Вы находитесь на странице: 1из 3

Вве де ние

Ка ж ды й пре дпр е ни м а те ль, нач и на я сво ю де яте ль но сть , до лж е н ясно


пр е дста влять по тр е бно сть на пе р спе кти ву в ф и на нсо вы х, м а те ри а ль ны х, тр удо вы х
и и нте лле ктуа ль ны х ре сур са х, и сто ч ни ки их по луче ни я, а та кж е ум е ть ч е тко
ра ссчи та ть эфф е кти вно сть и спо ль зо ва ни я р есур со в в про це ссе ра бо ты ф ир мы .
В р ыно ч но й эко но ми ке пре дпр и ни ма те ли не смо гут до би ть ся ста би ль но го
успе ха , е сли не будут че тко и эф фе кти вно пла ни р о ва ть сво ю де яте ль но сть ,
по сто янно со би р а ть и аккум ули ро ва ть инф ор ма ци ю ка к о со сто янии це ле вы х р ынко в,
по ло ж е ни и на ни х ко нкур е нто в, та к и о со бстве нны х пер спе кти ва х и во змо ж но стях.
При все м м но го о бра зи и фо рм пр е дпри ни ма те ль ства суще ствуют
ключ е вые по лож е ни я, пр им е ни м ые пра кти ч е ски во все х о бла стях ко м ме рч е ской
де яте ль но сти и для р а зны х ф ир м, но не о бхо ди м ые для то го, ч то бы сво е вр е ме нно
по дга то ви ть ся и обо й ти по те нциа ль ные тр удно сти и опа сно сти , тем сам ы м
ум е нь ши ть ри ск в до стиж е нии по ста вле нны х це лей .
Ва ж но й за дач е й являе тс я пр о бле ма при вле ч е ни я инве сти ций , в том чи сле
и за р убеж ны х, в де й ствующи е и ра зви ва ющие ся пр е дпри яти я. Для это го нео бхо ди мо
ар гуме нти р о ва ть и о бо сно ва ть оф ор м ле ни е пр ое кто в (пр е дло ж е ни й ), тр е бующи х
инве сти ций . Для эти х и не ко то р ы х др уги х це лей пр и ме няе тся би зне с-пла н.
1 Поня тие бизне с -пла на
В р ыно ч но й эко но ми ке би зне с-пла н являе тся р а бо ч им и нстр ум е нтом ,
испо ль зуе мы м во все х сф ер а х пр е дпри ним а те ль ства . Би зне с- пла н о пи сы вае т пр о це сс
функци о нир о ва ни я ф ир мы , по ка зы вае т, ка ки м о бра зо м ее руко во ди те ли со бир а ются
до стич ь сво и це ли и за дач и , в пе р вую оч ер е дь по вы ше ни я при бы ль но сти ра бо ты .
Хо ро шо ра зра бо та нный би зне с-пла н пом о гае т ф ир ме р асти , за во е вы ва ть но вые
по зи ци и на ры нке , где о на ф ункцио ни р уе т, со ста влять пер спе кти вные пла ны сво е го
ра зви ти я.
Би зне с- пла н являе тся по сто янным до куме нто м ; о н си сте ма ти ч е ски
о бно вляе тся, в не го вно сятся и зме не ни я, связа нны е ка к с пе ре ме нам и ,
пр о и схо дящи м и внутр и фи рм ы, та к и на ры нке , где де й ствуе т фи рм а.
В связи с те м , ч то би зне с-пла н пр е дста вляе т со бо й ре зуль та т
иссле до ва ний и о р га ни за цио нной р а бо ты , им е юще й це ль ю и зуч е ни е ко нкр е тно го
на пр а вле ни я де яте ль но сти фи рм ы (пр о дукта и ли услуг) на опре де ле нном р ынке и в
сла жи вши хся о р га ни за цио нно -эко ном и че ски х усло ви ях, о н опи ра е тся на :
ко нкр е тны й про е кт пр ои зво дства о пре де ле нно го то ва ра (услуг ) — со зда ни е но во го
ти па и зде ли й и ли ока за ние но вы х услуг (о со бе нно сти удо вле тво ре ни я
по тр е бно стей и т. д. );
все сто р о нни й ана ли з про и зво дстве нно -хо зяй стве нно й и ко м ме р че ско й
де яте ль но сти о р га ни за ции , це ль ю ко то ро й являе тся вы де ле ни е ее си ль ны х и
сла бы х сто ро н, спе ци фи ки и о тли ч ий о т др уги х а на ло ги ч ны х ф ир м;
и зуче ние ко нкре тны х ф ина нса вы х, те хни ко -эко ном и че ски х и о р га ни за цио нны х
ме ха ни зм о в, и спо ль зуем ы х в эко но ми ке для ре а ли за ци и ко нкр е тны х за да ч .
Би зне с-пла н по зво ляе т р е ша ть це лый р яд за да ч:
о бо сно ва ни е эко но ми ч е ско й це ле со о бр а зно сти на пр а вле ни й ра зви ти я ф ир мы ;
ра сче т о жи да ем ы х фи на нсо вы х ре зуль та то в де яте ль но сти, в пер вую о че ре дь
о бъе мо в пр о да ж , пр и бы ли, до хо до в на ка пи та л;
опр е де ле ни е нам е ча е мо го исто ч ни ка ф ина нсир о ва ни я р еа ли за ции вы бра нной
стра те ги и, т. е . спо са бы ко нце нтри ро ва ни я фи на нсо вы х ре сур со в ;
по дбо р ра бо тни ко в, ко то ры е спо со бны р еа ли зо ва ть да нный пла н.
Ка ж да я за да ча м ож е т бы ть р еше на то ль ко во вза и мо связи с др уги ми .
О сно вной це нтр би зне с- пла н — ко нце нтри р о ва ни е ф ина нсо вы х р есур со в. И ме нно
би зне с-пла н — ва ж ное сре дство для уве ли че ни я ка пи та ла ко м па нии . Про це сс
со ста вле ни я би зне с-пла на по зво ляе т тща те ль но пр оа на ли зир о ва ть на ча то е де ло во
все х де та лях. Би зне с-пла н служ и т о сно во й би зне с- пр е дло же ни я при пер е го вор а х с
будущи ми па р тне ра ми ; он и гра е т важ ную р о ль при при гла ше нии на ра бо ту осно вно го
пе р со на ла фи рм ы .
2 струк ту ра бизне с -пла на
Би зне с-пла н со стои т и з сле дующи х ра зде ло в:
Р а зде л 1 . В о зм о ж но сти ф ир мы (ре зюм е ).
Р а зде л 2 . В и ды то вар о в (услуг).
Р а зде л 3 . Р ынки сбы та то ва ро в (услуг).
Р а зде л 4 . Ко нкур е нци я на р ынка х сбы та .
Р а зде л 5 . Пла н м ар ке ти нга .
Р а зде л 6 . Пла н пр ои зво дства .
Р а зде л 7 . О р га ни за цио нны й пла н.
Р а зде л 8 . Пр а во во е обе спеч е ние де яте ль но сти ф ир мы .
Р а зде л 9 . О це нка р иска и стр а хо ва ни я.
Р а зде л 1 0. Фи на нсо вый пла н.
Р а зде л 1 1. Стра те ги я ф и на нсир о ва ни я.
2 .1 Возмож нос ти фирмы
В р а зде ле “В о зм о ж но сти фи рм ы (р е зюм е )” о пр е де ляются в при о ри те тно м
по р ядке все на пра вле ни я де яте ль но сти фи рм ы , це ле вы е ры нки по ка ж до м у
на пр а вле ни ю и ме сто ф ир мы на эти х р ынка х. По ка ж до м у на пра вле ни ю
уста на вли ва ются це ли, к ко тор ы м ф ир ма стр ем и тся, стра те ги и их до сти же ни я,
включ а ющи е пер е че нь не о бхо дим ы х м ер а пр и яти й . По ка ж дой стр а те ги и
опр е де ляютс я о тве тстве нные ли ца.
В это м же ра зде ле пом е ща е тся инфо рм а ци я, да юща я пр е дста вле ние о
фи рм е, а та кж е все не о бхо ди мы е да нны е, хар а кте ри зующи е ее ком ме р че скую
де яте ль но сть .
2 .2 Вид ы това ров (ус лу г)
В р а зде ле не о бхо ди мо да ть опи са ни е все х суще ствующи х и но вы х то вар о в
и услуг, пр е дла гае мы х ф ир мо й о тве ти в на сле дующи е во пр о сы :
Ка ки е то ва ры (услуги ) пр е дла га ются фи рм ой , на ка ки х р ынка х о ни про да ются? В
че м и х пр е им уще ства и не до ста тки ?
О твеч а ют ли то вар ы (услуги ) тр е бо ва ни ям за ко но да те ль ства ?
На ско ль ко и зме нч и в спр о с на да нны е то ва ры (услуги )?
Ка ки ми па те нта м и и ли авто р ским и сви де те ль ства ми за щи ще ны о со бе нно сти
пр е дла га ем ы х то ва ро в (услуг)?
Ка ко вы це ны на то вар ы (услуги ) и за тра ты на и х пр ои зво дство ?
Ка ко вы те хни ко -эко ном и че ски е по ка за те ли то ва р о в (услуг)?
Им ее т ли да нны й то ва р фи рм е нную м ар ку?
Ка к о р га ни зо ва но по сле пр о да ж но е о бслуж и ва ни е да нны х то вар о в?
и др угие .
2 .3 Р ынк и сбыта това ров (у с лу г)
Это т р а зде л на пр а вле н на и зуче ние р ынко в и по зво ляе т
пр е дпри ни ма те лю ч е тко пр е дста ви ть кто буде т по купа ть его то ва р и где е го ни ша
на р ынке .
Вна ча ле пре дпр и ни ма те лю не о бхо дим о на й ти о тве т на р яд во про со в,
на пр им ер :
На ка ки х р ынка х дей ствуе т и ли буде т де й ство ва ть ф ир ма ?
Ка кие о сно вные се гме нты эти х ры нко в по ка ж дом у ви ду то ва ра (услуги )?
Что вли яе т на спр о с на то вар ы (услуги ) ф ир мы в ка ж дом и з эти х се гм е нто в?
Ка ко вы пер спе кти вы и зм е не ни я по тре бно сте й по купа те лей в ка ж до м и з
се гме нто в р ынко в? Ка к пре дпо ла га е тся р еа гир о ва ть на эти и зм е не ни я?
Ка ким о бр а зо м пр ои схо ди т и зуч е ние по тр е бно стей и спр о са ?
Ка ко ва р еа кци я р ынка на но вы е то ва р ы (услуги )?
По сле о тве та на эти во пр о сы в да нном р а зде ле би зне с- пла на не о бхо дим о
пр е дста ви ть : о це нку по те нциа ль но й е м ко сти р ынка ; оце нку по те нци а ль но го о бъе м а
пр о да ж; о це нку р еа ль но го о бъе ма пр о да ж.
2 .4 Конк у ре нц ия на рынк а х сбыта
Зде сь нуж но пр о ве сти р еа ли сти че скую о це нку си ль ны х и сла бы х сто р о н
ко нкур и р ующи х то вар о в (услуг) и на зва ть вы пуска ющи е их ф ир мы , о пре де ли ть
исто ч ни ки и нф о рм а ци и , ука зы ва ющи е на то ка ки е то ва ры являютс я наи бо ле е
ко нкур е нтно спо со бны ми , ср а вни ть ко нкури р ующие то вар ы (услуги ) по ба зи сно й це не ,
ха р а ктер и сти кам , о бслужи ва ни ю, га ра нти й ным о бяза те ль ства м и др угим
суще стве нны м пр и зна кам . Эту и нф ор м а ци ю це ле соо бр а зно пр е дста ви ть в ви де
та бли цы. Сле дуе т кр а тко о бо сно ва ть и ме ющие ся до сто и нства и не до ста тки
ко нкур и р ующи х ф ир м, то вар о в (услуг). Же ла те ль но о то бра зи ть , ка ки е зна ни я о
дей стви ях ко нкур е нто в мо гут пом о чь ва ше й фи рм е со зда ть но вы е и ли улуч ше нны е
то ва р ы (услуги ) .
2 .5 Пла н ма рк е тинга
В это м ра зде ле не по сре дстве нно го вор и тся о ха ра кте р е на ме ча е мо го
би зне са и спо со ба х, до стиж е ни я успе ха .
Пла н м ар ке ти нга до лж е н не про сто пр е дста ви ть ко нце пци ю, но “про да ть ”
би зне с ка к при вле ка те ль ную во зм о ж но сть для инве сти ций , ка к кр е ди тный р иск с
зам а нчи вы ми пер спе кти вам и . Мно ги е фи рм ы, им е вши е со бла зни те ль ны й ,
дей стви те ль но нуж ны й по тре би те лю то ва р, по тер пе ли не уда ч у и з—за
не пр а ви ль но го ма р ке ти нга и ли воо бще о тсутстви я та ко во го .
2 .6 Пла н производ с тва
Это т р а зде л го то ви тся то ль ко те м и пре дпр и ни м а те лям и, ко тор ы е
го то вятся за нять ся про и зво дство м то вар о в. Пр и на пи са ни и сле дуе т о тве ти ть на
во пр о сы : где будут и зго та вли ва ть ся то вар ы — на дей ствующе м и ли вно вь
со зда ва е мо м пр е дпри яти и ; уда ч но ли вы бра но ме стор а спо лож е ние фи рм ы ; ка ки е
пр о и зво дстве нные м ощно сти и осно вные сре дства по тре буются; где , у ко го и на
ка ки х усло ви ях за купа е тся сыр ье ; ка ко ва схем а пр ои зво дстве нны х по то ко в и др.
2 .7 Фина нс овый пла н
Это т р а зде л не о бхо дим о по святи ть пла ни ро ва ни ю ф и на нсо во го
о бе спе че ни я де яте ль но сти ф ир мы с це ль ю на и бо ле е эф ф е кти вно го и спо ль зо ва ни я
им е ющи хся де не ж ны х сре дств.
В это м ра зде ле не о бхо дим о ра зра бо та ть со во купно сть сле дующи х
пла но во -о тч е тны х до кум е нто в:
О пе ра ти вны й пла н (о тч е т) о тра ж ае т р е зуль та ты вза и мо де й стви я ф ир мы и е е
це ле вы х р ынко в по ка ж дом у то вар у и р ы нку.
Пла н (о тч е т) о до хо да х и ра схо да х по пр ои зво дству то вар о в по ка зы вае т, по луч и т
ли фи рм а при бы ль о т пр о даж и каж до го и з то ва р о в.
Пла н (о тч е т) о дви ж е ни и де не ж ны х сре дств по ка зы ва е т пр о це сс по ступле ни й и
ра схо до ва ни я де не г в про це ссе де яте ль но сти фи рм ы .
Ба ла нсо вый о тче т по дво ди т и то ги эко ном и че ско й и фи на нсо вой де яте ль но сти
фи рм ы за о тч е тны й пе р ио д. В нем со дер ж и тся по лный пер е че нь а кти во в и
па сси во в фи рм ы. Это т до кум е нт по ка зы ва е т чи стую сто им о сть и ли кви дно сть
фи рм ы.
За к люче ние
Би зне с- пла н являе тся о дним и з осно вны х до кум е нто в, о пр е де ляющи х
стра те ги ю р а зви ти я фи рм ы. Вм е сте с те м о н ба зир уе тся на о бще й ко нце пции
ра зви ти я ф ир мы , бо лее по др о бно р а зра ба ты вае т эко но ми ч е ски й и ф ина нсо вы й
аспе кт стр а те гии , дае т те хни ко -эко но м ич е ское о бо сно ва ни е ко нкр е тны м
ме ро при яти ям . Би зне с-пла н о хва ты ва е т одну и з ч асте й инве сти цио нной про гр ам м ы,
ср о к ре а ли за ции ко тор ой о быч но о гр а ни ч е н 1 и ли не ско ль ки ми го да ми (ч а сто
кор ре спо ндир ующи ми со ср о ка м и ср е дне - и до лго сро ч ны х кр е ди то в), по зво ляюще й
да ть до ста то ч но ч е ткую эко но м ич е ску ю о це нку на ме ч е нны м ме ро пр и яти ям .

Вам также может понравиться