
...
т
"'")с
..... о .... .. 19 7 h ь - 11 -
-ту:• у .... -- 1
J:·ол 193 ... . -~оч . .: - 11 -
8 п .... :

:-) \ ·- OG7.
··у ""
;. ... J '""О ;::: :;:J;л '( гл. се ь:и - ·1
-
7
'.,)r-
" ..., J :;. 'а - 11
-
I (")q
' " J .та
. '[
"JI-...
• 1
(\
Иль.... Г е о г:1е в 1ч 19 7 гл. с:::·ь - r. -
9 7 "ен . . . - 11
-
I 9. 3 гл. сn ьи - 11 -
--
о 1('\ '°' е ~ - - "-
"'
,J:,
' -
1,.) Иль Петрович 1929 сын -"-
~
,.
1 • • . 6
---~

g д т ь с t э ~ -, v. га
9- 19 ._, оч
11

11
9 9 с
т­

.:.

40 с t..;; до=~
11
чь "Qi'
л..... ' '.•

98 r
99 ГР БО СКА ~арин ~едоровна 1926 жена _.." -
500 ОFМАНЖИ Георгий :Иванович 1912 гл~ семьи - - lt

501 ОРМАНЖИ: Любовь Заха ровна 1913 жена - 11


-
502 QB,tAHJIМ Коне тантин Георгиевич 1933 сын -" -
ЛАЗАРЕВА -КУЛЕВА барвара Пет~ ов :-а
11
503 1889 гл. се 1ьи

...
... i ... :o с :~
-- 11

11
J rс:в

1• -
'
6.
µ 6 г 1. с ь

11
тт чь

I3 ч гл. с .. :ь и

"С:::'О ~ '"'ОВНа 8 ..., .. ена


,,

- - ----- ---
I ,. ·.
• •" ..
--- "

.-1 19 l
. ,_
'0'3 ч 9~ . . :н 11

1.... ·у ~та AliJ t::11:ac ь eвнa !9 17 с ~c~I: - 11 -


3 G• 19 - оч - - 11

..
4

в :У1 - - 1

о ~(' .J с r - - 11

'--. ·f
,...
·- .,.,.
"... А :;-\сеевна 1889 гл . сет11ьи - "-
5 16 КАРА~ИЗИ Ирина Ивановна 1900 гл. се .1 ь и - 11
-
. 17 - ::· 'РА :13: 2F:3 _':"' 'I..., Г f")о -, ~~ 1 ч - 11
-
.,..""
.Jo
. " 1\"Г"), т-r

г • .Ji.L
n~
, г ~
""' ,ч i u ....
[
- - 11

-. ..., ,.., ;
J.~
~ -в-- А т с
1
с g,_,3 ;с:з'""с .....:а - - 11

.....,
·~ ':::!. 6 А 19 ±7
...,,т

v чr: - - 1:

, .... ! ~J/·~т- ri:·в,.., г ! r....., сь~ .- - - 11

т~
J.
HJ
~-
_вн
...
71 •
J. 1 •• 1..- .i,/,1," - - !J

.
,_, t•
... .
f""'tT"C k.l l 9 гл . С ~"'Ь
-- 11

.,_ • T"'l'"f"llTA

~ ........ "А ..• ена - - !!

2:> 1· ,,.т-· зс лье .ч CL"" -- 11

_\,
• <
J.
,....,ас:rль~ на v3 1 дочь - 11 - -~
1 •
.• •
--~------ -------------

5 7 нп ~рлf' _ ьеви 6 г. се i:Ы а , :а , ·


т
.) . о
.,. 11
:.~Р 3./тО.,-, .1. ~гвна u.e I

r- ~g - тт
дочь
11
r 9•
:1
53 r ~· • о~.ч сг

- ." ..... rr
~3
J
т

v а J. J
ан· ов,ч с

ла 'J а ст:~ л ):; ::. ч ГЛ . СС{Ь 1

.,.., п
\.:;

. " 'L)
тт ,,.
х J.
~ - й• - 11 -
3 р х
.• - Т'\ ••
. ., :ь
11

.,.,..,.
36 " \.. Т1

"'-'
r·"' :o-·r ~~,.."r:: -'Т,..."""")"'Т8 ~ ..,'r
--11

Г- 7 -r~,..
Т')
г ...,:::;· rь J
--rr

11
) С.r:Г· 9.~3 э":в
tl
53;; ч с н

о .. 943 п ..... r - -
11

I о ь - -
11

~вано:а 1ч 1,tJЪ - :1 - ~
.L
\fl
4.

- --- - ------------ ----- -~-~------- ----~ ----~---------- ----~ ~~~-


.
.1 3 •1 6
- - -~ ----------~~---- --- - - - - ----- ---~ -----~ ~~

Т" · ~Б rp П а11 т гпе. Ге о гr1е:; 1 Ч 9 гл. се ь с .


ТТ'
..~'J:1: ....
fТ"1
a " TIа 1 -
3 J.
. т· г с1~ог
J. 1
р -· а .

11
l g 1.... .tl>.eнa
-- tl
5 е тр П а· т еле е в и ч 1933 сын

11
546 КАМБУР Иван Пан т елеевиt1 l 9и6 с ·н

1.
7 П Р.~"Jl.:-
1 ~ ТТС')
!"Tf
" ..1..v J/J. 194 сын

11

:54 Г ео_.. г, Пае т з;rэс"'"'"Ч 9 2 С.ЫБ

11
А .".,.Q .,...,. 8 • . IТI C\"Тr>'O~"· 19 7 д чь
S49 ~L-i J.. " -......:J.\,,;;; ...:;

11
) Е::ата. gn

е.~а
ссс . . ';) 11

гл . се LЬ;; - 11 -
11

53 СТ:':d:! Г" ~ . . ...оч.ь


("''..., 11
1 л: . 1Ы1

11
ГЛ . С .....{Ь 1

g 11
--- - - - - ---- . 1 1 - - --- -------
____ ,_
----~
.
------- --------- -.
ОЛJ.. Ы._ .г -
l б гл . се •IЬ .11.1., -
""• J Е с-· о ·-- 0
.i.J.O" а.
_., _

с т: J "Т r:Г.,.., j l. 79

п р т,,. тт ·- •• ь.,."":г. "'


::1"Г
(,, . .i...J-.
Q""~
... - i 79 164 -

h q ~~~~~-с- 9~-C>l/V~d ~«> е-:.::~ ~....,


"
q:+~~
PJ 9-щ елм ~ rV rjl.U6 ч fkor d~
}1:r{ ~ ~ 1'19 ~) 1%
~-, 1Л · 1~~ ~~~- ~.f5$~ ,
'°'r~ и. ~ lлм4-: .
. ~
. '- ~:L
. -ы t.
&~t ~~~"° S'~
~~

~()\?~ /r~~~·

Вам также может понравиться