Вы находитесь на странице: 1из 3

Matematika – математика

1. Algebraické rovnice s jednou neznámou 1. Aлгебраическиe уравнения с одним


(Řešení lineární, kvadratické, parametrické, неизвестным
rovnice s absolutní hodnotou početně i (Решение линейных, квадратных,
graficky.) параметрических уравнений с абсолютной
величиной численно и графически.)

2. Algebraické nerovnice s jednou 2. Алгебраические неравенства с одним


neznámou. неизвестным
(Řešení lineární, kvadratické, nerovnice s (Решение линейных, квадратных,
absolutní hodnotou početně i graficky.) неравенств с абсолютной величиной
численно и графически.)

3. Soustavy rovnic a nerovnic s více 3. Системы уравнений и неравенств с


neznámými. несколькими неизвестными.
(Soustavy dvou a více nerovnic o jedné (Систем двух или более неравенств с
neznámé, soustava dvou a více rovnic o dvou одним неизвестным, система из двух или
neznámých, soustava dvou lineárních rovnic, более уравнений с двумя переменными,
soustava lineární a kvadratické rovnice, линейные уравнения, системы линейных и
metoda sčítací a dosazovací, užití substituce) квадратных уравнений, метод сложения и
присоединения, использование замещения)

4. Geometrické útvary v rovině. 4. Геометрические фигуры в плоскости.


Základní typy bodových množin – grafické Основные типы точечных множеств –
znázornění množinového zápisu a naopak, графические изображения множественной
tečna z bodu ke kružnici, konstrukce kružnic записи и наоборот, касательная к
požadovaných vlastností, konstrukce окружности, конструкция круга с
trojúhelníků a čtyřúhelníků.) определенной характеристикой,
конструкция треугольников и
четырехугольников).

5. Podobnost a stejnolehlost. 5. Сходство и гомотетия.


(Věty o podobnosti trojúhelníků a jejich užití (Теоремы о подобных треугольниках и их
ve slovních úlohách, Pythagorova věta a использование в задачах, теорема
Euklidovy věty, zobrazení geometrického Пифагора и теорема Евклида, изображение
útvaru ve stejnolehlosti, sestrojení středu геометрической фигуры с
stejnolehlosti dvou kružnic, užití преобразованием, построение центра
stejnolehlosti v konstrukčních úlohách – гомотетии двух окружностей,
sestrojení trojúhelníku, sestrojení společných использование гомотетии в задачах на
tečen dvou kružnic.) построение фигур – построение
треугольников, построение общих
касательных двух окружностей)

6. Racionální funkce. 6. Рациональные функции.


(Sestrojení grafu a určení vlastností zadané (Построение графика и определение
lineární funkce, lineární funkce s absolutní свойств указанной линейной функции,
hodnotou, kvadratické funkce, lineární линейная функция с абсолютным
lomené funkce, mocninné funkce) значением, квадратичная функций, дробно-
линейная функция, степенная функция)
7. Exponenciální funkce a rovnice. 7. Показательные функции и уравнения.
(Zadání exponenciální funkce, její graf a (Составление экспоненциальной функции,
vlastnosti, užití vlastností exponenciální ее график и свойства, использование
funkce pro grafické řešení exponenciálních свойств показательной функции для
rovnic a nerovnic, exponenciální rovnice.) графических решений показательных
уравнений и неравенств, показательное
уравнение.)

8. Logaritmické funkce a rovnice. 8. Логарифмические функции и


(Logaritmus čísla, věty o počítání s уравнения.
logaritmy, logaritmování a odlogaritmování (Логарифм числа, правила вычисления с
výrazu, logaritmická funkce – zadání, graf a логарифмами, преобразование
vlastnosti, řešení logaritmické rovnice логарифмических выражений и выведение
početní a grafické). из логарифма, логарифмические функции –
составление, график, и свойства, решение
логарифмического уравнения численное и
графическое).

9. Trigonometrie a goniometrické funkce. 9. Тригонометрия и тригонометрические


(Velikost úhlu – míra stupňová, oblouková, функции.
hodnoty a grafy goniometrických funkcí (Размер угла – ступенчатая мера, дуговая,
y=sin x, y=cos x, y=tgx, y=cotg x , základní значения и графики тригонометрических
vztahy mezi funkcemi, vzorce pro функций y=sin x, y=cos x, y=tgx, y=cotg x,
dvojnásobný a poloviční úhel, součtové основные отношения между функциями,
vzorce, vzorce pro součet goniometrických формулы для двойного и половинного
funkcí, vztahy pro úhly v trojúhelníku, угла, формулы суммирования, формулы
Pythagorova věty, Euklidovy věty, sinová a суммирования тригонометрических
kosinová věta, vzorce pro obsah trojúhelníku функций, взаимосвязь углов треугольника,
a čtyřúhelníku.) теорема Пифагора, теорема Евклида,
теорема синуса и косинуса, формулы
площади треугольника и
четырехугольника.)

10. Goniometrické rovnice. 10. Тригонометрические уравнения.


(Řešení goniometrických rovnic užitím (Решение тригонометрических уравнений с
vzorců pro počítání s goniometrickými помощью формул для расчета
funkcemi při využití grafů goniometrických тригонометрических функций при
funkcí a jejich vlastností.) использовании графиков
тригонометрических функций и их
свойства.)
11. Kombinatorika a pravděpodobnost. 11. Комбинаторика и теория
(Pravidlo kombinatorického součinu, вероятности.
faktoriál, kombinační číslo, rovnice a (Правило комбинаторной суммы,
nerovnice s kombinačními čísly, variace, факториал, комбинаторное число,
permutace, kombinace bez opakování, уравнение и неравенство с
binomická věta, pravděpodobnost jevu A, комбинаторными числами, вариация,
pravděpodobnost sjednocení jevů, пермутация, комбинация без повторений,
pravděpodobnost průniku jevů) бином Ньютона, вероятность события А,
вероятность объединения событий,
вероятность проникновения событий)
12. Posloupnosti a řady. 12. Последовательности и ряды.
(Posloupnost daná rekurentním vzorcem a (Периодическая последовательность
vzorcem pro n-tý člen posloupnosti; заданной формулы и формулой для n-го
aritmetická posloupnost a její užití ve члена последовательности,
slovních úlohách; geometrická posloupnost a арифметическая последовательность и ее
její užití ve slovních úlohách, pojem использование в текстовых задачах,
nekonečná řada, zápisy pomocí ..., геометрическая последовательность и ее
geometrická řada) использование в текстовых задачах,
понятие бесконечного ряда, написание
через..., геометрическая прогрессия)
13. Analytická geometrie lineárních 13. Аналитическая геометрия линейных
útvarů. форм.
(V rovině - rovnice přímky – obecná, (В плоскости - уравнение прямой – общее,
parametrická, směrnicová; vzájemná poloha параметрическое, с угловым
bodu a přímky; vzájemná poloha přímek – коэффициентом. Взаимное расположение
rovnoběžky, různoběžky, kolmice; точки и прямой, взаимное расположение
vzdálenost bodů, bodu a přímky, dvou прямых - параллельных, пересекающихся,
rovnoběžek, odchylka dvou přímek.) перпендикулярных. Расстояние между
точками, от точкой до прямой, между
двумя параллельными прямыми,
отклонение двух прямых.)
14. Analytická geometrie kvadratických 14. Аналитическая геометрия
útvarů v rovině. квадратичных форм в плоскости.
(Rovnice kružnice, elipsy, paraboly, (Уравнение круга, эллипсы, параболы,
hyperboly, určení charakteristických prvků гиперболы, определение характерных
kuželosečky z její rovnice; vzájemná poloha элементов конического сечения из
přímky a kuželosečky). уравнения, взаимное расположение прямой
и конического сечения).
15. Stereometrie a objemy těles. 15. Стереометрия и объемы тел.
(Vzájemná poloha dvou přímek, přímky a (Взаимное расположение двух прямых,
roviny, dvou rovin, vzdálenost dvou bodů, прямой и плоскости, двух плоскостей,
bodu a přímky, dvou rovnoběžek, odchylka расстояние между двумя точками, точкой и
dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin прямой, двумя параллельными прямыми,
graficky i početně. Povrch a objem hranolu, отклонения двух прямых, прямой и
válce, jehlanu, kuželu, komolého jehlanu a плоскости, двух плоскостей графически и
kuželu, objem koule a jejích částí, obsah численно. Поверхность и объем призмы,
kulové plochy a jejích částí). цилиндра, пирамиды, конуса, усеченной
пирамиды и усеченного конуса, объем
шара и его частей, площадь шаровой
плоскости и ее частей).

Вам также может понравиться