Вы находитесь на странице: 1из 27

ÎNTREBĂRI DE ATESTARE

A PERSONALULUI TEHNIC-INGINERESC
IMPLICAT ÎN EXPLOATAREA SISTEMELOR DE DISTRIBUŢIE A
GAZELOR NATURALE COMBUSTIBILE
Denumirea Название
1 LEGEA nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase
1 Avaria conform legii nr. 116 din 18.05.2012 este: Aвария согласно Закону 116 РМ это:
Distrugere a construcţiilor şi/sau a instalaţiilor Разрушение сооружений и/или технических
tehnice utilizate la obiectul industrial periculos. устройств, применяемых на опасном
производственном объекте.
2 Сalificare conform legii nr. 116 din 18.05.2012 este: Квалификация согласно Закону 116 РМ:
competenţe profesionale ce permit persoanei interesate профессиональные навыки, позволяющие
să desfăşoare activităţi specifice domeniului respectiv заинтересованному лицу осуществлять деятельность
свойственную соответствующей области
3 Catastrofă cu caracter tehnogen conform legii nr. Teхногенная катастрофa согласно Закону 116 РМ
116 din 18.05.2012 este: это:
explozii spontane şi/sau emanaţii de substanţe неконтролируемый взрыв /или выброс опасных веществ, а
periculoase, precum şi intoxicări, contaminări cu aceste также отравления, заражения и другие поражения этими
substanţe; веществами
4 Control de producţie conform legii nr. Производственный контроль согласно Закону 116 РМ:
116 din 18.05.2012 este:
complex de măsuri tehnico-organizatorice ale комплекс организационно- технических мер
agentului economic cu scop de prevenire a avariilor şi предпринимаемых хозяйствующим субьектом с целью
incidentelor la obiectele industriale periculoase, предотвращения аварий и инцидентов на опасном
constituind unul dintre elementele sistemului de производственных обьектах и являющихся одним из
executare a lucrărilor în domeniul securităţii элементов систем ведения работ в области
industriale; промышленной безопасности
5 Activitate desfăşurată în domeniul securităţii Деятельность, осуществляемая в области
industriale conform legii nr. 116 din 18.05.2012 este промышленной безопасности согласно Закону 116 РМ:
activitate a cărei practicare în mod neregulamentar Деятельность при осуществлении которой в
poate prejudicia interesele vitale, sănătatea şi bunurile неустановленном порядке может быть нанесен вред
cetăţenilor şi ale societăţii, precum şi mediul ambiant; жизненным интересам здоровью и имуществу
граждан и общества а также окружающей среде
6 Pericol conform legii nr. 116 din 18.05.2012 este: Угроза согласно Закону 116 РМ это:
proprietate esenţială a unei substanţe periculoase sau существенное свойство присущее опасному веществу
a unei situaţii fizice cu potenţial de a afecta sănătatea или физической ситуации которое может негативно
umană şi/sau mediul; воздействовать на здоровье человека и /или
окружающую среду
7 Permis de exercitare conform legii nr. Разрешение на допуск согласно Закону 116 РМ:
116 din 18.05.2012 este :
document ce permite persoanei care activează în документ дающий право лицу осуществляющему
domeniul securităţii industriale să desfăşoare activităţi деятельность или работы в этой области выдаваемый на
şi/sau lucrări în acest domeniu, eliberat în baza unei основе проверки и оценки знаний данного лица
examinări şi evaluări a cunoştinţelor persoanei обладающего профильной квалификацией
respective care deţine calificarea de profil;
8 Incident conform legii nr. 116 din 18.05.2012 este : Инцидент согласно Закону 116 РМ это:
Defectare sau deteriorare a instalaţiei tehnice отказ или повреждение технических устройств
utilizate la obiectul industrial periculos, abatere применяемых на опасном производственном обьекте
de la regimul procesului tehnologic, încălcare a отклонение от режима технологического процесса
prevederilor prezentei legi, ale altor acte нарушение положения настоящего закона других
normative, precum şi ale documentelor нормативных актов а также нормативно технических
normativ-tehnice în domeniul securităţii документов в области промышленной безопасности
industriale care reglementează executarea регламентирующих ведение работ на опасном
lucrărilor la obiectul industrial periculos производственном обьекте
9 Documente normativ-tehnice în domeniul securităţii Нормативно-технические документы в области
industriale – conform legii nr. 116 din 18.05.2012 промышленной безопасности согласно Закону 116 РМ:
este:
Documente normative ce includ norme şi reguli cu Нормативные документы, включающие нормы и
caracter obligatoriu, a căror respectare asigură правила обязательного характера, соблюдение
exploatarea în siguranţă a obiectelor industriale которых обеспечивает безопасную эксплуатацию
periculoase ОПО. (опасно производственного обьекта)
10 Instalaţie conform legii nr. 116 din 18.05.2012 este : Установка / устройство / оборудование /
сооружение согласно Закону 116 РМ:
ansamblu de maşini şi mecanisme montate în scop de комплекс машин и механизмов, установленных в целях
producere, manipulare şi depozitare a substanţelor производства опасных веществ, манипулирования ими и
periculoase sau de executare a lucrărilor în procesul их хранения или в целях выполнения работ в процессе
de producţie la obiectele industriale periculoase; производства на опасных производственных объектах;
11 Organism de expertiză în domeniul securităţii Экспертный орган в области промышленной
industriale conform legii nr. 116 din 18.05.2012 безопасности:
este :
organism de inspecţie, acreditat în conformitate cu инспекционный орган, аккредитованный в соответствии
Legea privind activităţile de acreditare şi de evaluare a с Законом о деятельности по аккредитации и оценке
conformităţii, care furnizează servicii de efectuare a соответствия, предоставляющий услуги по
expertizei şi verificări tehnice în domeniul securităţii осуществлению экспертизы и технических проверок в
industriale; области промышленной безопасности;
12 Legea nr. 116 din 12. 05. 2016г., are ca obiectiv : Цель закона №116 от 12. 05. 2016г., является:
Prezenta lege are ca obiectiv aplicarea, la nivel de stat, a Целью настоящего закона является применение на
unui complex de măsuri de neadmitere, preîntîmpinare a государственном уровне комплекса мер, направленных на
avariilor industriale şi catastrofelor cu caracter tehnogen недопущение, предупреждение промышленных аварий и
şi de lichidare a efectelor produse de acestea техногенных катастроф и ликвидацию их последствий.
13 Prevederile legii nr. 116 din 12. 05. 2016, se extind: Положения закона № 116 от 12. 05. 2016г.,
распространяются на:
Prevederile prezentei legi se extind asupra tuturor Положения настоящего закона распространяются на всех
agenţilor economici, indiferent de tipul de proprietate şi хозяйствующих субъектов независимо от вида собственности
de forma juridică de organizare a lor, care desfăşoară и организационно-правовой формы, осуществляющих
activităţi în domeniul securităţii industriale. деятельность в области промышленной безопасности.
14 Organul abilitat în domeniul securităţii industriale Орган, уполномоченный в области промышленной
conform legii nr. 116 din 18.05.2012 este : безопасности является:
ministerul economies i infrastructurei Органом публичного управления, наделенным
специальными функциями в области промышленной
безопасности, является Министерство экономики и
инфраструктуры (далее – орган, уполномоченный в
области промышленной безопасности), которое
разрабатывает государственную политику, осуществляет
нормативное регулирование и мониторинг деятельности в
области промышленной безопасности.
15 Conform legii nr. 116 din 18.05.2012 Controlul şi Контроль и государственный технический надзор в
supravegherea tehnică de stat în domeniul области промышленной безопасности осуществляет:
securităţii industriale se efectuează de către :
Controlul şi supravegherea tehnică de stat în Контроль и государственный технический надзор в
domeniul securităţii industriale au drept scop области промышленной безопасности осуществляет
monitorizarea din partea statului şi verificarea Агентство по техническому надзору, которое является
executării de către agenţii economici a cerinţelor административным органом, подведомственным
privind securitatea industrială pe principii de parte Министерству экономики и инфраструктуры (далее –
terţă. орган контроля и государственного технического
надзора).
16/7 Conform legii nr. 116 din 18.05.2012 activităţile la Деятельность на опасных производственных
obiectul industrial periculos se efectuează în объектах осуществляется в соответствии с:
corespundere cu :
cu documentatia tehnica Деятельность на опасных производственных объектах
осуществляется в соответствии с технической
документацией
17/ct11 Conform legii nr. 116 din 18.05.2012 instruirea Обучение в соответствии с утвержденными
p2 personalului trebuie să cuprindă: программами должно включать:
cursuri teoretice si practice conform programului Обучение должно включать теоретические и, при
stabilite необходимости, практические курсы в соответствии с
учебными программами, разработанными
специализированными учебными центрами по видам
деятельности/специальностей, согласованными с
уполномоченным в области промышленной безопасности
органом и утвержденными Министерством образования,
культуры и исследований, с выдачей сертификата о
прохождении курсов. Порядок обучения и аттестации
персонала, осуществляющего деятельность в области
промышленной безопасности, утверждается
Правительством
18/ст11 Conform legii nr. 116 din 18.05.2012 modul de Порядок подготовки и аттестации персонала
instruire şi atestare a personalului agentului хозяйствующих субъектов, осуществляющих
economic care desfăşoară activităţi în domeniul деятельность в области промышленной
securităţii industriale se aprobă de către: безопасности, утверждается:
Guvern правительством
19 Conform legii nr. 116 din 18.05.2012 Instruirea Первичная подготовка и/или профессиональное
primară şi/sau perfecţionarea personalului se совершенствование персонала осуществляются в
efectuează prin cursuri în centrele specializate de специализированных учебных центрах, с выдачей:
instruire, cu eliberarea:
certificat de audiere a cursurilor сертификат о проходение курсов
20/7 Conform legii nr. 116 din 18.05.2012 Personalul Инженерно-технический персонал, работающий в
tehnic-ingineresc care activează în domeniul области промышленной безопасности, должен иметь:
securităţii industriale trebuie să dispună de:
permis de exercitare разришение на допуск
21 Conform legii Nr. 116 a RM din 18.05.2012аtestarea Согласно закона 116 от 18.05.2012г. Республики
periodică a personalului tehnic-ingineresc se Молдова, периодическая аттecтация инженерно-
efectuează: технических работников осуществляется:
o data in36 luni проводится один раз в 36 месяцев
22 Conform legii nr. 116 din 18.05.2012 în urma Рабочим, работающие в области промышленной
atestării, muncitorilor care activează în domeniul безопасности, по результатам аттестации
securităţii industriale, se eliberează: выдаются:
permis de exercitare Разрешение на допуск
23/ct12 p2 Conform legii nr. 116 din 18.05.2012 programul de Программа по предотвращению промышленных
prevenire a accidentelor industrial va conţine: аварий должна содержать:
informative despre obiect,analiza si aprecierea riscurilor Программа по предотвращению промышленных аварий
de accidente, politica de prevenire a accidentelor должна содержать информацию об объекте, анализ и оценку
рисков аварий, политику предотвращения аварий.
24/ст13 р1 Conform legii nr. 116 din 18.05.2012 agentul Хозяйствующий субъект обязан организовать и
economic este obligat să organizeze şi să exercite, în осуществлять в рамках деятельности на опасном
cadrul activităţilor la obiectul industrial periculos: производственном объекте:
controlul de productie asupra respectarii cerintelor производственный контроль за соблюдение
de securitate industriala требований промышленной безопасности
25/ст13 р2 Conform legii nr. 116 din 18.05.2012 agentul Хозяйствующий субъект обязан разрабатывать,
economic este obligat să elaboreze, actualizeze, обновлять, утверждать и внедрять:
aprobe şi să aplice :
documentatia tehnica referitoare la organizarea техническую документацию по организации
controlului de productie asupra respectarii производственного контроля за
cerintelor de securitate industriala соблюдениемтребований промышленной безопасности
26/ст14 Conform legii nr. 116 din 18.05.2012 cercetarea Техническое расследование причин аварии
tehnică a cauzelor avariei se efectuează de către o осуществляется специальной комиссией,
comisie specială, condusă de reprezentantul: возглавляемой представителем:
organului de control si supraveghere tehnica преставителем органа контроля и государственного
технического надзора
27 Conform legii nr. 116 din 18.05.2012 modul de Порядок проведения технического расследования
cercetare tehnică a cauzelor avariei şi de întocmire a причин аварии и оформления акта технического
actului de cercetare tehnică a cauzelor avariei se расследования причин аварии устанавливается:
stabileşte de către:

Organul abilitat în domeniul securităţii Органом, уполномоченным в области


industriale. промышленной безопасности.
28 Conform legii nr. 116 din 18.05.2012 Comisia pentru Комиссия по техническому расследованию причин
cercetarea tehnică a cauzelor avariei întocmeşte аварии составляет протокол расследования причин
procesul-verbal de cercetare tehnică a cauzelor аварии и представляет его органу, уполномоченному в
avariei şi îl prezintă organului abilitat în domeniul области промышленной безопасности в течение:
securităţii industrial în termen de:

10 zile calendaristice. 10 календарных дней.


29 Definiţi noţiunea de Securitate Industrială conform Определите “ Промышленная Безопасность ” согласно
Legii Nr 116 закону Nr. 116:
grad de protecţie a intereselor vitale ale persoanei şi состояние защищенности жизненных интересов личности
ale societăţii faţă de eventualele avarii la obiectele и общества от возможных аварий на опасных
industriale periculoase şi faţă de efectele acestora, производственных объектах и их последствий,
asigurat prin aplicarea unui complex de măsuri обеспечиваемое посредством применения комплекса мер
privind pregătirea organizatorică şi tehnică a по организационно-технической подготовке
agenţilor economici pentru desfăşurarea activităţilor хозяйствующих субъектов для осуществления ими
la obiectele industriale periculoase; деятельности на опасных производственных объектах;
30 Definiţi noţiunea de Obiect Industrial Periculos Определите “Опасные Производственные Объекты”
conform Legii Nr 116 согласно закону Nr. 116:
spaţii de producţie, sectoare, terenuri, construcţii, производственные площади, цеха, земельные участки,
încăperi, depozite sau alte obiecte în a căror строения, помещения, склады и другие объекты, в
componenţă se conţin substanţe chimice şi/sau toxice которых содержатся химические и/или токсичные
specificate la art. 5 alin. (1) şi în anexa nr. 1; вещества, предусмотренные частью (1) статьи 5 и
producţii, utilaje, instalaţii, tehnologii care pot приложением 1; продукция, оборудование, установки,
provoca riscuri de avarie sau catastrofă cu caracter технологии, которые могут создавать риск аварий или
tehnogen; техногенных катастроф
31 Definiţi noţiunea de ”Lucrări efectuate la obiectele Определите понятия ”Pаботы, ведущиеся на Oпасных
Industriale Periculoase ”, conform Legii 116: Производственных объектах ” согласно закону Nr.
116:
operaţii sau ansamblu de operaţii efectuate de către операции или комплексс операцииподлежащих
agenţii economici în cadrul obiectelor industriale экспертизе с помощью или без помощи машин ,
periculoase expertizate cu/sau fără ajutorul maşinilor, оборудования материалов и на основе технической
utilajelor, materialelor şi în baza documentaţiei документации с целью обеспечения безопасной и
tehnice în vederea funcţionării inofensive şi fiabile a надежной работы опасных производственных
obiectelor industriale periculoase обьектов
32/ст 2 Definiţi noţiunea de ,,aviz de expertiză ‘’ conform Определите понятие,, экспертное заключение’’
Legii Nr.116 согласно закону Nr. 116:
document eliberat de către un organism de expertiză документ, выданный экспертным органом в области
în domeniul securităţii industriale, care conţine промышленной безопасности, содержащий обоснованные
concluzii argumentate privind corespunderea sau выводы о соответствии или несоответствии объекта,
necorespunderea obiectului supus expertizei cu подвергнутого экспертизе, требованиям промышленной
cerinţele securităţii industriale; безопасности;
33/ст3 р2 Documentele normativ-tehnice în domeniul Нормативно-техническими документами в области
securităţii industriale stabilesc: промышленной безопасности устанавливаются:
a) cerinţe tehnice privind exploatarea în siguranţă a а) технические требования по безопасной эксплуатации
instalaţiilor tehnice din cadrul obiectului industrial технических сооружений на опасных производственных
periculos, a căror respectare asigură securitatea объектах, соблюдение которых обеспечивает промышленную
industrială în scop de prevenire a incidentelor, avariilor şi безопасность с целью предотвращения инцидентов, аварий и
de pregătire a întreprinderilor pentru localizarea şi обеспечения подготовки предприятий к локализации и
lichidarea avariilor; ликвидации аварий;
b) reguli generale şi linii directoare, proceduri de ordin b) общие правила, ориентиры, процедуры организационно-
metodico-organizatoric sau de tehnică generală pentru методического или общетехнического характера для
desfăşurarea activităţilor în domeniul securităţii осуществления деятельности в области промышленной
industriale. безопасности.
(3) Controlul exploatării în siguranţă a instalaţiilor (3) Контроль безопасной эксплуатации технического
tehnice şi a obiectelor industriale periculoase se оборудования и опасных производственных объектов
efectuează în baza normelor şi regulilor de exploatare în осуществляется на базе норм и правил безопасной
siguranţă, a reglementărilor tehnice şi standardelor эксплуатации, технических регламентов и применяемых
naţionale aplicabile. национальных стандартов.
(4) Textele documentelor normativ-tehnice în (4) Тексты нормативно-технических документов в области
domeniul securităţii industriale sînt accesibile pentru промышленной безопасности являются общедоступными и
public şi sînt plasate pe pagina-web oficială a размещаются на веб-странице Министерства экономики и
Ministerului Economiei. инфраструктуры.
(5) Documentele normativ-tehnice în domeniul (5) Нормативно-технические документы в области
securităţii industriale ale statelor cu care Republica промышленной безопасности государств, с которыми
Moldova are încheiate acorduri respective se consideră Республика Молдова заключила соответствующие
echivalente cu documentele normativ-tehnice naţionale соглашения, признаются эквивалентными национальным
în cazul în care contribuie în mod adecvat şi în acelaşi нормативно-техническим документам в случае, если они
volum la realizarea obiectivelor prevăzute de способствуют адекватным образом и в том же объеме
reglementările tehnice şi de documentele normative de реализации задач, предусмотренных в национальных
profil naţionale. профильных технических регламентах и нормативных
6) Modul de preluare a documentelor normativ- документах.
tehnice în domeniul securităţii industriale ale altor state, (6) Порядок принятия нормативно-технических документов
considerate echivalente cu cele naţionale, se stabileşte в области промышленной безопасности других стран,
de către organul abilitat în domeniul securităţii признанных эквивалентными национальным,
industriale. устанавливается органом, уполномоченным в области
промышленной безопасности.
34 Determinaţi cine este organul public abilitat în Определите какие органы публичного
domeniul securităţii industrial управления, уполномоченные в области
промышленной безопасности есть
Ministerul de economii Министерство экономии
35/ст8р4 Avizul pozitiv de expertiză se eliberează în termen de: Экспертное заключение выдается в срок
in 30de zilede la data depunerei cererei in в 30 дневный срок со дня подачи заявления
dependent de complexitatea obiectului expertizat
36st.9 p1 Instalaţiile tehnice şi sistemele tehnologice cu Технические устройства и технологические системы с
termenul normativ de exploatare depăşit sînt supuse превышенным нормативным сроком эксплуатации
evaluării privind siguranţa în procesul de подлежат оценке безопасности в процессе
exploatare cu eliberarea эксплуатации, с выдачей :
cu elibirarea raportului sau acertificatului de экспертного заключения или сертификата
expertiza экспертизы
37/ct10p3 Agentul economic care desfăşoară activităţi în Хозяйствующий субъект, осуществляющий
domeniul securităţii industriale este obligat: деятельность в области промышленной
безопасности, обязан:
Controlul de producţie asupra respectării а) соблюдать положения нормативных актов и
cerinţelor de securitate industrială. нормативно-технических документов в области
промышленной безопасности;
a) să respecte prevederile actelor normative şi ale b) обеспечивать укомплектованность штатов опасного
documentelor normativ-tehnice în domeniul securităţii производственного объекта;
industriale; с) допускать к работе на опасном производственном
b) să asigure completarea statelor de personal la объекте только квалифицированных лиц, имеющих
obiectul industrial periculos; разрешение на допуск и не имеющих медицинских
c) să admită, pentru executarea lucrărilor la obiectul противопоказаний для соответствующей работы;
industrial periculos, exclusiv persoane calificate care d) обеспечивать обучение и аттестацию персонала в
deţin permis de exercitare şi care nu au contraindicaţii области промышленной безопасности;
medicale pentru lucrările respective; е) иметь на опасном производственном объекте
d) să asigure instruirea şi atestarea personalului în законодательные, другие нормативные акты и нормативно-
технические документы в области промышленной
domeniul securităţii industriale;
безопасности, регламентирующие ведение работ на данном
e) să deţină, la obiectul industrial periculos, acte
объекте, а также внутренние
legislative, alte acte normative şi documente normativ- документы, касающиеся промышленной безопасности;
tehnice în domeniul securităţii industriale care f) организовывать и осуществлять производственный
reglementează executarea lucrărilor la acest obiect, контроль за соблюдением требований промышленной
precum şi documente interne ce ţin de domeniul безопасности, в том числе с привлечением других лиц
securităţii industriale; (экспертных органов);
f) să organizeze şi să efectueze controlul de producţie, g) обеспечивать в соответствии с требованиями
inclusiv cu atragerea părţilor terţe (a organismelor de промышленной безопасности опасный производственный
expertiză), asupra respectării cerinţelor de securitate объект аппаратами и системами контроля, необходимыми для
industrială; технической проверки производственных процессов;
g) să asigure, conform cerinţelor de securitate h) обеспечивать безопасную эксплуатацию технических
industrială, obiectul industrial periculos cu utilajul şi установок и технологических систем на опасных
sistemele de control necesare pentru verificarea tehnică производственных объектах;
a proceselor de producţie; i) не допускать проникновения на опасный
h) să asigure exploatarea în siguranţă a instalaţiilor производственный объект посторонних лиц, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом a) части (10) статьи 18;
tehnice şi a sistemelor tehnologice la obiectele
j) обеспечивать хранение опасных веществ в соответствии с
industriale periculoase;
требованиями промышленной безопасности;
i) să nu admită accesul persoanelor străine la obiectul k) издавать декларацию о промышленной безопасности в
industrial periculos, cu excepţia cazurilor prevăzute la соответствии со статьей 15;
art. 18 alin. (10) lit. a); l) иметь договор обязательного страхования
j) să asigure depozitarea substanţelor periculoase cu ответственности за причинение ущерба в процессе
respectarea cerinţelor de securitate industrială; эксплуатации опасного производственного объекта;
k) să emită declaraţia privind securitatea industrială în m) выполнять в установленные сроки предписания органа
conformitate cu prevederile art. 15; контроля и государственного технического надзора;
l) să deţină contract de asigurare obligatorie de n) самостоятельно или по предписанию органа контроля
răspundere pentru prejudiciile cauzate în procesul de и государственного технического надзора приостанавливать
exploatare a obiectului industrial periculos; эксплуатацию опасного производственного объекта в случае
m) să execute, în termenele stabilite, dispoziţiile аварии, инцидента или выявления каких-либо обстоятельств,
могущих спровоцировать аварию или инцидент;
organului de control şi supraveghere tehnică de stat şi
о) принимать меры по локализации и ликвидации
ale persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestuia în
последствий аварии на опасном производственном объекте,
limitele împuternicirilor lor;
оказывать содействие органам публичной власти в
n) să suspende exploatarea obiectului industrial техническом расследовании причин аварии;
periculos din proprie iniţiativă ori în temeiul dispoziţiei р) принимать участие в техническом расследовании причин
organului de control şi supraveghere tehnică de stat în аварии на опасном производственном объекте, а также
caz de avarie, incident sau de depistare a anumitor принимать меры по устранению таких причин и
circumstanţe care pot provoca avarii sau incidente; предотвращению аварий;
o) să întreprindă măsuri de localizare şi lichidare a q) анализировать причины возникновения инцидента на
efectelor produse de avarie la obiectul industrial опасном производственном объекте и принимать меры по
periculos, să acorde ajutor autorităţilor publice în устранению таких причин и предотвращению инцидентов;
cercetarea tehnică a cauzelor avariei; r) незамедлительно информировать в установленном
p) să participe la cercetarea tehnică a cauzelor avariei порядке орган контроля и государственного технического
produse la obiectul industrial periculos, să ia măsuri надзора и/или другие органы публичной власти, а при
pentru lichidarea acestor cauze şi pentru prevenirea необходимости – и население об аварии на опасном
avariilor; производственном объекте;
q) să analizeze cauzele incidentului produs la obiectul s) вести учет аварий и инцидентов на опасном
производственном объекте.
industrial periculos, să ia măsuri pentru lichidarea
acestor cauze şi pentru prevenirea incidentelor;
r) să informeze, imediat şi în modul stabilit, organul de
control şi supraveghere tehnică de stat şi/sau alte
autorităţi publice, precum şi populaţia, după caz, despre
avaria produsă la obiectul industrial periculos;
s) să ţină evidenţa avariilor şi incidentelor produse la
obiectul industrial periculos.
38/ст12 р2 Programul de prevenire a accidentelor industriale va Программа по предотвращению промышленных
conţine аварий должна содержать
informaţia despre obiect, analiza şi aprecierea информацию об объекте, анализ и оценку рисков аварий,
riscurilor de accidente, politica de prevenire a политику предотвращения аварий .
accidentelor.
39 Obiectivele principale ale controlului de producţie Основными задачами производственного контроля за
asupra respectării cerinţelor de securitate соблюдением требований промышленной
industrială (denumit în continuare control de безопасности (далее –производственный контроль)
producţie) sînt являются:
a) asigurarea respectării cerinţelor de securitate состояние защищенности жизненных интересов личности и
industrială; общества от возможных аварий на опасных
b) analiza stării de securitate industrială, inclusiv производственных объектах и их последствий,
aplicarea metodei de efectuare a unor expertize обеспечиваемое посредством применения комплекса мер по
corespunzătoare; организационно-технической подготовке хозяйствующих
c) elaborarea acţiunilor de ameliorare a stării securităţii субъектов для осуществления ими деятельности на опасных
industriale şi de prevenire a prejudiciului care poate fi производственных объектах;
cauzat;
d) coordonarea lucrărilor de prevenire a avariilor la
obiectele industriale periculoase şi de asigurare a
capacităţii de pregătire pentru localizarea avariilor şi
lichidarea efectelor acestora;
e) efectuarea oportună a încercărilor şi verificărilor
tehnice ale instalaţiilor tehnice utilizate la obiectele
industriale periculoase, repararea şi verificarea
mijloacelor de măsurare şi control;
f) asigurarea disciplinei tehnologice;
g) identificarea, analiza şi pronosticarea riscului de
avarie la obiectele industriale periculoase şi a
ameninţărilor legate de astfel de avarii;
h) planificarea şi realizarea măsurilor de reducere a
riscului de avarii la obiectele industriale periculoase, în
special la executarea lucrărilor sau serviciilor contractate
cu alte organizaţii.
40/ст18 р13 La efectuarea planificării controlului asupra При планировании контроля на опасных
obiectelor industriale periculoase de categoria II de производственных объектах при
pericol, trebuie să se efectueze în următoarele limite II категория опасности , должно осуществляться в
de timp пределах следующих сроков
nu mai mult de o data in an не более одного раза в год;
41 La efectuarea planificării controlului asupra При планировании контроля на опасных
obiectelor industriale periculoase de categoria III de производственных объектах при
pericol, trebuie să se efectueze în următoarele limite III категория опасности , должно осуществляться в
de timp: пределах следующих сроков
nu mai mult de o data in doi ani не более одного раза в два года
42/ст5 р5 Stabiliţi pe cîte categorii se împart obiectele Установите на сколько категорий подразделяются
industriale periculoase în funcţie de consecinţele pe опасные производственные объекты в зависимости
care le poate avea avaria sau catastrofa cu caracter от последствий аварий или техногенных катастроф
tehnogen asupra intereselor vitale ale persoanei şi для жизненно важных интересов личности и
ale societăţii общества:
in 4 categorii производственные объекты подразделяются на четыре
категории опасности
categoria I de pericol – obiectele industriale periculoase
care constituie un pericol foarte înalt;
categoria II de pericol – obiectele industriale
periculoase care constituie un pericol înalt;
categoria III de pericol – obiectele industriale
periculoase care constituie un pericol mediu;
categoria IV de pericol – obiectele industriale
periculoase care constituie un pericol redus.
43/ст3 Indicaţi baza, la care se efectuează reglementarea Укажите на каком основании осуществляется
activităţilor în domeniul securităţii industriale регулирование деятельности в области
промышленной безопасности:
în baza Constituţiei Republicii Moldova, prezentei на основе Конституции Республики Молдова, настоящего
legi, a altor acte normative din domeniu, precum şi a закона, других нормативных актов в этой области, на основе
tratatelor internaţionale la care Republica Moldova международных договоров, стороной которых является
este parte, a documentelor normativ-tehnice care Республика Молдова, а также на основе нормативно-
stabilesc norme şi reguli de exploatare în siguranţă a технических документов, устанавливающих нормы и правила
obiectelor industriale periculoase şi care au caracter обязательного характера по безопасной эксплуатации
obligatoriu şi se identifică prin sigla „NRS” (norme şi опасных производственных объектов, обозначаемые
reguli de securitate). аббревиатурой “NRS”.
(2) Documentele normativ-tehnice în domeniul
securităţii industriale stabilesc:
a) cerinţe tehnice privind exploatarea în siguranţă a
instalaţiilor tehnice din cadrul obiectului industrial
periculos, a căror respectare asigură securitatea
industrială în scop de prevenire a incidentelor,
avariilor şi de pregătire a întreprinderilor pentru
localizarea şi lichidarea avariilor;
b) reguli generale şi linii directoare, proceduri de
ordin metodico-organizatoric sau de tehnică generală
pentru desfăşurarea activităţilor în domeniul
securităţii industriale.
(3) Controlul exploatării în siguranţă a instalaţiilor
tehnice şi a obiectelor industriale periculoase se
efectuează în baza normelor şi regulilor de exploatare
în siguranţă, a reglementărilor tehnice şi standardelor
naţionale aplicabile.
(4) Textele documentelor normativ-tehnice în
domeniul securităţii industriale sînt accesibile pentru
public şi sînt plasate pe pagina-web oficială a
Ministerului Economiei.
(5) Documentele normativ-tehnice în domeniul
securităţii industriale ale statelor cu care Republica
Moldova are încheiate acorduri respective se
consideră echivalente cu documentele normativ-
tehnice naţionale în cazul în care contribuie în mod
adecvat şi în acelaşi volum la realizarea obiectivelor
prevăzute de reglementările tehnice şi de documentele
normative de profil naţionale.
6) Modul de preluare a documentelor normativ-
tehnice în domeniul securităţii industriale ale altor
state, considerate echivalente cu cele naţionale, se
stabileşte de către organul abilitat în domeniul
securităţii industriale.
LEGE Nr. 108 din 27.05.2016 Cu privire la
gazele naturale
44 Сalitate a gazelor naturale conform legii nr. 108 Качество природного газа:
Gost 5542 Гост 5542
45 Сonducta directă de gaze naturale conform legii nr. Прямой газопровод – это:
108
conductă de gaze naturale complementară reţelelor газопровод дополнительный по отношению к
de gaze naturale interconectate; соединенным сетям природного газа
46 Consumator conform legii nr. 108 este: Потребитель:
consumator angro, consumator final sau o оптовый или конечный потребитель либо газовое
întreprindere de gaze naturale ce procură gaze предприятие покупающее природный газ
naturale;
47 Сonsumator final conform legii nr. 108 este: Конечный потребитель:
Persoană fizică sau juridică ce procură şi consumă Бытовой потребитель или небытовой потребитель
gazele naturale în alte scopuri de cît necesităţile покупающий природный газ для собственного
casnice. потребления
48 Сonsumator noncasnic conform legii nr. 108 este: Не бытовой потребитель:
persoană fizică sau persoană juridică care procură Физическое или юридическое лицо покупающее
gaze naturale în alte scopuri decît pentru propriile природный газ для иных целей нежели собственные
necesităţi casnice; бытовые нужды.
49 Сonsumator angro conform legii nr. 108 este: Оптовый потребитель:
persoană fizică întreprinzător individual sau физическое лицо – индивидуальный предприниматель
persoană juridică care procură gaze naturale în или юридическое лицо покупающее природный газ для
scopul revînzării lor în interiorul sau în exteriorul перепродаже внутри или вне системы природного газа
sistemului de gaze naturale;
50 Сonsumator casnic conform legii nr. 108 este: Бытовой потребитель:
persoană fizică care procură gaze naturale pentru физическое лицо –покупающее природный газ для
propriile necesităţi casnice, cu excepţia utilizării бытовых нужд не связанные с его использованием в
acestora în scopuri comerciale, pentru desfăşurarea коммерческих целях для осуществления
activităţii de întreprinzător sau profesionale; предпринимательской или профессиональной
деятельности
51 Distribuţia gazelor naturale conform legii nr. 108 Распределение природного газа это:
este:
transmitere a gazelor naturale prin reţelele de Транспортировка природного газа по
distribuţie a gazelor naturale în vederea livrării lor распределительными сетями природного газа с целью
către consumatori, fără a se include furnizarea; его доставки потребителям не включая поставку
52 Echipament de măsurare conform legii nr. 108: Измерительное оборудование –это:
aparat sau sistem destinat măsurării Прибор или система для измерение обьема
volumului de gaze naturale livrate şi, după поставляемого природного газа и при необходимости
caz, a debitului de gaze naturale în scopul расхода природного газа с целью фактурирования
facturării;
53 Furnizare conform legii nr. 108 este: Поставка:
vînzare, inclusiv revînzare, a gazelor naturale către Продажа включая перепродажу природного газа
consumatori; потребителям
54 Furnizor conform legii nr. 108 este: Поставщик:
întreprindere de gaze naturale titular de licenţă Газовое предприятие обладатель лицензии на
pentru furnizarea gazelor naturale care furnizează поставку природного газа поставляющие природный
gaze naturale în condiţiile prezentei legi; газ в соответствии с настоящим законом
55 Interconector conform legii nr. 108 este: Межсистемный газопровод – это:
conductă de gaze naturale care traversează o газопровод, пересекающий границу между
frontieră dintre Republica Moldova şi o altă Республикой Молдова и другой страной для
ţară cu unicul scop al conectării sistemului единственной цели – соединения национальных
naţional de transport al gazelor naturale al передающих систем природного газа Республики
Republicii Moldova cu cel al ţării respective; Молдова и соответствующей страны;
56 Reţea de gaze naturale conform legii nr. 108 este: Cеть природного газа - это:
Reţea de transport sau de distribuţie a gazelor Передающая и распределительная сеть природного
naturale. гпза
57 Stocarea în conductă conform legii nr. 108 este: Хранение в трубопроводе – это:
Stocare a gazelor naturale prin compresie în reţelele Хранение природного газа путём сжатия в
de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, передающих и распределительных сетях, но исключая
excluzându-se instalaţiile rezervate pentru установки, зарезервированные для оператора
operatorul reţelei de transport care îşi desfăşoară передающей сети для осуществления им своей
activităţile. деятельности.
58 Transmiterea gazelor naturalе conform legii nr. 108 Передача природного газа – это:
este:

Transmiterea gazelor naturale prin reţele de Передача природного газа через передающую сеть
transport al gazelor naturale în vederea livrării природного газа с целью доставки природного газа
lor către consumatori sau către operatorii потребителям или операторам
reţelelor de distribuţie, fără a se include распределительных сетей, но не включая поставку.
furnizarea.
Legea nr.186 din 10.07.2008 cu privire la
securitatea si sanatatea in munca
59/art.3 Indicaţi cui sunt destinate şi se aplică dispoziţiile Укажите, на кого распространяются положения
legii Nr. 186 din 10.07.2008 securităţii şi sănătăţii în закона Nr. 186 от 10.07.2008 об охране здоровья и
muncă безопасности труда:
in toate domeniile de activitate atit publice cit si a) работодателей; b) работников;
private ; angajatorilori,lucratorilor;reprezentantilor c) представителей работников;
lucratorilor;persoanelor care solicita angajarea in d) лиц, обращающихся по поводу трудоустройства,
cimpul muncei;somerilor находящихся на предприятии с разрешения
работодателя во время предварительной проверки
профессиональных способностей;
e) лиц, осуществляющих неоплачиваемый труд в
пользу общества или деятельность на общественных
началах;
f) лиц, не имеющих индивидуального трудового
договора, заключенного в письменной форме, в
отношении которых можно доказать наличие
договорных обязательств и оказываемых услуг при
помощи любого другого средства доказывания;
g) лиц, которые во время отбывания наказания в
местах лишения свободы работают в мастерских
пенитенциарных учреждений или на других рабочих
местах;
h) безработных во время участия в одной из форм
профессиональной подготовки
60/art.6 Determinaţi de cine se aprobă actele normative Определите, кем утверждаются нормативные акты
privind securitatea şi sănătatea în muncă об охране здоровья и безопасности труда:
de Guvern утверждаются Правительством.

61/ art.7 p1 Indicaţi de cine este exercitat controlul aplicării de Укажите, кем осуществляется контроль применения
către angajatori a legii despre Securitatea în muncă работодателями закона и других нормативных актов
şi a altor acte normative din domeniu по охране здоровья и безопасности труда:
Ministerul Muncei Protectiei Sociale si Familiei Министерство труда, социальной защиты и семьи
62/art.17 p.1 Stabiliţi cazuri, în care angajatorul trebuie să asigure Установите, в каких случаях работодатель должен
condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o обеспечить условия, при которых каждый работник
instruire suficientă, adecvată, teoretică şi practică în получает подготовку в области охраны здоровья и
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special безопасности труда, в частности, в виде
sub formă de informaţii, instrucţiuni şi/sau lecţii информации, инструкций и/или лекций:
a) la angajare, care include instruirea introductiv- a) при приеме на работу – общее вводное обучение и
generală şi instruirea la locul de muncă;
обучение на рабочем месте;
b) în cazul schimbării locului de muncă,
b) при изменении места работы, переводе или
transferului sau permutării;
перемещении;
c) la introducerea unui nou echipament de lucru sau
c) при вводе нового рабочего оборудования или изменения
la modificarea echipamentului de lucru existent;
действующего оборудования;
d) la introducerea oricărei noi tehnologii sau
d) при внедрении новой технологии или методов работы;
proceduri de lucru;
e) при выполнении специальных работ.
e) la executarea unor lucrări speciale .
63/art.17 p.2 Determinaţi cum trebuie să fie instruirea Определите, каким должно быть обучение
lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în работниковв области охраны здоровья и безопасности
muncă труда:
a) adaptat in fuctie de evolutia riscurilor a) адаптированным к эволюции профессиональных рисков или
profisionale sau de aparitia unori riscuri noi. появлению новых рисков;
b) periodica si pe masura necesitatii b) периодическим и по мере необходимости
64/art.17 p.3 Indicaţi interval la care se efectuează instruirea Укажите, в каких интервалах осуществляется
periodică în domeniul SSM a muncitorilor периодическое обучение в области охраны труда
рабочих:
la interval ce nu vor depasi 6 luni , не превышающих шесть месяцев.

65/art.17 p.7 Stabiliţi, periodicitatea efectuării instruirii periodice Установите, в какой период проводится периодическое
în domeniul SSM a conducătorilor de unităţi, обучение в области охраны труда руководителей
conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor, предприятий, руководителей рабочих мест,
lucrătorilor desemnaţi şi reprezentanţilor специалистов, назначенных рабтников и
lucrătorilor представителей работников:
o data la 36 luni не реже одного раза в 36 месяцев
66/art.17 p.8 Determinaţi unde are loc instruirea lucrătorilor în Определите, где проводится обучение работников в
timpul programului de lucru prevăzută în domeniul рабочее время, предусмотренное в области охраны
securităţii şi sănătăţii în muncă здоровья и безопасности труда:
in timpul programului de lucru in interior sau in проводится в рабочее время на предприятии либо вне его
afara unitatii
67/art.17 p.8 Indicaţi de cine se suportă costul instruirii în Укажите, кем оплачивается стоимость обучения в
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă области охраны здоровья и безопасности труда:
de catre angajator оплачивается работодателем
68/art.23 Stabiliţi care răspundere conform legii poartă Установите, какую ответственность в
persoanele cu funcţii de răspundere şi lucrătorii соответствии с законом несут должностные лица и
vinovaţi de încălcarea prezentei legi şi a altor acte работники, виновные в нарушении настоящего закона
normative de securitate şi sănătate în muncă и других нормативных актов по охране здоровья и
безопасности труда:
materiala,disciplinara,administrativa, si penala , несут материальную, дисциплинарную, административную и
conform legei уголовную ответственность в соответствии с законом.

NCM G 05.01.-2014 Sisteme de distribuţie


gaze
69 Conform NCM G. 01.05:2014presiunea de regim în Рабочее давление в полиэтиленовом газопроводе
conductele de gaze din polietilenă de cagoria I высокого давления 1-й категории должно быть:
trebuie să fie:
Peste 0.6-1.0 MPa inclusiv cвыше 0.6-1.0 MПa включительно
70 Conform NCM G. 01.05:2014 presiunea de regim în Рабочее давление в полиэтиленовым газопроводе
conductele de gaze din polietilenă de categoria II высокого давления 2-й категории должно быть:
trebuie să fie:
Peste 0.3-0.6 MPa inclusiv свыше 0.3-0.6 MПa включительно
71 Conform NCM G. 01.05:2014presiunea de regim în Рабочее давление в полиэтиленовым газопроводе
conductele de gaze din polietilenă de presiune medie среднего давления должно быть:
trebuie să fie:
Peste 0.005-0.3 MPa inclusiv свыше 0.005-0.3 MПa включительно
72 Conform NCM G. 01.05:2014presiunea de regim în Рабочее давление в полиэтиленовом газопроводе
conductele de gaze din polietilenă de presiune joasă низкого давления должно быть:
trebuie să fie:
Pina 0.005 MPa inclusiv до 0,005 Мпа включительно
73 Conform NCM G. 01.05:2014presiunea de regim în Рабочее давление в cтальном газопроводе высокого
conductele de gaze din oţel de presiune înaltă de давления 1-й категории давления должно быть:
categoria I trebuie să fie:
Peste 0.6-1.2 MPa inclusiv свыше 0,6-1,2 Мпа включительно
74 Conform NCM G. 01.05:2014presiunea de regim în Рабочее давление в cтальном газопроводе высокого
conductele de gaze din oţel de presiune înaltă de давления 2-й категории давления должно быть:
categoria II trebuie să fie:
Peste 0.3-0.6 MPa inclusiv свыше 0.3-0.6 MПa включительно
75 Conform NCM G. 01.05:2014presiunea de regim în Рабочее давление в cтальном газопроводе cреднего
conductele de gaze din oţel de presiune medie давления должно быть
trebuie să fie:
Peste 0.005-0.3 MPa inclusiv свыше 0,005-0,3 Мпа включительно
76 Conform NCM G. 01.05:2014presiunea de regim în Рабочее давление в стальном газопроводе низкого
conductele de gaze din oţel de presiune joasă давления должно быть:
trebuie să fie:
Pina 0.005 MPa inclusiv до 0,005 Мпа включительно
77 Conform NCM G. 01.05:2014presiunea de regim Давления газа в жилые здания, в том числе с
presiunea gazelor în clădiri de locuit inclusiv cu поквартирным теплоснабжением составляет:
alimentare autonomă a apartamentelor cu căldură
este de:
0.003 MPa 0,003 МПа
78 Conform NCM G. 01.05:2014presiunea de regim a Давления газа в административных зданиях должно
gazelor în clădiri administrative trebuie sa fie de: быть не менее:
0.005 MPa 0,005 МПа
79 Conform NCM G. 01.05:2014presiunea de regim Максимальное давление природного газа в
presiunea maximală a gazului natural în conductele распределительном газопроводе должно быть не
de distribuţie gaze trebuie sa fie pînă la: более:
1.2 MPa 1,2 МПа
80 Conform NCM G. 01.05:2014grosimea pereţilor Толщина стенок труб и соединительных деталей
ţevilor şi a racordurilor conductelor supraterestre стальных надземных газопроводов следует
din oţel trebuie să fie aplicată nu mai puţin de: принимать не менее, mm
De peste 2mm Не менее 2 мм
81 Conform NCM G. 01.05:2014grosimea pereţilor Толщина стенок труб и соединительных деталей
ţevilor şi a racordurilor conductelor subterane подземных газопроводов следует принимать не менее:
trebuie să fie aplicată nu mai puţin de:
De peste 3mm Не менее 3мм
82 Conform NCM G. 01.05:2014amplasarea Размещение сварных соединений в стенах,
îmbinărilor sudate în pereţi, planşeuri şi alte перекрытиях и в других конструкциях зданий и
elemente de construcţii ale clădirilor şi construcţiilor сооружений:
Nu se admite. Не допускается.
83/5.1.11 Conform NCM G. 01.05:2014 robinetele de Отключающие устройства на надземные газопроводы
închidere la conductele supraterane de gaze de среднего давления, проложенных по стенам зданий и
presiune medie, pozate pe pereţii clădirilor şi pe на опарах, следует размещать на расстоянии от
suporturi trebuie să fie amplasate la o distanţă de la дверных и открывающихся оконных проёмов не менее:
golurile de uşă şi de ferestre minim de:
1м 1м
84 Conform NCM G. 01.05:2014robinetele de închidere Отключающие устройства на надземные газопроводы
la conductele supraterane de gaze de presiune joasă, низкого давления, проложенных по стенам зданий и на
pozate pe pereţii clădirilor şi pe suporturi trebuie să опарах, следует размещать на расстоянии от
fie amplasate la o distanţă de la golurile de uşă şi de дверных и открывающихся оконных проемов не менее:
ferestre minim de:
0,5м 0,5м
85/5.2.4 Conform NCM G. 01.05:2014 capetele tuburilor de Концы футляров при пересечении стенок газовых
protecţie la intersectarea cu pereţii căminelor de колодцев должны вводится на не менее:
gaze trebuie să fie cu cel puţin:
cu cel putin 2 cm не менее 2см
86/5.2.4 Conform NCM G. 01.05:2014capetele tuburilor de Концы футляров при пересечении наружных стенок
protecţie vor depăşi limitele instalaţiilor şi сооружений и коммуникаций должны выводиться не
comunicaţiilor traversate în ambele părţi cu cel менее:
puţin:
cu cel putin 2 m не менее 2 м
87/5.2.9 Conform NCM G. 01.05:2014 ţevile şi fitingurile din Полиэтиленовые трубы и соединительные детали,
polietilenă, utilizate la montarea gazoductelor în применяемые для строительства газопроводов в
interiorul localităţilor, urmează a fi cu coeficientul населённых пунктах должны иметь коэффициент
de siguranţă la rezistenţă: запаса прочности:
cel putin 3,2 не менее 3,2
88/5.2.10 Conform NCM G. 01.05:2014 în sistemele de В системах газоснабжения в населенных пунктах
alimentare cu gaze din interiorul localităţilor se разрешается применять трубы и соединительные
permite utilizarea ţevilor şi fitingurilor din детали из полиэтилена:
polietilenă:
PE 100 la orcare presiune pina la 0.6 MPa inclusiv ПЕ100 при давление до 0,6 МПа включительно
PE 80 numai la presiunea pina la 0.3 MPa inclusiv ПЕ 80 при давление до 0,3 МПа включительно
89/5.2.12 La montarea gazoductelor din polietilenă При прокладке межпоселковых полиэтиленовых
interurbane sе permite utilizarea ţevilor şi газопроводов разрешается применять трубы и
fitingurilor din polietilenă: соединительные детали из полиэтилена:
PE 100 la orcare presiune pina la 1,0 MPa inclusiv ПЕ100 при давление до 1,0МПа включительно
PE 80 numai la presiunea pina la 0.6 MPa inclusiv ПЕ 80 при давление до 0,6 МПа включительно
90/5.2.9 Ţevile şi fitingurile din polietilenă, utilizate la Полиэтиленовые трубы и соединительные детали,
montarea gazoductelor în interiorul localităţilor, применяемые для строительства газопроводов в
urmează a fi cu coeficientul de siguranţă la населенных пунктах должны иметь коэффициент
rezistenţă nu mai mic de запаса прочности не менее
cel putin 3,2 не менее 3,2
91/5.2.11 Ţevile şi fitingurile din polietilenă, utilizate la Полиэтиленовые трубы и соединительные детали,
montarea gazoductelor în afara localităţilor, применяемые для строительства газопроводов вне
urmează a fi cu coeficientul de siguranţă la населенных пунктах должны иметь коэффициент
rezistenţă nu mai mic de : запаса прочности не менее
cel putin 2,0 не менее 2,0
92/5.2.7 În spaţiul intertubular, între tubul de protecţie şi В межтрубном пространстве футляра и газопровода
conducta de gaze, se admite trasarea cablului de разрешается прокладка эксплуатационного кабеля
exploatare (de comunicaţii, telemecanică şi protecţie (связи, телемеханики и электрозащиты)
catodică), destinat deservirii sistemelor de предназначенного для обслуживания
distribuţie a gazelor, cu tensiunea de pînă la газораспределительных систем, напряжением до
pina la 60V до 60В
93/7.21 Pe conductele de gaze ale clădirilor de producţie, На газопроводах производственных зданий,
centralelor termice, clădirilor publice şi sociale cu котельных, общественного-бытовых зданий
destinaţie de producere urmează a fi prevăzute производственного назначения следует
предусматривать
conducte de purjare продувочные газопроводы
94 Presiunea gazului în conductele interioare de gaze şi Давление газа во внутренних газопроводов и перед
înaintea aparatelor consumatoare de combustibil газоиспользующими установками, в жилые здания не
gazos, instalate în clădiri de locuit nu trebuie să должно превышать
depăşească
0.003MPa 0.003MPa
95/5,4,4 La traversări subacvatice se vor folosi ţevi din oţel На подводных переходах следует применять стальные
avînd grosimea peretelui cu 2 mm mai mult decît трубы с толщиной стенки на 2 мм больше расчетной,
cea de calcul, dar nu mai mica de : но не менее
5мм 5мм
96/5.4.7 Armatura de închidere se amplasează la o distanţă Запорная арматура размещается от границ перехода
minimum de la hotarele traversării: на расстоянии не менее:
de minimum 10м не менее 10м
97/6.3.4 Stabiliţi permisiunea de instalarea PRG cu presiune ШГРП с входным давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа
de intrare a gazelor de peste 0,6 şi pînă la 1,2 MPa на наружных стенах зданий устанавливать:
pe pereţi exteriori ai clădirilor:
Nu se admite Не разрешается
98/6.3.5 Distanţa PRG cu presiunea de gaze pînă la 0,3 MPa, Расстояние ШГРП с давлением газа на вводе до 0,3
de la ferestre, uşi şi alte goluri trebuie să fie nu mai МПа от окон, дверей и других проемов должно быть не
mică de: менее:
nu mai mica de 1м Не менее 1 м
99/6.3.5 Distanţa PRG cu presiunea gazelor la intrare de la Расстояние ШГРП с давлением газа на вводе до свыше
0,3 MPa până la 0,6 MPa, de la ferestre, uşi şi alte 0,3 до 0,6 МПа от окон, дверей и других проёмов
goluri trebuie să fie nu mai mică de: должно быть не менее:
nu mai mica de 3м Не менее 3 м
100/6.4.1 În încăperi unde se află utilajul consumator de В помещении, где располагаются газоиспользующее
combustibil gazos şi nemijlocit lângă instalaţiile оборудование, а также непосредственно у тепловых
termice pentru debutarea gazelor spre arzătoare pot установок для подачи газа к их горелкам могут
fi amplasate: размещаться:
IRG ГРУ
101/6.4.5 Nu se admite amplasarea IRG în încăperile de Не допускается размещать ГРУ в помещениях
categoria : категорий:
А si Б АиБ
102/6.5.2 Se admite utilizarea PRG dotată cu un singur Разрешается использования ШГРП с одним
regulator de presiune fără bypass pentru alimentare регулятором давления газа без байпаса для
cu gaze nu mai mult de: газоснабжения не более:
nu mai mult de doua cladiri monobloc не более двух одноквартирных жилых домов
103/6.5.7 Pentru PRG cu RCP cu presiunea gazului la intrare Для ШГРП с КРД, при давлении газа на вводе до 0,3
pînă la 0,3 Mpa şi capacitatea de 200 m3/oră, se МПа и пропускной способностью до 200 м3/час,
permite de a nu prevedea: допускается не предусматривать:
conductele de purjare si deversare сбросные и продувочные свечи
104/7.2.7 Conform NCM G. 01.05:2014 înălţimea minimă a Высота помещения, в котором устанавливается
încăperilor în care se instalează utilaj de gaze газоиспользующее оборудования, должно быть:
trebuie se fie:
nu mai putin de 2.2m не менее 2,2м
105/4.7 Conform presiunii în conductele de gaze, ele se Газопроводы классифицируются по давлению:
clasifică:
Inalta de catigoria I peste 0.6 pina la 1.2 MPa высокая 1 категории свыше 0,6 до 1,2 МПа
inclusiv включительно
Inalta de catigoria II peste 0.3 pina la 0.6 MPa высокая 2 категории свыше 0,3 до 0,6 МПа
inclusiv включительно
Medie de catigoria III peste 0.005 pina la 0.3 MPa среднего 3. категории свыше 0,005 до 0,3 МПа
inclusiv включительно
Joasa de catigoria IV pina 0.005 MPa inclusiv низкого 4 .категории до 0,005 МПа включительно
106/7.29 Volumul încăperilor în care se instalează aparate de Помещение в котором устанавливается
încălzire cu gaze, cu capacitatea termică pînă la 35 отопительное газовое оборудование до 35 кВт
kWt, trebuie să fie: должно быть:
volumul 7.5 m3 обьем 7,5 м3
107/7.29 Volumul interior a încăperilor înglobate şi anexate Выстроенные и пристроенные помещения, в которых
în care se instalează aparatele de încălzire cu gaze cu размещается отопительное газовое оборудование
capacitatea termică sumară mai mare de 35 kW, свыше 35 кВт до 100 кВт внутренней объем
pînă la 100 kW inclusiv, trebuie să fie de minim: помещений должен быть не менее:
volumul 15 m3 обьем 15 м3
108/7.28 Volumul interior al bucătăriilor pentru instalarea Внутренней объем помещений кухонь для газовой
unui aragaz cu 2 ochiuri trebuie să fie nu mai mic плиты с двумя горелками должно быть не менее:
de:
8м3 8м3
109/7.28 Volumul interior al bucătăriilor pentru instalarea Внутренней объем помещений кухонь для газовой
unui aragaz cu 3 ochiuri trebuie să fie nu mai mic плиты с тремя горелками должно быть не менее:
de:
12м3 12м3
110/7.28 Volumul interior al bucătăriilor pentru instalarea Внутренней объем помещений кухонь для газовой
unui aragaz cu 4 ochiuri trebuie să fie nu mai mic плиты с 4-мя горелками должно быть не менее:
de:
15 м3 15 м3
111/7.8 Determinaţi volumul încăperilor amplasate în Определите объём помещений, расположенных в
demisol, în care se permite instalarea aparatelor цокольных этажах, в которых разрешается
consumatoare de gaze naturale (metan) размещение газоиспользующего оборудования
природного газа (метан):
de minimum 15 m3 не менее 15м3
112/7.28 Pentru instalarea aragazurilor, în cazul cînd Eсли помещения кухонь имеют высоту не менее 2,2 м
înălţimea bucătăriei este mai mică de 2,2 m pînă la 2 до 2,0 м включительно, объем должен быть в:
m inclusiv, volumul trebuie să fie de:
1,25 ori mai mare 1,25 раза больше
113/7.8 Suprafaţa totală a geamului încăperii unde se Общая площадь остекления, где размещается
instalează aparatele consumatoare de gaze naturale газоиспользующего оборудования природного газа
(metan) trebuie să fie: (метан) должна быть не менее:
0,005 м2 на 1 м3 a incaperii 0,005 м2 на 1 м3 помещения
114/7.16 Verificarea gazoductelor individuale la etanşeitate, Испытания индивидуальных газопроводов на
se realizează cu presiunea: герметичность выполняется давлением:
0.1MPa timp 1ora 0,1МПа за 1 час
115/7.21 Pe conductele de gaze ale clădirilor de producţie, На газопроводах производственных зданий,
centralelor termice, clădirilor publice şi sociale cu котельных, общественно-бытовых зданий
destinaţie de producţie urmează a fi prevăzute: производственного назначения следует
предусматривать:
conducte de purjare продувочные трубопроводы
116/7.10 Stabiliţi materialul din care trebuie executate Установите, материал, из которого следует
conductele interioare de gaze выполнять внутренние газопроводы:
tevi metalice , cupru, polimetalice multistrat стальные, медные
117/7,13 Determinaţi cum trebuie prevăzută pozarea Определите, какой следует предусматривать
conductelor de gaze interioare прокладку внутренних газопроводов:
deschisa sau ascunsa открытая или скрытая
118/7.18 Indicaţi dacă se admite pozarea ascunsă a Укажите, если допускается скрытая прокладка
conductelor de gaze HGL газопроводов СУГ:
nu se admite не допускается
119/7.20 Stabiliţi tipul conductelor de gaze care pot fi pozate Установите, какими газопроводами, допускается
de tranzit deschis prin băi şi blocuri sanitare din открытая транзитная прокладка через ванную
apartamentele caselor de locuit fără îmbinări комнату или санузел в квартирах жилых зданий без
demontabile разъемных соединений:
tevi din cupru стальные, медные
120/7.23 Determinaţi locurile unde nu se admite pozarea Определите, где не допускается предусматривать
conductelor de gaze прокладку газопроводов:
in incaperile de catigoria A si B, in subsoluri, in в помещениях категории А и Б ,в подвалах,через
cladirile de depozitare a materialelor combustibile si вентиляционные камеры шаты и каналы , через
deflagrante, centralelor electrice ,goluri de шахты лифтовпомещение
accesoare,blocuri sanitare мусоросборников,дымоходы
121/7,24 Indicaţi înălţimea, la care urmează a fi prevăzută Укажите, на какой высоте следует предусматривать
instalarea robinetelor de închidere în exteriorul установку отключающих устройств снаружи здания
clădirii, la ieşirea gazoductului din pământ pentru при выходе газопровода из земли для стальных
gazoductele subterane din oţel подземных газопроводов:
1,8м 1,8м
122 Stabiliţi dacă se permite instalarea dispozitivelor de Установите, если разрешается установка
deconectare pe sectoare ascunse şi tranzitare a отключающих устройств на скрытых и транзитных
conductei de gaze участках газопровода:
nu se admite запрещается
123/7.24 Stabiliţi dacă se permite instalarea dispozitivelor de Установите, если разрешается установка
deconectare pe sectoare ascunse şi tranzitare a отключающих устройств на скрытых и транзитных
conductei de gaze участках газопровода:
nu se admite запрещается
124/7.29 Indicaţi cu cît mai mare trebuie să fie volumul Укажите, насколько больше должен быть объем кухни
bucătăriei de volumul necesar pentru aragazuri la от требуемого объема для газовых плит, при
instalarea în bucătărie a aragazului şi установке в кухне газовой плиты и отопительного
preîncălzitorului de apă pentru încălzire cu puterea газоиспользующего оборудования до 35 кВт с
sub 35 kW cu cameră deschisă de ardere открытой камерой сгорания:
6m3 6 m3
125/7.29 Stabiliţi, cu cît mai mare trebuie să fie volumul Установите, насколько больше должен быть объем
bucătăriei de volumul necesar pentru aragazuri la кухни от требуемого объема для газовых плит при
instalarea în bucătărie a aragazului şi установке в кухне газовой плиты и проточного
schimbătorului de căldură pe gaze, pentru газового водонагревателя для горячего водоснабжения
alimentare cu apă caldă fără acumulare de apă sau или отопительного газового водонагревателя с
preîncălzitorului de apă, pe gaze, pentru încălzire cu закрытой камерой сгорания, независимо от тепловой
cameră închisă de ardere, indiferent de puterea мощности:
termică
nu este nevoie de volum suplimentar допольнительного обьема не требуется
126/7.29 Determinaţi pe baza cărora cerinţe se determină Определите, исходя из каких требований
dimensiunea încăperii la instalarea preîncălzitorului определяются размеры помещения при установке
de apă pentru încălzire cu camera de ardere închisă отопительного водонагревателя с закрытой камерой
într-o încăpere separată сгорания в отдельном помещении:
la cerintile expuse in instructiunea fabricilor изходя из требований завода изготовителей по
producatoare privind montajul si exploatarea монтажу и эксплуатации
127/7.29 Indicaţi unde se admite instalarea aparatelor de Укажите, где допускается установка отопительного
încălzire şi/sau încălzitoarelor de apă, indiferent de и/или водонагревательного оборудования, независимо
capacitatea termică a acestora, cu degajare directă a от мощности, с выбросом дымовых газов
produselor de ardere în încăpere непосредственно в помещение:
in exterior sub acoperis de protectie снаруже под навесом
128/7.23 Stabiliţi unde nu se admite a prevedea pozarea Установите, где не допускается предусматривать
conductelor de gaze interioare прокладку внутренних газопроводов:
in incaperile de catigoria A si B, in subsoluri, in помещениях категории А и Б ,в подвалах,через
cladirile de depozitare a materialelor combustibile si вентиляционные камеры, шахты и каналы ,
deflagrante, centralelor electrice ,goluri de через шахты лифтов помещение
accesoare,blocuri sanitare мусоросборников, дымоходы
129 Robinetele de închidere la conductele supraterane Отключающие устройства на надземных
de gaze presiune joasă, pozate pe pereţii clădirilor şi газопроводах низкого давления, проложенных по
pe suporturi, trebuie amplasate la o distanţă(în rază) стенам зданий и на опорах, следует размещать на
de la golurile de uşă şi ferestre ce se deschid, de расстоянии (в радиусе) от дверных и открывающихся
minim: оконных проемов не менее
0.5 m 0.5 m
130 Robinetele de închidere la conductele supraterane Отключающие устройства на надземных
de gaze presiune medie, pozate pe pereţii clădirilor газопроводах среднего давления, проложенных по
şi pe suporturi, trebuie amplasate la o distanţă(în стенам зданий и на опорах, следует размещать на
rază) de la golurile de uşă şi ferestre ce se deschid, расстоянии (в радиусе) от дверных и открывающихся
de minim оконных проемов не менее
1,0 м. 1,0 м.
131 Robinetele de închidere la conductele supraterane Отключающие устройства на надземных
de gaze presiune înaltă categoria II, pozate pe pereţii газопроводах высокого давления II категории,
clădirilor şi pe suporturi, trebuie amplasate la o проложенных по стенам зданий и на опорах, следует
distanţă(în rază) de la golurile de uşă şi ferestre ce se размещать на расстоянии (в радиусе) от дверных и
deschid, de minim открывающихся оконных проемов не менее
3.0 bm 3.0m
132 Robinetele de închidere la conductele supraterane Отключающие устройства на надземных
de gaze presiune înaltă categoria I, pozate pe pereţii газопроводах высокого давления I категории,
clădirilor şi pe suporturi, trebuie amplasate la o проложенных по стенам зданий и на опорах, следует
distanţă(în rază) de la golurile de uşă şi ferestre ce se размещать на расстоянии (в радиусе) от дверных и
deschid, de minim открывающихся оконных проемов не менее
5.0m 5.0 m
133/554 Gazele naturale trebuie să corespundă cerinţelor Природный газ должен соответствовать
conform требованиям:
cerintelor standardelor moldovenesti требованиям молдавских стандартов
Proprietăți fizico-chimice ale gazelor
combustibile
134 Temperatura de autoaprindere a metanului (СН4) Температура воспламенения метана (СН4):
este:
645 645
135 Temperatura de arderea metanului (СН4) este: Температура горения метана (СН4):
2045 С 2045 С
136 Temperatura de fierbere a metanului (СН4) este: Температура кипения метана (СН4):
-161 -161
137 Limitele de explozie a metanului (СН4) în amestec Пределы взрываемости метана (СН4) при
cu aer este de: содержании его во смеси с воздухом составляет:
5-15 % 5-15 %
138 Pentru arderea completă a unui 1 m3 de metan Для полного сгорания 1м3, метана (СН4) необходимо
(СН4) este necesar volumul de aer: воздуха:

9.5 m3 9.5 M3
139 Pentru arderea completa unui 1m3 de metan (СН4) Для полного сгорания 1м3, метана (СН4) необходимо
este necesar volumul de oxigen: кислорода:
2m3 2m3
140 Capacitatea calorică a metanului (СН4) este: Теплотворная способность природного газа (метан
СН4):
8540-9510 kkal/ m3 8540-9510 kkal/ m3
141 Fracţia de oxigen în gazele naturale trebuie să fie de Объемная доля кислорода, в природных газах, не более:
maximum:
1% 1%
142 Caracteristica concentraţiei de gaz în aer până la 5 Газо-воздушная смесь, имеющая в составе количество
% este: газа до 5 %:
хлопок
143 Caracteristica concentraţiei de gaz în aer de la 5 % Газо-воздушная смесь, имеющая в составе количество
pînă la 15 %: газа от 5 до 15 %:
взрывоопасная
144 Caracteristica concentraţiei de gaz în aer mai Газо-воздушная смесь, имеющая в составе количество
sus de 15 %: газа больше 15 %:
пожароопасная
145 Norma de odorizare a gazului natural cu Норма одоризации природного газа,
etilmercaptan (C2H5SH) este: этилмеркаптанам (C2H5SH) должна составлять:
16 гр на 1000м3 газа 16 гр на 1000м3 газа
146 Densitatea gazului natural este de: Плотность природного газа находится в пределах:
0.72 0.72
147 Masa impurităţilor mecanice în gazele naturale Масса механических примесей в составе природных
trebuie să fie: газов должна быть:
0,001 0,001
148 Odorantul care conferă un miros caracteristic Какой одорант придает характерный запах газу.
gazelor este:
etilmercaptan (C2H5SH) этилмеркаптанам (C2H5SH)
149 Presiunea la momentul exploziei a gazului natural Давление при взрыве природного газа составляет:
este de:
0.7-1.0 MPa 0.7-1.0 MPa
150 Viteza flăcării este de: Скорость распространения пламени:
0.67 m/sec 0.67 m/sec
151 Condiţiile pentru explozie sunt: Какие условия взрыва:
Încăpere închisă, concentraţia de gaz în aer, sursă de Замкнутый объём, взрывоопасная концентрация,
aprindere источник воспламенения

152 Pentru arderea completă a 5 m3 de gaz- metan Для полного сжигания 5 м3 метана теоретически
teoretic este necesar un volum de aer: необходимо воздуха:
50 м3. 50 м3. (9.5x5)
153 Cerinţele minime de securitate privind exploatarea Минимальные требования безопасности при
sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile эксплуатации распределительных сетей горючих
naturale stabilesc cerinţele faţă de proiectarea, природных газов устанавливают обязательные
montarea, reglarea şi punerea în funcţiune, recepţia требования к проектированию, монтажу, наладке и
şi darea în exploatare, reconstrucţia, deservirea вводу в эксплуатацию, приемке и сдаче в эксплуатацию,
tehnică, repararea şi exploatarea sistemelor de реконструкции, техническому обслуживанию, ремонту
distribuţie a gazelor combustibile naturale la и эксплуатации распределительных сетей горючих
suprapresiuni: природных газов с избыточным давлением:
pina la 1.2 MPa не более 1,2 МПа
154 Activităţile de distribuţie a gazelor naturale şi Деятельность по распределению природных и
lichefiate la obiectele economiei naţionale, precum şi сжиженных газов объектам национального хозяйства,
exploatarea obiectelor industriale periculoase şi a а также эксплуатация опасных производственных
instalaţiilor tehnice/sistemelor tehnologice aferente объектов и технических устройств/технологических
acestora sînt supuse систем, относящихся к ним
controlului si supravegherei tehnice de stat de подлежит контролю и государственному
catre Inspectoratul Principal de Stat pentru техническому надзору Главной государственой
Supraveghere tehnica a Obiectelor Industrial инспекции по техническому надзору опасных
Periculoase производственых объектов
155 Documentaţia de proiect a sistemelor de alimentare Проектная документация систем газо- снабжения
cu gaze se elaborează în conformitate cu cerinţele разрабатывается в соответствии с требованиями
actelor legislative si documentelor normativ tehnice действующих законодательных астов и нормативно
in vigoare технических документов
156 Documentaţia de proiect, pînă a fi deţinută de către Проектная документация, до передачи ее в
solicitant, este coordonată cu organizaţiile собственность заявителя, согласовывается с
cointeresate şi cu întreprinderea specializată privind заинтересованными организациями и со
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze, care специализированными предприятиями, в отношении
verifică corespundere cu эксплуатации систем газоснабжения, которые
проверяют ее соответствие
cu avizul de racordare pentru livrarea gazelor si cu разришениб на подключение для поставки газов к
normativele in vigoare действущим нормативам
157 Proiectele urmează să fie recoordonate pe parcursul Проекты подлежат дополнительному согласованию в
a течение
daca pe parcursul a 5 ani nu a fost inceputa если в течение 5 лет не были начаты монтажные
montarea sistemelor de alimentare cu gaze dupa работы систем газоснабжения после продления срока
prelungirea terminului de valabilitate al avizului de действия разришение на подключение
racordare
158 La montarea sistemelor de alimentare cu gaze şi К монтажу систем газоснабжения и относящихся к
obiectelor aferente lor sînt admise organizaţiile ce ним объектов допускаются организации, которые
dispun de: обладают
licenta la efectuarea lucrarilor in domeniul 1. лицензией для выполнения данного вида
activitatii dat деятельности
2.conducatori si specialisti si muncitori instruiti in 2. атестованы соответствущим образом
modul corespunzator руководители и специалисты
3. baza tehnica necesara pentru desfasurare 3. надлежащей технической базы
activitatii respective 4. положительным экспертным заключение
4. aviz pozitiv de expertiza elibirat de organismul de выданым экспертным органом в области
expertiza in domeniul securitati industriale безопасности
159 La montarea sistemelor de alimentare cu gaze şi К монтажу систем газоснабжения и относящихся к
obiectelor aferente lor sînt admise organizaţiile ce ним объектов допускаются организации, которые
dispun de: обладают
licenta la efectuarea lucrarilor in domeniul
activitatii dat 5. лицензией для выполнения данного вида
2.conducatori si specialisti si muncitori instruiti in деятельности
modul corespunzator 6. атестованы соответствущим образом
3. baza tehnica necesara pentru desfasurare руководители и специалисты
activitatii respective 7. надлежащей технической базы
4. aviz pozitiv de expertiza elibirat de organismul de 8. положительным экспертным заключение
expertiza in domeniul securitati industriale выданым экспертным органом в области
безопасности
160 Pentru înregistrarea documentaţiei de proiect Для регистрации проектной документации объекта
pentru obiectul industrial periculos, beneficiarul газоснабжения заказчик должен обратиться в Орган
trebuie să înainteze Organului de control şi по промышленной безопасности с письмом, где
supraveghere tehnică de stat o scrisoare cu должны быть приложены
solicitarea respective cu anexare
documentatiei de proiect si avizul pozitiv de проектную документацию и положительное
exprtiza la aceasta экспертное заключение для нее
161 Conectarea (racordarea sub gaze) conductelor de Присоединение (врезка под газом) вновь построенных
gaze nou-construite la cele în funcţiune se execută în газопроводов к действующим производится на
baza procesului-verbal de recepţie a construcţiei основании акта о приемке законченного
finalizate a obiectului sistemului de alimentare cu строительством объекта системы газоснабжения по
gaze conform instrucţiunilor aprobate инструкциям, утвержденным
conducatorul operatorului sistemului de руководителем оператора распределительных
distributie care exploateza sistemele de alimentare систем который експлотирует системы
cu gaze cu forte propriu serviciu tehnic - gaz газоснабжения силами собственой газо технической
службы
162 Livrarea gazelor în reţelele urbane, localităţile rurale Пуск газа в газовые сети городов, поселков и сельских
şi interrurale, în conductele de gaze de presiune населенных пунктов, в газопроводы высокого
înaltă, lucrările de racordare a conductelor de gaze давления, работы по присоединению газопроводов
de presiune înaltă, medie şi joasă, lucrările de высокого, среднего и низкого давления, ремонтные
reparaţii în SRG, SRM, PRG, PRM, PM, IRG, în zona работы в ГРС, ГРП, ШГРП, ГРУ, в производственной
de producţie a SDÎG, SÎG, SAAG cu utilizarea зоне ГНС, ГНП, АГЗС с применением сварки и газовой
sudurii şi tăierii cu gaze, lucrările de reparaţii la резки, ремонтные работы на газопроводах низкого,
conductele de gaze de presiune joasă, medie şi înaltă среднего и высокого давления «под газом» с
„sub gaze” cu aplicarea sudurii şi tăierii cu gaze, применением сварки и газовой резки, снижение и
micşorarea şi restabilirea presiunii gazelor în восстановление давления газа в газопроводах среднего
conductele de presiune joasă, medie şi înaltă, ce ţin и высокого давлений, связанные с отключением
de deconectarea consumatorilor, deconectarea şi потребителей, отключение и последующее включение
conectarea ulterioară a alimentării cu gaze în подачи газа в целом на предприятие, первичное
întregime la întreprindere, umplerea iniţială a заполнение резервуаров сжиженным газом на ГНС,
rezervoarelor cu gaze lichefiate la SDÎG, SAAG, SÎG АГЗС, ГНП проводятся по специальному плану,
sînt aprobate: утвержденному
de conducatoru operatorului sistemului de руководителем оператора распределительных
distributie iar in cazul efectuarii lucrarilor indicate систем а при выполнении указаных работ силами
cu eforturile serviciului tehnic gaz al intreprinderei газово-технической службы предприятия –
de conducatorul acestei intreprinderi руководителем этого предприятия
163 Lucrările periculoase cu gaze trebuie îndeplinite, de Газоопасные работы должны выполняться, как
regulă правило
in orele de zi в дневное время
164 Determinaţi, înainte de începerea lucrărilor, la care Определите, перед началом работ, на каком
distanţa de la fântâna descoperită din partea de расстоянии от открытого колодца со стороны
circulaţie a transportului trebuie să fie instalate движения транспорта должны быть установлены
împrejmuiri ограждения:
la distanta de 5 m на расстояние 5 м
165 Indicaţi distanţa de la fîntîna, la care trebuie să fie Укажите, на каком расстоянии от колодца должен
instalat indicator avertizor „Lucrări de drumuri” быть установлен предупредительный знак
«Дорожные работы»:
10-15m 10-15m
166 Indicaţi persoana responsabilă pentru asigurarea Укажите ответственное лицо за обеспечение рабочих
muncitorilor cu mijloace de protecţie individuală şi средствами индивидуальной защиты и исправность
a stării de funcţionare a acestor mijloace, în cazul этих средств, при выполнении работ, в момент их
lucrărilor care pot fi efectuate fără conducerea выполнения без специалиста руководящей газоопасной
specialistului care dirijează lucrarea periculoasă cu работой:
gaze
persoana ce le-a dat misiunea лицо выдавашее задание
167 Stabiliţi în conformitate cu care documente se Установите, в соответствии с какими документами
efectuează livrarea gazelor la echipamentele şi выполняется пуск газа в аппараты и
aparatele consumatoare de combustibili gazoşi газоиспользующее оборудование:
indeplinirea conditilor stipulate in Regulamentul выполнение заявителя условий Положение № 415 от
pentru furnizarea si utilizarea gazelor naturale 25.05.2011 Национальным агенством по
aprobate pri Hotarirea nr 415 din 25.05.2011 si регулированием в энергетике , докумет
documentu ce confirma ca acesta a trecut потверждающий прохождение инструктажа о
instructajul privind regulile de utilizare a gazelor правилах пользования газом в бытовом секторе
in sectorul comunal
168 Determinaţi distanţa la care trebuie să fie amplasat Определите, на каком расстоянии от места
manometrul de la locul de efectuare a lucrărilor проведения работ должен быть размещён манометр
pentru controlul presiunii для контроля за давлением:
la o departare de cel mult 100m на расстояние не более 100м
169 Indicaţi cine trebuie să dea indicaţia la efectuarea Укажите, кто должен дать указания на проведение
lucrărilor de scoaterea plăcilor de obturare montate работ по удаление заглушек, установленных на
pe ramificaţiile spre consumatori, precum şi la ответвлениях к потребителям, а также на вводах в
intrările în clădirile separate отдельные здания:
la indicatia persoanei care conduce lucrarile de по указанию руководящего работами по пуску газа
livrarea gazelor dupa examinarea de control la после осмотра и оприсовки газопровода
prsiune a conductelor de gaze
170 Stabiliţi, cum trebuie deconectate tronsoanele Установите, как отключать участки газопроводов,
conductelor de gaze la demolarea clădirii şi în cazul при сносе здания и в случае демонтажа газового
demontării echipamentelor şi aparatelor оборудования:
consumatoare de combustibili gazoşi
trebuie taiate evacuate de gaze si sudate ermetic должны отрезаться,освобождаться от газа и
заваритсься наглухо
171 Indicaţi unde trebuie să fie amplasat inelul după Укажите где должно располагаться кольцо после
ajustarea centurii de siguranţă подгона спасательного пояса:
mai jos de omoplati не ниже лопаток
172 Stabiliţi unde sînt consemnate rezultatele Установите, где должны быть оформлены
încercărilor centurilor de siguranţă, carabinelor şi результаты испытаний спасательных поясов,
frânghiilor de siguranţă поясных карабинов и спасательных верёвок:
intr-un process verbal sau inscris intr-un registru оформляется актом или записью в специальном
special журнале
173 Stabiliţi dacă se admite verificarea sondelor cu foc Установите, если разрешается проверка скважин
deschis открытым огнём
se admite , cu exceptia celo ce sint amplasate la o разришается за исключением скважин которые
distanta de pina la 3 m de la peretii constructilor, расположены на расстояние до 3 м от стен зданий
colectoarelor si sondelor subterane подземных колекторов и скважин
174 Determinaţi în cazul excavaţiilor sondelor şi Определите, какой шириной должны оставаться
tranşeelor, lăţimea care trebuie să rămînă treceri свободные проходы по их краям при рытье котлованов
libere pe marginile acestora или траншей:
de peste 0.5m не менее 0,5 м
175 Indicaţi dacă se permite de ridicat capacul fîntînii cu Укажите, если разрешается поднимать крышку
mâinile колодца руками:
se interzice запришается
176 Stabiliţi, cum trebuie să stea muncitorii în cazul Установите, как должны стоять рабочие при ручной
evacuării manuale a condensatului din откачке конденсата из конденсато-сборников,
acumulatoarele de condens amplasate sub partea расположенных под проезжей частью улицы:
carosabilă a străzii
cu fata spre circulatia transportului лицом к движущему транспорту
177 Determinaţi dacă se permite lăcătuşilor, la Определите, разрешается ли слесарям при обходе
examinarea traseului, de a coborî în fîntînile de gaze, трассы спускаться в газовые колодцы, а также в
precum şi în fîntînile altor comunicaţii subterane колодцы других подземных сооружений:
se interzice запришается
178 Indicaţi secţiunea cablului de oţel cu care se permite Укажите диаметр стальной проволоки, которой
curăţarea suprafeţelor interioare ale ţevilor разрешается производить прочистку внутренней
conductelor de gaze de impurităţi şi dopuri (de полости труб газопровода от засорения и пробок
gheaţă, smoală, naftalină atc.) (ледяных, смоляных, нафталиновых и др.):
6-8mm 6-8mm
179 Conectarea (racordarea) reţelei de gaze nou-montate Присоединение (врезка) вновь монти- рованной
la conductele de gaze de distribuţie şi livrarea газовой сети к распределительным газопроводам и
gazelor sînt efectuate пуск газа должны проводиться
de operatorul sistemului de sau de intreprinderea оператором распределительным систем или
care exploateaza sistemele de alimentare cu gaze предприятием которое эксплуатирует систему
cu fortile propriului serviciu tehnic in conformitate газоснабжения силами собственной газо технической
cu legislatia in vigoare службы в соотвествии с действующим
законодательством
180 Stabiliţi periodicitatea lucrărilor de vopsire a Установите, в какой период должна проводиться
conductelor de gaze supraterane, a utilajului de gaze окраска надземных газопроводов, оборудования и
şi a construcţiilor aferente lor относящихся к ним конструкций:
dupa necesitati dar nu mai rar de o data in 5 ani по мере необходимости но не реже одного раза в 5 лет
181 Finalizarea purjării este stabilită Окончание продувки определяется
prin analiza анализом
182 Plăcile de obturare montate pe conductele de gaze Заглушки, устанавливаемые на газопроводах,
trebuie să corespundă должны соответствовать
presiune maxime agazelor in gazoduct максимальному давлению газа в газопроводе
183 Distanţa dintre agregatele staţionare sau mobile, Расстояние между стационарными или подвижными
producătoare de energie pentru sudura cu arc агрегатами, вырабатывающими ток для дуговой
electric, şi sudori trebuie să fie nu mai mică de сварки, и сварщиками должно быть не менее

nu mai mic de 1.5 m не менее 1.5m


184 La utilizarea concomitentă a cîtorva transformatoare При одновременном использовании нескольких
de sudură, acestea trebuie instalate la o distanţă nu сварочных трансформаторов они должны быть
mai mică de установлены на расстоянии не ближе
nu mai mic de 1.0 m не менее 1.0 m
185 Furtunul de oxigen şi acetilenă se supune testării cel Кислородный и ацетиленовый шланг испытываются
puţin не реже
cel putin o data la 6 luni не реже одного раза в 6 месецев
186 Reglarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor Пусконаладочные работы технических установок и
tehnice şi sistemelor tehnologice care constituie технологических систем, которые составляют
obiecte industriale periculoase şi sînt utilizate în опасные производственные объекты и используются в
domeniul alimentării cu gaze combustibile pot fi области газоснабжения, могут осуществляться
făcute de către
organizmusmul de expertiza in domeniul заказчиком при наличие положительного
securitatii industrial sau de catre agentii economici экспертного заключения выданого экспертном
specializati prin contract органом в области промышленными
хозяйствующими субьектами по договору
187/276 Se interzice recepţia în exploatare în cazurile în care Запрещается приемка в эксплуатацию объекта
se depistează (системы) в случае выявления
1. lucrari efectuate in afara proiectului работы произыведенных без рабочего проекта
2. lipsa inregistarrii documentatiei de proiect la отсуствиирегистрации проектной документации в
Organul de control si suparvegheere tehnica de stat Органе контроля и государственого технического
3. lucariri de constructuie / montare nefinalizate надзора
4. abateri de la proiect de executie necoordonat in незавершенных строителных/ монтажных работ
ordinea stabilita отклонение от рабочего проекта
5. lipsa protectiei electrocimice a gazoductelor отсуствии электрохимической защиты г/дов
6.indisponibilitatea consumatorului de receptie a невозможности получения газа потребителей
gazelor. невыполнение испытаний газопровода на прочность
7. lipsa testarii gazoductelor la rezistenta si и герметичность
ermicitate
188 Responsabilitatea pentru toate consecinţele apărute Ответственность за все последствия, которые
ca rezultat al furnizării gazelor la obiectele могут возникнуть в результате поставки газа на
nerecepţionate o poartă непринятые в эксплуатацию объекты, несет
persoana care a admis livrarea gazelor ответственное лицо которое разришило поставку
газа
189 Pînă la executarea lucrărilor de punere în funcţiune Газоиспользующее оборудование и газопроводы перед
şi reglare, aparatele consumatoare de combustibili пуском в работу и наладкой должны подвергаться
gazoşi şi conductele de gaze trebuie să fie supuse
incercarilor individuale идивидуальным испытаниям
190 Rezultatele lucrărilor de reglare trebuie consemnate Результаты наладочных работ должны быть
de către organizaţia de reglare într-un указаны наладочной организацией в
intr-un raport tehnic perfectat in 2 exemplare в теническом отчете выполнненом в 2 экземпляров
191 Lucrările de reglare a instalaţiilor de utilizare a Наладочные работы на газоиспользую- щих
gazelor trebuie să fie efectuate în baza установках должны выполняться на основании
cartii tehnologice tip pentru fiecare model de utilaj типовой технологической карты для каждого типа
устройств
192 Furnizorul de gaze vor livra combustibil gazos către Предприятия – поставщики газа будут поставлять
consumatorii finali doar în cazul asigurării горючие газы конечным потребителям только в
случае
bunei functionari a aparatelor consumatoare de технической исправности приборов работающих на
combustibil gazos si sistemului automat de газобразном топливе исправности автоматического
deconectare a livrarii gazului отключения подачи газа
193/326 Deservirea tehnică şi reparaţia conductelor de gaze Техническое обслуживание и ремонт газопроводов,
montate în colectoare trebuie efectuate conform смонтированных в коллекторах, следует выполнять в
instrucţiunii elaborate ţinînd cont de соответствии с инструкцией, составленной с учетом
particularităţile exploatării acestor conducte de gaze особенностей эксплуатации этих газопроводов и
şi aprobate de către утвержденной
conducatorul tehnic al intreprinderei care техническим руководителем предприятия которое
efectueaza exploatarea sistemelor de gaze эксплотирует газовые системы
194/326 Determinaţi conform cărui document trebuie Определите в соответствии, с каким документом
efectuate deservirea şi reparaţia conductelor de gaze следует выполнять техническое обслуживание и
montate în colectoare ремонт газопроводов, смонтированных в
коллекторах:
instructiunei elaborate tinind cont de с инстукцией составленой с учетом особеностей
particularitatile exploatarii acestor conducte de gaze эксплуатации этих газопроводов
195/334 Determinaţi în conformitate cu care cerinţe se Определите, в соответствии, с какими требованиями
stabileşte nuanţa culorii de identificare a производится опознавательная окраска газопроводов:
conductelor de gaze
In conformitate cu prevederile standardelor В соответствии с требованиями применяемых
aplicate стандартов
196/332 Lucrările privind reparaţia curentă trebuie efectuate Работы по текущему ремонту, должны выполняться
conform planului sau graficului aprobat de către по плану или графику, утвержденному
Conducatorului operatorului sistemului de Руководителем оператора распределительной
distributie sau al intreprinderei care exploateaza системы газоснабжения силами собственной
sistemele de alimetare cu gaze cu fortele propriului газовой службы
serviciu tehnic gaz
197/333 Vopsirea conductelor de gaze supraterane, a Окраска надземных газопроводов, оборудования и
utilajului de gaze şi a construcţiilor aferente lor относящихся к ним конструкций должна
trebuie efectuată производиться
Dar nu mai rar de o data in 5 ani По мере необходимости но не реже одного раза в 5
лет
198/334 Nuanţa culorii de identificare a conductelor de gaze Опознавательная окраска газопроводов производится
se stabileşte în conformitate cu prevederile в соответствии с требованиями
In conformitate cu prevederile standardelor В соответствии с требованиями применяемых
aplicate стандартов
199/335 Vopsirea conductelor de gaze interioare şi a Окраска внутренних газопроводов и оборудования
utilajului trebuie efectuată должна производиться
In masura necesitatii По мере необходимости
200/340 Planurile de efectuare a lucrărilor trebuie elaborate Планы производства работ должны
de către întreprinderea care efectuează reparaţia разрабатываться предприятием, выполняющим
capitală şi aprobate de către капитальный ремонт, и утверждаться

conducatorul operatorului sistemului de distributie руководителем оператора систем или предприятия


sau al intreprinderei care exploateaza sistemele de которое эксплуатирует системы собственной газо
alimentare cu gaze cu fortile propriului serviciu технической службой
tehnic gaze
201/345 Lucrările de reparaţie capitală finalizate referitoare Законченные работы по капитальному ремонту,
la înlocuirea unor porţiuni ale conductei de gaze sînt связанные с заменой отдельных участков газопровода,
recepţionate de către o comisie desemnată de принимаются комиссией, назначенной
desemnata de beneficiar назначеной заказчиком
202/412 Cazanele pentru pregătirea masticului de bitum Котлы для приготовления битумной мастики
trebuie instalate la o distanţă de construcţiile необходимо устанавливать от существующих
existente nu mai mica de строений на расстоянии не менее
de 40m de la constructii existente 40 m от существующих строении
203/27 La montarea sistemelor de alimentare cu gaze şi К монтажу систем газоснабжения и относящихся к
obiectelor aferente lor sînt admise organizaţiile ce ним объектов допускаются организации, которые
dispun de: обладают
licenta la efectuarea lucrarilor in domeniul
activitatii dat 9. лицензией для выполнения данного вида
2.conducatori si specialisti si muncitori instruiti in деятельности
modul corespunzator 10. атестованы соответствущим образом
3. baza tehnica necesara pentru desfasurare руководители и специалисты
activitatii respective 11. надлежащей технической базы
4. aviz pozitiv de expertiza elibirat de organismul de 12. положительным экспертным заключение
expertiza in domeniul securitati industriale выданым экспертным органом в области
безопасности
204/28 Pentru înregistrarea documentaţiei de proiect Для регистрации проектной документации объекта
pentru obiectul industrial periculos, beneficiarul газоснабжения заказчик должен обратиться в Орган
trebuie să înainteze Organului de control şi по промышленной безопасности с письмом, где
supraveghere tehnică de stat o scrisoare cu должны быть приложены
solicitarea respective cu anexare
documentatiei de proiect si avizul pozitiv de проектную документацию и положительное
exprtiza la aceasta экспертное заключение для нее
205/432 În cazul în care capacul fîntînii nu dispune de Если крышка колодца не имеет отверстия,
orificiu, trebuie ridicată o parte a capacului la необходимо приподнять одну сторону крышки на
înălţimea высоте
la 50-80mm si sub aceasta trebuie pus un support 50-80мм ипод нее вставить деревянную подставку
de lemn
206/479 Modul de organizare şi efectuare a lucrărilor de Порядок организации и проведения работ по
deservire tehnică şi reparaţie a instalaţiilor tehnice техническому обслуживанию и ремонту технических
şi/sau sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi устройств и/или систем газоснабжения и сооружений
obiectelor aferente lor este stability на них определяется

de prezentele cerinte , instructiunile uzinelor настящими Требованиями инструкциями


producatoare si documentatia tehnica производителей оборудования и профильной
технической документации
207/490 Instrucţiunile de protecţie antiincendiară trebuie să Инструкции по противопожарной безопасности
corespundă должны соответствовать требованиям
cerintelor actelor legislative si documentelor законодательных атов и нормативно технических
normativ tehnice in domeniul apararii impotriva документов в облости противопожарной
incendilor безопасности
208/432 În cazul în care capacul fîntînii nu dispune de Если крышка колодца не имеет отверстия,
orificiu, trebuie ridicată o parte a capacului la необходимо приподнять одну сторону крышки на
înălţimea высоте
la 50-80mm si sub aceasta trebuie pus un support 50-80мм ипод нее вставить деревянную подставку
de lemn
209/479 Modul de organizare şi efectuare a lucrărilor de Порядок организации и проведения работ по
deservire tehnică şi reparaţie a instalaţiilor tehnice техническому обслуживанию и ремонту технических
şi/sau sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi устройств и/или систем газоснабжения и сооружений
obiectelor aferente lor este stabilită на них определяется
de prezentele cerinte , instructiunile uzinelor настящими Требованиями инструкциями
producatoare si documentatia tehnica производителей оборудования и профильной
технической документации
210/480 Graficele privind deservirea tehnică şi reparaţia Графики технического обслуживания и ремонта
instalaţiilor tehnice şi/sau sistemelor de alimentare технических устройств и/или систем газоснабжения
cu gaze naturale şi obiectelor aferente lor sînt и сооружений на них разрабатываются
elaborate de către
operatorul sistemului de distributie sau оператором распределительных стистем или
intreprinderea care exploateaza sistemele de предприятием которое эксплуатирует системы
alimentare cu gaze cu fortele proprii serviciu tehnic газснабжения силами собственной газ технической
gaz службы
211/480 Graficele privind deservirea tehnică şi reparaţia Графики технического обслуживания и ремонта
instalaţiilor tehnice şi/sau sistemelor de alimentare технических устройств и/или систем газоснабжения
cu gaze naturale şi obiectelor aferente lor sunt и сооружений на них утверждаются
abrobate de către
conducatorul acestei intreprinderei руководителем данного предприятия
212/336 Determinaţi care lucrări de bază sunt incluse în Укажите, какие работы должны производиться при
reparaţia capitală a conductelor de gaze subterane şi капитальном ремонте газопроводов:
supraterane
inlocuirea constructilor uzate; nodurile si pesile cu замена изношеных конструкций, узлов и деталий
bride mai resistente si economic; lucrari de reparatie более прочных и экономные, ремонт основных
a constructilor de baza. конструкций.
213/500 Pe conductele de gaze ale centralelor termice, PRG, На газопроводах котельных, ГРП, ГРС, ГРУ, ГНС, ГНП,
SRG, IRG, SDÎG, SÎG, SAAG şi instalaţiilor de АГЗС и резервуарных установок сжиженных газов
rezervoare de gaze lichefiate trebuie indicată direcţia необходимо указать направление движения потока
fluxului de curgere a gazelor şi aplicate inele de газа и нанести отличительные кольца в
distincţie în conformitate соответствии с требованиями
сu standardele moldovenesti молдавских стандартов
214/506 Volumul şi termenele de efectuare a lucrărilor de Объем и сроки выполнения обхода трасс газопроводов
inspectare a traseului conductelor de gaze sînt устанавливаются календарным графиком,
stabilite într-un grafic calendaristic, aprobat de către утверждается
conducatorul operatorului sistemului de distributie руководителем оператора систем или предприятия,
sau al intreprinderei care exploateaza sistemele de которое эксплуатирует системы собственной газо-
alimentare cu gaze cu fortile propriului serviciu технической службой
tehnic gaze
215/521 În cazul depistării defecţiunilor sau efectuării unor В случае выявления неисправностей или выполнения
lucrări neautorizate în zona de protecţie a conductei работ без соответствующего разрешения в охранной
de gaze trebuie зоне газопровода должно
sa i se raporteze in scris должен быть извещен письменно
216/480 Examinările tehnice a conductelor subterane de gaze Технические oбследованиe подземных газопроводов
trebuie să se efectueze conform graficelor aprobate должны производиться по графикам, утвержденным
conducatorul intreprinderei care exploteaza sistemul руководителем распредилительных систем
de distributie
217/589 Locurile de deschidere prin sonde de control şi Места вскрытия контрольными шурфами, их
numărul lor în zonele de perturbaţii industriale sînt количество в зонах промышленных помех
determinate de către определяются
conducatorul operatorului sistemului de distributie руководителем оператора систем или предприятия,
sau al intreprinderei care exploateaza sistemele de которое эксплуатирует системы собственной газо-
alimentare cu gaze cu fortile propriului serviciu технической службой
tehnic gaze
218/554 Gazele naturale livrate prin conductele de gaze Подаваемые в газопроводы природные газы должны
trebuie să corespundă cerinţelor соответствовать требованиям
cerintelor standardelor moldovenesti требованием молдавских стандартов
219/559 Schema măsurărilor presiunii gazelor în reţelele Схема замеров давления газа в городских и
urbane şi rurale se aprobă de către межпоселковых сетях утверждается
conducatorul operatorului sistemului de distributie руководителем оператора распредилительной
sau al intreprinderei care exploateaza sistemele de системы или руководителем предприятия
alimentarea cu gaze cu fortile proprii эксплотирующего систему газоснабжения силами
собственой газтехнической службы
220/569 Periodicitatea efectuării inspectării traseelor Периодичность выполнения проверки трасс
conductelor de gaze subterane se stabileşte de către подземных газопроводов устанавливается
conducatorul operatorului sistemului de distributie руководителем оператора распредилительной
sau al intreprinderei care exploateaza sistemele de системы или руководителем предприятия
alimentarea cu gaze cu fortile proprii эксплотирующего систему газоснабжения силами
собственой газтехнической службы
221/579 Proprietarii comunicaţiilor subterane conexe, sînt Владельцы смежных подземных коммуникаций,
obligaţi să asigure curăţarea la timp a capacelor обязаны обеспечить своевременную очистку крышек
fîntînilor tehnice şi camerelor de impurităţi, zăpadă технических колодцев и камер от загрязнения, снега
sau polei, pentru a fi supuse verificării privind или гололеда для проверки их на загазованность в
gradul de impurificare cu gaze în raza de радиусе
in raza de 15m в радиусе 15 m
222/599 Defectele învelişului izolant depistate la conductele Дефекты изоляционного покрытия на газопроводах,
de gaze amplasate la o distanţă mai mică de 15 m de расположенных на расстоянии менее 15 м от
la clădirile administrative, publice şi de locuit административных, публичных и жилых зданий,
trebuie eliminate de urgenţă, dar nu mai tîrziu de должны устраняться в срочном порядке, но не
позднее, чем за
10zile 10 дней
223/599 Defectele învelişului izolant depistate la conductele Дефекты изоляционного покрытия на газопроводах,
de gaze amplasate la o distanţă mai mică de 15 m de расположенных на расстоянии менее 15 м от
la clădirile administrative, publice şi de locuit административных, публичных и жилых зданий,
trebuie eliminate de urgenţă dar nu mai tîrziu de 10 должны устраняться в срочном порядке, но не
zile, în celelalte cazuri nu mai tîrziu позднее, чем за 10 дней, в других случаях – не позднее
2 luni de la depistarea lor 2 месяцев посл их обноружения
224/606 Dimensiunea defectelor conductelor din polietilenă Размер дефекта полиэтиленовых газопроводах не
nu trebuie să depăşească должен превышать
25% din marimea diametrului tevii 25% от величины диаметра трубы
225/615 Exploatarea conductei de gaze din polietilenă după Эксплуатация полиэтиленового газо- провода после
lichidarea scurgerilor de gaze trebuie efectuată în ликвидации утечки газа должна осуществляться в
termen de cel mult срок не более
3 zile cu reducerea presiunei de la cea inalta (0,3-0,6 3 суток с понижением давления с высокого (0,3-0,6
МПа) pina la cea medie ( 0,005-0,3 МПа) de la cea МПа) до среднего( 0,005-0,3 МПа) со среднего до
medie pina la cea joasa(0,005 МПа )fiind supuse низкого(0,005 МПа ) при еждневном осмотре
examinarii zilnice
226/620 La depistarea rupturilor şi fisurilor cauzate de При обнаружении в них разрывов и трещин,
deteriorarea conductei de gaze, îmbinarea вызванных повреждением газопровода, следующий
următoare a conductei de gaze trebuie стык газопровода должен
deschisa si verificata suplimentar prin metoda дополнительно вскрыватся и проверяться
radiografica радиографическим методом контроля
227/628 Deservirea tehnică a sistemului de alimentare cu Техническое обслуживание системы газоснабжения
gaze al clădirilor publice şi locative, unde sînt жилых и общественных зданий, где установлены
instalate aragaze, încălzitoare de apă, conducte de плиты, водонагреватели, газопроводы и арматура,
gaze şi armătură, inclusiv instalaţii de butelii cu gaze включая газовые установки с сжиженным нефтяным
petroliere lichefiate, trebuie să fie efectuată газом, надо осуществлять
de catre intreprinderile specializate conform по заявкам пользователей специализированными
cererilor utilizatorilor предприятиями
228/642 Lucrările de reglare şi punere în funcţiune a Работы по наладке и вводу в эксплуатацию
aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi sînt газоиспользующего оборудования выполняются
efectuate de către
operatorul sistemului de distributie sau de оператором распределительных стистем или
intreprinderele specializate cпециализорванными предприятиями
229/647 Instructajul primar al locatarilor din oraşe trebuie Первичный инструктаж жителей городов должен
efectuat проводиться
cabinetul tehnic al operatorul sistemului de в техническом кабинете оператора
distributie la aparatele de distributie consumatoare распределительных систем на действущем
de combustibil gazosi sau in cadrul centrelor de газоиспользующем оборудовании или в учебных
instruire центрах
230/648 Instruirea locatarilor clădirilor după reparaţia Инструктаж жителей домов после капитального
capitală şi a locuitorilor din localităţile rurale se ремонта и жителей сельских населенных пунктов
admite de efectuat допускается выполнять
in locuinte la livrarea gazelor in cabinetul tehnic al в квартирах при пуске газа на действущем
operatorul sistemului de distributie la aparatele de газоиспользующем оборудовании в техническом
distributie consumatoare de combustibil gazosi sau кабинете оператора распределительных систем или в
in cadrul centrelor de instruire учебных центрах
231/650 Încăperile în care sînt montate mai mult de două Помещения, в которых установлены более чем два
cazane de capacitate mică sau alte aparate котла малой мощности или другие газовые приборы,
consumatoare de combustibili gazoşi trebuie să должны соответствовать требованиям в
corespundă cerinţelor în construcţii строительстве
pentru instalatile de cazane должны соответствовать требованиями в
строительсте для котельных установок
232/656 Înlocuirea buteliilor la instalaţiile de butelii de gaze Замена баллонов в газобаллонных установках на
a întreprinderilor social-comunale trebuie efectuată коммунально-бытовых предприятиях должна
de către осуществляться
de catre muncitorii intreprinderei specializate рабочими специализированных предприятий
233/686 Deservirea tehnică a echipamentelor şi aparatelor Техническое обслуживание газоисполь- зующих
consumatoare de combustibili gazoşi приборов и оборудования предприятий и предприятий
întreprinderilor industriale, agricole şi servicii бытового обслуживания
comunale ale populaţiei cu caracter productive населения производственного характера
trebui efectuata conform graficilor aprobate de catre необходимо выполнить по графикам утвержденным
conducatorul tehnic al intreprinderei техническим руководителем предприятия
234/703 Conductele de gaze interioare şi aparatele Внутренние газопроводы и газо- использующее
consumatoare de combustibili gazoşi sînt supuse оборудование подвергаются техническому
deservirii tehnice обслуживанию
cel putin o data in 3 luni не реже одного раза в 3 месяца
235/707 Robinetele de închidere a conductelor de purjare şi Запорная арматура на продувочном газопроводе и
conductelor de securitate după deconectarea газопроводах безопасности после отключения
instalaţiei trebuie să fie permanent în poziţie установки должна постоянно находиться положении

in pozitie deschisa открытом положении


236/721 Conductele de gaze din polietilenă subterane de Подземные полиэтиленовые газопроводы всех
toate presiunile după punerea lor în funcţiune, давлений после ввода их в действие должны
trebuie să fie supuse periodic подвергаться
controlului starii tehnice периодической проверки технического состояния
237/488 Instrucţiunile de producere şi schema tehnologică Производственные инструкции и технологическая
trebuie revizuite схема должны пересматриваться
dupa reconstructive. reutilarea tehnica si dupa посли реконструкции, технического перевооружения и
modificarea procesului tehnologic pina la punerea in изминения технологического процессадо подключения
functiune a utilajului dar nu mai rar de o data la 3 оборудования в работу но не реже одного раза в 3 года
ani
238/773 Deservirea tehnică a aparatelor consumatoare de Техническое обслуживание газоисполь- зующего
combustibili gazoşi, instalate în blocuri, case de оборудования, установленного в многоквартирных
locuit, clădiri publice şi administrative, întreprinderi зданиях, жилых домах, общественных и
de deservire socială a populaţiei în localităţile административных зданиях, предприятиях бытового
urbane, rurale în aval de robinetul de siguranţă este обслуживания населения в городах, поселках и сельских
efectuată населенных пунктах, ниже крана безопасности
выполняется
de intreprinderi specializate in baza de contract специализированых предприятиями по контракту
239/781 Regimul de funcţionare al SRG, SRGB, PRG şi IRG Режим работы ГРС, БГРС, ГРП и ГРУ должен
trebuie să fie stabilit în conformitate устанавливаться в соответствии с требованиями

cu cerintele expuse in documentatia de proiect предусмотренными проектной документации


240/791 Сontrolul parametrilor de acţionare a supapelor проверка параметров срабатывания предохра-
obturatoare de siguranţă şi de evacuare se нительных запорных и сбросных клапанов проводится
efectuează
cel putin o data la 6 luni не реже одного раза в 6 месяцев
241/1147 Scurgerea de gaze, precum şi majorarea sau Утечка газа, а также самопроизвольное повышение
reducerea spontană a presiunii de ieşire a gazelor или понижение выходного давления газа должны
trebuie înlăturate de urgenţă de către lucrătorii устраняться немедленно работниками
lucratorii SDIT serviciului gaz dupa otinerea notei работниками АДС газотехнической службой после
informative de la lacatusii controlori sau полуцения заявки от слесарей обходчиков или
consumatorii de gaze потребителей газа
242/1148 Inspectarea tehnică a utilajului SRG, SRGB, PRG, Технический осмотр оборудования ГРС, БГРС, ГРП,
PRM, IRG, SMG şi punctele de măsurare la ШГРП, ГРУ, ГИС и измерительных пунктов
întreprinderile consumatoare trebuie să fie efectuată потребляющих предприятий должен осуществлять
de catre personalul acestor intreprinderi sau de персонал этих предприятий или специализированное
intreprinderea sepcializate in baza de contract предприятие по котракту
243/1149 Deservirea tehnică şi reparaţia curentă a utilajului Техническое обслуживание и текущий ремонт
SRG trebuie efectuate de către o echipă de cel puţin оборудования ГРС должны производиться бригадой не
менее
trei muncitori sub conducerea specialistului sau не менее чем из 3 рабочих под руководством
conducatorului de lucrari специалиста или руководителя работ
244/1185 Controalele (testările) selective instalaţiilor Частичные проверки (тестирования) устройств
automatice, telemecanice şi sistemelor automate de автоматики, телемеханики и автоматизированных
dirijare a proceselor tehnologice de distribuire a систем управления технологическими процессами
gazelor trebuie desfăşurate газораспределения должны проводиться
cel putin o data in 3 luni не реже одного раза в 3 месяца по графику
245/1186 Graficul efectuării controalelor instalaţiilor График проведения проверок устройств автоматики,
automatice, telemecanice şi sistemelor automate de телемеханики и автоматизированных систем
dirijare a proceselor tehnologice de distribuire a управления технологическими процессами
gazelor este aprobat газораспределения утверждается
conducatorul tehnic al intreorinderei техническим руководителем предприятия
246/1304 Manometrele indicatoare, înregistratoare, teleghidat Индикаторные манометры подвергаются
sînt supuse verificării periodice периодической поверке не реже:
cel putin o data in an si dupa reparatia lor capitala не реже одного раза в год и после его капитального
ремонта
247/1299 Analizoarele de gaze standardizate mobile şi Переносные и стационарные стандарти- зированные
staţionare, semnalizatoarele concentraţiilor de gaze газоанализаторы, сигнализаторы загазованности
preexplozie sînt supuse verificării periodice подвергаются периодическому освидетельствованию
o data la 12 luni один раз в 12 месяцев
248/1301 Inspectarea manometrelor şi compararea Должны производиться осмотр манометров и сверка
indicaţiilor acestora cu indicaţiile aparatului de их показаний с показаниями контрольного прибора
control pentru determinarea erorilor indicaţiilor для определения погрешности показаний
trebuie efectuată
cel putin o data la 6 luni не реже одного раза в 6 месяцев
249/1303 Exploatarea manometrelor nu se admite în В каких случаях не допускается эксплуатация
următoarele cazuri манометров
1. lipseste sigiliul verificatorului metrologic 1.отсуствие пломбыметрологического поверителя
2.expirat terminul verificarii metrologice 2. пророчен срок переодической поверки
3. acul nu se intoarce la pozitia zero a scarii la 3. стрелка при отключение прибора не возвращается
deconectare на нулевую отметку шкалы
4. este sparta stecla sau sint alte deffecte 4. разбито стекло
eroarea indicatilor depasaste cea admisibila stabilita 5. погрешность показания првышает допустимую
установленую погрешность
250/1170 Instalaţiilor automatice, telemecanice şi sistemelor Устройств автоматики, телемеханики и
automate de dirijare a proceselor tehnologice de автоматизированных систем управления
distribuire a gazelor sunt exploatate технологическими процессами газораспределения
эксплуатируются персоналом
de personalul intreprinderei specializare персоналом специализированого предприятия
251/1206 Exploatarea conductelor de gaze din oţel subterane Эксплуатацию стальных подземных газопроводов и
şi rezervoarelor GPL (în continuare – conducte de резервуаров СУГ (в дальнейшем – газопроводы)
gaze) trebuie îndeplinită conform необходимо осуществлять в соответствии с
требованиями
conform cerintelor standardelor moldovenesti в соответствии с требованиями применяемых
aplicabile+ молдавских стандартов
252/1449 Structura serviciului de dispecerat şi intervenţie Структура аварийно-диспетчерской службы, ее
tehnică, funcţiile, statele, dotarea tehnico-materială, функции, штаты, материально-техническое
componenţa şi volumul documentaţiei tehnice şi оснащение, состав и объем технической и оперативно-
operative de exploatare trebuie să fie stabilite de эксплуатационной документации должны
определяться
Regulamentul privind serviciul de dispecerat si Положением об аварийно-диспетчерсой
interventie gaze elaborate de intreprinderea de gaze служберазрабатываемым каждым предприятием
luind in consideratie conditile locale in baza газа с учетом местных условий на основание
documenterlor normative in vigoare si a действующих нормативных докуметов и в
prevederilor prezentelor cerinte соответствии с положениями настоящих требований
253/1485 Răspundere totală pentru îndeplinirea măsurilor Полную ответственность за выполнение технико-
tehnico-organizatorice pentru localizarea şi организационных мер для локализации и ликвидации
lichidarea avariilor o poartă аварий несут
conducatorul operatorului sistemului de distributie руководитель оператора распределительной
si conducatorul SDIT системы и руководитель АДС
254/1490 Controlul de producţie în procesul de proiectare, Производственный контроль в процессе
montare, reglare şi exploatare a sistemelor de проектирования, монтажа, наладки и эксплуатации
alimentare cu gaze trebuie efectuat în conformitate газовых систем необходимо выполнять в
cu соответствии c
cu documentatia normativa in vigoare с действующей нормативной документации
255/1491 Obiectivele controlului de producţie constituie В задачи производственного контроля входит
prevenirea avarilor si asigurarea gradului de предупреждение аварий и обеспечение готовности
pregatire a intreprinderei pentru localizarea si предприятия к локализациии и ликвидации
lichidarea efectelor avarilor la obiectele industrial последствий аварий на опасных производственных
periculoase datorita realizarii complexului de обьектах путем осуществления комплекса
actiuni organizatorice si tehnice организационно-технический мероприятий
256/1525 Cercetarea tehnică a cauzelor avariei, catastrofei cu Техническое расследование причин аварий,
caracter tehnogen şi/sau incidentului care au avut техногенной катастрофы и/или инцидента, которые
loc la obiectele industriale periculoase este имели место на опасном производственном объекте,
reglementată de prevederile регламентируется согласно
Ordinului Ministerului Economiei nr.71din Приказ Министерство Экономики №71 от 22.04.2014
22.04.2014 » Cu privire la aprobarea documentului «Об утверждении нормативно- технического
normativ –tehnic in domeniul securitatii industriale документа в области промышленой безопасности
NRS 01-04 :2014 » Modul de cercetare tehnica a NRS 01-04 :2014 Порядок проведения технического
cauzilor avariei si intocmirea procesului verbal de раследования причин аварий и оформления протокола
cercetare tehnica a cauzilor avariei » технического раследований причин аварий»
257/35 Identificați din lista de mai jos, care din lucrările Укажите, какие газоопасные работы могут
periculoase cu gaze pot fi realizate fără conducerea выполняться без руководителя
responsabilului de lucrări:
cuplarea sau decuplarea fara aplicarea sudurii a присоединение или отсоединение без приминение
unor aparate consumatoare de combustibil gazosi сварки отдельних бытовых газовых приборов и
de uz casnic si instalatii separate; montarea аппаратов, монтаж- демонтаж измирительных
demontarea echipamentului de masurare de uz приборов домашнего пользования у потребителей,
casnic la consumatori; puneri in exploatasre a ввод в эксплуатацию индивидуальных баллоных
instalatilor de butilii individuale;efectuarea установок,проведения ремонтных работ без
lucrarilor fara aplicarea sudurii si taierii cu gaze a применения сварки и газовой резки на газопроводах
conductelor de gaze de presiune joasa cu diametrul низкого давления диаметром не более 50мм,
de cel putin 50mm ; umpler rezervuare si butilii наполнения СУГ резервуаров и баллонов в процесе
GPL in procesul exploatarii,reparatiei,examinarii si эксплауатации,ремонтосмотр и проветривание
aerisarii fintinilor tehnice,verificarii si evacuarii колодцев, проверки и откачки конденсата из
condensatului din colectoare de acumulare a конденсатосборников, слив неиспарившихся остатков
condensatului,scurgeri rezidurilor GPL neevaporate СУГ из резервуаров и баллонов, заправка газобаллоных
din rezervuare si butilii, alimentarii automobilelor автомашин а таже технического обслуживания
dotate cu butilii de gaze, precum si deserviri tehnice внутренних газопроодов и газиспользующих
a conductelor de gaze interioare si instalatilor установок в том числе ГНС,ГНП,АГЗС и установок
utilizatoare de gaze , inclusive SDIG,SIG,SAAG,si СУГ.
instalatilor GPL.
258/42 Determinați care sunt lucrările periculoase cu gaze Укажите, какие газоопасные работы допускается
care nu necesită emiterea autorizației de lucru: выполнять без выдачи наряда-допуска
periodic reluate efectuate in conditii anologice de периодически повторяющие газоопасные работы
catre o ecchipa permanenta de muncitori pot fi выполняемые в аналогичных условиях как правило
desfasurate in conformitate cu instructiunele de постоянным составом рабочих могут проводится в
productie si instructile privind metodile de efectuare соответствии с производственными инструкциями
inofensiva a lucrarilor aprobate pentru fiecare gen по безопасным методом утвержденными для каждого
de lucrari far emiterea autorizatiei de lucru вида деятельности в отдельности
259/72 Delimitați modalitatea de efectuare a încercării de Укажите, чем выполняется контрольная опрессовка
control la presiune:
cu aer sau gaze inerte воздухом или инертным газом
260/114 Indicați unde este interzisă evacuarea amestecului Укажите куда запрещается выпускать
de gaz-aer în timpul purjării conductelor de gaz: газовоздушную смесь при продувке газопровода
in incaperi, pe paliere si in canalele de fum, canalele в помещение , лесничные клетки,дымоходы
de ventelare вентиляционные каналы
261/143 Determinați care este documentul ce stipulează Укажите каким документом определяется
necesitatea dotării muncitorilor cu măști de необходимость наличия противогазов у работников
protecție contra gazelor la efectuarea lucrărilor pe при выполнении ими работ на внутренних
conductele interioare: газопроводах
cerintele autorizatiei de lucru нарядом допуском на эти работы
262/128 Demontarea îmbinărilor cu flanşe, filet şi a Укажите при каких условиях допускается разборка
armăturii de pe conductele de gaze interioare de фланцевых, резьбовых соединений и арматуры на
orice presiune trebuie efectuată cu condiția: внутренних газопроводах любого давления
pe tronsonul deconectat si obturat al conductei на отключеном и заглушенном участке газопроводе
263/628 Deservirea tehnică a sistemului de alimentare cu Укажите на каком основании выполняется
gaze al clădirilor publice şi locative, unde sunt техническое обслуживание систем газоснабжения
instalate aragazuri, încălzitoare de apă, conducte de жилых и общественных зданий, где установлены
gaze şi armătură, inclusiv instalaţii de butelii cu gaze плиты, водонагреватели, газопроводы и арматура.
petroliere lichefiate, trebuie să fie efectuată de către
întreprinderi specializate conform documentului:
se efectueaza de catre intreprinderi specializate надо осуществить по заявкам пользователей
conform cererilor utilizatorilor специализированными предприятиями
264/630 Coşurile de fum ale cuptoarelor de încălzire Укажите срок проведения периодической проверки и
sezoniere şi celor de încălzire şi fierbere, прочистки дымовых и вентиляционных каналов
încălzitoarelor de apă cu acumulare, cazanelor de сезонно работающих отопительных печей,
încălzire a locuinţelor urmează a fi verificate cu водонагревателей, отопительных квартирных
periodicitatea: котлов.
inainte de sizonul de incalzire перед отопительном сезоном.
265/651 Încăperile clădirilor de orice destinaţie în care se Укажите, чем должны быть оборудованы помещения
instalează aparate consumatoare de combustibili зданий любого назначения, в которых
gazoşi ce funcţionează în regim automat fără устанавливается оборудование, работающее в
prezenţa permanentă a personalului de deservire автоматическом режиме без постоянного
trebuie dotate cu: присутствия обслуживающего персонала
cu sistem de control al gradului de poluare cu gaze системами контроля степени загазованости газами с
cu deconectare automata a livrarii de gaze si автоматичеким отключения поставки газа и
transmiterea emnalului la punctual de dispecerat передачи сигнала в диспечерский пункт
sau in incapere cu aflare permanenta a personalului
266 Pragul de jos de declanşare a detectorului de gaz Укажите нижний порог срабатывания сигнализатора
trebuie să nu fie mai mic de: загазованности

De 0,2 %. Не менее 0,2 %.


267/693 Determinați posibilitatea încărcării şi utilizării Укажите возможность использования газопроводов в
conductelor de gaze în calitate de construcţii de качестве опорных конструкций и заземлений
suport şi prize de pământ.
se interzice запрещается
268/149 În lipsa pompării forţate a aerului cu ajutorul Укажите длину шланга противогаза при отсутствии
ventilatorului, lungimea furtunului nu trebuie să принудительной подачи воздуха вентилятором
depăşească:
nu trebuie sa depaseasca 15 m не должен превышать 15м
269/156 Centurile de siguranţă cu inele pentru carabine sînt Укажите какой массой в течении какого времени
încercate prin modalitatea: испытываются спасательные пояса с кольцами для
карабинов
la inelul centurii incheate la ambele catarame se к кольцу пояса засегнута на обе пряжке прикрепляют
atirna o greutate cu masa de 200kg care ramine in груз массой 200 кг который остается в подвешаном
pozitie suspendat timp de 5 min состояние в течение 5 мин
270/513 În fiecare hartă de traseu trebuie să fie indicate : Укажите, что указывается в маршрутной карте.
1.Schema traseului conductei de gaze cu reperarea 1.схема трасы газопровода с привязкой характерных
punctelor caracteristice ale conductei de gaze catre пунктов газопровода к постояным орентирам
punctele de reper permanente 2.технические колодцы подземных комуникаций
2. fintinele tehnice ale comunicatiilor subterane 3.подвалы зданий расположены на 15 м в обе стороны
3. subsolurile cladirelor amplasate la distanta de 4. маршутные карты которые в течение года
pina la 15 m de la conducta de gaze din ambele parti должны обновляться
4 . Cartile de traseu ce traseu ce trebuie sa fie
actualizate pe parcursul anului
271/541 La utilizarea aparatelor cu sensibilitatea minimă de Укажите, какое расстояние должно быть между
0,01% din volum, se permite majorarea distanţei скважинами, при использовании приборов для
dintre sonde până la: определения наличия газа в пробуренных скважинах с
минимальной чувствительностью 0,01%
se permite majorarea distantei dintre sonde pinaa допускается увиличивать до 5 м
la 5m
272/547 Indicați la care distanță pe conducte de gaze Укажите на каком расстоянии вскрываются
subterane trebuie să fie forată câte o sondă de контрольные шурфы при проведении технического
control: обследования подземных газопроводов
la fiecare 500 m на каждые 500м
273/582 Conductele de gaze incluse în planul reparaţiilor Укажите периодичность проведения технического
capitale trebuie verificate cu periodicitatea: обследования газопроводов включенных в план
капитального ремонта
cel putin o data in an не реже одного раза в год
274/602 Sectoarele şi îmbinările sudate rebutate trebuie să Укажите минимальную длину катушки, которую
fie decupate şi înlocuite cu manşoane pe o lungime необходимо вваривать в ПЭ газопровод при
de nu mai puţin de: обнаружении забракованных участков и сварных
соединений
numai puti de 500mm не менее 500мм
275/56 Termenul de păstrare a autorizaţiilor de lucru este Укажите срок хранения нарядов-допусков
de :
un an один год
276/57 Autorizaţiile de lucru eliberate pentru livrarea Укажите срок хранения нарядов допусков на
primară a gazelor, racordarea la conductele de gaze первичный пуск газа, врезку в действующий
în funcţiune, efectuarea lucrărilor de reparaţii la газопровод, производство ремонтных работ на
conductele de gaze subterane cu aplicarea sudurii подземных газопроводах с применением сварки
sînt păstrate pe termen de:
permanent In documentatia de executie tehnica a постоянно в испольнительно- технической на данный
obiectului dat обьект документации
277/83 Muncitorii şi specialiştii care efectuează lucrările Укажите какие требования предъявляются к обуви
periculoase cu gaze în fîntîni tehnice, rezervoare, în при выполнении газоопасных работ в технических
încăperile SRG, SRM, SDÎG, SÎG şi SAAG trebuie să колодцах, помещениях ГРП
poarte încălţăminte de tip:
fara blacheuri si cuie de otel sau elemente metalice в обуви без стальных подков и гвоздей
278/127 Se admite schimbarea pieselor la îmbinările cu Укажите при каком давлении газа на наружных
flanşe de pe conductele de gaze exterioare la газопроводах допускается замена прокладок
presiunea gazelor în conductă de фланцевых соединений
40-150 daPa(40-150 mm col apa) 40-150 daПa(40-150 mm вод ст)
279/84 La efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze se Укажите с каким напряжением должны применяться
utilizează lămpi portative în execuţie antideflagrantă переносные светильники при выполнении газоопасных
de tensiune de: работ
12V 12В
280/167 Pentru înlăturarea înfundării conductelor de gaze şi Укажите какие методы и средства используются для
robinetelor, în timpul exploatării pot fi utilizate ликвидации закупорок газопроводов и арматуры
următoarele metode şi mijloace:
1. turnartea dizolvantilor in conducta de gaze 1.заливка растворителя в газопроводе
2.incalzirea locurilor infundate de gheata cu aburi 2.отогрев места ледяной закупорки паром или огнем
sau foc sau cu elimente de incalzire flexibile или бким нагривательными элементами
3. curatirea conductei de gaze cu sirma de otel sau 3. шуровка газопровода стальной проволкой или
perie tip arici прочистка ершом
4. purjarea cu aer sau gaze 4. продувка газом или воздухом
5.evacuarea obiectelor straine prin ferestre special 5.извлечение посторонних предметов через специально
taiate вырезанные окна
6.efectuarea lucrarilor de reparatie respective. 6. проведение соответствущих ремонтных работ.

281/331 Neetanşeitatea în armătura conductelor de gaze Укажите какими методами допускается устранение
trebuie să fie lichidată prin: неплотностей в арматуре газопроводов
stringera suruburilor: путем подтягивание болтов;
ermetizarea garniturilor; уплотнение сальниковых устройств;
inlocuirea unei piese. замена отдельных деталей.
282/132 Evacuarea ocluziunilor de gheaţă, răşină, naftalină Укажите при каком давлении газа в газопроводе
etc. din conductele de gaze prin buciardare (cu vergi допускается устранение ледяных, смоляных,
metalice), umplere cu solvenţi sau aburi se admite la нафталиновых и других закупорок путем шнуровки,
presiunea gazelor în conducta de gaze de cel mult : заливки растворителя или подачи пара
500да Па(500 мм col apa) 500да Па(500мм вод ст.)
283/785 Defectele regulatoarelor care provoacă sporirea sau Укажите срок устранения неисправностей
reducerea presiunii de lucru, defecţiunile în регуляторов, вызывающие повышение или понижение
funcţionarea supapelor de siguranţă, precum şi рабочего давления, неполадок в работе
scurgerile de gaze trebuie înlăturate în termen de: предохранительных клапанов
inlaturare de urgenta в аварйном порядке
284/795 La verificarea gradului de impurificare a filtrului, Укажите максимальный перепад давления газа при
diferenţa de presiune a gazelor nu trebuie să проверки засоренности фильтра
depăşească:
nu trebuie sa depaseasca marimea admisa de fisa не должен превышать допустимую величину из его
tehnica a acestuia технического паспорта
285/798 Determinați cazurile când se admite reglarea şi Определите, в каких случаях допускается выполнять
verificarea parametrilor de declanşare cu ajutorul проверку параметров срабатывания
regulatorului presiunii: предохранительных клапанов с помощью регулятора
давления
daca limita maxima de declansare a supapei de если верчний придел срабатывания
siguranta nu depasaste presiune maxima de lucru предохранительного клапана не превышает
максимального рабочего давления
286/1290 Specificați acțiunile interzise în timpul purjării Укажите, какие действия запрещается при
conductelor de gaze, în raza de 10 m de la locul de проведении продувки газопроводов, в радиусе 10 м от
evacuare a amestecului de gaze-aer: места выпуска газовоздушной среды
se interzice utilizarea focului deschis fumatului si запрещается использование открытого огня,курение
altor actiuni ce pot provoca aprinderea amesticului и другие действия способные вызвать возгорание
de gaze-aer in timpul purjarii газовоздушной смеси при продувке
287/42 Lucrările periculoase cu gaze periodic reluate, Укажите в соответствии с какими документами
efectuate în condiţii analogice de către o echipă выполняются периодически повторяющиеся
permanentă de muncitori, pot fi desfăşurate în газоопасные работы, выполняемые в аналогичных
conformitate cu: условиях, постоянным составом рабочих
desfasurate in conformitate cu instructiunele de в соответствии с производственными инструкциями
productie si instructile privind metodile de efectuare по безопасным методом утвержденными для каждого
inofensiva a lucrarilor вида деятельности в отдельности
288/336 Reparaţia capitală a conductelor de gaze include: Укажите какие работы включает капитальный
ремонт газопроводов
inlocuirea constructilor uzate;nodurilor si pesilor cu замена изношеных конструкции;узлов и деталий более
brid mai rezistente si econome; lucrari de reparative прочными и экономнные а также по ремонту
a constructilor de baza основных конструкций
289 Pe maneta armăturii trebuie să fie indicat : Укажите, что должно быть обозначено на маховике
запорной арматуры
directia rotirei la deschidere si inchidere направление вращения при ее открытие и закрытие
290/505 Supravegherea stării conductelor de gaze exterioare Укажите каким способом осуществляется надзор за
şi instalaţiilor aferente trebuie să fie efectuată prin состоянием наружных газопроводов и сооружений на
inspectări sistematice ale traseului conductei de gaze них
inspectarea sistematica ale traseului conductei de путем систематического обхода трасс газопровода
gaze
291/519 Dacă în fântâni tehnice, subsoluri sau în construcţii Укажите что необходимо выполнить при
unde sînt amplasate conducte de gaze se depistează обнаружении наличия газа в колодцах, подвалах при
prezenţa gazelor, sînt necesare acțiunile: обходе трасс
informarea SDIT sau a conducatorului serviciului сообщить в АДС или руководителю газо ьехнической
tehnic gaz si actionarea in ordenea succesiva in службы и приступить к последовательномму
vederea indeplinirii cerintelor de securitate выполнения требований безопасности
292/4.15 La trasarea conductelor de gaz pe pământ arabil și При прокладке газопроводов на пахотных и
irigabil adâncimea pozării se recomandă a adopta la орошаемых землях глубину заложения рекомендуется
o distanță minimă de la conductă de: принимать не менее:
nu mai puţin de 1,0 m pînă la partea de sus a conductei de не менее 1,0 м до верха газопровода.
gaz
293/4.15 Pe sectoarele cu alunecări de pământ, trasarea На оползневых участках прокладка газопроводов
conductelor de gaz se prevede la adâncimea de cel предусматривается на глубину не менее:
puțin:
suprafaţa de alunecare зеркола скольжение
294/4.15 Pe sectoarele cu eroziune, trasarea conductelor de На подверженных эрозии участках прокладка
gaz se prevede la adâncimea de cel puțin: газопроводов предусматривается на глубину не
менее:
graniţei границы прогнозируемого размыва.
prognozate a eroziunii
295/4.19 În cazul prezenței în apropierea zonei de protecție a При наличии вблизи охранной зоны трассы газопровода
traseului conductei de gaz a râpelor care pot растущих оврагов которые могут повлиять на
influența exploatarea fiabilă a conductelor de gaz, se безопасную эксплуатацию газопроводов, рекомендуется
recomandă: предусматривать:
măsuri de мероприятия по предотвращению их
prevenire a dezvoltării lor развития.
296/4.19 În cazul prezenței în apropierea zonei de protecție a При наличии вблизи охранной зоны трассы газопровода
traseului conductei de gaz a săpăturilor care pot провалов, которые могут повлиять на безопасную
influența exploatarea fiabilă a conductelor de gaz, se эксплуатацию газопроводов, рекомендуется
recomandă: предусматривать:
măsuri de мероприятия по предотвращению их
prevenire a dezvoltării lor развития.
297/4.20 Pentru determinarea localizării conductei de gaz pe Для определения местонахождения газопровода на
sectoarele rectilinii vor fi instalate indicatoare la o прямолинейных участках трассы устанавливаются
distanță de: опознавательные знаки на расстоянии:
200-500 м 200-500 м
298/4.20 Pe indicatoarele de localizare a traseului conductei На опознавательных знаках для определения
de gaz, pe lângă datele despre diametru, material, местонахождения газопроводов, помимо данных о
adâncime și distanța până la conductă, urmează a fi диаметре, давлении, материала и расстояния до
indicat: газопровода, необходимо указать:
adîncime de pozare a conductei глубина заложения газопровода
de gaz,
299/4.20 Indicatoarele de localizare a conductelor de gaz Опознавательные знаки местонахождения
trebuie să fie de înălțime minimă: газопровода должны быть высотой не менее:
1,5м 1,5м
300/4.31 La granița trecerii subacvatice a conductei de gaz В местах подводного перехода газопроводов через
peste obstacole acvatice cu nivelul apelor mici (până водные преграды шириной до 75 метров
la 75m) reperele permanente vor fi instalate: устанавливаются постоянные реперы:
pe un mal, на одном берегу,
301/4,20 Indicatoarele localizării conductei de gaze sunt Опознавательные знаки местонахождения
instalate în locurile : газопровода устанавливаются в следующих местах:
la colturile de cotitura.in locuri de schimbare a на углах поворота трассы,места изминения
diametrilor. in locurile amplasarii armaturii de диаметра,установки арматуры и сооружений на
inchidere si constructilor,pe sectoarele rectiliniiale прямолиненйных участках трас через 200-500м
traseului peste 200-500m
302/9 În funcție de presiunea de lucru și complexitatea В зависимости от объема работы и сложности
lucrărilor efectuate, rețelele de gaze naturale se выполненных работ сети природного газа
divizează în: подразделяются на:
1. передающие сети;
1. retele de transport 2) распределительные сети.
2. retele de distributie
303/3 Definiți noțiunea de ” coridor tehnic” conform HG Определите значение термина «технический
1104 despre protecția rețelelor de gaze naturale коридор» согласно Постановлению Правительства
РМ № 1104 об охранных зоназ сетей природного газа
zona care se intinde la suprafata solului de
ambele parti ale conductelor , cabluri si se masoara
область, которая простирается на поверхности почвы с обеих
сторон труб/кабелей (трубопроводов природного газа,
in proiectie orizontala de la generatoarea exterioara
кабелей, воздушных линий электропередачи) и измеряется в
a conductei/ cablului cu zonele de protective care
горизонтальной проекции от кромки наружного
partial coincide sau se invecineaza.
трубопровода/кабеля с охранными зонами, которые частично
совпадают или граничат
304/11 Din componența rețelelor de distribuție a gazelor В состав распределительных сетей природного газа
naturale fac parte următoarele obiecte: входят следующие объекты:
se clasifica in 4 catigorii : делятся на 4 категории:
Inalta de catigoria I peste 0.6 pina la 1.2 MPa 1) высокого давления I категории – режимное давление в
inclusiv трубопроводе газа составляет от более 0,6 MPa до 1,2 MPa
Inalta de catigoria II peste 0.3 pina la 0.6 MPa включительно;
inclusiv 2) высокого давления II категории – режимное давление в
Medie de catigoria III peste 0.005 pina la 0.3 MPa трубопроводе газа составляет от более 0,3 MPa до 0,6 MPa
inclusiv включительно;
Joasa de catigoria IV pina 0.005 MPa inclusiv 3) среднего давления – режимное давление в трубопроводе
газа составляет от более 0,005 MPa до 0,3 MPa включительно;
4) низкого давления – режимное давление составляет до
0,005 MPa.

305/14 Informațiile operatorului de rețea privind Системные операторы представляют информацию о


amplasarea rețelelor de gaze naturale pot fi livrate: расположении сетей природного газа:
in termen de 30 zile de la data punerei in functiune газа представляется системными операторами органам
de catre operatorul de sistem autoritatilor publice местного публичного управления для перенесения на
locale , pentru a fi transpuse pe hartile funciare районные/муниципальные земельные карты в течение 30 дней
raionale / municipale. с даты ввода в эксплуатацию.

306/18(2) Pentru rețelele de distribuție a gazelor naturale Факторами риска для распределительных сетей
factorii de risc sunt: природного газа являются:
a)deflagratia gazelor naturale ca rezultat al a) взрыв газа в результате утечек газа;
scaparilor de gaze
b) взрыв смеси природного газа и воздуха;
b) explozia amesticului de gaze naturale si aer
c) разрушение и повреждение зданий, сооружений,
c)surparea si detriorarea cladirelor, constructilor ,
instalatilor. установок;
d) воспламенение продукта в случае повреждения
d)aprinderea produsului la distrugerea conductei ,
focul deschis si actiunea termica a incendiului. трубопровода, открытый огонь и воздействие тепловой
e) temperatura ridicata a aerului энергии пожара;
f) concentratia scazuta a oxigenului e) высокая температура воздуха, предметов;
g) produsele arderei f) сниженная концентрация кислорода;
h) efectele negative ale actiunei gazelor naturale g) продукты сгорания;
asupra oamenelor si animalelor h) негативные эффекты воздействия природных газов на
людей и животных
307/45 În zonele de protecție a rețelelor de distribuție a В охранных зонах распределительных сетей
gazelor naturale se interzice : природного газа запрещается выполнение действий:
indeplinirea oricarori actiuni care pot determina которые могут вызвать нарушение нормального
perturbarea functionarii normale a retelilor sau функционирования сетей или их повреждение, в частности:
deteriorarea lor.
308/50 Cererea de eliberare a acordului pentru executarea Заявление о выдаче согласия на выполнение работ в
lucrărilor în zonele de protecție a conductelor de охранных зонах адресуется:
distribuție este depusă către :
prin posta , fax e-mail sau direct operatorului de согласия на выполнение работ направляется по почте, факсу,
sisitem. электронной почте или подается непосредственно в офис
documentatia de proiect системного оператора с приложением следующих
planul de efectuarea lucrarilor документов:
ordinal de numire de catre solicitatnt a persoanei 1) проектная документация (копия или выписка),
responsabile касающаяся места проведения работ в охранной зоне;
informatii despre executarea lucrarilor 2) план выполнения работ;
3) приказ о назначении заявителем ответственного лица за
проведение работ (в случае юридических лиц);
4) сведения об исполнителе работ (наименование/фамилия,
имя, юридический адрес
309/65 În cazul depistării, la locul executării lucrărilor în В случае обнаружения на месте проведения работ,
zonele de protecție a conductelor de gaze, a связанных с коммуникациями и подземными
comunicațiilor şi construcțiilor subterane care nu сооружениями, которые не отражены в проектной
sînt reflectate în documentația de proiect, se документации следует:
întreprind măsurile:
lucrarile se sisteaza imediat si se iau masuri de работы немедленно прекращаются и принимаются меры по
asigurare a integritatii acestor comunicatii si обеспечению целостности этих коммуникаций и сооружений,
constructii se stabileste aparenta lor si se solicita установлению их принадлежности и выполнению требования о
prezenta reprezentantului intreprinderei de присутствии представителя предприятия по эксплуатации этих
exploatare a acestor comunicatii si constructii. коммуникаций и строительства.

310/sec.2 p.5 Pentru excluderea deteriorării rețelelor de distribuție При проведении земляных и строительных работ , для
a gazelor naturale și obiectelor aferente lor, se исключения повреждения распределительных сетей
stabilesc zone de protecție la conductele subterane de природного газа и связанных с ними объектов
gaze naturale, la efectuarea în preajma lor a lucrărilor устанавливаются охранные зоны от подземных
de excavare și construcții, de dimensiune: трубопроводов природного газа в радиусе:
in raza de 15 m в радусе 15 м
311/61 În cazul efectuării lucrărilor de revizie sau reparare В случае воздействия на имеющиеся посевы, посадки
în zonele de protecție, care afectează culturi, или иные существующие объекты обустройства и
plantații sau alte amenajări existente şi restrâng ограничивать деятельность собственника , для
activitățile proprietarului, urmează a implementa: эксплуатации и обслуживания, ремонта газопроводов
в охранных зонах, следует:
Pentru exploatarea si intretinerea retelilor de gaze Для эксплуатации и обслуживания сетей природного газа
prin efectuarea revizilor a reparatilor si a altor путем выполнения осмотров ремонта и иных необходимых
interventii necesare in scopul asigurarii functionarii вмешательств с целью обеспечения их нормального
lor normale cu notificarea prealabila a функционирования, с предварительным уведомлением
proprietarului terenului sau a bunului собственника участка или объекта недвижимого имущества,
imobil,operatorul sistemului de transport sau de оператор передающей системы или оператор
distributie in drept. распределительной системы вправе:
312/66 Dacă în procesul executării lucrărilor se constată Если в процессе выполнения работ установлено
deteriorarea conductei de gaze naturale sau повреждение трубопровода природного газа или
scurgerea gazelor naturale sunt implementate утечки газа, следует:
acțiunile:
personalul si mijloacele tehnice se retrag in mod de персонал и технические средства выводятся в срочном порядке
urgenta in afara limitelor zonei de protectie cu за пределы границ охранной зоны с незамедлительным
informarea imediata a operatorului de sistem информированием системного оператора о произошедших
despre cele intimplate событиях
313/81 În cazul deteriorării comunicațiilor inginerești în В случае повреждения инженерных коммуникаций при
timpul executării lucrărilor în coridorul tehnic sau a выполнении работ в техническом коридоре или аварии
avariei la comunicațiile vecine, cercetarea se на соседних коммуникациях расследование
efectuează de către: осуществляется:
in comun cu participarea reprezentantilor tuturor совместно, с участием представителей всех заинтересованных
intreprinderilo interesate предприятий.

314/83 Lichidarea consecințelor avariilor în coridorul tehnic Ликвидация последствий аварий в техническом
se efectuează conform: коридоре осуществляется в соответствии с :
planului coordonat cu toate intreprinderile соответствии с планом, согласованным со всеми
interesate заинтересованными предприятиями.
315/86 Oricare lucrări de construcție-montare şi de Любые строительно-монтажные и земельные
terasament în coridorul tehnic pot fi executate работы в техническом коридоре могут быть
numai în baza proiectului de executare a lucrărilor şi выполнены только на основании проекта по
a acordului în scris emis de: выполнению работ и письменного согласия:
de la toate intreprinderile care exploateaza всех предприятий, эксплуатирующих коммуникации в
comunicatile in acest coridor tehnic данном техническом коридоре.

316 Conductele de gaze exterioare de toate presiunile Укажите каким давлением и в течении какого времени
sînt supuse încercării de control la presiunea : выполняется контрольная опрессовка наружных
газопроводов
0.02MPa (2000mm col apa) intr-o ora 0,02 МПа (2000 мм вод ст ) за 1 час
317/73 Indicați căderea presiunii admisibilă , în timpul Укажите какое падение давления допускается при
încercării de control a conductelor exterioare : выполнении контрольной опрессовки наружных
газопроводов
10daPa 10даПа
318/354 În cazul aprinderii gazelor la scurgerile din conducta В случае воспламенения газа при утечке из
de gaze de presiune joasă, stingerea flăcării, în funcţie газопровода низкого давления тушение пламени, в
de caracterul focului, trebuie efectuată prin una зависимости от характера очага, должно
dintre următoarele metode: производиться одним из следующих способов:
1.astuparea locului de scurgere a gazelor cu argila 1. замазывание места выхода газа глиной
2.acoperirea flacarii cu prelata sau pisla umeda 2. набрасывание на пламя мокрых брезентов или
3. stingerea flacarei cu ajutorul jetului de apa кошмы
curentului de aer sau gaze inerte azot bioxid de 3. сбивание пламени струей воды воздуха или
carbon инертным газом ( азот или угликислый газ)
319/354 În cazul aprinderii gazelor la scurgerile din conducta В случае воспламенения газа при утечке из
de gaze de presiune joasă, stingerea flăcării, în funcţie газопровода низкого давления тушение пламени, в
de caracterul focului, trebuie efectuată prin una зависимости от характера очага, должно
dintre următoarele metode: производиться одним из следующих способов:
1.astuparea locului de scurgere a gazelor cu argila 1. замазывание места выхода газа глиной
2.acoperirea flacarii cu prelata sau pisla umeda 2. набрасывание на пламя мокрых брезентов или
3. stingerea flacarei cu ajutorul jetului de apa кошмы
curentului de aer sau gaze inerte azot bioxid de 3. сбивание пламени струей воды воздуха или
carbon инертным газом ( азот или угликислый газ)
320/354 În cazul aprinderii gazelor la scurgerile din conducta В случае воспламенения газа при утечке из
de gaze de presiune medie și înaltă, stingerea flăcării, газопровода среднего и высокого давления тушение
în funcţie de caracterul focului, trebuie efectuată prin пламени, в зависимости от характера очага, должно
una dintre următoarele metode: производиться одним из следующих способов:
1.astuparea locului de scurgere a gazelor cu argila 1. замазывание места выхода газа глиной
2.acoperirea flacarii cu prelata sau pisla umeda 2. набрасывание на пламя мокрых брезентов или
3. stingerea flacarei cu ajutorul jetului de apa кошмы
curentului de aer sau gaze inerte azot bioxid de 3. сбивание пламени струей воды воздуха или
carbon инертным газом ( азот или угликислый газ)
321/355 În cazul aprinderii gazelor la scurgerile din conducta В случае воспламенения газа при утечке из
de gaze de presiune medie și înaltă, urmează a fi газопровода среднего и высокого давления следует
redusă presiunea până la parametrii minimali de: снизить давление газа, но не ниже значения:
pina la presiunea joasa dar nu mai joasa de 40daPa до низкого давления но не ниже 40 даПа (40мм
(40 mm col de apa) вод.ст.)
322/366 La forarea sondei pentru verificarea etanşeităţii Для образования скважины при проверке
conductei de gaze se utilizează metoda manuală de герметичности газопровода применяется ручной
batere a palplanşelor, muncitorii nu trebuie să stea способ забивки клиньев, рабочие не должны вставать
unul în faţa celuilalt pentru a exclude: друг против друга, чтобы исключить:
posibilitatea accidentarii in cazul in care barosul возможность травмирования в случае если кувалда
poate sa fie scapat din miini sau sa iasa de pe вырвется из рук или сосокочит с рукоятки
manivela
323/367 În cazul utilizării palplanşelor incandescente la В случае применения при выполнения буровых работ
efectuarea lucrărilor de foraj, muncitorii trebuie să раскаленных клиньев рабочие должны соблюдать меры
respecte măsurile de precauţie pentru a evita: предосторожности, чтобы избежать:
a evita arsuri cu aburi si grund aruncat din sonda. ожога выброшынами из скважин грунтом и
muncitorii trebuie sa poarte ochilari si manusi de паром,рабочие должны надевать защитные очки и
protectie рукавицы
324/372 Dacă în cazul verificării cu foc nu se produce Если при проверке огнем загорания не происходит, то
aprinderea, sondele trebuie verificate suplimentar эти скважины дополнительно должны проверяться
cu un aparat, deoarece : прибором, так как:
deoarece cu ajutorul focului poate fi depistat огнем могут обнаружены утечки только в тех
scurgerele numai in cazurile in care in sonda se случаях когда в скважене оразуется
formeaza o supraconcentratie a gazelor сверконцентрация газа
325/380.2 În cazul condiţiilor de umiditate naturală a Крутизна откосов траншей и котлованов при
grundului şi lipsei apelor freatice, panta taluzului условии естественной влажности грунта и
tranşeelor şi sondelor pentru zonă nisipoasă și de отсутствии грунтовых вод для песчаных и гравийных
pietriș trebuie să fie de cel mult: вод должна быть не более:
pina la 1,5 (1:0,5) pina la 3(1:1) peste 3 (1:1) до 1,5 (1:0,5) до 3(1:1) более 3 (1:1)
326/460 La purjarea conductelor de gaze se admite utilizarea При продувке газопроводов допускается применение
gazelor inerte sau comprimate combustibile cu инертного газа или сжатого горючего газа с
presiunea nu mai mare de: давлением не более:
nu mai mare de cea admisibila la incercarile не более допускаемого при испытание таких
conductelor de gaze rigiditate газопроводов на прочность
327/628 Deservirea tehnică a sistemului de alimentare cu Техническое обслуживание системы газоснабжения
gaze al clădirilor publice şi locative, unde sînt жилых и общественных зданий, где установлены
instalate aragaze, încălzitoare de apă, conducte de плиты, водонагреватели, газопроводы и арматура,
gaze şi armătură, inclusiv instalaţii de butelii cu gaze включая газовые установки с сжиженным нефтяным
petroliere lichefiate, trebuie să fie efectuată de către газом, надо осуществлять согласно:
întreprinderi specializate conform:
cereilor utilizatorilor заявкам пользователей
328/660 Coşurile de fum din cărămidă sunt supuse Кирпичные дымоходы подлежат периодической
verificărilor tehnice şi curăţării în termen: проверке и прочистке в срок:
cel putin o data in trimestru не реже одного раза в квартал
329/641 Drept utilaj de capacitate mică este considerat Маломощным оборудованием считается
utilajul cu o putere unitară calorică de: оборудование с тепловой мощность:
De pina la 60kw До 60 кВт

330/654 În cazul gradului de impurificare cu gaze de 0,2% în При загазованности 0,2 % в помещениях жилых домов
încăperile caselor de locuit, trebuie prevăzută необходимо предусмотреть:

Transmiterea semnalelor acustice si optice iar in Передачу звукового и светового сигналов а при
cazul gradului de impurificare cu gaze de 1 % загазованности 1% подача газа должна
alimentarea cu gaze trebuie sistata automat прекращаться автоматически
331 Stabiliți posibilitatea de a deschide robinetele la Разрешается открывать краны на газопроводе,
conductele de gaze aflate înaintea injectorului: находящиеся перед инжектором :
se admite numai dupa conectarea dispozitivuui разришается только после вклчения запального
de aprindere sau apropierea flacarii de serviciu устройства или поднесения горящего запальника
332 Indicați admiterea purjării conductelor de gaze ale Установите разрешается-ли продувка газопроводов
cazanului prin conductele de siguranţă şi instalaţiile котла через трубопроводы безопасности и
de injectare ale cazanului: газогорелочные устройства котла:
Se interzice запрещается
333 Funcţiile persoanei responsabile de exercitarea Функции лица, ответственного за осуществление
controlului de producţie se atribuie: производственного контроля возлагаются:
1494 Unuia dintre locuitorii conducatorului 1.На одного из заместителей руководителя
intreprinderei daca numarul lucratorilor angajati la предприятия если численность занятых на опасных
obiectele industrial periculoase este mai mic de 50 производственных объектах специалистов
de personae составляет менее 50 человек
2.unui lucrator special desemnat daca numarul 2. На специально назначенного специалиста если
lucratorilor angajati la obiectele industrial численность занятых на опасных производственных
periculoase constituie de la 50pina la 100 de person объектах специалистов составляет от 50 до 100
e человек
3. sefului serviciului control in productie daca 3. на руководителя службы производственного
numarul lucratorilor angajati la obiectele industrial контроля если численность занятх на опасных
periculoase constituie mai mult de 100 de persoane производственных объектах специалистов
составляет более 100 человек

Вам также может понравиться