Вы находитесь на странице: 1из 10

visit us @ http://epaper.suryaa.

com ������������ ����������


����������� ������������ ��������� ����������� ��������������
Published from Hyderabad, Visakhapatnam, Rajahmundry, Vijayawada, Guntur, Nellore, Tirupati, Kadapa, Kurnool, Anantapuram, Warangal, Karimnagar, Nalgonda, Chennai, Bangalore, Mumbai, New Delhi
��������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������� ������������������������������������������������
���������������������������

������������������������������������������� �������������
������������������������� �������������������������������
�������������������������������������������� ������������
��������������������������������������������������
f´ë¯ŒþÌZ M>ÓyŠþ çܧæþçÜ$ÞÌZ ´ëÌŸY¯óþ…§æþ$Mæü$ ¿êÆæÿ™èþ {糫§é° Ððþ*© B §óþÔé°Mìü Ððþãϯèþ ÑçÙÄæý$…
™ðþÍíÜ…§óþ. f´ë¯Œþ Æ>f«§é° sZMøÅÌZ fÆæÿ$Væü$™ø¯èþ² D çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ M>ÓyŠþ §óþÔéË A«¨¯óþ™èþË$
´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. Ððþ*©™ø ´ër$ AÐðþ$ÇM> A«§æþÅ„æü$yæþ$ gZ »ñýOyðþ¯Œþ, f´ë¯Œþ {糫§é° MìüíÙ§é,
B[õÜtÍÄæý* {糫§é° A˾±‹Ü D çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ´ëÌŸY° ^èþÆæÿaË$ fÆæÿ$³æ#™èþ$¯é²Ææÿ$. C…yø
5 ç³ÇíœMŠü {´ë…™èþ…ÌZ ç³Ç×êÐèþ*Ë$, A…™èþÆ>j¡Äæý$ A…ÔéËò³O ÐéÆæÿ$ ^èþÇaçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
��

������������������
���������������
�������������������
6
��
�����������������
��������������������������������
�������������������� ������������������������������������������
������������������ ����������������������� �����������������������
��������� �������� ���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������
������������������ �����������������������������������������������������
����� �������������� ������ ����������������������������� ��������������������������������������������������
������������� 2
��
�������������������������������������� ���������������

������������ �����������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
������ ��������� ������������ ����������������������
3
�� ���������������������� ����������
�������������������������������� ��������������������������� ������
���������������������������������� ���������������������������� ����������� 2
������������������������������������ ���������������������������������� ��
yîþM>Ææÿ¾¯ðþOfŠz Ððþ$M>°f…ò³O ÐèþÆæÿËŠz GMæü¯éÑ$MŠü ¸ùÆæÿ…ÌZ fÇW¯èþ çܧæþçÜ$ÞÌZ B…{«§æþ{糧óþÔŒý Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþO.G‹Ü
����������������������������� �������������� ����������������� fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz {ç³çÜ…W…^éÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> CsîýÐèþË MæüÆæÿ*²Ë$ÌZ {´ëÆæÿ…À…_¯èþ C…sìý{VóüsñýyŠþ 糅糊z ÝùtÆóÿgŒý
����������������� �������������� ������������������������������� Æðÿ¯èþ$ÅÐèþº$ÌŒý {´ëgñýMæŠüt Væü$Ç…_¯èþ ÑÐèþÆ>˯èþ$ ïÜG… fVæü¯Œþ ™ðþÍÄæý$gôýÔéÆæÿ$. Hï³ÌZ HÆ>µr$ ^óþíܯèþ MæüÆæÿ¾¯èþ Ææÿíßý™èþ
ç³ÐèþÆŠÿ {´ëgñýMæü$t §éÓÆ> Ñ…yŠþ, òßýOyæþÌŒý, ÝùÌêÆŠÿ ѧæþ$Å™Œþ¯èþ$ °Ææÿ…™èþÆ>Äæý$…V> E™èþµ†¢ ^óþÄæý$Ðèþ^èþa° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

��������������� ����������������
�����������������
�������������������������������������
�������� ������������������������������ 6 ������������������������������� ������������������������
����������������� ����������������������� ��
�������������� ���������������������������������������
������ ��������������������������������� �������������� ������������ ���������������������������������������
�������� ��������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������ ������� Æ>çÙ‰ ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$, Isìý,
Ðèþ$$°Þç³ÌŒýÔéQ Ðèþ$…{† Móüsîý
™ðþË…V>×ý ½gôýï³ ¯óþ™èþËMæü$ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… º…ç³Æ>çœÆŠÿ {ç³Mæüsìý…_…¨. ������������������������������ Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ# Æ>çÙ‰…ÌZ
™ðþË…V>×êÌZ ´ëÈt ºÌZõ³™èþ…ò³O òßýOMæüÐèþ*…yŠþ ïÜÇÄæý$‹ÜV> §æþ–íÙt ò³r$tºyæþ$Ìôý Ë„æüÅ…V> ѧóþÖ
��������� ��������������������� ç³ÆæÿÅr¯èþ Mö¯èþÝëVæü$™ø…¨.
ÝëÇ…_¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ!. C…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V> ™ðþË…V>×ý ¯èþ$…_
Æ>fÅçÜ¿æýMæü$ JMæüÇMìü AÐèþM>Ôèý… ËÀ…^èþ¯èþ$…¨. E™èþ¢Æ>¨ Æ>Úë‰Ë Møsê
����������� �������������� §éÐø‹ÜÌZ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ÐèþÆæÿÌŒýz
���������������������������������� GMæü¯éÑ$MŠü ¸ùÆæÿ…ÌZ ™ðþË…V>×ý
¯èþ$…_ G…í³Mæü ^óþÔéÆæÿ$. Æ>fÅçÜ¿æý AÐèþM>Ôèý… C^óþa ÐéÇÌZ ½gôýï³ Isîý, ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë ÔéQ Ðèþ$…{†
òßýOMæüÐèþ*…yŠþ ç³ÇÖ˯èþÌZ Ðèþ$$Ææÿ䫧æþÆŠÿÆ>Ðèþ#, VæüÇMæü´ësìý Ððþ*çßý¯ŒþÆ>Ðèþ#, ����������������� MóüsîýBÆŠÿ {ç³™óþÅMæü BMæüÆæÿÛ×ýV>
������������������������� 3 3
�� íܱ¯èþsìý ÑfÄæý$Ôé…† õ³Ææÿ$ϯèþ²r$t çÜÐèþ*^éÆæÿ…. ����������������������� °Ë$çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ��
ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : Mø¯èþïÜÐèþ$ hÌêMæü$ Æ>gêÅ…Væü
°Æ>Ùèþ yéMæütÆŠÿ ¼.BÆŠÿ A…»ôý§æþPÆŠÿ õ³Ææÿ$ ò³sìýt¯èþ…§æþ$Mæü$ CÌê…sìý
ôV’≤<äsêu≤<é
ãß<Ûäyês¡+
^èþÆæÿÅËMæü$ ´ë˵yæþyæþ… íÜVæü$Y^óþr° B…{«§æþ {糧óþÔŒý M>…{Vðü‹Ü MæüÑ$sîý
A«§æþÅ„æü$yæþ$ yéMæütÆŠÿ ÝëMóü ÔðýOËf¯é«§Šþ B{Væüçßý… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. ¿êÆæÿ™èþ
neT˝≤|ü⁄s¡+ |òüT≥q ≈£î\ <äßs¡+Vü≤ø±sêìøÏ ì<äs¡Ùq+
Æ>gêÅ…Væü °Æ>ÙèþMæü$ òœ*Ææÿ AÐèþÐèþ*¯èþ… fÇW…§æþ°, JMæüP Mø¯èþïÜÐèþ$ fVæü¯Œþ Æðÿyìþz {糿æý$™èþÓ «§øÆæÿ×ìý Ðèþ#¯èþ²§æþ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. ^éÌê çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ¯èþ$…yìþ A…»ôý§æþPÆŠÿ Mø¯èþïÜÐèþ$ õ³Ææÿ$ ò³yìþ™óþ CÌê…sìý çÜ…çœ$r¯èþËMæü$ ´ë˵yæþyæþ… Mæü$Ë
25 y˚T 2022 hÌêÏMóü M>§æþ$..Äæý*Ðèþ™Œþ §óþÔé°Móü Ðèþ$à™éà V>…«© & yéMæütÆŠÿ ¼.BÆŠÿ A…»ôý§æþPÆŠÿ Mö¯èþïÜÐèþ$Mæü$ yé.¼.BÆŠÿ.A…»ôý™èþPÆŠÿ, MæüÆæÿ*²ÌŒý Mìü §éÐðþ*§æþÆæÿ… çÜ…iÐèþÄæý$Å Ë ò³Ææÿ$ §æþ$Ææÿçßý…M>Æ>°Mìü °§æþÆæÿدèþÐèþ$° BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. {ç³gê ÝëÓÐèþ$Å… ò³O
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý… A° õ³Ææÿ$ ò³sêtË° çÜ*_…^éÆæÿ$. Mö™èþ¢V> hÌêÏ HÆ>µr$ ^óþíܯèþ糚yæþ$ ò³sêtË° {糆´ë¨…_¯é, Mö™èþ¢ hÌêÏË HÆ>µr$ÌZ B õ³Ææÿ$Ï ò³rtMæü$…yé ^óþÄæý$r… ÑÔéÓçÜ… E¯èþ² {糆 JMæüPÇMîü yéMæütÆŠÿ ¼.BÆŠÿ A…»ôý§æþPÆŠÿ VúÆæÿÐèþ ¿êÐèþ… E…r$…§æþ°,
ÐðþË$Ðèþyìþ¯èþ VæühsŒý ÌZ õ³Ææÿ$ ò³rtMæü$…yé C糚yæþ$ çßýyéÑyìþV> ò³Ææÿ$ Ðèþ*Ææÿš Mæü*yé fVæü¯Œþ Æðÿyìþz Açßý…M>Æ>°Mìü °§æþÆæÿدèþÐèþ$° A¯é²Ææÿ$. Ðèþ$çßý±Äæý$$yæþ$ A…»ôý§æþPÆŠÿ BÄæý$¯èþ õ³Ææÿ$¯èþ$ ÑÐé§éËMæü$ Móü…{§æþ ¼…§æþ$Ðèþ#V> Ðèþ*Ææÿayæþ… §æþ$Ææÿ§æþ—GçÙtMæüÆæÿÐèþ$°
^èþ*çÜ$¢…sôý C¨ MóüÐèþË… fVæü¯Œþ Æðÿyìþz Æ>fMîüÄæý$ Mæü${r ÌZ ¿êVæü…V> Ðèþ#¯èþ²§æþ° Ìê…sìý ÐéÇ Ýë¦Æÿ$$ ÌôýMæü´ùÆÿ$$¯é Mæü*yé C™èþÆæÿ hÌêÏËMæü$ Mö…§æþÇ õ³Ææÿ$Ï ò³yìþ™óþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. gôýHïÜ Ë Ðèþ$$çÜ$Væü$ÌZ §éyæþ$ËMæü$ ´ë˵yæþz ÐéÇò³O ™èþ„æü×ýÐóþ$ A{sêíÜsîý
2 ÔðýOËgê¯é£Šþ A¯èþ$Ðèþ*¯èþ… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. {ç³fË Ðèþ$«§æþÅ Mæü$ÌêË Ðèþ$«§æþÅ _^èþ$a ò³sôýtÌê A…§æþÆæÿ… çÜÐèþ$Ç®õÜ¢, {ç³Ôé…™èþ™èþMæü$ Ðèþ*Ææÿ$ õ³Ææÿ$ AÆÿ$$¯é Mø¯èþïÜÐèþ$ hÌêÏMæü$ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÄæý*Ë° ÔðýOËf¯é«§Šþ yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$.

Á|üC≤;Ûwüº+ y˚Ts¡πø n+uÒ<äÿsY ù|s¡ß


ø±\ßwü´+ ˝Ò≈£î+&Ü düßdæús¡yÓTÆq $<äß´‘Y
&ûø±s¡“HÓ’CŸ¶ yÓTø±ì»+˝À @|” ø=‘·Ô Áf…+&¥ ôd{Ÿ #˚dæ+~
&ûø±s¡“HÓ’CŸ¶ dü<ädü߇˝À Á|üdü+–+∫q d”m+ »>∑Hé &ûø±s¡“HÓ’CŸ¶ yÓTø±ì»+˝À {≤sYà uÒs¡sY>± @|”
¯èþÆæÿçܯèþ²õ³r, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : {ç³gêÁçÙt… Ðóþ$ÆæÿMóü Mø¯èþïÜÐèþ$ hÌêϯèþ$ yéMæütÆŠÿ
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ @|”˝À neT\ß #˚düßÔqï bÕ\d” n+<ä]ø° Ä<äs¡Ù+ : ¼.BÆŠÿ A…»ôý§æþPÆŠÿ Mø¯èþïÜÐèþ$ hÌêÏV> {糿æý$™èþÓ… õ³Ææÿ$¯èþ$ çÜÐèþÇ…_¯èþ§æþ° Ðèþ*i
n$T‘êuŸø±+‘Y @|”˝À ô|≥ߺã&ÉT\ß ¬s{Ϻ+|ü⁄ #˚kÕÔ+ : Ä~‘·´ $T≥º˝Ÿ yìþ³æNÅsîý ïÜG…, ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ÔéçܯèþçÜ¿æý$ÅË$ «§æþÆ>ïèþ Mæü—çÙ~§é‹Ü A¯é²Ææÿ$. BÄæý$¯èþ
Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… JMæü {ç³Mæür¯èþ Ñyæþ$§æþË ^óþçÜ*¢ A…»ôý§æþPÆŠÿ õ³Ææÿ$° ÐèþņÆóÿMìüçÜ*¢
¿êVæüÝëÓÐèþ$$ËÄôý$Å…§æþ$Mæü$ Hï³ ™èþÆæÿœæ#¯èþ ´ëÇ{ÔéÑ$Mæü Ðóþ™èþ¢Ë¯èþ$ BàÓ°çÜ$¢¯èþ²r$t Ôðýsìýt. §óþÖ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ ´ù¯èþ$ Ñ$Wͯèþ AÐðþ*ðÄæý*°² ѧóþÔéËMæü$ GVæü$Ðèþ$† Mö…™èþÐèþ$…¨ B…§øâæý¯èþË$ ^óþçÜ*¢ íßý…Ýë™èþÃMæü çœ$r¯èþËMæü$ ´ë˵yæþyæþ… §æþ$Ææÿ§æþ—
ïÜG… fVæü¯Œþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý… ç³rÏ {õ³Ðèþ$ E¯èþ²ÐéÆæÿ$, ¼VŠü ¤…Mìü…VŠü E¯èþ² ^óþÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. MæüÆæÿ¾¯èþ Ææÿíßý™èþ ç³ÐèþÆŠÿ E™èþµ†¢ çÜÐèþ$Ææÿ¦…V> ^óþÄæý*Ë…sôý yìþhrÌôý GçÙtMæüÆæÿÐèþ$° A¯é²Ææÿ$. Ôé…† ¿æý{§æþ™èþËMæü$ Ñçœ*™èþ… MæüÍW…^óþÐéÇò³O {糿æý$™èþÓ…
ÐéÇMìü Hï³ÌZ A´ëÆæÿÐðþ$O¯èþ AÐèþM>ÔéË$ E¯é²Äæý$° ïÜG… fVæü¯Œþ Ðèþ$ÆøÝëÇ gôýçÙ¯Œþ ™èþç³µ°çÜÇ. A…§æþ$MøçÜ… {ç³ç³…^èþ Ýë¦Æÿ$$ sñýM>²Ëi° Eç³Äñý*WçÜ$¢¯èþ²r$t ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…r$…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ™é¯èþ$ ÆðÿÐðþ¯èþ*Å Ðèþ$…{†V> E¯èþ²
™ðþÍ´ëÆæÿ$. §æþÝëÞÌŒýt íÜçÜtÐŒþ$Þ ÐðþO‹Ü {ò³íÜyðþ…sŒý ¸ùÏÆðÿ¯ŒþÞ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ±† çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯óþ hÌêÏË ³æ#¯èþÇÓ¿æýf¯èþ ç³{MìüÄæý$ Ððþ$gêÇsîý {ç³fË AÀ{´ëÄæý$…
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : yîþM>Ææÿ¾¯ðþOgŒýz Ððþ$M>°f…ò³O ÐèþÆæÿÌŒýz Hï³ B§æþÆæÿØ… : D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ´ëÌŸY¯èþ² ±† AÄñý*VŠü ^ðþOÆæÿïŒþ AÄñý*VŠü ïÜDÐø AÑ$™é»êP…™Œþ, B¨™èþÅÑ$rtÌŒý, {X¯øP ïÜDÐø A°ÌŒý ^èþËÐèþ$Ë Ðóþ$ÆæÿMæü$ ÝëW…§æþ° Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$. ¿êÆæÿ™èþ Æ>gêÅ…Væü °Æ>Ùèþ yéMæütÆŠÿ ¼.BÆŠÿ
GMæü¯éÑ$MŠü ¸ùÆæÿ…ÌZ fÇW¯èþ çܧæþçÜ$ÞÌZ B…{«§æþ{糧óþÔŒý Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþO.G‹Ü AÑ$™é»êP…™Œþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* MæüÆæÿ¾×ý Ææÿíßý™èþ ç³ÐèþÆŠÿ E™èþµ†¢Mìü C…yìþÄæý*ÌZ Ôðýsìýt, yæþòÜÞÌŒýt íÜçÜtÐŒþ$Þ DÒÒ ¸ùÏÆðÿ¯èþ$ÞÏ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. A…»ôý§æþPÆŠÿ õ³Ææÿ$¯èþ$ ÐèþņÆóÿMìü…^èþyæþ… çÜÇM>§æþ°, Ððþ$gêÈt Mø¯èþïÜÐèþ$ {ç³fË AÁçÙt…
fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz {ç³çÜ…W…^éÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> CsîýÐèþË MæüÆæÿ*²Ë$ÌZ ç³Çíܦ™èþ$Ë$ A¯èþ$Mæü*Ë…V> E¯é²Äæý$° Ðésìý° Hï³ JyìþíÜç³r$tMæü$…§æþ° BÄæý$¯èþ º{òßýÆÿ$$¯Œþ BǦMæü ÔéQ Ðèþ$…{† çÜÌêïŒþ AÌŒý Qθë™ø ïÜG… fVæü¯Œþ ¿ôýsîý : Ðóþ$ÆæÿMóü A…»ôý§æþPÆŠÿ õ³Ææÿ$ ò³sêtÐèþ$° Ðèþ$ÆøÝëÇ çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$.
{´ëÆæÿ…À…_¯èþ C…sìý{VóüsñýyŠþ ç³…‹³z ÝùtÆóÿgŒý Æðÿ¯èþ$ÅÐèþº$ÌŒý {´ëgñýMŠüt Væü$Ç…_¯èþ A¯é²Ææÿ$. MæüÆæÿ*²Ë$ {´ëgñýMæü$tÌZ ç³…‹³z ÝùtÆóÿi §éÓÆ>¯óþ 1650 Ððþ$V>ÐérÏ §éÐøÝùÏ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ÐèþÆæÿÌŒýz GMæü¯éÑ$MŠü ¸ùÆæÿ… çܧæþçÜ$Þ Ðèþ$*yø Æøk Ððþ$V> ÐðþO§æþÅ Õ¼Æ>°² {´ëÆæÿ…À…_¯èþ
ÑÐèþÆ>˯èþ$ ïÜG… fVæü¯Œþ ™ðþÍÄæý$gôýÔéÆæÿ$. Hï³ÌZ HÆ>µr$ ^óþíܯèþ MæüÆæÿ¾¯èþ Ææÿíßý™èþ ѧæþ$Å™Œþ E™èþµ†¢ ^óþÄæý$yæþ… Vöç³µ ÑçÙÄæý$… A¯é²Ææÿ$. D Æøk Hï³ AÐèþ$Ë$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ¿êVæü…V> M>…{Vðü‹Ü òÜ…rÆøÏ º{òßýÆÿ$$¯Œþ BǦMæü ÔéQ Ðèþ$…{† «§æþÆ>ïèþ Mæü—çÙ~§é‹Ü : ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅ ÔéQ
ç³ÐèþÆŠÿ {´ëgñýMæü$t §éÓÆ> Ñ…yŠþ, òßýOyæþÌŒý, ÝùÌêÆŠÿ ѧæþ$Å™èþ$² °Ææÿ…™èþÆ>Äæý$…V> ^óþçÜ$¢¯èþ² sñýM>²Ëi Æóÿ³æ# {ç³ç³…^èþ… A…™é A¯èþ$çÜÇ…^èþMæü ™èþç³µ§æþ¯é²Ææÿ$. Hï³ çÜÌêïŒþ AÌŒý Qθë™ø B…{«§æþ{糧óþÔŒý ïÜG… ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ ¿ôýsîý AÄæý*ÅÆæÿ$. Hï³ÌZ B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ {糿æý$™èþÓ {´ë…¡Äæý$
E™èþµ†¢ ^óþÄæý$Ðèþ^èþa° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D Ñ«§é¯èþ…ÌZ ™èþMæü$PÐèþ QÆæÿ$a™ø Gr$Ðèþ…sìý AÐèþ$Ë$ ^óþÝù¢¯èþ² MæüÆæÿ¾¯èþ Ææÿíßý™èþ ´ëÇ{ÔéÑ$Mæü Ñ«§é¯èþ…ò³O {ç³Ôèý…çÜË$ ò³r$tºyæþ$ËMæü$ VæüË AÐèþM>ÔéËò³O CÆæÿ$Ðèþ#Ææÿ$ ^èþÇa…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. BçÜ$ç³{†ÌZ HÆ>µr$ ^óþíܯèþ Ððþ$V> ÐðþO§æþÅ
M>Ë$çÙÅ… ÌôýMæü$…yé çÜ$íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ ѧæþ$Å™èþ$² Ý뫨…^èþÐèþ^èþa¯é²Ææÿ$. A…™óþM>Mæü$…yé Mæü$Çí³…^éÆæÿ$. {X¯Œþ G¯èþÈj MøçÜ… Hï³ ïÜG… AÐèþ$Ë$ ^óþçÜ$¢¯èþ² ´ëËïÜ »êVæü$…§æþ° Õ¼Æ>°² Ðèþ*i yìþ³æNÅsîý ïÜG…,
òßýO{yøf¯Œþ, AÐðþ*ðÄæý$…˯èþ$ Mæü*yé ´÷…§æþÐèþ^èþa° ïÜG… ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$. Hï³ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² Ñ«§é¯é¯óþ² C™èþÆæÿ §óþÔéË$ Mæü*yé ¯èþÆæÿçܯèþ²õ³r ïÜ°Äæý$ÆŠÿ Ôéçܯèþ çÜ¿æý$ÅË$, ´ëÈt hÌêÏ A«§æþÅ„æü$Ë$ «§æþÆ>ïèþ Mæü—
ÚùMóüÝëY MæüÆæÿ*²Ë$ {´ëgñýMæü$t : {ç³ç³…^èþ…ÌZ¯óþ A† ò³§æþª§ðþO¯èþ MæüÆæÿ¾¯èþ Ææÿíßý™èþ ç³ÐèþÆŠÿ Mö¯èþÝëW…^éË° çÜ*_…^éÆæÿ$. çÙ~§é‹Ü {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ yìþ G… òßý^Œþ Ðø Ò$¯é„ìü, BçÜ$ç³{†
{´ëgñýMæü$t 糯èþ$Ë$ CsîýÐèþÌôý MæüÆæÿ*²Ë$ÌZ Ððþ$$§æþËÄæý*ÅÄæý$° ïÜG… ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ Hï³ÌZ ò³r$tºyæþ$Ë$ : 27 §óþÔé˯èþ$ ç³ÇÖÍ…_¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ Hï³ÌZ çÜ*ç³Ç…sñý…yðþ…sŒý fÄæý${Ö ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. çÜÓÄæý$…V> ÐðþO§æþÅ ç³È„æüË$
^ðþ´ëµÆæÿ$. Ðèþ$Ç Mö¨ª ÆøkÌZÏ D {´ëgñýMæü$t A…§æþ$»êr$ÌZMìü ÐèþçÜ$¢…§æþ¯é²Ææÿ$. ò³r$tºyæþ$Ë$ ò³sêtË° °Ææÿ~Æÿ$$…_¯èþr$t BÆðÿÞÌêÏÆŠÿ ™èþÆæÿœæ#¯èþ B¨™èþÅ Ñ$rtÌŒý ^óþÆÿ$$…^èþ$Mæü$°, A¯èþ…™èþÆæÿ… ç³Ë$ ÐéÆæÿ$zÌZÏ ÆøVæü$˯èþ$ MæüÍíÜ ÐðþO§æþÅõÜÐèþË$
{X¯Œþ G¯èþÈj E™èþµ†¢ ÑçÙÄæý$…ÌZ Hï³ Mö™èþ¢ {sñý…yæþ$² ¯ðþËMö͵…§æþ¯é²Ææÿ$. ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Æ>»ZÄôý$ ÆøkÌZÏ ™èþÐèþ$ ò³r$tºyæþ$Ë$ Æðÿsìýt…³æ# ^óþÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. ïÜtÌŒý A…§æþ$™èþ$¯èþ² ¡Ææÿ$¯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mæü$° ç³Ë$ çÜ*^èþ¯èþË$ ^óþÔéÆæÿ$
A…™óþM>§æþ$ {X¯Œþ G¯èþÈj {´÷yæþ„æü¯èþ$P çÜ…º…«¨…_ ÚùMóüÝëY MæüÆæÿ*²Ë$ {´ëgñýMæü$t E™èþµ†¢ òÜM>tÆŠÿ ¯èþ$…_ 8 Ôé™èþ… M>Ææÿ¾¯Œþ Ñyæþ$§æþË AÐèþ#™ø…¨. M>± Hï³ÌZ
°Ë$çÜ$¢…§æþ¯é²Ææÿ$. MóüÐèþË… ç³…‹³z ÝùtÆóÿi §éÓÆ>¯óþ 1650 Ððþ$V>ÐérÏ Ñ§æþ$Å™èþ$²
E™èþµ†¢ ^óþÄæý$yæþ… Ý뫧éÆæÿ×ý ÑçÙÄæý$… M>§æþ¯é²Ææÿ$.
E™èþµ†¢ ^óþÄæý$»Z™èþ$¯èþ² òßýO{yøf¯èþ$² ïÜtË$ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ÌZ Eç³Äñý*W…^èþyæþ… §éÓÆ>
ïÜtÌŒý òÜM>tÆøÏ MæüÆæÿ¾¯Œþ E§éYÆ>˯èþ$ Væü×ý±Äæý$…V> ™èþWYÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. ™èþÓÆæÿÌZ Hï³ÌZ
ñ<˚›X¯|üPs¡«ø£+>±H˚ n\¢s¡ß¢
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : ¿êÆæÿ™èþ Æ>gêÅ…Væü
Hï³ BàÓ°Ýù¢…¨ : MæüÆæÿ*²Ë$ÌZ °ÇÃÝù¢¯èþ² Ñ…yŠþ, òßýOyæþÌŒý, ÝùÌêÆŠÿ ç³ÐèþÆŠÿ ™öÍ ³æ#¯èþÆæÿ$™éµ§æþMæü ç³ÐèþÆŠÿ {´ëgñýMæü$t¯èþ$ {´ëÆæÿ…ÀÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. °Æ>Ùèþ yé. ½BÆŠÿ A…»ôý§æþPÆŠÿ õ³Ææÿ$¯èþ$ JMæü hÌêÏMæü$
{´ëgñýMæü$tÌZ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² sñýM>²Ëi™ø 33,000 Ððþ$V> ÐérÏ Ñ§æþ$Å™èþ$² E™èþµ†¢ ѧóþÔéËMæü$ GVæü$Ðèþ$† : MæüÆæÿ*²Ë$ {´ëgñýMæü$t §éÓÆ> ѧæþ$Å™ø¢ ´ër$ ¿êÈ ¯éÐèþ$MæüÆæÿ×ý… ^óþÄæý$yé°² ÐèþņÆóÿMìü…^èþyæþ… »ê«§éMæüÆæÿ
^óþõÜ AÐèþM>Ôèý… Hï³ÌZ E…§æþ¯é²Ææÿ$. D Ðèþ$à™èþ¢Ææÿ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ G™èþ$¢¯èþ AÐðþ*ðÄæý$… E™èþµ†¢ AÐèþ#™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$ {X¯øP ïÜDÐø A°ÌŒý ^èþËÐèþ$Ë Ðèþ$° çßZ… ÔéQ Ðèþ$…{† ™é¯óþsìý Ðèþ°™èþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
BÐðþ$ Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Mø¯èþïÜÐèþ$ hÌêϯèþ$
j·TTe‘· ñqï‘· #·<äße⁄\ß #·~$ mø£ÿ&çøÏ yÓ[¢Hê e÷‘·èuÛÑ÷$Tì eT]Ãb˛e<äß› A…»ôý§æþPÆŠÿ Mø¯èþïÜÐèþ$ hÌêÏV> Ðèþ*Æ>aË° Ý린Mæü
kÕ«‘·+Å‘·´ düeTs¡jÓ÷<Ûäß\qß Ä<äs¡Ù+>± {ç³fË$, A°² ÐèþÆ>YË$, ´ëÈtË$ yìþÐèþ*…yŠþ
^óþÄæý$yæþ…™ø¯óþ Ðèþ*Æ>aÐèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. Mö…§æþÆæÿ$
Á|ü»\≈£î ñbÕ~Û neø±XÊ\ß ø£*Œ+#ê*
¯ðþË*ÏÆæÿ$, çÜ*ÆæÿÅ {ç³™óþÅMæü {糆°«¨ : ¯ðþË*ÏÆæÿ$ hÌêÏÌZ° Ñ{MæüÐèþ$ íÜ…çßý³æ#Ç
rdüßø√yê* Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ >∑es¡ïsY _X¯«uÛÑ÷wüDY
Vü≤]#·+<äHé $Áø£eT dæ+Vü≤|ü⁄]
E§óþªÔèý³æNÆæÿÓMæü…V>¯óþ VöyæþÐèþË$, AËÏÆæÿ$Ï çÜ—íÙt…^éÆæÿ°, ÐéÇ° Væü$Ç¢…_ ^èþÆæÿÅË$
¡çÜ$Mæü$…sêÐèþ$¯é²Ææÿ$. ´ùÎçÜ$Ëò³O fÇW¯èþ §éyìþ° Q…yìþçÜ$¢¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$.
{ç³f˯èþ$ Cº¾…§æþ$ËMæü$ Væü$Ç^óþçÜ$¢¯èþ² ÐéÇò³O ^èþÆæÿÅË$ ™èþç³µÐèþ$° òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$.
ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$…ÌZ Ýë²™èþMø™èþÞÐèþ… çœ$¯èþ…V> °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ
¼ÔèýÓ¿æý*çÙ׊ý çßýÇ^èþ…§æþ¯Œþ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V>
$X¯«$<ë´\j·T+˝À |òüTq+>± kÕï‘·ø√‘·‡e+ »>∑Hé bÕ\q˝À @|”øÏ ˇ]–+<˚MT ˝Ò<äß
{ç³Ðèþ*×ê˯èþ$ A…¨…^éÍÞ¯èþ »ê«§æþÅ™èþ ÑÔèýÓѧéÅËÄæý*Ëò³O Ðèþ#…§æþ° Æ>çÙ‰ ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : fVæü¯Œþ ´ë˯èþÌZ Hï³Mìü JÇW…§óþÒ$ Ìôý§æþ°
ï³òßý`z, ï³i ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ VøÌŒýz Ððþ$yæþÌŒýÞ, ç³sêtË$ A…§æþgôýÔéÆæÿ$. VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ çÜ*_…^éÆæÿ$. Äæý$$Ðèþ™èþÌZ ¯ðþO³æ#×êÅ°² ò³…´÷…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ Móü…{§æþ Ðèþ*i G…ï³ E…yæþÐèþÍÏ AÆæÿ$×ý$PÐèþ*ÆŠÿ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. KsôýÏíܯèþ ÐéâæýÏMæü$ A±²
A¯èþ…™èþÆæÿ… VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Äæý$$Ðèþ™èþ E¯èþ²™èþ ^èþ§æþ$Ðèþ#Ë$ ^èþ¨Ñ {ç³fËMæü$ {糿æý$™èþÓ… {糫§é¯èþ Ðèþ$…{† MúÔèýÌŒý ÑM>‹Ü Äñý*f¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² {ç³ÐóþÔèýò³rtyæþ… ^óþõܧ骅.. KsôýÏÄæý$° Ðéâæýϯèþ$ ç³MæüP¯èþ ò³sôýt§éª… A¯èþ²r$tV> fVæü¯Œþ ´ë˯èþ
E´ë«¨ AÐèþM>ÔéË$ Mæü͵…^éË° A¯é²Ææÿ$. §óþÔèýÐéÅç³¢…V> CsîýÐèþË E¯èþ²™èþѧæþÅ fÇW…§æþ°, Æ>çÙ‰…ÌZ Mæü*yé D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² {´ëÆæÿ…¼…^èþyæþ… fÇW…§æþ° E…§æþ¯é²Ææÿ$. {ç³f˯èþ$ ÐðþOïÜï³ Ððþ*çÜ… ^óþõÜ ç³Çíܦ† Ðèþ_a…§æþ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
A…§æþ$»êr$ÌZMìü Ðèþ_a…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Äæý$$Ðèþ™èþ ¯ðþO³æ#×ýÅ… ò³…´÷…¨…^èþ$MøÐé Æ>çÙ‰ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ¯óþsìý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü A†¤V> àfÆðÿO¯èþ Ðèþ$ÌêÏÆðÿyìþz Hï³ÌZ ÐðþOïÜï³, sîýyîþï³, f¯èþõܯèþË$ ½gôýï³Móü Ðèþ$§æþª™èþ$V> °Ë$çÜ$¢¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$.
ÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… E…§æþ° çÜ*_…^éÆæÿ$. 2025 ¯ésìýMìü §óþÔèý…ÌZ 1.2 MørÏ Ðèþ$…¨ ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$… Mæü$Ë糆 B^éÆæÿÅ yìþ.G¯Œþ. Æðÿyìþz, {ÖíÜsîý Ðóþ$¯óþh…VŠü yðþOÆðÿMæütÆŠÿ ÒâæýÏÌZ Òâæý$Ï †r$tMæü$…sêÆóÿ M>± ½gôýï³° Ðèþ*{™èþ… JMæüPÐèþ*r Mæü*yé A¯èþÆæÿ°
Äæý$$Ðèþ™èþ íÜPÌŒý yðþÐèþËò³Ã…sZÏ Õ„æü×ý ´÷…§éË° VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ ¼ÔèÓý ¿æý*çÙ׊ý ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ò…{§æþ çܯé²Æðÿyìþz C_a¯èþ ÑË$ÐðþO¯èþ çÜ…§óþÔèý… ѧéÅÆæÿ$ªË iÑ™èþ…ÌZ ÑfÄæý$… E…yæþÐèþÍÏ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ïÜG…Ë$ Ðèþ*ǯé Hï³ çÜÐèþ$çÜÅË$ Ðèþ*{™èþ… AÌê¯óþ
§óþÔèý ¿æýÑ™èþ¯èþ$ M>´ëyæþVæüË çÜ™é¢ Äæý$$Ðèþ™èþMìü ѧæþÅ™ø¯óþ ÐèþçÜ$¢…§æþ° A¯é²Ææÿ$. Ý뫨…^óþ…§æþ$Mæü$ {õ³Æóÿí³çÜ$¢…§æþ° ¯óþ¯èþ$ Q_a™èþ…V> A¯èþ$Mæü$…r$¯é²¯èþ° Æ>çÙ‰ E¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$. ´ùËÐèþÆæÿ… Mìü…§æþ Ææÿ*.30 ÐóþË Mør$Ï ¯èþçÙtç³ÇàÆæÿ… CÐéÓË°
Äæý$*°ÐèþÇÞsîýÌZ ^èþ§æþ$Ðèþ# ³æNÇ¢ ^óþíÜ §óþÔèý ѧóþÔéËMìü Ððþâê¢Ææÿ°, GMæüPyìþMìü Ððþãϯé VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$. Ñ{MæüÐèþ$ íÜ…çßý³æ#Ç ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$… AÀÐèþ—¨ªMìü, yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. A…§æþ$Móü ´ùËÐèþÆæÿ… °Æ>Ã×ê°Mìü Móü…{§æþ… BçÜMìü¢ ^èþ*ç³yæþ…
Ðèþ*™èþ—¿æý*Ñ$° Ðèþ$Ça´ùÐèþ§æþª°, ÝëÐèþ*hMæü »ê«§æþÅ™èþ° ™èþç³µMæü$…yé ´ësìý…^éË° ´ër$ ÐéçÜ¢Ðèþ {ç³ç³…^èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ ç³È„ìü…^èþºyæþ™éÄæý$¯é²Ææÿ$. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$ ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ ѧæþůèþ$ A…¨…^èþyæþ…ÌZ Mæü—íÙ ^óþíܯèþ Ñ{MæüÐèþ$ íÜ…çßý³æ#Ç Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. Mæü±çÜ… {´ëgñýMŠüt ³æNÇ¢ ^óþÄæý$Mæü´ùÆÿ$$¯é 41 Ò$rÆæÿ$Ï B¯èþMæürtV>
ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ çÜ*^èþ¯èþË$ ^óþÔéÆæÿ$. §óþÔèý… MøçÜ… ´ùÆ>yìþ¯èþ ÝëÓ™èþ…[™èþÅ çÜÐèþ$Ææÿ …ÌZ »Z«§æþ¯èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ A¿êÅçÜ… Æðÿ…yæþ* ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ MøçÜ… Mö™èþ¢ Ë„>ÅË$ Ðèþ$Ç ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$… ÐðþO‹Ü&bé¯èþÞËÆŠÿ {´÷òœçÜÆŠÿ çÜ$…§æþÆæÿÐèþÍÏ, íܺ¾…¨°
Äñý*«§æþ$Ë° B§æþÆæÿØ…V> ¡çÜ$MøÐéË° VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ ¼ÔèýÓ¿æý*çÙ׊ý çßýÇ^èþ…§æþ¯Œþ õ³ÆöP AÆÿ$$¯é AÀÐèþ—¨® ^óþÄæý*Ë° E…yæþÐèþÍÏ çÜ*_…^éÆæÿ$.
Äæý$$ {ç³Ðèþ*×ê˯èþ$ {糆¼…¼…^èþyé°Mìü C¨ JMæü çÜ…§æþÆæÿÂÐèþ$°, G…^èþ$Mæü$¯èþ² AÀ¯èþ…¨çÜ$¢¯èþ²r$Ï Æ>çÙ‰ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ ¼ÔèýÓ¿æý*çÙ׊ý çßýÇ^èþ…§æþ¯Œþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D
¯é²Ææÿ$. çÜÐèþ*f AÀÐèþ—¨® MøçÜ…, Ðèþ*™èþ—¿æý*Ñ$ Vöç³µ {ÔóýÄæý$çÜ$Þ MøçÜ… ¯óþsìý Ææÿ…Væü… H§ðþO¯é çÜÐèþ*f…ÌZ Artyæþ$Væü$¯èþ E¯èþ²ÐéÇMìü çÜÐèþ$¯éÅÄæý$… ^óþÄæý*Ë° M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü Ðèþ$ÌêÏÆðÿyìþz ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$… Mæü$Ë糆 B^éÆæÿÅ yìþ.G¯Œþ. Æðÿyìþz, yê{Ïô|’ Ä]úø£eT+Á‹ X‚«‘·|üÁ‘·+ $&ÉT<ä\ #˚j·÷*
Äæý$$Ðèþ™èþ GËÏ糚yæþ* «§æþÆæÿú§æþ®…V> {ç³ÐèþÇ¢…^éË° B…{«§æþ{糧óþÔŒý Æ>çÙ‰ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ Æ>çÙ‰ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ çÜ*_…^éÆæÿ$. D Æøk Ò$Ææÿ$ A…§æþ$Mæü$¯èþ² yìþ{X {ÖíÜsîý Ðóþ$¯óþh…VŠü yðþOÆðÿMæütÆŠÿ {Ö ÆæÿÒ…§æþ{ çܯé²Æðÿyìþz Ðèþ$$QÅ A†«§æþ$Ë$V> ´ëÌŸY° Væü$…r*Ææÿ$, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : 13 Ë„æüË Ðèþ$…¨
¼ÔèýÓ¿æý*çÙ׊ý çßýÇ^èþ…§æþ¯Œþ E§ø¨…^éÆæÿ$. Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… Ñ{MæüÐèþ$ íÜ…çßý³æ#Ç E¯èþ²™èþ Ë„>Å°² Ý뫨…^èþyé°Mìü Ðèþ$ÇÄæý$$ E¯èþ²™èþ ÕQÆ>ËMæü$ ^óþÆæÿ$MøÐèþyé°Mìü {ç³çÜ…WçÜ*¢ ¯óþyæþ$ {ç³ç³…`MæüÆæÿ×ýÌZ ¿êVæü…V> Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² Ýë…Móü†Mæü ç³Çgêq¯é°
ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$ {´ë…Væü×ý…ÌZ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ 6Ðèþ, 7Ðèþ Ýë²™èþMø™èþÞÐèþ M>ÆæÿÅ{Mæü E§øÅVæü$ËMæü$ i™éË$ çÜ{MæüÐèþ$…V> CÐèþÓMæü$…yé
Ò$Mæü$ ÑÔéÓÝë°² CçÜ$¢…§æþ° Æ>çÙ‰ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$. Äæý$*°ÐèþÇÞsîýÌZ Mìü A¯èþ$Væü$×ý…V> ±sìý Äæý$$Ðèþ™èþ ™èþÐèþ$ ¯ðþO³æ#×êÅ°² ò³…´÷…¨…^èþ$MøÐéÍÞ¯èþ ïÜG… fVæü¯Œþ Hï³ÌZ A…™é »êVæü$…§æþ…r* §éÐøÝùÏ
Ðèþ$…ÌZ ÐèþÇÞsîý ^é¯ðþÞËÆŠÿ çßZ§éÌZ Æ>çÙ‰ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ ¼ÔèýÓ¿æý*çÙ׊ý çßýÇ^èþ…§æþ¯Œþ ^èþ§æþ$Ðèþ# ³æNÇ¢ ^óþíÜ §óþÔèý ѧóþÔéËMìü Ððþâê¢Ææÿ°, GMæüPyìþMìü Ððþãϯé Ðèþ*™èþ—¿æý*Ñ$° AÐèþçÜÆæÿ… Ðèþ#…§æþ¯é²Ææÿ$. ™öË$™èþ ÐðþO‹Ü&bé¯èþÞËÆŠÿ {´÷òœçÜÆŠÿ. çÜ$…§æþÆæÿÐèþÍÏ, Ñ{MæüÐèþ$
´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Æ>çÙ‰ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ ¼ÔèýÓ¿æý*çÙ׊ý çßýÇ^èþ…§æþ¯Œþ Mæü£æþË$ ^ðþ³æ#¢¯é²Ææÿ° ™ðþ§óþ´ë GÐðþ$ÃÎÞ AÔZM>¾º$
Ðèþ$Ça´ùÐèþ§æþª°, ÝëÐèþ*hMæü »ê«§æþÅ™èþ° ™èþç³µMæü$…yé ´ësìý…^éË° Æ>çÙ‰ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ, íÜ…çßý³æ#Ç ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$… ç³Ç«¨ÌZ ^óþç³yæþ$™èþ$¯èþ² ѧéÅ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ B„óüí³…^éÆæÿ$. E§øÅVæü$Ë Ðóþ™èþ¯éË$, C™èþÆæÿ »ñý°¹sŒýÞ
Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, DÆøk yìþ{XË$ A…§æþ$Mæü$¯èþ² {V>yæþ$ÅÄôý$r$Ï, ´ù‹Üt {V>yæþ$ÅÄôý$r$Ï, ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ çÜ*^èþ¯èþË$ ^óþÔéÆæÿ$. Äæý$*°ÐèþÇØsîý ÌZ ´÷…§óþ yìþ{X §óþÔèý {ÔóýÄæý$çÜ$Þ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. A…™èþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ {V>yæþ$ÅÄôý$sŒý, ´ù‹Üt {V>yæþ$ÅÄôý$sŒý, ÈòÜÆŠÿa
ÈòÜÆŠÿa ÝëPËÆæÿ$Ï, VøÌŒýz Ððþ$yæþÌŒý AÐéÆæÿ$z {Væüïßý™èþ Ë…§æþÇMìü ¯óþ¯èþ$ AÀ¯èþ…§æþ¯èþË$ ºM>Æÿ$$Ëò³O BǦMæü Ðèþ$…{† ÔóýÓ™èþç³{™èþ… Ñyæþ$§æþË
MøçÜ…, çÜÐèþ*f…ÌZ° Artyæþ$Væü$¯èþ Ðèþ#¯èþ² õ³§æþ ÐèþÆ>YË {ç³fËMæü$, õÜÐèþ ^óþÄæý$yé°Mìü ÝëPËÆŠÿÞV> ç³sêtË$ ´÷…¨ º…V>Ææÿ$ ç³™èþM>Ë$ Ý뫨…_¯èþ ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ Æ>çÙ‰ ^óþÄæý*Ë° AÔZM>¾º$ yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$.
™ðþË$³æ#™èþ*, ¯é çßý—§æþÄæý$³æNÆæÿÓMæü Ôèý$¿êM>…„æüË$ ™ðþÍÄæý$^óþçÜ$¢¯é²¯èþ¯é²Ææÿ$. Ò$ Ñ°Äñý*W…_¯èþ糚yóþ Ò$Ææÿ$ ´÷…¨¯èþ yìþ{XMìü ÝëÆæÿ®Mæü™èþ ^óþMæü*Ææÿ$™èþ$…§æþ° Æ>çÙ‰ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ ¼ÔèýÓ¿æý*çÙ׊ý çßýÇ^èþ…§æþ¯Œþ, ç³sêtË™ø´ër$ º…V>Ææÿ$ ç³™èþM>˯èþ$
ÑfÄæý*°Mìü çÜçßýMæüÇ…_¯èþ Ò$ E´ë«§éÅÄæý$$Ë$, ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ò$ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. §óþÔèý… MøçÜ… ´ùÆ>yìþ¯èþ ÝëÓ™èþ…{™èþ çÜÐèþ$ÆæÿÄñý*«§æþ$˯èþ$ E§øÅVæü$ËMæü$ C_a¯èþ àÒ$˯èþ$ ïÜG…
A…§æþ^óþÔéÆæÿ$. D Æøk fÇW¯èþ M>¯èþÓMóüçÙ¯Œþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ VúÆæÿÐèþ yéMæütÆóÿsŒý ¯èþ$ °Ë»ñýr$tMøMæü´ùV> ^óþíܯèþ ç³°Mìü i™èþ… Mæü*yé CÐèþÓMæü$…yé Ðóþ«¨çÜ$¢¯é²Ææÿ° ™ðþ§óþ´ë
{ÔóýÄñý*ÀÌêçÙ$Ë…§æþÇMîü C¨ _ÆæÿçÜÃÆæÿ×îýÄæý$Ððþ$O¯èþ çÜ…çœ$r¯èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ò$Mæü$ B§æþÆæÿØ…V> ¡çÜ$MøÐéË° VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ ¼ÔèýÓ¿æý*çÙ׊ý çßýÇ^èþ…§æþ¯Œþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Ðóþ$¯óþh…VŠü yðþOÆðÿMæütÆŠÿ ÆæÿÒ…§æþ{ çܯé²Æðÿyìþz, Æ>çÙ‰ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ ¼ÔèýÓ¿æý*çÙ׊ý çßýÇ^èþ…§æþ¯Œþ
VæüÆæÿÓM>Ææÿ×ýÐèþ$°, iљ酙èþ… Ðèþ$…_ ¯èþyæþÐèþyìþMæü™ø Ððþ$ËV>˯é²Ææÿ$. ò³§æþªV> ¿êÆæÿ™èþ {糿æý$™èþÓ Ðèþ*¯èþÐèþ Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë AÀÐèþ—¨® Ðèþ$…{†™èþÓ ÔéQ Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ GÐðþ$ÃÎÞ AÔZMŠü »êº$ «§æþÓfÐðþ$™é¢Ææÿ$. H ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ Mæü¨í³¯é E§øÅVæü$Ë$
^óþ™èþ$Ë Ò$§æþ$V> ç³sêt ´÷…§éÆæÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ Ñ{MæüÐèþ$ íÜ…çßý³æ#Ç ºÍç³Ôèý$Ðèþ#ÌêÏ Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯é²Ææÿ° BÄæý$¯èþ Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. çÜÐèþ$çÜůèþ$ Gç³µsìýÌZV>
MæüËË$ Mæü¯éË°, B MæüËË$ °f… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ {ÔèýÑ$…^é˯é²Ææÿ$. Ò$Ææÿ$ sêÆŠÿa gê¡Äæý$ ѧéÅ Ñ«§é¯èþ…&2020, Ðèþ^óþa 2035 ¯ésìýMìü çÜ*¦Ë ¯èþÐðþ*§æþ$ °çÙµ†¢° ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$… ÇhÝë‰ÆŠÿ yé. GÌŒý. ÑfÄæý$ Mæü—Úë~Æðÿyìþz, Æ>çÙ‰ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ òܵçÙÌŒý
»ôýÆæÿÆŠÿV> Ðèþ#…r* ¯óþsìý Äæý$$Ðèþ™èþÆ>°Mìü B§æþÆæÿØ{´ëÄæý$$Ë$V> °ËÐé˯é²Ææÿ$. 50%Mìü ò³…^éË° Ë„æüÅ…V> °ÆóÿªÕ…^èþ$Mæü$…§æþ¯é²Ææÿ$. §óþÔèý…ÌZ 810 ÑÔèýÓѧéÅ ç³ÇçÙPÇÝë¢Æø fVæü¯Œþ çÜÐèþ*«§é¯èþ… ^ðþí³µ ¡Æ>Ë° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. 13 Ë„æüË
`‹œ òÜ{MæürÈ BÆŠÿ.í³. íÜÝùyìþÄæý*, hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ Mðü.Ñ.G¯Œþ ^èþ{Mæü«§æþÆŠÿ »êº$, Ðèþ$…¨ E§øÅVæü$ËMæü$ i™éË$ çÜ{MæüÐèþ$…V> CÐèþÓMæü$…yé Hï³ÌZ A…™é »êVæü$…§æþ°
Ðèþ*¯èþÐèþ™èþÓ…™ø Ððþ$ËVæüyé°Mìü Ðèþ$¯èþÝëÆ> {´ë«§æþÑ$Mæü ÑË$ÐèþË$ Ñ«¨V> ´ësìý…^é ËÄæý*Ë$, 40 ÐóþË MæüâêÔéË$ Mö™èþ¢ ѧéÅ Ñ«§é¯èþ… §éÓÆ> ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ ѧæþůèþ$ MæüÐèþ$$Å°sìý yæþÐèþËò³Ã…sŒý bðþOÆæÿïŒþ ¯óþ§æþ$ÆæÿÐèþ$ÍÏ Æ>…Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Æðÿyìþz, gêÆÿ$$…sŒý MæüÌñýMæütÆŠÿ
˯é²Ææÿ$. çÜÐèþ*f {ÔóýÄæý$çÜ$Þ MøçÜ… {糆 JMæüPÆæÿ$ çÜÐèþ*gêÀÐèþ—¨ªÌZ ¿êVæüÝëÓ A…¨çÜ$¢…§æþ¯é²Ææÿ$.ѧæþÅ Äñý$$MæüP ºçßý$âæý {MæüÐèþ$Õ„æü×ê çÜÓ¿êÐèþ…, {ç³ç³…`MæüÆæÿ×ý, §éÐøÝùÏ Mæü£æþË$ ^ðþõ³¢ ¯èþÐóþ$à Ðóþ$£éÐèþ#Ë$ GÐèþÓÆæÿ* ÌôýÆæÿ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$.
çßýÆóÿ…¨Ææÿ {ç³Ý맊þ, ¯ðþË*ÏÆæÿ$ ¯èþVæüÆæÿ M>ÆøµÆóÿçÙ¯Œþ MæüÒ$çÙ¯èþÆŠÿ gêçßý²Ñ, ÑÑ«§æþ Mæür$tMæü£æþËMóü BǦMæüÐèþ$…{† ç³ÇÑ$™èþÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Ææÿ¯èþ² AÔZMŠü »êº$ {糿æý$™èþÓ
Ðèþ$$Ë$ M>ÐéË° Æ>çÙ‰ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ ¼ÔèýÓ¿æý*çÙ׊ý çßýÇ^èþ…§æþ¯Œþ A¯é²Ææÿ$. ÑÔèýÓѧéÅ çÜçßýM>Æ>Ë$ gê¡Äæý$ ѧéÅ Ñ«§é¯èþ…&2020 Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ Ë„æü×ê˯é²Ææÿ$. ÔéQË A«¨M>Ææÿ$Ë$, Ñ{MæüÐèþ$ íÜ…çßý³æ#Ç ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$… ÑÑ«§æþ Ñ¿êV>ËMæü$
ËÄæý$… ¯èþ$…yìþ {V>yæþ$ÅÄôý$sŒý AÆÿ$$¯èþ ѧéÅǦ Äñý$$MæüP ѧéÅ {ç³Äæý*×ý…ÌZ §óþÔèý…ÌZ° A°² ÑÔèýÓѧéÅËÄæý*Ë$ gê¡Äæý$ ѧéÅ Ñ«§é¯èþ…&2020Mìü A¯èþ$Væü$ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ ¯èþ$…_ LsŒý ÝùÇÞ…VŠü _Ææÿ$§øÅW ÐèþÆæÿMæü* E§øÅVæü çÜ…º…«¨™èþ
^ðþ…¨¯èþ, yîþ¯ŒþË$ A«§éÅç³Mæü$Ë$, yìþ{XË$ A…§æþ$Mæü$…r$¯èþ² {V>yæþ$ÅÄôý$r$Ï, ´ù‹Üt »êMîüËò³O BǦMæü Ðèþ$…{† ÔóýÓ™èþç³{™èþ… Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý*Ë° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$.
M>¯èþÓMóüçÙ¯Œþ JMæü Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ Ððþ$OË$Æ>Äæý$°, C¨ {V>yæþ$ÅÄôý$sìý…VŠü ѧéÅǦ »ê«§æþÅ ×ý…V> A°² {´ù{V>Ðèþ$Ï ´ëu>Å…Ôé˯èþ$ ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…V> çÜÐèþÇ…_…§æþ ¯é²Ææÿ$. {V>yæþ$ÅÄôý$r$Ï, ÈòÜÆŠÿa ÝëPËÆæÿ$Ï ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü
™éÄæý$$™èþÐðþ$O¯èþ ´ûÆæÿ$yìþV> Ææÿ*´ë…™èþÆæÿ… ^ðþ…§æþyé°Mìü JMæü çÜ…§æþÆ>°² çÜ*_çÜ$¢… §óþÔèý…ÌZ 2025 ¯ésìýMìü Møsìý 20 Ë„æüË Ðèþ$…¨ ¯ðþO³æ#×ýÅ… VæüË Äæý$$Ðèþ™èþ AÐèþçÜÆæÿ E§øÅVæü$ËMæü$ C_a¯èþ àÒ$˯èþ$ fVæü¯Œþ °Ë»ñýr$tMøÌôý§æþ$ : E§øÅVæü$ËMæü$
VæüÐèþÆæÿ²Æø¢ ´ër$ Ðèþ$ÌêÏÆðÿyìþz ÐèþÇÞsîý bé°ÞËÆŠÿ yîþG¯Œþ Æðÿyìþz, ÒG‹Ü Äæý$* ÐðþO‹Ü C_a¯èþ àÒ$˯èþ$ fVæü¯Œþ °Ë»ñýr$tMøÌôý§æþ° GÐðþ$ÃÎÞ AÔZM>¾º$ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
§æþ¯é²Ææÿ$. A™èþ° Ðèþ—†¢ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ¯ðþO³æ#×êÅË$ CMæüPyæþ çÜ…´ë¨…_¯èþ ÑË$ÐèþË™ø Ðèþ$° §é°Mìü A¯èþ$Væü$×ý…V> ¯ðþO³æ#×ýÅ… VæüË Äæý$$Ðèþ™èþ¯èþ$ ¡Ça¨§óþªÌê ѧéÅ bé°ÞËÆŠÿ çÜ$…§æþÆæÿÐèþÍÏ, ÇhÝë‰ÆŠÿ ÑfÄæý$Mæü—Úë~Æðÿyìþz àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$.
^óþíܯèþ ç³°Mìü i™èþ… Mæü*yé CÐèþÓMæü$…yé Ðóþ«¨çÜ$¢¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$. H ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ Mæü¨í³¯é
E§øÅVæü$Ë$ ºÍç³Ôèý$Ðèþ#ÌêÏ Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$. çÜÐèþ$çÜůèþ$ G糚yæþ$

J|”mdt‘√ ñ<√´>∑ß\≈£î ô|q¸Hé uÛÑÁ<ä‘· ç³ÇçÙPÇÝë¢Æø fVæü¯Œþ çÜÐèþ*«§é¯èþ… ^ðþ´ëµË¯é²Ææÿ$. E§øÅVæü$ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ
ºM>Æÿ$$Ëò³O.. {糿æý$™èþÓ… ÔóýÓ™èþç³{™èþ… Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý*Ë° GÐðþ$ÃÎÞ AÔZM>¾º$
yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$.
z|”mdt‘√ uÛÑ$wü´‘Y˝À yÓ÷j·T˝Òì uÛ≤s¡+ Á|üuÛÑß‘·« dü\Vü‰<ës¡ß dü»®\ sêeTø£ècÕí¬s&ç¶ ñ<√´>∑ dü+|òü÷\‘√ myÓTੇ ñ<äj·T uÛ≤düÿsYqß bÕغ qß+&ç ãVæ≤wüÿ]+#ê*
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : Æ>çÙ‰…ÌZ
#·s¡Ã\ß J|”mdtô|’ 6 n_ÛÁbÕj·÷\ß #Ó|æŒq ñ<√´>∑ dü+|òü÷\ H˚‘·\ß Ä düe÷y˚XÊ\≈£î Vü‰»s¡ß ø±˝Ò+ : @|” AÆ>^èþMæü, ™éÍ»ê¯èþÏ ´ë˯èþ ÝëVæü$™ø…§æþ°
CÒ@d” #Ó’s¡àHé u§|üŒsêE yÓ+ø£fÒX¯«s¡ß¢ e÷≈£î bÕ‘· ô|q¸Hé $<Ûëq+ e÷Á‘·y˚T ø±yê* : ã+&ç lìyêdüsêe⁄ B…{«§æþ{糧óþÔŒý M>…{Vðü‹Ü MæüÑ$sîý ÐèþÇP…VŠü {ò³íÜyðþ…sŒý
yéMæütÆŠÿ ¯èþ{Æðÿyìþz ™èþ$ËíÜÆðÿyìþz ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$.
d”|”mdt s¡<äß› nì #Ó_‘˚H˚ Çø£ô|’ düe÷y˚XÊìøÏ ekÕÔ+ : @|” ñ<√´>∑ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT dü÷s¡´Hêsêj·TD Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {ç³™óþÅMæü {糆°«¨ : E§øÅVæü çÜ…çœ*Ë™ø iï³GòÜ•µ B çÜÐèþ*ÐóþÔéËMæü$ àfÆæÿ$ M>Ìôý… : Hï³ gôýHïÜ ^ðþOÆæÿïŒþ »Ÿç³µÆ>k ïÜï³G‹Ü Ææÿ§æþ$ª A° ^ðþ¼™óþ¯óþ CMæüò³O çÜÐèþ*ÐóþÔé°Mìü ÐèþÝ뢅 : Hï³ E§øÅVæü {ç³fË «§æþ¯èþ, Ðèþ*¯èþ, {´ë×êËMæü$ Ææÿ„æü×ý Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$.
^èþÇa…_¯èþr$Ï Hï³ {糿æý$™èþÓ çÜËà§éÆæÿ$ çÜfjË Æ>Ðèþ$Mæü—Úë~Æðÿyìþz ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ððþ…MæüsôýÔèÓý Ææÿ$Ï çÜ…çœ$… A«§æþÅ„æü$yæþ$ çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ý : iï³G‹Ü çÜ…{糨…³æ#Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý… ÐðþOïÜï³ ´ëÈtMìü ^ðþ…¨¯èþ GÐðþ$ÃÎÞ A¯èþ…™èþ E§æþÄæý$
{糿æý$™èþÓ BǦMæü ç³Çíܦ†° §æþ—GíÙtÌZ ò³r$tMæü$° BÌZ_…^éË° E§øÅVæü$˯èþ$ ÐðþËVæü³æNyìþ çÜ_ÐéËÄæý$…ÌZ ïÜï³G‹Üò³O fÇW¯èþ {Væü*‹³ B‹œ Ñ$°çÜtÆŠÿÞ MæüÑ$sîý ™èþÆ>Ó™èþ E§øÅVæü çÜ…çœ*Ë$ çܵ…¨…^éÆÿ$$. iï³G‹Ü Ðèþ§æþ$ª Kï³G‹Ü Ðèþ*{™èþÐóþ$ ¿êçÜPÆŠÿ ™èþ¯èþ M>Ææÿ$ Ðèþ*i {yðþOÐèþÆŠÿ çÜ${ºÐèþ$×êÅ°²
MøÆ>Ðèþ$¯é²Ææÿ$. ïÜï³G‹Ü Ææÿ§æþ$ª ^óþÝë¢Ðèþ$° Væü™èþ…ÌZ ^ðþí³µ¯èþ Ðèþ*r ™ø fÇW¯èþ gêÆÿ$$…sŒý Ýët‹œ Mú°ÞÌŒý çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZB…{«§æþ {糧óþÔŒý Æðÿѯèþ*Å M>ÐéË° Hï³ E§øÅVæü çÜ…çœ$… A«§æþÅ„æü$yæþ$ çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ý A¯é²Ææÿ$. iï³G‹Ü ™é¯óþ çßý™èþÅ ^óþíܯèþr$t J糚Mæü$¯é² ´ëÈt ç³Ææÿ…V> BÄæý$¯èþò³O ^èþÆæÿÅË$ ÌôýÐèþ°
ÐéçÜ¢ÐèþÐóþ$¯èþ¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ ïÜï³G‹Ü ÐèþËÏ ¯èþçÙt… MæüË$Væü$™èþ$…§æþ¯óþ iï³G‹Ü çÜÈÓòÜ‹Ü AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ A«§æþÅ„æü$yæþ$, Hï³ gôýHïÜ ^ðþOÆæÿïŒþ »Ÿç³µÆ>k Ððþ…MæüsôýÔèýÓÆæÿ$Ï {糆´ë§æþ¯èþË$ çÜõßý™èþ$Mæü…V> ÌôýÐèþ° BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$. ïÜï³G‹Ü Ææÿ§æþ$ª A° Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. ÑÐóþM>¯èþ…§æþ Æðÿyìþz çßý™èþÅò³O §æþÆ>ųæ#¢ fÆæÿ$³æ#™èþ$¯èþ² ïܽI íܺ¾…¨°
{糆´ë§æþ¯èþ ™ðþ^éaÐèþ$¯é²Ææÿ$. iï³GÝù¢ E§øÅVæü$ËMæü$ ò³¯èþÛ¯Œþ ¿æý{§æþ™èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Cç³µsìýMóü A¯èþV> Væü™èþ 24.4.2022¯èþ fÇW¯èþ çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ^ðþ¼™óþ¯óþ CMæüò³O çÜÐèþ*ÐóþÔé°Mìü ÐèþÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$çÜ$Væü$ Ðèþ$°íÙ »ñý¨Ç…^èþyæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰… ¯óþÆ>…{«§æþ {糧óþÔéY,
MæüË$Væü$™èþ$…¨. ïÜï³G‹Ü Ææÿ§æþ$ª ÐèþËÏ Cç³µsìýMìü糚yæþ$ {糿æý$™èþÓ…ò³O ¿êÆæÿ… ç³yæþ§æþ$. çܵçÙt…V> i ï³G‹Ü¯èþ$ ÐèþņÆóÿMìüçÜ$¢¯é²Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÐèþ$°, K ï³ G‹Ü AÐèþ$Ë$ E§øÅVæü çÜ…çœ*Ë™ø ïÜï³GòÜ•µ Mæü¯èþÞÌôýtsìýÐŒþ ¿ôýsîý : Hï³ Æ>çÙ‰ çÜ_ÐéËÄæý$…ÌZ Ðèþ$«§éÅ…{§æþ {糧óþÔéY, {yæþVŠü B…{«§æþ{糧óþÔéY, Væü…gêÆÿ$$ A…{«§æþ{糧óþÔéY
M>± Kï³GÝù¢ ¿æýÑçÙÅ™øÏ Ððþ*Äæý$Ìôý° ¿êÆæÿ… ç³yæþ$™èþ$…¨. A…§æþ$Móü ïÜG… fVæü¯Œþ M>Mæü$…yé ÐóþÆóÿ H {糆´ë§æþ¯èþMæü$ A…XMæüÇ…^èþÐèþ$° Cç³µsìýMðüO¯é K ï³ G‹Ü E§øÅVæü çÜ…çœ*Ë™ø ïÜï³GòÜ•µ çÜ…{糨…³æ#Ë (Mæü¯èþÞÌôýtsìýÐŒþ) çÜÐèþ*ÐóþÔèý… fÇW…¨ Ðèþ*Ç´ùÆÿ$$…§æþ° ÐéÅQÅË$ ^óþÔéÆæÿ$. ÐðþOïÜï³ ´ë˯èþÌZ ¯óþÆ>Ë Æóÿr$
»ê«§æþÅ™èþV> ¿æýÑçÙÅ™Œþ MøçÜ… BÌZ_…^éÆæÿ$. E§øÅVæü$ËMæü$ ¯èþ^èþagñýí³µ iï³GÝùÏ ³æ#¯èþÆæÿ$§æþªÆæÿ×ý ^óþÄæý*Ë° MøÆæÿ$™èþ*, ¿æýÑçÙÅ™ŒþÌZ {糿æý$™èþÓ… iï³ G‹Üò³O D çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ѧéÅÔéQ Ðèþ$…{† »Ÿ™èþÞ çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý, Ðèþ$$°Þç³ÌŒý Væü×ý±Äæý$…V> ò³ÇW…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Cç³µsìýMðüO¯é Ôé…† ¿æý{§æþ™èþË Ò$§æþ {ç³™óþÅMæü
HÐðþ$O¯é A§æþ¯èþ³æ# {ç³Äñý*f¯éË$ M>ÐéË…sôý ç³ÇÖÍÝë¢Ðèþ$° çÜfjË Æ>Ðèþ$Mæü— çÜÐèþ*ÐóþÔéË$ ò³sìýt¯èþrÏÆÿ$$™óþ B çÜÐèþ*ÐóþÔéËMæü$ àfÆæÿ$ M>ÌôýÐèþ$° ™ðþÍÄæý$^óþçÜ*¢ ç³Ç´ë˯èþ ÔéQ Ðèþ$…{† B¨Ðèþ$*˳æ# çÜ$Æóÿ‹Ù, {糿æý$™èþÓ çÜËà§éÆæÿ$({ç³gê {Ôèý§æþ® ò³sêtË°, °…§æþ$™èþ$yæþ$ E§æþÄæý$ ¿êçÜPÆæÿ$² ´ëÈt ¯èþ$…yìþ ºíßýçÙPÇ…^éË°
Úë~Æðÿyìþz A¯é²Ææÿ$. Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… Ðèþ$…{™èþ$Ë MæüÑ$sîý Mìü ÌôýQ¯èþ$ çÜÐèþ$ǵ…^éÆæÿ$. ÐèþÅÐèþàÆ>Ë$)çÜfjË Æ>Ðèþ$Mæü—Úë~ Æðÿyìþz, BǦMæü ÔéQ Ðèþ$$QÅ M>ÆæÿŧæþÇØ ÔèýÕ¿æý*çÙ׊ý ™èþ$ËíÜÆðÿyìþz yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$.
iï³GòÜ•µ 6 AÀ{´ëÄæý*Ë$ ^ðþí³µ¯èþ E§øÅVæü çÜ…çœ*Ë ¯óþ™èþË$ : iï³GòÜ•µ Ðèþ*Mæü$ ´ë™èþ ò³¯èþÛ¯Œþ Ñ«§é¯èþ… Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>ÐéÍ : º…yìþ {Ö°ÐéçÜÆ>Ðèþ# Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, BǦMæü ÔéQ M>ÆæÿŧæþÇØ G¯Œþ.Væü$ÌêjÆŠÿ, M>ÆæÿŧæþÇØ ( iGyìþ çÜÈÓòÜ‹Ü) sêÁcÕºìï ãß~∆ ˝Òì Hêj·Tø£‘·«+ bÕ*k˛Ô+~
E§øÅVæü çÜ…çœ*Ë ¯óþ™èþË$ 6 AÀ{´ëÄæý*Ë$ ^ðþ´ëµÆæÿ$. iï³GÝùÏ ÌZ´ëË$ E¯é² ™èþÐèþ$Mæü$ ´ë™èþ ò³¯èþÛ¯Œþ Ñ«§é¯èþ… Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>ÐéË° ^ðþ´ëµÐèþ$° º…yìþ òßý^Œþ.AÆæÿ$׊ý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, {糿æý$™èþÓ çÜËà§éÆæÿ$ í³.^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ Æðÿyìþz ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : ÐðþOïÜï³ {糿æý$™èþÓ…ò³O Hï³ Æ>çÙ‰ ½gôýï³
Äæý$° E§øÅVæü çÜ…çœ*Ë$ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. iï³G‹Ü {糆´ë§æþ¯èþË$ §éÆæÿ$×ý…V> E¯é² {Ö°ÐéçÜÆ>Ðèþ# A¯é²Ææÿ$. iï³G‹Ü õ³Ææÿ$™ø çÜÐèþ*ÐóþÔéË$ ò³yìþ™óþ CMæü Ðèþ^óþa¨ M>V> D çÜÐèþ*ÐóþÔé°Mìü E§øÅVæü çÜ…çœ*Ë {糆°«§æþ$Ë$Ë$ Gï³ G±jÐøË A«§æþÅ„æü$yæþ$ ÝùÐèþ$$ Ò{Æ>k ÑÐèþ$ÆæÿØË$ Væü$í³µ…^éÆæÿ$. ™øË$ Ðèþ$…§æþ… {糿æý$™èþÓ…
Äæý$° E§øÅVæü çÜ…çœ*Ë$ ^ðþº$™èþ$¯é²Æÿ$$. Æ>fÝ릯øÏ E§øÅVæü$˯èþ$ Kï³GÝùÏMìü Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. Kï³G‹Ü Ðèþ^óþaÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ* ´ùÆ>r… Mö¯èþÝëWÝë¢Ðèþ$° º…yìþ çÜ…çœ$… A«§æþÅ„æü$Ë$ º…yìþ {Ö°ÐéçÜÆ>Ðèþ#, Hï³ ÆðÿÐðþ¯èþ*Å çÜÈÓòÜ‹Ü AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü Ðèþ_a CçÜ$Mæü, ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ÌZ Ðèþ$sìýt° Mæü*yé AÐèþ$$ÃMæü$°
™ðþ^éaÆæÿ° E§øÅVæü çÜ…çœ*Ë$ ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. AÌêVóü iï³GÝùÏ C…M> HÑ$ {Ö°ÐéçÜÆ>Ðèþ# õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Ðèþ$ÆøÐðþO³æ# »Ÿç³µÆ>k Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* 2003ÌZ A«§æþÅ„æü$Ë$ »Ÿç³µÆ>k Ððþ…MæüsôýÔèýÓÆæÿ$Ï, Hï³ {糿æý$™èþÓ E§øÅVæü$Ë çÜ…çœ$… çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$…sZ…§æþ° A¯é²Ææÿ$. Æ>çى鰲 º$¨® Ìôý° ¯éÄæý$Mæü™èþÓ…
M>ÐéÌZ ^ðþ´ëµË° Ðèþ$…{™èþ$Ë MæüÑ$sîý çÜ*_…_…¨. CMæüò³O Kï³G‹Ü Ñ$¯èþà H ^óþǯèþ E§øÅVæü$˯èþ$ Kï³GÝùÏMìü ¡çÜ$MøÐéË° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. C™èþÆæÿ Æ>çÙ‰éÌZÏ A«§æþÅ„æü$Ë$ çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ý, Æ>çÙ‰ çÜ_ÐéËÄæý$ E§øÅVæü$Ë çÜ…çœ$… M>ÆæÿŧæþÇØ ´ëÍÝù¢…§æþ° Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ Mö…§æþÆæÿ$ ¯óþ™èþË$ ´ë§æþÄæý*{™èþË$ ^óþíÜ
{糆´ë§æþ¯èþ™ø í³Í_¯é ^èþÆæÿaËMæü$ Æ>Ðèþ$° E§øÅVæü çÜ…çœ*Ë$ çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. Kï³G‹Ü AÐèþ$ÌZÏMìü Ðèþ_a…§æþ¯é²Ææÿ$. {ç³Ý맊þ, C™èþÆæÿ ¯óþ™èþË$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. Æøyæþϱ² AÇW´ùÄôý$Ìê ^óþÔéÆæÿ° G§óþªÐé ^óþÔéÆæÿ$.
BËçÜÅÐèþ$Ðèþ#™ø…¨. 2018ÌZ D ç³£æþM>°² {ç³ÐóþÔèýò³sìýt¯èþ糚yæþ$ Ðóþ$ ¯ðþËÌZ¯óþ
‘Ó\+>±Dqß n|ü⁄Œ\ sêh+>± e÷sêÃs¡ß : $»j·TXÊ+‹ ^ðþMæü$PË$ ç³…í³×îý ^óþÔéÆæÿ$. B ™èþÆ>Ó™èþ ¯èþ$…_ gêç³Å… fÆæÿ$Væü$™èþ* ÐèþÝù¢…¨.
DÝëÇ Mæü*yé Ðóþ$ ¯ðþËÌZ CÐèþÓyæþ… MæüçÙtÐóþ$. }Ë…Mæü A«§æþÅ„æü$yæþ$ Æ>fç³MæüÞÌêVóü
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨@ ™ðþË…V>×ý HÆæÿµyóþ ¯ésìýMìü Ñ$Væü$Ë$ H{í³ÌŒýÌZ Ææÿ*.3 ÐóþË Mør$Ï, D ¯ðþË 2¯èþ Ææÿ*.3 ÐóþË Mør$Ï A糚 MóüïÜBÆŠÿ Mæü*yé 糧æþÑ ¯èþ$…_ ¨W´ù™óþ¯óþ ™ðþË…V>×ý »êVæü$ç³yæþ$™èþ$…¨. D
Æ>Ú뉰² M>Ýë¢ MóüïÜBÆŠÿ C糚yæþ$ A糚ËÐèþ$Äæý$…V> Ðèþ*ÆóÿaÔéÆæÿ° ½gôýï³ ¡çÜ$MøÌôýMæü´ùÆÿ$$¯èþ ™ðþË…V>×ý.. Mæü±çÜ… Ðóþ$ 17¯èþ Ææÿ*.2 ÐóþË Mør$Ï ôV’≤<äsêu≤<é
ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ Mæü*yé MóüsîýBÆŠÿ ´ëÌŸY¯èþ² {糡 M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ¯èþ* ™ðþË…V>×ý
¯éÄæý$Mæü$Æ>Ë$ ÑfÄæý$Ôé…† BÆøí³…^éÆæÿ$. A糚 ç³#rtMæü´ù™óþ {糿æý$™èþÓ… ¡çÜ$Mæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý… ËÀçÜ$¢…§æþ° BÔèýË$ ò³r$tMæü$…¨. M>±, ÇfÆæÿ$Ó»êÅ…Mæü$ çÜ*ç³ÆŠÿ, º…ç³ÆŠÿ A…r* yæþ»ê¾ Mör$tMøÐèþyæþ… M>Ðèþ$¯Œþ AÆÿ$$…¨ A° ãß<Ûäyês¡+
Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Mæü§æþÌôýÏ° ç³Çíܦ† ¯ðþËMö…§æþ¯é²Ææÿ$. ÇfÆæÿ$Ó »êÅ…Mæü$ ¯èþ$…_ ^óþ™èþ$Ìñý™óþ¢Äæý$yæþ…™ø ™ðþË…V>×ýÌZ l¯Œþ Æðÿ…yø ÐéÆ>°MæüÌêÏ CÐéÓÍÞ¯èþ ÑfÄæý$Ôé…† §æþ$Äæý$źsêtÆæÿ$. A糚Ë$ ^óþçÜ*¢ Æ>Ú뉰² ¯éÔèý¯èþ… ^óþíÜ…¨ 25 y˚T 2022
Ææÿ*´ëÆÿ$$ A糚 ç³#sôýt AÐèþM>Ôèý… Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. Ðèþ$*yæþ$ Æ>Úë‰ËMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÆðÿO™èþ$º…«§æþ$ BËçÜÅ… AÐèþ#™èþ$…¨. ÆðÿO™èþ$º…«§æþ$ MøçÜ… Ææÿ*.7,600 Mør$Ï ^éËMæü... Væü´ëµË$ ´ùÐèþyæþ… MóüïÜBÆŠÿ ÝëÆŠÿMóü ^ðþÍÏ…¨. Æ>Ú뉰²
Ææÿ*.8,500 MørÏ Ðóþ$Ææÿ Ææÿ$×êË$ CÐèþÓyé°Mìü ÇfÆæÿ$Ó »êÅ…Mæü$ Ððþ$$Væü$Y AÐèþçÜÆæÿÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. C…™èþ ò³§æþª Ððþ$$™èþ¢…ÌZ yæþº$¾Ë$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøÐèþyæþ… A糚ËMæü$ç³µV> Ðèþ*Ça¯èþ MóüïÜBÆŠÿMæü$ ™ðþË…V>×ý {ç³fË$ ™èþç³µMæü Væü$×ý´ëuæÿ…
^èþ*í³…¨. A…§æþ$ÌZ ™ðþË…V>×ý õ³Ææÿ$ Ìôý§æþ$. Cç³µsìýMóü Æðÿ…yæþ$ §æþ¸ëË$V> {ç³çÜ$¢™èþ ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ MæüçÙtÐóþ$.. Cç³µsìýMóü ÆðÿO™èþ$ º…«§æþ$ ^ðþÍÏ…ç³# ^ðþº$™éÆæÿ$.A° ÑfÄæý$Ôé…† õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. 3
Á&É>¥‡ πødüß˝À¢ n¬sdtº nsTTHê rs¡ße÷s¡ì
ôV’≤<äsêu≤<é yê´bÕs¡y˚‘·Ô\ß
ô|≥ߺã&ÉT\ô|’H˚ πø{°ÄsY <äèwæº
r]ø£ ˝Ò≈£î+&Ü bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\‘√ uÛÒ{° ¬s+&√ ç³…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. BÇtíœíÙÄæý$ÌŒý C…sñýÍgñý¯Œþ™ø A¯èþ$çÜ…«§é¯èþÐðþ$O¯èþ õœíÙÄæý$ÌŒý
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨@ {yæþVŠüÞ MóüçÜ$ÌZÏ AÆðÿ‹Üt AÆÿ$$¯é òßýO§æþÆ>»ê§Šþ
ÐéÅ´ëÆæÿÐóþ™èþ¢Ë ¡Ææÿ$ Ðèþ*Ææÿyæþ… Ìôý§æþ$. Væü™èþ…ÌZ ç³…gêVæü$rt MóüçÜ$ÌZ AÆðÿ‹Üt AÆÿ$$¯èþ
°…¨™èþ$yæþ$ ´ë¯Œþ Ðèþ$ÝëË K¯èþÆŠÿ Äæý$gêq¯èþ…§æþ Ðèþ$ÆøÝëÇ §æþ*ÌŒý õ³rÌZ {yæþVŠüÞ
Mö¯èþ$VøË$Mæü$ {ç³Äæý$™é²Ë$ ^óþíܯèþr$t ™ðþË$Ýù¢…¨. ™èþ¯èþ {yðþOÐèþÆŠÿ ÍÄæý*Mæü™ŒþMæü$
yæþº$¾Ë$ C_a {yæþVŠüÞ ¡çÜ$Mæü$ÆæÿÐèþ$ð Äæý$gêq¯èþ…§æþ ^ðþí³µ¯èþr$t çÜÐèþ*^éÆæÿ…. ¯ðþOiÇ
Äæý$¯Œþ Ðèþ§æþª {yæþVŠüÞ ¡çÜ$Mæü$…r* Äæý$gêq¯èþ…§æþ {yðþOÐèþÆŠÿ §öÇMìü´ùÄæý*yæþ$. ™èþ¯èþ Äæý$f
ÇMæüW²çÙ¯Œþ sñýM>²Ëi ÐéyæþMæü…ò³O E¯èþ² çÜÐéâæýÏ A…Ôé°² Ðèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿ ™èþ¯èþ
s√E n©Äøχdt ø£+ô|˙ s¡÷. 500 ø√≥¢ ô|≥ߺã&ÉT\ß Ðèþ*rÌZÏ {ç³Ýë¢Ñ…^éÆæÿ$. õœíÙÄæý$ÌŒý ÇMæüW²çÙ¯Œþ sñýM>²Ëi ÐéyæþMæü…ò³O {ç³fË Ðèþ*° MøçÜÐóþ$ {yæþVŠüÞ Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý$yé°Mìü Ðèþ^éa¯èþ° {yðþOÐèþÆŠÿ ™ðþÍ´ëyæþ$. çܯŒþ
ÑÔéÓÝë°² fÆÿ$$…^éÍÞ E…§æþ° BÄæ$ý ¯èþ A¯é²Ææÿ$. õœíÙÄæý$ÌŒý yóþsê Ñ°Äñý*Væü… íÜsîýÌZ {yæþVŠü™ø ³rzºyæþz {yðþOÐèþÆŠÿ ÍÄæý*Mæü™Œþ¯èþ$ ´ùÎçÜ$Ë$ AÆðÿ‹Ü¢ ^óþÔéÆæÿ$.
ù|òwæj·T˝Ÿ ]ø£–ïwüHé f…ø±ï\Jô|’ #·]Ã+∫q πø{°ÄsY ÑçÙÄæý$…ÌZ {糿æý$™èþÓ… °çÙµ„æü™èþ´ë™èþ…V> ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢…§æþ° A¯é²Ææÿ$. AÐèþçÜÆæÿ… ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨@ Æ>çÙ‰ ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$, Isìý, Ðèþ$$°Þç³ÌŒýÔéQ AÆÿ$$™óþ ™èþ´ëµ ´ûÆæÿ$Ëò³O °çœ* E…yæþ§æþ¯é²Ææÿ$. ÇÁ]π>wüHé   dæm&ç &çbÕsYºyÓT+{Ÿ
f…+&És¡T Á|üø£≥q
Ðèþ$…{† Móüsîý Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ# Æ>çÙ‰…ÌZ ò³r$tºyæþ$Ìôý Ë„æüÅ…V> ѧóþÖ ç³ÆæÿÅr¯èþ õœíÙÄæý$ÌŒý ÇMæüW²çÙ¯Œþ sñýM>²Ëi Ñ°Äñý*Væü…ÌZ E¯èþ² AÐèþÆø«§é˯èþ$ |üHÓì+.ù|s¡1,2,3,4/2022-23 ‘˚~: 23`05`2021
T es¡Tdü>± 1 qT+&ç 4 es¡≈£î. 1.<äTã“ ≈£î+≥, sê+|üPsY(Á>±ˆˆ), n˝≤¢<äTs¡Z+(eT+ˆˆ), yÓT<äø˘ õ˝≤¢≈£î eTs¡eTà‘·T
Mö¯èþÝëVæü$™ø…¨. §éÐø‹ÜÌZ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ÐèþÆæÿÌŒýz GMæü¯éÑ$MŠü ¸ùÆæÿ…ÌZ A«¨VæüÑ$…^óþ…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ ÐèþÅÐèþçÜ¦Ë Ðèþ$«§æþÅ E¯èþ² °Äæý$…{†™èþ A«¨M>Æ>˯èþ$ |ü(Á>q±ˆT\T. 2.q\¢ ≈£î+≥, ∫\«sY(Á>±ˆˆ), n˝≤¢<äTs¡Z+(eT+ˆˆ), yÓT<äø˘ õ˝≤¢≈£î eTs¡eTà‘·T |üqT\T. 3 »\ ≈£î+≥, n˝≤¢<äTs¡Z+
ˆ eT+ˆˆ), yÓT<äø˘ õ˝≤¢≈£î dü÷¢sTTdt wü≥ºsY\ dæúØø£s¡D. 4.ô|<ä› |üfÒ˝Ÿ #Ós¡Te⁄, n˝≤¢<äTs¡Z+ (Á>±ˆˆ eT+ˆˆ), yÓT<äø˘ õ˝≤¢≈£î
™ðþË…V>×ý Isîý, ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë ÔéQ Ðèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿ {ç³™óþÅMæü BMæüÆæÿÛ×ýV> Væü$Ç¢…^é˯é²Ææÿ$. ´ëÆæÿÏÐðþ$…rÈ ç³§æþ®†ÌZ B {糿æý$™èþÓ çÜ…çܦËMæü$ ^éÌê eTs¡eTà‘·T\T. (n+#·Hê e´j·T+: s¡÷.1.31, 083, 0.47, 0.67 \ø£å\T. yÓTT‘·Ô+ n+#·Hê $\Te: 3.28 \ø£å\T. f…+&ÉsY
°Ë$çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ ѧóþÖ ò³r$tºyæþ$Ë$ BMæüÇÛ…^óþ…§æþ$Mæü$ ¡ÇMæü ÌôýMæü$…yé ¿êVæü…V> Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ…¯éyæþ$ HI B¯Œþ §æþ {ïÜtsŒý& Ðóþ$¯óþh…VŠü {r‹Üt C¯Œþ §æþ ç³¼ÏMŠü ´ëÆæ ÿ § æ þ Æ æ ÿ Ø Mæ ü … V> A« ¨ M>Æ>˯è þ $ Aç ³ µW…^é˯è þ ² AÀ{´ëÄæ ý * °² Ðè þ $ …{† Mó ü s î ý B ÆŠ ÿ &Ü≈£î´yÓT+{Ÿ &ÍHé˝À&é eT]j·TT _&é &Ü≈£î´yÓT+{Ÿ düeT]Œ+#·T ‘˚~: 27`05`2022 qT+&ç 02`06`2022 eTˆˆ 3.00
>∑+ˆ \ es¡≈£î. f…+&ÉsY ‘Ós¡#·T ‘˚~: 02`06`2022 kÕˆˆ 5.00 >∑+ˆ \T. eT]ìï $es¡eTT\≈£î Ç`Ábı≈£L´sYyÓT+{Ÿ eT¬sÿ{Ÿ
´ëÇ{ÔéÑ$Mæü Ðóþ™èþ¢Ë™ø çÜÐèþ*ÐóþÔéË$, ¿ôýsîýË$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. C…§æþ$ÌZ õÜPÓÆŠÿ A¯èþ² A…Ôèý…ò³O fÇW¯èþ ^èþÆæÿaÌZ Ðèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿ ™èþ¯èþ AÀ{´ëÄæý*˯èþ$ Ðè þ Å Mæ ü ¢ … ^ó þ Ô éÆæ ÿ $ . õ œ í Ù Äæ ý $ ÌŒ ý ÇMæ ü W ²ç Ù ¯Œ þ Ðè þ Ë Ï ¿o†Mæ ü Ðè þ ¯ è þ Æ æ ÿ $ Ëò ³ O B« § éÆæ ÿ ç ³ yæ þ y æ þ … ù|¢dt nq>± www.tender.telangana.gov.in qT <ä]Ù+#·+&ç. /
dü+ ` m–®≈£L´{Ïyé Ç+»˙sY, ÇÁ]π>wüHé
DIPR.RO.No.2099-DP/CL/Advt/1/2021-22, Dt : 24-05-2021 &ç$»Hé ` 4, <Í˝≤Ôu≤<é
™èþWY…§æþ°, ¯óþÆæÿçÜ$¢Ë™ø ´ër$ ™èþí³µ´ùÆÿ$$¯èþ ÐèþÅMæü$¢Ë¯èþ$ Væü$Ç¢…^èþyæþ…ÌZ D ^óþÄæý$¯èþ$¯èþ²r$Ï õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. D Mæü…ò³± ™èþÐèþ$ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$ {´ëÆæÿ…ÀõÜ¢ 500
sñýM>²Ëi ÐèþËÏ çÜÐèþ$Äæý$… ™èþWY…§æþ° Ðèþ$…{† ™ðþÍ´ëÆæÿ$. çÜÆðÿO¯èþ õœíÙÄæý$ÌŒý ÇMæüW²çÙ¯Œþ Ðèþ$…¨Mìü E§øÅVæü, E´ë«¨ AÐèþM> ÔéË$ ËÀ…^èþ¯èþ$¯é²Æÿ$$. AÎBMìüÞ‹Ü Mæü…ò³±
ÆðÿVæü$ÅÌôýrÈ ÐèþÅÐèþçܦ™ø ´ùÎçÜ$ËMæü$, ´ûÆæÿ$ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ 糯èþ$˯èþ$ çÜ$Ë$Ðèþ# BÖÆ>Ó§Šþ ò³Oç³#Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ Mæü…ò³±.
^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a A° Ðèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿ ™èþ¯èþ sîýÓsZÏ AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$. MóüsîýBÆŠÿ {糫§é° AÆÿ$$¯é BÔèýaÆæÿÅ´ùÐéÍÞ…§óþÒ$ Ìôý§æþ$@BÔé fyóþgê
Æ>çÙ‰…ÌZ Ðèþ$Æø Mæü…ò³± ¿êÈ ò³r$tºyìþ..™ðþË…V>×ýMæü$ ò³r$tºyæþ$Ë {ç³Ðéçßý… Æ>çÙ‰ Isîý, ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë ÔéQ Ðèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿò³O AÐðþ$ÇM>Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ$íßýâê
Mö¯èþÝëVæü$™èþ*¯óþ E…¨. Æ>çÙ‰…ÌZ Ðèþ$Æø Mæü…ò³± ¿êÈ ò³r$tºyìþ ò³sôýt…§æþ$Mæü$ BçÜMìü¢ ÐéÅ´ëÆæÿÐóþ™èþ¢ BÔé fyóþgê Ððþ*™éÓ° {ç³Ôèý…çÜË fË$Ï Mæü$Çí³…^éÆæÿ$. 20 H…yæþÏ
^èþ*í³…¨. ™ðþË…V>×ýÌZ AÎBMìüÞ‹Ü Mæü…ò³± Ææÿ*. 500 MørÏ ò³r$tºyæþ$Ë$ ™èþÆ>Ó™èþ MóüsîýBÆŠÿ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔé°Mìü {糫§é° AÆÿ$$¯é BÔèýaÆæÿÅ´ùÐéÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ…
ò³sôýt…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ_a…¨. {X¯Œþ ïœÌŒýz òœíÜÍsîý òÜ…rÆŠÿ¯èþ$ HÆ>µr$ Ìôý§æþ° BÐðþ$ õ³ÆöP…r* sîýÓsŒý ^óþÔéÆæÿ$. A°² A…ÔéËò³O çܵçÙtÐðþ$O¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ,
^óþÄæý$¯èþ$¯èþ²r$Ï B Mæü…ò³± {ç³Mæür¯èþ ^óþíÜ…¨. §éÐø‹ÜÌZ Isîý, ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë ÔéQ ¿êÐèþ ÐèþÅMîü¢MæüÆæÿ×ý E¯èþ² CÌê…sìý Äæý$$Ðèþ Æ>fMîüÄæý$ ¯éÄæý$Mæü$yìþ° ™èþ¯èþ iÑ™èþ…ÌZ
Ðèþ$…{† Móüsîý Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ#™ø ¿ôýsîý A¯èþ…™èþÆæÿ… AÎBMìüÞ‹Ü Mæü…ò³± {糆°«§æþ$Ë$ D G糚yæþ* ^èþ*yæþÌôý§æþ¯é²Ææÿ$. ™ðþË…V>×ýÌZ ò³r$tºyæþ$ËMæü$ E¯èþ² A¯èþ$Mæü*Ë™èþ˯èþ$
{ç³Mæür¯èþ ^óþÔéÆæÿ$. ´ëÏíÜtMŠü ò³Oç³#Ë$, Äæý*MðüÞçÜÈ‹Ü ™èþÄæý*È Äæý$*°sŒý¯èþ$ HÆ>µr$ §éÐø‹Ü Ðóþ¨MæüV> ÑÐèþÇçÜ*¢ §æþ*çÜ$Mðüâæý$¢…§æþ¯é²Ææÿ$.

sê»ø°j·T bÕغ\ H√≥ Væ≤+<ä÷ e÷≥ ;CÒ|” |òüTq‘˚


Væ≤+<äße⁄\ dü+|òüT{Ï‘· X¯øÏÔì #êfÒ+<äß≈£î Væ≤+<ä÷ @ø±Ô j·÷Á‘· njÓ÷<Ûä´˝À sêeT eT+~s¡ ìsêàD≤ìøÏ
{°ÄsYmdt nqß≈£L\e÷? e´‹πsø£e÷? #ÓbÕŒ* Á|ü»\ #˚‘· XËuÛ≤wt nìŒ+#·ß≈£îH˚˝≤ ø£Ø+q>∑sY bÕs¡¢yÓT+{Ÿ
ìjÓ÷»ø£esêZìï n_Ûeè~∆ #˚kÕÔ ;CÒ|” sêh n<Ûä´≈£åî\ß, m+|” ã+&ç dü+»jYT ≈£îe÷sY
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü:Ððþ$O¯éÇsîý çÜ…™èþ$çÙt Ñ«§é¯éË™ø íßý…§æþ$Ðèþ#˯èþ$ ™ðþË$çÜ$. ©°Mìü «©r$V> íßý…§æþ$Ðèþ#Ë…™é
`Ìôýa…§æþ$Mæü$ Äæý$†²…_¯èþ Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË ¯éÄæý$Mæü$Ë ¯ør Ðóþ$… íßý…§æþ$ IMæüÅ…V> E¯é²Ææÿ¯óþ çÜ…Móü™é˯èþ$ ç³…õ³
Ðèþ#Ë…A¯óþ Ðèþ*r ÐèþçÜ$¢¯èþ²§æþ…sôý... B çœ$¯èþ™èþ Ðèþ$$Ðèþ*ÃsìýMîü ½gôýﳧóþ¯èþ° B ´ëÈt …§æþ$Mæü$, íßý…§æþ* ÔèýMìü¢° {糧æþÇØ…^óþ…§æþ$Móü
Æ>çÙ‰ A«§æþÅ„æü$Ë$, G…ï³ º…yìþ çÜ…fÄŒý$ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ A¯é²Ææÿ$. íßý…§æþ$Ðèþ#Ë çÜ…çœ$ íßý…§æþ* HM>¢ Äæý*{™èþ¯èþ$ °ÆæÿÓíßýçÜ$ ¢¯é²…. D
sìý™èþ ÔèýMìü¢° ^ésìý ^ðþõ³µ…§æþ$Mæü$, íßý…§æþ* çÜÐèþ*gê°² `Ìôýa…§æþ$Mæü$, íßý…§æþ* §óþÐèþ#âæýÏ Äæý*{™èþMæü$ çÜ…º…«¨…_ A°² HÆ>µr$Ï
¯èþ$ Mìü…^èþç³Æóÿa Ðéâæýϯèþ$ çÜíßý…^óþ¨ Ìôý§æþ¯óþ çÜ…Móü™éË$ ç³…õ³…§æþ$Mæü$ {糆 Hsê ³æNÆæÿ¢Äæý*ÅÆÿ$$. Ñ{VæüàË$ ™èþÄæý*ÆæÿÄæý*ÅÆÿ$$.
íßý…§æþ* HM>¢ Äæý*{™èþ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ²r$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. º…yìþ çÜ…fÄŒý$ B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ ³æNÇ¢ ¿æýMìü¢™ø «§éÇÃMæü Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ D Äæý*{™èþ °ÆæÿÓíßýÝ뢅. {糆 JMæüPÆæÿ*
Æóÿ³æ# (25.5.2022) MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿ ÌZ Mæü±Ñ± GÆæÿVæü° ȆÌZ ÐóþÌê¨ Ðèþ$…¨™ø ´ëÌŸY¯éË°, A…§æþÆæÿ* çÜçßýMæüÇ…^éË° MøÆæÿ$™èþ$ ¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$.hÌêÏ ÐéÅç³¢…V>
íßý…§æþ* HM>¢ Äæý*{™èþ¯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^èþ»Z™èþ$¯é²Ææÿ$. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿ ÐóþÌê¨ Ðèþ$…¨ {ç³fË$ _¯é² ò³§éª A¯óþ ™óþyé ÌôýMæü$…yé gñýO {ÖÆ>….. gñýO
G…ï³V> G°²MðüO Ðèþ$*yóþâæý$Ï Væüyìþ^éÆÿ$$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> º…yìþ çÜ…fÄŒý$ MæüÈ…¯èþV çßý¯èþ$Ðèþ*¯Œþ... ¿êÆæÿ™èþ Ðèþ*™éMîü gñýO ... A…r* ¿æýMìü¢ ¿êÐèþ…™ø D Äæý*{™èþÌZ
æüÆŠÿ ÌZ Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. {糆 Hsê Ðèþ*¨ÇV>¯óþ MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿ ÌZ çßý¯èþ$ ´ëÌŸY¯èþ»Z™èþ$¯èþ²Ææÿ$. íßý…§æþ* çÜÐèþ*gê°² GÐèþÆæÿ$ `Ìôýa Äæý$™èþ²… ^óþíܯé.. íßý…§æþ*
Ðèþ*¯Œþ fÄæý$…† çÜ…§æþÆæÿÂ…V> íßý…§æþ* HM>¢ Äæý*{™èþ¯èþ$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²…. íßý…§æþ* §óþÐèþ#âæýϯèþ$ Mìü…^èþç³ÇõÜ¢ çÜíßý…^óþ¨ Ìôý§æþ¯óþ çÜ…Móü™é˯èþ$ D Äæý*{™èþ §éÓÆ>
çÜÐèþ*f… çÜ…çœ$sìý™èþ ÔèýMìü¢°, IMæüÅ™é çÜ*µÇ¢° A…§æþÇMîü ^ésê˯óþ Ë„æüÅ…™ø D ç³…³æ#™éÐèþ$¯é²Ææÿ$. JMæü¯éyæþ$ Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË ¯éÄæý$Mæü$Ë$ Ððþ$O¯éÇsîý çÜ…™èþ$çÙt
Äæý*{™èþ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$..Ððþ$O¯éÇsîý çÜ…™èþ$çÙt Ñ«§é¯éË õ³Ææÿ$™ø Æ>fMîüÄæý$ Ñ«§é¯éË õ³Ææÿ$™ø íßý…§æþ$Ðèþ#˯èþ$ A×ýVæü§öM>PË° ^èþ*íܯèþÄŒý$. AÌê…sìý ´ëÈt
´ëÈtË$ íßý…§æþ$Ðèþ#˯èþ$ H Ñ«§æþ…V> A×ýVæü§öM>PË° ^èþ*çÜ$¢¯é²Äñý* Ðèþ$¯èþ…§æþÇMîü Ë$, ¯éÄæý$Mæü$Ë$ Mæü*yé Ðóþ$… íßý…§æþ$Ðèþ#Ë A¯óþ ^ðþõ³µ ç³Çíܦ†Mìü Ðèþ^éaÆæÿ$.
ns¡ß<Ó’q ø£\sTTø£..
<ëy√dt y˚~ø£>± @|” d”m+ »>∑Hé‘√ πø{°ÄsY uÛÒ{°

òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨@ B…{«§æþ{糧óþÔŒý Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ,


™ðþË…V>×ý Isîý, ç³#Ææÿ´ëËMæü ÔéQ Ðèþ$…{† MæüËÓMæü$…rÏ ™éÆæÿMæüÆ>Ðèþ*Æ>Ðèþ# ¿ôýsîý
MæüË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. D AÆæÿ$§ðþO¯èþ MæüËÆÿ$$MæüMæü$ §éÐø‹Ü Ðóþ¨MðüO…¨. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V>
¯óþ™èþͧæþªÆæÿ* B´ëÅÄæý$…V> ç³ËMæüÇ…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Hï³ ïÜG… ÐðþOG‹Ü
fVæü¯Œþ™ø Vöç³µ çÜÐèþ*ÐóþÔèý… fÇW…¨ A…r* Ðèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿ sîýÓsŒý ^óþÔéÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ,
¯óþ™èþͧæþªÆæÿ$ HÄôý$ A…ÔéËò³O ^èþÇa…^éÆæÿ¯èþ² ÑçÙÄæý$… ™ðþÍÄæý$Æ>Ìôý§æþ$. §éÐø‹ÜÌZ ÐèþÆæÿÌŒýz
GMæü¯éÑ$MŠü ¸ùÆæÿ… Ðóþ¨MæüV> Hï³ ïÜG… ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ, ™ðþË…V>×ý Isîý Ðèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿ
MæüË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ¯é Ýù§æþÆæÿ$yæþ$ ïÜG… fVæü¯Œþ™ø Vöç³µ çÜÐèþ*ÐóþÔèý…
fÇW…¨ A…r* Ðèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿ ¸÷sZ˯èþ$ sîýÓsŒý ^óþÔéÆæÿ$.

πse+‘Y ¬s&ç¶ z <=+>∑ : eT+Á‹ eT˝≤¢¬s&ç¶


òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨@ M>…{Vðü‹Ü
¨ÐéÌê ¡íܯèþ §æþÇ{§æþç³# ´ëÈt A°, ÆóÿÐèþ…™Œþ Æðÿyìþz
H´ëÈtÌZ E…sôý B ´ëÈt Ðèþ$sê‹Ù AÐèþ#™èþ$…§æþ°
M>ÇÃMæüÔéQ Ðèþ$…{† Ðèþ$ÌêÏÆðÿyìþz ¡{Ðèþ ÐéÅQÅË$
^óþÔéÆæÿ$. ÆóÿÐèþ…™Œþ ™èþ¯èþò³O ^óþíܯèþ M>Ððþ$…rÏMæü$
Mú…rÆŠÿV>.. sîýBÆŠÿG‹ÜGε ¯èþ$…_ Ðèþ$…VæüâæýÐé
Ææÿ… BÄæý$¯èþ Ò$yìþÄæý* {糆°«§æþ$Ë™ø Ðèþ*sêÏyæþ$
™èþ* M>…{Vðü‹ÜÌZ° ¿æýsìýt, E™èþ¢ÐŒþ$, fV>YÆðÿyìþz
AÐèþ*Äæý$Mæü$˯é²Ææÿ$. ÆóÿÐèþ…™Œþ Ðèþ*{™èþ… Ë$^éa
糯èþ$Ë$ ^óþçÜ$¢¯é²yæþ$. 糧óþ 糧óþ MóüïÜBÆŠÿ,
MóüsîýBÆŠÿ˯èþ$ †yæþ$™èþ$¯é²yæþ$. A¨ Ææÿ^èþaº…yæþ M>§æþ$.. Ë$^éa º…yæþ. ò³ãÏ ò³sêMæü$Ë$
ÌôýMæü$…yé ¯ðþOsŒý MæüÏºÏ ^èþ$r*t †ÇVóü Æ>çßý$ÌŒý V>…«© K ™øç³# A…r* ¡{ÐèþÝë¦Æÿ$$ÌZ
ÑÆæÿ$^èþ$Mæüç³yézÆæÿ$. D ï³ïÜïÜ `‹œ(ÆóÿÐèþ…{™ðþyìþz° E§óþªÕ…_..) K ™øç³#. A糚yóþ ïÜG…
AÆÿ$$´ùÆÿ$$¯èþr$Ï Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯é²yæþ$. ïÜG… M>§æþ$ Mæü§é.. Mæü±çÜ… Asñý…yæþÆŠÿ Mæü*yé
M>Ìôýyæþ…r* Ðèþ$ÌêÏÆðÿyìþz Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. sîýyîþï³ÌZ E¯èþ²ç³µsìý ¯èþ$…_ ™èþÐèþ$ Ðèþ$«§æþÅ
VöyæþÐèþË$ fÆæÿ$Væü$™èþ$…yóþÐèþ° õ³ÆöP¯èþ² Ðèþ$ÌêÏÆðÿyìþz.. sîýyîþyîþï³ ÐèþÇP…VŠü {ò³íÜyðþ…sŒýV>
E¯èþ²ç³šyóþ ÆóÿÐèþ…™Œþ ™èþ¯èþò³O »ñý¨Ç…ç³#ËMæü$ ¨V>yæþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. ¯é M>ÌôýiË$
Ðèþ$*Æÿ$$Ý뢯èþ° »êÏMŠüÐðþ$Æÿ$$ÌŒý ^óþÔéyæþ$. ÆóÿÐèþ…™Œþ Æðÿyìþz ¼yæþz ò³ãÏ GÐèþÇ yæþº$¾™ø ^óþÔéyæþ$.
¯é yæþº$¾™ø ^óþÔé¯èþ$ A…r* Ðèþ$ÌêÏÆðÿyìþz çÜ…^èþ˯èþ M>Ððþ$…r$Ï ^óþÔéyæþ$. M>§æþ° Äæý*§æþW
ÇVæü$rtò³O {ç³Ðèþ*×ý… ^ðþ´ëµË° ÆóÿÐèþ…™ŒþMæü$ Ðèþ$ÌêÏÆðÿyìþz çÜÐéÌŒý ÑíÜÆ>yæþ$ . ÆóÿÐèþ…™Œþ
ÐéÅQÅËò³O Ý÷…™èþ ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÆæÿYÐóþ$ AçÜ…™èþ–í³¢™ø E…§æþ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ÆóÿÐèþ…™Œþ Æðÿyìþz¨
A…™é {yéÐèþ* A°, Ðèþ$*yóþâæýÏÌZ G…ï³V> H… ^óþÔéyæþ°, _ÐèþÇMæü$ Æ>çßý$ÌŒý V>…«©°
òÜO™èþ… »êÏMŠüÐðþ$Æÿ$$ÌŒý ^óþõÜ ÆæÿMæü… A…r* ÑÆæÿ$^èþ$Mæü$ç³yézÆæÿ$. ^èþ…{§æþ»êº$¯èþ$ ç³r$tMæü$° ï³
ïÜïÜ ™ðþ^èþ$aMæü$¯é²yæþ…r* òÜsñýOÆŠÿ çÜ…«¨…^éÆæÿ$. C¨Ìê E…yæþV>.. Ðèþ$…{† Ðèþ$ÌêÏÆðÿyìþz
¿æý*Mæü»êjËMæü$ ´ë˵yézÆæÿ°, BÄæý$¯èþ AË$ÏyìþMìü A…§æþ$ÌZ çßýçÜ¢… E…§æþ°, M>…{Vðü‹Ü
A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü ÐèþõÜ¢ D C§æþªÇ± gñýOË$Mæü$ ç³…í³ ¡Ææÿ™é¯èþ…r* ï³ïÜïÜ `‹œ ÆóÿÐèþ…™Œþ Æðÿyìþz
¡{Ðèþ ÐéÅQÅË$ ^óþÔéÆæÿ$. A…§æþ$Móü Mú…rÆŠÿV>¯óþ C糚yæþ$ Ðèþ$…{† Ðèþ$ÌêÏÆðÿyìþz CÌê Ò$yìþ
Äæý* Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éaÆæÿ$. ™é¯èþ$ {糿æý$™èþÓ ¿æý*Ñ$° GMæüPyé Mö¯èþÌôý§æþ°.. Ðèþ*ÆðÿPsŒý Æóÿr$
Mæü…sôý GMæü$PÐèþMóü Mö¯é²¯èþ°, A…§æþ$ÌZ ™èþõ³µÐèþ$$…§æþ° Ðèþ$ÌêÏÆðÿyìþz ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. ½gôýï³
, M>…{Vðü‹Ü ¯óþ™èþË$ òÜO™èþ… ¿æý*Ðèþ$$Ë$ Mö…r$¯é²Ææÿ$ Mæü§é A° {ç³Õ²…^éÆæÿ$. MøÆæÿ$t òÜO™èþ…
™èþ¯èþMæü$ A¯èþ$Mæü*Ë ¡Ææÿš C_a¯èþ ÑçÙÄæý*°² D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Ðèþ$ÌêÏÆðÿyìþz Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$.
A…™èþÆ>j¡Äæý$ ™èþí³µ´ùÆÿ$$¯èþ í³ËÏË ¨¯ø™èþÞÐèþ… Gç³µsìýMîü ^óþ«¨…^èþÌôý° Ñ$çÜtÈV> B MóüçÜ$
Ñ$WÍ´ùÆÿ$$…¨. A…™óþM>§æþ$ §óþÔèýÐéÅç³¢…V>
Ððþ$$§æþsìýÝëÇV> {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> D ¨¯ø™èþÞÐé°² fÆæÿ$³æ#Mæü$¯é²Ææÿ$
1998ÌZ Äæý$$¯ðþOsñýyŠþ õÜtsŒýÞ ÌZ C…rÆóÿ²çÙ¯èþÌŒý òÜ…rÆŠÿ çœÆŠÿ Ñ$íÜÞ…VŠü ^èþÇ{™èþÌZ DÆøk
ôV’≤<äsêu≤<é A…™èþÆ>j¡Äæý$ ™èþí³µ´ùÆÿ$$¯èþ í³ËÏË ¨¯ø™èþÞÐèþ… {糆 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… Ðóþ$ 25¯èþ A¯óþMæüÐèþ$…¨ {ç³fË$ Møç³…™ø ÆøyæþÏò³OMìü Ðèþ_a A…yŠþ GMøÞµÏÆÿ$$sñýyŠþ _[Ëz¯Œþ (IïÜG…DïÜ) A¯óþ çÜ…çܦ fÐðþ$OM>, Ë$«¨Äæý*¯é, Ððþ$MìüÞMø, ¯ðþ§æþÆ>Ï…yŠþÞ, ´ùÌê…yŠþ, ´ùÆæÿ$aVæüÌŒý, ÆæÿÚëÅ,
ãT<Ûäyês¡+ {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> °ÆæÿÓíßý…^èþºyæþ$™èþ$…¨. ™èþí³µ´ùÆÿ$$¯èþ í³ËÏË, Aç³çßýÆæÿ×ýMæü$ °Ææÿçܯèþ ÐèþÅMæü¢…^óþçÜ*¢, Æ>ÅÎË$ ¡ÔéÆæÿ$. {´ëÆæÿ…À…^èþºyìþ…¨. í³ËÏË Aç³çßýÆæÿ×ý, í³ËÏËò³O ÌñýO…WMæü Ðóþ«¨…³æ#Ë$, òÜǾÄæý*, §æþ„ìü×ý MöÇÄæý*, òܵÆÿ$$¯Œþ, ™ðþOÐ鯌þ, Äæý$$¯ðþOsñýyŠþ Mìü…VŠüyæþÐŒþ$, Äæý$$¯ðþOsñýyŠþ
25 y˚T 2022
Væü$ÆðÿO¯èþ í³ËÏË Væü$Ç…_ {ç³fÌZÏ AÐèþV>çßý¯èþ ò³…^èþyæþ…MøçÜ… D ¨¯ø™èþÞÐèþ… 1983ÌZ Äæý$$¯ðþOsñýyŠþ õÜtsŒýÞ A«§æþÅ„æü$yæþ$ Æø¯éÌŒýz í³ËÏË §øí³yìþ ÌôýMæü$…yé {ç³ç³…^é°² çÜ$Ææÿ„ìü™èþÐðþ$O¯èþ {糧óþÔèý…V> õÜtsŒýÞ Ðèþ…sìý 29 §óþÔéË$ D IïÜG…DïÜ ç³Ç«¨ÌZ ç³°^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$.
fÆæÿ$³æ#Mæü$…sêÆæÿ$.12 2001 ¯èþ$…yìþ 6 Q…yéÌZÏ° 20Mìü ò³OV> §óþÔéÌZÏ D ÈVæü¯Œþ Ðóþ$ 25¯èþ$ Gsꯌþ ´ësŒýj gêqç³M>Ææÿ®…V> Ðèþ*Ææÿayé°Mìü ç³°^óþçÜ$¢¯èþ² Ìê¿æý{õ³„æüÌôý° çÜ…çܦ C¨. AÌôý¾°Äæý*, {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> í³ËÏË Aç³çßýÆæÿ×ý çÜÐèþ$çÜůèþ$ Væü$Ç¢…^èþyé°Mìü, í³ËÏ˯èþ$
¨¯ø™èþÞÐé°² çœ$¯èþ…V> °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. 1979, Ðóþ$ 25¯èþ ¯èþ*ÅÄæý*ÆŠÿP ÌZ gê¡Äæý$ ™èþí³µ´ùÆÿ$$¯èþ í³ËÏË ¨¯ø™èþÞÐèþ…V> AÆðÿj…sîý¯é, B[õÜtÍÄæý*, »ñýÌêÆæÿ‹Ü, »ñýÍjÄæý$…, {»ñýhÌŒý, Mðü¯èþyé, _Î, çÜ…Ææÿ„æü×ýMæü$ ¡çÜ$MøÐèþËíܯèþ Mö°² ^èþÆæÿÅË Væü$Ç…_ ™èþÍϧæþ…{yæþ$ËMæü$ ™èþVæü$
4 ´ëuæÿÔéËMæü$ Ððþâæý$™èþ$¯èþ² BÆóÿâæýÏ í³ËÏÐéyðþO¯èþ Gsꯌþ ´ësŒýj A§æþ—GÔèýÅÐèþ$Äæý*Åyæþ$. {ç³Mæüsìý…^éyæþ$.34 2001, Ðóþ$ 25¯èþ Ððþ$$rt MøÝëtÈM>, DMæüÓyéÆŠÿ, fÆæÿñ, {X‹Ü, Vú™èþÐèþ*Ìê, IÆ>Ï…yŠþ, CrÎ, ÜËàË$ C^óþaÌê IïÜG…DïÜ ÑÑ«§æþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ °ÆæÿÓíßýÝù¢…¨.

{糿æý$™èþÓ… ¯ðþÌ ¯ðþÌê r…^èþ¯Œþ V>


A…¨…^óþ ÐóþÌê¨ Ææÿ*´ëÄæý$Ë
i™éË™ø G…™ø çßý$…§éV>
E…yéÍÞ¯èþ, »ê«§æþÅ™èþV>
Ððþ$ËV>ÍÞ¯èþ Mö…™èþÐèþ$…¨ {糿æý$™èþÓ E§øÅVæü$Ë$ ¯ðþË Ñyìþ_
kÕeT+‘· sêC≤´\ß>± e÷]b˛‘·ßqï sêÁcÕº\ß CçÙt… E¯èþ²r$t CÌê... H§ðþO¯é AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$Æ>§æþ° {ç³fË$ 糯èþ$² ^ðþÍÏ…³æ#Ë
n~Ûø±s¡+ ø±bÕ&ÉTø√e≥+ ø√dü+ Äsê≥+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#˚à Á|üj·T‘·ï+ $|üøå±ì~ ¯èþ$…yìþ yæþº$¾ ÐèþçÜ$¢…¨, M>ºsìýt §é°° GÌê Eç³Äñý*W…^éÌZ ^ðþõ³µ çßýMæü$P
ÝëÐèþ$$ ^óþçÜ*¢ ™èþÐèþ$ §æþVæüYÆæÿMæü$ H§óþ° ç³° °Ñ$™èþ¢Ððþ$O Ðèþ_a¯èþ Mæü*yé {ç³fËMæü$ ™èþç³µMæü$…yé E…yéË° C…§æþ$MøçÜ… Æ>gêÅ…Væü çÜÐèþÆæÿ×ý ^óþíÜ
ÝëÐèþ*¯èþÅ {ç³fË ¯èþ$…_, _¯èþ², çܯèþ² M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë ¯èþ$…_ Á|üC≤kÕ«eT´+˝À Á|ü»\ bÕÁ‘· z≥ßπø |ü]$T‘·e÷ Á|üC≤ <Ûäq+‘√ q∫Ãq #√≥ ¬>düߺ {ç³™óþÅMæü çßýMæü$PË$ 糯èþ$²Ë$ Mæüsìýt¯èþ {ç³fËMæü$ Mæü͵…^éË° MøÆæÿ$™èþ$¯é²Ææÿ$.
™èþÐèþ$Mæü$ M>ÐèþËíܯèþ…™èþ Ý÷Ðèþ$$ïèþ$ Ðèþ$$Mæü$Pí³…yìþ Ðèþ$È ÐèþçÜ*Ë$ íÜÓÆ>jÆŠÿ Ìê…yŠþ §óþÔèý… ÐèþÌñý {糿æý$™èþÓ… H§ðþO¯é ò³§æþª °Ææÿ~Äæý$…, ¡çÜ$MøÐéË
Vü≤ÖCŸ\ß Á|üuÛÑß‘·« ìs¡íj·÷\≈£î Á|üC≤_ÛÁbÕj·T+ ‘·|üŒìdü] ø±yê\qï #·{≤º\ß sêyê* ¯é², §óþÔèý {ç³fËMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yóþ ^èþsêtË$ ^óþÄæý*˯èþ² ™èþç³µ°çÜÇV>
^óþçÜ*¢ ™èþÐèþ$ ÑMæü–™èþ, °Mæü–çÙt ¯ðþOgê°² ^ér$Mæü$…r$…yæþr… ¡{Ðèþ {ç³gêÀ{´ëÄæý$ õÜMæüÆæÿ×ý™ø¯óþ Ý뫧æþÅ…. BÌê {ç³gê AÀçÙt… Ðóþ$ÆæÿMæü$ B {糿æý$
õßýÄæý$Ððþ$O¯èþ, B„óüç³×îýÄæý$Ððþ$O¯èþ ÑçÙÄæý$…. B Ñ«§æþ…V> Mö…™èþÐèþ$…¨ ™èþÓ… °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$…r$…¨ JMæüÐóþâæý {糿æý$™èþÓ °Ææÿ~Äæý$…Mæü$ {ç³gê °Ææÿ~Äæý$…
{ç³gê ÝëÓÐèþ$Å…ÌZ {ç³fÌôý {糿æý$Ðèþ#Ë° ^ðþç³µºyìþ…¨.{ç³gêÝëÓÐèþ$Å
{糿æý$™èþÓ E§øÅVæü$Ë yæþº$¾ í³_a H Ñ«§æþ…V> ™èþÄæý*Ææÿ$ AÆÿ$$Å…¨ ç³ÇÆæÿ„æü×ôý {糫§é¯èþ §óþÅÄæý$… A° E…¨. {ç³gê çÜ…„óüÐèþ$Ðóþ$ {糿æý$™èþÓ ´ë˯èþ A°
ÐèþņÆóÿMæü…V> E…sôý AÌê…sìý ^èþsêtË$, °ÆæÿÄæý*Ë$ G…™èþ ò³§æþªÐðþO¯é {ç³gê
A…sôý ' AÄæý*Å V>ÇMìü Ë…^èþ… CõÜ¢¯óþ Mæü…^èþ… Mæü¨Ìôý¨ ' ÌêV>, AÀ{´ëÄæý$Ððþ$ Ðèþ$$QÅ….M>± Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ ^èþrt çÜ¿æýÌZÏ çÜ¿æý$ÅË°Ææÿ~Äæý$ Ððþ$
°Ææÿ~Æÿ$$…^èþºyìþ…¨. M>± ¯óþsìý Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË ´ë˯èþ ^èþ*õÜ¢ {ç³gêÝëÓÐèþ*Å ^èþrt…V> Ðèþ*Ç A§óþ A…†Ðèþ$ ¡ÆæÿšV> Ðèþ*Ææÿ$™èþ$…¨ {ç³fËMæü$ ^óþÆæÿ$™èþ$…¨.
M>Ýù¢, Mæü*Ýù¢ ' ÝëÐèþ*¯èþÅ {ç³fË ¯èþ$…_ M>çÜ$Ë$ Væü$…f°§óþ ' °Mìü ÑÆæÿ$§æþ®…V> E…¨.{ç³gê ÝëÓÐèþ$Å…ÌZ {ç³fË ´ë{™èþ MóüÐèþË… Kr$Móü {ç³fË™ø 糯óþÌôýMæü$…yé, {ç³gê AÀ{´ëÄæý$ BÌZ^èþ¯óþ ^óþÄæý$Mæü$…yé..
ÐéÇMìü B Æøk °{§æþç³sôýtÌê Ìôý§æþ$ A¯èþ²r$ÏV>. KMæü Ñ«§æþ…V> ç³ÇÑ$™èþ…V> E…¨.AÌê Kr$Ï Ðéyæþ$Mø° «§æþ¯èþ… E¯ø²yìþ§óþ Æ>fÅ… V>... A«¨M>Ææÿ ´ëÈt ¯éÄæý$Mæü$Ë °Ææÿ~Äæý$… òœO¯èþÌŒý.BÌê Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË$ ™èþÐèþ$
A«¨M>Ææÿ… E¯ø²yìþ§óþ B«¨ç³™èþÅ…V>... ÝëVæü$™èþ$…¨. {ç³fË Ðèþ*rË$ ѯø²Ææÿ$ ™èþÐèþ$ A«¨M>Ææÿ… MøçÜ… KrÆæÿϯèþ$ {ç³ÌZ¿æýò³sìýt E_™é˯èþ$ {ç³Mæüsìý…_ {ç³ÌZ
^ðþ´ëµË…sôý KMæü ÐóþrV>yæþ$ ™èþ¯èþ Mæüyæþ$³æ# °…³æ#MøÐèþyé°Mìü H§óþ° ÌôýÆæÿ$. {ç³fË çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mö¯ø²Ææÿ$ ÌôýÆæÿ$. A±² ´ëËMæü$Ë$ Ý÷…™èþ ¿êËMæü$ BMæüÇØ™èþ$ÌñýO¯èþ {ç³fË Kr$Ï™ø Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ððþ$gêÈt Ý뫨…_ {糿æý$™èþÓ…
°Ææÿ~Äæý*Ìôý A«¨M>Ææÿ… M>´ëyæþ$MøÐèþyæþ… MøçÜ… ^óþõÜ BÆ>rÌôý AÆ>¾sêÌôý õ³§æþ HÆ>µr$ ^óþíܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ {ç³gê «§æþ¯èþ… ¯èþ$…yìþ Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË àÒ$ËMæü$
{ç³fË Ðèþ*rË$ ѯèþ²ÐéÆæÿ$ ÌôýÆæÿ$, B§æþ$Mæü$¯èþ²ÐéÆæÿ$ ÌôýÆæÿ$ {ç³fË$ 糯èþ$²Ë {ç³gê «§æþ¯èþ… ç³…í³×îý ^óþÄæý$yæþ… §éÓÆ> Ý뫧éÆæÿ×ý {ç³fË$ Cr$Ðèþ…sìý Æ>fMîüÄæý$
ª\+#·+ ÇùdÔH˚ ø£+#·+ ø£~˝Ò~µ Ææÿ*ç³…ÌZ {糿æý$™éÓËMæü$ Mæüsìýt¯èþ Ë„æüË MørÏ °«§æþ$˱² ´ëËMæü$Ë A¯éÌZ_™èþ
ç³£æþM>ËMæü$ MæüÑ$çÙ¯Œþ Ææÿ*ç³…ÌZ †ÇW ´ëËMæü$Ë Qgê¯éMæü$ ^óþÆóÿ Mæü͵™èþ
´ëÈtËMæü$ BMæüÇÛ™èþ$ËÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$ G…§æþ$Mæü…sôý A¨ ÐéÇMìü {ç³Äñý*f¯èþ…
^óþMæü*Ææÿ$çÜ$¢…¨.CÌê M>Mæü$…yé Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ Mæü*yé çÜÓÆæÿjÆŠÿ ÌêÅ…yŠþ §óþÔèý…
MæürtyéËMæü*....Ðéyæþ$Mö°. çÜÇ´ùMæü Ë„æüË$ MørÏ A糚Ë$ ™ðþ_a A¯èþÐèþçÜÆæÿ
f…™èþ$Ðèþ#¯èþ$ GÌê Ððþ…sêyìþ Ððþ…sêyìþ Ðóþsêyæþ™éyø B ™èþÆæÿà ÌZ Byæþ…ºÆ>ËMæü$, çÜ…ºÆ>ËMæü$ A™èþ¢ Ý÷Ðèþ$$à AË$Ïyìþ §é¯èþ… ^óþíܯèþr$t.{ç³fË
ÌêV> °ÆæÿÂ…§é Ksìý…VŠü 糧æþ®†° ¡çÜ$MæüÐèþõÜ¢ °fÐðþ$O¯èþ Ððþ$gêÇsîý™ø °fÐðþ$O¯èþ
Mö…™èþÐèþ$…¨ {糿æý$™èþÓ E§øÅVæü$Ë$ ÝëÐèþ*¯èþÅ {ç³f˯èþ$ KMæü Æ>gêÅ°² Ñ¿æýh…_ ÝëÐèþ$…™èþ Æ>k˯èþ$ °Äæý$Ñ$…^èþ$Mö° {ç³fË ¯èþ$…yìþ ´ëÈt °fÐðþ$O¯èþ {糿æý$™èþÓ… ´ë˯èþ ^óþçÜ$¢…¨.{ç³fË$ ÐéÆæÿ$ Ý÷…™èþ…V>
Ý÷Ðèþ$$ïèþ$ Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË$ ÐéÇ A«¨M>Ææÿ… MøçÜ… àÒ$Ë$ C_a {ç³gê Mæüç³µ… (糯èþ$²Ë$ ) ÐèþçÜ*Ë$ ^óþçÜ$Mø° ÝëÐèþ$…™èþ Æ>kË$, Æ>kË$, ^èþ{MæüÐèþÆæÿ$¦ çÜ…´ë¨…^èþ$MøMæü$…yé ÝùÐèþ$Ææÿ$˯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$yæþ… BVæü$™èþ$…¨.§óþÔèý…
fËVæüË ÌêV> ï³Mæü$P™èþ$…r* ÐéÇ ¯èþ$…_ ºËÐèþ…™èþ…V> AÆÿ$$¯èþ «§æþ¯èþ… Ððþ$$™èþ¢… Ðéâæýå Ý÷…™èþ àÒ$ËMæü$ ÐéyöMæü$…r$¯é²Ææÿ$. {ç³fË$ ÑÑ«§æþ Ë$ CÌê ÐéÇ ÑÌêçÜÌê MøçÜ… ¯èþ_a¯èþr$t, ¯èþ_a¯èþ ^ør A…™èþ@³æ#Æ>Ë$, A«§øVæü† ´ëË$M>Mæü$…yé E…r$…¨. §óþÔèý {ç³gê±Mæü… E_™éËMæü$ AËÐér$
§é°Mìü M>° §é°Mìü M>çÜ$Ë$ §æþ…yæþ$Mæü$…r$…yæþr… A™èþÅ…™èþ ÆæÿM>Ë ç³¯èþ$²Ë$ ^ðþÍÏ…_ Æ>çÙ‰, Ðèþ$ÇÄæý$$ §óþÔèý AÀÐèþ—¨® MøçÜ… ÐéyæþÐèþËíܯèþ ÑÌêçÜ Móü…{§éË$, I¯èþÐéÇMøçÜ… E§éůèþ Ðèþ¯éË$ °ÇÃ…^èþ$Mö° A…VæüÆæÿ…Væü ç³yìþ ÝùÐèþ$Ææÿ$Ë$V> ™èþÄæý*ÆðÿO™óþ §óþÔèý… ^éÌê ¯èþçÙt´ù™ø…¨ CÌê ¯èþçÙt ´ùÆÿ$$¯èþ
{ç³gê «§æþ¯é°² VðüÍ_ A«¨M>Ææÿ… ´÷…¨¯èþ Æ>fMîüÄæý$ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ Ðéâæý$Ï ³æ#sìýt ÐðþO¿æýÐèþ…V> ÐéÇ iÑ™éË$ çÜMæüË çÜ…™øÚëË™ø ÝëVóüÑ, {ç³f˯èþ$ §óþÔéË$ ^èþÇ{™èþÌZ ^éÌê E¯é²Æÿ$$.{ç³çÜ$¢™èþ BǦMæü,
kVæü$çÜÞMæüÆæÿ…, íÜVæü$Y ^óþsñýO¯é ÑçÙÄæý$…. Mö°² çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ ÒÇ ò³ÇW¯èþ FâæýåMæü$, Ðéâæý$Ï ^èþ§æþ$Ðèþ#Mæü$¯èþ² çÜ*PËÏMæü$, Ðéâæýå Ý÷…™èþ °Äñý*fMæüÐèþÆ>Y ç³sìýt…^èþ$MøÐèþyæþ… A…sôý H§ø AÌê ¯éÐèþ$ Ðèþ*{™èþ…V> E…yóþ¨. ÝëÐèþ$hMæü,ѧéÅÐóþ™èþ¢Ë,Ðóþ$«§éÐèþ#Ë,A…§øâæý¯èþMæü*yé A§óþ...
Aѱ†, Ë…^éË$ Ôèý—G† Ñ$…_, ÝëÐèþ*¯èþÅ {ç³fËMæü$ Ððþ{Æóÿ†¢ ËMæü$,Ðéâæýå Ý÷…™èþ hÌêÏËMæü$, ¯èþ_a¯èþ Væü$âæýÏMæü$, ¯èþ_a¯èþ §óþÐèþ#âæýåMæü$, º…«§æþ$ËÐèþ#Ë B¯éyæþ$ Æ>k¯èþ$ {ç³fË$ MæüÍõÜ AÐèþM>Ôèý… §öÇMóü¨ M>§æþ$. AçÜË$ B {ç³çÜ$¢™èþ {糿æý$™èþÓ ´ëËMæü$Ë$ VæüÐèþ$°…^èþÐèþËíܯèþ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý$…
ÒÇ »êVø™é°² Hïܽ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ ^óþÆæÿÐóþõÜ¢ ÐéÆæÿ$ Açœ* Ððþ$糚MøçÜ…, ºyé¯éÄæý$Mæü$Ë AÐèþçÜÆæÿ… MøçÜ…, Ý÷…™èþ {ç³×êãMæü AÐèþ$Ë$ AÐèþM>Ôèý… Mæü*yé {ç³fËMæü$ E…yóþ¨ M>§æþ$. C¨ ^èþÇ{™èþ ^ðþí³µ¯èþ, ^ðþ³æ#™èþ$¯èþ² C§ðþ¯èþ…r$¯é²Ææÿ$.{糿æý$™éÓË$ ѧæþÅ Ðèþ$ÇÄæý$$ ÐðþO§æþÅ… Ðèþ*{™èþÐóþ$ E_™èþ…V>
Ðóþ$çœ*Ë Ò$§æþ Ðèþ_a ÒÇ Ò$§æþ ç³yìþ ÒÇ° A™èþÅ…™èþ MøçÜ…, ç³…™èþ… ¯ðþWY…^èþ$Mö¯óþ 糯èþ$ËMøçÜ… ¯èþ_a¯èþ ¯éÄæý$Mæü$Ë Ñ{VæüàË ç³_a °f…. fVæüÐðþ$ÇW¯èþ çÜ™èþÅ….AÌêVóü D Æøk {ç³gê ÝëÓÐèþ$Å…ÌZ Mæü*yé CÐéÓË° MøÆæÿ$™èþ$¯é²Ææÿ$.{ç³fË$ 糯èþ$²Ë$ Mæüsôýt¨ §óþÔèý… AÀÐèþ—G¨ª MøçÜ…
MøçÜ…, ™èþ¯èþMæü$ ¯èþÐèþ$ÃMæü…V> E¯èþ² ÐèþÅMæü$¢ËMøçÜ…, ç³…yæþ$VæüË MøçÜ…, C…^èþ$Ñ$…^èþ$ CÌê¯óþ E…¨. Kr$ MøçÜ… ÑÑ«§æþ Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈt ¯éÄæý$Mæü$Ë$ M>± §óþÔé°² ¯éÔèý¯èþ… ^ðþÄæý$Åyé°Mìü M>§æþ° H ç³£æþM>Ë$ {ç³Mæüsìý…_¯é, Ðèþ$$…
AÐèþÐèþ*¯èþMæüÆæÿ…V> çÜòܵ…yŠþ ^óþçÜ$¢¯èþ²ç³µsìýMîü ÒÇ Ðèþ{Mæü º$¨ª ÌZ H ç³sê™ø´ëË MøçÜ…,Vöç³µËMøçÜ…, ÐéÇ çÜ…™øÚëË MøçÜ… QÆæÿ$aË$ {ç³fË C…yæþÏ ^èþ$r*t, Fâæýå ^èþ$r*t †ÇW {ç³f˯èþ$ {ç³ÌZ¿æý ò³sìýt A«¨M>Ææÿ… §æþ$V> §é° º*Ï{í³…sŒý {糆 JMæüP KrÆŠÿ BÐðþ*§æþ… MøçÜ… CÐéÓË° KrÆŠÿ
Ðèþ*{™èþ… Ðèþ*Ææÿš Æ>Mæü´ùÐèþyæþ… D {ç³gêÝëÓÐèþ*Å°Mìü çÜ…º…«¨…_ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.A«¨M>Ææÿ… ´÷…¨¯èþ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ {ç³gê ÝëÓÐèþ$Å…ÌZ E¯èþ² ´÷…¨¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ. ³æNÇ¢V> Æ>kË ´ë˯óþ fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. ÝëÐèþ*¯èþÅ ¯èþ$…yìþ çÜÐèþ$Æ° ¡çÜ$MøÐéË° Ðèþ$ÇÄæý$$ C¨ G…ï³Ë$ GÐðþ$ÃÌôýÅË i™éË$
A™èþÅ…™èþ »ê«§éMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý$…. ÑçÙÄæý$… Ðèþ$Ç_ ´ëËMæü$Ë$ ™èþÐèþ$ CçÙt… E¯èþ²r$Ï {ç³gê «§æþ¯èþ… Ðéyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. {ç³fË$ VðüÍ_¯èþ {ç³gê {糆°«¨° MæüÍõÜ ÒÌôý...Ìôý§æþ$.{ç³fË AÐèþçÜÆ>°², ÐéÆæÿ$ ´÷…§óþ C™èþÆæÿ {ç³Äñý*f¯éËMæü$ Mæü*yé ÐèþÇ¢…^éË° MøÆæÿ$™èþ$¯é²Ææÿ$.
C¨ Æ>^èþÇMæü ( Æ>kË) ´ë˯èþ¯èþ$ Væü$Ææÿ$¢ ^óþçÜ$¢…¨. çÜÐèþ$çÜůèþ$ ™ðþÍõ³ AÐèþM>Ôèý… Ìôý§æþ¯óþ¨ °f….¯óþsìý {ç³gê {糆°«§æþ$Ë {ç³gêÝëÓÐèþ$Å…ÌZ {ç³fË$ MóüÐèþË… Kr$Móü ç³ÇÑ$™èþÐèþ* ? {ç³fË$ Æ>fMîü
H¨HÐðþ$O¯é ÒÇMìü H Ðèþ*{™èþ… õ³§æþ, °Ææÿ$õ³§æþ {ç³fËò³O, Ðèþ$¯èþ §óþÔèý… Væü™èþ yìþòÜ…ºÆŠÿ Ðèþ*çÜ… 2021. ÐèþÆæÿMæü$ 128.41. Ë„æüË MørÏ ç³Çíܦ™èþ$Ë*...Mæü*yéB¯ésìý Æ>kË ÌêVóü çßý$…§éV> Æ>f»ZV>Ë™ø ÑÌêçÜ Äæý$ ´ëÈtËMæü$ Kr$ ÐóþíÜ {ç³gê ÝëÓÐèþ*Å°², {ç³fË iљ鰲 ´ëËMæü$Ë ^óþ†
ÝëÐèþ*¯èþÅ ÆðÿO™èþ$Ëò³O gêÍ, §æþÄæý$, Ýë¯èþ$¿æý*† A…r* H A糚 E¯èþ²r$t A«¨M>Ææÿ ÌñýMæüPË$ ^ðþ糚™èþ$¯é²Æÿ$$.C¨ {糆 Æ>çÙ‰Ðèþ$$Mæü$ ç³… iÑ™éË$ ÑË$ÐðþO¯èþ ÐèþçÜ™èþ$Ë$, Ææÿ„æü×ý™ø Mæü*yìþ¯èþ Æ>^éÇMæü™èþ çÜÐèþ*f…ÌZ çÜÆæÿÓ ÌZ ò³sìýt FÆæÿ$MøÐèþyæþÐóþ$¯é...? {ç³gêÝëÓÐèþ$Å… A…sôý C…™óþ¯é...? Æ>fMîüÄæý$
Ðèþ*{™èþ…, H MøÔé¯é E…yæþ§æþ$.G…™èþõܳæ# ÒÇ »ŸMæüPÝë˯èþ$ _™óþ 4.427. Ë„æüË MørÏ A糚 ç³yæþ$™èþ$…¨ Ðèþ$ÇÄæý$$ C…M> {糆 Æ>çÙ‰ A糚 ÝûMæüÆ>ÅË™ø çÜ…º…¨…_¯èþ VúÆæÿÐèþ… ´÷…§æþ$™èþ$¯é²Ææÿ$.C¨ D §óþÔèý…ÌZ... ÑÑ«§æþ ´ëÈtË ¯éÄæý$Mæü$ËMæü$ Kr$ ÐóþíÜ VðüÍí³…_¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ {ç³fËMæü$ GÌê…sìý
°…³æ#MøÐèþyæþ… ò³O¯óþ ÒÇ §æþ—GíÙt A…™é. HÑ$ ^óþÝ뢅 ÒÇMìü çÜç³Æóÿr$V> E…r$…¨. A¨ §é§é³æ# 2 Ë„æüË Mør$Ï. A…sôý {ç³çÜ$¢™èþ… {糆 ç³…^éÄæý$¡ ¯èþ$…yìþ ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý §éMæü C§óþ VúÆæÿÐèþ…, ÝëÐèþ$hMæü çßZ§é¯èþ$ MæüÍW çßýMæü$PË$ E…yæþÄæý*? A° {ç³gê ÝëÓÐèþ$ÅÐé§æþ$Ë$ ´ëËMæü$˯èþ$ {ç³Õ²çÜ$¢
Æ>çÙ‰Ðèþ$$ §óþÔèý… Äñý$$MæüP A糚 MæüË$³æ#Mö° 6.5 Ë„æüË MørÏ A糚 E¯èþ²r$t E¯é²Ææÿ$.M>± Væüyìþ_¯èþ D 74 H…yæþÏ Ðèþ$¯èþ ÝëÓ™èþ…{™èþ §óþÔèý…ÌZ ÝëÐèþ*¯èþÅ ¯é²Ææÿ$.Cç³µsìýMðüO¯é ´ëËMæü$Ë$ {ç³gê ÝëÓÐèþ$Å´ë˯èþÌZ E¯é²Ðèþ$° VæüÐèþ$°…_
G…™èþõܳæ# yæþº$¾ çÜ…´ë§æþ¯èþ ò³O ¡Ææÿ° ÐéÅÐðþ*çßý… ™èþí³µ…_ A«¨M>ÇMæü ÌñýMæüPÌôý ™ðþË$³æ#™èþ$¯é²Æÿ$$. A…sôý D A糚 {糆 Æ>çÙ‰ f¯é¿æý Mæü…sôý {ç³gêÝëÓÐèþ*Å°² VúÆæÿÑ…_ ÑÑ«§æþ Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË ´ëËMæü$Ë$ ™èþÐèþ$ Ý÷…™èþ
{ç³fË, ç³Çíܦ† C…M> °çÜàÄæý$ íܦ†ÌZ E…§æþ¯èþ² ÑçÙÄæý$… A…§æþÇMìü
ÒÇÌZ Ðèþ*¯èþÐèþ™èþÓ… CçÜ$Ðèþ$…™ðþO¯èþ¯èþ$ M>¯èþÆ>§æþ$. ' ³æ#Í° ^èþ*íÜ §é§é³æ# GMæü$PÐóþ E¯èþ²r$Ï BǪMæü °³æ#×ý$Ë$ A…r$¯é²Ææÿ$. ™ðþÍíÜ…§óþ. D {ç³gêÝëÓÐèþ$Å…ÌZ ¯éÅÄæý$…MøçÜ… C…M> MøsêϨ Ðèþ$…¨ G¨Ç BÌZ^èþ¯èþ˯èþ$ Ðèþ*°{ç³gê BÌZ^èþ¯èþ˯èþ${ç³gê AÐèþçÜÆ>˯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mö°
¯èþMæüP Ðé™èþ ò³r$tMæü$¯èþ²r$Ï' Mö…™èþÐèþ$…¨ °gêÆÿ$$¡ VæüË {糿æý$™èþÓ CÌê {ç³gê «§æþ¯èþ… §æþ$ÇÓ°Äñý*Væü… ^óþÄæý$yæþ… M>Mæü$…yé C…M> CÌê Aç³šË ^èþ*çÜ$¢¯é²Ææÿ$. C…M> D §óþÔèý…ÌZ CË$Ï ÌôýMæü, †…yìþ ÌôýMæü, ç³°ÌôýMæü ç³çÜ$¦Ë$…yóþ AÐèþ$Ë$^óþÄæý$$rMæü$Mæü—íÙ ^óþÝë¢Ææÿ° BÕçÜ*¢...
ÑçÙÄæý$… Mæü*yé VæüÐèþ$°…_ BǪMæü Ðóþ$«§éÐèþ#Ë çÜ*^èþ¯èþË Ðóþ$ÆæÿMæü$ 糯èþ$² ^ðþÍÏ…^óþ {ç³fË$ E¯é²Ææÿ$. Møsê¯èþ$MørÏ ÝëÐèþ*¯èþÅ {ç³fË$ çÜÇÄñý$O¯èþ ѧéÅ, ÐðþO§æþÅ… {Ö°Ðé‹Ü †í³ÇÔðýsìýt
E§øÅVæü$Ë$ òÜO™èþ… ÒÇ° ^èþ*íÜ Aѱ†Mìü, Ë…^éËMæü$ MóüÆŠÿ B‹œ {ç³fË$ BÌŒý C…yìþÄæý* BÆæÿY¯ðþOgôýçÙ¯Œþ HÆ>µr$ ^óþÄæý*ÍÞ¯èþ çÜÐèþ$Äæý$… Bçܯèþ² A…«§æþMæü A† ïßý¯èþ, ©¯èþ íܦ†ÌZ iÑ™èþ… ÝëWçÜ$¢¯é²Ææÿ$.H {糿æý$™èþÓÐðþ$O¯é ™èþ¯èþ 9949426536.
A{yæþ‹Ü V> Ðèþ*Æóÿ {ç³Ðèþ*§æþ… òÜO™èþ… ´÷…_ Ðèþ#…¨. C…§æþ$ÌZ Ððþ$O… §æþ° ÝëÐèþ$hMæü E§æþÅÐèþ$ Ðóþ$«§éÑ ÐèþÆ>YË…r$¯é²Æÿ$$.Æ>kË ´ë˯èþÌZ,
GÌê…sìý çÜ…§óþà°Mìü ™éÐèþ#Ìôý§æþ$.
HÐðþ$O¯é B M>ËÐóþ$ ÒÇ §æþ$Ææÿ$¾¨ª°, Ðèþ{Mæü çÜÓ¿êÐé°² Ðèþ*Æ>aÍ
™èþç³µ ÒÆæÿ$ Ðèþ*ÆæÿÆæÿ$ V>Mæü Ðèþ*Ææÿ° §æþ$Æ>Ôèýç³Ææÿ$Ë$, Ë…^é˯èþ$
Ayæþ$VæüyìþW¯èþ Ææÿ$_ Ðèþ$ÇW¯èþ »Ÿ†¢V> ÐèþÅMìü¢™èþÓ… Ìôý°
§æþ¯éÔèýç³Ææÿ$Ë$.
s√Es√E≈£î <˚X¯+˝À ô|s¡ß>∑ß‘·ßqï ìs¡ß<√´>∑+
§óþÔèý f¯é¿ê 1.38 ¼ÍÄæý$¯èþ$Ï §ér$™ø…¨. A«¨Mæü f¯é¿ê™ø °Ææÿ$§øÅVæü…, °³æ#×ý$Ë$ ÑÐèþÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðèþ*Ça&19ÌZ 43.7 Ôé™èþ…V> E¯èþ² E§øÅVæü
{糿æý$™èþÓ M>Æ>ÅËÄæý*ÌZÏ Aѱ†° Ææÿ*³æ#Ðèþ*ò³…§æþ$Mæü$ õ³§æþÇMæü…, °Ææÿ„æüÆ>çÜÅ™èþ, {ç³gêÆøVæüÅ… çÜÐèþ$çÜÅ, AçÜÐèþ*¯èþ™èþË$ {MæüÐèþ$…V> Æóÿr$ Ðèþ*Ça&22ÌZ 39.5 Ôé™é°Mìü ç³yìþ´ùÐèþyé°Mìü M>Ææÿ×ý… MæüÆø¯é Ñf—
Ðèþ$¯èþÐèþ$…™é KMæü Äæý$$§æþ® {´ë†ç³¨Mæü¯èþ E§æþÅÑ$§éª…, Aѱ†, ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. {ç³ç³…^èþ…ÌZ¯óþ Äæý$$Ðèþ™èþ A™èþÅ«¨Mæü…V> E¯èþ² §óþÔèý…V> G…¿æý¯èþÄôý$ A° °Æ>¦Ç…^éÆæÿ$. °Ææÿ$§øÅVæü Æóÿr$ Mö…™èþÐóþ$ÆæÿMæü$ ™èþWY¯é, A«¨Mæü
¿êÆæÿ™Œþ §æþ*çÜ$Mæü$´ù™èþ$¯èþ²¨. Äæý$$Ðèþ¿êÆæÿ™èþ…ÌZ {ç³fË çÜVæür$ ÐèþÄæý$çÜ$Þ f¯é¿ê MæüÍW¯èþ õ³§æþ §óþÔèý…ÌZ °Ææÿ$§øÅVæü Æóÿr$ ç³Ë$ çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ Fí³Ç
Ë…^èþ… A¯óþ Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ ° ™èþÇÑ$ ™èþÇÑ$ Möyæþ§é…! Aѱ† 29V> ¯èþÐðþ*§æþ$ M>Ðèþyæþ… çÜ…™øçÙ§éÄæý$Mæü…. {ç³ç³…^èþ Äæý$$Ðèþ™èþÌZ 5Ðèþ ¿êVæü… ´ùçÜ$¢¯èþ²§æþ° ™ðþË$çÜ$MøÐéÍ.
Ææÿíßý™èþ çÜÐèþ*f Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþMæü$ Ðèþ$¯èþ Ðèþ…™èþ$V> ´ër$ç³yæþ§é…! ¿êÆæÿ™èþ…ÌZ¯óþ E¯èþ²¨. yìþhrÌŒý Äæý$$Væü³æ# B«§æþ$°Mæü ¯ðþO³æ#×êÅË$, E§øÅVæü AÐ ™ðþË$Væü$ Æ>çÙ‰éË$
fÄæý$çßZ ¿êÆæÿ™Œþ!Ðóþ$Æ> ¿êÆæÿ™Œþ Ðèþ$ௌþ! èþM>ÔéË$ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³yæþyæþ…, Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë$ ò³ÆæÿVæüyæþ…, ѧóþÖ ò³r$tºyæþ$Ë f¯èþÐèþÇ&22ÌZ °Ææÿ$§øÅVæü Æóÿr$ ™ðþË…V>×ý Mæü°çÙt…V> 0.7 Ôé™èþ…V> ¯èþÐðþ*
BMæüÆæÿÛ×ý, AçÜÐèþ*¯èþ™èþË ™èþWY…³æ# Ìê…sìý A…ÔéË™ø °Ææÿ$§øÅVæü… Ðèþ$$yìþç³yìþ §æþ$ M>V> Væü$fÆ>™øÏ 1.2 Ôé™èþ…, Ðóþ$çœ*ËÄæý*ÌZ 1.5 Ôé™èþ…, JyìþÚëÌZ
E…r$¯èþ²¨. Äæý$$ÐèþÔèýMìü¢ A«¨Mæü…V> E¯èþ² ¿êÆæÿ™èþ… Æ>»ZÄôý$ ÆøkÌZÏ {ç³ç³… 1.8 Ôé™èþ…, MæüÆ>²rMæüÌZ 2.9 Ôé™èþ…V> VæüÐèþ$°…^éÆæÿ$. H{í³ÌŒý&2022ÌZ
^é°Móü Vöç³µ ÐèþÆæÿ…V> Ðèþ*Æóÿ AÐèþM>ÔéË$ E¯é²Äæý$° °³æ#×ý$Ë$ A…^èþ¯é 30 ÆøkË çÜVæür$ °Ææÿ$§øÅVæü Æóÿr$ B…{«§æþ{糧óþÔZÏ 5.3 Ôé™èþ…, ™ðþË…V>×ýÌZ
bÕsƒ¡≈£î\ß, $X‚¢wü≈£î\ß, s¡#·sTT‘·\ß ‘·eT s¡#·q\ß ÁøÏ+~ ÐóþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. §óþÔèý f¯é¿êÌZ 18&29 H…yæþÏ ÐèþÄæý$çÜ$Þ MæüÍW¯èþ Äæý$$Ðèþ f¯é¿ê 9.9 Ôé™èþ…V> ¯èþÐðþ*§ðþO…¨.
22 Ôé™èþ… (26.1 Mør$Ï) §ésìý…§æþ° Væü×ê…M>Ë$ ÑÐèþÇçÜ$¢¯é²Æÿ$$. °Ææÿ$§øÅVæü Æóÿr$ 7.88 Ôé™èþ… ¯èþÐðþ*§æþ$ M>V>, ç³rt×ý °Ææÿ$§øÅVæü Æóÿr$ 9.13 M>ÇÃMæü ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å Æóÿr$
∫s¡ßHêe÷≈£î >±˙ dü÷s¡´ ~q|üÁ‹ø£ m&ç{À]j·T˝Ÿ yÓTsTT˝Ÿ íÜÄæý$…ID °Ðóþ¨Mæ Ôé™èþ…, {V>Ò$×ý Æóÿr$ 7.30 Ôé™èþ…V> ÐèþÇ~…^èþºyìþ…¨. Ðèþ*Ça&22ÌZ M>ÇÃMæü ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å Æóÿr$ (ÌôýºÆŠÿ ´ëÇtíÜõ³çÙ¯Œþ Æóÿr$,
MæüÆø¯é AËË çÜ$¯éÒ$Mìü §óþÔèýÐéÅç³¢…V> çÜ…çœ$sìý™èþ, AçÜ…çœ$sìý™èþ Ææÿ…V>ÌZÏ Æ>çÙ‰éË Mæü°çÙt, VæüÇçÙt °Ææÿ$§øÅVæü Æóÿr$ Äæý$͵BÆŠÿ) 39.5 Ôé™èþ… E…yæþV>, íœ{ºÐèþÇ&22ÌZ 39.9 Ôé™èþ… E…¨.
◊&çøÏ >±ì |ü+|üe\dæq~>± eTq$ yÓTsTT˝Ÿ : °Ææÿ$§øÅVæü… ò³ÆæÿVæüyæþ…, ÐèþËçÜiÐèþ#Ë º™èþ$Mæü$Ë$ ò³¯ðþ…ÌZ…_ ´÷Æÿ$$ÅÌZ ç³yæþ §óþÔèý…ÌZ¯óþ H{í³ÌŒý&22ÌZ A™èþÅ«¨Mæü °Ææÿ$§øÅVæü Æóÿr$ MæüÍW¯èþ Æ>çÙ‰éÌZÏ 34.5 MæüÆø¯é A¯èþ…™èþÆæÿ… M>ÇÃMæü ÐèþÆ>Y°Mìü ç³° §öÆæÿMæüP´ùÐèþyæþ…, ç³° MøçÜ… {ç³Äæý$
editpage@ suryaa.com features@ suryaa.com yæþ… ^èþ*Ýë…. MæüÆø¯é Ñç³™èþ$¢ Ðèþ$º$¾Ë$ ™öËW´ù™èþ$¯èþ² Ðóþâæý °Ææÿ$§øÅVæü Æóÿr$ Ôé™èþ…™ø çßýÆ>ůé, 28.8 Ôé™èþ…™ø Æ>fÝ릯Œþ, 21.1 Ôé™èþ…™ø ½àÆŠÿ, ™é²Ë¯èþ$ Ðèþ*¯èþ$MøÐèþyæþ… VæüÐèþ$°…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é ¡{Ðèþ™èþ ™èþWY¯èþç³µsìýMîü Ñ$Í
Mö…™èþ ™èþWY…§æþ° òÜ…rÆŠÿ çœÆŠÿ Ðèþ*°rÇ…VŠü C…yìþÄæý$¯Œþ GM>¯èþÒ$, íÜÄæý$…I 15.6 Ôé™èþ…™ø gñý A…yŠþ Mðü, 15.5 Ôé™èþ…™ø VøÐé °Í^éÆÿ$$. Äæý$¯èþÏ Ðèþ$íßýâæýË$ ç³°Mìü §æþ*Ææÿ…V> E…yæþyæþ…, E´ë«¨ §öÆæÿMæüP ±ÆæÿçÜ ç³yìþ´ù
D ™égêV> Ñyæþ$§æþË ^óþíܯèþ °Ðóþ¨Mæü çܵçÙt… ^óþçÜ$¢¯èþ²¨. §óþÔèý…ÌZ ç³rt×ý H{í³ÌŒý&22ÌZ °Ææÿ$§øÅVæü Æóÿr$ Mæü°çÙt…V> íßýÐèþ*^èþÌŒý (0.2 Ôé™èþ…), bèþ¡¢ç܃yŠþ Ðèþyæþ…, E§øÅV>Ë$ ËÀ…^èþMæü ´ùÐèþyæþ…™ø M>ÇÃMæü ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å Æóÿr$ ™èþVæüYyæþ…,
SPR publications, Surya Soudha, Plot.No: 185, M.C.H. °Ææÿ$§øÅVæü Æóÿr$ 9.22 Ôé™èþ… E…yæþV>, {V>Ò$×ý °Ææÿ$§øÅVæü Æóÿr$ 8.28 (0.6 Ôé™èþ…), AÝëÞ… (1.2 Ôé™èþ…)Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Æÿ$$. BǦMæü Ðèþ$…§æþVæüÐèþ$¯èþ… fÇV>Æÿ$$. 2017ÌZ Äæý$͵BÆŠÿ 46 Ôé™èþ… E…yæþV>,
NO.258/1/185, siddi vinayaka nagar, Ayyappa Society Ôé™èþ…V> E…§æþ° °Ðóþ¨Mæü ÑÐèþÇçÜ$¢¯èþ²¨. MøÑyŠþ&19 {ç³Ðèþ*§æþ… ™èþVæü$Y™èþ$¯èþ² H{í³ÌŒý&22ÌZ E§øÅVæü Æóÿr$ 36.46 Ôé™èþ… ¯èþ$…_ 37.05 Ôé™é°Mìü 2022ÌZ 40 Ôé™é°Mìü ç³yìþ´ùÐèþyæþ… BǦMæü çÜ…„ø¿ê°Mìü BfÅ… ´ùçÜ$¢¯èþ²¨.
Opp: Hi-Tech City, Hyderabad - 500 072.
Ðóþâæý {V>Ò$×ý °Ææÿ$§øÅVæü Æóÿr$ Ðèþ*Ça&2022ÌZ 7.29 Ôé™èþ… ¯èþÐðþ*§æþ$ M>V> ^óþÆæÿyæþ… çÜ…™øçÙ M>Ææÿ×ý… AÐèþ#™èþ$¯èþ²¨. {ç³çÜ$¢™èþ… {ÔéÑ$MæüÐèþÆ>YË E´ë«¨, {糆 Hr 5 Ñ$ÍÄæý$¯èþÏ Ñ§éÅ«¨Mæü$Ë$ Mö™èþ¢V> E§øÅVæü ÐóþrË gê¼™éÌZ
H{í³ÌZÏ 7.18 Ôé™é°Mìü ^óþÆæÿyæþ… VæüÐèþ$°…^éÆæÿ$. 02 Ðóþ$ 2022¯èþ §óþÔèý E§øÅVæü Æóÿr$ {MæüÐèþ$…V> ò³ÆæÿVæüyæþ… Mö…™èþ FÆæÿr °çÜ$¢¯èþ²§æþ° íÜÄæý$…ID ^óþÆæÿ$™èþ$¯é²Ææÿ$.
´ëÇ{ÔéÑ$Mæü ÐéyæþÌZÏ AW² {ç³Ðèþ*§éË$ AÇMæüsêtÍ
òßýO{§é»ê§Šþ ^èþ$r*t iyìþÐðþ$rÏ, »êÌê¯èþVæüÆŠÿ, çÜ*Æ>Ææÿ…, ç³sꯌþ ^ðþÆæÿ$
Ìê…sìýG¯ø² ´ëÇ{ÔéÑ$Mæü ÐéyæþÌZÏ ¸ëÆ>Ã, MðüÑ$MæüÌŒý, ïÜtÌŒý, ´ëÏíÜtMŠü ™èþ¨™èþÆæÿ
Mæü…ò³±Ë$MæüÍW E¯èþ²Ñ. ÒsìýÌZ ^éÌêÐèþ$…¨ E™èþ¢Ææÿ ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý… ÌZ°,
½àÆŠÿ, JyìþÔé, Ææÿn*ÆæÿU…yŠþ, Ðèþ$«§æþÅ {糧óþÔŒý, Ððþ‹Üt »ñý…V>ÌŒý Ìê…sìý Æ>çÙ‰éË
¯èþ$…_ ÐèþËçÜ Mæü*ÎË$ ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÒÇMìü Gr$Ðèþ…sìý ÝëÐèþ*hMæü ¿æý{§æþ™èþ,
&çõ≥˝Ÿ qeX¯ø±ìï Ä$wüÿ]+∫q |ü]XÀ<Ûäq\T
ÐðþOgêq°MæüÔéç܈…, Ýë…Móü†MæüÔéç܈…, Væü×ìý™èþ…, C…f±Ç…VŠü (òÜO¯ŒþÞ, sñýM>²Ëi, A…™èþÇ„æü…ÌZ ç³Ë$ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ÑMìüÆæÿ×êË$, ÝûÆæÿMæü$r$…º… HÆæÿµyìþ¯èþ糚yæþ$
BÆøVæüÅ ¿æý{§æþ™èþ ÌôýMæü$…yæþ, M>ÇÃMæü ^èþsêtË AÐèþ$Ë$Mæü$ ¯ø^èþ$MøMæü$…yé ^éÌê C…f±Ç…VŠü, Ðèþ*Å£æþÐèþ*sìýMŠüÞ, Äæý$ïÜtDÄæý$…; òÜtÐŒþ$) ѧæþÅ ÐðþO³æ#Mæü$ ¯óþsìý Ñ$Wͯèþ ò³§æþª ò³§æþª Õ¤ÌêË ¯èþ$…yìþ EËPË$, ™øMæü^èþ$MæüPË$, {VæüçßýÔèýMæüÌêË$
§úÆ>ÂVæüÅ íܦ† ÌZ iÑçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐèþËçÜ M>ÇÃMæü$Ë$ çÜ…çœ$sìý™èþ… M>Mæü$…yé Äæý$$Ðèþ™èþ¯èþ$ BMæüÇÛ…_ ÐéÇÌZ ÐðþOgêq°Mæü çÜ*µÇ¢¯èþ™ø ´ër$ AÑ$™éçÜMìü¢° ÑíÜÆóÿíܯèþr$ÏV> E…sêÆÿ$$. Væü™èþ 6 §æþÔé»êªË$V> A…™èþÇ„æü A…™èþÆæÿ…V>°²
Äæý*fÐèþ*¯éÅË$ {ç³Äæý$™èþ²… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Mö°² çÜ…çܦÌZÏ ÐéÇ Mìü Mæü±çÜ… C. ÆæÿVæüËayé°Mìü {糆 Hsê Ðóþ$ Ðèþ*çܳæ# ™öÍ Ôèý${MæüÐéÆæÿ…, A¯èþV> 06 Ðóþ$ 2022 AÆæÿ¦… ^óþçÜ$MøÐèþyé°Mìü ÑÔóýçÙ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. 06 Ðóþ$ Æøk¯èþ
G‹Ü.I ç³£æþMæü… ¯èþ$ AÐèþ$Ë$ ç³Ææÿ^èþ$rÌôý§æþ$. ™èþÆæÿ^èþ$ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ ÌZ fÇVóü Æøk¯èþ gê¡Äæý$ A…™èþÇ„æü ¨¯ø™èþÞÐèþ… (¯óþçÙ¯èþÌŒý õܵ‹Ü yóþ) °ÆæÿÓíßý…^èþ$r °ÆæÿÓíßý…^óþ Ðóþyæþ$MæüÌZÏ ¿êVæü…V> A…™èþÇ„æü Ñ¿êVæü… Ýûf¯èþÅ…™ø ¯óþsìý
{ç³Ðèþ*§éÌZÏ ÐèþËçÜ M>ÇÃMæü$Ë Ðèþ$Ææÿ×êÌôý GMæü$PÐèþ. Csìýt {ç³Ðèþ*§éËMæü$ Ðèþ$*Ë fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ²¨. ÑÔèýÓ…ÌZ° ¯èþ„æü{™éË$, {VæüàË$, Eç³{VæüàË Ðèþ$«§æþÅ ¯ðþËMö¯èþ² ¯èþÐèþÅçÜÐèþ*f…ÌZ° ѧéÅÆæÿ$¦Ë$, E´ë§éÅÄæý$$Ë$, ´ûÆæÿçÜÐèþ*f… MæüÍíÜ ç³Ë$
M>Ææÿ×ý… Äæý*fÐèþ*¯éÅË$ çÜÇV> Ææÿ„æü×ý ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³rtMæü ´ùÐèþyæþ…, ¿æý{§æþ™èþ A¯èþ…™èþ Rêä {糧óþÔé°² A…™èþÇ„æü…V> í³Ë$Ý뢅. A…™èþÇ„æü ÆæÿçßýÝëÅ˯èþ$ A…™èþÇ„æü ÐðþOgêq°Mæü {糧æþÆæÿدèþË$ °ÆæÿÓíßý…^èþ$r fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. ¯èþÐèþ$*¯èþ
^èþÆæÿÅËò³O A{Ôèý§æþ® Ðèþíßý…^èþyæþ…, ¯é×ýÅ™èþ MæüÍW¯èþ ѧæþ$Å™Œþ ÝëÐèþ${W Ðéyæþ$Mæü ÌôýMæü bóþ¨…^èþyé°Mìü, A§æþ$™èþ BÑçÙPÆæÿ×ýË$ ^óþÄæý$yé°Mìü ¯óþsìý Äæý$$Ðèþ™èþ õܵ‹Ü sñýM>² Æ>MðürÏ {ç³Äñý*Væü…, A…™èþ Ç„æü õÜtçÙ¯èþÏ AÐèþV>çßý¯èþ, ÝûÆæÿÐèþ$…yæþË AÐèþV>çßý¯èþ,
´ùÐèþyæþ…, ´ë™èþM>Ë… ¯èþ$…_ Ðéyæþ$™èþ$¯èþ² ÐðþOÇ…VŠü, AW² Ðèþ*ç³M>Ë$ ÌôýMæü Ëi° Ðèþ—†¢V> G…^èþ$Mø¯èþ$rMæü$ M>ÐèþËíܯèþ {ç³^éÆæÿ… ^óþÄæý$yæþ… AÐèþçÜÆæÿ…V> Ðèþ*¯èþÐèþ Ææÿíßý™èþ/çÜíßý™èþ Ñ$çÙ¯èþÏ ç³Çgêq¯èþ…, ´ëÏ°sZÇÄæý$… çÜ…§æþÆæÿدèþË$,
™øçÜ$¢¯èþ²¨. ÝëÐèþ*¯èþÅ f¯èþ…ÌZ A…™èþÇ„æü… ç³rÏ AÐèþV>çßý¯èþ ò³…^èþyé°Mìü, A…™èþÇ„æü ^èþ˯èþ_{™éË$, A…™èþÇ„æü Ðèþ$*ÅhÄæý$… çÜ…§æþÆæÿدèþË$, A…™èþÇ„æü
´ùÐèþyæþ… ™èþÆæÿ^èþ$ {ç³Ðèþ*§éË$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ²Ñ. ¯ðþO³æ#×ýÅ…, A¯èþ$¿æýÐèþ… VæüË A…™èþÇ„æü Ôéç܈kq˯èþ$ Væü$Ç¢…_ çÜÐèþ$$_™èþ…V> çܯéð…^èþyé°Mìü, A…™èþÇ„æü {ç³Äñý*V>ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ÒyìþÄñý*Ë {糧æþÆæÿدèþ, A…™èþÇ„æüÔéç܈ Ðèþ˜ãMæü
M>ÇÃMæü$˯èþ$ °Äæý$Ñ$…^èþMæü ´ùÐèþyæþ… ™ø ÐèþËçÜ M>ÇÃMæü$Ë$ ™èþMæü$PÐèþ Ðóþ™èþ¯èþ… Ææÿ…Væü…ÌZ AÐèþM>Ôé˯èþ$ ™ðþË$çÜ$MøÐèþyé°Mìü, A…™èþÇ„æü {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ A™éÅ«§æþ$°Mæü Móü…{§éË$ ÑÔóýçÙ õÜÐèþ˯èþ$ A…¨çÜ$¢¯é²Æÿ$$. Äæý$‹Ü ÝùÐèþ$¯é£Šþ çÜ*{™é˯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯óþ {ç³Äæý$™èþ²… ^óþÄæý$yæþ… Ìê…sìý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$
™ø ç³° ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> ÆæÿÝëÄæý$¯èþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ ËÌZ »êÆÿ$$ËÆŠÿ BMæüÍ…³æ# ^óþçÜ$MøÐèþyé°Mìü, Äæý$$Ðèþ™èþ¯èþ$ A…™èþÇ„æüÔéç܈… ÐðþO³æ#Mæü$ §æþ—GíÙt Ðèþ$Ææÿ ^ðþOÆæÿïéY ç³° ^óþçÜ$¢¯èþ² C{Ýù ÐéÇÛMæü ºyðþjsŒý §é§é³æ# 14,000 Mør$Ï E…yæþV>, ^óþç³sêtÍ. QVøâæý ÆæÿçßýÝëÅ˯èþ$ ºÄæý$r ò³rtyæþ…, A…™èþÇ„æü ç³Çgêq¯é°²
{õ³Ë$âæý$å GMæü$PÐèþV> fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ²Ñ. Äæý$…{™éË$, »êÄæý$$ËÆæÿÏ iÑ™èþ M>Ë… Ëayé°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵…^óþ Ðóþ¨MæüV> gê¡Äæý$ A…™èþÇ„æü 17,099 E§øÅVæü$Ë™ø ¿êÆæÿ™èþ {糿æý$™èþÓ A…™èþÇ„æü Ñ¿êVæü… ç³Ç«¨ÌZ ™èþ¯èþ Ðèþ*¯èþÐéã {ÔóýÄæý$çÜ$ÞMæü$ Ðéyæþ$MøÐèþyæþ… °Ææÿ…™èþÆæÿ…V> fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ²¨. ™öÍ
Ðèþ$$Wíܯèþ¯èþ$ Ðésìý° ™øËW…^èþMæü, ¯èþ*™èþ¯èþ B«§æþ$°Mæü Äæý$…{™é˯èþ$ ¨¯èþ… Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨. GË[M>t°MŠü Eç³MæüÆæÿ×êË$, Mæü…³æNÅrÆæÿ$Ï, õÜÐèþ˯èþ$ ÑçÜ¢ÇçÜ$¢¯èþ²¨. {ç³ç³…^èþ…ÌZ Eç³{Væüçßý {ç³Äñý*Væü ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å… ³æNÇ¢V> Ðèþ*¯èþÐèþ °ÇÙèþ A…™èþÇ„æü ¯úMæü çÜš†²MŠü&1 {ç³Äñý*Væü…™ø (¿æý*Ñ$ ^èþ$r$t
Ñ°Äñý*W…^èþMæü Äæý*fÐèþ*¯éÅË$ Ìê¿êõ³„æü ™ø E™èþµ†¢ ò³O E¯èþ² {Ôèý§æþ® Mæü…³æNÅsôýçÙ¯Œþ ç³Çgêq¯èþ… Ìê…sìý ç³Ë$ Ææÿ…V>Ë$ A…™èþÇ„æü Ñ¿êVæü…ÌZ {糫§é¯èþ E¯èþ² {糿æý$™èþÓ A…™èþÇ„æü çÜ…çܦÌZÏ Ðèþ$¯èþ C{Ýù Mæü*yé õ³Æö…§æþyæþ… Mæü„æüÅÌZ Ðèþ$*yæþ$ ÐéÆ>Ë$ †ÆæÿVæüyæþ… fÇW…¨) Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ A…™èþÇ„æüÄæý*¯èþ…
M>ÇÃMæü$Ë ò³O ÌôýMæü ´ùÐèþyæþ…™ø ÐèþËçÜ M>ÇÃMæü$Ë {´ë×êË$ çßýÇ…_´ù™èþ$ ¿æý*Ñ$Mæü¯èþ$ °ÆæÿÓíßýÝë¢Æÿ$$. C…f±Ææÿ$Ï, iÐèþÔéç܈ °³æ#×ý$Ë$, ¿o†MæüÔéç܈ çßýÆæÿÛ§éÄæý$Mæü…. A…™èþÇ„æü… GÌê…sìý A×ý$ç³ÆæÿÐèþ*×ý$Ðèþ#Ë$ ÌôýMæü$…yé RêäV> ¯óþyæþ$ {VæüàË$/Eç³{Væüà˯èþ$ ^óþÆæÿyæþ…, Mæü—G{†Ðèþ$ Eç³{Væüà˯èþ$
¯é²Æÿ$$. Mö°² ÝëÆæÿ$Ï {ç³Ðèþ*§æþ… ÌZ ^èþ° ´ùÆÿ$$¯èþ ÐéÇ Ðèþ$—G™èþ §óþà˯èþ$ °³æ#×ý$˯èþ$, ÐðþO§æþ$ÅË$, yésê A¯èþÍçÜ$tË$, ¸÷sZ{V>çœÆæÿ$Ï, ÐøÅÐèþ$V>Ðèþ$$Ë$, E…r$…¨. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý ç³Çíܦ™èþ$Ë$, V>Í E…yæþ° M>Ææÿ×ý…V> °Ôèýغª…V>, {ç³Äñý*W…^èþyæþ… Ìê…sìý A¯óþMæü A§æþ$™é˯èþ$ çÜ$Ý뫧æþÅ… ^óþíÜ…¨. 1969ÌZ
ÐéÇ çÜÓ…™èþ {V>Ðèþ*ËMæü$ ™èþÆæÿÍ…^èþÌôý° ïßý¯èþ íܦ†ÌZ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ôéç܈kqË$ Ìê…sìý A¯óþMæü Ææÿ…V>ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ °Úë~™èþ$Ë «§æþÓ° ™èþÆæÿ…V>Ë$ {ç³Äæý*°…^èþÌôý° íܦ† ¯ðþËMö…r$…¨. M>Ðèþ#¯èþ ±ÌŒý BÆæÿÃ[Ýët…VŠü, ºgŒý B[Íz¯èþ$Ï ™öÍÝëÇ A´ùÌZ&11 Äæý*{™èþÌZ
iÑçÜ$¢¯é²Ææÿ$.Äæý*fÐèþ*¯éÅË ¡Ææÿ$ ¯èþ$ {ç³Õ²…^éË…sôý ÐèþËçÜ M>ÇÃMæü$Ë çÜÑ$Ãã™èþ…V> A…™èþÇ„æü ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$ fÆæÿ$Væü$™éÆÿ$$. Ñç³ÏÐèþ… ÐøÅÐèþ$V>Ðèþ$$ËMæü$ ¯óþÆæÿ$V> Ðèþ*sêÏyæþ$Mæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý… E…yæþ§æþ$. M>Ðèþ#¯èþ ^èþ…{§æþÐèþ$…yæþË…ò³O M>Ë$ Ððþ*ç³yæþÐèþ$¯óþ AÝ뫧éÅ°² çÜ$Ý뫧æþÅ… ^óþíÜ,
Ðèþ$«§æþÅ IMæüÅ™èþ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…, ÐéÇÌZ E¯èþ² °Ææÿ„æüÆ>çÜÅ™èþ JMæü M>Ææÿ×ý… V> 15 BVæüçÙ$t 1969¯èþ »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ {糫§é¯èþ Móü…{§æþ…V> Ýë¦í³…^èþºyìþ¯èþ ÆóÿyìþÄñý* §éÓÆ> Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$Mæü$…r* çÜÐèþ*^éÆæÿ Ñ™èþÆæÿ×ý A…™èþÇ„æüÔéç܈³æ# Ðèþ$Æø Mø×ê°² ç³Ç^èþÄæý$… ^óþíÜ…¨. 1997ÌZ ÌêMîüáyŠþ
¿êÑ…^èþÐèþ^èþ$a. A…§æþ$Móü ÐèþËçÜ M>ÇÃMæü$˯èþ$ B§æþ$MøÐéË…sôý ™èþÆæÿ^èþ$ M>ÇÃMæü ¿êÆæÿ™èþ A…™èþÇ„æü ç³ÇÔZ«§æþ¯é çÜ…çܦ, C{Ýù {ç³£æþÐèþ$ ^ðþOÆæÿïéY Ñ{MæüÐŒþ$ ^óþçÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. ÝûÆæÿ Mæü$r$…º…ÌZ Ôèý${Mæü$yæþ$ (Ò¯èþ‹Ü) A™èþÅ…™èþ Ðóþyìþ Ðèþ*Çt¯Œþ ^öÆæÿÐèþ™ø {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O¯èþ gê¡Äæý$ A…™èþÇ„æü ¨¯èþ… Ðóþyæþ$MæüË$
ÝëÆ>¿êÄŒý$ õÜÐèþË…¨…^éÆæÿ$. C{Ýù §éÓÆ> Cç³µsìýMîü BÆæÿÅ¿æýsêt, C¯éÞsŒý, {Væüçßý…V>, çÜ*Ææÿ$ÅyìþMìü A†çÜÒ$ç³ {Væüçßý…V> º$«§æþ$yæþ$ (Ððþ$Ææÿ*PÈ), GÆæÿ$³æ# ™èþ§æþ¯èþ…™èþÆæÿ M>Ë…ÌZ {ç³Ðèþ$$Q ÐøÅÐèþ$V>Ñ$ gꯌþ VðüϯŒþ {ç³Ðóþ$Äæý$…™ø
ÔéQ A«¨M>Ææÿ$Ë$, ´ëÇ{ÔéÑ$Mæü ¿æý{§æþ™èþ A«¨M>Ææÿ$Ë$ , AW² Ðèþ*ç³Mæü hÝësŒý&9, Äæý$‹ÜBÆŠÿD&1, BÇÓÄæý$ÌŒý, ^èþ…{§æþÄæý*¯Œþ, hÄæý$çÜÅÍÓ, 104 {Væüçßý… A…V>ÆæÿMæü$yæþ (Ðèþ*ÆŠÿÞ) Ìê…sìý ç³Ë$ A§æþ$™èþ ÆæÿçßýÝëÅË$ A…™èþÆ>j¡Äæý$ A…™èþÇ„æü ¨¯èþ…V> Mæü*yé ´ësìý…^èþ$r fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ²¨.
A«¨M>Ææÿ$Ë$ ™èþ°T Ë$ °ÆæÿÓíßý…_, ¿æý{§æþ™èþ ÌZ´ëË$ E¯èþ² ç³Ç{ÔèýÐèþ$˯èþ$ Eç³{Væüà˯èþ$ Mæü„æüÅÌZ JMóü í³Äæý$çÜÅÍÓ §éÓÆ> Ñ$çÙ¯Œþ §éÓÆ> {ç³ÐóþÔèý ò³rtyæþ…, A…™èþÇ„æü…ÌZ §éW E¯é²Æÿ$$. A…™èþÇ„æü…ÌZ ¼ÍÄæý$¯èþÏ Mö¨ª VæüÌêMîüÞË$ A…™èþ$_MæüP° A¯èþ…™èþ A…™èþÇ„æü ÆæÿçßýÝëÅ˯èþ$ BÑçÙPÇçÜ*¢ Ðèþ*¯èþÐéã çÜÆæÿâæý
Ðèþ$*íÜ ÐóþíÜ ÐèþËçÜ M>ÇÃMæü$˯èþ$ Ðèþ*¯èþÐèþ™é §æþ—GÚëtÅ B§æþ$MøÐéÍ. IBÆæÿůèþÅçÜÅ‹Ü, Ðèþ$…VæüâêůŒþ, VæüVæü¯éůŒþ, Ôèý${MæüÄæý*¯Œþ Ìê…sìý ç³Ë$ {糫§é¯èþ E¯é²Äæý$°, ÝûÆæÿMæü$r$…º… MæüÍW¯èþ ´ë˳æ#…™èþ VðüÌêMîüÞÌZ 200&400 iÐèþ¯èþ Ñ«§é¯é°Mìü ³æ#¯é§æþ$Ë$ ÐóþçÜ*¢, {VæüàË$/Eç³{VæüàË Ò$§æþ Ðèþ*¯èþÐèþ
BâæýÐèþ…§éÆŠÿ Ðóþ×ý$ Ðèþ*«§æþÐŒþ, 8686051752 ÑfÄæý*Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþçÜ$Mæü$…¨. C{Ýù {糫§é¯èþ ºÌêË$V> {ÖçßýÇMør & ¼ÍÄæý$¯èþÏ ¯èþ„æü{™éË$ E¯é²Äæý$° A…^èþ¯é ÐóþÔéÆæÿ$. A† ³æ#Æ>™èþ¯èþ M>Ë… °ÐéçÜÄñý*VæüÅ {糧óþÔéË A¯óþÓçÙ×ýÌZ çÜçœÎMæü—G™èþ… M>ÐéË° Bէ骅.
çÜ¡‹Ù «§æþÐèþ¯Œþ õܵ‹Ü òÜ…rÆŠÿ, ™èþ$…º & Æ>MðüsŒý Ìê…_…VŠü õÜtçÙ¯Œþ Ìê…sìý ¯èþ$…^óþ QVøâæýÔéç܈ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþËMæü$ °³æ#×ý$Ë$ BçÜMìü¢ ^èþ*³æ#™èþ*¯óþ E¯é²Ææÿ$. yé: º${Ææÿ Ðèþ$«§æþ$çÜ*«§æþ¯Œþ Æðÿyìþz , 9949700037
¬skÕº¬s+≥¢˝À düØ«düß #êØ® ◊∫äø£y˚T : ø£≥ºø£ÿπs¢<äqï πø+Á<ä Á|üuÛÑß‘·«+
¯èþ*ÅÉìþÎÏ: ÆðÿÝëtÆðÿ…rÏMæü$ Ððþã™óþ †¯èþ² {糆 糧éÆ>¦°Mìü ^éÈj™ø´ër$ ÑyìþV> {糿æý$™èþÓ… K çÜÐèþ*ÐóþÔé°² HÆ>µr$ ^óþíÜ…¨. Móü…{§æþ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë ^èþ*í³çÜ$¢¯èþ²r$t Æøíßý™Œþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ©°² °Õ™èþ…V> ç³ÇÖÍ…^éÍÞ
ôV’≤<äsêu≤<é
ãß<Ûäyês¡+
çÜÈÓ‹Ü ^éÈj Mæü*yé ÐóþÔéÆóÿÐðþ*? ^èþ*çÜ$Mø…yìþ. G…§æþ$Mæü…sôý çÜÈÓçÜ$ ¯èþ_a™óþ¯óþ B ÐèþÅÐèþàÆ>Ë ÔéQ M>ÆæÿŧæþÇØ Æøíßý™Œþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ íÜ…VŠü D Ðóþ$ÆæÿMæü$ JMæü ÌôýQ¯èþ$ E…§æþ¯é²Ææÿ$. çÜÈÓçÜ$ ^éÈjË$ ^ðþÍÏ…^èþ° ÐéÇ° Ðóþ«¨…³æ#ËMæü$ Væü$Ç ^óþçÜ$¢¯èþ² 25 y˚T 2022
^éÈj CÐöÓ^èþ$a. Ìôý§æþ…sôý CÐèþÓMæüPÆóÿϧæþ$. C¨ I_eMæüÐóþ$¯èþ° Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… ÆðÿÝëtÆðÿ…rÏ çÜ…çœ*°Mìü Æ>ÔéÆæÿ$. çÜÈÓçÜ$ ^éÈj˯èþ²Ñ MæüçÜtÐèþ$ÆæÿÏ Ñ^èþ„æü×ýMæü$ A…Ôé°² Mæü*yé {ç³Ýë¢Ñ…^éÆæÿ$. 2017ÌZ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… ¡çÜ$Mö_a¯èþ
çܵçÙt…V> õ³ÆöP¯èþ²ç³µsìýMîü.. ÆðÿÝëtÆðÿ…r$Ï Ðèþ*{™èþ… {糆 MæüçÜtÐèþ$ÆŠÿ ¯èþ$…_ ÐèþçÜ*Ë$ çÜ…º…«¨…_¯èþÑ. çÜÓ^èþe…§æþÐóþ$ M>± ™èþç³µ°çÜÇ M>§æþ$ A…r* {糿æý$™èþÓ Væü™èþ °º…«§æþ¯èþË Mìü…§æþ.. MæüçÜtÐèþ$Ææÿϯèþ$ çÜÈÓçÜ$ ^éÈj ^ðþÍÏ…^éË…r* Ðóþ«¨…^èþyæþ… ^èþrt
^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ©°ò³O ÆðÿÝëtÆðÿ…rϯèþ$ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… òßý^èþaÇ…_…¨. ¯óþçÙ¯èþÌŒý B§óþÔéË ÝëÆ>…Ôé°² Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$. MæüçÜtÐèþ$Ææÿ$Ï A…§æþÇ ¯èþ$…_ çÜÈÓçÜ$ ^éÈjË$ ÑÆæÿ$§æþ®…. ÆðÿÝëtÆðÿ…r$Ï Ý뫧éÆæÿ×ý…V> 10 Ôé™èþ… ÐèþÆæÿMæü$ ¼Ë$Ï Ððþ$$™èþ¢…ò³O çÜÈÓçÜ$
ÆðÿÝëtÆðÿ…sŒýÞ AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ B‹œ C…yìþÄæý* (G¯ŒþBÆŠÿHI)™ø l¯Œþ 2¯èþ Móü…{§æþ ÐèþçÜ*Ë$ ^óþçÜ$¢…yæþyæþ…™ø.. C¨ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë çßýMæü$PËò³O ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ {糿êÐèþ… ^éÈj Mìü…§æþ Æ>ºyæþ$™èþ$…sêÆÿ$$. 5

24-5-2022 ... e÷¬sÿ{Ÿ düe÷#ês¡+


Á|üuÛ≤ee+‘·+>± e÷]q ø±«&¥
»bÕHé, nyÓT]ø±, ÄÅùdº*j·÷ n~ÛH˚‘·\‘√ yÓ÷&û uÛÒ{° Á|üC≤kÕ«eT´ X¯≈£îÔ\≈£î ø=‘·Ô X¯øÏÔ nì yê´K´
ôdHÓ‡ø˘‡ & ì|ò”º »bÕHé˝À ø±«&¥ dü<ädü߇˝À bÕ˝§Zqï yÓ÷B Ç+&√ |üdæ|òæø˘ ø√dü+ ìsêàD≤‘·àø£ mC…+&Ü‘√ ø±«&¥ eTT+<äß≈£î
BÆæÿ…¿æý… 53,070.30 BÆæÿ…¿æý… 16,225.55
VæüÇçÙx… 54,356.04 VæüÇçÙx… 16,262.80 yÓfi¯ó‘√+<äì yê´K´ $düÔè‘·yÓTÆq ø±«&¥ |ü]~Û eT]+‘· Á|üuÛ≤ee+‘·+>± e÷]+<äqï Á|ü<Ûëì
Mæü°-çÙx… 53,669.51 Mæü°-çÙx… 16,078.60 sZMøÅ: f´ë¯ŒþÌZ M>ÓyŠþ çܧæþçÜ$ÞÌZ ´ëÌŸY¯óþ…§æþ$Mæü$ ¿êÆæÿ™èþ {糫§é° Ððþ*© B ç³íÜíœMŠü MøçÜ… Mæür$tºyìþ E¯é²Ðèþ$° ¯éË$Væü$ §óþÔéË A«¨¯óþ™èþË$ çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$.
Ðèþ$$W…ç³# 54,052.61 Ðèþ$$W…ç³# 16,125.15 §óþÔé°Mìü Ððþãϯèþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. f´ë¯Œþ Æ>f«§é° sZMøÅÌZ fÆæÿ$Væü$™ø¯èþ² D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ¿êÆæÿ™èþ {糫§é° Ððþ*© Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*... M>ÓyŠþ §óþÔéË Ðèþ$«§æþÅ
Ðèþ*Ææÿ$µ (´ë) &236.00 Ðèþ*Ææÿ$µ (´ë) &89.55 D çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ M>ÓyŠþ §óþÔéË A«¨¯óþ™èþË$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. Ððþ*©™ø ´ër$ ÑÔéÓçÜ… {ç³gêÝëÓÐèþ$Å ÔèýMæü$¢ËMæü$ Mö™èþ¢ ÔèýMìü¢°çÜ$¢…§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. C…yø ç³íÜíœMŠü
Ðèþ*Ææÿ$µ (Ôé-) &0.43 AÐðþ$ÇM> A«§æþÅ„æü$yæþ$ gZ »ñýOyðþ¯Œþ, f´ë¯Œþ {糫§é° MìüíÙ§é, B[õÜtÍÄæý* {糫§é° MøçÜ… °Æ>Ã×ê™èþÃMæü Ggñý…yé™ø M>ÓyŠþ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ððþâæý$™ø…§æþ° BÄæý$¯èþ A¯é²
Ðèþ*Ææÿ$µ (Ôé-) -&0.55 A˾±‹Ü D çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ´ëÌŸY° ^èþÆæÿaË$ fÆæÿ$³æ#™èþ$¯é²Ææÿ$. C…yø ç³ÇíœMŠü Ææÿ$. ÑçÜ¢−–™èþÐðþ$O¯èþ M>ÓyŠþ ç³Ç«¨ Ðèþ$Ç…™èþ {糿êÐèþÐèþ…™èþ…V> Ðèþ*Ç…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
{´ë…™èþ…ÌZ ç³Ç×êÐèþ*Ë$, A…™èþÆ>j¡Äæý$ A…ÔéËò³O ÐéÆæÿ$ ^èþÇaçÜ$¢¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é {糆Mæü*Ë ç³Çíܦ™èþ$ÌZϯèþ* ç³Ë$ A…ÔéÌZÏ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… Mö¯èþÝë W…^é
mHémdtá Ç+&çj·÷ e÷¬sÿ{Ÿ Á>±|òt AÌêVóü, {糫§é¯èþ…V> E{MðüÆÿ$$¯Œþ&ÆæÿÚëÅ Ðèþ$«§æþÅ fÆæÿ$Væü$™ø¯èþ² Äæý$$§æþ®…, M>ÓyŠþ Ðèþ$° Væü$Ææÿ$¢ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. M>V>, E{MðüÆÿ$$¯Œþ ÌZ ÆæÿÚëÅ Äæý$$§é®°² Bõ³Ðèþ ÆæÿMæü$
§óþÔéË™ø ^ðþO¯é çÜ…º…«§éËò³O ^èþÆæÿaË$ fÆæÿ$³æ#™èþ$¯é²Ææÿ$. õÜÓ^éeÄæý$$™èþ C…yø ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糄>ËMæü$ ÝëÄæý$… Mö¯èþÝëVæü$™èþ$…§æþ° AÐðþ$ÇM> çܵçÙt… ^óþíÜ…¨.

e+≥q÷HÓ\ß, ≈£Ls¡>±j·T\ ‘·s¡ßyê‘· |ü+#·<ës¡ n_Ûeè~∆ ~X¯>± m+◊d” òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, 23 Ðóþ$ 2022: òßýO§æþÆ>»ê§Šþ
kÕe÷qß´\ HÓ‹Ôq eTs√ |æ&ÉT>∑ß {糫§é¯èþ M>Æ>ÅËÄæý*°² MæüÍW E¯èþ² G…IïÜ
GË[M>t°MŠüÞ ÍÑ$sñýyŠþ {ç³çÜ$¢™èþ BǦMæü
<Ûäs¡ uÛ≤Ø>± ô|]π> neø±X¯+ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ A…sôý 2022&23ÌZ §é°
16,125.15 n<äß|ü⁄˝À ñ+#˚+<äß≈£î πø+Á<ä+ #·s¡´\ß Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯èþ² ÐéÅ´ëÆæÿ M>ÆæÿÅMæüÌê´ë˯èþ$
çÜÐèþ${Væü…V> ³æ#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^èþyæþ…, ºÌZõ³™èþ… ^óþõÜ Ë„æüÅ…™ø {ç³çÜ$¢™èþ ÐéÅ´ëÆæÿ
m>∑ßeT‘·ß\ô|’ Ä+ø£å\ß $~Û+#˚ jÓ÷#·q Ðèþ*Æ>Y˯èþ$ ³æ#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^èþ¯èþ$¯èþ²r$Ï {ç³Mæüsìý…_…¨. G…IïÜ GË[M>t°MŠüÞ
ÍÑ$sñýyŠþ Ðóþ$¯óþh…VŠü yðþOÆðÿMæütÆŠÿ MúÕMŠü Äæý$ËÐèþ$…_Í Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*,
ôdø√ºs¡˝Ÿ Ç+&Óø˘‡\ß ¯èþ*ÅÉìþÎÏ: °™èþÅÐèþçÜÆæÿ ÐèþçÜ$¢ÐèþË «§æþÆæÿË ò³Ææÿ$Væü$§æþË™ø ÝëÐèþ*¯èþ$ÅË$ çÜ™èþÐèþ$™èþ… ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ C&Ððþ$$¼Ísîý GMøíÜçÜtÐŒþ$ A³æNÆæÿÓÐðþ$O¯èþ ÐóþVæü…™ø AÀÐèþ–¨®
Ç+&Óø˘‡ Á|üdüßÔ‘·+ e÷s¡ßŒ (bÕ) e÷s¡ßŒ (XÊ) AÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$. Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$, Ðèþ…r ¯èþ*¯ðþMæü$ ™øyæþ$ CsîýÐèþË Vø«§æþ$Ðèþ$Ë «§æþÆæÿË$ ^ðþ…§æþ$™ø…¨. A…§æþ$^óþ™èþ BÐèþÔèýÅMæü™èþ Ñç³È™èþ…V> ò³ÇW…¨. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ
BM>Ôé°² ™éM>Æÿ$$. ™égêV> D gê¼™éÌZ ^óþÆóÿ…§æþ$Mæü$ ^èþMðüPÆæÿ Æðÿyîþ GË[M>t°MŠüÞ Ñ¿êVæü…ÌZ A{VæüV>Ñ$ çÜ…çܦV>, Ðóþ$Ðèþ$$ {´ëÆæÿ…À…^óþ yöÐðþ$O¯ŒþÌZMìü
S &P BS E S E NS E X 50 16,909.38 -89.17 -0.52
AÐèþ#™èþ$…¨. AÆÿ$$™óþ ç³…^èþ§éÆæÿ «§æþÆæÿË$ A§æþ$³æ#ÌZ E…^óþ…§æþ$Mæü$ Móü…{§æþ… ™èþ„æü×ý ÑçܢDž^èþyé°Mìü C¨ çÜçßýfÐðþ$O¯èþ ´÷yìþW…³æ#V> Ðèþ*Ç…¨ & Ðèþ§æþª Ðóþ$Ðèþ$$
S &P BS E S E NS E X Next 5045,113.36 -369.98 -0.81
^èþÆæÿÅËMæü$ Eç³{MæüÑ$…^èþÐèþ^èþa° ™ðþË$Ýù¢…¨. ºíßýÆæÿ…Væü Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ «§æþÆæÿË$ ò³ÇVóü Cç³µsìýMóü ѧæþ$Å™Œþ, Q…yæþ¯èþ {´ë…™éËÌZ ^éÌê ÐèþÆæÿMæü$ ç³Çgêq¯èþ…, ¯ðþO³æ#×êÅ°²
S &P BS E 100 16,434.12 -93.87 -0.57
AÐèþM>Ôèý… E…yæþr…™ø ^èþMðüPÆæÿ GVæü$Ðèþ$™èþ$Ëò³O Móü…{§æþ… B…„æüË$ GVæü$Ðèþ$™èþ$ËMæü$ BÆæÿzÆæÿ$Ï Ðèþ^éaÆÿ$$. E{MðüÆÿ$$¯Œþ Äæý$$§æþ®… ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ÑÑ«§æþ §óþÔéÌZÏ MæüÍW E¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$.
S &P BS E Bharat 22 Index 4,052.95 -35.93 -0.88
Ñ«¨…^èþ¯èþ$…§æþ…r* Æ>Æÿ$$rÆŠÿÞ, º*Ï…ºÆæÿŠYË$ Mæü£æþ¯éË$ {ç³^èþ$Ç…^éÆÿ$$. D ^èþMðüPÆæÿMæü$ yìþÐèþ*…yŠþ ò³ÇW…¨. ©…™ø ¿êÈV> BÆæÿzÆæÿ$Ï ÐèþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. C§óþ {sñý…yŠþ
n‘·´~Ûø£ ˝≤uÛ≤˝À¢... Hyé¨ ^èþMðüPÆæÿ GVæü$Ðèþ$™èþ$˯èþ$ MóüÐèþË… 10 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ r¯èþ$²ËMóü ç³ÇÑ$† ^óþõÜ Mö¯èþÝëW™óþ Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ E¯èþ² ^èþÆðÿPÆæÿ A…™é ѧóþÔéËMæü$ ™èþÆæÿÍ ÐðþâôýÏ {ç³Ðèþ*§æþ… m˝ŸJ π>y¥ß wæ|òæº+>¥ f…ø±ï\J Ä$wüÿs¡D
AÐèþM>Ôèý… E…§æþ…r* ™óþÍa ^ðþ´ëµÆÿ$$. ºÄæý$sìý §óþÔéË yìþÐèþ*…yŠþ¯èþ$ §æþ–íÙtÌZ E…¨. A…§æþ$Móü Ðèþ$$…§æþ$ gê{Væü™èþ¢ ^èþÆæÿÅV> ^èþMðüPÆæÿ GVæü$Ðèþ$™èþ$Ëò³O Móü…{§æþ…
ø£+ô|˙ (ø√&é) Á|üdüßÔ‘·+ e÷s¡ßŒ (s¡÷) e÷s¡ßŒ (XÊ) E…^èþ$Mæü$° GMæü$PÐèþ Ððþ$$™èþ¢…ÌZ GVæü$Ðèþ$† ^óþõÜ¢ §óþÖÄæý$…V> MöÆæÿ™èþ Ðèþ_a «§æþÆæÿË$ ç³ÇÑ$† Ñ«¨…^èþÐèþ^èþa° ™ðþË$Ýù¢…¨. {ç³çÜ$¢™èþ Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ ^èþMðüPÆæÿ MìüÌZ «§æþÆæÿ ¯èþ*ÅÉìþÎÏ: ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° {ç³Ðèþ$$Q
BAJ AJ E LE C 989.15 +45.05 +4.77 ò³ÆæÿVæüÐèþ^èþa¯óþ A…^èþ¯é™ø Móü…{§æþ… D °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$MøÐèþ^èþa…r* ÐéÆæÿ¢Ë$ çÜVæür$¯èþ 41.50 §æþVæüYÆæÿ E…¨. {糿æý$™èþÓ… Mæü¯èþ$Mæü GVæü$Ðèþ$™èþ$Ëò³O ç³ÇÑ$† Ñ«¨õÜ¢ Mæü¯èþ*ÞÅÐèþ$ÆŠÿ yæþ*ÅÆæÿº$ÌŒý {»ê…yŠþ
C E NTUR Y TE X 744.90 +27.90 +3.89 Væü$糚Ðèþ$¯é²Æÿ$$. Æ>»ZÄôý$ ÆøkÌZÏ Ææÿ*. 40 ¯èþ$…_ 43 Ðèþ$«§æþůóþ E…yæþÐèþ^èþa° Ðèþ*ÆðÿPsŒý ÐèþÆ>YË$ GË[M>t°MŠüÞ A…§æþÆæÿ* G…™ø BçÜMìü¢V>
C O R O MANDE L 972.50 +40.95 +4.40
Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ ÐéÇÛMæü ^èþMðüPÆæÿ E™èþµ†¢ ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å… 35.5 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ r¯èþ$²Ë$. ÐèþÆ>YË$ A…r$¯é²Æÿ$$. AÌêM>° 糄æü…ÌZ Vø§æþ$Ðèþ$Ë ™èþÆæÿàÌZ¯óþ ^èþMðüPÆæÿ G§æþ$Ææÿ$^èþ*çÜ$¢¯èþ² 2022 KGÌŒýDyîþ
HIK AL 391.75 +24.55 +6.69
S HILPAME D 453.25 +42.95 +10.47
C…§æþ$ÌZ 9.5 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ r¯èþ$²Ë ^èþMðüPÆæÿ° D Hyé¨ GVæü$Ðèþ$† ^óþÄñý*^èþa° «§æþÆæÿËMæü$ ÆðÿMæüPË$ Ðèþ^óþa {ç³Ðèþ*§æþ… E…§æþ…r$¯é²Ææÿ$. ^èþMðüPÆæÿ GVæü$Ðèþ$™èþ$Ëò³O sîýÒ ÌñýO¯èþ‹³ Ë¿æýÅ™èþ¯èþ$ {ç³Mæüsìý…_…¨.
Ðèþ$$…§æþ$V> A…^èþ¯é ÐóþíÜ B Ðóþ$ÆæÿMæü$ A¯èþ$Ðèþ$™èþ$Ë$ gêÈ ^óþÔéÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ °õÙ«§æþ… ÐéÆæÿ¢Ë$ ºrÄæý$Mæü$ Æ>Ðèþyæþ…™ø ÝëtMŠü Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ ^èþMðüPÆæÿ Mæü…ò³±Ë õÙÆæÿÏ GÌŒýi GË[M>t°MŠüÞ C…yìþÄæý* çßZÐŒþ$
uÛ≤Ø qwüº+˝À... çÜVæü… Hyé¨ Mæü*yé ³æNÇ¢ M>MæüÐèþ$$…§óþ Cç³µsìýMóü 8 Ñ$ÍÄæý$¯èþ r¯èþ$²Ë ^èþMðüPÆæÿ «§æþÆæÿË$ ç³yìþ´ùÄæý*Æÿ$$. G…rÆŠÿsñýO¯ŒþÐðþ$…sŒý yðþOÆðÿMæütÆŠÿ çßýMŠü çßý*ůŒþ MìüÐŒþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, D çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…
¿êÆæÿ¡Äæý$ Ðèþ*ÆðÿPsŒýò³O Ðèþ* °º§æþ®™èþ™ø 25 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$ ³æNÆæÿ¢Ðèþ#™ø…¨. Ðèþ*
ø£+ô|˙ (ø√&é) Á|üdüßÔ‘·+ e÷s¡ßŒ (s¡÷) e÷s¡ßŒ (XÊ) ™égê ÌñýO¯èþ‹³ Äñý$$MæüP ÑÕçÙt BçœÆŠÿË$ ÑÀ¯èþ²Ððþ$O¯èþ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ A¯èþ$¿æýÐé°²
R UPA
TNP E TR O
THO MAS C O O K
430.80
98.10
60.95
-84.80
-15.30
-7.30
-16.45
-13.49
-10.70
n‘·´+‘· Á|üuÛ≤eo\ßs¡ C≤_‘ê˝À >ö‘·y¥ß n<ë˙ A…¨…^é˯óþ Ðèþ* ç³r$t§æþ˯èþ$, {ï³Ñ$Äæý$… Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ ¯éÄæý$Mæü™éÓ°²
Ðèþ$ÆøÝëÇ «§æþ–ÒMæüÇçÜ*¢ Ðèþ* Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë çßZÐŒþ$ G…rÆŠÿsñýO¯ŒþÐðþ$…sŒý çܦ˅
Væü$Ç…_ Mö™èþ¢ BÌZ^èþ¯é Ñ«§é¯é°² {糧æþÇØÝë¢Äæý$¯é²Ææÿ$.
AC R Y S IL 527.65 -48.75 -8.46 düßÁ|”+ø√s¡ßº Hê´j·Tyê~ ø£s¡ßD≤ q+~ ≈£L&Ü {≤|t-100 C≤_‘ê yÓ\ße]+∫q f…Æy¥ß e÷´>∑C…’Hé
DALMIAS UG 407.20 -35.35 -7.99

{≤|t ≥s√ïesY
6 πø≥–Ø\ß>± C≤_‘ê f…Æ{≤Hé‡ πø≥–Ø˝À n<ë˙ ©&ÉsY‡ πø≥–Ø˝À ø£s¡ßD≤ q+~ ]k˛]‡jÓ÷˝À ‘Ó\ß>∑ß ø£+f…+{Ÿ
¯èþ*ÅÄæý*ÆŠÿP: {ç³ç³…^èþ A™èþÅ…™èþ {糿êÐèþÖË$Ææÿ gê¼™é¯èþ$ {ç³RêÅ™èþ sñýOÐŒþ$ çÜ${ï³…MøÆæÿ$t Ðèþ$íßýâê ¯éÅÄæý$Ðé¨ MæüÆæÿ$×ê ¯èþ…¨, çßýMæü$PË M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢ Q${ÆæÿÐŒþ$ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ: ºçßý$¿êÚë Mæü…sñý…sŒý B{WVóürÆŠÿ
ø£+ô|˙ (ø√&é) Á|üdüßÔ‘·+ e÷s¡ßŒ (s¡÷) e÷s¡ßŒ (XÊ) Ðèþ*ÅVæügñýO¯Œþ Ñyæþ$§æþË ^óþíÜ…¨. ¿êÆæÿ™èþ Mæü$»ôýÆæÿ$yæþ$ Vú™èþÐŒþ$ A§é±, çÜ${ï³…MøÆæÿ$t ç³ÆóÿÓgŒý ÎyæþÆŠÿÞ MóürWÈÌZ Ý릯èþ… çÜ…´ë¨…^éÆæÿ$. C§óþ MóürWÈÌZ ÆæÿÚëÅ A«§æþÅ„æü$ òÜOsŒý ÇÝùÇÞÄñý* ™èþÐèþ$ ´ëÏsê¹…ò³O ™ðþË$Væü$ ¿êçÙ
ADANIP O WE R 311.15 109.62 3347353 ¯éÅÄæý$Ðé¨ MæüÆæÿ$×ê ¯èþ…¨, MæüÖÃÆŠÿ Ðèþ*¯èþÐèþ çßýMæü$PË M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢ Q${ÆæÿÐŒþ$ ç³ÆóÿÓgŒý yæþ$ ÐéϨÑ$ÆŠÿ ³æ#†¯Œþ, E{MðüÆÿ$$¯Œþ A«§æþÅ„æü$yæþ$ ÐöÌZ¨Ñ$ÆŠÿ gñýÌñý¯Œþ ïÜP, ^ðþO¯é §óþÔ髨 Mæü…sñý…r$¯èþ$ A…¨çÜ$¢¯èþ²r$Ï {ç³Mæüsìý…_…¨.
TATAS TE E L 1006.20 82.4 807601 sñýOÐŒþ$ Ðèþ*ÅVæügñýO¯Œþ sꋳ&100ÌZ ^ør$ §æþMìüP…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. M>V>, {ç³ç³…^èþ ¯óþ™èþ h¯Œþ í³…VŠü, AÐðþ$ÇM> A«§æþÅ„æü$yæþ$ gZ »ñýOyðþ¯Œþ Mæü*yé E¯é²Ææÿ$. M>V>, Vú™èþÐŒþ$ GyŠþ&sñýMŠü õܵ‹ÜÌZ {ç³™óþÅMæü…V> Mæü…sñý…sŒý&B{WVóürÆæÿÏ
AWL 699.90 71.09 987670 A™èþÅ…™èþ {糿êÐèþÖË$Ææÿ gê¼™é¯èþ$ sñýOÐŒþ$ Ðèþ*ÅVæügñýO¯Œþ 6 MóürWÈË$V> Ñ¿æýh… A§é± ÝëÆæÿ£æþÅ…ÌZ° A§é± {Væü*‹³ {ç³ç³…^èþ…ÌZ¯óþ BÆø A†ò³§æþª ÐéÅ´ëÆæÿ ÑçÙÄæý$…ÌZ C…M> GÐèþÆæÿ* A…™èþV> {ç³ÐóþÕ…^èþÌôý§æþ$
ZO MATO 64.95 63.21 9875362 _…¨. sñýOsꯌþÞ, IM>¯ŒþÞ, BÇt‹ÜtüÞ, ÎyæþÆŠÿÞ, ç³Äæý$±ÆŠÿÞ, C¯ø²ÐóþrÆŠÿÞ õ³Çr MóürWÈ Ýë{Ðèþ*fÅ…V> E…§æþ° sñýOÐŒþ$ Ðèþ*ÅVæügñýO¯Œþ ™ðþÍí³…¨. CMæü, MæüÆæÿ$×ê ¯èþ…¨ò³O sñýOÐŒþ$ A° ÇÝùÇÞÄñý* ïÜDÐø, ÐèþÅÐèþÝë¦ç³Mæü$Æ>Ë$ X†M>
INF Y 1441.20 49.74 342935 ˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…_…¨. Vú™èþÐŒþ$ A§é± sñýOsꯌþÞ MóürWÈÌZ D gê¼™éÌZ Ðèþ*ÅVæügñýO¯Œþ {ç³Ôèý…çÜË$ Mæü$Çí³…_…¨. BÐðþ$ MóüÐèþË… ¯éÅÄæý$Ðé¨ Ðèþ*{™èþÐóþ$ çÜ$©‹³ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. {糫§é¯èþ…V> 18&35
Ý릯èþ… çÜ…´ë¨…^éÆæÿ$. C§óþ Ñ¿êVæü…ÌZ Bí³ÌŒý ïÜDÐø sìýÐŒþ$ Mæü$MŠü, AÐðþ$ÇM>Mæü$ M>§æþ°, {ç³gê E§æþÅÐèþ$M>Ç×ìý A° õ³ÆöP…¨. MøÆæÿ$tÌZ¯óþ M>Mæü$…yé çÜÐèþ*f… çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ÐèþÄæý$çÜ$Þ VæüËÐéÇMìü Ðèþ* òÜOsŒý
s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£|ü⁄ $\ße ^ðþ…¨¯èþ {ç³RêÅ™èþ º$ÍÏ™ðþÆæÿ çßZ‹Üt K{´ë ѯŒþ {õœ Mæü*yé E¯é²Ææÿ$. CMæü, ÌZ¯èþ* Ðèþ*Ææÿš MøçÜ… GË$Vðü†¢¯èþ «§ðþOÆæÿÅÔéÍ, MæüÆæÿ$×ê ¯èþ…¨ A° ÑÐèþÇ…_…¨. Ææÿ*´÷…¨…^èþºyìþ…¨. ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$, Äæý$$Ðèþ GWjMæü*ÅsìýÐèþÏMæü$ ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ
ø£¬s˙‡ e÷s¡ø£|ü⁄ $\Te ø£¬s˙‡ e÷s¡ø£|ü⁄ $\Te Mæü…sñý…sŒý Ðèþ* §éÓÆ> A…§æþ$™èþ$…¨. {´ë…¡Äæý$ ¿êçÙËÌZ Ðèþ–¨®Mìü A´ëÆæÿ
&Ü\sY
j·THé
77.2150
0.6227
j·T÷s√
bÂ+&é
83.5246
100.7981
ˇb˛Œ qß+∫ düs]ø=‘·Ô {≤´uŸ Ç쌤ìø˘‡ H√{Ÿ 12 dæØdt Ä$wüÿs¡D AÐèþM>ÔéË$ E¯é²Äæý$° BÐðþ$ ^ðþ´ëµÆæÿ$. Äæý$*fÆŠÿ f¯èþÆóÿsñýyŠþ Mæü…sñý…sŒý Mæü*yé
ÇÝùÇÞÄñý*ÌZ E¯èþ² JMæü MîüËM>…Ôèý…. 3,000 Mæü…sôý GMæü$PÐèþ Mæü…sñý…sŒý
¯èþ*ÅÉìþÎÏ: J´ùµ ™égêV> JMæü sêÅ»ñýÏsŒý ¯èþ$ ^ðþO¯é Ðèþ*ÆðÿPsZÏ Ñyæþ$§æþË ^óþíÜ…¨. ¯èþ*ÅÉìþÎÏ: ¯øsŒý MóürWÈ, C°¹°MŠüÞ {MìüÄôý$rÆæÿ$Ï Cç³µsìýMóü Ðèþ* ´ëÏsê¹…Mæü$Mæü…sñý…sŒý A…§æþgôýçÜ$¢¯é²Ææÿ°Ððþ$ A¯é²Ææÿ$.
C¨ ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ ¿êÆæÿ™Œþ Ðèþ*ÆðÿPsŒý Mæü$ Mæü*yé Æ>¯èþ$…¨. J´ùµ ´ëÅyŠþ GÆÿ$$ÆŠÿ {ï³Ñ$Äæý$… ÝëÃÆæÿŠt¸ù¯Œþ {»ê…yŠþ™ø ç³ÐèþÆŠÿ&´ëÅMŠüz
ôV’≤<äsêu≤<é˝À ¬ø&ûm+ c˛s¡÷y¥ß õ³Ææÿ$™ø ¡çÜ$Mö_a¯èþ D sêÅ»ñýÏsŒý.. J´ùµ ´ëÅyŠþ Mæü$ ÌñýOrÆŠÿ ÐðþÆæÿÛ¯Œþ. ºÆæÿ$Ðèþ#
MóüÐèþË… 440 {V>Ðèþ$$Ìôý. A† ™èþMæü$PÐèþ ºÆæÿ$Ðèþ#™ø Mæü*yìþ¯èþ sêÅ»Œý ËÌZ C¨ Mæü*yé
ç³°¡Ææÿ$¯èþ$ A…¨…^óþ çÜ…{糧éÄæý*°²
Mö¯èþÝëWÝù¢…¨. {sê°ÞÞçÙ¯Œþ {Væü*‹³ ¯èþ$…yìþ
ôV≤#Y&çm|òtdæ kÕÿ\sYwæ|t\ß $&ÉT<ä\
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ: Mæü¯èþ*ÞÅÐèþ$ÆŠÿ ÌñýO‹œòÜ•tÌŒý, JMæüsìý. A…™óþM>§æþ$ 6.94G…G…™ø A† ç³Ë$^èþV> D sêÅ»Œý E…r$…¨. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ ^éÌê ^èþÆæÿa±Äæý*…ÔèýÐðþ$O¯èþ ¯øsŒý Ðèþ$$…ºÆÿ$$: òßý^ŒþyìþG‹œíÜ »êÅ…MŠü,
Ððþ$$»ñýOÌŒý Äæý*MæüÞçÜÈ‹Ü {»ê…yŠþ MðüyîþG… C…§æþ$ÌZ Ý벋³ {yéVæü¯Œþ 680 {´ëòÜçÜÆŠÿ E…r$…¨. C¨ Ððþ*çÜÆæÿ$¢ ÐóþVæü…™ø 12 íÜȋܯèþ$ BÑçÙPÇ…_…¨. Ìôýsñý‹Üt VøÝùµÆæÿtÞ ¸û…yóþçÙ¯Œþ çÜ…Äæý$$Mæü¢…V>
™èþÐèþ$ ¯èþ*™èþ¯èþ {»ê…yŠþ ÝùtÆŠÿ¯èþ$ Mæü*yìþ¯èþ, ¯èþÐèþ$ÃMæüÐðþ$O¯èþ {´ëòÜçÜÆŠÿ. 10.36 A…Væü$âêË GÎÞyîþ {ïÜP¯Œþ (2Móü yìþ‹Ü õ³Ï), yìþÐðþOgŒýËò³O C°¹°MŠüÞ C…yìþÄæý* ïÜDK A±‹Ù Ðèþ$íßýâê {MîüyéM>Ç×ý$ËMæü$ AÌêVóü
òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ {´ëÆæÿ…À…_…¨. D 60òßýÆŠÿj È看٠Æóÿr$™ø E…r$…¨. {»ñýOsŒý ¯ðþ‹Ü 360 °sŒýÞ V> E…¨. 7,100 Mæü³æNÆŠÿ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* A™éÅ«§æþ$°Mæü ™èþȹ§æþ$§éÆæÿ$ËMæü$ A¯ŒþÝët糺$ÌŒý&
çÜ…§æþÆæÿÂ…V> MðüyîþG… ¸û…yæþÆŠÿ G¯Œþyîþ G…Hòßý^Œþ »êÅrÈ HÆ>µr$ ^óþÔéÆæÿ$. 18 ÐésŒý ¸ë‹Üt ^éÇj…VŠü Mæü$ çÜ´ùÆŠÿt Ýë…Móü†Mæü™èþ¯èþ$ ç³Ç^èþÄæý$… ^óþõÜ C°¹°MŠüÞ MæüÆŠÿMóü ¨RêÐèþN…X A¯óþ Æðÿ…yæþ$ §æþÔèýË
Ðèþ$Í Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* MøvÌZ MðüyîþG…¯èþ$ ^óþçÜ$¢…¨. B…{yéÆÿ$$yŠþ 12 B«§éÆæÿ…V> MæüËÆŠÿ KG‹Ü ™ø ç³°^óþçÜ$¢…¨. ¯éË$Væü$ ¿êÐèþgêÌê°Mìü A¯èþ$Væü$×ý…V>, Ðóþ$Ðèþ$$ Mö™èþ¢¯øsŒý 12 íÜÈ‹Ü™ø BÑçÙPÆæÿ×ýË ÝëPËÆŠÿíÙ‹³ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² {´ëÆæÿ…À…^éÆÿ$$. ÝëÐèþ*hMæü…V> »ê«§æþÅ™éÄæý$$™èþ
HÆ>µr$^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ Ò$ Ððþ$$»ñýOÌŒý Äæý*MæüÞçÜÈË AÐèþçÜÆ>˯èþ$ A™èþ$Å™èþ¢Ðèþ$ ïܵMæüÆæÿÏ™ø yéξ BrÐŒþ$Þ Ýû…yŠþ íÜçÜtÐŒþ$ Mæü*yé HÆ>µr$ ^óþÔéÆæÿ$. Ððþ¯èþ$Mæü çÜÇçßý§æþ$ªË¯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¡çÜ$MðüâêÏÐèþ$$. C°¹°MŠüÞ íÜÈ‹Ü™ø Ñ°Äñý*Væü M>ÆöµÆóÿsŒý ´ûÆæÿ$°V> Ðóþ$Ðèþ$$ §óþÔèý…ÌZ° {Mîüyé {糆¿æý˯èþ$ ´ùíÙ…^óþ…§æþ$Mæü$
«§æþÆæÿÌZ A…¨…^óþ HMîüMæü–™èþ ç³ÇÚëPÆæÿ…V> °Ë$çÜ$¢…§æþ°, MðüyîþG… E™èþµ™èþ$¢Ë$ ¿êVæü…ÌZ 8 Ððþ$V>í³MæüÞÌŒý MðüÐðþ$Æ> E…¨. Ðèþ$$…§æþ$ ¿êVæü…ÌZ 5 Ððþ$V> í³MæüÞÌŒý §éÆæÿ$ËMæü$ {ï³Ñ$Äæý$… Ðèþ$ÇÄæý$$ A™èþ$Å™èþ¢Ðèþ$ ç³ÇMæüÆ>˯èþ$ A…¨…^èþyæþ… Ðèþ* A¯èþ$Væü$×ý…V> Ðèþ* Ðèþ$§æþ®™èþ$¯èþ$ ÑçܢDž^éË° MøÆæÿ$Mæü$…r$¯é²Ðèþ$$ A°
MóüÐèþË… òÜ•tÌŒý õÜtsŒýÐðþ$…sŒýV> E…yæþr… Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>§æþ$ ¯èþVæü§æþ$Mæü$ ™èþVæüY ÑË$Ðèþ¯èþ$ MðüÐðþ$Æ> HÆ>µr$ ^óþÔéÆæÿ$. òÜ•tË‹Ü, Mîü»ZÆŠÿz Mìü çÜ´ùÆŠÿt ^óþçÜ$¢…¨. {ç³Äæý$™èþ²…, C¨ çÜÓ^èþeÐðþ$O¯èþ yìþgñýO¯Œþ, ίèþÐèþ$Äôý$Å A¯èþ$¿æýÐèþ… A…¨çÜ¢$…§æþ¯é²Ææÿ$. òßý^ŒþyìþG‹œíÜ »êÅ…Mæü$ íÜ G‹ÜBÆŠÿ, ¼h¯ðþ‹Ü òœO¯é¯ŒþÞ A…yŠþ C¯Œþ{¸ë[çÜtMæüaÆŠÿ {Væü*‹³
A…¨Ýë¢Æÿ$$. D {»ê…yŠþ íܧ鮅™èþ… AÆÿ$$¯èþ MæüÆø ¨ÌŒý Mîü Ðèþ$Èj {糆 òßýyŠþ AÕÐèþ* ¿æýsŒý ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {MîüyæþË$ Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ Äæý$$Ðèþ™èþ çÜÐèþ${Væü
¿êÆæÿ¡Äæý$$yìþ± Mæü¯ðþMæŠüt AÐèþ#™èþ$…¨ A° A¯é²Ææÿ$. AÀÐèþ–¨®ÌZ {ç³Ðèþ$$Q ´ë{™èþ ´ùíÙçÜ$¢…¨. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² D Mö°²

|òæ¢|tø±sYº eTVü‰ eTTHêbòÕ ñ‘·‡yé


¯èþ*ÅÉìþÎÏ: çÜÓ§óþÖ çÜ…çܦ íœÏ‹³M>ÆŠÿt
kÕ+Áø£$Tπø‘·s¡ yê´<Ûäß\‘√ eTT|ü⁄Œ A…™èþÆ>˯èþ$ ¿æýÈ¢ ^óþõÜÌê yìþgñýO¯Œþ ^óþÔéÐèþ$¯é²Ææÿ$.

m+mdtm+á\≈£î á ø±eTsY‡ e÷s¡Zìπs›X¯+


òßýO§æþÆ>»ê§Šþ: §óþÔé°Mìü Ððþ¯èþ$²Ðèþ$$Mæü G…G‹ÜG…D. §óþÔèý BǦMæü Ðèþ–¨®Mìü CÑ
{Væü*‹³Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ yìþhrÌŒý ¼2¼ Ðèþ$$QÅÐèþ$¯é²Ææÿ$. A™èþÅ…™èþ MîüËMæü…. ™ðþË…V>×êÌZ §é§é³æ# 26.05 Ë„æüË G…G‹ÜG…DË$
Ðèþ*ÆðÿPsŒýõ³Ï‹Ü AÆÿ$$¯èþ íœÏ‹³M>ÆŠÿt A…§æþ$Móü, çßý—G{§øVæü °³æ#×ý$Ë™ø ç³È„æüË$ ^óþÆÿ$$…^èþ$MøÐèþyæþ…, Væü$…yðþ E…yæþV>, ÐéÇÌZ 25 Ë„æüMæü$ò³OV> Äæý$*°r$Ï çÜ*Mæü‡ ÐéÅ´ëÆæÿ çÜ…çܦË$.
çßZÌŒýõÜÌŒý ™èþ¯èþ çÜ¿æý$ÅË$ Ðèþ$Ç…™èþ ÐðþOçœËÅ… Ðèþ$$¨Ç´ùMæü$…yé çÜM>Ë…ÌZ _Mìü™èþÞ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… A¯óþÑ G…™ø §óþÔèý…ÌZ A™èþÅ«¨Mæü çÜ…QÅÌZ G…G‹ÜG…DË$ MæüÍW¯èþ I§æþÐèþ Æ>çÙ‰…
GMæü$PÐèþV> ¯èþVæü§æþ$ B§é ^óþçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$§æþ®™èþ$ C^óþa Ë„æüÅ…™ø ™èþ¯èþ ÐóþçÜÑ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþÑV> Ðèþ*Æ>Æÿ$$. Fí³Ç ByæþMæü´ùÐèþyæþ…, Væü$…yðþ ÐóþVæü… V> Ìôý§é ™ðþË…V>×ê. òœyæþÆóÿçÙ¯Œþ B‹œ ™ðþË…V>×ê ^酺ƊÿÞ B‹œ M>Ðèþ$ÆŠÿÞ A…yŠþ C…yæþ[ïÜt
M>Å…ò³Æÿ$$¯Œþ Ðèþ$à Ðèþ$$¯é¸ë E™èþÞÐŒþ¯èþ$ {´ëÆæÿ…À…_¯èþr$Ï {ç³Mæüsìý…_…¨. Ðóþ$ òßý^èþ$a™èþVæü$YË™ø Mör$tMøÐèþyæþ…, M>âæý$Ï ÐéÄæý$yæþ…, ©ÆæÿƒM>Ë… ´ër$ §æþVæü$Y Ìê…sìý (G‹œsîýïÜïÜI) A«§æþÅ„æü$Ë$ {Ö Mðü ¿êçÜPÆŠÿ Æðÿyìþz , 19 Ðóþ$ 2022Ðèþ ™óþ©¯èþ
31 ÐèþÆæÿMæü$, Ððþ$$™èþ¢… 28 ÝùtÆŠÿË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ™èþ¯èþ B¯ŒþÌñýO¯Œþ bé¯ðþâæýÏÌZ C¨ Ë„æü×êËò³O D ÆøVæü$Ë$ JMæü Mæü¯óþ²íÜ E…^èþyæþ… G…™ø Ðèþ$$QÅÐðþ$O…¨V> Ðèþ*Ç…¨. °ÆæÿÓíßý…_¯èþ AÐðþ$gꯌþ çÜ…¿æýÐŒþ Ðèþ$*yæþÐèþ GyìþçÙ¯ŒþÌZ ¿êVæü…V> °ÆæÿÓíßý…_¯èþ
A…§æþ$»êr$ÌZ E…yóþÌê òÙyæþ*ÅÌŒý ^óþÔéÐèþ$° çÜ…çܦ õ³ÆöP…¨. D A…™óþV>Mæü$…yé Væü$…yðþ ÐðþOçœËÅ… çÜÐèþ$çÜÅ °ÆæÿÓçßý×ýÌZ _Mìü™èþÞ¯èþ$ ^èþÆ>a Ðóþ¨MæüÌZ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* G…G‹ÜG…D MæüÐèþ$*Å°sîýMìü ¯ðþO³æ#×ýÅ…
M>Å…ò³Æÿ$$¯ŒþÌZ íœÏ‹³M>ÆŠÿt çßZÌŒýõÜÌŒý çÜ¿æý$ÅËMæü$ ÑÑ«§æþ ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ E™èþµ™èþ$¢Ë$ Mö¯èþÝëW…^èþyæþ… G…™ø Ðèþ$$QÅÐðþ$O…¨. D çÜçßýÐéÅ«§æþ$Ë$ E¯èþ²r$Ï Væü$Ç¢…_¯èþ °ÇÃ…^éÍÞ¯èþ BÐèþÔèýÅMæü™èþ¯èþ$ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$.
Ðèþ$ÇÄæý$$ ÑÑ«§æþ ÐèþÆ>YËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ E™èþµ™èþ$¢ÌZÏ ç³Ë$ {ç³™óþÅMæüÐðþ$O¯èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Væü$…yðþ ÐðþOçœÌêÅ°Mìü çÜ…º…«¨…_ MæüçÜtÐðþ$OgŒýz _Mìü™èþÞ {ç³×êãMæü¯èþ$
A§æþ$™èþÐðþ$O¯èþ yîþÌŒý˯èþ$ A…¨…^éË° Ë„æüÅ…V> °ÆóÿªÕ…^èþ$Mæü$¯èþ²rt$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ´ësìý…^èþyæþ… G…™ø Ðèþ$$QÅ… A° A¯é²Ææÿ$. eP´{° ◊ Á&Ü|t‡≈£î m|òt&û◊ nqßeT‹
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ÌZ° sîýGMŠüÞ àíܵrÌŒý ïÜ°Äæý$ÆŠÿ M>ÇzÄæý*Ëh‹Üt, C…yìþÄæý$¯Œþ
ÄHé yÓTTu…’˝Ÿ Hê\Ze Á‘Ó’e÷dæø£ |òü*‘ê\ß àÆŠÿt fÆæÿ²ÌŒý Ðèþ*i GyìþrÆŠÿ, M>ÇzÄæý*ÌêhMæüÌŒý Ý÷òÜOsîý B‹œ C…yìþÄæý* ³æNÆæÿÓ ¯èþ*ÅÉìþÎÏ: ^èþ™éÓÆæÿ…™ø Mæüâæý$Ï Mæü°í³…^èþMæü Cº¾…§æþ$Ë$ ç³yæþ$™èþ$¯èþ² ÐéÇ MøçÜ…
»ñý…Væüâæý*Ææÿ$: Ððþ$$»ñýOÌŒý G…rÆŠÿsñýO¯ŒþÐðþ$…sŒýÌZ VøϺ̌ý ÎyæþÆŠÿ AÆÿ$$¯èþ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ: Ýë…{MæüÑ$Móü™èþÆæÿ ÐéÅ«§æþ$Ë$ {ç³gêÆøV>Å°Mìü ò³§æþª çÜÐéË$V> A«§æþÅ„æü$yæþ$ yéMæütÆŠÿ Mðü ÔèýÆæÿ™Œþ ^èþ…{§æþ D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, çÜÇMö™èþ¢ LçÙ«§æþ… Ðèþ^óþaíÜ…¨. ^èþ$MæüPË Ðèþ$…§æþ$ Ææÿ*ç³…ÌZ A…§æþ$»êr$ÌZMìü
B¯ŒþÐðþ$$»ñýOÌŒý VøϺ̌ý ÍÑ$sñýyŠþ Ðèþ*Ça 31, 2022™ø Ðèþ$$Wíܯèþ 22 Äñý$$MæüP ç³Ç×ýÑ$…^éÆÿ$$. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$V> 61 Ôé™èþ… Ðèþ$Ææÿ×êË$ D ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ Væü$…yðþ ÐðþOçœËÅ… A¯óþ¨ ò³ÇW´ù™èþ$¯èþ² çÜÐèþ$çÜÅV> Ðèþ*Ç…¨. Ðèþ_a¯èþ ©°° Mæü…sìýÌZ ÐóþçÜ$Mæü$¯èþ² 15 °Ñ$ÚëËMóü MæüâæýÏÌZ Ðèþ$çÜMæü´ùÆÿ$$
¯éËYÐèþ {™ðþOÐèþ*íÜMæü…, ³æNÇ¢ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ BǦMæü çœÍ™é˯èþ$ ÐéÅ«§æþ$Ë M>Ææÿ×ý…V>¯óþ ^ør$ ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Æÿ$$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> òßýO§æþÆ>»ê§Šþ Ðèþ$«§æþ$Ðóþ$ çßý…, ½ï³, ¡{ÐèþÐðþ$O¯èþ Mìüyîþ² ÐéÅ«¨, àÆŠÿt GsêMŠü A«¨Mæü…E…yæþyæþ… ©°Mìü Mæü…³æNÅrÆŠÿ, ¸ù¯Œþ ™ðþÆæÿ˯èþ$ çܵçÙt…V> ^èþ*yæþVæüË$Væü$™éÆæÿ$. AÌêVóü ³æ#çÜ¢M>Ë$,
{ç³Mæüsìý…_…¨. BǦMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…20 22 çœÍ™éËò³O ÐéÅRêÅ°çÜ*¢ çÜ…çܦ ÌZ° AÐóþÆŠÿ VðüÏ°Äæý*VðüÏ‹Ü VøϺ̌ý àíܵrÌŒý C…rÆðÿÓ¯èþÛ¯èþÌŒý M>ÇzÄæý*Ëh‹Üt M>Ææÿ×ý…V> E…sZ…¨. Äæý$$Ðèþ™èþ òÜO™èþ… ÐéÅ«§æþ$Ë™ø »ê«§æþç³yæþyé°² ™èþÆæÿ^èþ* õ³ç³Ææÿϯèþ$ G…^èþM>P ^èþ§æþ$Ðèþ#MøVæüË$Væü$™éÆæÿ$. °gê°Mìü 40 Hâæý$Ï Ðèþ^éaMæü ^éÌê
ïÜDK çÜ…fÄŒý$ ºÐóþgê Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… Äñý$$MæüP Ððþ$$™èþ¢… ç³°¡Ææÿ$, ïÜ°Äæý$ÆŠÿ Mæü¯èþÞÌñýt…sŒý yéMæütÆŠÿ Æ>iÐŒþ V>ÆŠÿY Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, ½ï³, Ðèþ$«§æþ$Ðóþ$çßý…, ^èþ*çÜ$¢¯é²…. D çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ °Æø«¨…^óþ…§æþ$Mæü Ðèþ$¯èþ… Ðèþ$¯èþ iÐèþ¯èþ ÔðýOÍ° Ðèþ$…¨ÌZ ^èþ™éÓÆæÿ… ({ò³çܾÄñý*í³Äæý*) ÐèþçÜ$¢…¨. C§ö_a¯èþ ÐéÆæÿ$ MæüâæýÏgZyæþ$
Væüyìþ_¯èþ {™ðþOÐèþ*íÜMæü…™ø çÜ…™øçÙ…V> E¯é²…. Ðóþ$Ðèþ$$ Ððþ$$»ñýOÌŒý VóüÑ$…VŠüò³O §æþ–íÙt ïÜMóüyîþ Ðèþ…sìý çÜçßý ÐéÅ«§æþ$Ë$ Væü$…yðþ ÐðþOçœËÅ ÆøVæü$Ë$ BçÜ$ç³{† ´ëËÄôý$Å Ðèþ*Ææÿ$aMøÐéÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… E…¨. ™èþÆæÿ^èþ* ÐéÅÄæý*Ðèþ$… ^óþÄæý*Í, AÐèþçÜÆæÿ… ÌôýMæü$…yé ³æ#çÜ¢M>Ë$ ^èþ§æþÐèþÌôýÆæÿ$. ©…™ø CÌê…sìý ÐéÇ MøçÜ… ÐèþNÅsîý
ò³yæþ$™èþ$¯èþ²…§æþ$¯èþ Ðóþ$Ðèþ$$ ç³ÇÐèþÆæÿ¢¯èþ {ç³Äæý*×ý…ÌZ E¯é²…. Ðóþ$Ðèþ$$ Ðèþ* ÝùçÙÌŒý AÐèþM>Ôé˯èþ$ A«¨Mæü… ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. {糆 ¯ðþÌê ¯é Ðèþ§æþªMæü$ Ðèþ^óþa Ððþ$$™èþ¢… ÆøVæü$ÌZÏ «§æþ*Ðèþ$´ë¯èþ… Ðèþ*¯óþ Äæý*Í, Ðèþ$§æþÅ… ¡çÜ$MøÐèþyé°² ™èþWY…^éÍ. A…™óþ V>Mæü$…yé ^èþ$MæüPË Ðèþ$…§æþ$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü Ðèþ_a…¨. AÐðþ$ÇM> BàÆæÿ, LçÙ«§æþ °Äæý$…
GÝùµÆæÿŠtÞÐðþ$$»ñýOÌŒý VóüÑ$…VŠü ´ëÏsŒý¸ëÆæÿÐŒþ$° ° {´ëÆæÿ…À…^é…. Ðèþ* Ððþ$$»ñýOÌŒý MìüÓgŒý çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 30 Ôé™èþ… Ðèþ$…¨ D çÜçßýÐéÅ«§æþ$ÌZÏ H§ðþO¯é JMæü§é°™ø ºÏyŠþ çÙ$VæüÆŠÿ, ½ï³, MöÌñý[ÝëtÌŒý ˯èþ$ °Äæý$… {†…^èþ$MøÐéÍ. àÆŠÿt òœÆÿ$$Ë*ÅÆŠÿ Mæü$ {™èþ×ý çÜ…çܦ G‹œyîþH ©°Mìü A¯èþ$Ðèþ$†°_a…¨. Mæü¯èþ$² ç³°^óþõÜ ¡Ææÿ$¯èþ$ ºsìýt D
VóüÑ$…VŠü Äæý*‹³ Ðèþ$$…§æþ$V> {´ëÆæÿ…À…^èþºyìþ…¨, çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ ¿êÈ Ðèþ–¨®° »ê«§æþç³yæþ$™èþ$¯èþ² ÐéÆóÿ. D çÜçßýÐéÅ«§æþ$˯èþ$ Væü$Ç¢…_, _Mìü™èþÞ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… A¯óþ¨ çÜ…º…«¨…_ G¯ø² ¯èþ*™èþ¯èþ _Mìü™èþÞË$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü Ðèþ^éa Æÿ$$, çÜ™èþÓÆæÿ ^èþ$MæüPË Ðèþ$…§æþ$ ç³°^óþçÜ$¢…§æþ° ÐðþO§æþÅ °³æ#×ý$Ë$ ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. G‹œyîþI A¯èþ$
Mæü¯èþºÇ_…§æþ¯é²Ææÿ$. Væü$…yðþ ÐðþOçœËÅ… Ðèþ$Ç…™èþV> Ðèþ$$¨Ç´ùMæü$…yé ^èþ*çÜ$MøÐèþyé°Mìü G…™ø _Mìü™èþÞ ÆøVæü$ËMæü$ {ç³Äñý*f¯èþ… ^óþMæü*Ææÿ$çÜ$¢…¨ A° A¯é²Ææÿ$. Ðèþ$†™ø ^èþ™éÓÆ>°² çÜÇ^óþõÜ ™öÍ ^èþ$MæüPË Ðèþ$…§æþ$V> ÐèþNÅsîý ÇM>Ææÿ$zËMðüMìüP…¨.
Ìôý§æþ° ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. A…™óþM>§æþ$, ÑÑ«§æþ Ðèþ$™èþç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ {糧óþÔéË ¯èþ$…_ ´ûÆæÿ$yæþ$, Ðèþ$íßýâæýË$, _¯é² Ææÿ$Ë$ ™éÐèþ$$
á<é qe÷E s√&ÉT¶ô|’ #˚|ü≥ºø£b˛e&É+ Ç<˚ ‘=*kÕ] §é§é³æ# Ë„æüMæü$ ò³OV> ÌoyŠþ ïܵMæüÆæÿϯèþ$ ™öËW…^èþyæþ… fÇW…§æþ° ÑÐèþÇ…
^éÆæÿ$. B ÌoyŠþ ïܵMæüÆæÿϯèþ$ {ç³gêõÜÐèþË °Ñ$™èþ¢… çÜ*PâæýÏMæü$, BçÜ$ç³{™èþ$ËMæü$
çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> E¯èþ²r$t ¿êÑçÜ$¢¯é²Ææÿ° ™ðþÍ
´ëÆæÿ$. AòÜ…½Ï G°²MæüË$ fÇW¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ
ôV’≤<äsêu≤<éÉ E_™èþ…V> C^óþaÔéÐèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Äæý$*ï³ Væü™èþ…ÌZ _¯èþ² ÑçÙÄæý*ËMæü$ Æ>çÙ‰éÌZÏ çœ$ÆæÿÛ×ýË$ Ðèþ*Ðèþ$*Ìôý ¯èþ°, M>±
ãß<Ûäyês¡+ ÄdüøÏÔø£s¡ yê´K´\ß #˚dæq jÓ÷– Ä~‘·´Hê<∏é j·T÷|”˝À n\¢s¡ß¢ ˝Òeì yÓ\¢&ç Mæü*yé AËÏÆæÿ$Ï fÇVóü Æ>çÙ‰…V> E…yóþ§æþ°, C糚yé ç³Çíܦ† Ìôý§æþ° Äñý*W Äæý$*ï³ÌZ AòÜ…½Ï G°² MæüË
ËMø²: CsîýÐèþË E™èþ¢{Ææÿ糧óþÔŒý ÌZ Ðèþ$™èþç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ {糧óþÔéÌZÏ ÌoyŠþ ïܵMæüÆæÿÏ
25 y˚T 2022 Ç{°e\ eT‘·|üs¡yÓTÆq Á|ü<˚XÊ\ qß+∫ \ø£å ˝Ö&¥ ™öËW…³æ#¯èþ$ Æ>çÙ‰ çÜÆ>PÆæÿ$ Äæý$$§æþ® {´ë†ç³¨Mæü¯èþ ^óþç³rtyæþ… ™ðþÍíÜ…§óþ. B¨™èþů飊þ çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. 2012 ¯èþ$…_ 2017 Ðèþ$«§æþÅ M>Ë…ÌZ çÜ…§æþÆæÿÂ…V>¯èþ$, B ™èþÆ>Ó™èþ Mæü*yé
A…™óþM>§æþ$, ÆøyæþÏò³O Ðèþ$™èþç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ {´ëÆæÿ¦¯èþË$, M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ °ÆæÿÓíßý…^èþ Æ>çÙ‰…ÌZ 700Mìü ò³OV> AËÏÆæÿ$Ï ^ør$^óþçÜ$Mæü$¯é²Äæý$° ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ç³Ë$ GÌê…sìý çœ$r¯èþË$ fÆæÿVæüÌôý§æþ° çܵçÙt…
d”Œø£s¡¢ ‘=\–+|ü⁄ dü÷ÿfi¯¢≈£î, Ädüß|üÁ‘·ß\≈£î yæþ…ò³O¯é Äñý*W B¨™èþů飊þ çÜÆ>PÆæÿ$ Mæüv¯èþ…V> ÐèþÅÐèþçßýÇÝù¢…¨. D {´ë…™éË$ ¯ðþËË ™èþÆæÿºyìþ MæüÆæÿ*¹ÅÌZ E…yóþÐèþ°, C糚yé {´ë…™éÌZÏ ^óþÔéÆæÿ$. {ÖÆ>Ðèþ$¯èþÐèþÑ$ ç³…yæþ$Væü Mæü*yé
ñ∫‘·+>± n+<äCÒ‘· ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Äæý$*ï³ ïÜG… Äñý*W B¨™èþů飊þ çܵ…¨…^éÆæÿ$. Äæý$*ï³ÌZ GÌê…sìý AËÏÆæÿ$Ï ÌôýÐèþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. BÆŠÿG‹ÜG‹Ü ç³{†MæüË$ BÆæÿY¯ðþOfÆŠÿ, ´ë… GÌê…sìý AÐé…bèþ±Äæý$ çÜ…çœ$r¯èþË$
6 ™öÍÝëÇV> D§Šþ ¯èþÐèþ*k, AÍÓ§é M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ GMæüPyé ÆøyæþÏò³O fÆæÿVæü ^èþf¯èþÅ 75Ðèþ ÐèþÅÐèþÝë¦ç³Mæü ¨¯ø™èþÞÐèþ Ðóþyæþ$MæüÌZÏ ´ëÌŸY¯èþ² çÜ…§æþÆæÿÂ…V>
ïÜG… Äñý*W B¨™èþů飊þ D ÐéÅQÅË$ ^óþÔéÆæÿ$. Äæý$*ï³ÌZ° {糆
ÌôýMæü$…yé {ç³Ôé…™èþ…V> fÇW…§æþ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.

πø+Á<ä+ô|’ ì|ü⁄Œ\ß #Ó]–q


s¡wü´q¢˝À ô|s¡ß>∑ß‘·ßqï ÄÁ>∑Vü≤+ eTeT‘ê u…qØ®
u…&çdæø={Ϻq |ü⁄‹Hé bÕ¢Hé M<Ûäß˝À¢øÏ \ø£å˝≤~>± »q+ j·TT<ä∆+ e<ä›ì ìs¡düq\ß b˛©düß\ n¬sdtº\≈£î yÓs¡eì Á|ü»\ß n≥ߺ&çøÏq |”≥sY‡ ãsYZ
Ðèþ*ÝùP: ÆæÿÚëÅ A«§æþÅ„æü$yæþ$ ÐéϨÑ$ÆŠÿ ³æ#†¯ŒþMæü$ çÜÓ§óþÔèý…ÌZ ^óþ§æþ$ A¯èþ$¿æýÐèþ… º…«§é°Mìü Ðèþ$$W…³æ# ç³Ë$Mæü$™èþ$¯èþ²r$Ï K {ç³Mæür¯èþÌZ
G§æþ$ÆæÿÐèþ#™ø…¨. E{MðüÆÿ$$¯Œþò³O ÆæÿÚëÅ §éyæþ$˯èþ$ ÆæÿçÙůèþ$Ï ¡{Ðèþ…V> ÐèþņÆóÿMìüçÜ$¢ Ððþ$MŠüyö¯éËŠzÞ M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ ÐðþËÏyìþ…_…¨. A…™èþMæü$Ðèþ$$…§æþ$
¯é²Ææÿ$. ³æ#†¯Œþ ¡Ææÿ$¯èþ$ ™èþ糚ºyæþ$™èþ* Ò«§æþ$Ë$, ÆøyæþÏ Ò$§æþMæü$ Ðèþ_a °ÆæÿçܯèþË$ AÐðþ$ÇMæü¯Œþ õ³Ððþ$…sŒý çÜ…çܦÌñýO¯èþ ÒÝë, Ðèþ*çÜtÆŠÿM>ÆŠÿz
ÐèþÅMæü¢… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÆæÿÚëÅMæü$ ^ðþ…¨¯èþ òÜË{»ôýsîýË$, Ò$yìþÄæý* {ç³Ðèþ$$Q$Ë$ çÜ…çܦË$.. ÆæÿÚëÅÌZ ™èþÐèþ$ M>ÆæÿÅMæüÌê´ë˯èþ$ °Íí³ÐóþçÜ$¢
ºíßýÆæÿ…Væü…V>¯óþ ³æ#†¯Œþ ^èþÆæÿÅ˯èþ$ Q…yìþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ¯óþ Äæý$$§é®°Mìü ¯èþ²r$Ï {ç³Mæüsìý…^éÆÿ$$. E{MðüÆÿ$$¯Œþò³O ÆæÿÚëÅ §éyìþ° Q…yìþçÜ$¢
°ÆæÿçܯèþV> ÐóþË çÜ…QÅÌZ ÆæÿçÙůèþ$Ï ºíßýÆæÿ…Væü ÌôýQË$ Æ>çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ©…™ø, ¯é²Ðèþ$° ÒÝë ïÜDÐø AÌŒý MðüÎÏ K {ç³Mæür¯èþÌZ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
AMæüPyìþ ´ùÎçÜ$Ë$.. °ÆæÿçܯèþM>Ææÿ$˯èþ$ AÆðÿçÜŠt ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ G…™èþ C¨Ìê E…yæþV>.. E{MðüÆÿ$$¯ŒþÌZ ÆæÿÚëÅ ºËV>Ë MøÌŒýMæü™é: ç³ÕaÐèþ$ »ñý…V>ÌŒý ïÜG… Ðèþ$Ðèþ$™é »ñý¯èþÈj ½gôýï³ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ…ÌZ°
Ðèþ$…¨° AÆðÿçÜŠt ^óþÝë¢Ææÿ…r* AçÜ¿æýÅMæüÆæÿ 糧æþgêË…™ø °ÆæÿçܯèþË$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. B{MæüÐèþ$×ý §éyæþ$Ë$ C…M> Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯é²Æÿ$$. íœ{ºÐèþÇ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ…ò³O °ç³šË$ ^ðþÇV>Ææÿ$. Móü…{§æþ §æþÆ>ųæ#¢ çÜ…çܦ˯èþ$ Ðéyæþ$
Ðèþ$ÆøÐðþO³æ#.. ÆæÿÚëÅÌZ° òÜÆÿ$$…sŒý ï³rÆŠÿÞºÆÿŠY {´ë…™èþ…ÌZ ÆæÿçÙůŒþ ¿êÈ 24Ðèþ ™óþ©¯èþ {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O¯èþ §éyæþ$ËMæü$ DÆøk™ø Ðèþ$*yæþ$ Mæü$…r* Móü…{§æþ… Æ>çÙ‰éË ÐèþÅÐèþàÆ>ÌZÏ ™èþË §æþ*Ææÿ$a™ø…§æþ° Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$.
çÜ…QÅÌZ ºÄæý$rMæü$ Ðèþ^éaÆæÿ$. Äæý$$§æþª…ò³O ÑÆæÿMìü¢™ø Ððþ…r¯óþ §éyæþ$˯èþ$ °Íí³Ðóþ ¯ðþËË$ Væüyìþ_…¨. ÆæÿÚëÅ §éyæþ$ÌZÏ E{MðüÆÿ$$¯Œþ ¿êÈV> BíÜ¢ ½gôýï³ ¯óþ™èþ–™èþÓ…ÌZ° Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… §óþÔèý çÜÐèþ*QÅ °Æ>Ã×ê°²
Äæý*Ë…r* °¯é§éË$ ^óþÔéÆæÿ$. M>V>, E{MðüÆÿ$$¯Œþò³O §éyæþ$Ë ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ¯èþçÙt…, {´ë×ý ¯èþÚët°² ^èþÑ^èþ*íÜ…¨. §éyæþ$ÌZÏ ¿êVæü…V> Mæü*˧øÝù¢…§æþ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$.
ÆæÿÚëÅò³O A¯óþMæü §óþÔéË$ B…„æüË$ Ñ«¨çÜ$¢¯é²Æÿ$$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ÆæÿçÙůèþ$Ï ^éÌê E{MðüÆÿ$$¯ŒþÌZ° ç³Ë$ ¯èþVæüÆ>˯èþ$ ÆæÿÚëÅ ™èþÐèþ$ B«©¯èþ…ÌZMìü MøÌŒý Mæü™éÌZ HÆ>µr$ ^óþíܯèþ Ò$yìþÄæý* çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ Ðèþ$Ðèþ$™èþ Ðèþ*sêÏ
ÐèþÆæÿMæü$ õÜÐèþ˯èþ$ MøÌZµ™èþ$¯é²Ææÿ$. CMæü CsîýÐèþÌôý.. AÐðþ$ÇM> ¸ëçÜŠt œæ#yŠþ ¨VæüYf… ¡çÜ$Mæü$…¨. CsîýÐèþË E{MðüÆÿ$$¯ŒþÌZ¯óþ ò³§æþª§ðþO¯èþ AgZÝù¢ÐŒþ yæþ$™èþ*, AyéÌŒý¹ íßýrÏÆŠÿ, gZòÜ‹œ ÝëtͯŒþ, »ñý°sZ Ðèþ$$ÝùÞÍ° Ðèþ…sìý °Äæý$…™èþ
Ððþ$MŠüyö¯éËŠzÞ MîüËMæü {ç³Mæür¯èþ ^óþíÜ…¨. ÆæÿÚëÅ Ðèþ*ÆðÿPsŒý ¯èþ$…_ ³æNÇ¢Ýë¦Æÿ$$ÌZ ïÜtsŒý ´ëÏ…sŒý ™èþÐèþ$ B«©¯èþ…ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$¯é²Ðèþ$° ÆæÿÚëÅ ËMæü¯é² ½gôýï³ ´ë˯èþ A«§éÓ¯èþ…V> E…§æþ° ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. §óþÔèý…ÌZ ™èþ$VæüÏMŠü
ÔéÔèýÓ™èþ…V> °[çÙPÑ$çÜ$¢¯èþ²r$Ï ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… {ç³Mæüsìý…^óþíÜ…¨. Ðèþ$$ò³•¹ HâæýÏ {ç³Mæüsìý…_…¨. ©…™ø, AMæüPyæþ(Ðèþ$ÇÄæý$$´ùÌŒýÌZ) Äæý$$§æþ®… Ðèþ$$WíÜ…§æþ° ÆæÿÚëÅ òÜO¯èþÅ… ÐðþËÏyìþ…_…¨. ´ë˯èþ ¯èþyæþ$Ýù¢…§æþ¯é²Ææÿ$. {ç³gêÝëÓÐèþ$Å ç³ÇÆæÿ„æü×ý ¨ÔèýV> Móü…{§æþ §æþÆ>ųæ#¢
çÜ…çܦËMæü$ çÜÓ™èþ…{™èþ {糆糆¢ Mæü͵…^éË° çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. ÐésìýÌZ GÌê…sìý
MîüÐŒþ: ÆæÿÚëÅ&EMæüÆÿ$$¯Œþ Ðèþ$«§æþÅ Äæý$$§æþ®… Æ>fMîüÄæý$ gZM>Å°Mìü ™éÐèþ#Ìôý° ȆÌZ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË°, °Ú뵄ìüMæü™èþMæü$

bÕøÏkÕÔHé˝ÀH˚ <ëeP<é ÇÁãV”≤+ s¡cÕ´‘√ #·s¡Ã\ß ø£wüºy˚T Mö¯èþÝëVæü$™ø…¨. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ §éÐø‹Ü ÌZ ò³§æþªï³r ÐóþÄæý*Ë° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

j·TT<ë∆ìï eTT–+#˚ ~X¯>± s¡cÕ´‘√ #·s¡Ã\ß


fÆæÿ$Væü$™ø¯èþ² ÐèþÆæÿÌŒýz GMæü¯éÑ$MŠü ¸ùÆæÿÐŒþ$ ÌZ
E{MðüÆÿ$$¯Œþ A«§æþÅ„æü$yæþ$ gñýÌñý¯Œþ ïÜP {ç³çÜ…WçÜ*¢ ç³Ë$
n<äèX¯´yÓTÆ $>∑‘·J$>± ø£ì|æ+∫q
ø°\ø£ düe÷#êsêìï ãj·T≥ô|{Ϻq á&û düŒwüº+ #˚dæq <ëeP<é y˚Tq\ߢ&ÉT Vü≤sê´˙ >±j·Tì
bÕs¡ÿsY bÕs¡ÿsY $#ês¡D ‘·s¡ßyê‘· á&û n~Ûø±s¡ß\ß yÓ÷&û <ëeP<éqß »s¡|ü&É+ øÏ¢wüº+>± e÷]+~ ñÁ¬øsTTHé n<Ûä´≈£åî&ÉT
^èþ…yîþVæüÉŠþ: D ¯ðþË 11¯èþ A§æþ–ÔèýÅÐðþ$O¯èþ ÉìþÎÏMìü ^ðþ…¨¯èþ çßýÆ>Å±Ó V>Äæý$°
|ü≥ߺ≈£î+{≤sê.? eTVü‰sêh eT+Á‹ düyê˝Ÿ C…˝…Hé d”ÿ es¡˝Ÿ¶ mø£Hê$Tø˘ bò˛s¡y¥ß˝À ñÁ¬øsTTHé çœ$r¯èþ ÑÚë§é…™èþÐðþ$O…¨. Æðÿ…yæþ$ÐéÆ>Ë ™èþÆ>Ó™èþ ™égêV> çßýÆ>ůéÌZ°
n<Ûä´≈£åî&ç Á|üdü+>∑+ &ÜHéu≤dt˝À |ü]dæú‘·ß\ß Æø‹ßý™èþMŠü hÌêÏÌZ K Ðèþ…™ðþ¯èþ Mìü…§æþ ´ë†ò³sìýt¯èþ BÐðþ$ Ðèþ$–™èþ§óþà°² ´ùÎ
Ðèþ$$…»ñýO: Ðèþ$$…»ñýOÌZ V>Å…VŠüçÜtÆŠÿ, MîüËMæü çÜ$Ë$ ÝëÓ«©¯èþ… ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. D çœ$r¯èþMæü$ çÜ…º…«¨…_ C§æþªÆæÿ$ °…¨™èþ$
MóüçÜ$ÌZÏ °…¨™èþ$yðþO¯èþ §éÐèþN§Šþ C{ºïßý… Væü$Ç…_ <ës¡ßD+>± e÷sêj·Tqï C…˝…Hé d”ÿ #ê˝≤ eT+~ ˯èþ$ ´ùÎçÜ$Ë$ AÆðÿ‹Üt ^óþÔéÆæÿ$. ÐéÇò³O Mìüy鲋³, çßý™èþÅMóüçÜ$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÔéÆæÿ$.
MîüËMæü ÑçÙÄæý$… ºÄæý$rMæü$ Ðèþ_a…¨. G¯Œþ¸ùÆŠÿÞ K Ðèþ$*ÅhMŠü ÒyìþÄñý* çÙ*sìý…VŠü °Ñ$™èþ¢… D ¯ðþË Ððþ$$§æþsZÏ Äæý$$Ðèþ V>Äæý$°°
Ððþ$…sŒý yðþOÆðÿMæütÆóÿsŒý(Dyîþ) MîüËMæü çÜÐèþ*^éÆæÿ… #·ìb˛‘·ßHêïs¡ì Äy˚<äq #·s¡Ã\ß dü|òü\+ ø±efÒ¢<äì C§æþªÆæÿ$ ÐèþÅMæü$¢Ë$ ÉìþÎÏ ¯èþ$…_ Æø‹ßý™èþMŠü ¡çÜ$MðüâêÏÆæÿ$. Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢ ÐðþãÏ ^éÌê
ºÄæý$rò³sìýt…¨. §éÄæý*¨ §óþÔèý… ´ëMìüÝ뢯ŒþÌZ¯óþ $es¡D ÆøkË$ AÆÿ$$¯é BÐðþ$ ¯èþ$…_ ¸ù¯Œþ Æ>Mæü´ùÐèþyæþ…, ¸ù¯Œþ íÜÓ^ée‹œÌZ E…yæþ
§éÐèþN§Šþ C{ºïßý… E¯èþ²r$t ™ðþÍ ´ëÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ, yæþ…™ø A¯èþ$Ðèþ*°…_¯èþ Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅË$ D ¯ðþË 14¯èþ ´ùÎçÜ$ËMæü$
Mö°² ÆøkË ¯èþ$…yìþ §éÐèþNyŠþ çÜ…º…«¨¯èþ A°² A…ÔéË$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. y鯌þ »ê‹Ü ÌZ ç³Çíܦ™èþ$Ë$ §éÆæÿ$×ý…V>
Ðèþ*Æ>Äæý$°, ^éÌê Ðèþ$…¨ ^èþ°´ù™èþ$¯é²Ææÿ° BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$. íœÆ>ŧæþ$ ^óþÔéÆæÿ$. MóüçÜ$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþçÜ$Mæü$° §æþÆ>ųæ#¢ {´ëÆæÿ…À…_¯èþ ´ùÎ
Ñ¿êV>Ë ò³O Dyîþ ¸ùMæü‹Ü ò³sìýt…¨. A…§æþ$ÌZ çÜ$Ë$ Ôèý°ÐéÆæÿ… BÐðþ$ ¸ù¯Œþ íÜÓ^éa¯Œþ M>Ðèþyæþ…™ø Ððþ…r¯óþ {sôý‹Ü ^óþÔéÆæÿ$. B
¿êVæü…V>¯óþ Ðèþ$±Ìê… yæþÇ…VŠü MóüçÜ$ÌZ Ñ^éÆæÿ Äæý$$§é®°² Ðèþ$$W…^óþ ¨ÔèýV> ÆæÿÚëÅ™ø ^èþÆæÿaË$ fÆæÿç³yæþ… MìüÏçÙt…V> ™èþÄæý*ÆðÿO…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÆæÿÚëÅ òœyæþÆóÿçÙ¯Œþ A«¨M>Ææÿ$Ë$,
E{MðüÆÿ$$¯Œþ A«¨M>Ææÿ$Ë Ðèþ$«§æþÅ fÇW¯èþ ^èþÆæÿaË$ çÜçœË… M>Ðèþsôýϧæþ° A¯é²Ææÿ$. ´ûÆæÿ$˯èþ$ Ë„æüÅ…V> ^óþçÜ$Mæü$° ÆæÿÚëÅ ¸ù¯Œþ¯èþ$ B¯Œþ ^óþíܯèþ ÐèþÅMìü¢° ÆæÿÑV> Væü$Ç¢…_ A§æþ$³æ#ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$.
×ýMæü$ àfÆæÿ$M>ÐéË° §éÐèþN§Šþ Ýù§æþÇ àïܯé Ðèþ$ÆøÐðþO³æ#, ¿ñýOÆø¯Œþ ¿ñýO± {V>Ðèþ$ çÜÒ$ç³…ÌZ° òœ•ÏÐèþÆŠÿ KÐèþÆŠÿ §æþVæüYÆæÿ K Ðèþ$–™èþ§ó
´ëÆæÿPÆŠÿ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$ AÍÔé ´ëÆæÿPÆŠÿMæü$ Dyîþ çÜÐèþ$¯èþ$Ï gêÈ Ðèþ_a¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ.. §éÐèþN§Šþ C{ºà…¯èþ$ ç³r$tMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ §éyæþ$Ë$ ^óþÝù¢…§æþ° Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. Äæý$$§æþ®… ^óþÆÿ$$Ýù¢…¨ ³æ#†¯óþ M>ºsìýt BÄæý$¯èþ™ø ¯óþÆæÿ$V> ^èþÇa…^èþMæü$…yé D
Äæý$$§é®°² Ðèþ$$W…^èþÌôýÐèþ$° A¯é²Ææÿ$. ÆæÿÚëÅ §æþâêË$ fÇí³¯èþ Äæý$$§æþ® ¯óþÆ>Ë Væü$Ç…_ ^èþÆæÿaË$ fÇõ³…§æþ$Mæü$ ÆæÿÚëÅ ÑÐèþ$$ þà°² ´ë†ò³sìýt¯èþr$t çÜÐèþ*^éÆæÿ… A…§æþ$Mæü$¯èþ² ´ùÎçÜ$Ë$ ÐðþÍMìü ¡íÜ ´ùçÜ$t
^óþíÜ…¨. A¯èþ…™èþÆæÿ… ´ëÆæÿPÆŠÿ¯èþ$ Ñ^éÇ…^óþ {MæüÐèþ$…ÌZ Móü…{§æþ… ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË° Ðèþ$àÆ>[çÙt çßZ… Ðèþ$…{† Ðèþ*Ææÿt… MøçÜ… ™èþÆæÿÍ…^éÆæÿ$. A¨ ™èþÐèþ$ Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢§óþ¯èþ° B ™èþÆ>Ó™èþ V>Äæý$°
§éÐèþN§Šþ ´ëMìüÝ뢯ŒþÌZ° MæüÆ>`ÌZ E¯é²yæþ° A™èþyæþ$ ™ðþÍ ¨Î‹³ ÐéÌôýÞ yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. A…™èþMæü$Ðèþ$$…§æþ$.. Ðèþ$à Q™èþ ^èþ*í³…_…§æþ° BÄæý$¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ©…™ø CMæü ³æ#†¯Œþ ™ø ™èþç³µ, H ÆæÿÚëÅ A«¨M>Ç™ø¯èþ* çÜÐèþ*ÐóþÔèý… M>»ZÐèþ$°
çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. AÌêVóü, §ú™èþÅ Ðèþ*ÆæÿY…ÌZ ÐðþâæýÏMæü$…yé D Äæý$$§é®°² Bç³yæþ… AÝ뫧æþÅÐèþ$° Mæü*yé BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$. Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅË$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. Ñ^éÆæÿ×ý çÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÐðþ$¯èþ$ ™é¯óþ çßý™èþÅ
´ëyæþ$. ©…™ø §éÐèþN§Šþ ´ëMìüÝ뢯Œþ ÌZ¯óþ E¯é²yæþ…r* Æ>[çÙt Ððþ$O¯éÈt ÐèþÅÐèþàÆ>Ë Ðèþ$…{†, G¯ŒþïÜï³ ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ^óþíܯèþr$t °…¨™èþ$yæþ$ ÆæÿÑ A…XMæüÇ…^éyæþ$. {ç³çÜ$¢™èþ… MóüçÜ$ §æþÆ>ųæ#¢ÌZ
ç³Ë$ çÜ…§æþÆ>ÂÌZÏ ºÄæý$rMæü$ Ðèþ_a¯èþ ÐéÆæÿ¢Ë$ °fÐèþ$ ¯óþ™èþ ¯èþÐ黌ý Ðèþ*ÍMŠü¯èþ$ A{MæüÐèþ*Ææÿj¯èþ MóüçÜ$ÌZ G¯Œþ¸ùÆŠÿÞ E¯èþ²r$t ´ùÎçÜ$Ë$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
Äæý*ÅÆÿ$$.
CMæü, Dyîþ Ñ^éÆæÿ×ý çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ´ëÆæÿPÆŠÿ.. ¯óþ¯èþ$
³æ#r$tMæü Ðèþ$$…§óþ ™èþ¯èþ Ðèþ*Ðèþ$(§éÐèþN§Šþ C{ºïßý…) Ðèþ$$…»ñýO
Ððþ$…sŒý yðþOÆðÿMæütÆóÿsŒý AÆðÿçÜ$t ^óþíÜ…¨. A…yæþÆŠÿ ÐèþÆæÿËŠz y鯌þ
§éÐèþN§Šþ C{ºïßý…Mæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ Ðèþ$±Ìê…yæþÇ…VŠü
MóüçÜ$ÌZ ¿êVæü…V> Ðèþ*ÍMŠü¯èþ$ AÆðÿçÜ$t ^óþíܯèþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍ
≈£î‘·ßuŸ $THêsY e<ä› Ä\j·T eT]ìï ‘·–Zq ø£s√Hêπødüß\ß
¯èþ*ÅÉìþÎÏ: §óþÔèý…ÌZ MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$ ™èþVæü$YÐèþ$$Q… ç³yæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. ÝùÐèþ$Ðé
Ðèþ¨Íò³sìýt ÐðþãÏ´ùÄæý*Ææÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… Ðéâæý$Ï ¿êÆæÿ™Œþ¯èþ$
Ðèþ¨Í.. ´ëMìüÝ뢯ŒþÌZ E…r$¯èþ²r$t Ðèþ* º…«§æþ$Ðèþ#Ë §éÓÆ>
™ðþÍíÜ…¨. AÆÿ$$™óþ, C…™èþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ Mö°²ÝëÆæÿ$Ï D§Šþ,
íÜ…§óþ. ï³G…GÌŒýH (A{MæüÐèþ*Ææÿj¯èþ °Æø«§æþMæü ^èþrt…) Mìü…§æþ
Ðèþ*ÍMŠü õÜtsŒýÐðþ$…sŒý¯èþ$ ÇM>Ææÿ$z ^óþÔéÐèþ$°, BÄæý$¯èþ çÜÆðÿO¯èþ
çÜÐèþ*«§é¯éË$ CÐèþÓMæü´ùÐèþyæþ…™ø A§æþ$³æ#ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$¯é²
|ü⁄qs¡ß<ä∆s¡D ≈£î<äs¡<äß Ææÿ… Mö™èþ¢V> 1,675 MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÆÿ$$. C§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ 1,635
Ðèþ$…¨ MæüÆø¯é ¯èþ$…_ MøË$MøV>... 31 Ðèþ$…¨ ÐðþOÆæÿ‹Ü »êǯèþ ç³yìþ
Mæü¯èþ$²Ðèþ$*ÔéÆæÿ$. {Mìü™èþ… Æøk Mæü…sôý 400 Ðóþ$Ææÿ MóüçÜ$Ë$ ™èþVæüYyæþ… VæüÐèþ$¯éÆæÿá….
C™èþÆæÿ ç³…yæþ$VæüËMæü$ §éÐèþNÆŠÿ ¿êÆæÿÅ, Ððþ$çßýj½¯Œþ.. ™èþ¯èþ Ðèþ$° Dyîþ A«¨M>Ææÿ$Ë$ ^ðþ´ëµÆæÿ$. Ðèþ*ÍMŠü¯èþ$ {ç³™óþÅMæü ‘˚*à #Ó|æŒq @mdt◊ 1914 qß+∫ n~ dü+s¡ø£åD ø£≥º&ÉeTqï @mdt◊ Ä ôVA<ë Ç#˚à {ç³çÜ$¢™èþ… §óþÔèý…ÌZ 14,841 Äæý*MìütÐŒþ MóüçÜ$Ë$ E¯é²Æÿ$$. ™égê MóüçÜ$Ë™ø
¿êÆæÿÅ BÄôý$Úë™ø Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. A° ^ðþí³µ¯èþr$t Dyîþ MøÆæÿ$t Ðèþ$$…§æþ$ àfÆæÿ$ç³Ææÿ$^èþV>.. MøÆæÿ$t Dyîþ MæüçÜtyîþ Hê{ÏøÏ ÁbÕs¡úq\≈£î Ä<Ûësê˝Ò¢eì düŒw”ºø£s¡D ìsêàD≤ìï e÷s¡Ã&É+ ≈£î<äs¡<äì ø√s¡ßº≈£î MæüÍí³ Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ §óþÔèý…ÌZ ¯èþÐðþ*§ðþO¯èþ MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ 4,31,40,168Mìü
A«¨M>Ææÿ$Ë$ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ©…™ø §éÐèþN§Šþ.. ´ëMìüÝë¢ Ñ«¨…_…¨. ©…™ø ¯èþÐ黌ý Ðèþ*ÍMŠü ÐèþÅÐèþàÆæÿ…ÌZ ½gôý ^óþÆæÿ$Mæü$…¨. ÒÇÌZ 4,26,00,737 Ðèþ$…¨ MøË$Mæü$¯é²Ææÿ$. Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$
¯ŒþÌZ E¯é²yæþ° Ææÿ$kÐðþO…¨. Dyîþ {ç³Mæür¯èþ ºÄæý$rMæü$ ï³Mìü °f…V> §æþÐèþ$$Ã…sôý §éÐèþN§Šþ¯èþ$ ç³r$tMøÐéË° $es¡DH˚sê\ô|’ yÓ\ße&çq ‘=* rs¡ßŒ Ç<˚ Ððþ$$™èþ¢… 5,24,490 Ðèþ$…¨ Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇMìü ºËÄæý*ÅÆæÿ$. §óþÔèý…ÌZ {ç³çÜ$¢™èþ…
{糫§é° Ððþ*©Mìü E§æþªÐŒþ £é{Móü çÜÐéÌŒý ÑíÜÆ>Ææÿ$. ¯èþ*ÅÉìþÎÏ: ÉìþÎÏÌZ {ç³íܧæþ® {´ë`¯èþ Mæürtyæþ… Mæü$™èþ$»Œý MæüÆø¯é ÇMæüÐèþÈ Æóÿr$ 98.75 Ôé™èþ…V> E…¨. {MìüÄæý*ÖË Æóÿr$ 0.03
Ñ$¯éÆŠÿ (G™èþ¢Æÿ$$¯èþ Vø³æ#Ææÿ…) Ðèþ§æþª BËÄæý$ ³æ#¯èþÆæÿ$§æþ®Ææÿ×ý Ôé™èþ…V> E…¨. §óþÔèý…ÌZ Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ 1,92,52,70,955 yøçÜ$Ë
s¡wü´Hé ôd’ì≈£î&çøÏ ñÁ¬øsTTHé˝À Ý뫧æþÅ… M>§æþ° ¿êÆæÿ™èþ ³æ#Æ>ÐèþçÜ$¢ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ ÔéQ (HG
‹ÜI) ™óþÍa ^ðþí³µ…¨. ÉìþÎÏÌZ° ÝëMóü™Œþ MøÆæÿ$tÌZ Mæü$™èþ$»Œý
Ñ$¯éÆŠÿ ò³O §éQÌñýO¯èþ MóüçÜ$ÌZ ™èþ¯èþ çܵ…§æþ¯èþ¯èþ$ ™ðþÍÄæý$gôý
MæüÆø¯é ÐéÅMìüÞ¯Œþ ¯èþ$ ç³…í³×îý ^óþÔéÆæÿ$. ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… JMæüP Æøgôý 13.76 Ë„æüË
Ðèþ$…¨ ÐéÅMìüÞ¯Œþ ÐóþÆÿ$$…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$.

J$‘·ø±\ C…’\ß •ø£å


ñÁ¬øsTTHé bÂs¡ß&çì ø±*à #·+|æq ôd’ì≈£î&ÉT j·TT<ä∆+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq Hê\ß>√ s√CÒ |òüT≥q
íÜ…¨. Mæü$™èþ$»Œý Ñ$¯éÆŠÿ 1914 ¯èþ$…_ çÜ…Ææÿ„æü×ý Mæürt
yæþ…V> E…¨. B °Æ>Ã×ê°² C糚yæþ$ Ðèþ*Ææÿayæþ… Ý뫧æþÅ…
M>§æþ$. AMæüPyæþ BËÄæý*°² ³æ#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^èþyæþ… Mæü$§æþÆæÿ§æþ$.
X¯eù|{Ïø£qß yÓ÷dæq ñ‘·Ôs¡ ø=]j·÷
n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏy¥ß C≤+>¥ ñHé
ø±s¡ßqß <=+–*+#˚+<äß≈£î 62 @fi¯¢ eè≤<äß∆&çì ø±˝ÒÃdæq ôd’ì≈£î&ÉT ø√s¡ßº˝À H˚sêìï çÜ…Ææÿ„æü×ý Mæürtyæþ…V> çßZ§é C^óþa ¯ésìýMìü AMæüPyæþ ³æNfË$ ´ë…VŠüÄæý*…VŠü: E™èþ¢Ææÿ MöÇÄæý* A«§æþÅ„æü$yæþ$ MìüÐŒþ$ gê…VŠü E¯Œþ Væü$Ææÿ$¿æýMìü¢°
°ÆæÿÓíßý…_¯èþ Ñ«§é¯èþ… B^èþÆæÿ×ýÌZ Ìôý§æþ$ A° HG‹ÜI ^ér$Mæü$¯é²Ææÿ$. BÄæý$¯èþMæü$ MöÇÄæý$¯Œþ ï³³æ#ÌŒýÞ BÈà Ðèþ*ÆæÿÛÌŒý çßZůŒþ ^öÌŒý
n+^ø£]+∫q s¡cÕ´ ôd’ì≈£î&ÉT j·TT<ä∆ H˚sê\ô|’ yÓ\ße&çq ‘=* rs¡ßŒ Ç<˚ ÑÐèþÇ…_…¨. D ™èþÐèþÓM>ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ °Ðóþ¨Mæü¯èþ$ HG‹ÜI C…M> çßýÄôý$ Væü$Ææÿ$Ðèþ#. A¯éÆøVæüÅ M>Ææÿ×êË™ø BÄæý$¯èþ Ðèþ$–† ^ðþ…§éÆæÿ$. ©…™ø
HG‹ÜI Ðèþ*i Èh¯èþÌŒý yðþOÆðÿMæütÆŠÿ «§æþÆæÿÐŒþ$ ÒÆŠÿ ÔèýÆæÿà Csîý çÜÐèþ$ǵ…^éÍÞ E…¨. BÄæý$¯èþ A…™èþÅ{MìüÄæý$ÌZÏ çÜÓÄæý$…V> ´ëÌŸY° MìüÐŒþ$ °Ðéâæý$Ë$ Aǵ…^éÆæÿ$.
MîüÐŒþ: ÆæÿçÙůŒþ òÜO°Mæü$yæþ$ JMæüÇMìü E{MðüÆÿ$$¯Œþ Ðèþ$ÆøÐðþO³æ# Mæü$™èþ$»Œý Ñ$¯éÆŠÿ Ðèþ§æþª {´ëÆæÿ¦¯èþË$ °ÆæÿÓíßý…
MøÆæÿ$t iÑ™èþM>Ë gñýOË$ Õ„æü Ñ«¨çÜ*¢ ¡Ææÿš ÐèþÌôý.. Mæü$™èþ$»Œý Ñ$¯éÆŠÿ¯èþ$ Æ>gê Ñ{MæüÐèþ*¨™èþÅ Mæüsìýt…_ CsîýÐèþË Ðèþ*çÜ$P «§æþÇ…_ Mæü¯èþç³yìþ¯èþ MìüÐŒþ$.. Væü$Ææÿ$Ðèþ# A…™èþÅ{MìüÄæý$ÌZÏ Ðèþ*{™èþ…
¯èþr$t {ç³Mæür¯èþ ^óþÄæý$yæþ… ™ðþÍíÜ…§óþ. çÜ*Ææÿ$Åyìþ° A«§æþÅ ^ö§æþª…r* ™égêV> Gr$Ðèþ…sìý B§óþÔéË$ gêÈ ^óþÄæý$Ìôý Ðèþ*çÜ$P ÌôýMæü$…yé Mæü¯èþç³yézÆæÿ$. C™èþÆæÿ$Ë$ A…§æþÆæÿ* Ðèþ*çÜ$PË$ «§æþÇ…_ C…
^ðþí³µ…¨. °Æ>Äæý$$«§æþ$yðþO¯èþ E{MðüÆÿ$$¯Œþ ´ûÆæÿ$yìþ° §æþ° Móü…{§æþ Ýë…çÜP—G†Mæü ÔéQ A«¨M>Ç JMæüÆæÿ$ çܵçÙt…
GÌê…sìý M>Ææÿ×ý… ÌôýMæü$…yé M>Ía ^èþ…í³¯èþ… Äæý$¯èþ… ^óþÄæý$yæþ… MøçÜ… °ÇÃ…_¯èþ çܯŒþ rÐèþÆŠÿ V> BÄæý$¯èþ §æþ$ÌZ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. Væü$Ææÿ$Ðèþ# ÔèýÐèþõ³sìýMæü¯èþ$ BÄæý$¯èþ Mæü*yé Ððþ*ÔéÆæÿ$. M>V>,
{ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. A…§æþ$Mæü$ ™èþ¯èþ Ðèþ§æþª B«§éÆ>Ë$ Mæü*yé ^óþÔéÆæÿ$. Mö°² ¯ðþËË {Mìü™èþ… G糚yø ©°ò³O B§óþÔéË$ MìüÐŒþ$ gê…VŠü&2 Ðèþ$Ææÿ×ý… A¯èþ…™èþÆæÿ… MìüÐŒþ$ gê…VŠü E¯èþ$² A«§æþÅ„æü 糧æþÑÌZ
§æþ$Mæü$ V>¯èþ$ A™èþyìþMîü Õ„æü Ñ«¨çÜ*¢ E{MðüÆÿ$$¯Œþ gêÈ ^óþíܯèþr$t ^ðþ´ëµÆæÿ$. Mæürtyæþ… ^èþ$r*t E¯èþ² íßý…§æþ$,
yìþ[íÜtMŠüt MøÆæÿ$t °¯èþ² ¡Ææÿš ÐðþË$ÐèþÇ…_…¨. E¯é²Äæý$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. ©…™ø Mæü$™èþ$»Œý Ñ$¯éÆŠÿ ™èþÐèþÓM>Ë Mæü*Æøa»ñýrtyæþ…ÌZ MöÇÄæý$¯Œþ ï³³æ#ÌŒýÞ BÈà Ðèþ*ÆæÿÛÌŒý çßZůŒþ ^öÌŒý çßýÄôý$ MîüËMæü
°Ðóþ¨Mæü CÐéÓË° Móü…{§æþ Ýë…çÜP—G†Mæü ÔéQ HG‹ÜI ° gñýO¯èþ {糆Ðèþ$Ë ÑÐèþÆ>˯èþ$ çÜÒ$MæüÇ…^éË° Móü…{§æþ… ¿êÑ ´ë{™èþ ´ùíÙ…^éÆæÿ$. A…§æþ$Móü Væü$Ææÿ$Ðèþ#ò³O MìüÐŒþ$ A…™èþV> ¿æýMìü¢° ^ér$Mæü$¯é²Ææÿ$.
ÆæÿÚëÅ&EMæüÆÿ$$¯Œþ Äæý$$§æþ®… {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O¯èþ çÜ$¢¯èþ²r$t ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {ç³fË AÐèþV>çßý¯èþ MøçÜ… Ðésìý°
™èþÆ>Ó™èþ ™öÍ ÆøkÌZÏ fÇW¯èþ ¯óþÆ>Ëò³O B§óþÕ…_…¨. ©…™ø Mæü$™èþ$»Œý Ñ$¯éÆŠÿ Mæürtyé°Mìü §æþ„ìü
{rÄæý$ÌŒýÞÌZ ¿êVæü…V> ÐðþË$Ðèþyìþ¯èþ ™öÍ ¡Ææÿš ×ê¯èþ 15 Ò$rÆæÿÏ §æþ*Ææÿ…ÌZ ™èþÐèþÓM>Ë$ {´ëÆæÿ…À… ^éÆæÿ$. ÐðþË$Væü$ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Æ>ÐéË° A¯èþ$Mæü$…r$¯èþ²r$t
^ðþ´ëµÆæÿ$.
Vü≤‘ê´j·T‘·ï+ qß+∫ ‘·|æŒ+#·ß≈£îqï
C§óþ. ÆæÿÚëÅ òÜO¯èþÅ…ÌZ sêÅ…MŠü MæüÐèþ*…yæþÆŠÿV>
Ñ«§æþ$Ë$ °ÆæÿÓÇ¢çÜ$¢¯èþ² 21 HâæýÏ òÜÇYÄñý$…sŒý Ðèþ¨ÐŒþ$ {MæüÐèþ$…ÌZ M>Ææÿ$¯èþ$ §ö…WÍ…^óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ—G§æþ$®yìþ° |ü⁄‹Hé
íÙíÙÐèþ$ǯŒþ íœ{ºÐèþÇ 28¯èþ DÔé¯èþÅ E{MðüÆÿ$$¯ŒþÌZ°
^èþ$ç³SÐéP {V>Ðèþ$…ÌZ 62 HâæýÏ Ðèþ—G§æþ$®yìþ° ™èþ$´ëMìü™ø
M>Ía ^èþ…´ëyæþ$. B ™èþÆ>Ó™èþ A™èþyæþ$ E{MðüÆÿ$$¯Œþ òÜO¯éÅ°Mìü
M>Ía ^èþ…´ëÆæÿ$. B ¯èþË$Væü$ÇÌZ òÜÇYÄñý$…sŒý Mæü*yé E¯é²
yæþ°, A™èþyóþ B Ðèþ—§æþ$®yìþ° M>Ía ^èþ…´ëyæþ° {´ëíÜMæü*Å
rÆæÿ$Ï MøÆæÿ$tMæü$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ, ™èþ¯èþ…™èþ ™é¯èþ$V>
n$˙‹ô|’ uÛÑ>∑e+‘Y ñ≈£îÿbÕ<ä+ MîüÐŒþ: ÆæÿÚëÅ A«§æþÅ„æü$yæþ$ ÐéϨÑ$ÆŠÿ ³æ#†¯Œþ ¡{Ðèþ A¯éÆøVæüÅ…™ø
»ê«§æþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° Væü™èþ Mö°²ÐéÆ>Ë$V> A…™èþÆ>j¡Äæý$ Ò$yìþÄæý*ÌZ
M>ËaÌôý§æþ°, M>ÍaÐóþÄæý*˯èþ² B§óþÔéË™ø¯óþ M>ËšË$ eT+Á‹ì &çdæàdt #˚dæq |ü+C≤uŸ d”m+ Äs√>∑´, ≈£î≥ß+ã dü+πøåeT eT+Á‹ô|’ y˚≥ß Mæü£æþ¯éË$ ÐèþçÜ$¢¯èþ² çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ, E{MðüÆÿ$$¯Œþ C…sñýÍgñý¯ŒþÞ
_M>Pyæþ$. `‹œ MìüÇÌZ º$§æþ¯øÐŒþ BçÜMìü¢MæüÆæÿ A…ÔéË$ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ³æ#†¯Œþ A¯óþMæü ¡{Ðèþ
E{MðüÆÿ$$¯Œþ ºËV>Ë$ Ððþ…ºyìþçÜ$¢…yæþyæþ…™ø ¯èþË$Væü$Ææÿ$ fÇí³¯èþr$t A™èþyæþ$ MøÆæÿ$tÌZ A…XMæüÇ…^éyæþ$. ©…™ø ø±+Á{≤ø£ºs¡¢ qß+∫ ˇø£ XÊ‘·+ ø£$TwüHé &çe÷+&¥ #˚dæq yÓ’q+ düŒwüºyÓTÆq
A™èþyìþ° §øíÙV> °Æ>®Ç…_¯èþ MøÆæÿ$t iÑ™èþM>Ë gñýOË$ Õ„æü fº$¾Ë™ø »ê«§æþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ°, ÐésìýÌZ M>ůèþÞÆŠÿ Mæü*yé E…§æþ° º$§æþ¯øÐŒþ
ÆæÿÚëÅ òÜO°Mæü$Ë$ ™èþí³µ…^èþ$Mæü$¯óþ {ç³Äæý$™èþ²… ^óþÔéÆæÿ$. D ™ðþÍ´ëÆæÿ$. A…™óþM>§æþ$, Æðÿ…yæþ$ ¯ðþËË Mìü…§æþr fÇW¯èþ K çßý™éÅÄæý$™èþ²…
Ñ«¨çÜ*¢ ¡Ææÿš ÐðþË$ÐèþÇ…_…¨. Ä<Ûësê\ß \_Û+#·&É+‘√ &çdæàdt #˚dæq d”m+ |ü+C≤uŸ d”m+ ìã<ä∆‘· #·÷dæ ø£fi¯¢˝À ¯èþ$…_ Mæü*yé ³æ#†¯Œþ ™èþí³µ…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ° çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. B ÑçœËÄæý$™èþ²…
ì|ü⁄Œ\ ø=*$T˝≤ <äøÏåD≤~
m+&É\‘√ sƒê¬s‹Ôb˛‘·ßqï ‘Ó\ß>∑ß sêÁcÕº\ß $\$˝≤¢&ÉT‘·ßqï »q+ |ü&ÉeTs¡
˙fi¯ó¢ ‹]>±sTT düŒ+~+∫q πøÁJyê˝Ÿ Ä|tqß #·÷dæ <˚X¯+ >∑s¡«k˛Ô+<äì yÓ\¢&ç
^èþ…yîþVæüÉŠþ: B‹³ ´ëÈt A…sôý¯óþ Aѱ†Mìü ³æNÇ¢ ÐèþņÆóÿ
Mæü…. Aѱ†Mìü ÐèþņÆóÿMæü…V>¯óþ B ´ëÈt ³æ#r$tMö_a…¨.
Aѱ† Ðèþ$…{†° Væü$Ç¢…_ A™èþyìþò³O Ðóþr$ ÐóþÄæý$yæþ…
çÜ…^èþ˯èþ… çÜ—GíÙt…_…¨. AÀÐèþ—G¨® 糯èþ$Ë ¯èþ$…_
^óþíÜ…¨ M>MæüçÜ‹Ü {´ë…™é°Mìü ^ðþ…¨¯èþ ÐéâæýÏ° ™ðþÍ´ëyæþ$.
AÆÿ$$™óþ C°² fº$¾Ë™ø »ê«§æþç³yæþ$™èþ$¯é², ³æ#†¯Œþ Æóÿõ³ ´ù™éyæþ° Ðèþ$¯èþ…
BÕ…^èþyé°Mìü Ìôý§æþ°, ÐéçÜ¢Ðé°Mìü A™èþyìþMìü C…M> D ¿æý*Ò$çæþ ¯èþ*MæüË$
Ñ$WÌôý E¯é²Äæý$° º$§æþ¯øÐŒþ A¯é²Ææÿ$. M>V>, E{MðüÆÿ$$¯Œþ ¯èþ$ Ðèþ$*yæþ$ ÆøkÌZÏ
{ç³fË B§æþÆæÿ×ý¯èþ$ ^èþ*ÆæÿVö…¨. ÉìþÎÏ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V> ™èþ¯èþMæü$ Ðésê CÐéÓË°, {糆 sñý…yæþÆæÿ$ ¯èþ$…_ 1 Ôé™èþ… Mæüºã…_ ÐóþÄæý$Væü˯èþ° ³æ#†¯Œþ ¿êÑ…^éÆæÿ°, MîüÐŒþ ÌZ° E{MðüÆÿ$$¯Œþ A«¨M>Ææÿ
qß+∫ MdüßÔqï bı&ç>±\ß\ß lø±≈£îfi¯+ qß+∫ Á|üø±X¯+ es¡≈£î e&É>±\Œó\ Móü{iÐéÌŒý Aѱ† Ææÿíßý™èþ ´ë˯èþ¯èþ$ A…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. D MæüÒ$çÙ¯Œþ CÐéÓË…r* ç³…g껌ý BÆøVæüÅ Ðèþ$…{† ÑfÄŒý$ ¿æýÐèþ¯èþ…ò³O ÆæÿÚëÅ gñý…yé GVæü$Ææÿ$™èþ$…§æþ° A¯èþ$Mæü$¯é²Ææÿ°... M>± CÐóþÒ ¯ðþÆæÿÐó
Á|üuÛ≤e+ á HÓ˝≤Ks¡ß es¡≈£î Ç+‘˚q+≥ßqï yê‘êes¡DXÊK {MæüÐèþ$…ÌZ¯óþ ç³…g껌ý ÌZ òÜO™èþ… B‹³ A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü íÜ…V>Ï Aѱ†Mìü ™ðþÆæÿÌôýí³¯èþ ÑçÙÄæý*°² ïÜG… ¿æýVæüÐèþ…™Œþ þÆæÿMæü´ùÄôý$çÜÇMìü ³æ#†¯Œþ Ðèþ*¯èþíÜMæü…V> Væü…§æþÆæÿVøâæý íܦ†ÌZ ç³yìþ´ùÄæý*yæþ°
Ðèþ_a…¨. Aѱ†° Gsìýt ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ çÜíßý…^óþ¨ Ìôý§æþ° Ðèþ*¯Œþ ºrtºÄæý$Ë$ ^óþÔéÆæÿ$. A…™óþM>§æþ$, íÜ…V>Ïò³O MóüçÜ$ º$§æþ¯øÐŒþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. {ç³ç³…^èþ…ÌZ¯óþ A™èþÅ…™èþ ¿êÈ òÜO°Mæü ºË… MæüÍW¯èþ
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ: §æþ„ìü×ê¨ Æ>Úë‰ÌZÏ G…yæþË$ Ðèþ$…yìþ´ù™èþ$ ç³…g껌ý ïÜG… ¿æýVæüÐèþ…™Œþ Ðèþ*¯Œþ C…™èþMæü$ Ðèþ$$…§óþ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÄæý*Ë…r* HïܽMìü íܸëÆæÿçÜ$ ^óþÔéÆæÿ$.
¯é²Æÿ$$. A™èþÅ«¨Mæü EÚù~{Væü™èþËMæü$ ™øyæþ$ ÐèþyæþV>ËšË$ §óþÔéÌZÏ Ðèþ$$…§æþ$ ÐèþÆæÿ$çÜÌZ E¯èþ² ÆæÿÚëÅ Ðèþ$*yðþ²Ë$Ï Væüyæþ$çÜ$¢¯é² E{MðüÆÿ$$¯Œþ ¯èþ$
òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$. ^ðþí³µ¯èþr$tV>¯óþ JMæü Aѱ† Ðèþ$…{†ò³O A™èþyìþ° Ðèþ$…{†ÐèþÆæÿY… ¯èþ$…_ ™èþ„æü×ýÐóþ$ ™öËWçÜ$¢¯èþ²r$t ^óþhMìüP…^èþ$MøÌôýMæü´ùÆÿ$$¯èþ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ³æ#†¯Œþ Mæü$ Ðèþ*rË$ MæüÆæÿÐèþÄæý*ÅÄæý$°
ÒçÜ$¢…yæþyæþ…™ø ºÄæý$rMæü$ Æ>ÐéË…sôý {ç³fË$ ¿æýÄæý$ç³yæþ$ Ðóþr$ ÐóþÔéÆæÿ$. Æ>çÙ‰ BÆøVæüÅ, Mæü$r$…º çÜ…„óüÐèþ$ ÔéQ {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. ïÜG… íܸëÆæÿçÜ$ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Hïܽ
™èþ$¯é²Ææÿ$. ÐóþyìþV>Ë$Ë M>Ææÿ×ý…V> MøÝ뢅{«§æþÌZ° ^éÌê ™ðþÍ´ëÆæÿ$. CÌê…sìý ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ H… ^óþÄæý*ÌZ ™ðþÍÄæý$° ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ
Ðèþ$…{† ÑfÄŒý$ çÜ…V>ϯèþ$ ¿æýVæüÐèþ…™Œþ Ðèþ*¯Œþ yìþíÜÃ‹Ü A«¨M>Ææÿ$Ë$ Aѱ† Ðèþ$…{† ÑfÄŒý$ íÜ…V>ϯèþ$ AÆðÿ‹Üt AÄñý*Ðèþ$Äæý$… ^ðþ…§æþMæü C…MðüÌê E…sêÆæÿ$? A…r* º$§æþ¯øÐŒþ {ç³Õ²…^éÆæÿ$.
{´ë…™éË$ °ç³šË Mæü$…ç³sìý° ™èþËí³çÜ$¢¯é²Æÿ$$. ç³yæþÐèþ$Ææÿ ^óþÔéÆæÿ$. MæüÑ$çÙ¯Œþ ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ¯èþ² ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Mæüv¯èþÐðþ$O¯èþ ^óþÔéÆæÿ$. D ç³Ç×êÐèþ*Ëò³O BÐŒþ$ B©Ã ´ëÈt `‹œ
¯èþ$…_ ÒçÜ$¢¯èþ² ´÷yìþV>Ë$Ìôý C…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ýÐèþ$° 20, 21Ðèþ Ôèý™éºª…ÌZ °Äæý$…™èþ A¯óþ ÐéyðþÐèþyðþO¯é §éÆæÿ$×ý…V>
^èþÆæÿÅ ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. M>…{sêMæü$tËMæü$ çÜ…º…«¨…_ JMæü AÆæÿÑ…§Šþ Móü{iÐéÌŒý çܵ…¨…^éÆæÿ$. Aѱ† ÑçÙÄæý$…ÌZ ^èþ_a¯èþÐéâôýϯèþ° D C…sñýÍgñý¯ŒþÞ `‹œ çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. CsîýÐèþÍ E§éçßýÆæÿ×ýÌôý
Ðé™éÐèþÆæÿ×ýÔéQ A«¨M>Ææÿ$Ë$ ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. {ÖM>Mæü$âæý… Ôé™èþ… MæüÑ$çÙ¯Œþ yìþÐèþ*…yŠþ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ…r* çܵçÙtÐðþ$O¯èþ HÐèþ*{™èþ… Eõ³„ìü…^èþMæü$…yé, Ðèþ$…{†° òÜO™èþ… ™öËW…_¯èþ
¯èþ$…_ {ç³M>Ôèý… hÌêÏ ÐèþÆæÿMæü$ ÐèþyæþV>ËšË {糿êÐèþ… GMæü$P 44.44, A¯èþç³Ç¢, ¼MæüPÐøË$ÌZ 44 yìþ{XË EÚù~{Væü™èþË$ ¡çÜ$Mæü$…sôý çܧéªÐŒþ$ çßý$õÜÞ¯Œþ, Ðèþ*i Äæý$$VøÝëÏÑÄæý* °Äæý$…™èþ, ͼÄæý*
¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÆÿ$$. D ¯ðþÌêQÆæÿ$ ÐèþÆæÿMæü$ G…yæþË ¡{Ðèþ™èþ B«§éÆ>Ë$ ËÀ…^èþyæþ…™ø Ðèþ$…{†ÐèþÆæÿY… ¯èþ$…_ BÄæý$¯èþ¯èþ$ ïÜG… ¿æýVæüÐèþ…™Œþ Ðèþ*¯Œþ °º§æþ®™èþ ™èþ¯èþ¯èþ$ Mæü¨Í…_ °Äæý$…™èþ... . CÌê…sìý ÐéâæýÏ…§æþÇMîü Ðèþ$$W…³æ# JMóü ™èþÆæÿàÌZ E…r$…§æþ°
ÐèþV> E¯èþ²r$t A«¨M>Ææÿ$Ë$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. °¯èþ² MøÝë¢ÌZ° yìþíÜÃ‹Ü ^óþÔéÆæÿ$. ÐóþíÜ…§æþ°, MæüâæýÏÌZ ±âæý$Ï †ÇV>Äæý$° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
¯éË$Væü$ Ðèþ$…yæþÌêÌZÏ ¡{Ðèþ ÐèþyæþV>ËšË$, 24 Ðèþ$…yæþ E…r$…§æþ°, 28 ÐèþÆæÿMæü$ ÐèþyæþV>ËšË {糿êÐèþ… E…r$… A¯é²Ææÿ$. ³æ#†¯Œþ Mæü*yé A…§æþ$Mæü$ Ñ$¯èþàÆÿ$$…³æ# M>§æþ° º$§æþ¯øÐŒþ
§æþ°, M>ºsìýt {ç³fË$ A{ç³Ðèþ$™èþ¢…V> E…yéË° Ðé™éÐèþ ç³…g껌ý ïÜG… °º§æþ®™èþ ^èþ*íÜ MæüâæýÏÌZ ±âæý$Ï †ÇV>Æÿ$$: ¿æýVæüÐèþ…™Œþ... ± ç³rÏ VæüÇÓçÜ$¢¯é²¯èþ$. B‹³ ¯èþ$ ^èþ*íÜ CÐéâæý AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$.
ÌêÌZÏ ÐèþyæþV>ËšË$ Ò_¯èþr$t Ñç³™èþ$¢ °ÆæÿÓçßý×ý çÜ…çܦ ç³…g껌ý ÌZ B‹³ {糿æý$™èþÓ… HÆæÿµyìþ¯èþ Æðÿ…yæþ$ ¯ðþËÌZϯóþ K §óþÔèýÐèþ$…™é VæüÇÓÝù¢…¨ A…r* Móü{iÐéÌŒý sîýÓsŒý ^óþÔéÆæÿ$.
™ðþÍí³…¨. AÌêVóü, ™èþ*ÆæÿšVø§éÐèþÇ hÌêÏ Æ>gê¯èþVæüÆæÿ…ÌZ Ææÿ×ýÔéQ òßý^èþaÇ…_…¨.
MæüÌñýMæütÆŠÿ »êí³Æðÿyìþz, BÇzK Ö¯é ¯éÄæý$MŠü ³æ#çÙµVæü$^éeË$ A…§æþgôýíÜ çœ$¯èþ
ÝëÓVæü™èþ… ç³ÍM>Ææÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$ Ýë²™èþMø™èþÞÐèþ…,
>∑es¡ïsY _X¯«uÛÑ÷wüDY Vü≤]#·+<äHé≈£î |òüTq kÕ«>∑‘·+ ¯ðþË*ÏÆæÿ$ ÆðÿyŠþ {M>‹Ü M>ůèþÞÆŠÿ ÐðþO§æþÅÔéËÌZ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ ç³Ë$
M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ÌZÏ ´ëÌŸY¯èþ² VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ ÝëÄæý$…{™èþ… 4.25 Væü…rËMæü$ ¯ðþË*ÏÆæÿ$
ôV’≤<äsêu≤<é
¯ðþË*ÏÆæÿ$, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$ òßýÍ´ëÅyŠþÌZ fyîþµ ^ðþOÆæÿµÆæÿÞ¯Œþ B¯èþ… AÆæÿ$×ýÐèþ$Ã, hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ Mðü.Ñ.G¯Œþ ´ùÎçÜ$ ç³ÆóÿyŠþ {Vú…yŠþ ¯èþ$…_ òßýÍM>ç³tÆŠÿ ÌZ †Ææÿ$Væü$ {ç³Äæý*×ý… M>V> ãß<Ûäyês¡+
Ýë²™èþMø™èþÞÐèþ…ÌZ Ðèþ$$QÅA†¤V> ´ëÌŸY¯óþ…§æþ$Mæü$ Ñ^óþaíܯèþ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ ^èþ{Mæü«§æþÆŠÿ »êº$, Ñ{MæüÐèþ$ íÜ…çßý³æ#Ç ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$ ÐðþO‹Ü bé¯èþÞËÆŠÿ MæüÌñýMæütÆŠÿ {Ö ^èþ{Mæü«§æþÆŠÿ »êº$, Gïܵ ÑfÄæý$ Æ>Ðèþ#, gêÆÿ$$…sŒý MæüÌñýMæütÆŠÿ 25 y˚T 2022
¼ÔèýÓ¿æý*çÙ׊ý çßýÇ^èþ…§æþ¯ŒþMæü$ hÌêÏ A«¨M>Ææÿ$Ë$ çœ$¯èþ ÝëÓVæü™èþ… B^éÆæÿÅ h. G…. çÜ$…§æþÆæÿÐèþÍÏ, ÇhÝë‰ÆŠÿ GÌŒý Ñ Mðü Æðÿyìþz, Gïܵ ÑfÄæý$ çßýÆóÿ…«¨Ææÿ {ç³Ý맊þ, ¯ðþË*ÏÆæÿ$ ¯èþVæüÆæÿ ´ëËMæü çÜ…çܦ MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ gêçßý²Ñ,
ç³ÍM>Ææÿ$. Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… E§æþÄæý$… {Ö Ñ{MæüÐèþ$ íÜ…çßý³æ#Ç Æ>Ðèþ#, gêÆÿ$$…sŒý MæüÌñýMæütÆŠÿ çßýÆóÿ…«¨{Ææÿç³Ý맊þ, ¯ðþË*ÏÆæÿ$ ¯èþVæüÆæÿ ´ëËMæü çÜ…çܦ AyìþçÙ¯èþÌŒý GïܵË$ ^úyóþÔèýÓÇ, íßýÐèþ$Ðèþ†, yìþ³æNÅsîý MæüÌñýMæütÆŠÿ çÜ$«§éMæüÆŠÿ, BÇzK
ÑÔèýÓѧéÅËÄæý*°Mìü òßýÍM>ç³tÆŠÿ §éÓÆ> ^óþÆæÿ$Mæü$¯èþ² VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ Mæü$ MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ gêçßý²Ñ, AyìþçÙ¯èþÌŒý Gíܵ íßýÐèþ$Ðèþ†, ™ðþË$Væü$ Væü…Væü {ç³™óþÅMæü Mö…yæþÄæý$Å, ™éíÜÌêªÆŠÿ çÙïœ Ðèþ*ÍMŠü ÒyøPË$ ç³ÍM>Ææÿ$. 7
e÷qe‘êeT÷s¡ßÔ\+<ä]øÏ <˚e⁄ì Äodü߇\ß
Á|ü<Ûëì sêh |üs¡´≥q≈£î @sêŒ≥ߢ dæ<£∆+ Hyé¨ íœ{ºÐèþÇ 5¯èþ {糫§é° Ððþ*© Æ>çÙ‰ ç³ÆæÿÅr¯èþMæü$ Ðèþ_a¯èþ糚yæþ$ Mæü*yé ïÜG…
26q ôV’≤<äsêu≤<é≈£î sêqßqï Á|ü<ÛëqeT+Á‹ qπs+Á<ä
MóüïÜBÆŠÿ §æþ*Ææÿ…V> E¯é²Ææÿ$. C{MìüÔésŒý çÜÓÆø~™èþÞÐéË™ø ´ër$ çÜÐèþ$™éÐèþ$*Ç¢
yÓ÷B n<˚s√E u…+>∑fi¯Ss¡ß |üs¡´≥q≈£î yÓfi¯¢qßqï Ñ{VæüàÑçÙPÆæÿ×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËMæü$ {糫§é° àfÆæÿ$ M>V>.. ÑÐèþ*¯é{ÔèýÄæý$…ÌZ
eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY e÷J Á|ü<Ûëì <˚yÓ>ö&É‘√ ÝëÓVæü™èþ… ç³ÍMóü…§æþ$Mæü$ Mæü*yé Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþâæýÏ° ÑçÙÄæý$… Ѩ™èþÐóþ$. Aç³µsZÏ
{糿æý$™èþÓ… ™èþÆæÿœæ#¯èþ Æ>çÙ‰ ç³Ôèý$ çÜ…ÐèþÆæÿ®Mæü ÔéQ Ðèþ$…{† ™èþËÝë° {Ö°Ðé‹Ü
düe÷y˚X¯+ ø±qßqï d”m+ yÓ÷BøÏ kÕ«>∑‘·+ |ü\ø£&É+ Äæý*§æþÐŒþ {糫§é°Mìü ÝëÓVæü™èþ, ÒyøPË$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ÌZÏ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. ¯ðþË*ÏÆæÿ$, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : Ðèþ*¯èþÐèþ õÜÐóþ Ðèþ*«§æþÐèþ õÜÐèþ A¯èþ² çÜ*Mìü¢°
Çwüº+ ˝Òø£H˚ á ø±s¡´Áø£eT+ ô|≥ߺ≈£îHêïs¡+≥ßqï sê»ø°j·T Ðèþ*rË Äæý$$§æþ®… çÙ$Ææÿ*..{糫§é° ç³ÆæÿÅr¯èþMæü$ MóüïÜBÆŠÿ §æþ*Ææÿ…V>
A„æüÆ>Ìê °f… ^óþçÜ*¢ °ÝëÓÆæÿ®…V> õÜÐèþ^óþõÜ Ðèþ*¯èþÐèþ™éÐèþ$*Ææÿ$¢Ë…§æþÇMìü §óþÐèþ#°
E…yæþ¯èþ$¯é²Ææÿ¯óþ ÐéÆæÿ¢Ë ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ½gôýï³, sîýBÆŠÿG‹Ü ¯óþ™èþË ¯èþyæþ$Ðèþ$ Ðèþ*rË BÖçÜ$ÞË$ E…sêÄæý$° B…{«§æþ {糧óþÔŒý Æ>çÙ‰ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ ¼ÔèýÓ¿æý*çÙ׊ý çßýÇ^èþ…§æþ¯Œþ
esêZ\ß ◊mdt_ kÕï‘·ø√‘·‡yêìøÏ d”m+ sêe&É+ ˝Ò<äì Äæý$$§æþ®… Ððþ$$§æþÌñýO…¨. {糫§é°Mìü Ðèþ$$Q… ^èþ*í³…^èþÌôýMóü MóüïÜBÆŠÿ BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$. Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… ¯ðþË*ÏÆæÿ$ I BÆŠÿ íÜ Äæý$‹Ü M>ůèþÞÆŠÿ àçܵrÌZÏ 10 MørÏ
|üs√ø£å+>± Á<ÛäßMø£]+∫q dü+düú &ûHé ç³ÆæÿÅr¯èþMæü$ §æþ*Ææÿ…V> E…r$¯é²Ææÿ° ½gôýï³ ÑÐèþ$ÇØçÜ$¢…yæþV>.. {糫§é° Ææÿ*´ëÄæý$Ë ÐèþÅÄæý$…™ø ¯èþ*™èþ¯èþ…V> °ÇÃ…_¯èþ ÆóÿyìþÄñý* £ðþÆæÿí³ »êÏMŠü &2¯èþ$
ç³ÆæÿÅr¯èþMæü$ ½gôýï³ Æ>fMîüÄæý$ Ææÿ…Væü$ ³æ#Ë$Ðèþ$$™ø…§æþ° sîýBÆŠÿG‹Ü VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. ™øË$™èþ IBÆŠÿíÜ Äæý$‹Ü M>ůèþÞÆŠÿ àçܵrÌŒý¯èþ$
>∑‘·+˝Àq÷ Á|ü<Ûëì sêh |üs¡´≥q˝À bÕ˝§Zqì πød”ÄsY «§æþÓfÐðþ$™èþ$¢™ø…¨. Ðèþ$$…§æþçÜ$¢V> °Ææÿ~Æÿ$$…_¯èþ òÙyæþ*ÅÌŒý Ðóþ$ÆæÿMóü MóüïÜBÆŠÿ 26¯èþ çÜ…§æþÇØ…_¯èþ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ Mæü$ àçܵrÌŒý íܺ¾…¨ çœ$¯èþ ÝëÓVæü™èþ… ç³ÍM>Ææÿ$.
òßýO§æþÆæÿ»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: 26¯èþ {糫§é° ¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*© Æ>çÙ‰ ç³ÆæÿÅr¯èþMæü$ Mö…™èþM>Ë…V> Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ…™ø ´ër$ ½gôýï³ò³O ¡{ÐèþÝë¦Æÿ$$ÌZ »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ ç³ÆæÿÅr¯èþMæü$ Ððþâæý$¢¯é²Ææÿ° ´ëÈt ¯óþ™èþË$ ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. A§óþ àçܵrÌŒý BÐèþÆæÿ×ýÌZ ™èþÐèþ$ ç³ÆæÿÅr¯èþMæü$ Væü$Ææÿ$¢V> Ððþ$$MæüP¯èþ$ ¯ésêÆæÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ…
§æþ*Ææÿ…V> E…yéË° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Mðü.^èþ…{§æþÔóýQ{Æ>Ðèþ# °Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÑÆæÿ$^èþ$Mæü$ç³yæþ$™èþ$¯èþ² ¯óþç³£æþÅ…ÌZ.. {糫§é°Mìü {´÷sZM>ÌŒý {ç³M>Ææÿ… ÝëÓVæü™èþ… çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ §óþÔèý…ÌZ ÆðÿO™èþ$ çÜÐèþ$çÜÅË$, BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦ, Móü…{§æþ.. Æ>çÙ‰éË fÇW¯èþ hÌêÏ ÆðÿyŠþ {M>‹Ü Ý÷òÜOsîý çÜ¿æý$ÅË çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*
òßýO§æþÆ>»ê§øÏ° C…yìþÄæý$¯Œþ çÜ*PÌŒý B‹œ ¼h¯ðþ‹Ü (IGïܾ) ï³i ѧéÅÆæÿ$¦Ë ç³ËMæüyæþ… CçÙt… ÌôýMæü¯óþ »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ÌZ Ðèþ*i {糫§é°, f¯èþ™é§æþâŒý (òÜMæü$ÅËÆŠÿ) ¯óþ™èþ çÜ…º…«§éËò³O Ðèþ$…yìþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. MóüÐèþË… ÑÆ>âêË §éÓÆ>¯óþ C…™èþsìý °Æ>Ã×ý… ³æNÇ¢ ^óþÄæý$yæþ… Vöç³µ
Ýë²™èþMø™èþÞÐèþ…ÌZ ´ëÌŸY¯óþ…§æþ$Mæü$ Ððþ*© Æ>çÙ‰é°Mìü ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ 26¯èþ §óþÐðþVúyæþ™ø ¿ôýsîý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ò³r$tMæü$¯é²Ææÿ° Æ>fMîüÄæý$ ÐèþÆ>YË$ {糫§é° M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ÍÐóþ.. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ÐèþçÜ$¢¯èþ² Ððþ*©... C…yìþÄæý$¯Œþ çÜ*PÌŒý
ÑçÙÄæý$Ðèþ$¯é²Ææÿ$. ¯ðþË*ÏÆæÿ$ M>ůèþÞÆŠÿ àíܵrÌŒý A…¨çÜ$¢¯èþ² õÜÐèþË Væü$Ç…_
E§æþÄæý$Ðóþ$ MóüïÜBÆŠÿ »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ Ððþâæýϯèþ$¯é²Ææÿ$. gê¡Äæý$ Æ>fMîüÄæý*ÌZÏ Væü$×ê™èþÃMæü ÐéÅRêÅ°çÜ$¢¯é²Æÿ$$. 26¯èþ {糫§é° Ððþ*© ´ëÌŸY¯óþ IGïܾ Ýë²™èþMø™èþÞÐèþ…ÌZ B‹œ ¼h¯ðþ‹Ü ï³i ѧéÅÆæÿ$¦Ë Ýë²™èþMø™èþÞÐèþ…ÌZ ´ëÌŸY…sêÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Væü™èþ…ÌZ ѯ鲯èþ°, C糚yæþ$ {ç³™èþÅ„æü…V> ^èþ*yæþr… B¯èþ…§é°²_a§æþ¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰
Ðèþ*Ææÿš MøÆæÿ$Mæü$…r$¯èþ² ïÜG… D¯ðþË 20 ¯èþ$…_ §óþÔèýÐéÅç³¢ ç³ÆæÿÅr¯èþMæü$ {ÖM>Ææÿ… ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ ´ëÌŸY¯èþyæþ… Ìôý§æþ¯èþ² ÑçÙÄæý*°² IGïܾ yîþ¯Œþ Ðèþ$§æþ¯Œþ í³Ë$ÏrÏ IGïܾ BÐèþÆæÿ×ýÌZ Ððþ$$MæüP ¯ésìý ÝëÃÆæÿMæü çœËM>°² BÑçÙPÇÝë¢Ææÿ$. IGïܾ {ç³™óþÅMæü ÆðÿyŠþ {M>‹Ü Ý÷òÜOsîý ^ðþOÆæÿïŒþ {Ö«§æþÆŠÿ Æðÿyìþz MæüçÙtç³yìþ ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$. A§óþÑ«§æþ…V>
^èþ$sìýt¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. Móü…{§æþ… HMæü糄æü ´ùMæüyæþË™ø ¡{Ðèþ…V> Ñ¿ôý¨çÜ$¢¯èþ² ç³Æø„æü…V> {«§æþ$ÒMæüÇ…^èþyæþ… VæüÐèþ$¯éÆæÿá…. Æ>çÙ‰ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ ™èþÑ$ãòÜO Ýû…§æþÆæÿÆ>f¯Œþ, Ýët…³æ#¯èþ$, MæüÐèþÆæÿ$² BÑçÙPÇÝë¢Ææÿ$. ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ ³æ#ÆæÿÝëPÆ>Ë$ A…§æþgôýÝë¢Ææÿ$. ¯ðþË*ÏÆæÿ$ hÌêÏÌZ hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ ^èþ{Mæü«§æþÆŠÿ »êº$ B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ A¯óþMæü õÜÐé
MóüïÜBÆŠÿ.. ½gôýï³Äôý$™èþÆæÿ ´ëÈtËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{™èþ$˯èþ$, {´ë…¡Äæý$ ´ëÈ Æ>çÙ‰ Móü¼¯ðþsZÏ° ïÜ°Äæý$ÆŠÿ Ðèþ$…{†, {糿æý$™èþÓ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ ÝùÐóþ$Ôèý$PÐèþ*ÆŠÿ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ѧéÅÆæÿ$¦Ë™ø´ër$ ÐèþÆæÿ$aÐèþÌêY Ððþ$$àÎ M>Å…ç³ÝùÏ° ѧéÅÆæÿ$¦Ë¯èþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, Ðèþ$$QÅ…V> MøÑyŠþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ G…™èþV>¯ø Mæü—íÙ
tË ¯éÄæý$Mæü$˯èþ$ MæüË$çÜ*¢ Ðèþ$§æþª™èþ$ Mæü*yæþVæüsôýt {ç³Äæý$™é²Ë$ ^óþçÜ$¢¯èþ² çÜ…Væü† àfÆæÿÐèþ#™éÆæÿ° BÄæý$¯èþ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. E§óþªÕ…_ {ç³çÜ…WÝë¢Ææÿ$. Ððþ*© r*ÆŠÿ, ÝëÓVæü™èþ HÆ>µrÏò³O ½gôýï³ Æ>çÙ‰ A«§æþÅ„æü$yæþ$ ^óþÔéÆæÿ° ÐéÇ õÜÐèþ˯èþ$ {ç³™óþÅMæü…V> Mö°Äæý*yéÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> hÌêÏ
Ѩ™èþÐóþ$. C§óþ {MæüÐèþ$…ÌZ »ñý…Væüâæý*Ææÿ$Mæü$ Mæü*yé Ððþâæýϯèþ$¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ Væü™èþ…ÌZ¯èþ* yæþ$Ðèþ*Ã..Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ…™ø Ñ¿ôý§éË ¯óþç³£æþÅ…ÌZ¯óþ.. D º…yìþ çÜ…fÄŒý$ çÜÒ$„ìü…^éÆæÿ$. MæüÌñýMæütÆŠÿ Mðü. Ñ. G¯Œþ ^èþ{Mæü«§æþÆŠÿ »êº$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* hÌêÏ ÆðÿyŠþ {M>‹Ü Ý÷òÜOsîý §éÓÆ>
A¯óþMæü õÜÐé M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$°, MøÑyŠþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ §é§é³æ# 1000
ò³OV> ´ëÏÝëà §é¯èþ… ^óþíÜ §óþÔèý…ÌZ¯óþ ¯ðþË*ÏÆæÿ$ hÌêÏ Væü$Ç¢…³æ# Ý뫨…_…§æþ¯é²Ææÿ$.
{≤¬sZ{Ÿ 20 - 24 ..k˛ìj·÷ eTs√ dü+#·\q ìs¡íj·T+
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt° A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$ BÐðþ*§æþÄñý*VæüÅ… E¯èþ² ¯éÄæý$Mæü$ËMæü$ Æ>»ZÄôý$ G°²MæüÌZÏ sìýMðüPsŒý MóüsêÆÿ$$Ýë¢Ðèþ$°
hÌêÏ ÆðÿyŠþ {M>‹Ü Ý÷òÜOsîý ºÏyŠþ »êÅ…Mæü$ §óþÔèý…ÌZ¯óþ A™èþ$Å™èþ¢Ðèþ$ ºÏyŠþ »êÅ…Mæü$ A°
^óþ´ëµÆæÿ$. ÆðÿyŠþ {M>‹Ü B§æþÓÆæÿÅ…ÌZ {ç³ç³…^èþ…ÌZ¯óþ M>ůèþÞÆŠÿ çÜÆæÿjÈË$, MîüÐðþ*£ðþÆæÿï³
°ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² JMóü JMæü àçܵrÌŒý ¯ðþË*ÏÆæÿ$ M>ůèþÞÆŠÿ àçܵrÌŒý A° çÜ¿æý$ÅË
MæüÆæÿ™éâæý «§æþÓ¯èþ$Ë Ðèþ$«§æþÅ ™ðþÍÄæý$gôýÔéÆæÿ$. ÆðÿyŠþ {M>‹Ü Ý÷òÜOsîý B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ
Ðèþ^óþa…§æþ$Mæü$ HIïÜïÜ A«§æþÅ„æü$Æ>Ë$ Ýù°Äæý*V>…«© Ææÿ…Væü…ÌZMìü ¨V>Ææÿ$. {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. {MæüÐèþ$Õ„æü×ý Eõ³„ìüõÜ¢ Ìôý§æþ° òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$. çÜ…Ýë¦Væü™èþ Ðèþ*ÆæÿšÌôý ™èþËõÜÑ$Äæý* ÐéÅ«¨{VæüçÜ$¢Ë$ 105 Ðèþ$…¨Mìü ÆæÿMæü¢… A…¨çÜ$¢¯é²Ðèþ$°, f¯èþÇMŠü
¿êÆæÿ™èþ§óþÔé°Mìü çÜÓ™èþ…{™èþ… ¡çÜ$Mö_a¯èþ ´ëÈtV> M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt §óþÔèý…ÌZ° Ë„æüÅ…V> CsîýÐèþÌôý Æ>fÝ릯Œþ Ðóþ¨MæüV> M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt _…™èþ¯Œþ Õ¼Ææÿ$² Ðèþ$…§æþ$Ë$ E_™èþ…V> A…¨çÜ$¢¯é²Ðèþ$°, Ñ$± IíÜÄæý$$V> E…yóþ A…º$Ìñý¯ŒþÞ
§é§é³æ# A°² Æ>çÙ‰éÌZÏ ç³Ç´ëÍ…_¯èþ Væü™èþÐðþ$…™ø çœ$¯èþ MîüÇ¢ E¯èþ² M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt °ÆæÿÓíßý…_¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. D ¿ôýsîýÌZ ´ëÈtMìü ³æNÆæÿÓÐðþO¿æýÐèþ… ™ðþ^óþa…§æþ$Mæü$ õÜÐèþË$ G…™øÐèþ$…¨Mìü Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿ…V> E¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ
2014 G°²MæüÌZÏ òœ*Ææÿ ç³Æ>fÄæý$… ´ëÌñýO…¨ A…™óþM>Mæü §óþÔèý…ÌZ 29 Æ>çÙ‰éË$ MîüËMæü °Ææÿ~Äæý*Ë$ ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. 2024ÌZ Æ>»ZÄôý$ ÝëÆæÿÓ{†Mæü G°²Mæü˯èþ$ §æþ— ÆðÿyŠþ {M>‹Ü Ý÷òÜOsîý Æ>çÙ‰ ^ðþOÆæÿïŒþ {Ö«§æþÆŠÿ Æðÿyìþz, VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ {ç³™óþÅMæü M>ÆæÿŧæþÇØ BÆŠÿ í³
E…sôý MóüÐèþË… Æðÿ…yæþ$ Æ>çÙ‰éÌZÏ A«¨M>Æ>°Mìü ç³ÇÑ$™èþÐðþ$O M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt íÙtÌZ ò³r$tMæü$° M>…{Vðü‹Ü A«¨¯óþ{† Ýù°Äæý* V>…«© çÜ…^èþ˯èþ {ç³Mæür¯èþ ^óþÔéÆæÿ$. í³ÝùyìþÄæý*, ¯èþVæüÆæÿ Ðóþ$Äæý$ÆŠÿ {çÜÐèþ…†, Gíܵ ÑfÄæý$ Æ>Ðèþ#, Ðèþ$$°Þç³ÌŒý MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ
ÐðþËÐðþË»Z™ø…¨. 2024 ÝëÆæÿÓ{†Mæü G°²MæüÌZÏ GÌêVðüO¯é M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt° G°²MæüË MøçÜ… sêÝùP¹ÆŠÿÞ 2024 ¯èþ$ Ýù°Äæý* V>…«© Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… gêçßý²Ñ, ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌZY¯é²Ææÿ$.
A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$ Æ>ÐéË° Mæü…Mæü×ý… Mæür$tMæü$¯èþ² HIïÜïÜ A«¨¯óþ{† ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. M>…{Vðü‹Ü ¯óþ™èþ Æ>çßý$ÌŒý V>…«©Mìü ´÷ÍsìýMæüÌŒý AòœOÆŠÿÞ MæüÑ$sîýÌZ
Ýù°Äæý* V>…«© ÐèþNÅà™èþÃMæü…V> Ayæþ$Væü$Ë$ ÐóþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Æðÿ…yøÝëÇ
A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯èþ² ¿êÆæÿ¡Äæý$ f¯èþ™é´ëÈt ¯éÄæý$Mæü™èþÓ…ÌZ°
Ý릯èþ… Mæü͵…^èþV>.. A™èþÅ…™èþ MîüËMæüÐðþ$O¯èþ sêÝùP¹ÆŠÿÞ MæüÑ$sîýÌZ ´ëÈt {糫§é¯èþ
M>ÆæÿŧæþÇØ {í³Äæý*…Mæü V>…«©Mìü Ý릯èþ… §æþMìüP…¨. M>V>, _…™èþ¯Œþ Õ¼ÆøÏ {í³Äæý*…Mæü
ôV≤˝ŸÔ Vü≤uŸ>± es¡+>∑˝Ÿ
C…yìþÄæý* {糿æý$™éÓ°² AíܦÆæÿ ç³Æóÿa…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$™é²Ë$ {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. V>…«©° A«§æþÅ„æü$Æ>Ë$ ^óþÄæý*Ë° JMæüPÝëÇV> yìþÐèþ*…yŠþ Ðèþ_a¯èþ ÑçÙÄæý$… ô|’kÕ Ks¡ßà ˝Ò≈£î+&Ü n+<ä]øÏ ø±s=Œπs{Ÿ yÓ’<ä´+: eT+Á‹ mÁsÑu…*¢
Æ>çßý$ÌŒý V>…«© §óþÔèý…ÌZ° ÑÑ«§æþ Æ>çÙ‰é˯èþ$ ç³ÆæÿÅsìýçÜ*¢ M>…{Vðü‹Ü ´ëÈtÌZ ™ðþÍíÜ…§óþ. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ sêÝùP¹ÆŠÿÞ MæüÑ$sîýÌZ {í³Äæý*…MæüMæü$ Ý릯èþ… §æþMæüPyæþ… òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨@
¯èþ*™èþ¯ø™éÞçßý… ¡çÜ$Mæü$Ðèþ^óþa…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$†²çÜ$¢¯é²Ææÿ$. A§óþÑ«§æþ…V> Æ>fMîüÄæý$…V> {´ë«§é¯èþÅ… çÜ…™èþÇ…^èþ$Mæü$…¨. CMæü D MæüÑ$sîýÌZÏ AçÜÐèþ$Æ Bg꧊þ|Ÿ ¨WÓfÄŒý$ íÜ…VŠü, Ðèþ$ÍÏM>Ææÿ$j¯èþ QÆóÿY, MóüïÜ Ðóþ×ý$Vø´ëÌŒý, A…¼M> Ýù±, ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý ¯èþ$ òßýÌŒý¢ çßý»Œý V> ¡Ça¨§æþ$ª™èþ$
§óþÔèýÐéÅç³¢…V> ´ë§æþÄæý*{™èþMæü$ {ÖM>Ææÿ… ^èþ$sìýt M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt MóüyæþÆŠÿÌZ E™éÞà°² ¯óþ™èþË(i&23)Mæü$ òÜO™èþ… ^ør$§æþMæüPyæþ… ÑÔóýçÙ…. B¯èþ…§Šþ ÔèýÆæÿÃ, h™óþ…{§æþ íÜ…VŠü °Äæý$Ñ$™èþ$ËÄæý*ÅÆæÿ$. ¯é²Ðèþ$°..õ³§æþÐéÆæÿ$ CMæü¯èþ$…_ ÐðþO§æþÅ…
°…õ³…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$†²çÜ$¢¯é²Ææÿ$. CsîýÐèþË ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý yìþMæüÏÆóÿçÙ¯Œþ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> MæüÖÃÆŠÿ ¯èþ$…_ Mæü¯éÅ Mæü$Ðèþ*Ç ÐèþÆæÿMæü* §óþÔèý ÐéÅç³¢…V> Æ>çßý$ÌŒý sêÝùP¹ÆŠÿÞ 2024 MæüÑ$sîý.. çÜ¿æý$ÅË$V>ÿ : {í³Äæý*…Mæü V>…«©, MóüïÜ Væü$Ç…_ HÐèþ*{™èþ… ¨Væü$Ë$ ç³yæþÐèþ§æþª°.
™ðþË…V>×ýMæü$ Ðèþ_a¯èþ Æ>çßý$ÌŒý V>…«© ºíßýÆæÿ…Væü çÜ¿æý ¿êÈ çÜMðüÞ‹Ü AÆÿ$$…¨. ´ë§æþÄæý*{™èþ(¿êÆæÿ™Œþ gZyóþ Äæý*{™èþ) ^óþÄæý*Ë° M>…{Vðü‹Ü °Ææÿ~Æÿ$$…_¯èþ ÑçÙÄæý$… Ðóþ×ý$Vø´ëÌŒý, Ææÿ×ý©‹³ çÜ*ÆóÿjÐéÌê, _§æþ…ºÆæÿ…, Ðèþ$$Mæü$ÌŒý ÐéíܲMŠü, fÄæý$Æ>… .ò³OÝë QÆæÿ$a ÌôýMæü$…yé A…§æþÇMìü
Ðèþ$Ææÿ$çÜsìý Æøk M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt ± {òœ…yŠþ ™ø çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐðþ$O¯èþ Æ>çßý$ÌŒý V>…«© ™ðþÍíÜ…§óþ. C…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V> §óþÔèý ÐéÅç³¢…V> Ðèþ#¯èþ² °Ææÿ$§øÅVæü çÜÐèþ$çÜůèþ$ ÆæÿÐóþ$ÔŒ, AfÄŒý$ Ðèþ*Mðü¯Œþ, çÜ$±ÌŒý Mæü¯èþ$VøË$ °Äæý$Ñ$™èþ$ËÄæý*ÅÆæÿ$. M>ÆöµÆóÿsŒý ÐðþO§æþÅ… A…§óþÌê ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý ¯èþ$
M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt {MæüÐèþ$Õ„æü×ý™ø ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢…§æþ° {MæüÐèþ$Õ„æü×ý ÌZí³õÜ¢ Gsìýt òßýOÌñýsŒý ^óþÄæý*Ë° °Ææÿ~Æÿ$$…_…¨. ¿êÆæÿ™Œþ gZyóþ Äæý*{™èþMæü$ çÜ…º…«¨…_ Mæü*yé ¿êÆæÿ™Œþ gZyóþ ´ë§æþÄæý*{™èþ MæüÑ$sîý çÜ¿æý$ÅË$V>ÿ : ÔèýÕ £æþÆæÿ*ÆŠÿ, çÜ_¯Œþ ò³OËsŒý, ¡Ça ¨§æþ$ª™èþ$¯é²Ðèþ$° Ðèþ$…{† G{Ææÿ»ñýÍÏ
ç³Çíܦ™èþ$ÌZϯðþO¯é ^èþÆæÿÅË$ ™èþç³µÐèþ° çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$, A§óþÑ«§æþ…V> {ç³fÌZÏ E…yóþ Ýù°Äæý* K MæüÑ$sîý° {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. ¨WÓfÄŒý$ íÜ…VŠü, Móügôý gêÆŠÿj, Ææÿ…Ò™Œþ íÜ…VŠü ¼r*t, {糧æþ$Å™Œþ »ZÌZªÌZÆÿ$*, i™èþ* §æþÄæý*MæüÆŠÿ Æ>Ðèþ# A¯é²Ææÿ$. EÐèþ$Ãyìþ
¯éÄæý$Mæü$ËMóü ÉìþÎÏ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ Æ>çÙ‰… Ðèþ¨Í {V>Ðèþ*ÌZÏ †ÇW {ç³fË ´÷ÍsìýMæüÌŒý AòœOÆŠÿÞ MæüÑ$sîý çÜ¿æý$ÅË$V>ÿ..: Æ>çßý$ÌŒý V>…«©, Væü$Ìê…¯èþ½ ç³sêªÇ, çÜÎÐŒþ$ AçßýçŠþ °Äæý$Ñ$™èþ$ËÄæý*ÅÆæÿ$. ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý hÌêÏÌZ ÐðþO§æþÅÆæÿ…Væü… ïÜG…
MóüïÜBÆŠÿ ¨Ôé°ÆóÿªÔèý…™ø¯èþ$..Ðèþ$…{†
çßýÈÔŒýÆ>Ðèþ# Mæü–íÙ™ø¯èþ$ Æ>çÙ‰… AÀÐèþ–¨® ^ðþ…§æþ$™ø…¨ A° Ðèþ$…{† G{Ææÿ»ñýÍÏ
n<äèwüº+ me]øÏ e]+#·ßH√..! ø±+Á¬>dt eùdÔH˚ Á|ü»\≈£î y˚T\ß §æþÄæý*MæüÆŠÿÆ>Ðèþ# A¯é²Ææÿ$. ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý G…iG… àíܵrÌŒýÌZ Ææÿ*.2.14MørÏ
ÑË$ÐðþO¯èþ Mö™èþ¢ íÜsîýÝëP¯Œþ¯èþ$ {糿æý$™èþÓ `‹œÑ‹³ §éçÜÅ… ѯèþÄŒý$ ¿êçÜPÆŠÿ™ø MæüÍíÜ
{´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> íÜsîýÝëP¯Œþ Ñ$çÙ¯Œþ ç³°¡Ææÿ$ ™èþ¨™èþÆæÿ ÑÐèþÆ>Ëò³O
‘Ó\+>±D ;CÒ|” qß+∫ sê»´düuÛÑ≈£î ˇø£]øÏ neø±X¯+ sêh yê´|üÔ+>± uÛÑ÷ düeTdü´\ß |ü]cÕÿs¡+ \øå±à|üPsY uÛÑ÷ düeTdü´qß çÜ*ç³Ç…sñý…yðþ…sŒý, sñýMîü²íÙÄæý$¯ŒþÞ¯èþ$ AyìþW ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… Ðèþ$…{†
Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ ¯óþ™èþ–™èþÓ…ÌZ° {糿æý$™èþÓ… ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý¯èþ$ òßýËŠ¢çßý»ŒýV>
uÛ≤Ø>± ÄXÊeVüQ\ß |ü]o\q˝À $»j·TXÊ+‹, >∑]ø£bÕ{Ï, eTTs¡∞eTH√Vü≤sY? |ü]wüÿ]kÕÔ+ πse+‘Y ¬s&ç¶ {ç³Mæüsìý…_…§æþ°..òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ™èþÆ>Ó™èþ B Ýë¦Æÿ$$ ÐðþO§æþÅçܧæþ$´ëÄæý*Ë$
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨@ Æ>çÙ‰…ÌZ M>…{Vðü‹Ü´ëÈt A«¨M>Ææÿ… ÐèþÆæÿ…VæüÌŒýÌZ A…§æþ$»êr$ÌZMìü ¡çÜ$MöçÜ$¢¯é²… A° A¯é²Ææÿ$. D õÜÐèþ˯èþ$
bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô p|ü*¢ô|’ ÄdüøÏÔ ñ‘·Ôsê~ sêÁcÕº\ ø√{≤ qß+∫ m+|æø£ áHÓ\ 30 ÌZMìü ÐèþõÜ¢ ™èþ´ëµ {ç³fË çÜÐèþ$çÜÅË$ ç³ÇÚëPÆæÿ… M>Ðèþ°, Ðèþ$$QÅ…V> ¿æý* {ç³fË…™é çܨӰÄñý*Væü… ^óþçÜ$MøÐéË° çÜ*_…^éÆæÿ$. {糿æý$™èþÓ… ѧæþÅ,
es¡≈£î Hê$TH˚wüq¢≈£î ‘·ß~ >∑&ÉTe⁄ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E˝À¢ nuÛÑ´]ú ù|s¡ß Á|üø£≥q çÜÐèþ$çÜÅË$ ç³ÇÚëPÆæÿ… ^óþÝë¢Ðèþ$° sîýï³ïÜïÜ `‹œ ÆóÿÐèþ…™ŒþÆðÿyìþz A¯é²Ææÿ$. ÐðþO§æþÅ…ò³O {ç³™óþÅMæü §æþ–íÙt ò³sìýt…§æþ¯é²Ææÿ$. Ææÿ*.1100 MørÏ™ø A†ò³§æþª Bçܵ{†°
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨@ ™ðþË…V>×ý ½gôýï³ ¯óþ™èþËMæü$ M>…{Vðü‹Ü {糿æý$™èþÓ… Ðèþ^éaMæü Ë„>Ãç³NÆŠÿ ¿æý* çÜÐèþ$çÜůèþ$ ç³ÇçÙPÇÝë¢Ðèþ$° HÆ>µr$ ^óþçÜ$¢¯é²… A° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ððþ*M>âæýÏ ¯ö糚˙ø »ê«§æþç³yóþÐéÇMìü ò³OÝë
Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… º…ç³Æ>çœÆŠÿ {ç³Mæüsìý…_…¨. ™ðþË…V>×êÌZ ÆóÿÐèþ…™Œþ Æðÿyìþz A¯é²Ææÿ$. Ë„>Ãç³NÆŠÿ {V>Ðèþ$…ÌZ Ææÿ^èþaº…yæþÌZ ÆóÿÐèþ…™Œþ Æðÿyìþz QÆæÿ$a ÌôýMæü$…yé E_™èþ…V> Bç³ÆóÿçÙ¯èþ$Ï M>ÆöµÆóÿsŒý Ýë¦Æÿ$$ÌZ ^óþõÜÌê Bçܵ{†ÌZ
´ëÈt ºÌZõ³™èþ…ò³O òßýOMæüÐèþ*…yŠþ ïÜÇÄæý$‹ÜV> §æþ–íÙtÝëÇ…_¯èþ ÑçÙ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. ™ðþË…V>×ý {糿æý$™èþÓ…, ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ ò³O ÆóÿÐèþ…™Œþ Æðÿyìþz òœOÆŠÿ A°² ÝûMæüÆ>Å˯èþ$ HÆ>µr$ ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. MæüÆø¯é çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ
Äæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ!. C…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V> ™ðþË…V>×ý ¯èþ$…_ Æ>fÅ AÄæý*ÅÆæÿ$. D FÇ ¯èþ$…yóþ ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ «§æþÆæÿ×ìý ´ùÆæÿtÌŒý G…iG… ÐðþO§æþ$ÅË$, íܺ¾…¨ ^óþíܯèþ õÜÐèþË$ Ðèþ$Ææÿ$ÐèþÌôý°Ðèþ°, A§óþ ™èþÆæÿàÌZ
çÜ¿æýMæü$ JMæüÇMìü AÐèþM>Ôèý… ËÀ…^èþ¯èþ$…¨. E™èþ¢Æ>¨ Æ>Úë‰Ë {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$, M>± D FÇÌZ¯óþ ¿æý*Ðèþ$$Ë ÇM>ÆŠÿz çÜMæüPV> CMæüPyæþ ÐðþO§æþÅõÜÐèþË$ °Ææÿ…™èþÆæÿ… A…§éË° {ç³fË™ø ´ër$ {糿æý$™èþÓ…
Møsê ¯èþ$…_ G…í³Mæü ^óþÔéÆæÿ$. Æ>fÅçÜ¿æý AÐèþM>Ôèý… C^óþa ÐéÇ ÌôýÐèþ¯é²Æ>Äæý$¯èþ. D {V>Ðèþ$…ÌZ ÆðÿO™èþ$º…«§æþ$, ÆðÿO™èþ$ ½Ðèþ* A…§æþr… MøÆæÿ$Mæü$…r$…§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. A…§æþ$Mæü$ ™èþVæüYr$ÏV> G…iG… yéMæütÆæÿ$Ï, íܺ¾…¨
ÌZ ½gôýï³ òßýOMæüÐèþ*…yŠþ ç³ÇÖ˯èþÌZ Ðèþ$$Ææÿ䫧æþÆŠÿÆ>Ðèþ#, VæüÇMæü´ësìý Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. í³ËÏË ò³ãÏËMæü$ AÐèþ$$ÃMæü$…§é… A…sôý AÐèþ$$ÃMæü$¯óþ ç³Çíܦ† Ìôý§æþ° ÆóÿÐèþ…™Œþ Æðÿyìþz Ðé´ùÄæý*Ææÿ$. GËÏ糚yæþ$ íܧæþ®…V> E…yéË°, A…§æþ$Móü G…iG…Ë$ A™èþÅÐèþçÜÆæÿ, C™èþÆæÿ
Ððþ*çßý¯ŒþÆ>Ðèþ#, íܱ¯èþsìý ÑfÄæý$Ôé…† õ³Ææÿ$ϯèþ²r$t çÜÐèþ*^éÆæÿ…. ïÜG… §æþ™èþ¢™èþ ¡çÜ$Mæü$¯é²..ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ.. D {V>Ðèþ$°² I§óþâæýÏ Mìü…§æþ §æþ™èþ¢™èþ ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. D {V>Ðèþ$… ¯èþ$…_ «§æþÆæÿ×ìý ´ùÆæÿtÌŒý çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ Mæü͵çÜ$¢¯èþ²r$Ï õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. A™èþÅçÜÐèþÆæÿ Ñ¿êVæü…ÌZ HÆ>µr$
¯éÑ$¯óþçÙ¯èþÏMæü$ ™èþ$¨ Væüyæþ$Ðèþ# D ¯ðþË 30 ÐèþÆæÿMæü* E…¨. D Ðèþ$$Væü$YÇÌZ A§æþ–çÙt… GÐèþÇ° ÐèþÇçÜ$¢…§æþ¯óþ¨ BçÜMìü¢MæüÆæÿ…V> {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. M>±, Ë„>Ãç³NÆŠÿ {V>Ðèþ$ ÆðÿÐðþ¯èþ*Å ¯èþ„æüÅ Ìôý§æþ$. 582 Ðèþ$…¨Mìü ´ë‹Ü º$MŠü Ìôý§æþ$. ÆðÿO™èþ$º…«§æþ$ Ìôý§æþ$, ^óþíܯèþ ïÜsîý ÝëP¯Œþ §éÓÆ> A™èþÅÐèþçÜÆæÿ _Mìü™èþÞË$ A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$
Ðèþ*Ç…¨. Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü* ™ðþË…V>×ýÌZ ½gôýï³ ¯èþ$…_ ¯óþÆæÿ$V> Æ>fÅçÜ¿æýMæü$ {´ë†°«§æþÅ… Ðèþíßý…_¯èþ ÐéÆðÿÐèþÆæÿ* ÌôýÆæÿ$. ÆðÿO™èþ$½Ðèþ* Ìôý§æþ$. A«¨M>Ææÿ Äæý$…{™é…V>°Mìü 糧óþ 糧óþ ^ðþí³µ¯é çÜÐèþ$çÜÅ ç³ÇÚëPÆæÿ… M>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ$. Ðèþ$…{† Ðèþ$ÌêÏÆðÿyìþz ÒËÐèþ#™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. Cç³µsìýMóü BçÜ$ç³{™èþ$ÌZ G¯ø² A™éÅ«§æþ$°Mæü çܧæþ$´ëÄæý*Ë$
JMæüÐóþâæý D Ðèþ$$Væü$YÇÌZ GÐèþÆðÿO¯é G°²MðüO™óþ ÒÆóÿ {ç³£æþÐèþ$… AÐèþ#™éÆæÿ$. A^öaíܯèþ B…»Z™èþ$Ìê ™èþÄæý*ÆæÿÄæý*Åyæþ$. ÆðÿÐðþ¯èþ*Å ^èþsêt°² Ayæþz… ò³r$tMæü$° Ðèþ…§æþÌê¨ GMæüÆ>Ë$ M>gôýÔéyæþ$. Ðèþ$*yæþ$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a¯èþr$Ï Ðèþ$…{† ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ´ë™èþ òÜ…{rÌŒý gñýOË$
lç³ÍÏMìü Æ>fÅçÜ¿æý..?Ðèþ$ÆøÐðþOç³# ™ðþË…V>×ýÌZ {ç³Ðèþ$$Q ´ëÇ{ÔéÑ$MæüÐóþ™èþ¢ lç³ÍÏ Æ>Ðóþ$ÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ#ò³O MæüÐèþ$˯é£æþ$Ë$ §æþ–íÙt _…™èþËç³ÍÏ, MóüÔèýÐéç³NÆŠÿ ÌZ Ðèþ$…{† Ðèþ$ÌêÏÆðÿyìþz 150 GMæüÆ>Ë$ AVæü$YÐèþMæü$ M>gôýÔéyæþ$. Ë„>Ãç³NÆŠÿ ÌZ Mæü$Ðèþ$ÃÇ GËÏÐèþÓ C…sìý çܦ˅ÌZ Ææÿ*.1100MørÏ™ø 24 A…™èþçÜ$¢Ë A™éÅ«§æþ$°Mæü Ðèþ$Ît çÜ*ç³ÆŠÿ
ò³sêtÆæÿ$. BÄæý$¯èþ$² ´ëÈtÌZ ^óþÆæÿ$aMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$†²çÜ$¢¯é²Ææÿ$. çÜÐèþ$™éÐèþ$*Ç¢ {´ëÆæÿ…¿Z™èþÞÐèþ… çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ BÄæý$¯èþMæü$, Ðèþ$$…§æþ$¯èþ$…_ MóüïÜBÆŠÿ ¸ë…çßo‹Ü Mæü$ Æøyæþ$z ÐóþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. {糿æý$™èþÓ… BÐðþ$Mæü$ CâæýÏMæü$ yæþº$¾ Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþÄæý$Mæü´ù™óþ.. òܵÚëÍsîý àíܵrÌŒý °Æ>Ã×ý… 糯èþ$Ë$ ç³#ÆøVæü†ÌZ E¯é²Äæý$° A¯é²Ææÿ$.
ïÜG… MóüïÜBÆŠÿMæü$ Ðèþ$«§æþÅ Ñ¿ôý§éË$ Ðèþ^éaÄæý$° ÐéÆæÿ¢Ë$ Ðèþ_a¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. {ç³çÜ$¢™èþ… lç³ÍÏMìü, MóüïÜBÆŠÿMæü$ ´÷çÜV M>…{Vðü‹Ü ™èþÆæÿç³#¯èþ Mæüsìýt…_ CÝ뢅. 12 ¯ðþËÌZÏ M>…{Vðü‹Ü {糿æý$™èþÓ… ÐèþçÜ$¢…¨. Ðèþ^éaMæü Ë„>Ãç³NÆŠÿ ¿æý* çÜÐèþ$çÜůèþ$
æüyæþ… Ìôý§æþ° ¿êÑçÜ$¢¯èþ² ½gôýï³ ÐèþÆ>YË$ BÄæý$¯èþ¯èþ$ ™èþÐèþ$ ´ëÈtÌZ ^óþÆæÿ$aMøÐèþyæþ… RêÄæý$Ðèþ$° ^ðþº$™èþ$¯é²Æÿ$$. BÄæý$¯èþ õÜÐèþ˯èþ$ ç³ÇçÙPÇÝ뢅. D {糿æý$™èþÓ….. Ðèþyæþ$Ï Mö¯èþMæü §æþâêÆæÿ$ËMæü$ Ðèþ¨ÌôýíÜ…¨. M>…{Vðü‹Ü Ðèþ^éaMæü.. Ðèþyæþϯèþ$ 2,500 Ææÿ*´ëÄæý$ËMæü$ <ÛäsêàìøÏ ø£≥ߺã&ç ñ+fÒH˚ uÛÑ>∑e+‘·ß&çøÏ #˚s¡ßee⁄‘êeTT
´ëÈtMìü GÌê Ñ°Äñý*W…^èþ$MøÐé˯èþ² A…Ôèý…ò³O Ðèþ$ËÏVæü$ÌêÏË$ ç³yæþ$™èþ$¯èþ²r$Ï ™ðþË$Ýù¢…¨. Æ>fÅçÜ¿æýMæü$ ¯éÑ$¯óþsŒý ^óþõÜ Mö…sê…. ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý yìþMæüÏÆóÿçÙ¯Œþ Ðóþ$ÆæÿMæü$ «§æþÆæÿË$ ^ðþÍÏ…_ ç³…r Mö¯èþ$VøË$ ^óþÝ뢅. íÜsîý ^èþ$r*t ÆðÿO™èþ$ ºgêÆæÿϯèþ$ HÆ>µr$
{糆´ë§æþ¯èþ Mæü*yé Ðèþ_a…§æþ° ´ëÈt ÐèþÆ>YË$ ™ðþÍ´ëÆÿ$$. AÆÿ$$™óþ ½gôýï³ BMæüÆŠÿÛ {ç³Äæý$™é²ËMæü$ Æ>Ðóþ$ÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ# GÌê…sìý °Ææÿ~ ^óþÝ뢅.ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý yìþMæüÏÆóÿçÙ¯Œþ ™èþÆ>Ó™èþ.. 16 ÆøkËMæü$ MóüïÜBÆŠÿ ÉìþÎÏMìü ´ùÄæý*Ææÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ 84ÐóþË Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ ^èþ°´ù™óþ
Äæý$… ¡çÜ$Mæü$…sêÆø¯èþ¯èþ²¨ {ç³çÜ$¢™èþ… Ðóþ_^èþ*yéÍÞ…§óþ!. AÆÿ$$™óþ ´ëÈtÌZ ^óþÇ™óþ Æ>fÅçÜ¿æý BçœÆŠÿ C_a¯èþr$Ï çÜÐèþ*^éÆæÿ…. GÐèþȲ ç³ËMæüÇ…^èþ Ìôý§æþ$. Ðèþ$¯èþ 糯èþ$²Ë™ø Ðèþ_a¯èþ ò³OçÜË$ ¡çÜ$MðüãÏ ç³…g껌ý ÌZ ç³…^èþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. MóüïÜBÆŠÿ Mæü$ G…™èþõÜç³#
Æ>fMîüÄæý$… ™èþç³µ {ç³fË çÜÐèþ$çÜÅË$ ç³rtÐé A° ÆóÿÐèþ…™Œþ Æðÿyìþz «§æþÓfÐðþ$™é¢Ææÿ$.
ìs¡ß<√´>∑ß\≈£î yÓT{°]j·T˝Ÿqß |ü+|æD° #˚dæq eT+Á‹ mÁsÑu…*¢
Ðèþ$çßýº*»ê»ê§Šþ : Hyé¨Mìü 2 MørÏ E§øÅV>Ë$
CÝë¢Ðèþ$¯èþ² Móü…{§æþ…ÌZ° ½gôýï³ {糿æý$™èþÓ… JMæüP
≈£î\ eè‘·ßÔ\ô|’ $eø£å Væ≤+<ä÷ |ü+&ÉT>∑\ô|’ ø£ø£å
E§øÅVæü… Mæü*yé CÐèþÓÌôý§æþ$. CÝë¢Ææÿ¯èþ² BÔèý Mæü*yé òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü:™ðþË…V>×ýÌZ Ððþ$O¯éÈtË$ º$fjW…³æ#
Ìôý§æþ° ç³…^éÄæý$¡ Æ>gŒý ÔéQ Ðèþ$…{† G{Ææÿ»ñýÍÏ «§øÆæÿ×ìý A† Ò$Ç.. íßý…§æþ* ç³…yæþ$Væü˯èþ$ °õÙ«¨…^óþ Ýë¦Æÿ$$Mìü ^óþÇ…¨..
§æþÄæý*MæüÆŠÿ Æ>Ðèþ# A¯é²Ææÿ$. G{Ææÿ»ñýÍÏ {r‹Üt ÆæÿgêM>ÆæÿÏ B§óþÔéË Ðóþ$ÆæÿMæü$ °gê… H Ñ«§æþ…V> íßý…§æþ* ç³…yæþ$VæüËò³O
A«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ ™ö{Ææÿ*Ææÿ$ÌZ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² °õÙ«§éfqË$ gêÈ ^óþÔéyø A§óþÑ«§æþ…V> ¯óþyæþ$ G I G… I G… §éÆæÿ$çÜÞ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü:BÔéÕÓ™è þÐðþ$O¯èþ ÌoMìüMæü çÜ$RêË MøçÜ… {´ëMæü$ÌêyæþMæü
°Ææÿ$§øÅVæü$ËMæü$ E_™èþ E´ë«¨, E§øÅVæü Õ„æü×ý Ìê… B§óþÔéË Ðóþ$ÆæÿMæü$ MðüíÜBÆŠÿ {糿æý$™èþÓ… íßý…§æþ* ç³…yæþ$VæüË$ ò³O ÌZ¯èþ$¯èþ² B™èþïèþ$ ™ðþË$çÜ$Mö ° ç³ÆæÿÐèþ*™èþà ò³O {§æþ$íÙt ò³sìýt D ÔèýÈÆæÿ…™ø
Õ¼Ææÿ…ÌZ Ððþ$sîýÇÄæý$ÌŒý ç³…í³×îý ^óþíÜ °õÙ§éVæüÅË$ gêÈ ^óþÝù¢…¨.Væü™èþ Mö…™èþ M>Ë…V> Ðèþ$iÏ‹Ü Ggñý…yé Ñ$çÙ¯èþÈË Ggñý…yé MæüÐèþ$*Å°çÜ$tË Ggñý…yé Ðèþ$ÇÄæý$$ f°Ã…_¯èþ… §æþ$Mæü$ Ðèþ$¯èþMæü$ Ñ«¨…_¯èþ MæüÆæÿ¢ÐéÅ°² «§æþÆæÿú§æþ®…V> °ÆæÿÓíßýçÜ*¢
Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$.°Ææÿ$§øÅVæü$Ë MøçÜ… ™ðþË…V>×ý {糿æý$™èþÓ… ¿êÈV> ¯øsìýíœMóüçÙ¯èþ$Ï Ñyæþ$§æþË ^óþíÜ…§æþ¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> Mæü$çßý¯é òÜMæü$ÅËÇçÜ$t Ggñý…yé íßý…§æþ* ç³…yæþ$VæüË ò³O ÑÐé§æþ… ^óþÄæý$yæþ… AçÜ™èþÅ {ç³^éÆ>Ë$ ^óþÄæý$yæþ… ^èþsêt˯èþ$ iљ鰲 ÝëÆæÿ®Mæü… ^óþçÜ$MøÐéË° A§óþ Ðèþ$¯èþMæü$ ¿æýVæüÐ鯌þ {Ö ÆæÿÐèþ$×ý Ðèþ$çßýÇÛ
Cç³µsìýMóü Ë„>Å 30 ÐóþË E§øÅV>Ë$ C^éa…. ™égêV> 85 ÐóþË E§øÅV>Ë ¿æýÈ¢ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… Mæü–™èþ°ÔèýaÄæý$…™ø Eç³Äñý*W…_ Mö° Ayæþz…Mæü$Ë$ çÜ—GíÙt…^èþyæþ…V> E…§æþ¯é²Ææÿ$.Ðèþ$$íÜÏ…, {MðüOçÜ¢Ðèþ ç³…yæþ$VæüËMæü$ MðüíÜBÆŠÿ {糿æý$™èþÓ… CçÜ$¢¯èþ² A…¨…_…§æþ°, ÐéMìüÞRêÐèþ$×ìý {ºçßýÃ{Ö ^éVæü…sìý MøsôýÔèýÓÆæÿÆ> Ðèþ# A¯é²Ææÿ$.
E…§æþ¯é²Ææÿ$. Væü™èþ Mö¯óþ²…yæþ$ÏV> EÚë §æþÄæý*MæüÆŠÿ Æ>Ðèþ# A«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ G{Ææÿ»ñýÍÏ {r‹Üt õÜÐèþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ {´ë«§é¯èþÅ™èþ íßý…§æþ* ç³…yæþ$Væü Ë ÑçÙÄæý$…ÌZ MðüíÜBÆŠÿ ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢¯èþ² ^èþ*õÜ¢ MóüïÜBÆŠÿ ¯èþÄæý* °gê… ´ë˯èþ ÝëWçÜ$¢¯èþ² D Æ>gôý…{§æþ¯èþVæüÆŠÿ {X¯Œþ ÐéMŠü Ðóþ‹Ü ÌZ Ôé…™é ºÄñý*sìýMŠüÞ A«¨¯óþ™èþ 糧æþÿæý*çÙ׊ý yé.
fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$.MæüÆø¯é çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ °Ææÿ$õ³§æþËMæü$ °™éÅÐèþçÜÆæÿ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$, A…º$Ìñý¯ŒþÞ Ë$ Ðèþ…sìýÑ G¯ø² ^óþÔé…. AÌêVóü ÑçÙÄæý$… Ðèþ$¯èþMæü$ AÆæÿ¦Ðèþ$Ðèþ#™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$.íßý…§æþ$Ðèþ#Ë ç³…yæþ$VæüË$ ò³O Mæü„æü Ý뫨…³æ# {ç³ÐèþÇ¢çÜ$¢¯èþ² MóüïÜBÆŠÿ {糿æý$™éÓ°Mìü Mæü$Ë Mðü.Ðèþ{Ææÿç³Ý맊þ Æðÿyìþz ÐéÇ ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë$ Møyæþ*Ææÿ$ Ðóþ…Mæür ÆæÿÐèþ$×êÆðÿyìþz,
C糚yæþ$ E_™èþ E´ë«¨, E§øÅVæü Õ„æü×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ Mæü*yé °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²…. G{Ææÿ»ñýÍÏ {r‹Üt B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² Ðèþ—G™èþ$¢Ë$ iÐèþ¯ø´ë«¨Mìü Mæü±çÜ ÝùÆÿ$$ Ðèþ$ÇÄæý$$ AÐèþV>çßý¯èþ E…§é A° {ç³Õ²çÜ$¢¯é²Ðèþ$$.. íßý…§æþ$Ðèþ#Ë$ ^óþçÜ$Mæü$¯óþ Ôé…™èþÐèþ$Ã Ë õ³Ææÿ HÆ>µr$ ^óþíܯèþ Ðèþ*™é í³™èþÆæÿË çÜ…çÜÃÆæÿ×ý çÜ×G™èþÅ…fÍ
E_™èþ Õ„æü×ý¯èþ$ çܨӰÄñý*Væü… ^óþçÜ$Mö° {糿æý$™èþÓ E§øÅV>Ë$ Ý뫨…^éË° Ðèþ$…{† BM>…„ìü…^éÆæÿ$. ç³…yæþ$Væü˯èþ$ °õÙ«¨…_ Mæü$ËÐèþ—G™èþ$¢Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ íßý…§æþ* çÜÐèþ*f iÐèþ¯ø´ë«¨° §ðþº¾¡õÜ Mæü${r ÌZ AÐèþ$Ë$ ^óþçÜ*¢ çÜ¿æýÌZ {ç³Ðèþ$$Q ´ûÆ>×ìýMæü Ðé^èþçܵ† {ºçßýÃ{Ö ^éVæü…sìý MøsôýÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ# ^óþ
íßý…§æþ* ¿æý…Væü… ^óþçÜ$¢…¨ ¯èþÄæý* °gê… MðüíÜBÆŠÿ {糿æý$™èþÓ….íßý…§æþ$Ðèþ#Ë$ ^óþçÜ$Mæü$¯óþ {糆 ç³…yæþ$Væü Mæü$Ë Ðèþ—G™èþ$¢Ë ™ø ¿æýVæüÐ鯌þ ÆæÿÐèþ$×ý$Ë$ A¯óþ A…Ôèý… ò³O A¯èþ${Væüçßý ¿êçÙ×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² HÆ>µr$
yÓ’d”|”øÏ ∫‘·ÔX¯ó~∆ ñ+fÒ myÓTੇ nq+‘· ñ<äj·T uÛ≤düÿsYqß bÕغ qß+∫, ô|<ä›\ Ðèþ$$yìþç³yìþ E…¨ . íßý…§æþ$Ðèþ#Ë ç³…yæþ$Væü ^óþçÜ$Mæü$…sôý çÜÐèþ*f… çÜ$À„æü…V> Ðèþ$*yæþ$³æNrÌê A¯èþ²… †…r$…¨. D ^óþÔéÆæÿ$. DçÜ…§æþÆæÿÂ…V> ^éVæü…sìý MøsôýÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ# ¿æýVæüÐ鯌þ ÆæÿÐèþ$×ý$Ë$ Væü$Ç…_
ç³…yæþ$VæüË ò³O °õÙ«§æþ… Ñ«¨…_ {糿æý$™èþÓ… H… Ý뫨…^éË° A¯èþ$Mæü$…r$…¨.. D Mæü${rÌZ {糿æý$™èþÓ… G…§æþ$Mæü$ ¿êVæü… Ëçœ$$ ÐéÅRêůèþ… ^óþçÜ*¢ Ðèþ$¯èþ…§æþÇ ÌêV>¯óþ çÜÆæÿÓÝ뫧éÆæÿ×ý… V>¯óþ ¿æýVæüÐ鯌þ
düuÛÑ qß+∫ |ü+|æ+#˚ùd yêfi¯ó ¢: |üeHé ø£˝≤´DY AÐèþ#™èþ$…§æþ° A¯é²Ææÿ$.Ððþ…r¯óþ {糿æý$™èþÓ… çÜÆðÿO¯èþ ¯éÅÄæý$ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mö° Væü×ôý‹Ù E™èþÞÐéË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ ç³…yæþ$VæüË ÆæÿÐèþ$×ý$Ë$ f°Ã…^éÆæÿ° A糚yæþ$ ÐéÇ ¯éÐèþ$«§óþÄæý$… Ððþ…Mæür Æ>Ðèþ$¯Œþ AÄæý$ÅÆŠÿ
M>Mìü¯éyæþ çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ :M>Mìü¯éyæþÌZ GïÜÞ Äæý$$ÐèþMæü$yæþ$ çÜ${ºçßýÃ×ýÅ… çßý™èþÅ MóüçÜ$ÌZ ´ùÎçÜ$Ë ÐðþOQÇ, ™é¯óþ Äæý$«§éÑ«¨V> fÇVóüÌê ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË° AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O™óþ {ç³™óþÅMæü BÇz¯ðþ¯ŒþÞ ™óþÐéÍ A° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþçÜ$¢¯é²…..D 1879 yìþòÜ…ºÆŠÿ30 ¯èþ ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ ÌZ° †Ææÿ$^èþ$ã ÌZ f°Ã…^éÆæÿ$. ÐéÇ
çßý™èþÅ ^óþÔé¯èþ° ÐðþOïÜï³ GÐðþ$ÃÎÞ A¯èþ…™èþ E§æþÄæý$¿êçÜPÆŠÿ A…XMæüÇ…_¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ A«¨M>Ææÿ$Ë$ A™èþyìþMìü A™èþÅ…™èþ VúÆæÿÐèþ çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ¼gñýí³ K ¼ íÜ Ððþ*Æ>a Æ>çÙ‰ A«§æþÅ„æü$Ë$ BÌñý ¿êçÜPÆŠÿ Æ>gŒý V>Ç A«§æþÅ„æü™èþ¯èþ °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ… fÇW…¨.. »êËÅ… Møyé A…§æþÇ í³ËÏË$ ÌêV>¯óþ Br ´ërË™ø , ´ëuæÿÔéËMæü$ Ððþâæý$™èþ*
Ðèþ$Æ>ŧæþË$ Mæü¯èþºÇ_¯èþ ¡Ææÿ$ ÑçÜÃÄæý$… MæüÍWÝù¢…§æþ° f¯èþõÜ¯é° ç³Ðèþ¯Œþ MæüÌêÅ׊ý õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ÝëÐèþ*¯èþ$ÅË ç³rÏ Mæü*yé Òòßý`µ Æ>çÙ‰ A«§æþÅ„æü$Ë$ Æ>Ðèþ$Æ>k V>Ææÿ$, A«¨M>Ææÿ {糆°«¨ Æ>ѯèþ*™èþË ÔèýÕ«§æþÆŠÿ. Ððþ*Æ>a E´ë«§æþÅ„æü$Ë$ çܧé¯èþ…§Šþ AËÏÇ _ËÏÇV> Mö¯èþÝëW…¨. BÄæý$¯èþ 16Ðèþ Hr fÇW¯èþ K çÜ…çœ$r¯èþ BÄæý$¯èþ$²
C…™èþ çÜçßý—G§æþÄæý$™èþ Mæü¯èþºÆæÿ$Ýë¢Æ>? A° {ç³Õ²…^éÆæÿ$. ¯óþÆæÿçÜ$¦ËMæü$ Ðèþ™é¢çÜ$ ç³ÍMóüÌê A«¨M>Ææÿ Äæý$…{™é…V>°² Ðèþ$$¨Æ>gŒý, ¯èþ…§æþ¯èþ… ¨ÐéMæüÆŠÿ, {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ VæüyìþË {ÖM>…™Œþ VúyŠþ, M>ÆæÿŧæþÇØ çÜ…fÄŒý$ çœ$¯ésñý, ¯óþçÙ¯èþÌŒý Ò$yìþÄæý* ¿æýVæüÐ鯌þ ÆæÿÐèþ$×ý$Ë$V> Ðèþ*Ça…§æþ°, AçÜË$ ¯óþ¯èþ$ A¯óþ {ç³Ôèý² §éÓÆ> BÆæÿ…¿æýÐðþ$O¯èþ
´ëËMæü$Ë$ Ñ°Äñý*W…^èþ$Mæü$…r$…sôý CMæü Ôé…†¿æý{§æþ™èþË Væü$Ç…_ BÌZ^èþ¯èþ Mæü*yé ^óþÄæý$ÌôýÐèþ$° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Ææÿ…Væü MìüÆæÿ׊ý ,õÜtsŒý Isîý òÜÌŒý Mæü±Ó¯èþÆŠÿ ´ëÅÆ>Ýë° Ððþ…Mæüsôý‹Ù, Ò$yìþÄæý* Mæü±Ó¯èþÆŠÿ ™éâæýÏ Ñ¯èþÄŒý$ Ôèý…MæüÆŠÿ, íÜÌôýÐðþÆæÿ$ Ôèý…MæüÆŠÿ, ÐéÇ A¯óþÓçÙ×ý ÌZ D ÔèýÈÆæÿ… AçÜ™èþÅÐèþ$°, BÔéÕÓ™èþÐèþ$° ÌZ¯èþ$¯èþ² B™èþÃ
Møyìþ Mæü†¢ MóüçÜ$ÌZ Hï³ ´ùÎçÜ$Ëò³O ¯èþÐèþ$ÃMæü… Ìôý§æþ$ A¯èþ²ÐéÆóÿ C糚yæþ$ ´ùÎçÜ$ ÔéQMæü$ ¨Ôé°ÆóÿªÔèý… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Møyìþ Mæü†¢ ÑM>‹Ü ¯éÆÿ$$,©ç³MŠü,í³ÍÏ çÜ…fÄŒý$ MìüÆæÿ׊ý,í³rtË ^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ òÜ…{rÌŒý hÌêÏ K ¼ íÜ Ððþ*Æ>a A«§æþÅ„æü$Ë$ JMæüPsôý çÜ™èþÅÐèþ$° ™ðþË$çÜ$Mö° , §óþ°Ò$§æþ BçÜMìü¢, A¯èþ$ÆæÿMìü¢ ÌôýMæü$…yé BMæüÍ
MóüçÜ$ ³æ#ÆøVæü† HÑ$sZ ™ðþÍÄæý$§æþ$. ³æ#ÍÐðþ…§æþ$ËÌZ ÑÐóþM>¯èþ…§æþÆðÿyìþz çßý™èþÅ MóüçÜ$ ÐèþÅÐèþàÆæÿ… Væü$…yðþ´ùr$ ¯èþ$…_ ѯø§Šþ Äæý*§æþÐŒþ.. Ðóþ$§æþÆæÿ çÜ…Væü…, Mæü$Ðèþ$ÃÇ çÜ…çœ$…,¯éÆÿ$$ {»êçßýÃ×ý çÜ…çœ$…,í³rtÌZÌZËÏ çÜ…Væü…,C™èþÆæÿ Mæü$Ë çÜ…çœ*Ë$ §æþ糚Ë$ Møyé Ðèþ$Ææÿ_ ÌoMìüMæü {ç³ç³…^èþ…™ø çÜ…º…«§æþ… ÌôýMæü$…yé °™èþÅ… B™éïèþ$
VöyæþzÍ´ùr$ ÐèþÆæÿMæü$ ÐðþãÏ…¨. Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ §øçÙ$Ë$ GÐèþÆø ™óþËÌôý§æþ$. ѯéÄæý$Mæü Ðèþ$*Ç¢ MæüâêM>Ææÿ$Ë$, {sê¯ø޵Ɗÿt AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ .. ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.. çÜ…«§é¯èþ$ÌñýO E…yóþÐéÆæÿ° A¯é²Ææÿ$.
ôV’≤<äsêu≤<é
ãß<Ûäyês¡+
25 y˚T 2022

eTT‘·´eT+‘· |üdüß|ü⁄ yÓTTVü≤eT+‘· #Ûêj·T

VøÇ…sêMæü$¯èþ$ CçÙtç³yæþ° Ðèþ$íßýâæýË…r* E…yæþÆæÿ$. ç³…yæþ$VðüO¯é, 眅„æü¯ðþO¯é VøÇ…sêMæü$ ò³sêtÍÞ…§óþ.


AÌê…sìý VøÇ…sêMæü$¯èþ$ Ðèþ$$QÅ…V> BÚëÉæþ…ÌZ VøÇ…sêMæü$ G…§æþ$Mæü$ ò³r$tMæü$…sêÆæÿ…sôý..? BÚëyæþ…ÌZ
ByæþÐéÇ AÆæÿ^óþ™èþ$ÌZÏ VøÇ…sêMæü$ Ððþ$ÇíÜ´ùÐéÍÞ…§óþ. BÚëyæþ…ÌZ {XçÙà Ææÿ$™èþ$Ðèþ# ç³NÇ¢ M>Ðèþyæþ…™ø ´ër$
ÐèþÆæÿÛ Ææÿ$™èþ$Ðèþ# {´ëÆæÿ…¿æý… AÐèþ#™èþ$…¨. {XçÙÃ…ÌZ Ðèþ$¯èþ ÔèýÈÆæÿ… Ðóþyìþ™ø Mæü*yæþ$Mæü$° Ðèþ#…r$…¨. BÚëyæþ…ÌZ ç³çÜ$ç³# D Ðèþ*r ѯèþV>¯óþ ^éÌê ™óþÍV>Y ¡íÜÐóþÝë¢Ææÿ$ ^éÌê Ðèþ$…¨. G…§æþ$Mæü…sôý G糚yæþ$ G§ø ÆæÿMæü…V> Ðèþ$¯èþ…
Ñ…r$¯èþ² õ³Ææÿ$ ÌêVóü C…sìýÌZ {糆 Æøk Ðèþ…rËMæü$ Ðéyæþ$™èþ$…sêÆæÿ$ M>ºsìýt. M>± ç³çÜ$ç³# {ç³Mæü–† {ç³Ý먅_¯èþ Ðèþ$à
ºÄæý$sìý Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… ^èþËϺyìþ´ù™èþ$…¨. AÌê…sìý çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ðèþ$¯èþ ÔèýÈÆæÿ…ÌZ° Ðóþyìþ.. ºÄæý$r
¨¯èþ$çÜ$ A¯èþÐèþ^èþ$a. C¨ Ðèþ$¯èþMæü$ ÔèýÈÆæÿÐèþ$$ ò³O HÆæÿµyìþ¯èþ V>Äæý*ËMæü$, ç³#…yæþÏMæü$ ç³çÜ$ç³# ç³NõÜ¢ çÜ*Mæü‡{MìüÐèþ$$Ë$ §æþÇ^óþÆæÿÐèþ#
^èþËϺyìþ¯èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ê°Mìü ÑÆæÿ$§æþ®…V> ™èþÄæý*ÆæÿÐèþ#™èþ$…¨. M>ºsìýt A¯éÆøV>ÅË$ ™èþç³µÐèþ#. A…§æþ$Móü òÜí³tMŠü AÐèþ§æþ$, ™èþÓÆæÿV> Ðèþ*¯èþ$™èþ$…¨ A° Ðèþ*{™èþ… Mö…™èþ Ðèþ$…¨Mìü ™ðþË$çÜ$. M>° ç³çÜ$³æ# Ðèþ˯èþ ^éÌê ÆæÿM>ÌñýO¯èþ Ðóþ$Ë$
VøÇ…sêMæü$ ò³r$tMæü$…sêÆæÿ$. VøÇ…sêMæü$Mæü$ ÔèýÈÆæÿ…ÌZ E…yóþ Ðóþyìþ° ™èþWY…^óþ ÔèýMìü¢ E…¨. A…™óþM>Mæü$…yé fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨.
VøÇ…sêMæü$ ÆøVæü °Æø«§æþMæü ÔèýMìü¢° ò³…^èþ$™èþ$…¨.
ç³
çÜ$ç³# ¿êÆæÿ§óþÔèý…ÌZ Gç³µsìý ¯èþ$…yìþ E…¨ A…sôý §é§éç³# BÆæÿ$ ÐóþË çÜ…Ðèþ ™èþÄæý*ÆæÿÐèþ#™èþ$…¨.
™èþÞÆ>Ë ¯èþ$…_ ç³çÜ$ç³#¯èþ$ LçÙ«§æþ…V>, Ýû…§æþÆæÿÅ Ý뫧æþ¯èþ…V>, Ðèþ…rÌZ
Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ ¨¯èþ$çÜ$V>, ÐèþÝëˆËò³O A§æþªyé°Mìü Ðéyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. »o§æþ® ÕçÙ$ÅË$
.Ððþ$™èþ¢sìý ç³çÜ$ç³#, E糚 »êV> MæüÍí³, §é°¯óþ r*™Œþ ´ûyæþÆŠÿV> Ðéyìþ™óþ §æþ…™éË
¯öí³µ, ¯øsìý §æþ$Æ>Óçܯèþ, í³í³µç³âæý$Ï °ÐéDž糺yæþ™éÆÿ$$. Ðóþ´ëMæü$, ç³çÜ$ç³#
Æðÿ…yæþ$ ÐóþË çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë {Mìü™èþÐóþ$ ç³çÜ$ç³#™ø A§æþªMæü… Ðóþíܯèþ ÐèþÝëˆË$ «§æþÇ…^é MæüÍí³ ±âæýÏÌZÐóþíÜ Ðèþ$ÇW…_ M>âæýÏMæü$ ^óþ™èþ$ËMæü$ Æ>Äæý$yæþ…ÐèþËÏ M>âæýÏ ç³Væü$âæý$Ï
>√]+{≤≈£î˝À <ë–q Äs√>∑´+ Ææÿ° ™ðþË$Ýù¢…¨. ç³çÜ$ç³# AËÏ… gê†Mìü ^ðþ…¨¯èþ §æþ$…ç³. D §æþ$…ç³ ÌZç³Ë…™é
ç³çÜ$ç³# Ææÿ…Væü$ÌZ E…yæþr… Ðèþ˯èþ ©°Mìü ç³çÜ$ç³# A° õ³Ææÿ$ Ðèþ_a…§æþ°
^ðþº$™éÆæÿ$.
™èþVæü$Y™éÆÿ$$. Æøl ÝëÄæý$…{™èþ… Ðóþ´ëMæü$, ç³çÜ$ç³#, Ýë…{»ê×ìý, ¨Çòܯèþ BMæü$Ë$
MæüÍí³ C…sZÏ «§æþ*ç³…ÐóþõÜ¢ §øÐèþ$˯èþ*, MîürM>˯èþ* °Æø«¨…^èþÐèþ^èþ$a. ç³çÜ$ç³#
MæüÍí³¯èþ Mö†¢Ò$Ææÿ BMæü$Ë ÆæÿÝë°² Æøl Æ>{† °{§æþ´ùÄôý$Ðèþ$$…§æþ$ Ðèþ$$Rê°Mìü
B Úëyæþ…ÌZ VøÇ…sêMæü$ ™èþç³µMæü$…yé ò³r$tMøÐéË° ò³§æþªË$ ^ðþç³µyæþÐóþ$
M>Mæü$…yé.. yéMæütÆæÿ$Ï Mæü*yé ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. B«§éņÃMæüç³Ææÿ…V> VøÇ…
´ëÍ‹Ù A¯óþ õ³Ææÿ$ÌZ ç³Ë$ ÆæÿM>Ë$ Ðèþ^éaÆÿ$$. ÒsìýÌZ ÆæÿÝëÄæý$¯éË$
MæüË$³æ#™éÆæÿ$. Òsìý ÐèþËÏ LçÙ§æþ çœÍ™éË$ HÑ$ Ìôý§æþ$. AÆÿ$$™óþ VøÇ…sêMæü$
ç³çÜ$ç³#ÌZ ÑrÑ$¯èþ$Ë$, ËÐèþ×êË™ø ´ër$ ÔèýÈÆ>ÆøV>Å°Mìü ™øyæþµyóþ òœOsìý¯Œþ
¸ëçܹÆæÿ‹Ü Væü*yé A«¨Mæü…V>¯óþ E…r$…¨. ç³çÜ$ç³# Æóÿ×ý$Ðèþ#ÌZ ÑÑ«§æþ iÐèþ¯èþ
{ç³{MìüÄæý$ËMæü$ ™øyæþµyóþ Äæý*…sîý ºÄñý*sìýMŠü, M>¯èþÞÆŠÿ °Æø«§æþMæü, C¯ŒþçœÏÐóþ$çÙ¯Œþ °Æø
Ðèþ*‹ÜP Ðèþ*¨ÇV> ç³sìýçÜ$¢…sôý Ððþ$$sìýÐèþ$Ë$& Ðèþ$^èþaË$ °ÐéÇ…^èþÐèþ^èþ$a.
´÷rtÌZ, iÆ>~ÔèýÄæý$…ÌZ V>ŋܯèþ$ ™èþWYçÜ$¢…¨. à° MæüÍW…^óþ Mö°² BàÆæÿ
糧éÆ>¦Ë ¯èþ$…_ iÆ>~ÔèýÄæý*°² Ææÿ„ìüçÜ$¢…¨. ±âæýÏ ÑÆóÿ^èþ¯éË$/ ÆæÿMæü¢ ÑÆóÿ^èþ¯éËMæü$
sêMæü$ Ýû¿êV>Å°Mìü {糡Mæü A°.. BÚëyæþ…ÌZ Ðèþ$íßýâæýË$ VøÇ…sêMæü$ ò³r$tMøÐèþ GMæü$PÐèþ LçÙ§æþ Væü$×ê˯èþ$ MæüÍWE…¨. VøâæýÏÌZ HÆæÿµyóþ ³æ#…yæþ$Ï, ³æ#^èþ$aË$ «¨…^óþÑ, r*ÅÐèþ$ÆŠÿ MæüË$VæüMæü$…yé Ðèþ#…yóþ, Äæý*…sîý BMìüÞyðþ…sŒý Væü$×êË$ MæüÍW JMæü Mæü糚 ò³Ææÿ$Væü$ÌZ 10 {V>. Ìôý§é 2 sîý çÜ*µ¯èþ$Ï ç³çÜ$ç³# ^óþÇa †…sôý ™èþWY´ù
yæþ… §éÓÆ> Ýû¿êV>Å°² ´÷…¨¯èþ ÐéÆæÿÐèþ#™éÆæÿ° gZņçÙ$ÅË$ A…r$¯é²Ææÿ$. Ìê…sìý° VøÇ…sêMæü$ ¯èþÄæý$… ^óþçÜ$¢…¨. ÌñýO…WMæü ÐéÅ«§æþ$Ë »êǯèþ ç³yìþ¯èþ ÐéÆæÿ$ E¯èþ² Ðèþ…§æþÌê¨ ç³ÆæÿÐèþ*×ý$Ðèþ#Ë$¯é²Æÿ$$. ç³çÜ$³æ# §æþ$…ç³ÌZÏ MæüÆŠÿMæü$ÅÑ$¯Œþ A¯óþ Ðèþ^èþ$a. Ðèþ$*Ë ÐéÅ«¨ (ò³OÌŒýÞ)™ø »ê«§æþç³yóþÐéÆæÿ$ ç³çÜ$ç³#, BÐèþ¯èþ*¯ðþ, EÍÏÆæÿçÜ…
AË…Mæü-Ææÿ-×-ýMæü$: VøÇ…sêMæü$ BÆæÿ$ {V>Ðèþ$$Ë$, ÐðþË$ÏÍÏ JMæüsìý, Ñ$ÇÄæý*Ë$ I§æþ$ MæüÍí³ §æþ…_ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ 糧éÆæÿ¦… E…r$…¨. D MæüÆŠÿMæü$ÅÑ$¯Œþ A¯óþ 糧éÆæÿ¦… ÐèþËϯèþ¯óþ MæüÍí³¯èþ Ñ${ÔèýÐèþ*°² ò³OÌŒýÞ E¯èþ²^ør Æ>õÜ¢ Eç³ÔèýÐèþ$¯èþ… E…r$…§æþ° Ðèþ$¯èþ
VøÇ…sêMæü$¯èþ$ Væü$Ç…_ ™ðþÍÄæý$° Ðèþ$íßýâæýÌôý E…yæþÆæÿ$. ïÜˆË AË…MæüÆæÿ×ý ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² Ñ${ÔèýÐèþ*°² {糆Æøk E§æþÄæý*¯ðþ² †¯èþ²sñý•Ï™óþ ÌñýO…WMæü ç³çÜ$ç³# çÜçßýfÐðþ$O¯èþ ç³çÜ$ç³# Ææÿ…Væü$ÌZ E…r$…¨. Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ ç³çÜ$ç³#ÌZ ç³NÈÓMæü$Ë ¯èþÐèþ$ÃMæü…. BËPàÌŒý GMæü$PÐèþ ™éVóü糚yæþ$ {糆Æøk E§æþÄæý$…,
Ý뫧æþ¯éÌZÏ VøÇ…sêMæü$ JMæüsìý. VøÇ…sêMæü$ G¯ø² ÐéÅ«§æþ$Ë$ ™èþVæü$Y™éÄæý$r. D çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ BàÆæÿ…ÌZ E糚 ™èþVæü$YÐèþV> †¯é²Í. º…V>Ææÿ$ Ðèþ¯ðþ²ÌZ Ðèþ#…yóþ MæüÆŠÿMæü$ÅÑ$¯Œþ, yìþÑ$£éMìüÞ MæüÆŠÿMæü$ÅÑ$¯Œþ, ¼‹ÜyìþÑ$£éMìüÞ ÝëÄæý$…{™èþ… 5 {V>. ç³çÜ$ç³#¯èþ$ JMæü V>ÏçÜ$ ±âæýåÌZV>°, Ðèþ$hjVæüÌZV>° MæüÍí³
LçÙ«§æþVæü$×ê˯èþ$ MæüÍW…§æþ° Ðèþ$¯èþ ç³NÈÓMæü$Ë$ §é°² GMæü$PÐèþ M>Ææÿ…, _…™èþç³…yæþ$, †¯èþMæü*yæþ§æþ$. VøÇ…sêMæü$° ±sìýÌZ Æ>{† ¯é¯èþ»ñýsìýt MæüÆŠÿMæü$ÅÑ$¯Œþ A¯óþ 糧éÆ>¦Ëò³O A™èþÅ…™èþ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$ fÇV>Æÿ$$. ç³çÜ$ç³# ¯ðþËÆøkË´ër$ ™éW™óþ ÍÐèþÆŠÿMæü$ {ç³Ðèþ*§æþ… ÌôýMæü$…yé E…r$…¨. M>ůèþÞÆŠÿ¯èþ$
Ðèþ$Ææÿ$çÜsìý Æøk E§æþÄæý*¯ðþ² EyìþMìü…_ §æþ$…ç³ÌZ MæüÆŠÿMæü$ÅÑ$¯Œþ MóüÐèþË… 3 ¯èþ$…_ 5 Ôé™èþÐóþ$ E¯èþ²ç³µsìýMîü ÔèýÈÆæÿ Ýû…§æþ ^èþ…õ³ Væü$×ý… JMæüP ç³çÜ$ç³# ÌZ¯óþ GMæü$PÐèþV> E…¨. ç³çÜ$ç³# ÔèýÈÆæÿ…ÌZ°
MæüÚëÄæý$…V> ^óþíÜ »ñý×ìýMìü¯èþ ^ør, _¯èþ² Æ>Å°Mìü, ÔèýÈÆæÿ BÆøVæüÅ…ÌZ Ðèþ$$QÅ´ë{™èþ ´ùíÙÝù¢…¨. Fí³Ç†™èþ$¢Ë$, ÆöÐèþ$$Ã, VæüÆ>ÂÔèýÄæý$…, ¯øÆæÿ$ ™èþ¨-™èþÆæÿ ¿êV>ËÌZ M>¯èþÞÆŠÿ
_¯èþ² V>Äæý*Ë$ HÆæÿµyæþz ¿êVæü…ÌZ G¯ø² ÐéÅ«§æþ$ËMæü$ Ðèþ$…§æþ$ : ç³çÜ$ç³#ÌZ E…yóþ MæüÆæÿ$PÑ$¯Œþ A¯óþ 糧éÆæÿ®Ðèþ$$ Ðèþ$† Æ>Mæü$…yé °ÐéÇçÜ$¢…¨. ç³çÜ$ç³# ÔèýÈÆæÿ…ÌZ M>¯èþÞÆŠÿ §æþÇ^óþÆæÿÌôý° ç³Çíܦ™èþ$Ë$
J™èþ¢yæþ… ^óþõÜ¢ ™ö…§æþÆæÿV> Eç³ÔèýÐèþ$¯èþ… Ðèþ$Ææÿ$ç³#¯èþ$ AÇMæüyæþ$™èþ$…¨. ±âæýåÌZ JMæü ç³çÜ$ç³# MöÐèþ$$à ÐóþíÜ Æ>{™èþ…™é ¯é¯èþ Mæü͵çÜ*¢, ÔèýÈÆæÿ…ÌZ° ÑÑ«§æþ Mæü×ê˯èþ$ M>¯èþÞÆŠÿ G§æþ$ÆöP¯óþr$Ï ^óþçÜ$¢…¨.
MæüË$Væü$™èþ$…¨. »ñýsìýt ™éW-™óþ...D ±âæý$Ï MöÌñýíÜtÆ>ÌŒý¯èþ$, ÆæÿMæü¢´ùr$¯èþ$ A§æþ$³æ#ÌZ E…^èþ$™éÆÿ$$. G糚yðþO¯é Mæü×ìý† (r*ÅÐèþ$ÆŠÿ) HÆæÿµyìþ™óþ §é°² °Ææÿ*ÃÍ…^óþr$Ï
Ðèþ$…_ °{§æþ MøçÜ…: gêÐèþ$ BMæü$Ë$ ç³çÜ$ç³#™ø MæüÍí³ ¯èþ*ǯèþ Ñ${ÔèýÐèþ*°² Ððþ$$Q°Mìü Æ>Äæý$yæþ… ^óþçÜ$¢…¨.ç³çÜ$ç³#Mæü$ M>ůèþÞÆŠÿ Mæü×ê˯èþ$ ™èþ$§æþÐèþ$$sìýt…^óþ ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å… E¯èþ²r$Ï ,
VøÇ…sêMæü$ ç³#Ðèþ#Ó˯èþ$ ™èþË {Mìü…§æþ ò³sìýt Ðèþ˯èþ Ððþ$$sìýÐèþ$Ë$ ™èþVæü$Y™éÆÿ$$. ç³çÜ$ç³#ÌZ E…yóþ MæüÆæÿ$PÑ$¯Œþ A¯óþ ÆæÿÝëÄæý$¯é°Mìü 24 Væü…rÌZÏõ³ M>ůèþÞÆŠÿ
°{§æþ´ùÆÿ$$¯èþsñý•Ï™óþ V>Éæþ°{§æþ ÐèþçÜ$¢…¨. ç³çÜ$ç³# Ðèþ˯èþ Eç³Äñý*V>Ë$ : °Ðèþ$ÃÆæÿçÜ…, MîüÆ>˯èþ$ Mö¨ªV> ç³çÜ$ç³# MæüÍí³ Mæü×ê˯èþ$ ^èþ…õ³ ÔèýMìü¢ E¯èþ²r$t ç³ÇÔZ«§æþMæü$Ë$ ™óþÌêaÆæÿ$. MæüÆæÿ$PÑ$¯ŒþMæü$ V>Äæý*Ë$
C…M> Ððþ$§æþyæþ$ÌZ HÆæÿµyìþ¯èþ Ðóþyìþ° Æ>çÜ$¢¯èþ²rÏÆÿ$$™óþ G…yæþ ¡{Ðèþ™èþ ÐèþËÏ ¯èþËÏ»êǯèþ ^èþÆæÿÃ… †ÇW M>…†Ðèþ…™èþ…V> ¯èþÄæý$… ^óþÄæý$yæþ…™ø´ër$, C¯Œþòœ„æü¯èþÏ ¯èþ$…_ Ææÿ„æü×ý Mæü͵…^óþ ÔèýMìü¢ E…¨.
™èþWY…_ ÔèýÈÆ>°Mìü, Ðèþ$¯èþçÜ$Mìü E™éÞ
à°² MæüÍWçÜ$¢…¨. VøÇ…sêÆæÿ$ ÐóþÆæÿ$,
»ñýÆæÿyæþ$° ¯èþ*Ç ´ëË$ÌZ MæüÍí³ ™éVóü
AËÐér$ ^óþçÜ$Mæü$…sôý A«¨Mæü ÆæÿMæü¢çÜ{Ðèþ…
¯èþÄæý$… AÐèþ#™èþ$…¨. ò³O™éÅ°² ™èþWY…_
BÆøV>Å°² {MæüÐèþ$ȆÌZ E…^óþ…§æþ$Mæü$
yÓT&É ô|’ q\ß|ü⁄qß
AË…MæüÆæÿ×ýMæü$ Eç³Äñý*WçÜ*¢Ðèþ^éaÆæÿ$.
Mæü*yé VøÇ…sêMæü$ çÜàÄæý$ç³yæþ$™èþ$…¨. ‘=\–+#·+&ç˝≤!
Mö…§æþÆæÿ$ ÐéÇ C…sìý ò³ÆæÿsìýÌZ D ^ðþrϯèþ$ Ððþ$yæþ ¯èþËÏV> Ðèþ*Ææÿyé°Mìü ^éÌê M>Ææÿ×êË$…sêÆÿ$$. MîüϯŒþ ^óþÄæý$Mæü´ùÐèþyæþ…,
ò³…^èþ$Mæü$…sêÆæÿ$. ò³ãÏMæü*™èþ$Dz AË…MæüÇ…
^óþ…§æþ$Mæü$, ç³…yæþ$Væü çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ¿êÆæÿ¡ {çÜP»Œý ^óþÄæý$Mæü´ùÐèþyæþ…, B{™èþ…™é Ý벯èþ… ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ Ððþ$yæþ Ôèý${¿æý™èþ¯èþ$
Äæý$$Ë$ ©°² GMæü$PÐèþV> Eç³Äñý*WÝë¢Ææÿ$. °ÆæÿÏ„æüÅ… ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ.. AMæüPyæþ yðþyŠþ íÜP¯Œþ òÜÌŒýÞ õ³Ææÿ$Mæü$´ù™éÆÿ$$.
AÆÿ$$™óþ {ç³çÜ$¢™èþ… GÐèþÆæÿ* GMæü$PÐèþV> ©°ÐèþËÏ A¨ ¯èþËÏV> Ðèþ*Ææÿ$™èþ$…¨. CÌê…sìý yéÆŠÿP ¯ðþMŠü° ™ðþËÏV>,
VøÇ…sêMæü$¯èþ$ Eç³Äñý*W…^èþsôýϧæþ$. Æðÿyîþ
Ððþ$yŠþV> ^óþíܯèþ Ððþ$çßý…©¯óþ A…§æþÆæÿ* Ððþ$ÇõÜÌê Ðèþ*Ææÿ$aMøÐéË° Ò$Ææÿ$ ¿êÑõÜ¢.. Mö°² çßZ…Ðóþ$yŠþ ´ëÅMŠü {sñýO
Ðéyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. ^óþÄæý$…yìþ. MóüÐèþË… ÐéÆæÿ… ÆøkÌZÏ Ò$ Ððþ$yæþ ¯èþË$³æ#§æþ¯é°²
Ðèþ*¯èþ-íÜMæü J†¢yìþ Ðèþ$r$-Ðèþ*-Äæý$…: ´ùVör$tMøÐèþ^èþ$a.
VøÇ…rç³#Ðèþ#Ó, BMæü$Ë$, ÐóþÆæÿ$Ï, Ñ™èþ¢¯éË$, ºÄæý$rMæü$ ç³…í³.. ^èþÆ>ð² çÜ*ÙŒþV> Ðèþ*ÆóÿaçÜ$¢…¨. »ôýMìü…VŠü Ýùyé
»ñýÆæÿyæþ$ A±² LçÙ«§æþVæü$×ê˯èþ$ MæüÍW…¨.
VøÇ…sêMæü$ ò³r$tMøÐèþyæþ… ÐèþËÏ Ðèþ*¯èþíÜMæü
çßZ ÐŒþ$-Ðóþ$-yŠþ ´ëÅMŠü° ÆðÿVæü$ÅËÆŠÿV> ÐéÆæÿ… ÆøkË$ ÐóþçÜ$MøÐéÍ.
C…§æþ$-Mæü$ M>ÐéÍÞ¯èþ 糧éÆ>¦Ë$ BÍÐŒþ BÆÿ$$ÌŒý 1 sôýº$ÌŒý çÜ*µ¯Œþ
E糚 2 sîý çÜ*µ¯èþ$Ï »ôýMìü…VŠü Ýùyé 1 sôýº$ÌŒý çÜ*µ¯Œþ Ò$ ¯ðþMŠü
¯éÅ^èþ$ÆæÿÌŒý ½Ï_…VŠü Hgñý…sŒýÌê ç³°^óþçÜ$¢…¨. C¨ ^èþÆ>ð² ™ðþËÏV>
Ðèþ*Ææÿayæþ…ÌZ GòœMìütÐŒþV> ç³°^óþçÜ$¢…¨. ´ëÅMŠü ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþõÜ Ñ«§é¯èþ…: ò³O¯èþ
J†¢yìþ ™èþWYçÜ$¢…§æþ° ç³Ë$ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþÌZÏ ÐéÆæÿ… ÆøkÌZÏ ™ðþËÏV> Ðèþ*Æ>Ë…sôý :D ´ëÅMŠü° ÆðÿVæü$ÅËÆŠÿV> Aò³•Ï ^óþÄæý*Í. ^ðþí³µ¯èþ 糧éÆ>¦Ë°²…sìý±.. JMæü W¯ðþ²ÌZ Ñ$MŠüÞ ^óþçÜ$MøÐéÍ. A°²…sìý±
Ææÿ$kÐðþO…¨. VøÇ…sêMæü$ÌZ° LçÙ«§æþ BÍÐŒþ BÆÿ$$ÌŒý, E糚, »ôýMìü…VŠü Ýùyé A°² ^éÌê GòœMìütÐŒþV> ç³°^óþÝë¢Æÿ$$. »êV> MæüÍí³.. õ³‹Üt ^óþçÜ$MøÐéÍ. D Ñ${ÔèýÐèþ*°² ¯èþËÏV> Ðèþ*ǯèþ Ððþ$yæþMæü$
çœÍ™é˯èþ$ ç³Ë$ A…™èþÆ>j¡Äæý$ °ç³#×ý$Ë$ AÌêVóü ^èþÆæÿà çÜ…Ææÿ„æü×ýò³O {Ôèý§æþ® Ðèþíßý…^éÍ. BÍÐŒþ BÆÿ$$ÌŒýÌZ ÑrÑ$¯Œþ D ç³sìýt…^éÍ. Mö°² °Ñ$ÚëË ´ër$ »êV> Ðèþ$ÝëgŒý ^óþÄæý*Í. 15 °Ñ$ÚëË$
ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË™ø Mæü°ò³sêtÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ Mö°² E…r$…¨. C¨ ^èþÆ>ðMìü ´ùçÙ×ý¯èþ$ A…¨çÜ$¢…¨. E糚 ¯éÅ^èþ$ÆæÿÌŒý íÜP¯Œþ Bǯèþ ™èþÆ>Ó™èþ.. VøÆæÿ$Ððþ^èþa° ±sìý™ø Ôèý${¿æý… ^óþçÜ$MøÐéÍ.
çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ËMæü$ Ðèþ$$¯èþ$õ³ BÄæý$$ÆóÿÓ§æ GMŠüÞ ¸ùÍÄôý$sìý…VŠü Hgñý…sŒýÌê ç³°^óþçÜ$¢…¨. C¨ yðþyŠþ íÜP¯Œþ òÜÌŒýÞ°
þç³Ææÿ…V> VøÇ…sêMæü$° Eç³Äñý*W…_ ÆøV>
˯èþ$ ¯èþÄæý$… ^óþÔéÆæÿ$. yéMæütÆŠÿ GÐèþ$ÆæÿÞ¯Œþ
Ððþ$çßý…© BÆÿ$$ÌŒý ÔèýÈÆ>°Mìü ç³Níܯèþsñý•Ï™óþ
^èþÆæÿÃ…ò³O HÆæÿµyóþ Ðèþ$…r¯èþ$ ™èþWY…_ ^èþËϧæþ¯é°² CçÜ$¢…§æþ° Mæü°ò³sêtÆæÿ$.
yéMæütÆŠÿ GÆÿ$$¯ŒþíÜÍMŠü VøÇ…sêMæü$ ç³#Ðèþ#ÓË$ Mæü$çÙ$t ÐéÅ«¨°, ^èþÆæÿà ÐéÅ«¨° ¯èþÄæý$…
^óþÄæý$Ðèþ^èþa° Mæü°ò³sêtÆæÿ$. ò³O™éÅ°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ ÐéÅ«¨° ™èþWY…^óþ Væü$×ý…
VøÇ…sêMæü$ÌZ E…§æþ° yéMæütÆŠÿ òßý{± õ³MæüÆŠÿ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
M>âæý$å, ^óþ™èþ$Ë §æþ$Ææÿ§æþ:
^óþ™èþ$Ë$, M>âæý$å Ðèþ$…r˯èþ$ ™èþWY…^óþ…§æþ$Mæü$ VøÇ…sêMæü$ÌZ »êV> ±âæý$Ï ´ùíÜ
¯èþ*Ç A…§æþ$ÌZ °Ðèþ$ÃÆæÿçÜ… MæüÍí³ ^óþ™èþ$Ë$, M>âæý$Ï, ´ë§éËÐèþÆæÿMæü$ Ææÿ$¨ª™óþ
Ðèþ$…rË$ Ððþ…r¯óþ ™èþWY´ù™èþ$…¨.
VøÆæÿ$^èþ$r$t:
Ðèþ$¯èþ ç³NÈÓMæü$Ë$ VøâæýÏ ^èþ$r*t VøÇ…sêMæü$ ¯èþ*Ç ò³r$tMæü$…sêÆæÿ$. ©°
Ðèþ$*Ë…V> Vøâæý$Ï A…§æþ…V> Ðèþ*Ææÿ$™éÆÿ$$. AÆÿ$$™óþ {ç³çÜ$¢™èþ M>Ë…ÌZ ¯ðþÆÿ$$ÌŒý
Væü$Ç…_ {ç³Ýë¢Ñ…^éyæþ$. C…§æþ$Mæü$ çœ*r$V> º§æþ$Í_a¯èþ ÝùË…Mìü..
–˝Ÿ >∑ß]+∫ e÷{≤¢&˚~ ‘·|ü⁄Œ ^èþ*yæþ…yìþ.. Ò$ Ðèþ*rË™ø ¯óþ¯èþ$ HMîü¿æýÑ…^èþ¯èþ$. Ôèý$¿ŒýÐèþ$¯Œþ WÌŒý, Ðèþ—G¨®Ðèþ*¯Œþ
Ýëà Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ ¿êVæüÝëÓÐèþ*ÅË$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþíÜ fr$t ÑfÄæý*ÌZÏ ™èþÐèþ$
çÜçßýM>Ææÿ… A…¨…^éÆæÿ$. CMæü WÌŒý G¯ø² Ðèþ*Å^ŒþËÌZ ™èþ¯èþ A§æþ$™èþ ôV’≤<äsêu≤<é
Ðèþ$$…»ñýO: Væü$fÆ>™Œþ sñýOsꯌþÞ ÝëtÆŠÿ »êÅrÆŠÿ Ôèý$¿ŒýÐèþ$¯Œþ WÌŒý ¸ëÐŒþ$ÌZ Ìôýyæþ¯èþ² Iï³GÌŒý&2022 BÆæÿ…¿æý Ðèþ*Å^ŒþËÌZ ò³§æþªV> BMæür$tMø° D Kò³¯èþÆŠÿ.. {糧æþÆæÿدèþ™ø fr$t¯èþ$ ÑfÄæý$¡Æ>ËMæü$ ^óþÆ>ayæþ$. Ðèþ$$QÅ…V> ËMø²™ø ãß<Ûäyês¡+
fÆæÿ²ÍçÜ$tMæü$ B fr$t {MìüMðüsŒý yðþOÆðÿMæütÆŠÿ Ñ{MæüÐŒþ$ ÝùË…Mìü Væüsìýt Mú…rÆŠÿ C^éayæþ$. ™èþÆ>Ó™èþ fr$t ÑfÄæý*ÌZÏ MîüËMæü ´ë{™èþ ´ùíÙ…^éyæþ$. ÎVŠü §æþÔèý Ðèþ$$WõÜ çÜÇMìü Ðèþ*Å^ŒþÌZ A™èþyìþ C°²…VŠüÞ ÐèþÌôýÏ Ðèþ*Mæü$ VðüË$³æ# §æþMìüP…¨. M>ºsìýt Ò$Ææÿ$ WÌŒý 25 y˚T 2022
WÌŒý Væü$Ç…_ Ò$Ææÿ$ Ðèþ*sêÏyóþ¨ ™èþ糚 A…r* çܧæþÆæÿ$ ÐèþÅMìü¢ {ç³Ôèý²Mæü$ 14 C°²…VŠüÞÌZ MæüÍí³ 403 ç³Ææÿ$Væü$Ë$ Ý뫨…_ A™èþÅ«¨Mæü ç³Ææÿ$Væü$Ë ÒÆæÿ$Ë Væü$Ç…_ Ðèþ*sêÏyóþ§æþ…™é ™èþõ³µ A° õ³ÆöP¯é²yæþ$. CMæü àǪMŠü ´ë…yéÅ Mðüò³t±Þ
º§æþ$Í^éayæþ$. G¯ø² Ðèþ*Å^Œþ˯èþ$ J…sìý^óþ™ø¢ VðüÍí³…_¯èþ çœ$¯èþ™èþ WÌŒýMæü$ gê¼™éÌZ 糧æþÐèþ$*yø Ý릯èþ…ÌZ °Í^éyæþ$. ÐèþÌôýÏ ™èþÐèþ$ fr$t CMæüPyìþ ÐèþÆæÿMæü$ ^óþÆæÿ$MøVæüÍW…§æþ° D C…VæüÏ…yŠþ Ðèþ*i {MìüMðürÆŠÿ
Ý÷…™èþÐèþ$° õ³ÆöP¯é²yæþ$. M>V> Ððþ$V> ÐóþÌê°Mìü Ðèþ$$…§óþ Væü$fÆ>™Œþ sñýOsꯌþÞ D {MæüÐèþ$…ÌZ Ñ{MæüÐŒþ$ ÝùË…Mìü Ò$yìþÄæý* ÐèþÆæÿ$aÐèþÌŒý çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ A¯é²yæþ$. {糆 JMæüP BrV>yìþ™ø çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… ^óþçÜ$Mæü$…r* ™èþ¯èþ çÜËàË$,
Ôèý$¿ŒýÐèþ$¯Œþ WÌŒý¯èþ$ Ý÷…™èþ… ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. AÆÿ$$™óþ, ´ëÌŸY¯èþV>.. K fÆæÿ²ÍçÜ$t WÌŒý çÜÇV> Byæþr… Ìôý§æþ$ A…r* A™èþyìþ ¸ëÐŒþ$ çÜ*^èþ¯èþË™ø Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¯èþyìþí³…^éyæþ° {ç³Ôèý…íÜ…^éyæþ$. 9
eTT+u…’ s¡+J »≥ߺ˝Àq÷ ns¡ß®Hé≈£î <äø£ÿì kÕúq+
Ðèþ$$…»ñýO: Iï³GÌŒý 2022 ïÜf¯ŒþÌZ JMæüP Ðèþ*Å^Œþ

>=|üŒ ¬øô|ºHé Vü‰]›ø˘ bÕ+&Ü´ ¬øô|ºHé>± n‘·&çøÏ e+<ä≈£î e+<ä e÷s¡ßÿ\ß y˚kÕÔ {°$T+&çj·÷ e÷J Ä≥>±&ÉT eTVü≤à<é ¬ø’|òt
Mæü*yé ByæþMæü$…yé »ñý…^ŒþMóü ç³ÇÑ$™èþÐðþ$O¯èþ çÜ_¯Œþ
™èþ¯èþÄæý$$yæþ$ AÆæÿ$j¯Œþ sñý…yæþ*ËPÆŠÿMæü$ Ðèþ$Æø
AÐèþÐèþ*¯èþ… fÇW…¨. Ææÿ…i ¯éMúsŒýÞ MøçÜ…
{ç³Mæüsìý…_¯èþ Ðèþ$$…»ñýO fr$tÌZ A™èþ° Ý릯èþ…
VæüËÏ…™ðþO…¨. D Hyé¨ BÆæÿ…¿æý…ÌZ sîýÑ$…yìþÄæý*
ÐðþrÆæÿ¯Œþ »êÅrÆŠÿ Ah…MæüÅ Ææÿà¯óþ™ø ´ër$ Ðèþ$$…»ñýO
fr$tÌZ ^ør$ §æþMìüP…^èþ$Mæü$¯èþ² AÆæÿ$j¯Œþ¯èþ$..
MîüËMæüÐðþ$O¯èþ ¯éMúsŒý Ðèþ*Å^ŒþMæü$ ç³MæüPMæü$ ò³sêtÆæÿ$.
Ðèþ$$…»ñýO ™èþÆæÿœæ#¯èþ sîý20ÌZÏ Ðèþ*{™èþÐóþ$ AÆæÿ…Vóü{r… ^óþíܯèþ AÆæÿ$j¯Œþ.. D ïÜf¯Œþ
Vü‰]›ø˘ bÕ+&Ü´ô|’ {°$T+&çj·÷ e÷J u≤´≥sY Á|üX¯+dü\ß ¯éMúsŒý Ðèþ*Å^Œþ §éÓÆ> GÌêVðüO¯é 看Üt M>Ï‹Ü {MìüMðüsŒýÌZMìü Mæü*yé G…{sîý CÐéÓË°
¿êÑ…^éyæþ$. AÆÿ$$™óþ òÜÌñýMæütÆæÿ$Ï A™èþ° BÔèý˯èþ$ AyìþÄæý*ÔèýË$ ^óþÔéÆæÿ$.
Ðèþ$$…»ñýO: sîýÑ$…yìþÄæý* Ðèþ*i »êÅrÆŠÿ Ðèþ$çßýçŠþ MðüO‹œ Væü$fÆ>™Œþ sñýOsꯌþÞ Mðüò³t¯Œþ 87 ¯ésosŒý) Ý뫨…_ »êÅrÆŠÿV>¯èþ* °Ææÿ*í³…^èþ$Mæü$° ÎVŠü §æþÔèý Ðèþ$$WõÜ çÜÇMìü Iï³GÌŒýÌZ 30 Ë„æüË$ ò³sìýt Mö¯èþ$VøË$ ^óþíܯèþ Ðèþ$$…»ñýO C…yìþÄæý$¯ŒþÞ JMæüP Ðèþ*Å^Œþ
àǪMŠü ´ë…yéÅò³O {ç³Ôèý…çÜË fË$Ï Mæü$Çí³…^éyæþ$. ÝëÆæÿ¤V> àǪMŠüMæü$ Ðèþ…§æþMæü$ A™èþÅ«¨Mæü ç³Ææÿ$Væü$Ë ÒÆæÿ$Ë gê¼™éÌZ 糧æþMö…yø Ý릯èþ…ÌZ °Í^éyæþ$. D Mæü*yé Byìþ…^èþMæü$…yé AÐèþÐèþ*°…^èþV>.. ™égêV> Ðèþ$$…»ñýO Ææÿ…i sîýÐŒþ$ Mæü*yé
Ðèþ…§æþ Ðèþ*Ææÿ$PË$ ÐóþÝ뢯èþ° ÐéÅRêÅ°…^éyæþ$. M>V> Iï³GÌŒý&2022 Ððþ$V> ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Ðèþ$çßýçŠþ MðüO‹œ ÝùµÆæÿŠtÞMîüyé™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. àǪMŠü ´ë…yéÅMæü$ A§óþ ™èþÆæÿàÌZ AÆæÿ$j¯Œþò³O Ö™èþMæü¯èþ$² ÐóþíÜ…¨.
ÐóþÌê°Mìü Ðèþ$$…§æþ$ àǪMŠü ´ë…yéÅ Væüyæþ$z ç³Çíܦ™èþ$Ë$ G§æþ$ÆöP¯èþ² çÜ…Væü† Mðüò³t¯ŒþV> Ðèþ…§æþMæü$ Ðèþ…§æþ Ðèþ*Ææÿ$PË$ CÝ뢯èþ$. A™èþyæþ$ Vöç³µ ¯éÄæý$Mæü$yæþ$.
™ðþÍíÜ…§óþ. Væü™èþ Iï³GÌŒý ïÜf¯ŒþÌZ »oÍ…VŠü ^óþÄæý$Mæü´ùÐèþyæþ…, sîý20 »oËÆæÿÏ™ø çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… ^óþçÜ$Mæü$…r* ÐéÇ° {´ù™èþÞíßýÝë¢yæþ$. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> ÄÅùdº*j·÷ ø√#Y>± q÷´õ˝≤+&¥ e÷J ¬øô|ºHé
{ç³ç³…^èþMæü‹³&2021ÌZ ÐðþOçœËÅ….. B ™èþÆ>Ó™èþ íœsŒý¯ðþ‹Ü çÜÐèþ$çÜÅË$. CÌê ÐèþÆæÿ$çÜ »oËÆæÿ$Ï Mö°² çÜ…§æþÆ>ÂÌZÏ ¡{Ðèþ J†¢yìþMìü ÌZ¯èþÐèþ#™èþ* E…sêÆæÿ$. AÌê…sìý
G§æþ$Ææÿ$§ðþº¾Ë$ ™èþWÌêÆÿ$$. C…§æþ$Mæü$ ™øyæþ$ G¯ø² Hâæý$ÏV> A¯èþ$º…«§æþ… çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Mðüò³t¯Œþ ÐéÇ ç³MæüP¯óþ °Ëºyìþ çÜËàË$, çÜ*^èþ¯èþË$ CçÜ*¢ E…sôý Ððþ$ÌŒý»ZÆŠÿ²: ¯èþ*ÅhÌê…yŠþ Ðèþ*i Mðüò³t¯Œþ
ò³¯èþÐóþçÜ$Mæü$¯èþ² Ðèþ$$…»ñýO C…yìþÄæý$¯ŒþÞ {¸ë…bðþOi A™èþyìþ° ÇsñýO¯Œþ ^óþçÜ$MøMæü$…yé G…™ø FÆæÿrV> E…r$…¨. Mðüò³t¯ŒþV> àǪMŠü ™èþ¯èþ »oËÆæÿÏMæü$ AÌê…sìý yóþ°Äæý$ÌŒý ÐðþsZtÇ, BïÜ‹Ü Ðèþ*i §óþÖÐéä BrV>yæþ$
Ðèþ¨ÌôýíÜ…¨. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ M>Å‹Ù Ç^ŒþÎVŠüÌZ Mö™èþ¢V> G…{sîý C_a¯èþ Væü$fÆ>™Œþ ÝûË¿êÅ°² C^éayæþ$ A° Mö°Äæý*yéyæþ$. àǪMŠü ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… ÐèþÌôýÏ fr$t E¯èþ²™èþ B…{yîþ »ZÆøÐðþMŠü˯èþ$ ™èþÐèþ$ fr$tMæü$ AíÜòÜt…sŒý
sñýOsꯌþÞ Mðüò³t¯ŒþV> »ê«§æþÅ™èþË$ ^óþç³sìýt¯èþ àǪMŠü ´ë…yéÅ fr$t¯èþ$ A{Væüç³£é¯èþ ÕQÆ>¯èþ °Í_…§æþ° Mìü™é¼^éayæþ$. CMæü àǪMŠü ´ë…yéůèþ$ Mðüò³t¯ŒþV> Mø^ŒþË$V> {MìüMðüsŒý B[õÜtÍÄæý* °Äæý$Ñ$…_…¨. D
°Í´ëyæþ$. »êÅrÆŠÿV>¯èþ* Æ>×ìý…^éyæþ$. A™èþyìþ ÝëÆæÿ£æþÅ…ÌZ Væü$fÆ>™Œþ °Äæý$Ñ$…_¯èþ Væü$fÆ>™Œþ sñýOsꯌþÞ Äæý*fÐèþ*¯èþÅ….. ÐóþË…ÌZ¯èþ* ÐèþNÅà™èþÃMæü…V> ÑçÙÄæý*°² sìýÓrÆŠÿ Ðóþ¨MæüV> Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… {MìüMðüsŒý
糧é²Ë$W…r HMæü…V> 糨 Ðèþ*Å^ŒþË$ VðüÍ_ 20 ´ëÆÿ$$…rÏ™ø ç³sìýtMæüÌZ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÝëW…§æþ° Ðèþ$çßýçŠþ MðüO‹œ õ³ÆöP¯é²yæþ$. B„æü¯Œþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÐéâæýÏ ´ëϯŒþ B[õÜtÍÄæý* ÐðþËÏyìþ…_…¨. ÒǧæþªÆæÿ* òßýyŠþMø^Œþ
A{VæüÝ릯èþ…ÌZ °Í_…¨. †MæüÐèþ$Mæüò³sìýt¯èþç³µsìýMîü... ç³M>P {ç³×êãMæüË™ø §æþ—GÉæþÐðþ$O¯èþ fr$tV> B…{yæþ* Ððþ$MŠüyö¯éËŠz™ø MæüÍíÜ ç³°^óþÄæý$¯èþ$¯é²Ææÿ$.
CMæü Byìþ¯èþ 13 C°²…VŠüÞÌZ àǪMŠü ´ë…yéÅ 413 ç³Ææÿ$Væü$Ë$(A™èþÅ«¨Mæü ÝùPÆæÿ$ °Ææÿ*í³…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ° ™ðþÍ´ëyæþ$. M>V> Væü™èþ…ÌZ Mø^ŒþV> ç³°^óþíܯèþ A¯èþ$¿æýÐèþ…
ÐðþsZtÇMìü E…¨. Iï³GÌŒýÌZ Æ>Äæý$ÌŒý béÌñý…fÆŠÿÞ
»ñý…Væüâæý*Ææÿ$ fr$tMæü$ òßýyŠþ Mø^ŒþV> ÐðþsZtÇ »ê«§æþÅ™èþË$ °ÆæÿÓíßý…^éyæþ$. A§óþ
◊|”m˝Ÿ ù|¢ Ä|òt‡≈£î es¡¸+ n&=¶ùdÔ... n+ô|’]+>¥˝À ‹]– ‘·≥düú $<ÛëHêìøÏ Ñ«§æþ…V> 2019 ¯èþ$…_ 2021 ÐèþÆæÿMæü$ º…V>ϧóþÔŒý íܵ¯Œþ »oÍ…VŠü Mø^ŒþV> ÐðþsZtÇ
ç³° ^óþÔéyæþ$. CMæü ÐðþsZtÇ ™èþ¯èþ A…™èþÆ>j¡Äæý$ MðüÈÆŠÿÌZ 705 ÑMðür$Ï Ý뫨…^éyæþ$.
ÐésìýÌZ 365 sñýçÜ$t, 305 Ðèþ¯óþz, 38 sîý20 ÑMðür$Ï E¯é²Æÿ$$.

m<äßs¡ß˝Òì ôd]“j·÷ kÕºsY


◊d”d” ø°\ø£ ìs¡íj·T+
ø£s√Hê ø±s¡D+>± dü«<˚o n+ô|’s¡¢‘√H˚ e÷´#Y\ß |ò”˝Ÿ¶ n+ô|’s¡ß¢ |üø£åbÕ‘·+‘√ e´eVü≤]düßÔHêïs¡ì Äs√|üD\ß
´ëÇ‹Ü: sñý°²‹Ü ³æ#Ææÿ$çÙ$Ë {ç³ç³…^èþ ¯ðþ…ºÆŠÿ
Ðèþ¯Œþ.. òÜǾÄæý* ÝëtÆŠÿ ¯öÐéMŠü gŸMøÑ^Œþ {òœ…^Œþ
Kò³¯ŒþÌZ Ôèý$¿êÆæÿ…¿æý… ^óþÔéyæþ$. ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ…
AÆæÿ¦Æ>{† fÇW¯èþ ™öÍ Æú…yŠþ Ðèþ*Å^ŒþÌZ 99Ðèþ
Æ>Å…MæüÆŠÿ f´ë¯ŒþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ Äñý*íÙÆÿ$$™ø
°íÙÄñý*M>¯èþ$ 6&3,6&1, 6&0™ø ÐèþÆæÿ$çÜ òÜrÏ™ø
Q…Væü$†°í³…_ Æðÿ…yø Æú…yŠþÌZMìü
ù|¢ Ä|òt <äX¯˝À ]»sY« &˚ n+≥÷ ˝Ò<äß dü÷|üsY zesY ¯èþ*Å{rÌŒý A…ò³OÇ…VŠü A…sôý JMæü §óþÔèý… Ðèþ$ÆöMæü §óþÔèý…ÌZ íÜÈ‹Ü Byóþ…§æþ$Mæü$ Ayæþ$Væü$ò³sêtyæþ$. B¨ÐéÆæÿ… ³æ#sìýt¯èþÆøk
Ððþãϯèþ糚yæþ$ ÌZMæüÌŒý A…ò³OÆæÿÏ™ø ´ër$ ºÄæý$sìý §óþÔéËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ A…ò³OÆæÿ$Ï ïœËŠz fÆæÿ$³æ#Mæü$¯èþ² òÜǾÄæý* ÝëtÆŠÿ.. MóüÏ MøÆæÿ$tò³O ™öÍ
<ë«sê $CÒ‘· Á|üø£≥q n~ ≈£L&Ü M\ß ø±ø£b˛‘˚ ©>¥ A…ò³OÆŠÿÞV> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^óþÔéÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ 2020ÌZ MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ Ñf— Æú…yŠþÌZ E¯èþ² ÇM>Ææÿ$z¯èþ$ M>´ëyæþ$Mæü$¯é²yæþ$. Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ {òœ…^Œþ Kò³¯ŒþÌZ
G…À…^èþyæþ…™ø ºÄæý$sìý §óþÔéË A…ò³OÆæÿÏò³O {sêÐðþÌŒýò³O »êůŒþ Ñ«¨…^èþyæþ…™ø ¯èþ*Å gŸMøÑ^Œþ JMæüPÝëÇ Mæü*yé ™öÍ Æú…yŠþ Kyìþ´ùÌôý§æþ$. 18&0™ø gŸMøÑ^Œþ ™èþ¯èþ
<äX¯˝À bÕsTT+fÒ¢ ø°\ø£+ {rÌŒý A…ò³OÇ…VŠü ÐèþÅÐèþçܦMæü$ {»ôýMŠü ç³yìþ…¨. Aç³µsìý¯èþ$…_ H §óþÔèý…ÌZ íÜÈ‹ÜË$ ÇM>Ææÿ$z¯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ$^èþ$Mæü$¯é²yæþ$. M>V> gŸMøÑ^ŒþMæü$ ´ëÇ‹Ü
ô|ò’q˝Ÿ e÷´#Y≈£î y˚T 30q ]»sY« &˚ fÇW¯é B §óþÔé°Mìü ^ðþ…¨¯èþ ÐèþÅMæü$¢Ë$ ïœËŠz A…ò³OÆæÿ$ÏV> ÐèþÅÐèþçßýÇ çÜ$¢¯é²Ææÿ$. D DÐðþ…sŒýÌZ C¨ 82Ðèþ ÑfÄæý$… M>Ðèþyæþ… ÑÔóýçÙ…. M>V> f¯èþÐèþÇÌZ fÇW¯èþ
ÑçÙÄæý$… ç³MæüP¯èþ»ñýyìþ™óþ.. CsîýÐèþÌôý º…V>ϧóþÔŒý fr$t Ýû™é{íœM>ÌZ ç³ÆæÿÅsìý…_… B[õÜtÍÄæý$¯Œþ Kò³¯Œþ {V>…yŠþÝëÏÐŒþ$ÌZ gŸMøÑ^Œþ Byæþ° çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. MæüÆø¯é
Ðèþ$$…»ñýO: D ïÜf¯Œþ Iï³GÌŒý õ³ÏB‹œÞÌZ Ððþ$$§æþsìý Æðÿ…yæþ$ Ý릯éÌZÏ E¯èþ² ¨.D r*ÆŠÿÌZ Ýû™é{íœM>Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ A…ò³OÆæÿ$Ï Ðèþ$ÇÄæý$‹Ü GÆ>çÜËÜ, B{yìþÄæý$¯Œþ ÐéÅMìüÞ¯Œþ ÐóþçÜ$Mø° M>Ææÿ×ý…V> B[õÜtÍÄæý* {糿æý$™èþÓ… gŸMøÑ^Œþ¯èþ$ B[õÜtÍÄæý$¯Œþ
Væü$fÆ>™Œþ sñýOsꯌþÞ, Æ>fÝ릯Œþ Æ>Äæý$ÌŒýÞ ™èþËç³yæþ™éÆÿ$$. º$«§æþÐéÆæÿ… Ðèþ$*yæþ$, çßZËŠzÝëtMŠüË$ ™èþÐèþ$ ™èþ糚yæþ$ °Ææÿ~Äæý*Ë™ø 糄æü´ë™èþ «§øÆæÿ×ìý ^èþ*í³…^éÆæÿ…r* Kò³¯Œþ {V>…yŠþÝëÏÐŒþ$ ByæþMæü$…yé °õÙ«¨…_…¨. Ðèþ$*yóþâæýÏ ´ër$ gŸMøÑ^ŒþMæü$
¯éË$Vø Ý릯éÌZÏ E¯èþ² ËMø², »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ fr$Ï Dyðþ¯ŒþÞ V>ÆðÿzÞ¯ŒþÛ ÌZ¯óþ ÑÐèþ$ÆæÿØË$ Ðèþ^éaÆÿ$$. ^éÌê Ðèþ$…¨ º…V>Ï BrV>âæýÏ LsŒý ÑçÙÄæý$…ÌZ ™èþ糚yæþ$ BïÜ‹Ü Væüyæþzò³O Ayæþ$Væü$ò³rtMæü$…yé AMæüPyìþ {糿æý$™èþÓ… °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$…¨.
™èþËç³yæþ™éÆÿ$$. ¯óþsìý õ³ÏB‹œ ÌZ Kyìþ¯èþ fr$t.. Æðÿ…yø õ³Ï B‹œ ÌZ VðüÍ_¯èþ fr$t™ø °Ææÿ~Äæý*Ë$ ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ°.. ©°ÐèþËÏ fr$t KrÑ$ò³O {糿êÐèþ… ^èþ*í³…§æþ…r*
27¯èþ ´ùsîý ç³yæþ$™èþ$…¨. Ñgôý™èþ òœO¯èþÌŒý (29¯èþ) Mæü$ Ððþâæý$™èþ$…¨. Ðé™éÐèþÆæÿ×ý ÔéQ
A…^èþ¯éË {ç³M>Ææÿ… Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… ÝëÄæý$…{™èþ… MøÌŒý Mæü™éÌZ ÐèþÆ>ÛË$ ç³yóþ
BÆøç³×ýË$ Ðèþ^éaÆÿ$$. CMæü º…V>ϧóþÔŒý ÝëtÆŠÿ BÌŒýÆú…yæþÆŠÿ çÙMîü»Œý AÌŒý çßýçܯŒþ Á&Ü>± eTT–dæq uÛ≤s¡‘Y, bÕøÏkÕúHé b˛s¡ß
Ýû™é{íœM> íÜÈ‹ÜMæü$ §æþ*Ææÿ…V> E¯é²yæþ$. AÆÿ$$™óþ ¯èþ*Å{rÌŒý A…ò³OÇ…VŠü fM>Æ>¢: MæüÆø¯é ç³Çíܦ™èþ$Ë$
AÐèþM>ÔéË$ E¯é²Æÿ$$. JMæüÐóþâæý ÐèþÆæÿÛ… M>Ææÿ×ý…V> Byóþ ç³Çíܦ† ÌôýMæü´ù™óþ.. ÇfÆŠÿÓ Ðèþ$$…»ñýO: CsîýÐèþÎ M>Ë…ÌZ {MìüMðüsŒý Ðèþ*Å^ŒþÌZ ïœËŠz A…ò³OÆæÿ$Ï ç³„æü´ë™èþ «§øÆæÿ×ìý ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… ÐèþËÏ.. ÌZMæüÌŒý A…ò³OÆŠÿÞ °Ææÿ~Äæý*Ë$ ™èþÐèþ$ Mö…ç³ Ðèþ$$…^éÄæý$…r*
yóþ A…r* Ìôý§æþ$. Æðÿ…yæþ$ frÏ Ðèþ$«§æþÅ çÜ*ç³ÆŠÿ KÐèþÆŠÿ fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. §é°ÌZ ¯ðþÐèþ$è…^èþyæþ…™ø {MæüÐèþ$…V> {Mîüyé
AÐèþË…ÀçÜ$¢¯èþ²r$Ï ÐéÆæÿ¢Ë$ ÐèþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. Ý÷…™èþ §óþÔèý…ÌZ íÜÈ‹Ü Byæþ$™èþ$¯èþ² çÙMîü»Œý ÝùçÙÌŒý Ò$yìþÄæý*ÌZ M>Ððþ$…sŒýÞ ^óþÄæý$yæþ… ÐðþOÆæÿÌŒý V> Ðèþ*Ç…¨. çÙMîü»Œý ´ùsîýË °ÆæÿÓçßý×ý Fç³…§æþ$Mæü$…sZ…¨.
ÝùPÆæÿ$ B«§éÆæÿ…V> Ñgôý™èþ¯èþ$ °Ææÿ~Æÿ$$Ýë¢Ææÿ$. JMæüÐóþâæý çÜ*ç³ÆŠÿ KÐèþÆŠÿ Mæü$ Mæü*yé fr$tMæü$ AMæüPyìþ ÌZMæüÌŒý A…ò³OÆŠÿÞ Ðèþ$§æþª™èþ$V> °Ë$çÜ*¢ {ç³™èþÅǦ fr$Ï íÜÈ‹ÜË$ M>Ððþ$…sŒýÞ ™èþÆ>Ó™èþ º…V>Ï {MìüMðüsŒý »ZÆæÿ$z(½ïܽ) ÌZMæüÌŒý A…ò³OÇ…VŠü 糄æü´ë™èþ
AÐèþM>Ôèý… Ìôý° ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ.. Æðÿ…yæþ$ frÏÌZ JMæü§é°° ÎVŠü §æþÔèýÌZ ^èþ*í³…_¯èþ MæüÆø¯é {糿êÐèþ… ÐèþËÏ Væü™èþ Æðÿ…yóþâæý$ÏV>
MøÌZµÄôý$Ìê ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ…r* BÆøç³×ýË$ ÐèþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ÒsìýÌZ °fÐðþ$…™èþ «§øÆæÿ×ìýò³O IïÜïÜ Ðèþ*Å^Œþ ÇçœÈMìü íœÆ>ŧæþ$ ^óþíÜ…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… º…V>ϧóþÔŒý ™èþÐèþ$ A¯óþMæü sZȲË$ °Í_´ùÐèþyæþ…
{糆¿æý B«§éÆæÿ…V> Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ {ç³Ððþ*sŒý ^óþÝë¢Ææÿ$. Ðèþ$*yæþ$ õ³Ï B‹œ Ðèþ*Å^Œþ ËMæü$ A¯óþ¨ ç³MæüP¯èþ»ñýyìþ™óþ.. ™égêV> IïÜïÜ A…ò³OÇ…VŠü ÑçÙÄæý$…ÌZ MîüËMæü °Ææÿ~Äæý$… çÜÓ§óþÔèý…ÌZ Ë…Mæü™ø Byæþ$™èþ$¯èþ² íÜÈ‹ÜÌZ ¯èþ*Å{rÌŒý A…ò³OÆŠÿ¯èþ$ IïÜïÜ
C§óþ °º…«§æþ¯èþ AÐèþ$ËÐèþ#™èþ$…¨. ÐóþsìýMîü ÇfÆŠÿÓ yóþ °Ææÿ~Æÿ$$…^èþÌôý§æþ$. ™ðþÍíÜ…§óþ. Ðèþ$$¯èþ$ç³sìý™ø ´ùÍa™óþ
¡çÜ$Mæü$…¨. C…™èþMæüÐèþ$$…§æþ$ E¯èþ² ¯èþ*Å{rÌŒý A…ò³OÆŠÿ(™èþrçܦ A…ò³OÆŠÿ) Ñ«§é¯é°² ™é™éPÍMæü…V> {ç³ÐóþÔèýò³sìýt…¨. Ý린Mæü A…ò³OÆŠÿ çÙÆæÿ¹$§úªÌê™ø ´ër$ C… VæüÏ…yŠþMæü$ C糚yæþ$ MæüÆø¯é {糿êÐèþ…
CMæü 29Ðèþ ™óþ© fÇVóü òœO¯èþÌŒý Ðèþ*Å^Œþ Mæü$ ÐèþÆæÿÛ… M>Ææÿ×ý…V> HÐðþO¯é IïÜïÜ †ÇW ¡çÜ$Mæü$Æ>¯èþ$…¨. ©°ÐèþËÏ ç³„æü´ë™èþ «§øÆæÿ×ìý A¯óþ 糧é°Mìü ^ðþMŠü ^ðþ…¨¯èþ Ç^èþÆŠÿz MðüsìýÌŒýºÆø, ÐðþíÜt…yîþ‹ÜMæü$ ^ðþ…¨¯èþ gZÄñý$ÌŒý ÑËÞ¯Œþ˯èþ$ A…ò³OÆæÿ$ÏV> ¯éÐèþ$Ðèþ*{™èþ… M>Ðèþyæþ…™ø {Mîüyé M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$ Ðèþ$$Ðèþ$ÃÆæÿ… AÄæý*ÅÆÿ$$. D
A…™èþÆ>Äæý$… HÆæÿµyìþ™óþ Mæü¯èþ$Mæü.. 30Ðèþ ™óþ© °ÆæÿÓíßýÝë¢Ææÿ$. õ³Ï B‹œÞ ÌZ ò³sìýt¯èþr$Ï AÐèþ#™èþ$…§æþ° IïÜïÜ ^ðþOÆðÿïŒþ {VóüVŠü »êÆÿŠPÌôý JMæü {ç³Mæür¯èþÌZ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. °Äæý$Ñ$…^èþyæþ…™ø ÑÐé§æþ… çܧæþ$ªÐèþ$×ìýW…¨. CMæü ™ö…§æþÆæÿÌZ¯óþ ¯èþ*Å{rÌŒý ¯óþç³£æþÅ…ÌZ, C…yø¯óþíÙÄæý*ÌZ BíÜÄæý* Mæü‹³ àMîü sZȲ çÙ$Ææÿ* AÆÿ$$…¨.
Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… A¯èþ$Mæü*Í…^èþMæü´ù™óþ 5 KÐèþÆæÿÏMæü$ Mæü$¨…_ °ÆæÿÓíßý…^ö^èþa° ÐéçÜ¢Ðé°Mìü MæüÆø¯é Ðèþ$$…§æþ$ ¯èþ*Å{rÌŒý A…ò³OÇ…VŠü ÐèþÅÐèþçܦ AÐèþ$ÌZÏ E…yóþ¨. A…ò³OÇ…VŠü¯èþ$ ³æNÇ¢ Ýë¦Æÿ$$ÌZ †ÇW ¡çÜ$Mæü$Æ>¯èþ$¯èþ²r$Ï IïÜïÜ {ç³Mæüsìý…_…¨. fM>Æ>¢ÌZ fÇW¯èþ Ðèþ*Å^Œþ ÌZ ¿êÆæÿ™Œþ, ´ëMìüÝ릯Œþ fr$Ï ™èþËç³yézÆÿ$$. D Ðèþ*Å^Œþ
°º…«§æþ¯èþË$ ^ðþº$™èþ$¯é²Æÿ$$. M>±, ©°² AÐèþ$Ë$ ^óþõÜ AÐèþM>Ôèý… Ìôý§æþ°
™ðþË$Ýù¢…¨. òœO¯èþÌŒý Ðèþ*Å^Œþ Mæü$ I§æþ$ Væü…rË 20 °Ñ$ÚëË çÜÐèþ$Äæý$… C^éaÆæÿ$. 1&1™ø {yéV> Ðèþ$$WíÜ…¨. D Ðèþ*Å^Œþ ÌZ ™öÍ VøÌŒý ¿êÆæÿ™Œþ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþíÜ…¨.
C…§æþ$ÌZ A¯èþ¯èþ$Mæü*Ë Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… §æþ–íÙtÌZ ò³r$tMæü$° C_a¯èþ Æðÿ…yæþ$ Væü…rË
A§æþ¯èþ³æ# çÜÐèþ$Äæý$… Mæü*yé E…¨. Á|üjÓ÷>±\ß Äù|ùdÔ ÁøϬø{Ÿ #·∫Ãb˛‘·ß+~ Ððþ$$§æþsìý M>ÓÆæÿtÆŠÿ ÌZ¯óþ ¿êÆæÿ™èþ BrV>yæþ$ M>ÈÓ òÜËÓÐŒþ$ VøÌŒý Ý뫨…^éyæþ$. §é…™ø
¿êÆæÿ™Œþ 1&0™ø B«¨MæüÅ…ÌZMìü ÐðþãÏ…¨. AMæüPyìþ²…_ ´ëMŠü ò³O ¿êÆæÿ™Œþ §óþ ò³O^óþÆÿ$$V>
°Í_…¨. M>± _ÐèþÆøÏ ´ëMŠü BrV>yæþ$ Aº$ªÌŒý Æ>×ê ò³¯éÎt M>Ææÿ²ÆŠÿ ¯èþ$ VøÌŒý V>
Ðèþ$Í_ ÝùPÆæÿ$¯èþ$ çÜÐèþ$… ^óþÔéyæþ$. B ™èþÆ>Ó™èþ CÆæÿ$fr$Ï Ðèþ$Æø VøÌŒý
_Ûøå±≥q≈£î yÓfi¯¢&ÜìøÏ yÓ÷{≤s¡ß u…’≈£î #·÷ùdyêπs ñ+&És¡ß Á|ü‹ e÷´#Y˝À ø=‘·Ô Á|üjÓ÷>±\ß ‘·|üŒìdü] yÓ≥s¡Hé dæŒqïsY s¡$#·+Á<äHé n•«Hé ^óþÄæý$ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…™ø Ðèþ*Å^Œþ 1&1™ø {yé AÆÿ$$…¨.
_…§éÓÆ>: D §æþ…ç³™èþ$Ë ÐèþÄæý$çÜ$ 60Mæü$ §æþVæüYÆæÿ ç³yìþ…¨. ÆølÐéÈ À„>r¯óþ Ðèþ$$…»ñýO: sîýÑ$…yìþÄæý* ÐðþrÆæÿ¯Œþ B‹œ íܵ¯èþ²ÆŠÿ ÆæÿÑ^èþ…§æþ{¯Œþ AÕÓ¯Œþ Iï³GÌŒý {ç³™èþÅǦV> Ðèþ^óþa fr$t¯èþ$ Kyìþ…_ Mæü‹³¯èþ$
ÐéÇMìü iÐèþ¯ø´ë«¨. Ðèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒý ÌZ° _…§éÓÆ> hÌêÏ Móü…{§æþ…ÌZ ÒÆæÿ$ {sñýO òÜOMìüÌŒý 2022 ïÜf¯ŒþÌZ Æ>fÝ뢯Œþ Æ>Äæý$ÌŒýÞ ™èþÆæÿ³æ#¯èþ íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ {糧æþÆæÿدèþ
Mæü¯èþºÆæÿ$çÜ$¢¯é²yæþ$. Æ>fÝ뢯Œþ Æ>Äæý$ÌŒýÞ õ³Ï B‹œ ^óþÆæÿyæþ…ÌZ AÕÓ¯Œþ ´ë{™èþ
MörtÐèþ$Ðóþ$ Ë„æüÅ…V> ò³r$tMæü$¯é²….
{糡ÝëÇ™ø ´ùÍõÜ¢ D Hyé¨ Iï³GÌŒý
ø£oàsY j·TTe≈£î&çï ø√{°X¯«s¡ß&çï #˚dæq
(Ðèþ$*yæþ$ ^èþ{M>Ë òÜOMìüÌŒý) §éÓÆ> À„>r¯èþ ^óþçÜ*¢ iÑçÜ$¢¯é²Ææÿ$. çÜ…™ø‹Ù Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ
Ýëçßý$Mæü$ M>âæýÏÌZ ÐðþOMæüËÅ… E…¨. A…§æþ$Móü A™èþyæþ$ Ðèþ$*yæþ$ ^èþ{M>Ë òÜOMìüÌŒý ò³O MîüËMæüÐèþ$¯óþ ^ðþ´÷µ^èþ$a. Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ 14 Ðèþ*Å^ŒþÌêyìþ¯èþ AÕÓ¯Œþ 183 ç³Ææÿ$Væü$Ë™ø yìþòœÆðÿ…sŒýV> Mæü°í³Ýù¢…¨. ÇsñýOÆæÿŠz LsŒý A¯óþ
Mæü*Ææÿ$a° àÅ…yìþÌŒý ç³r$tMæü$…sôý.. A™èþyìþ ¿êÆæÿÅ òÜOMìüÌŒý ¯èþ$ Ððþ¯èþ$Mæü ¯èþ$…_ ¯ðþsôýt¨.
BËÄæý*Ë$, Ðèþ$ïܧæþ$Ë Ðèþ§æþª ÒÆæÿ$ Ayæþ$zMæü$P¯óþÐéÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ, ÐèþÄæý$çÜ$ ò³ÆæÿVæüyæþ…,
Mæü^éa Æøyæþ$Ï, G™èþ¢Æÿ$$¯èþ ^ørÏ òÜOMìüÌŒý ¯èþ$ ™øÄæý*ÍÞ Æ>Ðèþyæþ…™ø Ýëçßý$ ¿êÆæÿÅMæü$
¯èþyæþ$Ðèþ$$ ¯öí³µ Ðóþ«¨…^èþÝëW…¨. BÐðþ$ ¯öí³µ™ø ¯èþÆæÿM>°² A¯èþ$¿æýÑçÜ$¢…sôý Ýëçßý$
´ër$ »oÍ…VŠüÌZ 11 ÑMðür$Ï ç³yæþVösêtyæþ$. M>V> Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… Væü$fÆ>™Œþ
sñýOsꯌþÞ, Æ>fÝ뢯Œþ Æ>Äæý$ÌŒýÞ Ðèþ$«§æþÅ M>ÓÍçœÄæý$ÆŠÿ&1 ´ùÆæÿ$ fÆæÿVæü¯èþ$…¨.
Ðèþ*Å^ŒþÌZ VðüÍ_¯èþ fr$t ¯óþÆæÿ$V> òœO¯èþÌZÏ Ayæþ$Væü$ò³rt¯èþ$…yæþV>.. Kyìþ¯èþ fr$t
糧鰲 Iï³GÌŒýÌZ {ç³ÐóþÔèýò³rtyæþ….. ¯é™ø¯óþ
A¨ Ððþ$$§æþËÐèþyæþ….. Mðüò³t¯Œþ ¯èþ¯èþ$² ¯èþÑ$Ã
»êÅsìý…VŠü BÆæÿzÆŠÿÌZ {ç³Ððþ*çÙ¯Œþ Ìê…sìýÑ
M>ÓÍçœÄæý$ÆŠÿ&2 Byæþ¯èþ$…¨. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ {´ëMîüt‹ÜÌZ Ðèþ$$°W¯èþ AÕÓ¯Œþ M>çÜ¢ GMŠüÞò³ÇÐðþ$…rÌŒýV> E¯é²Æÿ$$. G糚yðþO™óþ {ç³Äñý*V>Ë$ ^óþÄæý$yæþ… Bõ³Ý뢯ø
Á&ûy¥ß 11 j·÷|t
fÐèþ$Ã$: Iï³GÌŒý Ðèþ*Å^ŒþË$ sîýÒÌZ ^èþ*çÜ$¢¯èþ²ç³šyæþ$ Ðèþ$«§æþÅÌZ {yîþÐŒþ$ 11
^èþ*yæþÌôýMæü´ùÄæý*yæþ$. C…™èþM>Ë… Ææÿ*´ëÆÿ$$, Ææÿ*´ëÆÿ$$ Ayæþ$Mæü$P° Ò$yìþÄæý*™ø M>õܳæ# Ðèþ$$^èþasìý…^éyæþ$. Iï³GÌZÏ G糚yæþ$ Ìôý¯èþ…™é àÅï³V> A糚yóþ {MìüMðüsŒýò³O E¯èþ² ¸ëÅçÙ¯Œþ ^èþ_a´ù™èþ$…¨.. A…§æþ$Móü {MìüMðüsŒý Byìþ¯èþ…™èþ M>Ë… Äæý*‹³ Ðé×ìýfÅ {ç³Mæür¯èþ Æ>Ðèþyæþ…, {MìüMðürÆæÿ$Ï B Äæý*‹³ Væü$Ç…_ {ç³^éÆæÿ…
Mæü*yæþ»ñýr$tMæü$¯èþ² Ý÷Ðèþ$$Ùø {†^èþ{Mæü Ððþ*sêÆæÿ$ Ððþ*ò³yŠþ ¯èþ$ Mö¯èþ$VøË$ ^óþÔéyæþ$. A°í³çÜ$¢…¨. Æ>fÝ뢯Œþ Æ>Äæý$ÌŒýÞMæü$ Byæþ$™èþ$…sôý H§ø ™ðþÍÄæý$° ïœÍ…VŠü §é°° Ððþ$Æÿ$$…sñý¯Œþ ^óþÄæý*Ë° A¯èþ$Mæü$…r$¯é². Æ>fÝ뢯Œþ Æ>Äæý$ÌŒýÞ ™èþÆæÿ³æ#¯èþ ¯é ^óþÄæý$yæþ… ™ðþÍíÜ…§óþ. C糚yæþ$ D ¸ë…rïÜ {MìüMðüsŒý Äæý*‹³ §éÓÆ> fÐèþ$*ÃMæüÖÃÆŠÿ
Ææÿ*.90,000 QÆæÿ$a AÆÿ$$…¨. ©…™ø ™øõÜ ç³° ™èþí³µ…¨. §é…™ø C§æþªÆæÿ* MæüË$Væü$™èþ$…¨. fr$tÌZ E¯èþ² õÜÓ^èþe, GÌê…sìý A…^èþ¯éË$ ÌôýMæü$…yé Byæþyæþ… çÜÐèþ$Äæý*°² °f…V> BÝëÓ¨…^é¯èþ$ A¯óþÓçÙ×ýÌZ ¿êVæü…V> Mæü_a™èþÐðþ$O¯èþ Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ K Äæý$$ÐèþMæü$yæþ$ MøsîýÔèýÓÆæÿ$yæþ$ AÄæý*Åyæþ$. A™èþyìþ õ³Ææÿ$ ÐèþïÜÐŒþ$ Ææÿgê.
MæüËíÜ çÜ$Ë¿æý…V> GMæüPyìþMðüO¯é ^óþÆæÿ$Mæü$° À„>r¯èþ Ðèþ—G†¢° ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. Mö™èþ¢V> A°í³Ýù¢…¨. ©°° CÌêVóü Mæü…sìý¯èþ*Å ^óþçÜ*¢ Æ>»ZÄôý$ Ðèþ*Å^ŒþÌZÏ Ðèþ*Mæü$ ÐèþÅMîü¢MæüÆæÿ×ý Ææÿ*´ë°² ´÷…§æþVæüÍV>¯èþ$ A…r* ^ðþ糚Mö^éayæþ$. fÐèþ$*ÃMæüÖÃÆŠÿÌZ° ¼gŒý »ñýçßýÆ> ç³rt×ý ÐéíÜ. ÐèþïÜÐŒþ$ Ææÿgê Væü™èþ Æðÿ…yóþâæý$ÏV> {yîþÐŒþ$
AÆÿ$$™óþ D »ñýOMŠü ™ø Ðèþ_a¯èþ Ðèþ*Ææÿš H…r…sôý.. Ððþ*sêÆæÿ$ Ðéçßý¯èþ… ÐèþËÏ ™éÐèþ$$ 11 Äæý*‹³ÌZ A¯óþMæü {Mîüyé…ÔéÌZÏ »ñýsìýt…VŠüË™ø ™èþ¯èþ A§æþ–Úët°²
C糚yæþ$ íÜÄñý*°, CsêÈÞ, ¿Z´ëÌŒý, C…yøÆŠÿ {´ë…™éËMæü$ Mæü*yé ÐðþãÏ ç³È„ìü…^èþ$Mæü$…r$¯é²yæþ$. C¯é²âæýÏMæü$ A™èþyìþ° A§æþ—çÙt §óþÐèþ™èþ MæüÆæÿ$×ìý…_…¨.
Ayæþ$MøPVæüË$Væü$™èþ$¯èþ²r$t Ýëçßý$ ^ðþ´ëµyæþ$. ÒÇ çÜ…´ë§æþ ÆøkÐéÈV> Væü™èþ…ÌZ
AÆÿ$$™óþ Ææÿ*.300&400 ÐèþÆæÿMæü$ E…yóþ¨. Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² iÐèþ¯èþ Ñ«§é¯éË$, QÆæÿ$a
ò³sôýt «§øÆæÿ×ý$ËMæü$ C¨ Mæü*yé JMæü °§æþÆæÿدèþÐóþ$.
ø√Væ≤¢ ¬øô|ºHé>± ñ+fÒ Ç~ kÕ<Ûä´eTj˚T´<ë? A™èþyæþ$ G…í³Mæü ^óþíܯèþ ¸ë…rïÜ {MìüMðüsŒý fr$t {yîþÐŒþ$ 11 Äæý*‹³ÌZ
{ç³£æþÐèþ$Ý릯èþ…ÌZ E…yæþyæþ…™ø gêMŠü ´ësŒý ™èþWÍ…¨. ÐèþïÜÐŒþ$ °{§æþ´ù™èþ$…yæþV>, K
{òœ…yŠþ ¸ù¯Œþ ^óþíÜ '¯èþ$Ðèþ#Ó G…í³Mæü ^óþíܯèþ fr$t {yîþÐŒþ$ 11 Äæý*‹³ ÌZ
&ÉTô|¢dædt, dü+»jYT dü÷|üsY {ç³£æþÐèþ$Ý릯èþ…ÌZ E…¨' A° ^ðþ´ëµyæþ$. §é…™ø, ÐèþïÜÐŒþ$ {yîþÐŒþ$ 11 Äæý*‹³
yê]e˝Ò¢ Ä؇; ù|¢ Ä|òt πsdüß˝À ^èþ*yæþV>, Ææÿ*.2 MørÏ gêMŠü ´ësŒý VðüË$^èþ$Mæü$¯èþ²r$t A…§æþ$ÌZ Ððþ$õÜgŒý E…¨.
Væ≤C≤uŸ e´øÏÔ>∑‘· n+X¯+ »≥ߺ˝À ô|<ä›>± e÷s¡ßŒ\ß #˚j·Tø£b˛e&É+ ≈£L&Ü M>V>, iÑ™èþ…ÌZ A…™èþÐðþ$$™èþ¢… GÆæÿ$Væü° B õ³§æþ Mæü$r$…»ê°Mìü ^ðþ…¨¯èþ
Äæý$$ÐèþMæü$yæþ$ E¼¾™èþ¼¾º¾Ðèþ#™èþ$¯é²yæþ$. B yæþº$¾™ø ™èþ¯èþ ™èþÍÏMìü _Mìü™èþÞ
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ: C糚yæþ$ §óþÔèý ÐéÅç³¢…V>
Ðèþ*Ææÿ$Ððþ* Væü$™èþ$¯èþ² õ³Ææÿ$ °Q™Œþ fȯŒþ. Ðèþ$$…»ñýO: Iï³GÌŒý&2022ÌZ Æ>Äæý$ÌŒý ^éÌñý…fÆŠÿÞ »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ gñýO{™èþÄæý*{™èþÌZ ^óþÆÿ$$Ý뢯èþ°, BÐðþ$ Væü™èþ 糨õßý¯óþâæý$ÏV> A¯éÆøVæüÅ…™ø »ê«§æþç³yæþ$™ø…§æþ°
™ðþË…V>×ýMæü$ ^ðþ…¨¯èþ D AÐèþ*ÃÆÿ$$ {ç³ç³…^èþ òßýyŠþ Mø^Œþ çÜ…f^Œþ º…VæüÆŠÿ, Mðüò³t¯Œþ ¸ë‹œ yæþ$ò³Ïí܋ܧóþ MîüËMæü ´ë{™èþ A° ÐðþËÏyìþ…^éyæþ$. AçÜͧæþ…™é K MæüËÌê A°í³Ýù¢…§æþ° õ³ÆöP¯é²yæþ$.
»êMìüÞ…VŠü Ðóþ¨Mæüò³O Ðèþ$¯èþ §óþÔèý {†ÐèþÆæÿ~ ç³™éMæü… sîýÑ$…yìþÄæý* Ðèþ*i Kò³¯èþÆŠÿ ÒÆóÿ…{§æþ òÜàÓVŠü A¯é²yæþ$. ÐéǧæþªÇ Ñ«§é¯éË ÐèþÌôýÏ
Æðÿç³Æðÿç³ÌêyóþÌê ^óþíÜ…¨. CÝ뢅º$ÌŒýÌZ fr$t õ³Ï B‹œÞ¯èþMæü$ ^óþÆæÿ$MøVæüÍW…§æþ° ç³Æø„æü…V> ÐéÅRêÅ°…^éyæþ$. fr$tÌZ düe÷~Û #˚j·T&ÜìøÏ eTT+<äß •X¯óe⁄˝À ø£<ä*ø£\ß
fÇW¯èþ {ç³ç³…^èþ »êMìüÞ…VŠü bé…í³Äæý$¯Œþ íÙ‹³ ò³§æþªV> Ðèþ*ÆæÿšË$ ^óþÄæý$Mæü$…yé Ðèþ$…_ çœÍ™éË$ Æ>ºsêtÆæÿ° Mö°Äæý*yéyæþ$. Ææÿ…»ê¯Œþ: A糚yóþ ³æ#sìýt¯èþ ÕÔèý$Ðèþ# {´ë×ý…™ø Ìôý§æþ° ^ðþõ³µçÜÇMìü
¯èþ$ Ý뫨…_ §óþÔèý {糆çÙx¯èþ$ C¯èþ$Ðèþ$yìþ…ç³gôýíÜ…¨. CÝ뢅 º$ÌŒý ¯èþ$…_ B¨ÐéÆæÿ… °ËMæüyðþO¯èþ Br ¡Ææÿ$™ø BÈÞ½ D Hyé¨ BMæür$tMæü$…§æþ° õ³ÆöP¯é²yæþ$. JMæüÐóþâæý Mæü¯èþ²™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë$ Mæü$§óþËÄæý*ÅÆæÿ$. »ê«§æþ™ø A…†Ðèþ$ çÜ…ÝëPÆ>°Mìü ¡çÜ$MðüâêÏÆæÿ$.
BÐðþ$ C…yìþÄæý*Mæü$ ^óþÆæÿ$Mæü$…¨. òßýO§æþÆ>»ê§æþ$ÌZ BÐðþ$Mæü$ çœ$¯èþ ÝëÓVæü™èþ… MøíßýÏÌê çÜ…fÄŒý$, yæþ$ò³ÏíÜ‹Ü BÌZ_…_ E…sôý C¨ Ý뫧æþÅ… M>Mæü´ùÄôý$§óþÐðþ*¯èþ° Ðèþ$sìýtÌZ Mæüí³µ ò³rtyé°Mìü (çÜÐèþ*«¨) Ðèþ$$…§æþ$ ÕÔèý$Ðèþ# Mæü§æþËyæþ… ^èþ*íÜ AMæüPyæþ$¯èþ²
ËÀ…_…¨. Kò³¯Œþ sꋳ Ðéçßý¯èþ…ò³O BÐðþ$¯èþ$ FÆóÿW…^é Ææÿ$.Ðèþ$ÆøÐðþO³æ# K B…VæüÏ AÀ{´ëÄæý$ç³yézyæþ$. M>V> Væü™èþ Iï³GÌŒý ïÜf¯Œþ Ðèþ$$Wíܯèþ ™èþÆ>Ó™èþ ÑÆ>sŒý MøíßýÏ ÐéÆæÿ$ BÔèýaÆæÿÅ´ùÄæý*Ææÿ$. C§æþ…™é BçÜ$ç³{† íܺ¾…¨ °ÆæÿÏ„æüÅÐóþ$ A° ¿êÑ…_
Ò$yìþÄæý*Mæü$ C_a¯èþ C…rÆæÿ*ÓÅÌZ BÐðþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, C¨ BÆæÿ…¿æý… ÝëÆæÿ£æþÅ »ê«§æþÅ™èþË ¯èþ$…_ ™èþ糚Mö¯èþ² çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. ©…™ø Iï³GÌŒý Ððþ$V> BÈÞ½ ÐèþNÅàÌZÏ Ðèþ*ÆæÿšË$ ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a…¨. Væü™èþ…ÌZ ÑÆ>sŒý MøíßýÏ Mðüò³t¯ŒþV> ¯óþÆæÿ$V> §æþÐéRê¯éMæü$ ÐðþãÏ B…§øâæý¯èþMæü$ ¨V>Ææÿ$. fÐèþ$*à MæüÖÃÆøÏ° Ææÿ…»ê¯Œþ hÌêÏ
Ðèþ*{™èþÐóþ$¯èþ° ^ðþí³µ…¨. ´ëÇ‹Ü JÍ…í³MŠüÞ ÌZ §óþÔé°Mìü ç³™èþM>°² Ý뫨…^èþyæþÐóþ$ ÐóþË…&2022ÌZ §æþ„ìü×ê{íœM> Ðèþ*i Mðüò³t¯Œþ ¸ë‹œ yæþ$ò³Ïí܋ܯèþ$ Mö¯èþ$VøË$ ^óþíܯèþ E¯èþ²³æ#yæþ$.. JMæü BrV>yæþ$ 2&3 Ðèþ*Å^ŒþËÌZ çÜÇV> ByæþMæü´ù™óþ ™èþ$¨fr$t º°çßýÌŒý Eç³ hÌêÏ BçÜ$ç³{†ÌZ C¨ ^ør$ ^óþçÜ$Mæü$…¨. º…Mæü*sŒý °ÐéíÜ
™èþ¯èþ Ë„æüÅÐèþ$° ™ðþÍí³…¨. AÐèþ*ÃÆÿ$$Ë$ ÑÑ«§æþ {MîüyæþÌZÏ Ðèþ$¯èþ §óþÔèý… VæüÇÓ…^óþÌê Äæý*fÐèþ*¯èþÅ… A™èþyìþ° Mðüò³t¯ŒþV> °Äæý$Ñ$…_…¨. ¯èþ$…_ ™èþí³µ…^óþ Ðéyæþ$. M>± º…VæüÆŠÿ, yæþ$ò³ÏíÜ‹Ü sZȲ BÝë…™èþ… JMæüǧæþªÆæÿ$ AÆÿ$$¯èþ ºçÙÆæÿ™Œþ AçßýçŠþ ¿êÆæÿÅ BçÜ$ç³{†ÌZ ÕÔèý$Ðèþ#Mæü$ f¯èþð_a…¨. M>±,
^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° ^ðþí³µ…¨. Ðèþ$ÆøÐðþO³æ# §óþÔèý…ÌZ ^èþÆæÿa±Äæý*…Ôèý…V> Ðèþ*ǯèþ íßýg껌ý D {MæüÐèþ$…ÌZ D GyìþçÙ¯ŒþÌZ Byìþ¯èþ 14 Ðèþ*Å^ŒþËÌZ G°Ñ$¨ VðüÍ_ 16 Ñ$¯èþà A…§æþDZ Mö¯èþÝëW…^éÆæÿ$. A¯èþ*gŒý Æ>Ðèþ™Œþ Ñ$¯èþà ^ðþ™èþ¢ {糧æþÆæÿدèþ íܺ¾…¨ ÕÔèý$Ðèþ#ÌZ {´ë×ý… Ìôý§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. ©…™ø »ôý½° ÔèýÃÔé¯èþ ÐésìýMæüMæü$
Ðèþç܈«§éÆæÿ×ýò³O BÐðþ$ çܵ…¨çÜ*¢... íßýg껌ý¯èþ$ «§æþÇ…^èþyæþ… A¯óþ¨ ÐèþÅMìü¢Væü™èþ ´ëÆÿ$$…rÏ™ø BÈÞ½ õ³Ï B‹œÞ ^óþÆæÿ$Mæü$…¨. A…§æþ° {§é„æüV> E¯èþ² Iï³GÌŒý M>Ææÿ×ý…V> ÐéÆæÿ$ GÐèþDZ ç³MæüP¯èþò³sìýt¯èþ §éQÌêË$ Mæü°í³…^èþÌôý§æþ$. °ËMæüyæþV> ¡çÜ$MðüâêÏÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ, ³æNyìþaò³sôýtÐèþ$$…§æþ$ ÕÔèý$Ðèþ#ÌZ Mæü§æþÍMæü˯èþ$ VæüÐèþ$°…_¯èþ
A…ÔèýÐèþ$°... ©°ò³O ™é¯óþÒ$ ÐéÅRêÅ°…^èþÌôý¯èþ° ™ðþÍí³…¨. ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V> ™é¯èþ$ sñýOsìýÌŒý¯èþ$ GÌêVðüO¯é VðüËÐéË° EÑÓâæý*ÏÆæÿ$™ø…¨. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÝëVæüyæþ… ÐéÇMìü MæüÍíÜ Ðèþ_a…¨ A° òÜàÓVŠü {MìüMŠüºgŒý™ø ™èþ¯èþ JMæüÆæÿ$ Ñ$Wͯèþ ÐéÇMìü ^ðþç³µyæþ…™ø.. ÐéÆæÿ$ Ððþ…r¯óþ BçÜ$ç³{†Mìü ¡çÜ$MðüâêÏÆæÿ$.
Mæü*yé íßýg껌ý ¯èþ$ CçÙtç³yæþ™é¯èþ° ^ðþí³µ…¨. íßýg껌ý ÑçÙÄæý$…ÌZ ™èþ¯èþMæü$ M>±, Iï³GÌŒý&2022ÌZ BÈÞ½ {糧æþÆæÿدèþ Væü$Ç…_ òÜàÓVŠü BçÜMìü¢MæüÆæÿ ÐéÅQÅË$ AÀ{´ëÄæý$… ç³…^èþ$Mæü$¯é²yæþ$. CMæü Væü™èþ…ÌZ MøíßýÏ, yìþÑÍÏÄæý$ÆŠÿÞ E…sôý ©…™ø AMæüPyìþ íܺ¾…¨ {ç³™óþÅMæü _Mìü™èþÞ MøçÜ… {Ö¯èþVæüÆŠÿ BçÜ$ç³{†Mìü ÇçœÆŠÿ ^óþÔéÆæÿ$.
™èþ¯èþ Mæü$r$…»ê°Mìü M>± GÌê…sìý A¿æýÅ…™èþÆ>Ë$ ÌôýÐèþ° ™ðþÍí³…¨. ™èþ¯èþ Væü$Ç…_ ^óþÔéyæþ$. {MðüyìþsŒý Ððþ$$™èþ¢… òßýyŠþMø^Œþ çÜ…fÄŒý$ º…VæüÆŠÿ, Mðüò³t¯Œþ yæþ$ò³ÏíÜ‹ÜMóü {ç³™èþÅÆæÿ$¦Ë$ ¿æýÄæý$ç³yóþÐéÆæÿ°.. DÝëÇ ¨¯óþÔŒý M>Ç¢MŠü, VðüϯŒþ Ðèþ*MŠüÞÐðþÌŒý Mæü*yé ÐéÇ D çœ$r¯èþ ÑçÙÄæý$…ÌZ BçÜ$ç³{† ¯èþÆŠÿÞ, ïÜÓí³…VŠü M>ÇÃMæü$Æ>Í° çÜòܵ…yŠþ ^óþçÜ*¢
GÐèþÆæÿ$ HÐèþ$¯èþ$Mæü$…sêÆø A¯óþ ÑçÙÄæý*°² ™é¯èþ$ ç³sìýt…^èþ$Mø¯èþ° ^ðþí³µ…¨. ^ðþ…§æþ$™èþ$…§æþ¯é²yæþ$.çÜ…fÄŒý$ º…VæüÆŠÿ òßýyŠþMø^ŒþV> Æ>Ðèþyæþ….. Mö™èþ¢ Mðüò³t¯Œþ ^óþÇMæü ´ëÍr íÜ…çßýçÜÓç³²…Ìê Ðèþ*Æ>Ææÿ° Mìü™é¼^éayæþ$. E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$Ë$ °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$.
cinema@suryaa.com
ôV’≤<äsêu≤<é Ððþ$V>{í³¯ŒþÞ ÐèþÆæÿ$׊ý ™óþgZ¢ MæüÍíÜ BÄæý$¯èþ ¯èþsìý…_¯èþ Ðèþ$ÎtÝëtÆæÿÆŠÿ Ðèþ$*Ò
ãß<Ûäyês¡+
25 y˚T 2022 G‹œ&3.A°ÌŒý Æ>ѳæNyìþ §æþÆæÿØMæü$yæþ$. ¨ÌŒý Æ>k çÜÐèþ$Ææÿµ×ýÌZ ÕÈ‹Ù °ÇÃçÜ$¢¯èþ²
D {糆Úët™èþÃMæü _{™èþ… Ðóþ$ 27¯èþ {õ³„æüMæü$Ë Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>»Z™èþ$…¨. D
10 ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ™égêV> Ððþ…MæüsôýÔŒý Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$.. B ÑÔóýÚëË$..
yêfi‚¢ X‚KsY dæìe÷qß Á|ü‹ dæìe÷ Hê ‘=*
#·+ù|XÊs¡ß- °Æ>Ùèþ çÜ$«§éMæüÆŠÿÆðÿyìþz eT÷M˝≤π> uÛ≤$kÕÔ+
C…sZÏ M>± ¯óþ¯èþ$ gZMæüÆ>Y¯óþ E…sê¯èþ$. ¯óþ¯èþ$ ¯èþÐèþ$ïèþ$. M>± °Æ>ÙèþËMæü$ Ìê¿êË$ Æ>ÐéË° BÕÝ뢯èþ$.AÌêVóü
A°ÌŒý Æ>ѳæNyìþ Ææÿ^èþ¯èþ ¯éMæü$ ^éÌê CçÙt…. ¸ëÅ°Þ², AyìþÄæý$°Þ² AËÇõÜ¢ ^éË$ A¯èþ$Mæü$…sê. {糆 íÜ°Ðèþ* çÜMðüÞ‹Ü
BÄæý$¯èþ ´ë{™èþ˯èþ$ ^éÌê ¯óþ^èþ$ÆæÿÌêY ¡Ça M>ÐéË° MøÆæÿ$Mæü$…sê¯èþ$. òÜsZÏ ¯óþ¯èþ$ °Æ>Ùèþ Ðèþ*¨Æóÿ BÌZ_Ý뢯èþ$.
¨§æþ$ª™éyæþ$. Ðóþ$Ñ$§æþªÆæÿ… ^éÌê MøÏgêY E… H§ðþO¯é Ðèþ—G«§é AÆÿ$$™óþ ^éÌê »ê«§æþ MæüË$Væü$™èþ$…¨. íÜ°Ðèþ*
sê…. DÒÒ V>Ç Ðèþ*¨Æóÿ A°ÌŒý M>Ððþ$yîþ çÙ*sìý…Væü$P QÆæÿ$a ò³sôýtr糚yæþ$ Mö…^ðþ… ¯èþçÜV> E…r…¨. M>±
»êV> ç³…yìþÝë¢yæþ$. A°ÌŒý ¯èþ$…_ ^éÌê Ðèþ$*Ò íßýsŒý AÆÿ$$™óþ Ðèþ*{™èþ… AÐèþ±² Ðèþ$Ça´ù™éÆæÿ$. ´ë¯Œþ C…yìþÄæý*
¯óþÆæÿ$aMæü$¯é². Ðèþ$¯èþ ^èþ$r*t E¯èþ² f¯é˯èþ$ _{™éË$ A¯óþ¨ MóüÐèþË… ¼h¯ðþ‹Ü Ðèþ*{™èþÐóþ$. ¯é íÜ°Ðèþ*Mæü$ ´ë¯Œþ
^èþ*õÜ ¯óþ¯èþ$ A°² ¯óþÆæÿ$aMæü$…sê. G‹œ&3ÌZ C…yìþÄæý* Ýë¦Æÿ$$ Ðèþ*ÆðÿPsŒý E…§æþ¯èþ$Mæü$…sôý..A…™èþsê Ñyæþ$§æþË
M>Ððþ$yîþ ^éÌê »êVæü$…r$…¨. yìþçœÆðÿ…sŒý ^óþÝë¢Ææÿ$. Ìôý§æþ…sôý CMæüPyóþ ÇÎgŒý ^óþÝë¢Ææÿ$. ´ë¯Œþ C…yìþÄæý* Ýë¦Æÿ$$
ÐéÆÿ$$‹Ü Äæý$*gŒý ^óþÔé. Mæü£æþË$ ÐèþõÜ¢.. ¯óþ¯èþ$ ^óþÄæý$yé°Mìü íܧæþªÐóþ$. sêMŠü ÚùËMæü$ çßZíÜt…V>Y
Æ> fÔóýQÆŠÿ Mæü£é¯éÄæý$Mæü$yìþV> ™é¯èþ$ °ÇÃ…_¯èþ ÔóýQÆŠÿ íÜ°Ðèþ*¯èþ$ Bõ³íÜ A¯éÅÄæý$… ^óþÔéÆæÿ° B
_{™èþ °Æ>Ùèþ çÜ$«§éMæü{Æðÿyìþz BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. D íÜ°Ðèþ*ÌZ ÕÐé±, ÕÐé™èþÃMæü õ³Ææÿ$Ï
Ðèþ*{™èþÐóþ$ E¯é²Äæý$°.. ÐéÆæÿ$ °Æ>ÙèþË$ M>§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. òßýO§æþÆ>»ê§øÏ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ Ò$yìþÄæý*
D íÜ°Ðèþ*ÌZ Æóÿ`Mæüsìý ´ë{™èþ¯èþ$ ´ùíÙ…
^é¯èþ$. AÌê…sìý ´ë{™èþÌZ ¯èþsìý…^èþyæþ… C§óþ
™öÍÝëÇ. íÜ°Ðèþ* Ððþ$$™èþ¢… Æóÿ`Mæüsìý
^óþÄæý$Ðèþ$° ^éÌê BçœÆæÿ$Ï Ðèþ^éaÆÿ$$. M>± ¯éMæü$ A¨ òÜsŒý M>§æþ$. JMæüP
ïܯŒþ Ðèþ$äÏ Ðèþ$äÏ ^óþÄæý$yæþ… ¯éMæü$ MæüçÙt…. íÜ…WÌŒý sôýMŠü Äæý*MæütÆ>Y
E…yæþyæþÐóþ$ ¯éMæü$ CçÙt…. MøÑyŠþ sñýOÐðþ*Ï çÙ*sìý…VŠüÞ ^éÌê MæüçÙt…V>
çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ çÜ$«§éMæü{Æðÿyìþz Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. E…yæþ§æþ$. Mö…™èþÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ E… fÇV>Æÿ$$. Ðèþ$¯èþ Ðèþ$$…§æþ$ E¯èþ² BÇtçÜ$tP MæüÆø¯é E…§ø Ìôý§ø
yìþhrÌŒý {´÷ÐðþOyæþÆæÿ$Ï Bõ³Äæý$yæþ… ÐèþÌôýÏ ÔóýQÆŠÿ íÜ°Ðèþ* BW´ùÆÿ$$…¨. íÜ°Ðèþ* Bõ³Äæý*Ë° MøÆæÿ$t GMæüPyé r$…¨. Mæü£æþÌZ ¿êVæü…V> D _{™èþ…ÌZ ¯é ™ðþÍÄæý$§æþ$. Ðóþ$Ðèþ$$ HÐðþ* Ðèþ*‹ÜP ¡íÜ yðþOÌêVŠüÞ ^ðþ´ëµÍ. ^éÌê
^ðþç³µÌôý§æþ$. yìþhrÌŒý {´÷ÐðþOyæþÆæÿÏMæü$ yæþº$¾ Mæüsìýt Jç³µ…§æþ… ^óþçÜ$Mæü$¯é². Ðéâæý$Ï ÔóýQÆŠÿ íÜ°Ðèþ*¯èþ$ ^èþ…õ³ ´ë{™èþMæü$ Æóÿ`Mæüsìý E…r$…¨. G‹œ3 H ¿æýÄæý$Ðóþ$õܨ. çÙ*sìý…VŠü AÆÿ$$´ùV>¯óþ M>ÅÇÐé¯øÏMìü ÐðþãÏ BÑÇ
ÔéÆæÿ$. ¯óþ¯èþ$ Hyðþ°Ñ$¨ íÜ°Ðèþ*ËMæü$ °Æ>ÙèþV> ç³°^óþÔé¯èþ$. H íÜ°Ðèþ*Mîü CÌê…sìý ç³Çíܦ† Ìôý§æþ$. Ýë¦Æÿ$$ÌZ íßýsŒý AÐèþ#™èþ$…§ø ¯óþ¯èþ$ ^ðþç³µÌôý¯èþ$ ç³sôýtÐéyìþ°. D Æðÿ…yóþ¯èþ²ÆóÿâæýÏÌZ ¯óþ¯èþ$ MøÑyŠþ »êǯèþ ç³yæþÌôý§æþ$. ¯óþ¯èþ$
yìþhrÌŒý {´÷ÐðþOyæþÆæÿ$Ï Mæü*Å»Œý, Äæý$*G¸ùÓËò³O ¯éÅÄæý$´ùÆ>r… ^óþÝë¢. Æóÿ³æ# MøÆæÿ$t ¡Ææÿš Ðèþ^éaMæü òœO¯é°Û M>±..G‹œ2 Mæü…sôý íßýÌôýÇÄæý$ÝëY E…r$… Cç³µsìýMîü Ðèþ*çÜ$PË$ «§æþÇçÜ$¢¯é²¯èþ$. C糚yæþ$ ^éÌê Ðèþ$…¨ Agê{Væü™èþ¢V>
Äæý$ÆŠÿ ç³Ææÿ…«§éÐèþ$Æðÿyìþzò³O ç³Ææÿ$Ðèþ# ¯èþçÙt… §éÐé ÐóþÝ뢅. ¯éMæü$ MæüÍW¯èþ ¯èþÚët°² ç³Ææÿ…«§éÐèþ$Æðÿyìþz CÝë¢Æ>? §æþ° Ðèþ*{™èþ… ^ðþ´ë¢. D gê¯èþÆŠÿ íÜ°Ðèþ*Ìôý ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Væü$…³æ#Ë$ E¯èþ²ç³šyæþ$ gê{Væü™èþ¢V> Ðèþ*çÜ$PË$
yìþhrÌŒý {´÷ÐðþOyæþÆæÿ$Ï CÝë¢Æ>? iÑ™é Æ>fÔóýQÆŠÿ ÐèþËÏ ¯éMæü$ GÌê…sìý ¯èþçÙt… MæüËVæüÌôý§æþ$. íÜ°Ðèþ* òܯéÞÆŠÿ ^óþÄæý*Ë° HÑ$ A¯èþ$MøÌôý§æþ$. ByìþÄæý$¯èþ$ÞP «§æþÇõÜ¢¯óþ Ðèþ$…_§æþ° ¯é ¿êÐèþ¯èþ. ÑÐóþM>¯èþ…§æþ ºÄñý*í³MŠü
çÜÇtíœMðüsŒý ¯é õ³Ææÿ$ Ò$§óþ E…¨. A° çÜ$«§éMæüÆŠÿÆðÿyìþz ^ðþ´ëµÆæÿ$. íÜ°Ðèþ* çÜÇV> ¡Äæý$Mæü´ù™óþ §æþÆæÿØMæü$Æ>ÌñýO¯èþ
iÑ™é Æ>fÔóýQÆæÿ$² ¯óþ¯èþ$ {ç³Õ²Ýë¢. M>±, CMæüPyæþ çÜÐèþ$çÜÅ A¨ M>§æþ$. íÜ°Ðèþ* ³æNÆæÿ¢Æÿ$$¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ ÐéâæýÏ
G ‹œ&3 Mæü*yé ¯é ™öÍ Ðèþ$*ÒÌê ¿êÑ…_..AÌê¯óþ ^óþÔé. M>Ððþ$yîþ
^óþÄæý$yæþ… ¯éMæü$ CçÙx…. ïßýÆø ´ë{™èþ CÌê E…yéÍ..AÌê
E…yéÍ A° A¯èþ$Mø¯èþ$. {糆 íÜ°Ðèþ* G…gêÄŒý$ ^óþçÜ*¢ ^óþÝ뢯èþ$ A°
H… CçÙtÐðþ* A¨ CõÜ¢ ^éË$. Ðèþ_a¯èþ íÜ°Ðèþ*˯èþ$ ^óþçÜ$Mæü$…r*
´ùÐéÍ A…™óþ. §óþ° Væü$Ç…_ GMæü$PÐèþV> BÌZ_…^èþMæü*yæþ§æþ$. ç³°
¡Äæý*˯èþ$Mæü$¯é²yæþ$ M>± Cç³µsîýMîü Mæü$§æþÆæÿÌôý§æþ$. C糚yæþ$ ºÄñý*í³MŠü
¡Äæý*Ë° Ìôý§æþ$. ¯é¯èþ²V>Ç({ç³Ðèþ$$Q °Æ>Ùèþ Æ>Ðèþ*¯éÄæý$$yæþ$)
Ò$§æþ Møç³… ò³r$tMæü$° ¯é íÜ°Ðèþ* B´ëÆæÿ$. ÔóýQÆŠÿMøçÜ… Ææÿ*.15Mør$Ï ò³r$tºyìþV> ò³sêt. D íÜ°Ðèþ* ÑMæütÈ Ððþ…MæüsôýÔŒý A¯é²yæþ$. A¯èþ$MøMæü$…yé ¯é Væü™èþ Æðÿ…yæþ$ _{™éË$ ^óþçÜ$Mæü$…r* ÐðþâêÏÍ. MøÑyŠþ ™èþÆ>Ó™èþ Ksîýsîý {´ë«§é¯èþÅ™èþ ò³ÇW…¨. ºÄñý*í³MŠü {íÜP‹³t ÐèþõÜ¢ Ðèþ*{™èþ… ™èþç³µMæü$…yé ¯èþsìýÝ뢯èþ$.
Bç³Ðèþ$° MøÆæÿ$t¯èþ$ B{ÔèýÆÿ$$…_¯èþ ÐéÇ° Mæü*yé MæüË$Ýë¢. íÜ°Ðèþ* Ñyæþ$§æþÌñýO¯èþ Æðÿ…yæþ$ ÆøkË ™èþÆ>Ó™èþ (¯éÆæÿç³µ, §æþ—GÔèýÅ…&2) KsîýsîýÌZ Ðèþ^éaÆÿ$$. Æðÿ…yóþâæýÏ ™èþÆ>Ó™èþ ¤Äôý$ Æ>¯é™ø MæüÍíÜ K Ððþ»Œý íÜÈ‹Ü ^óþÔé. MøÑyŠþ sñýO…ÌZ RêÎV> G‹œ2ÌZ Ðèþ*¨Ç G‹œ3ÌZ GÌê…sìý Mö™èþ¢ BçܯéË$ E…yæþÐèþ#. M>±
Bç³yæþ… ÐèþËÏ GMæü$PÐèþ ¯èþçÙt´ùÆÿ$$…¨ ¯óþ¯óþ. D ÑçÙÄæý*°² íÜ°Ðèþ* ò³§æþªË §æþ—GíÙtMìü ¡çÜ$MðüâêÏ. C¨ rÆæÿÏ §éÓÆ> {õ³„æüMæü$˯èþ$ ç³ËMæüÇ…^èþ»Z™èþ$¯é²Ææÿ$. Væü$…³æ#V> íÜ°Ðèþ* E…yæþyæþ…™ø.. Ksîýsîý MøçÜ… Ððþ»Œý íÜÈ‹Ü ^óþÔé. A¨ ^éÌê ^éÌñý…h…VŠü M>Ððþ$yîþ Ðèþ*{™èþ… A…™èþMæü$ Ñ$…_ E…r$…¨. {糆 çܱ²ÐóþÔèý… ¯èþÐèþ#ÓË$
Æ>fÔóýQÆŠÿ íÜ°Ðèþ* A° A…r$¯é²Ææÿ$. M>±, BÄæý$¯èþ ¯èþsìý…^éÆæÿ…™óþ. iÑ™èþ §æþÆæÿØMæü™èþÓ… Ðèþíßý…^éÆæÿ$. ^èþ*õÜ¢ Ðèþ^óþa MìüMŠü ÐóþÆæÿ$. G…rÆðÿ•t¯ðþÃ…sŒý íÜ°Ðèþ*Ë$ ¼[XÞP¯ðþ•µ ^èþ*õÜ¢ A°í³…_…¨. ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ Ððþ¼ÞÈÝùÏ° ¯é Ë$MŠü Ñyæþ$§æþË M>»Z™èþ$…¨. ³æNÆÿ$$Ýë¢Æÿ$$. D f¯èþÆóÿçÙ¯Œþ í³ËÏ˯èþ$ Mæü*yé AËÇ…^èþyæþ… A§æþ—
D íÜ°Ðèþ* °Æ>Ã×ý ÑçÙÄæý$…ÌZ ÐéâæýÏMæü$ çÜ…º…«§æþ… Ìôý§æþ$. íÜ°Ðèþ*Mæü$ ò³r$tºyìþ ò³sìýt…¨ ¯óþ¯óþ. D »êVæü$…r$…¨. G‹œ&3 ¤Äôý$rÆøÞÏ ^èþ*yéÍÞ¯èþ íÜ°Ðèþ*. A…§æþÇMìü çÜÌêïéU¯ø¢ ¡Äæý$»ZÄôý$ _{™èþ…ÌZ {º§æþÆŠÿ ´ë{™èþ° ´ùíÙçÜ$¢¯é²¯èþ$. GçÙt…V> ¿êÑçÜ$¢¯é²¯èþ$. §óþÑ{Ö {ç³Ý맊þ A§æþ$™èþÐðþ$O¯èþ çÜ…X™èþ…
íÜ°Ðèþ* sñýOsìýÌŒý §æþVæüYÇ ¯èþ$…_ A±² {´÷yæþ*ÅçÜÆŠÿ Mú°ÞÌZÏ ÇhçÜtÆŠÿ AÆÿ$$ E¯é²Æÿ$$. AÌê…sìý ÐèþÅMìü¢ ¯èþ^èþ$a™èþ$…¨. M>Ððþ$yîþ A…sôý ¯éMæü$ ^éÌê CçÙt…. õܲíßý™èþ$Ë™ø M>±, Ðèþ$ÎtÝëtÆæÿÆŠÿ _{™éËMæü$ ¯óþ¯èþ$ Gç³µsìýMîü íܧæþª…V>¯óþ E…sê¯èþ$. Ðèþ$…_ A…¨…^éyæþ$. A°² ´ërËMæü$ Ðèþ$…_ ÆðÿÝ뵯ŒþÞ Ðèþ_a…¨.
iÑ™èþ¯èþ$ ¯èþÑ$à GÌê òœO¯é¯ŒþÞ ^óþÝë¢Ææÿ$. õ³Ææÿ$ {ç³RêÅ™èþ$Ë$ E¯é²Äæý$° ^èþ*íÜ GÌê yæþº$¾Ë$ CÝë¢Ææÿ$. Mæü£æþ §öÇMìü™óþ H ïßýÆø™ø¯ðþO¯é MæüÍíÜ ¯èþsìýÝë¢. »êM>Þïœ‹Ü ¯ðþ…ºÆæÿϯèþ$
A…§æþ$Mæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ A°² B«§éÆ>Ë$ E¯é²Æÿ$$. ÔóýQÆŠÿ íÜ°Ðèþ* MæüÌñý„æü¯èþϯèþ$ JMæü AMú…sŒý Kò³¯Œþ
^óþíÜ yìþ´ëhsŒý ^óþÄæý$Ðèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. AçÜË$ D MóüçÜ$ÌZ ¯éMæü$ çÜ…º…«§æþÐóþ$ Ìôý§æþ$. AÌê…r糚yæþ$
¯óþ¯ðþ…§æþ$Mæü$ ^óþÝë¢. C¨ MøÆæÿ$t «¨M>PÆæÿ… HÒ$ M>§æþ$A° çÜ$«§éMæü{Æðÿyìþz ^ðþ糚Mö^éaÆæÿ$.
25q nøÏÿH˚ì Hê>∑#Ó’‘·q´ yÓTÆ H˚y¥ß áCŸ X¯è‹˝À
ls¡+>∑|ü⁄s¡+ Áf…Æ\sY ˝≤+#Y <∏ë´+≈£L´ {°»sY yÓT]ùd *]ø£˝Ÿ kÕ+>¥
ŠÿÐèþ$ ¯èþ… Ìê…sìý »êÏMæü¾çÜtÆæÿ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ
Mæü£é¯éÄæý$Mæü$yæþ$ AMìüP¯óþ° ¯éVæ
ü^ðþO™èþ¯èþÅ, §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Ñ{MæüÐèþ$$PÐèþ*ÆŠÿ MæüË
Ñyæþ$§æþË M>¯èþ$¯èþ² D _{™èþ… sîýfÆæÿ$²
D ¯ðþË 25¯èþ ÝëÄæý$…{™èþ… 5Væü….4
°Ñ$ÚëËMæü$ Ñyæþ$§æþË ^óþçÜ$¢¯èþ²r$ÏV>
C… yìþÄæý$¯Œþ {ïÜP¯Œþò³O
Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ Æ>¯èþ
r$Ðèþ…sìý BÆ>Y¯Œþ Ðèþ*íœÄæý*
Æÿ$$MæüÌZ Æ>»Z™èþ$¯èþ² Ðèþ$Æø »êÏMæü¾çÜtÆŠÿ {ç³Mæüsìý…_…¨ _{™èþº—…§æþ…. Ìñýf…yæþÈ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Ææÿ*´÷…§æþ$™èþ$¯èþ²
_{™èþ… £éÅ…Mæü*Å. Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ G¯ø² íÜ°Ðèþ*sZ{VæüçœÆŠÿ ï³ïÜ {ÖÆ>ÐŒþ$ béÄæý* _{™èþ… Ððþ$O ¯óþÐŒþ$DgŒý Ôèý–†
çÜ*ç³ÇásŒý _{™é˯èþ$ A…¨…_¯èþ {Ö {Væüçßý×ý… A…¨çÜ$¢¯èþ² D _{™é°Mìü CsîýÐèþË Ñyæþ$§æþÌñýO¯èþ sîýf ÆŠÿ™ø
Ððþ…MæüsôýÔèýÓÆæÿ {MìüÄôý$çÙ¯øÞÏ °Æ>Ã×ý…ÌZ ™èþÐèþ$¯Œþ çÜÓÆ>Ë$ A…¨çÜ$¢¯é²yæþ$. ½Ò A…§æþÇÌZ¯èþ* BçÜMìü¢° MæüÍ
¨{Ìêk&ÕÈçÙ$Ï °Æ>ÙèþË$V> Ææÿ*´÷… G‹Ü ÆæÿÑ Mæü£æþ¯èþ$ A…¨…_¯èþ D _{™é W…_¯èþ D _{™èþ… ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ
§æþ$™èþ$¯èþ² D _{™èþ…ÌZ Æ>ÕQ¯é², Ðèþ*âæý °Mìü ¯èþÒ¯èþ*²Í GyìþrÆ>Y ÐèþÅÐèþçßýÇ Ñyæþ$ §æþË M>»Z™èþ$…¨. M>V>
ÑMæü ¯éÄæý$Ææÿ$Ï ïßýÆøÆÿ$$¯èþ$Ï ¯èþsìýçÜ$¢ çÜ$¢¯é²Ææÿ$. D _{™èþ…ÌZ° Ððþ$Ç õÜÌôý..
¯é²Ææÿ$. lÌñýO 8¯èþ {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> Ððþ$ÇõÜÌôý A¯óþ ÒyìþÄñý*
ÍÇMæüÌŒý Ýë…Væü$¯èþ$ CsîýÐèþË
Ñyæþ$§æþË ^óþíÜ…¨ _{™èþº–…§æþ…. §æþÆæÿØMæü$yæþ$ {Ö°Ðé‹Ü K…

{Ö ÝëÆÿ$$ ËMîüP »êůèþÆŠÿ ò³O °ÇÃçÜ$¢¯èþ² _{™èþ… {ÖÆæÿ…Væü³æ#Ææÿ… _…§æþ¯èþ*Ææÿ$ ÑfÄæý$ËMìü‡ çÜÆæÿµ×ýÌZ
_…§æþ¯èþ*Ææÿ$ ¯éVæüÆ>k °Æ>ÙèþV> ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢¯èþ² D _{™é°Mìü GÐŒþ$ G‹Ü. ÐéçÜ$ §æþÆæÿØMæü$yæþ$.
y˚T»sY ôdHê‡sY |üP]Ô M>ÆŠÿ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Ððþ$ÇõÜÌôý Ððþ$ÇõÜÌôý A¯óþ ÍÇMæüÌŒý Ýë…
Væü$¯èþ$ CsîýÐèþË Ñyæþ$§æþË ^óþÔé…. Mæü–çÙ~M>…™Œþ Ýëíßý™èþÅ… A…
¨…_¯èþ D ´ër¯èþ$ çÜ™èþÅ Äæý*Ñ$° BËí³…^éÆæÿ$. Ðèþ*ÆŠÿP
ѯéÄæý$MŠü §óþÔéÄŒý$, ´ëÄæý$ÌŒý Ðèþ$$QÈj, ÐðþOçÙ~Ñ íÜ…VŠü, _…§æþ¯èþ*Ææÿ$ ¯éVæüÆ>k, çÜ™èþÅ{ç³M>ÔŒý ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$
Ðèþ$$QÅ´ë{™èþË$ ´ùíÙ…_¯èþ D _{™èþ {sñýOËÆŠÿ ¯èþ$ B¨ÐéÆæÿ… íœÌŒýà b酺Ɗÿ ÌZ {ç³Ðèþ$$Q §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Ðð þÆæÿÞsñýOÌŒý ïßýÆø AyìþÑ Ôóý‹Ù ™èþ¯èþ
{糆Úët™èþÃMæüÐðþ$O¯èþ ´ë¯Œþ C…yìþÄæý*
{´ëgñýMŠüt 'Ðóþ$fÆŠÿ'¯èþ$ Ðèþ$$¯èþ$ò³¯èþ²yæþ*
Vöç³µ A¯èþ$¿æýÐé°² Ðóþ$fÆŠÿ _{™èþ…
A…¨ çÜ$¢…¨. ¿êÈ °Æ>Ã×ý
ÑË$ÐèþË$, ¯èþsîý¯èþr$Ë$
Æ>½¯Œþ çÜÓÆ>Ë$ çÜÐèþ$ Mæü*Æ>aÆæÿ$. ™èþç³µMæü$…yé _{™èþ… A…
§æþÇ° AËÇçÜ$¢…§æþ¯óþ ¯èþÐèþ$ÃMæü… Ðèþ#…¨ A¯é²Ææÿ$.
çÜÐèþ$${§æþ. Ñ ^óþ™èþ$Ë Ò$§æþ$V> Ñyæþ$§æþËV>Ñ…^éÆæÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… çÜÐèþ$${§æþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. D _{™èþ
Ìôý° Ñ«§æþ…V> {ç³Ððþ*sŒý ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. {¼ÍÄæý$…sŒý ç³Æ>¹ÆðÿïŒþÞ
§æþÆæÿØMæü$yæþ$ ÐéçÜ$ Ðóþ$¯èþ MøyæþË$& Ðóþ$¯èþÐèþ*Ðèþ$ Ðèþ$«§æþÅ ÝëVóü Mæü£é…Ôèý… A° ^ðþ´ëµÆæÿ$.. Ðèþ$…_ M>¯ðþÞ‹³t ™ø
Ðèþ$$…§æþ$MöçÜ$¢¯é²Ææÿ$.. °Æ>Ùèþ ¯éVæüÆ>k V>ÇMìü »êV> ¯èþ_a¯èþ ÝùtÈ A° ѯ鲯èþ$.. ºyðþjsŒý ÑçÙÄæý$…ÌZ
M>…{ç³Ððþ$OgŒý AÐèþMæü$…yé ¡ÔéÆæÿ° ™ðþË$Ýù¢…¨. {sñýOËÆŠÿ, ´ërË$ ^éÌê »êVæü$¯é²Æÿ$$. A¯é²Ææÿ$.
D _{™èþ ïßýÆø ѯéÄæý$MŠü §óþÔéÄŒý$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. ¯óþ¯èþ$ »ê…»ôý ¯èþ$…_ Ðèþ^éa¯èþ$ AMæüPyæþ ^éÌê
26/11 ïßýÆø Ðóþ$fÆŠÿ çÜ…©‹³
E°²Mæü—GçÙ~¯Œþ iÑ™èþ… B«§éÆæÿ…V>
A™èþÅ…™èþ {糆Úët™èþÃMæü…V> ™ðþÆæÿMðüMìüP¯èþ
Ðóþ$fÆŠÿ _{™é°Mìü Ðèþ$Æø
{糫§é¯èþ BMæüÆæÿÛ×ý.
AyìþÑ Ôóý‹Ù ™èþ¯èþ A§æþ$™èþÐðþ$O¯èþ
¯èþr¯èþ™ø Mö°² çܱ²ÐóþÚëË$ MøçÜ…
\yê«≥ f…Æ{Ï˝Ÿ
{ç³Äæý$™é²Ë$ ^óþÝë¯èþ$ M>± Mæü$§æþÆæÿÌôý§æþ$.. A…§æþ$Móü òßýO§æþÆ>»ê§Šþ Ðèþ_a ^éÌê ByìþçÙ¯ŒþÞ C_a¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ
D _{™èþ…ÌZ AÐèþM>Ôèý… Ðèþ_a…¨.. ´ërË$ AÆÿ$$™óþ Cç³µsìýMóü Äæý$*r*Å»Œý ËÌZ çßýÌŒý ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$..
D _{™èþ… ™égêV> òܯéÞÆŠÿ
M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ ³æNÇ¢ ^óþçÜ$Mæü$…¨. çÜ*PÌŒýÞ yóþ‹Ü ÌZMìü Mæü*yé ^èþMæüPV>
{sê¯èþÞçœÆóÿÃçÙ¯Œþ M>Ðèþyæþ… A§æþ$™èþ…
Ä$wüÿs¡D
™ðþÍ´ëÆæÿ$.
§æþÆæÿØMæü$yæþ$ ÐéçÜ$ G… G‹Ü Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*... Ðóþ$¯èþ MøyæþË$& Ðóþ$¯èþ Ðèþ*Ðèþ$ º…«§æþ… A¯óþ¨ G…™èþ Vöç³µ§ø,
òܯéÞÆŠÿ »ZÆŠÿz _{™é°Mìü / çÜÇtíœMóüsŒý
C_a…¨. íÜ°Ðèþ* Ððþ$$™èþ¢… °yìþÑ
149 °Ñ$ ÚëË$. Ðóþ$fÆŠÿ _{™èþ…
A°í³çÜ$¢…¨. ¿êÈ A…^èþ¯é Ë™ø
Ðóþ$fÆŠÿ l¯Œþ 3Ðèþ ™óþ©¯èþ íÜ°Ðèþ*
Äæý$$ Ðèþ {糆¿êÔéÍ BÆŠÿ.Mðü.V>…«© §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ
™ðþË$Væü$&™èþÑ$âæý&Mæü¯èþ²yæþ ¿êçÙÌZÏ HMæüM>Ë…ÌZ
™ðþÆæÿMðüMæü$P™èþ$¯èþ² ѯèþ*™èþ² {õ³Ðèþ$Mæü£é_{™èþ… ËÐéÓr.
G…™èþ »ê§æþÅ™ø Mæü*yìþ¯èþ§ø ™ðþÍÄæý$^ðþõ³µ _{™èþ… {ÖÆæÿ…Væü³æ#Ææÿ…. D Æøk çÜÐèþ$${§æþ V>Ææÿ$, ËÄæý$¯Œþ ¤Äôý$ rÆæÿÏÌZMìü Æ>¯èþ$…¨,
ÝëÆÿ$$ Ððþ…MæüsŒý V>Ææÿ$ Ðèþ* D {sñýOËÆŠÿ Ìê…^Œþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü Ñ^óþaÄæý$yæþ… Ðèþ*Mðü…™ø B…§æþMæüÆæÿ… A° Mæü…sñý…sŒý, ¿êÐø§óþÓV>Ë$ òܯéÞÆŠÿ °yìþVæü…sìý ÝëÆÿ$$ Æ>gôý‹Ù Ðèþ$*Ò‹Ü ç³™éMæü…ò³O {´÷yæþ„æü¯Œþ
»ZÆŠÿz çÜ¿æý$ÅË° BMæür$tMæü$¯é²Æÿ$$. C§óþ çÜÐèþ$ Äæý$…ÌZ ¯èþ…ºÆŠÿ 1 V> A™èþÅ…™èþ {糆Úët™èþÃMæü…V> Ææÿ*´÷…§æþ$™èþ$¯èþ²
™ðþÍ´ëÆæÿ$.CMæü _{™èþ °Æ>Ùèþ _…§æþ¯èþ*Ææÿ$ ¯éVæüÆ>k Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*... BÇtçÜ$tË$, sñýMîü²íÙÄæý$¯ŒþÞ òÜO™èþ… Ðèþ$$…§æþ$V>¯óþ
Ðèþ*Mæü$ G…™ø çÜçßýM>Æ>°² A…¨…^éÆæÿ$ ÐéÆæÿ…§æþÇMîü ¯é D Ðèþ$*Ë…V> Mæü—G™èþ\ýq™èþË$ A° Ðóþ$fÆŠÿ 看Üt à‹œ ÌZ çÜ…©‹³ D _{™é°² G¯Œþ. Ððþ…MæüsôýÔèýÓÆæÿ$Ï&»Ÿsêt Ôèý…Mæü{Æ>Ðèþ#&
ç³ÆæÿدèþÌŒý ÌñýO‹œ, ™èþÍÏ §æþ…{yæþ$Ë™ø Ðèþ#¯èþ² 'Ðóþ$fÆŠÿ' _{™èþ…
™ðþÍÄæý$^óþÝëÆæÿ$. C…M> D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ Ðèþ$*ÅhMŠü yðþOÆðÿMæütÆŠÿ çÜÓÆæÿ çÜ$…§æþÆŠÿ, MöÇÄñý*{V>çœÆŠÿ Ðèþ$õßý‹Ù {í³ÐèþNÅË$
Æ>f »ŸÐèþ$¯èþ, {†ÌZMŠü ¯é£Šþ, B…f¯óþÄæý$$Ë$, çÜ…Væüç³µ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. A¯èþ$º…«§æþ…, CÚë™ø _¯èþ²¯ésìý
{õ³Ðèþ$° Ððþ$çÜÃÆðÿOgŒý V> ^èþ*í³…^éÆæÿ$. §óþÔè
òÜMæü…yŠþ à‹œ ÌZ ¿êÈ Äæý*„æü¯Œþ, òßýO ýÐéÅç³¢…V>
&çÅdæºã÷´≥sY‡ düeTø£å+˝À |òüTq+>± A…yŠþ GÐðþ*çÙ¯èþÌŒý Ðèþ$*Ððþ$…sZÞ¢
{糧æþÇØ…^èþºyæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$.
{õ³„æüMæü$Ë$ ^èþ*³æ#†ç³šMøÌôý¯èþ…™èþ
sê+>¥ q+ãsY Áf…Æ\sY
\ø°ÿkÕºsY Á|ü#ês¡ ∫Á‘·+ $&ÉT<ä\
Mð ü.h.G‹œ&1, Mðü.h.G‹œ&^éç³tÆŠÿ2
_{™éË™ø {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> çÜ…^èþ˯èþ…
çÜ—GíÙt…_¯èþ Äæý$‹Ù ¯èþsìý…^èþV>... Mæü¯èþ²yæþÌZ
_{™é°Mìü Ýëíßý™èþÅ…
çÜÐèþ$Mæü*Ça¯èþ Væü$Ææÿ$ ^èþÆæÿ׊ý,
çÜ…¿êçÙ×ýË Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ
Ððþ…MæürWÇ {Ö°Ðé‹Ü çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> °ÇÃçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
Æ>Ðèþ×ýË…Mæü õœÐŒþ$ {Mìü‹Ù º…yìþç³ÍÏ ïßýÆø. Ò$Æ> Mæü¯èþ²¯Œþ, ©„æü
çœ$¯èþ ÑfÄæý$… Ý뫨…_¯èþ ËMîüP A¯óþ _{™èþ… çÜ*ÆæÿÅ, GWjMæü*ÅsìýÐŒþ ïßýÆøÆÿ$$¯èþ$ÏV> ¯èþsìýçÜ$¢¯èþ² D {†¿êÚë _{™èþ…ÌZ ïÜ°Äæý$ÆŠÿ
™ðþË$Væü$ÌZ ËMîüP ÝëtÆŠÿV> Æ>¯èþ$…¨. Mæü¯èþ²yæþÌZ {´÷yæþ*ÅçÜÆŠÿ MóüÔèýÐŒþ VúyŠþ, ¯èþr$Ë$ »ñý¯èþÈj K Ðèþ$$QÅ ´ë{™èþ ´ùíÙçÜ$¢¯é²Ææÿ$!!
B ÆŠÿ.Ñ.Äæý$‹Ü {´÷yæþ„æü¯Œþ »êůèþÆŠÿ ò³O Ðèþ*Ææÿ$†Æ>ÐŒþ$,hÄñý* §éÆæÿÏ (¯èþ*™èþ¯èþ ç³Ç^èþÄæý$…), àíÜ°,
AfÄñý*ƒ‹Ù, çÜ$Ðèþ$¯Œþ Ôðýsìýt ¯èþsîý¯èþr$Ë$V> Ýë…ºÕÐéÆ>Ðèþ# §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ BÆŠÿ.Ñ.Äæý$‹Ü Æ>Ðèþ#, 眯é
Ë$ çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> °ÇÃçÜ$¢¯èþ² {MðüOÐŒþ$ çÜòܵ¯ŒþÞ {¤ËÏÆŠÿ _{™èþ… Æ>…VŠü ¯èþ…ºÆŠÿ.D _{™èþ… {sñýOËÆŠÿ Ìê…^Œþ
D _{™é°² °ÇÃ…_¯èþ {ç³Ðèþ$$Q ¯èþsìý Æ>«¨M>
Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ÝëÓÑ$ çÜÓÄæý$…V> ™ðþË$Væü$ {õ³„æüMæü$Ë
ïÜ°Äæý$ÆŠÿ íœÌŒýà fÆæÿ²Í‹Üt
A´ëµi ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. MóüiG‹œ
l¯Œþ 22 ¯èþ$…_, {ÖM>Mæü$âæý…, Ñ$Æ>ÅËVæü*yæþ,
òßýO§æþÆ>»ê§ŠþËÌZ çÙ*sìý…VŠü fÆæÿ$³æ#Mø¯èþ$¯èþ² D _{™èþ…
M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ÌZ íܱ A†Ææÿ«§æþ$Ë çÜÐèþ$„æü…ÌZ çœ$¯èþ…V> fÇW…¨. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ËMîüP ÝëtÆŠÿ _{™é°² ÝëtÆŠÿ Äæý$‹Ù _{™é°Mìü ç³°^óþõÜ sñýOsìýÌŒý BÑçÙPÆæÿ×ý ™ðþË$Væü$ íœÌŒýà {´÷yæþ*ÅçÜÆŠÿ Mú°ÞÌŒý àÌŒý
ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ íÜ°Ðèþ* yìþ[íÜtº*ÅrÆŠÿÞ §éÐðþ*§æþÆŠÿ,ÒÆæÿ¿æý{§æþ íœÌŒýà yìþ[íÜtº*ÅrÆŠÿ †ËMŠü Væü…V>«§æþÆŠÿ Äæý*§æþÐŒþ, ¡çÜ$Mæü$ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Æ>«¨M> Mæü$Ðèþ*ÆæÿÝëÓÑ$ AÐèþM>Ôèý… ËÀ…^èþyæþ… ç³rÏ ÌZ A™èþÅ…™èþ MøÌêçßýË…V> fÇW…¨. M>¯ðþÞ‹³t Mæü$ ™èþW¯èþ
A…¼M> íœËÃÞ {ÖÆ>Ðèþ$$Ë$ ™èþ¨™èþÆæÿ íÜ°Ðèþ* yìþ[íÜtº*ÅrÆŠÿÞ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. D _{™èþ {sñýOËÆŠÿ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… çÜÐèþ$Ææÿµ×ýÌZ {Ö§æþ$Æ>Y ç³ÆæÿÐóþ$ÔèýÓÇ {´÷yæþ„æü¯ŒþÞ X™èþ Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ Væü$Ææÿ$ ^èþÆæÿ׊ý, Ðèþ$…_ sñýOsìýÌŒý çÜ*_…^èþÐèþ$…r* ÝùçÙÌŒý Ò$yìþÄæý*ÌZ
A¯èþ…™èþÆæÿ… _{™èþ {ï³Ñ$Äæý$ÆŠÿ ¯èþ$ ÐéÇMìü {糧æþÇØ…^èþyæþ… fÇW…¨. _{™èþ °Æ>Ùèþ BÆŠÿ.Ñ.Äæý$‹Ü Æ>Ðèþ#, ç³™éMæü…ò³O ÆæÿÑÆ>gŒý D _{™é°² ™ðþË$Væü$ÌZ °ÇÃçÜ$¢¯é²Ææÿ$. yé.çÜ*Ç yðþOÌêVŠü ÆðÿOrÆŠÿ çÜ*ÆæÿÅ çÜ…™øçÙ… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$!! °ÆæÿÓíßý…_¯èþ M>…sñý‹ÜtÌZ Ñgôý™èþV> °Í_¯èþ Ðèþ*¯óþ Æ>Ðèþ*
Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*..Ðèþ* Æ>…VŠü ¯ðþ…ºÆŠÿ Ðèþ$*Ò {sñýOËÆŠÿ Mæü$ Ðèþ_a¯èþ ò³§æþªËMæü$ «§æþ¯èþÅÐé§éË$. Ðèþ* Æ>…VŠü ¯ðþ…ºÆŠÿ §æþÆæÿØMæü™èþÓ… Ðèþíßý…_¯èþ D _{™èþ…ÌZ Äæý$‹Ù çÜÆæÿçܯèþ sꋳ ïßýÆøÆÿ$$¯Œþ ÆæÿÐèþ$Å _{™èþ°Æ>Ùèþ ÆæÿÑÆ>gŒý Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*... ™ðþË$Væü$ÌZ¯èþ* {òÜtÆÿ$$sŒý V> Æ>Ðèþ# ËÐéÓr sñýOsìýÌŒý ÌZVø Ìê…^Œþ ^óþÔéÆæÿ$. D M>ÆæÿÅ
ÌZ ïßýÆøV> ^óþíܯèþ Ðèþ*Ææÿ$¡ Æ>ÐŒþ$ Mö™èþ¢ ÐéyðþO¯èþ ïÜ°Äæý$ÆŠÿ Äæý*MæütÆŠÿ Ìê Ðèþ$…_ ç³Æ>¹ÆðÿïŒþÞ ^óþÔéyæþ$. §æþÆæÿØ ¯èþsìý…_…¨. ËÐŒþ&M>Ððþ$yîþ A…yŠþ Äæý*„æü¯Œþ G…rÆðÿ•t¯èþÆŠÿ V> Ææÿ*´÷…¨¯èþ D íÜ°Ðèþ*Ë$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ çܯé²àË$ ^óþçÜ$¢¯é²…. A…§æþ$Móü D _{™é°Mìü {MæüÐèþ$…ÌZ »ñý¯èþÈj, çÜ…™øçÙ… ç³{†M>«¨¯óþ™èþ çÜ$Æóÿ‹Ù Mö…
Mæü$yæþ$ Ýë…ºÕÐèþÆ>Ðèþ# D íÜ°Ðèþ*¯èþ$ A§æþ$™èþ…V> ™ðþÆæÿMðüMìüP…^éyæþ$. _¯èþ² ºyðþjsŒý ™ø Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ D íÜ°Ðèþ* _{™èþ… òܯéÞÆŠÿ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ³æNÇ¢ ^óþçÜ$Mæü$° Ñyæþ$§æþËMæü$ íܧæþ®Ðèþ$Ðèþ#™ø…¨. ^éÌê ¸ëÅ±Þ BçœÆŠÿÞ Ðèþ_a¯é... Ðóþ$Ðóþ$ Ý÷…™èþ…V> ÇÎgŒý ^óþçÜ$¢¯é²…. yóþsìý, Ðèþ$*Ýë AÎRꯌþ, «©Ææÿf A´ëµi, Ææÿ${§é„æü³æ#Ææÿ…
Mæü£æþ ºË…V> E…yæþr…™ø ò³§æþª ºyðþjsŒý íÜ°Ðèþ*V> ™ðþÆæÿMðüMìüP…¨. Æ>…VŠü ¯ðþ…ºÆŠÿ íÜ°Ðèþ* {sñýOËÆŠÿ ™ðþË…V>×ý, DçÜ…§æþÆæÿÂ…V> ËMîüP ÝëtÆŠÿ {sñýOËÆŠÿ Ñyæþ$§æþË ^óþÔéÆæÿ$. ™ðþË$Væü$ °Æ>ÙèþË ™ðþË$Væü$ÌZ¯èþ* D íÜ°Ðèþ* ^éÌê »êV> Byìþ, Ðèþ*Mæü$ Ðèþ$…_ Ôèý$¿êÆæÿ…¿æý… °Æ>Ùèþ Mö…{yéíÜ Eõ³…§æþÆŠÿ Ë™ø´ër$ _{™èþ Äæý$*°sŒý
Ðèþ$…yæþÍ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ sìý.{ç³çܯèþ²Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ÇÎgŒý ^óþíÜ... Mæü¯èþ²yæþÌZ CçÜ$¢…§æþ¯óþ ¯èþÐèþ$ÃMæü… E…¨. ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ Ñyæþ$§æþË ™óþ© {ç³MæüsìýÝ뢅. Äæý$‹Ù çÜ¿æý$ÅË$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$!! ËÐéÓrÌZ ™é¯öMæü MîüËMæü ´ë{™èþ
B…{§æþ{糧óþÔŒý íÜ°Ðèþ* yìþ[íÜtº*ÅrÆŠÿÞ ¯èþ^èþayæþ…™ø ÐéÆæÿ$ D íÜ°Ðèþ*¯èþ$ ¤Äôý$rÆŠÿÞ ËÌZ Ñyæþ$ §æþË
çœ$¯èþ ÑfÄæý$… Ý뫨…_¯èþ D _{™èþ… ™ðþË$Væü$ÌZ¯èþ* Ðèþ$…_ ÑfÄæý$… ò³Æ>¹ÆðÿïŒþÞ, ÆæÿÐèþ$Å V>ÏÐèþ$ÆŠÿ, Æ>ºÆŠÿt' õœÐŒþ$ AÆæÿ$j¯Œþ f¯èþÅ Ðèþ$*ÅhMŠü D ´ùíÙçÜ$¢¯é²¯èþ°, §æþÆæÿØMæü$yìþV> V>…«©Mìü EfÓË ¿æýÑçÙÅ™Œþ
^óþÄæý$yé°Mìü Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éaÆæÿ$. ÐéÆæÿ…§æþÇMîü «§æþ¯èþÅÐé§éË$.™èþÓÆæÿÌZ {õ³„æüMæü$Ë Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÐèþçÜ$¢¯èþ² Ðèþ*
Ý뫨…^éË° BM>…„ìü…^éÆæÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ °Æ>Ùèþ ÆæÿÑÆ>gŒý, D _{™é°Mìü Ðèþ$$QÅ BMæüÆæÿÛ×ýË$ A¯é²Ææÿ$!! E…§æþ° »ñý¯èþÈj õ³ÆöP ¯é²Ææÿ$. çÜ$Æóÿ‹Ù Mö…yóþsìý&Ðèþ$*Ýë
íÜ°Ðèþ*¯èþ$ {õ³„æüMæü$Ë…§æþÆæÿ* B§æþÇ…_ BÖÆæÿÓ¨…^éË° Ðèþ$¯èþçÜ*µÇ¢V> MøÆæÿ$Mæü$…r$¯é²¯èþ$ A¯é²Ææÿ$..
AÎRꯌþ _{™èþº—…§é°Mìü AÀ¯èþ…§æþ¯èþË$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
PRINTED & PUBLISHED BY NUKARAPU PADMAJA ON BEHALF OF SPR PUBLICATIONS PVT.LTD, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR, NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081. PRINTED AT SPR PRINTING PRESS, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR,
NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081, TELANGANA, PUBLISHED AT SPR PUBLICATIONS PVT.LTD, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR,NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081. EDITOR : NUKARAPU PADMAJA. Fax No:040-30473232 RNI Registration No. APTEL/2007/22044.

Вам также может понравиться