Вы находитесь на странице: 1из 1

Стихиры Пасхи, Да воскреснет Бог

Da voskresnyet Bog, i rastochatsya vrazi yego. Пасха священная нам днесь показася. Пасха
Pasja svyashchyennaya nam dnyesʹ pokazasya. нова, святая, Пасха таинственная, Пасха
Pasja nova, svyataya, Pasja tainstvyennaya, Pasja всечестная, Пасха Христос избавитель. Пасха
vsyechyestnaya, Pasja Jristos izbavityelʹ. Pasja непорочная, Пасха великая, Пасха верных,
nyeporochnaya, Pasja vyelikaya, Pasja vyernyj, Пасха двери райские нам отверзающая. Пасха
Pasja dvyeri rayskiye nam otvyerzayushchaya. всех освящающая верных.
Pasja vsyej osvyashchayushchaya vyernyj.
Яко изчезает дым, да исчезнут.
Yako izchyezayet dym, da ischyeznut. Приидите от видения жены благовестницы, и
Priiditye ot vidyeniya zhyeny blagovyestnitsy, i Сиону рцыте: приими от нас радости
Sionu rtsytye: priimi ot nas radosti благовещения Воскресения Христова. Красуйся,
blagovyeshchyeniya Voskryesyeniya Jristova. ликуй и радуйся, Иерусалиме, Царя Христа
Krasuysya, likuy i raduysya, Iyerusalimye, Tsarya узрев из гроба, яко жениха происходяща.
Jrista uzryev iz groba, yako zhyenija
proisjodyashcha. Тако да погибнут грешницы от лица Божия, а
праведницы да возвеселятся.
Tako da pogibnut gryeshnitsy ot litsa Bozhiya, a Мироносицы жены, утру глубоку, представшя
pravyednitsy da vozvyesyelyatsya. гробу Жизнодавца, обретоша Ангела на камени
Mironositsy zhyeny, utru gluboku, pryedstavshya седяща, и той, провещав им, сице глаголаше: что
grobu Zhiznodavtsa, obryetosha Angyela na ищете Живаго с мертвыми, что плачете
kamyeni syedyashcha, i toy, provyeshchav im, Нетленнаго во тли, шедше проповедите
sitsye glagolashye: chto ishchyetye Zhivago s учеником Его.
myertvymi, chto plachyetye Nyetlyennago vo tli,
shyedshye propovyeditye uchyenikom Yego. Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся
и возвеселимся в онь.
Syey dyenʹ, yegozhye sotvori Gospodʹ, Пасха красная, Пасха, Господня Пасха! Пасха
vozraduyemsya i vozvyesyelimsya v onʹ. всечестная нам возсия! Пасха! Радостию друг
Pasja krasnaya, Pasja, Gospodnya Pasja! Pasja друга обимем! О Пасха! Избавление скорби, ибо
vsyechyestnaya nam vozsiya! Pasja! Radostiyu drug из гроба днесь яко от чертога возсияв Христос,
druga obimyem! O Pasja! Izbavlyeniye skorbi, ibo жены радости исполни, глаголя: проповедите
iz groba dnyesʹ yako ot chyertoga vozsiyav Jristos, апостолом.
zhyeny radosti ispolni, glagolya: propovyeditye
apostolom. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне
и присно и во веки веков. Аминь.
Slava Ottsu i Synu i Svyatomu Duju, i nynye i Воскресения день, и просветимся торжеством, и
prisno i vo vyeki vyekov. Aminʹ. друг друга обимем, рцем: братие! И
Voskryesyeniya dyenʹ, i prosvyetimsya ненавидящим нас простим вся Воскресением и
torzhyestvom, i drug druga obimyem, rtsyem: тако возопиим: Христос воскресе из мертвых,
bratiye! I nyenavidyashchim nas prostim vsya смертию смерть поправ и сущим во гробех
Voskryesyeniyem i tako vozopiim: Jristos живот даровав.
voskryesye iz myertvyj, smyertiyu smyertʹ poprav i
sushchim vo grobyej zhivot darovav.

Да воскреснет Бог, и расточатся врази его.

Вам также может понравиться