Вы находитесь на странице: 1из 12

шшп6а6 &

{. ц г--;с г:, !с|''; : !'г: | : ;с"|г:] [ ]а]] !е: :],

' !6еп{![!саг, 6е[!п!г у 6езсг!б!г рег5опа5. оь!е!о5 у !ш9агез


" !-оса!!:аг рег5опа5, об!е|оз у !ш9агез
" А9га0есег (рог еэсг!|о)
' Рге5еп|аг а о{го
' 5а!ш0аг, геэроп0ег а! за!ц6о у 6езре6!гзе. Ропег ехсш5а5
" йап![ез{аг сбпо зе епсцеп1га шпо
йоз|гаг 6езасшег6о
' Ёа5!аг рог |е!ё[опо

: :,
€оп{газ!е зег/ез|аг
!егбоэ 6е гпоу!гп!еп|о соп ргероз1с|6п 0, ёе, еп)
/г/уеп]г
/гзе/!!е9ог
' €опр!егпеп{о 0!гес{о 6е регзопа; ргероз!с!оп с

{' 1о";,;':.!' ;,.: -:

' !-ёх!со 6е !аз ге!ас!опез зос!а!ез

{]'ягт[ег: !;.:;,ь :,' ;-':|..:-:' .. !,.:.:,

' еп БзраЁа. )езре6|гзе а !а еэрабо!а


Ё! за!ш6о
' (опшп!сас|бп по уегба!: 9ез|оэ ге!ас!опа6оз соп е! за!ц6о
' [-!!ега{шга: !-оре 6е !е9а
' !-оз "азшз|ап!Ёоз" еп е! пшп0о 1'т!зрапо
[ Ёэ16 Ре0 го?
! !.]!]|.!!!!!!!!!!!:]!!!!!!:!!]]
/1-
^.!

щ @ {|с'.[ез!а а !аз рге9шпЁа3 у со]пепЁа !аз гезрше5[аз соп Ёшз сотпраЁегоз.

0те 9ш3[а 1та01ат рот 1е1ё{опо?


]Ёаз [аб1а0о рот [е1ё{опо еп езраЁо1 а19шпа то:?
а0шё 01{1ош1{а0ев 11епев еп шпа сопуегвас1оп {е1е{6птса?

А0епав 0е] 1е1ё{опо, счшё пе01оз ш5а5 соп {тесшепста рата со]пшп]саг[е соп ап19ов у
со1е9аз?

4сгее5 цше е1 {е]ё{опо рше0е вшв1]1ш]г шпа сопует5ас|оп еп регзопа?

щ б^@ !-аз з|9ш|еп[ез {газез у ехргеэ|опе5 5оп [6ггпц!аз чце ш5ап!оз Ба6|[ца|гпепЁе
сцап4о БаБ|агпоз рог [е!ё[опо. €оп [ш согпраЁего, с|аз![1са!аз еп е! сца6го зе9йп зш
[шпс|6п (еп[го 6е !а сопуегэас!6п.
\.]о9 х./еьо9 Рое9 е9о е9 \оАо. ш\оа\а5 з(^с\ц9
ко|ц ['-9<^ эа'1:е('

3'ег,о9 о(ц9 3'егц9 +ц.ёе9, ."оё4^ \.'цБ1цг соп |ц 9га. ?оёг|оет1


3;епо, \е се'о [}е ес''с' ет'-.о ?: а'са^?'
}(3аме сА]3'
ё>1,. [ье ?^г\е ае чо:ёп?
*а9{а !ое3о .Фоцёп 1" 11цмц?

(оп1ез[аг Рге9шп1аг рог !а


Рге9шп[аг
5а!ш6аг }езре6!гзе !6еп1!6а6 6е |а
а! 1е!6[оп<; рог а!3ш!еп
рег5опа чше !!апа

щ н @ !аз а езсцс]таг шпа сопуегзас!6п се!е[6п!са, рего ап[е5 со]пР!е1а е|6!6!о9о соп
|{] 3!9ц635 6е |аз ехргез|опез ёе! е!егс|с1о 1.2. €о|пс!6е [ш уегз!6п соп !а ацё|с|6п?

;Ёо|а!,зоу \цг[а.
!{огпбге, \цг[а, 1сбгпо ез|6з?
Б!еп, Б|еп. Баз{ап{е 1!а6а... уа заБез... согпо з!егпрге. ;{ |Ё?' 6чшё 1а!?
Ршез уо, а}гога, ез|оу гпшс[о гпаз |гапчш|!а. 1А[!, с1аго, по 1о вабез, рего уа
ез|оу |габа!ап0о 0ез0е са5а у 1а уег0а0 е5 чше ез гпаз ге1а!а0о. \4е епсап1а.
Бзо ез ез|шреп0о. Фуе,
Рцез по, [!!а.1о0ат1а по [а }1е9а0о.5е9шго чше ез16 ат1п еп 1а о[1с!па,;1е
0|3о а|9о?
!ше ез реза0{з|гпо у чше |те 11агпе а13шпа уе7, чше 5оу 5ш [еггпапа.
ь !а1е. Фуе,;т|епез е1 з6Ба0о а согпег?
\о,ъо,чечч(ъ чоъъкъъ ъ съъъ,ч\е \е\ъо \\ъ ъъ\р\ъъъ...

ь3 ;0у!, ;чшё гп!з|ег|оз!9еп9а, ма1е, е| з6ба0о.

24 | [ме!п1!сша1го] (.]ш!оАо 2 . РР!$[т.4А


|'3.|. м@ 5ш6гауа Ёо6оз !ов уегБоз 5егу е3саг ёе!!ех1о у {||а!е соп чшё ра|аБгаз араге_
сеп. 9езршёз, согпр!е[а е! сша6го соп Ёш согпраЁего у Ёеп6гё|з !оз цзоз 6е зег у е3сог.

5ег БзЁаг
!!!] . $!гуе рага: . $!гуе рага:
_ !0еп1!{!оаг: _ [,!б!оаг о !оса!!:аг оо$а5, !ш9агез у а рег-
5оу !х[шг|а. 5опа8:
(а) ь
(1)
(б)
_ !оо!г [а пас!опа!!0а0:
Ёз 4апёз. _ Ёаб!аг 0е! ев1а6о {1э!со у 0е 6п!по:
Ёзтб 4ерг!тп!4о.
- [ес!г !а рго{ез!6п:
5огпоз гпёё!соз. ?

- Ёаб!аг 0е сагао1ег[з1!оав !п[.тегеп{ез а (о)


шпа оо$а, !ш9аг о рег$опа: _ [у]агсаг е! гевц!1а0о 0е цпа асо!6п о е!
Ё| с!е|о ез азц!. {!п 0е цп ргосе$о:
Баепоз А[тез ез 9гап4е. |а раег[а ез|б а6!ег[а.

;ц АА4! атп!3а ез а|[а. Ёз|б пцег|о.

_ Фоп 9егшп0!о, пагоа шпа аос!бп еп


- !а!огаг цп [':ес[то, шпа оо$а о а !]па рег-
$опа: ёеэагго!!о:
0аба}аг еп са5а е3 тпбз ге!а!а4о. !\4аг|а ез|б ёцггп!епёо.
_
(2) ("г
(3) - Ргеоо0е а Бтеп у по|
_ Рес!г !а [ога: [а саг[а ез!б 6!еп.
5оп !аз 4!ез ёе !а гпойапо. |-оз е!егс!с!оз ез|бп тпа!'

- йагсаг цпа {гасс!6п о рег!о0о 0е 1!епро: - 6оп |а ргероэ!с|6п 6е |п0!са шп 1габа!о


Ёз 4е 4{а. {егпрога!:
Ёз !цпез. Ёз|б 4е сопагего.

Ёз рг!паоега.
_ Ёп рг!гпега рег5опа ёе р!шга! $е ш5а ра]а
з!1цагпоз еп е!1!епро:
_ Ре{ег!гзе а !а се!ебгас!6п 0е шп асоп{ос!-
Ёз|апоза3ёегпщо.
п!еп{о о $шое3о:
[а [!ез|а ез еп гп! саза' Ёз|апоз еп о[опо.

)п щ ш в 1!га е! 6аёо у 4! з! ]а [газе ез соггес[а.


т?

[а саэа ез16 !_оз !г


п-тшт 3гап6е у е|егс!с!оз
Беггпоза эоп па! г


а. | [! сопсшгзо Ё1 Бс}!{3га|о
ез епс!па

!'## льп4 0е |а шеза

;.';: [;: ез
!-ошг0еэ 29е 06п6е
';':;ас]ас]о ез
еп (бг0о6а егеэ?
_:-;::п|чо

эп!5мА . \!!Ё!-д:. сошт:ш0д [ме!п1!с!псо] ! 25


щ н @ Бп езраЁо|, ро6егпо5 6ес|г чше а!9ш|еп ез 6цепо о е5са 0цепо. Р||а!е еп |а
6|[егепс!а: шпа рег5опа ез 6цепо сцап6о Ё!епе цп саг5с1ег 6ш!се у Бшепоз зеп!!тп|еп-
[оз. 5е ё|се чше цпа рег5опа е5с15 Бцепа сцап6о е5 9шара, аЁгас[!уа.

[!1цсБоз аЁоз 6езршёз, !а ехрег!епс|а гпе епзеб6 а а9га6есег!е а! !6!опа чше !та5!о !а с!ага 6![е-
гепс!а чше ез{аб!есе еп!ге е!мегбозегу е!уегбо е5гс{, рогчце,6ез6е !ше9о, по ез !о гп!зпо зег
цпа |[а бцепа чце 5ег цпа 1[а чце е5!а бцепа, рего еп ачше!!а ёроса уо 1еп[а |о6аз !аз теп|а!аз,
рог9ше а паё!е !е !пргез!опап !аз с['т!саз 6е 0!ес!зё!з аЁоз у пе6!о, у погпа!гпеп1е 1ооа5 !аз а6о-
!езсеп{ез 5оп 9цара5 (..) у по |еп[а 6егпа5!а6о т!егпро рага реп5аг Рогчце гпе ез1аба !ш9ап6о
е! ехапеп 6е Ё!з1ог!а'
А0ар|аёо ае А|!о5 ёе 9ео9го|[а !-тцгпопо,А!гпш0епа 6гап6ез.

|.5.1. м @ АБога, со|оса |оз а6|е!!то5 еп 5ш !ш9аг у Ёеп4г5з !а 6|{егепс!а 6е з!9п!!!са6о соп
5ег о е5саг.
тпо!о/о . !!з!о/о . с!ого/о . уег6е . пе9го/о
Бцепо/о . г!со/о . сеггоёо/о . оБ!ег1о/о

@6[6уэ
[-./па соза 6е Бцепа са!!6а6 > < согп!6а о рго6шс|о 6е Бцеп заБог
(--,|па
6цепо/а
[-/па регзопа Бопез1а > < [_/па регзопа а1гас1!уа

[-/па регэопа о со5а чше ез15 ргерага6а


[_.)па регзопа !п1е!!3еп{е > <
рага а!3о

[о!ог 6е |аз р!ап1аз у о{га5 со5а5 > < А!3о |пгпа6шго о а!3ш!еп !пехрег{о

1 -
А!3о чше ез емф1те
1
< [)па ехр!|сас16п о сопсер{о эепс]![о

-- Регзопа соп гпа! саг5с{ег


>
< Регэопа еп{еггпа
у гпа|аз !п1епс!опез < [оза еп гпа|аэ сопс!!с!опез, ез1гореа6а
€оза с]е гпа!а са!!с]а6 > < А!!гпеп{о ёе п.:а! за6ог

Регзопа ех1гомег1!6а, согпцп!са1!уа, _


> <
\о ез15 сегга6о !!
{о!егап1е у зос!аБ!е Резц!{а6о 6е !а асс!бп 6е абг!г

Регзопа соп гпцсБо 61пего > < А!!гпеп1о соп гпцсБо заБог

< ФБ|е1о о !ш3аг чце по еэ{5 аБ!ег{о


Регэопа |п1гоуег116а >
< Реэш!|а6о 6е !а асс!6п 6е сеггаг

< [з{аг гпцу |погепо 6езршёз 6е 1опаг е! эо!


€о!ог 6е !а посБе у о|га5 со5а5 > < Ёэ{аг зшс!о, по !|гпр!о
< [з1аг еп[а6а6о о Баг1о

1.5.2. м@1гапз[оггпа !аз [газез ц1!!!:ап6о |аэ ехргез|опез ез[ц6!а6ав еп е! е|егс|с!о ап!е-
г!ог :пап[еп|епёо зш з!9п![!са6о.
|. А4ат9о е5 цпа рег5опа зос!аб!е у' [о|егап|е
2. }а/гпе зе /-;а еп[аёаёо гпцсА[з/гпо
3. !у{о зё па4а ёе Ау1а|егпб{!саз
4. |'оз |отпа|ез |оёао[а по е5|бп гпаёшгоз
5. Ёз|агпоз ргерага4оз ро|а егпре:а]
6.

26 | [те!п1!зё!э] |_]|\!пАо 2 . РР!$|т/А


7. 5оп |аз 9 у |а {!епёа абуе а |аз 10
8. Ёз ео!ёеп|е ч!1е по роёегпоз еяре[а|
9. й /т!}о е5 ]пшу [п|тооег|!ёо, 4по?
19. Ёзсе резсаёо ез ёе тпшу бшепа са!!ёаё


9, 1.5.3. я@ Б$5з 6цзсап6о раге|а рогчце !е епсшеп[га5 п|цу зо!о. 9езсг|Бе с6гпо егез [й
)- у !а регзопа 9це Бшзсаз.
о
тЁ
5.

]]ас1опа1|0а0:
!а регзопа чше 5шзсаз

6агас1ет1в1|сая {!в1сая у 0е саг6с1ет:


:5!а0о {[в!со у 0е 6п!тпо:

Бя|а0о |{з|со у 0е 6п1тпо:

6!т''
1,5д. @ {|яьога, Бш3са еп !а с!азе а уег з! епсцепЁгаз а е5а рег5опа !6еа!.

)е 6оп6е уеп!пов
у асбп6е уапо$
! ] ] ! ! ]!]]]! ! ! ]!! !! ! !! !! !! !! !! ! ! ]
эм н @ !-ее |аз [газез у ге|ас|опа
Рге9цп[а5 у гезршез!аз.

рг!пег !о9ог?

.,. А !о {ег|а
'ъ ёе 5еу!!|о.

эч!5мА о \!!Ё!- д:. сошт:ш0д


9егБоз 6е тпоу!:тт!еп|о соп ргероз!с!6п о / ёе / еп
. !г + о: 6!гесс!6п. уеп!г + о: 6еэ1!по, 9ше со!пс!6е соп е! !ш9ог
|ц а 5е3оо!о е| зббаёо. 6оп6е еэ16 ]о Рег5оп0 9ше БоБ!о.
Роза: Рере о!епе а 5е9оо!а е! збба4о.
!гзе + 6е: оБоп6опо 6е оп !о9ог.
(Роза ез[б еп 5е3оо!о).
}|!е ооу ёе А4а4г!4 е[ 4отп!п9о.
||е9ог/теп!г + !е: ог!9еп'
!г + еп: пе6!о 6е 1гопэрог1е. [хсер1о |г а р|е. Ё! ао[бп чше осаба 11е а|еуг!ааг
|оу еп {[еп ро[ч!1е ез гпбз бага|о. !!е9о/о[епе 4е [-опёгез.

||е9ог + о: 6еэ|!по.
[!е9о а 5е9оо!а е| зббаёо.

/6т\
сда $ {|з:соа[е еп цп рцпЁо 6е! р!апо у е!:9е !гез !ш9агез а !оэ чше уа5 а |г. Ёхр![са|е а
!ш согпраЁего 6е ё6п6е за|ез, а66п6е уаз у с6гпо шаз.
Б!ептр!о: 5а!3о 4е !а \[б|!о|еса у 0оу еп гпе|го а| с!пе,!ше9о...

| з?г\{
!
- --\
-. ''.

[}ъ-. +:
;.',.'';*+\' ' ]1 ]
ш{!..'ъ
, '{-,,.,::.'|:'';!|
-\),}'1ч*
+'!--.'\
г !'' .')

'!'.,
'ф1]''
л
:! !т
_-__
}п ;11111
;1

ё\/1епез с !о езсше!о
сбеё6пёе \ /ёАчшёАого
у!епез сцсп6о !1е9оз ;= 1е уоз 6е !о
о !о езсше!о2 -/ \ езсце!о?

Ртого !!е9оз
о с!озе?
ё7оз о
5е9ом1о е!
з6Бо6о2

с0е 66п6е
у|епе 1ц
попБге2

|..]\]оА0 2 . РР!3йА

!:
:;1
','сз$ '
сд' м@ Бзсг!Б!6 [газез соп !г, теп1г, !!е9огу !аз ргероз!с!опез о' еп, /е. [цез!го5 со!п-
раЁегоз [еп6г5п 9ше 6ес!г э! !аз [газез 5оп соггеса5 о по.

# :)!
ъ ,/"'
щ я@1ш
Ба: сотпо еп е!
согпраЁего еэ!5 цп росо
е|егпр!о'
зог4о. /3;;н::':':;:н]$ж::]Ё:3н::::;
Б.ййь* 1п1егго9а||мо ча!ёп, чш!ёпез.
> Ауег о! а |ц раёге.
п > 1А чш!ёп?
ацщмп@ @ > А |ц роёге.

1 \бу а Бшэсаг а п! [теггпапо а! аегоршеЁо.


]. [з1а 1аг6е уео а шпо5 ап!3оз.

ь
1. ;|!апаз а
!

1шз ра6гез?
1

! :а0щмп@
1. 1о6оз !оз 0[аэ 1га!3о а 5ег9!о еп е! сосБе.
2. /Асопрабаз а [_ш!з а !а рше*а?
5' 5!епрге пе епсшеп[го а гп!з [[оз еп е! с|пе.

3е !ас !о п е$
$ос!а|еэ
! ! ] ]! ]!]]! ! ! ]]]]]]! ! ]]!]! ]! !]!! ]
щ н @ !ее е5[а саг[а ае а9га6ес!гп|еп!о:

€аЁаз 6е а9та{ес|гп!еп1о
о [есБо
А4о6г!6, ?5 ёе а6г|1 ёе 29Ф7
. 5о!ц{о
Фшейёо + попБге:
@шег!6о Ропс}то:
о Р6гпш!о рго о9го6есег
|у\цс}п1з!поз9гос!оз рог е\ се9в1о: пе 6гос!оз рог.'.
епсоп1о. [-оз !!еуо о 1о6оз рог1ез, 7е езсг!бо рага 6ог7е |оз 3гос!аз рот...

зо!о пе !оз чш!1о еп !о 6цс}то. ё€6по


о !езРеё|ёо
Ртоз зоБ!ёо ч\!е песез1|оБо цпоз?
0п 0езо у !таз|а ргоп|о,
Ёс з!ёо гео1пеп\е цпо 5огРгезо, ёе [-/п зо|цёо,
уегёс6. 6гос!оз.

1/п зо!цёо у !'тоз1о ргоп1о,


6]т\!
|/\!9ше! в' [! $ьее оЁга уез !а саЁа. €ц6|
з|ёо е! ге9а|о? Ачш[ [|епез шпа р!зЁа:
Ба

Рапс|то заБе чше а й|9ше! !е епсап!а


езсшсБаг гпйз|са еп [о6аз раЁез.

]ц ж@ Бзсг|Бе аБога Ёй цпа саЁа 6е а9га6ес!гп!епЁо Рог шп ге9а!о чше |таз гес|Б!6о,
Рего по гпепс!опез чшё ез. 1шз согпраЁегоз Ё|епеп чше а6!м!паг 6е чшё ге9а|о 3е [га[а.

:з15мА . \!!Ё!-А2. сошт!шцА [ме!п1!пшеме] | 29


щ ш@ Ре|ас!опа |аз [газез соп !аз [о[оз.

о. й1ге, зе1ог Росе,!е ргезеп1о о


!о зеЁого Ре6оцопе, пце51го
рго{езоса ёе {гапсёз'

6. !_ш!9!, п1го, 1е ргезеп1о с 6ог!о


Розз[, цпо сопроЁего 6е 1гоБо,.|о.

с. !Роп6ге, 1ос9е| А4[го. 1е моу о


ргезап1ог с цп с}т!со по.][з!по...
[ш!з... .1ог9е.

6. Ал\!го, Регпсп6о, ез1а с[[со 1оп


з!пр6т!со ез 5о{1а, п! сопро_
Ёега ёе р[зо.

Рага ргеэеп[аг 0е гпапега !п[ог-


гпа|, шза:
' (А4ша),ез|е/а + ез + погпбге + ге1а_
с|оп чше !|епез соп }а регвопа рге-
зеп[а0а + (6езсг1рс[оп 0е зц сагас-
[ег ).

Ё!егпр!о: ,|!/го. ез|а ез Ф|3ст, шпо


отп[5а гп|о пт;;у з!гпрбт!са'

Рага ргезеп[аг 0е |папега [оггпа!,


ш$а:
. (м!го)' |е р|е5еп|о с + погпбге +
ге1ас[6п чше 11епез соп 1а рег5опа
ргезеп|а0а.
Б|егпр|о: /|[!уо, |е рге5еп[о а [-ц!з,
пп согпрайего 4е ггабо}о'
' (й0'е-). /е ргезет-т|о ст !а 5га./а| 5г +
аре|}|0о + ге]ас|оп чше ||епез соп
1а регзот-та ргезеп|а0а.
Б!егпр|о: ]4й'е,|е р|е5еп[о а |а 5га.
Ро пт о з. п[ зе сге [аг!а.

Реасс16п а цпа ргеэеп1ас|6п:


. |п{оггпа1

1Ёо|а!
;|1о|а! 2@шё га|?
. Роггпа}
Ёпсоп[а4о/а.
А4шс7о 9шз|о.

з.4.1. в @ г51
Бзсцс!та у согпргше6а.

30 ! [1ге!п1а] (.]ш!оАо 2 . РР!$[,4А


соп[гаг!оз'
в @ п,еБс!опа !оз а6!е||мо5 соп 5ш$
щ о 5!гпр5!!со
о
!п!егезап!е
о
о 9еза9гаёаб!е
€шаро
о
о АБ!еЁо
1[гп!ёо
о Рео
йа!о о

о
! АБцш!6о
Ап!!р:{!!со

6й)
с''@}|яьога,цпо6еуозо(го5уаарге5еп[агао[го,ё!с!еп6оцпасо5ароз![!та6езш
сагасЁег:
ёе езра0о!'ез тпшу по!о'
€!егпр|о: } й!та,те рге5еп|о а !а!тпе' Ёз рго[езог
Ёо!а, 2чпё |о!? [о зоу }апе'
!у4шс/ааз 9гас!оз рог е! р!горо'
!]о!а' !опе' епсап|аёо'

]цв@БзсцсБааАпачше|таБ|азоБгее|за!ц6оепБзраЁауог6епа!оз[га9тпеп!оз.
г61

\',е!-}1ге 1-'тот'т'.'[;гез \'п1ц]е-


эа!шс|а зе с!а:-: с!оз |;еэоз ет'':1ге
т-т_:ш!еге5,
\ог:та1п.те:.:[е, сца!-]с{о эе е !т-',тс1шзо !а са1эе:а о
' ,"',"-]
ет-: е! 1-':оп-т-:1;го' 1а еь1эа1с].-т
зе
с1{-!е 5е 1]ева|1- [оз
!а:.':-.:ат-.:о
гез. !_оэ Боп-тБгез с!ат-т 1-тот-'т':[эгез
тап-'Б';!п 1эг:ес!е:-т !''тасет сот-т-то
е[ еэ16:та3о, с]ап.т0о 1эа1п-:ас|11аз. е!1
#;;.
!1']о|1-]еп-
;;-'" !!:[!;!"" ,|3' эе 6ап ш;-': а[;га:о, 1ап'т-т1;|ёп-'т
зо!о зе ь"',' ,]']]!
1'!,.
1оз 6е 1г1з1е:а'

[п [зраба 5е 1оса гпшсБо а !а регзопа сшап6о зе !а за|ш6а, с!шгап1е


!а сопуегзас!6п у а! 6ез-
ре6!гзе' [аз 6:з1апс!а5 еп1ге !оз !п{ег!осш1оге5 5оп речшебаз. [оз езрабо|е5 5оп гпшу ехрге-
з!уоз.

[азглш]егезепЁэраба,э!.эоп.ап|3азо{ап|!1а,рше6еп1грог|аса|!еа3'аггас]аз6е16га:оо
йапо эо5ге е! БопБго'
со3!6аз о" г''11'. [оз Бопбге'ъ;й;; ;;'Ё,' ''..т'
\о ех|з1еп !оз Безоз еп [оэ ,,:,о'!|'',!
т''',т"' ш о{|с1а!ез, {га1оз 6е пе3ос!оз о рег5опа5
гпшу пауогеэ 6е 61|егеп[ез
5ехоз'

[з !прог1ап1е 1епег еп сцеп[а чше еп Ёзраба !аз 6еэре6!6а5 5оп !аг6аз. \оггпа!гпеп1е !а
8еп1е 5е 6езр!6е уаг!аэ уесез. 5е шзап ра!абгаз со(по: ;\/еп3а!, ;\/а|е!, 1Ршез езо! ;[о 4!сБо!,
0ше... |ше3о ге ||агпо, /']оз уегпоэ гпабапа, е[с., рага апшпс!аг а !а о{га |]ег5опа чше !а соп-
уегзас!6п ез16 саз! 1еггп!па6а у чце уа а 6еэре6!гэе.

еп !ц ра;5'
за|ц6о еп БзраЁа соп е! за|ц6о
гт!
5 я Рь".
вдд__,
аБога е| [ех!о у сопЁгаз!а е|
чше Бау'
А!тога, сшеп[а а |а с|азе !аз 6![егепс|аз

[1ге|п1аушпо] !31
=: змА . \!!Ё[ А2. сошт!ш0А
йап![ез[аг с6тпо 3е епсцепЁга шпо у ге5роп{ег а| за!ш6о
{: :}'
-
$ за:шсаг а !а езрайо|а
{ Аа"- ёлз ёе Ёо!а, 1чшё та|?; Бцепоз 4[оз, 2сбгпо ез[б/з?, |ау о1газ [оггпаз 0е за1ц0аг:
:

2@шё [-:оу?,' 2€6гпо ап4аз?; 4@шё раза?; ;(бгпо |е оа?; Бцепаз...

.-]\
(}
с'
, 6еп!а! . Б!еп |ца,по гпшу б!еп
. Ёепогпепа| . (огпо з!егпрте п|а|
. |е гпагао!||о , Ачц[ ез|агпоз |е репа
. сцау . 7!гапёо |езезретаёо
. {а оез, |![апао Аз|, аз{...
, ([''!аёа) Ача[..' Ре9ш!аг

2[ |т}? 2[ сб чшё та|? 2{ а |!, чшё |а| |е оа?

Резре{!гзе а |а езраЁо|а
5е рше6еп ёаг 6![егеп!ез з!!цас|опез:
. \о забез еп чшё гпопеп1о уо!уег5з а уег а !а о|га рег5опа:
1Аё!бз! ; !7аз[а !ше9о !
1 1[\/оз ь'егпоз!
;@ше [е оат,а б!еп! ;на;|а ргоп[о!
;Ёаз[а о|го ё[а!
!о!уег6з а уег а !а о!га рег5опа еп цп [ш|цго !пгпе6!а!о:
/ная|о а/тоуа! 1|!аз|а |ше3о!
1
!!азса гпайапа /е| ёогп!п9о..' !
\о забез з! уо!уег5э а уег а !а о1га рег5опа еп цп {ш|шго !пгпе6!а|о:
1[!аз|а о|[а,у а оег спбпёо чаеёагпоз! 1А4!бз! 1[|бгпагпе!
1Ёаз|а |а о!зса! 1()п 4{о ёе ез|оз |е ||агпо!

3.9.|. в @ А}:ога, езсцс!':а а е5!а5 рег5опа9 чше 5е за!ш6ап у роп еп е| [!ро ёе гезршез!а
гт: е! эа!шёо чше о!9аз: с_ е е

т:г,
1
1

с:
1

Ревопа А :
Регзопа 8
1
пп

з.9.2. м в Реасс|опа а |оз за!ц6оз 6е [ш согпраЁего у 6| с6гпо [е епсцеп[газ, зе9йп е!


ез[аёо 6е 5п|гпо чце [е !п6!сагпоз гп5з а6а!о.

' (е\;а ье9е9Ре(^Ао


' 6апэа]о Ар({пао
. АБогг;ёо (офефо Ае епсофсцфе 4о^ \)^ ап{!3оо ам!3о
' А3оБпаёо 7ог е\ {гФщо

з2 ] [1ге!п1ауоо3] |.-.]ш!пАо 2 о РР!3йА


щ| н @ й5з !п!оггпас|6п зо6ге е! за!ш6о еп ЁзраЁа.

с
|-п Ёзраба е| за|ш0о пог:па|гпеп1е ез е] !п!с!о 6е шпа сопуег5ас!6п. 5| |а регзопа по [!епе
1|егпро 0е рагагзе а БаБ|аг, |е 6а а| !п1ег!осц1ог гп:1|1!р|ез ехсш5а5 у ехр!!сас!опеэ.

Рага ропег ехсц5а5 у 0аг ехр!|сас!опез, рше{ез шзаг:


Рег4опа, |еп3о гпшсБ(з1гпа рг!за, |ше3о те |!агпо...
|-о з|еп|о. ршеёо рагаггпе а Ба6!ац 4е уег6аё. Ёз чше...
['''!о

|-о з!еп|о гпшсБо, рего + ехр!!саг 66п0е маз о чшё уаз а Басег.
|-о з|еп{о гпшсАо, рего (пе с]егга е| Бапсо у |еп8о чше 5асаг 6!пего.

5! е| за!ш{о ез а 0!э1апс!а, согпо рог е|егпр!о 0е шпа асега а о{га, о {е шп сосБе а о[го,
еп[опсез ц{!!!:агпоз |оз 3ез1оз:

и
/а-1т]
3.ю.1 $ {|т"-оз а за!ш6аг у а со!тшп|сагпоз соп 9ез[оз. €а6а цпо 6е уозо[гоз [|епе цпаз
з|Ёшас|опез чше 6е6е !пЁегрге1аг у, !ше9о, геасс|опаг апЁе !а !пЁегргеЁас|6п 4е уце5[го
сотпраЁего.
п
@цщшп@ а
':[ Бз!бз еп е! апёёп 6е! гпе{го у уе5 а |ш согпраЁего еп е! апсёп 6е еп[геп{е. [-о за!ш6аз рага
сар!аг зц а|епс!6п у !е ё!сез чше !ше9о !о !!агпаз рог 1е!ё[опо.
е| * !ез а !о !е!оз а цп согпраЁего чше |е за!ц0а. &езроп6е!е.

* Р!6е а !ц согпрапего рог зеЁаз чше те !!агпе ёезршёз, а !аз |гез 6е !а 1аг6е.

* 5а[ез 6е цпа са[е|ег[а у уе5 а цп ап|!9цо ап!9о чце !е [":асе зеЁаз 6ез6е !а рага0а 0е! аш|о-
Бйз. !птепта !п1егрге1аг зшэ поу!п!еп1о5 у соп1е5{а 1агпь!ёп рог зеЁаз а !о чше сгеез чше 6!се.

* взс6зеп цп 5аг !!епо 0е 9еп|е. !ез а !о !е!оз а шп ап!9о, рего по :е рше0ез асегсаг а ё!. ]е
п!га у еп!опсе5 !0 !о эа!ш6аз, !е 0!сез чце о5 уе|з гп5з |аг6е.
сошт:ш0я-|;.

Рп!5мА . ш!уЁ!- д:. оошт:ш0д [1ге!п1ау1геэ] |33


|

а0щмп@ ь
* Ёзг5з еп е! пе|го. )е гереп|е уе5 а !ц согпраЁего еп е! о1го ап6ёп. 1е !.:асе зеЁаз, Ёчшё 1е
6!се? €оп1ёз|а!е'
-:[ !аз сап!пап6о
рог !а са!!е у уе5 а !о [е!оз а |ш согпрапего. 5а!06а!е.
* }|!е а {ш сопраЁего чце 6е асцег6о. чше !о !!апаз а !аз 3.
* ь{65 еп !а рага6а 0е! ашгоб0з у уе5 а шп ап|!9шо агп!9о а! о{го !а6о 6е |а са!!е. !-е за!ц6аз, !е 6!сез
чше !о !!агпаг6з гп5з 1аг0е у чше со!'по у!епе е! аш|об0з !е 6!сез 9ше |е |!епез чше !г у 1е 6езр!6ез.
* Ёз!аз еп шп баг !!епо 6е 9еп!е. [-)п агп!9о 1е за!ц6а 6ез0е !е!оз. !п|егрге|а 5ш5
9е5{о5 у ге5-
рбп6е!е.

2 ё€опосез |оз з!9поз 6е ршп[шас!6п? Рцп!йа е! з!9ш!епсе 6!5!о9о:


.61 Р,е|ас!опа са6а з!9по соп 5ц погпБге:
А!0е;'!о ..э а 5о[[а чшё
ч,
га

, рцп{о у согпа 5о[[а А!эег|о 9г:ё зогр;_еза 5!ег: 5]е;-: т г|

, А!бет1о 6е:-:;а!
рцп1о
5о[[а \4;га е5[а е5 йаг9а ез
- 9ш!оп
г-:':! ;:г!п':а
,ъ 6оз ршпсоз
А!|эег{о [-]о!а

у а? со|та
йаг9а [1о!а

!! ехс]агпас]6п
() рагёп!ез|з
!п!егго9ас!6п

ц согп!!]аз
ё

- ;}. 4. Бпсцеп!га е| |п!гшзо. ]шзЁ![|са !ц ге5рше5[а:


:
п 6е гпас!ега
а. е5 Б. ез[а с!'':есо . !;-,;|е!!9еп'':|е . со!1!е'1[о
!г'':9ег:!е:'о . |'1а. 1 с_)

а. 5о:''т-':оз Б. Ёз|ап-'т'':оэ
\ 'хо :!е'.)е: с:'_:е 0ес:- ::1а1с :)''1| : з:.ас1'-, . серг:г-,;-':!с1о . а!е9ге
- е]_ .;_
_
: -: '
аса 5а6о . е;-,;[геп_т|е
']_оэ
а' е' э. ::::
щ 1. ( :_:':. : -:..
а.А 5): а.с1е.е!) .у.ро!'
,{ с' г1.

ч 5. й! !-,:егп_т',таг-':о м|а]а з!ег'':-':э:'е сос|'':е'


а.а 5.:е с. е!')

ь 6. [е езрего е1 са [е.

а. а 5. с]е с.
\
е!1

7. \о уеп-т-тоз . [[]5 рас1е: сезс]е 1-,:асе |!еп-тро'

- а.а Б. с!е с. е!1

[{ге!п{а у оша1го] |_.]ш!оАо 2 о РР!5йА

Вам также может понравиться