Вы находитесь на странице: 1из 11

D

GB
®

GARDENA

F
NL
8500

S
aquasensor
Art. 1797

FIN DK
9000
aquasensor 13000
Art. 1783 aquasensor
13000 Art. 1799
aquasensor

N
Art. 1785

I
E
D Betriebsanleitung SK Návod na použitie
Tauchpumpe / Schmutzwasserpumpe Ponornй иerpadlo / kalovй иerpadlo

P
GB Operating Instructions GR Οδηγίες χρήσεως

PL
Submersible Pump / Dirty Water Pump Βυθιζμενη αντλία /
F Mode d’emploi Αντλία Ακαθάρτων
Pompe d’évacuation pour eaux claires / Инструкция по эксплуатации

H
RUS
Pompe d’évacuation pour eaux chargées Погружной насос /
Насос для сточных вод

CZ
NL Instructies voor gebruik
Dompelpomp / Vuilwaterpomp SLO Navodilo za uporabo
Potopna иrpalka /

SK
S Bruksanvisning
Dränkbar pump / Spillvattenpump иrpalka za umazano vodo
HR Upute za uporabu

UA BIH HR SLO RUS GR


DK Brugsanvisning
Dykpumpe / Dykpumpe til urent vand Potopna crpka / crpka za otpadnu vodu
FIN Käyttöohje SRB Uputstvo za rad
Uppopumppu / likavesipumppu BIH Potopna pumpa / Pumpa za prljavu vodu
N Bruksanvisning UA Інструкція з експлуатації
Lensepumpe / Lensepumpe for Заглибний насос /
urent vann насос для брудної води
I Istruzioni per l’uso RO Instrucţiuni de utilizare
Pompa sommersa / Pompa sommersa Pompa submersibilă / SRB
per acqua sporca Pompг de apг murdarг
E Manual de instrucciones TR Kullanma Kılavuzu
Bomba sumergible / Dalgıç Pompa / Kirli Su Pompası
Bomba para aguas sucias BG Инструкция за експлоатация
RO

P Instruções de utilização Потопяема дренажна помпа /


Bomba submersível / Помпа за мръсна вода
TR

Bomba para águas sujas AL Manual përdorimi


PL Instrukcja obsługi Pompë zhytëse / Pompë për ujë të pisët
BG

Pompa zanurzeniowa / EST Kasutusjuhend


Pompa do brudnej wody Uputatav pump / Reoveepump
LT EST AL

H Használati utasítás LT Eksploatavimo instrukcija


Merьlхszivattyъ / Szennyvнzszivattyъ Panardinamas siurblys /
CZ Návod k použití Purvino vandens siurblys
Ponornй иerpadlo / kalovй иerpadlo LV Lietošanas instrukcija
Iegremdējamais sūknis /
Netīrā ūdens sūknis
LV
GARDENA
Погружной насос 9000 / 13000 aquasensor /
Насос для сточных вод 8500 / 13000 aquasensor
Это перевод оригинала немецкой инструкции по эксплуатации.
Прочитайте ее, пожалуйста, внимательно, и соблюдайте ее указания. Изучите
на основе этой инструкции правила использования насоса и указания техники
безопасности.

Из соображений безопасности детям и подросткам в возрасте до 16 лет, а также


лицам, не изучившим настоящую инструкцию, пользоваться насосом запрещается.
A Лицам с ограниченными физическими или умственными способностями разрешается
использовать изделие только в присутствии или после инструктажа ответственного
лица.

v Пожалуйста, бережно сохраняйте эту инструкцию.


Содержание 1. Область применения Вашего насоса GARDENA . . . . . . . . . . 131
2. Указания техники безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
3. Ввод в действие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
4. Управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
5. Вывод из эксплуатации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
6. Техническое обслуживание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
7. Устранение неисправностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
8. Teхническиe данныe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
9. Сервис / гарантия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

1. Область применения Вашего насоса GARDENA


Правильное использование Насосы производства фирмы GARDENA предназначены для
использования на частных приусадебных и садовых участках.
Их применяют преимущественно для откачки воды при зато-

RUS
плениях, a также для откачки и смены воды в резервуарах,
для подачи воды из колодцев и шахт, для откачки воды из
лодок и яхт, или для ограниченной по времени аэрации и пере-
мешивания воды.
Рабочие жидкости Насосами фирмы GARDENA можно перекачивать чистую
или грязную воду (max. размер частиц примесей – погружные
насосы = 5 мм / насосы для сточных вод = 30 мм), воду из пла-
вательных бассейнов (необходимое условие – целесообразная
дозировка присадок). Грязная вода с песком, камнями и дру-
гими твердыми частицами ведет к износу турбины и опоры
насоса.
Насосы можно целиком погружать в воду (герметичная
капсула) на глубину до 7 м.

Необходимо учесть Насосы фирмы GARDENA не рассчитаны на непрерыв-


ный режим работы (напр., непрерывная циркуляция) в
пруду. Срок службы насосов при таком режиме работы
будет соответственно сокращен. Не разрешается откачи-
вать едкие, легко воспламенимые или взрывоопасные
жидкости (напр., бензин, керосин, нитрорастворители),
жиры, масла, соленую воду и стоки из уборных и мо-
чесборников. Температура откачиваемой жидкости не
должна превышать 35°C.

131
2. Указания техники безопасности
Электробезопасность Удлинители кабеля должны соответство-
Согласно DIN VDE 0100 погружные и вать DIN VDE 620.
канализационные насосы в плавательных
В Швейцарии
бассейнах, садовых прудах и фонтанах
разрешается подключать только через В Швейцарии мобильные электроприборы,
защитный выключатель, реагирующий на используемые вне помещений, должны
ток утечки ≤ 30 мА. подключаться через защитные
выключатели, срабатывающие по току
Если в бассейне или пруду находятся люди, утечки.
эксплуатировать насос запрещается.
Из соображений безопасности мы рекомен- Визуальный контроль
дуем всегда подключать погружной насос v Перед использованием насоса всегда
через защитный выключатель по току утеч- нужно осмотреть его (в особенности
ки (FI-выключатель) по DIN VDE 0100-702 и сетевой кабель и разъем).
0100-738.
v Соблюдайте минимальный уровень
v Обратитесь, пожалуйста, к своим воды и максимальную высоту подачи
специалистам-электрикам. (см. раздел 8. Технические данные).
Сетевой кабель, согласно DIN VDE 0620,
должен иметь сечение не меньше, чем ОПАСНО !
кабель в резиновой изоляции с обозна- Электрический удар !
чением H05 RNF (для арт. 1783 / 1797)
или H07 RNF (для арт. 1785 / 1799).
Длина кабеля должна составлять 10 м. Поврежденный насос включать нельзя.
Данные на типовой табличке должны v В случае повреждения обязательно
соответствовать данным электросети. сдайте насос для проверки в сервисный
пункт фирмы GARDENA.
v Убедитесь, что электрические разъемы
расположены вне зоны возможного Ручной режим работы
затопления. При ручном режиме работы при отсутствии
v Оберегайте сетевой штекер от влаги. жидкости для подачи нужно немедленно
RUS

отключить насос.
Оберегайте штекер и кабель от перегрева,
масел и острых граней. v При ручном режиме работы нужно по-
стоянно наблюдать за насосом.
ОПАСНО ! Замечания по работе
Электрический удар !
Сухой ход ведет к повышенному износу,
и допускать его не следует. Поэтому при
При обрезанном штекере через сетевой ручном режиме работы в отсутствие
кабель в зону действия тока может прони- жидкости для подачи нужно немедленно
кнуть влага и вызвать короткое замыкание. отключить насос.
V Ни в коем случае не отрезать сетевой Не давать насосу работать более 10 минут
штекер (напр., для провода через при закрытой напорной стороне.
стену).
Песок и другие абразивные вещества
v При отключении из розетки не тяните ведут к ускоренному износу и снижению
за кабель, а беритесь за корпус
производительности насоса.
штекера.
Насос нужно устанавливать так, чтобы
Сетевой кабель или плавающий выклю-
впускные отверстия на ножке отсоса не
чатель не разрешается применять для
блокировались загрязнениями частично
закрепления или транспортировки насоса.
или полностью.
Для погружения и подъема насоса нужно
использовать трос, привязанный к ручке В пруду нужно поставить насос, например,
насоса. на кирпич.

132
Замечания по погружным насосам Автоматическое устройство вывода
На поставляемых насосах поворотные нож- воздуха
ки повернуты на неглубокую откачку (1 мм). Устройство вывода
v Для нормального режима работы нужно воздуха удаляет
повернуть ножки на 180° (на 5 мм). воздушную пробку,
Насос подымается на 5 мм. которая может
v Перед вводом в действие освободить появиться в насосе.
напорную линию. 1
Tермический защитный
выключатель Если насос погружен только наполовину,
При перегрузке насоса срабатывает встро- из вентиляционных отверстий 1 может
енный тепловой выключатель мотора. выйти вода.
После достаточного охлаждения электро- Это не указывает на дефект насоса,
мотор снова включается автоматически а служит автоматическому удалению
(см. раздел 7. Устранение неисправностей). воздуха.

3. Ввод в действие
13 mm (¹⁄₂" )
Диаметр шланга 16 mm (⁵⁄₈" ) 25 mm (1" ) 38 mm (1 ¹⁄₂" )
19 mm (³⁄₄" )

a
b
2

RUS
Присоединение шланга к
универсальному вводу 2

Присоединение шланга Отделить верхний Не отсоединять Oтсоединить оба


ниппель по a. ниппель. верхних ниппеля по b.
Для шлангов 13 - 19 мм нужны следующие наборы для
подключения :
13 mm (¹⁄₂" ): набор для насосов GARDENA артикул 1750
16 mm (⁵⁄₈" ): наконечник для крана артикул (2)902
GARDENA
–и–
наконечник для шланга артикул (2)916
GARDENA
19 mm (³⁄₄" ): набор для насосов GARDENA, артикул 1752.
Оптимальная производительность насоса достигается при
использованиии шланга 38 мм (1 ¹⁄₂" ).

Присоединение шланга : Универсальный ввод 2 позволяет присоединять шланги из


таблицы выше.
1. Удалить ненужный ниппель универсального ввода 2в
соответствии со шланговым соединением.

133
2. Только для погружных насосов артикул 1783 /1785:
установить на универсальный ввод 2 прилагаемый обрат-
ный клапан zV , обозначением UP наверх.
3. Навернуть универсальный ввод 2 на насос.
4. Соединить шланг с вводом 2.
2 Мы рекомендуем закрепить шланги 38 мм (1 ¹⁄₂" ) и 25 мм (1" )
дополнительно, при помощи шланговых хомутов фирмы
z
V
GARDENA, артикул 7192 (для 25 мм) и артикул 7193 (для
38 мм).

Только для погружных насосов артикулов 1783 / 1785 :


для неглубокой откачки рекомендуется использовать
шланги 13 мм (¹⁄₂" ) или 16 мм (⁵⁄₈" ).
Только для насосов для сточных вод арт. 1797 / 1799
со шлангом 13 мм (¹⁄₂" ) :
чтобы после откачки содержимое напорного шланга не
выливалось назад через насос, можно оснастить универ-
сальный ввод 7 регулировочным клапаном GARDENA,
артикул 977, который Вы можете приобрести через Вашего
торгового партнера фирмы GARDENA.

4. Управление

Aвтоматический режим Когда уровень воды достигает датчика ВКЛ 3, насос авто-
работы : матически включается, и вода откачивается.

5 6 В зависимости от количества воды, окружающих усло-


вий и настройки датчика до начала откачивания могут
пройти 1 - 3 минуты.
Как только вода опустится ниже датчика OТКЛ 4, насос
автоматически отключается (последействие насоса еще
около 10 секунд).
RUS

1. Надежно установить насос в воде


– или –
3 подвесить его на тросе, продетом через отверстие в ручке
5 насоса, и опустить в колодец или шахту.
2. Включить вилку кабеля 6 в розетку электросети.
4
Установка уровней Для автоматического режима работы можно выставить
включения и отключения : уровни включения и отключения (см. раздел 8. Teхнические
данные). Соответствующий палец датчика определяет уро-
вень воды.

Установка высоты ВКЛ (ON) :


3 v Передвинуть датчик ВКЛ 3 нa желаемый уровень включе-
ния. Уровень включения насоса в автоматическом режиме
работы.

Установка высоты отключения ОТКЛ (OFF) :


v Передвинуть датчик ОТКЛ 4 нa желаемый уровень
выключения. Уровень выключения насоса в автома-
4 тическом режиме работы.

134
Ручной режим работы : Насос работает постоянно. Датчик ВКЛ 3 в ручном режиме
фиксируется и перемыкается контактом 7.

5 6 1. Сдвинуть датчики ОТКЛ 4 и 3 4


ВКЛ 3 до конца вниз, чтобы
датчик ВКЛ 3 коснулся
контакта 7.
2. Надежно установить насос
в воде
– или –
подвесить его на тросе, 7
продетом через отверстие в
ручке 5 насоса, и опустить
в колодец или шахту.
3 3. Включить вилку кабеля 6 в розетку электросети.
4
Только для погружных Неглубокая откачка : Нормальная работа :
насосов :
неглубокая откачка /
нормальная работа

v повернуть 3 поворотные v повернуть 3 поворотные


ножки 8 на 180° до 1 мм. ножки 8 на 180° до 5 мм.

Остаточный уровень воды, примерно 1 мм, достигается


только при неглубокой откачке в ручном режиме.

RUS
8

5. Вывод из эксплуатации
Хранение : v При опасности замерзания хранить насос в защищенном
от мороза месте.

Утилизация : Прибор нельзя выбрасывать с обычным домашним мусором,


(согласно RL 2002 / 96 / EG) его нужно утилизировать соответствующим образом.
v В Германии важно утилизировать прибор через комму-
нальный пункт сбора отходов.

6. Техническое обслуживание
Промывка насоса : Насосы фирмы GARDENA длительно работают без
обслуживания.
После откачки хлорированной воды из плавательного
бассейна, или других оставляющих осадки жидкостей, насос
нужно промыть чистой водой.
135
Очистка датчиков : Для правильной работы сенсоров требуется их очистка
(как минимум раз в 2 месяца).

v Очищайте сенсоры 3 / 4 и контакт 7 периодически


3 при помощи сухой тряпки (не используйте абразивные
4 материалы).

7
Очистка ножки откачки и ОПАСНО ! Электрический удар !
рабочего колеса : Имеется опасность травмирования электриче-
A ским током.
V Перед очисткой ножки откачки и рабочего
колеса отключить насос от сети.

9 1. Вывернуть 6 болтов с крестовым шлицем 9 и вынуть


ножку откачки 0 из насоса.
2. Очистить ножку откачки 0 и рабочее колесо A.
3. Вставить назад ножку 0 и завернуть 6 болтов 9.
Поврежденное рабочее колесо A из соображений
A 0 безопасности разрешается заменять только в сервисе
фирмы GARDENA.

9
RUS

7. Устранение неисправностей
Нарушение Возможная причина Устранениe

Насос работает, но Из закрытого трубопровода v Открыть напорную линию


не качает не может выйти воздух. (напр., выправить перегиб
шланга).
Воздушная пробка в ножке v Подождать не более
отсоса. 60 секунд, пока насос
самостоятельно не удалит
воздух через вентиля-
ционный клапан. При
необходимости отключить
и снова включить насос.
Заблокировано рабочее v Отключить сетевой
колесо. штекер и очистить рабо-
чее колесо (см. раздел
6. Техобслуживание).
Уровень воды при вводе в v Погрузить насос глубже.
действие ниже минимальной
отметки.

136
Нарушение Возможная причина Устранениe

Насос не включается или Сенсоры 3 / 4 и контакты 7 v Очистите сенсоры (см.


не выключается. Насос загрязнены. 6 Техническое обслужив-
выключен, хотя сенсор ание).
находится в воде
Насос не запускается Термовыключатель v Отключить сетевой ште-
или внезапно отключил насос из-за кер и очистить рабочее
останавливается перегрева. колесо (см. раздел
6. Техобслуживание).
Не превышать максимальную
температуру среды (35 °C).
Нарушено электроснабжение. v Проверить предохрани-
тели и электрические
соединения.
В ножке откачки застряли v Отключить сетевой ште-
загрязнения. кер и очистить ножку
откачки (см. раздел
6. Техобслуживание).
Насос работает, но Засорена ножка откачки. v Отключить сетевой ште-
производительность кер и очистить ножку
внезапно падает откачки (см. раздел
6. Техобслуживание)

B случае других нарушений мы просим Вас обратиться в бюро обслуживания


фирмы GARDENA. Ремонт разрешается выполнять только на пунктах сервиса
A фирмы GARDENA или через уполномоченные фирмой GARDENA торговые
организации.

8. Teхническиe данныe

RUS
Погружные насосы Насосы сточных вод
aquasensor aquasensor
Tип 9000 13000 8500 13000
(арт. 1783) (арт. 1785) (арт. 1797) (арт. 1799)
Номинальная мощность 320 Вт 650 Вт 380 Вт 680 Вт
Maксимальная подача 9000 л / час 13000 л / час 8300 л / час 13000 л / час
Max. давление 0,7 бар 0,8 бар 0,6 бар 0,9 бар
Max. высота подачи 7м 8м 6м 9м
Max. глубина погружения 7м 7м 7м 7м
Остаточный уровень воды 1 мм 1 мм 35 мм 35 мм
Сточные воды с макси- 5 мм 5 мм 30 мм 30 мм
мальным размером частиц
Кабель подключения 10 м H05 RNF 10 м H07 RNF 10 м H05 RNF 10 м H07 RNF
Подключение к насосу Универсальное (G 1 ¹⁄₄" M) / универсальный ниппель
Mинимальный уровень воды
при вводе в действие 5 мм 5 мм 45 мм 45 мм
Вес (без кабеля), примерно 3,8 кг 5,4 кг 4,0 кг 5,6 кг

137
Tип 9000 13000 8500 13000
(арт. 1783) (арт. 1785) (арт. 1797) (арт. 1799)
Max. температура воды 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
Напряжение / частота тока 230 В / 50 Гц 230 В / 50 Гц 230 В / 50 Гц 230 В / 50 Гц
Min./max. уровень включения 5 мм / 175 мм 5 мм / 210 мм 65 мм / 230 мм 70 мм / 265 мм
Min./Max. уровень отключения 3 мм / 170 мм 3 мм / 205 мм 40 мм / 225 мм 40 мм / 260 мм
Уровень шума L WA1) 48 дБ (A) 55 дБ (A) 55 дБ (A) 55 дБ (A)
1) Измерен согласно EN 60335-1

Уровни включения и Уровни включе#ния и отключения имеют погрешность.


отключения
Только для погружных насосов арт. 1783 / 1785 :
остаточный уровень воды (неглубокая откачка до примерно 1
мм) достигается только в ручном режиме работы, при
повернутых на 1 мм ножках насоса 8 (см. раздел 4.
Эксплуатация).

9. Сервис / Гарантия

Гарантия В случае гарантии сервис является бесплатным.

Фирма GARDENA предоставляет на данное изделие гарантию


сроком на 2 годa со дня продажи. Гарантийное обслуживание
распространяется на все существенные дефекты прибора,
которые на основании доказательств можно отнести на
ошибки материала или производства.
Гарантийное обслуживание осуществляется посредством
предоставления исправного прибора или бесплатным
ремонтом на наш выбор при выполнении следующих условий:
RUS

• Прибор использовался в соответствии с рекомендациями


инструкции по применению.
• Ни покупатель, ни третье лицо не пытались
самостоятельно отремонтировать прибор.
Изношенные детали турбины и опоры насоса не подлежат
гарантийному ремонту.
Эта гарантия производителя не касается существующих
требований по гарантийному обслуживанию продавца.
Быстроизнашивающиеся детали исключены из гарантийного
обслуживания.

138
Kennlinie Tauchpumpe 7000 Art. 1783 / 1785
Performance characteristics
Submersible Pump
Courbe de performance m bar
Pompe d’évacuation pour eaux claires
Prestatiegrafiek Dompelpomp 10 1,0
Kapacitetskurva Dränkbar pump
Ydelses karakteristika Dykpumpe 8 0,8
Ominaiskäyrä Uppopumppu
Merkingslinje for Lensepumpe
90 130
Curva di rendimento per 6 00 0,6
Pompa sommersa
00 aqu
aq ase
Curva característica de la ua nso
4 se rA
Bomba sumergible ns r t. 1
0,4
or
Características de performance da Ar 785
Bomba submersível t. 1
2 78 0,2
Charakterystyka Pompa zanurzeniowa 3
Teljesнtmйnygцrbe Merьlхszivattyъ
Charakteristika Ponornй иerpadlo 0
Charakteristika Ponornй иerpadlo 0 5000 10000 15000
Χαρακτηριστική καμπύλη αντλίας l/h
Характеристика Погружной насос
Karakteristika potopna иrpalka
Dijagram potopna crpka
Karakteristična kriva potopna pumpa
Характеристика Заглибний насос
Graficul Pompa submersibilă
Karakter eğrisi Dalgıç Pompa
Характеристика Потопяема
дренажна помпа
Grafiku u pompës zhytëse
Uputatav pump karakteristik
Panardinamas siurblio charakteristinė
kreivė
Iegremdējamais sūkņa raksturlīkne

Kennlinie Schmutzwasserpumpe 7500 Art. 1797 / 1799


Performance characteristics
Dirty Water Pump
Courbe de performance Pompe m bar
d’évacuation pour eaux chargées
Prestatiegrafiek Vuilwaterpomp 10 1,0
Kapacitetskurva Spillvattenpump
Ydelses karakteristika 8 0,8
Dykpumpe til urent vand
130
Ominaiskäyrä Likavesipumpun 00
Merkingslinje for Lensepumpe for 6 aq 0,6
85 ua
urent vann 00 sen
Curva di rendimento per aq sor
ua Ar t
Pompa sommersa per acqua sporca 4 sen . 17 0,4
Curva característica de la sor 99
Ar t
Bomba para aguas sucias .1
Características de performance da 2 79 0,2
7
Bomba para águas sujas
Charakterystyka Pompa do brudnej wody 0
Teljesнtmйnygцrbe Szennyvнzszivattyъ 0 5000 10000 15000
Charakteristika Kalovй иerpadlo l/h
Charakteristika Kalovй иerpadlo
Χαρακτηριστική καμπύλη αντλίας
Характеристика Насос для грязной воды
Karakteristika иrpalka za umazano vodo
Dijagram crpka za otpadnu vodu
Karakteristična kriva pumpe za
prljavu vodu
Характеристика насос для брудної води
Graficul Pompг de apг murdarг
Karakter eğrisi Kirli Su Pompası
Характеристика Помпа за мръсна вода
Grafiku u pompës për ujë të pisët
Reoveepumba karakteristikud
Purvino vandens siurblio charakteristinė
kreivė
Netīrā ūdens sūkņa raksturlīkne

227
Deutschland / Germany China Georgia Mexico Slovak Republic
GARDENA GmbH Husqvarna (China) Machinery ALD Group AFOSA Husqvarna Česko s.r.o.
Central Service Manufacturing Co., Ltd. Beliashvili 8 Av. Lopez Mateos Sur # 5019 Türkova 2319 / 5b
Hans-Lorenser-Straße 40 No. 1355, Jia Xin Rd., 1159 Tleilisi Col. La Calma 45070 149 00 Praha 4 – Chodov
D-89079 Ulm Ma Lu Zhen, Jia Ding Dist., Great Britain Zapopan, Jalisco Bezplatná infolinka:
Produktfragen: Shanghai Husqvarna UK Ltd Mexico 800 154 044
(+ 49) 731 490 - 123 201801 Preston Road Phone: (+ 52) 33 3818-3434 servis@sk.husqvarna.com
Reparaturen: Phone: (+ 86) 21 59159629 Aycliffe Industrial Park icornejo@afosa.com.mx Slovenia
(+ 49) 731 490 - 290 Domestic Sales Newton Aycliffe
service@gardena.com Moldova Husqvarna Austria GmbH
www.gardena.com.cn County Durham Convel S.R.L. Consumer Products
Albania Colombia DL5 6UP 290A Muncesti Str. Industriezeile 36
COBALT Sh.p.k. Husqvarna Colombia S.A. info.gardena@ 2002 Chisinau 4010 Linz
Rr. Siri Kodra Calle 18 No. 68 D-31, zona husqvarna.co.uk Tel. : (+ 43) 732 77 01 01 - 90
1000 Tirana Netherlands
Industrial de Montevideo Greece consumer.service@
GARDENA Nederland B.V.
Argentina Bogotá, Cundinamarca HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. husqvarna.at
Postbus 50176
Husqvarna Argentina S.A. Tel. 571 2922700 ext. 105 Υπ / μα Ηφαίστου 33 Α 1305 AD ALMERE South Africa
Av.del Libertador 5954 - jairo.salazar@ Βι. Πε. Κορωπίου
husqvarna.com.co Phone: (+ 31) 36 521 00 00 Husqvarna
Piso 11 - Torre B 194 00 Κορωπί Αττικής info@gardena.nl South Africa (Pty) Ltd
(C1428ARP) Buenos Aires Costa Rica V.A.T. EL094094640 Postnet Suite 250
Phone: (+ 54) 11 5194 5000 Compania Exim Phone: (+ 30) 210 66 20 225 Neth. Antilles
Jonka Enterprises N.V. Private Bag X6,
info.gardena@ Euroiberoamericana S.A. info@husqvarna-consumer.gr Cascades, 3202
ar.husqvarna.com Los Colegios, Moravia, Sta. Rosa Weg 196
Hungary P.O. Box 8200 South Africa
Armenia 200 metros al Sur del Colegio Husqvarna Magyarország Kft. Phone: (+ 27) 33 846 9700
Saint Francis - San José Curaçao
Garden Land Ltd. Ezred u. 1- 3 Phone: (+ 599) 9 767 66 55 info@gardena.co.za
61 Tigran Mets Phone: (+ 506) 297 68 83 1044 Budapest
exim_euro@racsa.co.cr pgm@jonka.com Spain
0005 Yerevan Telefon: (+ 36) 1 251- 4161 Husqvarna España S.A.
Croatia vevoszolgalat.husqvarna@ New Zealand
Australia Husqvarna New Zealand Ltd. C / Basauri, nº 6
Husqvarna Australia Pty. Ltd. SILK ADRIA d.o.o. husqvarna.hu La Florida
Josipa Lončara 3 PO Box 76-437
Locked Bag 5 Iceland Manukau City 2241 28023 Madrid
Central Coast BC 10090 Zagreb Ó. Johnson & Kaaber Phone: (+ 34) 91 708 05 00
Phone: (+ 385) 1 3794 580 Phone: (+ 64) (0) 9 9202410
NSW 2252 Tunguhalsi 1 atencioncliente@gardena.es
silk.adria@zg.t-com.hr support.nz@husqvarna.co.nz
Phone: (+ 61) (0) 2 4352 7400 110 Reykjavik
Norway Suriname
customer.service@ Cyprus ooj@ojk.is
GARDENA Agrofix n.v.
husqvarna.com.au Med Marketing Ireland Husqvarna Consumer Verlengde Hogestraat # 22
Austria / Österreich 17 Digeni Akrita Ave Husqvarna UK Ltd Phone : (+ 597) 472426
Husqvarna Austria GmbH P.O. Box 27017 Outdoor Products
Preston Road Salgskontor Norge agrofix@sr.net
Consumer Products 1641 Nicosia Aycliffe Industrial Park Pobox : 2006
Industriezeile 36 Kleverveien 6
Czech Republic Newton Aycliffe 1540 Vestby Paramaribo
4010 Linz Husqvarna Česko s.r.o. County Durham Suriname-South America
Tel. : (+ 43) 732 77 01 01 - 90 info@gardena.no
Türkova 2319 / 5b DL5 6UP Sweden
consumer.service@ 149 00 Praha 4 – Chodov info.gardena@ Peru
husqvarna.at Husqvarna Perú S.A. Husqvarna AB
Bezplatná infolinka : husqvarna.co.uk
Jr. Ramón Cárcamo 710 S-561 82 Huskvarna
Azerbaijan 800 100 425 Italy info@gardena.se
Firm Progress servis@cz.husqvarna.com Lima 1
Husqvarna Italia S.p.A.
a. Aliyev Str. 26A Tel: (+ 51) 1 3 320 400 ext. 416 Switzerland / Schweiz
Denmark Via Como 72
1052 Baku juan.remuzgo@ Husqvarna Schweiz AG
GARDENA / Husqvarna 23868 VALMADRERA (LC)
husqvarna.com Consumer Products
Belgium Consumer Outdoor Products Phone: (+ 39) 0341.203.111
Poland Industriestrasse 10
GARDENA Belgium NV / SA Salgsafdelning Danmark info@gardenaitalia.it
Husqvarna 5506 Mägenwil
Sterrebeekstraat 163 Box 9003 Japan Phone: (+ 41) (0) 848 800 464
1930 Zaventem S-200 39 Malmö KAKUICHI Co. Ltd. Poland Spółka z o.o.
ul. Wysockiego 15 b info@gardena.ch
Phone: (+ 32) 2 7 20 92 12 info@gardena.dk Sumitomo Realty &
Mail: info@gardena.be Development Kojimachi 03-371 Warszawa Turkey
Dominican Republic Phone: (+ 48) 22 330 96 00 GARDENA Dost Diþ Ticaret
Bosnia / Herzegovina BOSQUESA, S.R.L BLDG., 8F
5 - 1 Nibanncyo gardena@gardena.pl Mümessillik A.Þ.
SILK TRADE d.o.o. Carretera Santiago Licey Sanayi Çad. Adil Sokak
Industrijska zona Bukva bb Km. 5 ½ Chiyoda-ku Portugal
Tokyo 102-0084 Husqvarna Portugal , SA No: 1/ B Kartal
74260 Tešanj Esquina Copal II. 34873 Istanbul
Santiago, Dominican Republic Phone: (+ 81) 33 264 4721 Lagoa - Albarraque
Brazil m_ishihara@kaku-ichi.co.jp Phone: (+ 90) 216 38 93 939
Phone: (+ 809) 736-0333 2635 - 595 Rio de Mouro
Husqvarna do Brasil Ltda info@gardena-dost.com.tr
joserbosquesa@claro.net.do Kazakhstan Tel.: (+ 351) 21 922 85 30
Av. Francisco Matarazzo,
LAMED Ltd. Fax : (+ 351) 21 922 85 36 Ukraine / Україна
1400 – 19º andar Ecuador
155 /1, Tazhibayevoi Str. info@gardena.pt ТОВ «Хусварна Україна»
São Paulo - SP Husqvarna Ecuador S.A.
050060 Almaty Romania вул. Васильківська, 34,
CEP: 05001-903 Arupos E1-181 y 10 de Agosto
IP Schmidt Madex International Srl офіс 204-г
Tel: 0800-112252 Quito, Pichincha
marketing.br.husqvarna@ Abayavenue 3B Soseaua Odaii 117 - 123, 03022, Київ
Tel. (+ 593) 22800739 Тел. (+38) 044 498 39 02
husqvarna.com.br francisco.jacome@ 110 005 Kostanay RO 013603
Bucureєti, S 1 info@gardena.ua
Bulgaria husqvarna.com.ec Kyrgyzstan
Хускварна България ЕООД Alye Maki Phone: (+ 40) 21 352.76.03 Uruguay
Estonia madex@ines.ro FELI SA
Бул. „Андрей Ляпчев” Nº 72 Husqvarna Eesti OÜ av. Moladaya Guardir J 3
1799 София 720014 Russia Entre Ríos 1083 CP 11800
Consumer Outdoor Products Montevideo - Uruguay
Тел.: (+ 359) 02 / 9 75 30 76 Kesk tee 10, Aaviku küla Bishkek ООО „Хускварна“
www.husqvarna.bg 141400, Московская обл., Tel : (+ 598) 22 03 18 44
Rae vald Latvia info@felisa.com.uy
Canada / USA Harju maakond Husqvarna Latvija г. Химки,
GARDENA Canada Ltd. 75305 Estonia Consumer Outdoor Products улица Ленинградская, Venezuela
100 Summerlea Road kontakt.etj@husqvarna.ee Bakužu iela 6 владение 39, стр.6 Corporación Casa y Jardín C.A.
Brampton, Ontario L6T 4X3 LV-1024 Riga Бизнес Центр Av. Caroní, Edif. Trezmen, PB.
Finland „Химки Бизнес Парк“, Colinas de Bello Monte.
Phone: (+1) 905 792 93 30 Oy Husqvarna Ab info@husqvarna.lv
info@gardenacanada.com помещение ОВ02_04 1050 Caracas.
Consumer Outdoor Products Lithuania
Serbia Tlf: (+ 58) 212 992 33 22
Chile Lautatarhankatu 8 B / PL 3 UAB Husqvarna Lietuva
Domel d.o.o. info@casayjardin.net.ve
Maquinarias Agroforestales 00581 HELSINKI Consumer Outdoor Products
Ltda. (Maga Ltda.) info@gardena.fi Ateities pl. 77C Autoput za Novi Sad bb
Santiago, Chile LT-52104 Kaunas 11273 Belgrade
France
Avda. Chesterton centras@husqvarna.lt Phone: (+381) 1 18 48 88 12
GARDENA France
# 8355 comuna Las Condes miroslav.jejina@domel.rs
Immeuble Exposial Luxembourg
Phone: (+ 56) 2 202 4417 9 -11 allée des Pierres Mayettes Magasins Jules Neuberg Singapore
Dalton@maga.cl ZAC des Barbanniers, B.P. 99 39, rue Jacques Stas Hy- Ray PRIVATE LIMITED
Zipcode: 7560330 -F- 92232 GENNEVILLIERS Luxembourg-Gasperich 2549 40 Jalan Pemimpin 1783- 20.960.06 / 0811
Temuco, Chile cedex Case Postale No. 12 # 02-08 Tat Ann Building © GARDENA
Avda. Valparaíso # 01466 Tél. (+ 33) 01 40 85 30 40 Luxembourg 2010 Singapore 577185 Manufacturing GmbH
Phone: (+56) 45 222 126 service.consommateurs@ Phone: (+ 352) 40 14 01 Phone: (+ 65) 6253 2277 D - 89070 Ulm
Zipcode: 4780441 gardena.fr api@neuberg.lu shiying@hyray.com.sg http: //www.gardena.com

232

Вам также может понравиться