You are on page 1of 20
/, Vin en XXX AX XK AHHH HHH HH HH HHH HH HH HHH HHH HH HHH HHH HH HH HHH HHH HHH HH HHH HH ORDE DER Hoe kan ik begrijpelijk en duidelijk maken of zijn x x x VERDRAAGZAMEN x x x Naar mijn omgeving tos, verstandelijk en emotionesl. * x x x x x x x x x x x x XXX XK XH AK HK HHH HX KH HHH HH HHH HH HHH KH IKK HHI IK H HH HH HH KK, 1D, 27 juni, eerete deol. Goede avond Het ie de laatste bijeenkomst die wij voor u houden. Tenzij u daar bezwaar tegen hebt, zou ik dus enkele dingen willen vertellen voor- dat we overgaan tot het normale programma van de avond. U weet waar- achijnlijk dat de orde zij het niet in naam maar in wezen behoor- ijk oud ie en terug grijpt tot de Atlantieche periode. We hebben sedert dien op verschillende wijze gewerkt, maar altijd weer hebben we ernaar gestreefd om de bewustwording van de mens mogelijk te ma- ken en daarnaast om de verdraagzaamheid, het begrip voor hat andere zijn van een ander, aanmerkelijk te versterken. In de afgelopen periode hebben us dat door een trance-medium gedaan. We hebben het erg op prijs gesteld. We hebben in het gehele Neder landse taalgebied geloof ik 6 mediums gehanteerd en or ie er één bij die vinden wij dan toch wel het beste. We moesten omschakelen en ale u kijkt wat er allemaal aan de hand is geweest, alleen al in de laatate vijt, zes maanden, dan zult u het met mij eens zijn dat in- grijpen op het ogenblik hard nodig is. Er moet voor gezorgd worden dat eindelijk een begrip van samen- werking opkomt op de wereld, want anders gaat de mensheid aan zich- zelf te gronde. We hebben daar het onze toe bij gedragen, anders waerechijnlijk dan u leuk zou vinden, maar desondanks en we hebben geprobeerd om langzaan maar zeker dus ook weer onze eigen activi- teitenWanuit de gesst vat beter te regelen. Want wanneer Je zoveel direct ingrijpen op aarde hebt, gaan andere bezighsden er een beetje bij hangen. We hebben het nu zover gebracht dat er dus een goede dienst is voor directe beinvloeding en speciale groeperingen ook die direct in kan grijpen, daarnaast echter blijft een groot gedeelte van de oude orde werkzaamheden bestaan. We houden ons nog bezig met afhalen, met helpen van mensen waar dat mogelijk is. Het inspireren van men- gen, waar dat mogelijk is.We zijn dus cok nog stesds op meer per- soonlijk vlak bij u betrokken en of u teren kunt op deze manier, wanneer uu dat mogelijk maakt, bent u met one in voor ons tot degenen waar ue wat voor nu wel of niet naar ons luis- eigen inhoud en mentaliteit harmonie en dan behoort u proberen te doen ook. Het is op zo'n laatate avond altijd een beetje moeilijk, Jo kunt niet zaggen dat we dingen gaan aansnijden die verdere uituarking van node hebben, je moet afeluiten, Je moet afhandelen. We zullen dit voor deze avond doen op de gebruikelijke manier. U kunt zodadelijk het onderwerp stellen van discussie, met in de tueede helft het atellen van niet pereconlijke vragen. Daarna zullen we efsluiten met het schone woord en dan is het werkelijk gebeurd. Het medium heeft verzocht om verder te moegen werken, op basis van vrijuilligheid ie dat toegestaan. Ik geloof wel dat we onze waar- dering zullen laten blijken op de wijze waarop ue die persoon zovel in werk als ook op andere wijze blijven bijetaan. Maar het is dan inderdaed de Orde niet meer. Wet er verder blijft bestaan van die orde is uu zeak, nist de onze. Het blijven bestaan van de verdraagzaemheid en de harmonie die daarop is gebaseerd is en blijft onze zaak. En als u daerbij betrokken bent dan zult u ook erkennen en weten , zeker wanneer uv overgang nabij is of uanneer ze voltrokken is, dat u niet in de ateek wordt gelaten. Dat laatete vond ik het belangrijkete on hier, aan het be- gin van de avond toch even te zeggen. We gaan u niet in de stesk 1a~ ten. Het is niet afgelopen. Het is alleen anders. Bij dat andere most u dan zelf maar, vanuit detgeen wat u toch ge leerd hebt hoop ik, een eigen weg gaan zoeken. Eigen gebruik maken van de krachten die er in jeder ven u echuilen en probsren om de mensheid iets meer vrede te geven en om zouel in uzelf als in ande- ren, meer begrip voor de diversiteit die in het meneelijk leven Moodzekelijk is te hebben. Ik geloof dat ik het hierbij kan laten. Dan zou ik willen vragen aan u om voor het laatet het onderwerp voor de bijeenkomst te gaan stellen. Althans voor het laatet voor een bijeenkomst onder deze auspicién in deze vorm. + Ik geloof dat dat onderwerp vel een beetje sansluit. Het luidt n.1. Hoe kan ik begrijpelijk en duidelijk maken of zijn naar mijn omgeving tos, verstandelijk en emotionsel. = Ja, de mosilijkheid is emotie kun Je niet verstandelijk uitdrukken. Op het ogenblik dat Je dat dost, is het al geen emotie meer. Maar er zijn een pear regels waaraan Je je zou dienen te houden. In de eerete plaate: ieder heeft zijn eigen denken, schrijven en gewoonten. Reepecteer dat, probeer niet een ander te bekeren, atel hoogstens uu eigen denken, uw filosofie boven die van de ander, zonder u er iets van aan te trekken of men dat nu wel of niet epprecidert, of men dat nu wel of niet bestrijden wil. Respecteer het recht van elke mens te leven zoale hij wil, zolang hij zelf niet anderen tot slachtoffer kan en gaat maken. De duide+ lijkheid ligt natuurlijk in de helderheid van uu stendpunt. Dat kun Je mentael aardig verwoorden vaak, een enkele mael kun je echter ook de emotie via het woord of op endere wijze zodanig uitdrukken dat hierdoor duidelijk wordt wat er in Je leeft. Maar ook dat most eenvoudig zijn. Nooit complexiteiten aandragen, want hoe complexer hetgeen u stelt of gelooft of emotioneel uilt averdragen, hoe groter de kane is dat een ander u niet zal begfijpen. En duidelijk zijn voor uy omgeving is iets wat erg belangriJk is voor een mene. Als Je niet duidelijk bent, wordt Je ook nooit begrepen, dan wordt Je misverstaan. Wat geloof is, wat innerlijk leven is, kun Je veelal niet in woorden uitdrukken. Probeer het dan ook niet. Druk het uit op die wijze waarop het mogelijk is dat te communiceren. Hetzij door uw uitstraling, door uw innerlijke overgave en concen- tratie op datgene waarmee u bezig bent.Deze dingen bereiken ande- Fen wel en kunnen moeilijk misverstaan orden. Uu wereld heeft haar eigen opvattingen, zij heeft haar eigen ragels en zeden en mores, maar zij zijn over het algemeen alleen een madaverachijnsel of hot uitvieeisel van machtemisbruik. Realiseer u dit, bruskeer een ander niet die op zijn wijze wil leven, maar houdt uzelf het recht voor uzelf te zijn. Hoe meer u uzelf bent, hoe duidelijker u wordt tegen- over de wereld. Want een mens die werkelijk ergens in gelooft, die kan dat geloof uitdragen in vaak de meeet vreemde vormen en normen. Zijn geloof is zijn bezieling en het is die bezieling die aan- spreekt. Zijn redeneringen doen er eigenlijk minder toe. Je vraagt Je af hoe Je dan most met Je problemen bij voorbaeld. Kijk, sen Probleem ontetaat doordat ue de werkelijkhoid niet helemaal kunnen zien . Het is een onvolledigheid van waarneming of van aanvaarding- Je weet dat er dingen zijn die je niet kunt veranderen, probeer dat dan ook niet. Doe wat je kunt, maar ge niet verder wanneer het zinloos is. wanneer Je op deze manier de werkelijkheid leert te accepteren zoals ze be- staat, dan is het mogelijk dat Je toch nog met Jezel? in etrijd komt. Emoties en rede zijn twee verschillende dingen, ik heb dat al gezegd. Onthoud één ding. De emotie kan ontladen worden ook op een andere wijze dan gebruikelijk. Ze kan een kracht zijn die van Je uitgaat, ze kan een efeer van vrede en begrip zijn, die je omhult en die anderen omhult. Het kan misachien een gevoel van zekerheid zijn, waardoor Je een ander zekerheden geeft op het agenblik dat hij die zelf niet moor bezit. U zist, duidelijkheid is overdrecht van datgene wat jij bent, wat er in Je bestaat. maar dan moet Je ook niet proberan om via uiterlijke normen, voorstellingen, illusies of idealen te leven. de kunt alleen leven volgens een innerlijke werkeli jkheid. fen ideaal kan voor jou maar niet voor anderen een formulering daarvoor zijn, maar die formulering ie niet identiek met het vezen van hetgoen Je werkeli sk drijrt. Besef Je, wanneer je eerlijk wilt zijn tegenover een medemens dan is dat ook in de moderne beschaving erg moeilijk. Er is een tijd Geweest dat wanneer Je zeer terecht tegen een hoveling zei dat hij sen stommeling was, Je in de geest je af kon vragen waarom hij dat zuaard ineens trok. en datzelfde zult u ook in uv tijd ontmoeten. Je moet weten hod je de dingen zegt. Realisear u om begrepen te worden, veretaan te worden door de wereld om u heen, moet u niet spreken in du termen, maar in de termen van de wereld. als u in FrankriJjk een broodje kaes bestelt, dan verstaat goen mens YW of u moet toevallig frans kennen. En wanneer u dus fromage en de fest erbij hanteert, dan zal het misschien onvolledig zijn maar het wordt begrepen. Mensen spreken niet allemaal dezelfde taal al ge- bruiken ze wel dezelfde voorden. Wanneer u duideli jk wilt zijn naar uu omgeving toe, moet u uitgaan van de teal die de Ander verstaat. Je most ze kunnen aanspreken bij wijze van spreken in hun eigen uitdrukkingewijze. Dan pas wordt duidelijk at u bedoelt an zeggen wilt,wat u bant. Er zijn mensen die zeggen dat zij dan een kamelion worden. Of 2ij zeggen dat zij dan hun weardigheid te grabbel gooien. Wat komt dat er eigenlijk op aan. Waardigheid is iets wat Je innerlijk bozit. Als Je het niet bezit dan zal de grootste heoveelheid van egards die de wereld u toont dearaan nists veranderen. En als u vindt dat