You are on page 1of 778

^ri^-^ "^^rr^^^v-.

BPICILEGIUM
R O M A rV U M.
Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
University of Toronto
\
http://www.archive.org/details/spicilegiumroman03nnaia
S
IM
C
I L E C; I
U
M
H O
]0?l A Iff W jOI.
T O M U S 111.
SS, MM. CYIII ET lOIIANNIS LAUDES ET MIRACULA LXX.
SCIUPTORE S. SOPnilONIO
,
INTERPRETIBUS BONIFACIO CONSILIARIO
ET ANASTASIO BIBLIOTHECARIO.
S. PETRI ALEXANDRINI VITA
EODEM BIBLIOTIIECARIO INTERPRETE.
FRAGMENTA TIIEOLOGICA PRISC0RU3I AUCTORUM
EX CODICIBUS ARABICIS ET SYRIACIS.
IIENRICI VIII. R. A. EPISTOLA ADVERSUS LUTHERUM.
ROMAE
TYPIS
GOLLEGII URBANI
M, DCCC. XL.
'^//y?
KDITOIUS PKAi:! ATM).
Ecclosiaslicoruni palruin scripta, pracscrlini ap-
prinic orlhodoxoruni , typis iniprimcre, rcligionis
plurimum inlcrcst : sunt cnim llicsauri totiJcm
in sacro acrario locandi
,
undc postca pro variis
ccclcsiac usibus aut ncccssitatibus dcpromi cpicant.
In his haud postrcmum
,
ut puto , locum occupat
Sophronius
patriarcha hierosolymitanus
,
qui vi-
tam
sanctis opcribus
,
ct religiosis scriptis insi-
gncm
,
circa annum Christi dcxl. pic clausit. De
libris ab eo rclictis
,
multi multa pro re nata di-
xcrunt , neque tamen nonnisi pauca lucem spar-
sim
aspexerunt , ut ipse dixi in pracfatione T. X.
Script.
vet.
p.
xxiv
;
quo m loco consilium mcum
patefeci
coUigendi cunctas sancti viri lucabratio-
nes
,
atque in primis edcndi historiam bcatorum
MM Cyri et lohannis
,
ac patratorum ab iisdem
miraculorum
;
quam nunc fidem denique libero.
Thaumaturgicam SS. Cyri et lohannis histo-
riam a Sophronio nostro fuisse conscriptam
,
di-
cit in primis ipse auctor in protheoria
,
et in lau-
dibus
,
atque in postremo miraculo
,
et demum
in epigrammate quod de sua vita conscripsit
p.
95, cui mox adstipulatur iatrosophista Seneca in
tetrasticho.
Graecorum insuper Menaeum ad diem
martii undecimam sic : loi(^poviog rcvg ccpB^aXucy^ InU
VI EDITORIS
pccTZZVZZaL
,
'/.7A
rTig IxrrALy.c, a.UC/.l-clZ7.L jj.lq^cv Ta Xj^S"*
xaar/;v zap c.-jz&j zzAcvy.eva. Bavu.oLXcx. ypcf.Q^'n TTapao^G-
va.L : SopJirouius
oculorum caligineju
patiens
,
a
sanciis Cjro
et lohanne sanatur
,
cjui loco nier-
ctdis pro
valetucline reddita ah eo posiulaverunt
^
ut miracula per eos quotidie patrata scripto tra^
deret
(1),
Item nicaenae secunclac synodi patrcs
,
(i) In lioc eodeni Menaco
(
cdlt. Venet. an. 1820.) de
patria Soj^lironii sic habclur : oO^oq 6 y.syiaTOi; i-nq iicxXTjcia^
(^wcTTTjp
,
yw^a? iJ.iv
s^y 'I^ojv/x*?? Aipua? ZTscpxyou
,
ttoAswj 8e Aa-
fj.aay.ov ,
svas^uv xat 6[xo<^^6vuv Tsy.vov. Nunc niendosum hoc Aj-
^vx^ lT(^avov corrigitur ab ipso Sophronio in cplgranimate de
vita sua
p.
gS. AtiSavccTTscpavou
,
quain apparet fuisse libancn-
scm rcgionem ,
in qua nfbs Damascus. Errat quoque diverso
modo Slen.TcI latinus inlerpres apud BoUandlanos mart. T. IF.
p. ^2.
IIoc maximum ecclesiac sidus ex Phoenice thurij^era
,
iirhe Damasco
,
origineni Iraxit tpiorum el frugalium soboles
varentum. Prior error est ihurifera
,
proplcr aequlvocum vo-
cabulum X/.3avo? quod thus et Lihanum slgnificat. AUcr crror
esl f/ugalium
pro concordium
y
qula lat. intcrpres perperam
leglt
cu^^ovuv pro oi^o^t^ovccv.
Insuper ex Mcnaeo cognoscimus,
Soohronium
abundantloris eruditioiiis phllosophiacque cupi-
dum
Alexandrlam se contuhsse ; cuius itineris causam mode-
stlae causa
Sophronlus in postremo n)iraculo patefacere no-
luit. lam quod Pelrus partlicnopcnsis apud nos
p. 648. di-
clt
Sophronlum oriundum ex urhe Phenea
,
placct niihi nunc
scnlentlam
meam Ibl rcrorinare , ut V(!rba /x >^wg:i? I'oiv/x>?$
pcrperam iutellecta atque evplicala pulem a Petro cx urhe
Phenea
,
pro ex Phoenice regionc Ilum in mendoso apud
Sophronium vocabulo
p. g5. ct G48.
sy
1$ vcl t-ya/i
,
nihil
allud h-ilere iudico
,
quam verbum sulistantivuni. Intcrim ve-
ro
,
si placct ,
addalur geographorum hbris novum noraen li-
banolidis rcgionis Libanostcphanus.
cl S. lolianncs (lainasconns
tostinionia [n-o sacra-
runi iconnni lionoro ox soplironiano lioc o[)crc [)ro-
Inlcrnnt
,
nt nos infra adnolavinius
pp.
18. 580.
403. lani lloniracius consiliarius priora luotlccini
a Soi)hronio
conscri[)ta iniracnla, fccitlatina; Ana-
slasius autcin
J^ihliotliccariiis rcliqua oniniu
,
cuni
protlicoria lauJiljusquc
,
ncc non ntra(|uc sancto-
runi liistoria
,
iit in scqucntc volumino dcnion-
slranius
p.
22G-229. Dcniquc Pclrus partlicno-
pcnsis
,
practcr qnam quod SS. Martyrum histo-
riam martc j)roprio in compcndium rcde^it, pri-
nium quoqnc ct postrcmum miraculum cx So[)hro-
nio nominatim intcr[3retatus cst , ut
p,
GGO. di-
ximus; liacquc scripturac in vat. lat. codicc G075.
habcntur , undc cas cxtulissemus, nisi sccundi to-
mi molcs satis iam cxcrevissct , ct nisi [iropcnio-
dum supervacancac post Anastasii lucuhrationcs
visae fuisscnt.
Nunc de graeco cxemplari diccndum cst, quotl
nobis praecLarum hunc et copiosum genuinumque
Sophronii foetum supj^editavit. Is est vaticanus co-
dex 1G07, membraneus sacculi xui, cjui ob'm fuit
in Cryptac ferratae monasterio, ut eius adhuc in-
scriptio tcstatur
,
et a me in autumnalibus feriis
anno ]wdcccxxxvui observatus fuit; prctiosum
sa-
ne y.eiixrihcv
,
in quo unice sophronianum hoc mo-
numentum supcrcsse credo
;
huncque ipsum ro-
manum cocliccm a Bollandianis ad cbem xi. martii
Jesignari puto his ver])is : insigjie de
SS. Cjro
*
BQ
%1
Vlll
EDITORIS
t loJianne
volumen Alexandriae a Sophro?uo
scriptuni
;
quocl ad xxxi. ianuarii
,
cjuo die san-
cti isti coluntur
,
frustra desideratwn
,
et peris-
se creditwn
,
feliciter reperimus in romano iti-
nere
nostro ,
et quidem utrdque lingud
,
ser^a-
musque
in^entis thesauri s^ice
,
suo tempore pro-
ferendum^
id quoJ postca cxtincta
Societate , ct
intcrrupta
Actorum
SS. eJitlone, non cst cfFectum.
Atciue
illud
bollandlanum apoi^raphum utrum w^-
piam
supcrslt
,
equidem ignoro
;
quoininus id ta-
men ex utroque
vaticano codice graeco atque la-
tino
,
de quo pariter mox sum dicturus
,
deriva-
tum
fuerit , nullus dubito.
Post
inventum graecum exemplar, latinam quo-
quc coepi vestigare priscam interpretationem,
cu-
ius item Bollandiani non solum meminerunt , ve-
rum etiam specimen impresserunl
,
quin tamen
eius esse auctorem Anastasium suspicarcntur. Ecce
autem is quoque tcxtus inter vaticanos latinos co-
dices sub numero 5410. mihi se obtullt. Est vero
lioc antiquioris codicis
,
de quo paulo post di-
cam
,
apographum
,
ut praevia F. Peniae inscri-
ptio declarat : S, Sophronius archiepiscopus hie-
rosoljmitanus de laudihus et miraculis SS. mar'
tjrum Cjri et lohannis, Ilahetur manuscriptum
in archiKno ecclesiae S,
Mariae in via lata
de
JJrhe
;
ex quo Franciscus Penia liotae auditor
hunc codicem transcrihi curavi
,
anno iuhilaei
M*DC' Immo ct alterum apographum
,
scd paulo
IRAF:rATI<).
IX
lioiilitionllns
ronfcctuin
,
ct cnm Pctrl parllicno-
ncnsis ciusdiMn tituli ()[)crc confnsuin
,
in valliccl-
liana
I)il)liotlicc:a oliscrvatuni a mc fuit.
lain tanti opcris
visis apo^rapliis
,
conscqncns
crat nt ipsins
antoj^raplii cupiditatc tcncrcr, quod
cxtarc in archivio S. Mariac in via lata non unus
Pcina Jiccl)at , vcruni ctiam Aringius qui Rom,
sul)tcrran. lib. H. 21. translationcm rcli(|uiarum
SS. Martyrum Alcxandria llomam
,
ex codcm co-
dice S. Mariac in via lata transcriptam vulgavit
;
et dcni(|uc magnus Baronius
,
cuius in notis ad
martyrologium die 31. ianuarii liacc vcrba sunt :
translatiojiis historiam extare ferunt
iii codice
pervetusto diaconiae S. Mariae in via lata, Ilaud
vidit ergo Baronius codiccm
,
sed famae lantum-
modo refercnti crcdidit. Ego vero his cognitis , et
Pcniac potissimum adfirmationi confisus , recta ad
archivium
S. Mariae perrexi , in cuius cgo urba-
na
paroecia habito
;
qviod mihi sane universum
Lenigne Canonici reseravcrunt
;
sed ad codicem
quod attinet
,
frustra fui
;
prorsus enim ibi non
comparet; nullumque esse in vivis Canonicum mi-
hi adfirmarunt qui eum suis oculis uspiam vide-
rit: quare ipsi putant, eumdem longo abhinc tem-
pore fuisse sublatum
,
vel casu aliquo pessum da-
tum. Litterarium hercle damnum non contemnen-
dum
! agitur enim de codice qui sub Innocentio
III PP., anno M*ccini conscribebatur
,
ut di-
xi
p.
6T0;
quique anno ducentesimo nonagesimo
X KDITORIS
octavo siipra mlllcsimnm , siil) Bonifaclo VIII* PP.
Canonicorum iiissu rcligatus roparatusquc dicitur,
tcste itcrum Penlac apographo
,
in quo iani nos
acquiesccre neccssc
cst.
Sequilur ut tle narratione translationis
reli-
quiarum
SS. MM. Cyri et lohannis Alexandria
Romam dicatur
;
quac quidcm narratio in graeco
codicc nulla est ,
ncque essc poluit , scd latinc
perscripta extat in calcc codicis S. Mariac in via
lata,
unde cam dlvulgavit, ut dixl, Aringlus, ego
vcro
ut
cognltam et a Soplironii calamo alicnam
praetcrmlsl.
Indidcm quoque dcrivatac adamus-
slm
sunt lectioncs oflicii ccclcsiastlcl , ad priscum
usum
iUIus clcri
,
quas Martinellus recitat
(1),
Translatlonls autcm narratlo sic inclplt. TempO'
rihiis
llonorii et Arcadii
,
qui religiosissimi im-
peratores fueritnt
,
sancto Innocentio papa exi-
stenie
,
beatissimoruni martjrum corpora ahha
Cjri et lohannis a catholicis duohus monachis
,
scilicet Grimaldo et Jrnulpho
,
translaia sunt
,
'vidclicet ah Alexandriae civitate usque ad ur-
hem Piomam, Eraf autem illo tempore inter Sar-
racenos et ciintatis Alexandriae incolas dissen-
sio maxima
,
usrjue adeo r/uod ipsi harhari cum
perfidia magna super Alexandriae cii^itatem equi-
tas>erunt, Postea vero undique tam maximum in-
gerentes hellum
,
quod ad ultimwn procul duhio
(i) Prinio irofeo dcUa S. Croce
,
eretto in Romn nel-
In J^in
latn
p.
1 1 1.
PRArF.VTIO. Xt
,^iiprntt<t cst. Vvv^\l rclalor
dicnT
,
fjnod s.uidi
Marlyrcs
priHMlictis
monacliis pcr somniiini ap-
parcnr^vs
,
impcravcrint ut suas rcliquias Jlomam
Iransfcrrcnt , i\r. cas harhari capta moY Alcxan-
(Irla
,
lianunis cxurcrcnt, Cui nionito nionaclii ol)-
tcmpcrantcs
])catoruni
virorum corpora Komam
Iranstulcrunt, ct <l(Mluccntil)US pompani rnnoccn-
tio Pa|)a cum Cardinalihus atquc Praclatis
,
ca-
dcm dcposucrunt in sacra ilia S. Praxcdis acdc
,
quae in rcjionc transtihcrina
,
via portucnsi
,
sita
cst. Agc vcro quis protinus non agnoscit crassum
rclatoris crrorcm
,
omni tcmporum scicnlla dcsti-
luti
,
scriljcntis scilicct impcratores Ilonorium et
Arcadium pro Ilcraclio
,
et Innoccntium papam
pro llonorio P Etenim sub CaesariLus fratribus
atquc Innoccntio nulla fuit a Saracenis Aegypti
occupatio
,
sed ea demum contigit anno Ileraclii
XXV, Ilonorii papae nono
,
Christi dcxxxiv, ut
13aronIus aliiquc ostendunt. Practerea quo tenipo-
re conscribebat Soplironius historiam suam (ncm-
pe intra annos dcx et dcxx, ut
p.
129. dcmon-
stravi ) corpora sine dubio Cyri ct lohannis in
templo suo apud Menuthcm in Alexandrlae vi-
cinia qulescebant , et totius orbis concursu cole-
bantur
,
ut centles Sophronius diclt. Superest igi-
tur
,
ut gravi emendato latini relatorls errore
,
translationcm illam saeculo Chrlsti septlmo
,
sub
ipsam Alexandriae captivitatem, anno clrciter He-
raclii xxv
,
a Grimaldo
(
seu Grimoaldo
)
et Ar-
XII
EDITORIS
nulfo nionacliis factam crcclamus. Nam et Gri-
moalcli nomcn circa icl lcmpus dc militum duci-
bus principibuscjue
non scmcl legitur.
Ccrtc qui-
dcm dc sanctorum
corporum ex
Acgypto Romam
translatione
,
minime est dubitandum. Etenim ct
lohanncs
cliaconus Yit. S. Greg. M. lib. IV. 91.
basilicam tibcrinam memorat SS. Cyri et lohan-
nis sub Bencdicto ( IT.
)
pontifice
,
saeculo septi-
mo; et illa reapse superest trans Tiberim
sacra ae-
dicula S. Praxedis, cjuam supra memoravi, quam-
que egomet nuper adii
,
vineis obsitam
,
et cultu
paupcre instructam; cuius in hypogeo, post ostium
iamdiu muro obstructum
,
picturas a Martinello
loc. cit. descriptas spectare nunc non licet , im-
mo eas madore ac situ deletas suspicor : attamen
per fenestram cpigraphem adhuc introspicere po-
tui
,
priscis litteris marmori incisam
,
et antiqua-
riis non incagnitam
,
cjuae ita se habet :
Corpora sancta Cjri renitcnt hic atqne lohannis
^
Quae quondam Romae dedit Alexandria jiiagna,
Praeter hactenus memoratam SS. Martyrum in-
legram historiam
,
c|uac graece in codice
Cryptae
ferratac
,
latine autem in exemplari S. Mariae in
via lata conscrvata cst
;
alia insuper extiterunt
fjuasi ojieris compcndia aut exccrj^ta
,
veluti illucl
non ita breve cum miraculis quindecim ab Otho-
ne Zylio latinitate donatum
,
ct in bollandianis
Sanctorum actis T. II. ianuarii eclitum. Item ut
iam dixi Petri parthcnopcnsis scriptum
,
quocl ia
PRAEFATIO.
Xlir
soqnontc
volnniinc
iniprimcndnm
cnravimns : qni
tamcn anc^lor
,
ctsi
duodccimo
Cliristi saccnlo dc-
sincntc vcl proximo
incipicntc scripsit
,
transla-
tioncm sacrornm
corpornm adluic
i^norahat. Est
rnrsns SS.
Martyrum
divcrsa passio in codicc vc-
tcrc S. Mariac ad martyrcs
,
nunc vaticano. Dcni-
qnc ct alia Martyrnm
hornm acta graccc et lati-
nc in vat. codicibus lcgcrc
mcmini
,
cjnac omnia
ex sophronianis fontihns dcrivata vidcntur.
Expcctabunt fortassc lcclorcs sivc de gracco
textn sive de lalino indicinm nostrum
,
quod ta-
mcn ab cditorc profcrri niinimc oportct
,
post-
qnam rcs ipsa in publico lumine exposita cst,
Ulinam ccrtc melior
Sophronio ant pob*tior in-
lerprcs obtigisset ! Etcnim tam Bonifacius
,
quam
ipse Anastasius impcdita admodum
,
subobscura
,
et intcrdum scmibarbara locutione fluunt. Neu-
ter ntique graecam linguam non callct, immo vcr-
bis utcrquc presse insistit
,
quamquam ipsam scn-
suum genuinam vim hand raro vcl ignorat vel
pcrvertit , et omni scmper lepore carct. Ego vero
quid agcrem ? Manns ne tam priscis intcrpreti-
bus vel medicas vel violentas inferrcm , ut eos cor-
rigerem
,
variarem
,
interpolarem ? Minime gen-
tium. An omnino ipsos omitterem vel abiicercm
,
novumque textum pro nostri saeculi gnstu ador-
narem? Ne id quidem mihi persuaderi passus sum,
nt neotcricam scilicet interpretationem, quantum-
vis hicidam
ac pohtiorem
,
his quae vetustatis
au-
XIV
EDITORIS
ctoritatc aut colorc commendantur praefcrrcm.
Ec-
ce cnlm
,
vetustis tcxtil)us ita a me
conservatis
,
trcs vcluti*pro uno liabemus auctores
,
Sopliro-
nium
,
Bonifacium
,
atque Anastasium.
Quamvis autem Sophronii scriptum historici ge-
neris sit , attamen ne dogmatica quidem utilitate
et gravitate caret. Nam
pp.
394. 413. 437. cor-
poris Domini in cucharistia praesentiam constan-
tcr adfirmat : in liturgico commentario
(
volum.
scq.
p.
33.
)
cominutationcm quoque seu trans-
ubstantiationcm
panis ac vini in corpus ac san-
guincm
Domini disertis verbis cdicit: yxidiig doyAzo^
VTtruTTa eivaci xoc ayix rov aoiiJcczcq
y.oa cx.i^.c/.xcc, rcv Apt-
azcv
,
aAAoc
zov a^zcv y.ccl zcv clvcv ruczevezoi TTpccrcpepo-
fj.evcv [j.ezccpoclleG^c(.L e'ig
cMiJ.a
xal atp.a XfLczcv,
Quod
ii
velim
hacretici considcrent
,
qui publicas quo-
quc
pocnas suis cdictis ac lcgibus adversus catho-
licos
transubstantialionis adsertorcs deccrncrenon
sunt veriti.
Practcrea in multis miraculis oppu-
gnat Sophronius divcrsos temporimi suoruin hae-
rctlcos
,
severianos nimirum
,
iulianistas
,
theodo-
sianos
,
fatorum obscrvalorcs
,
cthnicos
,
blasphc-
mos
,
athcos
,
nempe miraculo xii , ct a miraculo
fcrmc xxviii. usquc ad xxxix. Nequc
laudc carent
cruditionis
,
qtiae cx Porphyrlo
p.
321. recitat
;
item quac
p.
548. sqq. de Damasco clusque civi-
])us doctis
,
ac potissimum dc Nlcolais dicit. Dc-
niquc Sophronium lcctorcs
pervcnustum quoque
pocitam ex eius longiusculo cpigrammatc
p.
95,
PRAEFATK),
XV
multoquc
majj^ls In soq.
vohuuinc cx nicllllis cius-
dom anacrconteis
in((*Uij^cut.
E P I M E T K U M.
\ 'iinnKjuain iii sub.scqucnK; vnluininc de novis ali-
quot S. Soplu*onii scriptis locuturus suui
,
lioc tamcn
loco non
incommoduni cst
,
unum cx liis commcmora-
ro
,
(juod in gracca qnidcm bi])liotlieca non rcccnsct
FaLriclus
,
scd tamcn nupcr a Pithoco didici
,
in qucm
casu incldi , qui in lilslorica synopsi corpori iuris ca-
nonlci pracposita scribit intcr cclcrcs canonum collc-
ctorcs Sophronium patriarcliam Licrosolymitaiuira, cu-
ius coUectionem quandam ex sjnodls extltisse ait acta-
tc sua in Llbliotlieca Reginae Galllarum. Quantum ve-
ro aut cuiusmodi id opus fuerit , silet Pitlioeus
,
atquc
ego a galllcano codlce absens divlnailonibus indulgcre
vix ausim. Ecce tamen in codlce vat. brevcm quamdam
SopLronli nostri scrlptlunculam rcperi de peccalorum
confessione
(
sic enim cum Cangio interpretor titulum
TrejDc e?a77e);twv
)
uLi vir sanctus urget, quantopere opor-
teat
, ut is qui peccalorum confessiones a paenitentiLus
exciplt, morali canonlcaque doctrina instruclus slt, quo
et culparum diversa genera cognoscere, et remedla ido-
nea adhlLere queat. Heapse ollra sacerdotum audlendis
confessIoniLus praeposltorum saplentia in eo praecipue
versaLatur , ut canones paenitentiales proLe scirent,
quiLus nulla ecclesla seu latina seu graeca seu deni-*
que orientalis caruit. Postquam vero eius scientiae ne-
cessitatem
demonstravit Sophronius, canones ipsos pae-
nltentlales
,
Icgum instar poenalium
,
ponlt
;
quos vi-
delicet
canones apud Hlerosoljmorum ecclesiam usita-
tos fuisse
credendum
est. Et quoniam Lniusmodi cano-
XVI
nes in synodls plerlque eondi solebant,
hinc fortassr,
ni fallor, parisiacus Reglnac codex, opusculum
lioc So-
plironii
,
collectionem ex synodis
appellavit. Sed ut-
cumqne regius codex se Jiabet
,
mihi quidem
vaiicanam'
Sophronio inscriptam lucubratiunculam
recitare
hoG
Joco placet.
nEPi ESArrEAiiiN
EK Tor ArlOY SnWONIOY lEPOSGAYMnN.
n.
.cXkoL TpOTioi twv elayyelit^v elaiv* a.llog ydcp
kanv o
iy.ci)iji(tig e^ocyyellctiV
,
ycci aAXw; o ano 7:etpo(.(j^cZ
v! ap-
pwffTtas*
y.ocL ziveg y.ev (^evycvut rovq e^u^^evcue yoct
xw
ypa(^'/]V y.eiJ.vfiiJ.evcvq
,
Tipc(jx[-'e'/cv(jt de xoig Idtc^xoctc*
XXog
yocp c(^eletToct o eig toczpcv ^cxt^.ov appoaGZog
T:epio6evopLe^
vog
,
y,oct alloig o etg ocnetpcv zrig lazpfATig zey^yng' y,a\
ocllaig zpcTiog Tiakiv zrig e^ccyyeltag zodV apy^cvZ(t)V
,
zal aX-
lcg Twv ^poczevcpievoyv
,
xat ccllog twv TrX^uafMv
,
y.oit aX-
lcg zodV 7rTco;)^wy yat TieVrjTwv
,
yat allcg twv yepcvzoiv
,
yocL ocllcg twv VWTpo)V yat allcg o zpCTiog zcv IxxJy)?-
cta^iycZ zayy.azcg
,
yat allcg twv p.cva^oVTcov
,
xat aX^
X05 Twv ev X5ivcj3[w
,
xat aXXc^ twv -/lau^i^a^cVTCov
,
yai aX-
X05 Twv ava^Gop/iTwv cu^ o^ciXei axpi(3co^ i(36va zocg
ava-
Soyocg
dey^ciJ.evog' MOTiep
yap dcytixog t7.zpog ev.a^cv 7:0-
vov yat cdvvng yat akyr\\j.azcg
,
Ta^ ze ^czavag y.at zoc
>\\vf \\>., \ / \ i t
xeVMTtxa y.at za c,vfAa y.at za ovka^ztya ytV(j)(jyet xat eTrt--
(jzazat
,
cvz(t)g yat c\ zag egayyeliag 6eyyaevct ocpstXcu-
>f /. \/ \ \>>t ' \
Gtv etoevat
,
zt euzt ^ivyiyn voaog yat voog appo^azta yat
ypcpOtag zapayn yat TraJjcg cco|LJianxov
,
xat
t( eazt r.cp-
/ \ \ t , >^ \ 7'
^ / \
veia vcog
,
y.at ^ctyeta yu/fl^
,
xat aupat mavctag
,
xai Tia-
XVII
p(Xp(7rTf/ot
avvELOrtaif'K
,
Ti taziv aiJ.apTioc
,
y.c/.t rt tvriv
adiy.LO(.
,
Tt ec"'
TrXeove^ta
,
Tt zo ^ivdoq
,
x.at Tt rj ETTtcp-
yta' xai JWTiep o [j.iza alpertx^^v ^oy|t/aTtC&)V eav cv yL-
vofaxet Tt eart
'h
cvolol Y.cf,L cpuCTt?
,
t^ eaTtv
n
vnoazaaLq
^oc\ 'npcaomov
ixto^cv
,
Tt iaxLV r\ OLar^cpoc ifjxL TiCLOvc^q Y.cf.i
l^[u)ixoL
,
loLvxov p.ev |3}.a7rTet
,
allov^ de cvx. 6ypeXt , od-
T6)5
xat ct Ta; eJayyeXta;
^zyjoiiivcL'
tccvxm yocp xcl
X^ol
l:ciB-n y.-fi
tarpevjavTe;,
y.aL d^a zwj
ypa^LyMrj ^czav(I)v y.a^"
apaLMV xat akzLu.[j.diz(*)V zw
yclnv zr^q aiJ.apZLag
,
yaL zo
(Dkiy^j.a zr\q adLYAac,
,
yaL zr^v Ova(x)^Lav zr\q TrXccvcJ-ta? Ix
zr\i
^vyr\q >.aL zov ac^^jazog avzoiV ptrj ya^ap:aavzig
,
y.ai
T-f\V Idiav (kaB^iVBLav
[j.-n
Bzpazsivaavzeg
,
xat eauTC^;
pn
IXeno-avTcg
,
ttw;
dmavzaL aXkcvg ile-naaL ^cnBrtaaL
;
xat
xevc<5c^ta5 xaz avBp(jdv.apeay.Lag zcvg ^ELOvg yavcvag uapa-
p^apaTTCVTC? pL-n iULazocy.iVoi
,
^vyyy^g e^avazodaav zcvg
e^ayyiXXcvzag^ aXko avz' akkov ^LdaEavzig^ xai zcvg (X^jap^
zmavzag
,
TrecpcpTto-pevci? tw S^avaTw TrapeTrep.^av zo ^s
atpia
Tcov eJayyctXavTCov
,
ev n//epa ypLai(f)g ex '^wv TCtCii-
Tcov ^t^aaxa Xcijv aTratTrjo-et o (xdiy.aazog
xptr/is
Et Tt^ pieTaAaj3&)V tcu cco/aaTC-^ xat aty.azog zcv xu-
ptcu
,
}cu(7eTat
,
eTTtxaTapaTC^. 'O vrjcrTcua^v elg zo x-
vcovnjat eav ez tcD uTrevavTtcu eio"eX5n vdo^p elg zo azo^
fia
avzcv
,
n
vtTrTcpccvci
n lcvoij.ivov
,
oux aTicaTpacpnae-
Tat Tn^ xctvcovtas
,
tva pcn eupn (k^^Dcpy^nv o aazavocg zcv
yMlvaac avzov,
*0
/ucov opcv ycvecov
n
^covtcov
n TeB"-
vnozoiv
,
avaS-epf.a eo-Tco.
*0
zpvywv auzciJiVcg xat to
7rpc(7&)^cv TUTiTcov
,
Y) acjAw^ Trepfcppcvwv tcus
ycveag au-
Tou
,
xav
ETTt ^<k)n$ xav eTTt Bavazcv
,
liiLyazapazog, Ee
Tcu;
ca;)^us Tcu; ocncmTizsvzag cux occ^inacj avXkiyeiv xcig
XVIII
TiTMy^ci:;
,
67rt/aTapaT5?. Ei zi^ didci zc^ic, fj.ofvrtvaiv av-
Xf^vy^cv
,
xat ).ap(3avt ypaTtTcv
,
y) a^si , 7:r/arapaTcc,
E'/ Tt; (xzccpyccg oilMVog y^oct Irycv cv ^aiutt xr, ky.y.lr,(jicx.
y.oci Tc7; 7Trw;^0; , eTrtxarapaT^?. Et tt^ adtl^^cv ^tajSaX-
}//} , auv
rf
(Jta|3cXw xaTaxptveTat. 'Eav
^e^-VQ-n ^.cvoc-
ycg
,
7:-p"v"J7v. 'Eav ^7:0 yocGzpiiJ.apyiocg ey.su-n
,
7:cp-
vU(7cV. Eav [jLCVxycg yiloca-n et.l drty.cv^ eT.cc.VcVGSV, 'Eav
ar.dcyn^r] t&) rr/cviJ.iVG) ocvzcv
,
ir.c^ViVGZv, Et Tt^ p.s-
vocy^cq ar.ctoyuVJXocL v
T"n x;tT/) auTcu
,
xat cutgo^ x.cia-/)-
^{1
>
^X^"^^
IJZZOCVCLOCg pv . *0 C'UVU;(0p/.V55 axjivwvrjTw
,
axavcovriTcg :(7Tm xat ocvzcg. 'O Gvvevy^cy.evci; atpTix&) V
xxX'/icta
/) V ctxo)
,
axcivwv/)TC5 (^co xat auTc;.
*0
cruv-
evy^cy.evcg xa3'rip-/]ptv&) , xa5rpr<piVC5 C7Tco xat auTcc.
*0
xctv&)vwv xclg axctvcovrTCt;
,
axctvcov-ziTc? ectco y.occ avxog,
KcGiJ.ty.ocg
(^povzL^ocq etstGy.cncq
ri GpSGf^vzepcg ri dto.y.cvoq
bvj(cy.ivcg
,
xa^^atpctTat. KX-ziptxo, eyyvocg cv ^fjcocrt
,
6cvg
hi y.cc^atpfLZoci, 'hpivg TTt^cv
yi
a^rt^^cv zvnz-nGocc
,
y.a^cct-
pitzoct,
*0
ETit yjpriU.c/.Gtv tipivg yEvc[xevcg
,
ptTa tcu yet'
cozcvn^ccvzcg SGZOct yoczoc zov l^tyctivoc y.ccB'octpcvuvJc:, *l-
pivg Tcxcug aTTatTwv
,
et cv TLOCvezoct
,
y.a^octpfizoct, 'O x'j-
pttGz-ng
y.cf.t T.ocpcivcg LiCiv;
,
et
[j-n
t^ocvcizo
,
Y.oc^a.tp'.tG^(t),
Et Tt; Tr.v eavzcv yvvocLyoc Xj3aX-/]
,
yc(.t Izepocv ayayn"
zat
,
aocpt^j^co. 'O Otya
zr\g yazoc zpt^cv avayy^r^g xXrpt-
y.og etg y.aT.rXitcv eG^trjyj
,
ccjJcptGzecc,
*0
iu.Toct'Qt)V ^w-
Xcv
/) T*j(pAcv /) xftK^cv })
aX).o); tc (ywy.a 7:c7r/ipGajaVcv
,
accpi^Tat, 0); 7:tpLpt(pip(vc;
tcv TlocGavza avzcv. O zr^v
tvGi^etav [j.n
otdaGYMV eT.tGycKOg
,
a/jcpt^izxt' y.a^apetzat
^e p.vwv a!3t;5axTc;. YjT.tOir\ ylnpty.ov cvy. evepyezorj 7:t-
(r/.CTog
,
acpcpti^sTat. 'O ("jiaGy.tj.evcg T.ocp^evcv atjvn^jziv-
XI \
TJv
,
avix(^!joi(jtti
avziwf
,
oL(^op[l^ix xi
,
/.at [j.n
e;cT^) ai/rw
CTCf^av
Xa|u(3av(V
,
akX ejtcivr.v Y.axi/itv -^v -^prlcjaro
,
x.cxv
7:ev(/(:a
Tuy/avy). 'O yeuo/uiEVcs ^ut:'J rvr/.Tcu
/] ^r,[A7.'
l(!):cv -fi
^vnat[j.al2v ,
ya^atpuTaf c <3e Xatxo? a^pcpt^STar.
rlvsTat x^jXc,-
/! iZipc(^^cx.'XiJ.Gi
ajc^ ury.p/&)V eTitaxcTrc^*
|UV Trt TuoXcs Vi
xfi^^j-c; cu yiyT.azzcf.u Tcu; ap.^r/vc:u-
juv:u; ei e|3a7:Ti7^/ia^.v
,
/}
p.ri
,
/ipecrav (3a7:Td^cr2rat
,
/yri-
TTSTS TM
^tc7f'?
CTTipr.S^wo-t r/i,
^sta^ y.x^c(rj7c(j);,
(-)j-
aiaaz'f[ACv
ev aypj^
-/j
e*v a/aTueAcoo-t yiVoiJ.evcv ev oi ).et'|a-
vjv :;ux evauCxejTat p.apTupo)V
,
xaTa^^pe^eaS^o). KaTa<7pe-
cpear^J^wcrav oe accl ra oi evuT;vt&)V X5:t a7TCKa/u'j/c6)v cruv-
i(^o(.[j.ivx ijvaio(.(^'r\rjLOL' av.ozcq yoL^ wv o (jLOLpcKcq
, (^(t)i
ut::-
xpverai
,
yoll T:pc(DOLan dr,^iv ivKoL^itoL;, xccq twv av^po-
TTWV ^c?.c^(^
4''*^X^-*
^'^ ^'^
(p&)pa^^?i aTTCxeipov Tiva
yrj)-
pt^ Trapcuatag tcu ccpetXcvTC^ auTcv et; vr.czcLyrcJ T.cf.^jCf^.oL"
piiv 'hycvaivcv
,
auTc^ xa3"atptGr3o)* o Oi arrcxapet; ut::-
ray^ xai
ixcvoLarr.fKfi ^t^cc^w. Et Tt; xX/jptxcs Trcpveu-
(7a;
,
Tou p.ev ^clBucv xr\q tepcoauv/i? '/.oLzoLyzzoLi
,
Tri;
^cta^
0 xcivwvt:^^ cu xwAuETat
,
aA).a p.era tcov Xatxcov xctv&)ve7.
Ozt cv y^rjTi [lizoL^i^cvcLL TGov 3ct&)V [j.vazr,OL(x)v zci^ loLtJ.-
[joLVcvai zc/.cvc
,
/)
auvec^ietv clvzcls; entaevcuat t-/] 7:apa-
vctj.ix, Et cqet/.ct cviL^cL^iLq vxiV(ssVTiacf.i
,
71 c*j
;
t acV
e-niBvij.i:^'. yvvcny.cq
,
cux cQ:-tX;t* et (3c c aaz^.vcL; Tretca-
^cov ci-jTcv
,
xctvwVciTO) Tcov ^etcov y.vc^rcLfjyj
,
e7:ct cu 7:au-
(7Tai TTctpa^oov eTTtTt^^epLcVc; auT.cv xar' exe^vcv tcv xcct-
pcv oT c^t).ct xciv&)v/i(7c-:t. Ei wvi (JuvaTCV V ex-/Xr,3'ta
7[pciiVc(.L
,
xar ctxcv (juvajetg o) 7:t(7XC7:c
,
tva pt-/) etcep-
)^r,Tat
U(7i3r,g
et; exxXr/(7iav aaejSwv cu)^ <? tc7:c^
yap tov
av3po)7:cv cKyL^.l^ii
,
a/.X' c av^pojTrc^ tcv T07:cv cpuxTcv
aci (7ro() ^LX zo j3|3/i/&^a3'at vn
aurwv* w; yocp
cglcl le-
pc7^ ayia^cu(7(V
,
cvzo); ci Ivayiig y.iaivcvGLV' el de ^.riZi
ev ciY/j) aixor.
fxnTZ
Iv eY:/,lriaia dvvaxov
Gvva^pcKjBrtVai
,
ZY.aaroq lavzM
^alezo)
,
avayiVcogxETco
,
cjpco-eu^^so-^w
yj
aa duo
'h
zpui'
CT.cv ya^ lav o)(ji
,
^-/^o-iv o YvcLcg
,
ov5
?]
TpeTg GVvrr/iJ.evci ev tw e/aw cvoy.azt
,
y.7 sip ev p.eaf;)
auTcov. 'Eav kpei;? Trtyj ctV5V yxx.i
'^epaG'n
, -niJ.epaq p/ p/i
x^fVcovciTco* oy.cLMg 0 xai }xcvayc^, El Tt^ eTr^cxoTicg y)
ZptG^vzepcq y)
Oiax.cViJ? 7:(7/) 45 aiJ.apziav yvvaLy.oq
,
y.aS"a-
pUGBcd, Et
Tfs
nornaeL [j.eza ezepcv
,
xa^
Trc^^avyi to ev
p.pc5
,
Tva T.ci-nG^n eTLZLu.Lcv ^wv
,
-/iTa 7rapriyyeX3"/i vt.o
r:v T^vevpLazLxcv
,
xa:
Xp^^^^
^'^^
evy^cy.evcg vT^ep zcv re-
X^uTyiaavTC^. Tcts (5i(5ci;at y^prty.aza Tpcg zo diac^vyeLV ^a-
aavcug
,
cvY. eGZiv eyylri^.a' ellcvzo yap
yjp-niJ.aza
^-/i/^.tct)-
5-/ivat y) t^u^^nv xat }vUTpcv czvJpc<; (3 \^Lcq rXcvzoq, OuJe
Tctg
Tri (^vy-h zr^v GcazrpLav TicpLGaixevoLg eGziv eyYalftv
,
xav avT* auTwv ezepcL Y.azeGyj^r,Gav
,
y,(5uVaVT0 yap xa-
xeTvct (jpuyeTv. Et Tfs T.pea^vzepoq ri dLaycvog
,
go^ dr^ev
ejr' eyY.lriJ.azi zcv cLY.eicv Y.a.zeyv(x)Yj^ enLGY.CTCV Tipo gvvc^l^
y.y)S
3iayvcoo-w$ aTc^^n zrg avzcv KCLVojvLag
,
xi (xy) va-
cppy) zo ovcu.a avzcv
,
xaB^atpeto^co. Kat et
Tts eTitaxcTTO?
UTo zcvzo zclpi.rGeL y.aza zcv \dLCv ^.ezpcT.cltzcv
,
Y^aBaL-
peiGBo). 'Q.Gavzr>)q Y.ai e\ ZLg ezLGYcnog yj y.rzpCTtclLvrtg
Y.aza zcv TazpLapycv zaZza zdiJ.rGet
,
zrg
Lepo^Gvvng iiave-
o5co(7av. Et ^e Ttvs aT.ct^^aLev ZLVog cv dia T.pco^aGLV ey-
yLkri[J.azcg
,
oiXka dt alpeGLV vno Gvvodov
/) aytcov 7:aTp)V
y.aTeyvco7/:jivy,v
,
ZL^-ng y.ai ano^oyyig a^tci
,
co^ cl op^cdc^a.
TOY
MAKAPIOY 2M)P0N10Y
^Q')ayo\i |xov>3;
pp
C-)co^offiou Ti5? y.olxU r^iv pi3(xov oO-yn;
TflC
'/i XpKTToO ToO ^<oO
:of/wv
7r6).cc
iynuijnoy tc
tou; a^iou;
KTPON
KAI laANNIIN
TOu;
|jt.aj3Tupaij.
pnejij f
BEATI SOPHllONII
monachi monasterii ahbatis Theodosiin^ quod est circa desertum
sanclae Christi Dei noslri civitatis
,
<jui postinodum episcopw
factus est eiusdem hierosolymilanae civitatis
,
in laudem sanctorum martyrum
GYRI ET lOHANNIS
et miraculorum
,
quae ab eis gesta sunt
,
ex parte
narratio
,
interpretibus Bonifacio consiliario (i)
et Anastasio bibliotheeario
,
H nPOeEUPIA.
..0,
^loodivvy] TrpofjeXQdvrzg Tolg ^d^ruGiv
,
xara rov
PROTHEORIA ID EST PRAEFATIO.
1. P
1
ropter aegritudinem oculorum ad Cyrum
et lohannem martyres accurrentes
,
apud eorum
(i) Ab hoc Bonifacio priora duodecim ss. Martyrum cum
praefatione miracula in latinum ex graeco Sophronii fuisse
conversa , testis est apud nos Spicil. T. IV.
p.
228. ipse Ana-
stasius. Quisnam autem fuerit praediclus Bonifacius
,
quaeque
eius aetas
, raunera
,
et dignitas
,
tradit erudita adnotatione
2
PRAEFATIO.
atyTwv vswv irpl(3ofjiiv'
xa/ ra rm /aorgwv
jSXe-
TTOvric, xufxara^
unofxvyiiiaaiv
hruyiiv
ri(3ovX^'
^yjfxiv
rm
rcov fxaprvgm yifxaq lycoi^ciGy.ouGiv
dOXyjiiv ,
ycai riva rm Tr^oXajSovJoov
Bavfxdrcov
ytyi^vrrovaiv'
>ca/ fxyi^lv
ivpovrit; chv
'{(pyifxiv ,
gi
fxyi
fxovac,
^vo fxiyt^af; ofxtXiac
KvpiXXov
rov
fxe-
yciXov
(i)
rylc
dXyiQiia^ ir^Ofxaxou >ca} }tyi^vy,o^
,
ilq ^yiXov d(popyirov ^f%9j7/xsv' 6/
4^^^^
l^^'^
avy-
basilicam
morabamur, miraculorumque exundan-
tiam intuentes
,
haec memorantia scripta voleba-
mus lcgere, quae nos martyrum certamen instrue-
rent
,
quaeve de praecedentihus miraculis praedi-
carent : nihilque invenientes quae diximus
,
nisi
lantum duos breves sermones magni Cyrilli
,
qui
^>ropugnator et praeco extitit veritatis
,
ad zelum
sumus intolerabilem excitati. Si pagani quique fal-
Beiicinius ad vitas Pontificum RR. ed. Blancbin. T. IV.
p.
i3o.
Aetas inde patet
,
quod sul) Benedicto TI. et Sergio I. pon-
tlfici])us
vixit
,
dimidio vix sacculo post S. Sophronii obitum.
Loquilur autcra de Bonifacio synodus nicaena secunda in act.
I.
,
cuius verba rccitat praedictus Bencinius. Idcm de digni-
tatc
consiliarii sic ibi ait. Apud romanum clerum et Pou-
)) tificem
dignilas consillarii Sedis npostolicae erat inter spe-
ctaliiliores.
Qui enim boc munere fungcbalur
,
in graviori-
bus
pubbcisque conlrovcrsiis velut assessor Pontifici et clc-
V ro
adstabat ; ct siquando vacarcl Sedcs
,
una cum abis rc-
gebat ecclesiam. Antequam vcro boc scbolium pracscnti
volumini attcxerem
,
iam de Bonifacio cousiliario aliquld ego
scripseram in fpiinto Spicilcgii voluminc pag. iS^.
(i) Videsis has pcrbrevcs S. Cyriili bomilias a nobis pri-
mum cditas in scquculc vohnniiio
p,
24B-252.
j'U\i,i' A rio.
3
f^d(povJir iXXnviC ^
>tai //>j^6v dXyi^Jic
,
/^^<5i <pu-
ofidT(M)v
iXzuOrtnov Xifovlic,
(3i(3Xouc
uTTcQh^xi'
/xovwv ToaauTac
yiy^dcpaaiv
,
?5/xe/c
<i^ rsTipa-
TToSoov
^Vx^v xara roilc
'lw/3 toJ Sltycatou
cpiXour
aty^GOfiiv ,
ToaauTa xai Ty,XtKaura T7\c
aX'A-
Oitac , >i T/c
gaT/v
Xo/o-roc o Ogoc yi{^(^v
,
ipfa
OaufJidata
jSXinovlic
^^d Toiv day.'/\TO)V xa/ tojv
toJtou OgpaTTOvTwv ftfvofMiva;
y,ai fxdXtala otafj-
py\^yiv
(SoMvroc
dicouovric
?
^^^ E/TraTg ev tw xjc/-
TTTw ,
v Tw (^wt/ aKOuaOjiaiTai' nai o tiqoc
to
ouc
'/r^ouaari
,
g7r/ twv dOfjLaroyj
%fiQu'^^aTi' xai
Twv fxaKaptoJV dTroafoXojv Iv TaTc 7rpa^cr/v, Trpoc
Touc
atyav auroic Intr^iiTOvrac
XiyovTO)v
^
wc
y]fxiic
ou SuvdfJLiOa d 't^ofjLZV
yiai yiytouaafxiv
fxyj
sa conscrlbcntcs
,
(lum nllill verinri ncc fa1>ulls II-
bcrnin dlcant, lot lihros supcr Jacmoniis conscrl-
pscrint , nos atl instar quadrupcdum sccundnm
amlcos insti lob taccbimus
,
tanta ac talia vcri-
tatis
,
quae Christus est Dcus noster
,
opcra mi-
rlfica contuentes
,
pcr veros
(1)
famulos eius elFe-
cta ? et praeclpue clamantcm eum manifestius au-
dientes: quaecumque dlxeritis in occulto
,
audien-
tur in lumine
;
ct quae in aure audistis
,
praedi-
cate super tecta : beatisquc apostolis ad eos
,
qui
silcrc sibimet indlccbant, in actls suis dlccnlibus
,
(i) Corrii^c pcr allilclas ct. laterprcs legebat
aX7?Swv
TOUTOU.
/.
PRAEFATIO.
XaXi7v' Sio xa)
yii^il^
^yiXo) O^^fxorzpM xatofii-
voi
'ujpoc Ty]V
fjopov ro)v dyiojv
lopdfxofMZv' za)
inaOVTiZ iUGifSo)^
2771 TTpOGO^nOV
oXo^V^^JOX; 710-
^dfXiOa wc '/i^yi
^v yifJAv UTroupyouaav
ttiv opa-
civ
, ^2^1
Tyi<;
auTO)v a<!Ky\(3io)r^
ivTiKiQTipov
ypd-J^o^fjLiv ,
xa/ TTipt TO)v
fujpoq
auToiv
yivofL^-
vo)v ^aufiaTO)v Guvra^ojfxzv
,
Guvi^youayii;
yifiiv
Trpo^ Tov zdfxaTov ryiz 9g/ac
auTwv y^dpiTO(; y,ai
^uvdfxiox;'
uin^ (hv
yifxilc, yi^ouXyifii^a y^a(pyiv
Tyiv
^agouGav ^oiyicaa^at' Ty\v 'Avvav \m\ tyi
7rpo(T2vi^ii
^afj.ouyi\
tou rr^ocpyiTOU
fj.ifj.oufxivot
,
xai Wir^ou ryiv TTivOipav
zuyvo)fj.6vo)c, ^yjXojGav-
T2C j
cog
71 fxiv
Tov ulov
,
"/l ^\ iaUTy\V ^IM TW
qiiotl nos non possumiis qnac vidimus
,
ct audi-
vimus non loqui. Idcirco ct nos fraglantiori zclo
fcrv^cntcs
,
ad confessioncm sanctorum cucurri-
mus
,
pic procidcntcs in facicm
,
totoquc animo
dcvovcntcs
,
iit si nobis concesscrint visionis o(Ii-
cium
,
de certaminc corum
,
ct quaeque ab eis
fiunt corum miracula conscribcrcmus
,
divina
cra-
tia coopcrante nobis atque virtute
(1).
De quibus
dumtaxat scripturam hanc voluimus facere , An-
nam in oblatione matrem prophctae Samuel is
imitati
,
ct socrum Pctri fidcliter acmulati
;
qua-
rum illa fdium
,
liacc sc ipsam Dco, qui cam sal-
(i) Corr. tlc ccrtamine corum accurallus conscrihcie-
mus
,
ct quac mlracula ah cis sunt facta colhgercmus
,
coopc-
liiulc liohii ad lahorcm diviiia curiuu grallu uUjuc viilulc.
i'ii\i:r VTK.
'">
<j8<Tw>ioTi 7r()oc
^ouXiiav TrpoGT^viyytaV oOiv ava-
crravTgc
^tai xaO' gauToJc /xETa raijra yivojii'
vot
,
To tJv [iapTUpo)v
u-J^OQ GKOTryirjavnc
?
>taJ
Twv c^noyfjLiVMv
Oau[xdTO}v To TrXyiOoc ^io)[jlivoi
,
xaTa Tov [xiyav
IhVpov oTg to OaXarrlov pii-
Opov iiTi^iUiv
i(po(S'/iOy][Xiv
,
xav to7c zaurojv Xo-
yiG[jLolc i^rnovrou^ii^a
^
ytai ^XnGra ryjv y}[j.MV
auToiv
TrpoTraiTiiav
i[xi[i(po[iiOa
^
oi^
yiv iaurou^
[xirpYiGavnc
Tr^dn^ov
,
ev toTc uinp
y\[j.ac
iau-
roug ^gTg/va//2v.
/?.
Iluvy}u'^i ^i rov (po(2ov yi[jAv MojuGyig 6 Og-
cniaioq
,
[laXXov ^l o irpoQ Mwud/a SiaXiyd-
[jLiVot; xupiog
,
xa) [liav ilGpopav rov ttXougiov
vavit , ad tlcscrvicn clum optulerat. Unde adsur-
gentcs
,
ct apud nos postmodum rccoUccti , hinc
quidcm marlyrum celsitudincm spcculabamur
,
miraculorum quac ficbant multitudincm
cerneba-
mus
;
indc imbccillitatcm nostram
,
sicut Petrus
magnus dum supcr lluenta maris inccderet, anim-
advertentcs
,
tcrrebamur fluctuantcs in cogltatio-
nibus nostris
,
et multum nostram petulantiam
rcfutantes
,
ob quam nosmetipsos primum non
metientes
,
ad id
,
quod supra nos cst , nosmetip-
sos extendimus.
2. Adaugebat nobis vero timorem et Moyses
ille
venerabilis
,
imrco Dominus qui cum Moyse
disputans unam oblationem et divitum exquirit
6 PRAEFATJO.
Tra/Twv zai rov TTcv/iTa' Ttai
fjL'/)Ti
tov TrXouGtov
ifiov TrXiiova Stocvai XvTpa
^
t'/)v '^w^^yjv XuTooU'
cOat (ScuXofxivov
,
fji'/iTi
Tt Guy)(^o}pojv Tta^a Tau-
Tr,v 7rpo(j(pigitv Tov TTgv/jra' naq ya^ (py}Giv 6 Tta-
pa7Topiuo[Mvo<; e/^ ttiv arroayti^Xiv airo ir/.oaai'
Touq
zai Ittolvo)
^
Scoaouatv
ttiv ilapopav -/.uptM'
6 ttXoutmv ou 7r^OG0'/](jit
,
'/ai 6 mvoixivo(; oux,
iXaTTOv/iait aiTO tou
'/ifxiaouQ tou St^^dyfxou
,
sv To) oto(^vat T'/}V ila(po^dv ytu^icp
,
i^tXaa^at
TTgp/ TCfJV
-v^L^Pi^WV UfJiO)V' O^iV Xa/
'/lfJLi7<; aTTOfW-
T^pot xat Toov Xiav ^TtjjyO^v Iv Xoyot<; TUy^d-
vovTiQ
,
7rapatT'/)aaa^at Ty}V iv iuyair; auvTay^
Si7aav uio) Tg ;ta/
fxd^Tuatv Twv Xut^oov ilacpo-
pav '/ijSouXofjLiOa' dXXd touto ^pav
yifid^
iTi^ov
et paupornm; ncqiic dlvltcm sincns ampllora mu-
ncra <larc , cnm anlmam vcllt rcdlmcrc
,
ncqne
praclcr haec quicqnam olTcrre panpcrem. Omnls
itacjuc
,
ait
,
qiii profcctns fucrit nt considcret
,
a viginli annis ct snpra
,
dabnnt oblationcm Do-
niino : qni divcs est , non adiclet ; et qui pan-
pcr cst , non minnct de dimldlo didragmatis
,
dnm dedcrint ol)lationcm Domlno rcdemptioncm
pro animabns suis. Unde ct nos valde scilicct pau-
pcriorcs etiam els
,
qni nlmis sunt inopcs in ser-
mone, rccnsare hanc qnae in votis Domino et mar-
tyribus eius
,
a nobis promissa cst
rcdcmptionls
oblalloncm vohiimns
;
scd hacc nos
agcre alterum
PRAEFATIO. 7
dvzytoTrri Koyiov
,
oVgp iKKXyjfrtdco^i o l!,oXo[x(jJi
aml^pd-^aro' zaOr^c olv gf>^>?
iu^x/iv
rro Oio) (3oo)v
^
fjLri xpovioiic
rou dirooouvui auro' ort ouk iGrtv
OiX'/ilxa Iv d^^OQtv' ou ouv o\a dv ^u^_^yi
,
anO'
^oc,' dyaOov rou
fjLr]
iu^^arj<Jai oi v.at
\m
drto-
Souvat' 5tai Aa/5/a 6 rourov yivvyirrdixivoc
Xi-
yojv iv aGfJiadtv ,
rdq luyac, [kou rro Y.upicf) divo-
^0)00)'
y.a\
fujdvrar; Im ryiv olzziav dvayofxivor;
fxifjLyiGtv'
gt)'^aaOg yd^ (pyiotv x.a) d.ito^ori xupio)
rrj) '&SW
yifj.o)v'
d)v rd dzdXou^a Ka) 'Iwva^ o
TT^ocpyiryic aSoJV i(pOiy^o[To' oaa
y]U^^dfiyiv
dTToSco-'
00) oot oooriipt
fxou
ro) Ku^ic^' -JiSyi ^\ xai Mwi;-
oiodc, 6
vofioq
dTcatriiv yi^iou ra Iv luyoLir; ouv-
rarrofiiva' lav 'j^ap 'cu^'y\
<P'AOtv iuyyiv
%upico rco
cloquium cohcrccbat
,
quod Salomon conclonator
ascrlpscrat Jiccns : iuxta quoJ vovlsti Domino vo-
tum tuum, non rctarJeris exsolvere, quoniam non
est voluntas in insipientibus : tu autcm quaecum-
quc voverls reJJe
(1).
Et DaviJ eius genltor in-
quit in canticis : vota mca Domino reJJam : om-
nesque
aJ sui imitatlonem invitans
,
vovete
,
in-
quit , et reJJite Jomino Deo vestro. Quibus con-
sequentia et lonas propheta canens effatus est
:
haec quae vovi, reJJam salutari mco Domino. lam
priJem et lex Moysis exigi manJat
,
quae promit-
tuntur in votis : si ergo voveris
,
inquit , votum
(i) Corr. tu autem quaecumque voveris ,
redde ; ho-
num est te iion vovere et non reddere. Et David etc-
8 PRAEFATIO.
Ofr/j Gcu
,
Gu
%pov/a>jc
dTTO^ovvai ciuTyiv' on ix,-
'
QyiTOOV i'/,QlT^(j2t XUpiOC
^tO(; GOU TTU^a <JOU
,
y.a] iGTai ooi afxapTia'
lav oi
fx')}
uiXy\Gy]C, zu-
^oLoOai
,
ouK iGTai GOi
afxapTia' tol IzTropzuo-
fxiva
Sia Toiv yiOKidiv gou (puXa^nc
,
Jta/ //:-7
'7Tor/\G:^c, ov Tporrov yiu^o) y,upio) tw Gsw gou
,
06-
{xa b eXaXy.Gag tm
GTOfjLaTi
gou.
y.
OuTO) (5g To7g XofiGfJLolg im^ofiivot ,
Y,ai
TroTi
fiiv
ypd(pitv ^td Tct ^po)Ta (pof^oufxivoi
,
TTOTi Sl
fJLYi ypd^fitV ^td TCt ^iUTipa TpifMOVTi^
^
y.aA T/ hpav ou ytv(*)G'A.ovTic,
,
ir^oc; touc,
fjLdpTU-
pa^
'/,aTi(puyofjLiv
^ 6)v to jrpaxTiov Trpoc t^c
oci;-
t6)v dytGTiiac yiToufjLiOa'
01 Sl tou ^yiXou t'av
yvoofiyiv ^i^dfiivot
,
)ca/ tH^; TtpomTiia^ oux, uti-
Domino
,
non tardaverls rctlderc
,
qiila exqiiircns
oxqiiirct dominns Dcus tuiis aLs tc
,
ct erit tibi
in
pcccatum, Si vcro non vis vovcrc
,
non erit
liLi in pcccatum, Quac proccsscrint cle ore
tuo
conscrvato facicns
,
qucmadmodum vovisti domi-
no Dco tuo
,
donum quod loquutus cs ore tuo.
3. Ilis igitur curis obstrictus interdum quidem
scrihcre proptcr priora perterritus, interdum non
scribcrc proptcr scqucnlia contrcmisccns
,
ct quid
agerem nescicns
,
ad cosdem martyrcs confusficns
,
quid agcndum cssct al) eorum sanctimonio dcpo-
scebam. llli vcro arfcclus suscipicntcs
propositum,
ct pro pctulantia non dcnotantcs
,
scribcre prac-
rilAKFATK).
fxoiGUvfic
gygxa
,
to fpd^pnv
inirpv^av
,
tyiv tav-
Twv GUfjLiJLaxtav x^py\yiiv
GUVTa^uiJ.zvot'
TroXXa-
x/c of^^v fv Tr) ypd^iiv Ji/xac
im<pavyinu';
,
ttaj;-
pouvTi^ auTCJV To i7:ayyiX(j.a' ttoti
fxiv
[xiXuv
xa) xdXufiov napi^x^dixivot ,
TroTe ol Tr,v TiTpa-
Sa Xu(xl2dvovTic
y-aJ toc yifxinpu
G(puX(iU7U
StopOouixivot' iGTtv Si oTi xul Tulc oty\yyiaiGi
yatpovTiq Tyjv tojv
^noawTrwv
8c)s/;tvc/ov iKa^o-
Tyjra
,
gv
T&y Siipyjca^ut 'nuQypvTic, o 'ZZJoXXc:-
X/C Y^ILilc, UTTOIXiVOlXiV y
iTTUV CVOfJiUGtV iV yiOU i l'
^OtQ
riVCjilXiOu^
yi
;)(^W^/o/C
(puptGUiaO)IXiV
(l)' (XU'
pidxK; ^a ;?/z?v iv uWoiq ax^^^d^ouaiv otiixd-
%ovTO
,
/caj
wc
upLiXouatv iniTrXyiTTov' y.ut
fjn-
%p/
t/voc 0(3 ^Xyi^olq ryiv dXyi^ituv
iXiyov
;
ccpcrunt
,
pracsiJiiim siuim conferre
pollicentes.
Multoticns itaque scribentibus nobis apparuere
,
fpiocl
rcpromiserant adimplentes
;
nunc quitlem
atramcntum ct calamum porrigcntcs
,
nunc vero
quatcrnionem sumentes
,
et quae nos fefeHcrant
corrigentes
;
interclum
,
utpotc narrationibus ag-
gaudcntcs
,
vultus hilaritate monstrabant ca se
cum diloctionc discurrere
,
quod et nos saepius
patimur dum lactis oculis pervencrimus ad loca
gratiam relationis babcntia. Milies quippe nobis
dum in aliis occuparemur conqucsti sunt
,
et tan-
quam
neglegentibus increpavere dicentes:
quo us-
(i) Ila codex; quod verbum latiiuis interpres uon expressit.
1
PRAEFATIO.
aXyi^2iav
ryjv ^a^ouGav ypa(priv
,
y,ai rov uq
auTou^
ovoixdcpvTic,
i^znaivov' afUjc^
g/ ypd-^ai
^cXyiaatixiv
,
dnavTac
Tout;
ivTvyyji.vovTa.c, diro-
/tvaioiJL^v' cQtV Tyiv
^id tovtoov vsja
[j.ovov SriXo)-
cavTic Tyjv TToXkazK; auTc^v yi^ovuiav
yifjAv
dpo)-
y/iv
i
Iv TO) ypa(piiv
d^zoufiiOa
^
&gov xal au-
Tou^
Tnq aXyj^iiac Iv toutoic, lyovTic,
fjdoTU-
pa<;' IV 7Tpo)T0i<;
06 v Ty\v
fxapTU^ixyiv auTO)v yi-
ypa(pa[Mv a^XriGiv
,
za) ryiv
g;c
vaov Md.^zou
Tou ^ilou zara^iaiv
,
za) T/H' 2X, toutou Trpoc
Tov TO)v iuayyiXiGTO)v oly.ov [xiTd^iaiv
,
rdc,
TouTO)V, d(po^[xd<; 'nal rd G7rip[j.aTa Ix tmv tou
aylou
KupiXXcu (po)vd)V GuXXi'^d[xzv(ii' /x2'&' d
xa) oizdoa^; ifujrd
^aufidro^v lypd-^a^jitv
,
[ju-
qnc non pcrficls verltatcm? hoc clc pracscntl scrl-
ptura
,
ct laiiJc sui nomlnis tlcfcrcntcs. Quac om-
nia sl scribere vclimus
,
cos qui lecturi sunt ho-
nerahimus : sufficit autcm
,
nohis per hacc
motlo
,
sacpius noLis ab cls coUatum pracsitlium tlum
scri-
Lcrcmus astrucrc
,
Dcum atquc cos tcstcs vcrita-
tis
,
f]uae in his est , Iiabentcs. In prlmis crgo ho-
rum martyrlah^ ccrtamcn, conscrlpslmus, ct quotl
in tcmplo sint vcncrabllis Marci tlepositi
,
et quo-
modo dcmum in acdcs sunt evangclistarum cxln-
tlc transposill
;
liorum occasloncs ct scmlna ex vo-
cll)us sancti Cyrilli colligcntcs. Postque hacc
,
sc-
ptcm dccadas miracuiorum conscripsimus
,
milia
pnArrATro. 1f
ptdSar Si}tdSo)V TToWdc ^xovT^c
dvafftdJf,aGilat
,
g/Vgf)
Xiyitv
Yifiiic
/^^v
yiiuvdfJiiOa
,
axoug/v ol
ol ToJroiC ^QoaofxtXouvTic
ivlayijov' aXyi^iua
ydn Kai iirl rovrotc, o aocpor^ iKycXyjataaryic wc
TravTgc g/TTwv 0/ /xfiTcc xoTTOV za) Xiyo(xzvot xai
aKOUoixivot y.ai yivofnvot
Aoyot iyy.o^oi ou
Suvyiairat dvy\^ rou XaXiHv'
)ca/ oux,
iixnXyioOyi'
airat ocpOaXfxoc
tou opav
,
xa/
ou
TrXyipcoOyiac-
rat oug diro dytooaaiMc,
S. A/a rouro yd^ xa) i\>idSac iirra xa/
//o-
vac ^avfxdrwv
y^d-\at
TtQoyi^x^^yifxiv ,
twv 7rTa
dptOfxov Trapd ryj ypa(pyl fxuartx,ov
,
xa) ro)V oi-
xa riXitov (SXiTTovnc' J^-a/ St^ aurojv Traptarav
dfxcpon^a rd in^i rd
ayifj.ita ouvafxivouc ,
ro ri
fxuartxov xa) ro nXztov' ro yd^ fxvart>iov ^
rov
dccadarum multarum habentes describcrc
,
si utl-
que nos diccrc possemus
,
audirc vcro qui hacc
Iccturi sunt vaUiisscnt. Vcracltcr quippc ctiam in
hoc, sapicntiac contionator efFatus est dicens : om-
nes scrmones laboriosi
;
non poterit os loqui
;
ncc oculus rcplebilur ad videndum
,
nec auris re-
plebitur audiendo,
4. Propter hoc ergo scptem tantum decadas
miraculorum scriberc proposuimiis, septimum nu-
merum apud saiictam scripturam mysticum
,
ofe
dccimum perfcctum esse ccrnentes : ut per
haec
oslendamus circa signa facienda eos possibiles
,
1
2
PRAEFATIO,
xpij(ptov Xoyov Sy}Xo7 twv icigzmV to aWgipov
ol
,
TO TiXnOV' '/.a) TOV [JlIv iTTTa TO fJLVGTtZOV
Tg aai
Ttfxtov ,
Sia TOUTMv Iz TViC,
y^a(p'/i^ StSa-
crxo^aQa' q t
^
ap twv oXoov Oicx; t^
yifxi^a tji
i^oo^yi
T;Tb oyjfjitou^yia^ InauGaTO
,
>cai TaJT>;v
dytav iOiaTTiGiv' iiTTa
Tifiipatq tyiv a^ufjLOv
tou
TTaaya T^opyiv StzTa^aJo'
Xu^xytav ti noiiHv ItT'
Tafxu^ov' zai Sta touto 'ijSSofxo^
fLiv
ano 'A^a/x
'Evwp(^
, i(3dofjLOc S>1 ano tou 'A/5paa/x Mwl;-
(7>JC
TTa^ifiviJo'
6<pf}aXflOUC, Sl '/.UpiOU gTTTa /5X2-
TTg/v g^QJi T?iv olzoufjLivyjv fj.a.v^dvofiiv'
ToaauTa
o\
^viufiaTa Tov ^Haa/av ciKOuofxiv
XiyovTa'
cliini in iitroqiic tam mystlcum cst
,
qiiam pcr-
fcctimi
;
ct mysticum quldcm secrctam rationcm
sanationum significat
,
infinitam vero pcrfcctum;
ct scptimi quidcm mysticum ac pretiosum
,
per
liaec scriptura nos edocct
,
quod omnium Deus
die scptima a constructione requicvit , et hanc
sanctam essc dccrcvit. Scptem diebus edcrc azy-
ma fcstivitatis pascliae constituit , ct luccrnam fa-
ccre septiformcm
,
et septcm rostrorum. Et id-
circo scptinuis quidcm ab Adam Enocli
;
scpti-
mus vcro a() Enocli
(1)
ct Moyscs advcnit. Ocu-
los quoque Domini scptics orhcm tcrrac vidcrc
didicinnis
;
totque spiritus Esaiam diccntcm au-
(i) Corr. ab Al>rah;im
,
ut est in
f^racco ,
et vidcsis
ISuseOium c/tron. lib. I. cnp. XF"!.
20.
pr. \F.FATi(). i;;
yiai GTuXouc
eTrra
r^ic
fjo^plac
o
^oXofjMv a.nyi-
niOayimV
xal o/ dTrofjroXoi hianovouc 'cTrra vo-
fjLt)C(0C
TTpo^x^iipH^ovrat.
'Vou
<5ig
SiKa ro riXitov
aSouot [xlv yta)
ol i'^ji) (piXoaocpot
,
o\ y.a\ Oiov
aurov YiynadiMivot , r/)c ri nrpaKruc
yi
nuOayO'
ptoc
(SouXffat ,
ort y.at fxovdSoJv riXoc y.aOialyi-
xgv ,
ya\ fxovdc
S^ydScov yvo)pi'Cirat' xa) jSdatg
iGr)v ro)V
/xgr'
aurolv d^tOfxoiv
,
i(p^ laurov di\
auvriOifJLivoc'
aSit cl ya\ "Moyuaio^c
vofioc aa-
(piariQOv'
Siyaroc
fJ^^v
ydp 6 Nwg
fLira rov
WSdfJL
dvaSibivurat'
)ca) pl^a
ryic
rou yivou^
^iurioa
xa^iararai rriv Sixd^a
fxtfj.ou[xivoc' 6
''A^Qadfi
S\ ro)
MgX^io-s^e^c
o)c vtyy\aac Sixd-
Tac
TToooTiviyKiv'
ivnuOiv nai Siy,drac rwv ov-
(llvimiis; et Salomon septem sapientiae coliimpnas
illniuncrat ; set et apostoli septem diaconos lei^i-
tlnic promoverunt. Decimi vero perfectum
,
tra-
ilunt
quiclem et externi pliilosophi
,
qui et Deum
Inuic
arbitrati sunt
,
sicut illa vult tctractys
,
id
est
quatcrnitas Pytliagorae, quia et terminus uni-
tatum est , ct unitas decadarum esse cognoscitur
;
basisque ad fundamentum est sequentium nume-
rorum
,
dum in se ipso scmper multiplicatur. Ca-
nit autem et mosayca lex manifestius
,
quod de-
cimus quidcm Noe apparuerat post Adam
,
qui
ad instar dccadae
,
secunda quacdam radlx gene-
ins extitit. Abraham vero ad Melchisedcch deci-
44
PRAEFATIO.
Twv ij3^CL7oi OiM TrpoGciyiiv TT^OGTarrovrai'
xa)
ryi^ 'v}.yp/i5'c ^2 ro Xur^ov o(3oXovi; oi7,a ^poa-
(pzpiiv vdfioc,
i^JiGTiiGcV oKXa xa\ SivAryi
fxlv
rcu 7Too)Tcu (J//IV0Z afMvoQ GuWa[x(3avtrat' 8i-
'/,0.7-/1 Sl rcu i^dofJLOU fxr,vo^
/Xacr//o^ dvaypd-
(piraf ivroXai Sl Szza ^idypaTrroi TaT^ TrXa-
^iv r-zlg Sia^y\yi'/i<; zv^iGr^airrov' Si^ta S\ yta) 6
xuoioc rd
T^c
^^X''^'^
'jTa^aoioCi)'A,iv p-^iy.ara' zal
Aa!3]S
fjLiv
Iv ^aXr'/}piCfj oi'/.axdpSci) rouc, -^aX-
iLOUc, irioinC^v Ap^aafx
oi
fJ-^X^^
oi'/a or/aicov
zardyn
Qiou ro (piXdvOpooTTOV
,
Ka) rnv Im ao-
Sofxiraic r'/!; '/araSu'/i<; dvd^Xyioiv.
g. Tou Sl TToXuTvXaGiaGfxou Twv Suo rourm
d^i^fxdov ,
rou iirrd
(p'/ifL\
'/a) rou ov/a
ry\v Syi-
mas iitpote victor obtulit : hlnc et decimas rerum
suarum ofFerrc Domino luclaei praecepti sunt : et
pro redcmptione animae decem obolos lex decre-
vit offerri. Decima quoque primi mensls agnus ad-
sumitur
;
decima vero septlmi mensls propitlatlo
descrlbitur. Mandata etiam decem a Deo in testa-
menti ta])ulls scripta fulscrunt. Decem etiam Do-
minus orationis tradidit verba. Et Davld quldcm
in psalterlo decem chordarum modulatus est psal-
mos. Al)raliam vcro usque ad dccem iustos Dei
clementiam Incbnavit
,
ct Sodomorum clamorcm
,
quo condcmpnabantur
,
inflexlt.
5, MuItipUcationcm vcro horuni duorum nu-
PHAEFATrO.
15
Xmgiv 6{jLoio)c
TTomrat ru Xofia' auryi /la) MwO-
aylc
ouv TO) Xio) (poivtxac iupiv u.va ryjv
ipyifiov
ifSSofjLmovJa'
xa\
fiCJ^
avrov
ipoofr/iy.ovfa TTOiG-
(SuTipoug
7r^o[^dXXiTai' zai 6 y.u^iOQ ^l
fjLaOy}-
rac ifSSofjLmovTa
iTipouc /xgra
touc ^o)^iza xai
TtraX/v avs^g/^gV
xal i(3^o/j.dS^ec
i[3SofX7iy,ovTa
GUviTfj.yi^yiGav
d^^vo rnc
tou ^io)i
>ia.Ta.xXuaio)q
Jta/
Tyic
^lepoaoXufj.ojv ifx^njpyjGio^c
\o)c,
X^iaTOU
y\you(jAvou
^
TcaTd AaviyiX n^miiv tov (j.azdoiov'
i(3SofX7i}tovTa
ol tTn tooq t'/]c, aTso Wa^uXwvor
MapayiX dvaTiXnaiwc' dJXXa 'aou Tupov 6 ^Haa/ac
a/Ts7 TTapd xupiou xaTaXiKpOyiGiGOat
(pyia^v i(3'
SofjiyiKOvloL' ytai TraXtv fJLffa togoutcov iroiv dpiO-
meroriun, septimi inqiiam ct clccimi, ssm'liter ma-
nifestant eloquia. Confcstim quidem Moyscs cum
populo sepluaginta palmas invcnit in eremo
;
dc-
hinc scptuaginta promovit prcsbyteros; et Domi-
nus iterum alios discipulos scptuaginta post duo-
decim dcmonstravit. Scptuaginta quoque septima-
nae
(1)
a templi destructionc
,
et Ilierosolymo-
rum incensJone usquc ad Christum duccm recen-
scntur
,
iuxta Daniclcm
;
scptuaginta etiam anni
quo ad usquc dc Eal^yjone Isracil revocatus est :
sed et Isaias Tyrum dicit annis scptuaginta a Deo
rehnqccndam
,
ct ilerum post totidem annorum
numcrum visitandam
,
ct in hoc quod in prin-
(i) In gracco a Noii diluvio ct a lcnipli ctc.
16 PRAEFATIO.
fxov
l^iay.tCp^yiiiabai' y.ai auTO<;
^l 6 xvpioq
i(3SofJL'/iyiO(jToq ifSSofxo^
aTTO Tov TTaXaiov 'AtJ^a^
Q v0$ Aoaa tw ^ko to) /.a^ >j^a^
i^ioyifiyi-
C7SV* y.a) InTay.K; avyxoigilv ifSSoixT^y^ovTa
,
xal
acprivai TT^oaiTa^iv ra to)V (xiTavoovvTOJv dSiX-
(po)v
dfxapfyiJ.aTa'
zai
fxay.pov av i\y\
yi Tyi^ Trap-
ovayic, c/oT^yiq Tac, TTioi tovto)v fxapTvpiat; Iy, tH^
ypa(py}^ dvaXifia^at' Trdaa yap tovto)v TriTrXy,-
poffai
,
y.a) Kyi^VTfn aa(po)(; to tovtoov to)v dpiO-
fXMV fxvaTixov re >ta/ TsXg/ov.
5".
^OQiv Jta/
?5/^g7c
'^wv dUo)v
, 2J3^ofjLyi}covTa
TavTOv Si iaTiv ilTnlv ^iy.dda<;
fiiv
Itttcc
,
l<zs-
TaSai; ol SiKa tcov ^avfiaTo^v yifpdcpafiiv' ytal
a\ Tpiic,
fxlv
a/ 'SjpwTa/ Sizd^ig
,
a/ />teTa t;^v
ciplo fuerat rcstaurandam. Ipse Dominus septua-
gesimus septimus ab Adam vetere , novus Adam
in hanc vitam advcnit ; ct septuagies septies in-
dulgcre peccata fratribus mandat
(1).
Longum
proinde existit
,
quam praescns facultas est , su-
per his tcstimonia de scripturis eligere
,
dum his
tota rcfcrta sit , manifcste praedicans horum nu-
nicroruin mysticum atquc pcrfectum.
G. Ex hoc igitur et nos horum sanctorum
,
se-
ptuaginta miracula scripsimus, quae dicendac sunt
dccadac quidcm scptcm , septimanae vero decem.
Quorum trcs quidcm dccadac primariae
,
quac
(i) Corr. ct scptnagics septies indulgere
,
ct pcccala
fratrum paenitcnliaui agculium dimiltcrc luaudat.
ru\rr\'ri(. 17
iufxciprupov
a^XyiGiv
xat Ta^pyv^
'/.ai fxira-^diGtv
ifx^pi^oiiivai'
v.a\ [f.iv rot v.ai t??^ T2TapT'/iC
'AfM-
GU
,
TMV glc
dXi'i^avSp{ac
Kt/pw zai Mwavv/i
7r()ap^'5gvrwv
S',iXou^iv tyiv ^uvafiiv'
to oi Tau-
Ty\z
XiiTrofiivov
xa/ ^g>cac
-/]
TrifnTTyi
,
to7v gV a\-
yUTiTioic,
S'pa<j(iiVTO}V >ca} Xi[3urrt
,
-^'g-yovaT/ y-;i-
fuxgc'
^J^^r^j Ot :iai
^pdofj//]
^Tac, 2m TOir^ ouviioir
auTOJV iui^yyiatac
fxr,vuouGiv' 2iC T^iiq yap o
Trac apt^fjLO(;
tcov ypa(po)v to)V OaufiaTOJV oi'/ip-/i-
rai
,
g/c
aXi^av^piac,
, glc
alyu^WTiouq jca/ X/-
jSuac
, 2/C
Touc
g^
aXXocian'/ic, dpaaaofjAvou^ IoL'
fjLaTa'
To Sl ttIc, Stat^iGiO)^ a/r/ov >caTa
Toic
TOTTOUq yiVOfXiVOl Xi^OfXlV'
OU'/. dfvooufx^v Sl
wc
Ta7c
rwv OaufxaTOJV /spaTc ^i'/if'/iGiGtv 6t/ o avs/-
post eoriim maiiyrialc ccrtamcn
,
sepultiiraniqiie
ot translatloncm contlnentur
,
sed ct quartac di-
midium
,
Cyri et loliannis
,
quae in alexandrinis
gestae sunt , virtutcs insinuant. Quartae vero re-
siduum
,
et decada quinta
,
quae in ae^yptils ct
libycis acta simt praedicant : sexta autcm ct sc-
ptima
,
bencficia quae in advenis gesta sunt inti-
mant. In tribus quippe totus scriptorum miracu-
lorum dividitur numcrus
,
in alexandrinis
,
in ae-
gyptiis et libycis
,
et in eis qui ex advenis me-
dclam adcpti sunt. Divisionis vero causam ad lo-
cum
vcnlcntes asseremus. Non autem ignoramus
quod sacrls mlraculorum narratlonibus, mollis sti-
2
1
8
PRAFFATIO.
^evoc
(jf.oiXXov
x^.^^y.Tr,p
xa/ ixkvro^ iTtpi^iv'
dXX^ yifjLiHg
rourov laaavri<;
,
rov avvrovov na^-
iXd^ofjAv ,
?va /ca)
^/'
avrou ro rwv dyiojv Qsp-
fxov
xal ivyJvyirov ytai 7rpo<; ra<; twv voaoJvrwv
laGcig
(jyipLatv/i ro avvrovov.
TO ErKnMION.
(^.
"AXXo/ (i) //Jv dXXodc, rovt; dUovq ripArod-
nav
,
TToXvfjLipoo^
aurojv rd<; SMpzd^ Qp/aw/SgJov-
T2C )
>ioc/ Ta^ ivipyiGiai; TroXvrpcTTooQ
zyjpvrrov-
T?c 5
0/
fxev
vaoov v-J^-z^Xoov dvaaryiiMaaiv
,
o/ ^g
TTODtiXoiv fxap[xdpo)v xoGfiyiazaiv
,
dXXoi h\ ^pwa-
ayfwv 'v{./j<p/<5'wv Gvv^iaiaiv
,
Inpoi (paiSpo7g ^oo-
lus niagis congruat et solutus , sed nos luinc re-
linqucntcs
,
extcnsum susccpimus
,
ut per liunc
concitum sanctorum fcrvorem, et ad curas aegro-
tantibus confcrendas dcsicrnent insiantiam.
BEATI SOPIIRONII SERMO IN LAUDEM
SANCTORUM CYRI ET lOIIANNIS.
7. Alii quidem aliter sanctos honorent , nud-
tifarie donationcs corum publicantcs
,
et multis
modis bencficia praedicantcs ; liii cxcclsorum qui-
dcm templorum erectionibus
,
illi vero variorum
marmorum adornationibus
,
alii auro fulgentium
(i) Scqucntes versus octodecim
,
iisqnc ad f/wSacrjv
,
c\-
tanl cilali ex Soplironio in nicaena sccunda synodo
cdit. flo-
rent. T. XIII.
p.
5n.
Diflert auteni latina interprclatio
Ana-
stasii apud synoduin
ab liac codicis valicani
>
quac forlassq
est Bonifatii consiliarii.
LAUDIvS IIV SS. CYRl.Vl r.T /Oll. 1!>
yQa<po)v
T5;)(^vry.cr^xac/;' ,
v.zu yQuaou aKKoi '/,at
dpfvpou
avaOviuaGiv
,
iTiQOi
Sii toTc eJt nyiQiyjjyv
xai I3a[xp.u'/.0)v
ucpdiiiaGiV
aa) aara^ a/sjXwc
a/uJavTgc
s-ujl Tj^i/ Twv fjiaQTUpo)v
Tt(j.')}V diJ.iWa-
o<^o)Gav ,
foc
i'^darou iu-mopia \gtiv ycai
y\ ^OU'
XyiQir; Jta/ dXXriXou^; Iv
toutoic, v/xav i^ptiaOo)-
cav ,
T3^v TTooc TCt)c
dyiouc
ivoufyav aurolr^ gtoq-
yiiv
Iv^iiytvufxivoi'
>ca/ xoixiouaivoi avTi [xzv tmv
(p^apTMV Ta a/xapavTa
,
ocvt) oi to)V ^QOGycai-
po)v Ta riXo^; ouz \yovTa' toioutoic, yap auTcov
ol OiGTciaioi TOu<; IpaaTa^; dpLiijSeaOat
to7c
^^-
potc, ^lo)Oaatv' jSjOtg7c ^^ ol<; XoToc sgtt/v twv yyji-
vo)v uXmv TiixaX(pialigoc,
,
aT
fx?]
f.LOvy\q
ajt fXo)T-
T>:c
uXco^oug
,
dXXd xal ^viutxaroc 77^0^^01x2-
tosscllarinn coinposilionil^us, alii (1.4ccta])ilil)us pi-
ctorinn arti])us
,
et aurcis alii atquc argenteis ti-
tnlis
,
alii aiitem scricis ct boTn])ycinis texturis.
Atqne ut simul al^solute dicamus
,
universi lio-
norem martyribus cxliil>erc contcndant, prout sin-
gulis facuitas cst ct voluntas, ct altcrutrum in liis
vinccre appctant
,
suum erga sanctos ostendcntes
alTectum
,
et percipientes pro corruptibililjus , in-
marcescibilia
;
et pro tcmporaliljus
,
quae finem
non haljcnt : talibus enim egregii consueverunt
amalorcs suos recompensare muneriJ^us. Nos au"
tcm
,
quibus scrmo est tcrrenis materiis pretio-
sior
, utputc qui non sola cx materiali linguu
,
sed
20 LAUDES
VOQ
,
xa/ avTO(; Ss ^ia tcv piuoTov y.a\
fuofjLi-
VOV dfJLiXoUfXZVCC ,
TQUTO) TOUQ ayloUC^
TlfJLyiGO)fJLiV'
o) za) fxoKiGTa
p^ci/pg/v toui;
fjApTugaq ^ii^o-
fxat ,
o)Q Xoyou ueou ^^j^p^^^aT/VavTg^
fid^TU^iq
,
a^iov
fx\v
ouSlv tyk; auToov Trav/iyupicog lyovTi
,
TToXJ ^'a TouTOdv XinrofjAvo) Tnt; yapno^;' alTouv
ret; xa) toutov
yifjAv
Ivavoi^ai tou
uTOfxafo^ Si-
S^ovat
,
za) Tr^oayjVMQ ax; olzilov Si^aoQai itpo^
7]fA0)V
auTOiq TT^ca^p^pofxivov.
n.
'KpicQ hi Igtiv to lyzoofxiov' xa/ toutou
^QOC, sW/a/V
,
ITipOV ^dXlV TTOlOUfX^^a odvii'
(jfxa ,
T^v auTO)v d^o)ynv iTcianvtcfxivoi
,
/va au-
To) oofjtv ol SiSovTiQ Ti "ita) o\
XafxfSdvovTig
,
Kat Tod^ XiyovTag
yifj.aQ
dyta^CpvTic,' xi^ioc, ouv
qX spiritii profunditiir
;
vcrum ct ipse quia de-
lliilt ct dissolvitur
,
sacpc ncj^iCgitur
;
lioc sanctos
lionorenius
,
quo ctiam maxime gauderc martyres
ccrtus sum
,
tamquam vcrbi Dci vocatos pracdi-
catores
;
postulantcs ctiam ut ct isto no])is detur
in apertione oris, ct bcnignc quasi proprius susci-
piatur, a nobis illis oblatus
,
qui nihil diij;uum
soiiempnitatc ipsorum liabemus
,
quorum scillcct
gratiac donis plurimum dcstituimur.
8.
Dcbitum vcro cst laus
,
ct ad huius cxso-
lutioncm rursus ilterum mutuamur eorum persc-
quentcs auxilium
,
ut idcm ipsi sint
,
et qui dant
et qui accipiunt , ct nos cpii loquimur sanctili^
IN SS. CYniJ:>T F.T lOIT. 21
0VT6JC i^tv 70 iyy.o)fiiov
xal ^?^'^^ TrapdSo^oy
^
XP^^C
eJCT/vo/xvov y.ai rov ynio)f7Ty]V ou% gXeu-
'^ipoiiv rou
ocpXyiixaroc
,
X^soc
dTroTrXyipovf^ivov
Kai TrdXiv ag/ ypiocfTovfx^vov
,
yj^io^ d7TOoioo[xi'
vov xa/ 7rpOG0>i'Ky}v Xafx^dvov au^JiTgw^,
%pgoc
ctg) ^poGcpipOfxivov
xa/ t;iv v^ap^iv ov
fxvovv
rov TT^oacpi^ovroq
,
%pgoc
<^2/ Tvagiypfxivov xai
7rXy}'^vvov rojv ivyvo)f/.6vo)q
Si^6vro)V rd ^pdy^
fjidJa
,
%peoc di) TrgoGvifM^fiivov
ytai ivXofuGOai
TTotovv rov TrpoGvifiovIa' ov TraXaiov Sl ro ^peo^
^aOiGfyixiv
,
d)c, y.a\ r6)iov lyhvvYiGai to?c
/>tap-
Tt;o"/v
,
0/ xa/ to^^xov Xa^iHv dnavaivovlai
,
62 /wv
gvToXwv hv6\j.ivoi (pvXavAz
1
^*^:/ TawTac TrajsX-
Sg^v xa/ /zgTa t;5v IvOd^i
^nv
ov ^ovX6fkivoi'
cantes. DcLitiim crgo vcre cst laus
,
et clebitum
adniirabile
;
debitum persolutum
,
ct tlebitorem
a clebito libcrans
;
debitum quod conipletur
,
et
iterum semper debetur
;
debitum redditum
,
et
appositioncm accipiens incrementi; debitum quod
seinper ofFertur
,
et substantiam non minuit offe-
rentis
;
debitum quod semper exliibetur
,
et res
multiplicat devote praebentium
;
debitum semper
attributum
,
et benedici faciens tribuentem. Non
autem adeo vetus est debitum
,
ut etiam usuram
martyribus gignat
;
quamquam ipsi usuram acci-
pere renuant , divinorum mandatorum facti cu-
stodes , ct haec transire post hanc vitam nolentes.
22 LAIIDES
dXX^ u ytc^] roitcuQ rouc umuuuvcuc,
ou OiXou-
Giv
,
Tov iau7o)v
(SarrtXia
[xtfjLCUfxzvoi
,
xa) rouc
iuyvc-^fiovac
anooi^x^ovTai
,
'/.ai
fM^^fJLcpovrat rcu^;
dyvo)fj.ovac'
ouro) ya^ y,ai auro^ roiq ^i}f.a Xi-
TT^olt; r'/iv xaQapGtv
oo}^y}(jafj.ivoc;
,
rov UTCoafpi-
-\avla xai ryjv p^apiv
UfjLvyiaavfa dXXocpuXov cv-
ra TrpoGi^ic^aro xal InyiviGiv
,
y,ai ^mpimiv ryjv
iuvoiav rolq iu Trdaxovatv lfj.agIu^r,Giv' rouq ^l
Xot^ouQ (t)i'
dyvojfjLOvag ,
}ouSa7ot yap yjaav
,
ifiifX'\a.ro'
uprt ydp rouq
o<p^aXficuQ dG^iv/i-
cavnc,
,
cvc, o GO)rrp Xu^^^ycv rcu iravroc, TrpcG-
Yiyo^iuGc GO)fj.aro(;'
(po)rcg yap ovroog 6 rcuro)v
Gnpoufiivoc uTrofjLivii ryjv Gn^yiGtv.
&. Ka) ru(pXo)Giv dyiiv d'/,oucvrit; Trpog rcov
Venini ipsi nsnras cxigcre a (lcl)il:oriInis nolunr
,
rc2;cm snum imitantcs
,
ct Jcvotos suscipiunt , ct
r.^prchcndimt iniijratos. Sic cnim ct ipsc <lcccm
lcprosis illis pnri^ationc ilonata
,
cum qui rcvcr-
sus ct gratiam cst confcssus
,
cum cssct alicnigcna
susccpit atqnc laudavit
,
<lcccrequc hcnivolcntiam
lial)crc circa hcncficiorum auctorcm
,
lios (pii l)c-
nc patiuntur
,
attcstari diti^natus cst. Rcliquos au-
tcm tam([uam ins^ratos
,
bidaci cnim crant ,
mc-
rito rcprchcndit ; modo (piippc oculis
infirmati
,
(pios Salvator (otius corporis appcllavit
luccrnam;
lucis cnim rcvcra privationcm
sustinct ,
((ui liis
privatus
cxtitcrit.
i\ ss. OYniJW r.T lou. 23
lar^iov r'/]v aaO/ve/av , wv cl /xev ro 7:cl.0oc iTTt-
)(Vaiv
,
o\ h\ TrXaTuxoQtoLV f^v6ixa(^ov ,
iy.afipou
Si TsXoc y}
7U(p\o)ot<;
,
)ta/ twv ofifiaTcov '/i
cti-
Qyiaiq^ ln\ rouq aUouq toutouc Kupov aai Jwav-
v>;v TOUQ iUipfiTac (J)^^y,aa{xiv
,
Tra^ac >i/>tc#^v Ta^
Tnfi
Tou ^Xiiniv iXTrioaq
t^c
OioOiv auTolc, oo-
^iiGyi^; ya^tTOc, g^avT^jaavTEC
?
>tai t;iv av-S^w-
7r/v;7V ^oYi^iiav (!)(; aa^ivyi Y,ai fUJ^oc to ^a^o<;
dSuvaTOv Trapcjoadfxivot' ol il t;iv niaTtv aTroSi'
^oifjLivot
,
TTKjTiuaai fap ^g? tt^wtov tov TT^oaip-
XOfjLivov
xoTa Tov 0i7ov aTTocjJoXov
^
Tayitav Tyig
voGov napiayov ttw 'laaiv
,
xa/ <2Jgp/ twv
fxiK-
XovToov
yifJiaz wc
ou^^v nd^otfxiv ola daaXiTrid-
9, Et caecilatein afTerrc infirmitatem hanc a me-
dicis audientcs, qnorum alii quidcm vitlum Iioc ef-
fusionem, alii vcro platycorian id est latam pupil-
lam nominabant ; utriusquc autem finis caecitas
cst , et oculorum privatio
;
ad hos bene operantes
sanctos , Cyrum scllicet et lohannem
,
protecti su-
mus
,
omnem nostram videndi spem in divinltus
illis data gratla suspendentes
,
et humanum
auxi-
lium tamquam infirmum, et contra passionem ml-
nus validum repellentes. At illi fidem admittentes;
crederc quippe primum
,
accedentcm oportet
,
se-
cundum apostolum
;
celcrem praebuere sanitatem
languoris; et de futuris quod hinc nihil essemus
passuri
,
quae asclepiadae nos dixere passuros , cer-
24
LAUDES
pi'A.y\v
'/}fJiO)V
oi' opafjLaroJv a/v/f^aTwowc >tal ^a-
-nvTO)q o)c, cpiXov auTolc, (p\j^a^iucav\ic, Tv^pXo)-
civ
,
SiiytvuvTi^ ivapytoc, (hq ^dvTa SuvaToi tm
^g&J Ta roig dv^pcoTTOK; d^uvara,
t. ^Ky^o)fztaC^2GQo)aav ouv TTpoc,
tjJc
j5/>twv
gy-
nXiiag ol [j.apru^zt;
,
>ta/ Tt^oCpaaic, iu(p^OGUV'/i(;
ytvio^o^Gav rol(; dytououaiv'
c/^uffa
yd^ twv Tri-
GTMV ra auGT'/ifjLara Kupov
iu(p'/ifj,oufxivov /5Xg-
TTO vTa , y.a/ T<wv iuai(^ouvJo)v ro nXvi^oq dydXki'
rat \b)dvvou fjiaOoov ro 2f)iO)fxiov' l^ zuafyiXioJV
ol
yjfMV
y.ai ro)v rou xu^iou (pojvoiv ro ^pooi-
fiiov ,
a/ TT^o^; rou^ dTToaroXoug rrpooyiv gXg%6>7-
aav
5
d^fiOTlouat o\ Kupo) xat ^loodvv/i roig
fxdp-
fos per oinnia redtlldcrunt , honicricam nostrain
raccitalem pcr visiones et aenigmata , ut illis gra-
tnm cst , cfFiigantcs
;
manifcsteqiic monstrantes
,
c[nod omnia possibilia sint credenti, ct qiiod possi-
LiliaDomino qiiae impossibilia sunt ap!id homincs.
1 0. Laud('ntur igitur martyres a vilitate noslra,
ct occasio laetitiae audientibus fiat; tripudia enim
ducuiit iidclium cunei Liudari Cyrum conspicicn-
tcs
,
ct pie agcntium multitudo exultat lohannis
ediscens pracconia. Porro cx cvangclicis cst ct Do-
mini vocihus no])is vcr])i principium ad aposto-
los prius edictis
;
congruunt autcm onfcrri Cyro
nec non ct lolianni martyrihus
,
et qui talcs fue-
IN S.S. CYRUM ET lOII.
2.'>
Tua/v , xaJ ToTc
(JHt^ g)tg/vo/c roiouroic 7r^0(7<pi-
pia^ai' ufjLilr^
iarl ro (pdoq rou KOfjfj.ou
xa/ to
aXac, rYi^ yiic
o) rpt(j[xaycd^tot
,
ro
(po^c
ro /x'/i
^uofxivov ,
yta) aXac
to [jLyi [xwpatvo/iivov
,
to cjj^wc
To /z>} G(3ivvu[JiiVov '/.ai ttXac
To ^x>7 f;^6t; /3aXXo-
fjLivov ,
To
(pwc
TO axo//x;i7ov xa/ to aXa^ to axa-
rairdryirov
, <pwc
to ag/ Oio)pou[Mvov %at aXac
To ae/ (StjS^ooGzofxivov , (J^wc
to ^datv yXuKU-
rarov ytal dXac, ro ^datv ipadfiiov ou yj:t)^tq
xat Xoyo(; y^apFfoc l^yifxoq ,
xa/
dfToc
d^pcSJoc
y/viTat
,
cpojc QiofvoJGiav So)poufXivov
,
xa/ aXa^
<p/Xo9g/'av riyyoufLivov
, (^wc
"^o GY.orouc Xvr^-
ptov >ca/ aXac to twv fio)^avQivro)v iTrdffufxa
^
(poJC
(pcoJi^ov rd d(po)ri(j7a xa) dXag iuyufxi^ov
re post illos. Vos vere estls lux mundi
,
et sal
lerrae
,
o ter beati : lux quae non occidit , et sal
quod non infatuatur
;
lux quae non extinguitur
,
et sal quod foras non mittitur; lux quae non dor-
mit , et sal quod minime conculcatur
;
lux quae
semper videtur
,
et sal quod semper comeditur
;
lux universis dulcissima, et sal cunctis amandum,
sine quo et sermo gratiae desertus
,
et panis in-
comestiLilis
;
lux Dei cognitionem donans
,
et sal
deitatis amorem patrans; lux tenebrarum solutio,
et sal eorum quae infatuata sunt condimentum
;
lux illuminans non illuminata
,
ct sal bono sa-
liens
humorc
,
quae boni non sunt humoris
;
lux
1
26
LAUDES
TCfc
Sva^xPfJ.ci ,
(po)q SiiAifx^^
'^^
oLTOTTa kol) aXuQ
GUG^piyfov Tct izXvra' m ^uvoo^i^o^ dyiMv
,
^i^
'/}<; To Qi7ov 6aviJ.d(^irai' ^aufMaaloc; ydp ovTw^
Qiog Iv rcHf; dyloiq aurov' a> ^vvo)^iSo<;
fJ-a^-
Tvpojv
^
Si^
yjC
zoG^o^ (patS^vvffar d> ^vvojpi-
oo<; Stytaioov
,
(5"/'
^g
6 (Sioq ytaivi^irat' ca ^vvo)-
piooz 6aio)v
^
St^ y\(;
yi
tt/oT/^ Kparvvirat' w '^v-
vo)pioo<; oX(Sio)v
^
Si^
yic, ivai^ilq fJL^faXvvovrai'
0) ^vvoopiSoQ (^nXooroiv
,
Si^ -/}<; y\ TrXdvyj ^i^i^i-
rai' 00 ^woo^ioog Svvaaroov
,
Si^
y\(;
6 Std(3oXo<;
pyiaGirai' cb ^vvo)^iSo<; oTrXtroov
,
St^
y\q
ycoXd-
^ovrai
SaifjLOVic' w ^vvoo^iSo^ iva^^oiv
,
^/'
yi(;
TTOvlovrat rd i'iSo)Xa' yaipotc, ovlo)q w ^vvoo^lt;
\ipa ytat Oico irapovaa ^a/ (3poJo7q Ta
zpzirrcf)
dcpravata rcdarguens
,
et sal dissoluta constrin-
gcns. O
l)i(i;am sanctorum
,
pcr quam divinitas
Jiabctur mirahilis, mirabilis cnim est rc vcra Dcus
in sanctls suis. O Ligam martyrum
,
pcr quam
mimdus hilarcscit ! O bigam iustorum
,
pcr (juam
vita rcnovatur ! O ])igam sanctorum
,
pcr quam
fidcs stal)ilitur ! O bigam opimorum
,
pcr
quam
pii magnifKantur ! O bigam acnudalorum
,
pcr
quam crror cvcllitur ! O bigaiu polt^utium
,
pcr
quam dlabobis rumpitnr ! O bigam armatorum
,
pcr quam torqncntnr dacmonia ! O bigam pio-
rum
,
pcr quam in profundum idola dcmcrgun-
tur ! Avc
o rcvcra sacra biga
,
quac ct Domino
S.S. CYRIJM ET lOlI. 27
(3^a(3iuouaa' -xcii^oi^ w ^uvo)p\z Tifxla
, g^
oupa-
voif [jLiv ouaa xai ry^v yyw outc ^aoaGa' yalqoir^
0) '^uvcoqk; ayia ouv dyyiXotq y^opiuouoa y.ai
dv^^Cf)7rou^ InonTiuouoa' 6vro)q d^iojq dy.cjcT^
Tou GO)ly!^oc;
ufxdc
iyao^iMaC^ovJoc jtai
fiiyaXo-
<po)vo)c ytnpurJovTO(;' ufxn^
loJi ro <po)<; tou jcc-
Gfxou y.a\ t6 dXag t>?c
y^<^'
^^^ ^<^
dXyi^ivoij
(poffoc
<po)7t^o[JLivov
,
xa\ aXac i^ auTou tou ov-
TO)q dXoq doTuofjLivov
,
Jcai (pojTi^ov dyt^aipvd)Q
Tou<; 7n(j7?,uovTat;
,
)ta)
dffuov
Stapy.ox; tou<; yz-
gaipovTac.
ta. riw^ ^g Tyi<; dXuTOU rauTyiQ SudSoc
fxy\
QaufjLaGcofjLiv
Ty]V ouvdcpiiav
\
yi
ttwc Tauryic Ty\(;
'^ivyi^
aui^uUac,
Tnv \vo)atv
fJLyj
So^doMfxiv
;
opo)-
pracsens cs
,
et mortallbus nioliora concedls
;
avc
o blga lionorabilis
,
quae in cae!o niancs
,
ct ter-
rain non dcscris
;
ave o I)iga sancta
,
quae cum
angelis cliorum tlucis
,
ct homincs pcrspicis. \ e-
re utique tligne autlitis vos Salvatorcm laiidan-
tcm, et magnisone praetlicantcm atcpic tliccntem:
vos estis lux mundi
,
et sal tcrrae
;
lux a vera
luce iiluminata , et sal ab ipso qui vere cst sal
contlitum
,
et iiluminans purc credentcs
,
ct con-
diens opime laudaiites.
11. Porro fjuomodo insoluljilis liuius dualita-
tis nt)n miremur conexionem
,
vel quomodo atl-
mirantlae huius coniugatlonis gloriosam non dica-
28
LAUDE.S
//v yap
ixihvfa ra a/x/>t7a
,
'A>ai dXXyiXoiQ
avii-
/^avTa Ta dXXy,\otQ dGVjj^j3aTa
,
;ca/ xpa^ivra
Ta dy.para
^
xai c7'j/7,7rXaxsvTa Ta acj^vTrXgXTa
,
xa; 2/p;;vc:.'7avra Ta noXiixia^ zal (^/X/aorav7a
Ta avT/VaAa
,
>ca/ ev g)c auvovyiag yevofjLiva rd
yivio^ai tv SuaytoXaivovra' 6 (xlv yda y\v
fxo-
vaafyic
o Kv^o<;
,
xa)
'Iwavv^c (Jrpa!io)TyiZ Iruy-
yaviv'
fjiiv
ryiv
\'/ifj,ov ^
o ^l rdc noXii^ ISioj-
'/riv'
fiiv
T'/}V n^oc, Travlac, u^'av'/iv laTrovSa^^v
^iara rov up'/i'/,6Ta e/ SuvaJov ro i^
UfjLoiv fiffd
7ravT0)v dv^p(i)7T0)v zl^yiviuovric,
,
o h\ rov tt^ck;
dv^^oy^ouc, y\afUjd.^iT0 ^oXiixov' 6
fjAv
rd "iSia.
mn unitloncm ? Videmns cnim mixta
,
quae fue-
rant incommixta
;
et mutuo convenicntia
,
quac
crant invicem inconvenicntia
;
et tcmperata
,
qnae
erant inlemperata; et complexa
,
quac fucrant in-
complcxa
;
ct pacificata
,
l)c]lantia
;
ct amica fa-
cta
,
contraria
;
unum ex convcntione l\icta
,
quac
unum ficri diflicile potcrant. Altcr cnim mona-
cluis crat , Cyrus scilicct ; altcr autcm milcs cx-
titcrat. Et illc qnidcm dcscrtum
,
istc vcro pcrsc-
qucbatur url)cs. Altcr paccm ad omncs custodirc
stisdcbat
,
sccundum cum qui dixit
,
si ficri po-
tcst
,
quod cx vol)is cst , ciun omnihus hominihus
paccm lia])cntcs
; altcr autcm hcilum
,
quod ad-
vcrsus homincs iit (I)
,
amplectcbatur
;
aiter pro-
(i) CjJ. quod ad c.icloi ducit.
IN .SS. (.^Rll."! Kl IfMf.
20
ro7c ^TOo^x^oiq d^iQY.6o7n(^i.v
^
6 Si tgc
fj.ri
'iSia
Ty) Tu^ccvviSi St^Q7ra'^iv' 6
fxlv
(ptX6ao(pov (2iov
fjiifyip^xjcTo ,
h\ (piX6St)iov Tot^/v Strivuiv' o
fj.i^f
oupavtov g/p^gv 'WoXiTiUfj.a
^
6 og y^tvov layiv
Karaarjifxa' 6
fiiv
Ta^ yjit(^ac,
g/^ /xgTg/ac s^s-
Tg/vgv
,
^g TT^ooc TO^a 'A.a\
iSiXyj
jcal ^o^u )ta/
fj.ayatqav' o //gv tol^c 'HJgTrov-^oTac
av-^f
w^zzjol^C
Itxrpiuiv
,
(5^2
Toi.: lppo)fMivou(; 2TiTpoj^y,iv' y.ai
(juWyi(3Sy]v ilintv
^
6
fxlv
ovpavict) /Sau/^.c? guv-
gTaTTSTo
,
og i^tyitci) paatXit auvoj7rXi(^iro'
rtvog ouv ipTov 7] 0aufxa(j7yi rourojv yifoviv ivo)-
atq
;
yj ri^ 6 ro otd(popov dviXoov xa/ auvdyojv
auTQur^ ilr
ofM^votav
i
t/c
Si 6 ryiv dXyjOyl au^u-
pria, pauperibus dispergcbal; altcr vero non pro-
pria
,
tyrannitle tliripiebat
;
alter philosoplilcain
vitam tlucebat, alter vero iutlicialem ordinem dis-
currebat; alter caeiestem habebat conversationem,
alter tenebat terrenam constitutionem
;
altcr ma-
nus ad supplicationem extendebat , alter vero atl
arcus et sai^ittas et lanceam ct machaeram
;
al-
ter homines patientes curabat , alter autem ho-
mines incobunes vulnerabat. Et ut summatim tli-
camus
,
alter cum caelesti regc construebatur
,
al-
tcr vero cum jterrcno armabatur imperatore. Cu-
ius itaque opere , mirabiiis liorum facta est uni-
tas ? vcl quis tiiversitatem abstuiit , et eos ad uni-
iatcm
collcgit ? quis autem eorum cst
,
qui veram
30
LAUDES
^'/av avTOiV apfMoadfxivoc,
;
h
otiXov ort Xp/crToc
^ioq yjfJLoiv ,
o ^oiMV fxiyaXa
Tg '/.a) l^aloia
,
ev^o^d rz xai av2^/%v/aa7a
,
6 Xvrja^ rou cppaf-
fxcu
ro fjLiGoru^ov
/cal
g/c
2V ouv^yiGac,
dfx^ori-
pa
,
ToT^ avw Ta jcarw (7L;va4ac
,
/ta) toT^ oJ-
gavloK; Guviviy^(jiV ra i'Tsiyiia' o dyayoijv ra
TtXavoyfxiva ^^o(3ara y.ai rolc,
fxy)
^Xavyi^iiaiv
ouvd-^az
,
ytai Iv l'/. ndvroiv Ipyaadixivoc, iTnlfi-
v/ov 6 yy\v
fjXv
dfyiXoi^
,
oupavov S^ (Sccfcv dv-
^pojTTOig nu^afiivoc^,
t(3. YA^o)fxiv y.a\
yifJLt7<; fxird
rou
-^laXXov-
Toc TT^o^pyirou ryiv Xu^av dpfjLOGaffeQ
Kupou zai
^lo)avvou ryiv 9s/av opwvTsc (yvvd^piiaV ovJo)c, au-
ryi y\ aAAoto^aiQ ry](;
ds^/ac Toy u-^ialou
,
oi YiC,
coninnctioncm aptavit ? an procfil dubio Chrislns
dominns nostcr, qul facit magna et mirabilia glo-
rlosa et iiivestigahilia ? qui solvit medium parie-
tein maceriac
,
et colligat in unum utraque
;
qui
snpcrioribus infcrlora inscruit et caclcstibus tcr-
rcstria contulit
;
qul rcducit errantcs oves
,
ct bis
qnac non erraverunt adunat
,
ct unum cx omni-
bns cst opcratus ovilc
;
qui tcrram quldcm an-
gclis
,
caclum autcm pcrvium hominibus fabrica-
tus est.
12. Dicamns cr^o et nos cum psallente pro-
phcta lyram aptantcs, ac lohannis et Cyri sacram
vidcntcs
concxloncm : vcro hucc cst iinmuLatio
i\
ss. rvntvi r.i loii.
,'M
01
fxo)po)
ao(pi'Cpvlai ,
jcai fjLOjpaivouGiv o'i ao^po)'
Tolot' ^r
>?c
cO^iiir dXiiuovlai
,
'Kai liKoJVOUV-
rai nXMvai
,
x.al X/i^Tai XyiGTiuovTai' auTyj
ri
dXXoiMGtc TiiQ S-cif^tac
tou u-Jf^tGTOU
,
^r
yig
oi
TU(pXoi avafSXi^wouGiv ,
xai TupXoi oi (SXinov'
Tic, yivovTai' St^
r.c
luXoyouatv ot (^Xaapr,^ot
^
y,a\ SiSaazouatv oi aTTaioiUTOt' o/'
yjc
oi Jdtco'
Tat ^aufxaCpvTai ,
'/.at ot Xoyotg
au-x^ouvTK;
yXiua^^ovTat' St^ ric, ol dypdix{xafoi
p-ziTo^iuou-
aiv
,
rial o\ pyiTOpiq dygotxicpuatv' auTyj
y\ dX-
Xoiwatq Tyi<;
S^^tac; tou U'J^iaTOU
,
o/'
yig /zutw-
'^(iuouatv TrXovatoi y,ai nXouTouatv o\
mvyiTK;
^
St^
yiQ
Suvafoi
ixh
yiaQivyjaav /.a) daOivtHg Suv-
dcxtcrac cxcelsi
,
per qiiam plscatores iiistar pi-
scium capiiintur
,
ct telonarii vecligalium more
sumuntur, et latrones ac pcrsecutores latrocinium
ct pcrsccutionem patiunlur. Ilaec est immutatio
clcxtcrae excelsi
,
pcr quam stulti sapientcs effi-
ciuntur
,
et infaluantur sapicntissimi
;
per quam
cacci illuminantur
,
et qui vitlcnt caeci fiunt
;
per
qnam bcncdicunt blaspliemi
,
ct discunt ineru-
(liti
;
pcr quam idiotac in admiratione habentur
,
ct qui in verbis gloriantur merito dcrldentur
;
pcr quam iliittcrati rlielorizant , et rlictores agre-
ste loquuntur. liaec esl immutatio dexterae ex-
cclsi
,
per quam paupcres elliciuntur , locupletes
;
ct ditantur paupcres
;
per quam fortes intirmati
32
LAUDES
afxiv
^ipt^c^vvuvTar avryi v\ dXXotooaig tyk; Si-
^iac, Tou v-^iaTou
,
o/' '/](;
yi
(iJii^a TToXurtzvoc
Tc&i] amvoz
y\
^oXunzvog ylviTat'
^/'
r,<; ^uv-
ciGfat TMV
QpovMV 7tauz\y,ov7at
,
jcal tttoo^^^o) Kcit
TTiViiJiQ
aTTo zoTTpiaQ dviGTavTai' St^
yiQ o^yi ytai
(^ouvo) TiTa^itvoJVTai
,
Tcat al (Sa^elat xotXd-
SiC
7rS7rX?fpwvTa/*
Si^
yig
l^iaouTai Ta a^coXtd
,
xai a\ Tpayiiat TpijSot iuSuvovJat' auTy} toivuv
yj
dXXoiooGtt;
t>ic
Si^td^ tou u-^ialou
,
St^ viq Xu-
xoc
dpvica GUv(36G'/,ffat
,
xa) Trd^SaXt^ xa) Tau-
poc
5ta/ fJLoaxd^tov dfJLa
vifJ^ovJat
XiovTi xa/ utto
fjLty.^ou
TratS^iou iTOifiaivovTat'
St^
yjg
d^'^o<; ku)
^ouq '/.a\ Xio)v la^iouGtv
d^xupa^,
zat ilpyivaioo^
sunt , et infirml acclncti sunt robore
;
(per quam
satietas esurlt et esurles satiatur
(1).)
Haec est im-
mutatio dexterae excelsl
,
per quam stcriiis fccun-
da , et inultorum natorum mater efiicitur infecun-
da
;
per quam potentes a soliis deponuntur
,
ct
pauperes et egeni exaltati de stercore praesldent
;
pcr quam montes et colles humiliantur
,
et pro-
fundac rcplcntur convalles
;
pcr quam aequantur
prava
,
ct asperae semitae planac constltuuntur.
Ilacc cst itaquc immutalio dcxtcrae cxcelsi
,
pcr
quam lupus cum agno pabula sumit
,
et pardus
cum hacdo qulesclt , et taurus atque vitulus sl-
mul
cum leone pascuntur a pucroque parvo mi-
(i) Ilaec cxcideruiit a texlu gracco.
IN SS. CVJ\U.n
KT lOll. .13
utjTMV Ta
^aiSia ouvayiXaCpvrai'
oi^
nc
^"^^
rocJyXyjV
dG^iSojv Kai '/.oijyiv
iyyovo^v auro) v
iTTtpdXXii ^gipac
d(popo)q rd VYinia' anoXKunv
ydo ol o(pcic
atira
h
TcayiOTrorciv ouk loyjjoufjiv'
aury\ ouv ovro)c yi
dXXoio)fjt(;
ryjc
Oi^iac rou
u-^ioJou yia0io[yi'/.iv , '/i
rtq y,a\ Kuoov Jtal 'Iwav-
vyiv gJc
ofxovotav
iiyayiv
,
Ttai
ilc ioriav fxiav
KarooKyioiv
,
aai dOXo) ivi rrpo rou nXouq l'/,o-
Ofxyjoiv ,
JcaJ ^o^?;
fita ixila
ro nXoc loo'^^aoiv
,
xai ori<pav(p ivt rouq viKyipopouQ
irifxyioiv' dno-
oroXiycojQ yd^ rov
^pOfjLOv nXioavrac Jcal
ryiv
Triortv ryjpyjoavrac roov
a7:o'/.itfj.ivo)v roHc rotov-
rotc onpdvoov yi^io)02v,
nantiir
;
per
quain ursus et bos et leo comcdunt
paleas
,
et cum els pacificc pueri congregantur
;
per qnam supcr foramcn aspidum
,
et cubiic na-
torum aspidum
,
mittunt manus suas intrepidi
parvuli
;
perdere quippe
serpentes eos vel male
facerc minimc praevalcnt. Haec igitur
immutatio
dextcrae excclsi constitit
,
quae etiam
Cyrum at-
que loliannem ad concordiam
duxit , et in una
domo locavit
;
et certamine uno ante finem
or-
navit
,
et gloria una post mortem glorificavit
, et
corona una victoriosissimos
honoravit
; cursum
namque apostolice consummantes
,
fidemque
ser-
vantes
,
coronas quae huiusmodi sunt
repositac
merucrunt,
3
34
LAUDES
ly. Ou^i 7rpo)y}V
fxlv
ol fxcizaptoi
tt^oc olXXt^-
Xov<; ro7<; toottok; Zfxaxovro ,
ouri
TroXiriloiv il-
yov avJlnoKov' il >ta/ fxovaafou
fxlv 6 Kupo<; ro
cxyifMa ,
arparioirou o aToX?jv Mwavv?jg
rifi^i-
c/^iro' xa) 6
fxlv
iT^o^drou
,
6 h\ Xukou
So^av
iviSiSuay.ovJo' cifxcpo) ya^ IrFTiv /gpw,
afx^po) dfa-
5"^
,
dfJL^pct) dXyi^tvM
, dfx<poj dfiifx^ro) , dfjL(p(o
Stxaico
,
dfJt,(poi) ^toail3>l
, dfxpct) aJta>t/ac ava-
ttXio)
, vdfjLOU
Tg ^iiou jcal ^i^ayj^q zai ^poa-
raffjicnog
,
w^ ro riXo<; aurwv IfiapfupyiGiv
,
Ka\
ra OioQev ooQivra ya^iafxctfa'
ou ydp roaourov
aurou^ ro
G^x/ifxcL
Stixgiviv
^
oaov
yi
Triartq auv-
iz^tviV ourt roGourov aurouc, ro
l^dyyiXfxa
^tiyjjjptaiv
,
oGov Guv/tisriv aurouq ri iuai(3iia'
13. Scd nec prlus ))eati isti moribus inviccm
impugna]>ant , ncc convcrsationem sihimet habe-
bant contrariam
,
quoniam monaclii Cyrus lia])i-
tus
,
militis vero stola loliannes circumdarctur
;
et ille ovis
,
liic vero Inpi pclle indueretur
;
utcr-
que enim sacratus
,
uterque bonus
,
utcrque vc-
rax
,
uterquc sine macuJa
,
uterque iustus
,
uter-
que Dei cultor
,
uterque simplicitate lej^e ac di-
scipllna scu praeceptorc pleuus
,
quemadmodum
finis corum et divinitus eis data cliarismata te-
stimoniuni pracl^ucrunt. Non cnim illos tanlum
Iialjitus disccrncbat,
quantum lidci collocalio com-
para])at; nec lantuni rcproiuissio scparaJjat, quau-
iiv ss. rviu;.>i ki* lon. 35
ouTi rofjavTnv auroic a\
Tiyyai i:a^iiyov oia-
GTaGtv
,
0G'/iv )ioivo)viav auroic yi
i^knK; ly^apiL^-
TO' ol ydo TYiZ
atJT^C
2%0/jl2VO/ TTiGTiOJC
,
0(10101
)ta) ToT^ TpoVo/c
fiVT^GOvfai' xai o! ^//av aG)iouv-
Tic iUGil3iiav , 'ujpa^g/c
di^ dya^ac, hiaiJSpdT-
Tovrar jca/
ol tt^oc
IXni^a tyiv auTvw dno^Xi-
TTOVTec
, To/c
auToic
g^%2/p?7/xacr/v }ic')(^p'/ivTat.
iS. "OOiV 6 Xo/a7oC TWV OXOJV OiOC ^Ct/ TOl>
TTavToc ^iG7roT'/ic ^a/ TT^UTavtc
,
TrdvTa ilSoJC
TT^o
tHc
auToiv
g/c
To ilvai yiviGiO)c
,
y.apSta^;
Kai vi^QObc ipiuvojfjLivoc
Jta/ a/iot[xy}TOtc
ofjLfxa'
civ rd ytoucpia twv dv^poiiroiv ^iojfjLivoc
, ^axiooc
^d^av /x/av toJc (/^dpTupac Tiyayiv
,
;ca/ GiBac
Iv dfJi(polipotc
^iSco^yiTat' airpoGooTrdXTiTrToc fap
tuni cos pictas copulabat : nec lanlam hls distan-
tiani artes praestabant
,
quantani communionem
spes (lonal)at. Qui enim ab eadem sunt habitu
fidc
,
similes cpioque et moribus (icnt
;
et qui uni
pietati stuJium impcnderunt , eisdem etiam acti-
bus operantur
;
ct qui ad eandem specicm inspi-
ciunt
,
cisdcm utuntur annisibus.
1 4. Unde Christus omnium Deus et universl-
tatis dominus ac modcrator
,
qui cuncta novit an-
te quam ut essent ficrcnt
,
qui corJa scrutatur et
renes
,
quoniam non dormientibus oculis occulta
liominum inspicit
,
ad unam gloriam mari^rcs
istos
pcrduxit , et unum utriquc contulit culUim.
36
LAUDES
iariv >cp/T?^^c j
^ct] aTciQfMov oixaiov
,
v.a) ^yyo-
GTariiv oloiv 70
or/.alov
^
^tara tov ^i^iov '/.ottov
za) Tov HStov auT(Sv iJLtaOov
X^^f^tZpiiivoc,' o^iv
J^upou Ti Tiat ^lojavvou to
ofjLOTifjLOv Iv dpsTalg
g7r/o"Ta/xvoc
,
>ta/ 2va ra^pov dficpoTi^otq
ifSpd-
(Biuaiv
,
il<; To Wdpytou tou Qiiou GzfBdaiJLtov ts'-
ixivoc,'
xdKi7Qiv
Si^ dvSpoq luayl^iXf/ou ILu^tX-
Xou
T^iz iUG2J2iia(; umpixa^x^ou
xai zyjpuKog Trpo^
ViMV iUayfiXlGTMV OfXoJgonOUq fJLlTiafyiGiV
fJidp'
TU^ac,
,
y.at tcov anoaToXoyv y.a.TiGTyiaiv yiiTovaz'
XOipTC^iiv
^ap auTOuq iuayyi\taTo)v
h dnoaTO'
Xo)v oux iypiviV oTi
fxyi
Ttq to Std(po^ov tcov
XO)^tafjLO)v
auTolc liriTiiyj^zv.
Est enim sine personarum acceptione iudex
,
et
pondus iustum est apud eum
,
et statera quae in-
iusto nutui non inclinatur
;
fjui unicuique lil)ra-
re novit quod iustum est sccundum suum labo-
rem, cique mcrcedem propriam donat. Hinc Cyri
loliannisque pariiem in virtutibn.e sciens hono-
i'em
,
unum ctiam contulit utriquc in sacratissi-
mi Marci
cclcbraiido tempio scpuiclirum
;
et liinc
per
evangeiicum virum Cyriiium scilicct
,
illum
piclatis
propugnatorcm
,
et praedicatorcm a tem-
plis evani^clistarum cvangelistis moribus coacqua-
ics transtuiit marlyrcs
,
ct apostolorum vicinos
constituit: nam eos cvani^ellstis vel apostoiis se-
parandos non duxit
,
quia ncquaquam virtulis di-
\crsitas
,
iiitcr cos scparatloucm induxlt.
iN .ss, cYnini KT um. 37
/a. 'AXXc6 TCL
fjLiv
rjjoXXoic varipov ^povoic
in^d^iJiTO
,
idiohoaiotj rou
ixiytpou PcjlgiXiuovIoz
y,ai Ku^iXXou tou [x^yclXou rov 'AXg^avo^g/ac
^povov lOuvovTor/ Txqo)>\v oi y\oyi tou &gou xai
TTaTQOc To av^^oinivov yivoc otKTiipavToc ana-
T'/\ Saifxovoi^v (pOiipofxivov
^
xal
g/c
yyi'^ IXmvcoc
zlXUGnMfXiVOV Iv
OXOTil (pgiVcHv TTOpiUOfXlVOV T^
KTiait ^alpzuov irapa tov xr/aavTa
,
xai ht^ ulou
hiSoOZOTOOC ^iGfJLOV uc
^OYi^itav
,
}Lat TOUC hi-
Sopiivouc vofxouc
hta
tyic ivTcfKnc
5
//aXXov (Je
ota TVic
avtfpojTnv/jC 7toc
Ta Tra^y) poTry^c aaUi-
VT^GavJoc ,
x-al [jl'/\ huvafxivou oc^^itv ixiivouc hi'*
ouc y^a)
hi^ dyyiXoov ihiSoip-ziTO Ttat
%2/p/
//-
airou 'Nioouaioic iTiOiiriGlo' 'Jioyi o\ TrdXtv
fiffa
1 5. Sed Ista quitlem multa post tempora gere-
Lantur, Thcodosio vidclicet minore imperatore,
et
magno Cyrillo sedem Alexandriae modcrante, cum
videlicet iam primum Dcus et pater humani
ge-
neris fuisset misertus
,
quod seductione daemo-
num pcriebat
,
et in terrae caeno miserabiliter
volutabatur
,
in tenebrisque sensuum ambulabat
,
et creaturae magis quam creatori serviebat
,
per
filiumque legem in adiutorium tribuisset ; et at-
tributa lex
,
per^nandatum immo per humanum
et proclivem ad vitia nutum
,
infirmata fuissct et
non posset illos salvare
,
propter quos etiam per
angelos data et in manu mediatoris , id est Moy-
38 LAUDE.S
vofiov
'iai Tov vofJLoOiryiv Xp/cr7ov
yivvd)\iivov iz
yuvatzoc
,
yivofXiVOv vtto vojxov
,
/Ctog/x4avToc
Tcv g;c TYiC, Trdf^iyiyjr auTov (puGiwt; Uvv/^oic, avu.-
Ts/Xavra
,
;cal oC ou ra TravTa Tr^izoiny.iv
,
tov
aiSio)r aurco GUvi^^iuovTa xa) T'/iq ou'4 aiSiou
GUVOi(J<UJ0^0VTa '/CTiGiO)(;' 7,0-/1 oi '/.a\ aUTOU TOU
oiGnoTOU "XgiGTou
Tnv
g/c
'yifJ-af;
or/,ovo[jLiav ti-
XiGavfoQ
,
y.a\ tyi^ auTOu GcSIvi^ioo^ouf; svavSpw-
iryiGio^c, Tov /dcottov
2'/,7rXyi^o)GavTOc
,
'/-ai to tt^iv
a7ToXo)Xoz otaGO)Ga'^oz 7rpo,5a7ov, Jtai toT^ l^iotq
cofxotc o-xoufiivov TO) TTaTp/ TTjOO^TgvgTy.avTOc
,
Jtai
fjiaXXov 27T a.uTO) -/)
i^\ to7<; 2V2v?jJtovTa gvvsa
To/c ou TTaOouGtv
T/jv dTTMXtiav yaigovTO^' HS'/}
oa T>jv
f/c ojJpavov
j5^7v zatviGavTOQ avoSov , xa\
s\
,
lala fuerat : ct riirsiis cnm iam post legem
,
etlam legis latorcm filium scilicct factum ex mu-
lierc
,
factum sub lege misisset
,
qui ex paterna
ipsius natura ortus est , et per quem omnia fecit
,
quique perpetuo cum illo considet , sccumque ni-
liilominus
creaturae non pcrpetuae dominatur
;
et cum iam et ipse flominus Christus crga nos
dispcnsationem complesset , et inimicum celeritcr
quidem dispoliassct
,
vclociter autem depracdatus
fuissct
,
ct ovem quae ante pericrat salvam fecis-
set,
patrique propriis vectam humcris sustulissct
,
ct
magis super eam quam super nonaginta novem
quae non perierant gratulatus fuissct; iamque cum
IN SS, CYnUM ET lOlI. 39
^YiV e/c
TrapciS^iGov avo/^avTOC
2'iGooov
^
y.ai Tnv
i'/, rcicpou ^iSojxoTOf; avdfiraaiv' ii^ri
cojryiplav
iv
fjLiGM rrlg
y/ic
Tr^vravivoavroq
,
zai rviv
aaXguo-
fjLiv/jV
JcpoTa/wdavTOG QdXafrav
,
Jta/ tojv iv au-
T?7 ^paKovfm rd<; )tg(paXac
y.afa^Xdaavroc,
,
za/
a-yx/o-TowTov <sjoXuyJ(paXov a^avro^
o^ayovra'
yi^yj
ry)v ^ia(3oXtyyiv dndryiv
aurou yai ro tt^og-
WTTOv iyyaXu-^avrog
,
yai glc
tttl^^/v ra
ypu(pta
Tot; Owpa)coc s/asXaVavTo^
,
xal ^ecS^wxoTOc j5/x/v
27rdvct) Trarilv o^pim yat ayo^7ria)V yai TraayjQ au-
rcov
ryic ^uvdfxiax;' yi^yi
^\ TrdXtv TnptQivJo^ Xp/-
crou (po^jSidv 277/ p7va rou ^^dyovfog
,
;ca/ 3cp/-
;tov To7^ [jLU>cTyl^Gt TT^OG^yiGavloz
)
)ta/ Ta
'XJciXyi
'\iXXicp rU7:yiGavroc,
,
ilXyi(porog rl aurov rov
in caelum noLis ascensum innovasset , ct para-
disi aditum reserasset et resurrectionem ex sepul-
cliro dedisset ; rursusque cum salutem in medio
terrae dispensasset , et mare quod commovebatur
firmasset , et draconum qui in eo erant capita
confregisset , liamoque inde draconem illum qui
erat multorum capitum eduxisset , diaLoli etiam
seductionem, quae ipsius quoque indumenti facies
est, detexisset, et faciei eius portas aperuisset, su-
praque serpcntes et scorpiones omnemque virtu-
tem eorum calcare dedisset : cumque iterum Chri-
stus iam capistrum circa draconis nasum impo-
suisset , et circulum in naribus alligasset , et ar-
/j LAUDES
ccTrodraryjV '/a) (puydSa SovKov
yzvofX2vov ,
y.ai
^i^^fjLivov yifJAv
waTTsp (jf^ovQiov TratSto) Xao) to)
roij \ptfTrou vYiTTtaCpvri vilixavro^' HS Sl fnii-
curo)xoro<; io)a(popou rou *Zvpo)'i avariWovroc;
^
xa\ rr,c, h oupavo^tc, IXaa^ivroc, olx^aiox;
,
xal
olxi7v TTporrroifroixivou ryiv a(^UGGov'
nSyi S\ Xot-
Ttov y^ai rou roov dTroaroXo^v y.yipuypLaroQ ryiv
ol-
"iiouixzvyiv (po)rioavroc,
,
xal rou ro)v dXtioov Su-
ytruou rov
zocfj.ov ^o)ypa(pyiaavroz
,
>ca/ rou gtcu-
rorofjiixou (jfiiXazo<; ryiv dvahOyjrov nXdvyiv i'/.-
rifJLOvroc;
,
'/,ai
navraxou ro c^nrov luayyiXtov
otayyiXXovloc;
,
'/.ai irdGyif; aapytot; opooayiz Geou
ro awTTi^iov' yiSyi S\ ryi^ rou Qiou (SaatXita^ l^
iiiilla lal)ia perforasset ; ciimquc apostatam et fu-
j>^itivum factum
,
servum sempiternum accepissct
,
atque nol)is vinctum quasi passerem
,
puero
,
po-
pulo scilicet
,
quia in ipso Christo parvulus est
,
tribuisset
;
sed et cum iam lucifer qui mane orie-
batur cecidisset , et ab hominum habitatione pul-
sus
,
ha!)itarc iussus apud abyssum fuisset
;
quin
et cum iam apostolorum pracdicatio tcrrarum or-
Lem ilhiminasset
(1)
,
ct sutorio scalpro insensa-
tum errorcm rccidissct
;
et ubiquc sanctum evan-
j^clium praedicassct
,
omnisquc caro salutare Dci
vidissct
;
ncc non cum iara et regnum Dci a lu-
(i) Adfh^ ex graeco ; ct vefrlculuni plscalorum mun-
diini vcn.TLiiin c3set.
m ss. CYnuw kt loir. /i1
iouSaict)V dpOiiayjc to7c
e^JvgT/v to7c a)^tfxov
au-
rolq Tov xa^^ov ^ioi ro) (iioojzori rrpOfj^pcQOU-
aiv
^
y.al tou ^iG7roTty.ou a/x7rgXwvoc TObc 'Ci?^<
rriv lv^iy.dTy\v ojpav ipyaTac dfJLiniXo^oy.uy.ac
i^X^ovToc'
y^a) Tou maovToc i^C
luyaiov d^ou^av
GTri^fxdifoc TYiV KaXriv au^ovToc au^yjatv' yai t'av
xa^7ro(popiav h gjcarov JtaJ i^yjKOvra ycai T^ia-
xovTa
,
^iou S^tSdvTOc TO) G^iipavTi' /ca/ ^av'
TO)v irdvTa tto^Xouvtoov ra /o/a, xa) Xa^/?avov-
TO)v dvTi 7rdvT0)v Tov TToXuTifxov fxapya^ov'
za/
Twv y^/TTgTwv opvio)v IttI touc ^XdSouc dyyivouV'
TO)v 'tou (Spax^c^TTopou Guva7no)C'
i^. JldXtv 6 S^d)iO)V 6 ayoXtoc t-ziv yticpaXyiv
Tw (STau^M (juv^Xaa^iic to ou^aiov iaaXiuiv'
(laels ablatum
,
et gentlbus datum fulsset
,
quae
fructum in tempore suo Deo qui dedit ofTerunt
,
et in dominica vlnea eos qui circa undecimam
lioram venere custodes et operarlos habuisset , ct
semen quod in bonam terram ceciderat
,
bono
incremento crevisset , fructusque oblatlonem pcr
singula
,
centum vel sexaginta
,
sive triglnta , Deo
qui semlnavit dedisset , omnesque omnia sua ven-
didissent , et pretiosum margaritum pro omnibus
accepisscnt, ad celsaque volantes aves supra ramos
parvi seminls
,
sinapls scilicet , habitassent
;
16. Iterum tortuosus draco per crucem capite
conquassatus caudam movebat , et hoc modo de-
42 LAUDES
aai roLUTyi (pojBilv rou^ ivai^ouvraz
Ivofxi^iv'
TraXiv 6 vojcfi^ivo^ GTro^iUt; azoToq
g^
io)(j(poQOU
yiVOfMlVOC,
5
Iv GZOTM GTTit^ilV Toi 'ISia TT^OGcTTO'
^it ^t^dvioc' ^dXtv Ta ttr^Tgiva Ta ougdvia to
^apd TTiv o^ov Iz Tou ytaXou a^mopioyc,
^iaov
TtaTia^tiiv
yi(2ouXovTo' itaXiv o tviv Ei^av nXa-
v/iaac aupl^fiaTt
,
/ta) tov
^A^dfx
TrotT^aag dvTt-
Qiov
,
Tov '^A/PgX (povzuaa^ ojg ^Uaiov
,
>ta/ tov
Kaiv d^iX(pou (povia Tiu'^dfxivoq
^
o tov ndXai
Xaov TTOtyiaaz (ptXoaapytov xa) dnoXia^at iruMa-
av.iudaac, ^C u^aToc; o tov Xa/x TiXiaac, ind-
paTov
,
jtat ToHq iv Xavav>7 tyiv twv yXojaaoov
iTTa^TviaaQ ^iaipiatv' o toIq dv^^oiirotc, TrXyi^u-
tcrrere ple agentcs existimabat : itcrum nocturnus
sator
,
tcncLrae ex luclfero factus
,
in tcnebris se-
minare sua (lesidcrabat zizania
;
itcrum caelestes
volucres semen quod secus viam
,
ex bono sato-
re ceciderat , devorare volebant ; itcrum qui tcm-
ptat eos
,
qui sunt Christi
,
qui temptatus cst ct
viclt , tcmptare i^esticbat ; itcrum draco qui si-
bilo suo Evam scduxit
,
ct Adam Deo fccit con-
trarium
,
qui Abel occidit ut iustum
,
et Cain fra-
tricidam operatus cst, qui antiquum populum car-
nis feclt amatorcm
,
ct cgit ut pcr aquam peri-
ret; qui Cliani malcdictum patravit , et his qui in
Chalannc (I) rcpc^rti sunf linguarum consummavlt
(i) Jn codicis iiiargiiic C.hanalinri
IN SS. CYRIIM KT lOH. A3
vcLQ ra ^/'(J^wXa, xa) ^iou yo)oinac, tou xr/Tav-
Toc* rov ''iGQay^X Sii'>ar a-x^dpiarov ,
)cai rov
Oapaw o";tX>7^ov xal ari^arsaov
,
>cai tov /y.av
aiToXia^ai iroiyiaar^ uc,
ipyifxov ^
rov ol UaXar-
T/ov
g/^ dfjLiiXiycra ytufxara'
6
rouc^ louoaiouc
vofXM xa) 7rpo(py\raiz a7rg/0e7c
ip^aaafiivor
,
xa/
To7c Twv gOvwv UTTOTa^ac l3SiXuyfj.aaiv' 6
(pOo-
vHaai ^ptafd) ro7g ijS^aioig ivOifxivo^
,
za) alau-
^oSaat rov aoo^iiv aurouc, d(pixofXivov' 6 ry\v au-
rou au}co(pa.v7i7v dvainiaaf; dvaalaaiv
,
xa/ Tau-
ryiq Sto)>tiiv Ttai (poviunv rouc, xyipu-aaq.
/^.
'0
rouTOK; ditaatv ou% dpxoufxivo^ ^
Ky-
pov uanpov irroXifxit za) 'Iwavv;7V touq fxapru-
paq Iv xaipo)
Sto)yfxMv dvaXdfx-^avlaq ,
y.a/ Xp/-
divisionem, qiii multiplicavit hominil)iis idola
,
ot
a Deo separavit qui crcaverat
;
qui Israelcm in-
gratum et Pliaraonem tlurum atque immitem ex-
hibuit , et alterum quidem perirc fecit in erc-
mo
,
alterum vero in maris immitibus iluctil^us
;
qui ludaeos legi et prophetis inobedicntcs fecit
,
gentiumque subiecit abhominationibus
;
qui in-
videre Christo Hebraeis suasit , et crucifigere qui
venerat ut salvaret illos
;
qui ipsius persuasit ac-
cusare rcsurrectionem
,
et huius persequi et oc-
cidere praedicatores
;
17. Qui his omnibus minus contentus
,
Cyrum
postmodum et lohanncm martyres debellabat, per-
hh LAUDES
q\ou oTpciTiojroLQ vira^y^ovTaf;' aXX yirJaTo tt^oc
ziVT^a XaxTi^wv 6 fJitXatoQ
^
y.a) dvt>i^rot<;
GUfX'
(SaXXcov
g/c
TToXifjLOv'
ZGTraro jjav yap poixcpalav
daroaTTrovGav . dXX^ ol fivvaiot ravry.v aurov
rv] '/caooia Ivi^tGOOV
,
y.ai ro^ov ^vyo^p-^dnov
^rdvvov
,
dXXd rovro Oarfov tt^o ryic, ro)v fxiXtjov
a*inoXvGio)c, a^a ^^ayjoai ro^ic, nra^iOGiv gvv-
irptfSiv' Jcal Xdy.'/,ov wpvrriv
,
dXX^ iavfo) rov-
rov ya\ ov
to?c dvfiiTaXoic, Mpvlnv fmpJvGi' ri-
XoQ Sl rovTGtc, dijjoxafjioov rolc, Gvyy.^ovGp.aGtv
zal "UjdXiv ^oXip.iiv
fxyi
^uvdfj.ivoQ ,
ro7<; rort
rtfjLMGtv avrov TrpOGrdyfxara
itapaotoooGtv
,
/'va
ralc, rovro)v fxtatcpovotc, p^gpa/v ah/Ct^dffAvot
,
ya\
sccutlonum tcmporc rcsplcndcntcs, ct Chrlsti ml-
lltes exlstcntes. Scrl supcrabatur , contrr. stimulos
cod. um. calcltrando miscrrimus cum invictls praeMctos
"^
aggrcssus in proclio. Etcnlm cxhibehat quldcm
romphaeam fuli^urantcm, scd fortes isti hanc eius
infigcbant cordl : ct arcum animac noxium inlcn-
dcl)at, sed himc maturlus quam sa>ittarum forct
cmissio, una cum brachlis quac tcteiidcrant cou-
tcrcbant ; et lacum cfrodlcl^at , scd sibi liunc et
non suis contrarlls
,
id est martyribus
,
eirodic-
bat. Ad cxtrcnuun vcro fatij^atus coni^rcssionlbus
Istis
,
et itcrum puc^narc non valcns
,
his tunc cos
tradidit
,
qui cins ccrncl^antur
honorare praccc-
pta
,
quatcnus horum tniculcntis manibus vcrbc-
IN SS. CVnlM LT lOII.
45
ryiv T(>)V /Sao^avwv /5/av ou
(p^povTic
,
OrjGtuc cirj'
rff) y.ai GTrov^dc Tr^OGsViyxojGtv
,
>cal Oaov at^rov
aj)v ToTc aXXotg X'/iftu'^fjjfTt Sai(xoatv'
vi rauTa
TTOtilv
flYi
^OuXofJLiVOl
, TyJC
TTa^OUayjQ
<i^^^'c
^TTO'
IxivojGt
ari^yiatv' rouro Sl
^^aVac o
TaXac
'/ly-
voyiGBv ojc, ToHq
fJLiv dyioic ^ooyiv ^po^^zvyiaiiiv
xpg/TTOva
,
;ta/ <jTZ<pavouc, TcXoq ouyt lyovTa^
,
kauTCtJ h\ ^dvaTOv /irrav ti
fxilCova. y.o:]
^X'/i-
yy\v aldxyv/iC
avairXiov.
lyj. ItUViXafj.jSavovTO ^ev ydp utto tcov dQioJV
01 Iv^eoi
,
Ato'/,XyiTtavQU Ty!^
pojfxalojv
dpx^i^
(3a(7tX^uovTO<;
,
llu^tavou ^l Tnq dXi'^av^giojv
dp^xpvToq
TToXiooi;
,
xa/ KaaGiou
t'/,c
iXXyjvfK'/)^
ratl , ciim tormentorum vim ferre non possent
,
sacrlficia ei ofFerrent atque libamlna
,
Deumqne
illum cum aHis praedlcarent daemonibus
;
aut sl
haec facere nolulssent
,
instantls sustlnerent vitae
iacturam. Hoc autem gerens infellx
,
ignurabat
quod sanctis quidem meliorcm vitam et coronas
non habentes finem conciliaret
;
sibi autem mor-
tem superatione maiorem, et plagam confusione
refertam.
18. Denique comprehendebantur quldem ab
his qui sine Deo erant
,
hii qui cum Deo con-
versabantur, Diocietlano videlicet qui romani prin-
cipatus tcnebat imperium
,
et Syriano qui Ale-
xandriae
praecrat civitati , atque Casslo qiii gen-
/|G
LAUDES
a^Xrav
^^
Kavw/Sw ^av/ac
ii^aTiuovTO^ [xiTa
ryiv llg-
T^CU rOU ^lloU TCOV iUGif^MV IV ' AXi^av^piict
TroifMoivavroQ ,
6
fxlv
ngoc, av^o)nouq
o^fxoui; xa)
ctJaaT^ y.iyigyiixivouq
ral^ [xaari^iv
,
ol Sl
Trpoc
Tov
TOUTOug ^a^orpuvovra ^^dzovra'
auviXauL-
(Bdvovro Sl ou [jLOvov rolt; xriivouaiv
,
7\v ydp
av Guroq 6 dyo^v aurol^ iKacpporigoq zal ou
fajXiiaryiv \yo)v t'av
^epz/xvav
,
aXXa nai <jsap-
Givo)v auTolf; dylo)v %opoc auvy.aTir/iro
,
rpilq
fap iru^^Xavov
ycai (Jiyiryi^ yi
rauraq iuai(^o}(; ;cal
ao)<pp6vo)(; (SXaaJ/iaaaa
,
4^X^C
d^viaaiiivo)v za)
I
arJfJiara^ y.a) XpioTw tw oupavlo) vup^^plo)
fjLV7i-
aliuaaiiivo)v
a/xtpoVepa* 6)V raura
fiiv
y\v ojc,
(pa-
a) rd ovofjLara'
Qtoycriaryi [jlIv
yi
no)royovoz
,
tllis penes Canopum vesaniae sacerdotio fiingcre-
tur. Post Petri divini ct piorum apud Alexan-
driam pastoris insigne certamen
,
(
duplex ab eis
* dcrsi
tellum cbulliebat
*)
alterum quidem adversus Iio-
m gr.
^
. .
mines crudeles
,
et crudeliter flagellis utcntes
,
al-
terum vero adversus hos concitantcm draconem :
compreliendebantur autem non soli ab interfecto-
ribus
,
crat cnim taliter cis certamen levius
,
et
nou multani habens sollicitudinem
,
sed et vir-
ginum cliorus cum illis rctinebatur ; tres enim
erant
,
ct niaJor quae has pie ct pudice gcrmi-
navcrat, dum scilicct animas ct corpora caste Chri-
sto caelcsti sponso ulraccjue rcgcrcnt
disponsatac.
IN vSS. (.VRIIM KT lOfl.
47
groc >iX/)t/ac
^evTg xal ^iitaTOv OLyouaci' y\ ^\
fxiT^
avryiv QioSoryic irpo^jyiyo^iuiro
,
i\(^ Iroq
d(pt}tO[xivy} rp/rov ytai ^iytarov. Vuoo^ta ol
y\
Ti^xP^laa
[xffd rdq dfKpoliQaq
IXiyiJo
,
gvoc
oi
avTyj xa) ^iytaTOU itouz iTuyx^viv.
WOavaaiav
^l yta) Tyiv pi&^v u>vo[xa(^ov Ty\v to ^ai^^ivtiiov
TOUTO y,a\ TpWKovov ^ivSpov Tr^oaiviyTcaGav Ka)
Touc
'i^avdyvouQ
daTayyac, iiQ^{^i'\a.Qav d^pou-
nav' avTai Kavw/3w /xev or/.ovv to TT^OTipov
,
st/
KaTa yyiv
SiaTpiSouaai
,
za) to
t^c
TrapOiviiaq
StafQiyouaai aldStov' vuv di tov ou^avov auTov
auv to?c iJ-dfTuatv
UTrlp iua^^iiac dOXouatv auv-
'^^Xyiaav.
Qiiarum Iiaec crant ut aiunt vocabula
,
Tlieocti-
ste quiclcm primogcnita
,
quae annum quintum
(lccimum actatis agebat; quae vero post lianc erat,
Theodote appellabatur
,
tertium decimum annum
transigens
;
quae autem post has utrasque nata
cst , dicebatur Eudoxia
,
unius cnim haec et de-
cimi erat anni. Athanasiam quoque nominabant
radicem quae virginalem hanc et trium surcuio-
rum arborem protulit , et rus quod spicas castis-
simas ahiit. Hae apud Canopum prius habilave-
rant , adhuc in tcrra conversantes et stadlum si-
mul virginitatls concurrentes; nunc autem caehun
ipsum cum martyribus habitant, quoniam et cum
martyribus
pro pielatc certantibus certaverunt.
48 LAUDES
/3'.
U^ovoia
(5^8
Tov Jipicfjoil rov
vvfxcpiou fs-
yivyirai
,
"iva ra7q roov dQXnrcjv ytaprioalc, ctv-
riGraGcaiv arofxo^^c^aiv aa^tvianpa yuvata
,
/cal ToT^ vvfxcpoGroXoig al
vvfjL(p7,i
gl^
vvf/.(po)va.
Tov ov^aviov GVViiGiX^ooatv' TrXyj^ovrat
5'g
rov
vv{j.plov ro
(SovXyjfxa^
Ttat
dfxa
rovq ts
vvfjL(pji'
yo)fovg y.a\ Ta^
vvfx^pag Ta7c
ovpaviatg Ix^i')^^'
rai naardaiGiv' ivrav^a
fioi
rriv twv fJLa^rvpoov
jBXiTrffi
fiiptfivav ,
xa) rriv virlp dXXoov Iv rotov-
ro) ytatpo) (ppovri^a aroydaaa^i' ov fxovov ydp
v^i^ 2a!>Twv y\yo)vtovv o\ dytoi
,
aXXa >ta>cs/-
vwv ivi'^iv ovy^ yirfov lavlm Ihi^oUiiaaV i\
fnyi
rnQ apojv ai^Twv oXtJ^oryilt
,
v.dyiiivo}v alrioi yiv-
ojvrat n^oc, dai^iiav' dpa yap *ujpo<; iroaa rov
19. Provldentia praeterea hoc Ghristi sponsi
factiim est , iit athletarum perseveranti resistenti
constantia
,
infirmiores acuerentur mulierculae
,
et cum paranymphis sponsae in caelestem thala-
niuni pariter introirent ; impletur autem sponsi
vohmtas
,
et una cum paranymphis
,
sponsas quo-
que in caelestibus admittit cubiculis. Ilic mihi mar-
tyrum aspicitc curam
,
ct pro aliis in tali tempo-
re sollicitiidinem contcmplamini
;
non enim tan-
tum pro sc sancti agonizabant
,
sed et propter
illas nil minus quam propter se formidabant , ne
pusillanimitate sua
,
ct ilharum quoque ad impie-
latcm cHicercntur auctorcs, Siquidcm
,
rogo
,
ad
iN .ss.
rviujvi Kr loii. 'i^
TOTg xaipov oiiGOi [xipi'C,iiv
auTOJV rriv hidvoiav
;
apa Trpoc Troaouc
d^pavnc, XoyifTfxouc
TraXardv
aurouc tots voixii^iTc
;
dpa ^poc
'ZUOGaic
tote
7TpO(T(3oXa7c
TOU (pOoVipOU Kat fXKJOitaXoU
TTpOG'
i^Xixovro ^auxovoc
;
o /xv yd^ oid(3oXoc rviv
TTanouGav igojc
auroic ^^^yiv
umrlOiro
,
)cai
wc
'i^iov ro rou x6g(xou
Oi6x,riGrov
Gxy^fJ-d
oaypa-
(pv ,
y\Xiov
yXuxuv opav
dvanXXovra
,
G"gX>iV/jv
Tg fSXi^iiv Guv
dar^aGi rov ou^avov xaXXovri-
^ouGav
,
dipo)v n ^^og-zivjov e%^/v ava^voiav
,
)ca) ^'^v
'rtraTg7v t;^v
fUsafs.^oixiXov
,
'SaXaTTav
ttXsTv t;^v g^pJp^^wpov
,
>ca) xp>7va/c x.a/ TroTapLOic
liTiJi^TnGOai
,
dvOiGi %a) XnpiOJGi ryjc y^iQ
27ra-
rdXXiGOai
,
Jcal twv g;c toJtwv
xaoTTCov ryiv ano'
qiiot per itlem tempiis dlvlsam eorum fiilsse opl-
naminl mcntem ? vel adversiis quot invlsas cogi-
tatlones eos tunc extltlsse luctatos arbilramlni ?
aut quot putatis invidi et odicntis bonum daemo-
nis adnectebantur immissionibus ? diabolus enim
praesentcm vitam eis forte pollicebatur
,
et a Deo
creatam mundi figuram quasi propriam ascribe^
bat
,
id est dulcem vidcre solcm orlri
,
bmamque
cum stellis aspicere venustantem et noctis tene-
bras iUustrantem
,
acrisque desiderabilis babere
respiratloncm
,
et terram calcare pervariam
,
ma-
re navigarc spatiosum, fontibus ac fluminibus de^
lcctarl , supcr lloribus tcrrae ct campis odoriferis
""4
50
LAUDES
Xav(jiv ^gimaBai' OaXaJTiot^; yovalc Ivfpu^av
,
xa? Tac, ly.
Trora/xwv
za^nocpoplac, yto^ivvoG^ai'
dtooSg6fjiOt<; ^rnvo'!/;
Siarpi^pia^ai
,
xa) (^W6t)v
l^OO^i/JLOJV
ix^^^^^
j3po)Giooc.
X. Kal rauTa
fxlv
6 Sid(3oXo<; 'iao)q uni^aX-
Xsv
,
xai TToXXdxK; at^Ta y.ai tt^o to)v iTapovTO)v
dyoivo}v layjJViTo' ttiv ydp t^o^ov tou (3iou t>j-
pwv dvahyjwnoz
,
rap^a yd^ TavTvw ^td Trlq
^Tipv'/]^ To ^iiov '/ivt^aTO Xoytov
,
ox; Iv^dSz
^tdyojfxiv ,
TO)V IStoJV ^poafSoXcov ouy, d(piaTa-
rai
,
xa) g/^ cte) 7r^oai^x^[Jitvo<; %aTataxuviTat*
o\ Si TOVTOU
^pofjLaxoi
3ta) t'/Iq
auTou y.ayJa<;
OipdnovTiz
)
^vpiavoq y^v 6 OiyiXaTo; za) oi auv
auTO)
fjLuaapo^Q iXXyjvi^ovTS^; (SaatXtxol^ UTryipi-
exultare
,
et ex liis fructuiim refectionem carpe-
re , marinis foetibus
(
frui
)
,
et ex fluminihus pro-
ductis fructificationibus saturari
,
per aera tliscur-
iia coJ.
rcntibus volatilibus aleri
"^
,
et habilium escam
animalium persequi.
20. Et haec quidcm cliabohis forsitan sugge-
re])at , licet multoties ea et ante praesentes ago-
ncs ofTcrendo
,
confundcrctur. Exitum quippe vi-
tae observa1)at impudentissimus, et forte hunc pcr
calcaneum
,
divinum vidctur innuerc eloquium :
donec quippc liic dcgerc noscimur
,
a propriis illo
non ccssat insidiis
,
et sempcr acccdcns confundi-
tur. At vcro luiius
propugnatorcs ct ipsius niali-
IN ss. rvp.u.vi i;i loM.
r>1
rouvJic TrpOGTdfi^afjtv
,
(3aGcjivo)v
fxlv
dvox^iv
vtc/i
yo^iuov
,
x-al twv yi7ntXy)fxivo)v
^avdioiv
4^X^*
kTovov dvdXvatv
,
ttXoutov n
InyifyiWovJo
,
x-a/
d^ia^
Trapix^^^
g7rw/zvuv7o
,
y.a) noXtrdpx^iC
^J'
ypdcpitv dTTYiyyiXKov ,
xal A/oJcX>7T/avw
v.aiaa-
pt
yvo)pifJLOUC
7ro/g7v tGx^pi^ovJo ,
/ Ta/c
auTwv
'57g/(T'3"g72V
XgX2Jo"2(T/V ,
Xa/ GifSctV OUV aUTOtQ
fjidXXov
^l
Su(j(Ji(3i7v dvataxvvrojv ^oavwv xat
^atfxovojv fJLO^(po)fLaatv
^
fxdXXov
ol dudlyivo^v dv-
Gpo)iTO)v Tr^^oadyitv npoGXUvyiGtv
,
)ta/
6go?)c
dno'
>taXg7v
'^uXa zo)(pd nat avaio^^ira
,
>ca/ 'tzrpoc
rpo(py\v fJLOvov
<usu^oq
;)^p;^(7/^gi;ovTa ^u^i yap
tiae fomnli Syrianus erat divinitus fulminandus
,
et qui cum eo execrabiliter paganorum rilibus ser-
viebant , imperialiumque praeceptorum
ministri
;
tormontorum quidem indutias dencgabant ,
mini-
tantcs<|ue mortis resolutionem quae animas peri-
merct
,
et divitias promittebant
,
( ct dignitates
tradituros iureiurando affirmabant
(1))
et inter
principes urbium inscribere poUicebantur, et (>ae-
sari Diocletiano notos facere affirmabant , si eius
dumtaxat iussionibus obedissent , et colere cum
illis
,
immo vero impie agendo colere idola pate-
rentur , ac daemonum formis
,
magis autem dcte-
stabllium hominum
,
adorationem obtubsscnt , et
Deos ligna muta et insensibilia
,
atquc ad escam
(i)
Ilacc dcsiint in codice lalino.
52
LAUDE.S
auTa
fnjapa^i^orat
,
za) roug olxilov^ l^piXxi-
rai TiHTOvaQ'
y,a] Tai^Ta />t2v i^tiivoi Kai tovtcov
iXiyov
TcXilova.
Ka. O/ Sl fjLa^Tupig
tcov tou (jcjT'/i^o<; cpwvoiv
ag/ ixv/jfxoviilovTig ,
ytai Tcav auTou
fxaO^iTojv ae/
fxiXiTa)VTi<;
Ta pyifxaTa ,
toutok; tmv avTiTToKm
Tac
^poa^oXac
d^iyt^ouovTO'
'/ifxilc ^ap
,
gXg-
*)/ov
,
ct) SiycaaTa
,
tocc
0"^^
UTTOG^iGHQ 3ta/ ^w-
pgac
>ta/ Ta^ toJ XaXouvJog o/' tJ^wv xa/ Tt^oG-
tcIltIovtoz
t
ooc (^XafSipag 7rapa/7oJ//.g9a
fxdXXov
/ia/ oy>t g7ro(psXs7c' t/ rap o<piXyiOy\G{Jai dvSpo)-
TTo^ gav oXov Tov ytOGfxov Hcpoyioyi
,
t?jv og -^l;-
p^'/]V
auTou
Cy]fxio)iyi
;
;i
t/ owag/
t;i^
'y^%>''C
olu-
tantnmnioclo ignis utilia nunciipassent. Igni nam-
cjLic tam ipsa traditis
,
quam proprios fabricato-
res attrahitis. Et haec quidem illi , et his phi-
ra
,
dicebant.
21. At vero martyres vocum scinper memores
Salvatoris
,
ac discipulorum ipsius verLa iugiter
mcditantes
,
huiiiscemodi hostium impetum re-
tundcbant : nos enini
,
dicel)ant
,
o iudcx
,
repro-
missa et dona tam tua quam eius qui pcr vos
praccipit loquens
,
ut noxia et non profutura res-
puimus, Quid enim proficict homo, si totum mun-
dum lucretur
,
animac vero suae dctrimentum pa-
tiatnr ? aut quam dal)it homo commutationem
pro anima sua ? aut quid proderunt substantiac
IN aa. CYRUM TT lOlT. 53
rou Tic dvTaXXayfxa
;
yj t/ o(piXY\mi uTTa^yoV'
TOL 6v '/ifiipa (^Ufxou
\
Yi t/
^Mrjii
t/c
VTaXXa^-
/ica ?j ro) ^io) g^/Xaa//a lavro)
, e/c
tpiv
rtfiy)'/
rnc Xur^M<TiO)c
ryic
4^X^^
afiToi;
;
sttx ro auro
yap a(p^cov xa/ avouc
ano^Xouvrai
,
xa/ y,ara-
Xil-^ouGiv ^l xal dXXol^toic rov nXourov aurMV'
oun ydg 7] ho^a auroiv itc
aSyiv aurolc auv-
y^ari^^Xirai ,
dXX" 6 rdcpoc, auroiv aloivioc o/Jt/a
auro^c yzvTiGirai' xai oupavoc,
fiiv wc
yivyirog
ira^iXiuairai
,
y,a\ waii m^t^oXaiov TraXatou-
fjLivov
dXKa^YiGirat' yj^ovt)rAV fap g%wv t>jv auii-
7r'^^^v
,
xP^vt/tylv
xa) ryiv Xuatv ilaSi^irat
,
ot'
av '^ioc, rourov o)G2i oipptv gJCTg/va^ xiXiu-
(Tg/gv* yiXioc
S\ o'A,ortG^yiGirai
,
xa/
yi
ciXyivyj
in dle fiirorls ? aiit quam dabit quls propltiatio-
nein suam, autpretium redemptionis animaesuae?
Nam slmul quidem insipiens et stultus peribunt
;
relinquent autem alienls divitias suas; neque enim
gloria eorum in infernum cum illis descendet
,
sed sepulchrum eis aeterna domus efficietur
;
et
caelum quidem utpote fictum transibit , et sicut
amictus veterescens mutabitur
,
temporalem enim
habens compaginem
,
temporalem quoque solu-
tionem accipiet , cum Deus qui id sicut pellem
extendit
,
praeceperit ; sol autem obtenebrabitur
,
et luna non dabit lumen suum
,
cum is qui illum
quidem in potestatem fecit diei, hanc vero in po-
54 LAUDES
cu ^o)Gii To cpeyfo^aurr^g^ 6t' av rov
fAv s/c
ap^^ctc Troiricac Tn^ rifJLipaQ
,
ryjv oi i]q
ao;^ac
"^'^C
vuy^oc,
,
ano:p'AV'/)Jai' d^i^iQ ol o)q <p6Wa (JU'/S,(;
7>5C
ai'Jipiac a-^iooc iniTiGOvaiv
^
ot av Uioc, o
2iC (jyjfJ-^cl^oL
za) 'jtai^ouz avrou^;
(iifxivoz ^ouX'/i-
Tar
y/i
^s za/ ra Iv auryi irdvTa
'/i
l^ u^aToq
%a) oi^ uoafo^ Xoyo) Oiou
oi^afxivyi t'/]v Gvala-
Giv TrauGyjTat
,
or av j&QiKoi UcOQ o
fj,y)
g/^ >tg-
vov TTor/^Ga^ auT'/iv aXX' g/^ dvOpo)7TO)v zaTor/,y}'
Gtv' yi^ii ydp
'/1
yifxi^a
'/.vpiov o)c, vSKinTyi^;
,
Iv
y) 01 ov^avo) poi(^/ioov ira^iXiVGOvTat' GTOtyjTta
61
'/.avGOUfxiva Xu^yiGiTat
,
xal
y/j
/cal ra iv
aury} gp^a /.ara'/a'A Girat
,
'/atvouc, ^g ouoavouc,
xai ;ta/v>?v ^v , xal ra litafyiKfkala auro) irpoG-
teslateni noctis
,
pronuntlaverlt. Stellae vero siciit
folia ficus ab actlieria catlent abside, cum Deus vo-
bierit , rjui in sii^na eas et tempora posuit : prae-
terea terra quae ile aqua, et per aquam verbo Dei
stabilitatem suscepit , cum ominibus quae in ea
sunt cessabit , cum voluerit Dcus
,
c|ui non in va-
cuum fecit eam
,
sed in liominum babitationem :
aclveniet enim (bes Domini sicut fur , in quo caeli
mai^no inipetu transibunt
,
clementa vcro calorc
solventur
,
et terra ct quae in ca sunt opera com-
buretur
t novos autem caelos et novam terram sc-
cundum ipsius promissa expcctamus : <|uae enim
videntur,
temporalia sunt
;
aetcrna vero
,
quac
iN ss. cvr\i;M F,T loiT. 55
ooxo)fxiv' Ta yd^
(^Xinofxiva ^
^poa'^aipa' alo)-
via Sl
,
ra
fx'/}
(SXiTrofjLiva' anip ai\ XoU^ofxivoi
,
}tai oi^
iv^Ufjiri(7iO)c
lyowir
,
/al >cX>?^ov /o/O'/
g%g/v TnGJiuovlic
t
aaTriXot Oio) xa/ d[MO)fJL7i7oi
iu-
^iOyivai GTTOU^d^ofjLiv'
(5'/'
Tac (^aadvouq
Ufxojv
ou
(poj3oufjiiOa
^
xa) rd<; dmiXdq ou SiSoUafXiv'
fXY\ (polSilaOai fap djro ro)v dTToznvovroJv ro ao)-
fxa ,
T^v Sl -^uy/iV
fxy\
^uvafJL2vo)v d^oaruvai
,
ifjidOofxiv'
>ia\ rd<; u^Koayiaiic,
ufio)v
(^^iXurro-
fjLi^a ,
o)q yo)^i(^ouGac &goJ xa/ Guva^rouaa^
rol^ oaifxoGiv' yt^ilrroug ydp
yifiiv
u^OGyiaiiq
'KptGTog Twv oXo)v ^iGTcoryiz ^i^oo^yilat
,
zXyipo-
vofxlav d<pOa^rov xa/ dfxiavrov' Jta/ dfxdXuvrov
)ca/
afxa^avrov nryjpyi^/cyivai Iv oupavoHq
,
xa/ a
non videntur. Qnae semper pensantes
,
et per co-
gitationem habentes , et nos sortem propriam ha-
bituros credentes
,
immaculati Deo et inviolati sa-
tagimus inveniri. Et idclrco tormenta vestra non
timcmus
,
et minas vestras non formidamus : non
timere namque ab his qui occidunt corpus
,
ani-
mam autem non possunt occidere
,
didicimus. Et
repromissa vestra execramur
,
tamquam a Deo se-
parantia, et daemonibus copulantia: meliores enim
nobis repromigsiones Ghristus hominum domina-
tor donabit , hereditatem videlicet incorruptam
,
et incontaminatam et inmarcescibilem
,
conserva-
tam in caelis
;
ct quae oculus non vidit , nec au-
56 LAIIDES
c(pUa?^lxoC
ouz toiv xai ovq ou/t
yiytoumv xai iTrt
. xapSiav dvB^o)7T0u oux, avi(^yi a
yiroifjLaaiv o
Qgoc
Tc-Tc dyaTToyaiv aurov' iTriyilou (piXoi yivia^at
(iaGiXiojc, ou ^iXofjLiv
,
y^vof; ovnq lytXiKTov
,
za) fSaaiXitov tipariUfxa
^
l^vo^ dytov
y^pyi^ia-
t/(^ovt?c 1
5^a/ Xaoc; ztq mpiitoiyiGiv' d^to^fxaGtv
ToT^ ^ap' ?^/x/v ouTc d^toufxiv GifxvuviG^ai
,
Qgoy
TToi^ic, UTvdpxovric,
,
y.a/ d^iac, y,ard ro [xirpov
T?C
TriGnwc l^x^ovric,' iroXila^^xpLiq Ufxoov
ouy, iu-
^uyoufxiv
2yfpd(piGuat
,
oupavonoXirat ruyyd-
vovJi(;
,
(3il3Xo)
^ooyjq dvayifpd^pOat TViGliuovric,'
o^iv y.at
^appoufxiv
itmHv
,
ri^
yifJ^d^;
ywpiGit
dno riic, dyaTryj^ rou Xp/jToJ; rou i/C Gxorou^
yiixdc,
i]c, ro QaufxaGrov aurou (pooq [Xira(jfyiGav-
ris audlvit , ct in cor Iiominis non ascendcrunt
,
quae praeparavit Deus diligentibus se. Terreni
amici imperatoris fieri nolumus, cum genus simus
sanclum
,
regale saccrdotium
,
gens 'ancta vocati
,
ct populus in acquisitionem. DignitatiLus
,
quae
apud vos sunt, non poscimus decorari
,
pucri Dci
existenles et diiinitatcs secundum fidei mensuram
liahontcs. Principcs url)ium vestrarum non anhe-
lamus inscribi
,
cum simus caelestcs cives
,
et nos
inscribendos in li])ro vilae credamus; unde ct prae-
sumimus dicere
,
quis nos separabit a charitate
Christi ? qui dc tcncbris nos transtulit iii admi-
rabile lunicn suum : qui propter nos paupcr fa-
iN ss. cvniiM F.T [on.
T)!
Toc*
T0f7 Si^
yifJiac
oa^xoL 7r7wp(^gL/(jav7oc,
iv'
rinic
fSjXour>i(70)[jiiv rrjv aurou ^ioryira' rou ^aviv
roc
UTTip yifJLoiv ,
ha Odvarov
yjiJH^c
)tai (pOonav
d7ro(puyMiJLiv' OX/4'C
toJ rriv dvOpojTTivyiv (pu^tv
puGafjLivou ro)v ^XfJf^iOJV
;
nnvoyjt^pla rou oid
(jnvo^opiac yipLac sJc
ry\v d^igiypa(pov aurou
jSaGiXilav lOuvovroc
;
SiojyfjLoc
rou SiojxOivroQ
Si^
y\[xdc yta) vi^yiaavJoc rouc Stoiytovrac
,
xa) ///-
G^ov yifJLlv rolc
Si^ aurov StooxopLivotc ou^avojv
(3aGtXitav Soo^yiaavfoc
;
Xifxoc
rou ry\v yifxin^av
CMryi^iav ^itvaaavroc
,
Jtai XifjLOGOovrac yifxac
xa\
fxyiSi
yoipojv r^o<paAC
iu^opouvrac %opTa-
^ioOai
,
r^o(po)V dOavdroJV ifnrXyiaavroc
;
x,ivou-
ctiis est , iit elus tlivinitate ditarcmiir : qui mor-
tiius cst pro nobis
,
ut mortcm nos ct corruptio-
ncni efFugiamus
;
tribulatio cius
,
qui liumanani
naturam a tribulationc bberavit.'^ an aui^ustia eius,
qui nos per angustum iter in incircumscriptum
rcgnum suum introducit? an persccutio eius
,
qui
persecutionem passus est propter nos, et vicit per-
sequcntes
,
et mercedem nobis qui propter ipsum
persccutioncm patimur caclorum regnum
definiit?
an fames eius
,
qui salutem nostram esurivit , et
famem paticntes nos, et ncc porcorum cscas, qui-
bus satiaremur habentes
,
immortabbus
escis re-
plevit ? An nuditas cius
,
qui in Adam miscrtus
est nuditatis
,
et stola prima nos
induit ? an pe-
58
LAUDES
voc
'^otj
aivouvcov
yifxa(;
s^apTrdGctvToQi
ixd^xcii^CL
Tou
ru^gvTog unip
7\ijS)V
y^a\ -^u^o^pQopou ^a-
"/ai^ac,
'Aiidc,
SiacFoiiavTO^
i
TnTTiiapLiQa ouv
,
w^
cuoi ^avaToc,^ outi Qj)'/]
^
ouTi ayyiKoi
^
outi
a^yai
,
ovti IviOTMTa
,
out^
fjiiXXovTa
,
outi
duvd[xii(;
^
ouTe
u-^iofxa ^
ouTi (3d^og
^
outi Tiq
xtigk;
gTg^a , ouv/iGiJai
yifjd^
'x^oopiaai ccTro TYiq
ayaTTYi^ tou uiou tyk; Iv Xp/cjTw ''lyjaou tm zu-
pio)
'/jfjLMv
,
otd To u^ipiyj)v ty\(; yv(iGiO)(; Kai
Tov
u^wipfSaXXovTa ^Xoutov tyk; auTou <piXav-
OpoOTrOU
y^YlGTOT^/lJoQ' Xai OTt
flVl
d^ta TOU vuv
y.aipou rd
7raQ}ipLocfa
,
)ca/ j5 twv TrapovTWv pooi-
oy}<; d^woXuGK;
, 'Wgoz tyiv So^av tyiv ih
yif^d<;
aTroTiaXuTTTiG^ai
fj^iXXouGav*
riciiliiQi eliis
,
qui pcrituros a periculis nos eri-
puit ? an gladius eius
,
qui pro nobis immolatus
cst, ct a corrumpente animam gladio nos salvavit?
Certi ergo sumus cjuod nequc mors , neque vita
,
nequc angeli
,
ne(|uc pricipatus
,
ncque instantia,
ncquc futura
,
ncque virtutcs
,
neque altitudo
,
ncquc profunduQi, ncque alia alicpia creatura po-
tcrit nos separare a charitatc Dci quae est in Ghri-
sto lesu domiiio nostro; proptcr cmineutiam scien-
tiae , et abuudantes divitias miscricordissimae bo-
nitatis suac
,
cl quia non sunt condignae huius
tcmporis passioncs ac pracsentium fluxa refcctio
*
ad futuram gloriam quac revclabitur in nobis.
iN s.s. cvniiM rr loii. r>9
x/9. 'Vavryiv ifvoJXOTic t^v
ayion ty\v (2gvX'/iv
oJ SiKd^ovnc,
,
xa) tov
(ppov/ifJiaTOC
uvtmv uya-
cdfLivoi ,
olyiOiVTic
<5"2
ooc Xoyoic avTO')c /^gxa-
TniOitv dSvvaTOv
^
il
fXYi
xai Siaaoic TritpaOiHV
KoXdaiaiv
,
Iv Xofoic dpffyjv aXX' ovx 2v ipfotc
avS^iiav iy}iv avTOvc
Xoytad[iivoi
,
(i^fxoTi^ac
avToHq
rdc
^aadvovc, ^^oai(pipov
,
^vo Tavra
TroaffxdJiudfjLivoi' tovc rg fd^ dfiovc ovtoj ttqcc
To Soytovv avTolc t^v twv i\So)\o)v Trpoaycvvyiaiv
dyiiv
hofxi^ov ,
rd ti avvaOXovvJa za/ avvafo)-
vt^dfxiva yvvata
, to7c to)v ^pofxaio^v
avvi<piX-
Zea^ai alfxaatv' aXX' ov'/, l^tTiv'^'/iTat SdXtoc
^yipac
ycaTa to Xoytov' Xp/aroy ^'ap afLcpoTi-
22. IIoc iudlccs sancloriim consiliiim a^noscen-
tes, ct eos prudentiae admirantes
,
arbitrantcscjue
quod verbis eos inflectere foret penilus impossi-
bile
,
nisi et intolerabilibus temptavissent suppli-
ciis
,
in sermonibus virtutem eos et non in opc-
ribus habere fortitudinem arbitrantes
,
crudeliora
illis tormenta inferebant , duo haec operantes
;
denique
(1)
taliter et sanctos, secundum quod sibi
videbatur, addacere ad Dcorum adorationem exi-
stimabant, et mulieres quae cum illis certaverant
et passae fuerant
,
per timores eorum
,
quae ge-
sta fuerant , simul adtrahere nitel^antur. Sed non
consecutus est dolosus capturam, iuxta quod
scri-
(i) Dic videlicet.
00
LALDES
^ouc ^'uvccfxiv i'^
v-^ovc iv^uovroc
,
Ta TroiytlXa
Twv oizci^Mv S^rcppyifvuvTo SrSfua y.a) rcov afiojv
ai -vlup^al
77ic
Trayiooc ax; oTpou^lov ippua^yi-
cav' 0)07:20 yap ra TnXayta
ycufxara ralc
^^-
rpaic, irpor^pyiaGovra SiaXuirai
,
xa\ irXilov ou-
olv
h
zoucpoc d<p^o<; aTroSiiycvurai
,
ourooc KJpw
T6 ytai looavvy) ayplox; n >tat u)(j,coc ^pou^aK'
Xovrzc, o\ zoXd^ovnc,
,
xal irdaac U7np(3oXi>co)c
auroiQ loiav ^aodvoiv <uspoa(pii^ovric
, d)C
ou
7:po(j^aXXovric
IfMVOv
drr^azroi
,
u^o
ryjc
au-
ro)V (jJipporytroc Iv yLpialo) dvTooBoufjLivoi' y\ d)a-
TTip TTupyotc djrop^yirotc ^^oaayovnc Ta^ /x?i-
yavac
o\
iroXiixtoi iaurouc, Saixd^ouat xai Xu-
[xaivovfat
,
xipSoc ouSlv
ryjc
iyyjcipyiGiO)^ g'%ov-
ptum est ; Christo enim iitrosqiie virtutr ex alto
inducnte
,
Taria iudicum rctia scissa sunt , et san-
ctorum animac dc laquco sicut passcr crcptac
sunt
;
sicut cnim pclagi fluctus saxis illisi volvun-
tur
,
ct niliil amplius quam Icves spumac mons-
trantur
,
ita ct carnificcs cum Cyro et loliannc
fcrocitcr
ct crudclitcr congrcdicntcs
,
et onmcm
suppliciorum spccicm illis nimium infcrcntcs, qua-
si numquam
cum eis liabuisscnt conflictum
,
ma-
nc])ant incfliraces
,
a sta!>ilitate ipsorum
,
quac
crat in Chrlsto
,
rcpidsi
;
vcl quasi cum turribus
quac dcvaslari ncqucimt hostcs machinas infc-
runt
,
semet cdomant ac devastant
,
et conatus
iN ss. cvRLM i:t joii.
61
T6C
VTToarpicpovniv' ouro^c liriTt^ivTir to/V
//c/p-
TL/a/v Tttc
aixlrir^ o\
Syiixioi
,
iaurouc tw xa-
fjLaTO) ;taTgxo'57TOV
,
)tai p(j)fxa7^aiOTipouc, touc
Si^ofjiivouc il^yal^ovTO
,
xai
t>i'c
t^-^J^v
tto^ouij.I'
voov iupyjGiooc afusiTuy/avov' o^iv ycai tou go)-
TYipoc a\ vu(Ji^<pai Odpaoc ayiTTyiTov ivhurjdfxivat
,
xa/ ^poq
Traaac tou ly^^pou
Tac opjxdc ottXi-
GafJLivat
,
)ta/ yivvaio)c Iv to) ^iarpo)
txic ^l-
CTiO)c Tolc avTt^aXotc 'ZnaXaiaaaat
,
dzKtviic;
xa/ dyiipCiJTOt Toic yioXd'Cpu<stv ifxivov ,
ou to-
courov TMV fxaGTifo)v (ppovri^ouGat
,
oaov o\
fxa-
GTiCpvT^c gVaa^ov' y\ ydp roov ougavioov
IXnlc

xa/ Twv '57pO'n7ao'%ovTwv Kparaid xa\ dz^dSav-
Toc IvaraGtc
,
dv^^itori^ac aurdc diriSiiytvuiv'
sui lucriim nuUum liabentes reverlti rGvertuntur
;
sic et carnifices verbera apponcntes
,
sese labore
fatigabant , ct eos qui acceperant
,
rol>ustiores cf-
ciebant , et eorum quae dcsiderabant frustraban-
tur intentione. Unde et illae Salvatoris sponsae
insuperabili indutae constantia
,
et adversus om-
nem impetum inimici armatae, fortiterque in spe-
ctaculo fidei cum liostibus colluctatae
,
inflexibi-
les et paene intractabiles poenas inferentibus per-
mancbant; non tantum de flagellis ipsae soUicitae,
quantum hii qui flagellabant patiebantur
,
labo-
ribus fatigati. Spcs enim caelestium
,
ct eorum
,
qui
antca passi fuerant , immobilis ct fortis in-
(')2
LAUDES
nuvovTo.
zy. 'E^ujl fmoXu ol toiq (J^dprvGi
(piXoviiy.yi'
^Ga.vTic, o\ Siy.d^ovJig
,
TiXoq
yiTTyi^yiGav %a\ Toiv
^aaavm iiravaavTo
., y.ai Tac,
fxdaTil^aq gTadav
,
ytai Tovq
^VGTyj^ac d^zppi-J^av
,
Kai viytyTizcav
avToig
GTi(pavct)v yiyovaatv air/o/
,
tov Std tov
^i^pov^ avTol^ imvifKavT^i; SdvaTov'
yifxipav el-
;)^sv ^zTyiv 6 ^ap^ alyv^Tioic,
fJ^^x^p ,
[ilav 8\
y,ai T^ia%ovTa o ^apa p(j)[Laioic, \avovdpioc,
,
OTg
fxd^Tvpig ol (piXoy^^ioToi ^id Xp/cTov ^ap-
Tvp-r-iGavTic, y,i(paXa^
d^iTfX7i5'/jGav' ovtoo Tovg
w^tov^ a^XGavTa(;
fxapTV^ag xa/ Tovg vty.yiTt-
y,ovg
GTi(pavovz dp^aaavTac,
,
xa/ Ta (2pa(3i7a
stantia
,
ro])iistIores eas monstrabat
,
(
immo ct
pla^Mrnm (lolores extinguebat ).
23. Dintius autem cum adversus martyres con-
tendissent
,
superati sunt , et a torinentis cessa-
verunt
,
et flagella dimiserunt , et strigiles proie-
cerunt , atcpie victricum eis facti sunt coronarum
auctores
,
mortcm illis per gladium infercntes
,
cum sextum dicm lia]>crct mcnsis
,
qui apud Ae-
t4;yptios nuncupatur mechir
,
et primum ac trigc-
siinum is qui apud Romanos ianuarius appella-
tur : quando ct amici Cliristi martyres cum pro-
ptcr Cliristum martyrizasscnt , animadvcrsioncm
capitum
pcrlulcrunt. Talitcr sanctos marlyrcs pas-
IN i>S. CVnCM IVV lOFI. (),'{
T^C
otvco xal
Oe/ac dvuaavJar yXYiaiMr
,
c Trifjloq
Xaoc aviXcfxivoi m^yiv iTriviyctov
aSovnc
^
/C
to
^lapx,ou
T2[Mvoc ^^-^a-yov
,
oq Tr,v Ti nifjTiv
au-
TOiQ evi^icjvfjiv
,
xa) tmv VTrlp
raJrj^c dyoJvo)v
To GTaoiov yivot^iv
,
Kai to)v
dfxapdvTO)v CTKpd-
vo)v a^zsvi^^^aTO' zaXrij^;
to^c <^o/t>5Tc<c t^'? ^iSa-
ffJcaXw auvaiTTovTic
,
xal tw (3pa[3iUT?]
Trpoavc-
[xovTiq Tovc dOXj^aavJaq
,
Ka) tm
TToifxivi Tci ttoo-
/?aTa (pipovTic
>
^ta/ tw ^gwp^w Ta rrXyipyi ytao-
TTMV TMV QTayjjMV fUjpoaayovTic
,
y.a/ tw
cToa-
T?5^w T^v Twv GTpaTiuoixivoov d7^TT'/}Tov
(pdXay-
ya' 6 Sb yzfyiOoog
wc
TiKva yvYiata touc,
dUouq
ioi^aTO
,
3ca/ yaipMV mq
ixiixyiTdc d-apt^ilc
^v
dfyiaXaic, ^rpojgXa/Sgv
,
)ca/ GKtpfoov tm Oioi TrpoG-
sos
,
et triiimphalia diademata consecutos
,
et bra-
via supernae ac divinae vocatlonis adeptos
,
iide-
les populi elTerentes
,
canticuin triumpliale
canen-
do
,
ad Marci basilicam detulerunt , cjui eis et fi-
dem radicavit , et per hanc ccrtaminum
aperuit
stadium
,
ac perceptarum eis inmarcescibliium
co-
ronarum exordium factus est : benc discipulos
magistro copulantcs
,
et
agonithetae
eos qui cer-
taverant praesentantes
,
ct oves ad
pastorem du-
centes
,
et agricolae
plenam fructibus
spicam
,
at-
que praetori insuperabilem contionem
fcrentes.
At
illo gratulabundus tamquam proprios filios san-
ctos suscepit , ct gavisus veluti diiigentcs
imitato-
GA LAUDES
'/lyoifiv
^
(pct)V7iv d(prc]q SiaTr^vGiov' ISou gfw Kal
Tcc TTaioia a
fjLOi
iSojKiv 6 &8o^'
xai 7rao6vTO)v
TO)V nirJTWV
6fX'/:yVpB0)V
,
Ta TWV
liapTVQO)V xaT-
i^yi-jti "Kil-^ava' ov Ttoiv/) Tovq
dfj.vovQ za) Tac,
dfjLvdSaf; uvv^a-i^avTiq
,
ovS''
dfxa
Ta^
vvfx(pa<;
'XpKjfov xai TOVQ
vvfi(pafo)yov^ t^
yyt ytaTa-aQV-
'vj/avTec
';
ctXX' loiatg
dfxcpoTipovg copoTg ^'/jaav-
p/(TavT2C

stzrel (pvXriv (pvXviv ^ca-S"' iavTy\v Ka\
TavTaf; oiaipiiv iTraiSivQyjGav
,
ycdvTavOa
T'/ipe7v
loTTOVoaGav to Tragdyf^Xfxa' y,a) tmv
fxlv
dyio)v
01 d^Xot Kui 01
S^ofioi
}tai al mdXai Jta) al
viytai
,
xa) <ujpo(; tovtok; ol dfxa^avToi CTi^pa-
voi
,
za) 7] iv Tcp vaw '^d^ytov tov S^iou xaTot-
res
,
in ulnis assumpsit
,
( et exultans Deo ob-
tullt
)
clare missa vocc profatus : ecce ego et
pucri
,
quos milii tledisti Deus. Apud quem fide-
lium caterva martyrum recondidit corpora
,
non
communiter agnos et agnas consepeiientes
,
ne-
que simul sponsas Ghristi et paranymphos lia-
mo ahscondentcs
,
sed privatis utrosque tumulls
recondcntes : nam tribum tribum seorsum
,
ct
mulieres eorum seorsum dlvidcre fuerant erudi-
ti
;
quaproptcr et hic quoque festinaverunt ser-
vare praeceptum. Et sanctorum quidem certami-
na
,
et cursus
,
et hictamina
,
et victoriae
,
quln
ct coronae immarcescibilcs
,
et in templo Marci
sacratlssimi dcpositio
,
talitcr ut pcr pauca di-
IN ss. r;Vi\lJ.M KT loii. (>r)
^g(T/c ,
ouTOJ
^o)c wc
^''
oXtyo)V ilmiv arc-Xs'-
G<^nrruv ,
>cai TngoLC
\oxP^
iiTl(iy\\xov.
kS.
]U7ro)fX2v
<5g )ta/ tjiv iKclOiv ivTauja
ixi-
TaOea/v
,
>cal t>!v a/T/av
^/'
^\ ?i fjLiTaOiGic yi-
yoviV fxiTOL Tac
TToXXag IxiiOiV
Yifiipac ,
/va t/
y.ai fxo^aalGOJfjLiv ,
Jcal touto toiq
fxapTuoi ya.-
DiGOJfJA^a'
a^uSoh^i^ovTai yap
YifLaq Iv TOic au-
Twv syTioofLtotQ fLMGaiCpvTac, fxaXXov yi
rrXaTO)-
vi'CpvTac' fJLZTa
t'/]v ^xiivojv twv Tupavvo)v JtaTa-
XuGtv
,
'itai TO)v Touq ayiouc, 'A,oXaGavTO)v otTrw-
Xscr/v
,
)ca) t?ic
t^v ;5wXwv fxuGagac, XaTp?.iar
KaOaipiGtv
,
>ta/ ]h'^vfiLivo)v auTolg varov y.a) (Bo)-
fjLoiv
Tyjv y.afaTVTO)Gtv'
fxiTa Tyiv ^o)VGTavTivou tou
fjiazaotGTOu
ttoojtou y^^iGltavoiv zai
po)fxaio)v to.
camiis consuiTHTiata sunt
,
et (incm Jiabucrunt
In-
signcm.
24. Dicamus autcm ctiam inde huc factam
translationcm
,
ct causam proptcr quam transla-
tio facta est, Post muitos itaque dies
,
ut aliquid
etiam mosayce fatcamur
, et hoc martyribus
con-
donemus
,
rccipicnt cnim nos in pracconiis
suis
mosayzantcs potius quam piatonizantcs
,
post il-
lorum tyrannorum dcstructioncm
,
et eorum
qui
sanctos punierunt interitum, et simulacrorum
de-
testa])ilis scrvitutis depositionem
,
ct ararum
ac
temploriuii quac ipsi statucre ruinam
;
post beali
Constantini qui primus christianus Ronianorum
5
66 LAUDES
(jyLritJSTpa yc^aTvvavTO<;
,
Tcai twv ulaiv
fxtTalSico'
GtV [iiTa Tviv
'Io/3/avou xa/ OuaXivTiavou Ti
xa) TgaTiavov
^^o<; ^ojyjv t-ziv xpiiTTO) ^grava-
CTaaiv
,
fMiTa
Qioooqioij too
fxiydXou aai tcov
ifydvojv TT^o^ Triv dvo) Xn^iv dvdXuaiv
,
Qio^o-
ciou Tou fjLiz^ou Tyjv (SaciXilav ^/sVovto^, xai
"Ku^iWou Tou Qtiou Ta gvQa^g Xof/xa tou ^Hpi-
CTOU TroifxaivovTot; ^gofSaTa ^
xai
fiiyaXo^fxavM
cdX^miyyi Tyjv Triq gJjgjSg/ac ao(piav KJipuTTOv-
7og
, ^aifio)v
T/V ^o(pi^o<; xai alyuTTTioQ dvi<pai-
MTO M.iVOU^yiq TOUVOfia
^
}iO)fX'/}V
0/)CWV T>JV iTTO)-
vufxov ,
OyiXio)(;
fiop(py\v
irpoaitoioufxivoq^ >ca/ Tai^-
T>? SirA>vuc, TYiV ohjiiiav aa9ev2/av
,
Ka) Tr^og tou<;
dppivaQ Tri '\u')(yi Tyiv da^iviiav fxdXXov d^pd-
V8/av , ou a^ivii <puyd)v Tnv d[3uaaiov dXuaiv
,
sccptra roLoravit , ac fillorum obltum
;
post lo-
vlniani quoquc ct Yalentiniani, et Gratlani ad mc-
liorcm vitam migrationcm
;
post Tlieodosii magni
ac
filiorum ad requicm supcrnam resolutionem
;
Thcodoslo minorc imperium modcrantc
,
ct dl-
vlno Cyrillo ratlonaLilcs liic Ghristi ovcs pascen-
tc
,
et magniloqua tuba pictatis sapientiam prac-
dicante , daemon quidam tetcrrimus ct aegyptius
apparebat Mcnuthis nominc, caslellum a sc cog-
nominatum inhabitans
,
ct formam femlnae fin-
gcns
,
ct hac propriam infirmitatem et imbccil-
litatcm dcmoustrans adversus cos qui mares suat
IN
s.s. cYRL.Ti i;r lon. 07
Tipav da^dXitav
y
iva dn fxv)ifJ.oviUfj)[xiv ,
tou-
Tov
rac
ytazoupyta^; OioipLivot
,
OTroio^v
rifj.ac
^u-
C^^iOciv \pt(JT0C QiOC
yiXiU^ipOJGiV OUTOC
SaifjLO)v
(j>iOTitvoc o)c
alyuTTTtoc
,
o Or.Xu^ppojv
Ofxou Ka] 0'/]XupLog(poc fJHTa
Ao^iou t2 y,ai T^i-
no^oQ Triv Kou(poTyiTa
,
xa/
Tyic
iv /^oooov/i
OQUor
Giy/iv dvinXdXyiTOv ,
xa/ Tyiv
tou y,aGraXt/,ou
vdmaTog Gio)^y}V dTiXiUTyjTov
,
xai tou pooiou
Taupou Ty}v cuvlvodoOilaav auTO) TTTOoatv
dfiuyrr
Tov
,
)ca/ Ty\v 7tavT0)v w^ iim^iv tojv iXXyivtyo)v
fxav!iio)V
yaTaa^zatv
,
\^^GyXnTiou Ti t'/,v
fiy\
ts-
XiUTMGav Izijjugoiatv
,
v.a\ tcov ycaT^ auTO)v /a-
Tpojv Tyiv TTavTiXn Kat aviaTov Xo(3o)atv
,
7rpo(pn'
anlmo
,
non vlrtnte fnglens abyssi catenam
,
sed
Dei permissionc interim ad cautelam nostram di-
missus, ut scmper memores simus huius mala ope-
ra conspicientes
,
qualibus nos Christus Deus dif-
ficultatibus liberaverit. llic daemon tenebrosus si-
cut aegyptius feminei sensus erat pariter et for-
mae
,
post Loxii et tripodis surditateni
,
et inef-
fabilem dodoncae quercus taciturnitatem
,
et in-
terminabile castalici fluenti silentium
,
postquc
rhodii tauri sine mugitu sibi non agnitum casum,
et
omnium ut ita dicatur paganarum divinatlo-
num extinctionem
,
Asclepiique non finitam in-
llammationem
,
ct simiiium omnimodam et insa-
68
LAUDES
TgJg/v ital
voGOUf; \arpiuiiv
,
fjLaXXov d\ -^iu-
Soii7n7v 'y^aj voGOTTOiilv
IrtpariUiTO
(paGfxaaiV
'jTOj^ fap 6
4^^'^'^^^^
^^
^^'
ct^X^^C

>tal To ^gJ-
^oc
g>t Twv /^/wv XaXoov
,
ev oKyi^iia ti ^av-
ri\6)c,
oux
lo'Td[xivog
;
^^
ttwc
o
'^'^"^
i^/av
'/iv el-
p^g^v
7ro7g />c>? (puXa^aq otp%?iv
,
aXX' wag/
v2>tpoc
llSSiXuffM^VOQ pKfil^ ,
3Ca) GXO)X'/]^l (3puo>)v
,
)tat
<T>!''v|./v 2>;,wv unoGTpo^fJia
^
o ^csaaav ^tmgiv ^i-
aoov
,
)cal [xiydXyiv voacov tyiv daSivitav
,
at^Toi
ydp 7rpo(p'/iTizo)Q ilmiv
^
yiaQiv/iadv Te zaJ gTrg-
(Tov
,
)tai TravTOG aya^ou tyiv aviaTov ^i^iym-
[xivoi viy.po)aiv iTipoiq pcoaiv o^i^inv
;
yj voaou-
Giv T/fflv dXi^Tiainv
,
o
l3oy}Q^7v
iauJo) [jLyi ^uv
na]>ilcni mcdlcorinn lacsioncm, prophctare ac me-
tleri languoribiis , immo falsa diccre ac morbis in-
iiccre pcr plianlasmata protandcbat. ]\am qiio-
modo is qui mendax est ab initio
,
et mendacium
de proprio loquitur
,
in veritateque prorsus non
stat, veritatem asscveret? aut quomodo is qui pro-
prium quem habuit aliquando principatum non
custodivit
,
sed veiuti mortuus abhominatus pro-
iectus est , ct vcrmiinis scatct , ct putrcdincm ha-
bet stratam
,
qui onuii casu cadit , et ingenti lan-
guct indrmitatc
;
ipsi cnim
,
ut prophcticc dica-
mns , inlirmati sunt et cccidcrnnt
;
totiusquc bo-
ni cst mortificatione circumdatus
,
aliis sanitatem
porrigcrct ? aut lan^ucnlibus quibusdam pracsta-
IN .^. CYRUM ET lOlI. 09
dixivor;
;
o yciQ
T/c
^X^/
'CJt (pufTiMC rouTO Xa-
X^v
, yj Trgoq i'7iQ0U Xa/Swv xal (puXa^af;
afiiio)'
Tov
, Tdxpi av Yi^uvaTO jca/ 'Sjpoc
dXXojv jct2/'-
V2/V fJLirdSoGiV ^g jfz>i g;)5^E/
,
ttwc iri^oic
Si-
^ovai SuvTiGirai
;
xg. Ka/^ toJtwv oJtw xnixivojv ,
ttoXXou^ to
il^i^^ig rouro ^atfxoviov
rai^ aTraraic, Tra^eoru-
f
gv ,
ytai TTpocjycaXi^GQai aurou rco
jSojfjLO)
iXTri-
Si po)Gio)g
?i TTpocpyiliiaz dviTntGiv, ou
fxovov diTi'
GTOuatv Jca/ iTdvIyi rout; aurou TTQoytitixivou^ xg-
XiUGfxaGiv
,
dXXa xa/ tt/jtouc ^ct/ 'K^igtou ra
GUfx(3oXa (pipoifaQ' Snvov Jap
;i
xa;c/a Trpoc sai;-
T>Jv iXTiouGa Tov aKaxov
,
Tdya oi %at rov apa-
ret remedia
,
qui slbi auxiliari non valet
.^
quod
quis habet , hoc vel ex natura sortitus
,
vel ab al-
tero acccptum sl custodierit indiminutum
,
for-
tassis poterit ad alios quibus impertltur extende-
re : at vero qui non habet
,
quomodo aliis
tri-
buere potuerit ?
25. Et his ita positis, multos foedissimum hoc
daemonlum seductionibus suls abstraxit , et aram
suam residere
,
spe recipiendae sanitatis
,
vel per-
cipiendae prophetiae
,
suaslt
,
non solum infideli-
bus , et cunctls his qui iussionibus elus parebant
,
sed et fidelibus et hominibus qui Christi porta-
bant inditia. Novlt enim malitla ad se trahere
simplicem
,
fortassis autem et eum qui ad melio-
70 LAUDES
^
porct)^ TT^oc Tct K^iiGGova vivovroc,
,
g/
IXYI
Ogoy'
(J^uXaxa T^fc
aurov y.ryiGiro viUGiM^;'
aXXoj^ Sl
y.ai ol rovrou rou aalio)q 2x,fovoi ttoXu ro ax/-
putov lyovric,
,
%ai ^aWov iv a^Xoryjri yvoj-
Di^dfjLivoi ,
2U)(^2^o)g ro)v apiaroov itti Ta %s/pw
IJLi^iGravrai ,
xa) pa^lo)(; (SXaf3i^o7g na^a^pQii-
govrai
,
ytai ^ua^x^i^wt; gjc ro)v yirroofjJvojv dvd-
yovrai
,
rov froXudfjLfxarov vouv outc
iudfxfjiarov
gp^ovTg^* d^iv xal UauXot; roiourouq roug Ta-
Xdraz Oso)fj.ivo<; ,
OaufjLa^o) (pyjG^v ttcoc ouroog ra-
yio)(;
fj.ira\
lO 1(5^1 aTro rou v.aXiGavroc,
ufia^
ev
yd^tJt H^tGrou' xa)
fxffd
TroXXm otoaazaXiav
'jcai GopooldrytV ira^aiviGtv ilzorco^ auroi^
ifxag-
ru^yjGiv rd dvdyjrov' ^EfSpaioug
Si fSXi^moov tri
ra congruc spcctat
,
iiisi Dciim sui ciistodem lia-
beat nutus : allas et huius urbis soboles multam
simpllcitatem liabentes
,
et in simplicitatc potlus
agnitae
,
facilc a mdioribus ad peiora mutantur
,
et leviter a noxiis cornmipuntur
,
ac dliljcibus ex
minoribus criguntur
,
nudtorum oculorum men-
tem non bene oculatam habcntcs : unde ct Pau-
bis cum tales Galatas vidisset , miror
,
ait
,
quod
sic tam cilo transferimini al) co qui vos vocavit
in gratiam Christi : ct post multam doctrinam
,
sapicntissimamquc admonitioncm
,
consequcntcr
cos insensatos cssc tcstificatus est. Porro cum Ile-
braeos lacte adhuc egcrc , ct inexercitatos
habcre
IN SS. CYRUIVI ET lOII. 71
Xy\Cpvraz
ydXa^TOc
,
xal yufxva
ra riic
4^%^^
alaOyjryipia
jrpoc ^iaK^teiv ytaXou xat rou ^zl-
povoc g%ov7ac ,
voOpouc a^iooc )tal
vynriouc covo-
^acrsv* Ko^iv^ioic ro7c
'^^oXa^ouaiv aoycppovav
xiv^uviuouGiv
,
[XT^ 'ZSTW^
c!>c o(ptc
, i(pyi ,
i'^y)'
TTaryjGiv Vuav iv r^ Travoupyia aurou
,
(p^ilpy}
Ta voyj/xara
ufiMV
dno ryiQ d^Xoryiroq Kai ryig
ayvoryiloc ryic itc rov Xptalov y\ og GO(pia rov
xajtov vouv iUfJLa^coc (pyialv iiiJaXKiu^aOat
,
ka*^
^/a rouro St^ovat iravoupyiav dycdycotc
,
7ra/c7iv
^g xa/ vso/c To (p^ovyipLa
,
ata^yiGiv ri xa/
gv-
vo/av BTrayyiXXtrat.
y,<r.
'AXX' OiGTridioc KuptXXoc 6 itotfxyiv 6
aaXog ;ta/ 'K^iarou rou xaXou irotiiivoc (xaOyi-
ryic
jca/ dycdXouOoc ae/ tw
t^c yif^ipac
itaufjLa-
animae sensiis aJ dlscretionem mall et boni vi-
disset , imbecilles merito et parvulos nominavit.
Corinthiis aiitem, qiii doprehensi fuerant cum pe-
riclitantibus sapere, timeo
,
inquit , ne forte sicut
serpens seduxit Evam in astutia sua
,
corrumpan-
tur sensus vestri a simplicitate et castitate
,
quae
est in Christo. Sapientia quoque animum
,
qui si-
ne malitia est facile transmutari dicit , et idcirco
dari astutiam innocentibus
,
pueris autem et iu-
venibus prudentiam
,
sensumque ac intellectum.
26. Sed ille Cyrillus egregius
,
pastor bonus
,
et Christi boni pastoris discipulus et sectator, qui
72 LAUDES
T/ auvxatOfjL2vo<;
,
yta) tm irahTM
Tyiq vukIoc, guv-
TryifoiJLcVOC
5
'^ai to)v 0fX[xaT0)v tov uttvov a(pial(j)v
y.a)
T^o^ovfjL^voc,
,
iva aypu^voiq
6iJL{j.a(jtv ytai
i^^.pyjyo^M To) vo) (puXaTT'/i Ta 7rpo(3aTa yta)
fx'A
'AXiTTTOivTO y.a) ^uotvTO yiat d^oXXoivTO
fj.ri^i
^'/iOtdXo)Ta yiyvotvTO' outo) yap jcal tcv (pQo-
Q2a y.a) Ovipa Niofo^iov X'/}(jf')}V
ofxou )ia) Xu'/,ov
2(po)paazv
,
y.a) tyi(; fji,dvSpa<; i^lo)^iv
,
xa)
T'/ic
7roi[xv'/}<; aTryiXaaiv dTrpaytTov
,
Ta 7rpo/?aTa cpuXd-
^ac
dXo)l3>iTa.
KuptXXoi; 6 Qio^piXou tou Oziou
ya) TY,c, dp^/y\c, xa) Tou ^/iXou Tufydvo^v Stdoo-
yoc,
,
Tyyj dndT^/iv (^Xiwoov tou oai[xovo<;
,
xa) tmv
iTt^iJoiv TYiV ^Xd(3'/iv Oio)[xivoq
^
Tou ao)ly\^0(; r/,{-
T'/}<; lyiviTO
,
ya) iTauaat to xa/tov IXtTdviuiv
,
scmpcr ot (Ucl canmatc crcmabatiir, ct noctls gla-
cic strlngcljaliir
,
quique aL oculis somnum rc-
pejlel^at ct avcrtcbat , ut lucu])rantibus visibus ct
vigili mcntc custodiret oves
,
ne furto ablatac fuc-
rint et mactarcntur
,
ct pcrclcrentur
,
vcl a bcstiis
rapcrcntur
;
sic cnim ct furcm et fcram Nesto-
rium
,
latroncm simul ct lupum pcrspcxit , ct a
mamhM insccutus cst, atque ineflicaccm pcpulit ab
ovili
,
illacsas oves custodicns
;
Cyrillus inquam
,
qui ciim Thcopliili avunculi sui ct praesulatus es-
sct et zcli succcssor
,
sctluclionem daemonis fn-
luens
,
ct fidelium laesioncm conspicicns
,
Salva-
toris scrvus eifcctus
,
ut ccssaret
malum
,
dacmo-
1N S.S. CYRIIM KT lOlf.
7.'^
roo T6 octifJLOVoc xurapyyiaat ra (paafxara
,
y.ui
TgXg/av ro) Xao) TxapaQyClv riic aX^jOg/ac s^Ztj/-
yvojGtv
,
ycal
ryjc
aurou Oioyvo)aiac rov gpwTa*
o
'3"goc
^^ ^arrov rdc
rou ^ioaTTOvroc hiyiaiK;
m^diMvoc ,
xat ro
r>.c
^apSiac ^iXyiixa
ciioo)-
5cgv
,
xa) rdc
uirlp rojv iriaro^v a\ry\aitc g^axXji-
po)Giv'
6(p0aXfjLoi ydp Kupiou iir] ^txaiouc,
,
xaJ
wTa aurou
2tc
^iyiatv aurojv' ^iXy^fxa
yd^ o;'-
ro)(; ro)v (po(2oufxivo)v uuro)v ^oty^ait
,
x.a) ry,Q
^iTiGiOJC aur(j)v iiGuxouGirat' i^it^yimp lyyuq
'muGtv rotQ l<mi)iaXoufxivotc a.urov Iv dXyj^iia^
xaOiaJyixiv' xal rou
fxlv ^aifxovoq
tOpauaiv t;iv
Ivipyttav
,
rou Si Xaou ryv aG^iviiav i^i^d-
TnuGiV ivi ydp Gtxai(*) 6 Oioc x^Xiouq
y^apii^i-
rai' xai Xaw TrcXXdztg ivailSo^g Izff^uovrt' ou-
nisqiie clestruerentiir phantasmata, ct perfecta po-
pulo pracLcrclur vcritatls agnitio
,
ac divinae ip-
sius cognitionis amor
,
precatus est ; Deus autem
maturius famuli sui prccibus admissis et cordis vo-
luntatem dcdit , et cfl\isas pro fidelibus suis peti-
tiones implevit ; oculi Domini super iustos, et au-
res eius ad preces eorum
;
voluntatem enim re ve-
ra timentiinn se faciet , et orationes eorum exau-
diet
;
quoniam prope est omnibus
,
qui invocant
eum in veritate. Et daemonis quldem fregit ope-
rationem
,
plcbis autem infirmitatcm curavit ; uiii
enim iusto Dcus millc pcccatores donat , et popu-
74
LAUDES
rct) ^ap yiai tm ^ojt rriv
ttoXiv oXozXyjpov lyo"
giaciTO ln\ TYi alryiGii BavfxdGOLq auTOv xa) to
Tr^oGOJTTOv' yta) tw MoougcH tov ^lGpayiX
afxapfd'
vovTa 7roXXd'/,iq h\^o!>pyilai' outo) Tta) Ku^iXXo)
Oco<; oi/taio)
TuyydvovTi
,
>cal ;taTa AwV auTou
xai Moi)UGia
^epdTTOVTi
,
ttoXiv oX'/iv ytal oXov
Xaov looo^yidaTo.
it^. Ka/
W
vu)iTO)^ auTou ^sQ' IxgTs/ac Jca9-
iuoovTi
,
^i^ dyyiXou to ^pa>tTiov IixyiVUgiv
,
ILupov
TiiXiUGac Tov doiSifjLOv fxd^TUpa
dno tou
'M.apxou Tou QiGTTSGiou
V2W TT^Of; Tov TMV dyio)v
iuayyiXiGTOJv
Gyixov [MiTaGTyiGaG^ai
,
ovusip o
TT^oio^iUGag
Qi6(piXo(; Iv auT^ t?
^dfiyi
Mgvow-
6?? yiv Soix)iGd[Jt.ivo(;
,
Iv
fi
xa) to i'iSo)Xov 'l^puJo
,
lum non numquam pie suppllcanti
;
sic enim et
Lotli civltalem intcgram donavit , super petitione
ailmlratus eum et facie
;
et Moysi Isracl pcccan-
tcm sacpe donavit. Ita et Cyrillo Dcus cum esset
iustus
,
et suus instar Lotli et Moysi famulus , to-
tam civltatcm et populum totum donavlt.
27. Et eccc noctu et post supplicatloncs dor-
micnti pcr angchmi quid csset agendum signifi-
cavit , Gyrum iul)ens mcmorabilcm marlyrcm ab
cgregii Marci tcmplo
,
ad sanctoruni evangelista-
rum transfcrrc basilicam
,
quam Tlieophilus
,
qui
ante illic pracsulatum tenucrat , in eodcm castcl-
lo Mcnullii dedicaverat
;
in quo et
simulacrum
i?j s.s. cvnuM FT lon.
7^)
xol) to oatfxovtov IniiToXaCiv' toutov KuptXXo(;
6 ^avfxciatOQ rov 'x^pyia^iov
St^ dyyiXou oi^d'
fiivoq ,
gTTi Map^tov Tov dytov 'iSpafiiv ,
xai ro
(TgTTTov g^cxaXJ^ac
K Jpoy GTripiStov
,
ev^J^ov awv
at^Tft) Jtal 'l<wavv>?v tov TptooXfStov lu^iaziv' xai
aocpcoQ
XoytGafxivoc wc
afi(poTi^ouq
to SgoXg-
XTOV TrpoGTayfxa Tri tou ivog ir^oayiyopla
,
d/a
t;iv dfx(poTipcov ofioXoyiav Ti xa/
6fjLO(p^oauv'/i^
ifxy\vuaiv ,
;ta/ w^ ^^ ^^^ov ^/gXe7v jugTa 9'ava-
Tov oic
otJ Toonoc, ou TOTTog ou
Ta^fo^
00 p^po-
voc oi3 Trd^oc, StiXua^v
,
toutouq
afx(po)
XajSwv
e/^ To Xgp^^^Sgv auTwv twv gt3a^^eX/o"Twv /gpov
jUgT^i-j/argv T2fxivog ,
oTttpTcov
oixou
xai dyaXXo-
fjLivo^
xaTci Aa/2)^ tov fxaytd^tov
tt^o
t?c
>cy/Sw-
locatum fuerat, et daemonium frequentabant ; hoc
itaque Cyrillus mirabilis oraculo accepto, ad san-
ctum Marcum cucurrit , et venerabili revelato Cy-
ri sepulcliro intus cum eo et lohannem ditissi-
mum
(1)
rcpperit , et sapienter arbitratus quod
utrosque a Deo dictum praeceptum
,
per unius
appellationem propter utriusque concordiam et
unanimitatem indicaverit , et quod non esset de-
corum post mortem separare quos non mos
,
non
locus
,
non sepulchrum
,
non tempus
,
non passio
dissolvisset
;
hos ambos acceptos in idem iam di-
ctum evangelistarum sacrum transtulit templum
,
(i) DJc hcatissimum.
76 LAUDES
rou y,v^iou ^o^iuovra Tra^aTrXTiaia)^
fxt[xoufjLivo(;'
o^iv xai xar^ aurov rov fJnXa^Sov ryiv Trviuixa-
rty.'/iv aurou Xu^av ^al ^ionviuarov
dpfjiOGdfXi-
voQ
fjLiXojoiatQ Suo roug
fxd.rupaz vwigiv
,
t^v
ivouaav avro)
^yifioatium npnvoryira
^
%al rol(;
iUGi(^iGtv
g/xwv %a\ u^o^ityjjia ro7g i^\ toT^
dyiot(;
iu^ppoauv/iQ ytvofxivoq' ojq ytai ol vuv iv-
ruyydvovric,
,
>ta/ tov h^iivou ^roQov ytvojazou-
atv
,
Ka) ^poq ry\v aurou ^td^iatv
fxira^dX-
Xouatv'
'xai^ouatv yd^ lu^uf; 3cal axtprMaiv ox;
KuptXXo^
^
ytai rov H^tarov roic, ufivoic, yi^ai-
pouatv
,
za\ TaT^ itjcpyifiiatq
an^pavoSatv rouq
fidpru^az.
>ty).
Qaufxaaai yap bvToj<; lartv rou aojryipoc,
tripudians
pariter
,
ct exiiltans
,
beatique David
morem imitans
,
ante arcam Domini cliorum du-
centis : undc et secundum eundcm modulatorem,
cum spiritalem lyram suam ct divlnitus inspira-
tam coaptassct , duo])us martyres laudavit modu-
laminihus
,
iocunditatcm quae sibi inerat publi-
cans
,
ct piis imago ct exeniplum in sanctorum
lactitia factus
;
quac ct hii qui nunc sunt rclc-
gcntcs
,
ct illius amorcm coi^noscunt, et ad ip-
sius afFectum pcrtranscunt : gaudent enini conti-
nuo ct cxultant morc Cyrilli
,
Christumque liym-
nis concelcl)rant
,
ct coronant laudibus martyres.
28. Miranda cnlm re vcra cst Salvatoris po-
IIV SS. CMll/.M ll" lOII.
77
To 7ravaX)t6C }tai to
ic
auTOU ir^ovoiac naviu-
^opov
,
TtJwc ou -^ilov
g^
oupavou
(^gi^ac ytai
^up
^
Tov dXiTYipiov ixii\fOv ly.iQauvo)m
^alfiO'
va
,
wc, TvaXai ^o^opLci ti xa)
Vofxoppa Tyl
cpu-
Gii
fxifx(f)0[iiva ^
ytai tov iror/iTYW o)q ouyt iu Tot
xa-S"'
yjfjiac
^ta^OfXcvov ivu(3gi(!^ovTa' outi
yyiv
dvof^^^^yivai xai TtaTaTmiv tov d}idOapTov iKpi-
viv
, wc
^OTi Aa^av nai A(3ipo)v ouvayojy/iv
U7noy\(pavov' outb XiOouq
ofxjS^yiGaQ tov dvooiov
iyaCkaCoifiiv
,
oic,
e-^voc Trore to) Mapaj^X
av'&/-
GTafkivov'
ouTi fjSioiiv To Tou
fxiapou (SSiXXu-
pooTaTov
dyaXfia
,
ytai
g/c
Xg^srra auvT^ifSylvai
TT^ojgra^sv
,
oog TraXai tov llyiX y.ai tov Aafwv
^aTiXiTTT
u
V iv
i
dXXa G(X)fiaGi
viycpoHg xa/
y,oifj.yi-
tcntia, ct provitlcntiae clivitiac, quomodo non sul-
pliur clc caelo pluens et ignis, noxium illum daemo-
nem fulguraverit, quemadmodum Sodoma c]uon-
dam atque Gomorra
,
naturae detrahentia
,
et fa-
ctorem quasi non bene quae circa nos sunt clispo-
suerit , iniuriis impetentia ! ncque terram aperiri
et absorbcre immundum iudicaverit , ut alicjuan-
do supcrba Datban et Abiro conventicula :
neque
lapidibus instar imbrium climissis grandinaverit
non sanctum
,
sicuti gcntcm quondam quae resti-
tit Isracli : nequc cadere illius polluti abhomina-
bile
simulacrnm et in pulverem conteri iusserit
,
sicut olim Bcl ct Dago comminuerat; sed per cor-
78 LAUDES
fxivot^
Iv iMvyiiiaLTi
to rouTOU ^paaoi; xargJva-
Giv
,
5cal Tcov gtz;' auro) xayp^Wjotsvwv t>7V dXa-
^ovitav ^ioJrtayuviv' Su^ai QeXwv w^ ol^a/ toTc
auvirol^ jcai apri(p^oatv
,
'Ziiocr;? />o5v ;7 twv au-
TotJ fxaprupcov
xal /xsTa Qdvarov
^uvafxiQ ,
tto-
c;? ^g Twv Trap^ IXXyjat &gwv ;5 da^ivita
^
ytai
oaov yirrcovJat ol Qeo)
y^^yifMali^^tv at3%>f(Tav7gc
>
ajc/v>iTo/c dyim xal viycpol^ xai
fxn
Tropiuouaiv
ccajxaatv.
x-S". 'EvTay'9'a -yap eX^&oVTgc o\ dyioi
,
xa/
ToTc iuayyiXtaraic yivofxivot auaycyivot
,
Trpw-
Tov [ilv l^ auryjg gJSJc
'^^C 2/c
'^ov /epov Toy-
Tov ay}'/>ov i^t(^daiO)(; tlg (puyyiv ro Saifxoviov
gTpg^av
g/c
rd^rapov ejt
yyl^
laStoo^avrig
,
)ta/
pora mortua et iaccntla in monumcnto
,
hulus te-
mcritatem dcposuit , et compescuit insaniam
,
et
ita coJ. in se gloriantium confusit
^
iactantiam; ostendere
volcns ut reor sapientibus v?t sensus sanos haben-
tlbus, quanta eorumdem ipsorum martyrum etiam
post mortem fucrlt virtus
,
quanta vero gcntllium
dcorum infirmitas
,
ct quanto facilius hi qui Dcos
vocatos sc glorlantur
,
pcr immobilia sanctorum
et mortua ct non spirantla corpora supcrentur.
29, lluc cum sancti venlsscnt et evangcllsta-
rum cohal)Itatorcs cffccti
,
primum quidcm ipsa
locatione
,
quae in hoc sacro tcmplo cffccta est
,
protlnus in fugam dacmonium convcrtcrunt , et
I\ S.S. (JM\UIV1 K'l' lOII.
.
71)
rpoTratov gVl ryi toutou <puyy\ Opia(x(3iUfTuvTic
>
i^yifxov
T'/iv olyciav rou o]yL'/iropor^ i^it^av' oiu-
TiDOV Si rourotr^ igyov iirpdrriro yj rojv UTrap-
^ovrojv ro) ^aifj.ovt
ay.uXiuatq riyouv y\ Trop^-/}-
Gt(;' av^poo^ot -/iGav aurou ra u^ap^x^ovra xa\
yuvata rio
jSojfjLO) TTpoaytauyiiMiva
,
iXniGt
>tEva?c
airaruifxivot y,a\ (pavraGia Oitv^
'/Xiua^ofjLivoi'
ouGjnp ot
f/.dflupir,
-v^f^^^^a^
viy,^o)Uivlaq xal go)-
liafa ,
rov
Igx^P^v
r'/l (pufyi xa7a ryjv Oiiav (po)-
vriv TTpdnpov ^'/iGavr2<;
,
d)g vejcpov
iGzuXiUGav'
^iun^ov }iai (^o)'/iv aurolc (ptXav^^oifnjox;
%ap/-
^ovrat rr,
7t'/iyy\ rrig ^o)'/l<; aurout;
7rpOGiViy'/,aV'
Tgc*
>ta/ yvoovat Oiov ooj^yiGafxivot
,
ov
dfvoouv-
ri^ Vivi>c^Ci)v7o' Kai (pd)(; dXyjOtvov
x^P^^^^l^^^voi
,
atrum illum in tartara perscquentes
,
ct trophaco
in huius fuga triumphantes
,
desertam exhibue-
runt habitatoris domum. Secundum vero ab his
opus agebatur patrimoniorum
,
quae inerant dae-
moni , expoliatio idest devastatio : viri enim erant
patrimonia eius
,
cum muiierculis
,
qui ad aram
sedebant , et spe vana dcccpti , et acriori phanta-
sia delusi
;
quos martyres animabus et corporibus
mortuos veluti quacdam spolia depraedati sunt
:
prius forte fuga sccundum divinam vocem veluti
mortuo alligato
;
postmodum eis et vitam mise-
ricorditcr donant , ad fontem illos vitae adducen-
tcs
,
ct cognoscere Dcum dantes
,
quem ignoran-
80 LAUDES
CTTi^ 2GXOrOUVTO
fJL'/}
(3\i^0VTi(;' OUTCf) yOLp (TOJ'
^OUdlV T8 Tta^
^0)f^2U0UfJlV TOL TTpO^
lyfi^OdV
UU-
ToTc apira^oiJiZva
,
ox; 6 ocdTroTyK;
auTMv za] Si-
SaT/.aXo(; Tyiv or/.oufxiv/iv ap^ciGaf;
l^oiy^yiGiv'
TplTOV o\ fxd^TUpiq TMV (p^aadvTO)V i^pO)V TOTl
ouK iXaoGov' '/ai to (22XXu^ov Iv.iivo tou Sai-
fxovoc
Tifizvoc, Iv 0) Tac, -^iu^^iic, cpavTafyiaz o
^pa^iTy}^ ilpyd^iTO
,
Iv o) (3o)[j.o(; yjv di\ toTc
aifJLaai S^iaivofJiivoQ' za) to fuvar/.oixoo^pov \61a-
TO ^oavov Tra^aXia -J^dfJLjJLO) JcaTsp^^waav
,
za) xa-
Ta Tov TcaT^idp^xyiv
''la>to)(3 urro y^ova xaT2>ipu-
'^av' d><; xal XyiS>iv IfLTioiyiaai to7c gVg/Ta
,
xal
o^piXifJLOv dyvoiav ty\(; fiuaapdc, auTou jca) 'vtu-
tes mortiii erant, lumenquc veriim donantes, quod
nonSldentes obtenebrabantm'. Sic enim salvant
,
et captant ea quae sihi ab ininiicis diripiuntur
;
sicut Dominus et magister eorum cum orbem ter-
rae rapuisset captavit. Tertium marfyres his, quac
iam diximus
,
nil minus gerebant ; abhominabile
quippe illud daemonis tcmplum
,
in quo phanta-
sias mendaces tergiversator opcrabatur
,
et in quo
erat ara scmpcr sanguinibus madcfiicta
,
et ille
stabat fcmineac formac statuncuUis
,
maritirao sa-
bulo o])rucrunt
;
et sccundum patriarcham lacob
su])tus terram occultavcrunt
,
ita ut ol)livionem
ct utilem ignorantiam cxccraJ^ilis ct animas cor-
rumpcntis dcdicationis iilius postcris faccrct. Quar-
y^ocp^o^ou
^ofxyi^io)^'
TgVaprov tok
r:rjoXy.f^oV'
ctv (TUvyiTTTzro 6 rou SuGctfouc aurou Kryi(j.aroc
oXiipoc
, Wc
^aifJLovoc
ui:y\(^yiv iTTUivuiiov ^}im
Tfov fxu^ja^oov auryic; riXirm fiia^ov
ivSiairyifJLa'
70UT0 ydp
-^diJLfjLOc
>cal QdXarla
fxaffupcov ifii-
pi^avro viufiari' za! to
fnlv
aurou
-^afXfxaloic
iCTTtv UTTo^puy^tov
,
To
(5^6
^aXarrioi^ 7npix,Xu'
^ffat piUfiaGiv' Tvifxrov
iriXz7ro roTg fxapluaiv
,
To xaJ vuv TrapaSo^cog nXoufi^vov , xa* Trpo ri\(;
rou TTavJoc auvIiXiiac, oJ auvriXoufx^vov
,
o jca/
TravTgc
iaaaiv o\ na) rouc fxaprupac
iTCiarafLi-
vot
,
y,ai
ryjc
aurcov aTToXauovfic; ^aptJoi;
,
oaot
5ca/ To rifJLivoc
l^idaavro
,
;cal t;iv
dopov a.u-
Twv '/landaavlo rviv ttoXJscjcTov* gjT/v oa xa) to
tiim praecedentibus iungebatiir
,
profanae con-
structionis ipsius exitium
,
quae daemonis erat ae-
quivoca
,
ac detestabilium eius immolationum cx2-
crabilis habitatio: hanc enim harena et mare mar-
tyrum partiti sunt nutu , et
quidJam eius hare-
na est obrutum
,
quiddam vero intcr marina rcu-
mata fluctuat. Quintum a martyribus gerebatrr
,
quod et nunc gloriosissime geritur
,
Deique gratia
perenniter est gerendum, et ante universitatis con-
summationem minime consummandum
;
quod et
omncs norunt quotquot martyrcs norunt
,
ipso-
rumque gratia perfruuntur
;
quotquot etiam tem-
plum viderunt , et tumulum corum honorabileni
6
82 LAUDES
npdiriov
,
twv aytCf)v ro
Tifxivoc ^a^uSo^w^
lardfxivov yta) ^avrac, iyinXyirrov tw
^avfjt,arr
277 Tiiovog yap ov^ v^^iati^; ouoi ula^ipaq o)>to-
SofX7i7ai ,
xa/ fxiGiTiUit -^dfifLrf)
y.ai
^vfxaai ,
Ta^
iy.aIipo)v
o^fxdq Tr^oa^i^xpfxivov
,
;cal y.aJivvd^ov
eag
fiiairYiq rov TtoXtfjLOv' irpog gw
fxiv
ydp e;)^g/
(^pvyjMfj.ivyiv ryiv ^dXaaaav
,
xa/ t^v
-^dfifcov
7ropQi7v liraiovaav' tt^cx; 8\
^vofLivov yiXiov
^
rvlg
'^dfJLfiov
rov axomXov
,
TroXifJLtoo^ l^popoJvJa rol^
xvfiaaiv
^
ytai p^^spdoiJv t;^v vypdv imiaip^xpvrai:
dXX^ ovri ro liSoop la ryi
-i^dfXfKt)
avfjLTrXiyttaQai
,
cvr^ ryiv
dfxfiov
rolz vSaatv
fj.iyiaQat ryiv
]txe9-
opiov
,
(ix; TTap^ i^a!i^o)v <pav\v
,
%ai yavvov av-
ToT^ Tov ol^iiov ^porilvov ^lfJ.iXtOV'
/c
L/4^^
saliitavcrunt
;
est aiitcm prodigium
,
sanctorum
tcniplum mirabiliter stans
,
et omnes prae atlmi-
ratione perccllens : supra ripam enim non altam
nec firmam aedificatum est
,
et medium est intcr
liarenam ct fluctus, impctum utriusquc suscipiens:
ad orientcm quidem liabct saeviens mare
,
et lia-
renam vcxantem et supervenientem
;
ad occidcn-
tcm vcro solcm
,
harenac scopuium hostiliter con-
tra Uuctus insilientcm , et terram humidam perur-
gentcm. Sed nequc aquam dimittit cum harena
copulari
,
nequc harcnam cum aquis misccri
,
in-
lcrpositus quodammodo terminus utriusque appa-
rcns
,
ct frcniun cis proprium fundamcntum pro-
Sl ^oXu iTroiipdfjLivov ycat tm ai^dipi
fjuvw^tjTov
Tov opocpov
,
TTO^iiivov ui:a()yii toiq TrXioujtv' 2k
TToWcov fa^ (jTa^iojv (patvofXcvov ,
tou^ fJLlv
AXi-
^dv^Qitav 'mXiovTac tou ^iXayouc, cpavivTaz
Tipoci^iyiTat
,
%a\ Tip-\iv auTolz ^^ "^^^ Tuyou-
aav yja^i^ilat
,
TTpofxy^vuov coq iyyuc, to noOou-
fxivov'
Touc, Si Tauryiv lyc^wXiovTa^;
I^^XP^
^oX-
Xou TT^oniixmi
/SXgTro/xgvov
,
Jca/ aoHyipioiz ifo-
Std^et ^0()p7ifJLaGtv.
X. Ta Sl TOiq dyioiq ivJiuOiv TipoiTou^yoU'
fiiva
Tic, i;tavo^ dptOiiyicaa^at
, >?
yXooTT'/\ roX-
fjLn^a
of/iyyiGaaQat
, yi iroXugyifxovt
(p^iy^aoOai
fjTOLnaTt
;
dv^^omojv
fj.lv
ouSi]c^
,
ouSl e/
Oiv.a
filv
inv yXorjTai Ttv)
,
^'>ca ^l GTOfjLOifa
,
4^'
tenJcns. In altltiiclinem autem miiltam crigitur
,
ct actlierl tectum concctit ; untlc ct
dcsiticrabile
est
navigantihus ; a nuiltis cnim starlils apparcns,
eos qul ad Alexandriam navigant , cum de pelago
visi fucrint suscipit, et delectationcm illis non mo-
dicam donat
,
pracnuncians quod propc sit quod
desidcratur : cos vero qui ab hac navigant , usquc
ad niuUa spatia pracmittit dum ccrnitur
,
et sa-
lutarlljus farsum
*
muneribus viatlcum praebet.
30. Porro prodigia quae hinc a sanctis eiTecta
sunt
,
quls cnumerare
,
vel audaci lingua
narra-
re
,
aut ore multiioquo elTari sufliciat ?
hominum
quidem nulhis, nec si cuiquam decem sint
lin-
84 LAUDES
3tTov ytTYiaaiTO' fxovof;
^i ^io(; o nai Toaauryiv
auTO?c /<7p^J>v Scop'/]GdfX2vo<;
^
^i^
ou fUJQOi^iani'
(jciv ra
<$/'
auroov
dc
So^av aurou
7tpax^'/\a6'
fjiiva' api^iJLOJV nhy\^yi aarpm >ca) 7:aaiv au-
Toig
ovofxoLTa ytaXoJv
,
o %e/p/ (Av ro u^oop
fjn-
Tpwv
,
Kai ryi ain^rafLvi rov oupavov
,
opayii oz
Tcaaav Ty,v y/iv
,
w aa) ufTou aral^oviz
yipiQfxyjv-
Tai
,
Jca/ ^oXoi S^oaou
fj,ifiirp'/ivfai ,
y.a)
-^dfx-
fxou
TrpoiJ^vojdlai
^'/itfLdiJa'
^i^ ou X^Tr^oug )ta9-
api^ouatv
,
x^^'^^^'^
noiouaiv dprino^az
,
da^t-
vsTc ^i^aTTiuouaiv
,
rucpXoHg ro (^Xi^iiv %ap/-
^ovfai
,
^aifLQvid ri ly.^dXXouaiv
,
xal vgxpoj)^
syiipouai
,
/ca/ fxaXiara tou^
4^X^^
TnTrov^d-
giiae
,
et totldem ora
,
acneamqiie anlmam et vo-
cem qiii talis est fortissimam habeat
;
sed soliis
Dcus
,
qiii et tantam eis fortitiidincm contulit ct
ex aeternltate praedestinavit
,
quae per eos ad
gloriam suam erant agenda
;
qui numerat multi-
tudincm stellarum et omnibus eis nomina vocat
;
qui manu quidcm aquam mctitur
,
et palmo cae-
lum
,
puj^ilk autcm omncm tcrram
,
cuique plu-
viac cfuttac dinumcratac sunt et roris iacula men-
surata
,
et micae praesciuntur harcnae : per qucm
Icprosos emundant
,
claudos faciunt pcdilnis sa-
nls, infirmos curant, caccis visum donant,et dae-
inonia eiciunt , ct mortuos suscitant , maximcque
IN .SS, CYIllJM ET lOII. 85
Tac T^v viycpcJGiv' xa) 8o)piav '.rafjiv avOpwVoic
^aqiyouQiv
^
Ta ^rjjpiav aurolc ^o^ivra %ap/-
GfxaTa' aTrXyiala tz ovla ;ta) aainipa
^
nai
iifxi-
pa^ i)cdcjry}<; Jtai oipa^ au^oviiiva
,
>taJ
Cyy^'^
(iptOfxou
fxyi
^gp^o^gva , XeTg/v aSvvarov' ai\ fa^
To7<; SiuripoK; rd (pOdaavTa aziTrffat
,
xai Tau-
T-i
To7c iTTtouGtv xaTaJcaXi/TTTaTa/
,
Xji^&z^ JtaTa-
X(*)vvufxiva
jca/ a/')/? Gnia^^ofXiva
,
OaXarriov rt
xa/ p^&ovgpov u^mofjLivovra' wam^ ydp Ivrau^a,
zufidfa TtopucpoufMiva rt Tcai au^oufxiva opdrai
za) pXiTrffai
,
xa/ TepTrs/ tou<; 6po)v7ag ycu) /2Xg'-
TTOVTac , gTTa 'K^oyjj)^y\aav\a xa/ ^iufipoic, U7ni-
^avra ^uQug rco
ry!r
Xyidyjg IxSi^orai
piUfxart
,
illos qui niortlficationem animae patluntur
;
et
gratis homiiiibus tribuunt quae sibi data sunt gra-
tis charismata : quae cum sint plurima et infini-
ta
,
et per singulos dies et horas crescentia
,
nu-
merique trutinam non recipientia
,
dici non pos-
sunt; semper enim succedentibus praecedentia con
teguntur , et subsequentibus ista velantur
,
oblit-
teratione obruta
,
silentio obumbrata
,
atque ma-
rinum et invidiosum quid perferentia, Sicut enim
hic fluctus cum elevantur et crescunt , vldentur
et aspiciuntur
,
delectarlque faciunt videntes et
aspicientes: delndeque praecedentes succedentibus
subillatls
,
mox reumati obllvionis traduntm* ; et
decidunt oblivionc
,
priu3quam defluant acpis ; et
86
L.AUDES
yaii pil ryi
X/iOy} n^]v vi
psJig/ rolc, uSaaiv
,
'mi
Giyvl
}caTazpUT,TiTat 7rp)v h
z^u[3'/i to7^ l^nra
yMfmfjiV
ooTO) Ka) to)v aftoov Kvpou rs xa) \o)-
dvvou
Toi ^auuara i7raXX'/iXo)Q 7r'/}yai^ovTa za)
7:XouGio)c, iy^lBXu^ovTa
,
(7iyyi ytaXuTtTii tol 7rap-
dvTa TOL 7rpoTi^a
,
jcal dX'/iOiia }ta) aurd t'/} to)v
gTT/ovTwv lcpoSo) xaXuTmTai.
Xa. 'AXX' il na) outoj rauTa xa/ TOcauTa
xa^iGTyiitiv
,
oXiya Xiav auT(Sv g/7r2?v Tni^aao)-
fxiQa'
GuvTiXiGZt yd^ xa) aurd toI^ ^fytojfjLiotg
Tcv tpavov
,
7rpoXd[JL7rouGav g%ov7a t^v dXyi^itav'
oXtya yap ovtox; iiGi ra XiyiG^fat fxiXXovra
Tov dpt^fxov i(3^0fi'^K0VTa ,
^pog 7rXyi^uv dfxi-
T^-Jilov 7rapaj3aXXdfxiva
,
d)G7n xa/ pavl^i^ oXi-
absconcliintur
,
prinsqiiam abscondantnr postcrlo-
ribus fluctilius
;
ita et cum sanctorum martyrum
Cvri et lohannis miracula vicissim et inscpara-
biliter eflfluant
,
et divitius cmanent ,
silentio et
oblitteratione
praesentia quae prius acta sunt con-
tegunt , et ipsa quoque immincntium supervenien-
ti visione
velantur.
31. SeJ quamvis hacc et tot ita consistant
,
pauca tamen ipsorum clVari tcmptemus : consum-
mabunt
enim et ipsa laucbbus ccnsum
,
praefulgi-
rlam halientia veritatem. Pauca enim re vera sunt
qnae dicenda sunt , idest numero
septuac;inta
,
ad
multitudincm immcnsam coUata
;
qucmadmodum
m SS. CYRU-VI ET lOII. 87
yat )6a!
iVfxiTQOi ^goc iriXayoz aJcaTaXj^^srrov
GUfi(3a7\.XofjLivat' ou rouToic twv aylm
xaptv
,
lin
yivotTO
,
TTipty^dcpovTK;
,
outi Tac
^K
>?/>tac
auTMv luipyiaiaq auaTiKkovTi^' (xyi outo) tou
^^i^ujovToc ly^iJLavlyjfxiv ,
ciXX' d^6^it'^jv auTa
Twv iyy,cofxtot)v ^otouf/Livot
,
xa/
t>ic
auTO)v iu-
cpulac dadXiUTov audlaatv' Sio xa) fxipot; auTa
TMV i7ratvo)v TtOifxiQa
^
opoCpov d^anip to) Xoyoj
OTiyavov ^pofxyi^oufxivot , wc
dv
fxn
Ta?c t^wv
dfUJtaToov d^v^oaTOfxotc (2oXa7<; ytaTaaTd^otTO
,
Xa/
^/'
a^TWV IfXCp^dTTOVTiC, TMV ToTc
ilSwXot^
TTpoaTiTyjxoToJV Ta aTOfxdJa'
Std touto yap ou-
Tt BaufxdToov TTaXatoov
fxvyjfxoviuaoofxiv ,
ouri to)V
TT^o TToXXou yiyovoTOJV zat^ou TrotyjaoifxiOa ryiv
ct guttae paucae ac niimerabiles ad incomprehen-
sibile pelagus. Non hic sanctorum gratiam cir-
cumscribentes
,
absit ; neque illa quae in nobis
ipsis patrata sunt beneficia breviantes
,
ne sic ab
eo quocl decorum est in insaniam convertamur
,
sed illa praeconiorum probationem
,
et laudibus
eorum commendationem
,
immobilem facientes
;
propter quod et partem ea laudationum ponimus,
quasi tectum sermone stabile providentes, quo in-
fidelium iaculis
,
quae veluti ora sine ostio sunt
,
minime stillare cogantur
,
ac per ipsa idolis fa-
ventium ora oppilantes. Ideo ergo nec veterum
miraculorum memoriam faciamus
,
nec eorum re-
88
.
LAUDES
^tTifyjfjtv
,
iva
fx'/}
T'/iv fjufjifxw^^iav tov y^^ovou Iv
(ppd^^o^fj.iv ,
>ta/ ouvyi^iiiv ol
^iodrvyzl^ auToi
^a^aypd'\a.G^ai' aXXa Ta Iv toIi;
Yiix^-.TipoK;
y.atpolg yivofuva y^d-^wixiv
,
(hv Ttvd [xlv yjpf.zlc
Ti^idfMi^a ,
Tiva o\ Ctrap'
grgpwv
^iaaaixivojv
Tjy.ovaafXiV
ou ayw aXXa xa/ ol TrXziovc tcov m-
TTOvQoTWv [xdXXov ^l ^ipaTrivQivTojv iTl TW (3io)
TOVTO) TO) jtaQ' yi[xd<; m^iXiiTvovlai
,
xa/ tovtov
Tov yiXtov (SXiTTOVGtv
,
xa)
To7c ira^ovatv
xix^^"^'
rat TT^dffJiaGtv
,
/ta/
fiaflv^ovatv
yifuv
Tyiv aX>j-
Gg/av
,
at;To} TavTa Ttpoq ^oPav
fxlv
^iov
,
t/-
ju;}v
^l TMV dyio)v oWiioiq ^iyiyovfjLivoi aTOfxa-
niv' Tivlc, (^\ '^a) Trpo^ KV^tov
l^i^yifxyiaav
^
xa/
TO)v Ty}^2 TT^ayfjidTOJv IXv^yiaav
,
^oXKolq xa/
lationem
,
qnae ante multum tempus gesta sunt
prosequaniur
,
ne prollxi temporis auxilio prae-
niuniti
,
possint Deo invisi ea respuere
;
sed quae
temporibus nostris facta sunt conscribamus : quo-
rum alia quidcm nos vidimus
,
quaedam vero ab
aliis qui viderunt audivimus : sed et plurimi co-
ruin qui passi sunt
,
immo et de intirmitatibus
suis convaluerunt
,
et vitae huic hactcnus super-
.sunt , soIcmquG istum intuentur
,
et pracsentibus
rc])U3 utuntur, nec non et testimonium nobis per-
liib^nt veritatis
,
hacc ad gloriam Dci
,
ct hono-
rem sanctoriim orc proprio rctulerunt
;
quidam
autcm ct ad Doiiiinum Giu^t profccti
,
et pracscn-
IN HH. CYRUM KT lOII. 80
uuTo) rd xaO' uutouq aTrayrciXaifs^;
,
Jt''>4 /'^ao-
lo<)VTcig tI xai ciK0Ufja7Ta<; ycaTaXii-^avTt^;.
X/5. AXX' g< )tal Twv ^aXaiujv i]<; \piuva'9
zaujouc
ifxjSaXuv yijSouXofj.iOa , xal xaziivojv v/-
va T(j)
ypoLfJLixoUt
SiyitrirjaaOai
,
oz3)c av ^i/xa^ X-
X;^vgc 4^^^^^'^^^^'^^^ IXiyxjciv yi^uvavTO' tou-
Toig auToi zat
to7c ilg dit ir^o twv ayict)v yt'
yvofxivotg ca^pcoc
IXiyxpiiivot' yi
yap twv s/C
ait TTpaTTOfXivojv &6a , xa) twv tvay/pc, yiyo'
v6to)v ^iyiyyiaK;
,
xa) toTc TraXatolg t^v ^icTtv
'napCtypv avaVpwTov* xal ;5/xrv g^ZtrgTe/^^^/^ov t^v
dXyiOitav
^
jca) toT^ jS^iXXupol^ g/^wXoXaT^a/c
tibus rcl)us exempti
,
cum multis et ipsi quac cir-
ca se gesta fuerant annunciassent , et testes no-
bis dictorum veraces
,
eos scilicct qui viderant ct
audierant
,
dereliquissent.
32. Verum etsi in veterum scrutinium nosmct
immittere, et illorum etiam quaedam litteris enar-
rare voluissemus
,
non utique pagani nos falsi cri-
minis arguere potuissent
,
liis ipsis et quae iugi-
ter a sanctis fiunt manifeste redarguti
;
eoruni
quippe quae perpetuo geruntur visio
,
ct eorum
quae nuper acta sunt enarratio
,
ct veteribu3 uti-
que fidem praestabant , et in nobis muniunt ve-
ritatem
,
atque abhominandis idolorum cultori-
bus
,
eorutn dlffidcntiam excludunt. Veteribus er-
90 LAUDES
Xaiol^ ouv TraXaia GifxvoXofilv zafaXii-^avric
,
a ro7<; avrcov ytaipo7<; dv
aXd
fjL-^ avTa
^
xa) rov(;
T0T5 Tca^ovrac, itj(paivovrd n xa\ (JifJLVVvovra
,
auroi Ta viooaj] yifovora >iat Iv rolc,
yifx^ripoi<;
Ttaipoig
iTTOfjijS^71 oavJa
Xi^o)fiiv' xai ro7<; l^iott;
TifiMv :iaXXo7TtocofjLiSa dt^ia Ka) rd yjpovw rrpid^
(Sunpa' ort Xp/(7T0^ ou
fMifjLiptarat ,
o raurd
ri ytd'/.z7va Std roiv dyioov riu^dfiivof;' xai rd
fjLiXXovra itdXtv
rifJJv
St^ auro)v
^apiy^ofxivoz'
lotot o au xai YifLiri^ot xai oi o^aoavric, au-
rd ^ioitiotot
fjLCipJu^iQ ,
}ia\ ol toT^ '^'wv
fj.aplu-
po)v
^aufxaatv JcaT^ Iya^vo zatpou 7rtaro7(;
aifM-
vuvofjLZvot
,
\va
fiy\
naXtv
rjixdg
ol iTra^ccTot diro'
go vetera comptc loqiii deserentcs , utpotc tcm-
poril)iis eoriim refiilgentia
,
et eos qui tunc prae-
scntes
erant laetificantia et ornantia
,
ipsi quae
noviter
facta sunt
,
nostrisque temporibus desu-
per efFusa
,
iml)rium more consistunt, dicamus, et
verbis
propriis venustcmus. Propria quippe sunt
et quae antiquiora sunt tcmpore
,
quia Cliristus
non est divisus
,
qui haec et illa per sanctos fa-
bricans
,
et fiitura quoque nobis est iterum prae-
staturus : proprii vero rursus et noslri sunt qui
operati sunt ea e^regii scilicet martyrcs
,
atque
fideles qui martyrum miraculis pcr illud tempus
nobilitabantur
;
ne nos iterum maledici novorum
IN .S.S. CYnUM ET lOII. 91
fila
Vio)v 5av[idr(i)v tu ^aXatc/. hii^ipyjcd^ai
Xiy(j)Giv' oiivo) yap ol dvoaioi y,a) dvalayuv-
roi ytaUiGTyi)iaaiv
,
GUGKtd^itv /xsv tyiv dXyi^iiav
,
avr' auryiQ Sl ro
-vf-gtJ^oc ^polSdWia^ai
,
zai
ro -^^iuoo^; dXyj^ivitv Tsapa ro?^ dvoyiroiq Ip-
yd(^iaOat
,
xa) ro
ixy\
TrdXtv -^iu^iaOat ryiv aX>j'-
9g/av
,
g/ )taJ rd fxdXtara ra7c twv di) ytyvo-
ixivm ^aufjidrcov vi(pdak ^iu^yiyo^ouvnt; dXi-
aiiotvro' dv^pM^cov /xev yd^ dyvcoarog oJ^gl^
d><;
oifxat
yia^iaryiytiv rylq Upd^ Kupou xa) 'Iw-
dvvou SuvdfXiOtx;
, yiv
aurolg 6 roov oXoov ^iog
Tiai aooryip ''lyiaout; H^tarcx; %ard navrm d7TXct)<;
roov ^a^MV l^xapiaaro
^
Trpoq
"^auyyifxa
Trtarcov
Tcai da(pdXitav
,
iK'A,Xyiaia<;
(
}f.a^oXi'/,yiQ
)
oiko-
^OfjLyiv
)ta) l3i[3aiooaiv.
inopia mlraculoriim vetera prosequi dicant ; acres
enim et inverecundi atque scelesti consistunt ad
umbrandam veritatem, et huic praeferendum men-
dacium, veritatem prosequi apud insensatos vide-
ri, et e contrario mentiri veritatem putari, quam-
vis miraculorum quae semper fiunt nimbis falsi-
loqui capiantur vel consumantur. Hominum pla-
ne nescius nullus ut opinor sacrae Gyri atque lo-
hannis virtutis existit, quam eis omnlum Deus et
salvator lesus Christus ( adversus cunctos omnino
morbos ) donavit
,
ad glorlam fidelium atque ca-
tholicae ecclesiae aedlficationem et stabilitatem.
02 LAUDES
Xy. WXXa TTzvJic
cl
fxvi
TrapovTgc '^'w crw/xa-
T/ , cic Tra^ovri^ yta.) (SXiTrovrzQ 'laaiiv
,
%<wpo'kf
0(70/ r^orovi rov l^ty^iov vaiouaiv' i]q 'nrao" -v
^ap ovTwc '^'iv ^'^v (p-^o^^o^ T7gp/ avroiv
i^iXyjXu^iv
,
za/
s/c
ai^ra ryl^ o}y.ovfjLiv'/i<; ra
ccgpara
,
Ta
^gp/
towtwv d^piytiro
pyi
fxara' ou
fap TTipi
f^ovoov
rcov aTroafoXojv rouro (3oav rov
^aX/xM^ov iytSi^dfx^Qa , dXXd xa/ ;rgp/ i:dv\o)V
Twv ^?^XwcTavTwv auroiv ryiv d^dvarov
fMifxyiaiv'
oQiv xa/
y]fJLi7(;
dzpooTa) fxovov tt^o rourcu
ryi<;
auroSv
Iruyxavofxiv
p^ap /To^
,
o)c, >tai TrdvJi^ ol
/xa/tpo?^
dcpiGrcon^; rou nfjLivcu^ aurm ^iaolyi-
fiaaiv' vuv ^l xa) QgaTa/ ryic, roov
dy.ouGfidro)v
aXyi^iiag
yiyovafiiv
,
o(p^aXfxiy.ou voayifiarot;
33. Sccl omnes qui noii corpore fuere pracsen-
tcs
,
tanquam praescntes atque videntcs noverunt
quotquot lianc tcrrcnam habitant regionem
;
in
omnem quippe re vcra terram sonus corum dc il-
lis cxivit
,
ct in ipsos orbis terrac fincs
,
dc his
vcrba venerunt : non cnlm de solis npostolls hoc
psahiiista clamarc accipiendus cst , scd de liomi-
niJ)us qui acmulati sunt nnmortalcm imitatloncm
ipsorum, Undc ct nos antc hoc
,
sicut ctiam om-
nes qui longioriJ)us a tcmplo corum spatiis di-
stant
,
gratlac ipsorum audltorcs tantum eramus
,
nunc autcm inspcctorcs auditior^uni veritatis cffc-
cti sumus
,
ob oculorur-i lan^aorcm acccdcntes ad
I\ SS. CYRDM r.T lOfl,
0^{
gvexa TrpotTiXOovTic aurolic
^ ^'c
TT^oilpyiTai'
xui
auTOi
fdv
Ty}V ufiiav Si^^dfxivot ,
xa/ TpuffjjvTar;
aXXoug Tac,
/ajg/c
'&gw/xgvo/* oKK' o
fxiv
tto^j'
(py\T'/iz
T>^v Xu^av Tnv hpav
a^ixorjafiivoc
,
xa^-
aVgp yi>touaa[JLiv
,
outojc xa) idofjLiv
,
;r|Ooc '7'^v '//a-
Xa/;.:v
Mgf
ouaraX;ii|a jSoaTOj tok;
aaixaGiv'
y}fJLc7^
Sl irpoq Touc;
fjLaffu^ag
cpyiaojfLiv'
^pax^T^^a
Tra-
vw 'SJgp/
(5^wv To/^ wa/v e^u^ofxi^a
,
wv to7^
ofAfxa^tv
'ioofJLiv
,
)ca/ oTayoGi
fi.izpai(; l^poaL-
(^ofjLiQa
TTpoTipov
i
aiq al yXcjTfat vi(piXatr
fjLt-
fjLOUf/.zvat
Tou fxapTupty.ou tojv /acgwv dviouaai
^iXdyouQ u2T/^ov* TOUTOU S)
yifJLi7g auTo^TUi
Tou TnXdyoug yivafiivot %av to7c auTou vyj^d-
fxivoi vcifiaaiv
,
fiiTa
tou ^Ioj^ ^^oq
ufj^dc
Ta^
TouTou ^jjyiyag avaytpa^ofiiv' dv.oyiv
fLiv
wtoq
eos , iit praedictum est
;
qui et ipsi sanitatem car-
psimus
,
et alios sanitates vindemiare
conspexi-
mus. Sanctus propheta quidem sacram lyram coa-
ptans
,
sicut audivimus ita et vidimus
,
ad vete-
rem
Ilierusalem cantibus clamet ; nos autem
ad
martyres asseramus : pauca de vobis auribus au-
diebamus
,
quos oculis vidimus : et modicis
prius
roris guttis perfimdebamur
,
quibus linguae nu-
bes imitantes , martyrico sanitatum
vestrarum as-
sumptae pelago compluebant. Iluius autem et nos
inspectorcs pelagi facti, et in ipsius natantes fluen-
tis
,
cum lob ad vos
,
qui huius estis pelagi fon-
94
LAUDES
'/lycovofxiv vfjiwv fxovov
to ir^on^ov
,
vuvl Sl toI^
o(p^aXfJLo7^ vfiaic, icopaycaixiv' aiTip ovv ^apov-
Tic, ro7^
ofxfxaaiv
'iSofjLiv
^
yta) toi<; o^giv axyixoa-
fj.iv ,
ravra Tta) f^d^J^OfXiv' )ta/ rol^
fxaz^av
8n-
orcoatv ro7<; GO)fJLaaiv
,
Jca) ToT^ ^sS'
yifj.ac,
yivi-
a^at fj.iKKovfjiv TraoaTTZfj.-^ofj.iv'
oivri xa) \oi-
Tg Ta gp^^a rov Qiov
,
a iSsro ripara liri
r>ic
y?i<; ,
Tw 7Tpo(py\ryi Aa/S/^J' avvpBiyyofXivoi ,
Jtai
TTiarov Xioov ^nyiipovng
,
Gvva^^oiGO)[Xiv
Tt^o^
riiv roov ^^oQiv Sia Kvpov xa) 'Iwavvoi/
yiyvo-
/xivoov n^droov aKpoaaiv' (pii
^yi
ovv (pzpi 7ra-
X/v Ta^ Twv dyio)v iv^xac,
d.pooJyjv Iv^vaafxivoi
,
Twv ^avfidrojv lyxjci^iaoifxiv rnv
oir.yyiaiv
,
ev
d^usaaiv
avfj.fiayov ry\v dXyi^iiav Jca) fiaprv^a
rcov Xiyofxivo)v Ttoiovfiivoi.
tes , exclamaljiiTms: auditu quidem auris audieba-
mus vos primitus
,
nunc autcm oculis vos vidi-
mus. Quae itaque oculis vidimus
,
et auribus au-
diebamus
,
haec et scribemus
,
et his qui corpori-
bus degunt , et his qui post nos futuri sunt trans-
mittemus : venite et videto opera Domini
,
quae
posuit prodigia super terram
,
cum propheta Da-
vid afliiti
; fidclcmque populum erigentes congre-
gemus ad auditionem prodigiorum per Cyrum et
lohannem divinitus
patratorum. Eia ergo nunc
,
eia iterum sanctorum orationes in auxllium in-
ducntes
,
relationem miraculorum ipsorum aggre-
IN ss. cVnii-vi i:r loii.
'.).">
(liaiuiir, aiixlliatrlcom ct tc.sttHn cormii (jiiao li-
cuntur vcritatcm in omnihus t'acicnt(;s.
EXPLICIT LAUS SANCTOllUM MAnTYHUM CYJU IIT lOHAJVNIS
;
ET POST LAUUEM rRINCIPIUM Mlil ACULOIVUM.
Tor i;YrPA*oNT()i:.
Tig xocd' eypoc^iv
;
loic^povigg, UoBev
;
ex. ^avtx-/,;.
^omv^nq Tioi-ng
;
rrig Ai^ocvoarec^ocvov.
"A(7Ty de Tioiov
;
Iv a\q Aay.o(.Gy.og* ZjUiat rcx-He;
;
Ov* Bavov ociJ.(^ozepcf cuvopa d' eliie ^vo,
Mnznp
(JLev re Mypw
,
yeverrig y.iyliaxeTO TllvvBag,
ije ya^ov yAvy.epov
,
y.ai zcy.eoiV ayeAnv
;
Ov ya^ov ov noudag a)(^eBe TrwTrore
,
oQvyog nev,
nyi yng
\xovanag
,
xat xivog ev p.cla3po)
;
'Ev x-^iJVt
B^eiodoyo)
,
y.ai ev ovpeaL ^lepOGolviiodV
,
'Ev iJ.avdpn ^ieyaln Oev^oaiov iieyalov.
AUCTORIS.
Condidit liaec quis? Soplironius. Dic unde creatus?
Phoenice. At quanam ? De Libanostepliano.
Urbs quaenam? Damascus. Adhuc vivuntne parentes?
Mors rapuit. Nomen fac ut utrumque sciam.
Dicta Myro mater , Plynthas pater audiit Anne
Sortitus carum coniugium ac sobolem ?
Et thaiamo et natis expers cum coelibe vita.
Ast ubi
,
quove fuit coenobio monachus ?
In nutrice Dei terra
,
Solymae tumulisque
,
Amplifico in septo Theudosii exiinii.
9G
Ksci xiai zcvd' hziXzdGiv v.y.i vj^^izo ^e^TY.zlov
vfj.yo))
;
Kupjj 'Iwovvy) fj.ocpzvGL
^eiovociq,
TtTrre ^e zogqc^j ezs,v'ie
vocv t:ovov
;
cuv-/a xaur-c
'Of./^a(7i
vcuaaXeci^ <5wxav aKEjTopiyiv,
lam quibus hunc dium componens obtulit hymuum ?
Cyro ac lohanni martyribus nimiis.
Cur vero tantum suscepit mente laborem ?
Hi fuerant aegris quippe meJela oculis.
2ENERA lATPOSO^IITOY.
Kypw oc.y.iGZcpi-nq TravuTrspraTa fxezpcc locyc-Jzi
Kayrw *Iwavvyi fxocpzvai ^ZGTieaioig
I.(x)(^poviog j3Xc(papGi)V ^vy^alyeoc vovaov oclv^ocq
Bociov ociut^oazvog zrivd' ocvzB^me jSjjSXov.
SENECAE lATROSOPIIISTAE.
Cyro qul medica prae cunctis pollet ab arte
,
Nec non lohanni
,
martyribus superis
,
Sophronius lactans
,
oculorum luce recepta
,
Hacc gratus libri munera parva dabat.
Ah Anastasii interpretis latino codice ahsunt haec cpi-
grammata Sophronii ac Senecae iatrosophistae
;
quae ta-
men in graeco exemplari
conservata sunt
;
eaque kos toti-
dem vcrsibus latina fecimus*
or
2S1*P0NI0Y MONAXOV TOY
20cI)I21H)Y
AlinU!:!^ HWMATiiN TllN AriilN
K V P O
1'
K A I 1 i> A N N O r
TiiN lO^ilN ANArnTiiN,
a. rinPI AiMMfMOV TOT OKTAHAl^IOY XOIIAA\S
r.iMiKoTo:;: iiF.ri ton tpaxiiaon.
L\Uaiov olfxat ry!<; ro)v OaufxaTOJv a^p(^o'^gvoc
Siy]yyi(ji(j)(;
,
^poJTa ra o^xila (ppdaai rylg
'GJo-
Xico^
,
iv
f,
xa) TMv [MapJupcov
yi QaufxaaTyi
yi-
yoviv a^Xyiai^^ Tcai Tipnvov MKo^dixy}Tai TifJLi-
SOPHRONII MONACHI SOPHISTAE
NARRATIO MIRAGULORUM
SS.. CYRI ET lOHANNIS
vSAPIENTlUiyi ANARGYR0IIU3I.
PRIMUM MIRACULUM.
1. DE AMMONIO OCTAVARIO SCROFAS.
IIABENTE IN GUTTURE.
I
iistum arbltror miraculorum narratlonem acr-
gressus
,
prima quae domestica sunt civitatis cx-
ponerc
,
in qua martyrum admirabile certamen
exactum est , et venerabilis basilica eorum cQn-,
7
98 SS, Ci'Rl ET lOII,
vog' tva fiYiri
rotjf; aki^cLv^^iac,
Xv^yiao^fxiv
,
iri^ouc auroov Iv
rol<; loioiq
TT^ordrlovrcC,
,
^-/f-
ri ry\v noXiv avryw ari^aGCiyfxiv
,
[JLiyiary,v ou-
cav /cal /taXyjv zai ^^aGfxiov
,
'/.ai
a^Jav
Sid rov-
ro TrpordrJiGOat
,
\va ryiv d^yjiv ryiQ ^iyiy/iaioyq
yiKyigoyaafJLiva ^avfxara ,
xaA roiauryiQ vno no-
Xgw^ dXyi^i]
fiafJv^ovixiva ^
xa) rolq iTnUa Xi-
iiQ^ai
fxiWovdi na^anifx-^oi ro ivTTialov' ovz-
ovv d^yir(j) ro)v ^avfxdroiv
yifx7v
6
^AfXfxo)vto<;
,
6772/ jca/ avroq ro)v 7rpo)ro)v
vny^p^xjc
ri^q TroXiooq
^
TrXovro)
n oia7rpino)v >ca) dyaOo) irarpl
Gifxvv-
vofxivoq' 6
fxiv
fap yjpovovr qu fxf/povc, ry\v dXi-
^avS^piojv 2>ty.Xy}<Jtav Sttoy.yiaiv
^
TrdJyip EvXoytov
Tou fujdvv
rov ^^ovov l^vvavro^' 6 Sl ryjv ryig
structa est
;
qiiatcnus nec Alcxandrlnos constri-
stcmus, alios eis praeponcnlcs in propriis, nj^qiie
url)i cidcm iniiirlam infcramus
,
quae maxima
optimaquc cst , ac clelectahilis
,
ct ol) lioc prac-
fercnJa
;
ut miracula
,
quae narrationis tcncnt
cxordium, tanta plche, talique civitate, vera haec
fuisse tcstificante
,
ctlam his prachcant (idem
,
quac in suhscqucnti dicenda suut. Ammonius er-
go miracida nohis initict
,
ich^irco qiiod hic dc
procerihus extitit civitalis
,
opulentia praecLirus
,
ct hcnigno palre gloriosus. llle quippe non pau-
co tcmporc alcxaudrinorum dispcnsavit ccclcsiam,
patcr Eido^ii
,
qui scdem ipsam oplimc dispen-
oy?fd[3'/}C
ap^xyW
r^Xoc
touto x.a7' oyooaou
,
ya'J-
iGTyjXiv
(i),
dSinMc [ilv Guvayo
ixivov
^
iuai[3ff)C
Si Siofjiouiiivov' ouc
TTpo TiXouc ('^)
oiy\vuniv.
OuToc youv
\\ixix(i)vioc
vioc
6T/
TU^yjJ.VO^V
,
xal zdXXit
GMixaToc
tmv l(^yi(3o)V K0Gixf7)v
Ta gu-
GTyifxaTOL^ TrdOoc iGyiv yaXinov iicTov
T^ayj/i-
Xov
,
OTTin IdJpoi yoi^dSac y^aXo)c ovofxaCpuGiv
,
Sid To &J0OIC
loiytivai toioutoic
,
tcc touto or,-
fxtoupyouvTa
to
voGyifxa ,
>ta/ xivouc
GU(paiU)vac
Toov d.5Xtojv dv^^o)7ro)v touc TpayyiXouc
Trotou-
fxiva'
TauTa tov tou viou irip tGlo tyyioavTa Tpa-
savit ; liic vcro principatum tcnuit octavarum
;
ct
est vcctigal pcr octavam, quae iniuste quidcm col-
ligitur
,
pic vcro disponitur
,
quae ante cxituni
exigc])at.
llic crgo Ammonius dum adliuc iuvcnis cssct
,
et pulclirltudine corporis adulesccntiae actatem
ornasset
,
in i^utture passionem pessimam liahuit
,
quod mcdici merilo scrofas appcllant
,
eo quod
liuiusmodi sint animalibus similes, quae lianc ae-
gritudincm procrcant, novum porcinarium in cer-
viciLus liominum facientia. Hae ergo adulcscentis
(i) Octavariurn , ifiqult Gangius gloss. lat.
,
vectigal quod
ex rehus venalibus fisco pracstalialur
,
de quo cst lcx 'j. et S.
cod. de vectigal. et 1.
7.
cod. de localo. Citalque ex Bollando
liunc ipsum Sophronii ( sed Bollando Cangioque
anonymi
)
locum.
(2)
Bolland. olog rigoTeXou^. Bonifatius tamen legebat
,
II l est iii codice aoslro gr.
100 SS. CYRI ET lOII.
va , xal TaT^ xar oXiyoJv av^yiGiai rov aup^s-
va GUVT^ivGvra
,
;ca/ o-(;vau^g/v at^ToT^ dva-yjca-
^ovTa
,
gv fiiyaXo)
y.axM tov viavlav (J/gQ^zav,
auvix'^'^'^^
'^s ^^' auii^viyovTa ryi ^ipiardaii
Tou SigiMaTO(;.
'O ^\ TTalyip Touq ao(^apou<; tojv IoJ^mv Ttpoa-
y.aXoufjLivoQ
^
tou viou to TrdOog i^iiKvuiv
^
^a)
(3oy,^i7v yivTif^oXii to) iraiSl y.iv^uviuovTi
,
Ka\
[jLta^oug Ty}<; ^ipa^iiag 7rpoai<p2^iv' ol ^l tov
''louXiavov
,
TOUTO ydp yiv ovofjLa
tw naJp)
,
^id
Tt/J!.yi<; TrX^iovo; dyovTic,
,
y.a\ tov ^ai^a ari^-
yitv UTTip auTOv
iTTOfxvuij.ivoi ,
nai dXXojf; ttojq
t;jv oXKriv tojv [JLta^ojv l<pyi^oixivot ,
Tyi(; Tg vo-
liulus vallaverant colluni , et tanquam matris ale-
bantur in utero
,
paulatimque crescentia
,
guttur
elus constrlnxcrant , atlquc acl magnam miscrlam
puerum cuntlem adduxerant abstringenJo
,
et cu-
tis extensione sufTocando.
Qua de re pater eius elegantiores advocans mc-
dlcorum
,
adulescentls aegrltudinem demonstra-
bat ; ct ut adiutorium ferrcnt perlclitanti puero
suppllcahat, merccdesque curae condignas, prlus-
quam curam faccrent, proponcbat. llli vero lulia-
num
,
quod erat nomcn patrls eius
,
in multo ho-
norc se gererc
,
pucrumquc dlllgcre supcr cum
iural)ant ; alloquln ct oncrc mcrccdum illccti , ac-
A/. ^nc,
MIIWCUMM I. 101
aou Triv a'/tiGiv
XP^^C
ilvai Sio)fxvuvTO
,
Jcal Tau-
TYiv alSo) xai
Ttfxri
tou Trarpo^
,
JtaJ ttoOw Ka)
GTopyyj Tou TraiSoc ^apanyCiv iTryiyyiXXovTO'
xal Sri ^dvTa ra ty\<;
Tixync,
ytiVAoavTiQ
,
zc:;
ToT^ ump TYif;
Ti-xyyiz ,
g/ gar/v ilnilv
, g^;)^^^/'^;^-
aavTg^
, (jjvyiaav
ouSiv' l^ii toic, ixdpTuaiv ra
TotJ TvaiSoq iTyipuTO ocSfyigia' toutov yap 6 ttcL'
T^p
,
TWV /oTpWV d(piX0fJLiV0<;
,
ToT^ OvTwc loifpol^
Ku^M xa) 'Iwavv>7 ^arioocrjivg-j^jcg
,
wv t>?v T////av
(Topov
KcifalS^ix^v
Tolr^ SaK^UGiv
,
dpoofou^ yiv
ioQai Tou TraiScx; IXildvzuiv
^
>ta/ ju Tra^iSiHv
auTou Tov ulov Ty}Xr/.ouTO) tcXuSoovi (TUVg%o/jtgvov*
0/ ^g Tou yi^ovToq gTrazoJcravTgc
,
xai Ta Tir^
s^X^C
0^3 )c dTi(xdaavTi^ Sdx^pua
,
;ca/ tov veov
grltiiclinis ciiram ut JeLitam propter reverentiam
et lionorcm patris
,
amoremcjuc adulescentis et
aflfectum, exliiberc promittebant, Verum ubi om-
nia quae artis fuerant peregcrunt , et quae su-
per artem sunt
,
si clicenclum est
,
nihil pro-
fuerunt
,
idcirco quod martyribus pueri huius
servabatur salvatio
,
hunc pater a medicls aufe-
rens
,
ad veros medicos Cyrum et lohannem ad-
duxit
;
quoruni venerabilem confcssionem lacry-
mls irrigans , auxilium ferre adulcscenti posce-
bat
;
nec contempnerent filium eius tanta com-
pressum fluctuatione. Hii vero senis orationem
exaudiunt
, eius fletus non aspernati
, et puerum
1 02
SS, CYRl ET lOIT.
laGavlo ,
xa>t2ivov rou o2tvou
mpioipoiou Xaa-
TTpWC,
'/iXiU^cpMdaV.
W.SrKi7v
Sl
vofMi^o) ,
2/
fxyi
y.a) ryl^; Qi^amiaf;
jjiV/iuyiv
Tror/iGOJiJLai'
imi yap rov viaviav aviod-
oojv
unipo^ouv
,
y^ai tm tou ttXoutou
(puayiiMofi
TTOG^ aKa(!oviav ai^oixivov
,
ou npoTi^ov tou ao)-
fj.aTr/.ou
TivovToc, Tug oloT^aiK; zarinaufiav
,
sr
^y\
Tyic, 'i^uyjiq Tyjv (pXiffxovyiv iSipdTnuaav' TrXtio)
ydp
Ty\c, TO)v -^uyodv \aaio)(; ;cal aTra^iiac,
(p^ov-
Ti'Cpuaiv'
Tov ouv ^Aij.pLO)viov
4^xF
voaouvTa za\
ao)fjLaTi
(2Xi7rovTe<;
,
>tai tou<; gJcaTg^wv auyivat;
xaxSic, ^iaxiiixivov
,
outo) t/ic, ^ipamia^ yi^io)-
aav' TT^MTov [JLiv Ta Trpo t-zIq ai(3aafJLiou auTO)V
aoQou aapouv liriTaTiou a
iv ^
o7:o)c,
fj.d^y\
pr)} uttc^-
ciiraverunt , ct cx illa collarls cntis pernicle cla-
rliis crueriint.
Iniustnm autcm existimo, nisi et curationls mc-
moriam faciamus. Etenlm vlJcntes eundem adu-
lescentem supcrcillo elevarl
,
et opulentlae fiistu
acl elevationcm cxtolli , non prlus corporalls cer-
vicis tumores sedavcrunt , (piam anlmac iactan-
tlam
curavissent. Plus enim salute corporls anlma-
rum inte:;ritatcm deslderant. Ammonium
er:iro et
anima aej^rotantcm vlJcntes ct corpore
,
ct utra-
quc cervlce pcsslmc constitutum
,
hoc modo eum
curarc dignati sunt:primum quidem vcnerabileui
corum confessioncm mundlficare mandantes, cjua-
MIRACLLIJM I. 103
(ppovgiv
,
/va ^ta
t>!*c ^Ic
toc xarw xai
g/c
^Jiv
xaraveJdgwc
c^&ev rg IXri^p^yi
Oiodox,oiTO
,
)ca/
ttol; (^j^rj/v ^iog T6t) TTQOJTo^XaoTO) Aoa/x
,
gv
l^noTyJi Tou ttqooo^ttov oou (payy) tov a^TOV
oou
, gwc
ou dnoofpi-^o) oi
ih ynv i^
yic
IXyi^p-
Oyj^
,
oTi
y/}
il yta) ilq yriv dmXiuoyi' xai irpog
^gOV
Aa/3l^ ^iO^ZuioiOq' dvTaViXil TO ^VIU'
[xa auTcov y.ai IxXii-^ouoiv
,
>ca)
g/c
"tov p(^oi^v au-
TOJV
ImoTQi-^ouoiv.
'AXX' 0!3v T^fc
4^%^^
'^^^
^^'^^
'^^^ oTxov /xa-
pocvavT2c
9
>ta/^ ojt/c ^iyi ^aOeTv ava^xaVavTg^
?
gTT/ To Tccy ooofxoLltTcou T^a^^Xou
Tac %o/pa(Jac
To (pdpiiazov imii^ov'
TOUTO ol yiv t?c
at^TWV
xyj^ojTyig ;5 TravaXjc^c IfJ^TrXaoT^o^
,
^'v ap7 /a/%-
leniis dlsceret non super sapere quam oportet sa-
pere
,
sed deorsum inclinatns in terram
,
unde
sumptus est, et ubi post modicum reversurus est
,
addisceret sicut ait Dominus ad Adam : quia ter-
ra cs
,
et in terram ibis
,
donec convertaris in
terram de qua sumptus es. Et ad Deum David
divinitus dicit : auferes spiritum eorum et defi-
cient , et in pulverem suum convertentur.
Ita ergo tumorem animae adulescentls mace-
rantes, et quis esset addiscere coartantes, ad scro-
farum passionem
,
quae in corporeo gutture fue-
rat , medicinam mandaverunt. Hoc autem cera-
tis
eorum omnipotens emplastrum fuit, quod cum
lO^^X-*;^ SS. CYRI ET lOIT,
Oilaav 7rgp/9^va/ rw
rpa^x/.Xo) Tr^OGiTa^av'
xa)
ryi<; tmv dficov ytvofjAV/K; Ki\iUGio)q
tov TrdQovQ
o 'ZtTaTc
a^iJjyiXXamTO' ou
^oXXalc ydo raiQ
7iU2^ai<;
av7iG)(^iliv al
x^ipdS^i^; irpoc,
ro
(pdpfxa-
'Aov ^ioyyGav' o^iv iTriTiOivJog auralc, rov
(^on-
^yifxaToq ,
ovTO)g o^iox; o)G7rip rivo^
fxaGri^ov-
roc, avrdc, yj oio)xov7o<; 2(pvfov' xal d(pvo) Siap-
pyj^aGat ro ^iptiyov avrac, rov avyjvoc, Sio-
fjLartov
^po rov ro)v ayio)v l^iGav
fxvyi
[Maroc,'
i^yiv.ovra S\ y\Gav xa) i^rd rov
dpt^fiov ,
w^
iXiyov avrac, o\
ikirpy[Gavric;
dz
o\ rori roi
vio) SiaytovovfMivoi in\ TroXXdg
yifMi^aq
rrpo rov
ro)v dyfo)v no)^yixjav
fLvyifj.a!oz ^ rnv rc^v
fia^rv-
QO)v tGyyv ivoityivvfjLivoi
,
%a\ 7rdvra<; yttvovvnq
panc commlxlnm gulturi elus imponi praecepc-
nmt : sanctorumqnc inssionc peracta
,
de aegri-
tudine pucr ercptus est : nec enim multis diebus
contra corum medicinam scrofac resistere value-
runt ; adiutorio quippc eis superposito
,
velocitcr
lancpiam allquo flagcllante cas et persequcnte
,
a cotl.
fiigiitac sunt, et acrc
^
apcricntes cervicis cutem
,
cl qua continebantur rumpcntcs , ante sancto-
rum memoriam cecidcrunt : scxaginta et scptcm
vero fuerunt numcro
,
sicut a numerantibus eas
diccl)antur : quas qui tunc in basilica ministra-
jKint
,
per multos dies antc sanclorum mcmoriam
suspendcrunt, virtutcm martyrum demonstrantes
MIRACIJLUIK I. 105
TT^o^ OecipiaTOv aivifjiv' xat 'A//^wv/o^
fxlv
irr)
St7TXf7) T(7) voGTifjLaTi ^'iirXyiv Xal2o)v Ka) tyiv Ha-
Giv
,
uyiYiC, dTToSiSoTat.
MgTCt ^pOVOV Oi. TlVa TTOXlV iTrapOc]^ T(J) vo-
oifxaTi ,
yiai Xri^yiv ttic, 7r^oXa(3ov(jyi(; nai^iiaQ
ytTyj (j
oi
fJLi V (; ^
G(f)fJLoUt'/.y}
TrdXv daOivilcJL TraiSivi-
Tai' Jtal Ta XpiiTTCO <PpOVi V fJ^apTV^MV I^iti-
fxiotg
TTat^ivffai' daOiVTiGac fdp ov
fxffoiox; tgv
aTOfiayov
v/llv^vviviv' xoXxivtiov ^s
f^.dXXov
daKXyjTTtd^at to TrdOof; ixdTssGav' xa/
(jTofidyou
Std^iGtv To ^td^po^ov TO)V iXyyj^ovoov Gvyycpi'
yavTSc*
Jta/ fxii^ovi; TavTac
yi
zaTa GTOfxayov
^XiTSovTic^' ovTi yap y\v aiTwv Ttvoc,
fj.iTaXa-
/3g7v
,
fX7\
irdXtv dvAyayi' iv^vt;, Std
GTc^fxa-
cimotosque Dei excitantes adlauclem. Et Ammo-
nius quidem pro duplici aegiitudine duplicem et
medelam accipiens
,
sanus retitutus est genitori,
Post aliquod vero tempus terum elatus est sen-
su
,
oblivionemque praecedeitis castigationis in-
currcns
,
corporali rursus iifirmitate corrumpi-
tur
,
et meliora sapere mart rum castigationibus
docetur. Etcnim non mediociter infirmatus
,
pe-
riclitabatur de stomacho
,
inmo coliceumon as-
clepiadae hanc aegriludineaivocaverunt
;
et con-
fercntes quod non qualitas somachi difFerentiam
dolorum faceret , et ampliors hos quam qui sunt
stomachi
;
consideranles enm
,
quod non erat
106 SS. CYRI ET lOIT.
Toc,
, fx-A
SuvciiJLivyjC
alrou TYiq yaarpoq ro Trapa-
rou aro^dyov 'kiix-koi^ivov oi^aQ^ai
,
Yi ti<; rolg
alQocpoiQ Trrc^ofjLiv'/} ,
la/ o^iav7i^at<;
Talg aviaiQ
SouXiuaaGGi
,
fiiviiv
iv auiyi rvw T^o(pyiv oux '/ivi-
c/^iTO
,
a>w\a '&arTO* auT'/\v xariouGav
dvimii-
'niv
,
5ca) oia
GTOfJLoJi^; ippnffiv
,
Sio^ov ^i^ lau-
T'/i; ou 'KapiyouGa' iXX^ 2/ ro 7rdQo<; ol lar^ol
'/.ai TOUTcov ol (popowliq tou;
Tf)//5wva^,
;ta/ T>j
zo//%|//a Twv XoTwv mipiioo^ivoi
,
aVavTsc ^ap
g/VaT^ g;)(^ov
,
[JLaQi7v j^uv^'9>j(7av
,
ouyAti xa) t>}v
/'a(7/v 7rapg;)(^s/v 2i37:cb>50"av
,
xa/ to/ X/av aur^v
av/p^vgJovTg^ Ka\ oopiliG^ai
yXi^xofiivoi ,
/va
/ca/ Tov //V ja/a'&ov Jto/x4^v
'^^ d^yuptov ,/a/
Ti?'^ luSoy.tiM^/iGio); '^fjL-^OTipav T'/)V oo^av ^o-
p;uwvTa/.
eiim aliqiiid victiis aciperc, cjuod per os non con-
fcstini cvomeret ; noi valente alvo eius quoJ
per
stomacluim inittebatir recipcre
,
eo tjuod tortio-
niijus cunstipata
,
ciJiim in sc retinere non po-
tcrat ; scd dum desccidcret, slatim repulsum per
os rcmiLtebat
,
non lincns pcr sc transitum fa-
cere
;
cpiamvis er^o hnc aci^ritudinem medici, et
fjuiquc eorum indut sunt trihoncs
,
sermonum-
rjuc dicacitate conridiiit, oiniics enim introi]>ant,
ct poLucrunl cjuidcnuddisccrc
,
non tamen ido-
nci fiierant accurarc
;
c|uandocpiidem valde liunc
invcstigavcrimt, ct nudcrarl ciipicrint, ut et incr-
Min\cuLiiM I. 10T
A/o xa) Trdvlojv avTO)v ytaTayvouq o A^/xw-
v/oc
,
xa)
ixyihcfxlav
ir^oq ai)TO)v TrauMV rriv o^pi-
Xg/av
,
2/
fxn
juovov to /jta'&eTv auzo)v tv Trpoc
To nd^o^ da^iviiav ,
>cal ot/ Xo^o/c /^^v 2/(7/v
iKavoiroifoi
,
ipfot^ Sl OipaTTiViiv dvUavoi
,
Trpoc
Kujoov xa/ 'Iwavv>7V g^gp;)^gTa/
,
pLOvou^ aurouq
lar^ovc,
fxird
^iov nianuaa^; yiv/iaiaOat' o^iv
aai rayoc, rm \aaiv g/X;?(pgv, fxta^ov iU'is^i7:y\
ryiz
g/c
aurout; ytofxtaafxivog ^iano^c,' y.a/ rou
fxiv arofxdxou
IXatov '/iv
ytai xyi^ojJn ro zaOdp-
atov
,
aTrip aurojv ry\v aopov 7rupo<; fxapixa^uy/i
zafdKafxTTOuat' rylt; Sl -^u^^^ ro ytivoSo^ov JtoT-
aXXy^Xo) cpapfxdxo) mptalpo^ouatv o\
fj.affu^i^;'
ccJum pompam argento
,
ct de felicitatc curaiuli
praestantiorem gloriam conquislssent.
Idcirco liis omnibus refutatis Ammonius
,
nul-
lumque ex eis inveniens iuvamentum
,
nisi tan-
tum ut corum super hac aegritudine impossibi-
litatem addiscerct , et quod verbis quidem sint
nimis idonei
,
operibus autem curare nullatenus
strenui
;
ad Gyrum iterum et lohannem egrcssus
est , solos hos post Deum credens adiutores exi-
stere
;
undc et celerem curam accepit , mercedem
congruam fidei
,
quam in cos habuerat, consecu-
tus. Et stomachi quidem oleum ct cera fuit cu-
ratio
,
quae confessionem eorum radianti fulgore
splendlficant. Ita et vanam gloriam mentis eius
108
SS. CYRI ET lOIl.
iX^OVTiC
y^P
VUXTOQ TT^OC, ^
AflfJLOJVtOV
^
T?7V
fXa'
Xux,r,v iGQyjra >ta/ piovaav
m^iafilXai '^zXiuoV'
Giv
,
^ipi^ia^ai o\ TpayjjTi^av
afi^plaaiv TViV
iz (jTU^-TTicov
fiiv
\youaav
u^paafia
,
aa-v/.ov ^\
y.aXoufLivy.v
,
^ia tyiv ^poQ GaKyiOv
lyyuTaTyiV
TpayuTma
,
hv o\ <mavu 'ZUTCjoyo) ^ia to Xtav
zuct)vov xai iUTiXiQ 7ript(3clXXov7at' TauTyiv dvT)
Tyi<; TToXuliXouc; xa) yXt^cjoayic;
gaQ^Toc ilTTOvlic;
ivouaaa^at
,
toIq da^ivouatv d^iX^polg to tto-
TtfjLOv uooop iTTi tcjov d) [xo^v aynv TrpoaTaTTouat'
ou
zi^afxov iva (SaaTd^ovTa
^
dXXa ^uo In^
dfi-
* (leest ali-
(poTiOOJV TO)V chaO)V Oia7riaaVTi<;' JCa/ Ou"^ TTOOTi-
quid.
' '
^
pov aj^To^ dvuait to
7rp()(ffaffj,a'
6 ^i TrXyi^oiaa^
Twv dyio)v
Triv XiXiuatv
,
'/.a\ to
vdfxa fXiTa
tou
competentl metHcaminc martyres correxerunt; ete-
nim nocte ad x\mmonium venientes
,
mollem ve-
stem et fluidam dcponcrc praeclpiunt , et indu-
mento asperlorc circumtcgi
,
de stuppa quldem
intexto, sacco vcro vocato, quod ad instar sacci slt
aspcrum
,
quo nimls paupcrcs ob pauci prctii vi-
litatcm amicti sunt
,
lianc pro prctiosa et prac-
clara veste indiicre deccrncntcs : aqnam vero ad
Lihcndnm
(
fratrlbus acgrotis
)
in humcrls porta-
re pracciplunt
,
non unnm inTeum
,
scd duos in
utrisque humcris baiuhmtem
;
nec se prlus eum
curaturos inquiunt, nisi prlus ipse pcrcglssct quod
iussum
cst. IUe autcm sanctoriim iussioncm perfi-
MIRACLIUJM I. 10'J
TOL
,
T^v in^yyiXjxivyiv tyi TOidoi 7rpoi'^ji pMGtv
l^i^aJo' ObTO) Sl Tia) TaVTyiV iX(pufo)V 6 ^A(XIJLO)-
Vtog Triv aa^&evg/av
,
touc TauTyjc laTpouc >tai
ryic
7rpoXa(2ouo>ic 5/w>tTac iu(py\(xYioac anipx^o'
xai y\(Xi~ic <^2 Touc aytouc u(xv'/ioavTic
,
at^To)
^ap ^gTa '&gov Twv Xg^Og^vTwv laTpo) ytadiOTrr
xaotv
,
gV dXXac a^taydoJouc Oau(xaTOupyiac
auTMV 8ti^io)(jLiv.
p.
nEPI EOAilPOY TOY ESXHKOTOS
EN TOIS AYO
O*0AAMOI2 TA AEYKflMATA.
Qio^oopoc ^l fxiTa
^A(i(xmiov
yiix7v uc
^i^-
ciens , et imtlam cum praefato indumento
obse-
quenler exham^iens
,
promissam huic ministerio
consecutus est sanitatem. Ita quippe Ammonius
etiam hanc efFugiens aegritudinem
,
et hunc lan-
guorem medicos praeccdentcm
,
eos curasse conlau-
dans
(1),
exinde profectus est. Et nos igitur san-
ctis laudis hymnum dicentes
,
isti enim sunt qui
post Deum harum passionum sunt sanatores
,
ad
alias eorum medicinas admirabiles accedamus.
2. DK THEODORO QUI ALBORES IN UTRISQUE
OCULIS IIABUIT.
Sed et Theodorus post Ammonium narrandus
(i) Immo dlcerem : et huius praecedentisque
languoris
(sanctos) medicos depulsoras collaudans abiit.
']
10 SS." CYRI ET lOII.
yjKJiv irpdtKJi
,
^oXiv [jliv l^cov y.a) olutoi; ryiv
'AXg^ay^p/av ,
ttXoutov ol
avaixiJgov kcci a/xs-
pifxvov ,
Tviv zaXXtafy^v auTapziiaV voaov ^\ Toiv
Tov oMixaTOQ o(p^aXfxo)v Tyiv aTOiXiiav' tootouq
ydp 7ra9wv 6 QidSojpog
,
y.al Ty,v SiovGav ouy^
ivpo)V liTi^iXiiav
^
Iv dfx^pOTipoK; ifjyiv Ta TOv<;
o(pQaX[JLOvq dixavpovvla X^VKoyfioUa' dirip
Igx^'
Kojg xa/ TrpoQ tcov laf^oov fiaio)v auTO)v to dvia-
Tov
,
Tov Twv fxao~vpo)v
Gyjzov xaTiXafx^aviv
,
iXTTiSa fxiav
iavTO) ivi^i^ifxivoz
a>taTa/(7%f; vto v
,
fcaiGTiv
g/c
avTovq dvviJJoxpiTov
5
'/,ai Ty\v
^af
avTO)v Tolr ovTO) ^ujioTivovjiv
yiyvofxiv>iv l^i-
(TX.2'v}./V' lX^O)V OVV ilt; TO TO)V
fXapTVpO)V Gl(dd-
accedat , civitatem liaLcns et ipse candem Ale-
xandriam
,
sed dlvitias mediocres
,
non a se opti-
me reriim indigentiam pellens
(1).
Aegrotabat igi-
tur ociilorum corporis orLitate; lios quippe dolens
Tiicodorus
,
et non inveniens diligentiam compe-
tentem
,
in utrisque oculis induit tenebrosos al-
bores
;
quos dum habuisset , et a medicis esse in-
sanal)iles didicissct
,
ad sanctorum confcssionem
occurrit
,
unam sibi spem
,
qua non confundere-
tur, proponens fidem in cos indubiam
,
et eorum
visitationem ita crcdcntil>us alTuturam. Vcnicns
itaque ad venerabilem basilicam martyrum
,
(idei
(i) Imnjo vern : scd opcs Tuediocres ct curaruni cxper-
les , rjuodquc optliuum cst , sortc sua contciitus.
fjfJLtov Tifiivcc ,
T'/,r^ f/V
avTCuc oXc-<Jf.!jy^ou ^i-
(TT2C0C Tov xapTTOv dmcpiQifo' y^^ovov fap Iv au-
TM oiaTQi^ac, (^^ayjJTaTov
,
na^^ov l'/.ofil''^iTO'
Tov ou ypovoi^ <moXXoi(; yico^y
ouixivov ,
aXX'
dirXoTyiTi 7rl(jJio)c, TtOyjvoufjnvov' ov dvltfMiTQOUv-
Ti(; o\ dftot
,
g/^ Tyiv auTO)v Tryjfyjv l^tivat npoG-
BTaTTOv
,
xai Toiq iv auTy) ypyiaaaOat vd[j.afjiv
TT^OQ TyiV TO)V OjXfxdTOJV dvd^Xl-^lV 6 81 TO y,i-
XiUG^iv Tvotcov It
1
fxojTaTa
^
yctpayo^youfxivo!;
g^sr/ TO pit^pov a^l^yiTat
,
xa/ Tac, Q'\itq
Iv
TouTO)
v/^vf^a/xgvoc
9
5ta/ TauTa^; i'iq t/ (paytioXtov
Ixfxa^apLivo^ g/SXg^^Vj (7i)v tj? twv u8afo)v ufpo-
TyjTi
,
Tcai Twv o(pQaXfJid)V d7ro(^a7^o)v Ta Xiuytco-
fJLaTa' d^ip TMV
0fXfxaT0)V
gjc
-^g/ac
Tivoq dno-
^TOJ^ivTa Suvdf^iooQ %dv Tw (pa'/.toXloo Tuyya-
qiiam in ipsos medullitiis habult, fructiim
adeptus
cst. Tempus enim ibidem moratus ])revissimum
,
fructum adcptus est
,
qui nec tempori])us multis
adquiritur
,
sed simplicitate fidei eoalescit
; cuius
sancti vicissitudinem compensantes
,
ad fontem
siuim egredi
,
et eius fluentis a^^lui ad oculorum
illustrationem praecipiunt. Ille vero c]ux)d iussum
est paratus efficere
,
mox ut ductus ad Iiaec fluen-
ta profectus est , i]jidemque abluens lumina
,
et
faciali cjuodam extcrgens aspexit, et cum aqua-
rum humore etiam oculorum alljores abiecit
,
qui
clc
oculis divina quadam sunt cxpulsi virtute
;
at-
1 1 2 .SS.
CYRl ET lOlT.
vovra
,
TTUGiv ^laS^auojv toIq uvol tov vswv lu-
pi^i^aiv
uni^ii^iV VTrooiiyfxa Triarico^ iavrov
^rapgpj^o/xavo^
,
za)
t^c ^^ niaTio)^
lyytvo(JLivy}<:
Idaicoc,
zyjpuTTOiV to
fjnyi^og.
7.
IIEPI KAAOY TON lAION HOAA KATEAElANTOS.
KaXoc ^s TiQ d^ict)^ XiTofj.ivoq
^
yvdfiyiv
"yap
ToiavTy}<; *u:^oay]yo^laq dy,oXov^ov SnyJ/tTTjTO
,
g)c T>fc
ToG' fxtaozdXov anovoytQ
,
y.a)
ryic
^po^
Ta xaXa ^g/VJ7C
dvTtalaaiox;
,
aTO x.Xtixaxo<; aa-
Ttojv av[X7roSi^ffai^yia] avfiTtohtaa^il^; d<^ v-i^ovz
(3taio)<; ilc, y/lv
ytaTa(pipiTat TTToifiaTt' oQgv tov
TioSa avvTpi(2i]Q IztvSvviv^
,
a^Tov Tov ^oSo^
li^ fjLv^ia
/caTaa^a^ tov xaXafJLOv' dXX^ on ryiv
qiio ad basilicam cuiTcns In codem faclali om-
nilius qui affuerant demonstravit
;
exemplum se
fidei aliis exliibcns
;
et saiubritatis
,
quam fides
assequitur
,
praedicans magnitudinem.
3. DE CALO QUI PEDEM ERUPERAT.
Calus quidam, qui condij^ne bonus vocatus cst,
voluntatcm cnim liabuit tali dignam voca])ulo
,
actusquc vokmtati et vocaliulo consequentes
,
ex:
insidiis inimici
,
qiii callide bonis obluctatur stu-
diis
,
per scalam desccndcns compcditus est
,
ct
desuper in terram violcnto lapsu deductus cst
,
pedcque contrito pcriclitabatur , cannula ipsa ct
MIIWCULUM III.
11'/
TWV laTpiOV idgV TTjpOC TO TTci^Or, dvOriTOV iXiU-
fjiv
^
E7r/Xg/'v|.avTwv rrp^goov twv tou ttoooc
0(jIimv
raic, KoToi
fi^Qor,
a7ro/SoXa7c Te )ca/
piuaioiv
,
5ta/
rwv aapjcwv ts UvavoLXct)^iiGO)v Taic t(j)V
/%w-
pwv iy,(3XuGiGtv
,
gTT/ T>?v Twv ayio)v
Kupou yjjLi
""IwavvoL xaTac^gJ-yg/ (3o7iQitav
,
gawTw TrXg/crTa
fxzix-^afxivog ,
6t/ twv ayiojv touc
laT^ouc, vrpoi-
Tt^y](7iv
,
;ca/ Trfc
^'^^^
toutm (juyfvo)/jLJic
TroXXa
TuyjTtv iXtJdvsuiv' )ca/ /xsTa
Tjfc
(JuyfvMpiyic xa/
Tjjv /'a<T/V aOTOf)c O^zfstV IxiTiU^V' yiV doi(jfd}tTO)
TyI TTtGTit TrpiGJSiUMV KOfXlCiTat
,
IXaiO) TO)
T^^C
xav^yiXac l"^ ^poaTdyixaTOc dX^t(poiMvo(;
,
za)
TOUTO) TrXyi^MV toov lyt^tGovToov oaTiwv Tyjv ev-
^g/av* >ta/ TouTO
fji,lv
tou KaXow v.a^ialyiYAv ts
pcdis tibla in mille partibus rliminuta. Qui dum
medicorum praesidla conspexisset ad succurrcn-
dum invalida
,
dumquc ferc iam ipsius pedis ossa
paulatim cadendo dcflucrent
,
carnibus cum af-
flucnti sanle liquefactis
,
ad sanctorum martyrum
Cyri et lohannis confuglt praesidium
,
nlmis se-
mctipsuin accusans
,
quod mcdlcos praeposuerit
sanctis
,
et de hoc valde indulgentlam siq)pHcans
invenire
,
et cum indulgentla medicinam eos con-
cedere: quam, cum fide indubia precaretur, adc-
ptus est , candelae oleo eis praecipientibus deli-
butus
,
et ex eo reintcgrans dampna ossium diia-
psorum. Talis quidcm eiusdem Cali existit nar-
8
114 SS. CYRI ET lon.
To
^iYiy/ifxa ^
zat rou yifovoro^ Irr'' auTO) Qau-
fiaTOf;
To ixvyifJ^oavvov.
fj". niLTl IIIAiiPOY TOY T0\ JiNEYMOKA
ASBENHSANTOI.
^lGtSc^pou Sl Tyiv aa^ivitav a^pyifyiaoiiai
,
)ta)
T?7G
aa^iviiaz ryjv TtagdSo^ov laaiv'
ixaioufxyiryi^;
iiv
''laiSa)^og
,
ytai ou tou ^laioufxa ryj^ ya-
^aiodv oofioyfiivoc, ^
dXXa rou ryic, dXz^avo^ioov
MaioujJLa yvo)pi'Cpiiivo(; ,
oartz iv ^a0) tyi tto-
rl vyiao) xa^iaryiKZv
,
vuv Sl
fxi^oc,
WXi^av-
Spiiac,
,
ivo)^iiayic rn ^oXi^ ryi<; vy\aou
^
Xoyi-
^irat
,
e/ ytat ryiv
^aXatdv \yo)v o roTTot; rou
Maioufjid ^^oayiyo^iav l^iiiitviv' outoq ouv 6
^laiSojpog yaXnxi^c, Tcdvu Stixiilo^ rou nviufxovoz
ratio
,
et miraculi quod in eo peractum est , re-
cordatio,
4, DE ISIDORO QUI PULMONE INFlRMABATijR.
Isidori qnoque aegritudincm narrabo
,
et eius-
dcm aegritudinis admirabilem curam. Maiumitis
erat Isidorus
,
non de Maiuma gazaeorum exor-
tus sed de Maiuma alexandrinorum progenitus
,
qui iii Pharo
,
qune ollm insula fuerat
,
insitus
est
;
nunc vcro pars Alcxandriae adunata
,
et ea-
dem insula reputatur, licct antiquum liaLcns idcm
locus perslstat vocabulum. llic namque Isidorus
MIRACUUJM IV.
^ 1
">
uuTov x^XiTTMQ xaTaT^Q
Jp^ovToc
,
x-al OdvoLfov au-
T(7)
TYiz doOiVilac iTTayUXKoiiivoc^ ro
(pdp(iazov'
TOUTov yap oynTOfxivov ytar^ oXifov dviTrruiv ilo
aifia
y,ai
cpXiyfxa XuQfxivov ,
>tai t^v
IvTiu^iv
TiXiUT-ZlV TTpOGi^i^iTO
^ >jTiC
aKoXoU^llV TXaVTYi
Ti x,a) 7rdvlot)(; tyi TOiauTyi StaOiGii rou irviuiJLO-
voQ
(
i'io)^iv.
)
'AXX' iv TOUTotz iaulov Oiaodfxivoe;
,
aai /xa-
^wv
d>c ou^ifxtdi; ocoTTiptaz gXTT/c
Trapa avOpw-
770/^ auTO) zoLTaXiXiirfTai
,
tt/jT/v %<wv
uc
touq
dyiou^ Kupov zai 'lwavv>?v tol*^ ^a^Tu^ac 'mv
o^yj
fjLi^tGToiaav
g/c
^dXaGoav
,
viy.pouc
oi gx
Ta(po)v lyii^ourjav
,
TOtauTYiv yap auTot<; o goj-
ryi^ TTapiGyiv tyiv auvafxiv ,
Tyiv ^lc
auTOV arop-
<le pulmone graviter fiierat criiciatus , ct mors in-
firmilatis erat rcmedium; hunc enim putrefactum
paulatim expucbat in flegma atque in sanguinem
resolutum. Et finem vitae ex hoc expectabal, quae
prorsus assequi huiusmodi pulmonis
aegritudincm
solet.
Sed in hoc Isidorus se ipsum
conspiciens ,
et
cognoscens quod nulla salutis spcs ab
horainibus
remansisset , habens in sanctos Cyrum et
lohan-
ncm martyres fidcm
,
quae montes
quidem trans-
ponit in mare
,
mortiios autem erigit de scpul-
chris
,
talem namque eis Salvator virtutem ad-
tribuit, affectum eorum quem in se liabcnt oppor-
116 SS. CYRl ET lOH.
yyiv
7r^0G(puM^ dfJLitf3oiuvo^ ^
irr^ auTObq
tootou-
g) touc, Ttoiva^iviif; iut^ou^; zk tyic, TroKicoq
gp-
p^era/' ou TYiv TrifjTiv ol ^apTupic,
ayaadixivoi
,
ouyt ovap aXX u<map auTd)
<maga(palvovTai' ou
ToSt ^OnHv
h
TOOi ^pOGTClTTOVTiC
5
C?XX' aTTG
KlTpOU
fJLipO^;
OpiyOVTi^ Xa) Ig^UlV TT^OGTaTTOV'
Tg^* $1 Twv TM vita TrapovTcov Tivd(; U7roXaf3o)v
iivai Touq pLa^TUpac
i
to oo^iv
aGfxivoyq eog^a-
TO
,
yta) yioiodc, Si^d[JLBvo<; t^g^hv' aXX' gV/ tou
xaTaTToBivTO^; ytlTpou to TiXiUTalov fJLaGO[jLivo<;
,
iKivTiS'/] TTpoq ifxiTOv'
Jcal TOUTO TfaQoJV
,
Guvava-
<Pipii
TM l3po){JLaTi xal Tov TTViUfjLOva x.aTgaS/ov-
Ta G}to)X'/iKa' bv d7To(3aXo)v
,
GUva7To(3aXXii tou-
TO) TO VOGYifJLa
,
Jta/
TnV
pOOGlV iU^io)(; UG^i-
yiTai.
tune remunerans, ad eosclem omnlpotentes medi-
dicos de civitate progreditur : cuius fidem mar-
tyres admirati
,
non in noctis somno
,
sed in vi-
sione
,
sese manifestantes , non hoc aut iilud fa-
cere
,
sed citri portionem porrigentes
,
prompte
comedere mandaverunt. lllc autcm aliquem csse
Cxistimans
,
de his qui pracsentes in hasilica fue-
rant
,
quod datum fuerat j^rate suscipiens
,
ct li-
bcnter comcdens
,
dnm adhuc extreinam partcm
citri fjuem comcdcbat manderct, in vomitum mo-
tus est
;
cx hocfjuc turbatus
,
una cuni cibo ct
vermcm
,
qui pulmoncm cius comcdcbat , abic-
MIRACIJT.UM V. 117
J. nEri MHNA TOV 1'IA0II0N0Y EI^XHKOTOS
THN 1:M*1'ASIN.
\l^a Oi
yjfjiac fJ-iT
iGioojpov nai T>jv xar au-
Tov ^avfxaGlav Xi'^ai Sr/iyy}(jtv
,
Myjvav il^
f^i'
QQV dfafilv rov (piXonovov
,
6c
<ptXo7roviiou Trpoi-
CTaro Tou xard rov 'Av^p/ow rou Oitou rou ilg
ryiv YlipMvyjv UTrdg^xpvroc'
yippojoryjdiv oiivwt; 6
(piXoTTOvoc
i
TTUpiroc ol
yiv
apo^^oq ro dppojGryi-
fjLa ,
og iTTtrzrafJLivcjoc auro) Kai ^taytacoc g^jSa-
Xcov
,
5ca/ Trdaav ayjc^ov l^afi^Xiiaac aurou
ryig
faafpoq ry]V ufpor^fTa
,
g/^ l[Ji(ppa^iv aurov ump-
IBoXyi
^yipuryjroq yjyafev' xa) rauryiv TraT^g^
/a-
Tpwv
ryic
ytoiXiai;
ryiv g/x^pa^/v twv Trupirm w^
clt
;
qiioJ eiciens pariter et aegritudinem abicit
,
et firmitatem continuo recipit.
5. DE MENNA PllILOPONO QUI ENPIIRAXIN IIABUIT.
Hora est nos post admirabilem narrationem
Isidori , Mennam philoponum in medium duce-
re
,
qui philoponio praeerat
,
quod est ad Pe-
ronam circa beatum Andream. Hic philoponus
infirmatus est graviter
,
febris autem erat vehe-
mens eius infirmitas
;
quae instanter eum atque
flagranter
*
aggressa
,
et fere omnem corporis hu-
*
alihi
11.
. . frasl.
morem extmguens
,
ad enphraxm eum inmensi-
tate
desiccationis perduxit. Quam ventris distri-
118 SS. CYRl ET lOII.
dmvSuvoTi^ov aiJAXyiGavfic,
,
oiaXviiv urrTifovTO
,
TrXiifjratc^ Ifx^^o^xoAc,
y.a) oia^po^oit;
dXitufxaat
^po)fj.ivct ,
xa) Ta^ twv dvTiSdro)v XuriTidg ^tu
GTCixaTOr TTifJLTrOVTZC
^
^^' (S^OJfJLaTa TOV
GTOfXa-
yov (^Og/jOovTa 7rapg%o/x2vo/* dXXa Tourotq
aTra-
Gtv dyoovtoafxivot
, nXoc liraucavTO'
fxyj
fjJvov
auTov
fxyiSiv
eK to)v
^i^OfjAvojv dvyiaavTiQ
^
dX-
Xa xai ra ftiUaTa fSXa-J^avn^;' to)v yd^ rrl ya-
GT^)
^apa7nfi7rofi(vo)v svoov
fj.iv6vT0)v
aa) ^ara-
^atjoufxivojv T7}V VstpUGiv
^
fi2t^ovo)Q dv^ip lntV'
ouvzviv
,
Jia7a
fxiy,^ov i^of/.oufiivo(;
,
Jta/ ttiv fa-
GTi^a Xiav u-i^oufiivoc,
,
nat
fiyi^ifxiav
luptazo^v
T?jc
oTivcyw^ouayic; aurov y.a) Tryjyouayjt; dvay-
xyj^
dva-Jf^o^iv.
TouTov cuv
yifJLipac ^)q STTTa (SaGTaaag tov
ctioncni discipiili mctlicoriim
,
de febribiis quasi
non prriculosis exortam neglegcntcs
,
dissolvere
cona])anlur
,
pannos plurimos ct clivcrsas nnclio-
ncs adiiihenles
,
et in cia mittentcs antitlota
,
et
rilws f|ui vcnlrcm solvcrcnt porrigcntcs : ct haec
omnia excrccntes
,
non solum niliil ci ex his cjuac
dcderant profucrunt , nam cpiae in vcntrcm mi-
serant intrinsccus rcmanentiLns ct non valenti-
Lus excreari , multo amplius vir ipse pcriclitaba-
tur, paulatim tumorc vcnlris cxtcnto, nullum in-
vrnicns cle constrinc^cnte se ct suflfocante ncces-
sitatc rcmetlifim.
MIUACUIJJM V. 11!)
ytiv^uvov
,
>tai /x^>tgT/ (pi^nv SuvdfJLivoc ,
^Tri KJ-
^ov xui ^\o)dvvy\v rouc fxuQTU^uc o^^f^yiGiv ,
tou-
Totc To ^YiV xal To OaveTv dvuOifXivoc'
riXOiv ol
ou 7Cog\
'x^poyfxivoc ,
ouz dXoyotc Co)Oic oypufj.i'
VQC
-i
ou (po^io) xa^y\fXivoc ,
^povoc ouroc )ca-5-
iaTyix,iv fev w ^ard^itv ol voayiXioovTic touc
da^ivouvTuc iloi^uatv' ouTi yup yiouvuTO Jca-S'-
Yia^ut ouro)c
oyytco^ilc tu ivroa^tu ytui '^ivov
yivofxivoc Oiufxu ,
dXK' ilc
yiou(3uTov
ytiifxivoc
%
dvO^M7ro)v
g^
ycu) ^i>cu ryi
Stuooyjy\ (SuafuQpfxi'
VOC'
iXOoVTU Sl UUTOV 01
fXuffu^iC
iTTODtTii^UV'
TSC
<piXuvOpM7ro) anou^yi y,uTu ryiv vuktu ryiv au-
T>?v 27rtaxi7TrovTUt
^
tayjxou
fxtuv
TTupiyovnc
>
i
-
\
m
xui T^cayitv l)iiXiuov
, d)c Suvufxivyiv
uurov
^^^-
Hoc igitiir per bis septem dies perpessus pe-
riculuni , et ullra ferre non valens
,
ad Gyrum et
loliannem martyres confugit , eis vitam mortem-
que committens. Vcnit autem non pedibus
,
non
iumento vectatus
,
non in pliorii pilento consi-
dens
,
quae sedes est in qua deportari aegroti a
non aegrescentibus assolent
^
nec enim sedere po-
terat , tam magno tumore interioribus eius exten-
sis
,
ut nova visio cerneretur
;
sed in lectulo re-
iacens a sedecim hominibus per vices portatus
est. Venientem autem martyres miserati, clemen-
tiori celeritate nocte eadem visitanles
,
unam ca-
ricam
porrexerunt
,
quam et comedere praecepe--
150 SS. CYRI KT TOTI.
T?^ voaou fjLaXXov
oi rov aoov XuJpoidaaOat' 6
Sl Stu7TvtG0e)r
,
ova^ yap 7]V To
(patvofjiivov
,
ryiv
la^dSa TipaliHv UTriXafx^aviv' hv ouy^
iupcav
,
ax;
ryji; ^cjoy^g lytinaojv louGyJpatviV ofxcoQ xaX/iac
aurou ryiv ofxo^ufov
,
Ta
T'/ic
o-^icog StyiyYiaaro
,
/MA laydSa (pi^7.iv aur^p Stirdmro' tj Sl rov
Xoyov dxGVGaaa
,
za/ tj?
Grpwfxv/]
rou dvS^og
dnvi^ovaa
^
iGyd^ct xztfxiVTiv zv auryi '/.anvoyi'
Giv' xa) ravry[v iuQio)^ d^-rrdaaGa
,
st/ Xiyovrt
rw dvSp) za) otyiyoufiivo) t^v o^aatv uisio^i'
y.vuiv' 6 S\ ryiv laydSa
Si^dfjL^voc
,
TaJT>7V n-
vat ry\v xa^^ unvouq auro) So^itaav diryiyyik-
Xgv
, 'Aal rviV Ttporipav
x<^pay
^uOuz dviXdfi^a-
rnnt
,
qiiac posset ciim al> acgritndine vel po-
tiiis ab inferno rcduccrc. Qni cxpcrgcfaclus
,
vi-
sio
(1)
cnim crat qnani vidcrat, candcm caricam se
tcncrc putabat
;
ct lianc non invcnicns
,
tanquam
et vitam amittcret, dcsperabat. Vcrum ad se suam
coniugem vocans
,
quacfjue vidcrat enarravit
,
ct
caricam sil>i alferrc mandabat ; illa vcro scrmo-
nes cius suscipicns
,
ct stratum cius conspicicns
,
carlcam in eo iaccntom considcrat , fjiiam confe-
stim arripicns
,
adliuc lofjucnli viro ct somnlum
enarranti monstravit
;
fjuam illc suscipicns
,
hanc
esse
,
quac in somnio ci data est
,
astrucbat ;
ct
(i) Ergo Boiiif.illus iiilcrprcs logcbat hcic Crtaq ->
non oyct^.
Confer
p.
ii6.
\1II\ACIIT,IJ>1 V. 121
vgy*
(payMV &l ro guxov omp auTo) irpoc (jooryi-
^iav ol
fjid^Tugic
g'^(W)cav
, ttic
ao^Tnpiar, iTuy-
p^avev* er/ yap touto hiaixaaaiiivou
x,at rpo)-
yovTOQ
,
Toc TYiC
ifJL^ppct^joJC
^jsi
^ac
iXdfj^lSaviv'
xa) QaTTov auTOU XuOivfoc to t^v yaoli^a oc-
CfXiUOV , E/C
dcpi^^oivaC
iXOclv XaTiTTlifiTO' iic
ouGTTip iXQcov >ca< ndaav dnoiipivac tyiv uXyjv hv
ivBov iucpnax^^h
i^yioau^iGiv
,
nc
togoutov
XaTi GTyj XiTTTOTyiTOC ilc yiVTTi^ ijV TTpiV Yl TTa^yj
ryiv ifji(pa^iv'
xal TiXiiac Tuyojv
Tylc
^aaictjc
,
XT^pu^ luyvojfxojv TYic
"^wv ayiojv iyiviTO
xapi-
Toc'
iTr'' difJLOJV
ydp d^ac
to K^a^arov
,
i^ ou-
in yiX^iv (pi^dfjLivoc ,
IppMfiivoc uc
'AXe^av-
Spnav
tTpix^^ ?
ipyo) ^yjXoiaac tov Iv tyi tt^o-
priiis gaiidiuni confestlm reciplcns
,
dum ficum
ipsam comedit
,
quam ei ad salutem martyres de-
derant , sanitatem adeptus est. Dumque adhuc
eam mandcret atque comederet, enphraxis illa ad
transitum venerat. Statim quippe resoluto ven-
tris vinculo ad recessum compclleLat adduci
,
ad
quem pertransiens, omnemc|ue illuviem excreans,
quam passus conclusionem reconderat
*
,
ad tan-
*
ita cod.
tam subtilitatem reductus est
,
quantam et prius
quam concluderetur
,
habuerat
;
perfectaque sa-
lutc potitus
,
fidelis praeco gratiae martyrum fa-
ctus est. Atque in humeris lectuhim sumens
,
in
quo ad veniendum subvectus cst, discurrit in Ale-
122 SS, CYRI ET lOH.
jSaT/x?? zaraziifjLivov appcoGTOv
,
ov 6 Xpiaroc
IJLira tryi
f^i^amuGaq oitrM xa) rpid'/,ovra
,
ryiv
TcXivnv a/jOg/v lytiXiUGiv
,
Ttaaiv [3oojv twv ayioov
ryjv a<ppa(jfov SuvafJLiv , xa/ t;^v g7r' aoTw ^ra^a-
86^o)<; TT^oiX^ouaav Ivipyztav.
?-.
HEPI rEAAAIOY TOY l^JAYAOTVIAXOY
TOY EIXHK0T02 TUN 2YPirrA.
'.E)c rou^i
yifjiaQ
rou Sga^aTOC ^tt/ tjiv
tau-
rou Qiooptav 6
vauXofxdx^c
i(piXytffai
,
o) Fga-
oalog
fjLiv "AV ovoiioL ,
^d^oc, ^\ ro rvic, au^iy-
yoc,
voayifxa^ om^ iTTi rou (3ou(3o)vo<; zax^^f^^
^
0)(; ou'A, iariv iimiv gda/xa^&TO
,
ae/
o/ aurou
/xaaT/ ^opgvo^
,
xal yipouvyi^ov
dnoppiojv ry\v i'a
xandrlam
,
illum opere acmulatus
,
qui in pro-
batica piscina lani^ucns iacucrat
,
qucm Cliristus
post triginta et octo annos salvificans, toUcre gra-
Latum ipsum iusscrat; inelTaljilem sanctorum vir-
tutem
vocifcrans omnibus
,
ct opus
admirabilc
quud in co pertulerant.
G. DE GEGDAEO NAULO.MACIIO QUI FISTULAIVI
IIABUIT.
Ex hoc spcctaculo
,
ad sui considerationem
nos
nanloMiaclius adtraliit , cui Gcgdaeus
quidcm fue-
rat noincn
,
passio vcro
,
iistulac languor
,
qiicm
liabcns in inguinc slcut dici non est
afHictus est
,
cx co iugilcr flagcUa pcrpcticns
liumoris
cffluen-
MIRACUT.tM \l.
1*^3
nccvToQ Tou
(j(j)fxafo(; gv ai)T(i) Guvufofjnvyiv u^^o-
T>7Ta' aXXa tcluty\c, o Whoanoc^ a^maWayyivai
Tri^ fxaGTiyoc o)c yXi^ofXivoc TavTolo^c Ta twv
/aTpwv xdJiTpi^iv TrpoOupa' Trpoc gxe/vouc Oiid-
^o)v ;cal Gu^x^va Tr^oip^xpfxivoq ^
o\ tojv ttXhov^jjv
8ia(pipiiv iXifovJo' oo<; ^g iroivJoJv Tnt^aOiic
,
^yiQ
uyiiaQ otjx 2TU^2V
,
xa/ ^dvTa oa7ravr,fjac ovx
rtXiu^i^oi^yj Trig
cupiyyof;
,
i^) to tmv dyio)v
IpyjcTai TifJLivoc ,
ouTt lyjMV laT^ov o) ayoXaaii
^C dxiGiv
,
xal oux lyojv dpyu^iov w
XP'^^^^'^^
TT^OQ 27riSoGiv
^
dXXd TOUToug
yifoufXivoQ Idifpouz
fjLiG^o)fxdTo:v
diTogouvTaf; uirdpyjDVTac,' d^io)Oi\z
^l TyiQ Tcov
fjLa^Tupojv dfaOyic iTrtGxi-^iOJc
,
yi'K0U'
Giv o/'
opdfjLaTOc
To Tyiq GU^tyyoc (pd^fxaxov*
tibiis >uttis ibitlem ex toto corpore rccollecti. Sed
Gegdaeus de hoc supplicio eximi penitus cupiens,
meclicorum aJtcrebat veslibula
,
frcquentans et
iugiter procedcns ad eos
,
qui multis praefcrendi
dicebantur. Dum omnium vero expericntiam ac-
cepisset , et salutem non percepisset , omniaquc
impendens non fuisset liberatus a fistula
,
ad san-
ctorum venit basilicam
,
non habcns medicum ad
qucm continuasset ob curam
,
ncc argcnlum ha^
bens quod pracrogarct in usibus
;
sed eos hos ae-
stimans medicos qui non ci?ent mercedi])us et ino-
pes nutriunt
(1),
bcnignam martyrum visitationem
(i) Ergo ia gracco toilii clcest alI:;iiod vocahulnra.
124 SS. CYRI ET lOlT.
rovro ^i yjv
ro ix ciodfjLou ycu)
iiiXiroc, rjuvSyj-
fia y
aprtt) Tta^afxmyi
/x/p^Qsv ^ia
Tp/^^^C ?
>tai
\v
l^ dfxcpolv
%p>7/>taT/(7av y.aranXafjfxa
^
o xai
^pi(ja(jBai TTpOGinrazro
, i\z
ri ry^v ryiq avpiy-
yoq aTropt^oddiv
,
xa/ ilq ryiv rov rpav[j,afo(; dva-
7TX}ipCf)(jiv' 6 ^g rov UTTVOV diToaiiadpLivoz
,
6aT-
rov ro Xgp(^6sv SniT^drriro
,
za) ryl Tt^d^ii avv
^pofxov
lyta^TTouro ryiv 'iaaiv' ^XyjQivroc ydp au-
Tw rou ytparatou (3o'/^B7ifxaroQ ,
yj ri aupiy^ lu-
6u<; dvi7r'^S'/jaiv ro ro)v dyioov yvoopiaaaa TTpoa-
Ta^/xa , )ta/ o ryiq
aupiyfo<; (BoQuvo^
lyifxi^iro
Twv fxapru^o)v fxa^(j)v
ro Tra^ayyiXfxa.
promerltus, audit per visionem huius fistulae me-
dicinam. Hoc autcm crat cle sisamo et melle cum
paxematico pane commixto atque contrito compo-
situm
,
et unum ex utrisque confectum cataplas-
ma
;
quo uti praecipitur
,
tam ad eradicandam
fistulam, qnam ctiam ad complendum vulnus. Qui
somnium excutiens
,
cito quod dictum cst pera-
git. Et cum fecisset , medelam facto concurren-
tem adcptus est. Mittcns quippe sllud fortissimum
adiutorium
,
et fistula confcstim cxiliit praecepto
sanctorum rccognilo, ct fistulae cavitas statlm re-
plcta est martyrum mandatls obedicns.
MiR\(.i;i.ini
VII.
125
t.
nr.iM MiiNA Tov iMANTorroAo!:.
MI//gTc
Sl rOJV Oif77nf7lOt))f TOUTOJV Iut^joov tv
lni(JT7\iiy\v
^aufxdrjoLVTic,
,
)tal ty\v g>t ^iou ycL-
pio^{i(jav avTOic dvufxv^iGavTig aJva///v
,
i^\
M^VaV
{XiT2X0o)[JiiV TOV XoU^OTTO^a
^
Xa) TCUTOV
VTTO^iGiv Ty\q i\<; Tovc, dylouq o]dyig ^oi/iGOOfJLi'
Oa* (i}iU7rou(; ^v
6 M;iva^ wamg
fxia
oo^y.d.r^
Iv
dyoM
,
jcara to OsoTrviudJov Xofiov
,
tov 'Acra?5X
ImHvov f.cifjiOuixivog ,
tov Itti Tayii ttooojv Tta^d
TYi ypa(py] ^aufxa'^6fXivov ,
xa/
^pdfxoi^
o'^uTd-
roiQ lytixQ^^^o'
vdao) Si
^^OGOfjLiXyiaaq fxaxpa
^
7, DE MENNA LORDO.
(1)
Nos autem divinoriim lionim medicorum di-
sciplinam admirantes, ct virtutis gratiam quac eis
adeo concessa est collaudantes , ad Mcnnam lor-
dum transibimus
,
liunc cancndis martyribus ma-
teriem
facientes. Velox pedibus erat Mennas
,
tamquam si una caprca in agro
,
iuxta divinum
eloquium Asahel illum aequiperans
,
qui pro ve-
locitate pedum in scripturis est admirabilis. Qui
dum veiocissimis cursibus uteretur, in longam ae-
gritudinem irruens
,
in loripcdem convcrsus est
(i) Codex heic mendose lardo , sed infra lordum. Est
aiUcm ex graeco Xo^&o? curvus. llinc vcrbum lordicnre ,
dor-
so curvalo incedere
,
apud Gungiurn. Milii omnino placer^t
loripes
,
ut scril)il paulo infra ipsemet intorpres.
'
r2G
SS. CYKI ET lOIl.
g/C
XovnoTTO^a fj.ilimoiv
g^
ojxvttoSo^' xa) Tyig
fxlv
voGOV fjLOAiQ
TTon
T>7C
[J-aytpa^ ImXyiXaTO
,
Tov
^\ TavTyjQ ovK zXvTpovTo yivvyi[j.aTO(;' Ttal
XvT^o)Qi](; Tou voayifxaToc,
,
twv /a7pwv [l\v Tpo^
fxh
To [JLaKpov dv^piGafxivcov appojGTy^fta , aTrs/-
7ra[Livo)v h\
^poc Tyiv 2>c TyjQ voaov Ti^x^iloav
daOivitav
^
5/C
[ivyi[r/iv o M^jvac tHz
twv dyioiv
ipyjTai yapiTOc; zaX iriaTiv lywv TyiQ aoyTyipiaq
l(p6Siov
,
ZTi^Mv 'sroorl (SaaTa^Ojiivog
,
tov tov-
Toov or/.ov y,aTiXa(3iv' Iv o) yifovo)^
,
'/.at aoyTy,-
piovc, XiTa<; T^poaiviyy.ac, toIc^ [la^Tvatv
,
IXato)
Touc
'^o^ag dXii(pciv ^poGTaTTiTai
,
tco
(Po)t)
Twv vv'/.T2pivo)v TyiV aopov avTO)v y,aTa.vyciCpvTi'
cle acrlpcdc
(1).
Et dc loni^a qulclcm vix tanclcm cst
cxllilt aci^rltiKlIne : noii tamcn cvaslt (liulus) pro-
gcnlem; scJ immobllis pcrmansit in lcctulo , ctiam
creptus (le ac^rlmonlo. Medicis vcro loni>am cjui-
(lem indrmltatem vinccntilms, clcspcrantibus au-
tem aei^ritudlnem
,
quac cx morbo illo progenita
fuerat , Mennas ad recordationcm gratiac sancto-
rum conversus est ; ct fidem habcns salutis sti-
pcndium
,
aliorum pedil)us deportatus ad confcs-
sloncm eorum pervenlt, Jn cpia posltus
,
et salu-
tarcs prcccs martyribus oficrcns
,
olco ungere pc-
(i)
Aetipcflcin cxplic.it noslcr inlerpres uxuiro^a
y
id cst
velocem. Vi<leritur crgo corruere quac scholiastae sibi coii-
fingunt (le ccrva aeripede
,
quasi pecliOus aereis praedita
apud Virgiiiuru aen. VI. 8o4-
>iinAf;uMJM VIII.
1^7
yiat rouro iVl>;vac ninoi^oTO)^ Troiouf/Livor
, rr^v
7roSo)v tj5v a^hlav an?ppi7rTiv
>,
xai t/jv naXatdv
Mx,UT'/}Ta npoaiXafx^aviV ycai rolq ayiotg
cloac
to^rw 'xapioTyipiov
,
oinitotc noal tyiv ii<; 'AXg-
p^dvSpitav r^i(2ov SiTivudiv.
r:. n\iV\ XrnTOAfirOY TOY OIKONOMOY KN llMit TIM
TH2 AIMNIIS K1NATNETIANT02
,
KAl F.K 1111
TOY IIAOY AHAIAI JiKHPAilANTOS.
T/ ^g xai rivo^ dyjpi yiaraXii-^ofxiv rov Xni-
gt6oo)^ov
,
hc, cioKOVOfJLii Twv dyioov ro
rifxivoQ
;
d^iopLvyifx6v2UTog yd^ 6 dvyi^
,
ou o/'
dpirriv
fx^-
vnv yiv yiiTirnrai
,
X/av ^a^ lortv cpt^ka^irog
xal
cles praecipitur
,
qiiod in nocturno luminc con-
fessioncm eorum splentliiicat
;
quotl Mennas con-
fidenter efiiciens
,
pedum inertiam abicit , et ve-
locitatem pristinam recipit: sanctisque canens can-
ticum gratiac
,
propriis pediLus Alexandriae iter
profectus est.
8. DE CIIRISTODORO OECONOMO QUI PER STACNUIVI
NAVIGANS PERICLITATUS EST
,
ET DUM DE NA-
YIGATIONIS MOLESTIA AEGROTASSET
,
IN MOR-
BUM INCIDIT,
Quoadusque relinquimus Christodorum
,
qui
dispensavit sanclorum basilicam ? Dignus quippe
niemoria vir iste est , non solum propter virtu-
tem quam possidet , nimis quippe cst probus et
V28
SS.
CYRl ET lon.
(piXoXofo^; ,
ytal yiv
tt^oq tovc, aylotj^
iX'^^
(JttoU'
^yiv
xal
i7nfJL2Kiiav ,
za) Tyiv In auro) tcov [xa^-
Tuocov
gJ//>?vg/av, aXX' ha Ka) fivwGHitv g%o/6V
,
01
Kvpov yta) 'Iwavvov Tol^ 6aJ/xaa-/v
Ivtv^^x^'
vovliQ ,
>ta9' ov TavTa ytaipov dvifgd(p'/}Gav
,
Qiov
TOVTO )il\lV0VT0q
,
Jtal GVVZpfoVVTCOV TCOV Oiopa-
'/,oTCf)V y.a)
^pcavTcov Ta SavfiaTa.
^vXoyiog
fxiv
fdp 6 doi^ifJLog Tyic
'dXi^avSpioJv fMifaXoTroXicof;
c yifovfjLivo^^ T^C
ly^y-XyiGiac, olytovofJLilv tcov dfio)v
TQC Trpdy
fiaTa irpo^dXXiTai tov 'K^igtooco^ov
,
T^v ilpyifiivyiv
Trpo tovtov )taTa tov o/;tov 'Iwav-
VQV Tov TT^o^^ofxov
jSpajSg JovTa* zal Qgo^wpo^
^g fiay.d^ioq
6 /xst' EuXoT/ov Ta
t>?c
y^aQi^pa^
^ia.^i^dfxivoc,
,
Toi^Tov 27r/ T>}v TTOifjLvyjv ilvai IvA'
XivGiV
o\z
/ta/ Iwavv>7C o zaT' l^oyyiv
X9^(^^'
eloquens
,
sed et proptcr studium quod circa san-
ctos liabet ac diligentiam,
et martyrum erga enm
clementiam, scd etiam ut cognoscere valeant, qui
Cyri et loliannis miracula perlegunt
,
quali con-
scripta sint temporc
,
Deo Iioc iubentc
,
et coo-
pcrantil)!is his
^
qui liaec et operali sunt et ope-
rantur miraciila. Eulogius quidcm mcmorabilis alc-
xandrinac pracsul ecclcsiac ad dispensandas rcs
sanctorum promovit Christodorum
,
qui ante hoc

iia cod.
basilicam ircmen
*
,
quac est lohannis praecurso-
ris
,
dispensaverat. Sed et ])eatus Theodorus
,
qui
post Eulogium scdis habcnas susccperat; cum
qui-
HllIlACtl.lJM VIII. 120
rl'(^o)v (piXonru^-xpc^
(i) tvw aijTO)v cipyyw
^f^v Uio>
xXyjpojaafjLivoc ,
xat vi(JLO)v auTO)v int tou Tra^-
ovTO^ rd npof^aJa ,
G6v'\y]<po(; yifoviv
,
)tal oioi-
xiiv auTOv To T(A)v dyiojv
iuifjniii TifMivo^;'
icp
oO xa) rd Toiq fidpTuai ^pojfiiva
y^apirai t6-
para , xal ToHq
fXiO^ yifJiac
napamimiTai
,
lucpyi-
ju/ac T>)'<: ii^ Touq S^daavJa^ gygJca
,
x.ai ^pifJTia-
viiiou yd^iv (ppuaypLaToi;.
Mapg/av T>iv XifJivyjv
\gti (piXo^x^piaroi dXi-
^av^pilg
fxlv
i:dvT(x)c, ditavTic,
,
alfuTTTioov 5s ouz
Lus et lolianncs
,
qiii per praolatloncm amator
pauperum appellari promeruit
,
qui et pontifica-
tum eorimi a Deo sortitus est , et usque ad prae-
sens oves eorum regit, pari sententia hunc dispen-
satorera sanctorum sanxit basilicae
;
sub quc haec
quae a martyribus gesta sunt
,
describuntur pro-
digia
,
et posteris commendantur
,
ad laudem co-
rum qui haec operati sunt , ct proptcr gratiam
potentiae christianae.
Mareiam stagnum nostis
,
qui Christum dihgi-
tis
,
Alexandrini quidem omnes omnino
,
Aegy-
(i) Loqiiitur Soplironius de lohaune eleemosynarlo coae-
taneo famlliarlque suo
,
cuius eliam vitam couscripsit , desi-
deratam hactenus
;
sed elus in locum successit illa notissima
et passim obvia a Leontio cyprio composlta. Quouiarn vero
ait Sophronlus se haec scrlpsisse
,
epjscopnlum Alcxandriae
gerentc lohanne
,
sequitur ut scrlpserll Intra decennium
,
ab
anno Christi 610 ad 620
,
quo spallo cpiscopatum lohannis
conclusum fuisse scimus.
9
130 SS. CYRT ET lOTT.
oXiyoi
,
za)
Xt(^vo)v oi TrXiiovi^
,
-itai oaoi t^v
WXi^dv^^ptioiv (piXoixa^o)c, lairopyiGaTi'
rauryiv
6 'Kpi(jrdSo)poz i^Xiiv
,
iiQ
M.apioir'/)v gX^&sTv
TTooatpoufjLivo^;
,
>ta/ ra rojv ayioov
IniQyJ-Jf^aaOai
xr>ifj[>ara'
yjciixcovoq
o\ rov dipa auyyjjaavroc,
,
rourou ^ap 6 xaipo<; i^i^paiviro
,
^ai ro
ryjQ
hiixvyic,
xuaXouvro^ uSdnov
,
xa)
zufjLara a^iXy}-
pd ^iihipavro^
,
ro ri a^dcpo^ ryi^i xdyiiiai tw
xXuSojvi Tn^iyiy^ro
,
opBoirXoiliv ou
ouvdfji^vov
,
dXX^ iz )iU[jLdro)v u<; xu/xara a(pai^t'^dfxzvov
^
6
'KpiGJd^o^goQ l/civ^uviui
,
xal Qavilv yiXaio)v IXi-
iivdj^ U7nXdfi(^avzv ^
jca) Ix^doov
ro(py\ Trpoa^Sd-
'A.yi(siv yivia^ai
,
ivaTTO-^u^a^ ro7g u^aaiv
,
orz
xa) z^oKoS^tiXoov ^iafuyoi rd
ard
fiara' dXXd
ptiorum vero non pauci
,
ct Libyci plurimi
,
et
cjuicjue Alexanclriam curiose describitis. Hoc sta-
gnum Gliristodorus navigans, in Mareotem ire dc-
legerat
;
tempcstatcm vero aerem confundente
,
quia ct tempus hicmis vidcbatur
,
et stagni aquas
lur])averat , atrocesque concitaverat fluctus, navis
quidem huc illucquc deducebatur a fluctibus
,
rc-
ctum navigare non pracvalens
;
sed in fluctus
circumfcrebatur protinus ex fluctibus
,
submergi-
que credebatur. Pcriclitatus autem Christodorus
,
cmori
se miserabiliter existimabat , cibumque sc
licri
piscium cxpirantem in fluctibus
;
quando ct
dcntcs
crocodilorum cirugcrot. Scd priusquam ali-
IVIIRA(.IJI,LM VIII. 131
TTolv y} Ti 70)v TOiourcf}v UTrofffy}
,
ttjoc rouc
aUou^
Taic i>t2a/a/c IrpiniTO' rouro oa(po)Z ini^rafj.c-
yoq
, 6t>c
y^a! ^avdrou puioOai ouq av
^OcXonv
^uvavrai
^
y,a) Gcoi^^nv aurov iXtraviuiv
^
auro)v
ivixa ytivSuviuovra' ol ii
mc
Imriiar, dy,ou<jav-
ri<;
,
^arrov IniarYiaav' u^yn yap aurojv ryiv
dpo)yr,v xa\ rriv dvi^iytanov d(pt^tv ro^ujo^
ou-
^giC,
ou yjofiaioc, ou Xtfxvaloq ou^l TcdXiv Oa-
XdrrtOQ
,
ou ^Xyiaiov ouy'/,ii(xivoc^
,
ou iiav.pav
d^iordx; SiaoTTipiaoiv
,
aXX' iiq o^ou ^i^ dv
auroug rig TT^oq
oufifiu.y^iav
yaXioiiiv
^
iuOiox;
e^ioravrai' Ka) (^oy,Oouotv aurw y,a) ood^ouotv
y,a) (puXdrrouotv' xal xav h/y^oiv
fi
vo^jrwv

iTTiXiuoii;
,
ouvTroXifxouoiv aurco' zai rov
tt^o^
quid huiusmodi sustineret , ad sanctorum invoca-
tionem conversus est ; manifeste cognoscens quod
et a morte liberare quos voluerint valeant , ct snl-
vari se supplicabat, propter eos sustinenlem pcri-
culum. Cuius illi deprecatione suscepta
,
adsistunt
celeriter; nullus quippe locus adventum eorum ct
salutare praesidium prohiLet, non terra, non sta-
gnum
,
neque mare
,
non in propinquo positus
locus
,
non longe distcntus spatiis
,
sed ubicum-
quc eos qu^sqnam ad auxiiium invocavcrit
,
con-
festim
adsistunt et adiuvant et salvificant et custo-
diunt.
Sive cnim intelligibilium inimicorum in-
cursus
sit
, simul pugnant cum eo
,
et conflictum
132
SS. CVRI ET lOIT.
rouTOic
oLvrou v/JCTio-avrg^ TroX^ixov
,
ly.itvou^
fxlv
ufT alfjx^^^^
^too/touatv^ viz'/}(po^ov S^i. ^nzvuou-
at Tov
yiokiaavTa' nav av-^pwarwv
'/]
y.ay.o<uj^a'
ya)v
'/1 inyipzia
^
iU[xa^M(; auTYiV ^iaXuouatv' vAv
^'/\^io)V
fi
JtaJtorpoTTWv vi i(f)ooo<;
,
t'/iv (JWT-Zipiav
l3pa(SiuouGiv' Jcav ^a^oov ri
^pt[Xi7a y.a) aaTi-
KTOQ ^aaavoc,
,
ycaTiuvd^ouaiv yta) u><; Tr^oay^vclg
/arpo; ^i^airiuouGiv'
yi
av iv u^aatv
fi
XifxvatOK;
}}
^aXaTTiotg 6 xivouvo^
,
yaX'/ivy,v p^ap/c^ovra/
xa) XuTpouvTat tou<; crg/JovTa^' ox; >ta/ totb Xp/-
GTO^oi^M CpavivIiC, 'AaXiGavlt
^ fXiV
'/l^i[JLc7v Tolq
dvifJLOtt; i'/.iXsuGiv
,
^i YiGUxd'^^^^ liTiTifxa toHq
voaGtv
^
'/.oivox; oi t'av luotav tou aipoc, aTrAw-
*
ita cod.
eiiis victriccm
"^
efriciunt ; illos quidem confun-
dcntcs ac persequcntcs
,
victorem autem qui in-
vocaverit (lemonstrantes : seu hominum maligno-
rum tentatio fiierit , Iianc facile dissipant ; sive
etiam bestiarum pessimarum continrat incursus
,
salutem impcrtiunt. Ita quoque etiam languorum
accrrimos ct intoleral)iles cruciatus mitii^ant , ct
tamquam honigni modici sanando subvcniunt. Vel
si in aquis tam staijnalibus quam marinis discri-
men inKiiineat , sercnilatcm inipertinnt et se vc-
ncrantes cripiunt. Siciit tunc apparcntcs invo-
canti Christodoro
,
hic qiiidem ventis reccdere
,
ille praecepit aquis quicsccre; commnnitcrque
se-
rcnitatcm aiiris
,
ct iluctuum substcrncntcs
,
ra-
MnwciiLUM viir. 433
(jaVTgc ^
J^ccl Toi)
piuixaToc
To c)cu(poc iv 'yaXji-
v>? 7rXg?v ycari^uvcLVTic
>
tov ao(pov auro)V Xe/-
Toup-yov SiiaMdavro
,
Sii^avric^ ivapyo)C
oaov
o(piXouaiv
7TQ0C
au^ixw^^^lav naXoufxivot'
icai rou-
ro StSdaiciiv rouc
ou ytfvo)a)covfac ttkjTouc
utto-
QifjLiVOt ,
%a iv dvdyycatc aurouq Kal KtvSuvctq,
d^o)youc 'dJpoaycaXoufxevot ,
lupotiv aurwv rnv
TTO^oufjLivyiv dvrtXji-Ji^tv ,
Kat ro)v 7rap6vro)v Oci-
vo)V TTiv
(3Xa7rrt}co)rdr>iv opy/iv Sia<puyotiv.
Ka) rourov
fxlv
ouro) rov dfxiiXi'A,rov Sava-
Tov lK^tardSo)poc dTnaiiaaro
,
auvSpofxov rric
r/.iriiac
iu^d)v t-av ^avaSrivH ro)v dyiojv (Sot}-
'&g/av a^ziJO Si
riic
tou ^Xou SuaztvnCiOJC
t?jc
Tg Twv dipo)v dvuTToiarou auyx^^^^coc ,
xa/
ryic
tem dlrlgunt navlgatione tranqullla, ut mlnistrum
proprlum salvassent
;
operc demonstrantes quan-
tuni proslnt ad auxilium invocati
;
et hoc fide-
les scire
,
qui necdum cognovcrant suadentes
,
ut
in necessltatlbus eos atque ex periculis ad auxi-
lium invocantes, optabile eorum adiplscantur prae-
sldlum, imminentlumque discriminum noxium in-
cursum efTuglant.
Et de hac quidem inmiti morte ereptus Chri-
stodorus, concurrens precibus suis promerult om-
nipotens sanctorum praesidium. De quassatione
vero turbulenti navigli et intolerabili acris con-
fusione
,
atque undarum iilisionibus validis ad
134
SS. CYRI ET lOlT.
7MV xufj.drct)v
dyptac
^poGzoouaicof;
, dvoimXyi'
nac, dyt^MrciTa ,
y.a\ SuGz^aro<; l)t rourcu yzv-
cfX2V0(; ,
il^ dppcoGrlav zvi^iaiv dany.rcv' Si^
oXou yd^ ly,(6gaaaf; rcu Goofxarot;
,
rfi^ lyytii'
fxivyi^
uKyic, cuvyivy)QtiG'/ic zal UGfBXuadayiz rpd-
iTOv rivd Im ryiv
rou
Go^fxaroc, Inicpaviiav
^
ya-
XiTTOJc i)itvSuv2Uf.
,
u yta)
fxyi
ourax; gXgg/vw^ w^
ro TTponpov' ri^vavai
fiiv
'yccp Travrw^ aTravrg^
i^XOfj.iv ,
Kal ovTi iartv ouh\](; oc, rauryiv ry\v oSov
ouyt cSiUGitiv' ri(; ydg lariv dv^^odTSot; o^
^yi-
cyirat
,
(pyiaiv
,
xa/ o^p^ o^irat ^avarov
;
fiia
yap ivavroov iioooo^ ii^ rcv picv
,
it^oooq n tay^
upyivalo)c, ri ttmc rcuro TraSilv lyifiuofiiv
,
iTtii
Ttdayiq Qdvarcc ryi^; dvOpa)7rivyi<; cpuGiw(; icrtv
iiiagnam dediirtus niolostiani
,
et cx hoc inaeqiia-
lis effectiis
,
graveni aegritudinem inciJit
;
toto
rjnippe fervescens in corpore
,
dum internus hu-
mor in eo commoveretur ct efllueret quodammo-
do per totius corporis superficiem
,
gravitcr pcri-
clitabatur
;
ct si noii ita miscrahilitcr
,
ut antca
mori
,
quippc omnihus prorsus incuml)it
,
ct non
est quis<^|uam qui hoc itcr non transeat; quis enim
est h.omo <pii vivat, inquit, ct non vidcat mortem?
Unus est cnim omnium introitus ad vitam et cxi-
tus id^m est
;
in pace tamcn hoc nos perpcti dc-
precamur. Namcpie niors totius est humanae na-
tornc scntcntia
;
cum quocumque vero tcrrore et
MiR\cui>UM viir. 135
ano(paaic,' a^isiuyoixi^a ^\ t;iv
(Xird Siouc ev-
6ivSi T/voc
^oLi
Tapax^c
ava%6i>p>ja/v
,
xat /ita-
X/oTa T^v aufL^^aivouaav 6v
uSaGtv V^oSov' o xa/
Aa/S/<J JiT^jaaTO TTpoaiuyaic o ^aufjiaGioc
,
f>tl
/xg KarairovriadTOi) (Booov /.aratyic uoaroc
,
//^j-
^g ytaraniiro) /x2 ^u-boc
,
/w>i o-c^ax^"^^^
^'^'
^/"^^
cp^iap ro orofxa
aurou' >ta/
'A/x/3axoi)/x os Ta
jrapa7rK'/iata irpoaiuxofji-ivoc
<paivirat'
fxyi
iv no-
rafJLo7<; o^yta^ylc
^u^tt
, >i
ev fujorafiolc;
o
-&(;-
/ioc
o"ou
,
^ ev ^aXdaayj ro
opfiyifid
aou
;
to
fxi^
yd^ So)ti7 ryiv Ixuat Biiav
yjfuv
TT^Ofiyivuitv
iu-
fiivitav'
ro ^l riiv rou Tr^oy^pivavroc opyyiv
axa-
rda(^tarov
,
g/ %al ttoXXo/
fi\v
la^Xo\ oua^a"
vs7c ^v ]S/'6) ^gfovacT/f', noXXo) oi xaTcoi nXog
layjiKay.tv yiStaTov' CTrgp Qgw /xev JoT/v
(pavspov
perturLatlone lilnc nos abscedere, maximeque vio-
lentum illum in lluctibus obitum execramur. Quod
et David admirabilis in orationibus obsecrat; non
me dcmcrgat, exclamans, tempestas acjuae, neque
urgeat super me puteus os suum. Et Abbacum
slmilia deprecatus ostenditur : numquid in flumi-
nibus furor tuus ? aut in mari impetus tuus ? II-
lud qiiidem putatur divinam nobis exlnde pro-
nunclare clementiam , hoc autem iudlcls inextln-
giilbilem iram
;
licet muiti bonae vitae male sunt
mortui , multique mali tranquillam mortem ba-
buerunt.
Quod Deo quideni manifestum est
,
qui
13r>
SS. CYRI ET lOII.
Tw Ta za6
'/ifxaf;
ao^poic,
irpvravtvovTi,.
/5/>t7v 81
TavTgXwc aytaTaXynrrov y.al irpoq
i\'^'/;.Giv ayvo)-
arov' ov8i)(; yap tyvo) vovv y\ (SovXyJv y.voiov
,
ovoi ovfxfSovXoQ avrov rMv }tri<7fjLdro)v lyiviro'
iv QaXarryj yap rdt; o^ovg ry)<; rov navroc, ^ioi-
"ityiGioyc, gosTO
,
y.ai rdq r^l^ovc, Iv v^aai ttXiIo-
aiv' ouiv dy.oXovOo)<; xai rd /'^v;? aov
<pyia)v
ov
yvo)a^yiaovrai.
^FxivSvviViv
iJ.lv
ovv
5
o)(; tcp^yiv ilirc^v o ^pi-
aroooj^og
ry\ ro)v izSpaafjLaroov (popa
ytvfxaivo"
f/.ivoc,
xai
ryi ryq
vXyiQ ly.^o^ avvTTVvfofXivo^' ori
xai rd)v daxX>j7rid8o)v
avv^^afLOvnf; ol apiaroi
,
TTAiiov ri ogav
yi
Xiiiiv GVK la^/vov
^
y\ o)q iraV'
ryi n ^ai ^avro^c, ri^vy\'^irai
,
y.ai d)q av^iov
snpicnter flispcnsnt qiiac nostra sunt , nobis au-
tein incomprchensil)ile niniis est
,
ct acl sciendum
inroi^nitum, Nemo enim scit sensmn Domini
,
ncc
consiliarins eius in creaturis efFcctus est. Tn mari
cjuippe vias totius dispensationis constituit , ct se-
niitas in arpiis multis. Consequcntur ergo ait : ct
\estigia cius non cognoscentur.
*
Tnferpros
Periclitahatur ilariuc sicut visus
"^
sum dlcere
,S,,v
Clu*isto(lorus, ctlcro papcllarnm unpctu tluctuans;
(juandorpiidcm et asclepiadae
,
rpii praecipue fue-
rant concurrcntcs
,
amplius r[uid agere vel dicc-
re ncrpiaquam valcbant
,
nisi quod essct modis
<>ninibus moriturus
,
et quod crastino orientem
MinACDLUM viir. 137
avariXkovra tov yiXtov ou Oici^irai' aXXa Tau-
T??c
^c
riytovGiv Tyir^ olxTpac
a^ocpaaio^r^
,
t>jc
ivay\or^ avTM Trpoc tmv ayiojv yivo[Xiv'/ic
apw-
yfiq ifjLvrjfjLOViuaiv ^
ytai /xv>5/xove Jaa^ ionTO 7ra-
X/v TL/p^nv iTTKyy.i-^iOJC'
ExaXg/ 02 ;rpoc
iTviaxi-
^iv Guv 'lwavv<j xa/
KJ^w toTc fxagTUfjiv
^
>ta)
Tcv gv fxdoTUGi
cT^aTOTnoa^x^^
(diooo)pov' <pi-
XoOioSo)pO(; yap r.v o \pi(jJoSo}pO(;
,
Ka) i/, (piX-
Tpou ^oKKou
auyyoTioov auTov ^^oaixaXnTO
Trpoq clfxuvav o 5a ra^ i7n/tXr}(Jitg dq Ttapa cpi-
Kou ^i^dfiivoc, ,
xal iiTixaiicpOi]^;
tt^cx; [XiyiaT'/iv
auy.rrdOitav
,
xaQ' unvout; auTO) napayiviTai ix
TtoXkou ^taaTrfjiaTOi; ,
Trpo^ Triv
auTov noOoufii-
vnv ^ori^iiav'
i^x^"^
^^ ^^^^ anfxilov
Tri
oi^ta
solem noii cerneret. Qiiam miscrabllem senlen-
liam aiidiens
,
praesidiorum qiiae a sanctis nnpcr
concessa snnt , recordatns est. Et iterum preca-
batur visitationis auxilium : invocabat autem ad
sui visitationem cum lolianne ct Cyro martyri-
Lus Theodorum
,
qui est magister militiae
,
ama-
tor quippe Tlieodori fuit Christodorus
,
eumque
ex multo frequenler invocahat affectu succurrere.
Cuius ille invocationem ut ab amico suscipiens
,
et magna eius compassione inflexus, per somnium
ei festinus equester
*
apparuit, tamquam ex mul-
*
jia cod.
to
veniens spatio
,
ad eius quod desiderabat au-
xilium
;
deportabat autem signum in de.xtera
,
in
138 SS. CYRI ET lOII.
[livov^
(^avgfav
v/.noio)v auro) tyw Xualnovov a<pi'
^iv' oiSa^
<P'/ig]v ,
w 'K^taroSco^i
,
tivo^ evsxa
Trapa^gfova; xa/.g/voL/ t;^v ayvotav anayUiKav-
TO^
,
ToT^ ivQaSz 7r^oaiSf^a[jLOv
i
upyi'/,zv
^
Trapa-
ytaXiaai Kupov v^znlp oou tov yiyovfxivov' '/>ai
TavTa
^ <P>:g]v
i
Qio^oipov tou
fj.doTupo(; (p-JiGav'
TO^
,
KJpO(j iuSuQ ava(paiviJai ,^lo)dvv'/jv auv au-
Tw Tov d^iX^ov Irra fo[x^vo(;' y.a) t^ ySkivy\ xotv/i
ry! G7rouS>l TrXyiGidGavnQ
,
tov g^zzx' avTy, v.ara'
4 1
'
4
TtiifjLivov ImayATrrovTo
,
TaT^ yipdiv l7ra(po)VTi<;
Ta
r^av
fjLcifa
,
>cai olov virpo) rov twv iy.jSpaafxd'
Tojv ^vfjLov zanvval^ovTi^' nai rouro Trpoayivcog
^'/TiXiaavTiz
,
TTaXiv ol rp^l^ dviyo)pY,aav.
'AXXa raura
ftXv
xaQ' vjtvou^ iTT^dTliJo' urtap
quo crat et crux supcrposita, Et ut manlfcstam
faccret salutiferani sui pracsentiam
,
scis
,
inquit
,
Cliristodore
quid advencrim? Et illo ignorantiam
praetondente
,
tui t^ratia inquit liuc accurri ro-
garc pro te Cyruni abbatem. Et hacc agente Tlieo-
doro
martyre
,
Cyrus statim apparuit una sccum
fratrcm
lohannem adducens : atque ad lectuhun
pari
festinatione propinquantes
,
iaccntem visi-
tant , vere eius vulnera manihus contractantcs
,
et
tamquam
(
nitro ) furiam ehulhcntium vuhie-
rum
mitigantes ;
haccque leniter peragentes
,
pa-
ritcr idcm
tres recesscrunt.
mir\ci:m)m VIII. inO

Si ri vdaoc 6^6/?ev tou yjXiou g')cXa/x4av7oc' rou-
Tou yap U7riQfiiCt)c auyuaavloc ,
ycai t>iv 'Afiipav
IV xddfxrjt) (patSpuvavroc
,
mii) XiTrloic
tx^^^^^
Tradtv UTTi^patvov
,
oug o-^l Suvoov y.aJiXinnv av-
Opaxac* rauraic Tap ioixiiaav ttojc
xa7g(7;cX>jxo-
Ta Ta
(pufj.ala
xai rou GO)fxaJoc
Xg7r7/(^o//gva xa
p^a/xa) xara^uJiTrrovra' aXX^ on TravTa toi; (JM-
/xaroc lycinTfToJKaatv
,
xa/ rouro rrc auruiv aini-
XHc
iXiuOipov g/aaav, iTrKpavivTic TrdXtv ol /xap-
rupic
i
TTiixnry]
h\ y\v fxira ryiv ir^coryiv
y,fj.ipav
^
yiiXiuouaiv XouaaaQat rdv ixap'* iXixioac (puydv-
ra rov Odvalov' xal xaXwc l^^yiOivri
Tttaaapiw
,
ilSoc oan^lou rouro Trapa irdatv ourcj xaXoufxi-
vov
,
oXov aurou ro acofxa
ypHaat KiXiuouatv
,
Et haec qiiidem fieLant in somnio, visio aiitem
erat
,
ut sol cxoriens demonstravit
;
et proinde
siiper terram radiante, et in tcncbris
*
dicm illu-
* gmecus
. .
.
in orbe.
sfrante
,
tamquam squamae piscium omnibus vi-
sae sunt
,
quas occidcns vespere carbunculos rc-
liquerat : his namque similes videbantur illae du-
rissimae papulae
,
dum desquamatae in humum
de corpore cecidissent, Dumque omni delaberen-
tur ex corpore
,
et hunc de tali afflictione libe-
rum reliquissent
,
apparentes iterum martyres
,
quinta iamque dies erat post primam , lavari eum
iubcnt, qui proptcr spem mortem efFugerat , et
piso bene cocto
,
hoc autcm est genus leguminis
140
ss. cYRi ET lon.
w^ iraaav zyjXi^^a kui Xs/^civa
ryic
Twy
(pufxaLTm
i/tXuGiM^ iuQu(;
dTroifXTixovrt ,
o y,ai yifivyjrai'
iiGiovrt
fxev
yap rco Xour^c^ ra rtov dvSpd'/,ot)v
Guvnayi^yiro
Grtffjiara' 1'^iovrt ^i
,
rourojv ou-
oiv
GUvi^Yi^^xjcro yvo^ptGfia
,
aXX' o^a ro Xot-
Ttov ojg yiyivy.ro roiv re gttiXo^v roov h/.
(pufxd-
ro)v lXiuii^o(;
,
xa) rc^v s;t vogou roGaurnc, im
TToXu
<patvofjiivo)V ol^yjfjidroov dfJLiro^xp^;'
roGauryi
yap iGrtv rwv dyio)v
yi ouvafxtq
,
dx;
fxovov (pa-
vsica, a;rav l^a(paviGat vogou
fxvrifxoGuvov ^
zat
fjLOvov SgXjfaaaa ndv dppooGria^ V^aXii^pit ri'/-
fjLyi^tov' xai ^^tGro^o)^og
fi\v
ouro) ro ^tirXouv
cti(puyiv
voGrifJia' /ca) Goj^ilq ^ouXiuit y.a\ yi-
al> omnibus slc appellatnm
,
totum elns corpus
perungcrc
,
qui omnem maculam et reliqulas ef-
flucntium papellarum confcstim abstergeret, cjuod
ct factum est: chim enim lavacrum intrasset, cum
vulnerum signis ingressus est : dum vcro egrede-
retur
,
nullum honmi indicium simul cgrcssum
cst , sed tamquam novitcr genitus vidcbatur
,
tam
a macuhs papcllarum libcr
,
quam ab aegritu-
dinis tantac nimium parcntibus indlciis alienus.
Tanta qulppe est sanctorum potcntia
,
ut si tan-
tum apparcant
,
omnem aegritudinis abstcrgant
memorlam; et dum voluerlnt, omne pcrlmant in-
firmitatls inclicium. Et Christodorus qnidem ita
dupliccm acgriludincm cvasit , et salvatus vene-
MinArUTJJM VIII. 1/||
pilpii rouc
ixdffupoLz' yifjiuc
^^^
ivJoLuOoL Tot xar'
aurov GUfJLTTiQavavnc

>'a) rric uz
rour, aylour
UfjLVMotac aur(t) y.oivo)vyiaavlic
i
^ttI rce TTaoanXyi-
Giooc i]c TYiv aurou
oufJLJStov h^gaOivJa rolc fJ-cip-
ruoi
^aufxara rov "koyov
fiirayu^fxiv.
^. imvi eKOAiipAs r\n rYNAiRoz Tor oikunomov
KARlii: 0'l(-)AAWIJSA!:iI2.
'ETTg/o^ 'K^iaroocfipou
rdc vooouc x.a) Ta^ id-
GitQ
ilpyiKafxiv
,
^caXov ym QioSoo^ac
fMvrifinv
TrotyjGaoQat
,
rouro ydp rric X^iGroSo)^ou
aufx-
(Siou ro
ovofjLa
,
Jcal rciov
s/c
at^T^^v Trpa^j^Oa^vrwv
Qaufxdrojv ro7c fidpluoiv' TrpwTov ouv rou y^ar^
ratiir , ac dcservit martyribus. Nos aiiten^ liis
,
qiiae dc eo dicta sunt , terminum apponcntcs
,
et
in sanctorum laudiJjus ei communicantes
,
ad si-
milia miracula
,
quae in eius coniuji;e martyrcs
operati sunt , sermonis ordinem transferamus.
9. DE TITEODORA UXORE EIUSDEM OECONOMI
OCULOS GRAVITER DOLENTE.
Quoniam quidem Christodori
aegritudines et
curas iam diximus
,
congruit ut et Tlieodorae fa-
ciamus memoriam
,
hoc etenim erat nomen uxo-
rls Christodori
,
et quae in ipsa martyres gessc-
runt miracuhi. Primum ergo quod in ea
primum
operati sunt mcmorcmus miraculum
,
quia et mc-
142 SS.
CYRI ET lOIT.
auTriv TT^Cfirou fjLvyi[JLOViUGO)ixzv
^aufxafoz
fJ^VTifxyic
d^iou
TuyyjlvovTOc,
,
xai
TTapiQTavTOz
yifxiv
zat
ryiv
^pcg Touq a^wovTac, twv ayl(t)v ^porpoTTvw
y^a)
Inlcii-^iv
,
o\ uq rou^ ^oppo) voGouvrag
,
^poQ TYiV auTO)v ^X^iiv ^ipainiav ^poTpinou-
civ
^
Tia} TauTyiv iauloiQ lixiropiuii^ai
^ yt
XP^'
ciou Y.a\ a^yu^iou tou(; ^yicau^ou^ ytai Xi^o)v
Tifiio)v
<paiS'^dTy,Ta' '/,a] ^.gra touto to
yivofMi-
vov TrapaQoifxiQa. ^^.(pOaXfMia
to yuvaiov
^
xaTa
rhi
TcoXiv h'l ^taT^i(3ouca Ty\v vocov UTtifiitviv
,
tv^a y.a) TrXyjOo^; larpoov iuooy,ifio)v auTviv liri-
cytifTTOvTO
,
v.ai Tou fuja^ouc,
yiTTac<^ai ttravTgc
U(p^ tv iZlvSuViUOV' OUTO) OitVOV
'/IV
TQ dppOOCTy}'
fxa ,
y.a\ 7rdvT0)v dcxXyiTrtdSoov
7:0X2
fjLiov' dXXd
nioria digniim est
,
quo ostcndatiir sanctoriim ct-
farn in absentes visitatio : et c[uomodo longe qiio-
qiie acgrotantes accedcre ad eorum medelam lior-
tcntur
,
hoc sibi
(
potius
) ,
quam argenti et auri
lapidumque pretiosorum fulgores, tliesaurizare nc-
gotium. Kt prius hoc quod postmodura factum est
apponc mus. llaec mulier in gravem oculorum do-
lorcm incidcrat
,
ct in civitatc dcirens
,
ac^zritudi-
ncm snstinebat ; et dam multiludo eam inedico-
rum probabilium visitarct
,
omiiibus crat pcricu-
lum infirmiorcs a cura huius passionis ostcndi :
sic pcssima crat infirmitas et discipulis ascicpia-
danim advcrsa ! quorum contcnlionem
sancti ap-
IVIinACUT.lJM IX. 1 \3
zavryiv at^rwv ttjv
fJ^ax^'^
SitiXuaav TTpopavivTic
01 ayioi
,
xai tp^iv v/x/7v ^oiy\Tt'ft($)c, nmiv 6te-
paXxia TToiyioavriq' fxaKKov (5g to hUatov exa-
Tgpo/c
(2pa(3zvaavTi(;
,
t?i auTwv apwy?? to 7ra-
'&0C
axgjavTo
,
ytai
fxyin
t>]V vogov
,
/x>;7c Toi^
atJT;^v ^iparnuitv lOiXovTag
,
w$ i>;r' aXX>iXu)v
yiTTO)fJL2V0UQ
XuTTY^aavTiq.
Ai^Mfjiiv
$1 )cai Tov TpoTTOv Trig rojv
fxaplu'
p(ov o^Sriq StaffyiGicog' ilxovi^^i yap IhtOTaTnv
TT^oq Trdvfaq auTcav auyy.aTa(3aatv' /.aT' inilvov
Si Tov xat^ov
,
xa-S' 6v to yuvatov Ivoait t>]V
opaatv
,
yta) toT^ laTpoHt; npoc, to TraQo^ unyip-
yiv TToXifJLog
,
ol^ovofiilv 'Icoavvoy y.ai Kupou
TO TifJLZvoQ TTpoai^Xyi^n ^ptaloSoo^og
5
EuXoytou
parciUes solverunt; et iit poeta dlxit, alterna vir-
tute facientes victoriam
,
magis autem utriusque
iustitlam perpendentes
,
virtute propria aegritu-
dinem curaverunt, Et neque passionem
,
neque
qui hanc mederi voluerant
,
quasi vel victores vel
ab alterutro victos contristavere,
Dicemus ergo et modum c[uo recte martyres
iudicaverunt
,
quo erga omnes eorum condescen-
sio possit describi, Tempore quo liaec mulier ocu-
lis aegrotabat , et inter medicos contra hanc pas*
sionem certamen agehatur, tunc Christodorus pro-
motus est lohannis et Cyri Lasilicam dispensare
,
Eulogio hunc
promovenle , sicut iam sumus ef-
iA-h
SS. CYRI ET lOTI.
TOUTOV b)C, i^>1lXiV
TOU
fjLiyaXou TTporpB-J^avTOQ'
Qio^ojpct fxa^ouaa y\ auviuvog
,
^arrov tm
avSfi
^iiadyzTO
,
zai tyiv oia^ovlav h/.d'/,t^iv
,
oTi TTi^ (p'/iaiv T7\(;
T:o\ifjic, Tcoppb)
^iiaJjiKiv
,
y.a)
TViV lartav lovTiq y.aTa\ifi7:avoixiv kpiyjLOv' xa)
^avTOio)^ 7rap'/iT^7TO t'/iv 2'^ooov' )cat oaa yuv-
at^lv iTotua ir^oc,
a^popfxaq
^a^a^pi^ouaa' v.a\
To
^'/} TrdvTOJV aTippoTaTOv Jca/ ^uaavaT^i^usTOv
Xoyt^ofj.ivov ,
'/a) tojv otpQaX/zwv
Tyiv daOivitav'
y.ai Tdya dv i^iiai Tov opLO^uyov napatTyiaa'
aQat TriV g^/%5/jO>;o"/v* ^itvd yd^ Tipoq to 'rniQitv
Touq dv^pag Ta yuvata
,
xa) npoq dm^ dv dQz-
\'/iait^v
,
s/ y.ai \iav i\'/i <pau\oTaTa
^
tyiv (pu-
atv ix^ffa aufxixayov'
y.a) d>g da^ividlipa aY.iU'/i
fati : quod Theodora conlux eius cito cognosccns,
contcndeLat cum viro
,
et ministerlum refutabat
inrjuiens
,
quod porro a civitate seiunctum cst
,
et pcri^entcs illuc domum desertam relinquimus
;
et prorsus egredi rccusabat
,
et ut solent mulie-
res ad excusationcm pracparatae eadem retexebat.
Quodque erat praetcrea fortius ct esse inrefraga-
l)ile putabatur
,
oculorum aegritudinem obtende-
l)at ; ot fortassis comparcm persuaderet ad mini-
sterium recusandum
,
callidae quippc sunt, natu-
ra eis suffragante
,
ad persuadendum muliercs iii
quocumque vohierint
,
quamvis nimis sint hebe-
lcs
,
et tamquam inlirmiori vasi conccderclur mu-
>iii; \<.iii.L VI IX. 1 i.t
*u:apix^l^^^^^
Tw yuvaiyctfi) <piKM t6 buvan-Jai'
i\
fiy\
rouro [xaOovnc ol aytot
, wc
xa< t>) tt^o-
(^oXi) X^iGToSoi^ou
TipTroixivot ,
JtaTct Toc)^ Jtt-
voc/c
Tw yuvaio) 7rapi(ffy}fjav
,
xa/ auvbpafxiiv tm
dvopi iTpoq To Tifjitov auTMv TTapifjyciuaGav
Tifxi-
voq' Tivoc yap IviXiv
,
ilirov Ttgoq auTnv d(piy,0'
fjLZvot
,
i'igyit(; (jou tov ofio^uyov
XitTOU^yyj^at
7)[xtv
d)C
7r^o(3ij3X'/}Tat
;
y) 8i' tIvic, ydn
ufiiic
,
Tou \ptaTOU TOUQ
fMapTU^ac, y\^iT0
;
Kupou oi
(pyiaavToq
,
wc
iyo^ (^iv KtJpoc
,
'Iwavv^C ^^ o^"
Toc
Guv
ifxo)
t6 TYiC, lUQi^ilac dOXov d^afxi'
vog' To fuvaiov dmytplvafo'
fxovou
ya^tv tou to)v
6(p0aXfJLO)v dppo)GTy]fJLaTO(;' oti cpyiah e^cgTo-g yt-
yvo)axofJLivy} Tyi<; twv laTpoJV d^ooy/l^; dTToXBiTTO-
"ysyoixivn?
lieri posse qiioJ voleLat. Nisi hoc sancti sciontcs
,
et promotione Christodori dclectati
,
mulieri pcr
somnium astitissent
,
atque aJ comitanJum cum
viro in vencrabilem eorum basilicam praeparas-
sent. AJ eam quippe venientcs
,
quamoLrem as-
serunt tuum comparem proliibes nobis sicut pro-
motus est ministrare ? At illa
,
qui enim estis
,
Christi martyres inquirebat ? Cyro vero asserentc
quod ego sum Cyrus
,
lohannes autem hic
,
qui
mecum pietatis certamen aJcptus est ; mulier res-
ponJebat : sola inOrmitatis oculorum causa
;
quia
si illuc inquit abiero
,
meJicorum frustrabor sub-
siJio.
Hos scrmones Jum martyres accepissent
,
lO
1A6 ss.
CYRi ET lon.
fxai'
TOVToov
ol
fxapJu^ic
twv
pyifjLarojv
dKouaaV'
Tig
,
iuSu^ auTyj Tov U^ov oyjzov uno(paivouatv
^
xai Tcov Iv auTO) y,aTay,itfJiivct)v ctaQsvwv to ttX?-
^og ld\Uvuov
,
%a\ TyjV ly.arjTOU vogov o'ia tiq
VTTrip^xjcV a^YiyyiKKov' g/ra auv toutoic, anaai
(paa\
,
xal Touq aouq ^ipamuitv oCp^aXfxouc, ouz
la^xuofxiv
;
xal TauTa Xi^avli<;
,
lintaav ipyotc
Tyiv TntSco Ka) ou Xoyoi^ -vj./Xo?^ ipyaadfjnvoi'
i^iX^ouaa Si Kal ^iaaafLivy] fiAvov
to aiJTTOV
aJrwv
TifLivoq
,
ttiv vdaov iu^iojq d<-nji(3aXiv
,
oSuvyig fJLyiyciTi TOtauTyic, ocp^aXfLOJV
TrgTpav aQp^f-
cacra
,
ou to xa) to tt^o^ Oi^amiav TOfAaaaa
^
dXXd
fx6v'/\
T'/! Oia tou tojv fxapTu^ojv
viou ^^5-
'^afxiv/i TYiV dfjLa^avTov laatv'
^a^xyaiv
yap
'a
tou
c/jytou yXuytulaT'/}
fxog(p'/\
TrdQo^ ^igamuaat
771-
confcstlm el sacrum eoriim ovile describunt
,
et
ibiclem periacentium infirmorum multitudinem
monstrant
,
atcjue uniuscuiusque
aogritudinem
,
qualis quisque essct , edisserunt. Cum liis omni-
l)us inquiunt etiam tuos curarc non valcbimus
oculos ? Et hacc diccntcs
,
non solis scrmonibus
,
scd o[)criI)us persuadcnt. l^grcssa vero conspicicns
ad venerandam eorum basllicam, statim abicit ae-
gritudincm
,
oculorum dolorcm ultra non sen-
licns
;
nec lioc aut iUud ad curam accipiens
,
sed
sola tcmpli
martyrum vislone immarcessibili sa-
lutc potila cst. Valult nempc ovilis corum forma
IVIIIIACJIIMIM l\. 1 'iT
ycnMrcifov^KOLi TrapaaJyiGai tojv ivor/touvlojv dfiojv
T>}v dfii/pyir^v
Suvaixtv.
hi^oj ^i xa) To gTgpov, oinp uc
aurriv
Inpax-
Oyi Oaufxa ro7c
[JiaQruGiv
,
imiuyi ro 7rpoXa(3ov
dny]yUlXaixiv ,
xa) ou Kpij'\oj aiyyi rouc
dytouov-
rac'
ou ydp aiyyi a^/a rd yifxiripa ojc
ra rojv
SaifJLOvoJv
(pauXodraJa (pdaixaJa'
rouroic fd^ Trpi-
TTii (jtyyi xa) X>iOyj aai rd^poQ xal a;coToc s^w-
T^oov
,
roTTOc diTOKpu^poc riic
aurojv (3oiXXu^ia<;
ytyvdfjLiva'
dXXa xa) ^agupojvou aaX^iyyoq
,
xa) ^iyaXo^yifJLOVOc, ytyi^uy.oq xai
Sdfxaroc
dp^x/i'
v{<pouc roHc u-i^oofxaaiv
,
?)'
ouc oryiaovrai y.a\
(SoyiaovJat ol TcyipvaaovJic' ^a ydp Iv (pavi^w y,a\
conspecta pestem amarissimam curare , et inhabi-
taiitium sanctorum virtutem innumerabilem com-
probare.
Dicam autem et alterum quod in ea gestum cst
a sanctis miraculum. Quia igitur quod praeces-
sit narrarimus
,
nequaquam silentio etiam hoc ab
audientibus occultamus : nec enim nostra silentio
digna sunt
, sicut daemonum vanissima phantas-
mata
;
illos enim competit silentium et oblivio et
sepulchrum exterioresque tenebrae, locus qui ab-
hominationes eorum abscondat
;
sed tuba fortiter
personans
,
et praeconium magnanimitcr vocife-
rans
,
ct tectum sublime nubibus appropinquans,
in
quibus
consistentes praedicatores exclament
,
1 V8 ss, cYRi ET lori.
om
2V 7rapal3ufjTO) toTc fJLcipTVGtv
^pMfjAva
Oav-
^ara
, Oavfxalo<; rifxovTa
zai ovx, alG^vv/ir dvd-
TrXza
,
rraaiv yvo)pi(^iG^at <ziJi(pvzBv d^ia
,
xa)
;caTa ^cicrav ryjv yyjv ^iappyi^yiv ytyjpvTTiG^at'
ovy.ovv
Xs^o)fXiv
v^cii ov Y.^v^(j)fkiv v.a\
^atpTTi'
(jo)fxiv XiyovTzq
,
xal yo^iVQo^fiiv twv dyiodv
Tac
7rpa^2t<; zyi^vrfovTiq
,
TravTwv ovTa TriaJoiv dfXdi-
GfJLa Ti zai
zavyyifxa,
M?.Ta TToXvv avTyi zatpov y\ Qzo^oipa TViC, o^p-
OaXfxiai; fxdXXov
Si Tyc, to)v ocpSaXfXMV iXovffo)
po)crso)^' To ^e Xovt^ov tcov dyioov
iTvyxav^V
iTiilGi ydp TOTZ ^tiT^tf^iv ,
xal
Xovofxivyi TriTrJit
^2tvo)^
^
iiQ Tov^ioo) ydo y.aTa^piQii
pyiyfxaTi
,
liaec qiiae In manifesto et non abscondito mar-
tyrihiis gesta siint
,
miraculoquc referta
,
et non
confusione repleta sunt , al) omnibus cognosci na-
turallter digna, et per omnem terram manifestius
praedicanda. JLrgo dicemus et non occultabimiis
,
ct dicentes exultabimus atque tripudiabimus, actus
praedicantes sanctorum ad fidelium omnium cxul-
tationem et gaudium.
Post multum itaque tempus quo dolor immo
restauratio oculorum concessa est, lavata est eadem
Tlieodora in l)alneo sanctorum
,
ibicpie tunc mo-
rabatur. JJumque lavaretiir
,
post tergum gravitor
cecidit,
ct conlapsa deiecta est in lubricam quan-
dani
olcagincm quac fcinincis fricamcntis dclluxo-
MinACUUIM IX. 1^/1)
yXu(j)SiGi tig)v dX/aO^faaaa
,
to/c
gxr()//jt/xaTwv
Ta%a yvvcttx,iio)v iyc^iouGtv' yiv
ol xa) to TrrojfjLct
^itvov' /xgTct -ya^ To XoJcraaOa/ rouro
auii(2i(3y}'
K2V
,
i'^touayiz Twv ifjL'ZDupo)v
in) Touc -JfU^^^poug
agpac
xa/ va/xa7a
,
ot2 xai twv Xouo[Xivo)v tci
aoofxoifa lUTroiOyl te gCTT/v x.a/^ yaLUV(J)Tip(x
,
t>i ^/a-
yyaii Tou yoLUvouvTOc, t\ xa/
gJcXJovTo^ aiiJ.cHoC
TOUTO ydp TO ^ipfJLOV
iOOC IV ui^t 'ifUy^pOTi^O)
Tul^yjavo^fxiv ,
gV/ v.apoiav iao) (piuyit xat yt^u-
TTTiTat
,
T?J' i7ra(pyi
TOU -^Uy^^OU aUOTiXXofXiVOV'
iTTitSav Si di^i
^i^fJLO) 7TpoaofjLiKyiao)fjLiv
,
ava-
yjMpouayiq rylg i^o) ^i^fjLOTyiTog
,
iu^uc i7r) ryiv
IntpCJLVltaV i^iiatV
,
IXiU^ipOJ^ivTOC, TOU ^til^'
yovJog -^uypou xa/ auariXXovlo^;
,
za/ to auy-
yivi(; yvo)piaav
t^c
'i^^ ^ipfxoTyjTO^;.
rat. Fult autem lapsus gravis : post cnlm quam
lota est , lioc ei contigerat tlum egrcclitur cle calo-
ribus aJ aquarum fluenta et frigidos aeres, cjuan-
(lo et lavantium corpora mollia sunt et fragilia per
clifFusionem sanguinis calore relaxato atque disper-
80. Nam quaradiu frigido sumus in acre , ad corcla
interiora refugit in conclitis
,
frigido quippe tactu
contrahitur corpus : dum vero aeri propinquave-
rit, exteriore frigore recedente, ad superficiem sta-
tim calor egreditur , ilico quod exemptum et a pro-
liibente
se et contraliente frigore fuerit liberatum,
cxtrinsccus
positi caloris cognatiouem sentiens.
1 50 s^ cYRi ET lon.
^Ev
TOtaury} youv Sia^irjn
%a\ Qio^M^aroT^
TU^^^^avouaa aoifJLaroq
,
TriTrTii
fxiv Ini vwrov zai
rivovla ,
InXyil'-/! 02 rov dfzojva (^a^uraJa
,
[lifd-
Xou ytai y.ar aurcp dvoiy^^ivroc, tw
zpouaixari
rpaufxaloc,
,
xa/ ttoXXou ix, rourou
JtoTavgp^QgvToc
Tg xa/ puaavro^ a]fxaro<;' dXXa rriv ronauryiv
nXyify\v lirixuvouvov
,
xa) ro rooouro rpaufxa Su-
oialov
,
iuBicac ol
fxdpfupz^ InKpavivJic; Idaavlo'
fxyioi
rpiraHov auro GvfyjM^yioavric, im rvic,
p^g/-
joo^ xa/ rou TraOdvTog dfjtMvo^ fvojpi^iGOat' dzou-
Gat 81 7TdvJo)c, iTnlyiG^i xa/ ryiq
ufilac, ro (pap-
juaxov
,
6
fidpju^ic,
0/ QiGTriatot iv
xpdvou ponyi
TrdOoc, rriXtzourov idGavJo' Xi^oj Sl xa/ rouro
GuvJofxcof; ytai (pavipov TrotyiGOfxat rolg dyiououGtv.
Thcodora itaqiic in acqualitatc corporis constl-
tiita
,
cccidit quidem post tcrgum et iugulum
,
et
in profundo cubiti vulnerata est ; magnum nam-
quc ibidem cx tali collisione reseratura est vulnus,
multusquc sanguis cniuxit. Scd tantam plagam plc-
nam pcriculo ct vuhuis insanabile confestim ap-
parentes inartyres sanavcrunt ; nec triduum pcr-
mittcntcs in manu cius ct cubito
,
quod vulncra-
tmn crat, agnosci. Audirc aiitcm profecto estis in-
tcnti ctiani sabitis rcmedium
,
quomodo vcnera-
biles martyrcs in momenlo tcmporis tantam pla-
gam sanaverint. Quod ct brcviter aslruam , ct au-
ditoribus mauifcstum cfliciam.
Min\CUMTM IX.
ir)1
T^^c y\iiipciz iyiiivnc hiahi^^afxivy^c
Xa[JL7r^or7iTa
^
fjLixpov
01 afioi itaOiuS'/iGavTi
to) yvvato) itaoi-
cravTai' Taya yap
toutou
%af/v
tov uttvov ev
Toaauraic oSuvaic
g(5'2^a7o
,
iva xai tojv ayim
T7\v TayjQTYiV gTr/axg-vl^/v
oi^oiTO' InialavTic ouv
o\ (ptXdv^pcoTTOt fJid^Tupic
oivw TO) ix, Mapaoj-
Tou T^v yjc^ipa GTToryytGat irpOGiTa^av
,
'/.ai aap-
ytac
liTi^iivai tm T^aufxaTi Xa/?^a>toc* 'S'aXaT-
Tioc ouToc
'xO^C
XajS^a^ octw
xaXoufxivoc'
yiOLi
XouTpM ^g 'ZC^OCT^JOpwc yciXiuouGt yjpy\aaQ^at
,
;c ^aiiJLOvcov e/va/ tjiv /2Xa/S>7V voo-avTgc
?
Wcc
xa9' ov TpoTTOv y] toutoov liryi^iioi yiyoviv
,
>tay
TouTO auTo\ To
T>7c
QipaTTiiac
afyiGOJdt T^orraiov'
Nocte namque subseqiiente
,
qiiae luci eiusdem
dici sncccsserat
,
iidem sancti dum liaec mulier
paululum rcquicsceret , astitcrunt. Profecto enim
huius rei gratia in tantis doloribus tale somnium
acccperat, ut sanctorum celercm visitationem pcr-
ciperet. Assistcntcs ergo liominum amatores
,
vi-
no mareolico manus eius spungiolari praecipiunt,
superque vulnus imponi carnes lupelli : marinus
liic piscis est , lupellus vocitatus
;
sed et lavacro
compctcnte uti praecipiunt
;
ex daemonibus esse
noxam hanc sentientes
;
quatenus in loco in quo
eorum insidiae factae sunt
,
in eodem et isti sa-
lutis
tropaeum sisterent. Peracto autem
,
quod san-
prn
152 .SS. CYRl ET lOTl.
yzvofjLivou 02 rou twv dyiMv
TroocrrdffJiaTO^
, yi
QioSctJpa fJilv
iuSuc iaTp2Uiro' 01 Sl
Saifj.ovi(; w(;
fj.a.ryiv
i^iuifSouXiUGavric
y.arvinyyvovro
,
o\ S\
fxd^rugic, ioo^d^Cpvlo
,
za\ 'KpiaJoq 6 Qiog 6 Si^
auroov ivipyoov Ta TrapdSo^a.
t. IIEVI MAPOVI TI\:L BYrATPOS TOT OTKO^^OMOY
nA0OVST4Z EK TfiN OAONTHN K\I TiiN
iiTiiN THN KiiMI!:iN.
Touroii; rriv Mapouv
^poG^or/iawfLZv
,
ytai
roi^ r^KouGiv
^poG^yiao)fiiv
ro ^uydr^iov' Iz
X^iaToocf^^ou ydp auryj za) QioSoj^ac if^XddTyj'
aiV
fj.y]
ouv aurr,v tvapaSpdfxojfxiv ,
il v^ai rov
'/,a^^
yifj.aq
aury]
fSiov d^rio)^ ^apiopafiiv ,
Iv
ayjxyi vcoryjroQ
ly.Syifr/iaaaa ,
ytai Iv yiXr^laz dv"
r
cti prnccepcrant
,
mox Tlicodora mcdclarp. adepta
rst : dncnioncs autcm tamquam vane insidias fa-
cicntes
,
confiisi snnt
;
glorificati vero sunt mar-
tyres, et Cliristus dominus noster qui per eos ope-
ratur miracula in laudcm Dei.
10. DE .IIARU FILIA OECONOMI QUAE PER DENTES
ETIAM ET AIRES DOLUERAT.
Eis etiam IMaruni annectamus
,
gii^nentibus co-
pulantes et filiain : <le Clirislodoro qiiippe liaec et
f-naia?
Tlicodora pronata
*
est
;
non ita^pie eam trans-
ciirramus
; ct si illam vitam qua vivimiis nuper
Iransiil . in ipso iuvcnliihs momento praclcricns
,
MIRArULliYl
\'.
1."),'^
Og/ roiic 67rl
yyjc
ytoUoiXii-^ciGa
,
ya[iou
fxlv
oipav
dpfjLo^tov
"iyoufja
, dvSpoz ^l xotryiv TravriXoog
dyvoT^aaaa' cvvdJ^Mfxiv ovv ;ca/ auryiv tok; yiv-
vy\Ga<jtv Ta twv dyiojv otyiyovfxcvot '&aJ//ara'
ytal
fxr}
^avarov fxtpLj^oojfJLiOa tov diravUpoynov
^
Tov Twv (puGdv7o)v auTYW oiaolriaavTa
, dfxvyifio-
yiUTov Kai
yifJLiic
xa7aXg/'v[avTac* fJ^aipupojv yd^
aal Mapou aufjLfjLaxiocv
iTu^yjazv Iti Jtara tov
/5/ov Sidyouaa' hv l}i^Yiao)fj.i^a fxvyifJLOVcUovTic
cig yiyiv/iTat.
Ngov
u^yig^xjc
<mavu to xopptov yta) ^ua^ov
iTguya
^
Tov T7\v ToiauT'/}V '/iXtxtav i^iTpKpovTa
^
fxy\7:o)
Td)V oSdvTcov Touq
Toix^^^C
l'A.(puaaaa' ou
et in aetatis flore qiiae in mundo sunt d^^relin-
qucns : nuptiarum quidem horam iam maturam
habuerat, viri vero concubitum nequaquam agno-
verat. Coniungamus crgo suis ctiam hanc geni-
toribus
,
sanctorum miracula
,
et non mortis in-
clementiam imitati
,
quae hanc a progcnitoribus
separavit. SeJ nos rehnquamus inmemorabilem
mortem
*.
Martyrum itaque etiam Marus est ade-
pta praesidium
,
dum adhuc in hac vita dcgeret.
Quare vero fuerit memorantes
,
explanemus ut fa-
ctum est.
Haec puella invenior nimis extiterat , et fructu
maminarum vcscebatur
,
qui ad huiusmodi aeta-
tem
eam aluerat
j
nec dum dentium protulerat
*
aliter
graecus
15^ ss. cYRi F.T lon.
Xip(7iv
ro ^/aXa
,
rouro
yap rojv
fjLa^ojv
6 xap-
TToq
,
dXXd yjiXzfjiv
liTiopiTrofj.iv/i
y,a\
Grofxart'
iTTii^y} Sl rouroK; 6
xp^vo^
d(pr/.{fo /taO'
ov ro7g
dpriyiviaiv o\ oSovnr izcpuovaiv
,
%ap/v auro)
l^a^yapoiio'/] ^apix^ofxivoi ,
y.a\ ryiv ^i^
aurov
(pipofJLZvyiV df7'/i[xov <pcjt)V'/iv ^io^QoufXivoi
,
jca? rpo-
(pyiV r'/}v (TTgp2WT2c't/
Xiaivovriz
,
ouv <mov(o ^i
rtvi al rourojv <puGii(; g/wQaor/
ytyvia^ai
,
ohu-
vaQ :ToXAa^ rol<; dvayouai Traia) rouq
o^ovraz
^a^iyovri
,
xa/ fusupirouc, Tr^o^ivouvri Snvoug
iiid m-
'^^^^ '^^
ao)fxa
yaKi7:o)c, 'jtaracp^uiovra^;
'
2V rou-
plmsmlat.
r^-Qi^
j^cd/ Mapou vyjTrtd^ouaa (paivirat
,
xa/ toi)^
o^ovfac ryiv dvdfy.'/}v rauryiv ryiv r^ifjLo^cpov i^Xu-
civ
5
(j)(; fi'/\^ivoq
dvi^ia^at (p^aypLOU icai xw-
acicm : non lac manihus qiii ubcriim fructus est
,
sed ore et clc lahiis capiebat. Postquam autem ei
tempus accessit
,
quo noviter nati dentes exiliunt,
et exorti os exornant
,
gratiam ei acl specimen
marmorum annectentes
,
ut per eos articuletur et
vox quae procedit incondita
,
et cibum solidiorem
conminuant
;
cum tormento vero quodam
solent
crumpcrc
,
dolorcs plurimos parvulis dentcs pro-
ferentlbus inlligi^iitcs
,
ct fcbrcs excitantcs accrri-
mas, quibus c orpus gravitcr coucrematur. In his et
Marus parvuia posila
,
diun dciilcs cmitlit , lor-
mcntimi sustincbat , cniod hos solet praeccdcre
;
praecurrunt quippc doiores ad instar satcllitum
,
MmACiiuJivi \. 155
,
Xvfxaroc
t?jv (pipofxivy\v
ixiivYW ponv dvuGTiX'
Xovla' aTTiQ Y) rYiV TTalSa yivvyiGaGa I^XiTroutja
^
zai (pipiiv i^\ ^oXu
fXYi
iGyyaaoa
,
ii^ AXg-
^dvSpnav iXOitv l(^ouXiuaaJo
,
xa/ to Ttaihlo'^
larpoTc
^^o(7iviyx,aG^at
,
la^yiaofxivov ri za/
TVQOC
aurcov OipaTTiuOnGOiJLivov' ilc
ro ro)v dyiojv
yd^ ron 8iir^i(^iv rifJLivoq.
Kal xar' h^ilvyiv ryiv vuytfa xaO'
??\ ilG^X0i7v
vias dcntiiini apparantcs
,
gingivas pnnicntcs
,
ct
oninia corporis mcmbra. Ita ct Marum gravitcr
puniebant febrcs cxaggerantcs
,
aurcs afHigcntcs
,
ct capiit inundantcs
,
ct totam cam pcssimc cru-
ciantes
,
et in his pucllula fucrat tloncc Jcntcs
apparerent. Postquam autcm affluxerunt de gin-
givis, et eorum gratiam assecuta est , dolorcs qui-
dcm requiem habiierunt ; ad extremum humoris
inundationem non capienles
,
tamquam de petra
quae aquarum matcr est eruperunt
,
cuius fons
putor et vermes effectus est. Sic vero pertinacitcr
hanc triformem necessitatem influxerat
,
quatenus
nihil admitteret
,
quo posset refrenare vel coer-
cere ex eo descendentis humoris illuviem. Quae
mater puellae conspiciens
,
et diu sustinere non
praevalens
,
ad Alexandriam venire delegerat , et
parvulam medicis tradere
,
ut ab eis curaretur
,
et medelam perciperet : eo quod tunc in sancto-
rum
commorabatur basilica.
In ipsa igitur nocte
,
qua praeparata fuerat in-
'l 56
ss. cYRi ET lon.
TTapiayAuaaro
,
2^yi(xov opa
y.ci^iv^yKjana
latpoij
To So[j.d7icv' g Jp/(T)cgv xa)
fxovaoJr,v
Iv auTO) Jta9-
i'CoiJL2VCv.
Kupoq
Yiv ouroc,
(pavi\z
xa9g^o^/gvoc*
[lovaaryic, yap lyiviro y.a\
fxovaarcov ai\ o(pii-
Xivai (paivza^ai
ax^iixart'
7ru^ytayo<;
^l tpLnQO-
a^cv laryiy.it rou
fj.a,oru^o(; \va ro ro)v larooiv
(pyjaiv
ax^(J-a
xay.il ^iaao)^oilo
,
w^ /oTpgTov rou-
ro xaiiaJyiTi^V izpuouaa
-^ap ra^ rouro)V npoy\-
youiMivac, ohuvaq u^i[xiviv' Iv So^upd^o)v ya^
aurat
n^orpi^xpuatv
a^xyiixaft ,
rac rwv o^dvlo)v
GOou^
iurpi7:i(^cuaa.t
,
Jta) ra ouXa fxadJi^ouatv
,
xa/ Trav St^ aurcov pLiXoc, rou ao)[jaroc,
^
2I za)
TT^o^
TtapaaxiuyiV lSo7iv [xiXXovra ai ryiv Ma-
pouv ouro) Ttcli oitvo)(; y,ar{Iirpo)ay.ov
,
TrunfToug
^y.7Tupaiuouaat
,
ya\ ardfta S^tpLurrouaai
,
;ca/
dfra TTticcuaat
,
xa\ yi^paXyiv piufjLcni^ouaat
,
yal
OL/TW /^gv otzitoouaav ro y.opptov
^
io)c, ct ooov-
gredi, pcr (lesertum se conspicit pergerc, per cpiod
diii iter faciens
,
medici domicilium rcppcrit , et
sedentem inibi monachum
,
Cyrus autcm liic crat
qui videl>atur consedcre. Monaclius namquc fuc-
rat , et monachorum apparet in habitu. Arma-
rium vero coram martyre positum stabat , ut et-
iam in hoc medicorum fii^uram ostcnderet. In-
gressa vero, apud scmctlpsam coi^itabat utrum haec
statio csset medici. Ad cpiam sanctus cpii cjuasi
super solium sedcbat affatus cst : quam ob rcm o
MIRACUMJM X. IT)?
nc
i(pciv'/}(jav' i^it oc ra ouKa toutoic ci^c-
GTpwuJTiv ,
jca/ T^iv
tuiav To
GTOfj.a
p(;ao/v ioi-
'falo ,
ai yilv o^Jvec
7rai>Xav gV;j^>ixa<7/v
,
Ta 6)Ta
^g Tov nvvax^UvToq
inXyipMTO piviJoJoc/
Ti\or
^g Triv TOUTOU ouppOYW
fxyi
HaTaaTavTa
,
x.aTa
TOLC, TWV uSoiTCf)V fJLnTipa^;
'ZSlTpa^ iTtpi^VUVTai'
yiayt toutou rryifa) >ca/ SuGOjSiai Gy.Cf)Xjiy.o)v iGfxoc;
TrpoGifiViTO GUvTovoQ'
TTpog
'/iV 6 aylOC, oyidiv
inl
^^ovou yia^ 'Jifxivoc, i\i'^iv' iv^a.Si m yuvai
t/ Tra^ayifovag
;
yi
oi' lotTpiliov ^yiTouca
,
tt^oc
auTov dinxpivaTO' ytai toioutov
fxlv
lyo) TovS^i
Tcv or/.iayiov vivofiixa' Iv auTO) Sl ouSlv toSv Iv
toIq \ci!polq Tc^oc; Tn^toSiiav ovJoov
,
opoi Trapa-
yttiliivov' aXX' ouo\ \voov t/ twv toioutcov
^X^^
Gou To dofjLaptov' 6 02 Trpog auTYiv dKpijScjjQ dm-
KoivaTO' iOiUV/lGOV
,
Xa) O^aJip dv iU^Ol^
,
(i>Gl
niulier liiic advenlsti ? illa vero responJit :
statio-
neni nieilici quaercns
,
luiiusmodi' ego arbitrala
suni habitaculum. Sed nil in eo esse
,
c[uae in sta-
tionibus ad curandnm praeparantur
,
conspicio
,
neque intus horum aliquid tuum liabet armarium.
Ad quam ille
,
accuratc alt inquire
,
et quiccpiid
invcneris
,
in auribus dolcntis immitte
,
et filiola
tua curabitr.r, Illa antem totam domum circu-
miens
,
fenestram modicam conspicit, in qua erat
mellis positum poculum
;
arbitror quippe quod
armarium,
medicamentorum
est repositio propter
158 SS. CYRI ET lOIl.
To7c
7ra?7%oyar/v g^/3aXg , za/ la^viairai cov to
Buydr^tov' '/i
ol rov olzov ocTravTa Trgp/vooTjjaa-
ca
,
^v^l^a,
iJLizpdv i^idaaro
,
Jta/
fxzXiro'; iv
avry\ nofyi^iov ytilfxivov' ca^
olfxai yd^ ro
dofxd'
giov
<papfxa%o^yixyi
[Mi^ovmv voayjixdrcov irvf^a-
viV dvaMrdaa Sl ^drrov rov
G^if/.^oSo(;
,
ro
Xgp^'&2V avryi Sn^pd'^aro
,
jca/ /Spa%f) rov
fxi-
XtJoQ rolq mg) rov ^^i(povQ Ivyiaaa
^
GKOoXyjy.O'
fxiarov
dv'^ya.yiv ^vXa)ia' ^aJcrJXwv ro
fMyjKog
Tgrrapwv
,
5tal ^Xarog dvaXoyov lyovra' jca/
rovrov XvrpooQilGa ;rapa%p?7/xa ro xoppiov ov-
TTip at3r^ rwv aX^jj^ovwv rafiilov
lyiv^ro' jca/
T^tJv dirXiQrm t/jcto/xsvwv Siivcov IXvrpovro zo-
Xdoim.
Ka) Mapowv /xsv ovrox; ol fid^rv^it; fxiXtri
'v[/Xw ^ipaiTivovaiv' dXXo Si yvvaiov ivai^K;
xa/ (p/Xo;)^|0/(TTov, Ma^/av jtxev o^mvfxoif; d^ovov-
magnas aegrltudines. Quae de lectulo voloclter sur-
gcns quod ei dlctum fuerat peragit : modlcurnque
mellis parvulae fundens in auribus
,
follem ple-
num vermibus elecit , habentem digitorum qua-
tuor lonsrltndinem ct latitudincm similcm. Ex hoc
ergo
confcstim est libcrata pucllula
,
eo quod do-
lorum cl prompluariiun fjicrat , ct ita ab acer-
rimis
suppliciis quae cx eo gigncbantur crcpta cst.
Et Marum quidcm slc solo mcllc martyrcs cu-
ravcrunl
;
altcram namquc mulicrcm
plam atquc
MIRACUMIM \, 159
(jav
,
Mapouv ya^ ro xoppiov iXiyov to
ryic
Mapiac v^oy,oppl(^ovriz ovojia
,
aXX ou ouy-
Xpovov
ouSi
ofiyiXDia' y.a\
^a^or
[i\v ofxotov
i^XOUQav ,
a7r' aWou oi touto Guix^usTo^fxaToq
,
IXiTOL
TToXXmV laT^(7)V ^llpaV aVMV/lTOV
,
ilc, TO
aiTTTOv auTMv iXOouaav fxapTuptov
,
ytyiponyi xa)
cuTcafxtvoic
i^^tdaavJo
,
TauTa y,au unvouc; ivoj-
aai
Ta7c
T^i-^^iatv ,
ytat rotg ojaiv
Ifxf^aXilv iv-
TitXdfxivot' yifxilc,
oi rrdXtv ufxvyiaavTi^; auv to7(;
laOilatv yuvaioiq touq
fxdpTu^aq
,
irpof; dXXag
auToov Ti^aToupy^iag
opfxyiaoofxiv ,
xa) rauTa
Ta
TT^ayfxaTa Tolg iuaij2o)g aKOuouatv TTapa-
j /"f^i^["
^OOfXl^a,
Vga^/xaTa.
cliristlanam Marlam unlvocc nominalam; nam Ma-
rum illam parviilam vocitabant
,
Mariae derlvan-
tes vocabiihim
,
qiiae nec coactaneam tot anno-
riim nec passioncm similem habuit
;
ex altero au-
tcm eventu post expcrimentum inutile medicorum
muUorum
,
dum ad venerabilem eorum confes-
slonem occurreret , ccrote et celsis
*
hanc sanave-
"
iia coi
runt
,
per somnium confricare , et auribus haec
infundere demandantes. Nos dcnique conlaudan-
tes una cum curatis muhcribus martyres
,
ad aha
eorum prodigia decurramus , et has litteras pie
audientibus proponamus.
iCO
SS. CYRI ET lOII.
1. nEPI
MAPIAS TII2 0YrATPOI TOY AIAKGNOr
KAI ]\IHAEN BAABEISHS TO ZYNOAON
A<I'' YTOYI HESOYSIIS.
'Ergpa^ Traiooc,
fjLvyiiJLOViUGOJfjLiv , ofxwvufiou
t8
xa) 6fjL>iXiy.o<; ,
iripou ^viXovoti 6aJ/xaToc />tv^-
fXOViVOVTi^
^
il Xa.1 TOVTO
flll^OV
ToJ TTffOXa/SoV-
\ f '
Toc, iGTiv Jta/ aGuyagiTov' lytiivo
fjnv
yao xa*
larpog ^GOog av In^a^zv apioToq
^
e/ yiai
fxyi
ou-
TO) Tayio)c,
fxyjSl
toiouto)
(f^apfJLaKM 'x^pyiaafxivoc,'
TOL^TO 01 OUTB TlQ iai^O)V TTOiyiOlliV
,
aAA OUOl
TTavltc, avOpo)7roi n^oc, Tyiv auTou TToiyiaiv dQpoi-
^ofM^voi
,
io)(; dv xa/ viv.pouc, g/t Td(po)v
g-ys/pw-
Giv
,
Jca) Toi^ '3'v^Tot)^ dv^^M^out; d^avaTouc
i^fdaaiVTo' 2I ^g za} to xoppiov ^TZpov za) 7ra-
11 . DE MARIA FILIA DIACONI QUAE PER FENESTRAM
ALTAM CECIDERAT
,
ET CADENS IN NIIIILO
LAESA EST.
Alterius parvulae memoremus eiustlem aetatis
ct nominis
,
alterum dumtaxat miraculum recor-
dantcs
,
licet lioc [iraececlentc incomparabilitcr
maius sit. Illud quideni forsan et elei^ans medi-
cns ac^eret , et si non sic
,
et sic cito
,
neque lali
utorctur mcdicamine: hoc autcm nequc quisquam
medicorum facturus cst, neque omnes medici, vel
omnes liomines
,
si ad eius eirectum congregaren-
iur et facerent
,
quoadusquc obeuntes de scpul-
chris erigcrcnt , ct mortuos hoinincs faccrcnt im-
X/v
tnpov ^au[xa ku'^ iOTnyciv
,
aXX ci tcuto
y,dy.i7vo ^oiy^aavTic ol auToi xai oo^^^ ^tiqoi
,
Y^UQO(; nuTC^ 6 ^iiOToJoq y.a) \oiavvr,c, o Kupou
cuvo/mXoc ,
ol Ta [jLt)c^a v.ai ra [xiyiGTa ttqoq
Tocc voGoug ^oiou[xivoi TipaTa
,
xa/ ^avTOiojf;
iuipy^TOUvTif; Touq ^aoyovTaz
,
xal Q(j)'CpvTi^
Touc, d^o)yYiC, elVg [jLiy.paq uts [ni^ovoc^
XP'^'
^ovTaq.
Ma/3/a [JLiv iKaXiiTO To yoppiov
,
\o)avvou
[jLiv Tou Stcr/,ovcu Tou TO)v dyloov TifMivouq unr,Q-
yi ^uyccTpiov' to S^ 5fau[xa ox; dv oid^ ti o)
,
^iy\y'/iGO[xai. 'A^&t/pcv ;5v ^a^d. ^u^ioi r/v/ tou
SofJLaTiou To y.dppiov
<>
Iv
r yta^i ^0[xivy} ou^vd-
Ti^ov yi
yivvyQaaa
^
Xrvovt; irXyipyi vyi[xo[Tog iyji-
mortales. Et slquldem alia piiella
,
et altcrum cxl-
stit miraculum
;
sed hi qui lioc et illud et alia
operati sunt , iidcm sunt et non altcri
,
Cyrus hic
venerabilis
,
ct lohannes Cyrl socius : qui et ni-
mia et magna secundum morbos operantes pro-
digia
,
et universis modis pracstant aegrotantibus
beneficia
,
et salvificant qui eorum praesidium vcl
minimum vel magnum poposccrunt.
Maria ergo vocabalur puellula
,
lohannis vcro
diaconi basibcae sanctorum fuerat fiiia
;
miracu-
lum vcro ut valuero refcram, In quadam
domi
fenestra
iocabatur haec parvuhi
,
in qua frcquen-
tius
genitrix eius consldens
,
fusum tunc linco fi-
1
1
102 SS. CYRI KT lOIT.
Xa Tov arpaJCTov* zal
p5/x'^rwc
yivo/xzv/ic "irtvot;
clu (pO^il noXKaytir^
cvixf^alviiv y.a) yhia^ai
^
xai Tivo; Ta;)^a toov avayy.aiu^v
a^aaxo\y\f7av-
roz
^
y.a\ to Traihiov Im ryit; ^upi^oc,
lav ava-y-
'/.aaavTOc,
,
ly.iiv/i
fJ^lv yiv
i(p^ ots y,ai
iS^^afxiv' ro
(^pi^po^ Sl (xnTpir,-/!; TTpovoiaq
arcpovixzvov
i^yr
fJLOv yji^ivov t\ (pvaiyS); Tviq xaXov za) za^ov
oiay,iaia)(;
,
clvoj^iv a??' v-^yi^KriC, ttcivv ^v^iooz
ilq To loa<po; iTriazV' y^vno) S\ yoLTOo^iv tco ti-
vayfjLJ)
yiyovoTOt; rov awuaToq
^ 7] {j//iT-/i^ \diiv
Tov y.TVzsov ^a^aKVTTTii To aiTiov
,
^avTiXoof;
dpLY>yxovyiaaaa
^
oot; gzr/ tj^c ^vpiSog ya^'/i(j.cvov
yaTiXiTTiv
avT'/i; to QvyaTpiov' b TraoaKvJ^aaa
,
ipptix^iivov iSiv 37r/ To iSa^oq
,
/ca/
e/c fJ-vy.iJ-^iv
latu repletum rcliquorat. Errorc auteni ei nesciQ
quo coiitin[cnte
,
sicut evenire ac fieri multotiens
solet
,
aliquihus necessariis utilitatibus occupata
,
parvulam in feneslra reliquerat. Et illa quiclcm
occupabatur ad ea quae curabat
,
infans autem
inatris providentia destituta, ignara vcro Ijoni ac
mali
naturaliter discerncndi
,
de alta nimis fcriG-
stra in pavimonto delapsa est. Strcpitu autcm in-
fcrius facto de illisione corporis
,
niatcr ad viden-
dum id quod strcpuorat pcr fcncstram inpcx t
,
ponitus quippe erat o]>lita quod filiam in feneslra
reliqncrat : inspicicns vcro
,
vidct in pavimonto
proiectam
,
ct confcitim redicns ad casus cius mc-
>ni' \( I M u \i.
1
0'>\
iU'^iOt)C
iy^^ovaa tou rrroyfxaror^
,
oKaCpuoa 1:1
xal Y,Qv,yLuouQa tov
p^wfov
oKo^i ex6?vov gdov/agv
xai To Twv iia^TUQ(j)^
cupavtov iiiiivor^
,
'zcap-
iy.ztTO yan auTO ro ooiiaTiov
,
xai ota tou vio)
T>}V
g/c
oiJcov i^tfJoSov Inotitro xal l^^ooov' v.at
^Qaixouaa
Sd)ipuoi iroXXoir; Tac Trape/ac xaTa-
^oiy^ouria
,
xal o"t)v a^TJi TravTS^ 0/ ^XinovTic
ySKaiouGav x,ai fjiaTt^dQiv
jSoo^aav dy.ouovJic^ Trpoq
Tov vexpov dviXiGOat to xopptov Y.ai Ta(p'/i na-
pa^ouvai Tw fjLvr.iJLOLTi ,
touto gojov v.ai
a/5Xa/58c
T6 Y.aLt dnyifxavTOv
i]c,
y/iv
lu^ov y.aOyifiivov
^
yai
yoipoK; y.ala tov tcttov iupy)fj.ivoiq
7rpoG7ra7(!^ov
d^^aviai xa/ d^x^apiiaot toIc, pa^iafxaatv' y.at
TOUTO QaTTOv dpTrdoavTi^
,
Trpo tcu twv dyiojv
moriam , liigcns ct eiulans totam illam rcgioncm
concussit , sed et sanctorum martyrum caelcstem
basilicam
,
cui coliaerebat id domicilium
,
et per
aedes tcmpli ingressum atque egrcssum liabucrat.
Quae accurrens et genas multis lacrimis abluens
,
cumquc ca omncs qui flentem conspexerant ct cmi-
nus clamantcm audicrant, ut quasi parvulam nior-
tuam tollercnt
,
et sepulchro mandarent
,
lianc
saivam iilaesam
,
atque immunem in terra seden-
tem inveniunt
,
et cum porcis qui in loco tunc
invcnti sunt ludentcm
,
et se transtoilcntcm
"*
at-
*
!'^ ^^^{-
JiiFic Ual.
que inrantillbus ct inlirmis alapis eos
quatientem trasiuUai-

. . 1.
invcniunt.
Quam ilico rapicntes , ante sanctorum
1G4
S.S. CVRI KT lon.
ippi-^av fxvyiixciJoz ,
mc, acSIy,pag
avroijc rou
P^i-
(pouq
yioalpovTic,
,
zai TTavTO)v
tmv hr^ avTol^
TnTTOlBoTOJV IV ^piQTO)
,
W^ a^OOyOVC,
UfXVOVVTiZ
xal (pvXay.aq.
Ov Tn^iTTov ^B
olfmi ,
xa\ o tIc,
xar' sxg/-
VAV TYiV vvzTa inpi TOVTOV Jia<rivSojv
TsQaara/
TTOOGuclvai TO) o
lyiyyi
fjiaT
i'
^loidvvyic, ovtoc,
Igtiv
6 Sidicovoc
,
ou^ 6 Tov TraiSiov Trdlyip
,
aXX' 6 Ix
BvcavTiov oid ^aQo^ noooiv ir^OGTTiKaaac, [idp-
TVGiV
'vJ/J^ic
^^
'^^'^
yovdTcov To TrdOog iXiy^-
TO
,
bmp ovSi j3aGiXio}Q Idfpoc,
,
qvti ydo Twy
dXXo)v oaoi iSovXofJLtvoi
^ipamvaai SiSvvy^vTar
za/ JaQglc y^al pvG^i)c,TOv voayfxoiTot;
,
yd^iTOc,
sviy.a ^id (^iov ^ovXiuiiv toHz dyioic, vnioyilQ'
iTMjmorlam proicceriint
,
ut salvatorcs cos vcne-
rantcs
(
parvulac
,
ct ) omnliim quicumqiie tle eis
in Chrislo contidunt , ut auxiliatores conlaudan-
tes atquc custodes.
Nequaquam autem suporfluum, esse arLitror
qnid cadcm noctc quicsccntibus supcr lioc appa-r-
riicrit ad narratloncm adicerc. lolianncs liic cst
diaconus non illiiis parvulac gcnilor
,
scd qui dc
J3yzantio proptcr acgritudincm pcdum ad mar-
tyrcs vcncrat
;
ct passio eius Tucrat ariditas ge-
iiiium, qiiam ncc i{)si impcrialcs medici, qui prae
cctcris siint nominahilcs
,
cnrarc valiicriint. Sana-
liis aulem
ct dc acgritudinc libcraliis , ol) gratiam
MIIWCIJT.UM
\I. 1
<'.'
6 }iX'/i^o)'^ilc lJ'i'TOL
raura Sidy.ovoc
i
2H
Xaix,oil
fxlv
"naraaTYiiiaTor ,
(jTrouSaioo ol y,a] fiova.oi-
xou TCoXtriU[xaToc
,
fiapTuniyjli -^yi^^iaiiari
y.ai
yLiKiu
G
iiaf
i ^
yjci^o^i^jia hi TTaJ^ia^y^r/,'^ Iwavvow
rou vuv Thv aXg^av^^pgwv ly.yJKy\niav Troifiaivov-
To^" ourcvc
^(pyi
rori y.oi[xo)iJAvoc ,
cri ry\ aui^iov
ro ^au[ia ro Xep(_Osv iiJnXXi
yivia^ai
,
Ku^ov
ooav y.al 'Iwavv^v rouq iidpTupac,
,
v.a) ouv au-
ro7c
7roKX'/]V "kiUG^xyiiMOvouaav
ayio)v c[xyifu^iv
,
0/ raura ttooc; rov ^iod[xivov iXiyov' IXqi auv
y][iiv
,
v,a\ ryic, laoinvyiq
lucp^oauvyic anoXauaov'
^lwdvvyic, Ti TTOU TTO^iuiaOat >ca) Trpoq iroiav iuo)-
yjav rouc, dyiouc, yipcor^/iaiv' ol Sl' ^looavvyic
,
^aclv
,
o Sia/idvo<;
g/^
^il^vov '/i[idq ly.aK^acv
loto vitae tcmpore martyribiis servire devoverat.
Qui post cx laici liabitu
,
religiose vero et mo-
nachice conversantis
,
martyrum iussu atqiie sen-
tentia, manu lohannis patriarchae, qui nunc Ale-
xantlriae regit ecclesiam
,
diaconatum sortilus est,
Hic, ut effatus sum , tunc dormiens
,
dum in cra-
stinum futurum essct , ut fieret quod dixi mira-
culum
,
Cyrum et lohannem mart} res conspicit
,
cumque eis multorum stolas albas vestientium coe-
tum. liique ad conspicientem aiebant : veni no-
biscum
,
et esto futurae exultationis particeps. lo-
hannes
autem quo se et ad quam laetitiam san-
ctorum
inquirebat hortari? llli vero lohanncs, in-
lOG
SS. CYRI ET lOlT.
ycai
Tciura (py\aavTO(;
,
tou XauTrpou
tmv ayiojv
Tiyouv
Tou auvTatixaloc, iTrzaOai '/,ai auTOv [xiTa
TOUTOuc
y.i7^iuaavloq' o)c, g\ iTdvfic,
(py,a\v iiq Tyiv
iaTiav anyiX^ov oi ayioi
,
av^iX^&ov /tdyw twv
y.iKiuaavTO)v 7rX;:pwv to liriTayixa' xa) auvSit-
fUjVAaac, auToic
t
^aXiv
fxiT
auTMV
dvix^^'^^^
cupoc
'^^
Tf^v SatTUfjLOvojv T2^y}7r(x)Q d^ioofxaTa
'Aai aToXtaixala'
zaJ
^avixdaaq Tou ^itrrvou Tyiv
aifxvyiv
7roXtTiXita.v
,
xa) tou cpavivToq rore Xv-
^ivTOc ofidaaTOc
,
'Iwavv?7 'UjdvTa to) Stay.ovo)
Sty/yTitXiv
,
dfvoojv
fxiv
to tou otyiyyiixdiJoz aufx-
jSoXov'
iuSat(xova (5a toutov '/,aXo}v yta) ^a;td-
jOiov, it TTpoc, Toiauryiv a^tav d(pr/,otlo
,
d)q toiou-
qiiiunt, (liaconns aJ caciiam nos liodie convocavit,
et apuJ eum o:nncs cpulaliirnnr
^
ct liacc incjulen-
tes candifjain illam saiK torum Cxatervam praeibant,
et sequi secum eis praecipiebant. Postquam au-
tem omnes
,
inquit
,
sancti donnim ingressi sunt
,
ascendi etiam ej^o mandalum cumplens iubcntium,
convivatusque cum eis simul egressus sum
;
con-
vivarum stupefactus dignitate et babitu
,
etiam
miratus buiusmodi venerabilis caenae divitias :
baecquc omnia
,
dum solveretur qnod tunc visum
est somnium
,
Toliannes diacono retulit
;
ignorans
quidcm quid signi(icarct narratio
,
felicem vero
pronuntians ct bcatum qui ad tantam dignitatein
MmKClT.UM XI. U)l
Touz aytour, y.ol) roGOUTOvq
ifjftav ti xua y,(xV
Q\yLOv ila^iyjiQ^ai' xai touto
fiiv
ayvojGTOV y\v
7:avTiXo)(; to ivurrviov
, gwc
^o
Qaufia iT^ayfiiv
^r/ipa^viUGi.
^Eyco Si rriv dyiojv fXiTa
iravloov Kai touto
TiUauixay.a
,
qti mQ ;ca\wc ^v w Traoi Xp/arw
^iSaay.aXro >:a! Ogw twv oXojv inoixivoi
SiiTTvrj)
ycdvrau^a to ^au[.ta 'cra^og/xaaaV cx)G<v2p ^j^a^
6 oooTr}^ iTTi T'/\ tjyjyyj T'/}q Za^otape/ac
y.a^yifM'
vo^ ,
xa) TTpCQ Tcov fiaSf/iTCtiv (payiiv 7:pOTp27ro-'
v
liivoc, ,
QUTO) TTgoq auTouQ aTiy.^lvafo
,
lyr^
I3prc'
Gtv
iX'-'^
(payilv riv Ufxzli;
oux, o^l^aTi
,
(SpojGiv
ilTTOJV T'/IV Tr!)V
8/^
OiUTOV TriGTiUOVTCOV GOOTyi^iaV
ytai TipTvyiv aTToXuT^ooGiv'
ifxov
'yap jSpw/xa <py\'
alv loTiv \va ^oioo tqu 7rg^\[/avT0c
[^^
^aTpor;
acccsserat, iit tales sanctos ac tantos in convivlum
atquc hospltium suscepissct. Et hoc quidem quotl
per somnium viderat pcnltus erat incognltum
,
donec dc peracti miraculi explanaretur effectu.
Ego autcm sanctorum laudo cum omniJ^us ct
lioc miraculum
,
et quod bene in omnibus Chri-
stum doctorem et Dcum omnium asscquentes, nec
ipsum miraculum slmulaverint. Ihim a discipulis
wt comederet hortaretur
,
ad eos respondit : ego
cibum habeo comedere
,
quem vos nescitis
;
cl-
bum
dicens in se credentium salutem
,
et redem-
ptionem
optatam
;
mcus enim cibus inquit
est
,
108 SS. CYRI F,T lOTT.
( To QiXy,fia)
'/.cjLi riKit(j)G(t) aurou ro ipfov' tp-
yov S^l Jta/ ucXyjiia rou TroU^oq
'ir^pov ovSiv
'/!
rourct)V r
GcaJyipia zaui(ffy}'/,iv' ouro)
ytai vuv^^lot)-
civvy](;
>tat Kupo^ oi
fjLapru^K; (Bpcocjtv
g/xorw^
;ca/ SilTTVOv lytaXiaav T/IV acSJyi^iav riiq TraiSog
,
Tt^oiiyivuovrK;
xa) ro yiyovoq iir^ auryj
^aufxa
^apciSo^ov
,
w^ rp^(pov auru)v ^rniivav a^a^&i^v
xa\ (piXoivQpo)7rcv
,
xa) ri^irov aurcov
ryiv dyv/iv
y.ai (ptXoGO(pov Trpo-^iuiv'
yifjnt^;
(5e ro Tnp) riig
nratSoq ivTauua oiySyifxa
Tri^atooaavfiQ
^
xa/
to7c
Ciif7(f'y.oot fiarjrufjt rac,
iu(pyifxou(; (2oa(;
avamfx-
'^avnq
,
dXXo auTwv
otyyyjfia avay^cli-^d^fXiv.
ut faclani volunlalcm eliis f|nl mc misit patrls
,
ct opiis ciiis pcrnclam. Opns autcm et voluntas
patrls nlhil est allud quam salus corum cpii sunt
supcr tcrram. Ita ctlam nunc loiianncs et Cyrus
amal)il(*s Cliristi martyrcs opportune clbum et cae-
nam diccntes salutcm parvulae
,
praetllxerunt ct
quod nltra spcm in ca factum cst mlraculum
,
ntpote nutrlcns ])cnl2;nam corum ct Iiumanam esu-
riem, delcctabllc (juorpic et vencrabilc gratumque
proposltum. Nos vcro parvulae narratloncm ex-
plcntcs
,
ct qul cam salvavcrunt martyrlbus vo-
ccs laudlfcras cmlttcntes
,
alterius eorum admi-
randae opcratlonls descrlbemus assertum
,
ad lau-
dcm et ;lorIam domini nostri lesu Chrlsti.
niinACiJLii.M xir.
ir!)
iS. nr.ri IOVAUNOV ToV KOMllTli!: f.K IIlMn-MM
I
riAriiiwKiNToi: T\ mi.ah mianta.
'louX/avoc fXoiKXov
vvv y}
Trpoiyiv UoLUfxdatoz
,
G ')(^py]fjLaro)v
iU'aJo^ia (S^u-^^Ofxivor^ ,
xai XT;7//a-
t(m)v dpiTyic [^^
Xitnofuvo^ ^
6
yivoc, ayoi)v izi-
ayifJLOv ,
y,ai Ttdaiv ci><; afxvoc
yvMpt^ouivoc
,
^'T-
Tyiv iGx^xooc Tyiv
daOivitav
,
xa) StTTy,v liii Tau-
T-ziv xofjLtadfJLivoc
iaa/v
,
g/c
Sty^yyjatv Tr^ouatv
,
iTt
fjLiv
TM (Blo) ^iptXitnofxivoc,
,
xa/ ^aat ra
jcar' ayrov ^tyiyoufxivo<;'
QiXoov Si
ofioj<; ifjL^pi-
piaQai TioSi
^fxcov
tco ^payyTdTfp auvTdyfJLaTi
,
Ka/ ciaTn^ di) Tnptd^v to jcar' aurov StayyiX-
Xitv
^aufxa
toIc, imtTa' ou tyiv aTo^yyiv dya-
12. DE lULlANO COMITE QUI F.X MALEFICIO
DISSOLLTUS EST MI^MBRIS.
Iiiliaiuis
,
qul magis niinc est qiiam priiis mi-
rabilis
,
qiii copia pecuniarum habundat
,
et pos-
sessionibus virtutis non tleficit
,
qui gcnus ducit
insigne
,
et omnibus tamquam gloriosus innotuit,
duplicem habcns infirmitatem
,
et duplicem super
hac percipiens sanitatem
,
ad narrationem proce-
dit , adhuc quidem vitac superstes
,
et sua om-
nibus referens
,
vult tamen et hoc nostro brevis-
simo stilo referri , et tamquam qui supersit sem-
per
,
suum postcris praedicare miraculum
;
cuius
affectum acbnirantes, et
crga lios sanctos martyrcs
170 SS. CYRI ET lOH.
ccifMVcg
,
yccci 7y,v irpot; tcutcv<;
tou^
dfiovc dirO'
Si^otixivo^
TT^oiiQij
,
Tct xaT*
at;Tov auy^od^pii'^
cpixy]GO)iJLiv.
'lui^a^iv louXtcivc^ iv viOTTiTi
,
jca/ ttXoutov
itx^v TauTJic ouvyiXr/.a
,
6c
d'/.o\aaiac, loJiv na-
Trp xai i^aayic, daiKyia^ ^tSda^aXo^;' xa)
yj filv
Tac
y]S^ovd<; ^TtyJev Jca/
7r^ou(3dXX{fo
^
6 ^i Tau-
Tac, iTtQ-^vii Tc xai UTTiT^i^piv' Jca!
7:cX2iJ.OQ yiv
ryi yv)(^'/} ^po^ TrXouTOv
ofxou xal viCTy\Ta aw-
fjLOLfof;' aXXa TaDT>?v xaTa xpaTO^ vty.yiaavliq si-
Xov aly^fJidXot)Tov
,
Jta/ ScuXcv ytyov
,
xa? Tct ay-
To<c c^oy.cuvTa TTOiiiv y.aT^fvafy.a^v
,
///^^
ToXfXM-
aav aviitTTiiv ttooq Ta Gy.Xy,po)c, auT^ ir^oq auToov
7TpCfjTaaaofj.cva' ojGTrip
0(3(5''
6 rraXato^ ^lapayX
propositum approbantcs
,
quae circa cum gcsta
ita cod.
simt , conscribere visi
*
sumus.
non 11151.
Pollebat lulianus in iuvenlute
,
ct coaclaneam
cum hac habebat opulentiam
,
quae luxuriae ge-
nitrix est et omnis magistra libidinis. Et illa qui-
dcm vohiptatcs parie])at ct proferebat
,
hacc vcro'
istas alcbat tunc et nulriebat; et beUum erat ani-
mae adversus divitias paritcr ct corporis iuvcn-
tutem. Scd hanc fortissime vincentes tulerunt ca-
p^ivam
,
et ancillam fhixernnt
;
ct quae sibi vidc-
bantnr
,
facerc cogebant. iNon audcbat cnim con-
tra<hccre ad ea quac dure sibi ah ilhs impcraban-
\\\y
,
qucmadmovhim ncc vetus Isralicl scrvicns in
MinAClJLUM \u. 171
TTokai OrjTiucov xar' jVlfuTTTOv' xal >?v ISiiv uiG-
TTip Ttvio^x^ov dajivn xa\ aovvdJov yavgib)aiv in-
^oic,
o^eufjLivov ,
xai rac
rovT(i)v op/j.a^ i^i-
o^iiv 00 Sovcifjiivov
,
aXX\ d'/.0UGio)q dyofj.ivov
xa) (2iai(jO(; Tv^oq auroov d^naCpfJLivov
,
xa) riXoz
Tac >!v/ac
laGavTa xai auv auTOic '/,py}[xvi(!^ofxi'
VOV' OUTCOC y\ TOU vioU
'^U^xyi
TtXoUTM TU^aVVOU'
fxiv/i ,
Tpu(py] Ti xa/
dy.fj.y}
oianocofxivyi tou auj-
fj.aTO(; ,
'srpoc ala^pdq yiSovdg d^uui^pi^iTO
,
xai
^d^iatv droTTOK; SouXo^znpiTrox; u^i'/SkiviTO' Iv
TOUT(i) 01 yifovcoc ''louXiavo<; xaraoTaagwc
?
npo
yafxou vofxifjLOU yafxoiq dvofxon; auvyiTrfiTO' xa<
Trpo TO)v \oiojv dy/aXMv
,
df'/.dXaic dXXo7piat(;
auviix^^^o' xa/ irpiv
h iTyiyyiv or/.tiav Trpoay.Tyiayi-
Aegypto; el viilebatur sicut auri:'^a Infirinus et Ira-
potens
,
cjui equis exuitantibus vehitur
,
ct Iioruni
inipetuni retinere non valet , sed invitus actus ac
violenter ab eis arreptus
,
postremum retinaculis
dimissis, cnm illis praecipitatur. Sic et iuvenis ani-
ma tyrannidem a divitiis passa, deliciarumque ac
corporis vigoris dominio oppressa
,
ad turpes vo-
luplates efferebatur
,
et more servili passionibus
pravis inclinabatur. Cumque lulianus in hoc de-
venisset, ante constitutionem legalium nuptiarum,
nuptiis copulabatur iniquis; et ante ulnarum am-
piexus suarum, ulnis alterius artabatur; et priuS'
quam
fontem proprium acquisisset
,
ex fonte sine
1T2 S.S. CYRI ET lOII.
rcii
,
e^ aSiaTroTov TryiyyjQ TTiviiv vSo)p
vSoivZ'
70'
zai z^o zmXov y^apiTO)v
,
piiiBan^ov 7:o)Xfx)
b)ai\yiGiv' yvvalov 'yap y\X^iv ilg 2^aoTu
,
za)
TOVTO) d/' ridOV/lV (JVViTrXiyATO.
'Yifxio) h\
ydfjLO)
Gvva(p0i](; xa)
dixidvTO^ y,oi-
T'/i iiq vjTipov
,
xai Tov
7ra,^avofjLOV
ydfj.ov t?^
^Xd^yir^ a/cr9o'//2vo^
, TYiZ tt^oq gxsTvo to fvvaiov
y.oivo)viaq l^aviTO'
yi
^\ tov
'xjj^pifjfxov ptyi /Sa-
GTaaaaa
,
yca) (^^Kov gJt tovtov Xa(^ovaa
Tra.fx-
fjJapov
5
(papfia'A.ia tov viov
yifxvvaTO ,
^dvaTov
avTfjd Sid Tov
y^o)piafxov avavAvdaaaa' /ca) tov
fxzv (povov Tov naiooc,
dmTvyyaviv
,
Inoin <5a
vizpov
fxyjoiv ^ia^i^offa
, p^gT^ac 5ta/ TtoSac, to)
(papfxaKfj) cvvoy]aaaa
.,
za) vrdv avTOv
fxiXa^
tov
auctorc aqnam bihere gcstiebat
; et anle piilliim
gratiarum
,
cum piillo convenit gratias non ha-
Lente
;
in amorem namqiie mulierculae venit , et
huic ob vohiptatem commisccbatur.
Porro honorabilibus nupliis et toro immacu-
lato convincliis
,
inif|uarum(|U( nu|)tianmi sen-
tiens laesioncm
,
ab illius njuliercuhie conmuuiio-
nc cessavit : quae scparationcm non fercns
,
el ze-
lum cx hoc scele.stum arcipicns
,
veneficio iuve-
nem impctit , ct mortcm ci ob scparationcm con-
ficiens. Vcrum (juirh.Mn occisionc pueri frustrata
est
,
fccit tamcn eum a mortuo nihil distantcm
,
manus ct pedcs potionc convincicns
,
ct omnc ip-
JVIIIW l I 1
"VI Ml- ^ ^
'^
aoJiJiaroc
xarapy^iTaaa"
-'^iou (xiKXov rov viov
(puXaircivroQ ,
rou St'
a^aOoT/jra ///i
veor'/iro(;
oLfxaoruov
f/.v/>[Ji,oviuovror, ,
jca<
na^jo^Mvroc,
(Spo-
TOJvdixaffri(JiaTa,
xal opfy!v au(j>ifxipov
ou/. ina-
tovJoQ^ dXXa (jiaxpo(}ufj.ouvloc
di) xa) ry,v yi(j.(>)v
intaroo^Yiv xal (xzrdvotav
dva(Mvovrog'
iXiitvoq
ouv
unyi^x^^
(SXiTrdpavoq'
xa) yoviuai
ficv
Trpou-
X5/T0 GU(ji^opa
,
yuvat/ii oi vsa xa/ -ycvg/ Trsv-
^OQ dvrl yapdc
a7r^O(TdoJC>?TOv
,
y.at ^aat rot^
opooaiv o'tKrt(jrov Oiafxa'
iroat
fxiv
yap dXXojv
l(piiro
,
xal
;)^ef
alv IripoJV
lyAxpy^o ,
xa) Trav-
Ta ^i^ dXXoJV IvYi^yii xai g^zrpaTTgv oaa wso^
dvQpoJTTOK; Si'' gai/Twv Trontv lSo)^Y,aaJo' iafpojv
^l ou^z)c
rou ndQouc aurov yi^uvaro puaaaSai
,
sius mcmbrum corporis dcstruens; immo Dco po-
tius iuvencm conservante
,
qui propter bonitatem
suam (lelictorum iuventutis non reminiscitur
,
et
peccata hominum despicit, ct iram cilam non in-
fert , sed magnanimiter sempcr agit , ct conver-
sionem pacnitentiamcjue nostram expeclat. Miser
ergo erat dum conspiceretur
;
et parentibus qui-
clem calamitas inerat , uxori autem novae ac ge-
neri inopinatus pro gaudio luctus
,
cunctisque vi-
dentibus miscrandum spectaculum
;
nam pedibus
et manibus aliorum utebatur
,
efierebatur,
et om-
nia per alios opcratus agcbat
,
quaecumque Deus
bominibus
pcr sc ipsos facicnda donavit : mcdi'-
1T4 SS. CYIII ET lOH.
cu Stairair^
,
ovz dvTiSoroK;
,
oux, 27ra\X'^Xoic
akilfxiJ.oLaiv ,
oii Travfohanolq
(3oyiQ)^fjia<jtv
,
dXX^
oXojv Touroov
VKT^p^xjcV 6 'Zsa^o<;
dvo^npov
,
dv-
O^CfjTTila %?/pl ^sTpa napadyjilv
fxyi
(^ouXoixivov.
'OTTgp o\ yovilc, ^zaad^ivot
,
l^\ ^iov %a\
Touc [jLapTU^ag y.aJa<pzuyouGtv
,
yat^^dv [xlv /a-
Tptzolg
l2oy)S'/!iJ.aGtv
,
xai Siiav d^ojy/iv dvQiXo-
[XiVOr o\ Sz QitOToUot
IxdpTUpt^ TOV viov ollifzi-
pavTif;
,
ToJv [xlv dXyyiSdvcov auTco Ta^ dziSac
dnYiix^Xuvav
,
yilpac, Si Ktvuv >tai 7rdSa<; l/.Tii'
Vctv
ixipt'/,M<; lyapiaavfo' TiXiiav fd^ auTo7^ Sdf-
fxaTOf; aiTia rit; 7rapaGyc7v ivcrrdSt^iv. ^louXta-
voq yap ouTog 6 viog
,
^louXtavou tou TraXaiou
corum autem nullus eum a passione potcrat lihc-
*
^/''^;.'^^'
rare
,
non diaetis, non antidotis
*,
aut aliis allis-
tli clic IS
pio ant.
que unguentis
,
vel diversis adiuvamentis. Sed his
oniuihus passio potior erat
,
humanae manui ma-
nuni praebere non volens.
Quod parentes intuentes
,
ad Deum et ad mar-
tyrcs fuiiunt
,
Iiavete quidcm mcdicis pracnuu-
ciantes, havete autem et mcdicinalihus auxiliis as-
sercntcs
,
divinum potius auxilium cxoptantcs. At
vcro sacratissimi martyres supcr iuvcucm miseri-
cordia moti
,
dolorum quidcni stimnios rcddide-
runt optusos, manus autcm movcre, ac pcdcs par-
tim cxtcndcre donaverunt
,
perfcctam cnim illis
prac])crc sanitatem, quacdam causa dogmatis im-
MlRAClll.UM Ml.
ITT)
jua0^7>i'c
ioJiv '"ATToXtvoi^iou
dXiKOL^vaoiOQ OTraf)-
XOvToc ,
5ta) 6[io(ppo)v avTou y,a) ofj.ooo^^o';'
Tau-
ra <pip(f)v xaTd
4^X^^
'\ovXtavo(; 6 v/oc
Ta do')/-
fxara ^
cv Si' avrd rctc dyioic
,
aXXa oid ro
rou aoofxaroc
^w^oaiTriXaaiv voayifAa'
oi dc
fia-
xdpiot
fidgrupic
7roXXd>it<;
aurto vwxTwp
grr/^^g-
DOfjLivot ,
rov rotourou Soyfxarog
ira^yivouv am-
%ga9a/
,
y.a) riif;
y.aOoXtx,y)q gxjcX^ja/ac rriv ^ot-
vot)vtav doTTaaaabat'
TroXXdyctg Sl nai ro iroryi-
ptov l^dara^^ov dytou (joifxaroz oiGTrortaou 7n-
nXyi^ojfxivov xa) aifxaJoQ ^
xai Tr^oaiXQitv avrcf
irpoirpinovro
,
atJrorc ro Soyalv fiifaXafx^avov-
riq
,
>ta) (jvfXfJLsraXa(Si7v
aurolt; rov \ouXtavov
f^upoay.aXovfjL^vot' io^^ ori ^s xa) SoyfxartKOtx;
pedivlt. lalianiis qnippe lilc hinlor , cum
lallani
(
apoliinaristae
)
veteris halicarnassensis haeresim
scqiii vovisset
,
consentaneus erat etiam opinionis
eiusdem. Haec fercns in animo lulianus iunior
(logmata
,
non propter iila sanctis
,
sed ob cor-
poris approximabat languorem, Porro Leati mar-
tyres frequenter et noctu apparentes
,
ab huius-
modi dogmate monebant abscedere
,
et ecciesiae
catliolicae communionem amplecti. Muitotiens ve-
ro etiam caiicem porta]):int sanctum
,
corpore do-
minico plenum et sanguine, ct accedere illum cx-
hortabantrir
;
ipsi
,
ut putabantur , sumentes
,
et
lulianum
sccum sumerc advocantcs: nonnumquam
176 ss. cvni ET lon.
auro)
^uXiyovTo ^iaaacpotjvri^
ryjv iv g>t)tX?j(T/a
x-/icvT!ofjJv'/iv
dXyiOeiav
,
}cai odto)^ ^^p^^s/v to mp)
TYiZ
GO)Tyi^iO)Sou(; X.^tGTOu Tou Qeou
yifjLoiv
evw-
aiox; (hfxvuov '/.yi^uyixa,
'AXX' o)q TauTa rravTa zai touto)v ^Xitova
Sti7rpd'^avT0
,
x.a) tov ^louXiavov ouz iivit^av
,
TTiiG^yivat [xy} figXovra, TraXiv auTM rnc, TrpoTg-
pa^ oSuvyic, dvi\i.vviGav
,
y.at rd Xivrpa tmv aX-
yyih^ovu)v auTO)
fiiJd
TrpoaOyiV.yi; Tayd Ttvoc, Ina-
v'cGT'/}(jav
,
yjcl^aq ooq to 7Tp)v Jca/ 7roSa<; guv^'A'
oavTic,
,
'\,aA \xit'Cpv(*)c, rdc, dXyyi^ova; au^^znav-
Tic; Taya nou tq t^c fxiXwoiaq
i^fotg avTo) iv-
^zt-jivufxivot
,
h '/.'/ifxco
'/,at yaXivo) raq atafovat;
Twv
fxyi
TTpo; 9gov lyft^ovToov ^ta TrtdTiooq dy-
vcro etiam cum eo dogmatice dispiital^ant , edis-
sercntes veritatcm qiiac in ccclesia praedicatur
,
et sic sc habere praedicationem quae est de salu-
llfcra Clirisli Dei nostri unitate iu'abant.
8cd cum hacc omnia ct his plura egissent , lu-
lianumrpic nullo modo inflcxisscnt ol)C(lire nolen-
tcm
,
itcrum cum prioris doloris rcminisci com-
pcliunt , ct aculcos dolorum ei cum additamcnto
forlc cjuorlam crexcrunt, manus sicut prius ct pe-
dcs colli^antcs
,
ct magis dolorihus incrcmentum
<lantcs
,
ct in camo ct frcno maxiilas corum qui
ad ]3cum pcr lidcm non approximant , constrin-
gcntcs. II lc cnim fortis adolcsccns
,
qui tot admo-
MiaAcuT.UM \n.
177
;)(^ovTgc* iyciHvoc yoip 6 yiwaioc viaviuc o rorjau-
rac /xev Trapatvianc
^
rooaorac ol
iiafJuplac
xai
rmiy.avrac onraaiac ^
'^ol) tt^oc ^^ rourojv aTrav-
Twv To 7r' aur(7) yiyovoc ^aufia
irapay^a-i^d-
[Xivoc
,
Ta^
fjLiytpac ly-ilvac
oij-/. ^ayumv ^apa-
^^a^aaOa/
fxddTiyac ,
aXX** i'/,^a'(^iv i(3oa IXi-
raviUiv iy.dXii >5vt//SoA/ lyinlac d^i^znifx^iv
rouc fJidprupac dnoyaXoufxivoc' xa/ y\v ouSi^c o
XurpoufjLivoc y\
o
puofjnvoc yi
rojv 02/vwv i'^ai-
poufjLivoc yi
^oyiQyiaai S^uvdfjnvoc
,
gVg/ twv dfiojv
yjv c^yy] ro yivofxivov.
'AXX' oTg auTOu ro dvll^aoaov rotauraic (^a-
aavoic yifJLi^Maav
^
yai TTit^yiviov rov cup/v dvyi-
xoov aTtiipydaavro
,
ToVs (paivovrai fxitSicovnc
y,ai TrpoaTTai^ovTic
>
^cc/ St^
yiv
airiav ourct) ^od
iiitlones, tot tcstimonia, ct tantas vlsioncs
,
ct sii-
per hacc omnia qiiod in se factum fnerat mira-
culnni parvipcnclit
,
modlca illa parvipcndcrc fia-
gclla non valuit, sed clamabat, vocifcraLatur, vo-
cabat, deprecabatur, rogabat, supplicationcs mit-
tebat
,
martyres invocans. Et crat nullus qui rc-
dimeret
,
qui crueret
,
qul a cruc iatibus eripcret
,
vel cjul auxiliari potuisset
;
nam ira sanctorum
erat
,
quod fucrat factum.
Sed quando elus obstinationem talibus manus
suae affccerunt tormentis
,
ct pcrsuasibilcm cum
qui prlus fuerat inpersuaslbilis operatae sunt,
tunc
1 2
1 78 vSS. CYRI ET lOlT.
T2 )ta) zocicii SiiTruvOdvovro' 6
^l ax; dfvoouaiv
auro7c
TO Tou TrdOouq (^iriyyiiXiv
,
xa) /3o^Q^-
aa/ TTgoairpiTnTo xivSuviuovrt' ol
^l (^inniaioi
fjid^ru^ii; TrdXiv aurov ryjq opaOiiayic,
dvifJitav^-
G>tov 'UJiartooc
,
)tai ox; rauryiq %ap/v a\ dXy/i-
SoviC oLurco ^aoivoyXouGtv layifxaivov
,
Jta/ w^
ouy. dv irorz raiv Shvmv aurov a7raXXa^s/gv , il
fxy)
irpcoroq auroc, laulov
ry^z
lypuayic, alpiaioot;
d^aXXa^iiiv
,
Jca/ ry,<; aitoaroXt%yir lzy.Xyiaiac
ryiv xotvcovtav daTrdaotro' oinp ''louXtavoq iouv
IttoSh
,
ytai TTuQiaQat ngoayiu^xiro'
co^ Sl n^oti-
fjLiVov
auro7<; rov viov 'ioov ol fxdprupic,
,
}ta\
raura o\ irptoc,
fjAicp^a
7rXy,^o(poptav aTTyiyyiX'
Xov' yjii^ac, yd^ lic, oupavov dvariivavfiq fJLiyi-
apparent subridentes et aliiidentes, et qiiamobrcm
ita clamaret sciscitabantur. At ille quasi ignoran-
tibus eis
,
qiiae erant passionis
,
enuntiavit
,
et
adiuvarc cohortabatur periclitantem. Egregii vero
martyrcs eum supcr fide recta dcnuo commone-
l)ant , et qiiod huius causa dolores illi csscnt mo-
lesti signiiicabant , ct quod numquam aliquando
a cruciatibus eum essent liberaturi, nisi prius ipsc
se ipsum ab haercsi qua lenebatur eripuisset , at-
cpic apostolicae ccclcsiae communioncm foret am-
plexus
,
quod lulianus vi(h^rc dcsiderabat et con-
sulcre scmper optabat. Cumquo illum acccdcntem
ad sc martyrcs aspcxisscnt , ctiam hacc ci ad ma-
Min Acti.iJM \ir. 170
GTOUC OQKOUC ytOLt (pQlXoiS^itC SlO)IXVUVTO
,
0)^ OU
yaiavtTac
f
ou OioSorjtuvouc
^
iv jxiTpri) ttkjtojv
}} iU(yi(2MV UptOlJLO) g'p^U Xp/(7T0C >J
Xoytl^iTui'
TOUTO)V ''louXtaVOC ivOfJLOTO)C TTQOC TWV dyiOJV TTU-
^ofjLivoc ,
xa) ^Xyiyaic
'^ai opxotc ^atoiu^iic
TYiv aXYiOitav
,
diJL<polipo)v
auToov diTyiXXaTliTO
,
vyiiav '\u')(YiC
Jtal poJGiv oo^fiaToc ^poaXa^o)V
Std TTlGTiWC'
UXd-^it S^ olfJLat
To Stj^fyjfxa^
g/ atyi^ao) to
TO)v dyio)v dv^ipov xa/ i^iyapt
,
6 *ajgp/ tj^v
^louXtavou
fjiddXyi-^tv
iTnSii^avTO' iGTiv Sl ou-
To' lintSyi
fxlv
ydp auTov
Tyic
TrpoTigac al^iaiojc
dcptGTafiivov i^XzTTOv
,
TTiV dXyjO'/! Sl tou coJTyi-
iorcm satlsfactionem deniintiaverunt: manus onlm
in caelum extendentes, maxlma iuramenta et hor-
renda iuraliant
,
quod non Gaianitas
,
non Thco-
dosianos in numero fidellum vel plorum habcat
Chrlstus vel reputet. Haec lulianus cum iuramen-
to a sanctis audlens
,
et plagls et iuramentis ve-
ritatem ediscens
,
ab utroque iiber effcctus est
,
sanitate animae et incolumitate corporis pcr fi-
dem resumpta.
Laedere autem puto narrationem
,
si tacuero
sanctorum agllitatem
,
et gratulatlonem
,
quam
circa laliani communionis perceptionem demon-
straverunt; est autem haec. Quia enlm eum a prio-
ri quidem
haeresi dlslantem
,
et veram Salvatoris
i 80 SS. CYRI ET lon.
poc oiJ.o\oyia'j
aaTrdiacivla
^
7T2pi ^l ryiv
fxffdX'/}'
'v[/v Tcov ciyicov fxvaryjplcjov aldoufj.ivov za/ a/-
ayyvviv y\yovfLivov e?)' o\c, ihii
XajUTTf JvecrSa/
,
^avfiaarov t/ v.ai Qvfxyj^ia^
d^iov
Siajrpdrlov-
rai' (^avivlic, ydp za9' vttvovc auro) oidTrio ilo)-
6aaiv
,
ISov (paalv ifyv^ ioriv ro rov ocorylpo^
yzviQXiov
,
ori rov O^ov y.a) Trarpog 6
fxovofe-
v/ig
vloq Gapzo)^i](; ivyiv^^c^Tryiaiv' ravryjv aXg-
^^avSpi7<; ryiv i^pdv /ca/ Gi(3aafjLia.v ^avyiyv^tv
y
01
ryic
y.aOoXixyi; lyivJXy,aia(; vloi rt ;-:a/ r^o^pi-
fjLOi
Iv ry\ 97ro)vvfJiO)
Qio)va ryiQ uyiag Trapuivou
Map/ac
Jca/ OiOfiviro^og
dfGvaiv' u<; ravrviv ovv
za) avroi; d(pLvvovfj.ivoc, ,
vai 2/^ ro)v ryiv yivi-
^Xiov lo^rViV ivai(2o)g yipaipovroov ^/Evo/xgvoc
,
coiiressionem arripientem intueljantiir
,
circa
pcr-
ccj)tioncm vcro sanctorum mysteriorum verecun-
ilantcm
,
ct confusionem arbitrantem
,
in quibus
oporlcbat clarum cxistcre
;
miraculi quidclam et
delectamcnto dignum peragunt. Apparentes au-
tem in somnis ei
,
qucmadmodum consucverant
,
eccc inqniunt prope est vSalvatoris nativitas, quan-
do Dci patris uniijfenitus fdius incarnatus homo
factus csf. Ilanc alexandrini sacram et celebcrri-
mam fcstivitatcm cathoiicae ecclesiae lilii et alum-
iii
,
in basilica sanclae virginis Mariae ac Dei ma-
tris a^unt
,
quac counominatur
Tlieona. Ad
hanc
crgo ct ipsc profcctus
,
ct unus corum
,
qui nati-
MIRACULUM
Xir. 181
yiOLi
1'/!
TWV TTiGTO^V gX^cX^^c/a GVVa^lOlJLOVfMVOC
^
ryl -^i^aXfXMSia
ytoivo^vyiaov
,
xa/ ro)v d7ro(jfoXizo)v
dvayvo)(Tf/.dTO)v
dytpoaaai
,
;cai
t?^c
t^-'''"'' i^cpojv
iijayhXio)v dytouGOv oaXiTiy^oc;
fi^x^^ y^9
'^^^
rouroiv dytgodoio^c^ Tra^afJHvouGiv' v.ai
fj.ira t>/v
Twv ivayfeXtytoiv dy.ovaixaTwv dnoXvciv
,
xaTa
T>Jv TTaXaidv gou auv/iOciav
i^tOt
,
ro dvunorFJov
aauJci) 7TpofjL7]0oufXivoq'
y.ai rou
rifxivov^; l'^id)V
^
Iv rd) SpdfjLM TrapafjLitvov' tottoc, outoc,
iTrifryifxoc;
ryig
dXi^av^piojv Jta^&scTJjJcgv noX^oj^
,
Ik Xgo-
cpopov
(jxyifxoH^oq
mifxivoq
^ lfx(^6Xoi(;
fxlv
Svclv
fxiaa.fxivoq ^
xai itioai ycai
fxapixd^otg xoafxovfx^-
voc ?
Xgw Ts aJivoyoj^ovfxivoq 7:\iiovi
^
)ca) rolc;
iv
dfopaic, 7rav7oSa7To7(; Trparyi^ioiq
^t06ixivo<;'
vltatis domlnicae pie celebrant sollemnltateni
,
ef-
fectus
,
et cum ecclesia fidellum connumeratus
,
psalmocliae communica
,
et apostolicam lcctionem
absculta, et sanctorum tubam evangeliorum audi:
etenim usquc ad horum abscultationem
,
bli cpii
haereseos tuae sunt
,
perseverant ; ct post evan-
gelicarum audltionum absolutionem
,
secundum
priscam consuetudinem exi , ut absque suspiclone
remanere videaris, procurrens
,
et a templo egres-
sus in dromo expecta
,
qui locus insignis in ale-
xandrina urbe consistit, in plateae figuram conla-
f:ens
,
porticibus quidem duabus mediatus
,
et co-
lumnis
ac
marmoribus adornatus, populoque plu-
182
SS. CYRI F.T lOll.
iv TOVTO)
,
(paaiv
,
tov(;
TnpnraTOVz
TroiovfjLivo^
,
s^iTTi^it T^c
ouva^iojf; T'/\v d^oXuaiv'
y.a) oTg
TrdvTat; 'lor.c dva^0)pyiGav7aQ or/,aSi
,
t6t2 )ta6'
yiavy^iav [xyjoivoQ Xoittov xa^onTivovToq
,
ilc, to
TifMivoc; g/(TgX'&wv
,
T60V aiiTTcov [j,y]aTy]^io)v
/xeT-
aXa/3g
,
xa/ oc/tw
g/^ o/>tov IXaaac '/[auyaZi tov
yifxiTigov' ou yiyovoTOc,
,
xai tov Tytc, l^iyvo)-
a^tia'/i(; alpzaiO)c, a//a to Xgp^G^va/ [xcofjLOV gx-
<pi;^g/ac
,
3ta/
tjiv Tylc
ala^^vyi^; uitovoiav Trau-
o"g/^* T'/ic, ^l ao)T'/}pia^ a>taTaX??/CTOv s^e/c '^ov
gTra/vov' xa/ TauTa
fxlv
o/ dyioi avvi^ovXivov.
^lovXtavog Sl Tyiv avfj.^ovXiav o)q i^ dyio)v
^i^dfxivoc,
,
xa/ Tw oiziio) axoTTM Sov^ dzdXov-
&0V gvToXa?c dyiiv gvvz^zto' 6 Sl ouic y\v wq
rimo ant^usfatiis
,
atqiie divcrsis forcnsibus mcr-
cimoniis honeratus. In Iiunc ait cum icris, obscrva
synaxeos absolutioncm; cumquc omncs vidcris do-
mum rcvcrsos, tunc silentio , ncmine contcmplan-
te
,
in tcmplum ingrcssus
,
veneranda suscipc sa-
rramenla
,
et taliter in domum nostram vadcns
quicsce. Quo facto atque compcrto
,
his qui hae-
reseos tuac sunt
,
mox ut dictum fucrit , silcntio
contc2;etur
,
ct vcrccundiac quicscct suspicio
,
ct
salutis indcsincntcm habcbit laudcm
;
ct hoc qui-
dem sancti dabant consibum.
lulianus aulcm consilio tamquam a sanctis ac-
cepto
,
quod proprio vidcl^atur concordare con-
llinAClJT.UM XII. 183
iVOfxi&cV ^
ovoi
wc
iTroUii T? xai g^A/;)(^eTO
,
?/
;tai Taura,
g'x2/v
ivofii^iv
tv TrapaiviGiV aXX'
wc
ToTc dfiotc i5ox,it Tg y.a) Ti^ianioTO
,
'/al to
Tot; ooTfyipoc
Siy,yogiVGi Xofiov' ourojr^
Xafx-^a-
TCO TO (poic,
VflOJV
iflTrpOoOiV TO)V avOfwVwV OTTWC
llScodtv ufjLOJV
Ta zaXa g^^fa
,
za/ So^ciGOJGtv tov
^aTioa ufxo)v
tov iv
Toig ou^avoi<;' b yap oi
fjLotpTUpic
27rl TO)v SofiaToov TtyipurJitv if^ouXov-
To
,
TOUTO iKiAvoc, Iv d^avil yt^d^ffitv g/3oJX6TO*
lni(jrdGyic
ouv
ry!c
twv yiVi^Xiojv
Jgpac ^avyi-
yuQi0)(;
, T^J^c
Twv dylo)v louXiavoq
fxv/ifxoviuGac
ytiXiuaiO)Q
^
liii ro gwva zaXoupavov <pyiGiv ri-
fjLivoQ
gfP(^27a/*
xa) dii^oafyic Uvofxivoq rcov luay-
yeXiytoov
dfxa
ri za) d7ro(j[oXtx(Sv avafvwagwv
,
silio
,
in fincm reduccre repromisit
;
qiiod tamen
non erat iit extimabat , neqiie ut desiderabat et
anhelabat
;
quamquam sic se habere commonitio-
nem putaret : sed ut a sanctis visum atque de-
cretum est , et Salvatoris concionatur eloquium
,
luccat lux vestra coram hominibus
,
ut videant
opera vestra bona
,
et glorificent patrem veslrum
qui in caclis est, Quod enim martyres supra tecta
praedicari volebant , hoc ille in obscuro abscon-
dere satagebat. Instante itaque nativitatis domi-
nicae sacra sollemnitate
,
sanctorum iussionis re-
cordatus lulianus
,
ad templum venit quod Theo-
na
vocitatur
,
ct auditor cvangelicarum ct aposto-
18-^1 S.S. CYRT ET lOn.
i7r) Toy S^OfJLOV fxiTa ryjv rovrojv
i'^yixOiv dvd-
rvoJGiv'
xay.UGi fxilvac, tqv xaipov ryi^ auvd^iO)g
,
fxird
rriv Tavryiq d-roXvaiv koI roov Ttialm dva-
'X^o)p'/iaiv ,
iraXtv ro) vio) irpoamXaaaq laiy.^VTffo'
y,al d)Q i^oKii ryiv rcov ixvafyipio)v inoiilro jtxgT-
dXyi'\iv.
'AXX' Iv oao) :iaro) vivo)v Jta) x2'/,v(po)<;
,
w^
^poaylzov y\v ,
rcv dia^oriTtov [Xir^XafSiv ao)-
fjLaroc, ,
yXyi^r/.d'\ r>i^ rcov yaiaviroov XifofjLivyj^
alpiaiO)(; iv.arov ^z^rsp/ ttov raya rov api^fxov
,
?/^ rov Vcov i\ayiX^ov rov iv^aa^ai
,
h/. avvyi-
^iiaQ rovro rivl^ (xird ryiv diroXvaiv Troiovfjii-
vot
,
rov ronov ro ai(^aq (pvXarrovr^c
^
xa/ ry)
r^cordzo) ryiv aw/i^yi
^^oazvvyiaiv v2/xovt2g'
oi
licarum lectlomim
effcctiis
,
ad dromum post ho-
rum recitalionem exivit. Et cum il)i mansisset tem-
pore synaxcos
,
post huius ahsohitionem et re-
ccssum ridchum
,
iterum ad tcmplinn accessit , ct
occultc ut piitahat mystcriorum facichat commu-
nioncm
.
Scd dum inchnis et suhmissus
,
ut convenie-
l>at
,
dominicum sumcrct
corpiis
,
dcrici hacrc-
seos (juae dicitur Caianitarum
,
centum forle cir-
citcr numcro
,
in tcmphun ini^rcssi sunt oraturi
,
cx more hoc quodam post ahsolutioncm quae ah
eis agchatur facicntcs
,
locifjuc vcncrationcm cu-
stodienlcs
,
ac Dci genilrici ad orationcm solitam
MIIWOULLM XII.
I^."
rov ^louXiavov (liJaXafif^dvovra
Ota^dfM^voi
,
r>j
fjL2ra(3oXyi
rou dv^goc
i^/cnXafyj^av
,
y.ai aXXrr
Xoiq ivivivov
, roic iux, iojpaytoctiv avrov tvoii'
JivufJLivoi' 6 hl dvaviuQar, ry\v
(^(j)07roiov r^o^pnv
iv
GirXdxvoic
/woTgOgTO' Kax,2ivouc iuliuc Oiaaa-
fxivoc ,
iiuXria'^'/] rou
ryjc
a]Souc
i^u<^y}[xarO(;'
'Aclz rctiv dyiO)v aurco yiyovivat rov ^pia[x(3ov
iyvcoyciv' xal ^dvra auro7c
Snpojrojaiv d^y\y-
yiiXiv
,
ooa n v,ariyovric aurov o\
fxapru^ic
on7rpd'^av7o' xai
d)c
ipuOgiOivla aurov mpi rr^v
fXirdXyj^iV lOpidff.(3iUGav' y.ai rouro)
fLiv
auro)
ro) r^OTTO)
TT^oc ryjv ytaOoXf/.yiv i/cyiXyiGtav ouva-
<p/a yifoviv
,
Oaufxdifoc
5ca/ ly.nXyi^iooQ '/.at ryig
70)v dyio)v
yifiiporynoc 7:inXyipo)fxivy\
>ca/
yj^p^'
inipcndentes
;
qiii lullanmn conimnnicare
viden-
tes
,
de commutatione viri stupcfacti sunt , ct in-
viceni innucbant , maxime his qui non viderant
lioc monstrantes. At illc cum vivilicam cscani iii
visceribus recondidissct
,
eos mox intultus
,
ct vc-
recundia repletus erubuit, et a sanctls fi\ctam sibi
publicationem fuisse cognovit , et omnia iliis per-
contantibus significavit, quanta videlicet instruen-
tes eum martyres egerint , et qualiter erubescen-
tem illum circa communionis perceptionein pu-
blicaverint. Et hoc quidem modo ad catholicam
ecclcsiam copulatio facta cst , miraculo et sluporc
referta et sanctorum mansuetudine repleta ct gra-
18G SS. CYRI ET lOII.
Toc' j5 <^^ poxJt^ TOV Gcoixcno^ T^ 7^1
1; '^u^ric fJi^ffoL'
BiGil GUVir^iX^^'
'5/XsT^ ol T^V TTip]
OLUTOV 8lYl'
y/iGiv ex^mXyipojaavTiQ
,
ytai tovq ayiov^
vavyi-
(javlic
^
2(p'
eTipav amm
^aviialovpUav
fifTiX-
^o)fiiv
,
/,a\ TavTTic 7toiyiao)iJ,i^a t'/iv SiTiyyiaiv.
ey. nEPI HAIOY TOY AEnPOY.
To
g/c
'HX/av
(5'2
Tov XgTpov Trpa^^lv to?^
dyioic Tipariov
^
Tiq dytovaag ov
^avfxdaii Tovg
^pdaavraz
,
^olI TTXtHaTa ^vvaa^ai
fxapTvpyiaii
TO)
^avfjLaTi
;
XsTrpoc o 'HX/ac 2Tt;^;)^avgv
,
;caJ
;)^povov 'ZtJoX^iv (T%t tovto to
avfxnTo^fxa ,
ou;)^
Ivt uiXit X^<wgoq yvo)^i^ofxivoq
,
aXX'
gv oXw
Tw ao)fxaTi T>](; daBcViiaq (pipwv rd
ariyfxaTa
^
tla. Porro incoliimitas corporls cum animi mii-
tatione concurrit. Nos antem narrationem de ipso
complentes
,
sanctosque laudantes
,
ad aliud eo-
rum mirabile opus ( transeamus) et Jianc quoque
faciamus narrationem.
^
13. DE IIELIA LEPROSO,
Quod autcm in liclia Icproso patratum est a
sanctis prodigium
,
quis audicns non cos qui pa-
travore mirahitur
;
ct plura posse quam istud mi-
raculum fucrit attestahitur ? liclias itaque hic le-
prosus erat
,
ct hanc concisioncm multo tcmporc
hai)uit , nou in uno mcinhro Icprosus agnitus
,
MinACULUM XIII. 1S7
oO% Trgp ^%wv riauXoc fcV aurotc toijDHJV^-
TO* ctpgTa/ 'ya^ 6xg7va/ xaJ Trpdpji^ ou^avtot
,
Ev llaJXw Tov XptGTov 2r/,ovi(^ouGat
,
)ta/ ax.Ti-
vec
oiov
T/V2C
rou
Tyic
Stycatoauv/ic yiXtou ruy-
yavouoat
,
xal Tgxva (^wtoc ^ta/ u/ouc >7/x8pac
iTOtouaat Touc tyowac' ciXX' ixiiva a y.ara vo-
juov /wwaa/xov (SS^iXXupd Tg >5v xa/ axa'&apTa
,
xa/ Tov ^gvvwjocgvov avOpcoTrov V^w Tra^ifxjSoXnc
xai TToXeooc YiXauviv
,
(^SiXXupov )ta< aJta^&ap-
Tov Twv XotTTOJV 6fxo(puXcjov aTriipyovra.
Taura (pi^oov 'llX/ac Ta artffjLoTa
,
t;ic dfxa^-
riac UTvd^^yovla aufx^oXa
,
aVg^ o Xofoc Qioc wv
xa/ avQpcoTTOc Iv dvSpcoTrotc yivofxivoc
,
)ca/ xa-
sed in toto corporc infirmitatls stigmata ferens
;
non tamen ea, quae cnm haberct Pauiiis, in ipsis
gloriabatur : virtutcs enim erant illa
,
ct actiones
caelestes in Paulo Christum imaginantcs
,
ct ra-
tlii quidam solem iustitiae dcmonstrantes
,
et fi-^
lios lucis atque dici eos qui lias habuorunt fii-
cientes : sed illa quae secunduni legem mosaycam
abhominanda erant , atque inmunda
,
et a qui-
bus alieni factus coloris homo extra castra et ci-
vitatem pulsus
,
tamquam abhominabilis et im-
mundus a reliquis contribulibus aixebatur.
Haec Helias stigmata ferens, cjuae peccata sunt
singula
,
quacque verbum Deus existens
,
et homo
intcr
homincs factus
,
et sccundum spiritum et
\
488 ss. cYRi ET lon.
rd
nviVficL
y.cii >ta7a f^auixa tcov
avQpwTWv 0,777^-
Xaair zal tov roTe QipaTrivQivJa ytciTa to
fgd.fM'
fxa ^
XiTTpov Jiara rov
vofxov MooiJGiooq
TrpoGivif-
xai To OM^ov l^iaTTiGiv' y,a\ [X'/}^lv Trpoq
iiyi^ivof;
ccpiXovfiivoq
^
airpayJoi fap xavJavSa Tn^pvyyaaiv
iTTTTOz^aTyii; ri xa) VdKyiVoq zai
i^yifxoy.^iToc, 6
doiX<pog 6 vo^OQ ryig
(pva20t)(;
,
yal gvv avTo7<;
01 TOi^
Xoyotc avToiv
^piv^vvofxivoi ,
yai ra^
rovTcov
yifxlv
irpocjyifoplar (xvt) fxiyaXodv (pa^fxa-
xo:v Trpoa^pipovJiQ
,
Trpoc Ktypov >ca/ ^loocivv/iv rovg
fxaprvpac ipyirai
,
rov 7ra^ov<; ryiv \aaiv ^i-
Xo)v Tioplaaa^ai
,
'aoa i:i(jtivo)v (i(; T^avrodq tto-
pia'/iTai' ovy. oXlyov ^\ Tra^zzTaSivroQ ')(^^ovixov
oia(jf'/ifxc[foz
,
fjr/ihiv ov/ioaz '/i^vfxyiaiv ^
roiv dfioiv
iuxta lltteram ab hominibiis pepulil. Setl et tnnc
scciindiim litteram curatum lcprosum
,
sccimduni
lcgcm Moysi , munus oiferre decrcvit
,
et nihil a
quoquam adcptus utilitatis. Inefiicaces enim etiam
huic appariieruiit Tlippocratcs et Galcnus, ac De-
mocritus Tratcr eius nothus naLura
,
alque cum
illis hii qui ex verbis corum eflcruntur
,
no])isque
horum appellationcs pro magnis remediis alFerunt;
ad Cyrum et lohannem martyrcs venit
,
sanita-
tem volens passionis acquirere
,
et credcns quod
acc[uisiturus pcnitus essct. rractcrca non modico
prolongato tcmporis intervallo
,
nihil proficiens
macrorc aflcctus csl, sanctis, dispcnsationibus qui-
Miu\cui.i;.>i
viir.
189
oiytovofJLiaic
tigiv rafJLitiuo[iivo)V t>jv taaiv xai
Toiiro TTaOoJV lyt Sta(2oXt'/.ou hyiXovoTi (ppovYifxa-
roq
^
Tou ytai aurov xo)X'jGat rn^ UepainiaQ Oi-
X^Gavroc ,
xal ry]v twv dyifj)v 6y^/to-|ai (jUfXTra-
Otiav
,
fiivciv
2rt Kard ro rifnvoq
ouy, yihuvafo'
j3anu ydo ry]^ dyc/jociac ro ^a-Jo^
,
>ca< ^avu
^u^xcLtq
cpiXoOzoK; TToXifxtov
,
xa)
fxiyaXa
ran-
rac, d^t'/.Y\Qat ^uvdfMivov ,
gt
fxvi
Oarrov auro ox;
^aifioviou (pdafxa fjLiGyjfJL(3ptvou viaviKox; d^o-
(T/?$0"W0"/V*
OTClq Xi^pOg TTOtilV
U^Zp^ZfJ.iVCq
,
Kal
fxy\
/V^t/jac
Iri cp^pitv aurou ryiv i^i^upw-
civ
^
aTtapaq w^gTo
,
za7aX/7rwv ro rifxivoc;
^
/.a\
rd ro)v fxaplupm
QgTa p^^ap/o-jwaTa , xa/ ocov Itt*
auro) ry\c, olxziag dG^zviia^ ry,v /aa/v.
hiisclam
,
(liffercntlLus sanitatem : ct hoc passiis
ex diabolico procul dubio scnsu
,
qui et ipsum
inhibcre sanitatc voluit , et sanctorum recidcrc
compassioncm
;
manerc ultra in tcmplo non po-
tuit
;
gravc nainque cst accdiac vitium
,
et vehe-
menter animabus diligentibus Deum adversum
,
et
magnopere has laedit
;
nisi dum recens est
,
maturius id tamquam daemonii meridiani flam-
mam extinguant. Quod lcprosus facere dilfercns
,
et non valens ultra ferre ipsius inccndium
,
pro-
fectus recessit , relictis tcmplo ac divinis
marty-
rum charismatil>us
,
et quantum in se erat infir-
mitatis
propriac sanitate.
190 SS. CVni ET lOIT.
'AXX' cl ay
tot xaxa tov zaipov olvtm (p^o-
VJi^iVTCi T'/lg
pooGicog ^iaaoLfJLivoi
, olxTiipavTi<;
lirYiXiyiGav ,
(p^ovTiaavTiq ov^lv TVif; gl^
auTOuc
aXoyiaq za) v(2pioo<;' dvaxoopovvTi Sl
y.aTd to
M.yiTpd Tov dyiov ixapTvpiov fXiGOva'/}^
yifiipa^
Iv \iovaySiV V7:avTy\(javIi(; G)(yifj!.oiTi
,
zai dfvotav
avfiwa^Yi
Tr^oaTroiyiadfJiivot
,
TroSiv gp%o/TO xa)
TTOV TTopivoiTO TTpoay^pooTyiaav' 6 5e cog dXyi^wc,
dyvoovaiv l^ayyiXiav fsjotovfxivoz
,
y.a) tovc
dyiovq (ivo[xaaiv y.ai Tovt;
fxyivac,
l(p^aaiv' dXX
ol [xd^Tvpi(; y,ai ryjv a/V/av Xiyztv oi^ v lyil
Tra^zfivffo SizyiXivov' 6 S\ Tyjv a/T/av
,
2(p>ia2v
y
(^XinHi
,
7r^o(pavyi<; ydp avTJi ya) ov
XP^^'^'
'^''
VOQ TOV fXyjVVOVTOQ'
01 03 UiaTTBatOl TTaXtV ItTV'
SeJ sancti per idcm lempus cum invldlam pas-
dic quo-
gijp^ iii\\^ convaluerat
^
contcmplantes
,
miserati
mmus con-
... . . .
Talesceret. misericordiam praestiterunt , nihil curantes in se
ab eo factam stultam iniuriam. Cumque recederet,
iuxta sancti Metrac marlyrium
,
mcdiante die in
monacliorum ci schematihus obviantcs
,
ignoran-
tiamrjuc compassionis (ingcntcs
,
nnde veniret , ct
quo pcrgcrct
,
pcrcontati simt. At ille quasi ve-
racitcr ignorantibus confcssioncm facicns
,
et san-
ctos iiominavit
,
cf tcmplum asscruit. Sed mar-
tyrcs et causam itcrum
,
pro[)tcr quam illuc ve-
norat
,
diccrc pracccpcrunt. lllc vero dixit : cau-
sam vidctis
,
manifcsta cnim hacc cst, ct non eget
IVllTlAr;ULLM MII. I^H
Oovlo
,
xa/ T/voc Xifovfic '8V6xa
;rf
riic to{7 ;ra-
'&0L>c
0LTT0LKKayy\z av^p^^^^n^jaar
;
7rapaiiiOvy\r tov
^povov iarfxaviv
,
xal
6!i(j ootiav u)(pt'Kiiio Tra^a-
fMtvac iiJL',\vuiv
,
fxa()TV(iac Tac 2< dc^^^-^Hc ^xe/-
va^ XioytdSaq noiovfj.ivoC
ou rouc dfiouc iv toJ-
T(w
fxifx(p6fMivoc
fxy\
SuvyiOiv7a.g yi firi
OiXrGavlac
,
dXX^ iauTOV dvd'(^iov ouv iuXafSiia /.ai oay,^u-
OIV i\lTCt)V TOU ^CjOpTlfxaTOg' 01 Sl
OUfJ.7TaOi(JTaTOl
fxdffu^iq
iTi fxdXXov
auTov iXiyioavTiq
,
ttciOou
xa) vuv
yjfxiv
xai Spofxiotyq unoaJ^icpiXiyouaiv
^
xai o-^ii ^iou Ta ^aufxaaia
,
ytai Tyjv sttJ go)
TO)V dyiOOV iTTiaXi-^lV' ^poq TO aUTWV ouv d(pi'
ycofxivoc Tifxivoq
,
aafxyiXouc iupyiaitc ^^r/ Tyiv tt^j-
yyiv
Trapiouaag d)q TiTTUpac
,
y.ai
Tytc TiTa^Tyic
culiispiam niintio. Ast egregii sancti denuo sci-
scitabantur , dicentes : et quam ob causam ante
passionis libertatem discessisti ? Et perscverantiac
tempus
signiiicavit , et quod nihil proficeret per-
severans
euuntiavit
,
testes ipsos turpes albores
ostendcns ;
non sanctos in hoc incusans
,
scd se
indignum cum revercntia et lacrimis tanto mune-
re asserens. Porro compatientissimi martyres ma-
gis super eo miserti , acquiesce nobis etiam nunc,
ct citius rcvertere inquiunt
,
et videbis mirabi-
lia
,
et super tc visitationem sanctorum. Ad eo-
rum itaquc templum profcctus camelos invenies
supra fontcm adesse quatuor
,
et quarti stercus
1 92
'*> CVRI ET I0I7.
inifxiXoic,
T>!v
;to7roov ^g^a^evoc tw
t^^c 7r>?^?c
avdXvaov
v^aTi
,
x.a/ toutm tm
'/^^iaixcLTi aTrav
(Toy
To o-w//a
y.aTay^piGov
,
[JL'/)oh oXct)^ ^aoip-
^0fjLiV0<;
a%p/ffTov
,
iva /fx?i to toutou [x'/} %p/w-
ugvov //s/vTi TToKiv MaTaaliy.TOV >ta/ Tai^T^? t?i vo-
cct) S'r/iviy.co<; y.d\iyoii.ivov'
xa/ TauTa '/.ciJa irpoa'
omov Xi^avTif;
,
d^pavut; d^poox; lyivovTO.
^O 5i &g/av g/va/ t;^v o-vj/^v gi39L/c
Xoyiaa[xi'
voc ,
5ta/ w^ auToi ilaiv o\ (paivofxivoi
Jca/ Tat;-
Ta 7rpo(7Ta^avTgc [J^df[up2<; ,
aTrou^aioj^ Trpoq to
Ci^TOV aUTOOV kpyiTai T^(XiVO<;
,
Xa/ 'aJpoC
TY}^
^yiyyi^
Ta^ Xiy^iiaac; auTo) ytafj.yiKouc, lupafxi-
vo^ ,
t;Jv t^c
TtXiUTaiaz ovBov
^
co<; ilnov
^
Im-
Xa/5sv
,
y,al TauTyjv tt:^ auTcov 7Tyifyi<;
diro^pi^aq
diligenter acceptiim aqua fontis dlssolvc , et liac
iinctionc totum corpus tuum inungc
,
nihil omni-
110 practcrmlttens ralnus Inunctum
,
ne hoc quod
inunctum non fuerit , maneat rursus dlstinctioni-
Ijus variatum
,
et ab hoc languore contlnuatim
posscssum, Et his In faciom illlus cdictis
,
rcpen-
te disparuerunt.
At illc divinam fuisse visioncm
,
ct quod Ipsl
fiicrint
,
qui appariierant
,
et ista praecepcrant
,
martyrcs mo\ intellij^ens
,
fcstinantcr ad vcnera-
J>ile temphmi ipsorum vcnit , et antc fontcm iam
dictls camehs invenlis
,
novissimi stercus sicut di-
xcrant sumpsit, ct id fontis corum rigans ilucn-
MinAciJLU-vi \in. i\y^
Sl y.dvrau^a (p^ovouvra tov oatfj.ova' rac
"j^cip
o-v^e/C ou',i
ixpi(y^iV
10 ;i^p/(7^a
(P>\g\v
to yca^ai-
gov aurov fjLUGarroufjLivoc' oOiv axoXoJOw^ xa-
Ta ry}v tmv dyicov ^id^ppaarov yciXiuaiv
,
oXov
fjt.iv
aurou ro
oMfxa
naOaQOv ro)V arilixarojv
iu-
OiOOQ ifiViTO
,
TO Sl irpOGOOTTOV ifJLilViV Sta ^loU
xaTaGTizrov' tvic fJ^iv
aurou fUsa^av.OY\<; ou xqu-
Trrdfjiivog iXiyxoc '^^JC
^^ ^wv fxaprupojv
Suv-
OLfjLiCtx;
ytai
^a^aXoyK^Ofxivnc xiXiuaioot; zyjpu^
dGiyyjTCc ytat fxa^ruc, aXyi^oJc, d^iOTriGroc' xal
TToXXa
fjLiv
iaurov
rnc
ixapaxoYiC, 'liX/ac
Ificfx-
'^aro
,
(jdvy\Giv ^i ro ^rajaTrav ou^iv
,
djGm^ ou-
^\ 'Ilaay
fxird
Sax^uoov iK^y^rriGac aurou rd
TT^OOTOTOXa.
tls
,
totum sesc penincxlt. Ilabult autcm ct hic
ilcrum invidentem sibi diabolum; nam faciem non
inuncxit
,
quasi unctioncm purgantem abhomi-
nans
;
untlc consequentcr
,
iuxta sanctorum dcilo-
quam iussionem, totum quidem corpus eius mun-
dum a stigmatibus continuo factum cst
;
porro fa-
cies pcrmansit, tota vita sua , varietate distincta
;
inobedientiae quidem eius non occultanda corrc-
ptio, virtutis autem martyrum et non contemncn-
dae iussionis praeco non tacens
,
et tcstis revera
fide
dignissimus
;
et multum quidem semet Hc-
lias
propter inobedientiam incusabat , scd niliil
i3
194 SS. CYRI ET I0I7.
0. IIKPI eEonEMnTOY TOT
AAIMOyiliNTOI.
UapitTO) ^gr' 'HX/av
e/c fxiGOv
yiixlv 6 0ao-
^ifjLTrToq ay.oXou^iav
2vpafxivo<; iuy,atoov
, t^c
Twv yifouixivm oTotyiim t-^c, iytoLli^m
ir^oayiTo'
^iac (puXa^ auv^iGiojQ' xa) auvTOfxov
tjJc nar'
auTov
QaufjLaTou^yiaq TrotTiaofxai Tyiv StTiyyjatv
^
TipTTOuaav
fiiv
luai^cov tou^ dyiouovlag
,
dvay-
yiKKouaav oi tol tmv dyioov y.afd ^atfLOvoov cpo-
(SepoJTaTa Tporraia'
ISaifxovta Sitvcog 6
QiOTnfx-
TTTog
^
xa) Toov dvOpojirojv
UTryjpx^v
ou^ilt;
^
oaTtQ
auTov
^soj^ojv ouy. iSda^uaiv' (ptXouat ydp ojq
nrinav ol dvQ^ooTTOt tt^oc, tou<; TotouTO)
fjidXXov
omnlno
profcclt
,
qiiemaclmoduin ncc Esau
,
qul
ctiam cum lacrimls rcquislvit primogenita sua.
14. DE THEOPOMPO daemonizante.
Acccflat post Heliam nobis in inedium Tlico-
pompus
,
congruentiam opportunam primorum
elcmentorum in amborum nominis positionc custo-
dicns, et brevem faciat in sc patrati miraculi nar-
ratioiiem
,
quac pic dolectari faciat audientes
,
et
sanctorum contra daemones tropliaca denunciet
niclucnda. Dacmonizabat acritcr Thcopompus, et
homlnum crat nulhis qui eum vidcns non lacri-
marctur. Amant cnim cx morc homlnes incurva-
ri , maximcrpic ad cos <]ui huiusmodi passionc prc-
MIRACllMllVf \IV. 11M
ytariyp
ixivovr^ vofjy]f/.ari xaraytaix^TiG^at ,
ort
Totp^^a
fjiy^
TraOoQ KaOiGrnKiv oo)fJLaroc'
rouro -ya^
^^
^fX^^
'^^^ ^t>XoL/
T^i^c
TTapaytOYir^ el^w ita^a-
Sitaou yiUGafJLivor; (puGtytoJc uTryivixOoit roic
Tra-
&ga/v
,
xal SouXiuit cp^opa yca) toIq
ryjc
(pOo-
pac
oXtG^'/\fjLaGtv
5caJ
fXYi^o)
&av6JV /^/w/xa<7/v
i^^'%?'
T^fc TravTwv xo/v>?c
avaordaib)r,
,
gvOa (pOo-
pa T6 xal Ta t^v (p^opav auviiGayovra -Sava-
Tw
,
TravfiXooc
JtaTaXJgra/* aXXa
4^PC^^
dOavd-
rou napd
cpuaiv ro voayiixa^ ytat (puaio)^ d^pOd^-
rou yd^tri Oiou rou 7rotyiaavJo<; dXXcio)ai^ ri(;
>ta) Trd^oc (pOogdc, 7rapa7rX^V/ov oaifx6vo)v liry,-
pg/a rtytrofiivov' g/ )ca/ &oi!' ump^o\yi (ptXav
9"jOWttj/ac Sitycvufxivov ^poQ o(piXitav ytvia^at
rcov 7raaxovro)v auro^ auviyd)py\aiv.
muntiir
,
qiiia fortasse non vitium corporls cxtat
;
hoc cnim ab initlo cum de ligno inobedientiae in
paradiso gustatum fuissct , naturaliter subiectuni
est passionibus et servit corruptionis etiam non-
dum moriens proprietatibus
,
usque ad commu-
nem omnium resurrectionem
;
ubi corruptio
,
et
quae corruptionem inferunt mortcs , modis omni-
bus destruentur
;
sed animae immortalis praeter
naturam est languor
,
et naturae incorruptibihs
gratia Dei qui fecit eam
,
commutatlo quaedam
,
et corruptioni passio est simllis
,
daemoniorum
suggestione nata
,
et odio nostri statuta
;
quamvis
190 SS. CYIII ET lOIT.
ToiJTM QiOTniXTOC, TO)
VOGyifJLaTt OKTM Ka) Si'
xa S^ovXiUGaq
to7c iTiGiv
,
za)
fjL'/jx(Tt (pi^ztv
Totj
SaifjLOvoQ Triv XJrTav
SuvdfjLivo^
,
to7^ TauTm
xaTa^youatv Tg xa) Stoiytouatv Kupoj
-/.a) 'IwaV
v>7 ^pOGipx^Tat
fjidpTUGtv' xafidTO) Sl
^oKkoy
otavuaaz to au^vov t'/1q iropitac,
StdaT>jfjLa
^
tto-
atv ya^ touto ota Ty]v tcov
'x^^yjfxaToov dTroQtav
7T27roi'/}TO
,
3ta) y.dJaXa(3o)v
fLffd
Suatv nkiou
fxo-
Xiq noTi To
fxa^Tuptov
,
ytai xoiro) TtXiiovt Sa-
Tfav/jaag hoyj ttiv Suvafxtv
,
xaTa tov g^w Tyig
1/,-
yCkyiaia'; dvixKi^'/i ^ipi(3oKov'
fMvi
Suvyi^ii^ ^V/
Kayci ivo To
(Spax^
jSaSiaat StdaJ'/ifLa ,
dXXd
T'/iv
i\q To
Tifiivoc, i^iaoSov
^
d)^
fxiyd
Tt za) Suaip^
Deus supcreminentiam miserationis ostendens non
itl nisi ad patientium fieri utilitatcm indulscrit.
Iluic Thcopompus cum languori annis deccm
ct octo scrvisset , ct ultra ferrc daemonis rabiem
minimc valuisset, ad martyres cpii hanc destruunt
et persequuntur
,
Cyrum scilicet et lohannem
,
accedit : labore vero muito vastum itineris spa-
tium transigens
,
pedibus cnim hoc propter pe-
cuniarum fccit inopiam
;
et cum post occasum
solis tan<lom alicjuando ad martyrium pcrvenis-
sct
,
fatigationcque phirima virtutcm iam pro-
priam consumpsissct , in exteriori ecclcsiae recu-
I)uit porticu
,
non valens ultra saltcm illud brcve
consumcrc spalium
;
scd ingrcssum tcmpli
, ac si
MIRACULUfVT MV.
1 1)7
yuarov Ta///9U(7a/xevoc e/c
t-jiv
ciuptov' iy.i1 oi
TTctaav T>)V vujcTa afJTw xaOec>W<jav7/
,
xaT ovap
Ta?c ohitaic fJLOpcpalc
>ta/ oiJ ^sva/c
%p??aa//2vo/
0/ (piXdvO^ojTTOi TrapiGTavrai fxa^rupic,'
Jta/ Jca-
XiaavJiC auTov l'^ ovdfJLOiloc
,
aoaXc^g (dionnxiiJi
XiyouGiv
,
iSou To Tra^ivoyXouv aot >ta/ OXijSov
ffg
TTViUfJia ^ovyipov iv ovofxart \jiaou Xp/jTow
TOt> (J"/'
?5//ac
OTaupov v^ofLiiva,vTO(; aTryiXaaa-
fjLiv'
aXXd dvaaTac, iuxoi-ptaTcov tm Qzm rrpoQ t6
oov dvaywpii hofidriov' o oi (pavmat
fxyj
Trgp/-
fiiivac
V7T0 dv^po)^o)v tov hXtov
^
auv tm Sat-
fjLOvio)
;ca/ tov e^ oSuTro^siac dnoMfjLivoQ nafxd'
Tov
,
dvioTaTat Ta^ewc o^&ev y\v dvaxiifLivoc
,
xa/ g/asXQwv
2/c
to
Tifiivoc ,
>ta/ t;iv %ap/v T^f^
magniim quitldam ct operosiim, reservavit in cra-
stinum. Illic autem ei tota nocle dormienti assi-
stunt in somnis
,
propriis formis ct non extraneis
utcntes, clementissimi martyres; et vocantes eum
ex nomine, fratcr aiunt Tlieopompe, ecce qui tibi
molestus erat, et tribulabat, malignvmi spiritum
,
in nomine lesu Christi qui propter nos crucem
toleravit , expulimus. Sed surgens gratiarum Deo
actionibus persolutis
,
ad tuam rccede domun-
culam. Qui videri ab hominibus solem non su-
stinens, una cum daemonio etiam labore quem ex
itinere
habebat deposito, surgit celeritcr illinc ubi
crat
recubans, et ingressus lcmplum et
gratiariim
198
SS. CYRI ET lOII.
fjLiyifJTy}^
Iddiojc aaa^ Qsw Kai rol^ fxdpruoiv
,
yaipm ofMOu
ytai az/pTwv
,
^ai
rnv fJLtyaXoup-
yiav
yc/ipurroov rou ^aufxaroQ
,
aTnXT^Xu^iv^
ts. nEPI mAlVNOY TOY AEAnBHMENOY.
KaXcog ^l Kal ^Joodvvyig
fjLifjLOUfxivoc
rov 02o-
nifinrov ,
rov napovra xaipov iiriryi^yiaiv
,
a^av
dauyyjurov ^ai auroc, ro)v aroiyiiojv (puXarro^v
ry.v auvQiatv
,
Tta) Trpog dWouc, /eva/ rov xaXa-
fiov
^iXovra
, fiyi
auyxw^itiv TrapeX^&g/v aurov
d^iyiy/irov' ouitouv xa) rd ^car' ai^Tov 2u>tai^o)(;
auyf^jd^o)fxiv
,
QaUfjLdaavnc
aurou ro o^u xa/
vy}(pdXiov' wd^of; ^\o)dvvy\(;
lax^v
drrav^^ojisjov
^
ndvroiv g/VgTv twv aojfjLari/ccov vra^Mv fxii^ov
actlone siiper maxima sanltate dccantata Dco, at-
qiie niartyribus qiii se in Deo curaverant
,
gau-
dens pariter et exultans
,
atque magni praedicans
opus miracuii abiit.
15. DE lOHANNE ULCEROSO
Bene autem et lohanncs imitatus Theopompum
praesens tempus observavit , inconfusam ct ipse
*ilicit 01(11-
compositionem cUuncntorinn custodiens
^
,
ct ad
iifin lith;-
i- i . i .

larnm gr.
iibos volcntcm pcrgerc calamum
,
se pertransirc
non enarralnm minime pcrfcrcns. Ergo ct quae
circa eum gcsta stint
,
opportunc scril^amns
,
mi-
ranlcs ipsiiis sobriclatcm parilcr ct acumcn. Pas-
:mh\\clkuyi w.
1D9
icriv aui TTix^poTipov
,
xai Sia 70uto Taya n^o^
TMV lOLTpoiv TVtV TOU iXi^pUVTOC
0//WVC/x/aV GH'
fjLaiviTai'
oJGTTi^ yap iyaivo to Co)ov twv aWo)V
TtTpa7r6So)v oKy.ri hia^ipii Kal fXiyiOzi
tou ao)-
fxaroc ,
(paai Si auTO ycai tt^oc
Touq XuTrouvraQ
IMvyiaUav.ov ,
xal
fxiTa noWac
stwv fcsipiooouc
afjLiifSiaOat Tny^poic il Suvyj^yj tov Xun-AaavTa
^
ouTO) yta\ TOUTO to)v aXXo)v Tra-Swv ^oXu /xg?-
^ov laTpol TcaKia a>coTryiaavTi<;
,
tm tou IXicpav-
ro<; ovofxari
TrpoayjyopiuaaV Mo)uayic Si ^cai tov
iXi(pavTidaiO)q voao) xpaTOUfx^vov
,
g^oj
Trapifx-
(SoXyic ri xa) T^oXiox;
fiiTa
tou Xz^pou Sio)^i'
aaTO' Sia
fxh
rcu Xitc^ou tou
ryjc afMapliac, i^o-
.^ionem lohanncs liabult inhumanam, quae omni-
bus, ut ita dicamus, corporalibus passionibus ma-
ior est ct amarior, icleoque fortassis a medicis ele-
phanlis designatur aequivoca. Sicut enim illud
animal ab aliis quadrupedibus fortitudine diiFcrt
ct
magnitudine corporis, aiunt autem illud recorda-
ri mali adversus eos qui se contristaverint, et post
multa si potuerit annorum curricula ulcisci amarc
in eum qui se contristasse dinoscitur , ita et hanc
aliis passionibus maiorem esse malitiam medici
perspicientes
,
elephantis nomine nuncuparunt,
Moyses vero et eum
,
qui clephantino morbo pre-
mebatur
,
extra castra et civitatem
,
cum lepro-
so
sequestrat, per leprosum quidem peccati exilio
200 SS. CYRI FT lOlT.
p/cac TTaixTToUiXov
,
Sia <5g tou
iXi<paVTio)VTO(;
Tayji To TO)v 7Ta^o)V izoioo^ag
aygiov.
AeyouGiv ^l auTov y.ai ol ^i7oi
riJc iytxXyi-
oiac, oioaC/taXoi
,
irXiiGTTiv Toiv
lXi(pavTi(^vTO)v
TTOiouixivot TT^ovoiav ugynv dppiVO)V
Tyiv 'ZiJaoC
Ta yuvata guvoSov
,
^2%f
/ reXg/ac '^ou QviXio)^
l/, Twv
fM'/iVtaio)V ytaOdpGiox;
,
ti TtQ
^/'
rifiiptov
iiTTa 7ra.^ayiviG0at n((puy,iv' d)(; iv^iv to7^ IXi-
<pavTto)Gtv Ta Go^fiaTa yiviTai
,
GuvTtXTopiivou
zai GUvau^ovToq tou
voGY^fxaToq
,
a/T/av tou^
(puGa.vTac, lyovToc,
,
xa/ to touto)v Tnp) Ta^
^^v-
6oou<; dy.paTiq T2 za/ do)^ov' xai t? XTyjvoiSit
(puGit TrpoGitvai Toiv 'Tw/2 ToJ Stytaiou piXo)v t/<;
ifJLa^TllpyjGiV
,
WpaV /SOWV iQiTO %TYiVlGtV
,
^'/(J^a-
relegans varictatomr, pcr ciim vcro qiii clcphanti-
niim morl)iim incidit
,
morum forsltan fcritatcm.
Diciint aiilcm eum ct sacratissimi ecclesiae ilo-
ctores multam elcphantinum morbum habentium
fecisse provitlcntiam
,
arccreque marium cum fc-
minis coitum
,
usqiic ad perfectam fcmincam men-
strui puri:;ationcm
,
fjuam pcr dics scptcm vcnirc
ronstat
;
ifa ut hlnc languor
,
[ui cx elcphauti-
no morho corporlljus ronnascitur ct concrcscit
,
causam parcnlcs hahcat
,
ct horum circa coitus
maturi ccrtiquc lcinj)oris incontincntiam ct cxccs-
sum
;
quod cliam hcsliaH naturae incssc
,
lol) iu-
sti amicorum (]ui<lam tcstatns cst
;
lcnipus
,
cla-
M!n\cuLi;M \v. 20
f
(7/v Sl KoiTy}C Ta?/v' ytui Tai/V^ic touc dvOpMTrouc
fiycoTooc
iiifx^poixivoc ^ wc
wpav [xi^ioic
ou yivoj-
(TJcovTac
, yiv xa/ T//xa xa/ (puXuTTit Tci^aXoyct'
TOUTM ^i Tivic
TTctOit
T^c
iKi^pavTtaaiO)^
>cai TOV
''\o)(3
wc
^itvM xa/ fxiydXo)
7n7raix,ivatWov
ctd-
l3oXov
Xiyouaiv' l^riXOiv h\ (py}a)v 6 Sid(3oXo<;
aTTO Tou xuptou xa/ iiratai tov \o)(3 iXmt TTOvn-
^o)
,
dno ttoSmv
fJt^iX^^
xi^paXriq
,
tw fxiyiOit tou
TQaufxaTOc
a/;)(aaX&;Tov aipnv iXTrtaa^ tov o/-
xa/ov
,
g/ xa/ [x>iSiv cov riXiTtaiv i^paaiv
,
gTr/ tt/-
T|Oav ToJ ^t/iaiou xa/ oi3
'^dfXfxov
Ipyipitafxivov
6%Ov7oc TOV QifXiXtOV' xdytilvOC
fXiV
UTTOfXOVri V t'/.n'
aaq Tov TTa/WvTa , tov
t^c v/x>7C
^pocTo oTi^pavov.
mat
,
posiiit pecoriLus
,
sciimt aiitem ciibilis or-
dinem
;
et hoc modo convenienter homines rc-
prehendens, tamqnam commixtionis tempus igno-
rantes
,
quod videlicet honorent et observent ra-
tionabilia animantia. Hac vero passione elephan-
tini morbi quidam tamquam dira et magna lob
percussum a diabolo dicunt : exivit autem diabo-
lus
,
inquit , a Domino
,
et percussit lob ulce-
re pessimo a pedibus usque ad caput ; magni-
tudine vulneris, captivum tollere sperans iuslum;
licet nil eorum gesserit quae speravit , cum su-
pra petram iustus et non super harenam funda-
mentum haberet innixum. At ille patientia vin-
cens
percutientem
,
victoriae tulit coronam.
202 SS. CYRI ET lOIl.
'Ifit^avvjjc ^^
toJtw
y,aJo6iiivoz tw voc/iiiati
,
xa/ Jtarct fxtytpov
uir'* avrou
^anav
liixivoq ,
Tra-
pa
laTOMV
oux
fe^pwv to ^Xl;;^^
t>?c "iddio)^
,
gVJ
Ki7pov 8p%2Ta/ Tov Trac^/zaxov ;ca/
'Iwavv>jv tov
KL/pOy
GUfJLfJLapTU^a
,
TTKJTiUOOV
^piQTOU Tolq 9g-
^amuouGiv
,
wag/
fxovov
il ^iXoiiv
, gt}9()c aw-
Tov la^yiaiG^ai' ol 8\ tov Trpoacpuya
QiaGaixi-
vot
,
/ta/
T^'c
TTiaTictx; auTou Tyjg
gJc at5T0()c aya-
aafjLZvot
,
(Spax^TaTov auTov itdvu Jta/pov Trapa
Tov auToov ayjKov
(piXo^p^ovyiadfJLivoi
,
xa/ t?!'^ ^ic
a^Toic TTiaTicog d^iov Si^coKOTig dvTdXXayjJLa
T>5V pooatv
,
dmXuaav.
1
pa-vfw
og xa/ TO
(papfiaKOv ,
c)/ ct; toiou-
Tov dppo^aTyifxa o\ ixaplupic, iUfjLa^ojQ l^igdi^iu-
aav
,
fxyiTTCoz
loiTpcjJv ol Tn^rcpyoi
, \nnoy,pdTit6v
lohannes auteni ciim hoc languore prenicretur,
et paulatim ab eo consumeretur
,
a medicls noii
inventa dulcedlne sanitatis
,
ad Cyrum venit ma-
lum conpescentcm
,
et lohannem Cyri conmar-
tyrem
,
credcns Christi famulis
,
quod si tantiuii
vellcnt , ipse contmuo sanaretur. At illi vidcntcs
profugum
,
ct fidem eius admlrantes
,
brevi hunc
vahlc tcmpore, iii templo suo bcnigne tractatum,
fidci ipsius in commutationcm digna incolumita-
te data
,
dimiserunt.
Scribam intcrea et ipsum quoquc remedium
,
per quod talem martyrcs infirmitatem facile cu-
wmAcuuJM XV.
203
n 7rno(7iVify.ai rouc uytouc vofjLiao)(7iV
^
xa< Tau-
Tyi Triv appy]rov auro)v
aJtopax/cTWd/v duvafxtv
,
'iTTTroKpdryjv alriov ytai raX>7Vov t>ic
iaaewc, yai
oiJ Toug
fxdpJupac
rouc
SiSpaxorac xyipurfovnc'
SaXoc yjv
ro
j3o)i^yifxa ,
tt^oc
o TraXatov auryiQ
iiSoc ryiv -^dfxfiov fxinvix^^^^^
fxiJa
ry\v Xiio)'
civ' Touro ydp ol dytot St^ ivuTTvioJV ro
(2oy}fjy]'
fxa
Travrt TTpooiviyyiat ro) ao)fxart
ro) t>jv tigav
iXpvJi
voaov TrpoGiTa^av' 6 Sl GTiouoaio)^ ro y,i-
XiuaOiv spfaadfxivoc ,
cnrouSatori^ov ryjv vocov
dTTiSiTo' coaTTip yd^ ixiivo) Tw vdfxaft
ry\c, piu-
(jjy!g VTrdpxovJi (puGio)c
,
ardGtc; oux> y\v Tr^oGfi-
^OfXiVO) TM GoifXafl
,
CtXX'
dfXa
TOU TT^OGiViX^^'
/
raveriint ; nc mecllcoriim ciiriosi
liippocratlcum
qiiiddam attulisse sanctos extiment, et tallter
Inef-
fabilcm ipsorum virtutem irriJeant, Hippocratem
auctorem vel etiam Galenum sanitatis, et non mar-
tyres qui patravere
,
praedicantes. Vitrum crat
auxilium
,
ad vcterem speciem suam, in harenam
scilicet
spissa contritione transductum ct solis

aquis postquam tritum fuit immixtum


*
; lioc
* <^eest in
enim
per somnia sancti illi adiuvamentum toto af-
ferri corpori , ei qui sacrum liaLebat morbum
,
iusserunt
;
qui festinanter
,
quod iussum fuerat
operatus, festinantius languorem eiecit. Sicut enim
illi
fluento
,
qui est naturae fluidae
,
status non
erat
,
dum corpori afierretur, sed mox ut allatum
204 SS. CYRl ET lOlT.
va/
ir^o^ rov^a(po^ ippav
^
xai roi
fjii^iyiiivyiV
iypv TXiV
uaXov' ouTCt)^ ouoi To
T>ig iXi(pavrtd-
aiCt)c
voGriixa fjnviiv
yiouvafo
,
rourou
TtpoGiviyj-
^ivrog auTto rou xarappiovro^ uSarot;'
dXXd
TOUTOiQ cuvippiiv SiSoDCMg rou<; ^tG^uJi^ovrag
,
xai rdya oC aurouc, )ia)
fjLi)(Bt7(jav to7(; u^aaiv
uaXov'
rixiiQ
^l xa) rouro tt^o^ alvov rtov ^e-
^paxorm ro
BaufjLa aufypd-^^^avli^
,
iripou ypa-
(P')iv
Tror/jaoifjiiQa ^aufxaro^
,
guv itdGiv Ufivouv
ri^ rol^ la^iiaiv roug
fxdgru^aq.
7. nEPI ZAXAPIOY TOY TOY!) AIAYM0Y2
nA2XH2A?^T02.
M.iy.pou xa\
liayaplac,
Y,fid(;
o ^gaouraro^
esset , in pavlmentum fliiebat
,
qnamquam mix-
lum vitrum liaberet , ita nec elephantini morbi
languor manere potcrat , cum allata sibi aqua de-
llueret
,
sed cum his fluebat , eos qui pracccpc-
rant metuens
,
et propter eos quoque forsitan vi-
trura illud aquis immixtum. Nos aulem ct hoc ad
laudem patrantium conscripto miraculo
,
altcrius
faciamus scripturam miraculi
,
cum onmibus lau-
dantes
,
qui sanati sunt
,
martyras.
16. DE ZACIIARIA QUI LANGUOREM TESTICDLORUM
PATIEBATUR.
Fropemodimi ct Zacharias nos ille lardissimus
VIIIWCLMJll \VI.
20.")
gXa-Ssv ,
ou TTci^ii ^oSo)v rriv l2paouTy}Ta ZTyj-
cdfxivoc ,
dXX^ iTi^a vorjft) tou Tayouc, GT^pou-
uivo^ Taic, T(j)v yivvy,Tty,(i)v o^Javwv oioyirjiGi y.o)-
Xu()[xivo(;' TauTa yap nXyn Tg ytai l'^oyyouTO
Si (hv Toiv luvou^xoiv y\ 7rpo(; tou^ aXXouc, avOpw-
TTOUQ ^ioiytpiaic ytviTaf ou
fJLOvov
o\ to Iy, tou-
Tou SuQy.ivyiT(i) (SaSiaixoLTt y^p^tiy.ivoc,^ iaulov riiuv
cjg Iv ^itfjLoovi fJLiXtaaav ioit^iv
,
dXX^ Im tw
rotouTCt) voGyifJLart
Tap^a zat auToc,
ala^xyvcfxi'
voq
,
xa) ypuTrlitv l^iXo)v iauTou ryiv aa^ivitav
^
xai Toi 'v[L/p//xo7c ou ydp GO)fxaTty,o7q iTratayy-
via^at TrpoaiTdx^Jif^^v ird^iatv' at ayyv^itYiaa^
-yap
(P'/]aiv
ol adgjSeT^ xa) zarax^iiyi^ciLv
il^
jcSou' ya} TrdXtv'
alax^vS:irt
litSoov g/Trsv ri 8a-
latult , non passlone pedum tarditatem haLcns
,
sed alio lani^uorc velocitate carcns
,
neque peclum
virtutis ut rcor minus quid possidens
,
scd ge-
nitalium tumoribus organorum prohibitus. IJaec
enim dolcbat simul et gravabatur
,
per quae in-
ter eunuchos et alios homines discretio fit , non
soknn paene immobili gressu ex hoc usus, vix sese
nobis tamquam apem in hieme demonstravit
;
sed
super huiusmodi languore fortassis et ipsc confu-
sus, et suam ipsius volens occultare Infirmltatem;
quamquam super animae iussi simus erubescere
,
non super corporis passionibus
;
erubescant enim
impii
ct deducantur, inquit, in infernum. Et ite-
200
SS.
CYRI ET lon.
XaGGOL' T'^v
il^ojXoXciTpilav TO) TYi(; ^iScovoQ Sji-
XoiaaQ
ovofxaTt'
Kat auQig'
a]Gx^v^yiTO)Gav xa<
OLnoGTga^pyiTOdaav Travrgc o\ [xiGOUvTi^;
2/wv' JcaJ
ytupioc, 81 Tov^ el^
alGX^y^iv l^t^usiix^o^ivou^
aiodviov ,
ov Tolc GoofjLaTtKO^^ j2pv^ovTa<; Trd^i-
civ
,
avToc, fdp ;tai^ rac
da^iviia^; yiixtSv
xai
rac
voaovz l^dafaaiv
,
aXXa tov<; v}.up^/>cwc ao-Qev??-
cavlaq jca) (pavXm gpfaVac yivofiivovt;
Trpa^ewv
lp>7y.gv.
Ta /-jtev ^ap gjT/v twv voayifxaTOJV
dytovaia^
oaa aojfjLaTOi; xal Trg^/ (Tw^aa yvoopl^iTai' ra oe
gjco J(T/a Jta/
yvMfxyiQ
yifxffi^a^
Jcy^f^aaTa
,
oja ^i^-
p^ifc
avTi^ouaiov yca) voipd(; zdXXoc, XvixalviJai'
xa/ ^/a TovTO tiJgp/ /a8v twv ^poTipoJv ovSi)<;
riim : eruLesce Sldon
,
ait mare
;
idolalatnam Si-
donis nomiiie indlcans. Et rursus: confundantur,
et revercantur omnes qui oderunt Sion. Dominus
quoque in confusionem mittendos aeternam
,
non
cos qul corporallbus passlonibus praegravantur
;
ipse enim infirmltalcs nostras ct languorcs por-
tavlt ; sed eos qui sccundum animam infirman-
tur
,
et malorum opcrarios actuum
,
dixit.
AUi quippc languorum sunt non voluntarli
,
quotquot scillcct corporls et clrca corpus csse nos-
cuntur. Alii vero voluntaril
,
ct qul ex nostro gi-
gnuntuF consiUo, quotquot vldclicct anlmae intcl-
lcctualis ct libcrum liabentls arbltrlum
,
pulchri-
MIRACIILI >I \VI. 207
?7u7v Twv ayiciiv iyy.aXf^ac (paivirai ^on
,
ou
vofxoc
ou TTQO^pYiryir ou Sixaior^ ouy, anoaloXo^ ou
^iSdaxaXor' rouTotg yap xa) auTo\ navJiq um-
xiivJo
^
0)^ ofOfjLa
yi(JLiv TrapanXyjaicor cpo^iaavTir/
ou )ta) auTo<; 6 xu^iOQ yivdfxivo^
avOpoi)7Toq nai
y^pyifxaJiaar^
yjfxlv
OfxoiOTTa^Jyiq
^
nai otd ao)ixa ;caJ
'^^'^(yw
XofiKyiv ofxoouaioc' Tnp] ol to)v Tyiq 4^'
Xyif^
7rpoat^iJixo)v aa) ouk dvafycaioov 7TaOo)v Ivi-
"KoKiaav diTavfiq
, vofxOQ fxiv rtfxoypoufxivoq ,
y,ai
xaTdXXyjXov opi^oov tm TrdOii ryiv adXaatv
,
xpo-
(P>1<;
Ti TOUTOJV dTTiX^f^^Cit
,
}ia) TCC ytpiiTTO)
fLi-
Ta^otiia^at xiXiuovTO^' Siyaiot ^mapatvouvTiq
auTOJV
Tyiv
dTToXii-^tv
,
dnoaToXoi ')(it^al'oyouv-
Tig TT^og Tyjv dii auToov
fxiTavdaJaatv
,
St^dax,a-
tudinem disslpant ; et i<]co super liis qui
primo
dicti sunt, nullus nos sanctorum accusasse unquam
apparet, non lex, non propheta, non iustus , non
apostolus
,
non mai^ister
(
his enim et ipsi om-
nes subiecti sunt, tamquam hii qui simile nostro
corpus portaverunt ) non ipse Dominus factus ho-
mo
,
et existens similis nobis passihihs
,
et per
corpus et rationabilcm animam unius nobiscum
substantiae. Super animae vero voluntariis et non
necessariis passionibus questi sunt universi
,
lex
videlicct puniens congruentem vitio poenam de-
liniens
,
prophetae ab his abstinendum iubentes
,
ct
meliora providendum hortantes
,
iusti eas dc-
208 SS.
CYRl ET lon,
Xoi rovTMV rialv rriv (pvyyiv v7ro(pciivovTic' o Sl
XV^tO<; TT^onOC, Vi^lV TYiC, SmaiOGVV/lQ O^OV hSil'
^oifxivo/; ,
za) t^i(3ov Tr,<; drro rcov '^V')(^iy,oov na-
^Mv TiXiia<; avap^wpj^cgw^ ^^ojTog gupa/xsvoc
>
TraGiv To [jidOiTi ctTr' yjLOV (piXavQpMTTOOQ l^p^iy-
^aro* vTTi^ Tovrm yap rd^; ivBvva<; w^ sv yi(j.iv
ovGyi(; avTcov ^yjXovoTi
Tric
vTrdp^icot; d^aiTOV-
fjizSa'
)ta\
vpi^ofj.iv y.ai x^tvofJ^ivot xa/ (Sy}[xaTi
'X^iGTOv 7ra^tGTd[JLiQa
,
orav e^ ovpavov o ytpi-
Ty}<; irapaytviTat dito^ovvat g^taarw xaTa ra gp-
^a avTov
,
ov KoUd rd 7rdQ}j rou GoofjLaroc'
Trav-
TiQ yap (pyiatv TtapaGryiGoixi^a tw (3yifJLaTi
rov
'K^tGTOV
,
iva
Y,Ofxi(jyiTat lycaarog Trpo^ d iTrpa-
^iv Std Tov
(jojfj.aTO(; i'iri dya^ov ur^ (pavKov.
screre commoncntes
,
apostoli transmigratione ea-
rum manii ducentes
,
et magistri liariim fugam
inslnuantes. At vero Dominus primus nobis iu-
stitiae viam ostcndcns, et scmitam ai) animac pas-
slonibus perfecte reccdcndi prlmus invcniens, om-
nibus discite a me
,
miscricorditer est afiatus. Pro
his enim pocnas
,
pro co quod in nobis profccto
carum exlstcntia sit, bicmus ct sustlncbimus: pro-
ptcr has et iudical)innir
,
ct tril>unali Christi as-
sistcmus
,
cum de caclo iudcx advcncrit rcddcre
imlcuiquc sccundum opcra sua
,
ct non sccun-
dum vitla corporis. Omncs cnim nos, inquit, ma-
nifcstari oportct antc tribunal Ciiristi , ut referat
iviinAcuniM
XVI.
20!)
Ouy.ouv ixciryiv
gTr) TTciOii GOj[j.ciri)ifi)
y,ai /a-
p^ap/ac
aiGx^viTai
xal oaoi xai'
aurov 67n oo)-
fjLari>co7q
a/V^JvovTa/
*uja^iGiv
,
t>ic
aiayyvyir^
dyvoouvnc Ta alria
,
xal
raury\r rnv
ra^iv ou
xaXwc
dvriarpi(povrir,'
dXX^ ii ^tai (loXtc
^fc/-
v>7 ouc '5J0TE , 'njA>iv 0/xwc
a^ptKiro ytai ro ro)V
ayto)v y,ariXa(^iv rifxivoc'
^-at rourotc
iSaro
,
xa) irdXtv iKinuiv diraXXayrlvai
rou ro)V
otou-
fioov
(3ap)ifJiaror/
ol ^g vuy.roc ttdoc aurcv iXOov-
ng
yca^iuSovra
j
Viayapia ri (paaiv tt^oc r,fxac
Tia^ayiyovar,
;
o S\ t^v alriav
uiriQuO^tm t[0)c
alSoufjLivoc
u^iSiiavuiv' 01 Sl fjLaprupic
^ai-
SiuovTiQ aurov Ini
aojfiariy.olc
^a^vifiaaiv fin
unusqiilsque propria corporis prout gessit ,
sive
bonum
,
sive malum.
Ergo incassum super vitlo corporali Zacharias
revercbatur
,
et quotquot super corporis passio-
nibus confunduntur
,
causas confusionis ignoran-
tes
,
et huius non bene ordinem reversantes. Li-
cet hic vix apparuerit, et sero
,
aliquanJo verum-
tamen profectus ad sanctorum venit basilicam
,
quos dcprecabatur
,
et itcrum suppllcabat
,
quo
se a gravedine liberarent. At illi ad eum noctu ve-
nientes convenlunt
asserentes: Zacharia, quid ad
nos venlsti ? Qui erubescens atque revcritus, cau-
sam eis dixlt. Porro martyrcs corriplcntes cum ne
super
corporis passionibus crubcsceret , ostendere
'4
210 ss. CYP.i ET roii.
alGxyvitjOat
,
^zT^ai avTclc to Tcd^oc,
yivdyyta'
^ov ilt; ra
TraiooTroia TrnoGiraTTov
ixopia'
6 ^g
To kc}j.ugO]v
alGX^V'iQ dvaTrXiot;
iTTpaTTiv' dv-
TiGT/]vai Jap cji aioo) toic, ytiKivovaiv ovz y\ou-
vaTo' o\ ra Xg^i^-SgvTa [xopta yipiixa ^oog TaT^
iia cod.
yjpG) naTa-J^TiyiiGiv <pufa^cvaavTi<;
,
o^lytoi yo)-
^{iv l^iT^movaiv' ISou cp'/}a)v '/.avJov
g^^'^
^^"
o\v
,
aXX' dvaGTac, ilp'/ivo^oiou rriv il<; oIkov
IndvOOOV'
. Si GTpaCpilC ^.St' g)tg7vOV TOV X'/]^l'
^ovov ovcipov
,
GvvanonjjTaGac, avTto to)v St^v-
fxojv
Taf; olS'/,Git; iTnylyvojGZiv
,
ytai ttovov Xv-
TpojOz)g >:a) '/aKiGTOv (Sap7i[j.aT0(;' za) ral^
^-
(p'/ilJAai(; GTi(pavo}Gaq tovc, tovto)v avrov iX^cvOz-
i)0)Gav\a; ixdprvpac, ,
'/,a\ ^piGlov rov hC avro)v
sil)! partcs pracciplcbant qiiac filios procreant
,
cjnacqnc passioncm ccrncbantiir haljcrc : at ille
(j[uocl iiissuni cst licct plcnus vcrecunclia gcssit
,
rcsistcrc qnippc ob pudorem iubentibus non va-
lcl>at. Qui pracdictas corporis partes lcniter ma-
nibus confricantcs
,
ct tuuioris pondus confrlca-
tionibus cirricantes, domum rcpcclarc praccipiunt:
cccc inquiunt mali nihil liabcs
,
sed suri^e
,
in pa-
cc ad <lonnun fac rc(btum. Ille autem convcrsus
post illam visioncm (piac dolorem compresserat
,
cum ca simul avohissc tcsticulormn
lumorcs cog-
novit , ct dolorc pcssimacpic gravcdine
liberatus
,
huidihusquc rcdimitis martyribus qui sc lali libc-
IMIRACIII.UM XM.
'^11
TYiv
iXiuOiQiav auvo) opi^^avra
tou voa^j/xaToc

ci7nXXV'^iv.
:. ni:ri uunnoy lar xpyiunoy toy xniiiiMMENoYi
TOYS MIiroYi: KXONTOi.
Ka) ^lcodvvou ^g fxvyifJiOViUGOJfjLiv ,
oua iTnioyi
Tcov
iu^aTpiSo)v yiv
,
xa/ rwv iTrt
XP^^^l^
(Spiv-
^uvofxivo}v
iTuyyaviv
,
iv^iv yap y,ai y^urjo)-
v>7C
iXifiTO
,
Tou Ti }tTY\fxaT0^ zal TYiq
lyxii^y^'
(TiCtX; TTpOg TOUTO aUTOV GUVO)fjOUVTO)V TO
ovofxa'
ouz av td ^j^jocawv^jc "^oli
xp^^^'^^
yyipiuo^v IXi-
yiTO
,
il
fXT]
KTylfxa
^j^pua/oc;
XafxngoTi^ov
tt^oq
Twv dyiojv Tyjv pojatv Ihi^aTO' o x,a] TraGiv d(p-
ravcrant a languorc
,
Christiim qui pcr eos sibi
lianc libertatcni porrexerat passionis glorificavit
,
atque rccessit.
4 7. DE lOHANNE CIIRVSONE QUI PUTREFACTA
FEMORA IIABUIT.
Et lohannis quoque memoriam faciemus
,
non
quia nobilis erat ex his qui super auro se iactant,
hinc enim et chrysones diceretur
,
pecunia et of-
ficio ad hoc eum conpellentibus nomen : neque
enim chrysones ct auro non destitutus diceretur
,
nisi sanitatem rem videlicet auro fulgentiorem a
sanctis
per fidem utique percepisset
,
quam om-
nibus ad se accedentibus copiose largiuntur
,
ne-
212
.S.S. CVUI ET lOll.
Oovctx; ToTc
TT^OfjiouGiv pj^^ap/^^ovTa/
,
fiyihivci T?l<;
avToiv So)pia<; aivonTpi^povTic,
^
il
fXYi
Xtav tIq
yi
(SS^zXXu^og y.ai t}i<; aoTcov iUipyZGiaq
dvd^toc
,
yj Si^ dnLGTiav vSKyi^oiGdixivo^ to dvd^tov
,
y, Si^
ipycjov
ixoy^^yiptov
dvi^iGTpi^pov jBouXyjGiv' lyct)
Sl Jca) ivo^ yj SiUTipou ^^oiovTo^ Tou
Xoyou
TOiouTOU
fivyiG^yiGOfiai^ ixyiSifxiav
Trpo^ tojv dfiojv
xa^nmGaixivoz Tyiv
ocpiXiiav' \va touto)v tov ttz-
pJ TTtGTiox; ^yiXov xal Tyiv
^^o^ ra (pauXa toSv
epfojv g/5oVec aTTg^^^^^Sg/av
,
dpiGy.iiv auToH^ tti^)
(3iov Kai TtiGTit GTtouSd^oiiv.
^\o)dvvyic, ouv outoc, o Ty! tou
x^^^^^^
xtjigh
t\ v.a\ *wpoG'/]yopia yaupoufx^voc,
,
vogo) Siivt]
7n^i7ri7rTO)x,zv outi Xofo) (paTyj , ouTi iraiG^v ia-
minem a siio munere avcrtentcs
,
nlsi quis nimls
sit aLhomlnandus , ct bcneficio eorum prorsus in-
tlignus
,
vel ob incredulilatem sentiatur
,
ut indi-
gnus cxistat , aut per opcra mala inconvertibilem
liabeat voluntatem. Eri^o ant unius vel duorum
,
procedente sermone, huiusmodi memoriam facie-
mus, qui nullius utilitatis consecuti sunt fructum,
ad cautelam eorum qui ennit postmodum acces-
suri
,
ut liorum pro fidc zelum
,
et contra prava
opera inimicitiam non ij^noranles
,
vila illis et fi-
de placere festincnt.
Itaquc lohannes iste
,
qui auri posscssionc at-
quc appcHalionc glorial;atur
,
lant^uorcm incurrit
Min vcuT.im Tvii. 213
6 dv/ip o)Q iK rivoc ^itcLq o^yiiq xctTiSd^mT^ro'
xal oaTTivroc aurou rou rouc
fxyipouc
7rer)/g%oy-
roc Sipfxaroc
f
>cal TrdvToOcV it^ ump^G\r,v oiip-
pafoJTOc
ryic G)i-^iO)c
,
al cdpycic I rouro) xaXu-
Tffofxivai TT^ofipov Tou oJycitou fufxvo)Oiiaat ndfJL-
Tiav Iv^Ufkdloc ->
xa/ tvSufxa
o irpoc ttic (fufjio)^
gXap^ov
dnoXiaauai
,
yo)^iZpfiivat to)v oario)v
dTriTTiTTTOv
,
To) 7npt(jTiXXovrt jiara ^payu auv-
ayiTTOfiivai oipfxari xa/
npoc y^v ytarappiouaai.
'fl^ ^i ^^dvov auyyov Iv r^ voao) ^tirpt-^iv
'^u')(^^oXoyiatc /arpwv
dnaro^fiivoc xa/ fJLTjSlv l^
auroov ocpiXoufiivoc 2/
fivi
Xdyov ilc dipa Xud-
acerrimiim
,
qiii scilicet nec ad fandiim verbo pos-
sibilis , nec erat medicorum discipulis facilis
;
fe-
mur quippc luiius viri quacdam quasi divina ira
mandcbat
,
et cum pellis quae femur circumda-
bat tabefacta
,
et undique nimietate putredinum
dirupta fuisset , carnes quae hac velabantur
,
pri-
mitus proprio dcnudatae penitus indumento
,
et
molis tumore quem a natura sortitae fuerant per-
dito
,
separatae ab ossibus decidebant , cum te-
gente se pelle paulatim in putredinem versae
,
ct
ad terram dilapsae.
Cumque tempore multo in languore deguisset
,
frigidis et inutilibus dictis medicorum deceptus
,
et nihil ab eis nisl sola verba quae non vulnus
214
SS. CYRI ET lOIT.
ucvov
,
'/.ai rov rpaufiaroc, ouy^
a^rofxivov'
ov
fjL'/i
oKKa yiai ro
'x^^oviov rou
voayiiialoz ,
-/.a) ro
ra^ic, dXyy,ooGiv iXi2ivo)g lyaard^iiG^ai
,
fxo-
Xic
^ori ytat ro
<sjooz ryiv vogov dSuvarov e?
^l^^ozpdroug lyii^oaiviv
,
xal
fjLayt^dv yaipiiv
atjroHc,
7:^o(j<p^iy^d
fMivoQ
,
ro Kupou >ca/ 'Iwav-
vou ^io)^'/irov ]ar^iiov xariXaf^zv'
ol ^l ovro)c
larpoi ^^'/ifjLOiTi(^ovTi<; (xdgru^ic,
rr,c Qa/ac auiojv
oii^ai
ouvdfLiox; za) r'/)(; larpojv daSiviiac Os-
Xovnc ro Std(po^ov
,
oly.r^o) rourov rivl
[3o'/i-
^Tifj.art ,
ova^ MpOivnc Idaavro
,
aXa^ auv ycu-
fxivo)
(xiy^^iv Iv ro)
r^ifiiG^ai ^Xamiv rou<;
fiyipouc,
i<u]trpi^ouatv' h^ip o vogojv [iira rov
VTTvov ivOuc i^yaaafMivoc,
,
ttovojv iaurov yaXi-
tangiint
,
scd <lissolvuntiir in aere
,
perccpissct
;
quin potins et e diverso morositatem languoris ac
dolorum miscra])ilem tabcm diutius pertulisset
,
vix tandem languorls impossihilitatem ab Ilippo-
crate lucri se fecissc tantummodo scnsil; ,
unde
illi valere longe profatus
,
ad Cyri lohannisqiic
divinitus datam vcnit percepturus medelam,
At
illi sancti martyrcs
,
qui vcre mcdici vocitantur
,
divinac suae virtutis ct mcdicorum infirmitatis vo-
lentes divcrsitalem ostcnderc
,
quodam liunc per
visum apparcntcs auxilio sanaverunt
;
sale scili-
cet et cymino mixtis
,
quac tcrcre ct supcr femo-
ra conspergcre pracccperunt. Quod cum languens
MIUACfMM \vir. 215
;rwv xai GUfj.^OQr,)v
ou
fjLtycfjO)v
O^UTpfoauro y,ai
6 Trplv xaru
I^Qax^
y.arappuv vo/x/(^o^<?voc
,
^u)
CUTO) TOV TTUVTOJV )L01V0V UnOoiyjcfJ^iui OuVa,TOV
,
iuOiO)C TOTi KUulvOU (SoXuiC^ y,u) uXo)V GUVifJ^pif-
yiTO' XUl (3ouXiU(Tit fAU^TU^O)V
2ppO)VVUTO
,
ytUl
^iio) ^iGTriapLUTi tov 7r^oaoo'KO)(Xivov uiriTeinti
OuvuTov' fiiO^
ou Oiov ytui TOU(; cjj)VTar dyiouq
y}fxii<;
avufjLvyi(iuvTi(;
,
e^' iTipuv auTO)v Ouufiu-
Toupyiuv (3uoi(jo)fXiv.
11]. UKVl nATAOY TOV TIIN KK1>AAIIN ilKnAIIKilN
rKMOYSAN EXONTOr:.
IluuXo(; ^i Ti<; ^'ivyjt;
yifiHv
<mTO)yp(; ti Xiuv
xui
uxp^^oc fiiT^ 'Iwavv>7V Tov '/jpuGtivyy xa/
mox post somniuin fecissct , saevis sc ipsum do-
lorlbus ct aerumpna non modica liberavlt; et qui
prius paulatim clifflucre videbatur
,
sicque om-
nium communem recipere mortem
,
subito tunc
cymini granis et salis
,
martyrum iussione astri-
ctus convaluit
,
et divina sanctione mortem quam
expectabat evasit. Cum quo Deum salvificantesque
martyres collaudantes
,
ad aliud ipsorum mira-
bile opus proficiscamur.
18. DE PAULO CAPUT VER3IIBUS PLENUM HABENTE.
Paulus autem cjuldam pauper et nimis egenus
,
aurique
penitus inops
,
post loliannem chryso-
210 SS, CYPvl ET lOH.
ttXougiov
,
ih
^r/ify}Gtv
t^yJJai
,
Xofi(^oaivoQ ii
Ty}v TT^o^ aurov ay^otyi csuva<piiav
,
cJCTn^ Iv
Ta?c
dyopoic, TTOiouvraQ opcojjLiv rouQ mvy,raq
,
ttdoG'
tovrag n xai ro)v yj^uaopiuoro^v o^to^iv (Sai-
vovxac
,
GrafoGtv i\ nori rtatv aurcov
,
Sta (pt-
Xoy^ptarov a^oppiouoatc, aufxira^itav
,
Tn^iru-
Xotiv'
rouro zai vuv 6 MauXo^ irotoupLivoc jrpoit-
ot
,
xa/ raya ruyyavit ry\c, rotauryiq i^piaio)^'
ou TToppot) yap (ptXo^ro^yiiaz ^lo)dvv'/ig yjuXi^i-
ro' Ttd^of; S\ Jca) voaov lyjj)V dviarov Tr^oitat
,
;tav roi^ ^xapruatv uyiiav ytap^woua^at (SouXo-
fxivoc ,
xai pMaiv ryjv drr^ aurcov zoixtilaQat yXt-
yofLivoc; ytdytil
fxlv
ryi<; ^iviiag ro (pdpfxa/iov
iiem ot llvitem, ad narrationem acccdit, cjui huic
sociari festinans
,
luori se facere quicquam fortas-
se cre(lcl>at , si ei iungi quoquomodo potuisset :
sicut ctiam in foro videmus ai^ere paupercs
;
sic
accedunt
,
et post illos qui auro affluunt gradiun-
tur
,
si quoquomodo gutlas quasdam cx dcflucn-
lil)us iilis
,
amatricis Christi compassionis causa
,
valcant impetrarc. TIoc agcns ct nunc Paulus ac-
cedit
,
el forte compos efiicitur huiusmodi desi-
derii; non enim procul ab amore paupertatis ma-
ncbat. Passionem autem Paulus et languorem in-
sanahilem hahens accedit , ct a martyribus sani-
tatem carpere volens
,
et incolumitatem quac ab
ipsis cst percipere gestiens. Et illic quidem pau-
MmAcuLUM xviir. 217
7(jwc
i^pt-JfCtro ,
ivrau^a Sl TTcinoJC rric
OLaOi-
ve/ac Xa/x/Sav6/ r>iv
'laaiV roiouTo Si v aurou
To dppMofyjfJia ,
>cal oJrw
t)?c
Oipamiac
imru-
p^v'
^'Xfg/ TJ1V yii(paXy\v wc
Xg^uv oojc sva^JT/v,
xa) To
ixiv
aXyo^ al n (3oai
,
a/ Tg aTguirviai
,
xa) />tgTa rourct)v 6 oyKoq iOiUvuiv' rou oy/iou
Sl xai roiv guv auroj fxvivuryic,
ouy^ iu^iGjnro'
oOiv 01
fxiv
rooY lar^cov alfxa
ro alrtov iXifov
,
01 ^i TTOiou rivo^ UTTipoyaov aO^oiGiv
,
xa/ aX-
Xng
oiXXo^ GUvS^OfxriV uXyi(;
l^pOiyUro
, T^fc
aX>j-
6g/ac
ouSiv
ixofxivov
XirovTic
^
dXXa ro Soytouv
aurolc [xavriuofjLivoi
,
xa/ Tac
dXXT^XoJV (2ouXdg
Ta7c
iaurcov dvaXuovnQ dirocpdGiGDf,
pertatis meJelam forlassls adeptus est , liic vero
iniirmitatis acccpit procul dubio sanitatem
;
cui
talis inerat aegrotatio, sicque curationem acleplus
est. Dolebat adeo caput, ut dici non posset, ct do-
lorem quidera tam clamorcs, quam in somnis vigi-
liae
,
atque cum his tumoris pondus monstrabat.
Porro tumoris, et eorum quae secum inerant, laLo-
ranti index non inveniebatur; unde et quidam me-
dicorum sanguinem Luius vitii causam dicebant
,
quidam vero pus cuiusdam collectionis inmensae,
et alterius alii concursum faecis asserebant, omnes
autem
communiter frustrabantur, nil veritati pro-
ximum
perhibentes; quod videbatur sibi, divina-J
bant
,
suis
sentcntiis sensus destruent^s alternos.
218 SS. CYRI ET lon.
KkK 01 ayioi ro <ma^o^
axp//5wc i^KJra-
fiivoi ,
)ia\ ryjv twv dXf'/}S6vMv
alriav -y/vwdJtov-
Tg^ %ap/gv7wc TTM^ Sipa7rivov(7iv
,
ro (pavlv lytil-
voi<; aSuvafov
^
2avro7(; gu^jtaog^
^n^vvovJiq ycai
cioc Traiyviov' Xi^oofxiv ^l Ka) ro riic, Qi^aTnia^
yiov ytai iTTiyapi
,
t;^v twv dyiodv v^rsifx^paivov'
ng
Svvafxiv
,
xa/ ri^-i^iv ^viVfxarr/,yiv
aapzt}f/)
fjL^fxiyixiv/iV
'/iSvryiri
,
^'/ifjLiovpyovvn^ rco &aJ-
//a7/
,
[xdXXov Sl ToT^ dxpoa7a?c f^cVOfxivoK;
rov
^aviiaro^. ^Ynvooaai rov IJai;Xov Tra^' IX^ioa
TTor/iGavriq
,
ap^g^ov ydp i]q afvo/av vtivov
fxir-
i^iaiv
,
T7?v xg?)aX>?v d^pavwc, (^ijSpooG-KOixivo^;
,
xa/ TaT^ oovvai<; dvivSoroo^ ytparovfxivoz
,
gTr/-
aravrai vvkJoo^ zaOivSovlt ryiv
pooatv
ooypovfxi-
SeJ sancti aei>rotationem accurale scientes , tlo-
loriimque causam non inoranles, gratulanter cu-
rant
;
quod illis impossibile visum est , fiicile sibi
hoc
,
et lusum fore monslrantcs. Diccmus autem
et curationis suavitatem
,
et gratulationcm san-
ctorum (leclarantes
,
potontiani ct dclcctationcm
quanclam, rarnali mixlam suavilati , facicntcs mi-
raculum
,
immo liis qui audilores fucrint eftecti
miraculi. Dormire Paulum practer spcm ficien-
tcs
,
in ignorantiam enim paene somni cecitlit
,
dum in capilc invisihililcr comcderctur
,
ct do-
lorihus inccssanter deprimcrelur
,
assistunt noctu
dormicnti sospitatcm donantes
,
et modum sospi-
MIRACUT.UM XVIII. 2t0
voi
,
ytoLi Ty!c
po)Giu)c rov rponov fiyivuovJir;
ump'
opOnov (poich rriz orpo^fJLvylc
dvtoJafJLivoc
STr/ ttu-
Xy}V ryiv ^qoc
^ciKaooav
^^t^t
,
hric, rov V^oi
Tou vio) TTiQiySKirci TTipi^oXov'
Jcal xoTa
ryic
oia-
yovoc
rov vTTavroivra iuriviori^a
panioov' xai
TOUTO TTOi/ioag
,
rou TT^ooovroq ooi na^iouc rnv
p
0)0IV iupoic rax^T^oira' 6 ^\ cpavraoiav iivai ro
(favlv
y\yy)odiJ.ivo(;
ouSlv ro)v "W^cc, ro)v dyiojv
KiyJ^ivroov
auro) oHTrpd^aro' xai oic oi rouro
TTOiiiv )iiXiuo^i\c
<^^'
opdfjiaroc
,
ou TnTroiyi/iiv.
To Tp/rov ^l roov
[jLaffugo)v
ilnovJo^v
,
ttuOc'
fjLivo(;
d)<; g/
fjLyj
rouro TTOtT^oinv
^
rij^ (piXnc
ou
Tiu^ifat podOio)(;^ lU^^i)(;
ryic (jTpo)fxvy!<;
opQ^tvc)-
Tgpov , Tov ^iix^ivta TTuXma xariiXyi^p^v'
orpa-
tatls denunciantes. DIliiculo
,
inquiunt , a sfrato
consurgens
,
ad portam quae ad mare duclt egre-
dere
,
quae templl exterius claudit vestlbuium
;
et eum
,
qui tibl obvius fuerit , in maxilla forll-
ter alapa percute
;
quo facto, aegrotatione, quam
habes
,
contlnuo liberaberls. At ille phantaslam
esse, quod apparuerat cogitans, nihil eorum quae
iussa sibi a sanctis fuerant , egit : et bis hoc fa-
cere iussus per vlsum
,
non feclt.
Tertio autem ad Ipsum sanctis dlcentibus
,
et
comperto ille quod nisl hoc faceret, sanltatem non
csset impetraturus amatam
,
valde mane surrexlt
e lectulo
,
et ad oslensam sibi portam pervenit
;
220 SS. CYRI ET lOII.
T/WT>?v Si T/va xara T>iv 7rJX>?v avTO)
(juvavTyi'
GavTa
,
>ta) t^ />t?v
naXafjL>i pd(SSov
fSarjTa^oV'
Ta
,
T>!' (53 zap^ia tov
Gufxov waaJTW^ zaJiy^ov'
Ta
,
pa7ri(^ct ccpo^^a xoTa
Tiic (Jiafovo^ T>iv ;rX^-
^>)v ^oiTKjafxivot;' 6 ^i CTpaTionyiq ixiWyiaaf;
cuolv
^
dXXa GuvSgouLOv T(^ pairiaiiaJi ttiv lau-
Tou
^oioufjLivoQ dfxuvav
,
T>?v l3aytTyipiav
iu^ut;
avaTiiviTat ytai tov pafriaavTa TauT'/} ytaTa tou
y.^avouz dvTiTrXyj^iV CT^picaTipav Trdvu TrX-ziyyjv
co(;
^^yi pairi^itv
yi^
iXajSiv. UauXo^ Sl Tyiv TrXyi-
yyiv xaTa Ty!<; yti^paXyiQ ToaauTyiv ^i^dfxivo<;
iri-
TTTii
^afxai TpaufxaTiaz yivofxivoc ,
xai (Spucov
aifxaTi Tg y.ai GicooXyi^t
,
xa) TravTa^ dno^aXdyv
Touq ivoov
u7rdpxovTa<;
,
c/.wAfj/cac ttoXXou^ t
niilitem
vcro qiicndam iuxta portam ohviam siLi
vcnienlem, qui virgam ([uidem in manu tenebat
,
sed furorem in corde minime continebat , valida
cecidit alapa
,
plagam in maxilla vehcmentissl-
niam faciens. Miles aulcm niliil oiimino ncgleiifcns,
scd sui cursim pro alapa rctribucns ultioncm, ba-
cubim
confcstim extendit , ct eum (jui se pcrcus-
serat
, boc in cnpile repercussit , fortiorem pla-
gam ca r|nam
manu acccpcrat infligerc baculo sa-
tai^cns. raubis sane buiusmo(b plaga recepta in
capitc
,
cadit in
tcrrain vulncratus cffcctus
,
ct
sangulncm ac vcrincs cifundcns
;
nam omnibus
,
ques liabucrat infrorsiim, cicctis
,
bcct niulti fue-
:>iin\cuLiJ.>i XVIII. 221
X/av tJTrapp^^ovTac
xal u^pit^ojc
aurov xarioOtov-
rac ,
any\XKaLTTiro rou vooytiJLaTO^ ,
arraXXayyiv
iUQMV
anporj^oxyiTOv ^
^Xyjyyi
y^a^ia^iiaav aai
ToaufxoLjt'
y.ai to
T^aujxa oi ^uttov la-^^yj' ou
^a^ Tpaufxa
touto av itnotfxiv ^
aXXa T^aufia'
roc (pdpfxaytov ,
xa) voaou
(^oyi(^yifxa ,
;tal TraO/^-
fxaJoq
g/xTrXaoTpov
,
xal xajcwagwc iacr/v* ytai rg-
Xitav Tyiv
pooatv o^f.-^afxivoc
, ufxvov il^Tuojv ilg
Toug fxa^Tupaq ^
xal Oeov
avufxvyioaq
^
dx^ iTrpi-
TTiv
,
Tov
St^ auTO)v oiopaytOTa
Tyiv mo"/v
,
0J%2-
TO' a(po^fxyi
xai
yjfxiv ^j^pp^^ar/oac >ta/ 7r^o(paatg
T^Jc
g/C
Xp/o-Tov
w^^^ic
Jta/ Toc)^ [xoi^TUpaq.
rint , ct non parcentes se devoraverint
, redimi-
tur a langiiore
,
rcilcmptionem
insperatam
repe-
riens
,
plagam sibi donatam e vulnere.
Porro ma-
turins sanitatem vulncris consecutus
est. Non au-
tem lioc vulnus merito dixerim
,
sed remedium
vulncris
,
ct languoris auxilium
,
et passionis em-
plastrum ad sanitatcm afllictionis. Et perfccta
so-
spitatereccpta, liymnum dixit in martyres;
Deum-
que
,
qui per eos sanitalcm patraverat
,
decentis-
sime laudans
,
profectus cst
;
fomes nobis
eflectus
atque occasio in Cliristum canendi
cantici
et in
martyres.
222
S.S. CYRI ET lOIT.
t.^- nEPI STE^ANIAO^ TIH EX0V2HS TON KAPKINON.
vi^oc yi
Trapd^o^OQ
/'aa/c
5
>ta/
fjLyihilq dniGTii-
TCt) TO) ^avfxaTi
,
twv dyim ro a^ivo^ GTa^-
ao){xivo(;
,
jca)
%ap/v ttw ^o^i^aav auTolq l^mi-
(jraixivoq
,
o\ voayiaa irdv ^i^amuovaiv xa/ pw-
Giv oi^ oIktov
yapiZpvrai ndaiv to1(; inGTcof; av-
Toi<;
TrpoaTTiXa^ouaiv. ^n^pavK; ouv ro TrponQlv
Tifxiv
g/c
i^yjy/iaiv yuvatov
^
Trd^ot; layi diivov
xa/
aviarov' zagKivo<; ro ^d^o^ IXiy^ro
,
ouyt
arraXov
'cyo)V rylg (puazax; ovofxa ,
KapzivM yap
go/jcw^
,
ilxorooQ auro) ytai ryiv nooayiyopiav y>oi-
vo)vov TT^oGiOi^aTO' Tiai TouTO
fjLyjv
UTiyi^yjiv T'/i<;
19. DE .STEPIIANIDE QUAE CANCRUM IIABUIT.
Unum miraculoriim fiat ctiam Stcpliaiiidis ad'
mirabilis sanitas
,
cuius ncmo incredulus erit mi-
raculi
,
si sanctorum potentiam ponderet , ct da-
tam illis divinitus gratiam aperte comperit
,
qua
omnem languorem curant, et cunctis qui ad se fi-
deliter accedunt sanitatem miserationis intuitu do-
nant.
Stephanis ergo mulier
,
quae ad relationem
nobis
proposita est
,
passionem liabuit
crudclem
et insanal)ilem
,
quae cancer
appcllatur
,
non dis-
sonum liabcns a natura
nomen
;
cancro cnim si-
milis
facta
,
consequentcr ab eo ctiam communio-
nem acccpit vocabuli, Et hic quidcm languor erat
"^Ti^aviSoc
To
voGJifxa ,
ov fxovat rac
dXyyjoo-
vac
iTTiGTavTai yuvatytfov onai TriTTiipavTai' la-
Tpo) ^l
,
xal TOUTo)v 0/ -yeva^p^a/ \'aXy}VOC ytat
'iTTTroxpar^C
>
To tviq
Tixv^C
ytofx-^ov cifLvoXoyyi'
fxa ,
Triv y\TTav (3oav ou>t aioyuvovTai
,
tov npo^
ycd^Kivov To TrdOoc irapaiTOUfj.ivoi noXifJLOv
,
icai
To7c
vtXTiJyiniotg auTO xaTaofi^povTi^' TauTJi dii-
xvuvTi^ auTOu Tyiv (punixyiv oytoXtoTnTa
,
hv ou
(pd^fjLaycov
iUTptjSii;
,
ou ogaaJyipiov
,
ou)i g//7rXa-
GTpoq
yi
yaXjSiavy, Ti za)
nayx^pyiGTo;,
,
ou')^
y\
^lXoovoQ xaXoufxivyi dvJiSoToc,
,
outl dXXd r/
cpu-
Giycdv Ti xa) dxpaTov
h
ix> Guvacpiiag ii^ou^ iTi-
^ou
(SoyiQyjfjLa
KaTiUvd(^iiv TauTa
fJ-iXP^ *^^C
^^'
StcplianiJis
,
ciiiiis solac tlolorcs hae fcminae no-
runt
,
qiiae expertae sunt ; medici autem horum-
quc pracccptorcs Galenus et Hippocrates,. qui me-
dicinac artis compta vidcbantur esse laudatio et
gloriatio
,
supcrationem sui clamare non eonfun-
duntur, non modo adversus cancri passionem mi*
re proelium recusantes
,
scd ct hanc victoriis co-
ronantcs : hoc modo monstrantcs naturalem ip-
sius pravitatem
,
quam non medicamcn bene tri-
tum ct cfficax
,
non cmplastrum galbianae
,
scu
panchristos
,
non antidotum quod vocatur Philo-
nis
,
non aliud quid naturale vel simplcx
,
aut ex
opitulationc altcrius commixtae speciei factum re-
medium
,
scdare hucusque praevaluit, Sic enim
224
SS.
CYRI ET lOlI.
fiipo)f
\a)(V(7iV' ovTco ro rra^o^
dv/ifJii^ov Trpoa-
Xaxov
aypioryjTa
,
>ca/ Trav TouvavTiov (po(2ouv
To Ti^afjdiviLV auTo y\ Siojyciiv
yXix^^fi^vov.
TouTou
<5'5
fiaQouaa
ytai
2Tg(pav)c to Tupav-
v/jcov >ta/ dvyi[j.ipov
,
aa) tyiv ir^og auTo
T'/i<; /a-
T^iyS,g
Tixvyig
d^pdviiav
,
hv
o/ raJr^^v jugr/wv-
Tgc
ipyotg za) XoyoiQ gjcj^purrov, xa/
65^
/txovw
'3'2w Tg Ka) fxa^Tuaiv to Tra-Soc auTyl<; UTroytKi'
viTai
,
Jta/ KzXiuouGi TTg/^&gTa/
,
Trpo^ ^&gov gt>-
Qug za/ Trpoc
Kupov xa/ 'I<i;avv>7V Toy^ 'KpKJTOu
3ca/ Qiou ToSv oXo)v QgpaVovTac yiuTopLoXyjGiv' 5ca/
TauTyiv ISoTic
>
d^io)c, Tyi^
i]c, auTOUQ
iTiir/iaav
TrtfjJiax;' y\ ^g t//z>j
t;?c
Tayitac, idaioog to Soj^ov
iTuyxaviv ,
>ca/ ;ra'&oy^ toc; Kpu^piojg ytaTiyov
passio erat immitls
,
sortita insitam feritatem
,
et
omnc e contrario deterrens quod se mitigare vel
pellere appetisset.
Cum autem huius Stephanis cognovisset invi-
ctam tyrannidem, et adversus eam, medicinae ar*
tis ignaviam
,
quam qui hanc sectabantur operi-
Lus et sermonibus
praedicabant, et quod non ni-
si soli Dco ac martyribus
,
languor suus incline-
tur
,
et iubcntibus pareat , ad Deum se confcstim
et Cyrum atque lohannem Christi omnium Dei
famulos
,
contulit
;
quam sancti martyres con-
dignam
fidcm clus in se
habitam honoravcrunt.
Ilonor autcm erat celeris
sanitatis donum, ct pas-
iviii\V(Ji)iJi:\T \ix. 22.1
Toc dnaXKayyi ti xal XJrpwj/c'
to)VTai roivuv
TO yvvatov ou (papfxaKotr
do^aTOK; 0)q
iOoq au-
To7c
IdaOat touc^ xa/xvovrac
,
aXXa o^aTOi^
X^9'
(j) Tou Tra-Socc d-^cifxivoi' ly [xta yap ojq
^po
rou fxapJu^izou
twv dftojv icfTaro (xvyi(j.oLToQ
,
xai
S'gpa'GTg/ac Tu-j/^avg/v IXiTaviuiv
oay.puourja Ti
xa/ GTivouGa
,
xa/ ^igtii
^ipfj.yi
Tac /xgrg/ac
TTpoG^ioouGa
,
>ca/ Tov Tcd^yttvov iuOio)(; dm^a-
Xev , xa/ irdaav auv auTO) (3Xd(3y}v
,
)ca/ t?}v
g^
auTou
rty7ofjizv7iv
daOivitav^
ifimaovla ytai ay.ai-
povTa* xa/ ;roXXo/ ^usv
g^Qyc
ajJrov lOidcavro'
6 ytaipoQ yd^ yi(j.ipa<; iTuf^^aviv
^
o/ Tra^yjGav lu-
yJfAivot ,
jca/ Tt;p^g?v (SoyjO^iaQ I^iovto' ttoXXo)
sionis cjiia occultc tcnebalur creptio atquc redcm-
ptio. Sanant igitur mulierem non medicaminibus
haud visibilibus, sicut cis moris crat laborantes sa-
nare
,
sed visibilibus tangentes manibus passio-
nem. Quadam namque die cum ante martyricum
sanctorum monumcntum astaret , et curationcm
adipisci deprecaretur lacrimans et suspirans
,
et
ferventi fide supplicationes ofFcrcns
,
cancrum
re-
pente, omnemque cum eo laesioncm, et quae fue-
rat ex ipso generata, infirmitatem deposuit; quem
cadentem et palpitantem
,
multi quidem tunc vi-
derunt, dici quippe tcmpus erat, cx his qui oran-
tes
adcrant
opcm conscqui deprecantes. Multi au-
tem
ex his, qui ad orationem accesserunt, et mar-
1 5
22G SS, CYRI ET lOIl.
^l y.a) fxiTa
raura
zptfxdfjLivov y.a) d(p'' u-^yjXov
rriV ro)v
dyicov oiayyiKKovra
ovvaiJLiv
,
g/c
^(3-
yy^v
d(pr^vov{j.ivoi zai rovq
fJLa^rvpaq' d(p'' di)V
mfifjLi^c
d'A,y\ytooriq lypd^afjLiv
,
Jca/
fjLa^ovn^ ^v
dXy^Ozia xyipvrlofxiv ,
rovc, dfiovg lir) rovro) So-
^d^ovJiC rovQ voGovvlag ^g
)ii'A.^aIyifi.ivovq dvid-
roiQ ^a^vifxaaiv ,
It:]
rnv avroiv iX^uv ^i^a-
TTiiav TTpor^iTTOvrai'
ryiv rov TrapovTo^ Sl ^av-
fjLaro^
or/iyyiGiv iroiyiadfxcvoi
,
g(p'
iri^a^; ^av-
fxarovpyiaf; (Saoiovfxzv
^iyiyyifLa.
V.. nEPI M.VPIAI TII!: EX0YIII3 TO]S YAPnnA.
\\oKKy\ Trdvv ryit; ro)v Qavfj,dro)v irrayf^Xia^
iariv o(piXiia' \ao)(;
^'p
7:avlac, iv2pfiri7 roug
tyres honoribiis placatiiri venerunt
,
etiani
post
haec pendentcm
,
et ex alto sanctoruni virtutcm
annuntiantem viderunt et audierunt. A quibus
liaec cum audisscmus
,
scripsimus
,
et in vcritatc
cognoscentcs praedicamus
;
sanctos quidcm supcr
lioc gloriiicantes
;
lani^uentcs autcm
,
et eos qui
insana])ilibus passionibus dcprimuntur, ad eorum
venirc curationem orantcs. Porro hic (Inem nar-
rationls pracscntis miracuii facicntcs
,
ad altcrius
miral)ihs operationis pcrgamus rclationcm.
20. DE MARIA IIYDROPICA.
Multa valdc miraculorum cst rclationis utili-
Min^r.uMiM XIX.
22T
xoJovrac
,
4^X^^
auroiv pojvvuo uoa ouv roir
ooifJLaGiV
Jtal TaTc (J-lv nirjliv Tnotofjofipav
yapt-
^gra/
, To7c
<5i (TW/jcaT/xwv 7raOo)v
oKKof^io^Giv
,
xo/v^v ^e dficpoTipoK; -^uxoi^q
ti xai ao^iiaGiv
iu(ppOGuvy]V dyvyiv
xa/ Tpmo^yiTov
,
xa/ t2/>4'^
TTvgy/xaT/xifc
dfaXXidG'cO)g yifjLOUfjav
,
>/V Xofoc
dvaryiXXiiv Tolg
d'A^oo)(Xivotc ou huvaJat' Tau-
Ty\v ouv gx ToJ TrpoXafSovTOc T^uy/iGavTic Oau-
fxaTog ^
xa) Iz tou TrapovToc T^uyyiGO)(jLiv
^
y.oi-
vo}vo) tHc, ya^aq to7<; lo)(iivoiq ytfvo(Xivoi
,
xa/
T^fc
^'tt/ (jLaffuGiv iUGijSiGfaTy^c auyyiGioJQ' dXX^
i'/,i7 (jLiv y\ ^Tg^avic '^o Tyl^ iu<ppoGUvyiq yiyo-
viv 'ta(xa
,
iVTau^a Si Ma^/a yivyjGiTai
,
Trd-
6cc
ga%>7xc;7a SuGiafov xa/ Trap' iXTTi^a Xa[3ou-
tas : fortassis cnini univcrsls praestat qui audiunt
bencQcla
,
animas ipsas una cum corporiljus sa-
nans
,
ct aliis quiclcm fidcm abundantiorcm
do-
nat , aliis vcro alicnationem corporabum
passio-
num
;
communitcr autcm utriusque animabus
,
atque corporibus lacticiam castam et gratissimam,
ct delectamcntum speciali exultatione
repletum
,
quem scrmo auditoribus pronunciare non
potest.
Hoc ergo praecedcnti carpentes miraculo,
et prae-
senti quoque carpemus, communicatores gaudii
sa-
natorum effecti
,
et piam sanctorum
gloriationem
sortiti. Sed ibi quidem Stephanis nobis
laeticiae
facta
est causa; liic vero Maria efficietur, quae cum
228 .ss. CYRT ET lori.
cra Triv '/a7/V '/,ai to
fxlv
TrdQo^ ol
t^c
'icHpiy.y^c
inLofyilxyif;
voipov Xifouaiv'
o-r/iGai 8i ri tov
uc
TOiavT'/]v IXiovTa ota^^div ou'/, ]ayjjovGiv
^
ou
fjLr/^ov
ov
fj.iyiGTOv 00 Tra^afjLV^iav Tiva ^po<;
Tr,g
Tixy^^
ya^iaaQ^ai
,
oV?p Iv airafyiv
gx^^ov
TO?C
'KotnOlC, TTOIOVGI VOGTIpLaaiV
,
Ta
IJ.IV
TiXiOV
^ipaTTZvovfic,
,
TOL o\ -^vyayo-yfovvlic, Tovq g'%ov-
Tac ,
y-ai fiiiovvTiq T^onov Tiva (^oyi^-AfJLaGiv.
TovTO xai Mapia ita^ovGa to
voGyifxa ^
'/a)
TT^or^ layaTov '/Jvovvov (p^ciGaaa
,
ol^yioaad ts
i^aiaiov '/ai cppr/Tov vTra^yovaa
^iafxa' fxiTa
TYiv TO}V ]aT^ivovTO>v d^woyvoiQiv
,
v.ai t'av
tov
^avaTov ^i^aioiGiv
,
ovv '/av^vvo) ^oXXm tov
passionem haljcrct insanabilem
,
propter spem con-
seciita cst sanitatem. Et qiiidcm passioncm ipsani
liydropcm vocant medicinalis disclplinae periti
,
sed prodesse liis qni in talem dispositionem de-
vencrint , nec in magno nec in modico valent
,
scd nec qiiodlil^et ex arte confcrrc solamen
,
quod
in omnibns [)aene reliqnis aegritndinihiis faciunt,
quasdam [)crfccte curantcs
,
quasdam autem mo-
do qnodam opitulationihus minorantes, et qui has
}ial)ncrint animantes.
IJunc ct iMaria passa hmguorcm
,
et ad extre-
nium discrim(!n pervcnicns tumorcque turgida, in-
gens ct horriI)ilc spcctaculum fa:ta cst. Post dcspc-
rationcm vcro mcdicantium, ac ccrtitudincni mor-
MIRACUT.UM X\.
'22^
vaov rwv dyio)v xari\aj3iv' >tOLi n^itaa
fio\i(;
il(; Tou^a(poc gxg/r' oSuvyjv o]fio)^ouaa
y
y,a\ K^-
yitv
Tnc olfio^yyi^ fxYi
rrXiov loyuouaa' aXX ou-
TU) Tou TrdOou^ auT/iv i>c7rti(^ov7oc
Jca^ onvo^/^o)-
^ouvTO^ UTTipXoyov oyaoJGtv
,
Ot iXtO) (3pU0VTiQ
fxdpTUpiQ Xa-&' UtSVOUC 0<P^iVTiC ,
T/?V Ti (^0)'/}V
iX^^i^ovlo
,
yjv 2'%HV ou)i r.Xnt^iv
,
y.at voaou to
(pd^fxay,ov
i^pa^ov
^
>cal touto notnv Iv Tayii
TTgoaiTafTOv' a^Toc S^ iiv
tt
a^a
fjLyiryiq to
(pdpfxa"
y.ov
,
ou fxaycodOiv i^yofjnvoc ,
dXX^ iv 'Il^a^cXg/a
yiiTovi
y,o)fxyi
niptTTOfxivoc
^
ov
,
ilnouayic fxiTO.
Tov ovit^ov
,
^'^afov ol ifyi^ovTiQ
,
y.a)
to) T-zig
tls
,
ciim tllspendlo miilto eorum qul fcrcLant
^
,
* ^^^ier
ad sanctos pervenlt
;
et vix supra pavlmcntum
posita
,
iacebat cum dolore gemens
,
et dicere nl-
hil prae gemitu valens
,
sed ita eam passione de-
primente et angustante ac suftbcante
,
tunioriljus
qui ultra quam dici possent cxcreverant
,
mise-
rentes martyres
,
qui afTluentia miserationis lia-
bundant , et in somnis apparentes
,
et vitam do-
nant
,
quam habituram se non sperabat , ct lan-
guoris medelam asseruerunt. Et hoc celcriter fa-
cere praeceperunt, Panis enim erat mcdiclna illa,
paxamates
,
non a longe delatus
,
scd in vicino
castello, Heraclio vocabulo, tesellatus; quem cum
dixisset
post somnium
,
qiii aderant detulerant :
qiio
fontis aqua rigato
,
tota illam a capite, tenus
230 SS. CYRl ET lOlT.
TTTiyyiQ /?p2avTgc
li^ctri
,
Traactv
auTyiv lyt ^S(pa-
XviZ
fJi^X?^
^^^^v '^cirarrdTfouGtv
,
to^
yi
twv dfio)V
iQiaTTiGi KiXiVGic' ^Ji^aivofjLivou ^l rou XiyQiv'
roq iz 7ra^aiJL'^rou ytai uSaroQ
xp^^f^cirog ,
zal
ryjg iv^ov
GiMUXpuayiq
ut^ornroz ttXtiQu^ l^yi^ai-
viro
,
TTaaav auryiv cog Im anoyyou yj Gi(po)vo<;
dvtofjLSvou rou p^^p/a^aro^
,
y,ai tt^oq roufxcpavit;
dvoSuvoic, i'/,xaiov7o(;' ou [xovov Sl ryjv uf^dv iKit-
vyiv
TTXyi^o)giav ro Xg;)^-D'gv dvippo(pyiaiv (papyLa-
xov
,
aXXd xa) rov dir^ auryig ryjg voaou riytro-
[jLivov ^avarov' y.ai Ma^ia [xiv ourco yaXzTvtjsc,
ziv^uviuaaaa pa^io)Q ^ia(p2uyit rov ytivSuvov
,
fxa^ru^tKyJc
iTrtluxouaa ouvd[xio)q
,
xa/ rou vo-
oyifjLCiloq
xpg/VTovo^ /tai a/V/ac yvo)pt^o[jLivy}<;
t>?*c
{)edl])ns asperscrnnt
,
quemaclmodiim sanctorum
lussio sanxerat ; exsiccatoque ungucnto
,
quod ex
paxamatico pane confcctum et aqua fuerat , mul-
titudo quoque humoris delitescentii interius ex-
siccata est , totam hanc vmguento inslar spongiae
vel siphonis hauricnte
,
ct sinc dolore ad superfi-
ciem eflundente. Non autcm solam illam tantum
humoris illuviem praedictum mcdicamentum ab-
sorhuit
, scd
et mortcm (juae ex ipso erat nasci-
tura lanj^uore.
J^^t Marla quidem cum in tam sae-
vum pcriculum incidisset , facile pcriculum ellu-
i^it
, martyrica
virtute percepta , et languoris mc-
liorationc
,
causaquc sanitatis comperta. Nos au-
IVIIRACUUJIVI XX. 231
pwaiooC y}[xilc
^'2
TrdXtv touc (icipfupoic iu(pyi(Jt.r^-
aavfic ,
xal a)C
t^^X/xoJtwv tpyojv gjyaTac i^/^-
yyioavnc -,
ipyov iTipov (iiyifJTov xa/ ryiXtycau-
ry\c
iu(py\(xlac ind^jov Tr,c
auTOJV auy^^d'\o}(iiv
^d^tTOC'
x. iif.ri MAPTYriAi Tii:i: i:k iinriEpriAi:
TA
i:nAArxiN'ii nAsxor^siii:.
Maffup/ac
To ndQoc
d^ouGO)(MV
,
JcaJ Tyiv tou
twd^ovc (xr
^a^iX^M(Liv \antv
,
\va (xy\ (xovov
im To TrdSoc OTuyvd'Co)(Xiv
,
aXXa xal T>iv poi-
atv (xav^dvovTic %a/pc;/>tgv* ^iivov y\v auryic
to
dppo!}(jTy\(ia
^
ytai Xoyou aai ^Xwtt^j^ 87rg;cg/va'
ou yd^ cpvGizov
yiv , cac ra moXXa ird^yi au(i'
tem martyres iterum collaudantes , et utpote tan-
torum operum operarios hymnis canentes
,
aliud
maximum opus, et tanta iaude condignum gratiae
conscribamus ipsorum.
21. DE MARTYRIA QUAE EX MALEFICIO
VISCERA LAESA PATIEBATUR.
Martyriae passionem audiamus
,
et sanitatem
passionis non transeamus, ut non tantummodo de
passione maerorem efficianius
,
sed et de incolu-
iTiitate condigne gaudeamus. Severa eius erat in-
firmitas
,
et verbis et lingua superior : non enim
naturalis erat , sicuti multac passiones contingunt
232 S.S. CYRl F.T lOIT.
^aivcvfjr^ iz
y^ufjLMv 7rXit6vo)v
ytvofjnva, h aufX'
7rra)fjLaro)v
air aWo)v ri/trofjLiva
,
ol<;
fj/era
tv
iv TTapaoiiao) 7ra^dj3af7tv ^ouXiunv dvdyz'/) ro
coSfJLa 'A,iytKYi^o)rat' aXX' g;c ^i^tz^ytaz /ta) ri-
vcov
fxoyjbyi^iaq
,
Jcai d^iov xi)tryifxivodv ^^oai-
^iaiv
^
xat
(ptXorifj.oufjLivo)v zajcw^
,
Tr^og ro ou-
rcji; d(piioo)(;
XufiaiviG^at ro ofxdcpuXov' un ouv
Sy]X'^'/ipiotq
^po)fj.zvot ,
giVg /?Aa7r7/>ta?c ^atfJLO-
vo)v op/xaT^ ri Ttat
fxa(jjt^jv
Ixdv.ouv ro ^uvatov
^
dyvooufiiv (!)(; dv^po)^ot' ^ic^ Sl rouro
fxira
ro)v aXXo)v aTravrodv iiriararat o iravro^v lyjiJv
rYiV uSriGtv
,
^po ryiq auroov
2/c
to civat ivo)-
G^oo^' rd GTzXd^yya o\ TvdGyifj i^oa ro fuvatov
,
/cal raura SdTrriG&ai rg ytai GTrapdrTiGuat oto)-
XdXu^iv' iri^ov Si rt ro7(; rriv alriav TruOofxi-
vott; ovz iXcyiv.
<'X ani[)liori})ns hnniori])!is farfae, vcl casiLns ab
aliis generatae
,
qnihns post faclani in paracliso
transgressioncni
,
servire corpns iicccssitate sorti-
tnni est
;
sed nialcficio qnornmdam malignam ct
siiic Deo voluntatcm hahcntinm, atqne ad sic do-
lendos proximos inale ct sine parcitate opcram
dantium.
Itaque sive vcneficiis utcntes
,
sive non
innoxiis daemonum motiljus atcpie Qagelhs mu-
herem aflhxcrint , iinoramus
,
ut homines
;
Deus
autcm hoc novit
,
una cnm ahis universis
,
qui
cunctorum hahct scicntiam
,
anlc ipsorum ad exi-
MinAciJLUM xxr.
233
^KycuGi Sl Twv icifpoiv 01 Trpcjfara/
nuppiov-
TC ,
OlJTi 70 TTClOoi; iytVOOGXOV
,
OUTi TT.V aiT/a/
anriyyiKKov ,
outi Tgoa^iQii^ jiv/ap^^ovro (pap-
fxaxov ,
aXX' o(^eXouvt2c 00^1
wc
/-^t^J
(^avcvrec
U7riGTDi(pov' fxaQovTi^
0/ Tw yuvaiM
^QOfjyi'
xovTic ,
OaTJov auTyiv npoz
^upov xa/ Iwavv>7V
Touc [xdplupai; dfouGtv
,
ot;/t arvo^jTa/ t>7C
Oc/a^
at^TWv
6'vTgc
^uvdiJLiooQ
oi^
yjc
TOLQ laoiif; toiq
Trpodiouaiv opiyouaiv xa/ opwc7/v ep^ya ^aufxa-
cr/a
,
a ^^^e Xdyoi; SuvuTat ^iyiyyiaaaOai fLyioc
voyiaai aa^poog dv^^ooTrotJv la^^un Sidvoia
,
Trav-
rac iUi^yiTOuvTic y^oi) ao)(^ovTiC
,
xa/ yttvoovojv
stcncliim efTcctus. Porro visccra sc patl clama])at
,
liaecqiie comcdi
,
ac lacerari plorabat , ct aliiid
quitl causam sciscitantibus non tlicebat.
Iliuc autem mcJicorum proccrcs conlluentes
,
neque passionem cognosce1)ant, neque causam tlc-
nunciabant , neque aliquitl paticl>antur oflerre re-
medium
,
setl nil protlcsse valcntes
,
quasi non
apparuissent , revertcbantur. Quo compcrto
,
qui
mulieri pertinebant , maturius cam ad Cyrum et
loliannem martyres tlucunt , liautl divinae virtu-
tis eorum ignari
,
per cjuam sanilatem acceden-
tibus porrigunt , et opera peragunt admiranda
,
quae nec sermo potest enarrare
,
nec plane sen-
sus valet hominum inlclligere
;
omnes beneficiis
persequentes
,
atque salvantes
,
et a continuis pc-
234 SS. CYRI ET lOII.
dXXi7raXX7iXo)v XuTpovfjLivoi' mc,
^ia tooto ^0)-
py,^ivTi(;
Tolt; av^po)^oiz o\ aytot
,
xa) ^oGtc
dyaOyi
ytai
So)py,ixa TiXitov Qiou tou (piXavOpo)-
7T0U TTpo^ avOpo)7rou<; uitd^yovTic,
, '/.oa
fxifj.oupLi-
voi To Tou oo)^yi(7afJLivou (ptXdvS^o)7TOv
,
Kai 07:16-
^ovTic a^tov
fxdXXov tou SiS^ooytoTcg
%ao/'^ga9a/,
y)7np TTOtuv auTOU to So)pov dvovyiTov.
Oi }iai TOTi T'/}v
^Taffuptav olv^ii^avTic, ou-
TO)c,
a7TapaTJofjLivy\v ox;
icpyifjnv ,
xa) (podval; Sia-
TT^uaiot^ olfjLoi^oucav ir^oq U7rvov y.aTTifayov' Tta)
ivuTTvtov y.a) ovap o^av TrapiGTHuaaav' auToi h\
yioav o\ SiSo)y.oTi(; o^av xa) (patvofiivof dvSpa^
yap i^XiTTtV 2Z fJiOVOJV TOOV \fXaTtO)V daTpaTTTOV'
rag
,
y.ai
7Toa:ivi<; ts (^XinovTaz xa)
fxiiXix^ov'
rlciiils cruentcs
;
c|ui nimlrum propterea donati
sunt Iiominibus sancti
,
tlatnm Dei benii^ni opti-
mi
,
ct donum pcrfcctum
,
eria homines dona-
toris clcmcntiam imitantes
,
atque ut cligni potius
<latorc cognosci valcrcnt
,
cjuam munus eius fa-
ccrc non proficuum
,
fcstinantes.
Qui et tunc Martyriae miserti taliter dilaccra-
tae
,
ut (liximus
,
ct vocibus artluis ciulantis
,
ad
somnum
dcduxerunt
,
ct nt somnium aspiccrct
pracparaverunt. Ipsi autem crant qui et vidcn^
dabant
,
et qui apparcbant : viros cnini vidcbat
in monachorum
vcstibus coruscantcs , et lenius ac
placidius intucntcs
,
et cuni rcvcrcntia vcnientes
,
MIRACIJMJM \\F.
23.")
xaJ TTpoc
auryjv
fxiT
tuXa(3iiac Ipyoiiivouc^ xai
Xiyovrac , t/voc hi)iiv ouro) /3oac
,
xai aaOiu-
Sitv ouK iar, rour^ Iv vohok; ivOdSii Tr/joa/xevov-
Tac ; yi
^^ Ta onXd^^^xya
iroviiv anvK^ivaro' xai
oi
fjLdffupic
TrdXtv aujriv dixii^Ofiivot pyifxaaiv
^
ura (paalv, xal (lOVYi uttvov 6>c toJtwv dTrdvrm
ep(^g/C
av^o^^jTov
;
)ca) touto (^xfjavTgc
,
t;5v xg-
<paX^v Tow fuvaiou
x^olJougiv dfJL^poriQOt' y.ai ro
(ffofxa
Stavoi^avTic
o roov Suo
TT^Kjf^unpoc,
,
Ki7-
Doc
ourog yiv
6 QianiGioc
,
rouroj
Tplc lvi(puayi-
Giv' xa/ rouro noiyicavfK;
,
auroi
fxiv
(pyjatv dvi-
yujpy^aav
,
sxg/v?? <Js rou ri unvou xai rou opa-
fxdloc
dmXuiJo' za/ rvic fxlv oSuvyic fxffpiox; liri'
TrauTO
,
ixOilv ^g Trpoc dfiS^oovac UTT/iyiro
^
iv
atque tllcentes : qua pro causa taliter clanias
,
et
(lorniire non sinis cos qui hlc in laboribus perse-
verant ? At illa
,
viscera sc dolere respondit.
Et
martjres rursus cani verbis reciprocis convenien-
tes
,
ita inquiunt : et sola tu Jolorcin
^
habes
ex
^^^
som-
liis omnibus importabilem ? et hoc dicto
,
caput
mulieris tenct uterque
,
et cum os eius manibus
adaperulssent ,duorum senior Cyrus vldelicet ille
mirabilis in eam ter insufilavit : et hoc facto , ipsi
quidem quasi recesserunt , ilia vero tam a som-
nio
,
quam a somno dimlssa
,
doloris cjuldem me-
diocrem
requiem sentiebat , urguebatur autem ad
latrlnas
venire
,
quo perveniens
sedet , et palma-
num.
23G SS. CYRI ET lOIl.
0a yivofjLivy]
xa9g'^gTa/
, xcu TraXa/crT^v ^ioi yu-
(jTgoc, xaTviyayiv GytcaXyjxa
^
tov tu fi<ui\ayyya
}cpu(^icf}c ytaTiC^iOVTa
,
bv cog y,o^pov xaTHvat
'/iiXtvoufjiv' TouTOU Sl Tou TrdBout; aTraWayu

ca zat
M.afru^ia iXiou^ iiriTuyiv
,
p^ap/r/ Jta/
(ptXavQpMTria XptdTou tou B^ou
yifim ,
>ca) rwv
(jiTTTcov ava^yupm (J^wp^f/xaa/.
-/|8. nEri iAPAnAMMIilNOS
,
2KHP0N EI2 TON
nOAA EX0M02.
T/ S\ Tov
Xafx^pov "Zapa^dfJLfjiOJva fjL^XXco-
fJiiv
i
i^lm^ auTov Tra^iX^iiv ou ^ouXofxi^a
^
ou-
Ti y.aTaXfKiiv
fxiTa
tcov Xoittoov d^i'/\yyiTov' (hv
Tyjv TrXyjQuv olSi
fxlv
dvOpo)7rct)v ou^i)<; ouSl gIq-
rem per ventrem vcrmcm cleposuit
,
qul eius oc-
culte viscera comedebat. Quem velut stercus ex-
creans
,
ad sanctorum spiritum pulsum
,
penitus
a doloribus e lacerationibus liberata est
;
hym-
nisque martyri])us cumulatis
,
sana et illaesa rc-
ahtcr m
cessit. Cum cfua
*
et nos eadem illis hymnodia al-
gracco.
^
^
^
'^
lata
,
altcrius hymnodiae faciamus optentum
,
al-
terius relationem miraculi facicntes.
22. DE
SARAPAMMONE SCIRON UABEME IN PtDE.
Quid autem ilhislrem Sarapammoncm neglc-
gimus ? si ciim praetergredi , et cum rehquis non
enarratum
dcsererc nolumus
,
cjuorum mullitu-^
MIRACDLLM XXII. 237
p^a^gaOa/
Suvarat' ol^iv &l
fxdvoq Gioc
^
xa) ol
fxira
&gov axiadiiivoi [idffupif;'
ouaouv Xi^oj-
fxiv
auTou Ty}v aG^ivnav
,
ytai //gr' aurng t'/}V
(piXdvOpooTTOv
laijiv
,
hv o\ (^ianiaioi it^oc, Trdv-
Ta^ ca^pojQ i7rt-Siiy.vuvTai
,
^iou (ptXav^^^jOTriav
fjLilxouiJLivoi ,
xat To ouyfiviQ
iufj.apax; gVo/XTs/-
pavTg^' ToTv TToSotv 6 ^a^a^ujdfA^ojv tov iti^ov
iTaayiv
,
Jcal to rrdOoc ii(; T?pag tov avOpwTOV
y!fjLiij32v'
ou TpaufLa
fap
yw
, h (pufjLdriov
, yi
gVg-
pov GupLTTTOjfxa
paolav ly^ov
t?iv /aj/v
,
aXX' o
Trap'
laTpolg ax^jpo^ Xiyofiivoc,
,
o^gp gVa^^^-^g-
GTdJov voGy,fxa
bXov auTOu tov no^a
fJ-^X?^
(Sou-
jSoovo^ mpiXa!2ov dx; d(7zov dmTiXiGiv
,
^oXu-
(linem sclt liomlnum quiclem nullus, sed nec con-
icere potest , scit autem solus Deus, et post Deum
martyres qui sanabant. Ergo clicemus eius infir-
mitatem
,
et cum hac misericordissimam sanita-
tem
,
quam ad omnes egregii illi evidenter osten-
dunt , divinam clementiam imitantes
,
et benigne
proximis mlserationem praestantes. Pedum Sara-
pammo in altero patiebatur
,
passioque ad pro-
digium hominem transducebat : non enim vulnus
erat , aut papula
,
aut casus alius qui sanari fa-
cile possit, sed quod a mcdicis sciros dicitur, lan-
guor videlicet pcssimns
,
qui totum pedem ipsius
usque ad inguinem
*
circumplexus
,
sicut utrem
*
ita cotl.
palravit
, multiplicans hunc incompasslbili mole
,
238
ss. cYRi ET lon.
TiXctaidGav tm oyytct) irpo^; rov vyita ytaraXi itto-
fjLivov'
ovTCi) yap touto to T^paToj^ii; dppcoaTyi-
fjLa
Ticog rov g%ovTa riQjiaiv haXKayiia^ d(pai'
pgVg/ ytai ^po(j^yiK>j rou *m\iiovo(;
^
icoQ dv ro
U7ripoyx,ov au^yiayiai iripaayi twv f2ou(^oovct)v rov
cuvhiafxov
,
Jtai oKov dnoXiayi rov dv^pcoTrov.
'AXX' gV/ rou TrdOouc vid^ovJoz
,
>ta) dpyyiv
yivyifxaroc,
dtovro^;
.,
6 iTaJyip 'louX/avo^
,
outooq
iXifiTO
^
TOUq TMV laTpO)V g^g^^OvTa^ <pi(*)V l^ti'
riuiv
,
Ippojfxivov
auTCt) rov iralSa ya^iaaa^ai
,
aia^ouz d^iouq Sco^ou ^a^iaaa^ar ol Sl rov
FaX^^vov mpiaTpi(povT2C
,
za) rov ^lTT^ox^dryiv
laurolt; avsXg/TTOVTS^
,
xa\ ^oXXd
fxiv
rco vo-
multo ampliiis qiiam altcr crat qul sanus csse vi-
dcbatur. Sic cnim liacc prodigiosa inlirmitas in-
tcrim sui cxliibct posscssorcm
,
commutari facicns
eius formam ct habitum
,
tam aequalitatis suble-
vationc quam pluris additionc
,
doncc ingentibus
incremcntis concxioncm inguinum transeat, et to-
tum liomincm perdat.
Scd crmi lan^uor adliuc rccens cssct , nascen-
dique principium agcrct, patcr eius
,
lulianus no-
minc
,
praccellcntcs in mcdicis adduxit
,
ct ut in-
columcm sibi donarent filium, condij^nasquc dono
mercedcs accipcrcnt, supplicavit. Al illi Galenum
vertentcs
,
ct IJippocratcm frequcnter in se re-
volvcntcs
,
cum multa quldcm langucnti attulis-
MII\ACIJLII!>1 \\ll. 231)
aouvrt 7rpoG(pipovTic
>
^'C
Jtavov Sl irviircUovTic
;cal avovy^a xa^vovTgc
?
'^a)
fj.yidiv
o<piKy\nai ^uv-
dfJLivoi ^
riXoc, iirauaavro
y
rvi irauXyi ryiv y\rrav
y,o
ifxyi
GavTK;
^,
>ta) ryiv rou TrdOou^; aTro^Oyjrov
*
'a coJ.
^Jva/x/v" evTguOgv 677/ KtJpov
vfoc xa) 'Iwav-
v>iv
icpi^ilo' rourou<; ya^ ol yovciq
fxifj,aOy\)iafjiv
divav voGyifia
xa/ Traaav aa^iviiav ^ipa^usiuov
raq
,
/ca/ vofxotg
lar^cov y^ai aroyaariy.aA
c,
drco-
(pdfjiGi
fxri
S^ouXiuovraq' oi ydp dvojSiv rdq Id-
Giic, ^oj^oufxcvoi
,
iiravoj <Ujavro)v e/a)
,
xa) xg-
vaTc
oioayaic; ouy UTroznvrat
, ooc iv Traatv au-
ro)v rolq Gy,fM2totg yivooGxovnQ
,
larptTcov
fJ^yi^lv
iTkirdrJovnc,
,
aXXa y.ai ivavlla Tr^OGjdrrovnQ'
o/a yao xotvoovia ir^og Gxoroq (pojr)
;
TtdvrauSa
Xiyotfx^
a>ioXou^ov' UTT^p I-a. ^iou
fx\v
o\
fxa-
scnt , in vacimmqiie piignasscnt
,
ccssatione siipc-
ratloncm sni
,
passioncmcjue incxpngnabilem vir-
tiitcm vocibns praedicantes. liinc ad Cyrum ct
loliannem iuvenis fere])atur : didicerant enim pa-
rentcs
,
quod liii omncm languorem
,
et omnem
infirmitatem curarcnt
;
qui enim de sursum sa-
nitates donant, super omnes sunt, et terrenis do-
ctrinis non subiacent, sicut in omnibus signis suls
egisse liquidius agnoscuntur
,
cum nihil medicl-
nalc impcraverint , sed et contraria nonnunquam
praeccperint. Quae enim comunicatio luci ad tc-
ncbras
? ctiam dicere hic consequens cst , si cx
240
SS. CVRI ET lOTI.
o\ gTrl yYi(;
lar^o) ^igamvovGiv.
ITpoc
TouTwv ot3v a'27oyvw(7'S'gvra tov 2apa-
TTciafJLOova XafSovn^ oi ayioi
,
eXa/w xal )c>7pw-
T^^
To7<; Tov iTV^aov Tov T?iv aylav avroov ao^ov
(pooTii^ovTa T^i(povaiv
,
Tov TTO^a Tov nday^ovra
Xi^maiviiv KiXzvovGiv' rovro ytar'' ovap il^'/iX>0'
ri(; ToTc (pvaaaiv' 6 ^s 7rov<; Xi7raivo(MVO<; IXt-
7r7yv5T0 , Jcat xTipoffyl r^i(pova'/i rpepofjLivog
xar-
gT>f}cgTO
,
^al 7ToIt^o[jLivo<; eXatov
,
to Trpoaoynov
IXapvvov TroTiCpvro;
,
l^'/}^aiviro' za/ t>7v Trpo-
ri^av dmXdixPaviv fxo^cpoyaiv
,
^v o zTiaac xar'
laoppo^zuov r^vrav/iv dfxcporipotq dTnviiiMiv' ^ai
ov rovro [jlovov v-K'Aoyi QaJ/xaro^ d^tov
,
aX\'
OT/ To [jLiyiOo; za) rriv av^yiatv
-, '/iv Iv fiaxpcti
Deo
qnitlcm ])cali martyres, ex homlnibus autcm
ct dc tcrra tcrrenl medici curant.
AI) liis cn^o sancti desperato Sarapammone ac-
ccpto
;
olco
,
ct ccrote
,
quibus canclclam nu-
triunt, qnae sanctum eorum illuminat tumulum
,
pedcm qui paticl)atur inungcre iubent
,
hoc pa-
rcntlbus in visu diccntcs. Porro pcs dum inun-
gcrctur tcnuis reddcbatur, ct ccrotc fotus qui nu-
trit tal)rs(:cbat
,
ct potatus olco quod facicm po-
tantis c\liil,'uat
,
cxsiccabatur
;
et priorem reci-
pic])at rorinositatcm
,
quam qui creavit aequa lan-
ce utriquc rcstituit. Et non soluni hoc crat ad-
MIRICULUM
XXII. 2M
ro) xpovr#)
7r^o(ji\a(^iv ,
ev Yiiii^utr^
oKi^aic aiii-
/SaXev'
TQiavTyi yoLQ roiv dyio)v y\
X^P*^-
y^a^-
iarnyiiv , wc
rd p^^pov/a xal fJLzyaXa
voayi(xara
/?pa%UTaTr/J xaipui
ital aixr/.norary
^i^amuiiv
xiXiuaixarr
2]apa7ra/x//wv
oi;v la-^^nc
^c
atJTOC
7r/(7Tgugv xa) ol (puaavliQ ,
xa/ to twv fj.aprupo)V
lOiaTTtaiv (SouXyjfia ,
ufiiyi^ auv aurolc dmXyiXV'
Oiv rd %a/5/Gr7rp/a toIc
gi^apAVa/c (pOa-yga/xevoc*
^S/xgTc
^6 TraA/v wc
TaJT>jv TriTrovOoriQ ryiv iaaiv
,
0^%
^TTOV Twv
TreTrovOoTwv Toic oidpay.orac,
ufX'
VAaavric, ,
eV dKKyiv
iuipyiaiav ^a^iao^fiiv.
y.y. rii:PI rE^']VAAlOY TOY TIIN KE^AAUN MYIilN
1 EMOY:iAN EX0NT01\
TiVvaSiou ro TrdQo^; ric, ou
^auixdaiiiv
- xat
miratlonc
digmim
,
sed qula molcm ct Incremcn-
tiim qiiod per longnm tempus assumpslt
,
in dic-
bus pancis abiecit ; talis cnim sanctorum cst i;ra-
tia
,
ut prolixos et mainos laiii^uorcs brevissimo
tcmpore et iussione parvisslma curcnt. Sarapam-
nio itaque sanus clfectus, slcut ipsc crcdidit ct pa-
rcntes
,
sanctorumque sanxit propositum
,
sincc'
rus cum ipsis abiit ; his
,
qui bcnciicia sibi prae-
stiterant
,
gratlarum pronimcians actioncs.
23. DE GENNADIO QUI CAPUT PLENUM
MUSCIS IIABUIT.
Gennadii passionem passionisquc
admlrabilcm
i6
242 SS, CYRI ET lOIT.
ryiv Tou TrdOou^ Tra^otSo^ov
laaiv
;
^iva ydo
ov-
Twc
a/x^poTipa
,
'/,ai Tra^ojv
dv^poonivojv
dXXo-
rp/a, ytai
VaXyivou (pa^ixdycoov dvo^oia' dyiouao)-
fiiv
ouv 3ta)
uaufjLdao)fj.iv ou Toaourov to voayiuoL
oaov Touq iaTpou<; tou vog>i[jlo[Toq'
i]XUi TViv Ttz-
(paXnv 6 rivvdotog
,
ot;p^
wc Ttda^xiiv
g^&oc tou^
'iraayovTac,
^
dXX^ co<; ou^i)(; Iv dv^pomoiz Ivo-
aiiaiv'
fJLiT^
yix^^^
y^P
tivo^ xax
^ofxf^d^ouz 3t/-
vyifjLaTOc Ta^ dXy/jSova^ unifxiiviv
,
o Tidaiv
fi\v
larpolc
i
Traai Sib to7<; dx^ououatv ^ivov
uni^px'^
Xzyofxivov* xat o\ //ev dXXoi
fxovov to 'Ujd^oq
l^aufLaCpv ,
largo) oi ttcXXoIc;
fxiv dXilfifxaat
,
Stapopotq h\
GfX'A^iai , (pXi(^616fxotq 8\ x,at xa-
Qa^atotq xat Xotnolf; p^psJ/xavo/
j3oyiO;ifxaai dpi-
sanitatcni quls non mlretiir ? Etenim revcra siuit
ntraque miranda
,
et Immanis passionibus alicna
,
Galeni eiusque medicaminum dissimilia. Audia-
mus crgo, ct admircmur non tantum languorcm
,
quantum languoris curatores. Dolebat caput Gcn-
nadlus non sicut pati
,
qui patiuntur
,
assolcnt
,
scd sicut in homlnlLus nullus clangult : cum so-
nitu qulppe quodam
,
ct bom])um facicnte motu
sustincbat dolorcs
,
quod omnibus quldcm medi-
cis
,
sed ct omnibus crat audlcnti])us dum dice-
rcnt extrancum. Et alii quidem passloncm mlra-
J>antur
;
mcdlci autcm multis quldcm nunc un-
guciills, nunc divoi*sis mixturis, nunc autcm ilcbo-
Xouv oudiv rov Vivvdotov'
outo) ohvov
yiv
to vo-
(jnua y,ai aXXoxorov* giTE (5i Tnpn^yiac
touto
Ti'x.ouGyic 1
^^'"^^
^ccl
cpuaiy.ou Ttvoc aXXou
GUfjL-
7rT6i)/xaTOc ,
oc/ -j./vwjxo^cV /xovov yap to Traooc
)cai T)iv TOUTOU ^ipaTTciav [xa-Jnv yiduv>]^yiiMiV.
Mg-S' Of> TT^OGiX^fjJV 6 7raG^0)V TOIC fiapTU-
aiv , Tayiiav aurou Ty\v a7raX},ayy]v iy,0(jLiGOLfo
,
fxapfu^txyiQ yifxouaav ;i^ap/7oc
,
xa/ 'Iwavvou x.a/
Kupou aGTiiav Tyiv
GUyy.aTa^aGtv wmoypa^ou-
aav' '/iTtc
Tgo^o) Totojoi yiyzvyiTat' ou Giy/iGOi
yap auTYiV ou^\ 7.^U'\aifi.t ,
ouoi toioutou J:a-
Xou *(^/\fi.io)GaifJA
Toug av.ouovJac' ozvou yap gp-
yov yj (p^ovou
Ga<po)c to rotouTO yta^iGTyiy.iv'
lomis piirgatorlisc|uc ac rcliqiiis adiiimcntis uloii-
lcs
,
nullum Gcnnatllo confcrcbant auxilium. Sic
cnim languor crat dirus ac dcsperatus
;
ncscimus
utrum ex maledcio
,
an cx alio cjuodam naturali
casu gencratus
;
solam namquc passioncm et lio-
minis curationem disccrc quivimus.
Cum quo acccdcns is qui paticbatur ad mar-
tyres
,
citam libcrationem sui promcruit
,
quac
martyrica cst gratia plena
,
et urbanam lohannis
seu Cyri condcscensioncm subscribit
;
quacque ta-
liter cst eflecta. Sane non hanc taccbo
,
sed ncc
occultaverim
,
nec huiusmodi boni auditoribus di-
spendium
fecerim
;
pigritiac plane opus
,
vcl in-
vidiae
tale quid evidentius cst ? sed invidia qui-
244 SS. CYRl TT lOTT.
aX\' /X2V (pSovog aTtifjfo)
TrdvTyi
T'/t^ yifj.uiv fxi-
ToiOTJiTOQ Tcai ^avToq
x^iGTiavou '/.a) ^iofoO'
vo<;' oy.voQ oi ijjaKiv o fwiv/ic,
y.a) tovc^ (piXoug
TriV/iTaQ 2pfa^OfxivoQ
,
y.oTa t-ziv
TTapoifxoiodSr, 2o-
Xo/jLcovTOi; ^apalviuiv' iXavvia^co
fxlv
ai\ ^oo
TTiC, yiuoov Tamiv(i)G
cO)z
-i
{J.ciXi(jJa ^l vov oti 4^-
yyi
zai (BovXyi cpiXofxci^Tvpi
,
Y^upov y.a\ 'Iwav-
vov Ta (piXav^p(t)7ra
ypdcpofxiv ^avfiaTa.
^Exaiivoiv
fxiv
ovv 6 rgvva^ioc
>
yiypvTTVOvv
ol fLCipTV^iq o\ ^iGTviaLoi
,
xa/ Tov y,aQiv^ov-
TOQ S'r/]p2vvo)v T'/iv '/ac/v
,
ya) ty.v QgpaTs/av layA-
TTTGvJo' iiTa 7Tpo(; avTov Tra^aytvovJat
,
ycai To7g
Tcv zvo/ov Xoyoiq ly^^'/iaavT0
,
ov(; npoc, tov Iv
T'/i 7:^o^aTiy.r.
yaTa'/Atfxivov
tXi^cV' ^iXitq yap
dcm tnin a nicdlocritatc nostra
,
qiiam al) omni
aiiiri.stiano
,
(jiii quac Dei sunt sapit
,
pcnitus ab-
sit
;
pigritiac vero torpor illc pauper, et qui ami-
cos paupcrcs sccundum provcrljialem Salomonis
<loctrinam ciHcit
,
scmpcr quidcm ab liumilitate
nostra pcllatur
,
quam maxime nunc
,
rjuoniam
amatricc martyrum anima ct voluntatc
,
Cyri at-
f]ue loliannis amica hominum miracula scribimus.
Gcnnadius cquidcm
dormic])at, scd ci^rcgii mar-
tvrcs vii^ilabant , ct sanitatcm
dormicntis investi-
j^abant
,
curationemquc
pracstabant. Dcniquc ad
cum vcniunt
, ct Domini
noslri vcrJ)is utuntur
,
fjuac ad cum (jui pcncs
probaticam iaccbat pi-
MIRACIITIJM WIII. 245
i(pacav vyiTic
yiviaOat
;
6 Si ro val rrpor au-
rohc, aTTS/Cp/vaTO' ji ya^ oux, ifnWi
rotauryi vo-
00) G(p6hoa rtfjiO)^oufJLivor;
;
ron iraXtv npoc
au-
rov UTTOV ol aftoi
,
il OiXii<; ouv uff/ic fiviabai
,
g'^eX'&g ^QO)'iaQ ro
rifxivoc
a*uio
ryjc <jrpo)fxv'/\c
aviardfj.ivoc ,
Jcctl ytafxrjXotc auvavrriGac
rpiat
,
Guv dvS^) rrp raurac
l^piXy^ovrt
,
rouro)v ryjg
ia^dryic Xafiofxivoc ,
ou
fxyi
Trpon^ov iuayjc "^o-
ptuia^ai
,
io)c
dv d.^po^iuam' ro rauryic yap
iic^pivdfjLivov a^ufSaXov uoalt iuUio)c oiuofxivov
,
ryic ay!c
dppo)ariiac iarai
(Soyidyifxa ,
'/.al '/.a'/Cou
Gi ryjXf/ourou Xulpo)airai
,
rvi avi zicpaXyl TTpoa-
cpipofiivov' raura
(pnaavlic dw/IXOov oi
fxdplu^ic.
'0
^2 voaojv
rylc arpoofjLV/ic dvaardc
dc
'/c'/A'
scinam dixlt : vis enim sanus
,
inquiimt , ficri ?
Illc vero ad eos
,
etiam respondit: quicl cnim non
agere procuraret , cum tali languorc valitlc puni-
retur ? Tunc iterum acl eum sancti dixerunt : cr-
go si vis sanus ficri, egrcdere mane I)asilicam cum
a strato surrexeris
,
et camelis tribus una cum vi-
ro
,
qui lios trahit , occurres. Horum novissimum
appreliensum
,
ne abire dimittas
,
donec cacet
:
stercus enim quod ex hoc fuerit excrcatum
,
cuni
aquis rigavcrls
,
infirmitatis tuae erit praesidium
,
et tanto te malo liberum redclct , cum tuo alla-
tum capiti fuerit. Et his dictis martyres abierunt.
At vero cum languens
,
uti iussus fuerat , sur-
2/|G
SS. CYRI ET lOIl.
IxYiXout;
TpgT^ ivpMV
wz
iTTuOfTo
,
T??^ TiXiufaiag
Tyiz
(pop^iiac, ISpd^aTO' xa/
TaJT>7C ^pa^a/xe-
j/o^
,
TcS^v XoiTTOov Tyiv no^iiav l)id)Xuiv' o ^\ Tou-
TCt)v g%wv Tyjv TT^ovoiav
,
Xoyoi<; [xlv anoXuaai
TO TrpoTgpcv TniOztv li^itpaTO tov appwaJov' wc,
^'
il^iv auTov
fxyi
TTiiOofxivov
^
avaTiivac, auTou
To xafr/iXoytivfpov ,
t/iv nafsyouGav auTou %i(pa-
\7\v
iuaGTiyc/)aiv
,
'/.ai Taig Iv auT'/} (ppou^ou-
fiivatc fjLutatg ^o^oufjLiv/iv
avoiyii i^oSov
,
a?
Qupav iu^ouGaf (puyyiq ti '/,at 7rTy\aiO)q
^
upyi-
a-^ai Xot^ov ou'/ '/iviiy^ovTO
,
aXXa toutou
yi-
yovoTOc, dvi7rJr,aav
,
'/.a) pafivJog tou Tnptcppay-
fxaTOf;
d)^ov7o
,
'/at tou SiafxoTyjpiou Stocuyiv-
rexit a strato, cxlvit complctiiriis qiiod fuerat im-
peratum
;
et camelis
,
iit cdoctus fuerat , tribus
invcntis
,
iiovissimum per capistrum comprehcn-
dit
,
quo comprclienso
,
relicjucrum iter inhibuit.
Porro vcro qui liorum commissam provisionem
hal)cbat
,
verbis primitus infirmo
,
ut eos dimit-
tcret
,
suadere temptavit'^ at ubi eum non acquie-
sccntcm vidit, extcnso suo camelorum aculeo
,
ca-
put eius quod palicbatur
,
vcrb(!ri])us sauciavit
,
et muscis
,
quae in ipso crant rctrusao
,
desidcra-
tum aprruit cxitum. Quac ostio fugae atque vola-
tus invento
,
arccri de cclero nou paticbantur.
Sed hoc facto
,
avolavcrunt , ct scpc dirupta pro-
MiRAcuujM xxni.
2i7
TO^
oL^uiiSipaGav
,
xa) rov (pwXaiov )ce/vov tov
xa/vov ^iM^xPiicrai
xariXtnov o^Jv)tC 8p>?/^ov xa
T>fc
ajJTwv ayLOifx-AXou (3Kdj3y}c
tov avOpojTrov
^
xa/
Tov TrapovTa ronov l^wXnpo^aav
,
'Sea/xa ycaivov
ToTc opcoGiv ix,^iou<jai' xa) twv /txev ijluiojv
ou-
rctx; iXiuOipoiOy} Wvvd^tor
,
fjLaffupix'/]
X^'P'
'^^^*
ou pdf^So) xafxyjXtrou rytv
IXiuOi^iav eu^afxivoq.
''Eri ^i TaTc iiuiaiq
rou rpauixaloq jSpuovlo^
xa) crivoufjLivou
raiq (po^i^aiq aurojv dvaTrryi'
GiGiv
,
?5 X2;)(;927(Ta
y,dfJLy]Xoc ,
oj^ ctTro Tivo^ avev-
Sorou TrpoGrdyfxarot; rriv ovOov um^iyLpivi' xai
rauryiv Iv^iCJ^; ol Tr^oiGroon^ dpnaGavrif;
,
xa*
Odrfov u^dfi ^iGavTi^ ro
fjLUo(po^ov
inilvo rpau-
fectac siint , et cffosso carccre fiigerunt , et lu-
strum illud novuni pulsac reliquerunt a dolore
desertum
,
et a sua non lacdentl laesione liomi-
nem liberum dcmonstratum : et praescntem tunc
locum repleverunt nova miracula
,
cum videren-
tur discurrere. Et quidem a muscis taliter Gen-
nadius est liber effectus
,
martyrica manu, et non
virga camelarii
,
liberatione reperta.
Cum autem adhuc muscis vulnus afflueret , et
vir terribili earum volatu coarctaretur
,
iam di-
ctus camelus quasi ex quodam iugi praecepto ster-
cus emisit , et hoc protinus qui adstabant arre-
pto
,
et maturius aquis intincto
,
musciferum il-
lud
vulnus facto cataplasmateo resperserunt , op-
/
24(S
.SS. CVRl ET lOTI.
fj.a
/.aTiirXaaav
,
tyiv i\go^ov aiiTolc, ava^ppaV-
TovTgc
9
y-^
^aXtv ilazX^oJGiv ava(jr^i^\a(jai
,
y.oA y.aTa ra g^ra ^ov/ipooTara ^vtu(xara
fxi-
vonv
,
y.ai yiloova ra iiyala twv Trpolipcov ip-
ydaoivTO' IniTiQivfo^; h\ tm TpaufxaJi ro l/. (2o-
XiTcov yivofxivov
,
(ppouSov avTo irapay^qy^^a Tn-
TToiyjyciv
,
y.a) Traaiv cyiSov ilmHv afvcoaJov rolg
o^av (SovXofjLivoK; rcov
fj.uia)v t'/iv lirauXyiv
^
[xo-
voui; ^g
ryic
e^oSou rouc, ruTTout; i(puXa^i
, rylc
Ku^ou xai Mwavvoc/ (piXavQ^ojTria^ (JLvyjfJLoauvov
,
xai T^c
ai>Twv fj.aplu^tzy}^; Suvdfxioot; fJid^TupaQ'
'/ifxuc
Sl xal v^v wc
^TT/ 7ra<7/ notoufMiv roHq Qau-
fxaat ,
Tou; dyiouc,
ufxvyiaGJfLiv , ryiq ufJLVO)Siag
y.oivojvov xa/ ySoufxivov iyovli; rov laSivla Tiv-
pilaiUos lllis introltum
,
ne itcrum rcversac in-
troisscnt
,
ct sccundum scptcm illos spiritus ne-
tjuam in ipso mancntcs operarentur novissima
pe-
iora prioribus. Impositum autcm vulneri factum
ex stcrcoriJjus medicamcntum
,
invisibile id con-
festim et incoi^nitum fccit pacnc cunctis
,
ut ita
fatcatur illud muscarum vidcrc volcntibus habi-
tacuhun
,
solas exilus Tji^uims rcscrvans
,
Cyri at-
quc iohannis miscricordiac monimcntum
,
ct ip-
sorum martyricac potcntiac tcstcs. Nos autcm si-
cut in oujniljus miraculis facimus
,
liymnis san-
ctos laudcnius
,
hynniodiac ( ommunicatorcm
et
duccm cpii
sanatus cst hahcntcs Gcnnadium
,
ct
MIRACUMJM WIII.
2A9
vu^tov' xaJ ourci) tov Xoyov tt^oc inpou ^uu-
fji<xT0c
iTTayyiKlav pu-^ixyiaojfJLiv.
yQ. Ill.ri lOYAlAMII Tlli TV+AH^
,
KVI IDVAUMI!:
Tlli: KATAK)PTIKIi::.
0aJ//aT/ ^iTTO) xal i^/c^ovrt
^aufia
oittov
7rpoaa7TT'/jao)fXiv
.f
oux, i(p ivi 7rpoGO)^o)
yivofii'
vov
,
aXX' l^\
Suo (pufJio)(;
/x/ac
>tal
svoc tu-
youGiv ovofjLaJoc,'
xai (puaic,
fAv
riv auroic yj tou
6>fX2wc , ^lonXiavyic ^i t??g fJ-d^Tuooc, uiryipyi to
ovofxa'
yuvaioiv yap oudc, i:^o(5'/\^opiav
fxiav
;to-
fxi^ouGa ,
Suo Si z^aTOUfXivyi voGyifxaai
,
toi^
dyioiq TrpOGip^irat' dfx(poTipai fxcv
louXiavai
'AaXoufjLivai
^
ou ycoivov 81 to voj^^/za ,
ouSl to
ita scrmoneni ad rccklitioneni alterius niiraculi
niodcremur.
2''l. DE lULIANA CAECA
,
ET lULIANA CATAPIIORICA.
Miracnlo duplici et eminenti miraciilum duplex
addamus
,
non in nna persona factum
,
sed in
duabus
,
quae unius crant naturae
,
unius et no-
minis
;
et natura cjuidem erat eis feminea
,
no-
men vero martyris lulianae. MuUerum quippe dua-
litas unum ferens vocabulum
,
ct duobus deten-
ta nominibus ad sanctos accedit , ulraque lulia-
na vocata
,
et commune nomcn adepta
,
sed non
communi
languore deprcssa
,
nec ad saeculum
di-
250 fiS, CYRI ET 10.
xoTa ZQfjfxov a^icofxa' gv ttXouto) ydp
yi
fj.lv
eTvw-
pl^iTO
,
/5
dl TTiVilCtV gO-%2 (JVViGTlOV'
'/,ai yj fxlv
SiivoJC iifJ^cVci Tov
'S'Wfia)ca ytar
a(pop>irr/.yi ^ia-
^iaii oouXiuovaa
^ yi
1 Touq
ccpOaXfjLoug aTn-
xKiUto TV(pXo)(jiv
aTTapyiyopyiTOv lyouaa' xa) y\
fiiv lar^oug hdXit
^^oz 'laaiv
, yi
81 y,a\ T'/iQ
TOUTOiv -^uyaywyiac,
xa) toIc; voaouaiv TroQivyi^;
g'S7/a*/tg'v].5w^ oia ^To^yjclav laTipyiTO' layov 8\
'/,otvov Twv 7ra9wv to av/arov , 2/ '/ai Tyjv Map-
}iiXXivou
fxiv
laT^oi
,
ouTO) yd^ iytaXuTO T'/ig
'/,afa(po^7^iytyi(; y.a\ irXouaia^; 6 aufx^ioq' t'/iv ttIo)-
yoTipav Sl '/a) Touq o<p^aXfxoLj<; d^oXiaaaav
Twv da'/XynTtd8o)v otj^iif; ImaiiiTFfiTO' irr*
dXyi-
gnilatc potita. In divltiis cnim hariini altera tle-
^crc noscebatur
,
altera vcro paupertatem coha-
Litatrlccm Iiabcbat, Et altcra qiiidcm
cruJclitcr
infirmabatur in pcctore, cataphorlcac affcctioni
de-
scrviens
,
altcra vero claudebatur oculis
,
caecita-
tcm sine solatio possidcns ; et illa quidem ad con-
fcrcndam sanitatcm medicos evocabat , hacc au-
tem ob paupcrtatem ctiam animationc horum
,
et
quac desidcrabilis cst langucntibus visltatione ca-
n.bat. Ilabcbant sanc passioncs communitcr in-
sanabilcs,
licct medici ei quac Marcellini erat , slc
enim maritus cataphoricae ac divitis vocabatur
,
adesscnt
;
cam vcro quae paupcrior crat , oculos-
qiie
amiserat , nullus visitarcl asclcpladarum, la
'V1IRACULIJ>I XXIV.
251
Sg/ac
ycip xara ^oXofjLOJvra rov iv
ao(pla 'ZSQ*
Xvv y.ai aiiiir^yiJov
zal
x^l^^
xa^^iac
OaXarJiov
e'p(^ovTa
,
(plXot TTXouaifjov iroXXol
,
6 ol tttw^^oc
Jta) a^QJo T0f7 ovToc
auTfi) Xii^irai' ytai raura
filv
6 'EoXofxojv wc
iX^^
TaTT^dyixaJa
yifpa^iv.
'Vd Suo Si raura yuvaia
,
y\ fxlv
ouk
g;^0L^7a
Xp^f^cira
Si^ o)V
larpoug ^poa-aaXi^yirai' y\
oi
TToXXd SairavYiGaaa p;^^'/i'^aTa xa\
fiyihlv
iaurnv
6<pi.Xyiaaaa ,
Im Mwa'vv>?v xat Ktypov rour^ Tav-
G^ivii(; lar^ou^ xal ;)^p>7^aT6fJv ou ;^pji^ovTac
9
ouS'^ im
xp^^^f^
rouc, daOivii^ Oi^amuovrac; Ip-
Xovrai' (hv Xs^w t;^v iaaiv
,
i^ii^Yi rnv
da^i'
vnav iljTopLiv' aurY) ydp XiiTrfTai'
fiffa
rnv tt^oc
ro nuivoQ d(pi^iv' *wpo yd^
ryic
aurou 5ia<;
vcritate qnippe sccnntlum Salomonem copiosnm
in sapientia et immensum
,
qui marinam
habuit
cordis eiFusioncm
;
amici divitum multi
,
a pau-
pere vero
,
et quem habcbat , recessit, Et haec
quidem Salomon
,
ut se res habent , descripsit.
Porro hae duae muliercs
,
quarum altera pecu-
nias non habebat per quas medicos advocaret, al-
tera vero quae multis pecuniis erogatis
,
nil sibi
profecerat , ad lohannem et Cyrum potentissimos
medicos, qui pecuniarum non eiicnt, nec auro mer-
cedis curant infirmos
,
adveniunt. Quarum mulie-
rum, quia illarum infirmitatem diximus, restat
lit
sanitatem
dicamus
,
quam postquam ad basilicam
252 <?.S. CYRI ET TOTI.
xa)
tHc
il^ rovQ dyiou^; acpl^io)^
, aa^^voufjLiv
ol av^pooTTOi
,
/tai onvol^ TToXXdziQ ;taTgp^o'/xg9a
TTOi^iGiv' rovTO ol (^XinovTic,
,
xa\ ro^ic, or/.ou-
01 TrpoGTriTrJovTi^ fxaplvGi
,
Traaav voaov y.ai i:a-
cav OLG^ivsiav iv^ug anoppi^rofxiv' IX^ovoai
yOVV TTtpi 0)V iXiyOfXiV
S/^ TO TifJLiVOg^ T^V pO)-
(jiv hrovv rov vsw roi^ oWiioK; a^io)fxaai %pw-
fxivar 7]
filv
'^^ap rov oyxov ovz d^o^aXovaa
rov fxaraiov ,
ovri ro iv. irXovaiov ^iofxiay^rov
(pvayifia^
Itt) yiXiv>i<; Trpo rou
fxvyifxaro^
iy^nro'
71 ^l i^o) Trpo rov TTvXoovof; ly,(^i(BXyUo
,
x.oTa rov
vrivyiTa za) tttoj^xov xa) rov ajS^afxtaiov y.oXiiov
avyy.Xyipov Adi^apov.
vrncrunt adcptac snnt. Nam ante hulus visioncm
ct aJ cos advcntum
,
nos homines infirmamur
,
ct crudclil)us passlonibus dctincmur
;
hanc autcm
vidcntes
,
ct ha])itantil)us in ea martyribus pro-
cldentcs
,
omncm languorcm
,
ct omn^m inlirmi-
tatcm confcstim ahicimus. Cum crgo venissent
,
dc quihus dicebamus
,
ad templum
,
incolumita-
lcni a templi hahitatorihus expectabant ; ctiam il-
Jic dii^nilatil)us suis utcntes
,
altera quidem mini-
inc (tuinorc vana seu Deo
odibili ex divltiis clata)
inllationc dcposita
,
antc
monumcntum in lccto
iaccbat; altcra vcro alicubi antc portam vidcbatur
eiecta
,
sticundiHn illum paupcrem et egcnum La-
zarum qui \I)raiiac sinus consors circetus cst.
M1K\( III.IJM X\IV. 253
()i Si fjLci^TUpic
ioro^c d(x(p67i^atc i(pciivovfo
,
rric /xV Tov TU(pov TroitSiuovTic

r'/,c
<^^ T>iv 4^"
P(^/)t^v
TrapyiyopouvTic TaTTg/vwT/v
,
ly.aTioatc oi
Totc Idaitc Soj^oufxivot' T'/! [Miv *)
aj
y.aTa(popyi'
Ttzyl xa) aXa(^6i)V/xov gp(^oJa?i to
(ppov^fia ,
t/
xaIiiXyi(pac iXifov tov G'/}iiov tgv ri(iiTipov
;
aTro-
nptOiicyjC ^2
wc
uyiiac TC^xgTv
iTriOu/jLOUGa '/,ai
pooGicoc
^
u OiXiic (paatv Taura ir^oc y\(io)v diri^
UTTac ycofjiiGaG^at
,
dnsso^a\ou aou tov x.^a/?a-
Tov xa/^ g/^ rou^a(poc avaxX/0;jT/* zal rouro aoi
-^u^x^f^iou ndOouc >ca/ act)(xcnt'/.ou yivyiairat (pdp-
(jLa'/,ov. ^louXtavyi ^f ryi ^ivtyj^a '/,ai y^ipvirtoi
raura (pavivnc il^yiytaatv' '/,^o'/,o^iiXou '/.piac
iviy/aaa ttu^oc dv^^a^tv oT:r'/iaov
,
'/.ai rouro
rorro martyrcs iitrique forsltan
*
appareLant,
* ^'^' ^~
alterliis typhuni corrlpientcs, alterius vei'o
humili-
tatem animae consolantcs
,
sanitates tamcn utri-
que donantes. Nam ei quae cataphorica erat , ct
sensum arrogantiae possidebat
,
cur ad confessio-
nem nostram dicebant venisti ? cumque illa res-
pondisset
,
desiderio impetrandae sanitatis et sos-
pitatis. Si vis
,
inquiunt , haec a nobis percipcre
quae dixisti, eice grabatum tuum et in pavimento
recumbe
,
et hoc tibi animae et corporis fict pas-
slonis remedium. lulianae vero pauperculae, quac
proprii lal)oris manu vivebat, hacc apparentcs
di-
xcre
;
cjocodilli carnes allatas
,
ignis
carbonibus
254 SS. CVRl ET lOII.
^UjcXu iv
^uia Xiavaaa y,ai
^yj^iov
^oiyicaaa
^
rcvQ o(pQaXfxovg
oou toik;
TriT^Qv^QTaf;
iTrt^gt-
aov y.al Taura [xiv
afx^poripaic, o\ ayioi
y.ar
ovap (paviv7i<; ixiXiuaav' a\ ^\ rojv vttvoov a^pi-
fxivai ,
ra ^iairia^ivra Qarrov i7rXy,pfj)aav
,
y,a\
rac, iTTi rol^ 7:poaray{xaatv InayyiX^iiaac, Id-
cii^ io^i-^avro' jcal t?? [jlIv r,piaiv
yi
%a/za/y.o/-
rla 7rpo<; axiaiv
,
t?!' (5a ro in yc^oy.oSiiXov y.i-
'navixivov (2o7^S'/)fjLa' afxa
ydp r, rov Oojpay.a Trd-
a^xQvaa
Itti yTiC, dviyXi^y\ XiTTOvaa rov ycpd^a-
rov
,
rov TrdQov^; diryfXXa^ro' dfia
^i y.ai y\ rv-
(pXyj rol^ o(pQaXuo7^ iTrifSaXovaa ro ^ripiov dvi-
^Xi-i^iv'
?5/xg7c
^i avv dfJLpo)
rovq lal^ovq ivcpn-
fiy\aavri(;
,
ryiq rcov Xoittojv ^avfjLaroov ai^ayyi-
Xiac, (ppovriao)fxiv.
ifa cofl. assas et in mortario Lastritas
^
,
in pulvcrcmqiie
redactas
,
super oculos tuos qui patiuntur asper-
ge. Et haec quidem sancti utrique pcr somnium
apparentes iusserunt. lllae vero expergefactae quae
sibi sancita fuerant ocius compleverunt , et re-
promissas in pracceptis sanitatcs ol)tinucrunt.
Et
alleri quidcm terrcniim cubilc sufTccit ad sanita-
tem ; altcri vero ex crocodillo
concrcmatum et con-
fectum subsidium; mox enim ut ea quae thoracem
paticlKitur snpcr tcrram
recubuit
grabato relicto
,
a passione libcra facta cst ; mox autem ut caeca
pulverem supcr oculos posuit,
visuni rccepit. Por-
MmACDMJIVl XXV.
^rr
yf. IIKPI F.AIIIAIA!: TIi; F.XOVillX
AIMOMMAV.
MoX/c
Triv 'EXTTi^iav Eivp)ixa//2v' iv tji nXyi-
Oui yoLQ auTn twv /aOivrwv i>cpU7rliT0
,
t;^v
O^-
QOLTCiiav
iilv
Tou<; dyiouQ ouX>iGaaa
y
oiooiy.uia
Sl xa) Sta TOUTO yta) T^ifxouaa' xa/ y.ar iy,ii-
vnv Tap(^a t>?v i^w) tou oonyipor, aifxoppoouaav
Xav^dvouoa'
iSiSiit yap xat auTn Ga(po)c,
, ixy]-
^0t)(; ot auXyi^iVTi^ Ty\v laatv voyiaojat ixapTU-
piq
,
xa/ (pavi^av auTYiv tok; itaat notyiaoyatv
,
wa^ip xaxiivyiv 6 ytu^tot;
,
auTov ti \av^avitv
ytai navlac, vofxiaaaav icpavipwaiv' dXK ou/c IXa-
iv ouo auT vuv TOUQ ay.iaaviaq
,
o)^ ouo e/Cg/-
ro nos cum lUraqiic mcdicls collaudatis
,
rcliquo-
rum rclalioncm miraculorum sollicite faciamus.
25, DE IIELPIDIA IIAEMORRIIOYSSA.
Vix Helpidiam invenimus
;
in liac enim mul-
titudine qui sanati sunt occultabatur : dcnique a
martyribus quidcm curationem furata cst , sed ti-
mens ob lioc et tremens
,
atque secundum illam
fortassis haemorrhoyssam
,
quae a Salvatore sanata
est latitans
;
formidahat enim et haec apte
,
ne-
quando martyrcs
,
a quibus furto sanitatcm a]>-
stulerat , inteiligercnt
,
et manifestam cam omni-
bus facercnt , sicut et illam Dominus publicavit
,
quae et illum ct omnes latere putahat. Sed ncc
250
SS. CYRI KT lOII.
V/1 TOTc Tov
xuptov' 01 -yccp afioi Iv
fXiGOK; ro7t;
g^Xok; zpvTTToixcvyiv avTviv ^io^^yiaavTiq
, ^dv-
TO)v ih
(J^iGov ytai (xn ^iXovaav ayovGiv
,
>ta?
TrdvToJV Iv o-v^go"/ 6^ia[jL(3ivov(7tv'
ov^x^
w^ r/ rwv
aTOTTOJV 770 ty\ uaaav
,
aX\' (hq TriaTH
t-ziv aojTyi-
piav y.ip^dvaaav
^
>ial irpof; avTOJV ilzoTooQ dycou-
ovaav
,
^d^aii OvyoLTe^
, '/i
iriaTig aou aiao)'A,iv
ai
,
TTo^iuou ilg ilpTivyjv.
'KXTT/^Va yd^ toutI to ntaloTarov yuvaiov
^
To Tyiq alfxoppuag gcr^gv dppo)aT>ijUia
,
i5(p' ou
Sitvojc
xaTiJyiyATO ycat fjidXXov
d^p^tSo)^ dvyjXi-
ariiTO ,
TTyifyjv aJiXXofi2V'/^v
tou TrdOoui; oux, i^ou-
aa
,
ovz divvaou va/xaroc
,
dXXa (3^uovto<; at-
IxdTot;'
y.ai /t^ouvoQ dii Statvofxivo^
,
ouz d^fu-
ista latult ntmc eos qul sc sanam fecerant
;
qiiem-
aclmodum nec illa tunc Dominum
;
sancti cnim
in
medio turbarum etiam volcntem adducunt
,
ct
coram
omnibus manifcstant ; non quasi quid
pra-
\um fccerit , sed tamquam eam quae fide salutcm
lucrata sit , ct ab eis convenicnter audicrit
,
con-
fidc fdia
,
fides tua te salvam fecit , vadc in pacc.
IJelpidia cnim haec fidclissima mulicr sangui-
nis iluxus liabuit aegritudincm
,
a qua tabcHcbat
atrocitcr
,
ct sine ulla parcitate cnnsumcbatur
,
fontcm hal>cns passionis qui non dcficicbat , non -^;
lamcn laticibus pcrcnnibus flucntem
,
sed sangui-*-'
nis
rivulis cmaaantcm, ncquc ari^cnti specic aquas
MIUA<JIJMJM
X\V,
2r7
poiihifji To/c
vharjtv aXXa (potvDiOXQ^^^^ 'TTa-
'Cpvatv aifmGtv'
ivlivOiv vExpa
fxiv
iv ^o)aiv k(pai-
viTO
,
rou
ipuO^aivovro^
intXiinovTOc, at/j.aroc'
iv vaJt^oTc
Si noiXtv oux. iXoyi^iro
,
iri rou (^oj-
Ttxov
-^u^ouvroc
aury]v y^cii ouvc^^^^ovJor^ 7rviu[xa-
Toc'
i^f- rourou
(puyiHv OiXouaarou voay} (jLaror
^
Toi)c
(pufa^iuitv
auTO in
ay
fiWofxivour, ]af^ouz
im^iwytiv
^
iy,iivour: di) fjffa
TrXitfffyig
O7rou5yic
av/^vgJot^aa,
rou^ hi^ i^o^xYiv ivoiouixivouq rou^
rpi(3(x)va<; ,
xa/ navra ra ryi^ Tgp^v>7C auyouvfac,
gTr/aTacrQa/ , xal rouc, fj.avOdviiv iOiXovrag
,
iv
o(ppuii rov Xoyov oo(; iv iloYiait rcov i^ywv ^i-
^daKovra^' ou<; iu^nvouvrac,
fxiv
dvd rriv iroXtv
coq }i'^iXiv
iuptG)iiv
,
(j^Qjav/^o vTac ^a 'srpoc iot,-
LaLcntem, sed plioenicel coloris sangulnem distil-
lantcm. Ac per lioc mortua quiJcm intor vivcn-
tcs
apparcbat ,
deficicntc sanguine
,
qui ruborem
vultus pracstat : et rursus in mortuls esse non ac-
stima])atur
,
eo quod lianc vividus adliuc
spiritus
anlmarct , ct continerct. A quo laiiguore
fugere
volens
,
mcdicos qui fugarc liunc
rcpromittcrent
,
persccuta est ,
illos scmper multo studio
invcsti-
gans
,
qul proptcr eminentiam tribonibus
induc-
bantur
,
et omnia quae siint artis se nosse glo-
riabantur
,
ct cos qui disccrc vcllcnt
, in
supcr-
cilio vcrborum acquc ut in scicntia
operum edo-
ccbant
;
quos habundare per civitatem
,
ut vole-
^7
258 &S. CYTII ET JOH.
aiv
Qi)x
ivpi(^'^iv ct)^ yi^ovXiJo' iKoioJou yoLp au-
Toov ^^Tpav Xa[x(3avouGa
,
o)(; ou 'usiipa^ilioa
TTpo^ aXXov iMiryipyjiTO
,
xai ^aO'
'iva Touq Trdv
Tac,
dfJLii-Jf^aaa
,
to '/.aTiyov aui;y\v ouv, YiXa^Ti
voayifxa.
Uts oi TravTa tov p/ov auTnc, zai
t^v UTrap-
^iv ilc, laTpout; loanav/iat
,
xa) to
Trd^oz
cpu-
yiiv ouz iuno^yiai
,
ouTg
na^afxu^iav Tiva Ta7^
aX^;7ooo"/ TTopiaaauai
,
g/ :iai t;^v dTrooiav Trdv-
TO)V dvaXct)0iv7c/Jv ilc, auTOuq Inooiacifo
,
Im Ku-
pcv yta) 'Iwavv?7V
y^^ifxa
^mq iop/gTa/
,
yJ\i\ai
lx%X{fo)aa TYi niarit Ty\v /acr/v* ^uzai^ov ^a '/.ai-
fov
:r/)o^ t;^v JiXoTr^r; avauivouaa
,
;ta/ t;5v wpav
(puXaTTOuaa y,a^ hv ay,uX>]aai Tyiv ^ipa^iiav
jjat invon!ei)cit
,
scd raros ad sanltatem
idoneos
invcnicbat ;
nnluscniusqne enim illorum
expcri-
mento acceplo
,
quasi non experto
,
transibat ad
alium
,
et pcr singulos
,
omncs remuncrabat
;
sed
langnorcm
,
nui sc habebat
,
non niinorabat.
(]nm antcm omnem victum suimi atque sul)-
stantiam in medicis consumpsissct
, ct passionem
ciTui^crc minime
valuissc^t
,
scd ncc rccpiiem
do-
lori])us mercari
rpiamlibet potuisset
,
licet solam
cqestatem omnibus in eos expcnsis
ac<piisierit
, ad
Cyrum ct lohannem pcdctcmptim
acccdit
,
fidc
furari nicditans sanitatcm, V(u'um dum tcmpus
opportunum ad facicntlum furtum
expectat , dum
ninAciJi.ii^i
\\v. 250
yiSuvaro ,
vuGTcifixoi ISol^h
y.aJapipiTat ycai utt-
vo)
ouXaTai , 7rn)v yi
ouXyiGct
Tour
fiafJupar-
zal
yCki^ai TYiv 'taoiv
^iXouoa
,
auTYi TouvavTiov
ixXiiTTiTo'
xa\ ytXa7Ti7oa
^dXtv Tn^i ty\c, vXo-
izyk;
i(3ouXiuf!o' dXX'
ISiouoa toutouc
, d)c
d/,ou-
aioj^
iycd-^^cU^i
,
Tyiv
aXo^rjv 9.(po(^yi^y\ 'ajotyioa-
o^at' Stopu'^^at
ydp tov Oyioaupov oux, iddpoyi-
oi
,
dXXyiXour^
(3Xi'mouoa
touc^ dyiouq (puXdr-
Tovrac ,
'^al
fJL'/}
^uvafxivour utto Ttvoc il
(xyi Oi-
Xotiv
ytXiTTTio^at.
AuTo)
Sl Tov oxoTTOV Tou fuvaiou vojfcravTg^
,
zai ryiv
irioTtv dTrooi^dfxivoi
,
xa) Tyiv (pav2po)-
^i7oav
iuXd(3ttav
,
^^og auTyiv napayivovTat
,
xa< TYiq
pojoictx; to Soopov yapi^ovlat
,
xal tou
lioram qua ciirationem pracdarl posset obscrvat
,
dormitationc
profiuida dcprimitur
;
et a somno
dispoliatur
,
priusquam dispoliet martyres
;
et fu-
rari sanitatem volens
,
ipsa enim e contrario fur-
tim adimitur
,
furtoque adcmpta
,
de furto rur-
sus iniebat consilium. Sed liis visis
,
cum sine vo-
luntate dormiret , furtum facere timuit, suffodere
namque thesaurum non praesumsit , sanctos vi-
dens invicem observantes
,
et non posse furtim a
quoquam
,
nisi voluissent , auferri.
Ipsi autcm cum mulieris intentionem intelle-
xissent et fidem, ac manifestam sibi et notam eius
religioncm admisissent , ad eam veniunt , et in-
260 S.S. CYRI ET lOIT.
TrdOoug ryjV T^iTrouyirov 'laaiv' ovy^ o)c, dyvoouv'
Ti^ auXoVfXlVOl
,
W^ XifilV Tivl^ iTr] TOU GCjOT'/}-
poQ iToXixyiaoLv
,
iiq oupavov to
aTOfxa Ti^ifjLi-
fjLivot ,
xa) d^iKiav ilc, u-^oq
(pQifyopiivoi
,
zai
T'/i yXcoTT'/j T'/iv yviV ^ii^^xiiiivoi
,
za) }td'/ttaTa
XiyovTi^' TTM^ lyvoj 6 Biog
;
y.ai gJ gor/v yvo)-
GK; Iv TM U^iaTM
l
o'l Tolg ilTTOUatV aUTO)
,
Sid
t/ au dvQ^ooTTOc (hv
,
TTO/gT^ laulov 6gov
auvlaX''
67^aovJai' za/ t^v x.X'/ipou^iav auTo7g tou d(ppo-
vo(; aupLpii^i^ovTat' aXX' Iv yvoian (ptXav^poy-
TTO)
Tac
laaitq 'KapiyovTic,
,
o)c, i-/, ^avTO)v au-
Toiv Toov ^au(xaTO)V [xav^avofMv.
VjTTtalaVTlC, OUV
^
d)C, iX^fofJLZV
^
/JLU^atV/lV Iv ot-
vo) (^aXclv
,
y.at toutov TTtilv lirtTaTjouatv' '/1
&l
columitatls miiniis condonant
, ct passionis
tcr de-
siderabilem sanitatem
,
non qiiasi ignorantes
fur-
tim cxpoliati
;
sicuti cjaidam super Salvatore
di-
cerc praesumpserunt ,
in caclum os ponentes
ct
iniquitatem in excelsum loqncnles
,
ct lingua
ter-
ram transeuntes, ct pcssimc perliil>entcs
,
quomo-
do scivit Dcus ? et si est scientia in cxcelso ? Qui
cum lils
,
qui dixerunt : quare tu liomo cum sis
,
facis te ipsum Dcum ? connumcra])untur
,
ct sor-
tcm sihi insipicntis dispcrticntur. Sed in scien-
tia miscricordi sanitatcs pracstanlcs, sicut ex om-
nibus corum miraculis diximns.
Astantcs crgo, ut
diccbainus, myrtum iu vinum
MlIWCUT.UiM XXV. 2C)i
IXiTOL TOV U7TV0V TOUTO TTOtriGaaa
,
fly^eWC iOLTO
tH^
ixdaTiyoQ' to yap aifxa
to an auTYic aGTa-
Tfiu^ piov TYic
Tou (panixa'/,ou
TrapoufTiac aiG^^o-
fXivov
'iGTaTO' xa) TOUTou oia GTOfxaTOz
ytaTap-
pgovToc ,
aoTo y.aTappitv
lyccoXuiTO
^
oTaGiv av-
tJ piUGiooc
TTat$iu6[jLivov
^
xa) <f)UGtv
i^iKulov Tl
TLat ctCTTaTov
,
g/c
GTaOyi^av y.ai GTipifxvtov aX-
XaTfofjLivov
,
fjiaXXov
S) TravJiXo^q GUGTiXXofJLi-
vov ,
xal To iivat y.al pi7v xaQoXou
TrauofjLivov.
^EXTTtSta
fJLiV
OUTO) TYiq pOJGiCtX; iTUyi
,
xa) T^V
ii^i^ TauTyjc xd^tv
toH^ oioojy.6Gtv n^OGci^aGa
^
i]<; i\pYlV>\V ^O^iUiG^at TT^Oq aUTOiV d^ZoiXuiTO'
rfXilc
Si TTIV i\p'AVyiV iU^dfJLiVOl
,
Xa) ^/TtX^V TJIV
xd^tv
u^lp il^yivyic xa<
^avfiaroc ^io) n y.au
mlltere, et icl pracciplunt bibere. At illa hoc post
soniniuin facto
,
statim a llagello sanata est : san-
guis enim
,
qui instanter ab ea flueljat
,
cum mc-
dicinas scnsisset
,
stetit
,
quibus dum per os dif-
flueret prohibebatur cfKluere; statu pro fluore cor-
reptus
,
et a natura liquidn et instabili
,
in robu-
stam et stabilem commutatus
,
immo penitus sub-
ductus existendi et diffluendi omnino quietem
ade-
ptus. Igitur Helpidia quidem huiuscemodi sani-
tatem consecuta
,
cum pro liac gratias dantibus
optulisset , ad pergendum in pace ab eis dimitti-
tur.
Nos autem pacem optantes , ct duplices gra-
tias
pro pace scilicet et miraculis Deo ac marty-
202 SS. CYPJ ET I0T7,
2Tipav
^au[xdTO)v ^tT^yyjGiv-
/^. nEPI EOAnPAS TH3 KATAniOTIHS TON BATPAXON.
To TTpoXalSov dvtyyiuovTic, yuvatov
^
y.at to
TU)v p(i)G^ivTO)v TTiXayoc, ^ta7:\iovTic,
,
yta\ Tac,
TToJaiJiyiSov dfouaa^ 6^ou<; ^tdlpiy^ovTiq
^
yuvaiov
iupo/j.iv iTi^ov
,
TTpo TYif; 6/^ Tou (^aTpdyou 6V
auTO) y.iXaoouvTcc, d/iouaavJic' ^-^^ TauT'/iv u/uv
auv TO)
(2aTpaxM <pi^0{X2v fj.iyaXo(po)vo)^
xyi^uT-
TcufTav Tyjv Its'' auTVic, y^vofxivyiv
Ti^aTOU^yiav
Toic
ixdffuatv-
(dccSio)^a Trpoc, to)v yovioov iXifi-
To
,
xa) uoo)^ Trivouaa
,
fxt>tpov
yaTiirtiv /SaTpa-
;^ov
,
bq iv TYi TauTy}^ yaoTpt dx; iv Xtfxvyj
Tivt
ribiis (lerantantes
,
lingnam ad aliorum narratio-
nem miracnlorum liriginnis.
2G. DE TIIEODORA QUAK ABSORBUERAT RANA>I.
Praececfentem investiqantes mnlierem
,
sanato-
riimque pelagus navigantes
,
et vias quae more
fluminis agunt dccurrentes
,
mulierem invcnimns
aliam
,
cuius anle quam vidissemus aspectum
,
ra-
nnnculum in ea sonantcm audivinnjs
,
quam cnm
ipsa iam
rana vobis adducinius maj^na vocc prae-
dicantem
quod in se factum cst prodigium marty-
rum. Theodora
dicebatur a parentil)us
,
rpiac cum
aquani liibcrct,
pusillum ranuncubun el)ibit
,
qui
MinACIJLUM WVI.
203
i^ia/TdJ/jcsvoc, Ta /X6v TTQfoTOL fitxpot;
\ti ruf^/idvo^Vy
ou)(^ ouTCx) 7nxoo)(; auTriV iXuiiaiviTO
,
aTpo(pouc
Sii Tivar^ Inoiii /CtvoufMvoQ
,
dvaXofouvJac
uutou
rii (3^a^uTy}Ti' y,ai toutouq yi yuvyi ai: aXXyjq
TTaa^xitv a/r/ac Ivojxt^Cj^v ,
dfvoouaa Ty\v tou /5a-
Tpd^ou y^aJdiToatv' iTntSyi Sl
fxifa^ aC^^avofxivo^
yifoviv
,
)ca) ev xotXia Tpicpofxivoq y}u'^aviv
,
xat
T^ xuo(po^ouGyj To xatvov touto ytat xa^ofxo^pov
ifjLf3puov rac
o^uvaq Guvy\u^aviv
^
dq ou)iiTi (p6-
pstv iG^x^uouaa
,
ilg Tou^a(po<; h/,uXiiTo
,
olpav
dvaTrauXyic ouy, iyjouaa
^
Tcat yiGuy^iag zatpov ou
ytvoooyouGa
,
co<; ^aayitv uno TTViufiaToq
utto-
TTTiuiG^at
, yi
TrdQog 'iyiiv voiii^ia^ai
GO)fj,aToq,
in hiilus ventre qiiasi in qiiodam stagno mora-
tus
,
prlmitiis qiiidem ciim esset adliuc parvulus
,
non tam amare illam demollcbatur
,
tortiones au-
tem quasdam faciebat cum moveretur, parvitatem
suam aequiperantes
,
quas mulier ab alia se pati
causa putabat
,
ignorans quod ranunculum ab-
sorbuerit. Quia vero crescens magnus eftectus est,
et in ventre dum aleretur excrevit mulieri
,
quae
hoc erat novo et deformi gravida foetu
,
simul
concrescens dolores multiplicavit, quos ultra ferre
non valens
,
in pavimentum volutabatur
,
horam
cessationis non habens
,
et quietis tempus igno-
rans
,
ita ut pati ab spiritu potius quam passlo-
nem
corporis habere putaretur.
2G4 .SS. CYRI F/r lOFI.
laury^C o^
rnc oot^yiq zai lalpoov
UTmpx^^
^'
Soy^ifxoi ,
'sravTgXw^ d^o^rtaavriq 7:poq ro voGyi-
(xa
j
za) fjLyj^ipLiav avTOv XajSilv ^uvyi^ivlic, Sid-
yvooatv' o^iv Xomov
OK ^^ifJ^oviov lyjiuaa
^
tt^oc
rouc
fxapTU^ag yiyiTO' y.a\ auTYiQ fxoXouayic,
ng
rov vaov auroov rov navai^^aarov
^
'/}
voaoq
fjnv
iuQioog
yiXiyxiTO' (pavipd h\ rolq naaiv lyivi-
ro xai rojv laf^oov t)
dfxdQiia'
xaQ"* unvouq yap
auryi Trapaaldvric, o\
fidplupic, ,
u^oop imlv
Trpo
(^pwjxaroov lytiXiuov
,
ry, Troan rou vafxoLToq
ry]V
^uyyiv
iTrayfiiXdfXivoi rou voayifxafoq' y\ o\
fxir
ixiivov
(py}a)v rov rrauao^uvov ovitpov
,
ro
vafna
7ri7ro)Xiv
c!)c
riOiaTriaro tt^o
r^o^pyic
TravJoiaq xai
P^oofxotTot;' xai rouro TTOiouaa xtviirai tt^cx;
ifH-
Praelerea hulus opinionls etiam mcclici crant
,
qui probabiliores existerc inler cctcros vidcban-
tur
,
quique cir^a languorcm dericientcs
,
nullam
eius capere notitiam
,
unde iam quasi daemonium
habcns (luccbatur ad martyres. Cum autcm ad
honorabile templum eorum venisset
,
et languor
protinus indicatus cst
,
et manifesta cunctis me-
dicorum inscienlia facta cst ; in somnis enim ei
astantes sancti aquam bibcrc antequam escam su-
meret praeccperunt
,
per haustum pocuhun
,
pas-
sionis fugam dcnuncianles
;
quae post illud salu-
tiferum soninium
,
dc aqua fccit quod iussa est
ante omne
ahmcntum vel cscam. Kt lioc facto
,
MIRACULUM XXVI.
205
Tov ,
xa/ Tov ^iy,pov ix,iivov dvyiyuyiv
(^aTga-
p^ov
,
ov dyvooujja ytariTT^iv' xal oi^ uuaroc
iu-
Douaa Tov oXi^^ov
,
5"/'
u^aTor^ xal (pcvyii tov
Odvarov' touto ydp dyitiolpov o\
(piXavOpooTTOi
ispoq TYiV Tov ^avaT>\(popou
^aTpay^ou ^npa^
h/dXy.iuaav xal tou yuvaiou GoHyi^lav avi'/,<ppa'
CTOv
,
xa/ StdlSoXoq 6 fjLtadvOpcvTro^ TrpcQ dnfo-
Xetav Trig
QioSoo^aq g^pj^aaTo
,
^t/c
^ci^ iX-
iriSa (puyouaa tov oXiO^ov
^
xa)
to?c
^oi^pyioa-
<ji
^dffuai
acSfyipiouc, (po)vdc, irqoaivi^Y.ouaa
,
tou
vew auTfjov
dvi^x^)
priaiv'
yifj.HQ
Sl y^dvJauOa j2odc
lucpT^fjLOUQ
auTo7t; fXiXci)oy\aavli(;
,
[JAXMoia^; aX-
Xy}(; d<popayiv 7roi'/jacjOfjiiOa , dXXo TipdaTiov T(o
Trapovri auvTaTTCVTig.
niovetur ad vomitum , ct amaram illam ranam ei-
cit
,
quam nescicns aLsorbucrat ; factumc[uc cst
,
II t quae per aquam perniciem repperit, per aquam
etiam mortem eflfugcret : hoc enim ad invicem illi
hominum amatorcs ad mortifcrac illius ranae ca-
ptioncm , ad mulierisque salutem conflarunt
,
quo
etiam osor hominum diabolus , ad pcrditionem
usus est Theodorae. Quae cum praeter spem exi-
tium evasisset, salutaresque voces captatoribus
(1)
martyribus obtulisset , a tcmplo corum recessit.
Porro nos etiam hinc eis bonas laudes vocibus
(i) Inimo dic pro data sahite praeconia victoribus. Est
haec
Anastasii interpretalio rudis admodura et
invenusla.
266 SS. CYRI ET lOTI.
xs-
ni.l'I 0EOA12POV TOV KEAEVSOK^TO!:
EK TIIK
AmN ASniAA
4Artf.
QioSoJ^OV 70 V TM TT^oXajSoVTl yUVOiio) CUVO)'
vufxov ,
xaXw^
yi
twv ^avfxdrMv dy.oXovQia
fjnr^
iKiivou il^ or/il^yiGiv yiviy'/.i
,
y,a) toi<; Tpucpo^aiv
iv ro7<; ro)v dfiO)v l^foic ytai Tr^d^iaiv il; ialiav
dp^tdfaafov '^pouQyizz
,
ou
fiovov
ori xoivov ir^og
auryiv iXaj3iv
ovofxa ^
dXX^ ori ytal ro zar' au-
rov gz
fjLSpoug dppoiaryjfjLa ,
xa/ rou Tra^ouc,
yi
d(ppadJoQ laaif; i^ouai riva twv lii iitiivyic 2/x-
cpt^iiav'
il xa) 7roXXyiri<; dfav
dfj.(pdl{^o)v IdDv
'/}
Stdx^iaK;
, wc
^ii^^i Trpoiov ro
^tyiyyifia.
moclulantcs
,
altcrius modulaminls matcriam fa-
ciamus
,
aliucl praesenti prodigium annectentes.
27. DE TIIEODORO QUi A SANCTIS lUSSUS EST
COMEDEKE ASPIDEM.
Theodorum praeccdcntis aequivocum feminae
,
benc miraculorum ordo
,
post illud ad narratio-
nem dcduxit
,
ct ante hos qui in sanctorum cpu-
lari
opcrihus et actibus dclectantur
,
in dclicias
admirationc diji,nas proposuit
,
non sohim quia
rommunc cum ca sortitus cst nomcn
,
sed ct quia
tam siniilis
infirmitas quam
passionis incflabilis
sanitas
,
ha]>cut quamdam corum quac supcr illa
facta sunt cx partc simililudincin, licct multa val-
MinAciiMiM wvii.
2G7
Ta QnXa^yya (jnv yap iTraayjv 6
Qiooojpog
y
cu ^cHpay^ou
T/voc
S'C
olvtov oXiaOyiaavlor
,
/mi
TOUTou v/i^iGt }tu'/.o)v7oc Ti x.a] TaparJovroc
,
Jta<
oiivac dXfyjSovac ivTUTOvoc
,
aXXa Tripti^yiac
ly.
(^Qo^iiaToc ^
dv^po)v ou xaXojv iyxiiQYiaiaiv
^
oouvyjv auTO) yivvoJGyjc dcpopTiJov' (ptXoufxiv
-yap
01 TptGaOXtot
ixYi fxovov
a]>ito[JLo7c y.ai (povtxoiQ
cpfdvotc ycai ^i^iatv dfJLUVioOai to 6fx6(puXov
,
it Ti Toov XunouvTO)v ilpyaaaTo
,
>? y,ai cp^ovto
fxtaa^iXcpM y^oToufxivot
,
xal il ixr,hiv i\c,
r.fid^
l^vsXr.fXfXiXnaiv
,
aXXa yai
(pagfLayilatc
aurov
yali^fdCtaOat , tyiv Trpoc, tov niXaq (puatyyiv alop'
yy\v dTTooXiaavlic' itTVi^ xara ^looaia tov
vofxo-
de slt iitrorumqiie tliscretio, ut clemonstrabil sub-
sequens cnarratio.
Viscera quippe patiebatur Thcodorus, non rana
in eum quavis illapsa
,
et haec mutationibus qua-
tientc atque turbante, dirosque tloiores parturien-
tc, sed maleficio non l)onorimi virorum con&tibus
ex cibo confeclo
,
dolorcm imporlabilem generan-
te
;
amamus cnim miserrimi non sohmi verberi-
bus et homicidiahbus organis scu gladiis
,
contri-
bulibus ultionem inferre, si triste quid operentur,
vel etiam si nihil in nos delinquant
,
invidia odii
fraterni detenti ; verum etiam incantationibus eos
inficere
,
ct maleficiis aliquotiens insectari
,
natu-
rali circa
proximum amissa dilectione. Cuni sccun-
2G8 SS. CYRI ET lOIT.
fpd(pov .
Tov ryic, (piXaXKyiXiaq
il(jy]fyiT'/iv Kou
^/-
^danaXo';
,
Trav ^wov dfana to
ofj.oiov
,
xal Trd^
dvO^ojTTOc
ro TrXytdiov aurou' ytai t??^ VTTig irdv-
TCf)v Twv opwfxiVMv
'/ifJAV
d^woXoyiac, ^avnXo)^
i)cXa9o[xivor giTgp >ca7a HauXov tov vofMoaa^yi ^^
Tov Tcaayic, apsri^c l^yaryiv >ta/ xyipuza^ TTavnq
TM Tov ^^ktTou Tra^afffyiGOfjiiQa (^yifiaTi ,
Si}ta<;
oizaiaf; TivvuovJig
,
za) /tar' d^iav tmv Trpa^swv
ayaflcJv Tg >ta) (pauXojv Xa^/5avov7gc* >ictl Taura
fjiiv wc
XeXE/CTa/ ;ta/ TriniaTiUTai
,
irdvToyq ori
xa/ 'j/6v??VgTa/
5
xav
y]fJic7g
ou jSouXdfxiQa y.axw
CUVllOOTt
TrXyjTTOfXiVOt.
Qiooojpo^ ^g ^itvojQ Tifxo)^oufJLivoq
,
xa/ T??
(S^o)(jit Tou KauGTty.ou
(papfxdzou ra QiiXayyva
dum Moyscn lcgis scrlptorcm
,
mutuic|nc amorls
institutorcm et praeccptorcm
,
omne aiiimal dili-
gat simile
,
et omnis Iiomo proximum suum :
et
rcddendae rationis pro omnibus quae geruntur a
nobis oblitl
,
ciim iuxta Panlum legis doctorem
,
omnisque virtutis operatorcm ct pracdicatorem
,
omncs Christi exliibcndi simus antc tribunal,
poc-
nas cvsolvcntes, et scciindum actuum merita, sivc
bona sivc mala recipicntcs. Et quidcm hacc ut di-
rla ct crcdita sunt
,
procul dubio ficnt
;
licet nos
fortc nolimus
,
conscientia non bona perculsi.
Theodorus autem ciim punirctur
,
et eius vi-
sccra inccnsorii malcficii comcstionc inllammarcn-
MCRVCIJLLM XXVII. 2G9
(pXifofJLiVOC
,
Ta TWV loLTpoiv itOLTiTrClTil GUVi^^fjtCl'
aXX'
wc
Tr/gi TrciXtv uniajQi^pi
,
fiyi^iv
Trpoc c/jj-
Twv o(piXouiJLivoc
,
^v 08 fjLOvov
ixiniutviv ant(j)f
xoLi
i^^x^oixivoc
, T>]C
ciUTO)v dnooiac t'/]V i'ih'yiGtv'
JvoL/c 02 navla<;
wc
ot;c)2v Trpoc to nauo<;
iixyou'
Gtv
,
xal a7ro^vot)c to utt' atyTwv XuToou^Oat xa!
a(i)(^iaOai
,
ttjOoc Mwavv^jv xa! K(;^;0v
toj;c /xap-
Tu^aq
, TO()c ovrcioc dpoofouq za] QbV^itv
\nyyoV'
Tac, ip^i^^at
,
xal rro touto)v ay]y.co ycaTazXtvi-
Tat
,
T?^v arjT(j)v po^Yiv
iytoix^fxivot;' oi Si
^y\
(SpaouvavTic Trjv intazi-^tv
,
iO)p(f)v yd^ ryjv vo-
<yov apo^mov
, KOtfjLcoixivo) QioSojoo) naoiGTav-
Tat
,
'/.ui (pavivnc dani^a (payilv iniTpinouaiv
^
>tai rauTyj^ tm
[Spo^ixart puyilv rov dfJLiiXfJirov
lur
,
ad medlcorum pcrgeLat concllia. Sed siciit
porgebat, sic itcriim rediebat
*
in niiilo ab eis adiu-
*
iu cod.
tus
;
unum tum solummodo abiens et venicns lu-
crabatur , eoruni videHcet imposslbilltatis noli-
tiam. Cognoscens autem quod omncs illi nihil
contra passionem valuisscnt
,
et desperans ab eis
erui et salvari
,
ad lohannem et Cyrum marty-
res
,
qui vere adiutores sunt et salvare queunt
,
occurrit , et i*n horum confcssione recubuit , au-
xilium praestoLaturus eorum. At illi nil visitatio-
nis
"^
tardantes
,
vldebant enim languorem esse
"
ha cod.
vehementem , dormlenti Theodoro assistunt , et
apparentcs
aspidem manducarc praecipiunt
,
ct
270 SS. CYRI ET lOII.
y.ivSuvov' oi GTpa(pi)<;
,
tj?
%5'p/
to tou GTau-
gOU G'/l[JLil0V i^l TO fXiTOOTTOV \ya(pi
,
Xai TTO-
vnpdv
ilvdt (pavTaGiav vo/z/aac to
opafxa
^
twv
XiX^ivTO)V
OU^iV SliTTpd^aTO.
^IzffiuovTt ol za) x.XaiovJi
,
TrdXiv Iv uttvok;
o(p^zvTiz 01 dyioi
,
Tcc auTa Tro/gTv
^nTa^av
TO* 6 ol :ia) TOUTOV auToiv tov QsGfxov Trapizpou-
caTo
,
fjL'/]Slv
Toov p'/i^ivT(t)v S^dv
dviyofkivoc,
,
ctXX' dy^iou Tivoq oaifxovo<;
lcpooiov
,
dviX^lv
auTov Ka) (povzuiiv Girou^dZpvTOf; UTrovooiv tmv
d.ylo)v To TrpoGfaffJLa' mc
1 za) t^itov (pavivliq
o\
fj.dp7upi<; T'/iv iaulo)v Ttoiilv ou% iT.iiGav
'/A-
"kzUGlV
^
KaiTOl TM TplGGO) iniG^ivfa
T'/lc O-vl^gW^
,
auToov uvai to ^iGTriGfxa
^
gXOovTSc to TZTap-
hiilus esca fu^ere immite pcrlculum. Qui conver-
sus
,
manu crucis slgnum in frontc plngebat
, et
malignam pliantaslam exlstimans esse vislonem
,
nil eorum quae dicta sunt egit.
Supplicanti vero et flenti sancti rursus in som-
nis apparcntes
,
haec facere praecepcrunt. At ille
etiam hanc eandem lcgcm parvipendit , nihil di-
ctorum gcrere passus
,
scd c contra cficri culus-
dam dacmonis impetum
,
perdere sc ac occidc-
re fcstinantis
, suspicabatur sanctorum imperium.
Cum vcro etiam tcrtio martyrcs apparentcs, suam
facere iussioncm illi minimc pcrsuasissent
,
quam-
vis tertio vlsis credidlssct vultibus
,
eorum illud
MIRACIJLIIW XXVII. 271
rov
^t^ oiycfov dfxzTQJiTov y,ai Oiiav GUfXTrclOitav
y
<p boov (faai to Xi^^iv ooi 7roXXa'/,tc ttoiciv
oux. yi^iXyiaa^
, nc t^iv yifiiTipav ^yiyyiv
^^oji
dvtafdfJiivo^
i^tOt
,
y.al to ev auTyi /Spwrov iu~
^taytofxivov dotaTd}tTojc
fxiJdXaf^i'
y.a\ touto aoi
TTpoQ iraaav d^Kion ^f.pa7nia(; dnoXauatv.
U oi TT^Miac itc T/iv auTMV
7:y^yy,v it^iXUoJv
(hq lniXiuaav Tyjc &ypac
o^rta^iv iu^iv aux,tov
yti/fxivov ,
zal Xaf^Mv auTO
fxiJd
TrdayjQ arrouSylg
y.a) i(piaio)z yiaUiiv' IttI to TiXoq ^i tou auvJou
yivcfxivoc,
,
y.ai Travu auTOU Tyiv fiHdXyi-^tv
yXu-
xg/av TTOtoufAivoc
,
darri^og d.Q^ojov o^a to Xii-
TTOfiivov
,
>4a/ TOUTO OaTTOv djToXuaag
g/c
i^a-
fuisse clccrctum
;
qiiarta vlce proptcr inimensam
mlscrationcm ct compassionem venicntcs
,
qiio-
niam quiclcm, aiunt, quod tibi multoticns dictum
est
,
lacere noluisti
,
ad fontem nostrum mane
consurgens egrcdcre
,
ct quod in co ad mandu-
candum inveneris liabile, inambii^ue sume, et hoc
tibi sufliciet ad omnem curationcm fruendum.
Qui cum mane sicut iusserant ad eorum fon-
tem exisset, post ostium iacentcm cucumerem rep-
perit
,
quem acceptum cum studio ac desiderio
manducabat. Gumque ad finem cucumeris iam
iamque
venisset , et valde dulcem perceptlonem
ipsius
fecisset , aspidis videt extemplo residuum
,
quo velocius in pavimento proiecto
,
tlmult ni-
272 S.S.
CYRI ET lOII.
cpo(;
,
l^iiXlaai Kiav oic,
TrctvTo)^
nQv^i^iTui' ro
Se otjyc riv dX>i^l(;
,
ouo dX'/}^i7
TrapaTrXT^Gtov'
cw^gTa/
Sl
fjLaXXov tm (3^o)[xaTt
^
za)
^>i
, xal
^ta(pivy2t Tov ^dvafov' ov ouy,
dv Siani^pivUv
^
il 1X7] (BpMfxa SavdatfjLov (BijS^ooKiv' iuQiooQ
ydp
iK Ti TOU (po(3oU
,
g}C Ti T^f^ dyi^taQ TT^OQ
g^g-
Tov i^yjfai
,
5ta/
T^fc
daTriSof; oaov i<pafiv dno-
(3i(2X'/]xz' au^iavivify.az auTO) y.a\ omp oXiQptov
TT^oTipov (SijS^cjOKZ (pa^fj.a}iov' TCf)v dyiojv ou Ta
IvavTia Twv IvavJiodv y.ala touq ano yvic, laT^oug
TTOtoufxhoJv IdfxaTa,
aXX' ]o)fxivo)v
toI^
ofjLoiotc
Ta ofioia'
ou yap vofxotg
laTpoov UTroyaifJLtvoi
,
TOUTOic, Touc, TTpoatovTag auTolc, ui^aTT^uouatv
,
dXX^
ou^avio) y^paJouvTiz ^ianiafxaTt
,
Tra^aSo-
mis, qiiasl foret liinc penitus moriturus. Quod la-
men non crat verum, nec verltati consimile; potius
autcm salvatur esca ct vivlt
,
et effugit mortem
quam profecto non efiugisset , nlsi cscam morti-
feram comcdisset. Mox cnim tam ex timorc quam
ex fastidio prorumpit in vomitum
,
ct quantum
aspidis manducavit , ablccit ; cum eo simul edu-
cens et evitiale quod prius comederat vencficium
;
sanctis non conlraria contrariorum sccundiun tcr-
rcnos mo<licos remcdia faclcntil)us
,
sed similibus
similia mcdelis sanantibus. Non enim mcdicorum
lcgiJ)us sulxliti
,
his accedcntcs ad se sanant , sed
caclcstl sanctionc rctcnti
,
inopinatas atque divi-
MIRACULUM XXVII. 273
ouv 6 0go(^w^oc XuJpo)Oi)c Tou voG>i[JLaroc
,
ytcil
xiKiiaLV rriv polaiv
S^i-^dfiivoc
,
lu^xapiaJo^v aTTi-
AYiAuUiv
yifjLitc
oi ryiv TTifji
aurou oiyiyyiGtv iv-
^doi cuv
iufyifjiia
Trg^ avavrec
,
iripaq ypa(py\v
xai Siy\yy](jtv
iu(pYifiou rrpd^iojc TroiyjfToiiJLi^a.
X17. iiEri Ni:iMi:sh),N()s Ano EnAPXiiN
,
KAI I)aTi:i]SOT AIIO OMMATiiN.
yJc
[xeaov >ca/ vuv 6 ^2[Mi(jio)v ro)v iaOivro)v
IXjiXu^i
,
(I>o)riivou [X2V d^
ay
yiKKo)v ry\v '/a-
(T/v ,
iaulou 01 oriKojv ro avtalov xa/ ro)v usv
dyioov yiyiguGGOov ryiv ouva[iiv
,
iaufou <Jg [xyivuo)v
ryiv dvotaV za) rauryjv raya [j.i[L(po[iivoc,
d)c riic
nas sanltates donant. Itaque slc Tlieoclorus a lan-
guore liberatus, perfectamque sospitatem adeptus,
persolutis gratiarum actionibus abiit. Nos autcm
iiarratione hic de eo cum laude finita
,
allerius
scripturam et relationem actionis faciamus lau-
dandae,
28. DE nemesione ex praefecto
ET PHOTINO CAECO.
In
medium etlam nunc eorum qui sanatl sunt
Nemebio venit
,
Photini quidem pronuncians sa-
nltatem
,
suam vero significans insanabilem pas-
sionem
,
sanctorumque virtutem praedicans
,
et
i8
274
SS. CYRI ET lOIT.
IxaoTVpiXYic,
aura) yivo^iv/i^j apojy/ic Tra^ifXTTO^i'
Gixa.
Ai^ct)[xiv (5e >cal ra ^tar' auTov o)c,
iixdOo'
ugv'
eo"T/v
^ap oujc
avo??gXy/C ?i ^i'/iyy\ai(;
,
xav
auroo yzyoviv avo(piXy}<; yi
tt^oi; touq
fjiapfu^a^
sXiUGiQ. Eic
yta) ouroQ rcov Iv riXn Xa/x7rpwv
lfvoj^t(^iro
,
ouTc d^ia pLovyi aoaixouiJLivoc ,
dWa
yta)
TrXouro) yaupoupavog
,
yta) ry\ Tnp) TrXourov
p^Ofjiivyi
cpai^^oryiri' iTrXioviyCf^i ^s twv [iovok;
*ss\ourouvr(*)v
roHc,
xp^^^f^^^^
5
cocpla Xoyo)v IX-
X^v/5twv ,
Jca/ rolc, gjc rouroov G^ouSa(^ofjLivoi<;
arofjLuXfjiaaiv.
'Hv gvs^JceTv ou ^yv^Qe/^ t;^v dnovotav
,
/ta/
Ta T^v (ppiva ytoXnouvrac, cpuayiiiala
,
xaTa toJ
amentlam suam Insinuans
,
qua forte querebatur
quasi martyrici sibi fuerlt faclum iuvaminis of-
fcndiculum. Dlcamus autem et quae circa eum
gesta sunt , slcut (liclicimus. Est enim non inutilis
enarratio
,
licet
ci suus ad martyres factus sit ad-
ventus inutills.
Unus et iste ex liis qul Inter prln-
cipes clari habebantur
,
existere probabatur
,
non
sola dlgnltate ornatus, sed ct divltlls et decore qui
clrca divltlas afflult elevatus; superabat autem cos
qui soli locupletes sunt
,
pecunlls saplentiaque
scrmonum gentillum
,
et quae ex hls studentur
,
versutlls,
Quorum
lactantiam et clevantes sensum infla-
lloncs
,
fcrrc non valcns
,
advcrsus univcrsorum
MIRACLLUiVl
wviir.
27.")
Twv oXwv Oiou yQa(pt}i(/)C
nVg/v
irpa^/yiXiarfiv'
jca/ 7TavT0t)v aurou to)V yivyiT^tJV oaov ro ztt au-
T(i) GuXmac Ty]v
Trpcfvo/av
,
adJ^ooa xivr,fJit rau-
Ty\v 7rpoai(pipiv
,
xai toic i'^ Taurrjc aXX in
aXXotc aufifSaivouai ax^^if^oLot
ra KaO'
yifiac
avy\'
TTTgv 6 oi-^Xtoc' SouXouc y\[iac tcuc
^^X^*^
^-^'
X(^you fjLiTi^ovTac
Ka\ '/ar' iiy.ova XTta^iVTac
Tou KTtaavToc'
>cai TauTy\ TtfxyiOivrac iXiuOipla
yv(f)fMyic
Kal (SouXylc
auTy]'^ouai(^TyiTr
d-^lux^f^v
6/AOU Ka) Xoyou yy\^iuovTU)V aaTipo)V
,
Jca/ 7ra-
oy\C
dfJLotpouvJoov a}aQy,azooc Jta/ (SouX^aiooc
,
twv
^OuXiUilV Ta%^SVTWV TO^VaVT/oV To7c g^ST/
^jJ^C
)ca/ 3'g/o/^
, i^
wv alSouvTO ^^oaTayfxaar xai
Dcum, iit seciincliim scriptiiram fateamm', clevatus
est
,
et omnlum creaturarum clus quantum in se
crat suLtrahens provitlcntiam
,
stellari hanc mo-
tui ofrcrcbat ; ct accedentihus habitudinibus quac
cx ipso nonnumquam istis, nonnumquam aliis pro-
veniunt , nostra quacque miserrimus applicabat
,
servos nos faciens qui animae sumiis elatioris par-
ticipcs
,
ad imaginemquc crcatl creantis
,
et pcr
hanc honorati libertate voluntatis
,
ct proprietate
arbltrii , stcllis inanimalibus cxistentibus ratione-
que carentibus , atque omni sensu et motu volun-
tario destitutis
;
qaac potius e contra servire iussae
sunt his qui sunt super terram
,
et per divina
nobis illucescere et apparerc praecepta
,
et signi-
276 SS. CVRT ET lOTI,
ayifJLOitvovlo)V fxovov )tai
XP^'^^^
'^^
T^/>7/xa7a
,
a/-
pwv rpoTrac wc
o o/
>7/xac JtZ-fTac ayra 0^0^ d/e-
Ta^aro* (pyiniv yap 6 rrlr tcov oXojv yiviaioyq
auyy^a(p2v^ jta/ ^ioday.a\o(; Ty\v rooroov
^oiyi-
aiv i^yiyovfXBvoQ' Kai ilmv 6 ^ioc,'
yivyi^yiroo-
aav (p(i)(ffy}^i(; iv tm anpiMfjiafi rov ovpavou
g/c
cpavaiv Itti riic,
y^g
rov ^iayo^^i^nv avd fxiaov
TYiq vvzTog
,
^a) iarcoaav uq
ayifx^la ,
xa/ ilc,
y.aipovq
,
y,ai
g/^ ;5/xgpac ,
Jta/ il<; Iviavfovc,' za\
iaru)aav
g/c
<pavaiv Iv ro) anpioofxari
,
rov ov-
pavov
,
o)arz (paiveiv Itt) ryig
yyic'
^ai lyiviro
ovroj<;' ^cii outto) roaovrov rovrov Snvov
,
aXXa
5ta/ ro roDTov ttoXv yjxKmdiri^ov' da\i^o)v ya
axyifj.olltafjLolg
zai xivyiazai rov iravJo^v s%wv /.ri-
firarc tantum coruiii mutationcs
,
ac temporum
participationes
,
quemadmodum Deus disposuit
,
qui cas propter nos condidit, Ait cnim omnium
nativitatis dcscriptor atque magistcr
,
horum fa-
cturam enarrans : et dixit Dcus
,
fiant luminaria
in tirmamcnto caeli
,
ut luccant supcr terram
,
ct
dividant Inter dicm et noctem
,
et sint in signa ct
tempora et dies et annos
,
et sint in lucem in fir-
mamcnto caeli
,
ct illuminent terram
;
ct factum
est ita. Kt adhuc non sohnn hoc tantum mahnn
,
scd rpiod
est et muito sacvius ct crudehus
,
stel-
larum haljitudinihus ac motiI)US omnium creato-
rcm scrvirc crcdchat
,
ct pcrduccrc nos ( ad gcne-
MIIIACULUM XXVUI. 277
ornv
SouXiuovra ^a^ayitv yi/xac
i^ppovit ^por
yiviatv' roaauTyjv yap y](xac
ol aaJpofjLavilc ^ct-
paa^x/iv Tyiv \ayjjv l^miipa^riiav
, wc
/>t fiovov
dv'^QO)7roJV xa) Travrwv npaTHv to)v ini yriQ
^
oi
xa) TO)v daTipo)v ovTiq dvata-byjTOTipoi' aXXa
xa* Oiou Tou To TTctv ayiSidaavlo^;
,
xa/
fxovo)
Jte-
XiuafxaTi TT^oc
to iivat to
fXY\
ov 7rapivif'/,avT0(:-
'AXX' ol
fxlv T^c fxavtaq
TauTy](; iupirat y,at
^poaTarat yivofiivot ,
ouy. aq
fxav.^av
Ty\c, o\-
yiiiac, d^iiac, Tyiv ^tytyiv iu^yiaouatv
,
xa) Toaou-
Tov ^pifxuJi^av
yiol
fxhi^ova^ oaov xa) rwv IttO'
fxivo)v
auToiq to nXyjOoc, iXTitvdat' toutoov yd^
ai dfxapltat
uT^d^youat TrpooyiXot
,
ytal toutoiq
InaytoXouOilv xoTa tqv QiHov diroafoXov ilyioroj^
slni) sapIcLat. Taiitam qulppe illis hii, qui in stel-
lis insaniunt , fortitudincm pracbcre conati sunt
,
iit non solos liomlncs ct omnia quae sunt supra
terram ab eis imperari , hii qui etiam slellis ipsis
vere insensibiliores exlstunt , sed ut Deum teneri
credcrent qui universitatem compendio fecit
, et
sola iussione ut esset quod non erat cduxit.
Verum qui huius inventorcs ct auctores vesa-
niae facti sunt , non longius impictatis suae poe-
nam invenient, et tanto acriorcm atque maiorcm,
quanto ctiam scqucntium illos cxtenditur multi-
tudo.
Horum namque peccata manifesta sunt , et
haec
nimirum
subsequi secundum divinum aposto-
278
S.S. CYRT ET lOIT.
av
Xiyoivro
,
Std T'/}v ^po<pavyl twv i^ofjLivcov
dTroiXitaV
ou [jlovov ydp dOuaq
ytaQ'/if>ffa] roTc
dOXtotc
yiyovaGtv
^
dXXa zai roo
7rX'/iiMixiXiiv
/iaTa^ufj.ioj(;
otoaa'/.aXot'
fjLriT2 &gov ^(piGTMTa
To7(; TTpdyfxaotv
XiyovTic,
^.fX'ATi
Siy.'/}v ilvat tmv
irpaTfofxivm Trapiy^ovlic
,
//jfrg
fxyjv
o)y.oQiv Spav
Tct )fa/a
yvo)fi'/iv
'/ifJLilipav ytlvofxiva
,
aAAa Jta/
daJpo)av ^ovX'/iuiv Tg za/ ytivyiatv (p^d^CpvJic,
,
)fa^
w^ TavTyjg
GX^f^dJt(7fxo(;
dvafzaGUiv' v.ai Trv^t
fXT)
Ci^lVVVflZVM fJiTlSl
T2Xivfo)VTt TO OVVOXOV (JXW-
Xr,'/.t
,
Tov lavTov 7rot'/,T'/iV /ta/ tovoc tov rravTOf;
yivsGtovpyov 7tatSivO'/\aovlat' iTrztSri tovtov iv-
Tai;-&a lyt
fj.iyiSovc
Ttai zaXXov/i^ y.TiafxaTOJV
,
liim congrue dicta sunt
,
proptcr evidentcm per-
(litioncm scquacium. Non enim tantum impictatis
miseris illis effccti sunt praeccptorcs, vcrum etiam
ad inhianter (lclinqucndum sunt monstrati docto-
res, neque Deum adesse rebus diccntes, ncque iu-
dicium fore actuum conccdentcs, sed ncque spon-
te nostra ficri quae pcr voluntatcm nostram ef-
ficiuntur, scd pcr stcllarcm voluntatcm et motum
asseverantcs, ct sicut hiiius insubstantiva cocgerat
hahitudo. Qui quandoque igne qui non extingui-
tur
,
et qui non moritur pcnitus vcrme
,
factorcm
suum ct huius universitatis geneseos operatorem
erudicntc
cognosccnt; quoniam hic eum ex magni-
tudinc
ac pulcliriludinc rrcaturarum secun(him
MIIWCUT.DIVI
WVIII. 279
avaX6y(fic^ 0iu)pi7v ou>t y\Oi\y\nav'
oun tov ocp-
^a?.fJLolc
dv^pM'Zijfj)v doparov tov d^o y.rhiojc
xoGfJLOu rolc o]y.Y\ixa(Ji
xaOopw^gvov xa/ vooufxi-
vov ya^o^av xal voiHv imOufxJiaav'
aXX iOKO^
rla^ Y\ dauviroq auroiv yaphla
,
xai (paa^iov-
riQ ilvai GO(po\ ifX(j)^dv5!y\Gav ,
xai tXarpiuaav
ry\ xt/je/ Trapa tov yrlaavra.
'NifXiGict)v
(5'
ravr
yic
yifJt-lv ryic
^tyifi^GiWQ al-
rtog
,
g^zzr' at^Tov yd^ czraX/v
Tpg-vf.w
tov xaXa-
fJLOv y
gy
;j(;p*
JT/avo7c (pyiaiv dpi^fMOUfxivoq ^
xai
ToTc TJ^v
ilfiapfJLiV/iv
uaafouaiv dXoyiaro)^ iito-
fiivoc, ,
IvJiuOiv
TjJc
auToTc IroifLaaOiiayic
iTni^
pdro xoXacswc* Jta/
to?)c 0<p^aXfL0U(;
e/xoTWC
dpai^iirai rou
ao)fia!oq ,
^/'
wv xaxw^ Ta xaT*
oypavov dmay.67nuai
,
xa/ TTipiipyox; Iwpa Tou
rationcm consplccre noliierunt , neque oculis ho-
minum invisibilem
,
qui a crcatione mundi per ea
quae facta sunt , videtur et intelligitur
,
videre
et intelligcre cupiverunt. Scd et obscuratum est
insipiens cor eorum; dicentes se enim esse saplen-
tes
,
stulti facti sunt , et servierimt creaturae po-
tius quam creatori.
Nemesio autem
,
qui liuius nobls narratlonis est
auctor, ad ipsum enim convertam denuo calamum,
inter christianos quasi connumeratus, sed hos qui
fatum introducunt sine ratione sectatus
,
abhinc
suppUclo quod eis praeparatum est temtabatur
:
280 SS. CYRT ET lOIT.
Tou jSaTrriGfJLaTOf;
,
xai rrdvTMv
(hv h/.il tm Xp/-
GTM
OUVlTiTaXTO' ^a^MV Oi TOOV OfXLLdTOiV T^.V
TTripojQiv
,
9[xap7up'/}Giv iuOug T'/}
y^a(p'/i t/iv aK'/\-
^iiav
,
o/' auT^v cov /5/xapravs
xoXa'Cpixivo<;'
dyvoyiaac, ^l Tr,z dfSXz-^iaq to aiTiov
,
Jta/ d)c,
fxdGTi^ y}V Tta]
SiGfxo^ dSiy.ou OioopiaQ avTov ti-
IxojpoupL^vyi ytai ilpfouGa
,
/arpwv iTTiXoyyiv Im-
SiizvuTO
,
TOu<; TOUTO)v dyaOouq iTrayyiXia pLi-
GQO)v dya^ojv d(pcX}iO[jLivo<;' dXX^ ouS^iv ix, Tyj^
7np\ TOUTOUc, auTO) GTTOuSriC, mpiyifovi' TucpXot;
yd^ ou^ riTTOv SnpLZiviV
,
Jta/ toutoov gu^^^vouc,
Toug
opfjLa^out; TrpOGSi^OfjLtvoq.
(
atquc ociilis mcrito privatus cst
,
quibTis caclnm
pcrvcrse obscrvabat
,
curioscquc siclcrei chori mo-
hacc lc-
t,i,^^ inspiciebat ^;) in obllvionem bantisniate sum-
lat.
P^o?
6t omnibus quae ibiclem Christo spoponclerat.
Oculorum autcm or])ationem perpcssus
,
tcstimo-
nium vcritatis mox scripturac perhibuit, dum per
eos, per quos peccavcrat, punirctur. Ignorans au-
tem caecitatis causam, et quocl flagellum essct iniu-
stl visus, et vincuhim se puniens et impediens, me-
dicorum elcgantissimos aclhibcbat, ct horum opti-
mos optimarum rcpromissione mercedum attrahit;
sed et nihil ex studio cpiod sibi circa hos incrat pror-
sus optinuit
; caecus enim nihilominus permanc-
))at
, etiam hurum frcqucntibus scricbus admissis.
MlRAaJLUM
XXVIII. 281
Ka/ TO/
rouro)v ouSiv iSit irotuv rov i][j.a^-
fxzvyiv
dvaiSMC
Soyfxari^ovra ^
yta) ^avro)v av-
rYiV avayytaarty.Yiv xa/
ir^oayUXov ro)v
yivo[j.i'
vct)v Sio'^a(^ovla' fl [x\v ydp
diit(^o)q gjc
t>ic
ttc-
Qt rauryjv intary][Lyic,
yiinlararo
o)r^ ^avro)q pw-
o^y\atrat
,
xal raurnv i:dXtv OidaotJo
,
xa/ ryiv
darpooav au^tc o-Jf.otro
yctvyiaty
,
ou-/,
Ixp''^'^
'^'
rgouf; ^^oaXa[x(3dvia^at ,
xai ryiv
poiatv auro)
Syifxtouotyiaitv
ocpiiXovfaz
^
dXX ava[xiviiv rau-
ryjg ro (^ia7:ta[xa ytat
%wp/c
tar^cov d(piy.vou[Mi'
vov' d7rapd(3ara yd^ aurol^ raryiq 2tfjLap[xiV'/}<;
(3povra rd yto^x-^iu^xara
^
xa) j3ouXo[xivo)v Trav-
ro)^ gx/Sa/vovTa' u Ss ryiv pooatv
aurtf
[jLy^oapLoo^
irpoayiyo^iuaiv
,
aXXa xa) TravTgXwc a^i(p'Ava-
Quamquam niliil horum faccre oporteret cum
qui fatum sine pudorc dogmatum dogmatizabat
,
et cunctorum quae fiercnt coactltium illud ct prae-
sagum praedicabat. Denic|ue si ccrtissime per hanc
disciplinam quae circa fatum est credebat se om-
nino sanandum
,
et hoc rursus visurum
,
stella-
remque iterum motum conspecturum
,
non opor-
tebat medicos admittere qui sibi deberent sanita-
tem concedere
,
sed huius expectare decretum et-
iam medicis exceptis venturum. Sine praevarica-
tione quippe ab eis intonant fati persuadibib*a ver-
ba
,
si nobis et volentibus et nolentibus accidant.
At vero si sanitatem sibi non contulit , sed et pe-
282
SS. CYRI
ET lOTI.
auTMV lno7^ifxii tyiv yivziiv
;
gl^S^w^
wc
Trpo^ aj3-
T^fc
vr/.'/iO'/ia'nai
,
y.av tov 'A
(7)cX;ftt/ov at^rov eV/-
(pi^oiTO
Guixfia-x^ov'
dXXa npo^yiXoq y]v IX^i^a
* Anasta-
po)aio)q Ix Tcov laTDMv
"^
ila^ipdaivoc
,
g/ xa)
sius lege-
'
' "-3
1='
bat ao-T.c-
;rgp/ T71V ytXhGtV TO)V laTpwv dTnG^pdXXzTo
,
Ta-
XyTtpov Taya
y\ Tr^oiTiSiGTrtdTo Ta^ o^e/^ dva-
Xa/Siiv
ogiyofxzvoq.
iiC 08 TTOXUV
2/C
a^ToJc )ta/jOOV JCa/ fXtGlOV
loairavyiGiv
^
xa/ 0(>Tg tt^oc auTOJv ocpiXiiav ttw
olavouv
lytOfxi^iTO
,
oj^Vg
T^fc ilfxa^fxivnz
i7rX'/i-
pouTO To
TT^oGTayfxa
, Trpoc KiJpov gXS-gTv xa/
Iwavv>?v Toug
fxdpfupac, g/cp/ve
,
^\'
auToiv \go)<;
or/}^ii(;
TauT'/iq TiXi^G^at tg ^ia^tGfxa'
dXX^
nitus abstiilit, iit quiJ asclcpiadas congrei;,abat (ac
* hacc Jc-
pej. eos cfcnesim oppu^naLat
"^
)
? scicns quod ab
sunt in lat.
*
.
^
. . . . .
ipsa vinceretur
,
si ipsuni etiam Asclepium adiu-
torem ascisceret. Verum perspicuum erat
,
quod
spem sanitatis a sideribus sumpserit , licet circa
vocationem medicorum dcclperetur
,
citius forte
quam praedestinatus esset, visus recip^re cupiens.
Cum autem multum in eos tempus et mcrccdis
stipcndium consumpsissct , ct neque ab eis profe-
ctum quembl)et perccpisset , nequc fati praece-
ptum complctum fuisset , ad Cyrum et lohannem
venirc martyras iudicavit
,
pcr hos fortassis opi-
natus huius forte dccretum perficicndum. Scd ap-
MmACUl.LM XWIII. 283
w<pO ^idvlauOa TrXctvrfifJLivoc
,
x,a,i Guv auTO) rrXa-
voofjLiva
Tct TMv fioiori^v axXoGTa VYifiara'
yiyo-
vwc
y^p
Jtara ro liiiivor
,
to^c
aUou^ i^o)C
^y-^'
Tiui
, Touc o(P'^aX[xoij(; auTO) x^pirjaaOai
(3Xi-
TTOvTac
,
xal
T^fc iifJ-aofjLivyjc
7rXy]po)Gai
to 'Ji-
(jTnafjLa ,
\va TauTJi t^v poiaiv to)v oiJLfiaTO^v
ava-
0'/]Tai
,
dfvo)fjLOV7iGag
tou^ TauTy\v ivi^ynGavTag
IxdoTupaz'
omp dv SnTpd^aTo
,
2/ t'/7v aiTyian
y\v xofjLiGdfXivof;'
01 ^2 fxd^TUpir; toiouto
fxlv
ou-
Siv o)v 6 N//ea/wv yiOiXiv i^gaaav' TrX^^a/ o\
OiXovTiq Tov dvoyjTov )ca/ ^il^ai Tyic, dniaTiaq
Xai
T^C
TTtGTiO)^ TO Sld^popOV
,
TOtOUTO Tl Ota-
irgaTTOVTat.
OwT5<Vo'c T/C
TMV XtaV iUTiXo)V
6c
TaC
OTTW-
pac
TTj
oc
Tou vio) Twv dyiojv T^tojv iraioojv ini'
paruit etiam liic errasse falorum liaLens filami-
na torta. Cum enlm ad templum venissct, sanctos
forsitan precabatur oculos sibi donare videntes
,
et fati adimplere decretum, ut liuic sanitatcm lu-
minum ascribcret , ingratitudinem circa martyras
qui hanc essent operaturi demonstrans; quod pla*
ne gessisset , si petitionis percepisset effectum. At
vero martyres ex his
,
quac Nemesio voluit , niliil
tale gesserunt ; verum percellere insensatum vo-
lentes
,
et infidelitatis ac fidei ostcndere differen-
tiam
,
tale quid operantur.
Photinus
ex valde vilibus quidam poma
ante
284 SS. CYRI ET lOII.
7rpa(T)cg , Twv <Jo)[jLaTi}CMv o(p^aX[jLU)v d^MXiaaQ
TYiv opwTiv )caT iKtivoKai^ou KvpM xal ^lojclvvyi
ro7<; ayloK; ir^Ofjyi^pivi
,
Tauryiv avaXa]5gTv Sia
rylc
avTO)v
opi^ofxivoz 'xapHoq' touto) xaS' uz-
vou<; oxp^iVT^g 01
fxa^Tv^i;
,
cnn^i (paa) tt^oc
l^^ifjLiGioova
,
xai
fxcvov
Gou
Tac %g7pac
l^t^ri'
Gii Toiq
ofJLfjLadiv ^
)ta/ Tyiv pooGiv iuQiox;
yCOfJLl'
Gii
,
xa/ To (po)c, ^iaaii tou naXai
XafxirpoTi^
gov' 6 oe TouTo TT^oq TO)v dyLO)v
nuQofjL^vo^; ,
e/^
TT^OUTffoV ilTTiHv l^l^ill TOV OLvOpOJTTOV
^
Tyiq d^la^
iVVOO)V TO UTn^of/.OV
,
Xa) TOU TtXoUTOU TyjV UTTi^'
o-vf/ay GTaQfjLCoixivoQ' o)Q Sl ytai Sl^ zai Tpi^ toJ-
TO oprjLV TOUQ dyiouc, 'iSi y.iXiuovTac
,
T/ai tcov
dvd Tov vcd)v To (pavlv ilmlv
dTtdoXixyiQi' o\ S\
Lasillcam sanctorum trliim puerorum vcnclehat
,
corporalium visu oculorum amisso, pcr idem tem-
pus Cyro et lohanni sanctis liacrebat , Iiunc re-
cipcrc pcr corum dcsiderans gratiam. Huic in
somnis martyrcs apparentcs
,
vade inquiunt ad
Ncmcsionem
,
qui cum tantum manus supcr ocu-
los tuos posuerit, et sanitatcm confcstim reclplcs,
ct lumcn priori clarius contemplaljcrls. Qui lioc
a sanctis
audito
,
palam dixit sc niclucrc homi-
ncm,
dignitatis molem considerans, ct divitlarum
supcrbiam
pcnsans, Cum autcm bls ct tcr hoc ge-
rcn(hnn, cpn sihi apparucrant sanctos iuhcntcs vi-
dlssct,
quihusdam diccre qui erant in templo prac-
iwin \< iif.DM wvm.
^85
Trpoc
Kl/jOov tov (iiytoXoyov yivofnvoi ,
tov to-
<pov o/xoJ xal (piXo^x^oifJ-TOv ,
tot2 tw twv
aylft)v
GJiXfo Siar^tl3ovTa
,
tov Jtal Tat^Ta )!/x/v ai^ay-
yitXavra
^
ro tm <^wTg/vw (pav^v
anayyiKKoU'
Giv' oQ TTpoc Tov ctv^^a G^ujouS^ato^c
yivo^ivoq
,
T>?v Twv aVtoiv
ifXTivuGi
KiXzuGtv' xai TauTyjv ttX-
pouv 7roXXo7c x^yiGafjLivoQ
7re7rg/)cg pyjfxaGtv ,
iau-
rov afjia^rct)Xov ovofxaQj)v ,
xa/ 'rrr^o^ Toiauryj^
TT^d^jMq lyxj^ipnGiv SuGx^p^^iVovra.
'EX^&wv oOv 'NifxiGioiJv yta) ro^v dyiojv rd<;
TT^o rou
fxvYifxaToc^ ,
>ca/ ^oXXd
fxird
Say.puoov
2u^dfjiivo(;
, Tjfc
'^s Gopou TMV Xg/^avwv
,
Jca/ t^^
fXYiXyiq roov dyioov
d-J^afXivoc ,
ol)tw Ta^ yiipaf^
liri roug o(pOaXfji.oug ^oJlitvou itapovroq Wi^yi-
siimpsit. At illi ad Cyriim cansldicnm
,
viriim sa-
picntcm paritcr et pliilocliristum
,
qui tunc in san-
ctorum dcgcLat Lasilica
,
qui ctiam ista nobis re-
censuit , venicntcs
,
quod Photino fuerat visuin
annuntiant
;
qui ad virum cclcriter veniens san-
ctorum iussioncm innotuit
,
ct hanc adimplcre
multis usus fuit scrmonibus
;
cui se ille peccato-
rem nominabat
,
ct ad tantae actionis conatum
,
invalidum.
Vcniens ergo Nemesio , ct sanctorum ante monu-
mcntum assistcns, et muitum cum lacrimis orans,
cum tam scpulchrum cadaverum quam melen sau-
ctorum.
tetigissct
,
manus super oculos Photini
28G SS. GYRI ET lOH.
xev* 6 <5'e T??c a^p^fc
'^^'^
iy^ihou
'xjapcjiv fxovov
wc,
'/iaOffo
,
gJQgw^ av2/SXe4^^
9
^^^^ irdvtac,
fxlv
Trpog
alvov lx,ivy}Giv
,
ISifjLiGioova Sl Jta)
Trpoc
TrXiiova
Sdz^va fJL'/}Siv
o(p^XovvTa rov TtXaiovra ,
iTnioyi
IxYi
xai rviv yvoi)fJL'/iv fjLiri^aXiV b^iv l^^fxiaio^v
fiiv
ihjiorojq llGaiou rou Trpocpnrou tt^oc, aurov
ovitSiGriytojnpov yi^ioui Xiyovroz' aryirooaav ^yi
xa) (jwaaroxidv ai o\ darpoXofoi rou oupavou
^
ol o^c^vric, rouc, daripa^ dvayyiiXarojaav aoi
T/ fjLiXXii gpp^go-Qa/ 87ri ai. ^oonivoQ ^e rou ao)-
ryipo^ (3ou)vrog ytai TrpoQ aurbv Inuv^dviro
,
tto-
^iuou ilq il^yivyiv
^ yi
Triafig aou aiaooziv ai. ^w-
riivbq
fi\v
ouv rdc, iu^a^iaJiaQ fisw TTpoaviifxaQ
xai fj^dpruai
,
p/a/^wv a^zzJw^j^gTo. ^ifiiaioov ^2
praesentis imposult. At ille cum manuum tantum
eius tactum sensisset
,
protinus vidit , et omnes
quidem ad laudem commovit , Nemesionem vero
ctiam ad lacrimas multas niliil adiuvantes plo-
rantem
,
quia fortc nec mcntem mutavcrat. Unde
Ncmesio quidcm convcnicntcr Isaiam ad sc affc-
ctu exprobrantis audicbat dicentcm : stcnt nunc
ct salvam te faciant astrolo^^i caeii
;
qui vident
stellas
,
annuntient til>i quid vcnturum sit supcr
te. Pliotinus vcro Salvatorcm ctiam ad sc claman-
tem audicl)at:
vadc in pacc, fidcs tua te salvum fe-
cit. Itaque
Pholinus quidem gratiarum Deo actio-
nibus
impcnsis
,
gaudens recessit. Nemesio
autem
MIIUCLT.UiM XWIII. 287
Tou Toi^ou ^AyiGiov Tou /xv?i/xaToc fxagiJLapoir^
i'/.daixy}Giv ,
Xptofov Iv TauTai^ xai ]wavv?7V tov
(SaTTTtGTT^V Ti Xal TTpOOpOlXOV
Xai Ku^OV TU^O)-
Gaz Tov fxapTVQa ,
xa/ gauTov t;iv e^sj^ touto)
X^^'^
^yj^uTlovTa'
yifxilc
Sl Ta xaT^ auTou^ a(py\-
yyiGctfXivot ,
xa) twv a^/wv to SuvolTov 6[xou y,a)
yapUv fxyjvuaavTiQ ,
aa) Sta touto irdXtv auTouq
avu[XV
yi
(7avTi(;
,
gV oKKaz auTcov ^aufxaatoJTa-
Tac
Siy]yyiGitq 7rpo'io)[xiv.
7,^. HEPI AC-)ANAZIA2 AriI3TOY2U2 EI2 T0V2 AriOYS
KYPON KAI UiANNHN T0Y2 MAPTYPA2.
YApYinOTiq Iv To1(; TT^oXafSoUGl [Xi[XV7^[Xi0a
wc
fortc de mlraculo niliil laeslonis incurrens
,
par-
teni aliquam parietls iuxta monumentum marmo-
ribus aelornavit, Christum in liis et lohanncm bu-
ptistam ac praccursorem
,
Cyrumque martyrem
,
sed et se factam super hoc gratiam praedicantem
depingens. Nos autcm
,
quae circa illos gcsta sunt
refercntes, et sanctorum potcntatum simul et gra-
tulationem denuntiantes, et hac pro causa eos dc-
nuo collaudantcs
,
ad alias eorum mirabiles valde
narrationes procedimus.
29. DE ATIIANASIA QUAE NOX CREDIDIT SANCTIS
CYRO ET lOIIANNI MARTYRIBUS.
Dixisse
nos in praecedentibus recordamur, quod
288
SS. CYRI ET lOll.
^uo
yi
/ca)
Tpta Sr/iyn[xaTa
ypd-^ojfx^v ,
Si^ cav
VMA TO
OVVTOVOV Y^ai GTVTTTl^iOV TMV ayiMV yvct)-
c^YiGiTai
,
7rpo(; ryiv rcov pa0u[x()7ipct)v ocpiKziav
,
)ia) ryiv twv a^ov^aioripoiv da^pciXiiav
^
o^ctx;
inciTi^oi [xciOonv
,
ci)<; ov [xovov ivip^^irilv tovq
d^iGTOvc, g7r/(7Ta/x2vo/ , dXXd xai ytoXa^tiv rovc;
yilpovac,
,
Y.dv toJtw 'Y^picsrov rov i avrcov og-
G^orrtV [xi[xov[jL^voi
,
tov 'UJaoi [xiv rnv
iavrov
[SaGiXiiav ctTrXwdavTa
,
ov ^maGi ^l ravryiv d-
ttXojc 'Ka^iyo[xivov' dXXa ravryw [xiv roi; vna-
TtovovGtv avTov rct) Tcyi^vy^xaTi
,
xa/ rnv
TriGriv
epyo) xa) rd^ ivroXd^ avrov StavvovGi' ro7; ds
[xyi toiovtok;
^
dy.oi[Lyirov G}iO)Xyix,a ytat -j/ggvvav
aiojvtov
,
y.a) gkotoq g^wTgpov* xa) TT^ot; [xiv rovq
diias vel tres relationes essemus scripturi, per quas
ct instantia et severitas sanctorum agnosceretur
,
tam ad dcsidiosorum utilitatem
,
quam ad stu-
diosorum securitatem
;
cjuatinus utrique discant
quod non solum bene facerc bonis
,
sed et poc-
nas infcrre noverint malis
;
in Iioc quocjue Chri-
stum dominum suum imitantcs, qui omnibus qui-
dcrn rcgnum suum cxpandit , non tamen omni-
I)us id al)solule concedit , scd quidcm hoc his qui
ohaudiunt pracdicationem suam
,
et fidcm opcri-
Lus custodiuut, ac mandata cius omni virtutc pcr-
ficiunt
;
his vero
,
qui tales non sunt
,
non dor-
micntcm vcrmem
,
ct gchcnnam actcrnam, et te-
^i^touc >
^iuTi xXyipovofxyifjciTi
Xiyovra' ^Qor
^l rOUC
dpiGTipOUC ,
dTTiXOiTi in^ ifJLOU
g/C
TO
TTUp To alo^vtov xpad^ovJa' xal ota 'Wfjatou tou
Trpo^pYiTOU
fmQOC 'usdvTac Ofjioiooc
(p^
ly^^a
fiivov
,
Idv Oi\yiTi
Kai elaay.oufjy^Ti fiou ,
Tct dyaOd
tyic
yYiC
(pdyioOi' Idv ^i
fxvi
OiXriTi
fiyiSl
g/VaxoJ-
G>iJi fLOU
,
fidyaipa ufiac
xaTsosTa/* to fap o^to-
fia
(py\G\v
zupiou iTavToy.gaTopoc iXaXy\Giv Tau-
Ta' fxyjSilc
ouv d>c
auGTy\pouc touc dylouc
fJ-(f)-
fjL>iGyjTat
,
fxyiS^
dnyivilic ^a/ GyXyi^ouc uttotttiu-
GitiV
,
ot TOU ^iGTTO^OVTOC dnoXoU^OUVTiC
To7c
^i)(yiGtV
iUipfiTOUGl
fXlV
TOUC g;)(^S CSOOVaC
,
TlfJLCt)'
Douvrai h\ touc dXaGJopac' ytai touto fap Trpoc
d^piXiiaVi (ic
Y.oivoc 7rdv7o)v ^'/^aaxaXo^, TrpaV"
ncbras extcriorcs. Et ad eos quldcm
,
qui a dex-
Irls siint, vcnitc, hcrcditatcm possidctc
,
dicitur
;
ad eos vero, qui a sinistris sunt, disceditc a mc in
J2;nem aetcrnum
,
clamat. Et pcr Isaiam quondam
proplietam ad omncs simili modo affatiis
;
si vo-
lueritis
,
et audicritis mc
,
ait
, (
tcrrac bona man-
ducabitis
;
qiiod si nolucritis
,
ncquc audieritis
me
"^)
c;ladius dcvorabit vos. Os enim Domini om-
*
^^^^^
^^'
, . . .
santincod.
nipotentis
,
inquit
,
locutum cst ista. Ncmo ergo lat.
quasi severos sanctos denotet , sed neque crudeies
ct duros existere suspicctur, si dominantis sequcn-
tes vestigia
,
bene quidem faciunt prudentibus
,
et puniunt sceleratos
;
vcrum ct hoc ad utihta-
'9
290 SS. CYRI ET lOIl.
TOVatV
,
g/
(JUVZl^HV S^UV/J^iliV Jtal
fXiTCJLVQlClV
aya^YiV iTriozi^aa^ai ol raq aUTO)v unoLLivov-
TEc
fJ^aGTilaf;' o)q Sii'^ouGi ouv 9sw ra
XiyofjLt-
va
,
oTi Touq
fjLiv fJLiTayvovTac riXiyiaav
,
tou(; ^l
fin
fxffayvovTa^ aiidXiQav' ou ya^
'/ioav anav-
u^oomlac,
fj.aB'/ffa)
xa)
hvvyifxala
^
(h^Touc,
fjLifa-
voouvTac,
fj.')]
Si^xiG^ai
,
aKKa (piXav^poy^laq,
uioi zai (^XaGTYifxaTa yv/iaia.
HjtSTw Toivuv ilc,
fi^GOv
'A'&avao"/a tq yuv-
a/ov
,
/caf
fjLapTupiiTO) 7rpo)Ty} tojv
fxapTupoov to
KoXaGTizov TT^OQ TOUQ TTTaiovTaq
,
zai TO TTpcx;
Touq fxiTavoouvTac, iuipyiTrA.ov xa/ cpiXdv^po)-
TTOv' auTJi TO)v Iv 'AXs^av^pe/a Siia(pavo)v
iu(p'/i'
lcm
,
sicut ille quoque communis agit magister
,
cfficiunt ; si consiclcrare possunt et paenitentiam
Lonam ostenJere, hii qui eorum flagella tolerant,
ut ostensura sunt quae Deo iuvante clicuntur. Quo-
niam eornm
,
cjui paenitcntiam egcrunt , miscrli
sunt; eos vcro cpii non egcrunt pacnitcntiam, per-
clidcrunt. Non cnim sunt inliumanitatis discipuli
vcl gcnimina, ut pacnitcntcs minus recipiant,
scd
liumanitatis filii simul et ij^crmina.
Vcniat iaitur in medium
Athanasia muhcrcula
,
ct testimonium prima perhil)cat super sanctorum
pucnis in peccantcs exhihitis, ncc nun et bcncficio
ac miscricordia crga pacnitcntiam agcntes ostcn-
sis. Ilaec fama cclchris hahchatur intcr illustrcs
MIHA(IIMJI>1 X\IX.
^-'
fjLtl^iro'
WapytiXXivou yuvn yuQ iruyxoi^viv
,
ou
fujpo
(3pax^^K
i[ivyiG-^yi[JLiv
,
on ryir; ^louXiuvnc
rriv
pcoatv lypd(po[xiv' v^al ^Xouro) yyjivo) oic-
^piTTiv ,
>ta/ yoviO}v iancpavouro Xa[jL^^oryiri'
iV ToJtO/C
<^^ TTaOt ro7c XOOfXtXOlC GifXVUVOfXiVyi
XOipiofJLaGtv ,
xaTa -^u-^^^yiv yaiKnTOJZ iGytoficiro
,
T^v
g/c
Kupov xa! 'lwavv?7V Triartv ouTt \youGa'
o^iv aurouc,
ixo^/JLOwit Guyvonpov
^
xa) [xy\ ii-
vat
[xd^rupac, tXiyiv
,
[xnol otd Xptorov
'A^Xy\-
ytivat yi
TraOnv dincpyivaJo
^
b rriQ icydryjg igJ^v
d^Xtoryjrot;.
E'/t 5a TrXav'/] rtv) xparoufxivyi >ta/
(pdGfjLa-
Giv iXX'/ivi>to7c
VTTOKXivouGa
^
ouro) rouq dyiouQ
Alexandrlae feminas
,
Marcellini enim iixor erat
,
cuius paulo afite memoriam fecimus
,
cum lulia-
nae sanitatem Jescribercmus
;
divitiis terrcnis de-
corata
,
parcntumque claritate coronata.
Vcrum
cum liis omnibus mundi charismatibus
csset ve-
nusta
,
secundum animam tamen saevius manebat
obscnra
,
crga Cjrum atque lohannem fidem non
habcns
,
unde illos crebrius deridebat
, et non es-
se martyres asserebat , neque proptcr Christum
decertasse vel passos fuisse pronuntiabat
,
quod
est extremae miseriae.
Sive autem errore quodam detenta
,
sive gen-
tilibus praestigiis pcrturbata
,
sanctis tabter de-
traheret ; sive sensus et cordis simplicitate
,
eo
292
SS. CYRl ET lOII.
SiiGU^iv
,
i'i7c Sl (p^ivoQ xai '/.apSiaQ aTrXoryi'
T/
,
Siu ro
fxyi
(pipiG^ai y^acpyiv ryiv vnlp X^i-
croi) zai ry\v fJLapru^iav
yiiuv
anayyiWouGav
,
fiovyiv
S\ rouro ^oav rou Ku^iXXou rou Oiiou
BeoTTViUGrov GaXTriyya (i) Xiyav ou
Suvafxai'
^'Kyiv ly.drzQOv dai^l^ >tai d^aiSeurov' il
iilv
yd^ %ard r^orrov rov TT^onpov lSuG(pyiixii
roug
fjLaprupaQ ,
TT^oSyiKov (o^ SuaGt^iiat; rouro xai
TrXdvyi^ Inifiialov' e/ S\ aard rov Siunpov
,
ov
VTTO^riuoixiv
,
ri[xo)^ta<; d^ia Kal fMifjL-^ict)^'
it
^ap fj.ovour G^xpiyifiiv fiaffua<;
ouq gv UTtofivyi-
fxaGtv
g%o/xgv
,
apa Xp/jTo^ Scopidv dniQaviv
,
oXiyouQ^^aurou twv ^a^cov KOtvoovou^ fSjotyiGa-
quod non fcrebatur scrlptura quae hoc indicaret,
nec certamen nobis eorum pro Christo sumptum
et testimonium referret , nisi sola divinitus inspi-
rata Cyrilli acclamatio
,
sacratissima salpinx
,
di-
cere nequco. Verumtamcn utrumque impium si-
mul est et indisciplinatione rcfcrtum. Denique si
sccundum priorem quidem modum martyribus dc-
rogabat
,
manifcstum cst quod impietate sit hoc
et errore plenum; si vero sccundum
postcriorcm,
qucm ct conicimus
,
et sic est poena et reprchen-
sionc dignissima. Si enim solos illos martyres
ha-
bucrimus
,
quos in monumentis habcmus
,
ergo
Christus raortuus gratis cst, paucos
communicato-
(i) IntcUige Cyiilli seihiunculos
,
dc quibus non alibi-
MIRACIJLLW XTIX.
203
uivo^'
oXlyoi yoLQ ourot ndvu Tuy)(^OLVOUQiv' 2V
xivSuvoiq Sz xal yi(xi7q yiVJi(j6{jLiOoL
,
/JLri [xupia-
ai iiOLpIuQO)V (ppou^oviiivoi ,
za/ ra/^ o/)tg/wv a/-
udrMv ^Qoayuaiai
,
u^wi^
yhio)v
tov ^piarov
7rpio(3iuovTac g'%ovTg<;' it yap )tal ixyjdoXojq
gJ-
(7/v UTTopLvyiixaTa ,
iva xa) t>iv KugiWou napyi-
ao) SidXi^tv To Trav aQyiOuaav TrtGTOJGaG^ai Ta
rouc
dyoivaq twv ayio)v ycyjQurrovTa
,
ycai rnv
xXHGtv auTcov uno^faivovra
,
to fu^Xyi^oq e;^p?]V
rcav ^uvduLiO)v ro)v oC aurodv dStaXiiTrrox; yi-
vd/JLivov
,
^usaQaoyCiv auroic,
fxaprupoov u^woXyi-
v[/v* g/ ydg gpfa /zapTi/pwv ow Tr^drrouaiv
,
>ca/
yapiGiidiJa Suvdfjnojv
ouk g/X^f^pac/v , a/' wv to^c
ctjQgvoG^VTac poJvvuouGiv
^
g/ >ta/ >5/>tTv oc3 ^'o^cgr,
res suarum faciens passionum
;
pauci enim valde
sunt isti. Secl et nos periclitabimur
,
nisi milibus
martyrum muniamur, qui sanguinis proprii fusio-
nibus apuci Ghristum intercedant pro nobis. Quip-
pe cum
,
et si omnino monumenta minus consi-
sterent , ut Cyrilli quoque disputationem omit-
tam quae universitatem certam recldere sufficit
,
quae sanctorum agones praedicarent , certamen-
que declararent
; multitudinem oporteret virtu-
tum quae per eos indesinenter efficiuntur
,
prae-
bere illis martyrum existimationem. Si enim ope-
ra
martyrum non operantur , et charismata vir-
tutum
non
perceperunt
,
per quae infirmos ro-
294 ss. CY?a et ioii.
ouTi ydp TauT-/j(; tyic, o6^y\c,
u^dp^^^^ofxiv' 'S7X?}v
naf
auTolQ
fjiy]
XzfiaBojdav
ixdfJu^ic,' il ^l y^ai
fjLapJupoDv
TrXiiov zvi^fouGi TipdfjJia
, Tivi Xoyo)
fXYi
XiyovTai
fxapTUptg
;
Ka/
fJLaXiafa tou Goylvi^oc, ilrrovloc, Trooq lou-
oalouc, Touc, ilq auTov
fX'/i
^iGTiuovTac,' il
fiy\
TTOIO) TCt g^^a TOU 'maTpO^
fXOU
,
fLVl
*UJlGTtUiTl
fioi'
il oi TTOio) Ta e^^a
,
/tav
ifJLo) fxvi
TriaTiui'
Ti
,
Tol(; l^yOiq
fXOU
TriGTiUiTB' )ta] SiSoJKOTOQ
yifx7v dirXavyi itat (Si^aiav ^tdvotav yta) fxyi^inoJz
'\cuoofxivyiv SidytotGtv
,
aTro tojv t^fojv tou<; Ivip-
youvlaf; aToy^d^ia^ai' dno yap tojv gpfwv auTO)V
(pyiGlV iTTtfvOJGioOi aUTOU^' Xa/ aTTO TOU Tta^TTOU
borent
,
licet nobis non sic videatur
,
iieque cnim
cod.
huius opinionis
^
sunrius
;
attamen apud eos mar-
tyres non dicantur. Quod si plusquam martyres
operantur miracula
,
qua ratione martyres non
sunt dicendi ?
Pracsertim cum Salvator ad ludacos qui non
credcl)ant in eum edixcrit : si non facio opera pa-
Iris mei
,
nolite credcre mihi
;
si autem facio ope-
ra
,
et si mihi non creditis
,
operibus meis cre-
ditc : ct dcderit noliis non errantem scd stabi-
lem mcntcm, numquamquc fallcntcm discrctionem
a]> opcribus
opcratores
considcrandi : ab operibus
cnim eorum cognoscetis inquit cos
,
et a fructii
ar})or cojjnoscitur. Stultum autem vcre consistit
,
fflonac
mir\ci;mi>i kxix. 295
To SivS^ov Uvo)ayLiJai' iunOic ^i touto JcaOgoT??-
KiV' il 6 TU(p\0C
/XEV luOilc TOVTCtJV 0U7C ayLOUdUZ
iirifvct) Tov xupiov
,
>ca) Oiou
tyiv IviQUiav Hytou-
Giv' il
fJLyi
ydp i]v ouTO^ cpyjalv oltto 6got7 , oy)c
y\^UVOiTO ^OtilV OUOiV' YlfJillC
Oi TOUTOJV XaS'
wpav dx,ouov7i<; touc TU(p\ouc yi/Jiac
zaioOai
ixiX-
XovTac OipamuaavJac
^
>cal ToaauTac yifJiiv
tui^-
yiaiac, Soopoufjiivou
fxyi
yvolyifiiv
;
t/ ydp Igtiv
^pcoat
fi\v
)tat ^^aTTOuai
fidpTupiq
,
a^^L^va-
Touai 8\ TouTO Kupoc ^oLi
^\(jodvvy,c i^fdaaoOai
;
OU^iV g/ ^i Tiq ^il^dTO) ^njpOGlX-^MV
,
xa) T'/iv
arroXoyiav
u(pi^0fjL2v'
TrXiiov yd^ ti Kifiiv ouz
l^OfjLiv
,
ooc ^pwa-/v ot;TO/ T/va a
fj/)i
^pwa/v gVg-
goi
fjLaffu^iq' ofLoiojc
fdp
aiiavlac touc,
fJLafHupac
si caecus quiclem sanus efTcGtus
,
liis non auditis
cognovit Dominum
,
Deique operationem edixit
:
si non esset inquiens liic a Deo
,
non potuisset fa-
cere quicquam
;
et nos qui caeci fuerimus
,
hos
per singulas horas audientes curare , et tot benefi-
cia nobis praestare, non cognoscemus? Quid enim
sit quod gerant, agantque martyrcs, ct hoc Cyrus
et lohannes nequeant operari ? Nos quidem nihil
conicimus
;
si autem quis opinatus fuerit, accedat
et ostendat
, nosque rationem reddemus. Amplius
enim
quicquam dicere nohimus
,
qualiter agant
isti
quaedam
quae non agant alii martyres. Simili
quippe
modo
universos martyres colimus , tam vi-
296 SS. CYRT ET lOTT.
(jij3ofxiv ,
ycoLi Tovz ^OLUfxaTa TrpaTTovraq
,
xa)
Tou^ 01) TrpaTTOvraq OaujULara' za) Xiynv urrip
ayict)v ou y.araXiynv ayifjiv
cnouSd^oixiv'
yiixiHg
fjilv
ouv ourct) TTi^i Kvpou xa/ ^lcoavvou twv afioov
fjLa^TupoJv
y.ai rou Xoittou roiv ayim fxaprupoov
arpanuiJLaro^ lyoiixiv ts xa/ i^^opLiv
,
y,a) Trciv-
rac, ourca tou<; iv 7ri(jrii TrpoXdfXTrovra^;
,
(p^ovi7v
TTipi auroiv xat Tnanuiiv TrporpiTrofjLiv.
^ A^avaaia ^l ^i^)
yi^
6 X6yo<; yiyiv'//rai
,
oi3p^ ourooq rouq
ixdpTupag cifSouaa, irpoz Sua^pyj-
fjiiaq
Siivdc, i'^{T^i7riro
,
TTuyivoripov aurou^ flsa-
Tpi^ouaa
,
xai iv auvru^iai^ di) oia(3dXXouaa'
Ttai
fjL
pLOvov aurr)
fi'))
Xifouaa ixd^ru^ac, ,
aX-
Xa Kai rouc, Xiyav l^iXovra^ iipyouaa' l^n
delicet eos qiil miracula operantur, quam qui non
operanlur miracula
;
et pro sanctis
,
non contra
sanctos
,
loqui sataginius, Itaque nos quitlem de
sanctis Cyro et lohanne martyribus et reliquo san-
ctorum martyrum cxcrcitu
,
sic et causam liabcre
tcnemus, atque tenebimus; omncsque, qui taliter
in fide praefulgent
,
sic sapcre de illis et credere
cohortamur.
Athanasia vero
,
de qua scrmo se intulit , non
sic martyres
colcns, aJ blasphemias quasdam con-
vertebatur
, saepius super eis speclacidum faciens,
t semper in confabulationibus detrahens; et non
solum ipsa
martyres cos non dicel)at , sed et il-
MIRACLLUIVT X\IX. 207
ouv rauryi<; riv
'A-&ava(7/a
t?ic
OTroXyi-^iO)^
,
xa)
^o^av roiaurnv elc
KiJpov xai Iwavv>7V tol/c
dytou<; iKiKmro
,
xa) ^apav iOit 'Ka^iiv rriQ
rourojv ^^tfxuri^aq
'Tsat^iuaio)c,
^
\va [xyi iiiivoi
StyiviXMC afJLaprdvouaa
,
dXXa fxa^ouaa
aa(pa)^
ryiv dXyiQitav
,
ryjXtycauryjq fxavtaq
iy,<puyot tov
OdvoCfov' ouro) <piXavQ^o)7ria fxaprupo^v ro)v ttqoq
aj>T>Jv ^ua^pyjfjLOUfjLivo^v
^at^iuijat' Iv
fJLtd
twv
yifjLipoiv Iv oao) rotaura rtai xard rcv oiytov au-
ryic
StiXiftro
,
xa) roug dytouc,
daifj.vo)(; yiXo)'
aa otijrat^i
,
^uXXa
fxia
y^avo^^iv Trrt^yiaaaa
,
65c
T6?v dyio)v u^ipfxa^ouaa
,
^aKVit a^po^pooQ
auriic rov darpdfaXov' hv yj yuvri Y.alaa^/itv Jta-
raviuaaaa
, ifxitviv iu^u<; lirt
ax^^fxarog ,
dvo)
los qui volebant dlcere prohibeLat. Qula ergo
huius erat existimationis
,
talcmque opinionem iu
Cyrum et lohannem sanctos habebat, et experien-
tiam oportcbat eam accipere acrioris horum cor-
reptionis
,
ut non rcmaneret iugitcr peccans , sed
cognita bquido veritate
,
tantac insaniae exibret
exitlum
;
sic misericordia martyrum
,
qui ab ea
blasphemabantur, corripitur, Quadam diecum ta-
lia quibusdam in domo sua disputaret, sanctisque
inhoneste deridendo illuderet
,
pulex unus errans
et saliens quasi pro sanctls pugnaturus mordet ve-
hementer talum eius: quem mulier comprehendere
volens,
cuni
deorsum incurvata flecteretur
,
man-
298 SS, CYRI ET lOH.
viuaai To XofZDov oux. layjJouaoL
,
ouri t^v op-
9'/ov ^uvafMV yt
^iaTrXuGtv
yi r/c /uovwv avQpw-
'7T0)v
tSia zaQiGTy^Kiv liTi^il^aG^ai' dXofoix; ydp
u<; rouc fxd^rv^ac, dfxaprdvouGa
,
dX6yo)v au-
rric
^td
TJ7C
2/c
Ta JcaVw vguagw^ Goo^^ovi^oufji
oyvifxali' lyiviro ^l ouy, avaX5fTW^ ;5
(^daavoq
,
aXX' BG^^v oouvyiv ryiXi)iauryiz rifj.w^ia<;
dy.o-
XouOov' ucp^
yiz
ixaali^ofxivyi
acpo^^coraJa noXu-
^XauaroK; (pa)va7<; rdc,
Kiyi^Ufifxivaq
dXyyi^ovaQ
u^i(patviv' MV dyvoouaa ro alrtov
,
ytai rovro
yd^ ro) nXyi^it
ryic ^uacpyifxia^
i/JpSatviv
,
/ca/
StaSpdvat TToQouaa rov yJvSuvov
,
opfxaQour /a-
TpWV fXiTiofiXXirO' 01 Sl TT^oOufXOQ aUvippiOV
,
dS^ori^o)v fxtaOoov Tr^oaSoytiaK; fau^oufxivot' dX-
sit continuo in cadem inflexionis figura
,
sursum
aspicere cle cetero minimc valens : neque enim
erectam poterat
,
quod solum proprium cst ho-
minum
,
monstrare formationem
;
irrationabiliter
enim peccantem in martyres, irrationabilium ani-
mantium per nutum deorsum facto corrigunt ha-
Litu. Fiebat autem non sine dolore tormentum
,
quod nimirum habuit tanto supplicio consequens;
a quo valide verberata
,
multorum netuum voci-
bus absconditos manifestabat dolores
;
quorum
causam
ignorans
,
et hoc cnim multitudine blas-
phemiac lucrabatur
;
ct effugere periculum cu-
iia cnrl.
pions
,
acics mcdicorum accersicbat
^
,
qtii alacri-
>imACLLuivi \xi\. 209
Xd rauryir^
0.77(^17:1ov
,
ayvoovvTic^ tou TrdOouc
ro airiov
y
Jtai t/ Tromv ou yivooGycovric-
"Org Sl Siovro)c aurriv [xaXXov og (piXavO^oj'
'Gjwc
0/
fj.dprugiQ
iru-^av
,
xa/ yvo)vai auro)V
Taic
aoXdoiat rriv dXxriv 7ra^iG>iiuaaav
,
(paivov-
rai y.a^'' uttvov auryi Trapiaraiiivoi
,
Jta/ npao-
ripoic,
pyifxaai
Xeyovng' iX^2 ^goc, Yijxdq
,
g/^
ol)iov rotp
UTTripx^
'^^v /'(J^/ov
,
)ca/ t;7V pojatv
yifxiic
GOi ^o)pou(jLiba' yi
Si' rtvi^ ^ap
ufxtlq
,
^57^00^
aJTOt)^ aTny.olvdfo
,
ot/ Toaoi/Twv lar^oov ttXuov
/(T;)(;JgTg
;
0/ Oc'
yifjnig
(p-zjaiv 00 yuvat
ruyxavo-
fjLiv Kuf
o^ )ca< 'Iwavv^jc
0^^
fxa^ruoic ,
0/ as/ ;ra-
gd aou KO)fjLO)^oufX2voi' dXX^ 2/
fjiiJd
TcialiOdc,
g/^
o/;cov gX'&o/c yifiinpov
,
yifiiri^ou ^drrov ^ii-
ter confliiebant, grandium spe mercediim glorlan-
tes; sed hac frnstrabantur, passionis causam igno-
rantes
,
et quid facerent nescicntes.
Cum autem hanc decenter immo misericordi-
ter martyres severius arguissent , et ut eorum per
iliatas poenas vlrtutem cognosceret
,
peregissent
,
patenter in somnis astantes ei, mitioribusque ver-
bis dicentes: veni ad nos, in domo enim sua erat,
et sanitatem nos tibi donabimus; illa, et qul estis
vos
,
respondebat ad eos
,
ut plus quam tot me-
dici valeatis ? Illi autem nos inquiunt , o muller
,
Cyrus
et lohannes martyres sumus, qui semper a
te
devidebamur.
Et si cum fide in domum vene-
300 SS. CYRI ET lOIT.
^a^riGii Soy^yifjLOLro^
^
oiaTnp
Imipd^yi^ y.ai
fxd-
CTtyo<;' y.ai ravra. /xev o\
fxdpru^i^ i]^6vri(;
aTTciy^ovro'
yi
Sl rov vnvov ivSiCtx;
Id^aaa
^
KiJ-
f
5v ^^ijSoa rov aytov Kai ^looavvyjv rov Kvoou
GUfjLfxd^rv^a
,
ovc wpo
/Soap^/wc iroiSa^iv
,
xai
Trpo^ rovrovc eXQg/v y,amni^iro
, yi
jrpo
fiiytpov
rovc, irpoq
avrovc
IpxofJ-ivovt; vfSpt^ovaa.
AXX apa Trgog aurou<; IX^ouca ry!<; 1X^1-
ooc d(pyifxapriv
;
ouSafxooc' 7ro)<; ydp o\6v n yiv
rouQ
fxdprv^ac '^iUGaoSai
,
fxifiy\rd<;
rov GO^ryi-
poc, rvyydvovrac,
;
o? oil^ai ra! yvvalo) ^iXyi-
Gavric, rv dvv7ripl2\>^rov avrojv y.al dvi^ty,rov
SvvafJLiv
,
ytai ro roJv fiaprv^tzMv yapKJfxdroov
v^i^oyytov
,
o^j^r/pav
rylc fxdartyoc '^^v
poiaiv
ris nostram
,
nostrum experieris donum
,
sicut ex-
perta es et flagellum. Et his martyres clictis
,
dis-
cesserunt. Illa vero somno dimisso
,
Cyrum invo-
cabat sanctum
,
et lohannem Cyri conmartyrem
,
quos ante paululum deridebat , et ad istos veni-
re festinabat
,
quae ante modicum venientes ad
illos
,
convitiis impetebat.
Sed
putas cum eos advenisset
,
et spe frustra-
ta est
.'*
nequaquam. Quomodo enim csse poterat
ut martyres mentirentur
,
cum Salvatoris essent
imitatorcs?
Qui ostendere volentes mulieri incom-
parabilem
et incomprchensibilem virtutem suam
,
cl martyricorum charismatum magnitudincm, ve-
MinAciiJini \\i\.
*^0j
liolaaavTo' TafinvGaixivoi
ya^ iU)Q ou
tt^o^ au-
rouQ napiUviTO
, afxa
h\ tov Upov
iytnvov auTn
paT>ipa Tou Tifxivou^;
iTTaTnaiv
,
tc
auvix^^^^^
iuOuc anyi^KXaTJiTO [xdaJtfoq' ycai to xarw vcunv
iKi7ai TTpoapi^aGa ,
o^Oim tw '7%)i//aT/ to [xap-
rupiov oiSiUcV' y.ai JtaTa <puoiv (SaotCpuaa
^
ya-
piGTy)^tou(; (poJvd(; tyiq
ti Traidc/ar^ Tn^ ti Oipa-
TTiiac Tolg dytotc
ir^ofjipi^cv' oOiv Ty)c, ip' gjca-
Tgpa TouTcov Tnipa-^iiaa ouvdixiojq
,
^i^amtaz
Xiyo) xa/ fxdGTtfo^ ,
rojv ou TtiipaOivTOJv nXiov
auTou(; gTz/xa Jtal iGi^iv' xai ou
fxovov fxa^ru-
pa<; rouTout; Ixy^purliv
,
dXXa xai Ta rrpojra (pi-
p2tv Iv fxd^TUGtv tXiyiV IvTiuOiv ttoWok; au'
rouz
^dx^uGiv IfxitXt^aro
,
xa) ^oXXalq Jta/
loclorem sanltatem, qiiam flagellum fuerit, operali
sunt. Verumtamen distulerunt hoc
,
donec ipsa
veniret ad eos. Cum autem sacrum llmen templi
calcasset
,
a flagello quo tenebatur continuo llbe-
rata est
,
et illic proclivi curvatione proiecta
,
di-
recto schemate per oralorium
ambulabat , et na-
turaliter incedens, gratiarum voces tam pro casti-
gatione quam pro curatione sanctis obtuht : unde
in utroque horum experta virlutem, curatione sci-
licet et flagello
,
plus his qui experti non fuerant
colebat
eos ct honorabat
;
et non solum martyres
hos
praedicabat , sed et primatum gerere
intcr
martyres
asserebat. liinc multis eos lacrimis
pLi-
302 SS. CYRI ET lOIl.
7r\ouGiai(; Tr^oa^popaic, siipdmui
, ri^c TrpoJipag
v[2^iCjj(; iviza
,
ytai TYiq unTi^ac, 'zzjpo^ auTOXJc,
ayanyiciiojf;' ytat ovto) jmv ^A^avaaia TViC, ^at-
Sita^ aTTOJvaTo
,
za) Tyjv rrpoTi^av
ainiXyi^pi rij'
fjLiTayvooGii 7ra^avota.v
,
ra ^pinovTa ^rs^l twv
ayio)v (ppovYiGaaa'
y}fxi7(;
Sl tovtouq di) r/^wv-
Tig y,a) oi(2ovt'cc,
,
Vya\ o)g dyiovc, yipaipovTit;
fxapTv^ac ,
zal ToHq v^wlp ^^taTou ^iirov^oat
GUVTaTlovTiq
,
d^io)(; xai vuv iu(pyiix7\aavJic, ,
aX-
7\r,v otyjy/iatv
y^d-^o^fxiv ,
<5*/'
rc
auTO)v
v^ai to
CTUTfftxov Jta/ To luaTT^Kayyov TcapaiikYiaiojc; ho)-
a^naiTat
,
o
^dvTaz luipyiTii yiyvo)ayto[xivov
Tou(;
fX'/i
Tra^ipfox; twv XifofXivo)v
dy,ouovTa^.
cans
,
multis ac ditibiis oblationibus laetificabat
,
tani prioris iniuriae quam posterioris dilectionis
erga eos habitae causa. Et quidem sic Atlianasia
disciplina profecit , et priorem resipiscens amen-
tlam diluit , decentia super sanctis dc cetero sen-
tiens. Nos autem his semper honore ct cultu cc-
lcl)ri habitis
,
ct ut sanctis martyribus collauda-
tis
,
cumque his qui pro Christo passi sunt con-
numoratis
,
condignc hos ctiam nunc laudemus
,
aliam
relationcm scribcntcs
,
pcr quam corum et
aust(Titas et misericordia pariter cognoscctur, quae
omnibus
beneficia pracstare dinoscitur
,
c|ui non
pcrfunctoric
quac dicuntur audicrint.
WIRACIif.DI \\\.
.']03
>. np.iM rKiior toy
i\rpov()4,ivi'()v.
llapgoT/ vuv ytal 6 FeV/oc
ou nxvoXofo^v tojv
ayio)v ra
^pa^fjLax,a ,
Jta/ ^ipa^iviiv rovf; <uia-
oyovrac, >caTa
^iGfxov
auTOuq /aTp/xov (Spiv^u-
vofjLivoc
i
dXXd VOGOJV xa/ o^oSpcoc
oouvo)(Xivo(;
,
xa/ Trig Oiia^ ixiTaQyilv
Soopid^; opifo/xzvoc
, >/C
diToXauGaf; dS^OTi^ov xa/ ^eoOiv larj^ai
fJ-ap-
Tupyiaaq touq fxdplu^aQ
,
fxyi^lv
g/va/ twv Idlpoov
ra
ytOfx-^liUfxdJa Ttgoc, tyiv toov dyiojv dXy,7iv dm-
(fyivaTO' Xi^o)fAZv Toivuv auTou Tyiv da^ivnav
,
xa/ Trlg daOiviiac, to a^iTiov
,
xa/ to TauTyiq ya^
piiGTaTov
<pafiay.ov
,
/cav e/ ai^To^
g/c
st/ Jta/
VL^v i^aioyuviTai
,
/.a/ pavi^ouo^ai ^daiv ou
^ouXiTai
ypafLfxa.Qiv' GopiGTyi^ 6 TiaioQ unyip-
30. DE GESIO lATROSOPHISTA.
Ailcst nnnc ctiam Gesiiis
,
non artificiose de
sanctorum remcdiis dispulans
,
nec eos curare pa-
tlentes secundum iura medicinalia iactitans
,
sed
langucns et oppido dolens
,
divinacque ipsorum
donationis
participari dcsiderans
,
qua magnifice
fretus, et divinitus sanare martyres attestatus, ni-
hil esse medicorum ambages ad comparationem
illorum virtutis asserebat. Dicemus igitur infir-
mitatem eius
,
et infirmitatis materiam
,
huiusque
gratum
valde remedium
,
licet ipse hactenus et
nunc
erubescat
,
et maiiifestari omnibus minime
304 ss, cYRi ET lon.
^i Go(po)Taro<; ,
ou Xoyou^ py}ro^ty,ou<;
l^nyou-
fiivoz ,
y.cii ^ioL Touro (po^aiv ro r^i^miov
,
ccX-
Xa Tg'%v;:c
larpiytyit; 7rpo'i(jrdfjLivoQ
,
>ial rbivryi^;
cuv aJcp//5g/a ^iSolgzolKoz rolg /xavBdvouGi v.ar
\%{ivo xatpou
yvoi)pt(^oiJLivo<;' ouroq 6 cocpoc \v
Xoyotq aJ
^ofxivoq ,
}ca) TtaKXtarotQ larpol^ la-
rpo^
(pyifxt^oixzvoz ,
IXKyivt^iYiz oux yiv 6 Tp/o-a-
^Xtoq ^UGt^atpLOvia^ gXsJQgpoc ooQ eXzyov ol
Gapo)(; ra xar' aurov 27ri(jTaix9.vot ,
za/ ro dzou-
Gtov aurojv i^^tafx^iuz jSaTrrtGixa
,
oirep atffg/-
X^v cpo^y}^i)(; (SaGtXtytyiv l^a^riGaro' Kai rou
Qiiou Xouryjpo^ dvtojv
y
ro OfjLyj^tytov ly.zivo ^ug-
GijSojq d7Ti(p^iy^aro
"
A/ac
<5''
l^a^oXoiXlv
,
,,
6772/ 77 /gV dXjXUpOV U^O)p
,,.
lltteris vellt. Sophista erat Geslus sapientisslmus
,
non quod sermones rhetoricos enarraret, et tribo-
*
iia cod.
ncm idcirco portaret , sed qnod artis
*
medicinae
praccsset , et huius cum diligentia magister pcr
illud tempus discentibus cerncretur. Hic sapiens
,
qui vcrbis cantabatur
,
gentilis miserrimus super-
slitionis llber non crat, sicut hii diccbant qui qiiac
illius sunt liquido novcrant, ct invitum suum pu-
l)lical)at ])aptismum
,
quo impcratorias metuens
minas fucrit l)aptlzatus
,
et cum a sacro luterc
ascendisset
,
mox homericum illud carmcn implc
cccinlt : Aiax autem dispcinit , nam salsam bibit
aqfiam.
'luuTy}V
ouv xa) (jlu/iOuc tol ^itoTUTu
,
xnU'
lilo)V TTUp^ i.uul(7) TYW Su^fJ^lSitUV ,
iKO)llO)Oit UiV
Uil 'X^piaTlUVOUr^ , 6JC
TOV \pt(JTOV uXoyo)TUTu
GijSoVTUC ,
>tai ToTc
iV^iOir^ UUTOU v6(X0tQ hou-
XiUOVTUr^
,
uXXu Ti TToXXu (S^iXXupMQ IpiUyO-
IJLivoQ ,
ycuK Tou TTOvyipou Tvic, zupSiuc Oyi^uupou
TOL TTOvyigu 7Tpo<pi^6ixivoc
prifjLoiTu'
"
oItto fu^ rou
,,
T^^
xu^Siuc
uXyiOo)<; inptaGiuixuToq
,
to ctto-
,,
(xu XuXil Ti
Jcai cpOiyyiTut ,,*
iy.ooixMSit ^l
xui Kupov xu] ^\ojuvv>]V TOUQ
fjLuprupuc ojq iz
Tg%v^C
tuTptzyl^; ^i^uojuiuovTuq tu tojv uv^^o)-
TToyv voayifJ-ufu ^
>ca) ouyt i>t Oiiuq Tivoq yiui ump'
ruTy}(; SuvuiJLiox;' ttuvOuvoixivo^;
fup ru toiq uaOi-
vouat Trpoc
uutoov ^poaruTTOfjLivu (pupfxuKu
,
u
xui yifJLiHc
fJLi^iycojg
uviygu-J^uuiv
i
lurpojv iivut
Ilanc crgo sacramcntis inltiatus apud sc im-
pietatcm occultans
,
cliristianos dcridcbat
,
qua-
si Christum irrationabilitcr valdc coIciUcs
,
ct di-
vinis cius lci^ibus servicntcs
,
aliaquc multa dc-
teslantcr eructans
,
ct de malo cordis sul thcsau-
ro verha non bona dcpromcns
,
cx cordis enim
veracitcr abundantia
,
os loqultur et cflfatur. Dc-
ridebat autem et Gyrum atque lohannem mar-
lyras
,
quasi ex arte medicinali hominum languo-
rcs curantcs
,
et non ex divlna quadam et supcr-
na virtute. Cum enim audlret infirmis ab eis mc-
dicamina
praccipi
,
quae partim et nos quoque
20
y
306 ss. cYni ET loii.
Tciura Si^dffJLara
oiirilviro' ytai rouro
fJLiv
Itt-
Troyt^dncov
eXeJg ro
^oyi^yifxa' rd^i fdp Iv rw^i
(pyja] rM GuyfpafjLfJLdJi' rouro Sl yaX/^vtiov 2(2oa
(pdpfMayiov'
xav rM^i :cg7o"9a/ tw Xoyoj Sr/jfyiX-
\{fo' dXXo ol oyjfxoyt^iriiov ilvai
,
Siyjyi^ro aa-
(pd)^ ro Inl^ifia ,
3cal rov rditov ivQa rouro
(pyi-
aiv
IfMvyifioviuz'
y,ai iripou ^drrov lar^ou ryjv
in^av d^ouaac, Iv.ofLitaZiv ifjLirXadT^ov' zai Trdv-
rct)Q ra Trpoc '^dov dyl(s)v Xiyofiiva
^
rivm uTra^-
p^g/v larpccv ^n^i^aiouro x,ar7ufjiara'
(puaioXo-
ycav dii rd voayifxara ^
yta) rdg rdiv oiaoioofjLi-
vodv TTGioryirat;
,
y,a) xard Xofov aura rov lar^i-
xov iTnrdrriG^ai
,
y.a\ twv 7ta^/ifidr(f)v Iv^pyilv
ryiv Tta^aipiGtv.
supra descrlpsimus
,
medlcorum haec fore magi-
stcria praedicabat
;
et hoc quidem hippocraticum
dicebat auxilium
,
haec enim inquiens in hoc di-
cuntur conscripta
;
hoc vero galenicum vocahat
medicamentum, et in hoc iacere sermone pronun-
tiahat
;
aHud autcm democriticum csse rcfcrehat
cvidenter cpithema, et locum uhi hoc diceret com-
mcmorahat : et cum hoc vel illud eorum me-
dicamentum audlret
,
altcrius csse mcdici iacta-
hat emphistrum : ct omnia quae a sanctis diceren-
tur
,
quorundam csse mcdicorum confcctlones as-
scverahat ; naturah rationc sempcr dc languori-
bus, ac medicaminum, quac dabanlur
,
qualitati-
WXXa rouro)V aurou twv (pXy}VOL(po)v
,
ofyy. ciA-
Xov T/va na^i(7T(i)(jiv o\
/xapTWfSC
tXe-j/pi^ov
,
?i
xai jacpwc
tJTr' a^Twv twv 7r^af[j.aro)v iXi-yyov-
rai
,
aXX' a^Tov tov ^ssapa^p^ova
Vcrjiov
,
tov
toJtwv 'uJ0iy}7r,v Jca) ^2vv>?Topa' Ta vwTa ^a^
oh0cV7^(Ja(; 6 ^g/Xa/o^
,
xa) crt)v
Ta/c
(j)(ion\arair^
roi>c (hfxour^
aurour^ zai tov rpayviKov
, wc
^)c
T/vo^ Oiiac, 6p[j.r,Q auavOivra^ ia)(^y:x(/)(; ycai ird-
c/it; afxoi^ouvJa
y,ivr,GiO)r/ raura fap Ta twv ^u-
Xwv ^npa Tg 3ca/ avai^ia sv tw (^(Zvri ru^/yjj.-
vovra ao^iJ.ari
,
gXaXg/ TOTg xa/ uT:iyga<pi' y.ai
rriv o^uv/iv liroiiiro rn roiauryi ytoXciGii JcaTaX-
\y\Xov' yai rou <ma^ou(; ayvoyiaa^; ro a\riov
,
biis tlisputans, et secundiim medicinalem ea prac-
cipi rationcm
,
ac passionum fieri deslructioncm
affirmans.
Sed liorum ei stultiloquiorum
,
non aliud qui-
cquam martyrcs exliibent ar^^umcntum
,
licet evi-
dentius a rebus ipsis redarguantur
,
nisi eundem
amentem Gesium qui horum crat factor et geni-
tor : dorso namque infirmatus infclix cum armis
,
humcros ipsos cum coUo vehiti ex quadam divi-
na ira arefactos et omni motu carentes habcbat
;
haec enim hgnorum sicca quaeque et humorem
non habentia in viventi corpore p^sita imitaban-
tur et depingebant; doloremque sentiebat tali sup-
pHcio
consequentem
;
et passionis causam
igno-
308 SS. CYRI ET lOlI.
larpiviiv iciVTOV o tou^ aWovc, loo^.ivoc, riyw-
vi^iTO' l-x^^Yiro
yovv hUaCpogoic,
aKilij.ixaGiv
xa)
'/,aSapaioiQ rcov dXn/xixdrcjov ovy^ '/irrcjtv
,
^ial-
rdc, ri TToXvr^oTTOVQ
t>ifjL2t[3i ,
y.al
Sipfxoripoov
ro(po)v
iMr'eXafx(3avi
,
4^'s'^
ilvat -/.a)
(pXiyfxa
T'/}V iv ixiivotc; ovaav rolc, roTtoic olofxzvoq
,
za)
ravr'/} Sta^popiHa^at ^oy.cov ro r'/iQ da^iviiaq
Trapatrtov.
'^C
02 Trdvra rd ryic ri t%v;7C
^iTTor/iniv
,
y.ai TaX'/ivo(; avrov zai ^\'UJ^oxpdr'/ig
'/ai roov
dXXoov largoov 6
lafJLO^;
l^cTraiSivai
,
'/ai ro 7ra-
Bot; ovSlv dmiJLitooaB ,
ovri rtva rptTTOu/jrov Jt/-
V/iatv roHc, dztv:-iroig ixiXiaLv yiovv/i^yi yapiaa-
a^at
,
rovc, x.o/x\j.oj).; twv \ar^o)V [xiraariXXi-
rans
,
meJeri slbi ccrlabat
,
qiii sanare alios pro-
curabat: iingebatur enim divcrsis ungucntis ct ca-
tharsiis non minori])us c|uam ipsa csscnt unguen-
ta
;
tliaciasque multimotlas altcrna vioe transige-
bat
,
ct calitliorum participabatur escarum sicci-
tatcm
,
esse hacc llegma tjuae illis incrant locis
existimans, ct hoc motlo tliiTcrcntiam accipcre pu-
tans infirmitatis causa.
Cum autcm oinnia quac artis crant fccisset
,
quaeque sc Galcnus ct ilippocratcs aliorumquc
mcdicorum cxjimcn ctiocucrat
percgisset
,
ct pas-
slo in nullo
minorata vitlerctur
,
necpic alitpicm
tam dcsitlcrandum motum immobiiibus mcinljrls
MIRACLMIM X\X.
300
Ta/
, xa? TrpofjiX^onac
y
uttmv tyiv
ug^iviiolv
^
roLUTyjc oLUTouc
oltt^tu (pcjL^fj.WKOv' oic
eKacJTOC 01
70 So^av anyiyUWov
<t
TiXiuraiov auroc aTrav-
ra
^c^naxivat ra Xix^ivra Trpoc
auriav oiyjyYi-
caro' ol Si. rouTMV ay,ouaavric
,
a^anla xaTg/-
^ovTo' xa\ [Lovov lu^uc t^ou TTaOouc larpov rov
rcov oXwv Ogov dv>iyo^iuov
^
rov ttXiov t/ Tra^a
dvOoooTToic Suvdfxivov
,
y>a] Spoivra Ta iraaiv av-
^^oonoic ou S^ooixiva' ilc touc dyiOuc ouv KiJ-
pov yta) 'l6uavv?7V l^iivai TrpoGiTarrov
,
>cat rnv
aurojv dvafjiiviiv
lirlfj^i^iv
,
xa/ t^v v/, rauryi<;
^ipamiav TTpoaSi^/jcG^ai
,
i^uSri ^ilac auro)
Ixiri^xouGi ya^iroc
,
y^al 9g/a SuvdfJLU ^yifxiou^'
dare potiiissct
,
illustrcs medlcorum accersit
,
qui-
bus acccdcntibus cum infirmitatcm dixisset, huius
ab illis cxigcbat rcmcdium. Cum autcm quod sibi
visum fucrat unusquisquc pronunciassct , novis-
simc omnia quac ab cis dicta fucrant ipsc se iara
gessisse narravit. Quibus illi audltls
,
silcntio te-
nebantur
,
et sohnn contlnuo mcdicum passionis
cunctorum Deum pronuntiabant, qui phis ahquid
in omnibus super homines posset, ct gcrcrct quae
ab omnibus hominibus non gcruntur. Ad sanctos
practcrca Cyrum et lohannem exire praecipie-
bant,
et ipsorum expectare visltationem ct ex hac
curationem
accipere
,
eo quod ipsi divinae gratiae
forent
participes
,
et divina virtute patrarent mi-
310 .SS. CYRI KT lOIT.
youai Tu ^avfiarci' tt^oc ov(; iudiox; o Fictoc
zai rovQ ayiouc lar^tiio)^
Ivipyuv rdg iciditg
i<p9eyyiro
,
xa) ^itov ovSlv ri
Oavixaarov It^i-
SiUvua^ai
,
fiy)
roHc, ^aXatolc,
larpolz Styi-
yogivrat' o\ h\ npoq tovto ao^ojg
av^taTafJLc-
vot
,
'/,at TTcXXac avToiv ^ipaixita.c, ^poa(pi^ov-
Tg^
,
zat
fxv^ia (papfj.axa
XiyovJi^;
,
y.ai ra tov-
tok; laOivfa
voaYifj.cLla
^
Tovg Xofovg ilinlv aTryi-
Tovv Tov appo)aTov o oc y.at AsJg/v 2UiAo)v ov^^
svptay.i
,
xa/ Xiyo)v iv^v^ irpoc, avroov avgrpg-
Tnro' xa) atyav yi^iov Trpog avrov zaXoog avrt-
Xiyovrac,
,
xa/ atywv ay.ovaiooq i^aJii^iro' xa/
TTitaOilc TTpOC TOVZ fXCl^TUpag Tip^X^iTO
OU TOaOV-
rov TTitQoi
,
oaov dXfyjSoat Sitvaig lXavv6fMivo(;.
racula. Ad fuos stntim Gesiiis et sanctos meclicl-
naliter operari sanitates perhibcljat , et divinnm
nihil vel niirandnni ostenrlere
,
qnod a veteribus
medieis non furrit rlivulgatum. At illi sapienter
arlversus lioc resistentes, et multas suas curationes
afferentes et remedia mille fatentes
,
istisque sa-
watos languores dicentes
,
rationes persequi pete-
Lant inMrmum. At ille quid diceret non invenic-
bat
,
et dicens protinus ab eis confutabatur
,
et
silere posccbat eos qui sibi optime resistebant
,
et
tacens invitis acfjuiescebat, et acquicscens ad mar-
lyres venitJjat, non tantum suadela, quantum do-
loribus diris impulsus.
MIRACDT.UM XXX.
311
^T.XOovfi y oSv ofJLCt)c
auToi
,
xal
po)G20)r tu-
p^gTv
lyarivovTi
,
xa) xara Suvafxiv
XiiraqoiJVTi
rouc fJLOLprupac ,
vux.ro)p
xaOiu^ovri
(patvovrat
,
xa) To
Torj 'CijaOour fiywuoufit (papfxaytov
,
axo-
Xou^ov rtfjiO)Qiav
rou njsafiyovroc'
(paayiO)v yaq
eTva/ co^poc
,
fmXKov
(xo^por,
yi
GO<poc, amoilyivU'
ro' (pipi -yap ovou oayfjia
(pjiotv aat rouro cpo-
pyi(jov ,
ro7c oofJLOiQ
auro TTigt^ifxivoc
'/-ai rpa-
yyfkM
ytat vcjirff) rolq 7rac7;)^oua/v* xal
fxiaouayic
yifxipac,
oXov
yifiwv
^iptvoant ro nfxivog
,
fjLi-
yaXo(po)vo)<; /Sowv ooc fxoopog ilfxt
xai avouara-
roz'
y,a\ rouro iriT^^ayooc;
^ wc
g/p'/?>ta/>cgv
,
lu^u^
iu^yianc, rvw
rou
a^^fxaroc, \aaiv' ytai raura /xsv
gJc
awTov ol afioi cpyiaavTit; (^ypvro' 6 o\ arpa-
Venlenti tamen cl et sanitatem assequi suppli-
canti
,
ac martyras secundimi vires poscenti
;
no-
ctuque dormienti apparent , et passionis indicant
medicamentum, congruum stultitiac patientis, di-
cens enim esse sapientem, stultus potius quam sa-
piens demonstratus est : fer enim asini sagma in-
quiunt, et lioc porta positum super luimeros, col-
lum , et dorsum
,
quae dolores perpeti comproban-
tur
,
et meridiantis diei tempore
,
totum nostrum
circita templum voce magna exclamans
,
stultus
sum et amentissimus
;
et hoc sicut diximus acto
,
corporis continuo invenies sanitatem. Et quidem
sancti
, his ad eum dictis
,
abicrunt. At ille
con-
312 s.s. CYRT ET lon.
c^EiC (pciVTaGiav iKaXn to opa/aa
,
;ta) ou y^Qi-
(jTO(p6po)v dyicov
IrrlTayfia' ytai ^ia^TVGag (hq
(pd^fjLa
To OiaTrtGfxa i^Tcov Xg^Qg^vrwv ou^lv Sn-
TTpaTTiTO.
WdXiv hl XiTavcUojv Toug
^dpTu^ac
,
TauTa
7:otiiv
fJLiTa 7rpoa^y,z'/i<; Irru^iTo' iXOovTZQ ydp
TraXtv ^poc, auTov dj<; izd^iu^iv
,
xa/ y.o)^o)va
Guv TO)
GayfiaTt fxiyav
hi tou T^ayjiXou '/.pi-
fiaaat ^^OGTaTTOUct' jcal guv toiq auToiv tov
vsd)v otaQenv to luo^oq il/xt zpd^cvTa' dXX^ mq
y.ai TauTYiV ttiv htdvotav ri^iTit
,
t'),v vAXiUGtv
cpaGfxa xaXo)v dvaytoXou^ov
,
to
Gayfia
Tiyyo-
Xofo)v y.ai tov y.o)^o)va
fX'/i
^uvdfjnvog^ fxyihl 7ro/ac
TauTa TU^yavouGi xpaorewc
>
jca) (puGtyyic xa/ ou-
versti.s, pliantasiam vocabat somniim ct non cliristl-
ferornni praeccpliim sanctorum; ct rcspuens illiid
<[nasi phantasiae tlccrctum
,
nll agcbat dictorum.
Itcrum autcm martyras dcprecans
,
eadcni fa-
ccre cum additamcnto audic])at. Yenientcs cnim
rursus cum dormirct adcum, tintinnabulum cuui
saj^mate niagiuua in collo suspcndcrc
,
ct cum liis
ad tcmpluni suum currcrc
,
ct
,
stultus sum
,
cla-
mare praccipiunt. Scd cum etiam lianc ob amen-
tiam iussioncm sprevissct , inconvcnicns lioc mon-
strum
appcllaus
,
cuin scilicct sai^ma <lcprchcndc-
*
Anasfa-
TC vcl tintinnabulum non valerct
,
(^t cuius liacc
inisUgfbai
esscnt judlcii
^
scu natnralis ac substantivac quali-
MIRACULUM \\X. 3|3
(jioiSour; TTOidryjTOc /Vp^^uwv TTOiyiaufj^ai lyiv xa-
roiXyj-^iv
,
auOtc iSiiro xa) IxiTiiUQ to) oiOTrd-
T>7 n^oai^i^iv
,
^i^amuoai [xaXXov aurou rnv
dd^ivaav
,
xal />t;^ ^zua^tSitv auTov (pad/zaT/v
f2ou>toXouixivov'
01 ^g ^itdraToi ovrox; xa/ (^/-
Xdv^pooTTOt
fxdprupic
TrdXtv l^pdv/iaav xa/ ^a-
X/v 7ro/g7v Ta irpoira TrpoGcra^av
,
'znpoa^ivriq,
xai rcv %aX/vov <popi7v (hc Ta aXo-ya , /ca/ uzro
T/vo^ T^fJv o//CgT6i;v 7r^oj2aSi(^ovTO<; IXytiaOat jca-
Ta rpd^ujov aurcv tm adyiJ.ari '/.a\ ro) >iO}So)Vi
aefjLVUvoixivov ,
y.ai ro
fjiO)poc ilfxt fxaXa aa(po)(;
liTtXiyovra'
ou^x^
laurouc; ralc; 7Tpoa^7i>catq tou
Ti 'xaXivou y,a\ rou yoiScovoi; StopQoufiivoi
,
dX-
Xd Tou ao(po)7drou Viaiou rauraiq iy^yiXoHi^av
tatis non possct aJvcrtcre
,
itcrura oLsccrabat
,
et
sanctls supplicatloncs oficrcbat , ut curarent po-
tius indrmltateni suam
,
ct non clcspiccrcnt se fa-
bulis noii bonis deccptum. Ast sacratissimi reve-
ra et miscricorclissInH martyres rursus apparue-
runt , et iteriun priora faccrc praccepcrunt , ad-
dentes ut frenum sicut inrationabilia portaret ani-
malia
,
et a quovis tralieretur praecedente servo-
rum
,
et sequeretur secundum morem ipse
,
sag-
mate ac tintlnnabulo adornatus, et, stultus sum
,
valde frequenter aflatus
,
non se ipsos ab addita-
mcntis freni et tintinnabuli corrigentes , sed sa-
pientissimi
Gcsii manifestiorcm per haec amcn-
314 SS. CYRI ET lOfl.
^otovvn^ Ty}V avoiav
,
>tal alG^^v^i ^pt/jLVTipa
zal fxil^ovt fjLaGTi^ovrz^ avrou ro
aGvvirov' av-
To)
fxlv
ovv o\ ^iamatot g/VovTg^ TavTct tt^o^
avTov
5
aviyj^py^Qav.
'O ^i
yivdfXBVOQ e^v^vog (paG/JLa ^dXiv gl-
^Uilv ioitXia TOV OVit^OV
,
TW Tpt(J(JM ^i^aiO)-
-SgVTa
T^fc
o-i^ioyi;
^
jca/ tovto irotiiv yivayxd^i-
To TYi(; d^aKKayiiq tov vooyiyLaToq 2ve>ca* )ca/
tva
fjLyi
^^oi;
opym dovyxod^yiTOV xa-S'' lavTov
ztvyiayi tov<;
fjLaplv^ag'
to adffJLa yovv gV Mfxovq
xa/ vooTOv
d^dfXivo(; ^
y,dv Toi
T^ax^Xo) (popiaa^
Tov y.oi^o)va
,
za/ tov ^aXtvov gV'&g/^ t^ yi^pa-
A?7 xa/ Tw GTOfxalt
,
Tou TratooQ OTTtauiv iimlo
ava To Tg^svoc
ayovTo^
,
y.av tovto) tov^ Stav-
XovQ dvvovToq
,
oiza o). y\aav cog (paa]v o/
fxi-
tlam facientes
,
elusque acriori ac maiori confu-
sione insipientiam flagellantes. Itaque ipsi quidem
egregii martyres his ad eum dictis
,
discesserunt.
Ille vero expergefactus
,
phantasma iterum di-
cere somnium formidabat
,
quod se certum tertia
reddlderat vislone
;
verum et hoc facere cogeba-
tur amittendi causa languoris
,
et ne ad iram sine
indulgentia
contra se martyres commoveret. Igi-
tur sagmate super humeros elevato
,
frenoque ca-
piti et ori imposito
,
tintinnabulum in collo por-
tabat , tergaque se per tcmplum trahcntis et in
huius atriis incedentis pueri scqucbatur, quae de-
iVriRACUTJJIVI x\x,
'^15
Toriaavnc ?
'^o fjLCo^of; itfxi
}ipa'^o)v aw^^^voTUTa'
TrXrjpojaac ouv to)v dylojv ty\v y^iXivaiv
,
auv toj
aayiiaTi
/.al Toi )^a.Xtvo) )ta) to) xo)oo)vi
,
'/,a\
T>iv g^sr/vfJrnov voaov d^uJi^iTo
,
xai Tyjv pooatv
dvitX'/i(piv
,
TTiv (plXyiv avTOJv To?^ ^^oaTayixa-
aiv y,ai auv^po^ov Tolq ^ianlaixaaiv.
'E7rgX'&oJ(T?7C <^2 Ty\(; vvxroq
,
jca/ t>!v
tjJc 2W
Si^afxivyjg
(patSpoTyjTa
,
TrdXtv Tiaio) ytaOivSoV'
Tt 01 0i7ot TragiaTavTai jiapTv^iq
,
^al t'/]V
e/c
avTovg dfxapTiav %ap/ev7wc ttwc aj^Tov
dvifxiix-
vyjazov' l^itoy\ yap Xiyovat ^usdvTa Ta ^pcx;
'/jfjLoov
To7<; voaovat
St^OfAiva (pd^fxa-jia
,
twv 7ra-
Xa/ (pQit^ofxivcov loCf^Mv tlvai OiXiic,
ivpyifxala
^
Xiyi 'Kov Ta Toi> Tra^&occ tou aov
^0'/\^'/\f.\aTa
cem erant iit ainnt qui haec dinumeraverunt
,
slultus sum
,
saepisslme clamans. Cum ergo san-
ctorum iussionem complesset
,
cum sagmate
,
fre-
no
,
et tintinnabulo
,
etiam clorsi languorem de-
posuit , et sanitatcm resumpsit
,
quae facta est
praeceptis sanctorum amabilis, eorumque sanctio-
nibus comes.
Accedente vero nocte
,
et orientis succedente
claritate
,
iterum dormienti Gesio divini assistunt
martyres
,
et perpetratum in se peccalum ad ip-
sius
reducebant gratulanter memoriam
,
asseren-
tes
,
quia si omnia quae a nobis remedia languen-
tibus
tribuuntur
,
priscorum qui consumpti sunt
3 I G .SS. CYRI ET lOTT.
^lTT^OKrjCLryic, Goc, aviy^ci-^aro
, ri TaXvivoc, o
Trapa aoi
^aufxa'Cpixivo(; i^l^y^xiv
;
ttoiI ^i rav-
ra A.yi[xoy.prfo^ l(p'/i(7iv
;
?? twv aXXoov ri^ d^o-
/JL2VMV loTipMV
ifjLvyifjLoviUGiv
i
xal il ravra Trap'
auroic, iv^ok;
Xiyofjnva
,
za) TTipl twv ciXXmv
aXyjOcUGiic
(pQiyyofjLivoq' g/ Si roiourov ouSlv
i/i^ivouc XiyovJaq dnoSii^naz
,
ylyvMay.i aau-
rov y.ai ^ip] ro)v dXXo)v
-i^iuSofxivov' o\
fi\v
ouv ayioi ouroo rov TiGiov aryiXiriuGavri(; y.a)
cuKocpdvfyiV
lfi(pavM(; S^icXiy^avnc
5
iXuaav rh
iVUTTVlOV.
'O o^ Jtai U7TV(^v uTU^^pYivaro dvriXiyiiv ou-
Civ lyjjiv rolc fxd^ruGiv
^
y,a\ SiuTrviG^iic 2^2-
nicdicorum vis cssc invcntioncs
,
dic ubi passio-
nis tuae Hippocralcs tuus adiuvainenta descripse-
rit ? vel Galenus
,
qui apud te mirabilis perlii-
bctur
,
dixerit ? ubi etiam hacc Democritus cfTa-
tus fuerit ? aut alius quisquam ex famosis medi-
cis horum menioriam fecerit? Et si haec apud cos
inveneris dicta
,
et de aliis quoqiic veritatcm di-
ces affatus. Quod si tale nihil illos dixisse pro-
baveris
,
cognoscc tcmct ctiam dc aliis cxtitissc
montitum. Itaquc sancti cum lalitcr Gcsium pu-
blicassent , et
caUunpnialorem esse liquido coiivi-
cisscnt
,
somnium dissolvcrunt.
Illc vcro etiam soporatus o!)inutult
,
niliil ha-
bcns in quo martyribus coutradiccrct: ct cuui evi-
MiriAcui.uM \\\. H 7
7r\)irTiro
,
nOyjTTfix; rov oo^f/yraTov iXify^ov'
ufA-
v>fcrac
^^
o^v oiifj)r; twv (xytf*)V Tytv ouvafxiv
,
/a/
^io^iv auTOUc
6
fjLoXoy
7}
fjac
lafj^ai touc, 'ma-
cx^ovrar^ ,
tou Tifxivouf; atirwv aviy^fj^pnaiV (pa-
(s\ ^i xal Koa/xav xa/ ^ajxiavov tou^ ayiouq
auvtargouc /ta; GUfiixd^Tugaf;
TOtouTOv t/ o/a-
TT^fx^aG^at
,
(jOGTTip Kai Tou ^a^atTOU ;ca/ tji^
aKaXou yuvatxof;' ou
fxy^v
a>Aa Jta/ to
t?ic
2-
(3paiag
rylc
Ix^ufjr.c^ rov y,ap'/,tvov gaw zpuTrrO'
fjLtvov , Ku^oc ;ca/ 'Iwavv^jc TnTT^ciyjaat' am^ ttoX-
Xoi cog
p^Osc ^grovoVa
fxi^vyjvrat xa/ ytyjpurfou-
Gtv' aXXa raura
fxiv
oog za) to7<; ixiivoov ly-
yiypapLfxiva ^aufjyaGi Trapiopoiixoixiv'
ro Tra^ov
(5^2
ngdffTtov 0)^
f,r/i
y^acplv Iv aurolq ?!/>ce7c ava-
gllassct
,
stiipcficbat
,
saplentissimam redargutlo-
iiem admirans. Hymnls ergo vlrtiitem sanctorimi
praetlicans
,
et divinltns eos sanare qui patiimtur
confitens
,
ab eorum recessit Lasilica. Aiuut au-
tem sanctos Cosmam et Damianum
,
liorum con-
medicos et conmartyres
,
tale quld peregisse
,
si-
cut etiam illud paralytici et mutae mulieris sig-
num
,
ncc non et hebreae quae cancrum habue-
rat intrinsecus occultatum, Cyrus et loliannes egc-
runt
;
quae multi tamquam heri facta commemo-
rant
et praeconiis efferunt. Scd haec quldem, c[u:;e
inter
illorum
scripta sunt miracula
,
transcurri-
mus
;
pracsens
vero prodigium quoniam scriptum
318
SS. CYRI ET lOII.
oi ayioL ra aora ^ia^^drTOVTic, '3'aJ^ara* ly,
fxta^
fap TTTifyic '^vpog rg zal 'lwavv>7C
?
Koa/xac
Tg
3ta/ AafxiavoQ ,
'K^iafou rou Oiov
y,fxo)v
dpvov-
rat rd
\dfxala^
aa] iva ^iai:ory\v tyouai t6 ;tai
TifX(^Gtv
Ixargpo/
,
Tov o/' auroiv
yifuv
rd^
3'g-
paTTiia^ Sco^oufXivov
,
)ca/ Spcovla ra TroXur^OTra
ri^afa' ov w^ twv oXwv 6cov vTa ufjLVViGavli^
,
xa) rou(; fxapru^af; (vg ^taroug aurou yiyovo-
rac, ^iqdiTOvrac,
,
gr/pwv ^aufxdroiv
rdc, Trapa-
&g'(T/^ 7:oioufxi^a.
in eis non cst , nos nierito scrlpsimus. Et nemo
ita cod
iiiirctiir si sancti vicenter
^
cadcm patrent mira-
pro vicis-
^
sim. cula : ex uno enim fonte Cyrus atque lolianncs
,
Cosmas ct Damianus, Christi Dei nostri hauriunt,
et unum Dominum habent, et honorant utrique
,
qui pcr cos nobis curationes clonat , et multimo-
da gerit prodigia
;
quem hymnis
,
tamquam eum
qui est omnium Deus, laudantes, et martyras ve-
luti eius fideles famulos, aliorum mlraculorum
in-
terpositiones faciamus.
MinACIJTLM XWI. ,'M9
lu. Ili:i'I t)E()Alll()Y TOV MKTA T() KOlNUNlUM
PINOKTYIIIISANTOS
,
KAI riAPAXl'UMA
TY*Ail(-)ENTOI.
^iyjy^diojq aiTto^
,
fjLiydiXyiC
o^iXitoi<; ytviTai
TT^O^iVO^ T07q OU TTUpipfoJ^ TiOV XifofJLiVOJV
aV.OU'
OUGl'
OUTOC fap ilQ TO TO)V OiUoJV flVOfXlVOC;
Tcp.i'
vog
,
fxiTa Tyiv tojv (^o)07roto)v Xptrjfou
ixuG7y,piO}V
liifdXyi-^tv
,
6(}iv oux, \g[xiv y.tvoufxivoq
,
g/ t2 t;-
voc
oLUTov irpoc,
Oufxov Tra^oTpuvovJog
,
fj.avia fxi'
ytGfyi (pXiyofj.ivog
,
xat ^eoov Ty, Ktv/iGit tou Tn-
p/
jcapo/av
xoxXd^ovJog a^ifMdJoQ,
ou X^fotg
fj.6'
votq To ^ilov 6 ^itXatO(; u(^ptGi
SuG(pyifj.6)v
6
TptGdQXiO(;
,
y.a) w^ ^tara guvSouXou Ttvog rac
31. DE THEODORO
5
QIJT CU>I COMMUNICASSET NASO
SONITUM REDDIDIT
,
ET STATIM CAECUS
EFFECTUS EST.
Atlulescens Theodorus
,
qui praesentis noLis
narrationis est auctor
,
magnae utilitatis efficitur
causa his qui non transitorie quac clicuntur au-
dierint, Hic eniin in basilicam sanctorum veniens
post vivificorum Ghristi sacramentorum perceptio-
nem
,
unde motus nescimus
,
sive hunc quisquam
ad
furorem incitaverit
,
sive nemo exacerbaverit
,
insania
maxima inflammatus est , et ardens motu
sanguinis
,
qui circa cor ebullit , non solis infelix
verbis
divinitati
blasphcmans iniuriam intulit , et
320
SS. CYRI ET lOIT.
Xoi^Mplac, TTOioufjLZvog
^
aXXa zal t^ Sta pivojv
dvao6(jj(py,^'^i
'rov
^v^Vfj.aroc
ztvttov d^onXMV
(SDOvTy}
(pofSi^a ira^anXYiGiov
,
tov (p^lrJiiv ivOvg
dvay'/.a(^ovra
^
Travra^ rovq Trapovrac, '/.ai /2Xg-
7rovra(;
,
'/,ai rol!<; daiv d'/ovalo)c, ay.ovovJa^' ttoX-
Xol Sl rovro p^o/cjT/avwv ^iaTrpdrTovrai
,
/SXa-
G^^rjfxiliv Mc,
olfj.ai vofxt^ovlic ,
dfvoovvJi^ Sl Trav-
nXojg ro Tr^arfofjLivov ^
omp d^/ptf^ooQ
g/ iytvoo-
G'/ov
,
ov'/ dv avro
iiira fxvpiaq
(^aaavovz g/p-
^aaavTO.
Ka) rdya StaGapzlv ro xay.ov ov'/ dvov/ffov'
^tGO)c, yd^ rtvic fiavQdvovn^;
avrov rnv Trotor-/]-
Ta
,
'/a) o)c, iXXyivf/y!^ 2Gfi SvGGif^itat; Ind^iov
iij^yifia ,
ryic, rotavryi^; iavrovc,
cp^ivofSXafSiiac
qnasl advcrsus conscrvum qucmquam rnalcdictlo-
nes intorsit , sed et spiritu pcr narcs sursum ab-
sorto
,
ex se sonitum reddidit , tonitruo tcrribili
similcm
,
qui liorrcre statim omne^ cocigit
,
prac-
sentcs scilicet et intucntes
,
et invitis auribus au-
diontcs. Multi autcm lioc christianorum gcrunt
,
lilasplieinarc quidcm ut reor cxistimanlcs
,
quod
autem agitur ignorantcs
;
quod si ccrtius novis-
scnt r.on utiquc id post tot milia tormcntorum
egisscnt.
Kt fortc lioc cxplanare malum
,
non cst inc-
ptmn
;
fortassis enim eius nonnulli cognita qua-
litalc, ct quod gcntili condigna impietate sit adin-
MIIUCIJMIM WXf. 321
<pu\a^aivro' touc eXX>?va<: (py\ai\f o Worj^pufjior
rac
Ivayi^^c
Ovaiac to<c
ilofoXoic^poo^pipovfac
pivoytTV^ilv
ivrovojTara
,
6Xy,y) /5/a/a xaJ ouv-
dfjLii
rou 7rviU(xaT0c rov rotovoi ytrurrov irpo^c-
povrac , ufxvov
TroiiKi^ai oi(3aGf/.iov
^
ojr ivnu-
Oiv TToXXrw ^yj-iv rouc, OucvJac aonav
,
xal ry\v
af.iiXXav
^y\Xouv
IxavwraTa
, t/c
pivoxluTria vt-
xyiaii rov tn^ov y
/v' 6 (^iXriofoq TTQOtyroc anou-
oiTO
,
ytai ^aifjioaiv
u^ma^yoi yXuKuraroc' au-
rn
rCiSv roioovSe ycrutvoov y) ^oioryic, Y.a^iGryixiv
iTQOZ
^ipa^ilav oaifjiovoov UTroi^^ada' >ca! oai-
fiovac
dxaOdpJouc ufiviiv
XiXyiOoroJc, rouc, ivpoc-
fxivout;
auryjv dvayxa^ouaa' o-vsv rouc raury,v
^poofxivouQ
fus^or^i^ofxiv
,
fia^ovraq auryic
ro
ventlo
,
a tali semetlpsos scnsiuim lacsione cnsto-
dient. Gentiles immunda sacrKicla idolis oficrcu-
tes, vehemcntissime sonitum faccre naso dicit Por-
pliyrius
,
virtute valida spirilus et ini^cnti
,
et hu-
iuscemodi sonitum profcrenlcs
,
h} mnum facerc
celebcrrimum

ita ut hinc multam habeant hii
qui sacrificant concertationem
,
quasl narium so-
iiitu supcret alterum
,
ut optimus primus audia-
tur
,
et daemonibus sit dulcissimus. Haec est ho-
rum sonorum qualitas
,
quac ad pLacationcm
dae-
nioniorum inventa est
,
quaeque daemonas im-
mundos
scnsim laudare cogit eos qui hanc se-
ctantur.
Unde qui hac ulimini
,
cohortamur ut
21
322 ss. cYRi ET lon.
fSXaTrriKov ycai oXiO^iov
^
w^ '^u)(^o(pQopou
XJt-
TTjg a(pl(JTaa^ar t/^ yap )coivwv/a <j5iwT/
fujpoz
cKOToq
;
xa) Ta i^yk;.
TouTCt) Tw ytru^zufj) Qi6Sa)pog
tw (^SiXXugco
yca) (piXiiouiXcp
fiiTa tyw T'/!g
dxpdvTou y.oivo)-
v/ac
(3p(joGtv
y^pyiadixivoi;
,
iu^uc, Igti^iIto
twv
O-vl^gWV Xa/ TWV O/JLIxdTOJV Ix^piUi
, GUV^^OfJLOV T'/i
ouG(pyjfxta Tyiv TtpLCopiav
lu^dfxivoz' zai toutou
GU[x^avTO(; co^
i^pyifxiv , T^ofioq d^avTaz Touz
irapovTa^
iXafxfSaviv ,
>ta) (pi^oq ouy^ 6 Tuyo^v
ImfiiviTO
,
fiYi
za) auTo) to7c ofxotott; IfxniGO}'
Gt TotauTa Guyyoic, dfLapTdvovJic; y,a\ ^C iQog
Tyiv TTpa^tv oy% dfxapTiav yjfoufxivot' TroXXa Tg
TcJv Tra^ovTOJV inaGTog l^iy^it dy,^ua Xp/aTov
cum cius laeslonem pcrnlciemque tlkliceritis
,
ab
ea tamquam ab animarum corruptrice rabie recc-
datis, ne per hanc idololatrae constituamlni. Quae
cnim communicatio luci ad tcncbras ? ct cetera,
Hoc abhominando et idolls grato sono, post in-
teremcratae communionis cibum Theodorus usus,
mox privatus obtutibus, oculis destltutus est, con-
currentc cum ]>lasphcmia poena reperta
;
quo ut
dixlmus accidcntc
,
trcmor univcrsos qui adcrant
coniprchcndit
,
ct timor nou qualiscum(|ue depa-
stus est , ne ct ipsi labcrentur in talla tallter crc-
bro peccantcs
,
cl proptcr
consucludlncm pecca-
lum mininic quod agcrctur cxiiitlmantcs
;
multas-
iMinAciJT.LiM
\\\i. 323
UTrip iaurou ytai touc fia^ru^ar
tXaaaofiivoi
,
xa) rou irnTov^oroz
X^f^v
^iofiivot
,
o^ft)c o)^
Oioc
oiycTitQac rov oiOXtov [jnravoouvla
TTQoa^i-
^nrai ,
jca) ^ia twv ayio)v
^aXtv ro (SXi^itv
'Xa^layirat,
'lva7/(^avVTgc
ouv y^a^
u^vour oi fxaQrupi^
rw rviv
ooaaiv airo^Xiaavri
,
riq az <paatv ipya-
ry]v 0) clOXii rcaaurnz
[^tuaapaq it^yaaaro Trpa-
^gw^
;
y\c, eSit Trapa navJa [xiv anavfaz rov plov
aniyia^ai
, wc
iXXyivr/,y}<; xai (plXyic, rolr, Sai-
[loaiv' xa/ g/ Iv ayvoia ^oiouvrai rauryjv ol
irXiioviq
,
[xdXiara ^l raury]^ ry\v Troiyiatv iSn
fxuadma^ai
on H^iarou rcov [luaryipiwv i^pd-
TTrovrat' v.ai vuv it ryi rpiryi
yifxipa ^a^tovro^
quc singuli praesentes lacrlmas efFundeLant, Chrl-
stum pro se ac martyres placatos facere procurau-
tes
,
et ei qui passus fuerat gratiam imprecantcs
,
quo tamquam Deus super misero miserlcordia mo-
tus
,
hunc paenitcntem reciperct
,
et pcr sanctos
iterum viJere tribueret.
Apparcntes ergo martyres in somnis ei qui vi-
sum amiserat
,
quis te inquiunt o miser operato-
rem tam execrandae operatus est actlonis ? a qua
universos oportebat omnibus abstinere diebus, ut
ut plurcs per ignorantiam faciant; praesertim cum
huius
opus tunc maxime oportcat abhominari
,
quando
Ghristi sacramenta tanguntur. Et nunc si
324 SS. CYRI ET lOTI.
Tov olKOVOfxou
,
za) /xsTa
'x/ipac, to OufjLioLfriptov
l^ovroQ xu) ^ufxiwvroc; ro
rifxivoc,
,
'l^oi^ rou
^uyLiaryipiou roug av^gaytac,
,
y.a) rou
^uixid-
fxaro^
'ita^usvov dva^pooGTtovra
,
Xurpco^yioii ri-
Xziojt; ryi^ ixaariyoc,
,
xa/ rdc, o-^ii^ '^^zk; Ippo)-
[xzvag ax; Tr^onpov' il S^ [xyjSlv (hv
i(py}fxiv
ri-
raHoq 'looic, rol^
ofXfxaGiv ,
igQi Sty^vixyj jcgp^a-
vac ryiv ru(pXooGtv
,
zai
fxyiytirt rcov oparcov r/
Oioifxivo^' Ko) ruura [xlv ovap auro) TTpoai(p^iy-
yovro.
'O h\
Grpa(pi\z fxzrd ryiv
opaatv
,
fxii^ovo)^
iaurov dm^uiro
,
ro
t^c TrpoOiafxtag anvov Xo-
yt^ofxivoq' oOiv Guvrovia ttoW^
rdz
^iyiaitf; dvi-
lcrtia clic pracseiite occonomo ct prae nianlljiis tii-
rlbiilinn rctinente
,
inccnslquc odoribus templum
rcplcnte
,
turribuli vidcris prunas
,
et incensi fu-
niuni ad supcriora saHcntcm
,
a flagcllo pcrrecte
llberaberls
,
ast sl nil eorum rpiac diximus tertia-
iius oculls videris
,
scito quod pcrpetuam lucri-
faclas caccitatem
,
et aliquid corum quae viden-
tur non sls ultra visurus. Et liaec quidcm in som-
nis ci profatl sunt.
At iilc post visloncm conversus multo amplius
sc dcmcntabat, praestituti temporls
(1)
sccum an-
(i) Anastasiiis non jyrncsliluli tcnipoiis
,
sod (i/acriUi'
tis scril)il in codicc : ([vuik loco
r^o^^tay.iu'; pcr|)crani lcLjcbat
MIRACULUM XXXI. 32!S
fTifxm ,
xa) ^axpuoov oyirou^: ou criKKouiyouq
xaTi(pi^i
,
^iov avT//SoXci7v xa) rouc fia^rupar
fiix^^
Tj^c
T^oJ Xe%0gv7oc
y,aipoij fjuinrXyj^oxjiMc'
ilX^
(5g xal Trdvrac a'jTW Toic 2V Tro V2w (jl/^-
TTpidlSiuovlac
t
xal
Tac
t^Treo ai3T0f> Xtrac ttoioU'
fiivouc
ouv Sdyi^uatv
,
xal nXyipouvlaq (ptXdoiX-
(pov TT^OGfa^iv
,
To gf;';)(^gcrOa/ J>7rgp aXXjiXwv ottwc
laOyi n
,
jcal
Six^^^^^^
'^^^ TravTwv SiridiOJc
,
o
QicSoopog To (SXi^uJitv d^itXy\(pc
,
y.ai to
^g'oc'
d7ri(2aXi
riic
rupXooaiOJc-
'K^taJoSo^^ou yd^ Qufxiojvfoc r>i rptryi ro ro)V
dyio)v
fxaffuptov ,
olxovofioq yap ouroc IruJ^yoL'
viv
,
xa) TTapiovJoc, gv9a tw^jXoc o QioSo^poc ix.a'
Qi^iro
, wc
|t>tovov aurou rov toVov to cpoffiarTi-
gustlam rcpntaiis
;
iinde instantla multa preces
mittebat , ct lacrlmarum rlvulos indeslnentes fun-
deJ^at , Deum rogans et martyras , usque ad prae-
dicti temporis consummatlonem
;
habebat autem
ct omnes qul in templo erant secum interceden-
tcs , et pro sc lilanias facientes cum lacrimls, atque
fraterni amoris praeceptum perficientes
,
quod di-
citur: orate pro invicem ut salvemlni. Cumque de-
precatio cunctorum accepta fuisset, Theodorus vi-
sum recepit , et timorem caecitatis abieclt.
Ghristodoro quippe tertla die incensum in san-
ctorum
martyrlo ponente
;
hic enlm oeconomus
erat
; et transeunte ubi Theodorus caecus reside-
32G
^SS. CYRl KT lOII.
jO/ov 2v9a jiv
xareXajSg.
, toJc avQpaJcac olO^omq
ia)t6niGi
,
Jta/ tov ivooon y.a^vov ava/?a/vovTa'
;{a) (pcovriV d^pilc
SiaTr^VGiov ^o^oXofcvGav Xp/-
GTOV y.ai Tov<; ixapTvgac, ,
av^iQ aTravrac, Trpog
<p6l2ov
y.ai p^^apav ^iavioryiac' %apav ^ev ot/ Tra-
paS6^o)g dvil3Xi\[i ,
cp6(2ov Si ort 7rag6vJa<;
2^6-
xovv TOVQ
fxdffv^ac ,
xai irdv i>cSiKOVVTai; Trapa-
TTTcofxa' yai irdvjMV d0^ot'^o{jLivo)v lSi7v tov Qio-
Soj^ov
,
za/ (3o'/ig yivo^ivy,(; jSapf/ac koli fxitc^o-
voc ,
jS.ptGT6So}^og l^i^Xy\TTiTo' '/lyvoit yap
TravTiXooc to ytv^fMvov'
yta) yvov(; t'/i^ tots oaL/-
fxaTovpyiaf; to ^g-yg^&o^
,
xa/ rtyv to?^ dXXotg
d^aat y.a) QioSoopoo tm TV<pXo)^ivTt y,ai jSXg-
-^avTt
,
Tov Xp/(7Tov [xiyaXoipoovooc lS6^a^iv
,
bat
,
cum tantiim ad locum in quo Laptlsterium
crat pervenit , carbones et illum rcpente suavis
odorls fumum ascendentem aspexit. Cumque vo-
cem glorificantem Deum et martyres emisisset
,
omnes rursus ad timorem et gaudium ercxit, gau-
dium
quidem quoniam visum inopinate rccepit
;
timorem
autem, quoniam pracsentcs esse putabant
niartyras
;
et omnis ultorcs forc dclicti. Cunctis-
que
congregatis
,
videre Thcodorum; ct gravi ma-
iorique
vocifcratione facta
,
Cliristodorus stupefie-
bat
, ignoral)at
enim pcnitns quod faclum fuerat
:
qui cum
cognovisset tunc facti miraculi magnitu-
dinem
,
ct cum aliis omnibus quin ct Tlieodoro
,
ivimAcuLUM XXXI. 32T
ytoil rouc
uyiouz
rouq X^/cfTov to7c
Oau/xoLGt
fxi'
yaKuvovrciLC'
yifxuc
^? vuv
wc
rort iraQOvric xai
TO
^aufxa
OioJiJLivoi
,
toTc
iiSpa'/.6fJt
Tac ufxvM'
^iac, 7rpo(7a^avT2C
^'^'
aXXo ri^ar, ijx(2^t^iari-
gOV aTTitfXiV.
>|3.
Ur.Vl Al AIIIOY TOY EAAIINOS.
rioXXo) Tov d^fupo7rpd'A,r>jv ^Afdrrtov 'taaGiv^
ou TT^aotv dpfu^ou
fxovov TTOtoufXivov
,
aXXa ;tai
TrpocpavMc iXXyjvi(^ov7a
,
xa/ ^oava GcfSovJa
,
xa/
Xarpiuovra ryi yyricit ^a^d rov zT/VavTa
,
^/'
^v j3^iXXupcordr'/iv SuGG2(3eiav IXiyyofxivoc,
,
Iv
T^ (SaatXiSt rojv ttoXcWV auax^Oi^q
iycoXd^iro'
qui cum caccus fulsset visum receperat , Christum
luagna voce glorificavlt et sanctos qui Ghristum
magnidcant per mlracula. Nos autem tanquam hii
qui illic tunc pracsentes afFuimus
,
ct miraculum
ipsum conspexinius, els qui hoc patraverunt hym-
nodias offerentes
,
firmlori et puriori animo ad
aliud prodlglum vadimus.
32. DE AGAPIO GENTILI.
Multi vendltorem argenti noverunt Agapium
,
non tantum argentum vendentem
,
sed et mani-
feste gentlliter conversantem
,
et slmulacra colen-
tem
,
et servientem creaturae potius quam crea-
tori
;
propter quam abhominandam impietatcm
328
S.S. CYRl ET lOII.
(ptufii ag
Traf'
iXTrioa tyiC, SUvtC, t'/\v
/xa;)^a/pav
,
ou ^ira^iGii
yvwfxyiq ^
cv^i)^ yap av
iTri^uuifx-
's[aTO
,
aXXa ^^uaiou TroXXai^
fxflaSoaifji onip
ialiv dOicoTOLlov* ouri (piXavO^oonia
vo(JLa)v
,
ttou
ydp ro ^po^ touq ou
ixiravoouvrac, cplXav^QO)'
7T0V
;
im)
fivi
ron (piXavOpo)77?.uov7ai
,
ot' av ol
TTTaiOVrtQ ToT^ olKiioiQ ivaTTOfJiilVOOGt '27Ta/o"/xa-
Giv' dXXa (piXa^yu^ta ro)v i/.StKouvToov rd vo-
fxtpLa' TravJa yap ourox; VTrazouffat roj 'x^puaio)
,
o)c,
^oXofxo)v aopoQ d7riypd'\aT0' TrXyjv g/ ;taJ
ooait
)^p-/ifjLdTO)v ryjv ^o)yiv 6 rdXac, o)VYiaaAO
,
xa)
Odvarov rov rcr?. ^ii(puyiv
^
aXXd ro Bnov (pu-
yzlv ou hihuv/iJat
,
ouhl htytyic,
dfifxa
7ravli(pooov.
\\\ rogla iirLr ronviftiis, ot romprcliensus, ct poe-
nis adcctns est : fiigit aiitem insperate iudicii gla-
diiim, noii miitatione menlis, fjua hunc nemo pro-
cul <1uImo rcprelicnfleret
,
setl multis auri distri-
hutionibus, fjuod cst penitus impium : ncfpie mi-
scricordia legum
;
ubi enim est misericordia circa
08 fjui non egerunt paenitenliam.'^ Nam non tunc
misericortliam consequuntur cum peccantes cpii-
que in propriis culpis pcrmanserunt
,
sctl avari-
tia
eorum f|uiJ)us commissa sunt defendentla le-
gitima. Oumitl enim obediunt auro
,
ut Salomou
descripsit ille sapicutissimus, ycnmilamen licet da-
lia cod to
*
pecuniarum vitam infclix rcdcmcrit ,
et mor-
lcm (juac tunc iniminel)at cvaserit
,
divinilatem
MIRACULUM \XXII. 320
^AKtfoSpciGa^ ouv To Wu^dvTtov
fxird ttJv i'A
r(ov
cp^Gu^iojv OLTToXufjiv
, g/c
'AXg^avof g/av ep-
%gTa/ ,
XaV'&avg/v iv^doi vofAirjuc xa/ xpJ'ZzrT8-
afla/' yifvoit yctp 6 fSSiXXu^oc
y-cii OinXaroc i>c
ryiq Trip) rouc o}'/,itou^ Qiouc U7roX}i'>\.iooq
, wc i
Oc/a
TravJaxo^
ytaOiafyixi Suvafxtq
,
xa) Tct Trav-
Ta 7rXy}po7
,
t;5v ouaiav aTnpif^acpov lyouaa
,
xaJ
Ta Tvdwa (jyvg^g/ , xa/ TravTwv gaT/v gVgxe/va,
w^ at>T>j^ ^/a 'llcraiot; (^p^alv ttooc toj;^ olofxivou^
auryiv Iv TOTTfj) (3pa)(^ii Tnptii^yiaOai' nolov o/-
xov otzoSofxytayiTai
fxoi ,
XgTg/ xupioq
,
^^
t/'^ to'-
'TTO^
ryJQ
'/,(!anaua^ 00
c,
fxov
;
ou%/ tov ot;pavov xa/
T^v yyiv iyd) TrXyi^tS
i
Trpo^
^V aVavTa ^/a ttoX-
taincn ofrugcrc non potult
,
ncc iiKllcii ociilum
qiii omnia conspicit.
Byzantiiim ergo post absolutioncm carcerum fu-
gicns, Alcxandriam venit, latcre liic existimans et
abscondi. Ignorabat enim abhominabilis et a Deo
eiectus
,
ex opinione qua erga proprios tenebatur
deos
,
quod divina ubiquc sit virtus
,
et omnia
impleat , incircumscriptam liabcns substantiam
,
cunctaque contineat, et sit universorum superior;
sicut ipsa per Isaiam dicit , adversus eos qui banc
in
loco brevi opinabantur arceri
*:
quam domum
*
ita cod.
aedificabitis mihi dicit Dominus ? aut quis est lo-
cus
requietionis
meae ? nonne caelum et terram
ego
implco
? Ad cpam universa propter multam
330
SS. CYRI ET lOlT.
Xyiv
Guyyara(3aGiv ouyytpivofxiiia
^ otJpavoc Jta)
Ta Jcar' oupavov ayyiXcov
avapi^fx^ra rayixa-
ra
,
yyi
xal ra Jtara
y/iv
^wa xa) av^^co^oi
,
drip y.ai opvia ra zara rov aspa 7rg7o/xgva
,
xa*
GuWvi^^yiv il7n7v aVavra ra opara xai aopa-
ra ,
wc
p07r)5 ^ufou JcaSgcjT^^^^ao/ , xa/ wjgl oTa-
^wv aTTO TtdSou Tufp^avouo/
,
xa/ w^ ciaXoq IXo-
ylaOyjaav GrdfxdToQ' rouro fap xa) Aa/2/^ a/.p/-
jSwc inKjldfxivoc, i-^aKKiv' IQauiiaajM^yi yj
yvbi-
ci^ aou
g^
g//ot> , ix.^araici)0>j
,
oj3 ju>j ^Jvw/xa/
Trpo^ awTJi^v* ;5? ro fxiy^Boz
Ivoiiy.vuiMivo^
,
gVa-
^g/
za/ (pyiGiv'
TTOU TTopiu^ot) anzo rou iiviu^a'
roc, aou
;
Kai dno ^sj^ogoottou aou ^ou cpuyea
;
gav ava/5w g/^ tov oupavov
,
ry sxgT
g/'
;ca/ eav
condescensionem comparata
,
caelum videlicet , et
qui in caelo sunt innumerabiles ordines
,
terra
et quae in terra sunt animalia simid et homines
,
aer et aves quac per aerem volitant, mare et quae
inliabitant in aquis
,
et ut breviter asseramus
,
visibilia et invlsibilia
,
sicut niomentum trutinae
sunt , et veluti fluens a situla gutta consistunt
,
et ut saliva rcputata sunt oris
,
ct rcputabuntur.
Lt hoc cnim etiam David certissimc sciens psalle-
bat : mirabilis facta est sclentia tua cx mc
,
con-
fortata est , non potero ad eam. Cuius magnitu-
dincm ostcndcns subinfert , et dicit
;
quo ibo ab
5pirilu tuo ? et a facic tua quo fugiam ? Si asccn-
MIRACULIIM XWII.
331
GTDOJGU)
6/c
'^ov aSyjv
,
mapii' iav avaXaftot[/.t
Tctc
TTTipuydc f^ou
Jcar' op^pov
,
xai zaTaax??-
vwjw
g/c
'^cfc
ifjyaJa
t>?c
^aXdfjanc'
>ta/ Jap gJC6<
>5
%6/p
aoL/ o^^j-j^jVgi /xE
,
Ha!
y.aOi^ci
fxi
y\
oi-
pid aou.
"OOiv (pufdc
6 'AfdTTtoc
,
Jtai' Iv \\Xi'^avSpita,
yivofxivoc^
Tyjv ryic
Six.>ic
^e^/av ou Sii<puyiv
^
aXX' UTTO Tauryic
yiOLfarrxiO^lc
lytoXd^iro' ou vo-
fjLOtc
na^aSo^i\c ooc
ro Tr^onpov' naXtv yap av
T^V riixoogiav
Sta
xP^f^OLrm
l^Kpuyiv' 'ZtravTgc
fap Ta iauJcov ^/Houoiv
,
ou rd ^lnaou ^pKjJou
,
;taTa tov 6g7ov d^rioaloXov' aKK aoparojc
ttXtj'
yilc TrXnyriv yaXinyw ri xa/ d<puY.rov' voaoc os
yiv ri TtXyiyy] xaTa Travfoc lupuvofiivyi
rou
G(*)fia'
lero in caeliim
,
tu illic es
;
si clesccndero in in-
fernum
,
ades
;
si sumpsero pennas meas ante lu-
cem
,
et habitavero in postremis maris
,
etenim
illuc manus tua deducet me
,
et tenebit mc dex-
tera tua
Unde fugax Agapius Alexandriam veniens, con-
gruum iudicium non evasit , sed ad hoc detentus
poenis cruciabatur
,
non ut prius legibus tradi-^
tus
;
alioquin poenam iterum per pecunias elTu-
gisset. Omnes enim quae sua sunt quaerunt , non
quae lesu Christi
,
secundum divinum apostolum.
Sed
invisibiliter plagatus plaga saeva et
incvita-
bili
;
languor enim erat plaga illa pcr totum cor-
332 Sr. CYRI ET lOlI.
Toc ^v
oLGyCKriTTidoai TT^oaaTopivovfSi
ndpat(Jiv'
xa) rouTO ol (pivynv yiXTriTtojt; ro
dpputaryiixa
^
ou ydp Siz-ziq \ipyov To itd^oz ivdfxi^iv
,
dXXd
cufJLTrroofjLa aojfxoiToQ
,
auyj^^ox; roug lar^ou^;
fjLir-
iariXXiro' ol oi
Tra^ayivofjLivot rd ryig riyyviz
2n auro) otiir^ariovro
,
iioonq
fxiv wc
ou
Q/i-
arai ouol rouro (puyot ro
voayifia ,
aXX' iXni-
oi
fxtG^MV dnaroyvriQ rov d^Xtov.
*X2c ^2
xpo^voc
TTpoitSatviv
,
xa) ro TrdOog Trpoi-
TiOTffi
,
wjTg xaJ ryic, yXoorfyiq ryiv Tcdpaiatv aTfJi-
cBat yjrt^ Xoittov r^ fidGrtft StiXiXuTo
, (pojv^v
Iri otapQ^ouv ouz ic^^uouaa' ytal rov jStov au-
roc, ouTC
l^r,pyJlo ,
aXX' ouro) ^itvoiq IxoXd^i-
ro'
cufxjBouXiUirat ttjoc rtvoov tt^oi; Ku^ov iX-
piis extensa
,
qiiam asclcplaclae paralysln nuncu-
pant. Et hunc quoque languorem fugere sperans
,
crcbros medicos advocabat
,
non enim adversio-
ita cod. nls
*
opus passlonem essG putabat , sed corpora-
Jem eventum. Qui venlentes
,
quae artls erant in
eo gerebant; quod quldem non victurus essct, ncc
languorem effugiturus scientes
,
scd mlscrum in
merccdum
spe decipientcs.
Cumque annus proccssisset
,
ct passlo profccls-
set
,
ita
ul et linguam quoquc paralysis tangeret,
quae iam
tanto solvebatur flagello, voccm non va-
lens artlculatam depromere, licet ipse non vita ex-
cedcrct
, scd
atrocitcr punirctur, consilium a
qui-
MiRVciJLun xwii. 333
SaTv xal ^lojdvvyiv touc fxdipTUpat;
^ wc
ouvafxi-
vou^ aurov tou rra-^ouc
Xurpo)(jaG'^at
,
n
fxira
iriaJio^z
auTOuq zaJ daxpowv a(pUoiJo' o oi on-
"kaivojv fj.Yi^ijSoyr,
aurov ox; iXXnva
y,pivo)Gtv
,
nc
rouQ dyiouc ixOilv
ixy)
(3ouXdfjiivov
,
U7riy.pivffo
yap rov ^piGriavov o i^aparor;
,
xa/ ro rou
TTpofSdrou
7n^ti(3dXXiro xoiSiov
,
il za) Xuv.oq
dXyjOoog 6 Suaai^yic, iyvoo^i^Cflo ,
rviv (^ouXnv i\a-
g^g^oTo
,
Jca/ ryiv i^oSov IniviUGi fivioOat
,
Xav-
^dvitv
fxiv
Std rourou rouq dv^pojTTOuc olofxi-
vog
,
dTrdJav ^l vofxic^ojv
rouc,
fxdffupa^ ,
w^ yvo)-
(Ttv rd)v xa^"'
yifJLag
oux, lyovrac, iv^iov' dXXa
TOVTOvg xard rouc, iaurou Oiouc, XoytaafJLivoq
,
rouq
fxyi
fiovov
ra ^oppod^iv y\ rd)v dv^poj^ojv
rd Kpu^pia^ aXX' oun rd
Kiifxiva Trapd TTO^at;
Liisdam accepit aJ Cyruni lolianiicmque marty-
ras propcrandi
,
tamquain qui possent a passio-
ne sc liberare
,
si cum fide ad eos ct lacrimis
ac-
cessisset. At ille maledictus tiniens ncquando
eum
tamquam paganum iudicarent , ad sanotos venire
nolentem, simulabat enim se esse christianum, et
pelle tegebatur ovina, iicet lupus veraciter impius
nosccretur, consilium admisit , et exitum fieri an-
nuit
, lalere per hoc homines opinatus
,
et sedu-
cere martyras arbitratus
,
tamquam deificam no-
stri
scientiam non habentes , sed hos similes diis
suis
existimans
,
qiii non soliun quae procul
sunt
334 SS, CYRI ET lOH.
ytV(t)(7'/,ovTac'
"
Tcc j/ap g'/5wXa twv g^vwv ctp-
,,
yu^iov Kai ^^vciov
,
gpfa yii^SiV avQpwVwv*
,,
oloiia
\you(ji
,
>ca/ oy XaXyiGOuai' o(pSaX[Modi;
,,
g;)(^oycr/
,
xal ot;;c o^ovra/' wra Ip^ouc/ , xa/
,,
ot3z Ivoori^yiGOvJai' y/i^a^;
^X'^^^^
?
'^^^ ^^ 4^"
,,
Xa(p7i(jou(jtv' 'zuo^a^ tyoixji
,
;cal oy Tnpi^a-
,,
TyiGcvaiv' ov cpojv/iGOVdiv iv Tw Xdpvyyi av-
,,
Twv" 0/^ gTTSvg^Jcg^v gc7T/v a>coXoL<'3'ov xa) TO
,,
ofjLOiov a^/Twv yzvoiffo ol iroiovvJiq avra
,
xa\
,,
TravTg^ 0/ 7r27roiQoriQ Itt^ avrolg
,,.
MlXw roivvv 6 ^iiXaioz iavlov ov rov(;
ixd^-
rvpaq
,
za/ Xav^dv(t)V iavrov ov
rovc Ta^T^jv
l;)^ovTac '5;2p/ avrov rnv v^oXyi-^iv'
yivdfxtvog
ydp
g/c
ro Kvpou jca/ 'I&;avvoc< 'S'2/OTaTOV ts-
vel al)dita liominum
,
scd nec ea quae in prae-
scntlarmn sunt norunt. Simulacra quippe gentium
argentum ct aurum opera manuum liominum
,
os
liabent et non loquentur , oculos habent et non
audient , nares habent et non odoraLunt , manus
hal)ent et non palpaLunt
,
pedes haLent et non
amhulaLunt, non clamaLunt in gutture suo. Qui-
Lus cst suLinferrc convcniens etiam illud : simi-
lcs illis fiant qui faciunt ea
,
ct omnes qui con-
lidunt in eis.
DcprehcndcLatur igitur miscr se ipsum sedu-
ccns non
martyras
,
sequc latcrc faciens et non
cos qui hanc opinioncm haLcLant de ipso. Cum
MinACllMIM XXXII.
^35
fxivoc
i(^Xi7nv iv (7p(^>i'^/a7/
\QtG7ooo)^ou rou T>IV
8ioty,naiv
t^/ovxoc, tov vewv
7riptoLiovra<;
ycai Uu-
fxtcjvrac
^ifo ^uixtd[xa<Ti'
Trap' aurui Oi yiyo-
vorac
,
aTg/X;i7/xoTgpov
ttu)^ auro)
otaKi^aauai'
t/ Trpoc >5/^ac
Trdarjc iuai(3iiaQ aXXorpti
,
xa/
irdayiz
(2SiXXu^ta<; dvdnXn Tra^aATovac;
%X2t;a-
<^g/v xa/ >i/xac
giaEX>i'/\t;Oac
;
/xa tov ou^avou xa/
^/^fc
TTOtnryiv xai oly.yiropa y.ai ryiV ivbdoi Jta/
'Kavraypu ry\c, aurou Qiory^ro^ Suvaatv
,
ou
[lyi
(puyoiq
>5//ac wc
U7nXa(3i(;
,
aXX' gTr/ v^Jtov (Jg
Syiixoatoog ixaall'^0[iiv
,
/va
'j/vo/^c
aa^piaJi^ov t/-
a/v ifxrrai^ai riJoXfxyi:ia<;' )tal raura Trpoaami'
Xyiaavng diryiX^JOV o/ dytot.
cnlm ad Cyri et loliannis sacratissimam venisset
Lasilicam, hos tlormiens intuebatur in liabitu Chri-
stoJori Jispcnsatlonem habentis ecclesiae, per tem-
phmi incedentes et Deo adolentes incensa
,
ad se
vero acccdentes
,
et minis acrloribus quodammo-
do sdji loquentes atque dicentes : quid ad nos o
totlus pietatis ahene, omnique abhominatione ple-
iie venisti ? Deridere etiam nos advenisti ? Per
caeli et terrae crcatorem et habitatorem
,
et dei-
tatis eius quae hic cst et ubique virtutem
,
non
nos fugies, ut aestlmasti, sed super dorsum te pu-
bhce flagellabimus
,
ut cognoscas hquidius quibus
fueris
ausus illudere. Et cum haec xidversus eum
sancti
intlmassent , ablerunt.
336 ss. cYRi ET lon.
'O 81 GT^u^pi)^ SfjL(po!2o(; eri ytai
2vrpo[xoc
,
ViVfxaGiv
aTravra y,a)
^iX\t(jfj.aGtv ro7(; 8iay,o-
vovfJLivoii; auTM Sti(jd(p'/^Giv' y.a\ rov
oWovdfxot}
xard rov Ttat^ov ^oiptovroc, rov
^vfLtdfxarof;
,
xa/ ro QviJLtdTy.piov ix^vJo^ ,
g%wv tt]; dmtX^^
ro Sioq iyyd^Stov
,
(jrgicpitv avrov rto
VTTyioiryi
Stira^i' }ia) (jJpacpiic (hq StiviVGi rolv Xp/dTa-
Sojpov <njoSo7v Trap' avrc^j yiyovoroc, ioo^aro
,
xai
fJLyi
fxa(Jii^itv lyAnvi' avro(; yd^
(Jliro
rovg
xar' ovap avrov fjLao7ifovv d7ritX'^(jav7a<;' dfvooov
Sl X.^ t (JT6Soopog
,
Trdvra ydp tt^oq rov TratSo^
g/xa-Sev VGTi^ov
,
l^avfLa^i fxlv
ro
Xiyofxivov
,
fiyi
rvnritv S\ avTov d^ \y.irivcv (jifLoaiv.
Mgx' ov TToKv <5'a ToTc d(jQiviatv d(jfiq
V7r'/lo'
At illc ciim tlmore quin ct trcmorc conversus
,
innucndo et balbutienJo cuncta obsequentibus si-
l)i disscruit; ct cum dlspcnsator hora incensi tran-
siret , et turibuhim retincret , habito in praecor-
diis pavore minarum, vertcre illum ministro prae-
ccpit ; et versus cum respcxisset , Christodori pe-
dcs qui ad eum venerat apprchendit
,
et ne flag-
gcllaret se
suppbcabat , ipsum enim opinal)atur
esse qui se in somnls flagcllalurus comminal)atur.
Ignorans autein
Chrlstodorus
,
omnia enim a pue-
ro didicit , mirabatur
quidcm quod dicebatur
,
non autcm percutere
illum
,
ut supplicaverat, iu-
rciurando spopondit.
IVIIKACUI.UM \\X.ll. 'VM
'XJcV
yiyvMGXcTat' xai yap t>iv tu)v Qjjo^oiqIv
d^yi^vuTO
[iVfjTyi^ioJV
0)C
iv uifjidiojc
r7%Ji//aT/
TTOtilaOai iMiToiKy}Jf>tv'
aai Trapa tmv iv tm vio)
OdoulSoc
xar' auTOU ttoXuc oiy\yiipiTO'
bc
touto
fxaOcov ,
xal OiXojv a7:oTpi-\aaOat ty\v unovotav
,
Toiv ayio}v X^kjtou [xuGTyjpioJv [xiTiXa(^i' Tcai
^aTTOv [xiTO. T'/}V
TouTO)v [iiTd\yj-\tv
,
oai[io)v
dyoio^
iJc
auTOV ilai^YioyiGiv
,
oja^ip xa) ilc
Tov TTpo^oTyiv ^lou^av 6 aaTavdr, ^gra to Xa^iiv
aUTOV t6 '^OJfJLtOV 0772 p 6 (JOJTVl^ InioOJTtlV l[l(^d-
%f<a^
i\(jy,XaTO' xat ^a/za) y^iipLivoQ iczua^aTTi-
TO
,
xa/ Touc o<p^X[jLOU(; ^iiGT^icpiTo
y
;tal ra
[jLiXyj yaXiirSjc, IXuyi^CiTo
,
xa/ touc d(p^ouc, va,
TOU (JTO[iaTOC l^c^lTSi Y.U[ia ^aXaTTlOV IXill-
Post non miiltum vero temporls infirmus quis
cssct innotult : recusabat cnlm in hacrcseos quasi
schismate posltus vivificorum participari
mystcrio-
rum
;
et susurrium adversus cum nuiltum cxcita-
Latur
;
quo ille compcrto
^
suspicionem volcns cle-
tcrgere , sancta Christi susccpit mystcrla.
Postquc
horum perceptloncm
,
statlm in cum agrestis clac-
mon insiliit
,
quemachnodum satanas in ludam
proditorcm
,
cum accepisset bucceilam quam Sal-
vator tradldlt cum intinxlsset , introiit
; et in tcr-
ra iacens
discerpcbatur
,
et oculos reversabat
,
et
membra
sacvius contorqucbat , ct spumas ex ore
dimittebat
, fluctum marinum miscrabilitcr imi-
22
338
vSS. CYRI ET lOlT.
vwc iyifJAi^oiJiJ.ivoc,'
'.lOLi vyi^a)v [Av
g^
oXiyou
,
i\'^cp apa za) Ivn^pi
,
XaXilv
^l ^avTiXojt;
yj
T^v
yXcorrav hXo)(; >t/vgTv ouz 'a^uvoIo' vtto rou
oaifxovof; ul ar^i^y^ovaivoc,
,
x.al ouviyjjdr^ \vip-
youaivoc
,
ou
fxy\v
dXXa y.oifxo)ixivo^
,
g/Vsp lyA-
^&uoz
,
1X7] ^iarit 'tuooazX^o^v dXX^ u^oytpian
roLc [jiUdryipioig 7\Xiyyiro.
Vpiic, youv ouifj) diavufjac,
'Aiii^ac,
o a^jXio^
,
xai TToXXay.iQ ry,Q yitxipac, y.ai r^/ig vukJo^
,
fxaX-
Xov
Tvav/iixipiov y.o'A Travvuyjov G7:a^arro[Xivo(;
,
y,a\ T.dvra ^dayjj)v oca ^djyoucrtv cl oaipLOGt
crul^yi^o^^ic, 7m^oy.ivct
,
Qava.rou TriaJtv roi; opoo'
01 napiiyiro' oSgv o\ rouro) 7r^oG'^}covric gTvw-
y,6ri<; w^ ^arrov utto rcu Saifxovo^
dvatgiby^Gi-
tatiis
;
et cnm vigilaret paiiluluin
,
si tamen
vcra-
cilcr viL;iIa!jat , loqui modis oinnil)US vel llnguani
moverc prorsu;s non potcrat; a claemonio vero con-
tortus, et iui^itcr passus, quin etiam et dormicns,
si tamen dormicl^at , non fide acccssisse ad sancta
mysteria
,
scd simulatione argucbatur.
Trcs ergo cum infaustus ita dics transissct
,
ct
saopc tam intcrdiu
,
quam noctu
,
immo tota dic
lotaquc nocte disccrperetur, cunctaque patcretur,
quotquot pati consucvcrunt Iiii qui a pcrosis dac-
monihus dcprimuntur
,
mortis lidem vidcntibus
pracstitit: undc hii
,
quoruui inlcrcrat, aipiosccn-
tes quod citius a dacmonc forct intcrimcndus, rc-
rat
,
dvaXai2o\^i<:
auTov rifov eic
' Wi^p/jiv^inctav
i]q
OtKOV rOV iaUTOU TiOv)1^/(JLiVOV' i^iXOoJV ol
Twv dyto)v To Tifiivor^ ,
xal
(^^a^xy
Xiav ooiuaar^
^tdafyifxa ,
auv o^uvyi TroXXr} to 7rviU[Aa irapiooj-
x,iv
y
Tyiq SuGGelSiiac dl^tov iupdfxivof;
OavaTov
,
Tou Sai(xovoc auTov JcaTa t;^v ooov dnonvi^av-
Tor/ xa) Tov (jLiv vid)V y.aTaXiXotTTiv o)<; (luapoq
Ti Kai (^i(^r,Xo(; iXauvo^xivo^
,
Y,a\ ty\v noXtv au-
Ty\v
oux
iMpa^iv
, mc
Tauryi^ una^yjj^v dva^toc'
)iai ouTO)
[xh.f "^AfaTrtog ilc, Oiov 8uGGi(^nrjac >cal
^dclu^ac,
,
Tov (3iov ycavicFf^i^i' xaTaaJpocpyi fd^
ovTO)^ daifSour TotauTr, JcaTa ro Xoytov
,
/.ai
yi
iXm<; auTou d^oXilrai
,
y.ai ouy, laTaj auTOU
To Trapdirav 7) oiaiTa.
ccptimi
ciini (lcportabant in AlexanJrlani
,
in Jo-
mo propria morilurum. Cum autcm sanctDrum
templum cxissct , ct brcvi valdc intervallo pro-
fcctus essct , cum dolore multo spiritum tradidit,
condignam impictate mortem invcniens, suffocan-
te iHmc In via daemonio. Et ccrte templum (pii-
dem iit scelestus ct profanus pulsus dimisit
,
ct
civitatcm ipsam ut hac indignus non vidit. Et sic
quidem Agapius in Deum et in martyras impie
peccans
,
vitam dissolvit. Talis enim veracitcr est
impii
cvcrslo
,
sccundum divinum eloqulum
;
ct
spcs cius pcribit, ct non crit eius penitus liabi-
taculum.
340 SS. CYRI ET lOIl.
LlfJLil^ 01 "^CLl 01 OLVTOV )ta/ TCOV TVpo aUTOU
mv fjLOipTupiy.yjv Tyiv i^mi toI^;
fA^TavoouGiv 5ta/
ro7g 0U7C i7ti<if^i(pouaiv unoJ^pd-^avTiq
,
;ta) ttdoz
o)vnoLv Tcov eu(7i(3ouvTMv zyiDu^^avTiq'
%a
fxyj fxo-
vag rac Idaiig Oeo)fxivoi dpyooJi^oug Tt^oq
duLU-
vav TOUQ
fxdpTu^a<; o'ioivto
,
jcal TauTyi /5Xa/5w-
Gi ^tdvoiav
,
Trpog ytaTa^ppdv/iaiv Ka)
pa^Ufxiav
eK>iXivavTiQ' ytai
vfjLVOuq
vrrlp
T'/lg IvTivQiv o<pi'
Xg/a^ avTo^^c,
iK^oay.OfxiGavTiz irgpa ^uo
yi
Tpia
QaufiaTa rgpTrvoVgpa y^d-^avTi^
,
TiXog tcov Itt^
dXi^avSpiuot ygacpivfoiv Tsparwv ou yifovoTOJv
fxovov avTa 7roiyiGO)fiiQa' \va Tripaot TavTa Tzp-
7rvo7q 6pt(^ofJLcva
,
djravTa Tiprrvd To7g IvTvyyd-
vovat (fahoivTO' TipnovTa
fxcv
to7<;
ifiTrpoaQiv^
Nos autcm ct in isto ct in liis qui praecesse-
rant , id est tam in liis qiii egerunt
,
quam qui
non ci^crunt pacnitentiani, martyricam describen-
tcs virtutcm
,
ct ad profcctum pie agentium prac-
dicantcs
,
ut non solas sanitates vidcntcs
,
tardio-
rcs ad vindictam martyras opincntur, ct lioc nio-
do proptcr ignorantiam Jacdantur
,
ad contem-
ptum ct desidiam inclinati
;
ct liymnos pro uti-
litate liinc facta cis olTcrcntcs
,
alia duo vcl tria
miracula iocundiora scribentes, finem coruni quae
in Alexandrinis facta sunt prodigiorum cfficiemus.
Non tamcn il)idcm sola facta sunt quae scribcn-
lur
,
quo tcrniinis hacc dclccta])ilibus dcHnita
,
MiriACULUlVI XXXTI.
'^^'^
ToTc
Trapouat ol
fxtytpov
VTrooJucpovTa'
y.ai TraXtv
TO?c
i^2v
rjSiGt Ta rojv d'/.ou6vTO)v -vfw^ac
(J^pa-
Tre Jovra
,
to/c
^s GTUTfftyjjjTi^otc
TaJra avnrai'
ctOmVwc KaOatpovTa'
wc
><a/^ twv
dGvSKr.irtaouyv
oi
SoKtfjLOt TTpaTloudtv' [XiXfft yd^ Ta
5'2JCT/xa xai
o^piXtfia TO)v <pap^dy.o)v Guv^y\(javliz
YiToi
TrpoG-
fjLt^avTic ,
Tot)c SiOfjiivouc
xa^dpGio^c
eV.JtaOa/-
()Ot;o"/v* TouTouc ouv za)
yifJLz7<;
gvOaog
fxtfxoufxi-
vot
, To7c
7rpoXa(3ouGiv yioiGt tcc TrapovTa
o2ZTi-
ytd TT^oGTOiyioavfic,
^
iri^otq TauTa T?p7rvo?c
^^J-
xaXJ^f^w^sv* TiXoq Ta Tip^vd Tylg
g/c
aXg^av-
S^iac QaufxaTwv Guyfpa^pyig
^
ou QaufxdTO)v
Ivip-
yiiaQ TTOioufXivoi.
omnia clelcctabilla his qui legerint videantur ; de-
lectaLilia quidem prioribus
,
praesentibus autem
modicum non sine causa severa
,
ct itcrum po-
steros iocundari facientia
;
cum suavibus quidem
audientium animas curent , et a severioribus sen-
sum expurgent ; sicut etiam asclepiadae probabi-
liter agunt : cum melle namquc mordacia et pro-
futura rcmcdia commiscentes
,
eos qui purgatio-
ne egent cmundant. Nos ergo et hos hic imitan-
tes , et praecedcntlbus suavibus praesentia
mor-
dacia commiscentes
,
aliis hacc iocimdioribus con-
tegamus
,
finem facientes delectabilem
,
non om-
nium
conscriptionis miraculorum
,
eorum sed mi-
raculorum
tantum apud Alexandrinos gestorum.
342 S.S. CYRI ET lOFf.
>'/. IIEri KOIMIATSII3 AniOYIUS FAZ TOTZ AriOYS
TOY i;y3:a^pai kai ite>;oysiii ek toy aaofoy
KAI 3Y]NTPlBEi:::iI2 TO ZDJ,IA.
sAou xoLi To TTctpov
VifJAV ucf,vfxa xaysa/oJtev,
oisip 2'UJi yvvaio) tivi Koaw,/av:? toxjvoilol rolc,
[jLafTvji yzfovi' xai "raya v.aX^c,
fj^ffa tyiv twv
av(jT'/i^jOTipa)v dyfiXiav dnyivJyidiv
^
/vaT??v g>te7-
'S'2v ^o7.ouGav ta^G^ai XvTtyiv
yifjilv ,
owTnp 217)
GTToyyou rtvoQ ^apiX^o)v dvafxa^rjrai' xa) ov
TouTo
fjovov ^
dXX^ tva o)(j7np drro yuvaio)v rcov
avt:t)vlo)v y, diy^iyiaK; yjp^alo
,
cvto) zat to)V yioov-
To)v
n
ypa(py\ dgyy^v g%g/
naXtv Ta yuvaia' ov-
TO) ydp /.a\ 6 xupiCQ
fMTa
Tr.v dvaGTaatv <pcii-
virat ^po)7Cii(; yvvat^) to yaipi ^copoufxivog
,
Imt^rt y.a\ ^^oyratc; auTciic;
fxiTa
t;^i'
Iv Trapa-
33. DE COSMIANA
,
QUAE AD SANCTOS ORATUM ABUT
,
ET DE lUMENTO CECIDIT
,
CORFUSQUE CONTRIVIT.
'
Siiavc nobls etlam praescns extitlt mkracnliim
,
quod a sanctis in muliere quadam Cosmiana no-
mine factum est
,
et fortassis austeriornm rcci-
tationi occurrit
,
ut tristitiam quae illinc no])is
forc putabatur
,
cuius<lam .spongiac more dctcr-
geret
;
et non tantum hoc
,
sed ut slcut a trisli-
bus mulierum narratio coepta cst , ita etiam lae-
torum scriplmM incrplioncm fcminas habeat. Sic
enim et Dominus post rcsurrcctionem apparens
,
primo avctc niulierilms donat, quoniam priino cis
MIRACUrUM WXIII.
^^3
^iiaro
7:apct[3uGtv
,
Ta
t?c XJtt^ic
iJiOiy^^ufo
pY\-
fxaJa'
rouTO x^/va^ aurcc
Si)taiora[ov
,
iva
Trpw-
Ta/ TO XuTnlGOat ^i^^dfxivai ,
auTOA
TrpwTa/ )ta*
To 'xaipiiv
xo[Ai(joJvlai
,
xa!
/^>i >i
^yj^^l^^
^^
'^?^
aoifjLari
'Aara tov Qhov aTrooToXov
,
tov Ki^pa-
X>)V [Miv yuvatiiO(; tov avooa JtaX^cravTa, av^poc
J^e (Tw/xa T^v ^wvaTxa OidTriaavla' xai
fiyin
yuv-
alyta
x^p/C
dvS^o^
,
/w?7($'' dvSpa
%wp)c
^cva/-
y.oc
'To ^zzrav g/va/ ao)fj.a
(SouXofxivov' h
to ^jtsv
To^ aoofxaTO^;
to yaipitv
,
to ^g to Xu7rgi(7'&a/
IVpWTOV iSi^aTO.
Ou'^ouv TrapiiTO to yuvatov ytai o)amp 'A9a-
vaaia TrpojTJi roov XuTnlv ^ohouvtojv ^aufiaTOJV
yifev'/}Tai
,
outo) xa) Koafnav^i 7To)Tn tcov iypv-
post factaiii in paradlso transgressioncm tristitlac
verba proniinciavit. IIoc iialicans ipse iustissimum,
ut quae prrniae tristari suscepcrant, ipsae cpioquc
primae gaudere perciperent , et nec esset schisma
in corpore
,
secundiim divinum apostolum
,
qui
caput mulieris virum vocavit , et viri corpus mu-
lierem sanxlt ; ct neque mulierem sine viro
,
ne-
que virum sine muiiere
,
corpus fore vult univer-
sum , cum alterum quidem corporis gaudium
,
al-
terum vero Iristitiam prius susceperit.
Ergo assit mulier
,
et sicut Athanasia miracu-
lorum
prima
,
quae tristare videnlur, effecta est
,
ita
et Cosmiana prima eoruni quae magnanimi-
344 SS. CYRI ET lOlT.
TO)v To iv^uiiov
yiyvoiro' ippcoro Toivuv auryi
T(t) ouiixari
,
xa) ird^oc, ouo\v layiv
yi voayifxa'
y.a.r'' cr/.ov ol otarpi(2oo(ja
,
^o-^ov
io^xiv IX-
Oiiv
2iC
Toug
ixdprupac
,
'^ai 7ipoGy,uv>]Gai rou-
ra)v Ta Xii-^^ava
,
zai rviv (B^uouGav dii' auro)V
iuXoyiav /capTTwaaaQa/
,
za) TrXyj^o^aai rov no-
uov l^ihouaa
^
Itt'^ ovm [xizpov u.rd'/,TO) ytaOiaa-
aa
,
itpoc, To
Tifiivoz
oi^iui' rauryjv 6 rou (pQo-*
vou TTary,^
^iaadfjAvoc,
,
auv ttoOm irkziovt rrpog
rou<; dyioug
o^fxyiaaaav
,
fJnfdXyiv
auroc, ryiv
(^yi-
fxiav
u(pi^ziv
IvofjLi^iv
-i
u fjLiJa
roaauryjg arrou-
Sy}<; y,a) Oipfxor^^^oq
ilq rov vaov rov Ouov d(pi-
xoiro
,
y.ai
fLy\
^faS"' ooov raT^ Trovyj^aig aurou
Trayiai TrpoaKo-^aaa
^
7roiy,aairo ryiv indvooov
^
liyirz
rov a/]y.ov ISouaa rov avOeov
,
fiTin
ro ai-
tatem lia!)ont, cfljciatiir. Ttaqiie incolumls erat liacc
corporc
,
ct pavSsionis nil lialjcbat. Porro domi clc-
i^ens
,
<lcsi(lcriiim liabebat vcnirc ad martyras
,
ct
adorarc bornm rcbquias
,
ac cmanantc ab illis bc-
nedictionc potiri. Et adimplcre (lcsidcrlnm volcns,
cnm panxiUnm snpra iiKpiictnm scdisset asinum
,
ad tcmpbim iter agebat. llanc invitbac patcr cnm
multo ad sanctos amore propcrarc vidcns
,
mag-
nam sc pntabat sustinerc iacturam
,
si cnm tanto
studio ct calore ad divinum lcmpbim ipsa per-
tinj^cre polulsscl
,
ct non in itinere in magnos la-
queos eius oilondcns rc(btum faccrct
,
ncque dei-
MiRAciJLiJM wxin.
345
jSac
^ovGa To 7r(iO(j(popov
,
/txxfre to oojpov Xa-
pouaa To Ti(Xiov'
Xu^ouoi '^olq aurcv xai ia-
avouGtv anavxa Ta tov -l^^ov
wc
a^a-C^ov 'Jipa^
TnuovTa^ xa! to()c
(fiXo^iouc
dvOpujTTOUC luip-
yiTOuvTa xal (ja)'CpvTa.
"O^iv in) TCL [Miaa TYiC,
oSou to yuvaiov
wc
'iSi yivopiivov
,
/5/4^^
d'^po)ov to cpi^ov auTTiv
vno^uyiov In^
iSa(po(; r.viyytiv nc
Touniao) ni-
Gi7v ,
xa/ Tov vwTOv '/ifilaOai noiyiaaQ tou nro)-
juaTOC ,
<pona G^poS^OTipa (pipofxivov
T'/] yvi
nooGgafiv
,
oXov iuOu^ GuviTpi(3ffo
,
xa) vix,pav
ini ^oAu To yuvaiov ioii^iv Taya o av v,ai
npoq Toipov na^inifJL-J^iv
,
2/ /x/j TOt;c [xapTupa^;
dva-^ux^v^^oic
iugiGy,i' xai Oavouaav a^s^ov dv2-
fica confesslonc vlsa
,
neque cultura dala
,
ncqnc
muncre pretloso impcnso. Tristem quippc liunc
retlclunt, ct mortlent omnia quae Deum tamquam
benignum placant , liominibusquc Dei amicis be-
neficia praestant , et salutis argumcnta.
Unde cum ad medium itincris mulierem ve-
nisse vidisset, iactato repente subiugali, quod por-
tabat eam
,
ut in terram retrorsum caderet im-
pulit , et ut dorsum ante alias partes corporis illi'
sum rueret , fecit. Quod cum impetu validiori de-
ferrctur in terram
,
illisum est , ct totum confe-
stim contritum , mortuamque dlutius mulicrem dc-
nionstravit ; fortassis et ad
scpulclirum mississet
,
346 vSS. CYRI ET lon.
yiipovra<;
v.oa Qmtiv TraXiv TauT/^v 7roLpi)(^ovra<;'
fxira
^oXuv youv avrriv avavYi'\a.(3av
,
Iri^vY^-
v.ii ya^ TM
p'^'^^^^ rori rou nrwfjiajoc,
,
zal Trav-
ra a.uryf ra o^ra SnXiXuro
,
^k;
^oXtv a^o-
oroi^itv 01 GuvdvJi^ '/ifSouXovlo
,
Iva (}cQ[jia
(pyi-
civ lyouoav \rt Ta rpaufxara
,
'UJpoc, larpouq
amviyyiodfitv
,
xa/ jxy,
fxira
-^u^tv Jtal vi'/,po}r!tv'
cozouctv fap Ta rwv roaufjLaroov Qc^fidripa
,
zai
TT^OQ \af7iv irotfxori^a
,
y.al //.>?Tg roaourov ta-
r^otz TTap^^ctv rov >:a[xarov
,
fxyjn fj.'/iv
aXyog
Sfj.TTOtilv rcaourov nroic, iraayouai'}
^
oaov ra
fH-
Ta TrXyi^tv ^\uyovfLiva
aai (SpaouvovJa Si^aaQat
<pa^fxa'A.ov'
'/]
h\ ryiv ly.y.07:'/]v
t;k
2/c
rou(; dfiou^
nisi refrJgerantcs niartyras invcnissct
,
et pacnc
mortuam erigontes
,
et vitani iterum concedentes.
I^ost multurn cri^o
,
cuin illa recreata paululuni
respirassct , mortua enim erat prae magno impe-
tu casus
,
et omnia ossa eius fucrant dlssoluta
,
in
civitate cjui simul aderant repedare volel^ant , ut
dum calida inquiuiit habet adhuc vulnera
,
ad
mcdicos referatur
,
et non post congclationcm
et
inorlificationem; videntur cnini calidiora vuhiera,
et ad
sanandum ma^is esse faciha, ct medicis tam
magnum
non praestare laborcm, neque tantum hi*
qui
patiuntur inforrc dolorcm, quanlum quae post
pcrcussioncm friji;escunt , ct admittunt tardc rc-
mcdia. Qiiac impcdinientum profectionis ad san-
MmAciJLUM x\xiir. n^/7
d(pi^iO)c ,
iSi'atuovoc ipyov iivat voyioaoa
^
TraXtv
VOGTHV
OUX,
yWcG^XJcTO ^
TrpO TMC
TOU TTOUOU TTA'/]-
^o)Gia)c' ^dXiv ouv l^us^ to v^tywoc
aurrw /xgra
^uo^xjtpiiac
ttoXXyk; aviviyy.awic
,
iixTrpodOi n
xa\ OKiG^i
,
ixiTOL
TToKKYiC da^paXiiac xargp^^ov-
T?c
^ioi TQ TravliXtoq auT'/}V xa7g;)^8/v iauJyiv in
dXoyeo
fjLYi
SuvaaOat
,
ouv kivSuvm ttoXXo) tt^cx;
TOU<;
fxdpTugac
>lyafov' xat Trpooiu^aixiv/iv au-
TYiV
,
;ca/ Trv auTMv oopov TrgooKUvyioaoav
,
im
To aoTU ndXtv iiO'/!Vtyytav
,
Trapaixevnv to) vsw
fJLiXP^
pwdgw^ ou OiXyiOaoav dXXd touto tt^oc
Touc dyioug aoTiio)TaTa Xi^aoav.
UoXXoi
fXiV ,
W ^plGTOU (XtlJLyiTai '/.ai ^i'
^a^ovTig
fjLaTupiQ
,
vooouvTii; ^^oq
uixac
a^pi-
ctos agentlae , claemonls essc opiis intelllj^cns
,
re-
ilire nullatcniis patiebalur antc ilcsidcrium atlim-
pletum. Rnrsus ergo eam supra iumentum cum
multa cliflicultate imponentcs , anteque ac retro
cum ingenti cautcla retinentcs
,
co quocl continc-
re se ipsam supra iumenlum nullo modo possct
,
cum multo periculo atl martyras adduxcrunt. Et
cum orasset, eorumque tumulum adorasset, in ur-
bem hanc iterum introducunt, perniancrc in tem-
plo usque atl incolumitatem nolentem
,
sed hoc
ad
sanctos urbane tlicentem.
Alulti
quidem
,
o Christi aemulatpres et famuli
sancti
martyres
,
aegroti ad vos vcnicntcs
,
cum
348 SS. CYRI ET 1011.
ytvoufxivot
,
/xg7a pooaiox; jcai
xapa^
vrcoal^ifoU'
aiv
,
iyo) oi [Xira pMazctx;
l^iX^ouaa Tric, tto-
XiCfjg
,
TT^oQ
ufjLoi^
iXQouaa
,
rauT/jq noiriaaa^ai
(puXaytaQ
,
/xera iioaou '^iv^uvou /tal
voa'/ifJLafo<;
i^avipypfxat' xai vuv g/ [xiv aa^ivouaa
t-^c
iariac iXyiKu^a
,
^apifMivov av fJLi^pi^ ou Tg-
Xg/av iKOfjLiaafxnv t>?v 'laaiv' iTni^yi ^\ TrpoQ
Ufxaq
ou Tra^ouQ ivi>ia xai 7ra^afxov'/i<; ira^ayiyova
,
ctXX'
2^X^^
^^^ TT^oav.uvnaidic,
,
^iv
o
fjLtao'/.aXog
}t(i)Xuaat r?.OiX'/}'/,iv^ aXX' otJ)c '/cr;)(^t;o-2v, t;^v t5/>cwv
iupctjv au^uyiav avfinaXov' raur'/iv oo<; yi(3ouXo-
fJLyiV
nXiaaaa
,
^dXiv o]'/.aSc ^opiuofxat
,
orJjc
aXXouc, tar^ouc, rou
ifiou ^ot'/iaafj.ivyi voayjfxa-
roz ,
aXX' Ufxac, zX^nv s'/i7ai *wporpi^ouaa
,
xa\ rnv ufxoov agojl^yiv avafxivouaa' iv' oooTnp Ip-
sospitatis gaiidio rcvcrtuntur
;
ego aulcm quae dc
civitate cum incolumitate cj^rcssa sum
,
et ad vos
veni , huius vos factura custodes , cum quanto pe-
riculo ct languore rcvertor ! Et nunc si infirma
quidem a domo profccta fuissem
,
pcrsevcrarcm
utique quo usque perfcctam recipercm sanitatem;
quia vero ad vos non passionis et pcrscvcrantiae
causa veni
,
sed orationis et adorationis
,
quam
osor honorum inhihcre vohiit , scd non valuit
,
vestram inveniens combinationcm adversam, hanc
sicut vohii consummavi
,
domum rcgrediar
,
non
ahos mcdicos mei factura languoris , scd vos ex-
MiiwcirLiJM XXXIII. 349
ytfvofJLivJiv
laGyjaOi' raura tt^oc
Kcypov ycat Iw-
avv?jv TOf)c [Jidffupac
(pvi naaa
^
tov tol/twv v^wv
xaraXiXotTn
,
xa) auv ttoXXo) tjiv noXtv y.tvdu'
vot) y.aJiiXy](piv ,
ahtalaKTMc,
ntfjlivouaa
, wc
Trav-
Twc g\'&ovTec
0/ a-j^/o/
,
xaT' o\-/.ov auTy,v ^i-
paTnuGO)Giv' y.ai yiyivyiTat.
Kupouv ydo Tyjv ^igtiv twv
e/c
auTouq ^t-
CTiOOVTOOV (JISOUodcoUGlV
,
ipyO) opO)VTlC, d^Zuip
iKilvoi TrtdTiuouaiv
,
xa/ TTtaloTi^ouc, auToug Tylg
Toov TTialiu^ivTo^v ^o)^idc, i^fa(^ofXivot'
xaT aU'
Tyiv yap Tyiv vuy,Ta Gy/tfJLaatv laTpoov a?5/>co^g-
vot
,
Tt dv e;\^o/ tp^v KoGpLtav/iv yta^iuSouaav
hpovTO' y] ^l To <u]d^o(; d>-ssyiyy%XXi
,
xa\ toTc
iiortans vcnlrc
,
et vestruni praestolans adluto-
rlum
,
quatinus sicut me a clomo accepistis inco-
lumcm
,
ita illuc rcmanenlcm sanetis. His ad Cy-
rum et loliannem martyrcs dlctis
,
basilicam ho-
rum deseruit , et cum multo ad civitatem discri-
mine venit , indu])itantcr credens quod sancti do*
mum venturi
,
se forent procul dubio curaturi
,
quod et factum cst.
Stabilire qulppc fidcm in se credcntium sata-
gunt
, opcre gcrentes quae illi credunt , et fide-
liorcs cos his qui crediderant collatis muneribus
operantes.
Eadem igitur nocte in habitu mona-
chorum
venientes
,
quidnam haberet Cosmianam
350 SS. CYRI ET lOlI.
dyiot<; (pyia]v irrtfxifx^pzTO
,
a><; roHq
fxh
aXXoic
da^cvtoi TYiv pMOtv Trapiy^ovatv
^
auryiv S'l
fjLO-
v/iV
Ippoijxivyiv otjvlgrtaaiv'
fxztotdoaz Sl 6 rriv
rcv '/.aS'/iyovfxivou rd^tv
,
y.a) ro StSaaycaXizov
(paviic ImyjMv a^loofxa
,
t^ fxa^yjrtoivrt npoa-
ira^i' TrdpiXQe
,
(pyialv
,
Kal ^drrov auryiv ryig
7rX'/iyr,(; lXiu^ipo)aov' 6 o\ TrXyj^MV ro i^iray-
fj,a
,
SpofxaHo; iX^o)v ryiv ataydva TtXyimi pa-
TTtafxart ,
za) ryiv iXzuSipiav rn voaouayi ya^i-
^irat'
yi
Si r^ TrXyiyyi arpipirat rou pairiafxa-
roc,
^
uitap rtvd paniaat vop,iaaaa' dXX ouoi-
vci arpapiiaa ri^iarat
,
ou rov tarpov (py\a\v
rov TrpoaTd^avra
,
ou rov
fxciOyJJyiv rov oioo)Kd-
ra ro paniafj.a ,
ouv. irjji
ryjc
atayovo^; ro pa-
clormlenteni
inlerrogaveriint. At llla passioneni
rcfercbat , et snper sanctis caeli queritabat
,
quod
aliis qnicleni inlirmis sanilatcm praestiterint
,
se
vero solain sanam contriverint. Sabridens autem
is qui praeceptoris ordinem et didascalicam nosce-
Latur
dignitatem habere
,
ei qui discipulus vidc-
Latur esse
,
praecepit : adesto
,
inquicns
,
et ocius
cnm a
contritionibus
libcra. Qui cum praeceptum
implesset
,
ct
currcns
vcijissct
,
maxiliam
pcrcutit
alapa, et languenti
tribult libcrtatcm. At illa ictu
vertltur alapae , in veritate qucmquain reriisse ar-
l)itrata : scd nemlnem
conversa conspexit
,
non
mcdicum qui quasi pracceperat , non discipuhim
MinAoi'Tii'>i wxiir. J}r>1
\

niafxa ,
ou Ta i>t tov 7:TO)fj.aroc
T^avfi.xTa
,
ou
70 Tou VMTou
SuGoifjTOv voGyiixa ,
curap
n tojv
ayio)v "Kualnovo^ a<^/^/C ->
>al
'^^
tt^oc czuty>v oo-
^lv ao)TYipiQV
poL'ZUtf7(xa
,
(ppouoa (jUvto[/.o}(; jn-
7roiy}y,i
,
Kal ra^ touto)v a}SyiSova<; ri^aviai' au-
T [JLiv ouv ouTO) KafSouaa tyiv \aaiv
,
xa/ Tvir^
po)aiO)c iuOu^ iXOouaa tt^o^ alaOpjT/v, avaaJd-
aa Touz
ayiouq
iu(pY\[xiacV
,
tyiv yapiv aSouaa
yca) To Ta%oc
ttic; pojaioj^' yi(j.iic, Oi tyjv y.ar^ au-
Tr,v SiYiynaiv auvTiKiaavTic,
,
jta/ -xudXiv Touq
dyiouq uixvYiaavTic ^
Ti^ac, tv iT2pov
yi
y.ai Siu-
Ti^ov y^d'^av7iq
,
Y,ai tiXoc, auTa to)v Itt'' aXs-
^avopiuai Ae^^&cVTwv Sfau(jLaTO)v
Tiu^afiivoi
,
Twv
K
alyu^TicuQ y.ai hi^uaq
,
^iou auvio-
qiii tlctlerp.t alapam, non in maxilla indicium ala-
pac
,
non qiiae ex casii prodicrant vulnera
,
non
insanabilem dorsi languorsm, qiiae sanctonun do-
lorcs tlissolvens atlventus
,
et salutaris quae ab eis
data est alapa
,
invisibilia compendio fecit , ho-
rumque tlolores exterminavit. Tlaec itaque tabter
sanitatis incobmiitate percepfa, protinus ad se re-
diit , et surgens sanclos lantlibus extulit, iiratifim
et sospitatis celeritatem tlecantans. Nos autcm nar-
ratione tle ipsa consummata
,
sanctisque Iiymno
dicto
,
prodigium unum vel duo scribentcs
,
ct (i-
nem
eorum miraculorum quac in Alexaudrinos
dicta sunt
fabricantcs,
tjuac in Ae^yptios et Afros
352 SS. CYRI ET lOH.
youvrof; y,ai ryl<; twv
ixafTu^cov
au/jLfMaxiUC ? p-
U. nEPI A-QPOGEAS, H3 TO nAIAION
KAAAINIROZ EIS
T0T2: AriOTS AnmN noN katehien o<i>Eas.
E/^ xaipov
yifJAV
yuvaiov iTi^ov Trapayiyov^
zara tviV oSov v.ai auro t'/}V ilg [xdpTU^a^; (pipou-
cav
,
stt; TratS)
fxr/.^M
TraSov Triv liryigztav
,
y.al
ryig TMv aytcfjv (pavi^ag yxtt Tayitac, Tuypv dv-
T/X>^4^'^^
5
^^^
"^^^
"^poXafSoVTl ^zXil GUVaTTTl-
(j^at
,
iva [JLyj (lovo) rw GTOfxari
,
aXXa y,ai
ypa-
(pyi y,yi^UTTyilciv ai(j(t}>coTO)v7o Iponaiov'
yiz ?5/>t2?c
To iuyvo^fxov
Oau[xd(javTig
^
xai tov tco^ov TrXyi-
gcsta sunt, cooperatione Dei et auxilio martyrum,
inchoemus,
34. DE DOROTHEA
,
CUIUS FILIUS CALLINICUS NOMINE
CUM AD SANCTOS PERGERET
,
OVUM
DEGLUTTIVERAT SERPENTIS.
A(l tcmpus nobis ctiam mulier alia venit, quae
et ipsa in via, quac ducit ad martyras, super pue-
ro parvulo tcmptationem pcrpcssa, sanctorumquc
manifcstum ct cilum consecuta pracsidium
,
cum
praeccdcnte vult colligi
,
ut non solum ore
,
sed
et scriptura, tropliaeum
practlicct Salvatorum. Cu-
ius nos opportunitatcm et
dcvotioncm mirantos
,
etiam votum adimpleamus
,
linguam ei et manum
IVtlRiOlJI.IJ-M \X\IV.
3."),'5
Qfjiao^ixiv
,
y\ft)TTav auTy\ yAyj)b)VTic^ xa/ '/.a\a-
fiov'
\va xai tov
Tyjc
ioyvct)[Ji0ouv:ic [J^i^^ov v.i-
XiUGit Ocov auv auT>] xo/x/Tw//g5a. AojpoOia
fiiv
gJtaXgTro To yuvatov
,
ra hi TauT(;
i/.npdxia
huo Y\v
,
KaXX/v/xoc Jca/
^V.^ifJLaxoc'
KaXX/v/-
xoc ^gv fjLii'c^ff)V Ito)v (jTiinpyjc fj)C, dwdexa" M*.7r/-
fjiayoz
hi, ypdvov yivuiv ivvciJov'
fiiU 6)v y\ hvvri-
aaca ttooc to twv af/wv yi^yilo Tifxivof;
,
npoaiu-
fafrOai Ti xa/ iTpoaytuvyiGai auTO)v Ta ai(2aa[jLia
Xii-^ava' To nXilfjfov Sl Tvif; oSou SioSzuaavJic

(>7ro T/ Siv^pov xaGg(^ovTa/
,
tov
g
oSoiTTOp^tac
dvaXuovTic yMfxaTOV
^oat ya.^ a^miiaav
,
e^s^s/
Twv xpy}[xcl.TOJv y} ivoiia
,
'Cojotc
aurouc ini^^cLi-
viiv Iy.ojXuiv.
muliiantes ct calamiim
,
ut ct devotionls qiior|Tje
Tnercedcm iiibcnle Deo cum ipsa pcrcipiamus. I)o-
rotlica quldcm vocabatur mulicr; liuius autem duo
pucrl Callinicus ct Epimachus vocal>antur
,
quo-
rum niaior Callinicus scilicct crat annorum quasi
duotlccim
,
Epimachus autem nonum agebat an-
iium
;
cum quihus genitrix ad sanclorum venie-
Lat basilicam
,
orare atque salutare colendas eo-
rum reliquias. Cumque maiorem partem itineris
transegissent sub quadam arbore sedent , itineris
faligationcm solvcntes; pedibus enim profecti fue-
rant;
nam pecuniarum egestas iumenta iiios ascen-
dere
prohibebat.
23
354 8S. CYUI ET lOFI.
0\f\rY\Vs'V\ f~fi r
j
vc
VTTo 10 oivo^ov op(j)v
apy^iy.uMoq
^
tu-
UQ lYiq
TiOLtl y\[iwv a^yjjiiaq utto
Io Oivo^ov itti-
(SovXyiq ifxvyiixovivai^
^i
yjg iv^A^dix n )ca) \Luct
yivoq airav dvQ^Mintov ^aazaviac,
aTri-Jifiivi (Si-
XiGiv
,
y.a\ ^avdro) SouXiVttv
irdx^yiaav' o&zv
coov ou^tov 6(pioog o/' ou y.ay.iivyiv yi[iiv irvoivi
'vyiv a^o)Xztav
^
roi<; [Mi^a^t na^a 16 ^pi[Mvov
rou aivo^ou
xiiixivov iSit^iv
,
omp oun }iaX6v
yiv 2ig
(S^Matv
,
ouSil copaiov
g/c
opaatv
^
g/ y.ai
ouro) rolc
rratG^v d)c /ta/ r'/j Eua ^td ro dreXic
ryic yiXtyJac, lcpaJviro
,
[xyijro) Xayovayit; yzyv^L-
vaG[xiva rd rr.c, -i^vyji^; da^iyiryigta
fUJpoc,
/,aXo)V
Y,a) [xy] rotovro)v S^idzpiotv' d)v Mg l^yiv yyipiU'
Qiios anti<|uus su]^ arborc intucns inlmicus, sta-
tim contra hos insidiarum recordatus est quas an-
tiquitus sub arhore texuit, per quas etiam in Adam
et Eva genus universum humanum livoris iacuiis
interfccit , ct morti servirc cocgit, Unde concale-
factum et virulentum serpcntis ovum
,
pcr quod
et illam cofnmovcrct pcrditioncm
,
pucris iuxta
truncum arhoris iaccns ostcndit
,
quod ncquc ])o-
nnm
erat ad escam
,
ncquc pulchrum ad visum
,
iicet sic pucris
,
sicut etiam Evae
,
proj)tcr im-
pcrfcctioncm aetatis
vidcrclur
,
cum noiuhim
es-
scnt cxercitatos animac scnsus sortiti
,
ad hono-
rum ct liorum contrariorum
dlscrctioncm. Oui-
bus ut d:\i carcntcs
,
ad ovum quod visuin fuc-
ovTCC
1
feTrl ro <^av6v ^*)ov dvi^iTaorojc imouciu-
crav
,
7r7>?vo J t/voc twv ava tov ae/^a yjjonii/ovlMv
livai voulaavfic fivvnfJLa' dpTrdfJctc hilouro xai
X(x(3o)v 6 KaXX/v/y.oc

e^^^-Ja^e yap
'E^ifxa.y^ov
Tov gXaTTOva
, wc
/xs^ya t/ t??
%e/f
) iii(3d7ra^t'
xat iTTitSyiTnp 6 aOiX^or^ aTToruyojv rou Oyjpd-
fjLaroq
WXanv
,
ycai rouro) ro
iu^nfjLa napiyiiv
yi fjLTiryjp
lyAXiuaiv
^
\valou fxixporipou naihoQ
dvaar^iXyi
ro Sd)tpuov
,
OaTTOv
t;iv
xs^pa
rr^oa-
iviyaaf; rro orofxari
,
to wov iu^iojz y.araTsi-
vii rou o<piO)(;
,
fiifxop(po)fXivov yjoTi xa) riXnov
iyov ivSov ro ry}<; nytouayiq
ofioio)f/.a'
xai
fj.r,-
l^iKou iiapay.ouaaq TrpoardffjLarog
,
Qdvarov ira-
fajcoi^c
Irguya ro [3Xaary}fjLa' n
fj.y\
Kupog au-
rov xal 'Iwavv^C
^^^
fxagrupiq
ro
^avary,<fopov
rat indisciisse feslinaverunt , volatilis cuiusclam c\
his quac clioros per aera ducunt geniinen esse p!i-
tantes. Quo arrepto Cailinicus et elevato
,
prac-
venit cnim Epimachum minorcni fraircm
,
(juaii
quiddam mai^num manu portabat. Lt quoniam
frater captione frustratus plora])at
,
ct huic in-
ventionem praestare matcr iubcbat
,
ut minoris
filii lacrimas removerct
;
citius manum applicans
ori , ovum statim absorbet scrpentis
,
formaiam
iam et perfectam habens intus parientis simiiitu-
dinem.
Et maternum praetcrgrcssus praeceplum
,
mortem inobedientiae
per foetum captasset , nisi
356 ss. CYRi
ET lon.
lx,^itvat Tniror/iKav Siktvov'
ilroL ro Xoittov
rylg
TTopiiac
avuaavric,
,
s/^ ro ri^iivoc,
yivovrai.
*^c, ^s Jouro xdJiXa(^ov
,
xa) lat;
Trpoaiw^^^dg
Gio) Tg 7rpoG'/]Vty'/,av
,
>ial 7gv 7wv af/V^^v
roi(pov
yiGTra^javro
,
/jtgr ol/ ttoXu
t^c 7rpo(T;tc/v>iagw^
,
Tct
GirXayxva ttoviiv 6 KaXX/v/Jto^
^p^aTO
,
avoiyj
QivfoQ Ivl^louroi) ya(jlp\ lou ooou^ ycallov y.d-
xigTov lytilvov dy](7aupov g^g/x2(7av7o^* Tca) arpo-
(pot<; ^lv a\ d^yjxtliiv dXf'/]^6voov io)ytitGav'lal<;
^g xaTa
fA^o^
au^'/\ataiv rwv
fxlv
arpopoov
Tra-
Qatrouvlo)v ro fvojpiafxa
,
ro7(; Sl oaifJLOvoov
oofxO'
touvro arpifSXo^aeat' d^rt ^^ap rou TTi^ti^ovrot;
oarpayioitSouc, ufxvjoc^ izzu-J^av ro
^avydXiizov
yivvyii^a ,
v.ai [xn
irapouaav luplazov r'/iv (puaa-
Cyrus ciim atqiic lohanncs martyres
mortifcriim
cvadcrc retc fccissent. Deindc residiio viae
pera-
cto
,
ad hasilicam veniunt.
Cumqnc
ad Iianc pervenissent , Dcorjuc oratio-
ncs
ol)tulissent , non multum post orationem vi-
sccra
dolcrc
Caiiinicus cocpit
,
cum iam ovum in
liulus vcntrc
apcrtum cssct
,
ct tlicsaurum iilum
pcssimum
cvomulssct. Et quidem initia dolorum
torl!oniI)us crant
paria
,
fjuac in incrcmcntis par-
tim carumdcm
tortionuin
dcncgal)ant notitiam
,
partim vcro
dacmonum
tortionihus crant simiiia.
Cum cnlm tcstaccae
formac mcmhrana circum-
darctur prorupit sacvissimum
gcnimcn
,
ct prac-
MII\*Af:llT,l M \X\IV.
3r)7
trav
>
TTpoc Triv Tauine; iipiri y,ay,yiv ava^?iT;;(j/v
,
xa! T>jdg y.dy.i7az rou Traihoc^ ra OTrXayxvct
on-
Ogg- Ta;)(^a Si xa) i/e5a;cvfcv
,
lu/^gTv iv auroic t^v
rpo^ov ou
SuvdfjLivov' oOev tcc Trprora
fxiv
^xXa/g,
npo(2a7vov ^l pLci^oai y.paufa7c
y,u^i to hdy.^uov'
wc 08 /SaaTa^e/v TrXgov toJ o^pifjor^
rac av/ac
OJ^
io"p(^t>(j6, TriGOJV
ih
y^lv WuXUto
^
lcnapaTTiTo
^
^oXuiiSoSc ro7^ fJiiXiGtv iTuXiGairo
, wc
/xjjcS^g
(p&;v>3V at^Tov BKTr^fJL^iiv 2t<; uan^ov Suvaa^ai
,
dXXd ^VTiaxitv iu^u^ roig opojatv vofxl^ia^at.
Aoopo^ia Sl
y\ rourov ytai rov dSiX(pov d)g
l<pyiv oj^tvaaa
,
KaXXtvUou rd anXdyyya TrXiov
loanriTo
,
outojq iXatvoog rov ulov dnoXXufxi-
scntem non inveniens matrcm , ad Imius malam re-
pedabat inqnlsitionem,
et liac illacque viscera pue-
ri peragral)at forsitan et mordebat
,
invenire in
illis
nutricem non valens
;
unde puer dolore pres-
sus, in primordiis quidem flebat, procedcnle vero
tempore maioribus lacrlmas augebat clamorlbus.
Porro cum portare amplius serpentis cruciatus non
posset
,
cadens in terram volutabatur , discerpe-
batur
, multiformiter membris involvcbatur
,
ita
ut
postmodum nec vocem emittere posset , mori-
bundus
continuo a videntibus aestimatus.
Dorothea vero quae hunc et fratrem sicut dixi
pepererat
,
plus membris quam Callinicus raordc-
batur
,
tam
miserabiliter fiiium perditum intuens.
358 SS. CYRI ET lOlT.
vov (SXi^zsovfja' v.ai ^qoniK^ovoa 'SarTOV to?c
^/apTyT/v /x2Ta x^auyo)'^ xal oay,c6o}^
raq I;<2-
Te/ac
TrpoGi^pzpiv' (3a(3al yap
,
IXg-^/Sv
,
aytoi
,
7r(WC
/>tow t;5v S'j(Jia.v ISli^^ao^i
;
(3aj3a) tto/wv /xs
Sfji)f)90)V
yi^icJGari
;
(3a(3a] itoiac, pLoi Si^tojaiox;
^STg^vJ/taTS ; aXXai yvva7y.i(; rizva
fjiyj
t^xpvQai
Trpo; vrjLac yaracp^vfovGat riy.rovatv
^
gfw ^\ ^vo
^opv(ppoviiivyi
rdv5fdo2 '/.ariKa^ov
,
xa)
//?&'
gvo^
,
i\
iJ?/\
QTtivdotri
,
Twv gvQg^v^g
a7rgp%o//ai'
dWot Qavdrou TrvsovTg^ i^yovrat
,
xa! to^^tow
^taTa-j^sXrJvTg^
dTTipxp'^'^^^'
^(J-ov Sl ry,(; d(jAiaq
ro vyiniov Trai^ov yiXiv Trpoq
viJ.ar,
y.ai
op^x^ovfMi-
vov
,
zai 7rdvro)c^ rtUv'/\'^trat
,
eav
vfxit^
ov Xv-
rpojfTcaOz' y.a\ r>]v ooov
>jv iX/iXvOi
,
TrdXtv (^o)v
ov <Uj0^ivoirat' yipan
fxov
rov yvipovq ro
gt',i-
Et accodens clfo a<l niartyras, snpplioationes cum
clamorilnis ct lacrimis ofioroLat. Dicebat enim :
lieii lien
,
sancti
,
quomodo sacri(icium mcuni ad-
misistis.'^ heu licu qualibiis ine dignam muneribus
rc<l<lirlistis.'^ Iioii lieu quam niilii susceptionem tri-
liuistis
.^
Aliac mnlieres natos non liaLcntcs cnm
ad vos confuiijerint
pariunl
,
ci^o autem dnos obla-
hira huc veni
,
et cum uno hinc nisi acceleravcri-
tis re^rediar. Alii necis spirantes acccdunt , scd
hano dcri<lontes
,
al)sce(hint ; nieiis nutom infciix
puorulus fpii ludcns vonit ot saUans
,
prooul du-
bio inoriefni'
,
nisi vos liboravoritis
,
ot via qua
IMIIWCIJUJM XXXIV.
^TjO
ryiV
iXniSa roic iv ifjx^^^oic; ava7rauX>:c
yipTTU^U'
n' TOV TplipHV
fLl lJ.{foL
(JiOV
7rpOGdOXO)[XiVOV
^X^'
n' il gfct)
,
ij.0LQTUQi<; y
gTTTa/aa ,
ri (loo to Trai-
^iov 'AoXd^iTi
;
il ifd) iifjiaplov ,
g/^s Ttfxo)n>]Ga-
oOi' t/
fiyiTpoc
dfJiapTiac
dyvoouai Tiy.voic
^^ra-
^gTg
;
^id t/ ;taTapac vofLiy,y\z
y-a) fjLOJGaizyic y^'
yvioOi xaTaytp ioiojc
iytSixoi
;
dfj.affiac
yap
(P'/j-
ctv To[Tioo)v im TiTiva' dXX^ gjc
Tnc
ytafapac, tou
vd/jLOU Xp/(7Toc >5/xac
g^^^cpacrav
,
t;^?p
y,fxo)v
yLardpa yivdfiivoq'
xal TauTyiv Std tou rrpo^pyi'
Tou Tyjv zaldy.^iatv iXuaiv otapp'/iO'/]v 2/7rwv
,
wc
ouniTt Xi^xOyiaCfai yj TraoafSoXy} auTr,' o\ ndfipic
icpafov o/x(pa/<a , ycai ol oSovlic toov t5x.vwv g/xw-
venit non vivns abiblt. Tiilistls scnectutis mcac fir-
niamcntuin
,
infirmitatis baculum accepistis, spem
quietis eitremam rapuistis
,
et eum quem post
Deum nutrire mc praestolabar habctis. Si cgo
martyres culpavi
,
ut quid puerum mcum crucia-
tis? Si cgo peccavi, mc punite. Quare peccata ma-
tris ignorantibus natis infertis? quare condem-
pnationis legaiis atque mosaicae maledictionls ef-
cimini defcnsores ? peccatum enim inquit patrum
in filios. Sed ex maledicto legis Christus nos rede-
mit
,
pro nobis advenicns
,
cl per prophetam con-
dempnationem
dissolvit , manifcste dicens
,
quod
ultra non esset dicenda parabola haec
,
patres co-
'^00
.SS. CYRl ET lOFI.
otciaav' y.ai Xoi^ov ovz aXXov utvip aXXou
,
UAA lytaaiot; urcio iaulou Aolov do)^ii ro) \JiO)'
y.ai
4^X^
^ afxapTavouGa
,
aurvi airo^avi^iTai
^
y.ai ouK aKkoq ti^ urri^ auTY.c, ucpi^^i
oiyiyiv
yoCi
y.oXaaiv' aXXot iioiv ot tti yard^a rou vojmou
CouXiuovr^c
,
oi rov IXiu^ipo^ryiv Xpicrov rov
rou 'U^ou uiov ou
di^afxivoi' yiJ.iic,
oe ryiv
oi
aurou
ulo^ZGiav y.ipSdvavnc
,
ou 'zuviufia
Sou-
Xiag iJ^ (popov eXa/So^gv, dXXd TrviUfjia
uloOi-
clac,^
IV M
>t^a^oiiiv
df^fSa
6 TroiTyi^' y.at ro Xoi-
7T0V IXiU^i^Ol y\ Xp/CTTO^ /5//a^ y}XiuOi^O)(IiV' yj
ouv
2fJL2
iytoXaGcTfi
,
xa) ro nytvov laaari
, h
ouv
avro)
yaiA
rtiJ.o)pyiaaG^i ,
'tva
fiT)
^oooa (SXiTTO)
rou
ifxou
^atOoQ ryiv d'ZSO)Xitav' il ^i rourojv
medernnf. iivas acerl^ns
,
et denles filioriim obstu-
piiernnt. Ergo non alins pro alio
,
seJ unusqnis-
r|ue pro se rationcm reddet Dco
; et anima cjuae
peccaverit
,
ipsa morietur
,
ct non aluis fjuiscpiani
pro ca snslinchit iudicMnin vcl tormentimi. Alii
sunt fjui maicdicto lcgis dcscrviunt
,
lii videiicet
,
qui liheratorem Christum Dci fllium non susccpe-
runt. Nos autem (illorum adoptioncm [)er ipsum
lucrantes
,
non spirilum scrvitulis in timore acce-
pimus
,
sod spirltum adoptionis filiorum in (pio
clamanuis abl)a pater; sicfjuc de cetero Iil)cri cou-
stituti sumus lihertatc fpia Cihristus nos liberavit.
Erjo ant me cruciate
,
fdiumque dim>ttile
,
ant
>iij\\( ur.i >i \\\iv. nni
naiSa ^aphaa^i
,
tov (p6Xot)CTOv ^iov xal di'
anoTyiv U[xmv iytixifxoufxivot.
'VauTa xa\ toutwv TrXiiova ^po^ tou^
/^^?"
Tuoac Xiyouaa
,
xal ht oXy\q vvkto^; cpipouGci
Saa^ua
^
fjLix^ov inpi tov o^O^ov d^puTrvojGi
^
ou/c
dOufJLia^ xa) xottou vtxyjOilaalol^; ^iXiotv
^
dXT^
l'va Toov dytojv ^idaot tviv i7riay.i'\tv' o\ napa-
GTavTig oiq naaiv tloiOaatv
^
o)q Tnpi dipav rp/-
T^jv TrjQ
yjfxi^ag
tov ulov i^o7aat tou TifXivou^
h/AXiuaav
^
ytai ^ia^at
fxiaov
gi^ to i^ojTioov
UTratOpov TT^oaiTaTTOv
,
iin^ivoq
auTw Trpoaifyt-
^OVTOC
,
[X'/lSi Tylg TiKOUaYiZ aUTYiC
^
dXX^ 1/. [XI-
xpou StaaTYifxaToq nagayid^ia^ai
,
xal 'S':wpsTv
ciini ipso etlam mc punite
,
ne vivcns mei viJcam
pcrditioncm filii. Si vcro nlliil liorum patimini age-
rc
,
clonato mihi itcrum pucrum amatorem mise-
rationis Deum nostrum ct clominum imitantcs.
Gum autem Iiaec et liis plura cllxisset ad mar-
tyras
,
et per totam noctem lacrimas obtulisset
,
modicum circa dilucuium obdormivit
,
non animi
defectionis
,
et laboris victa sagittis
,
sed ut san-
ctorum visitationem aspiceret
,
qui assistcntes
,
si-
cut omnibus facere consuevere , circa horam fer-
me tertiam diei filium educcre a templo iusse-
runt
, et ponere sub divo medium in extcriori
atrio
pracccpcruiit , nemine illi
,
nec ipsa matrc
3G2
ss. cYRi ET lon.
70 ytyvdfJLivov
l^'' auTO) '&gO'3'gv ri^dariov' yiai
TatJTa
fxiv
iiTTOv ol
fj.a^Tvpif;
,
Jia/ iIttovtk; airi'
TTTYi^av.
Awpo^&sa o\ y.ara TYiV "Kiy^iifiav o)pav
iS^^a TO ^ia^iGfjLa
,
za/' tov fusa^iSa
Xa(^ovGa
,
rcv
rifxivovQ i^y\yayiv
,
)ta/ Iv tm pyiQivri rd-
Tro) %ari%Kiviv iv^a >ca) gv9a avviyjt^c, y.vXtv^ov'
fuvov ,
xal Tor^
fx\v
7roXXo7^ ^aviHv TrpoG^o^io)-
fxivQV ,
r^ Sl
fjLyirp)
^^v Tnarivdfiivov,
'^C
yiiiio)iov Sl fiDipov ^toSivaavro^
,
^gTa
t;iv ^gvo^gv^v gy.gTo-g rovrov xarayXiGtv
,
ttX??-
6ou^ TToWov 7rapgo"7w7o^ , xai Tnpifxivovloc, lOilv
ryiv aTrdjSaGtv
,
t^ov y, ro cioov iy.i7vo yivvyiGaaa
^pd'A,atva rovrov Trotovjxivyi ryiv ^yiryjGtv ,
ipTrov-
appropinquante
,
setl obsiclente
,
modico interpo-
sito spatio visura protligiiim cjnod erat in eo di-
vinitus faciencliim. Et liaec c|niclem dixerunt mar-
tyres
,
ct dicentcs avolaverunt. Dorotliea vero per
iam dictam lioram sanctionem agebat
,
pnerum-
cpie susceptum eduxit e templo
,
et in praedicto
loco recumjjcre fecit , liac illaccpie crcbcrrime vo-
lutatum
,
cpiia multis quidem mori cxpectabatur,
sed a matre vivcre crcdcbalur.
Porro cum media cpiasi Iiora practerisset
,
post-
quam pu(;r ihidcm rccuhuil
,
multltudine copio-
sa praesto adsistente
,
alquc pcrmaiiente visura
proventum
,
ecce dracona
,
quae ovum illud ge-
ncravcrat, Iiuius facicns iiiquisitioncm , rcpcns et
.'HIIIACI LIJ3I \,VX.IV.
303
tsoL Ti ytu) (ju^tTTOuaa TTapafiviTai
,
uvaxaXourja
y.a^a xa) yuv>i vattiov dnoWufxivov
guv oXoXu-
yii ycai xoytUTfi) 7ro/g7a-Sa/ (piXn tou Tro-^JoufJLivou
Triv i^iuvav' xat
Tyic
i'^(^ ^u^a<; Trpocpavwc iXa-
(Taaa , xa) tov i(piOTO)Ta Xiu)v (^'/aTT^Vaaa
,
xa/
Trpoc
^f^^^jv Tra^oa ra npootfxta
Tpi-^a^ja
,
Trpoc
Tov Tral^a Tpg'%g/
7oy dppo)GTov
,
xa/ Joutgv (juy^-
vwc
TTi^i^iouaa
,
TTOT? ^gv Trpo^ To
oj;c
e4''^^P''
^g
,
TTOTg ^g TW GTOfXaTl TrpOGliriXa^lV
,
Xa/ TOV
L>/ov 'AGu^^/^ib^c, dvi-x^a^e ytaTCj ttou y.iifxivov ,
xa/
T?? yaaT^\ tou
7ra/(5oc IvTpicpofxivov' oc
^apou-
oyic TYiz fJiriTpoc i^aiG^6fxivo(; ,
xa/ Ta TauTyic
yv(jopiGa(;
cupiGfxaTa
, ^^Ofxa7o(;
av2p%6Ta/
,
xa/
Trpoc aiJT;^v J/a Tot; GTOfxaTO(;
i^HGiv
, Wb
aTO^
Tfe^Ss/^ xa/ yjjo(popilv fxyjytiTi (^ouXofxivo(;' fxaX-
slbilans vcnit , rcvocans icl more miilieris
,
cjuae
amisso parvulo cum eiulatu et cocyto facere af-
fectat dcsidcrati scrutinium. Et exteriorem ianuam
evidenter ingressa astantem populum separavit
,
ct in fugam mox ut visa est vertit
,
ad puerum-
que cucurrit infirmum
,
et hunc frequenter cir-
cumiens, modo quidem ad aurem
susurrabat, mo-
do autem ori appropinquabat , et filium quiete
vocabat , alicubi deorsum iacentem
,
et in ventre
pucri conversantem. Qui pracsenlem
sentiens
ma-
trem, et huius sibilos recognoscens,
cursim
ascen-
dit
,
et ad ipsam per os eiit , tamquam
scmcl
na-
364 SS. CYRI ET lOlI.
Xov Sl Twv dyioov yvov<; ro i7riTayfjLa'louTO yap
illTUV 2.V/T2/36(TTpOV* ci) ;ca) 71 TgXoJaa SouXiVOU'
na
,
Trpoc t^v avrou auvTo^wq a(pUiTO ^/iTyiGiv'
xai XotTTOV
fxiviiv
iyydar^tof;
,
ycai il ^ouXotro
fXTi
^uvdfxtvog' iytiryiSriGavra ^l rou cTo^aToc
d)C
)iv auTov
^
yivvy} aaaa
^
ytai d)(; auro ruyxoi^vov
yvoypiaaaaro oWilov ycai na^ auryic ^y^rouiMvov
yivvyifxa , dviXofiivyj
ri ^drrov auro auv ryi
Qia
TM
arofxari
,
axiprwaa xa) p^a/pouca rrpoc
rov
auryjc <po)Xaiov dviydpnaiv'
xo^fdJourovJovlpO'
Ttov yia\ Aoopo^ia ro yuvatov rov iaury^c, u\ov
TTapax^yifxa
pojaSivra KaXX/v/y.ov
,
fxird ryiv rou
SpazovJtaiou
fivvy,fJLaJo^
e^o^ov dviXoijAfjLyi
^
y,a\
auv auTM ryiv xajO/v
to?^ azaa^zoatv daaaa
fxap-
ruaiv
, dyaWofiivyi
xa/ yat^ouaa ryiv ilz ttoXiv
tiis el iiltra in ventre iure teneri nolens
;
imnio
sanctornni praeceptum agnoscens
,
lioc enim tli-
cere magis pium
;
cui et parens famulata
,
ad ip-
sius inquisitionem compendio properaverat, et ge-
nimen iam manere in visceribus
,
etiani si vellet
,
non poterat. Cum autem genitrix eum vi<lisset ab
ore pueri exilientem
,
et ij)sum esse genimen pro-
prium,
quod a se inquirebatur, agnoscens, sumpto
eo
,
mox ut vidit in ore
,
exultans et gau<iens ad
late])ras suas rccessit. lloc mudo et Dorotliea mu-
lier Callinico filio suo post dracontalis geniminis
exitum
,
sospitc
mox rcccplo
,
cum co gratias sa-
MIUACIJLUM XWIV.
305
oSiOV inoiyincno' ?5 hi toti napouGa nXnSuc
^
Oio)-
poc yivafiivyi
rotj OaufiaToq
,
tyiv iv iua.yyiXlotr^
^(ovriv lytiXd^r,aiv
,
ovtojc XifovT^c oloafxiv na-
pd^o^a
ayifxi^ov'
u(^
o\c
^iov ti y,a\ fidpTU^at;
coc o\d Ti r}V dviU(priixy)(Ti' fxiO^ yic
xa)
yifxil^^ldc
Tr^iTTOjSitc
iu^pyjfxta^;
Xp/arw tw ^&gw
yifxoov
xa/
To7g dyiotq auTou iT^oaoiaavTic,
fj.apTuatv
^
Trpo^
Tyiv Tou TrpoTi^iVTOc; aaoirou jSaitoufxiv g;c7rX>f-
^ojatv.
h. IJEPI OKO^IAOV TOY AflO MAriAI IVNAE0ENTO:S
ta:^: xi:ipa:l k\i Tov:i noAAi:.
QaufxaaToc 6 Qi6(ptXoc dXr,^oj<;
,
xa) ^au-
fxaaTov
%ai to Jtar' auTov tart
Si/iyyifxa' xa) ra-
nantl])us hiinc martyribus concinens et exultans
,
clomuin cum gaudio remeavit. Porro multitudo
,
quae praesens aclerat , inspectrix eflecta miracu-
li , evangclica voce continuo cecinit, vere dicentes
vidimus
mirabilia liodie. Ob cjuae
,
Deum et mar-
tvras
,
ut crat possibiie collaudavit. Cum cjua et
nos
,
decontibus Christo Deo nostro laudibus san-
ctisque ipsius obuUis martyribus
,
ad propositae
intentionis propcrabimus supplementum.
35. DE TIIEOPIIILO QUI A MAGIA MANIBUS
ET PEDIBUS VINCTUS EST.
Mirabills verc Tlicophilus
,
mirabilis est et de
366
SS. CYRI ET lOII.
yjx ^ta rouro riXiuralov
yifJAv
lavrov ^iiryioyi-
crgv
,
fjLoiKKov
oi ovz avro^ iavrov
VGripov iiya-
yzv
,
aXX' 01 ^aviJ^aaioi fj,a^rvoi<;' riKivra^iov
Sc fxovoov
roSv iTT dXi^avopivat y^a(p ivroov upTi-
y.afxiv ^
\va Ka) rd TrpoXa^ovra &aJ/aaTa y.aX-
Xonianiv
,
za/ ttXovgIooq iv(ppaivyi xal
XafjLTrpMq
rovq dy^ovovrac,
,
yai irpoc, avrov dn Trav o
Ifx-
7n(popivro iripov ypa(py\
fj//)
Gy.irrrofjiivog' dya-
Gafxivot lolvvv zai
yifxil(;
avrov
7?7c
GVviGico^
,
7a
y.ar avrov
^iyiyovfii^a
,
Glicpavov avrov ^av-
fjafiJov To?c 7rpofpa(pz7Gtv iTrdyovriz' o
7yg fxi-
cav^^ojTTiaQ Traryio za)
ry^c fxtGa^iXplaz
otad-
Gy.aXo(;
y
6 e^ d^yyic, 7rXav;i(7ac rov dv^poynov
^
xai yviivov avrov ro ogov l^p"^ at;r&j Biiac Ip-
ipso narratio.
Ct
forte iJcirco novissiraum
nobis
sosc servavit
, iaiuio uon ipse sc ipsum postmo-
dum intulit,^ scd uiLrabiles sancti. Novissimum au-
tcm illum corura dumtaxat csse perliibuimus,
qui
inter Alexandrinos descripti snnt , ut ct praccc-
dcntia vcnustet miracula
,
ct clarius ac locuplc-
ita cod tius lactidcct audientcs, ct al) cis
^
scmpcr in me-
nioria slt , alterius scriptura minimc tcctus. Mi-
rantos ij^itur ct nos sapicntlam cius
,
quae circa
cum gestn sunt enarrabimus
,
coronam ilhnn mi-
rabilem liis cpiac pracscripta sunt confcrcntes. Is
qui est bumanitatis odii patcr
,
ct inimicitiac fra-
tcrnitatis mag'sler
,
qui ab initio dcccpit homi-
IVIIRACIILIJ-VI \\\V. 3(>7
yaadfjiivoc
%a^/Toc
,
t^? Trpoc
dvOQOJirouf: oWila
ixavla
xal OufXM fXYi
dpxoufxivot; ^
ytai o^aic au-
Touc
drrauGJcijf; mptlSdXXit GUfjL(fo^aiQ
xa/ fJUfx-
*ujTO)fjLaGtv ,
d)q 'Iw/S (p/}(7tv
^icujioiot;' aXXa
xai aurouc in dXXyiKouQ iyiipit nu^/yoTipov
,
ifx(2aXd)v avTolc Tng aurou fxtoav^^o^^wlac, ra
(jTripfxoiTa
^
d)c, >tal
g/c
toooutov auTOu^ e/t;ca/a/
^poc
Ty\v dXXriX(t)v d^miy^^nav
, wc
^'-a/ auTov
atpi7(7^at
T'/lc o/jcg/ac fxTivtSoQ
GUfifxaxov ,
Jta/
7rpc/)Tou<; iaulouq (^XdnTitv Ta fxiytdJa'
(
4^/C^C
-yap '^avaroc T/WgTa/
t^c tt^oc
gJ^-^^vov (TI/^-
(6dGio)q' ) xai out(/) touc, dhiX(pouq obq dyaTrav
d)Q eaUTOUC TTpOGiTay^yifXiV,
TouTOv T/vec
a^t}t'/iGat QiocptXov ^iXovTcg
^
iicm
,
qiil eiim qnantum in se fuit divina gratia
exuit
,
propria et furibunda in Iiomincs detcntus
insania
,
non solum magnis incessanter eos afiieit
casibus ct calamitatibus
,
qucmadmodum lob ait
cgrcgius , sed ct illos advcrsus se invicem cre]>rius
crigit , immittcns inter eos sua homines odienfia
semina
;
qui etiam eos adeo succcndit ad mutuam
inimicitiam
,
ut et ^ipse quoque multotiens eliga-
tur proprii furoris auxiliator ab his qui primo
se
ipsos maxime laedunt
(
animae quippe
mors na-
scitur
,
et convcntionc quae cum ipso conficitur
)
ct sic fratrcs
,
quos diligcrc sicut nos ipsos sumus
praecepti
*. *
ita cod.
3G8 SS. CYRI ET lOII.
\ ~
")
o) oiKtiojaavro
[jlitci
ryi^ aurov 'no\'A^ac, Trpoar-
pgjgwc*
^'^v i'/.ri\iaai GTrouod^ovnQ
(3o-/i^ov ad-
rov TTpo^ ry}v l^i^ovXviV ImGvpovro' 6 ^\ ^n-
cQgl^
raic, fjLoapaHq cturwv STr/JtX^aga/v
,
ov
fi2-
r^iox; izaKovv rov dvO^ocTTOv
,
p^gTpac
)ta) zoSag
Gvv^yiaaf; rov ao)fxaroc,
,
xal ^iivuaz oKy/i^oai
(Saard^wv wq ^'QeXsv, Jta) Ta;)^a ov-/^ oaov tiOc-
Xiv xa) yjfSovXiro' avg?Xg yap
avrov i\ riovva-
ro
,
aXX' o<jov dviav ^pog ^'cov a'jv2%wo?7ro"
aXX' 6 QiocpiXoQ ryiv alriav dyvoojv rov voayi-
liaroq ,
rovc, larpovg fjiffiTrifxTnro ,
y,a) (3oyiBi7v
wc
a^Bvot; Izinvi
,
x.a/ aoj^iiv w; rayoc idii-
ro
,
dqyov aai dxivy^rov '/.iifxivov
,
jcal TaT^ o^^^J-
liunc quldam
,
opprlnierc Tlicopliilum inlusto
volcntes
,
ut patronum proprium ascisccre cura-
verunt, cum ipsius iniquo proposito
,
quoJ con-
sunnnare satagentcs
,
adiutorem illum ad insidias
attraxerunt. At ille foedis advocationibus parens
,
non mediocriter homlnem aflligehat, manus et pc-
des corporis vinciens
,
dirisque doloribus verbc-
rans
,
ut volebat
;
et forte non quantum volebat
,
vcl appetcbat, nam pcrimeret, illum si posset, sed
quantum cruciarc a Deo pcrinittel)atur. Veruni
Tiieopliilus causam languoris ignorans
,
mcdicos
acccrsicbat
,
ct adiuvare quantum vircs suppetc-
rcnt supplicabat , et salvare quantocius obsecra-
bat , sc inertcm immobilcmque
iaccntcm
,
et nii-
MinA^MJMM
\\\v. ^>C>{)
vatc gX5g/vwc
oL7roXXu[Aivov'
oi ul ovvafvoy,iav-
TrC
cii)T(7) ryic l3Xd(3'/ic
to ainov
^
ou ra T/;c
t?;/-
v;^C
ilpyd^ovTo
,
0(3Jav 'yap at;T>7 toj>c ^a-doc
dyvoouvrac ttoiiiv StaTdrtiTai
,
dXXd ra
g^
o/-
yciiou vou jca/ (fiXoGJovou (pQOvnfxaTOc/ ^oXXac
youv dvrt^oTOUc pi^avTic y-ai ytaOa^fjia nXiio-
va
,
ix, yutuov ydp 7rX'/}0o)oiac to ndOoc ivofj.i-
^ov, ytai iTipa auTO)v ot^
dXitfXfxdTO)v y.ai Sta-
(poQou StatTnc
Trof^aavTic
t
wc
ouSiv d)(piXouv
^
iTrauaavTo' fxoXic
ttotz tou
voav\fxafoc ilp^rr/.oTiq
T7IV
dyvotav' v.at
fxzra t'/ic dyvoiac to dvaXvAc
xofxi(^itv
auTov ttpoc touc dyiouc l>tiXiui
,
toj;c
^ioOiv il^QTac (Sqotojv toc
vo(j'/ifxaTa
^
y.dy.uOiv
scraLIlitcr prac tloloribus pcreuntem
;
quique ut il-
le lacsioiiis causani ignorantcs
,
non ea quae ar-
tis erant opcrabantur
,
niliil enini haec cos qui
passioncm non cognoscunt faccre iulient; sed quac
cx proprio scnsu
,
ct stuJiosa rcpcriunt sapicntia.
Multis itaquc antidotis
,
multisque
puriiamcntis
impensis
,
ex alicuius enim alimcntorum siipcr-
fluitate putabant esse passionem
,
et alils qiiibus-
dam per unguenta diaetamque patratis
,
cum nil
profecissent quieverunt , vix tandem se ignorarc
passlonem asseverantes. Quorum non modo irno-
rantiam scd et cum hac impotentiam cum cogno-
visset infirmus,
portari se ad sanctos iubcbat, qai
divinitus
scircnt mortalium passiones,
et iliinc eis
370 SS, CYRI ET lOH.
auTolc
TOLc, laaiic, o^^fovfa^' il<; ro Ku^ou youv
y.a)
^loodvvou yivoixivoq ri[Mvo<;
,
yta) Xuaai ro
xa'/,ov
lyMiuGac, touc,
[xafTu^aQ
,
^era '^(^^gvov ou
TToXuv
^\Ga'*touiIai
,
'jtai Tn^ ^o)aio)c, Iru^iv'
aui^-
TraOi^q yap zlat tt^oc, tou;
Traaxovfaq
,
y,a\ auv-
TOfJLOU<;
auToHc, Tac, laaeig yji^TCpvlai
,
il
iJ//\
Trci-
vu TOUTOJV dsv dva^toi
,
^ TtaiSiiaz fxan^ofi^a<;
S^Ofxivoi ,
(5/'
dXoyouc Tivdc; xal ytpucpia TTTat-
cr/xara
,
ouc,
fxovoc,
IniaraTai tmv oXoov 6 irpu-
Tavyiq
,
xa) oic, dv auToc,
ojc
a^ioig yvoopiaztev.
^EiTiiSyi (^g Tyiv voaov ilpT^za/xiv
,
;ta/ tov Tpo-
^ov Xi^ofxiv Tyjc
taaioo^' fxiyaXou yap laTiv
^aufxaTOc,
d^ioc,
,
y.at toutou yaptv '/.a)
T'/iv
daOivitav 'i^r,i/.iv^
liTtaldvTic^
auTCf ;ta9' uttvou^
sanitatcs
porrigercnt. Ad Cyri ergo ac loliannis
cum venisset
basilicam
,
ct solvere se a malo mar-
tyras supplicasset
,
post non multum temporis
exauditus et incolumitate potitus
;
compaticntes
cjuippe sunt crga hos qui Jiversis passionibus de-
primuntur
,
et cclercs illis confcrunt sanitates
,
nisi Iiis oppido sint indigni
,
vel disciplinae pro-
lixiorcs egentcs
,
ob rationes quasdam ct occulta
iudicia, cjuac solus novit modcrator univcrsorum,
et lii fjuibus ipsc lamquam dignis Iiacc innotuorit.
Quia vcro languorcm diximus, ct sanitatis rjuo-
cpic diccinus inodum
;
magno cnim est miraculo
dignus, ct huius rci gratia ctiain iniirmilatcm edi-
01 aytot
^
roioi Troiitv otird^^^avTO' ^'^t-^Jt (pa<j\
TTQOoiac Trpoc Od\aG<Tav rou<; <ptXo7rovouq oi /3a-
(jraaat xa/ Xa|Sg7v npofpi-^dfxivoz ,
xai rtvt rojv
aXtioiv TTiptrvyjov
eic OdXa^Gav dix(pt(3Xy](jTpov
(3dXXov7t
,
fxtGOov auro) ro^c
ric cuvlaf^at
,
l'v'
UTTip Gou ro oizJuov ipairXoiayi roic uhaat' jcal
(5"'
av
}^o)ypy\aitiv
^
rouro ooi irgoe;
Oigamiav
yivyiGzrat' rouro yap a yufjLVO)0lv rojv Sitvoiv
divaXXa^iti'
Jta) raura [jXv xar^ ovap iWovJic^
o\ ixdpJupic,
tirryiGav' o o\ rou<; (ptXoTrovou^
,
g^
aurojv oi ilat rojv daOivcov o\ SuvdpLZvot
,
Trpwi"
^^oaxaXiGapLivog
,
ro)V ayiojv auro7<; il^i ro
*uj^oarayixa'
xai ^arrov aurov a/pg/v \yAriui'
01 ^\ ro fxaruptzov TruOofxzvot OiaTriafxa , Odr-
ximiis, Astanles ei per soninium
sancti liaec fa-
cere
iubent ; egrcderc fiUentes ad mare dilucnlo
,
philoponos te levare atque portare cohortans
,
et
cum (juemquam ex piscatoribus inveneris retiacu-
lum in mare mittentem
,
mercedcm illi tale quid
rcpromitte
,
ut pro te rete super aquas expandat,
nam quodcumque ceperit , hoc tibi ad curandum
proficiet
,
ct te denudatum a malis omnibus de-
liberabit. Et his quidem martyres dictls
,
avola-
verunt. At ille philoponis
,
qui ex his sunt qui
de infirmltatibus convalescunt, mane vocatis, san-
ctorum praeceptum cdixit
,
et celeriter se toliere
supplicabat. Illi vero martyrico audito decreto
,
/
372
SS. CYRI ET lOII.
Tov aurov dvzXofXivot ,
tou
Tifxivouc, i^liaaV zai
Tyl<;
^aXoLTTyic, ^Xyiaiov yivafxivoi
,
dXna Tiva
fXiTa
^ixTuo)v iupiGzouGi
,
Ta^ yovdq tmv u^d'
Tcov Qy]iuo'51a' /,ai Trap^ aurov dcpiy.ofxivoi
,
tov
appojGlov S7n Ty}q ^apLfxou TiQiaaiv. U oi
tgv
daTraXnuTyjv TrooaCp^ty^afxivoc
,
t/ ISouXii (py\-
aiv unl^ (^oXriC, fxiaq
xai
fiovyiq xofiiaaa^at
,
y.a\
'napaa^x^iiv fxoi
otn^p dv dypiuaoi t6 Si/tTUov
;
Ttal g/TE T/ dviViyzoi
,
UT2 xa/
fxyjSiv dvifxyiaot'
TO
,
xat g/Tg
fxtxpov
itTi
fxzya ,
%at g/Tg TrXiio'
va UTi IXaTjova
,
g/xov soTa/ yta^ciTnp iTriTiuy-
fxa
To TM Sty.TUfi)
^o)ygoufXcVOv' 6 ol yti^aTtov
2V
,
dinx^ivdlo' dirXo^aac, ouv 2>ti7vo^ to ^iy^Iuov
iig Ty\v 'SaXaTTav kppf^z
,
fxr/tpov 'tacjoq /;/-2^y-
matiirins eiini tollentcs eclnxcnmt e templo
,
ct
cum iuxta marc venlssent
,
piscatorem qiicmclam
'
cum rcti reperiunt
,
foctus aquarum captantem
,
ad quem cum accedcrent , inlirmum super are-
nam ponunt. Qui piscatorem allocutus, quid vis,
alt
,
pro uno et solo summlsso iactu pcrcipcre
,
praebiturus milii quodcnmque rete captavcrit? si-
ve c[uid altulerit , sive niliil attulcrit , et sive par-
vum vcl magnum
,
sive plus vcl minus exliibcat
,
iit mcam modis omnibus sit quod fucrit rcti ca-
ptuin. At illc sili([uam unam rcspondit, quam in-
firmus
alacriter darc promisit. Expansum itaquc
illc retc proiccit in marc
,
pusillum fortc piscicu-
MmACDTJIM xxw. 373
Siov
,
>7 T/ rrov iv U(^af7tv a^'p?L/g/v olofxivoc^' rot
acJra ^g 'UJooS>^Xo)(; iv6[jLt(^iv xa) o t^v (^oXyiv
fxtoOoJdcifJLivoc appo)(jfor;' gXxJiac ob ^/gTa /5pa-
p^w To
diJi(pi(3X>^aTpov ^i(3yiv
riva ^pax^raryiv
avYiyahv xal ot3p^ OTrgp gxaTE^
o^
riKTriGiv
,
>3T/^
oo Tov i\l6f;j;(7ea xaTw yLovirlofxivov \(pipi
,
a?vXa
To ;caT' 'Tavv>7V >tal Ma/x/5^?iv v.ayiov^yrfxa'
ou-
Tg vopLoOiTyjv d(7Ti7ov xal Trapa TravJac Tr^aoTi*
pov dv^poiTTOug
wc
^iSity.rai
,
aXX' avo/xov t/
xa/ ^atfxovfayiQ
dl^^ioTyiloc, Ttvyifxa' OTTi^ 6 dXiiu-
cac, dyvom
^
Kai gvv avTO) vraXiv 6 dppoyoJof;
^
TTip] tHc ^yjzyjc Ifia^ovTO
,
o /xev w^ c)y ^i^yiv
Xiyo)v
,
aX\' /p(^0Jv
dvipxofxivov
TrgVpa^ca' o oa
lum
,
vcl qiiicl eorum quac in aquls sunt caperc
ratus
,
eademque manifeste putaLat infirmus
,
qui
Lolidis iactum mcrcede conduxerat. Tracto autem
paulo post rctiaculo
,
liscellam quandam Lrevis-
simam sursum eduxit
,
non quod utcrque spera-
Lat
,
quac non dcorsum Moysen aLsconditum de-
fercLat, scd malelicium quod erat simiilimum laa-
nis et MamLris
,
neque legis latorem elegantissi-
mum
,
et super omnes homines mansuetissimum
,
sed iniquum quid et daemonicae feritatis genimen.
Quod piscator et cum eo rursus infirmus igno-
rantcs
,
super fiscellam mutuo rixaLantur
;
altcr
quidem quod non fiscellam sed piscem qui esset
ascensurus vendiderit diccns
;
altcr vero
,
id est
374 .SS. CYRI ET lOII.
vcawv
,
o)c, ov
fxovov r/.^uv
^
dXXa. y.ai o S^ dv
dviXQot (paGZOJv o)vyiGaa^ai' ertZTi ydp auTolg
otj
fjLCvov ri
uitSyj
tgv 7rcXi[xov 'iyjciv t/twv dvay-
"jiaio^v Ivoov Ifx^palvouGa
,
dXXa xa/ 7] 'OTgp/gp-
yo^ TauTyiq da<paXiia' ou
fxovov yap yJXzi^d)Gi'
ci 'Ujipiiacpty.To
,
dXXd y,at ocp^ayiat uoXt[3Si-
vatc, iaTC{xo)TO.
^VLc,
(5'
2*57/ ^oXu
(ptXofiayyiadixivot
Tnt^itv
dXXyXovc, ouz 'layjjov
.,
ouS\ ndXtv na^ay^o^pnv
aXX^XotQ yivily^cvTO
,
Tr^ogJov olyovofjLCUvTa to
TifjLivoQ i^yovfat
,
y^ptjyiv auTov Tyjg SUyiq
Xyi-ifO'
fXlVOt'
6 h\ TOIV da<PcJioOtV XofciV TU^OfXiVO^
^
ou TTpoTi^ov Tyjv ^y}(pov
ywilyJJo ,
i\
fxii
Tyiv yit-
Xiov avoi^co (pyia)v
,
za) TauTyic, ivScv Bidaofxat'
langiiidiis
,
qiiod non soliim plscem sccl et qnl-
rquitl asccnsurum forct cmerit asseverans : paric-
lat enim els litcm non solum fiscclla
,
quae lia-
berc se quid neccssariorum intrinsccus ostende-
bat , scd et curiosissimum huius munimcn
,
non
solum quippe clavis clrcum stringcbatur scd ct
sii^naculis plumljcis oljstrucbatur.
*
cofl.
ob-
Cumciue diutius iurjiati
^
acquiescerc mutuo ml-
nlme \aluissent
,
scd ncc cedere itcrum jnviccm
pcrtulissont
,
ad dispcnsatorcm tcmpli vencrunt
,
hunc iu(hccm controversiae accepturi. At ille am-
horum vcrl>is compcrtis
,
non prius darc scnten-
tiam pa(iel>alur, nisi opcrcuhim apcrucro, inquit,
nilUACUUIM WXV.
375
avol^ci^ ovv TravTwv iv o\f.go"/v
ouv y.ofco) ttoXXo)
To xt(3o)Tiov
,
Oga/xa Snvov ytai
Tra-^^^aXgTrov
et^-
p/axgv, ou<5^v d)V ol iv^iGxovTic ivofxK^ov
^
y\
Trav-
TSC
0''
^apiGTO)TiC
'Kai /SXgTOVTgC
i
aXX o^3p
01 aytot (ptXavO^ojTniar^ TnXayn vyi^ofJ^ivov
gJC
ytdX^o)v (3uOio)v dv>iyayov' ^o'avov y]v dvogiiy.i-
Xov
,
g/C p(^aXxoJ Xa%ov t;^v utto (jTaT/ v
,
g//Cov/-
^ov fJLopcp'/]
Tov
QiocptXov
,
xa/ viXouz TTOGi xa/
;)5^gp(7/
y,aOyjXo)Qiv7a<;
tcpipz TiTlapaq
^
yfXoij 'ivot;
xa9' iydcUou fjLiXoug
UTrapxovTOQ' omp ot Trap-
ovTic ^iO)fjLivoi ,
TroXuTpOTrox; i^iaTavTO
,
t/
(5"'
;iv
to cpaivofxivov ouy, lyivo)ayov' o^iv yauToiv
/xa^o^gvwv TToXifjLOc
TTgTraoTa/
,
(pavio)0ivTO(;
auTol^ Tou iup'tifiaTo<;.
et qiiae iiitrorsiis simt eius aspexero. Aperta ergo
ciini labore multo sub omnium oculls arcula
,
vi-
slonem atroccm ct saevisslmam reperlebat
,
et nil
eorum quae lii qui reppererant autumabant , nisi
quod omnes qui astabant intuiti sunt
,
quoclque
sancti miserationis pelago natans
,
e profundis
si-
nibus eduxcrunt , simulacrum videlicet , viri ex-
primens formam
,
et sortltum ex aeramento sub-
stantiam
,
et imaginans figura Tlieopliilum
,
et
quatuor ferens pedibus ac manibus clavos infixos,
singuli enim singulis erant membris infixi. Quod
qui aderant contemplantes
,
multifarle stupefie-
bant
,
quid autem esset quod apparuerat ignora-
3TG SS.
C.YVJ F.T lOII.
Kai fjLiz^ou
av auro IvOaXaTfivnv 'eV2(2aXov
,
xai
yiVfxaGi
to 0UG(Ji(3l<; g/fpL/'v}.av
Oiafxa
,
Qio-
cpiXou [jL'/ioifj.iav
iv^ovToq o(piX2iav
,
il
fXYi
Trd'
Xiv ol
fxa^TUpiq rov or/.ovofxov ytivyiaavTK;
,
to
t/ av ihv ol yiXoi ^/iTyiGai o\ 'm^oam^yiyoTif;
TiT^aGtv dv^^idvJoQ to?c fxiXiciV oOiv Twv Trap-
iGTO)TOt)V Tiv) d^OG^dv il SuvaiTO TOUq '/iXoUQ
i^iXiUGiv
wc
Gi Tov avo^iavla
oi^afJL2voc '/iXou
Tg Tou Tn Si^id
x^^p'^
TtinyiyoToc, Spz^dfLivoq
^
Guv
ouvdfj.21 TToXXyi j2iaic*}Q gXxJaac d(p'/iXwGiv'
ouTTip
diTOGna.G^ivToc,
5
r, oi'^id Sio(piXou
%g/<)
iuOuq dTTiXuiTO
,
'/,ai
T^c o^uv/i^ Tov ofy.ov dTri'
j2aXXi
,
xa) to
fJHTa Tyic
gSuv/j^ dyciv/jrov' totz
])aiit ; iindo ct litigantliim piigna
,
cuni invcntio
sibi apparnissct , solnta cst.
Et propcniodum cam rursus in marc demcrsam
summittercnt
, ct (luctil)us focdam illam spccicm
occuitasscnt
,
Thcophilo nullum rcpcricnte profe-
ctnm
,
nisi dcnuo martyrcs commovcntcs dispen-
satorcm, ut quinam csscnt clavi quacrerct excitas-
scnt
,
qui infixi quatuor statunculi mcmbris cxi-
sterent
; lURle cuidam assistentium iussit cxtrahere
clavos
,
si posset. Qui cum statuncuhim accepis-
sct
, clavumque qui in dcxtera manu infixus erat
apprehendissct, cum virtutc multa violenter ahstra-
ctum
procul cxcussit; qfii dum al)slra]icretiu%Thec-
phih manus dextra conlinuo solvehatur, sicque do-
MmAci.T.iiM xxxv. 377
vractv iyvowOyi toTc (SXiTTOvaiv n e/c
ciutov /xl/-
GOLpa Tnpiipyta
^ fiv
ol yonrcc
i^nvot guv fxva-
po7g xai y.ay.iaToiz ^aifxoGtv
Trpa^avTgc-)
OaXar-
rio) (3u^o) d)<; ouy, civa\u^>\GOfJiiv'/\v
Ivi^aXov'
dXX^ olgOiviIc, y,a\ iiavto)h\ic viXi^x^^^^^ '
^^'
pou
aa^pMc aurouc ^nXiy^avroc
,
ytal '\o)avvou
rou Kupou
GUfjLfjLaplu^oc'
Jtal oii^avfic
Iva^lo)^
,
d)(; ou^iv aurwv rcov iv xriGfxaGiv d^arov
,
ou'^
oupavoc
y
ou
yy\ ^
ouk dyip
,
ou ttu^
, ou^x^
uoo)q
,
ou OdXarra
,
dXXd ndvra ^tip-^ovrai rouc iu-
Gil3i7g
jcal ttigIouc ^taGOo^CpvJic,' xa)
Tai^Ta
fxiv
(favi^d
ro7c, irdGt xaOiafyjiii
,
xav y}[xi7c
ft-y)
x>j-
pU^COfXiV.
loris molem deposuit , et cum tlolore
imniobillta-
tem. Tunc omnibus
,
qui hoc viderunt ,
innotuit
infanda curiositas quae conlra eum fuerat adin-
venta
,
quam scilicet illi malefici cum importunis
ct pessimis actam daemonibus marino profundo
summiserant
,
quasi numquam aliquando dissol-
vendam. Sed ut infirmi et insani redarguti sunt
,
Cyro eos et lohanne Cyri conmartyre liquido con-
vincentibus
,
ostenso dilucide quod nihil sit ilbs
in creaturis non pervium
,
non caekim
,
non ter-
ra, non aer non ignis
,
non aqua
,
non denique
mare
,
sed omnia transeunt salvantes pios atque
lidelcs, Et quidem haec manifcsta cunctis effecta
sunt
, licet illa nos minime praedicemus.
378 SS. CYRI ET lOlI.
01 to't5 Sl mpi Tov oly,ovofMOv
Tuy/dvovT^e,
,
fl)(^ 'i^ov y.cii kfJLauov ro }caxoupyyiixa
,
/ta/ %gTpo'
ryjv
Si^tav yttvovvTa 0go(p/Xov, Trgp/vapgT^ yz-
fovQTic Tou^ [xapJu^ag '/ivicav^
a^pyjXooGai Ti touq
XotTTOUt; yiXouq laTrou^aaa.v' tt^oq b ^l toutouq
r^iXuov
,
iic TMV ^iajXMV appoJoJo^ xal jSaca-
r^jv iXuiTO'
fjLi^^tQ
ou fusavTac, aviairaaav' %at
ouToic, voao)v Trdayic
iXulpoiOyi oia(3oXtxyi<; mp-
ipyiaq zat ijLdaTt^oc' tov yap int Ty}<; Xiac, yj,t'
^oc, Tou dvSpidvTog l^dpavTit;
^
Tyiv
Kidv iuSug
i:aayjj)v ij^iTitviv' ytai naXtv touc, Totq noat
Tou ^odvou TTpoayiXoopLivou^ >iXou<; lxa7raaavJi<;
,
Toic TTO^ac, dppooaTO^ oSuvyi^;
%wp!c
>ta) dX-
yyi^ovoc, lycivyjaiv' o^iv SpofjLaHo^; dvaaTac;
,
T>i*
Cacterum hi qui tunc cum dispensatore habe-
J)antur
,
cum maleficum vidissent
,
et cognovis-
sent manum dextram moverc Theophilum, et mnr-
tyras laudaverunt , reliquosque clavos evellere fe-
stinaverunt. Duin autem hos exsolverent
,
infir-
mus quoque a vinculis et tormentis pariter sol-
vehatur, quousque omnes evidsi sunt ; sicque Jan-
j^uens aJ> omni JiJ)eratus est diaJ)oJica operalione
pariter et iJai^eJlo. Cum enim cJavum Jacvae sta-
tuncidi manus aJ)stuJissent, Jaevam protinus is qui
patiehatur cxtendit : ct rursus ciim cos qui pc-
dihus simulacri erant affixi aJjstraxisscnt
,
pedcs
infirmus sinc doJore nihilominus movit. Unde fe-
MmAciJMj.-vi x\xv. 379
aoDM Twv Xii-^dvo)v Tfov ayt(i)v Trpoaio^aii^
,
Aut
Touc dyiovc [JLifoLXo(po)vo)c
dvv[xvy}<7i
,
fJt.{fiCVpOVC
xa) Tctc %gipac ^oiovfxivoc ,
>ta/ avvviivovvTac
g';)^wv Tovz
jSXiTTOv^ar/
yiinHc
^^ TaX/v tovc fJ-OLp-
Tvpaq
(!)C
SvvolTov dvvfxvyiaavlic
i
''^ci* t^^v irapov'
aav ^r/iy>iatv
y.op(jt)viSa toic Oavfj.aatv toic uc
aXi^^av^Qiac ypa^filatv yifJLO)v
IniviyyiavTic twv
ilc aifvTfTtovc 5ca/ Xij3vac Xotnov aTrap^w/xsOa
,
X^/(7Tcv Tov Oiov r,fxwv
yw^nyov
y\fJAv
tov Xo-
yov yivia^at npialSivaavTic
5
>ca/ tovc l^ av^
Tov ^pcovTac Ta ^avfjLaTa Kv^ov /ca/ lcvdvvyiv
Tovc fJLapTv^aC'
stinus^exsiirgens ad confesslonem sanctorum cu-
currlt , sanctosque magna voce laudavit, in altum
manus extendens
,
et coUaudantcs eos qui vide-
rant haLens. Nos autem martyras tamquam po-
tcntcs itcrum hymnizanles
,
et praesentem nar-
rationem
,
quasi coronam miraculis quae in iVle-
xandrinos a nobis scripta sunt afferentes, ea quae
in Aegyptios et Libyos
^
scripta sunt iam iamque
*
ita cod.
incipimus
,
Christum dominum nostrum largito-
rem nobis verbi fieri deprecantes
,
simulque Cy-
rum ac lohannem martyras miracula ex ipso pa-
trantes.
o
80 SS. CYRI ET lOII.
APXH TftN
EIS AirYIIT10Y2 KAI AIBYAS
rPA^ENTHN 0AYMATX1N.
>7. [IKPI EOAliPOY TOY YnOAIARO?sOY
noAArrAN exo^^tos.
^Wi^^dvSpnav AlyuTrrou yta) XijSocov d>iouo)
fxyir^OTToXiv
(i)
,
xai ravryic, yjt^pl^iiv ou Sizaiov
aiyuirriouc,
yiyoufiai Aa) XtjSua^;
,
o)v y,i(paX'/i ri
nai plCa ruyyjavouoa
,
ou [xyiv aXka xa) Kp'/}-
7it<; ytai ^ifJAAtocj rourojv iycro^ ouo aury\ jdou'
Xirai yivifjOai
,
cuSl rauryjq
Ktf2u'/]
y,at bs^tyu-
Tiroc;
,
gTTg) [X'yi^\ aw^a
'Q
ryi<; y.i<pa\yic, %wpi(^o'-
INITIUM MIRACULORUIM
*
ita cod.
QUAE IN AEGYPTIOS ET LIBYOS
*
SCRIPTA SUNT.
36. DE TllEODOrxO SUBDIACONO PODAGRAM HARENTE.
Alexandriam Acgypti atqne Libyarnm audlo cs-
se motropollm
,
et al) Iiac scparandos non instnni
Aci^yptios ant Libyos (luxcrim
,
quorum cum sit
caput , radix
,
qnin etiam crcpido simul et fun-
damcntnm
,
sine his quia ncc ipsa vnlt apparcre
,
nec al)sqne hac Libya, vcl Aegyptus, qnoniam ne-
qne corpns vivit a capitc scparatum
,
neqnc rami
(i) Hunc locuni suh s.uicli Sophronii archiepisropi liie-
rosolyinihiui
noniine laudat sccuuda nicaena Synodus act. IV-
Tom. XTff.
cd Florenl. co^
^;.
Min\crT.u>i wxvi. 3(S1
fJ.lVOV
,
fXyiOi pt\>lC
ol xXdoOt TiUVOfJHVOl fjAvOU'
(jtv iy>iap<wot
,
aTjVs
fxyjv
y.^y\'wlOor
Xyi^p-^it^nc
aTrroJJov
a^aXfjLa
cry^fjiJat
,
fxnri OifxiXiou arg-
poufiivov fjiiviiv
o]y,o^6fj,yifj.a
Suvcifat' oOiv dxo-
XouOov olfjLat xa) Siy.utov
, wc
Jcgv^aXif ro
ao)fj.a
GufxiifXivov
,
ytai
pi'C/i
rov 6^oT/)ia
,
/,ai ytpnTriSt
ro
dyaXfxa ^
'/.ai ^ifXiXio) ro
o\xyifxa
^ Xafj.7rpd
ri Igti xat dyJv^uva' outoj^ WXipdv^oita A/-
jSuyj GuvTarrofj.ivy}
xat Aiyu^mror
gv ro7q rwv
Oaufxdro^v Ku^ou xa) ^\o)dvvou
auvldffxaatv^
PC^''"
^oudi Ti y.at rip^ovrai ryi rauryiz (patSgoryiri
XafxTTpuvofjAvai
,
y,a) d)q y.otvo)vo7q
Gifxvuvofxivai
rou rojv dyiojv fxzfaXocp^ovo!; yryfJiaroq' cuy.ouv
lvouQ^o)aav dXi^avS^iUGiv alyunrioi
,
y.al rou-
a raclicc recisi pcrmancnt friictiiosi; qiiin etiam iibi
crepido deruerit , simulacram non sine casii sta-
bit
,
qucmaJmodum nec fnndamento carens ma-
nerc poterit aedilicium; unde consequens esse reor
et iustum
,
ut sicut capiti corpus
,
radici ramus .
crepidini simulacrum
,
et fundamento aedifieium,
haercntia clara sunt et sine discrimine, ita et cum
Alexandria
,
Lib} a vel Aegyptus in Cyri lohan-
nisquc miraculorum serie
,
ordinate gaudeant et
delectentur, huiusclaritate fulgentes, et tamquam
sociac gloriantes super sanctorum liberali mira-
bihum
possessionc gcstoriim. Ergo uniantur ale-
xandrinis aegyptii, et ab his libyi non abscindan-
382 SS. CYRl ET 10.
^iq dyoixivot ,
Jcai Tnv auTvw Ini toT^ (JiaoruGi
So^av Tiap^ovfJLivoi
,
xai >tXzor
lv dfjii^iGTOv
iyovTic,.
TlpoXa/xTreTW roivuv alyvTrTioov
ofiou
Y.a\ Xt-
(Suoov Iv ^aufiaGtv 6 Ix. QivvriGOU QioSoj^o<;'
TToXtc; auTyi
Tyjt; Alyu^Tou xa^iGTyiKiv' 6 toti
[jlIv Iv Xaiy.olg
dpt^fj.ouixivo(;
zai toT^ e/c^X??-
ciat; TYic, ycaSoXt -/,-/]<;
dTiOGxi^CpuGiv ,
vuv\
o\ uiou
yaptTi )ca/ fjLapJu^cov
(pw7/(7/xw y.a) TrpoaTaffxa-
T/
,
zal Iv Tolq TauTviq Traia) Xoyt^ofjnvog
,
/ta/
(SaOfxou Tcp^cov h^dJtzou tou
fjLcTa
tou(; otazo-
vouc, undpyovTOc,
,
;ta/ XitTOupyojv
d)C
unoota-
Y,ovo(; Iv Tco aiTTTCj) TO)V dyiojv oiy.yifxaTt'
outoc,
tur
,
veliiti filu parentes seclati
,
et candem in
iTiartyribus claritatcm carpentes, et gloriam unam
et inpartibilem possiJentes.
Pracfulgeat igitur in aegyptiorum et libyorum
miraculis Tlieodorus, cpii al> Aegypti civitate Then-
neso nomine prodiit
,
qui tunc cjuidem cum laicis
connnmerabatur
,
et his qui se a catholica cccle-
sia scin(hmt ; nunc aufcm Dci gratia ct marfy-
rum ilhmiinatione atfpie praeccpto, ct cum huius
filiis
dcputatus sacratum gradum
,
qui cst post
*
iia cod. diaconcs ^,
consccutus
,
et ministrat ut sul)diaco-
nus in vcnerabili sanctorum
habitaculo. Jlic ut
fertur Theodorus ab ineunte aetatc pedum lan-
i>iiriA(;uLUM wwr. 383
TToSmV TTiQlTtiTTTil VOG/lfJLaTl ,
OTTi^ /aX^o! TTO^a-
'^'^av
d)c Oifxai /taXw^ TT^ooriyo^iijoav
,
oia tyiv
Tou TrdOour; TroXXyjv dy^ioTyira' 6)nmp 'ya^ to)v
^yjpojv dyptMTi^a (pufjt'A,o)q ro dvyifiipov g^ovra
TO/c yifJL^QOuv
iOiXouatv iloiv dvuTTOTa^cTa TtOaa-
ciuovfa ')(aLKivov Si^^^^Ofxiva
,
outo) jcal touto to
dvyifxiQOv vcGyifxa,
Traiaiv iaTpo)v uira^yov dTi-
^aaGov
,
uy^lac %aX/vcv ouyt dviyiTai
,
aXX'
aUTOUq TOUC TTpOGfi^CIXiVOUQ aUTO) TOIC, (So^Ot^-
fxaGiv
,
ooGTTip i^ a^ayjyiQ ovJaq TTi^t-Ac^av dTTip-
X^"^^^

T*>7V oly.9iav avaXa/Swv dyptOTyjTa.
TouTO) ^ipiTnGMv 6 (diQ^o)QC(; lyt jS^ay^iiac
nXtxlaC,
5
Wq
i(plXtV 5
TTpC/.OTTTOV
g/%6
TO TTaOoQ
giiorein incurrit, qiicm beiie ut reor meclici
po-
tlagram appellaverunt , oIj multam scilicet aegri-
tudinis feritatem. Sicut enim ferociores Lestlae na-
tura immites existentes
,
et liis qui has mansue-
faccre volunt se minime subdunt
,
et dum miti-
gari tcmptantur
,
frenum non recipientes resul-
tant ; ita et hic immitissimus languor cum sit di-
scipulis medicorum prorsus immitis
,
curationis
frena non sustinet , sed cum haec sibi allata in
auxilium fuerint, quasi ex aranea contexta recidit,
et indomitus recedit
,
propria ferltate resumpta.
Hunc cum incurrisset a parva ut innuimus aeta-
tc
Theodorus, processum habebat intolerabilcm
"^,
loiiLbiieml
384 ss. CYRi ET lon.
d(po^'/]TOv' oTTip ytaTci tmv ^oicov
yivvYiimloL
,
xa/
cpuTcov za) ocvo^oov
jSXaGTyifiaTa Ta Tyiv oiKilav
dpiTViv
y^ai zuyiviiav iz irpooiiJLiojv ivOu^; iv^2-
^iizvufMva
^
Viv iyiiv iu^uiav ImiTa
fJLiXXouiiv
^
Tolc, iJooiiv Gpav Ix
fxyiTpa^ auTViZ y.a\
(puyjc
TtpaGTpajffovTa' }iai auTo to iaufou <paviv npon-
loiUvuiv
fjLiyzOog ,
w^ TTopou^ iuQu<; SuGit^ilc
xa) TT^oytOTTTovTai; inl rg noholv Ka) yiipSiV tv,
Tojv dXyn^ovoov jSXajT^jaa/ opo^poTmt y.a) Ty\
^avofiBpia tou auyvo)c, v.u~aQTa'CpvToc, piufxa-
Toc,' fxiTiTrXdLTiovTO ydo auTO) Trpog XiQmv
dfxop-
(piav o\ oaKTuXoi
,
fivnro) rsXg/ac Tuy^ovTic, au-
^y\aio)q' y,a\ twv ttooojv ol Ta^ao)
ifjLifxouvJo Ta
TJi^c
7'^C
dvafflyifJLaTa' zai Tap^a dv o\ Tro^i^ au-
qul sccundimi aninialium genimlna el planlarum
et arborum
gcrmina
,
quae propriam virtutem ct
nobilitatcm mox a principiis exhibcnt
,
quam ha-
Jjiturus indolcm esset
,
postmoJizm his qui viJc-
re novcrant, cx ipso utero et natlvitate praemons-
travit. Ipseque apparens suam iam maL^nitudincm
ostcntlebat , ita ut mcatus mox foedi rumpcntes
,
tam in pedil)us quam in manibus ex dolorum pul-
lularcnt nimictatc more indjrium
,
Indcfcsse rcu-
niatc distiUantcs : transfitrural)antur cnim ci di-
^'\t[ in lapidum deformitatcm, ctiam nondum pcr-
fccto incrcmento sui percepto
;
ct pcdum plan-
tae
,
tcrrac cumulos imitabantur. Et fortassc pe-
MinA(;iirj)>i
wxvi.
3S.1
TM yta) Guv ToJro/c cil
yjinir^ tt^qc, raura ukr-
ijSaXov ,
rriv olniiav fxog(py\v
aQV/i^iafiivoi
,
v.ai
ro a(p(2v eI<^oc
^avri}S)c
StaXXd^avnr/ il [x
Kunov luoiv T)t
voGfp fkayo[iivov
,
xai \o)avvy\v
Tov fjLaorupa
rov rourou auvofxiXov.
'laT()o7c fxlv
ydp eaurov ro npo^rov iycSiiSo)-
X2V* dXX^ (x)<; iScV
ytgarouv aurov ro
appo)(jryifxa
>ca) Tjfc Tg%v?jc
iix(pav(Jo<; iTiptyiyvofxivov
^
nplv
yi
xa) aurou <w^ptyivy\rai
,
^^o^ rouq dyiour^
yLa\i(puyi
,
fxovouc, fxird
Qiov il OiXyiaanv Suv-
aaOai Kanuvd^stv ro TrdOo^; iruOifxivoc
,
yaXt-
vov
opiyovrac, iv^iov ytai ou ^porziaq ix, riy-
v>7C
yivofxivov' lxO(j)v ouv auro)v ii^ to
rifxivoq
,
QipaTniag ruyilv
fxzrd
ndvlojv i^iBro' oi Sl c^tX-
des ci ct una ciim liis maniis ad haec transferren-
tur , forma propria dene^ata
,
ct specie sua
pe-
nitus commutala
,
nisi Cyrum invenissct
contra
morbum pugnantcm
,
et iohannem martyrem
sa-
cratissimi Cyri consocium.
JNam primo quidem se medicis tradidit
,
sed
cum vidisset quod et illos superaret
,
et artem
manifeste vinceret languor; prius quam et se quo-
que penitus obtineret , ad sanctos confugit
soh)s
post Deum si veUent possc passioncm
compescere
sciens
,
divinnm porrigentes frenum
,
et non hu-
mano
ex artificio factum. Cum ad templum
ergo
venisset
, curationem consequi cum omnibus prc-
386 SS. CYRI ET lOII.
dv^po)7roi fxa^rvpic, ^apaGrdvTi^ auTO) TroXXd-
xic
na^tv^ovri
,
tti y.a^oXw/1
xoivmilv iTtytXyi'
Gta TTOoaiTaTTOv
,
^/'
o^Km
lirayyiXXoiiivoi
,
(hq tl inia^ir/i auTolz Trg^
/ Trtarioj^ oo^yjg au-
TM GUfjL(3ouXivou(jiv
^
xai Tm pMcriv
x^P^'^^vJai
^
Tcai ^o)pidq TT^ot; ^ojviv GuvTiXouaaq tyiv izaoou-
cav ^a^i^oudiv
,
zal zXyipo)v h^aTDtojv d^ioi-
Gouaiv' ttk; yap ^YouXiavou rou dXi)iapvaaio)(;
v^y]^'/^^ alpidiox;' 6 Sl touto)v d^dvTO)v
rac
/zs-S'' opyto)v InayyiXiai; TTU^ofxivoq
,
ouSiv
yir-
rov d^ii^ri^ ycai dfjiiTd^iTO<; ifxiivBV o-Sgv ol
fxd^Tupi(; d)c
Xoyoiq aurov oux iTniSov
XP^f^^'
voi
, Ta?c r'/!(; dfi^ivilac, imipai^ov
fxddTi^iv' ox;
^S
fX^i^^
OUTO) TOV dv^^o)^ov i^iiGav
,
^cT^ai
cabatur. Ast
miserlcordlsslmi martyres
assisten-
tes ei saepe dormienti catholicae
communicare
praecipiebant ecclesiae, iureiurando se pollicen-
tes
,
si sibi obedisset de fide reeta ei
consilium
tribuentibus
,
et sanitatem illi donaturos
,
et do-
natlones vitae praesentls congruas praesllturos,
et
eiim clero dlgnum sacro facturos
;
luliani
quippe
hallcarnaseos erat haerescos. At ille Iiorum
om-
nium rcpromissionibus cum iuramcntis
auditis
,
nlhilominus incurvabilis et immutabilis
manslt.
Unde martyres cum nullis sermonibus
inflexis-
sent, verberibus temptal^ant infirmltatis. Cum au-
tcm ncc sic fecisscnt
homincm conqulescerc
,
de-
MIUACUIJIM
vwvi.
387
^ifynll^oufyi
ryic
ohiiac
arjOiViictc
to //eyg&oc
,
Hva xal ourcf) ^?/X/ao"ac
tci fjLiXXovra
,
Trn^yi-
v/ov iavTov
ampyaGoiTO.
Ka/ (pavivfic, il^ ovap
d[JL(poTipot
,
gi^ to tou
vaou ^ofjLariov
avapipouaiv
,
a^toXowQgTv a^^ToTc
StardpavTic ,
xa/ Trpoc
to az^ov toJ do/xaTOc
aTYiaavJiQ^
rriv
OdXarJav
yaXyiviojaav ISiiyivuov'
xa/ g/ /zgTpgTv
^uvairo rd rauryjc
Inuv^idvovro
y.OfjLara'
6 Si Xiav iUfjLa^MC
fJLif^ilv dmxgivaJo'
xa/ fjLirpuv
01
fxdfTupic
gXgTov* dp^afiivou
hl
auTou
rylc
fJLirpTiaiMc ^
xa/ tou^ dpiOfxouc
dvii-
fiivMc MC
rd TiUfjLoUa Xiyovroc
TruTivonpa raura
JtaT^ oXiyov ytyvofiiva ,
za/ itaXiv auyya zai
ImdXXyfKa ToTc ilatoSai 7rp
o
(Ttt /Vto VTa
,
;taTa
**
iu cod.
xpaToc iviKoov rov ^uvaa^at fiirpilv iinY,ora
monstrare dccernunt infirmitatis propriae magni-
tuclinem , ut vel sic futura pavescens
,
semet exlii-
bcret obedientem.
Et apparentes ambo per visum in tlomicilium
imponunt templi, se sequi praecipientes
,
et iuxta
summitatem domatis statuentes, mare tranquillum
factum monstrabant , et si huius posset numerare
fluctus
,
interrogabant. At ille
,
etiam
,
nimis fa-
cile respondebat ; et martyres numerare praeci-
piebant.
Cumque ille numerare coepisset , et nu-
meros
sicuti et fluctus parumper ediceret , et illi
c contra
frequentiores
paulatim effecti
, et rursus
388 SS. CYRI ET lOH.
^ov' og viity}6ii(; tvi tmv zuixcitoov GDyyoTyiTi
,
m-
GU)V iiii TrpoaooTTOv yiai Xifcov piyi ^uvaa^ai
,
Trpoc
Twv aylu)V r.Tii
Guyywpyiaiv' o\ ^g toutov lyii-
pavTit;
,
opac Xifouai Tct
auv^x^ TauTa Jta*-
dfxi'
TpJiTa
KUfXOLfai
6 ^i' va) (pyiaiv^ IvSo^oTOifot
fjidp-
Tupit;' TOTi naXiv o\ ayioi XifouaiV o^ai^ip Tau-
Ta Ta
xuiiaTa
out^
dpt^fMyiaai Tig ouTi ;caTa-
(syiiv aviu Qiou tou ycTiaavTot; SuvaTai
,
ouTOjg
ouTi
T?c
^^C
da^iviiaz Ta piUfxaTa' il ouv tth-
cQeiy}^
yifjiiv
ilq o aoi
auv^x^^ aufi^ouXiuofiiv
,
%a\ yiv/i TTipi Ty)V iriaTiv ofjLoSo^og
,
ytai yipLU^
GOi TniQOfLi^a
,
za) X^i(7Tov
772^) aou tov Qgov
;cal ^iaTTOTyjv
yifi(2v
lytiTiuaofizv
,
/tal ^iaTiuo-
splssi et
alleniati ad ripas illidcrentur
,
Theodo-
ruin qui posse se numerare dicebat
,
potcntialiter
superabant , et se esse superatum fatcri cogebant.
Qui fluctuum victus frequentia, cadens in faciem,
et non posse se perliibens
,
indulgentiam expete-
Lat. At illi erecto eo
,
vides aiunt frequentes istos
et innumcrabiles fluctus ? Qui ait , etiam
,
glorio-
sissimi martyrcs. Tunc itcrum sancti dicunt,
sicut
hos Iluctus ncquc numerare quis ncquc conlinere,
Deo qui crcavit exccpto,
potcst, sic nec infirmitatis
tuae rcumata. Ergo si obaudicris nos
,
ad id
quo
til)i crc])ro consilium damus
,
ct factus fucris (ide
cathohcus
,
ct nos tc
audicmus
,
et Christum
pro
IVUIVACULUM XXXVI.
3fi9
^gv
wc
^civTMC irapaay^oi rrw
\aniv' ttojc yap au-
Tov TTg^i rjou XivaviuaoJiJLiv aTrg/Oouc
yifJ^^v
o/a-
fxivovrog ;
6 Sl )ca) ToJrwv Jcal TrXe/ovwv
aXXcov
7rU'&o/xgvoc
,
ovSafxojc tyiv yvo)ixy}V fxiTf
jSaXiv.
'^VXX' oh; xa\ Tavrriv auTO)V d^ippf^z tyiv
7raoatvi<jtv ,
ovytiTt irgoTpinovTir^
wc
(ptXavOpo)-
TTO/
,
ctXX' a7rg/XoJvT?c
^c
aTroTOixoi
(paivovTat'
fxi^'
yifxipaQ
ydp T/vac
ToJ
Xgx^&s^vroc ogdfxa-
Toc ,
TrdXtv opdv iSoxst tcv<;
fxdprvpac,
ovniri
7rpo(j'/}Vi(ji Xcyoti; Trpof^iTTOVTat;
,
otXX' amtXai^
>ca/ <p6^oi<; 7rpo(jTd(jaovTa<;' itti 6oix,o)v ydp
(pn-
(jtv gJcaSg^ovTo
,
;ca/ crTpaT/a/ )ca/ Ta^g/c dpxov-
T/Jca/ y.a^nfxivot(; auroTc ^apiGTyixaaiv' wv t/-
v^c ^C
2)c fxapTvpixov 7T2fX(pQivTi<;
^iG^ritjfxaTO^
te Deum et domlniim nostrum rogablmus , et cre-'
tlimus quocl omnlno tibi praebcat sanitatem. Nam
quomodo eum pro te dcprecabimur
,
te manente
circa nos inobedicnte ? At ille his et aliis pluri-
bus auditis
,
nequaquam mentem mutavit.
Verum cum et hanc eorum admonitionem spre-
vlsset , non iam ut humani cohortantes
,
sed si-
cut inhumani minitantes slpparent. Post aliqudt
enim dies iam dlctae vlsionis iterum aspicere mar*
tyras videbatur
,
non iam lenibus verbis hortan-
tes
,
sed minls atque terrorlbus praeclplentes. Su-
pra sedes enim quasi sedebant , et exercitus et or-
dines
prlnclpales sedentibus illls astabant
;
quo-
390 SS.
CYRl ET lOH.
Tov ovii^o^uJOjXouvra Quviayov
Qi6^o)pov
,
>tai
Tac yjTi^cK; nc, Tovnlao)
GV(jTpi^\avTiz
^
/ca; tov
Tpax^iXov
TcXiviiv
ih yinv dvayxdaa^Jliq
,
doamp
rou^ yia'/.oupyouq ol
S'/iiJLtot (JX'^[jLari^ouGtv
, s/c
fjLiaov aurov ^i^tora ytai roipiovra
dfKporigo^v
ro)v Ta^5wv a-ya^ovTg^ Tra^iaryjGav' d^itXouGi
o\ roHq dyiotq xa) rd^i ^onlv )ta) rd^i rol^
aurov ycaro) vivovra xai ytixu^pora yiariyouatv
^
s<
iiy\
TTiGnuitv aurol^ lOiXoi
^
Tr^OGrdrroudiv
,
ai ^a^iGTMGai ra^itg Tr^oaint^rov Xyi^at ryi^
o^yy\(; tKnuouGat' xa) Tritf^o^ivov dTTO rou vuv
rov Qio^o)pov Si^a<yQat xal SojpriaaaQat rriv
t^c
TiapiX^ouayiq dint^iiaQ auyyoj^yiatv.
01 Si
fxdprupiq (pyialv toJtwv Tac alrriait^
rum aliqiil tamqiiam ex martyrico missi decreto
,
inspectorem somnii comprehenderunt Theodorum,
et manus retrorsum vertentes, et collum inclinare
in terram cogentes, in simihtudinem qua nequam
operarios, carnifices tractare solent, timentem eum
atque trementem ductum in medium utrlusque or-
dinis statuerunt, Cum autem sancti minas inten-
tarent et haec et haec facere his qui eum deor-
sum innucntem et inclinem tenebant , si sibi cre-
dere noluisset, praecipercnt, astantes ordincs pro-
cidebant, et parcere irae, et acquiesccntem cx hoc
Theodorum recipere
,
et donare praeterltae diffi-
dentiae indulgcntiam suppllcabant.
MIRACIJLIJM XXXVI. 31)1
T6C
oLTrdy^iv tou^ x^puTouvrac
ix,iXiU(jav
,
ycai
TraXiv aurov anoXuiiv tyi
dyia xoivojviiv iy.y.Xyj-
Gta ouvOifXivov' aTroiyovTic youv auTov oi ycaT-
6%ovTg^
,
y\pfjOT(j)v ii T'/iq TOGauT/jc a^wiiXyK; t>jv
aWiav l<ujl<JTaTai' 6 hi' va\ (pyja^v oloa to a)-
Tiov' 01 Sb' xai t/ av t\y]
,
ndKiv yipoJTyjcrav' 6
Si' To (JLy) ^iXeiv
fie
^^oaiX^iHv
ryi }ia^oXi>cyl
ixxXy^aia
,
xa\ tok; Iv auT^ TiXoufxivoK; 'Kpt-
cTou fxuGTyjptoi; ,
TT^oayiyyiXXi' t/ ouv
;
Ttpoa^
iXV 9
^^^^y
5
2*
T^c
>caTa (jou
fiiXiTO)ixivyiq
op-
yyi^
d^oXuGO)fAiv
;
yta) auv^ifiivov auTov d^o^
Xuouaiv' (jfpa(pil(; ^l fiiTaTOv ovapov Tcipi^i^z
iTi xoLi ivT^ofiof; tcc ^ca-S"' ovap (pavivTa xa-S'
Praeterea martyres, horum quasi susceptis pe-
titlonibus
,
et parum quitl ira cohibita
,
tollere
liis qui tenebant eum insserunt et dimittere , si
sanctae communicare poUiceretur ecclesiae. Addu-
centes ergo eum lii qui tenebant
,
si causam tan-
tarum sciret minarum interrogabant. Qui ait , et-
iam
,
scio causam. Illi vero
,
et quaenam esset
,
rursus interrogaverunt. Ast ille
,
pro eo quod ac-
cedere
,
inquiens, ad catholicam ecclesiam nolim
,
ad Christique sacramenta quae in ea cele brantur
,
dcnuntiavit. Ergone accedis
,
aiiint , si quam me-
ditamur iram adversus te relaxamus ? Et spon-
dentem illum dimiserunt. Conversus autem post
392 .ss, cYRi ET lon.
iaulov iXoyi'(^iro' outtm Sl TriiritGTO
,
aXX^
dfJL-
^ptfSoXov gi%ev
d/.iJL>)v T7)v Stdvotav
^
jca/ tov Xo-
ytdfjLOv
Tyjaoi ytdxilGZ
(pipofjnvov.
Ev OGM ol Ta TTip) TOUTCOV latilT^TiTO
,
TTQIV
Yi TaXavTiUG'/! To
y^pyiGtixov ,
>ca/ to n^ay.ralov
(^i(^aiO)c, -i^yi^plaotTO
,
TrdXtv d(pi7rvc*)G2 zai ivdXiv
/3X?7rg/ Touz iJ.dpTv^a(;
,
iv ^louXtavou tou Sta-
ytovou Oia ytal
Gyj/iixaTt ,
oq ^car' 2}ii7vo zat^ou
XiiTGu^yiiv iv Tw vao) TT^Oytiyjci^tTO
^
Tra^^GTO)-
Tac,
/,a) XiycvTa^' Siu^o
,
Trpo^ to
fjLv/i^ua
tojv
dyto)v
gX'^ovTgc iu^o^/JLiOa' Taura oi irpoq au-
TOV hliXiyOVTO
,
OOyitlxd^OVTiq aUTOV U fllTiOl-
To
,
-jta) ^it^yivtoc, auroir^
fxiTa
TOtauT/iv o-^tv
yihvr.TO'
dfxiXit youv Itti Ty\v aopov auTO)v Tnv
.somniiiiT)
,
pavens iulliuc et trcincns
,
qiiae slbi
apparuorant in visu sccum tractabat ; nondum ta-
men credcbat , sed dubium adhuc animum pos-
sidebat
,
et cogitationem huc ilhicdue ferebat.
Porro dum dc his consideraret, prius cpiam per-
pendisset quod esset utilius
,
et quid foret agen-
dum decernerct , iterum obdormivit
,
ct iterum
martyras aspicit
,
in habitu et specie luhani dia-
coni
,
qui per idcm tempus ad obsequendum in
templo ipsorum provectus cxtitcrat , astantes at-
que diccntcs : heia ad mcmoriam sanctorum vc-
nientcs orcmus. JLicc vero ad eum disputabant
,
probantes illum, si miitatus csset, ct obcdiens sil)i
MmACIILlJiVI XXXVI. 303
Tifiia^f
gpp,^o^.vo/
,
xal at)v auTOic a>toXouOouV'
ra Tov (dioSod^ov ly^ovJic,
,
ir^o rou (pojTiGjyjpiotj
yiVOfJLiVOt ,
iV^a
^ri)0^Ota \pirjTOU KilTat
fJLU-
<TT>;()/a
,
ilazXOiiv aurov xai f/.iraXal^iiv
Tr^oi-
Tpi-XSOVTO'
iiaiX^l XiyOVTlC GUV
y\fXlV
Kat TO)V
dyioov
\pt'iTou fjLU(iTn^i(ji)v fj.iToiXa[3i' 6 oi' ou
(pyiatv
,
ouz ilaigx^!^^^
?
iTipac, ydp lyo) oo^y,(;
xa^iaTyiKa ,
xal ou tgu tvic, iTczXyjaiaf; yoipuy-
fjiaTog'
TT^oaSoTiO) Si
ay\fxiov Ty\v yivvyiaaaav
,
toc
TYiQ fJLffaXyi-^iojg fxot
oolpa
xofxicpuaav'
dXX^ la-
aov
ixi
Tiox;
,
Trpoc tov auTov Sidycovov iXiytv
,
07T0)(; Iv ooco Ta rou
fxvyifJLOLToc
'/\vio)^ai Kav^iX-
Xa
,
i]aiXOo)v to
ryig ytavSyiXac iXatov Si^ojfxai'
TToXXo) ydp TOUTO Twv otj ytoivo)vt'jCO)v StaTT^aT-
post talem vlsionem cxisteret. Denique ad prac-
tiosum corum tumiilum convenientes
,
et sequen-
tem Theodorum sccum liabentes
,
cum ante
11-
luminatorium facti fuissent , ubi vivifica Chrlsti
posita sunt mysteria
,
introire hunc et commu-
nicare adhortabantur; ingredere
,
dicentes, nobi-
scum
,
et sancta Christi mysteria percipe. At ille
,
non, inquit, non prorsus ingredior; alterius enim
ego opinionis existo
,
et non praedicationis eccle-
siae ; expecto autem hodie genitricem
,
commu-
nionis mihi munera deferentem. Sed dimitte me
interim
,
ad eumdem dicebat diaconum
,
ut quia
monumenti
cancelli apertl sunt , ingressus oleum
394 SS.
CYRI ET lOH.
TovTa/
,
gv T'/} Twv dyicov xavS^Xa xaiofJL^vov e-
Xaiov
,
avr)
(ycofiaroc
dylov xai a'i[xaro<; Xp/-
Grou rou Trdvrcov
yifXMV
Siou xai aooryipo^; Siyo-
fjLivoi
(i)*
fjLJiS^
iT^drlouaiv w^ olfxat yivtia^tov'
Tg^
9
fJLyiri
ro
rylg /5XajS>?^ liriardfxivoi
fxiyi^oq.
'HyiaG^yi
fi\v
ydo
,
"Kiyci) aayca
, t^c
'^'wv
dyim
^av^jiXa<; tXaiov
,
ccXXa t/ rouro ^^o^
rov rou(; dyiouc aurouc dfid^ovra
;
Jta) ^tjvafxiv
auro xdfd
vocyjfxdrojv
tyjkiv
riQifXi^a
(2)
,
dXXd
t/ tt^o^
Xp/(7Tov Tot> 9eoJ (70(piav ovra xa/ oo;v-
candelae suscipiam. Multi enim ex his qui non
communicant , id agunt
;
oleum
,
quod in sancto-
rum ardet candela
,
pro corpore sancto et san-
guinc Christi omnium nostrum Dei et Salvatoris
sumentes, ncque quod agunt ut reor scientes, ne-
que hesionis magnitudinem cognoscentes.
tenim sanctificatum quidem esse, dico et ego,
sanctorum candelae oleum
;
sed quid cst hoc
,
ad
comparationem eius qui ipsos sanctos sanctificat ?
Et virtutcm id contra languores hahere confiteor;
sed quid ad collationem Christi
,
qui est Dei vir-
tus et sapientia ? qui et ipsis quoquc martyriLus
(i) Confcr hoc egreglum de corpore et s.inguine Domini
,
111 ciicharislia praesenlihns
,
lcstiiiioniimi Sophronii
,
cmn aho
in
commenlnrio eiusdem liturgico
,
quem ipsi edidimus
;
ilem-
que in niirac. 58.
(9.) Vidcn Sophronium ,
fjui olro ante sacras rehquias in-
censo virtutem medicinalem , M.irlyruin scilicet nieritis con-
ciliulam
,
pic tribuil ?
MmAcuLUM x\xvi.
395
aa/v
,
Tov
Jcal [JLcl^TUGtv
aurolc; ya^tGfLafoL ouv'
dfjLim
ve/xovTa
;
Xiyco 51 t//x;ic
a^iov coc
iTravcj
tHc
9>?Jt>7C
ytaio[jiivov
,
aXXa t/ Trpoc
tov fcTr/ twv
Xi^ou^ifji,
KaOi^o(jLivov
;
xa/ t/ to
t^c
xav^VfXac
iXatov Twv ayi(i)v 7rapa(pi^ofjLivov
, >i
tol/c
aUout;
aurou(; touq Tri^ xavWXac aytci*CpvJa^
iXaiov
;
Trav ^'ajO oTrgp
}CTia[xaGt TETaxTa/
,
ol [jlovov ini-
yiiov dXXa ^yi
xai oupdvtov
,
g/Tg O^ovot
,
g/Tg
dpxa) ,
g/Vg i^ouaiat
,
g/Vg ^tuptoTyffic
^
g/Ve (J^tyv-
dfJLStg
dyfiXtxai
,
>ca/ ;rapa Tauraq irtpat
,
g/-
T6 auTa
xipoul3)[jL
xa/ Ta
a^a^ptfjt.
rd TToXuofx-
fiara
^ooa xai i^a^ripuya
,
toc twv <zroXXwy
virtiUum cliarismata trlbult. DIco autem et quod
est lionore dlgnum
,
tamquam id quod supra lo-
culum ardet ; sed quid ad aequalltatem elus
,
qui
scdet super cherubim ? Et quld candelae sancto-
rum afferlmus oleum
,
potlus quam sanctos ipsos
qui candelae sanctlficant oleum ? Omne quippe
quod inter creaturas dinumeratur, non solum ter-
renum
,
sed et caeleste
,
sive throni
,
sive princi-
patus, slve potestates, sive dominationes, sive vir-
tutes angelicae, et praeter has allae, sive ipsi che-'
rubim et seraplilm, multorum oculorum senarum-
que alarum animalia
,
qui cum sint pretiosiores
quam multae possessiones
(1),
Deura idcirco vehe-
(i) Vel potius creaturae. Rursiis eriini aio
,
hanc Ana-
stasli
interpretalioneni perquam esse rudem et indisertani.
396 &S. CYRI ET lOll.
yliaixcirm
ttoXu ri[xia}7i^a
,
Jtal <J/a rovro 9gov
iTToy^ovfXivov lyovro: i\ri ric, \v voy]ro7<; iriga
y.riai<; xaQgjT^jJtg
,
9gw
ixlv
(pavipa tw iroiyiaai'
T/
,
j5/a7v ol
To7c
dv^pooTTOit;
an6'/,pv(poz
,
a-ya-
'c;;7Tov ;5^gTTa/ )ca/
iv^xirai ro ^ovXnov ayiiv
^vyov
,
xa/ ^ovXov siva/ ;eal Xiyid^ai rov ^i-
aTronytov 'K^iarov rov Qiov
yifxcov acofxaroq'
ixyj
fiyiv
avro 7ra^a(SdXXiaSat
,
^a) ro iaov >? ;rapa
fMTtpov dno^pi^ia^at ^ovXia^ai' orrzp ov^i n^
m
fUsapiyjMv
irvyyaviv Xa/Sg?v TtanSi^aro'
roSro yd^ rov
dpx^'^dy,ov ro (p^ovyifxa ,
St^ ov
xa/ at^TO^ ry)v \aory\ra rr.v <sj^og rov ^iov ap-
Trayftov yifyadfXivoQ
,
xal O^ovov ofJLoiooaiv
virlp
vs(pyj
(pavra^ofjLZvoQ ryiq ovpaviov d^^i^o/;
,
o Trplv
ia)apopog i/t^i^njrooai' xal rov<; ovraz yifid(;
gv
re dinoscuntur, vel si qua in invisibilibus alia crea-
tura est Deo manifesta qui fecit
,
et nobis occul-
ta
,
amabile arbitratur
,
et obtat oervile ducerc
iugum
,
et famulari
,
et dominici Cbristi Dei no-
stri corporis membrum vocari, non autem ei com-
parari
,
vel aequalitatem
,
si velut quid pene si-
itiile
sit , velle abquatenus applicare
;
quod ne-
que si quis esset qui praeberet
,
percipere con-
sensisset. Hic sensus est hostis antiqui
,
per quem
et ipse rapinam arbitralus esse se aequalem Dco
,
t scdium
similitudinem super nubes paretcndens,
ab absidc caelesti cum ante fuerit lucifer cecidit
,
TrapoL^iiao) ^poTrdTO^ac
, ?'C
^-Scpav oiXidaaz
XaTiGTTaGiV TaVTa Si XiyOlliV OU TOL TO)V ilQyi'
fjLivcov
SiopOovfJiivot
(7i^aX//aTa' t/ yci^ {xot tou(;
i^fo ycptviiv
,
w^ ^yjcfiv 6 anocfloXo^
;
aXXa rouc
;5/>twv ciSiX(povq da^paXiCpfJLivot
,
fxyjTTO)^
avTov^
TovTO TroiovvTaQ
Tr^vvoTgpov fBXiTrovTi^
,
ao^v aw-
ToT^ dfJi(^Y\au)(Jtv' dXX int to XitiTOfiivov yifJLtv
tHq SiyiyYiaict)^ IX^ujfxiv.
''AytovaavTiq yovv oi
fj.aplvpiz
o\ d)q lovXta-
vo^ ^idyiovoq to) voaovvTt (paivo[j.ivoi
,
d)(; to
Tylc ycav^yiXaz iXatov (SovXiTat Sf^aa^at
,
g/c
Tov (^aTYipa Tov 'GJpo Twv y.avy,iXXo)v ovTa tov
(jLV>ipLaTog 'laTavJat
,
xal Tyiv
i'iaoSov avTcov ^ti-
KooXvov bI<; o'J^tv
ytvoixivot
,
xai ilaiovTt ^po-
et primos parentcs nostros in paradlso seclucens
pellexit, lloc antem dicimus non praedictorum
errores corrigentes
;
quid enim mihi eos qui foris
sunt iudicare, ut dinit apostolus ? sed fratres nos-
tros caulos rcddentcs
,
ne forte illos hoc saepius
facere contemplantes
,
cum eis impie agant, Sed
ad narrationis residuum veniamus.
Audientes ergo martyres
,
qui quasi lulianus
diaconus languenti apparuerunt
,
quod candelae
suae oleum vellet accipere
,
in aditu qui est ante
cancellos monumenti
,
assistunt , et introitum ei
prohibebant, in faciem resistentes
,
et
ingrcdienti
vclociter
occurrentes
;
ct modo quidem ad sini-
308 SS. CYKl ET lOII.
Si^iav /xgTa/Sa/VovTg^
,
xa/ t>}v i^iGoSov Si^ lau-
Twv ava^ppaTTOVTgc*
65? ^s <woWaq
fxiTOL^dfJitq
TTOiyiaavliq ir^oz to (pcoTtaJyipiov a^Twv a7rgX9g7v
xa/ T6t>v ^^igIou
ixualy^^im /xgTaXa/?g7v ot3;t imi-
aav
,
ira^iyMpouv auTco
t^v eV/ t^Jv oizg/av co-
pcv ayouaav ugoSov' xa) TauTnv ^l Tri^daavTa
Tov Qio^oo^ov
,
;ca/ ilaiX^dvTa to ^mpo^u^ov
,
Ctrp/v
71 xaTaXd(3ot Ta ;cav;cgXXa >ca/ to gXa/ov
oi^YiTai
,
Twv OTTtaSiv auTou Xa/?ovTgc IfidTiov
GT^a(py!vat irpcx; auToug Tcap^axzuaaav' Jca/ ^a-
X/v auToov
d^iouitv TT^oiTpiTtov
,
xa/ ml^ia^ai
/xaXXov
auTo7c ^ toT? Tij'? o/)cg/a? *njpoiaTO)aiv
ai^iaiotx;'
cog Sl
fjiyiS^
outo) 7rg/9o/xgvov gjSXgTrov
,
stram
,
moclo vero in dexteram transeiintcs
,
et
per semetipsos introitum obstruentes. Gum autem
multos transitus fecissent , ad illuminalorium
ei
pergere
,
et Clirlsti sacramenta percipere
minus
persuaserunt
;
verum concedehant illi introitum
fjui ad proprium lumulum deducebat. Quem cum
Tlieodoriis pertransisset , ingressusque fores fuis-
set
,
prius quam ad cancellos pervenisset , oleum-
que sumpsisset
,
posterius eius vestimentum com-
prehendcntes
,
ut ad eos
convertatur ci^erunt
;
et
rursus se cohortabantur
aiidire
,
et sibi potius
quam his qiii propriae
praeessent haeresi
,
obcdi-
rc. Cumqiic nec sic eum
obedientem vidissent
,
ad
MIRACIJMJIVI WXVI. 309
TTDOiivai TTgoc Tov TOL^^ov ainiXuac/.v' 6 oi oTpa-
cpilz ri(j(paXtGfj.iva
(SX^Tni ra tou
ixv'/,uarcc ^av
xiXXa' xa]
fjLri
lu^rov Xoirrov tov rifc
ytavhyiXa^
iXaiou Xaf3i7v ,
avg%w/52/ xam^pyJQ
xa/ Xu^ou-
fxivoq'
0/ ^l (ptXdv^goJTUOt [j.dpTupic jtx^j^a/zwc
padufxYioavJic ^
dXXa Trpo tou (pojTtfjJyj^iou Trpoa-
[jLiivavTig
,
irdXtv auTov i^tovTa tou pLvyifxaTOQ
TrapindXouv xa)
TrpouT^iTrov otoaaaaXi^x
^po)iJ.i-
voi xa) TToXXalc
nagatviaiatv' coq Sl 'i^ov outoj<;
dxafXTrT) aat TTitc^yivat
fxyi
uiXovTa
,
touto ^gfl'
opKou (pptytoo^ouq ^lpyixoTiq d^isiXuaav'
fxd
tov
TQU ^iou /ca/ Trarpoc l;/ov
,
rov 7ravTwv^g(T7ro'-
T>jv xa/ Qgov
,
Tov y.a\ Ty^Q [xa^TUptTtyic aT^aTtdg
^aatXiuovTa
^
xa/ Tyiv ydptv twv lafxdToov Sod-
sepulchrum progredi dlmiserunt. Qul conversus
,
obseratos videt monumenti cancellos
,
et de cete-
ro non invento qualiter candelae sumeret oleum
,
recedebat maestus et tristis. Porro amatores lio-
minum martyres nequaquam desidia pressi
,
sed
ante illuminatorium perseverantes , iterum exeun-
tem a monumento rogabant et hortabantur do-
ctrinis et monitis multis utentes. Cumque vidis-
sent hunc tam incurvabilem et parere nolentem
,
dimiserunt , hoc horribili iureiurando dicentes :
per Ghristum Dei et patris
filium cunctorum do-
niinatorem et Deum
,
qui in martyrica militia no-
stra
regnat , et sanitatum nobis gratiam
donat
,
4 00 SS. CYRI ET lOH.
poufxivov ,
sl
fxyi
iriKi^iiyic, ?5/x7v
,
)caJ
fiovyi
r^
y.a^oXm
avrou gzxX??7/a Tcai ro7q hpoupyou-
fXivoi<;
Iv auryl fj.u(ffy}pioi(; TrpoGiX^yiz
fjnrd
KaQ-
apat; ;ca/ dyvyiQ auviiSyiGtO)q
,
ourojq
Ivnu^iv
d.mXiU(jii vocjMV
,
(hamp xa\ rdv^dSi v.ariKa-
(Sit;
,
fxyjS^v
Tt^o^
yjfx^Sv o^piXoufjLivoQ' ycai Tat;Ta
fxiv
y,ar ovap iKiy^y\ Tg xa/ ^e^gv>?Ta/.
Ilpw/a^ 2 Trpoicjov
g/c
'^o
fxvyiixa
twv dyicav
TtpoGiu^aG^ai
,
opd tt^o rou
fivyiixaroz
nvd Ila-
Gyaaiov Touvo/aa, WTro TTOvyi^ou TrviUfxaroi; gvo-
p(^XoJ/xgvov' o^ /(J^wv Tov Qidoojpov
,
ota^pUGioj
<po)vyl rdS^s irpoq aurov dmp^iy^aro
,
(SXoggu-
^ov lvtS(j)v }ia) To7c
oSouGi (2puyooiMivoc
,
Jca)
^j^
a;To Twv dyiojv rou^ Xoyouq Trotoufxivot;' ro rd-
nisi nobis ol^edlas
,
et nisi ad solam catholicam
ipsius ecclesiam et mysteria sacra qiiae in ea ce-
le1>rantur accedas cum munda et casta conscien-
tia
,
ita liinc languens abibis sicut et liuc veni-
sti, nil a nobis utilitatis adeptus. Et haec quidem
per visum dicta sunt.
Mane autem cum processisset ad monumen-
tum oraturus
,
sanctorum videt ante monumen-
lum quemdam Paschasium nomine a spiritu ma-
ligno vexatum
,
qui videns Thcodorum
,
grandi
voce haec ad eum aflfatus cst
,
torvis ocuhs in-
tucns
,
et dcntibus frendens
,
et vehiti a sanctis
sermones faciens
,
et afHrmaiis ila iuratus : vade
MIRACUMII \XXVI. A01
'XOC^
(TOU T7]V
-^WX/^V
aTTcX-^i (fWT/CrOV
,
h:i]
iJLOf
Triv
ivddc^i vaiouoav ^Jva/x/v
,
w^ yiXOic m^z T>f
T/7C
TToodypac [lavla zpaToJ/xgvoc
i
outojq dvtu-
yjjipiiC
fJ^>i
Tuyyavoiv laaio^r/ yiai TauTd aoi X&-
yitv ol dytoi [xot n^ofjToiTTouat
fxd^Tupic'
o ol
TOUTOOV TTQOC
TOU oatixovMVTor, ^U^OfJiiVOr; ,
Kai
cpo^o)
X7](p^i\c 1
Xal2o)v
S^i y,a) tcov ;caT' ovap
dvdixvyiGiv ,
Sid to twv
pyifJLdTojv ;tal
Tyic
dmi'
Xrlc
TrapaTrXyiatov
,
ziaiX^oiv
lu^uc ilf; to (poj-
GTyitov TO)v Xpt^ffou
fxu(jJy]pio)v fJLiTiXafSi
,
yia)
ryiv -J^uxyiv
T'/! fiiTaXyi^^zt tmv fJLUOTyjpioov l^po^Ti-
aiv' f^ ivipyiiaz 02
oaifxovoc g/^ Suvyiv pa^u-
fxiav
iiaTnTTTOjytiv
fiiTa Tyiv fxiTdXyj-^tv ,
xal gv
ro7c
oi^iioic, lauTov
lfj.^a.Xo)v XuiroufXiVOC aJgo)-
fiaai ,
'SaTTOv gjc
rvic Xunyic, d(puTrvo)ai.
velocltcr
,
aniniani tuam illumlna
;
nam per vir-
tutem
,
quae hic inhabitat , sicut huc venisti in-
sania potlagrae dctentus
,
ita rccodes sanitatem
minime consecutus, Et hacc dicere til)i, sancti mi-
hi praccipiunt martyres. At ille hoc ab co qui
a daemonio vexa])atur audito
,
timore captus
,
ct
acccpto etiam sermonum quos in visu audierat
commonitorio
,
propter verborum et minarum si-
militudinem
,
ingressus est ilhiminatorium
,
et
Christi mysteria sumpsit
,
et animam perceptione
mysteriorum illuminavit, Porro ex operatione dia-
boli
post communionem
,
diram incidit animi de-
26
/|02 SS. CYRI ET lOII.
Kax 'SjaX/v /SXe^sjs/ toik;
[lapru^ac
^h
^ov-
Xiavov rov Siaytovov lavlovQ (T;)^;^^a7/(javTac, >tai
T^c
d^ufJi>ia<; ryiv airiav avrov i'^iraCpvraq' 6
Si'
cri
fJLi
cpyiaiv o\ ayioi y.oivmviQai
zaryivdy
xaaav*
oi hi' xa/ rovro ai (paaiv dviav
Pi XuTTYi-
aoLi ro GUVoXov (^(pnXz
;
fxaXXov oa ;ca/ yaioiiv
iSit crg 7ca) dydXXia^ai
,
Ivvoouvra
t^c
olyalag
^u^yjt; ryiv o^piXnav
,
xa/ ryjg do^iviia^ rviv /'a-
a/v TT^OGSixoiJLcVOv'
^dvroog <5g OT/ '&2oy rouro
'iia^icryiyti /So JXgw/xa
,
c6
%W|0/c
ouSlv cl dytoi
SiaTrpdrrcvrai' za) rouroK; auiov roi^ Xoyoi/;
01
fxdflupt^
-^vyal^a^yyiaavliz chxovro' 6 S'e oTpa-
(pit(; ryi^ fxyjr^cx; Ifxi^ifKva
ry\v dcpit^v
,
'/,ai
fjA-
foctlonem
,
ct cum tristis in proprla se stramcnta
iactassct
, citius ex tristltla oLdormivit.
Et rursus aspiclt martyras in lulianum
diaco-
num se se trans(ii>urantes, et causam macroris cum
interrogantes Qui ait
,
quonlam sancti commu-
nicare mc cocgerunt. At illi, ct lioc le, inqulunt,
maestum facerc vcl tristem omnino deLucrat, cum
gaudcre te potius oporteret, et exultare intellccto
proprlae animae adiulorio
,
et iniirnntatls expe-
ctato remcdio ? Certum vero est , cjuod liaec vo-
luntas slt Dei
,
sine quo nlhil omnimodls operan-
tur. Et his eo verbis martyres consolato
,
rcccs-
scrunt. At ille conversus de matris soUicitus erat
advcntu
,
oh hacrcscos proprlac (juas erat allatu-
\
M1U\<
l MM W\VI. ^H);";
\inroL Sty.iTi^ i'[xiXXi rrfc
oly.iiar aipiOiO)^ ^t/-
(pipiaOai XE/\}ava, titic
fHT
ou ttoXu rvlc,
oipotr
aL(piYATO
^ fxr.hlv
toiouto yiO[Xi'(^ouf7oc
^
ot^ mv xat
Tr,v at^/^/v u^^pp^tv dvuaaTa
,
oixovo[Aia [lap-
Tuodjv T?n' XriQyjV <pavipa)(; UTO^xiivana' o oi [xa-
&WV ria^y] [l\v irpoTcgov
,
g/ra <5g xa) Travxa tji
/x>5Tp/ ^r/iyKaaTO ,
oaa Tnp ilq auTov i^^da^yi
To7c fxdpTuaiv ,
xai wc
T/1 gy.y.X>i^/a
^poaoga'
fxilv
i(3idaavlo' >cal o^tw [xiv tyi ixy.7^yiaia irpoa-
iSoafXiV.
Ai^ot)[xev (i) ^i Xot^ov xai t^v pcoaiv tou
aoi^XOifor
,
Sl^ oXifoU TOV XofoV 7rOtOU[XiVOt' [xit''
oXiya<;
Tac
y^xipac, TtdXtv ixd^iuoi
,
v^ai Trap-
ra reliqiilas
;
qjiae non post mnltam venicns lio-
ram
,
nilill ex liis propter quae iter illucl transc-
gerat attulit
,
martyrum cllspensationc manifeste
oblivionem perpessa. At ille cum cognovisset, prius
quldem gavisus est , (leln vero cunctu matri nar-
ravit quaecumc[ue in se martyrcs gesseruntj et qua-
liter eccleslac occurrcre se coegerint. Et ille qui-
clem talitcr ad ecclesiam confugit.
Nos autem iam corporls sanitatem dicemus
,
sermonem compendio facientes. Post paucos dies
iterum dormiebat, et iterum aspicit martyras astan-
(i) Sequentem nanallonem referunt ex sancto nominallin
Sophronio
Sjnodus secunda nlcaena act. IV. ed Florent. T.
Alll.
col.
57;
ilfiuqne S. loliannes damascenus in terlia ora-
lione de imaginibus.
-404 SS, CYRI ET lOH.
aj7ol<; iTriTarrovra^'
wc
^^^
g^yialv
(a)
Tr^oSufxo-
Tspov
iiTnlo '/]d^i Jap ou;c ax-spdg^
to to/c aiioiQ
Guviirio^ai' iXQovJic ouv
g/c
vaovlivaliXziov
(J))
Tw ^gv
2
'/(3 2/ (poj3ipov /ta) Uni^XafMTT^OV
,
TW
^^'
i-vf-g/
Twv oiJpavwv at;Twv l(pa7ffd[X2vov' >ta/ g/Vw
Tourou
yivofjLZvoi
,
ixiUGJnv
ilzova ytai ^auaa-
ciav i.(3Xi7roiJLiv' iiiaov fjilv
rov ^iGiroryiv 'KpiaJov
yifpaiJiixivov
yj^ui\xaciv tyou^^av^ JipiaJou cl ryiv
^i^JTTOlVaV 7](J.0)V TYIV ^lOTO^iOV v.a) aiiTTap^ivov
Map/av lumufiov ,
xa) ^i^iov ^lo)avvy}V rov /Sa-
TTTiaf-^v aurou rou ccSfyipoc xa) Trpo^^OfjLOv
,
tov
iv ytoiXia (jyApfyifxaaiv
aurov TrpofxyjvuGavla
,
iTrzi
tes , et sccum coinltarl praeclplcutes, qui ut forc-
])at alacrlus sequebatur, novcrat enim quocl non
slne lucro cum martyribus cssct comitaturus. Ve-
nientes ad templum quoddam perfectum
,
specie
quidem tcrribiie
,
atquc praefulgidum
,
altltudi-
ne vcro ad caelos pcrlliii^cns; et hoc penetranles,
maxlmain imaginem et admlrahilcm vidcbamus
,
quae in mcdio quldcm sui domlnum Clirlstum co-
loribus habebat deplctum
,
slnlstrorsum vcro ma-
Ircin ipslus
,
domlnam vldcllcet nostram Del gcni-
Iricem sempcrque virglncm Marlam : porro dctror-
sum loliannem olusdem Salvatoris baptistam ct
praccursorcm
,
qui ex utcro cxultatlonlbus cum
(0
Dum. cwiVi. (1))
Dam, inciiJuso 'tXXr,^uv.
MmVCLLUM XWVI.
^'05
xa)
XaXo)V iv^ov
(0
ovy^ yiXcviTo
,
xa/ T/vac
tou
TMV anoGToXoyv xat 7Tpo<py\TMV
ivoo^ou
%opo^

xai
T^c
[J^oL^TUpiy.yjc ofr/iyvpzo^c,'
/xg'& wv
6Tt>y-
'/avov xal at;Tol KJpoc xal Mwavv>ic
o< [xapTU-
pgC
1
0''
TT^O
Tjfc
ily-OVOg laTClfXlVOt
,
TW OiCSTtOTy]
TTQoaiinTTTOv i}^)
,
yovaTa xa[j.7rT0VTic
,
>iai Tac
xg^aXac
2K
g5'a(poc
(pipovTzq
,
xal
Trgf
/ t?7C
tol/
vg^ou ^i^aiTiiac, T^p^hQ^^vovTic; TavTa ol %v t?ic
;rpgo-/5g/ac Ta p^f/xaTa* ^gaTroTa
(?)/Xav9f
wtts
,
^E-
XiVitg
Smi^v
y.a) tovtm Tyjv 'iaatv
; ^5c
os ttoX-
Xa/C/c
2/c ^?v 7r^0G>tvvyi(Tav7sc
,
>ta/ Tot>c t>?c
'Jts-
Tg/ac Xdfov<; iXTrifJL-^avJig ,
xa/ o SiaTTOTyiq Xp/-
(7T0C
oj3jc 87rsv2t;g , Tot> TTpia^ivitv Trauaaiiivoi
y
pracnuntlavlt
;
nam ct loqiiens
,
cum intus esset
,
non autliretur
;
necnon ct quosdam de apostolo-
rum ct proplictarnm glorioso clioro
,
martyrico-
que collcglo
,
cum quil)us crant etiam ipsi mar-
tyres Cyrus scillcet et lohanncs
,
qul ante imagi-
nem stantcs Domlno procldebant
,
genua fiecten-
tes
,
et caplta in tcrram curvantes , atque pro cu-
ratlone iuvenis intercedentes. Verl>a praeterea in-
terccssionis haec erant : Domine clemcntisslme
,
iuhes ut demus huic sanitatem ? Cum autem mul-
totlens supra terram adorantes supplicationis ver-
ha mislssent, Chrlstusque dominus non annueret,
ab
intcrcesslone cessantes, tristes ac dcficientes ad
(a)
Synod.
el Dam. e/Jov Jy.
(b) SyuoJ. xd yovar^.
AOG 8S CYIll ET loH.
yaT}i<fuc,
xui oXiyco^oi
npoc
2fX2
(p'/iGi TTU^ayi'
vovjat
,
ou TToXv
fxay,pav ttk; ilzovo^
lGTdfj.ivov'
y,al 7:Xy,Giov yivofjLivoi
,
o^glq
, <paa\v o)q 6 ^i-
GTTOTyiQ
ou ^ouXiTai Goi So(}'/}vai
(a)
t-^iv ^iaaiv
;
aXXa
fj.'/}Oiv dJviJ.r,a'/i<;'
Travloo^; -j/ap yca) nooc, g\
coQ '/.ai Tcpoc, Travlac ^p'/)GTiUGiTat' zal dtaGTdv-
Tit; coGii
fjjz^ov
yi[j.io)^tov
,
^aXtv d^iX^ovTic,
locovTO
,
/taJ ^dXiv d<uspa'/.Toi
(P'/]g\v
dvaxdfi-
TTTouGtv '/^aTncpilq
(b)
d)^ ytat irpoTipov
,
tou Sb-
OTTOTOU HpiGJoU
fX'/}
^iiXiUOvJoQ' '/.at TCC a^Ta
(c)
fj.ot
TtdXiv iX^QVTiC, z]^'/]MaGtv.
To Tp/TOV h\ TTO^SudfJiVOl
,
QdpG2t
(d)
XifoU'
Gtv
,
vuv yap fwavTOJt; tvjv yjaptv 7^aij,^avo^iv'
iTie c|iiasi atlveniunt , non admodum procid a]>
imagine stantem
;
et appropinqiiantes
,
vides in-
quiunt c[uomodo Dominus non vult dare tibi sa-
jnilatem ? sed nil anxieris
;
profecto enim et erga
te
,
sicut etiam eri^a omnes
,
benia;nitatem suam
ostendet. Et cum [)arum discessissent, idest quasi
dimidiae liorac spatio
,
iterum abeuntes depreca-
bantur , et rursns incfiicaces ut ferebant redeunt
,
et tristes sicut prius Domino de sanitate tribuen-
da niliil iubente. \LX, cadem mihi venientes i(erum
dicunt.
Tertio sane pcrgcntcs
,
contide dicunt
,
nunc
fa) Dam. ^oCya;. (l)} Dan ocldit xul oXiyw^oi. (c) Dani.
Taijta. {ilj UtiiT).
^uffit.
MtR\CTJLUM XXXVI,
A07
aXXa y,a\ ou oiaTrfQ )5/xac
^O^C
i)C2T2uov7ac
,
^^v
yifjuiv
iXO(A)V Tov <5'gj7roT>;v \xirivi' ytai ttqoc
tjiv
U'/,6va To r^iTov yivo[x9voi
,
to/c
^poXa(3oufji
tdottok; g;)(^p6iJVTo xai
pyifxaGi'
xa/ wc
wpav ttoX-
X^v 6^?iO>?(Tav , xa) xaTtt; ^iilfxivoi ,
t6
,
xgX^ug/c,
^iG-mora
fxovov
avExoa^ov
,
tots
(a) o Xp/(7Toc
aTrXarp^v/aOg/c
^c
olylii^fxoov iTtiviuai
,
xa/ oo-
Tg at^Tw irpo^; i}^) ryl<; g/xovoc
l(p^iy^aro' v.ai
'XcifxoQiv
dvaardvnc, o/ fxdprvpiq
,
Trpcorov
fxiv
ivya^iaJovv ^piaJo) ro) Qgw
rifXMV ^ wc t^j^c
o2-
cswc a^Twv Inay.ovGavri
(c)"
g7rg/Ta 02 p^^a/^oov-
Tgc
>ta/ yavvvfxivoi
(cl)
,
/(S^oj) <;^aG"/v ;rpoc
2/x2
&60C
t;iv
ydpiv iSo)^7iaaro' g/VsX^&g -^owv
/c
enim gratiam profccto siiscipimus
;
sed et tii sl-
ciit iios vides siipplicantcs
,
noLiscnm veniens Do-
minum tleprecare. Et tertio ad imaginem venien-
tes
,
prioribus modis utcbantur et verbis. Et cum
liora multa deprecarentur
,
et deorsum iacentes
,
iubes Domine
,
tantum clamarent ? Christus vi-
sceribus motis
,
tamquam misericors annuit
,
et
date illi cx icona dicebat. Et suri^entes a terra
martyres
,
primo quidem gratias agebant Christo
Deo nostro
,
eo quod deprecationem eorum exau-
dierit
, deinde vero gaudentes et exultantes
,
en
inquiunt
ad me
,
gratiam Deus donavit : ingre-
(a) Cod.
x/. (t>) Synofl. nieiulose tt^o. (c) CoJ. vttux.
(d)
Cod.
yavv.
/l08 SS. CYRI ET lOlI.
'AXg^av^^s/av
,
xa) sv tw [xzydXo^ TiTpaTtvXM
vy}(frtc xuQiv^y.GOv
,
ytai
fjLtzpov
tou
ryig Kuv^yiXag
iXaiov Tng avo) ^go ttIq tov dooTyi^oq uzovog
aTTToixivyic,
Xal3o)v
ilq Xy}'/,vOiov
^
nakiv oifivaTog
TOL gv^&a^g xaTaXalSi
,
'/>a) tovto) tovi; ^6Sa<;
dXst^dixivoQ
, T^C
vyitaf;
s^e/c "^o ^oo^yijxa.
O Ss
fiffa Tov ovctpov
2/c
''AXi^dvSpitav \-
XiTai ,
v.ai IV TM TiT^anvXrt) yiotixMixivoc, ,
opa
7ra^/xg^sOg'c7TaTov ^dzovfa toov 7roSo)v l^ipnv-
^ovTa' y.al nd.Xtv
ixiTa Tyiv i^oSov Tr^oc avTov
dvaxdTTTovfa' dXX! d(pvo) cpavivfic, oi
ixapTvpi^;
^
Tyiv i'i(joSov StizoiXvoav
,
y^ai pd^So) Tyiv
y^c^fa-
Xtiv
ixlv
Tov S^d^ovToq iQXaaav
,
avTO) Si Oap-
og7v StiTa^avTO
,
za/
ixyiziTi Syiaat toIv TtoooHv
derc Alexandriam
,
et iii magno Tetrapylo dormi
ieiunus
,
et pauxillo ex oleo canclelae
,
quae sur-
sum antc Salvatoris imaginem ardet , in ampulla
modica sumpto
,
iterum nihil gustans
,
huc con-
festim rci^rederc, et pedibus hoe inunctis, donum
sanitatis habel^is.
At ille post somnium Alcxandriam venlt , et in
Tetrapylo dormiens
,
maximum videt draconem
a
pedibus exeuntem, et rursus post exitum super sc
rcdeuntem
,
sed subito martyres apparcntes in-
Iroitum prohibucrunt
,
ct virga capnt draconis
conrpiassavcrunt
;
ipsiqnc praecepcrunt confidcn-
ter agcre, ct nou iam pcduin infirmilalcm \el ma-
IVIIRACIJLUM XXXVI.
A09
yj raiv p^epo/v rm
da^iviiaV avroc
oi avairac
fjLiTa xotiJiJKJiv , rylc
JcavWXac
Xa/x|5av3/
to fc-
Xaiov
,
>cal 'Sjpoc
to twv ayio)V
ep^aTa/ Tg/xe-
voc'
evOa yivoixivoq^
(h^ iOiGTTiGOyi
,
Ta^
X^^pac
xa) TOf)c TTo^ac, y\Xir\aTO
,
na) 7ra/sap^p//a t>iv
vo'(70v a^uTg^^STO
,
xai^ t>iv
pojGtv a^i^Ka^iv
(i)*
yi^tojOy} Si fjLiTa Tylq
ycaXXiaJyic xa) yiStGTyjc
icx,-
GiCtx; , xa) wv auTw TTita^BVTt Sojpiojv iTryjfyit'
XavTO' VTrlp o)v d^wdvToov ivyaptQTijJV ooifKiuii
cnov^aiojc tcic fjLafrvGtv'
ovq y.ai
yifJLHC dvvfjL-
VAoavliq Itt^ aXXyjv avToiv OavfLaJovpytav fJHT-
iX^wfiiv.
nuiim expavesccre. Ipsc autem post
dormltioncm
surgens
,
candelac olenm sumit , et ad sanctorum
properat tcmplum
;
ad quod cum venisset , ma-
nus ut iussus fuerat , et pedes inuncxit , et con-
tinuo languorem deposuit , incolumitatem resum-
pslt. Merult cum dclectabili sanitate etiam dona
,
quae si sibi paruisset , illi spoponderant, Pro qui-
Lus omnibus gratias agens
,
servit studiose mar-
tyribus
;
quos et nos hymnis effercntes
,
ad allud
eorum opus miraljile procedamus.
(i) Synod. aveXajSs. Sequitiir antem in synodo diclum Ta-
rasii patriarchae cpolitani
,
qui cx diclis argunjentum ac ius
desurait retinendi in teniplis nionunienta piclorum et rcliqua-
rum
artium. Subsequitur Thomne inonachi testiinonium quod
illa
adhuc imago in Tctrapylo Alcxandriae conservaretur
,
quodque
omuigenae
per eaui sanarentur infirniitates.
410 SS. CYRI ET lOII.
>^ nEPI IflANNOY TOY YnOAlAKONOY
AEYKilMATA
EN AM*OTEPOII ESXHK0T02 TOII
OMMASIN.
'E^g/a>5 Qio^M^ou
ryiv vogov yiyp d(p aixiv
^
xai T^v i\(; lytyXyiGiav /S/a/av xa/ dytovGiov gf-
GoSov
,
zai ryiv ilg v^yi^irac, ^ioij rpiaoK^iov
TrpooSov
,
(pipz yta) 'Iwavv;?v auroi avvvpdvcopizv
^
rov oiJ.oict)c za) aurov )co/vwv/jcov
g^
aKouaiou
yivofjLivov
,
^a/
r>?c
ytotvcoviac (xia^ov
ryiv
po)Giv
^^i-J^dij.ivov
,
Jta/ TrdXiv d^iX<pov aard
(^a^fxov
li^arixov p(^p;7/>taT/(^ovra' ^lcadvvnc ouv ouro<;
^ yt
ry)(; Tra^ouGyi^ f^a^pyic
d(po^fj.yj
ri v.a\ npopaGt^
gz Ko/vw
fxiv
ryig alyu^riai;
6)pfiy\ro
*ujo\iO)^'
iv
dfj^pori^aic ^lJaHc xopai(;
8(j%g XeuxcJ/xa7a,
37. DE IOIIANNE SUBDIACONO QUI ALi3UGlNES
m AMBOBUS OCULIS IIABUIT.
Quoniam Theodori sospitatem resumptam
,
et
violentum ac non voluntarium ad ecclcsiam in-
troitum, et opimum ad ministros Dei accessum de-
scripsimus
,
age nunc et lohannem cum illo te-
xere procuremus
,
qui et ipse similiter commu-
nicator spontaneus de non spontaneo factus est
,
communionisque mercedem sanitatem adeptus est,
et rursus frater, per sacros gradus provectus, ap-
pellari
promeruit. Hic ergo lohanncs qui prae-
scntis
scripturae fomcs est et occasio
,
de Cyno
acgyptiaca
civitalc cxtitit orlundus
;
in utrisquc
MinACUMlM XXXVII. A\i
xai rcoTOiv to (poic raic Twv Xiuyjj^fxc/.rojv iiG-
/2oXa7c umx^^^^^^^v > ^C
/^>7
^uvdfjnvov
x,opa<;
6(P'
^aXfxuiv
auvoL^iiv toTc XiuKUJfxaaiv'
^oia ya^
xoivMvia <Po)'t\ irpoc (JJtOTOc
;
wc
Jta/ llauXoc o
'&gcrciJ6'(Tioc i)p>]yi2v' ouri -yap to
(pwc
^v :to/vw-
v/a fjLivitv
rou axoTOL/c av2;)(^eTa/
,
OL/Tg to c7;to-
Toc auvoixov To (^wc
^apa^i^aa^ai duvarai
,
aXX' vavT/av t^v (puoiv iv anaaiv lyovra
,
^vav-
riav Si ryiv
ivipfnav y.ixryjTai' o)ari rou<; lyov
Tac
?
^
To oTcorog [jl-a ^Ximtv
, >i
to
(pwc
/-^ti C7X0-
T/^tfO''&a/.
Iwavv>jc ouv g;(;^wv tou oy.orouc,la a/T/a, tow
cpoflcx;
aTTilufyaviv
^
^aMourou ay.orta^i\(; 2%w-
aiitem puplUls haLebat all)ua;lncs
,
ct harum lu-
mon prae albu^lnum recesslt immisslonibus
,
cum
profecto non possent pupillae oculorum slmul
cum all)Ui>inibus liabitarc. Quae enim est com-
municatio lucl ad tenebras ? sicut et Paulus tll-
xit cj^regius. Neque enim aut lumcn in commu-
nione manere patitur tcnebrarum
,
aut tenebrae
cohabitatricem possunt admittere lucem
;
sed si-
cut contrariam habent naturam in cunctis
,
sic et
contrariam possident operatloncm
;
ila ut qui ha-
bet
,
vel tenebras non vidcat , vel lumen non ob-
tenebrescat.
lohannes ergo habens lcnebrarum causas
,
hi-
mine
frustrabatur
, et ab hoc scquestratus tcne-
412 SS. CYRI ET lOlI.
TTgv* gv
vocjo) yap tmv o////aTwv
'5/gvO|Ugvoc
,
)cal
(pojTo^ GTi^yiOilg w^ 7r^oil^y]Tai
,
gTrl Ki^pov >ta{
'l6t)avv>7V TOL/c (J^a^Tupaq hyiTO
,
sTgpwv 0(p9aX-
^o?^
TTOoyiyouixivo^' IviauTOV hl gvo^ ^'/Vtt^uJsJ-
uaffoc
,
TJ^c
'^OJV ar/t>jv dpojf/l^ n^iouvfo xa) ;)(^a-
piToq'
ouTO) ^g Twv dyioov yiyoviv
yi
iirlc^i-^ic,'
l^) TYiQ
GTpo)fj,v'/i<;
6 'Iwavv^G gJca^&guc^^sv
,
;ca/
y,aQsuSo)v iauTov ioToiTa tt^oJoutoov dUo)v g/SXs-
TTg
fjiVTifJLaTO^; ,
Jta/ Trsp;
tj^c
t^^v ofjLfxciTOJV
ioh-
TO po)(7iO)<;' xal tovto ttoioov Toug dyiouq loo-
Kii Qidaaa^ai ifXTrpoaQiv Triq olyn/a^ fropou Iv
7rpi(j(3uTcpo)v xa^yjfJLivou^ fxop^^aliq Tc y.ai
o^x/t'
fxaatv'
o) Toov Opovo)v dvadTavTig
,
icai Tyj; yii-
poc,
Tov 'Iwa^vv^v Xaf^ofxivoi l^l to '&a7ov ^u-
l)ras patlebatur
,
et oLtenebratus penltus non vi-
dobat. Itaquc oculorum visu prlvatus , et slcut di-
ctum cst luce fraudatus
,
ad Cyrum ct loliannem
niartvras duccbatur
,
aliorum oculis ductus. Por-
ro cum unus practcrisset ainius , sanctorum opcm
et gratiam merult. Taliter autem sanctorum fa-
cta est visitatio. Supra stratum loliannes dormle-
I)at
,
et dormicns ante sanctorum sc Intuchalur
inonumentum
stantcm
,
et de sanltate vlsus de-
precantcm
;
et lioc faclcns
,
putahat sanctos vi-
<l(^'c antc proprium tumulum In pres])yterorum
iurnils ct lial>itu
\
qui dc scdiLus assurgcntes
ct
MinACULUM WXVII. /13
(jia(TT7iptov yiyayov' y^on to^jto) auTov 7rapa.GT7}-
aavTfc
apTov avTO) irpoGiVffxov ayiov co^otoiov
XptGTou aoitia yivofxivov
(i)'
ytai //era t'av tou-
Tou fXiTaXyr^iv ,
oltto tyic^ fxufjTf/,y\c, 'maXtv Tpci-
7ri(^y}(; Xa(36vTic
noTyi^tov
,
Uiiou innXyipo^fjiivov
inoTt^ov ydXaytTor/
fj) Tc;;^a y.ai WauXor^ o a.zo-
GT0\0C, fUSOTlC^tV TOUC iv ^gtGTfO V^J^SJ/a^^OVTai^
iypa<pi'
fxi^^
d Tov ''\o)dvvy,v diriXuov Totolah^
auTov m^t<ppd^avTi(; pr,fiaaiv' iSou
Tyic
dKyiOt-
vyl<; (^rj)yl<; Ty\v oSov o) viavta y.aTifj,aQig'
to Xot-
TTOV OUV iv^d^B TOOV fJiUGTyjptOJV yL^tGTou
fliTa-
Xdfj.(3avi'
QioSoGiou yd^ xai Hiuy.^ou 6 'Iwav-
vyiq
u^rig^^^iv
6fx6^o'^o(; ,
za) touto)v tou Soy-
fxaTO(;
u7roSia'/.6vou Td^tv }tiyiX'^go)TO.
manu lolianncm apprclicndcntes
,
ad divlnnm al-
tare dnxcrunt , ct iilum luiic sistcntcs
,
panem ci
sanctum pracbucrunt, vivificum Christi corpus cf-
fcctum : ct post huius communioncm
,
rursus a
mystica mcnsa sumpto calice divino lactc replcto
potaverunt
,
quemadmodum et Pauhis apostolus
iios, qui in Ghristo parvuli erant, potasse sc scri-
psit, Post quac lohannem dimiserunt
;
praetcrea
talibus cum circumsaepientes verbis : ecce aiunt
verae vitac viam
,
o adolescens
,
didicisti. Dc cc-
tero liic Christi ergo sumc mysteria
;
Theodosii
(i)
Ruisus
leillmonium pro pane cucharistlco iu corpus
Clirisli
converso.
A14
ss. CYRi KT luri.
TavTa )ta9' uttvov^ 6 rsw^ Tu^pXoQ
Qgacra/xg-
voc ,
Tov /Jtsv UTTVov aTri^oKi^ ryiv ^g xa^^' u^zs-
vov ivi(jry]ot^i
fjioy](jiv ,
Octav auTyiv U7roXa(3ct)v
^
za) TyjY Jojv oo)fxaTtKO)v o^pOaXfjLOov il liXiG^iiyi
y^a^ioufjLivyjv dvdfSX^-J^tv' oOiv dvacTac, tmv
fxu-
CTyjpiojv iu^^ooQ iv^a ^^oaiTa^xpyi />c2TgXa/5s
,
itaGav auTou Tnv Tr^or/pav Tra^d^oatv dTroOifxi-
vo^
9
^a^^ '^o Tyt^ iKzXyjGta^; -^u^^^o^fiXlq dairand'
fxivo(; y.yi^uyfxa'
ycai touto ^iTrpa^oix; ox; Ti^s-
TTtGTO
,
TptTaloQ TG (pO)(; TO^IC,
OfJ.fXaGtV
ijSXiTTiV
,
Tw (po)TtGfj.co Tyiq '^uyjiq y.aTa 7rdoa<; iirofxivov
,
ytat yiyoviv d)(; ytyivvyjTO
,
ytai
yiv ox; ou voarr
aac, ttotI tu tou ao)fj.aTOc, ofxfiaTa.
qiiippe afque Severi lohannes erat iste sectator,
ct
liorain
dogmatis siibtliaconi sortitus cst ordinem.
llaec in somnis is qui caecus intcrim lial^eba-
tur intuitus
,
somnum c{ui(lem abiecit , mysticam
vcro instructionem
,
quae per somninm facta fue-
rat staJjilivit , divinam lianc arbitratus
,
ct cor-
poralinm oculorum
,
si consummata foret , do-
naturam obtutum. Unde consurgcns
,
sacraincn-
tis ulji iussus est
,
protinus communicavit
,
omni
sua priore traditione deposita
,
et ecclcsiae ani-
maljus utili praedicatione reccpta. Et hoc gesto
,
sicut fucrat iussus
,
tertianus lumcn visibus con-
tcmplafus est
,
animae iUuminationem e vestij^io
subse<:utus
,
ct factus cst sicut natus cst
,
ct erat
MIRACULUM XXXVII. 415
'AXX' ev rouToir, ovrt xaJ XafXTrporaTa
f2Xi-
TTOVTt
,
TO)v JtaXwv dv/joiTy}^ i(p(Jovy}f72v
,
ciTro-
CTiOUV Ti TOU hlTTOU TO)V aytOiV 00)^yi[JLaTOC i(J'
^iu^iv' Jtal Sy\ ifJTipr,(jiv fi>c i^ouXiTO' dXXa
'wdXtv (paviVTic
ol GO)Tr,pic Stiaojaav
,
aai ryiv
lou fxt(jo)idXou
(3ouXrv xaTsTTpg^-vj^avTo" 7ou fap
''l6;avvoy TrarpoQ TiXiUTnaavTOz
,
^io^oypoq ou-
TOQ iXifiTO xat Std^ovoQ
Tjfc Xiyj^iianq unyip-
yiv ai^iaiO)^
,
d^ptavouvTai Ttviq twv irpog yi-
vog auTO) irXyiata^ovfo^v
,
xa\ dvaal^i<pitv '/xaJg
TTiiOouatv
,
Stdycovov notilv avri lou TraTpo^ uttO'
ay^ofxivot' zal 8r\ Xa(2ovTiQ tov viov dTsiiaav
,
Tnq Toov dyio)v iVToXn(; 7ravTiXo)Q inXaSofjLivov'
d)g Si TrXnaiov
mz
Ko/vw tov 'Iwavv>3V o\ Xa-
qiiasi numquam aliquando languidos habuerit cor-
poris oculos.
Yerum cum in liis esset
,
ct clare prorsus vi-
dcret , ille qui bonorum est intcremptor , invidit,
privareque duplici sanctorum muncre festinabat.
Et privabat , sicut volebat
;
sed rm^sus apparen-
tes salvatores salvarunt , et osoris boni consilium
subverlerunt. lobannls enim patre mortuo
,
qui
Theodorus dicebatur
,
et diaconus eiusdem erat
haereseos
,
veniunt quidam illius secundum genus
propinqui
,
et domum ei reverti suadent , diaco-
num
pro patre facere pollicentes. Et sumpto iu-
vene,
mandatum
sanctorum penitus oblivioni tra-
AIG SS, CYRI ET lOII.
(SovJig fifovaGiv
,
xa)
ayifj^tlov ev y.ci}
fxdvov
airii'
yov 7y\(; 7ro\%o)<;
^
KolJaKajSovriQ oi
fxaffu^zc
o^p-
Ba^Kfxo^pavoiq 'Iwavvow rdc, o^iK;
pani^ovciv^ ytal
To (pM^ a(paipovvlai oTrep ^i^ooy.aGiv^ y.a] ro ay,d'
ro^ ivovovaiv omp a^piXdvJic, Irvfyavov' Iv rov-
ru) ol yaxov ^Ywdvvyic,
yivdfiivoq
,
tyvo) ro al-
riov
,
%ai yvovc,
fj.i]ivoyiaiv
,
'*iai [xffafvov^ Irv-
yi avfx^pTiaicoQ
,
za)
avfyvdfxyif; rvywv SioopQoo-
aaro
,
za) Siop^oyadfjnvo^; TrdXiv dvi^Xi-^iv
,
>ca/
dva^Xi-^az SovXivzt ro7g fxdprvat ,
SovXivo)v
aTroSoyyic yi'^io)S'/} cpiXdcppovoq
^
zallavryj^ d^to)-
6i)<; ^l^lovJyic ly^yXyialaQ ytXylpov Trpoiy.o-^i' rd-
n Si Xa^o)v ro (piXdvQpo)7rov pdntafxa
,
Jtai rv-
<pXo<; d)^ ro TTpdirov ytvofJLivog ,
rraXtv viriarpi-
(lcnte
,
pcrgebant. Cum autcm lii qui lohanncm
tulcrant, Cyno appropinquassent, et uno tantum-
modo
slgno a clvltatc ipsa dlstarent, veniunt mar-
tyres et palam faclem loliannls percutiunt alapa
,
et lumen adimunt quod dederant , et tencbris in-
duunt quas ahstulerant. In hoc autem lohannes
malum deveniens
,
cognovit causam
;
et cognita
,
se paenituit , et repacnitens indulgcntlam conse-
cutus est , et vcniam consccutus correptus est
,
et
corrcptus dcnuo lumcn reccpit
,
ct rccepto lu-
mine scrvlvit martyrlbus
,
ct scrviens receptionc
dignus cfiicltur libcrali
,
ct hac dignus effcctus in
clcrum profccit cccleslae. Acccpta vero bcnlgna
(pe y.a) rilc
"uso-^ouixcvyi^
'KoXKor^ anyi^Vciro ty\v
uaoSov
,
TMV ayio)v uSo)z ryiv GU[X7:dOiiav
,
xa\
M<; l^iGTpi^povra
^i^^ovrai Ka\ ^i^a^iuoouGtv
TTpot; Go)Tnoiav
naioiUGavTiz,
^AfXiXii
>caT' iyiiivyiv tyiv vuKra y,oi[xo)[xivo(;
i^XiTTi
,
fxdXXov
Sl imt [xyi i(3Xi7nv
,
rr^oufjiv'
^drTOV
UTTOGTOi^^OV ,
Xai ^ipa'tUtUi
Tc^UfXOJfXi'
vouq Toug [xd^Tu^az
toutouq touq tou olaovo-
fxouvTog
To Tifxivog ^
X|0/(7Toawpo^ }]v 6 Oauiid-
(jtot; , SjiXooaac ovofxaTt' aX^^O?^ S\ 7,a\ ouroq
^v
ro ivuTTVtov
,
rouTo raya tmv dyio)v ytard Qiiav
ipfaGa[Jiivo)v StoiytYiGtv' ort
x^^/c
Tri<; ^ptaro-
Scji^ou (prjG^v IfmtT^o^Yif; avg;)^wp;i(7gv' o^iv IX-
ov/a /ov lwavv>?v ouTg /o2/v out6 lotr
ava /ov
tunc alapa
,
et caecus sicut prius efFectus
,
iterum
reversus est , et desideratae civitatis abnegavit in-
troitum
;
sanctorum compassionem et quod con-
versum suscepturi et curaturi essent ad salutem
corripientes
,
non nesciens.
Denique cum nocte illa dormiret, videt;
immo
quoniam non vide])at, audiebat; cito revertere,
ct
placare curato martyras indignatos
,
quos dispen-
santis templum Gliristodori scilicct illius
mirabilis
insinuabat vocabulo. Veraciter autem et sic erat
somnium, hoc forte sanctis per divinam
dispositio-
nem
operantibus, quia sine Christodori, ait, prae-
ceptionc
recessit : unde venicntem lohanncm ne-
27
A18 SS, CYRI ET lOH.
anytov dcjQzvouGiv TsOiXyjytiv
,
dX}C ? v
tm (JStttw
Tou
lifxhoug
h^dTiUi) xarg'jtg/To
,
svQa >ca) Trav-
Tg^ 0' ^iVl^OlXiVOl fXiVOUGlV
,
TO^UJOV gTgOOV ^/CC
TOV SVOVTa TwV VOGOUVTOJV XiCjOV [JLyi iUpiJKOVTi^'
Iv TouTCi) youv ^lcodvvyic yifxi^ac, Tpiiz xaTaxg/-
fxivo^; ,
5ca) tottov daOivouvlo<; ou Xa(3oov w^
^g-
ojiXooTai
, T^fc
Twv fxa^Tu^oJV
touto oior/^oufxz-
V?JC %ap/g(7TaT;}c SuvdfxiooQ
,
/xsTa
7ac
TpsT^ w^
BxdSiuS^i
,
Sidzovov opa )ca7a lonov iCTcoTa lou
dfx(3oi)vo(;
,
Jca/ twv crgTrrwv gua-^^^j/gX/wv Tac
/5/-
iSXouc (SaGTd^ovTa
,
>ca/ fX2yaXo(pc^vot)<; luayyi-
XiZpfkZvov'1ouTO Sz y]v
oinp 7ou xaTd Ma79a7ov
zuayyiXiou 6 <pavziQ dvzyivojGXZV , y\ tou aooTyi'
po<; ^^o<; ^lojdvv/^v tov (Sa^TiGTyiv ^td rwv o/-
que videre
,
neque hls qul in templo erant in-
firmis connumerare voluit , sed in venerabili tem-
pli sacrario iacebat , ubi omnes hospites iacebant;
loco alio, proptcr languentium qul illic inerat po-
pulum, non reperto. Interea cum lohannes in hoo
tribus diebus iacuisset , et locum infirmantis si-
cut intimatum cst non acccpisset
,
gratifica hoc
martyrum dispcnsante virtutc, post tres illos dies
cum dormirct , diaconum videt in loco ambonls
stantem,
et sanctorum cvangeliorum librum baiu-
lantcm
,
voccquc magna evangclizantcm
;
hoc au-
tem crat cx evangclio sccunrlum Malthaeum, quod
is qui
apcruerat recitabat, Salvatoris ad lohanncm
IVIIIlAfMJMi-Vl WXVII.
^li^
yciiujv fxaO?iTo)v
gpwr^iVavTa ,
fju
ii o gp;^o/xevoc
,
yj
gVgpov
TTnofTc^ojiouiiiv ,
dTvox^KjiC y.ui uTronnt-
Oiic
^lriGouq ilmv auroic
,
TTOpiuOivTic oLTray-
yciXan ro) 'lwavv>j a aKouire Tcat (^Ximn' ru-
(pXoi
dvajSXiiroucfiv
,
Xnrpo) itaOapi^ovrai
^
'yoi-
Xol
inptTTaroudiv
,
xal ^oofot dKcuouGtv.
'Hourcov d)ioaryic
7wv
pfxdr(j)v ^lojdvvyic )ca(f
UTTVOUc fivofxivog^
iuOiooc, dvtorarat ouv ruj utt-
vco ryiv
ru<pXco(jtv dTro^ifJHVOc' dvafSXi-^ac "yap
ro7<;7ou GO)fxaroc ofMfMacjiv
^lo (piyyoq opa vao-
ar) rou y\Xiou yivofJLivov' op^poc ya^
'av' xa)
rore fiird
ryjv
ryjc
\iU/cro<; dva^xto^yi^^tv
,
y\Xta-
yLoic, dxrtGiv o dvyip IXiuxaiviro
,
org v.ai ^lo)-
dvvyic 'T^C
(JCf)ryipiou <pmy\<; Xiyouoyic axpoaaa-
Baptistam, per proprlos dlscipulos
interrogantcm
,
tii es qui venturus es
,
an alium
expectamus
,
rc-
sponsio. Et rcsponclcns lohannes dixit illis
: eun-
tes renunciate lohanni quae auJitis ct viiletis
,
caeci vident , claudi ambulant , lcprosi mundan-
tur , et surdi audiunt.
Horum auditor verborum lohannes
per som-
nium factus
,
mox exsurgit , cum somno
caecitate
deposita : receptis enim corporis visibus
,
splen-
dorem videt solis noviter ortum
,
mane
quippe
crat
,
ct tunc post noctis recessum
,
solaribus
ra-
diis
aer
albesccre vidcbatur
,
quando et lohannes
dicentem
salutarem vocem audicns quia caeci vi-
A20 SS. CYRI ET lOlT.
fxivo^
ru(pXoi ava(^Xi^ou(jiv
,
a^poo)c, avsjSXs-
^[g
, TTiarii ^^o(pcijrta^2]<; ryjv -^w^^yjv za) (pco-
Tiiva TrpoaxJyiaaixzvoq Jauryjg 7a o/z^.ara* ou^i-
Trco ol riXiiav ryiv pcoatv (hq ro rr^Mrov iSi^a-
TO
5
aXka
fxovov (pzpMv iv rolc,
ofxiiaat ryi<;
rot-
auryic; dfvoofioauvyi^; rov ocpiXtfiov 'iKiyypv
,
"iva
Tourov aXXot
^ioofxtvot
,
iaurcov da^paXiaripoi
yifvoivro'
yifJLiHc, ^l xa) rauryj^; ryig 7ravro(piXou<;
TTatoiuaioo^ tvzyta rol^
Ufxvotc, ufivyiaavn^ ^
aX-
Xr,^ aurSiV 7rat^iu7t}iy}<; Qauff.oLToupfiac-d-^c^ixiQa.
>/3. nEPI ZTE*A1S'0Y n^iAYTlil EN Toi:: Oa>0A7VMOn
K2XHKOTOS AEYKiiMATA.
'liHiro)
fxira
rourov rov 'Iwavv>jv 6 Zrs^a-
dcnt, illco visiim resumpslt antea fidc illiiminatiis
secundum animam, ct prius illuminatis liuius pos-
scssis optutibus. Vcrumtamcn numquam perfectani
sicut ante sanitatem rccepit
,
sed manet in oculis
portans huiusmodi ruptae fidei utilem corrcptio-
nem
,
ut hunc alii videntcs se se cautiores cfiice-
rent. Porro nos etiam propter hanc utilcm per
omnia correptionem
,
sanctos laudibus honoran-
tes , aliam ipsorum
disciplinalcm miraculi opcra-
tionem tanj^amus.
38. DE STEPHANO SIMILITER IN OCLLIS
ii/Cbente ALBUGINES.
Vcniat post hunc Stcphanus
,
ct succcdat cy-
MmACLLun
x\ XVIII. A2i
vot;
y
}ca\
(J^/acS^E^^^gaOw tov
xpvottoX/t^jv o v/x/w
THQ Tw y^diJLfxciTt ,
^ponau'^(i)V Twv ciyto))f tov
^Va/vov
,
)cal npoa^mn Jyic
auTO)V iV(py}[Mia(; fif-
voixivoQ'
hoaii /xgv xa/ ac^Toc
,
xaTaToc^ ocpQaK-
/xouq 8%cijv Xecxw/xaTa
,
xal t>ig
tou 7rpoXa/3ov-
Toc u^>fpp^gv
algiaicj(;' (hv ^oWnv 'woiouij.ivo^
^povotav (OQ cpcoTog yXuTCUTaTOU na^ovTOJV T>jv
OTipyiaiv<