Вы находитесь на странице: 1из 12

шшп6а6 9

€опЁеп!6оз [шпс!опа!ез
. \аггаг еп шп рег!о6о 6е 1!егпро !еггп!па6о у по {егп!па6о
. }езсг!б!г !аз с!гсшпз1апс!аз 6е !оз 1'тесБоз 6е[ раэа6о
. Ёаб!аг 6е !а рг!пега уе2 9це Б!с|з!е а!9о

€оп!еп!6оз 9гагпа(|са!ез
. €оп!газ!е рге|ёг!!о !п6е{!п!6о/рге1ёг!!о рег[ес!о/ргесёг!со !гпрег[ес{о
. Ёз|ог (гпрег[ес{о) + 9егшп6!о

€оп!еп!6оз !ёх|соз
. [-аз по!!с!аз, !а ргепза
' !-оз сцеп!оз

€опЁеп!6оз сш!1шга!ез
. !-!{ега{шга: Ра[ае! 55пс|'те: Рег!оз!о, .!озё А9шзс1п 6оу!!зо!о
]ч!о1!с|аэ {гезса$
! ! ] ]! ! ] ! ! ! !]] ]! ] ! ! ]! ] ! ! ] ]]! ] ]! ! ]!:

щ н @ !ее ез!а по:|с|а.


Бо0а 0е !а гпцйеса 8агБ!е
Ё! з5ба6о раза6о эе се!е- гпё6|шгп, ехргез6 зц за1!з{ас- сат(о7а 1!га6а рог сша1го
Бг6, еп !оз за!опеэ 6е! Ёо1е| с!6п рог ез1е еп!асе чше е!!а сап!сБез, п!еп1газ е[ поу!о !а
Аз1ог[а, |а бо6а 6е !а рорш- по рш6о теа\1тат у 6!о зш езрегаба, |гпрас!еп1е, еп е!
!аг гпшбеса Баг6!е соп шп сопзеп1!п!еп{о. за[6п рг!пс!ра|. [а |!ез|а соп-
БопБге 6е гпе6!апа е6а6 А [а сегегпоп!а аз|з1!егоп с!шу6 соп шп Ба!!е ч0е 5е

чше геэроп6е а !аз !п!с!а!ез 6есепаэ 6е регэопаз; {о6аз рго!оп66 Баз1а !а па6гш6а6а.
1.\&. у чше 6ес[аг6 чше е51а_ егап {ап!!!агеэ о ап!3оз 6е!
6а епагпога6о 6е !а гпшЁеса ц
поу!о. [аз гпш]егез !!еуа6ап Ф
о
рогчше еп е!!а у!у|а е| езр[г|- езрес1асш!агез зоп6гегоз у
[!
1ш 6е шпа ап(!8ша пом!а зшуа !оз Бопбгез уез1|ап сБачш6. эФ

чше 5е зш!с!66 рог апог а ё! [а поу!а !шс|а шп уез1!6о 6е то


а!3шпоз абоз ап1ез. А! раге- шп !гпрог1ап1е 6!зеба6ог {гап-
Ф
о_
сег, !а 0!{шп1а, а 1гауёз 6е шп !!е36 а[ Боте! еп эФ
сёз у шпа

|.|.|. в @ Ресцегёа чше сшап6о паггап|о5 еп раза6о (Б|зЁог|аз, ехрег|епс|аз, апёс6оЁаз...)


й-за:поз е! ргеЁёг|[о !п4е[!п!ёо рага соп[аг |оз асоп[ес!;п!еп[оз, у е! ргесёг!Ёо |гпрег-
[есЁо рага ге[ег!гпоз а |аз с|гсшпз!апс|аз еп !аз чце 5е ргоёшсе е5е асоп[ес!гп|епЁо.

. йагса !егпрога] Ё! зббоёо разоёо

. |п[оггпас|6п 6е асоп|ес!гп]епЁоз 5е се!ебгб

. €|гсцпз!апс!аз чше го6еагоп !оз асоп!ес!п1еп!о5 -_-_- -> ЁзгоБа епогпогоёо

1.1.2. м@ АБога, уше!уе а !еег |а поЁ!с!а у 5ерага !оз асопЁес|гп!епЁоз 4е зш соп[ехсо


роп!еп6о |оз уегбоэ 4опёе соггезроп6а.

!
|
Асоп}ес|п|еп!оз о паггос]6п €оп}ех!о о ёезсг|рс|6п !

!
|

5е се!е6г6 Ёз1о6о епопого6о


!

! |

112 | [с!еп1о 0осе] [][\!оАо 9 . РР!5|т,4А


@ в@ Р[|аЁе !агпБ!ёп еп !аз з|9ш!епЁез !п[огтпас|опез у еп |аз с!гсцпз[апс|аз 9ше !аз

Фуе, ёзо6ез чое


€огпеп зе {це [:асе
цпо5 ато5 о 7ор6п?,

ё5о6ез?
!_ш!з 6е.|6
!оз ез1цё!оз.

5ц :таг!с!о (зег;
Рцез зе 6!уогс|6 с
г-'т-тс;т .т]эстгг!с!о х [тосе цп ойо.
пцпса (ч[!егег) за]1г. х' ас]ег-'т-'т5ч
(еэ{аг) .. ... .. . .. '. .. . 5!е|1-']|]ге е!-'] 5!_! о1!с!|1а у
арепа5 5е (уе|)

ёРог 9шс{ уо по
зо!ез соп Рере?

сРог чшё уепё!з}е


очше1 сосАе?

Рогс1г;е п-,;о п-:'':е г7-т.:сег; .. .. [а!та,


(у!у!г) ..'.. ............. !11{-!\ с-егса с|е п-:: ! |га|э.-т]с; т

т *;с;с!ег; ...............' !г .: т: с{а г-': с!с; ,.'тс]ег-:-':.]з, |.:


е! зеРс;гс.;
'4
.1.1
3азо!!п-та м / с'()_5 |а г ]

;-'т-':г;с!-:о у \/(] е!1[()г|с(,5 | 2,1!),1!' )


,|

111!_!у |]осо.

Рп 5}иА . \!уЁ! А2. сошт!шшА !.|ё 11. | есс| ! 113


!:

.. -'*',Ё
" €шап6о сопос!з|е а сш раге!а.
. }ш
рг|пег 6|а 6е езсше!а о ггаба!о.
. (цап6о |е 5аса5|е
е! сагпё 0е соп6шс:г

. [ш
рг!пег безо 6е апог.
. €шап6о !!е9азге а !а зочоё е! согпё ёе соп6цс!г,
ш:.:!уегз:6а6.
. }ш [ос1о пцсРто со!ог
рг!:тег
м!а1е а! ех|гап|его. рогчше е?о уегопо
у о6епс!з 1еп[опоз чце е5регог
" €с:а:":6о .
еп шп АоБ[о пшсРто 9еп1е
''!ог61п у
оп1ез чше уо. Ёз1о6о :тшу пегм|озо
у пе ёо!1а цп росо !а со6ето.

#"к в ш АБога, !гапз[оггпа |аз |п[огптас|о:тез


сшеп1а, еп рге5еп[е, е5!е
6е асшег6о соп |оз гпагса6огез !егпрога|е5 чше регзопа!е
[!е:тез чше а| !а6о.
Ё/ уегопо
Ёз[о п''уо;';опо розоёо
6цопёо пе !еуоп1о Ёз[о зеп'топо А! {1по! уопоз 6е
зоп 1оз ос}.ло. \о
1е !!опо рогчце по уосос!опез о !о
1еп9о !о о9епёоу по зё о поп1оЁо рогчце е5
чш1ёп реё1с!е 1ц п(пего. п6з 6ого1о у Аоу
]цоп по уо о пепо5 9епте.
|о {[езт]
рогч{!е !е ёце!е цпо пце!о, Ё! 4оп'т/п9о розо4о
у ['Аос[о по рше6е рог9це \оз чше6опоз
}!епе пцс|о 1гобс3о еп со5о Рог9це Аосе {г1о 6шоп6о зо!9о

/
у
Ёзсе [/п с!е зеу-т-топо !]цеуе, 1опоп оз цп со{ё;
) ^^-1',!'''
ез1с] |!оу[еп6о
уепо5 цпо ре!1со!о т'' ,/ [
Ёз|е /пу|еупо \е!е. ', -/ | у по \еп9о
1|епро рого
€опотсо
уо!уег о бцзсог
о цп с[!со чше ез ёопёз
у чое АвБ!о з!е!е
\о !!опо о 3шоп\-;21оп росо9шоз''/
!6|опоз рого [г 6е сопргсз ( Ауег рог /о (огёе
Рогчце |еп9о р516 7ог4е
цп ехопеп.

(]т':ат:тс1о [|$;'1]))()$ е1 1;гс'|с1г1|с-,


рс:г1ес|с-: рага ге!ег!гт.:оз а !с;з
ас'с;;'т!с'с|ттт1с'::{с;з. ]ая с'!:'сг:::х[;:;:с.|а|$
(';: т'а;; ч!_|е ]с,з го0еа;-т 1а:.т.т-
1 ; : е : : 1
;;-с.1с]г| |сэ 1 п ; 1эе:.[ес:|с ;.

Ёд-*'*. н ш Ачш1 с!епе5 [ге5 по!|с|аз гп5з. €оп|ь:9а


!оз уег6оз зе9йп !а !п[оггпас!6п
аРог[ап, паггас!6п о ёезсг!рс|6п. чше

\о1!с!аэ Бгеуеэ

!а!!оэо сца6го гоБа6о еп цпа !3!ез!а


Ат,ег, а !аз с;п-':сс' с{с: !а п'::ап].':п":..), (1) 'с|с'ь.ч;.1/'с'се/"/ с!е ],: !ц[с''!.: с!кт:':с|е (2)'ет'тс'от'л!г,'':гзе'
ех|)!_|с]51() ц_;;: сг;.тс!:-т;;-!гт::ас!с; !)()г !_!|1 с!!зс[1;с:!<; с!е €.-тгама33!с;.5сцц;: е! 1;аггосс;, сг;.т:'':с!о
зе (3) ргос1сгс|г-; с!сс сп':.ть с1с' 1;егзс;п-:.-'тз 1;ог_
с|1_!е 5е (5) гез[.тг; сс.[е!;птп'':с!с; ]а гт:|за, .тз[ с1г;е !а 1;о!!с[а п-':с; зе ех1э|!са 1>с;;'с1п_;(:
пт.-:с!1е (6)

(1;ос!ег; т,ег т':.:с!.т:! с:] сг;ас1гс; (7) тсэ{аг; е!1 (!!1а с.т1;1|1а 1:;-с;хпп-':-т.т а] а!1аг

!11 (:1\'0 г.

'!14 * [с1еп1о са1огсе)


-
\. |,Ао 9 . РР!5\7А
{

\о{!с]аз Бгеуев }

, ,' {

Р
* $

* :: :*:*,12,\, ),,, : :,,.,,:,'";' '' у,,,11, :: :


]
" $

*
д
Ё
|

ж:}

н
$

}
ц

щ н @ Ёзсцс]та |оз !![ц|агез 6е ез[аз Ёгез по!!с!аз у езсг|Бе|оз еп !оз гесша6гоз.

€]гсцпз]опс|оз 11есАоз

Рв!5мА о \!\./Ё| А2' оошт!шшА [с|еп1о 9ш!псе] Ё 115


|.6.|. н @ А соп[!пцас|6п, ге!ас!опа !аз !п[оггпас!опе5 чше уа5 а е5сцсБаг соп |оз [![ц!агез
гзо: у езсг|Бе|аз еп е! гесша6го 6е! е!егс|с!о 1.6. чше согге5роп6а, рего !о!о!, рг!-
|пего е5сшс|таг5з зо|о а!9шпаз с!гсшпз!апс!аз чше го6еагоп !оз БесБоз, аз1 чше
[огпа по[а 6е6а!о ёе €]гсцпвсапс]оя.
!|
1.6.2. н @ Р!па!гпеп!е уаз а о]г |а паггас!6п 6е !оз Бес|тоз; !та: !о гп!згпо чце ап!е5, рего
|з:] е5!а уе2 [огпа по[а 6еБа!о 4е !1есАоз.

1тй
|.б.3. [6
- 5у" [!епез !о6а |а |п[оггпас!6п, |рот чшё по !а ог6епаз !шп[о а !ш согпрайего у
зе !а соп!5!з а| гезЁо 6е |а с|азе?

Ачш[ !епё|з а19шпоз

|-а Ф\|.-] ргоБ(Бе е| еэ1ц6!о 6е |а нгагп6(!са


]о4о е[ ра(з
Ё! раэас1о с!|а 14...
е$(цуо 24 Богаз
з1п се[еу1з16п
Ауег...
\а6!е у!о
!а {!па! 6е| йцп6!а! !(еп се {ерг!:п|6
пгсз ]с 5о{с {е Бс:Б]е
Апос[-те...
: -.-- --;, с:)::|',:-

щ н @ АБога уаз а о]г о!газ !п[оггпас!опез, рего, |а[епс!6п!, еп ез[аз Бау гпшсБоз 6а[оз
г32] 311$д36з, согг19е|оз.

Ё! рг1пс!ре Ро!п!его
зе соз6 соп 5о{[о !_огеп
\о, )
еп 0[зпеушог!6.
чшё мо...
зе свз6 соп 6госе (.е!!у э соРРЁсс!ош€с
еп й6посо. '
1
-_1


о
]
]
!
с

в
!_ ]':-] 9 . Рп15мА

]'.
.1

ё','
€о$а$т
:]!]!]|]!]:]]]:]]]!]]]] ]...1'.:':з:
в' н @ !ее езЁоз [![ш!агез 6е ргепза у азе9йга!е ёе чше |оз епЁ!еп6ез.

1-|п ечш!ро 6е с!еп11[!соэ |п9!еэез Ба сопзе9ш16о рог рг|пега уе: !а с]опас!6п 6е


шп ап!па].
]

огса 6е! :оо!69!со 6е Багсе!опа Ба :|6о 1гаэ|а6а6а а шп гес!п[о гп6з агпр!!о.


!-а
5е9(п зшз сш!6а6огез, е[ ап!па| ез1аба гпшу еэ[геэа6о.
]

[:шпапо
!

Ё! рог[амо: 0е шпа зес1а Ба БесБо рйб!|со е! пас|гп|еп1о 0е| рг!гпег эег


с|опа6о.
1

0. Ёп |п6!а1егга зе согпБа[еп е| ез[гёз у !а 6ергез!6п соп эеэ!опеэ 6е !ш: зо|аг.


е. 5е ргезеп[а еп е| 5а]6п !п[егпас|опа! 6е! Аш1оп6у|| е|
1

рг!пег уеБ[сш|о 6е [абг!-


сас!6п езрабо!а чше [шпс!опа соп епег8[а зо!аг.
[| а|са]6е ргоропе ргоБ1б!г е! 1г;{[со 6е сос|теэ рог е[ сеп[го 0е !а с1ш6а6 0шгап-
1е е| [!п 6е зегпапа.

2.1.1. н @ А|тога уа5 а е5сцс[таг шп рго9га|та 6е га6!о еп е| чше а!9шпоз п!Ёоз согпеп[ап
г33] е5[а5 по!|с|аз. Ре|ас!опа |оз согпеп!аг!оз соп |оз |![ш!агез ап[ег!огеэ.

... ||1ш!ог }:|!бо 5:........ 1!|ш!ог

... 1!}ц!ог }.!!бо 6:........ ||1ш!ог

2.1.2. н @ ё@шё ра|а6га5 о ехргез|опез Бап шзаёо !оз п|Ёоз рага ге[ег|гзе а...?

1. |о с!опос16п 4. Ёз]гёз
1

?. @гса 5. Ё! о!со!6е

3.Ёпего|озо!огп 1

ш' в @ |а заБез чше !оз п!Ёоз, соп 5ц [апЁаз[а у зш раЁ|сш!аг гпо6о 6е уег !аз созаз,
]тасеп чше !оёо сагпБ!е 6е [оггпа у па6а зеа !о чце рагесе, чше |пс|шзо |аз Ёга9е6!аз
рше6ап гезш![аг а!9о [а5ш|озо. ЁзЁо ез, ргес!загпепЁе, !о чше сшеп!а Ра[ае! 56пс|тез
Рег!оз|о еп |а поуе1а А|[апАц1. Ёп е! [га9гпепЁо чше та5 а !еег, А|[ап|тц[ аз!зЁе а| [га-
Ба|о 6е !оз 5огп6егоз 6цгап[е шп |псепё|о. Б!!а[е еп с6гпо зш |гпа9|пас|6п |п[егргеЁ
!оз асоп[ес!гп|еп!оз.

жжт:Ё"1:;;::;:?;нъщЁн""н*:;цЁ$'"ужж1]аъж* ьа5!а чш е!
а"[[п;;;;|' а"'а" е! рг!гпег р!5о
се!о, ,,,,]}]] .':.''!й:..,

',". "'
]]йй;;";а" ?'!: ;;;. !омеп. 1о6оз
_::' ;;;
!оз 6егп5з *":::;,[::#;:.',:т':ж:!!}}:-
й.'.,".р' * а а га
по Бау }тёгое з:п
й,
ж;,;"*#'жн:ъщ:{|';
Б о
а; ;;; !!е9 а Б !

Бёгоез' р''ч,"
"
й. ч," е! р";й';;з
Бас{а сошт:ш0а_'!:'
Рп[$мА . \!\/Ё| д:. сошт:ш0д [с!еп1о 6!ес!э!е1е] | 1'!7
}! | !

*н**н##*#Ёжт#*;#1#н
рогчце ега
шп
у а" '"'р!!!'у
]" ь,"''э соэ1шгпБгез'

""'Ё]"-,?й А|[оп!'уц[,Ра{ае| 55псбеа


Ёег[оз:о

,{!т1

@ {|з,ьгауа6 рг|гпего у, !ше9о, согпеп!а6 соп уше5[гоз согпраЁегоз [о4оз |оз е!е_
гпеп[о5 чце о5 раге2сап [гц!о 6е |а !гпа9!пас|6п 6е! рго[а9оп!з!а.

-,61-п
!]|5е9шго чше сопосё!з о!газ |т!з!ог!аз, ||Бгоз о ре||сш|аз еп |оз чце 5е ргезеп[а |а
у!з!6п 6е! гпцп6о а Ёгау6з 6е !оз о|оз ёе шп п!Ёо. €Рог чшё по |тасё!з шпа |!з(а у со|пеп-
Ё5!з чшё [еп|а 6е ресш!|аг са6а шпа 6е е|!аз? Ачш[ [епё!з а|9шпоз е!егпр!оз.

44 4 4 А ^ 4 '( 1 1 1'_)
{},1+ ц { 1 а а 4 11 ,{. '\ 4 {{ 4 4 ^ ,\ 1 д'^ ^ ^ ,\ 4 4 | '
4.
' '
| | | | | | 0 9 | 9 . 9 0 9 9 9 9 0 | 9 9 ' ! ^9 ' 0^' 9 ч 9 9 * ) ф 0 { ь
^
!*- -
''"." ' " '
:)Ё1-!{, 1;, ;\_ }.} ,2 !;
'}

Ртрр, 1-6:':ч:1гогг:р
6,г:егпа Рагаё,!эо
Р,пос,Бо
Рара ез1з ет: м!а3е ёе печос1о:
А!1.!а е!1 е1 Ратз 3е !аз |у1агау1!1аз
Ре1ег Рап

а,:*"} м и] !шп!о а !ш согпрайего, е!!9е шпа 4е !аз з![цас!опе5 чце [|епез а6а|о у 1га[а 6е
!гпа9!паг с6гпо |а уег1а А!!ап]тш].
}.{о о!у!6ё|з шзаг |оз раза6оз у 6![егепс!аг |а паггас|6п
6е |а 6езсг!рс!6п.

Б [-]па бо6а Б [_)па орегас!бп


Ё [-!п рг!пег 61а 0е геба!аэ Б [.]па согг!6а 6е !огоз
Б [-.!п сопсцгзо 0е бе!!е:а Б !._.|п ба!!е1 с!аз!со
Б [..|па !пшп0ас!бп Ё [.]па гпап![ез|ас!бп ро![|.са
Б [_.|па саба!9ата 6е геуеэ Б [-.!п еп{!егго
Б !.-]па у!з:|а а! :оо!б9!со Б Б! го6а!е 0е цпа ре!|сш!а
Б [.|п уце[о еп ]":е!|сбр{его

118 Р. [с1еп1о 0:ес:';с:!'':о] -_:ц0 9 . Рв!5мА


Ёгаэе
шпа уе7...
| : г] п п ш х 3 |, [ ]: ш пЁ*Ё] э] .ц * | г, ; ы!, 3 1 п 3 ] !
6|п
ш @ ||ас"посе5 а е51о5 регзопа!еэ? ё€огпо зе !|агпап еп [ш |еп9ша? Ё€опосез зшз Б!з-
[ог|аз? {,€ш5! ез [ш сшеп!о [ауог!!о?

0 "', ,{) {11


\ -1'/
.\ь ,/
\ \,^.
+- ///---/{'
+\\ / \<\
:%,Ро

рэ с]
--с-}}
#
\'---.у

щ м |Ф Ре!ас|опа са6а регзопа]е соп |оз а6!е{!моз чше |о сагас[ег!:ап.

йа!о/гпа!а 5ач шеа6ог/зачшеа0ога ['{ап бг|еп1о/[агпбг!еп|а


]шег!о/|шепа 6шаро/9шара Ёес[': !сего/1'тесБ !сега
Ёео/[еа Регоа !а!!еп|е
Ре!ш0о/ре!ш0а !!е!о/м!е1а 3цепо/бцепа

!-обо: 3гш!а:
1 2 з 4 5 6 7 в 9 10 1'| 12 12з4567в91о1112
---..,,

] т" Рг!пс!ре:
й:"';:.' 67891о11 12

3.2-1. н @ А сопЁ|пцас!6п, |ее е5се рое;па 6е !озё А9шз[|п 6оу[|зо!о у соп|рага !оэ аё|е-
[|шоз чше 6езсг!6еп а !оз регзопа!ез соп !оэ чше [й Баз зе|есс|опа6о.

Ёгазе цпа уе:


с;п !оБ|{о Бс;епо
а| чше гпа![га|а!эап
[с:,4оз |с:з сог4егс;э'
! БаБ[а {агл'тБ!ёп
|оз6 А3шзт[п 6оут!зо!о пас!6 еп
оп рг[гэс!ре п-та!о, 8агсе[опа еп '|926 у гпшг!с| еп
опа Бгш|а [,егп'';оэа 1999. Роета у паггас!ог. Ёп 1956
), цп р]га{а |-тоу'ттас|с;. 3апб е! ргеп1|о 8оэс6п соп
5а|п-тоз а| у!егт[о, цпо 6е зцз
[с;4аз ез|стз сс;заз
!!Бгоз п'таэ з!3п!{!са|!уоэ. Ёп
!'';аБА цгта уе: Ё|ц/аз а ]ц!1а 6ау (199!, гео-
(цапёо уо зойа|,а п!о 1ос!оз !оз роегпаэ с!е |егпа п]а1егпо. [п 1984,
цп гпцпёс; а| геуёз. 6а а с;опосег 5ц5 с(.!еп1о5 [а |эгс;]а Аеггпоза, Ё|
р!га[а Ас;пга6о у Ё| |оБ1го |эцепо'
!озё А9шз|ттэ с'с
'у |]5о|!,

/
Рв]5мА . \!!Б| А2 [с!еп1'; ст!ет;!п:(-.]еуе| ,! 119
з.2.2. н @ [аз а езсцс|таг !а паггас!6п 4е| сшеп[о Ё| !о6]!о 6цепо. Роп аЁепс!6п у ог6епа
гза: |35 у|ЁеЁаз.

'?1,1, -'

\\


^;/

1тх\ п!
:,.!,? [$ \;-насе6 шп ге5цп|еп ёе !оз асоп!ес|гп!еп!о5 рг!пс|ра|ез 6е| !ехЁо. ]ч|о о|у!6ё|з
ехр!!саг |аз с!гсцпз[апс!аз чше |оз го6еап. !,€ш5| ез !а гпога|е!а?

3;::} в @ !ее |а з!9ш!еп!е ехр!|сас!6п.

[огпБ!,6п ро4епоз ехРге5ог !оз с!гсцпз1опс!оз чше го6еогоп цпоз БесБоз шэоп6о !о [оггпо 6е! рге1ёг!1о
!прег[ес1о 6е Ё57АР + @ЁР!)].{0!@ сшоп3о ез1опоз БоБ!оп6о 6е осс!опез ч!,.,е 5е гео!!аоБоп еп е5е Рге-
с!зо !пз!оп|е, [шегоп !п|еггшгпр!6оэ рог о1го осс16п у по еэ1оБоп 1егп!по6оз. Ё|!о|е:

Ё|ептр!оз: (цап4о !!е3агпоз а са3а, е| !об!то \т.тепо поз ев|аба езрегапёо'


Ё:|аба !!оо1епёо сцапёо /-ое за|!ёо ёе саза.
А4[еп|газ езта4!аба!з, уо ез[аба !|тпр1апйо.

:', .];' "' м и А|тога, соп |аз ра!аБгаз чше !е 6агпоз, у шЁ!|!зап6о е5саг + 9егшп6!о, езсг|6е
[газез.

€арегшс!|а &о!а - гесо9ег [!огез - !обо - !!е9аг

3!апсап!еуез - сос!паг - епап!|оз - |га5а!аг

3е!!а )цггп!е:-т|е - 6оггп!г - рг[пс!ре - 6аг!е ш:": безо

€е:-:!с!еп|а - !!гпр|аг - ра!е - еп|ге9аг е! :ара1о 6е сг!з(а!

0ме!аз - сопег _ !о5о - асегсаг5е

12о [о!е;-:{о те ;'':1е] _-]\вА)9.РР1$йА


щ н в Р!па|гпеп!9 ёрог чшё по езсг!Без [й шп сшеп!о "а| геуё5" з|9ш!еп6о езЁе езчшегпа?

в5шгмау!-
1. Ёгаве шпа уе2... 3. )е гереп|е ...
- )езсг[рс[6п 0е[ рго|а9оп1з|а _ Б[
рго|а9оп1з1а зе [1епе чше еп{геп!аг а цп
- )езсг!рс16п 0е1 Бозчше вег гпа]уа0о
_ )езсг!рс!6п 0е] еп|огпо зос[а] (агп[3оз, _А|9ш!еп соп ро0егез гпа91соз |о а\,ш0а
у
{агп!1|а, агпог...) уепсе
2. Рего шп 0!а... 4. Рог [|п...
_Арагесе шп 8гауе ргоб1егпа еп е1 Бозчше _ [1
рго|щоп!з1а уше1уе а! Бозчше соп е| :егпе0!о
_ Б[
рго1а9оп!з|а за1е 0е} бозчше рага бшз- _'1о0оз [о се}еБгап
саг цпа зо}шс16п _ €ап-:б1а [а з11цас!оп о ез|а0о 0е1
рго[а9оп1з|а

{сэь,:;г{у.. :сэ!о;.са4о' 59 !то асаБц4.'


е$|е сшеут|о

Ааа |пеп|от1а
|!|!!]]!!!!!!!!!]!]!]]!!!!!!!!]!!
6|;)
сц @ Ё7'"
езЁа аФ|у!6аё уагпоз а !та6!аг 6е уозоЁгоз, аз| чше {|!аоз еп |аз с|гсцпзЁап-
с!аз чше |тау аБа!о, |тасе6 гпе:пог!а у соп[а6 а уше5[го5 согпраЁегоз а!9йп гпогпеп[о
6е ушез[га у|6а еп чце 5е 6!егоп.
Б!егпр|о: €папёо гпе са|,|оёо е| гпапёо тпе гп!габа,1чшё оещйепаа!

\\!\ ':\\\\\\,\\
1о6о е! пцп6о пе п!го6о
@шег1с 1гпе ёе о!!1 !ппе6|о1опеп1е [з1с6о цп Росо пвгеоёо/а
1еп|о п]еёо фшег1о ]|опог о |о ро!!с[о
Ёз1оБо пшу пегм{озо/о \есез!1оБо ё]пего у по \еп[в
\о ро61о сгеег1о \о роё1о [с6!сг
!'Ае зеп71о пшу г!6|сш|о/о й! ро6ге ез1о6о пшу еп{с6о6о
|у\е ёо!1о 1о6о е! сцегро й! роге]о по рого6о 6е |!огог

,6ф
сдд $!
- {тагпоэ а зе9ш|г гесог6ап6о. Р|епза еп со5а5 чше сге|аз сцап4о егаз п!Ёо у чше
!ше9о 6езсц6г!з[е чше егап [а|заз, сшёп!азе|аз а Ёц со]пРаЁего у ехр|[са|е с6гпо зшр|з-
1е |а уег6аё. Ё€о!пс|6]з?
3цоп6о 1еп|о с|псо ойоз, сге{о !(ш61оп1о! }о о езо
чше !оз п1Ёоз уеп|оп ёе Рсг[з. еёоё уо зоБ|о чше зо!|оп
6е цпо со!о6о:о, пе !о
соп16 п! !тегпспо.

А!9шпоз !6аоз:

- Рор6 \|ое!"'
Фц!ёп ез
- Фц6 ез [о !!шу1о"'
е| 61пего^ "
- Бе ё6п6е зо!е
п!йоз
о,а осцгге с !оз
'"'

!уЁ| А2' сошт:ш0д ме!п1!шпо] ! 12


,я;] [
$жж{ Б+а шь"'а [о6о еп |а у!аа !тау шпа рг!гпега уе2, рог е|егпр|о рага...

!:а!аг а! ех{гап!его , €оп0шс!г


1ёпег шп ге!о! Аргеп0ег цп !6!огпа
[!а!аг еп ам!бп Бзсг!5|г шпа роез[а
'
!ег е! гпаг , !о|аг еп !аз е!есс!опез

$ ёе е!!оз епсоп1г6 цпо


:опо!тог|о у пе !пм!16 с
!
1епег шп ап!гпа!
[г а шпа 6!зсо|еса
, !-!еуаг согба|а
6апаг 6!пего
о !асопе5

,
рго6сг!с. Ёзе 61с по пе |
1
5шзреп6ег шп ехап)еп Бгпбоггас['':агзе

9шз16 по6о, рего, '|


:$' '
['1асег шп ге9а!о , [епег шп сосБе
о}того. зоу Ёпагпогагзе &ес!б|г шпа саг|а 6е агпог
н';ф
,{. 1з }'. -:
Ё:' 1+. '', .
1
7 ' шп оё|с1о. }аг шп безо

Айаёе !й о!га5 асс!опез а е3[а !|з[а у сшеп[а а [ц5 согпРаЁегоз с6гпо [це |а рг!гпега уе2 чше
!т]с|з{е [о6аз езЁаз созаз; по о[у|6ез 6езсг16!г сц5]ез егап !аз с1гсцпз[апс1аз.

Регс, гест:ег0а чце, з| по [аз геа]1:а0о 1с>0ау|а а[3шгта 0е ез|аз асс[опез,0ебез


:':яаг е[ рге1ёг11о рег1ес[о у 1агпб[ёп з[ ]аь [аз геа]|аа0о еп [1егпро ат!п
ргезеп|е:
{о [ойао1а по Ае ота}аёо а! е.х|гаг:]его-
|{е езсг!|о гп! рг!гпега роез[а ев[а зегпсцпа.

сд' гд] @ 0поз езЁш0|ап[ез ех[гап!егоз сшеп[ап |а рг!гпега уе2 чше Б|с!егоп а|9о.1!епеп
гзэз 6!9цд65 ргоБ!егпаз соп е| цзо 6е |оз раза6оз, аз1 9ше езсцсБа |о чше 6!сеп,
епсцеп[га |оз с|псо еггоге5 чше согпе1еп у согг19е!оз.

9]сеп 9еБег|ап ёес|г

1.

2.

3.

5.

2
.Ач ёРесшегёаз е! Ё|!ш!аг 6е а|9шпа 6е |аз по[|с!аз чце ьа5 !е]6о еп ез[а цп!6аё? Ёзсг1Бе|о.
,-ъ
\,
Ре |оз {!егпроз 6е| разаёо, 2сш5! з|гте рага |а 6езсг!рс!6п у сш5|ез рага !а паггас!6п?
\
-| 5! еп |ш9агёе ''8аг6]е 6а]|а0о соп 5ц поу]о" ро4егпоз ёес1с "8агБ!е ез|або Ба!!апёо соп
- 5шпот!о", |ро6егпоз 6ес!г !агпБ1ёп "8аг0|е ез8аБо з!епёо гцБ]а'' еп !ш9аг 6е "ега гц6]а'?
з Рааопа Ёц ге5рце5|а.
!-]!
*
а} Бп еэЁа шп|6а6 !таз :га6а!а6о соп ргеп9а, соп |т|зЁог!аз 0е п!йоэ у соп [шз ргор!оз гесшег-
у 6оз. Ё0цё сгее$ чце !е Ба ауш6а6о гп6з?
ь\
-

122 #,1 [с]еп1о ме!п1!66э] шш!оАо 9 о РР!$|ч,:]А

Вам также может понравиться