Вы находитесь на странице: 1из 10

матем физ.- укр.

яз литератур биоло
N Курсанты
. ра ык а гия

1 Шевчук Данил 4 7 8 9 9
2 Орешков Иван 6 9 7 7 7
3 Антошин Олег 8 6 4 5 6
4 Звуж Киррил 8 8 8 3 4
5 Полищук Роман 10 5 4 4 6
6 Пупков Данил 4 8 3 7 2
7 Степанов Роман 5 5 5 9 9
8 Козлов Леон 6 4 9 6 10
9 Захаров Артем 5 8 6 2 9
10 Исаев Артем 4 9 5 1 7
11 Макаров Тимофей 8 6 4 6 5
12 Кисилев Киррил 9 9 3 10 6
13 Кудиков Илья 5 7 8 10 4
14 Кузнецов Дмитрий 8 8 3 9 7
15 Семенов Макар 7 9 2 8 7
16 Кочергин Семен 9 6 9 6 8
17 Михеев Никита 9 5 7 4 10
18 Нефедов Егор 6 8 5 7 8
19 Гордеев Данила 5 9 3 9 6
20 Сорокев Георгий 4 3 8 4 5
21 Маркин Тимур 9 5 1 5 8
22 Кдимов Иван 9 7 4 8 6
23 Новиков Даниил 1 8 7 6 9
24 Семенов Никита 9 5 4 2 6
25 Матвеев Даниил 4 3 9 8 4
26 Еремеев Максим 7 4 10 9 1
27 Захаров Мирослав 6 8 8 9 2
28 Савельев Лев 4 5 9 9 4
29 ВолковТимур 5 5 9 8 5
30 Демин Гордей 3 8 0 7 6
английск защ.Укра информат физик географ история история
ий ины ика а ия укр. всм.

9 8 9 9 7 8 9
8 9 8 7 8 6 10
6 5 5 5 9 5 7
5 4 3 3 6 4 9
4 7 6 10 4 7 10
7 3 4 6 3 9 6
8 2 3 9 2 10 9
7 6 7 6 5 9 4
4 8 8 5 6 4 8
2 9 6 3 4 7 10
10 10 10 6 8 6 9
5 8 9 7 10 8 6
7 8 10 9 9 4 7
8 5 8 4 5 9 4
10 8 4 10 7 7 7
9 4 6 2 9 5 3
8 3 3 9 4 7 8
7 2 9 4 5 8 7
5 7 10 6 7 0 4
4 9 7 2 3 5 9
6 7 4 8 8 3 6
8 6 8 8 8 4 9
6 5 6 7 8 5 8
9 4 5 5 6 7 4
6 9 8 8 5 9 7
5 10 9 9 8 6 6
8 7 7 10 6 5 8
5 4 4 8 8 4 9
9 8 5 5 5 8 5
10 5 8 7 4 7 9
Мини Макси
мальн мальн
Средний Бал
ый ий 12
Бал Бал
8.0 4 9
7.7 6 10
5.9 4 8 10

5.4 3 10
6.4 4 10
5.2 2 9
8
6.3 2 10
6.6 4 10
6.1 2 9
5.6 1 10 6

7.3 4 10
7.5 3 10
7.3 4 10
4
6.5 3 9
7.2 2 10
6.3 2 9
2
6.4 3 10
6.3 2 9
5.9 0 10
5.3 2 9 0
л н г л н л н н м м
5.8 1 9 ни ва Оле ри ма ни ма ео те те
а И р о а о Л А р р
кД ко
в н
ши уж
Ки ук
Р
ов
Д
ов
Р
ло
в
ов ев
А
Ти
м
вчу ш о щ к н з р са в
7.1 4 9 Ш
е
Ор
е
Ан
т Зв ли Пу
п
еп
а Ко
За
ха И
ар
о
По Ст ак К
М
6.3 1 9
Д в н Ки Р Д А А
ук ко ши уж ук ов о вР ло
в
ов ев Ти
м
ч ш о щ к н з р а в
ев е т Зв ли Пу
п а Ко ха Ис о
Ш Ор Ан еп За ар
По Ст ак К
М

5.5 2 9
6.7 3 9
120
7.0 1 10
7.0 2 10
6.1 4 9 100

6.4 5 9
6.2 0 10 80

60

40

20

0
л н г ан ан
ни ва ле ил ил он ем ем
а И О рр ом ан ом в Ле рт рт
к Д ов ин Ки
к Р в Д
в Р о в А в А имо
у к ш у о л о е Т
ч еш то уж ищ пк но з р а в
ев Зв Пу па Ко ха Ис ро
Ш Ор Ан ол е За а с
П Ст ак Ки
М
матем.
физ.-ра
укр.язык
литерату
биология
английск
защ.Укра
информа
физика
географи
история
история
Средний

л н н м м й л я й р н а р а й р н л а л м в в
ма Л ео р те рте офе р ри Иль три а ка еме кит Его н ил рги му Ива н ии кит н ии кси сла Ле
о А и и в а о и а и а а о в
вР ов А м и в М С о
вД Ге
Т в ир ье
но зл р ов аев в Ти евК ико
в Дм нов гин е вН ед е в кин и мо ов Д ов Н ев Д ев М М в ел
о ха с л д р е ф е е к е л
К
За
И
ар
о
и си Ку ец
о
е ме о че их Не орд р ок М
ар Кд ви мен а тв еме р ов Са Во
к н С К М Г о е Ер а
М
а К
Ку
з Со Н С М
За
х
ро в
в Р ов вА вА им Ки ков ми в М ин
С Ни дов Да Г ео н
Т ов Да Ни в Да М
а
и л ье
но л о е Т в Д о в е в и м в в в
з р
Ис
а в е
уд
и в ен г
хе
е
еф де
е
ке
в к и о о
ве
е ее М ве л
Ко ха ро ил цо м чер Н о ар Кд ик ен т м ов Са Во
За ака
Кис К
зне Се Ко М
и
Г ор
ор М ов е м
М
а ре
х ар
С Н С Е
М Ку За

м ан еон тем тем ф ей р ил ль


я
р ий ка
р
м ен и та го
р
ила гий м ур ва
н
и ил и та иил с им сла
в
Лев
о Л р р о р И т а е к Е н р Ти И н к н к
ро в им
вР л ов овА евА Тим в Ки ков Дми в М н
С
в Ни дов
в Да Г ео н ов
в Да в Ни в Да М
а
и л ье овТ
з р а в е и в ен
о ги е е е в ки им о о е ее
в М ве к
Ко ха Ис ро ил уд цо м ч ер хе Неф рде оке ар Кд ик ен тве м ов Са Вол
За ак
а
Ки
с К
зн
е е о и
Го р М
Но
в м а е
ха
р Де
С К М Со Се М Ер
М Ку За
матем.
физ.-ра
укр.язык
литература
биология
английский
защ.Украины
информатика
физика
география
история укр.
история всм.
Средний Бал

а л м в в р й
кит нии кси сла Ле му де
а о в и р
Ни в Да ир ье вТ Го
е евМ М в ел л ко и н
е е ов
ат
в
ем Са Во м
ар Де
М Ер х
За
а ро в р
Ни в Да М и л ье овТ Го
е ев М ве лк н
ве ме ов Са Во ми
ат е р Де
М Ер ха
За

Средний Бал
история всм.
история укр.
география
физика
информатика
защ.Украины
английский
биология
литература
укр.язык
физ.-ра
матем.

а л м
ла
в ев р й
нии кси
о с в Л иму рде
а а е Т
в Д ев М Ми
р
ль в Го
ее ве л ко ин
е в а
ем о С Во Де
м
Ер х ар
За

Вам также может понравиться