Вы находитесь на странице: 1из 1

Componentele prețului pentru 1000 m³

SA “MOLDOVAGAZ” IBAN: MD73ML000000002251109248 Cod fiscal 1003600005148 de gaze naturale (presiune joasă)
str. Alexandr Pușkin, 64, BC"Moldindconbank" S.A. fil. Centru Chișinău, C/b MOLDMD2X309 Составляющие цены на природный газ
по низкому давлению (1000 м³)
FACTURA DE PLATĂ PENTRU GAZELE NATURALE CONSUMATE
СЧЕТ-ФАКТУРА НА ОПЛАТУ ПОТРЕБЛЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА
Data emiterii: Data-limită de plată
Дата выписки:
31.01.2021 20.02.2021
a consumului curent:
Срок оплаты тек. потребления:
www.moldovagaz.md Data expedierii: 09.02.2021 Perioada de calcul: Ianuarie 2021
Дата отправки: Период расчёта:
3300510000_3 denismelniciuc92@gmail.com
1012021_ 01_03_10197_0_202101

Adresa locului de consum: Adresa poștală a consumatorului:


Адрес места потребления: Почтовый адрес потребителя:
C**** S******* C**** S*******
TEILOR str 9/1, AP. 111, MD-2043/05 CHISINAU
TEILOR str
9/1, AP. 111
MD-2043/05 CHISINAU
Cont personal: 092/3300510000
Nr. contractului: 3221112
/ Istoricul de consum
История потребления
Indicii contorului la ziua achitării
Volum facturat (m³) 161 - 161 = 0 Показатели счетчика в день оплаты
Оплачиваемый объём (м³)

Volumul Prețul Plata lunară TVA Datorii (+) Compensația, Suma


Denumirea
m3 lei lei 8% lei Avans (-) lei lei


Наименование
Объем Цена Начисл. за месяц НДС Долг (+)/Аванс(-) Компенсация Сумма
Gaze naturale 0,00 4,2980 0,00 0,00 37,13 37,13

Consumul mediu pe ultimele 12 luni


Среднее потребление за послед. 12 мес.
m³/lună: 6
м³/месяц:
Suma totală spre achitare pentru gazele naturale consumate, inclusiv datoriile (lei)
Общая сумма к оплате за потребленный природный газ, включая задолженность (лей) 37,13 lei/zi:
лей/день:
0,93
ATENȚIE! ВНИМАНИЕ!
* Vă preîntîmpinăm că în cazul neachitării acestei facturi de plată, în decurs de 10 zile calendaristice de la data- * Предупреждаем, что в случае неуплаты данного счета-фактуры в течение 10 календарных дней с даты
limită de achitare indicată în ea, în conformitate cu legislația, vom fi nevoiți să solicităm deconectarea de la крайнего срока оплаты счета-фактуры, указанного в нем, будем вынуждены отключить принадлежащую Вам
rețeaua de gaze naturale a instalațiilor de gaze naturale ce Vă aparțin. Reconectarea instalațiilor de gaze газоиспользующую установку от сети природного газа в соответствии с законодательством. Повторное
naturale la rețeaua de gaze naturale va fi posibilă după eliminarea motivului care a dus la deconectare și după подключение газоиспользующей установки к сети природного газа будет возможно после устранения причин,
achitarea tarifului pentru reconectare. приведших к отключению, а также внесения платы за повторное подключение.
* Datele de contact ale autorității responsabile de implementarea politicilor în domeniul eficienței energetice: * Контактные данные ответственного органа за применение политики в области энергии - эффективности:
Agenția pentru Eficiență în Energetică (mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1, bloc A1, et. 10, www.aee.md). Агентство по Энергоэффективности (мун. Кишинэу, ул. Алеку Руссо 1, блок A1, эт. 10, www.aee.md).
* Activitatea furnizorului este reglamentată de Agenția Națională pentru Reglamentare în Energetică * Деятельность поставщика регулируется Национальным Агентством по Регулированию в Энергетике
(mun. Chișinău, str. Pușkin 52/A, www.anre.md). (мун. Кишинэу, ул. Пушкина 52/A, www.anre.md).
* Copia listei prețurilor/tarifelor reglementate poate fi obținută de la Furnizor. * Копию регулируемых цен/тарифов можно получить у Поставщика.
7335

ATENȚIE ! INFORMAȚIE IMPORTANTĂ! ВНИМАНИЕ ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!


Consumatorii casnici din mun. Chișinău, pentru soluționarea întrebărilor: Бытовые потребители мун. Кишинэу, по вопросам:
• relații contractuale privind furnizarea gazelor naturale, sunt deserviți în Centrul relații cu consumatorii, • договорных отношений, обслуживаются в Центре по работе с потребителями,
str. Puşkin 64, conform programului de lucru: Luni, Marți, Joi, Vineri - de la orele 08:00 până la 18:00; ул. Пушкина 64, согласно графику работы: Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница
Miercuri - de la orele 08:00 până la 20:00, Sâmbătă - de la orele 08:00 până la 13:00. с 08.00 до 18:00; Среда - с 08:00 до 20:00, Суббота - с 08:00 до 13:00.
• tehnice, ce țin de distribuția gazelor naturale - sunt deserviți la "ghișeul unic" din str. Albișoara 38, • технического характера, связанным с распределением природного газа обслуживаются
program de lucru: Luni - Vineri, între orele 08:00 - 17:00. в "едином окне" ул. Албишоара 38, график работы: Понедельник-Пятница, с 08:00 до 17:00.
CALL-CENTRU - nr. de telefon "1304": CALL-ЦЕНТР - № телефона «1304»:
Recepționarea și prelucrarea operativă a apelurilor telefonice pe subiectele specificate se efectuează Приём и обработка телефонных обращений по вышеуказанным вопросам осуществляется с
de Luni până Vineri, între orele 08:00-17:00. Понедельника по Пятницу, с 08:00 до 17:00 часов.
• contractare, facturare, plăți/achitări, deconectarea/reconectarea instalațiilor de gaze naturale, • заключение договоров, фактурирование, оплата, отключение/подключение газовых
установок, ограничение/прерывание поставки, регулируемые цены/тарифы;
limitarea și întreruperea furnizării, prețuri/tarife reglementate;
• снятие показаний счётчика, сроки и условия подключения газоиспользующих установок,
• citirea indicațiilor, termenele și condițiile de racordare, verificarea metrologică periodică
метрологическая поверка измерительного оборудования, работы по
a echipamentelor de măsurare, lucrări de deconectare/reconectare. отключению/подключению.
! Atenționăm asupra respectării regulilor tehnicii de securitate la utilizarea instalaţiilor de gaze naturale. ! Обращаем Ваше внимание на соблюдение техники безопасности в использовании
În cazul depistării unor scurgeri de gaze naturale, apelaţi la numărul de telefon pentru situații de urgenţă - газовых установок.
"904" (24/24)! В случае обнаружения утечек природного газа, звоните на номер - «904» (24/24)!
Informații și/sau sesizări despre faptele de comportament corupțional și alte abuzuri de serviciu, comise O фактах коррупционных проявлений со стороны работников предприятия, а также о
de angajații întreprinderii, sau cazurile de consum fraudulos a gazelor naturale pot fi transmise la nr. de выявленных случаях хищения природного газа, можно сообщить по телефону:
telefon: (022) 578-170 sau sau accesând pagina web a Furnizorului / compartimentul „Contacte” / (022) 578-170, также, информацию можно оставить на официальном сайте поставщика /
rubrica „Linia fierbinte”. раздел «Контакты» / рубрика «Горячая линия».
• Pentru a Vă abona la serviciul "Factura electronică" accesați site-ul www.moldovagaz.md, • Чтобы подписаться на услугу "Электронная счет-фактура", зайдите на сайт
(compartimentul "Consumatori"→"Factura-on-line") completați și expediați formularul. www.moldovagaz.md - раздел ("Потребители"→"Онлайн счет-фактура"), заполните и
• Pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, se vor prezenta: cererea, formularul отправьте формуляр.
căreia este plasat pe pagina electronică a furnizorului sau pus la dispoziție de către acesta; copia actului • Для заключения договора на поставку природного газа, необходимо предоставить
de proprietate sau copia documentului care atestă un drept real sau de folosință asupra imobilului; copia заявление (бланк которого размещен на сайте поставщика или предоставлен поставщиком);
buletinului de identitate; copia procesului-verbal de recepție în exploatare a instalației de gaze naturale копию документа о праве собственности или копию документа, подтверждающего вещное
(după caz). право или право пользования на недвижимость; копию удостоверения личности; копию
протокола о приемке газоиспользующей установки (по случаю).
! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență ! Документ содержит персональные данные, обработанные в учетной системе
nr. 0001108-002, înregistrat în Registrul de evidență al Operatorilor de date cu caracter personal № 0001108-002, зарегистрированной в Реестре учета оператора персональных данных
www.registru.datepersonale.md. www.registru.datepersonale.md.
Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din Дальнейшая обработка этих данных может осуществляться только на условиях,
08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal. предусмотренных Законом № 133 от 08.07.2011 г. о защите персональных данных.
! Plățile pentru gazele naturale se vor recepționează zilni, conform sumei reflectate în factura curentă, ! Оплата природного газа принимается ежедневно, на основании суммы, указанной в
valabilă până la emiterea următoarei facturi în filialele Î.S. "Poșta Moldovei" și băncile: Energbank, текущей квитанции, которая действительна до выпуска следующей квитанции в филиалах
Moldinconbank, Victoriabank, Moldova-Agroindbank, FinComBank, Comerțbank, Eximbank, ГП "Poşta Moldovei" и банков: Energbank, Moldindconbank, Victoriabank, Moldova-
Mobiasbanca, EuroCreditBank sau prin internet, accesând paginile web ale băncilor menționate, sau prin Agroindbank, Fincombank, Comerțbank, Eximbank, Mobiasbanca, EuroCreditBank, а также через
terminalele de plată RunPay, Paynet și Qiwi. Интернет сайты указанных банков или через платёжные терминалы RunPay, Paynet или
Indicii contorului pot fi transmiși: Показания счетчика можно направить:
• prin intermediul site-ului furnizorului - www.moldovagaz.md sau a operatorului • посредством сайта поставщика - www.moldovagaz.md или оператора
sistemului de distribuție - www.chisinaugaz.md. распределительной системы - www.chisinaugaz.md.
• prin intermediul aplicației Viber ChatBot la scanarea QR-codului în cazul • посредством приложения Viber ChatBot отсканировав QR-код
smartphone-urilor și tabletelor. при помощи смартфона или планшета.

Вам также может понравиться