Вы находитесь на странице: 1из 67

Ðóêîâîäñòâî ïî

ýêñïëóàòàöèè
Ãåíåðàòîðíûå óñòàíîâêè è ïðîìûøëåííûå äâèãàòåëè
16-òè ëèòðîâûå (EMS 2)
Ñîäåðæàíèå

Èíôîðìàöèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè ..................... 2 Ïîèñê íåèñïðàâíîñòåé ............................................... 19


Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè ïðè Ñèìïòîìû è âîçìîæíûå ïðè÷èíû ......................... 19
ýêñïëóàòàöèè è òåõíè÷åñêîì îáñëóæèâàíèè ............ 3
Ôóíêöèÿ äèàãíîñòèêè ................................................. 20
Ââåäåíèå ........................................................................ 6 Ôóíêöèÿ äèàãíîñòèêè ............................................... 20
Îòâåòñòâåííîñòü â îòíîøåíèè çàùèòû Ñîîáùåíèå î íåèñïðàâíîñòè .................................. 20
îêðóæàþùåé ñðåäû .................................................... 6 Âëèÿíèå íà äâèãàòåëü .............................................. 20
Îáêàòêà ........................................................................ 6 Ýêñïëóàòàöèÿ ............................................................ 20
Òîïëèâî è ìàñëà ......................................................... 6
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è çàïàñíûå ÷àñòè ........ 6 Ãðàôèê òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ...................... 22
Ñåðòèôèöèðîâàííûå äâèãàòåëè ............................... 7 Ãðàôèê òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ...................... 22

Ââåäåíèå ......................................................................... 8 Ãðàôèê òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ...................... 24


Òåõíè÷åñêîå îïèñàíèå ............................................... 8 Äâèãàòåëü, îáùèå ñâåäåíèÿ .................................... 24
Èäåíòèôèêàöèîííûå íîìåðà ................................. 10 Ñìàçî÷íàÿ ñèñòåìà .................................................. 27
EMS 2 ......................................................................... 11 Ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ ............................................... 30
Òîïëèâíàÿ ñèñòåìà .................................................. 35
Ïðèáîðû ....................................................................... 12 Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñèñòåìà ........................................... 38
DCU (Display Control Unit – áëîê óïðàâëåíèÿ Ðàñïîëîæåíèå êîìïîíåíòîâ ................................... 41
äèñïëååì) ................................................................. 12
Êîíñåðâàöèÿ ................................................................ 42
Çàïóñê äâèãàòåëÿ ........................................................ 13 Êîíñåðâàöèÿ ............................................................. 42
Ïåðåä çàïóñêîì ........................................................ 13 Ñíÿòèå ñ êîíñåðâàöèè ............................................. 43
Ñïîñîá çàïóñêà EMS 2 ............................................. 14
Çàïóñê â óñëîâèÿõ ñèëüíîãî õîëîäà ........................ 15
Êîäû íåèñïðàâíîñòåé ................................................. 44
Íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå ðàñïûëèòåëü
äëÿ çàïóñêà äâèãàòåëÿ ............................................. 16
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ................................ 55
Çàïóñê ñ ïîìîùüþ âñïîìîãàòåëüíûõ
Îáùèå ñâåäåíèÿ ....................................................... 55
àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé ......................................... 16
Ñìàçî÷íàÿ ñèñòåìà ................................................. 56
Òîïëèâíàÿ ñèñòåìà .................................................. 57
Ýêñïëóàòàöèÿ .............................................................. 17
Ñïåöèôèêàöèÿ íà òîïëèâî ...................................... 57
Ïðîâåðêà ïðèáîðîâ ................................................. 17
Ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ ............................................... 58
Àâàðèéíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ ........................................ 17
Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñèñòåìà ........................................... 58
Ðàáîòà ïðè íèçêîé íàãðóçêå .................................... 17

Îñòàíîâ äâèãàòåëÿ ..................................................... 18


Ïåðåä îñòàíîâîì ..................................................... 18
Îñòàíîâ ...................................................................... 18
Ïîñëå îñòàíîâà ........................................................ 18
Äîïîëíèòåëüíûé îñòàíîâ ......................................... 18

1
Èíôîðìàöèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè
Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå ýòó ãëàâó. Ýòî âàæíî äëÿ Âàøåé áåçîïàñíîñòè.  ãëàâå îïèñàíî, êàê ïðåäñòàâëåíà
èíôîðìàöèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè â ðóêîâîäñòâå è íà ïðîäóêòå. Â íåé òàêæå äàåòñÿ ââåäåíèå â îñíîâíûå
ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè äâèãàòåëÿ è óõîäå çà íèì.
Ïåðåä îçíàêîìëåíèåì ñ ðóêîâîäñòâîì ïðîâåðüòå, ïîëó÷èëè ëè Âû íóæíîå ðóêîâîäñòâî. Åñëè ðóêîâîäñòâî íå
ñîîòâåòñòâóåò íàçíà÷åíèþ, îáðàòèòåñü ê ñâîåìó äèëåðó êîìïàíèè Volvo Penta.

Íåïðàâèëüíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê òåëåñíûì ïîâðåæäåíèÿì èëè ìàòåðèàëüíîìó


óùåðáó äëÿ ïðîäóêòà èëè ñîáñòâåííîñòè. Ïîýòîìó î÷åíü âíèìàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ ýòèì
ðóêîâîäñòâîì ïåðåä çàïóñêîì äâèãàòåëÿ èëè ïåðåä âûïîëíåíèåì ëþáîãî âèäà òåõíè÷åñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ èëè ðåìîíòàäâèãàòåëÿ. Åñëè ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ÷òî-ëèáî îñòàåòñÿ íåÿñíûì,
ëèáî Âû ÷óâñòâóåòå ñåáÿ â ÷åì-òî íåóâåðåííûì, îáðàòèòåñü çà ïîìîùüþ ê ñâîåìó äèëåðó
êîìïàíèè Volvo Penta.

Ýòîò ñèìâîë èñïîëüçóåòñÿ â ðóêîâîäñòâå è íà ïðîäóêòå äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ Âàøåãî âíèìàíèÿ


íà òîò ôàêò, ÷òî ýòà èíôîðìàöèÿ ÿâëÿåòñÿ èíôîðìàöèåé ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè. Âñåãäà
÷èòàéòå ýòó èíôîðìàöèþ î÷åíü âíèìàòåëüíî.

Òåêñò ñ èíôîðìàöèåé ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè â ðóêîâîäñòâå èìååò ñëåäóþùèé ïðèîðèòåòíûé


ïîðÿäîê:

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Ñèìâîë ïðåäóïðåæäàåò îá îïàñíîñòè ïîëó÷åíèÿ òðàâìû, ñóùåñòâåííîãî


ïîâðåæäåíèÿ ïðîäóêòà èëè èìóùåñòâà, ëèáî î ðèñêå ñåðüåçíûõ íåèñïðàâíîñòåé â ñëó÷àå
ïðåíåáðåæåíèÿ òðåáîâàíèÿìè èíñòðóêöèé.

ÂÀÆÍÎ! Ñèìâîë èñïîëüçóåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê âîçìîæíîñòè


ïðè÷èíåíèÿ ìàòåðèàëüíîãî óùåðáà èëè íåèñïðàâíîñòåé äëÿ ïðîäóêòà èëè ñîáñòâåííîñòè.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ñèìâîë èñïîëüçóåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê âàæíîé èíôîðìàöèè, äëÿ
îáëåã÷åíèÿ ðàáî÷åãî
ïðîöåññà èëè ýêñïëóàòàöèè.

Ýòîò ñèìâîë èñïîëüçóåòñÿ íà íàøèõ ïðîäóêòàõ â ðÿäå ñëó÷àåâ è îòíîñèòñÿ ê âàæíîé


èíôîðìàöèè â ðóêîâîäñòâå. Óáåäèòåñü, ÷òî ïðåäóïðåæäàþùèå è èíôîðìàöèîííûå ñèìâîëû íà
äâèãàòåëå õîðîøî âèäíû è ðàçáîð÷èâû. Ïîâðåæäåííûå èëè çàêðàøåííûå ñèìâîëû íåîáõîäèìî
çàìåíèòü.

2
Èíôîðìàöèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè

Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè è


òåõíè÷åñêîì îáñëóæèâàíèè
Åæåäíåâíûå ïðîâåðêè Çàìîê çàæèãàíèÿ
Îñìîòð äâèãàòåëÿ è äâèãàòåëüíîãî îòñåêà äîëæíà Åñëè ïðèáîðíûé ùèòîê íå èìååò êëàâèøíîãî
âîéòè â ïîâñåäíåâíóþ ïðèâû÷êó êàê ïåðåä íà÷àëîì ïåðåêëþ÷àòåëÿ, òî äâèãàòåëüíûé îòñåê äîëæåí áûòü
ýêñïëóàòàöèè (ïåðåä çàïóñêîì äâèãàòåëÿ), òàê è çàïèðàåìûì, ÷òîáû íå äîïóñòèòü âîçìîæíîñòü
ïîñëå ðàáîòû (êîãäà äâèãàòåëü îñòàíîâëåí). Ýòî çàïóñêà äâèãàòåëÿ ëèöàìè, íå èìåþùèìè íà ýòî
ïîìîæåò Âàì áûñòðî îáíàðóæèòü âîçìîæíóþ óòå÷êó ðàçðåøåíèÿ. Âìåñòî ýòîãî ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ
òîïëèâà, îõëàæäàþùåé æèäêîñòè, ìàñëà, è òàêæå çàïèðàåìûé ãëàâíûé âûêëþ÷àòåëü.
êàêóþ-ëèáî íåñòàíäàðòíóþ ñèòóàöèþ, êîòîðàÿ
ïðîèçîøëà èëè ìîæåò ïðîèçîéòè.

Çàïðàâêà òîïëèâîì Óõîä è òåõíè÷åñêîå


Ïðè çàïðàâêå òîïëèâîì âñåãäà ñóùåñòâóåò ðèñê
îáñëóæèâàíèå
ïîæàðà ëèáî âçðûâà. Êóðåíèå íå ðàçðåøàåòñÿ; âî Èíôîðìàöèÿ
âðåìÿ çàïðàâêè äâèãàòåëü äîëæåí áûòü îñòàíîâëåí.
Ýòî ðóêîâîäñòâî ñîäåðæèò èíñòðóêöèè ïî âûïîëíåíèþ
Íèêîãäà íå ïåðåëèâàéòå áàê. Íàäåæíî çàêðûâàéòå íàèáîëåå îáùèõ îïåðàöèé, ñâÿçàííûõ ñ ðàáîòîé è
êðûøêó áàêà. òåõíè÷åñêèì îáñëóæèâàíèåì, áåçîïàñíûì è
ïðàâèëüíûì îáðàçîì. Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû
Èñïîëüçóéòå òîëüêî òîïëèâî, ðåêîìåíäóåìîå â
âíèìàòåëüíî èõ ïðî÷èòàéòå.
ðóêîâîäñòâå. Íåïðàâèëüíûé êëàññ òîïëèâà ìîæåò
âûçâàòü ñáîè â ðàáîòå èëè îñòàíîâ äâèãàòåëÿ.  ñëó÷àå Ëèòåðàòóðà ïî ãëàâíûì îïåðàöèÿì èìååòñÿ ó Âàøåãî
äèçåëüíîãî äâèãàòåëÿ ýòî òàêæå ìîæåò âûçâàòü äèëåðà êîìïàíèè Volvo Penta.
çàåäàíèå èíæåêöèîííîãî íàñîñà ñ ïîñëåäóþùèì
Íèêîãäà íå âûïîëíÿéòå ðàáîòó, åñëè Âû ïîëíîñòüþ íå
ðåâåðñîì äâèãàòåëÿ, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü ìîæåò
óâåðåíû, êàê åå íóæíî âûïîëíÿòü.  ýòîì ñëó÷àå
ïðèâåñòè ê ïîëó÷åíèþ òðàâì è ïîâðåæäåíèÿì
îáðàòèòåñü ê äèëåðó êîìïàíèè Volvo Penta çà
îáîðóäîâàíèÿ.
ïîìîùüþ.
Îñòàíîâèòå äâèãàòåëü.
Îòðàâëåíèå îêèñüþ Çàãëóøèòå äâèãàòåëü ïåðåä òåì, êàê îòêðûâàòü èëè
óãëåðîäà ñíèìàòü êðûøêó/êàïîò äâèãàòåëÿ. Ðàáîòà ïî óõîäó è
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ äâèãàòåëÿ äîëæíà
Çàïóñêàéòå äâèãàòåëü òîëüêî â õîðîøî âåíòèëèðóåìîì
âûïîëíÿòüñÿ ïðè îñòàíîâëåííîì äâèãàòåëå, åñëè ÿâíî
ìåñòå. Ïðè ðàáîòå â îãðàíè÷åííîì ïðîñòðàíñòâå
íå îãîâîðåíî èíîå.
âûõëîïíûå äûìû è ãàçû èç êàðòåðà äîëæíû
âåíòèëèðîâàòüñÿ. Çàùèòèòå äâèãàòåëü îò çàïóñêà ïóòåì îòêëþ÷åíèÿ
ïèòàíèÿ ñ ïîìîùüþ ðàçúåäèíèòåëÿ àêêóìóëÿòîðíîé
áàòàðåè èëè ñíèìèòå êàáåëü ñ åå ïîëîæèòåëüíîé
Ýêñïëóàòàöèÿ êëåììû ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû. Çàêðåïèòå òàáëè÷êó
îêîëî ñèäåíüÿ îïåðàòîðà , â êîòîðîé ãîâîðèòñÿ î òîì,
Äâèãàòåëü íåëüçÿ ýêñïëóàòèðîâàòü â ñðåäå,
÷òî ñåé÷àñ âûïîëíÿåòñÿ îïåðàöèÿ.
ñîäåðæàùåé âçðûâîîïàñíûå âåùåñòâà, ïîñêîëüêó
ýëåêòðè÷åñêèå è ìåõàíè÷åñêèå êîìïîíåíòû íå Ðàáîòà èëè ïðèáëèæåíèå ê ðàáîòàþùåìó äâèãàòåëþ
ÿâëÿþòñÿ âçðûâîçàùèùåííûìè. ñâÿçàíî ñ ðèñêîì ïîëó÷åíèÿ òðàâìû. Âîëîñû, ïàëüöû,
ñâîáîäíàÿ îäåæäà èëè óðîíåííûå èíñòðóìåíòû ìîãóò
Ïðèáëèæåíèå ê ðàáîòàþùåìó äâèãàòåëþ ñîçäàåò
áûòü çàõâà÷åíû âðàùàþùèìèñÿ êîìïîíåíòàìè è
óãðîçó äëÿ áåçîïàñíîñòè. Âîëîñû, ïàëüöû, ñâîáîäíàÿ
ïðèâåñòè ê ñåðüåçíîé òðàâìå. Êîìïàíèÿ Volvo Penta
îäåæäà èëè óðîíåííûå èíñòðóìåíòû ìîãóò áûòü
ðåêîìåíäóåò, ÷òîáû âñÿ ðàáîòà ïî îáñëóæèâàíèþ
çàõâà÷åíû âðàùàþùèìèñÿ êîìïîíåíòàìè è ïðèâåñòè ê
äâèãàòåëÿ, òðåáóþùàÿ ïðèâåäåíèÿ â ðàáîòàþùåå
ñåðüåçíîé òðàâìå.
ñîñòîÿíèå, âûïîëíÿëàñü â àâòîðèçîâàííîé
Åñëè äâèãàòåëè ïîñòàâëÿþòñÿ áåç îãðàæäåíèé, òî âñå ìàñòåðñêîé òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ êîìïàíèè
âðàùàþùèåñÿ êîìïîíåíòû è ãîðÿ÷èå ïîâåðõíîñòè Volvo Penta.
íåîáõîäèìî çàùèòèòü ïîñëå óñòàíîâêè ñîãëàñíî èõ
ïðèìåíåíèþ, åñëè ýòî íåîáõîäèìî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè.

3
Èíôîðìàöèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè

Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè è


òåõíè÷åñêîì îáñëóæèâàíèè (ïðîäîëæåíèå)
Ïîäúåì äâèãàòåëÿ Èñïîëüçîâàíèå íåîðèãèíàëüíûõ çàïàñíûõ ÷àñòåé
ìîæåò ïðèâåñòè ê âçðûâó èëè ïîæàðó.
Äëÿ ïîäúåìà äâèãàòåëÿ ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü
ñóùåñòâóþùèå ïðîóøèíû, ðàñïîëîæåííûå íà Àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè
äâèãàòåëå. Âñåãäà ïðîâåðÿéòå, ÷òîáû ïîäúåìíûå
Àêêóìóëÿòîðû ñîäåðæàò è âûäåëÿþò âçðûâîîïàñíûé
óñòðîéñòâà áûëè â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, è ÷òîáû îíè
ãàç, îñîáåííî âî âðåìÿ çàðÿäêè. Ýòî ãàç ÿâëÿåòñÿ
èìåëè ïðàâèëüíóþ ãðóçîïîäúåìíîñòü (ðàññ÷èòàííóþ
ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèìñÿ è î÷åíü âçðûâîîïàñíûì.
íà ìàññó äâèãàòåëÿ ñ ïðèíàäëåæíîñòÿìè, åñëè îíè
óñòàíîâëåíû). Â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè, äâèãàòåëü Âáëèçè àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè èëè àêêóìóëÿòîðíîãî
ñëåäóåò ïîäíèìàòü ñ ïîìîùüþ ðåãóëèðóåìîé îòñåêà íåëüçÿ êóðèòü è ïîëüçîâàòüñÿ îòêðûòûì îãíåì.
ïîäúåìíîé áàëêè. Âñå öåïè èëè êàáåëè äîëæíû áûòü Íåëüçÿ òàêæå äîïóñêàòü îáðàçîâàíèå èñêð.
ïàðàëëåëüíû äðóã äðóãó è ïî âîçìîæíîñòè èìåòü Íåïðàâèëüíîå ïîäêëþ÷åíèå àêêóìóëÿòîðíîãî èëè
êâàäðàòíîå ðàñïîëîæåíèå â âåðõíåé ÷àñòè äâèãàòåëÿ. ïóñêîâîãî êàáåëÿ ìîæåò âûçâàòü èñêðó è ïðèâåñòè ê
Ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî äîïîëíèòåëüíîå âçðûâó àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè.
îáîðóäîâàíèå, óñòàíîâëåííîå íà äâèãàòåëå, ìîæåò
Ðàñïûëåíèå ïåðåä ïóñêîì
èçìåíèòü åãî öåíòð òÿæåñòè.  ýòîì ñëó÷àå ìîãóò
ïîòðåáîâàòüñÿ ñïåöèàëüíûå ïîäúåìíûå óñòðîéñòâà, Íåëüçÿ ðàñïûëÿòü àýðîçîëü èëè ïðîâîäèòü
÷òîáû îáåñïå÷èâàòü ïðàâèëüíóþ áàëàíñèðîâêó è àíàëîãè÷íóþ ïîäãîòîâêó äëÿ îáëåã÷åíèÿ çàïóñêà
áåçîïàñíîå ïåðåìåùåíèå. Íèêîãäà íå âûïîëíÿéòå äâèãàòåëÿ ïóòåì ïîäîãðåâà âîçäóõà (ñâå÷è ïîäîãðåâà /
ðàáîòó íà äâèãàòåëå, êîòîðûé ïðîñòî ñâèñàåò ñ ïðåäïóñêîâîé íàãðåâàòåëü). Ýòî ìîæåò âûçâàòü âçðûâ
ïîäúåìíîãîóñòðîéñòâà. âî âïóñêíîì êîëëåêòîðå. Îïàñíîñòü ïîëó÷åíèÿ òðàâìû.
Ïåðåä ïóñêîì
Ïåðåä ïóñêîì äâèãàòåëÿ óñòàíîâèòå íà ìåñòî âñå Ãîðÿ÷èå ïîâåðõíîñòè è
îãðàæäåíèÿ, êîòîðûå áûëè ñíÿòû ïðè âûïîëíåíèè
îáñëóæèâàíèÿ. Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî íà äâèãàòåëå íå
æèäêîñòè
îñòàëèñü èíñòðóìåíòû èëè äðóãèå ïðåäìåòû. Ãîðÿ÷èé äâèãàòåëü âñåãäà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
Íèêîãäà íå çàïóñêàéòå äâèãàòåëü ñ îïàñíîñòü ïîëó÷åíèÿ îæîãîâ. Îïàñàéòåñü ñëåäóþùèõ
òóðáîêîìïðåññîðîì áåç âîçäóøíîãî ôèëüòðà, ãîðÿ÷èõ ïîâåðõíîñòåé: âûïóñêíîé êîëëåêòîð,
óñòàíîâëåííîãî íà ñâîåì ìåñòå. Âðàùàþùàÿñÿ òóðáîêîìïðåññîð, ìàñëÿíûé ïîääîí, çàðÿäíûé
òóðáèíà òóðáîêîìïðåññîðà ìîæåò ïðèâåñòè ê âîçäóõîïðîâîä, ïðåäïóñêîâîé íàãðåâàòåëü, ãîðÿ÷àÿ
ñåðüåçíûì òðàâìàì. Ñóùåñòâóåò òàêæå îïàñíîñòü îõëàæäàþùàÿ æèäêîñòü è ãîðÿ÷åå ìàñëî â
òîãî, ÷òî ïîñòîðîííèå ïðåäìåòû áóäóò âòÿíóòû âíóòðü, òðóáîïðîâîäàõ, øëàíãàõ, è ò.ä.
÷òî ïðèâåäåò ê ïîëîìêå îáîðóäîâàíèÿ.

Õèìè÷åñêèå âåùåñòâà
Ïîæàð è âçðûâ Áîëüøèíñòâî õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ, òàêèõ êàê ãëèêîëü,
Òîïëèâî è ñìàçî÷íîå ìàñëî àíòèêîððîçèîííûå ñðåäñòâà, ìàñëà äëÿ êîíñåðâàöèè,
îáåçæèðèâàþùèå ñðåäñòâà è ò.ä. ÿâëÿþòñÿ îïàñíûìè.
Ëþáîå òîïëèâî, áîëüøèíñòâî ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ è Âñåãäà ÷èòàéòå è âûïîëíÿéòå óêàçàííûå íà óïàêîâêå
ìíîãèå õèìè÷åñêèå âåùåñòâà ÿâëÿþòñÿ ðåêîìåíäàöèè.
ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèìèñÿ. Âñåãäà ÷èòàéòå è
âûïîëíÿéòå óêàçàííûå íà óïàêîâêå ðåêîìåíäàöèè. Íåêîòîðûå õèìè÷åñêèå âåùåñòâà, òàêèå êàê ìàñëà äëÿ
êîíñåðâàöèè, ÿâëÿþòñÿ ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèìèñÿ è
Ðàáîòà ñ òîïëèâíîé ñèñòåìîé äîëæíà âûïîëíÿòüñÿ ïðè êðîìå òîãî,îïàñíûìè äëÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ. Ïðè
õîëîäíîì äâèãàòåëå. Óòå÷êà òîïëèâà è ïîïàäàíèå åãî ðàñïûëåíèè îáåñïå÷üòå õîðîøóþ âåíòèëÿöèþ è
áðûçã íà ãîðÿ÷èå ïîâåðõíîñòè èëè ýëåêòðè÷åñêèå èñïîëüçóéòå çàùèòíóþ ìàñêó. Âñåãäà ÷èòàéòå è
êîìïîíåíòû ìîãóò ïðèâåñòè ê ïîæàðó. âûïîëíÿéòå óêàçàííûå íà óïàêîâêå ðåêîìåíäàöèè.
Õðàíèòå òêàíè, ïðîïèòàííûå ìàñëîì èëè òîïëèâîì, à
òàêæå äðóãèå ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ ìàòåðèàëû òàê, Õèìè÷åñêèå âåùåñòâà è äðóãèå îïàñíûå ìàòåðèàëû
÷òîáû íå áûëî ðèñêà âîñïëàìåíåíèÿ. Ïðîïèòàííûå äîëæíû õðàíèòüñÿ â íåäîñòóïíîì äëÿ äåòåé ìåñòå.
ìàñëîì òðÿïêè ìîãóò ñàìîâîñïëàìåíÿòüñÿ ïðè Îòíåñèòå ëèøíèå èëè èñïîëüçîâàííûå õèìè÷åñêèå
îïðåäåëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. âåùåñòâà íà ñòàíöèþ óòèëèçàöèè äëÿ óíè÷òîæåíèÿ.
Íèêîãäà íå êóðèòå ïðè çàïðàâêå òîïëèâà èëè çàëèâêå
ìàñëà, âáëèçè îò àâòîçàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé èëè ðÿäîì
ñ äâèãàòåëüíûì îòñåêîì.
Ñìàçî÷íàÿ ñèñòåìà
Ãîðÿ÷åå ìàñëî ìîæåò âûçâàòü îæîãè. Íå äîïóñêàéòå
Íåîðèãèíàëüíûå çàïàñíûå ÷àñòè ïîïàäàíèÿ íà êîæó ãîðÿ÷åãî ìàñëà. Ïåðåä íà÷àëîì
Êîìïîíåíòû òîïëèâíûõ è ýëåêòðè÷åñêèõ ñèñòåì íà ðàáîòû óáåäèòåñü, ÷òî â ñìàçî÷íîé ñèñòåìå ñáðîøåíî
äâèãàòåëÿõ êîìïàíèè Volvo Penta ñêîíñòðóèðîâàíû è äàâëåíèå. Íèêîãäà íå çàïóñêàéòå äâèãàòåëü è íå
èçãîòîâëåíû ñ öåëüþ ìèíèìèçàöèè îïàñíîñòè âçðûâà äîïóñêàéòå åãî ðàáîòó ñî ñíÿòîé êðûøêîé
èëè ïîæàðà è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèìåíèìûìè ìàñëîíàëèâíîãî ïàòðóáêà, ïîñêîëüêó ñóùåñòâóåò
ïðàâîâûìè òðåáîâàíèÿìè. îïàñíîñòü ðàçáðûçãèâàíèÿ ìàñëà.

4
Èíôîðìàöèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè

Ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ Ýëåêòðîñâàðêà


Èçáåãàéòå îòêðûâàíèÿ êðûøêè çàëèâíîãî ïàòðóáêà Ñíèìèòå ïîëîæèòåëüíûé è îòðèöàòåëüíûé êàáåëè ñ
äëÿ îõëàæäàþùåé æèäêîñòè ïðè ãîðÿ÷åì äâèãàòåëå. àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè. Ýòî îòêëþ÷èò âñå êàáåëè,
Ïàð èëè ãîðÿ÷àÿ îõëàæäàþùàÿ æèäêîñòü ìîãóò ñîåäèíåííûå ñ ãåíåðàòîðîì.
ðàñïûëèòüñÿ îäíîâðåìåííî ñî ñáðîñîì äàâëåíèÿ.
Îòñîåäèíèòå îáà ðàçúåìà áëîêà óïðàâëåíèÿ
Åñëè âñå æå íåîáõîäèìî îòêðûòü èëè ñíÿòü êðûøêó äâèãàòåëåì.
çàëèâíîãî ïàòðóáêà, øëàíã îõëàæäàþùåé æèäêîñòè è
Âñåãäà ïîäêëþ÷àéòå çàæèì çàçåìëåíèÿ ñâàðî÷íîãî
ò.ä. ïðè ãîðÿ÷åì äâèãàòåëå, òî îòêðó÷èâàéòå êðûøêó
àïïàðàòà ê ïðèâàðèâàåìîìó êîìïîíåíòó êàê ìîæíî
ìåäëåííî è îñòîðîæíî, ÷òîáû ñáðîñèòü äàâëåíèå äî
áëèæå ê ìåñòó ñâàðêè. Íèêîãäà íå ïðèñîåäèíÿéòå
ïîëíîãî ñíÿòèÿ êðûøêè è íà÷àëà ðàáîòû. Ñëåäóåò
çàæèì ê äâèãàòåëþ, èíà÷å òîê ìîæåò ïðîéòè ÷åðåç
ó÷åñòü, ÷òî îõëàæäàþùàÿ æèäêîñòü âñå åùå ìîæåò
ïîäøèïíèê.
îñòàâàòüñÿ ãîðÿ÷åé è ïðè÷èíèòü îøïàðèâàíèå.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñâàðêè: Âñåãäà ïîäñîåäèíÿéòå
êàáåëè ê ãåíåðàòîðó è ðàçúåìû ê áëîêó óïðàâëåíèÿ
äâèãàòåëåì ïåðåä ïîäñîåäèíåíèåì íà ìåñòî êàáåëåé
àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè.
Òîïëèâíàÿ ñèñòåìà
Ïðè ïîèñêå óòå÷åê âñåãäà çàùèùàéòå ðóêè. Æèäêîñòè,
ïðîòåêàþùèå ïîä äàâëåíèåì, ìîãóò ëåãêî ïîïàñòü íà
òåëî è âûçâàòü ñåðüåçíóþ òðàâìó. Ñóùåñòâóåò
îïàñíîñòü çàðàæåíèÿ êðîâè (ñåïòèöåìèÿ).
Âñåãäà çàêðûâàéòå ãåíåðàòîð, åñëè îí íàõîäèòñÿ ïîä
òîïëèâíûìè ôèëüòðàìè. Ïðîëèâ òîïëèâà ìîæåò
ïîâðåäèòü ãåíåðàòîð.

Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñèñòåìà
Îòêëþ÷åíèå ïèòàíèÿ
Ïåðåä âûïîëíåíèåì ëþáîé ðàáîòû ñ ýëåêòðè÷åñêîé
ñèñòåìîé äâèãàòåëü íóæíî îñòàíîâèòü, à ïèòàíèå
îòêëþ÷èòü ñ ïîìîùüþ ãëàâíîãî âûêëþ÷àòåëÿ(åé).
Âíåøíèé èñòî÷íèê ïèòàíèÿ äëÿ ïîäîãðåâàòåëåé
äâèãàòåëÿ, çàðÿäíûõ óñòðîéñòâ àêêóìóëÿòîðîâ èëè
äðóãîãî ïîäêëþ÷åííîãî ê äâèãàòåëþ âñïîìîãàòåëüíîãî
îáîðóäîâàíèÿ äîëæåí áûòü îòêëþ÷åí.

Àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè
Àêêóìóëÿòîðû ñîäåðæàò âûñîêîàãðåññèâíûé
ýëåêòðîëèò. Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ çàðÿäêè è äðóãèõ
ðàáîò ñ àêêóìóëÿòîðíûìè áàòàðåÿìè çàùèùàéòå
ãëàçà, êîæó è îäåæäó. Âñåãäà ïîëüçóéòåñü çàùèòíûìè
î÷êàìè è ïåð÷àòêàìè.
Ïðè ïîïàäàíèè êèñëîòû íà êîæó ïðîìîéòå åå îäèí
ðàç ñ ìûëîì, à çàòåì áîëüøèì êîëè÷åñòâîì âîäû.
Ïðè ïîïàäàíèè êèñëîòû àêêóìóëÿòîðà â ãëàçà,
ïðîìîéòå èõ ñíà÷àëà îáèëüíûì êîëè÷åñòâîì
õîëîäíîé âîäû, à çàòåì îáðàòèòåñü ê äîêòîðó.

5
Ââåäåíèå
Ýòî ðóêîâîäñòâî ïîäãîòîâëåíî ñ öåëüþ èñïîëüçîâàíèÿ Âàìè íàèëó÷øèõ âîçìîæíîñòåé ïðîìûøëåííîãî äâèãàòåëÿ
Volvo Penta. Îíî ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ áåçîïàñíîé è ïðàâèëüíîé ýêñïëóàòàöèè è òåõíè÷åñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ äâèãàòåëÿ. Ïðî÷èòàéòå âíèìàòåëüíî ðóêîâîäñòâî ïåðåä çàïóñêîì äâèãàòåëÿ, ÷òîáû óçíàòü î òîì, êàê
áåçîïàñíî îáðàùàòüñÿ ñ äâèãàòåëåì, ñðåäñòâàìè óïðàâëåíèÿ è äðóãèì îáîðóäîâàíèåì.

ÂÀÆÍÎ! Ýòî ðóêîâîäñòâî îïèñûâàåò äâèãàòåëü è îáîðóäîâàíèå, ïîñòàâëÿåìîå êîìïàíèåé Volvo Penta. Â
íåêîòîðûõ âàðèàíòàõ ìîãóò áûòü èçìåíåíèÿ âî âíåøíåì âèäå è ðàáîòå ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ è ïðèáîðîâ. Â ýòèõ
ñëó÷àÿõ îáðàùàéòåñü ê ðóêîâîäñòâó äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðèëîæåíèÿ.

Îòâåòñòâåííîñòü â îòíîøåíèè
çàùèòû îêðóæàþùåé ñðåäû
Âñå èç íàñ õîòÿò æèòü â ÷èñòîé è çäîðîâîé  òå÷åíèå ïåðâûõ 100-200 ÷àñîâ ýêñïëóàòàöèè
îêðóæàþùåé ñðåäå, ÷òîáû ìû ìîãëè äûøàòü ñâåæèì ïîâûøåííûé ðàñõîä ìàñëà ÿâëÿåòñÿ íîðìàëüíûì.
âîçäóõîì, âèäåòü çäîðîâûé ëåñ, âîñõèùàòüñÿ ÷èñòûìè Ïîýòîìó ïðîâåðÿéòå óðîâåíü ìàñëà áîëåå ÷àñòî, ÷åì
îçåðàìè è ìîðÿìè, ðàäîâàòüñÿ ñîëíå÷íîìó ñâåòó, íå ýòî ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ îáû÷íûõ óñëîâèé.
áîÿñü çà ñâîå çäîðîâüå. Ê ñîæàëåíèþ, ñåé÷àñ ýòî íå
Åñëè óñòàíîâëåíà ìóôòà îòêðûòèÿ, òî â ïåðâûå äíè
òàê è äëÿ äîñòèæåíèÿ ÷èñòîé îêðóæàþùåé ñðåäû íàì
ïðîâåðÿéòå åå îñîáåííî òùàòåëüíî. Ìîæåò
âñåì íóæíî ðàáîòàòü íàä ýòèì.
ïîòðåáîâàòüñÿ ðåãóëèðîâêà äëÿ êîìïåíñàöèè
Êîìïàíèÿ Volvo Penta, ÿâëÿÿñü ïðîèçâîäèòåëåì ïðèðàáîòêè ôðèêöèîííûõ äèñêîâ.
äâèãàòåëåé, íåñåò îñîáóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ÷èñòîòó
îêðóæàþùåé ñðåäû, è ïîýòîìó çàáîòà î íåé ÿâëÿåòñÿ
î÷åâèäíûì ôóíäàìåíòîì äëÿ ðàçðàáîòêè íàøèõ Òîïëèâî è ìàñëà
ïðîäóêòîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ êîìïàíèÿ Volvo Penta
Âñåãäà èñïîëüçóéòå êëàññû òîïëèâà è ìàñåë,
èìååò áîëüøóþ ïðîãðàììó ïî ðàçðàáîòêå äâèãàòåëåé,
ðåêîìåíäîâàííûå â ðóêîâîäñòâå (ñì. çàãîëîâêè,
â êîòîðîé ñäåëàí çíà÷èòåëüíûé ïðîãðåññ ïî
îòíîñÿùèåñÿ ê òîïëèâíîé è ñìàçî÷íîé ñèñòåìå â ãëàâå
ñíèæåíèþ óðîâíÿ âûõëîïíûõ äûìîâ, ðàñõîäó òîïëèâà,
“Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå”). Äðóãèå êëàññû òîïëèâà
øóìà îò äâèãàòåëÿ, è äð.
è ìàñåë ìîãóò âûçâàòü íåèñïðàâíîñòè, ïîâûøåííûé
Ìû íàäååìñÿ, ÷òî Âû çàõîòèòå ñîõðàíèòü ýòè öåííîñòè. ðàñõîä òîïëèâà è âîçìîæíî, äàæå ñîêðàòèòü ñðîê
Âñåãäà âûïîëíÿéòå ðåêîìåíäàöèè, ïðèâåäåííûå â ñëóæáû äâèãàòåëÿ.
ðóêîâîäñòâå îòíîñèòåëüíî ìàðîê òîïëèâà,
Âñåãäà çàìåíÿéòå ìàñëî, ìàñëÿíûé è òîïëèâíûé
ýêñïëóàòàöèè è òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, ÷òîáû
ôèëüòðû â óêàçàííûå èíòåðâàëû âðåìåíè.
èçáåæàòü íåíóæíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ
ñðåäó. Îáðàùàéòåñü ê ñâîåìó äèëåðó êîìïàíèè Volvo
Penta â ñëó÷àå, åñëè Âû çàìåòèòå êàêèå-ëèáî
èçìåíåíèÿ â ðàáîòå äâèãàòåëÿ, òàêèå êàê ïîâûøåííûé
ðàñõîä òîïëèâà èëè óâåëè÷åíèå âûõëîïíûõ ãàçîâ. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è
Ïîæàëóéñòà, íå çàáûâàéòå îïàñíûå îòõîäû, òàêèå êàê çàïàñíûå ÷àñòè
ñëèòîå ìàñëî, îõëàæäàþùàÿ æèäêîñòü, ñòàðûå
Äâèãàòåëè Volvo Penta ðàññ÷èòàíû íà ìàêñèìàëüíî
àêêóìóëÿòîðû, è äð., îòäàâàòü íà ñòàíöèþ óòèëèçàöèè
íàäåæíóþ ðàáîòó è äëèòåëüíûé ñðîê ñëóæáû. Îíè
äëÿ óíè÷òîæåíèÿ.
ñîçäàíû äëÿ ðàáîòû â òðóäíûõ óñëîâèÿõ ïðè
Âñå âìåñòå ìû ñìîæåò ñäåëàòü çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ìèíèìàëüíûì âîçäåéñòâèè íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.
óëó÷øåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû. Âûïîëíåíèå ðåãóëÿðíîãî îáñëóæèâàíèÿ è
èñïîëüçîâàíèå çàïàñíûõ ÷àñòåé, èçãîòîâëåííûõ
êîìïàíèåé Volvo Penta, ïîçâîëèò ñîõðàíÿòü ýòè
êà÷åñòâà.
Êîìïàíèÿ Volvo Penta èìååò ñåòü àâòîðèçîâàííûõ
Îáêàòêà äèëåðîâ ïî âñåìó ìèðó. Îíè ÿâëÿþòñÿ ñïåöèàëèñòàìè
 òå÷åíèå ïåðâûõ 10 ÷àñîâ äâèãàòåëü äîëæåí áûòü ïî ïðîäóêòàì êîìïàíèè Volvo Penta, èìåþò âñå
“îáêàòàí” ñëåäóþùèì îáðàçîì: âñïîìîãàòåëüíîå îáîðóäîâàíèå, îðèãèíàëüíûå
çàïàñíûå ÷àñòè, òåñòîâîå îáîðóäîâàíèå è
Èñïîëüçóéòå äâèãàòåëü òîëüêî â íîðìàëüíîì ðåæèìå ñïåöèàëüíûå èíñòðóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ
ýêñïëóàòàöèè. Ïîëíàÿ íàãðóçêó ìîæíî ïðèëàãàòü âûïîëíåíèÿ âûñîêîêà÷åñòâåííîé ðàáîòû ïî
òîëüêî â òå÷åíèå êîðîòêèõ ïåðèîäîâ âðåìåíè.  îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó.
òå÷åíèå ïåðèîäà îáêàòêè íèêîãäà íå ýêñïëóàòèðóéòå
äâèãàòåëü äëèòåëüíîå âðåìÿ íà ïîñòîÿííîé ñêîðîñòè. Âñåãäà ñîáëþäàéòå èíòåðâàëû âðåìåíè
Ýòî íå îòíîñèòñÿ ê äâèãàòåëÿì GE. òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, ïðèâåäåííûå â
ðóêîâîäñòâå, è íå çàáûâàéòå çàïèñàòü
èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð äâèãàòåëÿ/òðàíñìèññèè
ïðè çàêàçå íà îáñëóæèâàíèå èëè íà çàïàñíûå ÷àñòè.

6
Ââåäåíèå

Ñåðòèôèöèðîâàííûå äâèãàòåëè
Åñëè Âû îáëàäàåòå äâèãàòåëåì,
ñåðòèôèöèðîâàííûì ïî âûáðîñàì, êîòîðûé
• Äâèãàòåëü íåëüçÿ ïðåîáðàçîâûâàòü èëè
ìîäèôèöèðîâàòü, çà èñêëþ÷åíèåì òîãî
èñïîëüçóåòñÿ â ðåãèîíå, ãäå íîðìû âûõëîïíûõ âñïîìîãàòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ è êîìïëåêòîâ äëÿ
ãàçîâ ðåãóëèðóþòñÿ çàêîíîì, òî âàæíî çíàòü òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, êîòîðûå êîìïàíèÿ
ñëåäóþùåå: Volvo Penta ðàçðàáîòàëà äëÿ äâèãàòåëÿ.
Ñåðòèôèêàöèÿ îçíà÷àåò, ÷òî ýòîò òèï äâèãàòåëÿ áûë
ïðîâåðåí è óòâåðæäåí ñîîòâåòñòâóþùèì îðãàíîì.
• Íåëüçÿ äåëàòü èçìåíåíèÿ â óñòàíîâêå âûõëîïíîé
òðóáû è âîçäóøíûõ âïóñêíûõ êàíàëîâ.
Èçãîòîâèòåëü äâèãàòåëÿ ãàðàíòèðóåò, ÷òî âñå äâèãàòåëè
îäíîãî òèïà ýêâèâàëåíòíû ñåðòèôèöèðîâàííîìó • Ëèöà, íå èìåþùèå íà òî ïðàâî, íå äîëæíû
ðàçðóøàòü óïëîòíåíèÿ.
äâèãàòåëþ.
Ýòî ïðåäúÿâëÿåò îñîáûå òðåáîâàíèÿ ê óõîäó è Â ðóêîâîäñòâå äàåòñÿ îáùàÿ ðåêîìåíäàöèÿ ïî
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ Âàøåãî äâèãàòåëÿ, à ýêñïëóàòàöèè, óõîäó è òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ.
èìåííî:
ÂÀÆÍÎ! Çàäåðæêà èëè íåïîëíûé óõîä/
• Äîëæíû ñîáëþäàòüñÿ èíòåðâàëû îáñëóæèâàíèÿ,
ðåêîìåíäîâàííûå êîìïàíèåé Volvo Penta.
òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, à òàêæå
èñïîëüçîâàíèå íåîðèãèíàëüíûõ çàïàñíûõ÷àñòåé
• Ìîæíî èñïîëüçîâàòü òîëüêî îðèãèíàëüíûå
çàïàñíûå ÷àñòè, ïðîèçâåäåííûå êîìïàíèåé Volvo
îçíà÷àåò, ÷òî êîìïàíèÿ AB Volvo Penta ïîñëå
ýòîãî íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ãàðàíòèþ
Penta. ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ñåðòèôèöèðîâàííîé
âåðñèè.
• Îáñëóæèâàíèå èíæåêöèîííûõ íàñîñîâ, íàñòðîéêà
íàñîñîâ è ôîðñóíîê âñåãäà äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ â Óùåðá, òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ è/èëè çàòðàòû,
àâòîðèçîâàííîì ñåðâèñíîì öåíòðå êîìïàíèè âûòåêàþùèå èç âûøåñêàçàííîãî,
Volvo Penta. íå áóäóò êîìïåíñèðîâàòüñÿ êîìïàíèåé Volvo Penta.

Ãàðàíòèÿ
Âàø íîâûé ïðîìûøëåííûé äâèãàòåëü Volvo Penta èìååò îãðàíè÷åííóþ ãàðàíòèþ íà óñëîâèÿõ è ïðè
âûïîëíåíèè èíñòðóêöèé, ïðèâåäåííûõ â Êíèãå ãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî îòâåòñòâåííîñòü êîìïàíèè AB Volvo Penta îãðàíè÷èâàåòñÿ ñïåöèôèêàöèåé,
ïðèâåäåííîé â Êíèãå ãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ. Ïðî÷èòàéòå åå âíèìàòåëüíî ñðàçó æå ïîñëå
ïîëó÷åíèÿ. Îíà ñîäåðæèò âàæíóþ èíôîðìàöèþ î êàðòî÷êàõ íà ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå, èíòåðâàëàõ
îáñëóæèâàíèÿ, òåõíè÷åñêîì îáñëóæèâàíèè, êîòîðóþ âëàäåëåö îáÿçàí çíàòü, ïðîâåðÿòü è âûïîëíÿòü. Â
ïðîòèâíîì ñëó÷àå êîìïàíèÿ AB Volvo Penta ìîæåò ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî îòêàçàòüñÿ îò îáÿçàòåëüñòâ,
ñâÿçàííûõ ñ ãàðàíòèåé.
Îáðàùàéòåñü ê ñâîåìó äèëåðó êîìïàíèè Volvo Penta â ñëó÷àå, åñëè Âû íå ïîëó÷èëè Êíèãó
ãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ èëè êîïèþ ïîêóïàòåëÿ êàðòî÷êè íà ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå.

7
Ââåäåíèå
Ìàðêè TAD1640GE, TAD1641GE, TAD1642GE, TAD 1641VE è TAD1642VE ÿâëÿþòñÿ ïðîìûøëåííûìè 6-
öèëèíäðîâûìè äèçåëüíûìè äâèãàòåëÿìè, ñ ïàðàëëåëüíûìè öèëèíäðàìè è ïðÿìûì âïðûñêîì.
Âñå äâèãàòåëè èìåþò ýëåêòðîííóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ òîïëèâîì (EMS 2), òóðáîêîìïðåññîð, ïðîìåæóòî÷íûé
îõëàäèòåëü, ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ ñ òåðìîñòàòè÷åñêèì óïðàâëåíèåì, à òàêæå ýëåêòðîííóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ
ñêîðîñòüþ.

Òåõíè÷åñêîå îïèñàíèå
Äâèãàòåëü è áëîê äâèãàòåëÿ Ñìàçî÷íàÿ ñèñòåìà
– Áëîê äâèãàòåëÿ è ãîëîâêà öèëèíäðà èçãîòîâëåíû – Âîäÿíîé ìàñëîîõëàäèòåëü
èç ëåãèðîâàííîãî ÷óãóíà
– Ìàñëÿíûé íàñîñ ñ ïðèâîäîì
– Êîëåíâàë ñ ñåìüþ ïîäøèïíèêàìè, èçãîòîâëåííûé
– Äâà ïîëíîïîòî÷íûõ ôèëüòðà è öåíòðèôóãàëüíûé
ìåòîäîì âûñîêî÷àñòîòíîé çàêàëêè
ïåðåïóñêíîé ôèëüòð
– Ñìåííûå ñìàçûâàåìûå ãèëüçû öèëèíäðîâ
Ñèñòåìà òóðáîíàãíåòàíèÿ
– Ëèòûå àëþìèíèåâûå ïîðøíè ñ ìàñëÿíûì
– Òóðáîêîìïðåññîð
îõëàæäåíèåì
Ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ
– Òðè ïîðøíåâûõ êîëüöà, ñ “êëèíîâèäíûì” âåðõíèì
êîëüöîì – Ðàäèàòîð ñ ðàñøèðèòåëüíûì áà÷êîì
– Ðàñïðåäâàë âåðõíåãî ðàñïîëîæåíèÿ ñ ñåìüþ – Âîçäóøíûé ïðîìåæóòî÷íûé îõëàäèòåëü
ïîäøèïíèêàìè, èçãîòîâëåííûé ìåòîäîì
– Âîäÿíîé íàñîñ ñ ðåìåííûì ïðèâîäîì
âûñîêî÷àñòîòíîé çàêàëêè
– Ïîðøíåâîé òåðìîñòàò
– ×åòûðå êëàïàíà íà öèëèíäð
Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñèñòåìà
– Ñúåìíûå ñåäëà êëàïàíîâ è íàïðàâëÿþùèå âòóëêè
êëàïàíî⠖ Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñèñòåìà ñ íàïðÿæåíèåì ïèòàíèÿ
24 Â
Òîïëèâíàÿ ñèñòåìà
– Ãåíåðàòîð ñ äàò÷èêîì çàðÿäêè
– Ìèêðîïðîöåññîðíûé áëîê óïðàâëåíèÿ ïîäà÷åé
òîïëèâà (EMS 2) 80 A (â ñïåöèàëüíîì èñïîëíåíèè – 110 A)
– Òîïëèâîïîäêà÷èâàþùèé íàñîñ ñ ïðèâîäîì – Äîïîëíèòåëüíûé îñòàíîâ, óñòàíîâëåííûé íà
äâèãàòåëå (AUX STOP)
– Ðàñïîëîæåííûå ïî öåíòðó íàñîñû-ôîðñóíêè ñ
òîïëèâíûìè êëàïàíàìè ñ ýëåêòðîìàãíèòíûì
óïðàâëåíèåì
– Òîïëèâíûé ôèëüòð òîíêîé î÷èñòêè
öåíòðèôóãèðîâàíèåì è âîäîîòäåëèòåëü

8
Ââåäåíèå

TAD1640GE, TAD1641GE, TAD1642GE


TAD1641VE, TAD1642VE

9
Ââåäåíèå

Èäåíòèôèêàöèîííûå íîìåðà
Ðàñïîëîæåíèå ôèðìåííûõ òàáëè÷åê
äâèãàòåëÿ

Íà òàáëè÷êå âûøå
óêàçûâàåòñÿ:
1 Ìàðêèðîâêà äâèãàòåëÿ
2 Çàâîäñêîé íîìåð
3 Íîìåð ñïåöèôèêàöèè

Íà òàáëè÷êå âûøå óêàçûâàåòñÿ:


A Ìàðêèðîâêà äâèãàòåëÿ
B Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, ïîëåçíàÿ,
(áåç âåíòèëÿòîðà)
Ñ Ìàêñ. ñêîðîñòü äâèãàòåëÿ
D Îñíîâíîå ïðîãðàììíîå
îáåñïå÷åíèå
E Íàáîð äàííûõ 1
F Íàáîð äàííûõ 2
G Íîìåð ïðîäóêòà

Ïîÿñíåíèÿ ê ìàðêèðîâêå äâèãàòåëåé:


Íàïð. TAD1641GE/TAD941VE
T – Òóðáî
A – Ïðîìåæóòî÷íûé îõëàäèòåëü ñ
âîçäóøíûì îõëàæäåíèåì
D – Äèçåëüíûé äâèãàòåëü
16 – Îáúåì öèëèíäðà, ëèòðîâ
4 – Ïîêîëåíèå
1 – Âåðñèÿ
G – Áëîê ãåíåðàòîðà, äâèãàòåëü
V – Ðàáîòà â íåïîäâèæíîì è ïîäâèæíîì
ñîñòîÿíèè
E – Óðîâåíü âûáðîñîâ ïðîâåðåí

10
Ââåäåíèå

EMS 2
EMS 2 (Engine Management System) ÿâëÿåòñÿ ýëåêòðîííîé ñèñòåìîé ñî èíòåðôåéñîì CAN (Controller Area Network)
äëÿ óïðàâëåíèÿ äèçåëüíûì äâèãàòåëåì. Ñèñòåìà ðàçðàáîòàíà êîìïàíèåé Volvo Penta è âêëþ÷àåò ôóíêöèþ
êîíòðîëÿ òîïëèâà è äèàãíîñòèêè.

Ñâîäêà Êîíòðîëü òîïëèâà


Ñèñòåìà âêëþ÷àåò äàò÷èêè, áëîê óïðàâëåíèÿ è Ñèñòåìà òîïëèâà äâèãàòåëÿ àíàëèçèðóåòñÿ ñ ÷àñòîòîé
íàñîñû-ôîðñóíêè. Äàò÷èêè ïîñûëàþò ñèãíàëû â áëîê äî 100 ðàç â ñåêóíäó. Êîëè÷åñòâî òîïëèâà,
óïðàâëåíèÿ, êîòîðûé â ñâîþ î÷åðåäü êîíòðîëèðóåò âïðûñêèâàåìîãî â äâèãàòåëü è îïåðåæåíèå âïðûñêà
íàñîñû-ôîðñóíêè. èìåþò ïîëíûé ýëåêòðîííûé êîíòðîëü ÷åðåç
òîïëèâíûå êëàïàíû è íàñîñû-ôîðñóíêè.
Âõîäíûå ñèãíàëû
Ýòî çíà÷èò, ÷òî äâèãàòåëü âñåãäà ïîëó÷àåò íóæíûé
Áëîê óïðàâëåíèÿ ïîëó÷àåò âõîäíûå ñèãíàëû î ðàáî÷èõ
îáúåì òîïëèâà ïðè ëþáûõ óñëîâèÿõ ýêñïëóàòàöèè, ÷òî
óñëîâèÿõ äâèãàòåëÿ èç ñëåäóþùèõ êîìïîíåíò:
îáåñïå÷èâàåò íèçêèé ðàñõîä òîïëèâà, ìèíèìàëüíîå
– äàò÷èê òåìïåðàòóðû îõëàæäàþùåé æèäêîñòè êîëè÷åñòâî âûõëîïíûõ ãàçîâ, è ò.ä.
– äàò÷èê äàâëåíèÿ/òåìïåðàòóðû íàääóâî÷íîãî
âîçäóõà
Ôóíêöèÿ äèàãíîñòèêè
– äàò÷èê äàâëåíèÿ â êàðòåðå
Çàäà÷à ôóíêöèè äèàãíîñòèêè çàêëþ÷àåòñÿ â
– äàò÷èê ïîëîæåíèÿ, ðàñïðåäâàë îïðåäåëåíèè è ëîêàëèçàöèè ëþáûõ ñáîåâ â ñèñòåìå
EMS 2, ñ öåëüþ çàùèòû äâèãàòåëÿ è îáåñïå÷åíèè
– äàò÷èê ñêîðîñòè, ìàõîâèê
ðàáîòû â ñëó÷àå ñåðüåçíûõ íåèñïðàâíîñòåé.
– äàò÷èê äàâëåíèÿ îõëàæäåíèÿ ïîðøíÿ
Ïðè îáíàðóæåíèè íåèñïðàâíîñòè, ñèñòåìà èçâåùàåò
– äàò÷èê óðîâíÿ îõëàæäàþùåé æèäêîñòè îá ýòîì ñ ïîìîùüþ ñèãíàëüíûõ ëàìï, ìèãàþùåé
äèàãíîñòè÷åñêîé ëàìïû èëè æå òåêñòîâûì
– äàò÷èê äàâëåíèÿ ìàñëà ñîîáùåíèåì íà ïðèáîðíîé ïàíåëè, â çàâèñèìîñòè îò
– äàò÷èê óðîâíÿ è òåìïåðàòóðû ìàñëà èñïîëüçóåìîãî îáîðóäîâàíèÿ. Åñëè êîä
íåèñïðàâíîñòè ïîëó÷åí â âèäå ìèãàþùåãî çíà÷åíèÿ
– äàò÷èê äàâëåíèÿ òîïëèâà èëè òåêñòà, òî ýòî èñïîëüçóåòñÿ â êà÷åñòâå
– èíäèêàòîð âîäû â òîïëèâå èíôîðìàöèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïîèñêà íåèñïðàâíîñòåé.
Êîäû íåèñïðàâíîñòåé ìîãóò òàêæå ñ÷èòûâàòüñÿ
– èíäèêàòîð âîçäóøíîãî ôèëüòðà ïîìîùüþ ñðåäñòâà Volvos VODIA â àâòîðèçîâàííûõ
– äàò÷èê âïóñêíîé òåìïåðàòóðû ñåðâèñíûõ öåíòðàõ êîìïàíèè Volvo Penta.

Âûõîäíûå ñèãíàëû  ñëó÷àå ñåðüåçíîé íåèñïðàâíîñòè â îáùåì ñëó÷àå


äâèãàòåëü îñòàíàâëèâàåòñÿ èëè áëîê óïðàâëåíèÿ
Áëîê óïðàâëåíèÿ êîíòðîëèðóåò ñëåäóþùèå ñíèæàåò ïîñòàâëÿåìóþ ìîùíîñòü (â çàâèñèìîñòè îò
êîìïîíåíòû íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ âõîäíûõ ñèãíàëîâ: õàðàêòåðà ïðèìåíåíèÿ). Êàê è ðàíåå,
– íàñîñû-ôîðñóíêè óñòàíàâëèâàåìûé êîä íåèñïðàâíîñòè èñïîëüçóåòñÿ â
êà÷åñòâå èíôîðìàöèè ïðè ïîèñêå íåèñïðàâíîñòåé.
– äâèãàòåëü ñòàðòåðà
– ãëàâíîå ðåëå
– ðåëå ïîäîãðåâà
Èíôîðìàöèÿ, ïîëó÷àåìàÿ îò äàò÷èêîâ, îáåñïå÷èâàåò
òî÷íûå äàííûå î òåêóùèõ ðàáî÷èõ óñëîâèÿõ; íà îñíîâå
ýòèõ äàííûõ ïðîöåññîð â áëîêå óïðàâëåíèÿ âû÷èñëÿåò
òî÷íûé îáúåì âïðûñêà òîïëèâà, ïðîâåðÿåò ñîñòîÿíèå
äâèãàòåëÿ, è ò.ä.

11
Ïðèáîðû
DCU (Display Control Unit – áëîê óïðàâëåíèÿ äèñïëååì)
1 2 3 4

10 9 8 7 6

1. Ñâåòîäèîäíûé äèñïëåé 6. ON/OFF. Çàïóñêàåò è îñòàíàâëèâàåò ñèñòåìó.


2. ESC. Âîçâðàò â ïðåäûäóùåå ìåíþ. 7. STOP. Îñòàíàâëèâàåò äâèãàòåëü.
3. Ïðîêðóòêà ââåðõ ïî ìåíþ 8. SPEED +. Óâåëè÷èâàåò ÷àñòîòó âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ
4. SEL. Âûáîð â ìåíþ 9. SPEED -. Óìåíüøàåò ÷àñòîòó âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ
5. Ïðîêðóòêà âíèç ïî ìåíþ 10. START. Çàïóñêàåò äâèãàòåëü.

DCU (Display Control Unit) çàïóñêàåòñÿ íàæàòèåì


êíîïêè ON/OFF (6). Ïåðåõîä â ãëàâíîå ìåíþ
îñóùåñòâëÿåòñÿ íàæàòèåì êíîïêè SEL (4).
 ãëàâíîì ìåíþ äèñïëåÿ DCU èìåþòñÿ ñëåäóþùèå
ìåíþ è ïîäìåíþ:
Èíôîðìàöèÿ î äâèãàòåëå, ïîêàçûâàåò ÷àñòîòó
âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ, äàâëåíèå íàääóâà, òåìïåðàòóðó Äèàãíîñòèêà, ïîêàçûâàåò êîäû íåèñïðàâíîñòåé â
íàääóâà, òåìïåðàòóðó îõëàæäàþùåé æèäêîñòè, òåêñòîâîì âèäå. Âûäàåò ñïèñîê ïðåäûäóùèõ
äàâëåíèå ìàñëà, òåìïåðàòóðó ìàñëà, âðåìÿ ðàáîòû íåèñïðàâíîñòåé.
äâèãàòåëÿ, íàïðÿæåíèå áàòàðåè, ïîòðåáëåíèå òîïëèâà Ñáðîñ äàííûõ î ïîåçäêå, ñáðàñûâàåò äàííûå î
â òåêóùèé ìîìåíò è çà âðåìÿ ïîåçäêè. ïîåçäêå, êàê íàïðèìåð, î ïîòðåáëåíèè òîïëèâà.
Íóæíûé ïóíêò âûáèðàåòñÿ íàæàòèåì êíîïîê SPEED+ è
SPEED- íà ïðèáîðíîé ïàíåëè. Íàñòðîéêè, íàñòðàèâàåò áëîêè, ðàáî÷èå ïðåäåëû
ïàðàìåòðîâ, âûáèðàåò ÿçûê.
Ïðåäïóñêîâîé íàãðåâàòåëü, âêëþ÷àåò/âûêëþ÷àåò
ïðåäâàðèòåëüíûé îáîãðåâàòåëü. Èíôîðìàöèÿ, ïîêàçûâàåò èíôîðìàöèþ ïî
îáîðóäîâàíèþ, ïðîãðàììíîìó îáåñïå÷åíèþ, íàáîðàì
Ðåæèì ðåãóëÿòîðà, âêëþ÷àåò/âûêëþ÷àåò äàííûõ 1 è 2, èäåíòèôèêàöèþ äâèãàòåëÿ êàê äëÿ
ðåãóëèðîâàíèå. äâèãàòåëÿ, òàê è äëÿ DCU.

12
Çàïóñê äâèãàòåëÿ
Îñìîòð äâèãàòåëÿ è åãî îòäåëåíèÿ ïåðåä çàïóñêîì äîëæåí âîéòè â ïîâñåäíåâíóþ ïðèâû÷êó. Ýòî ïîìîæåò Âàì
áûñòðî îáíàðóæèòü âîçìîæíóþ íåïîëàäêó èëè ñèòóàöèþ, êîòîðàÿ ïðîèçîøëà èëè ìîæåò ïðîèçîéòè. Óáåäèòåñü
òàêæå, ÷òî âñå ïðèáîðû è ñðåäñòâà âûâîäà ïðåäóïðåäèòåëüíîé èíôîðìàöèè ïîñëå çàïóñêà ïîêàçûâàþò
íîðìàëüíûå çíà÷åíèÿ.
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå ðàñïûëèòåëü èëè àíàëîãè÷íûå ïðîäóêòû êàê ñðåäñòâî äëÿ
îáëåã÷åíèÿ çàïóñêà äâèãàòåëÿ. Îïàñíîñòü âçðûâà!

Ïåðåä ïóñêîì
• Ïðîâåðüòå, ÷òîáû óðîâåíü ìàñëà íàõîäèëñÿ
ìåæäó îòìåòêàìè MAX è MIN. Îáðàòèòåñü ê ãëàâå
“Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, ñìàçî÷íàÿ ñèñòåìà”:

• Îòêðîéòå òîïëèâíûå êðàíû.

• Ïðîâåðüòå, ÷òîáû íå áûëî óòå÷êè ìàñëà, òîïëèâà


èëè îõëàæäàþùåéæèäêîñòè.

• Ïðîâåðüòå óðîâåíü îõëàæäàþùåé æèäêîñòè, à


òàêæå, ÷òîáû ðàäèàòîð íå áûë çàêðûò ñ íàðóæíîé
ñòîðîíû. Îáðàòèòåñü ê ãëàâå “Òåõíè÷åñêîå
îáñëóæèâàíèå, ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ”.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Íå îòêðûâàéòå ïðîáêó


íàëèâíîé ãîðëîâèíû (1) ïðè ãîðÿ÷åì äâèãàòåëå.
Ïðè ýòîì ìîæåò ðàçáðûçãàòüñÿ ïàð èëè ãîðÿ÷àÿ
æèäêîñòü.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Îòêðûâàéòå òîëüêî ïðîáêó íàëèâíîé


ãîðëîâèíû (1). Íå îòêðûâàéòå ïðîáêó íàëèâíîé
ãîðëîâèíû (2).

• Âêëþ÷èòå ãëàâíûé âûêëþ÷àòåëü(-ëè).

ÂÀÆÍÎ! Íèêîãäà íå îòêëþ÷àéòå ïèòàíèå ñ


ïîìîùüþ ãëàâíîãî âûêëþ÷àòåëÿ(-åé), êîãäà
ðàáîòàåò äâèãàòåëü. Ýòî ìîæåò ïîâðåäèòü
ãåíåðàòîð.

• Ïåðåâåäèòå ðåæèì óïðàâëåíèÿ ñêîðîñòüþ


äâèãàòåëÿ íà õîëîñòîé õîä è îñâîáîäèòå ìóôòó
îòêðûòèÿ/êîðîáêó ïåðåäà÷, åñëè îíà óñòàíîâëåíà.

13
Çàïóñê äâèãàòåëÿ

Ñïîñîá çàïóñêà EMS 2


Âðåìÿ ïîäîãðåâà ðåãóëèðóåòñÿ òàê, ÷òîáû
ñîîòâåòñòâîâàòü òåìïåðàòóðå äâèãàòåëÿ è ìîæåò
äëèòüñÿ äî 50 ñåêóíä äî è ïîñëå ïóñêà.
Ìàêñèìàëüíîå âðåìÿ ïîäêëþ÷åíèÿ äâèãàòåëÿ
ñòàðòåðà îãðàíè÷åíî 20 ñåêóíäàìè. Ïîñëå ýòîãî öåïü
äâèãàòåëÿ ñòàðòåðà îòêëþ÷àåòñÿ íà 80 ñåêóíä äëÿ åãî
çàùèòû îò ïåðåãðåâà.

DCU (Display Control Unit – áëîê


óïðàâëåíèÿ äèñïëååì)
Ñ ïðåäïóñêîâûì ïîäîãðåâîì.
1. Íàæìèòå êíîïêó ON/OFF (6).
2. Äëÿ ïåðåõîäà â ãëàâíîå ìåíþ íàæìèòå êíîïêó SEL
(4).
3. Ïðè ïîìîùè êíîïêè ïðîêðóòêè (5), ïåðåéäèòå ê
ïóíêòó Ïðåäïóñêîâîé íàãðåâàòåëü è íàæìèòå
êíîïêó SEL (4).
4 Â ìåíþ ïðåäïóñêîâîãî ïîäîãðåâàòåëÿ âûáåðèòå
ðåæèì ïðåäïóñêîâîãî ïîäîãðåâà êíîïêîé SEL (4).
3. Íàæìèòå êíîïêó START (10).

Áåç ïðåäïóñêîâîãî ïîäîãðåâà.


1. Íàæìèòå êíîïêó ON/OFF (6).
2. Íàæìèòå êíîïêó START (10).
Äàéòå äâèãàòåëþ ïîðàáîòàòü íà õîëîñòîì õîäó â
òå÷åíèå 10 ñåêóíä. Çàòåì ïðîãðåéòå äâèãàòåëü íà
ìàëîé ñêîðîñòè è ïðè íèçêîé íàãðóçêå.

ÂÀÆÍÎ! Íèêîãäà íå óâåëè÷èâàéòå îáîðîòû


äâèãàòåëÿ, ïîêà îí õîëîäíûé. 4

10 6

14
Çàïóñê äâèãàòåëÿ

Çàïóñê â óñëîâèÿõ ñèëüíîãî


õîëîäà
Íåîáõîäèìî âûïîëíèòü íåêîòîðûå ïîäãîòîâèòåëüíûå
ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ îáëåã÷åíèÿ çàïóñêà äâèãàòåëÿ, à â
íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ, âîîáùå, ÷òîáû ñäåëàòü çàïóñê
âîçìîæíûì.
Èñïîëüçóéòå òîïëèâî çèìíåãî êëàññà (îò
çàñëóæèâàþùåãî äîâåðèÿ ïðîèçâîäèòåëÿ),
ñîîòâåòñòâóþùåå òåìïåðàòóðå âîçäóõà. Ýòî óìåíüøàåò
ðèñê îòëîæåíèé ïàðàôèíà â òîïëèâíîé ñèñòåìå. Ïðè
êðàéíå íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ ðåêîìåíäóåòñÿ
èñïîëüçîâàíèå ïîäîãðåâàòåëÿ òîïëèâà.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íåîáõîäèìîãî ñìàçûâàíèÿ ñëåäóåò
èñïîëüçîâàòü ñèíòåòè÷åñêîå ìîòîðíîå ìàñëî
ðåêîìåíäóåìîé âÿçêîñòè äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåé
òåìïåðàòóðû. Îáðàòèòåñü ê ãëàâå “Òåõíè÷åñêîå
îáñëóæèâàíèå, ñìàçî÷íàÿ ñèñòåìà”: Ñèíòåòè÷åñêèå
ñìàçî÷íûå ìàòåðèàëû ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïðè
áîëåå øèðîêîì äèàïàçîíå òåìïåðàòóð ïî ñðàâíåíèþ
ñ ìèíåðàëüíûìè ñìàçî÷íûìè ìàòåðèàëàìè.
Ïîäîãðåéòå îõëàæäàþùóþ æèäêîñòü ñ ïîìîùüþ
îòäåëüíî óñòàíîâëåííîãî ýëåêòðè÷åñêîãî
ïîäîãðåâàòåëÿ äâèãàòåëÿ.  êðàéíåì ñëó÷àå ìîæåò
ïîòðåáîâàòüñÿ ïîäîãðåâàòåëü äâèãàòåëÿ ñ ïîäîãðåâîì
íà äèçåëüíîì òîïëèâå. Îáðàòèòåñü ê ñâîåìó äèëåðó
êîìïàíèè Volvo Penta çà ñîâåòîì.

ÂÀÆÍÎ! Ïðîâåðüòå, ÷òîáû ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ


áûëà çàïîëíåíà ñìåñüþ ãëèêîëÿ. Îáðàòèòåñü ê
ãëàâå “Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, ñèñòåìà
îõëàæäåíèÿ”.

Àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè äîëæíû áûòü â õîðîøåì


ñîñòîÿíèè. Õîëîäíàÿ ïîãîäà óìåíüøàåò åìêîñòü
àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè. Ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ
àêêóìóëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ ñ ïîâûøåííîé åìêîñòüþ.

15
Çàïóñê äâèãàòåëÿ

Íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå
ðàñïûëèòåëü äëÿ çàïóñêà
äâèãàòåëÿ
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå
ðàñïûëèòåëü èëè àíàëîãè÷íûå ïðîäóêòû êàê
ñðåäñòâî äëÿ îáëåã÷åíèÿ çàïóñêà äâèãàòåëÿ. Ýòî
ìîæåò âûçâàòü âçðûâ âî âïóñêíîì êîëëåêòîðå.
Ìîæíîòàêæå ïîëó÷èòü òðàâìó.

Çàïóñê ñ ïîìîùüþ
âñïîìîãàòåëüíûõ
àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè
(îñîáåííî âñïîìîãàòåëüíûå) ñîäåðæàò âîäîðîä,
êîòîðûå ÿâëÿåòñÿ âçðûâîîïàñíûì âåùåñòâîì
âûñîêîé ñòåïåíè â ñìåñè ñ âîçäóõîì. Äîñòàòî÷íî
èñêðû, êîòîðàÿ ìîæåò âîçíèêíóòü ïðè
íåïðàâèëüíîì ïîäñîåäèíåíèè âñïîìîãàòåëüíûõ
àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé, ÷òîáû àêêóìóëÿòîðíàÿ
áàòàðåÿ âçîðâàëàñü è âûçâàëà ïîâðåæäåíèÿ.

1. Ïðîâåðüòå, ÷òîáû âñïîìîãàòåëüíûå


àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè áûëè ïîäêëþ÷åíû
(ïîñëåäîâàòåëüíî èëè ïàðàëëåëüíî) òàê, ÷òîáû
íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå ñîîòâåòñòâîâàëî
ñèñòåìíîìó íàïðÿæåíèþ äâèãàòåëÿ.
2. Ñíà÷àëà ïîäñîåäèíèòå êðàñíûé (+)
ñîåäèíèòåëüíûé êàáåëü ê âñïîìîãàòåëüíîé
àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåå, à çàòåì ê ðàçðÿæåííîé
àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåå. Çàòåì ïîäñîåäèíèòå
÷åðíûé ñîåäèíèòåëüíûé êàáåëü (-) ê
âñïîìîãàòåëüíîé àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåå è,
íàêîíåö, ê ìåñòó íà íåêîòîðîì ðàññòîÿíèè îò
ðàçðÿæåííîé àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè, íàïðèìåð,
îêîëî ãëàâíîãî âûêëþ÷àòåëÿ íà îòðèöàòåëüíîì
êàáåëå èëè êëåììû îòðèöàòåëüíîãî êàáåëÿ íà
äâèãàòåëå ñòàðòåðà.
3. Çàïóñòèòå äâèãàòåëü.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Íå ïåðåìåùàéòå ïðîâîäà


ïðè ïîïûòêå çàïóñêà äâèãàòåëÿ (îïàñíîñòü
èñêðåíèÿ), à òàêæå íå âñòàâàéòå íà
àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè è íå íàêëîíÿéòåñü íàä
íèìè.

4. Ñíèìèòå ñîåäèíèòåëüíûå êàáåëè â ïîðÿäêå,


îáðàòíîì ïîðÿäêó óñòàíîâêè.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Îáû÷íûå êàáåëè ê


ñòàíäàðòíûì àêêóìóëÿòîðíûì áàòàðåÿì íåëüçÿ
îñëàáëÿòü íè ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ.

16
Ïðèíöèï äåéñòâèÿ
Ïðàâèëüíûé ñïîñîá ýêñïëóàòàöèè äâèãàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ î÷åíü âàæíûì êàê äëÿ ýêîíîìèè òîïëèâà, òàê è äëÿ åãî
ñðîêà ñëóæáû. Âñåãäà äàâàéòå äâèãàòåëþ ïðîãðåòüñÿ íî íîðìàëüíîé ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû ïåðåä òåì, êàê íà÷àòü
ðàáîòàòü íà ïîëíîé ìîùíîñòè. Èçáåãàéòå ðåçêîãî îòêðûòèÿ äðîññåëüíîé çàñëîíêè è ðàáîòû íà âûñîêèõ ÷àñòîòàõ
âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ.

Ïðîâåðêà ïðèáîðîâ Ðàáîòà ïðè íèçêîé íàãðóçêå


Ïðîâåðÿéòå âñå ïðèáîðû ñðàçó ïîñëå çàïóñêà Èçáåãàéòå äëèòåëüíîé ðàáîòû íà õîëîñòîì õîäó èëè
äâèãàòåëÿ, à çàòåì ðåãóëÿðíî âî âðåìÿ ðàáîòû. ïðè íèçêîé íàãðóçêå, ïîñêîëüêó ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê
ïîâûøåííîìó ðàñõîäó ìàñëà è, âîçìîæíî, ê óòå÷êå
ÂÀÆÍÎ! Íà íåïðåðûâíî ðàáîòàþùèõ äâèãàòåëÿõ ìàñëà èç âûïóñêíîãî êîëëåêòîðà, òàê êàê ìàñëî áóäåò
óðîâåíü ñìàçî÷íîãî ìàñëà äîëæåí ïðîâåðÿòüñÿ ïðîñà÷èâàòüñÿ ÷åðåç óïëîòíåíèÿ òóðáîêîìïðåññîðà è
íå ðåæå, ÷åì êàæäûå 24 ÷àñà. Îáðàòèòåñü ê âìåñòå ñ ïîñòóïàþùèìâîçäóõîì ïðîíèêàòü âî âïóñêíîé
ãëàâå “Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, ñìàçî÷íàÿ êîëëåêòîð ïðè íèçêîì äàâëåíèè òóðáîíàääóâà.
ñèñòåìà”: Îäíèì èç ïîñëåäñòâèé ýòîãî ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî óãëåðîä
íàêàïëèâàåòñÿ íà êëàïàíàõ, ãîëîâêàõ ïîðøíåé,
âûõëîïíûõ êàíàëàõ è âûõëîïíîé òóðáèíå.
Ïðè íèçêîé íàãðóçêå òåìïåðàòóðà ñãîðàíèÿ íàñòîëüêî
Àâàðèéíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ íèçêàÿ, ÷òî íå ìîæåò áûòü îáåñïå÷åíî ïîëíîå
ñãîðàíèå òîïëèâà. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ñìàçî÷íîå ìàñëî
Åñëè ñèñòåìà EMS 2 ïîëó÷àåò îò äâèãàòåëÿ ñèãíàëû î ìîæåò áûòü ðàçáàâëåíî äèçåëüíûì òîïëèâîì, à â
íåèñïðàâíîñòÿõ, òî áëîê óïðàâëåíèÿ ãåíåðèðóåò êîäû âûïóñêíîì êîëëåêòîðå áóäåò ïðîòåêàòü ìàñëî.
íåèñïðàâíîñòåé è àâàðèéíûå ñèãíàëû â âèäå ñâåòîâîé
è çâóêîâîé ïðåäóïðåäèòåëüíîé ñèãíàëèçàöèè. Ýòî Âûïîëíåíèå ñëåäóþùèõ äåéñòâèé
ïðîèñõîäèò ïóòåì ïîñûëêè ñèãíàëîâ CAN ê ïðèáîðó.
äîïîëíèòåëüíî ê îáû÷íîìó òåõíè÷åñêîìó
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîäàõ îáñëóæèâàíèþ óñòðàíèò ðèñê íåèñïðàâíîñòåé,
íåèñïðàâíîñòåé è èõ ïîèñêå ñîäåðæèòñÿ â ãëàâå âûçâàííûõ ðàáîòîé ïðè íèçêîé íàãðóçêå.:
“Ôóíêöèÿ äèàãíîñòèêè”.
• Óìåíüøèòü ýêñïëóàòàöèþ ïðè íèçêîé íàãðóçêå äî
ìèíèìóìà. Åñëè ðàáîòà äâèãàòåëÿ ðåãóëÿðíî
ïðîâåðÿåòñÿ áåç íàãðóçêè ðàç â íåäåëþ, òî
äëèòåëüíîñòü ðàáîòû ñëåäóåò ñîêðàòèòü äî 5
ìèíóò.

• Äàéòå ïðîðàáîòàòü äâèãàòåëþ ïðè ïîëíîé


íàãðóçêå â òå÷åíèå îêîëî 4 ÷àñîâ ðàç â ãîä. Ýòî
äàñò âîçìîæíîñòü îòëîæåíèÿì óãëåðîäà â
äâèãàòåëå è â âûõëîïíîéòðóáå âûãîðåòü.

17
Îñòàíîâ äâèãàòåëÿ
Ïðè áîëåå äëèòåëüíûõ ïåðåðûâàõ â ðàáîòå äâèãàòåëü íóæíî ïðîãðåâàòü íå ìåíåå îäíîãî ðàçà â äâå íåäåëè. Ýòî
ïðåäîòâðàòèò îáðàçîâàíèåêîððîçèè â äâèãàòåëå. Åñëè ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî äâèãàòåëü íå áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ â
òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ èëè áîëåå äëèòåëüíîå âðåìÿ, òî åãî íóæíî çàêîíñåðâèðîâàòü: Îáðàòèòåñü ê ãëàâå
“Êîíñåðâàöèÿ”.

ÂÀÆÍÎ! Åñëè ñóùåñòâóåò ðèñê çàìåðçàíèÿ, òî îõëàæäàþùàÿ æèäêîñòü â ñèñòåìå îõëàæäåíèÿ äîëæíà èìåòü
äîñòàòî÷íóþ çàùèòó îò çàìåðçàíèÿ. Îáðàòèòåñü ê ãëàâå “Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ”.
Ñëàáî çàðÿæåííàÿ àêêóìóëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ ìîæåò çàìåðçíóòü è ðàçîðâàòüñÿ.

Ïåðåä îñòàíîâîì
Ïåðåä îñòàíîâîì äàéòå äâèãàòåëþ ïðîðàáîòàòü
íåñêîëüêî ìèíóò áåç íàãðóçêè. Ýòî ïîçâîëèò
âûðîâíÿòüñÿ òåìïåðàòóðå âíóòðè äâèãàòåëÿ, èçáåæàòü
ïîñëåäóþùåãî âñêèïàíèÿ è â òî æå âðåìÿ íåñêîëüêî
îõëàäèòü òóðáîêîìïðåññîð. Ýòî îáåñïå÷èò
äëèòåëüíûé ñðîê ñëóæáû äâèãàòåëÿ áåç ñáîåâ.

Îñòàíîâ
• Îòêëþ÷èòå ñöåïëåíèå (åñëè âîçìîæíî).

• Íàæìèòå êíîïêó STOP (7).

Ïîñëå îñòàíîâà
• Ïðîâåðüòå äâèãàòåëü è îòñåê äâèãàòåëÿ íà
íàëè÷èå óòå÷åê.

• Âûêëþ÷àéòå ãëàâíûå âûêëþ÷àòåëè ïåðåä


äëèòåëüíîé ñòîÿíêîé.

• Ïðîâîäèòå òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå â


ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàôèêîì.

Äîïîëíèòåëüíûé îñòàíîâ
Âñïîìîãàòåëüíîå óñòðîéñòâî îñòàíîâà (AUX STOP)
ðàñïîëîæåíî íà ïðàâîé ñòîðîíå äâèãàòåëÿ íàä
áëîêîì óïðàâëåíèÿ, ñì. Ðàñïîëîæåíèå êîìïîíåíòîâ.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!Ðàáîòà èëè ïðèáëèæåíèå ê


ðàáîòàþùåìó äâèãàòåëþ ñâÿçàíî ñ ðèñêîì
ïîëó÷åíèÿ òðàâìû. Îñòåðåãàéòåñü âðàùàþùèõñÿ
êîìïîíåíòîâ è ãîðÿ÷èõ ïîâåðõíîñòåé.

18
Ïîèñê íåèñïðàâíîñòåé
 íèæåïðèâåäåííîé òàáëèöå îïèñàí ðÿä ñèìïòîìîâ è âîçìîæíûõ ïðè÷èí íåèñïðàâíîñòåé äâèãàòåëÿ. Âñåãäà
îáðàùàéòåñü ê ñâîåìó äèëåðó êîìïàíèè Volvo Penta ïðè âîçíèêíîâåíèè ïðîáëåìû, êîòîðóþ Âû ñàìè íå ìîæåòå
ðåøèòü.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå ðåêîìåíäàöèè ïî òåõíèêå


áåçîïàñíîñòè ïðè ðàáîòàõ ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ è óõîäó çà äâèãàòåëåì, îïèñàííûå â ãëàâå
“Èíôîðìàöèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè”.

Ñèìïòîìû è âîçìîæíûå ïðè÷èíû


Ìèãàåò ëàìïà â êíîïêå äèàãíîñòèêè. Îáðàòèòåñü ê ãëàâå Äèàãíîñòè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ
Äâèãàòåëü íåâîçìîæíî îñòàíîâèòü. 2, 5
Äâèãàòåëü ñòàðòåðà íå âðàùàåòñÿ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24
Äâèãàòåëü ñòàðòåðà âðàùàåòñÿ ìåäëåííî 1, 2
Äâèãàòåëü ñòàðòåðà âðàùàåòñÿ íîðìàëüíî, íî äâèãàòåëü
íå çàïóñêàåòñÿ 8, 9, 10, 11,
Äâèãàòåëü çàïóñêàåòñÿ, íî ñíîâà îñòàíàâëèâàåòñÿ 8, 9, 10, 11, 13
Äâèãàòåëü íå äîñòèãàåò ïðàâèëüíîé ðàáî÷åé ÷àñòîòû
âðàùåíèÿ ïðè ïîëíîñòüþ îòêðûòîé äðîññåëüíîé çàñëîíêå 9, 10, 11, 12, 13, 21, 25, 26
Äâèãàòåëü ðàáîòàåò íåóñòîé÷èâî 10, 11
Âûñîêèé ðàñõîä òîïëèâà 12, 13, 15, 25
×åðíûé âûõëîïíîé äûì 12, 13
Ñèíèé èëè áåëûé âûõëîïíîé äûì 15, 22
Ñëèøêîì íèçêîå äàâëåíèå ñìàçî÷íîãî ìàñëà 16
Èçáûòî÷íàÿ òåìïåðàòóðà îõëàæäàþùåé æèäêîñòè 17, 18, 19, 20
Ñëèøêîì íèçêàÿ òåìïåðàòóðà îõëàæäàþùåé æèäêîñòè 20
Îòñóòñòâèå çàðÿäêè èëè ñëàáàÿ çàðÿäêà 2, 23

1. Ðàçðÿæåííûå 10. Âîçäóõ â òîïëèâíîé ñèñòåìå 17. Ñëèøêîì íèçêèé óðîâåíü


àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè îõëàæäàþùåé æèäêîñòè
11. Âîäà/çàãðÿçíåíèÿ â òîïëèâå
2. Ñëàáûé êîíòàêò/ðàçðûâ öåïè â 18. Âîçäóõ â ñèñòåìå îõëàæäàþùåé
12. Íåèñïðàâíûé íàñîñ-ôîðñóíêà
êàáåëÿõ æèäêîñòè
13. Íåäîñòàòî÷íàÿ ïîäà÷à âîçäóõà
3. Ãëàâíûé âûêëþ÷àòåëü 19. Íåèñïðàâíûé öèðêóëÿöèîííûé
ê äâèãàòåëþ:
âûêëþ÷åí íàñîñ
– çàáèò âîçäóøíûé ôèëüòð
4. Íåèñïðàâåí ãëàâíûé – óòå÷êà âîçäóõà ìåæäó 20. Íåèñïðàâíûé òåðìîñòàò
àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü òóðáîêîìïðåññîðîì è
21. Çàáèòûé ïðîìåæóòî÷íûé
âïóñêíîé òðóáîé äâèãàòåëÿ.
5. Íåèñïðàâåí çàìîê çàæèãàíèÿ îõëàäèòåëü
– â òóðáîêîìïðåññîðå
6. Íåèñïðàâíî ãëàâíîå ðåëå çàãðÿçíåí êîìïðåññîðíûé 22. Ñëèøêîì âûñîêèé óðîâåíü ìàñëà
óçåë
7. Íåèñïðàâåí äâèãàòåëü/ 23. Ïðèâîäíûå ðåìíè ãåíåðàòîðà
– íåèñïðàâíûé
ñîëåíîèä ñòàðòåðà ïðîñêàëüçûâàþò
òóðáîêîìïðåññîð
8. Íåäîñòàòî÷íîå ïîñòóïëåíèå – ïëîõàÿ âåíòèëÿöèÿ 24. Ïîïàäàíèå âîäû â äâèãàòåëü
òîïëèâà: äâèãàòåëüíîãî îòñåêà
25. Âûñîêîå ïðîòèâîäàâëåíèå â
– òîïëèâíûå êðàíû çàêðûòû 14. Èçáûòî÷íàÿ òåìïåðàòóðà âûõëîïíîé ñèñòåìå
– òîïëèâíûé áàê ïóñòîé/ îõëàæäàþùåé æèäêîñòè
ïîäêëþ÷åí íåïðàâèëüíûé 26. Îáðûâ â èäóùåì ê ïåäàëè êàáåëå
15. Ñëèøêîì íèçêàÿ òåìïåðàòóðà Pot +
áàê
îõëàæäàþùåé æèäêîñòè
9. Çàáèò òîïëèâíûé ôèëüòð/
16. Ñëèøêîì íèçêèé óðîâåíü
ôèëüòð ãðóáîé î÷èñòêè
ìàñëà
(âñëåäñòâèå çàãðÿçíåíèÿ èëè
âûäåëåíèÿ ïàðàôèíîâîé
ôðàêöèè ïðè íàçêîé
òåìïåðàòóðå).

19
Ôóíêöèÿ äèàãíîñòèêè
Ôóíêöèÿ äèàãíîñòèêè êîíòðîëèðóåò è ïðîâåðÿåò, ÷òîáû ñèñòåìà EMS 2 ðàáîòàëà íîðìàëüíî.
Ôóíêöèÿ äèàãíîñòèêè âûïîëíÿåò ñëåäóþùèå çàäà÷è:

• Îáíàðóæåíèå è ëîêàëèçàöèÿ íàðóøåíèé

• Ïåðåäà÷à èíôîðìàöèè îá îáíàðóæåííûõ íàðóøåíèÿõ

• Âûäà÷à ðåêîìåíäàöèé ïî ïîèñêó íåèñïðàâíîñòåé

Ñîîáùåíèå î íàðóøåíèè Âëèÿíèå íà äâèãàòåëü


Åñëè ôóíêöèÿ äèàãíîñòèêè îáíàðóæèâàåò íàðóøåíèå â Âîçäåéñòâèå îáíàðóæåííîé ôóíêöèåé äèàãíîñòèêè
ñèñòåìå EMS 2, îá ýòîì ñîîáùàåòñÿ ÷åðåç ïðèáîðû íåèñïðàâíîñòè íà äâèãàòåëü ìîæåò ïðîèñõîäèòü
ïîñðåäñòâîì êîäîâ íåèñïðàâíîñòåé.  çàâèñèìîñòè îò ðàçëè÷íûìè ïóòÿìè, êîòîðûå çàâèñÿò îò ñåðüåçíîñòè
èñïîëüçóåìîãî îáîðóäîâàíèÿ, ýòî ñîîáùåíèå íåèñïðàâíîñòè.
ïåðåäàåòñÿ íåñêîëüêèìè ñïîñîáàìè (êîäû
Ïðè îáíàðóæåíèè íåèñïðàâíîñòè ôóíêöèåé
íåèñïðàâíîñòåé òàêæå ìîæíî ïðî÷èòàòü ïðè ïîìîùè
äèàãíîñòèêè êàæäûé ðàç âûðàáàòûâàåòñÿ ñîîáùåíèå
VODIA):
î íåèñïðàâíîñòè â âèäå êîäà íåèñïðàâíîñòè.
Äëÿ DCU - Display Control Unit (áëîê óïðàâëåíèÿ
Ñóùåñòâóþò ðàçíûå óðîâíè íåèñïðàâíîñòè äâèãàòåëÿ
äèñïëååì):
(ñì. íèæå), â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè åå ñåðüåçíîñòè:
• íà äèñïëåå îòîáðàæàåòñÿ òåêñò !! ENGINE WARN-
• Âëèÿíèå íà äâèãàòåëü îòñóòñòâóåò.
ING (ïðåäóïðåæäåíèå î íåïîëàäêàõ â äâèãàòåëå) !!.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: âû ìîæåòå âûáðàòü ÿçûê, íà • Äâèãàòåëü ïåðåõîäèò â ðåæèì õîëîñòîãî õîäà
êîòîðîì âûäàåòñÿ èíôîðìàöèÿ â DCU. (äâèãàòåëè VE).
Äëÿ CIU - Control Interface Unit (áëîê óïðàâëåíèÿ • Êðóòÿùèé ìîìåíò äâèãàòåëÿ â ðàçíîé ñòåïåíè
ñâÿçüþ): îãðàíè÷åí (äâèãàòåëü VE)
• äèàãíîñòè÷åñêàÿ ëàìïà íà÷èíàåò ìèãàòü • Äâèãàòåëü îòêëþ÷àåòñÿ.

Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì èíôîðìàöèÿ î íåèñïðàâíîñòè Ýêñïëóàòàöèÿ


ñîõðàíèòñÿ â ïàìÿòè áëîêà óïðàâëåíèÿ. Êàê òîëüêî
Ïðè îáíàðóæåíèè íåèñïðàâíîñòè ñèñòåìîé
íåèñïðàâíîñòü îáðàáîòàíà, à çàæèãàíèå âûêëþ÷åíî è
äèàãíîñòèêè îíà âûðàáàòûâàåò îäèí èëè áîëåå êîäîâ
çàòåì âêëþ÷åíî, êîä íåèñïðàâíîñòè ïåðåñòàåò áûòü
íåèñïðàâíîñòè, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþòñÿ îäíèì èç
àêòèâíûì.
ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ:
• DCU - êîä íåèñïðàâíîñòè ïîêàçûâàåòñÿ
- Â âèäå òåêñòà íà ïðèáîðíîé ïàíåëè (DCU - Display
ïàññèâíûì
Control unit - áëîê óïðàâëåíèÿ äèñïëååì).
• CIU - äèàãíîñòè÷åñêàÿ ëàìïà îòêëþ÷àåòñÿ
- Äèàãíîñòè÷åñêîé ëàìïîé íà ïðèáîðíîé ïàíåëè
 áëîêå óïðàâëåíèÿ ñîõðàíÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ êàê îá (CIU - Control Interface Unit - áëîê óïðàâëåíèÿ
èñïðàâëåííûõ (ïàññèâíûõ), òàê è îá íåèñïðàâëåííûõ ñâÿçüþ)
(àêòèâíûõ) íåèñïðàâíîñòÿõ.
- Ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâà VODIA. Èíôîðìàöèÿ ïî
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î êîäàõ íåèñïðàâíîñòè, ðàáîòå ñ VODIA ïðèâåäåíà â ðóêîâîäñòâå
ñì. ãëàâó “Ýêñïëóàòàöèÿ” íà ñòð. 36. ïîëüçîâàòåëÿ VODIA
Âñå êîäû íåèñïðàâíîñòåé ñ èíôîðìàöèåé î Åñëè ñèñòåìà ïîêàçûâàåò, ÷òî óñòàíîâëåí êîä
íåèñïðàâíîñòè, åå ïðè÷èíå è âîçìîæíûõ ìåðàõ ïî åå íåèñïðàâíîñòè:
óñòðàíåíèþ ïðèâåäåíû â ãëàâå “Êîäû
1. Ñíèæàåòñÿ ÷àñòîòà âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ äî
íåèñïðàâíîñòåé”.
õîëîñòîãî õîäà/äâèãàòåëü îñòàíàâëèâàåòñÿ.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: Óêàçàííûå ìèãàþùèå êîäû 2. Äëÿ DCU: ñ÷èòûâàåòñÿ, êàêîé êîä íåèñïðàâíîñòè
äåéñòâèòåëüíû òîëüêî ïðè èñïîëüçîâàíèè Volvo Penta áûë óñòàíîâëåí ÷åðåç ïðèáîðíóþ ïàíåëü, ñì.
CIU. ðàçäåë “Ñ÷èòûâàíèå êîäîâ íåèñïðàâíîñòè ÷åðåç
áëîê óïðàâëåíèÿ äèñïëååì (DCU)”.
èëè
Äëÿ CIU: íàæìèòå êíîïêó äèàãíîñòèêè è ñ÷èòàéòå
ìèãàþùèé îò äèàãíîñòè÷åñêîé ëàìïû êîä
íåèñïðàâíîñòè, ñì. ðàçäåë “Ñ÷èòûâàíèå êîäîâ
íåèñïðàâíîñòè ÷åðåç äèàãíîñòè÷åñêóþ ëàìïó íà
ïðèáîðíîé ïàíåëè (CIU)”.
3. Íàéäèòå êîä íåèñïðàâíîñòè â ïåðå÷íå êîäîâ
íåèñïðàâíîñòåé è âûïîëíèòå íåîáõîäèìûå
äåéñòâèÿ.

20
Ôóíêöèÿ äèàãíîñòèêè

Ñ÷èòûâàíèå êîäîâ íåèñïðàâíîñòè Ñ÷èòûâàíèå êîäîâ íåèñïðàâíîñòè


÷åðåç áëîê óïðàâëåíèÿ äèñïëååì ÷åðåç äèàãíîñòè÷åñêóþ ëàìïó íà
(DCU) ïðèáîðíîé ïàíåëè (CIU)
Ïðè óñòàíîâëåíèè êîäà íåèñïðàâíîñòè ïîÿâëÿåòñÿ Åñëè íàæàòü, à çàòåì îòïóñòèòü ðó÷êó äèàãíîñòèêè, òî
òåêñò !! ENGINE WARNING (ïðåäóïðåæäåíèå î êîä íåèñïðàâíîñòè íà÷íåò ìèãàòü.
íåïîëàäêàõ â äâèãàòåëå) !!, êîòîðûé ïðè íàæàòèè
Êîä íåèñïðàâíîñòè ñîñòîèò èç äâóõ ãðóïï âñïûøåê,
êíîïêè SEL ñìåíÿåòñÿ èíôîðìàöèåé.
ðàçäåëåííûõ ïàóçîé â äâå ñåêóíäû. Êîä
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: âû ìîæåòå âûáðàòü ÿçûê DCU. íåèñïðàâíîñòè ìîæíî îïðåäåëèòü ïóòåì ïîäñ÷åòà
÷èñëà âñïûøåê â êàæäîé ãðóïïå.
Íàæàâ êíîïêó SEL, ìîæíî ïåðåéòè â ñïèñîê
íåèñïðàâíîñòåé. Â ñïèñêå íåèñïðàâíîñòåé Ïðèìåð: ïàóçà = Êîä íåèñïðàâíîñòè
ïðåäñòàâëåíà ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ: 2.4
- ×àñû ðàáîòû Ïîêà íåèñïðàâíîñòü ñóùåñòâóåò, åå êîä ñîõðàíÿåòñÿ è
- Íåèñïðàâíîñòü ìîæåò áûòü ñ÷èòàí. Èíôîðìàöèÿ î íåèñïðàâíîñòè, åå
ïðè÷èíå è âîçìîæíûõ ìåðàõ ïî åå óñòðàíåíèþ
- Ïðè÷èíà íåèñïðàâíîñòè èìååòñÿ â ñïèñêå êîäîâ íåèñïðàâíîñòåé.
- Àêòèâíàÿ/íåàêòèâíàÿ Äåéñòâóéòå ñëåäóþùèì îáðàçîì:
Íàæìèòå ESC äëÿ âûõîäà èç ñïèñêà íåèñïðàâíîñòåé. 1. Íàæìèòå äèàãíîñòè÷åñêóþ êíîïêó.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîñòóïà ê ñïèñêó íåèñïðàâíîñòåé, êîãäà 2. Îòïóñòèòå äèàãíîñòè÷åñêóþ êíîïêó è îòìåòüòå êîä
íåò óñòàíîâëåííûõ êîäîâ íåèñïðàâíîñòè, íàæìèòå íåèñïðàâíîñòè, êîòîðûé ìèãàåò.
êíîïêó SEL äëÿ âûáîðà ïóíêòà ìåíþ Äèàãíîñòèêà.
3. Ïîâòîðèòå ïóíêòû 1-2. Åñëè õðàíèòñÿ íåñêîëüêî
êîäîâ, òî ìèãàåò íîâûé êîä íåèñïðàâíîñòè.
Óäàëåíèå êîäîâ íåèñïðàâíîñòè (DCU) Ïîâòîðÿéòå äåéñòâèÿ äî ïîâòîðåíèÿ ïåðâîãî êîäà
Êîäû íåèñïðàâíîñòåé íåëüçÿ ñòåðåòü, èñïîëüçóÿ DCU, íåèñïðàâíîñòè.
äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü VODIA.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: Êîãäà ïåðâûé êîä íåèñïðàâíîñòè
âûâîäèòñÿ ïîâòîðíî, òî ýòî çíà÷èò, ÷òî ñ÷èòàíû âñå
êîäû íåèñïðàâíîñòåé.

Óäàëåíèå êîäîâ íåèñïðàâíîñòåé (CIU)


Ïàìÿòü êîäîâ íåèñïðàâíîñòåé äèàãíîñòè÷åñêîé
ôóíêöèè îáíóëÿåòñÿ ïðè îòêëþ÷åíèè ýëåêòðîïèòàíèÿ
îò äâèãàòåëÿ.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: Ïèòàíèå äîëæíî áûòü ïîëíîñòüþ


îòñîåäèíåíî.

Êîãäà ñèñòåìíîå íàïðÿæåíèå âêëþ÷àåòñÿ ñíîâà, òî


äèàãíîñòè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ ïðîâåðÿåò, èìåþòñÿ ëè
êàêèå-ëèáî íåèñïðàâíîñòè â ñèñòåìå EMS 2. Â ýòîì
ñëó÷àå óñòàíàâëèâàþòñÿ íîâûå êîäû íåèñïðàâíîñòåé.
Ýòî îçíà÷àåò ñëåäóþùåå:
1. Êîäû èñïðàâëåííûõ èëè ñàìîóñòðàíèâøèõñÿ
íåèñïðàâíîñòåé ñòàíîâÿòñÿ íåàêòèâíûìè
(íåàêòèâíûé êîä íåèñïðàâíîñòè ìîæåò
âïîñëåäñòâèè áûòü óäàëåí ïðè ïîìîùè VODIA).
2. Êîäû íåèñïðàâíîñòåé, êîòîðûå íå áûëè ïîä
êîíòðîëåì, äîëæíû ïîäòâåðæäàòüñÿ êàæäûé ðàç,
êîãäà âêëþ÷àåòñÿ ñèñòåìíîå íàïðÿæåíèå.
Ïðè íàæàòèè ðó÷êè äèàãíîñòèêè ïîñëå èñïðàâëåíèÿ
íåèñïðàâíîñòåé è óäàëåíèÿ ñîõðàíåííûõ êîäîâ
íåèñïðàâíîñòåé, íà÷íåò ìèãàòü êîä 1.1
(íåèñïðàâíîñòè îòñóòñòâóþò), ñì. ãëàâó î êîäàõ
íåèñïðàâíîñòè.

21
Ãðàôèê òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ
Îáùèå ñâåäåíèÿ
Äâèãàòåëü Volvo Penta è åãî îáîðóäîâàíèå ðàññ÷èòàíû íà ìàêñèìàëüíî íàäåæíóþ ðàáîòó è äëèòåëüíûé ñðîê
ñëóæáû. Îí ñïðîåêòèðîâàí òàê, ÷òîáû îáåñïå÷èâàòü ìèíèìàëüíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó. Åñëè
âûïîëíÿåòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîå òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì òåõíè÷åñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ, è åñëè èñïîëüçóþòñÿ îðèãèíàëüíûå çàïàñíûå ÷àñòè Volvo Penta, òî ýòè êà÷åñòâà ñîõðàíÿþòñÿ è
ìîæíî èçáåæàòü âîçíèêíîâåíèÿ èçëèøíèõ íåèñïðàâíîñòåé.

ÃÐÀÔÈÊ ÒÅÕÍÈ÷ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍȟ


ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Ïåðåä íà÷àëîì ïðîâåäåíèÿ ëþáîé ðàáîòû ïî òåõíè÷åñêîìó
îáñëóæèâàíèþ âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå ãëàâó “Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå”. Îíà
ñîäåðæèò èíñòðóêöèè, êàê áåçîïàñíî è ïðàâèëüíî âûïîëíÿòü ðàáîòû.

ÂÀÆÍÎ! Åñëè îäíîâðåìåííî óêàçàíû âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè è êàëåíäàðíîå âðåìÿ,


âûïîëíÿéòå ðàáîòó ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ â èíòåðâàë âðåìåíè, êîòîðûé
íàñòóïàåò ïåðâûì. Îòìå÷åííûå ïóíêòû ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ äîëæíû
âûïîëíÿòüñÿ â ñåðâèñíîì öåíòðå êîìïàíèè Volvo Penta.

Åæåäíåâíîå îáñëóæèâàíèå, ïåðåä ïåðâûì çàïóñêîì

• Äâèãàòåëü è îòñåê äâèãàòåëÿ, îáùàÿ ïðîâåðêà ........................................................ ñòð. 24


• Óðîâåíü ìàñëà, ïðîâåðêà è çàëèâêà ........................................................................ ñòð. 28
• Îõëàæäàþùàÿ æèäêîñòü, ïðîâåðêà óðîâíÿ .............................................................. ñòð. 32

Êàæäûå 50 ÷àñîâ èëè íå ðåæå îäíîãî ðàçà â 12 ìåñÿöåâ.

• Òîïëèâíûé ôèëüòð ïðåäâàðèòåëüíîé î÷èñòêè. Ñëèâíàÿ âîäà/çàãðÿçíåíèÿ ........ ñòð. 36

Ïîñëå ïåðâûõ 150 ÷àñîâ

• Ìîòîðíîå ìàñëî, çàìåíà 1)


......................................................................................... ñòð. 28
1)
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ðåêîìåíäóåòñÿ çàìåíà ìàñëà, çàìåíÿéòå íà ìàñëî ðåêîìåíäîâàííîãî Volvo Penta
êëàññà.

Êàæäûå 50-600 ÷àñîâ èëè íå ðåæå îäíîãî ðàçà â 12 ìåñÿöåâ.

• Ìîòîðíîå ìàñëî, çàìåíà 1) ......................................................................................... ñòð. 28


• Ìàñëÿíûé ôèëüòð/ïåðåïóñêíîé ôèëüòð, çàìåíà 2) .................................................. ñòð. 29
• Òîïëèâíûé ôèëüòð ïðåäâàðèòåëüíîé î÷èñòêè, çàìåíà ......................................... ñòð. 36
• Òîïëèâíûé ôèëüòð, çàìåíà ....................................................................................... ñòð. 36
1)
Èíòåðâàëû çàìåíû ìàñëà ìåíÿþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò êëàññà ìàñëà è ñîäåðæàíèÿ ñåðû â
òîïëèâå. ñòð. 26.
2)
Çàìåíÿéòå ôèëüòðû ïðè êàæäîé çàìåíå ìàñëà.

Êàæäûå 400 ÷àñîâ èëè íå ðåæå îäíîãî ðàçà â 12 ìåñÿöåâ.

• Òîïëèâíûé áàê (óëîâèòåëü øëàìà), ñëèâ. ......................................................... íå ïîêàçàí


• Ðåìåííûå ïðèâîäû, êîíòðîëü ............................................................................. ñòð. 25, 26
• Àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè, ïðîâåðêà óðîâíÿ ýëåêòðîëèòà ...................................... ñòð. 39

22
Ãðàôèê òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ

Êàæäûå 800 ÷àñîâ èëè íå ðåæå îäíîãî ðàçà â 12 ìåñÿöåâ.

• Çàðÿäíûé âîçäóõîïðîâîä, ïðîâåðêà íà óòå÷êó ......................................................... ñòð. 24


• Òîïëèâíûé ôèëüòð ïðåäâàðèòåëüíîé î÷èñòêè, çàìåíà ............................... íå ïîêàçàíî

Êàæäûå 1000 ÷àñîâ èëè íå ðåæå îäíîãî ðàçà â 6 ìåñÿöåâ.

• Ôèëüòð îõëàæäàþùåé æèäêîñòè, çàìåíà 1)


.............................................................. ñòð. 34
1)
Íå ñëåäóåò çàìåíÿòü îäíîâðåìåííî ñ îõëàæäàþùåé æèäêîñòüþ.

Êàæäûå 2000 ÷àñîâ

Òóðáîêîìïðåññîð, ïðîâåðêà ............................................................................ íå ïîêàçàíî


Çàçîð êëàïàíà, êîíòðîëü/íàñòðîéêà ............................................................... íå ïîêàçàíî

Êàæäûå 12 ìåñÿöà

Ñèñòåìà EMS 2. Ïðîâåðêà ñ ïîìîùüþ


äèàãíîñòè÷åñêîãî ñðåäñòâà (VODIA) ...................... ñì. ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ VODIA
Äâèãàòåëü, îáùàÿ ïðîâåðêà ....................................................................................... ñòð. 24
• Äâèãàòåëü, î÷èñòêà/îêðàñêà ............................................................................. íå ïîêàçàíî
• Âîçäóøíûé ôèëüòð, ñàïóí áàêà, çàìåíà. ....................................................... íå ïîêàçàíî
• Ïðîâåðêà, âîçäóøíûé êîìïðåññîð, çàìåíà. .................................................. íå ïîêàçàíî

Êàæäûå 24 ìåñÿöà
• Âñòàâêè âîçäóøíîãî ôèëüòðà, ïðîâåðêà/çàìåíà ..................................................... ñòð. 26

Êàæäûå 36 ìåñÿöåâ èëè êàæäûå 8000 ÷àñîâ.

• Ðåìåííûå ïðèâîäû, çàìåíà ................................................................................ ñòð. 25, 26

Êàæäûå 48 ìåñÿöåâ èëè êàæäûå 10000 ÷àñîâ.


Ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ, ïðîâåðêà/î÷èñòêà ..................................................... ñòð. 32, 33, 34
Îõëàæäàþùàÿ æèäêîñòü, çàìåíà ........................................................................ ñòð. 32, 33

Çàíîâî âîññòàíîâëåííûé äâèãàòåëü:


Ïîñëå ïåðâûõ 250 ÷àñîâ

Çàçîð êëàïàíà, íàñòðîéêà ............................................................................... íå ïîêàçàíî

23
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
Ýòà ãëàâà îïèñûâàåò âûïîëíåíèå îïðåäåëåííûõ ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ. Ïåðåä
íà÷àëîì ðàáîòû âíèìàòåëüíî èõ ïðî÷èòàéòå. Âðåìåíà âûïîëíåíèÿ îïðåäåëåííûõ ðàáîò ïî òåõíè÷åñêîìó
îáñëóæèâàíèþ ïðèâåäåíû â ïðåäûäóùåé ãëàâå: Ãðàôèê òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå ðåêîìåíäàöèè ïî òåõíèêå


áåçîïàñíîñòè ïðè ðàáîòàõ ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ è óõîäó çà äâèãàòåëåì, îïèñàííûå â ãëàâå
“Èíôîðìàöèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè”.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Ðàáîòà ïî óõîäó è òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ äâèãàòåëÿ äîëæíà âûïîëíÿòüñÿ ïðè


îñòàíîâëåííîì äâèãàòåëå, åñëè ÿâíî íå îãîâîðåíî èíîå. Äëÿ òîãî ÷òîáû íåëüçÿ áûëî çàâåñòè äâèãàòåëü,
óáåðèòå êëþ÷ çàæèãàíèÿ è îòêëþ÷èòå ñèñòåìíîå ïèòàíèå ñ ïîìîùüþ ãëàâíîãî âûêëþ÷àòåëÿ. Ðàáîòà èëè
ïðèáëèæåíèå ê ðàáîòàþùåìó äâèãàòåëþ ÿâëÿåòñÿ ðèñêîì äëÿ áåçîïàñíîñòè. Îñòåðåãàéòåñü âðàùàþùèõñÿ
êîìïîíåíòîâ è ãîðÿ÷èõ ïîâåðõíîñòåé.

Äâèãàòåëü, îáùèå ñâåäåíèÿ

Îáùàÿ ïðîâåðêà
Îñìîòð äâèãàòåëÿ è åãî îòäåëåíèÿ ïåðåä çàïóñêîì è
ïîñëå ðàáîòû, êîãäà äâèãàòåëü îñòàíîâëåí äîëæåí
âîéòè â ïîâñåäíåâíóþ ïðèâû÷êó. Ýòî ïîìîæåò Âàì
áûñòðî îáíàðóæèòü âîçìîæíóþ íåïîëàäêó èëè
ñèòóàöèþ, êîòîðàÿ ïðîèçîøëà èëè ìîæåò ïðîèçîéòè.
Îñîáåííî òùàòåëüíî îáðàùàéòå âíèìàíèå íà óòå÷êó
ìàñëà, òîïëèâà è îõëàæäàþùåé æèäêîñòè,
îñëàáëåííûå áîëòû, èçíîøåííûå èëè ïëîõî
íàòÿíóòûå ïðèâîäíûå ðåìíè, îñëàáëåííûå
ñîåäèíåíèÿ, ïîâðåæäåííûå øëàíãè è ýëåêòðè÷åñêèå
êàáåëè. Ýòà ïðîâåðêà çàíèìàåò òîëüêî íåñêîëüêî
ìèíóò è ìîæåò ïðåäîòâðàòèòü ñåðüåçíûå
íåèñïðàâíîñòè è äîðîãîñòîÿùèå ðåìîíòû.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Îòëîæåíèÿ òîïëèâà, ìàñëà


è ñìàçêà íà äâèãàòåëå èëè åãî îòñåêå ÿâëÿþòñÿ
îãíåîïàñíûìè è äîëæíû áûòü óäàëåíû, êàê
òîëüêî îáíàðóæåíû.

ÂÀÆÍÎ! Åñëè îáíàðóæåíà óòå÷êà ìàñëà, òîïëèâà


èëè îõëàæäàþùåé æèäêîñòè, âûÿñíèòå ïðè÷èíó è
óñòàíîâèòå íåèñïðàâíîñòü ïåðåä òåì, êàê
çàïóñòèòü äâèãàòåëü.

ÂÀÆÍÎ! Ïîìíèòå ñëåäóþùåå ïðè ìîéêå


àïïàðàòîì âûñîêîãî äàâëåíèÿ: Íèêîãäà íå
íàïðàâëÿéòå ñòðóþ âîäû íà ðàäèàòîðû,
ïðîìåæóòî÷íûå îõëàäèòåëè, óïëîòíåíèÿ,
ðåçèíîâûå øëàíãè èëè ýëåêòðè÷åñêèå
êîìïîíåíòû.

Çàðÿäíûé âîçäóõîïðîâîä,
ïðîâåðêà íà óòå÷êó
Ïðîâåðüòå ñîñòîÿíèå çàðÿäíûõ âîçäóõîïðîâîäîâ,
øëàíãîâûõ ñîåäèíåíèé è
ñîñòîÿíèå çàæèìîâ íà íàëè÷èå òðåùèí è äðóãèõ
ïîâðåæäåíèé. Ïðè íåîáõîäèìîñòè çàìåíèòå.

ÂÀÆÍÎ! Çàòÿíèòå çàæèìû äî 9 ± 2 Íì (6,6±1,5


ôóíò-ñèëà ôóò).

24
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå

Ïðèâîäíîé ðåìåíü/ ðåìåíü


ãåíåðàòîðà, ïðîâåðêà
Êîíòðîëü ñëåäóåò âûïîëíÿòü ïîñëå ýêñïëóàòàöèè,
êîãäà ðåìíè ãîðÿ÷èå.
Ïðè íàæàòèè íà ðåìíè ãåíåðàòîðà è ïðèâîäíûå
ðåìíè îíè äîëæíû îòêëîíÿòüñÿ ïðèáëèçèòåëüíî íà 3-
4 ìì (0,118-0,157 “) ìåæäó øêèâàìè.
Ðåìíè ãåíåðàòîðà è ïðèâîäíûå ðåìíè èìåþò
óñòðîéñòâà àâòîìàòè÷åñêîãî íàòÿæåíèÿ è íå òðåáóþò
ðåãóëèðîâêè. Ïðîâåðüòå ñîñòîÿíèå ïðèâîäíûõ ðåìíåé.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè çàìåíèòå, ñì. “Ðåìíè ãåíåðàòîðà,
çàìåíà” è “Ïðèâîäíûå ðåìíè, çàìåíà”.

Ðåìíè ãåíåðàòîðà, çàìåíà


ÂÀÆÍÎ! Âñåãäà çàìåíÿéòå ïðèâîäíîé ðåìåíü,
åñëè îí èçíîøåí èëè èìååò òðåùèíû.

1. Îòêëþ÷èòå ãëàâíûé âûêëþ÷àòåëü (âûêëþ÷àòåëè) è


ïðîâåðüòå, ÷òîáû ê äâèãàòåëþ íå áûëî
ïîäêëþ÷åíî ýëåêòðîïèòàíèå.
2. Óáåðèòå îãðàæäåíèå îõëàæäàþùåãî âåíòèëÿòîðà
è êîëüöî âîêðóã íåãî.
3. Ñíèìèòå îãðàæäåíèå ïðèâîäíûõ ðåìíåé.
4. Âñòàâüòå êëþ÷ 1/2" â ïðàâîå íàòÿæíîå óñòðîéñòâî
(1). Ïðèïîäíèìèòå êëþ÷ è ñíèìèòå ïðèâîäíîé
ðåìåíü âîäÿíîãî íàñîñà.
5. Âñòàâüòå êëþ÷ 1/2" â ëåâîå íàòÿæíîå óñòðîéñòâî
(2). Íàæìèòå íà êëþ÷ âíèç è ñíèìèòå ðåìíè
ãåíåðàòîðà.
6. Ïðîâåðüòå, ÷òîáû øêèâû áûëè ÷èñòûìè è áåç
ïîâðåæäåíèé.
1 2 7. Íàæìèòå 1/2" êëþ÷ â ëåâîì íàòÿæíîì óñòðîéñòâå
(2) âíèç è íàäåíüòå íîâûé ïðèâîäíîé ðåìåíü
ãåíåðàòîðà.
8. Ïîäíèìèòå 1/2" êëþ÷ â ïðàâîì íàòÿæíîì
óñòðîéñòâå (2) è íàäåíüòå íîâûé ïðèâîäíîé
ðåìåíü âîäÿíîãî íàñîñà.
9. Óñòàíîâèòå îãðàæäåíèÿ ïðèâîäíûõ ðåìíåé.
10. Óñòàíîâèòå îãðàæäåíèå îõëàæäàþùåãî
âåíòèëÿòîðà è êîëüöî âîêðóã íåãî.
11. Çàïóñòèòå äâèãàòåëü è âûïîëíèòå ôóíêöèîíàëüíóþ
ïðîâåðêó.

25
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå

Ïðèâîäíîé ðåìåíü, çàìåíà


1. Îòêëþ÷èòå ãëàâíûé âûêëþ÷àòåëü (âûêëþ÷àòåëè) è
ïðîâåðüòå, ÷òîáû ê äâèãàòåëþ íå áûëî
ïîäêëþ÷åíî ýëåêòðîïèòàíèå.
2. Óáåðèòå îãðàæäåíèå îõëàæäàþùåãî âåíòèëÿòîðà
è êîëüöî âîêðóã íåãî.
3. Ñíèìèòå îãðàæäåíèå ïðèâîäíûõ ðåìíåé.
4. Âñòàâüòå êëþ÷ 1/2" â ïðàâîå íàòÿæíîå óñòðîéñòâî
(1). Ïîäíèìèòå êëþ÷ è ñíèìèòå ïðèâîäíîé
ðåìåíü.
5. Ïðîêðóòèòå ïðèâîäíîé ðåìåíü âîêðóã âåíòèëÿòîðà
è ñíèìèòå åãî.
6. Ïðîâåðüòå, ÷òîáû øêèâû áûëè ÷èñòûìè è áåç
ïîâðåæäåíèé.
7. Íàäåíüòå íà âåíòèëÿòîð íîâûé ïðèâîäíîé
ðåìåíü.
1 8. Ïîäíèìèòå êëþ÷ 1/2" è óñòàíîâèòå íîâûé
ïðèâîäíîé ðåìåíü.
9. Óñòàíîâèòå îãðàæäåíèÿ ïðèâîäíûõ ðåìíåé.
10. Óñòàíîâèòå îãðàæäåíèå îõëàæäàþùåãî
âåíòèëÿòîðà è êîëüöî âîêðóã íåãî.
11. Çàïóñòèòå äâèãàòåëü è âûïîëíèòå ôóíêöèîíàëüíóþ
ïðîâåðêó.

Ïðîâåðêà/çàìåíà âîçäóøíîãî
ôèëüòðà.
Äâèãàòåëü îáîðóäîâàí ýëåêòðîííîé èíäèêàöèåé
ñîñòîÿíèÿ âîçäóøíîãî ôèëüòðà.
Áëîê óïðàâëåíèÿ âûäàåò ñèãíàë, î êîòîðîì
ñîîáùàåòñÿ ïðåäóïðåæäåíèåì íà ïðèáîðíîé ïàíåëè.
Ïðåäóïðåæäåíèå ñâèäåòåëüñòâóåò î ïåðåïàäå
äàâëåíèÿ â âîçäóøíîì ôèëüòðå, ÷òî òðåáóåò ïðîâåðêè
ôèëüòðà è âîçìîæíî, åãî çàìåíû.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Óòèëèçèðóéòå ñòàðûé ôèëüòð. Î÷èñòêà èëè


ïîâòîðíîå èñïîëüçîâàíèå íåäîïóñòèìû.

ÂÀÆÍÎ! Ïðè íåïðåðûâíîé ýêñïëóàòàöèè ôèëüòð


ñëåäóåò ïðîâåðÿòü êàæäûå 8 ÷àñîâ.
Ïðè ýêñïëóàòàöèè â ÷ðåçâû÷àéíî ïûëüíûõ
óñëîâèÿõíàïðèìåð, íà óãîëüíûõ øàõòàõ,
êàìíåäðîáèëüíûõ çàâîäàõ, òðåáóþòñÿ ñïåöè-
àëüíûå âîçäóøíûå ôèëüòðû.

26
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå

Ñìàçî÷íàÿ ñèñòåìà

Èíòåðâàëû çàìåíû ìàñëà ìîãóò ìåíÿòüñÿ îò 50 äî 600 ÷àñîâ â çàâèñèìîñòè îò ìàðêè ìàñëà è ñîäåðæàíèÿ ñåðû â
òîïëèâå. Íóæíî ïîìíèòü, ÷òî èíòåðâàëû çàìåíû ìàñëà íèêîãäà íå äîëæíû ïðåâûøàòü ïåðèîä 12 ÷àñîâ.
Åñëè Âû ïðåäïî÷èòàåòå áîëåå äëèòåëüíûå èíòåðâàëû ïî ñðàâíåíèþ èíòåðâàëàìè, ïðèâåäåííûìè â òàáëèöå
íèæå, ñîñòîÿíèå ìàñëà äîëæíî ïðîâåðÿòüñÿ èçãîòîâèòåëåì ìàñëà ïóòåì åãî ðåãóëÿðíîãî òåñòèðîâàíèÿ.

Êëàññ ìàñëà Ñîäåðæàíèå ñåðû â òîïëèâå, ïî ìàññå

äî 0,5 % 0,5 – 1,0 % ñâûøå 1,0 % 1)1)


Èíòåðâàë çàìåíû ìàñëà: Ïåðâûé íàñòóïàþùèé èíòåðâàë ïðè ýêñïëóàòàöèè:
VDS–3, VDS–2 è ACEA E3 2) 600 ÷àñîâ èëè 12 ìåñÿöåâ. 300 ÷àñîâ èëè 12 ìåñÿöåâ. 150 ÷àñîâ èëè 12 ìåñÿöåâ.
VDS è ACEA E3 2) 400 ÷àñîâ èëè 12 ìåñÿöåâ. 200 ÷àñîâ èëè 12 ìåñÿöåâ. 100 ÷àñîâ èëè 12 ìåñÿöåâ.3)
ACEA: E4, E3, E2
API: CE, CF, CF-4, CG-4, CH-4 200 ÷àñîâ èëè 12 ìåñÿöåâ. 100 ÷àñîâ èëè 12 ìåñÿöåâ. 50 ÷àñîâ èëè 12 ìåñÿöåâ.3)

1)
Åñëè ñîäåðæàíèå ñåðû > 1,0% ïî ìàññå, òî èñïîëüçóéòå ìàñëî ñ TBN > 15.
2)
Ñìàçî÷íîå ìàñëî äîëæíî óäîâëåòâîðÿòü îáîèì òðåáîâàíèÿì. API: CG-4 è CH-4 ìîãóò áûòü îäîáðåíû äëÿ ïðèìåíåíèÿ â
íååâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ (âìåñòî ACEA E3).
3)
Èñïîëüçóéòå ìàñëî ñ TBN 14-20.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ìèíåðàëüíîå ìàñëî, ñèíòåòè÷åñêîå èëè ïîëóñèíòåòè÷åñêîå, ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ ïðè óñëîâèè, ÷òî
âûïîëíÿþòñÿ óêàçàííûå âûøå òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó.

VDS = Volvo Drain Specification


ACEA = Association des Constructeurs Europenne dAutomobiles
API = American Petroleum Institute
TBN = Îáùåå ùåëî÷íîå ÷èñëî

Âÿçêîñòü
Âûáèðàéòå âÿçêîñòü èç ñîñåäíåé òàáëèöû, ñ ó÷åòîì
ñîîòâåòñòâóþùåé íåïðåðûâíîé òåìïåðàòóðû
îêðóæàþùåé ñðåäû.
* Îòíîñèòñÿ ê ñèíòåòè÷åñêèì èëè ïîëóñèíòåòè÷åñêèì
* ìàñëàì.

Îáúåì çàìåíû ìàñëà


Îáðàòèòåñü ê ãëàâå “Òåõíè÷åñêèå äàííûå”.

27
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå

Óðîâåíü ìàñëà, ïðîâåðêà è


çàëèâêà

Óðîâåíü ìàñëà äîëæåí íàõîäèòüñÿ â ïðåäåëàõ


îòìå÷åííîé îáëàñòè íà ùóïå; åãî íóæíî ïðîâåðÿòü
åæåäíåâíî ïåðåä
ïåðâûì ïóñêîì.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Óðîâåíü ìàñëà ìîæíî ïðîâåðèòü íà
íåïîäâèæíîì äâèãàòåëå (ñòîðîíà STOP ìàñëîìåðíîãî
ùóïà) è íà ðàáîòàþùåì äâèãàòåëå (ñòîðîíà
OPERATING ìàñëîìåðíîãî ùóïà)
Äîëåéòå ìàñëî ÷åðåç îòâåðñòèå ìàñëîíàëèâíîãî
ïàòðóáêà ñ ëåâîé ñòîðîíû äâèãàòåëÿ.
Ïðîâåðüòå, ÷òîáû äîëèâêå îáåñïå÷èâàëñÿ íóæíûé
óðîâåíü. Íà íåïîäâèæíîì äâèãàòåëå, ïîäîæäèòå
íåñêîëüêî ìèíóò, ÷òîáû ïîçâîëèòü ìàñëó ñòå÷ü â
ïîääîí.

ÂÀÆÍÎ! Íå çàëèâàéòå âûøå ìàêñèìàëüíîãî


óðîâíÿìàñëà. Èñïîëüçóéòå òîëüêî
ðåêîìåíäîâàííûé êëàññ ìàñëà. (ñì. ïðåäûäóùóþ
ñòðàíèöó).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Äàò÷èê óðîâíÿ ìàñëà âûïîëíÿåò


èçìåðåíèÿ óðîâíÿ ìàñëà òîãäà, êîãäà âêëþ÷åíî
çàæèãàíèå. Äðóãèìè ñëîâàìè, èçìåðåíèÿ íå
ïðîâîäÿòñÿ íåïðåðûâíî âî âðåìÿ ðàáîòû.

Ìîòîðíîå ìàñëî, çàìåíà


ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Ãîðÿ÷åå ìàñëî è ãîðÿ÷èå
ïîâåðõíîñòè ìîãóò âûçâàòü îæîãè.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Äîëèâêó íóæíî äåëàòü, êîãäà äâèãàòåëü


òåïëûé.

1. Ïîäñîåäèíèòå ñëèâíîé øëàíã ê äðåíàæíîìó


íàñîñó ìàñëà è ïðîâåðüòå, ÷òîáû íå áûëî óòå÷êè.
2. Îòêà÷àéòå ìàñëî (èëè ñíèìèòå íèæíþþ ïðîáêó
ñëèâíîãî îòâåðñòèÿ è ñëåéòå ìîòîðíîå ìàñëî).
Ñîáåðèòå âñå ñòàðîå ìàñëî è ôèëüòðû è îòíåñèòå èõ
íà ñòàíöèþ óòèëèçàöèè äëÿ óíè÷òîæåíèÿ.
3. Ñíèìèòå ñëèâíîé øëàíã (èëè ïîñòàâüòå íèæíþþ
ïðîáêó ñëèâíîãî îòâåðñòèÿ).
4. Çàëåéòå ìîòîðíîå ìàñëî.
Îáúåì çàìåíû ìàñëà, îáðàòèòåñü ê ãëàâå
“Òåõíè÷åñêèå äàííûå” .

28
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå

Ìàñëÿíûé ôèëüòð/ïåðåïóñêíîé
ôèëüòð, çàìåíà
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Ãîðÿ÷åå ìàñëî è ãîðÿ÷èå
ïîâåðõíîñòè ìîãóò âûçâàòü îæîãè.

1. Î÷èñòèòå êðîíøòåéí ìàñëÿíîãî ôèëüòðà (2).


2. Ñíèìèòå âñå ìàñëÿíûå ôèëüòðû ñ ïîìîùüþ
ñîîòâåòñòâóþùåãî ñúåìíèêà ìàñëÿíîãî ôèëüòðà (1).
3. Î÷èñòèòå ñîïðÿãàåìóþ ïîâåðõíîñòü êðîíøòåéíà
ìàñëÿíîãî ôèëüòðà. Ïðîâåðüòå, ÷òîáû íå
îñòàëîñü ÷àñòåé îò ñòàðîãî ìàñëÿíîãî óïëîòíåíèÿ.
Òùàòåëüíî î÷èñòèòå âñå ìåñòà âíóòðè çàùèòíîé
êðîìêè (2) íà êðîíøòåéíå ìàñëÿíîãî ôèëüòðà.
4. Íàíåñèòå òîíêèé ñëîé ìîòîðíîãî ìàñëà íà
2 óïëîòíèòåëüíûå êîëüöà íîâûõ òîïëèâíûõ
ôèëüòðîâ.
5. Ïîñòàâüòå íîâûå ìàñëÿíûå ôèëüòðû. Çàòÿíèòå
äâà ïîëíîïîòî÷íûõ ôèëüòðà (ñïðàâà íà ðèñóíêå)
íà ? - ¾ îáîðîòà ñðàçó ïîñëå èõ êîíòàêòà. Çàòÿíèòå
ïåðåïóñêíîé ôèëüòð íà ? 1 îáîðîò ïîñëå êîíòàêòà.
6. Äîëåéòå ìîòîðíîå ìàñëî, çàïóñòèòå äâèãàòåëü è
1 äàéòå åìó ïðîðàáîòàòü 20-30 ñåêóíä.
7. Âûêëþ÷èòå äâèãàòåëü, ïðîâåðüòå óðîâåíü ìàñëà è
äîëåéòå åãî ïðè íåîáõîäèìîñòè.
8. Ïðîâåðüòå óïëîòíåíèÿ âîêðóã ìàñëÿíûõ ôèëüòðîâ.

29
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå

Îõëàæäàþùàÿ ñèñòåìà
Ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ îáåñïå÷èâàåò ðàáîòó äâèøàòåëÿ ïðè ïðàâèëüíîé òåìïåðàòóðå. Ýòî ñèñòåìà çàêðûòîé
öèðêóëÿöèè. Îíà âñåãäà äîëæíà áûòü çàïîëíåíà ñìåñüþ ñîñòîÿùåé èç, êàê ìèíèìóì, 40 % êîíöåíòðèðîâàííîé
îõëàæäàþùåé æèäêîñòè è 60 % âîäû äëÿ çàùèòû îò âíóòðåííåé êîððîçèè, êàâèòàöèè è ðàçðóøåíèé,
ïðîèñõîäÿùèõ èç-çà çàìåðçàíèÿ.
Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü “Volvo Penta Coolant, Ready Mixed”, èëè “Volvo Penta Coolant”
(êîíöåíòðèðîâàííûé) â ñìåñè ñ äèñòèëèðîâàííîé âîäîé, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïåöèôèêàöèåé, ñì “Ñìåøèâàíèå.
îõëàæäàþùåé æèäêîñòè”. Ðàçðåøåíà ê ïðèìåíåíèþ è îäîáðåíà Volvo Penta îõëàæäàþùàÿ æèäêîñòü òîëüêî
òàêîãî êà÷åñòâà.
Îõëàæäàþùàÿ æèäêîñòü äîëæíà ñîäåðæàòü ýòèëåí ãëèêîëü õîðîøåãî êà÷åñòâà, ñîîòâåòñòâóþùàÿ õèìè÷åñêàÿ
êîíöåíòðàöèÿ êîòîðîãî îáåñïå÷èâàåò äîëæíóþ çàùèòó äâèãàòåëÿ. Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå
àíòèêîððîçèéíîé äîáàâêè â äâèãàòåëÿõ Volvo Penta. Íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå ïðîñòî âîäó â êà÷åñòâå
îõëàæäàþùåé æèäêîñòè.

ÂÀÆÍÎ! Îõëàäèòåëü, ïðàâèëüíîé êîíñèñòåíòíîñòè, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü âåñü ãîä. Îíà èñïîëüçóåòñÿ
äàæå â ñëó÷àÿõ, êîãäà îòñóòñòâóåò óãðîçà çàìåðçàíèÿ, äëÿ ãàðàíòèè òîãî, ÷òî äâèãàòåëü èìååò íàäëåæàùóþ
çàùèòó îò êîððîçèè.
Áóäóùèå íåïîëàäêè äâèãàòåëÿ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íå ãàðàíòèéíûìè, åñëè èñïîëüçîâàëàñü íåíàäëåæàùàÿ
îõëàæäàþùàÿ æèäêîñòü, èëè íå ñîáëþäàëèñü óêàçàíèÿ ïî ñìåøèâàíèþ îõëàæäàþùåé æèäêîñòè.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: Àíòèêîððîçèéíûå êîìïîíåíòû ñî âðåìåíåì ñòàíîâÿòñÿ ìåíåå ýôôåêòèâíûìè, ÷òî çíà÷èò, ÷òî
òðåáóåòñÿ çàìåíà æèäêîñòè, ñì. “Ñõåìà îáñëóæèâàíèÿ”. Ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ äîëæíà áûòü ïðîìûòà ïðè ñìåíå
îõëàæäàþùåé æèäêîñòè, ñì. “Ïðîìûâ îõëàæäàþùåé. ñèñòåìû”.

“Volvo Penta Coolant” ýòî êîíöåíòðèðîâàííàÿ


æèäêîñòü, êîòîðàÿ äîëæíà ñìåøèâàòüñÿ ñ âîäîé. Îíà
áûëà ñîçäàíà äëÿ îïòèìàëüíîé ðàáîòû äâèãàòåëåé
Volvo Penta è îáåñïå÷èâàåò ïðåêðàñíóþ çàùèòó îò
âíóòðåííåé êîððîçèè, êàâèòàöèè è ðàçðóøåíèÿ íà
õîëîäå.

“Volvo Penta Coolant, Ready Mixed” ýòî óæå ãîòîâàÿ


îõëàæäàþùàÿ æèäêîñòü, ñîñòîÿùàÿ íà 40% èç “Volvo
Penta Coolant” è íà 60% èç âîäû. Ïîäîáíàÿ
êîíöåíòðàöèÿ çàùèùàåò äâèãàòåëü îò êîððîçèè,
êàâèòàöèîííîãî ðàçðóøåíèÿ è çàìåðçàíèÿ äî -28 °C
(18°F).

30
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå

Îõëàæäàþùàÿ æèäêîñòü. Ñìåøèâàíèå


ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Âñå ãëèêîëè îïàñíû äëÿ
çäîðîâüÿ è íàíîñÿò âðåä îêðóæàþùåé ñðåäå. Íå
ïðèíèìàòü âíóòðü!
Ãëèêîëü ëåãêî âîñïëàìåíÿåì.

ÂÀÆÍÎ! Ýòèëåíãëèêîëü íå äîëæåí


ñìåøèâàòüñÿ ñ ãëèêîëÿìè äðóãîãî òèïà.

Ñìåøèâàíèå:
40 % “Volvo Penta Coolant” (êîíöåíòðèðîâàííàÿ
æèäêîñòü)
60 % âîäà
Ïîäîáíàÿ êîíöåíòðàöèÿ çàùèùàåò äâèãàòåëü îò
âíóòðåííåé êîððîçèè, êàâèòàöèîííîãî ðàçðóøåíèÿ è
çàìåðçàíèÿ äî -28 °C (18°F). (Èñïîëüçîâàíèå 60 %
ãëèêîëÿ ïîíèæàåò òåìïåðàòóðó çàìåðçàíèÿ äî -54 °C
(65°F)). Íèêîãäà íå ñìåøèâàéòå áîëåå 60 %
êîíöåíòðàòà (Volvo Penta Coolant) â îõëàæäàþùåé
æèäêîñòè, ýòî óìåíüøèò ýôôåêò îõëàæäåíèÿ è
óâåëè÷èò ðèñê ïåðåãðåâà äâèãàòåëÿ, è óìåíüøèò
çàùèòó îò ìîðîçà.

ÂÀÆÍÎ! Îõëàæäàþùàÿ æèäêîñòü äîëæíà áûòü


ñìåøàíà ñ äèñöèëèðîâàíîé âîäîé, èñïîëüçóéòå
äèñòèëëèðîâàííóþ - äåèîíèçèðîâàííóþ âîäó.
Âîäà äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì Vol-
vo Penta, ñì. “Êà÷åñòâî âîäû”.

ÂÀÆÍÎ! ×ðåçâû÷àéíî âàæíî, ÷òîáû â


äîáàâëåííàÿ â ñèñòåìó îõëàæäàþùàÿ æèäêîñòü,
èìåëà ïðàâèëüíóþ êîíöåíòðàöèþ. Ïåðåä
äîáàâëåíèåì â ñèñòåìó ñìåøèâàéòå æèäêîñòü â
îòäåëüíîé ÷èñòîé åìêîñòè. Óáåäèòåñü, ÷òî
æèäêîñòè õîðîøî ïåðåìåøàëèñü.

Êà÷åñòâî âîäû
ASTM D4985:
Îáùåå êîëè÷åñòâî òâåðäûõ ÷àñòèö ....... < 340 ÷/ìëí
Îáùàÿ æåñòêîñòü: .................................. < 9.5° dH
Õëîðèäû ................................................... < 40 ÷/ìëí
Ñóëüôàò ................................................... < 100 ÷/ìëí
Çíà÷åíèå pH ............................................. 5,5– 9
Îêñèä êðåìíèÿ
(â ñîîòâåòñòâèè ñ. ASTM D859) .............. < 20 ìã. SiO2/ë.
Æåëåçî
(â ñîîòâåòñòâèè ñ. ASTM D1068) ............ < 0,10 ÷/ìëí
Ìàðãàíöû
(â ñîîòâåòñòâèè ñ. ASTM D858) .............. < 0,05 ÷/ìëí
Ïðîâîäèìîñòü
(â ñîîòâåòñòâèè ñ. ASTM D1125) ............ < 500 µS/ñì
Ñîäåðæàíèå îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ,
CODMn (â ñîîòâåòñòâèè ñ ISO8467) ......... < 15 ìã. KMnO4/ë.

31
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå

Îõëàæäàþùàÿ æèäêîñòü,
ïðîâåðêà
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Íå îòêðûâàéòå ïðîáêó
íàëèâíîé ãîðëîâèíû (1) ïðè òåïëîì äâèãàòåëå,
êðîìå èñêëþ÷èòåëüíûõ îáñòîÿòåëüñòâ. Ïðè ýòîì
ìîæåò ðàçáðûçãàòüñÿ ïàð èëè ãîðÿ÷àÿ æèäêîñòü.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Îòêðûâàéòå òîëüêî ïðîáêó íàëèâíîé


ãîðëîâèíû (1). Íå îòêðûâàéòå ïðîáêó íàëèâíîé
ãîðëîâèíû (2).

Óðîâåíü îõëàæäàþùåé æèäêîñòè äîëæåí áûòü âûøå


îòìåòêè MIN (ÌÈÍ). Ïåðåä çàïóñêîì äâèãàòåëÿ
ïðîâåðüòå óðîâåíü îõëàæäàþùåé æèäêîñòè. Ïðè
íåîáõîäèìîñòè äîëåéòå îõëàæäàþùóþ æèäêîñòü, ñì.
“Îõëàæäàþùàÿ æèäêîñòü, çàëèâêà”.

Ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ, çàëèâêà


ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Íå îòêðûâàéòå ïðîáêó
íàëèâíîé ãîðëîâèíû (1) ïðè òåïëîì äâèãàòåëå,
êðîìå èñêëþ÷èòåëüíûõ îáñòîÿòåëüñòâ. Ïðè ýòîì
ìîæåò ðàçáðûçãèâàòüñÿ ïàð èëè ãîðÿ÷àÿ
æèäêîñòü.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ! Íå îòêðûâàéòå ïðîáêó íàëèâíîé


ãîðëîâèíû (2).

Çàïîëíåíèå ïîëíîñòüþ îïîðîæíåííîé


ñèñòåìû
1. Îòêðîéòå ïðîáêó íàëèâíîé ãîðëîâèíû (1).
2. Ïðîâåðüòå, ÷òîáû âñå ìåñòà ñëèâà áûëè çàêðûòû.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Èñïîëüçóéòå òîëüêî îõëàæäàþùóþ
æèäêîñòü, ðåêîìåíäîâàííóþ Volvo Penta.

3. Çàáëàãîâðåìåííî ñäåëàéòå ñìåñü íóæíîãî


êîëè÷åñòâà îõëàæäàþùåé æèäêîñòè, ÷òîáû
ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ áûë ïîëíîñòüþ çàïîëíåíà.
4. Çàëåéòå îõëàæäàþùóþ æèäêîñòü òàê, ÷òîáû
óðîâåíü íàõîäèëñÿ ìåæäó îòìåòêàìè MIN (ÌÈÍ)
è MAX (ÌÀÊÑ). Íå çàïóñêàéòå äâèãàòåëü äî òåõ
ïîð, ïîêà ñèñòåìà íå áóäåò ïîëíîñòüþ
ïðîâåíòèëèðîâàíà è çàïîëíåíà.
Çàïîëíåíèå íóæíî âûïîëíÿòü íà ñòàöèîíàðíîì
äâèãàòåëå. Çàïîëíÿéòå ìåäëåííî, ÷òîáû âûõîäèë
âîçäóõ.
5. Çàïóñêàéòå äâèãàòåëü ïîñëå òîãî, êàê ñèñòåìà
îõëàæäåíèÿ ïîëíîñòüþ çàïîëíåíà, à âîçäóõ
âûïóùåí. Ïîñëå çàïóñêà îòêðîéòå âñå
âåíòèëÿöèîííûå êðàíû, ÷òîáû âûøåë çàêðûòûé
âîçäóõ.
Åñëè ê ñèñòåìå îõëàæäåíèÿ äâèãàòåëÿ
ïîäêëþ÷åí îáîãðåâàòåëüíûé áëîê, òî êëàïàí
óïðàâëåíèÿ ïîäîãðåâîì äîëæåí áûòü îòêðûò, à
óñòàíîâêà âåíòèëèðîâàòüñÿ âî âðåìÿ
çàïîëíåíèÿ.
6. Îñòàíîâèòå äâèãàòåëü ïðèáëèçèòåëüíî íà îäèí
÷àñ è ïðîâåðüòå óðîâåíü îõëàæäàþùåé æèäêîñòè.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè äîëåéòå.

32
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå

Îõëàæäàþùàÿ æèäêîñòü. Ñëèâ.

Ïåðåä ñëèâîì äâèãàòåëü äîëæåí áûòü îñòàíîâëåí, à


ïðîáêàíàëèâíîé ãîðëîâèíû îòêðó÷åíà.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Íå îòêðûâàéòå ïðîáêó


íàëèâíîé ãîðëîâèíû (1) ïðè òåïëîì äâèãàòåëå,
êðîìå èñêëþ÷èòåëüíûõ îáñòîÿòåëüñòâ. Ïðè ýòîì
ìîæåò ðàçáðûçãèâàòüñÿ ïàð èëè ãîðÿ÷àÿ
æèäêîñòü.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Íå îòêðûâàéòå ïðîáêó íàëèâíîé


ãîðëîâèíû (2). Íà äâèãàòåëÿõ, êîòîðûå íóæíî
çàêîíñåðâèðîâàòü èëè ïîäãîòîâèòü äëÿ õðàíåíèÿ,
ñèñòåìó îõëàæäåíèÿ äâèãàòåëÿ íå ñëåäóåò ñëèâàòü.
Îõëàæäàþùàÿ æèäêîñòü ñîäåðæèò äîáàâêè
èíãèáèòîðà êîððîçèè.

1. Ñíèìèòå ïðîáêó íàëèâíîé ãîðëîâèíû (1).


2. Îòêðîéòå âñå ìåñòà ñëèâà. Ñëåéòå îõëàæäàþùóþ
æèäêîñòü ñ ðàäèàòîðà è áëîêà äâèãàòåëÿ ñ
ïîìîùüþ ñëèâíîãî øëàíãà. Ñëèâíûå ïàòðóáêè
íàõîäÿòñÿ ïîä ðàäèàòîðîì ñ ïðàâîé ñòîðîíû áëîêà
äâèãàòåëÿ.
3. Ïðîâåðüòå, ÷òîáû ñëèëàñü âñÿ îõëàæäàþùàÿ
æèäêîñòü. Âíóòðè ïðîáîê ñëèâíûõ îòâåðñòèé/
ñëèâíûõ êðàíîâ ìîãóò íàõîäèòüñÿ îòëîæåíèÿ,
êîòîðûå íóæíî óäàëèòü.  ïðîòèâíîì ñëó÷àå
ñóùåñòâóåò ðèñê òîãî, ÷òî îõëàæäàþùàÿ æèäêîñòü
îñòàíåòñÿ è âûçâàòü ïîâðåæäåíèå îò
çàìîðàæèâàíèÿ. Ïðîâåðüòå, ñóùåñòâóþò ëè åùå
ïðîáêè èëè êðàíû â íèæíèõ òî÷êàõ òðóá âîäÿíîãî
îõëàæäåíèÿ.
4. Çàêðîéòå âñå êðàíû è ïðîâåðüòå, ÷òîáû
ïîäïðóæèíåííûå êðûøêè ïàòðóáêîâ ïîëíîñòüþ
çàêðûâàëèñü. Ïîñòàâüòå ðåçèíîâûå ïðîáêè.

Ïðîìûâêà ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ


Ñïîñîáíîñòü ê îõëàæäåíèþ óìåíüøàåòñÿ èç-çà
îòëîæåíèé â ðàäèàòîðå è êàíàëàõ îõëàæäåíèÿ. Ïðè
çàìåíå îõëàæäàþùåé æèäêîñòè ñèñòåìó îõëàæäåíèÿ
ñëåäóåò ïðîìûâàòü.
1. Ñëåéòå îõëàæäàþùóþ æèäêîñòü, êàê îïèñàíî â
ïðåäûäóùåì ïàðàãðàôå.
2. Âñòàâüòå øëàíã â îòâåðñòèå íàëèâíîãî ïàòðóáêà
ðàñøèðèòåëüíîãî áà÷êà è ïðîìûâàéòå ñâåæåé
âîäîé äî òåõ ïîð, ïîêà âûòåêàþùàÿ âîäà íå áóäåò
ïîëíîñòüþ ÷èñòîé.
3. Çàêðîéòå ñëèâíûå êðàíû è ïðîáêè. Çàëåéòå
ñâåæóþ îõëàæäàþùóþ æèäêîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
èíñòðóêöèÿìè, ïðèâåäåííûìè â ãëàâå
“Îõëàæäàþùàÿ æèäêîñòü. Ïðîâåðêà è çàëèâêà”.

33
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå

Ïðîìåæóòî÷íûé îõëàäèòåëü.
Íàðóæíàÿ î÷èñòêà
×òîáû èìåòü äîñòóï ê ðàäèàòîðó, ïðè íåîáõîäèìîñòè
ñíèìèòå çàùèòíûå îãðàæäåíèÿ.
Î÷èùàéòå ðàäèàòîð ñ ïîìîùüþ âîäû è ìÿãêîãî
ìîþùåãî ñðåäñòâà. Èñïîëüçóéòå ìÿãêóþ ùåòêó.
Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü ðåøåòêó-
ðàäèàòîðà. Ïîñòàâüòå íà ìåñòî êîìïîíåíòû
ðàäèàòîðà.

ÂÀÆÍÎ! Íå èñïîëüçóéòå ìîþùèé àïïàðàò


âûñîêîãî äàâëåíèÿ.

Ôèëüòð îõëàæäàþùåé æèäêîñòè,


çàìåíà
1. Ïîâåðíèòå êðàí (1) íà 90° äëÿ ïåðåêðûòèÿ
ïîòîêà ÷åðåç ôèëüòð îõëàæäàþùåé æèäêîñòè.
1
2. Ñíèìèòå ôèëüòð îõëàæäàþùåé æèäêîñòè ñ
ïîìîùüþ ïîäõîäÿùåãî ñúåìíèêà. Ïðîâåðüòå,
÷òîáû íà êîðïóñå íå áûëî îñòàòêîâ ñòàðîãî
óïëîòíåíèÿ.
3. Íàíåñèòå òîíêèé ñëîé ìîòîðíîãî ìàñëà íà íîâîå
óïëîòíåíèå ôèëüòðà îõëàæäàþùåé æèäêîñòè.
Çàêðó÷èâàéòå ðóêîé ôèëüòð îõëàæäàþùåé
æèäêîñòè äî òåõ ïîð, ïîêà óïëîòíåíèå íå âîéäåò â
êîíòàêò ñ ñîïðÿãàåìîé ïîâåðõíîñòüþ êðîíøòåéíà
ôèëüòðà. Çàòåì çàêðóòèòå ôèëüòð îõëàæäàþùåé
æèäêîñòè åùå íà 1/2 îáîðîòà.
4. Ïîâåðíèòå êðàí (1) íà 90°, ÷òîáû ñíîâà îòêðûòü
ïóòü ÷åðåç ôèëüòð äëÿ îõëàæäàþùåé æèäêîñòè.
5. Çàïóñòèòå äâèãàòåëü è âûïîëíèòå ïðîâåðêó íà
óòå÷êè.
6. Âûêëþ÷èòå äâèãàòåëü è ïðîâåðüòå óðîâåíü
îõëàæäàþùåé æèäêîñòè. Îáðàòèòåñü ê çàãîëîâêó
“Óðîâåíü îõëàæäàþùåé æèäêîñòè, ïðîâåðêà”.

34
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå

Òîïëèâíàÿ ñèñòåìà

Èñïîëüçóéòå òîëüêî ìàðêè òîïëèâà, ðåêîìåíäóåìûå â íèæåïðèâåäåííîé ñïåöèôèêàöèè íà òîïëèâà. Âñåãäà


ñîáëþäàéòå ìàêñèìàëüíóþ ÷èñòîòó âî âðåìÿ çàïðàâêè è ðàáîòû íà òîïëèâíîé ñèñòåìå.
Âñå ðàáîòû, ñâÿçàííûå ñ ñèñòåìîé âïðûñêà äâèãàòåëÿ, äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ â àâòîðèçîâàííîì ñåðâèñíîì öåíòðå.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Îïàñíîñòü ïîæàðà. Ðàáîòà ñ òîïëèâíîé ñèñòåìîé äîëæíà âûïîëíÿòüñÿ ïðè õîëîäíîì
äâèãàòåëå. Ïðîëèâû òîïëèâà íà ãîðÿ÷èå ïîâåðõíîñòè èëè ýëåêòðè÷åñêèå êîìïîíåíòû ìîãóò ïðèâåñòè ê
ïîæàðó. Õðàíèòå òêàíè, ïðîïèòàííûå òîïëèâîì òàê, ÷òîáû íå áûëî ðèñêà âîñïëàìåíåíèÿ.

Ñïåöèôèêàöèÿ íà òîïëèâî
Òîïëèâî äîëæíî êàê ìèíèìóì ñîîòâåòñòâîâàòü
íàöèîíàëüíûì è ìåæäóíàðîäíûìñòàíäàðòàì äëÿ
ñåðèéíî âûïóñêàåìîãî òîïëèâà, êàê íàïðèìåð:
EN590 (ñ àäàïòàöèåé ê íàöèîíàëüíûì òðåáîâàíèÿì
ïî çàùèòå îêðóæàþùåé ñðåäû è íèçêèì
òåìïåðàòóðàì)
ASTM D 975 ¹ 1 - D è 2 - D.
JIS KK 2204
Ñîäåðæàíèå ñåðû: Ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì
çàêîíîäàòåëüñòâà â êàæäîé ñòðàíå. Åñëè ñîäåðæàíèå-
ñåðû ïðåâûøàåò 0,5 ïðîöåíòà ïî ìàññå, òî èíòåðâàë
çàìåíû ìàñëà íóæíî èçìåíèòü. Ñì. ðàçäåë
“Ñìàçî÷íàÿ ñèñòåìà” .
Òîïëèâî ñ ÷ðåçâû÷àéíî íèçêèì ñîäåðæàíèåì ñåðû
(ãîðîäñêîå äèçåëüíîå òîïëèâî â Øâåöèè è Ôèíëÿíäèè)
ìîæåò âûçâàòü ïîòåðþ ìîùíîñòè äî 5% è ïîâûøåíèå
ðàñõîäà òîïëèâà ïðèáëèçèòåëüíî íà 2–3 %.

35
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå

Òîïëèâíûé ôèëüòð, çàìåíà


ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ! Íå çàïîëíÿéòå íîâûé òîïëèâíûé ôèëüòð
òîïëèâîì äî ñáîðêè. Ñóùåñòâóåò ðèñê òîãî, ÷òî
çàãðÿçíåíèÿ ìîãóò ïîïàñòü â ñèñòåìó è âûçâàòü
íåèñïðàâíîñòè èëè ïîâðåæäåíèÿ.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Òîïëèâíûé ôèëüòð íóæíî


çàìåíÿòü íà õîëîäíîì äâèãàòåëå, ÷òîáû
èçáåæàòü îïàñíîñòè âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà èç-
çà ïîïàäàíèÿ ïðîëèâà òîïëèâà íà ãîðÿ÷èå
ïîâåðõíîñòè.

1. Óäàëèòå ãðÿçü âîêðóã òîïëèâíîãî ôèëüòðà.


2. Ñíèìèòå ôèëüòð ñ ïîìîùüþ ïîäõîäÿùåãî
ñúåìíèêà ôèëüòðà. Ñîáåðèòå ïðîëèòîå òîïëèâî â
ñáîðíóþ åìêîñòü.
3. Î÷èñòèòå ñîïðÿãàåìóþ ïîâåðõíîñòü íà
êðîíøòåéíå ôèëüòðà.
4. Ñìàæüòå óïëîòíåíèå äèçòîïëèâîì è óñòàíîâèòå
íîâûé òîïëèâíûé ôèëüòð. Çàòÿãèâàéòå òîïëèâíûé
ôèëüòð â ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèÿìè äëÿ
òîïëèâíîãî ôèëüòðà.
5. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîâåíòèëèðóéòå òîïëèâíóþ
ñèñòåìó, îáðàòèòåñü ê ðàçäåëó “Òîïëèâíàÿ
ñèñòåìà, âåíòèëÿöèÿ”.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Åñëè óñòàíîâëåí âîäîîòäåëèòåëü:


çàìåíÿéòå ôèëüòð â íåì îäíîâðåìåííî ñ çàìåíîé
òîïëèâíîãî ôèëüòðà, î÷èñòèòå âîäîîòäåëèòåëü â
ïëàñòèêîâîì ñòàêàíå ïîä ôèëüòðîì ñ ïîìîùüþ
ìÿãêîé òêàíè.

Òîïëèâíûé ôèëüòð
ïðåäâàðèòåëüíîé î÷èñòêè,
çàìåíà
1. Îòêðåïèòå êàáåëü îò äàò÷èêà âîäîîòäåëèòåëÿ.
2. Ñíèìèòå ôèëüòð ñ âîäîîòäåëèòåëåì ñ
êðîíøòåéíà. Ñîáåðèòå ïðîëèòîå òîïëèâî â
ñáîðíóþ åìêîñòü.
3. Ñíèìèòå íèæíþþ ÷àñòü âîäîîòäåëèòåëÿ ñ
ôèëüòðà.
4. Î÷èñòèòå íèæíþþ ÷àñòü âîäîîòäåëèòåëÿ ñ
ïîìîùüþ ìÿãêîé òêàíè. Ïðîâåðüòå, ÷òîáû ñëèâíîå
îòâåðñòèå â íèæíåé ÷àñòè íå áûëî çàáèòî.
5. Óñòàíîâèòå íîâîå óïëîòíåíèå íà íèæíþþ ÷àñòü è
ñìàæüòå óïëîòíåíèå äèçòîïëèâîì. Óñòàíîâèòå íà
ìåñòî íèæíþþ ÷àñòü ôèëüòðà.
6. Ñìàæüòå óïëîòíåíèå äèçòîïëèâîì. Çàâèí÷èâàéòå
ôèëüòð íà êðîíøòåéíå ðóêîé äî òåõ ïîð, ïîêà
ðåçèíîâîå óïëîòíåíèå íå êîñíåòñÿ ñîïðÿãàåìîé
ïîâåðõíîñòè. Çàòåì çàòÿíèòå ôèëüòð åùå íà ïîë-
îáîðîòà, íå áîëüøå.
7. Ïîäñîåäèíèòå êàáåëü ê äàò÷èêó âîäîîòäåëèòåëÿ.
8. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîâåíòèëèðóéòå òîïëèâíóþ
ñèñòåìó, îáðàòèòåñü ê ðàçäåëó “Òîïëèâíàÿ
ñèñòåìà, âåíòèëÿöèÿ”.

36
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå

Ñëèâ êîíäåíñàòà, òîïëèâíàÿ


ñèñòåìà
ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ! Ïîñòàâüòå ñáîðíóþ åìêîñòü ïîä
òîïëèâíûì ôèëüòðîì äëÿ ñáîðà êîíäåíñàòà è
òîïëèâà.

1. Îòêðîéòå ñëèâíîé íèïïåëü (1) â îñíîâàíèè


òîïëèâíîãî ôèëüòðà ïðåäâàðèòåëüíîé î÷èñòêè.
2. Êîãäà íà÷íåò âûòåêàòü òîïëèâî áåç âîäû, çàòÿíèòå
ñëèâíîé êðàí (1).

Âåíòèëÿöèÿ òîïëèâíîé ñèñòåìû


Ñèñòåìà íå íóæäàåòñÿ â âåíòèëÿöèè, åñëè äî ýòîãî îíà
íå ðàáîòàëà ïðè ïîëíîì îòñóòñòâèè æèäêîñòè. Â òàêîì
ñëó÷àå ìîæíî ïðîâåíòèëèðîâàòü ñèñòåìó ïðè ïîìîùè
ðó÷íîãî íàñîñà íà êðîíøòåéíå òîïëèâíîãî ôèëüòðà.

37
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå

Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñèñòåìà
Äâèãàòåëü îñíàùåí 2-ïîëþñíîé ýëåêòðè÷åñêîé ñèñòåìîé è ãåíåðàòîðîì. Ñèñòåìíîå íàïðÿæåíèå ðàâíî 24V.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Ïåðåä âûïîëíåíèåì ëþáîé ðàáîòû ñ ýëåêòðè÷åñêîé ñèñòåìîé äâèãàòåëü íóæíî


îñòàíîâèòü, à ïèòàíèå îòêëþ÷èòü ñ ïîìîùüþ ãëàâíîãî âûêëþ÷àòåëÿ (åé). Âñå ñîåäèíåíèÿ ê çàðÿäíûì
óñòðîéñòâàì àêêóìóëÿòîðîâ èëè äðóãîìó âñïîìîãàòåëüíîìó îáîðóäîâàíèþ äîëæíû áûòü îòñîåäèíåíû.

Ãëàâíûé âûêëþ÷àòåëü
Ãëàâíûå âûêëþ÷àòåëè íèêîãäà íåëüçÿ îòêëþ÷àòü äî
îñòàíîâà äâèãàòåëÿ. Åñëè ïðè ðàáîòàþùåì äâèãàòåëå
öåïü ìåæäó ãåíåðàòîðîì è àêêóìóëÿòîðîì îòêëþ÷åíà,
òî ãåíåðàòîð è ýëåêòðîíèêà ìîãóò áûòü ïîâðåæäåíû.
Ïî ýòîé æå ïðè÷èíå öåïè çàðÿäêè íèêîãäà íåëüçÿ
ïåðåïîäñîåäèíÿòü ïðè ðàáîòàþùåì äâèãàòåëå.

ÂÀÆÍÎ! Íèêîãäà íå îòêëþ÷àéòå ïèòàíèå ñ


ïîìîùüþ ãëàâíîãî âûêëþ÷àòåëÿ(-åé), êîãäà
ðàáîòàåò äâèãàòåëü.

Àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü
Äâèãàòåëü îñíàùåí àâòîìàòè÷åñêèì âûêëþ÷àòåëåì íà
10 A, êîòîðûé îòêëþ÷àåò ïèòàíèå ïðè ïåðåãðóçêå.
Àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü íàõîäèòñÿ ñ ëåâîé
ñòîðîíû äâèãàòåëÿ, ñì. ðàçäåë “Ðàñïîëîæåíèå
êîìïîíåíòîâ”.
Ïðèìå÷àíèå. Äâèãàòåëü îñòàíàâëèâàåòñÿ, åñëè
ïðåäîõðàíèòåëü îòêëþ÷àåòñÿ.
Åñëè àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü ÷àñòî îòêëþ÷àåòñÿ,
òî íóæíî îáðàòèòüñÿ â àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé
öåíòð êîìïàíèè Volvo Penta äëÿ àíàëèçà ïðè÷èíû
ïåðåãðóçêè.

Ýëåêòðè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ
Ïðîâåðüòå, ÷òîáû âñå ýëåêòðè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ
áûëè ñóõèìè, íå èìåëè îêèñëåíèé è áûëè íàäåæíî
çàêðåïëåíû. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ðàñïûëèòå íà ýòè
ñîåäèíåíèÿ âîäîîòòàëêèâàþùåå ñðåäñòâî
(óíèâåðñàëüíîå ìàñëî Volvo Penta).

38
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå

Áàòàðåÿ. Òåõíè÷åñêîå
îáñëóæèâàíèå
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Îïàñíîñòü ïîæàðà è âçðûâà.
Íèêîãäà íå äîïóñêàéòå âîçìîæíîãî âîçäåéñòâèÿ
íà àêêóìóëÿòîðû îòêðûòîãî ïëàìåíè èëè èñêð.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Íèêîãäà íå ïóòàéòå


ïîëîæèòåëüíóþ è îòðèöàòåëüíóþ êëåììû íà
àêêóìóëÿòîðàõ. Îïàñíîñòü èñêðåíèÿ è âçðûâà.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Ýëåêòðîëèò àêêóìóëÿòîðà


ÿâëÿåòñÿ âûñîêîàãðåññèâíûì ñðåäñòâîì. Ïðè
ðàáîòå ñ àêêóìóëÿòîðíûìè áàòàðåÿìè âñåãäà
çàùèùàéòå ãëàçà, êîæó è îäåæäó. Âñåãäà
ïîëüçóéòåñü çàùèòíûìè î÷êàìè è ïåð÷àòêàìè.
Ïðè ïîïàäàíèè êèñëîòû íà êîæó ïðîìîéòå åå
îäèí ðàç ñ ìûëîì, à çàòåì áîëüøèì
êîëè÷åñòâîì âîäû. Ïðè ïîïàäàíèè êèñëîòû
àêêóìóëÿòîðà â ãëàçà, ïðîìîéòå èõ ñíà÷àëà
îáèëüíûì êîëè÷åñòâîì âîäû, à çàòåì
îáðàòèòåñü ê äîêòîðó.

Ïîäêëþ÷åíèå è îòñîåäèíåíèå
Ïðè ïîäêëþ÷åíèè ñíà÷àëà ïîäñîåäèíèòå êðàñíûé (+)
êàáåëü ê ïîëþñó + àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåå. Çàòåì
ïîäñîåäèíèòå êàáåëü - (÷åðíûé) ê ïîëþñó -
àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè
Ïðè îòñîåäèíåíèè àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé
îòñîåäèíèòå ñíà÷àëà êàáåëü - (÷åðíûé), à çàòåì
êàáåëü + (êðàñíûé).

Î÷èñòêà
Àêêóìóëÿòîðû äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñóõèìè è ÷èñòûìè.
Çàãðÿçíåíèÿ è îêèñëåíèå íà àêêóìóëÿòîðàõ è êëåììàõ
ïîëþñîâ àêêóìóëÿòîðà ìîãóò âûçâàòü ïàðàçèòíûå òîêè,
ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ è ðàçðÿäêó, îñîáåííî ïðè
âëàæíîé ïîãîäå. Î÷èñòèòå îêèñëåíèå ñ ïîëþñîâ è
êëåìì àêêóìóëÿòîðîâ ñ ïîìîùüþ ìåäíîé ùåòêè.
Çàòÿíèòå íàäåæíî êëåììû è ñìàæüòå èõ ñìàçêîé äëÿ
êëåìì èëè âàçåëèíîì.

Çàëèâêà
Óðîâåíü ýëåêòðîëèòà äîëæåí áûòü íà 5-10 ìì âûøå
óðîâíÿ àêêóìóëÿòîðíûõ ïëàñòèí. Ïðè íåîáõîäèìîñòè
äîëåéòå äèñòèëëèðîâàííóþ âîäó : Ïîñëå çàëèâêè
àêêóìóëÿòîðíóþ áàòàðåþ íóæíî çàðÿæàòü íå ìåíåå 30
ìèíóò ïðè ðàáîòàþùåì íà õîëîñòîì õîäó äâèãàòåëå.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Íåêîòîðûå íå òðåáóþùèå òåõíè÷åñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè èìåþò
ñïåöèàëüíûå èíñòðóêöèè, êîòîðûå íóæíî ñîáëþäàòü.

39
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå

Àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè,
çàðÿäêà
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Îïàñíîñòü âçðûâà! Ïðè
çàðÿäêå àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé âûäåëÿåòñÿ
âîäîðîä. Â ðåçóëüòàòå îáðàçóåòñÿ
âçðûâîîïàñíàÿ ñìåñü ñ âîçäóõîì. Êîðîòêîå
çàìûêàíèå, îòêðûòîå ïëàìÿ èëè èñêðà ìîãóò
âûçâàòü ñèëüíûé âçðûâ. Îáåñïå÷èâàéòå õîðîøóþ
âåíòèëÿöèþ.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Ýëåêòðîëèò àêêóìóëÿòîðà


ÿâëÿåòñÿ âûñîêîàãðåññèâíûì ñðåäñòâîì.
Çàùèùàéòå ãëàçà, êîæó è îäåæäó. Âñåãäà
ïîëüçóéòåñü çàùèòíûìè î÷êàìè è ïåð÷àòêàìè.
Ïðè ïîïàäàíèè êèñëîòû íà êîæó ïðîìîéòå åå
îäèí ðàç ñ ìûëîì, à çàòåì áîëüøèì
êîëè÷åñòâîì âîäû. Ïðè ïîïàäàíèè êèñëîòû
àêêóìóëÿòîðà â ãëàçà, ïðîìîéòå èõ ñíà÷àëà
îáèëüíûì êîëè÷åñòâîì õîëîäíîé âîäû, à çàòåì
îáðàòèòåñü ê äîêòîðó.

Çàðÿäèòå àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè, åñëè îíè óæå


ðàçðÿæåíû. Åñëè äâèãàòåëü íå èñïîëüçîâàëñÿ
äëèòåëüíîå âðåìÿ, òî àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè
ñëåäóåò ïîëíîñòüþ çàðÿäèòü, çàòåì ïî âîçìîæíîñòè
ïîäçàðÿæàòü (ñì. ðåêîìåíäàöèè ïðîèçâîäèòåëÿ
áàòàðåè). Åñëè àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè îñòàâëÿþòñÿ
ðàçðÿæåííûìè, òî îíè ïîâðåæäàþòñÿ è ìîãóò òàêæå
çàìåðçíóòü è ðàçîðâàòüñÿ â õîëîäíóþ ïîãîäó.

ÂÀÆÍÎ! Ñòðîãî ñîáëþäàéòå òðåáîâàíèÿ


ðóêîâîäñòâà äëÿ çàðÿäíîãî óñòðîéñòâà
àêêóìóëÿòîðà. Äëÿ òîãî ÷òîáû èñêëþ÷èòü ðèñê
ýëåêòðîõèìè÷åñêîé êîððîçèè ïðè ïîäêëþ÷åíèè
âíåøíåãî çàðÿäíîãî óñòðîéñòâà, ïåðåä åãî
ïîäêëþ÷åíèåì êàáåëè àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè
ñëåäóåò ñíÿòü.

Âî âðåìÿ çàðÿäêè îòâèíòèòå ïðîáêè ÿ÷ååê, íî


îñòàâüòå èõ â îòâåðñòèÿõ ïðîáîê. Îáåñïå÷èâàéòå
õîðîøóþ âåíòèëÿöèþ, îñîáåííî åñëè àêêóìóëÿòîðíûå
áàòàðåè çàðÿæàþòñÿ â çàêðûòîì ìåñòå.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Âñåãäà îòêëþ÷àéòå òîê


çàðÿäêè ïåðåä îòñîåäèíåíèåì çàðÿäíûõ
çàæèìîâ. Íèêîãäà íå ïóòàéòå ïîëîæèòåëüíóþ (+)
è îòðèöàòåëüíóþ (-) êëåììû íà àêêóìóëÿòîðíûõ
áàòàðåÿõ. Ýòî ìîæåò âûçâàòü ñèëüíîå èñêðåíèå
è ïðèâåñòè ê âçðûâó.

Ê òàê íàçûâàåìîé áûñòðîé çàðÿäêå ïðèìåíÿþòñÿ


ñïåöèàëüíûå èíñòðóêöèè. Áûñòðàÿ çàðÿäêà ìîæåò
ñîêðàòèòü ñðîê ñëóæáû àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé,
ïîýòîìó åå ñëåäóåò èçáåãàòü.

40
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå

Ðàñïîëîæåíèå êîìïîíåíòîâ

1. Äàò÷èê óðîâíÿ îõëàæäàþùåé æèäêîñòè (â


ðàñøèðèòåëüíîì áà÷êå)
2. Äîïîëíèòåëüíûé îñòàíîâ
3. Äàò÷èê äàâëåíèÿ / òåìïåðàòóðû íàääóâî÷íîãî
âîçäóõà
4. Äàò÷èê äàâëåíèÿ è òåìïåðàòóðû âîçäóøíîãî
ôèëüòðà
5. Ãëàâíûé àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü 10 A
6. Ðàáî÷èå ïîâåðõíîñòè êîíòàêòîâ ðàçúåìà (8-
êîíòàêòíûé ðàçúåì).
7. Ãëàâíîå ðåëå
8. Äèàãíîñòè÷åñêèé ðàçúåì (2-êîíòàêòíûé ðàçúåì)
9. Äàò÷èê äàâëåíèÿ ìàñëà
10. Äàò÷èê äàâëåíèÿ òîïëèâà
11. Äàò÷èê, âîäà â òîïëèâå
12. Äàò÷èê óðîâíÿ è òåìïåðàòóðû ìàñëà
(óñòàíàâëèâàåòñÿ â ìàñëÿíîì ïîääîíå)
13. Äàò÷èê äàâëåíèÿ â êàðòåðå
14. Ïîäîãðåâàòåëü âîçäóõà ñ ðåëå ïîäîãðåâà
15. Äàò÷èê ïîëîæåíèÿ ðàñïðåäâàëà
16. Äàò÷èê òåìïåðàòóðû îõëàæäàþùåé æèäêîñòè
17. Äàò÷èê äàâëåíèÿ îõëàæäåíèÿ ïîðøíÿ
18. Äàò÷èê ïîëîæåíèÿ è ÷àñòîòû âðàùåíèÿ ìàõîâèêà

41
Êîíñåðâàöèÿ
Åñëè äâèãàòåëü è äðóãîå îáîðóäîâàíèå íå èñïîëüçóþòñÿ â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ è áîëåå, òî èõ íóæíî
çàêîíñåðâèðîâàòü, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü ïîâðåæäåíèÿ. Êîíñåðâàöèþ âàæíî âûïîëíÿòü ïðàâèëüíûì îáðàçîì,
íè÷åãî ïðè ýòîì íå çàáûâ. Ïîýòîìó ìû ñîñòàâèëè êîíòðîëüíûé ëèñòîê íàèáîëåå âàæíûõ ìîìåíòîâ ïî
êîíñåðâàöèè.
Ïåðåä êîíñåðâàöèåé äâèãàòåëÿ íà äëèòåëüíîå âðåìÿ àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð êîìïàíèè Volvo Penta
äîëæíà åãî ïðîâåðèòü. Ïîñëå èñïðàâëåíèÿ îáíàðóæåííûõ íåèñïðàâíîñòåé è äåôåêòîâ îáîðóäîâàíèÿ, äâèãàòåëü
áóäåò ãîòîâ ê ñëåäóþùåìó çàïóñêó.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Ïåðåä íà÷àëîì ïðîâåäåíèÿ ëþáîé ðàáîòû ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ âíèìàòåëüíî


ïðî÷èòàéòå ãëàâó “Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå”. Îíà ñîäåðæèò èíñòðóêöèè ïî ïðàâèëüíîìó è áåçîïàñíîìó
âûïîëíåíèþ ðàáîò.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Íåêîòîðûå ìàñëà äëÿ êîíñåðâàöèè ÿâëÿþòñÿ ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèìèñÿ. Íåêîòîðûå


ìàñëà òàêæå ÿâëÿþòñÿ îïàñíûìè äëÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ. Îáåñïå÷èâàéòå õîðîøóþ âåíòè
ëÿöèþ. Èñïîëüçóéòå çàùèòíóþ ìàñêó ïðè ðàñïûëåíèè.

ÂÀÆÍÎ! Ïîìíèòå ñëåäóþùåå ïðè ìîéêå àïïàðàòîì âûñîêîãî äàâëåíèÿ: Íèêîãäà íå íàïðàâëÿéòå ñòðóþ âîäû
íà óïëîòíåíèÿ èëè ýëåêòðè÷åñêèå êîìïîíåíòû.

Êîíñåðâàöèÿ
• Ñòîÿíêà äî 8 ìåñÿöåâ:
Çàìåíèòå ìàñëî è ìàñëÿíûé ôèëüòð íà äâèãàòåëå,
çàòåì ïðîãðåéòå åãî.
Ñòîÿíêà ñâûøå 8 ìåñÿöåâ:
Çàêîíñåðâèðóéòå ñèñòåìó ñìàçêè è òîïëèâíóþ
ñèñòåìó ìàñëîì äëÿ êîíñåðâàöèè. Îáðàòèòåñü ê
èíñòðóêöèè íà ñëåäóþùåé ñòðàíèöå.

• Ïðîâåðüòå, ÷òîáû îõëàæäàþùàÿ æèäêîñòü


îáåñïå÷èâàëà äîñòàòî÷íóþ çàùèòó îò çàìåðçàíèÿ.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè äîëåéòå. Äðóãèì ñïîñîáîì
ÿâëÿåòñÿ ñëèâ îõëàæäàþùåé æèäêîñòè (ñëåéòå
òàêæå ôèëüòð îõëàæäàþùåé æèäêîñòè).

• Ñëåéòå âñþ âîäó è çàãðÿçíåíèÿ ñ òîïëèâíûõ


ôèëüòðîâ è òîïëèâíîãî áàêà. Ïîëíîñòüþ
çàïîëíèòå òîïëèâíûé áàê, ÷òîáû íå äîïóñòèòü
êîíäåíñàöèè.

• Îòêëþ÷èòå êàáåëè àêêóìóëÿòîðîâ, î÷èñòèòå è


çàðÿäèòå àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè. Äåëàéòå
ïîäçàðÿäêó àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé, êîãäà
îáîðóäîâàíèå çàêîíñåðâèðîâàíî. Ñëàáî
çàðÿæåííàÿ àêêóìóëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ ìîæåò
çàìåðçíóòü è ðàçîðâàòüñÿ.

• Î÷èñòèòå íàðóæíóþ ïîâåðõíîñòü äâèãàòåëÿ. Íå


èñïîëüçóéòå ìîþùèé àïïàðàò âûñîêîãî äàâëåíèÿ
äëÿ î÷èñòêè äâèãàòåëÿ. Çàêðàñüòå ïîâðåæäåíèÿ
ïîâåðõíîñòè ôèðìåííîé êðàñêîé êîìïàíèè Volvo
Penta.

• Ðàñïûëèòå âîäîîòòàëêèâàþùåå ñðåäñòâî íà


êîìïîíåíòû ýëåêòðè÷åñêîé ñèñòåìû.

• Ïðîâåðüòå è çàùèòèòå îò êîððîçèè êàáåëè


óïðàâëåíèÿ.

• Îñòàâüòå íà äâèãàòåëå çàïèñêó ñ äàòîé, òèïîì


êîíñåðâàöèè è èñïîëüçóåìûì ìàñëîì äëÿ
êîíñåðâàöèè.

• Çàêðîéòå âîçäóøíûé ôèëüòð, âûõëîïíóþ òðóáó è


äâèãàòåëü ïðèíåîáõîäèìîñòè.

42
Êîíñåðâàöèÿ

Ñíÿòèå ñ êîíñåðâàöèè
• Ñíèìèòå âñå ïîêðûòèÿ ñ äâèãàòåëÿ, âîçäóøíîãî
ôèëüòðà è âûõëîïíîé òðóáû.
• Çàêðîéòå ñëèâíûå êðàíû è ïîñòàâüòå ñëèâíûå
ïðîáêè.

• Ïðè íåîáõîäèìîñòè çàëåéòå ìîòîðíîå ìàñëî


íóæíîãî êëàññà. Ïîñòàâüòå íîâûé ìàñëÿíûé
• Ïðîâåðüòå óðîâåíü îõëàæäàþùåé æèäêîñòè Ïðè
íåîáõîäèìîñòè äîëåéòå.
ôèëüòð, åñëè îí íå áûë çàìåíåí âî âðåìÿ
êîíñåðâàöèè. • Ïîäêëþ÷èòå ïîëíîñòüþ çàðÿæåííûå
àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè.
• Óñòàíîâèòå íîâûå òîïëèâíûå ôèëüòðû è
ïðîâåíòèëèðóéòå òîïëèâíóþ ñèñòåìó. • Çàïóñòèòå äâèãàòåëü è ïðîãðåéòå åãî íà âûñîêîé
ñêîðîñòè õîëîñòîãî õîäà áåç íàãðóçêè.
• Ïðîâåðüòå ïðèâîäíûå ðåìíè.
• Ïðîâåðüòå, ÷òîáû íå áûëî óòå÷êè ìàñëà, òîïëèâà
• Ïðîâåðüòå ñîñòîÿíèå âñåõ ðåçèíîâûõ øëàíãîâ,
ïåðåçàòÿíèòå çàæèìû øëàíãîâ.
èëè îõëàæäàþùåé æèäêîñòè.

Êîíñåðâàöèÿ ñèñòåìû ñìàçêè è òîïëèâíîé ñèñòåìû íà ïåðèîä áîëåå 8 ìåñÿöåâ:

• Ñëåéòå ìîòîðíîå ìàñëî è çàëåéòå ìàñëîäëÿ


êîíñåðâàöèè* äî óðîâíÿ íåìíîãî áîëüøå
• Çàïóñòèòå äâèãàòåëü è äàéòå åìó ïðîðàáîòàòü íà
âûñîêîé ñêîðîñòè õîëîñòîãî õîäà äî òåõ ïîð,
îòìåòêè MIN íà ùóïå. ïîêà èç êàíèñòðû íå áóäåò èçðàñõîäîâàíî îêîëî
2 ëèòðîâ (1 êâàðòû ÑØÀ) æèäêîñòè. Îñòàíîâèòå
• Ïîäñîåäèíèòå øëàíãè âñàñûâàíèÿ è âîçâðàòà
òîïëèâà ê êàíèñòðå, çàïîëíåííóþ íà 1/3
äâèãàòåëü è ïîäêëþ÷èòå îáû÷íûå
òîïëèâîïðîâîäû.
ìàñëîì äëÿ êîíñåðâàöèè* è íà 2/3 äèçåëüíûì
òîïëèâîì. • ëåéòå ñ äâèãàòåëÿ ìàñëî äëÿêîíñåðâàöèè.

• Ïðîâåíòèëèðóéòå òîïëèâíóþ ñèñòåìó. • Âûïîëíÿéòå äðóãèå èíñòðóêöèè, ïðèâåäåííûå íà


ïðåäûäóùåé ñòðàíèöå.
* Ìàñëà äëÿ êîíñåðâàöèè ïðîäàþòñÿ íåôòÿíûìè
êîìïàíèÿìè.

43
Êîíñåðâàöèÿ

Êîäû íåèñïðàâíîñòåé
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå ðåêîìåíäàöèè ïî òåõíèêå
áåçîïàñíîñòè ïðè ðàáîòàõ ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ è óõîäó çà äâèãàòåëåì, îïèñàííûå â ãëàâå
“Èíôîðìàöèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè”.

Code 1.1 Íåèñïðàâíîñòè îòñóòñòâóþò PID 111, Code 2.3 Äàò÷èê óðîâíÿ
îõëàæäàþùåé æèäêîñòè
Àêòèâíûå íåèñïðàâíîñòè îòñóòñòâóþò.
Ïðè÷èíà:
• Êîðîòêîå çàìûêàíèå íà ïîëîæèòåëüíîå
PID 97, Code 2.1 Âîäà â òîïëèâå íàïðÿæåíèå (+).
• Íåèñïðàâíûé äàò÷èê.
Ïðè÷èíà:
Ðåàêöèÿ:
• Âîäà â òîïëèâå.
• Îòñóòñòâóþò.
Ðåàêöèÿ:
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:
• Àâàðèéíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ.
• Óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè ïîâðåæäåíèé êàáåëÿ
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:
äàò÷èêà óðîâíÿ îõëàæäàþùåé æèäêîñòè.
• Îïîðîæíèòü òîïëèâíûé ôèëüòð ïðåäâàðèòåëüíîé
• Ïðîâåðüòå ðàáîòó äàò÷èêà óðîâíÿ îõëàæäàþùåé
î÷èñòêè.
æèäêîñòè.
PID 111, Code 2.2 Óðîâåíü îõëàæäàþùåé • Ïðîâåðüòå êîíòàêòíîå äàâëåíèå íà ðàçúåìàõ 23 è
æèäêîñòè 10 âåðõíåãî êàáåëüíîãî ðàçúåìà (A) ê áëîêó
óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì.
Ïðè÷èíà:
• Íèçêèé óðîâåíü îõëàæäàþùåé æèäêîñòè. SID21, Code 2.4 Äàò÷èê ñêîðîñòè âðàùåíèÿ,
ìàõîâèê
Ðåàêöèÿ:
Ïðè÷èíà:
• Àâàðèéíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ.
• Îòñóòñòâóåò ñèãíàë
• Äâèãàòåëè VE: Áëîê óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì
îãðàíè÷èâàåò âûõîäíóþ ìîùíîñòü (åñëè ñðåäñòâîì • Íåñîîòâåòñòâóþùàÿ íîðìå ÷àñòîòà.
äèàãíîñòèêè VODIA áûëà îòêëþ÷åíà çàùèòà).
• Íåóñòîé÷èâûé ñèãíàë îò äàò÷èêà.
Äâèãàòåëè GE: Äâèãàòåëü îñòàíàâëèâàåòñÿ (åñëè
• Íåèñïðàâíûé äàò÷èê.
ñðåäñòâîì äèàãíîñòèêè VODIA áûëà îòêëþ÷åíà
çàùèòà). Ðåàêöèÿ:
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ: • Äâèãàòåëü òÿæåëî çàïóñòèòü è îí ðàáîòàåò
íåóñòîé÷èâî.
• Ïðîâåðüòå óðîâåíü îõëàæäàþùåé æèäêîñòè.
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:
• Ïðîâåðüòå ðàáîòó äàò÷èêà óðîâíÿ îõëàæäàþùåé
æèäêîñòè. • Ïðîâåðüòå ïðàâèëüíîñòü óñòàíîâêè êîíòàêòà
äàò÷èêà.

• Óáåäèòåñü, ÷òî íå ïîâðåæäåí æãóò ïðîâîäêè ê


äàò÷èêó ÷àñòîòû âðàùåíèÿ.

• Óáåäèòåñü, ÷òî äàò÷èê ÷àñòîòû âðàùåíèÿ


ïðàâèëüíî óñòàíîâëåí â êîðïóñå ìàõîâèêà.

• Ïðîâåðüòå ðàáîòó äàò÷èêà ÷àñòîòû âðàùåíèÿ.

• Ïðîâåðüòå êîíòàêòíîå äàâëåíèå íà ðàçúåìàõ 37 è


38 âåðõíåãî êàáåëüíîãî ðàçúåìà (A) ê áëîêó
óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì.

44
Êîäû íåèñïðàâíîñòåé

SID22, Code 2.5 Äàò÷èê ÷àñòîòû âðàùåíèÿ, PPID 132, Code 2.8 Ïîòåíöèîìåòð RPM
øåñòåðíÿ ðàñïðåäâàëà ïîäñîåäèíåí ê CIU
Ïðè÷èíà: Ïðè÷èíà:
• Îòñóòñòâóåò ñèãíàë • Êîðîòêîå çàìûêàíèå íà ïîëîæèòåëüíîå (+) èëè
îòðèöàòåëüíîå (-) íàïðÿæåíèå.
• Íåñîîòâåòñòâóþùàÿ íîðìå ÷àñòîòà.
• Ïîòåíöèîìåòð íåèñïðàâåí.
• Íåèñïðàâíûé äàò÷èê.
Ðåàêöèÿ:
Ðåàêöèÿ:
• Äâèãàòåëè VE: Äâèãàòåëü ïåðåõîäèò â ðåæèì
• Çàïóñê äâèãàòåëÿ çàíèìàåò áîëüøå âðåìåíè, ÷åì
õîëîñòîãî õîäà.
îáû÷íî. Âî âðåìÿ ðàáîòû äâèãàòåëü
ôóíêöèîíèðóåò íîðìàëüíî. Ïðè îòïóñêàíèè è íàæàòèè ïåäàëè àêñåëåðàòîðà,
äâèãàòåëü ìîæåò ïåðåéòè ê ðàáîòå ÷åðåç êîíòàêò
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:
õîëîñòîãî õîäà.
• Ïðîâåðüòå ïðàâèëüíîñòü óñòàíîâêè êîíòàêòà
Äâèãàòåëè GE: ×àñòîòà âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ íå
äàò÷èêà ñêîðîñòè.
èçìåíÿåòñÿ.
• Óáåäèòåñü, ÷òî íå ïîâðåæäåí æãóò ïðîâîäêè ê
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:
äàò÷èêó ÷àñòîòû âðàùåíèÿ.
Óáåäèòåñü, ÷òî äàò÷èê ÷àñòîòû âðàùåíèÿ áûë • Ïðîâåðüòå ïðàâèëüíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ
•
ïðàâèëüíî óñòàíîâëåí â âåðõíåé êðûøêå ùèòà ïîòåíöèîìåòðà.
ðàñïðåäåëèòåëüíûõ øåñòåðåí. • Óáåäèòåñü, ÷òî íå ïîâðåæäåí æãóò ïðîâîäêè ê
Ïðîâåðüòå ðàáîòó äàò÷èêà ÷àñòîòû âðàùåíèÿ. ïîòåíöèîìåòðó.
•
• Ïðîâåðüòå êîíòàêòíîå äàâëåíèå íà ðàçúåìàõ 45 è • Ïðîâåðüòå ðàáîòó ïîòåíöèîìåòðà.
46 âåðõíåãî êàáåëüíîãî ðàçúåìà (A) ê áëîêó
óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì. PID 97, Code 2.9 Èíäèêàòîð âîäû â òîïëèâå

PID 190, Code 2.6 ×àñòîòà âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ Ïðè÷èíà:

Ïðè÷èíà: • Êîðîòêîå çàìûêàíèå.

• Ñëèøêîì âûñîêàÿ ÷àñòîòà âðàùåíèÿ. • Îáðûâ.

Ðåàêöèÿ: • Íåèñïðàâíîñòü èíäèêàòîðà ÷àñîâîãî òèïà.

• Äâèãàòåëè VE: Îòñóòñòâóþò. Ðåàêöèÿ:

• Äâèãàòåëè GE: Äâèãàòåëü îòêëþ÷åí (ïîêà íå • Îòñóòñòâóþò.


îòêëþ÷àåòñÿ çàùèòà ñðåäñòâîì íàñòðîéêè Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:
ïàðàìåòðîâ).
• Ïðîâåðüòå êàáåëè èíäèêàòîðà íà îáðûâû è
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ: êîðîòêîå çàìûêàíèå.
• Èùèòå ïðè÷èíó ñëèøêîì âûñîêîãî çíà÷åíèÿ ÷èñëà • Ïðîâåðüòå ðàáîòó èíäèêàòîðà ÷àñîâîãî òèïà. Ïðè
îáîðîòîâ â ìèíóòó íà îñòàíîâëåííîì äâèãàòåëå. íåîáõîäèìîñòè çàìåíèòå èíäèêàòîð.

PID 100, Code 3.1 Äàò÷èê äàâëåíèÿ ìàñëà


Ïðè÷èíà:
• Êîðîòêîå çàìûêàíèå íà ïîëîæèòåëüíîå (+) èëè
îòðèöàòåëüíîå (-) íàïðÿæåíèå.
• Îáðûâ.
Ðåàêöèÿ:
• Îòñóòñòâóþò.
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:

• Óáåäèòåñü, ÷òî íå ïîâðåæäåí æãóò ïðîâîäêè ê


äàò÷èêó äàâëåíèÿ ìàñëà.

• Ïðîâåðüòå ïðàâèëüíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ äàò÷èêà


äàâëåíèÿ ìàñëà.

• Ïðîâåðüòå êîíòàêòíîå äàâëåíèå íà ãíåçäà 11


íèæíåãî êàáåëüíîãî ñîåäèíèòåëÿ (B) ê ìîäóëþ
óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì.

45
Êîäû íåèñïðàâíîñòåé

PID 105, Code 3.2 Äàò÷èê òåìïåðàòóðû PID106/102, Code 3.4 Äàò÷èê äàâëåíèÿ íàääóâà
çàðÿäíîãî âîçäóõà Ïðè÷èíà:
Ïðè÷èíà: • Êîðîòêîå çàìûêàíèå íà ïîëîæèòåëüíîå (+) èëè
• Êîðîòêîå çàìûêàíèå íà ïîëîæèòåëüíîå (+) èëè îòðèöàòåëüíîå (-) íàïðÿæåíèå.
îòðèöàòåëüíîå (-) íàïðÿæåíèå. • Îáðûâ.
• Îáðûâ. Ðåàêöèÿ:
Ðåàêöèÿ: • Ïðè óñêîðåíèè èëè íàãðóæåíèè äâèãàòåëÿ
• Îòñóòñòâóþò. ïîâûøàåòñÿ óðîâåíü âûáðîñîâ.
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ: Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:

• Óáåäèòåñü â ïðàâèëüíîñòè óñòàíîâêè êîíòàêòà • Óáåäèòåñü â ïðàâèëüíîñòè óñòàíîâêè êîíòàêòà


äàò÷èêà òåìïåðàòóðû çàðÿäíîãî âîçäóõà. äàò÷èêà äàâëåíèÿ çàðÿäíîãî âîçäóõà.

• Óáåäèòåñü, ÷òî íå ïîâðåæäåí æãóò ïðîâîäêè ê • Óáåäèòåñü, ÷òî íå ïîâðåæäåí æãóò ïðîâîäêè ê
äàò÷èêó òåìïåðàòóðû çàðÿäíîãî âîçäóõà. äàò÷èêó äàâëåíèÿ çàðÿäíîãî âîçäóõà.

• Óáåäèòåñü â ïðàâèëüíîñòè óñòàíîâêè äàò÷èêà • Óáåäèòåñü â ïðàâèëüíîñòè óñòàíîâêè äàò÷èêà


òåìïåðàòóðû çàðÿäíîãî âîçäóõà. äàâëåíèÿ çàðÿäíîãî âîçäóõà.

• Ïðîâåðüòå ðàáîòó äàò÷èêà òåìïåðàòóðû çàðÿäíîãî • Ïðîâåðüòå ðàáîòó äàò÷èêà äàâëåíèÿ çàðÿäíîãî
âîçäóõà. âîçäóõà.

• Ïðîâåðüòå êîíòàêòíîå äàâëåíèå íà ãíåçäå 47 • Ïðîâåðüòå êîíòàêòíîå äàâëåíèå íà ãíåçäå 22


âåðõíåãî êàáåëüíîãî ðàçúåìà (A) ê áëîêó âåðõíåãî êàáåëüíîãî ðàçúåìà (A) ê áëîêó
óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì. óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì.

PID 110, Code 3.3 Äàò÷èê òåìïåðàòóðû PID106/102, Code 3.5 Äàò÷èê äàâëåíèÿ íàääóâà
îõëàæäàþùåé æèäêîñòè Ïðè÷èíà:
Ïðè÷èíà: • Ñëèøêîì âûñîêîå äàâëåíèå íàääóâà
• Êîðîòêîå çàìûêàíèå íà ïîëîæèòåëüíîå (+) èëè Ðåàêöèÿ:
îòðèöàòåëüíîå (-) íàïðÿæåíèå.
• Äâèãàòåëè VE: Áëîê óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì
• Îáðûâ. îãðàíè÷èâàåò âûõîäíóþ ìîùíîñòü (åñëè ñðåäñòâîì
Ðåàêöèÿ: äèàãíîñòèêè VODIA áûëà îòêëþ÷åíà çàùèòà).

• Ïðåäïóñêîâîé ïîäîãðåâ òàêæå âêëþ÷àåòñÿ, êîãäà Äâèãàòåëè GE: Äâèãàòåëü îñòàíàâëèâàåòñÿ (åñëè
äâèãàòåëü ãîðÿ÷èé. ñðåäñòâîì äèàãíîñòèêè VODIA áûëà îòêëþ÷åíà
çàùèòà).
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:
• Ïðîâåðüòå ïðàâèëüíîñòü óñòàíîâêè êîíòàêòà
äàò÷èêà òåìïåðàòóðû îõëàæäàþùåé æèäêîñòè. • Ïðîâåðüòå ðàáîòó òóðáîêîìïðåññîðà.

• Óáåäèòåñü, ÷òî íå ïîâðåæäåí æãóò ïðîâîäêè ê • Ïðîâåðüòå ðàáîòó äàò÷èêà äàâëåíèÿ çàðÿäíîãî
äàò÷èêó òåìïåðàòóðû îõëàæäàþùåé æèäêîñòè. âîçäóõà.

• Óáåäèòåñü, ÷òî äàò÷èê òåìïåðàòóðû îõëàæäàþùåé • Ïðîâåðêà êîëè÷åñòâà òîïëèâà/íàñîñ ôîðñóíêà.


æèäêîñòè áûë ïðàâèëüíî óñòàíîâëåí.

• Ïðîâåðüòå ðàáîòó äàò÷èêà òåìïåðàòóðû


îõëàæäàþùåé æèäêîñòè.

46
Êîäû íåèñïðàâíîñòåé

PID 94, Code 3.6 Äàò÷èê äàâëåíèÿ òîïëèâà PID 158, Code 3.9 Íàïðÿæåíèå
àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè
Ïðè÷èíà:
Ïðè÷èíà:
• Êîðîòêîå çàìûêàíèå íà ïîëîæèòåëüíîå (+) èëè
îòðèöàòåëüíîå (-) íàïðÿæåíèå. • Íåèñïðàâåí ãåíåðàòîð.

• Îáðûâ. • Àêêóìóëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ, íåèñïðàâíîñòü


ïðîâîäêè.
Ðåàêöèÿ:
Ðåàêöèÿ:
• Îòñóòñòâóþò.
• Àâàðèéíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ.
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:
• Ïðîâåðüòå ïðàâèëüíîñòü óñòàíîâêè êîíòàêòà
äàò÷èêà äàâëåíèÿ òîïëèâà. • Ïðîâåðüòå íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ îò áëîêà
óïðàâëåíèÿ.
• Óáåäèòåñü, ÷òî íå ïîâðåæäåí æãóò ïðîâîäêè ê
äàò÷èêó äàâëåíèÿ òîïëèâà.
PPID 5, Code 5.1 Ãëàâíîå ðåëå
• Ïðîâåðüòå ïðàâèëüíîñòü óñòàíîâêè äàò÷èêà
äàâëåíèÿ òîïëèâà. Ïðè÷èíà:

Ïðîâåðüòå ðàáîòó äàò÷èêà äàâëåíèÿ òîïëèâà. • Êîðîòêîå çàìûêàíèå íà ïîëîæèòåëüíîå


•
íàïðÿæåíèå (+).
• Ïðîâåðüòå êîíòàêòíîå äàâëåíèå íà ãíåçäà 16
íèæíåãî êàáåëüíîãî ñîåäèíèòåëÿ (B) ê ìîäóëþ Ðåàêöèÿ:
óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì.
• Ïèòàíèå ïàíåëè ïðèáîðîâ îòêëþ÷àåòñÿ ïðè
ïîâîðîòå êëþ÷à çàæèãàíèÿ â ïîëîæåíèå çàïóñêà.
PID175, Code 3.7 Äàò÷èê òåìïåðàòóðû ìàñëà Äâèãàòåëü íåâîçìîæíî çàïóñòèòü.
Ïðè÷èíà:
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:
• Êîðîòêîå çàìûêàíèå íà ïîëîæèòåëüíîå (+) èëè
• Óáåäèòåñü, ÷òî íå ïîâðåæäåí æãóò ïðîâîäêè ê
îòðèöàòåëüíîå (-) íàïðÿæåíèå.
ðåëå.
• Îáðûâ.
• Ïðîâåðüòå ðàáîòó ðåëå.
Ðåàêöèÿ:
PPID 4, Code 5.2 Âõîä ñòàðòåðà CIU
• Îòñóòñòâóþò.
Ïðè÷èíà:
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:
• Êîðîòêîå çàìûêàíèå íà îòðèöàòåëüíîå
• Óáåäèòåñü, ÷òî íå ïîâðåæäåí æãóò ïðîâîäêè ê íàïðÿæåíèå (-).
äàò÷èêó òåìïåðàòóðû ìàñëà.
• Ñëèøêîì äîëãàÿ àêòèâàöèÿ.
• Ïðîâåðüòå ïðàâèëüíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ äàò÷èêà
òåìïåðàòóðû ìàñëà. Ðåàêöèÿ:
• Ïðîâåðüòå êîíòàêòíîå äàâëåíèå íà ãíåçäå 31 • Çàïóñê äâèãàòåëÿ íåâîçìîæåí.
âåðõíåãî êàáåëüíîãî ðàçúåìà (A) ê áëîêó
óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì. • Äâèãàòåëü çàïóñêàåòñÿ ñðàçó ïîñëå âêëþ÷åíèÿ
çàæèãàíèÿ.
PID 94, Code 3.8 Äàâëåíèå òîïëèâà Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:
Ïðè÷èíà: Óáåäèòåñü â öåëîñòíîñòè ïðîâîäêè ê êëþ÷ó
•
• Íèçêîå äàâëåíèå ïîäà÷è. çàæèãàíèÿ.

• Óáåäèòåñü, ÷òî
Ðåàêöèÿ:
íå ïîâðåæäåí æãóò ïðîâîäêè ê êëþ÷ó çàæèãàíèÿ.
• Àâàðèéíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ.
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:

• Ïðîâåðüòå, ìîæíî ëè óâåëè÷èòü äàâëåíèå ñ


ïîìîùüþ ðó÷íîãî íàñîñà.

• Ïðîâåðüòå òîïëèâíûé ôèëüòð.

• Ïðîâåðüòå òîïëèâíûé ôèëüòð.

47
Êîäû íåèñïðàâíîñòåé

PPID 6, Code 5.3 Âõîä îñòàíîâà CIU PID 107, Code 5.6 Äàò÷èê âîçäóøíîãî ôèëüòðà
Ïðè÷èíà: Ïðè÷èíà:
• Êîðîòêîå çàìûêàíèå íà îòðèöàòåëüíîå • Êîðîòêîå çàìûêàíèå íà ïîëîæèòåëüíîå (+) èëè
íàïðÿæåíèå (-). îòðèöàòåëüíîå (-) íàïðÿæåíèå.
• Îáðûâ. • Îáðûâ.
• Ñëèøêîì äîëãàÿ àêòèâàöèÿ. Ðåàêöèÿ:
Ðåàêöèÿ: • Îòñóòñòâóåò
• Äâèãàòåëü ìîæíî îñòàíîâèòü òîëüêî ñ ïîìîùüþ Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:
äîïîëíèòåëüíîãî îñòàíîâà (AUX STOP) íà
• Ïðîâåðüòå ïðàâèëüíîñòü óñòàíîâêè êîíòàêòà
äâèãàòåëå.
äàò÷èêà âîçäóøíîãî ôèëüòðà.
• Äâèãàòåëü îñòàíàâëèâàåòñÿ. Êîä íåèñïðàâíîñòè Óáåäèòåñü, ÷òî íå ïîâðåæäåí æãóò ïðîâîäêè ê
âûâîäèòñÿ â òå÷åíèå 40 ñåêóíä, è â òå÷åíèå ýòîãî •
äàò÷èêó âîçäóøíîãî ôèëüòðà.
âðåìåíè äâèãàòåëü íå çàïóñêàåòñÿ. Ïðè
âêëþ÷åííîì êîäå íåèñïðàâíîñòè, äâèãàòåëü • Óáåäèòåñü â ïðàâèëüíîñòè óñòàíîâêè äàò÷èêà
ìîæíî çàïóñòèòü, íî íåëüçÿ îñòàíîâèòü. âîçäóøíîãî ôèëüòðà.

Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ: • Ïðîâåðüòå ðàáîòó äàò÷èêà âîçäóøíîãî ôèëüòðà.

• Ïðîâåðüòå êîíòàêòíîå äàâëåíèå íà ãíåçäà 31


• Óáåäèòåñü â öåëîñòíîñòè ïðîâîäêè ê êëþ÷ó
íèæíåãî êàáåëüíîãî ñîåäèíèòåëÿ (B) ê ìîäóëþ
çàæèãàíèÿ.
óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì.
• Óáåäèòåñü, ÷òî
íå ïîâðåæäåí æãóò ïðîâîäêè ê êëþ÷ó çàæèãàíèÿ. PID 98, Code 5.7 Óðîâåíü ìàñëà

PID 45, Code 5.4 Ðåëå ïðåäïóñêîâîãî íàãðåâà Ïðè÷èíà:

Ïðè÷èíà: • Óðîâåíü ìàñëà ñëèøêîì íèçêèé.

• Êîðîòêîå çàìûêàíèå íà ïîëîæèòåëüíîå (+) èëè Ðåàêöèÿ:


îòðèöàòåëüíîå (-) íàïðÿæåíèå. • Àâàðèéíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ.
• Îáðûâ. Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:
Ðåàêöèÿ: • Ïðîâåðüòå óðîâåíü ìàñëà.
• Ïðåäïóñêîâîé ïîäîãðåâ íå âêëþ÷àåòñÿ.
PID 175, Code 5.8 Òåìïåðàòóðà ìàñëà
• Ïîäîãðåâ ïîñòîÿííî ïîäêëþ÷åí.
Ïðè÷èíà:
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:
• Ñëèøêîì âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà ìàñëà
• Óáåäèòåñü, ÷òî íå ïîâðåæäåí æãóò ïðîâîäêè ê
âõîäó ðåëå. Ðåàêöèÿ:

• Ïðîâåðüòå ðàáîòó ðåëå. • Àâàðèéíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ.

• Ïðîâåðüòå êîíòàêòíîå äàâëåíèå íà ãíåçäà 25 • Äâèãàòåëè VE: Áëîê óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì


íèæíåãî êàáåëüíîãî ñîåäèíèòåëÿ (B) ê ìîäóëþ îãðàíè÷èâàåò âûõîäíóþ ìîùíîñòü (åñëè ñðåäñòâîì
óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì. äèàãíîñòèêè VODIA áûëà îòêëþ÷åíà çàùèòà).

PID 107, Code 5.5 Ïåðåïàä äàâëåíèÿ, Äâèãàòåëè GE: Äâèãàòåëü îñòàíàâëèâàåòñÿ (åñëè
ñðåäñòâîì äèàãíîñòèêè VODIA áûëà îòêëþ÷åíà
âîçäóøíûé ôèëüòð
çàùèòà).
Ïðè÷èíà:
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:
• Çàáèò âîçäóøíûé ôèëüòð.
• Ïðîâåðüòå óðîâåíü ìàñëà.
Ðåàêöèÿ:
• Ïðîâåðüòå òåìïåðàòóðó ìàñëà.
• Àâàðèéíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ.
• Ïðîâåðüòå ðàáîòó äàò÷èêà òåìïåðàòóðû ìàñëà.
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:
• Îñìîòðèòå âîçäóøíûé ôèëüòð.

48
Êîäû íåèñïðàâíîñòåé

PID 98, Code 5.9 Äàò÷èê óðîâíÿ ìàñëà PID 105, Code 6.2 Òåìïåðàòóðà çàðÿäíîãî
Ïðè÷èíà:
âîçäóõà

• Êîðîòêîå çàìûêàíèå íà ïîëîæèòåëüíîå (+) èëè Ïðè÷èíà:


îòðèöàòåëüíîå (-) íàïðÿæåíèå. • Òåìïåðàòóðà çàðÿäíîãî âîçäóõà ñëèøêîì âûñîêàÿ.
• Îáðûâ. Ðåàêöèÿ:
Ðåàêöèÿ: • Äâèãàòåëè VE: Áëîê óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì
• Îòñóòñòâóþò. îãðàíè÷èâàåò âûõîäíóþ ìîùíîñòü (åñëè ñðåäñòâîì
äèàãíîñòèêè VODIA áûëà îòêëþ÷åíà çàùèòà).
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:
Äâèãàòåëè GE: Äâèãàòåëü îñòàíàâëèâàåòñÿ (åñëè
• Óáåäèòåñü, ÷òî íå ïîâðåæäåí æãóò ïðîâîäêè ê ñðåäñòâîì äèàãíîñòèêè VODIA áûëà îòêëþ÷åíà
äàò÷èêó óðîâíÿ ìàñëà. çàùèòà).
• Ïðîâåðüòå ðàáîòó äàò÷èêà óðîâíÿ ìàñëà. Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:

• Ïðîâåðüòå êîíòàêòíîå äàâëåíèå íà ãíåçäà 16 • Ïðîâåðüòå îõëàäèòåëü çàðÿäíîãî âîçäóõà


íèæíåãî êàáåëüíîãî ñîåäèíèòåëÿ (B) ê ìîäóëþ (÷èñòîòà).
óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì.
• Ïðîâåðüòå ðàáîòó äàò÷èêà òåìïåðàòóðû çàðÿäíîãî
âîçäóõà.
PID 110, Code 6.1 Òåìïåðàòóðà îõëàæäàþùåé
æèäêîñòè PPID 3, Code 6.3 Âûõîä çàïóñêà EMS 2
Ïðè÷èíà: Ïðè÷èíà:
• Ñëèøêîì âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà îõëàæäàþùåé • Êîðîòêîå çàìûêàíèå íà ïîëîæèòåëüíîå (+) èëè
æèäêîñòè. îòðèöàòåëüíîå (-) íàïðÿæåíèå.
Ðåàêöèÿ: • Ñëèøêîì äîëãàÿ àêòèâàöèÿ.
• Àâàðèéíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ. Ðåàêöèÿ:
• Äâèãàòåëè VE: Áëîê óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì • Çàïóñê äâèãàòåëÿ íåâîçìîæåí.
îãðàíè÷èâàåò âûõîäíóþ ìîùíîñòü (åñëè ñðåäñòâîì
äèàãíîñòèêè VODIA áûëà îòêëþ÷åíà çàùèòà). • Äâèãàòåëü çàïóñêàåòñÿ ñðàçó ïîñëå âêëþ÷åíèÿ
çàæèãàíèÿ.
Äâèãàòåëè GE: Äâèãàòåëü îñòàíàâëèâàåòñÿ (åñëè
ñðåäñòâîì äèàãíîñòèêè VODIA áûëà îòêëþ÷åíà Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:
çàùèòà). Óáåäèòåñü â öåëîñòíîñòè ïðîâîäêè ê êëþ÷ó
•
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ: çàæèãàíèÿ.
Ïðîâåðüòå óðîâåíü îõëàæäàþùåé æèäêîñòè. • Óáåäèòåñü, ÷òî
•
íå ïîâðåæäåí æãóò ïðîâîäêè ê êëþ÷ó çàæèãàíèÿ.
• Ïðîâåðüòå îõëàäèòåëü çàðÿäíîãî âîçäóõà
(÷èñòîòà). SID 231, Code 6.4 Êàíàë äàííûõ (CAN), CIU
• Ïðîâåðüòå ñèñòåìó îõëàæäåíèÿ íà ïîïàäàíèå â
Ïðè÷èíà:
íåå âîçäóõà.
Ïðîâåðüòå êðûøêó ñ ïðåäîõðàíèòåëüíûì • Íåèñïðàâíûé êàíàë äàííûõ (CAN), CIU.
•
êëàïàíîì íà ðàñøèðèòåëüíîì áà÷êå. Ðåàêöèÿ:
• Ïðîâåðüòå ðàáîòó äàò÷èêà òåìïåðàòóðû • Ïðèáîðû è ñèãíàëüíûå ëàìïû ïåðåñòàþò
îõëàæäàþùåé æèäêîñòè. ðàáîòàòü.
• Ïðîâåðüòå ðàáîòó òåðìîñòàòà. PID 98, Code 5.9 Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:
Äàò÷èê óðîâíÿ ìàñëà
• Óáåäèòåñü, ÷òî 8-êîíòàêòíûé ðàçúåì íå
ïîâðåæäåí.

• Óáåäèòåñü, ÷òî íå ïîâðåæäåí æãóò ïðîâîäêè


ìåæäó CIU è áëîêîì óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì.

• Ïðîâåðüòå, íå ïîâðåæäåíû ëè êîíòàêòû ãíåçä 11 è


12 íà CIU.

• Ïðîâåðüòå êîíòàêòíîå äàâëåíèå íà ãíåçäà 51 è 55


íèæíåãî êàáåëüíîãî ñîåäèíèòåëÿ (B) ê ìîäóëþ
óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì.

49
Êîäû íåèñïðàâíîñòåé

SID 231, Code 6.5 Êàíàë äàííûõ (CAN), EMS 2 PPID 8, Code 6.8 Äàò÷èê äàâëåíèÿ
Ïðè÷èíà:
îõëàæäåíèÿ ïîðøíÿ

• Âíóòðåííÿÿ íåèñïðàâíîñòü áëîêà óïðàâëåíèÿ. Ïðè÷èíà:

Ðåàêöèÿ: • Êîðîòêîå çàìûêàíèå íà ïîëîæèòåëüíîå (+) èëè


îòðèöàòåëüíîå (-) íàïðÿæåíèå.
• Äâèãàòåëü íå ðàáîòàåò: äâèãàòåëü íåâîçìîæíî
çàïóñòèòü. • Îáðûâ.
Ðàáîòàþùèé äâèãàòåëü: äâèãàòåëü ðàáîòàåò íà Ðåàêöèÿ:
õîëîñòîì õîäó è íå îñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ
àâàðèéíîãî îñòàíîâà. • Îòñóòñòâóþò.

Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ: Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:

Óáåäèòåñü, ÷òî 8-êîíòàêòíûé ðàçúåì íå • Óáåäèòåñü â ïðàâèëüíîñòè óñòàíîâêè êîíòàêòà


• äàò÷èêà äàâëåíèÿ îõëàæäåíèÿ ïîðøíÿ.
ïîâðåæäåí.
Óáåäèòåñü, ÷òî íå ïîâðåæäåí æãóò ïðîâîäêè • Óáåäèòåñü, ÷òî íå ïîâðåæäåí æãóò ïðîâîäêè ê
• äàò÷èêó äàâëåíèÿ îõëàæäåíèÿ ïîðøíÿ.
ìåæäó CIU è áëîêîì óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì.
Ïðîâåðüòå, íå ïîâðåæäåíû ëè êîíòàêòû ãíåçä 11 è • Óáåäèòåñü â ïðàâèëüíîñòè óñòàíîâêè äàò÷èêà
• äàâëåíèÿ îõëàæäåíèÿ ïîðøíÿ.
12 íà CIU.
Ïðîâåðüòå êîíòàêòíîå äàâëåíèå íà ãíåçäà 51 è 55 • Ïðîâåðüòå ðàáîòó äàò÷èêà äàâëåíèÿ îõëàæäåíèÿ
• ïîðøíÿ.
íèæíåãî êàáåëüíîãî ñîåäèíèòåëÿ (B) ê ìîäóëþ
óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì. • Ïðîâåðüòå êîíòàêòíîå äàâëåíèå íà ãíåçäà 10 è 14
íèæíåãî êàáåëüíîãî ñîåäèíèòåëÿ (B) ê ìîäóëþ
PID 100, Code 6.6 Äàâëåíèå ìàñëà óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì.
Ïðè÷èíà:
PID 158, Code 6.9 Íàïðÿæåíèå àêêóìóëÿòîðíîé
• Äàâëåíèå ìàñëà ñëèøêîì íèçêîå. áàòàðåè, CIU
Ðåàêöèÿ: Ïðè÷èíà:
• Àâàðèéíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ. • Êîðîòêîå çàìûêàíèå íà ìèíóñ (-).
• Äâèãàòåëè VE: Áëîê óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì • Íåèñïðàâåí ãåíåðàòîð.
îãðàíè÷èâàåò âûõîäíóþ ìîùíîñòü (åñëè ñðåäñòâîì
äèàãíîñòèêè VODIA áûëà îòêëþ÷åíà çàùèòà). • Àêêóìóëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ, íåèñïðàâíîñòü
ïðîâîäêè.
Äâèãàòåëè GE: Äâèãàòåëü îñòàíàâëèâàåòñÿ (åñëè
ñðåäñòâîì äèàãíîñòèêè VODIA áûëà îòêëþ÷åíà Ðåàêöèÿ:
çàùèòà). • Àâàðèéíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ.
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ: • Íåèñïðàâíîñòü â äâèãàòåëå ñòàðòåðà.

• Ïðîâåðüòå óðîâåíü ìàñëà Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:


• Óáåäèòåñü, ÷òî ìàñëÿíûå ôèëüòðû íå çàáèòû. • Ïðîâåðüòå íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ îò áëîêà
• Ïðîâåðüòå êëàïàíû ñèñòåìíîãî äàâëåíèÿ è óïðàâëåíèÿ.
ïðåäîõðàíèòåëüíûå êëàïàíû â ñèñòåìå ìàñëà. • Ïðîâåðüòå àêêóìóëÿòîðíóþ áàòàðåþ.
• Ïðîâåðüòå ðàáîòó äàò÷èêà äàâëåíèÿ ìàñëà.
• Ïðîâåðüòå ãåíåðàòîð.
• Ïðîâåðüòå êîíòàêòíîå äàâëåíèå íà ãíåçäà 51 è 55
íèæíåãî êàáåëüíîãî ñîåäèíèòåëÿ (B) ê ìîäóëþ
óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì.

PPID 8, Code 6.7 Äàâëåíèÿ îõëàæäåíèÿ


ïîðøíÿ
Ïðè÷èíà:
• Äàâëåíèå îõëàæäåíèÿ ïîðøíÿ ñëèøêîì íèçêîå.
Ðåàêöèÿ:
• Äâèãàòåëü îñòàíîâëåí, îòíîñèòñÿ ê îáîèì
äâèãàòåëÿì GE è VE. Êîä íåèñïðàâíîñòè ïåðåñòàåò
áûòü àêòèâíûì ïðè ÷àñòîòàõ âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ
íèæå 1000 îá/ìèí.
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:
• Ïðîâåðüòå, ÷òî äàâëåíèå ìàñëà â äâèãàòåëå âûøå
175 êÏà (25,4 psi).

50
Êîäû íåèñïðàâíîñòåé

SID 1, Code 7.1 Íàñîñ-ôîðñóíêà, öèëèíäð #1 SID 2, Code 7,2 Íàñîñ-ôîðñóíêà, öèëèíäð #2
Ïðè÷èíà: Ïðè÷èíà:
• Íåèñïðàâíîñòü ýëåêòðè÷åñêîãî õàðàêòåðà. • Íåèñïðàâíîñòü ýëåêòðè÷åñêîãî õàðàêòåðà.
• Íåèñïðàâíîñòü êîìïðåññèè èëè íàñîñà-ôîðñóíêè. • Íåèñïðàâíîñòü êîìïðåññèè èëè íàñîñà-ôîðñóíêè.
Ðåàêöèÿ: Ðåàêöèÿ:
• Äâèãàòåëü ðàáîòàåò íà 5 öèëèíäðàõ. • Äâèãàòåëü ðàáîòàåò íà 5 öèëèíäðàõ.
• Ïîâûøåííûé øóì. • Ïîâûøåííûé øóì.
• Óõóäøåíèå õàðàêòåðèñòèê. • Óõóäøåíèå õàðàêòåðèñòèê.
• Íàðóøåíèå áàëàíñèðîâêè öèëèíäðà -> Íåðîâíàÿ • Íàðóøåíèå áàëàíñèðîâêè öèëèíäðà -> Íåðîâíàÿ
ðàáîòà ïðè ìàëûõ îáîðîòàõ è íàãðóçêå. ðàáîòà ïðè ìàëûõ îáîðîòàõ è íàãðóçêå.
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ: Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:

• Ïðîâåðüòå êîíòàêòíîå äàâëåíèå â ãíåçäå 24 • Ïðîâåðüòå êîíòàêòíîå äàâëåíèå â ãíåçäå 16


âåðõíåãî êàáåëüíîãî ðàçúåìà (A) ê áëîêó âåðõíåãî êàáåëüíîãî ðàçúåìà (A) ê áëîêó
óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì. óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì.

• Óáåäèòåñü, ÷òî íå ïîâðåæäåí æãóò ïðîâîäêè ê • Óáåäèòåñü, ÷òî íå ïîâðåæäåí æãóò ïðîâîäêè ê
íàñîñàì-ôîðñóíêàì. íàñîñàì-ôîðñóíêàì.

• Óáåäèòåñü â öåëîñòíîñòè ïðîâîäêè ê íàñîñó- • Óáåäèòåñü â öåëîñòíîñòè ïðîâîäêè ê íàñîñó-


ôîðñóíêå. ôîðñóíêå.

• Ïðîâåðüòå äàâëåíèå ïîäà÷è òîïëèâà. • Ïðîâåðüòå äàâëåíèå ïîäà÷è òîïëèâà.

• Ïðîâåðüòå çàçîð êëàïàíà. • Ïðîâåðüòå çàçîð êëàïàíà.

• Âûïîëíèòå òåñò êîìïðåññèè è ïðîâåðüòå öèëèíäð • Âûïîëíèòå òåñò êîìïðåññèè è ïðîâåðüòå öèëèíäð
#1. #2.

• Ïðîâåðüòå êîíòàêòíîå äàâëåíèå â ãíåçäå 24


âåðõíåãî êàáåëüíîãî ðàçúåìà (A) ê áëîêó
SID 3, Code 7,3 Íàñîñ-ôîðñóíêà, öèëèíäð #3
óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì. Ïðè÷èíà:
• Óáåäèòåñü, ÷òî íå ïîâðåæäåí æãóò ïðîâîäêè ê • Íåèñïðàâíîñòü ýëåêòðè÷åñêîãî õàðàêòåðà.
íàñîñàì-ôîðñóíêàì.
• Íåèñïðàâíîñòü êîìïðåññèè èëè íàñîñà-ôîðñóíêè.
• Óáåäèòåñü â öåëîñòíîñòè ïðîâîäêè ê íàñîñó-
ôîðñóíêå. Ðåàêöèÿ:

• Ïðîâåðüòå äàâëåíèå ïîäà÷è òîïëèâà. • Äâèãàòåëü ðàáîòàåò íà 5 öèëèíäðàõ.


• Ïðîâåðüòå çàçîð êëàïàíà. • Ïîâûøåííûé øóì.
• Âûïîëíèòå òåñò êîìïðåññèè è ïðîâåðüòå öèëèíäð • Óõóäøåíèå õàðàêòåðèñòèê.
#1.
• Íàðóøåíèå áàëàíñèðîâêè öèëèíäðà -> Íåðîâíàÿ
ðàáîòà ïðè ìàëûõ îáîðîòàõ è íàãðóçêå.
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:

• Ïðîâåðüòå êîíòàêòíîå äàâëåíèå â ãíåçäå 32


âåðõíåãî êàáåëüíîãî ðàçúåìà (A) ê áëîêó
óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì.

• Óáåäèòåñü, ÷òî íå ïîâðåæäåí æãóò ïðîâîäêè ê


íàñîñàì-ôîðñóíêàì.

• Óáåäèòåñü â öåëîñòíîñòè ïðîâîäêè ê íàñîñó-


ôîðñóíêå.

• Ïðîâåðüòå äàâëåíèå ïîäà÷è òîïëèâà.

• Ïðîâåðüòå çàçîð êëàïàíà.

• Âûïîëíèòå òåñò êîìïðåññèè è ïðîâåðüòå öèëèíäð


#3.

51
Êîäû íåèñïðàâíîñòåé

SID 4, Code 7,4 Íàñîñ-ôîðñóíêà, öèëèíäð #4 SID 6, Code 7,6 Íàñîñ-ôîðñóíêà, öèëèíäð #6
Ïðè÷èíà: Ïðè÷èíà:
• Íåèñïðàâíîñòü ýëåêòðè÷åñêîãî õàðàêòåðà. • Íåèñïðàâíîñòü ýëåêòðè÷åñêîãî õàðàêòåðà.
• Íåèñïðàâíîñòü êîìïðåññèè èëè íàñîñà-ôîðñóíêè. • Íåèñïðàâíîñòü êîìïðåññèè èëè íàñîñà-ôîðñóíêè.
Ðåàêöèÿ: Ðåàêöèÿ:
• Äâèãàòåëü ðàáîòàåò íà 5 öèëèíäðàõ. • Äâèãàòåëü ðàáîòàåò íà 5 öèëèíäðàõ.
• Ïîâûøåííûé øóì. • Ïîâûøåííûé øóì.
• Óõóäøåíèå õàðàêòåðèñòèê. • Óõóäøåíèå õàðàêòåðèñòèê.
• Íàðóøåíèå áàëàíñèðîâêè öèëèíäðà -> Íåðîâíàÿ • Íàðóøåíèå áàëàíñèðîâêè öèëèíäðà -> Íåðîâíàÿ
ðàáîòà ïðè ìàëûõ îáîðîòàõ è íàãðóçêå. ðàáîòà ïðè ìàëûõ îáîðîòàõ è íàãðóçêå.
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ: Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:
• Ïðîâåðüòå êîíòàêòíîå äàâëåíèå â ãíåçäå 56 • Ïðîâåðüòå êîíòàêòíîå äàâëåíèå â ãíåçäå 40
âåðõíåãî êàáåëüíîãî ðàçúåìà (A) ê áëîêó âåðõíåãî êàáåëüíîãî ðàçúåìà (A) ê áëîêó
óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì. óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì.
• Óáåäèòåñü, ÷òî íå ïîâðåæäåí æãóò ïðîâîäêè ê • Óáåäèòåñü, ÷òî íå ïîâðåæäåí æãóò ïðîâîäêè ê
íàñîñàì-ôîðñóíêàì. íàñîñàì-ôîðñóíêàì.
• Óáåäèòåñü â öåëîñòíîñòè ïðîâîäêè ê íàñîñó- • Óáåäèòåñü â öåëîñòíîñòè ïðîâîäêè ê íàñîñó-
ôîðñóíêå. ôîðñóíêå.
• Ïðîâåðüòå äàâëåíèå ïîäà÷è òîïëèâà. • Ïðîâåðüòå äàâëåíèå ïîäà÷è òîïëèâà.
• Ïðîâåðüòå çàçîð êëàïàíà. • Ïðîâåðüòå çàçîð êëàïàíà.
• Âûïîëíèòå òåñò êîìïðåññèè è ïðîâåðüòå öèëèíäð • Âûïîëíèòå òåñò êîìïðåññèè è ïðîâåðüòå öèëèíäð
#4. #6.

SID 5, Code 7,5 Íàñîñ-ôîðñóíêà, öèëèíäð #5 PID 153, Code 7.7 Äàâëåíèå âåíòèëÿöèè
Ïðè÷èíà: êàðòåðà
• Íåèñïðàâíîñòü ýëåêòðè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Ïðè÷èíà:

• Íåèñïðàâíîñòü êîìïðåññèè èëè íàñîñà-ôîðñóíêè. • Ñëèøêîì âûñîêîå äàâëåíèå âåíòèëÿöèè êàðòåðà


äâèãàòåëÿ.
Ðåàêöèÿ:
Ðåàêöèÿ:
• Äâèãàòåëü ðàáîòàåò íà 5 öèëèíäðàõ.
• Àâàðèéíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ.
• Ïîâûøåííûé øóì.
• Äâèãàòåëü îñòàíîâëåí.
• Óõóäøåíèå õàðàêòåðèñòèê.
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:
• Íàðóøåíèå áàëàíñèðîâêè öèëèíäðà -> Íåðîâíàÿ
ðàáîòà ïðè ìàëûõ îáîðîòàõ è íàãðóçêå. • Ïðîâåðüòå, íå çàáèòà ëè âåíòèëÿöèÿ êàðòåðà.

Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ: • Ïðîâåðüòå ãèëüçó öèëèíäðà, ïîðøåíü è


ïîðøíåâûå êîëüöà íà íàëè÷èå èçíîñà èëè
• Ïðîâåðüòå êîíòàêòíîå äàâëåíèå â ãíåçäå 48 ïîâðåæäåíèé.
âåðõíåãî êàáåëüíîãî ðàçúåìà (A) ê áëîêó
óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì.

• Óáåäèòåñü, ÷òî íå ïîâðåæäåí æãóò ïðîâîäêè ê


íàñîñàì-ôîðñóíêàì.

• Óáåäèòåñü â öåëîñòíîñòè ïðîâîäêè ê íàñîñó-


ôîðñóíêå.

• Ïðîâåðüòå äàâëåíèå ïîäà÷è òîïëèâà.

• Ïðîâåðüòå çàçîð êëàïàíà.

• Âûïîëíèòå òåñò êîìïðåññèè è ïðîâåðüòå öèëèíäð


#5.

52
Êîäû íåèñïðàâíîñòåé

PID 153, Code 7.8 Äàò÷èê äàâëåíèÿ SID250, Code 9.2 Íåèñïðàâíûé êàíàë äàííûõ
âåíòèëÿöèè êàðòåðà äâèãàòåëÿ (J1708/J1587)
Ïðè÷èíà: Ïðè÷èíà:
• Êîðîòêîå çàìûêàíèå íà ïîëîæèòåëüíîå (+) èëè • Íåèñïðàâíîñòü êàíàëà äàííûõ.
îòðèöàòåëüíîå (-) íàïðÿæåíèå.
Ðåàêöèÿ:
• Îáðûâ.
• Àâàðèéíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ.
Ðåàêöèÿ:
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:
• Îòñóòñòâóþò.
• Óáåäèòåñü, ÷òî 8-êîíòàêòíûé ðàçúåì íå
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ: ïîâðåæäåí.
• Óáåäèòåñü â ïðàâèëüíîñòè óñòàíîâêè êîíòàêòà • Óáåäèòåñü, ÷òî íå ïîâðåæäåí æãóò ïðîâîäêè
äàò÷èêà äàâëåíèÿ âåíòèëÿöèè êàðòåðà. ìåæäó CIU/DCU è áëîêîì óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì.
• Óáåäèòåñü, ÷òî íå ïîâðåæäåí æãóò ïðîâîäêè ê • Ïðîâåðüòå, íå ïîâðåæäåíû ëè êîíòàêòû ãíåçä 22 è
äàò÷èêó äàâëåíèÿ âåíòèëÿöèè êàðòåðà. 37 íà CIU.
• Ïðîâåðüòå ïðàâèëüíîñòü óñòàíîâêè äàò÷èêà • Ïðîâåðüòå êîíòàêòíîå äàâëåíèå íà ðàçúåìàõ 33 è
äàâëåíèÿ âåíòèëÿöèè êàðòåðà. 34 âåðõíåãî êàáåëüíîãî ðàçúåìà (A) ê áëîêó
óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì.
• Ïðîâåðüòå ðàáîòó äàò÷èêà äàâëåíèÿ âåíòèëÿöèè
êàðòåðà.
SID232, Code 9.3 Ýëåêòðîïèòàíèå ê äàò÷èêó
• Ïðîâåðüòå êîíòàêòíîå äàâëåíèå íà ãíåçäà 28
íèæíåãî êàáåëüíîãî ñîåäèíèòåëÿ (B) ê ìîäóëþ Ïðè÷èíà:
óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì. • Êîðîòêîå çàìûêàíèå.

PID 172, Code 7.9 Äàò÷èê òåìïåðàòóðû • Íåèñïðàâíîñòü äàò÷èêîâ äàâëåíèÿ ìàñëà è/èëè
äàâëåíèÿ çàðÿäíîãî âîçäóõà.
âîçäóõà, âõîä
Ðåàêöèÿ:
Ïðè÷èíà:
• Íåâåðíûå çíà÷åíèÿ äàò÷èêîâ äàâëåíèÿ ìàñëà è
• Êîðîòêîå çàìûêàíèå íà ïîëîæèòåëüíîå (+) èëè
äàâëåíèÿ çàðÿäíîãî âîçäóõà.
îòðèöàòåëüíîå (-) íàïðÿæåíèå.
• Êîä íåèñïðàâíîñòè äëÿ äàò÷èêîâ äàâëåíèÿ ìàñëà
• Îáðûâ.
è äàâëåíèÿ çàðÿäíîãî âîçäóõà.
Ðåàêöèÿ:
• Ìàëàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü.
• Îòñóòñòâóþò.
• Ïðèáîð ïîêàçûâàåò íóëåâûå äàâëåíèÿ ìàñëà è
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ: íàääóâà.
• Ïðîâåðüòå ïðàâèëüíîñòü óñòàíîâêè êîíòàêòà Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:
äàò÷èêà òåìïåðàòóðû âîçäóõà.
• Óáåäèòåñü, ÷òî íå ïîâðåæäåí æãóò ïðîâîäêè ê
• Óáåäèòåñü, ÷òî íå ïîâðåæäåí æãóò ïðîâîäêè ê äàò÷èêàì äàâëåíèÿ ìàñëà è äàâëåíèÿ çàðÿäíîãî
äàò÷èêó òåìïåðàòóðû âîçäóõà. âîçäóõà.
• Óáåäèòåñü â ïðàâèëüíîñòè óñòàíîâêè äàò÷èêà • Ïðîâåðüòå êîíòàêòíîå äàâëåíèå â ãíåçäå 7
òåìïåðàòóðû âîçäóõà. âåðõíåãî êàáåëüíîãî ðàçúåìà (A) ê áëîêó
• Ïðîâåðüòå ðàáîòó äàò÷èêà òåìïåðàòóðû âîçäóõà. óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì.
• Ïðîâåðüòå êîíòàêòíîå äàâëåíèå íà ãíåçäå 29 • Ïðîâåðüòå äàò÷èêè äàâëåíèÿ ìàñëà è äàâëåíèÿ
âåðõíåãî êàáåëüíîãî ðàçúåìà (A) ê áëîêó çàðÿäíîãî âîçäóõà.
óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì.

53
Êîäû íåèñïðàâíîñòåé

SID 254, Code 9.8 Íåèñïðàâíîñòü áëîêà SID 253, Code 9.9 Ïàìÿòü íàáîðà äàííûõ
óïðàâëåíèÿ, CIU EEPROM
Ïðè÷èíà: Ïðè÷èíà:
• Íåèñïðàâíîñòü EEPROM, CIU. • Âíóòðåííÿÿ íåèñïðàâíîñòü áëîêà óïðàâëåíèÿ
• Ôëýø-ïàìÿòü, íåèñïðàâíîñòü CIU. • Íåïîëàäêè â ïðîãðàììíîì îáåñïå÷åíèè.
• Íåèñïðàâíîñòü â áëîêå óïðàâëåíèÿ, CIU Ðåàêöèÿ:
Ðåàêöèÿ: • Äâèãàòåëü íå çàïóñêàåòñÿ.
• CIU âîçâðàùàåòñÿ ê çàâîäñêèì íàñòðîéêàì. Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:
• Äâèãàòåëü ìîæåò ðàáîòàòü íà õîëîñòîì õîäó. • Ïåðåïðîãðàììèðîâàòü áëîê óïðàâëåíèÿ. Åñëè
íåèñïðàâíîñòü îñòàåòñÿ, çàìåíèòü áëîê
• Çàïóñê äâèãàòåëÿ íåâîçìîæåí.
óïðàâëåíèÿ.
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:
• Çàìåíèòå áëîê óïðàâëåíèÿ CIU.
SID 254, Code 9.9 Áëîê óïðàâëåíèÿ EMS
Ïðè÷èíà:
SID 240, Code 9.9 Ñáîé ïàìÿòè â EMS
• Âíóòðåííÿÿ íåèñïðàâíîñòü áëîêà óïðàâëåíèÿ.
Ïðè÷èíà:
Ðåàêöèÿ:
• Ñáîé ïàìÿòè â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì
• Ïåðåáîè çàæèãàíèÿ äâèãàòåëÿ.
(EMS).
• Äâèãàòåëü íå çàïóñêàåòñÿ.
Ðåàêöèÿ:
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:
• Äâèãàòåëü ìîæåò íå çàïóñêàòüñÿ.
• Çàìåíèòå áëîê óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì.
Ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ:
• Çàìåíèòå áëîê óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì.

54
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Îáùèå ñâåäåíèÿ
Îáîçíà÷åíèå òèïà TAD1640GE TAD1641GE TAD1642GE TAD1641VE TAD1642VE

Éó÷ýò, Prime/Stand-by Âë. âéâëéïãñáößá ðùëÞóåùí

ÑïðÞ, Prime/Stand-by Âë. âéâëéïãñáößá ðùëÞóåùí

Áñéèìüò êõëßíäñùí 6 6 6 6 6

ÄéÜìåôñïò êõëßíäñïõ (mm) 144 144 144 144 144

ÄéáäñïìÞ (mm) 165 165 165 165 165

Êõëéíäñéóìüò (dm3) 16,12 16,12 16,12 16,12 16,12

ÂÜñïò, îçñü (êéëÜ) 1440 1440 1480 1480 1480

ÂÜñïò, ìå õãñÜ (êéëÜ) 1510 1510 1550 1550 1550

ÓåéñÜ áíÜöëåîçò 1-5-3-6-2-4 1-5-3-6-2-4 1-5-3-6-2-4 1-5-3-6-2-4 1-5-3-6-2-4

Ó÷Ýóç óõìðßåóçò 17,5:1 16,5:1 16,5:1 17,5:1 17,5:1

Áñãü ñåëáíôß (óáë) 900 900 900 600 600

ÃñÞãïñï ñåëáíôß (óáë) 1500/1800 1500/1800 1500/1800 1800-2000 1800-2000

55
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Ñìàçî÷íàÿ ñèñòåìà
Ìàñëî
Îáúåì çàìåíû, âêëþ÷àÿ çàìåíó ôèëüòðà ................ 48 ëèòðîâ (12,6 ãàëëîíîâ ÑØÀ)

Äàâëåíèå ìàñëà, ãîðÿ÷èé äâèãàòåëü


ïðè ðàáî÷åé ñêîðîñòè ................................................. 300-650 êÏà (44-94 psi)

íà õîëîñòîì õîäó, ìèí ................................................. 270 êÏà (39 psi)

Êëàññ ìàñëà ................................................................. Ñì.ê ñïåöèôèêàöèè â ðàçäåëå “Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå”.

Âÿçêîñòü ....................................................................... Ñì.ê ñïåöèôèêàöèè â ðàçäåëå “Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå”.

Ìàñëÿíûé ôèëüòð
Ïîëíîïîòî÷íûé ôèëüòð .............................................. 2
Ïåðåïóñêíîé ôèëüòð ................................................... 1

Ìàñëÿíûé íàñîñ
Òèï ................................................................................. Ìåõ.ïðèâîä

56
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Òîïëèâíàÿ ñèñòåìà
Ïèòàþùèé íàñîñ
Matartryck vid 600 îá/ìèí .................................................. ìèí 100 êÏà (14,5 psi)
Äàâëåíèå ïîäà÷è ïðè 1200 îá/ìèí ................................. ìèí 300 êÏà (43,5 psi)
Äàâëåíèå ïîäà÷è ïðè ïîëíîé íàãðóçêå .......................... ìèí 300 êÏà (43,5 psi)
Ïåðåïóñêíîé êëàïàí
Äàâëåíèå ïðè îòêðûòèè ................................................... 400-550 êÏà (58-80 psi)

Ñïåöèôèêàöèÿ íà òîïëèâî

Òîïëèâî äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü íàöèîíàëüíûì è ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì äëÿ ñåðèéíî âûïóñêàåìîãî


òîïëèâà, êàê íàïðèìåð:
EN 590 (ñ àäàïòàöèåé ê íàöèîíàëüíûì òðåáîâàíèÿì ïî çàùèòå îêðóæàþùåé ñðåäû è íèçêèì òåìïåðàòóðàì)
ASTM D 975 No 1 - D è 2 - D.
JIS KK 2204
Ñîäåðæàíèå ñåðû: Ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà â êàæäîé ñòðàíå.
Òîïëèâî ñ íèçêîé ïëîòíîñòüþ (ãîðîäñêîå äèçåëüíîå òîïëèâî â Øâåöèè è Ôèíëÿíäèè) ìîæåò âûçâàòü ïîòåðþ
ìîùíîñòè äî 5% è ïîâûøåíèå ðàñõîäà òîïëèâà ïðèáëèçèòåëüíî íà 2-3%.

57
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ
Òèï ...................................................................................... Ïîä äàâëåíèåì, ãåðìåòè÷íàÿ
Êðûøêà ñ ïðåäîõðàíèòåëüíûì êëàïàíîì, ìàêñ.
äàâëåíèå îòêðûòèÿ ........................................................... 75 êÏà (11 psi)

Îáúåì (äâèãàòåëÿ) ............................................................ 20 ëèòðîâ (21,1 êâàðò ÑØÀ)


Îáúåì (äâèãàòåëÿ + ðàäèàòîðà ñî øëàíãàìè) ............... 60 ëèòðîâ (15,8 ãàëëîíîâ ÑØÀ)

Òåðìîñòàò
Êîëè÷åñòâî ......................................................................... 1 øò.
Òåìïåðàòóðà îòêðûòèÿ ..................................................... 86° C (187° F)

Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñèñòåìà

Ñèñòåìíîå íàïðÿæåíèå .................................................. 24Â

Ãåíåðàòîð
íàïðÿæåíèå/ìàêñ. ïëîòíîñòü òîêà .............................. 28Â / 80À
ïðèáë. ìîùíîñòü ........................................................... 2200Âò
Àëüòåðíàòèâíîå ãåíåðèðóþùåå îáîðóäîâàíèå
(äîïîëíèòåëüíûé âàðèàíò): .............................................
íàïðÿæåíèå/ìàêñ. ïëîòíîñòü òîêà .............................. 28Â/110À
ïðèáë. ìîùíîñòü ........................................................... 2800Âò

Åìêîñòü àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè .................................. 2 ïîñëåäîâàòåëüíî ñîåäèíåííûõ àêêóìóëÿòîðíûõ


áàòàðåè ïî 12Â, ìàêñ. 225 À÷
Óäåëüíûé âåñ ýëåêòðîëèòà àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè ïðè +25°C:
ïîëíîñòüþ çàðÿæåííàÿ áàòàðåÿ ................................. 1,28 ã/ñì3 (1,24 ã/ñì3)*
ïåðåçàðÿäêà áàòàðåè ïðè ............................................ 1,20 ã/ñì3 (1,20 ã/ñì3)*
* ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Îòíîñèòñÿ ê áàòàðåÿì ñ êèñëîòîé äëÿ òðîïè÷åñêèõ óñëîâèé.

58
Ïðèìå÷àíèÿ
...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
Ïðèìå÷àíèÿ
...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Yes please,
I would like an operator’s manual in English at no charge.
Post or fax this coupon to: Publication number: 7746102

42200/615001/155099900192
Document & Distribution Center Name
Order Department
ARU2, Dept. 64620
SE-405 08 Göteborg Address
Sweden
Fax: +46 31 545 772
Orders can also be placed via
the Internet:
http://www.volvopenta.com/
manual/coupon Country

Please note that this offer is valid for 12 months from the date of delivery
of the engine, after this it is subject to availability.


Ja danke,
ich will kostenlos eine Betriebsanleitung in deutscher Sprache erhalten.
Schicken Sie den Coupon Publikationsnummer: 7746103

42200/615001/155099900192
per Post oder als Fax an: Name
Document & Distribution Center
Order Department
ARU2, Dept. 64620 Anschrift
SE-405 08 Göteborg
Schweden
Fax: +46 31 545 772
Die Bestellung kann auch über
das Internet erfolgen:
http://www.volvopenta.com/ Land
manual/coupon

Bitte beachten Sie, dass das Angebot für die Dauer von 12 Monaten ab dem
Lieferdatum des Motors gilt, danach nur noch bis zum Aufbrauchen des Lager-
bestandes.


Oui merci,
Envoyez ou faxez le bon de Je souhaite recevoir un manuel d’instructions gratuit en français.
commande à: Numéro de publication: 7746104
42200/615001/155099900192

Document & Distribution Center Nom


Order Department
ARU2, Dept. 64620
SE-405 08 Göteborg Adresse
Suède
Fax: +46 31 545 772
Vous pouvez également passer
la commande par Internet:
http://www.volvopenta.com/
manual/coupon Pays

Noter que l’offre est valable 12 mois à partir de la date de livraison du


moteur, puis seulement dans la mesure des stocks disponibles.

Sí gracias,
Franquear o enviar fax a: deseo recibir gratuitamente un libro de instrucciones en español.
Document & Distribution Center Número de publicación: 7746105

42200/615001/155099900192
Order Department Nombre
ARU2, Dept. 64620
SE-405 08 Göteborg
Suecia Dirección
Fax: +46 31 545 772
El pedido puede hacerse tam-
bién por internet:
http://www.volvopenta.com/
manual/coupon
País

Observe que la oferta es válida durante 12 meses a partir de la fecha de entrega


del motor. A partir de la fecha de finalización de la oferta, la misma es válida siem-
pre que haya existencias.


Sì, grazie,
Spedire il tagliando per posta o desidero ricevere gratuitamente un manuale d’istruzioni in lingua italiana.
per fax a: Public. No.: 7746106

42200/615001/155099900192
Document & Distribution Center Nome e Cognome
Order Department
ARU2, Dept. 64620
SE-405 08 Göteborg Indirizzo
Svezia
Fax: +46 31 545 772
L’ordinazione può essere fatta
anche su Internet:
http://www.volvopenta.com/
manual/coupon Paese

Notare che la validità dell’offerta è garantita solo per 12 mesi dalla consegna del
motore, dopodiché si procederà fino ad esaurimento scorte.


Ja tack,
Posta eller faxa kupongen till: jag vill kostnadsfritt ha en instruktionsbok på svenska.
Dokument & Distribution center Publikationsnummer: 7746101
42200/615001/155099900192

Ordermottagningen Namn
ARU2, Avd. 64620
SE-405 08 Göteborg
Sverige Adress
Fax: +46 31 545 772
Beställningen kan även göras
via internet:
htt