Вы находитесь на странице: 1из 2

Имя: Начало Аутогиирик(Избранный) Формы:

Игрок: Клад Цефалист(Псионик)


Хроника: Концепт:

Attributes
Мощь ИнтеллектOOOOO ___ Сила
● OOOOO ___ Харизма
● OOOOO ___

OOOOO ___ Ловкость
Изящность Сообразительн. ● OOOOO ___ Манипуляция ●
● OOOOO ___
OOOOO ___ Выносливость ●
Сопротивление Решительность ● OOOOO ___ Самообладание ●
OOOOO ___

Навыки Другие способности


Ментальные OVERT
Преимущества Здоровье
(–3 unskilled) ¨ _______________
OOOOO OOOOOOOOOOOOOOO
¨ Эрудиция _______ OOOOO OOOOO ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
¨ _______________
¨ Компьютеры_______ OOOOO ¨ _______________
OOOOO Сила воли
¨ Ремесло _________ OOOOO ¨ _______________
OOOOO OOOOOOOOOO
¨ Расследование_____OOOOO ¨ _______________
OOOOO ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
¨ Медицина________OOOOO ¨ _______________
OOOOO ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
¨ Окультизм_________OOOOO ¨ _______________
OOOOO OOOOOOOOOO
¨ Бюрократия _______OOOOO ¨ _______________
OOOOO Акклиматизация
¨ Наука _________ OOOOO ¨ _______________
OOOOO O O O O O
¨ _______________
OOOOO
Физические ¨ _______________
OOOOO Стабильность
OOOOOOOOOO
(–1 unskilled) ¨ _______________
OOOOO ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
¨ Атлетика________ OOOOO ¨ _______________
OOOOO
¨ Драка__________OOOOO ¨ _______________
OOOOO Убежденность Ценности Верность
¨ Вождение________OOOOO ¨ _______________
OOOOO O _________________ O
¨ Стрельба________OOOOO ¨ _______________
OOOOO O _________________ O
¨ Воровство________OOOOO ¨ _______________
OOOOO O _________________ O
¨ Скрытность_______OOOOO ¨ _______________
OOOOO O _________________ O
¨ Выживание_______OOOOO ¨ _______________
OOOOO O _________________ O
¨ Хол. Оружие______OOOOO O _________________ O
Состояние O _________________ O
Социальные ______________________
(–1 unskilled)
______________________ Стремления
¨ Животные ______ OOOOO ______________________ ___________________
¨ Эмпатия________ OOOOO ______________________ ___________________
¨ Экспрессия_______OOOOO ______________________ ___________________
¨ Запугивание_____ OOOOO
¨ Убеждение_______OOOOO Адаптации
¨ Общение________OOOOO
¨ Знание улиц_______
OOOOO DESCRIPTION USED?
¨ Обман __________OOOOO _____________________________________________
_____________________________________________ ¨
Размер:_____ Скорость:____ _____________________________________________
Защита:_____ Броня: ______ _____________________________________________ ¨
Мод. Инициативы:_________
Удар: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ _____________________________________________
Опыт песонажа:___________ _____________________________________________ ¨
Attributes 5/4/3 • Skills 11/7/4 (+3 Specialties) • Merits 10 • Health = Stamina + Size • Willpower = Resolve + Composure • Size = 5
for adult humans • Defense = Lower of Dexterity or Wits + Athletics • Initiative Mod = Dexterity + Composure • Speed = Strength + Dexterity +5
Вариации
_______________________ _______________________ _______________________
В е л и ч и н а : OOOOO Явный:¨ Magnitude: OOOOO Overt: ¨ Magnitude: OOOOO Overt: ¨
Метод активации:____________ Activation Method:____________ Activation Method:____________
Шрам:___________________ Scar:____________________ Scar:____________________
Сила шрама:___ Кубы:_________ Scar Power:___ Pool:_________ Scar Power:___ Pool:_________
Ключ. слова_________________ Keywords:_________________ Keywords:_________________
Отклонение:________________ Deviations:________________ Deviations:________________
Заметки:__________________ Notes:___________________ Notes:___________________
_______________________ _______________________ _______________________
_______________________ _______________________ _______________________
_______________________ _______________________ _______________________
_______________________ _______________________ _______________________
Magnitude: OOOOO Overt: ¨ Magnitude: OOOOO Overt: ¨ Magnitude: OOOOO Overt: ¨
Activation Method:____________ Activation Method:____________ Activation Method:____________
Scar:____________________ Scar:____________________ Scar:____________________
Scar Power:___ Pool:_________ Scar Power:___ Pool:_________ Scar Power:___ Pool:_________
Keywords:_________________ Keywords:_________________ Keywords:_________________
Deviations:________________ Deviations:________________ Deviations:________________
Notes:___________________ Notes:___________________ Notes:___________________
_______________________ _______________________ _______________________
_______________________ _______________________ _______________________
_______________________ _______________________ _______________________

Шрамы
_______________________ _______________________ _______________________
В е л и ч и н а : OOOOO Явный:¨ Magnitude: OOOOO Overt: ¨ Magnitude: OOOOO Overt: ¨
Метод активации:____________ Activation Method:____________ Activation Method:____________
Завязанная вариация:__________ Entangled Variations:__________ Entangled Variations:__________
_______________________ _______________________ _______________________
Тип:______ Кубы:__________ Type:______ Pool:__________ Type:______ Pool:__________
Ключ.слова:________________ Keywords:_________________ Keywords:_________________
Отклонение:________________ Deviations:________________ Deviations:________________
Заметки:__________________ Notes:___________________ Notes:___________________
_______________________ _______________________ _______________________
_______________________ _______________________ _______________________
_______________________ _______________________ _______________________
Magnitude: OOOOO Overt: ¨ Magnitude: OOOOO Overt: ¨ Magnitude: OOOOO Overt: ¨
Activation Method:____________ Activation Method:____________ Activation Method:____________
Entangled Variations:__________ Entangled Variations:__________ Entangled Variations:__________
_______________________ _______________________ _______________________
Type:______ Pool:__________ Type:______ Pool:__________ Type:______ Pool:__________
Keywords:_________________ Keywords:_________________ Keywords:_________________
Deviations:________________ Deviations:________________ Deviations:________________
Notes:___________________ Notes:___________________ Notes:___________________
_______________________ _______________________ _______________________
_______________________ _______________________ _______________________

Вам также может понравиться