You are on page 1of 1

kubjikA mantra-mAlA

OM shrUM shrUM shrUM shaM phaT aiM hrIM klIM jvalojvala prajvala hrIM hrIM klIM srAvaya srAvaya shApaM mochaya mochaya shrAM shrIM shraM jUM saH AdAya AdAya svAhA || 1 OM shloM huM gloM jUM saH jvalojvala mantrAn prabalaya prabalaya haM saM laM kShaM svAhA || 2 OM aM kaM chaM TaM taM paM sAM bindur-Avirbhava bindur-Avirbhava vimardaya vimardaya haM kShaM kShIM strIM jivaya jivaya troTaya troTaya jambhaya jambhaya dIpaya dIpaya mochaya mochaya huM phaT jrAM vauShaT aiM hrIM klIM ra~njaya ra~njaya saMjaya saMjaya gu~njaya gu~njaya bandhaya bandhaya bhrAM bhrIM bhrUM bhairavI bhadre saMkucha saMkucha saMchala saMchala troTaya troTaya mlIM svAhA || 3 namaste rudra-rUpAyai namaste madhu-mardini | namaste kaiTabhAryai namaste mahiShamardini || 4 namaste shuMbha-hantryai cha nishuMbhAsura-sUdini | namaste jAgrate devi jape siddhiM kurUShva me || 5 aiMkArI sR^iShTirUpiNyai hrIMkArI pratipAlikA | klIMkArI kAmarUpiNyai bIjarUpe namo.astu te || 6 chAmuNDA chaNDghAtI cha yaikArI vara-dAyinI | vichche no.abhayadA nityaM namaste mantra-rUpiNi || 7 dhAM dhIM dhUM dhUrjaTeH patnI vAM vIM vUM vAgIshvarI tathA | krAM krIM krUM kubjikA devi shrAM shrIM shrUM me shubhaM kuru ||8 hUM hUM hUMkAra-rUpiNyai jrAM jrIM jrUM bhAlanAdinI | bhrAM bhrIM bhrUM bhairavI bhadre bhavAnyai te namo namaH || 9 pAM pIM pUM pArvatI pUrNA khAM khIM khUM khecharI tathA | mlAM mlIM mlUM mUlavistIrNA kubjikAyai namo namaH || 10