Вы находитесь на странице: 1из 10

шшпыа6 8

, '-"€ 1

!{
'1
.
а
,=**,
: ':'1#-! :,1 $',,'
.1
()/'чг(._5{-! ( !е 1оз }/1 :а-т1':с[ц '' .

€оп!еп!6оз [шпс!опа!ез
. ЁаБ!аг 6е! раза0о
. Р.е!ас!опаг 6оз попеп{оз 6е! раза6о
. Ёаб!аг 6е !а 6цгас!бп 6е шпа асс!оп еп е! раза0о

€оп{еп!с!оз 9гагпа!!са|ез
. €оп!газ!е ргесёг!со !п6е|!п!ёо/рге1ёг!1о рег[ес!о/рге!ёг!{о !гпре#ес!о
. Ап[е5 4 е/ёезршёз 4е/|-лосе/ёезёе босе/у ег6о ё ц га г/4 ц го п|е

€оп!еп!ёоз |ёх!соз
. !-а Ё!згог!а
. !п!го6шсс!бп а! !еп9ша!е ро|1{!со

€оп!еп!6оз сш!!шга|ез
. Ё!з{ог!а соп{егпрог6пеа 6е ['зраЁа: !а 6!с!а0цга [гапчш!з!а у !а {гапз!с!оп
. [-!!ега!шга: йах Ацб
!'

6ша!9ц!ег 1]епро
ра$а0о {це гпе!ог
! ]! ]! ] ! ] !! ] . ] ! ] ] ! !! ] ]! ] ] ] ]! ! ! ]!1
щ щ $*-оз а гесог6аг !оз гпагса4оге5 !егпрога|ез чше 9епега!:пеп!е 3е азос|ап а!
ргеЁёг|Ёо рег[ес[о у а| рге!ёг![о !п6е[!п|6о; рага е|!о согпр|е!а |оз сцаёгоз согге5роп-
6|епЁез.

РгеЁёп|Ёо ре:{есЁо А'у езе(пег


Р:.еЁёг|Ёо !пёе[!п|ёо

пцпсо опос}:е е! пез розо6о оуе?


}тоз1о о}того еп 1998 е! о1го 61о
уо
еп п! у!ёо очше! ё1о ойп е1 пез розо6о
ез1о 1ог6е ез]е уегапо
1о6оу[о ел о9оз1о
(!1[попеп1е е! пог1ез

щ п@ ! аБога, езсг|Бе сц5пёо [це о Ба з!6о |а й!с!тпа уе2 чше Б|с|з[е о ]таз БесБо
а!9шпа 6е ез!аз со5а5; соп|ш9а !оэ уегБоз 6е асцег6о соп е| гпагса6ог чше е|!!аз.

е:те 1тп с1е зешапа оуег


цпо {о1о {ше
[0111а| ]а_е е_ ::_с; гава0о !о (!1!по уе7 чце }т1се
1таб}ат рог те1ё1опо ауег
|тасег цпа {о{о е51а 5епапа
шап0аг шп е_па11 апос}те
1еег цп 11|го е1 1цпез
пцпса

!:#1;,:"ш
бе0ет у1по
еп
!тоу
19.'

е5[а шапапа
о1т пЁз]оа е] о1то 0{а
у]в|[ат цп шцзео

]щ в @ €огпо уа согпепЁа!по5 еп !а шп!4а6 4, еп а!9шпоз


!ш9агез 6е БзраЁа е
Ё!зрапоагпёг|са е| цзо 6е| рге!ёг|[о ре#есо езЁ5 гез[г|п9|ёо. 5шБгауа еп е5Ёо5 [ехЁоз
|оз гпагса{оге5 Ёегпрога|ез у !аз [оггпаз уегБа|ез у согпр5га!оз.
1ехто 1

> с0ше |а]? 0у1п151е рот 1а Рап'тб1а о рот 1а са11е Бтеп, а 1о пе.;ог у1епе паЁапа' ! [е шат_т.,]о за1ш_
6апе]опев? 0оз '

> Рог 8апе1опе3, рего }-та}э{а гтп шап511о тп{егпа1. [ ] }]абгАп 0тзсш[т0о сует0а0?
]х]о
> а[о у15[е а Ёш9о? \о. саз| па0а.
>\о а5етА ровтб1е цше по рше0аз }:а]:_:т соп 1ш
> 11ашо 1_тоу {ешртапо у 0цо цше 31 |еп1а []епро ра0те зтп ре1еаг1о?
;т1а 1а А9епста.
рог Рего зт }тоу саз1 по 0тзсг::::::,э_. ':_е:т::эге 1_:ау
> [а] уе: |тауа ез{а0о, рето у0 п:е {ьт; а 1аз стпсо а19т!п га:опаш1еп[о' !оз за}-.е: -:_,: _г^,,-,,',
ротчше 1еп1а чше ]_таб1аг соп е1 !те;о. 0т{етеп1ез. ',,
Р 4[опо е51а [ш ра0ге?
0тос!оз рот е! [пе9о, ]'''1::-: -_]э.|}, 1969
=:

102 ] [о.еп1о оо$] [1\!оАо 8 о РР!$|т.:]А


!]

]ц я@ еп ез[е езчшегпа, согпр|ё!а!о соп е! погпБге 6е |оз !!егпроэ у ге|ас!опа


Р[!аЁе
саёа е!егпр!о соп е! соггезроп6!еп[е.
1|е:проз 6е| ра5а{о
[ _ Асс]опез БаБ!!ца!ез
. ( - Регзопазосо5а5
!

9езсг!рс!6п |. Рге{ёг!!о
| - с]..,^.!апс!аз у соп{ех!оз
!

[ Ре!ас!опа6оз
2. Рге1ёг!!о
Асс!опез | соп е: рге5еп!е
. \аггас!6п
{

{
Асоп!ес!гп!еп!оз ! }.,!о ге!ас:опа6оз 3. Рге{ёг!!о
[ .'. е! ргезеп!е
Ёго цп с!-т/со о!|о !1ос[о [г/о у |!от|а ['!цпсо !-уегпоз ез|аёо о!![

11оу !-те !!е9оёо |ог4е Апос!э9 е| сеп зо!/б гпцу |огае 5/егпрге !!еуобо зогпбгего

Ре п]бо, зо![о /ш9ог зо!о /|]е !!агпб оуег рог !о |ог4е |х|оз !-ло езсг/[о ез|о 5е[попо

щ п@АБога, !ее ез[е соп[шзо [ех!о у согпр|е!а !оз езрас!оз соп |оз айоз гпепс!опаёоз.

й! у!с|а е5 гтшу согпр!!са6а.

х
э

Рв!8мА . \!!Ё!- А2. сошт]ш1 А


['

!.5.'. н @ €огпр|е[а !оз е!егпр!оз чше [а!йп еп е] сша6го соп [газез 6е! [ех[о апЁег|ог.

Рага ]:аБ|аг {е! раза{о...


о []п попепБ сопсге|о . Ре!ос!опог ёоз попеп1оз

апсез кае: |
*.'" 1 ёезршёз (6е) {
сгаз !
| (
!

( ,^'"з!е1е оЁоз . [о {цгос!6п 6е шпо осс!6п


Басе+оег!о6о
' ! !
| 6ез6е... 1тазса
[
(
|
6е...а !

!; 1?,].1? {
еп + рег|о0о/{есБа{ "".0"6цгапсе
!
6ез6е Басе
!'
| ^ [

Р;;;'
| сол ёевёе йссе |аб]агпоз 0е 1а 0шгас16п |аз1а е| р'-'"',".
1

....................,

ш' в в АБога, з|9ш|еп6о е! гпо6е!о 6е| е|егс!с!о !.5., езсг!Бе зо6ге !ш Ёгауесог|а аса-
6ёгп!са, а!пого5а, рго[ез!опа!...
Б!егпр!о: Рггп!пё !оз ез|ш1[оз /тасе с[псо апоз. |оз айоз ёезрт;ёз'..

Бцепо еэ1аБа
$е пшг!о
уийж5ныжпшхж#нш
/а;;)
жш Б Ё7аошё [е зш9!еге ез[а [о!о?
€Фшё !е раза? €опосез а а!9ш|еп
зоп5гпБц|о? €опосез а|9шпа |т!зсог|а
соп зоп6:пбц!оз?

},, |
104 Ё [с!еп1о с!а1го] -\эАо8оРР!3йА
м @ €шапёо БаБ!агпоз 6е! раза6о по ро6егпоз о|у!6агпоз 6е| рге!ёг!!о !гпрег[еФо
Рогчце, со!по !таз у|э[о еп е! езчшегпа 6е! е!егс!с!о 1.4., соп 6! поз ге[ег!гпоз а| соп-
!ехЁФ 4езсг!Б!гпоз |аз с|гсцпз[апс|аз о !аз асс!опез |таБ|Ёша!ез 6е| раза6о. Ё| з!9ш!еп[е
ге!а!о ез[5 [га9гпеп[а6о. Фг6ёпа|о у {[!а[е еп !аз [оггпаэ ёе| раза6о чце 5е ш!||!:ап.


!.' ,.'
!!епа
ёе уео
пос[зе
1с 1цпс ез1с6с
сцоп6о по6ге е }т|.]с о! .!ог61п 6е
у /7"Ё'ь:7'г:у
сбсп !сз
"^ "/ ез1ге11сз. !о созо

(?)
\:-/у !о }т!3о : "!Азчцегозо по6ге!
по6ге с [с
у |о |т[.1с: '';@!т,
1(, 6ез-
!Ё9о[зто у сге1!по! 9це пе соп
9гос|оёо, 1п9га1о, чше п;
рге.!ш[с!оз у 1епогез, чое пе соп5|аего5 .]шмеп1ш6 у пе !ц езс!оуо. чце пе
ргор!е6о6 1шус у пе !о |16ег_ оп1ез 6е 1!епро еп 0по
1о6, срог чоё по 1е поегез уо?''. опс!спо, срог чоё по 1е уо5 ёе ез1с созс
у пе 6е3оз еп ро7 ёе цпо ует?,'.

о- (5)
!
Ф
9{,, [оо!с еп е! сеп]со 6е! ]ог61п с !о {цеп]е
@) .1шп1о
Ф
о-
о
0
ьэ
Ф

:
о
',,!) @
о.
Ёп1опсез е1 9о1!о 6е !о поЁопо у !сз ех1еп6!6оз у 1еп:оп
!1е':оБоп !оз Бго:оз
о-
э зе
6оз пш.!егез у !о по6ге
о ''ёегез 1(, п!Ё[1о п1о?', !оз о1оз сегго6о5'
Ф , у !о Рт|.1о
''з1, зоу
^
= уо, 6ш!се по6гес[1о,,
э
о
(,
=

оос ооооо

м ш Ачш1 1!епез цпа зег!е 6е у!Ёе!аз 6езог6епа6аз. €оггезроп6еп а цпа Б|з!ог!а.


Рг|гпего, ог6епа |аз у!Ёе!аз. 9езршёз, сцеп!а |а Б!э[ог!а е:': раза6о' ].|о о|у!6ез чце еп
!о6а Б!з[ог!а !тау цпа зег!е 6е !тес]тоз чце 5е рго6шсеп еп 6е!еггп!па6аз с!гсшпз[апс|аз.

л94
(

,2

*$

Рв!$мА . \]у[| А2' сошт!ш!,А |с ет':1о с п-:со] 105


€аггпеп !|е3а а 50 са5а а еэо ёе |аз ь!еге у гпеё!а 4е ш| !
|а {агёе; зц гпа4ге |а езрега !еуеп4о е| рег!6ё!сс'л.

й!еп[газ (|аггпеп зе с]а цпа с1цс:Аа у зе с:агп5!а, зц


тпаёге ргерага суп с'а{ё + |с;еус'л |о [огпап 1цп[а5 еп е|
с:огпеёог

€аггпеп !е сцеп|а а ьц гпа6ге созаэ с1е| сгаба]о, |е


ё!с'е чше |о4оэ еп |а о{!с!па ез[бп ргеосшра4оз рогчое
|аз уеп|аэ |эа!ап саёа уе: гп6з у паё!е заБе чоё Басег
рага [егп'т!паг соп е5а э![цас!с5п
|а гпа4ге |е сс;гпеп[а а (|агп-уеп со-чаь с1е !а саэа у с1е
!а {агп!|]а, |е с1;с'е чое чш[еге Ба<:ег а|3шпоз сагпБ[оз еп
е| за16п у чце, согпо 5е аБцгге гпцсБо еп <'аза, ез{6
репзапёс'; еп Бцз<:аг шп гга5а!о. А (аггпеп |е ут:э[а |а
|ёеа рогчше ('гее ч(]Р а зл; гпаёге |е сопу!епе !-тасег
у!6а {цега ёе саза-

Резроёз 4е| с'а{ё, ('аггпеп у эо гпаёге ьа|егт а ра5еаг


у 6озсаг а!3шпаз со5а5 чце чш!егеп со(прп[ рага е|
а
за16п. Ре3ге5ап ргоп[о а са5а рогч!1е [|епеп чсле рге-
рагаг |а сепа
А{о эол со4ау/а |аз 6!е: сцап4о е[пр!е7а[1 а сепаг;
|ше3о, зе э!еп[ап еп е| зо{ё у уеп цп 1эос:о |а те|еу|з]6п'

(аггпеп 5е а(це5|а рг0!1|о рогчце е5|б (ап5ас|а у,


аёегп5з, ёеБе гпа4гш3аг. 5ц гпа6ге зе чшеёа еп е| за16п
рогчце |о6ау[а по [!епе эшебо у чо!еге егпрР7аг цп
|!Бго чше Ба согпргас1о рот !а |агёе.

-6л
ц' - ||дч,|
й сеп6!з цпа 5ег!е 6е зшсезоз
чше о5 Бап осцгг|6о. Рге9шп[а а [ш со чшё |е Ба разаёо, с6гпо !е зшсе6|6,
сц5п6о.-. Ё! се ехр!|саг6 |аз с!гсшпз!апс!аз у |оз БесБоз.
Б|етпр!о: Ё ,'Рс;г ч:;ё |-астз !!е9о4о [о[ае?
} Рг'лгчт;е атпус/-те зе Фе |а |ца'зе 1пе ра[б е| ае5ре/[аао, у гг1е !-ае ёоггп!ёо.

а0щмп@ @ а0щмп@ ь
1гт сошрайего.
1ш сошра1ето.
. \о пепе [отоэ 6е |а5 уасас!опе5 ое! уегапо Ра5асо.
. !-!еуа !а р!егпа езсауо!а6а.
. . Ауег:е зогргеп0!6 рог9ше {е с!!о чце 5е !Ба ёе
€зге гпе6!о61а !о !таз у!з(о согп!еп6о еп е! баг.
. Ауег рог !а пос[е по !о у!з{е еп !а с!5со|еса.
м!а!е.

. 6е гпа|
. Ёз{а гпаЁапа по ез{аба еп с!азе.
Б! !шпез рог !а гпаЁапа ез!аба бшгпог.
. Б! о{го 61а ге !!агпо рага ре6!г!е е! |е!ё[опо 6е
!оз богпбегоз'
10:
. Ё! 0огп:п9о раза0о / езчш:а' / гогпрег р:егпа
. 10.
Ауег / рег6ег е! ау!6п
. . Б! уегапо раза0о / рег6ег !ц сагпага [ото9гб{!са
Ёз!а паЁапа / !!е9аг |аг0е а с|азе
. . Бз|е пе0!о6!а / чшегпагзе !а согп!6а
Ё| отго 6[а / :пшп6агзе |ш !таБ!тасгоп
. Ауег рог !а пос!'те / по ро6ег за!!г соп !оз агп|9оз
. Ё! 0огп!п9о рог !а |аг0е / а5шгг!гзе

1о6 ] !, !епг(' ';е!ч |,-]\!оАо 8 . РР!5$А


[] !з1о г!а
0е Бэраба
!]!]!]]!]!!!!!!]]]!]]]]]!]!!!!]!
,16Б)
- 5д:эцпаз 6е
ЁЁЁ ез[аз [о[оз реЁепесеп а БесБоз гес!еп[ез 6е !а 1т!зсог|а 6е €зраЁа.
!|эсц[е соп Ёц5 согпраЁегоз сц5!ез зоп.
'----ъъ '-'*
\ ш п$- нАгт \ н;ч';

*3 ъ!. =

щ |й ш Ре!ас|опа са6а ра!а6га соп 5ш 6е!!п!с!6п.

Б!есс]опез . . Б| чше ршеёе е!егсег е] 6егес]то а уо[о.

. €оп!шп!о ёе ревопа5 чце ё!г19еп цп Ёз1а6о.


&е[егёп6цгп .
. € пзц]!а чце зе |тасе а !оз е|ес!огез зобге цпа
о
6о!ре 6е Бз!аёо . сцез!!6п ро!1{1са.

Ргосезо чше з!:те рага е!е91г а !оз гергезеп[ап!е5


9!с!аёцга
ро![1|соз.

6оБ!егпо €оп!шп!о 6е ревопа5 чце 6е[!епёеп цпа гп]згпа


сац5а.
РаЁ!6о о Ё!есс!оп 6е цп сап6|6асо.

6шегга с!у!]
!
|п!еп!о у!о!еп!о 6е Басегзе соп е] 9об!егпо 6е цп
ра[з.
!о!о 0 Роггпа 6е 9оБ!егпо соп геу.
о Ёоггпа 6е 9оБ!егпо еп 6оп6е е! ро6ег ]о !!епе цпа
йопагчш[а
зо!а реьопа по е|е9!ёа 6егпосг5Ё!сагпеп[е.
Ё!ес!ог |-шс|та аггпаёа епЁге Бап6оз 6е цпа гп|згпа пас!6п.

Рп!3мА . [\!уЁ| А2' сошт!шцА [с.!еп1о ;!е1е] | 107


н @
г:а
А!тога, уа5 а е5сшс|':аг |аз [ес!таз 6е а|9шпоз асоп[ес|гп!еп!оз !гпрог[ап[ез ёе |а
!т!з[ог!а гес!еп!е 6е БзраЁа' Ре|ас|6па|аз соп е| БесБо соггезропё|еп[е еп !а
[а6!а чше [|епез аБа!о.
[
1г!шп[о 6е! РаЁ!6о 5ос!а!!зса 19з6-19з9
5е9шпёа РерйБ!!са а6г!! 6е 1996
[

АргоБас!6п 6е !а €опз1!!цс!6п 19з1


9!с1а6цга 19з9-1975
!п9гезо 6е Бзрайа еп !а €БЁ 22 ёе поу1егпБге ёе 1975
Р.е[егёп6цгп рог !а ге[оггпа ро![с!са ос!цБге ёе 1982
6цегга €!у!| !оп1о ёе 1977
Рг!гпегаз е]есс!опез ёегпосг5!!саз ё]с!егпБге ёе 1976
йцег[е 6е1 6!с!аёог 20 6е поу|егпбге ёе 1975
!|с!ог|а 6е! Раг1!6о Рорш!аг 6 ёе 6!с!егпБге 6е 1978
|п!еп!о 6е 6о1ре ёе Бз!а6о епего 6е 1986
Ре!пз!ацгас]6п 6е !а йопагчш[а 23 ёе [еБгего 6е 1981

в] @ !ее ез!е ]ех[о 5оьге е! раре| 6е .!цап €аг!оз !, Реу 6е БзраЁа, еп |а ]т!з[ог!а
гес!еп[е 6е пшез1го ра!з.

}оп }ша['} саг1оз 1, [(е1' с{е г-:]айа


Ё1 22 ёе поу!ептБге с|е \975, с!оп ]цап [аг]оз зе соп-:у!г1!о еп Реу ёе
[зраба. Атг5з чше0а6ап саз! 40 абоэ с!е 6!стас!цга [гапчш!з1а. Рага !оз
езрабо!ез ептре:аБа !а тгапз!с!6п, шпа е{ара с!е сагп[э!слз чше зе !п!с!6
соп !а аргс;бас!6п 0е !а 0с;пз1!{цс!6п.
Ё\ 22 с1е поу!егпБге ёе 1975 согпеп:6 а езсг!Б!гэе шпа пшеуа р53!па
6е !а Ё!з[ог!а 6е пцез1го ра[з. !-а согпрагесепс!а 6е с!оп |шап €аг!оз ап|е
!аз €ог{ез рага 5ег ргос!агла6о Реу с!е [зраба !п!с!6 шп рег!о6о пцеуо еп
пше51го ра(з 8оз с![аэ ап|ез, е! 20 с|е поу!егпБге, е! сацс!|!!о Ёгапс!зсо
[гапсо, Ба[:[а гпшег{о. 5е роп(а 1|п а цпа 6!с{а6цга 6е саз! 40 абоз.
|а пцеуа е1ара ега цп ге1о рага е! ]омеп попагса у рага !оз рап!с!оз
ро|[1!соз' РеБ[ап гез1аБ!есегзе шпаз |!бепас{е5 чше с{шгап{е 06саёаз Ба5[ап
6еэарагес!6о. Ёп 1977 , {шу!егоп !ш3аг !аз рг|гпегаэ е!есс!опез 6еттосг51!-
саз. Ас!о!{о 5ш5ге: [ше е!е3!6о ргез!с!епте с!е! 6оБ!егпо. Ёп 1973, !оз еэра-
Ёо!ез 1шегс;п сопуосас!оз а цп ге{егёпёцп рага арго5аг !а €опз{!1шс!6п.
Рего !а !!агтаёа 1гапз!с.16п е51цуо !!епа 0е эобгеза11оз. [_..]п айо с!ауе
[ше 196] [п епего с1е езе або, Ас!о!{о 5ш5ге: апшпс!6 зц 6!гп!з!6п. Ё! с!!'а 20 с!е езе гп!згпо !'пе5 5е рго-
6ш1о !а рг!гпега уо|ас!6п с]е !п-туез{|с{шга с!е [еоро[0о €а!уо 5о1е[о. Арепаз цп !те5 6езрш6з, е! 23 6е
[еБгего, !а |псег1!с!шгпБге у е! п-:!ес1о !пуас!!егоп е! ра[з: е! 1еп!еп|е согопе! Ап1оп!о1е]его йо!!па еп.тса-
бе:6 шп 3с;!ре 6е [з{ас!с.: у аза!то е! €оп3гезо 0е !оз 9!ршта6оз соп цп 8гшро с1е 3шаг6!аз с!у![ез.
Ёп ез1оз 6!{(с!!ез гпогпеп|о5, !а 1!3шга с!е! геу с!оп |шап €аг!оз 1це 1шп6агпеп{а!. 5ц араг!с|6п ап|е !аз
с6гпагаз с|е ге|еу!з!бп рага гпап|{е5{аг 50 о1эоз!с!6п а! 3о!ре ге[огт6 зш раре! еп !а 1гапз!с!6п.
1гаэ е| 3с;!ре м!ло шп рег!оёо с|е |гаг:чш!!!с| аё у а[|апаагп!еп|о ёе !а [хАопагчш[а. [оз Реуеэ !гэ!с!агоп
еп1опсе5 шпа эег!е с!е м!а]ез рага 8а!1аг5е е! геэре|о 6е !оз ![с1егез !п1егпас|опа!ез. |а !пз{!{шс!6п ргоп{о
соп1б соп е5е ароуо.
АБога, абоэ с!езршёз с!е зш !!е3ас!а а! {гопс;, 6оп ]шап €аг!оз ез е! гпе]ог ептБа!а6ог с]е пшез1го ра[з еп
е! 5гпБ!то !п1егпас'!опа'
.!ар1ас!о с!е Ап].-:уа 6.:гс[а, [-:{1р:,4ац!а.е!-п-:цпс!о.ез/аг:!а/по1!с!.:.|;Б|;/2000/]'1722

108 |с!еп[о ос[-':о1 []\!оАэ8.РР3йА


3.3.|. м 8," ЁехЁо ап[ег!ог, €рше6ез 6е6цс!г сц5|ез [цегоп |оз |тес|тоэ гп5з ге!еуапЁеэ ёе
|а гес!еп[е Б|зЁог!а 6е ЁзраЁа?

1. |/\цег1е 6е Ргопс!зсо Ргопсо

Рг|гпег9
:

ш 8ъ-6!ёп роёё|з |тасег !о гп|згпо соп |а ]т!зЁог!а гес!епЁе 6е уцез!го ра[з.


'.'.2. ёе
!

апо!а6 сш5]ез о5 рагесеп ]оз ]тесБоз тп6з ге!еуап1ез рага, |ше9о ехр!!саг|оз а! гез[о
с!азе.
1

!а ]

щ в @ А|'гога, уаз а о]г а с!псо рег5опа5 чше Ба6!ап зо6ге а!9шпоз 6е ез[оз !по!пеп-
г2в] [о5 6е !а |т!з[ог|а гес!еп[е {е БэраЁа, соп!ап6о а!9шпаз с|гсцпз[апс|аз регзопа-
!ез; езсйс|та|аз у Ёо]па по1а.

'
1. н,ь!' 0е: ................... 2. н'ь!. ]1е: .................. 3. н',!, 6е: .............''...

€!гсшп5[опс!в5:.................................. (|гсш::$[опс!о5:............'....'''......'.......

.....................

Рп!5мА о ].,!!!Ё!- А2. сошт!ш0А [с!еп1о пцеуе] ! 109


!

/-Ё];)

щ $] $г:па|гпеп[е, уа!по5 а ]таБ!аг ёе !о чше 5цсе6!а, гп:епЁга5, еп е! ге5Ёо 6е! гпшп6о.


Рг|гпего [огпа по[а еп |о5 гесшаёгоз 6е !а 6егесБа 6е !оз 6а[оз чше гесшегёез у, !ше9о,
6! !о чше Бас]аз еп е5е гпогпеп[о.

ЁэроБа... Ёп е| гпцп4о... !о...

1 936- 1 9з9 7939 €оп|еп=о 6е !о 5е9шп6о 6цегга А4цп61о!


!

6цегго ([у1!

'|9з9- 1975
1969 [!е9аёо 6е! |топБге о !с !_цпо

Р!с}о{шго

1976-1981 \/|м1в еп 8о9о16

]гопз!с!6п

1 982- 1 996 1989 ф|ёв 6е! пцго ёе 9ес!|п

Ё}оро зос!о!!э}о

|996-...

6оБ|егпо Роро!ог

2
.6'1
ч |. Ёп ез[а цп|6а6 [таз ЁгаБа!а6о е! сопЁгаз[е ае [гез Ё|егпроз ёе| |п6|саЁ|уо,,Ёсш5!ез?
,\,
-\
2. ё9шё се ге5ц|!а гп6з 6!{]с!! епсепаег?: ,!е! соп[газ!е рге!ёг|!о ре#ес!о / рге[ёг!!о !п6е[|п!-
ц ёо о е| 6е ез[оз ёоз [|егпро5 соп е! рге!ёг:[о |гпрег[ес[о?
-.
-
3
/
3. ёЁх|з[е еп Ёц |еп9ца е! рге[ёг.Ёо !гпре#ес[о? 5! по, 8чшё гесцг5о5 !епё|з рага ехрге5аг 5ц5
[шпс!опез?
*
| !|

/1
ч 4. |пЁеп!а е5сг|ь|г цпа ьгеуе геаасс:6п, еп ра5аао, 5оьге !о чше |':аз аргеп6!ёо асегса ёе
ьц Ё!э[ог|а ёе БзраЁа еп е5!а цп!6аё.

110 8 [с!еп{о 0!е:] |_]ш!оАо 8 . РР|5[т/А

Вам также может понравиться