Вы находитесь на странице: 1из 5

Тести мувофика: 22 савол

Барои хар як вариант аз сутуни чап чавобхои дурустро аз сутуни рост муайян намоед
1 А)Холати садамавї 1.Шароит, холати ба вучуд омадани. шароит барои садама;
В)Холати садамавї дар яроки2.Таъсирп яроки ядрои, к и холати вайронкунй ва ба вукул омалани
ядрой бехатарй дар вакти истифода бурдан:
С) Воситахои садамавй 3.Воситахои таъсиркунанда, ки холатхои вайронкунии иншоотхо омилњо
D) Корхои садамавй- мебошанд.;
баркароркунй 4.Kopњои таърихнопазир дар мањалаи ЊФ ва баркарор намудани
кисмхои зарурие, ки бехатарй ба вучуд
меряд:
5.Якчояги, хамфикри ва алокамандии шахсони баркароркунанда ва рох
надодан ба вайрон кардани коидахои ЊФ;
2 А)Корхои баркароркунии 1.Чамъи якчояги, алокамандй бо якдигарии корхое, ки максади ягона
садамавb доранд дар мањали садама ва
В)Хадамоnи начотдињї баркароркунии воситахои мудофиаи шахрвандї дар ташкилотхо:
ва садамавb 2.Якчоягии ташкилотхои идоракуни кувва ва воситахое, ки барои
С)Гуруххои садамави- гузароиидани корхои начотдихї дар ЊФ:
наљотдихй 3.Ташкилотхое, ки ба корхои наљотдихй алока доранд, фаъолияти онхо
D)Корхои начотдихй баъди барои корхои баркароркунй баъди садама;
садама 4.Харакати мардум барои химояи арзишњои маданй ва химояи табиат
дар махалли садама;
5.Махсулоти техники, алокаи воситахои техники ва идоракуни
технологияи ЊФ;
3 А) Куввахои садамави Кисмхои асосй ва куввахои ЊФ ки дар холати омодагии
наљотдихии омодагии доимидоими барои иљрои корхои таъхирнопазир пешбини шудаанд;
В) Воситахои садамавй 2. Махсулотхои техники. воситахои алока ва идоракуни оиди
наљотдињи технологияхои корхои садамавию начотдихй;
С)Олотхои садама вй 3. Асбобхое. ки дар иљрои корхои -садамавию начотдихй, ки барои
наљотдињи наљотдихии осебдидагон равона карда шудааст;
D)Мавводхои хавфноки 4.Воситахое, ки дар саноат ва хољагиии кишлок дар холатхои
садамавї партовхои ; садамавии муњити атроф пахн мешаванд, кор фармуда
мешавад;
5. Амали начот додани ахолй арзишхои моддию маънавй ва химояи
мухити табии дар махалли ЊФ;
4 А)Таркиши садамави 1.Садама дар натичаи вайрон кардани технологияи истехсолот.
В)Партовњои садамави хатогии хайати хизматчиён ё роњ додан хангоми банакшагирй;
С)Садама 2.Партовхои омодакунандаи ѓайричашмдоште, ки мухити атрофро
D)Садама дар стансињои дар натичаи садамаи техники олуда мекунанд:
атоми- элсктрики 3. Харобии иншооте ки сохтори техники ё ки дар иншоотњои
истехсолии хатарнок ба кор бурда мешавад:
4.Вайрон кардани кори муъадили хатњои ядрої, ки хангоми ихрочи
маводњої радиоактивй ба амал меоянд;
5.Зохиршавии њодисањои потенсиалие ки окибати ба амад омадани
хатар гардид.
5 А)Тачовуз 1.Аз нуќтаи назари ѓаириконунии низомномаи СММ истифода бурдани
В)Фаъолноки Куввањои Мусаллањи як давлат мукобили давдати дигар; 2. Меъёри
С)Таъсири фаъолноки радиоактивии ягон микдори радиокулидхо ки њоли
D)Тахлили хатap њозирдар њолати энергетикии махкур воќеъ аст.
3.Таъсири ба чараёнхои метеорологй ба дигар чараёнхои геофизики
бо максади ба тартиб даровардан ва кам кардани расонидани зарари
эхтимолии аз онњо ба ахолй ва иктисодиёт мерасад;
4.Тартиби муайян кардани ходисахое, ки боиси ба амал омадани
хатар мегардад:
5.Таркише, ки дар натичаи вайрон I кардани технологияи истехсолот
мегардад, ё иштибохи хайати хизматрасони ва ё иштибохе, ки њангомї
банакшагирй сарфи назар карда, шудааст.
6. А)Тахлили таваккалй 1. Чараёни муайян кардани хавфи системаи бехатари ва кисмхои чудогонаи он,
В)Антидоти зиддизахрї муайян кардани тавсилоти он ва зарари иктисодї,
С) Садамаи антропогенї инчунин икоркарди меьёрхои наљотдихї
D)Моддахои антропогенї 2.Маводхои доруворї барои табобати захролудшудагон, ки кобилияти
безараргардонии маводхои захрнок ва огоњ кардан ва ё кам кардани таъсири
бади организм мсгарддд;;
3.Њодисавхои хавфнок дар иншоотхои иктисодї, ки ба хаёт ва саломатии инсон
тахдидкунанда;
4.Пайвастанихои кимиёвї, ки ба геосфера дар натичаи фаъолияти
инсон дарч карда шудаанд;
5. Аз нуктаи назари ѓайриконунии низомномаи СММ истифода бурдани i
Куввахои Мусаллахи як давлат ба давлати дигар;

7 А)Офатхо дар акваторияхо1. Садама ё фалокат дар иншоотхои обї (дарёй);


В)Талафоти бебозгашт 2.Одамоне, ки хангоми ба амал, омадани ЊФ фавтидаанд:
С)Амиият 3. Холати химояи хаётан мухими манфиатхои шахсият, чамъият ва
D)Гурезгоххо давлат аз хатари дохили ва беруни;
4.Шахсиятхое, ки бо хохиши худ ва ё бо амри Хукумат мамлакати
худро дар натиљаи амалиётхои харбй, тачовуз ё таъкиб ва дигар
холатхои фавкуллола тарк намудаанд;
5. Љараёни муайян кардани хавфи системаи бехатари кисматњои
чудогонаи ом, муайян кардани тафсилоти ом ва зарари иктисодї.
инчунин коркардхои меъёрй-химоявї;
8 А)Бехатари дарЊФ 1.Холати бехатарии ахолй, иншоотхои иктисодй ва мухити табиии атроф
В)Бсхатарип хаёт ва аз хатари ЊФ
фаъолият 2.Холати муътадили форами мухити зисти инсон;
С)Бехатарии мухити зист 3.Холати Хифзи мухити зист аз таъсири антропогенї ва табиии хавфнок;
D)Бехатарии худуди 4.Таъмини бехатари ва устувории тараккиёти худуд, хаёт ва
сиатии ахолие, ки дар шароити хавфи дохилй ва берунии он хаёт
ба cap мебаранд;
5.Садама ё фалокате дар иншооти бахрї;
9 А)Садамаи биологї 1.Садама, ки ба пахн и шудани маводхои хавфноки биологи, ба хаёт ва
В) Бехатарми биологї саломатии одамои, чорво ва растанихо тахдид мекунад;
С)Xимояи биологї 2.Холати хифзи одамон, чорво ва растани, мухити табиии атроф,
D) Вазъияти биологї ки аз хатаре, ки дар холатхои фавкуллодаи биологи иљтимої асос
мегардад;
3.Мачмуи чорабиињое, ки тахдиди хавфи зарари биологиро
мањдуд мекунад;
4. Мачмуи омилхо ва шароитхои ба амалои дар худуде, ки дар натичаи
истифодаи яроки биологї аз тарафи ракиб ба фаъолияти кушунњои харбї
ва куввахои флот таъсир мерасонад;
5.Холати химояи ахолї, иншоотхои икисодї ва мухити атроф аз хавфи
ЊФ ба чорвои хочагии кишлок;
10 А)Маводи хавфноки биологї 1.Маводхои табий ва сунъие, ки ба инсон ва наботот таъсири манфї
В)Иншооти хавноки биологимерасонанд;
С)Воситахои биологї 2.Корхонаи саноати фармасевти тиббї ва микробиологие, ки дорои
(бактсриологї) омилхои биологї хастанд.
D)Яроки биологї 3.Агентхои биологї, ки кобилияти захролудкунии мавчудоти
(бактериологї) зинда, растанихо, кисмати асосии яроки биологї мебошанд;
4.Систсмаи катли умум, ки дар истифодаи асосии воситахои
биологї мебошанд;
5.Садама, ки барои пахн шудани маводхои хавфноки биологй, ки ба
саломатии одамон, чорво ва растанихо хавфнок аст;

11 А)Ифлосшавип биологй 1.Дохил кардан ба экосистема ва дар он афзоиши намудхои организми


В)Захролудшавии биологй бегона;
С)Биотсид 2.Касалихое. ки дар натичаи таъсири яроки биологй ва
D)Маводхои чангй зпидемияхо ба амал омаданд;
3.Таъсири харобиовари куввахои табиат дар хочагдорї ё дигар
фаъолтяхои инсон, ки ба систсмаи экологї дахл доранд:
4. Кисмати асосии Куввахои Мусаллахе. Ки барои бевосита ба нишон
расидан ё ин ки таъмини амали кисмхо пешбинип шудаанд;
5. Моддахои пайдоишаш табий ва сунъй, ки ба одамон, ба чорвои
хочагии кишлоќ растанихо таъсири манфї мерасонанд;
12 А)Њаёти байторї 1. Омилхо ва шароитхое, ки холати байториро дар хатти амали
В)Тадкикоти байторй муттахидкунй тавсиф менамояд:
С)Назорати байтори-санитар 2.Бадастори, ѓункуни ва омузиши маълумот дар бораи холати байтори
D)Эмкунї (ваксинатсия) дар минакаи муайян;
3. Тартиби назорати иљрой коидахои байтори-санитари ва гузаронидани
чорабинихои зиддиэпизотй;
4.Эмкунии хайати шахсї бароипешгирии беморихои сироятї;
5.Ташкили гурухи байторй;
13 А)Таркиш 1.Љараёни аз худкуиии микдори ками кувва дар хачми махдуд, ки дар
В) Мавчи таркиш натичаи он ба мухити фазой зарбаи мавчнок пахн мешавад,
С)Осеби таркиш ки кобилияти овардани холати фавкуллодаи техногенї мегардад;
D)Таркиби таркиш 2. Макони бо махсулоти фишурдаи таркиши атроф аз махалли тарќи
босуръати баланди садої пахн мешавад:
3. Маъюбие, ки дар натичаи омилхои таъсиррасонї хангоми таркиш ба
одамон ба амал меояд;
4. Махсулоти махсус тайёркардашуда ва ё мувофикгардонидашуда, ки
маводи тарканда ва воситахои таркандаро дар бар мегирад;
5. Таъсири харобиовари куввахои табиии хочагї ё ин ки дигар
фаъолиятхои инсон, ки ба системаи экологи муттахидшуда;
14 А)Бехатарии таркишї 1.Холати љараёни истехсоли, ки дар он имконияти таркиш истисноъ
В)Моддахои тарканда карда мешавад;
С)Корхои таркишї 2. Моддахое, ки хангоми таъсири аланга метаркаид;
техники 3. Мачмуи корхои махсуси чустучуи оид ба безараргардонии маводхои
D)Устувории таркишї тарканда;
4. Хусусиятхои зиддиятии воситахои техникии иишоотхои ба таркиш
тобовар;
5. Макони махсулоти фишурдаи таркиш, ки ба атроф аз чойи
таркиш бо суръати баланд пахн мешавад;

15 A)Дезинсексия 1.Чараёни нест кардани хашаротхои зараррасони хочагии кишлок;


B)Дезинфексия 2. Чараёни нобуд кардан, ё нест кардани касалихои сироятии ба одамон,
C)Дезодоратсия чорво ва мухити атроф бо усулхои кимиёи-биодоги;
D)Демерку ризатси я 3.Нест кардани буйхои ѓализ;
4.Роххои аз симоб бо рохй физикиву кимиёвї, ё худ бо тарзи механики
тоза кардан бо максади безарар кардани
одамон ва чорво; *
5.Хусусиятхои зиддияти воситахои техники ва иншоотхо ба
омилхои таъсиррасонии таркиш;

адамавй- I нанотдихим омодагии до и ми I В) Воситахои сада м а в й - и а но i ди \й


Олотхои садама вй-нанотдихй
Мавводхои хавфноки садамавй
Таркиши садамавй
Партовчои садамавй
Садама
I D) Садама дар I станемячои атомй- элсктрикй
Гачову'з
Фашянокй
Гаъсирп фаъолнокй
Тахлили ха iap
| 1. Кисмхои асосй ва куввахои ХФ. к и I дар холати омодагии доимй барон ; идрои корхои
гаъхирногшзир псшбинй I пуда а яд;
) 2. Махсулотхои техники. воси гахои а дока ва идоракупй оиди технологияхои корхои садамавию
I начотдихй;
| 3. Асбобхое. к и дар и про и корхои '-садамавию начотдихй, к и барои ! накотдихии осебдидагон
равопа | карда шудааст;
Воси тахос, ки дар саноат ва xonat и и ! киитлок дар холатхои партовхоп ; садамавйи муки i и
аграф пахн j мешаванд, кор фармуда мсшавад;
5. Ама.Фи начот додан и ахолй.
! арзишхои мо;щию маънавй ва химояи мухити табий дар махалли \Ф;
Садам а дар натнчаи вайрон кардани технологиям истсхсолоч. хатогии хайати хизматчиён с ро\
додан хангоми банакшагирй;
Партовхои омодакунандаи I гайричашмдоште, ки мухити атрофро I дар натичаи садамаи техники
олуда
мскунанд:
1 3. Харобии нниюот с ки сохтори 1 гсхиикис, ки дар итиоотхои j истехсолии хатарнок ба кор
бурда | мешавад:
Вайрон кардами кори му ыадиди I хат\ои ядром, к Vi хашоми ихрочи
■ маводдом радиоактвй Сч\ а мал [ мсояид;
Зохиршавии \одиса\ои •итснеиалисч kvi окибати ба амад j омадаип \aiap 1ардпд;
| I, A j иукти на мри гаириконуиии ! шпомиомаи С ММ панфола бур, иг и I Куьвачои Мусалла\и як
дан лай j мукобилм давдати дигар;
! 2. Меъсри радиоакгннии ягой чикдори радиокудидхо. ки \оли \о<и дарчодаш Jiicpiсiикни мачкур
hokci

Вам также может понравиться