Вы находитесь на странице: 1из 15

 

Бжнлцжеж бцвмйычкнвс

Ал ацкес лшжощ Мцлажалд мцкблшрв а 84>? плоя лълрнвмле нж акохе Пынркцле ажн Ъкйке в вебкцшмлд
жцевкд ажебвц-шрцвплд цктвй шакшрв шчкрщ ш Мцлажаще оцжмлнле, млрлцщк я нкпл ищйв кфк ол бцлмйсрвю
ажебвцвзеж. Ищйл йв эрл вз-зж гкнфвнщ, нкшбцжакойвалд шекцрв чйкнла шкехв вйв ийжплцлонлд ацжгощ,
ркбкцх Плцжтя нквзакшрнл. Блшйк бцлмйсрвс ажебвцшмлд нкгвзнв шэц Ижновч шржй илйкк мцжшваще в
елпяфкшракннще, а рл ацкес мжм Плцжт ащцловйшс а закцвняы йвнвы шрцвплка. Мжм ащштвд ажебвц,
Ижновч бцлолйгжй зживцжрх ашк я Плцжтж, блмж кея нк лшржйлшс шлшжрх чкцняы мцлах рцябла а блозкекйхк.
Нкнжавшрх Плцжтж цлшйж, в лн бцвплрлавйшс м екшрв. Млпож а 84>? плоя нжчжйжшх лшжож Мцкблшрв Мцлав,
Плцжт знжй, чрл Ижновч лшйжиккр а ивражъ, блэрлея лн йкрячкд ещтхы лрбцжавйшс а мцкблшрх, плрлащд
янвчрлгврх в лрлешрврх.
Яащ, Плцжт лблзожй. Шэц Ижновч ягк ищй яивр ажн Ъкйке, в кпл ркйл шплцкйл. Плцжт знжй, чрл
нкбцжавйхнлк янвчрлгкнвк шэцж Ижновчж блзалйвр кея алшмцкшнярх, блэрлея лн гожй ... Нж бцлрсгкнвв
енлпвъ йкр лн гожй а Ъжпкцмцвижъ, блшщйжс пяйкд нж блвшмв нлалшркд л алзацжфкнвв шэцж Ижновчж. Икз
нлалшркд в икз укйв лн яожйвйшс а шалд шмйкб в бцлшбжй площ.
Оаж екшсуж нжзжо ябщцх, акцнщд Плцжтя, нжткй олмжзжркйхшраж рлпл, чрл нкмцлежнр Мйкмш Нжцшмжиикц
олбцжтважй ояъла в линжцягвй екшрлнжългокнвк Мцлажалпл Оцжмлнж, ж вес шэцж Ижновчж бцлвзнлшвйлшх
ткблрле а цвряжйжъ. Пяйх шлицжй шржы в нжчжй лрмжбщажрх шалкпл шржцлпл ълзсвнж.
Ижновч, мжм в Плцжт бцлиягожйшс екойкннл. Плцжт блбщржйшс нждрв екшрл бцвзщаж нкмцлежнрле, нл кфк
нк ищй олшржрлчнл швйкн ойс эрлд зжожчв, ж кпл ябщцв нк ищйв олшржрлчнл йыохев, чрлищ ащблйнврх
олйп. Вз шалкпл шмйкбж м шкакця лр Яикцтцкдмж, нж лмцжвнк Ъжпкцмцвила, лн ащнжтважй шалд бйжн.
Ашкпож зжилрсшх л зжфврк шкис лр линжцягкнвс, лн шрцкевйшс блияоврх оцяпвъ янвчрлгврх Мцлажалпл
Оцжмлнж зж нкпл. Эрл ищйж ркънвмж, млрлцяы кпл цлолшйланжс вшблйхзлажйж а бцлтйле, чрлищ янвчрлгврх
шалвъ нкнжавшрнщъ шлбкцнвмла бл цлолшйланлд, йжъевдука.
Ойс олшрвгкнвс шалвъ укйкд лн вшблйхзлажй лищчнл бцкошмжзякелк блакокнвк лълрнвмла нж акохе. Лн
бцвмжзжй шалве аяцожйжмже ямцжшрх чкцкбж оаяъ бцлмйсрщъ акохе 066 йкр нжзжо, чрлищ лн елп блонсрх въ
ояъла-бцвзцжмла, чрлищ лнв ащблйнсйв кпл бцвмжзщ. Чрлищ бцвайкчх лълрнвмж нж акохе, лн бцвмжзжй шалве
аяцожйжмже блекшрврх ловн чкцкб а ъвгвня бцкомла лълрнвмла нж акохе а Яикцтцждмк (нщнк цкзвокнувс
оалцснвнж бл векнв йлцо Южцплю). Эрл ищйл : онкд нжзжо.
Мжм рлйхмл аяцожйжмв нжийыожйв, мжм лълрнвм нж акохе а лшлинсмк Южцплю бцкшйкоякр кпл, аяцожйжмв
блекфжыр оцяплд чкцкб а цкзвокнувы нкмцлежнрж. Эрл ищйл 0 онс нжзжо.
Ъврцлшрх, млрлцяы шокйжйв ябщцв бл ямжзжнвы шрцвплка, зжмйычжйжшх а рле, чрлищ блекнсрх екшржев
нвгнвк чкйышрв чкцкбла, ржм чрл гкншмвд чкцкб векй еягшмяы чкйышрх, ж еягшмлд чкцкб - гкншмяы. Эрл
ищйл лчкавонл, ожгк нкшелрцс нж рл, чрл млшрв швйхнл лияпйкнщ лр шлггкнвс нж млшрцк. Эрлр ковншракннщд
жмр пжцжнрвцякр, чрл ояъв нк елпяр ищрх яблмлкнщ, блмж лиж нжилцж млшркд нк ияояр нждокнщ в алзацжфкнщ.
Йыилд лълрнвм олйгкн вшшйколажрх арлцлк екшрл, в Плцжт лгвожй, чрл эрл бцлвзлдокр. М шлгжйкнвы,
лълрнвм нж акохе, млрлцщд ищй нжзнжчкн укцмлахы Звпежцж, нкнлцежйхнщд.
Блшмлйхмя йлцо Южцплю ‟ иконщд оалцснвн, нжзнжчкннщд кея лълрнвм нж акохе нк ищй йячтве. Нж шжеле
окйк лн бцжмрвчкшмв икшблйкзкн. Ияоячв нк илйкк чке нкмлебкркнрнще южнжрвмле, лн бцлшрл бцлблакоякр
млнку евцж в нклиъловелк блмжснвк гвркйсе Яикцтцкдмж, аекшрл рлпл, чрлищ нждрв арлцлк бцвавокнвк.
Рке ацкекнке шрцвплв ркцбкйвал гокр в блгвцжкр рцябщ, млрлцщк кпл ябщцв олшржавйв кея вз лмцкшрнщъ
зкекйх. Лн знжкр, чрл цжнл вйв блзонл мрл-рл бцвокр зж нкмцлежнрле.
 

Лгвожкелк бцвмйычкнвк
Впцлмв цкомл вояр бцсеще бярке ол млнуж шукнжцвс9 рке нк екнкк, шйкояыфвд юлцежр алшбцлвзакокнвс
сайскршс лгвожкеще.
Цжшблйлгкнвк< Яикцтцждм
8. Бкцшлнжгв нжчвнжыр впця нж цщнлчнлд бйлфжов.
0. Ояъ бкцкшкмжкр цщнлчняы бйлфжох в бцлъловр шмалзх южшжо олеж Южцплю.
?. Бкцшлнжгкд бцлшср блелчх блйлгврх млнку бцкшйколажнвы.
>. Бцлвшъловр цжшшйколажнвк а олек в плцлок.
:. Вшрлчнвм бцвзцжмла линжцягкн.
3. Бкцшлнжгв елпяр шйколажрх зж еягчвнлд-бцвзцжмле а цкзвокнувы екцзмлпл олмрлцж Мйкмшж
Нжцншмжиикцж. Бкцшлнжгв елпяр лмжзжрхшс а эрле олек оаяес шблшлижев. Ал-бкцащъ, лнв елпяр нждрв эрл
эр л
чкцкз плцгжн. Ал-арлцщъ, елпяр блшйколажрх зж ояъле, ащълосфве вз елпвйщ.
7. Кшйв лнв бцкшйкояыр нкмцлежнрж, лнв нжълоср кпл зжбвшв, блмжзщажыфвк, чрл екшрлнжългокнвк
Мцлажалпл Оцжмлнж нжъловршс цсоле ш йкрнве олеле Южцплю.
2. Бкцшлнжгв елпяр яблмлврх ояъла.
4. Акцлсрнл, шлшрлвршс цжшшйколажнвк л Мцлажащъ оцжмлнжъ.
86. Бкцшлнжгв лрбцжайсыршс а йкрнвд оле Южцълю вйв бцсел м пцлинвук Мцлажалпл Оцжмлнж.
88. Бцлвшълоср вшшйколажнвс пцлинвущ Мцлажалпл Оцжмлнж в шцжгкнвс ш кк ливржркйсев.
80. Бкцшлнжгв елпяр шйколажрх внюлцежувв а йживцвнр пяйкд в авокрх «шяо¹ я шрцвплка. Лнв бликгожыр
пяйкд.
8?. Ежшркц елгкр цктврх, чрл Бкцшлнжгв ияояр шцжгжрхшс шл шрцвплсев, ожрх кея шикгжрх, чрлищ акцнярхшс
блрле.
Пйжанщк бкцшлнжгв
• Шрцвплд Плцжт
• Шэц Ижновч, Мцлажащд Оцжмлн
• Йлцо Южцплю
• Шйяпж Ъвйхож
• Икзяенщд лълрнвм нж акохе Жноцк Юлпкйх
• Аянркц, пцживркйх елпвй
• Мйкмш Нжцшмжиикц, екцзмвд олмрлц
• Гкншмвд ояъ< Эййж Твцпкн
• Еягшмлд ояъ< Яак Твцпкн
• Аяцожйжмв
• Мйлажцжч, алгжм пяйкд

Жмр бкцащд
Ащгватвк вз Яикцтцждмж
Бцвмйычкнвк нжчвнжкршс а плцломк Яикцшцждм ш Бкцшлнжгкд нж Цщнлчнлд бйлфжов. Ащ елгкрк йкпмл
зжекнврхкпл нж оцяплд плцло бл ажткея ащилця.
Аакокнвк
^bj Mhrijtstrhssjj Cjstdvhe Graukn вйв Mhrijtstrhssj.
 

Цщнлчнжс бйлфжох лищчнл пяовр лр цжзайкчкнвд, нл шйяъв л бцвзцжмк, ицлосфке бл яйвуже, зжшржайсыр
илйхтвншрал йыокд швокрх олеж ш зжмцщрщев шржансев. Ловнлмвд еязщмжнр впцжкр, а рл ацкес мжм лълрнвм

нж акохе шрлвр
лъцжннвм нж сфвмк алзйк
блолзцвркйхнл пвпжнршмлд
нжийыож
нжийыожкр, шржряв Ежпняшж
кр, мжм глнпйкц Ийжплчкшрвалпл,
цжшмцячважкр вшблакояс
а алзояък шалы нкбцжаоя.
жйкижцоя аекшрк шЕкшрнщд
оаяес
сийлмжев. Оаж шйынсащъ вовлрж-мцкшрхснвнж шелрцср нж цжзайкчкнвс.
Анкзжбнл шржс шлижм ашкъ юлце в цжзекцла бцликпжкр чкцкз плцло,
п лцло, йжс нж шрцжннлпл, оавгяфкплшс,
ряежннлпл ояъж. Ояъ ащпйсовр мжм ликзпйжайкннжс гкнфвнж а нлчнлд цяижтмк, лъажчкннжс бцвзцжчнще
лпнке. Лълрнвм нж акохе нж бйлфжов, мжгкршс, впнлцвцякр ояъж, в аекшрл эрлпл нжчвнжкр цжшбцлшрцжнсрх
олмрцвня Звпежцврж в лиавнсрх гвркйкд плцлож а бцлшрябмжъ. Оаж мцкшрхснвнж, в шрлцлг шржнласршс нж
млйкнв в нжчвнжыр елйврхшс Звпежця, а рл ацкес мжм глнпйкц яикпжкр, яцлнва шалы жйкижцоя.
 

Шлижмв бцкшйкояыр ояъ, млрлцщд нжбцжайскршс м олея Южцълю м шкакця лр Пвйховв Есшнвмла (ℓ4 нж
мжцрк). Лн рцвгощ лиъловр бйлфжох бкцко блекшрхке «Южцълю¹, ж зжрке шрлнкр в бцлнлшвршс евел аълонлд
оакцв. А бцлукшшк лн йлавр лоня вз шлижм, в бкш яевцжкр лр ягжшж. Ояъ лшржкршс нж нкшмлйхмл епнлакнвд,
бцкгок чке шйколажрх нж ып бл цкмк Рлдюкйх, чкцкз ыгнщк цкчнщк алцлрж в м Елццш-Ювйо. Лшржатвкшс
шлижмв бцлолйгжыр йжсрх, блмж гкнфвнж вз лшлинсмж нк ащъловр в нк лрбяпважкр въ.
Бкцшлнжгв елпяр шйколажрх зж ояъле а оле Южцплюж. Кшйв лнв цктжр нк шйколажрх зж ояъле, Ежшркц олйгкн
бцколшржаврх Бкцшлнжгже алзелгнлшрх яшйщтжрх акшрнвмж, млрлцлпл йлцо Южцплю нжнсй нж шйкояыфвд
окнх, чрлищ нждрв млпл-нвияох, мрл бцвкокр ойс цжшшйколажнвс.
Йыижс блбщрмж азжвелокдшравс вйв нжбжокнвс нж гкншмвд ояъ бцваловр м бцлажйя, в Бкцшлнжг олйгкн
бцлдрв шллракршраяыфкк вшбщржнвк нж Oaae вз-зж цкдрвнпж Шрцжъж 0 .
Яшбктнщд Йкпмвд ркшр (+>6) Знжнвк (Ояъв) бцлвнюлцевцякр бкцшлнжгж, чрл Ояъ нк мжгкршс екшрнще ойс
эрлпл олеж в, акцлсрнл, нкожанл кпл блрцкалгвйв.

Икшрвжцвд< Ояъ вйв Бцвзцжм (Икшрвжцвд WCPV)


 

Chrbac Bausj Цжшблйлгкнвк< Лшлинсм Оалцсн.

Илйхтлд оле ямцжткн окмлцжрванлд иямалд «C¹ нж аълонлд оакцв. Бцвайкмжркйхнжс ийлновнмж мцвчвр вз
бжцжонлд оакцв, чрлищ лрлпнжрх шлицжатвъшс блийвзлшрв шлижм. Гкнфвнж - Ъвйхож Мйкцно (Шйяпж ?),
пйжанщд шйяпж йлцож Огкдмлиж Южцплюж. Ълрс лнж блолзцвркйхнл лрнлшвршс м йыосе, млрлцщъ лнж нк знжкр,
лнж елгкр лиьсшнврх, чрл ояъ бцвъловй мжгояы нлчх а ркчкнвк блшйконвъ оаяъ нкокйх. Лнж нк знжкр, зжчке.
Гцку Звпежцж блшйжй нвмчкенлпл лълрнвмж нж акохе ойс цжшшйколажнвс, в лнж знжкр, чрл Южцълю вфкр
блелфнвмла. Лнж лукнважкр внркцкш бкцшлнжгкд м цжзплалця ш йлцоле Южцплюле, кшйв лнв вфяр цжилря, в
бцвпйжтжкр въ анярцх.

Ашрцкчж ш йлцоле Южцплюле


Йлцо Огкдмли Южцълю - ъяолфжащд шакрйлалйлшщд еягчвнж йкр рцвоужрв. Лн локр а локгоя ойс акцълалд
кзощ. Лн бцвнжойкгвр м ежйлд жцвшрлмцжрвв Яикцтцждмж. Кпл шлшрлснвк нкакйвмл, нл кпл млннжс юкцеж в
зкейв ликшбкчважыр кпл нягощ. Лн ащъловр, блйлгва цямя нж блоилцлолм, лицжфжсшх м Бкцшлнжгже.
-Шбжшвил, чрл бцвтйв ашрцкрврхшс шл енлд а эрл ягжшнлк ацкес. Ешрвркйхнщд ояъ нжчжй блсайсрхшс : онкд
нжзжо в бцкшйкоякр нжш мжгояы нлчх. Ойс въ зжфврщ с лрбцжавй гкня в оалвъ окркд а нжт йкрнвд олевм м
ыпя лр плцлож. Ашк лшржйхнщк елв шйяпв шикгжйв, в ркбкцх лшржйжшх рлйхмл елс акцнжс шйягжнмж Ъвйхож.
 С блбцлшвй блелфв я шасфкннвмж
шасфкннвмж Пынркцж Эеевнпж,
Эеевнпж, лонжмл лнв бцвшйжйв
бцвшйжйв чкйлакмж бл векнв Жноцк
Жноцк
Юлпкйх. Лн ищй нк чке внще, мжм блекълд ожгк елве шлишракннще цжшшйколажнвсе. Кпл цакнвк
 цжшбцлшрцжнскршс рлйхмл
рлйхмл нж овмвк лиавнкнвс,
лиавнкнвс, ж нк нж мжмвк-йвил
мжмвк-йвил окдшравс. С нягожышх а йыосъ окдшравс,
чрлищ взижавйв ищ екнс лр эрлпл бцвзцжмж! Ащ рк, мрл елгкр енк блелчх1 Ащ йыов окдшравс1

Ожйкк Южцълю цжшбцжтважкр Бкцшлнжгкд, чрлищ яиковрхшс, чрл лнв нк ижноврщ. Лн бцкойжпжкр ве блелчх
блйлгврх млнку бцкшйколажнвы. Я бкцшлнжгкд елпяр ищрх албцлшщ м Южцплюя. Нвгк бцвакокнщ нкмлрлцщк
акцлсрнщк албцлшщ в лракрщ нж нвъ.
-Чрл а эрле ойс нжш1 «С плрла бйжрврх мжголея вз ажш кгкнкокйхняы зжцбйжря нжкенвмж бл зжакцткнвв
 цжилрщ. Эрл 76 шкцкицснщъ твййвнпла.
твййвнпла. Мцлек рлпл, рщ зжшйягвтх ийжпложцнлшрх
ийжпложцнлшрх елкд шкехв¹.
шкехв¹.
-Чрл блмжзжйв ажтв шлишракннщк вшшйколажнвс1 «С нк знжы, лрмяож бцвъловр ояъ в мяож лн яъловр, нл лн
блсайскршс мжм гкнфвнж икз плйлащ, а плцсфкд локгок. Шжел зожнвк ищйл блшрцлкнл Пынркцле ажн Ъкйке
мжм олевм ойс южнжрвмла в лълрнвмла нж акохе Звпежцж. Ковншракннще
К овншракннще елве бцкомле, млрлцщд ищй
лълрнвмле нж акохе, ищй Рлежш Южцплю. Эрл ищйл 066 йкр нжзжо, ал ацкекнж Ежпняшж Ийжплчкшрвалпл в кпл
акйвмлд алднщ ш Ъжлшле ¹.
-Цжшшмжгврк л нщнктнке лълрнвмк нж акохе1 «Жноцк Юлпкйх - икзяенщд южнжрвм, ш млрлцще лбжшнл
нжъловрхшс цсоле. Лн нжшрлйхмл нкакгкшракнкн, чрл екнс а шйкояыфвд цжз лиавнср а млйолашрак. Лн
лшелрцкй оле в нкшмлйхмл цжз нжийыожй зж бцвавокнвке. Блшмлйхмя лн бцвъловр шыож рлйхмл ойс рлпл,
чрлищ мцвчжрх, чрл я нжш зокшх кшрх бцвавокнвс, в чрл эрл, олйгнл ищрх, с авнлажр а рле, чрл нколшржрлчнл
блчрвркйхнл лрнлшвйшс м Звпежця ¹.
Ал ацкес цжшшбцлшла вйв лищшмж олеж Жноцк Юлпкйх (лълрнвм нж акохе) ацщажкршс в нжчвнжкр лиавнсрх
Бкцшлнжгкд а нкмлебкркнрнле аектжркйхшрак в а рле, чрл Южцълю нжайкмжкр нж шкис пвикйх, нк ашржа нж
бярх вшмжркйс акохе. Зжрке Южцълю ащаловр Юлпкйс.
Лищшм олеж
Бкцшлнжгв елпяр лищшмважрх оле а шлбцлалгокнвв Южцълюж в Ъвйхощ. Оле нк лчкнх илйхтлд, нл
млеюлцржикйхнл лишржайкн. Йкпмвд (+>6) Знжнвс (рклйлпвс) вйв Знжнвс (Звпежц)9 вйв Шцконкк (+06) нж
Алшбцвсрвк блмжзщажкр, чрл ал ашке олек бцвшяршраякр швеалйвмж Звпежцж. Анярцв олеж нкр лчкавонщъ
зжукблм, мцлек рлнмлпл нжекмж нж рл, чрл Ъвйхож - йыиланвуж Огкдмлиж. Ожгк ивийвлркмж ежйж,
илйхтвншрал мнвп ищйл бложцкнл плцлошмлд ивийвлркмк блчрв блмлйкнвк нжзжо. А блпцкик кшрх гкйли ойс
япйс в рлбмж ойс лилпцкаж.
А зжонкд чжшрв олеж кшрх линкшкннщд шркнлд шжо, пок кшрх шйкощ алмцяп мячв япйс, ълрс олшржамв нк ищйл
ягк бжця нкокйх. Йкпмвд (+>6) Знжнвк (Ояъв), Блвшмж шйкола, вйв шцконвд (+06) ркшр Алшбцвсрвс ащсайскр
лияпйкннщд чкцкб в чкйышрх анярцв рмжнкалпл ектмж, олалйхнл нкпйяилмл зжмлбжннлпл а мячк япйс
шнжцягв. Кшйв Бкцшлнжгв нк нждояр шяемя бцв блвшмк, Ъвйхож нждокр кк блзгк онке, зжшщбжс яплйх а
блоажй. Йлцо Южцплю лицжфжкр нж эрл анвежнвк Бкцшлнжгкд. Лишйколажнвк
Лишйколажнвк чкцкбж в чкйышрнлд млшрв
рцкиякр Йкпмлпл (+>6) ркшрж Знжнвс (Жнжрлевс) вйв Шцконкпл (+06) Вшукйкнвс. Яшбкъ блмжзщажкр, чрл
чкйышрнжс млшрх илйхтк, чке лищчнл блекфжкршс а чкцкбк. Алзцжшр чкцкбж лчкнх шржцщд, нж нке кшрх шйкощ
лр лглпла, ж ржмгк нжйвбтжс нж нкпл пцсзх, мжм ияорл кпл нкожанл ащмлбжйв.
Вшшйколажнвс в юлйхмйлц
Бкцшлнжгв елпяр блгкйжрх лицжрврхшс м екшрнще млнржмрже а йлмжувв, чрлищ цжзаврх шалв зжукбмв.
Ежшркця ажгнл блмжзжрх впцлмже, чрл кшрх арлцлк бцвавокнвк.
Юлйхмйлц гвркйкд Яикцшцждмж
Бкцшлнжгв, шбцжтважыфвк бцлшрщъ йыокд л плцлок, елпяр бцлдрв Шцконвд (+06) ркшр нж шбйкрнв, чрлищ
язнжрх, чрл зж ояъ бцкшйкоякр шкекдняы цкзвокнувы Южцплю. Вз-зж нкожанкд чяещ елпвйхфвмв нк елпйв
зжмжбщажрх ркйж олшржрлчнл пйяилмл, блэрлея ълоср шйяъв, чрл екцращк икшблмлсршс. Олблйнвркйхнщд
Олблйнвркйхнщд
 

чр л ълоср шйяъв, чрл плцлошмвк шрцжгв


Шйлгнщд (-86) ркшр нж шбйкрнв блзалйскр бкцшлнжгя ржмгк язнжрх, чрл
шмцщажыр внюлцежувы л арлцле бцвзцжмк, нл нвмрл нк елгкр блоракцоврх эрл ш мжмлд-йвил бцжаолд.
Оцяпвк шйяъв в блшйконвк нлалшрв (а лшнланле шйщтнщ а ржакцнк Мцжшнжс Йянж). Лиж олеж ойс
ижйхзжевцлажнвс а плцлок ищйв шлггкнщ пяйсев лмлйл екшсуж нжзжо. Ижйхзжевцлафвмла ржм в нк нжтйв,
блэрлея илпжрще бцвъловйлшх зжмжбщажрх нк зжижйхзжевцлажннщк ркйж а зкейы. Шрцвплв елпяр бврх мцлах
рлйхмл нк зжижйхзжевцлажннщъ ркй, ржм чрл эрл ликшбкчважйл бцврлм илйкк чвшрлд ийжплцлонлд мцлав.
Лълрнвм а ржакцнк «Мцжшнжс йянж¹ плалцвй л алймжъ, млрлцщъ авокйв, млпож лнв кйв рцябщ, акцлсрнл,
ащржфкннщк ш блйс Елццж. Бцкознжекнлажнвс в знжекнвс елпяр ищрх лрмцщрщ ояъланще бкцшлнжгже
мжцхкцщ (шасфкннвмже, йкшнще акохеже, елнжъвнсе, юйжпкййкнрже в р. О.) Ш блелфхы Йкпмлпл (+>6) ркшрж
Знжнвс (Рклйлпвс) вйв Внрявувв. GM елгкр жожбрвцлажрх въ шллракршракннл, мжм бцкоакшрнвмв.

Блйк Елццж, мйжоивфк


Лрку Тжоцкдм Икцм зокшх шасфкннвм Елццж, в кея блелпжыр оаж бхснщъ елпвйхфвмж. Икцм лчкнх шкцхкзнл
лрнлшвршс м шалкд цжилрк в нк ълчкр, чрлищ йыов знжйв, чрл зокшх ищйв лшмакцнкнвс, нл ловн вз
елпвйхфвмла цжшшмжзщажкр, чрл зокшх ищйв алймв, млбжатвк елпвйщ, в внлпож лонж вйв нкшмлйхмл елпвй
ищйв личвфкнщ. Шркнщ блйс Елццж нжълосршс а бйлъле шлшрлснвв, в а цкзяйхржрк ашкалзелгнщк екцзмвк
шяфкшраж елпяр лшмакцнсрх зокшх зжълцлнкнвс. Ълрс кшрх нжозвцжркйх елпвй в оаж блелфнвмж, лнв нк елпяр
бжрцяйвцлажрх блшрлсннл. Нкожансс эбвокевс Чяещ ржмгк блцжзвйж елпвйхфвмла, в енлпвк ркйж иконсмла
бцвтйлшх блълцлнврх а илйкк екймвъ елпвйжъ, чке лищчнл. Лн ямжзщажкр, чрл кея бцвтйлшх зжцячврхшс
блелфхы Аянркцж Сефвмж, чрлищ блелчх ш ркйжев. Лшелрц мйжоивфж елгкр ожрх блошмжзмв. Шйлгнщд (+6)
ркшр нж Алшбцвсрвк блмжзщажкр, чрл ищйл ащмлбжнл нкшмлйхмл елпвй. Ркшр Jhsy (+>6) ^rhoi блмжзщажкр, чрл
илйхтжс чжшрх шйкола алмцяп цжшмлблм бцвнжойкгвр алймже в шлижмже, нл кшрх ржмгк шйкощ илшщъ йыокд
(ябщцв) в лрбкчжрмв илрвнлм (Аянркц, пцживркйх елпвй).
Кшйв бкцалк вшбщржнвк бцлтйл яшбктнл, арлцлк вшбщржнвк Йкпмлпл (+>6) Алшбцвсрвс ащсайскр елпвйя, вз
млрлцлд бцлвзлтйв ояъв (Бкцшлнжгв, шбкувжйхнл вфяфвк эря елпвйя, нк нягожыршс а бцлакцмк). Рже
нжбвшжнл< «Шбжшкнвк а лпнк ойс акохе ~ Яак в Эййж Твцпкн
Т вцпкн ~ 0?60 плож¹. Блългк, елпвйж ищйж
блрцкалгкнж. Ашк млшрв оаяъ ркй нж эрле ячжшрмк лршяршраяыр. Кшрх мжм шйкощ илшщъ (аяцожйжмв), ржм в
шйкощ илрвнлм (Цжшъврвркйс елпвй).
Плцлошмжс ивийвлркмж а Ъцжек Акцкнщ
Ащшлмвд бцкдшр Пкнцвъ Пярркнияцп рцкиякр зж аъло а плцлошмяы ивийвлркмя :6 екосмла нж чкйлакмж.
Йыилд бкцшлнжг ш ржйжнрле Чркнвке / Бвшхел елгкр бцлдрв Шцконвд (+06) ркшр бл сзщм (Цкдмтбвйх)
блзалйскр бкцшлнжгя нждрв вес Пынркцж ажн Ъкйс. Лн чвшйвйшс лълрнвмле нж акохе, млрлцщд ищй
взакшркн рке, чрл цжзцятвй Мцкблшрх Мцлав ал ацкес лшжощ а 84>3 плоя. Мцкблшрх ищйж взакшрнж рке, чрл
ищйж нжшкйкнж пцябблд цщужцкд, бцкацжфкннщъ а ажебвцла. Въ нжзщажйв Мцлажащев оцжмлнжев.
Вес Рлежш Южцълю ямжзжнл нж шркнк Ижтнв Ежпняшж. Эрл ямжзщажкр нж рл, чрл лн цжшмцщй «зжплалц
шленвркйхнлпл блмйлнкнвс¹ оаяъ чкйлакм, млрлцщк шкдчжш блълцлнкнщ а елпвйк акохещ нж Блйк Елццж.
Олблйнвркйхнщк шшщймв елгнл нждрв а жцъважъ ъцжелащъ олмяекнрла Звпежцж.
Цямв олмкцла екшрл< ржакцнж Pawny.
Бкцшлнжг< Явйхсе «Илйхтлд Авййв¹ Олмкц - ълзсвн олеж.
Йячткк екшрл, чрлищ ищрх а мяцшк шйяъла в шбйкркн, - эрл ^bj Naoijr—s Hrms. Лн ржмгк шйягвр
вебцлавзвцлажннлд цжряткд ойс Пвйховв Олмкцла. Ълрс олмкцщ блйнщ шйяъла в шбйкркн, въ елгнл
 

яиковрх цжшмцщрх, чрл лнв авокйв, мжм оаж шрцжннщъ ояъж бцвъловйв в яъловйв нж цкмя м ыпя. Лнв ржмгк
шбйкрнвчжыр л Мячкцк Аянркцк, млрлцщд олшржайскр енлпл цжзнлпл а цкзвокнувы Мйкмшж Нжцншмжиикц.
Мжзжцещ олзлцж
Мжбвржн Жноцкж Бюкююкц шйячжднл шллифжкр, чрл кшрх арлцлк бцвавокнвк в чрл укцмлах нк ащокйскр ве
 цкшяцшщ, блшмлйхмя лълрнвм
лълрнвм нж акохе ищй нжзнжчкн
нжзнжчкн укцмлахы в зжнвежкршс
зжнвежкршс эрве.
Ижтнс Ежпняшж
Векнж екшрнщъ пкцлка Акйвмлд алднщ ш ъжлшле 0?60 плож ащшкчкнщ нж шркнжъ бло векнке Ежпняш
Ийжплчкшрващд. Вес Рлежшж Южцълюж нж шркнк.
Ъцже Звпежцж
Я акцъланлпл гцкуж Пынркцж Эеевнпж нкр ацкекнв блплалцврх ш бкцшлнжгжев, лонжмл шасфкннвм илйкк
нвзмлпл яцланс яалйхнскр въ нж рле лшнлажнвв, чрл ойс ащблйнкнвс зжожнвс нжзнжчкн лълрнвм нж акохе в
чрл ожйхнкдтжс блелфх нк рцкиякршс. Лонжмл шасфкннвм йкпмлакцкн, блэрлея шцконвд (+06) ркшр нж
Лчжцлажнвс пжцжнрвцякр, чрл я бкцшлнжгж ш лицжзлажнвке елгкр ищрх ацкес ойс вшшйколажнвс а укцмланлд
ивийвлркмк.
Кшйв а бжцрвв кшрх лювувжйхнщд цкйвпвлзнщд Звпежцвршмвд бкцшлнжг, лнв елпяр векрх олшряб м
вшблакосе. Бцвзнжнвс лилвъ ояъла ищйв блйячкнщ.
Бкцажс чжшрх бцвзнжнвс шчвржкршс йлгхы, блшмлйхмя лнж ищйж блйячкнж икз бцвнягокнвс, в а нкд
плалцвршс, чрл лнв ищйв зжйврщ мцлахы в блмйлнсйвшх шяфкшрая бл векнв шэц Ижновч, Мцлажащд Оцжмлн.
Арлцжс чжшрх бцвзнжнвс ищйж блйячкнж нж ощик в плалцвр л зжплалцк ъжлшж в блбщрмк шакцпнярх укцмлах
Звпежцж в эрлпл алйлшжрлпл закцлблолинлпл чкйлакмж. Зжмйычвркйхнжс чжшрх бцвзнжнвс зжмйычжйжшх а рле,
чрлищ шллифврх векнж, ойс чкпл а бцвйжпжкелд зжбвшмк ямжзжнл, мрл ищй шлицжн нж блйк Елццж, олшржайкнщ
ряож в ржмгк шлггкнщ нж млшрцк, нл чрл нкмлрлцщк вз нвъ шикгжйв в ищйв яблеснярщ а эрле олмяекнрк.
А бцвзнжнвв блоцлинл цжшшмжзщажкршс ли лифке зжълцлнкнвв нж Блйк Елццж, пок нжълосршс лшржнмв ояъла.
Эрл ямжзщажкр нж рл, чрл рцкилажйшс лълрнвм нж акохе вйв гцку знжыфвд лшлищд цвряжй бцлмйсрвс
Звпежцж, в м лияпйкннще лшржнмже ищйв бцвмцкбйкнщ шллракршраяыфвк бцкобвшжнвс в бкчжрв, чрлищ
пжцжнрвцлажрх, чрл лнв нк шелпяр блонсрхшс вз елпвйщ, кшйв въ нк блрцкалгврх.
А олблйнвркйхнле олмяекнрк л «бкцкзжълцлнкнвв¹ ямжзщажкршс, чрл цвряжй в бларлцнлк бцвмцкбйкнвк
 цжшблцсгкнвд в бкчжркд
бкчжркд олйгнщ ищрх ащблйнкнщ шнлаж шл ашкев ркйжев. Рлйхмл
Рлйхмл шасфкннвм вйв ячкнвм
ячкнвм
Звпежцж вйв лълрнвм нж акохе елпяр бцлакшрв укцкелнвы бларлцнлпл бцлмйсрвс оятв (чрл лзнжчжкр, чрл
шасфкннвм Елццж нк елгкр бцлмйсшрх оятя).
Лълрнвм нж акохе - Жноцк Юлпкйх
Жноцк Юлпкйх - шржцкыфвд, икзяенщд южнжрвм, нкшблшлинщд нж илйхткк, чке бцлблакох пцкъла. Лн
лрмжзжйшс лр тйсбщ ш нжбяшмле, лищчнлд ойс кпл рлажцвфкд-лълрнвмла, а блйхзя чкцнлд ижножнщ,
ямцжткннлд бкцле ш мцжшнще бкцле (млрлцлк лн внлпож шцщажкр в зжбвшщажкр векнж йыокд, млрлцщъ кпл
бжцжнлвожйхнщд яе блолзцкажкр а бцкшрябйкнвсъ в илплъяйхшражъ). Рже, пок илйхтвншрал лълрнвмла нж
акохе вшмлцкнсйв ищ ъжлш в шгвпжйв кпл нж млшрцк ш мцжднвев бцкоцжшшяомжев, Юлпкйх илйхтк нк
бцвокцгважкршс вокжйла окдшравс. Кпл енлплчвшйкннщк икзяевс шокйжйв кпл бцкнкицкгвркйхнще
бцкнкицкгвркйхнще,,
икшблйкзнще в блркнувжйхнл алвншракннще.
Нкяшрлдчващд ъжцжмркц Юлпкйс ржмгк окйжкр кпл лбжшнще ойс лмцягжыфвъ, блшмлйхмя лн, мжм взакшрнл,
бкцвловчкшмв анкзжбнл ащшмжзщажкр овмвк лиавнкнвс а бцлшрябмжъ в шржавр бкцко шлилд зжожчв шрцжннлпл
алзекзовс. Йыов знжыр кпл мжм Шрцжннлпл Бжйжчж, блрлея чрл лн елгкр бцвояещажрх нкакцлсрнл
бцвчяойващк мжзнв, ржмвк мжм яояткнвк рлбйкнще гвцле вйв бцвнягокнвк гкцращ м бкцккожнвы
зжбйкшнкакйлд шлйлещ ол ркъ блц, блмж кк анярцкннлшрв нк цжзлцаяршс. Ковншракннлк, чрл лн елгкр
вшблйхзлажрх ойс бкцшлнжгкд а эрле бцвмйычкнвв, - эрл нжячврх въ, мжм
м жм яблмлврх ояъла в лрчвржрх въ, чрл
лнв блйнлшрхы нкбцжащ ал ашкъ шалвъ бцкоблйлгкнвсъ. Лн лрмжзщажкршс ащблйнсрх зж нвъ зжожнвк вз-зж
бцлюкшшвлнжйхнлпл лшмлцийкнвс. Аекшрл эрлпл бкцшлнжгже бцвокршс шбцлшврх я акцъланлпл гцкуж Звпежцж.
Лълрнвм нж акохе бцлаловй нкмлрлцлк цжшшйколажнвк екгоя шалвев икзяенщев цжзпйжплйхшралажнвсев, ж
ржмгк векй нкмлрлцяы внрявувы, чрл а впцк кшрх илйкк мцябнщк швйщ. Лн цжзпйжплйхшраякр л закцлчкйлакмк
ш шйвтмле ойвннщев млпрсев, млрлцщд лълрвйшс а эрв екшрж, л ацкекнв, млпож ояъв йыокд ищйв шлггкнщ
нж млшрцк.
Жноцк Юлпкйх а рцкрхке жмрк.
Кшйв вйв, млпож Бкцшлнжгв акцняршс вз пцлинвущ Мцлажалпл Оцжмлнж, Жноцк блолдокр м нве шл шалкд
лищчнлд икзяенлд рвцжолд, нл ржмгк шмжгкр Бкцшлнжгже, чрл ве шйкоякр бцвшелрцкрх зж мйжоивфке
блийвгк. Нлчхы Бкцшлнжг елгкр бцлдрв Вшбщржнвк нж Алшбцвсрвк (+6), чрлищ лршйковрх ябщцкд,
нкзжекрнл икцяфвев нлалк ркйл. Кшйв Бкцшлнжгв нк яихыр ябщцкд шцжзя в ащшйкоср въ ол въ йлплаж, лнв
шелпяр лбцкокйврх, пок цкпкнкцвцякр шрцвплв. Ежшркц олйгкн ияокр цктврх, ълчкр йв лн, чрлищ Бкцшлнжгв
блшйколажйв эрлея бцвекця цжнхтк вйв блзгк а шукнжцвв. Я бкцшлнжгкд кшрх нкшмлйхмл тжншла, блшмлйхмя
шрцвплсе нягнл млцеврхшс, в Ъцжнвркйв елпвй нж Блйк Елццж векыр нкмлрлцлк бцкошржайкнвк ли эрле.
Ълрс аяцожйжмв ржмгк зживцжыр рцябщ вз Жяэцшажйхож, а блшйконкк ацкес йячтвк шилцщ бцлвзаловйвшх а
Яикцтцждмк вз-зж ашбщтмв илйкзнв.
Бцвшйколажнвк ояъж Екшрлблйлгкнвк (ж)< Иэм-жййкс, Пцсзнжс олцлпж, цждлн Ялцю, Пйяилмжс
Пйяилмжс цкмж, шжо
Елццж.
 

Мжгощк шяекцмв бцвзцжмв шйкояыр бцкошмжзякелд шъкек лр шалкд елпвйщ нж Елцц-Ювйо, чкцкз тйызлащк
алцлрж нж цкмк в м олеже Южцълюж в Мйкмшя Нжцншмжиикця шллракршракннл. Лнв алзацжфжыршс м елпвйк
мжгощд окнх бкцко цжшшакрле. Елпвйж бяшрж в ълрс Аянркц, пцживркйх елпвй, ащняй млшрв в лрожй въ
Мйкмшя Нжцшмжиикця, ояъв ашк кфк бцвасзжнщ м екшря въ елпвйщ в вшчкзжыр а зкейк а онканлк ацкес.
Ойс лршйкгважнвс ояъж рцкиякршс оаж блшйколажркйхнщъ ркшрж< Шцконкк (+06) Знжнвк (Ояъв) вйв Шйлгнлк
(+6) ^rhoi. Ежшркц елгкр шокйжрх лоня бцлакцмя шйлгнкк (-86) вз-зж млйвчкшраж яплйхнлпл ощеж а алзояък
плцлож, кшйв ашк мжгкршс шйвтмле бцлшрще.
Векнж оаяъ ояъла - Яак в Эййж Твцпкн, в въ векнж нжбвшжнщ нж елпвйк нж блйк Елццж.
Икзплйлащд гкншмвд ояъ нк елгкр плалцврх, нл бйжчкр в шрлнкр л гпячкд илйв в нкащцжзвещъ бщрмжъ,
бкцкнкшкннщъ бкцко кк шекцрхы. Ликзпйжайкннщд еягчвнж-ояъ,
еягчвнж-ояъ, ш оцяплд шрлцлнщ, цщожкр, мжм ияорл а лпнк,
нл лракчжкр нж албцлшщ, кшйв Бкцшлнжг елгкр зжшржаврх шяфкшрал лракрврх. Мцвмжев лн блмжзщажкр, чрл кпл
чкцкб ищй ямцжокн ояъжев мжннвижйла (лн лбвшщажкр пяйкд) в блекфкн а олек. Лн елгкр цжшмцщрх, чрл ищй
шлггкн нж млшрцк зж блмйлнкнвк ажебвця Мцлажалея Оцжмлня бл векнв Ижновч.
Икшрвжцвд< Ешрвркйхнщк ояъв икшркйкшнщ,
икшркйкшнщ, в Бкцшлнжгв нк елпяр бцвчвнврх ве ацкож. Нж йыилпл, мрл
оавгкршс а бцкокйжъ олшспжкелшрв ояъла, окдшраякр Ягжш 0. Нж илйкк ащшлмле цжнпк Ежшркц елгкр цктврх,
чрлищ ояъв ожажйв оцяпвк эююкмрщ.
Яшблмлкнвк ояъла
Кшйв бцлшрл блйлгврх млшрв лицжрнл а елпвйя, эрл
э рл нк яшблмлвр ояъла. Чрлищ анлах бцлмйсшрх оятв,
нклиъловел бцлакшрв лшлищд цвряжй, взакшрнщд рлйхмл лълрнвмя нж акохе, ячкнвмя вйв шасфкннвмя
Звпежцж вйв Елццж. А лшржйхнле лнв нкалшбцввечващ м жржмже, япцлзже вйв бцвнягокнвы. Лшлищев
ийжплшйлакнвсев, млрлцщк яшблмжважыр ояъла блшйк бларлцнлпл зжълцлнкнвс въ лшржнмла, сайсыршс йыищк
вз шйкояыфвъ< Шакр Звпежцж вйв Шлн Елццж. Ежшркц елгкр блрцкилажрх блилчнщд макшр ойс блйячкнвс
лшлилпл шасрлпл бцкоекрж вйв лшлищъ блцячкнвд лр Акцъланлпл гцкуж, кшйв бцвмйычкнвк ияокр
 цжзалцжчважрхшс шйвтмле йвнкднл.
йвнкднл.
Ливркйх Iejx Khrksoh``jr Екшрлблйлгкнвк< Ржвншракннжс
Ржвншракннжс бкфкцж
Бкцшлнжг< Iejx Khrksoh``jr, Sdej Нкмцлежнр(ячкнвм Шкцлпл алйткинвмж, ацжч ш олшрвгкнвсев
Нкмцлежнрвв в ркенлд ежпвв) А эрле оаяъэржгнле олек ашк шржанв зжмцщрщ, ж мжекннжс шркнж : юярла
ащшлрлд лмцягжкр рщмакннщд шжо нж зжонке оалцк. Кшрх блоажй, пок Мйкмш бцлаловр шалв эмшбкцвекнрщ в
ашмцщрвс. Кшрх оаж акцлсрнщъ шблшлиж, млрлцщев Бкцшлнжгв елпяр лмжзжрхшс а эрле олек. Ал-бкцащъ, лнв
елпяр язнжрх эрл чкцкз лишйколажнвк плцлож. Ал-арлцщъ, елпяр бцкшйколажрх еягшмлд ояъ, ащълосфвд вз
елпвйщ.
Бцлчрврк шйкояыфкк ойс бкцшлнжгкд, шйкояыфвъ зж бцвзцжмле а эрлр оле<
Шлижмв бцкшйкояыр эрлпл бцвзцжмж ол олеж ш юлнжцсев вз рщмащ
р щмащ бл лик шрлцлнщ лр аълонлд оакцв, нл
лшржнжайважыршс а нкшмлйхмвъ олежъ в бцлолйгжыр йжсрх лрряож. Лн лшржнжайважкршс бкцко цкзвокнувкд,
пок а оакцнле бцлкек швовр еягчвнж, взячжс кпл в млащцссшх а зяижъ. Блшйк евнярщ шблмлднлпл взячкнвс
ояъж лн ащицжшщажкр рщмая нж яйвуя, нкицкгнл зжъловр анярцх в зжмцщажкр оакцх. Мйкмш нкицкгнл
лрмцщажкр оакцх, кшйв Бкцшлнжгв шрячжр. Лн швеяйвцякр нкзнжнвк ашкъ окй в плалцвр, чрл лн ашкпл йвтх
шмцленщд ацжч. Бкцшлнжгв, нжийыожыфвк зж екшрле, акцлсрнл, зжекрср, чрл Аянркц а мжмлд-рл елекнр
олшржавр шакгвд рцяб, млрлцщд лн шмжрщажкр бл гкйлия ойс япйс. Зжрке лн зживцжкр шалв окнхпв я Iejx я
аълонлд оакцв. Акцънвд эржг олеж нкилйхтлд, шл шбжйхнкд в мйжолалд. Нж бкцале эржгк цжшблйлгкнщ
мяънс, шрлйлажс в плшрвнжс. Яилцнжс нжъловршс зж олеле. Оакцх а блоажй ямцкбйкнж укбхы в зжемле. Ойс
азйлеж вйв азйлеж зжемж рцкиякршс бцлшрлд (+>6) ркшр нж азйле зжемла вйв (+06) Швйщ.
Мйкмш илйхтяы чжшрх ацкекнв бцлаловр а блоажйк. А нке кшрх злнж, блшасфкннжс жнжрлевчкшмве
эмшбкцвекнрже, ж ржмгк мйкрмж, зжоцжбвцлажннжс рмжнхы. Кшрх нкшмлйхмл илчкм ш ежцвнлажннщев чжшрсев
ркйж в ъвевмжржев. Алзйк шрлйж в шмжекдмв мячж ркенщъ рцябнщъ ектмла. Нж акцшржмк шрлвр чжшрвчнл
 цжшшкчкннщд рцяб, нжмцщрщд
нжмцщрщд бцлшрщнкд. Злеив нжълосршс
нжълосршс мжм анярцв, ржм в зж мцщрлд мйкрмлд. Лнв ияояр
ияояр
жржмлажрх йыилпл, мцлек Ажнркцж вйв Мйкмшж, мрл алдокр а мленжря. Млйвчкшрал злеив лбцкокйскршс
ежшркцле.
Бцкоекрщ внркцкшж
Зжекрмв в вшшйколажркйхшмвд гяцнжй Мйкмшж. Шйлаж «шлмцлавфк¹, «олищчж¹ в «швйж¹ нжбвшжнщ сшнл, нл
лшржйхнжс чжшрх нжбвшжнж шрцжннще шлмцжфкнвке, чрл рцкиякр лонлпл вйв оаяъ яшбктнщъ бцлшрщъ (+>6)
ркшрла вйв сзщмлащъ (Цкдмтбвйх) ркшрла (бцв яшйлавв, чрл бкцшлнжг веккр чркнвк / зжбвшх )
внркцбцкрвцлажрх. Эрл пйжанщд мйыч м лшржаткдшс чжшрв эрлпл шукнжцвс, в ажгнл, чрлищ Бкцшлнжгв нжтйв
в внркцбцкрвцлажйв кпл. Ектлм ш блмцщрщев пцсзхы млшрсев ш ияежгнлд эрвмкрмлд, нж млрлцлд нжбвшжнл<
«Лшржнмв ояъла, ливржыфвъ зокшх в а лшлинсмк Южцплю¹.

Мяшлм чкцнлпл мженс ш зкйкнщев бцлгвймжев нжъловршс анярцв окткалд окцкасннлд млцлимв. Зжбвшмж
анярцв пйжшвр< «Бложцлм ркик зж плшркбцввешрал Шрцвпжнже. Бяшрх эрл блелгкр ркик а цжзпжощажнвв
зжпжолм шекцрв¹. Бкцшлнжг ш шллракршраяыфве ржйжнржев («Линжцягкнвк жцркюжмрж¹, «Ежпвчкшмлк чярхк¹
вйв «Арлцлк зцкнвк¹) елгкр бцлдрв ркшр нж Шцконыы (+06) внрявувв, чрлищ лбцкокйврх, чрл эрл елгкр
ищрх Ажцб-мжекнх. Бкцшлнжгв елпяр блакцврх, чрл эрл нжшрлсфвд Ажцб-мжекнх. Мйкмш шчвржкр кпл
блойвннще в, алзелгнл, блйкзнще а кпл шрцкейкнвв нждрв в млнрцлйвцлажрх Мцлажащъ оцжмлнла.
 

Нж кпл шрлйк ржмгк йкгвр швйхнл цжзйлгватвдшс чкцкб, зжакцнярщд а ежцйы. Мйкмш линжцягвй чкцкб,
блекфкннщд ябщцсев, а бласзмя ш рщмажев. Чкцкб бцвнжойкгвр еягшмлея. Ойс лишйколажнвс чкцкбж в
чкйышрнлд млшрв рцкиякршс йкпмвд (+>6) ркшр нж знжнвк (жнжрлевс) вйв вшукйкнвк. Блнсрнл, чрл чкйышрнжс
млшрх екнхтк чкцкбж.
Ржмгк кшрх нкилйхтлд ащилц рцжа в йкмжцшра вз в оаж йкчкинщъ нжбврмж.
Икшрвжцвд
Мйкмш Нжцшмжиикц, Екцзмвд олмрлц
Мйкмш нжчвнжй мжм алйткинвм-ячкнвм Шкцлпл Лцокнж, нл лшржавй кпл, чрлищ бцкшйколажрх шалд внркцкш м
екцраще акфже чкцкз Пвйховы Ацжчкд. Кпл нкожанкк взпнжнвк цжзлзйвйл кпл, в лн нжчжй взячжрх ркеняы
ежпвы. Кпл взячкнвк яевцжыфвъ в екцращъ бцвакйл кпл бл ркенлея бярв нкмцлежнрвв в цжзплалцла ш
екцращев. Лн блоцлинл зжбвшжй шалв ояъланщк зжбцлшщ а шалд онканвм в шлшржавй мжцря, нж млрлцлд
нжъловршс пцлинвуж Мцлажалпл Оцжмлнж. Лн нжекцкн блкъжрх ряож а ийвгждтвк онв. Нжцшмжиикц
нколяекажкр, блчкея лн нк елгкр ябцжайсрх ояъжев, ожгк ш кпл ежпвкд в айжокнвке лшржнмжев. Лн нк
блолзцкажкр, чрл ояъв нжълосршс бло млежнолажнвке шрцвплка.

Iejx Khrksoh``jr ‟ Vbysdodhk, _pjeeohstjr


Vbysdodhk (Pjdiehknjr Vbysdodhk 0, _pjeeohstjr (^rhdt< Kjoramhkoy hkn Nhri Mhgdo)
M > | W_ 02 | @_ ?0 | _ ?3 | ^ 03 | D ?3 | HG ?8 | NJR >? | DK^ ?4 | WV >2 | CJE ?4 | W 88
Chtj 0 | Pjsdedjkoj > | Cartukj 0 | Pjsaevj > | _aodhe _thtus< _devjr - ?
@hsdo _idees< Hrt >?, Htbejtdos ?8, @rd`jry >>, Obhrm :0, Obhrm Hkdmhe >2, Oedm` ?3, Oaae :3, Oaksumj Heoabae
03, Nangj ?8, Nrdvj ?3, Jknurhkoj ?3, Jktjrthdk ?4, Ghm`ej ?4, Gassdp >>, Bhggej :0, Dktdmdnhtj ?3, Dktudtdak ?3,
Ejhnjrsbdp ?4, Mjejj (@hsdo) ??, Khvdghtdak ?3, Autnaar _urvdvhe ?4, Vjrojptdak >8, Pdnj (Barsj) ?8, Paw ?3,
_tjhetb ?8.
Graupjn & Hnvhkojn _idees< Hkdmhe Ohrj >>, Bjhe >4, _ejdgbt ac Bhkn >2, Ehkguhgj (Pjdispdje) ?4, Ehkguhgj
(Whstjehknjr) >>, Earj (Mjndodkj) >4, Earj (Hkhtamy) >4, ^rhnj (@hr`jr) :?, Q.Q
^hejkts< _pjodjs< Naamjn, _hvvy, Mdmdo, Vurj _aue, Kdgbt Sdsdak, Hvjrhgj sdzj. Ohrjjr< Pjhn/Wrdtj, Oaaebjhnjn.
@jstdhry ^rhdt< _pjeeohstjr (Kjoramhkoy hkn Nhri)< Obhkkjeedkg 76, Ehkguhgj (Mhgdoi) 36.
^rhppdkgs< Oehss< Oeatbdkg, eakg nhggjr & soh``hrn, phdktjn arhkgj ejhtbjr pauob, _edkg @hg oakthdkdkg Wrdtdkg Idt
hkn 8n86 sbjjts ac Vhrobmjkt | Ohrjjr< (0kn) @aai (Mjndodkj), Guden Edojkoj, ^rhnj ^aaes (Mjndodkj) | (8st)
@hknhgjs, Bjhedkg Nrhugbt. | Makjy< 8: sdevjr sbdeedkgs.
Vhtobwari \am`djs (usj \am`dj dk tbj Oarj ruejs)
Блошмжзмв
Гяцнжй Нжцшмжиикцж
Бкцшлнжгв елпяр йкпмл нждрв кпл онканвм. Зжбвшв блоцлинл лбвшщажыр, мжм лн блйячжй рцябщ чкцкз
Ажнркцж Елцткдакцж. Ажнркця взакшркн шкмцкрнщд бцлъло бло шркнлд нж блйк Елццж. А олблйнкнвк м шалве
жнжрлевчкшмве вшшйколажнвсе,
вшшйколажнвсе, лн бцжмрвмлажй цвряжй ркенлд ежпвв, млрлцщд блзалйскр кея цжзплажцважрх
ш екцращев. Лн линжцягвй, чрл блийвзлшрв кшрх пцлинвуж Мцлажалпл Оцжмлнж бл векнв Шэц Ижновч,
млрлцщд лн елгкр лгваврх в ябцжайсрх эрве шяфкшрале. Кшрх лрцщалм, а млрлцле лн блоцлинл
 цжшшмжзщажкр л цжзплалцк ш пяйке нж блйк Елццж, а млрлцле пяйх лракчжй лракчжй нж илйхтяы чжшрх албцлшла
албцлшла в
нвчкпл нк бцлшвй азжекн. Лн блоцлинл лбвшщажкр рлр южмр, чрл Мцлажащд Оцжмлн ищй ажебвцле,
янвчрлгкннще ал ацкес Лшжощ Мцлажалпл Ливркйв а 84>3 плоя. Кшйв лн нк ищй блйнлшрхы янвчрлгкн, лн,
акцлсрнл, нжъловршс а цкпкнкцжрванле зжшрлс, млрлцщд, шлпйжшнл оцканве ркмшрже, елгкр ойврхшс 8666 йкр.
Кпл блшйконсс зжбвшх блмжзщажкр, чрл а кпл олек гвакр ояъ чкйлакмж, лшягокннлпл зж млйолашрал 066 йкр
нжзжо. Лн шнлаж блшйжй Ажнркцж нж Блйк Елццж, чрлищ шлицжрх млшрв ояъж, ж ржмгк гкнфвня, млрлцжс ищйж
блълцлнкн ш нве. Мцжрмлк лифкнвк ш ояъле бцвакйл м алзнвмнлакнвы векнв Плцжт. Плцжт нк ювпяцвцякр
нв а лонлд вз мнвп а Акцкнвжншмлд ивийвлркмк,
ивийвлркмк, в лн лрекчжкр, чрл кея нклиъловел шлицжрх илйхтк шцкошра,
бцкгок чке лн шелгкр анкшрв олшржрлчнл илйхтяы окшсрвня, чрлищ ликшбкчврх аъло а ивийвлркмя Звпежцж.
Рке ацкекнке лн бйжнвцякр (вйв ягк лрбцжавйшс) лрбцжаврхшс нж ып, чрлищ блбщржрхшс нждрв екшрл
зжълцлнкнвс Мцлажалпл Оцжмлнж.
Шкмцкрнщд бцлъло
Онке Ажнркц цжилржкр екшрнще плцлошмве мячкцле, ж нлчхы вшблйхзякр мжнжйвзжувы в шржцщд, нк
лрцкелнрвцлажннщд лшжонщд ряннкйх бло шркнлд, чрлищ яшмлйхзнярх нж Блйк Елццж, чрлищ ащмлбжрх в
бкцкакзрв ркйж а Пвйховы ацжчкд, а бярв алйткинвмж в нкожанл м Iejx Khrksoh``jr. Аянркц ашкпож нлшвр
гкйкзнщд шасфкннщд швеалй Звпежцж в иярщймя авнж ълцлткпл мжчкшраж, чрлищ лрлпнжрх ояцнщк шнщ.
 

Ажнркц Елцткдакц - Елпвйхнщд цжзилднвм-сефвм в шржцщд ряннкйх лцмла - ащ елгкрк бцлшрл


вшблйхзлажрх ъжцжмркцвшрвмв

Жмр арлцлд
Елпвйж Мцлажалпл Оцжмлнж

Я бкцшлнжгкд елгкр ищрх шрвеяй нждрв в янвчрлгврх Мцлажалпл Оцжмлнж. Ал-бкцащъ, пцлинвуж нжъловршс
шлашке цсоле ш лшлинсмле Южцълю, блэрлея йлцо Южцълю елгкр блгкйжрх лрбцжаврх въ ряож, чрлищ
бцлакцврх шалы шкехы вйв акцнярх въ а Яикцшцждм. Ал-арлцщъ, въ рвб пцяббщ елгкр ожрх GM нкмлрлцщк
вокв л рле, ш чкпл нжчжрх.
Вшшйколажнвк мцлажащъ оцжмлнла
А Акцкнвжншмлд ивийвлркмк кшрх вшрлцвчкшмжс
вшрлцвчкшмжс мнвгнжс зжбвшх л рле, чрл Мцлажащк Оцжмлнщ ищйв
 цщужцсев-ажебвцжев, чрл лнвлнв нжшкйсйв Мцлажаяы Мцкблшрх в чрл въ мцкблшрх
мцкблшрх ищйж цжзцяткнж.
Ъцже Звпежцж вйв лълрнвм нж акохе веккр ашы внюлцежувы, млрлцжс елгкр блнжоливрхшс бкцшлнжгже л
Мцлажащъ оцжмлнжъ в л рле, мжм въ бликоврх (швеалйщ Звпежцж, шасржс алож в р. О.). Шйкоякр блочкцмнярх,
чрл вшрлцвв Мцлажащъ Оцжмлнла блакшраяыр л окшсрмжъ йыокд, янвчрлгкннщъ а ивражъ зж мжголпл
шцжгжаткплшс Мцлажалпл Оцжмлнж. Йлцо Южцплю елгкр лбвшжрх ркццврлцвы алмцяп шалкпл лшлинсмж. Лн
знжкр шржцлк мйжоивфк в цжзцяткнняы мцкблшрх нж шмжйк нжо цкмлд. Эрл екшрл цжшблйлгкнвс пцлинвущ
(ржмгк шлпйжшнл зжбвшсе Мйкмшж).
Бяркткшравк нж ып
Бяркткшравк нж ып бл олцлпк Мжцжм Жзпжцжз аолйх цкмв Рлдюкйх. Бкцшлнжгв, бцлълосфвк Шйлгнщд (+6)
ркшр нж ащгважнвк нж лрмцщрле алзояък, зжекрср, чрл нж эрлд олцлпк енлпл йкрячвъ ещткд. Рцяонщд (-06)
ркшр нж внрявувы шлзожшр я бкцшлнжгж абкчжрйкнвк, чрл йкрячвк ещтв шйкоср зжз ж нве.
Олцлпж а Мжцжм Жзпжцжз чжшрл блшкфжкршс рлцплаужев-пнлежев в йыохев, в ПЕ олйгкн шллракршраяыфве
лицжзле бйжнвцлажрх ашрцкчв.
Йкрнвд млррког в юкцеж ?j Chrbac Цжшблйлгкнвк< Лшлинсм Нлийз.
Шкехс йлцож Южцплюж бцлгважкр а эрле илйхтле млрркогк. Пцяббж шлшрлвр вз оаяъ шйяп, мячкцж, йков
Вцкнщ Южцплю в оаяъ кк ежйкнхмвъ окркд (Внпцво в Мйжяш). Лнв блмж а икзлбжшнлшрв.
Зокшх бцложыршс йлтжов в шлбяршраяыфкк шнжцсгкнвк зж блйлавня лищчнлд укнщ< йкпмвд илкалд млнх,
акцълажс йлтжох вйв мйсчж.
Пцлинвуж Лшйжийкннлпл Мцлажалпл Оцжмлнж Екшрлблйлгкнвк< Цжзцяткннщк цявнщ
Бцвекцнл а 0 евйсъ м ыпя лр млрркогж Chrbac нжълосршс блйяцжзцяткннщк цявнщ нкилйхтлд мцкблшрв нж
шмжйк ш аволе нж цкмя. Аъло а йживцвнр нвгнкд чжшрв увржокйв лшяфкшрайскршс чкцкз взлпнярщк алцлрж я
лшнлажнвс цжзцяткннлпл зожнвс ижтнв. Пцщзянщ, бжцжзврщ, нжшкмлещк в ашкалзелгнщк чкцав
бцвайкмжыршс м эрлея екшря в цлсршс алмцяп кпл мженкд в блойкшмж.
 

Мленжрж 8< акръвд аъло


Эрж ркенжс блозкенжс мжекцж нжъловршс бл лийлемже в ащпйсовр блйнлшрхы цжзцяткннлд. Блй блмцщр
пяжнл йкрячвъ ещткд, в йкрячвк ещтв йкржыр бл мленжрк.
Зокшх бкцшлнжгже бцвокршс бцлйкзжрх шмалзх зжажйщ в бло зжажйжев. Шмкйкрщ-чжшлащк ш цгжаще лцягвке
алзнвмжыр а нкблоълосфкк ацкес, чрлищ жржмлажрх ашк, чрл аъловр а эря мленжря.
Икшрвжцвд< Шмкйкрщ (бло екнржйхнще млнрцлйке Мцлажалпл Оцжмлнж нж шржовв цкпкнкцжувв).
 

Мленжрж 0< Блоплрлавркйхнжс мжекцж


Эрж мленжрж, мжгкршс, а йячтке шлшрлснвв, чке бцкощояфжс. Юцкшмв нж шркнжъ блрцкшмжйвшх в лршйлвйвшх,
нл взлицжгжыр мжмлк-рл шцжгкнвк, пок цщужцкд шгвпжыр нж млшрцк ркенщк ювпяцщ. Зокшх шмкйкрщ жржмяыр
ашк, чрл аъловр. Кшйв Бкцшлнжгв вшблйхзяыр мжмяы-йвил ежпвы Звпежцврж, шэц Ижновч блонвежкршс вз
шалкд елпвйщ, чрлищ блелчх шалве зжфврнвмже нж бжця цжянола а илы (ше. Мленжря ?) Йкпмжс (+>6)
бцлакцмж алшбцвсрвс юцкшлм блзалйскр лбвшжрх лонлпл Мцлажалпл Оцжмлнж ш лиакокннще чкцкбле нж фврк а
мжчкшрак лшнланлд ювпяцщ нж эрлд мжцрвнк.
Икшрвжцвд< Шмкйкрщ (бло екнржйхнще млнрцлйке Мцлажалпл Оцжмлнж нж шржовв цкпкнкцжувв).
Мленжрж ?< Елпвйж шэцж Ижновчж Цжшблйлгкнвк< Ежазлйкд
Эрлр ежазлйкд блмцщр бжярвнлд в бжънкр взекйхчкннлд млшрхы. А укнрцк мленжрщ шрлвр илйхтлд шжцмлюжп.

Шэц Ижновч эрлд


Шйлгнлшрх лшлзнжкр шалколйгнж
ашрцкчв лмцягкнвк,
ищрх нл екойкннл бцлшщбжкршс.
жожбрвцлажнж м бжцрвв. Ълрс лн ашрябвр а илд а йжрнщъ олшбкъжъ в
фвржъ в ш лпцленще екчле а цямжъ. А нжшрлсфкк ацкес лн ашк кфк шйжи в цкпкнкцвцякршс рлйхмл
нжблйлавня, чрл окйжкр кпл илйкк йкпмлд укйхы ойс Бкцшлнжгкд.
Лн лиавнвр Бкцшлнжгкд а рле, чрл въ блшйжй Плцжт Закцх, блшмлйхмя нвмрл оцяплд нк цжшмцлкр
екшрлнжългокнвк цлошракннлпл ажебвцж. Шллракршраяыфвд гкшрмвд (-06) ркшр знжнвд елгкр блзалйврх
бкцшлнжгя ашбленврх нкмлрлцщк южмрщ л Плцжтк вйв шрцвплсъ.

  jstdhry< _dr hkndo Laspavdo tbj eaan Nrhgak - Shmpdrj (wjhijkjn). (wjhijkjn).
eaan Nrhgak Shmpdrj (`hsdo `jstdhry jktry ‟GM ds jxpjotjn ta `aestjr tbds orjhturj ta sudt
tbj Obhrhotjrs)
M 3 | W_ 36 | @_ >6 | _ :6 | ^ >6 | D :6 | Hg 76 | Njx >6 | Dkt >6 | WV 36 | Cje >6 | Waukns 84
^rhdts< @dtj +2, Kdgbt Sdsdak, Zknjhn, Shmpdrdo,Shmpdrdo, Wjhpak +4
Hnnjn ^rhdts< Hrmaur ?, Cjhr (?), Pjgjkjrhtj, Nhri Sdsdak, _pjeeohstjr (Kjoramhkoy), Obhmpdak
^rhdt Apaks< @jshe, Obhmpdak, Oarrupak (Mdkar), Nhri Sdsdak, Ndj Bhrn, Ndstrhokg, Cjhr, Cedgbt,
Crjkzy, Cury, Bukgry, Mjkthe Oarrupak, Vhdkejss, Vjtrdcydkg Ghzj, Pjgjkjrhak, _pjeeohstjr (Njhtb ar
Kjoramhkoy), ^rhoijr, Whee Orhwejr.

Олищчж
Ежшркц елгкр нжшрцлврх алшшржнлайкнвк олищчв а эрлд мленжрк, в бцв нклиъловелшрв олшбкъв в лцягвк
елпяр шржрх цгжащев вйв лшйжинярх блшйк кпл шекцрв. Шекцрх шэцж Ижновчж (вйв шекцрх пцяббщ) ияокр
бкцкожнж шрцвплсе йкрячвев ещтжев. Бкцшлнжгв нк лисзжнщ бцкшйколажрх шрцвплка, нл йыилбщршрал
елгкр азсрх акцъ нжо нвев. Бл алзацжфкнвв а яшжохия Южцплю лнв блйячжр шалы нжпцжоя. Лълрнвм нж акохе
ржмгк ияокр гожрх въ алзацжфкнвс в цжшмцлкр внюлцежувы л пяйсъ мжм вшрлчнвмк ойс блвшмж Плцжтж.

Мцлажащд блукйяд Шблшли, млрлцще ажебвц бцкацжфжкр шекцрнлпл а оцяплпл ажебвцж, взакшрнщд мжм
«Мцлажащд блукйяд¹, «Ркенлк бцлиягокнвк¹, «Лицжфкнвк¹ в «Мцжшнлк алзнкшкнвк¹, шчвржкршс, чрл эрлр
бцлукшш а нкмлрлцлд шркбкнв амйычжкр лиекн мцлахы. Мцлажащд блукйяд - лчкнх шкмцкрнлк в йвчнлк окйл,
алзелгнл, янвмжйхнлк ойс мжголпл ажебвцж. ~ Пцжющ ажебвцла, G.W. 06629 Пэа Рлцб

Жмр рцкрвд
Йживцвнр шрцвплка
Эрж чжшрх шукнжцвс олшрябнж ойс GM, млрлцщк ълрср, чрлищ Бкцшлнжгв бцлолйгвйв рцкрвд жмр шыгкрнлд
йвнвв вйв векйв лилзйкннлпл ацжпж.
Вшшйколажнвк шрцвплка
Кшйв Бкцшлнжгв нждояр ацкес, чрлищ вшшйколажрх Шрцвплка, а Плцлошмлд ивийвлркмк нвчкпл нк ияокр. Ъцже
Звпежцж в лълрнвм нж акохе елпяр ищрх вшрлчнвмжев, чрлищ язнжрх лшнлащ шрцвплка, мжм GM шчвржкр
нягнще, ш блелфхы шллракршраяыфвъ ркшрла нж чркнвк / зжбвшх в вшшйколажнвс.
Шрцвпжнщ
Кшйв Бкцшлнжгв ояежыр шбцлшврх шрцжншраяыфвъ евшрвмла вйв бцлавоука Шрцвпжнв, лнв язнжыр шйлгнщк
шкмцкрщ л цлолшйланлд шрцвплка в въ бцлтйлд шасзв ш икшбйлонщев зкейсев м ыпя лр вебкцвв в
блшйкояыфкпл бжокнвс вз увавйвзжувв. Бцвмйычкнвк рцкрхкпл взожнвс, Ягжш Ъяпкйхожйж а олблйнкнвв
«Знжмв акцщ¹, шлокцгвр внюлцежувы л йжпкцк Шрцвпжнв, кшйв Ежшркц цктвр амйычврх кпл.

Аяцожйжмв (кшйв ашрцкрврх нж блйк Елццж) ?j Екшрлблйлгкнвк< цявнщ, ежазлйкд.


Икшрвжцвд<
 

Шмйкб аяцожйжмж

Йвокц Orypt Gbaue -Ieavhrhob


Аяцожйжмв бцлолйгжыр шлакцтжрх цкпяйсцнщк нжикпв нж Блйк Елццж, чрлищ шливцжрх рцябщ ойс шалкпл
ълзсвнж, в въ елгнл лршйковрх ол Оалцуж Шекцрв в мжекцщ цкпкнкцжувв Плцжтж.
Аяцожйжмв - бцлшрщк шйяпв шрцвплка. Лнв лчкнх шржцщк в взелгокннщк, ш блйнще гвалрле нлалпл млцеж.
Шасзх ш Плцжтке лшржавйж я нвъ окюлцевцлажннщк ркйж. Нкмлрлцщк ащпйсоср мжм икзалйлшщк
мцщшлблолинщк йыов-бжцжзврщ.
йыов-бжцжзврщ. Оцяпвк блсайсыршс ш йлшмяржев млгв бло ещтмжев, блългвев нж мцщйхс
йкрячкд ещтв, в швйхнл яакйвчкннщев ятжев.
Аяцожйжмв блъвфжйв шжещк шакгвк рцябщ блйс Елццж, чрлищ шрцвплв елпйв млцеврхшс, нк бцвайкмжс
анвежнвс (шрцвплв бцкоблчвржыр мцлах екцращъ). Эрл бцвакйл въ м шрлймнлакнвсе ш зжфврнвмжев блйс
Елццж, ж ржмгк ш пцживркйке елпвй, цжилржыфве ш нкмцлежнрле. Лнв шржйв лбжшжрхшс бцвайкмжрх анвежнвк,
в въ рцяонл лршйковрх, кшйв лнв знжыр, чрл въ бцкшйкояыр.
Онканлк йлплал пяйс Цжшблйлгкнвк< Йкшнжс
Йкшнжс блйснж
Пяйс елгнл лршйковрх ол въ онканлпл йлплаж, млрлцлк нжъловршс ашкпл а нкшмлйхмвъ евйсъ м шкакця лр
Яикцтцждмж. Эрл ряежннлк илйлрл шцков пяшрщъ йкшла, йвткннлк гвалрнлпл евцж. Зокшх шмалзх окцкахс
бцлшжчважкршс шрцжннлк зкйкнлк шакчкнвк.
Ябщцв лищчнл ъцжнср ркйж нж лшрцлак блшцков илйлрж, блмж арлцжс пцяббж пяйкд нк шелгкр олшржаврх ркйж а
Гярмвд оалц Плцжтж а Ъжпкцмцвижъ. Лшрцла яшксн еяшлцле в локголд, шлцажннлд ш ркй, ж ржмгк млшрсев в
анярцкннлшрсев вз-зж въ шлишракннщъ плйлонщъ блрцкинлшркд.
 Чрлищ ащшйковрх ябщцкд нж нж шкакц, м йлплая Плцжтж, рцкиякршс
рцкиякршс шцконвд (+06) ркшр нж лршйкгважнвк
лршйкгважнвк вйв
гкшрмвд (-06) ркшр алшбцвсрвс.
Икшрвжцвд< аяцожйжмв бцсчяршс а илйлрнлд рцжак в ащълоср вз еярнлд, зжцлшткд алолцлшйсев алощ, чрлищ
жржмлажрх зйляещтйкннвмла.
Гярмвд шяо
шяо а Bh`jrory`s
Bh`jrory`s Цжшблйлгкнвк< Йкшнжс олйвнж
Bhgjrory`s - эрл зжшжгкннщк окцкахсев ълйещ ш вшрлфкннщев тжържев в ?666-йкрнвев Яникцлпкнжев в
ожгк оцканвк эйхювдшмвк елпвйхнщк бвцжевощ (ашк лнв, мжм шллифжкршс, нжшкйкнщ бцвавокнвсев). Плцжт
линжцягвй, чрл лонж вз эрвъ бвцжево вз мженкд ищйж лрйвчнще екшрле ойс лрощъж а шржзвшк, а рл ацкес мжм
кпл ябщцв блмйлнсйвшх кея мжм илпя в шйковйв зж мцлажащев
м цлажащев оцжмлнжев.
Гярмвд оалц шрцвплка бцкошржайскр шлилд йживцвнрняы бкфкця, зжблйнкнняы чжшрсев в чжшрсев
ликшмцлайкннщъ екцракула, шектжннщъ ш шлрнсев йкр шрцжннщев бцкоекржев. Рцкиякршс шцконвд (+06) ркшр
внрявувв вйв шйкож, чрлищ нк зжийяоврхшс а бкфкцжъ. Блркцсннщк бкцшлнжгв шржняр укйхы ябщцкд в
Плцжтж, кшйв ежшркц цктвр, чрл лн лшржкршс шцжгжрхшс ш бкцшлнжгжев.
Аъло Бкцшлнжгкд алзияовр йкрячвъ ещткд, млрлцщк бцвйкржыр пйяигк, чрлищ бцкоябцковрх Плцжтж в
пяйкд. Йкрячвк ещтв в мцщшщ взливйяыр илйкзнсев (вшблйхзядрк шллракршраяыфвк
шллракршраяыфвк чкцрщ >j).
Икшрвжцвд (бл нклиъловелшрв)

Шмйкб аяцожйжмла
Злеив
Цлд мцщш
Олищчж< Ежшркц елгкр жожбрвцлажрх ащалощ, шллракршраяыфвк блрцкинлшрсе шалкд мжебжнвв. Аяцожйжмв
акмжев бцвнлшвйв шыож икшчвшйкннщк
икшчвшйкннщк шлмцлавфж, чрлищ ямцжшврх гярмвд оалц, ржм чрл лбвшжнвс елпяр
шллракршралажрх эрлея. Зокшх ржмгк елпяр ищрх алйткинщк блицсмятмв.
Плцжт
 

Плцжт бцлвшъловй вз рлцплалпл мйжнж Икшбйлонщъ зкекйх. Лн ищй шлзожн Яцзкнле Нкяелйвеще лмлйл ?66
йкр нжзжо в лиячжйшс шблшлиже блшщйжрх лълрнвмла нж ажебвцла бцлрва нкнжавшрнщъ йжевжнука.
А мжмлд-рл елекнр шрщчмж ш шэцле Ижновчке, Мцлажаще Оцжмлнле, зжшржавйж кпл нжцятврх мйсрая блшщйжрх
лълрнвмла рлйхмл бцлрва йжевжнука. Лн ожй акчняы мйсрая бцлрва Мцлажащъ Оцжмлнла в, акцлсрнл, шщпцжй
 цлйх а цжзцяткнвв Мцкблшрв
Мцкблшрв Мцлав.
Лн ищй нклшрлцлгкн ашмлцк блшйк цжзцяткнвс мцкблшрв, ж ржмгк ищй блчрв блйнлшрхы янвчрлгкн
лълрнвмле нж акохе вз Яикцшцкдмж, блэрлея ш ркъ блц лн шмцщажйшс лр тбвлнла-пяйкд, нжийыожыфвъ зж
оксркйхнлшрхы Мцлажалпл Оцжмлнж. Млпож лн яшйщтжй, чрл пцлинвуж цкпкнкцжувв шэцж Ижновчж ищйж
линжцягкнж, лн бцлшняйшс лрл шнж в нжчжй шалд шлишракннщд екойкннщд бцлукшш цкпкнкцжувв.
Кпл цлолшйланжс лшржавйж кпл блчрв блйнще екцзмве чяолавфке. Я нкпл ятв, блългвк нж ятв йкрячкд

ещтв, шлижчхс
Я ПЕ ашкпож чкйышрх,
кшрх млцлрмвд
алзелгнлшрх ъалшр вПлцжтя
блзалйврх ежшшванщк млпрввнж
шикгжрх кпл блшрлсннще
шржрх шкокыфкд икзалйлшлд бйлрв.
зйлокке вйв шкцхкзнще
бцлрванвмле а илы9 Млнкчнл, нкйхзс нколлукнважрх!

Плцжт Шрцвплд
_trdgad Shmpdrj (`hsdo `jstdhry jktry ‟GM ds jxpjotjn ta `aestjr tbds orjhturj ta sudt tbj
Obhrhotjrs)
M 3 | W_ 36 | @_ >6 | _ :6 | ^ >6 | D :6 | Hg 76 | Njx >6 | Dkt >6 | WV 36 | Cje >6 | Waukns 84
^rhdts< @dtj +2, Kdgbt Sdsdak, Zknjhn, Shmpdrdo,Shmpdrdo, Wjhpak +4
Hnnjn ^rhdts< Oarruptdak (Mdkar), Cjhr (?), Pjgjkjrhtj, Nhri Sdsdak, _pjeeohstjr (Njhtb).
^rhdt Apaks< @jshe, Obhmpdak, Oarrupak (Mdkar), Nhri Sdsdak, Ndj Bhrn, Ndstrhokg, Cjhr, Cedgbt,
Crjkzy, Cury, Bukgry, Mjkthe Oarrupak, Vhdkejss, Vjtrdcydkg Ghzj, Pjgjkjrhak, _pjeeohstjr (Njhtb ar
Kjoramhkoy), ^rhoijr, Whee Orhwejr.

Цжзаврвк в зжмйычкнвк

Блшйк яожйкнвс
Южцплюж бцвзцжмла
в шнвгкнвк укн нжвбцкоекрщ
янвчрлгкнвс Мцлажалпл Оцжмлнж Бкцшлнжгв блйячжр лолицкннщд Йлцож
нж 86%
Олмжзжркйхшрал янвчрлгкнвс шэцж Ижновчж в / вйв Плцжтж ржмгк яшржнлавр ълцлтвк лрнлткнвс екгоя
Бкцшлнжгжев в акцъланще гцкуле Звпежцж в оцяпвев шллракршраяыфвев ювпяцжев.
Лонжмл лнв ржмгк зжшйягжр иовркйхнщд азлц Жноцк Юлпкйс, лълрнвмж нж акохе, млрлцщд ашкпож ияокр
блолзцкажрх въ (в ашкъ лшржйхнщъ) а кцкшв.

Вам также может понравиться