Вы находитесь на странице: 1из 12

|

Ёасег соп!е!шга5 еп раза6о


}аг сопзе!оз у зш9егепс!аз
&е{ег|гпоз а! [ш1шго ге5рес[о а! раза6о
Бхргезаг сог1ез[а

(оп6!с|опа! з!гпр!е: пог[о!о91а у ш5о5

Б! сопзш!тог!о
|_а [аггпас:а

[-!{ега1шга: [егпап6о 6е! Разо, )оп ']цап йапше!


!о чце 10
]о ез1ц0 аг[а !

]]! ]! !]]! ]]]]]! ]!! ! ]]]]! ! ]! !]!]! ]|

щ н @ |-ее ез!оз 6!6|о9оз. €п е|!оз арагесе шп Ё!егпро пцеуо, е! соп6!с!опа| з!гпр!е.

зоБег с чшё }пого


уо!у[з1е опосАе?

зег[оп !оз 6осе о

\о зё чш6 ре!|сш!о |г о уег, з!


''[_осозо 6е !оз езр|г[1шз" о
о9цо Рого с|тосо!о1е"
=6опо

тш !г!о о уег сопо


о9цо рога с!тосо!о1е",

опо, репзобо чше ез1ог!о


пе,]ог, чце пе ё|хег11г1о, рего
ез сБцгг!6|з!по...

9шз1ог[о тег1а
ргоп1о. 1еп9о
пцс[оз 9опо5.

|.|.|. н @ Ёп са6а шпо 6е !оз ё|5!о9оз, е! соп6|с!опа! сшгпр!е шпа [цпс|6п'{!зЁ!п[а. 5оп |аз
чше [!епез ачш[ аБа!о; ге!ас|6па!аз соп |оз 6|5!о9оз.

138 ! [о!еп1о 1ге!п1а у оопо] |...]\!оАо 11 . РР!5йА


|.|.2. п@ Ачш[ с|епез е! !п!|п|[|уо 6е |оз уегБоз чше |таз у!з[о еп |оз ё!5|о9оз у, а |а 6еге-
с!та, !аз [егтп|пас!опез 6е! соп6|с!опа! чце по Бап арагес!6о. 8шзса |аз о!газ еп |оз ё|5-
!о9оз у со:пр!е!а |а !аБ|а.

!г 1о

5ег т0 -!о5

Роёег Ё!7е!!о/цз+её

@шз|ог \озо1гоз/оз -|опо5


Ёэ}ог !озо1гоэ/оз -!о!5

91уег1!г Ё!!оз/е![оэ/цз+е6ез

1.1.3. н и ёЁаз у|зЁо? Б| соп6|с|опа! з!гпр|е зе [оггпа соп е! !п!!п|[!уо гп5з !а [еггп|пас|6п,
чце е5 |а гп|згпа рага !аз !гез соп!ш9ас!опез.

' АБого, з! +е [!!оз Б1еп, тег6з чше еп1ге !оз уегБоз оп1ег!огез Боу шпо |гге9ш!ог.
2€ш6!? Ёзсг!Бе!о очш1:

. 1з! +е [1]оз !,п Росо пе!ог, 6езсшБг!г6з чше ез1о п!зпо !гге9ш!ог!6о6 !о Боз ез+шё!оёо уо оп1ез
еп о!го 11епро тегБо!, 2еп сш6!?:

ргезеп1е рге|6г11о ]п6е[!п!ёо рге[ёг1|о !прег[ес|о [ш[шго !прег[ес1о

о Аз1 ез, е! соп61с!опо! з!пр!е }|епе !оз п!зпоз уегБоз |гге9о!огез чше ез1е [!епро. 5| Босез цп
росо 6е пепог!о у езсг!Без !оз го1сеэ 6е зшз ёосе !гге9ш!огез, |епёг6э сопр!е1о уо 1о6о !о пог-
[о!о91о 6е! соп6!с!опо! з1пр!е.

-!о
5. -!о5

6. -!о
+ -!опо5
7.
-|о!5
8.
-!оп
9.

10.

11.

12.

Рп!3мА . \!!Ё[_ д:. соштгш0д [с!еп1о 1ге!п1а у пшете] | 139


|й]в] €огпр|еса еэсоэ 6!5!о9оз

[]0с'г[а] [ь чг:е с'п:!г.:

1а, регс.;
е5 (-|!]е пе (ч[!.5!0г) \о :е
[3ц{1'т рос1ег |е (!0с0о !а пст1ег1а 6е
[-:аб!аг соп е!!а. ехр!|саг!е \ау:с]ас-! о [е [гпел[гг./
.'
.

|га1аг 6е с'т!у:с]аг!а сцаг:с]с:т |е 6:|о чше .!


|,:9щ]* р9:1а9. "'т,ь.

0\!оАо 11 . Рп!5мА
аош]еп эег[а?
]!]!]!!]!!]!!!]]]]]]!] аФшё чце тт]а?
]]!] !]!]-*!
щ н @ !ее 6е пшеуо, еп е| 6!Бш!о 6е| 6аг, |а гезршез[а ае: /Ф
са!тагего БаБ|а
чше соп !а с|!епЁа у, з!п гп!гаг е| сша6го чше 7',-$
[!епез а сопЁ!пцас!6п, езсг|Бе сц5| 6е |аз с!псо [цпс!опез 6е!
сопё|с!опа! чше Баз у!з[о а! рг!пс!р!о 6е !а цп!6а6 сгеез чше
сшгпр|е ачш[.

' €оп е! соп6!с!опа! з!пр!е, ро6епоз ехрге5аг еп езраЁо! !а ргобаб!!|6а6


сшап0о !'таб!апоз 6е! раза6о, з:епрге ч(_]е {еп9а е! уа!ог 6е шп рге!ёг:1о

;|ш!ёп еуа |о с/;/са чше /ба соп Ап|оп[о?


5ег|а зц Р;еугпапа.
\о !о забепо5, е5 шпа соп!е{шга

. 1агпб!ёп ро6егпоз ехрге5аг !а аргох!пас!бп еп е! раза0о:


> 2(п6п|а 9еп|е }таб|а еп !а [тезта? > 2€пбп|о |е сов|6 е| бо!зо?
> Раез йабу|а шпаз ё!ез ре[3опа5. > ]\о гпе осаег4о, рего вейап 30 еагоз,гпбз о гпепоз.

2-1.1. м и й!гап6о |а езсепа 6е! Баг, гезроп6е а !а рге9шп!а5 чце [|епез аБа!о |тас!еп6о
соп|е[шгаз. 9еБез !епег еп сцеп!а чше !о6о зшсеё|6 ауег рог !а [аг6е.

|" сРог чшё е! с!!еп{е чше еп|гб {еп[а езе а5рес|о |ап !агпеп1аь!е?, счшё !е раэаба?
:_., еА
чш!ёп езрегабап !аз 6оз агп!9аз у рог чшё зе ге1газаба еза регзопа?
;']" ёРог чшё !!ога5а е! сБ!со у чшё 1еп|а чше ехр!:саг а !а с}"т!са 6е чш!еп [аб]аба?
[:.ёРог чшё !а зебога 6е! аБг!9о {еп[а !ап|о 6:пего 5! е5|аьа еп е1 раго?
:.],ёРог
чшё !оз с[''::соз чше !5ап рог !а са![е ез!абап уе51!6о5 0е 9гасш!а у ба:!аг!па?

/-:;
^)
2-1.2. @ Ё7'."зеп!а4 а| гез1о 6е |а с|азе уце5{га5 Б!р6Ёез!з у согпрага6|аз соп !аз ёе уше51го5
согпрайего5 рагФ !ше99 е!е9!г еп!ге !о6о5 |аз чше о5 раге2сап гпе!огез о гп5з |гпа9|па!!маз.
/ы;\
сд' @ {|ке'роп6е6, |тас|епёо соп!е[шгаз, !аз рге9шп[аз 6е| регзопа!е чше Ёепё!з а6а!о.

с(шё Ртог|с е! ёРог чоё ё€6по {г-.*]


рго{езог опосРте, г!1о1цзс[6п |по9!пог|о Ф
чше 71епе 1вп у|у[г|о 1оп1оз 5|тс&езреоге о
по!о сого? оЁоз2 .]ц![е1о2

ё€6по ёРог чшё


сгеез чце е! рго{езог зег[о 1ц
пцг!6 еп гео!|- е!191с1о ез!о
сцопёо /\ рг|пс!р|оз 6е!
6о6 а!1ог|!уп?
[ рго{ез16п? /\ РоЁегоз
/ \егоп п|Ёоз2 / \
з!9!о ||2
ёЁаз у!з|о? \о зо!о ц5апо5 е! соп0!с!опа! рага !'тасег соп!е|шга5 еп раза0о, |апб!ёп сцап6о рге9цп-
1апоз заб!еп0о чше пцез|го !п1ег!осц!ог по рше6е сопосег !а гезршеэ|а ехас|а, сцап6о ре6[поз гп5з
чце цпа !п[огпас!бп, шпа ор!п!бп. Б[!а|е еп е! е!егс!с!о ап!ег!ог у еп е5!о5 е!егпр|оз:
> 2€шбпто 9апаг|а Рере еп езе |габа}о? > 2€шбпто |е соз|аг|а а }цап зц саза?
> Рт;ез по зё,рего тпт;сйо..' > !у'/! [ёеа.

Рп!$мА . ш!уЁ| д:. соштгш0д [с!еп1о сшагеп1а у шпо] ! '| 41


аФцё |та г[аэ \0?
!!!! !]]!! !|! ] ] ] ! ] ] ! ] ] ] ! . ! ] ! ! ] ]! ] ]!
щ н @ €Фш!егез заБег |о чше !е осшгг|а геа|гпеп[е а| сБ!со чше ||огаБа еп е| Баг? !ее
|а саЁа чше !та езсг![о а цп соп5ш!!ог|о зепЁ|гпеп[а| 6е |а га6!о.

@оег!ёа (оп9о е|о > е9з(^с\^9|

}'\е\е Аес;А;Ао ц е9сс\Б\г|е е*ц оцс)ц Рог10е е*о\ Ае9е9Ре(^-


Ао ч ссео чое ёеБес(а *цое ё,о9 ц(о9 еьресё опа
^с-оу\9е!ца'\е'
г"|ц2;6п4оу\ \.)^ц ьо3ег ёе ч0[е^ ье 9!еп!!о рго€опёцьеп{е е^цьо-
гцё,о. 6п е9{е ьогпегт{9 9\3о сь9аАо 4о^ г\| е9Ро9^ у {епеьо9
ёо9

\цоэ. 4 ргоБ!еьа е9 ч\)е п' зё чоё \цсег' ц! пА{г{ьо^!о по €оп_


а[опп ! еэ{о! поу епцьогц3о Ае еь\цРе(9о^ц!Ре(о 9о\ с^?^?
ёе фцп]опцг а, ь| е9Ро9ц е \цо9, у по ^о паёц' 2Фоё
{\1 ь0.!ег 5фе
ёеБес(ц \,цсес1 \-а по.1ег а [а чое геа1г.ефе аьо ье \а ё,!а\о чое
{епё,г(ц чое аоп{пг[е [ц чег]ц] ц ь! е9Ро9ц ] зое ёе е9{а
ьцпе-
гц *з'|,"|'паг(цп ье3ог [а9 с-оэцэ' су)з\еА 1о6 \аг(а еп м [чаг?
ь€э)цг(ц Бтеп \ф1цг с"п ььеБег(ц 3е.1аг а ь1 цпцфе? к\о 96
"||,3
чоё \'асес' песе9\)о 9о оо^5е)о.

0п 9а[оёо,

|'г1еэ

3.|.|. н @ Ап[е5 6е уег чшё сопзе!оз !е Бап ёа6о а пце5[го агп|9о Аг|ез, уа!по5 а есБаг
шп у|з[а:о а е5[е сша6го [цпс!опа|.

Б! соп6!с!опа| з!гпр!е ез(5 ргезеп!е еп гпцсБоз ёе |оз гесцг5о5 чце !епегпоз еп езраЁо! рага 6аг
сопзе]оз о ]тасег зш9егепс!аз. Р1!а!е:

!. \оз ропегпо5 еп !ш9аг 6е !а о!га рег5опа, еп 5ц 2. Ргоропепо5, согпо шпа Б|ро{еэ!з, !о чше сгее-
з!тшас!оп, рага 6ес1г !о чше по5о{го5 }'таг[агпоз. гпо5 чце !а о|га рег5опа 0ебег[а !''тасег.

. 1о чше !0... . 0еБег|оз


. 1о еп тш |ш9ог... . 1епёг|оз чце + !п[]п!+|уо
+ соп6!с!опо]
. 5! уо [цего !0... . Ро6г|оз
. [о...

_ |ебеу[аз |габа}аг /пепо3.


-[о еп |п |ш9аг езрегаг[о цп росо.
_[о чпе тт] по !т[а' _ Ро4г[аз |!агпаг!е ехр|!сбгзе!о'
у
- Рп0г{аз чше 1аб0г соп ё| _{о |е ге9а!аг{а пп ге!о}.

142 ! [о!еп1о соагеп1а у 0оз] 0\!оАо'!'! . Рв!3мА


!згп
з.1.2. [1ф
- |{ьее6 |оз сопзе!оз чше |е |':ап {а6о а Аг!ез а|9шпа5 рег5опаз 6е зш еп[огпо.
А6!у|па6 а чш!ёп 6е !аз рег5опа5 чше [епё|з еп е! гесца6го рег[епесе са6а цпо 6е
е!!оз.
!:
}о еп зц |ш9ог }тоБ|ог[о соп с!сг!6о6 6е!
1епо, !п1еп1ог{о сопзегуог цп 6[6!о9о
регпапеп1е у ез\о6!есег|о шп сопргоп[зо
гезрес\о о !с е6цсос!6п ёе |оз п!Ёоз

}о по 6е]ог[о розог п! )еБег1оз зег |топез1о, }то6!ог


цп ё|о п6з у !е соп1ог|о соп 1ц пш.]ег е 1п]еп]ос агге-
9!сг е! ргоб[епо ёе !о попего
п6з сопуеп!еп1е рого 1о6оз.

0езршёз 6а !о зерогос!6п,
ёе6ес[о Ро5ог цпс репз!оп с зш 5г; тпа0те 5ш а;паг'е....
пш]ег у ез1о6!есег у!з!1оз
5епопо!ез о |оз п!Ёоз. [|псоттзе;ето:патг]т-т-топта]. 5ст аБо9а0о..''''

1-]п }эгтет-: а1]]]:|0''... ....'' ''''' -т во1[егоп..

3.|.3. м @ А!тога, соп [ц согпраЁего у шзап6о |аз ез!гцФшга3 чце аса6аз ёе мег, оз уа|з а
сопуеЁ|г еп сопзц|[огез зеп|!гпеп!а|ез рага ге5роп6ег а Аг!ез.

@шег|ёо Аг[ез:

/6 т\
]ц $ {|м"-оз а Басег, рага ргаФ!саг, цп росо 6е [егар!а 6е 9гшро. Р[6е|е сопзе!о а [ш
согпрайего асегса 6е [цз рго6|егпаз у асопзё|а!е !агпБ!ёп а ё! еп !оз зшуоз. 5оп ез!оз:

а|1щмп@ а
.
п
а0щшп@ ь
1!епез чше 0аг шпа соп[егепс!а у е5|65 гпцу 1ш гпа6ге у |ш 5ше9га эе !!еуап [а1а! у оз [азг|_
пегу!озо. 6!ап |о6аз |аз [!ез1аз [агп!!!агез.
. 1е !":аз ре!еа6о соп 1ш раге!а рог шпа |оп|ег[а. йаЁапа 1!епез шпа еп|геу!51а 6е 1га5а|о у е5{65
. 1е ['таз епагпога6о 6е !а раге!а 0е 1ш гпе!ог !'т!згёг|со.
агп|9о. Ёаз |еп:6о шп асс!6еп!е соп е! сос|те 6е |ш !е[е;
. \есез!!аэ шпаз уасас!опе5 рего по забез 6бп6е |0 ез|6з 5пеп. рего е! йегсе0ез, з!п!ез|го {о1а!.
|г. ['! уес!по 6е агг!ба е5 (егг!ь!егпеп!е гш!0озо.
. Бп |ш саза !":ау шп [ап|азгпа, !аз созаз 5е са!'п- Ёаз 0езсцб!ег!о чше (ш гпе!ог агп|9о |!епе рго-
б!ап зо!аз 6е з!с!о у 5е оуеп ра5о5 у уосе5. б!епаз соп е[ а!со!":о!.

Рп!$мА . \!!Ё| д:. соштгш0д [с!еп1о ошагеп1а у 1геэ] ! 143


щ н @ !о!уегпоз 6е пцеуо а| сопзц|!ог!о гаё|о!6п!со ёе €опзце!о 9ез9гас!аз рага
г+:: е5сцсБаг !а саЁа ёе о!га оуеп!е. йагса з! |а [газе ез уегёа6ега о [а!за у |шэ[!-
[!са Ёц геэршез[а.
[ег6а0его Ёа!зо

!. Ёа езсг!1о рогчше ез1а 0езезрега6а у песез!!а сопзе!о

2. 5е зеп|[а 6ерг!п!6а у зо!а 6еб!0о а рго5!егпаз 0е за!ш6.

]]. 5ц гпа6ге !е 6ес1а чше 0ебег[а са5аг5е соп шп Богпбге !п|е!!9еп1е.

;}. Ё!!а по 1шуо еп сшеп|а з! ез1а5а епагпога6а о по'

!->. Ас|ша!гпеп|е зе з!еп|е епагпога6а.

3.3.|. м @ АБога,
сгеё!з
езсг|Б!6 !оз сопэе-
!е уа а 6аг
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\1\\\111\1111111111\1111111г
|оз чше чше
€опзце!о Рез9гас|аз. \ое9{го9 соц9е]о9

?.з.2. в @ БзсцсБа |а ац6|с|6п соп !а


|42] ге5рше5[а 6е €опзце|о
9ез9гас!аз а "[!па 6езез-
регаёа" у езсг|Бе |оэ соп-
зе!оз чше |е 6а рага согп-
рагаг!оз !ше9о соп |оз чше
]таБё!з езсг!!о уо5о[го5.

(опзе3оэ Ае (оп9ое|.о >е9з(^.\ц9

|па9!паба
ч0е $ег[а. . .

!!] |!!]!..]]!]!]]!]!!]!!]!!!!!!!
щ н @ Ё*е [га9гпепЁо 6е |а поуе|а Ра|]пцго ёе |1ёх|со ез !о чше езЁаБа !еуеп6о е!
с|!еп1е чше ез!аБа зеп!аёо сегса 4е |а ршеЁа 6е| Баг.

Ё! е.|есшт!мо Бо3агебо согпроп6г(а |аз ршег1аэ соп 5ц Б!ас[< ап6 }ес[ег у


р!п1аг[а !а езса!ега соп 5ш5 бгосБаз [!еебмоо6 егпрара6аз еп зш р!п1шга
йаг!шх; 6|.!о чше зе !г[а а! сапро а ре5саг 1гцсБаз соп 5ц5 сабаз йог6ех
п!еп1газ езсцсБаг(а зш га61о роп6т!! 5опу; азе3шг6 чше 6е6!саг|а е! |1п 6е
5егпапа а ез1ц6!аг зцз !есс!опез 6е 16!огпаз рог согге5роп6епс!а }ег111т,
п!еп1газ езсцс[таг[а |оз ц1[1!гпоз епу[оз 6е[ (!цБ 6е )1зсоз €о|шгп6!а;
еп[ге1ап1о, !аз гпцсБасБаэ зе 6аг(ап Бабоз 6е зо! соп зшз б![<!п!з -|апзеп у
зе Бгопсеаг[ап соп зцз !ос!опез 5шп 1ап. \о 6езеап6о Ёз1е{ап[а чше6аг-
зе а !а та3а, а{1тп6 ч0е 5е 6е6!саг[а а !аз [аБогез ргор!аз 6е! Бо3аг |амап-
6о !оз сасБаггоз соп [а1гу ![чш!6о, [|гпр!ап0о !а 6абега соп А!ах, !амап_
6о !а гора еп эш !ауа6ога Ёо1ро!п1соп !а66п Регз!!...

144 ! [с!еп1о с|-]агеп1а у сша1го] шш]оАо'!1 о РР!5йА


4.1.1. п@ !е !аз [шпс!опез чше рше6е Ёепег е] соп6!с!опа! э!гпр!9 €сц5! сгееэ чце сш!п-
р!еп |оэ уегБоз 6е ез!е Ёех1о?

)аг сопзе|оз
Бхргезаг ргобаб!!!0а6 еп е! раза0о
Бхргезаг сог{ез[а
Ё'хргезаг 6езеоз еп рге5еп!е

Ёхргезаг цпа асс|6п [ш(цга еп ге!ас!6п а шп разаёо

/6;-т\
4.1.2. [@Ё",".!ёе-|шп?о а !шз согпраЁегоз еп 4.1.'.
сц5|ез 6е |аз [газез чше з|9шеп е| соп6|-
п@1а
заБез сш5! ез !а {шпс!6п у
съпез уаг|оз е|е:пр|оз, €рог чшё по
с|опа! сшгпр!е езЁа гп!згпа [шпс!6п: |тасез Ёй гп|згпо е| сша6го [шпс|опа|?
п -!.
[\:1апце| 6!;о чше уеп6г[а а !аэ 3.
! :. ме 9шэ1аг[а 1еггп|паг Боу еэ1е 1габа.1о. 0'".'+ 1..Б!ё,, .',ё !"
"|
! 3. 5аБ|апо5 чше !о Баг[аз Б!еп. рага:
[1 4. 2Роёг(аз ауш6аггпе а сагпБ!аг !а пеза 6е з|1!о?
! 5. !еБег1аз [шгпаг пепо5. Ё|егпр|оз:
! 6. РепзаБа чше |а саза зег[а п6з Боп|1а.
п 7. }о, еп 1ш !ш9а1 по гпе !о сопргаг[а.
! в. ате !гпроЁаг[а 6а!аг шп росо |а пцз:са]
[] 9. А!|опзо гпе согпеп16 чше зе пагсБаг[а !о ап[еэ роз!Б!е.
! 10. ое.!ё е! 6!пего 6оп6е репзаБа чше по |о епсоп1гаг[ап.
_1б-й)
4.1.4. [ф*]5в*р||са
- рог чшё Ёзсе!ап3а, !а рго1а9оп|з[а ёе! ЁехЁо чше |таз !е]6о зе з!епЁе
асогпр|е!а6а [геп1е а| е|есш!!то о а |аз гпшс|тас!таз чце [о]пап е! зо!.

щ в @ А сопЁ!пцас!6п, таз а еэсцс]таг а уаг!аз рег5опа5 чше !таБ!ап зоБге зш м|6а, 4е !о


г4з]
чце !гпа9|па6ап чше зег[а 6е е|!а сцап6о егап п|Ёоз у 6е |о чше геа|тпеп[е Ба
з|6о.1огпа по!а рг|гпего 6е !о чце е5регаБап 4е !а у!6а 6еБа|о ёе Репза0а чше.

5|п егпБаг9о...

!|;

Рп!5мА . г\!уг! да. сошт:ш0д [с!еп1о ошагеп1а у с!поо] ] 145


4.2.1. н @ [це!уе а езсшс|':аг, рего аБога {[!а[е чшё Ба з!6о 6е !а у|6а ёе ез[аз Рег5опа5 у
!4з] [огпа поЁа 6е е|!о ёеБа|о 6е 5й егпБаг9о.
-,6л
4,2.2. - !]согпрага6
[6ф |о чше езрегаБап у |о чше |та з!6о, у согпепЁа6 с6гпо сгеё|з чце 5е
з!еп!еп ез[аз регзопа5 и з! ез песезаг|о, |:па9!па6 чшё ро6г|ап !тасег рага эеп!!гзе гп5з
заЁ!з[есБаз.

цщ в @[ !й, сшап6о ега5 п|йо, !с6гпо !гпа9|паБа5 чце зег]а Ёш у|ёа? Ёзсг]6е!о р |ше9о,
сцёп[азе!о а! гез!о 6е |а с|азе. €огпрага6 !о чше репэа6а!з !|е9аг а 5ег у !о чше зо|з.

.///!4.1

6цоп6о его речоебо !по9|по6о 9ое ёе поуог"'

Ёп !а ]ат]пас|а
ж жш ж ж €' е т щ ъ ж т щ зБ п 5 ; п п н;']] |] ! : п] : !, ]
ш ш в !1е асцегёаз 6е| регзопа|е чше еп[г6 е:т е| Баг соп [ап гпа|азресЁо? Ршез ачш|
!о [!епез 6е пцеуо, еп цпа [аггпас|а. Рего ап!ез 6е осшрагпоз 6е 6!, амег!9ша, ге!ас|о-
папёо |аз |гп59епез соп |оз погпБге5, с6гпо зе |!агпап е5[а5 со5а5 чше рше6е9 со!пргаг
еп шпа [аггпас!а.
а. !еп0а .... с..1ага5е ''..... е. А19о0оп 9. А1со}то1

5' )ет1п9ш:11а 0. 5шро31{0[1о 1. Азр1ттпа [. 11гт1а .'


<

5.т.т. м @ АБога !е 6агпоз |аз ёе[!п|с!опез, ге|ас|6па!аз соп |оз 6


!:
о
погпБгез у |аз |гп69епез.

!еп6а 5!:те рага ропег шпа !пуесс!6г: ?"Б


А|9о66п 5!:те рага 1!гпр!аг цпа Бег!6а
5|:те рага рго!е9ег цпа !тег!6а
о'
!ег!п9ш!11а
Азр!г!па 5|:те рв ёез!п[ес!аг цпа БеЁ6а
.!агаБе 5!:те рага 9ш!!аг е! 6о|ог 6е саБеаа о гпцзсц!аг
А!соБо! !-о !огпагпоз сцап6о е5[агпо5 еп[еггпоз
5шроз!1ог!о }.!оз !о ропе]по5 сцап6о е51агпо5 еп[еггпоз
1!г!са €оп е]!а епуо]уегпоз цпа раг!е 6е1 сшегро рага рго1е9еЁа

146 18 [о!еп1о сшагеп1а у зе!з] |..]|\!оАо 11 . Р8!3!!А


6т\
щ $ {|ач,! [епё!з е! ё|5|о9о чше !тап гпап[еп!6о пце5[го регзопа|е у е| [аггпасёш[|со,
рего, !а!епс!6п!, ез!5 4езог6епаёо, аз[ чше огёепа6|о.

щщФ Ршез... шпа са1а 6е азр!г!паз 1ап-:бгет-:

_''!щщесф1!со : Ач ш [ 1|епе' ] \ есез ![а а !.чст г'т-: аз|


--
йшу [:9,. \'ох а ]!етагп-:е]о

ез 1о6о?
Рагпасёш[!со: |3шепс:з 6[аз! !@ше чшег[а?
с цц!ч \'ега, ез чше |еп3о пшсБа 1оз у пе 6ше!е !а
3аг9ап|а, |ро6г(а гесогпеп6агпе а!3о е{|сат?
Раггпасёш1!со: 5'5,1 ешгоз.

ц-г.-( [е :прог1аг(а гере1!гпе !а ёоз!з?


!|еп[е:] |

[аггпасёш[!со: 5г, 6ез6е !ше6о. !о чше шз1е6 1опаг[а


- )ага6е' [-]па сшс[:ага6а са6а осБо Богаз.
ез1е

|9ггпас|ш1!со: [.]па сшсБага6а са6а осБо [-:огаз, са6а ос}"то


['тогаз, аеБ? 1гез уесез а! 6(а ез зш[!с!еп1е.

5.2-1. н @ А]тога уа!з а езсцсБаг е| 6!5!о9о, согпрго6а6 з| !о ]таБё!з огёепа6о соггесЁа-


г++: гпеп[е.

5.2.2. в @ €оп[ез{а а е5и5 рге9шп!а5 зоБге е|6|5!о9о; з! ез песезаг|о, тше|те а езсцс!таг!о.

1. еФшё 6оз|з 6е !агабе 0ебе {огпаг са6а 61а?


2. Бзсг!бе !а [газе 9це ш|!!!2а е! {аггпасёш{!со рага 6аг сопзе!о а! с!!еп|е:
3. е9шё 1!ро 6е азр!г|паэ чш!еге сопргаг?
4. Бзсг!бе !а [газе чце ш{!!!7а е! с!!епте рага ре6!г сопзе!о а! {агпасёш!!со:
5. ё9цё з1птопаз |!епе е! с!|епте?

5.2.з. н @ Ёзсг!Бе еп е! сца6го [шпс!опа| |аз [6ггпц!аз 6е сог1ез[а чше !тап арагес|ёо еп е!
6|5!о9о у роп а|9шпоз е!егпр!оз.

' ]агпБ!ёп, соп е] соп6|с!опа! з!гпр!е, ехрге5а]по5 а гпепц6о сог1ез]а рага соп пце5!го5 !псег!о-
сц[оге5. Ёзсо ёереп6е, рог зшршез[о, 6е1 9гаёо ёе соп[!апаа чце !еп9агпо5 соп е!!оз у ёе !а
з!сцас!бп еп !а чше е5[егпо5. [',|о ез !о гп!згпо 1таБ!аг соп цп ёезсопос!6о чце соп шп агп!9о
у, а
шп агп!9о, !агпросо ез !о гп!згпо ре6!г!е рге51асо5 30 ецгоз чше 300. Р[!асе:

- 2Ршеёез ёе}аггпе 30 ешгоз? йайапа |е |оз ёеоае!оо'


_
2Роёг[аз ёе}оггпе 300 ешгоз? Ёз чше гпе /аасеп гпцс/'та [а!|а.

' |-а 6![егепс!а, еп е5{е са5о, !а гпагса е! !!егпро мегБа!; еп о!го5 са5о5, 5е ]пагса соп [6ггпц!аз 6е
рцга у з!гпр[е соЁез[а, у соп ш о из[еф гп!га:
- Рог [ооот; 1рше4е се||а[ |а раег|а?
- 1Ршеёез се|гаг |а рт;ег|а?

' Ёзсг16е а]тога 1й !аз [оггпц!аз 6е сог!ез[а чце сопосе5 у 5ц5 е!егпр!оз гезрес!!моз:

Рп!БмА . \!уЁ| А2' сошт!шшА [с!еп1о сшагеп1а у 5!е1е] ] 147


щ' я@ Бз[5з еп шп ра[з |е|апо. Ёаз рег6|6о |аз !аг!е!аз у по [!епез ё|пего. 9еБез ра9аг
е! |то!е! гпаЁапа рог |а гпаЁапа. Бзсг!Бе цп соггео е|ес!г6п!со а е5[а5 6оз регзопа5 соп-
[6п6о|ез !ц з|!цас|6п у р!6!ёп6о|ез аушёа. ]ёп еп сшепЁа |а ге|ас|6п рага е| цзо ёе |аз
[оггпаз ёе соЁез|а.
{о аь!3о Ёегпап3о, А\сес)ос ]е1 Бапао

А 9еб'ог А[чцгеа, А\(ес\о( ёе1 Бццао

,6;)
&ж $ ||г:ае а !ш согпраЁего чше геа|!се езЁаз асс|опе5 рага Ё|. Роёё!з агпр!!аг !аз соп-
уегзас!опе5 у герге5еп!аг|аз ёезршёз ап!е [о6а !а с!азе.
Ё|егпр|о: }.!есез!1аз гесо9ег цт'т ап5!!з!з 6е зап9ге е:'т !а {аггпас!а.

ит1|]|.л|,т!п| 5/ сеп9о (/еп'тро, розо |ше9о.


о. 1. 1!е:"тез 9ше !г а! га|!ег гпесап!со а гесо9ег е[ 1. 1ц !'теггпапо |е р!6е чше уауа5 а! та!!ег а гесо-\о
сос['те. (опо |!епез е! бга:о езсауо!а6о, по 9ег рего !'тоу по |!епез {!епро.
5ш сос[":е,
:; рше6ез !г. Р:6ез а |ц [-теггпа:.:о чше уауа. 2. !аз а !г 6е уасас|опез а! ра[з 6е |ш согпра-
2. Р!епза е:": гесшег6оз чше рше0ез согпргаг 6е :]его. Р[6е!е чше |е 6ё |6еаз 6е !оз ге9а!оз
|ш ра[з у асопзе!а а {ш согпрабего. чше рше6ез согпргаг.
3. !аз рог !а са!!е бшзсап6о цпа [агпас!а. Р!6ез 3. !-а [агпас!а еэ!5 а! !а6о 0е цпа са[е|ег[а 0шез
а цп реа|оп чше !е ехр!:чше сопо !!е9аг а !а {ш сопосез. [хр!!са сбгпо !|е9аг.
о\ гпаз сегсапа. 4. \есез||аз шп |го2о 6е с[_тог!ао, рего по рше-
4. 1!епез а!ег9!а а! с[тог!ао. \о рше0ез асегсаг- 6ез !г а сопргаг!о рогчце е5{65 ргераг
1е а 0по рогчше {е !!епаз !ппе6!а|апеп|е 6е !а согп!6а. Р|6е!е агпаб!егпеп|е а |ш согпра-
9гапо5. бего 6е р!зо чше 5а!е рог {!.

2
ч
^ |. Ёзсг!6е |аз [цпс|опез 6е! соп6|с!опа! з!гпр|е чше |таз ез!ш6|аё9 еп е3Ёа шп|4а4.
-|
,\
\, 2. ё€ш5! ёе е!|аз !е ]та гезш|!аёо гп6з ё!!1с!| у песез!!аг[аз зе9ш!г ргас1|сап6о?
!\ 3. Ёаз!а а|':ога, сцап6о епЁгаБаз еп цпа !|еп6а о Ёе ё|г|9[аз а рег5опа5 6езсопос|6аз, ёчшё [6г-
-| гпц|аз ёе соЁез]а егпр!еаБаз?
- 4. |п[еп[а ехр!!саг рог чшё ц5а!по5 е| соп6!с|опа! а| 6аг сопзе|оз соп |аз е5[гцсЁцга5: уо чце
!й, уо еп сц |ш9аг...
-
щ
,.1
\,
ь
ц
- 148 [о!еп1о сшагеп1а у ос[''то} (_.,\!оАо 11 о РР!$\/А

Вам также может понравиться