Вы находитесь на странице: 1из 136

ISSN: 1302-6569

Sayı: 56 • 2019
Yaygın Süreli Yayın,
Üç ayda bir yayımlanır. 6 KISA KISA
KOPOTKO
İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 14 TÜRKSOY DAİMİ KONSEYİ 36. DÖNEM TOPLANTISI
ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ TEŞKİLATI Adına KASTAMONU KÜLTÜR BAŞKENTİ BAYRAĞI’NI OŞ’A DEVRETTİ
Prof. Dr. Fırat PURTAŞ XXXVI ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА ТЮРКСОЙ
КАСТАМОНУ ПЕРЕДАЛ ЭСТАФЕТУ КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЫ ГОРОДУ ОШ

Yayına Hazırlayan:
22 TÜRKSOY GENÇLİK ODA ORKESTRASI BALKAN SAHNELERİNİN VAZGEÇİLMEZİ
Vügar NOVRUZOĞLU БЕССМЕННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР ТЮРКСОЙ НА СЦЕНАХ БАЛКАНСКИХ СТРАН

Yayın Kurulu: 32 TÜRKSOY GENÇLİK KOROSU KAZAKİSTAN’DA


КАЗАХСТАНСКИЕ ГАСТРОЛИ МОЛОДЕЖНОГО ХОРА ТЮРКСОЙ
Elçin GAFARLI (Azerbaycan)
Kojogeldi KULUEV (Kırgızistan) 40 TÜRKSOY HALK ÇALGILARI ORKESTRASI İLK KEZ JAPONYA’DA
Güler FEDAİ (KKTC) ОРКЕСТР НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ТЮРКСОЙ ВПЕРВЫЕ В ЯПОНИИ
Sancar MÜLAZIMOĞLU
Arman NURMAKHAMATULY 48 TÜRKSOY'UN 25. YILI UNESCO'DA KUTLANDI
25-ЛЕТИЕ ТЮРКСОЙ ОТМЕТИЛИ В ЮНЕСКО
Salim EZER
Volkan YEŞİLAY 56 TÜRKSOY’UN “25. YIL” KUTLAMALARI ARJANTİN’DE
Şehnaz BURHANEDDİN ÜNAL 25-ЛЕТИЕ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ТЮРКСОЙ ОТМЕТИЛИ В АРГЕНТИНЕ

58 ŞEKİ İPEKYOLU FESTİVALİNDE TÜRKSOY RÜZGARI


Fotoğraflar КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 25-ЛЕТИЯ ТЮРКСОЙ СТАЛ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ НА ФЕСТИВАЛЕ В ШЕКИ
Güler FEDAİ
Vügar NOVRUZOĞLU 62 33. ISME KONFERANSINA TÜRKSOY DAMGA VURDU
ДОКЛАД ТЮРКСОЙ СТАЛ ЗНАЧИМЫМ СОБЫТИЕМ 33-Й ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ISME

Çeviri (Rusça-Türkçe): 66 UYGUR MÜZİK VE TİYATRO TOPLULUĞU TÜRKİYE’DE


Dr. Timur DAVLETOV, Elnur ORUCOV КОЛЛЕКТИВ УЙГУРСКОГО ТЕАТРА МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ В ТУРЦИИ

Çeviri ve Redaksiyon (Türkçe-İngilizce): 72 ALTIN ELBİSELİ ADAM İSTANBUL'DA


«ЗОЛОТОЙ ЧЕЛОВЕК» В СТАМБУЛЕ
Yasemin VAUDABLE
74 ADIM ADIM KUZEY KIBRIS SERGİSİ TÜRKSOY’DA
Dergi Baskı: В ТЮРКСОЙ ОТКРЫЛА СВОИ ДВЕРИ ФОТОВЫСТАВКА ФОДЕР «ШАГ ЗА ШАГОМ СЕВЕРНЫЙ КИПР»

78 ULU BOZKIR’IN RUHU TÜRKSOY’LA ANADOLU’DA


ПО ИНИЦИАТИВЕ ТЮРКСОЙ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА «ДУХ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ» В АНАТОЛИИ

82 TÜRKSOY HAZAR ODA ORKESTRASI SANATSEVERLERLE BULUŞTU


ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ КАСПИЙСКОГО КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА ТЮРКСОЙ

84 HAZAR ÜLKELERİ TİYATRO FESTİVALİ GELENEKSELLEŞİYOR


Dergi Yönetim Yeri ve Adresi: ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРИКАСПИЙСКИХ СТРАН
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı
Ferit Recai Ertuğrul Caddesi No. 8 88 SEMA VE MUĞAM 10 YILDIR UNESCO LİSTESİNDE
КОНЦЕРТ МУГАМНОЙ МУЗЫКИ И ТАНЕЦ ДЕРВИШЕЙ «СЕМАХ» В ЮНЕСКО
Oran 06450, ANKARA / TÜRKİYE
92 TÜRKSOY OPERA GÜNLERİ BELLAPAİS’TE
Telefon: +90 312 491 01 00 pbx ДНИ ОПЕРЫ ТЮРКСОЙ В БЕЛЛАПАИСЕ
Faks: +90 312 491 01 11
www.turksoy.org.tr 96 TÜRKSOY DAVETLİSİ SANATÇILAR ÇUBUK FESTİVALİNİN RENGİ
АРТИСТЫ СТРАН ТЮРКСОЙ НА ФЕСТИВАЛЕ В ЧУБУКЕ

102 BORÇALI TÜRKLERİNİN ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜ CEMAL MUSTAFAYEV TÜRKSOY’DA ANILDI


МЕРОПРИЯТИЕ В ПАМЯТЬ О ДЖЕМАЛЕ МУСТАФАЕВЕ, ИЗВЕСТНОМ МЫСЛИТЕЛЕ ИЗ БОРЧАЛЫ

106 TÜRK DÜNYASI ÖNCÜLERİ - 9 TÜRKMENELİ MİLLİ ŞAİRİ MEHMET İZZET HATTAT
ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ ТЮРКСКОГО МИРА - 9: НАРОДНЫЙ ПОЭТ ТУРКМЕНЭЛИ МЕХМЕТ ИЗЗЕТ ХАТТАТ

108 "TÜRK DÜNYASININ ÖNCÜLERİ-10 KAZAK ŞAİR VE BESTECİ ESTAY BERKİMBAYULI"


«ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ ТЮРКСКОГО МИРА - 10: КАЗАХСКИЙ ПОЭТ И КОМПОЗИТОР ЕСТАЙ БЕРКИМБАЕВ»

112 İNGİLİZCE ÖZET


ABSTRACT
РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
ƻǘǎǏǚǐNJǗǒǏ / Contents
ƻǘǎǏǚǐNJǗǒǏ Contents

14 48

22 58

32 74

40 92
Editörden
от редактора
Değerli okurlar, Дорогие читатели!

Türk halklarının zengin kültürel mirasının Встречайте свежий номер нашего журнала о
деятельности, проводимой Международной
koruma, yaşatma, tanıtma ve gelecek nesillere
организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ),
aktarma misyonuyla çeyrek asırdır faaliyetlerine
которая в течение вот уже четверти века
devam eden TÜRKSOY'un düzenlediği çeşitli
трудится во благо сохранения, популяризации и
etkinliklerden örneklerin yer aldığı dergimizin передачи будущим поколениям богатого
yeni sayısı ile yeniden huzurlarınızdayız. культурного наследия тюркских народов.
TÜRKSOY’un 25. kuruluş yıldönümünün Информацией о некоторых мероприятиях,
kutlandığı bir dönemde düzenlediğimiz bir проводимых в этот период, когда отмечается
birinden renkli çok sayıda etkinlikten sadece 25-летие ТЮРКСОЙ, мы делимся с Вами,
bazılarına yer verebildiğimiz dergimizin bu дорогие читатели. На страницах журнала
«ТЮРКСОЙ» Вы также можете ознакомиться с
sayısında teşkilatımızın gelenekselleşen
новыми проектами, запущенными со тороны
etkinliklerinin yanısıra başlattığı yeni projeleri de
нашей организации.
sizlere sunacağız.
Заседания Постоянного совета министров
TÜRKSOY Daimi Konsey Toplantıları, kurumun культуры стран-членов представляют собой
Türk Dünyası’nın kültür sanat hayatına ilişkin стратегическую важность в части
önemli kararların alması ve geleceğe yönelik формирования политики организации в области
faaliyetlerinin belirlenmesi açısından önem arz культуры и искусства тюркского мира. В
настоящем выпуске журнала мы расскажем Вам
etmektedir. Bu sayımızda sizlere, 2018 Türk
о XXXVI заседании ПС ТЮРКСОЙ,
Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu'da
состоявшемся в турецком городе Кастамону –
düzenlediğimiz TÜRKSOY Daimi Konseyi 36.
культурной столице тюркского мира-2018, о
Dönem Toplantısı, 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin плане мероприятий на 2019 год, а также о
alınan kararlar ve Türk Dünyası sanatçılarının церемонии закрытия Года «Кастамону –
sahne aldığı Kültür Başkenti Kapanış Programı культурная столица тюркского мира-2019».
hakkında bilgi vereceğiz.
Буквально каждый день ТЮРКСОЙ
осуществляет новый проект, направленный на
TÜRKSOY Altaylardan Balkanlara geniş
эффективную популяризацию культуры и
coğrafyadaki Türk halklarının kültür zenginliğini
искусства тюркских народов. В этой связи
dünyaya tanıtmak adına yaptığı çalışmalara her
необходимо отметить особый вклад в миссию
geçen gün bir yenisini ekleyerek misyonunu хора и оркестров, созданных ТЮРКСОЙ и
devam ettirmektedir. Bu kapsamda выступающих с концертами в разных культурных
teşkilatımızın oluşturduğu orkestralar çeşitli центрах мира.
bölgelere yaptıkları turneler ile bu tanıtıma
В 56-м выпуске журнала «ТЮРКСОЙ» мы
büyük katkı sağlamaktadır. поделимся с читателями информацией о вторых
гастролях по балканским странам Молодежного
Dergimizin 56. sayısında sizlere Gençlik Oda
камерного оркестра ТЮРКСОЙ, который стал
Orkestrası’nın Balkanlar turnesinden
всегда желанным гостем престижных
bahsedecek, bu coğrafyaya düzenlediği ikinci
фестивалей в регионе. Молодежный камерный
turne ile Balkan festivallerinin vazgeçilmezi хор ТЮРКСОЙ осуществил турне по
haline dönüştüğünü anlatacağız. TÜRKSOY Казахстану, в рамках которого артисты
Gençlik Korosu’nun Kazakistan turnesi встретились с любителями искусства во многих

4
kapsamında ziyaret ettiği kadim şehirlerin исторических городах страны. Оркестр народных
sanatseverleriyle buluşmasına şahitlik edecek, инструментов ТЮРКСОЙ вернулся из творческой
izleyicilerin coşkusuna ortak olacaksınız. Bir diğer поездки по Японии, где своим высоким
orkestramız olan Halk Çalgıları Orkestrası’nın профессионализмом покорил сердца многих
любителей искусства.
muhteşem Japonya turnesini sizlere aktaracak, Türk
halklarının geleneksel müziğinin Japon müzikseverlerle В этом выпуске журнала Вы попадете на мероприятие,
buluşmasını gururla takip edeceksiniz. проведенное нами в рамках 25-летия ТЮРКСОЙ, в
Аргентине и торжественное закрытие международного
Bu sayımızda, TÜRKSOY’un kuruluşunun 25. yılı фестиваля «Шелковый путь» (Шеки, Азербайджан).
etkinlikleri kapsamında Arjantin’de düzenlediğimiz
Своим самоотверженным трудом в области
etkinlikle birlikte Azerbaycan’daki Şeki İpekyolu популяризации культуры разных народов,
Festivali kapanış konserine birlikte misafir olacağız. проживающих в духовном пространстве ТЮРКСОЙ,
Международная организация еще более укрепляет
TÜRKSOY gönül dünyamızdaki çeşitli halkların
свой авторитет в качестве общей крыши тюркской
kültürünü tanıtma çalışmalarına verdiği katkılarıyla Türk
культуры и искусства. В этой связи целесообразным
kültürünün çatı kuruluşu olduğunu birkez daha будет упомянуть гастроли музыкально-театрального
göstermektedir. Bu kapsamda düzenlediğimiz ve bu коллектива уйгурских тюрков по Турции, проведение в
sayımızda bilgi edineceğiniz, Uygur Türklerinin Müzik Стамбуле казахстанской археологической экспозиции
ve Tiyatro Topluluğu’nun Türkiye turnesi, Türk «Золотой человек», организация казахстанской
halklarının tarihine yeni bir bakış getiren, Kazakistan'ın художественной выставки «Дух великой степи» в
en önemli arkeolojik buluntularından olması nedeniyle Анкаре и Бурсе, реализация в Анкаре проекта выставки
художественных произведений, отражающих
ulusal sembole dönüşen “Altın Elbiseli Adam” İstanbul
культурно-исторические и природные
sergisi, Kazak resim sanatının nadide eserlerinin yer
достопримечательности Турецкой Республики
aldığı “Ulu Bozkır’ın Ruhu” Ankara ve Bursa sergileri,
Северного Кипра «Шаг за шагом Северный Кипр», и
KKTC’nin doğal ve tarihsel güzelliklerini fotoğrafçıların многие другие мероприятия.
objektifinden sanatseverlere sunan “Adım Adım Kuzey
В этом номере нашего журнала, который у Вас в руках,
Kıbrıs” Ankara sergisi TÜRKSOY’un bu uğurda sarfettiği
мы расскажем о сотрудничестве ТЮРКСОЙ и ISME в
çabanın birer nişanesidir.
рамках XXXIII всемирной конференции ISME, на

Dergimizin bu sayısında bilgi edineceğiniz TÜRKSOY’un котором руководитель ТЮРКСОЙ выступил в качестве
основного докладчика, дни оперного искусства
33. ISME toplantısındaki sunumuyla TÜRKSOY ile ISME
ТЮРКСОЙ, участие артистов, приглашенных ТЮРКСОЙ
arasındaki işbirliğine de değinecek, geleneksel
из разных уголков тюркского мира, в международном
TÜRKSOY Opera Günleri hakkında bilgi verecek,
фестивале, который состоялся в городе Чубук.
TÜRKSOY davetlisi Türk Dünyası sanatçılarının Çubuk
Вы также сможете прочитать о концерте, посвященном
festivaline kattığı coşkudan sizlere söz edeceğiz.
10-летию со дня включения ритуального танца семах
Mevlevi Sema Törenlerinin ve Azerbaycan Muğam мевлеви и азербайджанского искусства мугам в список
Sanatı’nın UNESCO listesine alınmasının 10. yılını ЮНЕСКО, а также о конференциях из цикла
«Выдающиеся личности тюркского мира», посвященных
kutladığımız konserin yer aldığı bu sayımızda ayrıca
туркменскому народному поэту Мехмету Иззету
Türk Dünyası Öncüleri Konferansları dizisinde sizleri
Хаттату, казахскому поэту и композитору Эстаю
Türkmeneli Milli Şairi Mehmet İzzet Hattat, Kazak şair ve
Беркимбайулы и известному мыслителю из
besteci Estay Berkimbayulı ve Borçalı Türklerinin ünlü борчалинских тюрков Джемалю Мустафаеву.
düşünürü Cemal Mustafayev’i sizlere tanıtacağız.
Напомним, что свежие новости о текущей
TÜRKSOY'un güncel faaliyetlerine ilişkin haberlerine деятельности ТЮРКСОЙ можно получить на сайте
www.turksoy.org adresinden de ulaşabileceğinizi www.turksoy.org
hatırlatarak, keyifli okumalar dileklerimizle, bir sonraki Желаем приятного чтения и до встречи в следующем
sayımızda buluşuncaya kadar hoşçakalın. номере журнала «ТЮРКСОЙ»!

5
Türk Konseyi 6. Zirvesi’de
TÜRKSOY Rüzgarı

ırgızistan’ın Çolpan Ata kentinde düzenlenen В Кыргызстане прошел 6-й


K ve Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve
Türkiye'nin üyesi olduğu Türk Konseyi’nin 6.
Zirvesi’ne Özbekistan ‘onur konuğu’, Macaristan ise
Саммит Тюркского Совета
‘gözlemci ülke’ sıfatıyla katıldı. Ruh Ordo Kültür проходившем в городе Чолпон-Ата
Merkezi'nde düzenlenen zirvede ülke
cumhurbaşkanları konuşma yaparak Türk devletleri
В (Кыргызстан) Шестом Саммите Совета
сотрудничества тюркоязычных государств,
членами которого являются Азербайджан,
arasındaki ilişkileri ele aldı. Cumhurbaşkanlarının Казахстан, Кыргызстан и Турция, в качестве
konuşmalarında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı почетного гостя участвовал президент
TÜRKSOY'un da faaliyetlerinin önemi vurgulandı. Узбекистана, гостем саммита также стал
премьер-министр Венгрии.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TÜRKSOY'un,
Türk Dünyası'nın kültürel zenginliklerinin tüm Главы государств, выступая на Саммите, обсудили
взаимоотношения между тюркскими странами. В
dünyaya tanıtılmasında rolü önemli"
этих выступлениях неоднократно говорилось о
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirvede важности деятельности, проводимой
yaptığı konuşmada, Türk devletleri arasında Международной организацией тюркской
ilişkilerin her alanda geliştirilmesi konusunda daha культуры.
fazla somut adım atılmasına vurgu yaptı. Президент Турции Эрдоган: «ТЮРКСОЙ играет
большую роль в продвижении тюркской
TÜRKSOY'un kültür alanındaki faaliyetlerine de
культуры в мире»
atıfta bulunan Erdoğan, TÜRKSOY ile birlikte Türk
Akademisi ve Milli Miras Vakfı'nın ortak Выступая на саммите, президент Турции Реджеп
Тайип Эрдоган подчеркнул, что необходимо
çalışmalarının, Türk Dünyası'nın kültürel
предпринимать конкретные шаги для развития
zenginliklerinin tüm dünyaya tanıtılmasında önemli отношений между тюркскими государствами во
rol oynayacağını belirtti. всех сферах.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, "Türk Эрдоган, упомянув деятельность ТЮРКСОЙ в
Kültür ve Miras Vakfı, Türk Akademisi ve сфере культуры, заявил, что сотрудничество и

6
Aksakallar Konseyi birleştirilerek TÜRKSOY'un совместная работа ТЮРКСОЙ, Тюркской
çatısı altında çalışmasını öneriyorum” академии и Фонда тюркской культуры и
наследия будет играть важную роль в
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev,
продвижении культурного богатства тюркского
Türk Dünyası gençleri arasında işbirliğinin daha da
мира во всем мире.
artırılması gerektiğine dikkati çekti. Türk
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев,
coğrafyasında faaliyette bulunan bazı uluslararası
подчеркнул необходимость повышении
kuruluşların verimliliğinin yeterli düzeyde
действенности международных организаций,
olmadığının altını çizen Nazarbayev, Uluslararası ведущих деятельность в тюркском мире.
kuruluşların etkinliklerini artırması gerektiğine işaret
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
etti.
обратил внимание на то, что необходимо
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “TÜRKSOY крепить взаимодействие среди молодежи
üst düzey, değerli çalışmalar yapıyor” тюркских стран. Отметив недостаточную
эффективность некоторых международных
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
организаций, ведущих деятельность в тюркском
Azerbaycan ve TÜRKSOY arasındaki yakın işbirliğini
мире, Назарбаев подчеркнул необходимость
vurgulayarak, "Kültürel işbirliklerimiz arasında, повышении их действенности.
özellikle TÜRKSOY'un ve Milli Miras Vakfı'nın üst
Президент Азербайджана Алиев: «Работа
düzey değerli çalışmalar yaptıklarını vurgulamak
ТЮРКСОЙ очень важна и ведется на высоком
isterim. Azerbaycan bu her iki kuruluş ile aktif уровне».
çalışmalar yapmaktadır." şeklinde konuştu.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, “2020 подчеркнул, что Азербайджан связывают с

KISA KISA //
Türk Dünyası Kültür Başkenti Hiva olsun” ТЮРКСОЙ узы тесного сотрудничества. «В
Zirveye onur konuğu olarak katılan Özbekistan сфере культурного взаимодействия необходимо
отметить ценную работу, которую ведут
Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev konuşmasında
ТЮРКСОЙ и Фонд тюркской культуры и
TÜRKSOY tarafından 2012 yılından itibaren
наследия. Азербайджан активно работает с
uygulanan "Türk Dünyası Kültür Başkenti"
этими двумя организациями», - сказал Ильхам
uygulaması kapsamında Özbekistan'ın Hiva kentinin Алиев.
2020 yılında aday olduğunu duyurdu.
Президент Узбекистана Мирзиёев: «Хива
Türk Konseyi 6. Zirvesi çerçevesinde, Türk Dili должна стать Культурной столицей тюркского
Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) мира 2020 года».
Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı düzenlendi. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,
Toplantıda TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov присутствовавший на Саммите в качестве
TÜRKSOY çalışmaları hakkında bilgi verdi. почетного гостя, объявил, что город Хива станет
кандидатом на звание Культурной столицы
тюркского мира 2020 года. Эта инициатива
ТЮРКСОЙ стартовала в 2012 году.

В рамках Шестого Саммита Совета


сотрудничества тюркоязычных государств
состоялась встреча министров иностранных дел
тюркоязычных государств.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен


Касеинов выступил с докладом.

На заседании министров иностранных дел


Тюркского совета с докладом о работе
Международной организации. выступил
Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен
Касеинов.

7
Kırgızistan Cumhurbaşkanı
Ceenbekov’dan Düsen Kaseinov'a
Danaker Devlet Nişanı
ırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Президент Сооронбай Жээнбеков
K Ceenbekov, TÜRKSOY Genel Sekreteri
Büyükelçi Düsen Kaseinov'a Danaker Devlet
Nişanı'nı takdim etti.
вручил орден «Данакер»
Генеральному секретарю
Kırgızistan Devlet Konukevi'nde düzenlenen törende ТЮРКСОЙ Дюсену Касеинову
konuşan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Türk dili
лава государства отметил, что возглавляемая
konuşan ülkeleri birbirine bağlayan bir tür manevi
köprü görevini üstlenen Uluslararası Türk Kültürü
Teşkilatı TÜRKSOY'un Kaseinov liderliğinde önemli
çalışmalara imza attığını ve uluslararası arenada
Г Дюсеном Касеиновым международная
организация ТЮРКСОЙ, являясь
своеобразным духовным мостом, связывающим
тюркоязычные страны, выполняет большую работу.
büyük bir prestij sahibi olduğunu söyledi.
Пользуется большим авторитетом на
Verimli iş birliği için Kaseinov’a teşekkür eden международной арене. Президент Сооронбай
Ceenbekov, onun Kırgızistan ile TÜRKSOY arasındaki Жээнбеков поблагодарил Дюсена Касеинова за
iş birliğinin güçlendirilmesi, Kırgız halkının manevi ve плодотворную работу, подчеркнув его личный
kültürel değerlerinin korunması ve geliştirilmesi, ülke вклад в дело укрепления сотрудничества
için öneme haiz etkinliklerin en üst düzeyde Кыргызстана с ТЮРКСОЙ и помощь в проведении
gerçekleştirilmesi için yaptığı kişisel katkıya dikkati важных для страны мероприятий на высоком
çekti. уровне, а также в сохранении и продвижении
духовных и культурных ценностей кыргызского
Cumhurbaşkanı Ceenbekov özellikle, TÜRKSOY
народа.
tarafından 2018 yılının dünyaca ünlü Kırgız yazar
Cengiz Aytmatov Yılı ilan edilmesi, Kırgız şair ve В частности, Глава государства выразил
yazarların kitaplarının yayınlanması nedeniyle благодарность Генсеку ТЮРКСОЙ за объявление
TÜRKSOY Genel Sekreterine teşekkürlerini iletti. 2018 года - Годом Чингиза Айтматова и за издание
книг кыргызских поэтов, писателей.
Büyük ödül için Kırgızistan Cumhurbaşkanı
Ceenbekov'a teşekkür eden Büyükelçi Düsen Дюсен Касеинов поблагодарил Президента
Kaseinov, çalışmalarında her zaman Kırgızistan Сооронбая Жээнбекова за высокую награду,
yönetiminin desteğini hissettiklerini kaydetti. отметив, что ТЮРКСОЙ в своей работе всегда
ощущает поддержку руководства Кыргызстана.
Cengiz Aytmatov hakkında da konuşan Kaseinov,
Говоря о писателе Чингизе Айтматове, Генсек
2018'in dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov Yılı
ТЮРКСОЙ отметил, что решение об объявлении
ilan edilmesine ilişkin kararın bütün üyeler tarafından
2018 года Годом Чингиза Айтматова было
destek gördüğünü ve yazarın doğumunun 90.yılı
поддержано всеми членами организации,
onuruna bütün dünyada etkinlikler düzenlendiğini мероприятия в честь 90-летия проходят во многих
bildirdi. странах. Как он сообщил, в ноябре в Японии при
Kaseinov ayrıca, содействии Посольства Кыргызской Республики в
Kırgızistan'ın Tokyo этой стране пройдут мероприятия,
Büyükelçiliği посвященные Айтматову.
tarafından Kasım Орден «Данакер» - государственная награда
2018’de Japonya’da Киргизии. Утвержден 24 ноября 1999 года
Aytmatov’a указом Президента Киргизии. Орденом
ithaf edilen «Данакер» награждаются граждане
etkinlik за большой вклад в укрепление
yapılacağını мира, дружбы и сотрудничества
belirtti. между народами; за особо
плодотворную работу по
сохранению межнационального
согласия, заслуги в развитии
науки, сближении и
взаимообогащении национальных
культур.

8
Büyükelçi Kaseinov, T.C. Kültür ve
Turizm Bakanı Ersoy'u Ziyaret Etti
luslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY

U Посол Касеинов нанес

KISA KISA //
Genel Sekreteri Büyükelçi Düsen Kaseinov
ve Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat визит Министру
Purtaş, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti.
культуры и туризма
Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve TÜRKSOY yetkilileri
Турции Эрсою
arasında yapılan görüşmede, 2018 Türk Dünyası
Kültür Başkenti Kastamonu'da düzenlenecek енеральный секретарь Международной
TÜRKSOY Daimi Konsey Toplantısı hazırlıkları,
gündemi ve tarihine ilişkin konular değerlendirildi.

Görüşmede, "2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti


Г организации тюркской культуры, посол Дюсен
Касеинов и заместитель генерального
секретаря ТЮРКСОЙ профессор Фырат Пурташ
Kastamonu'da gerçekleştirilecek TÜRKSOY Daimi нанесли визит министру культуры и туризма
Konseyi 36. Dönem Toplantısı'nın yapılacağı tarih Турецкой Республики Мехмет Нури Эрсою.
konusunda mutabakata varıldı.
Руководитель главного ведомства
культуры и туризма Турции и
руководство ТЮРКСОЙ обсудили
вопросы о подготовке и
проведению очередного заседания
Постоянного совета министров
культуры стран-членов ТЮРКСОЙ в
городе Кастамону - «культурной
столице тюркского мира - 2018», а
также его сроки и дневник
мероприятия.

На встрече была достигнута


договоренность о дате проведения
XXXVI заседания Постоянного
совета ТЮРКСОЙ в культурной
столице тюркского мира 2018 года -
городе Кастамону.

9
“Türkmenistan Büyük İpek
Yolunun Kalbi” Türkçeleştirildi
Книга «Туркменистан - сердце Великого Шелкового
пути» переведена на турецкий язык
енеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен

Г Касеинов находился в Ашхабаде для участия в


презентации изданной ТЮРКСОЙ на турецком
языке книги Президента Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедова «Туркменистан - сердце Великого
Шелкового пути».
Презентация книги Президента Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедова проходила 4 июля в
Институте международных отношений МИД
Туркменистана (Halkara Gatnaşyklary İnstituty). На
ÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, торжестве выступили Генеральный секретарь

T Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli


Berdimuhamedov’un yazdığı ve TÜRKSOY
tarafından Türkçe olarak basılan yeni kitabı
ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, переводчики книги на
турецкий язык, преподаватели Университета Гази
(г.Анкара) Туба Йылмаз и Эмрах Йылмаз, дизайнер
“Türkmenistan Büyük İpek Yolunun Kalbi” kitap книги Волкан Йешильай (ТЮРКСОЙ), ректор
tanıtımına katılmak üzere Türkmenistan’ın başkenti Института международных отношений МИД
Aşgabat’a bir ziyarette bulundu. Туркменистана Баба Захыров и ректор
Международного университета гуманитарных наук и
Gurbanguli Berdimuhamedov’un yazdığı kitabın
развития Эсенмырат Айдогдыев.
tanıtım toplantısı “Halkara Gatnaşyklary İnstituty”de
Во время встречи с Президентом Туркменистана,
gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına TÜRKSOY Genel
которая длилась почти час, Генеральный секретарь
Sekreterinin yanı sıra, kitabın Türkmence’den
Международной организации преподнес
Türkçe’ye çevrilmesini sağlayan Gazi Üniversitesi
Президенту Гурбангулы Бердымухамедову изданную
Öğretim görevlileri Tuğba Yılmaz ve Emrah Yılmaz,
в Турции на турецком языке книгу «Туркменистан -
kitabın Türkçe tasarım aktarmasını yapan TÜRKSOY
сердце Великого Шелкового пути». На встрече были
Görsel İletişim Uzmanı Volkan Yeşilay, Türkmenistan
обсуждены вопросы сотрудничества между
Dışişleri Bakanlığı’nın Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Туркменистаном и ТЮРКСОЙ, состоялся обмен
Rektörü Baba Zahirov ve Türkmenistan’ın İnsanı ve мнениями по планируемым в недалеком будущем
Kalkınma Üniversitesi Rektörü Esenmurat проектам.
Aydogdıyev konuşmacı olarak katıldı.
Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov tanıtım встретился в Ашхабаде с заместителем
toplantısı vesilesi ile Türkmenistan Devlet Başkanı председателя правительства Бахаргуль Абдыевой и
Gurbanguli Berdimuhamedov ile başbaşa министром культуры Туркменистана Атагельды
görüşerek kitabın TÜRKSOY tarafından yayımlanan Шамырадовым.
Türkçe versiyonunu takdim etti. Görüşmede
TÜRKSOY ile Türkmenistan Devleti’nin işbirliği ve
geleceğe yönelik çalışmaları konularında görüş
alışverişinde bulunuldu.
Genel Sekreter Kaseinov, Türkmenistan
ziyareti çerçevesinde bir dizi resmi
görüşmelerde de bulunarak,
Türkmenistan Devlet Başkan Yardımcısı
Bahargül Abdıyeva ve Türkmenistan
Kültür Bakanı Atageldi Şamıradov ile
başbaşa ve heyetler arası formatta
biraraya geldi.

10
"Cengiz Aytmatov'u Okumak" Sanat
Albümü TÜYAP fuarında tanıtıldı

KISA KISA //
luslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY На книжной ярмарке ТЮЯП
U tarafından ilan edilen "2018 - doğumunun 90
yılında Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'u Anma
Yılı" etkinlikleri kapsamında hazırladığı "Cengiz
прошла презентация
альбома «Читая Чингиза
Aytmatov'u Okumak" sanat albümü 37. Uluslararası Айтматова»
İstanbul Kitap Fuarı'nda tanıtıldı. а XXXVII Международной Стамбульской
Bu yıl "Hayatı Edebiyatla Kuşatmak" ana temasıyla
düzenlenen fuarda, TÜRKSOY, yayınlarının sergilendiği
stant ile yer aldı.
Н книжной ярмарке состоялась презентация
арт-альбома «Читая Чингиза Айтматова»,
изданного ТЮРКСОЙ в рамках Года Айтматова,
объявленного в честь 90-летия великого
Fuarda, TÜRKSOY’un ilan ettiği "2018 Cengiz кыргызского писателя.
Aytmatov'u Anma Yılı" etkinlikleri kapsamında ТЮРКСОЙ открыл на ярмарке, которая в этом году
hazırladığı "Cengiz Aytmatov'u Okumak" sanat albümü проходит в рамках темы «Охватить жизнь
tanıtıldı. Cengiz Aytmatov'a ithafen hazırlanan sanat литературой», свой книжный стенд.
albümünde yazarın eserlerine ilişkin Türk Dünyası'nın В ходе книжной ярмарки прошла презентация арт-
ressamlarının eserleri toplandı. Aytmatov'un eserlerine альбома «Читая Чингиза Айтматова». В данном
ilişkin resimlerin toplandığı tek kitap olma özelliğini альбоме, посвященном Чингизу Айтматову,
taşıyan albümde, yazarın Dağlar Devrildiğinde, Dişi собраны работы художников тюркского мира,
отражающие такие произведения выдающегося
Kurdun Rüyaları, Gün Olur Asra Bedel, Beyaz Gemi,
писателя, как «Когда падают горы (Вечная
Selvi Boylum Al Yazmalım , Elveda Gülsarı!, Yüz Yüze,
невеста)», «Плаха», «И дольше века длится день»,
Toprak Ana, Cengiz Han'a Küsen Bulut, Deniz Kıyısında «Белый пароход», «Тополек мой в красной
Koşan Ala Köpek, Cemile, Deve Gözü gibi dünya косынке», «Прощай, Гюльсары!», «Материнское
dillerine çevrilmiş birçok eserine ilişkin resimler yer поле», «Белое облако Чингисхана», «Пегий пес,
aldı. бегущий краем моря», «Джамиля», «Верблюжий
глаз», и др.
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, açılışın
Генеральный секретарь Международной
ardından TÜRKSOY standını ziyaret eden ve
организации тюркской культуры Дюсен Касеинов
yayınlanan eserler hakkında bilgi alan İstanbul Valisi Ali
подарил арт-альбом «Читая Чингиза Айтматова»
Yerlikaya ve Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'a губернатору Стамбула Али Ерликае и заместителю
birer "Cengiz Aytmatov'u Okumak" sanat albümü министра Ахмету Халюку Дурсуну, которые
hediye etti. посетили стенд ТЮРКСОЙ.

11
"Azerbaycan Sinemasının 120. yılı"
Adana Film Festivalinde kutlandı
luslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY ve 120-летие азербайджанского
U Azerbaycan Kültür Bakanlığı işbirliği ile bu yıl
25. Adana Film Festivali kapsamında "Azer-
baycan Sinemasının 120. Yılı" özel oturumu ve film
кино отметили на
кинофестивале в Адане
gösterimi gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Söz-


рамках программы 25-го Кинофестиваля
lü'nün katılımı ve evsahipliğinde, 75. Yıl Sanat Gale-
risi’nde düzenlenen ve çok sayıda sanatseverin ilgi
gösterdiği etkinlikte, TÜRKSOY'un Azerbaycan Tem-
silcisi Elçin Gafarlı, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Ca-
В в Адане состоялся круглый стол и
кинопоказ, посвященные 120-летию
азербайджанского кино.
hangir Novruzov, film yönetmeni ve eleştirmeni Ayaz Мероприятие, организованное ТЮРКСОЙ в
Salayev, senarist ve yazar Elşad Aliyev, Azerbaycan сотрудничестве с Министерством культуры
sinemasının tarihi, gelişim süreci ve mevcut durumu
Азербайджанской Республики, состоялось в
hakkında bildirilerini sundu.
Художественной галерее Аданы под
Türkiye ile Azerbaycan arasında müşterek film proje- патронажем и при участии главы
leri hazırlandığını dile getiren Aliyev, Azerbaycan'ın муниципалитета Аданы Хюсейна Сёзлю.
geçen yıl Türkiye'deki 5 film festivalinden 7 ödülle Многочисленные гости и зрители проявили
döndüğünü, bunu da iki ülke arasında sinema alanın-
большой интерес к выступлениям участников
daki ilişkilerin bir göstergesi olarak gördüklerini vur-
круглого стола - представителя Азербайджана
guladı.
в ТЮРКСОЙ Эльчина Гафарлы, народного
Film yönetmeni ve eleştirmeni Ayaz Salayev ise Tür- артиста Азербайджана Джахангира Новрузова,
kiye ve Azerbaycan'ın, dünya sorunlarına ilişkin söy-
кинорежиссера и критика Аяза Салаева,
lemek istedikleri sözlerini, ürettiği sinema filmleriyle
сценариста Эльшада Алиева, которые
iletebildiklerini bildirdi.
рассказали об истории и современном
Konuşmaların ardından yönetmenliğini Yaver Rza- развитии азербайджанского кино.
yev’in yaptığı ve Azerbaycan sinemasının tarihini yan-
sıtan "Biri Vardı, Biri Yoktu" belgeseli özel gösterimi Эльшад Алиев рассказал о том, что Турция и
yapıldı. Film gösterimiyle birlikte, Adanalı sanatsever- Азербайджан работают над многими
lere Azerbaycan sinemasının tarihi gelişimi, geçtiği совместными проектами в кино. Он также
aşamaları ve günümüzdeki durumuna ilişkin bilgi ve- упомянул, что азербайджанские фильмы
rildi. получили в прошедшем году семь различных
Festival kapsamında ayrıca, Azerbaycanlı yönetmen призов на пяти кинофестивалях в Турции.
İlgar Safat'ın "İçeri Şeher" filminin gösterileceği bildi- Режиссер и кинокритик Аяз Салаев высказал
rildi.
мнение о том, что фильмы, созданные в Турции
и Азербайджане, отвечают на запросы
времени.
Круглый стол завершился показом
документальной киноленты Явера Рзаева,
посвященной национальному кино, под
названием «Biri Vardı, Biri Yoktu» (Жил-был).
Зрители смогли познакомиться с различными
этапами развития азербайджанского кино, его
историей и создателями.
В рамках фестиваля также будет показан
фильм азербайджанского режиссера Ильгара
Сафата «Ичери шехер».

12
Konya'da ilk kez Türk Dünyası
Aşuresi yapıldı
В Конье впервые приготовили
ашуру тюркского мира
рамках Дней кулинарной культуры Атешбаз

В Вели Ашчы Деде, которые состоялись в


турецком городе Конья при содействии
Международной организации тюркской культуры
(ТЮРКСОЙ), из продуктов, доставленных из разных
уголков тюркского мира, впервые была
приготовлена «ашура тюркского мира».

В своем приветственном слове на открытии Дней


кулинарной культуры Атешбаз Вели Ашчы Деде,
luslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY'un посвященных памяти повара Мевляны Атешбаз-ы

U katkılarıyla Konya'da düzenlenen "Ateşbaz Veli


Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günleri"
etkinliklerinde ilk kez Türk Dünyası’nın çeşitli
Вели, глава муниципалитета Мерам Фатма Тору
обратила внимание присутствующих На то, что
культура питания дает информацию об образе
bölgelerinden getirilen ürünlerle "Türk Dünyası жизни народов, давая при этом важную
Aşuresi" yapıldı. информацию о самих этих народах.

Konya Meram Belediyesi tarafından, Hz. Mevlana’nın Вслед за протокольными выступлениями

KISA KISA //
aşçısı Ateşbâz-ı Veli’yi anmak adına organize edilen состоялась церемония открытия казана, после
"Ateşbaz Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günleri" чего участники и гости мероприятия имели
etkinliklerinin açılışında konuşan Meram Belediye возможность отведать вкусные национальные
Başkanı Fatma Toru, yeme içme kültürünün ulusların блюда и ашуру. После обеда мероприятие
hem yaşam biçimlerini ortaya koyduğunu hem de продолжилось в сельджукском отаге, где можно
onlar hakkında önemli ipuçları verdiğini söyledi. Türk было познакомиться с национальными блюдами из
Dünyası'nda derin izler bırakan İsmail Gaspıralı'nın разных регионов тюркского мира, а также
"Dilde, Fikirde, İşte Birlik" şiarına "Aşta Birlik" kavramını посмотреть гастрошоу мастеров кулинарного
da ekleyen Toru, Türk Dünyası'nın her yönüyle bir дела. Публика восторженно рукоплескала
bütün olduğunu vurguladı. высокопрофессиональному гастро-шоу,
продемонстрированному Абузаром Ширалиевым
Protokol konuşmalarının ardından "Kazan Açma (Азербайджан), Бауыржаном Нургали (Казахстан) и
Merasimi" düzenlendi ve misafirlere kazanlarda Талантбеком Турганбаевым (Кыргызстан). В рамках
pişirilen yemekler ve aşure ikram edildi. Etkinlik мероприятия также состоялся конкурс на лучшее
kapsamında açılan "Türk Dünyası ve Yedi Bölge Yedi блюдо на территории области Конья.
Lezzet Stantları" ile "Mutfak Avadanlıkları Sergisi"
büyük ilgi gördü. Türk Dünyası’ndan gelen misafirlerin, Мероприятие, являющееся самой значимой
"Gastro Şovları" etkinliklere renk kattı. Büyük beğeni акцией по развитию гастротуризма в области
toplayan şovlarda Türk Dünyası lezzetleri ve şefler; Конья, завершилось раздачей супа «ашура
Abuzar Shiraliyev (Azerbaycan), Bauyrzhan Nurgali тюркского мира»,
(Kazakistan), Talantbek Turganbayev'in (Kırgızistan) приготовленной из
şovları büyük alkış aldı. Sergiye katılan ve stantları продуктов, привезенных при
gezen misafirler gerek Türk Dünyası’nın gerekse содействии ТЮРКСОЙ из
Türkiye’nin yedi bölgesinden gelen katılımcıların разных уголков
lezzetlerini tatma ve şovlarını seyretme imkanı buldu. тюркского мира,
десяти
"Ateşbaz Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günleri" тысячной
Konya’nın çeşitli bölgelerinde dağıtılan "Aşure толпе гостей
Çorbası" ile son buldu. 10 bin kişiye dağıtılan aşure и участников,
için ayrıca bu yıl Türkiye’de bir ilk gerçekleştirildi. что стало
Çorbaya, TÜRKSOY tarafından davet edilen Türk первой подобной
Dünyası aşçılarının getirdikleri ürünler katılarak ilk масштабной акцией в Турции.
"Türk Dünyası Aşuresi" yapıldı.

13
TÜRKSOY DAİMİ KONSEYİ
36. DÖNEM TOPLANTISI

KASTAMONU TÜRKSOY Daimi Konseyi


36. Dönem Toplantısı,
Uluslararası Türk Kültürü
Teşkilatı tarafından ilan

KÜLTÜR BAŞKENTİ edilen “2018 - Türk


Dünyası Kültür Başkenti”
Kastamonu’da

BAYRAĞI’NI OŞ’A gerçekleşti.

XXXVI заседания

DEVRETTİ
Постоянного совета
министров культуры стран-
членов ТЮРКСОЙ состоялось
в городе Кастамону, которое
XXXVI ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО Международной
СОВЕТА ТЮРКСОЙ организацией тюркской
культуры было объявлено
КАСТАМОНУ ПЕРЕДАЛ ЭСТАФЕТУ «Культурной столицей
КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЫ ГОРОДУ ОШ тюркского мира-2018».

14
astamonu’nun tarihi konaklarından “Kurşunlu этот раз министры культуры и представители

K Han”da gerçekleşen toplantıda bir araya gelen


TÜRKSOY üyesi ülkeler kültür bakanları ve
uluslararası kuruluş temsilcileri, 2019 yılı Türk Dünyası
В международных организаций встретились
вокруг стола в стенах каравансарая
«Куршунлу Хан» - одном из известных исторических
kültür ve sanat hayatına yön verecek önemli kararları зданий этого города, где были приняты приняты
görüştü. важные решения, которые будут формировать
направление культурной и творческой жизни
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
тюркского мира в 2019 году.
Nuri Ersoy koordinasyonunda gerçekleşen toplantıya,
TÜRKSOY Genel Sekreteri Büyükelçi Düsen Kaseinov, В работе заседания, прошедшее под координацией
Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Bigi ve Turizm Bakan министра культуры и туризма Турецкой Республики
Yardımcısı Baktıbek Sekimov, Türkmenistan Kültür Мехмета Нури Эрсоя, приняли участие генеральный
Bakan Yardımcısı Nursahet Shirimov, Azerbaycan Kültür секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, заместитель
Bakanlığı yetkilisi Günay Aliyeva, Kuzey Kıbrıs Türk министра культуры, информации и туризма
Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yetkilisi Кыргызской Республики Бактыбек Секимов,
Şehbal Hamzaoğlu, Gagavuz Yeri (Moldova) Kültür ve заместитель министра культуры Туркменистана
Turizm Baş İdaresi Başkanı Marina Semenova, Türk Нурсахет Ширимов, представитель Министерства
Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türk культуры и туризма Азербайджанской Республики
Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, TÜRK-Pa Genel Гюнай Алиева, представитель Министерства
Sekreteri Altınbek Mamayusupov, Kastamonu Valisi национального образования и культуры Турецкой
Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Республики Северного Кипра Шехбал Хамзаоглу,
Babaş, Kırgızistan'ın Oş Belediye Başkanı Taalaybek начальник управления культуры и туризма ТАО
Sarıbaşev, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ve Гагаузия в составе Молдовы Марина Семенова,

15
basın mensupları katıldı. генеральный секретарь Тюркского совета Багдад
Амреев, президент Тюркской академии Дархан
Toplantının açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm
Кыдырали, генеральный секретарь ТЮРКПА Алтынбек
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Dünyası’nın
Мамаюсупов, губернатор области Кастамону Яшар
UNESCO'su TÜRKSOY'un 25. kuruluş yıl dönümünü
Карадениз, мэр Кастамону Тахсин Бабаш, мэр города
kutladıklarını dile getirerek, "Türk kültürünün yaşatılması
Ош Таалайбек Сарыбашев, представители различных
ve uluslararası bilinirliğinin artırılması hususundaki
официальных и неправительственных организаций и
özverili çalışmalarından dolayı” TÜRKSOY’a teşekkür
средств массовой информации.
etti.
В своем выступлении на открытии заседания министр
Mehmet Nuri Ersoy, "Sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой
dayanışma değerlerine dayanan Türk kültürünün поздравив в связи с 25-летием ТЮРКСОЙ, известную
uluslararası düzeyde benimsenmesi adına gayretle как «ЮНЕСКО тюркского мира», поблагодарил эту
çalışan TÜRKSOY, üstlendiği bu misyonu 25 yıldır международную организацию за самоотверженный
başarıyla yerine getirmektedir." dedi. труд на поприще сохранения тюркской культуры и
Bakan Mehmet Nuri Ersoy konuşmasına şöyle devam повышения ее узнаваемости в мире.
etti: «ТЮРКСОЙ, которая неустанно трудится в сфере
"TÜRKSOY, kültürün, toplumları bir araya getiren ve пропаганды в мире тюркской культуры, опирающейся
ortak bir platformda buluşturan yegane unsurlardan biri на такие универсальные ценности как любовь,
терпимость, братство и солидарность, в течение 25
olduğu düşüncesiyle kurduğu kültür sanat köprüleriyle
лет успешно выполняет данную миссию», - сказал
hiç şüphesiz, evrensel barışa hizmet etmektedir.
Мехмет Нури Эрсой.
Coğrafyamıza baktığımızda TÜRKSOY'a önemli görevler
düştüğü ortadadır. Sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve Он добавил, что «деятельность ТЮРКСОЙ,
dayanışma değerlerine dayanan Türk kültürünün безусловно, способствует укреплению мира на всей
uluslararası düzeyde benimsenmesi adına gayretle нашей планете. В этом смысле на Международную
çalışan TÜRKSOY, üstlendiği bu misyonu 25 yıldır организацию тюркской культуры, представляющую из
başarıyla yerine getirmektedir. Aynı coğrafyada себя платформу культурной дипломатии,
yüzyıllardır kardeşçe yaşayan ülkelerimiz arasında укрепленную единством культуры стран, на
kültürel ortaklığı güçlendirilmiş bir diplomasi протяжении веков мирно сосуществующих на земле,
platformudur ve kültür bakanlarımızın da katkılarıyla возлагаются важные задачи на всем пространстве
önemli bir dayanışma aracı olmaktadır. Aynı zamanda нашей географии. В этом плане мы рассматриваем
kültür ve sanat dalında değerlerimizin, kültür ТЮРКСОЙ как воплощение общего разума, как

16
varlıklarımızın ve ana dilimizin yüceltilmesi için Türk выразителя единой воли тюркского мира, который
Dünyası’nın ortak aklı ve sözcüsü konumuna gelmiştir.". возвышает ценности в области культуры и искусства,
а также объекты культурного наследия и языки
Genel Sekreter Kaseinov, TÜRKSOY’un 25. yılına
тюркских народов».
girmesinin coşkusu ve Kastamonu’nun, “Türk Dünyası
Kültür Başkenti” etkinliklerini başarılı bir şekilde Эрсой также обратил внимание присутствующих на
tamamlanması ile bayrağın yeni kültür başkentine то, что масштабный проект «Культурная столица
devredilecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile тюркского мира» превратился в известную марку для
getirdi. городов, удостоенных данного высокого статуса, и
заверил, что Министерство культуры и туризма
Güçlü bir ortak irade, katılımcılarına sağladığı çok yönlü
придает важное значение подобным инициативам и
ve çok taraflı fayda sayesinde TÜRKSOY’un 25. yılına
всегда готово их поддержать. Руководитель главного
ulaştığını vurgulayan Kaseinov, “ 25 yıl zarfında
культурного ведомства Турции в конце своего
TÜRKSOY ile özdeşleşmiş ve gelenekselleşmiş pek çok
выступления пригласил всех посетить
faaliyet vardır. Bu bağlamda TÜRKSOY herkesin yararına
торжественное закрытие Года «Кастамону -
sürdürülebilir kültürel işbirliğinin en güzel örneğini
культурная столица тюркского мира-2018», который
oluşturmaktadır. Geçen 25 yıl zarfında bakanlar
сохранится в памяти народа яркими красками
düzeyinde 36. toplantının gerçekleştirilmesi; 2012’de
многочисленных культурных и творческих
başlayan “Kültür Başkenti” uygulamasının kesintisiz bir
мероприятий, имевших место в городе.
şekilde devam etmesi, Türk Dünyası ressamlarının,
edebiyatçılarının, opera sanatçılarının, bestecilerinin, Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов
fotoğrafçılarının, halk dansları topluluklarının onlarca выразил чувство глубокого удовлетворения от того,
etkinlikte bir araya gelmesi, TÜRKSOY’un orkestralarının что успешно завершился Год «Кастамону -
ve korosunun talep edilen birer sanat markasına культурная столица тюркского мира-2018» и эстафета
dönüşmesi gibi hususlar Türk cumhuriyetleri ve akraba перейдет к другому городу, получившим право
toplulukların bu işbirliğinden çok istifade ettiklerinin, носить высокий статус «Культурная столица
ortak geleceğin kültürel işbirliği zemininde gelişmekte тюркского мира».
olduğunun göstergesidir.” diye konuştu.
«В результате 25-летней деятельности ТЮРКСОЙ
Kırgızistan’ın Oş şehri: 2019 Türk многие масштабные проекты и мероприятия в
области культуры и искусства стали неразрывно
Dünyası Kültür Başkenti
ассоциироваться с именем нашей организации. В
Açılış konuşmalarının ardından Daimi Konsey этом смысле ТЮРКСОЙ можно охарактеризовать как
katılımcıları toplantının gündem maddelerini ele aldı. яркий пример устойчивого культурного
Toplantıda, 2019 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti’nin взаимодействия выгодного для всех его сторон. За
belirlendi. прошедшие 25 лет состоялось 36
2010 yılında TÜRKSOY’un girişimi ile заседаний Постоянного совета
hayata geçen ve ilk kez 2012 yılında министров культуры стран-
Kazakistan’ın Astana şehrine verilen членов ТЮРКСОЙ,
‘’Türk Dünyası Kültür Başkenti’’ unvanı, беспрерывно продолжает жить
Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür начатая в 2012 году
Bakanları Daimi Konseyi’nin oy традиция
birliği ile Kırgızistan’ın Oş «культурной столицы
şehrine verildi. тюркского мира»,
Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Bigi активно проходят
ve Turizm Bakanlığı’nın традиционные
önerisini destekleyen Daimi встречи
Konsey üyeleri, Oş şehrini 2019 художников,
Türk Dünyası Kültür Başkenti фотохудожников,
olarak seçti. литераторов,
артистов
Daimi Konsey tarafından
оперного
yapılan oylamanın ardından
искусства,
konuşma yapan Oş Belediye
композиторов,
Başkanı Taalaybek
танцевальных,
Sarıbaşev, tanıtım filmi
eşliğinde "2019 Türk Dünyası инструментальных,
Kültür Başkenti Oş" hakkında вокальных коллективов
bilgi verdi. тюркского мира,

17
созданные ТЮРКСОЙ Молодежный камерный
оркестр, Молодежный камерный хор и Оркестр
народных инструментов тюркских народов - все это
еще раз убедительно нам показывает, что тюркские
страны и регионы заинтересованы в этом культурном
взаимодействии и извлекают из него большую
пользу», - добавил Касеинов.

Кыргызский город Ош: культурная


столица тюркского мира-2019
После протокольных выступлений участники
заседания перешли к обсуждению повестки дня, в
рамках которого была определена новая культурная
столица тюркского мира на 2019 год.

Статус «Культурная столица тюркского мира»,


инициированный ТЮРКСОЙ в 2010 году и первые
присвоенный казахстанской столице городу Астана в
2012 году, на этот раз в соответствии с решением
2019 yılı Azerbaycanlı şair İmadeddin Постоянного совета министров культуры
Nesimi ve Halk Ozanı Aşık Veysel’i тюркоязычных стран единогласно был присужден
Anma Yılı кыргызскому городу Ош, кандидатура которого была
Türk Dünyası kültür ve sanat yaşamına ölümsüz eserler выдвинута Министерством культуры, информации и
armağan eden saygın şahsiyetleri kamuoyuna tanıtmak туризма Кыргызской Республики.
ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla, anma yılları
ilan eden TÜRKSOY, 36. Dönem Daimi Konseyi kararı ile 2019 год объявлен Годом
2019 yılını, büyük Azerbaycan şairi İmadeddin азербайджанского поэта
Nesimi’nin doğumunun 650. yılı münasebetiyle Имадеддина Несими и Годом
“Nesimi’yi Anma Yılı” ve ünlü halk ozanı Aşık Veysel’in
doğumunun 125. yılı münasebetiyle “Aşık Veysel Anma
турецкого поэта-певца Ашуга
Yılı” olarak ilan etti. Вейселя.
Oy birliği ile alınan karar kapsamında 2019 boyunca, ТЮРКСОЙ объявляет каждый год в память о том или
TÜRKSOY üyesi ülkelerde sözkonusu şahsiyetleri ином выдающемся деятеле тюркской культуры и
tanıtmak için bir dizi etkinlik gerçekleştirilmesi planlandı. искусства, и таким образом, популяризируя их имена

18
на международном уровне. В соответствии с
единогласным решением XXXVI заседания
Постоянного совета министров культуры
тюркоязычных стран 2019 год был объявлен Годом
великого азербайджанского поэта Имадеддина
Несими в честь его 650-летия и Годом выдающегося
турецкого народного поэта-певца Ашуга Вейселя в
честь его 125-летия. В связи с этим в течение
следующего года в странах-членах ТЮРКСОЙ
симпозиумы и концерты, выставки и фестивали,
которые призваны познакомить широкую аудиторию с
произведениями этих ярких деятелей, по праву
ставшими частью мировой сокровищницы культуры.

Ранее ТЮРКСОЙ были объявлены Годы башкирского


тюрколога Зеки Валиди Тогана (2010), татарского
поэта Габдуллы Тукая (2011), азербайджанского
драматурга Мирзы Фатали Ахундова и хакасского
тюрколога Николая Катанова (2012), казахского
2010 yılından bu yana devam eden uygulama композитора Мукана Тулебаева (2013), туркменского
kapsamında TÜRKSOY 2010-Zeki Velidi Togan, 2011- поэта Махтумкули Фраги и кыргызского поэта
Abdullah Tukay, 2012 - Mirza Fatali Ahundzade ve Токтогула Сатылганова (2014), турецкого драматурга
dNikolay Katanov, 2013 - Mukan Tölebayev, 2014 - Халдуна Танера и хакасского сказителя Семена
Mahtumkulu Firaki ve Toktogul Satılganov, 2015 - Кадышева (2015), великого тюркского мыслителя и
Haldun Taner ve Semen Kadışev, 2016 Yusuf Has Hacib, поэта Юсуфа Баласагуни (2016), азербайджанского
2017 Molla Penah Vagif "Anma Yılı" ilan etmiştir. поэта Моллы Пенаха (2017).

TÜRKSOY 2018 yılını Azerbaycanlı bestekar ‘’Gara Текущий год был объявлен Годом азербайджанского
Garayev’’, Kazak şair ‘’Mağcan Cumabay” ve Kırgız yazar композитора Кара Караева, казахского поэта
‘’Cengiz Aytmatov’’ Yılı olarak ilan etmiş ve bu kapsamda Магжана Жумабая и кыргызского писателя Чингиза
dünyanın dört bir köşesinde çeşitli etkinlikler Айтматова, в рамках которого во многих культурных и
düzenlemiştir. научных центрах мира состоялись различные
мероприятия.
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Düsen
Kaseinov toplantının sonunda, Kültür Ve Turizm Bakanı В конце заседания генсек ТЮРКСОЙ Касеинов
Mehmet Nuri Ersoy’a TÜRKSOY 25. Yıl Madalyası, katılım вручил министру культуры и туризма Мехмету Нури
plaketi takdim ett. Kaseinov ayrıca Bakan Ersoy’a Kazak Эрсою памятную медаль в честь 25-летия ТЮРКСОЙ,
“Çapan”ı hediye etti. а также подарил традиционный казахский чапан.

Kaşgarlı Mahmut Hikaye Награждены победители


Yarışmasımda Ödüller Sahiplerini международного литературного
Buldu конкурса имени Махмуда Кашгари
TÜRKSOY Daimi Konseyi 36. Dönem Toplantısı В рамках XXXVI заседания Постоянного совета
kapsamında TÜRKSOY faaliyetlerinden oluşan министров культуры тюркоязычных стран состоялись
“TÜRKSOY Fotoğraf Sergisi” ve 5’incisi düzenlenen фотовыставка ТЮРКСОЙ и церемония награждения
Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması’na победителей V Международного литературного
katılan edebiyatçılar için Ödül Töreni de düzenlendi. конкурса им. Махмуда Кашгари. В этом конкурсе
“Mehmet Çavuş Geliyor” eseriyle yarışmanın birincisi первое место было присуждено Решиту Ханадану из
Kosova’dan Reşit Hanadan’a, “Hanbala ile Han Bala” Косово за его произведение «Mehmet Çavuş Geliyor»,
eseriyle ikinci olan Başkurdistanlı (RF) Ferzene второго места удостоена Ферзене Акбулатова из
Akbulatova’ya, “Altıncı Parmak” eseriyle üçüncülük elde Башкортостана (РФ) («Hanbala ile Han Bala»), третье
eden Türkiye’den Yücel öztürk’e ve “Dönmeyen место досталось Юджелю Озтюрку из Турции за его
Yolcular” esriyle mansiyon ödülüne layık görülen Irak произведение «Altıncı Parmak». Поощрительной
Türkmenelili Elif Köprülü’ye ödüllerini protokol üyeleri премией была отмечена работа Элиф Кёпрюлю из
takdim etti. Туркменэли «Dönmeyen Yolcular».

19
2018 – Türk Яркая церемония
закрытия Года
Dünyası Kültür «Кастамону -
Başkenti культурная столица
тюркского мира-2018»
Kastamonu’ya В турецком городе Кастамону,
Görkemli принимавшем XXXVI заседание
Постоянного совета министров
Kapanış культуры тюркоязычных стран,
состоялась церемония закрытия Года
«Кастамону - культурная столица
TÜRKSOY Daimi Konseyi 36. Dönem тюркского мира-2018», в ходе которого
Toplantısı’nın yapıldığı Kastamonu, на сцене спорткомплекса имени
Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen “2018 Ататюрка данный высокий статус
Türk Dünyası Kültür Başkenti Kapanış перешел в руки кыргызского города Ош.
Töreni’’ ile bir yıl gururla taşıdığı “Kültür
Başkenti” unvanını devretti. концертной программе мероприятия приняли

astamonu’da, “Kültür Başkenti” kapsamında yıl В участие свыше 250 артистов из Азербайджана,
Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана,

K boyu düzenlenen etkinlikler, Azerbaycan,


Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye,
Tataristan (RF), Başkurdistan (RF), Kabardin Balkar (RF),
российских регионов: Башкортостана, Кабардино-
Балкарии, Татарстана и Тувы, а также Гагаузии
(Молдова), Боснии и Герцеговины, Сербии, Болгарии.
Tıva (RF), Gagavuz Yeri (Moldova), Bosna-Hersek, В своем выступлении на церемонии закрытия
Sırbistan, Bulgaristan’dan katılan 250’den fazla генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов
sanatçının sahne aldığı kapanış töreni ile zirveye ulaştı. поблагодарил жителей Кастамону за радушный
Kapanış töreninde açılış konuşmasını yapan TÜRKSOY прием всех гостей города в течение года и заявил,
Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Şeyh Şaban-i Veli’nin что «все мы являемся потомками Шейха Шабан-и
Вели».

20
torunları olduklarını, yıl boyu misafirleri en iyi şekilde «Для популяризации страны нет более действенного
ağarlamakla gösteren Kastamonululara teşekkür etti. инструмента чем культура и искусство. Могу с
уверенностью сказать, что Кастамону, благодаря
Kaseinov; “Bir toplumun, bir ülkenin tanıtımında kültür ve
своим культурным ценностям, красивой природе,
sanat kadar etkili ikinci bir araç yoktur. Şunu rahatlıkla
духовным наследием и вкусной национальной кухней,
söyleyebilirim ki, Kastamonu, sahip olduğu kültürel покорила сердца тюркского мира. А сейчас символ
değerleri ,le doğal güzellikleriyle manevi mirası ve «Культурная столица тюркского мира» перейдет в
lezzetli mutfağı ile Türk Dünyası’nın kalbinde taht руки мэра города Ош. Желаю этому историческому
kurmuştur. Birazdan Kültür Başkenti bayrağını Oş şehri городу успехов в предстоящем году!», - добавил
alacaktır. Oş’a şimdiden başarılar dilerim” diye konuştu. Касеинов.

Kapanış töreninde Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Во время церемонии также выступили губернатор
Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve Kültür ve Turizm области Кастамону Яшар Карадениз, мэр Кастамону
Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun birer konuşma Тахсин Бабаш и заместитель министра культуры и
yaptı. туризма Ахмет Халюк Дурсун.

Konuşmaların ardından Kastamonu Beleiye Başkanı Сразу после церемонии передачи символа
Tahsin Babaş “Türk Dünyası Kültür Başkenti” «Культурная столица тюркского мира» состоялся
незабываемый концерт с участием артистов из
Sembolü”nü Oş Belediye Başkanı Taalaybek Sarıbaşev’e
разных уголков тюркского мира, а канал «ТРТ-Аваз»
teslim etti.
Турецкой гостелерадиокомпании организовала
Devir teslim töreninin sonrasında Türk Dünyası’nın farklı прямую трансляцию этого яркого события. Зрители
coğrafyası ve topluluklarını temsil eden sanatçıların были в восторге и бурно рукоплескали после
gerçekleştirdiği konser, bir yıldır Türk halklarını bir araya концерта.
getiren çeşitli etkinliklere evsahipliği yapan Мероприятие завершилось групповым
Kastamonulular ve katılımcılara unutulmaz bir gece фотографированием с тюркскими артистами и
yaşattı. официальными лицами, участвовавшими в церемонии
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu - TRT-AVAZ официального закрытия Года «Кастамону - культурная
столица тюркского мира-2018».
kanalından canlı yayınlanan konserde sahne alan ses
sanatçısı ve dans toplulukları, Türkiyenin çeşitli
bölgelerinin yanısıra, Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Başkurdistan (RF),
Tataristan (RF), Tıva (RF), Kabardin-Balkar (RF), Gagavuz
Yeri (Moldova), Bosna-Hersek, Sırbistan ve Bulgarıstan’a
özgü müzik ve danslar eşliğinde izleyicilere görsel şölen
sundu.

Sanatçıların performaslarını coşkulu alkışlarla


destekleyen izleyiciler, konser sonunda sanatçılarla
fotoğraf çekilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

“2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kapanış Töreni’’


sanatçılar ve protokolün çekildiği aile fotoğrafıyla sona
erdi.

21
TÜRKSOY Gençlik
Oda Orkestrası
BALKAN
SAHNELERİNİN
VAZGEÇİLMEZİ
Бессменный Молодежный камерный оркестр
ТЮРКСОЙ на сценах балканских стран

TÜRKSOY tarafından 2010 yılında kurulan Молодежный камерный оркестр ТЮРКСОЙ,


ve bünyesinde Türk Dünyası’nın çeşitli созданный Международной организации
ülkelerinden genç sanatçıların yer aldığı тюркской культуры ТЮРКСОЙ в 2010 году и
TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası, Balkan в составе которого играют молодые
ülkelerine düzenlediği turnelerle Avrupalı музыканты из разных стран тюркского мира,
sanatseverleri Türk Dünyası sanatçıları ve продолжает знакомить европейских
müzik eserleriyle tanıştırmaya devam ценителей искусства композиторами
тюркского мира и их музыкальными
ediyor. Türk kültürünü dünyaya tanıtmak
произведениями в рамках балканского
şiarıyla çıkılan Balkan Turnesi
турне. В рамках турне, которое началось в
kapsamında, TÜRKSOY Gençlik Oda трех балканских странах состоялись
Orkestrası, Priştine, Prizren, Çetince, концерты, посвященные 25-летию со дня
Mostar, Saraybosna ve Zenitsa şehirlerinde создания ТЮРКСОЙ, которые прошли в
TÜRKSOY’un kuruluşunun 25. yılına ithaf городах Приштине, Призрене, Цетине,
edilen konserler gerçekleştirildi. Мостаре, Сараево и Зенице.

22
urne öncesinde Ankara’da çalışmalarını

T
этом году в составе оркестра, который
gerçekleştiren TÜRKSOY Gençlik Oda
Orkestrası’nda bu yıl Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan, Türkiye ve Türmenistan’dan genç
sanatçılar yer alırken orkestraya Azerbaycan’dan
Mustafa Mehmandarov şeflik etti.
В значительно обновил свой репертуар и
провел плодотворный репетиционный период
в Анкаре, принимают участие юные музыканты
из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и
Туркменистана. Дирижером оркестра является маэстро
Türkçe konuşan halkların genç sanatçılarının tecrübe Мустафа Мехмандаров из Азербайджана.
paylaşımı gerçekleştirmesi ve Türk klasik müzik
В репертуаре оркестра, созданного в 2010 году для
eserlerinin tüm dünyada tanıtılması amacıyla sekiz yıl
содействия обмену опытом молодых музыкантов из
önce kurulan orkestranın repertuvarında, dünya
тюркских стран и продвижения тюркской классической
kalasiklerinin yanı sıra Türk Dünyası’ndan pek çok
музыки во всем мире, наряду с произведениями
bestekarın eseri yer aldı.
мировой классики присутствуют сочинения многих
İlk Durak Kosova’ydı композиторов тюркского мира.

TÜRKSOY Gençlik Orkestrası Balkan Turnesi Первый концерт турне прошел в


kapsamında sanatçıların ilk durağı Kosova oldu.
Косово
‘"Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali" kapsamında
Priştine ve Prizren şehirlerinde iki konser Балканское турне Молодежного камерного оркестра
gerçekleştiren orkestra ardından Karadağ'ın kültür ТЮРКСОЙ началось с концерта в Косово. Сначала
başkenti Çetince’de dünyaca ünlü Rus Kemancı Viktor оркестр выступил на Международном фестивале

Tretiakov'la birlikte sahne aldı. Espressivo Müzik «Пробуждение через искусство» в косовских городах
Festivali kapsamında gerçekleştirilen konserde Приштине и Призрене, затем выступи вместе с
orkestraya solist olarak Viktor Tretiakov’un yanı sıra всемирно известным российским скрипачом Виктором
Natalia Likhopoi ve Karadağlı virtüöz Miran Begić’ eşlik Третьяковым в культурной столице Черногории Цетине.
etti. Çetince konseri öncesinde stüdyoda kayıt alan В этом концерте, прошедшем в рамках музыкального
TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası, yerel фестиваля «Эспрессиво», также приняли участие
bestekarlardan biri olan Milivoja Picurica’nın скрипачи-виртуозы Наталья Лихопой и Миран Бегич.
Divertimento isimli eserinin Dünya prömiyerini de Молодежный камерный оркестр ТЮРКСОЙ накануне
gerçekleştirildi. концерта в Цетине сделал запись в студии, и также
исполнил мировую премьеру сочинения одного из
Turnenin devamında Mostarlı sanatseverlerle buluşan
местных композиторов Миливоджи Пикурицы под
TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası, geçtiğimiz yılın
названием Divertimento.
ardından ikinci kez Mostar Yaz Festivali kapsamında
sahne aldı. Mostar Kültür Merkezi’nde konsere katılan Следующей остановкой стал Мостар, где Молодежный
sanatseverler konser sonunda sanatçıları uzun süre оркестр ТЮРКСОЙ вновь принял участие в Летнем
ayakta alkışlayarak beğenilerini ifade etti. фестивале и во второй раз встретился с мостарской

23
TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestra’nın Bosna Hersekteki публикой. Слушатели, собравшиеся в Культурном
ikinci durağı başkent Saraybosna oldu. Tarihi Ordu центре Мостара, по окончании концерта наградили
Evi’nde gerçekleştirilen konsere Yunus Emre Enstitüsü музыкантов длительной овацией.
Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş’in yanı sıra çok sayıda davetli
Вторая остановка Молодежного камерного оркестра
katıldı. Turne sırasında Azerbaycanlı ünlü bestekar
Hayyam Mirzazade’nin vefat haberini alan TÜRKSOY ТЮРКСОЙ в Боснии и Герцеговине была в столичном
Gençlik Oda Orkestrası, Mirzazade’nin anısına Gara Сараево. На концерте, состоявшемся в Доме
Garayev’in ‘'Matem'’ isimli eserini konser programına офицеров, присутствовал директор Института имени
dahil ederek kendisini saygı ve minnetle andı. Юнуса Эмре Шереф Атеш и другие почетные гости.
Во время турне пришла печальная весть о кончине
Turnenin son konseri, Bosna Hersek’in Zenitsa şehrinde выдающегося азербайджанского композитора Хайяма
gerçekleşti. Mart ayında baharın gelişi Nevruz’u Türk Мирзазаде, память о котором Молодежный камерный
Dünyası’ndan kalabalık bir grupla Zenitsa’da kutlayan оркестр ТЮРКСОЙ почтил исполнением «Траурной
TÜRKSOY, Zenitsa şehrine bu kez Gençlik Oda прелюдии» Кара Караева.
Orkestrası ile misafir oldu. Zenitsa Oda Orkestrası ile
birlikte, Yunus Emre Enstitüsü ve Kardeşlik Köprüleri Заключительный концерт турне прошел в боснийском
Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen konsere городе Зенице. Еще в марте этого года ТЮРКСОЙ
sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Zenitsa Oda было организовано празднование Навруза в Зенице с
Orkestrası ve TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası’nı bir участием большой группы артистов из тюркских
araya getiren etkinlik Zenitsa şehrinde büyük ilgi стран, и вот теперь здесь выступал оркестр
uyandırdı. Turne öncesinde birbirleriyle notaları ТЮРКСОЙ. В организации мероприятия оказали
paylaşan sanatçılar, uzun süren çalışmaların ardından содействие Институт имени Юнуса Эмре и
aynı sahneyi paylaşmanın heyecanına ortak oldu. Ассоциация братских связей. Публика проявила
Zenitsa Oda Orkestrası ve TÜRKSOY Gençlik Oda большой интерес к концерту, который прошел с
Orkestrası birleşiminden oluşan orkestra konserinin son участием Камерного оркестра Зеницы. Музыканты
bölümünde Nury Khalmamedov’un ‘’Ninni’’ isimli eserini, двух коллективов готовились к концерту совместно,
Bosna Hersekli şef Amna Husejnagić yönetiminde icra обменивались партитурами, разучивали новые
etti. TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Şefi Mustafa произведения, поэтому волнение музыкантов было
Mehmandarov ise Sajid Jusić’in ‘’Zaman’’ isimli eserini закономерным. Камерный оркестр Зеницы и

24
Молодежный оркестр ТЮРКСОЙ совместно
исполнили «Колыбельную» Нуры Халмамедова под
руководством дирижера Амна Хусейнагича. В свою
очередь, маэстро Мустафа Мехмандаров
дирижировал исполнением сочинения «Время»
Саида Южича, которое вызвало большое одобрение и
аплодисменты зала. В завершение концерта
прозвучала музыка Кара Караева, публика долго
аплодировала оркестру.

Произведения композиторов
тюркского мира были восторженно
orkestra ile birlikte icra ederek seyircilerden büyük alkış встречены публикой
aldı.
В концерте, наряду с произведениями мировой
Gara Garayev’in eseri ile son bulan konserin ardından классики прозвучали сочинения композиторов
salonda bulunan sanatseverler orkestrayı uzun süre тюркского мира. Так, впервые за пределами
ayakta alkışladı. Казахстана прозвучали кюй «Кёроглы» известного
казахского народного композитора Даулеткерея
Türk Dünyası Bestekarlarına Ait Шигаева (1820-1887) и сочинение казахского акына
Eserler Büyük Beğeni Topladı Махамбета (1803-1846). Оба произведения были
аранжированы для камерного оркестра музыкантом
Konserlerde dünya klasiklerinin yanı sıra Türk Молодежного камерного оркестра ТЮРКСОЙ
Dünyası’ndan bestekarlara ait pek çok eser Balkanlı Биржаном Мынбаевым.
sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Türk Dünyası'nın
Среди произведений, исполненных оркестром в
ortak kahramanı Köroğlu’ya ithafen Kazakistan'ın 19
балканской программе, значительное место заняли
yüzyıl ünlü halk ozanlarından Dauletkerey Şıgayulı'nın
сочинения азербайджанского композитора Кара
bestelediği Kazak küyi "Köroğlu" ve Mahambet
Караева, 100-летие которого отмечается в 2018 году,
Utemisulı'ya ait ‘'Cumhur Kılıcı'’ isimli eserlerin orkestra
и туркменского композитора Нуры Халмамедова, что
üyesi Birjan Mınbayev tarafından yapılan düzenlemeleri, было приурочено к 80-летию со дня его рождения. В
TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası'yla ilk kez Kazakistan репертуаре оркестра также прозвучали пьесы
toprakları dışında icra edildi. композитора из Кыргызстана Сеитали Медетова и
турецкого композитора Ульви Джемаля Эркина.
TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası repertuvarında,
doğumunun 100. yılı vesilesiyle Azerbaycan’dan Gara
Виктор Третьяков: «Я счастлив
Garayev’in eserlerine ve doğumunun 80. yılı vesilesiyle
выступать вместе с Молодежным
ise Türkmenistan’dan Nury Khalmamedov’un eserlerine
özel olarak yer verildi. Orkestra repertuvarında
оркестром ТЮРКСОЙ».
Kırgızistan’dan Seitaly Medetov ve Türkiye’den Ulvi В концерте в городе Цетине, прошедшем в рамках
Cemal Erkin’in eserleri de bulunuyordu. фестиваля «Эспрессиво», солистом выступил

25
Viktor Tretiakov : TÜRKSOY Gençlik знаменитый виртуоз Виктор Третьяков, который в
своем интервью после концерта выразил свои
Oda Orkestrası İle Aynı Sahneyi впечатления: «До того, как я приехал сюда, я был
Paylaşmaktan Heyecan Duydum наслышан об этом оркестре. Я познакомился с
Espressivo Müzik Festivali kapsamında, Karadağ’ın молодыми музыкантами на наших репетициях. Меня
Cetince şehrinde gerçekleştirilen konserde solist olarak поразила их энергия и музыкальность. Это
yer alan ünlü virtüöz Viktor Tretiakov, konser sonrasında действительно отличный оркестр, и его дирижер
yapmış olduğu açıklamada TÜRKSOY Gençlik Oda Мустафа Мехмандаров очень хороший. Мы дали
Orkestrası ile aynı sahneyi paylaşmaktan heyecan сегодня прекрасный концерт. Кроме того, этот
duyduduğunu ifade etti. Tretiakov :‘’Bu festivale концерт также дал мне возможность через 38 лет
gelmeden önce aynı sahneyi paylaşacağım orkestranın снова встретиться с моим дорогим другом Дюсеном
Касеиновым. Мы учились вместе в Москве, потом,

26
спустя годы, мы встретились в Мексике. Я был очень
рад снова встретиться с ним здесь. Очень счастлив
быть на сцене в Цетине вместе с Молодежным
камерным оркестром ТЮРКСОЙ в рамках такого
замечательного фестиваля».

Миран Бегич: «Это был самый


красивый концерт, когда-либо
состоявшийся на этом фестивале»
Скрипач из Черногории Миран Бегич подчеркнул, что
цель фестиваля - предоставить возможность
всемирно известным оркестрам и солистам
выступить вместе с исполнителями из Черногории.
Он также сказал: «Думаю, это самое прекрасное
событие, которое мы видели на этом фестивале за
последние 11 лет, и я думаю, что этим мы обязаны
блестящему выступлению Молодежного камерного
оркестра ТЮРКСОЙ, который выступил вместе с
приглашенными солистами. Мы следим за
деятельностью ТЮРКСОЙ в течение многих лет. Этот
концерт знаменует собой начало нашего
сотрудничества с Международной организацией на
многие годы, и я считаю, что в будущем мы вместе
реализуем крупные проекты».

Дюсен Касеинов: «Вот уже


четверть века мы укрепляем
дружбу и сотрудничество,
используя универсальный язык
искусства»
Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов
так прокомментировал результаты балканского
турне: «Мы вновь смогли убедиться в способности
музыки объединять людей независимо от языка,
религиозных убеждений или этнического
происхождения. Турне Молодежного камерного
оркестра ТЮРКСОЙ собрало на Балканах все
братские народы, а также людей, которые
интересуются тюркской культурой и искусством».
Далее он сказал: «В этом году мы отмечаем 25-летие
Международной организации ТЮРКСОЙ. Этой
славной дате посвящено балканское турне оркестра,
которое началось в Косово, продолжилось в
Черногории, в рамках этого турне состоялись
sadece ismini duymuştum. Gençlerle ilk olarak provada концерты в Зенице, Сараево и Мостаре. Уже четверть
tanıştık. Onların enerjisi ve müzikal becerilerine hayran века ТЮРКСОЙ, международная организация
oldum. Çok iyi bir orkestra, mükemmel bir şef, Mustafa культурного сотрудничества, используя
Mehmandarov. Harika bir konser gerçekleştirdik. Bunun универсальный язык искусства, строит мосты дружбы,
yanısıra, bu akşamki konserimiz eski dostum Düsen способствует культурному сближению, взаимному
Kaseinov ile 38 yıl sonra bir araya gelmemize vesile пониманию разных народов».
oldu. Kendisi ile Moskova’da beraber eğitim almıştık,
sonrasında en son yıllar önce Meksika’da görüşmüştük, Мустафа Мехмандаров: «Я
tekrar karşılaşmamızdan memnuniyet duydum. Çetince счастлив представлять культуру
şehrinde, böyle güzel bir festivalde, TÜRKSOY Gençlik
Oda Orkestrası ile aynı sahneyi paylaşmaktan dolayı çok
тюркского мира»
mutluyum.’’ dedi. Мустафа Мехмандаров в 2010 году начал выступать с

27
Miran Begić: 11 Yıldır
Gerçekleştirdiğimiz Festivalin En
Güzel Konserine İmza Attık
Espressivo Müzik Festivali’nin amaçları arasında klasik
müzik alanında dünyaca tanınmış orkestra ve solistlerin
Karadağlı sanatçılarla aynı sahneyi paylaşmasının
olduğunu dile getiren Karadağ’lı keman sanatçısı Miran
Begić; ‘’Sanırım bu akşam 11 yıldır gerçekleştirdiğimiz
festival tarihindeki en güzel etkinliğe imza attık. Bunda
TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası’nın enerjisi ve konuk
solistlerimizin katkısı çok büyük. TÜRKSOY’u uzun
yıllardır takip etmekteydik, işbirliğimizi sahneye
taşımamız bu yıl mümkün oldu. Bu akşamki performans
bu işbirliğinin uzun yıllar süreceğinin ve önemli projelere
birlikte imza atacağımızın en önemli işareti.’’ dedi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen


Молодежным камерным оркестром как скрипач.
Kaseinov: 25 Yıldır Sanatın Evrensel
После завершения музыкального образования в 2016
Dilini Kullanarak Dostluk Köprüleri году он встал за дирижерский пульт и выступал
İnşaa Ediyoruz вместе с дирижером Анваром Акбаровым, который
руководил оркестром ТЮРКСОЙ с первых дней его
Gerçekleştirilen konserlerin ardından açıklama yapan
основания. В этом году молодой маэстро впервые
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, TÜRKSOY
руководил оркестром в ходе балканского турне.
Gençlik Oda Orkestrası turnesinin, Balkanlarda yaşayan
Подготовка к турне проходила в Анкаре, оркестру
akraba, soydaş halkların yanı sıra Türk kültür ve sanatına
пришлось много репетировать. Мустафа
ilgi duyan kişileri bir araya getirdiğini belirterek "Dil, din,
Мехмандаров так оценивает балканское турне:
ırk gözetmeksizin müziğin birleştirici etkisine bir kez
«Наши концерты в Приштине, Призрене, Цетине,
daha şahit olduk." dedi.

28
Genel Sekreter Kaseinov ayrıca: ‘’Bu yıl TÜRKSOY, Мостаре, Сараево и Зенице прошли с большим
kuruluşunun 25. yılını kutlamaktadır. Kosova’da успехом. Это турне ни в коем случае не состоит
başlayan, Karadağ’da devam eden, Saraybosna ile только из концертов. Это прежде всего творческое
birlikte Mostar ve Zenitsa şehirlerini kapsayan bu turneyi общение молодых музыкантов из пяти разных стран.
TÜRKSOY’un kuruluşunun 25. yıl dönümüne ithaf Мы многому научились друг у друга, стали друзьями,
etmekteyiz. TÜRKSOY 25 yıldır sanatın evrensel dilini исполняли музыку. Еще один важный момент - турне
kullanarak dostluk köprüleri inşaa eden, kültürleri посвящено 25-летию ТЮРКСОЙ. Почти восемь лет я
tanıştıran ve halkları birleştiren bir uluslararası kültürel участвую в проектах Международной организации
işbirliği örgütüdür.’’diyerek düşüncelerini ifade etti. тюркской культуры. Благодаря ТЮРКСОЙ не только
изменилась моя карьера, эта организация изменила
Mustafa Mehmandarov:Dünyanın мою жизнь, подарив много возможностей. Теперь я
Dört Bir Yanında Türk Dünyası’nı имею счастливую возможность с гордостью
Temsil Etmekten Gurur Duyuyorum представлять культуру тюркского мира во всем мире.
Это турне, например, подарило возможность
TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası’na ilk kez 2010 yılında
выступать вместе с Виктором Третьяковым, - для
keman sanatçısı olarak katılan Mustafa Mehmandarov,
многих музыкантов - это мечта, и ТЮРКСОЙ сделала
eğitiminin ardından 2016 yılından bu yana orkestrada şef
ее реальностью».
olarak görev almaya başladı. Orkestra’nın kurucu şefi
Anvar Akbarov ile birlikte orkestrayı yöneten Mustafa
Mehmandarov ilk kez bu yılki turnede tek başına şeflik
görevini üstlendi. Balkan Turnesi öncesinde Ankara’da
yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini açıklayan
Mustafa Mehmandarov turneyi değerlendirdi: ''Priştine,
Prizren, Çetince, Mostar, Saraybosna ve Zenitsa
konserlerimiz çok başarılı geçti. Bu turne sadece
konserlerden ibaret bir turne değil elbette. 5 farklı
devletten genç arkadaşlarımızla bir arada, çok güzel
günler geçirdik. Birbirimizden öğrendik, arkadaş olduk,
sanatımızı icra ettik. Bu turnenin bir başka öne çıkan
noktası TÜRKSOY’un kuruluşunun 25. yılını kutluyor
olmamız. Yaklaşık 8 yıldır TÜRKSOY’un çalışmalarında
yer alıyorum, TÜRKSOY sadece kariyerim için değil, tüm
yaşamımda fark yaratan, pek çok fırsat sağladı.
Dünyanın dört bir yanında Türk Dünyası’nı gururla temsil
etmeme vesile oldu. Bu turneden bir örnek verecek
olursam, Viktor Tretiakov ile aynı sahneyi paylaşmak pek
çoğumuz için bir hayaldi, TÜRKSOY sayesinde gerçek
oldu.’’
TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası’nın Балканское турне Молодежного
Balkanlar Turnesi камерного оркестра ТЮРКСОЙ

Анастасия Третьякова
Anastasia Tretyakova Музыкальный фурор, состоявшийся в Национальном
Karadağ’ın kadim başkenti музее древней столицы Черногории Цетине,
Çetinye’de gerçekleşen hayran запомнится публике не только звездным набором
bırakıcı müzik şenliği, izleyicilerin исполнителей, проницательной музыкальной
yüreklerini yalnızca yıldız составляющей и славной организацией самого
müzisyenlerle değil, aynı zamanda концерта: дружба народов - ключевая идея,
konserin müzik eserleriyle ve фигурирующая в рамках балканского турне, придала
etkinliğin organize edilmesinin событию особую атмосферу лирического торжества,
kusursuzluğuyla fethetmiştir. тем самым, максимально глубоко оправдав свое
Balkan turnesi kapsamında üzerine значение.
vurgu yapılan halkların kardeşliği
При содействии известного черногорского деятеля
gibi bir anahtar düşünce haklı bir
культуры и скрипача Мирана Бегича, было положено
biçimde şölene lirik bir zafer
достойное начало новому музыкальному союзу,
havasını kazandırmıştı. который наглядно обладает большими перспективами.
Tanınmış Karadağlı kültür insanı ve Одну из главных ролей этого колоритного события
kemancı Miran Begiç’in сыграл блистательный молодежный камерный оркестр
destekleriyle büyük perspektifler ТЮРКСОЙ, созданный генеральным секретарем
vaat eden yeni bir müzik işbirliğinin организации Дюсеном Курабаевичем Касеиновым.
temeli atılmıştı. Именно его усилиями и был сформирован коллектив,
состоящий из лучших юных музыкантов тюркоязычных
Bu parlak etkinliğin en önemli rolünü ise Genel Sekreter
стран.
Düsen Kaseinov tarafından kurulan başarılı TÜRKSOY
Gençlik Oda Orkestrası yerine getirmiştir. Bizzat Во многом благодаря искусному управлению
Kaseinov’un gayretleriyle söz konusu bu orkestra Türk молодого, но уже, можно смело сказать, выдающегося
Dünyası’nın en iyi genç müzisyenlerinden азербайджанского дирижера Мустафы Мехмандарова,
oluşturulmuştur. оркестру удалось с изысканной тонкостью, но в то же
время с неподдельной восточной страстью, открыть
Genç olmasına karşın rahatlıkla ünlü olarak публике чарующую завесу музыки композиторов
niteleyebileceğimiz Azerbaycanlı orkestra şefi Mustafa тюркского мира, таких как: Даулеткерей, У. Д. Эркин, Н.
Mehmandarov’un ustaca yönetimi sayesinde orkestra, Халмамедов и К. Караев.
hem zarif bir incelik hem de Doğu’ya özgü samimi bir
tutkuyla izleyenler için Devletkerey, Erkin, Halmamedov Прозвучавшие в этот вечер произведения И. С. Баха и
ve Karayev gibi Türk Dünyası’nın ulu bestecilerine ait Я. Сибелиуса, невероятно гармонично вписавшиеся в,
müziğin büyüleyici perdesini aralayabilmıştır. казалось бы, диссонирующий с ними
вышеперечисленный репертуар, послужили
O akşam sahnede Bach ve Sibelius’un seslendirilen эмоционально-контрастным дополнением музыкальной
eserleri inanılmaz ahenkli bir biçimde yukarıdaki ilk программы. Не осталась без внимания публики и
bakışta uyumsuz gibi gelebilen repertuarın içinde yerini завораживающая музыка страны-хозяйки: мировая
almış, ana programın zenginleşmesine yol açmıştır. премьера произведения талантливого композитора
Konserde ilk prömiyeri gerçekleşen ev sahibi ülkenin Миливоя Пичурича вызвала у зала особые овации.
yetenekli bestecisi Milivoy Piçuriç’in eserleri de
Знаменательными гостями интернациональной сказки
izleyenlerin yüreklerini derinden etkilemiştir.
стали звездные солисты, дополнившие вечер частичкой
Enternasyonal masalın yıldız misafirleri olan dünya
русского культурного наследия (пьесами Д.
çapında tanınan kemancı Viktor Tretyakov ve eşi Natalya
Шостаковича) - всемирно известный скрипач Виктор
Lihopoy Rus kültür mirasının bir parçası olan D.
Третьяков со своей супругой Натальей Лихопой.
Şostakoviç’in piyesleriyle bu akşamı daha da
zenginleştirmiştir. Гармоничное сочетание произведений не только
различных культур, но и эпох, придало событию
Hem çeşitli kültürlere hem de farklı devirlere ait определенный магический эффект, погружающий в
eserlerin ahengi etkinliğe, tam bir estetik zevke yol açan полное эстетическое наслаждение, а царящая на
belirli bir büyüleyici etki katmış, konserde hakim olan концерте атмосфера миролюбия, глубокой
barışseverlik, kültürel çeşitliliğe yönelik derin bir респектабельности и теплого отношения к
saygınlık ve sıcak bir duruş şüphesiz ki dünya культурному многообразию, однозначно
seviyesinde yeni fikirlerin ve müzik projelerinin ortaya поспособствует возникновению новых идей и
çıkmasına vesile olmuştur. музыкальных проектов на мировом уровне.

30
TÜRKSOY Gençlik Korosu

Kazakistan’da
Казахстанские гастроли Молодежного хора ТЮРКСОЙ

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Казахстанские гастроли


TÜRKSOY'un kuruluşunun 25. yılı Молодежного хора
kutlamaları kapsamında Международной
dünya genelinde организации тюркской
düzenlediği культуры ТЮРКСОЙ,
etkinliklerin bir ayağı организованные как
и другие
olan TÜRKSOY
мероприятия по
Gençlik Korosu всему миру в
Kazakistan Turnesi, рамках 25-летия
Karaganda kentinde ТЮРКСОЙ, начались
gerçekleştirilen с грандиозного
muhteşem konser ile концерта в городе
başladı. Караганде.

32
araganda'nın "Şalkıma" konser salonunda а концерте, состоявшемся на сцене

K düzenlenen ve yoğun ilgi gören konsere,


TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov,
Karaganda Vilayeti Vali Yardımcısı Jandos Abışev,
Н концертного зала «Шалкыма» и имевшем
большой успех у зрителей, присутствовали
генеральный секретарь ТЮРКСОЙ профессор Дюсен
Kazakistan Filarmonisi Genel Müdürü Talgat İdrisov, Касеинов, вице-губернатор Карагандинской области
Karaganda Tiyatro Müdürü Cansızbay Bekbolatov, Жандос Абышев, генеральный директор
Kazakistan'da mukim diplomatik misyon temsilcileri, Казахстанской филармонии Талгат Идрисов,
yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri ve basın директор Карагандинского театра Жансызбай
mensupları katıldı.
Бекболатов, представители дипмиссий,
расположенных в Казахстане, сотрудники СМИ,
Karaganda’da, Koro ve caz müziği
местных учреждений и организаций.
aynı sahnede
TÜRKSOY tarafından Türk Dünyası koroları arasında Хор и джаз на одной сцене в
repertuvar, şef, sanatçı değişimlerinin yapılabilmesi ve Караганде
Türk müziğinin dünyaya tanıtılması amaçları
Молодежный камерный хор ТЮРКСОЙ, созданный в
doğrultusunda, TÜRKSOY üyesi ülkelerin önde gelen
2015 году с целью создания возможности обмена
konservatuvarlarından seçilen başarılı genç koro
sanatçılarının bir araya getirilmesiyle 2015 yılında между хоровыми коллективами тюркского мира
kurulan ve kurulduğu yıl katıldığı Almanya'da репертуаром, дирижерам и музыкантами, и в первый
düzenlenen 2. Avrupa Koro Oyunları'ndaki yarışmalarda же год выигравший сразу 3 золотые медали во II
3 altın madalya kazanarak Türk Dünyası'nın gurur Европейских хоровых играх в Германии, в Караганде
vesilesi olan TÜRKSOY Gençlik Korosu, etkinlikler выступил вместе с известной американской джаз-
yelpazesine bir yenisini daha ekleyerek, ünlü Amerikan певицей Амикаейлой Гастон и группой «Harmonik
caz sanatçısı Amikaeyla Gaston ve "Harmonic Rhythms" Rhythyms».
grubu ile birlikte sahne aldı.
В своей приветственной речи на открытии
"Müzik Şehri" Karaganda'da 20'incisi düzenlenen международного фестиваля «Музыкальная
Uluslararası "Müzikal Sarıarka" Festivali çerçevesindeki Сарыарка» генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен
konserin açılış konuşmasını yapan TÜRKSOY Genel Касеинов заявил, что Международная организация

33
Sekreteri Düsen Kaseinov, bu yıl kuruluşunun 25. yılını тюркской культуры, отмечающая в этом году свое 25-
kutlayan TÜRKSOY'un, zengin Türk kültürünü korumak, летие, с каждым годом наращивает деятельность,
yaygınlaştırmak, tanıtmak ve gelecek nesillere направленную на сохранение, исследованию,
aktarmak amacıyla çalışmalarını her geçen yıl daha da популяризацию и передачу молодому поколению
artırdığını ve dünyanın dört bir köşesinde ses getiren богатую тюркскую культуру, через масштабные
etkinlikler düzenlediğini kaydetti. Kaseinov, 25. yıl мероприятия во многих культурных центрах мира,
kutlamaları çerçevesinde etkinliklerin düzenlendiği охватывающих географию от Японии до Аргентины,
ülkelere bakıldığında Japonya'dan Arjantin'e, от Франции и Австрии до Словакии. Таким образом,
Fransa'dan, Avusturya'dan Slovakya'ya, Türk coğrafyası ТЮРКСОЙ стал своего рода голосом тюркского мира
dışında da TÜRKSOY olarak Türk Dünyası'nın sesini за его пределами.
duyurduklarını vurguladı.
Молодежному камерному хору ТЮРКСОЙ,
Bu yılki repertuvarını ağırlıklı olarak Türk Dünyası сформировавшему свой репертуар в этом году в
Bestecileri'nin eserlerinden oluşturan koronun, основном из произведений композиторов из
Karagandalı müzikseverlere sunduğu Azerbaycan , Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана,
Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan, Туркменистана, Турции, Узбекистана и Татарстана
Özbekistan ve Tataristan'a (RF) özgü eserleri izleyiciler (РФ), с благодарностью и восхищением рукоплескали
tarafından coşkuyla alkışlandı. Konserlerinde klasik batı карагандинцы, которые услышали также «Оду к
koro eserlerini de seslendiren Gençlik Koro'sunun, радости» Бетховена (симфония № 9) и традиционное
Amikaeyla Gaston ve "Harmonic Rhythms" grubu ile американское духовное произведение «Swing Low,
birlikte seslendirdiği Beethoven'in "Joyful Joyful" şarkısı Sweet Chariot» в хоровом исполнении совместно с
ve Amerikan'ın geleneksel dini eseri "Swing Low, Sweet Амикаейлой Гастон и группой «Harmonik Rhythyms».
Chariot", Karagandalı sanatseverlerin büyük beğenisini
kazandı. Павлодар был восхищен
Pavlodar TÜRKSOY Gençlik молодежным камерным хором
Korosu’na hayran kaldı Казахстанские гастроли молодежного камерного
хора ТЮРКСОЙ, организованные в рамках 25-летия
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY'un
Международной организации тюркской культуры,
kuruluşunun 25. yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği
продолжились выступлением творческого коллектива
TÜRKSOY Gençlik Koro'su Kazakistan
в городе Павлодар.
Turnesi Pavlodar konseriyle devam etti.
На концерте, состоявшемся в Павлодаре на сцене
Pavlodar’ın Estay Kültür Merkezin’de
дворца культуры «Естай», присутствовали
düzenlenen konsere, TÜRKSOY Genel
генеральный секретарь ТЮРКСОЙ профессор Дюсен
Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov,
Касеинов, губернатор Павлодарской области Болат
Pavlodar Vilayeti Valisi Bolat
Бакауов, вице-губернатор Мейрам Бегентаев,
Bakauov, Vali Yardımcısı
директор филармонии им. Исы Байзакова Амангельды
Meyram Begentaev, İsa
Кожанов, представители СМИ, местных учреждений
Bayzakov Filarmonisi Müdürü
и организаций, а также павлодарские любители
хоровой музыки.
Amangeldi Kojanov, yerel kurum ve kuruluşların Каждый год репертуар молодежного камерного хора
temsilcileri, basın mensupları ve Pavlodarlı ТЮРКСОЙ пополняется произведениями тюркских
müzikseverler katıldı. композиторов. В этом году он был сформирован из
следующих произведений: «Не бахырсан»
Repertuvarını her yıl Türk Dünyası bestecilerinin
(Азербайджан), «Караторгай» (Казахстан), «Суйгойнум
eserleriyle zenginleştiren koronun bu yılki konser
чыкса болбойбу» (Кыргызстан), «Бен гидерим Батума»
programında, Azerbaycan’dan “Ne bahırsan,
(Турция), «Бибиджан» (Туркменистан), «Кылпыллама»
Kazakistan’dan “Karatorgay” , Kırgızistan’dan
(Узбекистан) и «Тефтиляу» (Татарстaн, РФ).
“Suygoynum çıksa bolboybu”, Türkiye “Ben Giderim
Batuma”, Türkmenistan “Bibican”, Özbekistan’dan Выступление молодежного камерного хора
“Kılpıllama” ve Tataristan'dan (RF) “ Teftilau” gibi Türk ТЮРКСОЙ на сцене дворца культуры «Естай»
halklarının kendine özgü popüler şarkıları da yer aldı. покорило сердца павлодарских любителей искусства,
которые продолжительными овациями выразили свою
Estay Kültür Merkezi’ni dolduran bini aşkın Pavlodarlı
благодарность и восхищение блистательным
müziksever, zengin Türk müziğinin geniş coğrafyasına
исполнением популярных произведений разных
özgü örnekleri muhteşem icrasıyla sunan TÜRKSOY
тюркских народов.
Gençlik Koro’sunu uzun süre coşkuyla ayakta alkışladı.
Молодежный камерный хор
Gençlik Korosu Abay'ın vatanında
ТЮРКСОЙ на родине Абая
TÜRKSOY Gençlik Korosu, Kazakistan turnesi
Молодежный камерный хор ТЮРКСОЙ,
çerçevesinde ünlü Kazak düşünür, şair ve ozanı Abay'ın
созданный с привлечением талантливых
vatanı Semey'de sahne aldı.
молодых вокалистов из ведущих
TÜRKSOY'un kuruluşunun 25. yılı kutlamaları консерваторий стран-членов
kapsamında düzenlenen международной организации
turnenin 5. gününde тюркской культуры в 2015
Semey'e gelen TÜRKSOY году с цельюобмена
Gençlik Korosu, Kazak между хоровыми
halkının kültür ve коллективами
sanatının, milli тюркского мира
kimliğinin gelişmesi репертуаром,
için nice evlatlar дирижерами и
yetiştiren Semey'in музыкантами, а
yetkilileri tarafından также
şehir girişinde популяризации
geleneksel törenle тюркской музыки
karşılandı. на

35
Abay Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konsere TÜRKSOY международном уровне, на этот раз выступил в
Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Semey Valisi Ermak Семее - родине великого казахского мыслителя и
Salimov, Doğu Kazakistan Vilayeti Kültür Dairesi Başkanı народного поэта Абая.
Azamat Muhamedçinov, yerel kurum ve kuruluş
Казахстанские гастроли Молодежного хора
temsilcileri, basın mensupları ve sanatseverler katıldı.
ТЮРКСОЙ, организованные как и другие
Konserlerine farklı coşku ve heyecan katarak мероприятия международной организацией
yorumlayan TÜRKSOY Gençlik Korosu, Semeyli тюркской культуры по всему миру в честь 25-летия
müzikseverlerin karşısına programında yaptığı sürpriz ТЮРКСОЙ, продолжились грандиозным концертом в
değişiklikle çıktı. Kazakistanlı şef Gülmira городе Семей, на котором присутствовали
Kuttıbadamova'nın yönetimindeki koronun seslendirdiği генеральный секретарь ТЮРКСОЙ профессор Дюсен
Türk Dünyası eserlerine yenileri eklenerek, ayrıca Касеинов, аким города Семей Ермак Салимов,
koroyu oluşturan 6 ülke sanatçıları tarafından kendi руководитель управления культуры, архивов и
ülkelerinin şarkıları icra edildi. Koro üyelerinin icra ettiği документации Восточно-Казахстанской области
Abay'ın "Gözümün karası" (Kazakistan), Cahangir Азамат Мухамедчинов, представители СМИ, местных
учреждений и организаций региона.
Cahangirov'un "Bana Bana Gel" (Azerbaycan), Kazım
Koyuncu'nun "Koyverdun Gittun Beni" (Türkiye) ve Naira Любителям искусства города Семей был подарен
Şarafaeva'nın "Horazm Navolyari" (Özbekistan) eserleri концерт, состоящий из произведений тюркских
müzikseverlerin büyük beğenisini kazandı. авторов, а также новых песен, включенных
специально для этого праздника музыки: «Кзімні
Semey Valisi Ermak Salimov, 25. kuruluş yılını kutlayan
арасы» Абая (Казахстан), «Бана бана гель»
TÜRKSOY'u tebrik ederek, zengin Türk kültürünü dünya
Джихангира Джихангирова (Азербайджан),
genelinde yaygınlaştıran ve tanıtılmasını sağlayan
«Койувердун гиттун бени» Кязыма Коюнджю (Турция)
TÜRKSOY'un yaptığı projelerle birçok başarıya imza
и «Хоразм навойлари» Наиры Шарафаевой
attığını, bu projelerden biri olan Gençlik Korosu ile
(Узбекистан) вызвали бурю апплодисментов в зале.
Semeylilere muhteşem bir gece yaşattığını vurguladı.
Abay Tiyatrosu Sahnesi'nin, birçok ünlü topluluklara ve Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов в
konserlere evsahipliği yaptığını belirten Salimov, своем выступлении после концерта отметил, что
TÜRKSOY Genlik Korosu'nun gerçekleştirdiği bu konser молодежный камерный хор ТЮРКСОЙ, успешно
ile çıtalarını daha da yükselttiğini vurgulayarak, представляющий тюркский мир на своих концертах
TÜRKSOY korosuna teşekkür etti. во многих странах, на этот раз в рамках

36
казахстанских гастролей, приуроченных к 25-летию
международной организации тюркской культуры,
встречается с жителями города Семей - родины
великого мастера казахской словесности Абая.

Молодежный хор выступил перед


ценителями искусства в Оскемене
В рамках празднования 25-летия Международной
организации тюркской культуры в казахстанском
городе Оскемен состоялся концерт молодежного
камерного хора ТЮРКСОЙ.

На концерте в Оскемене - столице Восточно-


Казахстанской области, присутствовали генеральный
секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, вице-
губернатор ВКО Асем Нусупова, сотрудники
региональных органов СМИ, представители местных
учреждений и организаций, а также жители и гости
города.

В своей приветственной речи перед мероприятием


на сцене Оскеменского драмтеатра Заместитель
акима ВКО Асем Нусупова поблагодарила
молодежный камерный хор ТЮРКСОЙ за подаренную
оскеменским любителям искусства возможность
Gençlik Korosu Öskemen'de поближе познакомиться с музыкой тюркского мира.
sanatseverlerle buluştu
Грандиозный финал от
TÜRKSOY'un 25. yılı kapsamında Kazakistan'ın Öskemen
молодежного хора в Астане
kentinde TÜRKSOY Gençlik Korosu Konseri
gerçekleştirildi. Казахстанские гастроли Молодежного хора
ТЮРКСОЙ, организованные в честь 25-летия
Doğu-Kazakistan Vilayeti’nin başkenti niteliğindeki
ТЮРКСОЙ, завершились концертом в столице
kadim Öskemen kentinde düzenlenen konsere
республики городе Астана.
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Vali
Yardımcısı Asem Nusupova, yerel kurum ve kuruluşların На концерте, состоявшемся на сцене Астана Оперы,
temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. присутствовали генеральный секретарь ТЮРКСОЙ
TÜRKSOY'un 25. yılı kutlamaları çerçevesinde Дюсен Касеинов, заместитель министра культуры и
düzenlenen Kazakistan Turnesi'nin dördüncü durağı спорта Республики Казахстан Актоты Раимкулова,
olarak Öskemen Drama Tiyatrosu sahnesinde представители СМИ, творческой и культурной
gerçekleştirilen konser öncesi kısa bir konuşma yapan общественности, многочисленные любители
Asem Nusupova, TÜRKSOY Gençlik Korosu'nun Türk искусства.
Dünyası müziğini Öskemenli sanatseverlere tanıttığı için
Молодежный камерный хор ТЮРКСОЙ, созданный с
teşekkürlerini iletti.
Gençlik
Korosu’ndan
Astana'da
muhteşem final
TÜRKSOY'un kuruluşunun 25. yılı
kutlamaları kapsamında düzenlediği TÜRKSOY Gençlik
привлечением
Koro'su Kazakistan Turnesi, Astana konseriyle sona erdi.
талантливых молодых вокалистов из ведущих
Başkent Astana'ın muhteşem eserlerinden olan Astana консерваторий стран-членов международной
Opera'nın sahnesinde gerçekleştirilen konsere, организации тюркской культуры в 2015 году с целью
TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov, обмена между хоровыми коллективами тюркского
Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı мира репертуаром, дирижерам и музыкантами, и в
Aktoty Raimkulova, Astana'nın sanat camiasının первый же год выигравший сразу 3 золотые медали
temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda müziksever во II Европейских хоровых играх в Германии, подарил
katıldı. казахстанским любителям хорового искусства
незабываемый концерт.
Türk Dünyası'nın gurur vesilesi olan TÜRKSOY Gençlik
Korosu, dünya genelinde elde ettiği başarılarına bir Каждый год репертуар молодежного камерного хора
yenisini daha ekleyerek Astana Opera sahnesindeki ТЮРКСОЙ пополняется произведениями тюркских
performansıyla müzikseverlere muhteşem bir gece композиторов. Астанинские зрители услышали
yaşattı. следующие произведения: «Не бахырсан»
(Азербайджан), «Караторгай» (Казахстан), «Суйгойнум
Koronun bu yılki konser programında, Azerbaycan’dan
чыкса болбойбу» (Кыргызстан), «Бен гидерим Батума»
“Ne bahırsan, Kazakistan’dan “Karatorgay” ,
(Турция), «Бибиджан» (Туркменистан), «Кылпыллама»
Kırgızistan’dan “Suygoynum çıksa bolboybu”,
(Узбекистан) и «Тефтиляу» (Татарстан, РФ). Наряду с
Türkiye'den “Ben Giderim Batuma”, Türkmenistan'den
ними «Кзімні арасы» Абая (Казахстан), «Бана бана
“Bibican”, Özbekistan’dan “Kılpıllama” ve Tataristan'dan
гель» Джихангира Джихангирова (Азербайджан),
(RF) “ Teftilau” gibi Türk halklarının kendine özgü popüler

38
«Койвердун гиттун бени»
Кязыма Коюнджю (Турция) и
«Хоразм навойлари» Наиры
şarkıları da yer aldı. Koro üyelerinin icra ettiği Abay'ın Шарафаевой (Узбекистан)
"Gözümün karası" (Kazakistan), Cahangir Cahangirov'un вызвали бурю апплодисментов в зале.
"Bana Bana Gel" (Azerbaycan), Kazım Koyuncu'nun
Выступление молодежного камерного хора
"Koyverdun Gittun Beni" (Türkiye) ve Naira Şarafaeva'nın ТЮРКСОЙ на сцене Астана Оперы покорило сердца
"Horazm Navolyari" (Özbekistan) eserleri Astanalı столичных любителей искусства, которые
müzikseverlerin büyük beğenisini kazandı. продолжительными овациями стоя выразили свою
благодарность и восхищение блистательным
Astana Opera salonunu dolduran izleyiciler, zengin Türk
исполнением популярных произведений разных
müziğinin geniş coğrafyasına özgü örnekleri muhteşem
тюркских народов.
icrasıyla sunan TÜRKSOY Gençlik Korosu'nu uzun süre
coşkuyla ayakta alkışladı. Казахстанские гастроли молодежного камерного
хора ТЮРКСОЙ под управлением Гульмиры
Kazakistanlı şef Gülmira Kuttıbadamova'nın yönetiminde Куттыбадамовой в составе 34 вокалистов из
ve Türk Dünyası'nı temsilen bu yıl Azerbaycan, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции,
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Узбекистана и Татарстана (РФ), прошедшие в г.
Tataristan'dan (RF) 34 sanatçısının yer aldığı TÜRKSOY Павлодар (15 октября), Семей (16 октября) и Оскемен
Gençlik Korosu'nun Kazakistan Turnesi, Karaganda (13 (17 октября), завершились 19 октября 2018 года
Ekim), Pavlodar (15 Ekim), Semey (16 Ekim), Öskemen'in грандиозным концертом в городе Астана.
(17 Ekim) ardından Astana (19 Ekim) konseriyle sona erdi.

39
TÜRKSOY’un
25. Yılı
Japonya’da kutlandı
25-летие ТЮРКСОЙ отметили в Японии
Bu yıl 25. yılını kutlayan Türk В этом году международная организация тюркской
Dünyası'nın UNESCO’su TÜRKSOY, культуры ТЮРКСОЙ, которая известна как
kuruluşundan bu yana Türk «ЮНЕСКО тюркского мира», отметившая свое 25-
Dünyası'ndan tanınmış sanatçıları ve летие, осуществляющая свою деятельность во всех
bilim insanlarının katılımıyla, dünyanın
концах мира с самого начала своего создания с
dört bir yanında gerçekleştirdiği
участием известных артистов и ученых из тюркского
faaliyetlerine bir yenisini daha
ekleyerek, “2019 Japonya’da Türkiye мира, провела свое первое официальное
Yılı” çerçevesinde Japonya’da ilk resmi мероприятие в рамках «Года Турции в Японии-
etkinliğini düzenledi. 2019».

40
понские любители искусства смогли

2 016 yılında Türk Dünyası'nın farklı


coğrafyasındaki milli enstrümanların bir araya
getirilmesi ile kurulan TÜRKSOY Halk Çalgıları
Я познакомиться с музыкой тюркских народов в
исполнении оркестра народных инструментов
ТЮРКСОЙ, сформированный в 2016 году из ведущих
Orkestrası ve TÜRKSOY üyesi ülkelerden tanınmış музыкантов тюркского мира.
solistlerin katılımıyla Türk halk ezgilerini Japonya’ya
taşıdı. В этом году в рамках указанного международного
проекта на сцену вышли мастера музыкального,
Bu yılki konserlerinde Türk Dünyası'ndan - Azerbaycan, вокального и танцевального искусства из
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркмении,
Türkiye, Başkurdistan (RF), Hakasya (RF), Tıva (RF), Saha- Турции, Узбекастана, а также Башкирии, Хакасии,
Yakut (RF), Gagavuz Yeri (Moldova) ve Moğolistan’dan Тувы, Якутии в составе РФ, Гагаузии (Молдова) и
geleneksel müzik ustaları, solist sanatçılar ve dansçıları Монголии. Международная организация тюркской
ile sahne alan orkestra, Türk halklarının zengin müzik культуры продолжила свою активную деятельность,
kültürünü, bulundukları coğrafyaların da sınırlarını направленную на популяризацию на глобальном
aşarak dünyaya tanıttı. уровне культурного взаимодействия тюркского мира.

İlk konser İstanbul’da Первый концерт в Стамбуле


Türk Dünyası'nın milli enstrümanlarının bir araya Незадолго до гастролей в Японию в Стамбуле
getirilmesi ile kurulan TÜRKSOY Halk Çalgıları состоялся грандиозный концерт Международного
Orkestrası, Japonya Turnesi öncesinde TÜRKSOY üyesi оркестра народных инструментов ТЮРКСОЙ,
ülkelerin tanınmış solistlerinin katılımıyla İstanbul'da сформированного из ведущих музыкантов тюркского
muhteşem bir konsere imza attı. мира, с участием известных солистов из разных
стран тюркоязычного пространства.
İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda
düzenlenen konsere, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen На концерте, проведенном в концертном зале имени
Kaseinov, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Джемаля Решита Рей, присутствовали генеральный
Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Belediye секретарь ТЮРКСОЙ, Дюсен Касеинов, главный
Başkanı Mevlüt Uysal, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti советник президента Турецкой Республики и
Üyesi Bilal Erdoğan, çeşitli kurum ve kuruluşların председатель правления Фонда лучников Хайдар Али
temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda davetli Йылдыз, мэр Стамбула Мевлют Уйсал, член
katıldı. попечительского совета Фонда лучников Билаль
Turne öncesinde son sahne niteliğinde İstanbullu Эрдоган, представители СМИ, официальных и
sanatseverlerle buluşan TÜRKSOY Halk Çalgıları гражданских учреждений и организаций,
Orkestrası, sunduğu Türk Dünyası ezgileri konseriyle многочисленные зрители.
sanatseverlerden büyük alkış aldı.
Перед выездом на гастроли Международный
Salonu dolduran İstanbullu müzikseverler, orkestranın оркестр народных инструментов ТЮРКСОЙ своим
seslendirdiği ve Türk Dünyası'nın zengin müzik концертом с участием наилучших музыкантов,
kültürünün birer örneği niteliğindeki eserlere tempo солистов и танцоров из тюркского мира покорил
tutarak eşlik etti. сердца стамбульских любителей искусства.

Japon sanatseverler Türk halklarının Стамбульские любители музыки, заполнившие зал,


поддерживали аплодисментами произведения
ezgilerine hayran kaldı оркестра, которые являются образцами богатой
İstanbul konserinin музыкальной культуры тюркского мира.
ardından orkestra turne
kapsamında ilk olarak Японские зрители были
Tokyo Sanat в восторге от тюркских
Üniversitesi песен
konservatuvarı
öğrencileri ile Вслед за стамбульским концертом в рамках турне
buluştu. оркестр, в первую очередь, встретился со
студентами Токийского университета искусств. В
Токийском университете искусств исполнители
творческого мастер-класса ознакомили японских
студентов с примерами тюркских традиционных
инструментов и национальных танцев. После
продолжающихся весь день мероприятий состоялся

42
Tokyo Sanat Üniversitesi’nde Ustalık Sınıfı особый концерт для университета. Студенты
gerçekleştiren sanatçılar, Türk halk çalgılarını ve milli университета искусств с восхищением послушали
danslarından örnekleri Japon öğrencilere tanıttı. песни разных регионов тюркских народов.
Günboyu gerçekleştirilen çalışmalarından ardında Японские гастроли ТЮРКСОЙ с участием 50
üniversiteye özel bir konser gerçekleştirildi. Sanat артистов из 12 стран продолжались концертом,
Üniversitesi öğrencileri, Türk halklarının çeşitli который прошел а самом знаменитом концертном
coğrafyasına özgü ezgileri büyük hayranlıkla dinledi. зале «Culttz Kawasaki» в Кавасаки. Перед концертом
12 ülkeden 50 sanatçının katıldığı TÜRKSOY Japonya встретились делегация ТЮРКСОЙ и официальные
Turnesi, Kawasaki şehrinin en görkemli konser salonu лица мэрии города Кавасаки, обменялись мнениями
olan Culttz Kawasaki Konser Salonu’nunda о возможном сотрудничестве. По окончании
gerçekleştirilen konserle devam etti. Konser oncesinde концерта, длившегося около 90 минут, японские
TÜRKSOY heyeti ve Kawasaki Belediyesi yetkililileri bir ценители искусства, выразившие свое восхищение
araya gelerek olası işbirlikleri üzerine görüş alışverişinde бурными аплодисментами, поспешили
bulundu. Yaklaşık 90 dakika süren konserin sonunda сфотографироваться с гостями из тюркского мира.
coşkulu alkışları ile beğenilerini ifade eden Japon
sanatseverler, uzun süre boyunca salondan Имена выдающихся личностей
ayrılmayarak, sanatçılarla fotograf çektirmek için sıraya тюркского мира не были забыты
girdi. При организации турне по Японии ТЮРКСОЙ не
забыл имена таких выдающихся личностей тюркского
Türk Dünyası’nın öncü isimleri мира, как Гара Гараев, 100-летие со дня рождения
unutulmadı которого, и Чингиз Айтматов, 90-летие со дня
рождения которого отмечается в 2018 году,
Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları Daimi Konseyi
объявленном годом данных деятелей культуры в
kararı ile 2018 yılını Doğumunun 100. Yılında Gara
соответствии с решением Постоянного совета
Garayev ve Doğumunun 90. Yılında Cengiz Aytmatov Yılı
министров культуры тюркоязычных стран.
olarak ilan eden TÜRKSOY, gerçekleştirdiği turnede
Türk Dünyası’nın öncü isimlerini de unutmadı. В связи со 100-летием со дня рождения Кара
Караева ТЮРКСОЙ, включивший произведения
15 Kasım 2018 tarihinde, Japonya’nın Yokohama
композитора в репертуар концерта, состоявшегося
şehrinde gerçekleştirilen konserde, Gara Garayev'in 100.
15 ноября 2018 года в японском городе Иокогама. А
Yılı münasebetiyle orkestra repertuvarına bestecinin концерт, прошедший в токийском концертном зале
eserlerini dahil eden TÜRKSOY, Tokyo şehrinde bulunan «Akasaka», организация посвятила 90-летию со дня
Akasaka Konser Salonu'nda gerçekleştirdiği konseri ise рождения великого кыргызского писателя Чингиза
Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov’un doğumunun 90. yılına Айтматова.
ithaf etti.
На мероприяти, начавшемся с показа
Cengiz Aytmatov'un hayatını anlatan kısa film gösterimi короткометражного документального фильма о
ile başlayan etkinlik Türk Konseyi Genel Sekreteri жизни и творческом наследии Чингиза Айтматова,
Bagdat Amrayev, Kırgızistan Halk Yazarı Sultan Rayev, выступили также генеральный секретарь Совета
Tsukuba Üniversitesi öğretim görevlisi Sei Matsushita ve сотрудничества тюркоязычных государств Багдад
TÜRKSOY Kırgızistan Temsilcisi Hojogeldi Kuluyev'in Амреев, народный писатель Кыргызской Республики
Cengiz Aytmatov hakkındaki konuşmaları ile zenginleşti. Султан Раев, преподаватель из университета Цукуба

44
Türk kültürünün tanıtılmasında Сей Мацусита и представитель Кыргызстана в
ТЮРКСОЙ Кожогелди Кулуев.
TÜRKSOY’un önemi vurgulandı
TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası Japonya Turnesi, Подчеркивалась важность
Yokohama şehrinde gerçekleştirilen konserle devam ТЮРКСОЙ в продвижении
etti. тюркской культуры
Yokohama şehrinin en önemli konser salonu olan Японское турне оркестра народных инструментов
Kenmin Kyosai Mirai Hall’de gerçekleştirilen konserde ТЮРКСОЙ продолжилось выступлением в японском
sanatseverleri Türkmenistan’ın Tokyo Büyükelçisi городе Иокогама.
Elyasov Gurbanmammet ve Azerbaycan’ın Tokyo
Büyükelçisi Gürsel İsmayılzade selamladı. На концерте, состоявшемся на сцене престижного
концертного зала города Иокогама «Kenmin Kyosai
Türkmen Büyükelçi Gurbanmammer konuşmasında Mirai Hall», любителей искусства приветствовали
TÜRKSOY’un 25. yılını kutlayarak Türkmenistan ile посол Туркменистана в Токио Гурбанмаммет
TÜRKSOY’un gittikçe daha derinleşen ilişkilere sahip Эльясов и посол Азербайджана в Токио Гюрсель
olduğunu ve bunda TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Исмайилзаде.
Kaseinov’un büyük emeği olduğuna vurgu yaparak.
“Türkmenistan’ın Devlet Başkanı Gurbanguli Туркменский посол в своем выступлении поздравил
Berdimuhamedov’un çok değer verdiği İpek Yolu’nun ТЮРКСОЙ с 25-летним юбилеем и подчеркнул
canlanmasına yönelik çalışmaların en büyük особый вклад генерального секретаря
ayaklarından biri kültürdür. Bu kapsamda TÜRKSOY Türk Международной организации тюркской культуры
dili konuşan ülkeler arasında çok önemli işler yaparak Дюсена Касеинова в развитие отношений между
ülkelerimizin kültürel değerlerini tüm dünyaya yayıyor” Туркменистаном и ТЮРКСОЙ. «Одним из самых
dedi. важных столпов Шелкового пути, возрождению
которого очень большое значение придает
Azerbaycan Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçisi İsmayılzade
президент Туркменистана Гурбангулы
ise, “Azerbaycan TÜRKSOY’un en aktif üyelerinden biri
Бердымухамедов, является культура. И в этом
ve gerçekten çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.
отношении ТЮРКСОЙ проводит очень важную и
Özellikle bugün burada gerçekleştirilen konserde
успешную работу среди тюркоязычных стран и
doğumunun 100. yılında ünlü Azerbaycanlı besteci Gara
распространяет культурные ценности наших стран
Garayev’in bir eserinin de icra edilmesi bizim için çok
на мировом уровне», - добавил Эльясов.
değerli bir olay, TÜRKSOY Türk kültürünü tanıtmak için
çok ciddi çalışmalar yürütüyor 25. yıllarını kutluyorum ve Посол Азербайджанской Республики в Токио г-н
başarılı çalışmaları daim olsun diyorum” dedi. Исмаилзаде в своей речи сказал: «Азербайджан

45
Özbek Doyrası Japon müzesinde является одним из самых активных участников
ТЮРКСОЙ и осуществляет очень важную работу. В
yerini aldı частности, исполнение сегодня на концерте
TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası, Japonya’nın произведения великого азербайджанского
alanında ilk ve en zengin müzesi olma özelliğini taşıyan композитора Кара Караева, 100-летие со дня
Hamamatsu Müzik Aletleri Müzesi’nde özel bir etkinlikle рождения которого отмечается в этом году, очень
sahne aldı. ценное для нас событие. Поздравляю с 25-летием
ТЮРКСОЙ, который делает очень много для
Dünyanın dört bir yanından toplanın enstrümanların
продвижения тюркской культуры, и желаю успехов в
sergilendiği müzede gerçekleştirilen konserde çok özel
дальнейшей работе».
anlar yaşandı. Turne boyunca gösterdiği performansla
izleyicilerin en çok beğendiği sanatçılardan biri olan Узбекская дойра заняла свое место
Özbek sanatçı Rovşancan Yunusov, büyük alkış alan
performansının ardından Doyra’sını müzeye hediye
в японском музее
etmek istediğini ifade etti. Müze direktörü Kazuhiko Оркестр народных инструментов ТЮРКСОЙ
Shima bu özel hediye için sanatçıya ve выступил с особым концертом на сцене музея
TÜRKSOY’a minnettarlığını ifade etti. музыкальных инструментов Хамамацу, который
является первым и самым богатым в Японии музеем,
Konser sırasında eğlenceli dakikalar
где экспонируются исключительно музыкальные
geçiren sanatseverlerle,
инструменты, собранные из многих уголков мира.
orkestranın kullanmakta olduğu
enstrümanlara dair soruların yer В музее, где экспонируются музыкальные
aldığı bir yarışmada gerçekleştirildi. инструменты со всего мира, были очень
Soruları doğru cevaplayan впечатлительные моменты. Узбекский артист
katılımcılara TÜRKSOY Halk Çalgıları Ровшанджан Юнусов, сумевший
Orkestrası DVD’si armağan edildi. покорить сердце публики своими
выступлениями на протяжении
TÜRKSOY’un Tokyo всего турне, после бурного
konseri kapalı взрыва аплодисментов,
gişe сказал, что хочет
подарить музею свою
Azerbaycan Kazakistan, дойру. Директор музея
Kırgızistan, Türkmenistan Казухико Шима
ve Türkiye’nin Tokyo выразил слова
büyükelçilikleri yanı sıra благодарности
Yunus Emre Enstitüsü музыканту и ТЮРКСОЙ за такой
ve Okçular Vakfı особый подарок.

46
işbirliğinde gerçekleştirilen turnenin son konseri Tokyo По завершении мероприятия для японских зрителей
şehrinde yapıldı. был устроен конкурс на знание традиционных
инструментов и тем, кто правильно ответил, были
1250 seyirci kapasiteli Meguro Sahnesi’ndeki konserin
подарены компакт диски с записями оркестра
biletleri günler öncesinden tükenirken etkinliğe katılan
народных инструментов ТЮРКСОЙ.
seyirciler arasında yerel halkın yanı sıra, Japonya
parlamentosunun mensupları ve pek çok diplomatik
misyon şefi ve temsilcileri de yer aldı.
Аншлаг на концерте ТЮРКСОЙ в
Токио
Türk Dünyası'ndan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,
Özbekistan, Türkmenistan, Türkiye, Başkurdistan (RF), Завершающий концерт гастролей прошел в городе
Tıva (RF), Saha-Yakut (RF), Gagavuz Yeri (Moldova) ve Токио при содействии посольств Азербайджана,
Moğolistan’dan geleneksel müzik ustaları, solist Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Турции, в
sanatçılar ve dansçıların sahne aldığı konser izleyicilerin том числе Института им. Юнуса Эмре и Фонда
büyük beğenisini kazandı. лучников.

Konserin sonunda coşkulu alkışları ile beğenilerini ifade Последний концерт оркестра народных
eden Japon sanatseverler, uzun süre boyunca salondan инструментов ТЮРКСОЙ прошел с аншлагом в
ayrılmayarak, sanatçılarla fotoğraf çektirmek için sıraya концертном зале «Meguro» на 1250 мест. На
girdi. Aile fotografı çekilmek için sahneye çıkan незабываемом празднике тюркской музыки наряду с
büyükelçiler ve misafir diplomatlar TÜRKSOY многочисленными любителями искусства
sanatçılarının süpriziyle konserin kapanışını hep beraber присутствовали депутаты Японского парламента, а
gerçekleştirdi. Yüzlerce kişi sahnede Türk Dünyası также высокопоставленные лица, руководители и
enstrümanları eşliğinde halay çekerek muhteşem сотрудники многих посольств и дипломатических
geceyi unutulmaz kıldı. миссий в Токио.

Артисты из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана,


Туркменистана, Турции и Узбекистана, а также из
Башкортостана, Саха (Якутии), Тувы, Хакасии в
составе России, Гагаузии в составе Молдовы и
Монголии своим высокопрофессиональным
исполнением музыки, танцами покорили сердца
зрителей.

В завершение концерта зрители, выразившие свое


восхищение мастерством оркестра несмолкающими
аплодисментами, переходящими в бурную овацию,
буквально создали длинные очереди из желающих
сфотографироваться на память с артистами из
тюркского мира.

47
TÜRKSOY'un
25. yılı
UNESCO'da
kutlandı
25-летие ТЮРКСОЙ отметили в ЮНЕСКО
TÜRKSOY’un kuruluşunun 25. yıldönümü,
TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Avrupa
Turnesi çerçevesinde UNESCO Genel
Merkezi’nde gerçekleştirilen konserle kutlandı.

Международная организация
тюркской культуры ТЮРКСОЙ свое
25-летие отметила концертом,
состоявшимся в ЮНЕСКО.

48
NESCO'nun Paris'deki Genel а концерте, прошедшем в штаб-

U Merkezi’nde TÜRKSOY ile Azerbaycan,


Kazakistan ve Türkiye'nin UNESCO
nezdindeki daimi temsilciliklerinin ortaklaşa
Н квартире ЮНЕСКО в Париже,
присутствовали генеральный
секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, посол
düzenlediği konsere, TÜRKSOY Genel Sekreteri Азербайджана во Франции Рахман
Büyükelçi Düsen Kaseinov, Azerbaycan'ın Paris Мустафаев, посол Казахстана во Франции
Büyükelçisi Rahman Mustafayev, Kazakistan'ın Жан Галиев, посол Турции во Франции
Paris Büyükelçisi Jan Galiyev, Türkiye'nin Paris Исмаил Хаккы Муса, постоянные
Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, UNESCO представители разных стран при ЮНЕСКО,
Nezdinde Azerbaycan Daimi Temsilciliği руководители диаспор и
Maslahatgüzarı Ayaz Gocayev, UNESCO неправительственных организаций тюркских
Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği стран во Франции, представители СМИ и
Maslahatgüzarı Eylem Tandoğan Özkan, Yunus многочисленные любители искусства.
Emre Enstitüsü Paris Müdürü Ahmet Bakçan,
В своем приветственном слове на открытии
UNESCO nezdinde bulunan çeşitli ülkelerin
концерта руководитель ТЮРКСОЙ Дюсен
temsilcileri, Türk cumhuriyetlerinin Fransa'daki
Касеинов отметил, что Международная
diaspora ve sivil toplum kuruluşları yetkilileri,
организация тюркской культуры
basın mensupları ve çok sayıda sanatsever
неоднократно проводит свои мероприятия
katıldı.
на сцене ЮНЕСКО, с которой уже в 1996
Konserin açılış konuşmasını yapan Genel году был подписан Протокол о
Sekereter Düsen Kaseinov, TÜRKSOY’un pek сотрудничестве, в рамках которого
çok kez, çok farklı etkinlikle UNESCO ТЮРКСОЙ является одним из самых активных
platformunda faaliyetler düzenlediğini сторон по поддержке инициатив этой
vurgulayarak, "TÜRKSOY ile UNESCO arasında организации при ООН в области сохранения
1996’da imzalanmış bir işbirliği protokolü культурного разнообразия, нематериального

49
mevcuttur ve bu protokol çerçevesinde TÜRKSOY, культурного наследия, а также международного
UNESCO’nun; kültürel çeşitliliğin sürdürülmesi, somut десятилетия по сближению культур. «В этом году мы
olmayan mirasın korunması, kültürler arası yakınlaşma отмечаем свое 25-летие различными масштабными
on yılı gibi inisiyatiflerinin en aktif destekçilerinden культурными и творческими мероприятиями,
biridir. Bu yıl içerisinde 25. kuruluş yıldönümümüzü охватывающими географию от Южной Америки до
sergiler, konferanslar, yayınlar ve konserler ile üye Дальнего Востока, от Балкан до Северной Африки.
ülkelerimizde olduğu gibi Güney Amerika’dan Uzak Однако, наш сегодняшнему концерту на сцене штаб-
Doğu’ya Balkanlardan Kuzey Afrika’ya pek çok yerde квартиры ЮНЕСКО мы придаем особую
kutladık. Ancak UNESCO’da sizlerle birlikte yapacağımız значимость», - сказал он.
bu kutlama ayrı bir önem taşımaktadır." diye konuştu.
Глава управления международными
UNESCO Üye Ülkeler ve Ortaklar Bölümü Başkanı связями ЮНЕСКО Гендж Сеити выразил
Genc Seiti konuşmasında, uluslararası nitelikteki свое глубокое удовлетворение от
TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası’nı UNESCO'da возможности принимать в ЮНЕСКО
ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile международный молодежный
getirdi. Türk müzik kültürünü dünyaya tanıtmak камерный оркестр ТЮРКСОЙ,
amacıyla 2010 yılında genç yeteneklerden созданный в 2010 году и за
kurulan orkestranın, sadece 8 yıl gibi kısa короткое время завоевавший
sürede birçok ülkede başarılı konserler авторитет во многих культурных
verdiğini vurguladı. Seiti, UNESCO olarak, центрах мира.
kültürü aktarmanın kaynaklarından birinin de
Выступление международного
müzik olduğuna inandıklarını ve müziğin
молодежного камерного
kültürler arasındaki yakınlaşmayı sağlayan
оркестра ТЮРКСОЙ, куда входят
önemli kaynaklardan biri olduğunu
талантливые музыканты из
kaydetti.
Азербайджана, Казахстана,
TÜRKSOY tarafından Türk Dünyası kültürel Кыргызстана, Туркменистана и
mirası olarak dünya genelinde tanıtılan Турции, на сцене штаб-квартиры
Dede Korkut'un da, UNESCO Somut ЮНЕСКО состоялось 28 ноября 2018
Olmayan Kültürel Miras Hükûmetler Arası года, и именно в этот день тюркский
Komitesi 13. Oturumu’nda “Dede Korkut эпос «Деде Коркут» был включен в
Mirası: Destan Kültürü, Halk Masalları ve репрезентативный список наследия

50
Müzik” adı altında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan немариального культурного наследия человечества.
Kültürel Mirası Temsili Listesine kaydedildiği gün olan 28 Этот факт стал еще одним успешным шагом
Kasım 2018 tarihinde UNESCO'da sahne alan TÜRKSOY ТЮРКСОЙ на пути популяризации музыкальной
Gençlik Oda Orkestrası, Türk halklarının müzik культуры тюркских народов на глобальном уровне.
kültürünün dünyaya tanıtılması yönünde yeni bir
başarıya daha imza attı. Оркестр под управлением азербайджанского
дирижера Мустафы Мехмандарова совместно с
Azerbaycanlı şef Mustafa Mehmandarov'un вокалистами и исполнителями на традиционных
yönetiminde ve Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, народных инструментах в стенах ЮНЕСКО подарили
Türkiye ve Türkmenistan'dan gelen genç зрителям незабываемый концерт, в репертуар
müzisyenlerden oluşan orkestra, geleneksel halk которого вошли западная классическая музыка и
çalgıları eşliğinde sunduğu performans ile UNESCO произведения тюркских композиторов.
çatısı altında hafızalardan uzun süre silinmeyecek
muhteşem bir gece yaşattı. В качестве солистов во время концерта на сцену
вышли вокалистка Нурия Гусейнова (Азербайджан),
Konserde, solistler Azerbaycan'dan Nuriyya Huseynova
пианистка Амина Машкеева и исполнитель на кыл-
(vokal), Kazakistan'dan Amina Mashkeyeva (piyano),
Bakzhol Akazhan (Kıl kopuz), Kırgızistan'dan Saikal
Abylkasımova (Komuz), Türkiye'den Ahmet Baran'ın
(Kanun) eşliğinde klasik batı müziğini, geleneksel halk
müziği ile biraraya getirerek harmanlayan orkestranın
icra ettiği eserler müzikseverlerin büyük beğenisini
kazandı.

Muhammad Atadjanov (Özbekistan), Ulvi Cemal Erkin,


Kamuran Umuzdaş ve Ahmet Baran (Türkiye), Nury
Khalmamedov (Türkmenistan), Kuat Shildebayev ve Ties
Kazhgaliyev (Kazakistan), Seitaliy Medetov ve Atai
Ogonbayev ( Kırgızistan), Niyazi ve Fikret Amirov
(Azerbaycan) gibi Türk Dünyası bestecilerinin eserlerini
de dinleme fırsatı yakalayan sanatseverler, orkestrayı
uzun süre coşkuyla ayakta alkışladı.

51
Konser öncesinde UNESCO Genel Merkezi fuaye кобызе Бакжол Акажан (Казахстан), исполнитель на
alanında TÜRKSOY faaliyetlerinden oluşan fotoğraf комузе Сайкал Абылкасымова (Кыргызстан),
sergisi ve TÜRKSOY yayınlarının tanıtıldığı stant исполнитель на кануне Ахмет Баран (Турция).
izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.
Любители искусства, которые по завершении
TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası концерта свое глубокое восхищение выразили
продолжительными аплодисментами, имели
Klasik Müziğin Kalbi Viyana’da возможность познакомиться с уникальными
25 yıl önce Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, сочинениями известных тюркских композиторов:
Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye arasında Мухаммеда Атаджанова (Узбекистан), Ульви Джемаль
imzalanan anlaşma ile kurulan TÜRKSOY, kuruluşunun Эркин, Камурана Умуздаш и Ахмета Барана (Турция),
25. yılına ithafen düzenlediği etkinliklere Viyana’da Нуры Халмамедова (Туркменистан), Куата
düzenlediği muhteşem konser ile devam etti. Шильдебаева и Тлес Кажгалиева (Казахстан),
Сейталы Медетова и Атая Огонбаева (Кыргызстан),
Türk Dünyası sanatçılarından oluşan TÜRKSOY Gençlik
Ниязи и Фикрета Амирова (Азербайджан).
Oda Orkestrası’nın Avrupa turnesi ikinci konseri, klasik
müziğin anavatanı olarak kabul edilen Avusturya’nın Перед концертом в фойе штаб-квартиры ЮНЕСКО
Viyana şehrinde gerçekleştirildi. Viyana Flarmoni’ye ev была открыта фотовыставка о деятельности
sahipliği yapan dünyanın en prestijli salonlarından ТЮРКСОЙ и организован книжный стенд ТЮРКСОЙ.
Musikverein’deki konsere sanatseverlerin ilgisi yoğun
oldu. Biletlerin günler öncesinde tükendiği etkinlik, Молодежный камерный оркестр
TÜRKSOY üyesi ülkeler büyükelçilikleri ve Viyana Yunus ТЮРКСОЙ в сердце классической
Emre Enstitüsü işbirliğinde düzenlendi. Şefliğini
музыки - городе Вене
Azerbaycan’dan Mustafa Mehmandarov’un yaptığı
konserde solist olarak Kazakistan’dan Amina Международная организация ТЮРКСОЙ, основанная
Mashkeyeva ve genç yetenek Sergei Dogadin yer aldı. 25 лет назад по соглашению между Азербайджаном,
Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном,
Orkestra’nın Özel Misafiri Sergei Туркменистаном и Турцией, продолжила
Dogadin праздничные мероприятия по случаю 25-летней
годовщины проведением великолепного концерта в
Klasik batı eserleri ve Türk Dünyası bestekarlarına ait
Вене.
çeşitli eserlerin yer aldığı konserde, 1. Uluslararası
Tretyakov Keman yarışması birincisi ve TÜRKSOY Özel Второй концерт в рамках европейского турне
Ödülü sahibi Sergei Dogadin solist olarak sahne aldı. молодежного камерного оркестра ТЮРКСОЙ,
TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası’nın enerjisine hayran состоящего из артистов тюркского мира, состоялся в

52
kaldığını belirten Dogadin: Pek çok konserde sahne столице Австрии городе Вене, который считается
aldım. Ancak bu orkestra bir başka, özellikle genç родиной классической музыки. Концерт в одном из
arkadaşlarımın enerjisine hayran kaldım. Bazen çok самых престижных залов мира - «Musikverein», в
profesyonel sanatçılarla birlikte çalabiliyorsunuz ancak котором базируется Венская филармония, привлек
yeterli enerjiyi hissedemeyebiliyoruz. TÜRKSOY’un пристальное внимание любителей искусства.
orkestrası bugüne kadar sahne aldığım en iyi Мероприятие, билеты на которое были проданы за
orkestralardan biri. Bu fırsatı sunduğu için TÜRKSOY’a много дней, было организовано при сотрудничестве
teşekkür ederim.’’dedi. посольств стран-членов ТЮРКСОЙ и Института им.
Юнуса Эмре в Вене. На концерте под управлением
Her yıl gerçekleştirilen turnelerle ve düzenlenen çeşitli
азербайджанского дирижера Мустафы
ustalık sınıflarında yeteneklerini geliştirme fırsatı
Мехмандарова выступили солистка из Казахстана
yakalayan TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası üyeleri,
Амина Машкеева и молодой талант Сергей Догадин.
unutulmaz bir konsere daha imza atarak kariyerlerinde
yeni bir sayfa daha açtı. Особый гость оркестра - Сергей
TÜRKSOY Gençlik Oda Догадин
Orkestrası Bratislava Konseri На концерте, в репертуар
которого были включены
TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası, Avrupa
классические западные
turnesi kapsamındaki son konserini
произведения и различные
Slovakya’nın Bratislava şehrinde verdi.
произведения композиторов тюркского
Türkiye ve Kazakistan’ın Bratislava
мира, в качестве солиста выступил
Büyükelçiliklikleri ve Ruzinov
победитель Первого международного
Kültür Merkezi
конкурса скрипачей имени Третьякова и
işbirliğinde
лауреат специальной премии ТЮРКСОЙ
gerçekleştirilen
того же конкурса, Сергей Догадин.
konsere
Известный скрипач отметил, что был поражен
sanatseverlerin ilgisi
энергией Молодежного камерного оркестра
yoğun oldu.
ТЮРКСОЙ, и добавил: «Я выступал на многих
TÜRKSOY’un Slovakya’da концертах. Но этот оркестр отличается от
gerçekleştirdiği ilk etkinliğine, других, особенно я восхищен энергией моих

53
Türkiye’nin Bratislava Büyükelçisi Aslıgül Üğdül ve юных друзей. Иногда вы можете играть с очень
Güney Doğu Avrupa ve Türkiye'den sorumlu Slovakya профессиональными артистами, однако может не
Dışişleri Bakan Yardımcısı Peter Bacek'in yanı sıra ülkede хватать энергии. Оркестр ТЮРКСОЙ - один из лучших
yerleşik misyonlardan pek çok temsilci katıldı. Avrupa оркестров, с которыми я когда-либо выступал. Я
turnesi kapsamında Ankara, Paris ve Viyana konserlerini хотел бы поблагодарить ТЮРКСОЙ за
geride bırakan orkestranın Bratislava konseri предоставленную возможность».
repertuvarında, her zaman olduğu dünya klasiklerinin
Члены Молодежного камерного оркестра ТЮРКСОЙ,
yanı sıra Türk Dünyası bestekarlarına ait eserler yer aldı.
которые имели возможность развивать свои таланты
Finlandiyalı bestekar Sibelius’un ‘’Andante Festiv’’ isimli на ежегодно организуемых гастролях и в различных
eseri ile coşkulu bir biçimde başlayan konser, Ottorino мастер-классах, открыли еще одну новую страницу в
Respighi, Antonio Vivaldi, Shostakovich gibi dünyaca своей карьере, исполнив незабываемый концерт.
ünlü bestekarların eserleri ile devam etti. A. Vivaldi’nin
‘’Dört Keman İçin Konçerto’’ isimli eserinde solist olarak
Концерт молодежного камерного
sahne alan Türkmenistan’dan Bahram Dolyev, оркестра в Братиславе
Kırgızistan’dan Talantbek Moldokanov, Kazakistan’dan В рамках гастролей молодежного камерного
Zeynep Suleimenova ve Azerbaycan’dan Huseynali оркестра ТЮРКСОЙ по Европе последний концерт
Huseynaliyev performansları ile sanatseverlerin büyük состоялся в словацком городе Братислава. Данное
beğenisini kazandı. Konserde solist olarak ye alan bir мероприятие, организованное ТЮРКСОЙ совместно
başka isim Kazakistan’dan yetenekli genç piyanist с посольствами Турции и Казахстана, а также
Amina Mashkeyeva oldu. Konserin Türk bestekarlara культурным центром им. Рузинова, стало первой
ayrılan bölümünde ise Kazakistan’dan Tles Kazhgaliyev, культурной акцией ТЮРКСОЙ в Словакии и вызвало
Özbekistan’dan Muhammed Atadjanov, Kırgızistan’dan большой интерес любителей искусства.

На концерте присутствовали турецкий посол в


Словакии Аслыгюль Угдюль и казахский посол в
Словакии и Чехии Сержан Абдукаримов,
представители аккредитованных в Словакии
дипмиссий, а также многочисленные зрители. В
репертуаре концерта в Братиславе, так же как и в
предыдущих выступлениях в Анкаре, Париже и Вене,
наряду с мировыми классиками имели место
произведения известных композиторов тюркского
мира.

На концерте, начавшемся с исполнения


произведения финского композитора Сибелиуса
«Andante Festiv», прозвучали сочинения Ottorino

54
Respighi, Antonio Vivaldi, Шостаковича и многих
других. В качестве солистов на сцене выступили
Бахрам Болыев (Туркменистан), Талантбек
Молдоканов (Кыргызстан), Зейнеп Сулейменова и
Амина Машкеева (Казахстан), а также Гусейнали
Гусейналиев (Азербайджан). Среди тюркских
композиторов оркестр исполнил произведения
Тлеса Кажгалиева (Казахстан), Мухаммеда
Атаджанова (Узбекистан), Сейталы Медетова
(Кыргызстан), Нуры Халмамедова (Туркменистан),
Ульви Джемаля Эркина (Турция) и Фикрета Амирова
(Азербайджан).

Словацкие любители искусства были глубоко


восхищены высоким профессионализмом тюркских
Seyitali Medetov, Türkmenistan’dan Nuri Halmamedov, музыкантов, которые на бис исполнили турецкую
Türkiye’den Ulvi Cemal Erkin ve Azerbaycan'dan Fikret народную музыку «Üsküdar’a Giderken» (По дороге в
Amirov’un eserlerine yer verildi. Юскюдар) в обработке дирижера оркестра Мустафы
Мехмандарова и произведение Даулеткерея
Slovak sanatseverler konserin sonunda coşkulu alkışları Шыгайулы в обработке казахского оркестранта
ile orkestranın sahneden ayrılmasına izin vermeyerek Биржана Мынбаева «Кёроглу».
orkestrayı yeniden sahneye davet etti. Bunun üzerine
programda yer almayan iki eser daha icra eden Посол Касеинов: мы знакомим мир
TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası, bu bölümde şef
с богатством и многообразием
Mustafa Mehmandarov tarafından oda orkestrası için
uyarlanan anonim halk türküsü ‘’Üsküdar’a Giderken’’
культуры наших народов.
isimli eseri ve Dauletkerey Shygayuly’un, uyarlaması В своем выступлении перед концертом генеральный
orkestranın Kazak üyesi Birjan Mynbayev tarafından секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов подчеркнул,
yapılan ‘’Köroğlu’’ isimli eserlere yer verdi. что данные гастроли, приуроченные к 25-летию
Международной организации тюркской культуры,
Büyükelçi Kaseinov: Kültürümüzün внесут вклад в сближение народами. «ТЮРКСОЙ -
renklerini ve zenginliğini Dünya'ya это организация по сотрудничеству в области
Taşıyoruz. культуры и искусства, знакомящая мир с богатством
и многообразием нашего общего культурного
Konserin açılışında sanatseverlere hitap eden TÜRKSOY
наследия. В течение текущего года мы масштабными
Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, TÜRKSOY’un
мероприятиями на огромной географической
kuruluşunun 25. yılı kutlamaları kapsamında
территории, охватывающей пространство от Южной
gerçekleştirilen turnenin halklar arasındaki
Америки до Дальнего Востока и от Балканов до
yakınlaşmaya katkı sunacağının altını çizerek şu ifadeleri
Северной Африки, отмечаем 25-летие ТЮРКСОЙ.
kullandı: ‘’ TÜRKSOY, ortak kültürümüzün renklerini ve
Вслед за концертами в Анкаре, Париже и Вене мы
zenginliğini diğer kültürlerle buluşturan kültürel bir
испытываем чувство глубокого удовлетворения от
işbirliği örgütüdür. Bu yıl içerisinde 25. yıldönümünü
возможности впервые выступить перед любителями
sergiler, konferanslar, yayınlar ve konserler ile üye
музыки в Словакии. Пользуясь возможностью, хочу
ülkelerimizde olduğu gibi Güney Amerika’dan Uzak
сердечно поблагодарить всех артистов», - добавил
Doğu’ya, Balkanlar’dan Kuzey Afrika’ya uzanan geniş bir
он.
coğrafyada, coşkuyla kutladık. Ankara, Paris ve
Viyana’da gerçekleştirdiğimiz muhteşem konserlerin Свое выступление руководитель ТЮРКСОЙ закончил
ardından ilk kez Slovakya’da seyirci karşısına çıkmanın словами благодарности послам Турции и Казахстана,
heyecanını yaşıyoruz. Umuyorum ki, bu etkinlik а также руководству и сотрудникам культурного
ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki yakınlaşmaya katkı центра имени Рузинова.
sağlayacaktır. Orkestramızda yer alan sanatçı
kardeşlerime bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum.''. Гастроли «Звуки Евразии» были организованы при
поддержке постоянных представительств
“Avrasya’nın Sesleri” isimli turne, Azerbaycan, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана,
Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Türkmenistan’ın Туркменистана и Турции при ЮНЕСКО, а также
UNESCO Daimi Temsilcilikleri’nin yanı sıra T.C. Ulaştırma Министерства транспорта и инфраструктуры,
ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Министерства культуры и туризма Турецкой
Ankara Ticaret Odası ve Yunus Emre Enstitüsü Республики, Торговой палаты Анкары и Института
katkılarıyla gerçekleştirildi. Юнуса Эмре.

55
TÜRKSOY’un “25. Yıl”
kutlamaları Arjantin’de
25-летие со дня создания ТЮРКСОЙ отметили в Аргентине

2
5-летие Международной организации тюркской
ürk halklarının zengin kültürünü araştırmak,

T yaygınlaştırmak ve gelecek nesillere aktarmak


hedefiyle çeyrek asrı geride bırakan TÜRKSOY’un
kuruluşunun 25. yılı Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te
культуры, созданной четверть века назад с
целью сохранения, изучения, популяризации и
передачи молодому поколению богатого культурного
наследия тюркских народов, отметили в
düzenlenen etkinlikle kutlandı. аргентинской столице городе Буэнос-Айрес. В
культурном центре Кирчнер состоялся концерт
Sadece Türk coğrafyasında değil, dünyanın dört bir
«Голоса и песни: тюркское культурное наследие в
köşesinde düzenlenen 'TÜRKSOY'un 25. Yılı' kutlama
Аргентине» и фотовыставка, организованные
etkinliklerinden biri de TÜRKSOY, Azerbaycan,
ТЮРКСОЙ совместно с посольствами Азербайджана,
Kazakistan ve Türkiye’nin Arjantin büyükelçiliklerinin Казахстана и Турции в Аргентине.
işbirliği ile Buenos-Aires’in ünlü mekanlarından Kirçner
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. На мероприятии присутствовали посол
Азербайджанской Республики Решад Асланов, посол
TÜRKSOY-un kuruluşunun 25. yılı münasebeti ile Республики Казахстан Кайрат Саржанов, посол
düzenlenen “Sesler ve şarkılar: Türk kültür mirası Турецкой Республики Мерал Барлас, представители
Arjantin’de” adlı konser programı ve fotoğraf sergisine, аккредитованных в Аргентине дипломатических
Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Reşad Aslanov, миссий, члены Национального конгресса Аргентины,
Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Kayrat Sarjanov, сотрудники МИД Аргентины и любители искусства.
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Meral Barlas, На открытии выступил директор по делам печати и
Arjantin’de akredite olunmuş diplomatik misyon общества федеральной системы Аргентины Густаво
temsilcileri, Arjantin Milli Kongresinin temsilcileri, Моззи, который отметил значимость презентации

56
Arjantin Dışişleri ve İtikat Bakanlığı yetkilileri ve
sanatseverler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşma yapan Arjantin Federal


Sisteminin Basın ve Toplumsal Meseleler Müdürü
Gustavo Mozzi, kültürün halklar arası ilişkilerin
güçlendirilmesindeki önemini vurgulayarak, zengin Türk
kültür mirasının Arjantin’de takdim olunmasının mühim
hadise olduğunun kaydetti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Arjantin Büyükelçisi Reşad


Aslanov konuşmasında, 2018’in, TÜRKSOY-un
kuruluşunun 25. yılı ve Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin
100. yılının kutlanması nedeniyle önemli bir yıl olduğunu
bildirdi. Büyükelçi Azerbaycan’ın Türk Dünyası’nın bir
üyesi olarak Türk halklarının ortak kültürünün
tanıtımında faal iştirak ettiğini dile getirdi. богатого тюркского культурного наследия на
аргентинской земле.
Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Kayrat Sarjanov ve
Посол Азербайджана обратил внимание на то, что
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Meral Barlas da birer
2018 год ознаменован 25-летием ТЮРКСОЙ и 100-
konuşma yaparak TÜRKSOY’un kuruluşunun 25.yılına летием Азербайджанской демократической
ithafen Arjantin’de kültür etkinliklerinin республики, и сказал, что его страна активно
düzenlenmesinin, Türk halklarının zengin kültürünün участвует в процессе популяризации общей культуры
dünyada tanıtılması ve kültürlerarası diyalogun тюркских народов.
geliştirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Руководители дипмиссий Казахстана и Турции
отметили значимость проведения мероприятий,
Konuşmaların ardından, Azerbaycan’dan “muğam” посвященных 25-летию ТЮРКСОЙ, а также
icracıları Sahib Paşayev (tar), Toğrul Asadullayev пропагандированию богатой культуры тюркских
(kemança) ve solist Nigar Şabanova, Kazakistan’dan народов и укрепления межкультурного диалога на
мировом уровне.
dombra sanatçısı Zinat Kasımova ve kobız sanatçısı
Akerke Tajıbayeva ile Türkiye’den bağlama sanatçısı Представитель ТЮРКСОЙ Эльчин Гафарлы
поприветствовав гостей мероприятия от имени
Bakır Karadağlı’nın icrasında mini konser programı
генерального секретаря ТЮРКСОЙ, поделился
düzenlendi. Türk halklarının kendine özgü müzik
информацией об истории ТЮРКСОЙ, ее
eserlerinin sunulduğu konserde, tarda icra edilen деятельности, а также мероприятия, которые
meşhur Arjantinli bestekar Astor Piazzolla’nın “Adios проводятся в разных концах мира в рамках 25-летия
Nonino” eseri katılımcıların büyük beğenisini kazandı. ТЮРКСОЙ. Постоянный представитель Министерства
культуры Азербайджанской Республики при
международной организации тюркской культуры
поблагодарил также посольства Азербайджана,
Казахстана и Турции за их поддержку в проведении
данного мероприятия и выразил надеждну на то, что
концерт и фотоэкспозиция, отражающие богатое
общее прошлое, историю и культуры тюркских
народов, оставит яркий след в памяти аргентинского
общества.
После выступлений состоялась концертная
программа с участием исполнителей из
Азербайджана: Сахиба Пашаева (тар), Тогрула
Асадуллаева (кеманча) и солистки Нигяр Шабановой;
Казахстана: Зинат Касымовой (домбра), Акерке
Тажыбаевой (кобыз); и Турции: Бакыр Карадаглы
(баглама). В ходе концерта были исполнены
музыкальные произведения тюркских народов, а
также сочинение известного аргентинского
композитора Астора Пияццола «Adios Nonino».

57
Şeki İpekyolu Festivali’nde
TÜRKSOY Rüzgarı
Концерт в честь 25-летия ТЮРКСОЙ стал
заключительным на фестивале в Шеки
Uluslararası “Şeki İpekyolu Festivali” Международный фестиваль
kapanış gecesine, Uluslararası Türk «Шелковый путь» в Шеки
Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY'un 25. завершился замечательным
kuruluş yıldönümüne ithafen концертом, посвященным 25-летию
düzenlenen ve Türk Dünyası ТЮРКСОЙ. Зрители высоко оценили
sanatçılarının sahne aldığı muhteşem концерт, в котором выступили
konser damga vurdu. артисты из тюркского мира.

58
zerbaycan'ın tarihi kentlerinden, doğa harikası ve

A З
аключительное мероприятие 9-го
2016 Türk Dünyası Kültür Başkenti Şeki'de Международного фестиваля «Шелковый путь»
düzenlenen “9. Uluslararası Şeki İpekyolu в городе Шеки, который был объявлен
Festivali”nin kapanış gecesi, Türk Dünyasını temsilen
Культурной столицей тюркского мира 2016 года и
Azerbaycan'dan solistler Hikmet Kasımov, Kemale
является истинным чудом природы Азербайджана,
Nebiyeva , Kazakistan'dan Perizat Kairbayeva ,
завершился концертом, посвященным 25-летию
Kırgızistan'dan Aynur Berdikulova, Türkiye'den Çiğdem
ТЮРКСОЙ.
Gürdal, Özbekistan'dan Alisher Otajanov,
Başkurdistan'dan Azat Bikçurin (RF) ve Tıva'dan Salçak Концерт, в котором артисты представили красочные
Borbak-ool’un (RF) katılımlarıyla, şefler Ağaverdi песни и танцы тюркских народов, завершился
Paşayev, İlahe Hüseynova ve Artur Otojanov'un yönettiği финальным выступлением, которое получило овации
Azerbaycan Devlet Şarkı ve Dans Orkestrası ile от зрителей. В концерте приняли участие Хикмет
Kazakistan'ın "Murager" Atırau Şehri Devlet Filarmoni Касымов и Кемале Небиева (Азербайджан), Перизат
Orkestrası icrasında, Türk halklarının zengin müzik ve Каирбаева (Казахстан), Айнур Бердикулова
dans kültürünün örneklerinin sergilendiği görsel şölen (Кыргызстан), Чигдем Гюрдал (Турция), Алишер
ile tamamlandı. TÜRKSOY'un 25. kuruluş yıldönümüne
Отажанов (Узбекистан), Азат Бикчурин
ithaf edilen konserde sahne alan sanatçılar, Şekili
(Башкортостан, РФ), Салчак Борбак-оол (Тыва, РФ),
sanatseverlere, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,
Азербайджанский государственный ансамбль песни
Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan, Başkurdistan (RF) ve
и танца, фольклорный ансамбль «Мурагер»
Tıva'nın (RF) milli müzik ve danslarını sergiledi.
областной филармонии (г. Атырау, Казахстан) и
Azerbaycan’ın turizm merkezlerinden biri olan, Şeki'nin дирижеры Агаверди Пашаев, Илахе Хусейнова и
"Marhal" tesislerindeki açık hava tiyatrosunu dolduran Артур Отожанов.

59
2500'den fazla izleyici, Türk Dünyası sanatçıları На концерте, посвященном 25-летию ТЮРКСОЙ,
tarafından seslendirilen popüler şarkılara eşlik ederek прозвучали традиционные мелодии и были
onları uzun süre coşkuyla alkışladı. Dokuzuncu kez исполнены танцы Азербайджана, Казахстана,
düzenlenen uluslararası festivale damga vuran ve Кыргызстана, Турции, Туркменистана, Узбекистана,
salonu dolduran izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatan Башкортостана (РФ) и Тывы (РФ).
TÜRKSOY konseri, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiyeli
Театр под открытым небом комплекса «Мархал» в
sanatçıların birlikte söylediği "Sarı Gelin" şarkısıyla
Шеки заполнили более 2500 зрителей, которые
coşkunun zirvesine ulaştı.
приветствовали выступления артистов из тюркского
Konserin ardından sahneye çıkarak sanatçıları kutlayan мира, горячо принимая исполнение популярных
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, festivalin песен тюркских народов. Изюминкой концерта,
Türk halklarının kültürel entegrasyonu için önemli katkı который оставил неизгладимый след в памяти
sağladığını ve her geçen yılla katılımcılarının çeşitliliği ve зрителей 9-го Международного фестиваля
yüksek düzeyli konserleriyle kendisinden daha fazla söz «Шелковый путь», была знаменитая народная песня
ettirdiğini kaydetti. Kaseinov, TÜRKSOY'un 25. kuruluş «Сары гелин», которую исполнили солисты из
yılının Türk cumhuriyetlerinde çeşitli etkinliklerle Азербайджана, Казахстана и Турции.
kutlandığını, aynı zamanda TÜRKSOY'un “2018 Anma
По завершении программы Генеральный секретарь
Yılı” ilan ettiği Azerbaycanlı bestekar Gara Garayev'e
ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов поднялся на сцену, чтобы
ilişkin TÜRKSOY üyesi ülkeler ve diğer ülkelerde çeşitli
поздравить артистов. Он сказал, что этот фестиваль,
etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Festivalde
который является важным вкладом в культурную
bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
интеграцию тюркских народов, пользуется все
izleyicileri 2019’da yapılacak 10. Uluslararası Şeki
большей популярностью благодаря разнообразию
İpekyolu Festivali’ne davet eden Kaseinov, Azerbaycan
участников и изысканности программы. Далее Д.К.
Bestekarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Firangiz Alizade ve
Касеинов отметил, что в странах-участницах
Şeki Valisi Elhan Usubov ile Azerbaycan Devlet
ТЮРКСОЙ и в других регионах проводятся различные
Televizyonu adına temsilcisi Nadir Ahundov'a,
мероприятия в ознаменование 25-летия ТЮРКСОЙ и
TÜRKSOY’un kuruluşunun 25. yılına ithafen hazırlanan
100-летия азербайджанского композитора Кара
hediye tabağı takdim etti.
Караева, в честь которого был назван 2018 год.
"Uluslararası Şeki İpekyolu Festivali"nin Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ подчеркнул¸ что
organizatörlerinden Azerbaycan Bestekarlar Birliği он счастлив присутствовать на фестивале, и
Başkanı Prof. Dr. Firangiz Alizade, festivalin organize пригласил зрителей на 10-й Международный
edilmesi ve Türk Dünyası sanatçılarının katılımının фестиваль «Шелковый путь», который состоится в
sağlanması konusunda desteklerini 2019 году в Шеки.
esirgemeyen TÜRKSOY'a
Дюсен Касеинов вручил памятную тарелку,
teşekkürlerini dile getirdi. Alizade,
посвященную 25-летию со дня образования
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen
ТЮРКСОЙ, председателю Союза композиторов
Kaseinov'un festivale gösterdiği
Азербайджана профессору Фирангиз Ализаде и
önem, yaptığı katkı ve yıllardır
губернатору Шеки Эльхану Усубову, а также
geliştirdikleri işbirliği nedeniyle
представителю азербайджанского
Azerbaycan Besteciler Birliği
государственного телевидения.
tarafından bu yıl tesis edilen
"Üzeyir Hacıbeyli Onur В своем выступлении на мероприятии
Madalyası"na layık председатель Союза композиторов
görüldüğünü Азербайджана профессор Фирангиз
belirterek Kaseinova Ализаде выразила благодарность ТЮРКСОЙ
madalyasını takdim за поддержку и участие артистов и коллективов
etti. из тюркского мира в международном фестивале
в Шеки. Профессор Ализаде выразила
Madalyanın takdim
благодарность Генеральному секретарю ТЮРКСОЙ
sertifikasında, "Düsen
Дюсену Касеинову за то значение, которое он
Kaseinov'un festivale
придает фестивалю, и вручила ему Почетную медаль
şahsen katılımının etkinliğin
Узеира Гаджибейли в знак признания ценного
nüfuzunu yükselttiği, davet
вклада в фестиваль и многолетнее сотрудничество
ettiği Türkdilli ülkelerin müzik
с Союзом композиторов Азербайджана. В
grupları ve solistlerinin birlikte
сертификате медали подчеркивалось, что «личное
sahne alarak yüksek düzeyli
участие Дюсена Касеинова в фестивале,
konserler gerçekleştirdiği,
выступления изысканных музыкальных ансамблей и
halklar arasında dostluk ve

60
diyalogun geliştirilmesine büyük emek harcadığı ve солистов из тюркоязычных стран повышает престиж
TÜRKSOY üyesi ülkelerin solistlerinin muhteşem icraları, мероприятия и вносит большой вклад в развитие
Türk halklarının milli kıyafetlerinin sergilendiği defilelerin диалога и дружбы между народами».
hafızalarda unutulmaz izler bıraktığı, oluşturduğu
Глава Исполнительной власти города Шеки Эльхан
TÜRKSOY Oda Orkestrası, Gençlik Korosu ve Halk
Усубов в своем приветственном слове на этом
Çalgıları Orkestrası ile Türk Dünyası müziğini ve
мероприятии подчеркнул, что ТЮРКСОЙ - важный
kültürünü dünya genelinde başarıyla tanıttığı"
участник Фестиваля «Шелковый путь» в Шеки,
vurgulandı.
который способствует всемирному продвижению
Şeki Valisi Elhan Usubov, TÜRKSOY'un "Şeki İpekyolu этого фестиваля. Глава закончил свое выступление,
Festivali"nin vazgeçilmez katılımcılarından olduğu ve сказав, что Дюсен Касеинов проявляет постоянный
Türk Dünyası'nın интерес к Культурной столице тюркского мира
yanısıra dünya городу Шеки, почетным гражданином которого он
genelinde является. Эльхан Усубов вручил Генеральному
tanıtılmasında büyük секретарю ТЮРКСОЙ памятную плакетку и символы
katkısı olduğunu фестиваля.
vurguladı. Usubov,
2016 Türk Dünyası
Kültür Başkenti ilan
edilen Şeki'nin
“Fahri Hemşehrisi”
Kaseinov'un bu
unvanını şehre
verdiği önemle her
zaman gösterdiğini dile
getirdi. Usubov,
Kaseinov'a festivalin
simgesi ile hatıra
plaketi takdim
etti.

61
33. ISME konferansına
TÜRKSOY damga vurdu
Доклад ТЮРКСОЙ стал значимым событием
33-й Всемирной конференции ISME

Azerbaycan'ın başkenti В рамках XXXIII Всемирной конференции


Bakü'de düzenlenen ISME, прошедшей в столице Азербайджана
Uluslararası Müzik Eğitimi городе Баку, состоялось выступление
Birliği (ISME) 33. Dünya генерального секретаря ТЮРКСОЙ
Konferansı'na Türk Dünyası профессора Дюсена Касеинова, посвященная
müzik geleneğinin tanıtıldığı музыкальным традициям тюркских народов и
TÜRKSOY sunumu damga ключевым вопросам музыкального
vurdu. образования тюркского мира.

62
luslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel ходе программной речи Касеинова в качестве

U Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov'un ana


konuşmacı olarak katıldığı ve Altaylar'dan
Anadolu'ya Türk Dünyası’nın çeşitli bölgelerinin
В keynote докладчика в оперном зале Бакинской
музыкальной академии наряду с научной
информацией слушатели имели возможность воочию
geleneksel müziğine ilişkin sunulan bilgiler познакомиться с древним национальным искусством
konferansa katılanların yoğun ilgisine neden oldu. тюркских народов от Алтая до Анатолии. Музыковеды-
исследователи из более чем полста стран мира и
Altaylardan Balkanlara kadar engin coğrafyada
бакинцы рукоплескали артистам из Азербайджана,
yaşayan ve 200 milyondan fazla nüfuza sahip Türk
Казахстана, Кыргызстана, Турции, а также Хакасии (РФ),
Dünyası’nın yıllara ve asırlara meydan okuyan
Башкортостана (РФ), Якутии (РФ), которые
geleneksel müzik aletleri ve müzik sanatı örnekleri
продемонстрировали наилучшие образцы этнической
katılımcıların merak dolu bakışları arasında birer
музыкальной культуры своих народов.
birer sahnedeki yerini aldı.
Презентация традиционного музыкального
Bakü Müzik Akademisi Opera Salonu’nda Kaseinov
искусства тюркского мира, состоявшаяся в
tarafından yapılan sunumda müzikseverler,
Оперном зале Бакинской музыкальной
Azerbaycan'ın muğam, Türkiye'nin makam,
академии, познакомила участников
Kazakistan ve Kırgızistan'ın destan anlatım
Всемирной конференции и зрителей с
geleneği, Sibirya coğrafyasından Altayların
инструментами и исполнительскими
kay, Tıva'nın gırtlak şarkıları, Hakasların
традициями разных народов -
çatkan aleti eşliğinde söylenen hay sanatı
азербайджанским мугамом, турецким
inceliklerinin yanısıra, Başkurdların kuray,
макамом, традициями эпического
Kazakların dombra, Kırgızların komuz,
сказительства в Казахстане и
Azerbaycan'ın tar ve kemençesiyle daha
Кыргызстане, легендарным искусством
yakından tanışma olanağı yakaladı.
сибирских народов - традицией ( хай)
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, хакасов в сопровождении чатгана,
Türkmenistan, Türkiye, Altay (RF), Tıva горловым пением Тывы, башкирским
(RF) Karakalpakistan (Özbekistan), Yakut кураем, кыргызским кубызом,
Saha (RF), Başkurdistan (RF), Hakas казахской домброй,
(RF) ve diğer bölgelerin etnik müzik азербайджанским таром и кеманчей.
örneklerinin anlatıldığı ve Türk
Участники конференции ISME,
coğrafyasının farklı bölgelerinden
которая впервые, после ее создания
katılan sanatçıların canlı performans
ЮНЕСКО в 1953 году, состоялась в
sergilediği sunum dünyanın dört bir
стране тюркского мира, были
köşesinden gelen müzik eğitimcileri,
чрезвычайно рады принять участие

63
sanatçıları ve teorisyenleri tarafından hayranlıkla izlendi. в мероприятии, которое дало им возможность
познакомиться с традиционной музыкой тюркских
UNESCO tarafından 1953 yılında kurulduktan sonra ilk
народов, выразили свой восторг продолжительными
kez Türk coğrafyasında bir ülkede düzenlenen ISME
овациями исполнителям.
toplantısının katılımcıları, Türk halklarının geleneksel
müzik örneklerini yakından tanıma fırsatı bulmalarından На XXXIII всемирной конференции ISME в Баку, где
duydukları memnuniyeti sanatçıları dakikalarca ayakta собралось около 600 участников из 58 стран мира,
alkışlayarak gösterdi. успешно прошла «Тюркская сессия», в работе
которой приняли участие генеральный секретарь
52 ülkeden 600 yakın katılımcının yer aldığı konferans
ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, чрезвычайный и
kapsamında ayrıca "Türk Oturumu"
полномочный посол Турции в Азербайджане
gerçekleştirildi.
Эркан Озорал, заместитель министра
Oturumda açılış konuşmaları yapan TÜRKSOY культуры Азербайджана Севда
Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türkiye'nin Меммедалиева, президент ISME Ли Хиггинс,
Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan ректор Азербайджанской национальной
Kültür Bakan Yardımcısı Sevda Memmedaliyeva, консерватории Сиявуш Керими и многие
ISME Başkanı Lee Higgins, Azerbaycan Milli другие, которые в своих выступлениях
Konservatuarı Rektörü Siyavuş Kerimi ve подчеркивали значимость очередной
diğer konuşmacılar, ISME'nin 33. всемирной конференции ISME в
toplantısının Azerbaycan'da Азербайджане как площадки для
düzenlenmesinin önemine vurgu установления профессиональных
yaparak, bu konferansın Azerbaycan'ın контактов преподавателями музыкального
yanısıra Türk Dünyası müzik образования из тюркских стран и регионов
eğitimcileri ile dünya müzik со своими коллегами со всего мира, что, в
eğitimcileri arasında işbirlikleri ve свою очередь, безусловно, вносит вклад в
tecrübe alışverişinin популяризацию богатой тюркской
kuvvetlenmesine, ayrıca zengin Türk музыкальной традиции на
müziğinin dünya genelinde daha международном уровне.
fazla tanıtılmasına katkı
sağlayacağına dikkati çekti.

64
Uygur Müzik ve Tiyatro
Topluluğu Türkiye’de
Коллектив уйгурского театра музыкальной
комедии в Турции
Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı Kuddus В рамках организованных международной
Kujamyarov Devlet Akademik Uygur Müzik организации тюркской культуры гастролей
ve Tiyatro Topluluğu, Uluslararası Türk по Турции делегация государственного
Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY'un академического уйгурского театра
organizasyonu ve evsahipliğinde музыкальной комедии имени Куддуса
düzenlenen Türkiye turnesi çerçevesinde Кужамьярова при Министерстве культуры и
bulunduğu Ankara'da TÜRKSOY Genel спорта Республики Казахстан посетила
Sekreterliği'ni ziyaret etti. штаб-квартиру ТЮРКСОЙ в Анкаре.

66
ÜRKSOY Konferans Salonu’nda gerçekleşen

T görüşmede Uygur Tiyatro Topluluğu’nu


selamlayan TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen
Kaseinov, Türk halklarının yaşadığı geniş coğrafyada
В
ходе встречи, состоявшейся в
конференц-зале штаб-квартиры
ТЮРКСОЙ, генеральный секретарь
ТЮРКСОЙ, Дюсен Касеинов выразил чувство
kültürü, sanatı, gelenek-göreneklerini, kimliğini глубокого удовлетворения от возможности
koruyarak günümüze kadar yaşatmayı başaran kardeş принять представителей уйгуров - одного из
halklardan Uygur Türklerinin temsilcilerinden oluşan братских народов, сумевших сохранить до
topluluğu tanıtmaktan duyduğu memnuniyeti dile наших дней свою культуру, искусство и
getirdi. традиции.
Kaseinov, Uygur Müzik Ve Tiyatro Topluluğu’nun Руководитель ТЮРКСОЙ также подчеркнул, что
kurulduğu 1934 yılından bu yana Uygur halkının tarihini, уйгурский театр музыкальной комедии,
kültürünü, dilini, geleneklerini izleyicilere tanıtarak, созданный в 1934 году, с самого начала своего
vatanseverlik, milli bilinç, hoşgörü, halkların kardeşliği существования и до сегодняшнего дня
ve yüksek ahlak gibi değerleri aşılamaya çalıştığını работает для сохранения и популяризации
kaydetti. истории, культуры, искусства, языка и традиций
уйгурского народа, прививает такие ценности
Kazakistan'daki Uygurların sanatsal gelişimine katkıları как патриотизм, национальное сознание,
emsalsiz olan bu topluluğun, bu yıl 100. doğum gününü терпимость, братство народов и высокая
kutlanan, Uygur müziğinin önemli bestecilerinden мораль.
Kuddus Kujamyarov'un adını taşıdığını hatırlatan
Kaseinov, Kujamyarov’un geçtiği hayat yolculuğuyla Касеинов также обратил внимание на то, что
genç nesillere örnek niteliğinde bir şahsiyet olduğunu один из видных представителей уйгурской
belirtti.
музыкальной традиции Куддус Кужамьяров, имя
которого носит театр и столетие со дня
Genç yaşlarından itibaren disiplinli, hırslı, amacına olan рождения которого отмечается в этом году,
sadakati ile başkalarından seçilen Kujamyarov’un, Uygur является ярким примером для молодого
tarihinde ilk besteci olma hayalini gerçekleştirdiğini поколения.

67
vurgulayan Kaseinov, bestecinin, Uygur milli melodileri Генсек Касеинов также сообщил, что
üzerine bestelenen eserleri, özgün teknikleri, keskin bir Кужамьяров, выделявшийся среди своих
ahenkli dili ile Uygur müziğine ayırıcı nitelik kazandırdığı сверстников еще в детстве
dile getirdi. дисциплинированностью, старательностью и
верностью своим целям, является первым в
истории профессиональным уйгурским
композитором, который внес большой вклад в
развитие музыкальной традиции уйгурского
народа.
Художественный руководитель театра Мурат
Ахмадиев подчеркнул, что государственный
академический уйгурский театр музыкальной
комедии имени Куддуса Кужамьярова -
единственный в мире уйгурский театр за
пределами Китая, и поблагодарил ТЮРКСОЙ за
предоставленную возможность познакомить
турецкого зрителя с богатой культурой и
искусством уйгурского народа.
Коллектив государственного академического
уйгурского театра музыкальной комедии имени
Куддуса Кужамьярова, деятельность которого
через музыку и театральные постановки
направлена на сохранение и популяризацию
культуры и искусства уйгурского народа,
выступил в ходе гастролей по Турции
на сценах Аданы, Анкары и
Стамбула.

68
Незабываемый концерт уйгурского
театра музыкальной комедии в
Кечиорене
Гастроли государственного академического
уйгурского театра музыкальной комедии имени
Куддуса Кужамьярова при Министерстве
культуры и спорта Республики Казахстан по
Турции начались с незабываемого концерта в
анкарском муниципалитете Кечиорен.
В рамках гастролей, приуроченных к 25-летию
ТЮРКСОЙ и 100-летию великого уйгурского
композитора Куддуса Кжамьярова, 31 октября
2018 года состоялся концерт уйгурского
творческого коллектива, где принимающей
стороной выступил муниципалитет Кечиорен.
На концерте присутствовали генеральный
секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, посол
Казахстана в Анкаре Абзал Сапарбекулы,
губернатор района Кечиорен Угур Булут,
депутат из Гагаузии (Молдова) Ивана Кёксал,
представители местных учреждений и
организаций, а также средств массовой
информации и многочисленные любители
музыкального искусства.
В своем выступлении на открытии мероприятия
генсек Касеинов отметил, что уйгурский театр
музыкальной комедии, который в следующем
году будет отмечать 85-летие со дня создания,
Kuddus Kujamyarov Devlet Akademik Uygur Müzik ve
является одним из передовых
Tiyatro Topluluğu’nun yönetmeni Murat Ahmediyev,
творческих коллективов, которые
Uygurların çoğunluğunun yaşadığı Çin'in dışında tek
популяризируют культуру,
Uygur Tiyatrosu olma özelliğini taşıyan tiyatronun
искусство, язык и традиции
Uygurların zengin kültürünü ve sanatını Türkiyeli
уйгуров в мире.
sanatseverler ile buluşturarak tanıtılmasına katkı
Руководитель ТЮРКСОЙ
sağladığı için TÜRKSOY’a da teşekkürlerini iletti.
также выразил чувство
Keçiören’de, Uygur Müzik ve Tiyatro глубокого
удовлетворения от
Topluluğu rüzgarı esti возможности в рамках
Kuddus Kujamyarov Devlet Akademik Uygur Müzik ve 25-летия
Tiyatro Topluluğu, Keçiören’de muhteşem bir konsere международной
imza attı. организации тюркской
культуры познакомить
TÜRKSOY'un kuruluşunun 25. yıldönümü ve ünlü Uygur любителей искусства
besteci Kuddus Kujamyarov'un doğumunun 100. yılına Кечиорена с еще одним
ithafen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın культурным явлением
evsahipliğinde düzenlenen konsere, TÜRKSOY Genel тюркского мира.
Sekreteri Düsen Kaseinov, Kazakistan’ın Ankara
Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Keçiören Kaymakamı Генсек Касеинов
Uğur Bulut, Moldova Gagavuz Yeri milletvekili İvana также сообщил, что
Köksal, yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri ve çok Кужамьяров, имя
sayıda müziksever katıldı. которого было
присвоено театру,
Etkinlikte yapılan açılış konuşmasında Genel Sekreter является первым в
Kaseinov, gelecek yıl 85. kuruluş yılını kutlayacak Uygur истории
Tiyatro Topluluğunun Uygurların tarihini, kültürünü,
dilini, geleneklerini dünyaya tanıtan önemli bir topluluk

69
olduğunu vurgulayarak, bu yıl 25. yılını kutlayan профессиональным уйгурским композитором,
TÜRKSOY’un Türk halklarının kültür ve sanatının внесшим большой вклад в развитие музыкальной
araştırılması, tanıtılması yönünde düzenlediği çeşitli традиции уйгурского народа.
etkinliklere bir yenisini daha ekleyerek, bu topluluğu
Keçiörenli sanatseverlerle buluşturmaktan duyduğu Казахстанский посол Сапарбекулы обратил
memnuniyeti dile getirdi. внимание присутствующих на то, что и
уйгурский театр музыкальной комедии, который
Açılışta konuşan Büyükelçi Saparbekulı, Uygur Tiyatro ведет свою деятельность под патронажем
Topluluğu ve adını taşıdığı besteci Kuddus президента Нурсултана Назарбаева, и великий
Kujamyarov’un hem Uygur toplumu hem de уйгурский композитор Куддус Кужамьяров
Kazakistan’ın önemli değerlerinden olduğunu ve являются неотъемлемой ценностью Казахстана.
topluluğun Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Он также добавил, что подобные мероприятия
Nazarbayev’in himayesinde faaliyetine devam ettiğine по популяризации культурного богатства
vurgu yaparak, halkların kültürel zenginliklerinin народов вносят вклад в укрепление братских уз
tanıtılmasına katkı sağlayan bu tür etkinliklerin Türk между тюркскими народами.
halkları arasında ilişkilerin geliştirilmesi için önemli
olduğunu kaydetti. Глава муниципалитета Кечиорен Мустафа Ак
заявил, что мероприятие, посвященное 100-
Konuşmasında, Kuddus Kujamyarov’un летию К. Кужамьярова, еще более укрепит
doğumunun 100’üncü yılı anısına культурные связи между Турцией и
düzenlenen etkinliğin Türkiye ile Казахстаном. Ак также выразил слова
Kazakistan arasındaki kültürel благодарности президентам
bağları güçlendirmek için önemli Казахстана и Турции за их
olduğunu söyleyen Mustafa Ak, Türk всестороннюю поддержку
Dünyası’yla üst düzey işbirlikleri популяризации общего
içerisinde olan Keçiören исторического и культурного
Belediyesi’nin, Kazakistan'la kardeşlik наследия двух народов, а также
hukukunu bu tür programlarla daha заверил в готовности возглавляемого
da pekiştirdiğini dile getirdi. им муниципалитета и дальше активно
участвовать в процессе развития
Konuşmaların ardından sahne alan
экономических и культурных связей между
Uygur Müzik ve Tiyatro Topluluğu,
двумя странами.
Keçiörenli sanatseverlere Uygur
halk müziğinin çeşitli örnekleri ve Художественный руководитель театра Мурат
Türk halklarının rengarenk dans Ахмадиев поблагодарил ТЮРКСОЙ и
motiflerinden oluşan muhteşem bir муниципалитет Кечиорен за
gösteri sundu. Keçiören Neşet предоставленную возможность
Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde познакомить любителей искусства с богатой
konseri izleyen seyirciler, coşkulu культурой и творчеством уйгурского народа.
alkışlarla sanatçıları destekledi, bazı
seyirciler ise danslarıyla Uygur Вслед за выступлениями зрители смогли
müziği ritimlerine eşlik etti. увидеть на сцене концертного зала им.
Нешета Эрташа при муниципалитете

70
Uygur Müzik ve Tiyatro Topluluğu'na Кечиорен незабываемый концерт, состоящий из
уйгурской музыки и танцев разных тюркских
Ankara'da yoğun ilgi
народов.
TÜRKSOY'un 25. kuruluş yıldönümü kutlamaları
kapsamında Türkiye turnesinde bulunan Kazakistan Аншлаг на концерте уйгурского
Kültür ve Spor Bakanlığı Kuddus Kujamyarov Devlet театра музыкальной комедии в
Akademik Uygur Müzik ve Tiyatro Topluluğu'nun Ankara
Анкаре
konseri, sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.
Выступление государственного академического
Ankara Devlet Tiyatrosu Akün Sahnesi'nde уйгурского театра музыкальной комедии имени
gerçekleştirilen konsere, TÜRKSOY Genel Sekreteri Куддуса Кужамьярова при Министерстве
Büyükelçi Düsen Kaseinov, Türkmenistan'ın Ankara культуры и спорта Республики Казахстан
Büyükelçisi İsankuli Amanlıyev, Keçiören Belediye собрало полный зал зрителей в театре «Акюн»
Başkanı Mustafa Ak, Gazi Üniversitesi Rektörü İbrahim при генеральной дирекции турецких
Uslan, Ankara'da mukim Kazakistan, Özbekistan, Kosova гостеатров.
büyükelçilikleri temsilcileri, Uygur Türkleri diaspora
temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı. На мероприятии присутствовали генсек
ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, посол
Salonun tümüyle dolması nedeniyle çok sayıda Туркменистана в Анкаре Исанкули Аманлыев,
seyircinin yer bulamadığı ve çok sayıda izleyicinin de глава муниципалитета Кечиорен Мустафа Ак,
ayakta seyrettiği konserde, Uygur Müzik ve Tiyatro ректор университета Гази Ибрагим Услан,
topluluğu, Türk halklarının bilge kişisi Dede Korkut'un представители посольств Казахстана,
hikayeleriyle çeşitlendirilmiş, Türk Dünyası müzik Узбекистана, Косово, расположенных в Анкаре,
sanatının ezgilerini oluşturan makamlar ile yoğrulmuş диаспора уйгурских тюрков и многочисленные
ve Uygur halkına özgü dans ve figürlerle renklendirilmiş любители искусства.
"Gizemli Mugamlar" müzikal gösterisini sergiledi.
Концерт уйгурского театра музыкальной
Akün Sahnesi'ni dolduran Ankaralı seyirciler, комедии, в репертуар которого наряду с
hafızalarından uzun yıllar silinmeyecek muhteşem произведениями музыкального наследия и
performansı soluksuz izledi. Konser sonunda Uygur танцевальной культуры уйгуров и других
Müzik ve Tiyatro Topluluğunu dakikalarca ayakta тюркских народов был включен и
alkışlayan sanatseverler, bir birinden renkli milli древнетюркский эпос Деде Коркут, прошел при
giysilerdeki sanatçılar ile fotoğraf çekilmek için adeta переполненном зале.
yarıştı.
Анкарские любители искусства буквально
TÜRKSOY'un 25. kuruluş yıldönümü ve ünlü Uygur затаив дыхание следили за
besteci Kuddus Kujamyarov'un doğumunun 100. yılına разворачивающимися на сцене
ithafen düzenlenen turne художественными образами и
kapsamında профессиональным исполнением. По окончании
Uygur выступления официальные лица были
sanatçılar, запечатлены на общей фотографии с
Türk творческим коллективом, а зрители создали
Dünyası’nın длинные очереди из желающих
ortak destanı сфотографироваться на память с артистами
olan "Garip ile уйгурского театра.
Senem" ve Türk
halklarının müzik sanatında
önemli yeri bulunan,
Uygurların yaşadığı coğrafyada
doğduğu bilinen "Makamlar"ın
tanıtılacağı "Gizemli Mugamlar"
gösterileriyle Adana, Ankara ve
İstanbul’da sanatseverlerle
buluştu.
ALTIN
ELBİSELİ
ADAM
İSTANBUL'DA
«Золотой человек» в Стамбуле
Uluslararası Türk Kültürü а открытии выставки приняли
Teşkilatı TÜRKSOY ve
Kazakistan Cumhuriyeti Devlet
Merkez Müzesi'nin işbirliğiyle
Н участие генеральный
секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен
Касеинов, главный советник
президента Турции и председатель
düzenlenen “Büyük Bozkırın правления Фонда лучников Хайдар
Tarihi ve Kültürel Mirası” Sergisi, Али Йылдыз, министр социального
Türk İslam Eserleri Müzesi'nde развития Республики Казахстан
açıldı. Дархан Калетаев, чрезвычайный и
полномочный посол Республики
Выставка «Историко- Казахстан в Турецкой Республике
Абзал Сапарбекулы, генеральный
культурное наследие Великой
секретарь Совета сотрудничества
Степи», организованная
тюркоязычных стран Багдад Амреев,
Международной
председатель Фонда граждан
организацией тюркской Казахстана Нуртай Абыкаев,
культуры ТЮРКСОЙ директор культуры и туризма области
совместно с Центральным Стамбул Джошкун Йылмаз,
государственным музеем представители различных
Республики Казахстан, государственных учреждений и
открылась в Музее тюркского неправительственных организаций,
и исламского искусства. многочисленные любители искусства.

72
В своем выступлении на открытии выставки генсек
erginin açılışına TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen

S Kaseinov, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve


Okçular Vakfı Kurucu Başkanı Haydar Ali Yıldız,
Kazakistan Cumhuriyeti Sosyal Kalkınma Bakanı
ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов отметил, что в этом году
Международная организация тюркской культуры
проводит в рамках 25-летия ТЮРКСОЙ масштабные
мероприятия во многих концах света с
Darhan Kaletayev, Kazakistan'ın Ankara
целью популяризации тюркской
Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Türk
культуры и искусства.
Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği
Руководитель ТЮРКСОЙ
Konseyi Genel Sekreteri Baghdad
также сообщил, что на этот
Amreyev, Kazakistan Vatandaşlar
раз в Стамбуле, который
Vakfı Başkanı Nurtay Abıkayev,
является всемирной
İstanbul İl Kültür ve Turizm
столицей культуры и
Müdürü Coşkun Yılmaz, çeşitli
искусства, совместно с
kurum ve kuruluşların temsilcileri
Центральным государственным
ve çok sayıda sanatsever katıldı.
музеем Казахстана открывается
Açılış töreninde konuşan TÜRKSOY Genel уникальная выставка, благодаря
Sekreteri Düsen Kaseinov, bu yıl 25. kuruluş которой жители мегаполиса будут иметь
yıldönümünü kutlayan TÜRKSOY'un, Türk kültür ve возможность ближе познакомится с
sanatını dünyanın dört bir yanında tanıtmak üzere çeşitli археологическим, этнографическим, а также
faaliyetler düzenlediğini belirterek, "Bugün yine историко-культурным наследием казахской земли.
dünyanın kültür ve sanat başkenti İstanbul'da çok По словам Касеинова любители истории и культуры
önemli kültürel paylaşım yapmak üzere sanatseverlerle среди выставленных экспонатов смогут увидеть и
bir arada bulunuyoruz. TÜRKSOY olarak Kazakistan «Золотого человека», который перевернул
Cumhuriyeti Devlet Merkez Müzesi ile düzenlediğimiz стереотипы об историческом прошлом тюркских
sergiyi sizlere sunmaktan mutluluk duyuyorum. Eski народов и стал национальным символом Республики
dönemde Kazak topraklarında yaşayan topluluklardan Казахстан.
itibaren bu yerleri yurt edinmiş halkların göçebe
Затем выступил Хайдар Али Йылдыз, который в своем
kültürüne ilişkin arkeolojik buluntuların yer aldığı
обращении подчеркнул, что цивилизация тюркских
koleksiyon ile sizleri tarih yolculuğuna çıkmaya davet
народов охватывает значительные
ediyorum. Türk halklarının tarihine yeni bir bakış
просторы земного шара, где
getiren, Kazakistan'ın en önemli arkeolojik
проживают народы, связываемые
buluntularından olması nedeniyle ulusal
духовной и языковой общностью.
sembole dönüşen 'Altın Elbiseli Adam'ı da bu
«Благодаря настоящей выставке мы
sergimizle tanıma fırsatı bulacaksınız. Ayrıca
сможем совершить путешествие в
Kazakların kültürel özelliklerini yansıtan
мир нашей культуры и цивилизации.
etnografik eserlerin de yer aldığı sergimizin
Мы осознаем, что между лидерами
ülke ve halklarımızın yakınlaşmasına katkı
Казахстана и Турции, а также другими
sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.
главами тюркских государств есть
Konuşmasında, mensup oldukları полное взаимопонимание, крепкая
medeniyetin dünyanın dört bir yanına и единая политическая воля. В
uzanan büyük bir medeniyet olduğunu рамках этого мы прикладываем
vurgulayan Okçular Vakfı Başkanı все усилия для укрепления этой
Haydar Ali Yıldız, ruh ve gönül политического взаимодействия через
dünyalarında, aynı dili культурные акции.», - добавил он.
konuştukları büyük bir
В ходе открытия выставки
medeniyetin mensupları olarak
казахские музыканты из оркестра
dünyanın dört bir yanında
народных инструментов ТЮРКСОЙ
dostlarının, kardeşlerinin
выступили с мини-концертом
bulunduğunu dile getirdi.
традиционной казахской музыки.
Açılışta, TÜRKSOY Halk Çalgıları
Orkestrası'nda yer alan Kazakistanlı
sanatçılar, geleneksel Kazak müziklerinden oluşan mini
bir konser sundu.

73
FODER İLE
ADIM ADIM
KUZEY KIBRIS SERGİSİ
TÜRKSOY’DA
В ТЮРКСОЙ открыла свои двери фотовыставка ФОДЕР «Шаг за
шагом Северный Кипр»

Kuzey Kıbrıs Türk В штаб-квартире ТЮРКСОЙ открылась


Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 35. фотоэкспозиция ФОДЕР «Шаг за шагом
ve TÜRKSOY'un kuruluşunun 25.
Северный Кипр», посвященная 35-летней
yılı münasebetiyle FODER
işbirliğinde düzenlenen “Adım годовщине провозглашения Турецкой
Adım Kuzey Kıbrıs” konulu Республики Северного Кипра (ТРСК) и 25-летию
fotoğraf sergisi TÜRKSOY Genel со дня создания Международной организации
Sekreterliği binasında açıldı. ТЮРКСОЙ.
церемонии открытия экскозиции приняли

T
ÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat
Purtaş'ın evsahipliğinde düzenlenen sergi
açılışına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın
В участие заместитель генерального секретаря
ТЮРКСОЙ Фырат Пурташ, главный советник
президента Турецкой Республики Ялчын Топчу,
Topçu, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Kıbrıs чрезвычайный и полномочный посол ТРСК в Турции
Türk Fotoğraf Derneği (FODER) Başkanı Mehmet Кемаль Кёпрюлю, президент Ассоциации фотографов
Gökyiğit, fotoğraf sanatçıları ve çok sayıda davetli katıldı. тюрков-киприотов (ФОДЕР) Мехмет Гёкйигит,

74
Açılış töreni öncesinde, Avrupa Turnesi
çerçevesinde Ankara'da bulunan
TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası
üyelerinin sunumuyla mini bir konser
düzenlendi.

Açılışta konuşan ve Kuzey Kıbrıs'ın


insanı ve doğasıyla insana huzur,
mutluluk veren genç bir cumhuriyet
olduğunu vurgulayan Genel Sekreter
Yardımcısı Fırat Purtaş, KKTC'nin Türk
Dünyası ile kültürel işbirliğini, sanat
alanındaki ortaklıklarını TÜRKSOY çatısı
altında 25 yıldır kesintisiz sürdürdüğünü
belirtti. фотохудожники и многочисленные
любители фотоискусства.
KKTC'nin TÜRKSOY'ın kurulduğu yıldan
В ходе мероприятия также состоялася
itibaren aktif bir üye olarak çalışmalara
мини-концерт Молодежного камерного
katıldığını ve TÜRKSOY'un, "Opera
оркестра ТЮРКСОЙ, который находился
Günleri" gibi KKTC ile özdeşleşmiş
в Анкаре в рамках его гастролей по
etkinliğinin de bulunduğunu dile Европе.
getiren Purtaş, bu yıl 21. Opera
Günleri'ni değişmeyen adresi, Girne'de В своем выступлении Пурташ отметил,
gerçekleştirdiklerini kaydetti. что с самого начала вступления в
ТЮРКСОЙ ТРСК является одним из
TÜRKSOY ile KKTC arasındaki самых активных членов организации, и
işbirliğinin, kültürler arasında bir sınır сообщил, что бессменным местом
konulamayacağının göstergesi проведения Дней оперного искусства
olduğunun altını çizen Purtaş, ТЮРКСОЙ стал Северный Кипр, где в
TÜRKSOY olarak "Adım adım Kuzey
Kıbrıs" sergisini, önümüzdeki dönemde
Türk Dünyası coğrafyasında sergilemek
istediklerini dile getirdi.

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği ve


düzenledikleri sergi hakkında kısa bilgi
veren FODER Başkanı Mehmet
Gökyiğit, 26 yıldır fotoğrafçılık alanında

75
çalışmalarını aralıksız sürdüren, her yıl farklı projelere городе Гирне уже в 21-й раз состоялось данное
imza atan, ülke tanıtımına katkı sağlayan FODER'in bu мероприятие.
gün de Türk Dünyası'nın UNESCO'su TÜRKSOY'un
Заместитель генсека ТЮРКСОЙ также выразил
binasında 21 üyesinin 90 fotoğrafı ile Kuzey Kıbrıs'ın
намерение организовать для фотоэкспозиции «Шаг за
doğası, tarihi mekanları, yerel yaşam görüntülerini
шагом Северный Кипр» турне по основным
Ankaralı sanatseverlere sunduklarını dile getirdi. культурным центрам Тюркского мира.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kuruluşunun 35. ve Мехмет Гёкйигит поделился с присутствующими
TÜRKSOY'un kuruluşunun 25. yıldönümünü kutlama кратной информацией о ФОДЕР, у которой за спиной
vesilesiyle TÜRSKOY'da bulunduklarını ifade eden 26 лет самоотверженной и плодотворной
KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, bu etkinliği деятельности на поприще тюркского фотоискусства,
düzenlediği için TÜRKSOY'a teşekkürlerini iletti. и подчеркнул, что испытывает чувство глубокого
удовлетворения от возможности впервые открыть
Uzun yıllardan bu yana KKTC ve TÜRKSOY arasında данную выставку, сформированную из 90 работ 21
işbirliğinin devam ettiğini ve Kıbrıslı sanatçılara фотохудожника-члена ФОДЕР, в стенах ТЮРКСОЙ –
uluslararası alanda ülkelerini temsil etme ve tanıtma «ЮНЕСКО Тюркского мира».
açısından TÜRKSOY’un ciddi katkı sağladığını kaydeden
Köprülü, KKTC'nin görünürlüğünü artırmak, Kıbrıs Türk Президент ФОДЕР также обратил внимание на то, что
kültürünü anlatmak adına her branştaki sanatçılara фотохудожникам необходимо с большей
ответственностью отнестись к успешному
görev düştüğünü belirtti.
выполнению миссии по презентации и популяризации
FODER sergisinin ilk kez KKTC dışında açılan sergi olma тюркской культуры Кипра на международном уровне,
özelliğini de taşıdığına dikkati çeken Büyükelçi, bunun и поблагодарил ТЮРКСОЙ за оказываемую
Kıbrıs Türk sanatçılarının yurt dışındaki çalışmaları всестороннюю поддержку в этом отношении.
açısından önemli bir olay olduğunu söyledi. По словам посла ТРСК Кемаля Кёпрюлю данная
KKTC’yi tanıtıcı “güzel, öğretici ve eğitici resim sergisini выставка является первой выставкой ФОДЕР за
düzenleyen TÜRKSOY ve FODER mensuplarına” пределами Северного Кипра, поэтому имеет
большую значение для творческого роста и
şükranlarını sunan Yalçın Topçu, "TÜRKSOY çalışmaları
повышения профессионализма киприотов-тюрков в
ile yedi ayrı müstakil, hür ve bağımsız devletlerimizin bir
фотохудожественном искусстве.
olan milleti ile ilgili, birliğini güçlendiriyor ve kültürel
bağlarımızı sağlamlaştırıyor. Ayrı beşiklerde büyüyen В свою очередь Ялчын Топчу поблагодарил
aynı ecdadın "Bala"larına öz kardeş olduklarını hatırlatan ТЮРКСОЙ и ФОДЕР за организацию и проведение
ve öğreten önemli işler yapıyor." diye konuştu. данной фотоэкспозиции в Анкаре и особо
подчеркнул, что благодаря подобным проектам
Sergi, hediye takdimlerinin ardından düzenlenen единство и культурные связи между независимыми
kurdele kesme töreni ile sanatseverlerin beğenisine тюркскими государствами развиваются, а осознание
sunuldu. братства – крепнет.

76
TÜRKSOY ve Kazakistan

ULU Cumhuriyeti Kültür ve Spor


Bakanlığı A. Kasteyev Devlet
Sanat Müzesi ortak girişimi ile

BOZKIR’IN Kazakistan’ın resim sanatının


tanıtıldığı “Ulu Bozkır’ın Ruhu”
konulu resim sergisi Türkiye’nin

RUHU
çeşitli şehirlerinde sergilendi.

Художественная выставка на

TÜRKSOY’LA
тему «Дух Великой степи»,
организованная
Международной организацией
тюркской культуры ТЮРКСОЙ

ANADOLU’DA
совместно с Министерством
культуры и спорта Республики
Казахстан и Государственным
художественным музеем имени
По инициативе ТЮРКСОЙ А. Кастеева и скомплектованная
из произведений живописи
художественная выставка «Дух Казахстана, прошла в разных
Великой степи» в Анатолии городах.

ервым местом проведения выставки «Дух

П
lu Bozkır’ın Ruhu sergisinin Anadolu’daki ilk

U durağı, Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi


Müdürlüğü Mustafa Ayaz Müzesi sergi salonu
oldu. Sergi açılışına, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi
Великой степи» в Анатолии служил
выставочный зал музея имени Мустафы Аяза
при Дирекции галерей изящных искусств в Анкаре.
На открытии выставки приняли участие посол
Abzal Saparbekuly, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Казахстана в Анкаре Абзал Сапарбекулы,
Prof. Dr. Fırat Purtaş, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ

78
ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel
Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Birleşmiş
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO)
Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve
çok sayıda davetli katıldı.

Kasteyev Devlet Sanat Müzesi’nde yer alan, akademik


realist resim ekolünün farklı kuşaklarına ait Kazakistanlı
ressamların 32 eserinden oluşan ve Kazakistan’ın kültür
ve sanatının yurt dışında tanıtılması amaçlayan serginin
açılışında konuşan TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı
Prof. Dr Fırat Purtaş, bu yıl 25. kuruluş yıldönümünü
kutlayan TÜRKSOY'un dünyada aktif bir şekilde faaliyet
gösterdiğinin altını çizdi.

Sergi ile eşzamanlı olarak iki farklı etkinlik daha


yaptıklarını dile getiren Purtaş, Japonya'nın başkenti
Tokyo'da TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası konseriyle
zengin Türk müzik kültürünün tanıtıldığını, Türk Dünyası проф. д-р Фырат Пурташ, председатель
ile Japonya arasında kültürel bağların güçlendirildiğini Национальной комиссии Турецкой Республики по
vurguladı. Ayrıca, serginin geldiği Almatı'da da делам ЮНЕСКО Оджал Огуз и многочисленные
TÜRKSOY tarafından ilan edilen "2018 Kırgız yazar приглашенные лица.
Cengiz Aytmatov'u Anma Yılı" etkinlikleri kapsamında
konferans düzenlediklerini belirten Purtaş, TÜRKSOY'un Проф. д-р Фырат Пурташ, выступивший на открытии
çalışmalarının Türk dili konuşan ülkeler arasındaki выставки, сформированной из 32 работ ведущих
kültürel bağları güçlendirmek, ortak kültürümüzün казахстанских художников реалистической,
dünyaya tanıtılması ve bu zengin mirasın korunarak академической школы живописи разных эпох,
gelecek kuşaklara aktarılması açısından anlamlı ve имеющихся в музее имени А. Кастеева, и
değerli olduğunu kaydetti. нацеленной на популяризацию культуры и
искусства Казахстана за рубежом, в своей речи
Sanat eserlerinin Kazak ve Türk halklarının ortak varlığı
подчеркнул, что ТЮРКСОЙ, отмечающая в этом году
olduğunu vurgulayan Büyükelçi Saparbekuly, "Ulu
свое 25-летие, активно осуществляет свою
Bozkır ülkesi olan Kazakistan'a ait sergide, sadece
деятельность во всем мире.
geçmişin değil, günümüzün de ruhunu taşıyan eserler
var. Türk Dünyası’nın ne kadar zengin olduğunu görüyor Пурташ, отметивший, что одновременно с
ve bununla gurur duyuyoruz. Bu sene adeta Türk выставкой проводятся еще два отдельных
Dünyası kültür şölenine tanık oluyoruz. Bu da TÜRKSOY мероприятий, сообщил, что в столице Японии -
sayesindedir." diye konuştu.
Токио в исполнении оркестра народных
Bünyesinde 24 binden fazla resim eserini barındıran инструментов ТЮРКСОЙ демонстрируется богатая
Kastayev Devlet Müzesi ve çalışmaları hakkında bilgi музыкальная культура тюркских народов,
veren Müze Müdürü Gülmira Şalabayeva, Türkiye'de укрепляются культурные отношения между
sanatseverlerin beğenisine sundukları "Ulu Bozkırın тюркским миром и Японией. Кроме того, он
Ruhu" sergisinin Kazak göçebe kültürünün özelliklerini, отметил, что в Алматы, состоялась конференция в
yaşam şeklini ve geleneklerini yansıtan, geçmiş ile рамках мероприятий, посвященных «Году великого
günümüzü harmanlayan bir koleksiyon olduğunu ifade кыргызского народного писателя Чингиза
etti. Айтматова-2018», и работы ТЮРКСОЙ являются
значимыми и ценными с точки зрения укрепления
Konuşmaların ardından, TÜRKSOY Genel Sekreter
культурных отношений между тюркоязычными
Yardımcısı Purtaş, Kasteyev Müzesi Müdürü
странами, продвижению общей тюркской культуры
Şalabayeva'ya TÜRKSOY 25. yıl hatıra tabağını takdim
во всем мире, сохранения и передачи будущим
etti. Sergi, hediye takdimlerinin ardından yapılan kurdele
поколениям общего культурного наследия.
kesilmesiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Посол Сапарбекулы, выразив, что произведения
Ulu Bozkırın Ruhu Sergisi Bursa’da живописи являются общим достоянием казахского и
“Ulu Bozkırın Ruhu” resim sergisi TÜRKSOY, Bursa тюркского народов, сказал: «На выставке
Büyükşehir Belediyesi ve Kazakistan Abilkhan Kasteyev Казахстана, экспонируются произведения,
Devlet Sanat Müzesi’nin işbirliğinde Merinos Kongre имеющие не только дух прошлого, но и будущего.
Kültür Merkezi’nde açıldı. Мы видим на сколько богат тюркский мир и

79
Göç Müzesi galeri alanında yapılan sergi açılış törenine испытываем этим чувство гордости. В этом году мы
TÜRKSOY Genel Sekreteri Büyükelçi Düsen Kaseinov, становимся свидетелями по сути дела культурного
Büyükşehir Belediyesi Müzeler Koordinatörü Yaşar пиршества тюркского мира. А это все благодаря
Elmas, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat ТЮРКСОЙ».
Dairesi Başkanı Aziz Elbas, TÜRKSOY Kazakistan Ülke
Temsilcisi Askar Turganbayev, Kasteyev Devlet Sanat Директор музея Гульмира Шалабаева, которая
Müzesi Basın Müşaviri Klara İsabayeva, Müdür предоставила информацию о Государственном
Yardımcısı Nurjan Satıbaldı, Bursa Büyükşehir художественном музее имени А. Кастеева, где
Belediyesi Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik ve хранится более 24 тысяч экспонатов, и о работе
çok sayıda sanatsever katıldı. музея, отметила, что художественная выставка «Дух
Великой степи», представленная ко вниманию
Uygarlıklar beşiği Bursa любителям искусства Турции, отражает свойства
Açılış konuşmasında TÜRKSOY’un, Türk halklarının культуру кочевничества казахов, их образ жизни и
kültür ve sanatını, dünyanın dört bir yanına tanıtmak традиции, представляет собой коллекцию,
üzere etkinlikler yaptığını belirten TÜRKSOY Genel объединяющую прошлое с настоящим.
Sekreteri Düsen Kaseinov, bu etkinliğin iki ülke
После вручения презентов и перерезания ленточки
arasındaki yakınlaşmaya katkı sağlayacağını vurguladı.
выставка была открыта для посещения любителей
Türk halklarının asırlar boyunca dünya sahnesinde
искусства.
silinmez izler bıraktığını ifade eden Kaseinov, “
Yaptığımız etkinliklere bir yenisini uygarlıklar beşiği
Bursa’da ekliyoruz. Türk halkları asırlar boyu zengin
kültür ve medeniyetiyle dünya sahnesinde silinmez izler
bırakmıştır. Bu zenginliği, sanatın gücüyle sizlere
aktarmak bizlerin en büyük görevlerindendir.
Medeniyetimizin izlerini gelecek kuşaklara aktaran en
güzel sanatlardan biri kuşkusuz resim sanatıdır. 1960’lı
yıllardan günümüze Kazakistan’ın en önemli
ressamlarının resmettiği eserler zengin kültürümüzü
keşfetme noktasında bize fırsatlar sunmaktadır. Bu
etkinliğin iki ülke ve halk arasındaki yakınlaşmaya katkı
sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Kazakistan’ın en önemli ressamlarının resmettiği, Kazak


kültürü ve Ulu Bozkır göçmen kültürünü anlatan 32
eser, Merinos Kongre Kültür Merkezi’nde bulunan müze
galeri alanında Bursalı sanatseverlerin beğenisine
sunuldu.

80
TÜRKSOY Hazar Oda Orkestrası
sanatseverlerle buluştu
Первый концерт Каспийского камерного оркестра ТЮРКСОЙ

спешная концертная деятельность во многих

У странах мира Молодежного камерного


оркестра ТЮРКСОЙ, который был создан в
2010 году в целях популяризации классической
музыки тюркского мира, вдохновила Международную
организацию тюркской культуры на создание еще
одного оркестра.

Каспийский камерный оркестр ТЮРКСОЙ, в состав


которого вошли музыканты Филармонического
оркестра Актау (Казахстан) и Молодежного
камерного оркестра ТЮРКСОЙ, дал свой первый
концерт в городе Актау, где в августе этого года
состоялся Каспийский саммит.
ÜRKSOY girişimleri ile 2010 yılında kurulan ve

T dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdikleri


konserlerle, klasik Türk müziğinin dünyada
tanınmasına katkı sağlayan TÜRKSOY Gençlik Oda
Концерт, который начался с «Концерта для четырех
скрипок» Антонио Вивальди и завершился
исполнением аранжировки турецкой песни
Orkestrası’nın ardından, TÜRKSOY bünyesinde yeni bir «Üsküdar'a Giderken» (По дороге в Юскюдар)
orkestra daha kuruldu. Kazakistan'ın Aktau Filarmoni азербайджанского дирижера маэстро Мустафы
Orkestrası sanatçıları ve TÜRKSOY Gençlik Oda Мехмандарова, увлек слушателей в незабываемое
музыкальное путешествие по Европе, Анатолии и
Orkestrası sanatçılarının bir araya getirilmesi ile kurulan
Центральной Азии.
''TÜRKSOY Hazar Oda Orkestrası'', geçtiğimiz Ağustos
ayında Hazar Denizi Zirvesi’ne ev sahipliği yapan Aktau В концерте под руководством дирижеров Анвара
şehrinde ilk konserini verdi. İtalyan besteci Vivaldi’nin Акбарова из Казахстана и Мустафы Мехмандарова из
''Dört Keman Konçertosu'' ile başlayan ve Azerbaycan’lı Азербайджана, который длился около 90 минут,
şef Mustafa Mehmandarov’un Oda Orkestrası için ilk kez прозвучала мировая классика и произведениями
düzenlediği İstanbul türküsü ‘’Üsküdar’a Giderken’’ isimli многих известных композиторов тюркского мира.
eserle son bulan konsere katılan sanatseverler Avrupa,
Anadolu ve Orta Asya topraklarından melodilerle süslü Каспийский Саммит сменился
müzikal bir yolculuğa çıktı. Azerbaycan’dan Mustafa
выступлением ТЮРКСОЙ
Mehmandarov ve Kazakistan’dan Anvar Akbarov В рамках проекта, осуществленного по инициативе
şefliğinde, yaklaşık 90 dakika süren konserin ТЮРКСОЙ, уже с 6 сентября музыканты работали в
repertuvarında dünya klasiklerinin yanısıra Türk Актау над новым репертуаром, а затем дали свой
Dünyası’ndan tanınmış pek çok bestecinin eserleri de первый концерт, который очаровал зрителей.
yer aldı.
Мероприятие, которое состоялось сразу после
Каспийского саммита и было проведено в рамках
Hazar Denizi Zirvesi’nin Ardından совместного сотрудничества ТЮРКСОЙ с акиматом
TÜRKSOY Sahneye Çıktı Мангистау в целях содействия культурному
TÜRKSOY’un girişimleri ile hayata geçen proje сотрудничеству между странами, расположенными
на побережье Каспийского моря, было посвящено 25-
kapsamında, 6 Eylül’den bu yana Kazakistan'ın Aktau
летию ТЮРКСОЙ.
şehrinde çalışmalarını sürdüren Türk Dünyası sanatçıları
ilk konserleriyle dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı. В заявлении, сделанном им после концерта,
Hazar Denizine kıyısı olan ülkeler arasındaki kültürel Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов
işbirliğinin arttırılmasına yönelik olarak, TÜRKSOY ve сказал, что в последние годы отношения между
Kazakistan’ın Mangistau eyaleti işbirliğinde, Hazar Denizi странами Каспийского моря значительно

82
расширились, Камерный оркестр, успешно завершив
свой первый концерт, продолжит выступления в
Прикаспийских странах.

Генеральный секретарь Д.К. Касеинов далее сказал:


«Я хотел бы поблагодарить публику, заполнившую
сегодня этот зал. Мы горды тем, что наше
выступление - первое художественное событие
после исторического Каспийского саммита в Актау.
Под эгидой наших глав государств ТЮРКСОЙ будет и
впредь продолжать проводить мероприятия,
объединяя наши народы, способствуя обмену опытом
между нашими артистами и продвигая наше богатое
культурное наследие. Мы твердо убеждены в том, что
это и другие подобные события, которые мы
организуем, будут способствовать дальнейшему
укреплению нашего взаимодействия и дружбы между
Zirvesi'nin hemen ardından gerçekleştirilen etkinlikte странами, расположенными на побережье
TÜRKSOY’un kuruluşunun 25. Yılı da coşkuyla kutlandı. Каспийского моря».
Konser sonrasında yaptığı açıklamada, Hazar Denizi’ne
komşu ülkeler arasındaki ilişkilerin son yıllarda büyük
Творческие коллективы ТЮРКСОЙ
ivme kazandığını belirten TÜRKSOY Genel Sekreteri
достигают все новых высот
Düsen Kaseinov, TÜRKSOY Hazar Oda Orkestrası’nın ilk Творческие коллективы, созданные под эгидой
konserini başarıyla tamamladığını belirterek konserlerin ТЮРКСОЙ по инициативе Генерального секретаря
Hazar Denizi’ne kıyısı bulunan ülkelerde devam Дюсена Касеинова, умножаются с каждым годом.
edeceğini bildirdi. Genel Sekreter Kaseinov:‘’Bu akşam
Ансамбли и оркестры, созданные ТЮРКСОЙ и
konser salonumuzu hınca hınç dolduran sanatseverlere
объединяющие артистов из разных стран, выступают
çok teşekkür ediyorum. Aktau’da gerçekleşen tarihi
в разных странах мира и успешно продвигают
zirvenin ardından ilk kültür sanat etkinliğini культуру и искусство тюркского мира в глобальном
gerçekleştirmekten onur duyuyoruz. TÜRKSOY olarak масштабе. Так, Молодежный камерный хор,
bizler, devlet başkanlarımızdan almış olduğumuz güçle, Молодежный камерный оркестр и Оркестр народных
halklarımızı bir araya getiren, sanatçılarımızın tecrübe инструментов ТЮРКСОЙ не только способствуют
alışverişi gerçekleştirdiği ve kültürel zenginliğimizi ön обмену опытом среди музыкантов тюркского мира, но
plana çıkaran etkinlikler gerçekleştirmeye devam и позволяют странам-участницам ТЮРКСОЙ
edeceğiz. Bu ve benzeri faaliyetlerimiz ile Türk Dünyası обмениваться репертуаром и знакомиться с новыми
arasında kurmuş olduğumuz dostluk bağlarının Hazar произведениями.
Denizi’ne komşu ülkelerden alacağı güçle daha da
sağlamlaşacağına inanıyoruz.’’ dedi. Международная организация ТЮРКСОЙ, которая
отмечает свой 25-летний юбилей в этом году,
оказывает поддержку музыкантам, успешно
TÜRKSOY Sanat Toplulukları Her
исполняющим тюркскую музыку по всему миру.
Geçen Gün Yeni Başarılara İmza
Atıyor.
TÜRKSOY bünyesinde, Genel Sekreter Düsen
Kaseinov’un girişimleri ile hayata geçirilen sanatsal
topluluklara her geçen yıl yenileri ekleniyor. Farklı
ülkelerden katılan sanatçıların bir araya getirilmesi ile
oluşturulan topluluklar, yıl boyu gerçekleştirdikleri
konserlerle Türk Dünyası’nı dünyanın dört bir yanında
temsil ediyor ve bir çok başarı elde ediyor. Halihazırda
TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası, TÜRKSOY Gençlik
Korosu ve TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası’nı
bünyesinde barındıran TÜRKSOY, Türk Dünyası
sanatçılarının tecrübe alışverişinin yanı sıra TÜRKSOY
üyesi ülkeler arasında repertuvar değişimlerine de
olanak sağlıyor. İçinde bulunduğumuz yıl içerisinde
kuruluşunun 25. yılını kutlayan TÜRKSOY, Türk müziğini
dünyanın dört bir yanında başarıyla icra eden sanatçıları
desteklemeye devam ediyor.

83
HAZAR ÜLKELERİ TİYATRO
FESTİVALİ GELENEKSELLEŞİYOR
Второй Международный театральный фестиваль
прикаспийских стран
II. Uluslararası Hazar Tiyatro Festivali, Второй международный театральный
Kazakistan'ın Aktau şehrinde фестиваль прикаспийских стран
gerçekleştirildi. проходил в городе Актау в Казахстане.

ÜRKSOY tarafından organize edilen festivalin естиваль начался с торжественного открытия

T açılışı, Hazar ülkeleri tiyatro yöneticileri,


sanatçıları ve basın mensuplarının katılımlarıyla
Aktau N. Janturin Mangistau Vilayet Müzikal Dram
Ф с участием почетных гостей, директоров
государственных театров, актеров,
театральных коллективов из разных стран и
Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi. журналистов в Областном музыкально-
драматическом театре имени Н. Жантурина в Актау.
Aktau Dram Tiyatrosu’na ismini veren N. Janturin’in
doğumunun 90. Yılına ithaf edilen festival kapsamında Первой постановкой, показанной на фестивале,
sahnelenen ilk temsil Azerbaycanlı yazar Hüseyin посвященном 90-летию Н.Жантурина, именем
Cavid’in kaleme aldığı ‘’İblis’’ adlı eser oldu. Eseri , которого назван театр в Актау, стала пьеса

84
Tataristan’dan (RF) S. Amutbayev Menzelin Devlet Tatar азербайджанского драматурга Гусейна Джавида
Dram Tiyatrosu oyuncuları sahneledi. Bu yılki festivale «Дьявол». Спектакль показала труппа Мензелинского
İran’dan katılan “Bileh Savar Barbod Tiyatro Grubu’, Государственного драматического театра им. С.
festivalin ilk gününde sahne alan bir başka tiyatro oldu. Амутбаева (Республика Татарстан, РФ). В первый день
İranlı sanatçılar ‘’Kendini Benden Aldın” isimli eserle фестиваля зрители также могли увидеть постановку
festivale katıldı. группы театра Билех Савар Барбод из Ирана.

TÜRKSOY ve Kazakistan’ın Mangistau Vilayeti Valiliği После первых показов состоялось официальное
işbirliğinde gerçekleştirilen festival, ilk gün temsillerinin открытие фестиваля, организованного совместно
arından resmi açılış programı ile devam etti. Hazar ТЮРКСОЙ и акиматом Мангистауской области.
Denizi kıyısında bulunan Açık Hava Tiyatrosu’nda Церемония открытия в театре под открытым небом
gerçekleştirilen açılışa çok sayıda seyirci katıldı. на побережье Каспийского моря собрала
Düzenlenen törende Mangistau Eyaleti Valisi Erali многочисленную аудиторию зрителей. На церемонии
Lukpanuli Tuğjanov ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen присутствовали аким Мангистауской области Ералы
Kaseinov’un yanı sıra festivale katılan ülkelerden Лукпанулы Тугжанов и Генеральный секретарь
tanınmış sanatçılar da yer aldı. ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, многие известные
деятели театрального искусства из разных стран.
Festivalin açılışında konuşan Vali Tuğjanov, festivalin
Aktau şehrine önemli bir değer kattığını belirterek, В выступлении, которое он произнес на церемонии
Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi’nin ardından открытия, губернатор Тугжанов сказал, что фестиваль
uluslararası bir başka etkinliğe ev sahipliği yapmaktan имеет особое значение для города Актау, и
onur duyduklarını belirtti. Konuşması sırasında проводить подобное мероприятие международного
TÜRKSOY’un birleştirici rolüne de değinen Vali масштаба вскоре после саммита глав государств
Tuğcanov, TÜRKSOY’un kuruluşunun 25. yılını tebrik прикаспийских стран, несомненно, является большой
ederek, katılımcı tiyatrolara teşekkürlerini sundu. честью. Аким также подчеркнул интегративную роль
Международной организации тюркской культуры,
Kazakistan’ın Aktau şehrinde gerçekleştirilen festival için
поздравил ТЮРКСОЙ в связи с празднованием 25-
ülkeye gelen konuk ekipler, resmi açılış sırasında
летия и выразил благодарность всем театрам -
sergiledikleri şovlarla izleyicileri bir kez daha hayran
участникам фестиваля.
bıraktı.
Театральные труппы, которые приехали в Казахстан
Festivalin onur konuklarının isimlerinin anılması ile
для участия в фестивале в Актау с 13 по 16 сентября
başlayan gece, bu yıl doğumunun 90. yılı kutlanan
2018 года, очаровали зрителей выступлениями во
Kazak aktör Nurmuhan Janturin’in hayatının anlatıldığı
время официальной церемонии открытия.
kısa film gösterimi ile devam etti. Film gösterimi
ardından ev sahibi Aktau N. Janturin Mangistau Vilayet Мероприятие, которое началось с презентации
Müzikal Dram Tiyatrosu sanatçıları ‘’Geçmişten почетных гостей и участников фестиваля,
Günümüze Tiyatro’’ isimli bir şov sahneledi. Festival продолжил показ короткометражного фильма
açılış programı için Hazar’ın kıyısında bir araya gelen о жизни и творчестве казахстанского актера
Aktau halkı, yaklaşık iki saat Нурмухана Жантурина, 90-летие
süren açılış boyunca которого отмечается в этом году. За
renkli dakikalar yaşadı. ним последовало шоу
с участием артистов
Nurmuhan Janturin Мангистауского
90 Yaşında музыкально-
драматического театра
Hazar ülkelerinin tiyatroları им. Н. Жантурина,
arasındaki kültürel ilişkilerin которые показали
güçlendirilmesinin yanı sıra композицию «Театр -
tecrübe paylaşımı ve repertuvar прошлое и настоящее».
değişimlerinin Горожане, собравшиеся на
sağlanmasını amaçlayan побережье Каспийского моря для
festival kapsamında участия в открытии фестиваля, были
sahnelenen eserler bu yıl tanınmış Kazak очарованы красочным шоу, которое
aktör Nurmuhan Janturin’in doğumunun длилось около двух часов.
90. yılına ithaf edildi. İlki geçtiğimiz yıl
düzenlenen festivale Hazar 90-летие
ülkelerinden özel tiyatrolar, şehir
Нурмухана
tiyatroları ve devlet tiyatroları katılım
gösterdi. Жантурина

85
В этом году спектакли, проводимые в рамках
фестиваля, направленные на укрепление культурных
связей между театрами прикаспийских стран, а
также на обмен опытом и репертуарами среди них,
посвящены 90-летию знаменитого казахстанского
актера Нурмухана Жантурина. Первый фестиваль
прикаспийских театров, который проходил в
прошлом году, привлек к участию государственные,
муниципальные и частные театры.

В фестивале приняли участие 8


спектаклей театров из 5 стран
Во втором Международном театральном фестивале
прикаспийских стран были представлены спектакли
театральных трупп из Азербайджана, Казахстана,
Ирана, Российской Федерации (Татарстан и
Festivale 5 Ülke, 8 Temsille Katıldı Башкортостан) и Туркменистан. Фестивальный показ,
II. Uluslararası Hazar Ülkeleri Tiyatro Festivali, который проходил в Актау, состоял из 8 пьес, в том
Azerbaycan, Kazakistan, İran, Rusya Federasyonu числе трех из Казахстана, и по одной постановке из
(Tataristan - Başkurdistan) ve Türkmenistan’dan seçilmiş Азербайджана, Башкортостана (РФ), Татарстана (РФ),
eserleri, Kazakistan’ın Aktau kentinde tiyatro severlerle Туркменистана и Ирана.
buluşturdu. Festivalde, Kazakistan’dan üç, Azerbaycan,
Başkurdistan (RF), Tataristan (RF), Türkmenistan ve Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ
İran’dan birer oyun olmak üzere toplamda sekiz farklı Дюсен Касеинов: «Интерес к
oyun seyircilerle buluşturuldu. фестивалю растет с каждым
годом».
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen
Kaseinov: ‘’Festivale İlgi Her Geçen Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов
сказал, что этот фестиваль, который проводится во
Yıl Artıyor’’
второй раз и вызывает все больший интерес, играет
Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen festivale ilginin her geçen ключевую роль в укреплении сотрудничества между
yıl arttığını ve Hazar ülkelerinden katılan tiyatroların театрами тюркского мира, а также стимулирует
sahnelediği oyunların Türk Dünyası tiyatroları arasında обмен репертуарами между странами-участницами:
işbirliğinin artmasına ve repertuvar değişimlerine vesile «Мы являемся свидетелями исторического момента.

86
olduğunu belirten TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Случилось то, о чем мы даже не могли мечтать 25 лет
Kaseinov: ‘’Burada tarihi bir olaya tanıklık ediyoruz. назад. В спектакле, показанном на открытии, для
Bundan 25 yıl önce hayal bile edemediğimiz bir noktaya зрителей в Казахстане была представлена пьеса
ulaşmış durumdayız. Açılış oyunumuzda Azerbaycanlı азербайджанского автора, Гусейна Джавида, в
yazar Hüseyin Cavid’in eseri, Saha-Yakut’dan bir постановке режиссера из Саха (Якутии) и в
yönetmenin uyarlaması ve Tataristan (RF) tiyatrosu исполнении артистов театра из Татарстана (РФ). Это
sanatçılarının performansı ile Kazak seyircilerle buluştu. то, что полностью соответствует целям нашей
Bu durum, kuruluşunun 25. yılını kutlayan teşkilatımızın организации, которая в этом году отмечает свой 25-
hedefleri ile tam olarak örtüşmektedir. Bu başarı tüm летний юбилей. Этот успех является общим
Türk Dünyası’nın ortak başarısıdır. Üye ülkelerimizin достижением всего тюркского мира. Я верю, что при
destekleri ile bu etkileşimin günden güne daha da поддержке наших стран-членов это взаимодействие
artacağına inanıyorum.’’ dedi. будет расти с каждым днем».

Festivalde bu yıl, Azerbaycan’dan ‘Devlet Akademik Milli В этом году на фестивале были показаны спектакли
Dram Tiyatrosu’, ‘Yehuda’yı, Türkmenistan’dan ‘Kemine Государственного академического национального
Marı Devlet Dram Tiyatrosu’, ‘Aşk Okyanusunda Küreksiz драматического театра из Азербайджана,
Sandal’ı, Başkurdistan’dan (RF) ‘Nur Ufa Devlet Tatar Государственного драматического театра имени
Tiyatrosu’, ‘Geçmişten Gelen Kadın’ı, Tataristan’dan(RF) Кемине (Мары, Туркменистан), Государственного
‘S. Amutbayev Menzelin Devlet Tatar Dram Tiyatrosu’, татарского театра «Нур» из Башкортостана,
‘İblis’i, İran’dan ‘Bileh Savar Barbod Tiyatro Grubu’, Мензелинского Государственного татарского
‘Kendini Benden Aldın’ı, ev sahibi Kazakistan’dan ‘G. драматического театра им. С. Амутбаева из
Musrepov Kazak Devlet Akademik Genç Seyirciler Татарстана (РФ), труппы Театра Билех Савар Барбод
Tiyatrosu, ‘Dipte’yi, ‘N. Janturin Mangistau Vilayet из Ирана, Государственного академического театра
Müzikal Dram Tiyatrosu, ‘Kaligula’yı, ‘Akmola Vilayet Rus юного зрителя им. Г. Мусрепова (Казахстан),
Dram Tiyatrosu ise ‘Darağacı’ isimli eserleri sahneledi. Музыкального драматического театра им. Н.
Жантурина (Мангистау) и Акмолинского областного
Sanatseverle buluşturulan eserleri Azerbaycan’dan
русского драматического театра.
Israfil Israfilov, Kazakistan’dan Ismuhan
Obayev, Temenov Talgat, Yessengali Международное жюри фестиваля составили
Raushanov ve Nurniyaz Mukhanov, Исрафил Исрафилов из Азербайджана, Исмухан
Gürcistan’dan ise Lasha Chkhartishvili’nin yer Обаев, Талгат Теменов, Есенгали Раушанов и
aldığı tiyatro eleştirmenlerinden oluşan jüri Нурнияз Муханов из Казахстана и Лаша Чхартишвили
komitesi değerlendirmeye aldı. Festival из Грузии. Жюри фестиваля в этом году возглавлял
değerlendirme jürisinin başkanlığını bu yıl известный казахский артист Асанали Ашимов.
tanınmış kazak sanatçı Hasanali
Aşımov gerçekleştirdi. ТЮРКСОЙ и поддержка
театрального искусства
TÜRKSOY’dan
Международная организация
Tiyatroya Tam
ТЮРКСОЙ, которая празднует
Destek свое 25-летие в этом году,
Bu yıl kuruluşunun 25. вносит свой вклад в
yılını kutlayan театральное искусство в том
TÜRKSOY, her yıl числе проводя традиционные
düzenlediği toplantılarla Türk ежегодные встречи
Dünyası’nın tiyatro yöneticilerini bir театральных режиссеров
araya getirerek tiyatro sanatının тюркского мира. В рамках
gelişimine katkı sunuyor. этой работы ТЮРКСОЙ также
переводит театральные пьесы
TÜRKSOY üyesi ülkelerdeki yazarların авторов из тюркских стран на
kaleme almış olduğu eserleri farklı различные языки и
dillere çevirerek, dünya способствует их продвижению в
repertuvarına dahil eden мире. Различные семинары и конкурсы,
teşkilat ayrıca yıl boyu проводимые ТЮРКСОЙ в течение года,
gerçekleştirdiği seminer ve также способствуют созданию новых пьес
yarışmalarla tiyatro alanında и новых постановок.
yeni eserlerin ortaya çıkmasına
da vesile oluyor.

87
SEMA VE Azerbaycan Muğam Sanatı ile
Mevlevi Sema Törenleri'nin
UNESCO'nun Somut Olmayan

MUĞAM
Kültürel Mirasının Temsili
Listesi'ne dahil edilişinin 10. yılı,
TÜRKSOY’un katkılarıyla
Ankara'da düzenlenen bir
etkinlikle kutlandı.

10 YILDIR UNESCO В Анкаре состоялся концерт,


посвященный 10-летию со
дня включения
азербайджанской мугамной

LİSTESİNDE музыки и танца крутящихся


дервишей «Семах» в
репрезентативный список
объектов нематериального
Концерт мугамной музыки и танец культурного наследия
дервишей «Семах» в ЮНЕСКО ЮНЕСКО.

88
umhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser а мероприятии, в концертном зале

C Salonu'nda, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı


TÜRKSOY ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği
işbirliğiyle düzenlenen programa, TÜRKSOY Genel
Н Президентского оркестра Турции и
организованном Международной
организацией тюркской культуры ТЮРКСОЙ
Sekreteri Düsen Kaseinov, Azerbaycan'ın Ankara совместно с посольством Азербайджанской
Büyükelçisi Hazar İbrahim ile UNESCO Türkiye Milli Республики в Турецкой Республике, присутствовали
Komisyonu Başkan Vekili Büyükelçi Deniz Çakar'ın yanı генеральный секретарь ТЮРКСОЙ посол Дюсен
sıra, Kazakistan, Pakistan, Bangladeş, Hırvatistan, Касеинов, посол Азербайджана Хазар Ибрагим,
Estonya, Şili, Çek Cumhuriyeti, Belarus’un Ankara зампредседателя правления Турецкой национальной
Büyükelçileri, Ankara’da yerleşik diğer ülke diplomatik комиссии по делам ЮНЕСКО посол Дениз Чакар,
misyon temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda представители дипмиссий Казахстана, Пакистана,
davetli katıldı.

Konuşmasında, Türk halklarının kadim kültür


zenginliklerini tanıtmak ve yaşamak için biraraya
geldiklerini vurgulayan Genel Sekreter Düsen Kaseinov,
"Geçtiğimiz hafta Türksoy olarak Paris’te UNESCO
Merkezi’nde, ardından da Viyana ve Bratislava’da 25.
yıldönümü kutlamaları gerçekleştirdik. Türk Dünyası'nın
ortak mirası olan Dede Korkut Destanı da tam biz
UNESCO’dayken Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’ın
sunduğu ortak dosya ile "İnsanlığın Somut Olmayan
Mirası" olarak kabul edildi. Bizler atalarımızdan kalan

89
mirası en değerli hazinemiz olarak görmekteyiz. Bu Бангладеш, Хорватии, Эстонии, Чили, Чехии,
mirası korumak ve zenginleştirmek için birlikte Беларуси и др., а также многочисленные любители
çalışmaktayız. Bugünkü etkinliğimiz bunun en güzel искусства.
örneğidir.” diye belirtti.
В своем выступлении генсек Касеинов подчеркнул,
Programda, Azerbaycan’ın kültürel zenginliklerinden что ТЮРКСОЙ работает ради сохранения и
“Muğam Sanatı”nın Azerbaycan ve Türk Dünyası müzik популяризации культуры тюркских народов. «На
sanatındaki önemine değinen Azerbaycan'ın Ankara прошлой неделе мы отметили 25-летие ТЮРКСОЙ
Büyükelçisi Hazar İbrahim, etkinliğin düzenlenmesinde концертами в штаб-квартире ЮНЕСКО, а затем и в
emeği geçen TÜRKSOY ve UNESCO Türkiye Milli Вене, и Братиславе. Как раз в период нашего
Komisyonu’na teşekkürlerini iletti. пребывания в ЮНЕСКО произошло включение по
инициативе Турции, Азербайджана и Казахстана
Etkinliğe katılan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu
общетюркского эпоса «Деде Кокрут» в список
Başkan Vekili Çakar da Türkiye'nin 2006'da taraf olduğu
нематериального культурного наследия
2003 tarihli Somut Olmayan
человечества. Мы придаем большое значение
Kültürel Mirasın Korunması
культурному наследию, дошедшему до нас от наших
Sözleşmesi'nin
предков. Наша деятельность направлена
tüm dünyada
на сохранение и развитие данного
kültürlerin
наследия. И сегодняшнее мероприятие -
yakınlaşması ve
лучшее этому подтверждение», - заявил он.
sürdürebilir barışın
sağlanmasında en Азербайджанский посол Хазар Ибрагим отметил
önemli araçlardan biri olarak важность мугамного искусства в культуре
kabul gördüğünü söyledi. Азербайджана и всего тюркского мира, а также
поблагодарил ТЮРКСОЙ и Турецкую национальную
Konuşmaların ardından
комиссию по делам ЮНЕСКО за высокую
Mevlevi Sema
организацию творческого мероприятия.
Törenlerinin ve
Azerbaycan Заместитель председателя
Muğam правления Турецкой
национальной комиссии по
делам ЮНЕСКО посол Дениз
Чакар обратила внимание

90
Sanatı’nın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür присутствующих на то, что во всем мире признана
Teşkilatının (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan роль Конвенции об охране нематериального
Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne dahil edilişinin 10. yılı культурного наследия от 2003 года,
dolayısıyla Uluslararası Mevlana Vakfı Sema Topluluğu ратифицированной Турцией в 2006 году, в
gösteri sundu. сближении разных культур и обеспечении
устойчивого мира.
Azerbaycan’ın ünlü Muğam icracısı Mensum İbrahimov
ile Elçin Heşimov (tar), Elnur Ahmedov (kemança) , Вслед за докладами на сцене дворца
Kamran Kerimov (nağara) dörtlüsünün oluşturduğu Президентского оркестра Турции развернулась
“Garabağ Muğam Grubu”nun konseri концертная программа в честь десятилетия со дня
Ankaralı sanatseverlerin büyük включения традиционного турецкого танца
beğenisini topladı. дервишей и азербайджанской мугамной музыки в
репрезентативный список ЮНЕСКО объектов
Grubun icra ettiği “Laçın”, “Sarı Gelin”,
нематериального культурного наследия
“Aman Ovçu”, “Garabağ”, “Bana Bana
человечества.
Gel” gibi Azerbaycan’ın ünlü
şarkılarına Ankaralı Ансамбль мугамной музыки «Карабах» в составе
müzikseverler tempo tutarak знаменитого исполнителя мугамной музыки Менсума
eşlik etti. İzleyicilerin coşkulu Ибрагимова и Эльчина Хешимова (тар), Эльнура
alkışları nedeniyle ikinci kez Ахмедова (кеманча) и Камрана Керимова (нагара)
sahneye gelen sanatçıların своим профессиональным исполнением известных
icra ettiği “Garabağ азербайджанских произведений покорили сердца
Şikestesi” ise любителей искусства.
müzikseverler tarafından
dakikalarca ayakta Вечер завершился церемонией вручения памятных
alkışlandı. плакеток и сертификатов, а также групповой
фотографией с участниками мероприятия.
TÜRKSOY
OPERA
GÜNLERİ
Bellapais’te
Дни оперы ТЮРКСОЙ В Беллапаисе

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı


TÜRKSOY'un 25. kuruluş yılına ithafen
gerçekleştirilen 21. TÜRKSOY Opera Günleri
konseri daimi yuvasına çevrilen Girne'deki
Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirildi.

В монастыре Беллапаис (Гирне)


состоялся концерт 21-го Оперного
фестиваля ТЮРКСОЙ, приуроченного к
25-летию Международной организации
тюрской культуры ТЮРКСОЙ.

92
На концерте присутствовали заместитель
Генерального секретаря ТЮРКСОЙ профессор
Фырат Пурташ, министр национального образования
и культуры Турецкой Республики Северного Кипра
Джемаль Озйигит, вице-спикер Парламента Турецкой
Республики Северного Кипра Зорлу Тёре, начальник
Департамента по делам культуры Шехбаль
Хамзаогуллары, другие приглашенные гости. Зрители
до отказа заполнили зал монастыря Беллапаис. 21-е
Дни оперы ТЮРКСОЙ проходят под патронажем
министра национального образования и культуры
Турецкой Республики Северного Кипра Джемаля
Озйигита, при содействии Департамента по делам
культуры Турецкой Республики Северного Кипра. В
этом году в фестивале принимают участие восемь
солистов из шести стран тюркского мира.

Фырат Пурташ: «Оперный


фестиваль ТЮРКСОЙ можно
считать ровесником самой
Международной организации».
Заместитель Генерального секретаря ТЮРКСОЙ
профессор Фырат Пурташ, выступая с
приветственным словом перед собравшимися на
концерт гостями и зрителями, сказал, что Оперный
фестиваль ТЮРКСОЙ, который проводится с 1994
года, можно считать ровесником самой
Международной организации, и это является
предметом гордости организаторов.

Заявив, что миссия и цели ТЮРКСОЙ заключается в


TÜRKSOY tarafından 1994 yılından beri düzenlenen ve
создании условий, которые сделают возможным
Türk Dünyası'nın başarılı opera sanatçılarının sahne
культурно-художественный обмен сообществами,
aldığı etkinliğin Bellapais'deki konserini, TÜRKSOY
говорящими на тюркских языках, Пурташ подчеркнул,
Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş, KKTC
что велик вклад Министерства и Департамента
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit, KKTC
культуры Турецкой Республики Северного Кипра в
Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kültür Dairesi
реализацию проекта «Оперные дни», давно ставшего
Müdürü Şehbal Hamzaoğulları ile protokolden geniş bir
одним из самых известных мероприятий ТЮРКОЙ.
davetli topluluğu ve çok sayıda sanatsever izledi. KKTC
Фырат Пурташ в связи с этим выразил глубокую
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit’in ev
благодарность министру национального образования
sahipliğinde düzenlenen konserde, Türk Dünyası'nı
и культуры Турецкой Республики Северного Кипра
temsilen 6 ülkeden 8 sanatçı sahne aldı.
Джемалю Озйигиту, начальнику Департамента по
делам культуры Шехбаль Хамзаогуллары,
Fırat Purtaş, “TÜRKSOY Opera организаторам фестиваля и всем его участникам.
Günleri etkinliği neredeyse
TÜRKSOY’la yaşıt” Министр Джемаль Озйигит:
Konser öncesi açılış konuşmasını yapan TÜRKSOY «Организуя мероприятия,
Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş, TÜRKSOY’un 25. объединяющие тюркский мир,
kuruluş yılına ithaf edilen “21. TÜRKSOY Opera Günleri” ТЮРКСОЙ вносит большой вклад в
etkinliğinin neredeyse TÜRKSOY’la yaşıt olduğunu развитие общей тюркской
vurgulayarak, bundan gurur duyduklarını belirtti.
культуры».
TÜRKSOY’un görev ve misyonunun Türk dili konuşan
toplulukların kültürel ve sanatsal paylaşımlarına imkan Министр национального образования и культуры
verecek ortamlar yaratmak olduğunu bildiren Purtaş, Турецкой Республики Северного Кипра Джемаль
TÜRKSOY’un en köklü etkinliklerinden olan Opera Гюрсель Озйигит в своем выступлении обратил
Günleri etkinliğinin gerçekleşmesinde ve devamlılığında внимание на то, что тюркские народы обладают
KKTC Kültür Dairesi’nin bağlı bulunduğu bakanlıkların богатой культурой и вносят свой вклад в

93
büyük payının bulunduğunu vurguladı. Purtaş, başta сокровищницу человечества, в которой вместе живут
etkinliğe ev sahipliği yapan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı разные верования и религии, языки, культуры.
Cemal Gürsel Özyiğit’e, Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Тюркские народы распространились на громадных
Hamzaoğulları’na, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği территориях, продолжил министр, однако несмотря
geçen herkese ve etkinlikte sahne alan sanatçılara на приобретенные особенности и различия, они
teşekkür etti. смогли сохранить общие основы тюркской культуры.
Организуя мероприятия, объединяющие тюркский
Bakan Cemal Gürsel Özyiğit: мир, ТЮРКСОЙ вносит большой вклад в развитие
"TÜRKSOY, Türk Dünyası'nı bir araya общей тюркской культуры, подчеркнул министр
getiren etkinlikler düzenleyerek Озйигит, выразив поздравление Международной
организации в связи с 25-й годовщиной со дня
ortak Türk kültürünün gelişmesine образования. Министр также подчеркнул, что
büyük katkı sağlamakta" Оперный фестиваль ТЮРКСОЙ занимает совершенно
Purtaş’ın ardından konuşmasını yapan KKTC Milli Eğitim особое место в культурной жизни Турецкой
ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit, dünyada insanlık Республики Северного Кипра, и выразил
olarak herkesin farklı renkte, ırkta, farklı inançlara, благодарность всем организаторам и участникам
dinlere, dillere, düşüncelere ve kültürlere sahip olarak мероприятия.
birlikte yaşadığına vurgu yaparak, Türk ırkının da bu Вслед за приветствиями министр национального
ırklardan biri olduğunu ifade etti. Türk halklarının образования и культуры Турецкой Республики
dünyada çok geniş bir coğrafyaya yayıldığını, buna bağlı Северного Кипра Джемаль Гюрсель Озйигит вручил
olarak da çok farklı gelişimler gösterdiğini ve farklı заместителю Генерального секретаря ТЮРКСОЙ
kültürler yarattıklarını seslendiren Bakan Özyiğit, Фырату Пурташу памятную плакетку. В свою очередь,
Türklerin tüm bu farklılıklarına rağmen ortak памятная плакетка «25 лет ТЮРКСОЙ» была
kültürlerini de koruduklarını belirtti. TÜRKSOY’un торжественно вручена министру К.Озйигиту.
Türk Dünyası’nı kültür ve sanatın çevresinde bir
araya getiren etkinlikler düzenleyerek, ortak Великолепные голоса тюркского
Türk kültürünün gelişmesine büyük katkı
мира на сцене
sağladığını belirten Özyiğit, TÜRKSOY’un 25.
kuruluş yılını kutladı. TÜRKSOY Opera Беллапаиса
Günleri’nin ülkemiz KKTC’nin sanat Впервые принимавшая
yaşamında önemli bir yere sahip участие в Оперном
olduğunu vurgulayan Özyiğit, etkinliğin фестивале ТЮРКСОЙ солистка
gerçekleştirilmesinde emeği geçen «Астана Опера» Назым Сагынтай
TÜRKSOY’a, KKTC Kültür Dairesi исполнила «Аве Мария» итальянского
Müdürü ve personeli ile sahne alacak композитора Джулио Каччини.
tüm sanatçılara teşekkür etti.
Турецкую Республику Северного Кипра на

94
Konuşmaların ardından, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı фестивале представлял артист Самсунского театра
Cemal Gürsel Özyiğit TÜRKSOY’un 25. kuruluş yılı оперы и балета (Самсун, Турция) Тугрул Энвер Тёре.
anısına TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof.Dr. Fırat Он исполнил арию из оперы Гаэтано Доницетти
Purtaş’a anı plaketi takdim ederken, Purtaş da Özyiğit’e «Любовный напиток». Сопрано Сермин Дикмен Тёре
25. yıl anısına hediye tabağı takdim etti. исполнила арию Розины из оперы Джоакино Россини
«Севильский цирюльник». Тугрул Энвер Тёре и
Muhteşem sesler Bellapais Сермин Дикмен Тёре также исполнили дуэтом песню
sahnesinde Камрана Азиза «Al Yemeni Mor Yemeni», которая
вызвала восторженную реакцию публики.
21. TÜRKSOY Opera Günleri'nde ilk olarak
Kazakistan’dan Astana Operasının solisti Soprano Аккомпанировала исполнителям концертмейстер из
Nazym Sagyntay sahne alarak İtalyan Besteci Giulio Кыргызстана Юлия Бабич. СолистыНазым Сагынтай и
Romolo Caccini’nin “Ave Maria” isimli eserini seslendirdi. тенор Ерлан Жандарбай (Казахстан), сопрано Азиза
Маматназар (Кыргызстан), солистка
KKTC’yi temsil eden Samsun Devlet Opera ve Balesi Азербайджанского театра музыкальной комедии
Sanatçılarından Bariton Tuğrul Enver Töre, Gaetano сопрано Элеонора Мустафаева, Лейла Гуртуева
Donizetti’nin “L’elisir d’amore” operasından Belcore’n (Кабардино-Балкария, РФ) исполнили произведения
aryasını, Soprano Sermin Dikmen Töre de Gioacchino мировой оперной классики, а также сочинения
Rossini’nin “Il Barbiere di Siviglia” operasından Rosina’nın композиторов тюркских стран.
aryasını seslendirdi. Konserde, Tuğrul Enver Töre ve
Sermin Dikmen Töre düetinin seslendirdiği Kamran В завершение концерта все оперные
Aziz’in “Al Yemeni Mor Yemeni” isimli şarkısı izleyicilerin звезды вместе исполнили арию
büyük beğenisini kazandı. Бриндизи из оперы Джузеппе
Верди «Травиата». Публика
Kırgızistan’dan Piyanist Iulia Babich’in eşliğinde бурными аплодисментами стоя
gerçekleştirilen konserde sahne alan solist sanatçılar, приветствовала солистов из
Kazakistan’dan Soprano Nazym Sagyntay, Türkistan тюркских стран.
Eyaleti Valiliği Operasından Tenor Yerlan Zhandarbay,
Kırgızistan Devlet Operası solistlerinden Soprano Aziza
Mamatnazar, Azerbaycan'ın Müzikal Komedi Tiyatrosu
solistlerinden Soprano Eleonora Mustafayeva ile
Rusya Federasyonu’na bağlı Kabardin-Balkar’dan
Soprano Leyla Gurtueva klasik eserlerin yanı sıra
ülkelerinin ulusal operalarından örnekler sundular.

İzleyicilerin ayakta alkışladığı konser sonunda


konserde sahne alan tüm opera sanatçıları G.
Verdi'nin “La Traviata” Operası’ndan dünyaca
ünlü “Brindisi” aryasını birlikte seslendirdiler.

95
TÜRKSOY DAVETLİSİ
u bu k
SANATÇILAR Ç tivalinin
fes
n gi
Артисты стран ТЮРКСОЙ

r e
на фестивале в Чубуке

96
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı
TÜRKSOY tarafından davet edilen
Türk Dünyası sanatçıları Çubuk
Festivali'nde muhteşem
performans sergiledi.

Артисты из тюркских стран,


прибывшие в Анкару по
приглашению Генерального
секретариата ТЮРКСОЙ, дали
запоминающийся концерт на
международном фестивале в
Чубуке (Анкара).

97
ubuk Belediyesi tarafından Belediye Başkanı открытии 13-го Международного фестиваля

Ç Tuncay Acehan'ın evsahipliğinde düzenlenen 13.


Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'ne,
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel
В кулинарии и культуры, организованного
муниципалитетом Чубука под патронажем
мэра Тунджая Аджехана, приняли участие
Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş, AK Parti Ankara заместитель Генерального секретаря ТЮРКСОЙ
Milletvekilleri Emrullah İşler, Orhan Yegin ve Arife Polat профессор Фырат Пурташ, депутаты Парламента от
Düzgün, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Партии справедливости и развития Эмруллах Ишлер,
Metin Doğan, Bosna Hersek'in Maglaj Belediye Başkanı Орхан Йегин и Арифе Полат Дюзгюн, ректор
Miksat Mahmutaqic ve diğer yetkililer katıldı. Университета Йылдырым Бейязит профессор Метин
Доган и мэр муниципалитета Маглай в Боснии и
Çubuk, festival kortejiyle renklendi Герцеговине Миксат Махмутакич, другие
официальные лица.
Halk tarafından yoğun ilgi gösterilen festival, Çubuk
Belediye Başkanı Tuncay Acehan protokol ile festival
Красочный парад фестиваля
süresince Çubuklulara gösteri sunacak sanatçıların
kortej yürüyüşü ile başladı. Çeşitli sanat topluluklarının украсил Чубук
bayrak ve flamalarla katıldığı ve adeta renk cümbüşünü Фестиваль, который вызвал большой интерес как у
andıran kortejde, TÜRKSOY tarafından festivale iştirak населения, так и у туристов, начинался с шествия
için davet edilen Kazakistan ve кортежа во главе с мэром Чубука Тунджаем
Makedonyalı sanatçılar da Аджеханом и участниками протокола, а также
geleneksel kıyafetleri ile yer многочисленными артистами. Парад с участием
aldı. Çubuklular ярких ансамблей со своими флагами состоялся с
TÜRKSOY üyesi ülke участием артистов из Македонии и Казахстана,
ve Makedonya которые были приглашены ТЮРКСОЙ. Жители
bayraklarını elinde Чубука горячо приветствовали артистов из
taşıyan Türk Dünyası тюркского мира, несших флаги стран-членов
sanatçılarına büyük ТЮРКСОЙ и Македонии.
ilgi gösterdi.
«Культурное взаимодействие -
наш вклад в благосостояние
наших народов»
В своем выступлении на открытии фестиваля

98
“Halklarımızın kültürel etkileşim
içerisinde zenginleşmesine katkı
sağlıyoruz”
Festivalin açılışında bir konuşma yapan TÜRKSOY Genel
Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş, Çubuk'un önemli bir
etkinliğe evsahipliği yaptığını vurgulayarak, "Çubuk bu
gün Orta Asya’dan Balkanlara kadar gönül
coğrafyamızın farklı ülkelerinden misafirleri ağırlıyor.
Türk kültüründe misafir ağırlama ve ikramda bulunma
çok önemli yer teşkil ediyor. Misafir yurdumuza bereket
getiriyor, sofralarımızı bereketlendiriyor. Festivalin
Çubuk'un gelişmesi ve kalkınmasında son derece
önemli bir yere sahip olduğuna inanıyoruz. Türk
заместитель Генерального секретаря ТЮРКСОЙ
Dünyası’nın UNESCO'su olarak bilinen ve bu yıl 25.
Фырат Пурташ подчеркнул, что Чубук проводит
kuruluş yıldönümü kutlayan TÜRKSOY bu festivale ilk
крупное мероприятие: «Сегодня Чубук приветствует
yıllarından bu yana katkı sunmaya çalışıyor. Türk
гостей из разных стран тюркского мира, от
cumhuriyetlerinden sanatçıları, bilim insanlarını davet
Центральной Азии до Балкан. Гостеприимство
ederek kültürel etkileşim içerisinde halklarımızın
является неотъемлемым компонентом тюркской
zenginleşmesine katkı sağlıyor. Çubuk Belediyesi ve
культуры и обычаев. Гости приносят нам радость и
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile yakın işbirliği
изобилие. Мы считаем, что этот фестиваль играет
içerisindeyiz. Bu meydanlarda daha önce Nevruz ключевую роль в развитии и продвижении Чубука.
kutlamaları gerçekleştirdik, Türk Dünyası'nın Организация ТЮРКСОЙ, которая известна как
ressamlarının eserlerini sergiledik, bilimsel toplantılar ЮНЕСКО тюркского мира, отмечает свое 25-летие в
düzenledik." diye konuştu. этом году, с самого начала вносит свой вклад в этот
Türk Dünyası sanatçılarından фестиваль. Действительно, участие артистов и
muhteşem gösteri ученых из тюркских республик, которые приглашены
со стороны ТЮРКСОЙ, обеспечивает то культурное
Açılış törenin ardından festival sahne gösterileriyle взаимодействие, которое обогащает наши народы.
devam etti. Çubukabad Parkı’nda kurulan sahnede yerel Мы также тесно сотрудничаем с муниципалитетом
ve yabancı dans toplulukları ve ses sanatçıları Чубука и Университетом Йылдырым Бейязит.
performanslarını sergiledi. Festivale katılım için Напомню, что на этой площадке мы уже проводили
TÜRKSOY'un davetlisi olarak Ankara'ya gelen празднования Навруза, а также выставки работ
Kazakistan'ın "Euphoria" dans topluluğu, "Makedonya'nın художников тюркского мира, круглые столы и
Akif Yahya Kültür ve Güzel Sanatlar Derneği Halk симпозиумы».
Dansları Topluluğu" Çubuklulara yöresel danslarıyla
görsel bir şölen sundu. Kazakistanlı ses sanatçısı Lara Великолепное шоу артистов из
Rısbay ve "Manastır Devlet Müzik Okulu" solisti Eleonora тюркского мира
Cocoska icra ettikleri şarkılarla festival katılımcılarına
unutulmaz bir gece yaşattı. Türk Dünyası sanatçılarını После церемонии открытия фестиваль продолжили
coşkuyla alkışlayan выступления на сцене, возведенной в парке
Çubuklular, sanatçılar ile Чубукабад. Местные и зарубежные артисты,
fotoğraf çektirmek için занявшие место на фестивале, очаровали зрителей
adeta yarıştı. своими красочными песнями и танцевальными
выступлениями. Аудитория особенно оценила
выступления ансамбля танца «Эйфория» из
Казахстана и «Ансамбль народного танца
Ассоциации культуры и изобразительных искусств
имени Акифа Яхьи» из Македонии, которые приехали
в Анкару по приглашению ТЮРКСОЙ. Лирический
исполнитель из Казахстана Лара Рысбай и солистка
Государственной школы музыки Манастира
Элеонора Кокоска буквально очаровали публику
своими песнями. Граждане Чубука были чрезвычайно
счастливы возможности сфотографироваться с
артистами из тюркского мира на память о
незабываемом дне.

99
R KSI
TÜ YA Rİ
ÜN LE и
Borçalı Türklerinin
D NCÜ ünlü düşünürü Cemal Mustafayev
ост
н
лич ра
я и
Ö д
и
щ о
ес го м
аю ркск Мероприятие в память о Джемале Муста-
Вы тю
фаеве, известном мыслителе из Борчалы

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Восьмая лекция из цикла «Выдающиеся


TÜRKSOY tarafından düzenlenen "Türk просветители тюркского мира», которая
Dünyası Öncüleri" konferans dizisinin собирает в штаб-квартире ТЮРКСОЙ всех
8’incisi Gürcistan'daki Borçalı Türklerinin интересующихся культурой тюркских
temsilcisi Prof. Dr. Cemal Mustafayev’e ithaf народов, была посвящена профессору
edildi. Джемалю Мустафаеву, представителю
тюрков Борчалы, ныне входящего в
состав Грузии.

Н
ÜRKSOY Genel Sekreteri Büyükelçi Düsen

T Kaseinov’un evsahipliğinde düzenlenen


konferansa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın
Topçu, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-
а мероприятии присутствовали
Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ
профессор Дюсен Касеинов, главный
советник президента Турецкой Республики
AzerbaycanParlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı
Ялчын Топчу, депутат Партии справедливости и
Şamil Ayrım, Borçalı Derneği Başkanı Zelimhan
развития из Стамбула и председатель
Memmedli, Borçalılı şair Osman Ahmetoğlu, Y. Beyazıt
Межпарламентской группы Турция-Азербайджан
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Oğuzhan Aydın, Türkiye,
Шамиль Айрым, председатель Борчалинской
Azerbaycan ve Gürcistan'dan çok sayıda sanatçı ve
ассоциаций Зелимхан Меммедли, поэт из
davetli katıldı.
Борчалы Осман Ахметоглу, преподаватель
Konferansta açılış konuşmasını yapan Düsen Kaseinov, Университета Йылдырым Бейязит д-р Огузхан
Türk halklarının köklü bir tarihe sahip olduğunu ve geniş Айдын, артисты и гости из Турции,

102
bir alana yayıldığını vurgulayarak, Türk halklarının Азербайджана и Грузии.
sadece Türk cumhuriyetlerinde değil Gürcistan, Rusya,
Во вступительной речи, которую он произнес на
İran, Irak, Bulgaristan, Yunanistan gibi komşu ülkelerde
конференции, профессор Дюсен Касеинов
yoğun bir şekilde bulunduğunu kaydetti.
подчеркнул давнюю историю тюркских народов,
которые живут на обширной территории,
“Borçalı, Türkiye, Gürcistan ve включающей собственно тюркские государства
Azerbaycan arasındaki gönül и соседствующие с ними страны и регионы,
köprüsüdür” такие как Грузия, Россия, Иран, Ирак, Болгария и
Греция.
Gürcistan'ın Borçalı bölgesinde de zengin Türk mirasını
kendisinde yaşatan geniş bir Türk topluluğunun «Борчалы - это мост дружбы
yaşadığını vurgulayan Kaseinov, “ Borçalı, Türk kültür
между Турцией, Грузией, и
mirasının zengin olduğu bir bölgedir. Burada
Azerbaycan ağzı ile Anadolu Türkçesinin en safı, en
Азербайджаном»
temizi konuşulmaktadır. Burada gelenekler bin yılı Профессор Касеинов подчеркнул, что тюркская
aşkındır bozulmadan devam ettiriliyor. Aşıkları ile, şairleri община, которая живет в регионе Борчалы в
ile meşhur olan Borçalı, Türkiye ile Gürcistan, Грузии, также сохраняет свое наследие
Azerbaycan ile Gürcistan arasında adeta bir gönül тюркской культуры, и сказал: «В регионе
köprüsü işlevi görüyor.” diye konuştu. Борчалы можно наблюдать присутствие
тюркского культурного наследия. Здесь говорят
Borçalı'nın Türkiye’de yeterince tanınmadığına da dikkati на азербайджанском диалекте, который на
çeken Kaseinov, konferansın amacının Gürcistan’da самом деле является самой оригинальной
yaşayan Türk topluluğunu yakından tanımak, kültürel версией анатолийского тюркского языка. Здесь
mirasımıza dikkat çekmek ve Borçalı’nın büyük evladı люди сохраняют свои традиции более тысячи
Cemal Mustafayev’in emekleri ve bıraktığı eserleri лет. Регион Борчалы, который славится своими
üzerinden Borçalı Türklerini tanıtmak olduğunu belirtti. ашугами и поэтами, на самом деле является
мостом дружбы, между Турцией и Грузией и
"Borçalı her türlü etkiye karşı saf Türk Азербайджаном и Грузией».
kültürünü korumayı başarmıştır" Д.К. Касеинов также подчеркнул, что этот
Konuşmasında, Türk Dünyası ile ilgili birbirinden başarılı регион, к сожалению, недостаточно известен в
çalışmalara imza atan ve Türk Dünyası’nın UNESCO’su Турции, и сказал, что цель этой конференции -
gibi faaliyetini sürdüren TÜRKSOY’a teşekkürlerini sunan познакомиться с тюркским сообществом,
Yalçın Topçu, “Büyük Türk Dünyası’nın adeta hafızası ve проживающим в Грузии, а также повысить
hazinesi gibi çalışan TÜRKSOY, bugün bizleri ömrünü осведомленность широкой общественности о
Türk Dünyası’na hizmete adamış merhum Prof. Dr. культурном наследии тюрков Борчалы через
Cemal Mustafa Bey'i anmak ve anlatmak üzere siz информацию о трудах Джемаля Мустафаева,
değerli katılımcılarla bir araya getirdi. TÜRKSOY var великого мыслителя и писателя.
olsun, hizmetleri daim olsun inşallah" dedi.

"Kültürümüzü yeni nesillere


aktarmak durumundayız"
TÜRKSOY'un üstlendiği görevin önemine vurgu yapan
AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, "TÜRKSOY
tarafından düzenlenen bu toplantıları çok önemsiyoruz.
Yıllarca Türk Dünyası’na emek vermiş, eserler bırakmış
ama maalesef unutulmuş olan değerlerimiz var. Bu
toplantıların önemli yanı bu unutulmuş değerlerimizi
genç kuşaklarımıza hatırlatmasıdır. Bu yıl 25. yaşını
kutladığımız TÜRKSOY çok önemli çalışmalara imza
atmış ve bugün de "Türk Dünyası’nın Öncüleri"
konferansıyla bizleri bir araya getirmiştir." dedi.
«Тюрки Борчалы сохранили свою
“Borçalı Türkleri, Dede Korkut ruhunu исконную культуру, несмотря на
yaşatan, kaynak suyu gibi berrak, влияния извне»
katıksız bir Türk topluluğudur” Главный советник Президента Турецкой
“Borçalı Cemiyeti ve kadim Türk yurdu Borçalı halkı Республики Ялчын Топчу, который также

103
выступил с речью на мероприятии, сказал:
«ТЮРКСОЙ, которая фактически играет роль
памяти и хранительницы сокровищ Великого
тюркского мира, собрала нас вместе, чтобы
почтить память профессора Джемаля
Мустафаева, известного писателя и философа,
посвятившего свою жизнь и деятельность
тюркскому миру. Пусть ТЮРКСОЙ живет долго,
пусть всегда будет служить тюркскому миру и
его культуре».

«Мы должны передать нашу


культуру новым поколениям»
Депутат Партии справедливости и развития из
Стамбула и председатель Межпарламентской
группы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым
подчеркнул ключевую роль и значение
ТЮРКСОЙ: «Мы придаем особое значение этим
adına” konferans katılımcılarını selamlayan Zelimhan встречам, организованным ТЮРКСОЙ.
Memmedli, TÜRKSOY’ un kuruluşundan bu yana ortak Действительно, в тюркском мире есть
tarih, kültür ve sanatın gelişimi için yaptığı çalışmaların выдающиеся личности, которые внесли свой
memnuniyet verici olduğunu belirtti. вклад в тюркскую культуру и искусство своим
Borçalı Türklerinin bulundukları bölgede bin yıllardır служением, но их наследие, к сожалению, уходит
Türk kültürünü koruyup yaşattıklarını dile getiren в небытие, поэтому эти встречи играют важную
Memmedli, “ Borçalı tarihçilerin verilerine göre 3000
роль, поскольку они напоминают нашему
молодому поколению о наших ценностях.
yıldır Türklerin yerleştiği coğrafyadır. Gürcü, Azerbaycan,
ТЮРКСОЙ отмечает свое 25-летие в этом году, и
Arap tarihçilerin kaynaklarına göre Türklerin burada
эта организация провела много важных
yerleşimi 3000 yılı geçmektedir. Türkler bu coğrafyada
мероприятий, и сегодняшняя встреча,
uzun yıllar yerleşmeseydi derin kültür ve geleneklerini
посвященная выдающимся просветителям
bu denli yaşata bilmez, aşıklık geleneklerini bu denli
тюркского мира очень важна.»
geliştiremezlerdi. Kendi dillerinde olan incelikleri, kendi
müzik aletlerindeki inceliklerini koruyamazlardı. Borçalı
«Борчалы - это тюркское
Türkleri kendilerinde Dede Korkut ruhunu yaşatan
kaynak suyu gibi berrak katıksız bir Türk topluluğudur. “
сообщество, которое сохраняет
diye konuştu. дух Деде-Коркута и остается
аутентичным, и чистым, как
"Aşıklarımız Ahmet Yesevi'nin родниковая вода»
Anadolu'daki mirasçılarıdır" Зелимхан Меммедли приветствовал аудиторию
Borçalı’nın en önemli kültürel zenginliklerinden biri olan от имени Ассоциации борчалинских тюрков и
aşıklık geleneği hakkında ildiri sunan Yıldırım Beyazıt народа Борчалы и выразил свою
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Oğuzhan Aydın, Hoca признательность за деятельность, проводимую
Ahmet Yesevi’nin Türk Dünyası’ndaki yerine vurgu ТЮРКСОЙ по сохранению и продвижению
yaparak, "Türkistan’da Buhara’da ve bütün Türk общей тюркской истории, культуры и искусства.
Dünyası’nda 99 000 alp-eren yetiştirildiğini ve aynı
Зелимхан Меммедли сказал,
zamanda birer ozan bu alperenlerin Anadolu’nun Sultan что турки Борчалы уже
Alparslan tarafından maddi fethinden önce manevi тысячи лет сохраняют и
fethini tamamladıklarını" dile getirdi. питают тюркскую культуру в
своем регионе, добавил: «Согласно
”Kadim, ulu, öksüz историкам, тюркские народы уже 3000
Borçalı’nın sahipleri лет живут в регионе Борчалы. По данным
TÜRKSOY çatısı грузинских, азербайджанских и арабских
altında” источников, тюркским поселениям
региона более чем 3000 лет. Если бы
Konferansta yapılan тюркские народы долгое время не жили
konuşmalar здесь, им не удалось бы сохранить такую
nedeniyle duygulu культуру и традиции. И они не были бы столь
anlar yaşadığını успешными в развитии своей традиции

104
исполнителей-ашугов. Они сохранили свой
язык и музыкальную культуру, инструменты со
всеми их особенностями. Тюрки Борчалы - это
тюркское сообщество, которое сохраняет дух
Деде-Коркута и остается аутентичным, и чистым,
как родниковая вода».

«Наши ашуги - наследники Ахмета


Ясави в Анатолии»
Д-р Огузхан Айдын из Университета Йылдырым
Беязит, который выступил с сообщением о
традиции ашугов, культивируемой в регионе
Борчалы, в качестве одной из важнейших
культурных ценностей подчеркнул важность
Ходжи Ахмеда Ясави для тюркского мира и
сказал, что тюркский мир направил 99 000
vurgulayan Borçalı Aşıklar Derneği Başkanı, şair Osman последователей из Туркестана в Бухару, и что
Ahmetoğlu, “Ebeveynlerini kaybettikten sonra tekrar эти последователи были также певцами-
bulan bir çocuğun duyguları ile aynı duyguları ашугами, которые завоевали Анатолию духовно
yaşadığını” dile getirdi. прежде, чем она была физически завоевана
султаном Алпарсланом».
“Kadim, ulu, öksüz Borçalı’nın sahiplerini burada,
TÜRKSOY çatısı altında buldum” diyen Ahmetoğlu, b- «Древняя культура Борчалы
ugün benim en mutlu günümdür. Bana bu duyguları
восславлена под сводами
yaşattığınız için başta TÜRKSOY olmak üzere tüm Türk
Dünyası’nı bağrıma basıyor, teşekkür ediyorum. Bir saz, ТЮРКСОЙ»
bir söz olmak istiyorum, şu anda mutluluktan Поэт и председатель Ассоциации борчалинских
uçuyorum.” ifadelerinde bulundu. ашугов Осман Ахметоглу так выразил свои
Borçalı'da, Cemal Mustafayev’in öğrencilerinden biri
чувства и пережитые на встрече эмоции: «В
olarak büyüdüğünü ve Türk Dünyası sevdalısı olduğunu ТЮРКСОЙ, я чувствую, что нахожусь вместе с
belirten Ahmetoğlu, konuşmasında Borçalı ve Cemal защитниками осиротевшего, древнего, великого
Mustafayev’e yazdığı şiirlerini okudu. Борчалы. Для меня этот момент напоминает
осиротевшего ребенка, который находит свою
Konuşmaların ardından aşıklık geleneğini temsilen мать и обнимает ее. Сегодня самый счастливый
Gürcistan’dan Nargile Mehtiyeva, Türkiye’den Selahattin день в моей жизни. Поэтому позвольте мне
Dündar ve Azerbaycan’dan Termeyhan Kurbanov выразить глубокую благодарность ТЮРКСОЙ и
tarafından aşıklık sanatının farklı örneklerinin всему тюркскому миру за то, что он позволил
sergilendiği mini konser gösterisi düzenlendi. мне испытать эти чувства. Я так счастлив, что
Borçalı'dan gelen Sarvan folklor dans grubu da только музыка и слова могут выразить это
sergiledikleri geleneksel danslarıyla konferansa renk состояние моей души».
kattı.
Ахметоглу сказал, что вырос в Борчалы, и
Etkinliğin sonunda TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen тюркский мир дорог его сердцу как одному из
Kaseinov, şair Osman Ahmetoğlu’na TÜRKSOY учеников Джемаля Мустафаева. Он прочел
tarafından yaptırılan Molla Penah Vagif madalyası стихотворение, которое посвятил
takdim etti. Борчалинскому региону и Джемалю Мустафаеву.

Вслед за этим состоялись выступления ашугов -


Наргиле Мехтиевой из Грузии, Селахаттина
Дюндара из Турции и Термейхана Курбанова из
Азербайджана. Яркое выступление ансамбля
народного танца «Сарван» из Борчалы также
порадовало всех участников и гостей
мероприятия.

В заключение Генеральный секретарь


ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов вручил медаль
«Молла Пенах Вагиф» поэту Осману Ахметоглу.

105
R KSI
TÜ YA Rİ Türkmeneli Milli Şairi
ÜN LE и
D NCÜ
ст

Ö д
и
щ о
я л
ес го м
аю ркск
н
и
о
ич ра
Mehmet İzzet Hattat
Вы тю Народный поэт Туркменэли Мехмет
Иззет Хаттат
Состоялась конференция «Народный поэт
Туркменэли Мехмет Иззет Хаттат», которая
стала девятым по счету мероприятием из
серии лекций «Выдающиеся личности
тюркского мира».

ходе конференции, которая прошла в штаб-

В квартире ТЮРКСОЙ, выступили генеральный


секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов,
председатель правления Культурного центра
Туркменэли (ТКМ) доктор Мустафа Зия, директор
департамента по культуре ТКМ доктор Шемседдин
Кюзеджи.

В своем выступлении на открытии конференции, где


приняли участие многочисленные представители
TÜRKSOY’da düzenlenen, "Türk диаспоры Туркменэли и приглашенные гости,
руководитель Международной организации
Dünyası’nın Öncüleri” Konferansları
тюркской культуры Дюсен Касеинов подчеркнул, что
dizisinin 9’uncusunda Türkmeneli Milli лекции «Выдающиеся личности тюркского мира»
Şairi Mehmet İzzet Hattat tanıtıldı способствуют популяризации имен великих деятелей,
оставивших заметный след в культуре и литературе
ÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un тюркских народов.

T evsahipliğinde düzenlenen konferansta,


Türkmeneli Kültür Merkezi (TKM) Başkanı Dr.
Mustafa Ziya, Kültür Müdürü Dr. Şemseddin Küzeci
Хаттат сыграл исключительную
роль в развитии литературного
konuşmacı olarak yer aldı. языка Туркменэли
Irak Türklerinin diaspora temsilcileri ve çok sayıda По словам Касеинова ТЮРКСОЙ является очагом
davetlinin katıldığı konferansın açılış konuşmasını yapan общей культуры и искусства тюркского мира и
Düsen Kaseinov, Türk Dünyası'nın Öncüleri konferansları проведение данного мероприятия в стенах
dizisinde Türk halklarının kültür ve edebiyatında silinmez
izler bırakan şahsiyetleri andıklarını vurguladı.

Hattat, Türkmeneli’nin edebi dilinin


gelişmesinde müstesna rol oynadı
Türk Dünyası’nın ortak kültür ve sanat ocağı
TÜRKSOY’un çatısı altında bugün, büyük şair Mehmet
İzzet Hattat’i yakından tanıyacaklarını belirten Kaseinov,
"Merhum Mehmet İzzet Hattat öyle bir nadir tarihi
şahsiyetlerdendir ki, o Türkmeneli’nin edebi dilinin
gelişmesinde, zengin edebi mirasını kendi eserlerinde
yaşatarak gelecek kuşaklara aktarılmasında müstesna
rol oynamıştır. Bunun için Türkmen halkı onu milli şair
unvanı ile anmaktadır. Bugün onun anısına teşkil

106
olunmuş böyle bir anlamlı etkinlikte bizimle beraber организации, безусловно, станет вкладом в
işbirliği yapan “Türkmeneli Kültür Merkezi”ne ve emeği увековечивание имени Мехмета Иззета Хаттата,
geçenlere şahsım adına teşekkür ediyorum" diye сыгравшего исключительную роль в развитии
konuştu. литературного языка Турменэли, произведения
которого передают молодому поколению все
TÜRKSOY, Irak Türklerinin богатство культурного наследия региона. «Поэтому
tanıtılmasına katkı sağlıyor туркменский народ называет его народным поэтом.
Пользуясь случаем хочу поблагодарить культурный
TKM Başkanı Mustafa Ziya Türkmeneli'nin Türk центр Туркменэли и всех, благодаря кому данная
Dünyası'nda çok tanınmadığına dikkati çekerek, Irak конференция сегодня стала возможной», - сказал
Türklerinin tanıtılmasına en büyük katkıyı TÜRKSOY'un руководитель ТЮРКСОЙ.
sağladığını vurguladı. Mustafa Ziya, Türk Dünyası ile
düzenlediği faaliyetler ve ortak çalışmalarına ТЮРКСОЙ популяризирует
Türkmeneli’ni de dahil иракских тюрков
ettikleri için TÜRKSOY'a
teşekkürlerini iletti. Председатель правления ТКМ Мустафа Зия отметил,
что Туркменэли практически неизвестен в тюркском
Irak Türklerinin yetiştirdiği мире, поэтому самый большой вклад в
büyük Şair Mehmet İzzet популяризацию иракских тюрков на международном
Hattat hakkında konuşan уровне вносит ТЮРКСОЙ.
Mustafa Ziya, Hattat'ın
Irak Türklerinin bir Поблагодарив ТЮРКСОЙ за включение Туркменэли в
dönemine imzasını свою культурную деятельность, Мустафа Зия
attığını ve bugünkü рассказал о жизни и деятельности великого поэта
gençlerin büyük bir иракских тюрков Мехмета Иззета Хаттата.
kısmının Hattat'ın
Глава ТКМ также заявил, что протокол о
şiirleriyle büyüdüğünü
сотрудничестве, заключенный с ТЮРКСОЙ, будет
kaydetti.
способствовать популяризации иракских тюрков в
Ziya, TÜRKSOY ile мире.
imzalayacakları İşbirliği
Protokolü'nün Irak Подписан Протокол о
Türklerinin dünyaya tanıtılmasına önemli katkı сотрудничестве между ТЮРКСОЙ
sağlayacağını belirtti. и культурным центром Туркменэли
TÜRKSOY ve Türkmeneli Kültür В рамках конференции генсек ТЮРКСОЙ посол
Merkezi arasında İşbirliği Protokolü Дюсен Касеинов и председатель правления ТКВ
доктор Мустафа Зия подписали протокол о
imzalandı сотрудничестве между Международной
Konferans kapsamında, Uluslararası Türk Kültürü организацией тюркской культуры ТЮРКСОЙ и
Teşkilatı TÜRKSOY ve Türkmeneli Kültür Merkezi (TKV) Культурным центром Туркменэли (ТКВ).
arasında İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokole
В ходе конференции также с докладом о творческом
TÜRKSOY Genel Sekreteri Büyükelçi Düsen Kaseinov ve
наследии великого туркменского поэта выступил
TKV Başkanı Dr. Mustafa Ziya imza attı.
Шемсеттин Кюзеджи, являющийся автором книги
Konferans, "Mehmet İzzet Hattat" kitabının da yazarı olan «Мехмет Иззет Хаттат». Затем Ондер Ягмур и Саиде
Şemseddin Küzeci'nin, Mehmet İzzet Hattat'ın yaşamı Омер прочитали стихи народного поэта Туркменэли
ve eserleri hakkındaki sunumuyla devam etti. Sunumun Хаттата. Далее присутствующие на конференции
ardından yapılan şiir dinletisinde, Önder Yağmur ve гости и участники стали слушателями концерта, где
Saide Ömer dinleyicilere, Türkmeneli’nin Milli şairi известным туркменским вокалистом доцентом,
Hattat'ın şiirlerinden örnekler okudu. Konferans, piyano доктором Омером Туркменоглу под аккомпанемент
sanatçısı Kaya Güç'ün eşliğinde Türkmenili’nin ünlü ses на фортепиано знаменитым музыкантом Кая Гюч были
sanatçısı Doç. Dr. Ömer Türkmenoğlu'nun sunduğu исполнены народные песни из Киркука.
Kerkük Türkülerinden oluşan mini konseriyle sona erdi.
В завершение мероприятия генсек ТЮРКСОЙ
Konferansta TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Касеинов вручил семье поэта Мехмета Иззета
şair Mehmet İzzet Hattat'ın ailesi ile Türkmeneli Kültür Хаттата и руокводителю Культурного центра
Merkezi Başkanı Mustafa Ziya'ya Hattat'ın anısına Туркменэли Мустафе Зия памятные плакетки, а
düzenlenen hediye plaketi ve iştirakçılara sertifikalarını выступавших на конференции наградил
takdim etti. сертификатами-участников.

107
R KSI
TÜ YA Rİ
ÜN LE
Kazak şair ve besteci
Estay Berkimbayulı"
и
D NCÜ ост
н
лич ра
я и
Ö д
и
щ о
ес го м
аю ркск
Вы тю
Казахский поэт и композитор Естай
Беркимбаев»
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Международная организация тюркской
TÜRKSOY’da, "Türk Dünyası’nın культуры ТЮРКСОЙ провела конференцию
Öncüleri -10; doğumunun 150. yılında под названием «Выдающиеся личности
ünlü Kazak şair ve besteci Estay тюркского мира-10: 150-летие со дня
Berkimbayulı" konferansı рождения казахского поэта и композитора
düzenlendi. Естая Беркимбаева».

108
ÜRKSOY Genel Sekreterliği Konferans работе конференции, проведенной в

T Salonu’nda Genel Sekreter Düsen Kaseinov’un


evsahipliğinde düzenlenen konferansa,
Kazakistan Pavlodar Velayet Meclis Başkanı Bahıt
В конференц-зале генерального секретариата
ТЮРКСОЙ под руководством Генерального
секретаря ТЮРКСОЙ Дюсена Касеинова, приняли
Bekseyitova, Pavlodar Vilayeti Vali Yardımcısı Aliya участие председатель Павлодарского областного
Arınova, Pavlodar Devlet Pedegoji Üniversitesi rektörü маслихата Казахстана Бахыт Бексеитова, Заместитель
Prof. Dr. Altınbek Nuhulı, Pavlodar Devlet Pedegoji акима Павлодарской области Алия Арынова, Ректор
Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muhit Omarov, Павлодарского государственного педагогического
Kazakistan devlet sanatçısı Şahmardan Abilev, университета проф. д-р Нухулы Алтынбек,
bestecinin torunlarından Abılkak Tügelbayev, Köktuğ преподаватель Павлодарского государственного
Kazak Kültür Derneği üyeleri, basın mensupları ve çok педагогического университета проф. д-р Мухит
sayıda sanatsever katıldı. Омаров, заслуженный артист Казахстана
Шахимардан Абилев, один из потомков композитора
Konferansın açılışında konuşan Genel Sekreter
Абылкак Тугельбаев, члены Ассоциации культуры
Kaseinov, şair ve besteci Estay Berkimbayulı’nın çağdaş
Казахстана, представители средств массовой
Kazak müziğini geliştirmekle beraber geleneksel
информации и большое количество любителей
müziğin de ruhunu koruyup yaşatarak gelecek
искусства.
kuşaklara aktarılmasında müstesna rol oynamış nadir
şahsiyetlerden olduğunu söyledi. Выступая на открытии конференции, Генеральный
секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов отметил, что
Etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti
поэт и композитор Естай Беркимбаев был одним из
dile getiren ve TÜRKSOY’un kuruluşunun 25. Yılını
немногих людей, который внес большой вклад в
развитие современной, а также, традиционной
казахской музыки, которая играет важную роль в
передаче подрастающему поколению любви к своему
народу.

Выразив свое удовлетворение организованным


мероприятием и поздравив ТЮРКСОЙ с 25-летием,
Бахыт Бексеитова отметила, что Естай - известный
талантливый акын, песни которого широко известны
во всем мире. «Естай является выдающимся
представителем казахского народа. Он - наша
гордость. Стопятидесятилетний юбилей Естая
Беркимбаева отмечают во всех уголках Казахстана», -
добавила она.

Заслуженный артист Казахстана Шахимардан Абилев


в своей речи отметил, что произведения Естая
Беркимбаева, слава о котором распространяется по
всему миру, полюбились как молодому, так и
старшему поколению. «Его творчеством восхищается

109
весь тюркский мир» , - добавил он в своей оценке
творчества великого поэта.

Кроме того, Шахимардан Абилев подчеркнул, что


организация ТЮРКСОЙ является организацией,
которая проводит большую работу, знакомя весь мир
с музыкой, искусством, культурой, историей,
традициями и другими ценностями
тюркских народов. Он отметил, что
мероприятия, проводимые под эгидой
ТЮРКСОЙ, носят
исторический
характер и
содержат в себе
информацию,
которую надо
kutlayan Bahıt Bekseyitova, Estay’ın, şarkıları geniş
передавать
kitlelere yayılan dünya çapında tanınan yetenekli ozan
потомкам. Абилев,
olduğunu vurgulayarak, "Estay, Kazak müziğinin önemli
напомнивший, что
bir temsilcisidir. Estay Berkimbaylulı'nın yüz ellinci
Беркимбаев был певцом и
doğum günü, tüm Kazakistan'da kutlanmaktadır."
композитором не только
şeklinde konuştu.
казахского народа, но и всего
Kazakistan devlet sanatçısı Abilev ise konuşmasında, тюркского мира, отметил тот
Estay Berkimbayulı'nın eserlerinin genç nesiller факт, что песни выдающегося
tarafından da sevilerek söylenen ve ünü giderek yayılan акына исполняли с любовью
çok özel bir besteci olduğunu belirterek, "Onun yaptığı представители разных
народов.
çalışmalar Türk Dünyası’na aşk ile ifade edilebilir."
değerlendirmesinde bulundu.
Шахимардан Абилев
TÜRKSOY’un Türks Dünyası’nın müziğini, sanatını, исполнил некоторые
kültürünü, tarihini, geleneklerini ve diğer zenginliklerini отрывки из
dünyaya tanıtan bir kuruluş olduğunu vurgulayan
произведений
Şahmardan Abilev, TÜRKSOY çatısı altında düzenlenen
etkinliklerin tarihi nitelik taşıdığını ve torunlarına
Беркимбаева.
anlatacak hikayeler barındırdığını dile getirdi. После произнесения
Berkimbayulı’nın sadece Kazak halkının değil aynı вступительных речей началась

110
zamanda Türk Dünyası’nın şarkıcısı ve bestecisi тематическая дискуссия. В ходе заседания ректор
olduğunu belirten Abilev, sanatçının şarkılarının çeşitli ПГПУ проф. д-р Алтынбек Нухулы, профессор Мухит
halklar tarafından sevilerek söylendiğini kaydetti. Омаров и Абылкак Тугельбаев поделились с
любителями искусства историческими фактами о
Şahmardan Abilev, Berkimbayulı’nın жизни и творчестве композитора.
eserlerinden örnekler seslendirdi.
По окончании конференции прозвучали песни Естая
Açılış konuşmalarının ardından panel konuşmalarına
Беркимбаева «Жайконыр», «Бир мыскал», «Юран-ай»
geçildi. Panelde konuşan Prof. Dr. Altınbek Nuhulı, Prof.
в исполнении руководителя музыкальной школы
Dr. Muhit Omarov, Abılkak Tügelbayev sanatseverlere
имени Естая Медгата Манапова, а также песни
bestecinin hayatı ve yaratıcılığı hakkında bilgi sundular.
«Корлан», «Сандугаш» и «Коштасу» в исполнении
Konferansın sonunda Estay Müzik Okulu Müdürü, ses солиста Государственной концертной организации
sanatçısı Medgat Manapov bestecin Estay «азаконцерт» Аскара Мукият.
Berkimbayulı’nın “Jaykonır”, “Bir mıskal” ve “Yüranay”,
Kazakkonsert Devlet konser birliği solisti, Askar Mukiyat Также на праздничном мероприятии Генеральный
ise “Korlan”, “Sandağuş” ve “Koştasu” şarkılarını icra секретарь Дюсен Касеинов вручил медаль
ettiler. «ТЮРКСОЙ - 25 лет» Бахыт Бексеитовой, медаль
«Чингиз Айтматов» и подарочную тарелку «Магжан
Etkinlik, Genel Sekreter Düsen Kaseinov tarafından,
Bahıt Bekseyitova'ya “TÜRKSOY 25. Yıl” hediye tabağı, Жумабаев» профессору Алтынбеку Нухулы, медаль
Prof. Dr. Altınbek Nuhulı’ya da “Cengiz Aytmatov” «ТЮРКСОЙ - 25 лет» заслуженному артисту
madalyası ve "Mağcan Cumabay" hediye tabağı, sanatçı Казахстана Шахимардану Абилеву. Кроме того,
Şahmardan Abilev'e "TÜRKSOY 25. Yıl" madalyası, гостям из Казахстана приготовили сертификаты. В
katılımcılara da sertifikalarının takdim edilmesinin конце мероприятия все участники сделали памятное
ardından aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. фото.

111
Distinguished readers,

We are pleased to share the latest


issue of our journal featuring news on
various activities TURKSOY has most
recently carried out in line with its commitment
to the preservation, promotion and transmission
of the rich cultural heritage of Turkic peoples to
future generations. While TURKSOY has been
celebrating its 25th anniversary throughout the year
2018, many colourful events were
organized, some of which you will
have the opportunity to
discover in this issue. Along
with this, we have also
prepared articles on
traditional events
and activities we
regularly
organize as well as
on new projects
we have
recently
launched.
In the 56th issue of our journal, you will get an
insight into the second tour of our Youth
Chamber Orchestra to the Balkans, during
which it took part prestigious festivals
thereof. We also wanted to share with you the
tour of the youth Chamber Choir of TURKSOY to
As you know, Term Meetings of the Permanent
Kazakhstan where it gave concerts in ancient
Council of TURKSOY play a key role in decisions
cities of the country and enchanted its audience
made regarding activities to be carried out in
with its brilliant performances. The tour of our
the field of Turkic culture and art in the near
Orchestra of Traditional Instruments to Japan
future. This time we will give you some
has undoubdtedly been a highlight of our tours
information on the 36th Term Meeting of the
this year. We hope that you will also enjoy
Permanent Council of TURKSOY held in
reading our article on this tour introducing the
Kastamonu, the Cultural Capital of the Turkic
traditional music of Turkic peoples to amateurs
World 2018 as well as on decisions made
of music in Japan who strongly appreciated our
regarding activities to be carried out in 2019 and
colourful concerts.
on the colourful closing event of the Cultural
Capital of the Turkic World 2018 which featured Another event dealt with in this issue of our
colourful performances by artists of the Turkic journal is the 33rd Conference of ISME which was
World. organized in cooperation of the latter with
TURKSOY.
Every year, TURKSOY further pursues its
mission to promote the rich cultural heritage of Looking forward to sharing our next issue with
Turkic peoples from Altai mountains to the you, we hope that you will enjoy reading this
Balkans around the world with new projects and issue of our journal and remind you that you
activities. Within this framework, orchestras of may follow-up activities carried out by
our organization make a strong contribution to TURKSOY on our website www.turksoy.org.
this mission with their tours to
various regions of the world.
Order of Danaker awarded to Secretary
General Dusen Kasseinov
Since 1999, the Order of Danaker has been
he Secretary General of the International

T Organization of Turkic Culture TURKSOY


Prof. Dusen Kasseinov was awarded the
Order of Danaker.
awarded to statesmen, artists and scholars in
recognition of their contribution to the
development of peace, friendship and cooperat ion
among peoples.
On August 30th, 2018, the Kyrgyz President
The Order of Danaker of Kyrgyzstan had previously
Sooronbay Jeenbekov had signed the decision
been awarded to the Chairman of the Academy of
regarding the award of the Order of
Sciences of Ukraine Mr. Boris Patan, the Japanese
Danaker to TURKSOY Secretary
Diplomat Sadako Ogata, the
General Kasseinov.
Chinese Minister of Trade Hao
It was stated that Prof. Kasseinov Hochen in 2004, Mr. Recep Tayyip
who has been assuming the Erdoğan when he was the Prime
function of TURKSOY Minister of the Republic of
Secretary General since Turkey in 2011, the
2008 has been awarded Russian Prime Minister
this order in recognition of Dmitri Medvedev in
his valuable contribution to 2015 and the
the development of cultural President of the
ties and friendship among Republic of
the Kyrgyz Republic and Uzbekistan Shavkat
Turkic speaking countries. Mirziyoyev in 2017.

114
TURKSOY Secretary General Dusen Kasseinov met with the
President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov
who prepared the design of the book in Turkish, the
Rector of the Institute of International Relations of the
Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan and the
Rector of the University of Humanitarian
Development of Turkmenistan Esenmurat
Aydogdyieva as keynote speakers.
TURKSOY Secretary General Dusen Kasseinov who
met with the President of Turkmenistan Gurbanguli
URKSOY Secretary General Dusen Kasseinov Berdimuhamedov on the occasion of the promotional

T went to Ashgabat to attend the presentation of


the book "Turkmenistan, the Heart of the
Silkroad" written by the President of Turkmenistan
event offered him the version of the book published
in Turkish by TURKSOY. In the meeting which lasted
approximately one hour, both parties exchanged
Gurbanguly Berdimuhamedov and published by views on the cooperation between TURKSOY and
TURKSOY in Turkish language. Turkmenistan as well as on future activities to be
carried out within this framework.
The promotional event presenting the latest
publication of Gurbanguly Berdimuhamedov took On the occasion of his visit to Turkmenistan, Secretary
place on July 4th, 2018 in the “Halkara Gatnaşyklary General Kasseinov also held a series of official
Instituty” and gathered the Secretary General of meetings in which he came together with the Vice
TURKSOY along with scholars from the Gazi President of Turkmenistan Bahargul Abdyieva and the
University Tuğba Yılmaz and Emrah Yılmaz, the Visual Minister of Culture of Turkmenistan Atageldi
Communication Expert of TURKSOY Volkan Yeşilay, Shamyradov.

The Art Album entitled "Reading Chingis Aitmatov"


was introduced at the TUYAP Bookfair
commemorative year of Chingis Aitmatov 2018 was
he Art Album entitled "Reading Chingis

T Aitmatov" was introduced at the 37th


International Bookfair of Istanbul within the
framework of the Commemorative Year 2018
presented to the visitors. The album features
reproductions of paintings by artists of the Turkic
World based on their inspirations when reading
dedicated to the 90th Anniversary of the Birthday of Aitmatov's works. The album which is the only one
Chingis Aitmatov. of its kind features reproductions of paintings
inspired by various works of Aitmatov such as
The fair organized under the motto "Asieging Life "When Mountains Collapse", "Dreams of the Female
with Literature" also featured a stand of TURKSOY
Wolf", "A Day Worth a Century", "The White Ship",
with its publications.
"Farewell Gulsary", "Face to Face", "Mother Earth",
At the fair, the Art Album entitled "Reading Aitmatov" "The Cloud at Odds with Chingis Khan" , "The White
published within the framnework of the Dog Running on the Seaside", "Jamila" and "Camel's
Eye" which are works of the author translated into
many world languages.

Following the opening ceremony, TURKSOY


Secretary General Dusen Kasseinov offered a copy
of the art album "Reading Chingis Aitmatov" to the
Governor of Istanbul Ali Yerlikaya and the Deputy
Minister Ahmet Haluk Dursun who visited the
fairstand of TURKSOY and received some
information on its publications as well as activities it
carries out.

115
36th Term Meeting of the Permanent Council of TURKSOY
Kastamonu gave over the title
of Cultural Capital of the
Turkic World to Osh
The 36th Term Meeting of the Permanent he meeting took place in the historical mansion of
Council of TURKSOY took place  in
Kastamonu, one of the most ancient
settlements of Turkey and hometown
T Kastamonu “Kurşunlu Han” and gathered
ministers of culture of  TURKSOY member
countries as well as representatives of international
organizations who made major decisions regarding
of  Şeyh Şabani Veli, one of three spiritual culture and art the Turkic World for 2019.
leaders of Anatolia declared as Cultural
The meeting coordinated by the Minister of Culture and
Capital of the Turkic World 2018 by the
Tourism of the Republic of Turkey Mehmet Nuri Ersoy
International Organization of Turkic Culture gathered TURKSOY Secretary General
TURKSOY. Ambassador  Dusen Kasseinov, the Deputy Minister of

116
Culture Information and Tourism of the Kyrgyz Republic undoubdtedly contributes to universal peace. TURKSOY
Baktybek Sekimov, the Deputy Minister of Culture  of assumes  an important mission regarding the Turkic
Turkmenistan Nursahet Shirimov, the Representative of World. Indeed, in line with the mission it has been
the Ministry of Culture of Azerbaijan Günay Aliyeva,  the assuming for 25 years, it carries out activities to promote
Representative of the Ministry of National Education and Turkic culture and its precious values such as  tolerance,
Culture of the Turkish Republic of Northern Cyprus brotherhood and solidarity. Thanks to the support and
Şehbal Hamzaoğlu, the Chief of the Culture and Tourism contribution of our ministers of culture, TURKSOY has
Administration of the Autonomous Territorial Unit of become the common voice and will of the Turkic World
Gagauzia (Moldova) Marina Semenova, the Secretary to promote our common cultural and artistic heritage as
General of the Turkic Council Baghdad Amreyev, the well as our common values and mother tongue.”
President of the Turkic Academy Darhan Kydyrali, the
In the speech he delivered, TURKSOY Secretary General
Secretary General of TURK-Pa Altynbek Mamayusupov,
Dusen Kasseinov extended his gratitude to the Minister
the Governor of Kastamonu Yaşar Karadeniz, the Mayor
of Culture and Tourism of the Republic of Turkey
of Kastamonu Tahsin Babaş, the Mayor of the city of Osh
Mehmet Nuri Ersoy, the Governor of Kastamonu Yaşar
in Kyrgyzstan Taalaybek Sarybashev and the Deputy
Karadeniz and the Mayor of Kastamonu  Tahsin Babaş
Secretary General of TURKSOY Prof. Dr. Fırat Purtaş
for hosting the event and to other participants for
along with representatives of various institutions and
honouring the event with their presence. Mr. Kasseinov
organizations as well as members of the press media.
further said: “There are many events and activities which
In the opening speech he delivered at the meeting, the have become the trademark of TURKSOY since its
Minister of Culture and Tourism of the Republic of establishment 25 years ago. In this respect, TURKSOY is
Turkey  Mehmet Nuri Ersoy congratulated TURKSOY on the best example of sustainable cultural cooperation
the occasion of its 25th anniversary and expressed his which benefits to all. 36 term meetings held in these 25
gratitude, saying  that:  “As the UNESCO of the Turkic years; the initiative launched in 2012 to declare a Cultural
World, TURKSOY has been and is carrying out major Capital of the Turkic World every year, countless
activities to preserve and promote Turkic culture and gatherings of painters, authors, opera singers,
increase its visibility on a global scale. With universal photographers and folk dance ensembles and the
bridges of culture and art it builds to bring peoples orchestras and choir of TURKSOY which enjoy
together on a common platform, TURKSOY worldwide recognition are all tangible proofs of the fact
that Turkic republics and kindred peoples strongly
benefit from this cooperation and that our common
future evolves  based on this cultural cooperation.”

Osh, the Cultural Capital of the Turkic


World 2019
Following the opening speeches, participants of the
Permanent Council went on with the next items of the
agenda which included the selection of the Cultural
Capital of the Turkic World 2019.

The Permanent Council of Ministers of Culture of Turkic


Speaking Countries
unanimously elected the city
of Osh in Kyrgyzstan as
Cultural Capital of the Turkic
World 2019. The vote of
the Permanent
Council was followed
by a short
presentation film on
Osh during which the
Mayor of Osh Mr.
Taalaybek Sarybashev
also gave some
information on Osh,
the  Cultural Capital
of the Turkic World
2019”.
The Year 2019 was declared Year of Reşit Hanadan’ from Kosovo for his short story “Mehmet
Çavuş Geliyor” (Sergeant Mehmet is coming), the
the Azerbaijani Poet  Imadeddin second prize went to  “Hanbala and Han Bala” written
Nesimi and the Minstrel Aşık Veysel by  Ferzene Akbulatova from  Bashkortostan (RF) and
Upon decision of the Permanent Council of TURKSOY the third prize was won by  Yücel Öztürk from Turkey,
which declares commemorative years to pay tribute to author of the short story  “Altıncı Parmak” (The Sixth
the cultural and artistic legacy of illustrious personalities Finger). The short story  “Dönmeyen Yolcular” (Voyagers
of the Turkic World and introduce them to future with no return) by Elif Köprülü from the Iraki Turkmen
generations, the year 2019 was dedicated to the region received the mansion prize of the competition.
commemoration of the 650th anniversary of the birthday
of the Azerbaijani poet Imadeddin Nesimi and the 125th Magnificent Closing Ceremony of
anniversary of the birthday of the famous minstrel Aşık Kastamonu, the Cultural Capital of
Veysel. Previous commemorative years declared by the Turkic World 2018
TURKSOY were dedicated to Magtumguly Pyragy and
The city of Kastamonu which hosted the 36th Term
Toktogul Satylganov in 2014,  Haldun Taner and  Simion
Meeting of the Permanent Council of TURKSOY gave
Kadyshev in 2015, Yusuf Khass Hajip  in 2016 and Molla
over the title of “Cultural Capital” to its next owner at the
Penah Vagif in 2017. In 2018, TURKSOY commemorated
Closing Ceremony of the Cultural Capital of the Turkic
the famous Azerbaijani composer Gara Garayev and the
World 2018 held in the  Ataturk Sports Hall.
great Kazak poet Magjan Jumabay as well as the
illustrious Kyrgyz author  Chingis Aitmatov with various
events held around the world. 

At the end of the meeting, TURKSOY Secretary General


Dusen Kasseinov handed over the 25th anniversary
medal of TURKSOY along with a plaquette and a Kazak
“Chapan” to the Minister of Culture and Tourism of the
Republic of Turkey  Mr.  Mehmet Nuri Ersoy. 

Award Ceremony of the Kashgarly


Mahmut Short Story Competition 
The 36th Permanent Council Meeting of TURKSOY also
featured a ceremony in which award winners  of the 5th
Kashgarly Mahmut Short Story Competition  were
handed over their prizes. While the first prize went to

118
The closing event featured colouful performances of heart of the Turkic World.” Other speeches of the closing
more than 250 artists from Azerbaijan, Kazakhstan, ceremony were delivered by the Governor of Kastamonu
Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkey, Tatarstan (RF), Yaşar Karadeniz, the Mayor  of Kastamonu Tahsin Babaş
Bashkortostan (RF), Kabardino Balkaria (RF), Tyva (RF), and the Deputy Minister of Culture and Tourism of the
Gagauzia (Moldova), Bosnia-Herzegovina, Serbia and Republic of Turkey Ahmet Haluk Dursun.
Bulgaria.
Following the opening speeches, the Mayor of
In the opening speech he delivered at the closing Kastamonu Tahsin Babaş handed over the symbol of
ceremony, TURKSOY Secretary General  Ambassador Cultural Capital of the Turkic World  to the Mayor of  Osh
Dusen Kasseinov expressed his gratitude to the people Taalaybek Sarybashev. The handover ceremony was
of Kastamonu, the hometown of  Şeyh Şaban-i Veli, for followed by a wonderful concert featuring colourful
their excellent hospitality throughout the year.
performances of lyrical artists and dance ensembles
Ambassador Kasseinov further said: “Culture and art are from various regions of  Turkey as well as
the most efficient tool to introduce a country and its from  Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan,
people to the world. I can easily say that with its cultural Turkmenistan, Bashkortostan (RF), Tatarstan (RF), Tyva
values, beautiful nature, spiritual heritage and excellent (RF), Kabardino-Balkaria (RF), Gagauzia (Moldova),
cuisine,  the city of Kastamonu has enshrined itself in the Bosnia-Herzegovina, Serbia and Bulgaria.

119
The Youth
Chamber
Orchestra of
TURKSOY in the Balkans

120
his year, the Youth Chamber Orchestra
With tours of its Youth Chamber Orchestra which was
established in 2010 to foster the mutual exchange of
experience among young artists from Turkic speaking
countries  and introduce classical music of Turkic
T gathered young artists from Azerbaijan,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkey and
Turkmenistan who took the scene under
Maestro Mustafa Mehmandarov from
peoples to the world, TURKSOY is further promoting Azerbaijan with a repertoire featuring  world
artists and composers of various countries of the Turkic classics as well as works  by composers of
World in Europe and the Balkans. The tour of the afore- the Turkic World. 
mentioned orchestra in the Balkans was preceded by
rehearsals in Ankara and started on July 23rd, 2018 with First stop of the tour: Kosovo
concerts dedicated to the 25th anniversary of TURKSOY The first stop of young artists from the Turkic
in Pristina, Prizren, Cetinje, Mostar, Sarajevo and Zenitsa. World was Kosovo. Following two concerts
held in Pristina and Prizren within the
framework of the  “International Awakening
Through Art Festival” , the orchestra took the
scene together with the world famous
Russian violinist Viktor Tretiakov  in Cetinje,
the Cultural Capital of Montenegro. The
concert held wthin the framework of the
Espressivo Music Festival featured Viktor
Tretiakov as well as Natalia Likhopoi and the
virtuoso from Montenegro Miran Begić as
soloists. The Youth Chamber Orchestra of
TURKSOY which recorded its performance in
a studio prior to its concert in Cetinje also
performed the world premiere of
“Divertimento” by Milivoja Picurica who is one
of the famous local composers.

The tour went on in Mostar, where the Youth


Chamber Orchestra of TURKSOY took the
scene for the second time after last year at
the Summer Festival of Mostar.

The second stop of the Youth Chamber


Orchestra of TURKSOY  in Bosnia
Herzegovina was in capital city Sarajevo. The
concert which took place in the historical
Officer’s Club of Sarajevo gathered the
Director of the Yunus Emre Institute Prof. Dr.
Şeref Ateş along with many guests. Upon
announcement of the passing away of the
famous Azerbaijani composer Hayyami
Mirzazade, the Youth Chamber Orchestra of
TURKSOY also included Gara Garayev’s
“Grief” in its programme to pay tribute to this
illustrious personality of the Turkic World.

The last concert of the tour took place in the


city of Zenitsa in Bosnia Herzegovina. After its
Nevruz Celebration event in Zenitsa with a
large group of artists from the Turkic World  in
March this year, the concert of the Youth
Chamber Orchestra of TURKSOY has been
the second event held by TURKSOY in this
beautiful city of the Balkans. The concert held
in cooperation of the Chamber Orchestra
of  Zenitsa with the  Yunus Emre Institute and

121
the Bridges of Brotherhood Association gathered a large Viktor Tretiakov: It was a really
audience. In the last part of the concert, the orchestra
exciting experience to take the scene
composed of artists of the Zenic Chamber Orchestra
and the Youth Chamber Orchestra of
together with the Youth Chamber
TURKSOY  performed  Nury Khalmamedov’s Orchestra of TURKSOY 
“Lullaby’’  under Maestro Amna Husejnagić from Bosnia In his statement after the concert, the virtuoso Viktor
Herzegovina.  The performance of Sajid Jusić’s “Time” by Tretiakov who took the scene together with the Youth
the Youth Chamber Orchestra of TURKSOY under Chamber Orchestra of TURKSOY at the Espressivo Music
Maestro Mustafa Mehmandarov received standing Festival in the city of Cetinje in Montenegro said: “Before
ovations from the audience. I came to this festival, I had only heard about this
orchestra. We got acquainted with eachother in our first
As the concert ended with a piece by Gara Garayev, the rehearsal together. I was really impressed by their
audience gave a long-lasting applause to the orchestra energy and musical skills. It is a great orchestra with a
for its brilliant performance. great conductor, Mustafa Mehmandarov. We gave a
wonderful concert and it was a great joy for me to
Works by composers of the Turkic perform with the Youth Chamber Orchestra of TURKSOY
World were strongly appreciated at this beautiful festival.’’

The concert featured world classics as well as  works by


composers of the Turkic World. As a tribute to the
common hero of the Turkic World, the Kazak kuy
“Koroghlu” by Dauletkerey Shygayuly, a famous minstrel
from the 19th century and Mahambet’s ‘’Sword of the
People’’ were performed for the first time outside
Kazakhstan. Both works were arranged by  Birjan
Mynbaiev from the Youth Chamber Orchestra of
TURKSOY.  This year, the repertoire of the orchestra
featured works by Gara Garayev  from Azerbaijan  and
Nury Khalmamedov from Turkmenistan in
commemoration of the 100th and 80th anniversary of their
birthday respectively. Besides, the orchestra also
performed works by   Seitaly Medetov from Kyrgyzstan
and Ulvi Cemal Erkin from Turkey.

122
Sarajevo said: “These young artists are blooming flowers
in the garden of humanity, we are really very happy to
have organized such a wonderful event in Sarajevo. Let
me also congratulate TURKSOY Sectetary General
Dusen Kasseinov for having established such a
wonderful orchestra. I wish many more years of
successful activities to TURKSOY which celebrates its
25th anniversary this year.’’

Mustafa Mehmandarov: It is great


source of pride for me to be
representing the Turkic World in
major cultural venues around the
globe
Miran Begić: This has been the most Mustafa Mehmandarov  first joined the Youth Chamber
beautiful concert ever held in our Orchestra of TURKSOY in 2010 as a violinist. Since 2016
he has been  working as its conductor.  This year,
festival for the last 11 years
Mehmandarov who conducted the orchestra together
The violinist from Montenegro Miran Begić said that the with  its founding conductor Maestro  Anvar
aim of the festival is to  make it possible for artists of Akbarov  has assumed this function on his own for the
Montenegro to perform together with world famous first time. On the occasion of the tour, Maestro
orchestras and soloists and added: “I think, the concert Mehmandarov said: ‘’Our concerts in Pristina, Prizren,
of the Youth Chamber Orchestra of  TURKSOY and our Cetinje, Mostar, Sarajevo and Zenitsa were a great
guest soloists has been the most beautiful concert ever success. This tour dedicated to the 25th anniversary of
held in this festival for the last 11 years. We have been the establishment of TURKSOY has also been a unique
following up TURKSOY and its activities for many years. opportunity for us to come together with young artists
This year we have finally realized our first cooperation from 5 different countries. I have been contributing to
activity. Today’s concert and performance clearly stands activities carried out by TURKSOY for nearly 8 years and
as a proof of the fact that our cooperation will last for I can say that TURKSOY has offered me the opportunity
many years ahead and bring about major projects and to proudly represent the Turkic World in major cultural
achievements.’’  venues around the globe and perform together with
famous artists such as Viktor Tretiakov.’’
TURKSOY Secretary General  Dusen
Kasseinov: “For 25 years, we have The Youth Chamber Orchestra of
been building bridges of friendship TURKSOY
through art as a universal language”
This year, the Youth Chamber Orchestra of TURKSOY
The Secretary General of the International Organization which performs under its conductor from Azerbaijan,
of Turkic Culture TURKSOY Prof. Dusen Kasseinov said Maestro Mustafa Mehmandarov took the scene
that the tour of the Youth Chamber Orchestra of with  Huseynali Huseynaliyev from Azerbaijan, Assem
TURKSOY gathers kindred peoples of the Balkans Kalman, Almaz Nigmatov, Aidar Kazken and Ulpa
interested in Turkic culture and art  and added:  “We Ibrayeva from Kazakhstan, Uulzhan Taalaibekova and
have once again witnessed the unifying power of music Akkyz Idrisova from Kyrgyzstan, Daniil Margulis, Ozgur
which transcends linguistic, religious and racial borders. Deniz Kaya, Aliya Okeev, Ecem Eren and Ilayda Unalan
This year, our tour is dedicated to the 25th anniversary of from Turkey and Sabina Alikperova, Kakageldi Hojalekov,
TURKSOY which has been building bridges of friendship Toyly Yagshyyev and  Bahram Dolyyev from
for 25 years and bringing cultures and peoples closer Turkmenistan.
together through art as a universal language.’’
With this year’s tour in the Balkans, the Youth Chamber
The Director of the Yunus Emre Orchestra of TURKSOY introduced melodies of the
Institute Şeref Ateş: “These young Turkic World to audiences in cities of Macedonia,
Montenegro, Bosnia Herzegovina, Serbia and Kosovo.
artists are blooming flowers in the
The tour dedicated to the 25th anniversary of TURKSOY
garden of humanity” has been organized with the contribution of  TURKSOY,
The Director of the Yunus Emre Institute Prof. Dr. Şeref the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of
Ateş who attended the concert of the orchestra in Turkey and the  Yunus Emre Institute.

123
Tour of the Youth Chamber Choir of
TURKSOY IN KAZAKHSTAN
Within  the framework of events he concert held in the “Shalkyma” concert hall in

organized worldwide to celebrate the


25th Anniversary of the International
Organization of Turkic Culture
T Karagandy on October 13th, 2018 gathered a
large audience and took place in the presence
of  TURKSOY Secretary General  Prof. Dusen Kasseinov,
the Deputy Governor of Karagandy Jandos Abyshev, the
TURKSOY, the Youth Chamber Choir
Director General of the Philharmony of Kazakhstan
gave the first concert of its tour to Talgat Idrisov, the Director of the Theater of Karagandy
Kazakhstan in Karagandy. Jansyzbai Bekbolatov and representatives of diplomatic

124
missions in Kazakhstan along with representatives of singer  Amikaeyla Gaston and the “Harmonic Rhythms”
local and foreign institutions and organizations as well as ensemble.
members of the press media.  In the speech he delivered prior to the concert held in
Karagandy, the “City of Music” within the framework of

Choir and Jazz music at once in


Karagandy
The Youth Chamber Choir of TURKSOY which was
established in 2015 in order to foster the exchange of
conductors, artists and repertoires among choirs of the
Turkic World as well as to introduce Turkic music to the
world gathers selected young artists from
conservatories of TURKSOY member countries.  The
choir which won 3 gold medals in the 2nd European Choir
Games in Germany shortly  after its establishment in
2015 has since then been a great source of pride for the
Turkic World. Now, the choir has added yet another
successful performance to its list of achievements with a
concert it gave together with  the famous American jazz

125
the 20th International Saryarka Music Festival, TURKSOY Philharmony  Amangeldi Kojanov and representatives of
Secretary General  Dusen Kasseinov stressed that, local institutions and organizations along with members
TURKSOY which celebrates its 25th anniversary is raising of the press media and amateurs of music of Pavlodar.
the bar higher every year  to preserve, promote and
This year the choir enriched its repertoire with new
transmit the rich cultural heritage of the Turkic World to
works including  popular songs from Azerbaijan,
future generations  with events carried out all around the
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkey, Turkmenistan,
world including Japan, Argentina, France, Austria and
Uzbekistan and Tatarstan(RF). The concert gathered a
Slovakia.
large audience of nearly thousand spectators who gave
With its repertoire comprised of works by composers of standing ovations to the artists for their colourful
the Turkic World this year,  the choir performed melodies performances of songs from various countries of the
from  Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkey, Turkic World.
Turkmenistan, Uzbekistan and Tatarstan (RF) as well as
works by composers of Western classical such as The Youth Chamber Choir of
Beethoven’s “Joyful Joyful” and the traditional gospel TURKSOY took the scene in Abay’s
song “Swing Low, Sweet Chariot” together Hometown
with  Amikaeyla Gaston adn the  “Harmonic Rhythms”
ensemble. At the end of the concert, TURKSOY
Secretary General  Dusen Kasseinov offered a plate of
TURKSOY dedicated to its 25th anniversary to the
Deputy Governor of  Karagandy  Jandos Abyshev.

The Youth Chamber Choir of


TURKSOY enchanted its audience in
Pavlodar
The tour of the Youth Chamber Choir of TURKSOY
dedicated to the 25th anniversary of its establishment
went on with a concert in  Pavlodar. On October 16th, 2018, the Youth Chamber Choir of
TURKSOY  took the scene in Semey, the hometown of
The concert held in the Estay Cultural Center of Abay, the famous Kazak philosopher and poet where it
Pavlodar on October  15th, 2018 took place in the was welcomed by officials of the local administration of
presence of TURKSOY Secretary General Prof. Dusen Semey, the hometown of many illustrious peronalities
Kasseinov, the Governor of the Province of Pavlodar who contributed to the enrichening of Kazak culture and
Bolat Bakauov, the Deputy Governor of Pavlodar art as well as to the strengthening of Kazak national
Meyram Begentaev, the Director of the Isa Bayzakov identity.

126
The concert held in the Abai Theater took place in the Eastern Kazakhstan. The concert took place in the
presence of TURKSOY Secretary General Dusen presence of  TURKSOY Secretary General  Dusen
Kasseinov, the Governor of Semey Ermak Salimov and Kasseinov and the Deputy Governor of Oskemen  Asem
the Director of the Department of Cultural Affairs of the Nusupova along with representatives of local institutions
Province of Eastern Kazakhstan Azamat and organizations and citizens of Oskemen.
Muhamedchinov along with representatives of local
institutions and organizations, members of the press In the speech she delivered prior to the concert
media and amateurs of art. dedicated to the 25th anniversary of TURKSOY,
the  Deputy Governor of Oskemen  Asem Nusupova
This time, the choir conducted by Mrs.  Gulmira
expressed her gratitude to the Youth Chamber
Kuttybadamova from Kazakhstan took the scene with
Orchestra of TURKSOY for introducing the music of the
songs from 6 home countries of its singers. Highlights of
Turkic World to citizens of Oskemen.
the concert were Abay’s “Gözümün karası” (Kazakhstan),
Cahangir Cahangirov’s “Bana Bana Gel” (Azerbaijan),
Kazım Koyuncu’s “Koyverdun Gittun Beni” (Turkey) and
Wonderful finale of the Youth
Naira Sharafaeva’s “Horazm Navolyari” (Uzbekistan) Chamber Choir of TURKSOY in Astana
which were extremely appreciated by the audience.
The tour of the Youth Chamber Choir of TURKSOY to
The Governor of Semey Ermak Salimov who delivered a Kazakhstan dedicated to the 25th anniversary of the
speech congratulated TURKSOY on the occasion of its International Organization of Turkic Culture ended with a
25th anniversary and stressed that TURKSOY is carrying final concert in Astana.
out many successful projects to promote Turkic culture
on a global scale. The concert held in the wonderful building of the Astana
Opera on October 19th,  2018 gathered TURKSOY
The Youth Chamber Choir of Secretary General Prof. Dusen Kasseinov and the Deputy
TURKSOY took the scene in Oskemen Minister of Culture and Sports of the Republic of
Kazakhstan  Mrs. Aktoty Raimkulova along with artists
Within the framework of the 25th anniversary of from Astana as well as journalists and many amateurs of
TURKSOY, the Youth Chamber Choir of TURKSOY took
music.
the scene in Oskemen, the capital of the Province of
This year, the Youth Chamber Choir composed of 34
artists from the Turkic World including Azerbaijan,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkey and
Tatarstan (RF) took the scene with a new repertoire
featuring  colourful folk songs of the Turkic World. Abay’s
“Gözümün karası” (Kazakhstan), Cahangir Cahangirov’s
“Bana Bana Gel” (Azerbaijan), Kazım Koyuncu’s
“Koyverdun Gittun Beni” (Turkey) and  Naira Sharafaeva’s
“Horazm Navolyari” (Uzbekistan) were the highlights of
the concert which received standing ovations from the
audience.

127
First tour of the Orchestra of
Traditional Instruments of
TURKSOY in Japan event in the General Assembly Hall of the United
he International Organization of Turkic Culture

T TURKSOY which is the UNESCO of the Turkic


World and celebrates its  25th anniversary this
year organized its first tour to Japan prior to the “Year
Nations in New York with the same orchestra will
further transcend borders and introduce the cultural
cooperation among Turkic speaking countries to the
world.
of Turkey in Japan 2019”. This year, the orchestra took
the scene with talented artists including soloists and
First concert in Istanbul
dancers from  Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Uzbekistan, Turkmenistan, Turkey, Bashkortostan (RF), Prior to its tour in Japan, the “Orchestra of Folk
Khakassia (RF), Tyva (RF), Sakha-Yakutia (RF), Gagauzia Instruments of TURKSOY” featuring traditional
(Moldova) and Mongolia. With this tour, TURKSOY instruments and famous soloists of the Turkic World
which had previously held a historical celebration gave a wonderful concert in Istanbul.

128
The concert organized in cooperation of TURKSOY Amateurs of art in Japan were
with the Archers’ Foundation took place in the  Cemal
Reşit Rey Concert Hall and gathered TURKSOY
enchanted by melodies of Turkic
Secretary General Ambassador Dusen Kasseinov peoples
along with the Chief Advisor to the President of the
Within the framework of its tour to Japan, the
Republic of Turkey and Chairman of the Archers’
orchestra came together with conservatory students
Foundation Haydar Ali Yıldız, the Mayor of Istanbul
Mevlüt Uysal, the Member of the Board of Trustees of of the Tokyo University of the Arts. Artists who gave
the Archers’ Foundation Bilal Erdoğan and masterclasses at the Tokyo University of the Arts
representatives of various institutions and introduced traditional folk instruments and dances of
organizations as well as journalists and many guests. the Turkic World to the students.

129
The concert held in the Culttz Kawasaki Concert Hall The event which started with a short film on the life
which is the most impressive concert venue of and work of Aitmatov further featured contributions by
Kawasaki was the first big event of the tour featuring the Secretary General of the Turkic Council Bagdat
50 artists from 12 countries. Prior to the concert, the Amrayev, the People’s Author of Kyrgyzstan Sultan
delegation of TURKSOY and officials of the Rayev, Sei Matsushita from the Tsukuba University and
municipality of Kawasaki came together and the Representative of the Kyrgyz Republic to
discussed future cooperation opportunities. TURKSOY Mr. Kojogeldi Kuluev.

At the end of the concert which lasted approximately


90 minutes and featured colourful performances by
TURKSOY plays a key role in the
traditional musicians, soloists and dancers of promotion of Turkic Culture
Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, The Tour of the Orchestra of Folk Instruments of
Turkmenistan, Turkey, Bashkortostan (RF), Khakassia TURKSOY went on with a concert in the city of
(RF), Tyva (RF), Sakha-Yakutia (RF), Gagauzia (Moldova) Yokohama where the audience was greeted by the
and Mongolia, spectators gave a long-lasting and Ambassador of Turkmenistan to Tokyo H. E. Elyasov
enthusiastic applause to the artists as a sign of their Gurbanmammet  and the  Ambassador of Azerbaijan
appreciation. to Tokyo H. E. Gursel Ismayilzade.

Illustrious personalities of the Turkic In the opening speech he delivered, Ambassador


World were commemorated Gurbanmammet  congratulated TURKSOY on the
occasion of its 25th anniversary and extended his
Concerts of the Orchestra of Traditional Folk
gratitude to its Secretary General for his contribution
Instruments of TURKSOY were dedicated to the 100th
to the worldwide visibility and recognition of
anniversary of the birthday of Gara Garayev and the
TURKSOY through deepening diplomatic ties.
90th anniversary of the birthday of Chingis Aitmatov.
Ambassador Gurbanmammet further said: “Culture is
While the concert held in the city of Yokohama in one of the most important components of the project
Japan on November 15th, 2018 was dedicated to the aiming at the revival of the  Silk Road  highly praised
100th anniversary of the birthday of Gara Garayev and by the President of Turkmenistan Gurbanguli
featured some of his compositions, the concert held Berdimuhamedov and TURKSOY carries out major
in the Akasaka Concert Hall in Tokyo on November cooperation activities to introduce cultural values of
16th, 2018 was dedicated to the Kyrgyz author Chingis Turkic speaking countries to the world”.
Aitmatov and the 90th anniversary of his birthday.
The  Ambassador of Azerbaijan to Tokyo H. E. Gürsel
Ismayilzade who also delivered an opening speech

130
prior to the concert said:  “Azerbaijan is one of the Concert of TURKSOY in Tokyo sold-
most active member countries of TURKSOY which
out
carries out major activities. Today, we are going to
attend a concert dedicated to the 100th anniversary of The last concert of the tour organized in cooperation
the Azerbaijani composer Gara Garayev. TURKSOY of embassies of Azerbaijan Kazakhstan, Kyrgyzstan,
does a lot to promote Turkic Culture and I would like Turkmenistan and Turkey in Tokyo along with the
to congratulate it on the occasion of its 25th Yunus Emre Istitute and the Archers’ Foundation took
anniversary. May TURKSOY be always successful in all place in Tokyo.
its activities.” Tickets for the concert held at the Meguro Concert
Hall gathering 1250 spectators on November 20th,
Uzbek Doyra offered to the 2018 were sold out long before the date of the
Hamamatsu Museum concert. The audience of the colourful concert
gathered local citizens, members of the Japanese
On November 18th, 2018, the Orchestra of Folk
Parliament as well as chiefs and representatives of
Instruments of TURKSOY took the scene in a special diplomatic missions,
concert it gave at the Hamamatsu Museum of Music
Instruments which is the first museum of Japan The concert featuring masters of traditional music,
exclusively displaying music instruments. soloists and dancers of the Turkic World from
Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan,
The concert held in this unique museum displaying Turkmenistan, Turkey, Bashkortostan (RF), Tyva (RF),
instruments from all over the world featured Sakha-Yakutia (RF), Gagauzia (Moldova) and Mongolia
memorable moments. The Uzbek artist  Rovshanjan was strongly appreciated by the audience.
Yunusov  from the Orchestra of Traditional
The closing scene of the concert was a group
Instruments of TURKSOY was one of the most
phtotograph together with ambassadors and guest
appreciated artists of the orchestra throughout the
tour. Following the enthusiastic applause of the
audience for his colourful performance, Yunusov
offered his doyra to the museum.

While the artist received an enthusiastic applause for


this gesture, the Director of the museum  Kazuhiko
Shima extended his gratitude to him for this special
gift  and said that as long as the Hamamatsu Museum
of Music Instruments exists, this doyra will be carefully
preserved and introduced to millions of visitors.

131

Вам также может понравиться