Вы находитесь на странице: 1из 10

ЗАО “БЕЙЗ МЕТАЛС”

КАШЕНСКИЙ
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ

РАСЧЕТ НОРМАТИВОВ ПОТЕРЬ


МЕДНОГО И МОЛИБДЕНОВОГО КОНЦЕНТРАТОВ КАШЕНСКОЙ
ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ

Директор ООО “Акунк-фирма” О.С.Никогосян

ЕРЕВАН - 2022
СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
1. Общие сведения об объекте 3
2. Характеристика медного концентрата 4
3. Расчет нормативов потерь медного концентрата 5
Использованная литература 10
Приложение: таблицы основных параметров по расчету потерь 11

2
ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Настоящие расчеты произведены с целью определения потерь в условиях Кашенской
обогатительной фабрики: при статическом хранении на складе, погрузочно-разгрузочных
работах, затаривании в мешки и транспортировке.
Работа выполнена на основании приказа Министра торговли и экономического
развития РА №26-Ն от 4 марта 2003г. “Հարկման նպատակով համախառն
եկամտից նվազեցվող քիմիական արտադրանքի, հանքային
պարարտանյութերի, փայտեքիմիական ապրանքների, պղինձ և պղնձի
խտանյութերի տեղափոխման և պահպանման ժամանակ գոյացող
փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը հաստատելու մասին” (Об
утверждении в целях налогообложения размеров фактических потерь (естественных
потерь), образующихся при транспортировке и хранении химической продукции,
минеральных удобрений, деревохимических товаров, меди и медных концентратов и
снижающих валовой додход).

Расчеты выполнены согласно действующим методикам на основании


среднестатистических данных, полученных практическим путем.

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÎÁÚÅÊÒÅ

Кашенское месторождение находится в Мартакертском районе НКР, в координатах


около 40°09'С и 46º46'В, на высотных отметках 600 - 900 метров над уровнем моря.
Месторождение расположено на юго-запад от г. Мартакерт, примерно в 40 км к северу от
г. Степанакерт, на левобережном склоне долины реки Вардадзор.
Вход на территорию месторождения осуществляется по магистральному шоссе M12,
проходящему севернее г. Степанакерт в направлении села Нор Кармираван, на расстоянии
около 42 километров.
Ближайшие к месторождению населенные пункты – с.Вардадзор, в непосредственной
близости на восток от месторождения, с.Чанкатах – в двух километрах к югу и с.Цахкашен –
в трех километрах к северу.
Ðàéîí ìåñòîðîæäåíèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ óìåðåííî òåïëûì, ñóõèì, ïðîäîëæèòåëüíым ëåòîì è
ñðàâíèòåëüíî короткой, ìÿãêîé çèìîé. Ñðåäíåãîäîâàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà составляет +13.5îÑ.
Абсолютная мàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà составляет +41 îÑ и отмечалась в августе и,
3
àбсолютный ìèíèìум: -10îÑ , â январå. Среднегîäîâàÿ ñóììà îñàäêîâ не превышает 417 мì.
Снежный покров образуется в конце декабря и сходит в начале марта, толщина снежного
покрова незначительна – в пределах 1-4мм. Ñðåäíåãîäîâàÿ относительная âëàæíîñòü ðàâíà
69%. Среднегодовая ñêîðîñòü âåòðà составляет 2.2 ì/ñ, преобладающие направления ветра:
летом - западное и юго-западное, в холодный период года – восточное и северо-восточное.
Îáîãàòèòåëüíàÿ ôàáðèêà ïåðåðàáàòûâàåò ìåäíûå ðóäû Кашенского ìåñòîðîæäåíèÿ.
Ïðîåêòíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ôàáðèêè ïî ðóäå ñîñòàâëÿåò 6 млн.òîíí â ãîä. Тîâàðíîé
ïðîäóêöèåé ÿâëÿåòñÿ ìåäíûé êîíöåíòðàò ñ ñîäåðæàíèåì ìåäè 24.64%, а также молибденовый
êîíöåíòðàò и концентраты цементации.
Ãîäîâîé âûïóñê продукции составляет:
- медный концентрат -120000 т,
- молибденовый концентрат – 700 т,
- концентраты цементации – 1670 т.

Для предотвращения потерь при транспортировке концентраты перевозятся в


мешках –барданах.

1. ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ КОНЦЕНТРАТА ЦЕМЕНТАЦИОННОЙ МЕДИ

Грануламетрическая характеритика концетрата цементационной меди

-0,20 mm -0,14 mm -0,10 mm -0,071 mm -0,04 mm -0,02 mm


+0,20 mm %
+0,14 mm % +0,10 mm% +0,071 mm % +0,04 mm% +0,02 mm% %

0,00 20,09 30,31 13,71 13,95 11,63 10,30

4
2. ÐÀÑ×ÅÒ ÍÎÐÌ ÏÎÒÅÐÜ КОНЦЕНТРАТА ЦЕМЕНТАЦИОННОЙ МЕДИ ПРИ

ПОГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

Обúем сухого концентрата составляет 1660т., а с учетом влажности 0.1-0.3% 1663,2т..

Ðàñ÷åò ïîòåðü êîíöåíòðàòà при погрузочных работах âûïîëíåí ñîãëàñíî мåòîäè÷åñêим


ïîñîáèям [1,2] (таблицы оснавных параметров указонного методического пособия приведены
в приложении).

Расчет норм потерь концентрата цементационной меди при погрузочных работах


произведен по уравнениям.

Мсек=(K1*K2*K3*K4*K5*K7*B'*Gчас*10-6)/3600, г/сек

Мгод=K1*K2*K3*K4*K5*K7*B'*Gгод, т/год

ãäå М – âûáðîñû ïðè ïогрузочных работах, г/сек, т/год;

Gчас, Gгод – суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, т/год;

k1 – âåñîâàÿ äîëÿ ïûëåâîé ôðàêöèè â êîíöåíòðàòå (îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ñèòîâîãî àíàëèçà


ñðåäíåé ïðîáû ñ âûäåëåíèåì ôðàêöèè ïûëè ðàçìåðîì -200 ìêì (òàáë. 1, ïðèëîæ.) [1];

k2 – äîëÿ ïûëè (îò âñåé ìàññû ïûëè), ïåðåõîäÿùàÿ â àýðîçîëü (ôðàêöèÿ – ìåíåå 50 ìêì) (òàáë. 1,
ïðèëîæ.) [1];

k3 – êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé ìåñòíûå ìåòåîóñëîâèÿ è ïðèíèìàåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáë. 2,


ïðèëîæ. [1];

k4 – êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé ìåñòíûå óñëîâèÿ, ñòåïåíü çàùèùåííîñòè узла îò âíåøíèõ


âîçäåéñòâèé, óñëîâèé ïûëåîîáðàçîâàíèÿ, ïðèíèìàåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáë.3, ïðèëîæ.[1];

k5 – êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé âëàæíîñòü êîíöåíòðàòà è ïðèíèìàåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáë. 4,


ïðèëîæ. [1];

k7 – êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé êðóïíîñòü ìàòåðèàëà è ïðèíèìàåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáë. 5,


ïðèëîæ. [1];

5
B' – êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé âûñîòó ïåðåñûïêè è ïðèíèìàåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáë. 7,
ïðèëîæ. [1].

Âñå ðàñ÷åòíûå ïàðàìåòðû óêàçàíû â íèæåïðèâåäåííîé ñâîäíîé òàáëèöå.

6
Ñâîäíàÿ òàáëèöà ðàñ÷åòíûõ ïàðàìåòðîâ.

Åäèíèöà
¹ Íàèìåíîâàíèå Çíà÷åíèå ïàðàìåòðà Ïðèìå÷àíèå
èçìåðåí.

1. Ïîòîê ìàòåðèàëà (G) ò/÷ 0,21


2. Âëàæíîñòü êîíöåíòðàòà % 0,1-0,3
3. Ñêîðîñòü âåòðà ì/ñåê. 2,2

4. Êðóïíîñòü ìàòåðèàëà млм 0,02-0,2

5. Âûñîòà ïàäåíèÿ ìàòåðèàëà ì 0,5


Ñîäåðæàíèå ïûëè â êîíöåíòðàòå
6. äîëÿ ïî âåñó 0,04 òàáë.1 (ïðèëîæ.)
ïëîòíîñòüþ 3.9 ã/ñì3 (k1)
Ñîäåðæàíèå â ïûëè ÷àñòèö äî 50 ìêì
7. äîëÿ ïî âåñó 0,03 òàáë.1 (ïðèëîæ.)
(k2)
8. Çíà÷åíèå k3 äîëÿ ïî âåñó 1,2 òàáë.2 (ïðèëîæ.)

9. Çíà÷åíèå k5 äîëÿ ïî âåñó 1 òàáë.4 (ïðèëîæ.)

10. Çíà÷åíèå k7 äîëÿ ïî âåñó 1 òàáë.5 (ïðèëîæ.)

11. Çíà÷åíèå B’ äîëÿ ïî âåñó 0.4 òàáë.7 (ïðèëîæ.)

Ïîäñòàâëÿÿ äàííûå â óðàâíåíèå, îïðåäåëÿåì ìàêñèìàëüíûé ñåêóíäíûé и годовой âûáðîñ ïûëè


погрузки мешков-барданов концентратом.

Мсек=(0.04*0.03*1.2*0.1*1*1*0.4*0.21*10-6)/3600=0,0034 г/сек

Мгод=0,04*0,03/1,2*0,1*1*1*0,4*1663,2=0.096т/год,

что составляет 0,0058% от веса концентрата.

7
Íîðìû ïîòåðü êîíöåíòðàòà цементационной меди при погрузочных работах

N Ïîòåðè êîíöåíòðàòà Íîðìû ïîòåðü êîíöåíòðàòà, %

1. Погрузка концентрата в мешки 0.0058

Èñïîëüçîâàííàÿ ëèòåðàòóðà

1. Âðåìåííîå ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå ïî ðàñ÷åòó âûáðîñîâ (ïûëåâûäåëåíèå) îò íåîðãàíèçîâàííûõ


èñòî÷íèêîâ. – Íîâîðîññèéñê, “ÍÈÏÈÎÒñòðîì”, 1985.
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по
производству строительных материалов, Казахстан 2008г.

8
Ïðèëîæåíèå
Òàáëèöû îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ ïî ðàñ÷åòó ïîòåðü
ïðè ïåðåñûïêå, ïåðåâàëêå, ïåðåìåùåíèè è õðàíåíèè êîíöåíòðàòîâ, âçÿòûå èç Ìåòîäè÷åñêîãî ïîñîáèÿ ïî ðàñ÷åòó
âûáðîñîâ îò íåîðãàíèçîâàííûõ èñòî÷íèêîâ [1]

Òàáëèöà 1.

Ïëîòíîñòü ìàòåðèàëà, ã/ñì3 3.9 3.1 2.7 2.7 2.5 2.5


k1 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06
k2 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.02

Òàáëèöà 2.

Ñêîðîñòü âåòðà, (äî) ì/ñåê. 2 5 7 10 12 14 16 18 20 è >


k3 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6 2.8 3.0

Òàáëèöà 3.
Ñêëàäû, õðàíèëèùà 2è Çàêð. ñ
4 3 2 1
(êîëè÷. ïîëíîñòüþ îòêðûòûõ ñòîðîí) 2(÷àñòè÷íî) 4 ñòîðîí
k4 1.0 0.5 0.2 0.1 0.3 0.005

Òàáëèöà 4.

Âëàæíîñòü ìàòåðèàëà, (äî) % 0.5 1 3 5 7 8 9.0 10 10 è >


k5 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.4 0.2 0.1 0.01

Òàáëèöà 5.

Ðàçìåð êóñêîâ, ìì 500 500100 10050 5010 105 53 32 21
k7 0.1 0.2 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0

Òàáëèöà 6.

Âûñîòà ïàäåíèÿ ìàòåðèàëà, ì 0.5 1.0 1.5 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0
’ 0.4 0.5 0.6 0.7 1.0 1.5 2.0 2.5

9
10

Вам также может понравиться