Вы находитесь на странице: 1из 6

Тиркеме 6

2022
2022
Алгебра
9 класс ВАРИАНТ В
(Базовый вариант) Место для штампа
Аты-жөнү / ФИО __________________________________________
Мектептин аталышы
Наименование школы ______________________________________

Тестке баа коюуга предметтик комиссия гана укуктуу. Суммардык балл жана баа:
Оценка за тест выставляется только предметной комиссией. Суммарный балл и отметка:
1- 2- 3- Жыйынтык *Баа Текшерүүчүнүн
бөлүктүн бөлүктүн бөлүктүн баллы * Отметка аты-жөнү / колу /ФИО
баллы баллы баллы Итоговый подпись проверявшего
Балл за Балл за Балл за балл за тест
Часть 1. Часть 2. Часть 3.
_____________ /_______
* баа коюуда баллдарды которуунун таблицасын колдонуңуз.
* для того чтобы выставить отметку, воспользуйтесь шкалой переводов баллов

Тест тапшырмаларынын жалпы саны – 25


Всего тестовых заданий - 25
1-бөлүк / Тест тапшырмаларынын саны - 20
1 часть / 20 тестовых заданий
Бул бөлүк 4 жооптун ичинен 1 гана туура жоопту белгилей турган тест тапшырмаларынан
турат. Ар бир тапшырмага жооптун 4 варианты берилет. Алардын ичинен бир гана жооп туура. Сиз
тандаган жоопту тегеректеп белгилеңиз.
Эта часть теста содержит задания с выбором одного правильного ответа. К каждому вопросу
даётся 4 варианта ответов, из которых только один правильный. Обведите правильный ответ кружочком.
Туура жообун белгилегиле. Отметьте правильный ответ.
1. Берилген сандардын ичинен кайсынысы иррационалдык сан болот?
Какое из чисел является иррациональным?

а) 12,121221222… б) 5√0,64 в) -2,03 г) -4,5(3)

2. 1
Эсептегиле. Вычислите. 5,6+2
7
4 4 26 16
а) 7 12 б) 7 25 в) 7 35 г) 7 70

3. 𝑏9 : 𝑏4
Туюнтманы жөнөкөйлөткүлө. Упростите выражение.
𝑏3𝑏

а) 𝑏 9 б) b в) 𝑏 2 г)𝑏 4
4. Туюнтманын маанисин тапкыла. Найдите значение выражения. √25 + 2√64

а) 13 б) 21 в)69 г) 37
5. 1 𝜋 𝜋 3𝜋
Эсептегиле. Вычислите. t𝑔(− 3 ) + cos 6 − 𝑠𝑖𝑛
2 2

а) 2√3 б)-1 в) 2√3 -1 г)1

6. 10−х
бөлчөгү дурус бөлчөк болгондой х өзгөрмөсүнүн маанилеринин санын
4
аныктагыла. (х ∈ 𝑁)
10−х
Определите количество значений переменной х, при которых дробь будет
4
правильной. (х ∈ 𝑁)
а) 10 б) 9 в) 6 г) 3

7. Берилген теӊдемелердин арасынан квадраттык теӊдемени тапкыла.


Среди данных уравнений выберите квадратное уравнение.
а) 2х3 - 12х2 = 6 б) 5 – 6х + х2 = 0 в) 5х2 = 5х( х-1) г) х- 42 = 0

8. 3х + у = 13
Теӊдемелер системасын чыгаргыла. Решите систему уравнений. {
4х − у = 15

а) (1;4) б) (7;-8) в) (4;1) г) (4;25)

9. Барабарсыздыкты чыгаргыла. Решите неравенство. 3х-8≥ 8х-3

а) [−1; +∞) б) [1; +∞) в) (-∞; −1] г) (-∞; 1]

10. Пропорциянын белгисиз мүчөсүн тапкыла. Найдите неизвестный член пропорции.


2 5
15 : 6 = 1,68 : х

а) 2 б) 1 в) 16 г) 10

11. Квадраттык теӊдеменин дискриминантын эсептегиле.


Вычислите дискриминант квадратного уравнения.
2х2 +7х+4=0

а) 81 б) 17 в) 41 г) 57

12. Барабарсыздыкты чыгаргыла. Решите неравенство. (х-7)(х+8)<0

а) (- ∞; −8) ∪ (7; ∞) б) (−7; 8)


в) (−∞; −7) ∪ (8; ∞) г) (−8; 7)

13. Координаталык түз сызыкта m; n; p; k сандары белгиленген. Төмөнкү


берилгендерден туурасын тапкыла.
На координатной прямой отмечены числа m; n; p; k. Выберите верное из
следующих утверждений.
m n p k

а) p-m<0 б) k-n>0 в) k-n<0 г) m-k>0


14. Берилген удаалаштыктардын кайсынысы геометриялык прогрессия болуп
эсептелет?
Какая из данных последовательностей является геометрической прогрессией?
4 8 16 1 1 1 1
а) 2; 3 ; 9 ; 27 … .. б) 9;17;22;28;....... в) 1;4; 6; 8; … . . г) ; ; ; ; ….
3 4 5 6

15. Так функциянын графиги кайсы сүрөттөлүштө көрсөтүлгөн?


На каком из рисунков изображен график нечетной функции?
y y
а) б) y в) г)
y

x x x x

16. Функциянын аныкталуу областын тапкыла. Найдите область определения функции.


2х − 1
у=
х−4
1 1
а) (−∞; 2) ∪ (2;+∞) б) (−∞; −4] ∪ [−4; +∞)
1
в) (−∞; 4) ∪ (4;+∞) г) (−∞; 2) ∪ ( 4; +∞)

17. Эгер f (х)= – 9х+10 болсо, f (6) ти эсептегиле.


Вычислите f (6), если f (х)= – 9х+10
а) -58 б) -46 в) -50 г) -44

18. 𝑎1 = 3 , 𝑑 = 4 болгон (𝑎𝑛 ) арифметикалык прогрессиясы берилген , 𝑎9 мүчөсүн


тапкыла.
Дана арифметическая прогрессия (𝑎𝑛 ), у которой 𝑎1 = 3 , 𝑑 = 4. Найдите 𝑎9 .
а) 36 б) 35 в) 39 г) 34

19. y  2 х  8 функциясынын графигине параллель болгон жана координаталар


башталышы аркылуу өткөн сызыктуу функциянын формуласын көрсөткүлө.
Координата башталышы аркылуу өтүп, функциясынын графигине параллель
болгон түз сызыктын теӊдемесин жазгыла.
Представьте формулой уравнение прямой проходящей через начало координат
и параллельной графику функции y  2 х  8 .

а) у  2х  3 б) у  2х  8 в) у  2 х г) у  2 х
20. 10!
Туюнтманын маанисин тапкыла. Найдите значение выражения.
4!6!

5
а) 1 б) 105 в) 210 г) 12

1-бөлүктүн жалпы баллы /Итоговый балл за Часть 1

2-бөлүк / Тест тапшырмаларынын саны - 2


2 часть / 2 тестовых задания
Бул бөлүк кыска жооптуу тапшырмалардан турат. Жообу – 0 дөн 9999га чейинки оӊ сан. Жообун
атайын берилген чакмактарга (бир чакмакка бир гана сан) сол жактан оӊ жакты көздөй жазыӊыз. Эгерде
жообу бɵлчɵк сан чыкса, анда бүтүн санга чейин тегеректеңиз.( Жообуна чен бирдиктер жазылбайт.)
Эта часть теста содержит задания с кратким ответом. Ответ – любое положительное число от
0 до 9999. Последовательность цифр впишите в клетки, заполняя с левой первой клетки. В одну клетку
пишите только одну цифру, если в ответе получите дробное число, то округлите до целого. (В ответе
единицы измерения не пишутся.)

Тапшырмаларды чыгарып, жообун жазгыла. Решите задания и впишите ответ.


2.1. Товардын баасы 17% га төмөндөп, 249 сомду түздү. Товардын баасы
төмөндөгөнгө чейин канча сом турган?
Цена на товар была снижена на 17% и составила 249 сом. Сколько стоил товар до
снижения цены?

Жообу:
Ответ:

2.2. Таблицада Кыргызстандын 4 жылдагы өндүрүлгөн жаратылыш газынын (млн. куб м)


көлөмүнүн саны көрсөтүлгөн. Өндүрүлгөн жаратылыш газынын көлөмүнүн арифметикалык
орточосун тапкыла. (Жообун бүтүнгө чейин тегеректегиле)
В таблице представлено количество объёма добычи природного газа (млн. куб м)
В Кыргызстане за 4 года. Найдите среднегодовой объём добычи природного газа.
(Ответ округлите до целого)

Жыл/год 2018 2019 2020 2021


Саны (млн.куб м) 26 24,4 22,4 22,2
Кол-во млн.куб м

Жообу:
Ответ:

2-бөлүктүн жалпы баллы /Итоговый балл за Часть 2:


3-бөлүк / Тест тапшырмаларынын саны - 3
3 часть / 3 тестовых задания
Бул бөлүм тапшырмалардын чыгарылыштарын ачык чагылдырууну камтыйт. Ар бир
тапшырманын чыгарылышы толук көрсөтүлөт жана удаалаштык сакталат.
Эта часть теста содержит задания с развернутым решением. Решение каждого задания должно
быть последовательным и подробным.
Тапшырмаларды аткаргыла. Решите задания.
3.1. Туюнтмадагы амалдарды аткаруунун тартибин көрсөткүлө жана маанисин тапкыла.
Расставьте порядок действий и найдите значение выражения.
7 5
(96 30 − 94 18) ∙ 2,25: 0,4

3.2. Маселени чыгаргыла.


Моторлуу кайык дарыянын агымы боюнча 30 км жүрүп, бардык жолго 5 саат 20 мин.
сарптап, кайра кайтып келди. Суунун агымынын ылдамдыгы 3 км/с болсо, анда
кайыктын акпаган суудагы ылдамдыгын тапкыла.

Решите задачу.
Моторная лодка прошла 30 км по течению реки и вернулась обратно, потратив на
весь путь 5 часов 20 минут. Скорость течения реки равна 3 км⁄ч. Найдите скорость
лодки в стоячей воде.
3.3. Балыкчы көлгө жөнөп жана ал жерде бир нече убакыт болуп, кайра кайтып келди.
Сүрөттө анын кыймылынын графиги көрсөтүлгөн. (горизонталдык огу- t убакыт саат
менен, вертикалдуу огу - үйдөн баштап S аралык км менен берилген).
Графикти пайдаланып,төмөндөгү суроолорго жооп бергиле:
1) Балыкчы көлдө канча убакыт болгон?
2) Көл үйдөн канча аралыкта алыс турат?
3) Балыкчынын ылдамдыгы качан чоң болот: үйдөн көлгө чейинки жолдобу же
көлдөн үйгө чейинки жолдобу?

Рыбак отправился на озеро, где провел некоторое время, после чего вернулся
домой. На рисунке изображен график его движения (по горизонтальной оси
откладывается время t в часах,по вертикальной –расстояние s от дома в километрах).
Используя график,ответьте на вопросы:
1) Сколько времени рыбак провел на озере?
2) На каком расстояниии от дома находится озеро?
3) Когда скорость рыбака будет больше: на пути от дома к озеру или от озера к дому?

3-бөлүктүн жалпы баллы /Итоговый балл за Часть 3

Тесттин аягы!
Конец теста!

Вам также может понравиться