Вы находитесь на странице: 1из 10

1.

КАК ИЗУЧАТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК ( bạn học tiếng Nga như thế nào )
1. Какой ваш родной язык? (Ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn là gì?)
 Мой родной язык – вьетнамский
2. Какие иностранные языки вы знаете? Где и когда вы их
изучали?(Bạn biết gì về ngoại ngữ ? bạn nghiên cứu chúng ở đâu và khi
nào ?)
 Я знаю русский язык и английский язык. Я изучал английский
язык когда я учился в школе. Я начал изучать русский язык в
2015 году, когда я начал учиться в военно морской
Технической академии.
3. Когда и с какой целью вы начали изучать русский язык?(Khi
nào với mục đích gì bạn bắt đầu học tiếng nga)
 Я начал изучать русский язык в 2015 году, когда я начал
учиться в военно морской академии. Я изучал русский язык,
чтобы знать и работать.
4. Трудно ли его изучать и почему?(Có khó khăn để nghiên cứu nó và
tại sao ?)
 Я думаю, что мне трудно изучать русский язык, потому что
много слов трудно понимать грамматику (ngữ pháp) (tôi nghĩ
rằng học tiếng nga khó bởivì nhiều từ mới ngữ pháp khó nhớ)
5. Как вы изучаете русский язык? Что вы делаете, чтобы лучше
знать этот язык?(Bạn học tiếng nga như thế nào ? bạn làm gì để biết
ngôn ngữ này tốt hơn ?)
 Я не плохо изучаю русский язык.Я думаю, что мне надо
изучаю новые слова , грамматику и много слушать и говорить
по-русски (tôi học tiếng nga không tốt, tôi nghĩ rằng tôi cần học
nhiều từ mới ngữ pháp nghe và nói nhiều bằng tiếng nga)
6. Можете ли вы посоветовать, как лучше заниматься языком?bạn
có thể khuyên ( tư vấn ) tốt nhất để nghiên cứu ( học ) ngôn ngữ ?
 Мне можно посоветовать моему другу, чтобы лучше
заниматься языком, надо очень заботливый(chăm chỉ).
7. Где и с кем вы говорите по-русски?(Bạn nói tiếng nga ở đâu vơi
ai ?)
 Я часто говорю по-русски с моим другом в аудитории
(tôi thường nói tiếng nga với bạn của tôi trên giảng đường)

8. Как вы думаете, нужен ли вам русский язык в вашей будущей


профессии?(Bạn có nghĩ bạn cần ngôn ngữ tiếng nga trong nghề nghiệp
tương lai ?)
 Ядумаю, что мне очень нужен русский язык вмоей будущей
профессии (tôi nghĩ rằng toi cần tiếng nga trong nghề nghiệp
tương lai)
9. Где вы можете использовать знание иностранного языка?(Các
bạn sử dụng kiến thức ngoại ngữ ở đâu.)
 Я могу использовать знаниеино страного языки в работеи
жизни (tôi sử dùng kiến thức ngoại ngữ trong cuộc sống và công
việc)
10.Как вы думаете, зачем люди изучают иностранные языки?(ban
nghi như thế nào tại sao mọi người học ngoại ngữ)
 Ядумаю, чтолюди изучают иностранные языки, чтобы можно
разгововаривать, работать, знать, ипреподавать(giảng dạy) (tôi
nghĩ rằng mn học ngoại ngữ để biết , giao tiếp, làm việc.)
2. МОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ( ngày làm việc của tôi )
1. В какое время вы обычно встаёте?(Bạn thường thức dậy lúc nào ?)
Обычно я встаю в 5 часов
(Tôi thường thức dậy lúc 5 giờ)
2. Вы делаете зарядку каждое утро?( Bạn làm gì vào mỗi buổi sáng ?)
Я ……. каждое утро(Tôi tập thể dục và dọn vệ sinh vào mỗi buổi sang)
3. Где и когда вы завтракаете?( bạn ăn sang ở đâu khi nào) ?
Я завтракаю в столовой в 6 часов, Я ем рис c мясом (tôi ăn sang ở
nhà ăn lúc 6 giờ)
4. Когда начинаются занятия в академии?(Khi nào học viện bắt đầu
làm việc ?)
в академии начинаются занятия в 7 часов (học viện bắt đầu làm việc
lúc 7 giờ)
5. Вы идёте в академию пешком или едете на транспорте?(Bạn đi
đến họcviện đi bộ hoặc đi bằng phương tiện giao thong không?)
я иду в аудиторию пешком (tôi đi bộ đến giảng đường)
6. Сколько времени обычно продолжаются занятия? Что вы
делаете на уроках? (Bài học thường kéo dài trong thời gian bao lâu ?
lan làm gì trong lớp )
Заниятия обычно продолжаются 4 часа 30 мунут . На уроках, я
читаю книгу, слушаю лекцию преподаватетля (bài học kéo dài 4 t 30p
. trong bài học tôi đọc sách , nghe bài giảng của giảng viên)
7. Чем вы занимаетесь после занятий? Где вы обедаете? В
столовой или готовите сами?(Bạn làm gì sau giờ học ?bạn ăn ở đâu ?
trong phòng ăn hoặc nấu ăn cho mình ?)
после занятий я занимаюсь ,я обедаю в столовой, ( sau giờ học.. , tôi ăn
ở nhà ăn)
8. Сколько времени вы делаете домашнее задание? Что вам
нравится делать, а что не нравится?( Bạn làm bài tập về nhà trong
thời gian bao lâu ? bạn thích làm gì và không thích làm gì ?)
Я делаю домашнее задание 2 часа вечером(tôi làm bài tập về nhà trong
2 tiếng buổi chiều,) . Мне нравится играть волейбол uне нравится
заседать (tôi thích chơi bóng chuyền và không thích họp )(sinhhoạt)
9. Как вы отдыхаете? Как вы проводите вечер? Bạn nghỉ ngơi( thư
giãn) như thế nào ? làm thế nào tiến hành buổi tối( bạn làm gì vào buổi
tối)?
. Когда я отдыхаю, я обычно смотрю фильм и слушаю музыку .
Вечер, я смотрю новости(актуальность), потом, я занимаюсь в
аудитории (khi tôi nghỉ ngơi tôi xem phim nghe nhạc và gọi điện về nhà,
bổi tối tôi xem tin tức( thờisự) sau đó ôn luyên trên giảng đường)
10.Когда вы ложитесь спать? Khi nào bạn đi ngủ ?
Я сплю в 22 часа

3.МОЕ УВЛЕЧЕНИЕ ( sở thích của tôi )

1. Чем вы любите заниматься в свободное время? Чем вы


интересуетесь?. (Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh rỗi? Bạn quan
tâm đến điều gì?)

В свободное время я люблю слушать музыку и смотреть фильмы и


звонить домой. Меня ничего не интересует
(Vào thời gian rảnh rỗi tôi thích nghe nhạc xem phimvà gọi điện về nhà .
Tôi không quan tâm đến điều gi)
2. Что вы любите читать? Какие книги, журналы, газеты вы
читаете (bạn thích đọc sách gì? Sách tạp chí báo nào bạn đã đọc?)
я люблю читать книги,Я прочитал книгu ... Это очень приятно и
значимо (Tôi thích đọc sách tôi đã đọc sách đắc nhân tâm , ca phe tony.
Nó rất hay và ý nghĩa)
3. Есть ли у вас любимые писатели,поэты?(Bạn có bất kỳ nhà văn,
nhà thơ yêu thích nào?)
Я люблю писателя.. с работой ..
(tôi thích nhà văn văn cao với tác phẩm chí phèo)
4. Какую музыку вы обычно слушаете? У вас есть любимый певец
(певица, группа)?(Bạn thường nghe loại nhạc nào? Bạn có yêu thích ca
sĩ( ca sĩ ban nhạc nào)?
Я часто слушаю молодую музыку Я люблю певца (группу)
(Tôi thường nghe nhạc trẻ ,tôi yêu thích ca sĩ tạ quang thắng ban nhạc bức tường)
5. Вы любите спорт? Каким видом спорта вы занимаетесь?(Bạn
thích thể thao ? bạn làm những gì thể thao ?
Я люблю спорт. Я люблю играть в волейбол

(tôi thích thể thao tôi thích chơi bong chuyền)


6. Где вы любите смотреть фильмы – дома или в кинотеатре?
Почему?(Bạn thích xem phim ở đâu ở nhà hoặc ở rạp chiếu phim tại
sao?)
Я люблю смотреть фильмы дом . потому что тихо
(Tôi thích xem phim ở nhà vì nó yên tĩnh)
7. Любите ли вы путешествовать? Где вы уже были, а где хотите
побывать?(Bạn thích đi du lịch ?bạn đã ở đâuvà bạn muốn đi đâu ?)
Я люблю путешествовать . я был в .. я хочу пойти…
(Tôi thích đi du lịch .tôi đã ở nha trang và tôi muốn đi)
8. Любите ли вы встречаться с друзьями? Где вы бываете вместе?
(Bạn có thích gặp bạn bè ? bạn đã đi đâuvới nhau)
9. У вас есть хобби? Расскажите о нём. (Bạn có sở thích không ? hãy
kể về nó ?)
У меня есть страсть играть в волейбол . Я играю его каждый день
Tô icó sở thích chơi bóng chuyền
10.Вы любите готовить? Какое ваше любимое блюдо?(Bạn có thích
nấu ăn không ? món ăn ưa thích của bạn là gì?)
Я не люблю готовить. Я люблю есть с мясом
Tôi không thích nấu ăn .tôi thích ăn cơm với thịt
11.Вы любите животных? У вас есть домашние животные? (Bạn
thích động vật không ?bạn có vật nuôi không ?)
Я люблю животных дома У меня есть собака (tôi yêu thích động vật ở
nhà tôi có nuôi một con chó , nó rất dễ thương)
5.МОЙ ГОРОД ( thành phố của tôi )
1- Как называется ваш родной город? Где он находится?(Thành phố của
bạn tên là gì? Hó nằm ở đâu?)
Мой родной город называется Vinh.
Он находится на севере(bắc) правинсии (phia bac tinh).
Он находится в Нгэане.
2- Какой это город?
Это большой и красивый город.
3- Какие достопримечательности(известные места)(danh lam, thắng cảnh)
есть в вашем городе? (thành phố của bạn có những danh lam thắng cảnh
nào ? )
В моём городе есть HCM памятник(Đài kỉ niệm) , болшой театр и Vinh
стадион(sân vận động).
4- Какие интересные места в городе вы посоветуете посмотреть?
( bạn khuyên nên đi xem những địa điểm thú vị nào ở thành phố?
Я посовеаю посмотреть Cua Lo море , Vinh стадион.
5- Какие виды транспорта есть в вашем городе? ( TP bạn có những phương
tiện giao thông nào ? )
В моём городе есть обтобус и машина и велосипед(xe đạp).
6- Где рабтают и где отдыхают жители вашего города?
Жители нашего города рабтают на заводе и отдыхают на море
7- Если ли в вашем городе зоны отдыха? (парки, аквапарки, стадионы,
клубы, музеи, дискотеки …)(trong thành phố bạn có thể nghi ngơi ở đâu)
нет
8- Какие экологические, жилищные, транспортные проблемы есть в
вашем городе?(kinh te, dan so , giao thong cua ban nhu the nao)
 Очен хороший
9- Что вам нравится или не нравится в вашем городе? Почему?
Мне нравится CL море. Потому что CL море очень красивое.
Мне не нравится VINH стадион . Потому чтоVINH стадион большой но
не красивый .
10. Где вы хотите жить в будущем?(trong tuong lai bạn muốn sống ở đâu?)

6. МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ( người bạn thân)


1. Как его зовут? Сколько ему лет?
2. Где он учится или работает?
3. Какой он человек?
Добрый и умный
4. Где вы встретились первый раз?
В школе
5. Почему вы стали близкими друзьями?
Потому что мы учились в одном классе и мы занимались вместе
6. Что у вас есть общего?
Мы любим заниматься спортом вместе

7. Расскажите о вашей семье (kể về gia đình)


1- Какая у вас семья? Сколько человек в вашей семье?
 у меня есть маленкая и счастливая семья. В моей семье 4 человека.

2- Кто ваши родители? Сколько им лет? Чем они занимаются?


 мой папа программист. Ему 47 лет. Он занимается cпортом
 моя мама преподавателя. Ей 45 лет. Она занимается поплясати
3- У вас есть братья и сёстры? Какие у них характеры? На кого они
похожи?
 Да . у меня есть сестра. У неё весёлы(vui vẻ) характер
 Моя сестра похожа на маму.
4- Где живёт ваша семья?
 Моя семья живёт в городе VINH.
5- Какой у вас дом? Какая у вас квартира?( bạn có căn hộ ntn ? )
 У меня есть большой и красивый дом.
6- Кто делает работу по дому? Убирает в комнатах? Ходит в магазин?
Покупаетпродукты? Ai dọn nhà, dọn phòng, đi chợ ?
 Моя мама делает работу по дому .
7- Как ваша семья проводит (dành) свободное время, праздники(ngày lễ)?
Мой папа читает газету(bao) и моя мама смотрит телевизору.
8- Кто из членов семьи сыграл большую роль в вашей жизни?
(ai trong gia đình bạn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của bạn)
мои родители
9- У кого вы чаще всего просите совета и помощи?
(ai hay trong gia đình cho bạn lời khuyên giúp đỡ)
 Мама
Какие традиции есть в вашей семье?

8. МОЙ ОТПУСК ( kì nghỉ phép)

1. Где вы провели самый лучший отпуск?(kì nghỉ phép của bạn diễn
ra ở đâu?)
Я провел самый лучший отпуск в городе Винь.
2. Когда это было?(khi nào diễn ra?)
Месяц назад у меня было
3. С кем вы ездили туда?(bạn đi đến đó cùng ai?)
Я ездил туда с подругой
4. На чём вы туда доехали?(bạn đến đó bằng phương tiện gì?)
Я доехал туда на машине
5. Сколько времени вы там были?(bạn ở đó trong thời gian bao
lâu?)
Я был там на месяце
6. Где вы проводите зимние и летние отпуска?(bạn tổ chức kì nghỉ
phép mùa hè và mùa đông ở đâu?)
Я провожу зимние отпуска в городе ВИНГ
7. Что вы делаете в отпуске ( музыка, спорт, театр, кино, книги...)?
(bạn làm gì ở kì nghỉ phép?)
Я слушаю музыку в отпуске
8. Что было самое интересное в отпуске?(cái điều gì thú vị nhất
trong kì nghỉ?)
в отпуске. самое интересное было посоветует+(địa danh)
9. Как вы себя чувствуете(cảm thấy) после отпуска?(bạn cảm thấy
thế nào trong kì nghỉ phép?)
Я чувсмвую себе интересно после отпуска
10. Хотите ли вы побывать там еще раз? Почему/ почему нет?(bạn
có muốn đến đó 1 lần nửa không? tại sao?)
Нет. Я нелюблю

9. Расскажите о вашем любимом празднике ( ngày lễ yêu thích


của bạn )
в году я больше всего люблю лунные новогодние праздники
он называется Тэт
1. Когда его отмечают (по какому календарю)?
Отмечают его первого января по лунному календарю
2. Как готовятся к этому празднику?
3. Как празднуют этот праздник?
4. Какое впечатление этот праздник произвел на вас?

10. Расскажите об вашем путешествии ( kể về chuyến du lịch của


bạn )
5. Какое путешествие было у вас?
Незабываемые и интересное
6. Куда и когда вы ходили (ездили) туда?
7. Как вы туда попали?
На машине
8. Что вы делали там?
Мы посетили много красивых мест и побробавали вкусные блюда
9. Что вы больше всего помните после этого путешествия?
Телебашня высотой 93 метра,... и природу там

Вам также может понравиться