Вы находитесь на странице: 1из 3

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 2022/2023

ПЕТИ РАЗРЕД

РЕДНИ
ТИП
БРОЈ НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА
ЧАСА
ЧАСА
НАСТАВНА ТЕМА: ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ
1 Шта знамо о природним бројевима уводни
2 Шта знамо о природним бројевима обнављање
3 Шта знамо о природним бројевима обнављање
4 Шта знамо о природним бројевима обнављање
5 Скуп, обележавање скупа. Венов дијаграм обрада
6 Празан скуп. Једнакост скупова. Подскуп обрада
7 Скупови вежбање
8 Пресек и унија скупова обрада
9 Разлика скупова обрада
10 Скупови и скуповне операције утврђивање
11 Природни бројеви − систематизација систематизација
12 Природни бројеви провера знања
НАСТАВНА ТЕМА: OСНОВНИ ПОЈМОВИ ГЕОМЕТРИЈЕ
13 Тачке и праве,односи припадања и распореда обрада
14 Тачке и праве,односи припадања и распореда утврђивање
15 Дуж. Мерење дужине дужи обрада
16 Однос правих у равни. Паралелност правих обрада
17 Однос правих у равни. Паралелност правих утврђивање
18 Област. Изломљена линија обрада
19 Област. Изломљена линија вежбање
20 Кружница, круг, кружни лук, тетива обрада
21 Кружница, круг, кружни лук, тетива вежбање
22 Кружница и права обрада
23 Преношење и надовезивање дужи обрада
24 Преношење и надовезивање дужи вежбање
25 Централна симетрија обрада
26 Централна симетрија утврђивање
27 Вектор и транслација. обрада
28 Вектор и транслација утврђивање
29 Основни појмови геометрије систематизација
30 Први писмени задатак провера знања
31 Исправак првог писменог задатка Систематизација
НАСТАВНА ТЕМА: ДЕЉИВОСТ БРОЈЕВА
32 Дељивост у скупу Nо обрада
33 Дељивост у скупу Nо утврђивање
34 Дељивост декадним јединицама. Дељивост са 2 и обрада
дељивост са 5
35 Дељивост са 3 и са 9 обрада
36 Дељивост са 4 и са 25 обрада
37 Правила дељивости вежбање
38 Прости и сложени бројеви обрада
39 Растављање бројева на просте чиниоце обрада
40 Прости и сложени бројеви. Растављање бројева на просте чиниоце вежбање
41 Својства дељивости обрада
42 Својства дељивости утврђивање
43 Највећи заједнички делилац обрада
44 Највећи заједнички делилац вежбање
45 Најмањи заједнички садржалац обрада
46 Најмањи заједнички садржалац вежбање
47 НЗС, НЗД и примена дељивости утврђивање
48 Дељивост систематизација
49 Дељивост провера знања
НАСТАВНА ТЕМА: УГАО
50 Угао, врсте углова продубљивање
51 Централни угао. Једнакост углова. Упоређивање углова. обрада
52 Централни угао. Једнакост углова. Упоређивање углова. утврђивање
53 Сабирање и одузимање углова обрада
54 Сабирање и одузимање углова вежбање
55 Мерење углова обрада
56 Мерење углова продубљивање
57 Сабирање и одузимање углова – коришћење мере угла обрада
58 Мерење, сабирање и одузимање углова утврђивање
59 Суседни и упоредни углови- угао између две праве обрада
60 Суседни и упоредни углови - угао између две праве утврђивање
61 Углови на трансверзали обрада
62 Углови са паралелним крацима обрада
63 Углови на трансверзали и углови са паралелним крацима утврђивање
64 Припрема за писмени задатак утврђивање
65 Други писмени задатак провера знања
66 Исправак другог писменог задатка Систематизација
67 Транслација и углови проширивање
68 Углови − систематизација систематизација
НАСТАВНА ТЕМА: РАЗЛОМЦИ
69 Шта знамо о разломцима обнављање
70 Појам разломка обрада
71 Појам разломка утврђивање
72 Проширивање и скраћивање разломака обрада
73 Проширивање и скраћивање разломака вежбање
74 Упоређивање разломака обрада
75 Упоређивање разломака вежбање
76 Бројевна полуправа обрада
77 Децимални запис разломка обрада
78 Децимални запис разломка вежбање
79 Децимални запис разломка вежбање
80 Упоређивање децималних бројева обрада
81 Упоређивање децималних бројева вежбање
82 Заокругљивање бројева обрада
83 Заокругљивање бројева утврђивање
84 Разломци и децимални бројеви систематизација
85 Разломци и децимални бројеви систематизација
86 Разломци и децимални бројеви провера знања
87 Сабирање и одузимање децималних бројева обрада
88 Сабирање и одузимање децималних бројева вежбање
89 Сабирање и одузимање децималних бројева утврђивање
90 Сабирање и одузимање разломака истих именилаца обрада
91 Сабирање и одузимање разломака истих именилаца Утврђивање
92 Сабирање и одузимање разломака различитих именилаца обрада
93 Сабирање и одузимање разломака различитих именилаца утврђивање
94 Сабирање и одузимање разломака вежбање
95 Бројевни изрази и примена својства сабирања вежбање
96 Бројевни изрази и примена својства сабирања вежбање
97 Једначине са непознатим сабирком, умањеником или умањиоцем обрада
98 Једначине са непознатим сабирком, умањеником или умањиоцем вежбање
99 Неједначине обрада
100 Неједначине са непознатим сабирком, умањеником или умањиоцем обрада
101 Неједначине са непознатим сабирком, умањеником или умањиоцем Вежбање
102 Сабирање и одузимање разломака утврђивање
103 Разломци – сабирање и одузимање систематизација
104 Трећи писмени задатак провера знања
105 Исправак трећег писменог задатка Систематизација
НАСТАВНА ТЕМА: ОСНА СИМЕТРИЈА
106 Примери осне симетрије и симетричне тачке обрада
107 Симетричност двеју фигура у односу на праву обрада
108 Осна симетричност фигуре обрада
109 Симетричност две фигуре у односу на праву. Осна симетричност фигуре утврђивање
110 Симетричност две фигуре у односу на праву. Осна симетричност фигуре вежбање
111 Симетрала дужи, конструкција обрада
112 Симетрала дужи, конструкција вежбање
113 Симетрала угла, конструкција обрада
114 Симетрала угла, конструкција вежбање
115 Примена симетрале дужи и угла вежбање
116 Примена симетрале дужи и угла утврђивање
117 Осна симетрија систематизација
118 Осна симетрија провера знања
НАСТАВНА ТЕМА: РАЗЛОМЦИ
119 Множење и дељење децималног броја декадном јединицом обрада
120 Множење децималних бројева обрада
121 Множење децималних бројева утврђивање
122 Дељење децималног броја природним бројем обрада
123 Дељење децималних бројева обрада
124 Дељење децималних бројева утврђивање
125 Множење и дељење децималних бројева вежбање
126 Множење разломака обрада
127 Множење разломака утврђивање
128 Дељење разломака обрада
129 Дељење разломака утврђивање
130 Својства множења разломака. Бројевни изрази продубљивање
131 Бројевни изрази вежбање
132 Бројевни изрази вежбање
133 Једначине са непознатим чиниоцем, дељеником и делиоцем обрада
134 Сложеније једначине обрада
135 Решавање једначина вежбање
136 Неједначине са непознатим чиниоцем, дељеником и делиоцем обрада
137 Неједначине са непознатим чиниоцем, дељеником и делиоцем вежбање
138 Примена једначина и неједначина − припрема за писмени вежбање
139 Четврти писмени задатак провера знања
140 Исправак четвртог писменог задатка систематизација
141 Аритметичка средина обрада
142 Размера обрада
143 Аритметичка средина, размера, проценат вежбање
144 Разломци − систематизација систематизација

Вам также может понравиться